IE TON. ATON.

N

egṓ, egóm

LAT.
ego

OSC-UMB .
deest

A

mewom; me

mē (arc.mēd)

deest

G

mene; mo, mei

meī

deest

D

meghei; moi

mihī

deest

L

mei, moi

PTOCELT.
me, mesme ?
*me, *mī

AIR. INDEP
mé, meisse

AIR. DEP.
-----

GAL. INDEP.
mi, myvi, myvy,
mivi

-----

-m-

-----

mui, muisse

mo (len)

meu

*me, *mī, *moi

-----

-m-

-----

deest

-----

-----

-----

*mewe,
*mene, *meme

GAL. DEP.

CORN.

-----

my, me

mi, vi, vyvi,

-vy, -ma, -m-,

vivi

f(f)

mi, my, vy
(ecl.); -m

ow, ov; -m

BRET.

GR.

ARM

me

egw, egwn

es

-me, -m-, ff

eme; me

is

ma, va; -m

emou; mou <meso

im

-me, -m-, ff

emoi; moi

mi, vi, vyvi,

vy, ma, -m-,

vivi

f(f)

-----

-----

-----

-----

-----

PGMC.
*eka (cf. vén.

GOT,

ON.

OE.

OHG.

LIT.

APRUS.

SLAV.

SANS.

AVEST.

TOK.

ALB.

HITT.
u:k (arc.),

ik

ek

ic

ih

as

azъ

ahám

azə̄m

näṣ, ñuk

unë

mik

mik

mec, mē

mih

mane

mien <*men

me^

mā́m, mā

(mā)

*mekwe

mua, mue

ammuk; -mu

*mīnō

meina

mīn

mīn

mīn

manęs

mais(e)

mene

máma, me

mana

ñi <*mäñi

im <I + em

ammēl

*miza

mis

mēr

mir

mâni(e), man

is

…..

…..

…..

…..

…..

manyje

-----

imdz <*imij
<*emegh

.e.go)
*mike (cf. vén.
mego)

mennei, māim
<instr.

máhya, máhyam,

mabya,

me

mabyah (mai)

mi'nje'

máyi

-----

mi'nje'; mi

ammuk

ammuk; -mu
=dat.

I

mojo

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

inew

…..

…..

…..

…..

…..

manimi

-----

mъnojo^

máyā

deest

…..

Ab.

med

mehe

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

inén, indzén

…..

…..

…..

…..

…..

-----

-----

-----

mát

mat

ammēdaz

N

tiium, tiú

*tū, tustu

tú, tussu

-----

ti, tydi, tidi

-----

ty, te

te

su

du

*þū

þū

þū

þū

dū, du

tu

ty

tvám

A

tewom; t(w)e

tiu, tiom, tio,
teio

*tu

-----

-t-

-----

-te, -ta, th-, -s

-de; -z-, -t

se; se <*twe

k'ez

*þeke

þuk

þik

þe(c)

dih

tave

tien, tin <*ten

te^

tvā́m, tvā

θąm (θvā)

G

tewe; t(w)o, t(w)ei

tui; adj. touos, tuus

tuua, tua,
touer, tuer

*towe < *tewe

tái

do (len)

teu

sou <*tweso

k'o

*þīn

þeina

þīn

þīn

dīn

tavęs

twais(e)

tebe

táva, te

tava (tai)

D

tebhei; t(w)oi

tibī

tfei, tíf, tefe

*t(w)oi

-----

-t-

-----

túbhya, túbhyam,

tabya, tabyah

te

(tai)

L

t(w)ei, t(w)oi

-----

-----

-----

-----

I

t(w)ojo

-----

-----

-----

-----

-----

Ab.

ted

deest

-----

-----

N

wejes, n̥smé

nōs

tuvai 'tuae',

deest (cf. 3ª
sueso, seso)

*(s)nīs
<*(s)nēs;
*snīsnīs
A

nōms <**nosms,
n̥smé; nos

nōs

snisni, sníni,
sisni, sinni, sní

-----

di, dy, de,
dydi, dydy
dy (len); -th
(len)
di, dy, de,

G

n̥seróm; nos

nostrum, -ī

desunt

athar, ár <*n̥s-

n̥sme /kwe

rō-m

n̥sméi, nosbhos

L

n̥smí, nossi

I

nosbhis

Ab.

n̥sméd

N

juwes, jusmé

----nōbis <*nosbhis (cf.

-----

pubēs <*pusbh-)

FAL uēs
A

G

D

wōms <**wosms,
jusmé; wos
wesróm; wos

uōs

uostrum, -ī

PAELIGN.-uus

uestra 'uestra'

jusméi, wosbhos; wos

(tard.) (tū)

A tu, В t(u)we

ti <*tū

zik
tuk; -tta, -ttu

adi. y-t, ac.
tën-t

tuēl

soi; soi <*twoi

k'ez

*þeza

þus

þēr

þē

dir

tâvi(e), tau

tebbei, tebbe

tebje'; ti

-----

-----

-----

-----

k'ez

…..

