0

Generalităţi vehicul
01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE INTRODUCERE MECANICĂ MIJLOACE DE RIDICARE INGREDIENTE - PRODUSE GOLIRE / UMPLERE

01D

02A

04B

05A

X90
APRILIE 2004
"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului. Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault. Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea Renault.

EDITION ROUMAINE

© Renault s.a.s. 2004

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze 01A-1 01A-2 01A-3

01D

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi Implantare calculatoare 01D-1 01D-3

02A

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Elevator cu două coloane: Securitate

02A-1 02A-2

04B

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi Condiţionare 04B-1 04B-2

05A

GOLIRE / UMPLERE Motor Cutie de viteze 05A-1 05A-2

CARACTERISTICI MECANICŐ VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLŐCU×Ő DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia fa č (5) MTMA pe osia spate

01A

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referin č vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapi erie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabrica ie (13) Cod Ēmbrčcčminte interioarč II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stČnga Ēn func ie de arč. Descriere plčcu č de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notč:

12

Žn cazul Ēnlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie sč fie realizat conform reglementčrii Ēn vigoare.

19031

(1) Tip vehicul ľi numčr tip; aceastč informa ie este men ionatč pe marcajul (B) (2) MTMA (Masč Totalč Maximč Admisč a vehiculului) (3) MTR (Masč Totalč Rulantč - vehicul Ēn sarcinč ľi remorcč)

01A-1

CARACTERISTICI MECANICŐ VEHICULE Dimensiuni

01A

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni Ēn metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01A-2

CARACTERISTICI MECANICŐ VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01A
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip de caroserie (tricorp 4 uľi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01A-3

INTRODUCERE MECANICŐ Generalitč i
Toate informa iile con inute Ēn manuale sunt exclusiv destinate profesioniľtilor automobilului. Metodele ľi diagnosticčrile recomandate ľi descrise Ēn acest manual au fost elaborate de profesioniľti Ēn repara ia automobilelor. I - RECOMANDŐRI GENERALE Respecta i principiile de bazč ale repara iei de automobile. Calitatea unei repara ii depinde mai ĒntČi de grija pe care reparatorul trebuie sč o acorde Ēn momentul unei interven ii. Pentru a garanta o bunč repara ie: - proteja i pčr ile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aripi etc...), - debranľa i bateria pe cČt posibil (evita i scurtcircuitele, pornirea accidentalč a motorului ľtergčtorului de geam etc...), - Ēn timpul sudčrii pe vehicul, se cuvine sč demonta i sau sč deconecta i componentele care se gčsesc Ēn apropierea zonei de repara ie ľi care ar putea fi afectate de cčldurč, - utiliza i produse profesionale recomandate sau piese originale, - respecta i cuplurile de strČngere, - Ēnlocui i ľtifturile elastice, piuli ele sau ľuruburile autofrČnate sau lipite, dupč fiecare demontare, - fi i aten i la calculatoarele care nu suportč supratensiunile ľi erorile de manipulare, - nu schimba i piesele unele dupč altele, ci face i o diagnosticare precisč Ēnainte, - face i un control final Ēnainte de restituirea vehiculului cčtre client (reglare ceas, func ionare alarmč, verificare iluminčri ľi semnalizčri etc...), - curč a i ľi degresa i pčr ile de lipit (filete, canelura fuzetei) pentru o bunč aderen č, - proteja i curelele accesorii ľi distribu ie, accesoriile electrice (demaror, obturator, pompč direc ie asistatč, electricč) ľi fa a de cuplare pentru a evita orice scurgere de motorinč pe partea de fric iune a ambreiajului. Calitatea concep iei vehiculelor necesitč pentru o bunč repara ie sč nu lčsa i nimic la ĒntČmplare ľi este obligatoriu sč remonta i piesele sau organele aľa cum erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere cablaj, pasaj re ea de conducte ľi aceasta Ēn principal Ēn mediul liniei de eľapament).

01D

- nu sufla i reziduuri de azbest sau de praf (frČne, ambreiaj etc...), ci aspira i-le sau curč a i piesa cu ajutorul unui agent de curč are (precum agentul de curč are pentru frČnč), - utiliza i produsele profesionale cu discernčmČnt, de exemplu nu pune i pastč de etanľare pe suprafa a de Ēmbinare, - gazele de eľapament (benzinč sau diesel) sunt poluante. Nu pune i Ēn func iune motoarele decČt cu discernčmČnt ľi mai ales utiliza i obligatoriu aspiratoarele de gaze de eľapament, - asigura i-vč cč nu se poate produce scurtcircuit Ēn timpul remontčrii conectčrilor electrice (exemplu: demaror, alternator etc...). Un numčr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o aten ie particularč trebuie acordatč Ēn timpul opera iilor de remontare pentru a asigura o func ionare corectč Ēn toate condi iile. II - SCULE ĽI DISPOZITIVE SPECIALIZATE FACILITATE Metodele de repara ie au fost studiate cu dispozitive specializate, ele trebuie deci sč fie realizate cu aceleaľi dispozitive pentru a ob ine o securitate sporitč de lucru ľi o bunč calitate a repara iei. Materialele omologate de serviciile noastre sunt produse care au fčcut obiectul studiilor ľi testelor, care trebuie utilizate cu grijč ľi Ēntre inute pentru o utilizare corectč. III - FIABILITATE - ACTUALIZARE Žn spiritul calitč ii repara iei, metodele evolueazč, fie cu noi produse (depoluare, injec ie, electronicč etc...), fie prin crearea de noi dispozitive specializate (tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este necesar sč consulta i manualele de repara ie sau notele tehnice Ēnainte de orice interven ie sau memento diagnosticare. Defini iile vehiculelor fiind susceptibile sč evolueze Ēn cursul comercializčrii, este indispensabil sč verifica i dacč existč note tehnice de actualizare Ēn momentul cčutčrilor de informa ii. IV - SECURITATE Manipularea anumitor dispozitive ľi a anumitor piese (exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de viteze automatč, frČnare, ABS, airbag, injec ie diesel common rail etc...) necesitč o aten ie particularč Ēn termeni de securitate, de curč enie ľi mai ales de grijč. Sigla (securitate) folositč Ēn acest manual Ēnseamnč cč trebuie acordatč o aten ie particularč metodei sau cuplurilor de strČngere aferente.

01D-1

INTRODUCERE MECANICŐ Generalitč i

01D

ATEN×IE Nu utiliza i produs inflamabil pentru a curč a piesele. Proteja i-vč sčnčtatea: - utiliza i dispozitive adaptate ľi Ēn bunč stare (evita i pe cČt posibil dispozitivele « universale » precum un cleľte cu prindere multiplč etc...), - adopta i puncte de reazem ľi o pozi ie corecte pentru a face un efort sau pentru a ridica greutč i, - asigura i-vč ca procedura utilizatč sč nu fie periculoasč, - utiliza i protec iile individuale (mčnuľi, ochelari, Ēncčl čminte, mčľti, protec ii cutanate etc...), - Ēn general, respecta i instruc iunile de securitate legate de opera ia efectuatč, - nu fuma i Ēn timpul lucrčrilor pe vehicule, - utiliza i aspiratoarele de fum (sudurč, gaze de eľapament etc...), - nu folosi i produse nocive Ēn locurile neaerisite, - nu face i eforturi supraomeneľti sau nepotrivite, - utiliza i dispozitive "lumČnare" Ēn momentul lucrčrilor sub vehicul ridicat cu cric, - nu ingera i produs chimic (lichid de frČnč, de rčcire etc...), - nu deschide i circuitul de rčcire cald ľi sub presiune, - fi i aten i la organele care se pot pune Ēn miľcare (motoventilator etc...). V - PROTEJA×I NATURA - nu arunca i fluidele frigorigene Ēn atmosferč, - nu arunca i Ēn canalele de scurgere fluidele con inute de vehicule (ulei, lichid de frČnč etc...), - nu arde i produse vechi (pneuri etc...). VI - CONCLUZIE Metodele con inute Ēn acest document meritč aten ia dumneavoastrč, citi i-le cu aten ie pentru a reduce riscurile de rčnire ľi a evita metodele incorecte susceptibile sč deterioreze vehiculul sau sč Ēl facč periculos de utilizat.

Urmarea metodelor preconizate vč va ajuta astfel sč presta i un serviciu de calitate care va asigura vehiculelor nivelul lor cel mai Ēnalt de performan č ľi de fiabilitate. Žntre inerea ľi repara ia executate Ēn bune condi ii sunt esen iale pentru buna func ionare sigurč ľi fiabilč a vehiculelor noastre.

01D-2

INTRODUCERE MECANICŐ Implantare calculatoare
L90

01D
2 3

1

4

6

5
109245

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Radio auto Cutie siguran e habitaclu Unitate centralč habitaclu Cutie siguran e relee compartiment Calculator injec ie benzinč Calculator airbag-uri

01D-3

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumČnare"

02A

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implicč obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumČnare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumČnare", ridica i lateral ansamblul vehiculului ľi pozi iona i obligatoriu dispozitivele "lumČnare" sub amplasamentul prevčzut pentru a pozi iona cricul din echipamentul de bord (1).

ATEN×IE - Partea inferioarč a caroseriei acestui vehicul este protejatč cu produse care asigurč garan ia Ēmpotriva perforčrii de 6 ani. - Utiliza i numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protec ia originalč. - Este interzis sč ridica i vehiculul prin rezemarea pe bra ele suspensiei fa č sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roatč fa č sau spate, pune i reazemul Ēn (1).

1

108416

1

108418

02A-1

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu douč coloane: Securitate
L90 I - POZI×IONARE BRA×E DE RIDICARE Žn fa č

02A

II - INSTRUC×IUNI DE SECURITATE

108419

Žn spate
14894

Dacč trebuie sč demonta i organele grele ale vehiculului, utiliza i de preferin č un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu douč coloane, dupč demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), Existč riscul basculčrii vehiculului. Dacč vehiculul este ridicat pe un elevator cu douč coloane cu prizč sub caroserie, amplasa i o chingč de securitate referin č 77 11 172 554 disponibilč Ēn magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul Ēn fa č

108420

02A-2

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu douč coloane: Securitate
L90 Din motive de siguran č, chingile trebuie sč fie permanent Ēn perfectč stare; Ēnlocui i-le Ēn caz de degradare. Žn timpul montčrii chingilor, verifica i pozi ionarea corespunzčtoare a protec iilor (scaune ľi pčr i fragile). Plasa i chingile sub bra ele pun ii ľi efectua i un tur dusĒntors pe lč imea vehiculului. Nu strČnge i chingile prea tare.

02A

02A-3

INGREDIENTE - PRODUSE Capacitč i - Calitč i

04B
Capacitate (l) 3,1

Capacitate medie de ulei (ajusta i dupč jojč) (l) Motor Schimb de ulei Schimb de ulei cu Ēnlocuire a filtrului de ulei K7J 710 3,2 K7M 710 Organe Circuit de frČnare Rezervor de carburant K7J 710 Circuit de rčcire K7M 710 Aproximativ 5,45 Capacitate (l) 0,5 Aproximativ 50 3,3

Cutie de viteze JH3 JH1

Calitate SAE J 1703 ľi DOT 4 Benzinč fčrč plumb GLACEOL RX (tip D) Nu adčuga i decČt lichid de rčcire

Notč: Lichidele de frČnč trebuie sč fie omologate de biroul de studii.

04B-1

INGREDIENTE - PRODUSE Condi ionare

04B
REFERIN×Ő

DENUMIRE

CONDI×IONARE ETANĽEITŐ×I MECANICE

ZLOCTITE 518
Pentru etanľarea carterului cutiei de viteze

Seringč de 24 ml

77 01 421 162

ZDetector de scurgere pentru AC etc.

Spray ADEZIVI

77 11 143 071

ZLOCTITE-FRENETANCH
Evitč desfacerea ľuruburilor ľi permite deblocarea

Flacon de 24 cc

77 01 394 070

ZLOCTITE-FRENBLOC
Asigurč blocarea ľuruburilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

ZLOCTITE SCELBLOC
Pentru lipirea rulmen ilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 072

AGEN×I CURŐ×ARE LUBRIFIAN×I

ZNETELEC (CONECTICŐ)
Degripant, lubrifiant

Spray

77 11 171 287

ZAgent curč are injectoare ZDegripant super concentrat ZDECAPJOINT (FRAMET)
Pentru curč area planurilor chiulasei din aluminiu

Bidon de 355 ml Spray de 500 ml Spray

77 01 423 189 77 01 408 466 77 01 405 952

ZAGENT CURŐ×ARE BACTERICID AER Spray
CONDI×IONAT Pentru curč area unitč ii vaporizator

77 01 410 170

ZAgent curč are frČne

Spray de 400 ml UNSORI

77 11 171 911

ZMOLYKOTE « BR2 »
Pentru: - fusurile pivot, - palierele bra elor inferioare, - canelurile barelor de torsiune, - canelurile transmisiei.

Cutie de 1 kg

77 01 421 145

04B-2

INGREDIENTE - PRODUSE Condi ionare
DENUMIRE CONDI×IONARE Tub de 100 g

04B
REFERIN×Ő 77 01 028 179

ZMOLYKOTE « 33 MEDIU »
Pentru: - bucľile trenului spate tubular, - bucľile barei antiruliu, - bieletele de comandč a cutiei de viteze.

ZANTI-SEIZE
(unsoare temperaturč ridicatč) pentru colectorii de eľapament etc.

Tub de 80 ml

77 01 422 307

ZUNSOARE FLUOREE
Pentru capuľoanele cablurilor de Ēnaltč tensiune (bujii, bobine).

Tub

82 00 168 855

Z« MOBIL CVJ » 825 BLACK STAR SAU MOBIL EXF57C
Pentru garniturile transmisiilor.

Plicule de 180 g

77 01 366 100

ZUNSOARE MULTIFUNC×IONALŐ
Senzor roatč ABS.

Spray

77 01 422 308

ETANĽEITŐ×I MECANICE

ZMASTIC
Pentru etanľarea racordurilor de pe eľapament. evile de

Cutie de 1,5 kg

77 01 421 161

ZRHODORSEAL 5661
Pastč de etanľare

Tub de 100 g Cartuľ

77 01 404 452 77 11 219 706

Z Motor 12 F008
LACURI

Z« CIRCUIT PLUS »
Lac pentru repararea lunetelor cu dezghe are.

Flacon

77 01 421 135

FRŚNŐ

ZLichid de frČnč (vehicule fčrč ESP). ZLichid de frČnč (vehicule fčrč ESP). ZLichid de frČnč « vČscozitate slabč » (Toate tipurile de vehicule).

Flacon de 0,5 l DOT4 Flacon de 5 l DOT4 Flacon de 0,5 l DOT4

77 11 172 381 77 01 595 503 77 11 218 589

04B-3

GOLIRE / UMPLERE Motor
K7J sau K7M

05A

Material indispensabil Cheie pentru golire de 8 mm

1

108421

(1)

Buşon de golire

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1018).

2

108422

(2)

Buşon de umplere

05A-1

GOLIRE / UMPLERE Cutie de viteze
JH1 sau JH3

05A

2 1
108421

(1) (2)

Buşon de golire Buşon de umplere

05A-2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful