P. 1
Dnevni avaz [broj 5824, 14.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5824, 14.11.2011]

|Views: 1,120|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 14. 11. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5824

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

U MAO^I ARSENAL ORU@JA!
N
Na saslu{anju uhap{enog Emraha Fojnice otkriveno da je tokom posljednjih pretresa zaplijenjeno 15 pu{aka i jedan snajper
mnji~en da je pomagao Mevlidu Ja{arevi}u u teroristi~kom napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu. Dr`avni tu`ilac Dubravko ^ampara kazao je da su tokom pretra prijedlog Tu`ila{tva BiH, Sud BiH odredio je ju~er jednomjese~ni pritvor za Emraha Fojnicu iz Gornje Mao~e. On je osuesa prona|ene ogromne koli~ine naoru`anja, zapakovane u sportske torbe. U jednoj se nalazila i automatska pu{ka te li~na karta osumnji~enog Fojnice. 3. strana

’AVAZ’ SAZNAJE

[ta su otkrili pretresi

Mostar

Radi}i: Peru i ku}nu pomo}nicu svezali, a Azeminu zatvorili u kupatilo

Bara`

Ispod fantomke Azemina prepoznala glas kom{ije
Sukobi u SDA: ’Aktiv’ protestira protiv Tihi}a

Napadnut bra~ni par Radi}

4. strana

Reakcija: O Dudakovi}u, Backovi}u, Viki}u

Safeta Su{i}a do~ekali portugalski novinari Na{i „Zmajevi“ sino} su doputovali u Portugal: Edin D`eko u pratnji policije
(Foto: I. [ebalj)

Su{i}: U~init }emo sve da obradujemo BiH
Sportski prilog

Reprezentacija otputovala u Lisabon

5. strana

Voza~i: Od sutra obavezna zimska oprema
7. strana 9. strana

Hajriji Babi} jedini dom automobil

SARAJEVO

[ta je sve pre{utio vlasnik ’Starta’

OTKRIVAMO

U Federaciji vi{e od 50.000 oboljelih

DIJABETES

17. strana

10. strana

19. str.

Ukratko

2
ANALIZA [ta je pokazao dijalog o reformi pravosu|a

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

aktuelno

Valander: Predvodi delegaciju

Sastanci

Reforma odbrane centralna tema
Reforma odbrane i bilateralna odbrambena saradnja centralne su teme dana{njeg sastanka delegacija ministarstava odbrane SAD i BiH. Na sastanku }e biti rije~i i o daljnjim koracima BiH prema evroatlantskim integracijama, saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH. Ameri~ku delegaciju predvodi zamjenica ministra odbrane za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju Seleste Valander (Celeste Wallander).

Bh. delegacija u strukturalnom dijalogu duboko podijeljena

OSBiH

BiH nije spremna za ozbiljne pregovore
Pona{anje politi~ara iz Republike Srpske jo{ jednom je poslalo lo{u poruku

Primopredaja du`nosti
U bazi „Butmir 2“ u Sarajevu danas }e biti organizirana primopredaja du`nosti komandanta Operativne komande Oru`anih snaga BiH izme|u dosada{njeg komandanta, generalmajora Ante Jela~a i brigadnog generala Ivice Jerki}a, javlja Srna. Ceremonija po~inje u 11 sati i njoj }e prisustvovati i komandanti EUFOR-a i NATO {taba Sarajevo, generali Bernhard Bair i Geri Hafman (Gary Huffman).

Druga runda dijaloga o reformi pravosu|a koja je u ~etvrtak i petak odr`ana u Sarajevu pokazala je da BiH nije spremna za ozbiljne pregovore s Evropskom unijom, kazao je za na{ list vosokopozicionirani du`nosnik u Evropskoj komisiji, koji je `elio ostati anoniman.

IPA fondovi
Osim o reformi pravosu|a, ovih dana po~inju i pregovori o IPA fondovima za narednu godinu. Ovo }e biti jo{ jedan test spremnosti doma}ih politi~ara na dijalog. Zvani~nici EU ovdje o~ekuju manje problema, jer su doma}i politi~ari prilikom nedavnog spora oko kada je rije~ o tehni~kim pitanjima, jer se svi u BiH suo~avaju s istim problemima, no da je pona{anje politi~ara iz RS poslalo sasvim suprotnu poruku. IPA fondova za ovu godinu pokazali da, kada je novac u pitanju, mogu prona}i zajedni~ki jezik. No, ve} sada je jasno da }e RS odbiti svaki euro koji bude namijenjen ja~anju dr`avnih institucija, zbog ~ega }e, vjerovatno, do}i do novih sporova. Oni su, naime, najprije napustili sastanak pod izgovorom da im ne odgovara dnevni red i da im nije dozvoljeno da prisustvuju u punom sastavu. Kasnije su se vratili, ali

Druga runda
Ovaj stav kosi se sa zvani~nim izjavama koje su nakon ove runde dijaloga dali zvani~nici iz EU i BiH, koji su kazali da su veoma zadovoljni razgovorima. Na{ sagovornik ka`e da je dijalog zaista bio pozitivan

su tvrdili da ovo nije strukturalni dijalog, nego obi~ni tehni~ki pregovori. Klju~ni i najte`i dio pribli`avanja Evropskoj uniji su pregovori o ~lanstvu, koji traju godinama i kroz koje prolaze i ujedna~avaju se svi propisi u dr`avi, oblast po oblast. BiH jo{ nije do{la do te faze. Mi najprije moramo podnijeti aplikaciju za ~lanstvo, a ako ona bude prihva}ena, dobili bismo status kandidata i datum za otvaranje pregovora.

Pozitivne izjave
- Zamislite tek da otvorimo pristupne pregovore s

„Elektroprenos BiH“

BiH, koji su neuporedivo te`i i obuhvatniji od ovog strukturalnog dijaloga. Mislim da to, jednostavno, ne bi bilo mogu}e, kada imamo ovoliko problema ~ak i s ovim lak{im stvarima - kazao je na{ izvor. Zvani~nici EU davali su proteklih dana samo pozitivne izjave o sastanku u Sarajevu, jer im je veoma va`no da atmosfera bude {to bolja. No, zapravo su veoma zabrinuti zbog ~injenice da je u BiH prakti~no nemogu}e konstruktivno razgovarati o bilo ~emu, a da predstavnici RS ne poku{aju sve opstruirati ili barG. MRKI] em usporiti.

Tra`e smjenu Uprave
Nakon posljednje odluke v. d. generalnog direktora „Elektroprenosa BiH“ Du{ana Mijatovi}a da radnicima ove kompanije isplati samo 50 posto pla}e za oktobar, sindikalisti su zatra`ili smjenu aktuelnog Upravnog odbora (UO) i Uprave. Sindikalisti su, tako|er, zatra`ili reviziju poslovanja „Elektroprenosa BiH“ F. K. od 2006. do 2010.

EU predana evropskim integracijama BiH

Ponuda vi{e od 200 miliona eura bespovratne pomo}i
Sastancima koji po~inju danas s bh. vlastima prisustvovat }e Sanino i Mirel
Nivo predanosti Evropske unije evropskim integracijama Bosne i Hercegovine prikazan je u intenzivnom nizu klju~nih sastanka koje }e u ovoj sedmici odr`ati specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen. Iz njegovog ureda ju~er je saop}eno da }e danas najvi{i du`nosnici Generalne direkcije Evropske komisije (EK) za pro{irenje, generalni direktor Stefano Sanino (Sannino) i direktor za zapadni Balkan Pjer Mirel (Pierre), predsjedavati sastancima na visokom nivou s kolegama iz vlasti u BiH.

Velika prilika
- Svi `elimo vidjeti koordinirani pristup u zemlji za kori{tenje fondova EU. Mogu}nosti da se naprave pobolj{anja u poljima transporta i energije su pred nama. Dakle, radujem se tome {to }u sjesti zajedno s vlastima BiH i iskoristiti ovu veliku priliku za partnerstvo dodao je Sorensen. Kako je saop}eno, diskusije }e uklju~ivati koordinaciju budu}ih sredstava za zemlju i region iz Instrumenta za pretpristu-

EP u BiH

Dr`avna vlast ili vanredni izbori
Evropski pokret (EP) u BiH najavio je da }e, ukoliko u najskorije vrijeme, najkasnije do polovine decembra, ne do|e do formiranja Vije}a ministara BiH, pozvati doma}e odgovorne institucije, visokog predstavnika i me|unarodnu zajednicu da zajedno s lokalnim raspi{u i vanredne parlamentarne izbore.

pnu pomo} (IPA) EK, pododbore za transport i energiju i sastanke u vezi s „Elektroprenosom BiH“ i koridorom 5C. Generalni direktor }e tako|er otvoriti izlo`bu BiH u EU ku}i. Na kraju, u ~etvrtak, 17. novembra, Evropska komisija }e pokrenuti programiranje IPA fondova za 2012. i 2013. godinu, te ponuditi vi{e od 200 miliona eura bespovratne pomo}i. - Evropska unija je obe}ala da }e raditi u partnerstvu s BiH. Aktivnosti u predstoje}oj sedmici pokazuju da smo u potpunosti anga`irani. Na{i resursi i ekspertiza su spremni, uklju~uju}i neke

od najvi{ih du`nosnika EK-a, kako bi se do{lo do napretka u vezi s pitanjima koja su od klju~ne va`nosti za evropske integracije i, {to je najva`nije, za gra|ane - izjavio je ju~er Sorensen.

Sorensen: Potpuno anga`irani

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

SUD BiH Jednomjese~ni pritvor za Emraha Fojnicu zbog terorizma

U Gornjoj Mao~i zaplijenjeno 15 pu{aka i jedan snajper!?
Tokom pretresa prona|ena torba u kojoj je bila automatska pu{ka i li~na karta osumnji~enog Fojnice Moj klijent tvrdi da je izgubio li~nu, ka`e Alji}
napada na Ambasadu SAD u Sarajevu, odnosno da je pomagao napada~u Mevlidu Ja{arevi}u. Tu`ilac Dubravko ^ampara kazao je na ju~era{njem Na prijedlog Tu`ila{tva BiH, Sud BiH odredio je ju~er jednomjese~ni pritvor za Emraha Fojnicu (20) iz Gornje Mao~e, osumnji~enog za krivi~no djelo terorizma. Fojnica se sumnji~i da je u~estvovao u teroristi~kom

Kome smeta OHR?
Milorad Dodik tra`i hitno ukidanje OHR-a. Nije mu to prvi put i nije jedini. Bilo je takvih prijedloga i ranije. Ali je OHR ostajao u `ivotu. Sre}om. Po dr`avu BiH. Za{to? Me|unarodna zajednica nije oformila OHR i u BiH nije poslala svoga ~ovjeka u svojstvu visokoga predstavnika da bi rastakao dr`avu BiH, nego da bi je o~uvao, razvijao njene kapacitete i pripremio je za ulazak u EU. I svi su visoki predstavnici, manje-vi{e, uspje{no izvr{avali zada}u s kojom ih je me|unarodna zajednica poslala u Sarajevo. Gre{aka je bilo, krivih prosudbi tako|er, ali niko ko zaista ho}e biti realan ne mo`e kazati da je dr`ava BiH od visokih predstavnika imala vi{e {tete nego koristi. Upravo zbog toga, Dodikov zahtjev je posve nerazumljiv. Dakako, ako se Dodi-

Anga`manu visokog predstavnika mo`e se usprotiviti samo neko ko je protiv EU
ka ho}e gledati kao politi~ara kojemu bi alfa i omega politi~koga anga`mana trebala biti dobrobit dr`ave u kojoj djeluje. Tako je svugdje u svijetu. Posebno u Evropi i SAD. Ali, on nije ta vrsta politi~ara: moderan, demokrati~an, sklon kompromisu, bogat dr`avnim patriotizmom. Posebno mu manjka ljubavi prema dr`avi u kojoj politi~ki djeluje. ^ini se da upravo tu treba tra`iti motiv za Dodikov zahtjev za ukidanje OHR-a. Evo i za{to. Ako je nesporno da su visoki predstavnici u BiH poslani da je, izme|u ostaloga, pripreme i za ulazak u EU, onda je i posve jasno da se njihovom anga`manu mo`e usprotiviti samo neko ko je apriori protiv evropeizacije dr`ave BiH i njenom priklju~enju asocijacijama koje svim gra|anima garantiraju mirnu i prosperitetnu budu}nost.

Ometanje istrage

^ampara: Oru`je povezano s napadom

Alji}: Odbrana negira optu`be

(Foto: F. Fo~o)

Nakon upozorenja ustao pred sudiju
Prilikom ulaska sudije Nenada [elede u sudnicu osumnji~eni Emrah Fojnica ju~er nije ustao, ~ime je, kao i drugi osumnji~eni u ovom slu~aju, pokazao nepo{tivanje Suda BiH. Na pitanje sudije za{to nije ustao, Fojnica je odgovorio: - Iz vjerskih razloga. Meni je nare|eno da po{tujem Bo`iji zakon, a ne zakon ljudi. Nakon upozorenja da }e biti odstranjen iz sudnice ako se ne bude pridr`avao propisa, Fojnica je u nastavku saslu{anja, ipak, ustajao dok se obra}ao sudiji [eledi.

saslu{anju da su tokom posljednjih pretresa u Gornjoj Mao~i prona|ene ogromne koli~ine naoru`anja, zapakovane u sportske torbe. U jednoj, kako je rekao, nalazila se i automatska pu{ka te li~na karta osumnji~enog Fojnice. - Prona|eno oru`je dovodi se u vezu s krivi~nim djelom napada na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu - rekao je ^ampara. Tu`ilac je dodao da je u toku vje{ta~enje izuzetih predmeta, te da bi ostankom na slobodi osumnji~eni mogao prikrivati dokaze, utjecati na svjedoke ili ometati istragu. Iako zvani~ne potvrde do sada nije bilo, ju~er smo od advokata jednog od uhap{enih iz slu~aja „Ja{arevi}“ saznali da je u Gornjoj Mao~i nakon posljednjih pretresa prona|eno ~ak 15 automatskih pu{aka, jedan snajper, velike koli~ine municije i laptop. Nezvani~no se doznaje i da je torba u kojoj je bila li~na karta Fojnice te auto-

www.dnevniavaz.ba

matska pu{ka bila prevezena u Sarajevo, gdje je pu{ka trebala biti upotrijebljena, ali je iz jo{ nepoznatih razloga vra}ena u Gornju Mao~u. Advokat Ramiz Alji}, koji zastupa Fojnicu, protivio se odre|ivanju pritvora, negiraju}i da njegov branjenik ima veze s teroristi~kim aktom. On nam je kazao da Fojnica na dan kada se dogodio teroristi~ki ~in uop}e nije bio u Sarajevu. - On negira da ima bilo kakve veze s napadom. Prije saslu{anja kazao mi je da torba nije njegova, te da je izgubio li~nu kartu. Razgovarao sam i s njegovim ocem, koji tako|er negira da je njegov sin u~estvovao u napadu na Ambasadu SAD - rekao je Alji}. Podsje}amo, osim Mevlida Ja{arevi}a i Emraha Fojnice, pritvor je ranije odre|en i za jo{ dvojicu osumnji~enih za terorizam, Dinu Pe~enkovi}a i Muniba Ahmetspahi}a.
F. KARALI]

PORTAL - komentar dana Safet Su{i} treningom osvje`io igra~e: U Lisabonu ne smijemo brzo i lako primiti gol
- Svaka ~ast Su{i}u! Uspio je na{u ekipu kompletirati u svakom pogledu. Prije smo tako lako primali golove od tre}erazrednih ekipa, ali sada i one najbolje moraju se oko toga po{teno namu~iti. (Card)

^ija je torba

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Ve~eras ekskluzivno u „Slu~ajevima X“

U ve~era{njem izdanju kriminalisti~kog magazina „Slu~ajevi X“ koji se emitira na Hayat TV-u bit }e ekskluzivno objavljeni {okantni i jezivi audiorazgovori Milenka Laki}a, koji se sumnji~i da je kao pripadnik organizacije Zijada Turkovi}a po~inio vi{e montruoznih ubistava. Prislu{kivanje zatvorske }elije Milenka Laki}a u KPZ-u Mostar otkriva kako on zatvorskom ortaku opisuje kako je nau~en da ubija, govori o svojim vje{tinama, kako treba usmjeriti oru`je prilikom pucanja u protivnika da bi se kasnije mogao

[okantni snimci Laki}evih razgovora
braniti samoodbranom i izbje}i krivi~no gonjenje. - Nisu bili blizu. A od tog mjesta |e je on prolazio do ovog objekta jednog, i{'o sa tom, k}erkica i{la sa njim. Ja bi njega iz prve odma ubio, a ona, ajde ~ekaj Laca, pa |e bi ona, pa opet on i ona. E reko tre}i put ko god bude s njim ode ubi}u ga i zdravo. I sam, stvarno! Tuffffuuu! Da sam ja bio bli`e, mene bi krv posula i tjelo. Nego, ja dvogledom gled’o. Nisam znao koliko }e ga raznijeti, razumije{, znao sam da }e ga raznijeti u milion komada. ^ovjek je tra`io da ga uni{tim, da se raznese po li-

Laki}: Jezivi detalji

Turkovi}: Monstruozni vo|a

vadi, da ga ne mogu sahraniti. A nekad me u~ini sretnim kako je letio fuuu, isto u filmovima. Ko u filmovima! -

dio je snimljenog razgovora u kojem Laki} opisuje kako je bombom raznio Milijana Marinkovi}a.

Ukratko

4
SUKOBI U SDA „Aktiv“ protestira protiv Tihi}a

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

aktuelno

Detalj s panela

Institut u SAD

Prevencija genocida
Na inicijativu Koalicije za prevenciju genocida, a u saradnji s Bremen muzejom holokausta i jevrejskog naslije|a u Atlanti (SAD), osnovan je Institut za prevenciju genocida. Tom prilikom organizirana je posebna diskusija sa `rtvama koje su uspjele pre`ivjeti strahote holokausta i genocida u BiH, Poljskoj, Ruandi i Sudanu. Moderator panela bila je [irli Frenklin (Shirley Frenklin), biv{a gradona~elnica Atlante. N. A.

Optu`uju svoju stranku za nezakonita imenovanja
Pobuna u SDA poprimila novu dimenziju nakon {to je frakcija „Aktiv“ pisala Sulejmanu Tihi}u Na ~elu paralelne strana~ke grupe Lihovac, Kerla i Badnjevi}
- Iako smo prvi formirali vlast u BiH, partnerski odnos sa SDP-om je pun predrasuda i nepovjerenja, {to s upitnom parlamentarnom ve}inom ~ini odnose kompleksnim i neodr`ivim. Suo~eni smo i s brojnim nezakonitim imenovanjima, lo{om finansijskom situacijom, bud`etskim deficitom, nenamjenskim tro{enjem novca te nesposobno{}u Vlade KS da izvr{i rebalans bud`eta - navedeno je, izme|u ostalog, u pismu Raskol unutar Stranke demokratske akcije (SDA) poprimio je novu dimenziju nakon {to se neformalna strana~ka grupa nazvana „Aktiv“ pismeno, imenom i prezimenom, obratila rukovodstvu, ultimativno zahtijevaju}i da se izvr{i rekonstrukcija Vlade Kantona Sarajevo, saznaje „Dnevni avaz“.

Svojevrsni pu~
Frakcija „Aktiv“ zaprijetila je i „daljnjim raslojavanjem SDA“, optu`iv{i svoju

’Merhamet’

Uspje{na akcija ’Kurban’
Akcija „Kurban 2011/1432.“, koju je HO „Merhamet“ MDD realizirao posredstvom „Merhameta“ Australije, protekla je uspje{no. Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin [ahi} izrazio je zahvalnost svim gra|anima {irom BiH koji su donirali kurbane ovoj humanitarnoj organizaciji. Upravni odbor „Merhameta“ donio je odluku i da, osim jedne tre}ine kurbana koje su gra|ani BiH donirali za narod Somalije, za te namjene iz kontingenta za BiH izdvoji dodatnih 40 tona mesa.

Vrbovanje ~lanova SBiH
- Zabrinjava saznanje da pojedinci iz Povjereni{tva organiziraju tajne sastanke s ~lanovima Strastranku za nezakonita imenovanja! Odmetnuta strana~ka struktura koju, prema potpisima op{irnog pisma upu}enog na vi{e adresa, predvode Osman Lihovac, Ibrahim Kerla i Tarik Badnjevi}, kantonalni funkcioneri SDA, odva`ila se izvr{iti svojevrsni pu~, zbog kojeg bi mogla pasti i Vlada KS! Uvedeno povjereni{tvo koje je postavio Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, na{lo se tako potpuno izba~eno iz igre. nke za BiH, poku{avaju}i na}i alternativu dosada{njim ~lanovima SDA - ka`e se u pismu. „Aktiva“, koje su potpisali Lihovac, Kerla i Badnjevi}.

Ostali neka`njeni
Osim toga, oni tra`e i hitno odr`avanje unutarstrana~kih izbora, nakon {to je Tihi}evom odlukom uklonjen dosada{nji ~elnik KO Abdulharis [eta. - Povjereni{tvo je dobilo rok od Tihi}a da za {est mje- Faksimil pisma koje seci izaberu organe KO, ali je „Aktiv“ uputio Tihi}u
Tihi}: [ta }e uraditi

Vlada FBiH

oni to jo{ nisu u~inili i ostali su neka`njeni. Slabost i problemi stranku u KS dezorijentiraju i prijete potpunim raslojavanjem - napisali su ~lanovi „Aktiva“ Tihi}u.

Vlada FBiH razmatrala je rje{avanje problema penzionisanih pripadnika OSBiH s podru~ja FBiH. Uz razumijevanje za ove probleme, Vlada je izrazila spremnost da doprinese njihovom rje{avanju prilikom usvajanja globalnog okvira finansijskog bilansa BiH.

Autenti~ni bosanski govor rezultat historije i razvoja BiH
Bosanski jezik ima svoje dugotrajno i historijsko utemeljenje, a jedno od njih je upravo autenti~ni bosanski govor, rekao prof. Jahi}
Jezik oslikava sve {to se kroz historiju de{avalo, a autenti~ni bosanski govor je cjelokupno naslije|e koje predstavlja tu ~injenicu, rekao je prof. dr D`evad Jahi} na ju~era{njoj sesiji „Kruga 99“, govore}i o temi „Autenti~ni bosanski govor“. Jahi} je istakao da je podru~je BiH najzanimljivije jezi~ko podneblje koje je nauka utvrdila i na osnovu toga dala dosta nau~nih rezultata. - Sasvim je jasno da je bosanski jezik, jezik bo{nja~kog naroda i svih onih naroda koji BiH osje}aju i prihvataju kao svoj kulturno-historijskih prostor. Moram naglasiti da se koncepcija bosanskog jezika ne kosi s koncepcijom srpskog, hrvatskog ili crnogorskog. Svaki od naroda ima neprikosnoveno pravo da ima svoj jezik koji }e standardizirati i o njemu nau~no govoriti - rekao je Jahi}. On je naglasio da su svi

Sarajevo

O neovisnosti javnih servisa
Vi{e od 59 u~esnika iz 13 zemalja ~lanica Vije}a za regionalnu saradnju jugoisto~ne Evrope danas }e u Sarajevu razgovarati o neovisnosti i odr`ivosti javnih servisa. Na konferenciji }e biti analizirano stanje javnih servisa u jugoisto~noj Evropi nakon 20 godina demokratske tranzicije te iznesen budu}i smjer aktivnosti radi podr{ke njihovoj slobodi, neovisnosti i odr`ivosti.

Problem bo{nja~kog naroda
Prema Jahi}evim rije~ima, postoje balkanski modeli poimanja jezika, gdje se ka`e da ukoliko se jezici me|usobno ne razlikuju onda to nisu jezici. - To zna~i, ako se bosanski jezik ne razlikuje mnogo od srpskog ili hrvatskog, tada se ka`e da to nije jezik, pri ~emu srpski i hrvatski jezik nisu toliko daleki, ali niko ne dovodi u pitanje postojanje tih jezika. To opet postaje problem bo{nja~kog naroda i njegove svijesti o tome {ta je to vlastiti jezik - ka`e Jahi}. Profesor isti~e i da je zbog toga neophodno razbijati komplekse da je bosanski jezik, jezik bo{nja~kog naroda i svih onih koji taj jezik prihvataju kao svoj, jer je on historijski otvoren jezik ukoliko nau~ne istine sti`u do javnosti.

Jahi} na „Krugu 99“: Jedan od osnovnih zadataka BANU-a

ovi jezici dosta uvezani i sli~ni, te da to ne dovodi u pitanje postojanje bilo kojeg jezika. Isti~e da bosanski jezik ima svoje dugotrajno i historijsko utemeljenje, a jedno od njih je i autenti~ni bosanski govor. - U nau~noj bran{i stvari su mnogo jasnije nego u na{oj javnosti, a i mediji su ti koji nas udaljavaju od nau~nih istina, ali to su i na{i dru{tveni problemi i naslije|a. Tvrdim da je autenti~ni

bosanski govor rezultat historije i razvoja ovog prostora i o njemu ne mo`e biti nikakvoga spora - istakao je prof. Jahi}. Istakao je i da je zbog svega re~enog novoosnovana Bo{nja~ka akademija nauka i umjetnosti (BANU) za jedan od svojih osnovnih zadataka postavila institucionalizaciju normiranja bosanskog jezika i njegovog nau~nog prA. Nu. ou~avanja.

(Foto: F. Fo~o)

Podr{ka penzionisanima

S. MUHI]

Na sesiji Kruga 99 predavanje odr`ao prof. dr. D`evad Jahi}

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

5

REAKCIJA Gojer o Dudakovi}u, Backovi}u, Viki}u

Po~eo je lov na branioce dr`ave!
Bosanci i Hercegovci se nalaze u goroj situaciji nego Palestinci Backovi}, Dudakovi} i Viki} su heroji, koji su branili ovu zemlju
Pretres stana Zaima Backovi}a, nekada{njeg pomo}nika komandanta Teritorijalne odbrane BiH, a nakon toga i objekata u kojima je Peti korpus Armije RBiH ostavio svoju dokumentaciju, govori da se Bosanci i Hercegovci nalaze u goroj situaciji nego Palestinci, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Gradimir Gojer, istaknuti bh. reditelj i pisac.
Tahirovi}: Na prvoj liniji mirnodopske bitke za prava bh. su`anja

Li~nost dana

Murat Tahirovi}

Rastakanje dr`ave
- Nas istra`uju oni koji bi trebali istra`ivati one koji su nas tukli i zatvarali u logore tokom rata. To {to se istra`uje jedan Backovi}, heroj otpora u Sarajevu, general Atif Dudakovi}, heroj koji je branio narod cijele Bosanske krajine, te {to su zbog odnosa doma}ih vlasti prema njima mnogi generali oti{li pod zemlju, kao {to

Borac za prava logora{a
Gojer: BiH se nalazi u najte`oj situaciji otkako postoji

Redovno ukazuje na sistematske poku{aje RS da sakrije istinu o logorima
vna nevladina udruga kakvih je na stotine u BiH. Iza njega, njegovih saradnika i istomi{ljenika, i pored opstrukcija, stoje rezultati: izmjene zakona o civilnim `rtvama rata u oba entiteta, pokretanje procesa za naknadu nematerijalne {tete za torture u logorima, iniciranje dr`avnog zakona o pravima `rtava tortura... Tahirovi} je 1995. godine kao logora{ bio zatvoren u Glini u Hrvatskoj te Drmaljevu kod Velike Kladu{e. Ro|en je prije 44 godine u Cazinu, po zanimanju je rudarski tehni~ar, o`enjen je i otac studenta prava u Biha}u. Ve} {est godina je na ~elu Saveza M. D. logora{a BiH.

je Mehmed Alagi}, govori da je u BiH po~eo lov na one

Za{to Bakir Izetbegovi} izjedna~ava krivicu
Gojer se osvrnuo i na izjavu Bakira Izetbegovi}a koji je u intervjuu za RTRS u petak nave~er kazao da je „svaka strana po~inila neki zlo~in tokom proteklog rata“ te da „ne vjeruje da je Atif Dudakovi} zapovjedio i po~inio zlo~in“. - To {to on govori jednostavno nije ta~no. Na{a strana nije ~inila zlo~in. Ona se branila. Ne mo`e se govoriti da su sve strane iste. To se govori po narud`bi stranaca, koji `ele da nas ujedna~e u zlu. Narod BiH je izdan od njegovih politi~ara. Iznena|uje me da neko ko je kao i ja bio pod granatama ka`e da su sve tri strane isto krive. Ovdje su gra|ani bili zatvoreni u najve}em koncentracionom logoru, a nama se name}e kolektivna krivica - upozorava Gojer.

koji su branili dr`avu BiH smatra Gojer. Ipak, kako ka`e, vrhunac politi~kog skandala u BiH je poku{aj da se starosnim godinama opravda odlazak u penziju Dragana Viki}a, za kojeg, kako ka`e, sve Sarajlije znaju da je sa svojom jedinicom prvi stao u odbranu BiH i Sarajeva. - To je katastrofalan potez. Ja se kao gra|anin Sarajeva ne osje}am sigurnim otkad na ~elu Specijalne jedinice vi{e nije Dragan Viki}. On je potvr|en u najte`im ratnim okolnostima kao patriota i rodoljub. Bitna je ~injenica da nije smijenjen samo Viki}, nego i Hrvat Viki} - ka`e Gojer. On tvrdi da su poslje-

dnja de{avanja dio plana me|unarodne zajednice da rasto~i dr`avu BiH, te da se nalazimo u najte`oj situaciji otkad ova zemlja postoji.

@alosna {utnja
- @alosno je {to Sarajevo i BiH {ute dok smjenjuju Viki}a, ~ovjeka koji je branio ovu zemlju. Pa, on je dokazao da ovu zemlju voli mnogo vi{e od onih koji su donijeli odluku da se s njim, kao i s mnogim drugim patriotima u ovoj zemlji, obra~unaju - ka`e Gojer. On upozorava da BiH upravljaju ljudi koji su dovedeni iz inozemstva, gdje su proveli cijeli rat, dok su istinski patrioti patili usljed ~etni~kog teF. KARALI] rora.

Murat Tahirovi}, predsjednik Saveza logora{a BiH, prilikom obilje`avanja 19. godi{njice raspu{tanja logora Manja~a, u krugu nekada{njeg kazamata, izjavio je da su institucije RS isplele paukovu mre`u aktivnosti kojima kao svoj strate{ki cilj blokiraju istinu o stradanjima nesrba u logorima {irom RS. Predsjednik krovne logora{ke asocijacije na prvoj liniji je fronta mirnodopske bitke za prava bh. su`anja. Zbog kontinuiteta svojih stavova i djelovanja Tahirovi} u manjem entitetu spada me|u najneomiljenije li~nosti nevladinog sektora. Zahvaljuju}i njemu, Savez logora{a BiH nije beskr-

SDP o izvje{taju RS

Davutolu: Nadam se jedinstvu i zajedni{tvu
Vidimo da se stvara veoma ozbiljna osnova za usagla{avanje, izjavio turski ministar
Nadam se da }e biti mogu}e uspostavljanje jedinstva i zajedni{tva. Vra}am se s pozitivnim dojmovima. Vidimo da se stvara veoma ozbiljna osnova za usagla{avanje. Ovakva pitanja ponekad mogu izgledati kao dubok sukob, no nekad su samo psiholo{ka, ocijenio je turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu, prenosi portal www.trtbosanski.com. Kako se isti~e, zvani~na Ankara je u potrazi za naj{irom mogu}om podr{kom kako bi se sprije~ila podjela unutar Islamske zajednice u Srbiji. Nastoji se da IZ ima jednu organizaciju koja }e pru`ati vjerske usluge svim muslimanima u Srbiji. TurUla`u se napori za prevazila`enje razli~itih stavova IZ sa sjedi{tom u Beogradu i Muftijstva u Sand`aku. U tom okviru obavljaju se intenzivni diplomatski razgovori na relacijama Ankara Beograd - Sarajevo. Ministar Davutolu ostvario je niz kontakata u Beogradu. Sastao se s ministrom vanjskih poslova Srbije Vukom Jeremi}em, predsjednikom Borisom Tadi}em i tamo{njim vode}im bo{nja~kim liderima Sulejmanom Ugljaninom i Rasimom Ljaji}em, prenosi TRT. Tokom razgovora, razmatran je sadr`aj sporazuma koji je pripremila Turska kako bi se prevazi{le navedene nesuglasice.

Posjeta turskog ministra vanjskih poslova Srbiji

U {estom izvje{taju Republike Srpske (RS) i pismu koje je uputio Vije}u sigurnosti UN-a predsjednik RS i SNSD-a Milorad Dodik ponovo se obru{io na visokog predstavnika, BiH i SDP BiH, tvrde u SDP-u BiH. SNSD-u i njenom predsjedniku opet najvi{e smeta SDP-ova istinska multietni~nost te svaku priliku koriste da poku{aju SDP svrstati u isklju~ivo nacionalnu i politi~ku partiju samo jednog naroda u BiH.

Ispraznim pismom ma`u o~i gra|anima
- ^elnicima RS bilo bi bolje da se fokusiraju na rje{avanje katastrofalnog ekonomskog stanja u RS i BiH i rje{avanje sve ve}ih problema nego da ispraznim pismima poku{avaju zamazati o~i gra|anima RS koji svakim danom postavljaju pitanje za{to sve lo{ije `ive - isti~u iz SDP-a.

Davutolu i Jeremi}: Razmatran sadr`aj sporazuma o IZ

ska koristi svoj sna`ni utjecaj na Balkanu kako bi se rije{io spor koji je nastao u Srbiji po pitanju IZ i Muftijstva u Sand`aku. Stoga je ministar Davutolu tokom vikenda obavio jo{ je-

dnu slu`benu posjetu Srbiji. Kako navodi portal www.trtbosanski.com, Turska je preuzela va`nu ulogu za ponovno ujedinjenje IZ u Srbiji, koja je podijeljena zbog politi~kih nesuglasica u regiji Sand`ak.

Spec
Od danas do petka bit }e nastavljeno su|enje nekada{njim ~elnicima policije RS Mi}i Stani{i}u i Stojanu @upljaninu prema optu`nici za progone nesrpskog stanovni{tva iz 20 op}ina BiH 1992. godine. Dokazni postupak nastavlja @upljaninova odbrana, javlja agencija Sense.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

mozaik

Privla~i pa`nju mnogobrojnih posjetilaca

Turisti~ko odredi{te u Holandiji

Izgra|en prvi most ispod vode
Tokom obnove tvr|ave „Fort de Roovere“ iz 17. stolje}a tim arhitekata iz Holandije susreo se sa zanimljivim problemom. Naime, morali su obnoviti prijelaz preko vodenog kanala kojeg okru`uje zemljani nasip. Problem je bio u tome {to se dno stepenica i nekada{nje polazi{te mosta, skoro 400 godina kasnije, nalazilo ispod nivoa vode. Arhitekti su, rje{avaju}i

ovaj „problem“, osmislili „prijelaz“ koji su nazvali „Mojsijev most“, po ugledu na proroka Mojsija koji je, prema legendi, „razdvojio“ vode Crvenog mora. Krajnje rje{enje ovog poznatog turisti~kog odredi{ta u Holandiji bio je most, ali ispod nivoa vode. Osim {to privla~i pa`nju mnogobrojnih posjetilaca, most ima i originalan dizajn izgra|en od inovativnih materijala poput drveta akoja, ~iji je vijek trajanja do 50 godina.

Jesen u Sarajevu: Ugodno vrijeme bez padavina

VRIJEME [ta predvi|aju bh. meteorolozi

I dalje sun~ano, ali hladno
Padavine mogu}e za vikend, ali i mrazevi
Lijepo i ugodno vrijeme bez padavina i ve}ih zahladnjenja o~ekuje nas i narednih dana. @eljko Majstorovi}, klimatolog Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH, kazao je za „Avaz“ da se promjena vremena u BiH mo`e o~ekivati tek od narednog vikenda uz pad temperatura i malo padavina. - Prema statisti~koj prognozi Zavoda, tek u tre}oj dekadi mjeseca bit }e vi{e padavina i do}i }e do znatnog zahladnjenja - rekao je Majstorovi}. Temperatura zraka izmjerena ju~er u Banjoj Luci oko 12 sati iznosila je sedam stepeni. Ipak, kako ka`u meteorolozi, osjetno je da dolazi do zahladnjenja posebno u jutarnjim satima. - Nakon jutarnjeg mraza u ve}ini krajeva po~etak ove sedmice obilje`it }e hladno vrijeme. Imat }emo prve minuse s temperaturama od minus {est do minus jedan stepen, a na jugu zemlje do {est stepeni. Na planinama }e biti ujutro i do minus deset stepeni - rekao je meteorolog HMZ RS Igor Kova~i}. Istakao je da }e najvi{a dnevna temperatura zraka biti izme|u pet i deset, a na jugu do 16 stepeni, dok }e se na planinama kretati oko A. Nu. - V. S. nule.

Novi trend u Japanu

Sve~ano izre}i sudbonosno NE
Japanski par Jo{imi i Hirojuki Ni{inaga godinama su dijelili dobro i zlo. Svoj brak odlu~ili su okon~ati pred porodicom, prijateljima i rodbinom. - Odr`avaju}i ovu ceremoniju, va{ je razvod ~ist. Nadamo se da je ovo dobar dan za novi po~etak u va{em `ivotu - rekao je voditelj sve~anosti razvoda Hiroki Terai. Uskoro biv{i par i njihovi uzvanici rije~ima i fotografijama prisjetili su se svoje zajedni~ke pro{losti, od ro|enja djece do trenutka kad svako kre}e svojim putem. - Razgovarali smo o razvodu i nismo htjeli da kraj

Poznati tuzlanski kardiolog na ~elu sedmero~lanog ljekarskog tima
Razvod ne samo na papiru

na{eg braka bude samo potpis na papiru - rekao je Hirojuki Ni{inaga. Nisu rijetki ni oni koji se na ovakvim sve~anim razvodima predomisle. Oni koji ostanu pri svojim odlukama simboli~no udarcem ~eki}em potvr|uju kraj.

Dr. Nurki} u humanitarnoj misiji u Emiratima
Zbog ugleda koji u`iva i tamo{nja Unija `ena i supruga vladara UAE i zbog sveukupne organizacije odziv misiji bio je izuzetno velik
granici s Omanom. Zbog ugleda koji u`iva i tamo{nja Unija `ena i supruga vladara UAE i zbog sveukupne organizacije odziv `ena je bio izuzetno velik. Na{ tim je svakodnevno pregledao po najmanje stotinu `ena, djece itd. - ispri~ao nam je doktor Nurki}. Priznaje da mu je kao kardiologu izuzetno zadovoljstvo bilo u~estvovati u jednoj ovakvoj misiji, posebno {to je samo nekoliko dana po povratku u BiH ponovno pozvan u sli~nu misiju u svijetu. Direktor Klinike za kardiovaskularne bolesti s Univerzitetsko-klini~kog centra (UKC) Tuzla, doc. dr. Midhat Nurki} nedavno se vratio iz vi{ednevne humanitarne misije koju je na molbu Unije `ena Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a pod vodstvom supruge vladara UAE, organizirala Fondacija za srce UAE. - To je nezaboravno iskustvo. Bio sam jedini kardiolog i ujedno vo|a sedmo~lanog tima ljekara iz raznih zemalja svijeta koji je boravio u Emiratu Ras el-Hajmu, na

Snala`ljiva Bolivijka

Sakrila se u zatvor kako bi izbjegla presudu
@ena optu`ena za pripadnost jednoj bolivijskoj lopovskoj bandi ~etiri dana skrivala se u }eliji jednog od svojih „kolega“ u zatvoru La Paz u San Pedru, kako bi na taj na~in izbjegla ruku pravde, saop}ili su sudski izvori. Naime, ova 38-godi{njakinja, majka trojice sinova, optu`ena je da je, la`no se predstaviv{i, u banci podigla svotu u protuvrijednosti od 54.000 dolara. U toj dobro organiziranoj akciji pomoglo joj je 14 ~lanova bande, a neki od njih su uhap{eni. Ovaj zatvor, ina~e, va`i za „najlu|i zatvor na svijetu“. Mjesni mediji pi{u da je San Pedro mjesto koje „posje}uju“ stranci u potrazi za dobrom i jeftinom drogom. Zatvor je, naime, mogu}e turisti~ki obi}i. Sat „obilaska“ ko{ta 35 dolara, a posjetioci moraju biti u pratnji vodi~a, a to je obi~no zatvorenik, iz „sigurnosnih razloga“.

S djecom u Emiratu: Mnogo oboljelih od dijabetesa i sa sr~anim anomalijama

Izuzetna urednost i ~isto}a
- Moram kazati da me je zadivila prijaznost i gostoprimstvo ljudi u UAE. I{li smo u ku}ne posjete i ono {to ne mogu da pre{utim jeste izuzetna urednost i ~isto}a na koju smo nai{li. Iako smo stranci, svugdje su nas do~ekivali kao prijatelje. Unija `ena UAE zaista zaslu`uje svako priznanje za mobilnosti kojom su animirale `ene Emirata Ras elHajm da se podvrgnu zdravstvenom skriningu isti~e doc. Nurki}.

Mjesto koje posje}uju turisti

- Drago mi je {to je UKC Tuzla ~lan vrlo ugledne Fondacije za srce UAE, kroz koju su se na{i ljekari do sada predstavljali u najboljem svjetlu. Ovo je vrlo va`an segment na{eg rada, jer smo kroz ~lanstvo u Fondaciji i mi u Tuzli imali priliku ugostiti najpoznatije svjetske stru~njake iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije. Osim humanitarnog segmenta, to je i

svojevrsna prilika za razmjenu iskustava i edukaciju ljekara koji u ovakvim misijama u~estvuju - dodaje dr. Nurki}. Isti~e da je za vrijeme boravka u UAE bio neprijatno iznena|en otkrivenim velikim brojem osoba oboljelih od dijabetesa. Tako|er, pregledima je otkriven i znatan broj osoba sa sr~anim anomalijama, me|u kojima je bilo A. HAD@I] i djece.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

7

[ta ka`u poznati
@oze Manuel Baroso

SAOBRA]AJ Vozila od sutra moraju imati zimsku opremu

Evropi prijeti podjela
Baroso: Opasan izbor

Za nove gume i servis treba najmanje 600 KM
Pa`nju treba obratiti i na kapacitet akumulatora, viskozitet ulja...
~enje iz saobra}aja dok se ne postavi zimska oprema i nov~ana kazna od 40 KM, a u slu~aju da su izazvali saobra}ajnu nezgodu nov~ana sankcija se kre}e od 50 do 200 KM. Cijene novih guma kre}u se, ovisno o proizvo|a~u, od 97,90 do 259 maraka. Iz BIHAMK-a su nam javili da imaju svih profila guma Vlasnici vozila u Bosni I Hercegovini od sutra do 15. aprila obavezni su posjedovati zimsku opremu. Alternativno }e mo}i koristiti sve ~etiri ljetne gume ako imaju {aru dubine najmanje ~etiri milimetra, a u priboru odgovaraju}e lance u slu~aju snje`nih padavina. Irfan Nefi}, portparol policije KS, za „Avaz“ je rekao da je za voza~e koji se ne pridr`avaju pravila predvi|eno iskljuantifriza, po`eljno je prije zime uraditi i servis automobila. Pa`nju treba obratiti na kapacitet akumulatora, viskozitet ulja kao i eventualna o{te}enja na karose-

- Evropa mora krenuti naprijed ili }e se suo~iti s raspadom. Dinamika globalizacije u finansijskom i ekonomskom, ali i geopoliti~kom smislu, suo~ava Evropu s opasnim izborom: `ivjeti zajedno, dijeliti zajedni~ku sudbinu i biti faktor u svijetu, ili se suo~iti sa razjedinjavanjem i padom.
(Predsjednik Evropske komisije za „Observer“)

Vlastimir \uza Stojiljkovi}

Nikad ne glumim sit
- Zbog glume se odri~em jela. Nikad ne mogu da glumim sit. To mi je navika. U tom stanju sam najsvje`iji. Tada mi, stje~em utisak, sva krv ode u mozak. Kad sam gladan, imam zdravije misli. Pa i kada padam od umora, ali kad krene predstava, sve pro|e. Uloga mi vra}a sna- Stojiljkovi}: gu. U~enje tekstova mi hrani mozak. Zanimljiv To je navika (Glumac za „Politiku“) je to `ivot.

Du{an Koji} Koja

Kapitalizam niko ne dovodi u pitanje
- Mnoge stvari sam vidio kako se prvo de{avaju kod nas, pa tek onda na Zapadu. Mi smo mnogo bezobrazniji. Kapitalizam funkcioni{e Koji}: Pravila zahvaljuju}i tome {to ga niko ne dovodi u pitanje. Sav taj obi~an svijet tamo nije nau~io da pona{anja mnogo postavlja pitanja o smislu tog funkcionisanja, svi se dr`e pravila pona{anja. (Muzi~ar za „Vreme“)

[ta ka`u u narodu
Osim zamjene guma, po`eljno uraditi i servis automobila

033/281-393 redakcija@avaz.ba

- @eljeli smo dr`avu u kojoj bi svaki gra|anin ostvarivao jednaka prava, slobodu, solidarnost, sigurnost, `ivot bez dr`avne kontrole, bijeg iz totalitarnih strahota, napredak u svakom smislu. A dobili smo samo jad, politi~ko ropstvo i (^italac M. D.) nepravdu na svakom koraku.

Dobili smo samo nepravdu

Cijene guma, lanaca i zamjena
Sportiva Sava Michelin Continental Zamjena po gumi Lanci 100 - 160 KM 107 - 173 KM 125 - 210 KM 135 - 235 KM 10 - 15 KM 30 - 70 KM

i do deset vrsta, a da se naj~e{}e tra`e 195/65/15. Gume ove vrste prozivo|a~a „Sava“ ko{taju 107,40 KM, s tim da je cijena gume profila 185/60/14 97,90 KM, a profila 205/55/16 mo`e se kupiti za 173,75 KM, napominju}i da su to cijene za ~lanove BIHAMK-a. Osim promjene guma i

riji koja mogu dovesti do korozije. Automehani~ari savjetuju da je neophodno provjeriti kablove, filtere za ulje i gorivo kao i grija~e. U zavisnosti od servis, trebat }e vam u prosjeku jo{ dodatnih 200 Km, {to na kraju, sa zamjenom guma, u prosjeku iznosi oko 600 KM, da bi va{ ljubimac na ~etiri to~ka bio spreman za zimske uvjete na na{im i evropskim A. CANOVI] cestama.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

14. 11. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Fondacija „Sanela Red`epagi}“

Povodom Me|unarodnog dana borbe protiv karcinoma dojke, Fondacija „Sanela Red`epagi}“ tokom oktobra podijelila je vi{e od 10.000 paketa propagandnoedukativnog materijala. Cilj Fondacije je da do|e do gra|ana te im pru`i priliku da direktno u~estvuju u borbi protiv karcinoma dojke tako {to su mogli ubaciti novac u kasice koje su aktivisti postavljali na razli~itim punktovima. Na ZEPS-u gra|ani su donirali 1.690 KM, a u saradnji s MUP-om Zeni~kodobojskog kantona u akciji „Stop raku dojke“, prikupljeno je 870 maraka. Predsjednik Fondacije Safet Red`epagi} rekao je da je iz „Bet Live“ kladionica vra}eno 97 napunjenih kasica. - U toku je prikupljanje kasica iz firmi u Sarajevu,

Oktobarska akcija uspje{no zavr{ena

Trihineloza

Podijeljeno vi{e od 10.000 paketa propagandnog materijala

Mostaru, Zenici i Neumu. Jo{ ne znamo koliko }e biti novca, ali mogu re}i da je oktobarska akcija u potpu-

nosti uspjela. Iako je zavr{ena, svoje aktivnosti nastavit }emo i dalje - rekao je A. Nu. Red`epagi}.

Na podru~ju Dervente jo{ pet osoba zara`eno je trihinelozom, nakon {to su jeli svinjsko meso u jednom od doma}instava u Bosanskim Lu`anima, koje nije bilo podvrgnuto pregledu u vetrinarskim ambulantama. Nakon {to su osjetili jake bolove u stomaku, potra`ili su ljekarsku pomo} u Domu zdravlja u Derventi, a zatim u Op}oj bolnici „Sv. apostol Luka“ u Doboju, nakon ~ega su vra}eni ku}i, uz preporuku i daljnji nadzor porodi~nog ljekara. Me|u zara`enima bilo je i jedno dijete. Vlasnik Vetrinarske stanice „Tati}“ Dobrica Tati} ka`e da je na podru~ju Mi{inaca otkriven slu~aj trihineloze i to kod dva N. S. uzorka svinje.

O~ekuje se prete`no LIVNO sun~ano vrijeme. Prije podne mjestimi~no po 8 kotlinama u Bosni }e biti magle. Vjetar u Bosni slab isto~nog i sjeveroisto~nog smjera, u Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka izme|u - 6 i - 1, na jugu od 4 do 9, a najvi{a dnevna temperatura zraka izme|u 4 i 10, na jugu od 12 do 16 stepeni Celzijevih.

ZENICA 6 SARAJEVO 7 16 MOSTAR GORA@DE 7

NEUM

16

PONEDJELJAK
14. 11. 2011.

UTORAK
15. 11. 2011.

SRIJEDA
16. 11. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -6 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 2 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -60C do 00C
DNEVNE TEMPERATURE

od 40C do 160C

od 120C do 200C

od 40C do 160C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilne vremenske prilike, bez izrazitih oscilacija temperature i atmosferskog pritiska, povoljno }e djelovati na ve}inu populacije. Najve}i problem osjetljivim osobama predstavljat }e hladnija jutra i ve~eri, stoga je u ovom periodu neophodno povesti ra~una o odijevanju. U Hercegovini }e op}a slika biti najbolja, uglavnom zbog du`ih sun~anih intervala, mada bi povremeno sjeverno strujanje moglo ~initi neugodnijim boravak na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.39 Zalazak 16.22

14. 11. 2011.
Izlazak Zalazak 19.09 9.48

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Petero zara`enih

VRIJEME DANAS

BIHA] 7 7 BANJA LUKA BR^KO 6 TUZLA 6

Bura u Hercegovini

Ukratko

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

teme

GENOCID U SREBRENICI Novi detalji o sramnoj ulozi UNPROFOR-a

Braun: Iskaz od tri i po sata

Ha{ki tribunal

Oficir Braun na su|enju Karad`i}u
Glavni pretres na su|enju nekada{njem predsjedniku RS i ratnom zlo~incu Radovanu Karad`i}u bit }e nastavljen u Ha{kom tribunalu u srijedu, javlja agencija Sense. Na listi svjedoka optu`be za narednu sedmicu su ljekar Idriz Merd`ani} i britanski oficir Juen Braun (Ewan Brown), koji je ranije u drugim predmetima u Tribunalu svjedo~io da su krizni {tabovi bili „va`an faktor u provo|enju politike SDS-a“. Planirano je da njegov iskaz traje tri i po sata.

Holan|ani odbili spasiti ranjenike
U naselju Luke mnogi ranjenici mu~eni Njemica Kristina [mit, medicinska sestra, ima dokaze i `eli da se istina sazna
Fotografija posljednjih ranjenika kako napu{taju Poto~are: Tek rijetki pre`ivjeli

Ni 16 godina nakon genocida u Srebrenici nisu poznata imena ubijenih muslimanskih ranjenika, koje su u zadnjim konvojima holandskog UNPROFOR-a iz Poto~ara u julu 1995. godine ispratili ljekari bez granica. Na fotografijama i snimcima koje posjeduje Udru`enje pre`ivjelih `rtava genocida „Drinski talasi“, vide se neki od ranjenika kako sa medicinskim kartonima oko vrata, u pratnji „plavaca“ ulaze u UN-ove kamione, te iz Poto~ara kre}u prema Kladnju.

Trebinje

Predsjednik RS po~asni gra|anin
Predsjedniku RS Miloradu Dodiku ju~er je na sve~anoj sjednici Skup{tine op{tine Trebinje uru~ena povelja „Po~asni gra|anin Trebinja“. Dodik je povelju dobio za doprinos privrednom, dru{tvenom i kulturnom razvoju ove op}ine.

Slobodna teritorija
Pre`ivjeli o~evici ka`u da su u naselju Luke, borbenoj liniji prema Kladnju, ~etnici zaustavljali

U pripremi nova tu`ba protiv Holandije
Mesud Mustafi}, predsjednik Udru`enja pre`ivjelih `rtava genocida „Drinski talasi“ ka`e da }e Holan|ani morati odgovarati kako za ove, tako i za sve druge propuste koje su napravili u svim mjestima srebreni~kog kraja koja su bila pod njihovim nadzorom. - Tu`it }emo holandski bataljon po komandnoj odgovornosti. Osim {to nisu za{titili `ive, nisu za{titili ni na{e mrtve. Pre`ivjele `rtve genocida umiru, a da pritome ni status nisu rije{ile. Mi znamo ko je u Podrinju klao, ali isto tako znamo i ko je pripremio teren za to - govori Mustafi}. Da su Holan|ani znali kakav genocid se Srebrenici sprema potvr|uje nam i Ned`ad Hand`i}, ~lan Udru`enja „Drinski talasi“, koji ka`e kako u Srebrenici nije bilo 600 holandskih vojnika ve} 350 i da su gorivo ~uvali u Bratuncu za evakuaciju muslimana u julu 1995. UN-ove kamione, izvodili i mu~ili ranjenike, a slobodne teritorije domogli su se tek rijetki. Sadik Selimovi}, jedan od pre`ivjelih ranjenika, pri~a nam da je 12. jula 1995. u popodnevnim satima, u sedam UNPROFOR-ovih vozila ukrcan dio ranjenika, od kojih su neki iste ve~eri ostavljeni u Ti{}u, dok je grupa u kojoj je bio on vra}ena u Bratunac u Dom zdravlja. kada nisu do{li na slobodnu teritoriju - obja{njava Selimovi}. Dr. Ilijas Pilav u to vrijeme jedan od lije~nika u enklavi, ka`e za na{ list da Njemica Kristina [mit (Christina Schmidt), koja je u julu 1995. u Srebrenici bila medicinska sestra i {efica ostatka misije Ljekara bez granica (MSF), posjeduje brojne dokaze koji upu}uju na to da holandski vojnici nisu za{titili ranjenike ~ak ni dan prije masovne egzekucije. - U no}i s 10. na 11. juli uputio sam pismeni zahtjev holandskom bataljonu za medicinsku pomo} u kojem smo tra`ili ili da do|u u na{u bolnicu ili da ranjenike u svojoj pratnji evakuiraju i spase. Molbu su odbili pismeno. Na sre}u, Kristina je sa~uvala i na{ zahtjev i njihov odgovor. Ona `eli da se sazna istina o tome - ka`e Pilav. A. KESEROVI]

PS Vije}a Evrope

Magazinovi} na zasjedanju u Parizu
^lan delegacije PS BiH Sa{a Magazinovi} u~estvovat }e na zasjedanju Komiteta za politi~ka pitanja Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope, koje se odr`ava danas i sutra u Parizu, javlja Onasa. Programom je predvi|eno da Komitet raspravlja o politi~koj situaciji na Balkanu, saradnji Vije}a Evrope i demokratija koje nastaju u arapskom svijetu, zahtjevu Palestinskog nacionalnog vije}a za status partnera u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope, situaciji u Tunisu i drugim aktuelnim temama.

Odbili molbu
Hand`i} i Mustafi}: Znamo ko je pripremio teren za klanje

- Gorivo su dobivali za tri mjeseca, i to za vlastite potrebe. Me|utim, oni su ga odlagali i pripremali za transport `ena i djece - govori Hand`i}.

- Sedmi dan, po dolasku Me|unarodnog crvenog kri`a za evaukaciju, negdje oko 200 ranjenika je trebalo iz Poto~ara biti preba~eno do Tuzle. Izme|u 22 i 27 njih ostavljeno je u Bratuncu i poslano u logor Batkovi}. Od tog broja znam pet - {est njih koji su sa mnom bili u Poto~arima i koji ni-

Zdravko Krsmanovi}, na~elnik op}ine Fo~a, tvrdi

Vlada RS

Nezaposleno 150.669 osoba
U septembru je u RS bilo nezaposleno 150.669 osoba i Vlada RS u pripremljenoj ekonomskoj politici za 2012. priznaje da je to jedan od najve}ih problema tog bh. entiteta. - Problem nezaposlenosti u RS, kao i u ostalim zemljama u svijetu, zadr`ao se kao najve}i negativni efekt ekonomske krize - stoji u tom dokumentu, upu}enom na usvajanje parlamentu na sjednici 23. novembra. U Vladinom dokumentu tvrdi se da je stopa zaposlenosti sa 37,3 posto u 2008. smanjena na 36,1 posto u 2011. godini.

Dodik je nekulturni i primitivni diktator
On ne mo`e da podnese da ga se neko ne boji i da mu govori istinu u lice, odgovara Krsmanovi}
Osuv{i salvu uvreda na ra~un Krsmanovi}a, Dodik je, izme|u ostaloga, rekao da je on „lokalni pametnjakovi} i {pekulant, ~ije protivljenje projektu izgradnje hidroelektrana (HE) na Drini ote`ava prNa~elnik op}ine Fo~a Zdravko Krsmanovi} `estoko je reagirao na izjave predsjednika RS Milorada Dodika, koji je u Fo~i ponovo ustvrdio da je lokalna vlast „podanik me|unarodne zajednice“.

Bosnu je nemogu}e mirno podijeliti
- Svi oni koji smatraju da je mogu}e BiH podijeliti i da to mo`e pro}i bez rata, mislim da se grdno varaju. Oni koji `ele da u ovoj dr`avi dobro `ive i koji znaju da nikome nije tijesno, da ovdje imamo dva entiteta i tri naroda, imaju budu}nost. Moje stavove, siguran sam, dijeli ve}ina ljudi i u RS i u BiH, ali zbog ovakvih diktatora koji koriste sve instrumente dr`avnih institucija za obra~un s politi~kim neistomi{ljenicima ne smiju da javno govore - smatra Krsmanovi}.

egovore RS sa strate{kim partnerima. - To je jedan nekulturni predsjednik, koji se, sigurno, mo`e nazvati i primitivnim diktatorom. On ne mo`e da podnese da ga se neko ne boji i da mu govori istinu u lice. Sve {to je do sada radio i radi su neispunjena obe}anja, a narod hrani nacionalizmom i la`ima - uzvratio je Krsmanovi}. On tvrdi da je Dodik, od obe}anih aerodroma u Trebinju i Sokocu, termoelektrane (TE) Gacko 2, do{ao do projekta „Gornja Drina“ kojim poku{ava da, „mimo svih zakona, Drinu proda strancima“. - To su stvari o kojima se mora

Krsmanovi}: Reagirao na uvrede

diskutovati. Nije najljep{a rijeka u Evropi ni~ije privatno vlasni{tvo. Davati 51 posto njenog potencijala strancima bez ikakve dokumentacije, bez studija i zakonskog osnova, ne mo`e pro}i. Ako takav ugovor bude potpisan, to je rasprodaja dr`ave i rasprodaja prirodnih bogatstava za vijek vijekova. Drina je javno dobro o kojem ne}e odlu~ivati ni Vlada ni pojedinac Al. B. ka`e Krsmanovi}.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

9

„Avaz“ otkriva [ta je pre{utio vlasnik „Starta“ u reakciji na aferu s potkupljivanjem medija dr`avnim novcem

Obho|a{ odbio za 18.634 KM ni`u ponudu i novac dao Novali}u!
„Denameda“, koja je izdava~ niskotira`nog magazina „Start“, punudila je 89.500 KM, a „Tim system“ 70.866,90 KM Za{to Novali} poku{ava za{tititi biv{eg ministra iz SDA neta~no tvrde}i da nije bio na funkciji u vrijeme sklapanja posla
Dario Novali}, vlasnik i direktor NIK „Denameda“, koja je izdava~ niskotira`nog magazina „Start“, uputio je pismenu reakciju na{em listu nakon otkrivanja afere u kojem je SDA-ov biv{i ministar Salko Obho|a{ iz bud`eta isplatio Novali}u 89.500 KM za usluge besmislenog reklamiranja koridora 5C. Novali} u pismu potvr|uje da je dobio novac i tvrdi da u svemu nema ni{ta nezakonito te da je, uprkos navodima Ureda revizora FBiH koje je objavio na{ list, dostavio bankovnu garanciju, te da je ispunio uvjete iz ugovora organiziraju}i vrlo zapa`ene okrugle stolove.

Crno na bijelo
Vlasnik „Starta“, tako|er, u demantiju {titi ministra Salku Obho|a{a koji mu je i dao novac, tvrde}i da taj ministar nije imao ni{ta s tenderom, jer je „podnio pismenu ostavku na deset strana 30. avgusta 2009.“ No, nakon {to je Novali} iznio takve tvrdnje, na{ list do{ao je do novih dokumenata koji dodatno potvr|uju da se radilo o klasi~nom izvla~enju bud`etskih sredstava kako bi se potkupio medij pred izbore i otvorio prostor da Novali}ev „Start“ za SDA uradi dio prljavog posla u javnosti. Naime, prema zapisniku s otvaranja ponuda Federalnog ministarstva prostornog ure|enja od 16. jula 2009. godine za reklamiranje projekta izgradnje koridora 5C, jasno je da Novali}eva ponuda nije bila ni najbolja ni najpovoljnija. U njemu je zabilje`eno da je „Denameda“ u Novali}evom vlasni{tvu punudila 89.500 KM, {to je za ~ak 18.634 KM vi{e od ponude firme „Tim system“, ~ija je ukupna
Faksimil ugovora u kojem se jasno vidi da su ugovor zaklju~ili Obho|a{ i Novali} i da se sve de{avalo prije ostavke ministra 30. avgusta 2009. godine Sa`etak primljenih ponuda na tenderu za besmisleno reklamiranje koridora: Dokaz da je bilo i znatno jeftinijih ponuda, ali da je Novali} ciljano odabran

Besramno skupo pla}eni tekstovi u listu koji ima tira` od samo 2.000 primjeraka!

Faksimil ugovora o isporuci usluga: Jednom mjese~no distribucija tekstova

Novali}: Tvrdi jedno, a ~injenice pokazuju drugo

Obho|a{: Narodni novac za promociju stranke

Pra{ovi}-Gad`o: Imali smo puno bolju ponudu
Da se radilo u sumnjivom tenderu i fakti~ki pravljenom po dogovoru Novali}a i Obho|a{a, potvrdila je u izjavi za „Avaz“ zamijenica direktora Agencija za marketing i produkciju „Tim systema“ Sanela Pra{ovi}-Gad`o. Ona nam je kazala da je bila iznena|ena kada njena kompanija nije pobijedila na ovom tenderu. - Agencija u kojoj radim prijavljuje se na mnogo tendera. Nadali smo se da }emo pro}i, jer smo imali manju ponudu od „Denamede“ za oko 20.000 KM, ali nismo - ka`e ona. Prema njenim rije~ima, nisu se `alili, jer su unaprijed znali kakav bi bio ishod. - Jedina razlika izme|u njih i nas je bila u broju zaposlenih novinara. O~igledno je za{to su tra`ili taj broj, jer nema nijedne marketin{ke

Pra{ovi}-Gad`o: Znali smo ishod

agencije koja ima 10 zaposlenih novinara - poja{njava Pra{ovi}-Gad`o, govore}i o tome da je Novali} odlu~uju}e bodove dobio upravo na broju uposlenih novinara.

ponu|ena cijena za taj projek iznosila 70.866,90 KM! To zna~i da je Obho|a{evo ministarstvo svjesno odbacilo skoro 20 hiljada maraka ni`u ponudu, i odabralo Novali}a. Na tender za reklamiranje koridora 5C ina~e su se javila ~etiri ponu|a~a: „Denameda“, „Tim system“, „Platform cmc“ i „Boram marketing“. „Tim system“ je za 4,83 boda imao manje kvalifikacija, a razlika je samo u broju zaposlenih osoba. Tako|er, otkrivamo i da nije ta~no, kao {to je to Novali} tvrdio, da je tender objavljen u „Slu`benom glasniku BiH“ te u nekim dnevnim novinama ~ijeg se naziva on ne sje}a. Istina je sljede}a - tender za besmisleno reklamiranje koridora 5C, koji je, ina~e, projekt od dr`avnog interesa, objavljen je samo u „Slu`benom glasniku“ i ni u jednim novinama! Vrlo je indikativno za{to je tada{nji ministar Salko Obho|a{ to u~inio kada je praksa da se tender objavi makar u dvije dnevne novine, ali to ukazuje da su se na taj

Da su cijeli tender i njegovi uvjeti bili pode{eni tako da Obho|a{ novac dodijeli Novali}u, potvr|uje jo{ jedan dokument do kojeg je do{ao „Avaz“. Rije~ je o ugovoru o isporuci usluga reklamiranja koridora 5C. U ~lanu 8. ugovora koji su sklopili Obho|a{ i Novali} navodi se da je „distribuciju tekstova potrebno osigurati jedanput mjese~no u ve}im gradovima Federacije BiH i to najmanje 4.000 prna~in `eljeli sakriti tragovi i novac dodijeliti daleko od o~iju javnosti. No, Novali} tvrdi jedno, a ~injenice pokazuju drugo. Dokumenti do kojih je na{ list do{ao demantiraju Novali}evu tvrdnju da Obho|a{ nije bio ministar kada je odobren projekt. Postoji, naime, i rje{enje Ministarstva za prostorno ure|enje FBiH br. 02-23-1-831-22/09 od 10. 7. 2009., kada je imenovana Komisija za provo|enje postupka javne nabavke na tender „Upoznavanje javnosti s aktivnostima na izradi prostornih planova“.

imjeraka formata A5“. Niskotira`ni „Start“ je 15dnevna novina, {to zna~i da je dovoljno da od{tampa samo 2.000 primjeraka po broju kako bi dostigao zahtjeve ugovora. Tako|er, ugovor je potrebno realizirati u roku od 180 dana. Taj dio ugovora potvr|uje pisanje na{eg lista da je objavljivanje jednog teksta dr`ava pla}ala gotovo 15.000 KM, jer ugovor tra`i „distribuciju jednom mjese~no“! s otvaranja ponuda, tako da je vrlo dobro znao ko se sve prijavio na tender. Sve mo`emo potkrijepiti i jo{ jednom odlukom koju je 27. maja 2009. godine potpisao li~no Obho|a{, a kojom se odobrava pokretanje javne nabavke, prema proceduri otvorenog postupka, za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za pru`anje usluge „Upoznavanje javnosti s aktivnostima na izradi planskih dokumenata“. Iz svega je jo{ o~itije da je SDA, po uzoru na aferu „Fima“ u Hrvatskoj, zbog koje je Ivo Sanader sada na optu`eni~koj klupi, zloupotrijebila narodni novac za svoju promociju u „Startu“ i platila Novali}u da putem svoje niskotira`ne novine blati neistomi{ljenike i kriti~are te stranke.
A. DEDAJI]

Potpis ministra
Tada je Obho|a{ jo{ obavljao funkciju federalnog ministra za prostorno ure|enje, ba{ kao 16. jula 2009., kada je sa~injen zapisnik

Klub poznatih

Mirza Mu{ija

Ima onih koji s pjesmom ~ine zlo
Li~ni profil bh. glumca
Ime i prezime: Mirza Mu{ija. Datum i mjesto ro|enja: 5. januar 1980. Koji je Va{ najve}i porok: Najve}i moj porok je {to nemam snage da se oslobodim poroka. Biste li donirali organe: Kako donirati ne{to {to nije moje? [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ko~i, zgazit }e{ crnu ma~ku! [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Nov~anik u kojem mora biti puno para, a da ga on ne nosi po d`epovima. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ima onih koji s pjesmom ~ine zlo. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Iskreno se pokajao za sve i {to znam i {to ne znam! Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Uvijek je dobro biti pametan. Politika je za Vas: Ne{to {to me presre}e na svakom }o{ku i zaustavlja u razvoju! Jeste li ikada izdali prijatelja: Prijatelj se ne izdaje, stan se izdaje! Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Slava pripada Gospodaru svih svjetova! Otkrijte nam jednu tajnu: Ne}u! ^ega se najvi{e sramite: Neznanja. Najljep{a `ena/mu{karac je: Moja `ena. Kada je brak dobar brak: Kada `ena baci svoje `elje pod mu`eve noge, a mu` svoj ego. Je li jutro pametnije od ve~eri: Nije, nego je ~ovjek pametniji kada promisli

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

teme

Oglasi: Ovako ugovoreni brakovi de{avaju se i iz te{ke materijalne situacije

ISTRA@UJEMO Tra`enje braka na internetu sve popularnije u BiH
Mu{ija: Uvijek je dobro biti pametan

no}u ili danju, svejedno. Neostvarena `elja: Eh sad... Omiljeni film: „La vita est bella“. Va{ hobi: Ku}anski i okoku}anski poslovi. Sportista koji Vas inspirira: Majkl D`ordan (Michael Jordan). Sje}ate li se prvog poljupca: Gdje ne sje}am! [ta je Va{ najve}i strah: Da umrem ko sinja kukavica u mraku slabosti svoje du{e! Najdra`a pjesma: „Liberian girl“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Pro{log mjeseca. Citat koji pamtite: „Spoznaj samog sebe da bi spoznao istinu!“ Omiljena modna marka: Ima ih vi{e. Osoba koja Vas `ivcira: Glupa i ohola osoba.

Veza putem oglasa veoma je riskantna
Ovakve oglase, uglavnom, daju bh. dr`avljani koji `ive u inozemstvu i brak nude svojim zemljacima
ka ili veze nesagledive, a razlog za sve ~e{}u pojavu je nesigurnost u samog sebe. - Lak{e je nekome pisati nego gledati u o~i i govoriti mu. Odgovarati na tekstualne ili elektronske poruke mnogo je lak{e nego odgovarati na pitanja licem u lice. Posljedice tih sve ~e{}ih poziva na vezu putem oglasa su zaista velike. Naj~e{}e se u „Djevojka, 35 godina, kulturna, obrazovana, lijepa, po{tena, zgodna, tra`im ozbiljnog i obrazovanog mu{karca za brak...“. Ovakve i poruke sli~nih sadr`aja sve ~e{}i su na~in stupanja u vezu ili brak. Svakodnevno su prisutne na internetskim, {tampanim, radio i TV oglasima. Struka ka`e da su posljedice ovako sklopljenog bra-

Ima li obostranih simpatija
- Tu se postavlja logi~no pitanje ima li ikakvih obostranih simpatija, osim materijalne koristi. Brak je ne{to drugo, {to tra`i prvenstveno suptilnost u smislu karaktera, i te{ko ga je uspostaviti i odr`ati iz materijalnih razloga. To je ~isti rizik jer, prije svega, moraju postojati dodirne ta~ke i podudarnosti u `eljama - smatra Dizdarevi}.
Dizdarevi}: Velike posljedice

SMS
MALI BAKIR ^lan sam SDA od osnivanja i zaista mi pona{anje Bakira Izetbegovi}a nikako nije jasno. Mogu ~ak shvatiti da nije ispo{tovao Alijin amanet da SDA nikada ne treba i}i sa SDP-om, jer je to politika i to mi je opravdano. Ali, {ta }e tebi, Bakire, savjetnik za medije koji je kao dezerter u Hrvatskoj objavio knjigu i stotine tekstova protiv na{eg Alije i tvog oca, nazivaju}i ga najcrnjim

Dnevni avaz 061-142-015
da pored mnogih obdani{te u BiH djeca ne mogu da koriste trotoar od brojnih vozila koja su parkirana. To nije slu~aj samo u Sarajevu, Zenici, Banjoj Luci... S. Z. NESTAO SIGNAL - Kako nije stid „BH Telecom“? Fale se uspjesima na posljednjoj proslavi godi{njice preduze}a, a mi korisnici paketa „Moja TV“ s podru~ja Zenice od prvog dana Kurban-bajrama jo{ nemamo signal fiksne telefonije.

oglasima svi la`no predstavljaju s najljep{im epitetima o sebi. Kada do|e do upo-

znavanja ili braka takve vrste, vremenom nastaju problemi i sva|e, jer tek tada upoznajete pravu li~nost osobe. Psihol{ke preporuke su da je veza putem oglasa veoma riskantna, nije preporu~ljiva i treba imati veliku dozu opreza, jer ne znate ko vam se kako predstavlja ka`e psiholog Jasmina Dizdarevi}. Na ovaj na~in ugovoreni brakovi de{avaju se i iz te{ke materijelne situacije, jer se nerijetko u oglasima mo`e na}i „materijalno sam odli~no situiran“. Oglase ovakve vrste uglavnom daju bh. dr`avljani koji `ive u inozemstvu i brak nude svoA. Mu. jim zemljacima.

Danas Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

izdajnikom i to po nalogu Franje Tu|mana. U o~ima nas saboraca tvoga oca time ne pokazuje{ da si velik, nego da si mali. REMI ZA EURO - Reprezentacija BiH blizu je cilja. Vjerujem u Sajine „Zmajeve“. Prvi put od toliko historijskih susreta ne treba nam pobjeda da odemo na Euro. I remi s postignutim golom vodi nas u Poljsku i Ukrajinu. AUTA NA TROTOARU Napi{ete ~lanak

U FBiH vi{e od 50.000 dijabeti~ara
Me|u njima 305 djece od sedam do 14 godina i 244 mladih od 15 do 18 godina
Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji s nevladinom organizacijom „Partnerstvo za javno zdravstvo“, Centrom za stare, Op}om bolnicom „Prim. dr. Abdulah Naka{“ i Projektom „Sarajevo zdrav grad“, danas od 9 do 12 sati u Centru za stare u op}ini Novo Sarajevo organizira niz aktivnosti za gra|ane povodom obilje`avanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa. Tom prilikom gra|ani }e mo}i izmjeriti krvni pritisak i nivo {e}era u krvi, a bit }e uprili~ena i demonstracija zdravog kuhanja. dijabetesa KS i „Novonordiska“. U FBiH pro{le godine registrirano je 50.688 oboljelih od dijabetesa, a 2006. bilo ih je 44.168. Najvi{e oboljelih lani je starosti od 19 do 64 godine i to ~ak 20.620. Registrirano je i 305 djece od sedam do 14 godina oboljelih od dijabetesa i 244 mladih od 15 do 18 godina. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, pro{le godine je zbog dijabetesa umrlo 413 mu{karaca i 730 `ena, a 2006. godine 442 `ene i 285 mu{karaca.
A. Nu.

Gra|ani }e danas mo}i izmjeriti krvni pritisak i nivo {e}era u krvi

Aktivnosti }e biti nastavljene ispred BBI centra od 13

do 15 sati, u organizaciji Udru`enja djece oboljele od

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

11

Ukratko

USPJE[NI LJUDI Pri~a o Naimu Hamzabegovi}u iz Cazina

Od uglednog imama do dizajnera namje{taja
Garniture Hamzabegovi}a krase brojne evropske urede, a odnedavno i prostore dvije strane ambasade na zagreba~kom Pantov~aku
Njegova mini fabrika „Stil“ sa salonom podno ~uvene Medrese „D`emaludin ^au{evi}“ iza{la je odavno van bh. gabarita. Masivne garniture Hamzabegovi}a, autenti~nog „outfita“, krase brojne urede uglednih evropskih kompanija, salone, privatne vile, a odnedavno su i na zagreba~kom Pantov~aku, ekstravagantni prostori dviju stranih ambasada ukra{eni su namje{tajem visokog kvaliteta iz Cazina. - Me|unarodno priznanje na sajmu „Ambienta“ u Zagrebu 2008. godine otvorilo nam je {irom vrata afirmacije na zahtjevnom tr`i{tu EU. Uspjeh u Hrvatskoj kruna je na{e poslovne filozofije koja se mo`e sa`eti u tri neodvojive cjeline: kvalitet doma}e bukve, kreativnost bosanskog ~ovjeka i vjera u vlastiti uspjeh - ka`e Naim Hamzabegovi}. On posebno isti~e ru~ni rad svojih majstora koji bosanskoj bukvi udahnjuju du{u preciznim duborezima, intarzijama i reljefima. Motivi su posu|eni iz prirode i pa`ljivo ukomponirani u harmoni~nu cjelinu. [to se ti~e dizajna, to je, opet, Naimova „teritorija“. Njegovim stopama ve} je krenuo i 14-godi{nji sin Zekerijah koji, ~im do|e iz {kole, hvata se pantografa i

Pulji}: Slu`io misu zadu{nicu

Fojnica

Godi{njica ubistva fratara

Naim Hamzabegovi} bio je ugledni gradski imam u Cazinu i jedan od najpriznatijih u~a~a Kur’ana, a onda je, rade}i iz hobija s drvetom i oblikuju}i stilske forme, odlu~io krenuti u ozbiljan porodi~ni biznis. Od 1997. godine i „ranih radova“ u gara`i, Naim Hamzabegovi} je sa svojom malom kreativnom zajednicom za 15 godina izrastao u prepoznatljivog proizvo|a~a stilskog namje{taja originalnog dizajna.

U `upnoj crkvi u Fojnici ju~er je povodom obilje`avanja 18. godi{njice od ubistva gvardijana Franjeva~kog samostana „Duha Svetoga“ fra Nikice Mili~evi}a i vikara fra Leona Migi}a kao i za 103 `upljanina poginula u proteklom ratu slu`ena sveta misa zadu{nica koju je predvodio nadbiskup vrhbosanski, kardinal Vinko Pulji}, javlja Onasa.

Mostar

Bukva, bosanski ponos
- Bosanska bukva treba biti na{ ponos, jer je svjetski priznato drvo po kvalitetu, a ne simbol izrugivanja i gluposti. Meni, mojoj porodici i radnicima ovo drvo darovalo je najljep{e trenutke, a stilizirano kroz na{e proizvode pronosi slavu bosansku {irom svijeta s ponosom isti~e Hamzabegovi}.

Po~inju ’Dani francuske kulture’
Hamzabegovi}: Dobitnik me|unarodnog priznanja „Ambienta 2008“

vje`ba dizajn. K}erka Naida zavr{ava fakultet i tada }e Hamzabegovi}i, prema Na-

imovim rije~ima, u}i u novi poslovni poduhvat.

M. DEDI]

U Mostaru }e od danas do 20. novembra biti odr`ana manifestacija „Dani francuske kulture“, u okviru koje }e jedinstveno kulturno naslije|e Francuske biti predstavljeno izlo`bom i filmskim projekcijama.

Penzioneri RS tra`e ispunjenje zahtjeva
Predstavnici najstarije populacije dali rok do 15. decembra

Predsjednik Udru`enja penzionera Republike Srpske (RS) Rade Rakulj zaprijetio je izlaskom najstarije populacije na ulice ukoliko do 15. decembra ne bude donesena odluka o pove}anju penzija u RS, koje nisu mijenjane vi{e od tri godine, javlja Fena. Dva sistemska zakona, koja reguliraju bora~ka i pe-

Pove}anje primanja ili izlazimo na proteste
nzionerska prava, smatra, nisu ni{ta drugo do preraspodjela novca kojeg nema. Penzioneri su izra~unali da, kada se usvoji zakon o PIO, u Fondu penzionoinvalidskog osiguranja ne}e biti dovoljno sredstava, te da vi{e ne mogu odga|ati rokove i pokazivati razumijevanje prema izvr{noj vlasti.

- Para u Fondu ne}e biti dovoljno, jer je u 2011. u penzioni sistem u{lo vi{e penzionera nego {to }e ih iza}i nakon dono{enja novih zakona o PIO i pravima boraca, o ~emu Vlada {uti - navodi Rakulj i tvrdi da }e protesta penzionera sigurno biti ako ne bude ispunjen njihov zahtjev.

Tim ljekara iz Beograda pregledat }e ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a u Hagu sutra i prekosutra, ali oni ne}e biti uklju~eni u utvr|ivanje njegovog zdravstvenog stanja.

Ljekari iz Beograda kod Mladi}a

Pregled za ratnog zlo~inca

To je nalo`io predsjedavaju}i sudija Alfons Ori (Alphons Orie), a za Srnu potvrdio Mladi}ev advokat Branko Luki}, koji je naglasio da se zatvorenik osje}a i dalje veoma lo{e.

Mladi}: Lo{e se osje}a

(Foto: Arhiv „Avaza“) 

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

I=H=ALIE =J

PSI LUTALICE Članovi Kinološkog saveza BiH predlažu

4AšAA FH>A= K CH=@E =ED =E=
U azilima kapaciteta do 150 životinja, uz udomljavanje, bili bi omogućeni veterinarski pregledi, čipovanje i socijalizacija pasa Baza podataka

Opasnost za prolaznike

4KF= =HFA= @=I==
Na trotoaru kod mosta u ulici Adema Buča već nekoliko dana stoji otvorena rupa zbog koje su ugroženi šetači. Rupa, ispod koje su kanalizacione cijevi, zatvo-

U novogradskoj ulici Adema Buča

Budući da je projekt gradnje azila za pse u Rakovici još u domeni naučne fantastike, nekoliko članova Kinološkog saveza BiH odlučilo je dakantonalnim vlastimapredloži, prema njihovom mišljenju, bolje, efikasnije i jeftinije rješenje problema pasa lutalica. Kako nam je rekao Refet Hadžić, kinolog i međuna-

rena je dotrajalim i polomljenim daskama. Građani apeliraju na nadležnu općinu da adekvatno zatvori rupu prije nego što neko nastrada. E. B.

U mjesnim zajednicama u Centru
Nakon što je Skupština KS 24. oktobra utvrdila Nacrt zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom te ga uputila u javnu raspravu od 60 dana, Općina Centar organizirala je za građane javni uvid u Nacrt tog zakona. Na inicijativu predsjedavajućeg OV Centar Slavena Kovačevića, do 9. decembra u prostorijama 15 mjesnih zajednica može se pogledati Nacrt. 

=?HJ = KLE@

Sezona klizanja u Olimpijskoj dvorani Zetra počinje danas. Djeci, učenicima i studentima bit će na raspolaganju tri besplatna rekreativna termina od 10.30 do 11.30, od 11.30 do 12.30 i od 14.30 do 15.30. 

E=A K AJHE

Hadžić je istaknuo da postoji niz razloga zašto je azil u Rakovici loša ideja. Uz enormne, milionske cifre koje se spominju, najveći problem je, svakako, opasnost od širenja zaraznih bolesti. - Ako se na jednom mjestu drži nekoliko hiljada pasa i među njih dođe samo jedan koji ima, recimo, bjesnoću, začas ćemo imati nekoliko hiljada bijesnih pasa. To se u tako malom prostoru ne bi moglo zaustaviti. Još je veći problem to što bi se to nalazilo blizu naselja istaknuo je Hadžić.

)E K 4=LE?E š= E@A=

Društvo mora konačno povesti brigu o psima lutalicama

Hadžić: Bitno čipovanje

rodni sudija na takmičenjima pasa, nada se da će neko imati sluha za njihov prijedlog. - Zamislili smo da o svom trošku izgradimo nekoliko manjih azila, kapaciteta do 150 životinja, koji bi, uz udomljavanje pasa, pružali i ostale usluge, poput veterinarskih pregleda, čipovanja i socijalizacije. Tako bi svaki pas bio evidentiran u bazi podataka, jer bi nosio čip rekao nam je Hadžić. Kako navodi, čipovanje je veoma bitno, jer psi postaju lutalice zato što ih vlasnici napuste. - Najjednostavnije rješenje vlasnicima, nakon što im pas dosadi ili ako se okoti, jeste kartonska kutija, mali izlet u prirodu i nešto hrane pored kutije da se opere savjest. Moramo biti svjesni činjenice da ljudi, nažalost, stvaraju lutalice. To se, ako naša ideja prođe,

Kako kaže Hadžić, cifra od 10.000 pasa lutalica u Kantonu Sarajevo više je nego napuhana. - Kao kinolog, mogu reći da znam dovoljno o osobinama pasa i tvrdim da su ove cifre pretjerane. Naime, oni su teritorijalne životinje, koje žive u čoporima od desetak jedinki. Jedan čopor

2HA=FKD== ?EBH= @ KJ=E?=

zauzima, recimo, blok od nekoliko ulica. Budući da se čopori međusobno ne podnose, uvijek su udaljeni jedni od drugih tako da u jednoj općini može biti maksimalno od 200 do 300 pasa. Pomnožite to sa brojem gradskih općina i dobit ćete približno stvaran broj lutalica - naglašava Hadžić. bila mobilna. Nakon što nađu i uhvate psa lutalicu, prvoprovjere imaličip, aako ima, kontaktiraju vlasnika i pas mu bude vraćen, pored toga što bi morao pokriti sve troškove. Ukoliko pas nema vlasnika ili čip, pregleda ga veterinar i nakon toga ga pokušamo socijalizirati i udomiti - pojasnio je Hadžić. M. GUŠIĆ

više ne bi moglo dešavati navodi Hadžić.

Naplaćivati kazne
Prema njegovim riječima, troškove održavanja azila podmirili bi tako što bi vlasnicima koji napuste pse, naplaćivali “kazne”. - Prvo bi nam trebale ovlasti od Kantona da oformimo takvu službu, koja bi

Nakon 18 godina, stanari zgrade u Zagrebačkoj ulici broj 5 ponovo će se useliti u svoje domove. Gradnja stanova koji su u ratu totalno uništeni, počela je 23. maja i bit će završena do kraje godine. - Ovim projektom trajno će se riješiti egzistencijalno pitanje 11 raseljenih porodica. Do sada su njih četiri potpisale ugovore i ključeve stana dobit će krajem decembra. Za unutrašnje uređenje stanova Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice KS osiguralo je skoro 40.000 KM - kazao je Nijaz Hromo, po- 

= & C@E= FH@E?A FL K ILE @LE=
moćnik načelnika općine Novo Sarajevo. Prema njegovim riječima, i sa preostalim stanarima bit će potpisan ugovor. - Sredinom decembra radnici firme “Unigradnja” završit će konstruktivnu fazu. Za fasadu zgrade zaduženo je preduzeće “Sela”, dok će unutrašnje uređenje izvoditi firma “Prograd” iz Žepče. Prema planu, priključci za vodu,kanalizaciju iplin bitće završeni do kraja decembra. Novu godinu stanari bi mogli dočekati kod svoje kuće - istakaojeHromo. E. B.

Završava se gradnja zgrade u Zagrebačkoj ulici

Gradnja zgrade počela 23. maja

JK=IE =J

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011. 

!

GRAČANICA Tradicionalni vašar privukao brojne posjetioce

6Aš=?E ECH=E KI č=IJE ćAL=FE=
Visočaci od piramide napravili izlog za suho meso
jetu, do bižuterije, igračaka, tekstilne robe, sahana i ćasa od gline, do “termo” štrampli. Na Zelenoj pijaci vlasnik gračaničkog luna-parka, najvećeg u BiH, Temin Husarkić-Tema sa svojim saradnicima postavio je sve što može zabaviti djecu, omladinu, pa i one u trećoj dobi. - Imamo svega za svakoga, da sjedne, pa se vine u visine i podvrisne. Bude i besplatnih, vožnji, nagradnih igara,

Predstavljamo prvačiće

Tri dana i gotovo tri noći trajao je stotinu i neki po redu tradicionalni gračanički vašar. Desetine hiljada ljudi, vašerdžija, trgovaca, mušterija i kibicera, iz mnogih krajeva Bosne i Hercegovine, sjatilo se u gračaničku čaršiju. U ulici “Alije Izetbegovića” u stotinama radnji, nudi se svega i svačega, od suhog mesa izloženog na piramidi iz Visokog do masti koja “liječi” sve bolesti na svi-

Luna-park “Husarkić” oduševio djecu ali i odrasle

Učiteljice prvog a OŠ “Centar” Tuzla su Remzija Musić i Azra Feukić, a učenici su: Tarik Avdić, Sandro Avdić, Ajla Altumbabić, Harun Bešlagić, Benjamin Bećirović, Enis Bošnjić, Adin Čeliković, Mirza Mak Ćilimović, Ismar Ganibegović, Meho Gocić, Ema Huremović, Ilma Hidanović, Aldin Ka-

2HLE = H=HA@ Š “+AJ=H” 6K=

Učenici sa učiteljicama Remzijom Musić i Azrom Feukić

lajlić, Igor Kozina, Zara Kapidžić, Vedran Mujić, Harun Mujić, Ranja Musić, Nejla Mehanović, Mirha Suljanović, Alen Slijepčević, Naida Srabović, Minela Suljagić, Armin Smajić, Lamija Smajić, Vanesa Salihović, Vedran Šušić, Zehra Zubčević i Amina Zaimović. Sa. M.

Poznati aščija Nusret Kuduzović: Roštilj u gradskom parku

dobre muzike, da se zna da je vašar - kaže Husarkić. Na vašaru miris ukusnog pečenja dolazi odsvuda, a najviše iz gradskog parka, gdje je svoj roštilj postavio poznati gračanički aščija Nusret Kuduzović -Kuso, pa časti prijatelje Esu, Hodžu, Melu, Pideta i ostale gračaničke šerete.

Do njih se razvilo veliko kolo sa tri harmonike. Saznajemo, na vašar organizovano stigla grupa od pedeset penzionera iz Tešnja. Hamid Softić, vođa ove vesele družine kaže da se penzioneri znaju veseliti i sa 300 KM penzije, onako kako mogu, ali oni svuda stignu za male pare. H. ČALIĆ

OŠ “Gnojnica” bila je domaćin 14. općinskog takmičenja “Svjesnost o minama” za učenike osnovnih škola, koje je organizirala Općinska organizacija Crvenog križa Lukavac. Najbolje znanje pokazali su učenici OŠ “Puračić” koji su osvojili prvo mjesto, drugoplasirana je OŠ “Poljice”, dok je treće mjesto zauzela OŠ “Dobošnica”. Prvoplasirana ekipa krajem mjeseca, predstvaljat će Lukavac na kantonalnom takmičenju. M. Ka.

6=EčAA + K K=L?K 

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

F=H==

PRNJAVOR Nakon što je zbog oštećenja brane prestao s radom

Radivoje Kuzmanović pored “veselog stroja” 

==E=@ >EAžA FčAJ= FAčA= H=EA
Radivoje je za poznatu “gusačanku” do sada osvojio 13 zlatnih medalja
Na porodičnom imanju Radivoja Kuzmanovića, u prnjaovrskom selu Gusak, održana je tradicionalna Kazanijeda, kojom se obilježava početak pečenja na tradicionalan način nadaleko poznate rakije “gusačanke”. Za ovu rakiju Kuzmanović je do sada, na razmin sajmovima u zemlji i inostranstvu, osvojio brojna priznanja, od kojih sa ponosom izdvaja 13 zlatnih medalja za kvalitet. -Ove godine planiramo ispeći oko 100 kazana šljive, što je posljedica slabijeg roda - priča Radivoje, podsjećajući nas kako pečenje rakije za njega ima poseban značaj, s obzirom na to da je naslijedio porodičnu tradiciju pečenja rakije na tradicionalan način, dugu više od 150 godina. U kvalitet Radivojeve rakije nedavno su se uvjerili i predstavnici Holandske ambasade u BiH koji su uzeli uzorke i poslali ih u Holandiju. Šljivu za pečenje rakije Kuzmanovići ubiru iz vlastitog voćnjaka koji ima višeod2.500stabala. D. Č.

Na imanju Kuzmanovića u Prnjavoru

8@AEčEJč==5JALEć= EKFLIAHAćA
Zahvaljujući razumijevanju vlasti, najstariji mlin na rijeci Ukrini ni nakon 40 godina neprekidnog rada neće prestati s radom
niti volje niti sredstava da se sam borim sa rijekom - priča nam Milovanović, a vodenice je dobila ime po njegovom pradjedu Stevi. Dok 63-godišnji mlinar ispod sača vadi vruću kukuruzu, kojom časti goste namjernike, doznajemo da se ovdje nije samo mljelo žito, već su se čuvali tradicija i običaji ovog kraja.

Dotraja drvena brana bila je glavni razlog što je, prije dvije godine, nakon punijh 40 godina rada, vodenični točak na Stevića mlinu morao stati. Od tada splasnuo je i osmijeh sa lica vodeničara Milovana Milovanovića, koji je izgubio svaku nadu da bi jednoga dana njegov mlin ponovo mogao prodaditi.

Digao ruke
Ipak, zahvaljujući razumijevanju Milorada Simića i Darke Tomaša, načelnika derventske i prnjavorske opštine, te brojnih Milovanovićevih prijatelja, proteklog ljeta sagrađena je nova kamena brana na Ukrini koja ovdje čini granicu derventske i prnjavorske opštine. -Prije četiri decenije, kada sam s ocem počeo praviti ovaj mlin, sagradio sam i drvenu branu, koju sam svake godine morao obnavljati jer

Najljepša plaža
-Kako vodenični točak nije stajao, tako ni violina i šargija nisu prestajale svirati našu izvornu muziku. Dolazilo je ovamo svakojakog svijeta, počev od onih koji su došli da samelju žito, kupača pa do političara, kojima i ne znam imena. Posebno je bilo živo ljeti kada se ovdje znalo okupiti i po hiljadu duša, pogotovo mlađih, jer se pored mlina nalazi najljepša plaža na Ukrini - priča Milovan Milovanović. D. ČOLIĆ

Milovan Milovanović pored svoje vodenice

Šta mi se (ne) sviđa u Srebreniku

2H?E= JKHEIJEčED FJA?E==
-Posebno mi se sviđa mi se sviđa što se u posljednjih nekoliko godina aktivno radi na promociji turističkih potencijala općine. Za svaku pohvalu su aktivnosti na uređenju gradskog šetališta, postavljanju turističkog info-puntra, izgradnji novog drvenog mosta na srednjovjekovnoj tvrđavi u Gornjem Srebreniku i otvaranju suvenirnice. S druge strane, ne sviđa mi se što se ne posvećuje više pažnje segmentu zajedničke komunalne potrošnje, kvalitetnijem odvozu smeća i rješavanju problema pasa lutalica. Mislim da bi trebalo postaviti i automate

je u zimskom periodu, kada rijeka zaledi, led potkopavao pa sam u proljeće ponovo morao iznova praviti bra-

nu. Međutim, kada je prije dvije godina brana ponovo popustila, digao sam ruke od svega, jer više nisam imao

Č=E?A “4ECAH=A” I=KF=A L=? = )EK E )@E=
Cilj sastajanja članica portala je da virtuelni svijet prenesu i u stvarnost, odnosno da se međusobno bolje upoznaju i osmisle nove akcije

Drugo regionalno druženje majki i djece u Zenici

Enis Dedić, profesor

za naplatu parkiranja i formirati posebnu službu koja će biti zadužena za javna parkirališta - kaže Enis Dedić, profesor informatike. O. M.

U Domu zdravlja Srbac, OO Crvenog križa Srbac i Zavod za transfuziju krvi Bosanska Gradiška organizirali su drugu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Odazvao se 61 dobrovoljac, a za potrebe Opšte bolnice Bosanska Gradiška prikupljeno je 27 litara krvi. -Među darivaocima je bi-

2HEKFA % EJ=H= HLE

Nova akcija u Srpcu

Sa druženja: Članice su pokrenule broje humanitarne akcije

U Zenici su bili i najmlađi

(Foto: J. Hadžić)

Udruženje filantropa specijaliziranog porodičnog portala za majku i djecu “Ringeraja.ba” organiziralo je u

zeničkom restoranu “Tapas” drugo regionalno “Ringerajino” druženje majki i djece.

lo i 40 učenika četvrtih razreda Srednjoškolskog centra “Petar Kočić”, što govori da za dobrovoljno davalaštvo krvi u opštini Srbac vlada veliki interes pa ćemo iduće godine organizovati tri ovakve akcije - rekla nam je sekretar CK Srbac Ljiljana Jovičić. Lj. K.

Tomić najavljuje da uskoro pokreću novu akciju “Vratite djecu u parkove”. U okviru akcije, za početak, planiraju obnoviti dva parka u Sarajevu. - Plan je da svakih šest mjeseci obnovimo po dva

”8H=JEJA @A?K K F=HLA”

parka ili da izgradimo dva nova na mjestima gdje ih nije bilo. Plan je da seakcija proširi i u druge bh. gradove, kako bi djeca u svim našim gradovima dobila prostor za igru - ističe Tomić.

Zeničkom druženju prisustvovalo je pedesetak majki i isto toliko mališana, od kojih i jedna tromjesečna beba. Kako kaže predsjednica Višnja Tomić, cilj ovakvih druženja je da virtuelni svijet i stalne kontakte putem portala prenesu i u stvarnost, odnosno da se međusobno bolje upoznaju i osmisle nove akcije. - Svaki put kada se okupimo, organiziramo i neku humanitarnu akciju. Ovaj put prikupljamo novac za li-

ječenje desetomjesečne Amine Tahmiščije iz Zenice i 15-mjesečnog Aldina Ćemalovića iz Blagaja - kaže Tomić. Ona ističe i da su ponosni na svoje humanitarne akcije, a jedna od najvećih bila je borba za život Zeničanke Nejre Kurić koja se, nakon operacije, sada uspješno oporavlja. Udruženje, odnosno portal, ima više od 29.000 stalnih članova iz svih krajeva naše zemlje . V. B.

>EEI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011. 

#

PARNICE Problemi zbog korištenja akumulacije Buškog jezera

6EI=LCH=@ JKžE 0-2
Pregovori advokatskog tima s predstavnicima HEP-a o naknadi nisu urodili plodom
Stručnjaci iz Rusije izvršit će procjene

Na posljednjoj sjednici vijećnici Općinskog vijeća Tomislavgrad raspravljali su o problematici naknade HEP-a za korištenje akumulacije Buško jezero za proizvodnju električne energije u HE Orlovac u Hrvatskoj, s kojom Duvnjaci i Livnjaci odavno nisu zadovoljni. Načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin upoznao je vijećnike da pregovori duvanjskog advokatskog tima s predstavnicima

8AćE FJA?E= @ - Hš
HEP je, inače, odlukom nekadašnjeg Ministarstva prostornog uređenje HRHB 1996. godine dobio i upotrebnu dozvolu nad Buškim jezerom, i to samo dan uoči gašenja ove paradržavne tvorevine, da bi ga nakon toga i uknjižio kao svoje vlasništvo, površine 55,8 kvadratnih kilometara, čiji je energetski potencijal veći za 60 megavat-sati od nuklearne elektrane Krško.
HE Orlovac u Hrvatskoj koristi vodu s Buškog jezera

Na području općine Bosanski Novi počeli su pripremni radovi za seizmička ispitivanja radi pronalaženja nafte i plina koja će obavljati ruska kompanija Kaliningradgeofizika u ime koncesionara preduzeća Jadran-naftagas, javlja Srna. Kako je objašnjeno, izvršeno je polaganje signalnih kablova, a seizmička mislavgrada, čije je oko dvije trećine poplavljene površine, i Livna, s jednom trećinom, HEP je odredio raspodjelu naknade u omjeru 57,705 : 41,285, uvažavajući i veći dotok vode s livanjske teritorije, čime su Duvnjaci nezadovoljni. Al. K.

,==I FčEK IAEEč= AHA=

Potraga za naftom i plinom u RS

mjerenja počinju danas. U saopćenju iz općine Bosanski Novi navodi se da je Kaliningradgeofizika formirala komisiju u kojoj su stručnjaci iz poljoprivredne, građevinske i geodetske struke iz RS, čiji je zadatak da u slučaju štete na mjestima gdje budu obavljena ispitivanja izvrše procjenu, a kompanija garantira isplatu.

HEP-a o pravičnijoj naknadi nisu urodili plodom, pa predstoji tužba općine protiv hrvatske firme čija HE Orlovac koristi vodu Buškog jezera za proizvodnju električne energije za koju livanjskoj i duvanjskoj općini plaća po 0,010 KM po kilovat-satu proizvedene ener-

gije, dok je ranijih godina cijena bila upola manja. Najnovija naknada za Tomislavgrad i Livno godišnje je oko tri miliona KM, dok se godišnja dobit HEP-a ostvarena korištenjem Buškog jezera kreće oko 70 miliona KM. Zbog nesporazuma To-

Spec
ASA Grupacija, koju čini više od 20 kompanija s oko 560 ljudi, obilježila je ovoga vikenda 16 godina kontinuiranog rasta i uspjeha djelujući na području cijele BiH. Zajedno s Preventom čini poslovni sistem sa 28 kompanija i gotovo 5.000 zaposlenih, a ASA Grupacija je vodeća bh. kompanija s domaćim kapitalom i nalazi se na 42. mjestu Adria Top 100 liste, javlja Fena. 

$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

?H= DHE=

UDES U mjestu Jakupovići kod Prijedora

)KJ>E IAJE I ?AIJA čAJLAH FLHEAđAED
Daliborka Milošević (33), Vinka Mrđa (39) i Nikolina Milošević (26) teško povrijeđene, a Vesna Milošević (23) lakše

Mjesto gdje se dogodila pucnjava 

IJEćFHE=@=A FK?=E=AžALEć=
Predložen pritvor za trojicu aktera subotnjeg incidenta ispred motela “Mig”
Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci jučer je predložilo pritvor Damiru Ostojiću (35) koji je pred motelom “Mig” u Banjoj Luci u subotu rano ujutro ranio sugrađanina Jelenka Sjenicu (39). Pritvor je predložen i Sjenici, kao i Stojanu Kneževiću (27), koji je također uhapšen u subotu navečer. Podsjećamo da je sukob Sjenice i Ostojića najprije započeo svađom i tučom u i ispred kluba “Del Capo”, da bi bio nastavljen kod motela “Mig”. Ostojić je potvrdio policiji da je Sjenica bio s Kneževićem, na čije je vozilo “audi 8”, koje je bilo parkirano pred motelom, također ispalio nekoliko hitaca. Sjenica je tada teško ranjen u svom “audiju TT” u predjelu potkoljenice, u petu, nakon što je Ostojić pucao na njega. Knežević je, inače, uhapšen u petak sa Sjenicom zbog krađe “mercedesa” u Bosanskoj Gradišci 9. novembra. Policija je u subotu tragala za njim, a i sam Ostojić iznio im je novu verziju događaja te istražitelje uputio Kneževiću. - Imali smo ranije nekih nesporazuma. U subotu je s Kneževićem Sjenica došao u “Del Capo”, vrijeđao me i napao mene i moje društvo. Jednog od kolega isjekao je flašom - kazao je Ostojić na saslušanju. V. S.
Policija na mjestu nesreće
(Foto: D. Stojnić)

Nakon obračuna u Banjoj Luci

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer ujutro oko 1.30 sati na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka, u mjestu Jakupovići, teško su povrijeđene Daliborka Milošević (33), Vinka Mrđa (39) i Nikolina Milošević (26), sve iz Prijedora.

Udario u bankinu
Milošević je upravljala “peugeotom 206” koji je,

Trebinjska policija uhapsila je R. G. (56) iz Herceg-Novog, koja se sumnjiči da je krala po stanovima i kućama u Trebinju. U policiji kažu da je najvjerovatnije kriva za šest krađa u kojima je oštetila sedam osoba u periodu od 27. oktobra do 11. novembra ove godine. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Ran- 

H== žAIA JH>A F Kć==
ki Goranović, koja je uglavnom krala ženske torbe iz hodnika kuća i stanova u samom centru Trebinja. U stanove i kuće ulazila je kada su ulazna vrata bila otključana. Goranović je, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predata u nadležnost Okružnog tužilaštva u Trebinju. P. M.

Uhapšena u Trebinju

pod još nerazjašnjenim okolnostima, sletio s ceste, te je zajedno s četvrtom putnicom u automobilu Vesnom Milošević (23) iz Prijedora smještena u bolnicu u Prijedoru. Vesna, na svu sreću, ima lakše povrede. Vinka Mrđa i Nikolina Milošević samo sat i po nakon nesreće vozilom Hitne pomoći prevezene su u Klinički centar Banja Luka.

Policiju je odmah nakon nesreće pozvao vozač “golfa” koji se kretao iza “peugeota” iz Prijedora u pravcu Omarske. “Peugeot” je nakon slijetanja udario u bankinu pored puta i zaustavio se u blizini ograde, jedne od kuća pored ceste.

Pronađena ruža
- Vidio sam u jednom trenutku kako iznenada na

njihovu traku prelazi “passat 6”crne ilitamnoplave boje. U tom trenutku, vjerovatno u želji da izbjegne nesreću, vozač “peugeota” je, bježeći ulijevo, sletio s puta - priča on. Pretpostavlja da se vozač “passata” vraćao sa svadbe, jer je na mjestu nesreće pronašao i ukrasnu ružu koja je spala s njegovog revera. Istraga o ovoj nesreći je u toku. M. ZGONJANIN

-EHK 6=>=LEćK FHA@žA FHEJLH
U zatvor vraćen Amar Tabaković, a Amar Bešlić pušten
Kantonalni tužilac Sejad Kožo zatražio je jučer nakon saslušanja pritvor za Emira Tabakovića (19)iz Zenice,koji je zajedno sa svojim bratom Amarom te Emirom Bešlićem u petak pucao na Džemala i Bahrudina Mahmića te Sadama Stupara na raskrsnici ispred kluba “Ten”u Zenici. Emir Tabaković sumnjiči se da je počinio krivično djelo narušavanja opće sigurnosti ljudi i imovine, Amar Tabaković (18) za nasilničko ponašanje nanošenjem teških tjelesnih povreda, a Bešlić za pomaganje počiniocu nakon krivičnog djela.Za AmaraTabakovića tužilac je od policije zatražio da bude isporučen u hmić lakše povrijeđen. Trojica boksera prvo su onesposobljena hicima iz pištolja, a potom fizički napadnuti. Povod za incident još nije poznat, a u Tužilaštvu ZDK kažu da su takve informacije povjerljive zbog interesa istrage. Iako se u subotu pojavila informacija da je treći akter pucnjave Amarov i Emirov rođak Sulejman, ispostavilo se da on nije bio na licu mjesta, već Amarov godinu stariji brat Emir. Inače, Džemal Mahmić, s jedne, i Amar Tabaković, s druge strane, osuđenici su KPZ-a Zenica, ali tamo nisu imali kontakt i boravili su u različitim paviljonima A. DŽ.

Saslušani osumnjičeni zbog pucnjave u Zenici

U mostarskom naselju Centar 2 preksinoć oko 23.30 sati izbio je požar na automobilu “renault laguna”, potvrđeno nam je u Operativnom centru Policijske uprave Mostar. - Ne znamo tačan uzrok požara. U toku je uviđaj kako bi se utvrdilo je li riječ o samozapaljenju ili nečem drugom kažu u policiji. Ovo je, inače, 16. slučaj paljevine automobila u Mostaru. Posljednji se desio u naselju Panjevina, kada je izgorio “peugeot 309”sudskogpolicajcaZoranaI. M. H.

/HE =KJ>E

Požar u Mostaru

Incident se dogodio u petak u blizini kluba “Ten”

KPZ Zenica, iz kojeg je izašao na dopust dan prije subotnjeg incidenta, dok je Bešlić pušten. Podsjećamo da su profe-

sionalni K-1 bokseri i reprezentativci BiH Stupar i Džemal Mahmić zadobili teške povrede, dokje BahrudinMa-

?H= DHE=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011. 

%

SARAJEVO Već mjesecima živi na ulici

Nepoznati lopov jučer rano ujutro provalio je u automobil “golf 3”, vlasništvo hrvatskog državljanina Blaža Matanović (27) iz sela Posavski Podgajci u susjednoj Slavoniji. Automobil je bio parkiran nedaleko od diskoteke “Sova” u Orašju. Provalnik je iz vozila Slavonca ukrao jaknu te vozačku i saobraćajnu dozvolu.

1 “CB=” K KH=E =K E @KAJA

Slavonac pokraden u Orašju

U drugoj provali koja se dogodila u proteklih nekoliko dana u selu Domaljevac, a koja je policiji prijavljena jučer, lopov je nasilno ušao u garažu 47-godišnjeg Drage Đurkovića, zaposlenog u inozemstvu, i ukrao njegov skuter “keeway”. Policija je u oba slučaja obavila uviđaje i traga za kradljivcima. Ta. B.

Hajrija pored automobila u kojem spava

0=HEE *=>Eć A@EE 5H>E==? KD=FšA K 5=H=ALK @ =KJ>E
(Foto: F. Fočo)

Policija u Orašju: Provala i u garažu

Na osnovu Interpolove potjernice

Osam mjeseci sama živi u automobilu na parkinzima u Sarajevu Često na meti lopova pa je ostala bez kofera i ličnih dokumenata
Pažnju prolaznika, ali i lopova, posljednjih mjeseci privlači u naselju Otoka. Automobil je prepun njenih stvari koje mora izvaditi kada hoće da spava. - Prije nekoliko dana ukrali su mi dokumente, novac i ključeve iz automobila, tako da više ne mogu voziti. Nedavno sam ostala i bez kofera koji su bili na

Rođena Tuzlanka Hajrija Babić (60) već osam mjeseci sama živi u automobilu po različitim sarajevskim parkinzima. Kako kaže, u BiH je došla prije pet godina s porodicom iz Holandije, gdje je živjela 35 godina. Kupili su stan u Lukavcu, pa u Ljubuškom, da bi se na kraju sama obrela u Sarajevu. - Imali smo velikih problema s komšijama, tako da su suprug Branko, sin Beril i kćerka Dijana odlučili nastaviti živjeti u Zagrebu. Došla sam u Sarajevu da bih riješila problem s automobilom jer zbog kazne koju sam dobila jošuLukavcu nemogupreko granice - kaže Hajrija.

Direktorica Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo Mirsada Poturković kaže da odjeljenja u Novom Sarajevu i Novom Gradu Hajriju nemaju evidentiranu da je tražila neku pomoć. Pošto je Hajrijino mjesto prebivališta Ljubuški, može ostvariti samo jednokratnu pomoć.

2HFKIJE K =K

- Nažalost, zakon je takav. Može dobiti dnevno jedan obrok te kartu da se vrati u mjesto gdje je prijavljena. Što se tiče smještaja, dugoročno je možemo smjestiti u prihvatilište jedino ako će troškove platiti njen matični centar za socijalni rad - dodaje Poturković.

krovu. Polomili su mi i retrovizore, a ostavili su mi i veliki nož na autu. Tražila sam od policije da pronađu kradljivce mojih stvari, ali ništa, iako je parking pokriven videonadzorom. Pisala sam ministrima Kebi, Ahmetoviću i od njih tražila pomoć. Očekujem od nadležnih da mi nađu neki smještaj i pronađu lopove koji su ukrali moje stvari kaže Babić. Dodaje da je bolesna, da ima srčanih problema i astmu, a može se zaključiti da ima i psihičkih poteškoća, pa bi o ovom slučaju društvo trebalo povesti više računa. A. J.

Službenici Četvrte PU iz Sarajeva uhapsili su u subotu u 10.05 sati državljaninaSrbije K. Ć. (59) naosnovu potjernice Interpola Podgorica. Kod njega je prilikom pretresa pronađen i oduzet pištolj “kolt” s četiri metka. Srbijanac je koristio prostorijePlaninarskog doma“Stana-

ri”u Hadžićima,ukojima jepolicija pronašla prepravljenu poluautomatsku pušku kalibra 7,62 milimetra s određenom količinom municije, pribor za čišćenje municije te jedan lovački nož. O svemu je obaviješten kantonalni tužilac u Sarajevu, a uhapšeni je zadržan u prostorijama MUP-a KS.

4=>EšJL K 6=HčEK
U Tarčinu kod Sarajeva u subotu oko 20.30 sati izvršeno je razbojništvona benzinskoj pumpi “Hold Ina”. Dvojica nepoznatihrazbojnika su, prijeteći pištoljem i

upotrebom spreja, od radnika K. B. odnijeli određeni iznos novca. Pripadnici MUP-a KS rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. 

Kš=H=? JAš FLHEAđA
U neposrednoj blizini Termoelektrane u Tuzli jučeroko 13.30satidogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je Almir Rahmanović (39) teško povrijeđen. Odmah nakon udesa vozilom Hitne pomoći prevezen je u UKCTuzla,gdje mujeukazana ljekarska pomoć. - Pacijent je zbrinut i prošao je CT obradu. Još ne znamo o koliko ozbiljnim povredamaseradi -kazalaje Amra Odobašić, portparol UKC-a Tuzla. Povrijeđeni Rahmanoviću trenutkunesrećeupravljao je automobilom “golf 2”iiz jošneutvrđenih razloga direktno se sudario s automobilom “renault mega-

Težak sudar kod Termoelektrane Tuzla

Velika oštećenja na “golfu” i “renault meganeu”

(Foto: A. Bajrić)

ne”. Na oba automobila nastala je velika materijalna šteta. “Golf” kojim je upra-

vljao povrijeđeni gotovo potpuno je uništen, a od siline udara završio je nekoliko de-

setina metara od mjesta udesa. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-aTK. A. Mu.

18

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

JAVNI POZIV
ZA UÈEŠÆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH KATEGORIJA IZ OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE 1 - Javni poziv poslodavcima za uèešæe u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba, korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite I U cilju realizacije Izmjena i dopuna Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i odr`avanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa naèinom i kriterijima za realizaciju, Javna ustanova „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, poziva poslodavce sa podruèja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem nezaposlenih osoba, korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelja djece sa invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta; `rtava nasilja u porodici; bivših štiæenika domova za nezbrinutu djecu; lijeèenih ovisnika o psihoaktivnim supstancama; Roma; roditelja/staratelja djece koja ostvaruju pravo na djeèiji dodatak; osoba ometenih u fizièkom i psihièkom razvoju i osoba kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešæu i koje, u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti, ostvaruju pravo na novèanu naknadu za vrijeme èekanja zaposlenja; povratnika u Kanton Sarajevo koji su prije povratka na prijeratnu adresu prebivališta imali priznat status raseljene osobe ili status izbjeglice; potencijalnih povratnika iz Kantona Sarajevo koji su imali/imaju status raseljene osobe; prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva. II Planirana sredstva za ove namjene iznose 276.824,00 KM, a cilj je zapošljavanje 38 nezaposlenih osoba iz ciljne skupine, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva. Javna ustanova „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo æe poslodavcima koji budu obuhvaæeni Programom sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih kategorija iz oblasti socijalne politike (u daljem tekstu: Program) i potpišu Ugovor o radu sa osobom iz ciljne skupine, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu Kantona Sarajevo, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjeseènom iznosu od 600,00 KM po novouposlenoj osobi iz ciljne skupine. Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova bruto plaæe. III Uz Zahtjev za uèešæe u Programu, potrebno je dostaviti original ili ovjerene fotokopije slijedeæih dokumenata: - rješenje iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji samostalne djelatnosti; - uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem; - uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva; - uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva; - prijavu potreba za zaposlenicima (tabela u prilogu Zahtjeva); - broj transakcijskog raèuna. IV Poslodavci koji ne izmiruju obaveze prema porezima i doprinosima, ne mogu uèestvovati u ovom Programu. V Poslodavci i fizièka lica koji su koristili kreditna sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, a nisu ispoštovali svoje obaveze u skladu sa zakljuèenim ugovorima (nisu primili radnike ili ne vraæaju redovno anuitete), ne mogu uèestvovati u ovom Programu. VI Prednost æe imati poslodavci koji se bave proizvodnom djelatnošæu, poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne dvije godine i zadr`ali sufinansirane osobe u radnom odnosu po okonèanju perioda sufinansiranja, poslodavci koji trenutno imaju veæi broj zaposlenih osoba i poslodavci koji prvi put koriste podsticajna sredstva. VII Obrasci za podnošenje Zahtjeva mogu se dobiti u Javnoj ustanovi „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, Ulica \oke Mazaliæa 3, ili preuzeti sa web stranice Slu`be www.juszzks.com.ba VIII Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neæe se uzeti u razmatranje. IX Javna ustanova „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo æe sa poslodavcima koji budu obuhvaæeni Programom, zakljuèiti ugovore kojima æe biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom. X Zahtjevi, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporuèeno putem pošte Javnoj ustanovi „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, Ulica \oke Mazaliæa broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih kategorija iz oblasti socijalne politike“. Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, ili putem telefona 033/ 569-134 i 033/569-133 2 - Javni poziv nezaposlenim osobama, korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite za uèešæe u Programu sufinansiranja samozapošljavanja I U cilju realizacije Izmjena i dopuna Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i odr`avanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa naèinom i kriterijima za realizaciju, Javna ustanova „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, poziva nezaposlene osobe, korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelje djece sa invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta; `rtve nasilja u porodici; bivše štiæenike domova za nezbrinutu djecu; lijeèene ovisnike o psihoaktivnim supstancama; Rome; roditelje/staratelje djece koja ostvaruju pravo na djeèiji dodatak; osobe ometene u fizièkom i psihièkom razvoju i osobe kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešæu, a koje u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti ostvaruju pravo na novèanu naknadu za vrijeme èekanja zaposlenja; povratnike u Kanton Sarajevo koji su prije povratka na prijeratnu adresu prebivališta imali priznat status raseljene osobe ili status izbjeglice; potencijalne povratnike iz Kantona Sarajevo koji su imali/imaju status raseljene osobe; prijavljene na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva, da apliciraju na podsticajna sredstva za pokretanje samostalne djelatnosti. II Planirana sredstva za ove namjene iznose 300.000,00 KM, a cilj je samozapošljavanje 30 osoba iz ciljne skupine, prijavljene na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, prije objave ovog Javnog poziva, a koje do sada nisu koristile sredstva Javne ustanove „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"- Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili neke druge institucije za pomenute namjene. Javna ustanova „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo æe nezaposlenim osobama iz ciljne skupine koje budu obuhvaæene Programom samozapošljavanja (u daljem tekstu: Program), sufinansirati pokretanje samostalne djelatnosti u iznosu od 10.000,00 KM i to: sredstva u iznosu od 2.800,00 KM na ime nabavke sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., a preostala sredstva, u periodu od 12 mjeseci, refundirat æe u ukupnom iznosu od 600,00 KM mjeseèno, za isplatu plaæa i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa. Nezaposlene osobe iz ciljne skupine koje budu obuhvaæene ovim Programom, ne mogu se prijaviti na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci od dana brisanja sa evidencije po ovom osnovu. III Uz Zahtjev za uèešæe u Programu, potrebno je dostaviti original ili ovjerene fotokopije slijedeæih dokumenata: - aplikaciju za sufinansiranje samozapošljavanja; - ovjerenu kopiju liène karte i prijavu mjesta boravka; - uvjerenje nadle`nog biroa za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji; - dokaz da je pokrenut postupak registracije djelatnosti kod nadle`nih organa; - izjavu da do sada nije koristio/la sredstva za samozapošljavanje Javne ustanove „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili neke druge institucije (izjavu ovjeriti u opæini); - dokaz da pripada navedenoj kategoriji èije se samozapošljavanje sufinansira. IV Prednost za odobravanje sredstava imat æe osobe starije od 50 godina, osobe koje su du`e vremena na evidenciji nezaposlenih, kao i osobe koje pokreæu proizvodnu djelatnost. V Obrasci za podnošenje Zahtjeva mogu se dobiti u Javnoj ustanovi „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, Ulica \oke Mazaliæa 3, ili preuzeti sa web stranice Slu`be www.juszzks.com.ba VI Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neæe se uzeti u razmatranje. VII Javna ustanova „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo æe sa nezaposlenim osobama iz ciljne skupine koje budu obuhvaæene Programom, zakljuèiti ugovore kojima æe biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom. VIII Zahtjevi, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporuèeno putem pošte Javnoj ustanovi „Slu`ba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, Ulica \oke Mazaliæa broj 3, sa napomenom: „Za Program samozapošljavanja nezaposlenih kategorija iz oblasti socijalne politike“. Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, ili putem telefona 033/ 569-133 i 033/569-134.

?H= DHE=

MOSTAR Uhvaćeni provalnici u stan bračnog para Radić

6HA FCEKED K @LEA 1IF@ B=JA )AE= I=>H=ć=A AIHAćA FHAF== C=I šEA
Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011. 

'

Devetnaestogodišnji Sandro Soče i Olja Zelčić (26) ispreturali i opljačkali stan Radićevih Peru i kućnu pomoćnicu svezali, a Azeminu zatvorili u kupatilo

Zahvaljujući brzoj intervenciji mostarske policije, uspješno je razriješen slučaj koji se desio u petak, kada su dvojica maskiranih razbojnika s fantomkama na glavi upali u stan bračnog para Radić u mostarskom naselju Bijeli Brijeg. Oni su tada od 70-godišnjih Pere i Azemine Radić, prijeteći nožem, ukrali lovačku pušku, 300 maraka i određenu količinu zlata. Kako saznajemo, službenici Odjela kriminalističke policije, nedugo nakon pljačke, uhapsili su Sandra Sočea (19), koji inače živi u stanu do Radićevih. Za njega se i sumnjalo da je jedan od počinilaca.

Roba koja je oduzeta u Tuzli

Plastične lisice
Policija je došla idoimena Olje Zelčića (26), koji je drugi počinilac ovog krivičnog djela. Ubrzo je i on uhapšen te su obojica priznala razbojništvo. Kod Zelčića, koji do sada nije bio poznat policiji, pronađen je ukradeni novac, dok

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH zaplijenili su kinesku tekstilnu robu firme “Lon Ten” iz Sarajeva u vrijednosti od 100.000 maraka. Dug ovog poreznog obveznika iznosi 293.000 maraka. Podsjećamo da je prije osam dana na terminalu ca- 

=FEAA= EAI= H>=
,LEA žAA =šA FLHEAđAA
Sudar na raskrsnici u Orašju

Zbog neplaćanja poreza

rinske ispostave Tuzla privremeno oduzeta roba iz Kine u vrijednosti od 135.000 KM. Porezni obveznici, inače, u ovoj godini nisu uplatili 107 miliona maraka poreza na dodatnu vrijednost, pa je od početka godine prinudnim putem naplaćeno 49 miliona KM dugovanja.

Bračni par Radić: Na meti razbojnika

(Foto: M. Hodžić)

Onda su me poveli u sobu, gdje sam zatekla kućnu pomoćnicu oborenu na krevet i vezanu. Ruke su joj bile mo-

Djeca Radićevih žive u Norveškoj pa je, prema njihovim riječima, Soče vjerovatno mislio da imaju mnogo novca. - On nas je pratio i jedini je mogao slobodno Napadači su potom Azeminu odveli u kupatilo, nakon čega su ispreturali cijeli stan kako bi pronašli ono što ih zanima. 

EIK @>EE ELEAA

ući u zgradu, a i znao je da živimo sami. Čudi me da se njegovi roditelji nisu ni izvinili. Što se tiče Zelčića, nije mi poznat i nikad nisam čula za njega - pojašnjava Azemina.

Spremni na sve
Dodaje da je desetak minuta kasnije nastupila ti-

- Sandra su odmah priveli, a u subotu ujutro sam ga među petoricom s fantomkama prepoznala u stanici. Dobro smo prošli. Čim su imali nož, bili su spremni na sve. Hvala Bogu da smo ostali živi. Treba se paziti, zaključavati vra-

Šezdesetšestogodišnja Danica Domić iz Gornje Skakave kod Brčkog i njena 78-godišnja komšinica Mara Domić povrijeđene su u subotu u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Orašju, na raskrsnici regionalne ceste Orašje - Bosanski Šamac i magistralnog puta Orašje - Tuzla. Njih dvije bile su u “opel corsi” kojom je upravljao Anto Domić (69), također iz Gornje Skakave. Nakon nepropisnog skretanja ulijevo na raskrsnici, automobil se

sudario s kamionom “daf”, za čijim upravljačem je bio Hasudin Sinanović (27) iz Banovića. Povrijeđene žene prevezene su u orašku Kantonalnu bolnicu, a nakon ukazane ljekarske pomoći puštene su na kućno liječenje jer im je dežurni ljekar konstatirao lakše tjelesne povrede. Vozač “corse” prošao je bez povreda, međutim, sudski će odgovarati zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su dvije osobe lakše povrijeđene. Ta. B.

Spec
Balkon Sočeovih na drugom spratu

je kod Sočea pronađena puška te nož kojim je izvršen prepad. Bračnipar Radićposjetili smo jučer u njihovom stanu. Pričali su nam o strahoti koja ih je zadesila. - Oko 12.10 sati bila sam u kuhinji, a Pero se vraćao iz grada. Odjednom se okrenem prema dnevnom boravku i imam šta vidjeti. Dvojica u crnom i s fantomkama na glavi drže nož. Pero je bio vezan plastičnim lisicama i oboren na pod. Odjednom, jedan od njih me zaskoči, stavi mi nogu na vrat govoreći - baba, gdje su pare. Odmah sam prepoznala da se radi o Sandru. Pitam ga je li to on, ali je zanijemio i više ništa nije rekao.

dre, a na moje pitanje je li dobro, klimnula je glavom da jeste - priča prestravljena Azemina.

U ilidžanskoj ulici Bosanskih gazija u subotu oko 20.30 sati opljačkana je prodavnica “Sofa market”. Nepoznati razbojnik je, prijeteći pištoljem, od radnice K. Dž. ukrao pazar. O ovome je obaviješten kantonalni tužilac u Sarajevu, a pripadnici MUP-a KS obavili su uviđaj.

2>AC= FE?EE
Nakon okončanja kriminalističke obrade i sprovođenja u pritvor niz stubište u PU Mostar, Soče se istrgnuo iz ruku policajcima i pobjegao. Ipak, ubrzo je nađen u Zagrebačkoj ulici, gdje se pokušao sakriti između garaža.
Dnevni boravak u kojem je Pero bio svezan

šina. Izašla je iz kupatila, odvezala supruga, dok se kućna pomoćnica već bila oslobodila. Dozvali su komšije, koji su pozvali policiju.

ta, nositi novac sa sobom, jer je današnja banda spremna na sve - kaže Azemina. M. HODŽIĆ

20

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

21

22

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi
- na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 10. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 12. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 01. 2009. godine, kao dana dospjie}a do isplate, kao i da tu`iteljima naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 147,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u roku 30 dana, pod prijetnjom ovrhe.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 Mal 008388 09 Mal Bugojno, 08. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U BUGOJNU, sudac Davor Kelava, u pravnoj stvari tu`ioca Telecom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Samir Hero iz Bugojno, Voznik 23, radi naplate duga, VSP 750,95 KM, donio je: PRESUDU zbog propu{tanja Obvezuje se tu`eni da tu`itelju isplati dug u iznosu od 750,95 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 123,16 KM po~ev{i od 15. 02. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 112,99 KM po~ev{i od 15. 03. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 04. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 07. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 08. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 05. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 06. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 11. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev{i od 15. 09. 2008. godine, kao dana dospije}a do isplate - na iznos od 280,80 KM po~ev{i od 25. 01. 2009. godine, kao dana dospjie}a do isplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 002320 09 Mals Tuzla, 24. 10. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca „ZOVKO OIL“ d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, protiv tu`enog „TRGOINEX“ d.o.o. @ivinice, Ul. Tuzlanskog odreda B1 2, radi duga v.s. 668,37 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu: ZPP) OBJAVLJUJE OGLAS dostava tu`be na odgovor Dana 20. 11. 2009. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu na ime isporu~ene robe plati glavni dug u iznosu od 668,37 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 05. 2007. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana podno{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP) Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 P 010647 09 P Livno, 27. 10. 2011.godine

Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelja podnesenu 10. 02. 2009. godine, sud je dana 13. 04. 2011. godine putem dnevnih novina dostavio tu`enom na obavezan odgovor, a uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu i presudu zbog propu{tanja u iznosu od 67,50 KM, tro{kova objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od po 40,00 KM, {to ukupno iznosi 147,50 KM, kako je rije{eno u izreci presude. SUDAC: Davor Kelava Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali stranke mogu staviti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. (~l. 334. ZPP) U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP) Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP) Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. (~l. 74. stav 1. ZPP) Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~lan 182. st. 1. ZPP). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i} sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudac: Izeta D`end`o

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 904553 04 Mal Mostar, 06. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja BH Telecom Direkcija Mostar, protiv tu`enog Mikuli} Miroslav, Franjeva~ka 30 A, Mostar, radi duga u iznosu od 268,40 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati

nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

OGLAS
Pred osvim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Raiffeisen Bank BiH Filijala Mostar zastupan po Krunoslav Beljo, protiv tu`enog Mirjana Mati} i Marko Vidovi} radi isplate duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbasma ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina „AVAZ“. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina „AVAZ“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Mirjana Mati}, k}i Veselka iz Livna, ul. Kralja Tvrtka b.b. i Marko Vidovi} sin Rudolfa iz Livna, ul. Petra Kre{imira IV 13. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku do 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mal 072369 07 Mal Tuzla, 22. 10. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Enisa Hanki}, u pravnoj stvari tu`itelja JU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Tuzla, protiv tu`enog ZAHIROVI] EMIR iz Tuzle, ^ikma 7 Kula, radi duga, VPS 221,00 KM, dana 22. 10. 2011. godine:

OBJAVLJUJE - dostavu tu`be na odgovor Dana 12. 11. 2007. godine tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu, tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 221,00 KM, po osnovu nepla}enih ra~una od strane tu`enog, a koji se odnose na pru`ene zdravstvene usluge bolni~kog lije~enja na Klinici za ginekologiju i aku{erstvo. Obzirom da tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, to tu`itelju predla`e da sud donese odluku kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju isplati na ime nepla}enog duga iznos od 221,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05

i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sveo {to je potrebno da bi se po istom moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Enisa Hanki}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 0038744 09 Ps Tuzla, 26. 09. 2011. godine U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, Op}inski sud u Tuzli OBJAVLJUJE Dostavljanje tu`be tu`ioca Centralno grijanje dd Tuzla, ul. Kre~anska broj 1, tu`enom „Tebeis komerc“ d.o.o. Tuzla, ul. Mar{ala Tita broj 88 Dana 18. 03. 2009. godine, tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 24.204,74 KM. U tu`bi je naveo da mu tu`eni duguje po osnovu nepla}enih ra~una iznos od 24.204,74 KM, a za kori{tenje usluga isporuka toplotne enregije u poslovnim prostorima i to na lokacijama 00000, ul. Hevaija Uskufija 1 Tuzla, lokacija 00001, ul. Mar{ala Tita broj 88 Tuzla, lokacija 00002, ul. Turalibegova broj 3, Tuzla, lokacija 3, ul. Slatina br. 9, Tuzla. Ukupno potra`ivanje po osnovu isporu~ene toplotne energije u iznosu od 24.204,74 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Simi} Radmila

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

23

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

C>KI

SIRIJA Nakon napada na tursku ambasadu

Siromašna četvrt Rosinja strateški važna (Foto: AFP)

Elitne policijske jedinice u oklopnim vojnim vozilima i helikopterima izvele su jučer prije zore u najvećoj sirotinjskoj četvrti u Rio de Žaneiru operaciju čišćenja od narko-bandi, najveću do sada izvedenu u tom gradu. Cilj racije je povećavanje sigurnosti i čišćenje grada od teško naoružanih nar- 

=LAć==?E=FHJEL=H>=@E
ko-bandi, koje decenijama vladaju gradskim četvrtima. Vlasti su obećale da će uspostaviti sigurnost do održavanja Svjetskog prvenstva u fudbalu 2014. i Olimpijskih igara 2016. godine. Akcijom u četvrti Rosinja zadat je “ogroman udarac strukturi trgovine narkoticima u Rio de Žaneiru”, rekao je Paulo Storani, savjetnik za sigurnost i bivši kapetan u elitnoj jedinici koja izvodi raciju. - Rosinja je jedna od strateški najvažnijih tačaka koje policija treba da kontrolira u Rio de Žaneiru - izjavio je Storani, dodavši da sigurnost u toj oblasti ima veliku važnost zbog ogromnog broja ljudi koji tuda cirkuliraju.

U sirotinjskoj četvrti u Rio de Žaneiru

2LKčAA FH@E?A @EF=JIC I>=
Dvije zemlje doskora su imale prijateljske odnose i veoma razvijenu saradnju u mnogim oblastima

Damask: Okupljanje grupa koje podržavaju El-Asada

(Foto: AFP)

Odnosi dvije doskora prijateljske zemlje Turske i Sirije našli su se na provjeri, što potvrđuju najnoviji protesti pristalica režima u Damasku ispred turskih diplomatskih predstavništava u toj zemlji. Turska je odlučila da evakuira članove porodica svojih diplomatskih predstavnika u Siriji poslije napada na njene ambasade u toj zemlji, u kojima će i dalje ostati osoblje, javila je jučer TV stanica CNN Turk.

Kako prenosi agencija Anadolija, preksinoć se ispred turske ambasade u Damasku okupilo nekoliko stotina pristalica režima Bašara el-Asada, koji su uzvikivali antiturske optužbe, bacali kamenice i pokušali da nasilu uđu u zgradu diplomatskog predstavništva u glavnom gradu Sirije. Demonstracije su u isto vrijeme održane i ispred turskih konzulata u mjestima Alepo i Latakija. Tom prilikom pristalice sirijskog

režima zapalile su turske zastave. Prema izvještajima agencije, u ovim protestima nije bilo povrijeđenih među turskim diplomatima i drugim osobljem u ambasadi i konzulatima. U Siriji su prekjučer održane demonstracije pristalica režima nakon što je zemlja isključena iz Arapske lige. Turska i Sirija, dvije susjedne zemlje, doskora su imale prijateljske odnose i veoma razvijenu saradnju u mnogim oblastima.

Turska vojska izvela je jučer avionapad na irački Kurdistan u najnovijoj operaciji protiv snaga Kurdistanske radničke partije (PKK) u toj oblasti, rekao je portparol PKK-a. Najmanje jedan avion gađao je oblast u iračkim planinama Kandil,

*>=H@EH= IALAH 1H==
ali nema informacija o gubicima, rekao je za Reuters portparol PKK-a. Turske vlasti još nisu potvrdile ovu operaciju. Turska vojska pokrenula je avionapade i kopnene operacije u sjevernom Iraku od avgusta ove godine na-

Zračne snage prešle granicu

kon porasta napada pripadnika PKK-a. PKK pokreće napade iz baza u zabačenim iračkim planinama u sklopu borbe za kurdsku autonomiju i prava. Više od 40.000 ljudi poginulo je od početka kurdskog ustanka 1984. godine.

Spec
L
Francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) i njemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su u telefonskom razgovoru novog grčkog premijera Lukasa Papademosa da provede reforme na koje je Grčka pristala u zamjenu za narednu tranšu međunarodne pomoći. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama (Barack) pozdravio je najavu formiranja novih vlada u Grčkoj i Italiji.

C>KI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

#

ITALIJA Nakon što je premijer podnio ostavku

2čAE H=CLHE L L=@E
Predsjednik Đorđo Napolitano obavljao je cijeli dan konsultacije sa političkim liderima
Italijanski predsjednik Đorđo Napolitano (Giorgio) započeo je jučer razgovore sa političkim i parlamentarnim liderima o mogućem sastavu nove vlade i načinu da se Italija izvuče iz finansijske krize. Ugledni ekonomista Mario Monti istican je tokom dana kao glavni kandidat za mjesto novog premijera, prenosi AP. Napolitano je jučer ujutro razgovarao sa predsjednikom Senata Renatom Skifanijem (Schifani) u okviru serije konsultacija, koje su trajale čitav dan. Silvio Berluskoni podnio je preksinoć ostavku, kao što je i obećao, odmah nakon što je parlament usvojio paket mjera štednje i reformi. U isto vrijeme održavale su se demonstracije hiljada ljudi, koji su proslavili njegovu ostavku.

Merkel čeka da Berluskoni završi telefonski razgovor

Već bivši premijer Italije Silvio Berluskoni (Berlusconi) ostat će upamćen i kao čovjek koji je imao neobičan smisao za humor, što ga je često dovodilo u nevolje. 

=F=JEE C=BLE 

Berluskoni je ovog mjeseca rekao da živjeti u Italiji znači živjeti u jednoj prosperitetnoj zemlji, u kojoj se ni po čemu ne osjeća ozbiljna kriza. U oktobru je Berluskoni predložio da se njegova vladajuća partija “Narod slobode” preimenuje u “Naprijed mačkice!”. U jednom od prisluškivanih razgovora on se hvalio da mora odbiti žene koje čekaju ispred njegovih vrata, jer može “odraditi” njih “samo osam”. Snimak koji kruži internetom, jedan je od poznatijih Berluskonijevih gafova. Na njemu se vidi kako on razgovara na mobitel, ostavljajući njemačku kancelarku Angelu Merkel da čeka na pozdrav na početku samita. Na jednom sajmu motocikala u Milanu Berluskoni je izjavio da se “ponekada zagleda lijepoj djevojci u lice” i da je to bolje nego da je homoseksualac. U aprilu 2009. godine posjetio je preživjele u zemljotresu koji su bili smješteni pod šatorima. “Na ovo bi trebalo da gledaju kao na vikend proveden na kampovanju”, kazao je tada. Berluskoni je za tek izabranog američkog predsjednika Baraka Obamu (Barack) u novembru 2008. godine kazao da je “zgodan, mlad i preplanuo”. Berluskoni je sebe nazivao “Isusom Kristom politike”, govorio je da je jedino Napoleon mogao uraditi više od njega, ali da je on “definitivno viši”. Ostat će poznat i po izjavi o Musoliniju, za koga je rekao da je “bio benigan” i da nikoga nije ubio nego da je samo “slao ljude u egzil”. Tokom grupnog fotografiranja na jednom neformalnom samitu Evropske unije u Španiji u februaru 2002. godine Berluskoni je postavio dva prsta iznad glave španskog ministra vanjskih poslova Žozefa Pikea. Berluskoni je prije deset godina izazvao gnjev muslimanskog svijeta kada je rekao da bi Zapad trebao biti svjestan svoje superiornosti.

’IL==č1J=EA’ECK>E>EJK
Zahvaljujući medijskoj moći i dobrim vezama, postao jedan od najbogatijih i najutjecajnijih ljudi u državi
“Panoramo”, jedan od najpopularnijih časopisa u Italiji. Zahvaljujući tome, kao i vezama sa Socijalističkom partijom, postao je jedan od najbogatijih i najutje1994. dobio izbore. Ova partija i stranka Nacionalna alijansa ujedinile su se 2009. u partiju “Narod slobode”, na čijem je čelu bio Berluskoni. Treći čovjek u Italiji po Ostavkom premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) okončana je jedna politička era u zemlji, s najviše skandala u novijoj historiji Italije. Berluskoni je “osvojio Italiju” kada je stupio na ment, kao i o aferi “Rubi”, o njegovoj navodnoj vezi sa maloljetnom igračicom.

Biografija Silvija Berluskonija ispunjena je skandalima

Gubitak podrške
Berluskoni se više puta našao pred sudom po optužbama za korupciju, a mnoge od njih su odbačene. Među tri suđenja koja su u toku je i suđenje za zloupotrebu položaja u aferi “Rubi”. U posljednje vrijeme bili su česti pozivi premijeru da podnese ostavku, a posljednje ankete javnog mnijenja pokazivale su da mu je popularnost opala na rekordno nizak nivo od samo 22 posto.

Berluskoni: Bogatstvo “teško” devet milijardi dolara

političku scenu devedesetih godina, u vrijeme kada je bio vlasnik fudbalskog kluba Milan, kao i mreže popularnih i komercijalnih TV kanala.

Tri mandata
Njegova kompanija “Fininvest” imala je udio u najvećoj italijanskoj izdavačkoj kući “Arnoldo Mondadori”, među čijim izdanjima je

cajnijih ljudi u Italiji. Bio je jedan od premijera s najdužim stažom u Italiji poslije Drugog svjetskog rata i treći kada je riječ o dužini mandata od osnivanja Italije. Tri puta je bio premijer, u periodima 1994.-1995., 2001.-2006. i 2008.-2011. godine. Osnivač je partije “Naprijed Italija” (Forca Italia), s kojom je u martu

bogatstvu, koje je 2010. godine, prema “Forbesovoj” listi, iznosilo devet milijardi dolara, vlasnik raskošnih vila u Sardiniji i širom svijeta, Berluskoni je dovođen u vezu s nizom seksualnih i korupcionaških skandala. Mediji su pisali o njegovim aferama, poput one s atraktivnom kandidatkinjom za Evropski parla-

26

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011.

27

28

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

EI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

'

NEZGODE Amerikanac zbog nepažnje imao neugodan posao

2HAF= IAJEšJA @= =đA LAHAEčE FHIJA
Hrabro je obukao zaštitno odijelo i “uskočio” u gomilu đubreta

Brajan Megvin (Brian McGuinn) iz Margejta na Floridi sređivao je kupatilo i odlučio da pobaca stare brijače i druge sitnice. Slučajno je, s drugim stvarima, s police pokupio i ženin vjerenički prsten vrijedan 10.000 dolara i bacio ga u đubre. Kada je shvatio šta je uradio, pojurio je za đubretarima, koji su upravo u tom trenutku prolazili pored njegove kuće. Oni su na deponiji rekli da slobodno može preturati po đubretu do mile

/IJL== = 68 IJ=E?==
Ovaj slučaj nije ostao nezapažen, pa su supružnici čak gostovali i na pojedinim televizijskim stanicama u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojima su prepričavali ovaj neobični događaj.
Bračni par Megvin: Sve se dobro završilo

volje, ali mu uspjeh nije zagarantiran. Finansijski savjetnik hrabro je obukao zaštitno odijelo i “uskočio” u gomilu đubreta visoku tri metra. - Bilo je jezivo. Svaka gadost koju možete da zamisli-

te najmanje jednom mi je prošla kroz šake - rekao je Megvin. On se nije predavao, naročito zato što je “znao šta ga čeka ako se kući vrati praznih šaka”. Nakon nekoliko sati neumornog rada, uspio

je pronaći prsten, pa je u tom času malo ko bio stretniji od njega. Prsten je, naravno, nakon svega što je prošao, detaljno očišćen prije nego što je vraćen oduševljenoj supruzi.

Pingvini ugrožena vrsta

Čelnici zoološkog vrta u Torontu odlučili su razdvojiti dva muška pingvina koji su razvili čvrst odnos, a to opravdavaju činjenicom da su pingvini ugrožena vrsta i moraju se pariti sa ženkama kako bi na svijet donijeli potomke. Dva pingvina, Badi (Buddy) i Pedro, stvorili su čvrst emotivan odnos, postali nerazdvojni te zajedno izgradili gnijezdo. Iako čelnici zoološkog vrta tvrde da se ne radi nužno o seksualnom odnosu, oni idu zajedno na spavanje i ponašaju se kao par.

4=@LEE CA FECLEA

U zoološkom vrtu u Torontu

Poznato je da su pingvini izuzetno društveni i vole druženja, a grupa u kojoj su se Pedro i Badi našli nije imala nijednu ženku, zbog čega su se oni posebno povezali. Oko odluke zoološkog vrta digla se velika prašina. Traže se obrazloženja i javljaju gej aktivisti i udruženja. Rade se i videokampanje na YouTubeu kako bi se spriječilo njihovo razdvajanje. Badi je imao svoju ženku deset godina, a onda je ona umrla. Sada za oba pingvina tražeženke.

Profesionalni “smetač” i zagovaratelj korištenja kondoma Gabrijel Paolini (Gabriele), “zasmetao” je Inoslavu Beškeru pri javljanju iz Rima. Bešker se javio uživo u program “Al Jazeere Balkans”, a Gabrijel je stajao iza njega desetak minuta, odnosno za vrijeme trajanja cijelog priloga. Paolini, koji sebe voli nazivati “prorokom kondoma”, svojim poslom “smetanja na televiziji” bavi se više

5AJ=č KF= K =@=H “) =AAHA”

Na snimanju u Rimu

od deset godina. Na to ga je potaknuo slučaj njegovog prijatelja koji je umro od posljedica zaraze AIDS-om, jer je imao seks bez zaštite s prostitutkom. Prije tri godine osuđen je na pet mjeseci zatvora jer je na RAI TV upao u kadar tokom prijenosa mise i rekao da je Papa gej. U svojoj “karijeri” znao je toliko razljutiti novinare da su ga tukli i tražili zakonsku zabranu upadanja u kadar.

Smetač stajao desetak minuta iza novinara

Policija u jednom britanskom gradu muku muči sa zločincima koji izbjegavaju hapšenje i kriju se, i nikada nisu na adresi na kojoj su prijavljeni. Zato su im policajci dolijali i na njihove kućne adrese

/=L= =CH=@= D=FšAA

Dosjetljivost policije

poslali pismo u kojem ih obavještavaju da su u jednoj reklamnoj akciji osvojili gajbu piva. Kada su kriminalci došli na adrese da pokupe svoju gajbu, dočekali su ih policajci s lisicama.

30

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

KJKH=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

!

SARTR Premijerom “Zečije rupe” počelo obilježavanje 20. godišnjice

)EIF=DEć 2IE I = L=IJEJE H=@
Komad rađen prema tekstu Dejvida Lindzija Abera Drago nam je što smo dobili divne kritike od kolega iz struke, kaže Selma Alispahić Potresna drama

Autorica izložbe u društvu glumca Davora Janjića

Premijerom predstave “Zečija rupa” u režiji Roberta Raponje, održane preksinoć, otpočelo je obilježavanje 20. godišnjice rada Sarajevskog ratnog teatra SARTR. Riječ je o predstavi koja je rađena prema tekstu Dejvida Lindzija Abera (Davida Lindsaya-Abairea), za koju je autor dobio i Pulicerovu nagradu. Radi se o tekstu koji ima emotivno uporište u životnim situacijama, često bolnim, ali iskrenim, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Predstava je potresna i dirljiva drama u kojoj nesretni slučaj, gubitak djeteta, postaje povod i opravdanje za (auto)destrukciju, ali i, neočekivano, duhovitom dramom, za koju je kritika izrekla da je iznenađujuća, iskrena i dirljiva. U predstavi glume prvakinja SARTR-a Selma Alispahić, Alban Ukaj, Maja Salkić, Ja-

Postavka će biti otvorena do 25. novembra
Izložba akademske vajarke Lejle Ćehajić “Malerovi gobleni'” postavljena je preksinoć u sarajevskoj kafe-galeriji ''Zvono''. Kako sama ističe, autorica izložbe namjerno nije željela zanemariti goblensku kič estetiku kao jedan od elemenata našeg okruženja, svjesno stavljajući u goblenske ramove ono što je dio njenih ličnih razmišljanja, spoznaja i iskustva. Tako su se na izložbi našli i razigrani leptirići i fotografije iz perioda odrastanja i autoportret urađen u hljebu, a jedna od

’=AHLE C>AE’ =čEAE DKH
osnovnih komponenti njenog stvaralašta je humor, koji je naglasila i historičarka umjetnosti Aida Salketić prilikom otvaranja izložbe, dodavši da je riječ o umjetnici čiji radovi su prepoznatljivi. Otvaranju izložbe prisustvovale su brojne poznate ličnosti iz svijeta umjetnosti, poput glumca Davora Janjića i producenta Jasmina Durakovića. Izložba ''Malerovi gobleni'' u kafe-galeriji ''Zvono'' bit će postavljena do 25. novembra. H. P.

Izložba Lejle Ćehajić u “Zvonu”

Spec
Ukaj i Alispahić: Detalj iz predstave
(Foto: F. Fočo)

senko Pašić, Ana Mia Milić i Halima Mušić.

S obzirom na to da je Selma jedna od umjetnica s najdužim stažom u SARTR-u, s posebnim emocijama govori o obilježavanju 20. godišnjice ovog sarajevskog teatra. - Prije svega, drago mi je da je SARTR preživio 20 godina. To je jedan otvoreni teatar koji želi do-

2K>E= =I @Hž=L=

brodošlicu svima, i publici i onima koji žele da se bave teatrom. Također, lijepo je što odnedavno imamo i novi prostor, i imam samo riječi hvale jer je teatar zaista poseban i publika to prepoznaje, zato nas i podržava i održava sve ove godine - kazala je glumica.

- Generalno osjećanje svih nas je da smo ponosni na ono što smo napravili. Smatramo da je to značajna predstava koja trenutno odudara od svega i svih ponuđenih predstava u BiH. Reakcije publike su fantastične. Za vrijeme predstave, koja traje oko sat i po, bila je apsolutna tišina, mogli su se čuti čak i ljudi kako dišu govori Selma Alispahić.

Reakcija prisutnih
Poznatoj bh. umjetnici posebno je drago što je pu-

blika osjetila emotivnost predstave. - Čuli su se čak i jecaji ljudi, a ono što mi je posebno drago i važno jeste što su ljudi iz običnog svijeta tokom igranja predstave izgledali kao da gledaju pravu životnu dramu, a ne samo pozorišni komad. Također, kolektivno nam je drago što smo dobili divne kritike od kolega iz struke, koji su također bili oduševljeni - dodaje Alispahić. A. KARAMAN

Film “Neprijatelj” reditelja Dejana Zečevića dobitnik je nagrade publike na 52. filmskom festivalu u Solunu. Film, koji je rađen u koprodukciji Srbije, BiH, Hrvatske i Mađarske, prikazan je u okviru glavne selekcije “Balkan Survey”. Nagrada u Solunu, na jednoj od najznačajnijih evropskih filmskih manifestacija, predstavlja još jednu potvrdu uspješnog festivalskog života Zečevićevog ostvarenja.

2@Hš= ,EA Š=H==

Performans Envera Hadžiomerspahića 

FAH= K AE?E = @LEA @A?AEA
Gostovanje ansambla NP Sarajevo rezultat je nedavno potpisanog sporazuma
Azra Smajović, Amna Geljo i Adnan Geljo. U operi je nastupio i Hor Narodnog pozorišta Sarajevo kao i baletni ansambl NPS-a, a sve uz pratnju Sarajevske filharmonije. Gostovanje ansambla sarajevskog teatra rezultat je nedavnog sporazuma NP-a i BNP-a, koji su potpisali direktori Dario Vučić i Hazim Begagić. - Saradnja je intenzivirana prošle godine, a ovim je podignuta na viši nivo i predviđeno je da se ogleda u čestim međusobnim gostovanjima s predstavama iz vlastitih produkcija. Žalosna je činjenica da je Sarajevska opera posljednji put u Zenici gostovala 1990. godiNa sceni prepunog Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici u subotu navečer izvedena je “Hasanaginica”, opera sarajevskog Narodnog pozorišta, u režiji Sulejmana Kupusovića. Nakon pune dvije decenije jedan ansambl je izveo operu u zeničkom pozorištu. Dirigent opere je Miroslav Homen, kompozitor Asim Horozić, pisac libreta Nijaz Alispahić, a koreograf Edina Papo. Kao solisti pojavili su se Amila Bakšić, Ivica Šarić, Jasmin Bašić, Denis Isaković, Margit Tomik, Aida Čorbadžić, Leonardo Šarić, Dragan Pavlović, dok se u ulogama djece pojavljuju
Šaran i Hadžiomerspahić: Poziv političarima

”Hasanaginica” u prepunom Bosanskom narodnom pozorištu

Prizor iz predstave

(Foto: J. Hadžić)

ne. Ni zeničko, a ni sarajevsko pozorište ne zaslužuju da se njihove predstave ne

igraju u drugim bh. gradovima - ističe Vučić. A. DŽONLIĆ

Tridesetšestom danu javnog protesta - performansa Envera Hadžiomerspahića, direktora “Ars Aevija”, u znak podrške prisustvovao je Dino Šaran, poznati sarajevski kantautor i frontmen grupe “Letu št uke”. - Evo nalazimo se u Muzeju savremene umjetnosti “Ars Aevi” u Skenderiji. Ja sam tu da podržim ovaj projekt, zajedno s ostalima koji

su ga do sada podržali, a koji je u suštini vrlo značajan za našu državu. Država koja nema kulture nije država. Pozivam sve političare, vladajuće strukture, da pokušaju barem malo razumjeti o čemu se zaista radi i od kakvog je značaja za ovu zemlju, da izvade glave iz pijeska, da se ne vode isključivo vlastitim interesima - izjavio je Dino Šaran. H. P.

32

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011.

33

34

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

35

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011. 

AJ IAJ

"#

NASTUPI Popularni bh. bend 23. decembra u Hali sportova

”Elemental”: Odličan nastup

(Foto: Ja-Sa)

Ispunjeni “Coloseum”

Nastup zagrebačke grupe “Elemental” preksinoć u prepunom sarajevskom klubu “Coloseum” nikoga od prisutnih nije ostavio ravnodušnim. Publiku su osvojili svojim tekstovima s životnim porukama, što

4AE @KšALE= I=H=ALIK FK>EK
je nagrađeno ovacijama. Posebno oduševljenje izazvala je Mirela Priselac Remi, jedan od najboljih ženskih vokala u regionu. Fanove u prepunom klubu grupa je počastila svojim pjesmama sa pet albuma “Moj, njegov i njen svijet”, “Tempo velegrada - Demiurg”, “Male stvari”, “Pod pritiskom” i “V e r t igo”. I ovog puta fantastična ekipa dokazala je svoju specifičnost prepoznatlji-

Nastup zagrebačkog “Elementala”

8AEE EJAHAI = ?AHJ ’,K>EA’ K *ACH=@K
Prije dolaska u glavni grad Srbije, grupa će nastupati u Budimpešti, Sofiji, Skoplju, Zagrebu i Banjoj Luci
Banjoj Luci, pogotovo nakon što smo čuli da za naše gostovanje u gradu na Vrbasu vlada veliko interesiranje. To će biti odlična uvertira za veliki koncert “Dubioze” u beogradskoj Hali sportova 23. decembra. Ako zanemarimo svirke na raznim manifestacijama kao što je “Beer Fest”, kada smo nastupili pred 80.000 ljudi, ovo je naš prvi samostalni veliki koncert u srbijanskoj prijestonici - kaže član “Dubioza kolektiva”Brano Jakubović. Kako prenose mediji iz susjedne države, ulaznice za nastup bh. grupe u Beogradu prodaju se odlično, a organizatori najavljuju i goste iznenađenje na koncertu. Nakon performansa u glavnom gradu Srbije, “Dubioza kolektiv” do kraja 2011. očekuje još jedan nastup, i to novogodišnji na riječkom Korzu. H. P. 

E =H@=šE= FHEAJA IHćK
Nakon što je predala papire za razvod od košarkaša Krisa Hamfriza (Humphriesa), posvetila se poslu i sporednoj ulozi u komediji “Bračna savjetnica” i odlučila da se što manje pojavljuje u javnosti, lična drama starlete Kim Kardašijan (Kardashian) se nastavlja. Prema pisanju medija, upućeno joj je nekoliko ozbiljnih prijetnji otmicom i smrću. Iako se ne zna ko i zašto prijeti ljepotici, producenti filma najozbiljnije su shvatili stvar te su njoj i njenoj majci Kris, koja je prati na snimanjima, osigurali dodatne tjelohranitelje, koji ih prate gdje god se kreću.

Starleta u strahu

vog rep stila i zanimljivih instrumentalnih podloga. Poslije sarajevskog, hrvatski bend 26. novembra očekuje nastup u Poreču, a nakon Nove godine u Rijeci, i u ostalim gradovima u Hrvatskoj. Ad. K.

7@== IA 5== =HELEć
Televizijska voditeljica Sanja Marinković uživa posljednjih dana na medenom mjesecu u Parizu sa suprugom Aleksandrom Uhrinom. Novopečenimladenci otputovali su u Grad svjetlosti prošlog petka odmah nakon građanskog vjenčanja u Beogradu. Sanja Marinković i Aleksandar Uhrin dugo su u vezi, a prije tri godine dobili su sina Strahinju. Voditeljica emisije “Bračni sudija”, koju u našoj zemlji emitira Pink BH, najavljivala je vjenčanje uviše navrata, a nedavno je rekla da ona i njen budući suprug planiraju postati bračni partneri do kraja godine.
Madona: Zvali je “dlakavo čudovište”

Voditeljica pred oltarom

Članovi popularne bh. grupe “Dubioza kolektiv” Brano Jakubović i Vedran Mujagić preksinoć su, kao DJ duo pod nazivom “Diskobajagi”, održali uspješan nastup u Ljubljani u sklopu događaja pod nazivom “Pop Core Punč Party”, upriličenog povodom slovenske premijere filma “Orkestar”. Nakon malog muzičkog izleta u Sloveniji, Jakubović i Mujagić vraćaju se ove sedmice obavezama u bendu “Dubioza kolektiv”, koji će do kraja godine održati čak sedam koncerata. Grupa će u drugoj polovini novembra i početkom narednog mjeseca nastupiti na nekoliko prestižnih festivala u Budimpešti, Sofiji, Skoplju i Zagrebu, a upriličit će i jednu svirku u domovini, tačnije 10. decembra u banjalučkom klubu DFK. - Radujemo se nastupu u

”Dubioza kolektiv”: Osvajaju region

Kako to obično i biva, svjetske zvijezde kojima se danas dive armije fanova, u prošlosti i nisu bile tako popularne. To iskustvo ima i pop kraljica Madona (Madonna), što je i otkrila u intervjuu za magazin “Harper's Bazaar”. Naime, zvijezda je u školi bila žrtva verbalnog maltretiranja vršnjaka koji su je nazivali “dlakavim čudovištem”. To je u njoj probudilo bunt, koji je u tinejdžerskoj dobi ispoljavala tako što nije vodila računa o svom izgledu i hi- 

=@= EA L@E= H=čK= DECEAE

Pop kraljica o prošlosti

gijeni, nije se šminkala niti dotjerivala pa čak ni brijala pazuha. Kada je shvatila kako stvari funkcionišu i da nema ono nešto potrebno da se dopadne dječacima, odlučila se ponašati sasvim suprotno. Iznoseći detalje o svom nimalo lakom odrastanju u Detroitu, pop ikona je otkrila i da nije imala naročito veliko samopouzdanje, te da je tjerala muškarce od sebe. Smatrala je da, s obzirom da nije bila poput drugih djevojaka, nije bila privlačna i da su je se muškarci čak plašili.

Australska pjevačka zvijezda Kajli Minog (Kylie Minogue) bila je prije dvije godine iskrena i za medije priznala da je koristila botoks, ali je nakon toga uslijedilo obećanje da to više neće raditi, jer želi prihvatiti starenje. Ipak, nakon što ju je paparaco snimio u društvu sadašnjeg momka Andresa Velenkosa (Velencos) dok su izlaMinog: I sama je iznenađena 

=E EC FAJ HEIJE= >JI

Prekršila obećanje

zili iz studija “Abbey Road”, činiseda je43-godišnja ljepotica ponovo posegnula za estetskim korekcijama. Na fotografijama je primjetno odsustvo bora na licu Minog i savršeno podmlađen porcelanski ten. Isama pjevačicaje naTwitteru prokomentirala da je “fascinantno kako se na fotografijama vidi da se obrve ne mogu micati”.

Nakon što je predstavnica Bosne i Hercegovine Semira Hadžimehmedagić na nedavno održanom svjetskom izboru ljepote “Miss Global International” na Jamajci proglašena prvom pratiljom, prije nekoliko dana postala je zvanično i vlasnica licence prestižnog tak- 

L= L=IE?= E?A?A 1>H= ’EII />=’ = *E0
mičenja u našoj zemlji. - Nakon izbora, organizator takmičenja kontaktirao me je i rekao kako želi nastaviti saradnju sa mnom i u budućnosti. Također, pitao me je da li bih mu mogla pomoći oko odabira djevojke, naše predstavnice, za narednu godinu. Nakon toga mi je ponu-

Priznanje Semiri Hadžimehmedagić

dio da potpišem ugovor u kojem stoji kako sam ja zvanično nacionalni direktor licence za BiH, a prethodni vlasnik bio je moj menadžer. Tako da naredne godine organiziram takmičenje, biram svoju nasljednicu i predajem krunu - kaže Semira. Ad. K.

Maajka: Najavni singl za album

Najpopularniji regionalni hip-hop muzičar Edo Maajka ponovo se obratio svojim fanovima s novostima o albumu “Štrajk Mozga”. Nakon što je prethodni put na Facebooku objavio šta publika može očekivati od CD-a, ko je sve radio na nje- 

=HA@C AIA?= FHA@IJ=L= IFJ = FAIK ’2=E=’
mu, ovog puta najavio je izlazak novog spota. - Riječ je o spotu za pjesmu “Panika”, koji ćete pogledati vrlo brzo zahvaljujući Filipu Filkoviću Philatzu, koji je reditelj spota. Trebao bi izaći negdje početkom decembra tako da očekujte

Edo Maajka se obratio fanovima

vrlo brzo najavni singl za album “Štrajk Mozga” - naveo je Maajka u svom obraćanju fanovima. Inače, album bi trebao biti na tržištu do kraja godine, a koncertna promocija uslijedit će na proljeće 2012. Ad. K.

Hadžimehmedagić: Nastavak saradnje

SAFET SU[I]

RIJE^ ASOVA

PORTUGAL

Papac }e biti spreman

Neka se ponovi Pariz

Bento: [anse su i dalje 50-50

Spahi} i Postiga u prvom duelu u Zenici u petak: Na{i reprezentativci otputovali su ju~er u Lisabon, gdje }e sutra odigrati revan{-utakmicu bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. (Foto: AFP)

Lu` }e biti kao Bilino polje
Trenutak istine

!&

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

IFHJ

REPREZENTACIJA Selektor Safet Sušić na posljednjem treningu prije polaska u Lisabon

Ibišević: Pokušat će se iskupiti

Lijepo je pobijediti, ali bi to nosilo i mnogo veći pritisak, kaže tragičar iz Zenice
Vedad Ibišević modificirao je prvobitnu izjavu daće sezadva promašaja iz naše dvije kolosalne prilike iz Zenice iskupiti u Lisabonu. - Boljebi biloreći: “Pokušat ću da se iskupim, dat ću sve od sebe”, jer u fudbalu nikada ništa ne možeš obećati. Proganjaju li me promašaji? Pa sada, s ove distance, i ne toliko. Ipak se takve stvari dešavaju napadačima, nisu to ni prvi ni posljednji promašaji, treba ih što prije zaboraviti - kaže napadač Hofenhajma, koji se, vjerovatno, ne voli sjećati ni prve utakmice s istim protivnikom prije dvije godine. Ne samo zbog toga što smo izgubili. I tada je, naime, ušao u igru, baš kao i prije tri dana, i opet bio tragičar. Pri posljednjem pogađanju okvira gola, kod šuta Zlatana Muslimovića nakon prečke koju je uzdrmao Edin Džeko, ispriječio se tako da je lopta koja je možda i išla u mrežu, pogodila stativu. Tada nismo imali sreće, valjda će nas sada pomaziti. - Da budem iskren, možda je i bolje što smo odigrali 0:0 nego da smo zabili taj jedan gol. Treba tako posmatrati stvari uoči ove odlučujuće utakmice, a ne da žalimo. Naravno, uvijek je lijepo pobijediti, 1:0 bila bi značajna prednost, ali bi taj rezultat, s druge strane, predstavljao mnogo veće opterećenje. Naravno, sve su to špekulacije, ali Portugal bi se, vjerovatno, drugačije postavio. Ovako možemo odigrati rasterećenije i nadati se da možemo postići gol riječi su Ibiševića. A. Č. 

ž@= A E >A AC @= I @>EE

Vedad Ibišević

Nemali broj ljubitelja fudbala i naše fudbalske reprezentacije očekivao je jučer na treningu u Hrasnici da posljednji put prije odlaska u Lisabon vidi Džeku, Misimovića i ostale naše zvijezde. Malo su se okahrili kada su vidjeli da je prepoznatljivi autobus s grbom Nogometnog saveza ispunjen tek dopola. Ipak, svi su se brzo stacionirali tako da igrači mogu proći kroz špalir. Posebno su gromoglasnim aplauzom pozdravili selektora, koji je dokoračao pred okupljene novinare s uobičajenim kačketom na glavi. 

@ Kž= ćA =FH=LEJE *EE FA
Jahić je u Zenici bio fantastičan i nema razloga da ne zaigra ponovo, a spremni će biti i Papac i Pjanić Bolji teren
Sušić s novinarima: Još ne zna sastav za revanš
(Foto: S. Saletović)

travnjak Koševa. Sada je itekako potreban. - Papac je bolje. Prema onome šta mi je rekao naš doktor, imao je problema, ali će moći igrati u Lisabonu. On je siguran na lijevoj strani, to je neupitno. Još ćemo vidjeti kada je riječ o ostalim pozicijama. Za sada nemam u glavi prvi sastav - bio je tajnovit selektor, kao i uvijek. A onda je ipak dodao: - Jahić je bio fantastičan na poziciji stopera u petak tako da nema razloga da ne zaigra ponovo. Imat ćemo tamo još trening, nisam siguran, ali vjerovatno će se naći u sastavu.

Dočekani aplauzom
- Dobro je krenulo, dočekani ste aplauzom, kao što i treba - nasmijao se Sušić na komentar kolege, a onda je referirao: - Treniraju samo ovi koji nisu igrali i koji su ušli s klu- 

žA 2=Eć E >A JHAEC=
Još jedan igrač nudi povod za zabrinutost. Miralem Pjanić nije imao ozbiljan trening čitavu proteklu sedmicu. Koliko će moći izdržati u revanšu? - Ma nije Pjanić problematičan. Čini mi se da je samo jedan trening propustio. Njegova povreda nije toliko ozbiljne prirode. Pa momak ima samo 21 godinu, naravno da će izdržati. Njemu tako mladom nije problem sve i kada 15 dana ne bi trenirao, problem bi bio meni, ovako starom, istrčati bez toliko dana treninga - našalio se Pape.

pe. Najbitnije je da fudbaleri zadrže svježinu prije revanša, jer će se tamo morati mnogo trošiti - kazao je Pape. Šta će biti sa Sašom Papcem? Temperatura koja ga je natjerala čak i do bolnice, podsjetila je na probleme koje je imao kada se tek vratio nakon odsustva iz reprezentacije uoči prijateljske utakmice s Grčkom. Tada nije bilo potrebe da istrči na

Hoćemo li sutra na Lužu biti bolji nego u Zenici? Jedno je sigurno - igrat ćemo na mnogo boljem terenu. - Ne znam, ali znam da moramo dati sve od sebe, izgarati i to je jedini recept. Ako budemo takvi, niko nam ništa ne bi mogao poslije prigovoriti. Od Luža ćemo svojom angažiranošću, trkom i borbenošću od terena napraviti Zenicu i Bilino polje. A. ČULIĆ

8Až>= A@==AIJ ECH=č=

Održan posljednji hrasnički trening u ovom ciklusu

Selektor poštedio napora igrače koji su u Zenici nastupali od prve minute
Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je odradila posljednji trening u Hrasnici kada je riječ o ovom kvalifikacionom ciklusu. Tačnije, trenirali su samo oni koji nisu igrali u petak u Zenici te Vedad Ibišević i Darko Maletić, koji su ušli, kao i Asmir Begović, koji je branio. Trening se, stoga, sveo samo na trčkaranje te poslije na utakmicu “na male”. Čini se da je selektor Sušić izveo fudbalere na teren tek da nekako ispune vrijeme do polaska u Lisabon, gdje su jučer pred večer stigli čarter-letom iz Sarajeva. Treningu su, osim Ibiševića, Maletića i Begovića, prisustvovali i Asmir Avdukić, Adnan Mravac, Boris Pandža, Muhamed Bešić, Senijad Ibričić, Semir Štilić, Zlatan Muslimović i Ermin Zec, koji će, vjerovatno, i u Lisabonu biti na klupi. Uz reprezentativce, jučer je ka glavnom gradu Portugala otputovalo još približno 120 putnika, a među njima i članovi porodica naših igrača, čelnici Saveza, novinari... Po dolasku, odsjeli su u hotelu “Dom Pedro”, a za večeras je od 18 sati planiran prvi i jedini trening na stadionu Luž, gdje će se sutra od 22 sata po našem vremenu (21 po tamošnjem) igrati utakmica. A. Č.

(Foto: F. Fočo)

Spahić na Sarajevskom aerodromu: Čarterom za Lisabon

oglasi
BOR banka dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo objavljuje sljede}i

Dnevni avaz

ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011.

39

OGLAS
o prodaji opreme
A. MULTI ULAZ (3 komada) proizvo|a~ „Quintum“, tip ACCESS SERVERDX 4XEI, serijskih brojeva: A0110107B2, A011-0114A0, A011-011392, godina proizvodnje 2008, B. SS7 SIGNALIZACIJA (3 komada) proizvo|a~ ENCORE NETWORKS tip SIGNAL PATH 201, serijskih brojeva 6ANF0675, 6ANF0674, 6ANF0673, godina proizvodnje 2007. Navedena oprema nalazi se u prostorijama BOR banke dd Sarajevo Obala Kulina bana 18 i mo`e se pogledati svakim radnim danom od 8,00 sati do 16 sati. Ponude u zatvorenoj koverti dostavljati zaklju~no sa 21. 11. 2011. godine putem po{te na adresu Obala Kulina bana 18 sa naznakom „Oglas“ ili neposredno putem protokola banke. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon broj 278536 ([ehbajraktarevi} Muhamed) ili na telefon broj 278559 (Kru{a Emina) Banka zadr`ava pravo da u slu~aju nerealno niskih ponuda ne izabere nijednog ponu|a~a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 184725 11 P Sarajevo, 04. 11. 2011.godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO, Ulica Zmaja od Bosne broj 11., protiv tu`enog PURKOVI] STANE iz Pala, Ulica Srpskih ratnika br. 35., radi duga, v.s.p. 15.344,62 KM, dana 04. 11. 2011. godine, objavljuje sljede}i:

UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.d. u likvidaciji Ul. Velika drveta br. 2 Sarajevo Broj: 65 0 L 190877 11 L Na osnovu ~l. 9. Zakona o likvidacionom postupku (Slu`bene novine FBiH br: 29/03), i na osnovu Rje{enja Op}inskog suda u Sarajevu br: 65 0 L 190877 11 L od 25. 04. 2011. god., Likvidator dioni~kog dru{tva „UNIONINVEST - HIDROTEHNIKA“ d.d. u likvidaciji objavljuje:

JAVNO NADMETANJE
za prodaju pokretne imovine koja je u vlasni{tvu „UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA“ d.d. u likvidaciji, u prostorijama u ul. Velika drveta br. 2 u Sarajevu za dan 24. 11. 2011. god. (~etvrtak) sa po~etkom u 12.00 sati. A. Predmet prodaje Lot 1. OPIS Osnovna sredstva - ma{ine i oprema (dizel agregat 16 kW, vozila - kombi VW, ma{ine za varenje PEHD cijevi, bu{ilice, brusilice, aparati za varenje i dr.) Repromaterijal i oprema u skladi{tu (liveno-`eljezni fazonski komadi za vodu, materijal i oprema za pitku vodu, PEHD cijevi za pitku vodu, drvena stolarija - prozori i vrata, vij~ana roba i dr.) Sitni inventar i alat (okasti i vilju{kasti klju~evi, boreri, i dr.) Po~etna prodajna cijena KM

OGLAS
Poziva se tu`eni PURKOVI] STANA iz Pala, Ulica Srpskih ratnika br. 35. da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 04. 02. 2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se obave`e tu`eni Purkovi} Stana, JMBG 3105964178418, Ulica Srpskih ratnika broj 35., Pale i dr. solidarno isplate iznos od 15.344,62 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 23. 12. 2010. godine do isplate, te nala`e tu`enom da tu`itelju isplati i sve tro{kove ovog postupka, u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. „Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud donese Presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cjelosti (~l. 182. stav 1. ZPP-a)“. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Nermina Sijer~i} s.r.

Prema popisnim listama

2.

Prema popisnim listama Prema popisnim listama

3.

B. Cijena i na~in prodaje 1. [ifre, nazivi materijala, koli~ine i cijene pojedina~nih stavki iz svakog Lota nala`e se u popisnim listama i navedene cijene u popisnim listama predstavljaju po~etne prodajne cijene i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 2. Prodaja imovine izvr{it }e se usmenim javnim nadmetanjem. 3. Imovina }e se prodavati pojedina~no po stavkama iz svakog Lota po izboru Kupca. 4. Sve cijene u popisnim listama su bez PDV-a, Kupac je u obavezi platiti PDV. C. Uslovi prodaje i rokovi podno{enja Ponuda 1. Usmeno javno nadmetanje odr`ati }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan Ponu|a~, koji ispunjava uslove predvi|ene ovim Oglasom. 2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja zaklju~no sa 22. 11. 2011. god. dostave pismene Ponude sa koli~inom i pojedina~nom cijenom za svaki predmet - stavku iz popisnih listi, za koju su zainteresirani i uplate na ime osiguranja za u~e{}e za javno nadmetanje iznos od 10% od po~etne prodajne cijene za svaki predmet - stavku iz popisnih listi. Pismeni primjerak Ponude i popisne liste nalaze se u prostorijama Prodavca. Osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju zainteresirani Ponu|a~i su obavezni uplatiti na transakcijski ra~un Prodavca br: 1020500000091469 otvoren kod Union banke d.d. ili pologom sredstava na blagajnu Prodavca. 3. Ponu|a~ - Kupac koji je pobjednik na javnom nadmetanju za svaku pojedinu stavku iz svakog Lota du`an je uplatiti postignutu cijenu na javnom nadmetanju u roku od 6 dana od dana odr`avanja ro~i{ta umanjenu za upla}eno osiguranje i nakon uplate obavezan je najkasnije u roku od 3 dana preuzeti kupljeni predmet prodaje. 4. Pobjedniku javnog nadmetanja }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu, a ostalim Ponu|a~ima }e biti vra}eno u roku od 3 dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. 5. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`a}e se dana 24. 11. 2011. god. (~etvrtak) sa po~etkom u 12.00 sati u prostorijama „Unioninvest-Hidrotehnika“ d.d., u likvidaciji, ul. Velika drveta br. 2 u Sarajevu. 6. Ponude sa koli~inom i pojedina~nom cijenom za svaki predmet - stavku iz popisnih listi za koju su Kupci zainteresirani i dokaz o uplati osiguranja dostaviti na adresu: „Unioinvest-Hidrotehnika“ d.d. u likvidaciji, ul. Velika drveta br. 2 u Sarajevu ili li~no najavom na tel. 061/749-845 i 061/803-220. 7. Ponu|a~i koji ne dostave Ponudu i ne uplate osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju nemaju pravo u~estvovati na nadmetanju. 8. Prodaja se vr{i po na~elu „VI\ENO-KUPLJENO“ i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. 9. Sve informacije i obavje{tenja u vezi kupovine i pregleda mogu se dobiti na telefone: 061/749-845 i 061/803-220, svakim radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u periodu od 14. 11. do 22. 11. 2011. godine.

Meho Kodro

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

sport

41

Sergej Barbarez

Imamo mogu}nosti, kvalitet, volju i `elju
- Imamo mogu}nosti, kvalitet, volju i `elju da dobijemo i pro|emo na Evropsko prvenstvo - poru~uje iz San Sebastijana Meho Kodro, biv{i kapiten, a potom i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Lisabon mu je, ka`e, prili~no daleko pa zbog obaveza ne}e biti na Lu`u, ali }e, dodaje, srcem i du{om biti uz „Zmajeve“. - Gledao sam i zeni~ku utakmicu na televiziji i mogu re}i da sam zadovoljan. Igrano je na te{kom te-

BIV[I SELEKTORI I KAPITENI NOGOMETNE REPREZENTACIJE BiH UO^I REVAN[A SA PORTUGALOM U LISABONU
Faruk Had`ibegi}

Idemo na Euro!
Imamo sna`an ofanzivni potencijal, koji Portugalcima mo`e zagor~ati `ivot
Had`ibegi}: Spremni smo za presudnu borbu

Kodro: Ako su igra~i uvjereni da mogu dobiti, onda nije problem dobiti

Portugalci imaju problema kada nemaju loptu
renu, koji je ograni~avao oba tima. Oni su imali svoje {anse, a mi svoje i mislim da je rezultat realan ka`e Kodro pa dodaje: - Pri~a je otvorena i tako }e biti do kraja. Sve imamo u svojim rukama. Ako su igra~i uvjereni da se mo`e dobiti, onda nije problem dobiti. Kada smo ga zamolili da nam ka`e kako bi on vodio ekipu u Lisabonu, odbio je uz sljede}e rije~i: - Stvarno mislim da Pape dobro vodi reprezentaciju i da }e na}i dobitnu kombinaciju. Ipak, izvukli smo dvije stvari: - Svi znamo da Portugalci imaju problema kada nemaju loptu. Zna~i, tu ih treba ograni~iti. Ako uspijemo ponoviti izdanje iz Pariza, kada smo Francuze 60 minuta dr`ali u {ahu, eto uspjeha. Mo`da vodilja mo`e biti i lisabonska utakmica od prije dvije godine. Jesmo izgubili, ali ako bismo opet kreirali onakve {anse, sigurno bismo naO. L. jmanje jednu zabili.

Prepustiti im inicijativu pa ih onda kazniti
Muhamed Konji}
Veznjaci trebaju igrati s vi{e rizika u napadu
karakteristika velikih ekipa - izjavio je Konji} te je nastavio: - Treba im prepustiti inicijativu, a onda ih iznenada kazniti. Sposobni smo za to. Pritisak je na njima, a mi imamo mirnu situaciju. Prije dvije godine bili smo bolji u Lisabonu, ali smo izgubili. Vjerujem da }e sada biti druga~ije. Konji} je ohrabren i ~injenicom da

- Uvjeren sam da }emo se plasirati na Euro. Ne}e biti lako, ali }emo uspjeti - ka`e Faruk Had`ibegi}, nekada{nji selektor na{e reprezentacije. Legendarni fudbaler Sarajeva i selekcije biv{e dr`ave spada u one koji smatraju da je, sa psiholo{ke strane, 0:0 iz Zenice bolje nego minimalna pobjeda. - Sa 1:0 na teren stadiona u Lisabonu istr~ali bismo sa mentalnom blokadom, moramo se braniti. Sada je pritisak na Portugalcima, koji }e igrati ofanzivno, jer druga~ije ne znaju. No, i mi imamo sna`an ofanzivni potencijal, koji }e im, nadam se, zagor~ati `ivot. Na njihovu agresivnost moramo im odgovoriti igrom poput one u Parizu - isti~e Had`ibegi}. Na{ sagovornik osvrnuo se i na prvi susret, odigran u petak na Bilinom polju.

Oduprijeti se silovitim napadima
Tra`imo {ansu iz drugog plana
- Te{ko je davati prognoze, poput onih bit }e ovako ili onako... Znamo {ta donosi ovaj duel za fudbal, ali i za cijelu BiH. Ukoliko se plasiramo na Euro, bit }e to putokaz za bolje sutra kompletnog bh. dru{tva - rekao je Barbarez, koji je ju~er, zajedno sa „Zmajevima“, Nekada{nji kapiten Sergej Barbarez u igra~koj karijeri nije imao sre}e da se s reprezentacijom Bosne i Hercegovine plasira na veliko takmi~enje. Sada, kao ambasador Nogometnog saveza BiH, ali i dokazani patriota, s velikim `eljama do~ekuje okr{aj na stadionu Lu` u Lisabonu. otputovao u Portugal. Neposredno prije leta Barbarez je istakao: - Portugalci, koji nas itekako respektuju, ne}e odstupiti od svog na~ina igre. Krenut }e silovito, a na nama je da im se odupremo i tra`imo {ansu iz A. Dr. kontranapada. voditi njema~ki sudija Volfgang [tark (Wolfgang Stark), jer }e pravdu dijeliti samo prema propisima. Kod njega ne}e biti protekcije - smatra Had`ibegi}. - Samo zrele i kvalitetne ekipe uspijevaju da u u fini{u me~a pritisnu protivnika. Upravo su to u~inili „Zmajevi“ u posljednjih dvadesetak minuta. Zna~i, imamo snagu da se ravnopravno nosimo sa selekcijama iz elitnog svjetskog razreda, prvo s Francuzima pa sada i sa Portugalcima. Dijeli nas jo{ samo 90 minuta do Eura, a u presudnoj borbi za Poljsku i Ukrajinu bit }emo skoro pa kompletni, ja~i za Sa{u Papca i Borisa Pand`u. I to poja~ava na{e {anse za veliko slavlje - rije~i su Had`ibeA. Dr. gi}a.

Barbarez: Podr{ka „Zmajevima“

Dobro je {to Nijemac sudi
- Mnogo vjerujem u ekipu koju predvode selektor Safet Su{i} i kapiten Emir Spahi}. Ispunili su na{a o~ekivanja i sada im preostaje jo{ Lisabon. Dobro je {to }e me~

Biv{i kapiten bh. tima Muhamed Konji} zra~i optimizmom. - Imamo dobar rezultat, a Portugalci su svjesni da smo jaka ekipa. Zadovoljan sam sa 0:0 u Zenici, jer da smo pobijedili, vjerovatno bismo se povukli na Lu`u, {to bi protivniku odgovaralo. Iako nismo igrali naro~ito dobro u prvom susretu, mogli smo i pobijediti, a to je

}e Sa{a Papac i Boris Pand`a biti na raspolaganju selektoru Safetu Su{i}u. - Zadnji red }e biti ja~i u odnosu na Bilino polje, {to }e dati odre|enu slobodu na{im veznjacima da preuzmu vi{e rizika u napadu, u tim zadnjim pasovima za Edina D`eku i Vedada Ibi{evi}a. Jedna ili dvije lopte u mre`i i mo`emo slaviti - naglaA. Dr. sio je Konji}.

Dr`at }u fige za 1:1
Vrijeme je da nas i sre}a malo pripazi

Igrat }emo bolje nego u Zenici
Bla` Sli{kovi}
Pritisak je na protivniku
Bla` Sli{kovi}, koji je na klupi Bosne i Hercegovine bio od 2002. do 2006., nije `elio komentirati kakav bi sastav i taktiku Safet Su{i} trebao suprotstaviti Portugalu u Lisabonu, ali je ipak izrazio uvjerenje da }e na{a reprezentacija u revan{u odigrati znatno bolje nego u Zenici. - Rezultat od 0:0 daje nam realne {anse za plasman na Euro. Optimista sam zato {to sam uvjeren da }emo u Lisabonu odigrati bolje nego u Zenici, gdje je na{a reprezentacija bila na pedesetak posto svojih mogu}nosti. Smatram da rezultat prve utakmice pod mnogo ve}i pritisak stavlja Portugalce, a to nama samo mo`e odgovarati, kao {to je bio slu~aj u Parizu protiv Francuske. Naravno, za uspjeh }e biti potrebna i doza sportske sre}e, jer u ovakvim utakmicama uvijek odlu~uju sitnice - istakao je Ma. P . Sli{kovi}.
Muzurovi}: Imamo snage za podvig

Fuad Muzurovi}

Mi{o Smajlovi} pri`eljkuje reprizu Pariza. - Dr`at }u fige za 1:1. Protiv Francuza smo bili sjajni, za{to to ne bismo ponovili i s Portugalcima? -

Pape zna dobitnu kombinaciju
Povratak Papca je veliko ohrabrenje
Kao nijedan drugi na{ stru~njak, Fuad Muzurovi} je u dva navrata vodio dr`avni tim. Odli~no poznaje na{u ekipu, a nekoliko sada{njih standardnih prvotimaca radilo je pod vodstvom Daid`e. - Radio sam s Edinom D`ekom, Vedadom Ibi{evi}em, Elvirom Rahimi}em... i znam koliko im stalo da uspiju. Svojevremeno sam trenirao i Safeta Su{i}a te Elvira Balji}a tako da bih bio presretan da, zajedno s Bor~etom Sredojevi}em i Tomislavom Piplicom, uspiju ostvariti historijski uspjeh - ka`e Muzurovi}. Daid`a o {ansama protiv Portugala isti~e: - Neka nam recept bude drugi dio zeni~kog me~a, kada smo bili bolji od Portugalaca. Pokazali smo snagu, a siguran sam da }e Pape na najbolji na~in pripremiti ekipu i sastaviti dobitnu kombinaciju. Povratak Sa{e Papca veliko je ohrabrenje. Na{em timu `elim mnogo sre}e i da se kona~no plasiramo na A. Dr. veliko takmi~enje.

Mi{o Smajlovi}
ka`e nekada{nji selektor bh. tima te isti~e: - O~ekujem da }e Safet Su{i} protiv Portugalaca krenuti s Edinom D`ekom kao jedinim isturenim napada~em i poja~anim veznim redom, koji bi svojom brzinom i pokretljivo{}u trebao nadja~ati protivnika. U tom slu~aju, Smajlovi}: Neka se D`eko bi dobio vi{e ponovi Pariz prostora na terenu, koji }e nesumnjivo biti savr{en, na da biti obrnuto. Bit }e to duel dva ravnopravna protivnika, oni ima{ta je navikao u Engleskoj. Smajlovi} se prisjetio novembra ju Kristijana Ronalda (Cristiano), 2009. godine i nezaslu`enog poraza mi D`eku. Vra}aju nam se bitni u bara`u za odlazak na Svjetsko pr- igra~i u odbrani Sa{a Papac i Boris Pand`a. Uz malo sre}e, vizirat venstvo u Ju`noj Africi. - Koliko su samo tada Portuga- }emo kartu za Euro - ka`e SmajloA. Dr. lci bili sretni. Nadam se da }e sa- vi}.

Konji}: Pritisak je na Portugalcima

Sli{kovi}: Odlu~ivat }e sitnice

42

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Asocijacija koja se bavi marketingom sa sjedi{tem u Ruskoj Federaciji tra`i zvani~nog zastupnika za Bosnu i Hercegovinu. Informacije mo`ete dobiti na tel. 00382 67 874 120, ekodom@t-com.me, www.ekodom.me

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: 09 65 Mals 001858 06 Mals Sarajevo, 27. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj svari tu`itelja JP „Elektroprivreda BiH“ - Elektrodistribucija, ul. Zmaja od Bosne br. 49., Sarajevo, protiv tu`enog „TABASCO“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 35., Sarajevo, radi duga u iznosu od 2.943,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH broj 53/03), objavljuje slijede}i:

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 04. 04. 2006. godine, u pravnoj stvari tu`itelja JP „El“ktroprivreda BiH“ -“Elektrodistribucija, ul. Zmaja od Bosne br. 49., Sarajevo, protiv tu`enog „TABASCO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 35., Sarajevo, radi duga u iznosu od 2.943,00 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`itelju isplatiti iznos od 2.943,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 06. 2000. godine pa do isplate, uz nadoknadu tro{kova parni~nog postupka sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni „TABASCO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 35., Sarajevo, da u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge, iz kojih se razloga osporava, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja ovog pismena u jednim dnevnim novinama u FBiH, i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te i prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SBK/KSB OP]INA TRAVNIK O[ „KARAULA“ KARAULA Broj: 443/11 Karaula, 11. 11. 2011. godine Na osnovu Zakona o osnovnoj {koli SBK, ^lana 92. i 98. Pravila O[ „Karaula“ i odluke Upravnog odbora {kole broj 394-1/11 od 30. 9. 2011. godine, Osnovna {kola „Karaula“ Karaula raspisuje

nom o osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. Uz prijavu na konkurs za nastavnike potrebno je dostaviti: Kra}u biografiju - `ivotopis (obavezno adresa i broj telefona) izvod iz mati~ne knjige ro|enih, Uvjerenje o dr`avljanstvu, Uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od 6 mjeseci, Diplomu o zavr{enoj {koli, odnosno fakultetu i polo`enom stru~nom ispitu, Potvrdu o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija, Potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju, nakon diplomiranja (kopija radni~ke knji`ice) Potvrdu o du`ni ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (zavod za zapo{.) Potvrdu o eventualno progla{enom tehnolo{kom vi{ku, Potvrdu o nepotpunoj normi u statusu osobe sa stalnim radnim odnosom u {kolama SBK, Potvrdu o eventualnom invaliditetu kandidata, Sa svim prijavljenim kandidatima bit }e obavljen intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: Osnovna {kola „Karaula“, ]osi}i bb 72284 Karaula.

KONKURS
ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA ODRE\ENO VRIJEME 1. Nastavnik razredne nastave u Podru~noj {koli u Gradini............................................................1 izvr{ilac (do povratka nastavnika s funkcije, a najdu`e do kraja {kolske 2011/12. godine) 2. Nastavnik engleskog jezika za 9 ~asova nastavne norme..............................................................1 izvr{ilac (do povratka nastavnice s porodiljskog bolovanja) 3. Nastavnik razredne nastave..........................1 izvr{ilac 4. Nastavnik geografije za 9 ~asova nastavne norme .........................................................................1 izvr{ilac Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati treba da ispunjavaju uvjete odre|ene Zako-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: MAL-23247/05 Sarajevo, 14. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja JP Elektroprivreda BiH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49., protiv tu`enog BATINI] HRVOJA iz Sarajeva, ul. ]urak br. 18., radi duga u iznosu od 207,63 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Tu`itelj je dana 12. 09. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu do 207,63 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju isplati iznos od 207,63 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 88,00 KM po~ev od 04. 11. 2004. godine - na iznos od 119,63 KM po~ev od 04. 11. 2004. godine do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni, kome je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ulici [enoina broj 1.

HERKON d.o.o. Mostar

NATJEÈAJ
za prijem djelatnika u stalni radni odnos
1. ODGOVORNA OSOBA ZA PROVEDBU MIKROBIOLOŠKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA (TEHNIÈKI VODITELJ) U ISPITNOM LABORATORIJU - ODJEL MIKROBIOLOGIJA HRANE, STOÈNE HRANE I VODE. a) Struène kvalifikacije: dr. VET. MED., dipl.ing. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, dipl.ing. BIOTEHNOLOGIJE, dipl.ing. AGRONOMIJE SMJER PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA uz uvjet da su stekli akademsko zvanje mr.sci. ili dr.sci. iz podruèja mikrobiologije. b) Radno iskustvo: 1 godina na istim ili sliènim poslovima. c) Uz prijavu prilo`iti: - Dokaz o struènom obrazovanju (preslik diploma), - @ivotopis, - Potvrdu o radnom iskustvu. 2. ODGOVORNA OSOBA ZA PROVEDBU FIZIKALNO-KEMIJSKIH (ANALITIÈKIH) ISPITIVANJA (TEHNIÈKI VODITELJ) HRANE, STOÈNE HRANE I VODE. a) Struène kvalifikacije: dipl.ing. PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, dipl.ing. KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, dipl.ing. BIOTEHNOLOGIJE , dipl.ing. AGRONOMIJE- SMJER PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA uz uvjet da su stekli akademsko zvanje mr.sci. ili dr.sci. iz podruèja fizikalno-kemijskih ispitivanja. b) Radno iskustvo: 1 godina na istim ili sliènim poslovima. c) Uz prijavu prilo`iti: - Dokaz o struènom obrazovanju (preslik diploma), - @ivotopis, - Potvrdu o radnom iskustvu. Natjeèaj je otvoren 15 dana od dana objave u sredstvima javnog informiranja. Prijave slati na: Herkon d.o.o. Ul. Biskupa Èule 10, Mostar - poštom ili herkon@tel.net.ba ili fax: 036 330 763

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

"!

RAPORT IZ PORTUGALA Paulo Bento frustriran ishodom prvog meča

Š=IA IK E @=A ##
(Specijalno za “Dnevni avaz” iz Lisabona) Malo ko sumnja da Paulo Bento ne bi prihvatio rezultat od 0:0 da mu je kojim slučajem neko to ponudio prije prve utakmice baraža za Evropsko prvenstvo 2012. protiv Bosne i Hercegovine. Portugalski selektor je u izjavama nakon impresivne predstave Portugalaca u prvih 60 minuta susreta u Zenici zračio frustracijom, jer tvrdi da je njegov tim propustio šansu da stekne barem jedan gol prednosti uoči revanša na stadionu Luž u Lisabonu. Bento remi u Zenici smatra “ekstremno nepravednim u odnosu na prikazanu igru” i konstatira da je “0:0 uvijek opasan rezultat kada se igraju dvije utakmice”.

Startnih 11 Portugala neće se mijenjati

Ronaldo jučer na treningu u Obidosu: Kome prednost u revanšu?

Rezultat od 0:0 veoma je opasan, tvrdi selektor bh. rivala Favoriti smo, ali to moramo potvrditi na terenu, kaže Ronaldo

Dobra vijest za Portugalje ta da niko od sedmorice fudbalera kojima je prijetila suspenzija, nije dobio žuti karton u Zenici. Kako nema ni povrijeđenih igrača, Paulo Bento ima na raspolaganju najjači mogući tim. S obzirom na to, očekuje se da će portugalski selektor u sutrašnjem revanšu baraža za Euro 2012. protiv selekcije Bosne i Hercegovine izvesti isti sastav koji

*AJ ćA ELAIJE EIJK FIJ=LK

Domaći strateg ne voli eksperimente

je nastupio u Zenici. To znači da bi na golu trebao biti Rui Patrisio (Patricio), na pozicijama bekova Žoao Pereira (Joao) i Fabio Koentrao (Coentrao), na stoperu Pepe i Bruno Alveš (Alves), u veznom redu Miguel Veloso, Žoao Mutinjo (Joao Moutinho) i Raul Meireleš (Meireles), na krilima Kristijano Ronaldo (Cristiano) i Nani te Helder Postiga kao centralni napadač. T. K.

Pariz kao opomena
- Ne smijemo zaboraviti da je BiH dobar tim koji je 12 minuta bio udaljen od toga da pošalje Francusku u baraž. Ipak, sada ćemo igrati na terenu sa mnogo boljim uvjetima. Ponosan sam na jedinstvo i hrabrost koje smo pokazali - izjavio je

Portugal je veoma jak na domaćem terenu, dok 21 postignuti gol u grupnoj fazi sugerira da posjeduje i veoma potentan napad. No, detaljnija analiza otkriva da ove impresivne brojke možda vode i u poBento. I dok se čini da se Portugal nametnuo kao favorit, detaljnija analiza sugerira da je ovaj duel i dalje prilično izbalansiran, naročito ako se uzme u obzir da bi remi u Lisabonu, uz postignute golove, išao u korist BiH.

8=HELA >HA

grešnom pravcu. Šesnaest golova postignuto je u četiri susreta protiv dvije najslabije ekipe u grupi Islanda i Kipra. U pet mečeva protiv jačih protivnika Danske, Norveške i BiH, Portugal je imao samo pet pogodaka. 

=@= ECH= 2AFA 2HJKC= A CK>E

Brazilac kao ključni čovjek

Izbjegli suspenzije
Kao što je potvrdio i meč protiv Francuske u Parizu, Bosna i Hercegovina je kroz kvalifikacionu grupu pokazala vrlo dobru gostujuću formu, izgubivši samo jedan susret. Pored toga, sutra će biti u mogućnosti izvesti jači tim povratkom igrača koji zbog suspenzija nisu mogli igrati u prvoj utakmici. Kada je riječ o igračima,

Bento: Nepravedan rezultat

portugalski reprezentativci, barem u javnosti, tvrde da ne smiju dopustiti sebi bilo kakvo opuštanje pred utaknmicu odluke, koja će biti odigrana u Lisabonu. - Šanse ostaju 50-50. Mi možemo obećati samo da ćemo se žestoko boriti i pokušati kvalificirati na Euro kaže napadač Helder Postiga. Kapiten i najveća zvijezda Kristijano Ronaldo (Cristiano) smatra da je Portugal sada favorit, ali da to neće značiti ništa ako tim ne prikaže sve svoje sposobnosti u revanšu. - Da, favoriti smo, jer igramo kao domaćini i imamo bolji tim. No, moramo to potvrditi na terenu - izjavio je napadač Reala iz Madrida. Tom KUNDERT

Džeko i Pepe: Može li naš napadač srušiti tradiciju?

Portugalskog stopera Brunu Alveša (Alves) vežu lijepe uspomene na posljednji meč s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na stadionu Luž u Lisabonu. Defanzivac ruskog Zenita postigao je pobjednički gol u baražu za Svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi. Nakon remija na Bilonom polju u petak, Alveš kaže da su on i njegovi saigrači spremni da na svom terenu izbore plasman na Euro 2012. - U igri smo dobro proveli selektorovu strategiju. Imali smo sjajan pristup. Ako nas- 

FI= A @= >H=E = A @= FC=đ=
tavimo raditi na taj način, možemo pobijediti na Lužu. Džeko i ostali su dobri igrači, ali smo odigrali prilično smireno i koncentrirano. Učinili smo sve što je trebalozapobjedu idasmoiskoristili neku od dvije-tri šanse, ne bi bilo iznenađenje, ali ni neriješeno nije loš rezultat kaže Alveš. Na pitanje može li sutra reprizirati pogodak iz prošlog baraža, 30-godišnji igrač je rekao: - Uvijek je dobro podsjetiti se tog momenta, ali moj posao je da branim, a ne da postižemgolove. T. K.
Remi u Zenici nije loš: Alveš u duelu sa Misimovićem

Bruno Alveš bio je prošli put strijelac u Lisabonu

Pepe je rješenje za sve defanzivne probleme reprezentacijePortugala,koja, snjimu postavi, izgleda nepobjediva. Time sehrabre Portugalci uoči revanša protiv Bosne i Hercegovine, naglašavajući da od eliminacije u osmini finala Svjetskog prvenstva 2010. protiv Španije Portugal saPepeomu postavinijeizgubio nijedan od devet susreta. Jedina tri poraza Portugalci su doživjeli u mečevima u kojima stoper Reala iz Madrida nije bio u ekipi, protiv Norveške (0:1) i Danske (1:2) u kvalifikacijama za Euro te u

prijateljskom susretu s Argentinom (1:2). Za Portugalce, to nije slučajnost, posebno nakon odlične igre 28-godišnjeg fudbalera u petak protiv BiH u Zenici. Ne samo da je Pepe odlično čuvao suparničke igrače, prije svih bh. golgetera Edina Džeku, nego je i ispravljao greške svojih bočnih igrača Žoaa Pereire (Joao) i Fabija Koentraa (Coentrao). I brojke u Pepeovom slučaju ne lažu - od 12 golova primljenih u kvalifikacijama, samodvasu primljenakadaje u igri bio ovaj rođeni Brazilac. 

=HL= Fudbalskog saveza= ILAJ *A žAA Portugala Amandio de Potpredsjednik

Karvaljo(DeCarvalho) izjaviojedanepostoji želja za osvetom zbog, kako je naveo, “problema koje su imali u Zenici”. -Trebamo najvećumoguću podrškunavijača. Želimo pobjedu, alimoramo igratipotpuno fer.Ne dolaziu obzirbilo kakva osveta za uvjete koje smo imali u Bosni. Moramo pokazati superiornostuigri-rekao jeKarvaljozaPortugalskuteleviziju te je dodao da očekuje 60.000 gledalaca na stadionu Luž.

M

Međunarodni fudbal

""

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

IFHJ

BARAŽ Revanš-utakmice susjedi dočekuju u potpuno različitom raspoloženju

Robinjo: U Santosu igrao tri godine

Predsjednik brazilskog Santosa Luis Alvaro Ribeiro najavio je da će sljedeće godine pokušati dovesti fudbalera Milana Robinja (Robinho), koji je već igrao za ovaj klub, od 2002. do 2005. Dovođenjem Robinja i produžavanjem saradnje s Nejmarom (Neymar), za koga se otimao veliki broj evropskih klubova, predsjednik Santosa želi u velikom stilu obilježiti stogodišnjicu kluba, koju će proslaviti 2012.

5=JI žAE LH=JEJE 4>E=

0HL=JE K AKBHEE +HCH?E IA š =@=K
Protiv Engleza smo stigli minus dva za poluvrijeme, sada imamo dvostruko više vremena, kaže Stefan Savić
ispoljava zadovoljstvo zbog velike pobjede, u hrvatskom selektoru kuha s obzirom na to da mu mnogi nisu vjerovali. I dok je naše zapadne susjede uhvatila nogometna euforija, na jugoistoku, pak, vlada prilična rezignacija nakon što su Crnogorci prvu utakmicu izgubili od Češke sa 0:2. Stadion Pod Goricom sutra navečer (20.15 sati) sasvim sigurno bit će ispunjen do posljednjeg mjesta iako je veliki procent Crnogoraca koji sumnjaju da njihov državni tim može nadoknaditi minus dva iz Praga protiv Čeha. S time se ne slaže pomoćnik selektora Branka Brnovića Savo Milošević. - Sa 0:1 bili bismo debelo u igri, ali sa 0:2, situacija se Iako predviđanja nisu bila takva, čini se kako će velika pobjeda Hrvatske nad Turskom u Istanbulu (3:0) generirati izniman interes za sutrašnji uzvratni dvoboj dodatnih kvalifikacija na Maksimiru, piše jučer Index. Njihova reprezentacija je, dodaje se u tekstu, očigledno opet postala trend, što potvrđuju i brojke iz Hrvatskog nogometnog saveza, koje kažu da je do sada već prodato više od 20 hiljada ulaznica za drugi dvoboj s Turcima. Ulaznice koštaju između 80 (sjever) i 300 kuna (zapad dolje). komplicira. Ipak, generalno je mišljenje da nije sve gotovo. I pored poraza, uvjerili smo se da Češka nije reprezentacija od koje nas treba hvatati strah. Ostalo je još 90 minuta i najgora stvar koju bismo mogli da uradimo jeste da se sada predamo - kaže Milošević.

Engleski recept
Saigrač Edina Džeke u Mančester Sitiju, odbrambeni igrač Stefan Savić tvrdi da ništa nije gotovo. - Naša nada ne umire, ostalo je još 90 minuta, a u fudbalu je sve moguće. Protiv Engleza smo stigli minus dva za jedno poluvrijeme, sada će nam ostati dvostruko više vremena da pokušamo da se plasiramo na Evropsko prvenstvo - kaže Savić.
Lev na treningu: Loša odbrana protiv Ukrajine
(Foto: Reuters) 

Hđ= FE@= EC=AJA

Do jučer neznalica
Hrvatski mediji opet slave Slavena Bilića. Do jučer je bio neznalica, a danas je opet božanstvo. No, umjesto da

Napadač reprezentacije Srbije Dragan Mrđa pokidao je ukrštene ligamente desnog koljena na prijateljskoj utakmici sa Meksikom (0:2) i predstoji mu višemjesečni oporavak. Napadač švicarskog Siona je u martu ove godine već zaradio istu povredu, ali u lijevom koljenu, a na teren se vratio nakon nekoliko mjeseci.

Savić i Jiraček: Crnogorci su od Čeha izgubili sa 0:2

(Foto: AFP)

Eksperiment nije uspio

1=CE ) EI= FJHA>= E@A Milana Filipo Napadač
Inzagi (Inzaghi) rekao je da će napustiti taj klub u zimskom prijelaznom roku ukoliko mu trener Masimilijano Alegri (Allegri) ne bude davao šansu da igra. - San mi je da završim karijeru u Milanu, ali vidjet ćemo da li me klub i dalje želi. Hoću da igram, da budem važan dio ekipe. Ako to ne mogu u Milanu, onda ću pokušati negdje drugdje - istakao je sa 70 golova drugi najbolji strijelac u historiji evropskih kupova.

-CAI= EA =IKžE= @= F>EA@E
Golman Reala izjednačio se s Andonijem Zubizaretom prema broju nastupa
Golman i kapiten reprezentacije Španije Iker Kasiljas (Casillas) ocijenio je da je njegova ekipa nezasluženo izgubila u prijateljskom meču od Engleske na londonskom Vembliju (0:1). - Zaista je šteta što nismo pobijedili. Ostaje nam gorak ukus, jer rezultat nije realan. Bolje smo igrali, stvorili smo više šansi od Engleza. Oni osim gola nisu uradili ništa - rekao je Kasiljas. Engleska je do pobjede (Foto: AFP) došla pogotk- Kasiljas: 126. nastup za Španiju om Frenka Lamparda (Fra- Zubizaretom (Zubizarreta). - Nisam mnogo razmišljnk) na početku drugog poluao i pričao o tome. To će mi, vremena. Kasiljas je odigrao 126. vjerovatno, biti mnogo utakmicu za reprezentaciju važnije kada završim karijeŠpanije, čime se izjednačio s ru - dodao je golman marekorderom Andonijem dridskog Reala.

Iker Kasiljas nakon poraza Španije 

AL IA LH=ć= @>H=E I= čAJLHE?
Njemački selektor Joahim Lev (Joachim Loew) eksperimentirao je u prijateljskoj utakmici s Ukrajinom u Kijevu (3:3) sa postavkom odbrane, ali je poručio da sutra protiv Holandije neće igrati sa trojicom u zadnjem redu. Mats Humels (Hummels) iz Borusije Dortmund te Bajernov par Holger Badštuber (Badstuber) - Džerom Boateng (Jerome) činili su odbrambeni red u Kijevu, koji su Ukrajinci triput probili u prvih 45 minuta. Stoga je Lev najavio da će se u narednom okršaju, protiv “Lala” u Hamburgu, vratiti tradicionalnoj formaciji. Također, njemački selektor iščekuje vijesti o tome hoće li napadač Miroslav Klose biti spremankako bi ga upario sa Mariom Gomezom i omogućio mu da se približi njemačkom rekorderu po broju golova za reprezentaciju Gerdu Mileru (Muller). Klose, koji zbog lakše povrede koljena nije igrao u Kijevu, do sada je postigao 62 gola u 112 utakmica, šest manje od čuvenog njemačkog Bombardera.

5KIFA@EH=E FHA@IA@E?E susFudbalski savez Italije
pendirao je na neodređeni rok predsjednika Lacija Klaudija Lotita, djelujući u skladu sa presudom suda u Napulju, koji ga je osudio na 15 mjeseci zatvora zbog učešća u aferi “Kalčopoli”. Istu kaznu kao i Lotito zaradili su vlasnici Fiorentine Dijego i Andrea Dela Vale, kao i počasni predsjednik kluba Sandro Menuči, koji su, također, osuđeni na po 15 mjeseci robije. (A. Č.)

Nevjerovatnih 60 miliona gledalaca u Kini posmatralo jeputem TV-a utakmicu između Reala i Osasune (7:1),a u ovoj azijskoj zemlji imaju još jednu ideju. Naime, Kinezi su spremni ponuditi ogroman novac Realu i Barceloni kako bi “el klasiko” narednogmjesecapočeou12sati. (A. Dr.)

”- =IE” J=č K F@A

Kinezi ih žele gledati

Real i Barcelona sastaju se u decembru

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011. 

AJ IAJ

"#

NASTUPI Popularni bh. bend 23. decembra u Hali sportova

”Elemental”: Odličan nastup

(Foto: Ja-Sa)

Ispunjeni “Coloseum”

Nastup zagrebačke grupe “Elemental” preksinoć u prepunom sarajevskom klubu “Coloseum” nikoga od prisutnih nije ostavio ravnodušnim. Publiku su osvojili svojim tekstovima s životnim porukama, što

4AE @KšALE= I=H=ALIK FK>EK
je nagrađeno ovacijama. Posebno oduševljenje izazvala je Mirela Priselac Remi, jedan od najboljih ženskih vokala u regionu. Fanove u prepunom klubu grupa je počastila svojim pjesmama sa pet albuma “Moj, njegov i njen svijet”, “Tempo velegrada - Demiurg”, “Male stvari”, “Pod pritiskom” i “V e r t igo”. I ovog puta fantastična ekipa dokazala je svoju specifičnost prepoznatlji-

Nastup zagrebačkog “Elementala”

8AEE EJAHAI = ?AHJ ’,K>EA’ K *ACH=@K
Prije dolaska u glavni grad Srbije, grupa će nastupati u Budimpešti, Sofiji, Skoplju, Zagrebu i Banjoj Luci
Banjoj Luci, pogotovo nakon što smo čuli da za naše gostovanje u gradu na Vrbasu vlada veliko interesiranje. To će biti odlična uvertira za veliki koncert “Dubioze” u beogradskoj Hali sportova 23. decembra. Ako zanemarimo svirke na raznim manifestacijama kao što je “Beer Fest”, kada smo nastupili pred 80.000 ljudi, ovo je naš prvi samostalni veliki koncert u srbijanskoj prijestonici - kaže član “Dubioza kolektiva”Brano Jakubović. Kako prenose mediji iz susjedne države, ulaznice za nastup bh. grupe u Beogradu prodaju se odlično, a organizatori najavljuju i goste iznenađenje na koncertu. Nakon performansa u glavnom gradu Srbije, “Dubioza kolektiv” do kraja 2011. očekuje još jedan nastup, i to novogodišnji na riječkom Korzu. H. P. 

E =H@=šE= FHEAJA IHćK
Nakon što je predala papire za razvod od košarkaša Krisa Hamfriza (Humphriesa), posvetila se poslu i sporednoj ulozi u komediji “Bračna savjetnica” i odlučila da se što manje pojavljuje u javnosti, lična drama starlete Kim Kardašijan (Kardashian) se nastavlja. Prema pisanju medija, upućeno joj je nekoliko ozbiljnih prijetnji otmicom i smrću. Iako se ne zna ko i zašto prijeti ljepotici, producenti filma najozbiljnije su shvatili stvar te su njoj i njenoj majci Kris, koja je prati na snimanjima, osigurali dodatne tjelohranitelje, koji ih prate gdje god se kreću.

Starleta u strahu

vog rep stila i zanimljivih instrumentalnih podloga. Poslije sarajevskog, hrvatski bend 26. novembra očekuje nastup u Poreču, a nakon Nove godine u Rijeci, i u ostalim gradovima u Hrvatskoj. Ad. K.

7@== IA 5== =HELEć
Televizijska voditeljica Sanja Marinković uživa posljednjih dana na medenom mjesecu u Parizu sa suprugom Aleksandrom Uhrinom. Novopečenimladenci otputovali su u Grad svjetlosti prošlog petka odmah nakon građanskog vjenčanja u Beogradu. Sanja Marinković i Aleksandar Uhrin dugo su u vezi, a prije tri godine dobili su sina Strahinju. Voditeljica emisije “Bračni sudija”, koju u našoj zemlji emitira Pink BH, najavljivala je vjenčanje uviše navrata, a nedavno je rekla da ona i njen budući suprug planiraju postati bračni partneri do kraja godine.
Madona: Zvali je “dlakavo čudovište”

Voditeljica pred oltarom

Članovi popularne bh. grupe “Dubioza kolektiv” Brano Jakubović i Vedran Mujagić preksinoć su, kao DJ duo pod nazivom “Diskobajagi”, održali uspješan nastup u Ljubljani u sklopu događaja pod nazivom “Pop Core Punč Party”, upriličenog povodom slovenske premijere filma “Orkestar”. Nakon malog muzičkog izleta u Sloveniji, Jakubović i Mujagić vraćaju se ove sedmice obavezama u bendu “Dubioza kolektiv”, koji će do kraja godine održati čak sedam koncerata. Grupa će u drugoj polovini novembra i početkom narednog mjeseca nastupiti na nekoliko prestižnih festivala u Budimpešti, Sofiji, Skoplju i Zagrebu, a upriličit će i jednu svirku u domovini, tačnije 10. decembra u banjalučkom klubu DFK. - Radujemo se nastupu u

”Dubioza kolektiv”: Osvajaju region

Kako to obično i biva, svjetske zvijezde kojima se danas dive armije fanova, u prošlosti i nisu bile tako popularne. To iskustvo ima i pop kraljica Madona (Madonna), što je i otkrila u intervjuu za magazin “Harper's Bazaar”. Naime, zvijezda je u školi bila žrtva verbalnog maltretiranja vršnjaka koji su je nazivali “dlakavim čudovištem”. To je u njoj probudilo bunt, koji je u tinejdžerskoj dobi ispoljavala tako što nije vodila računa o svom izgledu i hi- 

=@= EA L@E= H=čK= DECEAE

Pop kraljica o prošlosti

gijeni, nije se šminkala niti dotjerivala pa čak ni brijala pazuha. Kada je shvatila kako stvari funkcionišu i da nema ono nešto potrebno da se dopadne dječacima, odlučila se ponašati sasvim suprotno. Iznoseći detalje o svom nimalo lakom odrastanju u Detroitu, pop ikona je otkrila i da nije imala naročito veliko samopouzdanje, te da je tjerala muškarce od sebe. Smatrala je da, s obzirom da nije bila poput drugih djevojaka, nije bila privlačna i da su je se muškarci čak plašili.

Australska pjevačka zvijezda Kajli Minog (Kylie Minogue) bila je prije dvije godine iskrena i za medije priznala da je koristila botoks, ali je nakon toga uslijedilo obećanje da to više neće raditi, jer želi prihvatiti starenje. Ipak, nakon što ju je paparaco snimio u društvu sadašnjeg momka Andresa Velenkosa (Velencos) dok su izlaMinog: I sama je iznenađena 

=E EC FAJ HEIJE= >JI

Prekršila obećanje

zili iz studija “Abbey Road”, činiseda je43-godišnja ljepotica ponovo posegnula za estetskim korekcijama. Na fotografijama je primjetno odsustvo bora na licu Minog i savršeno podmlađen porcelanski ten. Isama pjevačicaje naTwitteru prokomentirala da je “fascinantno kako se na fotografijama vidi da se obrve ne mogu micati”.

Nakon što je predstavnica Bosne i Hercegovine Semira Hadžimehmedagić na nedavno održanom svjetskom izboru ljepote “Miss Global International” na Jamajci proglašena prvom pratiljom, prije nekoliko dana postala je zvanično i vlasnica licence prestižnog tak- 

L= L=IE?= E?A?A 1>H= ’EII />=’ = *E0
mičenja u našoj zemlji. - Nakon izbora, organizator takmičenja kontaktirao me je i rekao kako želi nastaviti saradnju sa mnom i u budućnosti. Također, pitao me je da li bih mu mogla pomoći oko odabira djevojke, naše predstavnice, za narednu godinu. Nakon toga mi je ponu-

Priznanje Semiri Hadžimehmedagić

dio da potpišem ugovor u kojem stoji kako sam ja zvanično nacionalni direktor licence za BiH, a prethodni vlasnik bio je moj menadžer. Tako da naredne godine organiziram takmičenje, biram svoju nasljednicu i predajem krunu - kaže Semira. Ad. K.

Maajka: Najavni singl za album

Najpopularniji regionalni hip-hop muzičar Edo Maajka ponovo se obratio svojim fanovima s novostima o albumu “Štrajk Mozga”. Nakon što je prethodni put na Facebooku objavio šta publika može očekivati od CD-a, ko je sve radio na nje- 

=HA@C AIA?= FHA@IJ=L= IFJ = FAIK ’2=E=’
mu, ovog puta najavio je izlazak novog spota. - Riječ je o spotu za pjesmu “Panika”, koji ćete pogledati vrlo brzo zahvaljujući Filipu Filkoviću Philatzu, koji je reditelj spota. Trebao bi izaći negdje početkom decembra tako da očekujte

Edo Maajka se obratio fanovima

vrlo brzo najavni singl za album “Štrajk Mozga” - naveo je Maajka u svom obraćanju fanovima. Inače, album bi trebao biti na tržištu do kraja godine, a koncertna promocija uslijedit će na proljeće 2012. Ad. K.

Hadžimehmedagić: Nastavak saradnje

46

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA U KISELJAKU POSJETILI SUD I TU@ILAŠTVO BiH
04. novembra 2011. godine Sud i Tu`ilaštvo Bosne i Hercegovine posjetili su studenti II i III godine Pravnog fakulteta u Kiseljaku, koji su se ovim putem `eljeli upoznati sa radom pravosudnih institucija BiH. Studenti su u prvom dijelu posjete pratili snimak roèišta u predmetu Mitroviæ i dr., a u nastavku su razgovarali sa predstavnicima Suda BiH i Tu`ilaštva BiH. Studentima se ispred Tu`ilaštva BiH obratio Boris Grubešiæ, koji ih je upoznao sa radom ove institucije od njenog samog osnivanja pa sve do danas.

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23
T 660-635, 716-200 el.:

Nudi vam:

- kompletan internisti~ki pregled

AB

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 272 U Gora`du, dana 11. 11. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Gora`du najavljuje

- laboratorijska dijagnostika - ultrazvu~na dijagnostika - ku}ne posjete - holter EKG

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 272, po zahtjevu d.d. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Gora`de, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P br. 131/02 K.O. Beri~, ozna~ene kao k.~. .L.

5747/2 zv. Ora{ac, vo}njak 2. klase 20 m2, k.~. 5747/1 zv. Ora{ac, vo}njak 2. klase 710 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P 131/02 K.O. Beri~ .L. je Bukva Azem, sin Osmana sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi} dipl. pravnik

oglasi
O^EKIVANI JACK POT ZA 92. KOLO LOTO-a 6/42

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

47

OÈEKIVANI JACK POT ZA 92.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42

620.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 91. KOLA LOTO-a 6/42 OD 12.11.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 91. KOLA LOTO-a 6/42:

95.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 91. KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 12.11.2011. godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU 07 38 IZVLA^ENJA:

06 07

10

23

31

38

23

10

31

06

U 91. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.362,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.181,20 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 12.545,30 + J.P. 592.436,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604.981,60 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.527,20 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.036,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.072,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 4 SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 447 SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 7.001

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 3 0 1 6 DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 8 8 4 9
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.884,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.442,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.088,40 + J.P. 92.476,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93.564,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.353,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605,10 KM 3 BROJA DOBITAKA: 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,40 KM 2 BROJA DOBITAKA: 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 KM 1 BROJ DOBITAKA: 1.933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 13.11.2011.god.
KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 89.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 05.11.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 89.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.173,60 + J.P. 89.056,80 ) . . . .90.230,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.694,40 KM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.881,80 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,40 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,90 KM KONA^AN IZVJE[TAJ 89. KOLA LOTO-a 6/42 OD 05.11.2011.godine

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 13.11.2011.god.

NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 89. KOLO LOTO-a 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.878,40 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.504,60 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.009,10 KM

U 89. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105.045,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.522,80 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 13.130,70 + J.P. 564.194,40 ) . . . . .577.325,10 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984,80 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 7.652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM

UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.736,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.868,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 89. KOLO LOTO-a 6/42 JE 13.12.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202,30 KM 3 BROJA DOBITAKA: 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,40 KM 2 BROJA DOBITAKA: 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,70 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 89.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 JE 13.12.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 13.11.2011.godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 046403 06 P Sarajevo, 10. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudac Gordana Stojakovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja \oki} Ne|o sin \or|a iz Sarajeva, ul. Geteova br. 5 koga zastupa advokat iz Sarajeva, Makarevi} Murisa, protiv tu`enih Joki} Damira iz Vi{egrada ul. Srpskih heroja br. 38 i Had`imujagi} Esad, sin Zlatana iz Sarajeva, ul. Nahorevo br. 10 koga zastupa advokat Ko~o Midhat, radi poni{tenja ugovora i predaje u posjed, v.s. 40.000,00 KM, objavljuje slijede}i:

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

POZIV
Poziva se I-tu`eni Joki} Damir na ro~i{te za glavnu raspravu koje }e se kod ovog suda odr`ati dana 16. 1. 2012. godine u 13,00 sati, soba broj 317/III. Sudija Gordana Stojakovi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
3387-tt

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 181741 11 I Sarajevo, 03. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ-DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BiH dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika Zorni} Zlatan iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 53, radi izvr{enja vsp. 2.200,13 KM na osnov u~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 17. 01. 2011. godine na prijedlog tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice bez protesta broj AF 1651337 dospjela na pla}anje dana 09. 12. 2010. godine radi naplate iznosa od 2.200,13 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 12. 2010. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 88,00 KM. Izvr{enik se obavezuje da tra`iocu izvr{enja namiri potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Sanja Jaramaz-Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

48

Ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

ILA=@=H
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

"'
Sljedeći put kad budete u iskušenju da odgodite zvonjenje “budilice”, suzdržite se, jer naučnici kažu da su ranoranioci sretniji i zdraviji od osoba koje se kasnije bude. Najgore prolaze prave noćne ptice, čije neprospavane noći uzimaju danak zdravlju i sreći, rezultati su novog istraživanja sa Univerziteta “Roehampton” gdje su ispitivane navike spavanja 1.100 muškaraca i žena. Ranoranioci }e, vjerovatnije, pojesti i doručak, što ima pozitivan utjecaj na vitkost, rečeno je na konferenciji Britanskog društva psiho- Ranoranioci su najmanje depresivni loga.

Tačno Netačno
Ser Čarls Lajel je vaoma zaslužan 1za opšteu prihvatanje koncepta uniformnosti geologiji? Aron nacionalnim kompozitorom? 2ričkimKopland je smatran amePlaćanje mlade je isplata 3obavlja mladoženja? koju 1. TAČNO

Istraživači su zaključili da ženino bračno stanje ima utjecaj na njeno stanje “uma”, a emocionalni stres zbog bolnog raskida ili razvoda rezultira opadanjem kose. Ostale stresne situacije uključuju rođenje djeteta i smrt bliskog člana porodice. Stručnjaci su analizirali kosu i strukturu vlasi, nivo hormona u krvi i životni stil 84 para jednojajčanih bliznakinja. Na bliznakinjama se najbolje može utvrditi utjecaj životnih okolnosti, a ne gena, Rijetku kosu imaju žene koje nisu na izgled i zdravlje kose. u braku

M 

I= F=@= >C IJHAI= 4= KIJ=EJA E HALAJ=

Student prava interesira se za geologiju
Ser Čarls Lajel (Sir Charles Lyell) je vaoma zaslužan za opšte prihvatanje koncepta uniformnosti u geologiji. Dok je studirao pravo na Oksfordu, počeo se interesirati za geologiju i kasnije je upoznao znamenite geologe kao što su Aleksandar fon Humbolt i Žorž Kuvije. Vjerovao je da su postojala prirodna (nasuprot natprirodnim) objašnjenja za sve geološke fenomene, stav koji je potkrijepio mnogim primjerima u trotomnoj knjizi Principi geologije iz 1830. do 1831. godine. Priznat kao vodeći u ovoj oblasti stekao je prijateljstvo poznatih naučnika kao što su porodica Heršel i Čarls Darvin, čije je Porijeklo vrsta ubijedilo Lajela da prihvati evoluciju. Rođen je 14. novembra 1797., a umro 22. februara 1875. godine.

ISTRAŽIVANJE Zdravlje na dohvat ruke 

L= AJ@= = >AA @ 2=HEI=
Nova tehnika “neurofeedback” može pomoći u smanjenju simptoma izraženih kod ljudi sa ranim stadijem Parkinsonove bolesti

1 2

Naučnici tvde da bi ljudi koji boluju od Parkinsonove bolesti mogli imati koristi od nove metode koja ih uči kako da izmjene aktivnosti u pojedinim područjima mozga. Istraživači sa Univerziteta u Kardifu (Cardiff) otkrili su da tehnika, koja se naziva “neurofeedback”, može pomoći u smanjenju simptoma izraženih kod ljudi koji se nalaze u ranom stadiju Parkinsonove bolesti. U ovoj tehnici koristi se magnetska rezonanca (MR) kako bi se stvorile slike mozga u stvarnom vremenu. Nivo aktivnosti u pojedinim dijelovima mozga prikazane su na ekranu i pacijent može koristiti te informacije kako bi naučio kako se može izmijeniti aktivnost u pojedinim dijelovima mozga u svrhu poboljšanja motorne funkcije. Profesor Dejvid Linden (David), voditelj ovog istraživanja kaže: - Ovo je prvi put da se 'neurofeedback' metoda koristi kod pacijenata sa Parkinosnovom bolesti. Otkrili smo da je pet pacijenata koji su bili podvrgnuti 'neurofeedback' metodi uspjelo poboljšati aktivnosti važne za pokrete i da je to rezultiralo sveukupnim poboljšanjem brzine motorike, u ovom slučaju kuckanja prstom.

3

Potrebno je: 1 kesa kadaifa, 1 maslac, pola kg sira ricotta, 1 šoljica isjeckanog sira mozarella, pola šoljice mlijeka, 3 kašike griza, pistacije i orasi za ukrašavanje. Način pripreme: Prethodno zagrijati rernu na 180 stepeni. U veliku zdjelu rukama izmrvite kadaif, a zatim ga preliti rastopljenim maslacem i sve dobro izmiješati. Polovinu dobivene smjese staviti u tepsiju za pečenje, pa je odozgo pritisnuti rukama. To će biti jedan dio kore, a drugi će doći na kraju preko kreme koju ćete pripremiti na sljedeći način: U manjoj tavi zagrijati mlijeko i dodati griz te kuhati 30-tak sekundi uz stalno miješanje. Kada se smjesa zgusnula u nju dodati sireve ricottu i mozarellu te sve izmiješatidok nedobijeteglatkukremu koju ćete istresti u tepsiju. Po kremi rasporediti drugu polovinu kadaifa. Tepsiju staviti u rernu i peći na 180-200 stepeni oko 45 minuta. Izvaditi iz rerne i ostaviti 30 minuta, a zatim ukrasiti pistacijama i orasima.

M 

=@=EB I= IEH

Turska kuhinja

2. TAČNO

Kopland američki nacionalni kompozitor
Aron Kopland (Aaron Copland) je smatran američkim nacionalnim kompozitorom. Veoma plemenit i komunikativan najpoznatiji je po baletima, uključujući Bila Kida iz 1938, Rodeo iz 1942. i Apalačko proljeće iz 1944. za koje je dobio i Pulicerovu nagradu. Komponirao je filmsku muziku, kompozicije za orkestre i opere. U kasnijim godinama pročistio je svoj stil od američkih utjecaja učinivši ih manje otvorenim i stvorio brojne radove koristeći eksperimentalnu tehniku serijalizma. Nastavio je da predaje i diriguje do sredine 80-ih godina svoga života. Rođen je 14. novembra 1900., a umro 2. decembra 1990. godine.

Rezultati prihvaćeni od stručnjaka koji proučavaju bolest

MANJI OBROK (mn.)

SPRAVA ZA AMERI^KA GLUMICA MJE[ANAC MJERENJE UGLOVA D@ENIFER (mn.)

DR@ANJE, POZA

ZASIP ZA SUPU

ITALIJA ZEMLJI[TE, TEREN MALA ZMIJA PRIPADNIK ARAPSKOG PLEMENA U AFRICI MRA^NI, TAMNI GORJE U TURSKOJ

TURSKI (skr.)

SO MLIJE^NE KISELINE

OVISNA OSOBA

3. TAČNO

UBOSTI U [TO

Plaćanje mlade da bi brak bio važeći
Plaćanje mlade je isplata koju obavlja mladoženja ili njegov rođak rođaku nevjeste da bi se brak učinio važećim. Taj običaj je ustaljen u većem dijelu svijeta u jednom ili drugom obliku, ali je vjerovatno najzastupljeniji u Africi. Najčešće je socijalni, simbolički i ekonomski ekvivalent kao budući dio dugog niza razmjena između dvije porodice koje će se oroditi brakom. Plaćanje označava zakletvu da će se s mladom dobro postupati i služi kao kompenzacija za gubitak njenoj porodici. Isplata se može sastojati od robe ili, nešto rjeđe, od usluga, i može se izvršiti odjednom ili redovno tokom dužeg perioda, slično mirazu.PING

VLADAR (gr~.) (mn.) MAJSTOR ZA KISTOVE, KI^I]AR

TRST ZAUSTAVITI GOGOLJEVA PRIPOVIJEST AZIJSKA ZEMLJA VODITELJ MLAKAR STICATI ZNANJE AMPER

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA SVUD, SPAZAM, KARANFILI, A, OSEKA, NEMIR, RID, IROKEZI, BONO VOKS, NN, UNIRATI, BOA, TAKO, AORIST 2704

MJESTO ZA STANOVANJE STRIP JUNAK MALTEZE

TENISER NA SLICI

KALIJ

50

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 017567 10 P Biha}, 05. 10. 2011. godine Tu`itelj: „UniCredit Bank“ d.d. Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb., Tu`eni: 1. Karaba{i} Azra, k}i Red`e (ro|. Alagi}), Biha}, ul. Jablanska 3., 2. Karaba{i} Samir, Zenica, ul. Mar{ala Tita br. 1., 3. Gutli} [efika iz Biha}a, ul. Isaka Samokovlije br. 12.

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Posavski kanton Op}inski sud u Ora{ju Broj: 25 0 Mal 014131 10 Mal Dana, 04. 01. 2011. godine

OGLAS

Op}inski sud u Ora{ju, po sucu Zoranu Mikuli}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u (TKC Ora{je) Tre}a ulica broj 38, protiv tu`enog Admira Berbi} iz Od`aka, ul. Red`e Porobi}a br. bb, radi isplate, v.p.s. 375,47 KM, izvan ro~i{ta, dana 04. 01. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obvezuje se tu`eni Admir Berbi} iz Od`aka, ul. Red`e Porobi}a br. bb, da tu`itelju JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u, (TKC Ora{je) Tre}a ul. broj 38, isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje telekomunikacijskih usluga u visini 375,47 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 42,56 KM po~ev od 22. 02. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 67,98 KM po~ev od 22. 03. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 138,42 KM po~ev od 19. 04. 2009. godine pa do isplate - na iznos od 126,51 KM po~ev od 21. 01. 2009. godine pa do isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 75,00 KM, a sve to u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovome sudu sukladno odredbama Zakona o parni~nom postupku. Sudac Zoran Mikuli} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lanak 348. stavak 4. ZPP-a FBiH).

Radi: isplate duga v.s.p: 18.101,41 KM Na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i:

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja „UniCredit Bank“ d.d. Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb., protiv tu`enih Karaba{i} Azra, k}i Red`e (ro|. Alagi}) Biha}, ul. Jablanska 3., Karaba{i} Samir, Zenica, ul. Mar{ala Tita br. 1. i Gutli} [efika iz Biha}a, ul. Isaka Samokovlije br. 12., radi isplate duga, pa kako sud tu`enom Karaba{i} Samir na adresu iz podneska tu`itelja od 11. 07. 2011. godine nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~l. 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem dnevnih novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom Karaba{i} Samir sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Obavezuju se tu`eni da solidarno isplati tu`itelju iznos od 18.101,41 KM po osnovu duga nevra}enog kredita prema ugovoru o kreditu br. 10578/04 od 19. 10. 2004. godine sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 23. 02. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da nadoknade parni~ne tro{kove a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi sa ~l. 52. st. 1. Zakona o parni~nom postupku). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon podno{enja odgovora na tu`bu 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ako osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu navesti razloge zbog kojih osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, i na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog propu{tanja (~l. 182. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Esma Dedi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-22885/05 Sarajevo, 26. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Adi Isakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49 protiv tu`enog Fi{er Ivice, ul. Grbavi~ka br. 35, Sarajevo, radi duga od 49,60 KM, van ro~i{ta, dana 26. 10. 2011. godine donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 49,60 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to. - na iznos od 44,60 KM po~ev od 21. 11. 2004. godine do isplate - na iznos od 5,00 KM po~ev od 12. 12. 2004. godine do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 3,70 KM, sve u roku od 15 dana. Obrazlo`enje Tu`itelj je dana 05. 09. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu tu`enog, a radi isplate duga.

Dana 31. 03. 2011. godine tu`enom je dostavljena tu`ba sa prilozima na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/03). Kako tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba, nije u zakonskom roku sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u istoj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a, donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima, sud je donio na osnovu ~lana 386. stav 1., a u vezi sa ~lanom 383. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu od 2,00 KM, prema tarifnom broju 1 ta~ka 1 Zakona o sudskim taksama („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 3/97) i sudske takse na odluku u iznosu od 1,70 KM, a prema ~lanu 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 29/09), a u vezi sa Tarifnim brojem 2. ta~ka 2. Zakona o sudskim taksama („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 21/09). Stru~ni saradnik Adi Isakovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, putem ovog suda, ul. [enoina br. 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ps 107655 09 Ps Sarajevo, 28. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Maja Peji}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „COCA-COLA“ HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Ul. Mostarsko raskr{}e bb, zastupan po advokatima Advokatskog dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u Branko Mari} & Co, Sarajevo, protiv tu`enog „SANA SHOP“ STR Ul. Safeta Zajke br. 322, Sarajevo, radi naplate duga, v.sp. 5.667,26 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, OBJAVLJUJE PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 5.667,26 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.081,08 KM po~ev od 23. 05. 2006. godine - na iznos od 1.293,32 KM po~ev od 19. 06. 2006. godine - na iznos od 323,75 KM po~ev od 26. 06 2006. godine - na iznos od 902,77 KM po~ev od 18. 07. 2006. godine - na iznos od 1.033,70 KM po~ev od 08. 08. 2006. godine - na iznos od 1.032,64 KM po~ev od 26. 09. 2006. godine pa sve do dana isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 676,20 KM, sve u roku od 30 dana. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sutkinja Maja Peji}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 053364 09 Mals Mostar, 12. 10. 2011. godine PRAVNA STVAR: Tu`itelj: Autoprevoz Teretni promet, doo Mostar Zastupan po Bernardici ^ovi} i Drinki Zadro, advokatima iz Mostara Tu`eni: LPC commerce, Kre{evo, Mostar, Sretnice b.b., Radi: isplate TU@BENI ZAHTJEV „Tu`enik i pored vi{e usmenih opomena nije isplatio dug koji prema izvodu iz poslovnih knjiga, tu`itelja, odnosno konto kartici od 30. 12. 2008. g. iznosi 2.000,00 KM. Kako tu`eni do danas nije platio navedeni dug, to tu`itelj ustaje ovom tu`bom i predla`e da sud donese sljede}u PRESUDU I. Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju glavnicu u iznosu od 2.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos te~e od 12. 01. 2009. godine pa sve do kona~ne isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove postupka sa zakonskom zateznom kamatom od presu|enja do isplate, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe. II. Temeljem odredbi ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH br. 52/03) tu`itelj predla`e sudu, da ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu kojom se prihva}a naprijed navedeni tu`beni zahtjev tu`itelja - presuda zbog propu{tanja“. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1 i 2., ~l. 70. st. 1 u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Sanja Za~inovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 013086 04 Mal Travnik, 11. 10. 2011. godine TU@ITELJ: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Tvrtka Milo{a bb TU@ENI: Biljana Livan~i}, Vitez, [anti}i br. 67 RADI: duga v.s. 150,77 KM Dostava tu`be tu`enom: Biljana Livan~i}, Vitez, [anti}i br. 67 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enoj, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`ena je du`na ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Tvrtka Milo{a bb tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati dug u iznosu od 150,77 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 53,18 KM, po~ev od 17. 01. 2003. pa do isplate - na iznos od 63,61 KM, po~ev od 17. 02. 2003. pa do isplate - na iznos od 33,98 KM, po~ev od 17. 03. 2003. pa do isplate te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 30 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Mebrura Rosi}

OGLAS

oglasi
BOSNA I HERCGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 P 0301768 07 P Mostar, 28. 02. 2011. godine Op}inski sud u Mostaru, po sucu Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, zastupanog po zz direktoru poduze}a, protiv tu`enika, Branimir Bulatovi} iz Mostara, ul. Splitska 5 A, radi isplate duga, na osnovu ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH, dana 28. 02. 2011 godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik isplatiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 01. 12. 2002. godine do 30. 04. 2007. godine iznos od 3.365,90 KM sa zateznim kamatama od 23. 05. 2007. godine, pa do kona~ne isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 245,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu dana 23. 05. 2007. godine, sud je dana 06. 05. 2009. godine dostavio tu`eniku na obavezan odgovor, uz napomenu da je tu`ena du`na dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`eniku, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`enik sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbama ~. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tu`bu u iznosu od 110,00 KM, sudske pristojbe na presudu u iznosu od 55,00 KM (50%) tro{kova objave oglasa tu`be i presude zbog propu{tanja u iznosu od po 40,00 KM {to ukupno iznosi 245,00 KM. Sutkinja Jasna Marki} Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP FBiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana dostave ove presude. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRA^ANICI BROJ: 27 0 P 005362 09 P Gra~anica, 05. 10. 2011. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

51

Op}inski sud u Gra~anici, sudija Omer [erbe~i}, u pravnoj stvari tu`ioca ProCredit bank DD Sarajevo, filijala Tuzla, ul. D`afer Mahala 29., protiv tu`enog 1. „Bauwerker“ DOO Gra~anica, Podrinjska 5., zastupan po direktoru Had`i} Muhamedu, 2. Nuri} [abana iz Gra~anice, Trepani}i 58, 3. „BRUNING“ DOO Sarajevo, Skenderpa{ina 21, zastupan po direktoru Mrnjavac Bruni, radi isplate duga, v.s. 83.480,26 KM van ro~i{ta, dana 05. 10. 2011. godine, primjenom odredaba ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH (u daljem tekstu ZPP FBiH), donio je sljede}u

PRESUDU zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni „BAUWERKER“ DOO, Nuri} [aban i „BRUNING“ DOO, da tu`iocu solidarno isplate iznos od 83.480,26 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 23. 11. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, kao i da naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 750,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Obrazlo`enje
Tu`ilac je dana 23. 11. 2009. godine podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enih, radi isplate duga, v.s. 83.480,26 KM. U tu`bi navodi da su tu`ilac kao davalac kredita i „BAUWERKER“ DOO kao du`nik i korisnik kredita, kao i sudu`nik Nuri} [aban, zaklju~ili dana 16. 06. 2005. godine ugovor o kreditu broj D-9687 na iznos od 200.000,00 KM uz kamatnu stopu koja iznosi 14% godi{nje, a obra~unata je na dnevnoj osnovi na iznos dijela kredita koji jo{ nije otpla}en. Sastavni dio ugovora o kreditu je i Aneks II - Sporazum o jemstvu zaklju~en dana 16. 06. 2005. godine izme|u tu`ioca i jemca „BRUNING“ DOO Sarajevo. Krajnji rok otplate rate kredita predvi|en je za dan 01. 07. 2010. godine. Korisnik kredita je samo djelimi~no ispunio obavezu iz navedenog ugovora, pa je dugovanje po tom osnovu na dan 29. 10. 2009. godine iznosio ukupno 83.480,26 KM. Kako tu`eni i pored upozorenja i opomena na pla}anje od strane tu`ioca nije izmirio svoja dospjela dugovanja, to tu`ilac i ustaje sa ovakvom tu`bom i predla`e da sud nalo`i tu`enom isplatu dugovanja. Sud je tu`bu dostavio prvotu`enom i drugotu`enom na adresu iz tu`be, te je poku{ao dostavu tu`be i tre}etu`enom, ali je pismeno vra}eno uz naznaku da je adresa tre}etu`enog nepoznata. Rje{enjem od 26. 04. 2010. godine, sud je tu`bu vratio tu`iocu radi ispravke i dopune, te tu`iocu nalo`io da dostavi sudu ta~nu adresu tre}etu`enog „Bruning“ DOO Sarajevo. Tu`ilac je podneskom od 04. 05. 2010. god. obavijestio sud da je posljednja poznata adresa tre}etu`enog, adresa navedena u tu`bi, te je predlo`io da ukoliko se dostavljanje ne mo`e izvr{iti na navedenu adresu, da su postupi shodno ~l. 348. st. 3. ZPP-a, u odnosu na tre}etu`enog. Kako tu`ba nije mogla biti uru~ena tre}etu`enom na adresu iz tu`be, to je sud na prijedlog tra`ioca a u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a, tu`bu tre}etu`enom dostavio putem dnevnih novina „Dnevni avaz“. Objava oglasa o dostavi tu`be tre}etu`enom je objavljena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ 11. 08. 2011. godine. Kako se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama, to sud smatra da je i tre}etu`eni uredno primio tu`bu. S obzirom da su prvo i drugotu`eni uredno primili tu`be dana 02. 02. 2010. god. a tre}etu`eni 27. 08. 2011 god., te da nisu dostavili odgovore na tu`bu, a tu`ilac je u tu`bi predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku da sud donese presudu zbog propu{tanja. Kao dokaz osnovanosti svojih navoda tu`ilac je uz tu`bu prilo`io izvod iz listing kartice po Ugovoru o kreditu br. D9687 Ugovor o kreditu br. D9687 od 16. 06. 2005. god., Aneks II Sporazuma o jemstvu od 16. 06. 2005. god., otplatni plan od 22. 06. 2005. god., te dokument isplate od 22. 06. 2005. godine. S obzirom da je tu`ilac u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, a da tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sud je ocijenio da su ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja, imaju}i u vidu da tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, a da ~injenice navedene u tu`bi nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`itelj dostavio uz tu`bu, odnosno da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan, pa je primjenom odredaba ~lana 182. stav 1. ZPP FBiH, donio odluku kao u izreci Presude. Dosu|eni tro{kovi sastoje se od takse na tu`bu u iznosu od 500,00 KM i takse na presudu u iznosu od 250,00 KM, obra~unato po Zakonu o sudskim taksama. O tro{kovima je sud odlu~io primjenom ~lana 386. ta~ka 1. Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~lan 183. stav 1. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i ~lana 329. ZPP FBiH). SUDIJA Omer [erbe~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 031646 10 Mal Konjic, 02. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U KONJICU, i to, stru~ni saradnik Azra Fi{i}, u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom Dd Sarajevo Direkcija Mostar iz Mostara, protiv tu`enog Ilija Ili}, a sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga v.sp. 205,10 KM donio je dana, 02. 09. 2011. g. slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju iznos od 205,10 KM na ime neispla}enih ra~una za isporu~ene telefonske usluge fiksne telefonije, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospje}a obaveza do dana isplate, i to kako slijedi: - na iznos od 81,75 KM po~ev od 25. 05. 2010. g. do isplate; - na iznos od 122,75 KM po~ev od 25. 06. 2010. g. do isplate; - na iznos od 0,60 KM po~ev od 25. 07. 2010. g. do isplate; kao i naknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 147,50 KM, a sve u roku od 15 dana. Tu`itelj tu`bom tra`i da sud obave`e tu`enog Ilija Ili} iz Konjica, ul. Prkanj L1, na isplatu duga po ispostavljenim ra~unima za isporu~ene usluge fiksne telefonije, za mjesece: april, maj i juni 2010. godine. Uz tu`bu su dostavljeni dokazi: Analiti~ka kartica broj 010716 0000 od 01. 09. 2010. g. te kopije ra~una za tu`eni period. Ovaj sud je otpremnio dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federaciji BiH „Dnevnom avazu“ tu`bu, da istu objave obzirom da je tu`eni nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili. Sud je obavije{ten da je oglas - tu`ba objavljena u dnevnom listu dana 11. 06. 2011. godine. U skladu sa odredbom ~lana 348. ZPP-a protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`enom dostavljena. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`enoj dostavljena 29. 06. 2011. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu (~lan 347. stav 4. ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio ovom sudu odgovor na tu`bu. Obzirom da su ispunjeni uslovi iz odredbe ~lana 182. ZPP-a, sud je donio presudu zbog propu{tanja. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbi ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu od 45,00 KM i odluku u iznosu od 22,50 KM, za objavu tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM, tako da ukupni tro{ovi tu`itelja iznose 147,50 KM. Stru~ni saradnik Azra Fi{i} POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana, u skladu sa odredbom ~lana 183 i 329. ZPP-a.

Obrazlo`enje

OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 017005 10 Ps Tuzla, 28. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Seadu Had`i}u, u pravnoj stvari tu`ioca AK GRABOVI^KI] D.O.O. Tuzla, [i~ki Brod bb Tuzla, zastupan po punomo}niku Relji} Dragi, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog AB-BATA D.O.O. Tuzla, [i~ko Polje bb, radi naplate duga, v.sp. 12.641,44 KM, van ro~i{ta dana 28. 09. 2011. g. donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 011599 09 Mals Biha}, 12. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Senji D`afi}u, u pravnoj stvari tu`itelja d.o.o. „PETROL-P“ - Biha}, ul. Zaobilaznica b.b, zastupan po punomo}niku Hasanu Velad`i}u, advokatu iz Biha}a, protiv tu`enika „UDRU@ENJE SAN“ - Biha}, ul. Bosne Srebrene br. 17, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

PRESUDU - Zbog propu{tanja Tu`ena je du`na isplatiti tu`itelju na ime duga ukupan iznos od 12.641,44 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospjelosti pojedina~nih ra~una i to: na iznos od 1.833,26 KM po~ev od 29. 08. 2007. g., na iznos od 2.629,68 KM po~ev od 24. 09. 2007. g. na iznos od 3.029,49 KM po~ev od 29. 09. 2007 g. na iznos od 2.715,70 KM po~ev od 25. 10. 2007. g. na iznos od 1.955,35 KM po~ev od 20. 11. 2007. g. na iznos od 477,96 KM po~ev od 27. 12. 2007. g., pa sve do kona~ne otplate, kao i presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sa vi{kom zahtjeva za naknadu tro{kova postupka tu`ilac se odbija. Obrazlo`enje Dana 05. 04. 2010. g. tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je tu`enom isporu~io robu shodno ugovoru, koju ovaj nije platio, pa iz tog razloga predla`e dono{enje presude kao u izreci, a potra`uje i tro{kove postupka. Tako|er, tu`ilac je predlo`io da sud u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku navedenom u dopisu suda od 14. 01.2011. godine dostavljena je tu`enim na odgovor putem objave u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i suda dana 15. 03. 2011. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, a u skladu sa odredbom ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~lana 383, 386 i 396. ZPP-a Federacije BiH, ~lana 12. i 13. Tarife o nagradi i naknadi za rad advokata (Sl. novine FBiH br. 22/04, Zakona o sudskim taksama TK (Sl. novine TK br. 5/09), a prema ozna~enoj vrijednosti spora, te obavezao tu`enog da tu`iocu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.492,40 KM. Isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 300,00 KM i presudu zbog propu{tanja u iznosu od 15,00 KM, tro{kova objave tu`be na odgovor i presude zbog propu{tanja u iznosu od 200,00 KM sastava tu`be po punomo}niku-advokatu u iznosu od 720,00 KM+17% PDV (122,40 KM). Sud tu`itelju nije priznao tro{kove sastava opomene, jer se ne radi o sudskim tro{kovima, te ih sud ne smatra neophodnim za vo|enje ovog postupka. Na osnovu svega izlo`enog odlu~eno je kao u izreci presude. SUDIJA Sead Had`i} Pouka: Protiv ove prsude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 i 329 ZPP .

OGLAS

Dana 10. 09. 2009. godine, tu`itelj d.o.o. „PETROL-P“ Biha}a, podnio je tu`bu protiv tu`enika „UDRU@ENJE SAN“ - Biha}, radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika na isplatu iznosa od 767,70 KM, po osnovu duga za isporu~enu robu, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA SENJA D@AFI]

52

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 057293 08 Mals Tuzla, 06. 10. 2011. godine Na osnovu odredbe ~l. 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP) TU@ENOM: „LS GEOCELL“ d.o.o. sa sjedi{tem u Tuzli, dostavlja se:

oglasi
- na iznos od 183,20 KM po~ev od 25. 07. 2007. g. pa do isplate, - na iznos od 145,40 KM po~ev od 25. 08. 2007. g. pa do isplate, - na iznos od 187,05 KM po~ev od 25. 09. 2007. g. pa do isplate, - na iznos od 869,45 KM po~ev od 25. 10. 2007. g. pa do isplate, - na iznos od 35,20 KM po~ev od 25. 11. 2007. g. pa do isplate, - na iznos od 563,15 KM po~ev od 25. 12. 2007. g. pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 260,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prijepisa presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (~l. 348. st. 4. ZPP) POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328. i ~l. 329. ZPP.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 067576 09 Mals Mostar, 12. 10. 2011. godine PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U Tu`eni: Europol, doo Mostar Radi: Isplate V.s.p. 453,37 KM

TU@BENI ZAHTJEV
1. „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 453,37 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 133,73 KM po~ev od 16. 09. 2008., te zakonske kamate do dana isplate, na iznos od 155,35 KM po~ev od 16. 10. 2008. do dana isplate, na iznos od 164,29 KM po~ev od 16. 11. 2008. te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (taksu na tu`bu i taksu na presudu) sve u roku od 30 dana. 2. Istovremeno se predla`e, ukoliko tu`enik, sukladno sa odredbama ~lanka 182. Zakona o parni~nom postupku, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).“ Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezan pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/03). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st.1. ZPP-a).a NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Sanja Za~inovi}

OGLAS
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „LS GEOCELL“ d.o.o. sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Dr. Mustafe Mujbegovi}a br. 53, radi duga v.s. 1.983,45 KM, van ro~i{ta dana 06. 10. 2011. godine donio je - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 1.983,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:

PRESUDU

STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mals 045686 11 Mals Travnik, 17. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ D.D. MOSTAR ORGANIZACIJSKI DIO: OPSKRBA ELEKTRI^NOM ENERGIJOM, OPSKRBNO PODRU^JE „CENTAR“ - POSLOVNICA VITEZ, Ul. Stjepana Radi}a bb. Vitez, protiv tu`enika „BILETI]“ D.O.O. VITEZ, Nadioci bb. Vitez, radi duga v.s. 2.849,28 KM, dana 17. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`enik da tu`itelju isplati iznos od 2.849,28 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 03. 03. 2011. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 260,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku. SUDIJA Aganovi} Ifeta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 001969 05 Mals Tuzla, 14. 10. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegov}a br. 29, protiv tu`enog „MEROS KOMERC“ d.o.o. sa sjedi{tem u Srebreniku, ul. Mar{ala Tita bb, radi duga, v.s. 1.066,30 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD BIHA] Broj: 17 0 P 023070 10 P Dana, 27. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Sablji} \enana, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „PRIZMA“, Ured Biha}, Ul. Harmanski sokak br. 52, koju zastupa generalni punomo}nik Mid`i} Ilijas, advokat iz Biha}a, protiv tu`enih Krasni} Zane i Krasni} Saliha, oboje iz Biha}a, ul. Mehmedalije M. Dizdara br. 4, radi isplate, vsp. 4.072,61 KM, bez odr`avanja ro~i{ta, dana 30. 05. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju solidarno isplate iznos od 4.072,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 07. 2010. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate i da tu`itelju solidarno nadoknade tro{kove postupka u iznosu od 608,70 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nala`e se tu`itelju da plati tro{kove sudske takse na odluku suda u iznosu od 81,50 KM u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. SUDIJA Sablji} \enana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e ovome sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 329 ZPP-a) u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje, od dana kad je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor Dana 19. 12. 2005. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 1.066,30 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to. - na iznos od 419,30 KM po~ev od 08. 05. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 257,80 KM po~ev od 08. 06. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 389,20 KM po~ev od 08. 07. 2005. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije uroku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP)a Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. (~l. 334. ZPP) U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP) Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP) Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnijena pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. (~l. 74. stav 1. ZPP) Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 042586 09 Mals Tuzla, 14. 10. 2011. godine Na osnovu odredbi ~l. 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu ZPP-a) TU@ENOM: „RIVERA“ D.O.O. sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Rudarska br. 61, dostavlja se

OGLAS
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca „SCHENKER“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i br. 9, protiv tu`enog „RIVERA“ D.O.O. sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Rudarska br. 61, radi duga v.s. 1.198,67 KM, van ro~i{ta dana 14. 10. 2011. godine, donio je - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu na ime obavljenog posla-uvozno carinjenje robe kod CI Sarajevo, plati glavni dug u iznosu od 1.198,67 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 06. 2008. godine, pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 245,00 KM, u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (~l. 348. st. 4. ZPP) POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328 i 329. ZPP-a. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

PRESUDU

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Ps-08-000-146 Tuzla, 17. 03. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Ferizbegovi} Amira, u pravnoj stvari tu`itelja „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv tu`ene DOO „Dama“ @ivinice, Alije Izetbegovi}a 51, radi duga u iznosu od 4.709,25 KM donio je dana 17. 03. 2010. godine, van ro~i{ta, sljede}u:

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mals 003899 06 Mals Livno, 04. 10 2011. godine

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

53

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 4.709,25 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 2.936,80 KM, po~ev od 25. 08. 2007. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 148,75 KM, po~ev od 25. 09. 2007. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 93,80 KM, po~ev od 25. 10. 2007. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 93,80 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 93,80 KM, po~ev od 25. 12. 2007. godine, pa do kona~ne isplate, - na iznos od 1.342,30 KM, po~ev od 25. 01. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 370,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Martina Bakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Eronet pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, protiv tu`enika DRVOTRANS D.O.O. Gornji Rujani, Livno, zastupan po direktoru Miji Papi} iz Livna, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljauje sljede}i

OGLAS
Dana 21. 02. 2006. godine tu`itelj Eronet pokretne komunikacije d.o.o. Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enika DRVOTRANS D.O.O. Gornji Rujani, Livno, zastupan po direktoru Miji Papi} iz Livna, radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu duga u iznosu od 998,98 KM za kori{tenje ERONET priklju~ka sa zakonskom zateznom kamatom, kao i tro{kovima postupka. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz, i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbo propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Martina Bakovi}

Obrazlo`enje
Tu`itelj je Op}inskom sudu dana 04. 03. 2008. godine podnio tu`bu, protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od 4.709,25 KM. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presuda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 28. 01. 2010. godine u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 12. 01. 2010. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu, sud je, a nakn uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383, ~lana 386 stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 160,00 KM, takse na tu`bu 140,00 KM i presudu 70,00 KM. Ukupno tro{kovi iznose 370,00 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Amira Ferizbegovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 P 019904 06 P Mostar, 30. 10. 2009. godine Op}inski sud u Mostaru, po sucu Jasni Marki} u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank d.d. Bosne i Hercegovine, Glavna filijala Mostar, ulica Kneza Domagoja b.b. Mostar, zastupana po z.z. direktoru Banke, protiv tu`enika Senihada Had`iomerovi}a sina Ibre iz Mostara, Zalik 10., radi naplate duga po kreditu, na osnovu ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH, dana 30. 11. 2009. godine, donio je sljede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik na ime Ugovora o dugoro~nom nenamjenskom kreditu broj 2820159925 od 18. 06 2004. godine, platiti tu`itelju dospjelo nov~ano potra`ivanje u iznosu od 3.021,64 KM (glavnicu kredita u iznosu od 2.819,05 KM, kamatu u iznosu od 202,59 KM) te zakonsku zateznu kamatu koja na iznos glavnice kredita od 2.819,05 KM te~e do dana podno{enja tu`be Sudu pa sve do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Du`an je tu`enik nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 135,90 KM sa zateznim kamatama od 30. 11. 2009. godine, do isplate, sve u roku od 30 dana.

Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelju podnesenu dana 24. 11. 2006. godine, sud je dana 13. 10. 2009. godine dostavio tu`enom na obavezan odgovor, putem Dnevnog avaza uz napomenu da su tu`ena du`ni dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`eniku, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`enik sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tu`bu u iznosu od 90,60 KM i sudske pristojbe na presudu u iznosu od 45,30 KM (50%) {to ukupno iznosi 135,90 KM. Sutkinja Jasna Marki} Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP FBiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana dostave ove presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 057109 09 Mal Mostar, 17. 10. 2011. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, protiv tu`enog Dejana Radulovi} i dr, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06) u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 16. 09. 2009. godine tu`itelj NLB Tuzlanska banka dd Tuzla podnio je tu`bu protiv tu`ene Dejane Radulovi} i dr. radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju isplati dug u iznosu glavnice od 974,55 KM, ostalih sporednih potra`ivanja u iznosu od 1.211,06 KM, sa zz kamatom koja na iznos glavnice od 974,55 KM te~e od 10. 08. 2009. godine, pa sve do isplate, sve ovo u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Mal 012173 10 Mal Grada~ac, 27. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 348 stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP), Op}inski sud u Grada~cu, sudija Alma Ali}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Kujrakovi} Elvedina iz Donje Zelinje bb., op}ina Grada~ac, radi isplate duga, vsp 1.267,15 KM, vr{i dostavu tu`be od 04. 01. 2010. godine, tu`enom, pa objavljuje slijede}i:

OGLAS
Tu`itelj je dana 04. 01. 2010. godine podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog Kurjakovi} Elvedina iz Donje Zelinje bb, op}ina Grada~ac .Tu`itelj u tu`bi navodi da tu`eni za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim ra~unima tu`itelju duguje iznos od 1.267,15 KM, pa kako je potra`ivanje tu`itelja dospjelo, a tu`eni nije izmirio svoju obavezu, tu`itelj tra`i da sud obave`e tu`enog na isplatu glavnog duga u iznosu od 1.267,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze pa do dana isplate, kako slijedi: na iznos od 456,00 KM po~ev od dana 25. 07. 2009. godine, na iznos od 359,40 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine, na iznos od 416,65 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine, na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine i na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io da sud, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u ostavljenom roku donese presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). Tu`eni je du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi ovom sudu odgovor na tu`bu u dva primjerka za sud i protivnu stranu (~l. 70. ZPP-a). Ovim putem se tu`eni pou~ava da mo`e ista}i procesne prigovore, da mo`e priznati ili osporiti tu`beni zahtjev. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 71. stav 1. u vezi sa ~lanom 334. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Ovim putem se tu`eni upozorava na posljedice propu{tanja davanja pismenog odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, jer ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, na koju tu`eni nema pravo `albe (~l. 182. i 183. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be na odgovor smatra obavljenom po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, dostava pismena }e se obaviti i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj plo~i suda. Sudija Alma Ali}

54

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 042015 11 Mal ^apljina, 24. 10. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 033229 11 Mal Konjic, 06. 10. 2011. godine

OGLAS
Dostava tu`be: tu`enom ANTO [AR^EVI], iz Prozora U pravnoj stvari, po tu`bi tu`ioca BH „Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, protiv tu`enog ANTO [AR^EVI], iz Prozora sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga, v.sp. 351,00 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Navedenom tu`bom tu`itelj BH „Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog ANTO [AR^EVI], iz Prozora, da plati dug u iznosu od 351,00 KM sa kamatom propisanom Zakonom o visini stope zakonske kamate, ra~unaju}i od dana dospje}a ra~una, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`enom tu`ba dostavljena. Stru~ni saradnik Azra Fi{i}

Op}inski sud u ^apljini u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enika Samir Krvavac, ul. Gojka [u{ka 37 ^apljina, radi isplate duga, v.sp. 489,42 KM na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a objavljuje

OGLAS
Dana, 07. 04. 2011. godine kod ovog suda je podnesena tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u protiv tu`enika Samir Krvavac ul. Gojka [u{ka 37 ^apljina, radi isplate duga u kojoj je tu`itelj predlo`io da se tu`enik obave`e da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga u visini od 489,42 KM sa zateznim kamatama po stopi iz ~lana 277. ZOO-a i to: - na iznos od 44,11 KM po~ev od 16. 08. 2010. g. pa do isplate - na iznos od 31,19 KM po~ev od 16. 09. 2010. g. pa do isplate - na iznos od 25,38 KM po~ev od 16. 10. 2010. g. pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 11. 2010. g. pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 12. 2010. g. pa do isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 01. 2011. g. pa do isplate - na iznos od 318,54 KM po~ev od 16. 02. 2011. g. pa do isplate te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, i pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem se tu`eniku Samiru Krvavac, Gojka [u{ka 37 dostavlja tu`ba na odgovor, pa je tu`enik du`an da u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`enik da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Sudija Fatima @ujo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001654 05 Mal Kiseljak, 04. 05. 2011. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`enog Marija Kristi} iz Lepenice, Gojakovac, radi isplate duga, v.sp. 536,94 KM, van ro~i{ta dana 04. 05. 2011. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 041633 10 Mal Travnik, 30. 09. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Mebrura Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HYPO-APLE-ADRIA BANK d.d., Filijala Vitez, ul. Poslovni Centar 96, Vitez, protiv tu`enog Davora Ladan iz Jajca, ul. Josipa bana Jela~i}a br. 135, radi isplate duga, v.s. 1.017,46 KM, van ro~i{ta, donio je dan 30. 09. 2011. godine, slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju plati dug u visini od 536,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 415,28 KM po~ev od 17. 08. 2004. godine i na iznos od 121,66 KM po~ev od 17. 09. 2004. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 184,50 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrt u prija{nje stanje.

PRESUDU Zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati du`no potra`ivanje u novcu na ime glavnog duga u iznosu od 1.017,46 KM, sa zakonskim kamatama po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 29. 11. 2010. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 1.017,46 KM. Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enom na odgovor putem dnevnih novina dana 17. 05. 2011. godine. Kako tu`eni u roku predvi|enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03 i 73/05) - u daljem tekstu ZPP, nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a. Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM, takse na odluku u iznosu od 30,00 KM (50%), objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni, isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. STRU^NI SARADNIK Mebrura Rosi} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 004968 05 Mals Zenica, 12. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. ul. Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enog Sagittarius export-import, ul. Gazi Husrev-begova br. 1, Visoko, radi isplate duga, v.s. 123,21 KM van ro~i{ta, dana 12. 09. 2011. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 123,21 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 47,62 KM po~ev od 17. 01. 2005. do dana uplate - na iznos od 47,30 KM po~ev od 17. 02. 2005. do dana uplate - na iznos od 28,29 KM po~ev od 17. 03. 2005. do dana uplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 042317 11 Mal ^apljina, 06. 10. 2011. godine Op}inski sud u ^apljini, sudac Dubravka So~e, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELESOM SARAJEVO, Direkcija Mostar, Mar{ala Tita bb protiv tu`enika Igora La{tro iz ^eljeva bb, radi isplate v.sp. 887,60 KM, temeljem ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu ZPP FBiH) dostavlja

kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 97,00 KM, sve u roku od 15 dana, POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Aida Pezer, s.r.

TU@BU NA ODGOVOR
Dana 05. 05. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Igora La{tro iz ^eljeva radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 887,60 KM sa zakonskim zateznim kamatama, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, te se isti obavje{tava da prilog dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sukladno ~lanku 70. stavak 1. ZPP-a, tu`enik je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Kad tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj prredlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (prresuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor se na tu`bu s privitcima predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudac Dubravka So~e

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001785 03 Mal Kiseljak, 10. 05. 2011. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`ene Miroslave Pecirep, Fojnica, Banja, radi isplate duga, v.sp. 252,71 KM, van ro~i{ta dana 10. 05. 2011. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju plati dug u visini od 252,71 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 65,41 KM po~ev od 17. 07. 2002. godine, na iznos od 85,72 KM po~ev od 17. 08. 2002. godine i na iznos od 101,58 KM po~ev od 17. 09. 2002. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 162,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

48

Dnevni avaz ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011. 55

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Golf 5, 1.9 tdi, 2005. godina, prešao 115.000 km, urađen veliki servis, ful oprema. Tel. 065 475 886 Golf 5, 1.9 tdi, 77kw, 2004. god, sreb met, 4 vrata klima, grijači sjedišta, esp, cd, 15.300 KM. Tel. 061 173 747 Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135 Golf trica 93. g., 1.4 benzin, u dobrom stanju, crvena boja, 3 vrata poluanspric, cijena 4.100. Tel. 061 426 318 Kadet kar. 88., registrovan 5. 2012. Tel. 061 571 842. Maple C31, crveni, metalik, prva registracija2008., hitno,ispod realnecijene, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100 357. Megan 1.5 dci, 2008/09. g. perfektno stanje, metalik bijeli, servisna knjiga, 2/3 vrata. Cijena je do registracije 11.400 KM. Tel. 061 493 310 Mercedes c 270 godište 2001. Tel. 061 647 500 Mercedes E 2.2 CDI, 2003., prešao 89.000 km, crni met, full, vebasto, nav, tel, dodatni alarm s blokadom, ton. stakla, kao nov, bez parnice, nije vožen zimi, extra. Tel. 061 191 191 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Oldtimer Mercedes 123 automatik 230 SE, 1980. god., benzinac, cijena 1.500 KM. Tel. 066 339 965 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, zeleni, zimske gume, limuzina, alarm zeder, reg do 03/2012., extra 9.500 KM. Tel. 062 111 100 Pasat 3, 1.6 turbo dizel, reg. do 6. mjes. 2012., cijena 5.000 KM može i zamjena za kombi 3. Tel. 061 999 265 Pasat karavan delfin 1996. godište, registrovan do 21. 07. 2012. god. Tel. 061 311 218 Pegueot 307 HDI 1.4 dizel, 2002. god., limuzina, 5 vrata, klimatronik, metalik, tek uvezen sve plaćeno. Cijena 9.800 KM. Tel. 061 156 652 Peugeot 106, 1.5 diz, 99. god, reg. do aprila 2012. g., servo, el podizači, centralna brava, 2 x air bag, cd, šiber. Prešao 120.000, cijena 5.000 KM. Tel. 061 031 039 Peugeot 407, 2008. god. Registrovan, prešao 32.000 km. Benzin 2,0. Full oprema. Tel. 061 140 988 Pežo 106 1.0 benz, 33 kv, 96. god., crveni, 2 vrata, vlasnik, 2.800 KM. Tel. 061 346 475 Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590 Pežo 407, 2005. god., 15.200,00 KM. Tel. 061 795 449 Polo 1.9 tdi 2002. god. Okrugli farovi, sivi met. Klima, abs, esp, 4 airbaga, servo, el. paket, board kompjuter, centralna brava, ocarinjen, uvoz. Tel. 061 443 295 Prodajem ili mijenjam Toyotu rav 4 amerikanac benzinac 2008. godina. Tel. 061 795 449 Renaultkangoo 2004.g. 1.5cdi, plav metalik ked vožen kao putnički, ekstra oprema, svi servisi u s. knjizi, strane table, kao nov, hitno. Tel. 061 761 812 Renault megan 1.6, 2000. god., ful oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel. 062 690 900 Reno 5, 1986. god., u voznom stanju, registrovan do 27. 10. 2011., cijena 1.100 KM. Tel. 062 921 796. Reno 5, 85. g., 1.4B, alarm, daljinsko zaključavanje table odjavljene, za zamjenu 1.400, za keš dogovor. Tel. 061 788 076 Reno megane 2007, 1,5 dci 2 vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno scenic 1999. god., 1.6 B reg. do jula 2012., klima, el podizači, air bag, dobro očuvan, cijena povoljna uz dogovor. Tel. 061 510 990 Reno skenik dci 2000. g. Metalik siva boja klima itd. Tel. 061 209 120 Scenic 2008 1.9 dci ful oprema siva perla, d klima alu felge dizel 15.300 KM. Tel. 062 111 100 Seat toledo 2006. godište prva registracija 2007. crne boje registrovan prešao 65.000, cijena 17.500. Tel. 061 169 979 Škoda fabia 1.4 Mpi, 2002. god, u odličnom stanju, zeder, stereo, klima, siva, reg. do06. 2012., nove kočnicei lanac, 122.000 km, 7.800 KM. Tel. 061 722 539 Škoda fabia 2005. god., 1.2 htp, 44 kw, sreb met, reg do 6. mj 2012. klima, airbag, cd, 9.200 KM. Tel. 061 173 747 Škoda fabia, 2003, 1.2, kupljena u ASA, prešla 110.000, plava, servisirana, klima, ABS, ESP, 7.500 KM. Tel. 062 521 844 Toyota RAV D-4D, dizel, 2005. god., tek registrovan, redovan servis, kupljen u BiH, prešao 160.000 km, paket opreme Limited, cijena 22.500 KM. Tel. 061 147 887 Volkswagen caddy - višenamjenski sa sjedištima 1997. godište, 1.9 dizel, registrovan do 8. mjeseca 2012. godine, servo, prešao 122.000 KM, urađen servis, ekstra stanje, cijena 5.400 KM fiksno. Tel. 065 472 216 VW Buba, 1999. god, 130.000 km, benzin 2.0 115 KS, ESP, multilock, alarm, ljetne i zimske gume, reg. do marta 2012, 8.000 KM. Tel. 061 133 033 VW caddy, 1.9 sd, 2002.god, 6.500 KM, može zamjena za mali auto. Tel. 062 345 800 VW golf 98. god. 20 syncro benzin (pogon na sva 4 točka), prešao 192.000 km, klima, ABS, centralna brava. Cijena 5.000 KM. Tel. 065 820 092 Za Reno 5 prodajem prednja desna vrata. Tel. 033 457 259

Automobili Prodaja 
Mitcubishi lancer, 1999., prešao 84.000, klima i ostalo, garažiran, vožen samo u ljetnom periodu, cijena po dogovoru. Tel. 063 243 865. 3364-1tt Alfa 147 ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 516 640 Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Alfa romeo 147 1.6, 2001. god., full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036 Audi 80 jaje 1.8I benzin 1988 g. registrovan. lim, motor, gume, amortizeri u vrlo dobrom stanju. Naslo. za ruke za vozača, boja crvena. Cijena 2.850 KM. Konjic. Tel. 063 521 965 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 BMV 318, limarija u ekstra stanju, nove gume, alu felge, plin, reg. Tel. 065 892 512 BMW E36 318I cupe godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme, cijena 6.000 KM. Tel. 066 284 610 Citroen (kedi) berlingo teretni 2003. god., extra stanje 19 dizel. Tel. 061 815 352 Citroen berlingo teretni havarisan, motor u dobrom stanju, prešao 40.000 registrovan do februara, 2004. godište, cijena 3.000 KM, fiksno, hitno. Tel. 061 172 727 Citroen C-4, salonsko vozilo, 2006., full oprema, prešao 64.000, 1.6 VTI, 11.000 fiksno. Tel 061 147 802 Džeta 86. g. regisrovana 3. 2012. g. Cijena 2.000. Tel. 309 272. Džip frontijera 4x4 god. 93., tdi 2.3, tek registrovan, super stanje, Zenica. Tel. 061 779 871 Fiat Tipo 1.4 benz 1990. god. neregistrovan 1.600 KM. Tel. 061 724 531 Ford escort 95. god, 1.6b, Ford 1.6d 88. god, Honda acord 2.0b 90. god, Mazda 121 90. god, Toyotu starlet 83. god, Fiat croma 89. god. Tel. 063 459 893 Ford fiesta 1.8 dizel 1999. godina, cijena 4.700 KM. Tel. 066 138 608 Ford fiesta, 1,3 benzin, tamno plava, 95 god.,reg. do 4.2012, servo, 2 vrata, red. odrzavano, cijena 3.000 KM. Tel. 061 511 036 Golf 2 D, god. 87., tek reg, 3 vrata, šiber, al felne, nove gume, duboki branici, ekstra stanje, Mostar. Tel. 066 008 665 Golf 2 GTI 8V 1985. god. Registrovan do oktobra 2012. Cijena 2.800 KM. Tel. 061 138 396 Golf 2, 1.8 benzin plus plin, servo volan, cetral brava, metalik plava, god 1987. Regristrovan do 21. 2. 2012. Cijena 1.500 KM. Tel. 063 479 961 Golf 2, 1988. godina, 1.3 benzin, crvena boja, ekstra stanje, reg. do maja 2012. Cijena po dogovoru. Tel. 061 206 504 Golf 3 karavan crni 1999., extra stanje, ful oprema, povoljno. Tel. 062 150 856 Golf 4 1.9 tdi, 2001. god. Klimatronik, abs, esp, 4 airbaga, servo, el. paket, board kompjuter, grijanje sjedišta, pranje farova, uvoz Njemačka. Tel. 061 833 257 Golf 4 karavan 1.9 tdi, 2001. god. Ful oprema 6.300 KM. Prodaja hitno. Tel. 063 105 243, 063 641 320 Golf 4 sdi 2002. godina, 5 vrata, klima, tek uvezen sve plaćeno, cijena 10.300 KM. Tel. 061 156 652 Golf 4, 1998. godina, TDI, dvoja vrata, crni metalik,malarm, multilok. Tel. 062 204 208 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784

Stanovi Izdavanje 
Izdajem dvosoban polunamješten stan sa c.g. na Otoci kod Merkura. Tel. 061 905 783. 3455-1tt Izdajem ekstra namješten jednosoban stan preko puta stare njemačke ambasade zaposlenom bračnom paru na duže. Kirija 400 KM. Tel. 066 854 161. 3499-1tt Centar u blizini Katedrale izdaje se dvosoban namješten stan. Tel. 061 480 445 Dva namještena i jedan prazan stan izdajem. Tel. 033 458 903, 062 148 909 Dvoiposoban namješten stan izdajem Čobanija 500 KM. Tel. 062 621 622 Dvos. prazan stan Trebinjska-B. Potok (blizu džamije) izdajem. Tel. 061 306 778 i 649 556 Garsonjeru iznajmljujem na Dobrinji, top namještena. Tel. 061 826 692 Ilidža - Lužani izdajem dvosoban stan na duži period, centralno grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 165 161 Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izd. dvos. namj. stan studentima ili zap. djev. priv. kuća, pos. ulaz, plin. grijanje, N. Sarajevo, 200 KM. Tel. 061 551 909 Izdajem dva stana prizemlje i sprat u Buljakovu potoku cijena po dogovoru. Tel. 061 523 014 izdajem dvosoban namješten stan u Butmiru. Tel. 062 468 461 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem Ilidža 50m2, 70m2, Dobrinja 70m2, Čengić Vila67m2, centar Patriotske L. 74m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednoiposoban namješten stan u Sarajevu ul. Trebevićka 19, cijena 300 KM + režije. Tel. 061 751 705 Izdajem jednos. stan u kući, pos. ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991, 033 226 193 Izdajem jednosobam ekstra namješten stan, bašta i šedrvan na korištenje u Dalmatinskoj. Kirija 400 KM. Tel. 062 216 604 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajemjednosoban luksuznonamješten stan kod stare njemačke ambasade. kirija 400 KM. Tel. 066 854 161 Izdajem jednosoban namješten stan sa posebnim ulazom na Pofalićima, kod Plavog granapa (kablovska, internet). Tel. 061 279 387 Izdajem jednosoban stan u novoj zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihrivode. Tel. 033/534-086. Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, potpuno nov i namješten stan. U Novom Gradu, preko puta RTV doma. Cijena 400 KM + režije. Tel. 061 706 471 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem kod pivare namješten stan, privatna kuća. Tel. 061 109 585 Izdajem kuće u ulica Antuna H., dvoetažna+ bašta + garaža. Borak,kuća dvoetažna, 650 KM, Dobojska, stan u privatnoj kući, 132 m2, povoljno. Tel. 062 959 129 Izdajem lijepo namještene i renovirane stanove: Marijin Dvor 50m2, 95m2, Bare - Šip 70m2, Hrasno 37m2. Tel. 061 522 190 Izdajem manji namješten dvosoban stan dvjema studenticama, ul. Vrazova, Centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100

Potražnja 
Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah! Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem kombi neregistrovan, neispravan, niže vrijednosti, za magacina. Tel. 061 504 877 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Kamioni 
MB atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Mercedes vito 108 cdi, god. 2000., teretni, uvezen, cijena 7.600 KM. Tel. 062 536 237 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., teretni, cijena 5.600 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem Isuzu kombi, putnički, dizel, godište 1996. Tel. 062 359 999 Prodajem kamion hladnjaču, moguća zamjena za kombi maxi volumen. Tel. 061 130 545 Prodajem Renault trafik kombi, 2002 god. putnički 8 sjedišta puno opreme. Cijena po dogovoru. Tel. 061 106 385 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretni, plaćena carina i PDV, cijena 5.900 KM. Tel. 062 536 237

Motocikli 
BMW R1100S 2004. g., vrlo povoljno. Tel. 062 600 111 Prodaje se dječiji motor na gas pogodan za uzrast od 3 do 6 god. Kupljen u Peg Peregu u Mo. Cijena 150 KM. Rondo Mostar. Tel. 036 331 677

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Prikolica za 14-ku traktor. Tel. 063 150 753 Prodajem čeličnu felgu sa Mishelin gumom 205/55/16 za Peugot 407. Tel. 061 269 186 Prodajem dijelove za golf 2, dizel motor i dijelovi u ekstra stanju. Tel. 062 639 450 Prodajem gume zimske semperit 175-65/14 i čelične felge za Pežo 206, 250 KM. Tel. 061 247 399 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem skoro nove zimske gume Sava eskimo 3. 185-55-R15. 2 komada povoljno 140 KM. Tel. 061 827 893 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Prodajem za Kia sportage 4 alumunijske felge, alternator i anlaser i prodajem dijelove karoserije, vrata i poklopac motora. Prodajem i prednje amortizere sa oprugama. Tel. 061 254 038 

Izdajem namješten jednosoban stan. Terezija 38/3. Tel. 061 228 261 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studentima naspram stadiona Koševo Sarajevo. Centralno grijanje, TV. Cijena 320 KM plus režije. Tel. 061 185 878 Izdajem namještenu garsonjeru na Bistriku. Tel. 033 538 110, 062 138 782 Izdajem namještenu garsonjeru studenticama, privatna kuća na Grbavici. Tel. 063 459 893 Izdajem namještenu sobu sa centralnim grijanjem i kablovskom ozbiljnom, zaposlenom muškarcu. Novo Sarajevo. Tel. 659 895, 063 762 092 Izdajem opremljenu garsonjeru u centru. Tel. 061 552 931 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Izdajem sobu djevojci. u priv. kući na spratu gdje stanuju dvije djevojke, 150 KM, grijanje uračunato, ul. Posavska Hrasno. Tel. 061 904 144 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat bračnom paru ili studenticama u Starom Gradu. Tel. 062 272 637 Izdajem sprat kuće Ilidža, strancima, zaposlenim osobama, komplet namješten. Tel. 033 637 494, 061 257 567 Izdajem sprat kuće, Reljevo, cijena 150 KM, mogućnost korištenja voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240 Izdajem stan u privatnoj kući, Bistrik, kompletno namješten, 65 m2, na duži period. Tel. 063 068 333 Izdajem stan, Saraj Polje, 55 m2, nenamješten. Tel. 063 068 333 Izdajem stan, Saraj Polje, trosoban, potpuno namješten stan na duži period. Tel. 062 943 493 Izdajem studentima namješten jedn. stan i namještenu garsonjeru u priv. kući na Mejtašu, sve zasebno. Tel. 061 216 911 Izdajem trosoban stan potkrovlje privatna kuća poseban ulaz. Povoljno, zvati poslije 18. Tel. 033 630 434, 061 923 762 Iznajmljem stan 70m2, Titova, 2. sp., Logavina, 4. sp. 60m2, Vrazova, 60m2, 1. sp, Semira Frašte, 60m2, 8. sp., Jatov neboder, luksuzno opremljen, 4. sp. Tel. 062 959 129 Iznajmljujem jednosoban stan na Koševu, lijepo namješten, 400 KM. Tel. 061 899 209 Iznajmljujem stan na Višnjiku. Tel. 061 224 174 Iznajmljujem trosoban namješten stan studenticama. Stan ima centralno grijanje i nalazi se na Otoci. Tel. 062 671 747 

Iznajmljujem trosoban namješten stan, Hrasno, etažno grijanje, stalno topla voda, kablovska, internet, parking. Tel. 616 160 ili 062 203 036 Jednos. stan namješten ženskim osobama ili mladi bračni par, S. Behmena. Tel. 033 464 772, 061 566 878 Kuću izdajem 100 m2, PVC-stolar., namješteno, bašta u Binježevu. Tel. 033 511 963 Namješten dvos. stan izdajem, Bistrik - Medresa. Tel. 061 108 770 Namješten dvos. stan sve odvojeno, grijanje drva, osobama bez auta. Tel. 647 362 Povoljno izdajem dvosoban nenamješten stan na Ilidži. Tel. 061 852 099 Povoljno izdajem sobu studentici, strogi centar grada, grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 033 201 477 Saraj Polje u zgradi trosoban namješten stan na duži period. Tel. O61 462 317 Sobu izdajem blizu med. i građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Stan izdajem 70 m2, namješten, garsonjera 30 m2 namješteno, TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665 Za dva studenta u ul. Hamdije Pozderca kod Bosmala garsonjeru izdajem. Tel. 066 659 872

Prodaja 
Prodajem dvoetažni stan, top adaptiran, na Ilidži, naselje Pejton, veličina 130 m2, Povoljno, obezbijeđeno finansiranje. Tel. 066 854 161. 3499-1tt Trosoban stan prodajem, 79m2, novogradnja, Sarajevo, A. Buće, odmah na početku. Tel. 065 449 120. 12852-1Ndž Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajemdvoetažni stan,85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar grada 109kv polupotkrovlja useljivo papiri uredni. Tel. 061 935 477 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja 1 FBiH, stan 87m2, troiposoban, 1. sprat, balkon. Tel. 062 141 072 Dobrinja C-5, prodajem stan 100 m2, I sprat, etažno grijanje. Tel. 033 472 142 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128

56

Ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz 
Agencija Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu i posreduje pri prodaji nekretnina uz proviziju od 3%, te unajmljuje nekretnine za poznate klijente. Tel. 061 170 254 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Ovlaštenoj agenciji Palma potreban stan u centru na godinu strankinju. Tel. 061 142 704 Potreban dvosoban namješten stan Grbavica - Č. Vila do 500 KM (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban manji fino namješten stan u zgradi za najam za zaposlenu ženu na 18 mjeseci (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potrebni stanovi za izdavanje i prodaju poznatim klijentima. Tel. 061 269 835 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203 127 Student traži povoljan stan u Travniku na izdavanje (najam). Tel. 061 690 240 Tražim stan u blizini Kliničkog centra. Tel. 061 338 542 Živim s mužem, nemamo djece, pomagali bi starijoj ženi ili čovjeku koji nemaju nikog u plaćanju režija i kućnih poslova, protiv usluga prepis nekretnine. Tel. 063 148 281 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na parceli od 5.000 m, papiri uredni, u Reljevu kod doma. Tel. 062 421 196 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Busovači, dvije etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061 479 616 Prodajem kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Može i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Prodajem kuću u Hrasnici dupleks 1/1. Tel: 061 194 841 Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću u Sarajevu na Pofalićima, 100m od glavnog ulaza u Fabriku duhana Sarajevo, 2 etaže zasebnog ulaza 116m2. Dvorište 55m2. Kuća useljiva. 70.000 KM. Tel. 062 619 361 Prodajem kuću, dva sprata, plinsko grijanje, sa podrumom i garažom. Tel. 061 491 463 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem useljivu kuću na Jablaničkom, Čelebići 700 m zemlje, 10 m od jezera, svi priključci, 1/1, uzimam vozilo u račun. Tel. 066 845 174 Prodajem vikendicu u Hadžićima Kasetići useljiva sa 288 kvadrata zemlje voda, struja. Papiri uredni 1/1. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 540 237 Prodajem vrlo povoljno useljivu kuću sa dva stana iznad Hrida. Tel. 062 150 856 Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva kuća novije gradnje 200 m2 na placu od 400 m2, sa garažom, svim priključcima i urednim papirima. Cijena po viđenju i dogovoru. Tel. 061 153 130 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Izdajem poslovni prostor 190 m2. Kod porodilišta Jezero uz glavnu cestu. Pogodan za sve namjene, 20 parking mjesta. Cijena po dogovoru. Tel. 061 170 254 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem poslovni prostor, Bistrik, 16+16m2, glavna ulica. Tel. 063 068 333 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Kupujem poslovni prostor oko 20 m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061 218 275 Nedžarići izdajem autopraonu komplet opremljena. Tel. 061 244 166 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat idealno za urede. Tel. 061 558 932 Poslovni pod kiriju Titova od 150 m2, namjena za edukacija također od 800 za kancelarijski. Tel. 061 288 939 Prodajem dvoetažni poslovni prostor u Vogošći prizemlje 32 sprat 42 i potkrovlje 42 kvadrata, 200.000 KM. Tel. 061 966 072 Prodajem lokal u centru Doboja 38m2, može i zamjena za Sarajevo stan. Tel. 066 772 002 Prodajem poslovni prostor u Vogošći 38 m2, vlas. 1/1. Tel. 061 149 183 Prodajem polovna drvena balkonska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem punu ciglu formata 25 x 12 cm. Tel. 066 711 208 Prodajem za sprat kuće stolariju povoljno. Tel 065 027 864 Prodajem odličan francuski ležaj, trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 062 992 312 

Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 d0 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 38, 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 063 894 278 Povoljno. Prodajem stan na Stupu Nukleus 31.58m2, parking, grijanje, klima, telefon, internet i kablovska obezbijeđeni. Tel. 033 639 190, lok.116 Povoljno. Prodajem stan na Stupu Nukleus 44,87m2, parking, grijanje, klima, telefon, internet i kablovska obezbijeđeni. Tel. 033 639 190, lok.116 Prodaje se ili izdaje dvosoban stan na Dobrinji, kvadrant c5, prvi sprat, plin. Tel. 066 138 608 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem 2-soban stan, 54 m2, peti sprat, nema lifta, Čengić Vila, kod osnovne škole, papiri uredni, 90.000 KM. Tel. 061 172 600 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan na Ilidži 130 kvadrata hitno i povoljno. Obezbijeđeno financiranje bez kamate i bez banke. Tel. 064 4040 387 Prodajem dvoetažni stan na Ilidži, top adaptiran, namješten, hitno i povoljno. Tel. 066 854 161 Prodajem dvosoban stan (46 m2) na 1. spratu, renoviran, namješten na Mejtašu iznad bivše njemačke ambasade, cijena 115.000 KM. Tel. 061 185 055 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem dvosoban stan na Čengić V., 54 m2, ul.Džemala Bijedića, 2. sprat, 90.000 KM i jednosoban stan u Bosanskoj, 2. sp., 39 m2, ima balkon, 60.000 KM. Tel. 066 801 737 Prodajem extra renoviran stan na Višnjiku 38 m2, cijena po dogovoru i viđenju stana. Tel. 061 155 617 Prodajem garsonjeru u Sarajevu. Naselje Bjelave ul. Bjelave 22 m2. Osvijetljen. Vlasništvo 1/1. Neposredna blizina mnogobrojnih obrazovnih institucija, 44.000 KM. Tel. 062 619 361 Prodajem jednosoban stan 36 m2 u Hrasnom, Trg Heroja I sprat. Cijena 57.700 KM. Tel. 061 376 872 Prodajem jednosoban stan 39 m2, Koševsko Brdo, Muhameda Hadžijahića, II sprat. Tel. 061 434 507 Prodajem polu-podrumski stan od 68 kvadrata na Dobrinji 4. Ul. Gandijeva 2. Useljiv odmah. Fiksna cjena 50 hilj. KM. Tel. 062 736 612 Prodajem stan Dolac Malta 53 m2, 12. kat. Tel. 036 807 585 Prodajem stan Envera Šehovića 52 m2/3 spratu, Fetaha Bećirbegovića 60 m2/6 spr. Tel. 066 772 002 Prodajem stan na Bjelavama, 40 m2 + balkon, povoljno 73.000 KM. Tel. 061 286 603 Prodajem stan na Dolac Malti naselje Hrasno, potpuno renoviran, 38 kvadrata, u upotrebi dva lifta, 5. sprat, blizu džamija, 85.000 KM, ul. Aleja lipa 65. Tel. 062 185 572 Prodajem stan na Grbavici 37m2/3 spr., 56m2/7. spr. Tel. 061 856 041 Prodajem stan na Skenderiji 81,20m2 novogradnja. Tel. 033 639 190, lok 116 Prodajem stan u Bihaću 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u centru Rogatice, 64 m2. Tel. 066 281 981 Prodajem stan u Sarajevu. Pofalići, ul. Pofalićka 40m2 + podrum 10m2. Nedavno adaptiran, 100m od glavnog ulaza u Fabriku duhana Sarajevo. Cijena 62.000 KM. Tel. 062 619 361 Prodajem stan u Vogošći 51 m2, 60.000,00 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem stan Zmaja od Bosne 86m2/2. kat, Branilaca grada 73m2. Tel. 061 856 041 Prodajem stan, 100m2, centar grada u blizini Medicinskog fakulteta. Ima i parking mjesto. Tel. 061 558 932 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnjinaStupu ugrunčencijena1m2 1350 km sa PDV-om. Tel. 061 548 023 Prodajem veći jednosoban stan na Grbavici preko puta ambulante 57,88m2, Isprat, centralnogrijanje, dva balkona 116.000 KM. Tel. 061 206 985 Vogošća dvoiposoban stan i garaža naselje Tomo Mendeš. Tel. 062 009 475

Bijela tehnika 
Primam na poklon mašinu za veš ili kupujem uz minimalnu cijenu. Tel. 063 375 402 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM, mašina za suđe Elin 180 KM, mikrovalna 80 KM, tlakomjer digital 40 KM. Tel. 061 262 516 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja,plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem veš mašinu, 230 KM i TV 50 KM. Tel. 061 507 598

Kompjuteri 
Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop. Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici... Tel. 061 700 863 PC serviser nudi usluge povoljno i kvalitetno. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044 Servis (opravka) računara. Instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija, ugradnja komponenti. Dolazak besplatan. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Servis i nadogradnja kompjutera! Instalacija windows os 25 KM. Poklon besplatno čišćenje računara od prašine i brza dg., besplatan dolazak na adresu, garancija. Tel. 061 350 344 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Enter nudi dizanje sistema xp, win7, podešavanje routera, umrežavanje, sve uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 063 585 935 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija + ruter. Dolazim na Vašu adresu. Tel. 061 243 611 Servis računara, instalacija windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, zaštita od virusa, spašavanje podataka, dolazak besplatan! Pozovite 062 256 035

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Kupujem peć kraljicu do 80 KM, zvati od 11 do 15 h. Tel. 061 817 072 Plinska peć od 11 kw, kuhinjski bojler 5 litara, motori za škinju i veš mašinu. Tel. 061 530 314 Plinska peć Thermosole 2.98, 250 KM. Tel. 061 500 354 Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294 Prodajem dvije norveške peći Jotul u extra stanju. Cijena po komadu 350 KM. Tel. 062 474 657 Prodajem peć za centralno grijanje 21 kw, Buderus sa plamenikom na lož ulje. Peć može i na plin. Tel. 063 352 400 Prodajem TA peć AEG 3 kw cijena 150 KM, bojler plinski Vaillant 28 kw dimnjačni cijena 1.700 KM. Tel. 063 369 652 Prodajem termo peći trojka i petica. Tel. 033 695 270

Zamjena 
Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Stan u Sarajevu, K. Brdo 38 m2, mijenjam ili prodajem, zamjena od Ilidže do Hadžića uz dogovor. Tel. 062 110 722 U Bratuncu mijenjam 8 dun. zemlje za odgovarajuće u KS. Tel. 033 699 153 Useljivu kuću iznad Hrida vrlo povoljno sa 2 stana. Tel. 062 150 856

Garaže 
Izdajem garažu - Breka (ul. H. Polovine). Tel. 061 218 837. 3449-1tt Izdajem garažu na Breci kod OMV pumpe. Tel. 061 236 719 Izdajem garažu pored Vranicinih nebodera. Tel. 061 700 272 Izdajem garažu Skenderija - Podgaj. Tel. 061 379 574 Izdajem garažu u Hrasnom Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Izdajem garažu u Sarajevu, Breka! Tel. 061 774 920 Izdajem garažu u stambenoj zgradi kvadrant Otoka. Tel. 062 226 898 Prodajem garaže na Ciglanama iza Robota. Tel. 066 772 002

Zemljišta 
Malešići Donji prodajem dva duluma placa pod voćem, put, struja, voda. Tel. 061 217 897 Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Poljine, prodajem zemlju za vikendice 8 + 2 duluma, put, voda, struja, povoljno. Tel. 066 669 696 Prodajem dulum zemlje Misoča Ilijaš. Tel. 061 333 245 Prodajem ili mijenjam u Tarčinu plac sa ruševnom kućom za Zvornik Karakaj. Tel. 061 583 708 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem plac za gradnju 300 m2 sa građ. dokumentacijom, sve 1/1. Tel. 065 328 017 Prodajem tri duluma zemlje, Kakanj blizu autoputa. Tel. 062 555 599 Prodajem zemljište 3 duluma može i u parcelama Rakovica, Bistrički potok. Tel. 062 346 727 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2, zemljište je uz asfaltni put. Tel. 061 170 254 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Vogošća, Donji Hotonj II. Prodajem građevinsku parcelu udaljenu 600 metara od pumpe Hifa. Tel. 065 995 852 Zemlju u Tarčinu kupujem. Tel. 061 154 540

Kuće 
Brčko Kolobara, prodajem kuću 132 m2 i garažu ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. 061 172 581 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. Tel. 065 877 065 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Nedžarići kuća dupleks, dobra lokacija, 120 kv stambenog, 2 kupatila, grijanje, prozori, fasada, sve novo zasebno ograđeno garaža autopraona, 65.000 eura. Tel. 061 244 166 Nišići, Jelik, prodaje se novosagrađen vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, sve priključke, udaljen 100 m od mag. puta. Cijena po viđenju. Tel. 061 153 130 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem dvije kuće, šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ili mijenjam novu duplex vilu u Turskoj / Izmir - Kusadasi 140 km2 za odgovarajuću nekretninu isključivo u Sarajevu. Tel. 061 190 610 Prodajem kuću 10 x 8 m, na M. Raskršću, stara pruga nova i useljiva. Cijena po viđenju. Tel. 061 566 453 

Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartman na Bjelašnici, 52m2, 15m od hotel “Maršal”. Spavaća soba, kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa direktnim pogledom na stazu. Privatni parking. Cijena 170.000. Tel. 062 504 855 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, sa balkonom, extra namješten, kamin, etažno grijanje, ll sprat, lift, pogled na stazu 2.500/m2. Tel. 061 571 199 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prodaje se namješten apartman 57 m2 na Bjelašnici sa kaminom, centr. grijanjem, TV, ostavom za ski opremu i terasom s direktnim pogledom na staze. Cijena po viđenju. Tel. 061 153 130 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2. Tel. 061 558 932

Kućni ljubimci 
Izgubljen pas doberman na području Sarajeva, Ilidža. Nalazaču slijedi vrijedna nagrada. Tel. 061 804 413 Poklanjam mače, rasno, ozbiljnoj osobi. Tel. 062 105 155 Prodajem 9 mjeseci starog haskija, mužjak sa plavim očima i papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem extra štenad pit bull od dobrih roditelja, prodajem ženku bullmastiff sa papirima 2 godine. Tel. 062 952 950 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem patke mandarinke i karolinke 120 KM. Paunove 2 godine stare 100 KM. Tel. 065 849 424 Prodajem Posavskog goniča oštenjen 25. 06. 2008. od odličnih roditelja. Papiri uredni, odličan krmar na tragu i odličnim ocijenjen (Dejvi). Tel. 061 784 815 Prodajem ženku njemačkog ovčara sa papirima, stara 5 mjeseci. Tel. 061 032 324 Rotwajler star 14 mj extra izgled krupan pogodan za čuvanje objekata može zamjena za mob telefon i slično, može dostava. Tel. 062 758 939

Telefoni 
Kupujem polovne i neispravne mobitele. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem mobitel Nokia N95, 8GB, očuvan, nova baterija. Cijena 140 KM fiksno. Tel. 061 908 900 Prodajem Samsung u800 100 KM, Motorola z3 60 KM, htc legend 340 KM, Nokia 6610i 30 KM, svi tel su u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodaja TV Samsung 61cm, 150 KM. Tel. 061 262 516 Prodajem Samsung TV, ekran 51 cm, kao nov, garancija 15 dana. Cijena 80 KM. Tel. 066 676 091 Prodajem Sony pl 2, 2 džojstika, 5 igrica, tanka konzola. Tel. 061 157 571

Ostalo 
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg hranjene domaćom hranom. Tel. 065 944 365, 057 350 955 Prodajem japanske patke par 30 KM i ćurke za klanje kilog. 10,50 KM meso. Tel. 065 998 134 Prodajem mlade pijetlove, kolumbija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294

Mašine 
Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Može i kompenzacija. Povoljno. Tel. 061 163 894

Poslovni prostori 
Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem kanc. ili sl. kod N. pozorišta 300 KM. Tel. 061 729 536 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem nov prostor 620m2 na Stupu preko puta crkve, pogodan za proizvodnu halu, skladište i slično. Tel. 061 571 199

Namještaj 
Prodajem komodu za TV crna, masivna sa staklenim vratima, krevet sa madracom boja drveta. Tel. 061 419 213 Prodajem komplet namještaja za dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i stol sa policama, sve u kompletu. Očuvano sa kvalitetnom izradom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 033 114 Prodajem krevetić nov nekorišten za bebe, puno drvo, dođe i nov modrac u njemu, cijena 80 KM. Tel. 062 960 839 Prodajem neotpakovanu kuhinju sa uglom i ulazna drvena vrata nova, cijena po dogovoru! Tel. 061 689 140

Ostalo 
Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodaje se građ. materijal sa kuće u odličnom stanju crijep, građa, stolarija, metalna kapija, ograda i dr. Rakovica, Šamin gaj 36. Tel. 063 725 456 Prodajem nova ulazna blindirana vrata sa štokom. Tel. 033 219 808, 062 417 684 Prodajem nova ulazna drvena vrata sa štokom. Tel. 033 219 808

Potražnja 
Agencija Palma traži stan za najam bliže centru za poznatog klijenta. Tel. 061 142 704 

Prodajem 2 Oxford enciklopedije D-F i druga F-G povoljno 40 KM na području Hercegovine. Tel. 063 784 874 Prodajem knjige beletristika. Tel. 061 303 466 Prodajem knjige Orhana Pamuka. Tel. 061 303 466 Prodajem knjige za školsku lektiru - osnovna škola. Tel. 061 303 466

35
Dnevni avaz ponedjeljak 14. novembar/studeni 2011. 57 
Ozbiljna žena hitno traži plaćen posao. VSS,engleski, portugalski, računari. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519 089 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast food. Tel. 062 313 971 Potreban pica majstor hitno. Uslovi povoljni. Tel. 062 205 274 Potreban radnik za rad u cafeu Pirates pub. Tel. 061 135 657 Potrebna djevojka za rad u kafiću Hill na Breci, iskustvo nebitno. Tel. 062 952 382 Potrebna djevojka za rad u sali na posluživanju, picerija Roma. Tel. 033 203 005 Potrebna radnica za pravljenje pite buregdžinica Palma Binježevo kod Hadžića. Tel. 061 564 455 Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u Hrasnici. Tel. 062 535 569 Potrebni frizeriza radu salonuBeta, Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239 626 Restoranu “Bistro”,na Ilidži, Blažujski drum 72. do Energopetrolove pumpe potrebna kuharica i djevojka za usluživanje. Prijava obavezna. Doći lično. Tel. 062 736 612 Restoranu na Grbavici potrebne dvije radnice za posluživanje. Tel. 061 311 961 Restoranu Stari orah potrebna konobarica prijava obavezna plata redovna. Tel. 061 345 472 Tražim djevojku za rad sa djetetom, peti razred, engleski i matematika. Tel. 061 927 704 Tražim konobara ili konobaricu za novootvoreni restoran, centar Starog Grada kraj tramvajske stanice. Tel. 061 325 341 Tražim kuharicu ili kuhara za bosansku kuhinju, centar Starog Grada kraj tramvajske stanice. Tel. 061 325 341 Tražim osobu koja zna peči jnjetinu i peči na saču.Novootvoreni restoran centar Starog grada kraj tramvajske stanice. Tel. 061 325 341 Tražim posao njegovateljice, imam iskustvo, isključivo prihvatam nepokretne pacijente. Tel. 061 547 933 Tražim posao u Mostaru kao pomoćni radnik u restoranu, šanker i slično tome, imam iskustva, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 271 613 Tražim posao vozača, posjedujem vozačku B, C i E kat. Tel. 062 010 803 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer-građevine), jednagodradnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, 20 godina, djevojka. Tel. 062 722 053 Tražim posao, čuvala bih starije osobe, održavanje stanova, čuvanje djece, imam iskustvo, samo ozb. ponude. Tel. 066 974 166 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju ratnu odštetu i dionice dolazim na adresu isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, dionice, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 836 657 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Mašina za zašivanje vreća - ručna sa opremom, garancija, povoljno. Tel. 061 754 503 Prodajem 60m sijena nebalirano (prošla iova godina). Fiksno1.000 KM. Grahovčići - Travnik. Tel. 064 4057 286 Prodajem alat gedore, ključevi. Profesionalni alat njemačke proizvodnje. Tel. 061 588 178 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem Braun mrežice i el. aparate za brijanje. Kupujem njemačke marke i austrijske šilinge. Tel. 061 323 906 Prodajem daske od regala. Tel. 468 450 Prodajem domaću rakiju šljivu garantovano dobra, stara tri godine, 40 litara. Tel. 033 473 372 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem dvije muške kožne jakne, dvije muške zimske jakne, nekoliko tinejdžerskih jakni jesen - zima i ženski kožni dugi mantil - sve ekskluziv. marke. Tel. 062 844 933 Prodajem iz Njemačke veću količinu raznovrsne robe: garderobu 0.20 KM, sakoi 1 KM, jakne 1 KM, obuća 1 KM, izgleda kao novo i moderno, pogodno za dalju prodaju. Tel. 066 115 498 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju. Tel. 061 208 707 Prodajem metalne potpazušne štake, 30 KM. Tel. 061 347 362 Prodajem novu mušku i žensku odjeću radi zatvaranja butika. Povoljno! Tel. 061 270 277 Prodajem orginal viagru pfizer 4 komada od 100mg pakovanje 30 KM. Akcija Cialis 4 komada od 20mg pakovanje 28 KM. Kamagra gel 6 KM pakovanje 7 komad 42 KM, dostava. Tel. 061 504 982 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 46 stepeni stara 8 godina (domaći voćnjaci) 1l - 15 KM. Sijeno nebalirano 1 kg - 20feninga 60 m. Travnik - Vitez. Tel. 066 472 482 Prodajem sadnice voća, sve vrste čačanske šljive, stelna, biljska, slatkulja arzenka, 2 KM sadnice su visoke 2m i debele zvati svakim danom. Tel. 062 312 143 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu do 30 kg i 300 kg nove. Tel. 061 618 483 Pronašla sam ključeve na Vrelu Bosne sa privjeskom Josipa Broza Tita. Tel. 063 602 136 Velika akcija drva i uglja bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 904 662 Velika akcija drva i uglja bukova cijepana drva 65 KM, ugalj Kreka 90 KM, kocka Banovići 150 KM, prevoz besplatan. Tel. 061 241 957

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000 

Prodajem dijamantni prsten ružica, 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2885-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 12358-1Ndž VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAREM opravke starih i ugradnja novih bojlera, sanitarija, kupatila, česmi, šolja, osigurača, indikatora i sl. Tel. 061 222 228. 12693-1Ndž TEPSER S.O.D. - profesionalnim mašinama čistimo: unutrašnjost auta, namještaj, tepihe (rese), itisone i kamene podove (zaštita). Tel. 061 524 461, 033 200 003. 3402-1tt Adekvatan ovlašteni TV servis od Sonija,Samsunga,servisira isvedruge marke TV, DVD i video aparata uz garanciju. Tel. 033 650 400, 061 157 382 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar - sve vrste elektro-usluga popravka i ugradnja instalacija i kućnih aparata. Tel. 061 261 909 Električar usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Izvodimo: građevinske radove, malterisanje, termo stiropol izolacije, keramiku, moleraj i dr. Tel. 061 788 076 Keramičar vrši usluge postavljanja pločica, cijena 8 KM po m2. Tel. 033 444 630, 061 511 249 Keramičarske usluge uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Molersko farbarske usluge. Tel. 063 165 101 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket šipod laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar - stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja. a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 TV servis vrši popravak svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja, mogućnost izbora štofa po štof karti, prevoz do radnje besplatan. Tel. 061 210 832 “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 “Servis zdravlja” uništavamo žohare, ruse, stjenice, buhe, moljce, komarce, miševe, itd. Tel. 033 219 761, 061 928 535 “Specijalni tretmani”protiv žohara, moljaca, mrava, buha, stjenica, miševa, itd. Tel. 033 219 761, 061 234 026 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Agencija Vitalis nudi medicinske usluge čuvanja i liječenja starih i iznemoglih osoba. Već 10 godina zajedno. Tel. 061 700 272 Autoprevoz kombijem selidbe, odvoz kabastog namještaja i šute. Obezbijeđena radna snaga brzo uslužno i jeftino. Tel. 061 378 166 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čistimo kuće i poslovne prostore. Pazila bih stariju osobu 4 sata. Tel. 061 815 047 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Kiper kamionom sa kranom i mini bagerom radimo istovar, odvoz šute, iskope temelja, uređenje površina drenaže... Tel. 061 158 784 Kombi prevoz namještaja i selidbe povoljno bez oštećenja, odvoz kabastih stvari i šute, sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Kombi prevozputnika selidbeodvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Najjeftinija registracija i prevod vozila u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 316 911 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Održavamo stanove, kuće i posl. prostore. Također i čuvanje starih osoba po potrebi. Ovaj mjesec jeftinije. Tel. 061 815 047 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bi stariju gospođu ili dijete, može i u svom stanu. Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Zubne proteze izrada u toku dana povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih protezam radimo i vikendom. Tel. 061 141 544 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418. 

Prodajem kombinovanu bendž klupu, ravnu šipku za tegove i 80 kg tegova, bucica od 5 kg gratis, cijena 400 KM. Tel. 064 403 8396 ili 061 408 229 Prodajem sobni digitalni bicikl, uvezen iz Austrije cijena 150 KM, Sarajevo. Tel. 061 142 543 Prodajem sobno biciklo, u odličnom stanju sa mjeračem kilometraže, pulsa, prikaz sagorijevanje kalorija, 5 brzina. Cijena 120 KM. Tel. 063 894 601 Prodajem stoza stonitenis narasklapanje nov upakovan. Tel. 061 763 742

Intelektualne 
Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Daje profesor uspješno i povoljno instrukcije iz matematike, fizike, informatike, statike, statistike i elektrotehnike. Uspjeh zagarantovan! Tel. 061 390 983 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sa engleskog na bosanski jezik i sa bosanskog jezika na engleski. Dolazim na kućnu adresu. Tel. 062 759 033 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije iz hemije i engleskog jezika (Bakalaureat inz. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Diplomirani inžinjer elektrotehnike vrlo povoljno daje instrukcije iz matematike i fizike za osnovce i srednjoškolce. Dolazim na kućnu adresu. Tel. 062 992 799 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije i prevodi iz njemačkog jezika. Tel. 061 235 229 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, Sarajevo. Tel. 062 672 858 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Prof. francuskog, ovlašteni sudski tumač - prevodi tekstove i dokumente s francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti daje instrukcije i povoljno lektorira tekstove. Tel. 061 824 988 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi. Tel. 033 657 038, 061 556 700 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Projektovanje, 3D modeli, idejni projekti, statički proračuni, najpovoljnija ponuda, www.3dprojekt.tk. Tel. 061 461 893 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 

Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova. 2000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem lovački karabin 8,57 7,9 milimetara sa papirima u ekstra stanju 700 KM. Tel. 065 915 853 Prodajem pištolj CZ 7.65 licima sa odobrenjem 400 KM. Tel. 063 488 132 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 Prodajem značke 1 KM 4 komada. Tel. 033 678 216 

Potrebna djevojka za ispomoć u domaćinstvu, plaća po dogovoru. Tel. 065 449 120. 12558-1Ndž Potrebna komunikativna i odgovorna radnica sa iskustvom. “INN SPORT” - Importane centar. Razgovore vršimo svaki dan od 16 - 20 h. 3488-1tt Frizerskom studiju Emana potrebna 1 radnica muško - ženski frizer i učenica. Mob. 061 555 788, 062 256 504. 3493-1tt Autopraonici na Ilidži potreban radnik sa iskustvom u praksi za vulkanizera i za pranje auta. Zvati poslije 20 sati. Tel. 066 893 116 Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786 Firma Efekt zdravlja Sarajevo zapošljava u stalni radni odnos ili honorarno za poslove marketinga ženske osobe 35 godina starosti i više, mogu i braćni parovi sa prostora sarajevskog kantona. Tel. 061 137 958 ili 033 546 50 Hitno tražim posao kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u agenciji butik i trgovina. Tel. 066 265 724 Kompanija Royal Wool sa sjedištem u Banja Luci raspisuje konkurs za radno mjesto prodajni predstavnik. Tel. 051 509 720, 051 509 710 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Motel na moru traži u Sarajevu, Tuzli, Zenici i B. Luci osobu za dodatnu zaradu (prodaja aranžmana) plaća za svaku grupu i ugovor procentualno. Tel. 063 142 757 U prodaji su bukova drva cijepana, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Banovići) kocka, orah 150, (Kreka) drveni 90 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12636-1Ndž “Najskuplji ogrijev” Bukova cijepana, čutci, matrice - ugalj drveni, kreka, a sve pakujemo u vreće! Tel. 062 535 175. 12826-1Ndž “SUHA KO BARUT” Bukova drva cijepana, ćutci, metrice i balvani od 35 do 65. Drveni ugalj kreka 85, bez prašine, kameni ugalj Banovići (kocka, orha) 150. Bukovi briketi 180 t. Ogrjev pakujemo u vreće. Drva 5, ugalj 6, briket 5. Idealna kombinacija (1 m+tona kreke 150). Dostava kombi i kamion! Tel. 062 669 739. 12825-1Ndž Prodajem ortopedski krevet sa tri motora nov - njemački. Tel. 061 199 760. 3482-1tt Prodajem povoljno tri vrste ugostiteljskih stolica. Zvati do 16 h. Tel. 062 213 788. 3484-1tt Drva bukova prodajem 70 KM. Tel. 061 158 784 Kupujem deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice firmi, fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem deviznu štednju. Isplata odmah. Tel. 063 723 595 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 12526-1Ndž

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N.

58

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 034599 07 Mals Mostar, 10. 10. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 038003 08 Mals Mostar, 18. 10. 2011. godine Op}inski sud u Mostaru, sudija Ramiza Karad`a, u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, zastupana po zakonskom zastupniku direktoru, protiv tu`enog XL LOKOT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem na adresi Kralja Tomislava br. 16 Mostar, radi isplate duga v.sp. 1.555,03 KM, dana 19. 01. 2011. godine, donio je

Op}inski sud u Mostaru, sudija Ramiza Karad`a, u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u (Eronet) ul. Kneza Branimira b.b. Mostar, zastupana po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog SANA EXPORT-IMPORT d.o.o. Bi{}e Polje b.b. Mostar radi isplate duga v.sp. 928,26 KM, dana 04. 05. 2011. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 1.555,03 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 248,94 KM po~ev od 15. 04. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 209,88 KM po~ev od 15. 05. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 646,41 KM po~ev od 15. 06. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 450,00 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 131,65 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija: Ramiza Karad`a Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezan pismeni odgovor na tu`bu u dovoljom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadra`vati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1 ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Sanja Za~inovi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 928,26 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 120,33 KM po~ev od 15. 10. 2006. godine, pa do isplate - na iznos od 195,10 KM po~ev od 15. 11. 2006. godine, pa do isplate - na iznos od 162,83 KM po~ev od 15. 12. 2006. godine, pa do isplate - na iznos od 450,00 KM po~ev od 15. 05. 2007. godine pa do isplate kao i tu`itelju nadoknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 90,50 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a) Sudija Ramiza Karad`a NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 024622 09 Mal Tu`itelj: HYPO-ALPE-ADRIA BANK, Poslovnica Vitez, Poslovni centar 96 Tu`eni: DAMIR SELIMHOD@I] iz Zenice, Bulevar Kulina bana 16 A Radi: duga, v.s. 1.733,62 KM

OGLAS
Dostava tu`be tu`itelja: HYPO-ALPE-ADRIA BANK, Poslovnica Vitez, Poslovni centar 96 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba tu`eniku. Navedenom tu`bom tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti iznos od 1.733,62 KM i to na ime glavnice iznos od 1.629,71 KM, te kamate i naknade iznos od 103,91 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od dana 01. 06. 2009. godine, pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglas u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena presuda zbog propu{tanja tu`enom. SUDAC: Miralem @ivkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 057271 09 Mals (stari broj: 032-0-Mals-09-000 224) Tuzla, 13. 10. 2011. godine Na osnovu odredbi ~l. 348. stav. 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP) TU@ENOM: „ADESS“ d.o.o. sa sjedi{tem u Tuzli, ul. Proleterskih brigada br. 60, dostavlja se:

OGLAS
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „ADESS“ D.O.O. sa sjedi{tem u Tuzli, ul. Proleterskih brigada br. 60, radi duga, v.s. 389,65 KM, van ro~i{ta dana 13. 10. 2011. godine donio je PRESUDU - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu plati glavni dug u izno-

su od 389,65 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 102,65 KM po~ev od 25. 08. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 102,25 KM po~ev od 25. 09. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 74,30 KM po~ev od 35. 10. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 72,15 KM po~ev od 25. 11. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 12. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 01. 2009. g. pa do isplate kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 190,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prijepisa presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (~l. 348. st. 4. ZPP) POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328. i ~l. 329 ZPP . STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 050522 11 Ps Zenica, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca JU DOM PENZIONERA ZENICA ul. Prve zeni~ke brigade broj 1 d zastupan po punomo}niku Huseinagi} Rad`ija advokat iz Zenice ul. S. B. Ba{agi}a broj 3A/I, protiv tu`enog Dru{tvo za proizvodnju i promet UNI&ROMA Zenica doo Zenica, ul. Prve zeni~ke brigade 1/D, radi isplate duga v.s. 5.940,43 KM, dana 03. 10. 2011. godine, van ro~i{ta donio je, a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se nala`e tu`enom da tu`itelju plati iznos od 5.940,43 KM (pethiljadadevetstotina~etrdeset i 43/100 KM) sa zakonskim zateznim kamatama, kako slijedi: - na iznos od 33,22 KM po~ev od 01. 03. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 124,00 KM po~ev od 31. 03. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 04. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 04. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 114,32 KM po~ev od 01. 04. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 122,50 KM po~ev od 30. 04. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 05. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 05. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 210,00 KM po~ev od 31. 05. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 06. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 06. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 91,00 KM po~ev od 30. 06. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 07. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 07. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 38,50 KM po~ev od 31. 07. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 08. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 08. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 31. 08. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 09. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 09. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 10. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 10. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 114,32 KM po~ev od 31. 10. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 11. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 11. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 228,64 KM po~ev od 30. 11. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 498,84 KM po~ev od 01. 12. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 15,00 KM po~ev od 01. 12. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 228,64 KM po~ev od 31. 12. 2009. god. pa do isplate, te da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 920,20 KM (devetstotinadvadest i 20/100), sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Kubat Jasminka s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 P 005421 08 P Bijeljina, 13. 10. 2011. godine Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Matkovi} Aleksandru, u pravnoj stvari tu`ioca DOO „D M COMPANY“ Donja Trnova, zastupanog po punomo}niku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog Mujki} Admira, sina Velaginog iz Atma~i}a, (sada na nepoznatoj adresi) radi isplate, Vsp. 18.000,00 KM, objavljuje slede}i:

OGLAS

Ovim putem tu`enom Mujki} Admiru, iz Atma~i}a, (sada na nepoznatoj adresi) dostavlja se poziv za pripremno ro~i{te za dan 17. 11. 2011. godine u 10,15 ~asova koje }e se odr`ati u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini, soba broj 26. Nala`e se tu`enom da najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznese sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje navode, predlo`i dokaze koje `eli izvesti u toku postupka, te donese isprave i predmete koji `ele upotrijebiti kao dokaz. Ukoliko tu`eni ne do|e na pripremno ro~i{te, isto }e biti odr`ano u njegovom odsustvu. Dostava poziva za pripremno ro~i{te tu`enom Mujki} Ademu, smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u novinama. SUDIJA, Aleksandar Matkovi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 024730 09 P Zenica, 03. 10. 2011. godine

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 021604 09 Mal Zenica, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, postupaju}i po tu`bi tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Msarykova br. 46, protiv tu`ene Kukuruz Arnese iz Zenice, ul. Fra Grge Marti}a br. 1 B, radi duga, v.s. 342,85 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), objavljuje sljede}i

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

59

OGLAS
TU@BA NA ODGOVOR

Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: BANDI] ALENU iz Lukavca, ul. Sarajevska br. 55, se dostavlja:

- na iznos od 76,15 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 84,70 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 64,15 Km po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`ena je du`na dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPPa. Du`ni ste u roku od 30 (trideset) dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Amela Sinanovi}

Tu`itelj Procredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Zenica, ul. Mar{ala Tita bb, Zenica, u tu`bu podnesenoj ovom sudu dana 27. 08. 2009. godine protiv tu`enih 1. Sarajli} Amire iz Zenice, Bulevar Kulina bana 15 i 2. Bandi} Alena iz Lukavca, ul. Sarajevska 55, predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni obavezuju da tu`itelju plate iznos od 5.644,58 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa sve do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. NAPOMENA: - Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja tu`be u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena prresuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Priloge dostavljene uz tu`bu prvotu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Dedi} Miralem

OGLAS
Tu`enoj Kukuruz Arnesi, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 19. 06. 2009. godine, kojom tu`itelj predla`e da se obave`e tu`ena na isplatu iznosa od 342,85 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 47,15 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD ZENICA Broj: 43 0 Mal 006069 08 Mal Zenica, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Omi} Raifa, Zije Dizdarevi}a br. 20 A, Zenica, radi duga, v.s. 535,45 KM, van ro~i{ta, dana 03. 10. 2011. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 036000 10 P Travnik, 15. 10. 2011. godine Op}inski sud Travnik, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK DD, PODRU@NICA VITEZ, protiv tu`enog Boro Vujica iz Busova~e, ul. Hrasno br. 34, MARIJAN BANI] iz Viteza, ul. Kralja Tvrtka 150, Albin Pripoljac iz Viteza, ul. Hrvatskih branitelja bb radi duga, v.s. 14.173,05 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

PRESUDU
zbog propu{tanja

- na iznos od 67,00 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 12,00 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 12,00 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 12,00 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 12,00 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 12,00 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 151,40 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine, do dana uplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, s.r.

OGLAS

Tu`enom MARIJANU BANI] se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu l. 62 st. 2. ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 06. 07. 2010. godine, kojom tu`itelj predla`e da sud donese presudu: „Tu`eni su du`ni solidarno tu`itelju platiti dug u iznosu od 14.173,05 KM, i to na ime glavnice od 10.404,44 KM, redovne kamate iznos od 1.073,96 K, zateznih kamata iznos od 2.582,65 KM i tro{kova opomena iznos od 112,00 KM uve}ano za zateznu zakonsku kamatu po~ev{i od dana 01. 07. 2010. godine, pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknade parni~ne tro{kove i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Istovremeno se predla`e da ukoliko tu`eni u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostave odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bui (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348 st. 4. ZPP-a FBiH, te se isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Emira Sulojd`i}

Nala`e se tu`enom da tu`itelju plati iznos od 535,45 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 101,70 KM, po~ev od 25. 01. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 57,15 Km po~ev od 15. 02. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 96,80 KM, po~ev od 25 03.2008. godine, do dana uplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD ZENICA Broj: 43 0 Mal 002793 04 Mal Zenica, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Ali} Damirela, Trg sarajevske olimpijade br. 36 Sarajevo, radi duga, v.s. 331,00 KM, van ro~i{ta, dana 26. 09. 2011. godine, donio je

- na iznos od 92,30 KM, po~ev od 16. 08. 2003. godine, do dana uplate, - na iznos od 113,60 KM, po~ev od 16 09. 2003. godine do dana uplate, - na iznos od 96,60 KM, po~ev od 16. 10. 2003. godine, do dana uplate, - na iznos od 28,50 KM, po~ev od 16. 11 2003. godine, do dana uplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 120,00 KM, sve u roku od15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enoj. Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a. Stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, s.r.

PRESUDU
zbog propu{tanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 002090 08 Mals Biha}, 06. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Senji D`afi}u, u pravnoj stvari tu`itelju D.D. BH TELECOM SARAJEVO - Direkcija Biha}, ul. Bosanska br. 1, protiv tu`enika „CALDERA“ D.O.O. - Klju~, ul. Hanlovska br. 1, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i;

Nala`e se tu`enom da tu`itelju plati iznos od 331,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi.

OGLAS
Dana 09. 09. 2008. godine, tu`itelj D.D. BH TELECOM SARAJEVO - Direkcija Biha} podnio je tu`bu protiv tu`enika „CALDERA“ D.O.O. - Klju~, radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika na isplatu iznosa od 678,20 KM, po osnovu duga za pru`ene usluge, zajedno sa zaskonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injnice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`eni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA SENJA D@AFI]

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}inski sud u Tuzli Broj: 32 0 P 032918 10 P Tuzla, 30. 09. 2011. godine

OBAVIJEST O URU^ENJU PISMENA
Za PERKANOVI] DU[ANKU, iz Br~ko Distrikta BiH sa posljednjim poznatim boravi{tem u Poto~ari bb Dana 06. 07. 2011.godine tu`itelj Mikrokreditna organizacija MI-BOSPO iz Tuzle, podnio je tu`bu ovome sudu, protiv tu`enih Perkanovi} Du{anke iz Br~kog i Salihovi} Re{ada iz Br~kog, ul. Suljagi} sokak br. 78, radi duga nastalog zbog nevra}anja kredita po zaklju~enom ugovoru broj 45 0743 od 13. 11. 2008. godine u iznosu duga od ukupno 4.630,07 KM i to iznosa glavnog duga od 3.138,00 KM i ugovorenih zateznih kamata u iznosu od 1.492,07 KM. Ovim putem pozivaju se tu`eni da u roku od 30 dana od dana objave pismena u dnevnim novinama dostave sudu sa pozivom na slu`beni broj 32 0 P 023923 10 P odgovor na tu`bu sa gore opisanim kratkim sadr`ajem u kojem odgovoru mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore, te se izjasniti da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te ukoliko osporava navode iz tu`be da dostavi i dokaze ili predlo`i izvo|enje dokaza u cilju utvr|ivanja ~injeni~nih navoda iz odgovora na tu`bu. Dostava pismena se smatra obavljenom 15 dana od dana objave u Dnevnim novinama. SUDIJA Brki} Emina

60

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Ps 015161 10 Ps [iroki Brijeg, 11. 10. 2011. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja MEPAS d.o.o. [iroki Brijeg, protiv tu`enika York d.o.o. Tuzla, 18. Hrvatske brigade DO 7, Tuzla, radi isplate, temeljem odredbi ~lanka 348. stavak 3. i stavka 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje slijede}i OGLAS Tu`ba tu`itelja MEPAS d.o.o. [iroki Brijeg sa prilozima zaprimljena u ovom sudu dana 06. 09. 2010. godine dostavlja se na odgovor tu`eniku York d.o.o. Tuzla, 18. Hrvatske brigade DO 7, Tuzla, Tu`beni zahtjev glasi: „Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 3.496,74 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev{i od datuma dospije}a do isplate, kao i naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 8 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Dostava tu`be na obavezan odgovor smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Tu`enik se pou~ava da je du`an najkasnije u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. (~l. 70. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH) U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ZPP FBiH). U slu~aju da u zakonskom roku tu`eni ne dostavi sudu odgovor na tu`bu u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). SUDAC Jadranka Prskalo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 032530 11 Mals Dana: 12. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`itelja d.d. BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha}, protiv tu`enog d.o.o. „R&M COMPANY“ ul. Kuli{te br. 2 Velika Kladu{a, radi isplate duga, v.s.p. 232,30 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i: OGLAS Dana 30. 06. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 232,30 KM. U tu`bi navodi da je tu`eni koristio usluge tu`itelja fiksne telefonije u periodu od jula 2010. godine do decembra 2010. godine, da je tu`itelj tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une u ukupnom iznosu od 232,30 KM, a tu`eni nije platio utu`eni dug. Tu`bom od 30. 06. 2011. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju dug od 232,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate i to na iznose 99,75 KM po~ev od 25. 08. 2010. g., 45,40 KM po~ev od 25. 09. 2010. g., 23,40 KM po~ev od 25. 10. 2010. g., 23,40 KM po~ev od 25. 11 2010. g., 23,40 KM po~ev od 25. 12. 2010. g., 16,95 KM po~ev od 25. 01. 2011. g., kao i tro{kove parni~nog postupka takse na tu`bu i presudu. Ovim putem tu`enom d.o.o. „R&M COMPANY iz Velike Kladu{e dostavlja se tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2 ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Mesi} Dijana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 034050 11 Mal @ivinice, 28. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Univeritetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`enog mldb. Adelise Sulji} iz @ivinica, Ul. Bi{inska br. 10, zastupana po ZZ majci Jasmini Sulji} iz @ivinica, ul. Bi{inska br. 10 radi isplate duga, v.sp. 130,36 KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena mldb Sulji} Adelisa, koju zastupa zakonski zastupnik - majka Sulji} Jasmina da tu`iocu plati potra`ivanje u novcu u iznosu od 130,36 KM i to kako slijedi: - na iznos od 14,40 KM, po~ev od 30. 03. 2007. godine, pa do dana isplate, - na iznos od 43,58 KM po~ev od 06. 04. 2007. godine, pa do dana isplate, - na iznos od 65,18 KM po~ev od 31. 05. 2007. godine, pa do dana isplate, - na iznos od 7,20 KM, po~ev od 02. 06. 2007. godine, pa do dana isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, i to: takse na tu`bu u iznosu od 20,00 KM i presudu, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude“. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`ena u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor, da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Poziva se tu`ena da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku 53/03). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. Procesne prigovore i decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Pismeni odgovor morate osobno potpisati. ZZ tu`ene mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu s ~lanom 47. stav. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH) Stru~ni saradnik Ivana Mott BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001043 04 Mal Kiseljak, 30. 08. 2011. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, ul. Tvrtka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`ene Nade Vrebac iz Kiseljaka, D. Borina, radi isplate duga, v.sp. 71375 KM, van ro~i{ta dana 30. 08. 2010. godine, donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju plati dug u visini od 713,75 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 205,21 KM po~ev od 17. 10. 2002. godine, na iznos od 401,18 KM po~ev od 17. 11. 2002. godine i na iznos od 107,36 KM po~ev od 17. 12. 2002. godine, do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 67,50 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 000862 04 Mal Kiseljak, 04. 05. 2011. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`enog Nike Medi} iz Lepenice, Kulije{ br. 110., radi isplate duga, v.sp. 742,80 KM, van ro~i{ta dana 04. 05. 2011. godine, donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju plati dug u visini od 742,80 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 176,49 KM po~ev od 17. 06. 2003. godine, na iznos od 225,94 KM po~ev od 17. 07. 2003. godine i na iznos od 340,37 KM po~ev od 17. 08. 2003. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 184,50 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA. Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 003613 08 Mal Dana: 05. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja MKF „Prizma“ ured Biha}, Harmanski sokak 52, zastupana po generalnom pomo}niku advokatu Mid`i} Ilijasu iz Biha}a, protiv tu`enih ]iri} Jagode iz Velike Kladu{e, ul. Ibrahima Mr`ljaka bb, Ibri~i} Zinete iz Velike Kladu{e, ul. Ibrahima Mr`ljaka br. 5 i Mrkaljevi} Safije, sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga, vrijednost spora 2.155,61 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348. st. 3 ZPP-a, dana 05. 10. 2010. godine objavljuje: o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu sa ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje

OGLAS

navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71. ZPP-a). Tu`bom je predlo`no dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu i budu ispunjeni ostali zakonski uvjeti za dono{enje iste. Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud mo`e, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74. ZPP . Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a. U slu~aju da tu`eni promijeni adresu, du`an je u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: U tu`bi tu`itelj navodi da mu tu`eni duguje iznos od 2.155,61 KM, a po osnovu Ugovora o grupnom kreditu Marina BABI - 021636-001, shodno ~em predla`e da ovaj sud donese slijede}u presudu: Obavezuje se tu`eni da tu`itelju solidarno isplati iznos od 2.155,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 25. 12. 2008. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Stru~ni saradnik Erol Husi}

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

61

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a voljena supruga i majka

^etrnaestog novembra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na{a draga sestra i tetka

ZEMA BITI] BAHRA DEMIROVI]
Porodice Demirovi} i Marjanovi}
3491-tt

S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i nosit }emo te u srcu zauvijek. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Porodica Tevhid }e se prou~iti 14. 11. 2011. u 13 sati u ku}i `alosti Alojza Benca 1/IV.
3492-1tt

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se {est godina otkako vi{e nije sa nama na{a draga

ELMEDINA (RASIM) PANJETA
Neka na{oj dragoj Dini Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM
037994

JASMINA - JASNA POPOVI]
Godine prolaze, a bol i tuga su neizmjerni. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, sje}anju i mislima. Tvoji: majka Hasija, suprug Tomislav, sinovi Benja i Sa{a, brat Ismet, sestra Nura, snaha Indira, sestri~na Maja, brati~ne Jasna i Sabina
1317-1tz

na suprugu i majku

SJE]ANJE

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ voljeni otac i suprug

Dana 14. 11. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga snaha, strina i jetrva

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na{eg dragog

MENSUR BRKI]
Vrijeme ne lije~i rane koje su preduboke, jer bol {to smo te izgubili traja}e vje~no.

ALIJA SKOPLJAKOVI] SAMIRU LAVI]U
7. 11. 2011 - 14. 11. 2011.
Neka mu dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tetak Salko i tetka Nura sa djecom
52-1mo

14. 11. 1997 - 14. 11. 2011. Na{a bol nije u rije~ima ve} u srcima gdje }e{ ostati voljena i nezaboravljena. Tvoj suprug Ned`ib - Bibo i tvoja djeca - Dado, Esma i Aida
P-72270

Uvijek si u na{im mislima i srcima i molimo da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Elo i Gara
P-88103

AIDA \UKI]
15. 1. 1961 - 14. 11. 2009.
Osta}e{ voljena u na{im srcima i nikad zaboravljena. Momo i Marica sa porodicom
430-1ze

FEHIM ^USTOVI]
Tje{i nas {to nisi u potpunosti oti{ao, jer su iza tebe ostala tvoja dobra djela. Stalno si prisutan u na{im mislima, `ivotima i srcima gdje }e{ zauvijek i ostati. Porodice: ^ustovi} i Kari{ik
12853-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu majku, nanu i svekrvu

Dana 13. 11. 2011. godine navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog

FERIDA - FEHMA ISAKOVI]
14. 11. 2000 - 14. 11. 2011.
Nedostaje nam tvoja blizina i plemenita du{a u kojoj je bilo mjesta za sve. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji sinovi Avdo i Mesud sa porodicom, k}erke Zakira i 3477-tt Mersija sa porodicom

MUSTAFA (ZAIMA) [EHOVI]
14. 11. 2003 - 14. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica [ehovi}
3441-1tt

HASIB (AHMET) DRAKOVAC
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Supruga Dika sa djecom i njihovim porodicama
3434-tt

Dana 14. 11. 2011. godine navr{avaju se 52 bolna dana otkako nije s nama na{a mama, nana, punica

Dana 16. 11. 2011. navr{avaju se 52 tu`na dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 14. 11. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 10 godina od kada nije s nama

HAJRIJA ALEKSI]
Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo. Tuga i bol nisu samo u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljena i nikad zaboravljena. S ponosom }emo ~uvati uspomene i sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Zlatko i tvoja djeca D`enita i Alem Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Dobrinja III, dana 19. 11. 2011. godine u 14.00 sati. 12832-1nd`

HAJRIJA ALEKSI]
Pedeset dva dana boli i tuge. Sve nam vi{e nedostaje{, mami. Vrijeme samo prolazi, ni{ta ono ne lije~i. Dragi moj mami, hvala ti za svu ljubav koju si nam dala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Vole te tvoji: D`enita, Amel, Ismir i Larisa
12832-1nd`

had`i IDRIZ (JUSUFA) RESI]
Neka te Allah d`.{. nagradi d`enetskim ljepotama i smirajem u kaburu. Vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Zekira, sin Mud`ahid, k}erka Bisera i unuci Hatma dovu u~imo 16. 11. 2011. u Gazi H. medresi poslije ikindije namaza u 14 sati.
P-71140

SAVA (MLA\EN) LON^AR, ro|. BJELICA
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoju dobrotu je dio na{ih `ivota i ostat }e{ zauvijek u na{im srcima voljena i nikad zaboravljena. Tvoji: sestra Radmila - Rada, sestri} Dragan, snaha Mirela, unuk Roman i unuka Luna
P-71123

62

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se godina dana kako nije sa nama na{ dragi

HASAN GA^EVI]
Te{ko je gledati ovaj svijet a u njemu ne vidjeti tebe, ne podijeliti tugu i radost s tobom. Kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje{. Tvoje prisustvo, tvoja dobrota, savjeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mejra, sinovi Denijal i Amil, snaha Belma i unuka Asja Tevhid i hatma dova }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u G. Vele{i}ima.
3495-tt

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

63

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti supruga i oca

HON\O (MUMINA) BE]IRA
profesor u penziji

Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio. Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojim }e{ nam uvijek nedostajati. Supruga Fatima, sinovi Sead i Miki
12833-1nd`

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se pola godine od kada nije sa nama na{a voljena

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 19 dugih godina od kada nije sa nama na{ dragi

AMIRA KR@ILO
Najdra`a na{a, sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i na sve lijepo {to si nam od srca pru`ila. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: suprug Ferid, sinovi Kenan, Jasmin i Edin, k}erke Amela i Indira i zet Selmir i snaha Sanida Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11 sati u ulici Trg djece Dobrinje 9/2 (kod slasti~arne 12843-1nd` KUP).

MILAN (MIKA) DILBEROVI]
Dani, mjeseci i godine ne mogu izbrisati uspomenu na tvoj dragi lik, plemenitost i dobrotu. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Na{a su srca puna ljubavi prema tebi i `alosti jer smo te izgubili. Od smrti nismo mogli da te sa~uvamo, ali zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoje drago, vedro i nasmijano lice. Vje~no o`alo{}eni: otac Mi{o, majka Vesna, bra}a Dragan i Zoran, snaha Gordana 3489-tt i brati} Milan - Minja

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se pola godine od preseljenja na ahiret na{e drage snahe, jetrve i amid`inice

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

AMIRA KR@ILO

SAMIR (ABIDA) PEKI]

EDHEM RIZVANOVI]
14. 11. 2010 - 14. 11. 2011.

VASVIJA RIZVANOVI]
4. 1. 2008 - 14. 11. 2011.

Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Jusuf, Ramiza, Zlata, Rusmir, Ella, Emma, Sanela i Faris
12758-1nd`

Ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je toplo i ponosno sje}anje na tebe. Zaborav ne postoji, bol je prete{ka, a tuga za tobom je prevelika. Tvoja mama i brat
12782-1nd`

Po dobroti vas pamtimo, s ljubavlju spominjemo i s ponosom i tugom sje}amo. Va{a djeca: Midhat, Emina i Edina, unuci Ermina, Mirza, Sanjin i Ermin Tevhid }e se prou~iti 14. 11. 2011. u 12.15 sati u Bakijskoj d`amiji.
12811-1nd`

Dana 14. 11. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj sestri mojoj dragoj sestri

KATE GRGI], ro|. MARI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe ostaju. Jo{ uvijek si tu, u svim trenucima na{eg `ivota. Mnogo nam fali{, nedostaje{ i nije nam lako. Znamo da moramo dalje, jer bi ti tako `eljela, i znaj da }emo se voditi kroz `ivot tvojim rije~ima, savjetima i svim onim {to si u nas usadila. Ostaje{ voljena svakog trena, u na{im srcima, mislima i sje}anjima zauvijek. Tvoji najmiliji
12829-1nd`

TU@NO SJE]ANJE Danas, 14. 11. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih i bolnih godina od prerane smrti na{eg dragog sina i brata

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i dedu

MUNIBI EFENDI] MUNIBI EFENDI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Namka i zet 12834-1nd` Fadil Tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat [emso, snaha Ifeta, brati}i Amsel i Admel, brati~ne Arnela i Amela
12834-1nd`

SEAD (ISMET) PAPI]
@ivot bez tebe skrivena bol, nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi u du{i, a smrt je nada da }emo se sresti. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na majka Mirsada i sestra Selma 12823-1nd`

JUSUF OMEROVI]
Neka mu dragi Allah podari vje~ni D`ennet. Zaim i Adnan
12809-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

mojoj dragoj sestri

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti voljene supruge i majke

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti moje drage sestre

MUNIBI EFENDI] JELENE TURANJANIN, ro|. KRULJ
Sa ljubavlju njegujemo najljep{e uspomene na divne trenutke provedene uz tebe. Volimo te, tvoji Mirko i Gaga
12828-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Temima sa sinovima Bensadom i Re{adom, k}erkom Fedinom
12834-1nd`

AMIRA (ASIMA) KR@ILO
Tuga i bol za tobom su vje~ne. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Hilmo, Bisera, Almira i Alma
12856-1nd`

AMIRE KR@ILO, ro|. HAD@IOSMANOVI]

Seko, nedostaje{!!! Tvoj brat Jasmin sa porodicom
12859-1nd`

64

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 14. 11. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e drage kolegice i prijatelja

SEAD (ALIJE) PREVLJAK
Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od odlaska na{eg dragog prijatelja. Tiki, Fadil, Kuri}, Alen, Lile, Gile
PTT

SJE]ANJE

AIDE \UKI]
PERO (MATE) RAZDRI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek... UNIQA Osiguranja dd
N

PE[A
1948 - 1992.
Vrijeme nije umanjilo na{u bol. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Slavica, k}erka Vedrana, sinovi Goran i Dragan, snaha Danijela i unuk Luka - Lorenco
12799-1nd`

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se pet godina kako je preselila na ahiret na{a draga

ZEJNA CIGI], ro|. TRTAK
Draga suprugo, majko i nano, vrijeme nikada ne}e izblijediti tvoj lik, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala. Stalno si u na{im du{ama i tu }e{ uvijek biti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: suprug Idriz, sinovi Huso i Senad, snahe Jasminka, Amra i Emina, unu~ad Adis, Elma i Lamija
SJE]ANJE
P-71120

SJE]ANJE

na na{e radne kolege

^etrnaestog novembra 2011. godine navr{ava se godina otkada je na{a draga majka i nana preselila na ahiret

FIKRETA (MUSTAFA) RA[^I]
14. 11. 2010 - 14. 11. 2011.
Tvoj dragi lik i tvoja neizmjerna ljubav prema nama `ivje}e u nama dok mi `ivimo i postojimo. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i neka ti je rahmet, draga majko. Tevhid }e se prou~iti 15. 11. 2011. godine (utorak) u d`amiji u [tudgartu. S velikom ljubavlju i po{tovanjem tvoja djeca i unu~ad
12803-1nd`

BIBA DURANOVI]
14. 11. 2005 - 14. 11. 2011.

RAMIZ RO@AJAC
2008 - 2011.

Neka je vje~ni rahmet. Radne kolege i kolegice DIS Telekom In`enjeringa Azemina, Hiba, Sejo [., Jasmina, Minka, Hajra S., Hajra [., Mensuda, Rade, Sead T., Fadila i Senada
12824-1nd`

Dana 14. studenog 2011. godine navr{ava se 1 godina od prerane smrti na{eg dragog unuka

Dana 14. studenog 2011. godine navr{ava se 1 godina od prerane smrti na{eg dragog brati}a

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

PETAR (STANKO) MLIKOTA
30. 1. 1990 - 14. 11. 2010.
Dani prolaze, tuga ostaje. Ne postoje rije~i kojima se mo`e opisati bol zbog tvog preranog odlaska. Hvala ti za trenutke provedene s tobom. Nema te s nama, ali `ivi{ u mom srcu. Tvoja baka Ana Mlikota

PETAR (STANKO) MLIKOTA
30. 1. 1990 - 14. 11. 2010.
Dok jesenje li{}e pada i du{u nam probada sjetimo se jada, ali budi nas nada da si ti u raju sada. I mi smo an|ela izgubili i du{u svoju ubili, ali smo molili dragoga Boga da nas odr`i nada da su dva an|ela zajedno sada na nebu i ~uvaju nas od jada i boli, a znaj da te striko i strina voli. Nema rije~i za na{e boli, a znaj da te striko i strina voli.
12697-1nd`

HARIS (NURFET) KERE[
Ako smrt ugasi svjetlost, nikad ne ugasi ljubav i sje}anje. Ne umire onaj ko odjednom ode, jer ga o~i pune tuge svakom suzom rode. Du{a }e uvijek boljeti, srce }e te voljeti i Allaha za tebe moliti. S nama si u svakoj na{oj radosti i tuzi, u svakom osmijehu i suzi. Volimo te i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Ha{ija, tetak Salih, teti}i Aldin, Emir i Elma
12697-1nd` 12775-1nd`

Tvoji striko i strina Vladimir i Gabrijela Mlikota

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

65

na mog

ESKU - EJUBA ESKI]A
14. 11. 2007 - 14. 11. 2011.

Samo plemeniti ljudi kratko `ive, ali se dugo pamte. Takav si TI bio, moj Eska Bio si i ostao ~ovjek mog `ivota. Tvoja supruga Alma
3498-tt

Dana 14. novembra 2011. godine navr{ava se tu`nih 8 godina od smrti na{eg dragog i voljenog

Dana 14. 11. 2011. pro{le su 2 tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca, supruga i djeda

\ONLAGI] (HUSEINBEGA) HAMZALIJA MUSTAFA (ZAIM) [EHOVI]
Bio si, ostao si i bit }e{ iznad svih i svega. Volimo te i rado te se sje}amo. Tvoja supruga Sena, sin Ned`ad, k}erka Amra sa svojim porodicama
3415-tt

iz Jelaha Zauvijek }emo se sje}ati tvoje plemenitosti i dobrote i neizmjerno smo ti zahvalni za sve {to si za nas u~inio. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji s ljubavlju i po{tovanjem: supruga Sadija, sin Husein, k}erke Emina i Fatima, zet Sanel i unu~ad Asja i Dino Hatma dova }e se prou~iti u petak, 18. 11. 2011. godine prije d`ume namaza u d`amiji PTT u Jelahu

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{avaju tri godine od smrti na{e drage
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj majci, punici i nani

FATIMI JOLD@I]
Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji: k}erka Sadeta, zet Senad, unuka Senada sa porodicom i unuk Emir
12842-1nd`

dragom kom{iji

GRBI] MILOJKU MI[I

IFETE KULA[EVI]
SJE]ANJE

Vrijeme koje je pro{lo od tvog odlaska nije izblijedjelo uspomenu na tebe.

ADIL SADIKOVI]
14. XI 1998 - 14. XI 2011.
Godine prolaze, ali ljubav i sje}anje na tebe trajat }e dok `ive oni koji te vole. Tvoji: Tima, Lejla i Emir
3479-tt

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Ramiz, Armin, Sami
3500-tt

Porodice: Alagi}, Ni{i}, ^au{evi}, Zilki}
12835-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci, punici i nani

na{oj dragoj majci, punici i nani

FATIMI JOLD@I]
Sva ljudska dobrota i plemenitost bile su u tebi. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tebe ostat }e zauvijek dok `ive oni koji su te iskreno voljeli. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji: k}erka Aida, zet Izet, unuke Anela i Arijana sa porodicom
12842-1nd`

FATIMI JOLD@I]
Tuga i bol nisu samo u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Zlata, zet Amir, unuci Midhat sa porodicom, Mirza, Adnan i Adis
12842-1nd`

Dana 13. 11. 2011. godine navr{ila se godina kako je na ahiret preselila na{a najmilija

HALIMA (HASAN) \URIJAN
U na{im si srcima, u na{im si mislima. Nedostaje{ nam! Volimo te! Tvoji najmiliji: Na|a, Sabina, Mido, Senad, Amer, Edo, 12821-1nd` Nejra, Dino, Amina i D`ejna

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e voljene majke, nane i punice

na{oj dragoj majci, punici i nani

na{oj dragoj punici i nani

FATIMI JOLD@I]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje i ljubav ostaju dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Almasa, zet Hurem, unuke Ines i Indira sa porodicama
12842-1nd`

FATIMI JOLD@I]
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav ostavlja sje}anja koja nam niko ne mo`e uzeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji: zet Senad, unuke Sanela sa porodicom, Amela i Dijana
12842-1nd`

ZUMRE AHMAGI]
Jo{ uvijek ne vjerujemo da si nas napustila. Tvoj odlazak ostavio je veliku prazninu u na{im srcima i `ivotima. Ispunjeni bolom i tugom ali i vje~nom ljubavlju i po{tovanjem prema tebi. Nedostaje{ nam, draga mama. Tvoji najmiliji: Dijaz, Muhidin, Merdijana, Vildana, Selver, Hajrudin i Naida Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
3483-1tt

66

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret mog dragog supruga

ZAHVALNICA

SEIDA (MUHAMEDA) ALIKADI]A
Zatvori{e se tvoje o~i umorne i zabrinute. O BO@E VELIKI. To je tvoja odluka - HVALJEN NEKA SI. Te{ko je prihvatiti bolnu istinu da si oti{ao na put bez povratka, utjehe nema, bol ne}e prestati, a vrijeme tu ranu ne}e izlije~iti sve do moje smrti. Hvala ti za ljubav, dobrotu i sigurnost koju si mi davao. Molim dragog Stvoritelja, Boga zakonitoga, `ivoga, sveznaju}eg i svemo}noga DA DA TVOJOJ DOBROJ DU[I MIR i dru{tvo tebi dragim rahmetlijama. A na sudnjem danu da te uvede u lijepi D`ennet, me|u sretne robove svoje. I neka ti je od moje du{e vje~ni i veliki rahmet. AMIN. Neutje{na u svom bolu i vje~no o`alo{}ena ostaje tvoja supruga ASIMA, rodom iz GRADA^CA. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Dervi{a Numi}a 24/III-10.

Tvome dragom i jedinom bratu SADIKU - SADI u kojeg si povjerenje veliko imao i to sve do svoje smrti i njegovoj ~asnoj porodici i familiji. Te prijateljima va{im zajedni~kim i radnim kolegama i kom{ijama. I svim onima koji su dijelili sa nama na{u zajedni~ku tugu i bol za na{im Seidom. Molim Boga d`.{. da vam da zdravlje i sre}u. I vama i va{im voljenim porodicama. Amin.
3430-1tt

Dana 14. novembra 2011. navr{ava se osam godina otkako smo ostali bez na{eg jedinog sina i brata

SJE]ANJE

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od prerane smrti na{e drage mame, supruge i nane

BRANKA RA[EVI]A
6. 12. 1980 - 14. 11. 2003.

KRYSTYNA ^USTOVI], ro|. PLEBAN
3. 6. 1949 - 14. 11. 2001.
Vremenom tuga ne prolazi, samo je praznina ve}a. Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Tvoji: suprug Avdija, sinovi Adrian i Alen, k}erke Indira, Alma, Adila i Denita 0001553 sa familijama

Dragi Branko, `ivi{ i dalje sa nama, u na{im srcima, mislima i uspomenama... I puno nam nedostaje{. Otac Milorad, majka Zumreta i sestra Dunja
3490-tt

Dana 15. 11. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e drage

SEID (MUHAMEDA) ALIKADI]
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od kako si nas napustio. Danas osje}am tugu i sjetu. Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Po dobru te pamtimo i s ljubavlju spominjemo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Amin. Porodica, radne kolege, prijatelji i kom{ije
3496-tt

FATIME (BEGE) STAMBOLIJA, ro|. HAD@IHAJDI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Vrijeme nije lijek, ve} nijemi svjedok na{e tuge da nisi vi{e sa nama. Ponosni smo na svaki trenutak proveden s tobom, {to si bila i ostaje{ dio nas. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Munib, k}erke Amra, Emira, Zenaida, unu~ad Asmir, Emir, Selma, Edina i Azra Tevhid }e se prou~iti dana 15. 11. 2011. godine u 14,00 sati u ku}i, ul. Taba{nica br. 6.
3433-tt

Dana 14. 11. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama brat, daid`a i {ura

Dana 14. 11. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama brat, amid`a i djever

HAZBIJA - PULJA (HAMDIJA) MUHOVI]
Vrijeme koje prolazi bez tebe ne mo`e ispuniti prazninu koja je prisutna me|u nama. Ponosni smo {to smo te imali, jer si bio uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Tvoje sestre: Ulfeta, Nusreta i Mirsija sa porodicama
3480-tt

HAZBIJA - PULJA (HAMDIJA) MUHOVI]
Prerana smrt te odvede od nas, tvojih najdra`ih, ali te nikada ne}e odvesti iz na{ih srca, misli i sje}anja. Ponosni smo na tebe {to smo te takvog imali. Tvoja bra}a Remzo i Sead sa porodicama
3480-tt

Dana 14. novembra 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kad nije sa nam na{a voljena

Dana 14. 11. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

AIDA \UKI]
15. 1. 1961 - 14. 11. 2009.
Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo tugu i prazninu koju osje}amo za tobom, previ{e smo izgubili tvojim odlaskom da bi utjehu tra`ili u vremenu. Postoji{ i traje{ kroz na{e najljep{e uspomene koje bolno podsje}aju na sve {to smo sa Tobom izgubili. Ostaje{ dio nas, voljena i po{tovana dok postojimo, po~ivaj u miru, a mi }emo te sa ponosom ~uvati u najljep{im uspomenama, sretni {to si nas voljela i tu`ni {to smo te izgubili. 429-1ze Tvoji Ivana i Marko
TU@NO SJE]ANJE

HAZBIJA - PULJA (HAMDIJA) MUHOVI]
Te{ko je `ivjeti bez tebe i tvog prisustva. Stalno si u na{im mislima, u na{im razgovorima, u na{im `ivotima i srcima gdje }e{ i ostati... Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga D`emka i k}erke Azra, Amela i Mersa
3480-tt

U ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine navr{avaju se 52 dana otkako nas je napustio na{ dragi

Dana 14. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nene i pranene

Danas se navr{ava jedanaest godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, deda i punac

FATE PAJEVI], ro|. MILI[I]
U na{im srcima ostala je vje~na praznina i tuga. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova poklonit }e se prije d`uma namaza u d`amiji na ^engi} Vili dana 18. 11. 2011. godine. Tvoji najmiliji: sin Ibro, k}eri Hana i Fahira, unu~ad Azra, Tahani, Fatima, D`emal i Mirza, praunu~ad Amina i Faris, snaha Alma i zetovi Sulejman i Bakir

HAZBIJA (HAMDIJA) MUHOVI]
Po dobru }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoj brat Muslija, snaha Ismeta, brati~ne Ilda i Irma
12768-1nd`

FADIL (ALIJA) JA[AREVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Esma, k}erke Amela i Eldina, unu~ad Vedrana, Damir i Armin i zet Neven
12813-1nd` 12848-1nd`

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

67

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

HALIDA (KABIL) ISAKOVI], ro|. OMI]
preselila na ahiret u nedjelju, 13. 11. 2011. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Grli~i}a rrdo. O@ALO[]ENI: suprug Muharem, sinovi Adnan i Adis, majka Sitka, unuk Ismail, snahe Elvira i Sanida, bra}a Fehko, Halid i Adem sa porodicama, snaha Minka sa sinom Admirom, zaova Nazifa sa porodicom, djever Nazif sa porodicom, te porodice: Isakovi}, Omi}, Brki}, Ganibegovi}, Smolo, Ali{ah, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Vara`dinska br. 48A. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

majci i svekrvi na{ih prijatelja

ZIZA KLA^AR, ro|. HOD@I]
preselila na ahiret dana 13. 11. 2011. godine u 75. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 12.30 sati u selu Strga~ina - Kova~i - Rudo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN. EL-FATIHA!

HALIDA (KABIL) ISAKOVI]

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg Damir, Lejla i Ardi Hiro{
3593-tt

O@ALO[]ENI: sinovi Lutvo i Alija, k}eri Zineta i Vehida, snaha Hasija, zetovi Zijad i Senad, sestre Hanka i Sabrija, unu~ad i praunu~ad, te porodice: Kla~ar, Hod`i}, Sadikovi}, Kora~, Prlja~a, Maka{, Nuhanovi}, Kahriman, Ra`anica, Svraka, [utrovi}, Turkovi}, Terovi}, Juki}, Mali{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prevoz obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 9.00 sati. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Aleksandra Pu{kina br. 7, Jagomir, Sarajevo u 13 sati.

HARIS (NURFET) KERE[

12860-1nd`

Ka`u da vrijeme lije~i sve, a bol za gubitkom tebe ne. Ponosni smo {to smo te imali. Babo Nurfet, mama Zineta, brat Faris
12861-1nd`

Danas, 14. novembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BAKIRA (FERID) HARBE
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, D`ananova 33, Sokolovi} Kolonija, u utorak, 15. novembra 2011. godine u 11.00 sati. Porodica
12857-1nd`

HALID (HASAN) KUMA[IN
preselio na ahiret u subotu, 12. novembra 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Enver, brat Asim sa suprugom Sadom, brati~na Sena Murat~au{, brati}i Adnan, Semir i Velmir, te porodice Senad i Mejra Be~i}, Muharem i Mevlida i njihov sin Mefail, kom{ija Safet Kalajd`i} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u Carevoj d`amiji.
111

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

[EFKO (ALIJA) ^ERKEZ

Obitelj Vukadin
3508-tt

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 11 godina otkako nije sa nama

SJE]ANJE Danas 14. 11. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti moga oca SJE]ANJE na dragu mamu

FERIDA FEHMA ISAKOVI]

Dana 14. 11. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi

JUSUF OMEROVI]

Godine prolaze, ali ljubav i sje}anje na tebe ne blijede. Tvoji: Ajdin, Aldijana i Meho
3505-tt

Ostala je uspomena koja }e zauvijek `ivjeti u onima kojima najvi{e zna~i{. Supruga Sevla i sinovi Zaim i Zijad
12809-1nd`

STANISLAVA (LEO) SIELSKI

NADA SIELSKI
1998 - 2011.
SJE]ANJE
3507-tt

Njihova k}erka Lea

SJE]ANJE

Voljenoj sestri i tetki

na dragu sestru, tetku i svastiku

AMIRA KR@ILO, ro|. HAD@IOSMANOVI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na prerani rastanak s tobom. Pola godine suza, a mi jo{ nismo svjesni da te vi{e nema sa nama. Danas kao i onaj dan jednako boli. Rije~i su slaba utjeha onima koji te ne mogu preboljeti. Neka ti Allah d`.{. podari zaslu`eni D`ennet. Tvoja sestra Azra sa porodicom
12856-1nd`

HUSNIJA (AHMA) SAL^IN
14. 11. 1993 - 14. 11. 2011.

HAJRIJU ALEKSI]
Sa tugom i bolom u srcima svaki dan se sje}amo tvoje dobrote, plemenitosti i ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ala. Kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje{. Neka tvojoj du{i Allah d`.{. podari svoje d`enetske ljepote. Tvoji: majka Hasija, Zefira, Nura, Elvisa, Aner, Mirha, Nusret
12854-1nd`

Jo{ uvijek te se svakog dana sjetim i puno mi nedostaje{. K}erka Elmedina (Eka) sa porodicom
12855-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE SJE]ANJE

na moje drage roditelje

na oca, svekra i dedu

HUSNIJA (AHMA) SAL^IN
14. 11. 1993 - 14. 11. 2011.

SEAD PAPI]
14. 11. 2004 - 14. 11. 2011.

ZINETA TANDIR, ro|. KADI]
14. 11. 2009 - 14. 11. 2011.

MURE TANDIR
11. 9. 2005 - 14. 11. 2011.

Navr{ava se 18 godina od smrti na{eg voljenog oca. Sa ljubavlju i po{tovanjem, sin Enes, snaha Fikreta, unuk Damir, unuka Amra 12855-1nd` i snaha Amela S ljubavlju i tugom sje}amo se tvoje dobrote i nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoj brat Bomba{ s porodicom
3501-tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Fahrudin i snaha Ljiljana
3497-tt

68

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

TODOR (SIME) BUDALI]
1922 - 2011.
preminuo dana 13. 11. 2011. godine u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 14. 11. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: sinovi Milorad i Dragomir, k}er Milena, snahe Zorka i Milenka, zetovi Mustafa, Abid, Nermin i Salko, unu~ad Zoran, Jasminka, Samirka, Zorica i Biljana, praunu~ad Adin, Daris i Anastasija, porodice Budali}, Juki}, Kova~, Emki}, A}imovi}, Oroz, Be{ovi}, Deljkovi}, [ipovac, Govedarica i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Ajvaz dedina br. 9.
111

AHMET (IBRO) HUSEINOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 9. 11. 2011. godine u Njema~koj u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Ajka, sin Jasmin, snaha Nafija, unuka Jasmina, brat Ejub i snaha Suada sa porodicom, brat Hamdija i snaha Ifeta sa porodicom, snahe Mina i Hamdija sa porodicom, punica Fatima, daid`a Hamza i dajd`inica Zlata sa porodicom, dajd`inica Tid`a, {ure Sakib i Munir sa porodicama, svastika Hanifa sa porodicom, te porodice: Huseinovi}, Alji}, Dudojevi}, Hrva~i}, Kari{ik, [uta, Menzilovi}, Baji}, Avdi}, Kre{talica, Bedakovi}, [ehi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Adema Bu}e br. 147. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred fabrike „Zrak“ sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MUNIBA (HALIM) EFENDI], ro|. LIGATA
preselila na ahiret u petak, 11. 11. 2011. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Amir, k}erke Emira i Emina, snaha Marijana, zetovi Mersudin i Irfan, unu~ad Ned`ad, Damir, Faris, Nejra, Admir i Nirhad, Mirela, Emir i Sarah, bra}a Halmo i [emso sa porodicama, sestre Namka i Temima sa porodicama, djever Vahid sa porodicom, zaova Abida sa porodicom, jetrva Ifeta sa porodicom, te porodice: Efendi}, Ligata, Korjeni}, Mr{o, Kuna, Be}irovi}, Musi}, Kaba{, Turkovi}, Hod`i}, Briga, [kulj, @igo, Delahmet, Tulovi}, Pjano, Ma{i}, Be}irevi}, Im{irovi}, Had`ovi}, Goro, Ferhatovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, ul. Bosanska br. 15 - prizemlje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHIMA \UDERIJA, ro|. MUKOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 13. novembra 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.00 sati ispred ku}e `alosti iz ulice Humska br. 303 do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erke Ramiza i Ema, zet Safet, snahe Magbula i Ned`iba, unu~ad Mujo, Amila, Elvir, Halima, Aida, Irfan, Halim, Nihad i Emir, praunu~ad, te porodice \uderija, Mukovi}, ]impo, Baru~ija, Jahi}, Be{irevi}, ^orovi}, A{~i}, Ga~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Humska br. 303. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi roditelj

had`i HAM[O (HALIL) PELJTO
preselio na ahiret u subotu, 12. novembra 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. Kombi ispred d`amije Hrasno u 12.30 sati sa stajanjem ispred Careve d`amije i dalje do Jar~edola. Kombi ispred d`amije Boljakov Potok u 12.30 sati sa stajanjem na Aneksu i dalje do Jar~edola. Ostaju u `alosti: sinovi Hajrudin sa suprugom [efikom i Sead sa suprugom Mevlidom, brati} D`emal sa suprugom Hamidom, Mensur sa porodicom i Edin sa porodicom, sestri~na Fazileta Hafizovi} sa porodicom, sestri}i Enes i Emir Cviko sa porodicom, unuka Ajla sa porodicom, unuk Haris sa porodicom, unuk Samir i unuke Lejla i Selma, te porodice Peljto, Hasovi}, Bekto, Bajramovi}, Omeragi}, Karaman, @igonja, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici Hatma dova }e se prou~iti istoga dana u 12.20 sati u Begovoj d`amiji. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[EFKO (ALIJA) ^ERKEZ
1935 - 2011.
Dana 4. 11. 2011. godine u Londonu u 77. godini preselio na ahiret. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga Dragica, k}erka Orhideja, sin Amir, unu~ad Senja, Mia, Ino, Dian i Beatrice, porodice: ^erkez, Voli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
53-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA (HALID) FO^O, ro|. FERHATOVI]
preselila na ahiret u subotu, 12. novembra 2011. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.00 sati ispred Careve d`amije sa stajanjem u Ned`ari}ima. O@ALO[]ENI: sin Sead Avdovi}, k}erka Munira, snaha Faida, sestra Raza, zetovi Kemo i D`emo, snahe ]amila, Sonja, D`ejna, Enisa i Aida, jetrva Fatima, unuci Mustafa, Goran, D`enan i D`enita, praunu~ad, sestri}i i brati}i, te porodice Fo~o, Ferhatovi}, Avdovi}, Vili}, Bumbul, Struji}, Hrgi}, Juki}, Bajri}, Bav~i}, Be}ar, [abanovi}, Limo, Zahirovi}, Dikonja, Bandi}, Arnautovi}, Hot, Podumljak, Baji}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i merhume u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 14/I. 111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VAHIDA JANJETOVI], ro|. SOFTI]
iz Sarajeva preselila na ahiret 11. 11. 2011. godine u 54. godini. D`enaza }e biti obavljena u Las Vegasu. O@ALO[]ENI: brat Enes, sestra Majda, brati} Haris, sestri}i Elvir, Emir i Elvira sa porodicama, zet Osman, tetke i teti~ne sa porodicama te porodice Softi}, Kurtovi}, Medo{evi}, Zgodi}, Red`ovi}, Lutvikadi}, Kla~ar, porodica Ceki} i mnogobrojna rodbina i prijatelji
2494-tt

FATIMA (IBRO) JOLD@I], ro|. FAZLI]
preselila na ahiret u petak, 11. novembra 2011. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. novembra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Jar~edoli. O@ALO[]ENI: k}erke Almasa, Zlata, Sadeta i Aida, zetovi Hurem, Senad, Amir, Senad i Izet, unu~ad Sanela, Ines, Midhat, Indira, Senada i Arijana sa porodicama, Amela, Dijana, Anela, Mirza, Adnan, Adis i Emir, prijateljice Anica i Munira, te porodice Jold`i}, Fazli}, Bunar, Saltaga, Kar~i}, Kapid`i}, Spahi}, Ramovi}, Rizvanovi}, Topal, U`i~anin, Mutap~i}, Cokoja, Tabak, [uvalija, Gaki}, Jahi}, Taso, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Ante Babi}a br. 9/11. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poslovne partnere da je na{ dragi suprug i otac

EMINA (RE[AD) RIZVI], ro|. D@AMASTAGI]
Preselila na ahiret u petak, 11. 11. 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Abdulah - Avdo, sin Nedim, snaha Nermina, unuk Faris, unuka Ena, unuk Aldin, te porodice: Rizvi}, D`amastagi}, Olov~i}, Poturovi}, Kapa, Softi}, Maci}, @galj, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Trg nezavisnosti br. 7/III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
12831-1nd`

MUHAMED OBAR^ANIN
preselio na ahiret u nedjelju, 13. 11. 2011. godine u 72. godini. Datum i vrijeme d`enaze bit }e naknadno objavljeni. O`alo{}ena porodica
737-1go

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SARAJEVO

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

\OR\O (LAZO) NINI]
preminuo 13. 11. 2011. godine u 91. godini. Sahrana }e se obaviti 14. 11. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Zdravko i Lazo, unu~ad Bojana, Bojan, Biljana i Ivana, praunu~e Vasilije, snahe Slavka i Ankica, zet Aleksandar, sestra Jela, porodice Nini}, \uri}, Mili}, Brki}, Marta} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Porodice Ribar br. 43/8. 111

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 014011 09 Mal @ivinice, 19. 09. 2011. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

69

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u daljem tekstu ZPP-a) tu`enom Had`iomerovi} Avdi se dostavlja presuda od 25. 03. 2011. godine. Op}inski sud u @ivinicama, sudija Mirjana Kuli}, u pravnoj stvari tu`itelja JP EP BiH d.d. Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Tuzla, protiv tu`enog Had`iomerovi} Avde, sin Abdulgafara iz @ivinica, radi duga, v.sp. 638,24 KM, van rasprave dana 25. 03. 2011. godine donio je slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 062389 10 P Mostar, 13. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU po sudiji Bo{kailo Medihi, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, protiv tu`enog Jusufagi} Emire iz Banje Luke, Jaroslava Plecitija br. 6 i Muj~i} Kemala iz Banje Luke Sime Matavulja br. 10., radi isplate duga, VSP 7.973,08 KM, vanraspravno dana 13. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja USVAJA SE tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju, isplati iznos od 638,24 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana 11. 09. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 235,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji je uzokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje - od dana kad je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Mirjana Kuli} Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`ni su tu`eni isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 7.973,08 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 25. 02. 2010. godine, pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 350,00 KM, sve u roku od 30 dana.

Obrazlo`enje
Tu`itelj u tu`bi navodi da je njegov prednik kao davalac kredita sa I-tu`enom kao korisnikom kredita dana 13. 08. 2007. godine zaklju~io ugovor o gotovinskom nenamjenskom kreditu broj 0250-3500440/2007 na iznos od 9.000,00 KM uz rok otplate na 84 mjeseca i kamatu po stopi od 9,49%. U tu`bi se dalje navodi da se II-tu`eni obavezao kao jemac platiti za I-tu`enu, te da je tu`itelj I-tu`enoj isplatio iznos kredita koji ni I ni II-tu`eni nisu uredno vra}ali, na koji na~in je nastao dug I-tu`ene prema tu`itelju u iznosu od 7.973,08 KM, od ~ega 7.312,58 na ime glavnice, a iznos od 602,08 KM na ime ugovorenih kamata. Radi duga nastalog zbog neispunjenja ugovora o kreditu, tu`itelj je i raskinuo ugovor, te tra`i solidarnu isplatu od tu`enih ukupnog duga zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima parni~nog postupka. Sud je dostavio tu`bu tu`enima na obavezan odgovor i to I-tu`enoj istovremenim objavljivanjem na oglasnoj plo~i suda u dnevnim novinama - Dnevni avaz, a II-tu`enom dana 16. 04. 2010. godine (dostavnice i oglasi ulo`eni u spis), a uz napomenu da su du`ni dostaviti sudu odgovor na tu`bu, u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enima, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uslovi iz ~l. 182. st. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 180,00 KM, takse na presudu zbog propu{tanja, u iznosu od 90,00 KM, te tro{kova objave dva oglasa u dnevnim novinama u iznosu 80,00 KM, {to ukupno iznosi 350,00 KM kako je rije{eno u dispozitivu presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Bo{kailo Mediha

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 029838 10 Mal ^apljina, 03. 10. 2011. godine

OGLAS
Temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u ^apljini, sudac Marija [imi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar, Bra}e Feji}a bb, protiv tu`enika [imun Bagari}, ul. Silvija Strahimira Kranj~evi}a 26, ^apljina, radi isplate duga vsp. 2.689,83 KM.

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati iznos od 2.689,83 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obveza do dana isplate kako slijedi: na iznos od 17,35 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 1.159,25 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 138,05 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 138,05 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 138,05 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine, na iznos od 21,03 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine, na iznos od 1.078,05 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine do dana uplate, a sve to uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i u roku od 30 dana. Ovim putem se tu`eniku [IMUNU BAGARI] iz ^apljine ul. Silvija Strahimira Kranj~evi}a 26, dostavlja presudu protiv koje nije dopu{tena `alba ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC Marija [imi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 041583 10 Mal Travnik, 11. 10. 2011. godine TU@ITELJ: JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, Organizacijski dio: Opskrba elektri~nom energijom, opskrbno podru~je Centar Poslovnica Vitez TU@ENI: Frano Skopljak, Vitez, Hrvatske mlade`i br. 24 RADI: isplate duga v.s. 100,01 KM

prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, Organizacijski dio: opskrba elektri~nom energijom, opskrbno podru~je Centar Poslovnica Vitez tra`i da sud dones presudu: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati dug u iznosu od 100,01 KM, sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate tu`itelju, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu sudske takse na tu`bu i presudu, sve u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tub`e i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatart }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik: Mebrura Rosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 011125 06 Mal Mostar, 18. 10. 2011. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Mostar, u. Bra}e Feji}a b.b. Mostar Tu`eni: Crnali} Ibro, Tekija 57 Mostar Tu`enom Crnali} Ibri dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor:

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Frano Skopljak, Vitez Hrvatska mlade`i broj 24 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 171,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 43,60 KM po~ev od 08. 10. 2005. god. do isplate, - na iznos od 34,20 KM po~ev od 08. 11. 2005. god. do isplate, - na iznos od 49,40 KM po~ev od 08. 12. 2005. god. do isplate, - na iznos od 15,80 KM po~ev od 08. 01. 2006. god. do isplate, - na iznos od 13,80 KM po~ev od 08. 02. 2006. god. do isplate, - na iznos od 17,45 KM po~ev od 08. 03. 2006. god. do isplate, - na iznos od 7,45 KM po~ev od 08. 04. 2006. god. do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Tu`itelj predla`e sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravite stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH) 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015462 05 Mal Mostar, 04. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT dd Mostar, protiv tu`enika Robert Lasi}, iz Mostara, radi isplate, v.sp. 263,77 KM, na osnovu ~lana 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT dd Mostar, protiv tu`enika Robert Lasi}, iz Mostara, radi isplate, v.sp. 263,77 KM, donio je dana 30. 06. 2011. godine

PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`iocu iznos od 263,77 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 75,86 KM po~ev od 17. 02. 2005. godine do dana uplate, na iznos od 116,26 KM po~ev od 17. 03. 2005. godine do dana uplate, na iznos od 71,65 KM po~ev od 17. 04. 2005. godine do dana uplate, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 30,41 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Lana Kukolj Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

70

Ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 022484 09 Mal Zenica, 07. 10. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 009291 03 Mals Zenica, 17. 06. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „OMEGA“ DOO @ivinice, ul. II Kraji{ke brigade br. 23, protiv tu`enog DOO „UNOTRADE“ Zenica, ul. Jalijski put br. 16, radi isplate duga, v.s. 600,00 KM, nakon usmene, neposredne i javne glavne rasprave odr`ane dana 17. 05. 2011. godine, u prisustvu punomo}nice tu`ioca Deli} D`emile zaposlenice kod tu`ioca, a u odsustvu uredno obavije{tenog tu`enog, dana 17. 06. 2011. godine, donio je

Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „ZENICA-STAN“, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, protiv tu`ene Muratovi} Muamere iz Zenice, ul. Bulevar Kulina bana br. 12., radi duga v.s. 320,32 KM, van ro~i{ta, dana 07. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
Nala`e se tu`enom da isplati tu`iocu iznos od 400,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 10. 09. 2003. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 241,00 KM PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog prava, Kantonalnom sudu u Zenici, putem ovog suda u roku od 15 dana. Rok za `albu po~inje te}i po~ev od dana dono{enja presude za tu`ioca i od dana prijema presude za tu`enog. @alba se podnosi u tri istovjetna primjerka. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija Amra Hed`i}-Had`i}

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, za period od 01. 01. 2007. godine do 30. 04. 2009. godine, isplati iznos od 320,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 07. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 362,00 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, s.r. Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 002949 08 Mal Zenica, 28. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Mujkanovi} Edin iz Nemile, Stara Nemila br. 78, radi isplate duga, v.s. 1.527,75 KM, van ro~i{ta, dana 28. 01. 2011. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 054152 04 Mals Tuzla, 08. 10. 2011. godine Na osnovu odredbi ~l. 348. stav 3., 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP) TU@ENOM: „SIGNALPARTNER“ d.o.o. sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Rudolfa Viki}a br. 6, dostavlja se:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 1.527,75 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a, pa do isplate i to: - na iznos od 421,00 KM po~ev od 25 08. 2007. godine do dana uplate, - na iznos od 656,55 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine do dana uplate, - na iznos od 431,50 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine do dana uplate, - na iznos od 9,35 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine do dana uplate, - na iznos od 9,35 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine do dana uplate. kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 120,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija Amra Hed`i} Had`i}

OGLAS
OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, Podru`nica @ivinice, Magistralni put bb, protiv tu`enog „SIGNALPARTNER“ d.o.o. Tuzla, Ul. Rudolfa Viki}a br. 6, radi duga, v.sp. 1.138,04 KM, van ro~i{ta, dana 07. 10. 2011. godine, donio je - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 1.138,04 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 12. 2002. godine kao dana dospje}a pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 190,00 KM, u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328. i ~l. 329. ZPP. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 051519 11 Mal Zenica, 11. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „Zenica-stan“ Zenica, fra Ivana Juki}a br. 1, Zenica, protiv tu`enog Kari} Emina ul. @eljezni~ka br. 9., Zenica, radi isplate duga, vs 411,92 KM, dana 10. 11. 2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 036567 10 Mal Travnik, 04. 10. 2011. godine TU@ITELJ: TU@ENI: RADI: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Filijala Vitez, PC 96, Vitez Ferid Huseinagi}, Ko~eva 33, Zenica isplate duga, v.s. 1.207,02 KM

OBJAVLJUJE
Tu`enom Kari} Emiru ul. @eljezni~ka br. 9, Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 10. 07. 2007. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`u da tu`iocu na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, za period od 01. 11 2004. godine do 31. 05. 2007. godine, plati iznos od 411,92 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev{i od 10. 07. 2007. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~lana 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Emina Husakovi}, s.r.

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Ferid Huseinagi}, Ko~eva 33, Zenica Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Filijala Vitez, tra`i da sud donese presudu: „Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 1.207,02 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana 15. 07. 2010. godine pa do kona~ne isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Sedina Omanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICA Broj: 43 0 Mal 025156 09 Mal Zenica, 07. 10. 2011. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „Zenica-stan“ Zenica, Fra Ivana Juki}a br. 1, zastupan po punomo}niku, Veseljak Mladenu, advokatu iz Zenice, protiv tu`ene Kokalj Adele, Kralja Tvrtka bb Novi Travnik, radi duga, v.s. 539,00 KM, van ro~i{ta, dana 07. 10. 2011. godine, donio je

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 001190 04 Mal Zenica, 07. 07. 2011. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`ene Bajraktarevi}-Hod`i} Aida, ulica Hamida broj 53, Zenica, radi duga, v.sp. 2.659,60 KM, van ro~i{ta, dana 07. 10. 2011. godine, donio je slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 021277 09 Mal Zenica, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Sinanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DOO „ZENICA-STAN“, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1., protiv tu`enog Kruni} Uro{a iz Zenice, ul. [esti}a put br. 2 B, radi duga, v.s. 87,12 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), objavljuje sljede}i

PRESUDU zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enoj da tu`itelju na ime duga po osnovu nepla}ene naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, plati iznos od 539,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 10. 09. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 427,80 KM, sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enoj presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`ena mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, s.r.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime glavnog duga isplati nov~ani iznos od 2.659,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 1.073,60 KM po~ev od 16 09. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 1.596,00 KM po~ev od 16. 10. 2001. godine do dana uplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 222,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku.

OGLAS
Tu`enom Kruni} Uro{u dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 15. 06. 2009. godine, kojom tu`ilac predla`e da se obave`e tu`eni da tu`itelju na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, za period od 01. 07. 2006. godine do 31. 03. 2009. godine, plati iznos od 87,12 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 31. 03. 2009. godine, plati iznos od 87,12 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a. Du`ni ste u roku od 30 (trideset) dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Amela Sinanovi}, s.r.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 045306 10 Ps Zenica, 03. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Samra Spahi}-Drino, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog „EURO AD“ d.o.o. Zenica, Pehare bb, Zenica, radi duga, v.s. 4.349,86 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a:

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 024165 11 Ps Travnik, 05. 10. 2011. godine

ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

71

OBJAVLJUJE

OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ D.D. MOSTAR ORGANIZACIJSKI DIO: OPRSKA ELEKTRI^NOM ENERGIJOM, OPSKRBNO PODRU^JE „CENTAR“ - POSLOVNICA VITEZ, protiv tu`enika „SENTIS“ D.O.O. VITEZ, zastupan po zakonskom zastupniku Marku Franji} iz Viteza, radi duga, v.s. 5.523,03 KM, dana 05. 10. 2011. godine, donio je slijede}u:

Tu`enom „EURO AD“ d.o.o. Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 15. 12. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za kori{tenje usluga GSM MS1 mre`e u iznosu od 4.349,86 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi. - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 08. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 11. 2010. godine do isplate, - na iznos od 142,35 KM po~ev od 20. 12. 2009. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 06. 2010. godine do isplate, - na iznos od 2.106,00 KM po~ev od 23.11. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~e vod 20. 04. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 05. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 07. 2010. godine do isplate, - na iznos od 206,11 KM po~ev od 20. 01. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 09. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 02. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 03. 2010. godine do isplate, - na iznos od 189,54 KM po~ev od 20. 10. 2010. godine do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Kao dokaze za navedeno potra`ivanje tu`ilac je dostavio ra~une br. 2615320883, 1416075159, 1813060139, 3314715342, 6713954980, 0714275197, 3514819002, 8413291365, 3315506183, 5513598994, 2013812050, 0615770323 i nalog za naknadu zbog prestanka ugovora broj: B01-944179/2010. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. SUDIJA Samra Spahi}-Drino

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`enik da tu`itelju isplati iznos od 5.523,03 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 20. 08. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 317,00 KM, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku. SUDIJA Aganovi} Ifeta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mals 047870 11 Mals Travnik, 03. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U TRAVNIKU, po sudiji Ifeti Aganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja INSPEKT RGH D.D. SARAJEVO, kojeg zastupaju punomo}nici iz advokatskog dru{tva Mari} & Co iz Sarajeva, protiv tu`enog GRADINA PETROL D.O.O. GORNJI VAKUF, Voljevac bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, radi duga v.s. 2.202,50 KM, dana 03. 10. 2010. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 029684 09 P Zenica, 03. 03. 2011. godine

PRESUDU
zbog propu{tanja

OGLAS
TU@BA NA ODGOVOR

Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3. i 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: Hibi} Jasminu iz Zenice, ul. Kranj~evi}eva br. 10-A se dostavlja:

Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 2.202,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 155,00 KM po~ev od 28. 07. 2010. godine - na iznos od 292,50 KM, po~ev od 16. 06. 2010. godine - na iznos od 292,50 KM, po~ev od 10. 07. 2010. godine - na iznos od 292,50 KM, po~ev od 13. 08. 2010. godine, - na iznos od 292,50 KM, po~ev od 09. 09. 2010. godine, - na iznos od 292,50 KM, po~ev od 10. 09. 2010. godine - na iznos od 585,00 KM, po~ev od 24. 11. 2010. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 510,80 KM sve u roku od 15 dana, od dana prijema presude. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana. Po proteku roka od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`eniku. Sudija Aganovi} Ifeta

Tu`itelj ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Zenica, ul. Mar{ala Tita bb, Zenica, u tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 17.12. 2009. godine predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni obavezuju da tu`itelju isplati iznos od 3.735,44 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 12. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. NAPOMENA: - Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostavite pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja tu`be u dnevnim novinama i oglasnoj tabli suda. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. - Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu, odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Priloge dostavljene uz tu`bu prvotu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Dedi} Miralem

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 020876 09 Mal Zenica, 13. 10. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DOO „Zenica-stan“ Zenica, Ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, protiv tu`enog: Ristanovi} Jovanka iz Zenice, Ul. Prve zeni~ke brigade br. 21 A, Zenica, radi isplate duga, v.s. 308,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. ZPP-a:

OBJAVLJUJE
Tu`enoj dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 29. 05. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug po osnovu nepla}ene naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, u iznosu od 308,00 KM za period od 01. 05. 2006. do 31. 03. 2009. godine sa zakonskim zateznim kamatama po~ev{i od 29. 05. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be sudu, do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Alma Bijedi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 P 019657 06 P Mostar, 29. 10. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, zastupana po zz direktoru banke, protiv tu`ene Snje`ane (Petra) Zuli} iz Banje Luke, ul. Marka Kraljevi}a 12, radi isplate duga, na osnovu ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH, dana 29.10. 2010. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 1.220,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 31 10. 2006. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove u iznosu od 118,91 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 29. 10. 2010. godine pa do isplate, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu dana 13. 11. 2006. godine, sud je dana 22. 12. 2009. godine dostavio tu`enoj. Budu`i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enoj, protekao zakonski rok od 30 dana, a tu`ena sudu nije dostavila pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tu`bu u iznosu od 36,61 KM i sudske pristojbe na presudu u iznosu od 18,30 KM (50%), tro{kova objave oglasa za dostavu tu`be i presude u iznosu od po 32,00 KM, {to ukupno ~ini tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 118,91 KM. Sutkinja: Jasna Marki} Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP FBiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana dostave ove presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 021282 09 Mal Zenica, 28. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „ZENICA-STAN“, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1., protiv tu`ene Glava{ ^ebire iz Zenice, ul. Sulejmenska br. 17 A, radi duga v.s. 174,24 KM, van ro~i{ta dana 28. 09. 2011. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, za period od 01. 07. 2006. godine do 31. 03. 2009. godine, isplati iznos od 174,24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 06. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 359,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Stru~ni saradnik Sinanovi} Amela Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. ZPP-a.

72
PRVA LIGA FBiH Odigrani me~evi 14. kola

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

sport

Kakanjci se pridru`ili vode}ima
Vitez odnio sva tri boda iz Hrasnice Bi{}anima samo bod protiv Bugojanaca 3 1
7, Pinjuh 6 (88. Sli{kovi} -), Petrovi} 6, Dragi~evi} 6, Mari} 6,5. Trener: Ivan Bubalo. GRADINA: D. Zuki} 5,5, Ali} 5,5, A. Zuki} 5,5, Salihba{i} 5,5, Turudija 5,5, M. Smajlovi} 5,5 (88. Ordagi} ), Huseinba{i} 5,5 (87. Tursunovi}), Turbi} 5,5, D. Smajlovi} 5,5, Muslimovi} 5,5 (46. Papara -), Musi}. Trener: SaMa. P . mir Adanali}. Stadion SRC-a Hrasnica. Gledalaca 150. Sudija: Aleksandar Malnar (Ora{je) 7. Strijelac: 0:1 - Smriko (82). Igra~ utakmice: Jasmin Smriko (Vitez) 7. FAMOS/SA[K NAPREDAK: Kadi} 6,5, Mulaosmanovi} 6, Kozica 6, Lokvan~i} 6, Terzi} 6, ^efort 5 (Bozalija 5,5), Fazlagi} 5 (od 46. Vladavi} 5), Orta{ 5 (65. Kurto -), Mahovi} 5,5, Mirvi} 5. Trener: Damir Be}a. VITEZ: @ivkovi} 6,5, [anti} 6,5, Z. Jur~evi} 6,5, G. Juti} 7, Hasanovi} 7, M. Jur~evi} 6,5, Tabakovi} 6,5, Vidovi} 7, (85. Slipac -), Smriko 7, Dedi} 6,5, I. Juri} 6,5 (90. Berovi}). Trener: F. J. Mario ]utuk.

Stojni} (desno): Kod Slavije na pobjedu

Utakmica sa Sarajevom bit }e kruna jeseni
Stojni} odmorio nekolicinu standardnih prvotimaca
U vrijeme premijerliga{ke pauze za ve}inu fudbalera i ~lanova stru~nog {taba banjalu~kog Borca nema odmora. Istina, Velimir Stojni} odmorio je nekolicinu standardnih prvotimaca, onih koji su u posljednjih mjesec i po iznijeli najve}i teret. Zato je ostatak tima, s izuzetkom reprezentativaca Asmira Avduki}a i Sr|ana Grahovca, nastupio u ~etvrtfinalu Kupa Republike Srpske, gdje je Borac kao gost sa 2:1 savladao zvorni~ku Drinu golovima Du{ka Staji}a. - Zbog zgusnutog kalendara i velikog broja utakmica, bio sam prisiljen da odmorim pojedine igra~e, na kojima se vidio umor od igranja non-stop. Tako|er, nisam `elio da riskiram da se neko od njih povrijedi pa su priliku da zaigraju dobili fudbaleri koji su u prethodnim utakmicama imali manju minuta`u ili uop}e nisu igrali - istakao je Stojni}. Banjalu~ane nakon pauze o~ekuju tri veoma va`na me~a u sedam dana, a prvi od njih je gostovanje kod posljednjeplasirane Slavije. - Tri boda u ovoj utakmici bila bi vi{estruko zna~ajna, jer bi nam ostavila realnu {ansu da se na prolje}e borimo za Evropu. Naravno, ne}e nas zavarati trenutna pozicija Slavije, jer sam siguran da oni vrijede mnogo vi{e. O~ekujemo veoma te{ku utakmicu. A onda dolazi kruna jeseni - dvoboj sa Sarajevom S. K. dodao je Stojni}.

U Borcu radno tokom pauze

Nogometa{i kakanjskog Rudara u 14. kolu Prve lige Federacije BiH o~ekivano su savladali posljednjeplasirani Unis i tako se pridru`ili vode}em dvojcu ^apljini i Gradini. ^apljinci su remizirali u gostima kod Omladinca, dok je Gradina izgubila protiv Branitelja.

[irokobrije`ani ~ekaju kraj polusezone Jedinstvo

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 100. Sudija: Milan Strukar (Vitez) 6,5. Strijelci: 1:0 - Spahi} (45 penal), 1:1 - Hand`i} (75 penal), 2:1 - Topalovi} (82), 3:1 - Helja (90+2). Igra~ utakmice: Armin Topalovi} (Rudar) 7. RUDAR: [abi} 6,5, Prki} 5,5 (70. S. Kubat -), Matovi} 6,5 (84. Hrustanovi} -), ^elikovi} 5,5, A. Kubat 6, Duvnjak 6, Spahi} 6, Topalovi} 7, Muri} 5,5 (56. Kova~ 7), Neimarlija 5,5, Helja 6. Trener: Mirnes Buza. UNIS: Babovi} 6, Kadi} 5, Dizdarevi} 5, Kova~evi} 6, ^akal 6, \uki} 5,5, Smaji} 6, Bjelak 5 (46. Be}irevi} 5), Su}eska 5,5 (84. Hod`i} -), Be{lija 5,5 (65. Muhi} 5), Hand`i} 6. Trener: Muhidin M. Ko. Zuki}.

Rudar Unis

Famos/SA[K Vitez

0 1

Kakanj: Pogodak Spahi}a iz jedanaesterca

(Foto: M. Kom{o)

@ele nastaviti niz do zimskog odmora

Stadion Jedinstva u Biha}u. Gledalaca 100. Sudija: Antoni Bandi} (Grude) 7. Strijelci: 1:0 - Toromanovi}
Rezultati 14. kola: Rudar - Unis 3:1, Jedinstvo - Iskra 1:1, Bratstvo - Budu}nost 3:1, Famos/SA[K Napredak - Vitez 0:1, Kraji{nik Gora`de 0:0, Ora{je Krajina 4:1, Omladinac - ^apljina 1:1, Branitelj - Gradina 2:0. Parovi 15. kola (19./20. novembar): Krajina Jedinstvo, Gora`de Ora{je, Vitez - Kraji{nik, Budu}nost - Branitelj, Gradina - Famos/SA[K, ^apljina Bratstvo, Unis - Omladinac, Iskra - Rudar.

Iskra

1 1

(47), 1:1 - Kmeta{ (52 penal). Igra~ utakmice: Dino Toromanovi} (Jedinstvo) 7,5. JEDINSTVO: Keranovi} 6,5, Kova~ 6, Begi} 7, [u{njar 7, Kova~evi} 7, Toromanovi} 7,5, D`aferovi} 6,5, [ari} 6,5, Eduardo 6 (46. Haramba{i} 6), Abdi} 6,5 (38. Feliks 6), Galin 6,5. Trener: Senad Smaji}. ISKRA: Perkovi} 6,5, A}i} 6,5, E. Smaji} 6, Ojdani} 6,5, Zeko 7, Peji} 6,5 (90. Fuka - ), Gurbeta 6 (64. Behi} 6), Su~i} 6,5, Kmeta{ 7, I. Smaji} 7, Medi} 6 (60. Zec 6). Trener: Ned`ad E. A. Selimovi}.

Tabela
1. ^apljina 2. Gradina 3. Rudar 4. Ora{je 5. Budu}nost 6. Krajina 7. Bratstvo 8. Vitez 9. Branitelj 10. Gora`de 11. Iskra 12. Kraji{nik 13. Jedinstvo 14. Famos/SA[K 15. Omladinac 16. Unis 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 7 8 7 7 7 6 6 5 6 6 5 5 5 4 5 1 3 4 0 6 3 4 1 6 1 6 4 3 3 5 5 4 2 6 2 6 4 5 3 5 3 6 5 5 2 7 1 12 22:13 25:20 19:17 24:21 20:18 15:14 21:15 20:14 18:17 18:23 16:17 16:13 24:23 15:15 18:29 9:31 24 24 24 22 22 22 21 20 20 20 19 18 18 17 17 4

Stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca 200. Sudija: Adnan Grabus (Travnik) 6. Igra~ utakmice: Faruk Hod`i} (Kraji{nik) 7,5. KRAJI[NIK: Hod`i} 7,5, [neler 6, Bajri} 6, Pu{kar 6,5, Sarajlija 7, Lazi} 6,5, Ra~i} 7, Do Nasimento 6,5, Er. [abi} 6, Ed. [abi} 6,5, Pehilj 6. Trener: Denis Sadikovi}. GORA@DE: Matovi} 7, ^akar 6,5, D`ebo 6, Isakovi} 6,5, Omanovi} 6, N. ]ehaja 7, Ferhatovi} 6,5, Drljevi} 7 (90. Jeli} -), Mazi} 6, M. ]ehaja 6,5, Limi} 6 (75. Okovi} 6,5). Trener: Fahrudin E. A. ^ulov.

Kraji{nik Gora`de

0 0

Bilobrk: U Travniku matiran nakon 723 minute

Iza nogometa{a [irokog Brijega je niz od 13 utakmica bez poraza (devet prvenstvenih i ~etiri u Kupu BiH). Mimo toga, golman Luka Bilobrk je ~ak 723 minute u prvenstvu dr`ao svoju mre`u netaknutom da bi u pro{lom kolu u Travniku primio tri pogotka, ali su, na njegovu sre}u, saigra~i bili uspje{niji i zabili ih pet za pobjedu od 5:3. Tako je mom~ad Branka Kara~i}a dva kola prije kraja prvog dijela sezone zadr`ala lidersku poziciju sa 32 boda, tri vi{e u odnosu na @eljezni~ar. - Kod mene nema mjesta nikakvoj euforiji. Uvijek

analiziram utakmicu po utakmicu. Svjestan sam na{eg impresivnog niza, a moja je `elja polusezonu zavr{iti bez poraza. Igra~i su nakon subotnjeg slavlja u Travniku do srijede dobili slobodno, a utakmicu sa Zrinjskim narednog vikenda do~ekat }emo, uvjeren sam, maksimalno spremni. Ova pauza do{la nam je u pravo vrijeme, jer bi se trebali oporaviti svi igra~i tako da }emo kompletni odigrati posljednje dvije prvenstvene i za nas iznimno va`nu uzvratnu utakmicu ~etvrtfinala Kupa protiv Kraji{nika D. K. ka`e Kara~i}.

SC Rodo~ u Mostaru. Gledalaca: 100. Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 6,5. Strijelci: 1:0 - Glavina (21), 2:0 - Glavina (34). Igra~ utakmice: Jure Glavina (Branitelj) 7. BRANITELJ: Pand`a 6, Vazge~ 6, Gagro 6,5, Renato 6, Margeta 6 (69. Deli} -), Bebani} 6 (79. Ferenc -), Glavina

Branitelj Gradina

2 0

Stadion Luke u Gra~anici. Gledalaca 400. Sudija: Edis Zuki} (Srebrenik) 6. Strijelci: 1:0 - Huseinba{i} (7), 1:1 - Muji} (45), 2:1 - Mujki} (59 penal), 3:1 - Mujki} (87). Igra~ utakmice: Jasmin Mujki} (Bratstvo) 7,5. BRATSTVO: Nikitovi} 6,5, [u{a 7, Panti} 6,5 (85. Jovi~evi} -), Dijabang 6,5, Timkov 7, N. Kadi} 7, Mevki} 7, Huseinba{i} 7 (64. Terzi} 6), Kadri} 7, [aku{i} 7 (72. Umihani} -), Mujki} 7,5. Trener: Nusret Muslimovi}. BUDU]NOST: Husi} 6, ^amrkovi} 6, ^oli} 6, (67. Deli} 6), ^ergi} 6,5, Kova~evi} 6, Sli{ko 6, Imamovi} 6, Sarajli} 6,5, Muji} 7, Muminhod`i} 6 (69. Kurti} 6), Ikanovi} 6. Trener: MuH. ^. never Rizvi}.

Bratstvo Budu}nost

3 1

Raskinuli Sloboda i ^ukle
Odbrambeni igra~ Almir ^ukle nije vi{e ~lan Slobode. - S ^ukleom smo sporazumno raskinuli ugovor. Ljetos je zadovoljio na probi, ali u posljednje vrijeme nije u kombinaciji za prvi tim - rekao nam je direktor Zdeno E. M. Juri}.

Proteklog vikenda odigrano je posljednje, 11. kolo prvog dijela sezone u Drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona - grupa Jug. Nakon 11 odigranih kola, prvo mjesto zauzela je ekipa Mladosti iz Gornje Tuzle, koja je, vjerovali ili ne, postigla najmanje golova u Ligi - svega 13. Dodu{e, i primila je najmanje svega 6. Istina, u tabeli Mla-

Prvoplasirani dao najmanje golova
dost ima gol-razliku od 13:9, ali tu su joj ura~unata i tri gola iz prekinute utakmice s Napretkom iz Tupkovi}a, koja je registrirana slu`benim rezultatom od 3:0 za doma}ina. Drugoplasirano Jedinstva iz Donjih Dubrava postiglo je duplo vi{e golova od Mladosti - 27. I posljednjeplasirani Teo~ak bio je efikasniji sa 17 golova.

Druga liga Tuzlanskog kantona

Ovdje se ne zavr{ava pri~a o posebnosti ovog takmi~enja. Naime, u 11 kola gosti nisu ostvarili nijednu pobjedu, a samo tri utakmice zavr{ene su nerije{enim rezultatima. Od 11 kola, u ~ak osam doma}ini su dobili svih {est utakmica. Razlika izme|u prvog i posljednjeg je 6 bodova, {to zna~i da nakon dva kola fenjera{ mo`e prete}i lidera. F. S.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

73

Bh. teniser stigao do polufinala turnira u Noksvilu

RUKOMET Odigrane utakmice devetog kola Premijer lige BiH

Ba{i}u ranking karijere
Mirza Ba{i} sjajno je odigrao ATP ~elend`er u Noksvilu (SAD, 50 hiljada dolara). Na{ mladi teniser (20 godina) stigao je u glavni turnir iz kvalifikacija, a onda je savladao tri igra~a bolje rangirana od sebe Bobija Rejnoldsa (Bobby Reynolds), na{eg Amera Deli}a i Harija Heliovaru (Harri HelioBa{i}: Izvrstan nastup vaara). Izgubio je u polufinalu od d`era u [ampanju (SAD, 50 D`esa Livajna (Jesse Levine) hiljada dolara), gdje }e imasa 6:7, 3:6 i osvojio 29 ATP ti priliku za osvajanje novih bodova, koji }e mu danas do- bodova, jer u 1. kolu igra prnijeti ranking karijere - Mi- otiv kvalifikanta. Deli} je rza }e biti me|u 300 najboljih imao mnogo te`i `rijeb, u prvom kolu igra s Brajanom tenisera svijeta. Bh. teniser dobio je spe- Bejkerom (Brian Baker), ficijalnu pozivnicu za nastup nalistom turnira u Noksvilu. (Z. [.) u glavnom turniru ~elen-

^elik i Sloga nastavili niz
Zeni~ani visoko porazili Derventu, Dobojlije lako s Gra~anicom
Odigrane su utakmice devetog kola Premijer lige BiH za rukometa{e.
Begagi}: ^elik nije imao te`ak posao protiv Dervente
(Foto: J. Had`i})

^elik Derventa

42 34

Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 800. Sudije: Adnan Muhtarevi} i Jasenko Omerefendi} (obojica iz @ivinica). Isklju~enja: ^elik 14, Derventa 4 minute. Crveni karton: [ahinovi} (^elik, tre}e isklju~enja). Sedmerci: ^elik 4 (6), Derventa 2 (5). Rezultat: ^elik - Derventa 42:34. ^ELIK: Kova~evi} (1 odbrana), ]osi}, Derven~i}, Kobilica, Hod`i} (3 odbrane), Al. Begagi} 2, [ahinovi} 8 (3), Kadi} 13 (1), Bajramovi} 10, Begovi} 1, Star~evi} (8 odbrana), Ad. Begagi}, Lu~i} 3, Duvnjak 4, [arenac 1, Be~i}. Trener: Ljubomir Filipovi}. DERVENTA: Blagov~anin (1 odbrana), Mari}, Zeki} 6, Sibin~i} 2, Todori} 2, Puljizovi} 3 (2), Zemunovi} 2, [krga 2, Mi{anovi} 2, Dobrilovi}, Bijeli} (6 odbrana), Ma|arevi} 1, Mar~eta 8, Risti} 6, To{i}. Trener: Zoran Petri~evi}. V. B.

Regionalna SEHA liga za rukometa{e
Bosna P . Vogo{}a 30 27
KSC Mladost. Gledalaca: 300. Sudije: Mladen Dragi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anec (Banja Luka). Delegat: Alija Hasi} (T uzla). Sedmerci: Bosna 5 (4), Vogo{}a 4 (1). Isklju~enja: Bosna 4, Vogo{}a 6 minuta. Rezultat: Bosna Prevent - Vogo{}a 30:27 (15:14). BOSNA PREVENT: En. Sir}o (12 odbrana, 3 sedmerca), @iga, Semi}, Ahmeta{, Be}ar 10 (4), Skopljak 4, Buri}, Omanovi} 7, Balta, Ed. Sir}o 5, Begovi}, Vranac 3, Kadi}, Hase~i}. Trener: Samir Jamakovi}. VOGO[]A: S. Omerovi} (11 odbrana, 1 sedmerac), Had`i} (6 odbrana), [piljak, Zilki} 2, Kadri}, Kr{o, Mimi} 6, [ahinovi} 4, Ljuca 7, Ohran 4, Dedi} 3 (1), Barlov, D`ozo 1. Trener: Senad Skopljak. D. B.
Rezultati 9. kola: Krivaja - Gora`de 18:25, Sloga - Gra~anica 34:29, ^elik Derventa 42:34, Grada~ac Zrinjski 33:26, Leotar - Maglaj 33:25, Konjuh - Prijedor 30:24, Bosna Prevent Vogo{}a 30:27. Parovi 10. kola (18. i 19. novembra): Gora`de Vogo{}a, Prijedor - Bosna Prevent, Maglaj - Konjuh, Zrinjski - Leotar, Derventa - Grada~ac, Gra~anica ^elik, Krivaja - Sloga.

Tabela
1. ^elik 2. Sloga 3. Gora`de 4. Grada~ac 5. Konjuh 6. Krivaja 7. Zrinjski 8. Bosna (V) 9. Derventa 10. Leotar 11. Gra~anica 12. Maglaj 13. Prijedor 14. Vogo{}a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 6 5 5 5 5 4 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 6 6 7 8 8 24 24 19 18 16 16 15 15 13 9 7 6 3 1

Izvi|a~ izgubio od Vardara
Gradska sportska dvorana. Gledalaca: 600. Sudije: Milo{ Ra`njatovi} i Ivan Pavi~evi} (Crna Gora). Delegat: Zahid Crnki} (BiH). Sedmerci: Izvi|a~ MI Grupa 3 (1), Vardar Pro 6 (3). Isklju~enja: Izvi|a~ MI Grupa 8 minuta, Vardar Pro 2 minute. Rezultat: Izvi|a~ MI Grupa - Vardar Pro 27:28 (11:12) IZVI\A^: B. Buri} (6 obrana), Toli} (8 obrana), Mili~evi}, Milas, Malinovi} 7, Zelji} 3, Grbavac, S. Buri} 5, Mati} 6, Kordi}, Boras 1, Vegar, Ili} 4, D`eba 1, Pavlak, T omi}. Trener: Zdenko Grbavac. VARDAR: Abad`i} (6 obrana), Stoilov 1, Ojleski 8, Markoski, Nikoli} 2, Simovi} 4, Doder 3, Kukoski 2, Sobol, Petri} 1, Jov~evski 2, Ristovski (8 odbrana), Lazarov 5, An|elovski. Trener: Veselin Vujovi}. Rukometa{i Vardara uzvratili su Izvi|a~u za eliminaciju u 2. kolu Kupa EHF slaviv{i , u Ljubu{kom tijesnu pobjedu od 28:27. Vardar je dominirao od prve minute, a u 17. i 27. imao je i ~etiri gola vi{ka. Izvi|a~ se konsolidirao potkraj prvog dijela, a sredinom drugog poluvremena sustigao je prednost Vardara, a potom i dva puta poveo. Pobjednik je odlu~en u posljednjih {est minuta, kada su gosti ponovo oti{li na ~etiri gola razlike (23:27) iako je Izvi|a~ imao posljednjih sedam sekundi da izjedna~i.
M. Kr.

Krivaja Gora`de

18 25

Sportska dvorana Krivaja u Zavidovi}ima. Gledalaca: 400. Sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti} (obojica iz Prijedora). Delegat: Milenko Turudi}. Sedmerci: Krivaja 1 (0), Gora`de 3 (3). Isklju~enja: Krivaja 10, Gora`de 2 minuta. Rezultat: Krivaja - Gora`de 18:25 (8:13). KRIVAJA: Had`ihasi}, Selimbegovi}, N. Ba{i} 7, [anti}, H. Ba{i}, Avdi} 2, Abdurahmanovi}, Taletovi}, Omerovi} 3, \erzi}, A. Ali}, N. Ali}, ^amd`i}, Zveki}, Huski}, Puri} 6. Trener: Adnan Ba{i}. GORA@DE: [ehovi}, Bukva 4 (3), Biljaka 5, Marti} 4, Gra|an, Pucarevi} 2, Jamak 3, Bezdrob, Dedovi} 5, Savi}, Fidahi}, Halilovi}, Pilav, D`ananovi}, @iga 2. Trener: Ejub Kukavica. I. I.

Sloga Gra~anica

34 29

Dvorana Srednjo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 400. Sudije: Dra`en Begi} i Andrija Knezovi} (obojica iz Mostara). Delegat: Zoran Anu{i} (Prijedor). Sedmerci: Sloga 5 (3), Gra~anica: 4 (2). Isklju~enja: Sloga 10, Gra~anica 14 minuta. Crveni karton (tre}e isklju~enje): Muris Alibegovi} (Gra~anica) u 59. minuti. Rezultat: Sloga Gra~anica 34:29 (17:12). SLOGA: Dejanovi} (2 odbrane), [kori} 3, Vuki}evi}

5 (1), Bibi} 1, Bosi}, Pijetlovi} 1, Antonovi}, Stankovi} 1, Pavlov 6 (3), Mitrovi} 1, \uri} (10 odbrana), Pani} 1, Stanojevi} 2, Manji} 8, Belji} 4, Kuzman 1. Trener: Aleksandar Dugi}. GRA^ANICA: Ahmeta{evi} (2 odbrane), Mehanovi}, Salki} 4, Kamari} 1, Buljugija 8 (2), Alibegovi} 4, Sara~evi} 3, Osmanhod`i} 6, [akanovi}, Ferhatovi} 3, Mulahalilovi} (5 odbrana, 1 sedmerac), Zahirovi}. Trener: G. S. Jasmin Mrkonja.

Grada~ac Zrinjski

33 26

PLBiH za rukometa{ice
Rezultati 9. kola `enske rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine: Hrasnica Gora`de 32:34, Zrinjski - Borac 26:22, Ljubu{ki Hum - Lokomotiva 26:25, Kne`opoljka Katarina 29:38, @ivinice - Mira 21:32, Jedinstvo Br~ko - Ilid`a (23. novembra). Parovi 10. kola (18/19. novembra): Ilid`a - Mira, Katarina @ivinice, Lokomotiva Kne`opoljka, Borac Ljubu{ki Hum, Gora`de - Zrinjski, Jedinstvo Hrasnica.
1. Mira 2. Borac 3. Katarina 4. Zrinjski 5. Ilid`a 6. Ljubu{ki 7. Gora`de 9 9 9 9 8 9 9 9 0 7 0 7 0 7 0 5 1 4 2 4 0 2 1 2 0 1 1 1 1 0 266:184 27 2 272:185 21 2 290:218 21 2 269:208 21 2 239:207 16 3 240:247 14 5 221:239 12 5 193:207 7 7 226:280 6 7 224:290 4 7 264:362 4 8 246:323 3

8. Jedinstvo 8 9. Lokomotiva 9 10. @ivinice 9

Sportska dvorana Grada~a~ki sajam. Gledalaca: 300. Sudije: Sa{a Pand`i} i Boris [atord`ija (Banja Luka). Delegat: Zahid Mehagi} (Cazin). Sedmerci: Grada~ac 1 (1), Zrinjski 4 (2). Isklju~enja: Grada~ac 10 minuta, Zrinjski 6 minuta. Crveni karton: Ra{id Osmanovi} (Grada~ac - 26. minuta, gruba igra). Rezultat: Grada~ac Zrinjski 33:26 (15:15). GRADA^AC: Traki} 1, Osmanovi} 2, [ahdanovi} 1, Durakovi}, Hrnji}, [ijakovi} 5 (1), Ili} 3, Ignji} 8, Kadi}, Stojanovi} (1 odbrana), Doborac 3, Isi}, Radulovi} (16 odbrana, 2 sedmerca), Markovi} 10, Sarajli}, D`inovi}. Trener: Mehmed Doborac. ZRINJSKI: Grani} (10 odbrana), ^utura, Dominikovi} 5, Luki} 1, ^uljak, Deli} 3 (2), Parad`ik (2 odbrane), Kordi} 1, Pulji}, ^ubela, Trkulja 3, Herceg 7, Boban 5, Mandari} 1. T rD`. D. ener: Zoran Doki}.

Bo`i} i Borislav Slipac (Novi Travnik). Delegat: Milan Tubin (Doboj). Isklju~enja: Konjuh 6, Prijedor 14. Sedmerci: Konjuh 8 (5), Prijedor 3 (3). Rezultat: Konjuh - Prijedor 30:24 (14:10). KONJUH: Suljanovi} (14 odbrana), Kamberovi}, Had`iomerovi} 5, M. Muhi}, Alji}, Husi}, [ari}, Hamzi}, Memi} 2, Suhonji} 4, A. Muhi} 3, Zild`i} 2, Smaji} 5, Begi} 9, Vesel~i}. Trener: Nikola Markovi}. PRIJEDOR: ^utura (14 odbrana), Babi}, Bezbrdica 5, Grahovac 1, Radulovi} 6, Popovi} 1, Mijatovi} 2, Vranje{ 2, Hercegovac 3, Selimbegovi}, Un~anin 4, Kaurin, Kalajd`i}. Trener: MariSa. M. nko Torbica.

^elend` kup za rukometa{ice

Ilid`a eliminirana
Rukometa{ice Ilid`e eliminirane su iz daljnjeg takmi~enja u ^elend` kupu. U drugoj utakmici 3. kola Ilid`anke su u Arana|elovcu zabilje`ile novi uvjerljivi poraz od ekipe „Knjaz Milo{a“ sa 36:21 (21:8). U prvom susretu predstavnik Srbije je u petak, tako|er na svom terenu, slavio sa visokih 40:18 (18:11) pa je ukupnim rezultatom od 76:39 izborio nastup u osmini finala.
(A. ^.)

Leotar Maglaj

33 25

11. Hrasnica 9

12. Kne`opoljka9 1 0

Konjuh Prijedor

30 24

Gradska dvorana @ivinice. Gledalaca: 400. Sudije: Zdenko

Sportska dvorana „Milo{ Mrdi}“ u Bregovima. Gledalaca: 200. Sudije: Eldan Huri} (Gora`de) i Goran Smajlovi} (Sarajevo). Sedmerci: Leotar 6 (4), Maglaj 6 (3). Isklju~enja: Leotar 12, Maglaj 12 minuta. Rezultat: Leotar Maglaj 33:25. LEOTAR: Gugolj, Kne`evi}, Vico, Dangubi}, Mistita 4, Buha 2, Komnenovi} 1 (1), Kora}evi} 4, D. @arkovi}, V @arkovi} 4, Milidragovi}, Pe. ki} 10 (3), Jokanovi}, Pedi} 1, Davidovi} 3, Crkvenja{ 4. Trener: Milanko Sav~i}. MAGLAJ: A. Bradari}, Rid`al 1, [ahinovi}, N. Bradari}, ]uri}, Kujri}, Mehinovi} 10 (3), Mehinagi} 3, K. Bradari} 5, Avdi} 1, Hamzi}, Stojanovi} 1, Br|anovi} 1, Br~aninovi} 3, Mutap~i}, Alibajraktarevi}. Trener: Goran M. P . Stoji}.

PLBiH za odbojka{ice
Rezultati 7. kola: Biha} Preminger - HE na Drini 3:2, Modri~a - Kula Grada~ac 0:3, Radnik - Hercegovac 3:0. Susreti Jedinstvo - Jahorina i Mladost Sarajevo - Gacko su odgo|eni.
1. Jedinstvo 2. Kula G. 3. Gacko 4. Biha} 5. Modri~a 6. Radnik 7. Drina HE 8. Jahorina 9. Mladost 6 6 0 18:0 18 6 6 0 18:1 18 6 3 3 11:12 9 6 3 3 12:11 8 6 3 3 9:12 8 6 2 4 9:13 6 6 2 4 9:15 6 2 2 0 6:2 5 4 0 4 2:12 1

PLBiH za odbojka{e
Rezultati 7. kola: Modri~a Optima - 7 Lukavac 3:1, Borac - Radnik 1:3, ^apljina Kakanj 2:3, Student BO Br~ko Jedinstvo 1:3, Napredak - Mladost Br~ko 3:2. Parovi 8. kola (25. i 26. novembar): 7 Lukavac - Mladost, Br~ko Jedinstvo - Napredak, Kakanj - Student BO, Radnik - ^apljina, Modri~a Borac.
1. Kakanj 2. Napredak 3. Mladost 4. Br~ko J. 5. Modri~a 6. ^apljina 7. Lukavac 8. Student 9. Radnik 10. Borac 7 7 7 7 7 6 6 5 7 7 6 6 5 5 4 2 2 2 1 0 1 1 2 2 3 4 4 3 6 7 19:10 19:11 19:10 18:11 16:13 13:13 11:14 8:11 8:19 2:21 16 16 16 15 12 9 6 5 4 0

10. Hercegovac 6 0 6 2:18 1

%"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

IFHJ

KOŠARKA Odigrano sedmo kolo Prvenstva BiH 

AJ=H ILE >@LA K 8CšćE
Hercegovac nakon produžetka savladao Mladost 86 78
Rezultati 7. kola: Igokea - Servitium 96:79, Bosna ASA BHT - Zrinjski 95:87, Čapljina Lasta Varda HE 78:65, Brotnjo Borac 76:72, Hercegovac Mladost 86:78 (produžetak), Vogošća - SL Takovo Leotar 78:82.
1. Igokea 2. Bosna 3. Čapljina 4. Leotar 5. Mladost 6. Zrinjski 7. Borac 8. Varda 9. Brotnjo 10. Hercegovac 11. Servitium 12. Čelik 13. Vogošća 7 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 2 3 2 1 0 1 587:483 13 0 503:422 12 2 526:481 12 3 525:499 11 3 514:513 11 4 550:550 10 3 452:453 9 3 421:433 9 5 533:550 9 3 425:444 9 4 433:467 8 5 427:478 7 6 411:535 6

Bošnjak: Trijumf u Skoplju

Odigrano je7. koloPrvenstva BiH za košarkaše:

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Džemal Bošnjak proglašen je najboljim bokserom poznatog turnira Zlatni gong u Skoplju. Bošnjak, član BK Ilidža, u finalu u kategoriji do 81 kilograma porazio je na poene veoma jakog Moldavca, nekada trećeg boksera svijeta Viktora Čotijančija, kojeg je i slao na pod u drugoj rundi. Prethodno je porazio Bugarina Abdula Arabija i Tunižanina Jehaija el-Markarija. - Bošnjak je definitivno potvrdio da je naš najjači adut i bokser koji, uz pravu podršku, apsolutno može na

*š= =>E >IAH JKHEH=

Uspjeh bh. borca na Zlatnom gongu

Hercegovac Mladost

6=>A=

kvalifikacijama u Turskoj izboriti plasman na Olimpijske igre u Londonu - rekao je selektor BiH Almedin Fetahović. U Makedoniji su nastupila još trojica bh. boraca. Darko Kučuk (klub Slavija Banja Luka, kategorija do 81) na startu je izgubio od spomenutog Moldavca. Velibor Vidić (Slavija, do 69) poražen je u polufinalu od albanskog predstavnika, a Damir Beljo (Zrinjski Mostar, do 91) od Makedonca u prvom kolu. Prema riječima Fetahovića, obojica naših boksera nezasluženo su izgubila ove duele. E. J.

Gradska dvorana u Bileći. Rezultat: Hercegovac - Mladost 86:78 (10:22, 17:15, 19:20, 21:10, 19:11). HERCEGOVAC: Lalić 15, Radovanović, Parežanin, M. Vuković, Milićević, Gajović 27, Kuljić, Rakočević 4, S. Vuković 4, Savić 25, Bratić, Đurković 11. MLADOST: Radovanović, Jovanović 14, Ivanić 11, Radanović 12, Milošević 19, Lerić 4, Trikić, Vidović, Kežić 7, Velimirović 8, Ignjatović3,Mitrić. Š. A.

Čapljina Lasta Varda HE

78 65

M

Deseti bokserski memorijal “Aco Stanković” u Tuzli protekao je u znaku domaćih takmičara. Senad Karić proglašen je najboljim bokserom. Karić, član tuzlanske Slobode, nastupio je u lakoj kategoriji. Na programu je bilo ukupno devet finalnih borbi u seniorskoj konkurenciji, a održano je i deset borbi u mlađim kategorijama. E. M.

5A=@ =HEć FHL EA K 6KE

Sportska dvorana u Čapljini. Rezultat: Čapljina Lasta Varda HE 78:65 (18:15, 21:12, 26:19, 13:19). ČAPLJINA LASTA: Bjelica 3, Kovačević 15, Klještan 9, Jagodić-Kuridža 20, Brkić 17, Jurković, Galić 8, Previšić, Jelčić, Repeša 6, Halilbegović, Šima. VARDA HE: Đurđević 3, Đerić, Marković 14, Lakić 4, Vuković 8, Damjanović 5, Mirković, Ivanović 3, Kajević 5, Simić, Golubović 20, Mičeta3. Er. B.

21:18, 22:18). VOGOŠĆA: Habul, Pašalić, Selimović, Kahriman 5, Radan 18, Čengić 14, Hadžifejzović 19, Živić 5, Keser, Hujdurović 15, Osmić, Palata 2. SL TAKOVO LEOTAR: Kovačević, Rikalo 2, Aleksić, Pelkić 24, Kašćelan 5, Zotović 12, Crnogorac 6, Milanović, Marković, Setenčić 11, Ninković 3, Josipović 19.

Jagodić-Kuridža (Čapljina): Najefikasniji protiv Varde

Igokea je savladala Servitium (96:79) za šestu pobjedu u sedam mečeva. Danas će bh. viceprvak u dvoDoko, Barbarić, Brečić 4, Lesko 20, Čutura 4, Topalović, Pinjuh 17, Zubac. BORAC: Vranješ 20, Kastratović 6, Ivić 4, Nikolić 2, M. Šturanović 12, Milekić, Blanuša 4, A. Šturanović 4, Pavlović 6, Lončar 14, Dojčinović. 

LA@= K =J=šE=

rani u Laktašima u revijalnom meču ugostiti beogradsku Crvenu zvezdu. Susret počinje u 19 sati.

Vogošća Leotar

Kevin Durant bioje u posljednje dvije sezone najbolji strijelac NBA lige, a u njegove realizatorske mogućnosti uskoro bi se mogli uvjeriti i ljubitelji evropske košarke. Naime, 23-godišnji krilni igrač (206 centimetara) izjavio je da je “spreman preskočiti ogradu koja ga dijeli od odlaska u inozemstvo”. Durant je već dobio tri konkretne ponude, izrael-

,KH=J IJEžA K -LHFK

Planovi najboljeg NBA strijelca

Sportska dvorana “Amel Bečković” u Vogošći. Rezultat: Vogošća - SL Takovo Leotar 78:82 (19:26, 16:20,

Brotnjo 76 Borac 72 78 82 ku.Sportska dvorana u ČitluRezultat: Brotnjo - Borac
76:72 (17:24, 19:12, 19:16, 21:20). BROTNJO: Marković 9, Jelčić 7, Kordić, Josipović 15,

Igokea Servitium

96 79

Sportska dvorana u Laktašima. Rezultat: Igokea -

Servitium 96:79 (22:25, 20:25, 26:12, 28:17). IGOKEA: Adamović 8, Miletić 11, Dozet 10, Đurica 3, Komatina 3, Tresač, Matić, Šulović 25, Aleksić 2, Bocka 12, Brkić 2, Joksimović 20. SERVITIUM: Bjelić 16, Đorić 18, Radić, I. Damjanović 6, S. Damjanović 4, Sladoje, D. Savić 9, Radukić 18, B. Savić, Bilanović 4, Marković, Baković4. Z. V

skog Makabija iz Tel Aviva, španske Valensije i njemačkog Bajrota, ali je najavio da će prije toga pričekati razvoj pregovora u NBA o okončanju “lockouta” (obustava rada) zbog koje je upitan start nove sezone. Sa prosjekomod 30,1poen usezoni 2009/2010.,Durantje postao najmlađi igrač koji je osvojio titulu najboljeg NBA strijelca. (E. J.) 

=@H=I= EC= K š=H?E
Rezultati 7. kola Jadranske ABA lige za košarkaše: Radnički - Cedevita 80:83, Zlatorog - Zagreb 85:86, Krka - Union Olimpija 78:80, Budućnost Makabi 69:81, Cibona Hemofarm 90:86 (produžetak), Helios - Crvena zvezda, Široki WWin - Partizan (sinoć).
1. Olimpija 2. Cedevita 3. Makabi 4. Cibona 5. Partizan 6. Budućnost 7. Zagreb 8. Široki 9. Hemofarm 10. C. zvezda 11. Krka 12. Radnički 13. Zlatorog 14. Helios 7 7 6 7 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3 4 3 3 4 6 6 7 6 607:552 616:502 524:417 577:586 482:402 518:520 552:603 465:466 482:488 540:526 513:544 535:579 500:627 404:503 14 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 8 7 6

Klupu Čelika će, skoro sigurno, nakon prošle sedmice uručenog otkaza treneru Ivici Mariću, preuzeti njegov pomoćnik Benjamin Pelja. Zanimljivo je da je baš u novembru prošle godine Marić naslijedio Pelju, koji je nakon toga ostao član stručnog štaba. Tako se barem da naslutiti iz izjave predsjednika kluba Džafera Dautbegovića, koji je kazao kako u ovom trenutku finansijska situacija nije dobra te je za očekivati da će ekipu, makar u subotu protiv Igokee u Areni, s klupe voditi Pelja. Čelik bi u ovom susretu trebao biti jači i za centra Almina Hodžića (208 centimetara, 22 godine), koji je zadovoljio na probi i prošao ljekarskipregled. V. B.

2A= KAIJ =HEć=

Čelik nastavlja sa pomoćnim trenerom

Pelja: Pomoćnik preuzima glavnu ulogu

U6. koluRegionalnelige za košarkašice Čelik je na gostovanju u BanjojLuci porazio aktuelnog prvaka BiH Mladi Krajišnik (76:73). Josipa Bura postigla je 24 poena za Čelik, dok je kod domaćih najbolja bila Ivona Bogoje (21). Trijumfom u bh. derbiju Zeničanke su uvećale izglede za plasman na završni turnir. Rezultati 6. kola: Mladi Krajišnik - Čelik 73:76, Vojvodina - Budućnost 62:65, Hemofarm - Celje 65:58. Poredak: Hemofarm 5-1, Partizan 5-0, Čelik 4-2, Celje i Budućnost 3-3, Mladi Krajišnik 2-4, “Radivoj Korać” i Voždovac 3-2, Vojvodina 0-6, Sloboda 0-5. V. B.

M

ČAEK FHEF= >D @AH>E

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

%#

ŠAHOVSKI MOZAIK Završeno ekipno Prvenstvo Evrope u Grčkoj 

A=č =J >H@ 4KI=
U posljednjem kolu prvaci savladali Ermeniju Srebro Azerbejdžanu, bronza Mađarskoj
Priprema: Muhamed BORIĆ, međunarodni majstor

U grčkom Porto Karasu završeno je ekipno Prvenstvo Evrope. U muškoj konkurenciji nastupilo je 38 reprezentacija, a u ženskoj 28. Favoriti su u obje konkurencije bile ruske ekipe. I dok su kod žena tu ulogu opravdale, kod muškaraca su Rusi doživjeli potpuni brodolom, zauzevši tek peto mjesto. Za senzaciju se pobrinula ekipa Njemačke, koju su činili Arkadij Najdič, Georg Mejer (Meier), Danijel Fridman (Daniel) i 

=čE FHA@=

1. Njemačka 15 mečbodova (22,5 poena), 2. Azerbejdžan 14 (23), 3. Mađarska 13 (23), 4. Ermenija 13 (22,5), 5. Rusija 13 (21,5), 6. Holandija 12 (19), 7. Bugarska 12 (18,5), 8. Poljska 11 (22), 9. Rumunija 11 (20), 10. Španija 11 (19,5)...

Kadrić: Najveća nada bh. šaha

Okršaj Nijemaca i Ermena: Senzacionalan ishod

Na Euru nije bilo bh. selekcija, što je još jedan poraz našeg šaha. Nedostatak finansijskih sredstava za odlazak

2H= >D š=D=

u Grčku nije nikakvo opravdanje za Šahovsku uniju, koja je još jednom pokazala sve unutrašnje slabosti.

Jan Gustafson (Gustafsson). Iako su na startnoj listi bili tek deseti, uporni Nijemci odlično su odigrali cijeli turnir, a pobjedom u posljednjem kolu nad direktnim suparnikom Ermenijom zasluženo su osvojili naslov. Junak je bio Mejer, koji je crnim figurama savladao Sergeja Movsesijana. Porazom su Ermenci

pali tek na četvrto mjesto. Odličan je bio i Azerbejdžan, kojem je titula izmakla u pretposljednjem kolu porazom od Njemačke. Srebro su uzeli dobivši Rumuniju. Pomalo nevjerovatnom maksimalnom pobjedom od 4:0 nad Bugarskom, koju je predvodio Veselin Topalov, Mađarska je osvojila bronzu.

5J=LEć A IA@AćE = @=E FIEA
Broj od svega devet nosilaca najvišeg zvanja FIDE odražava slabost bh. šaha
Nakon svega devet članaka objavljenih u ovoj kolumni, došli smo do kraja predstavljanja bh. velemajstora. Ovo je porazna činjenica o stanju u našem šahu. Svega devet nosilaca najvišeg zvanja FIDE premali je broj, koji odražava ne samo snagu, zapravo slabost bh. šaha, nego i sveukupnu poziciju koju zauzima u svjetskoj zajednici. I površna analiza otkrit će podatke da imamo svega dvojicu velemajstoramlađih od 30 godina (Predojević i Šarić) te da su još samo trojica aktivni(Nikolić, Kurajica i Dizdarević). Ni rejting-situacija nije sjajna, jer su samo četvorica probila barijeru od 2.500. Poređenja radi, Srbija ima skoro 50 velemajstora, a 30 ih je s rejtingom većim od 2.500. Hrvatska ima 30 velemajstora, od kojih ih 18 ima rejting od 2.500 i veći. Naš sljedeći velemajstor bit će Dalibor Stojanović. On je ispunio velemajstorski bal i rejting mu je blizu 2.500. No, on već ima 28 godina. Odnada, zasadamožemo računatisamo naDenisaKadrića. Ovaj 16-godišnji Vogošćanin već je međunarodni majstor, ali je njegov talent potvrđen zbog podrške porodice, koja je bila u stanju finansirati njegov razvoj. Hoće li postati velemajstor, ostaje da se vidi. Kadrić će biti jedini bh. predstavnik na Svjetskom kadetskom prvenstvu, koje naredne sedmice počinje u Kaldas Novasu (Brazil).

Portreti bh. velemajstora (10)

1=>H=A F=HJEA
Adams - Ivančuk (Sicilijanka) 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e6 7.0-0 Le7 8.Le3 0-0 9.f4 Sc6 10.Kh1 Ld7 11.a4 Tc8 12.De1 d5 13.e5 Se4 14.Sxe4 dxe4 15.c3 Sxd4 16.Lxd4 Lc5 17.Lxc5 Txc5 18.b4 Tc8 19.Td1 Dc7 20.b5 axb5 21.axb5 Tfd8 22.c4 Le8 23.Df2 f6 24.exf6 gxf6 25.Txd8 Txd8 26.c5 f5 27.Lc4 Lf7 28.h3 Tc8 29.c6 bxc6 30.b6 De7 31.Db2 Tb8 32.Ta1 Dc5 33.b7 Dxc4 34.De5 Txb7 35.Ta8+ Le8 36.Txe8+ Kf7 37.Th8 Db5 38.Dd6 Db4 39.Dd8 Db2 40.Tf8+ Kg7 41.Tg8+ 1-0 Radžabov - Najdič (Engleska) 1.Sf3 d5 2.c4 d4 3.b4 f6 4.d3 e5 5.b5 a6 6.bxa6 Sxa6 7.g3 Lb4+ 8.Ld2 Se7 9.Lg2 0-0 10.0-0 Ld7 11.Lxb4 Sxb4 12.Db3 Sec6 13.Sbd2 De7 14.Db2 Ta7 15.Sb3 Tfa8 16.a3 Sa6 17.Se1 Sd8 18.Sc2 Lc6 19.f4 Lxg2 20.Kxg2 c5 21.e4 Sf7 22.Sd2 Sb8 23.f5 Sd7 24.g4 Dd8 25.Tab1 Da5 26.Sf3 Sd6 27.Kh1 Ta6 28.Da1 Kh8 29.g5 fxg5 30.Tg1 h6 31.h4 gxh4 32.Tbf1 b5 33.cxb5 Dxb5 34.Dd1 c4 35.dxc4 Db7 36.Sb4 Txa3 37.c5 Sxe4 38.c6 Dxb4 39.cxd7 Db7 40.Kh2 Ta2+ 41.Tg2 Dxd7 42.Sxh4 Txg2+ 43.Kxg2 Sf6 44.Sg6+ Kh7 45.Sxe5 Dd5+ 46.Sf3 Ta2+ 47.Kh1 d3 48.Kg1 De4 49.Tf2 De3 50.Sd2 Dd4 0-1 Leko - Topalov (Grinfeldova indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Le3 c5 8.Tc1 Da5 9.Dd2 0-0 10.Sf3 Td8 11.d5 e6 12.Lg5 f6 13.Le3 Sc6 14.Ld3 exd5 15.exd5 c4 16.Lxc4 Le6 17.Td1 Se7 18.dxe6 Txd2 19.Txd2 Dxc3 20.Lb3 Dc1+ 21.Td1 Dc3+ 22.Td2 Dc1+ 23.Td1 Dc3+ 24.Ke2 a5 25.Td7 a4 26.Tc1 Db2+ 27.Tc2 Db1 28.Sd2 axb3 29.Sxb1 bxc2 30.Sc3 Sf5 31.Ld2 h5 32.Kd3 b5 33.e7 Te8 34.Sd5 Kf7 35.Kxc2 Tc8+ 36.Sc7 Sxe7 37.Lb4 Lf8 38.Kb3 Tb8 39.Sd5 Ke6 40.Td6+ Ke5 41.f4+ 1-0 Aronijan - Giri (Damin gambit) 1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3 Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 Sbd7 7.c5 Sh5 8.Ld3 Sxf4 9.exf4 b6 10.b4 a5 11.a3 c6 12.0-0 Dc7 13.g3 La6 14.Lxa6 Txa6 15.De2 Tfa8 16.b5 cxb5 17.Sxd5 exd5 18.Dxe7 Tc8 19.Tfb1 bxc5 20.Txb5 Te6 21.Dg5 Tb6 22.a4 Txb5 23.axb5 Sf6 24.Df5 Ta8 25.Db1 Db6 26.dxc5 Dxc5 27.Db2 Db6 28.Sd4 Tc8 29.Ta2 Tc4 30.Sc6 a4 31.Se5 Te4 32.Kg2 Dc5 33.Db1 Tb4 34.Df5 De7 35.Sc6 De4+ 36.Dxe4 Txe4 37.b6 Sd7 38.b7 f6 39.b8D+ Sxb8 40.Sxb8 Tb4 41.Sd7 Tb5 42.Txa4 Kf7 43.Ta6 1-0 Svidler - Radžabov (Damin gambit) 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Le7 4.cxd5 exd5 5.Lf4 Sf6 6.e3 Lf5 7.Sge2 c6 8.Sg3 Le6 9.Ld3 0-0 10.0-0 Te8 11.h3 Sbd7 12.Tc1 Sf8 13.Sge2 Sg6 14.Lg3 Ld6 15.Lxd6 Dxd6 16.f3 Sh5 17.Dd2 Sg3 18.Sxg3 Dxg3 19.Df2 Dd6 20.f4 f5 21.Sb1 b6 22.Dc2 Ld7 23.Tfe1 Se7 24.Sd2 Tac8 25.Da4 a5 26.Sf3 Ted8 27.Se5 Sg6 28.Sf3 Se7 29.Tc3 Le8 30.Dc2 g6 31.Tc1 De6 32.Se5 c5 33.dxc5 Txc5 34.Db3 Tdc8 35.Kf2 Dd6 36.Da3 Kg7 37.La6 d4 38.Td1 dxe3+ 39.Ke1 Df6 40.Txe3 T8c7 41.Sd3 Tc2 42.Td2 Txd2 43.Kxd2 Lf7 44.Da4 Ld5 45.g4 Le4 46.Txe4 fxe4 47.Dxe4 Td7 48.Ke3 Sc6 49.g5 Dd6 50.Dc4 Te7+ 51.Kf2 Sd4 52.Se5 Tc7 53.Dd3 Tc2+ 0-1

Problem broj 540 L. Kubbel, 1909.

M

Međunarodni majstor Muhamed Borić u Velikoj Kladuši odigrao je simultanku na 20 ploča. S druge strane, među rivalima iz Velike Kladuše i Cazina našle su se dvije seniorke i tri juniorke. Nakon tri sata, Borić je dobio sa 16,5:3,5. Pobjede su ostvarili Meho Čaušević i Džemal Cinac, a remije su izborili Mihrudin Mahmutović, Sabaheta Hadžić i kadetska prvakinja BiH Ajla Topić.

5EKJ== K 8AE =@KšE

M

*AJLEć =>HžE 

=J K JHE FJA=

Studija broj 540 V. Evreinov, 1959.

*EAE LKčA E @>EL=

U Mostaru je održan brzopotezni turnir u čast obilježavanja Kurban-bajrama. Pobjedu je odnio međunarodni majstor Jasmin Bejtović, dok su Vitomir Arapović i Adnan Bandić podijelili drugo mjesto. Organizator turnira bio je istoimeni mostarski premijerligaš, a sudio je alfa i omega kluba Omer Faladžić.

Problem 539: 1.Th6 Kg5 (1...Kf5 2.Df3) 2.Th4 Kh4 3.Lf6# 1-0

Studija 539: 1.Tb1 h4 2.Kc6 h3 3.Kb7 c4 4.Ka8 c3 5.bc3 Db8 6.Tb8 h2 7.Th8 1-0

%$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

IFHJ

AUTO-MOTO Test: Renault Megane Coupe 1.6 16V GT line

Nova M-klasa: Nastavak uspješne priče

Prije 125 godina Karl Benc (Carl Benz)izumio je automobil. Ovaj značajni jubilej proslavljen je u AUTOlineovom prodajno-servisnom centru u Sarajevu, a kao iznenađenje večeri predstavljena je treća generacija Mercedesove M-klase. Proslavi je prisustvovalo više stotina zvanica, kupaca, partnera i prijatelja Mercedesa. U dobrom raspoloženju i prijateljskom ozračju, riječi dobrodošlice uputila je Aida Zubčević, direktorica AUTOlinea. Uručene su i donacije dvjema neprofitnim organizacijama čiji rad AUTOline podržava, a to su Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH Sumero i NVO altruista za

4đA@= K LK =IK

AUTOline proslavio Mercedesov jubilej

Coupe francuskog proizvođača diči se snažnim karakterom i sportskim stilom

ŠE= E AAC=?E=

pomoć osobama s umanjenim sposobnostima Svjetlo. U okviru proslave upriličena je i izložba najuspješnijih fotografija s fotokonkursa “Ja iMercedes”teuručene nagrade pobjednicima. Iznenađenje večeri bilo je predstavljanje trećegeneracije Mercedesove M-klase. Novi model nesumnjivo je bio zvijezda večeri. Prema riječima Semira Drnde, voditelja marketinga i prodaje AUTOlinea, M-klasa je u BiH odsamog početka polučila veliki uspjeh. U posljednjih deset godina prodato je više od 360 primjeraka. Nova M-klasa zasigurnoće nastaviti ovu uspješnu priču i doprinijeti povećanju prodaje u narednim godinama. M. T .

Megane Coupe: Uočljiv i upečatljiv izgled

Hyundai i40 osvojio je prestižno priznanje za “Najbolju konstrukciju karoserije”, koju mu je dodijelila “EuroCarBody” organizacija sastavljene od automobilskih dobavljača i industrijskih eksperata iz cijelog svijeta. Na ovogodiš- Karoserija i40: Čvrstoća najbolje kvalitete njem takmičenju Hyundai pred modela Audi A6 i Meri40 bio je u konkurenciji s cedesa B klase. Kako je navedeno, žiri je ukupno devet drugih automobilskih marki (Audi, BMW, posebno dojmila čvrstoća čeFord, Mazda, Mercedes- lika najbolje kvalitete, te po-Benz, Nissan, Opel, Land boljšani spojevi koji su dali izRover i Volkswagen). Sa uku- nimnu čvrstoću karoseriji uz M. T. pno37,98 bodova,i40je biois- malumasu.

E" E= =>K =HIAHEK

Hyundai osvaja nagrade

Šminka i elegancija dvije su riječi koje najbolje opisuju Renault Megane Coupe, koji nam je stigao na test. Coupe francuskog proizvođača diči se snažnim karakterom i sportskim stilom. Model je više nego uočljiv i upečatljiv, izgleda kao da će progutati sve ispred sebe, od pješaka do automobila. Dok se prednjidio skoroi nerazlikuje od standardnog Meganea, stražnji je dosta “nabildaniji” i više sportski, s drugačijim i ljepšim svjetlosnim jedinicama. Ovaj Coupe ima liniju koja automobil čini univerzalnom pojavom na cesti, što potvrđuje veliko interesiranje koje izaziva kod okoline. Za to su sigurno zaslužne i 17-inčne aluminijske felge i preklopivi retrovizori u sivoj metalik boji. 

Eč= Eč= =HJ=
Dimenzije
D: 3.295, Š: 1.808, V: 1.423 Masa: 1.205 kg Prtljažnik: 344 l

Motor
Zapremina: 1.598 ccm Snaga: 110 KS / 6.000 Obrt. moment: 151 Nm

Paket GT line
Kada uđete u automobil, uz pomoć Renaultove pametne kartice, imate osjećaj kao da ste u Laguni. S obzirom na to da je testirani model nakrcan paketom GT line, što se može pročitati na

prednost daju temperaturi ili akustici, u zavisnosti od izbora. Instrumentalna tabla dosta se razlikuje od standardnog modela. Brzinometar nije digitalni nego analogni, dok je naglasak stavljen na obrtomjer, koji je u bijeloj boji. Desni krug pripada displeju putnog računara i stanju rezervoara. Kao i kod svih Renaulta, komande za autouređaj smještene su ispod volana. Displej za audiosistem je na vrhu centralne konzole, ko-

vrata, viši putnici mogli bi imati problem kod smještanja na zadnju klupu. S druge strane, Coupe nudi izdašan prtljažni prostor za ovu klasu automobila. Zapremina od 377 litara dosta je dobar rezultat rada Renaultovih dizajnera, tim prije što, u slučaju potrebe za većim prostorom, možete oboriti stražnju klupu.

Performanse Maks. brzina: 195 km/h Ubrzanje 0-100: 10,5 Prosječna potrošnja: 6,9 l

36.204 KM
rođaka benzinaca, sportske performanse dolaze do izražaja jedino pri visokom broju obrtaja, što je naročito vidljivo na uzbrdicama. Ipak je ovo najslabiji motor u ponudi ovog modela. S druge strane, potrošnja je u granicama normalne. Dok za ubrzanje treba više, Megane Coupe sa šestostepenim mjenjačem dozvoljava ugodno krstarenje na vrlo niskom

Ugodno krstarenje
Iako tako izgleda, ovo nije zvijer. Možda je neko očekivao više, ali testni mo-

U crticama 
Do kraja 2011. u kojoj obilježava 100. godišnjicu, Chevrolet je pripremio posebnu rođendansku ponudu u kojoj nudi sve svoje modele po pristupačnim cijenama. Iz ponude izdvajamo novi peterovratni Aveo s motorom 1,2 po cijeni od 17.590 KM dok je porodična verzija sa četiri vrata dostupna od 18.290 KM. Renaultov komercijalni model Kangoo Z.E. pobijedio je na tenderu za nabavku vozila za čak 19 velikih francuskih kompanija. Ukupno 15.637 primjeraka ovog inovativnog električnog dostavnjaka bit će isporučeno u sljedeće četiri godine. Ovaj model snagom se snabdijeva iz baterije koja se puni putem kućne utičnice za šest do osam sati. S jednim punjenjem, električni Kangoo Express ima autonomiju od 160 km, uz maksimalnu brzinu ograničenu na 130 km/h. Kompanija General Motors objavila j da njena neto dobit u trećem kvartalu iznosi 1,7 milijardi dolara ili 1,03 dolara po dionici. U usporedbi s trećim kvartalom 2010. godine, neto prihodi porasli su za 2,6 milijardi - na 36,7 milijardi dolara. Prvi mali crossover iz Nissana, Juke, koji je proglašen automobilom 2011. godine u BiH, dostupan je po cijeni već od 28.500 KM. Navedena cijena odnosi se na model pokretan 1,6-litarskim benzincem sa 117 KS i paketom opreme Visia, koji nudi izuzetno bogatu opremu

sivoj armaturnoj ploči, dočekuju vas RS sjedišta, koja putnicima nude vrhunsku udobnost. Dvozonski automatski klima-uređaj nudi personaliziranu termičku udobnost sa tri načina rada. Auto nudi uravnoteženo upravljanje temperaturom, dok Fast ili Soft

mande za klimu su ispod. Motor se pokreće na dugme, ali je preduvjet da umetnete karticu u čitač. S obzirom na to da je ovo Coupe, uživanje je prvenstveno namijenjeno putnicima na prednjim sjedištima. Zbog linije krova, ali i činjenice da model ima troja

del pokreće benzinski 1,6-litarski 16V motor sa 110 KS i obrtnim momentom od 151 Nm, koji će zadovoljiti normalne potrebe vozača, ali ovdje ipak nije riječ o motorizaciji koja će vaš automobil načiniti kraljem ceste. Agregat zvuči lijepo, ali kao i kod većine njegovih 1,6-litarskih

broju obrtaja. Ako tome dodamo i činjenicu da izvrsno apsorbira neravnine i dobro se drži ceste, ovo je vrlo lijep automobil za vožnju. S obzirom na stil i opremu kojom je nakrcan, može se konstatirati da cijena od skoro 36.000 KM ima uporište na realnimosnovama. M. T.

Redizajnirani Audi A4, koji će izaći 2012. godine, ponudit će nova rješenja za ekonomičnost i poboljšane vozne dinamike, uzosvježeni dizajn. Ionako elegantne i sportske linije dodatno su naglašene novimdizajnom prednjemaskei

8Ać= AEčIJ F>š== @E=E=
poklopca motora. Novi je i dizajn prednjeg i stražnjeg odbojnika, te prednjih svjetala i maglenki koje su sada pravougaonog, umjesto dosadašnjeg okruglog oblika. Također,A4će odsadabiti dostupan u petnaest različitih boja karoserije, uključujući četiri nove. Dorađena je gotova cjelokupna motorizacija, pa su motori u prosjeku štedljiviji 11 posto,a pojediniimaju veći maksimalni okretni moment i više snage.

Uskoro redizajnirani Audi A4

Najtraženiji 2,0-litarski TDI motor dostupan je u izvedbama sa 88, 103 i 130 (do sada 120) kW. Najekonomičnijaosnovna izvedbasa88 kW (120 KS) u prosjeku će trošiti 4,2 litre goriva. M. T.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, ponedjeljak, 14. novembar/studeni 2011.

%%
Vijest u brojci
Filipinski bokser Mani Pakjao (Manny Pacquiao) odbranio je u subotu navečer naslov svjetskog prvaka u velter-kategoriji u WBO verziji. Nakon sudijskog bodovanja, pobijedio je izazivača, Meksikanca Huana Manuela Markeza (Juan Marquez. Ovo je Pakjau bila petnaesta pobjeda zaredom. 

#

Izjava dana
- Irska nema velikih kreativaca, a neko će uputiti kritiku i da nismo niti talentovani.
(Đovani Trapatoni, selektor Republike Irske)

(Foto: Reuters)

Tuča u NHL ligi između Brauna (Toronto) i Konopke (Otava)

IZBORI Međunarodna atletska federacija odabrala najbolje za 2011.

*J E 2AHI =JAJEč=HE C@EA
Jamajčanin na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji uzeo dvije medalje, Australka na 100 metara sa preponama istrčala četvrti najbolji rezultat u historiji (12,28)
Hamilton: Treća pobjeda u sezoni
(Foto: Reuters)

0=EJ =>HžE K )>K ,=>EK
Prvak Fetel morao odustati
Britanac Luis Hamilton (Lewis, McLaren-Mercedes) pobjednik je pretposljednje utrke sezone Svjetskog gradom Brazila na stazi Interlagos. Rezultati: 1. Luis Hamilton (Velika Britanija, McLaren) 1:37,11, 2. Fer-

Pretposljednja utrka Formule 1

M

Bivšem vlasniku Portsmuta Milanu Mandariću i sadašnjem menadžeru Totenhema Hariju Rednapu u januaru sljedeće godine počinje suđenje za utaju poreza. Protiv Mandarića i Rednapa prošle godine je podignuta optužnica zbog pronevjere državnog novca.

4A@=F E =@=HEć KJ=EE FHA

Ofsajd

2HA@=
Vozači
1. Sebastijan Fetel 374 2. Dženson Baton 255 3. Fernando Alonso 245 4. Mark Veber 233 5. Luis Hamilton 227 prvenstva Formule 1, vožene jučer za Veliku nagradu Abu Dabija. Sa osam sekundi zaostatka, drugo mjesto osvojio je Španac Fernando Alonso (Ferrari), a treće još jedan McLarenov vozač - Britanac Dženson Baton (Jenson Button). Svjetski prvak, Nijemac Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel, Red Bull) nije završio utrku nakon što je na prvoj krivini zbog pucanja gume izletio sa staze. Ovo je Hamiltonu treća pobjeda ove sezone, a 17. u karijeri. Sezona se završava 27. novembra Velikom na-

Konstruktori
1. Red Bull 607 2. McLaren 482 3. Ferrari 353 4. Mercedes 159 5. Renault 72 nando Alonso (Španija, Ferrari) + 8,4 sekunde, 3. Dženson Baton (Britanija, McLaren) + 25,8, 4. Mark Veber (Australija, Red Bull) + 35,7, 5. Felipe Masa (Brazil, Ferrari) + 50,3, 6. Niko Rozberg (Njemačka, Mercedes) + 52,3, 7. Mihael Šumaher (Njemačka, Mercedes) + 1:15,9, 8. Adrijan Sutil (Njemačka, Force India-Mercedes) + 1:17,1, 9. Pol di Rista (Velika Britanija, Force India-Mercedes) + 1:41,3, 10. Kamuji Kobajaši (Japan, Sauber) + jedan krug. (A. Dr.)

Bolt, Person i Princ od Monaka: S dodjele priznanja najboljima

(Foto: AFP)

Jamajčanin Usein Bolt (Usain) i Australka Seli Person (Sally Pearson) najbolji su atletičari godine u izboru Međunarodne atletske federacije (IAAF). Za Bolta je to treće priznanje nakon što je bio najbolji 2008.i 2009. godine, dok je Australka prvi put slavila. U užem krugu kandidata za nagradu bili su i Jamajčanin Johan Blejk (Yohan Blake), Kenijac David Rudiša (Rudisha), Novozelanđanka Valerija Adams i Kenijka Vivijan Šerio (Vivian Cheruiyot). Bolt je nagradu zaslužio nakon što je na Svjetskom pr-

venstvu u Južnoj Koreji slaviona 200metarai4 x100metara, dok je na 100 metara diskvalificiran zbog pogrešnog starta. - U ovoj godini imao sam mnogo uspona i padova i ova nagrada mi mnogo znači - kazao je svjetski rekorder na 100 i 200 metara. Osvojivši treći put nagradu IAAF-a, Bolt je dostigao Marokanca Hišama el-Geruža, koji je bio laureat 2001., 2002. i 2003. Australka Person u Teguu je osvojila zlato na 100 metara sa preponama, istrčavši četvrti najbolji rezultat u historiji (12,28). Person je

Usein Bolt izjavio je da na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine želi osvojiti četiri zlatne medalje - na 100, 200, 4x100 i 4x400 metara. Bolt je na Igrama u Pekingu 2008. godine osvojio zlato u tri discipline, a sada mu je cilj

ČAJEHE =J= K @K

da kompletira kolekciju titulom u štafeti 4x400 metara. Posljednji atletičar kome je pošlo za rukom da na Igrama osvoji četiri zlata bio je Amerikanac Karl Luis (Carl Louis) u Los Anđelesu 1984.

1988. Karl Luis (SAD) - Florens Grifit-Džojner (SAD) 1989. Rodžer Kingdom (SAD) - Ana Fidelija Kvirot (Kuba) 1990. Stiv Bekli (Velika Britanija) - Merlin Oti (Jamajka) 1991. Karl Luis (SAD) - Katrin Krabe (Njemačka) 1992. Kevin Jang (SAD) - Hajke Henkel (Njemačka) 1993. Kolin Džekson (V. Britanija) - Seli Ganel (V. Britanija) 1994. Nuredin Morseli (Alžir) - Džeki Džojner-Kersi (SAD) 1995. Džonatan Edvards (V. Britanija) - Gven Torens (SAD) 1996. Majkl Džonson (SAD) - Svetlana Masterkova (Rusija) 1997. Vilson Kipketer (Danska) - Merion Džons (SAD) 1998. Haile Gebrselasije (Etiopija) - Merion Džons (SAD) 1999. Majkl Džonson (SAD) - Gabriela Sabo (Rumunija) 2000. Jan Železni (Češka) - Merion Džons (SAD) 2001. Hišam El Geruž (Maroko) - Stejsi Dragila (SAD) 2002. Hišam El Geruž (Maroko) - Paula Redklif (V.Britanija) 2003. H. El Geruž (Maroko) - Hestri Kloete (JAR) 2004. Kenenisa Bekele (Etiopija) - Jelena Isinbajeva (Rusija) 2005. Kenenisa Bekele (Etiopija) - Jelena Isinbajeva (Rusija) 2006. Asafa Pauel (Jamajka) - Sanja Ričards (SAD) 2007. Tajson Gej (SAD) - Meseret Defar (Etiopija) 2008. Usein Bolt (Jamajka) - Jelena Isinbajeva (Rusija) 2009. Usein Bolt (Jamajka) - Sanja Ričards (SAD) 2010. David Rudiša (Kenija) - Blanka Vlašić (Hrvatska) 2011. Usein Bolt (Jamajka) - Seli Person (Australija)

,I=@=šE =KHA=JE

postala prva australska atletičarka dobitnica ove nagra-

de, a na tronu je naslijedila Blanku Vlašić. (A. Č.)

Švicarski teniser Rožer Federer (Roger) osvojio je Masters u Parizu, savladavši u jučerašnjem finalu Francuza Žo-Vilfreda Tsongu (Jo-Wilfried) sa 6:1, 7:6. Do svoje prve titule na turniru u Parizu i šestog tri-

.A@AHAH >E @ 6ICA

Finale Mastersa u Parizu

jumfa u međusobnim duelima Federer je stigao nakon sat i 25 minuta igre. Pored naslova i 1.000 ATP poena, Federer je osvojio i ček na 454.000 eura, dok je Tsongi pripalo 214.400 eura. (A. Dr.)

PONEDJELJAK 14. 11. 2011.

20.05
SERIJA, ALFA-Mreža
21.00 U IME NARODA 18.25 LARIN IZBOR 18.15 AMOR LATINO 16.00 UKRADENI ŽIVOTI 15.00 SESTRE

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Kineski moreplovac, animirana serija, 2/52 09.35 Sandokan, animirana serija, 20/45 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Knji`evnost BiH. Lirske narodne pjesme 10.45 Na Ti - Kulu gradim,muzi~ko-dokumentarni program 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 13.45 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija, 8/26, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 3/52 15.00 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 2/52 15.10 Nema problema 15.35 Izgubljena ~ast, igrana serija, 40/77, r. 16.30 Hronika regija. Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, serija, 1/80 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 26/28 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, serija, 41/77 21.00 Josip Pejakovi}. U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 Pozori{no ve~e. 22.30 Audicija, snimak predstave 23.40 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 00.25 Pregled programa za utorak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 3. epizoda, r. Dje~iji program. 10.00 Spretno - sretno, tv kviz 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 55. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 46. epizoda 13.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 24. epizoda 14.05 Magazin LP u nogometu, r. 14.35 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.10 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 56. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 11. epizoda /12/ 18.25 Larin izbor, igrana serija, 47. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.15 Politi~ka ubistva. Bla` Kraljevi}, dokumentarna serija 20.35 Da sam oblak, igrana serija, 4. epizoda 21.35 Medicinska istraga, igrana serija, 8. epizoda /12/ 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Nirnberg. Su|enje nacistima, dokumentarni film BBC- a, 1. dio 23.55 Hayd u park, program za mlade 00.25 Love karavan 00.35 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 24. epizoda, r. 01.20 Dnevnik 3, r. 01.50 Pregled programa za utorak

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Vuk i lisica, crtani film 09.55 Top shop 10.00 [umska vje{tica, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija 40/120 11.15 [to da ne, zabavni program (r) 11.30 Vijesti 11.35 Intervju /tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 CSI. Las Vegas, krimi serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 41/120 18.55 Vijesti 19.10 TV Liberty - inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.05 CSI. New York, igrana serija 22.00 Vijesti 22.10 Intervju /tema/ komentar dana 22.40 Uski prolaz, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
06.05 06.30 07.00 07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.10 22.00 22.40 00.15 00.30 01.58 Snjeguljica 1, crtani film (R) Snjeguljica 2, crtani film (R) Jutarnje vijesti TV1 Vuk i lisica, crtani film [umska vje{tica, crtani film Vijesti @ene na ivici, igrana serija, ep. 7/8 Vijesti Zakon ljubavi, igrana serija, 105. ep. (R) Flash News Ukradeni `ivoti, igrana serija, 97. ep. (R) Biznis vijesti Superstars, dokumentarni program, ep. 1 Vijesti plus Hrane svijeta, serijalni program, ep. 11/13 FLASH BIZNIS-SPORT Vuk i lisica, crtani film (R) [umska vje{tica, crtani film (R) Flash News CSI. Las Vegas, igrana serija 10. ep. (R) Flash News Zakon ljubavi, igrana serija,106. ep. Ukradeni `ivoti, igrana serija, 98. ep. Vijesti plus Predaj se srce, igrana serija, 55. ep. (R) Biznis vijesti Sportski magazin Najava Dnevnika 19.30 Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce, igrana serija, 56. ep. CSI. New York, igrana serija, 11. ep. Dnevnik u 22 Uski prolaz, igrani film Pono}ne vijesti plus Prevaranti, igrani film (R) No}ni program

PINK BH
06.00 Sestre, serija r. 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija r. 12.00 Info top, info.program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~nI obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 City, zabavna emisija r. 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19 58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.30 AmiG Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Sudbina u njenim rukama, film

Predaj se, srce
Salih, u namjeri da izgladi odnose s Bahar, odlazi razgovarati s njom. Me|utim, u njenoj ku}i pronalazi Merta. Veoma je ljut jer je vidio svog sina u Mertovom naru~ju. Zdravstveno stanje njihovog sina se pogor{ava.

22.22
SERIJA, HAYAT TV

Staklena ku}a
Elenu {okira spoznaja o Hristovoj tajnoj ljubavnoj aferi s Neli! No, bez obzira {to je znala za sve suprugove tajanstvene 'izlete', Elena ih vi{e ne mo`e tolerirati. ^arli i dalje razmi{lja o svojoj k}erki Aleksandri Atanasovoj...

17.00
SERIJA, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.10 22.10 23.10 23.55 00.10 Porodi~no blago, serija Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko, info Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago, serija RTS karavan Upitnik, kviz Zlo~ina~ki umovi, serija Dnevnik Evronet

Eurosport
13.30 Umjetni~ko klizanje VN Japan 15.30 Alpsko skijanje 16.00 Bo}anje 17.00 Dizanje tegova 18.00 Fudbal. EURO 2012 ALL ACCESS 19.00 Fudbal. S.KUP Brazil 20.45 Svi sportovi, WATTS 20.55 Svi sportovi 21.00 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Borila~ki sport

Eurosport 2
13.00 14.00 16.00 16.45 17.45 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 Ameri~ki fudbal Snuker: Belgija Mali fudbal Fudbal: EURO 2012 All Access Umjetni~ko klizanje VN Japan Trka automobila Trka automobila Fudbal Snuker Umjetni~ko klizanje VN Japan

Sportklub
14.30 Euroleague Basketball: Bilbao - Fenerbahce 16.15 Barca TV: Athletic Bilbao Barcelona 18.00 Eurolegaue Basketball: Unicaja - Zagreb 19.30 FA Cup: East Thurrock Macclesfield 21.00 Prijateljska utakmica: Engleska - [panija 22.45 Copa del Rey: Hospitalet Barcelona 00.30 Euroleague Basketball:

22.25
FILM, NOVA TV

National G.

MTV Adria
17.50 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.10 20.30 21.20 21.30 22.00 22.50 23.20 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Hip Hop Just See MTV Music Video Premiere Just See MTV Rock Chart 3 From 1 The Hard Time Of Rj Berger Jersey Shore 4 Reno 911 MTV World Stage

FOXlife
19.05 19.30 20.00 20.55 21.24 22.00 22.56 23.20 23.50 00.20 Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Uvijek je sun~ano u Filadelfiji Uvijek je sun~ano u Filadelfiji [kola za parove Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova

FOXCRIME
15.00 Medijum 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Bouns 18.20 Nepouzdani agenti 19.10 Ne~ujno 20.00 Medijum 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Bouns 22.30 Okru`en mrtvima 23.20 Kasl

Sjaj Pariza
Lorene dolazi u Pariz na sahranu roditelja koji su poginuli u saobra}ajnoj nesre}i. Me|utim, gubitak roditelja nije jedini {ok za Lorene. Istog dana ona saznaje da ~ovjek koji ju je prihvatio kao svoju k}erku i kojeg je upravo sahranila, nije bio njen biolo{ki otac...

13.00 Vrebanje Hitlerovih generala 14.00 Najte`i popravci 15.00 Opasni susreti 16.00 Merkatski klan 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji. Borneo 20.00 Te`ak `ivot 21.00 Povjerljivo. CIA 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Te`ak `ivot 00.00 Povjerljivo. CIA

Usamljeni za{titnik
Nakon bijega za vrijeme zatvorskog premje{taja, Semu Gilenu potrebno je mjesto na kojem bi se mogao sakriti. Klajd je mlada udovica s dvoje male djece koja treba nekoga ko }e joj pomo}i da se bori protiv korumpiranih gra|evinara koji je namjeravaju istjerati s njezine zemlje. Uloge: @an-Klod Van Dam, Rozen Arket, Kiran Kalkin Reditelj: Robert Harmon

PONEDJELJAK 14. 11. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Ako do|e do nesporazuma sa voljenom osobom, ne povla~ite se. Rije{ite smireno problem koji vas mu~i. Posao: Prili~no vam je te{ko da se koncentrirate na rad. Ipak, morate dokazati koliko ste jaki, odlu~ni i sposobni. Zdravlje: Lijepo dru`enje je lijek protiv nervoze. Ljubav: Vezu gradite na temeljima ljubavi, iako postoji odre|ena doza neizvjesnosti. Sve je to i svojevrstan izazov... Posao: Mo`e se dogoditi da zbog male nepa`nje propustite rijetko dobru priliku. Dobro bi vam do{ao savjet. Zdravlje: Iznenada ste preosjetljivi. Ljubav: Ako svoje misli rasteretite nepotrebnih sumnji, strasti }e se sasvim probuditi. Potom, bit }ete na krilima sre}e. Posao: Iskoristite dan da dobro proanalizirate vlastitu poslovnu situaciju, `elje, planove, ali i na~ine kako da ih ostvarite. Zdravlje: Oti|ite zubaru, barem zbog kontrole. Ljubav: Od ljubavi vas odvla~e obaveze. Ipak, ne dozvolite da vas sve to pretjerano odvoji od voljene osobe. Posao: Vidljivi su prvi rezultati va{eg dugotrajnog rada i zalaganja. Zadovoljstvo je ve}e ako ste sve postigli sami. Zdravlje: Iscrpljenost kao rezultat napora. Ljubav: Srest }ete osobu sa kojom, vjerovatno, mo`ete ostvariti lijepu vezu. Sve se odvija gotovo nevi|enim tempom. Posao: Radite dosta, ali bez pretjeranog napora i iscrpljivanja. Nagla{ena je kreativnost, vjerujete u sebe i svoje sposobnosti. Zdravlje: Jedite laganiju hranu. Ljubav: Ako jurite iz flerta u flert, o~ekujte prepreke, pa i opasnosti. Primirite se malo, pogotovo ako imate lijepu vezu. Posao: Odijelite se od svega {to nije povezano sa va{im poslom. U`ivajte u radu, to je za sve dvostruka korist. Zdravlje: Mo`e vas mu~iti glavobolja. Ljubav: Sve ukazuje na mogu}nost sna`ne ljubavi. Zapravo, intenzitet zaljubljenosti krijete i od voljene osobe?! Posao: Izvrstan ste organizator i odli~an vo|a tima. Ipak, trenutno, najbolje radite sami. U~inite tako i danas. Zdravlje: U zdravom tijelu, zdrav duh! Ljubav: U`ivajte maksimalno u harmoniji svoje veze, posebno ako traje du`e vrijeme. I partner ula`e mnogo truda. Posao: Sazrelo je vrijeme da prodrete na nove terene. Imate dobar osje}aj kako da izbjegnete eventualne zamke. Zdravlje: Mogu}i problemi sa cirkulacijom. Ljubav: Pored vas je osoba koja vas fascinira. Va{a veza pro`ivljava uzbudljiv dan, pun sre}e, nje`nosti i smijeha. Posao: Odnosi sa kolegama izuzetno su skladni. I va{a finansijska situacija je vi{e nego zadovoljavaju}a. Zdravlje: U~inite ne{to za kondiciju. Ljubav: Ako se izuzme, eventualna, briga u nekom drugom `ivotnom segmentu, ovo je veoma uzbudljiv ljubavni dan. Posao: Ne uzrujavajte se zbog zastoja finansijske prirode ili manje krize na tom planu. Veoma skoro sve kre}e nabolje. Zdravlje: Osje}ate se sna`no i otporno. Ljubav: Ne trebaju vam poticaji izvana da budete sretni i zadovoljni. Dovoljan vam je partner i va{a velika, iskrena ljubav. Posao: Nevjerovatno je sa koliko malo truda i nerviranja, ali uz puno pameti i takta, gradite zdravu atmosferu u poslovnom krugu. Zdravlje: Prolazi nervozna faza. Ljubav: @elite ispuniti dan {to zanimljivijim sadr`ajem. Znate da je tako puno ljep{e i vama i osobi koju volite. Posao: Imate potrebnu i potpunu podr{ku kolega. Atmosfera u radnoj sredini je odli~na, {to na vas djeluje poticajno. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete.

21.03

SLU^AJEVI X

19.05

ZIDOVI SRAMA, BELFAST

17.41

8. KAT

17.25

IN MAGAZIN

HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top shop 08.50 Na velikom odmoru 09.00 Bumba, crtani film, 54. i 55. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 22. epizoda 09.25 Timmy, crtani film, 32. I 33. epizoda 09.48 Fifi, crtani film, 21. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 20. ep. 10.12 Dragon ball Z, crtani film, 36. epizoda 10.36 Bakugan, crtani film, 99. ep. 11.04 Winx, crtani film, 21. epizoda 11.30 Tractor Tom , crtani film, 9. ep. 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija, 14. ep. 13.00 Miljenica, serija, 110. ep. 14.00 Glam Blam, zabavni program 15.00 Top Shop 15.30 Bestseller 15.50 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 131. epizoda 16.55 Staklena ku}a, serijski program, 43. epizoda 17.55 Biometeorolo{ka prognoza 17.57 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 132. epizoda 21.03 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, serija, 44. ep. 23.22 Spas je u po{ti 1.dio , igrani film 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo

AL JAZEERA BALKANS
07.00 Zidovi srama, Belfast, dokumentarni program,r. 07.30 Usudi se i probaj, [panija, dokumentarni program, r. 08.00 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program, r. 08.30 Gaza, dolazimo, dokumentarni program, r. 09.00 AJE program 16.30 Zidovi srama, Belfast, dokumentarni program,r. 17.00 48 Havana, dokumentarni program, r. 17.30 Poznavali smo Borisa Jeljcina, dokumentarni program, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Zidovi srama, Belfast, dokumentarni program,r. 19.30 48 Havana, dokumentarni program, r. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, informativni talk-show, r. 23.30 Gaza, dolazimo, dokumentarni program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 01.30 Usudi se i probaj, [panija, dokumentarni program, r. 02.00 Kraj programa

HRT1
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija 12.16 TV kalendar (R) 12.29 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.35 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (38/182)* 13.22 Sve }e biti dobro, serija (103/180) (R)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.49 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (103/240)* 15.33 Glas domovine 16.03 Kulturna ba{tina. Muzej grada Zagreba - po na{em izboru 16.19 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.31 HAK - Promet info 17.32 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.41 8. kat. Porod kod ku}e, talk show 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (3/12)* 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 TV Bingo 20.35 Provodi i sprovodi, humoristi~na serija (9/20)* 21.10 Puls Hrvatske 22.27 Svijet profita 22.57 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme 23.37 The Rolling Stones. Shine a Light, dokumentarni film* 01.35 Dr. House 6, serija (9/22) (R)* 02.17 @ica 3, serija (18) (8/12) (R)*

Nova TV
06.55 Roary, crtana serija 28/52 07.10 Bumba, crtana serija 91-92/150 07.25 Ptica trka~ica, crtana serija 5/26 07.50 TV izlog 08.05 Nate Berkus Show 72/173 09.00 Kad li{}e pada, serija R 10.00 Ljubav i kazna, serija, R 11.00 Inspektor Rex, serija R 12.00 IN magazin R 12.45 Larin izbor, serija R 14.50 Teresa, serija 96-97/152 16.00 Inspektor Rex, serija 36/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 110/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 60/107 21.00 Larin izbor, serija 48/160 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Usamljeni za{titnik, igrani film (12)* 00.15 Snajper 2, igrani film, R (12)* 02.00 Seinfeld, serija 23/180 02.30 Heroji, serija (12)*11/19 03.15 Tajanstvena trudno}a, igrani film (12)* 05.15 Ezo TV, tarot show (18)* 06.15 Kraj programa

MRE@A
08.05 09.05 10.05 14.05 15.05 16.00 17.15 20.05 21.10 22.40 @ene na ivici, serij Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija CSI. Las Vegas, serija Zakon ljubavi,serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija CSI. New York, serija, Uski prolaz, film

21.00 22.00 23.00 23.20 00.20

turska telenovela Izgubljeni, telenovela Dolina vukova, serija Vox populi Telering, talk show U~iteljica klavira, film

RTRS
15.55 16.30 17.05 18.00 19.10 19.30 20.10 21.10 22.30 22.45 22.45 23.13 01.00 Tribunal Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu Dnevnik 2 Moj ro|ak sa sela, serija Presing Dnevnik 3 Sjednica narodne skup{tine RS, pregled U prolazu Slatki mali |avoli, film Moj ro|ak sa sela

. 17.55 18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00

ZENICA
TV izlog Najava Zenice danas ZE sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Dokumentarni program TV izlog,mali oglasi Svijet uspje{nih Sponzoru{e, serija Obavje{tenja i tu`na sje}anja Zenica danas, r.

22.00 22.45 23.00 23.30

Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

23.00 Anali, serija 23.50 Prijatelji na odmoru, film

HRT2
16.09 Rupert, crtana serija 16.20 Mala TV 16.49 Aladinove pustolovine, crtana serija 17.01 Crtani film 17.10 Hrvatski kraljevi, serija 17.56 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.31 Mijenjam svijet. Nalazimo se u Vukovaru 18.58 Fotografija u Hrvatskoj 19.09 Patak Frka, crtana serija 19.30 Gara`a. D Strings trio 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.43 Traumatologija 21.15 Dr. House 6, serija 22.05 Bez traga 7, serija 22.46 Putem europskih fondova 23.07 @ica 3, serija 00.04 Zakon i red. Odjel za `rtve 10, serija 00.44 Otkad si oti{la 3a, serija 01.13 Monk 6, serija

TV GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 Najava programa Dnevnik Muzi~ki program Kontakt emisija Sportski pregled Amor Latino, igrana serija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Dnevnik/r

OBN
08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16), serija 13.55 Rijeka nade (12), serija 14.45 Ljubav-vjera-nada,serija 15.35 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12), serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), serija 18.50 OBN Info, inf. program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada (12),

TV USK
15.30 17.15 18.15 18.30 19.00 19.30 20.05 21.05 21.30 21.50 22.45 Igrani film Predaj se srce, serija TV izlo`ba Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program Time out, program za mlade Sport Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Igrani film po izboru gledalaca

KISS
19.00 Dnevnik KISS 19.20 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 19.55 Marketing 20.05 Pressica, talk show 21.05 Dobar, Lo{, Zao (R) 22.05 ^ovjek i zdravstvena kultura 23.05 DNEVNIK KISS, r. 23.30 No}ni program

HTV OSKAR C
13.00 Klinika, serija 14.05 CSI. Las Vegas, serija 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 CSI. New York, serija 22.40 Uski prolaz, film

KAKANJ
18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 Mala d`amija, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Mala d`amija, serija Marketing IC SPORT TV Liberty

TV OSM
16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI. New York, serija 22.35 @ivot paparaca 1, film

BN
18.25 18.30 19.00 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 Marketing Monitoring BN sport Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing BN koktel Dnevnik 3

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI

Talas demonstracija se širi 

L= D=FšA=

DENVER - Policija je uhapsila više od 40 osoba koje su, po ugledu na njujorške, učestvovali u demonstracijama u američkim gradovima Sent Luis, Solt Lejk Siti i Denver. Policija je u Sent Luisu, gdje se na trgu u centru grada okupilo skoro 400 ljudi, uhapsila 27 demonstranata zbog nepoštovanja policijskog sata. 

=F=@ =čAJ
Klement: Snimila seksi editorijal

Žrtve zadobile ozljede

,Ž- 524-) ) ,1817
Ovo će biti sjajna prilika da ova ljepotica pred kamerama pokaže sve svoje adute
LONDON - Omiljena britanska starleta Džesika Džejn Klement (Jessica Jane Clement), koju mnogi voli zbog njenih bujnih oblina, razveselila je svoje fanove novom odlukom. Zanosna Džesika najvjerovatnijeće se,naime, pojavitiu novojsezoni televizijskog šoua “I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!” tako da će gladaciiz dana u danmoći pratiti svoju omiljenu zvijezdu. Ovo će biti sjajna prilika da mlada Britanka u prirodi pokaže sve svoje adute pred kamerama. Prije odlaska u tamošnju verziju “Farme”, Džejn je snimila seksi editorijal koji je, prema količini odjeće, sličan životu u divljini. Starleta je spremna za nove izazove.

Omiljena britanska starleta pojavit će se u novoj sezoni popularnog TV šoua

PROKUPLJE - Radnik na bazenu bolnice napao je mačetom četiri muškarca dok su bili u sauni zbog čega je morala reagirati i interventna jedinica policije. Ivan S. napao je muškarce mačetom dugom pola metra, ali niko nije smrtno stradao.

2=I FA L=?

Iskosa

Posljednja vijest

RIM - Predsjednik Italije Đorđo Napolitano (Giorgio) zadužio je bivšeg evropskog povjerenika Marija Montija da sastavi novu vladu koja će naslijediti vladu Silvija Berluskonija (Berlusconi), objavilo je italijansko predsjedništvo. Napolitano je održao niz sastanaka sa višerangiranim političarima radi postizanja saglasnosti o novoj vladi nakon što je premijer Berluskoni podnio ostavku. Monti sada ima zadatak da sprovede oštre mjere štednje.
(Op{irnije na 25. strani) 

JE I=IJ=L= LK L=@K 5=HE FEI= AJ==DKK
TEL AVIV - Nepunu sedmicu nakon što je objavljeno da je francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) nazvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua lažovom, na Netanjahuovu adresu stiglo je izuzetno prijateljsko pismo, u kome Sarkozi nudi saradnju kada je riječ o sankcijama prema Iranu, piše izraelska štampa. Pismo je stiglo tokom vikenda i lične je prirode. Završava se prijateljskim riječima i pisano je rukom, što je neuobičajeno u diplomatskoj praksi.

HJUSTON - Par iz Sjedinjenih Američkih Država mislio je kako su im provalnici ukrali novac, ali su poslije shvatili da je više od hiljadu dolara pojeo njihov pas. Odlučili su psu dati peroksid kako bi izazvali da povraća novac. Spasili su dio novca.

Monti: Kre}e s mjerama štednje

Sarkozi nazvao izraelskog premijera lažovom

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->