…..

…..

…..

…..

tavyje

-----

tebje'

tváyi, tvé

-----

=dat.

-----

-----

-----

-----

-----

k'ew

…..

…..

…..

…..

…..

tavimi

-----

tobojo^

tváyā

θvā (tardiiuum)

…..

-----

-----

-----

-----

-----

-----

k'én, k'ezén

…..

…..

…..

…..

…..

-----

-----

-----

tvát

θat

tuēdaz

-----

ni, nini

-----

ny

ni, ny

hmeis <nsme + es
, eol. amme <nsme

mek' <*wes

*weys

weis

vēr

wir

mes <*wes

mes <*wes

my <*wes

vayám

vayam

wes

na <*nŏs

-nn-

-----

-n-, -m, n(n)

hmas

mez

*uns

uns(is)

oss

ūs(ic)

unsih

mus

ny

asmā́n, nas

ahma

-m, -äm

ne <*nōs

anzās; -nnas

hmwn

mer

*unserō

unsera

vār

ūser, ūre

unsēr

mūsų

asmā́kam, nas

(nah)

ne <*nōs

anzēl

ahmabya (nah)

ne <*nōs

anzās; -nnas

ny, ny ny; -n-, - ni, -n-, -on-, gan-, -genan, agan,

ar n-

einym, einom

an, yn; -n

agen; -n, gan, -gen

hon-;-mp
hon, hor, hol;
-n, -on

ny, ny ny, -n-, - ni, -n-, -on-, -

mans<*nans
<nṓns; *nō
nōuson,

nasъ <*nōs-

nōusan *-sōn.-

sōm

noūmans

hmin

mez

*uns

uns(is)

oss

ūs

uns

mums

-----

hon-;-mp
-----

-----

mez

…..

…..

…..

…..

…..

mumyse

nasъ

asmé, nas
asmā́su, asmé

-----

-n-, -m, n(n)

-----

-----

*nōmṓns

namъ; ny

asmábhyam,

gan-, -gen-----

-nn-

tuk; -tta, -ttu

wēs (arc.);
anzās

-----

=dat.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

mewk'

…..

…..

…..

…..

…..

mumis

nami

asmā́bhis

deest

…..

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ménj, mezén

…..

…..

…..

…..

…..

-----

-----

asmát

ahmat

anzēdaz

sib, sissi, síi

-----

chwi, chwichwi

-----

why, wy

umeis

duk'

*yūs

jus

ēr

gē, gīe

ir

jūs

vy

yūyám

yūžam

-----

-b-

-----

-ch-, -ch

umas

dzez

*(w)izwiz

izwis

yðr

ēow

iu

jus

vy

yuṣmā́n, vas

(vāh)

hmwn

dzer

*izwerō

izwara

yð(u)ar

ēower

iuwēr

jūsų

vasъ

yuṣmā́kam, vas

(vah)

hmin

dzez

*(w)izwiz

izwis

yðr

ēow(ic)

iuwih

jums

vamъ ; ny

yuṣmábhyam, vas

yušmabya

sumēs; -smas
=dat.

*swīs <swēs;

uōs

(len)

tvə̄m, tūm

-de; -z-, -t

n̥sme
D

da (len), -z

tu

-te, -ta, th-, -s

dydi, dydy

*aterom
<*n̥serom /so

the; -th, -t, -d

toū, tou, thou,

swīswīs
*swōs

*(s)wesrom

*swōs

sethar, sethar- far n-, for n-,
si, sar, fathar

bar n-

-----

-b-

einwch, einywch

-----

awch, ych; ch
-ch-, -ch

why,-s-, -gas-;
--ges-; ugh
as, agas,
ages; -gas,
ges
why,-s-, -gas-;
--ges-; ugh

hui, huy,
c'houi
-huy, -hu, uy. -u; -oz-, ch
(h)oz, (h)ouz,
ho; -oz, -ouz
-huy, -hu, uy. -u; -oz-, -

ioūs <yūs
wans<*vans
<vṓns; *vō
ioūson, ioūsān
<*-sōnioūmans <
*yōmṓns

ju < *u
-m, -äm

sumēs
sumās; -smas
sumenzan
(arc.), sumēl

šmabhya,

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ch
-----

wosbhis

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

dzewk'

…..

…..

…..

…..

…..

jumis

vami

yuṣmā́bhis

šmā

…..

jusméd

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

dzénj, dzezén

…..

…..

…..

…..

…..

-----

-----

yuṣmát

šmat, yušmat

sumēdaz

L

jusmí, wossi

I
Ab.

uōbis <*wosbhis

desunt

-----

dzez

…..

…..

…..

…..

…..

jumyse

vasъ

yusmā́su, yuṣmé

(vah)
-----

Copyright 2008 Indo-European Language Association (http://dnghu.org/), Fernando López-Menchero Díez

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful