‫ﺑﺎ درود ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ هﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻧﻢ، ﺑﺎ هﺮ ﺑﺎوری ﮐﻪ دارﻧﺪ‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﯽ دارم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح

ﺑﺎﺷﺪ، و دﻟﻴﻞ ﻋﻨﻮان ﺁن اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪی‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ و ﻣﻦ را از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺮهﺎﻧﺪ.‬ ‫اﺳﻼم، ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ) اﻋﺮاب( ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻳﻢ؛ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻴﺪهﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻳﺎ ﺑﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﻮد ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ و ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن؟‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ هﺴﺘﻢ، ﭘﺲ ﺗﺠﺎوز اﻋﺮاب ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳﻼم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺖ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ، ﻳﻌﻨﯽ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز اﻋﺮاب را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ام و دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ.‬ ‫ﺣﺎل ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد، ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن؟ وﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺸﻦ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻳﺎ ﻋﺰا، ﭼﻮن اﮔﺮ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻓﺮهﻨﮓ و ﻣﻠﻴﺖ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻴﻢ،‬ ‫ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم، ﭼﻪ ﻣﻴﺸﻮد؟‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدم و ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ را درﻳﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن در زﻳﺮ ﻋﺮض ﻣﻴﮑﻨﻢ، وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ.‬ ‫اول اﻳﻨﮑﻪ اﮔﺮ ادﻋﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دارﻳﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم اﷲ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن، ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﮔﻮش دهﻴﻢ،‬ ‫ﭼﻮن ﺧﻼف ﺁن، ﺣﺮام اﺳﺖ:‬ ‫در ﺳﻮرﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ، ﺁﻳﻪ ۴ ﺁﻣﺪﻩ: ﮐﻪ هﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁن ﻗﻮم ﺳﺨﻦ‬ ‫ﮔﻮﻳﺪ ) ﺁﻳﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ از ﻗﻮم ﻓﺎرس- اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻔﺖ؟ و ﺁﻳﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم، ﺧﻼف ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا دﺳﺘﻮر ﺧﺪا‬ ‫را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﮕﺬارﻳﻢ و ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﻢ؟(‬ ‫هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮرﻩ اﻟﻤﻨﻞ، ﺁﻳﻪ ١٩ ﺁﻣﺪﻩ: ای رﺳﻮل ﺗﻮ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای اﻳﻦ ﺑﻠﺪ)ﻣﻨﻄﻘﻪ،‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ، ﺷﻬﺮ( ﮐﻪ ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮاﻣﺶ)ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ( ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ، هﺴﺘﯽ. ) ﺁﻳﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﻠﺪ اﻳﺮان، ﺑﻴﺖ‬ ‫اﷲ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﺁن ﺑﻠﺪ، ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد؟(‬ ‫در اﺣﺎدﻳﺚ ﺁﻣﺪﻩ:‬ ‫ﻋﻠﯽ)ع(، ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ، هﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﮔﻔﺖ: از اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺸﻴﺪ، ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ، هﻤﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺸﺖ.‬ ‫ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺎدﺑﻦ اﺑﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮار و زﺑﻮن ﮐﺮد و هﻤﺎﻧﻄﻮر‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن درهﻢ ﮐﻮﺑﻴﺪ ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ؛ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮی و‬ ‫ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﮐﺎرهﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ؛ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻴﺸﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن دادﻩ.‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، اﻣﺎم ﺳﻮم ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﻣﺎ از ﺗﺒﺎر ﻗﺮﻳﺶ هﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮﺗﺮﻳﻢ و هﻮاﺧﻮاهﺎن ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺮب و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ، اﻳﺮاﻧﯽ)ﻋﺠﻢ( هﺴﺘﻨﺪ؛ هﺮ ﻋﺮﺑﯽ، از هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ، ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ، از‬ ‫دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ هﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺁورد و زﻧﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻔﺮوش‬ ‫رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻣﺮداﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻏﻼﻣﯽ اﻋﺮاب ﮔﻤﺎرد) ﻣﺘﻦ از ﮐﺘﺎب ﺳﻔﻴﻨﻪ اﻟﺒﺤﺎر و ﻣﺪﻳﻨﻪ‬ ‫ِ‬ ‫اﻻﺛﺎر، ﺻﻔﺤﻪ ۴۶١، از ﺣﺎج ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ(‬ ‫و دوﺑﺎرﻩ ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ، ﺁﻳﺎ دﻳﻦ اﺳﻼم، ﺑﺮای ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؟!!!!!‬ ‫ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‬ ‫ﺣﻴﺪری‬