237

α
αβάσιµος
[abásimos]
gegenstandslos,
unbegründet
αβασιµότητα (F.) [abasimóteta] Gegenstandslosigkeit (F.)
άβατο (N.) [ábato] Klausur (F.)
αβλεψία (F.) [ablepsía] Versehen (N.)
αβοήθητος [aboéthetos] hilflos
αγαθό (N.) [agathó] Gut (N.)
αγαµία (F.) [agamía] Zölibat (M. bzw. N.)
άγαµος [ágamos] ledig
αγαπητός [agapetós] lieb
αγγελία (F.) [angelía] Botschaft (F.)
αγγελία (F.) εφηµερίδας [angelía ephemerídas] Anzeige (F.), Inserat (N.)
αγγελιοφόρος (F.) [angeliophóros] Botin (F.)
αγγελιοφόρος (M.) [angeliophóros] Bote (M.)
Αγγλία (F.) [Anglía] England (N.)
αγγλικός [anglikós] englisch
Αγγλοαµερικανικό ∆ίκαιο (N.) [Angloamerikanikó Díkaio] angloamerikanisches
Recht (N.)
αγέλη (F.) [agéle] Herde (F.)
αγέννητος [agénnetos] ungeboren
Αγία ‘Εδρα (F.) [Agía ‘Edra] Heiliger
Stuhl (M.)
άγιος [ágios] heilig
αγκαζάρω [ankazáro] reservieren
αγκυροβόλιο (N.) [ankyrobólio] Reede (F.)
αγνισµός (Μ.) [agnismós] Reinigung (F.)
άγνοια (F.) [ágnoia] Nichtwissen (N.),
Unkenntnis (F.), Unwissenheit (F.)
αγνός [agnós] keusch, rein
αγνοώ [agnoó] missachten
αγορά (F.) [agorá] Einkauf (M.), forum (N.)
(lat.) (Markt bzw. Gericht), Kauf (M.),
Markt (M.)
αγορά (F.) είδους [agorá eídus] Spezifikationskauf (M.)
αγορά (F.) επί πιστώσει [agorá epí pistósei]
Kreditkauf (M.)
αγορά (F.) κεφαλαίου [agorá kephalaíu]
Kapitalmarkt (M.)
αγορά (F.) µε δοκιµή [agorá me dokimé]
Kauf (M.) auf Probe
αγορά (F.) µε δόσεις [agorá me dóseis]
Abzahlungskauf (M.), Ratenkauf (M.)
αγορά (F.) συναλλάγµατος [agorá

αγρότης
synallágmatos] Devisenmarkt (M.)
αγορά (F.) τοις µετρητοίς [agorá tois
metretoís] Barkauf (M.)
αγορά (F.) ύστερα από δοκιµή [agorá
ýstera apó dokimé] Kauf (M.) nach Probe
αγοράζω [agorázo] einkaufen, kaufen
αγοράζω εκ νέου το πωληθέν [agorázo ek
néu to polethén] wiederkaufen
αγοράζω µε λίζινγκ [agorázo me lízinnk]
leasen
αγοραία τιµή (F.) [agoraía timé] Marktpreis (M.)
αγοραπωλησία (F.) [agorapolesía] Kauf (M.)
αγοραπωλησία (F.) εµπορευµάτων [agorapolesía emporeumáton] Warenkauf (M.)
αγοραπωλησία (F.) ζώων [agorapolesía
zóon] Viehkauf (M.)
αγοραπωλησία (F.) καταναλωτικών αγαθών [agorapolesía katanalotikón agathón]
Verbrauchsgüterkauf (M.)
αγοραπωλησία (F.) µε δόσεις [agorapolesía me dóseis] Ratengeschäft (N.),
Teilzahlungsgeschäft (N.)
αγοραπωλησία (F.) µιάς κατηγορίας
[agorapolesía miás kategorías] Gattungskauf (M.)
αγοραπωλησία (F.) τοις µετρητοίς [agorapolesía tois metretoís] Handkauf (M.)
αγοραστής (M.) [agorastés] Abnehmer
(M.), Erwerber (M.), Käufer (M.)
αγοράστρια (F.) [agorástria] Abnehmerin
(F.), Erwerberin (F.), Käuferin (F.)
αγόρευση (F.) [agóreuse] Plädoyer (N.),
Vortrag (M.)
αγορεύω [agoreúo] plädieren, vortragen
άγρα (F.) [ágra] Werbung (F.)
άγριο ζώο (N.) [ágrio zóo] Wild (N.)
άγριος [ágrios] wild
αγρόκτηµα (N.) [agróktema] Hof (M.)
αγροληπτική πίστωση (F.) [agroleptiké
pístose] Pachtkredit (M.)
αγροµίσθωµα
(N.)
[agromísthoma]
Pachtzins (M.)
αγροµίσθωση (F.) [agromísthose] Pacht (F.)
αγροµισθωτής
(M.)
[agromisthotés]
Pächter (M.)
αγρός (M.) [agrós] Flur (F.)
αγροτεµάχιο (N.) [agrotemáchio] Flurstück
(N.), Parzelle (F.)
αγρότης (M.) [agrótes] Bauer (M.),
Landwirt (M.)

αγροτική εκµετάλλευση
αγροτική εκµετάλλευση (F.) [agrotiké
ekmetálleuse] Hof (M.)
αγροτικός [agrotikós] agrarisch
αγροτικός αναδασµός (M.) [agrotikós
anadasmós] Flurbereinigung (F.)
αγρότισσα (F.) [agrótissa] Bäuerin (F.),
Landwirtin (F.)
αγρυπνώ [agrypnó] wachen
αγχόνη (F.) [anchóne] Galgen (M.), Strang (M.)
αγωγή (F.) [agogé] Klage (F.)
αγωγή (F.) ακύρωσης [agogé akýroses]
Anfechtungsklage (F.)
αγωγή (F.) αµφισβήτησης [agogé amphisbéteses] Impugnationsklage (F.)
αγωγή (F.) ανταγωνιστών [agogé antagonistón] Konkurrentenklage (F.)
αγωγή (F.) αποκατάστασης [agogé apokatástases] Restitutionsklage (F.)
αγωγή (F.) αποκατάστασης της γαµικής
κοινωνίας [agogé apokatástases tes gamikés koinonías] Herstellungsklage (F.)
αγωγή (F.) για παράλειψη [agogé gia
paráleipse] Unterlassungsklage (F.)
αγωγή (F.) για παροχή πληροφοριών
[agogé gia paroché plerophorión] Auskunftsklage (F.)
αγωγή (F.) διανοµής [agogé dianomés]
Teilungsklage (F.)
αγωγή (F.) έξωσης [agogé éxoses] Räumungsklage (F.)
αγωγή (F.) κατά της εκτέλεσης [agogé
katá tes ektéleses] Vollstreckungsgegenklage (F.)
αγωγή (F.) µετόχου [agogé metóchu]
Aktionärsklage (F.)
αγωγή (F.) περί κλήρου [agogé perí kléru]
Erbschaftsklage (F.)
αγωγή (F.) πληρωµής [agogé pleromés]
Zahlungsklage (F.)
αγωγή (F.) του γειτονικού δικαίου [agogé
tu geitonikú dikaíu] Nachbarklage (F.)
αγωγή ακύρωσης (F.) [agogé akýroses]
Nichtigkeitsklage (F.)
αγώγιµο (N.) [agógimo] Klagbarkeit (F.)
αγώγιµος [agógimos] klagbar
αγωγός (M.) [agogós] Leitung (F.)
αγώνας (M.) [agónas] Kampf (M.), Spiel (N.)
αγωνίζοµαι [agonízomai] kämpfen
αδασµολόγητος [adasmológetos] zollfrei
άδεια (F.) [ádeia] Dispens (M.), Erlaubnis
(F.), Ferien (F.Pl.), Urlaub (M.), Zulassung (F.)

238
άδεια (F.) από την κράτηση [ádeia apó ten
krátese] Hafturlaub (M.)
άδεια (F.) άσκησης επαγγέλµατος [ádeia
áskeses epangélmatos] Approbation (F.),
Lizenz (F.)
άδεια (F.) γάµου [ádeia gámu] Heiratserlaubnis (F.)
άδεια (F.) διέλευσης [ádeia diéleuses]
Passierschein (M.)
άδεια (F.) εκπαίδευσης [ádeia ekpaídeuses]
Erziehungsurlaub (M.)
άδεια (F.) εξαγωγής [ádeia exagogés]
Ausfuhrerlaubnis (F.)
άδεια (F.) κατ’ εξαίρεση [ádeia kat’
exaírese] Dispens (M.)
άδεια (F.) κυκλοφορίας αυτοκινήτου
[ádeia kyklophorías autokinétu] Kraftfahrzeugschein (M.)
άδεια (F.) κυνηγίου [ádeia kynegíu]
Jagdschein (M.)
άδεια (F.) λειτουργίας καταστήµατος
[ádeia leiturgías katastématos] Lizenz (F.)
άδεια (F.) λειτουργίας κέντρου εστίασης
και πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών
[ádeia leiturgías kéntru estíases kai póleses
oinopneumatodón potón] Schankkonzession (F.)
άδεια (F.) λοχείας [ádeia locheías] Mutterschaftsurlaub (M.)
άδεια (F.) οδήγησης [ádeia odégeses]
Fahrerlaubnis (F.), Führerschein (M.)
άδεια (F.) οικοδοµής [ádeia oikodomés]
Baugenehmigung (F.)
άδεια (F.) οπλοφορίας [ádeia oplophorías]
Waffenschein (M.)
άδεια (F.) παραµονής [ádeia paramonés]
Aufenthaltserlaubnis (F.), Aufenthaltsgenehmigung (F.)
άδεια (F.) προξένου για άσκηση καθηκόντων [ádeia proxénu gia áskese
kathekónton] Exequatur (N.)
άδεια (F.) χρήσης σήµατος [ádeia chréses
sématos] Lizenz (F.)
αδειάζω [adeiázo] räumen, schütten
αδελφή (F.) [adelphé] Schwester (F.)
αδέλφια (N.Pl.) [adélphia (N.Pl.)] Geschwister (Pl.)
αδελφός (M.) [adelphós] Bruder (M.)
αδέσµευτος [adésmeutos] freibleibend
αδέσποτος [adéspotos] herrenlos
αδιαίρετο (Ν.) [adiaíreto] Unteilbarkeit (F.)

239
αδιαίρετος [adiaíretos] unteilbar
αδιακόπως [adiakópos] fortgesetzt
αδιαφορία (F.) [adiaphoría] Rücksichtslosigkeit (F.)
αδιάφορος [adiáphoros] gleichgültig, rücksichtslos
αδιέξοδο (N.) [adiéxodo] Sackgasse (F.)
άδικα [ádika] umsonst
αδικαιολόγητος [adikaiológetos] ungerechtfertigt
αδικαιολόγητος πλουτισµός (M.) [adikaiológetos plutismós] ungerechtfertigte
Bereicherung (F.)
αδίκηµα (N.) [adíkema] Frevel (M.)
αδίκηµα (N.) από παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ [adíkema apó parábase
ton diatáxeon tu KOK] Verkehrsdelikt (N.)
αδικία (F.) [adikía] Ungerechtigkeit (F.),
Unrecht (N.)
άδικο (N.) [ádiko] Widerrechtlichkeit (F.)
άδικος [ádikos] ungerecht, unrecht,
widerrechtlich
αδίκως [adíkos] widerrechtlich
αδράνεια (F.) [adráneia] Ruhen (N.)
αδρανής [adranés] untätig
αδρανώ [adranó] ruhen
αδυναµία (F.) [adynamía] Unmöglichkeit
(F.), Unvermögen (N.)
αδυναµία (F.) για λήψη απόφασης [adynamía gia lépse apóphases] Beschlussunfähigkeit (F.)
αδυναµία (F.) οδήγησης [adynamía odégeses] Fahruntüchtigkeit (F.)
αδυναµία (F.) πληρωµής [adynamía pleromés] Insolvenz (F.), Zahlungsunfähigkeit (F.)
αδύνατο [adýnato] unmöglich
αδύνατος [adýnatos] unmöglich
αέρας (M.) [aéras] Luft (F.)
αέρια (N.Pl.) εξάτµισης αυτοκινήτων [aéria (N.Pl.) exátmises autokinéton] Abgas (N.)
αέριο (N.) [aério] Gas (N.)
αεροπλάνο (N.) [aeropláno] Flugzeug (N.)
αεροπορία (F.) [aeroporía] Luftfahrt (F.)
αεροσκάφος (N.) [aeroskáphos] Luftfahrzeug (N.)
αθέµιτος [athémitos] ordnungswidrig, unlauter
αθέµιτος ανταγωνισµός (M.) [athémitos
antagonismós] unlauterer Wettbewerb (M.)
αθέτηση (F.) [athétese] Ausbleiben (N.)
αθέτηση (F.) της σύµβασης [athétese tes

αισχροκέρδεια
sýmbases] Vertragsbruch (M.), Vertragsverletzung (F.)
αθετώ [athetó] ausbleiben
αθλητισµός (M.) [athletismós] Sport (M.)
αθρόα πράξη (F.) [athróa práxe] Gesamtakt (M.)
άθροισµα (N.) [áthroisma] Summe (F.)
αθροιστικός [athroistikós] kumulativ
αθρόος [athróos] gesamt
αθώος [athóos] arglos, unschuldig
αθωότητα (F.) [athoóteta] Unschuld (F.)
αθωώνω [athoóno] freisprechen
αθώωση (F.) [athóose] Freisprechung (F.),
Freispruch (M.)
αιθαλοµίχλη (F.) [aithalomíchle] Smog (M.)
αίθουσα (F.) αερίων [aíthusa aeríon] Gaskammer (F.) (Gaskammer in den Vereinigten Staaten von Amerika)
αίθουσα (F.) διασκέψεων [aíthusa diasképseon] Beratungszimmer (N.)
αίθουσα (F.) δικαστηρίου [aíthusa
dikasteríu] Gerichtssaal (M.) (Gerichtssaal
im angloamerikanischen Recht)
αίµα (N.) [aíma] Blut (N.)
αιµοληψία (F.) [aimolepsía] Blutprobe (F.)
αιµοµιξία (F.) [aimomixía] Blutschande
(F.), Inzest (F.)
αίρεση (F.) [aírese] Bedingung (F.), Häresie (F.), Ketzerei (F.), Religionsgesellschaft
(F.), Sekte (F.)
αιρετή πρόξενος (F.) [aireté próxenos]
Wahlkonsulin (F.)
αιρετή υπάλληλος (F.) [aireté ypállelos]
Wahlbeamtin (F.)
αιρετική (F.) [airetiké] Ketzerin (F.)
αιρετικός (M.) [airetikós] Ketzer (M.)
αιρετός [airetós] wählbar
αιρετός πρόξενος (M.) [airetós próxenos]
Wahlkonsul (M.)
αιρετός υπάλληλος (M.) [airetós ypállelos]
Wahlbeamter (M.)
αίρω [aíro] aufheben
αίρω την ισχύ [aíro ten ischý] aufrufen
αίρω την καθιέρωση [aíro ten kathiérose]
entwidmen
αίσχος (N.) [aíschos] Schande (F.)
αισχροκέρδεια (F.) [aischrokérdeia] Wucher
(M.)
αισχροκέρδεια (F.) µισθώµατος [aischrokérdeia misthómatos] Mietwucher (M.)
αισχροκέρδεια (F.) περί τα πράγµατα

αισχροκερδώ
[aischrokérdeia perí ta prágmata] Sachwucher (M.)
αισχροκερδώ [aischrokerdó] neppen
αισχρός [aischrós] infam
αισχρότητα (F.) [aischróteta] Infamie (F.)
αίτηµα (N.) [aítema] Antrag (M.), Begehren (N.)
αίτηµα (N.) της αγωγής [aítema tes agogés]
Klageantrag (M.), Klagebegehren (N.)
αίτηση (F.) [aítese] Anforderung (F.),
Anmeldung (F.), Antrag (M.), Beantragung
(F.), Ersuchen (N.), Gesuch (N.)
αίτηση (F.) για άσκηση ποινικής δίωξης
[aítese gia áskese poinikés díoxes] Strafantrag (M.)
αίτηση (F.) για διεξαγωγή απόδειξης
[aítese gia diexagogé apódeixes] Beweisantrag (M.)
αίτηση (F.) για υπηρεσιακή συνδροµή
[aítese gia yperesiaké syndromé] Amtshilfeersuchen (N.)
αίτηση (F.) παραχώρησης µεταλλείου
[aítese parachóreses metalleíu] Mutung (F.)
αίτηση (F.) προς διεξαγωγή αποδείξεων
[aítese pros diexagogé apodeíxeon] Ausforschungsbeweisantrag (M.)
αίτηση (F.) πτώχευσης [aítese ptócheuses]
Konkursantrag (M.)
αίτηση (F.) του διαδίκου [aítese tu diadíku]
Parteiantrag (M.)
αιτία (F.) [aitía] Anlass (M.), causa (F.)
(lat.) (Grund), Grund (M.), Ursache (F.)
αιτία (F.) της πτώχευσης [aitía tes
ptócheuses] Konkursgrund (M.)
αιτίαση (F.) [aitíase] Rüge (F.)
αίτιο (N.) [aítio] Motiv (N.)
αιτιοκρατικός [aitiokratikós] kausal
αιτιολογηµένος [aitiologeménos] begründet
αιτιολογία (F.) [aitiología] Begründung (F.)
αιτιολογία (F.) της απόφασης [aitiología
tes apóphases] Urteilsgrund (M.)
αιτιολογικό (N.) της απόφασης [aitiologikó tes apóphases] Entscheidungsgrund (M.)
αιτιολογώ [aitiologó] begründen
αιτιότητα (F.) [aitióteta] haftungsbegründende Kausalität (F.), Kausalität (F.),
Ursächlichkeit (F.)
αιτιώδης [aitiódes] kausal, ursächlich
αιτιώδης δικαιοπραξία (F.) [aitiódes
dikaiopraxía] Kausalgeschäft (N.)
αιτιώδης θεωρία (F.) δράσης [aitiódes

240
theoría dráses] kausale Handlungslehre (F.)
αιτιώδης συνάφεια (F.) [aitiódes synápheia] Kausalzusammenhang (M.)
αιτιώδης συσχέτιση (F.) [aitiódes syschétise] Kausalzusammenhang (M.)
αιτιώµαι [aitiómai] rügen
αιτούµαι [aitúmai] beantragen, ersuchen,
postulieren
αιτούµαι την παραχώρηση µεταλλείου
[aitúmai ten parachórese metalleíu] muten
αιτούσα (F.) [aitúsa] Antragstellerin (F.)
αιτώ [aitó] begehren
αιτών (M.) [aitón] Antragsteller (M.)
αιχµαλωσία (F.) [aichmalosía] Gefangenschaft (F.), Kriegsgefangenschaft (F.)
αιχµαλωσίας διαδικασία (F.) [aichmalosías diadikasía] Gefangennahme (F.)
αιχµάλωτη (F.) πολέµου [aichmálote polému] Kriegsgefangene (F.)
αιχµαλωτίζω [aichmalotízo] fesseln, fangen
αιχµάλωτος (F.) [aichmálotos] Gefangene (F.)
αιχµάλωτος (M.) [aichmálotos] Gefangener (M.)
αιχµάλωτος (M.) πολέµου [aichmálotos
polému] Kriegsgefangener (M.)
αιωρούµαι [aiorúmai] schweben
ακαδηµαϊκός [akademaïkós] akademisch
ακαδηµαϊκός βαθµός (M.) του διδάκτορα
[akademaïkós bathmós tu didáktora]
Doktorgrad (M.)
Ακαδηµία (F.) [Akademía] Akademie (F.)
ακαθάριστος [akatháristos] Bruttoάκακος [ákakos] arglos
ακαµάτης (M.) [akamátes] Tagedieb (M.)
ακανόνιστος [akanónistos] unregelmäßig
άκαρπος [ákarpos] fruchtlos
ακαταλόγιστο (N.) [akatalógisto] Unzurechnungsfähigkeit (F.)
ακαταλόγιστος [akatalógistos] unzurechnungsfähig
ακατάσχετο (N.) [akatáscheto] Unpfändbarkeit (F.)
ακατάσχετος [akatáschetos] unpfändbar
ακεραιότητα (F.) [akeraióteta] Integrität (F.)
ακινησία (F.) [akinesía] Stillstand (M.)
ακίνητη περιουσία (F.) [akínete periusía]
Grundbesitz (M.), Liegenschaft (F.)
ακίνητο (N.) [akíneto] Grundstück (N.),
Holding (F.), Immobilie (F.), Objekt (N.),
unbewegliche Sache (F.)
ακίνητο (N.) παραχωρούµενο από το

) [akyrosía] Anfechtbarkeit (F.) αλληλογραφία (F. hören ακραίος [akraíos] extrem ακρίβεια (F.241 δηµόσιο σε επαναπατριζόµενους [akíneto parachorúmeno apó to demósio se epanapatrizómenus] Heimstätte (F. Kaduzierung (F.). Wechsel (M.) ακίνητο πράγµα (N.) αλληλογραφώ [allelographó] korrespondieren αλληλοδιάδοχος [allelodiádochos] sukzessiv αλληλόχρεος λογαριασµός (M.) αλλαγή (F. Audienz (F.) αλλιώς [alliós] alias .) ακροώµαι [akroómai] anhören ακρωτηριάζω [akroteriázo] verstümmeln ακρωτηριασµός (M. teuer ακριβόχρονη σύµβαση (F. tauschen.).) [akribóchrone sýmbase] Fixgeschäft (N.) [alieía] Fischerei (F. annullieren.).) ακύρωση (F.) ακολουθώ [akoluthó] befolgen.) [alétheia] Wahrheit (F.) ακόλουθος (M.) αλήθεια (F.) αλιεύω [alieúo] fischen αλκοόλη (F.) [alétissa] Landstreicherin (F. ändern.) µαθηµάτων [akroatés mathemáton] Hospitant (M.) αλκοολισµός (M.) [alétes] Landstreicher (M.) [akýrose] Anfechtung (F. Stornierung (F.) αλιεία (F.) [aktoploΐa] Kabotage (F.) αλαζονεύοµαι [alazoneúomai] berühmen αλάθητο (N.) αλιεύς (M.) κόµµατος [allagé kómmatos] Parteiwechsel (M.) [akíneto prágma] unbewegliche Sache (F.) [akroteriasmós] Verstümmelung (F. Annullierung (F.) [akróase] Anhörung (F. wahr αληθινός [alethinós] wahr αλήτης (M.) [alazoneía] Berühmung (F.) ακύρωση (F.) της νοµικής άποψης [allagé tes nomikés ápopses] Änderung (F.) [alíeuma] Fang (M. folgen.) [allelepenérgeia] Interaktion (F.).) [allagé] Änderung (F. ungültig ακυρότητα (F.) [allelographía] Korrespondenz (F.). wechseln αλλάζω ταχύτητα [allázo tachýteta] schalten αλληλέγγυα ευθύνη (F.) ακίνητος [akínetos] immobil. stornieren ακύρωση (F.) Αλβανία (F.) ακυρώνω [akyróno] anfechten.).). Strand (M.) γάµου [akyróteta gámu] Ehenichtigkeit (F.) [Albanía] Albanien (N.).) [alkoóle] Alkohol (M.) ακυρότητα (F.). Storno (N.) des rechtlichen Gesichtspunktes αλλαγή (F.) [akté] Küste (F.) [akoluthía] Begleitung (F.) αλλαγή (F. Veränderung (F.).) [alátheto] Infallibilität (F.) αλλαγή (F.) σειράς [allagé seirás] Rangänderung (F. Aufhebung (F. Tausch (M. kaduzieren.) [alleléngya euthýne] Solidarhaftung (F.) ακρόαση (F.) αλλαγή (F. Nichtigerklärung (F.) [allelengýe] Solidarität (F.) ακριβής [akribés] korrekt ακριβός [akribós] kostbar.) της πτώχευσης [akýrose tes ptócheuses] Insolvenzanfechtung (F.) µαθηµάτων [akroátria mathemáton] Hospitantin (F.) αλληλέγγυος [alleléngyos] solidarisch αλληλεπενέργεια (F.).) [akríbeia] Bestimmtheit (F. Kostbarkeit (F.) πρεσβείας [akóluthos presbeías] Attaché (M.) τάξης [allagé táxes] Rangänderung (F. Wandel (M.) αλίευµα (N. verändern.). Wandlung (F. nachfolgen ακολουθώ ίχνη [akoluthó íchne] spuren ακούσιος [akúsios] unfreiwillig ακούω [akúo] anhören.). Gehör (N.) [akyróteta] Nichtigkeit (F.) άκυρος [ákyros] nichtig. unbeweglich ακολουθία (F.).). Post (F.) ακροατής (M.) [alieutikó epídoma] Fangprämie (F.) ακτοπλοΐα (F.) αλλάζω [allázo] abändern.) [allelóchreos logariasmós] Kontokorrent (N.) ακτή (F.) αλιευτικό επίδοµα (N.) γάµου [akýrose gámu] Eheaufhebung (F.) [alkoolismós] Trunksucht (F.) ακροάτρια (F.).) αλήτισσα (F.) ακυρωσία (F. Ungültigkeit (F.) [alieús] Fischer (M.) αληθής [alethés] richtig.) αλλαγή (F.) αλληλεγγύη (F.) του σκοπού [allagé tu skopú] Zweckentfremdung (F.) ονόµατος [allagé onómatos] Namensänderung (F.). aufheben.) αλλαγή (F.) ακυρώσιµος [akyrósimos] anfechtbar ακυρωτικός [akyrotikós] kassatorisch αλλιώς αλαζονεία (F.

) αµείβω [ameíbo] honorieren.) [allodapé] Ausländerin (F.) [améleia] Fahrlässigkeit (F.) άµεση ζηµία (F.) [állothi] Alibi (N.) άµεση δράση (F.άλλο δίκαιο άλλο δίκαιο (N. unmittelbar.) αµετάθετος [ametáthetos] unversetzbar αµετάκλητο (Ν.) [ámese ktése] Direkterwerb (M.) άµεση µυστική ψηφοφορία (F. Fremde (F. sonstig αλλοτρίωση (F.) [amnemóneute paragraphé] unvordenkliche Verjährung (F.) αλυσίδα (F.) άλλος [állos] andere.) άµεση µίσθωση (F.) [amerolepsía] Unparteilichkeit (F. fremd άλλοθι (N.) άµβωνας (Μ. nachlässig αµελλητί [amelletí] unverzüglich άµεµπτος [ámemptos] unbescholten Αµερική (F.) αλώβητος [alóbetos] heil αµάθεια (F.) [ámesos dólos] direkter Vorsatz (M. 242 unmittelbare Stellvertretung (F.) άµεση δίωξη [ámese díoxe] sofortige Verfolgung (F.) άµεση εκλογή (F.) χωρίς ιθαγένεια [allodapé chorís ithagéneia] heimatlose Ausländerin (F.) αµέσως [amésos] sofort αµετάθετο (N.) [ámblose] Abtreibung (F.) [ámesos phóros] direkte Steuer (F. unparteilich.) [ámese bía] unmittelbarer Zwang (M.) αµετάκλητος [ametákletos] unwiderruflich αµίλητος [amíletos] stumm άµισθη πρόξενος (F.) [álma] Sprung (M.) [amátheia] Unwissenheit (F.).) [ámese entolé] Direktmandat (N.) άµεση απόκτηση (F.) [alphabetikó euretério] Index (M.) [ámese apóktese] Direkterwerb (M.) άµεση αντιπροσώπευση (F.) αµεσότητα (F.) αµνηµόνευτος [amnemóneutos] unvordenklich . unmittelbare Wahl (F.) αµερόληπτος [ameróleptos] unparteiisch.) Αµβούργο (N.) [ámese místhose] Produzentenleasing (N.) [amesóteta] Unmittelbarkeit (F.) άµεση αγορά (F. Fremder (M.) αλφαβητικό ευρετήριο (N.) άµεση εντολή (F.) [ametákleto] Unwiderruflichkeit (F.) (2) αλλοδαπή (F.) [ámese mystiké psephophoría] Urabstimmung (F.) αλλοδαπή (F.) αλλοδαπός [allodapós] ausländisch. dolus (M.) [ámisthos próxenos] Wahlkonsul (M.) αµβλύνω [amblýno] mildern άµβλωση (F.) αµάχητος [amáchetos] unwiderlegbar άµβλυνση (F.) αλυσιδωτή σχέση (F. Unvoreingenommenheit (F.).) [ametátheto] Unversetzbarkeit (F.) άµισθος πρόξενος (M.) άµεση κτήση (F.) [ámese dráse] Bereitschaftspolizei (F.) [ámese prosphygé] sofortige Beschwerde (F.) [ámese antiprosópeuse] direkte Stellvertretung (F.).) εργασίας [alysidoté schése ergasías] Kettenarbeitsverhältnis (N. Nachlässigkeit (F.) [ámese zemía] unmittelbarer Schaden (M.).) αµνηµόνευτη παραγραφή (F.) άµεση προσφυγή (F.) [amártema] Missetat (F. Sünde (F.) directus (lat.) άµεση βία (F. sofortig.) [Ambúrgo] Hamburg (N.) άµεση νοµική πλάνη (F.).) αλλοδαπός (M.) αµελής [amelés] fahrlässig.) χωρίς ιθαγένεια [allodapós chorís ithagéneia] heimatloser Ausländer (M.) [ámbonas] Kanzel (F.) [ámisthe próxenos] Wahlkonsulin (F.).) [ámese agorá] Direkterwerb (M.) [Ameriké] Amerika (N.) του σκοπού [allotríose tu skopú] Zweckentfremdung (F. unmittelbar bevorstehend άµεσος δόλος (M.) (direkter Vorsatz) άµεσος φόρος (M. umgehend.) άλµα (N.) [állo díkaio] sonstiges Recht (N.) [ámese nomiké pláne] direkter Verbotsirrtum (M.) [ámblynse] Milderung (F. unvoreingenommen αµεροληψία (F.) αµαθής [amathés] unwissend αµαρτάνω [amartáno] sündigen αµάρτηµα (N.) [ámese eklogé] Direktwahl (F.) [allodapós] Ausländer (M.) [alloíose] Verfälschung (F.) άµεσος [ámesos] direkt.) αλλοδαπός (M.) αλλοιώνω [alloióno] verfälschen αλλοίωση (F.).) [alysída] Kette (F.). vergüten αµέλεια (F.

reziprok.) αµόρφωτος [amórphotos] unwissend αµπελουργός (F.) (Gegenversprechen im angloamerikanischen Recht) αµοιβαίο κεφάλαιο (N.) [anankaía dapáne] notwendige Verwendung (F. Entgelt (N.) αναγγελία (F. Synallagma (N. Nachsicht (F. Avis (M. synallagmatisch αµφοτεροβαρής σύµβαση (F.) [‘Amsterntam] Amsterdam (N.) εργολάβου [amoibé ergolábu] Werklohn (M. verkünden αναγέλλω [anagéllo] avisieren αναγκάζω [anankázo] zwingen αναγκαία δαπάνη (F.) αµόκ (N.).243 αµνηστεύω [amnesteúo] amnestieren αµνηστία (F.) [amoibaía diathéke] gegenseitiges Testament (N.).) µε βάση το χρόνο εργασίας [amoibé me báse to chróno ergasías] Zeitlohn (M. Wehr (F. Lohn (M. melden.) αναγκαίο (N.) αµοιβή (F.) [amoibé] Arbeitsentgelt (N.) αµοιβαία υπόσχεση (F. Reziprozität (F. Honorar (N.).). wechselbezüglich αµοιβαιότητα (F.) αναγκαία οµοδικία (F. vertagen αναβλητική αίρεση (F.).).).).).) [ámyna] Abwehr (F.) αµοιβαία διαθήκη (F.) [anangelía] Ankündigung (F.) [anabolé] Aussetzung (F.) [amoibaío kephálaio] Investmentfonds (M.) [amnestía] Amnestie (F.) αναβλητικός [anabletikós] aufschiebend.) [amphibolía] Zweifel (M. Arbeitslohn (M.) [anankaía díodos] Notweg (M.) αµυντικός [amyntikós] defensiv αµφιβάλλω [amphibállo] bedenken αναγκαίο για την συναλλαγή αµφιβολία (F.) χρεωστικής εγγραφής [anangelía chreostikés engraphés] Lastschriftanzeige (F.). korrespektives Testament (N. Verteidigung (F.) [ampelurgós] Winzerin (F.) αµφισβητούµενος [amphisbetúmenos] streitig αµφισβητώ [amphisbetó] abstreiten.) σε είδος [amoibé se eídos] Deputat (N.) ανάγκης [amyntiké katástase anánkes] defensiver Notstand (M. wechselbezügliches Testament (N.) αµοιβή (F.) [amoibaía ypóschese] Gegenversprechen (N.).) [amphisbetúmene dikaiodosía] streitige Gerichtsbarkeit (F.) [anabletiké aírese] aufschiebende Bedingung (F.) αµοιβαίος [amoibaíos] gegenseitig. Notwehr (F. Vergütung (F.) [anankaía omodikía] notwendige Streitgenossenschaft (F.).). dilatorisch.). wechselbezüglich αµοιβή (F.) αµύνοµαι [amýnomai] abwehren.) [anankaía kleronómos] Noterbin (F.) αµφίβολος [amphíbolos] zweifelhaft αµφισβητούµενη δικαιοδοσία (F.) δικηγόρου για τη συζήτηση της υπόθεσης [amoibé dikegóru gia te syzétese tes ypótheses] Verhandlungsgebühr (F.) [amphoterobarés sýmbase] gegenseitiger Vertrag (M.) αµοιβή (F.) αµπελουργός (M.).) [anabletiké énstase] dilatorische Einrede (F.) του θαλάσσιου διασώστη [amoibé tu thalássiu diasóste] Bergelohn (M. anmelden.) αµοιβαία έκδοση (F.) αναβλητική ένσταση (F. verschieben.) [ampelurgós] Winzer (M.) αµοιβή (F.).) αναγγέλλω [anangéllo] ankündigen. Anmeldung (F. Vertagung (F.).) ‘Αµστερνταµ (N.) [anankaío] Erforderlichkeit (F.) αναγγελία (F.) αναβάλλω [anabállo] aufschieben. wehren (sich wehren) αµυντική κατάσταση (F.) αµοιβή (F.) αναγκαία δίοδος (F.) αναβολή (F.) άµυνα (F. aussetzen.) συναλλαγµατικών ευκολίας [amoibaía ékdose synallagmatikón eukolías] Wechselreiterei (F.). Verschiebung (F.) αναγκαία κληρονόµος (F.) εκτέλεσης της ποινής [anabolé ektéleses tes poinés] Aufschub der Strafvollstreckung (M.).) αναγκαίο για την κυκλοφορία [anankaío gia ten kyklophoría] verkehrserforderlich αναγκαίο για την συναλλαγή [anankaío gia ten synallagé] verkehrserforderlich . Suspensivbedingung (F. suspensiv αναβλύζω [anablýzo] springen αναβολή (F.) [amók] Amok (M.) [amoibaióteta] Gegenseitigkeit (F. bestreiten αµφοτεροβαρής [amphoterobarés] gegenseitig. korrespektiv.) αµοιβαίως [amoibaíos] reziprok. reziprokes Testament (N.

) ανάγκη (F.).) αναγκαστικός πλειστηριασµός (M.) ανάγνωση (F.) [anagnórise] Anerkenntnis (N. feststellen αναγνώριση (F.) αναδροµική ισχύς (F. Vaterschaftsfeststellung (F. eingetragener Verein (M.) [anagogé] Regress (M.) [anankastiké diacheirístria] Zwangsverwalterin (F.) αναγκαστική διαχειρίστρια (F.). Not (F.).) ακινήτου [anankastiké katáschese akinétu] Zwangshypothek (F.).) αναγκαστική προθεσµία (F.) ανάδοχος (F.) αναγνώριση (F.) του κατηγορητηρίου [anágnose tu kategoreteríu] Anklageverlesung (F.) αναγκαστική έξωση (F.) [anankastikó diátagma] Notverordnung (F.) αναγκαστική διαχείριση (F.) αναγκαστικό διάταγµα (N.) [anádeixe] Nominierung (F.) [anankastiké diacheírise] Zwangsverwaltung (F.) [anadromiké asphálise] Nachversicherung (F.) [anagnorisménos synetairismós] eingetragene Genossenschaft (F.).) [anankastikós diacheiristés] Zwangsverwalter (M. zwingend αναγκαστικός διαχειριστής (M.) [anankastiké krátese] Beugehaft (F.) αναγκαστική εκτέλεση (F.) [anankastikó díkaio] zwingendes Recht (N.) ανάγνωση (F.) µεγαλόφωνα [anágnose megalóphona] Vorlesung (F. Trägerin (F. erkennen.) αναγνώριση (F. nötig. Notwendigkeit (F. Bedarf (M.) αναγνωριστική απόφαση (F. Anerkennung (F. Rückgriff (M.) [anadasmós] Umlegung (F.αναγκαίος αναγκαίος [anankaíos] erforderlich.) αναδροµική ασφάλιση (F.) [anagnorisméno somateío] e. Träger (M. bekennen. (M.) αναγνωρισµένος συνεταιρισµός (M.) (eingetragener Verein).).) σε ακίνητα [anankastiké ektélese se akíneta] Immobiliarzwangsvollstreckung (F. notwendig αναγκαίος κληρονόµος (M.).).).) [anankaióteta] Erforderlichkeit (F.). Feststellung (F.) ανάγκη (F.) επί της κινητής περιουσίας [anankastiké ektélese epí tes kinetés periusías] Mobiliarzwangsvollstreckung (F.) [anankastikós pleisteriasmós] Zwangsversteigerung (F. Notwendigkeit (F.) [anadromiké ischýs] Rückwirkung (F.) παροχής έννοµης προστασίας [anánke parochés énnomes prostasías] Rechtsschutzbedürfnis (N. Zwangsvergleich (M. Bedürfnis (N.) της πατρότητας [anagnórise tes patrótetas] Vaterschaftsanerkenntnis (N.) αποδοχής [anánke apodochés] Empfangsbedürftigkeit (F.).) .) υποθηκικού χρέους [anadoché ypothekikú chréus] Hypothekenübernahme (F.) [anádochos] Konzessionärin (F. Aufklärung (F.) αναδεικνύω [anadeiknýo] nominieren ανάδειξη (F.) αναγνωρισµένο σωµατείο (N.).).) [anankastiké éxose] Zwangsräumung (F.) [anánke] Anforderung (F.) ανάδοχος (M.) αναγκαιότητα (F.).) αναγκαστικός [anankastikós] unabdingbar.) [anankastiké ektélese] Zwangsvollstreckung (F.) [anankastiké prothesmía] Notfrist (F.) αναγκαστικό δίκαιο (N.).) ανάγνωση (F.) [anadiatýpose] Neuformulierung (F. Vaterschaftsanerkennung (F. Notfall (M.) αναγκαστικός πτωχευτικός συµβιβασµός (M.) της ειδικότητας [anánke tes 244 eidikótetas] Bestimmtheitserfordernis (N.) [anádochos] Konzessionär (M.) αναγνωρίζω [anagnorízo] anerkennen.) [anankaíos kleronómos] Noterbe (M.) αναγκαστική κράτηση (F.) [anágnose] Lesung (F. Bedürftigkeit (F.) αναδοχή (F.) χρέους [anadoché chréus] Schuldübernahme (F.) αναγνωριστική αγωγή (F. Ehelichkeitserklärung (F.) αναδέχοµαι [anadéchomai] übernehmen αναδιατύπωση (F.) [anagnoristiké agogé] Feststellungsklage (F.) αναδοχή (F.).). Patin (F.).) αναγκαστική εκτέλεση (F.) ανάγκη (F.) (Anklageverlesung in Großbritannien) αναγωγή (F.) αναγκαστική κατάσχεση (F.) [anagnoristiké apóphase] Feststellungsurteil (N. Verlesung (F.) αναδασµός (M.) ανάγκη (F. Pate (M.).) αναγκαστική εκτέλεση (F. V.) [anankastikós ptocheutikós symbibasmós] Insolvenzplan (M.) τέκνου [anagnórise téknu] Ehelicherklärung (F.).

Abruf (M.) ανακλητός [anakletós] widerruflich ανακοινώνω [anakoinóno] ankündigen. bescheiden (V.) [anaktorikós sýmbulos] Hofrat (M. überantworten.) αναζητώ [anazetó] fahnden. Verlautbarung (F.). verhören.) ανακριτική δίκη (F.).) αναιρετικός [anairetikós] kassatorisch αναιτιολόγητος [anaitiológetos] unbegründet αναίτιος [anaítios] schuldlos ανακαινίζω [anakainízo] instandsetzen ανακαίνιση (F.) της ενέργειας [anáklese tes enérgeias] Energieentziehung (F. vergeben (V.).) [anairetikó dikastério] Revisionsgericht (N.) ανακρίβεια (F. Revision (F.).) [anazopýrose] Anregung (F. entziehen.). entnehmen. beauftragen.) [anairesíblete] Revisionsbeklagte (F. Erinnerung (F. inquirieren.) ανακριβής [anakribés] falsch. zurückziehen ανακεφαλαιώνω [anakephalaióno] zusammenfassen ανακήρυξη (F.).) ανακουφίζω [anakuphízo] entlasten ανακούφιση (F.) [anakrités] Untersuchungsrichter (M.).) αναλαµβάνω [analambáno] eingehen.) [anakopé] Einspruch (M.) ανακωχή (F.) αναθέτω κάτι σε κάποιον [anathéto káti se kápoion] auftragen αναθεώρηση (F.) αναλήθεια ανάκληση (F. Widerruf (M.) [anáklese] Abberufung (F. Verkündung (F.) ανακοπή (F.). abrufen.) ανάθεση (F.) ανάκληση (F.) αναδροµικώς [anadromikós] rückwirkend αναζήτηση (F.).) [anakéryxe] Verkündung (F.). suchen αναζωπυρώνω [anazopyróno] anregen αναζωπύρωση (F. Rücknahme (F. Widerspruch (M.).) [anazétese] Fahndung (F.) κατά παρέκβαση του δεύτερου βαθµού [anaírese katá parékbase tu deúteru bathmú] Sprungrevision (F.).).) του Συντάγµατος [anatheórese tu Syntágmatos] Verfassungsänderung (F.) αναθεώρηση (F. berichten.).) ανακρίτρια (F.) [anakálypse] Entdeckung ανακαλώ [anakaló] abberufen.) ανάκτορο (N.) [anakritiké díke] Inquisitionsprozess (M.).) [anakúphise] Entlastung (F. verlautbaren.) αναιρεσίβλητη (F.) [anaireseíon] Revisionskläger (M. Untersuchung (F. Rückruf (M.) [anáthema] Anathema (N. melden. nachlässig.) [anatheórese] Revision (F.) .) [anakrítria] Untersuchungsrichterin (F.).) ανακλητήριο σάλπισµα (N.) αναιρεσίβλητος (M. revidieren αναιρεσείουσα (F.) [anakletério sálpisma] Zapfenstreich (M. widerrufen (V.). Vernehmung (F.). Mitteilung (F.) ανακριτής (M. unrichtig ανακρίνω [anakríno] befragen.) δίκης [anakoínose díkes] Streitverkündung (F.) [anakoínose] Ankündigung (F.) ανακοίνωση (F. Vortrag (M.) αναθεωρώ [anatheoró] abändern.) [anaírese] Kassation (F.) [anáktoro] Palast (M.).) [anairesíbletos] Revisionsbeklagter (M. vernehmen ανάκριση (F.) αναιρεσείων (M.) τρίτου [anakopé trítu] Drittwiderspruchsklage (F. vortragen ανακοίνωση (F. Verhör (N. übernehmen αναλαµβάνω ευθύνη άλλου [analambáno euthýne állu] interzedieren αναλαµβάνω υπηρεσία [analambáno yperesía] verdingen αναλαµβάνω χρήµατα από λογαριασµό κατάθεσης [analambáno chrémata apó logariasmó katátheses] abheben αναλήθεια (F.) αναθέτω [anathéto] anvertrauen.) [analétheia] Unwahrheit (F. Entziehung (F.245 αναδροµικός [anadromikós] rückwirkend αναδροµικότητα (F.) αναίρεση (F.) ανακοίνωση (F.) [anákrise] Inquisition (F.).) [anakaínise] Instandsetzung (F.) [anakoché] Waffenstillstand (M.) δικογραφίας [anakoínose dikographías] Aktenvortrag (M. Vergebung (F.) ανακοπή (F.) ανακτορικός σύµβουλος (M.) ανάθεµα (N.) αναιρετικό δικαστήριο (N. Widerspruchsklage (F.) αναίρεση (F.) ανακάλυψη (F. Interventionsklage (F.) [anakríbeia] Unrichtigkeit (F.) [anaireseíusa] Revisionsklägerin (F.) [anáthese] Beauftragung (F.) [anadromikóteta] Rückwirkung (F. mitteilen.

Satz (M. verbrauchen 246 ανάλωση (F.) [análepse] Abhebung (F.) [anaxioprépeia] Unwürdigkeit (F.).).) [anámnese] Erinnerung (F.) αναντικατάστατο πράγµα (N.) αναλογικώς [analogikós] anteilig ανάλογος [análogos] analog (Adj.).).) δικαίου [analogía dikaíu] Rechtsanalogie (F.) υπηρεσίας [análepse yperesías] Einstand (M.) λογαριασµού κερδών και ζηµιών [anályse logariasmú kerdón kai zemión] Gewinnrechnung und Verlustrechnung (F.) αναλογική εφαρµογή (F. Risikoübernahme (F.).). einmischen αναµιγνύω [anamignýo] vermengen.) αναξιόχρεος [anaxióchreos] insolvent.) αναξιοπρεπής [anaxioprepés] unwürdig ανάξιος [anáxios] unwürdig ανάξιος να κληρονοµήσει [anáxios na kleronomései] erbunwürdig αναξιότητα (F.) ανάληψη (F.) αναξιόπιστος [anaxiópistos] unzuverlässig αναξιοπρέπεια (F.) ανάληψη (F.) χρέους [ananéose chréus] Schuldumschaffung (F. verhältnismäßig ανάλογος του µισθωτού [análogos tu misthotú] arbeitnehmerähnlich αναλόγως [analógos] analog (Adv. Proportion (F.) ανανέωση (F.) αναλογικός [analogikós] proportional.) της ιδιότητας του αναδόχου [análepse tes idiótetas tu anadóchu] Patenschaft (F.) αναµορφωτικό µέτρο (N.) ανάληψη (F.) [analogiké eklogé] Listenwahl (F.) ανάλυση (F.) [anaparagogé] Vervielfältigung (F.αναληθής αναληθής [analethés] unwahr ανάληψη (F.).) εκπλήρωσης [análepse ekpléroses] Erfüllungsübernahme (F.) αναµονή (F.) [anantikatástato prágma] unvertretbare Sache (F.) περιουσίας [análepse periusías] Vermögensübernahme (F.) αναµειγνύω [anameignýo] mischen αναµιγνύοµαι [anamignýomai] eingreifen. Vermengung (F. Verhältnis (N.). unveräußerlich αναπαράγω [anaparágo] vervielfältigen αναπαραγωγή (F.) [analogikóteta] Verhältnismäßigkeit (F.) [anapallotríoto] Unabdingbarkeit (F.). Übernahme (F. Einmischung (F.) αναλογία (F.) αναλογία (F.) ευθύνης άλλου [análepse euthýnes állu] Interzession (F.) [anaxióteta] Unwürdigkeit (F.) [anamorphotikó métro] Erziehungsmaßregel (F.) αναλύω [analýo] erörtern αναλώνω [analóno] aufbrauchen. zahlungsunfähig αναπαλλοτρίωτο (N.) [anaparapompé] Ren- .). vermischen ανάµικτος [anámiktos] gemischt ανάµιξη (F.) ανάληψη (F.) ανάλυση (F. Quote (F.) ανάληψη (F.) ευθύνης από εγγυητή ως αυτοφειλέτης [análepse euthýnes apó engyeté os autopheilétes] selbstschuldnerische Bürgschaft (F.) [analotó prágma] verbrauchbare Sache (F.) αναντικατάστατος [anantikatástatos] unvertretbar αναξιοπιστία (F. verhältnismäßig αναλογικότητα (F.). Prolongation (F.) ανάληψη (F. Proporz (M.) κινδύνου [análepse kindýnu] Gefahrtragung (F.) αναπαλλοτρίωτος [anapallotríotos] unabdingbar.).) ανάµνηση (F.) [analogía] Analogie (F.) DNA [anályse DNA] DNAAnalyse (F.) αναλογική εκλογή (F.) ανανεώνω [ananeóno] prolongieren ανανέωση (F.) της σύµβασης [análepse tes sýmbases] Vertragsübernahme (F.) νόµου [analogiké epharmogé nómu] Gesetzesanalogie (F.) [analotés] Verbraucher (M.) [anaxiopistía] Unzuverlässigkeit (F.) αναπαραποµπή (F.) ανάληψη (F.) [anapallotríoto] Unveräußerlichkeit (F.) [anámixe] Eingriff (M.) ανάληψη (F.) [anamoné] Karenz (F.).) αναπαλλοτρίωτο (Ν.) [ananéose] Novation (F.) αναλώσιµος [analósimos] verbrauchbar αναλωτής (M.) αναλωτό πράγµα (N.) [analótria] Verbraucherin (F.) αναλωτός [analotós] verbrauchbar αναλώτρια (F.) [análose] Verbrauch (M. Verhältniswahl (F. Eingehung (F.

) ανάρρωση (F.).Pl.) [anarchikós] Anarchist (M.).) [anarchía] Anarchie (F.) [anápause] Ruhe (F.) ανάπηρος (M. unvermeidlich αναπροεξόφληση (F.) αναπηρία (F.) αναστολή (F. anschlagen αναρχία (F.) αναρχική (F. Rückverweisung (F.) σχολείου [anaplerótria dieuthýntria scholeíu] Konrektorin (F.).) αναπληρώτρια διευθύντρια (F.) ανάπηρος [anáperos] behindert αναπληρώ [anapleró] ersetzen αναπληρωµατικός [anapleromatikós] stellvertretend αναπλήρωση (F. hemmen.) [anaplerotés Kankelários] Vizekanzler (M.).) πληρωµών [anastolé pleromón] Zahlungseinstellung (F.) [anarmodióteta] Unzuständigkeit (F.) της πολεοδοµίας [anáptyxe tes poleodomías] Städtebauförderung (F.) αναπληρωτής (M.) αναστολή (F.) [anapería] Behinderung (F.) . suspensiv αναστέλλω [anastéllo] aussetzen.) [anastaltiké enérgeia] aufschiebende Wirkung (F.) αναπόφευκτος [anapópheuktos] unvermeidbar. Suspendierung (F.).) αναστολή (F.) αναρχικός [anarchikós] anarchisch άναρχος [ánarchos] anarchisch ανασκευάζω [anaskeuázo] widerlegen ανασκευάσιµος [anaskeuásimos] widerlegbar.) αναπότρεπτος [anapótreptos] unabwendbar αναπόφευκτο (N. Zurückverweisung (F.).) [anaprosarmogé] Anpassung (F.) σχολείου [anaplerotés dieuthyntés scholeíu] Konrektor (M.) δίωξης [anastolé díoxes] Moratorium (N.) αναπληρώτρια (F. Einstellung (F.) αναπαύοµαι [anapaúomai] ruhen ανάπαυση (F.) epí tes usías] Sachvortrag (M.) [anapópheukto] Unvermeidbarkeit (F.) αναπτύσσοµαι [anaptýssomai] entfalten αναπτύσσω [anaptýsso] entwickeln αναρµόδιος [anarmódios] inkompetent.) [anárrose] Konvaleszenz (F.) αναπόκρουστος [anapókrustos] unwiderlegbar αναπότρεπτο συµβάν (N.) κάποιας ενέργειας [anastolé kápoias enérgeias] Moratorium (N.).). Progression (F.) [anapótrepto symbán] unabwendbares Ereignis (N.) [anastolé] Aussetzung (F.) αναπτύξεις (F.).) του αυτοκράτορα στο γερµανικό Ράϊχ [anaplerótria tu autokrátora sto germanikó Ráïch] Reichsverweserin (F.) ανασταλτικό αποτέλεσµα (N.) αναπέµπω [anapémpo] zurückverweisen ανάπηρη (F.) [anarchiké] Anarchistin (F.) ανάπτυξη (F.) [anastrophé] Wandlung (F.Pl. Invalidin (F. Invalide (M.) [anástema] Größe (F.) αναπροεξοφλώ [anaproexophló] rediskon- αναστροφή tieren αναπροσαρµογή (F.) [anápere] Behinderte (F.) αναπληρώτρια (F.) αναπληρώτρια Καγκελάριος (F. Stellvertretung (F.) αναπληρωτής Καγκελάριος (M.) [anastaltikó apotélesma] Suspensiveffekt (M. Rediskontierung (F.). sistieren.) της ποινής [anastolé tes poinés] Strafaussetzung (F. Entwicklung (F.) αναπληρωτής διευθυντής (M.).) [anaplerotés] Stellvertreter (M. Gebrechlichkeit (F.) υπό όρο [anastolé ypó óro] Bewährung (F. Suspension (F.) αναστροφή (F.) αναπληρωτής (M.) ανάπτυξη (F.) ανασταλτικός [anastaltikós] aufschiebend.) [anáperos] Behinderter (M.) [anaproexóphlese] Rediskont (F. einstellen.) αναστολή (F.247 voi (M.).) αναστολή (F.). Sistierung (F. Hemmung (F.) αναρχικός (M.) [anápaula] Pause (F. unzuständig αναρµοδιότητα (F. Ruhen (N.) [anáptyxe] Entfaltung (F. suspendieren ανάστηµα (Ν.).) εκτέλεσης ποινής [anastolé ektéleses poinés] Strafaufschub (M.) επί της ουσίας [anaptýxeis (F.) [anaplerótria Kankelários] Vizekanzlerin (F.) [anaplérose] Ersetzung (F.) [anaplerótria] Stellvertreterin (F.) ανάπαυλα (F.).) αναστολή (F.) αναστολή (F.) αναρτώ [anartó] anhängen. widerleglich ανασταλτική ενέργεια (F.). Invalidität (F.) του αυτοκράτορα στο γερµανικό Ράϊχ [anaplerotés tu autokrátora sto germanikó Ráïch] Reichsverweser (M.

) ανέγερση (F. Hausse (F.) [anexártete] Selbstständige (F.) [anéngya pístose] Personalkredit (M.) κατοικιών [anégerse katoikión] Wohnungsbau (M.) ανεξάρτητος [anexártetos] selbstständig. Zucht (F.) ανέκκλητος [anékkletos] unwiderruflich ανεκτός [anektós] zumutbar ανελέητη συµπεριφορά (F.) [anepieíkeia] Unbilligkeit (F.) [anatoliké zóne] Ostzone (F.) δικαίου [anaspháleia dikaíu] Rechtsunsicherheit (F.) der Bereicherung (F.) ανατολική περιοχή (F.) [anenergó] Unwirksamkeit (F.).).) ανατρεπτικός [anatreptikós] peremptorisch.) ανεπαρκής [aneparkés] dürftig ανεπαρκής ως προς την οδήγηση [aneparkés os pros ten odégese] fahruntüchtig ανεπίδεκτο (N.) [anepithýmeto prósopo] persona (F.) ingrata (lat. unabhängig ανεξαρτήτως [anexartétos] unabhängig ανεξέλεγκτος [anexélenktos] unwiderleglich ανέξοδος [anéxodos] frei.) ανατροφή (F.) [anatímese] Aufwertung (F. hinweisen αναφορά (F.) (unerwünschte Person) ανεπίσηµα [anepísema] inoffiziell . widerleglich ανατροπή (F.) ανεξάρτητη (F.) der Geschäftsgrundlage ανατροπή (F.) ανεξάρτητος (M.) ανατρεπτική ένσταση (F.).) ανάχωµα (N.) κράτους [anexartesía krátus] Souveränität (F.) ανεβάζω [anebázo] anheben ανεβαίνω [anebaíno] steigen ανέγγυα πίστωση (F.) ανεπίδεκτος αίρεσης [anepídektos aíreses] bedingungsfeindlich ανεπιείκεια (F. subversiv ανατρέπω [anatrépo] umstürzen.) διανοητικά [aneparkés dianoetiká] Idiot (M.) ανασφάλεια (F.) ανατροπή (F.) [anatolé] Osten (M.) 248 ανδρείκελο (N.).) του δικαιοπρακτικού θεµελίου [anatropé tu dikaiopraktikú themelíu] Wegfall (M.) ανατροφή (F.) ανελέητος [aneléetos] rücksichtslos ανενεργό (N.) [anaphoriké axíose] petitorischer Anspruch (M.) του πλουτισµού [anatropé tu plutismú] Wegfall (M.) [anatoliké perioché] Ostgebiet (N. widerlegen ανατρέφω [anatrépho] erziehen ανατρέχω σε βιβλίο [anatrécho se biblío] nachschlagen ανατρέψιµος [anatrépsimos] widerlegbar. Eingabe (F.) [anentimóteta] Falschheit (F.) αναφορά (F.) ανενεργός [anenergós] unwirksam ανεντιµότητα (F. Rapport (M. Hinweis (M.αναστροφή αναστροφή (F.) των παιδιών [anatrophé ton paidión] Kindererziehung (F.) [anatropé] Wegfall (M.).) ανεξαρτησία (F.) [anatokismós] Anatozismus (M.) ανατολή (F.) αίρεσης [anepídekto aíreses] Bedingungsfeindlichkeit (F.) [anáchoma] Deich (M.) αναφορικός [anaphorikós] petitorisch αναχαιτίζω [anachaitízo] hemmen αναχαίτιση (F.) [anachaítise] Hemmung (F.) [anatrophé] Erziehung (F.) [anékkleto] Unwiderruflichkeit (F.) ανατίµηση (F.) παραπόνων [anaphorá parapónon] Petition (F.) ανατιµώ [anatimó] aufwerten ανατινάζω [anatinázo] sprengen ανατοκισµός (M. kostenlos ανεπάρκεια (F.) αναφέροµαι [anaphéromai] berufen (V.) ανεξαρτησία (F.) ανατολική ζώνη (F.) [anatreptiké énstase] peremptorische Einrede (F.) [andreíkelo] Strohmann (M.) ανεπιεικής [anepieikés] unbillig ανεπιθύµητο πρόσωπο (N.) [anexartesía] Unabhängigkeit (F.) ανεπαρκής (M.) αναφορικά µε το έντιµο της δηµοσιοποίησης [anaphoriká me to éntimo tes demosiopoíeses] verlagsrechtlich αναφορική αξίωση (F.) [anexártetos] Selbstständiger (M.).) [anaphorá] Bezug (M.) ανέγκλητος [anénkletos] unbescholten ανέκαθεν [anékathen] Jahr und Tag ανέκκλητο (Ν.) ανεπαρκής (F.) νοµής [anastrophé només] Besitzkehr (F.) [anepárkeia] Dürftigkeit (F.) διανοητικά [aneparkés dianoetiká] Idiotin (F.) [aneléete symperiphorá] Rücksichtslosigkeit (F.

Unfähigkeit (F. zustehen ανήκων [anékon] angehörig ανήκων σε Οµόσπονδο Κρατίδιο [anékon se Omóspondo Kratídio] landeseigen ανήλικη (F.) [aneúrese] Fund (M. inoffiziell ανεπιτήδειος [anepitédeios] untauglich ανεπίτρεπτο (N.) [ánerge] Arbeitslose (F.) ανθρωποκτονία (F. unerlaubt.) (Bedingung ohne die nicht) ανεπιφύλακτος [anepiphýlaktos] unbedingt.) ανήκω [anéko] angehören.) ανήλικος (M. obliegen.) ανεπίτρεπτο (N.) [anthypolochagós] Leutnantin (F.) [anélikos enklematías] jugendlicher Straftäter (M.).) ανικανότητα (F.) ανθολόγηση (F. gehören.).) [ánthropos] Mensch (M.) άνεργος [ánergos] arbeitslos. untauglich ανίκανος βιοπορισµού [aníkanos bioporismú] erwerbsunfähig ανίκανος για δράση προς παραγωγή έννοµων αποτελεσµάτων [aníkanos gia dráse pros paragogé énnomon apotelesmáton] handlungsunfähig ανίκανος δικαίου [aníkanos dikaíu] nichtrechtsfähig ανίκανος καταλογισµού [aníkanos katalogismú] schuldunfähig ανίκανος να κληρονοµήσει [aníkanos na kleronomései] erbunfähig ανίκανος να παρίσταται στο δικαστήριο [aníkanos na parístatai sto dikastério] prozessunfähig ανίκανος προς εργασία [aníkanos pros ergasía] arbeitsunfähig ανίκανος προς κράτηση [aníkanos pros krátese] haftunfähig ανικανότητα (F.) [anélike enklematías] jugendliche Straftäterin (F.) ανεργία (F.) [anthrakorýchos] Knappin (F. unzulässig ανεπίτρεπτος όρος (M. tolerieren ανήθικος [anéthikos] sittenwidrig.) [anthológese] Kompilation (F. unfähig.).) ανικανότητα (F.) ανθρακωρύχος (F.) άνθρωπος (Μ.) [ánergos] Arbeitsloser (M.) δράσης προς παραγωγή έννοµων αποτελεσµάτων [anikanóteta dráses pros paragogé énnomon apotelesmáton] .) ανικανότητα (F.) [anelikóteta] Minderjährigkeit (F.) ανθρακωρύχος (M.) [anikanóteta] Gebrechlichkeit (F.) ανθυπολοχαγός (M.) ανήλικος [anélikos] minderjährig.) βιοπορισµού [anikanóteta bioporismú] Erwerbsunfähigkeit (F.) άνεργος (M.) ανεύρεση (F.) [anthrópine axioprépeia] Menschenwürde (F.) [anepítreptos óros] condicio (F.).) ανθρώπινος [anthrópinos] menschlich ανθρωπίνως εφικτό (N.) ανεφάρµοστος [anephármostos] unanwendbar ανέχοµαι [anéchomai] dulden.) ανήλικη εγκληµατίας (F. unsittlich ανηθικότητα (F. vorbehaltlos ανεπιφυλάκτως [anepiphyláktos] vorbehaltlos άνεργη (F. minorenn ανήλικος εγκληµατίας (M.) [anthropoktonía] Mord (M. ertragen (V. Totschlag (M.) [anélike] Jugendliche (F.) [anepítrepto] Unzulässigkeit (F.) ανθυπολοχαγός (F.) ανθρώπινη αξιοπρέπεια (F.) ανίκανος [aníkanos] gebrechlich.) ανηλικότητα (F.) der Rechtsausübung ανεπίτρεπτος [anepítreptos] unbefugt.) υπό επιτροπεία [anélikos ypó epitropeía] Mündel (N.) ανιθαγένεια (F.) [anithagéneia] Staatenlosigkeit (F.) του βουλευτή [aneúthyno tu buleuté] Indemnität (F.) [anthropínos ephiktó] Zumutbarkeit (F.249 ανεπίσηµος [anepísemos] informell.) [anergía] Arbeitslosigkeit (F.) της άσκησης δικαιώµατος [anepítrepto tes áskeses dikaiómatos] Unzulässigkeit (F.) ανικανότητα ανηψιά (F.) sine qua non (lat.) [anthypolochagós] Leutnant (M.) για εργασία [anikanóteta gia ergasía] Berufsunfähigkeit (F.) [anélikos] Jugendlicher (M.) [anethikóteta] Unsittlichkeit (F. unstatthaft. erwerbslos ανέρχοµαι [anérchomai] ansteigen άνευ αντικειµένου [áneu antikeiménu] gegenstandslos άνευ δικαιώµατος [áneu dikaiómatos] nichtberechtigt ανεύθυνο (N.) [anepsiá] Nichte (F. Minorennität (F.) ανήλικος (M.) [anthrakorýchos] Knappe (M.

Unwirksamkeit (F.).).). Tausch (M. Guerillera (F.) αντάρτης (M.) ανταλλάσσω [antallásso] austauschen.) [antapodotiké doreá] remuneratorische Schenkung (F.) ανταγωγική αξίωση (F.) ψεύδους [anichneutés pseúdus] Lügendetektor (M.) [antasphalizóme- .) [antapergía] Aussperrung (F.) [antapokrítria] Berichterstatterin (F.) ανταποδοτικός [antapodotikós] entgeltlich.) απόδοσης [antagonismós apódoses] Leistungswettbewerb (M.).).) ανταποδίδω [antapodído] entgelten.) 250 ανταγωνισµός (M. ungültig. Gegenbeweis (M.) ανταρσία (F.) ανταγωνίζοµαι [antagonízomai] konkurrieren ανταγωνισµός (M.) ανοσιουργία (F.) ανταγωνιστικός [antagonistikós] konkurrierend ανταλλαγή (F.) ανταποκρίνοµαι [antapokrínomai] nachkommen ανταποκριτής (M. erschließen ανοίγω ενέγγυα πίστωση υπέρ τρίτου [anoígo enéngya pístose ypér trítu] akkreditieren ανοικοδόµηση (F.) [antállagma] Entgelt (N.) [antapódose] Gegenleistung (F.) ανοιχτός [anoichtós] offen ανοµία (F.) [antagonistés] Konkurrent (M.) καταλογισµού [anikanóteta katalogismú] Schuldunfähigkeit (F. remuneratorisch ανταποδοτικότητα (F.) ανταπόδειξη (F.) ανταγωνισµός (M. tauschen ανταµείβω [antameíbo] entgelten ανταναίρεση (F. unwirksam ανιχνευτής (M.). Wettbewerb (M.) ανοχή (F.) καλύτερης προσφοράς [antagonismós kalýteres prosphorás] Leistungswettbewerb (M.).ανικανότητα Handlungsunfähigkeit (F. Erschließung (F.) ανοχή (F.) [antagonismós] Konkurrenz (F.).) ανοσία (F.) ανίσχυρος [aníschyros] kraftlos.) ανοίγω [anoígo] eröffnen.) [anosiurgía] Missetat (F.) πίστωσης έναντι εγγράφων [ánoigma pístoses énanti engráphon] Dokumentenakkreditiv (N. kompensieren ανταπόδοση (F.).) ανικανότητα (F.) [aníschyro] Ungültigkeit (F.) αντασφαλιζόµενος (M.) ανταπάντηση (F.) άνοιγµα (N.) [anoché] Duldung (F.) [antapokrités] Berichterstatter (M.) υφισταµένων [anoché yphistaménon] Konnivenz (F.) [anosía] Immunität (F.) ανταγωγή (F.) προς κράτηση [anikanóteta pros krátese] Haftunfähigkeit (F.) [anorgánote apergía] wilder Streik (M. Nachsicht (F.) άνοιγµα (N.) [antapántese] Erwiderung (F.) [antagogiké axíose] Gegenanspruch (M.).) ενέγγυας πίστωσης [ánoigma enéngyas pístoses] Akkreditierung (F.) ανικανότητα (F.) [anoesía] Unfug (M.) ανικανότητα (F. Toleranz (F.) [antártissa] Guerillakämpferin (F.) [antapodotikóteta] Entgeltlichkeit (F.) ανταπολογία (F.).) ανοησία (F. Unverstand (M.) παράστασης στο δικαστήριο [anikanóteta parástases sto dikastério] Prozessunfähigkeit (F.).) αντάρτισσα (F. Anstieg (M.) [anichneutés] Detektor (M.) [antapódeixe] Entlastungsbeweis (M.) [anoikodómese] Bebauung (F.) [antallagé] Austausch (M.) ανταποκρίτρια (F.) ανταποδοτική δωρεά (F.) αντάλλαγµα (N.) ανιχνευτής (M.) ανταγωνιστής (M.) [antanaírese] Anschlussrevision (F.) [ánoigma] Eröffnung (F.) [antártes] Guerillakämpfer (M.) [anomía] Rechtlosigkeit (F.) προς εργασία [anikanóteta pros ergasía] Arbeitsunfähigkeit (F.) [antagogé] Widerklage (F.) αντασφαλιζόµενη (F.) άνοιγµα (N.) αντάξιος [antáxios] würdig ανταπαίτηση (F.) [antarsía] Meuterei (F.) [ánodos] Anhebung (F.) άνοδος (F. Guerillero (M.) [antapología] Replik (F.) [antasphalizómene] Zessionarin (F.) ανοµιµοποίητος [anomimopoíetos] illegitim άνοµος [ánomos] ungesetzlich ανοργάνωτη απεργία (F.) [antapaítese] Gegenforderung (F. Kompensation (F.) ανίσχυρο (N.) ανταπαντώ [antapantó] erwidern ανταπεργία (F.) ανικανότητα (F.

) [antikatabolé] Nachnahme (F. Leumundszeugnis (N.).) [antibasiléas] Regent (M.) αντικειµενική διαδικασία (F.) ποινικού µητρώου [antígrapho poinikú metróu] Führungszeugnis (N. Kopie (F.) αντιδραστικός [antidrastikós] reaktionär αντιδρώ [antidró] reagieren αντικείµενο αντίθεση (F.) .).) αντιβασίλισσα (F. Ersetzung (F.) αντικειµενικό στοιχείο (N.) [antengýese] Rückbürgschaft (F.) αντεκδικούµαι [antekdikúmai] vergelten αντεπανάσταση (F.).) [antasphalistés] Zedent (M.) αντεγγυήτρια (F.).) αντικειµενικός [antikeimenikós] objektiv.) [antasphálise] Rückversicherung (F.) [antikatástase] Ablösung (F.) [antídrase] Reaktion (F.) [antikeimeniké diadikasía] objektives Verfahren (N.) αντασφαλιστής (M.) [antígrapho] Abschrift (F.) αντασφάλιση (F.) [antibasílissa] Vizekönigin (F.) der Strafbarkeit αντικειµενικώς [antikeimenikós] objektiv αντικείµενο (N. Talion (F.) αντίδραση (F.) [antikeimenikó díkaio] objektives Recht (N.) αντίγραφο (N.) [antidiákrise] Antidiskriminierung (F.) αντίγραφο (N.) του αξιοποίνου [antikeimenikós óros tu axiopoínu] objektive Bedingung (F.) [antíthete pséphos] Gegenstimme (F.) αξίας [antikeímeno axías] Wertgegenstand (M.) [antikatastató] Fungibilität (F.) [antíthese] Gegensatz (M. Vizekönig (M.) [antidrastikós] Reaktionär (M.) [antengyetés] Rückbürge (M.) αντικειµενική αξία (F.) [antepanástase] Konterrevolution (F. Objekt (N.) αντικαταστατό πράγµα (N.) προς τα χρηστά ήθη [antíthese pros ta chrestá éthe] Sittenwidrigkeit (F.) αντίγραφο (N.).). Vergeltung (F. Ersatz (M.) αντίθετος [antíthetos] oppositionell αντίθετος µε τις διατάξεις [antíthetos me tis diatáxeis] vorschriftswidrig αντίθετος στα χρηστά ήθη [antíthetos sta chrestá éthe] sittenwidrig αντικαθιστώ [antikathistó] ablösen.251 nos] Zessionar (M.).) [antekdíkese] Repressalie (F.) αντιδιαστολή (F.) αντί πληρωµής [antí pleromés] an Zahlungs Statt αντιβασιλέας (M.) [antasphalistiké ekchórese] Zession (F.) αντικείµενο (N.) αντικειµενικό δίκαιο (N. sachlich αντικειµενικός όρος (M.) αντικαταστατό (Ν.).) αντικατάσταση (F.) [antíthete pleurá] Gegenseite (F. Blankett (N.) αντεπεξέρχοµαι [antepexérchomai] auskommen αντέφεση (F.) [antidiastolé] Gegenschluss (M.) αντεκδίκηση (F.) [antikeimeniké axía] Einheitswert (M.) αντασφαλιστική εκχώρηση (F.) αντίθετη ψήφος (F.) αντασφαλίστρια (F.) αντεγγύηση (F.) αντεγγυητής (M. ersetzen.) [antikeímeno] Gegenstand (M.) κίνησης λογαριασµού [antígrapho kíneses logariasmú] Kontoauszug (M.).) [antengyétria] Rückbürgin (F.) αντιδραστική (F. substituieren αντικαταβολή (F.) της ειδικής υπόστασης του εγκλήµατος [antikeimenikó stoicheío tes eidikés ypóstases tu enklématos] objektives Tatbestandsmerkmal (N.) [antasphalístria] Zedentin (F.) αντιδραστικός (M.) δικαίου [antikeímeno dikaíu] Rechtsobjekt (N.) [antidrastiké] Reaktionärin (F.) αντικείµενο (N.) [antikatastató prágma] vertretbare Sache (F. vertretbar αντικειµενική αδυναµία (F. Duplikat (N.) [antikeimeniké adynamía] objektive Unmöglichkeit (F.) αντιγράφω [antigrápho] abschreiben αντιδιάκριση (F.) [antéphese] Anschlussberufung (F.) αντίθεση (F.) αντικαταστατός [antikatastatós] fungibel.) στο νόµο [antíthese sto nómo] Gesetzwidrigkeit (F.) αντίθεση (F. Ausfertigung (F.).).) αντίθετη πλευρά (F.

) [antíkletos] Prokuratorin (F.) µίσθωσης [antikeímeno místhoses] Mietsache (F.) αντιποίηση (F.) αντιπαράθεση (F. Zustellungsbevollmächtigter (M.) (Gegenangebot im angloamerikanischen Recht) αντιπροσωπεία (F.) [antinomía] Antinomie (F.) [antiprosopeutiké demokratía] repräsentative Demokratie (F.) αντιπροσώπευση (F. Retorsion (F.).)] Retorsion (F.).Pl.) αντιπαροχή (F.). vertreten (V.) [antiperispasmós] Diversion (F.) συνείδησης [antirresías syneídeses] Kriegsdienstverweigerer (M.) [antiprosópeuse] Repräsentation (F.) αντιπρόεδρος (F.) αντιπροσωπεία (F.)] Repressalie (F.) αντικοινωνικός [antikoinonikós] asozial αντίκρουση (F.) αντίρρηση (F.) αντίσταση (F.) [antílepse] Einsicht (F.) delicti (lat.) [antipróedros] Vizepräsident (M.) κατά της αρχής [antístase katá tes archés] Widerstand (M.) [antisemitismós] Antisemitismus (M.) 252 αντίποινα (N.) [antiprosphorá] Gegenangebot (N. Deputation (F.) αντιπροσωπευτικός [antiprosopeutikós] repräsentativ αντιπροσωπεύω [antiprosopeúo] delegieren.) [antístase] Widerstand (M.) gegen die Staatsgewalt .) νέων [antiprosopeía néon] Jugendvertretung (F.) αντιπαραβολή (F.) [antiparáthese] Gegenüberstellung (F.) αντικρούω [antikrúo] widerlegen αντιλαµβάνοµαι [antilambánomai] einsehen.) αντιπρόσωπος (M.) χρήσης [antikeímeno chréses] Gebrauchsgegenstand (M.) αντιµετωπίζω [antimetopízo] behandeln αντινοµία (F.) αντιπρόεδρος (M. Stellvertreter (M.).) για τη σύσταση επιφάνειας [antiparoché gia te sýstase epipháneias] Erbbauzins (M.Pl. Zustellungsbevollmächtigte (F.).).) αντίσταση (F.) [antípalos] Gegnerin (F.) αντιπερισπασµός (M. deputieren.) αντικείµενο (N.) αντίξοος [antíxoos] widrig αντίπαλος (F.) αντίµετρα (N.).).) αντίπαλος (M.).) αντιπραγµατισµός (M.).).).) [antiparátaxe] Gegenüberstellung (F.) αντιρρησίας (M.) αντιπροσωπεύσιµος [antiprosopeúsimos] fungibel αντιπροσωπευτική δηµοκρατία (F.αντικείµενο αντικείµενο (N.) [antírrese] Einspruch (M.) αντιρρησίας (Μ.) αντισηµιτισµός (M.) [antipróedros] Vizepräsidentin (F.).) αντιπροσφορά (F.) [antípalos] Gegner (M.) (Gegenstand des Verbrechens) αντικείµενο (N. Vertretung (F.).) αντίκλητος (M.) [antípoina (N.).) αντιπρόταση (F.) [antiprósopos] Delegierter (M.) δίκης [antikeímeno díkes] Streitgegenstand (M.) [antiparabolé] Kollation (F.) αρχής [antipoíese archés] Amtsanmaßung (F.) αντιπρόσωπος (F.) [antiprótase] Gegenantrag (M.) αντιπολιτευόµενος [antipoliteuómenos] oppositionell αντιπολίτευση (F.) αντικείµενο (N.) αντικείµενος στο νόµο [antikeímenos sto nómo] gesetzwidrig αντικλείδι (N. Protest (M. Stellvertretung (F.) [antikleídi] Dietrich (M. Stellvertreterin (F. merken αντιλέγω [antilégo] einreden αντιληπτός [antileptós] erkennbar αντίληψη (F.) [antipolíteuse] Opposition (F.) αντιπαροχή (F. Vertreterin (F.) [antiprósopos] Delegierte (F. Vertreter (M. Widerspruch (M. Delegation (F.) [antíkletos] Prokurator (M.) αντιπαράταξη (F.) αντίκλητος (F.) συνείδησης [antirresías syneídeses] Wehrdienstverweigerer (M.) [antíkruse] Replik (F.Pl.) [antipragmatismós] Naturalwirtschaft (F. Einwendung (F. repräsentieren.).) [antiparástase] Gegendarstellung (F. Vergeltung (F.).) [antímetra (N. Wahrnehmung (F. erfassen.) [antiprosopeía] Agentur (F.) του εγκλήµατος [antikeímeno tu enklématos] corpus (N. Einwand (M.Pl.) αντιπαραθέτω [antiparathéto] gegenüberstellen αντιπαράσταση (F. Repräsentant (M.) [antiparoché] Gegenleistung (F.).

) ανώνυµος τίτλος (M.) [anónymos títlos] Inhaberpapier (N.) [anótate scholé] Hochschule (F.) [antíchrese] Antichrese (F. Inhaberschuldverschreibung (F.) ανώνυµη µετοχή (F.) ανώτερη διοικητική υπάλληλος ανωµαλία (F.) δικαιώµατος εκµετάλλευσης [antítimo dikaiómatos ekmetálleuses] Lizenzgebühr (F.) παροχής [anomalía parochés] Leistungsstörung (F.) αντισυνταγµατικός [antisyntagmatikós] verfassungswidrig αντισυνταγµατικότητα (F.) [anómale parakatathéke] depositum (N.) (unregelmäßige Verwahrung).) της καθολικής εκκλησίας [Anótate Dikastiké Yperesía tes katholikés ekklesías] Rota (F.) οικονοµικής υπηρεσίας [anótate dieúthynse oikonomikés yperesías] Oberfinanzdirektion (F.) συµµετοχής [anónymos títlos symmetochés] Inhaberanteilsschein (M.) του βάρους απόδειξης [antistrophé tu bárus apódeixes] Beweislastumkehr (F.) [anónyme metoché] Inhaberaktie (F.) Ανώτατη ∆ικαστική Υπηρεσία (F.253 αντίσταση (F.) ανώτατη τιµή (F.).) ανωµαλία (F.) αντίφαση (F.) Ανώτατο ∆ικαστήριο (N.) [anypóstatos gámos] Nichtehe (F.).) ανώνυµος [anónymos] anonym ανώνυµος τίτλος (M.) (römisches Rad) ανώτατη οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) gegen die Staatsgewalt αντιστέκοµαι [antistékomai] widerstehen αντιστρέφω [antistrépho] umkehren αντιστροφή (F. unregelmäßige Verwahrung (F.) ανώτατη σχολή (F.) [anypakoé] Ungehorsam (M. Besitzmittelungsverhältnis (N.) (Land Anhalt) ανώµαλη παρακαταθήκη (F. unverschuldet ανυπακοή (F.) [antisýllepse] Empfängnisverhütung (F.) ανωνυµία (F.) αντίχρηση (F.) [anónymo chreógrapho] Inhaberpapier (N.) Romana (lat.) [antisyntagmatikóteta] Verfassungswidrigkeit (F.) ανώτατη τεχνική σχολή (F.) [anótate omospondiaké yperesía] Bundesamt (N.) ανυπάκουος [anypákuos] ungehorsam ανυπερθέτως [anyperthétos] unverzüglich ανυπόστατη δικαστική απόφαση (F.) κατά της πολιτειακής εξουσίας [antístase katá tes politeiakés exusías] Widerstand (M.) αντιτάσσω [antitásso] einwenden.) [antíphase] Widerspruch (M. gegenüberstellen αντιτίθεµαι [antitíthemai] opponieren αντίτιµο (N.) αντίτυπο (N.) Ανώτατο Οµοσπονδιακό Εργατικό ∆ικαστήριο (N.) [anypóstate dikastiké apóphase] Scheinurteil (N.) [Anótato Omospondiakó Ergatikó Dikastério] Bundesarbeitsgericht (N.) βιβλίου ή εντύπου υποχρεωτικώς προσφερόµενο [antítypo biblíu é entýpu ypochreotikós prospherómeno] Pflichtexemplar (N.) [‘Anchalt] Anhalt (N.) ανυπόστατος γάµος (M.) [anótato Omospondiakó Dikastério] oberstes Bundesgericht (N.) [anótate techniké scholé] Fachhochschule (F.) νοµής [antiphónese només] Besitzkonstitut (N.) ανώτερη διοικητική υπάλληλος (F.) ανώτατη διεύθυνση (F.).) [anotéra bía] höhere Gewalt (F.) ανώµαλος [anómalos] abnorm. Nutzungspfand (N. heben ‘Ανχαλτ (N. unregelmäßig ανωµοτί [anomotí] uneidlich ανώµοτος [anómotos] uneidlich Ανώνυµη Εταιρία (F.) [antistrophé] Umkehr (F.) [Anótato Dikastério] Höchstgericht (N.) αντιφατικός [antiphatikós] widersprüchlich αντιφώνηση (F.) ανώτατος [anótatos] maximal ανωτέρα βία (F.) [anonymía] Anonymität (F.) [anomalía] Unregelmäßigkeit (F.) irregulare (lat.) αντισύλληψη (F.) [Anónyme Etairía] Aktiengesellschaft (F.) ανώνυµο χρεόγραφο (N.) ανώτατο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο (N.) [anótate timé] Höchstpreis (M.) µιας περιοχής [anótere dioiketiké ypállelos mias periochés] Statthalterin (F.) αντλώ [antló] herleiten ανυπαίτιος [anypaítios] schuldlos.) .) ανυψώνω [anypsóno] erhöhen.) αντιστροφή (F.

Funktionärin (F.) αξία-ασφάλεια-ναύλος [axía-aspháleia-naúlos] cif αξίζω [axízo] taugen αξιόγραφα (N.) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος (M.) απαλλαγής [axíose apallagés] Befreiungsanspruch (M.) [axiomatikós] Offizierin (F.). Würde (F. strafbedroht αξιοποιώ [axiopoió] erschließen αξιοπρέπεια (F.) (Anspruch) αξίωση (F.) [axiópoino] Strafbarkeit (F.) αξία (F.) αξιόποινος [axiópoinos] strafbar.) αξιολόγηση (F.) αξιωµατούχος (M.) άξιος [áxios] würdig αξιοσέβαστος [axiosébastos] würdig αξιόχρεο (N.)] Effekten (M.).) [axiopoíese] Erschließung (F. Maxime (F.) αξία (F.).) [axiomatúchos] Amtsträgerin (F.).) αξιόχρεος [axióchreos] zahlungsfähig αξίωµα (N.) αξιολογώ [axiologó] bewerten.) αξίωµα (N.) αξίωση (F.) αξιωµατικός (F. obere. postulieren αξιώνω από κάποιον κάτι [axióno apó kápoion káti] zumuten αξιώνω την επιστροφή [axióno ten epistrophé] herausverlangen αξίωση (F.) [axiógrapho] Wertpapier (N.) αξία (F.) [axióchreo] Zahlungsfähigkeit (F. Zuverlässigkeit (F.).) της ειδικής υπόστασης του εγκλήµατος [axiologikó stoicheío tes eidikés ypóstases tu enklématos] normatives Tatbestandsmerkmal (N.).) ανωτερότητα (F.) [axiológese] Bewertung (F.) αξιόπιστος [axiópistos] glaubwürdig.) [axiomatikós] Offizier (M. Wert (M.ανώτερη οµοσπονδιακή υπηρεσία ανώτερη οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) εις διαταγήν [axiógrapho eis diatagén] Orderpapier (N.) άξεστος [áxestos] grob αξία (F. Herausgabeanspruch (M. Axiom (N. Würdenträgerin (F. Straftat (F.) αξιωµατικός (M.) απόδοσης της κυριότητας [axíose apódoses tes kyriótetas] Eigentumsherausgabeanspruch (M.) της επιχείρησης [axía tes epicheíreses] Geschäftswert (M.) [axíoma] Amt (N.) µιας περιοχής [anóteros dioiketikós ypállelos mias periochés] Statthalter (M.Pl.) αξιόγραφο (N.) αξιολογικό στοιχείο (N. Werturteil (N.) αντικειµένου της δίκης [axía antikeiménu tes díkes] Streitwert (M. Verwertung (F.) (Leistung).) αξιόγραφο (N.) [axiópoino gegonós] Straftatbestand (M.Pl.) αξίωση (F.) [anophéreia] Steigung (F.).). Evaluation (F.) αδικαιολόγητου πλουτισµού από επέµβαση [axíose adikaiológetu plutismú apó epémbase] Eingriffskondiktion (F.) αντικειµένου της διαφοράς [axía antikeiménu tes diaphorás] Streitwert (M.) [axioprépeia] Anstand (M.) αξίωση (F.) αξία (F.). Funktionär (M.).) [anoteróteta] Überlegenheit (F.) αξιόποινο (N.) του αντικειµένου [axía tu antikeiménu] Gegenstandswert (M.) [axiógrapha (N.) ανώφελος [anóphelos] nutzlos ανωφέρεια (F.) από πλουτισµό που προήλθε όχι από παροχή [axíose apó plutismó pu proélthe óchi apó paroché] Nichtleistungskondiktion (F.) [axiopistía] Glaubwürdigkeit (F. überlegen (Adj. Rückgewähranspruch (M. Beanspruchung (F.) αποζηµίωσης [axíose apozemíoses] Schadensersatzanspruch (M.) αξία (F. Würdenträger (M. Forderung (F. evaluieren.) αξιώνω [axióno] beanspruchen.) του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι [axíoma tu áneu epikurías dikázesthai] Eventualmaxime (F.) ανώτερος [anóteros] höhere.) [anótere omospondiaké yperesía] Bundesoberbehörde (F. werten αξιοπίστευτος [axiopísteutos] glaubhaft αξιοπιστία (F.) απόδοσης [axíose apódoses] Erstattungsanspruch (M.).) αξίωση (F.) του χρήµατος [axía tu chrématos] Geldwert (M.).) [axiomatúchos] Amtsträger (M.) αξία (F.).) άρσης των συνεπειών [axíose .).) αξιόποινο γεγονός (N.Pl.) [axía] Verdienst (N.) [axíose] Anspruch (M.) αξίωση (F.).).) από διάθεση [axía apó diáthese] Affektionswert (M.) αξιωµατούχος (F.) αξιόποινη πράξη (F.) [axiópoine práxe] 254 strafbedrohte Handlung (F.) αξίωση (F. zuverlässig αξιοποίηση (F.

) κληρονοµίας [axíose kleronomías] Erbschaftsanspruch (M.) απαγόρευση (F.) διεξαγωγής απόδειξης [apagóreuse diexagogés apódeixes] Beweiserhebungsverbot (N.) αξίωση (F.) αξίωση (F.) απαγορευµένη περιοχή (F.) διάθεσης [apagóreuse diátheses] Veräußerungsverbot (N.) δικαστικής προστασίας [axíose dikastikés prostasías] Justizgewährungsanspruch (M.) απαγόρευση (F.) για παράλειψη [axíose gia paráleipse] Unterlassungsanspruch (M. Untersagung (F.) αυθαιρεσίας [apagóreuse authairesías] Willkürverbot (N.) αόριστος [aóristos] unbestimmt απαγγελία (F.) απαγόρευση (F.) κακοβουλίας [apagóreuse kakobulías] Schikaneverbot (N.) αξίωση (F.) απαγόρευση (F.) επιστροφής [axíose epistrophés] Rückgewähranspruch (M.) αξίωση (F. Verfügungsverbot (N.) για την αποκατάσταση βλάβης που προκλήθηκε νόµιµα [axíose gia ten apokatástase blábes pu proklétheke nómima] Aufopferungsanspruch (M.) για άρση της προσβολής [axíose gia árse tes prosbolés] Beseitigungsanspruch (M.) απαγόρευση (F.) [áoplo] Wehrlosigkeit (F.) διακίνησης εµπορευµάτων [apagóreuse diakíneses emporeumáton] Embargo (N.) [apagoreuméne perioché] Sperrgebiet (N.) απαγόρευση (F.) απαγόρευση (F.) [apagoreuméne autodikía] verbotene Eigenmacht (F.) διακανονισµού [axíose diakanonismú] Ausgleichsanspruch (M.) αξίωση (F.) καπνίσµατος [apagóreuse kapnísmatos] Rauchverbot (N.) απαγόρευση (F.) απαγορευµένη αυτοδικία (F.) απαγόρευση (F.) επαφής [apagóreuse epaphés] Kontaktsperre (F.) αξίωση (F.) [apagóreuse] Sperre (F.) αναδροµικής ισχύος [apagóreuse anadromikés ischýos] Rückwirkungsverbot (N.) απαλλοτρίωσης [apagóreuse apallotríoses] Veräußerungsverbot (N.) απαγόρευση (F.).) [aóriste nomiké énnoia] unbestimmter Rechtsbegriff (M.) σύνταξης [axíose sýntaxes] Rentenanspruch (M.) απαγόρευση (F. verboten απαγόρευση (F.) απαγόρευση (F.) διαγραφής [axíose diagraphés] Löschungsanspruch (M.) αξίωση (F.) απαγόρευση (F.).) .) απαγόρευση (F.) έκδοσης [apagóreuse ékdoses] Auslieferungsverbot (N.) αξίωση (F.) κοινωνικής ασφάλισης [axíose koinonikés asphálises] Sozialversicherungsanspruch (M.) άσκησης ανταγωνισµού [apagóreuse áskeses antagonismú] Wettbewerbsverbot (N.) αξίωση (F.) εξάλειψης [axíose exáleipses] Löschungsanspruch (M.) καταβολής επιδόµατος ανεργίας [apagóreuse katabolés epidómatos anergías] Sperrzeit (F.) αλλαγής χρήσης [apagóreuse allagés chréses] Veränderungssperre (F.) νόµιµης µοίρας [axíose nómimes moíras] Pflichtteilsanspruch (M.) αξίωση (F.) αξίωση (F.) απαγόρευση (F.) αξίωση (F.). Verbot (N.) άοπλο (N.) άοπλος [áoplos] wehrlos αόριστη νοµική έννοια (F.) οδήγησης [apagóreuse odégeses] Fahrverbot (N.) εκχώρησης [apagóreuse ekchóreses] Abtretungsverbot (N.) αξίωση (F.) απαγόρευση (F.) αξίωση (F.) για απαλλαγή [axíose gia apallagé] Freistellungsanspruch (M.) [axiosimóteta] Zumutbarkeit (F.) απαγορευµένος [apagoreuménos] unerlaubt.) αξιωσιµότητα (F.) εκποίησης [apagóreuse ekpoíeses] Veräußerungsverbot (N.) διατροφής [axíose diatrophés] Unterhaltsanspruch (M.) συµπλήρωσης της νόµιµης µοίρας [axíose sympléroses tes nómimes moíras] Pflichtteilergänzungsanspruch (M.) δικογραφίας [apangelía απαγόρευση dikographías] Aktenvortrag (M.) εκµετάλλευσης [apagóreuse ekmetálleuses] Verwertungsverbot (N.) αξίωση (F.255 árses ton synepeión] Folgenbeseitigungsanspruch (M.) αξίωση (F.) αξίωση (F.) κοινωνικής παροχής [axíose koinonikés parochés] Sozialleistungsanspruch (M.) πλουτισµού [axíose plutismú] Bereicherungsanspruch (M.) κτήσης [apagóreuse ktéses] Erwerbsverbot (N.) απαγόρευση (F.) απαγόρευση (F.

).) απαγωγέας (M.) απαγωγή (F.) απαλλαγή (F.) απαράδεκτος [aparádektos] unzulässig .) συνέλευσης [apagóreuse synéleuses] Versammlungsverbot (N.) [apagogéas] Entführer (M.) απαγόρευση (F. beanspruchen.) αδικαιολόγητου πλουτισµού [apaítese adikaiológetu plutismú] Kondiktion (F.) του υπέρµετρου [apagóreuse tu ypérmetru] Übermaßverbot (N. unverjährbar απαράδεκτο (N. veräußern απαλλοτριώνω εκκλησιαστική περιουσία [apallotrióno ekklesiastiké periusía] säkularisieren απαλλοτρίωση (F.) [apallotrión] Veräußerer (M. erfordern.απαγόρευση απαγόρευση (F.) [apaítese] Anforderung (F. verabschieden απαλλάσσω από ευθύνη [apallásso apó euthýne] exkulpieren απαλλάσσω από κατηγορία [apallásso apó kategoría] exkulpieren απαλλάσσω κάποιον από κάτι [apallásso kápoion apó káti] abhelfen απαλλοτριών (Μ.) απαίτηση (F.) απαγόρευση (F.). Forderung (F.).) απαγορεύω [apagoreúo] sperren. Exkulpation (F.) (Anspruch) απαίτηση (F.) απαίτηση (F.) [apallotríose] Enteignung (F. fordern απαιτώ επίµονα [apaitó epímona] dringen απαιτώ τον αδικαιολόγητο πλουτισµό [apaitó ton adikaiológeto plutismó] kondizieren απαλάσσω [apalásso] entlasten απαλλαγή (F. Entlastung (F.) απαλλοτριώνω [apallotrióno] enteignen.).) απαγόρευση (F. Kidnapperin (F. Anspruch (M.) απαλλάσσοµαι [apallássomai] freizeichnen απαλλάσσω [apallásso] erlassen (V.) απαλλακτική ρήτρα (F.) [apallagé] Befreiung (F.) από τους φόρους [apallagé apó tus phórus] Steuererlass (M.). Freizeichnung (F.) [aparádekto] Unzulässigkeit (F. freistellen (befreien). Bescheid (M.) απαλλοτρίωση (F. Kidnapper (M. verschleppen απαγωγέας (F.) από το υπόλοιπο χρέους [apallagé apó to ypóloipo chréus] Restschuldbefreiung (F.) από κατηγορία [apallagé apó kategoría] Exkulpation (F.) εκ του νόµου [apallotríose ek tu nómu] Legalenteignung (F.) της άσκησης του επαγγέλµατος [apagóreuse tes áskeses tu epangélmatos] Berufsverbot (N.).) απαράγραπτο (Ν.) από ευθύνη [apallagé apó euthýne] Enthaftung (F.) [apagogé] Entführung (F.) απαίτηση (F. kidnappen.) [apántese] Antwort (F.) 256 απαλλαγή (F. Klageerwiderung (F.).) απαιτούµενος [apaitúmenos] erforderlich απαιτώ [apaitó] anfordern.) απαράγραπτος [aparágraptos] unveräußerlich. Beanspruchung (F.).) απαγόρευση (F.) από διοικητική αρχή [apallotríose apó dioiketiké arché] Administrativenteignung (F.).).) απαλλοτριωτός [apallotriotós] dispositiv απάντηση (F.) συνέχισης της άσκησης επιτηδεύµατος [apagóreuse synéchises tes áskeses epitedeúmatos] Gewerbeuntersagung (F.) απαλλοτρίωση (F. verbieten απάγω [apágo] entführen.) εκκλησιαστικής περιουσίας [apallotríose ekklesiastikés periusías] Säkularisation (F.) [apagogéas] Entführerin (F.) χρήσης αποδεικτικού µέσου [apagóreuse chréses apodeiktikú mésu] Beweisverwertungsverbot (N.) [apallaktiké rétra] Freizeichnungsklausel (F.) [aparágrapto] Unverjährbarkeit (F.) της αναλογίας [apagóreuse tes analogías] Analogieverbot (N.) απαντώ [apantó] antworten απαντώ αρνητικά [apantó arnetiká] absagen απαντώ στην αγωγή [apantó sten agogé] einlassen απαράγραπτο (N.) στην αγωγή [apántese sten agogé] Einlassung (F.) απαλλαγή (F.) απαλλοτρίωση (F. untersagen.) απόδοσης του πλουτισµού που αποκτήθηκε µε παροχή [apaítese apódoses tu plutismú pu apoktétheke me paroché] Leistungskondiktion (F.) [aparágrapto] Unveräußerlichkeit (F.) επιστροφής [apaítese epistrophés] Rückforderung (F.) απάντηση (F.).).) απαγόρευση (F. Veräußerung (F. Freistellung (F.).) απαλλαγή (F.

) [apeilé] Androhung (F.) mit Gewalt απειλητική επιστολή (F.) [apestalméne] Delegierte (F.) [apergós] Streiker (M. tätig απασχόληση (F.) του Πάπα [apestalménos tu Pápa] Legat (M. Vertreibung (F.).) απεργοσπάστρια (F.) απειθής [apeithés] unbotmäßig.) απεργοσπάστης (M.) µε υπολογιστή [apáte me ypologisté] Computerbetrug (M.).) [apeiletiké epistolé] Drohbrief (M.) ετερόρρυθµης εταιρίας για τα χρέη της εταιρίας [aperiórista euthynómene etaíros eterórrythmes etairías gia ta chrée tes etairías] Komplementärin (F. Erlösung (F.). Tätigkeit (F. Bedrohung (F.) σχετική µε επένδυση κεφαλαίων [apáte schetiké me epéndyse kephalaíon] Kapitalanlagebetrug (M.) απεριόριστος [aperióristos] unbeschränkt απερίσκεπτος [aperískeptos] leichtfertig απερισκεψία (F.) απαρτία (F.) απατεώνισσα (F.) [apergía] Ausstand (M.) απειλητικός [apeiletikós] drohend απιστία απειλούµενος [apeilúmenos] gefährdet απειλούµενος µε ποινή [apeilúmenos me poiné] strafbedroht απειλώ [apeiló] androhen.) απεργώ [apergó] streiken απεριόριστα ευθυνόµενη εταίρος (F.) [apeikónise] Darstellung (F.).) [apartía] Quorum (N. Deputierte (F.) [apeleuthérose] Befreiung (F.) απελευθέρωση (F.).) [aperiskepsía] Leichtfertigkeit (F. Ungehorsam (M.) απείθαρχος [apeítharchos] unbotmäßig απείθεια (F.) [apeítheia] Insubordination (F.) απασχολώ [apascholó] beschäftigen απατεώνας (M.).) [aparíthmese] Enumeration (F.) ετερόρρυθµης εταιρίας για τα χρέη της εταιρίας [aperiórista euthynómenos etaíros eterórrythmes etairías gia ta chrée tes etairías] Komplementär (M. Kollusion (F.) απεσταλµένος (M.). Streik (M. enthalten (V.) [apateónas] Betrüger (M.) [apeitharchía] Unbotmäßigkeit (F.). Ausweisung (F.) σχετική µε την ασφάλιση [apáte schetiké me ten asphálise] Versicherungsbetrug (M.).).) απαριθµητικός [aparithmetikós] enumerativ απαρτία (F.) [apistía] Treubruch (M. Legatin (F. Untreue (F.) απατηλή διέγερση (F.) [apaschólese] Beschäftigung (F.) (Gesandter) απευθείας [apeutheías] unmittelbar απευθυντέος [apeuthyntéos] empfangsbedürftig απευθύνω [apeuthýno] adressieren.) [apateónissa] Betrügerin (F.) [apatelé syskeuasía] Mogelpackung (F.) των αγροτών [apeleuthérose ton agrotón] Bauernbefreiung (F. bedrohen.).).) [apergospástria] Streikbrecherin (F.) απάτη (F. Gesandter (M. kolludieren απειθαρχία (F. Gesandte (F. Freigabe (F.) απειλή (F.).) απεσταλµένος (M. Verbannung (F.) για λήψη απόφασης [apartía gia lépse apóphases] Beschlussfähigkeit (F. richten απέχω [apécho] abstehen.) απατηλή συσκευασία (F. Deputierter (M.).) µε χρήση βίας [apeilé me chrése bías] Drohung (F.) για µετανάστευση [apatelé diégerse gia metanásteuse] Auswanderungsbetrug (M.). Unbotmäßigkeit (F.) απεργός (Μ. drohen απέλαση (F.) απιστία (F.) απατηλός [apatelós] betrügerisch άπατρις [ápatris] staatenlos απατώ [apató] betrügen.) .) [apergós] Streikerin (F.) απάτη (F.) [apélase] Abschiebung (F.) απάτη (F.) απάτη (F. ungehorsam απεικονίζω [apeikonízo] darstellen απεικόνιση (F.) απεργός (F.).) απελευθέρωση (F.) απασχοληµένος [apascholeménos] beschäftigt.).) απάτη (F. Drohung (F.) [apáte] Betrug (M. Veruntreuung (F.) απάτη (F.).) απελαύνω [apelaúno] abschieben απελευθερωµένος [apeleutheroménos] entlassen απελευθερώνω [apeleutheróno] entlassen (V.) απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος (M. Deportation (F.).) απεργία (F.) [apestalménos] Delegierter (M.) σχετική µε τις επιδοτήσεις [apáte schetiké me tis epidotéseis] Subventionsbetrug (M.) [apergospástes] Streikbrecher (M.).).) επί δικαστηρίου [apáte epí dikasteríu] Prozessbetrug (M.257 απαρίθµηση (F.) απειλή (F. Verweisung (F.) απεσταλµένη (F.

) απόβλητο (N. eingehen.) ενέχυρου [apodéktria enéchyru] Pfandnehmerin (F.) ενέχυρου [apodéktes enéchyru] Pfandnehmer (M.) του κανόνα [apodéktes tu kanóna] Normadressat (M.) [apóbleta (N.).) απόβλητα (N. akzeptieren. Nachkommen (M. Nachkomme (M.) αποβιβάζω [apobibázo] anlanden αποβίβαση (F. Nachweis (M.Pl.) αποδεικνύω [apodeiknýo] ausweisen.) αποδέκτρια (F.Pl.Pl.Pl. untreu απλή εξύβριση (F.) αποδεικτικό (N. nachweisen αποδεικνύω µε στοιχεία [apodeiknýo me stoicheía] dokumentieren 258 αποδεικνύω την ενοχή κάποιου [apodeiknýo ten enoché kápoiu] überführen αποδεικτική διαδικασία (F.) απόγραφο (N.Pl.). F. F. bzw.) [aplé exýbrise] Formalbeleidigung (F. bzw. Empfängerin (F.) περιουσίας [apographé periusías] Vermögensverzeichnis (N. gemeinschaftlich από πλάνη [apó pláne] irrtümlich από πλευράς πνευµατικής ιδιοκτησίας [apó pleurás pneumatikés idioktesías] urheberrechtlich από πρόθεση [apó próthese] absichtlich από φήµες [apó phémes] Hörensagen (N. beweisen.) για την αποθήκευση [apódeixe gia ten apothékeuse] Lagerschein (M.) [apógonos] Deszendentin (F.) [aplopoíese] Vereinfachung (F.) αποαποικιοποίηση (F.) απογραφή (F.Pl.) συναλλαγµατικής [apodéktria synallagmatikés] Trassatin (F.) [apóbleto] Abfall (M.) αποδέσµευση (F.)] Abkömmlinge (M.) απόγονος (M.) εκ πρώτης όψεως [apódeixe ek prótes ópseos] prima-facie-Beweis (M.) απληστία (F.) αποδεκτός [apodektós] akzeptabel. genehm αποδέκτρια (F.) δικηγόρου [apistía dikegóru] Parteiverrat (M. bzw.). annehmen.) [apógonoi (M.) [apobolé] Acht (F.) από τη νοµή [apobolé apó te nomé] Besitzentziehung (F.) αποδέκτης (M.) απόδειξη (F.Pl. F. bzw.). F. Destinatärin (F.) [apógonoi (M.) αποδέκτης (M.).) [apógonos] Deszendent (M.) καθηγητού από παραδόσεις λόγω ηλικίας [apodésmeuse kathegetú apó paradóseis lógo elikías] Emeritierung (F.) απλοποίηση (F.) µε έγγραφα [apódeixe me éngrapha] Urkundenbeweis (M.) µε τεκµήρια [apódeixe me tekméria] Indizienbeweis (M.) αποδεσµεύω [apodesmeúo] liberalisieren αποδέχοµαι [apodéchomai] abnehmen. bzw.) απλοποιώ [aplopoió] vereinfachen απλούστευση (F.) [apógonos (M.Pl. bzw.) απλουστεύω [aplusteúo] vereinfachen από αµέλεια [apó améleia] fahrlässig από κοινού [apó koinú] gemeinsam.) [apodésmeuse] Freigabe (F.) αποδέκτρια (F.) απόγονοι (M. Prävarikation (F.).) αποδέσµευση (F.) αποβολή (F.) αποδεικτικός [apodeiktikós] deklaratorisch απόδειξη (F.) [apóbaro] Tara (F. F.) αποδέκτρια (F.).) [aplestía] Habgier (F.) διερεύνησης [apódeixe diereúneses] Ausforschungsbeweis (M.) απόδειξη (F.) [apodéktria] Adressatin (F.) αποδέκτης (M.) φόρτωσης [apódeixe phórtoses] Verladeschein (M. F.) (Abkömmlinge) απόγονοι (M. Destinatär (M.) επίδοσης [apodeiktikó epídoses] Zustellungsurkunde (F.) απόδειξη (F. einwilligen.) [apoapoikiopoíese] Entkolonialisierung (F.)] Müll (M.) απόδειξη (F.Pl.) αποδέκτης (M.) [apodéktes] Adressat (M.απιστία απιστία (F.) αποβολή (F.) της αλήθειας [apódeixe tes alétheias] Wahrheitsbeweis (M.) [apodeiktiké diadikasía] Beweisverfahren (N.) απόγονος (M.) άπιστος [ápistos] treubrüchig.) αποαποικιοποιώ [apoapoikiopoió] entkolonialisieren αποβάλλω [apobállo] ächten απόβαρο (N.).) απόγονος (F.) [apobíbase] Anlandung (F. rezipieren . bzw.) απόδειξη (F.) του κανόνα [apodéktria tu kanóna] Normadressatin (F.Pl.)] Abkömmling (M. Empfänger (M.) [apógrapho] Ausfertigung (F.Pl.) απόδειξη (F. F. F. bzw.). Trassat (M.) συναλλαγµατικής [apodéktes synallagmatikés] Akzeptant (M.) απόδειξη (F.Pl.)] Deszendenz (F.) [aplústeuse] Vereinfachung (F.) [apódeixe] Beweis (M.

Rehabilitation (F. wiederherstellen αποκαθιστώ την ειρήνη [apokathistó ten eiréne] befrieden αποκαλύπτω [apokalýpto] aufdecken.) αποζηµιώνω [apozemióno] abfinden.) [apódose] Erstattung (F.) αποθεµατικό (N.). Einwilligung (F. Akzeptanz (F.) λογαριασµού [apódose logariasmú] Rechnungslegung (F.) για δαπάνες [apozemíose gia dapánes] Aufwandsentschädigung (F.). zumessen.) [apokathiérose] Entwidmung (F. Ersatz (M.) [apodoché] Abnahme (F. Rückgewähr (F.) αποζηµίωση (F.) προϊόντων εγκλήµατος [apodoché proïónton enklématos] Hehlerei (F. Können (N.). Reserve (F.) [apodotikóteta] Kapazität (F.) [apothetério] Lagerschein (M.) δικαιώµατος [apodynámose dikaiómatos] Rechtsverwirkung (F. Lagerhaus (N. offenbaren. Verrat (M. zurückgeben αποδιοργανώνω [apodiorganóno] deregulieren αποδιοργάνωση (F.).) κατηγορίας [apódose kategorías] Beschuldigung (F.) αποθηκεύω [apothekeúo] lagern αποθήκη (F.) αποκατάσταση (F. wiedereinsetzen.)] Halde (F. erstatten.).) στέρησης χρήσης [apozemíose stéreses chréses] Nutzungsentschädigung (F. Offenbarung (F.) αποκαθιστώ [apokathistó] erstatten.) αποκαθιερώνω [apokathieróno] entwidmen αποκαθιέρωση (F.) αποδοτικότητα (F.). Ertrag (M.) προϊόντος από φοροδιαφυγή [apodoché proïóntos apó phorodiaphygé] Steuerhehlerei (F.) ζηµιών θυµάτων [apokatástase zemión thymáton] Opferentschädigung (F. Vorrat (M.). Herausgabe (F. Reparation (F.) [apoikía] Kolonie (F.) αποκατάσταση (F.) [apodiorgánose] Deregulierung (F. Wiedereinsetzung (F. Annahme (F. Restitution (F.). Rezeption (F.). Diät (F.) της ειρήνης [apokatástase tes eirénes] Befriedung (F.) αποθεµατικό (N. verraten (V.) [apozemíose] Abfindung (F.) [apothéke] Lager (N.Pl. Leistung (F.).) αποθανών χωρίς διαθήκη [apothanón chorís diathéke] intestiert απόθεµα (N.). entschädigen.) αποκατάσταση (F.) [apokatástase] Erstattung (F.) αποδυνάµωση (F.Pl.) σε ρευστό [apothematikó se reustó] Liquiditätsreserve (F.) .).) [apódrase] Ausbruch (M. Schadensersatz (M.). Flucht (F.) [apóthema] Bestand (M. Rückerstattung (F.) αποδοχή (F. Magazin (N. ersetzen αποζηµίωση (F.) αποδοχές [apodochés] Dienstbezug (M.) απόδοση (F.).) απόδοση (F.) αποθέµατα (N.).) [apodokimasía] Missbilligung (F.) [apokálypse] Aufdeckung (F.). rehabilitieren. restitutieren. Entschädigung (F.) [apothematikó] Rücklage (F.).).) αποκατάσταση αποζηµίωση (F. offenlegen.).) [apodemía] Emigration (F. Rückstellung (F.) συναλλαγµατικής [apodoché synallagmatikés] Akzept (N.) αποδυναµώνω [apodynamóno] verwirken αποδυνάµωση (F.).) αποδοχή (F.) αποζηµίωση (F.).) αποδοχή (F.259 αποδηµία (F.) λόγω ηθικής βλάβης [apozemíose lógo ethikés blábes] Schmerzensgeld (N.).).). rückerstatten.).) αποδοκιµάζω [apodokimázo] missbilligen αποδοκιµασία (F. herausgeben.) [apodynámose] Verwirkung (F. Rückstellungen (F.).).) απόθεση (F. Rückerstattung (F.) αποκάλυψη (F.).) απόδραση (F. Wiedergutmachung (F.).) αποθετήριο (N. wiedergutmachen.) απόδοση (F.) αποδοχή (F.).).) αποζηµίωση (F. Wiederherstellung (F. Rendite (F.) του υπαλλήλου για να µη προβεί σε ανταγωνιστικές πράξεις προς τον εργοδότη µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας [apozemíose tu ypallélu gia na me probeí se antagonistikés práxeis pros ton ergodóte metá te lýse tes sýmbases ergasías] Karenzentschädigung (F.) αποικία (F. rückerstatten.Pl.) αποδηµώ [apodemó] emigrieren αποδίδω [apodído] einbringen.) [apothémata (N. Aufwendungserstattung (F.) ραδιενεργών καταλοίπων [apóthese radienergón kataloípon] Abfallbeseitigung (F.).

) την κληρονοµία [apoktón ten kleronomía] Erbschaftserwerber (M.).) αποκτών (M.) απολαβή (F. Kupon (M.) εγγράφων [apókrypse engráphon] Urkundenunterdrückung (F.) αποκλειστικός [apokleistikós] ausschließlich.) [apoklérose] Enterbung (F.) [apokleistiké nomothetiké leiturgía] ausschließliche Gesetzgebung (F. abschneiden απόκρουση (F.) αποκλειστική κάτοχος (F.) αποκλειστική κυριότητα (F.) αποκτήµατα (N.) [apólause] Genuss (M.) απολαµβάνω [apolambáno] entnehmen.) αποκλειστικός κληρονόµος (M. exklusiv αποκλειστικός κάτοχος (M.) αποκτούσα (F.) αποκεφαλίζω [apokephalízo] köpfen αποκλεισµός (M.) αποβλήτων [apokomidé apobléton] Abfallbeseitigung (F.)] Zugewinn (M.) [apokleistiké kátochos] Eigenbesitzerin (F.) απολεσθείς [apolestheís] verloren απολεσθείς χρόνος (M.) αποκλεισµός (M.) [apóktema] Errungenschaft (F.) [apokleistikós kleronómos] Universalerbe (M.) κινδύνου [apókruse kindýnu] Gefahrenabwehr (F.) απορριµµάτων [apokomidé aporrimmáton] Müllabfuhr (F.) αποκρούω [apokrúo] ablehnen.) αποκλειστική νοµοθετική αρµοδιότητα (F.) των καρπών [apólause ton karpón] Fruchtgenuss (M.) [apókomma] Abschnitt (M.).) απόκτηµα (N. Zurückweisung (F.) [apokleistikós kátochos] Eigenbesitzer (M. Coupon (M.) (ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika) αποκλειστική νοµοθετική λειτουργία (F.αποκατάσταση αποκατάσταση (F.) απόκτηση (F. abwehren.).Pl.) αποκτώ [apoktó] sichverschaffen αποκτώ µε προσπάθεια [apoktó me prospátheia] erringen αποκτώ µε χρησικτησία [apoktó me chresiktesía] ersitzen αποκτών (M.) αποκόπτω [apokópto] abschlagen. Abwehr (F.) αποκοµιδή (F.) την κληρονοµία [apoktúsa ten kleronomía] Erbschaftserwerberin (F.) [apoktón] Erwerber (M. dezentralisieren αποκέντρωση (F.) νοµής [apóktese només] Besitznahme (F. Dezentralisation (F.Pl.).).) της ποινής [apokleismós tes poinés] Strafausschließung (F. Blockade (F.) απόκτηση (F.) αποκλειστικό δικαίωµα (N.) [apokleistiké prothesmía] Ausschlussfrist (F. Präklusion (F.) αποκλεισµός (Μ. sperren αποκλείω εκ των προτέρων [apokleío ek ton protéron] präkludieren αποκλείω εµπορικά [apokleío emporiká] boykottieren αποκληρώνω [apokleróno] enterben αποκλήρωση (F.) αποκοµιδή (F.) [apókruse] Ablehnung (F. Ausschluss (M.) µεταλλείας από το κράτος [apokleistikó dikaíoma metalleías apó to krátos] Bergregal (N. genießen απόλαυση (F.) [apoktémata (N.) απόκτηση (F.) ισχύος µιας δικαιοπραξίας [apóktese ischýos mias dikaiopraxías] Konvaleszenz (F.) [apolabé] Erwerb (M.) [apokleismós] Ausschließung (F.) [apolestheís chrónos] Ausfallzeit (F.) αποκάτω [apokáto] untere αποκεντρώνω [apokentróno] dekonzentrieren.).) αποκλειστική κληρονόµος (F.) [apokleistiké kyrióteta] Alleineigentum (N. Inbesitznahme (F.).) [apokleistiké nomothetiké armodióteta] ausschließliche Gesetzgebungskompetenz (F.) απόκρυψη (F.) απόκρουση (F.) .) [apokleistiké kleronómos] Universalerbin (F.) απόκοµµα (N. zurückweisen αποκρύπτω [apokrýpto] verbergen απόκρυψη (F.) [apóklise] Gefälle (N.) αποκλειστική προθεσµία (F.) απόλαυση (F.) απολαβή (F.) [apokéntrose] Dekonzentration (F. blockieren.) της ευθύνης [apokleismós tes euthýnes] Haftungsausschluss (M.) από την υπηρεσία [apolabé apó ten yperesía] Dienstbezug (M.) της ζηµίας τρίτου [apokatástase tes zemías trítu] Drittschadensliquidation (F.) της νοµής [apóktese tes només] Besitzergreifung (F.).).) [apoktúsa] Erwerberin (F.) αποκτούσα (F.) [apókrypse] Verbergen (N.) αποκλίνω [apoklíno] differieren 260 απόκλιση (F.) αποκλείω [apokleío] ausschließen. aussperren.

) απολυτήριες εξετάσεις (F.) παρέδρου [apolytéria exétase parédru] Assessorexamen (N.) [aponomé dikaiosýnes] Justiz (F.) [apolytéria exétase] Abschlussprüfung (F.) [apopoíese] Ausschlagung (F.) απολυτήριο (N.) απολυτήριο (N.) λυκείου [apolytéries exetáseis (F.) απόλυτη πλειοψηφία (F.) [apoplánese] Verführung (F.) εκκλησιαστικού λειτουργήµατος [aponomé ekklesiastikú leiturgématos] Kollation (F.) [aponomé] Vergabe (F.) απολυταρχία (F.) αποναζικοποίηση (F.) ακαδηµαϊκού τίτλου [aponomé akademaïkú títlu] Inauguration (F.) απονοµή (F.)] Entsorgung (F.). Entlassung (F.).) αποξενώνω [apoxenóno] entfremden αποξένωση (F.) και αξιοποίηση (F.).) απόλυτη ανικανότητα (F.) απονοµή (F.) απονοµή δικαιοσύνης (F.) αποµάκρυνση (F.) απολυτήρια εξέταση (F.) αποπειρώµαι [apopeirómai] versuchen αποπερατώνω [apoperatóno] fertigstellen αποπεράτωση (F.Pl.) άπολις [ápolis] heimatlos απολογούµαι [apologúmai] verantworten απολυµένος [apolyménos] entlassen απόλυση (F.).) αποπλάνηση (F.) τίτλου διδάκτορα [aponomé títlu didáktora] Promotion (F. Vollendung (F.) απονοµή (F.). Reifeprüfung (F.) [apólyte akribóchrone sýmbase] absolutes Fixgeschäft (N.) απόρρητο αποναζικοποιώ [aponazikopoió] entnazifizieren απονέµω [aponémo] verleihen απονέµω τίτλο ευγενείας [aponémo títlo eugeneías] adeln απονέµω τον τίτλο του διδάκτορα [aponémo ton títlo tu didáktora] promovieren απονέµω χάρη [aponémo cháre] begnadigen απονοµή (F.). entlassen (V.) απόλυτο δικαίωµα (N. räumen αποµακρύνω και αξιοποιώ [apomakrýno kai axiopoió] entsorgen αποµονώνω [apomonóno] absperren αποµόνωση (F.).) [apolytarchía] Absolutismus (M.) αποποιούµαι [apopoiúmai] ausschlagen αποποµπή (F.) απόλυτος [apólytos] absolut απόλυτος λόγος (M.) απόπειρα (F.) [apomónose] Absperrung (F.) χάριτος [aponomé cháritos] Begnadigung (F.) της δικαιοσύνης [aponomé tes dikaiosýnes] Rechtspflege (F.261 απόληψη (F.) επιστολής [apórreto epistolés] Briefgeheimnis (N.) [apoperátose] Fertigstellung (F.) αναίρεσης [apólytos lógos anaíreses] absoluter Revisionsgrund (M.) .Pl.) [apomákrynse kai axiopoíese (F.) apobléton] Abfallentsorgung (F.) απονοµή (F.) αποπληρώνω [apopleróno] abzahlen αποποίηση (F.) [apólyte pleiopsephía] absolute Mehrheit (F. Verleihung (F.) αποµάκρυνση (F.) αποµάκρυνση (F.) αποπλανώ [apoplanó] verführen αποπληρωµή (F.) [aponazikopoíese] Entnazifizierung (F.) απολυτήρια εξέταση (F.) [apopleromé] Abzahlung (F.) απόλυτη ακριβόχρονη σύµβαση (F.) [apópeira] Versuch (M. Verabschiedung (F.) [apólepse] Entnahme (F.) συµβιβασµού [apópeira symbibasmú] Sühneversuch (M.) απολυτρώνω [apolytróno] erlösen απολύω [apolýo] abberufen.) απόρρητο (N.) λυκείου [apolytério lykeíu] Matura (F.) απόπειρα (F.) απόπειρα (F.) lykeíu] Abitur (N.) καταστήµατος [apórreto katastématos] Geschäftsgeheimnis (N.) [apórreto] Geheimnis (N.) απονοµή (F.) [apoxénose] Entfremdung (F.) [apopompé] Absetzung (F.) και αξιοποίηση (F.) [apolytério] Laufpass (M.) συµφιλίωσης [apópeira symphilíoses] Sühneversuch (M.) οδήγησης [apólyte anikanóteta odégeses] absolute Fahruntüchtigkeit (F. Klausur (F.) [apomákrynse] Absetzung (F.) [apólyto dikaíoma] absolutes Recht (N.).) [apólyse] Abberufung (F.) αποµακρύνω [apomakrýno] entfernen. Rechtsprechung (F.) απόρρητο (N.) αποβλήτων [apomákrynse kai axiopoíese (F. Ausschluss (M.) απόπειρα (F.) ανθρωποκτονίας [apópeira anthropoktonías] Mordversuch (M.) απόρρητο (N.

).) απορρίπτω [aporrípto] aberkennen.) εργατικού δυναµικού [apóspase ergatikú dynamikú] Abwerbung (F.).). 262 Entfernung (F.) [apóschise] Sezession (F.) αποσιωπώ [aposiopó] verschweigen αποσκιρτώ [aposkirtó] abfallen αποσκοπώ [aposkopó] beabsichtigen απόσπαση (F.) αποσύρω [aposýro] absetzen.) αποσύνθεση (F.) [aposaphénise] Klärung (F.) απόσπασµα (N.).).) [apotamíeuse] Spareinlage (F.) αποσιωπηθείς [aposiopetheís] verschwiegen αποσιώπηση (F.). Widerruf (M.). verwerfen.) [aporróphese] Abschöpfung (F. Ablehnung (F.).) απόσυρση (F.) αποσυντίθεµαι [aposyntíthemai] zerfallen (V.) [apostoléas] Absenderin (F.). Amortisation (F.) αποστέλλω [apostéllo] absenden.) [apósbese] Abschreibung (F. Erfolg (M.).) [apotamieútria] Sparerin (F.).) δείγµατος [apostolé deígmatos] Ansichtssendung (F.) αποταµιεύτρια (F. absorbieren απορρυθµίζω [aporrythmízo] deregulieren απορρύθµιση (F.) [apotamieutés] Sparer (M.).).) απορροφώ [aporrophó] abschöpfen.) [apóspasma] Auszug (M.) απόσπαση (F.) αποσβεστική προθεσµία (F.).).) αποτελεσµατικός [apotelesmatikós] effektiv αποτελεσµατικότητα (F. Zurückweisung (F.).) αποσαφηνίζω [aposaphenízo] auseinandersetzen.).) [apostoléas] Absender (M. Versand (M. abtrennen αποσπώ δηµόσιο υπάλληλο ή δικαστή [apospó demósio ypállelo é dikasté] abordnen αποσπώ εργατικό δυναµικό [apospó ergatikó dynamikó] abwerben αποσπώµενος [apospómenos] abtrennbar απόσταση (F. Absetzung (F. Verwerfung (F.) [apotelesmatikóteta] Effizienz (F.) δηµοσίου υπαλλήλου ή δικαστή [apóspase demosíu ypallélu é dikasté] Abordnung (F.) της αλληλογραφίας [apórreto tes allelographías] Korrespondenzgeheimnis (N.). einziehen. berauben αποστολέας (F. Abweisung (F.) αποστολή (F.) αποστολή (F. Deputation (F.) αποταµίευση (F.) απορρόφηση (F.) αποσβαίνω [aposbaíno] löschen αποσβένω [aposbéno] abschreiben.).) [apóstase] Abstand (M.) [aposteírose] Sterilisation (F.) αποστολή (F. Versendung (F. ablehnen. Erlöschen (N.) αποστειρωµένος [aposteiroménos] steril αποστειρώνω [aposteiróno] sterilisieren αποστείρωση (F.) [apostérese] Aberkennung (F.απόρρητο απόρρητο (N. Versenderin (F.).) απόσπαση (F. klären αποσαφήνιση (F.) [apotélesma] Effekt (M. Legation (F.) [aposiópese] Verschweigung (F. zurückziehen απόσχιση (F.) αποτιµώ [apotimó] taxieren αποτίνω τιµή [apotíno timé] würdigen . tilgen απόσβεση (F.) [apotímese] Taxe (F. Rücknahme (F.).) αποσπασµένος [apospasménos] detachiert αποσπώ [apospó] abnehmen.) [aposýnthese] Zerfall (M.) αποστερώ [aposteró] aberkennen.) [apostolé] Aufgabe (F.) φακέλου [apostolé phakélu] Aktenversendung (F. zurückweisen απόρριψη (F. Rückruf (M.) αποτελούµαι [apotelúmai] bestehen αποτίµηση (F.) [apórripse] Aberkennung (F.) [apóspase] Abtrennung (F.) απόσπασµα (N. Absorption (F.) αποστολέας (M.). Beraubung (F. Versender (M. abweisen. Wirksamkeit (F.) από κτηµατικό βιβλίο [apóspasma apó ktematikó biblío] Grundbuchauszug (M. versenden αποστέλλω εµπόρευµα επί παρακαταθήκη [apostéllo empóreuma epí parakatathéke] konsignieren αποστέρηση (F.) [aposynkéntrose] Dekonzentration (F.) αποταµιευτής (M. amortisieren. Delegation (F.) [apósyrse] Einziehung (F.) αποστολικός [apostolikós] apostolisch αποσυγκεντρώνω [aposynkentróno] dekonzentrieren αποσυγκέντρωση (F.) [aporrýthmise] Deregulierung (F.) [aposbestiké prothesmía] Ausschlussfrist (F.) αποταµιεύω [apotamieúo] sparen αποτέλεσµα (N.

) κήρυξης [apóphase kéryxes] Eröffnungsbeschluss (M.) για την έγκριση σχεδίων [apóphase gia ten énkrise schedíon] Planfeststellungsbeschluss (M.) αποτυχαίνω [apotychaíno] scheitern αποτυχία (F.) απόφαση (F.) απόφαση (F.) αποφασίζω [apophasízo] beschließen. Entscheid (M. meiden.) απόφαση (F.) απουσία (F. vermeiden αποφεύγω µε δόλο [apopheúgo me dólo] erschleichen αποφευκτή νοµική πλάνη (F.) απόφαση (F.) απόφαση (F.) [apotýpose] Aufzeichnung (F. Urteil (N.) απόφαση (F.) επιτρέπουσα την κατάσχεση [apóphase epitrépusa ten katáschese] Pfändungsbeschluss (M.) επί του νοµικού ζητήµατος [apóphase epí tu nomikú zetématos] Rechtsentscheid (M.) υπό επιφύλαξη [apóphase ypó epiphýlaxe] Vorbehaltsurteil (N.) απουσιάζων [apusiázon] abwesend αποφαίνοµαι [apophaínomai] aussprechen αποφαινόµενο σώµα (N.).) επί της ενδικοφανούς προσφυγής [apóphase epí tes endikophanús prosphygés] Widerspruchsbescheid (M. entschließen.) [apusía] Abwesenheit (F.) απόφαση (F.) απόφαση (F.263 απότιση (F.) για τα έξοδα [apóphase gia ta éxoda] Kostenentscheidung (F.) τιµής [apótise timés] Würdigung (F.) ενµέρει οριστική [apóphase enmérei oristiké] Teilurteil (N.) γενικής συνέλευσης [apóphase genikés synéleuses] Hauptversammlungsbeschluss (M.) απόφαση (F.) αποκλεισµού [apóphase apokleismú] Ausschlussurteil (N.) [apophainómeno sóma] Spruchkörper (M.) [apóphase] Beschluss (M.) βάσει των στοιχείων της δικογραφίας [apóphase básei ton stoicheíon tes dikographías] Entscheidung nach Lage der Akten (F.) πρόσληψης [apóphase próslepses] Einstellungsbeschluss (M.) για την πράξη [apóphase gia ten práxe] Tatentschluss (M. Erlass (M.) απόφαση (F.) της πλειοψηφίας [apóphase tes pleiopsephías] Mehrheitsbeschluss (M.).).) [apusiázon] Abwesender (M.) απόφαση (F.) απόφαση (F.) [apusiázusa] Abwesende (F.) απόφαση (F.) απόφαση (F.) απουσιάζω [apusiázo] fehlen απουσιάζων (M.) περί αποδοχής της αγωγής [apóphase perí apodochés tes agogés] Anerkenntnisurteil (N.) απόφαση (F.) του αποτελέσµατος [apotropé tu apotelésmatos] Erfolgsabwendung (F. Fehlen (N.) [apotychía] Scheitern (N.) καθορισµού δικαστικών εξόδων [apóphase kathorismú dikastikón exódon] Kostenfestsetzungsbeschluss (M.) επί δικονοµικού θέµατος [apóphase epí dikonomikú thématos] Prozessurteil (N.) για την εκχώρηση [apóphase gia ten ekchórese] Überweisungs- αποφευκτή νοµική πλάνη beschluss (M.).) απόφαση (F. versagen αποτυπώνω [apotypóno] aufzeichnen αποτύπωση (F. Ausbleiben (N.).) απόφαση (F.) απόφαση (F.) πολιτικού δικαστηρίου [apóphase politikú dikasteríu] Zivilurteil (N.) απόφαση (F.) απόφαση (F.) απουσιάζουσα (F.) αποτυγχάνω [apotyncháno] unterliegen.) . entscheiden. Entscheidung (F. Spruch (M.) επιβολής ποινής [apóphase epibolés poinés] Strafverfügung (F.) του δικαστή [apóphase tu dikasté] Richterspruch (M.). Entschließung (F. Entschluss (M.).) απόφαση (F.) του υπουργικού συµβουλίου [apóphase tu ypurgikú symbulíu] Kabinettsbeschluss (M.) [apopheukté nomiké pláne] vermeidbarer Verbotsirrtum (M.) απόφαση (F.).) αποτολµώ [apotolmó] trauen αποτρέπω [apotrépo] hindern αποτροπή (F.) αποφαινόµενη για την ουσία της υπόθεσης [apóphase apophainómene gia ten usía tes ypótheses] Sachurteil (N.) απόφαση (F. urteilen αποφεύγω [apopheúgo] ausweichen. erkennen.).) απόφαση (F.) απόφαση (F.) των εταίρων [apóphase ton etaíron] Gesellschafterbeschluss (M.) αποφαινόµενη προδικαστικά [apóphase apophainómene prodikastiká] Grundurteil (N.) απόφαση (F.

) αρκετός [arketós] genügend.).) στράτευσης [árnese stráteuses] Kriegsdienstverweigerung (F. Enthaltung (F. zuständig αρµοδιότητα (F.) [apochórese] Austritt (M.) κατάθεσης [árnese katátheses] Aussageverweigerung (F.) αρίθµηση (F.) άρνηση (F.) άπρακτος [ápraktos] untätig απραξία (F. Ausbleiben (N.) αρνησιδικία (F.) χρήσης [apóleia chréses] Nutzungsausfall (M.) αποφυλακίζω [apophylakízo] enthaften αποφυλάκιση (F.) αριστοκράτισσα (F.) στον τύπο [árthro ston týpo] Artikel (M.) αργία (F.) [aprósope etairía] Keinmanngesellschaft (F.) αρµοδιότητα (F. Versäumnis (N.) [apóleia] Abhandenkommen (N.). Veto (N.) [apraxía] Untätigkeit (F.) εκπλήρωσης της παροχής [árnese ekpléroses tes parochés] Leistungsverweigerung (F. genehm άρθρο (N.) άρνηση (F.) απώλεια (F. Kompetenz (F.) προσάρτησης [armodióteta prosárteses] Annexkompetenz (F.) απώλεια (F.) απώλεια (F. hinreichend αρκώ [arkó] genügen άρµα (N.).) [armódia arché] Instanz (F.) [aristokrátes] Aristokrat (M. Weigerung (F.) αριθµητικός [arithmetikós] numerisch 264 αριθµός (M.).).).) από ψηφοφορία [apoché apó psephophoría] Stimmenthaltung (F.) συνείδησης [apóleia syneídeses] Bewusstlosigkeit (F.) [apophygé] Vermeidung (F.) αριστούργηµα (N. kompetent.) [argía] Feiertag (M.) [arnesidikía] Rechtsverweigerung (F.) αποφοιτώ [apophoitó] absolvieren αποφυγή (F.).) απώλεια (F.) αρµοδιότητα (F.) [aristúrgema] Meisterstück (N.).).) [apóphthegma] Spruch (M.).) εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων [árnese ekpléroses stratiotikón ypochreóseon] Wehrdienstverweigerung (F.).) άρνηση (F.).) µάχης [árma máches] Panzer (M.) αρµοδιότητα (F.) άρνηση (F. Disagio (N.) [árnese] Absage (F.) αποχή (F.) µαρτυρίας [árnese martyrías] Zeugnisverweigerung (F.) δικαιώµατος [apóleia dikaiómatos] Rechtsverlust (M.) αποχωρώ [apochoró] austreten άποψη (F.) άρθρο (N. Verweigerung (F.) παροχής πληροφοριών [árnese parochés plerophorión] Auskunftsverweigerung (F.) [arithmós] Nummer (F.) αρµόδιος [armódios] befugt.) άρνηση (F. Betracht (M.) [aristokrátissa] Aristokratin (F.).) δικαιώµατος σε ακίνητο από αχρησία [apóleia dikaiómatos se akíneto apó achresía] Versitzung (F. Zahl (F.) συµπλήρωσης [armodióteta sympléroses] Ausfüllungsbefugnis (F.) [árthro] Artikel (M. Verlust (M.) της αρµοδιότητας [armodióteta tes armodiótetas] Kompetenzkompetenz (F.) [apophylákise] Enthaftung (F.) απώλεια (F.) άρνηση (F.).) [aristokratía] Aristokratie (F.) κυριότητας [apóleia kyriótetas] Eigentumsverlust (M.).).) [aríthmese] Nummerierung (F.). Ziffer (F.) οργανισµού [armodióteta organismú] Verbandskompetenz (F. Ausfall (M.) [arnesikyría] Einspruch (M.) [aprósphore apópeira] untauglicher Versuch (M.) [armodióteta] Befugnis (F.) απώλεια (F.) αρµόδια αρχή (F.) αριστοκρατία (F.) απρόθεσµος [apróthesmos] fristlos απροθέσµως [aprothésmos] fristlos απροκατάληπτος [aprokatáleptos] unvoreingenommen απρόσεκτος [aprósektos] achtlos.αποφευκτός αποφευκτός [apopheuktós] vermeidbar απόφθεγµα (N.) αποχή (F. Paragraph (M. nachlässig απροστάτευτος [aprostáteutos] hilflos απρόσφορη απόπειρα (F.) αποχώρηση (F.) άρνηση (F.) αρνησικυρία (F.) . Sezession (F.) άρνηση (F.).) αριστοκράτης (M.) αρµοδιότητα (F.) απρόσωπη εταιρία (F.) εκπλήρωσης [árnese ekpléroses] Erfüllungsverweigerung (F.) [ápopse] Ansicht (F. Zuständigkeit (F. Gesichtspunkt (M. Rücksicht (F.) αρεστός [arestós] gefällig.) [apoché] Abstand (M.

).) πιστοποίησης [arché pistopoíeses] Zertifizierungsstelle (F.) [arché] Anfang (M.) αρχές (F.) [arnetiké pistopoíese] Negativattest (M.) αρχή (F.) της αριθµητικής σώρευσης της ποινής [arché tes arithmetikés sóreuses tes poinés] Kumulationsprinzip (N.) της αντιπροσώπευσης [arché tes antiprosópeuses] Repräsentationsprinzip (N.). Registratur (F.) αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία (F.) αρπαγή (F.) αρραβώνας (M.) [arrabónas] arrha (F.) των συνεπειών [árse ton synepeión] Folgenbeseitigung (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [arché Omóspondu Kratidíu] Landesbehörde (F.) [arnetiké diathéke] Negativtestament (N.) αρπαγή (F.).) αρχείο (N.) της δηµοσιότητας [arché tes demosiótetas] Öffentlichkeitsgrundsatz (M.) αρνητική πιστοποίηση (F.) της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου [árse tes autotéleias tu nomikú prosópu] Durchgriff (M.) αρχή (F.) αρχή (F. Verfügungsgrundsatz (M. leugnen.) της εδαφικότητας [arché tes edaphikótetas] Territorialitätsprinzip (N.) της δηµοκρατίας [archés (F.) αρνητικό διαφέρον (N. Obrigkeit (F.) αρνητική απάντηση (F.) χρέους [arnetiké anagnórise chréus] negatives Schuldanerkenntnis (N.).) της ανάκρισης [arché tes anákrises] Inquisitionsmaxime (F.) άρση (F.) [arnetiké axíose] negatorischer Anspruch (M. weigern (sich weigern) αρπαγή (F.) άρρωστος [árrostos] krank άρση (F.) [arnetikó diaphéron] negatives Interesse (N.) ανηλίκου [arpagé anelíku] Kindesentziehung (F. Kindesraub (M.) zur Tatbestandsverwirklichung αρχή (F.) αρνητικό στοιχείο (N. Untersuchungsgrundsatz (M.) (lat.) [arnetiké demosióteta] negative Publizität (F. Beginn (M.).) [arnetiké syndikalistiké eleuthería] negative Koalitionsfreiheit (F.) αρχή (F. Pl.) der Ausführung αρχή (F.) της εµπιστοσύνης [arché tes empistosýnes] Vertrauensgrundsatz (M.) αρχή (F.) αρνητική διαθήκη (F.).) [árse] Aufhebung (F.) tes demokratías] Demokratieprinzip (N. Satz (M.) [arpagé] Verschleppung (F.) αρνητική αναγνώριση (F.) της ειδικής υπόστασης του εγκλήµατος [arnetikó stoicheío tes eidikés ypóstases tu enklématos] negatives Tatbestandsmerkmal (N.) αρχή (F.) αρχή (F.) της διάθεσης [arché tes diátheses] Dispositionsmaxime (F.265 αρνητής (M.) της ευνοϊκότερης ρύθµισης .) αρχή (F. Prinzip (N. Publizitätsprinzip (N.) της αυτεπάγγελτης ενέργειας [arché tes autepángeltes enérgeias] Offizialmaxime (F. versagen.) αρπαγή (F.) αρχή (F.) γυναίκας [arpagé gynaíkas] Frauenraub (M.) της αφαίρεσης [arché tes aphaíreses] Abstraktionsprinzip (N. verweigern.) αρχή (F. abschlagen.) άρτιο [ártio] pari αρχαϊκός [archaïkós] archaisch αρχαιολογικό εύρηµα (N.) της ειδικότητας [arché tes eidikótetas] Bestimmtheitsgrundsatz (M.).) αρχείο (N.) αρχή (F.) [arnetiké apántese] Absage (F.) δεδοµένων [archeío dedoménon] Datei (F. Draufgabe (F. Hoheit (F.) αρχή (F. ausschlagen.) αρνητικός [arnetikós] negativ.) αρνητική αξίωση (F. negatorisch αρνούµαι [arnúmai] absagen.) [archégone oikonomía] Naturalwirtschaft (F.) ανθρώπου [arpagé anthrópu] Menschenraub (M.) της εκτέλεσης [arché tes ektéleses] Anfang (M.) άρση (F.) (Angeld).) [archaiologikó αρχή eúrema] Bodenaltertum (N. Wegfall (M.) αρχή (F.).) αρχή (F.). Maxime (F.) αρχή (F.).) [ársimo chréos] Holschuld (F.) αρχή (F.Pl.) στράτευσης [arnetés stráteuses] Wehrdienstverweigerer (M.) αρχέγονη οικονοµία (F.) εποπτείας καρτέλ [arché epopteías kartél] Kartellbehörde (F.) αρνητική δηµοσιότητα (F.) άρσιµο χρέος (N.) της καθιέρωσης [árse tes kathiéroses] Entwidmung (F.) της εύνοιας [arché tes eúnoias] Günstigkeitsprinzip (N.).).) άρση (F.) εκτέλεσης του εγκλήµατος [arché ektéleses tu enklématos] Ansetzen (N.) [archeío] Archiv (N.

) αρχικός κληρονόµος (M.) [archiké kleronómos] Vorerbin (F.) [architechnítria] Meisterin (F.) αρχιτέκτονας (F.) αρχή (F.) της προτεραιότητας [arché tes proteraiótetas] Prioritätsprinzip (N.) ασέλγεια (F. ursprüngliche Unmöglichkeit (F.) [archikó kephalaío grámma] Initiale (F.) της προσωπικότητας [arché tes prosopikótetas] Personalitätsprinzip (N.) της σκοπιµότητας [arché tes skopimótetas] Opportunitätsprinzip (N.) αρχικός [archikós] anfänglich.) [árchontas] Herrscher (M.) [archikós kleronómos] Vorerbe (M.) αρχηγός (M.) άρχοντας (M.) [Asía] Asien (N.) αρχική αδυναµία (F.) [architechnítes] Meister (M.) 266 αρχίζω [archízo] beginnen αρχικά (N.) [archóntissa] Herrscherin (F.) αρχιερέας (M.) αρχή (F.) αρχικώς [archikós] ursprünglich αρχισυνωµότης (M.Pl.) [archisynomótissa] Rädelsführerin (F.) αρχή (F.) [asthenés] Patient (M.) αρχικό κεφαλαίο γράµµα (N.) κράτους [archegós krátus] Staatsoberhaupt (M.) αρχή (F.) [archiké dikaiúchos] Rechtsvorgängerin (M.) της ίσης µεταχείρισης [arché tes íses metacheírises] Gleichbehandlungsgrundsatz (M.) αρχιτεχνίτρια (F.) αρχική δικαιούχος (F.) αρχή (F.) άσελγος [áselgos] unzüchtig άσεµνος [ásemnos] unsittlich ασήµαντο (N.) .) της νοµιµότητας [arché tes nomimótetas] Legalitätsprinzip (N.) αρχηγός (M.) [architéktonas] Architekt (M.) του αντικειµενικού κλονισµού [arché tu antikeimenikú klonismú] Zerrüttungsprinzip (N.) ασθενής (M.) onómatos] Paraphe (F.) ασήµαντος [asémantos] akzidentiell.) [asébeia] Frevel (M.) της πρωτοβουλίας των διαδίκων [arché tes protobulías ton diadíkon] Parteibetrieb (M.) [archieréas] Prälat (M.αρχή [arché tes eunoïkóteres rýthmises] Günstigkeitsprinzip (N.) αρχή (F.) ονόµατος [archiká (N.) αρχή (F.) [asthenés] Patientin (F. unerheblich ασθένεια (F.) του κράτους δικαίου [arché tu krátus dikaíu] Rechtsstaatsprinzip (N.) της αστυνοµίας [archegós tes astynomías] Polizeichef (M.) [architéktonas] Architektin (F.) αρχή (F.) αρχή (F.) της συζήτησης [arché tes syzéteses] Verhandlungsgrundsatz (M.) [asémanto] Bagatelle (F.) αρχική κληρονόµος (F.) της αστυνοµίας [archegós tes astynomías] Polizeichefin (F.) αρχηγός (F.) [archikós dikaiúchos] Rechtsvorgänger (M.) [asthéneia] Krankheit (F.) αρχιερωσύνη (F.) του κράτους του γερµανικού Ράϊχ [archegós tu krátus tu germanikú Ráïch] Reichspräsident (M.Pl. geringfügig.) αρχόντισσα (F.) του ισοδύναµου των όρων [arché tu isodýnamu ton óron] Äquivalenzprinzip (N.) άρχω [árcho] herrschen άρχων [árchon] herrschend ασαφής [asaphés] dunkel ασαφής κατάσταση (F.) [asélgeia] Unzucht (F.).) του δικαίου [arché tu dikaíu] Rechtsgrundsatz (M.) της συνολικής ποινής [arché tes synolikés poinés] Asperationsprinzip (N.) αρχή (F.) αρχή (F.) αρχή (F.) αρχή (F.) [archiepískopos] Erzbischof (M.) του προϋπολογισµού [arché tu proÿpologismú] Haushaltsgrundsatz (M.) αρχιτεχνίτης (M.) αρχή (F.) ασέβεια (F.) του κοινωνικού κράτους [arché tu koinonikú krátus] Sozialstaatsprinzip (N.) αρχιεπίσκοπος (M.) αρχιτέκτονας (M.) αρχή (F.) αρχηγός (M.) [archierosýne] Pontifikat (N. ursprünglich αρχικός δικαιούχος (M.) αρχισυνωµότισσα (F.) [archiké adynamía] anfängliche Unmöglichkeit (F.) αρχή (F.) της ισότητας [arché tes isótetas] Gleichheitsgrundsatz (M.) [archisynomótes] Rädelsführer (M.) ασθενής [asthenés] krank ασθενικός [asthenikós] gebrechlich Ασία (F.) [asaphés katástase] Schwebezustand (M.) ασθενής (F.) της προφορικότητας [arché tes prophorikótetas] Mündlichkeitsgrundsatz (M.

) [astynomiké éphodos] Razzia (F.) ασκούµενη δικηγόρος (F.) αστυνοµική ηλεκτρονική γρίπιση (F.).) κυνηγίου [áskese kynegíu] Jagdausübung (F.) des bürgerlichen Rechts αστική ευθύνη (F.) [askúmenos dikegóros] Rechtsreferendar (M.) ακροατηρίου [astynomía akroateríu] Sitzungspolizei (F.) βιοτεχνικής δραστηριότητας [áskese biotechnikés drasteriótetas] Gewerbebetrieb (M.) άσκηση (F.) ictus (lat.) επαγγέλµατος [áskese epangélmatos] Berufsausübung (F. einlegen.).) [astikó díkaio] bürgerliches Recht (N.) [astiké ypóthese] Zivilsache (F.) αστέρι (N.) αστικό δικονοµικό δίκαιο (N.) ασκούµενος (M.) ασκούµενη (F.).) [askúmenos] Praktikant (M.) αστυνοµική αρχή (F. geltendmachen.) αστυνοµία (F.) οικοδοµών [astynomía oikodomón] Baupolizei (F. zivil αστικός θάνατος (M.) της βολής [astóchema tes bolés] aberratio (F.) άσκηση (F.) [áskese] Ausübung (F.) άσκηση (F.) ασκώ [askó] ausüben.) [askúmene biotechniké enkatástase] ausgeübter Gewerbebetrieb (M.) εκτέλεσης ποινής [astynomiké yperesía ektéleses poinés] Polizeivollzugsdienst (M.) αγωγής [áskese agogés] Klageerhebung (F.) [astikó dikonomikó díkaio] Zivilverfahrensrecht (N.) [astiké euthýne] Haft- αστυνοµική υπηρεσία pflicht (F.) [astiké etairía] Gesellschaft (F. Zivilrecht (N.) άσκηση (F. städtisch.) ποινικής δίωξης της Βουλής [áskese poinikés díoxes tes Bulés] Parlamentsanklage (F. Referendarin (F.) αστικό δικαστήριο (Ν.) αστικό δίκαιο (N. betreiben.) [astynomiké diátaxe] Polizeiverordnung (F.) [astynomiké geniké rétra] polizeiliche Generalklausel (F.) [astynomiké arché] Polizeibehörde (F.) στο δικαστήριο [askúmene sto dikastério] Gerichtsreferendarin (F.) [astéri] Stern (M.) αστυνοµική διοίκηση (F.) .) άσκηση (F. treiben.) άσκηση (F.) αστυνοµική γενική ρήτρα (F.) [astynomiké diatagé] Polizeiverfügung (F.) δικαιώµατος [áskese dikaiómatos] Rechtsausübung (F.) (Zivilgesetzbuch) αστόχηµα (N.) επιτηδεύµατος [áskese epitedeúmatos] Gewerbebetrieb (M.) [astiké díke] Zivilprozess (M. praktizieren.) [astikó dikastério] Zivilgericht (N.) αστυνοµία (F.) (Abirrung des Geschosses) αστυνοµία (F.) αστική υπόθεση (F.) αστυνοµία (F.) στο δικαστήριο [askúmenos sto dikastério] Gerichtsreferendar (M.) ατυχηµάτων [astiké euthýne atychemáton] Unfallhaftpflicht (F.) αστυνοµική υπηρεσία (F.) αστυνοµική διάταξη (F.) άσκηση (F.) αστική δίκη (F.) ασκούµενη βιοτεχνική εγκατάσταση (F.) επιτηδευµάτων [astynomía epitedeumáton] Gewerbepolizei (F.) αστικός κώδικας (M. erheben.) [asteío] Scherz (M.).). Code (M.) [astynomiké elektroniké grípise] Rasterfahndung (F.) αστυνοµική διαταγή (F.) [askúmene] Praktikantin (F.) αστικός [astikós] bürgerlich.) αστυνοµία (F.) [askúmene dikegóros] Rechtsreferendarin (F. üben ασκώ αγωγή [askó agogé] klagen ασκώ δηµόσιο λειτούργηµα [askó demósio leitúrgema] amtieren ασκών επάγγελµα [askón epángelma] gewerbetreibend ασκών επιτήδευµα [askón epitédeuma] gewerbetreibend άστεγος [ástegos] obdachlos αστειεύοµαι [asteieúomai] scherzen αστείο (N.) ασκούµενη (F.) σιδηροδρόµων [astynomía siderodrómon] Bahnpolizei (F.) αστυνοµική έφοδος (F. Wahrnehmung (F.) αστυνοµία (F.) [astynomiké dioíkese] Polizeiverwaltung (F.) ασκούµενος (M.) δίωξης κοινού εγκλήµατος [astynomía díoxes koinú enklématos] Kriminalpolizei (F.).) [astikós thánatos] bürgerlicher Tod (M. Referendar (M.) αστική ευθύνη (F.) αστική εταιρία (F. Übung (F.) civil (franz.267 άσκηση (F.) ασκούµενος δικηγόρος (M.) [astynomía] Polizei (F.) [astikós kódikas] Bürgerliches Gesetzbuch (N.

) αστυνοµικό κράτος (N.) συναλλαγών [aspháleia synallagón] Verkehrssicherung (F.) ασφάλεια (F.) [asýrmatos] Funk (M.) πυρός [asphálise pyrós] Feuerversicherung (F.) ασφάλεια (F. versichern ασφάλιση (F.) επί κινητών [aspháleia epí kinetón] Mobiliarsicherheit (F.).) αστυφύλακας (F.) ασφάλεια (F.) ασυνείδητος [asyneídetos] unbewusst ασυνήθιστος [asynéthistos] außergewöhnlich ασύρµατος (M.) ασφάλιση (F.) ασφάλιση (F.) προσώπων [asphálise prosópon] Personenversicherung (F.) οικοσκευής [asphálise oikoskeués] Hausratversicherung (F.) ασφάλιση (F.) ασφάλεια (F.).) [asyneídete améleia] unbewusste Fahrlässigkeit (F.) [astynomikós stathmós] Kommissariat (N.) αναπηρίας [asphálise anaperías] Invalidenversicherung (F.) αστυνοµικός σταθµός (M.) ασυµβίβαστος [asymbíbastos] inkompatibel.) ασφάλιση (F.) [asymbíbasto] Inkompatibilität (F. Kraftfahrzeugversicherung (F. Unvereinbarkeit (F.) ατυχηµάτων [asphálise atychemáton] Unfallversicherung (F.) από χαλάζι [asphálise apó chalázi] Hagelversicherung (F.). Einigungsmangel (M.) [astynomikós] Polizistin (F.) ασύµβατος [asýmbatos] inkompatibel.) προϊόντων [aspháleia proïónton] Produktsicherheit (F.) ασφάλιση (F.) [ásylo] Asyl (N.) ασφάλιση (F.) ασφάλεια (F.) ιδιωτικών υπαλλήλων [asphálise idiotikón ypallélon] Angestelltenversicherung (F.) στην εργασία [aspháleia sten ergasía] Arbeitssicherheit (F.) ασφάλιση (F.) ανέργων [asphálise anérgon] Arbeitslosenversicherung (F.) αστέγων [ásylo astégon] Obdachlosenasyl (N.) ασφάλεια (F.) ασφάλιση (F.) [aspháleia] Kaution (F.) νοµικής προστασίας [asphálise nomikés prostasías] Rechtsschutzversicherung (F.) ασφάλιση (F.) [asylía] Immunität (F.) [astynomikós] Polizist (M.) [asymphonía] Dissens (M.) ασφάλιση (F.) ασυνείδητη αµέλεια (F.) αστυνοµικό τµήµα (Ν.) δικαίου [aspháleia dikaíu] Rechtssicherheit (F.) ασφαλής [asphalés] sicher ασφαλής ως προς τα χρήµατα ανηλίκου [asphalés os pros ta chrémata anelíku] mündelsicher ασφαλίζω [asphalízo] sichern.) ασφάλιση (F.) λόγω ανικανότητας για εργασία [aspháleia lógo anikanótetas gia ergasía] Berufsunfähigkeitsversicherung (F. unvereinbar ασυµβατότητα (F.) [asphálise] Assekuranz (F. Sicherheit (F.) ασφάλιση (F.) .) ζωής [asphálise zoés] Lebensversicherung (F.) ασφάλιση (F.) της αξίας του χρήµατος [aspháleia tes axías tu chrématos] Geldwertsicherung (F.) αστικής ευθύνης [asphálise astikés euthýnes] Haftpflichtversicherung (F.) [astynomikó tméma] Polizeiwache (F.) ταξιδίου [asphálise taxidíu] Reiseversicherung (F.) αστυφύλακας (M.) άσυλο (N.) ασφάλιση (F.) [astyphýlakas] Schutzmann (M.) αυτοκινήτου [aspháleia autokinétu] Kraftfahrtversicherung (F.) ασυλία (F.) [astynomikó díkaio] Polizeirecht (N.) ασφάλιση (F.).) ασφάλεια (F.) [asymbatóteta] Inkompatibilität (F.) ασυµβίβαστο (N.) [astynomikós kanonismós] Polizeiordnung (F.).) άσυλο (N.) µηχανηµάτων [asphálise mechanemáton] Maschinenversicherung (F.) [astyphýlakas] Schutzfrau (F.) αστυνοµικός (F.) σύνταξης [asphálise sýntaxes] Rentenversicherung (F.) αστυνοµικός (M.) [astynomikó krátos] Polizeistaat (M.) ασφάλεια (F.αστυνοµικό δίκαιο αστυνοµικό δίκαιο (N.) 268 ασφάλεια (F.).) υλικών [asphálise ylikón] Sachversicherung (F. unvereinbar ασυµφωνία (F.) αστυνοµικός [astynomikós] polizeilich αστυνοµικός κανονισµός (M. Unvereinbarkeit (F.) ζηµιών [asphálise zemión] Schadensversicherung (F.) ασθενείας [asphálise astheneías] Krankenversicherung (F.) ασφάλιση (F. Versicherung (F. sicherstellen.) ασφάλιση (F.

) [ataxía] Unfug (M.) [asphalistiké períptose] Versicherungsfall (M. individuell.) [asphalistério symbólaio] Versicherungspolice (F.) άτοµο (N. unvollständig ατελής διάταξη (F. straflos ατίµωση (F.) [asphalistiké krátese] Sicherungsverwahrung (F.) ασφαλιστική φορέας (F.) [atmósphaira] Luft (F.Pl.) [atomiká biologiká chemiká ópla (N.) [atelés enoché] unvollkommene Verbindlichkeit (F.) [atomikó ergatikó díkaio] Individualarbeitsrecht (N.) [atomikós phákelos] Personalakte (F.) ασφαλιστικό ποσό (N.) ατοµικά βιολογικά χηµικά όπλα (N. Versicherungsschein (M. Versicherungsurkunde (F.) ασφαλιστικό σωµατείο (N.) (φυσική) [átomo (physiké)] Atom (N.) ασφαλιστική σύµβουλος (F.) [asphalistikós sýmbulos] Versicherungsberater (M.).).) ατοµικός [atomikós] atomar.)] ABC-Waffen (F.) ατµόσφαιρα (F.) [asphalistéria rétra] Delkredere (N.) ασφαλιστήριο (N.) υγείας [asphalistikó bibliário ygeías] Krankenschein (M.) φροντίδας [asphálise phrontídas] Pflegeversicherung (F.)] Grundrecht (N.) [atomikó stoicheío] Personalie (F.) ασφαλιστική σύµβαση (F.) ατοµική ιδιοκτησία (F.) ασφαλιστική κράτηση (F.) ατιµάζω [atimázo] schänden ατιµώρητος [atimóretos] straffrei.) [asphalistikó posó] Versicherungssumme (F.) ασφαλιστικός όρος (M.) [átomo] Individuum (N. privat ατοµικός φάκελος (M.) άσχηµος [áschemos] schlecht ασχολούµαι [ascholúmai] befassen άτακτος [átaktos] wild αταξία (F.) [atímose] Schändung (F.) (formloses Versprechen im angloamerikanischen Recht) άτυπο (N.) άτυπη υπόσχεση (F.) [asphalistiké prostasía] Versicherungsschutz (M. einzeln.) άτυπο ασφάλιστρο (N.) ασφαλιστική κάρτα (F.) [asphalistikó somateío] Versicherungsverein (M.Pl.) ασφαλίστρια (F.) ατοµικά δικαιώµατα (N.Pl.) [atomiké katoché] Eigenbesitz (M.) [asphálistro] Versicherungsprämie (F.) [atelés diátaxe] Sollvorschrift (F.) αυτοκινήτου [asphalistério autokinétu] Schutzbrief (M.) ατελής [atelés] gebührenfrei. unvollkommen.) ατοµικό στοιχείο (N.) ασφαλιστικό δίκαιο (N. Formlosigkeit (F.269 ασφάλιση (F.) [asphalistés] Versicherer (M.) ασφαλιστικός ισολογισµός (M.) ατοµική κατοχή (F.) .) [asphalistiké etairía] Versicherungsgesellschaft (F.Pl.) [atimotiké poiné] Ehrenstrafe (F.) ασφαλιστής (M.Pl.) ασφαλιστικός σύµβουλος (M.) [asphalistikós phoréas] Versicherungsträger (M.) [atomikó biologikó chemikó óplo] ABC-Waffe (F.) ασφαλιστικός φορέας (M.) ασφαλιστικό βιβλιάριο (N.) ασθενείας [asphalistikós phoréas astheneías] Krankenkasse (F.) ατοµικό έννοµο αγαθό (N.) ασφαλιστική εταιρία (F.) [atomikó énnomo agathó] Individualrechtsgut (N.) ατιµωτική ποινή (F.) ασφαλιστική περίπτωση (F.) [atomiké idioktesía] Privateigentum (N.) [asphalistikós isologismós] Versicherungsbilanz (F.) [asphalistério] Police (F.) ατοµικό βιολογικό χηµικό όπλο (N.) ατελής ενοχή (F.) [asphalistikó díkaio] Versicherungsrecht (N.) [asphalistiké sýmbulos] Versicherungsberaterin (F.).) ασφαλισµένος [asphalisménos] versichert ασφαλιστήρια ρήτρα (F.) ασφαλιστήριο συµβόλαιο (N.).) ασφαλιστήριο (Ν.) [atomiká dikaiómata (N.) [átype ypóschese] formloses Versprechen (N. Person (F.) ατοµικό εργατικό δίκαιο (N.) [asphalistikós óros] Versicherungsbedingung (F.) [átypo] Formfreiheit (F.) [asphalistiké kárta] Versicherungskarte (F.) ασφαλιστικός φορέας (M.) [asphalístria] Versichererin (F.) άτοµο (N.) ατελώς [atelós] gebührenfrei ατζέντα (F.) [asphalistiké phoréas] Versicherungsträgerin (F.) [asphalistiké sýmbase] Versicherungsvertrag (M.) ασφαλιστική προστασία (F.) [atzénta] Agende (F.

) [authairesía] Willkür (F.) που έχει κάτι υπό την αιγίδα της [auté pu échei káti ypó ten aigída tes] Schirmherrin (F.) αυτοκαταγγελία (F.) αυτοδιάθεση (F.) [autokinetódromos] Autobahn (F.) αυθαίρετος [authaíretos] arbiträr.) .) που είναι σε µετεφηβική ηλικία [auté pu eínai se metephebiké elikía] Heranwachsende (F.) του ενοικίου [aúxese tu enoikíu] Mieterhöhung (F.) που εγκαθιστά κάτι [auté pu enkathistá káti] Installateurin (F.) αυτοδικαίως [autodikaíos] ipso iure (lat.) που διαπραγµατεύεται [auté pu diapragmateúetai] Handelnde (F. Unglücksfall (M. Steigerung (F.) αυθαιρεσία (F.) του µισθώµατος [aúxese tu misthómatos] Mieterhöhung (F.) αυτεπαγγέλτως [autepangéltos] von Amts wegen αυτή (F.) αυτή (F.) που συµπλέκεται [auté pu sympléketai] Schlägerin (F.). erhöhen αύξηση (F.) αύξηση (F.) [autodikaiopraxía] Insichgeschäft (N.) αυτοκίνητο (N.) [autodiályse] Selbstauflösung (F.) [autodioikúmenos organismós] Selbstverwaltungskörperschaft (F.).) αυτή (F.) αυτή (F.). Unglück (N.) [autodésmeuse] Selbstbindung (F. Reich (N.) [autokatangelía] Selbstanzeige (F.). Wagen (M. Kraftfahrzeug (N.) αυτοδύναµη ενέργεια (F.) αύξηση (F.) κατά της οποίας στρέφεται η εκτέλεση [auté katá tes opoías stréphetai e ektélese] Vollstreckungsschuldnerin (F.) αυτή (F.) (durch das Recht selbst) αυτοδικία (F. Anstieg (M.) αυτή (F.).) που εµπορεύεται [auté pu emporeúetai] Handelnde (F.) [autokráteira] Kaiserin (F. informell ατύχηµα (N.) αυτοδικία (F.) [autoboétheia] Selbsthilfe (F.) αυτόκλητος [autókletos] gewillkürt αυτοκράτειρα (F.) αυτό σηµαίνει [autó semaínei] das heißt αυτοάµυνα (F.) [áÿlo agathó] Immaterialgut (N.).άτυπος άτυπος [átypos] atypisch.) [austeré apódeixe] Strengbeweis (M.) αυθεντικός [authentikós] authentisch αυλικό αξίωµα (N. Kaiserreich (N.) αυτή (F.) [autodiáthese] Selbstbestimmung (F.) αυτεπάγγελτα [autepángelta] ex officio (lat.).) αυστηρή απόδειξη (F. formlos.) [austeróteta] Asperation (F.) Αυστρία (F.) απόφασης από το ποινικό µητρώο [autepángelte diagraphé apóphases apó to poinikó metróo] Straftilgung (F.) αυτοβοήθεια (F.) [autokratoría] Imperium (N. Fernstraße (F.) (von Amts wegen) αυτεπάγγελτη διαγραφή (F.) αυτοδιάλυση (F.) αυτή (F.) [Austría] Österreich (N.) άϋλο αγαθό (N. anwachsen.) αυτή (F. willkürlich αυθαιρέτως [authairétos] willkürlich αυθεντική ερµηνεία (F.) [autoámyna] Selbstverteidigung (F.). Erhöhung (F. unkörperlich αυξάνοµαι [auxánomai] ansteigen. steigen αυξάνω [auxáno] anheben.) αυτοκινητόδροµος (M.) αυτοκράτορας (M.) [authentiké ermeneía] authentische Interpretation (F.) [aulikó axíoma] Hofamt (N.) αυτοδέσµευση (F.) αυτοδιοικούµενος οργανισµός (M.) που οργανώνει στη σκέψη το έγκληµα και το εκτελεί άλλος [auté pu organónei ste sképse to énklema kai to ekteleí állos] Schreibtischtäterin (F.) αυστηρός [austerós] hart.) στην οποία αποδίδεται η τέλεση κάποιου εγκλήµατος [auté sten opoía apodídetai e télese kápoiu enklématos] Beschuldigte (F. Härte (F.) αύξηση (F.) αυτοκρατορία (F.) αυτοδιοίκηση (F.) άϋλος [áÿlos] immateriell.).) [autokrátoras] Kaiser (M.) αυτοδικαιοπραξία (F. heranwachsen.) [atýchema] Unfall (M.) 270 αυτή (F.) [autodioíkese] Selbstverwaltung (F.) κεφαλαίου [aúxese kephalaíu] Kapitalerhöhung (F.).) [autodikía] Selbsthilfe (F. streng αυστηρότητα (F.) [aúxese] Anhebung (F.) [autodýname enérgeia] Eigenmacht (F.).) που ενεργεί [auté pu energeí] Handelnde (F.) µε λιντσάρισµα [autodikía me lintsárisma] Lynchjustiz (F.) [autokíneto] Auto (N.

) αυτοτελής [autotelés] selbstständig αυτοτελώς απασχολούµενη (F.) [autonómese] Abtrennung (F.) αφαίρεση (F.) κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση [autós katá tu opoíu stréphetai e ektélese] Vollstreckungsschuldner (M.) αυτοτελώς απασχολούµενος (M.) αυτονοµία (F.) της ελευθερίας [aphaírese tes eleutherías] Freiheitsentziehung (F.) αυτός (M.) [autotelós apascholúmenos] Selbstständiger (M. Täter (M.).) αυτός (M.) αυτός (M.) .) αφανής [aphanés] still αφανής εταιρία (F. Täterin (F. Zahlungsunfähigkeit (F. Suizid (M.) [autoprosdiorismós M.).) που διαπραγµατεύεται [autós pu diapragmateúetai] Handelnder (M.) στον οποίο αποδίδεται η τέλεση κάποιου εγκλήµατος [autós ston αφερεγγυότητα opoío apodídetai e télese kápoiu enklématos] Beschuldigter (M.) Βατικανό [autónomo krátos Batikanó] Kirchenstaat (M.) της ιθαγένειας [aphaírese tes ithagéneias] Ausbürgerung (F.) [auturgós] Haupttäter (M.) [apháneia] Verschollenheit (F.).) [autoktonía] Freitod (M.) αυτόχειρας (M.).).) [auturgós] Haupttäterin (F.) που ενεργεί [autós pu energeí] Handelnder (M.) [autotelós apascholúmene] Selbstständige (F.) αφαιρώ [aphairó] abnehmen.) αυτουργός (F. Abrechnung (F.).) που οργανώνει στη σκέψη το έγκληµα και το εκτελεί άλλος [autós pu organónei ste sképse to énklema kai to ekteleí állos] Schreibtischtäter (M.) [autoprósope emphánise] persönliches Erscheinen (N.)] Selbstbestimmung (F.) αυτόµατο µηχάνηµα (N.). wegnehmen αφαιρώ παράνοµα [aphairó paránoma] entwenden αφαιρώ την ιθαγένεια [aphairó ten ithagéneia] ausbürgern αφάνεια (F.) που εγκαθιστά κάτι [autós pu enkathistá káti] Installateur (M.) [auturgía] Täterschaft (F.) αυτός που έχει ανάγκη [autós pu échei anánke] bedürftig αυτοσύµβαση (F.) [autócheiras] Selbstmörderin (F.) αυτοφειλέτης (M.) του πολιτισµικού τοµέα [autonomía tu politismikú toméa] Kulturhoheit (F.) [autonomía] Autonomie (F.) αυτουργία (F. Wegnahme (F. Entzug (M.) [autóptes mártyras] Augenzeugin (F.) αυτόπτης µάρτυρας (M.) αυτοπρόσωπη εµφάνιση (F. stille Gesellschaft (F. anrechnen. entziehen. abziehen.) [autosýmbase] Selbstkontrahieren (N.). entnehmen.).) αυτόνοµο κράτος (N.) που είναι σε µετεφηβική ηλικία [autós pu eínai se metephebiké elikía] Heranwachsender (M.) [autóptes mártyras] Augenzeuge (M.) αυτός (M.) αυτός (M. zahlungsunfähig αφερεγγυότητα (F.) αυτόχειρας (F.) αυτουργός (M.) άφαντος [áphantos] verschollen αφερέγγυος [apheréngyos] insolvent.) που συµπλέκεται [autós pu sympléketai] Schläger (M.) αυτοπρόσωπος [autoprósopos] persönlich.) [autopsía] Augenschein (M. ausnehmen.) αυτοψία (F.) αυτός (M.) αυτοφειλέτρια (F.) αυτός (M.).).) αφαίρεση (F. selbstständig αυτοπροσδιορισµός Μ.) [aphaírese] Abnahme (F.271 αυτοκρατορικός [autokratorikós] kaiserlich αυτοκτονία (F.) αυτόµατος [autómatos] automatisch αυτονόµηση (F.) [autopheilétria] Selbstschuldnerin (F. abstrahieren. Autopsie (F. Abzug (M.) [apherengyóteta] Insolvenz (F.) αυτός (M.). Selbstmord (M.).) αφαίρεση (F.) αυτονοµία (F.) αυτός (M. Abstraktion (F.) αυτός (M.) [aphanés etairía] Innengesellschaft (F. abrechnen.) που εµπορεύεται [autós pu emporeúetai] Handelnder (M. höchstpersönlich αυτόπτης µάρτυρας (F. Entziehung (F.).) που έχει κάτι υπό την αιγίδα του [autós pu échei káti ypó ten aigída tu] Schirmherr (M.) αυτόνοµος [autónomos] autonom.) [autócheiras] Selbstmörder (M.) [autopheilétes] Selbstschuldner (M. Entnahme (F.) [autómato mechánema] Automat (M.

) αφορµή (F.) αφορολόγητος [aphorológetos] steuerfrei αφορώ [aphoró] betreffen αφοσιωµένος [aphosioménos] loyal αφοσιώνοµαι [aphosiónomai] obliegen αφοσιώνω [aphosióno] widmen αφοσίωση (F.) [aphiérose] Widmung (F.) βάρος (N. Schwerbeschädigter (M.) κανόνων δικαίου [aphereménos élenchos kanónon dikaíu] abstrakte Normenkontrolle (F.).).).) βαθµός (M.) [aphormé] Anlass (M.) βαρύτητα (F.) (abstrakte Schuld) αφηρηµένος [aphereménos] abstrakt αφηρηµένος έλεγχος (M.) βαρώνος (M.) βάρδια (F. Vergebung (F.).) αφορίζω [aphorízo] exkommunizieren αφορισµός (M.) [áphixe] Eingang (M.) βαρώνη (F.) [barónos] Freiherr (M.) Αφρική (F.) βαπτίζω [baptízo] taufen βάπτιση (F.) [bathmología] Zensur (F.) [Báde-Byrtembérge] Baden-Württemberg (N.) [achreióteta] Infamie (F.) βασανίζω [basanízo] foltern.) [baróne] Freifrau (F.) [barýteta] Belang (M.) [bariá améleia] grobe Fahrlässigkeit (F. Motiv (N.) βαρύνω [barýno] drücken βαρύς [barýs] grob.) [Aphriké] Afrika (N. Tortur (F. zen- 272 sieren βαθµονοµώ [bathmonomó] eichen (V.).) [báros] Gewicht (N. Schwere (F.) [barýs empresmós] schwere Brandstiftung (F.) [basanistério] Folter (F.).) [Báde] Baden (N.) βάζω [bázo] stecken βάζω προθεσµία [bázo prothesmía] betagen βάζω υποψηφιότητα [bázo ypopsephióteta] kandidieren βαθµιαίος [bathmiaíos] gradual βαθµίδα (F.) [aphereméne enoché] culpa (F.) βαριά παρεκτροπή (F.) [aphorismós] Exkommunikation (F. Note (F.) βαθµός (M.).) αφορολόγητο ποσό (N. Rechtszug (M.) αχρείος [achreíos] infam αχρειότητα (F.).). Steuerfreibetrag (M.) [áphese] Ablass (M.) βαθµολογία (F.) βαριά σωµατική βλάβη (F.) βασανιστήριο (N. Maß (N.) [aphorológeto posó] Freibetrag (M. martern.) βαριά ανοησία (F.) [bathmída] Stufe (F.) [bathmológese] Zensur (F.) [apsithymía] Affekt (M.) άφεση (F.) δικαιοδοσίας [bathmós dikaiodosías] Instanz (F.) βαθύς [bathýs] tief βάναυσος [bánausos] grausam βαναυσότητα (F.) [bariá anáperos] Schwerbehinderter (M.) [bárdia] Schicht (F.) βαριά αµέλεια (F.) αστυνοµικού [bathmós astynomikú] Kommissar (M.) [bariá anoesía] grober Unverstand (M.) βαθµός (M.) [bariá somatiké blábe] schwere Körperverletzung (F.) [banausóteta] Grausamkeit (F.) [bariá parektropé] grober Unfug (M.) [bathmós] Grad (M. schwer βαρύς εµπρησµός (M.) βαθµολογώ [bathmologó] graduieren.) ανώτατης σχολής [bathmós anótates scholés] Hochschulgrad (M. Last (F. schinden βασανισµός (Μ.) [barý énklema] Kapitalverbrechen (N.) άφιξη (F.) .) βάρος (N.).) της οικοδοµής [báros tes oikodomés] Baulast (F. Rang (M.) β Βάδη (F.) βαριά ανάπηρη (F.) ζώων [basanismós zóon] Tierquälerei (F.άφεση άφεση (F.) βαρύ έγκληµα (N.).) βαθµολογηµένος [bathmologeménos] gradual βαθµολόγηση (F.).) in abstracto (lat.) Βάδη-Βυρτεµβέργη (F.) βάρος (N.) άχρηστος [áchrestos] nutzlos αψιθυµία (F. Marter (F.).) αφιερώνω [aphieróno] widmen αφιέρωση (F. Ursache (F. Schwerbeschädigte (F.) αφήνω [aphéno] nachlassen αφήνω ίχνη [aphéno íchne] spuren αφηρηµένη ενοχή (F.) χρέους [áphese chréus] Erlass (M.) βαριά ανάπηρος (M.) [achreíos] Lump (M.) [báptise] Taufe (F.) αχρείος (M.) απόδειξης [báros apódeixes] Beweislast (F.) βαθµός (M.) [bariá anápere] Schwerbehinderte (F.).) [aphosíose] Loyalität (F.

).) [bebaiotikós órkos] eidesstattliche Versicherung (F.).) [Bersallíes (F.) βιάζω [biázo] vergewaltigen βίαιη µεταφορά (F.) δικαστηρίου [basilikós epítropos dikasteríu] Kronanwalt (M.) βεβαιωτικός όρκος (M. sicher βεβαιότητα (F.) βαυαρικός [bauarikós] bayerisch Βαυαρός (M.) βεβαίωση (F. Königtum (N.) βέβηλος (F.) [beltíose] Besserung (F.) εξουσιοδότησης [báse exusiodóteses] Ermächtigungsgrundlage (F.) βήµα (N.) Βαυαρή (F. Zertifikat (N.) βασικώς [basikós] prinzipiell βασίλειο (N.) βάση (F.) Βέρνη (F.) βασιλιάς (M.) [béto] Veto (N.) [basikós mártys] Hauptzeuge (M.) βάση (F.) [basanistés] Schinder (M.) βεβαίωση (F.) [Bérne] Bern (N.) [Berolíno] Berlin (N.) βέβηλος (M. Verbesserung (F. zertifizieren βεβαίως [bebaíos] gewiss βεβαίωση (F.) [basiké sýntaxe] Grundrente (F.) [bía] Gewalt (F.) Βερολίνο (N.) [bébelos] Frevler (M.) [Bauaré] Bayerin (F.) [basikós misthós] Ecklohn (M.) βενζίνη (F.).) [bebaíose] Bescheinigung (F.) βασικός τόκος (M.) βία (F.) [basiké ypochréose] Grundpflicht (F.).) [basiliás] König (M.) βασική συνταγµατική αρχή (F.) υπολογισµού [báse ypologismú] Bemessungsgrundlage (F.) βασιλική επίτροπος (F.) βάση (F.) βάση (F. Grundlage (F.) [básimo] Begründetheit (F.) βασική αρχή (F. Sicherheit (F.) [basiké ischýs] Bestandskraft (F.) [báse] Basis (F.).).) (Technischer Überwachungsverein) βεβαίωση (F.) βασική ισχύς (F.) [Bauarós] Bayer (M.) [bíaie somatiké blábe] gewaltsame Körperverletzung (F.) οµιλητή [béma omileté] Tribunal (N.) [basiké sýmbase] Grundvertrag (M.).) βίαιη σωµατική βλάβη Βαυαρία (F.).).) βελτιώνω [beltióno] bessern. Grundgehalt (N.) παραγγελίας [bebaíose parangelías] Auftragsbestätigung (F.) [basikós tókos] Basiszins (M.) [Bauaría] Bayern (N.) ΚΤΕΟ [bebaíose KTEO] TÜV (M.) βάση (F. schänden βεβήλωση (F.) [basikó epitókio] Basiszinssatz (M.) βγάζω από κληρωτίδα [bgázo apó klerotída] ausspielen βέβαιος [bébaios] gewiss.) βία (F.) βασική υποχρέωση (F.) βασικό επιτόκιο (N.) βίαιη σωµατική βλάβη (F. nachbessern.) βεβαίωση (F.) [bebélose] Schändung (F.) βασική σύνταξη (F.) βεντέτα (F.) [Batikanó] Vatikan (M.Pl. Testat (N.) [basíleio] Königreich (N.) βέτο (N.).) δικαιωµάτων [bebaíose dikaiomáton] Optionsschein (N.) [bebaióteta] Gewissheit (F.) βασιλικός [basilikós] königlich βασιλικός επίτροπος (M.Pl.) Βερσαλλίες (F.) [bébelos] Frevlerin (F.) βασική µάρτυς (F.) .).) βασικός µάρτυς (M.) βεβαιώνω [bebaióno] bescheinigen.273 βασανιστής (M.)] Versailles (N.) [bentéta] Blutrache (F.) µέτρησης [báse métreses] Bemessungsgrundlage (F.) βασίλισσα (F.) [benzíne] Benzin (N.) δικαστηρίου [basiliké epítropos dikasteríu] Kronanwältin (F.) [basílissa] Königin (F. Fond (M.) προσώπου [bíaie metaphorá prosópu] Verschleppung (F.) της αγωγής [báse tes agogés] Klagegrund (M. bestätigen. Leitzins (M.) [basiké syntagmatiké arché] Verfassungsgrundsatz (M.) βάσιµο (N.).) [basiké arché] Grundsatz (M.) [basiké mártys] Hauptzeugin (F. Versicherung (F.) βασικός µισθός (M.).) βάσιµος [básimos] schlüssig Βατικανό (N. Offenbarungseid (M. Schein (M.) κατά εκλογέα [bía katá eklogéa] Wählernötigung (F.). versichern. Gewalttätigkeit (F. Bestätigung (F.).) εντολής [bebaíose entolés] Auftragsbestätigung (F. verbessern βελτίωση (F.) [beterános] Veteran (M.) βασική σύµβαση (F.) βεβηλώνω [bebelóno] freveln.) βετεράνος (M. Grundlohn (M.

) [bioporistikó epángelma] Erwerbstätigkeit (F.) [blápsas] Schädiger (M.) βιβλίο (N.) [boethós] Assistentin (F.) γάµων [biblío gámon] Heiratsbuch (N.).) [bíos] Leben (N.).) [bléma] Geschoss (N.) βίος (M.) στην ανάγκη [boétheia sten anánke] Nothilfe (F.) συνεταιρικών σχέσεων [biblío synetairikón schéseon] Partnerschaftsbuch (N.) (Schaden).) βοηθητική υπάλληλος (F.) βλάπτω [blápto] beschädigen. schädigen βλασφηµία (F.) βοηθός (F.) βιβλίο (N.) βιοµηχανική περιοχή (F.).) [biotiké prónoia] Daseinsvorsorge (F.) µαθητείας [boéthema matheteías] Erziehungshilfe (F. Schaden (M.) (lat.βιαιοπραγία βιαιοπραγία (F.) βλήµα (N.) [blápsasa] Schädigerin (F.) [bíaios mazikós diogmós] Pogrom (N. Gehilfin (F.) βοηθητική γνωµάτευση (F. gewalttätig βίαιος µαζικός διωγµός (M.) του περιβάλλοντος [blábe tu peribállontos] Umweltschaden (M.) βιοτεχνικό κατάστηµα (N.) βιβλίο (N.) [biotéchnes] Handwerker (M.).) βιβλίο (N.) [biotiké peíra] Lebenserfahrung (F.) διαδροµών [biblío diadromón] Fahrtenbuch (N.) βλαβερός [blaberós] schädlich βλάβη (F.) [bibliothéke] Bibliothek (F.) βοήθεια (F.) ανεργίας [boéthema anergías] Arbeitslosenhilfe (F. Schädigung (F.) βιβλίο (N.) βοηθός (F. Gesundheitsverletzung (F.) βοήθηµα (N.) βιοτεχνία (F.) βιοµηχανικός [biomechanikós] industriell βιοπορισµός (M.) βλάβη (F.) στο θάνατο [boétheia sto thánato] Sterbehilfe (F.) καταθέσεων [bibliário katathéseon] Sparbuch (N.) βίζα (F.) [biomechaniké perioché] Industriegebiet (N.) βοήθεια (F.) βλάψασα (F.) [boethetiké gnomáteuse] Hilfsgutachten (N. Gesundheitszerstörung (F. Beigeordnete (F.) [bíza] Visum (N. Erwerbstätigkeit (F. Nachteil (M.) υποληπτότητας [blábe ypoleptótetas] Kreditschädigung (F.) βιοποριστικό επάγγελµα (N.) [biotechnikó epimeletério] Handwerkskammer (F.).) βοήθεια (F.) ληξιαρχικών πράξεων της εκκλησίας [biblío lexiarchikón práxeon tes ekklesías] Kirchenbuch (N.) µετοχών [biblío metochón] Aktienbuch (N. Vergewaltigung (F.) 274 βιοτεχνικός [biotechnikós] gewerblich βιοτική πείρα (F.) [boétheia] Hilfe (F.) βιβλιάριο (N.) βιοτέχνης (M.) [biasmós] Notzucht (F.) βλασφηµώ [blasphemó] lästern βλάψας (M.) βιοµηχανία (F.) [biaióteta] Gewalttätigkeit (F.) [biblío] Buch (N.) βιαιότητα (F. Rechtsanwaltsgehilfin (F.).) βιοτεχνικό επιµελητήριο (N.und Handelskammer (F.) [boethetiké ypállelos] Hilfsbeamtin (F.) βιβλίο (N.) βιοτική πρόνοια (F.) .).) βλακεία (F. damnum (N.). Hilfeleistung (F.) βλάβη (F.) βλάβη (F.) βιβλίο (N.).) για την υποστήριξη της απαίτησης [boethetikó epicheírema gia ten ypostérixe tes apaíteses] Hilfsbegründung (F. Lästerung (F.) [Biomechanikó kai Emporikó Epimeletério] Industrie.) [biotéchnes] Handwerkerin (F.) [boethetikós ypállelos] Hilfsbeamter (M.) [biomechanía] Industrie (F.) [boéthema] Behelf (M.).) [biaiopragía] Angriff (M.) βοηθητικός υπάλληλος (M.) βοηθητικό επιχείρηµα (N.) [blasphemía] Blasphemie (F.) δικηγόρου [boethós dikegóru] Anwaltsgehilfin (F.) βιβλιογραφία (F.) [biotechnía] Handwerk (N.) προσωπικής κατάστασης [biblío prosopikés katástases] Personenstandsbuch (N.).) [biotechnikó katástema] Gewerbebetrieb (M.) [blakeía] Unverstand (M. Gotteslästerung (F.) βιοτέχνης (F.) βίαιος [bíaios] gewaltsam.) της υγείας [blábe tes ygeías] Gesundheitsschädigung (F.) [bioporismós] Erwerb (M.) βοήθηµα (N.) [bibliographía] Bibliographie βιβλιοθήκη (F.) βιασµός (M.).) [blábe] Beschädigung (F. schaden.).) Βιοµηχανικό και Εµπορικό Επιµελητήριο (N.) βοήθηµα (N.

) βραβείο (N.) βοηθός δικαστής (Μ.Pl.) των Αντιπροσώπων [Bulé ton Antiprosópon] Repräsentantenhaus (N. Parlamentarierin (F.) [gamiké sýmbase] Ehevertrag (M.) [brósimo eídos] Genussmittel (N.) βούληση (F. Mandatarin (F.) βουβός [bubós] stumm βούλα (F.) βουλευτική αποζηµίωση (F.) [boethós dikastés] Hilfsrichterin (F.).) [bradýteta] Zögern (N.) γαλλικός [gallikós] französisch γαλόνι (N.) βραβεύω [brabeúo] prämieren βραδύνω [bradýno] zögern βραδύτητα (F.) βουλευτής (M.) [buleutiké períodos] Legislaturperiode (F.) [Bulé] Nationalversammlung (F.) βούληση (F.) [buleutiké édra] Mandat (N. Parlament (N.) [Borrás] Norden (M.Pl.) νοµής [boethós només] Besitzdiener (M.) [Bréme] Bremen (N. Volksvertreter (M.).) [býsma] Zapfen (M.) γαµική σύµβαση (F.).) βραχύνω [brachýno] kürzen βραχύς [brachýs] kurz Βρέµη (F.) [Bulgaría] Bulgarien (N.) [boethós] Assistent (M.).) τεχνίτη [boethós techníte] Geselle (M.) [Gallía] Frankreich (N.) γάµος (M.) βόµβα (F.) [gámos] Ehe (F.) πράξης [búlese práxes] Handlungswille (M.) γ Γαλλία (F.) αντιπροσώπευσης [búlese antiprosópeuses] Vertretungswille (M.) [galóni] Gallone (F.275 βοηθός (F.).).) [brabeío] Preis (M.) για νοµική δέσµευση [búlese gia nomiké désmeuse] Rechtsbindungswille (M.) [búla] Bulle (F.).) βοηθός (M.) [buleutés] Abgeordnete (F.) νοµής [boethós només] Besitzdienerin (F.) [bolé] Schuss (M.). Parlamentarier (M.) ενέργειας [búlese enérgeias] Handlungswille (M.) Βουλή (F.) βοηθός (F.) [bythós] Grund (M.) Βουλγαρία (F. Volksvertreterin (F.) βοηθός (M.) βούληση (F.) Βορράς (Μ.)] Brüssel (N.) [buleutés] Abgeordneter (M.) βολικός [bolikós] kulant βολικότητα (F. Beigeordneter (M.) Βουλή (F. Wahlperiode (F.) βούληση (F.).) για δήλωση [búlese gia délose] Erklärungswille (M.) [Bryxélles (F.) βουλιµία (F.) [gamikó paráptoma] Eheverfehlung (F. Rechtsanwaltsgehilfe (M.) βυθός (M.) βοηθός (F.) βοηθώ [boethó] helfen βολεύοµαι [boleúomai] behelfen (sich) βολή (F.) βρώσιµο είδος (N.) βοηθός (M.) [Brandenbúrgo] Brandenburg (N.) .).) Βρανδενβούργο (N. Heirat (F.). Vermählung (F.) ιερέα [boethós ieréa] Koadjutor (M.) βούληση (F.) [boethós dikastés] Hilfsrichter (M.) Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (F.) βουλή (F.Pl.) βύσµα (Ν.) βούληση (F.) τεχνίτη [boethós techníte] Gesellin (F.).) βοηθός δικαστής (F.) εκπλήρωσης [boethós ekpléroses] Erfüllungsgehilfin (F.) [bulimía] Gier (F.) δικηγόρου [boethós dikegóru] Anwaltsgehilfe (M.) εκπλήρωσης [boethós ekpléroses] Erfüllungsgehilfe (M.) βοηθός (M. Mandatar (M.) γαµικό παράπτωµα (N. Trauung (F.) βρίσκοµαι [brískomai] liegen βρίσκοµαι σε στασιµότητα [brískomai se stasimóteta] stocken βρίσκω απήχηση [brísko apéchese] einschlagen Βρυξέλλες (F.) [bolikóteta] Kulanz (F.) βουλευτική περίοδος (F.) [Bóreia Renanía-Bestphalía] Nordrhein-Westfalen (N.) [bómba] Bombe (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [Bulé γάµος Omóspondu Kratidíu] Landtag (M.) βοηθός (M.).) έννοµης συνέπειας [búlese énnomes synépeias] Rechtsfolgewille (M.) βοηθός (M. Gehilfe (M.) [buleutiké apozemíose] Diäten (F.) βούληση (F.) βουλευτική έδρα (F.) βουλγαρικός [bulgarikós] bulgarisch βουλευτής (F.) [búlese] Wille (M.) [bulé] Kammer (F.).) Βουλή (F.

) [gastronomía] Gastronomie (F.) [Geniké Omospondiaké Eisangeléas] Generalbundesanwältin (F.) γαστρονοµία (F.) [geniké ekpoíese] Räumungsverkauf (M.) φοιτητών [geniké epitropé phoitetón] allgemeiner Studentenausschuss (M.) [geniké plerexusióteta] Generalvollmacht (F.) γειτόνισσα (F.)] Gemeinkosten (F.) γενική απεργία (F. Stamm (M.) γενική εκποίηση (F. Manteltarifvertrag (M.) [geniká éxoda (N.) [Geneúe] Genf (N.) γενιά (F. Studentenausschuss (M.) Γενική Οµοσπονδιακή Εισαγγελέας (F.) [genetikó díkaio] Genrecht (N.) γενικεύω [genikeúo] generalisieren γενική αµνηστία (F.) [geniké armodióteta] Allzuständigkeit (F.) δράσης [geniké eleuthería dráses] allgemeine Handlungsfreiheit (F.) γαµπρός (M. Tatsache (F. Sippe (F.) γενικά αρµόδιος [geniká armódios] allzuständig γενικά δεσµευτικός [geniká desmeutikós] allgemeinverbindlich γενικά έξοδα (N.).) γενική πράξη (F.).) [geitonikó díkaio] Nachbarrecht (N.) [genetiké mechaniké] Gentechnik (F.) [geniké zemía] allgemeiner Schaden (N.) ονόµατος [gámos onómatos] Namensehe (F.) γείτονας (M.) [geniké koinoktemosýne] allgemeine Gütergemeinschaft (F. Sex (M.) γενική ρήτρα (F. Fall (M.) [geniké amnestía] Generalamnestie (F.) γενική αρχή (F.).) γενιά (F.) γενετικό δακτυλικό αποτύπωµα (N.) [gemistéras] Magazin (N.) γενετήσιο έγκληµα (N.) (allgemeiner Schaden im angloamerikanischen Recht) γενική κοινοκτηµοσύνη (F.) γεµάτος [gemátos] voll γεµιστήρας (M.) [geniké rétra] Generalklausel (F. sexuell γενετική αµφοτεροβαρής σύµβαση (F.) [gamprós] Bräutigam (M.). GATS (N.).) [geniké emporiké plerexusióteta] Prokura (F. Staatssekretärin (F.) [geitónissa] Nachbarin (F.) [geniá] Parentel (F.) [geítonas] Nachbar (M.) του δικαίου [geniké 276 arché tu dikaíu] allgemeiner Rechtsgrundsatz (M.) [genetésia ormé] Geschlechtstrieb (M.) (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) .) γενετικό δίκαιο (N. allgemeiner γενική ζηµία (F.) γενική πληρεξουσιότητα (F.) γενετήσια ορµή (F.).) γειτονικό δίκαιο (N.).) των ευγενών [geniá ton eugenón] Pairschub (M.).) [genetésio énklema] Sittlichkeitsdelikt (N.) γενετικός [genetikós] genetisch Γενεύη (F.) γενική δεσµευτικότητα (F.) [genetiké amphoterobarés sýmbase] genetisches Synallagma (N. Schwiegersohn (M.) εµπορίου µε παροχή υπηρεσιών [Geniké symphonía emporíu me paroché yperesión] Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS).) γενική πολιτειολογία (F.) [gegonós] Ereignis (N.) γενική συγκατάθεση (F.).γάµος γάµος (M. Umstand (M.) [geniké grammatéas] Generalsekretärin (F.).) γενική επιτροπή (F.) γεγονός (N.Pl.) [geniké apergía] Generalstreik (M.) [genetikó daktylikó apotýpoma] genetischer Fingerabdruck (M.) γενική ελευθερία (F.Pl.) Γενική συµφωνία (F.) γενετήσιος [genetésios] geschlechtlich.) [geniké synkatáthese] Generalkonsens (M.) γενική γραµµατέας (F.) [geniké desmeutikóteta] Allgemeinverbindlichkeit (F.).) [geniké politeiología] allgemeine Staatslehre (F.).) γενική συλλογική σύµβαση (F.) εργασίας [geniké syllogiké sýmbase ergasías] Manteltarif (M.) γενική πρόληψη (F.Pl.) Γενική Εισαγγελέας (F.) γενική αρµοδιότητα (F.) [geniké práxe] Gesamtakt (M.) γενετική µηχανική (F.) [geniké prólepse] Generalprävention (F.) [Geniké Eisangeléas] Generalanwältin (F. Faktum (N.) γενική εµπορική πληρεξουσιότητα (F.

Generalγενικός γραµµατέας (M.) [geoktesía] Grundherrschaft (F.) [georgiké ekmetálleuse] Gutsherrschaft (F.) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (M.).) [giós] Sohn (M.) γενικώς [genikós] generell γεννηµένος [genneménos] gebürtig γεννηµένος σε γάµο [genneménos se gámo] ehelich γέννηση (F.) [genikó poleodomikó schédio] Flächennutzungsplan (M.) [geoktémonas] Grundherr (M.) [gerusiastés] Senatorin (F.) γεωργικό δίκαιο (N.) [genikós grammatéas] Generalsekretär (M.) [giagiá] Großmutter (F.) δήµου [ge dému] Gemeindegebiet (N.) γεωργικό Επιµελητήριο (N.).) [génnese] Geburt (F.) [gerusiastés] Senator (M.). Landwirtschaftsrecht (N.) γεωργία (F.) [georgikó Epimeletério] Landwirtschaftskammer (F. Geschlecht (N.) Γερµανίδα (F.) γήρας (N.) γεωκτήµονας (M.) γερουσιαστής (M.) [georgía] Landwirtschaft (F.). Staatssekretär (M.) για δόσιµο [gia dósimo] feil (Adj.) [giatrós] Ärztin (F.) [Genikós Oikodomikós Kanonismós] Bauordnung (F.) [georgikó díkaio] Agrarrecht (N.) [geniké synéleuse] Generalversammlung (F.) [nkaráz] Garage (F. DGB (M.) γεννώ [gennó] gebären γενοκτονία (F.) .) Γερµανία (F.) γεωκτησία (F.) Γερουσία (F.) γεύση (F.) [glóssa] Sprache (F.) [Gerontía] Ältestenrat (M.) γενικό πολεοδοµικό σχέδιο (N.) γιατρός (F.) γλεντώ [glentó] zechen γλώσσα (F.) γενικό συµφέρον (N.) [genikós nómos] allgemeines Gesetz (N.) [Germanía] Deutschland (N.) Συνδικάτων [Germaniké Synomospondía Syndikáton] Deutscher Gewerkschaftsbund (M.) γενικός νόµος (M.) [geoktémonas] Grundherrin (F.) [giatrós] Arzt (M.) (Deutscher Gewerkschaftsbund) γλώσσα Γερµανικό Ραϊχ (N.) Γεροντία (F.) γεωκτήµονας (F.). Völkermord (M.) γεωργική εκµετάλλευση (F.) [nkéto] Getto (N.) εξουσίασης [geniké schése exusíases] allgemeines Gewaltverhältnis (N. Genus (N.) γενικός δόλος (M.) γένος (N.).) [genoktonía] Genozid (M.) [Gerusía] Senat (M.) γη (F.) γενικός [genikós] allgemein.) [Germanída] Deutsche (F.) γερµανικός [germanikós] deutsch Γερµανός (M.) των δικαστηρίων [glóssa ton dikasteríon] Gerichtssprache (F.) [génos] Gattung (F.) γενική σχέση (F. Hauptversammlung (F.) γίνοµαι συνδροµητής [gínomai syndrometés] abonnieren γίνοµαι υφηγητής [gínomai yphegetés] habilitieren γιορτάζω [giortázo] feiern γιός (M.) γιατρός (M.) γκέτο (N.) γενικός όρος (M.) γλώσσα (F.) [genikó méros] allgemeiner Teil (M.) συναλλαγών [genikós óros synallagón] allgemeine Geschäftsbedingung (F.) Γερµανική Συνοµοσπονδία (F.) [géras] Alter (N.) (allgemeiner Vorsatz) Γενικός Εισαγγελέας (M.) [Germanikó Raïch] Deutsches Reich (N.) γενική συνέλευση (F.) [geniké synaínese] Generaleinwilligung (F.) generalis (lat.) [Genikós Eisangeléas] Generalanwalt (M.) για εµπορικούς σκοπούς [gia emporikús skopús] gewerbsmäßig για παράδειγµα [gia parádeigma] beispielsweise για πούληµα [gia púlema] feil (Adj.277 γενική συναίνεση (F.) Γενικός Οµοσπονδιακός Εισαγγελέας (M.) γεωργικός [georgikós] agrarisch γη (F.) γη (F.) [geúse] Geschmack (M.) [genikó symphéron] Allgemeinwohl (N.) γερουσιαστής (F.) (DGB).) γιαγιά (F.) [Germanós] Deutscher (M.) [genikós dólos] dolus (M.) [georgiké oikonomía] Landwirtschaft (F.) γενικό µέρος (N.) γεωργική οικονοµία (F.) [Genikós Omospondiakós Eisangeléas] Generalbundesanwalt (M.) γκαράζ (N.) [ge] Boden (M.) κοινότητας [ge koinótetas] Gemeindegebiet (N.

) γραµµατέας (M.).) [grapheío] Schreibtisch (M.) γνωστοποίηση (F.) διαµεσολάβησης [grapheío diamesolábeses] Vermittlung (F.) γραφείο (N.) γνήσιο έγκληµα (N.) [grammatéas] Sekretärin (F.) .)] Elter (M.) υπηρεσίας [grapheío yperesías] Kanzlei (F.).).) επιτρόπου [grapheío epitrópu] Kommissariat (N.) γονίδιο (N.) γνωµάτευση (F.).) [gonéas (M. Urkundsbeamtin (F. Stellenvermittlung (F.) [grammatéas] Sekretär (M.) γραφείο (N.) Γραµµατεία (F.) Γραφείο (N.) γνωστοποιώ [gnostopoió] ankündigen.). Dienststelle (F.) γραµµή (F. Urteil (N.). bescheiden (V.) γνώµη (F.) εύρεσης εργασίας [grapheío eúreses ergasías] Arbeitsvermittlung (F.).) Γραµµατέας (F.) Σηµάτων [Grapheío Semáton] Markenamt (N.) γνώστης (F.) γονείς (Pl.γνήσιο γνήσιο (N.) γνήσιο έγγραφο (N. original γνησιότητα (F. Bescheidung (F. Sekretariat (N.) γονιδίωµα (N.) της Βουλής [Gram- 278 matéas tes Bulés] Schriftführerin (F. mitteilen.) [gnésio] Original (N.) γραφειοκρατία (F.) [gnomáteuse] Attest (N.) [gnomodótese] Gutachten (N.) γραφείο (Ν. Geschäftsraum (M. Anzeige (F.) [goneís] Eltern (Pl.).) [gnóstes] Insiderin (F.) [grapté exétase] Klausur (F.) γραµµατέας (F.) γραµµατέας (M.) γνησιότητα (F.) Γραφείο (N. Bekanntgabe (F. Urkundsbeamter (M.) γνωµοδότηση (F.) γραµµατεία (F.).) [gnésio éngrapho] echte Urkunde (F. anzeigen. F. Strich (M.) γραπτός [graptós] schriftlich γραπτώς [graptós] schriftlich γραφείο (N.).) της Καγκελαρίας [Grammateía tes Kankelarías] Kanzleramt (N.). bzw.) [gústo] Geschmack (M. Bekanntmachung (F. Meinung (F.). wissen γνώρισµα (N.) [gonídio] Gen (N.).) [gnóse] Kenntnis (F.).) της Βουλής [Grammatéas tes Bulés] Schriftführer (M.) τέκνου [gnesióteta téknu] Ehelichkeit (F.) αποστολής [grammatéas apostolés] Legationssekretär (M.) γραφείο (N.).) γραµµάτιο (N.) γραµµατέας (F.) γνωρίζω [gnorízo] kennen.).) γνώστης (M. anmelden.). bzw.) [goniké exusía] elterliche Gewalt (F.) [gnesióteta] Echtheit (F.) [gnostopoíese] Ankündigung (F. F.) [gnóstes] Insider (M. unterrichten. verkünden γονέας (M.) Εργασίας [Grapheío Ergasías] Arbeitsamt (N.) [grammatósemo] Briefmarke (F.) των πραγµάτων [gnóse ton pragmáton] Sachkunde (F.) [goniké mérimna] elterliche Sorge (F.) [grammateía] Geschäftsstelle (F.) γονική µέριµνα (F.) γνήσιος [gnésios] echt.) γραπτή εξέταση (F.) που τηρεί πρακτικά [grammatéas pu tereí praktiká] Schriftführer (M.) [graptó érgo] Schriftwerk (N.) γραφείο (N. Kunde (F. notifizieren.) Γραµµατέας (M.) γραφείο (N. Zeichen (N.).) γονικός [gonikós] elterlich γούστο (Ν.) [grapheío] Büro (N. bekanntmachen.) [gonidíoma] Genom (N.) γραµµατόσηµο (N. F. Notifikation (F.) ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας [Grapheío Diplomáton Eyresitechnías] Patentamt (N.) γραµµατέας (F.).) γραφείο (N.) αποστολής [grammatéas apostolés] Legationssekretärin (F. Wissen (N.) [gnóme] Ansicht (F.) δικηγόρου [grapheío dikegóru] Praxis (N.) γραφείο (N.) παράλειψης [gnésio énklema paráleipses] echtes Unterlassungsdelikt (N.) [grapheiokratía] Bürokratie (F.) [gnórisma] Merkmal (N.) γονική εξουσία (F.) γνώση (F. bekanntgeben.) του πρωθυπουργού [grapheío tu prothypurgú] Staatskanzlei (F.) γραπτό έργο (N.) [grammé] Linie (F.) εις διαταγήν [grammátio eis diatagén] Solawechsel (M.) που τηρεί πρακτικά [grammatéas pu tereí praktiká] Schriftführerin (F.) Γραφείο (Ν. bzw.) γραµµατέας (M.) συµψηφισµού [grapheío sympsephismú] Abrechungsstelle (F.) γνώση (F. Mitteilung (F.

) µισθωτών [daneismós misthotón] Arbeitnehmerüberlassung (F.) δανειζόµενος (M.) [gynaíka] Frau (F.) δανείζοµαι [daneízomai] entleihen.) αλιεύς [gynaíka alieús] Fischerin (F.) γυναίκα (F.).) [daneioléptes] Darlehensnehmer (M. Verleihung (F.) δ δακτυλικό αποτύπωµα (N.) [gonía] Ecke (F.) [dáneio] Anleihe (F. üben γυµνάσιο (N.) γυναίκα (F.) [daneiodótes] Kreditgeber (M. Gläubigerin (F. Kreditnehmerin (F.) δανεισµός (M.) γυναίκα (F.Pl.).) δανείστρια (F.) µε συµµετοχή στα κέρδη [dáneio me symmetoché sta kérde] Beteiligungsdarlehen (N.) [daneismós] Ausleihe (F.) δαπάνες (F. leihen.) [gymnásio] Gymnasium (N.).).) [daneistés] Gläubiger (M. borgen.) [daneiodótria] Kreditgeberin (F.) µέλος εργατικού σωµατείου [gynaíka mélos ergatikú somateíu] Gewerkin (F. Leihe (F.) [daneizómene] Beliehene (F.)] Kosten (F.) γυναίκα (F.) γραφόµενη επίσηµη γερµανική γλώσσα (F.) γυναίκα (F.) δανειστής (Μ.Pl.) δανεισµός (M.) [daneioléptes] Kreditnehmer (M. Leihe (F.).) δανειοδότης (M.) διευθυντικό στέλεχος [gynaíka dieuthyntikó stélechos] leitende Angestellte (F.) [daneizómenos] Beliehener (M.) δανειολήπτρια (F.) γωνία (F.) δανειστής (M.) [graphómene epíseme germaniké glóssa] hochdeutsch γράφω [grápho] ausschreiben. Beleihung (F.) δάνειο (N. beleihen.) δάκτυλο (N.).) γυναίκα (F.) γυναίκα (F.) γυναίκα (F.) ληστής [gynaíka lestés] Banditin (F.) γυµνάζω [gymnázo] schulen.) γυναίκα (F.) [dáktylo] Finger (M. Darlehen (N.).) γυναίκα (F.) δανείστρια (F.) εξοφλούµενο µε δόσεις [dáneio exophlúmeno me dóseis] Abzahlungskredit (M.) µέλος της οµάδας επηρεασµού [gynaíka mélos tes omádas epereasmú] Lobbyistin (F.).) ληστοπειρατής [gynaíka lestopeiratés] Freibeuterin (F. schreiben γράφω ως υπόδειγµα [grápho os ypódeigma] vorschreiben γρήγορα [grégora] geschwind γρίπος (M.) πειρατής [gynaíka peiratés] Seeräuberin (F.) [graphiké parástase] Tabelle (F.) δάνειο (N.Pl.) δαπάνες δανειακός τίτλος (M.).) γυναίκα (F.) [daneistés] Darlehensgeber (M. verleihen δάνειο (N.).) [graphé] Schrift (F. leihen δανείζοµαι επί ενεχύρω [daneízomai epí enechýro] beleihen δανειζόµενη (F.) [daneiakós títlos] Schuldverschreibung (F.) δανειολήπτης (M.).) .) δανείστρια (F.) [dapánes (F. darleihen.) εις ολόκληρο [daneistés eis olóklero] Gesamtgläubiger (M. partiarisches Darlehen (N.) δανειστής (M.) [grípos] Schleppnetz (N.279 γραφή (F.) [daktylikó apotýpoma] Fingerabdruck (M.) της κληρονοµίας [daneístria tes kleronomías] Nachlassgläubigerin (F.) δανειστής (M. Borg (M.) ανδρείκελο [gynaíka andreíkelo] Strohfrau (F.) δανειοδότρια (F.) της κληρονοµίας [daneistés tes kleronomías] Nachlassgläubiger (M. Kredit (M.) εις ολόκληρο [daneístria eis olóklero] Gesamtgläubigerin (F.) δανείζω [daneízo] ausleihen.) δανειακή οµολογία (F.) ψαράς [gynaíka psarás] Fischerin (F.) γυναίκα (F.) γυναίκα (F. Räuberin (F.) παράγοντας [gynaíka parágontas] Funktionärin (F.) [daneiaké omología] Schuldverschreibung (F.) δανειολήπτης (Μ.) [daneioléptria] Darlehensnehmerin (F.) γραφική παράσταση (F.) [daneístria] Darlehensgeberin (F.) µέλος του προσωπικού [gynaíka mélos tu prosopikú] Bedienstete (F.) στέλεχος [gynaíka stélechos] Funktionärin (F.

) ανανέωσης τίτλου [deltío ananéoses títlu] Talon (M.) [dasonómos] Försterin (F.) [deltío] Bulletin (N.).).) [despótes] Despot (M. Verpflichtung (F.) δεύτερο επάγγελµα (N. fesseln.) δεδικασµένο (N.Pl.) δεσπόζον ακίνητο (N.δαπάνη δαπάνη (F.).) [deígma] Blankett (N.) [deútero epángelma] Nebenamt (N.) δέσµευση (F. ausgeben.) δασµός (M.) δασµολόγιο (N.) [dapáne] Aufwand (M.) δάσος (N.Pl.) [dáskalos] Lehrer (M.) δαπανώ [dapanó] aufwenden.) .) δέµα (N.) [desmeuméne onomastiké metoché] vinkulierte Namensaktie (F.) [desmá (N.) δαπάνηµα (N.) [desmós] Fessel (F. Aufwendung (F. Sperrung (F.) δεσπότης (M.) [deútere apaschólese] Nebentätigkeit (F.) [desmeutikóteta] Verbindlichkeit (F. Auslage (F.).).) αγοράς [deltío agorás] Kaufschein (M.) (1) δεσµευµένη ονοµαστική µετοχή (F.) ταυτότητας [deltío tautótetas] Ausweis (M.) από συλλογική σύµβαση εργασίας [désmeuse apó syllogiké sýmbase ergasías] Tarifgebundenheit (F.) δεδοµένα (N.) [déma] Paket (N.) δεκτικός ενεχύρασης [dektikós enechýrases] pfändbar δελτίο (N.) δείκτης (M. Maut (F.) δεν [den] nicht δεν παραλήφθηκε [den paraléphtheke] nicht abgeholt δεν παρίσταµαι [den parístamai] ausbleiben δεν υπάγεται διοικητικά κάπου [den ypágetai dioiketiká kápu] kreisfrei δεν υφίσταµαι [den yphístamai] fehlen δένω [déno] binden.) δεύτερη ειδοποίηση (F. Ausgabe (F.) [dasmós] Abgabe (F.).Pl.) δάσκαλος (M.) δέσµευση (F.) δεσµωτήριο (N. Bindung (F. Karte (F. Muster (N.Pl.)] Fessel (F.) [deltiothéke] Kartei (F.) [daskála] Lehrerin (F.) δικαίου [désmeuse dikaíu] Rechtsbindung (F.) 280 δεσµευµένος [desmeuménos] gebunden δεσµευµένος από συλλογική σύµβαση εργασίας [desmeuménos apó syllogiké sýmbase ergasías] tarifgebunden δέσµευση (F.) δελτίο (N.) δείγµα (N.) δασονόµος (M.) [dasonómos] Förster (M.)] Daten (N.) δεύτερη απασχόληση (F. reservieren.) δελτίο (N. Zusammenhang (M.) φόρτωσης [deltío phórtoses] Ladeschein (M.) δεσµευτικός [desmeutikós] bindend.) [deútere apántese] Zweitbescheid (M. verbindlich δεσµευτικότητα (F. zuwenden δασκάλα (F.) δελτιοθήκη (F.) δεσπόζω [despózo] herrschen δεσπόζων [despózon] herrschend δεσπόζων του νόµου [despózon tu nómu] übergesetzlich δεσποτεία (F.).) µέτρων [désme métron] Paket (N.) δελτίο (N. Lieferschein (M.).).).) δεσµός (M.) δέσµευση (F. verbinden δεξιούµαι [dexiúmai] empfangen (V.) αποστολής [deltío apostolés] Ladeschein (M. Gebundenheit (F.) δεσποτικός [despotikós] despotisch δεύτερη απάντηση (F. verpflichten δεσµεύω το δικαίωµα µεταβίβασης αξιογράφου [desmeúo to dikaíoma metabíbases axiográphu] vinkulieren δέσµη (F.).) [dexíose] Empfang (M.) [deútere eidopoíese] Zweitbescheid (M.) (1). Verstrickung (F. Probe (F.).) [dásos] Forst (M.Pl.) δεξίωση (F.).) δελτίο (N. Zoll (M.) [dapánema] Zuwendung (F.) [dedikasméno] Rechtskraft (F.) δεσµεύω [desmeúo] binden.) δέσµευση (F.) δέσµευση (F.) µισθωµάτων [désmeuse misthomáton] Mietpreisbindung (F.).) [despoteía] Despotie (F.).) [despózon akíneto] herrschendes Grundstück (N.) δέρνω [dérno] prügeln δεσµά (N.) του δικαιώµατος µεταβίβασης αξιογράφου [désmeuse tu dikaiómatos metabíbases axiográphu] Vinkulierung (F.) τιµών [désmeuse timón] Preisbindung (F.) δασονόµος (F.) [deíktes] Index (M.) [desmotério] Kerker (M.).) [désme] Zweig δέσµη (F.) [désmeuse] Arrest (M. Personalausweis (M. Wald (M.) [dedoména (N.) δελτίο (N.) [dasmológio] Tarif (M.

) [demokratikó políteuma] Republik (F.) δηµαρχείο (N. Anmeldung (F.). Schöpfung (F.) [demoprátes] Auktionator (M.) δήλωση (F.) [demoprátes] Auktionatorin (F. anzeigen.) δήµαρχος (F.) δηµόσια διαθήκη (F.) δηλητηριώδης [deleteriódes] giftig δηλώνω [delóno] angeben.) [demósia syzétese] Debatte (F. Oberbürgermeister (M.) δηµοκρατικός [demokratikós] demokratisch δηµοκράτισσα (F.) (Manifest im Seeverkehrsrecht) δηλωτικός [delotikós] deklaratorisch δηµαγωγός (F.) δήµος (M.) δήµαρχος (M.) εκχώρησης [délose ekchóreses] Abtretungserklärung (F.) δηλωτικό (N.) [demokratía] Demokratie (F.) δηµόσια θεώρηση (F.) [demósia engraphé] Subskription (F.) δηµοπράτης (F.) δηµιούργηµα (N.) δηµόσια λειτουργός (F.) [deleteríase] Vergiftung (F.).).) [demósia etairía] Publikumsgesellschaft (F.281 δεύτερο επάγγελµα (Ν.).) δηµόσια εταιρία (F.).) [demósia leiturgós] Amtsträgerin (F.) [demokrátissa] Demokratin (F.) [demósia aspháleia kai táxe (F.) του φορτίου [delotikó tu phortíu] Manifest (N.).) [demagogós] Demagoge (M.) [démarchos] Bürgermeister (M.) [demoprasía] Auktion (F. Republik (F.) [démarchos] Bürgermeisterin (F.) [demiurgía] Schaffung (F.) δηµεύω [demeúo] einziehen.) βούλησης [délose búleses] Willenserklärung (F. deklarieren.Pl.) δήµευση (F.).) δηµοκρατία (F.) δηµόσια δαπάνη (F. Scharfrichter (M.) δηµοσίων έργων [demoprátese demosíon érgon] Verdingung (F.) δηµιουργία (F. Schlussvortrag (M.) δηµόσια πίστη (F.) [deuterobáthmio Ergatikó Dikastério] Landesarbeitsgericht (N.) [demarcheío] Rathaus (N.) .) δηλητήριο (N.) πρόθεσης [délose prótheses] Absichtserklärung (F. Konfiskation (F.) [demósia píste] öffentlicher Glaube (M. melden δηλώνω υποταγή [delóno ypotagé] huldigen δήλωση (F. anmelden.) [démeuse] Einziehung (F.) [demósia theórese] öffentliche Beglaubigung (F.) [deletério] Gift (N. konfiszieren δήµιος (M.) δευτεροβάθµιο Εργατικό ∆ικαστήριο (N. öffentliches Gut (N. Anzeige (F.) [demósia dapáne] Staatskosten (F.).) δευτεροβάθµιο δικαστήριο (N.) δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (F.) και τάξη (F.) δικαίου [demiurgía dikaíu] Rechtsschöpfung (F.) δηµόσια δουλεία (F.) [demósia oikonomiké yperesía] Finanzamt (N.) δηµοπράτης (M.) [délose] Angabe (F.) δηµόσια [demósia] öffentlich δηµόσια ασφάλεια (F.) δήλωση (F.) [deútero epángelma] Nebentätigkeit (F.) δευτερολογώ [deuterologó] erwidern δεύτερος [deúteros] zweite δηλητηριάζω [deleteriázo] vergiften δηλητηρίαση (F.) [démios] Henker (M.).).) δηµόσια περιουσία (F.) δηµοκρατικό πολίτευµα (N.) δηµοπράτηση (F.) παραίτησης [délose paraíteses] Verzichtserklärung (F.) δευτερογενής [deuterogenés] abgeleitet δευτερολογία (F.) δήλωση (F. Verwaltungsvermögen (N.) δήλωση (F.) δηµαγωγός (M.) ∆ηµοκρατία (F.) δηµόσια συζήτηση (F.) δηµόσια συζήτηση δηµιουργία (F.) της Τσεχίας [Demokratía tes Tsechías] Tschechische Republik (F.) [demósia duleía] öffentliche Dienstbarkeit (F.) δηµιουργικός [demiurgikós] konstitutiv δηµιουργώ [demiurgó] schaffen.) [demagogós] Demagogin (F.) [demiúrgema] Schöpfung (F. Oberbürgermeisterin (F.).) δηµοπρασία (F.) [demósia diathéke] öffentliches Testament (N.) [demósia periusía] Finanzvermögen (N. schöpfen δηµιουργώ αποθέµατα τροφίµων [demiurgó apothémata trophímon] hamstern δηµοκράτης (M.) δηµόσια εγγραφή (F.) [démos] Stadt (F.) [demokrátes] Demokrat (M.) µε αρµοδιότητες πρωτοδικείου και εφετείου [deuterobáthmio dikastério me armodiótetes protodikeíu kai epheteíu] Bezirksgericht (N.) [deuterología] Erwiderung (F.)] öffentliche Sicherheit und Ordnung (F.

) [demosíeuma] Verlegung (F.) [demosionomikó díkaio] Finanzrecht (N. Beamtin (F.) [demósios leiturgós] Amtsträger (M.) δηµοσιονοµική διοίκηση (F.) .).) δηµοσκόπηση (F.) δηµοσιοποίηση (F.) δηµόσια ωφέλεια (F. Veröffentlichung (F.) [demosionomikó monopólio] Finanzmonopol (N.) [demótes (M.).) δηµοσιονοµικός σχεδιασµός (M.) [demósio] Fiskus (F. Werbung (F. Verkündung (F.) [demósios toméas] öffentliche Hand (F.) [demotiké ypállelos] Gemeindebeamtin (F.) [demósia ophéleia] öffentliches Wohl (N.) [demósio éngrapho] öffentliche Urkunde (F.) δηµοσιότητα (F.) δηµόσιο ταµείο (Ν.) δηµοσίου δικαίου [demosíu dikaíu] öffentlichrechtlich δηµοσιοϋπαλληλική σχέση (F.Pl.) δηµόσιο χρέος (N.).) δηµόσιος πλειστηριασµός (M.) δηµοτική σύµβουλος (F.) [demósio díkaio] öffentliches Recht (N. Rigorosum (N.) [demotiké epicheírese] Gemeindebetrieb (M.) δηµόσια υπηρεσία (F.) δηµοσιονοµικός [demosionomikós] fiskalisch δηµοσιονοµικός συµψηφισµός (M.) [demosíeuse] Offenlegung (F.).) [demosionomikó kathestós] Finanzverfassung (F.).) δηµοσίευµα (Ν. öffentliches Interesse (N.) της απόφασης [demosíeuse tes apóphases] Urteilsverkündung (F.) [demosioÿpalleliké schése] Beamtenverhältnis (N.).) [demosiopoíese] Offenlegung (F.) δηµοσιονοµικό µονοπώλιο (N.) [Demosioÿpallelikós Kódikas] Beamtengesetz (N.).) 282 δηµοσιονοµικό δίκαιο (N.) [demósio tameío] Schatzamt (N.) δηµοτικές εκλογές (F.) δηµοσίευση (F.) ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Μ.) δηµοτική υπάλληλος (F.) [demósio prágma] öffentliche Sache (F.) [demosionomikós schediasmós] Finanzplanung (F. Verlautbarung (F.)] Bürgerschaft (F.) δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο (N. öffentliches Amt δηµόσια υποστήριξη (F. verlautbaren.). Beamter (M.) δηµόσιο βάρος (N.)] Kommunalwahl (F.) [demósio symphéron] Gemeinwohl (N.δηµόσια τάξη δηµόσια τάξη (F.) [demósios kaugás] Raufhandel (M.Pl. öffentlicher Belang (M.) [demosionomikós sympsephismós] Finanzausgleich (M.).) [demósia yperesía] Behörde (F. öffentlicher Dienst (M.) δηµοσίευση (F. Publizität (F.) [demosióteta] Öffentlichkeit (F.) [demósia táxe] ordre (M. öffentliche Hand (F.) δηµοτική επιχείρηση (F.) δηµοτικό δίκαιο (N.).) [demósios ypállelos] Amtmann (M.) [demosioÿpallelikó díkaio] Beamtenrecht (N. veröffentlichen δηµοσιεύω νόµο [demosieúo nómo] promulgieren δηµόσιο (N.) δηµόσιο έγγραφο (N.) δηµόσιος [demósios] öffentlich.) [demósio chréos] Staatsschuld (F.) [demosionomiké dioíkese] Finanzverwaltung (F.) [demósia ypállelos] Amtmännin (F.) δηµόσιο καθήκον (N.) [demotikés eklogés (F.Pl.) δηµόσιο συµφέρον (N.).) δηµόσιο εκκλησιαστικό δίκαιο (N.Pl.) δηµόσιος υπάλληλος (M. publizieren.) δηµόσιος τοµέας (M.) δηµόσια υπάλληλος (F.) διδακτορικής διατριβής [demósia ypostérixe didaktorikés diatribés] Doktorprüfung (F.) δηµόσιος λειτουργός (M.) [demósios pleisteriasmós] öffentliche Versteigerung (F.).) [demoskópese] Demoskopie (F.) [demósio báros] öffentliche Last (F. publik δηµόσιος καυγάς (M.).) δηµόσιο δίκαιο (N.) [demotiké sýmbulos] Stadträtin (F.) δηµοσιονοµικό καθεστώς (N.). verlegen (V.) [demósio ekklesiastikó díkaio] Staatskirchenrecht (N.) δηµόσιο πράγµα (N.).) public (franz. Subhastation (F.) [demósio kathékon] öffentliche Aufgabe (F.) δηµοσίευση (F.) [demotikó díkaio] Stadtrecht (M.) δηµότες (M.) δηµοσιεύω [demosieúo] offenlegen.) νόµου [demosíeuse nómu] Promulgation (F.

zusichern διαβεβαίωση (F.) διαδικασία (F.) διαγνωστική δίκη (F.) δηµοτικό σχολείο (N.) διαδικασία (F.) [demotikós ypállelos] Gemeindebeamter (M. Referendum (N.).) [diagraphé] Abbuchung (F. löschen.) ορεινή [diábase oreiné] Pass (M.) έκδοσης προδικαστικής απόφασης [diadikasía ékdoses prodikastikés apóphases] Vorabentscheidungsverfahren (N. relegieren.).) διαδικασία (F.). Löschung (F.) [diadélose] Demonstration (F. Konsultation (F.) δηµοτικός υπάλληλος (M. städtisch δηµοτικός σύµβουλος (M.) δηµοψηφισµατικός [demopsephismatikós] plebiszitär δια βίου [dia bíu] lebenslang διαβάζω [diabázo] lesen.) πρόσκλησης [diadikasía próskleses] Aufgebotsverfahren (N. Zusicherung (F.) [demotikó symbúlio] Gemeinderat (M. Reisepass (M. Prozess (M.) [diagnostiké díke] Erkenntnisverfahren (N.) δηµοτικός φόρος (M. verlesen (V.).) άµεσης χρεωστικής εγγραφής [diadikasía ámeses chreostikés engraphés] Lastschriftverfahren (N.) διαγραφή (F.) [demotikós sýmbulos] Stadtrat (M.) εκτέλεσης [diadikasía ektéleses] Vollstreckungsverfahren (N.).) δηµοτικός [demotikós] kommunal.).) [diadelotés] Demonstrant (M. Strich (M.) διαδικασία (F.) διαγραφή (F. Volksentscheid (M.) δηµοψηφισµατική δηµοκρατία (F.).) [demopséphisma] Plebiszit (N.) επιβολής µέτρων ασφάλειας [diadikasía epibolés métron aspháleias] Sicherungsverfahren (N.).) [diadelótria] Demonstrantin (F.) απονοµής τίτλου διδάκτορα [diadikasía aponomés títlu didáktora] Promotionsverfahren (N.) [demotikó scholeío] Gemeinschaftsschule (F.) αποφάσεων [diadikasía apopháseon] Beschlussverfahren (N.) ελέγχου νοµικών κανόνων [diadikasía elénchu nomikón kanónon] Normenkontrollverfahren (N.) διάβηµα (N. Vorgehen (N.) [diábema] Demarche (F. Verfahren (N. Widerspruchsverfahren (N.) διαβατήριο (N.).) διαδικασία (F.) διαδικασία (F.) διαβάλλω [diabállo] verleumden διάβαση (F.) διαδικασία (F. Beratung (F.) δηµοψήφισµα (N.) διαγράφω [diagrápho] abbuchen.) διαδικασία (F.) στο ακροατήριο [diadikasía sto akroatério] Hauptverfahren (N.).) διαδικασία (F.) [diadikasía] Prozedur (F.) .) διαδικασία (F.) διαδικασία (F. streichen διαγράφω από το µητρώο φοιτητών [dia- διαδικασία grápho apó to metróo phoitetón] exmatrikulieren διαδέχοµαι [diadéchomai] nachfolgen διαδηλώνω [diadelóno] demonstrieren διαδήλωση (F.) διαβεβαιώνω [diabebaióno] zusagen.).) από το µητρώο φοιτητών [diagraphé apó to metróo phoitetón] Exmatrikulation (F.).) διαδηλωτής (M. Volksschule (F.) διαδικασία (F. Magistrat (N.). Verhandlung (F.) [demotikós phóros] Gemeindesteuer (F.) δήµευσης [diadikasía démeuses] Einziehungsverfahren (N.) [diabúleuse] Anhörung (F.) διαγραφή (F.).) διαδικασία (F.) διαδηλωτικός [diadelotikós] demonstrativ διαδηλώτρια (F.) [diabatério] Pass (M.) [diabebaíose] Zusage (F. Volksabstimmung (F.) διαδικασία (F.) προσφυγής [diadikasía prosphygés] Beschwerdeverfahren (N.).) προστίµου [diadikasía prostímu] Bußgeldverfahren (N.) συµβιβασµού [diadikasía symbibasmú] Vergleichsverfahren (N.) διαδικασία (F.) διαδικασία (F.) προεξέτασης [diadikasía proexétases] Vorprüfungsverfahren (N.) διαβάζω µεγαλόφωνα [diabázo megalóphona] vorlesen (V.) [demopsephismatiké demokratía] plebiszitäre Demokratie (F.) πτώχευσης [diadikasía ptócheuses] Insolvenzverfahren (N.283 δηµοτικό συµβούλιο (N.).) φοιτητή από το πανεπιστήµιο [diagraphé phoiteté apó to panepistémio] Relegation (F.) διαβιβάζω [diabibázo] überantworten διαβόητος [diabóetos] notorisch διαβουλεύοµαι [diabuleúomai] konsultieren διαβούλευση (F.

) περιουσίας [diáthese periusías] Vermögensverfügung (F.) διαδικαστική κηδεµονία (F.) διαθέτω [diathéto] disponieren.).). Vergabe (F.) διαδοχή (F.) διαιρετός [diairetós] teilbar .) διάδοχος (M.) [diadikastiké odós] Instanzenweg (M.).)] Partei (F.) [diazýgio] Ehescheidung (F.) διαδικαστική πράξη (F.).) διαδικαστικός [diadikastikós] prozessual.) διαθηκικός [diathekikós] testamentarisch διαιρεµένη ενοχή (F.) δικαιωµάτων και υποχρεώσεων [diádochos dikaiomáton kai ypochreóseon] Rechtsnachfolger (M.) διαδοχή (F.) [diadikastiké proÿpóthese] Prozessvoraussetzung (F.) διαδικαστική έναρξη (F.) διαζύγιο (N.) διαδικαστική κατάχρηση (F. Prozesspartei (F.) διαδοχική τµηµατική παροχή (F.) διαιρετή παροχή (F.) [diazeuktikó klerodótema] Wahlvermächtnis (N.) [diadikastikó éngrapho] Schriftsatz (M.) διάδοχος (M.) [diadromé] Fahrt (F.) (Ersetzungsbefugnis) διαζευκτική κληροδοσία (F.) φορολογικής εκτίµησης [diadikasía phorologikés ektímeses] Besteuerungsverfahren (N.) διάθεση (F.) της επιβολής της άσκησης ποινικής δίωξης [diadikasía tes epibolés tes áskeses poinikés díoxes] Klageerzwingungsverfahren (N.).) [diathéke] Testament (N.) προς όφελος ανάπηρου [diathéke pros óphelos anáperu] Behindertentestament (N. Disposition (F.) [diadikastikó kólyma] Prozesshindernis (N.) δικαιωµάτων και υποχρεώσεων [diádochos dikaiomáton kai ypochreóseon] Rechtsnachfolgerin (F.) διαδικαστικό κώλυµα (N.) διαδικασία (F. Sukzession (F. Wahlschuld (F. veräußern.) αιτία θανάτου [diáthese aitía thanátu] Verfügung von Todes wegen (F.) διαδίκτυο (Ν.) διαθέτης (M.) [diádikos (M.) [diazeuktiké klerodosía] Wahlvermächtnis (N.) [diadikastiké énarxe] Eröffnungsverfahren (N.) [diadikastiké katáchrese] Verfahrensmissbrauch (M. Scheidung (F.) [diathéton] Veräußerer (M. Teilung (F.) [diaírese] Division (F.) διάζευξη (F.) [diazeuktiké euchéreia] Ersetzungsbefugnis (F.). bzw.) alternativa (lat.) διαίρεση (F. Veräußerung (F. facultas (F.) διαθήκη (F.). Verfügung (F. Stimmung (F.).) διαδοχή (F.) κρατών [diadoché kratón] Staatennachfolge (F.διαδικασία διαδικασία (F. verfahrensrechtlich διάδικος (M.) [diaireté paroché] teilbare Leistung (F.) [diadikastiké kedemonía] Verfahrenspflegschaft (F.).) [diázeuxe] Alternative (F.). Vergebung (F.) [diádochos] Nachfolgerin (F.) διαζευγµένος [diazeugménos] getrennt διαζευκτική ενοχή (F.) [diádochos] Nachfolger (M.).) συµβιβαστικής διευθέτησης εργατικών διαφορών [diadikasía symbibastikés dieuthéteses ergatikón diaphorón] Güteverfahren (N.) [diadikastiké práxe] Prozesshandlung (F. F.) διαθέτω εµπόρευµα από σπίτι σε σπίτι [diathéto empóreuma apó spíti se spíti] hausieren διαθέτω µετοχές µε δηµόσια εγγραφή [diathéto metochés me demósia engraphé] platzieren διαθέτων (Μ. verfügen.) µετοχών µε δηµόσια εγγραφή [diáthese metochón me demósia engraphé] Platzierung (F.) διαδικασία (F.) διαδικαστική προϋπόθεση (F.) διαδικαστικό έγγραφο (N.) διαθεσιµότητα (F.) [diathétes] Testator (M.) διαθήκη (F.).) διάθεση (F.) διάδοχος (F.) [diathétes] Testatorin (F.) [diaireméne enoché] Teilschuld (F.) δικαιώµατος [diadoché dikaiómatos] Rechtsnachfolge (F.) [diathesimóteta] Suspendierung (F. F. testieren.).) διαζευκτικό κληροδότηµα (N.) διάθεση (F.) διάθεση (F.) διαδικαστική οδός (F. Lauf (M.) [diadoché] Nachfolge (F. vergeben (V.) διαθέτης (F.) [diadochiké tmematiké paroché] Sukzessivlieferung (F.) διαδικασία (F.) [diáthese] Affektion (F.) 284 διαδροµή (F.) διάδοχος (F. bzw.) διαζευκτική ευχέρεια (F.) [diazeuktiké enoché] Alternativobligation (F.) της πτώχευσης [diadikasía tes ptócheuses] Konkursverfahren (N.) [diadíktyo] Internet (N.

) διακινδύνευση (F.) [diakosmetiké episkeué] Schönheitsreparatur (F. Disposition (F.) διαιτητικό δικαστήριο (Ν.).) ζωής [diakindýneuse zoés] Lebensrisiko (N.) διακοπές (F.) [diaitetikós pragmatognómonas] Schiedsgutachter (M. Schied (M.) διακινούµαι [diakinúmai] umlaufen.) των εργασιών της εκµετάλλευσης [diakopé ton ergasión tes ekmetálleuses] Betriebsstörung (F.) διακριτική µεταχείριση (F.).) διακριτικό στοιχείο (N. abrechnen.) [diakéryxe] Deklaration (F.) διαιτητής (F.Pl.) διαιτητικός πραγµατογνώµονας (M.) διάκριση (F. Abwicklung (F.) [diakopé] Abbruch (M.). unterscheiden διάκριση (F.).) διαλυτική αίρεση (F. Resolutivbedingung (F.) [diakritikó stoicheío] Merkmal (N.) διακοπή (F.) της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας [diakindýneuse tes aspháleias tes odikés kyklophorías] Verkehrsgefährdung (F.) [diaitetés] Schiedsfrau (F.)] Ferien (F. Unterbrechung (F. Zerfall (M. teilen διαιτησία (F.) [diakindýneuse] Gefährdung (F. verrechnen διακανονισµός (M.) [diakekriméne apópeira] qualifizierter Versuch (M.) διακρατικός [diakratikós] zwischenstaatlich διακρίνω [diakríno] distinguieren (im Verfahrensrecht bezüglich einer älteren Entscheidung unterscheiden). Verfall (M. Schiedsrichter (M.). Unterschied (M. Lösung (F.).) [diáleimma] Pause (F. Einrichtung (F.).) διακανονίζω [diakanonízo] abfertigen.) [diakónissa] Diakonin (F.) διακινδυνεύω [diakindyneúo] gefährden διακίνηση (F.) διάλογος (M.) [diákrise] Diskriminierung (F.) des Verfahrens διακοπή (F.).) διακεκριµένο έγκληµα (N.) Βορρά-Νότου [diálogos Borrá-Nótu] Nord-Süd-Dialog (M.) [diákonos] Diakon (M.).) διαιτητική πραγµατογνώµονας (F.).).) διακοπή (F.) διακίνηση (F.).Pl.) [diakoínose] Note (F.).) [diaitesía] Arbitrage (F. Unterscheidung (F.) [diakanonismós] Abfertigung (F.).) διαλύοµαι [dialýomai] zerfallen (V.) [diaitetiké pragmatognómonas] Schiedsgutachterin (F.).).) [diakopés (F. Sistierung (F.) καταχώρησης φακέλου [diakritikó katachóreses phakélu] Aktenzeichen (N.) διακοπή (F.).) εξουσιών [diákrise exusión] Gewaltenteilung (F.) [diakekriméno énklema] qualifizierte Straftat (F. abwickeln. Pl.) εµπορευµάτων [diakínese emporeumáton] Warenverkehr (M.) διακόπτης (M.) της συµβίωσης [diakopé tes symbíoses] Getrenntleben (N. Urlaub (M.) [diakritiké metacheírise] Diskriminierung (F.) [diakínese] Umlauf (M. verkehren διακοίνωση (F. Schwangerschaftsunterbrechung (F. Rücksicht (F.) προόδου δίκης [diakopé proódu díkes] Stillstand (M. Distinktion (F.) .).) [diályse] Abbruch (M. disponieren.) διάλυση (F.) διακόπτοντας [diakóptontas] unterbrechend διακόπτω [diakópto] abbrechen.) διακόνισσα (F. Verkehr (M.) διαιτητική απόφαση (F.) διαλαθών [dialathón] entgangen διάλειµµα (N.). Bruch (M. unterbrechen διακοσµητική επισκευή (F.) διακριτικό (N.). Schiedsrichterin (F. einrichten.).).) διαιτητικό δικαστήριο (N. Diakonisse (F.). Risiko (N.) διαλυτική αίρεση διάκονος (M.) διακινδύνευση (F.) διακεκριµένη απόπειρα (F. schlichten.) της έγγαµης ζωής [diakopé tes éngames zoés] Trennung (F.) της εγκυµοσύνης [diakopé tes enkymosýnes] Schwangerschaftsabbruch (M.) [diaitetés] Schiedsmann (M.) [diaitetikó dikastério] Schiedsgerichtshof (M.) [diaitetikó dikastério] Schiedsgericht (N. dividieren. Schiedshof (M. Auflösung (F.) διακοπή (F.) [diaitetiké apóphase] Schiedsspruch (M.285 διαιρώ [diairó] abteilen.) [diakanonismós] Begleichung (F.) διαιτητής (M.) [dialytiké aírese] auflösende Bedingung (F.) διακήρυξη (F.) διακανονισµός (Μ.) διακοπή (F.) [diakóptes] Schalter (M.).) διακινδύνευση (F.

) οικοδοµής [diaplastikó dikaíoma oikodomés] Baugestaltungsrecht (N.). Streitigkeit (F. Verklappung (F.) συναλλαγµατικής [diamartýrese synallagmatikés] Wechselprotest (M.) διάµεσο (N.) διανοµή (F. Teilung (F.) διαπράξας (M.) διανοµή (F.).) [diamoné] Aufenthalt (M.) διαπραγµατεύσιµο χρεόγραφο (N. auseinandersetzen.) διανοητική πάθηση (F. verhandeln διαπραγµατεύοµαι την αγορά [diapragmateúomai ten agorá] feilschen διαπραγµάτευση (F.) [diamórphose] Gestaltung (F.) διαµαρτυρία (F.) [diamesolabétria] Schlichterin (F.) [diamesolábese] Vermittlung (F.) διαµεσολάβηση (F.).).).) διαπλαστικό δικαίωµα (N. verteilen διανοητική ανεπάρκεια (F. Auseinandersetzung (F.) εσχάτη προδοσία [diapráxas escháte prodosía] Hochverräter (M.) διαµαρτύροµαι [diamartýromai] einreden.).) [diapragmateúsimo chreógrapho] begebbares Wertpapier (N.). Vermittlerin (F.) διαπλαστική απόφαση (F.) διαπραγµατεύσιµος [diapragmateúsimos] begebbar διαπραγµατευσιµότητα (F. Handel (M.) περιουσίας [dianomé periusías] Splitting (N.) για ελάττωµα [diamartyría gia eláttoma] Mängelrüge (F.) [diamesolabetiké epitropé] Vermittlungsausschuss (M.) [diapísteuse] Akkreditierung (F. Idiotie (F.) διαµεσολαβητική επιτροπή (F. protestieren.) για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας [diapragmáteuse gia sýnapse syllogikés sýmbases ergasías] Tarifverhandlung (F.) [dianoetiké páthese] Geisteskrankheit (F.).) [diámeso] Medium (N. Ausgabe (F.) [diaplastiké apóphase] Gestaltungsurteil (N.) [diaplastikó dikaíoma] Gestaltungsrecht (N.) διαπλαστικό δικαίωµα (N.) [diapragmateusimóteta] Begebbarkeit (F.) διαµέρισµα (N. Protest (M.) διαπραγµάτευση (F. Streit (M. lösen διαµαρτύρηση (F.) [diáplase] Gestaltung (F.).).) [dianomé] Aufteilung (F.Pl. Wohnung (F. Pl.).) διαµορφώνω [diamorphóno] ausbilden διαµόρφωση (F.)] Beglaubigungsschreiben (N.) [diapragmáteuse] Begebung (F.) [diamesolabetés] Schlichter (M.) διαµονή (F.).) διαπράττουσα (F.διαλυτικός διαλυτικός [dialytikós] auflösend.) [diapístose] Feststellung (F.) διάπλαση (F.) [diamérisma] Departement (N.) διαπιστεύω [diapisteúo] akkreditieren διαπιστώνω [diapistóno] feststellen διαπίστωση (F.) διανεµητική διάταξη (F.) διαµεσολαβήτρια (F.) [diápraxe] Begehung (F.) [diametakómise] Durchgang (M.) διαπαιδαγωγώ [diapaidagogó] erziehen διαπίστευση (F.) διαπράξασα (F.) διάπραξη (F. Transit (M.) διαπραγµατεύοµαι [diapragmateúomai] begeben (V.) διανεµητός [dianemetós] teilbar διανέµω [dianémo] aufteilen. einsprechen.) για την εύρεση κατοικίας [diamesolábese gia ten eúrese katoikías] Wohnungsvermittlung (F.) [dianoetiké anepárkeia] Geistesschwäche (F.) [diaplastiké agogé] Gestaltungsklage (F. verklappen διαµάχη (F.) [diapaidagógese] Erziehung (F. handeln.) διαπιστευτήρια (N.) διαµεσολάβηση (F.) [diapisteutério] Akkreditiv (N.) διαµαρτυρία (F.).) της οικοσκευής [dianomé tes oikoskeués] Hausratsteilung (F. ausgeben.).) (engl.) [dianemetiké diátaxe] Teilungsanordnung (F.). verüben διαπράττω ανθρωποκτονία [diaprátto anthropoktonía] morden . resolutiv διαλύω [dialýo] auflösen. Handeln (N.) [diamartyría] Einspruch (M. Verhandlung (F.) διαµεσολαβώ [diamesolabó] vermitteln διαµετακοµίζω [diametakomízo] durchgehen.) [diapisteutéria (N.) εσχάτη προδοσία [diapráxasa escháte prodosía] Hochverräterin (F.).). Vertrieb (M.) διαπράττω [diaprátto] begehen. Vermittler (M. Verübung (F.) διαπλαστική αγωγή (F.) ληστεία µε φόνο [diapráttusa lesteía me phóno] Raubmörderin (F.).) διαπιστευτήριο (N.) 286 διαπαιδαγώγηση (F.) διανοµή (F.Pl. überführen διαµετακόµιση (F.) διαµεσολαβητής (M.) [diamáche] Händel (M.

).).) [diarkés énklema] Dauerdelikt (N.) γνωµών [diástase gnomón] Meinungsverschiedenheit (F. Verordnung (F.) [diasýndese] Verbund (M.) για τη συσκευασία [diátaxe gia te syskeuasía] Verpackungsverordnung (F.) [diasyrmós] Verunglimpfung (F.) διατακτικό (N.) [diastrophé] Perversität (F. Zusicherung (F.) διάρκεια (F. verordnen διατακτική (F.).) κόµµατος [diáspase kómmatos] Splitting (N. Lieferschein (M.) διαστίζω [diastízo] punktieren διαστροφή (F.) [diasáphese] Anmeldung (F.).) ψήφου [diáspase pséphu] Splitting (N.).) διάσκεψη (F.) διαρκής εντολή (F.) πιστώσεων [diasphálise pistóseon] Kreditsicherung (F.) [diátagma] Dekret (N.) αξίας [diasphálise axías] Wertsicherung (F. Vorschrift (F.) για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία [Diáskepse gia ten Aspháleia kai te Synergasía] Konferenz (F. Maßregel (F.) πληρωµής [diatagé pleromés] Mahnbescheid (M.) της ανασταλτικής ενέργειας [diatagé tes anastaltikés enérgeias] Anordnung (F.) [diaskorpismós] Dekonzentration (F.) διάστηµα (N.) διατάζω [diatázo] anordnen. Edikt (N.) [diataktiké] Gutschein (M.) διάρκεια (F. Befehl (M.) απόφασης [diataktikó apóphases] Tenor (M.) [diarchía] Dualismus (M. Vollstreckungsbescheid (M.). Erlass (M. Verfügung (F.) διάσπαση (F.) διαταγή (F.) für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE).) σύλληψης [diástema sýllepses] Empfängniszeit (F.) διαρκής [diarkés] dauernd. Ordnung (F. splitten διάσταση (F.) της απόφασης [diataktikó tes apóphases] Urteilsformel (F.) [diarréktes] Einbrecher (M.) διάταξη (F.).) [diáspase] Splitting (N.) διαρχικός [diarchikós] dualistisch διασαφηνίζω [diasaphenízo] aufklären.) εκτέλεσης [diatagé ektéleses] Vollstreckungsbefehl (M.) ληστεία µε φόνο [diaprátton lesteía me phóno] Raubmörder (M.) στρατιωτικής κυβέρνησης [diátagma stratiotikés kybérneses] Militärverordnung (F. Verfügung (F.). Order (F.) (engl.) [diastaúrose] Kreuzung (F. sicherstellen.) [diárrexe] Einbruch (M.). Weltraum (M. Sicherstellung (F.287 διαπράττω απιστία [diaprátto apistía] veruntreuen διαπράττω πληµµέληµα [diaprátto plemmélema] vergehen (sich vergehen) διαπράττων (Μ.) διαταγή (F.). Konferenz (F.) διασυρµός (M.) διαρχία (F.) [diátaxe] Bestimmung (F.) [diarkés krátese] Dauerarrest (M.) (engl. Sicherung (F.) ισχύος [diárkeia ischýos] Laufzeit (F. Erläuterung (F. Dissens (M.) .) διάταξη διασταύρωση (F.) διασώζω [diasózo] bergen διαταγή (F.) ασφάλειας [diátaxe aspháleias] Sicherheitsvorschrift (F.) διάσταση (F.) διασύρω [diasýro] verunglimpfen διασφαλίζω [diasphalízo] gewährleisten. sichern.) διαρκής κράτηση (F.) διατακτικό (N.) [diarkés enochiké schése] Dauerschuldverhältnis (N.) διάρρηξη (F.) [diatagé] Anordnung (F.).) διάταξη (F. Urteilstenor (M.) [diarkés periorismós] Dauerarrest (M.) [diarkés entolé] Dauerauftrag (M.) [diáskepse] Beratung (F.) διαρρήκτρια (F.) [diasphálise] Gewährleistung (F.). KSZE (F.).).) διασπώ [diaspó] brechen.) (engl.) διάσπαση (F.) διαρκές έγκληµα (N. zusichern διασφάλιση (F.) [diarréktria] Einbrecherin (F.) διασφάλιση (F. Aufklärung (F.).) διάταξη (F.) der aufschiebenden Wirkung διάταγµα (N.) διασφάλιση (F.) διαταγή (F.) διαρκής περιορισµός (M.).) διάστηµα (N.) διαρκώ [diarkó] dauern. ständig διαρκής ενοχική σχέση (F.) διασκορπώ [diaskorpó] dekonzentrieren διάσπαση (F.) [diástase] Abweichung. erläutern διασάφηση (F. währen διαρρήκτης (M.).) [diárkeia] Dauer (F.).) διάταγµα (N.) [diástema] Abstand (M.).) (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit) διασκορπισµός (M.).) ∆ιάσκεψη (F. Zahlungsbefehl (M.).) διασύνδεση (F.

) για τον σύντροφο ζωής [diatrophé gia ton sýntropho zoés] Unterhalt (M.) 288 διατροφή (F.) της κυριότητας [diatáraxe tes kyriótetas] Eigentumsstörung (F.) [diaphorá] Differenz (F.) διάφορα (N.Pl.) [diáphora (N.Pl.) [diatérese] Instandhaltung (F.).).) της συνείδησης [diatáraxe tes syneídeses] Bewusstseinsstörung (F.) δηµοσίου δικαίου [diaphorá demosíu dikaíu] öffentlichrechtliche Streitigkeit (F.) [diaphthorá] Korruption (F. Gefälle (N.) εµπιστοσύνης [diaphéron empistosýnes] Vertrauensinteresse (N. Taxe (F. erhalten (V. abgeben.) [diatarássusa] Störerin (F.) διάταξη (F. Ausdruck (M.) διαφηµιστικές δαπάνες (F.) διατάραξη (F.).) διατηρώ [diateró] aufbewahren.) [diaphéron] Interesse (N.) διαφέρον (N.) διατρέφω [diatrépho] ernähren. Formalität (F.) [diatáraxe] Störung (F.) [diatarásson] Störer (M.) διαφορά (F.διάταξη διάταξη (F.) ησυχίας [diatáraxe esychías] Ruhestörung (F.) διαφθείρω [diaphtheíro] korrumpieren διαφθορά (F.) διατάραξη (F.) διαφέρον (N.) διατάραξη (F.) της εκλογής [diatáraxe tes eklogés] Wahlbehinderung (F. Alimentation (F. ausdrücken.) του σκοπού [diatáraxe tu skopú] Zweckstörung (F. Gegensatz (M.) διαφέρον (N. Kost (F.) [diatýpose] Abfassung (F. Unterschied (M.) .) εκ νέου [diatýpose ek néu] Umdeutung (F.) διαφέρω [diaphéro] abweichen. Unterhalt (M.) διατάραξη (F.) διατάσσω [diatásso] befehlen.). Alimente (N.)] Verschiedenes (N.) διαφοροποιητική ρήτρα (F.) διάθεσης [diaphéron diátheses] Affektionsinteresse (N.) [diatímese] Tarif (M. instandhalten.). formulieren. Unterhalt (M. Formulierung (F. hegen.) διαφιλονικώ [diaphilonikó] abstreiten διαφορά (F.).) [diaphoropoietiké rétra] Differenzierungsklausel (F.).).) [diaphémise] Werbung (F.) µιας ηµέρας [diatrapezikó dáneio mias eméras] Tagesgeld (N. verfügen διατήρηση (F.) διαταράσσουσα (F.) [diatrophé] Aliment (N.) διαφέρον (N. unterhalten (V.) διατροφή (F.).) für den Lebensgefährten διατροφή (F.) διαφορετικός [diaphoretikós] verschieden (Adj.).) [diapháneia] Offenlegung (F. wahren διατίµηση (F.) τέκνου [diatrophé téknu] Kindesunterhalt (M.) µεταξύ των συζύγων [diatrophé metaxý ton syzýgon] Ehegattenunterhalt (M.) διατάραξη (F.Pl.) διατάραξη (F. Vorbringen (N.) διατυπώνω [diatypóno] abfassen.) εκπλήρωσης [diaphéron ekpléroses] Erfüllungsinteresse (N. Ernährung (F. Pfründe (F.) [diaphoropoíese] Differenzierung (F.Pl.) διατάραξη (F.) διαφοροποίηση (F.).) διαυγής [diaugés] klar διαφάνεια (F.).) [diaphemistikés dapánes (F. differieren διαφεύγω [diapheúgo] entgehen διαφηµίζω [diaphemízo] werben διαφήµιση (F.) διαφορά (F.) πλαίσιο [diátaxe plaísio] Rahmenvorschrift (F.) υπέρ το άρτιο [diaphorá ypér to ártio] Agio (N.) διαφορά (F.).) διατιµώ [diatimó] taxieren διατραπεζικό δάνειο (N.) νοµής [diatáraxe només] Besitzstörung (F.) διατύπωση (F.) της εκτέλεσης [diátaxe tes ektéleses] Vollstreckungsanordnung (F.) της κοινής ειρήνης [diatáraxe tes koinés eirénes] Landfriedensbruch (M.).). vorbringen διατυπώνω αντίρρηση [diatypóno antírrese] beanstanden διατυπώνω εκ νέου [diatypóno ek néu] umdeuten διατύπωση (F.) από το άρτιο [diaphorá apó to ártio] Disagio (N. fassen.).). unterhalten (V.) οικιακής ειρήνης [diatáraxe oikiakés eirénes] Hausfriedensbruch (M.) της κυριότητας [diatérese tes kyriótetas] Eigentumsvorbehalt (M.) διατάραξη (F.).) διαφορά (F.).). Saldo (M.) απόψεων [diaphorá apópseon] Meinungsverschiedenheit (F.) διατροφή (F.) διατήρηση (F.)] Werbungskosten (F. Streitigkeit (F.) διατάραξη (F. Fassung (F.) διαταράσσω [diatarásso] stören διαταράσσων (M.Pl.Pl.

verwesen (verwalten). wahren διαφωνία (F.) επιχείρησης [diacheiristés epicheíreses] Manager (M.).) διαφυλάσσω [diaphylásso] erhalten (V.) [Diethnés Emporikó Epimeletério] ICC (F. Verweserin (F.) tes periusías] Vermögenssorge (F.) ∆ιαφωτισµός (M.).) διαχειριστική καταπίστευση (F.) [diethnés demósio díkaio] Völkerrecht (N.) [didáktoras] Doktor (M.).). wirtschaften διαχείριση (F.) για την Ενο- . verwalten.) [diacheiristiké katapísteuse] Verwaltungstreuhand (F.289 διαφοροποιώ [diaphoropoió] differenzieren διάφορος [diáphoros] verschieden (Adj.) [Diethnés Dikastério] internationaler Gerichtshof (M.) διαχειρίζοµαι [diacheirízomai] administrieren.) διαχείριση (F.) περιουσίας [diacheirístria periusías] Vermögensverwalterin (F.) [didáktoras] Doktorin (F. Lehre (F.) (internationale Handelskammer). Instruktion (F.) εµπορικής πράξης για ίδιο λογαριασµό [diacheírise emporikés práxes gia ídio logariasmó] Eigengeschäftsführung (F.) διαχείρηση (F.) [Diaphotismós] Aufklärung (F. aussondern. Verwalter (M.) διαχειριστής (M.) διαχωρίζω [diachorízo] absondern.) [Diethnés Idiotikó Díkaio] internationales Privatrecht (N.) Αγοράς [Diethnés Eniaío Díkaio Agorás] internationales Einheitskaufsrecht (N.) διδάσκουσα (F.) [diaphonón] Dissident (M. abtrennen.) [dídaktra (N. Unterricht (M.).) διδάκτορας (M.) ∆ιεθνές Ιδιωτικό ∆ίκαιο (N.) διαχείριση (F.) [Diethnés Díkaio] internationales Recht (N.) διδακτορική διατριβή (F. dozieren.) διαχείριση (F.) διαχειριστής (M.) δίδακτρα (N.) ∆ιεθνές Ινστιτούτο διαχειρίστρια (F. trennen διαχωρισµός (M. internationale Handelskammer (F. aufteilen.) (ICC) ∆ιεθνές Ενιαίο ∆ίκαιο (N.) [diaphótise] Aufklärung (F.) [dídymos] Zwilling (M.) [diaphonía] Konflikt (M.) διαφωνών (M.).) διαχειριστικός [diacheiristikós] administrativ διαχειρίστρια (F. Wahrnehmung (F.) διαψεύδω επισήµως [diapseúdo episémos] dementieren διγαµία (F.) [diaphýlaxe] Wahrung (F.).). instruieren.).) περιουσίας [diacheírise periusías] Vermögensverwaltung (F.) [didaskalía] Doktrin (F.) ∆ιεθνές Ινστιτούτο (N.) διεθνές δίκαιο (N.) προµήθειας [diacheírise prométheias] Beschaffungsverwaltung (F.) διαχειρίστρια (F.)] Erziehungsgeld (N. abteilen.) [diacheiristés] Geschäftsführer (M. schulen.) [diachorismós] Aufteilung (F.) [diaphygón kérdos] entgangener Gewinn (M.).) για το ∆ίκαιο της Θάλασσας [Diethnés Dikastério gia to Díkaio tes Thálassas] internationaler Seegerichtshof (M.) και εκπροσώπηση (F.) διαφυγόν κέρδος (N.) σε ανώτατη σχολή [didáskon se anótate scholé] Dozent (M.) της περιουσίας [diacheírise kai ekprosópese (F. Verwaltung (F.) δίγαµος [dígamos] bigamisch διδάκτορας (F.) δίδω [dído] hingeben δίδω ως ενέχυρο [dído os enéchyro] verpfänden διεθνές δηµόσιο δίκαιο (N.) [didaktoriké diatribé] Dissertation (F.Pl.) διδασκαλία (F.) διαφυγών [diaphygón] entgangen διαφύλαξη (F.) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο (N.) ∆ιεθνές ∆ίκαιο (N.) [diacheírise] Administration (F. Geschäftsführung (F.) περιουσίας [diacheiristés periusías] Vermögensverwalter (M.) οµοσπονδιακών χρεών [diacheírese omospondiakón chreón] Bundesschuldenverwaltung (F. unterrichten διδάσκων (M.) [diaphonúsa] Dissidentin (F. Verweser (M.) διαχείριση (F.) [digamía] Bigamie. lehren.) δίδυµος (M.).) επιχείρησης [diacheirístria epicheíreses] Managerin (F.) διδάσκω [didásko] belehren. Doppelehe (F.) διαχειριστής (M.) διαφωτίζω [diaphotízo] aufklären διαφώτιση (F.) [diethnés díkaio] Völkerrecht (N. Aussonderung (F.) διαφωνούσα (F.). Verwalterin (F.Pl.) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο (N.) [diacheirístria] Geschäftsführerin (F.) ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (N.) σε ανώτατη σχολή [didáskusa se anótate scholé] Dozentin (F.

).) διεκδικήτρια (F.) διεθνής οργανισµός (M.) διερεύνηση (F. Ausführung (F.) [dienérgeia] Verrichtung (F.) [diekdíkese] Vindikation (F.) πειρατικής πράξης µε κρατική άδεια [dienérgeia peiratikés práxes me kratiké ádeia] Kaperei (F.) [diermenéas] Dolmetscherin (F. Beweisführung (F.) διεξαγωγή (F.) [diethnés diaitesía] internationale Schiedsgerichtsbarkeit (F.) [diekperaíose] Abfertigung (F.) προβαλλόντων δικαιώµατα [diénexe proballónton dikaiómata] Prätendentenstreit (M.) διενέργεια (F.) (Internationales Institut zur Vereinheitlichung des Privatrechts) ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (N.) σε αναπλήρωση [dienérgeia se anaplérose] Ersatzvornahme (F.).).) [diethnés sýmbase] Pakt (M.) διερµηνεύω [diermeneúo] dolmetschen διέρχοµαι [diérchomai] durchgehen διεστραµµένος [diestramménos] pervers . operieren.∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ποίηση του Ιδιωτικού ∆ικαίου [Diethnés Institúto gia ten Enopoíese tu Idiotikú Dikaíu] internationales Institut (N. Durchführung (F.) ∆ιεθνής Οργάνωση (F.) [Diethnés Nomismatikó Tameío] internationaler Währungsfonds (M. IWF (M.) (Internationaler Währungsfonds) ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (N.) διέλευση (F.) (IWF). Unidroit (N.) διεξαγωγή (F.) διενέργεια (F.) διεθνής [diethnés] international διεθνής διαιτησία (F.) διεκδικητής (M.) [diekdiketés] Prätendent (M.) ∆ιεθνής ‘Ενωση (F.) διεξαγωγή (F.).) απόδειξης [diexagogé apódeixes] Beweisaufnahme (F.) [diénexe] Disput (M.) για ίδιον λογαριασµό [dienérgeia gia ídion logariasmó] Selbsteintritt (M.).) Εργασίας [Diethnés Orgánose Ergasías] IAO (Internationale Arbeitsorganisation) ∆ιεθνής Οργάνωση (F.) διεθνής δικαιοδοσία (F.).).) διείσδυση (F.) Πολιτικής Αεροπορίας [Diethnés Orgánose Politikés Aeroporías] ICAO (International Civil Aviation Organization) διεθνής πρότυπος αριθµός (M. erledigen διεκπεραίωση (F.) ∆ιεθνής Οργάνωση (F.) διεξαγωγή (F.) [diethnés organismós] internationale Organisation (F.) για τα βιβλία [diethnés prótypos arithmós gia ta biblía] ISBN διεθνής σύµβαση (F.). Erledigung (F.) διενέργεια (F.) [diéleuse] Durchgang (M. Erörterung (F.) [diekdikétria] Prätendentin (F.) απογραφής [dienérgeia apographés] Inventur (F. forschen διερµηνέας (F.) [diereúnese] Ausforschung (F.) δίκης κατά ραδιούργο τρόπο [diexagogé díkes katá radiúrgo trópo] schikanöse Prozessführung (F. Untersuchung (F.) διενεργώ [dienergó] verrichten. Staatsvertrag (M.) διενέργεια (F.) διενέργεια (F. erörtern. vornehmen διενεργώ νεκροτοµή [dienergó nekrotomé] obduzieren διεξάγω [diexágo] abwickeln. Führung (F.) διεισδύω [dieisdýo] eindringen διεκδίκηση (F.) Αεροµεταφορέων [Diethnés ‘Enose Aerometaphoréon] IATA (F.) διερµηνέας (M.).) [diermenéas] Dolmetscher (M.) [diexagogé] Abwicklung (F. Beweiserhebung (F.) ∆ιεθνής Τράπεζα (F.) Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως [Diethnés Trápeza Anasynkrotéseos kai Anaptýxeos] Weltbank (F. durchführen. vermitteln διεξάγω δίκη [diexágo díke] prozessieren διεξαγωγή (F.).) διένεξη (F.) της δίκης [diexagogé tes díkes] Prozessführung (F.) [dieísdyse] Eindringen (Ν.) [diethnés dikaiodosía] internationale Zuständigkeit (F.) [Diethnés Poinikó Dikastério] internationaler Strafgerichtshof (M.) Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας [Diethnés Orgánose Enklematologikés Astynomías] Interpol (F.) διερευνώ [diereunó] ausforschen.) [diekdiketikó klerodótema] Vindikationslegat (N.) υποθέσεων [diexagogé ypothéseon] Geschäftsbesorgung (F.) διεκδικητικό κληροδότηµα (N.) zur Vereinheitlichung des Privatrechts (in Rom) (Unidroit).) διένεξη (F. Vornahme (F.) διεκδικώ [diekdikó] vindizieren 290 διεκπεραιώνω [diekperaióno] abfertigen.

) δίκαιο (N.) διευθυντής (M.) αστικής ευθύνης ατυχηµάτων [díkaio astikés euthýnes atychemáton] Unfallhaftpflichtrecht (N.291 διευθέτηση (F.) δίκαιο (N.) δεοντολογίας [díkaio deontologías] Standesrecht (N.) [dieuthyntikó stélechos] leitender Angestellter (M.) διεύθυνση (F.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) διευθέτηση (F.) δίκαιο (N.) δηµοσίων δρόµων [díkaio demosíon drómon] Straßenrecht (N.) [dieuthyntikó dikaíoma] Direktionsrecht (N. Jus (N.).) δίκαιο (N.) διεύθυνση (F.) διευθυντής (M.) διεύθυνση (F.) διευθυντής (M.) δίκαιο (N. Recht (N.) του δήµου [dieuthýntria tu dému] Stadtdirektorin (F. steuern διευθύνων [dieuthýnon] leitend διευθύνων υπάλληλος (M.) νεκρών ζώων [dieuthétese nekrón zóon] Tierkörperbeseitigung (F.) αρχιτεκτόνων [díkaio architektónon] Architektenrecht (N.) (Recht).) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) (abweichende δίκαιο Meinung eines Richters) διιστάµενος [diistámenos] abweichend δικάζω [dikázo] judizieren.) [dieuthýntria] Direktorin (F. Managerin (F.) δηµόσιας ασφάλειας [díkaio demósias aspháleias] Ordnungsrecht (N.) ακολασίας άλλων [dieukólynse akolasías állon] Kuppelei (F.) τοπικής αυτοδιοίκησης [dieuthyntés topikés autodioíkeses] Gemeindedirektor (M.) διεφθαρµένος [diephtharménos] korrupt δίζηση (F. beilegen. ordnen.) αγοράς [díkaio agorás] Kaufrecht (N.) διευθύντρια (F. schlichten διευθύνουσα υπάλληλος (F.) αναγκαστικής εκτέλεσης [díkaio anankastikés ektéleses] Zwangsvollstreckungsrecht (N.) αδικοπραξιών [díkaio adikopraxión] Deliktsrecht (N.) διαβατηρίων [díkaio diaba- .) [dieuthýnusa ypállelos] leitende Angestellte (F.) [dieuthyntés] Direktor (M.) δίκαιο (N. Manager (M.).).) [díkaio] ius (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) αναλογικής εκλογής [díkaio analogikés eklogés] Verhältniswahlrecht (N.). richten δίκαιη τιµή (F.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N. Beilegung (F.) δηµοσίου χρέους [díkaio demosíu chréus] Staatsschuldenrecht (N.) [dieukrínise] Klärung (F.) ίντερνετ [dieúthynse ínternet] domain (F.) περιφερειακής διοίκησης [dieúthynse periphereiakés dioíkeses] Landratsamt (N.) [dieuthétese] Abmachung (F.) δήµων [díkaio démon] Gemeinderecht (N.) αναχώµατος και φράγµατος [díkaio anachómatos kai phrágmatos] Deichrecht (N.) για τη διευθέτηση νεκρών ζώων [díkaio gia te dieuthétese nekrón zóon] Tierkörperbeseitigungsrecht (N.) διευθυντικό στέλεχος (N.) διευθυντικό δικαίωµα (N. Leitung (F.) ανάθεσης [díkaio anátheses] Vergaberecht (N.) δίκαιο (N.) για την προστασία των ανηλίκων [díkaio gia ten prostasía ton anelíkon] Jugendschutzrecht (N.) διευθύντρια (F.) του δήµου [dieuthyntés tu dému] Stadtdirektor (M.) ανωνύµων εταιριών [díkaio anonýmon etairión] Aktienrecht (N.) διευθυντικός [dieuthyntikós] leitend διευθύντρια (F.) διευκρινίζω [dieukrinízo] klären διευκρίνιση (F.) δίκαιο (N.).) δίκαιο (N.) διευκόλυνση (F.) εργασίας [dieuthýntria ergasías] Arbeitsdirektorin (F.) διευθυντής (M.) δίκαιο (N.) ανηλίκων [díkaio anelíkon] Jugendrecht (N.) δίκαιο (N.) τοπικής αυτοδιοίκησης [dieuthýntria topikés autodioíkeses] Gemeindedirektorin (F.) διευθύντρια (F.) διίσταµαι [diístamai] abweichen διιστάµενη άποψη (F.) δίκαιο (N.) εργασίας [dieuthyntés ergasías] Arbeitsdirektor (M.) [diistámene ápopse] abweichende Meinung (F.) [dízese] Vorausklage (F.) διευθετώ [dieuthetó] abmachen.) [díkaie timé] gerechter Preis (M.) [dieuthýnon ypállelos] leitender Angestellter (M.) [dieúthynse] Direktion (F.) διευθύνω [dieuthýno] leiten.) (lat.) ανταγωνισµού [díkaio antagonismú] Wettbewerbsrecht (N.) ακινήτων [díkaio akinéton] Grundstücksrecht (N.

) σύνταξης της οικονοµίας [díkaio sýntaxes tes oikonomías] Wirtschaftsverfassungsrecht (N.) της οµοσπονδίας [díkaio tes omospondías] Bundesrecht (N.) µισθώσεων [díkaio misthóseon] Mietrecht (N.) συλλογικών συµβάσεων εργασίας [díkaio syllogikón symbáseon ergasías] Tarifrecht (N.) σηµάτων [díkaio semáton] Markenrecht (N.) οικονοµικού κύκλου [díkaio oikonomikú kýklu] Kreislaufwirtschaftsrecht (N.) δίκαιο (N.) του τύπου [díkaio tu týpu] Presserecht (N.) σύνταξης [díkaio sýntaxes] Rentenrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) παραποµπής [díkaio parapompés] Verweisungsrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης [Díkaio Eyropaïkés ‘Enoses] Europäisches Unionsrecht (N.) του πολέµου [díkaio tu polému] Kriegsrecht (N.) οµίλων επιχειρήσεων [díkaio omílon epicheiréseon] Konzernrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) ευρεσιτεχνίας [díkaio euresitechnías] Patentrecht (N.) δίκαιο (N.) µισθώσεων του χώρου άσκησης του επιτηδεύµατος [díkaio misthóseon tu chóru áskeses tu epitedeúmatos] Gewerberaummietrecht (N.) πλαίσιο [díkaio plaísio] Rahmenrecht (N.) του προϋπολογισµού [díkaio tu proÿpologismú] Haushaltsrecht (N.) µεταφοράς επιβατών [díkaio metaphorás epibatón] Personenbeförderungsrecht (N.) δίκαιο (N.) της φιλοξενίας [díkaio tes philoxenías] Gastrecht (N.) εξόδων υπηρεσιακού ταξιδίου [díkaio exódon yperesiakú taxidíu] Reisekostenrecht (N.) ισολογισµού [díkaio isologismú] Bilanzrecht (N.) κοινοτήτων [díkaio koinotéton] Gemeinderecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) περιβάλλοντος [díkaio peribállontos] Umweltrecht (N.) του γάµου [díkaio tu gámu] Eherecht (N.) δίκαιο (N.) τηλεόρασης [díkaio teleórases] Fernsehrecht (N.) εξωτερικών συναλλαγών [díkaio exoterikón synallagón] Außenwirtschaftsrecht (N.) οδικής κυκλοφορίας [díkaio odikés kyklophorías] Straßenverkehrsrecht (N.) της πυγµής [díkaio tes pygmés] Faustrecht (N.) του αέρα [díkaio tu aéra] Luftrecht (N.) του οικονοµικού καθεστώτος [díkaio tu oikonomikú kathestótos] Wirtschaftsverfassungsrecht (N.δίκαιο teríon] Passrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) πνευµατικής δηµιουργίας [díkaio pneumatikés demiurgías] Urheberrecht (N.) δίκαιο (N.) 292 δίκαιο (N.) πολεοδοµικού σχεδιασµού [díkaio poleodomikú schediasmú] Bauplanungsrecht (N.) κινηµατογραφικών ταινιών [díkaio kinematographikón tainión] Filmrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) .) διοίκησης της εκπαίδευσης [díkaio dioíkeses tes ekpaídeuses] Bildungsverwaltungsrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) της θάλασσας [díkaio tes thálassas] Seerecht (N.) δίκαιο (N.) ευθύνης [díkaio euthýnes] Haftungsrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) της ενέργειας [díkaio tes enérgeias] Energierecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) κατοχής [díkaio katochés] Besatzungsrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν [díkaio synallagmatikés kai grammatíu eis diatagén] Wechselrecht (N.) του διαστήµατος [díkaio tu diastématos] Weltraumrecht (N.) δίκαιο (N.) της αγοράς [díkaio tes agorás] Marktrecht (N.) ∆ίκαιο (N.) δίκαιο (N.) θεάτρου [díkaio theátru] Theaterrecht (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) συµπράξεων επιχειρήσεων [díkaio sympráxeon epicheiréseon] Kartellrecht (N.

) δίκαιο (Ν.) δίκαιο (N.) [dikaiopraktiké búlese] Geschäftswille (M.) δικαιοδοσία (F.) [dikaiógrapho] Papier (N.).).) [dikaiodóchos] Rechtsnachfolger (M. entschuldigen.) των προσώπων [díkaio ton prosópon] Personenrecht (N.) χρήσης γης [díkaio chréses ges] Bodenrecht (N.) ανάπτυξης της πολεοδοµίας [díkaio anáptyxes tes poleodomías] Städtebauförderungsrecht (N.) δικαιοπρακτική ενοχή (F.) των συγκρούσεων [díkaio ton synkrúseon] Kollisionsrecht (N.) [dikaiopárochos] Rechtsvorgänger (M. Nachweis (M.) rebus sic stantibus (lat.) [dikaiología] Entschuldigung (F. Gerichtsbarkeit (F.) των δικαστικών εξόδων [díkaio ton dikastikón exódon] Kostenrecht (N.) δίκαιο (N.).) των µέσων µαζικής ενηµέρωσης [díkaio ton méson mazikés eneméroses] Medienrecht (N.) δικαιολογώ [dikaiologó] berechtigen.) [dikaiopraktiké anikanóteta] Geschäftsunfähigkeit (F.) δικαιοδόχος (F.) δίκαιο (N.) δικαιοδόχος (M. Fallrecht (N.) [dikaiopraxía] Rechtsgeschäft (N. Handlungsfähigkeit (F.) των ευρωπαϊκών κοινοτήτων [díkaio ton europaïkón koinotéton] Europarecht (N.) δικαιοπρακτική βούληση (F.) των νοµολογιακών περιπτώσεων [díkaio ton nomologiakón periptóseon] case-law (N.).293 δίκαιο (N.).) [dikaiologetikó] Beleg (M. Titel (M.) των συµβάσεων [díkaio ton symbáseon] Vertragsrecht (N.) [dikaiológese] Entschuldigung (F.) του κυρίου του αγροκτήµατος πάνω στους υποτελείς του [dikaiodosía tu kyríu tu agroktématos páno stus ypoteleís tu] Patrimonialgerichtsbarkeit (F.) χρηµατιστηρίων [díkaio chrematisteríon] Börsenrecht (N.) των Οµόσπονδων Κρατιδίων [díkaio ton Omóspondon Kratidíon] Landesrecht (N.) δικαιοπρακτικά ανίκανος [dikaiopraktiká aníkanos] geschäftsunfähig δικαιοπρακτική ανικανότητα (F. rechtfertigen δικαιοπάροχος (F.) δίκαιο (N.) (engl. Kompetenz (F. Zuständigkeit (F.) δίκαιο (N.) [dikaiodosía] Bann (M.) δίκαιο (N. Jurisdiktion (F. Rechtfertigung (F.) δικαιοπάροχος (M.) [dikaiodóchos] Rechtsnachfolgerin (F.).) δίκαιο (N.) των αξιογράφων [díkaio ton axiográphon] Wertpapierrecht (N.) δικαιολογητικός λόγος (M.) δικαιοπραξία (F.) δικαιολογηµένος [dikaiologeménos] berechtigt.) των επιτηδευµατιών [díkaio ton epitedeumatión] Gewerberecht (N.).) [dikaiologetikós lógos] Rechtfertigungsgrund (M. gerechtfertigt δικαιολόγηση (F.) δίκαιο (Ν.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) [dikaiopraktiké ikanóteta] Geschäftsfähigkeit (F.) διάθεσης [dikaiopraxía diátheses] Verfügungsgeschäft (N.) δίκαιο (Ν.) δίκαιο (N. δικαιοπραξία Geltungsbereich (M.) των ξένων [díkaio ton xénon] Fremdenrecht (N.) δικαιοπρακτική ικανότητα (F. Geschäftsgrundlage (F.) τροφίµων [díkaio trophímon] Lebensmittelrecht (N.) δικαιοπρακτικό θεµέλιο (N.) των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων [díkaio ton periusiakón schéseon ton syzýgon] Ehegüterrecht (N.) φωτογραφίας [díkaio photographías] Fotorecht (N.) των όπλων [díkaio ton óplon] Waffenrecht (N.) άυλων αγαθών [díkaio áylon agathón] Immaterialgüterrecht (N.) δικαιοδοσία (F.) [dikaiopraktikó themélio] clausula (F.) δίκαιο (N.) .) δίκαιο (N.).).) δικαιολογία (F.) δικαιόγραφο (N. Rechtfertigung (F.) [dikaiopraktiké enoché] rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis (N.) [dikaiopárochos] Rechtsvorgängerin (M.) [dikaiologetikó stoicheío] Rechtfertigungselement (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) δίκαιο (N.) των οδών [díkaio ton odón] Wegerecht (N.).).) των αλλοδαπών [díkaio ton allodapón] Ausländerrecht (N.) (Klausel der gleichbleibenden Verhältnisse).) δίκαιο (Ν.) δικαιολογητικό (N.) δικαιοπρακτικός [dikaiopraktikós] rechtsgeschäftlich δικαιοπραξία (F.) δικαιολογητικό στοιχείο (N.) δίκαιο (N.

) δικαίωµα (N.) ανάκλησης [dikaíoma anákleses] Widerrufsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαιούχος (F. Justiz (F.) δικαίωµα (N.) της παραχώρησης [dikaiúchos tes parachóreses] Konzessionär (M. Recht (N.) δικαίωµα (N.) άρνησης εκπλήρωσης της παροχής [dikaíoma árneses ekpléroses tes parochés] Leistungsverweigerungsrecht (N. Rechtspflege (F.) για τη νοµικά κατωχυρωµένη παροχή που απολαµβάνει ο γεωργός όταν παραχωρεί κτήµα σε διάδοχο [dikaíoma gia te nomiká katochyroméne paroché pu apolambánei o georgós ótan parachoreí ktéma se diádocho] Altenteilsrecht (N.) άρνησης µαρτυρίας [dikaíoma árneses martyrías] Zeugnisverweigerungsrecht (N.) καταπιστεύµατος [dikaiúchos katapisteúmatos] Nacherbe (M.) δικαίωµα (N.) [dikaiúchos] Berechtigter (M.) δικαίωµα (N.).) δικαιοχρησία (F.) δικαίωµα (N. Indossatin (F.) δικαιούχος (M.) δικαίωµα (N.) (Anfechtungsrecht im angloamerikanischen Recht) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) της νόµιµης µοίρας [dikaiúchos tes nómimes moíras] Pflichtteilsberechtigte (F.) [dikaíoma] Anrecht (N.) [dikaiosýne] Gerechtigkeit (F.) αφαίρεσης [dikaíoma aphaíreses] Wegnahmerecht (N.) δικαιούχος (F.) .) δικαίωµα (N.) της παραχώρησης [dikaiúchos tes parachóreses] Konzessionärin (F.) δικαιούµενος [dikaiúmenos] befugt δικαιούµενος διαπαιδαγώγησης [dikaiúmenos diapaidagógeses] erziehungsberechtigt δικαιούµενος ψήφου [dikaiúmenos pséphu] stimmberechtigt δικαιούχος (F.) δικαιούχος (M.) αντίστασης [dikaíoma antístases] Widerstandsrecht (N. Indossatar (M.) επικαρπίας [dikaiúchos epikarpías] Nießbrauchsberechtigter (M.) αλιείας [dikaíoma alieías] Fischereirecht (N.) δικαιούχος (F.) αυτοδιάθεσης [dikaíoma autodiátheses] Selbstbestimmungsrecht (N.) από σύµβαση [dikaiúchos apó sýmbase] Vertragspartnerin (F.) αγοραπωλησίας [dikaíoma agorapolesías] Kaufrecht (N.) άρνησης παροχής πληροφοριών [dikaíoma árneses parochés plerophorión] Auskunftsverweigerungsrecht (N.) δικαιούµενος (M.) δικαίωµα (N.) ψήφου [dikaiúmene pséphu] Wahlberechtigte (F.) δικαιούχος (M. Berechtigung (F.).) αυτοδικίας [dikaíoma autodikías] Selbsthilferecht (N.) άσκησης κυνηγίου [dikaíoma áskeses kynegíu] Jagdausübungsrecht (N.) ακύρωσης [dikaíoma akýroses] Anfechtungsrecht (N.) δικαιούχος (M.) άσκησης αγωγής [dikaíoma áskeses agogés] Klagebefugnis (F.) καταπιστεύµατος [dikaiúchos katapisteúmatos] Nacherbin (F.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) [díkaios pólemos] gerechter Krieg (M.) δικαίωµα (N.) δικαιούχος (M.) δικαίωµα (N.δικαιοπραξία δικαιοπραξία (F.) Franchise (F.) µε αντιπρόσωπο [dikaiopraxía me antiprósopo] Vertretergeschäft (N.).) αναφοράς στις αρχές [dikaíoma anaphorás stis archés] Petitionsrecht (N.) ασύλου [dikaíoma asýlu] Asylrecht (N.) δικαιοσύνη (F.) δικαίωµα (N.) δικαιούχος (F.) από σύµβαση [dikaiúchos apó sýmbase] Vertragspartner (M.) δικαιούχος (F.) δικαίωµα (N.) δικαιούχος (M.) 294 δικαίωµα (N.) από οπισθογράφηση [dikaiúchos apó opisthográphese] Indossatarin (F.) αυτοδιάλυσης [dikaíoma autodiályses] Selbstauflösungsrecht (N.) άρνησης κατάθεσης [dikaíoma árneses katátheses] Aussageverweigerungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δίκαιος [díkaios] gerecht δίκαιος πόλεµος (M.) απεργίας [dikaíoma apergías] Streikrecht (N.) δικαίωµα (N.).) αξίας [dikaíoma axías] Wertrecht (N.) της νόµιµης µοίρας [dikaiúchos tes nómimes moíras] Pflichtteilsberechtigter (M.).) δικαίωµα (N.) δικαιούχος (M.) [dikaiúchos] Berechtigte (F.) δικαιούµενη (F.) ψήφου [dikaiúmenos pséphu] Wahlberechtigter (M.).) αυτοπροσδιορισµού [dikaíoma autoprosdiorismú] Selbstbestimmungsrecht (N.) από οπισθογράφηση [dikaiúchos apó opisthográphese] Indossat (M.) δικαιούχος (F.) επικαρπίας [dikaiúchos epikarpías] Nießbrauchsberechtigte (F.

) επίσκεψης [dikaíoma epískepses] Besuchsrecht (N.) ενέχυρου υπέρ του δανειστή επί του κατασχεµένου πράγµατος [dikaíoma enéchyru ypér tu daneisté epí tu katascheménu prágmatos] Pfändungspfandrecht (N.) προσβολής [dikaíoma prosbolés] Anfechtungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) προαγοράς [dikaíoma proagorás] Vorkaufsrecht (N.) µεταβίβασης [dikaíoma metabíbases] Devolutionsrecht (N.) δικαίωµα (N.) κατάσχεσης ακινήτου [dikaíoma katáscheses akinétu] Grundpfandrecht (N.) παρακολούθησης [dikaíoma parakolútheses] Folgerecht (N.) λήψης [dikaíoma lépses] Bezugsrecht (N.) δικαίωµα (N.) ευθύνης [dikaíoma euthýnes] Haftungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) παροχής οδηγιών [dikaíoma parochés odegión] Weisungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) προσφυγής του εγκαλούντος [dikaíoma prosphygés tu enkalúntos] Klageerzwingungsverfahren (N. Nutzungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) εκδοτικό [dikaíoma ekdotikó] Copyright (N. Wohnungsrecht (N.) διανοµής [dikaíoma dianomés] Vertriebsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.).) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) διενέργειας έρευνας [dikaíoma dienérgeias éreunas] Enquêterecht (N.) οίκησης µερικού χρόνου [dikaíoma oíkeses merikú chrónu] Teilzeitwohnrecht (N.) επίσχεσης [dikaíoma epíscheses] Retentionsrecht (N.) ενέχυρου [dikaíoma enéchyru] Pfandrecht (N.) νοµής [dikaíoma només] Besitzrecht (N.) παραµονής [dikaíoma paramonés] Bleiberecht (N.) επί του προϋπολογισµού [dikaíoma epí tu proÿpologismú] Budgetrecht (N.) οίκησης [dikaíoma oíkeses] Wohnrecht (N.) δικαίωµα (N.).) δικαίωµα (N. Zurückbehaltungsrecht (N.) εξαγοράς [dikaíoma exagorás] Ablösungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) ιδιωτικής ασφάλισης [dikaíoma idiotikés asphálises] Privatversicherungsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) επερώτησης [dikaíoma eperóteses] Interpellationsrecht (N.) δικαίωµα (N.) πνευµατικής ιδιοκτησίας [dikaíoma pneumatikés idioktesías] Copyright (N.).) προστασίας του προσωπικού δεσµού του πνευµατικού δηµιουργού προς το έργο [dikaíoma prostasías tu prosopikú desmú tu pneumatikú demiurgú pros to érgo] Urheberpersönlichkeitsrecht (N.) προσδοκίας [dikaíoma prosdokías] Anwartschaftsrecht (N.) προνοµιακής ικανοποίησης [dikaíoma pronomiakés ikanopoíeses] Absonderungsrecht (N.) επιλογής [dikaíoma epilogés] Wahlrecht (N.) εκµετάλλευσης προστατευόµενης εφεύρεσης [dikaíoma ekmetálleuses prostateuómenes epheúreses] Lizenz (F.) προσωπικής επικοινωνίας .) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα δικαίωµα (N.) διατροφής [dikaíoma diatrophés] Unterhaltsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) παραποµπής [dikaíoma parapompés] Verweisungsrecht (N.) κάρπωσης [dikaíoma kárposes] Genussrecht (N.) έκδοσης κανονιστικών πράξεων [dikaíoma ékdoses kanonistikón práxeon] Satzungsrecht (N.) am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb δικαίωµα (N.) επανάκαµψης της κυριότητας στον αρχικό δικαιούχο [dikaíoma epanákampses tes kyriótetas ston archikó dikaiúcho] Heimfallsrecht (N.295 δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) εγγείου οφειλής µε χορήγηση τίτλου [dikaíoma engeíu opheilés me chorégese títlu] Briefrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) επί της εγκατεστηµένης και λειτουργούσας επιχείρησης [dikaíoma epí tes enkatesteménes kai leiturgúsas epicheíreses] Recht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) (Anfechtungsrecht im angloamerikanischen Recht) δικαίωµα (N.) επιµέλειας του προσώπου του τέκνου [dikaíoma epiméleias tu prosópu tu téknu] Sorgerecht (N.) δικαίωµα (N.

) του ανθρώπου [dikaíoma tu anthrópu] Menschenrecht (N.) δικαίωµα (Ν.) του κατόχου κατοικίας να εισέρχεται ή να παραµένει σ’ αυτή [dikaíoma tu katóchu katoikías na eisérchetai é na paraménei s’ auté] Hausrecht (N. Termin (M.) δικαστήριο (N.) φροντίδας [dikaíoma phrontídas] Pflegerecht (N.) πρωτοβουλίας [dikaíoma protobulías] Initiativrecht (N.) δικαστήριο (N.) δικαστήριο (N.).) της εκτέλεσης [dikastério tes ektéleses] Vollstreckungsgericht (N.) δήµου [dikastério dému] Gemeindegericht (N.) δικαστηριακή εκπρόσωπος (F.) του πολίτη [dikaíoma tu políte] Bürgerrecht (N.) δικαίωµα (N.) [dikasteriakós ekprósopos] Prozessagent (M.) χρήσης όπλων [dikaíoma chréses óplon] Waffenrecht (N.) δικαίωµα (N.).) δικαστήριο (N.) χρήσης [dikaíoma chréses] Nutzungsrecht (N.) πρόσβασης [dikaíoma prósbases] Zugangsrecht (N.) που εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής [dikastério pu exédose te diatagé pleromés] Mahngericht (N.) στον τόπο τέλεσης της πράξης [dikásimos ston tópo téleses tes práxes] Lokaltermin (M.) δικαίωµα (N.) νόµιµης µοίρας [dikaíoma nómimes moíras] Pflichtteilsrecht (N.) δικαστηριακή πρακτική (F.) δικαίωµα (N.) δικαστήριο (N. Wahlrecht (N.) ψήφου [dikaíoma pséphu] Stimmrecht (N.) [dikasteriaké ekprósopos] Prozessagentin (F.) αρµόδιο για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου [dikastério armódio gia ypothéseis oikogeneiakú dikaíu] Familiengericht (N.) ανηλίκων [dikastério anelíkon] Jugendgericht (N.) διενέργειας της µεταφοράς από τον παραγγελιοδόχο για ίδιο λογαριασµό [dikaíoma dienérgeias tes metaphorás apó ton parangeliodócho gia ídio logariasmó] Selbsteintrittsrecht (N.) am eigenen Bild δικαίωµα (N.) δικαίωµα (Ν.) δικάσιµος (F.) δικαστήριο (N.) δικαίωµα (N.) δικαιωµατικά [dikaiomatiká] de iure (lat.) του εκλέγειν [dikaíoma tu eklégein] aktives Wahlrecht (N.) της επιτροπείας [dikas- .) δικαστήριο (N.) δικαίωµα (N.δικαίωµα µε το τέκνο [dikaíoma prosopikés epikoinonías me to tékno] Umgangsrecht (N.) προτίµησης µίσθωσης [dikaíoma protímeses místhoses] Vormietrecht (N.) δικαστήριο (N.) δικαίωµα (N.) αρµόδιο για εκδίκαση διαφορών από µισθώσεις [dikastério armódio gia ekdíkase diaphorón apó misthóseis] Mietgericht (N.) σύνταξης [dikaíoma sýntaxes] Rentenrecht (N.) δικαίωµα (N.) στο όνοµα [dikaíoma sto ónoma] Namensrecht (N. Wahlberechtigung (F.) προστασίας [dikaíoma prostasías] Schutzrecht (N.) σωφρονισµού [dikaíoma sophronismú] Züchtigungsrecht (N.) κοινότητας [dikastério koinótetas] Gemeindegericht (N.) της διοίκησης [dikaíoma tes dioíkeses] Leitungsrecht (N.).).) πτωχεύσεων [dikastério ptocheúseon] Insolvenzgericht (N. Instanz (F.) [dikásimos] Gerichtstag (M.) του συνέρχεσθαι [dikaíoma tu synérchesthai] Versammlungsrecht (N.).) της προσωπικότητας [dikaíoma tes prosopikótetas] Persönlichkeitsrecht (N.).) [dikasteriaké praktiké] Gerichtsgebrauch (M.) δικαίωµα (N.) υπεισέλευσης [dikaíoma ypeiséleuses] Eintrittsrecht (N.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (Ν. Tagsatzung (F.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) υπαναχώρησης [dikaíoma ypanachóreses] Rücktrittsrecht (N.) [dikastério] Gericht (N.) δικαίωµα (Ν.) δικαίωµα (N.) δικαίωµα (N.) δικαστήριο (N.) δικαίωµα (Ν.) δικαστήριο (N.) δικαστηριακός εκπρόσωπος (M.) δικαίωµα (N.). Tribunal (N.) δικαστήριο (N.) δικαίωµα (Ν.) αρµόδιο για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης [dikastério armódio gia ypothéseis koinonikés asphálises] Sozialgericht (N.) διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας [dikastério diplomáton euresitechnías] Patentgericht (N. Gerichtshof (M.) δικαίωµα (N.) δικαστήριο (N.) δικαίωµα (N.) στην ίδια εικόνα [dikaíoma sten ídia eikóna] Recht (N.) (rechtlich) δικάσιµος (F.) προαγοράς [dikaíoma 296 proagorás] Retrakt (M.

) δικαστικό λειτούργηµα (N.) δικαστική απαγόρευση (F.) [dikastiké odós] Rechtsweg (M.) [dikastiké boétheia] Gerichtshilfe (F.) της υπόθεσης [dikastério tes ypótheses] Prozessgericht (N.) [dikastiké páredros] Gerichtsassessorin (F.).) δικαστής (F.) δικαστής (M.) [dikastiké kletéras] Gerichtsdienerin (F.) της προκαταρκτικής εξέτασης [dikastés tes prokatarktikés exétases] Ermittlungsrichterin (F.) δικαστήριο (N.) δικαστική παράδοση (F.) [dikastikó sóma] Richterschaft (F.) δικαστική αρχή (F.) [dikastikó télos] Prozessgebühr (F.)] Gerichtsferien (Pl.) [dikastiké exusía] Judikative (F.Pl.Pl.) δικαστικό τέλος (N.) δικαστική δολοφονία (F.) (EuGH) δικαστής (F.) δικαστική ερµηνεία (F.) επιβολής και διατήρησης της τάξης [dikastiká mésa (N.) epibolés kai diatéreses tes táxes] Ordnungsmittel (N.) δικαστικά έξοδα (N.) δικαστικό ταµείο (N.) [dikastiké arogé] δικαστικός Rechtshilfe (F.) δικαστική βοήθεια (F.) στο Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο [Dikastés sto Omospondiakó Syntagmatikó Dikastério] Bundesverfassungsrichter (M.).) [dikastiké ypállelos] Rechtspflegerin (F.297 tério tes epitropeías] Vormundschaftsgericht (N.) [dikastiké arché] Justizbehörde (F.) [dikastiké dolophonía] Justizmord (M.) [dikastiké enkatástase] Einantwortung (F.) δικαστικές διακοπές (F.) ανηλίκων [dikastés anelíkon] Jugendrichter (M.) δικαστικός [dikastikós] forensisch.) δικαστική αστυνοµία (F.) [dikastiké plerexusióteta] Prozessvollmacht (F.) δικαστική υπάλληλος (F.) ∆ικαστής (Μ.Pl. gerichtliche Verfügung (F.) [dikastiké eíspraxe] Justizbeitreibung (F.) δικαστική γραφέας (F.) δικαστική κλητήρας (F.) [dikastiké astynomía] Sitzungspolizei (F.) [dikastiká éxoda (N.) [dikastiké graphéas] Gerichtsschreiberin (F.) [dikastikó leitúrgema] Richteramt (N.) δικαστικά µέσα (N.) ∆ικαστής (F.) δικαστική συµπαράσταση (F.) της προκαταρκτικής εξέτασης [dikastés tes prokatarktikés exétases] Ermittlungsrichter (M.) δικαστικό σώµα (N.) δικαστική απόφαση (F.) της κληρονοµίας [dikastério tes kleronomías] Nachlassgericht (N. Judikat (N.) [dikastiké epimelétria] Gerichtsvollzieherin (F.) [dikastiké yperesía] Richteramt (N.) [dikastiké plerexúsios] Prozessbevollmächtigte (F.) δικαστήριο (N.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Dikastério ton Eyropaïkón Koinotéton] Europäischer Gerichtshof (M.) δικαστική εγκατάσταση (F. Prozesskosten (F.) δικαστής (F.) δικαστική κήρυξη (F.) δικαστική οδός (F.) δικαστική είσπραξη (F.) δικαστική αρωγή (F.Pl.) ανηλίκων [dikastés anelíkon] Jugendrichterin (F.) [dikastiké symparástase] Betreuung (F.Pl.) δικαστική εξουσία (F.) δικαστική διαδικασία (F.) [dikastiké apagóreuse] Entmündigung (F.) δικαστής (M.) [dikastés] Richter (M.)] Gerichtskosten (F.) [dikastiké antílepse] Entmündigung (F.Pl.) του ενδίκου µέσου [dikastério tu endíku mésu] Rechtsmittelgericht (N.) [dikastés] Richterin (F.) δικαστήριο (N.) δικαστική πάρεδρος (F.) δικαστική υπηρεσία (F.) του θανάτου [dikastiké kéryxe tu thanátu] Todeserklärung (F.) [dikastiké diadikasía] Gerichtsverfahren (N.) [dikastiké apóphase] Erkenntnis (F.) [dikastiké ermeneía] Rechtsprechung (F.) ∆ικαστήριο (N. gerichtlich.) δικαστική επιµελήτρια (F.Pl.Pl.).) δικαστική αντίληψη (F. richterlich .) δικαστής (M.) [dikastikés diakopés (F.) στο Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο [Dikastés sto Omospondiakó Syntagmatikó Dikastério] Bundesverfassungsrichterin (F.) δικαστική πληρεξούσιος (F.) [dikastiké parádose] Einantwortung (F.) [dikastikó tameío] Gerichtskasse (F.) δικαστική πληρεξουσιότητα (F.

Verfahrensrecht (N.) δικηγόρος (M.) δικτυακό χρήµα (N.) [dikographía] Akte (F.) [dikegorikó sóma] Rechtsanwaltschaft (F.) [dikastikós epimeletés] Gerichtsvollzieher (M.) δικαστικός συµβιβασµός (M.) δικαστικός πάρεδρος (M.) [dikonomiké katáchrese] Verfahrensmissbrauch (M.) συναλλαγµατικών και γραµµατίων [díke synallagmatikón kai grammatíon] Wechselprozess (M.) δικογραφία (F.) [diktyaké sýmbase] Netzvertrag (M.) κατά προσχώρηση [díke katá proschórese] Adhäsionsverfahren (N.) δικαστικώς [dikastikós] gerichtlich δίκη (F.).) δίκη (F.) αγωγής [dikógrapho agogés] Klageschrift (F.) δικηγορικός σύλλογος (M.) δίκη (F.) [dikastikós tókos] Prozesszins (M.) [dikonomiké taktiké] Prozesstaktik (F.) [dikegorikós sýllogos] Anwaltskammer (F.) [diktyakó chréma] Netzgeld (N.) κράτησης [dikastikós élenchos kráteses] richterliche Haftprüfung (F. verfahrensrechtlich δικτάτορας (F.).) [dikonomía] Prozessordnung (F.) δικαστικός υπάλληλος (M.) [dikógrapho] Schriftsatz (M.) δίκη (F.). Zustellungsbetreiber (M.).) δικαστικός τόκος (Μ.).) [díke] Gerichtsverfahren (N.) δικτάτορας (M.) δικηγόρος συµβολαιογράφος (M.).) κλήσης [dikógrapho kléses] Ladung (F.) δικονοµικός [dikonomikós] prozessual.) δικαστικός έλεγχος (M.) δικονοµική κατάχρηση (F.) δικονοµική τακτική (F.) δικηγόρος (F.δικαστικός γραφέας δικαστικός γραφέας (M. Rechtsanwältin (F.) [dikonomikó díkaio] Prozessrecht (N. Anwältin (F.) µεταξύ οργάνων του ιδίου νοµικού προσώπου [díke metaxý orgánon tu idíu nomikú prosópu] Organstreit (M.) δίκη (F.) [diktátoras] Diktatorin (F.) [dikegóros symbolaiográphos] Anwaltsnotar (M.) δικονοµική σύµβαση (F.).) [dikonomiké diátaxe] Verfahrensvorschrift (F.) δικηγόρος (M.) δικτατορία (F.) που χειρίζεται εκκρεµή υπόθεση [dikegóros pu cheirízetai ekkremé ypóthese] Prozessanwalt (M. Rechtsanwaltsvergütung (F.) [dikonomiké sýmbase] Prozessvertrag (N.).) δίκη (F.) [dikastikós symbibasmós] Prozessvergleich (M.) χωρίς την υποχρέωση παράστασης δικηγόρου [díke chorís ten ypochréose parástases dikegóru] Parteiprozess (M.) δίκη (F. Verfahren (N.) .) [dikegorikó sóma] Anwaltschaft (F.)-οδηγός [díke-odegós] Musterprozess (M.) δικόγραφο (N.) κατ’ έφεση [díke kat’ éphese] Berufungsverfahren (N.) δίκη (F.) [dikastikós ypállelos] Rechtspfleger (M.) [dikastikós plerexúsios] Prozessbevollmächtigter (M.) [dikegóros] Advokatin (F.) νοµικός σύµβουλος [dikegóros nomikós sýmbulos] Syndikusanwalt (M.) δικονοµικό δίκαιο (N.).) µαγισσών [díke magissón] Hexenprozess (M.) [dikastikós páredros] Gerichtsassessor (M.) δικηγορικό σώµα (N.) δικηγορικό σώµα (Ν.) δίκτυο (N.) δικηγόρος (M.) [dikegoriké amoibé] Anwaltsgebühr (F.) δικαστικός πληρεξούσιος (M.) δίκη (F.) [diktatoría] Diktatur (F.) [dikastikós graphéas] Gerichtsschreiber (M.) πιστωτικών τίτλων [díke pistotikón títlon] Urkundenprozess (M.) δικόγραφο (N.) δικαστικός συµπαραστάτης (M.) δίκη (F.) δικόγραφο (N.) [díktyo] Netzwerk (N. Anwalt (M. Rechtsanwalt (M.) µε υποχρεωτική σύµπραξη δικηγόρων [díke me ypochreotiké sýmpraxe dikegóron] Anwaltsprozess (M.) [diktátoras] Diktator (M.) που χειρίζεται εκκρεµή υπόθεση [dikegóros pu cheirízetai ekkremé ypóthese] Prozessanwältin (F.) 298 δικηγορική αµοιβή (F.) [dikastikós symparastátes] Betreuer (M.) δικονοµική διάταξη (F.) δίκη (F.) δικαστικός επιµελητής (M.) δίκη (F. Prozess (M.) γαµικών διαφορών [díke gamikón diaphorón] Eheprozess (M.) δικηγόρος (F.) [dikegóros] Advokat (M.)-υπόδειγµα [díke-ypódeigma] Musterprozess (M.) [dikastikós kletéras] Gerichtsdiener (M.) δικαστικός κλητήρας (M.) δικτυακή σύµβαση (F.) (2) (Herbestellung) δικονοµία (F.

).).) [dioiketiké diátaxe] Verwaltungsvorschrift (F.Pl.) [dioiketiké periphéreia] Distrikt (M.) [dioiketiké sýmbase] Verwaltungsvertrag (M.) διοικητική πράξη (F. Oktroi (N.) διοικητική δίκη (F.) της οικονοµίας [dioíkese tes oikonomías] Wirtschaftsverwaltung (F.) ενός επισκόπου [dioiketiké perioché enós episkópu] Bistum (N.) διοικητής (F.) διοίκηση (F.) διοικητής (F.) διοίκηση (F.)] Maut (F.) [dioíkese] Administration (F.) δηµόσιας επιχείρησης [dioíkese demósias epicheíreses] Regie (F.) διοίκηση (F.) διοικητική προσφυγή (F.) ξένων υποθέσεων [dioíkese xénon ypothéseon] Geschäftsführung (F.) των οµοσπονδιακών ενόπλων δυνάµεων [dioíkese ton omospondiakón enóplon dynámeon] Bundeswehrverwaltung (F.) διοικητής (M.).) διοίκηση (F.) µονάδας [dioiketés monádas] Kommandeur (M.) ohne Auftrag διοίκηση (F.) εταιρίας από τους εταίρους [dioíkese etairías apó tus etaírus] Selbstorganschaft (F.) διοικητική εντολή (F.) διοικητική κοινοποίηση (F.) [dioiketikó díkaio] Verwaltungsrecht (N.) της δικαιοσύνης [dioíkese tes dikaiosýnes] Justizverwaltung (F.) [dioiketiké prosphygé] Rekurs (M.) διοικητική παρανοµία (F.). Führung (F.) διοικητική σύµβαση (F.Pl.) διοικητική πράξη (F. Verwaltungsbehörde (F.) διοικητικό δίκαιο (N.) διοικητική διάταξη (F.) διοικητική διαδικασία (F. Verwaltung (F.) τάξης [dioiketiké arché táxes] Ordnungsbehörde (F.) της δικαιοσύνης Οµόσπονδου Κρατιδίου [dioíkese tes dikaiosýnes Omóspondu Kratidíu] Landesjustizverwaltung (F.) µονάδας [dioiketés monádas] Kommandeurin (F.) γενικής εφαρµογής [dioiketiké práxe genikés epharmogés] Allgemeinverfügung (F.) [dioiketiké entolé] Verwaltungsanordnung (F.) διοικητική διδασκαλία (F.) διοικητική µεταρρύθµιση (F.) διοικητική περιοχή (F.) .) [dioiketés] Gouverneurin (F. zweiseitig δίνω [díno] geben δίνω διάλεξη [díno diálexe] halten δίνω εντολή [díno entolé] anweisen δίνω ορισµό [díno orismó] definieren δίνω προκαταβολή [díno prokatabolé] anzahlen δίνω προτεραιότητα [díno proteraióteta] vorziehen δίνω πρωτοβουλία [díno protobulía] initiieren διόδια (N.). Gau (M.).) [dioiketiké paranomía] Verwaltungsunrecht (N.) διοίκηση (F.) [dioiketiké parachórese] Konzession (F.) [dioiketiké práxe] Verwaltungsakt (M.) διοικητική βεβαίωση (F.) [dioiketiké agogé] Verpflichtungsklage (F.299 διµερής [dimerés] bilateral.) [dioiketiké diadikasía] Verwaltungsverfahren (N. Leitung (F.) διοικητικό άδικο (N.) διοικητική πράξη (F.) διοίκηση (F.) διοικητική περιφέρεια (F.) διοικητικό δίκαιο διοικητική αρχή (F.) δικαστηρίων [dioíkese dikasteríon] Gerichtsverwaltung (F.) διοίκηση (F.) [dioiketiké ektélese] Verwaltungsvollstreckung (F. Landkreis (M.).) διοικητής (M.) [dioiketiké koinopoíese] Verwaltungszustellung (F.) διοίκηση (F.) διοίκηση (F.) για το κύρος της οποίας απαιτείται σύµπραξη του ιδιώτη [dioiketiké práxe gia to kýros tes opoías apaiteítai sýmpraxe tu idióte] mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt (M.) διοικητική εκτέλεση (F.) [dioiketiké díke] Verwaltungsprozess (M.) [dioiketiké arché] Administration (F.) [dioiketiké dikaiodosía] Verwaltungsgerichtsbarkeit (F.) της εκπαίδευσης [dioíkese tes ekpaídeuses] Bildungsverwaltung (F.) διοικητική αρχή (F.) διοικητική αγωγή (F.) [dioiketiké metarrýthmise] Verwaltungsreform (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [dioíkese Omóspondu Kratidíu] Landesverwaltung (F.) διοίκηση (F.) διοικητική δικαιοδοσία (F.) [dioiketiké bebaíose] Leistungsbescheid (M.) [dioiketikó ádiko] Verwaltungsunrecht (N.).) [dioiketiké didaskalía] Verwaltungslehre (F.) [dioiketés] Gouverneur (M.) διοικητική παραχώρηση (F. Regierungsbezirk (M.) [diódia (N.

) διπλωµατικές σχέσεις (F.) [dioiketikó epheteío] Verwaltungsgerichtshof (M.) δόγµα (N.) [diórthose] Berichtigung (F.) [dioiketikó dikonomikó díkaio] Verwaltungsprozessrecht (N.Pl.). regieren. Einsetzung (F. verwalten διολισθαίνω [diolisthaíno] gleiten διορθώνω [diorthóno] abhelfen.) διοικητικός [dioiketikós] administrativ διοικητικός κανόνας (M. Bestallung (F. nominieren διορισµένος [diorisménos] angestellt διορισµός (M.) διπλωµατική (F.) µε εξειδίκευση στο οικονοµικό δίκαιο [diplomatúchos dikegóros me exeidíkeuse sto oikonomikó díkaio] Diplom-Wirtschaftsjuristin (F.). Ernennung (F.) δισέλιδος [disélidos] zweiseitig δισταγµός (Μ.) διοικητικό ένδικο µέσο (N. ernennen.) [dioiketikó dikastério] Verwaltungsgericht (N.).) µε εξειδίκευση στο οικονοµικό δίκαιο [diplomatúchos dikegóros me exeidíkeuse sto oikonomikó díkaio] Diplom-Wirtschaftsjurist (M. berichtigen.) [diplé phorología] Doppelbesteuerung (F.) [dioiketikó epheteío] Oberverwaltungsgericht (N.).) διώρυγα (F. Doktrin (F.).) διπλωµατούχος δικηγόρος (M.) [diplomatikés schéseis (F.) [dioiketikó éndiko méso] Remonstration (F.) [diplótypo] Duplikat (N.) διώκω [dióko] nachstellen.) [dichotómese] Dichotomie (F.) διοικώ [dioikó] kommandieren.) [dióryga] Kanal (M.)] diplomatische Beziehung (F. korrigieren.) του δικαίου [dogmatiké tu dikaíu] Rechtsdogmatik (F.) των τεχνών [dioiketikó díkaio ton technón] Kunstverwaltungsrecht (N. Verbesserung (F.) διοικητικός καταναγκασµός (M.) [diplomátes] Diplomatin (F.) διορίζω [diorízo] anstellen.) διπλή φορολογία (F.) [diplomatiké] Diplomatik (F.) [dioiketikós katanankasmós] Verwaltungszwang (M.).) διοικητικό δικαστήριο (N. beiordnen.) δίπλωµα (N.) διπλωµατικός [diplomatikós] diplomatisch διπλωµατούχος δικηγόρος (F.) διπλωµάτης (M.) διόρθωση (F.) (Verwaltungsgerichtshof in Österreich) διοικητικό συµβούλιο (N.) [dioría] Termin (M.) διοικητικό εφετείο (Ν. Konfession (F.) [díploma] Diplom (N.) διπλή ονοµασία (F.) διοικητικό δίκαιο (N.) [Dogmatiké] Dogmatik (F.) ∆ογµατική (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [dioiketikó Epheteío Omóspondu Kratidíu] Landessozialgericht (N.) [diplé onomasía] Doppelname (M.) [dógma] Dogma (N.) [dioiketikó symbúlio] Verwaltungsrat (M.).) δοκιµάζοµαι [dokimázomai] bewähren .).) [diplé ithagéneia] Doppelstaatsangehörigkeit (F. einsetzen. bestellen.) διοικητικό τέλος (N.) διοικητικό εφετείο (N.) διπλή ιθαγένεια (F.) διοικητικό δικονοµικό δίκαιο (N. bestallen. Verwaltungsgerichtshof (M.).) διορία (F. verfolgen δίωξη (F.) διπλό [dipló] Doppelδιπλός [diplós] doppelt διπλότυπο (N.) ευρεσιτεχνίας [díploma euresitechnías] Patent (N. Vorstand (M.) 300 διορισµός (Μ.) δογµατική (F.διοικητικό δίκαιο διοικητικό δίκαιο (N.) [dioiketikós kanónas] Verwaltungsverordnung (F. Bestellung (F.) [distagmós] Zögern (N.). Zeugnis (N.) [diplomatía] Diplomatie (F. Korrektur (F.) διπλωµάτης (F.Pl.) [diplé asphálise] Doppelversicherung (F.) του πολιτισµικού τοµέα [dioiketikó díkaio tu politismikú toméa] Kulturverwaltungsrecht (N.) κτηµατικού βιβλίου [diórthose ktematikú biblíu] Grundbuchberichtigung (F.) µε δόλια µέσα [diorismós me dólia mésa] Anstellungsbetrug (M.) [dioiketikó télos] Verwaltungsgebühr (F.) δίπλωµα (N.) [díoxe] Rechtsverfolgung (F.) [diorismós] Anstellung (F. verbessern διόρθωση (F.) [diorismós] Beiordnung (F.) διορισµός (M.) [diplomátes] Diplomat (M.) δίπλα [dípla] Nebenδιπλή ασφάλιση (F.) διστάζω [distázo] zögern διττός [dittós] doppelt διχοτόµηση (F.).) διπλωµατία (F.) διοικητικό Εφετείο (N.

). Handeln (N.) δολοπλοκία (F. Rate (F.) δότρια (F.) [dyadismós] Dualismus (M. Übeltäter (M.) [dolophonía] Attentat (N. Stelle (F.) Franchising [dótes Franchising] Franchisegeber (M. Meuchelmörderin (F.) δράστης (M.).) δράστης (M.) δούκισσα (F.) δότρια (F. dolus (M.) [dúnai] Soll (N.) περίστασης [drástes perístases] Gelegenheitstäter (M.) δόλια αποφυγή (F.).) δυϊσµός (M.) (lat.).).) δράστης (F.). Killer (M.) δουλεία (F.) γραφείου [drástes grapheíu] Schreibtischtäter (M. List (F. mala fides (F.) δράστης (F.) δυαδικό σύστηµα (N.) δούναι (N. Weg (M.) [dyïsmós] Dualismus (M.) [dólia aposiópese] arglistiges Verschweigen (N. Killerin (F. Hinterlist (F.) [drapétes] Flüchtling (M.) δρόµος (M.) [drasterióteta] Tätigkeit (F. Servitut (F.) [dónti] Zahn (M.) [dótes] Spender (M.) [dólia apophygé] Erschleichen (N. δυνάµενος να αναγνωρισθεί Knechtschaft (F.).) δοκιµή (F.) δολοφονία (F.) δόντι (N.) δράστης (M. Wirkung (F.) [dyadikó sýstema] Zweispurigkeit (F.) (Arglist).) δρόµος (M.).) [Dukáto] Herzogtum (N.) δούκας (M. Handlung (F. Test (M.) [dólia ptócheuse] Krida (F.) δόκιµη µοναχή (F.) [drómos] Straße (F.) δυϊστικός [dyïstikós] dualistisch δυνάµει λειτουργήµατος [dynámei leiturgématos] kraft Amtes δυνάµει νόµου [dynámei nómu] kraft Gesetzes δυνάµενος να αναγνωρισθεί [dynámenos na anagnoristheí] erkennbar .) [dótria] Spenderin (F.) [duleúon akíneto] dienendes Grundstück (N.) [dúkissa] Herzogin (F.) [dolophónos] Attentäterin (F.) δράστης (F.) δράστης (M.) [dólos] Arglist (F.) Franchising [dótria Franchising] Franchisegeberin (F.) [duleía] Dienstbarkeit (F.) δουλεύον ακίνητο (N.) δράστης (F.301 δοκιµάζω [dokimázo] probieren δοκιµασία (F.). heimtückisch δόλια αποσιώπηση (F.) δολοφόνος (F.).).) [dólia paraplánese] arglistige Täuschung (F.).) δουλειά (F.).).) εκ πεποιθήσεως [drástes ek pepoithéseos] Überzeugungstäter (M.) από ένστικτο [drástes apó énstikto] Triebtäterin (F.) [doloplokía] Machenschaft (F. Meuchelmörder (M.) [dokimasía] Probe (F.).). Vorsatz (M.) δολιοφθορά (F.) εκ πεποιθήσεως [drástes ek pepoithéseos] Überzeugungstäterin (F.).) (Krida in Österreich) δόλιος [dólios] arglistig.) γραφείου [drástes grapheíu] Schreibtischtäterin (F.) δόλος (M.) [drástes] Täterin (F.). Mörderin (F.) δόλια πτώχευση (F.) [dókime monaché] Novizin (F. Übeltäterin (F.) (lat.) δότης (M.). Vorgehen (N.) [doliophthorá] Sabotage (F.).) για ιππασία [drómos gia ippasía] Reitweg (M.) [dolióteta] Heimtücke (F. Test (M.).).) [dúkas] Herzog (M.) [drástes] Täter (M.) δολοφονώ [dolophonó] meucheln.) [dóse] Gage (F.) [dókimos monachós] Novize (M.) δρακόντειος [drakónteios] drakonisch δραπετεύσας [drapeteúsas] flüchtig δραπετεύω [drapeteúo] ausbrechen.) δόση (F.) [dokimé] Probe (F. Hingabe (F. hinterlistig.) από ένστικτο [drástes apó énstikto] Triebtäter (M.) περίστασης [drástes perístases] Gelegenheitstäterin (F.) [duleiá] Geschäft (N.) µονής κατεύθυνσης [drómos monés kateúthynses] Einbahnstraße (F. morden δοµή (F.).) δράστης (F. Mörder (M.) δράση (F.) δολοφόνος (M.) δόλια παραπλάνηση (F.) δραστηριότητα (F.) δραστικός [drastikós] wirksam δρόµος (M.) δόκιµος µοναχός (M.) δράστης (M.) δότης (M.) ∆ουκάτο (N.).) [dráse] Aktion (F.) δόλια [dólia] dolos.) δυαδικός [dyadikós] zweispurig δυαδισµός (M. listig δολιότητα (F. fliehen δραπέτης (M.) [domé] Struktur (F.) [dólia epíteuxe] Erschleichen (N.) (Vorsatz). Meuchelmord (M.) [dolophónos] Attentäter (M.) δόλια επίτευξη (F.

) [doreán diábase] Freigang (M.) [dynamiké sýntaxe] dynamische Rente (F.).) [dynasteía] Dynastie (F.) [dynetikós émporos] Kannkaufmann (M.) δυσφηµιστικός [dysphemistikós] diffamierend ∆υτικοευρωπαϊκή ‘Ενωση (F.) [dystychía] Unglück (N.) δωσιδικία (F.) δυναµικός [dynamikós] dynamisch δυναστεία (F. Schenker (M.) δωροδοκία (F.).) δωροδοκία (F.) απόδειξης [dýname apódeixes] Beweiskraft (F. Unglück (N.) [doretés] Patron (M.) εργασίας [domátio ergasías] 302 Arbeitszimmer (N.) [dorodókos] Schmierer (M.) δυσφηµίζω [dysphemízo] diffamieren δυσφήµιση (F.) δωροδόκος (M.) [dynatóteta] Möglichkeit (F.) δυσκολία (F. WEU (F.) [Dýse] Westen (M.) δωρεά (F.) δύσκολος [dýskolos] schwer.) αιτία θανάτου [doreá aitía thanátu] Schenkung (F.) δωρεάν διάβαση (F.) δυνάστης (M.) [dorétria] Schenkerin (F. üble Nachrede (F.) ∆ύση (F. schwierig δυσµενής [dysmenés] diskriminierend δυσπιστία (F.) δυνητική συνείδηση (F.) [dosidikía] forum (N.) δυστυχία (F.) [dýse] Westen (M.) [dystýchema] Unfall (M.) von Todes wegen δωρεά (F.) δωρητήριο έγγραφο (Ν.) [dýskole períptose] Härtefall (M. Kraft (M.) δωρεά [doreá] umsonst.) (lat.) [doreodóchos] Schenkungsempfängerin (F.).).) δυνητικώς [dynetikós] fakultativ δύο [dýo] zwei δυσάρεστο (N. gratis δωρεάν αντίτυπο (N.) δύναµη (F.) [doretério éngrapho] Schenkungsurkunde (F. potentiell δυνητικός έµπορος (M.) (Westeuropäische Union) δυτικοευρωπαϊκός [dytikoeuropaïkós] westeuropäisch δωµάτιο (N.) δωσιδικία (F. schmieren δωροληψία (F. Rufmord (M.) δωροδοκία (F.) δυσάρεστος [dysárestos] übel δύση (F.) προθεσµίας [dynatóteta prothesmías] Betagung (F.) δηµοσίου υπαλλήλου [dorodokía demosíu ypallélu] Beamtenbestechung (F. Spende (F.) [dyspistía] Misstrauen (N.) δυνάστης (F.) δωρίζω [dorízo] schenken.) δυναµική σύνταξη (F. spenden.) δυνατότητα (F.).) δυνατότητα (F.) [dyskolía] Schwierigkeit (F.) άµεσης εκπλήρωσης [doreá ámeses ekpléroses] Handschenkung (F. Verleumdung (F.) δωρεά (F.). Nachrede (F.) [doreán antítypo] Freiexemplar (N.) επιλογής [dosidikía epilogés] Wahlgerichtsstand (M.) [dynetiké émporos] Kannkauffrau (F.).) [Dytikoeuropaïké ‘Enose] Westeuropäische Union (F.) δωρήτρια (F.) [dorolepsía] Bestechlichkeit (F.) δωροδοκία (F.) (Markt bzw.) δυνητική διάταξη (F.) εκλογέα [dorodokía eklogéa] Wählerbestechung (F.) [dynetiké diátaxe] Kannvorschrift (F.) δωρεά (F.) δύσκολη περίπτωση (F.) δωρεοδόχος (F.).) [dysáresto] Übel (N.) [ebdomáda] Woche (F.) δωρεοδόχος (M.) δύναµη (F.) δυνητικός [dynetikós] möglich.) [dynástes] Gewalthaber (M.) δωροδοκούµενος [dorodokúmenos] bestechlich δωροδοκώ [dorodokó] bestechen.) δωρητής (M.) [dysphémise] Diffamierung (F. Unglücksfall (M.) εβδοµαδιαίος [ebdomadiaíos] wöchentlich εβδοµαδιαίως [ebdomadiaíos] wöchentlich . Gerichtsstand (M.) [dýname] Gewalt (F.) [dóro] Geschenk (N.) ε εβδοµάδα (F.) δυστύχηµα (N.) (WEU). Gericht).) [dynástes] Gewalthaberin (F.) κατοχής [dýname katochés] Besatzungsmacht (F.δύναµη δύναµη (F.) βουλευτή [dorodokía buleuté] Abgeordnetenbestechung (F.) του αδίκου [dynetiké syneídese tu adíku] potentielles Unrechtsbewusstsein (N.) δυνητική έµπορος (F.) [doreá] Schenkung (F. verschenken δώρο (N.) οργάνων [doreá orgánon] Organleihe (F.) [doreodóchos] Schenkungsempfänger (M.).) [dorodokía] Bestechung (F.

).) κυριότητας του αυτοκινήτου [éngrapho kyriótetas tu autokinétu] Kraftfahrzeugbrief (M. Gewährleistung (F.)] Garantiegeschäft (N.).) στο βιβλίο µεταγραφών [engraphé sto biblío metagraphón] Grundbucheintragung (F.) εγγραφή (F.) [Ebraía] Jüdin (F.) έγγεια πίστωση (F.) [engraphé] Buchung (F.). gewährleisten.) εγγυητικές εργασίες (F.) έγγαµος [éngamos] ehelich εγγεγραµµένος [engegramménos] eingeschrieben.) [engoné] Enkelin (F.) [éngraphe aítese] Eingabe (F.Pl.) [éngraphos týpos] Schriftform (F.) εγγυήτρια (F.).303 Εβραία (F.) σε βιβλίο [engraphé se biblío] Bucheintragung (F.) [éngrapho] Dokument (N.) έγγραφο (N.) [Ebraíos] Jude (M.) εγγυητική υποχρέωση (F. einsetzen.) εγγυητής (M.) έγγραφο (N.) αναζήτησης [éngrapho anazéteses] Fahndungsschreiben (N. einstehen.) έγγραφο (N.) [engýteta] Nähe (F.) εις ολόκληρο [engýese eis olóklero] selbstschuldnerische Bürgschaft (F.) εγγυητική θέση (F.).) προειδοποίησης [éngrapho proeidopoíeses] Abmahnungsschreiben (N.).) στο µητρώο Πανεπιστηµίου [engraphé sto metróo Panepistemíu] Immatrikulation (F. Skript (N. Skriptum (N.) βίου [éngame koinonía bíu] eheliche Lebensgemeinschaft (F.) νοµιµοποίησης [éngrapho nomimopoíeses] Legitimationspapier (N.) µε χορήγηση τίτλου [éngeios opheilé me chorégese títlu] Briefgrundschuld (F.) εγγύηση (F.).) διορισµού [éngrapho diorismú] Ernennungsurkunde (F.) [éngraphe diadikasía] schriftliches Verfahren (N.) [engyetiké thése] Garantenstellung (F. Obligo (N.) έγγραφη αίτηση (F.Pl. Schriftlichkeit (F.) επικύρωσης [éngrapho epikýroses] Bestätigungsschreiben (N.) της δικαστικής οδού [engýese tes dikastikés odú] Rechtsweggarantie (F.) έγγειο βάρος (N.) του κράτους [engýese tu krátus] Staatsbürgschaft (F.). urkundlich έγγραφος τύπος (M. Gewähr (F.) έγερση (F. Garant (M.).) [engyetiké ypochréose] Garantenpflicht (F.) έγγαµη κοινωνία (F. eingetragen έγγεια περιοδική οφειλή (F.) εγγύηση (F.) εγγράφοµαι στο µητρώο Πανεπιστηµίου [engráphomai sto metróo Panepistemíu] immatrikulieren εγγράφοµαι συνδροµητής [engráphomai syndrometés] subskribieren έγγραφος [éngraphos] schriftlich.) εγγραφή (F.) υπέρ του ιδιοκτήτη [éngeios opheilé ypér tu idioktéte] Eigentümergrundschuld (F.).) έγγραφο (N. Garantin (F.) της σύµβασης [éngrapho tes sýmbases] Vertragsurkunde (F.) [éngeio báros] Reallast (F.) [engyétria] Bürgin (F.).) έγγραφο (N.) [éngeio chréos] Grundschuld (F.) [engyetikés ergasíes (F.) έγγειος οφειλή (F.) εγκαθιδρύω [enkathidrýo] verwirklichen εγκαθίσταµαι [enkathístamai] beziehen.) εγγονός (M.) [éngeia pístose] Realkredit (M.) εγγύς [engýs] nah εγγύτητα (F.) έγγειος ιδιοκτησία (F.) εγγυώµαι [engyómai] bürgen.) εγγονή (F.) [engýese] Aval (M.) εγγραφή (F.) εκχώρησης [éngrapho ekchóreses] Abtretungsurkunde (F.) [éngraphe énorke délose] Affidavit (N.) [éngeios idioktesía] Grundeigentum (N.) εγγύηση (F.) έγγειο χρέος (N.). Schreiben (N.).) έγγραφη ένορκη δήλωση (F. Kaution (F. einrichten.) [engonós] Enkel (M.) Εβραίος (M.) [éngeia periodiké opheilé] Rentenschuld (F. einweisen.) έγγραφο (N. Garantie (F.) έγγραφο (N. installieren .). Einschreibung (F.) [engyetés] Bürge (M.) εγγράφω [engrápho] buchen εγγράφως [engráphos] schriftlich εγγύηση (F. niederlassen εγκαθιστώ [enkathistó] einführen.) εγκαθιστώ έγγραφο (N.) εγγραφή (F.) έγγειος οφειλή (F.) της ποινικής αγωγής [égerse tes poinikés agogés] Anklageerhebung (F. Bürgschaft (F. verbürgen εγείρω [egeíro] erheben έγερση (F. garantieren.) έγγραφη διαδικασία (F.) έγγραφο (N.) [égerse] Erhebung (F. Urkunde (F.

). weihen εγκαλούσα (F.) εγκατάσταση (F.) έγκληµα (N.) έγκληµα (N.) καθ’ έξη [enklematías kath’ éxe] Gewohnheitsverbrecher (M.Pl.) πολέµου [énklema polému] Kriegsverbrechen (N.) διακινδύνευσης [énklema diakindýneuses] Gefährdungsdelikt (N.) εγκατάλειψη (F. Einführung (F.).) εγκληµατίας (M.). Verbrecher (M.). Installation (F.) εγκατάσταση (F.) κατά της περιουσίας [énklema katá tes periusías] Vermögensdelikt (N.) συγκεκριµένης διακινδύνευσης [énklema synkekriménes diakindýneuses] konkretes Gefährdungsdelikt (N.).).) έγκληµα (N.).) τέλεσης [énklema téleses] Begehungsdelikt (N.) εγκεκριµένος [enkekriménos] genehmigt εγκεφαλικός θάνατος (M.) της κυριότητας [enkatáleipse tes kyriótetas] Eigentumsaufgabe (F.) [enklematías] Delinquent (M. initiieren.). Einsperren (N.) έγκληµα (N.) [enkatáleipse] Abandon (M. Verbrechen (N. Aufgabe (F. Einsetzung (F.) έγκληµα (N.) έγκληµα (N. Einweisung (F.).) εγκατεστηµένος [enkatesteménos] ansässig εγκεκριµένο κεφάλαιο (N.) [énkleise] Einschließung (F. Straftäterin (F.) παράλειψης [énklema paráleipses] Unterlassungsdelikt (N.) εγκλεισµός (M.) χωρίς αποτέλεσµα [énklema chorís apotélesma] Tätigkeitsdelikt (N.) αµέλειας [énklema améleias] 304 Fahrlässigkeitsdelikt (N. Straftäter (M.) καθαρισµού λυµάτων [enkatástase katharismú lymáton] Kläranlage (F. Preisgabe (F.) εγκληµατίας (F.) αφηρηµένης διακινδύνευσης [énklema aphereménes diakindýneuses] abstraktes Gefährdungsdelikt (N.) [enkaínia (N.) [enkalón] Privatkläger (M.).) [enképhalos] Gehirn (N.) εγκέφαλος (M.).).) εγκληµατήσας [enklematésas] straffällig εγκληµατίας (F.). Niederlassung (F.) [enkalúsa] Privatklägerin (F.) που διαπράχθηκε στο εξωτερικό [énklema pu diapráchtheke sto exoterikó] Auslandsdelikt (N.) εγκατάσταση (F. verwahrlosen εγκαταλείπω νοµή κινητού [enkataleípo nomé kinetú] derelinquieren εγκατάλειψη (F.) κληρονόµου [enkatástase kleronómu] Erbeinsetzung (F.) έγκληµα (N.) έγκληµα (N.) εγκαινιάζω [enkainiázo] eröffnen.) έγκληµα (N.) έγκληµα (N.) .) εγκαταλειµµένος [enkataleimménos] herrenlos εγκαταλείπω [enkataleípo] abandonnieren.) βλάβης [énklema blábes] Verletzungsdelikt (N.) εσχάτης προδοσίας [énklema eschátes prodosías] Majestätsverbrechen (N.) στη νοµή [enkatástase ste nomé] Besitzeinweisung (F.) έγκληµα (N.).εγκαθιστώ δικαστικά εγκαθιστώ δικαστικά [enkathistó dikastiká] einantworten εγκαίνια (Ν.).) εγκατάλειψη (F.) καθ’ έξη [enklematías kath’ éxe] Gewohnheitsverbrecherin (F.) [enkephalikós thánatos] Hirntod (M.) έγκληµα (N.). Straftat (F.) εγκαλών (M.) επιχείρησης [enkatástase epicheíreses] Betriebsanlage (F.) [énklema] Delikt (N.) έγκλειση (F.) εγκλείω [enkleío] einsperren έγκληµα (N.) [enkatástase] Anlage (F. Krimineller (M.) έγκληµα (N.).) σχετικό µε το νόµισµα [énklema schetikó me to nómisma] Münzdelikt (N.).Pl.) που διώκεται µετά την έγκληση του παθόντος [énklema pu dióketai metá ten énklese tu pathóntos] Antragsdelikt (N.) έγκληµα (N. Verwahrlosung (F.).) της νοµής κινητού [enkatáleipse tes només kinetú] Dereliktion (F.) έγκληµα (N.)] Eröffnung (F.) [enklematías] Delinquentin (F.). Ansässigkeit (F. verlassen (V. Hirn (M.) έγκληµα σε κατάσταση µέθης [énklema se katástase méthes] Rauschtat (F.) εγκατάσταση (F.) τύπου [énklema týpu] Pressedelikt (N.) εγκληµατίας (M. preisgeben.) [enkekriméno kephálaio] genehmigtes Kapital (N.) έγκληµα (N.) τελούµενο υπό την επίδραση οινοπνεύµατος [énklema telúmeno ypó ten epídrase oinopneúmatos] Alkoholdelikt (N.) εγκατάσταση (F. Einrichtung (F.). Verbrecherin (F. Einstand (M.) σε στρατόπεδο [enkleismós se stratópedo] Internierung (F.

) εδαφική µεταρρύθµιση (F. Land (N.).) του κατηγορουµένου [edólio tu kategoruménu] Anklagebank (F.) [enkýklios] Enzyklika (F.) έγκριση (F.) εδώλιο (N.) [edaphikós phóros] Grundsteuer (F.) κατοικίας [édra katoikías] Wohnsitz (M.) [enklematologiké statistiké] Kriminalstatistik (F.) εγχώριος [enchórios] einheimisch.) εγχείρηση (F.).Pl.) [ethniké syneídese] Nationalbewusstsein (N. inländisch εδαφική δικαιοδοσία (F.) έγκληση (F.) αξιωµατούχου [édra axiomatúchu] Residenz (F.) εθελόντρια (F.).) [enkyróteta] Gültigkeit (F.) έγκριση (F. Straffälligkeit (F. Gewohnheit (F.) [enkymosýne] Schwangerschaft (F.).) επί ζώντος ζώου χωρίς νάρκωση [encheírese epí zóntos zóu chorís nárkose] Vivisektion (F.) εγκρίνω [enkríno] bewilligen.) έδρα (F.) [encheirídio] Handbuch (N.) εργασίας [énkrise ergasías] Arbeitsbewilligung (F.) εδαφική κυριαρχία (F.) εγχείριση (F.) έγκυος [énkyos] schwanger έγκυρος [énkyros] gültig εγκυρότητα (F.) εδαφικός φόρος (M.) εγχαρτωµένο ενοχικό δικαίωµα (N.) [encheírema] Unternehmen (N.).) εγκωµιάζω [enkomiázo] verherrlichen εγκωµιασµός (M. Strafantrag (M.) [enklematologiké prógnose] Kriminalprognose (F.) εθισµός (M.) εθνική συνείδηση (F. Observanz (F.) [énklese] Privatklage (F.) [edaphiké kyriarchía] Gebietshoheit (F.) enórkon] Geschworenenbank (F.) έγκριση (F.) χερσαίας συγκοινωνίας [énkrise chersaías synkoinonías] Bodenverkehrsgenehmigung (F. Genehmigung (F.) εδαφονόµιο (N.) έγκριση (F.Pl.) [édra] Sitz (M. kriminell. heimisch.) [édaphos] Boden (M.) [edaphiké metarrýthmise] Bodenreform (F.) έγκριση (F.) εθιµικό δίκαιο (N. Territorium (N. Kriminologie (F.) [ethimikó díkaio] Gewohnheitsrecht (N. Sitte (F.) έδαφος (N.) ανηλίκων [enklematikóteta anelíkon] Jugendkriminalität (F.) [ethelontés] Volontär (M.) [enklematología] Kriminalistik (F.) εθιµικός [ethimikós] gewohnheitsmäßig έθιµο (N.) εγκληµατολογική πρόγνωση (F.).).) εγκληµατικότητα (F.) εγκληµατολογικός [enklematologikós] kriminologisch εγκληµατολόγος (F.) εδαφικός [edaphikós] territorial εδαφικός θύλακας (M.) [ethelóntria] Volontärin (F.) συµµετοχής στα καθαρά κέρδη [enchartoméno enochikó dikaíoma symmetochés sta kathará kérde] Genussrecht (N.) .) εγκληµατολογική στατιστική (F.) εγκληµατολογία (F.) [enkomiasmós] Ver- εθνική συνείδηση herrlichung (F.) [enklematológos] Kriminologin (F.) έδρα (F. Billigung (F.) έγκριση (F.) έδρα (F.).) [encheírise] Operation (F.) [enklematikóteta] Kriminalität (F.) [edaphiké dikaiodosía] Territorialgerichtsbarkeit (F. genehmigen έγκριση (F. billigen. kriminal.) [edaphikóteta] Territorialität (F.).) κατάθεσης [énkrise katátheses] Aussagegenehmigung (F.305 εγκληµατικός [enklematikós] deliktisch.) σχεδίων [énkrise schedíon] Planfeststellung (F.) εθελοντής (M.) [énkrise] Bewilligung (F.) [edaphonómio] Erbbauzins (M. verbrecherisch εγκληµατικότητα (F.).) εγκυκλοπαίδεια (F.) της ανάπτυξης [enklematikóteta tes anáptyxes] Entwicklungskriminalität (F.) εδαφικότητα (F.) [enklematológos] Kriminologe (M.) τυπογραφικού στοιχείου [énkrise typographikú stoicheíu] Typengenehmigung (F.).).) [enkyklopaídeia] Enzyklopädie (F.) εδραιώνω [edraióno] konsolidieren έδρανα (N. Gebrauch (M.) [ethismós] Sucht (F.) εγχειρίδιο (Ν.) [éthimo] Brauch (M.) ενόρκων [édrana (N.) [edaphikós thýlakas] Enklave (F.) εγκληµατολόγος (M.) εγκύκλιος (F.) εγκυµοσύνη (F.) εγκληµατικότητα (F.) εγχείρηµα (N. Grund (M.) µεταγραφής [énkrise metagraphés] Eintragungsbewilligung (F.

) εθνικό χρώµα (N.) [eídese] Botschaft (F.) εθνικιστικός [ethnikistikós] nationalistisch εθνικό αίσθηµα (N.) εθνικοσοσιαλισµός (M.) ειδικό δικαστήριο (N.) [eidikoí poinikoí nómoi (M.) [eidikó plerexúsio] Einzelvollmacht (F.) [eidiké yperesía] Sonderbehörde (F.) συνδιαθήκης µεταξύ συζύγων [eidiké morphé syndiathékes metaxý syzýgon] Berliner Testament (N.) ειδική περίπτωση (F. Spezialist (M.) ειδική διαδικασία (F.) [eidiké diadoché] Einzelrechtsnachfolge (F.) [ethnikó symbúlio] Nationalrat (M.) [eidiké kleronomiké diadoché] Sondererbfolge (F.) [eidiké diátaxe] Sonderverordnung (F.) ειδικό στοιχείο (N.) ειδική πρόληψη (F.) ειδική προστασία (F.Pl.Pl.) ειδική (F. Sonder-.) έθνος (N.) [eidiké pleiopsephía] qualifizierte Mehrheit (F.) ειδικό δηµόσιο βιβλίο (N.) [eidikós] Fachmann (M.) ειδήµονας (M.) [eidiké] Fachfrau (F.).Pl. Spezialität (F.) [eidémonas] Experte (M.) [ethnóteta] Nation (F.) ειδικοί ποινικοί νόµοι (M. national εθνικός ύµνος (M.) όπου καταχωρίζονται οι πράξεις που ρυθµίζουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων [eidikó demósio biblío ópu katachorízontai oi práxeis pu rythmízun tis periusiakés schéseis ton syzýgon] Güterrechtsregister (N.) [ethnikismós] Nationalismus (M.) ειδικό δίκαιο (N. Spezialistin (F.) .) ειδική πλειοψηφία (F.) ειδικά απόβλητα (N.Pl.)] Nebenstrafrecht (N.) εθνικός [ethnikós] ethnisch.).) ειδικός [eidikós] besondere.) ειδικό δικαίωµα (N.) [ethnikó chróma] Nationalfarbe (F.) [ethnikó krátos] Nationalstaat (M.) εθνότητα (F.).) εθνικό κράτος (N.) εγγράφων [eidiké diadikasía engráphon] Urkundenprozess (M.εθνικισµός εθνικισµός (M. speziell ειδικότητα (F.) [ethnikós ýmnos] Nationalhymne (F.) [eidiké prólepse] Spezialprävention (F.) [eidiká apóbleta (N.) [eidiké periusía] Sondergut (N.) εθνοσυνέλευση (F.) εθνοφρουρά (F.) της προσωπικής ελευθερίας [eidiké prostasía tes prosopikés eleutherías] Immunität (F.) [eidikó dikastério] Sondergericht (N.) ειδική διαδικασία (F.)] Sonderabfall (M.) [ethnosynéleuse] Nationalversammlung (F.) [ethnikó aísthema] Nationalgefühl (N.) [éthnos] Nation (F.) 306 ειδική κληρονοµική διαδοχή (F.) εθνοφυλακή (F. Spezial-.) ειδικό κατάστηµα (N.) ειδική περιουσία (F. Nachricht (F.). sachverständig είδηση (F.) εθνικοσοσιαλιστικός [ethnikososialistikós] nationalsozialistisch εθνικότητα (F.) ειδική διαδοχή (F.) εξουσίας [eidiké schése exusías] besonderes Gewaltverhältnis (N.) [ethnikososialismós] Nationalsozialismus (M.) [ethnikóteta] Nationalität (F.) ειδική µορφή (F.) εθνικό έµβληµα (N.) ειδική διάταξη (F.) ειδική εξουσιοδότηση (F.) έκδοσης διαταγής πληρωµής [eidiké diadikasía ékdoses diatagés pleromés] Mahnverfahren (N.) ειδικό µέρος (N. einzeln.) ειδήµων [eidémon] kundig.) [ethnophylaké] Landwehr (F.) ειδικό πληρεξούσιο (N.) [eidikó méros] besonderer Teil (M.) [ethnikó émblema] Hoheitszeichen (N.) θεραπείας [eidikó katástema therapeías] Entziehungsanstalt (F. qualifiziert. sachverständig.).) ειδική υπηρεσία (F.) ειδικός (M.) ειδική σχέση (F.) [eidiké exusiodótese] Spezialhandlungsvollmacht (F.) της ενοχής [eidikó stoicheío tes enochés] spezielles Schuldmerkmal (N.) εθνικό συµβούλιο (N.) [eidiké períptose] Härtefall (M.) [ethnophrurá] Landwehr (F. Fach (N.) [eidikó dikaíoma] Sonderrecht (N. Spezialhandlungsvollmacht (F.) [eidikó díkaio] Sonderrecht (N.) [ethnikó sýmbolo] Nationalsymbol (N.) εθνικό σύµβολο (N.).) ειδική έκδοση (F.) [eidikóteta] Bestimmtheit (F.) [eidémonas] Expertin (F.) [eidiké ékdose] Sonderausgabe (F.) ειδήµονας (F.

importieren.) εισαγγελία (F.) αγωγής [eídos agogés] Klageart (F.) (Friedensrichter in den Vereinigten Staaten von Amerika) ειρκτή (F.) [Eirenodikeío] Amtsgericht (N.) [eikonikós émporos] Scheinkaufmann (M.) [eirenodíkes] Friedensrichterin (F.).).) Εισαγγελέας (M.) εισαγωγέας (M.) [eidopoietério] Bescheid (M.) εικονική πληρεξουσιότητα (F. überfallen εισβολή (F.) είµαι κενός [eímai kenós] freistehen (V.) [eisagogikós nómos] Einführungsgesetz (N.) [eikoniké plerexusióteta] Scheinvollmacht (F.) εισαγγελέας (M.).) [eisangeléas] Staatsanwalt (M.) [eisagogé] Einfuhr (F.) [eirenismós] Pazifismus (M.) [eisegetés] Berichterstatter (M.) εικονική δικαιοπραξία (F.) είδος (N. Überfall (M.).).) [eiréne] Friede (M.) εικονικός [eikonikós] fingiert εικονικός γάµος (M.) [eisangelía] Staatsanwaltschaft (F.) της χώρας [eiréne tes chóras] Landfriede (M.) [eilikríneia] Wahrheit (F.) ειρηνιστικό κίνηµα (N.) [eikoniké dikaiopraxía] Scheingeschäft (N.) είδος (N. Unterrichtung (F.). Referat (N. eintreten εισέρχοµαι σε χώρα [eisérchomai se chóra] einreisen εισήγηση (F. Vermutung (F. Sachbearbeiter (M.) ειρηνιστικός [eirenistikós] pazifistisch Ειρηνοδικείο (N.).) [eisbolé] Eindringen (Ν.) [eisangeléas] Staatsanwältin (F. Vorspruch (M.) Εισαγγελέας (F.) εις ολόκληρο [eis olóklero] gesamtschuldnerisch εισαγγελέας (F.) [eikoniké émporos] Scheinkauffrau (F. Einführung (F.307 ειδικώς [eidikós] speziell ειδοποίηση (F.).) εισαγωγικός νόµος (M. Import (M. Unterbringung (F.) εισβάλλω [eisbállo] eindringen.) εισηγητής δικαστής (M. Bericht (M.) εισηγήτρια (F.) [eikonikós thánatos] Scheintod (M.) [eirenodíkes] Friedensrichter (M.) [eisagogéas] Importeur (M.) [eironía] Hohn (M.). vermuten εικασία (F.) (Friedensrichterin in den Vereinigten Staaten von Amerika) ειρηνοδίκης (M.) ειρήνη (F.) είµαι κατάλληλος [eímai katállelos] taugen είµαι κάτοικος [eímai kátoikos] wohnhaft sein (V.) ειρηνοδίκης (F.) προστίµου [eidopoietério prostímu] Bußgeldbescheid (M.) ειρωνία (F.).) [eirenistikó kíne- εισηγήτρια ma] Pazifismus (M.) εικόνα (F.).).) [eikonikós gámos] Scheinehe (F.) εικονικός έµπορος (M.). einliefern.) [eikóna] Bild (N.) ειδοποιητήριο (N. vermeintlich εικάζω [eikázo] mutmaßen.) είµαι µέλος [eímai mélos] angehören είµαι µετέωρος [eímai metéoros] schweben είµαι τοποθετηµένος [eímai topotheteménos] liegen είµαι υπαίτιος [eímai ypaítios] verschulden είµαι υπέγγυος [eímai ypéngyos] haften είναι ελεύθερος [eínai eleútheros] freistehen (V.) εισέρχοµαι [eisérchomai] betreten (V.) [eídos] Art (F.) [eiségese] Anregung (F.) εικονικός θάνατος (M. Referent (M.) [eikazómene synaínese] mutmaßliche Einwilligung (F.) εισαγωγή (F.) ειλικρίνεια (F.). Vortrag (M.) ειρηνικός [eirenikós] friedlich ειρηνισµός (M. Artikel (M.) [eisegetés dikastés] beauftragter Richter (M.) [eikasía] Annahme (F.) ειθισµένος [eithisménos] hergebracht εικαζόµενη συναίνεση (F.) [eisagogéas] Importeurin (F.).) του Ανώτατου Οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου [Eisangeléas tu Anótatu Omospondiakú Dioiketikú Dikasteríu] Oberbundesanwältin (F.).). Bescheidung (F.) [eidopoíese] Bescheid (M. Gattung (F.) του Ανώτατου Οµοσπονδιακού ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου [Eisangeléas tu Anótatu Omospondiakú Dioiketikú Dikasteríu] Oberbundesanwalt (M.) [eirkté] Kerker (M. Zulassung (F. eingeben.).) εικονική έµπορος (F. unterbringen εισαγωγέας (F.) εικαζόµενος [eikazómenos] mutmaßlich.) ειρήνη (F.) [eisegétria] Berichterstat- . Spezies (F. Sorte (F.) εισηγητής (M.).) ειδοποιητήριο (N.) εισάγω [eiságo] einführen.

) [ékbase] Ausfall (M. Umlage (F.).) εισχωρώ [eischoró] einbrechen.εισηγήτρια δικαστής terin (F.).) εισπράττω [eisprátto] abheben.) εκδιώκω [ekdióko] verbannen.) εκβιασµός (M.) . Beitrag (M. kassieren εισπράττω την αντικαταβολή [eisprátto ten antikatabolé] nachnehmen εισφέρω [eisphéro] einbringen εισφορά (F.) [eispráktoras] Kassierer (M.).) εκβιάζω [ekbiázo] erpressen εκβίαση (F.). herausgeben.) εισόδηµα (N.) είσοδος (F.) [ekdíoxe] Vertreibung (F. eindringen ‘Εϊτζ (N.) εκβιαστής (M.) εκδιωχθείς (M.).) εκγύµναση (F. Eindringen (Ν. Dotation (F.).) εισφορά (F.) [ekatontarchía] Hundertschaft (F.) [‘Eïtz] Aids (N.) από επενδύσεις [eisódema apó ependýseis] Kapitalertrag (M.) εισόδηµα (N.). Sachbearbeiterin (F.) σε χώρα [eísodos se chóra] Einreise (F.) [ekgýmnase] Schulung (F.). Fahrkarte (F. Ertrag (M.) [ekdíkase] Verhandlung (F. Erhebung (F.) [ekdíplose] Entfaltung (F.) εκδιωχθείσα (F.).).). erheben. Schaffnerin (F.) [ekbiasmós] Erpressung (F.) εισφορά (F.).) έκδοση (F. Kontribution (F. Referentin (F.) εκδίκηση (F.) εκδίδω απόδειξη [ekdído apódeixe] quittieren εκδίδω νόµο [ekdído nómo] ausfertigen.) εργασίας [eisódema ergasías] Arbeitseinkommen (N. Schaffner (M.) [ekdiochtheís] Vertriebener (M.) εκ µοιχείας [ek moicheías] ehebrecherisch εκ παραδροµής [ek paradromés] versehentlich εκ πρώτης όψεως απόδειξη (F.).). Verdienst (M. Erscheinen (N.) σε χρήµα [eisphorá se chréma] Bareinlage (N. Eintritt (M.) [ekbiastés] Erpresser (M. Einzug (M. einziehen. Einkunft (F. Fahrschein (M.) [ek prótes 308 ópseos apódeixe] Anscheinsbeweis (M.) κοινωνικής ασφάλισης [eisphorá koinonikés asphálises] Sozialversicherungsbeitrag (M. emittieren εκδίκαση (F. begeben (V. Erlass (M. Beitreibung (F.) [ekdiochtheísa] Vertriebene (F. Herausgabe (F.) εισηγήτρια δικαστής (F.). ausliefern.).) για καταβολή χρηµάτων για προστασία [ekbiasmós gia katabolé chremáton gia prostasía] Schutzgelderpressung (F.).) αίµατος [ekdíkese aímatos] Blutrache (F.) είσοδος (F.) [eísodos] Eingang (M.) εκβιαστικός [ekbiastikós] erpresserisch εκβιάστρια (F.) [eisitério] Bon (M.).) είδους [eisphorá eídus] Sacheinlage (F. Einbringung (F. verlegen (V.).) [ekbiastiké arpagé] erpresserischer Menschenraub (M. vertreiben εκδίωξη (F.) εισπράκτορας (M.) εκ των ενόντων [ek ton enónton] summarisch εκ των προτέρων [ek ton protéron] vorab εκατό [ekató] hundert εκατονταρχία (F.) εισπράκτορας (F.).) έκβαση (F.) εκδίκηση (F. Ausstellung (F.) εκδηµοκρατίζω [ekdemokratízo] demokratisieren εκδίδοµαι [ekdídomai] erscheinen εκδίδω [ekdído] auflegen. beitreiben.) [ekdíkese] Rache (F.).) εκβιασµός (M.) εκβιαστική αρπαγή (F.) κατάθεσης [ekbíase katátheses] Aussageerpressung (F. ausstellen.). Eintreibung (F.) βιβλίων [ékdose biblíon] Ausgabe (F.) εισχώρηση (F.). erlassen (V.) έκδοση (F.). eintreiben.).).).).) εισηγούµαι [eisegúmai] anregen. Einnahme (F. einnehmen.) [eispráktoras] Kassiererin (F. Begebung (F.). fällen.) (Einkommen) εισόδηµα (N. Einziehung (F.) [ekbiástria] Erpresserin (F.) είσπραξη (F. Abschöpfung (F. Auslieferung (F.) [eischórese] Einbruch (M.) [ékdose] Auflage (F.) [eíspraxe] Abhebung (F.) [eisegétria dikastés] beauftragte Richterin (F. promulgieren εκδίδω τίτλους [ekdído títlus] ausgeben.).) [eisphorá] Abgabe (F.). Inkasso (N.).).) εκδικούµαι [ekdikúmai] rächen εκδιπλώνοµαι [ekdiplónomai] entfalten εκδίπλωση (F.) εισφορά (F.) [eisódema] Einkommen (N. Edition (F. referieren εισιτήριο (N.

).) εκκαθαρίστρια (F.) της κληρονοµίας [ekkatharistés tes kleronomías] Nachlassverwalter (M.).) εκδότρια (F.) έκδοση (F.) [eklogiké periphéreia] Wahlkreis (M. Rapport (M. Liquidation (F.). Herausgeberin (F.) εκκαθάριση (F. saldieren εκκαθάριση (F.) εκδοτικός οίκος (M.) εκκρεµώ [ekkremó] ausstehen.).) [ekleximóteta] Wählbarkeit (F.) έκθεση (F.) εκδοχέας (M. Darstellung (F.) διαχείρισης [ékthese diacheírises] Geschäftsbericht (M.) [ekdótes] Aussteller (M.) [ekdoché] Fassung (F.) εκλογικό δίκαιο (N.) έκκληση (F.) [eklampróteta] Magnifizenz (F.) [ekklesiastiké sýnodos] Kurie (F.) [ekkatharistés] Liquidator (M.) [ekklesiastiké synéleuse] Kongregation (F.) [ekdochéas] Zessionarin (F.) εκκαθαριστής (M.) συναλλαγµατικής [ekdótria synallagmatikés] Trassantin (F.) [eklogéas] Wählerin (F.) [ekdochéas] Zessionar (M.) εκδοχή (F.) εκκλησιαστικός [ekklesiastikós] kirchlich εκκλησιαστικός φόρος (M.) εκδοτικό δίκαιο (N. Räumung (F. Bericht (M.) [éktheto tékno] Findelkind (N.) εκλογικό αδίκηµα (N.) [eklogikó adíkema] Wahldelikt (N.) εκδότης (M.) έκθεση (F.) εκθειάζω [ektheiázo] verherrlichen έκθεµα (N.) [ekdotikós oíkos] Verlag (M.) εκκλησιαστικό δίκαιο (N.). liquidieren.) εκλογέας (F.) εκλογική περιφέρεια (F.) [ekklesiastikós phóros] Kirchensteuer (F.) έκθεση (F.) εκλογική περίοδος (F. Promulgation (F.) [eklogikó díkaio] Wahlrecht (N. abwickeln.).) εκδοχέας (F.).) [ekdotikó díkaio] Verlagsrecht (N.).) εκκενώνω [ekkenóno] evakuieren εκκένωση (F. Ausstellung (F.) κατά οµάδα [eklogé katá omáda] Gruppenwahl (F.Pl.) [ekléktoras] Kurfürst (M.) [ekklesía] Kirche (F.) εκλογέας (M.) [eklogikó dikaíoma] Wahlrecht (N.) της κληρονοµίας [ekkathárise tes kleronomías] Nachlassverwaltung (F. Abwicklung (F. Herausgeber (M.) εκκλησιαστική σύνοδος (F.) [ékthese] Aufstellung (F.) εκκλησία (F. Verlegerin (F.) της κληρονοµίας [ekkatharístria tes kleronomías] Nachlassverwalterin (F.) εκκλησιαστική διοίκηση (F.) [ekkatharístria] Liquidatorin (F.) εκδότρια (F.).). Verleger (M.).) εκκλησιαστική συνέλευση (F. Niederschrift (F.) [eklogés (F.Pl. schwebend εκκρεµοδικία (F.) [eklogéas] Wähler (M.)] Wahl (F. schweben εκλαµπρότητα (F.) [ekdótria] Ausstellerin (F. rechtshängig.) [ekkathárise] Abrechnung (F.).) [ekklesiastiké koinóteta] Kirchengemeinde (F.) [ekkénose] Evakuierung εκλογικό δικαίωµα (F.) δίκης [ékklese díkes] Evokation (F.) συναλλαγµατικής [ekdótes synallagmatikés] Trassant (M.) εκλογικό δικαίωµα (N.) [ekklesiastiké dioíkese] Kirchenverwaltung (F.) εκκλησιαστική περιφέρεια (F.).) εκθέτω [ekthéto] darstellen εκκαθαρίζω [ekkatharízo] abrechnen.) εκδότης (M.) εκκλησιαστικώς [ekklesiastikós] kirchlich εκκλητός [ekkletós] anfechtbar εκκρεµής [ekkremés] anhängig.) εκκαθαριστής (M.) τίτλων [ékdose títlon] Ausgabe (F.) εκκαθαρίστρια (F.) [eklogiké períodos] Wahlperiode (F.) έκθετο τέκνο (N.) [ekkremóteta] Anhängigkeit (F.) σε κίνδυνο [ékthese se kíndyno] Gefährdung (F. Emission (F.) εκλογές (F.) εκλογή (F. Auseinandersetzung (F.) .) εκκλησιαστική κοινότητα (F.) [ékthema] Anschlag (M.) εκλέγω [eklégo] wählen εκλεκτικός [eklektikós] exklusiv εκλέκτορας (M. auseinandersetzen.).) [ekklesiastiké periphéreia] Sprengel (M.) νόµου [ékdose nómu] Ausfertigung (F.) [ekklesiastikó díkaio] Kirchenrecht (N.).309 έκδοση (F.) εκλεκτός [eklektós] exklusiv εκλεξιµότητα (F.) εκκρεµότητα (F.) [ekkremodikía] Rechtshängigkeit (F.

Tutorin (F.).) υποψηφίων οδηγών [ekpaideutés ypopsephíon odegón] Fahrlehrer (M.).) [ekpaideutés] Ausbildender (M.).) εκπαιδεύτρια (F.) [ekprosópese] Vertretung (F. anrechnen.) εκπλειστηριάστρια (F. verlieren εκπλειστηριάζω [ekpleisteriázo] versteigern εκπλειστηριαστής (M. gewillkürt εκπαίδευση (F.) [ekmisthótria] Vermieterin (F.) [eklogikó sóma] Wählerschaft (F.) [ekpompé] Immission (F.).).) εκµισθώνω [ekmisthóno] vermieten.) εκµεταλλεύοµαι [ekmetalleúomai] verwerten. Verwirkung (F.) [ekprósopos] Vertreterin (F.).) [ekmísthose] Vermietung (F.) εκποµπή (F.) εκπρόσωπος (M.) υποψηφίων οδηγών [ekpaideútria ypopsephíon odegón] Fahrlehrerin (F.). Nachlass (M.) . wahlberechtigt εκλογιµότητα (F.) εκπρόσωπος (F.) εκπαιδεύω [ekpaideúo] ausbilden. Verwertung (F.) διδακτορικής διατριβής [ekpónese didaktorikés diatribés] Promotion (F.) εκποιώ [ekpoió] ausverkaufen.) προσωπικού [ekprosópese prosopikú] Personalvertretung (F.) εκπροσωπούµενος [ekprosopúmenos] vertreten (Adj. schulen εκπακτώνω [ekpaktóno] verpachten εκπάκτωση (F.).) εκµετάλλευση (F. instruieren.) [ekpoión] Veräußerer (M.) [ekúsia dikaiodosía] freiwillige Gerichtsbarkeit (F. Verpächterin (F.) [ekpaídeuse] Erziehung (F.) εκπονώ διδακτορική διατριβή [ekponó didaktoriké diatribé] dissertieren.) [ekplérose] Erfüllung (F.) των συµφερόντων των δανειστών [ekprósopos ton sympherónton ton daneistón] Sachwalterin (F.) [ekmetálleuse] Betrieb (M.) του λαού [ekprósopos tu laú] Volksvertreter (M.).) εκµεταλλευτής (M.) [ékptose] Abrechnung (F.).) των συµφερόντων των δανειστών [ekprósopos ton sympherónton ton daneistón] Sachwalter (M.) εκπακτώτρια (F.εκλογικό σώµα εκλογικό σώµα (Ν.) [ekníkese] Eviktion (F.) εκνίκηση (F.) εκπακτωτής (M.) εκπόνηση (F.) εκπρόσωπος (M.) [ekmetalleutés] Schinder (M.) [ekpaideútria] Ausbildende (F.).) [eklogikós nómos] Wahlgesetz εκλόγιµος [eklógimos] wählbar.) [ekpnoé] Ablauf (M.) [ekpáktose] Verpachtung (F.) εκπαιδεύτρια (F.) εκπροσώπηση (F.). Rabatt (M.) εκπληρώσιµος [ekplerósimos] erfüllbar εκπληρωτική δικαιοπραξία (F.) εκµισθώτρια (F.) [ekpaktótria] Verpächterin (F. Veräußerung (F.) [ekpaktotés] Verpächter (M.) εκπροσωπώ [ekprosopó] vertreten (V. absetzen.).) έκπτωση (F.) [ekmisthotés] Vermieter (M.) εκποίηση (F.) εκπαιδευτής (M. nachlassen. Tutor (M.) εκµισθωτής (M.) εκπαιδευτής (M.) [eklogimóteta] Wählbarkeit (F.). erlöschen εκπνοή (F.) [ekplerotiké dikaiopraxía] Erfüllungsgeschäft (N.).) [ekpoíese] Ausverkauf (M.) εκπληρώσιµο (N. Wirtschaft (F.).).) εκπνέω [ekpnéo] ablaufen.). Wegfall (M.) εκπρόσωπος (M. verpachten εκµίσθωση (F.) [ekpleisteriástria] Versteigererin (F. veräußern εκποιών (Μ. promovieren εκπροσώπηση (F. Schulung (F.) µε τριπλή εναλλαγή καλλιεργειών [ekmetálleuse me triplé enallagé kalliergeión] Dreifelderwirtschaft (F. Skonto (N. Verpachtung (F.) εκπληρώ [ekpleró] erfüllen εκπληρώνω [ekpleróno] nachkommen εκπλήρωση (F. abziehen. Verpächter (M. Absetzung (F. Erlöschen (N.) εκπατρίζω [ekpatrízo] verschleppen 310 εκπίπτω [ekpípto] abrechnen.) εκπρόσωπος (F.) [ekplerósimo] Erfüllbarkeit (F.) [ekprósopos] Vertreter (M.) του λαού [ekprósopos tu laú] Volksvertreterin (F. Abzug (M.) [ekpleisteriastés] Versteigerer (M.) εκούσιος [ekúsios] freiwillig.) εκπρόσωπος (F. Ausfall (M.) έκνοµος [éknomos] ungesetzlich εκούσια δικαιοδοσία (F.) εκλογικός νόµος (Μ. wirtschaften εκµετάλλευση (F.

) εκπυροβολώ [ekpyroboló] ausschießen εκρηγνύοµαι [ekregnýomai] explodieren εκρηκτική ύλη (F.) [ekrektiké ýle] Sprengstoff (M. Erwägung (F. Erledigung (F.) εκτελέστρια (F. exekutieren.) εκτοπισµένη εκτελεστής (M. durchführen.) εκτατικός [ektatikós] extensiv εκταφή (F.) έκταση (F.). evaluieren.) [ektelestiké exusía] Exekutive (F.) εκτατική εκµετάλλευση (F.).) έκτακτο δικαστήριο (N. vollstrecken.).) [ektelestés] Vollstrecker (M.) [ékrexe] Explosion (F.) εκτίµηση (F.). schätzen. vollziehen. Vollzug (M. vornehmen εκτελώ θανατική ποινή [ekteló thanatiké poiné] hinrichten εκτελωνίζω [ektelonízo] abfertigen. Bewertung (F.) εκτελέστρια (F.) [ektássusa] Anweisende (F.) [ektelestikó diátagma] Ausführungsverordnung (F.) .) [ekskaphé] Vertiefung (F.).) εκτελεστικός [ektelestikós] exekutiv εκτελεστικός κανονισµός (M.) [ektelestó éngrapho] vollstreckbare Urkunde (F.) λόγω µη δήλωσης ατυχήµατος [ékptose lógo me déloses atychématos] Schadensfreiheitsrabatt (M.) [ekstrateía] Kampagne (F. veranlagen.).) της ποινής [ektélese tes poinés] Strafvollstreckung (F.) έκτακτο στρατοδικείο (N. bewerten.) εκτελεστική εξουσία (F.) εκσκαφή (F.) εκτελεστός [ektelestós] vollstreckbar εκτελεστός τίτλος (M.) εκτελεστικό διάταγµα (N.) εκτενέστερος [ektenésteros] weitere εκτενής [ektenés] lang εκτίµηση (F.) [ektopisméne] Vertriebene (F.) εκτέλεση (F.) [éktakte apólyse] außerordentliche Kündigung (F.) της απόφασης [ektélese tes apóphases] Urteilsvollstreckung (F. Evaluation (F.) διαθήκης [ektelestés diathékes] Testamentsvollstrecker (M.) εκτοπισµένη (F.) [ektelestóteta] Vollstreckbarkeit (F. würdigen έκτιση (F.) [éktaxe] Anweisung (F.) εκτελεστική εγκύκλιος (F.).) εκροή (F.) έκτακτος [éktaktos] außerordentlich έκταξη (F.) [ektópise] Deportation (F.) διαθήκης [ekteléstria diathékes] Testamentsvollstreckerin (F. verrichten.) εκτέλεση (F. Vollzug (M.).) [éktakto stratodikeío] Standgericht (N.) εκτελώ [ekteló] ausführen.) εκτάσσουσα (F.) [ektelestikós kanonismós] Durchführungsverordnung (F.) εκτέλεση (F. Würdigung (F.) [ektímese] Beurteilung (F. Vollziehung (F.) εκτέλεση (F.) διαθήκης [ektélese diathékes] Testamentsvollstreckung (F.) εκτιµώ [ektimó] bemessen (V. Verzollung (F. Verrichtung (F. Durchführung (F.) θανατικής ποινής [ektélese thanatikés poinés] Hinrichtung (F.) [éktakto dikastério] Ausnahmegericht (N.) οµοσπονδιακών νόµων από τα οµοσπονδιακά κράτη [ektélese omospondiakón nómon apó ta omospondiaká kráte] Auftragsverwaltung (F.) εκτάριο (N.) [ektelestós títlos] Vollstreckungstitel (M. verzollen εκτελωνισµός (M.) [ektásson] Anweisender (M.) [ektélese] Ausführung (F. beurteilen.) απόδειξης [ektímese apódeixes] Beweiswürdigung (F.) [ektário] Hektar (M.) [éktise] Leistung (F.) [ektatiké ekmetálleuse] Flächennutzung (F.).) [ektelonismós] Abfertigung (F. Vollstreckung (F. Hochachtung (F. Schätzung (F.) έκρηξη (F.) εκστρατεία (F.) έκτακτη απόλυση (F.) εκτάσσων (M.). leisten.) εκτείνω [ekteíno] erweitern εκτέλεση (F.).).).).) οµοσπονδιακών νόµων [ektélese omospondiakón nómon] Bundesauftragsverwaltung (F.311 έκπτωση (F.) [ekteléstria] Vollstreckerin (F. erwägen. Strafvollzug (M.). Wahrnehmung (F.) [éktakte diathéke] Nottestament (N.) [éktase] Fläche (F.). verbüßen εκτοξεύω [ektoxeúo] ausschießen εκτοπίζω [ektopízo] deportieren εκτόπιση (F. Exekution (F.) [ektelestikós nómos] Ausführungsgesetz (N.) έκτακτη διαθήκη (F.) εκτελεστότητα (F.) [ektaphé] Exhumierung (F.) εκτελεστικός νόµος (M.) εκτίω [ektío] leisten.) εκτελεστής (M.).) εκτέλεση (F.).) [ekroé] Ablass (M.) εκτέλεση (F.) [ektelestiké enkýklios] Durchführungsverordnung (F.) εκτελεστό έγγραφο (N.

) [ékphrase] Ausdruck (M. Zedent (M.) εκφυλισµός (M. Prüfer (M.) οικοδοµών [eláchiste apóstase oikodomón] Bauwich (M.) εκχωρήτρια (F.) ελάττωµα (N.) εν λευκώ [ekchórese en leukó] Blankozession (F. Überweisung (F.) εκχωρήτρια (F. Verminderung (F.) ελαφρυντικός [elaphryntikós] mildernd. Laster (N.) ελαστικός [elastikós] flexibel ελαστικότητα (F.) (Forderungsabtretung im angloamerikanischen Recht) εκχώρηση (F.) [elastiké sýntaxe] dynamische Rente (F.) [eláttose] Herabsetzung (F.). äußern έκφραση (F.) [ekchoretés] Abtretender (M.).) [Elbetía] Schweiz (F.) εκχώρηση (F.) . mangelhaft ελαττωµατικότητα (F.) [ekchorétria] Abtretende (F.εκτοπισµένος εκτοπισµένος (M.) [ektýpose] Druck (M.). zedieren ελαστική σύνταξη (F.) ελάχιστο όριο (N.) (Abtretung).) έκτρωµα (N.).) εκχωρώ [ekchoró] abtreten.) [ekphónese] Aufruf (M.) [ekphobismós] Abschreckung (F.) εκχωρητής (M.) ελάχιστος [eláchistos] mindeste Ελβετία (F.) [ekphylismós] Pauperismus (M.) ελαττωµένη ικανότητα (F.) εκφορτώνω [ekphortóno] ausladen εκφόρτωση (F.) [ekphórtose] Ausladung (F. vermindern ελάττωση (F. reduzieren. Zession (F.) εκφώνηση (F.) εκ του νόµου [ekchórese ek tu nómu] Legalzession (F.) απαίτησης [ekchórese apaíteses] Forderungsabtretung (F.) δικαιώµατος εκµετάλ- 312 λευσης [ekchorétria dikaiómatos ekmetálleuses] Lizenzgeberin (F.) κατά την άσκηση διακριτικής εξουσίας [eláttoma katá ten áskese diakritikés exusías] Ermessensfehler (M.).) ελβετικός [elbetikós] schweizerisch ελεγκτής (M.) ελάχιστο αποθεµατικό (N.) ποινής [eláchisto ório poinés] Mindeststrafe (F.) [eláchisto apothematikó] Mindestreserve (F. Mangel (M.) εκφοβίζω [ekphobízo] abschrecken εκφοβισµός (M.) εκχώρηση (F.) ελαφρά βιοµηχανία (F.) [éktroma] Missgeburt (F.) έκφραση (F.) προς είσπραξη [ekchórese pros eíspraxe] Inkassozession (F.) εκτυπώνω [ektypóno] drucken.) διαβίωσης [eláchisto ório diabíoses] Existenzminimum (N.) (lat.) της βούλησης [eláttoma tes búleses] Willensmangel (M.) του προϊόντος [eláttoma tu proïóntos] Produktfehler (M.) ελάττωµα (N.). cessio (F.).) [eláchiste poiné] Mindeststrafe (F. übertragbar εκχωρητής (M.) εκχωρήσιµος [ekchorésimos] abtretbar.) δικαιώµατος εκµετάλλευσης [ekchoretés dikaiómatos ekmetálleuses] Lizenzgeber (M.) καταλογισµού [elattoméne ikanóteta katalogismú] verminderte Schuldfähigkeit (F.) [ektopisménos] Vertriebener (M.).) ελάχιστη ποινή (F.) γνώµης [ékphrase gnómes] Meinungsäußerung (F.) διεκδίκησης [ekchórese diekdíkeses] Vindikationszession (F.). mindern.) [elenktés] Kontrolleur (M. unehelich εκτός επικράτειας [ektós epikráteias] exterritorial εκτός νόµου [ektós nómu] vogelfrei εκτρέφω ζώα [ektrépho zóa] züchten εκτροφή (F.) [ekchórese] Abtretung (F.) ελάχιστο όριο (N.) ζώων [ektrophé zóon] Zucht (F.) [elastikóteta] Flexibilität (F.) ελαττωµένος [elattoménos] vermindert ελαττώνω [elattóno] kürzen.) ελάττωµα (N.) εκφράζω [ekphrázo] ausdrücken. prägen εκτύπωση (F. Zedentin (F.) ελάχιστο κεφάλαιο (N.) [elattomatikóteta] Fehlerhaftigkeit.) [eláttoma] Fehler (M.) [elaphrá biomechanía] Gewerbe (N.) ελάττωµα (N. Reduktion (F. Mangelhaftigkeit (F.) ελαττωµατικός [elattomatikós] fehlerhaft.) εκφωνώ [ekphonó] aufrufen εκχώρηση (F. Äußerung (F.) εκχώρηση (F.). strafmildernd ελαφρύς [elaphrýs] leicht ελάχιστη απόσταση (F.) [eláchisto kephálaio] Mindestkapital (N.) εκχώρηση (F.) εκτός [ektós] außer εκτός γάµου [ektós gámu] nichtehelich.

) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) περιεχοµένου [eleuthería periechoménu] Inhaltsfreiheit (F. Einsicht (F.) ελευθερία (F.) στη διακίνηση εµπορευµάτων [eleuthería ste diakínese emporeumáton] Warenverkehrsfreiheit (F.) ελευθερία (F.) [eleúthere idioktesía] Allod (N.) παροχής υπηρεσιών [eleuthería parochés yperesión] Dienstleistungsfreiheit (F.) ίδρυσης [eleuthería ídryses] Gründungsfreiheit (F.) των επιδόσεων [élenchos ton epidóseon] Leistungskontrolle (F.) ελεύθερη ιδιοκτησία (F.) επιδόσεων [élenchos epidóseon] Zeugnis (N.) άσκησης επιτηδεύµατος [eleuthería áskeses epitedeúmatos] Gewerbefreiheit (F.) ελεύθερη διακίνηση (F.) έλεγχος (M.) ενέργειας [eleuthería enérgeias] Handlungsfreiheit (F.) ελευθερία (F.) ελέγχω [eléncho] kontrollieren.) καυσαερίων αυτοκινήτου [élenchos kausaeríon autokinétu] Abgasuntersuchung (F.) έλεγχος (M.) έλεγχος (Μ.) πληροφόρησης [eleuthería plerophóreses] Informationsfreiheit (F.) έλεγχος (M.) Ελεγκτικό Συνέδριο (N.) ελέγκτρια (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) έλεγχος (M.) ελέγκτρια (F.) ελευθερία (F.) έλεγχος (M.) της επιχείρησης [élenchos tes epicheíreses] Betriebsprüfung (F.).) ελεύθερη διάβαση (F.) θεµελίωσης [eleuthería themelíoses] Gründungsfreiheit (F.) γνώµης [eleuthería gnómes] Meinungsfreiheit (F.) των πολεµικών όπλων [élenchos ton polemikón óplon] Kriegswaffenkontrolle (F.) ελευθερία (F.) οικοδόµησης [eleuthería oikodómeses] Baufreiheit (F.) [élenchos] Ansicht (F.) ισχύος κανόνων δικαίου [élenchos ischýos kanónon dikaíu] Normenkontrolle (F.) στην κίνηση κεφαλαίων [eleuthería sten kínese kephalaíon] Kapitalverkehrsfreiheit (F.) έλεγχος (Μ. prüfen.) [eleúthere diábase] ελευθερία Freigang (M.) ραδιοτηλεόρασης [eleuthería radioteleórases] Rundfunkfreiheit (F.) [eleuthería] Freiheit (F.) έλεγχος (M.) [eleúthere ekklesía] Freikirche (F.) κλεισίµατος [eleuthería kleisímatos] Abschlussfreiheit (F.) θρησκεύµατος [eleuthería threskeúmatos] Bekenntnisfreiheit (F.) [Elenktikó Synédrio] Rechnungshof (M. Überprüfung (F.) έλεγχος (M.) [eleúthere diakínese] Freizügigkeit (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) εξοπλισµών [élenchos exoplismón] Rüstungskontrolle (F.) έλεγχος (M.) [eleemosýne] Almosen (N.313 ελεγκτής (M.) των συγχωνεύσεων [élenchos ton synchoneúseon] Fusionskontrolle (F.) των λογαριασµών [élenchos ton logariasmón] Rechnungsprüfung (F.) λογαριασµών [elenktés logariasmón] Rechnungsprüfer (M.) ελευθερία (F. Prüfung (F.) ελευθερία (F.). überprüfen ελεηµοσύνη (F.) έλεγχος (M.) των όπλων [élenchos ton óplon] Waffenkontrolle (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) έλεγχος (M.) σκέψης [eleuthería sképses] Gedankenfreiheit (F.) του περιεχοµένου [élenchos tu periechoménu] Inhaltskontrolle (F.) ιδεών [eleuthería ideón] Gedankenfreiheit (F.) λογαριασµών [elénktria logariasmón] Rechnungsprüferin (F.) εγκατάστασης [eleuthería enkatástases] Niederlassungsfreiheit (F.) άσκησης επαγγέλµατος [eleuthería áskeses epangélmatos] Gewerbefreiheit (F.) ελεύθερη απόδειξη (F. Kontrolle (F.) ελεύθερη εκκλησία (F.) έλεγχος (M.) .) έλεγχος (Μ.) έλεγχος (M.) ελευθερία (F.) αναγκών [élenchos anankón] Bedürfnisprüfung (F.) κλεισίµατος [élenchos kleisímatos] Abschlussprüfung (F.).) [elénktria] Kontrolleurin (F.) έλεγχος (M.) δράσης [eleuthería dráses] Handlungsfreiheit (F. Prüferin (F.) ελευθερία (F.) των εκλογών [élenchos ton eklogón] Wahlprüfung (F.).) ελευθερία (F.) [eleúthere apódeixe] Freibeweis (M.).) ελευθερία (F.) της προσωρινής κράτησης [élenchos tes prosorinés kráteses] Haftprüfung (F.

) [eleúthero epángelma] freier Beruf (M.) της επιστήµης [eleuthería tes epistémes] Wissenschaftsfreiheit (F.) ελεύθερο επάγγελµα (N.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) στέγης [élleipse stéges] Obdachlosigkeit (F.) έλλειµµα (N.) ελεύθερο επί του πλοίου [eleúthero epí tu ploíu] fob (free on board).) έλλειψη (F. Defizit (N.) του συνεταιρίζεσθαι [eleuthería tu synetairízesthai] Vereinigungsfreiheit (F.) του τύπου [eleuthería tu týpu] Pressefreiheit (F.) ελευθερία (F.) έλλειψη (F.).) της ολοκλήρωσης [élleipse tes olokléroses] Fehlen (N.) ελευθερία (F.) [eleúthero krátos] Freistaat (M.) έλκω [élko] ableiten.) σύνταξης διαθήκης [eleuthería sýntaxes diathékes] Testierfreiheit (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) της διδασκαλίας [eleuthería tes didaskalías] Lehrfreiheit (F.) ελευθερία (F.) έλλειψη (F. herleiten ελλανόδικος επιτροπή (F.) ελεύθερο στην κατοικία [eleúthero sten katoikía] frei Haus ελευθεροεπαγγελµατικός [eleutheroepangelmatikós] freiberuflich ελεύθερος [eleútheros] frei. freihändig ελεύθερος βαρών [eleútheros barón] lastenfrei 314 ελεύθερος δασµών [eleútheros dasmón] zollfrei ελεύθερος µεταφορικών [eleútheros metaphorikón] franko ελεύθερος νόµου [eleútheros nómu] gesetzesfrei ελεύθερος ταχυδροµικών τελών [eleútheros tachydromikón telón] franko ελεύθερος υποθηκών [eleútheros ypothekón] lastenfrei ελεύθερος χρεών [eleútheros chreón] schuldenfrei ελεύθερος χρόνος (M.) σύστασης [eleuthería sýstases] Gründungsfreiheit (F.) συλλογικών διαπραγµατεύσεων [eleuthería syllogikón diapragmateúseon] Tarifautonomie (F.) έλλειψη (F.) κρατουµένου [eleuthérose kratuménu] Gefangenenbefreiung (F.) ενδιαφέροντος [élleipse endiaphérontos] Nachlässigkeit (F.) αιχµαλώτου [eleuthérose aichmalótu] Gefangenenbefreiung (F.) ελευθερώνω [eleutheróno] befreien.) της θρησκευτικής συνείδησης [eleuthería tes threskeutikés syneídeses] Glaubensfreiheit (F.) ελευθερία (F. liberalisieren ελευθερώνω από ευθύνη [eleutheróno apó euthýne] enthaften ελευθέρωση (F.) της ακτοπλοΐας [eleuthería tes aktoploΐas] Kabotagefreiheit (F.) ελεύθερο εµπόριο (N.) ελευθερία (F.) έλλειψη (F.) οικοδοµής [élleipse oikodomés] Baumangel (M.) [élleimma] Ausfall (M.) [eleúthero empório] Freihandel (M.).) έλλειψη (F. freilassen. erlösen.) ελευθέρωση (F.) έλλειψη (F.) έλλειψη (F.) της συνείδησης [eleuthería tes syneídeses] Gewissensfreiheit (F.) [ellanódikos epitropé] Jury (F.) ελεύθερο λιµάνι (N.) βοήθειας [élleipse boétheias] Hilflosigkeit (F.) σύναψης συµφωνίας [eleuthería sýnapses symphonías] Abschlussfreiheit (F. free on board (fob) ελεύθερο κράτος (N.) ελευθερία (F.) προσωπικού [élleipse prosopikú] Unterbeteiligung (F.) έλλειψη (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) [eleúthero limáni] Freihafen (M.) προκατάληψης [élleipse prokatálepses] Unvoreingenommenheit (F.) έλλειψη (F.) βούλησης [élleipse búleses] Willensmangel (M.) του συνέρχεσθαι [eleuthería tu synérchesthai] Versammlungsfreiheit (F.) ελευθέρωση (F.) der Vollendung έλλειψη (F.) [élleipse] Fehlen (N. Mangel (M.) της βούλησης [eleuthería tes búleses] Willensfreiheit (F.) του δικαιοπρακτικού θε- .ελευθερία ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) ελευθερία (F.) διακριτικής εξουσίας [élleipse diakritikés exusías] Ermessensmangel (M.) της τέχνης [eleuthería tes téchnes] Kunstfreiheit (F.) [eleútheros chrónos] Freizeit (F.) [eleuthérose] Freilassung (F.) των συµβάσεων [eleuthería ton symbáseon] Vertragsfreiheit (F.

mittelbar έµµεσος δόλος (M.).) εγγράφων [émmese nótheuse engráphon] mittelbare Falschbeurkundung (F. Handelsgewerbe (N. Schranke (F.) [emporikés synallagés (F. vertrauen εµπιστευτική θέση (F.Pl.) εµπόρευµα (N.) [empeirognómones (M.) [émbasma] Überweisung (F.) εµπορικές συναλλαγές έµµεσος φόρος (M.) der Geschäftsgrundlage έλλειψη (F.) εµπόρευµα (N.) έµπειρος [émpeiros] kundig εµπίστευµα (N.) (Leibesfrucht) εµµενής [emmenés] immanent εµµένω [emméno] stehen έµµεσα [émmesa] indirekt έµµεση αντιπροσώπευση (F.) [empódise] Behinderung (F.)] Insignien (F.) [émmese bía] mittelbarer Zwang (M.) [éllogo díkaio] Vernunftrecht (N.) indirectus (lat.) [empeirognómonas] Expertin (F.) εµπορευµατικές µεταφορές (F.).) [empóreuma] Artikel (M.) εµπειρία (F.) επιπλέον στη θάλασσα [empóreuma epipléon ste thálassa] Strandgut (N.). Leibesfrucht (F.) έµµεσος καταναγκασµός (M.).) [émblema] Insignie (F.Pl.) έµµεση ζηµία (F.) [embáthynse] Vertiefung (F.).) εµπορευµατοποίηση (F.) µεγάλων αποστάσεων [emporeumatikés metaphorés (F.) έµµεση νόθευση (F. Sperre (F.) έµβρυο (N.) έµµεση βία (F.) εµβάζω [embázo] überweisen εµβάθυνση (F.) .) [émmese epídose] Ersatzzustellung (F.) έµβληµα (N. Verhinderung (F.) [émbryo] Embryo (M.) στο ατύχηµα [emplekómene sto atýchema] Unfallbeteiligte (F. indirekter Vorsatz (M.) [empísteuma] Trust (M. Wirtschaft (F.) στο ατύχηµα [emplekómenos sto atýchema] Unfallbeteiligter (M. verhindern εµπόδιο (N.) (lat.).).) [empistosýne] Vertrauen (N. Ware (F.) megálon apostáseon] Güterfernverkehr (M.)] Fachschaft (F.) εµβλήµατα (N.) εµπορικές εργασίες (F.) εµπόδιση (F.) τύπου [élleipse týpu] Formmangel (M. Zahlung (F.) εµπειρογνώµονες (M.) έµµεση κρατική διοίκηση (F.). nasciturus (M.) [émmesos drástes] mittelbarer Täter (M.).) [émmesos phóros] Akzise (F.Pl.Pl.).) εµπιστευτικός [empisteutikós] vertraulich έµπιστος [émpistos] zuverlässig εµπιστοσύνη (F. Gut (N.) έµµεσος δράστης (M.) έµµεση νοµική πλάνη (F.Pl. Wappen (N.) εµπορία (F.).Pl.) [empódio] Hindernis (N.).) [emboliasmós] Impfung (F.Pl.Pl.) εµβαθύνω [embathýno] vertiefen έµβασµα (N.).) εµπλεκόµενος (M. Zuverlässigkeit (F.)] Geschäftsbetrieb (M.) εµβολιάζω [emboliázo] impfen εµβολιασµός (M. indirekte Steuer (F.) [emblémata (N. Plakette (F.) εµπορικές συναλλαγές (F.) [empeirognómonas] Experte (M.) [emporeumatopoíese] Merchandising (N.) [émmese drástes] mittelbare Täterin (F.) έµµεσος [émmesos] indirekt.) έµµεση δράστης (F.Pl.). Fötus (M.) εµπορεύοµαι [emporeúomai] handeln εµπορευσιµότητα (F.) εµπειρογνώµονας (M.Pl.) έλλογο δίκαιο (N.) [émmesos dólos] dolus (M.) [empisteutiké thése] Vertrauensstellung (F. behindern.) [émmese nomiké pláne] indirekter Verbotsirrtum (M.) εµπειρογνώµονας (F. trauen.) [émmesos katanankasmós] mittelbarer Zwang (M.) [empeiría] Erfahrung (F.) [emporía] Handeln (N.) εµπιστεύοµαι [empisteúomai] anvertrauen.) εµπάργκο (N.) [emporeusimóteta] Begebbarkeit (F.315 µελίου [élleipse tu dikaiopraktikú themelíu] Fehlen (N.). hindern.) (indirekter Vorsatz).Pl.).) [émmese zemía] mittelbarer Schaden (M.) [émmese antiprosópeuse] indirekte Stellvertretung (F.) [emporikés ergasíes (F.) εµπλεκόµενη (F.) [émmese kratiké dioíkese] mittelbare Staatsverwaltung (F.) εµπλέκω [empléko] verstricken εµποδίζω [empodízo] absperren. mittelbare Stellvertretung (F.) έµµεση επίδοση (F.)] Handelsverkehr (M.) [empárnko] Embargo (N.

) [emporiké práxe] Handelsgeschäft (N.) [emporikós oíkos] Firma (F.) εµπορικός [emporikós] geschäftsmäßig.) [emporiké symphonía] Handelsabkommen (N.) έµπορος (F.).).) εµπορικό επιβεβαιωτικό έγγραφο (N.) µε ταχυδροµική αποστολή [empório me tachydromiké apostolé] Versandhandel (M. merkantil εµπορικός αντιπρόσωπος (M.) εµπορική πράξη (F.) εµπόριο (N.) εµπορικώς [emporikós] geschäftsmäßig εµπόριο (N.) [emporodíkes] Handelsrichter (M.) επίσχεσης [emporikó dikaíoma epíscheses] kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht (N.) εµποροποιώ [emporopoió] kommerzialisieren έµπορος (F.) εµπορικός κώδικας (M.).) εµπορικός οίκος (M.) που λειτουργεί για λογαριασµό της [émporos pu leiturgeí gia logariasmó tes] Properhändlerin (F.) [emporikó epimeletério] Handelskammer (F.) εµπορικό δικαίωµα (N.) εµπορική υπαξία (F.) [emporikó epibebaiotikó éngrapho] kaufmännisches Bestätigungsschreiben (N.) .) εµπορικός αποκλεισµός (M.) εµπορική κατάταξη (F.) [emporikó metróo] Handelsregister (N.) εµπόριο (N.) εµπορικό σήµα (N.) [emporiké etairía] Handelsgesellschaft (F.) de commerce (franz.) µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή [empório méso elektronikú ypologisté] e-commerce (M. Messe (F.) [emporodíkes] Handelsrichterin (F.) εµπορικό εµπάργκο (N. Handelsvertreterin (F.) [empório] Handel (M.) εµπορική ενηλικότητα (F.) [emporodikeío] Handelsgericht (N.) εµπορική αντιπρόσωπος (F.) [emporikós nómos] Handelsgesetz (N.) εµπορικός αντιπρόσωπος (M.) [emporikó dikastério] Kaufmannsgericht (N.) [emporikó empárnko] Handelsembargo (N.) [emporiké ypaxía] merkantiler Minderwert (M.) [emporikós antiprósopos] Agent (M.) έµπορος (F.) [emporikós kódikas] Code (M.) [emporikó isozýgio] Handelsbilanz (F.) εµπορική αντιπρόσωπος (F.) εµπορικό ισοζύγιο (N.) [emporiké ypóthese] Handelssache (F.) [emporokratía] Merkantilismus (M.) εµπορικό έθιµο (N.) (Handelsgesetzbuch) εµπορικός Κώδικας (M.) εµπορική δραστηριότητα (F.) [emporikó séma] Warenzeichen (N.) [emporikó éthimo] Handelsbrauch (M.) [emporiké ékthese] Markt (M.) [emporiké enelikóteta] Handelsmündigkeit (F. Kauffrau (F.) εµπορική υπόθεση (F.) εµπορική σύµβαση (F.εµπορική αγοραπωλησία εµπορική αγοραπωλησία (F.) µε ατοµική επιχείρηση [émporos me atomiké epicheírese] Einzelkauffrau (F.) έµπορος (F.) [émporos] Händlerin (F.) [emporiké katátaxe] Handelsklasse (F.) εµπορικό επιµελητήριο (N.) εµποροκρατία (F. kommerziell.) διαµεσολάβησης [emporikós antiprósopos diamesolábeses] Vermittlungsvertreter (M.) [emporiké antiprósopos] Agentin (F.) εµπόριο (N.) [emporiké agorapolesía] Handelskauf (M.) εµπορικό δικαστήριο (N.) εµπορικό δίκαιο (N.) εµποροδίκης (F.) [emporiké drasterióteta] Handelsgewerbe (N.) (engl.) εµπορική εταιρία (F. Handelsvertreter (M. 316 kaufmännisch.) διαµεσολάβησης [emporiké antiprósopos diamesolábeses] Vermittlungsvertreterin (F.) εµπορική έκθεση (F.) εµποροµεσίτης (M.) εµπορική συµφωνία (F.) εµπορικό µητρώο (N.) εµποροδικείο (N.) που ενεργεί για δικό της λογαριασµό [émporos pu energeí gia dikó tes logariasmó] Eigenhändlerin (F.) [emporomesítes] Handelsmakler (M.) [emporikós Kódikas] Handelsgesetzbuch (N.) γυναικών [empório gynaikón] Frauenhandel (M.) [emporiké sýmbase] Handelsvertrag (M.) [emporikó díkaio] Handelsrecht (N.) [emporikós apokleismós] Boykott (M.) εµπορικός νόµος (Μ.).) εµποροδίκης (M.

) εµπράγµατο δικαίωµα (N.) ενάσκηση (F.) έναρξη (F.) [emprágmato díkaio] Sachenrecht (N.) που λειτουργεί για λογαριασµό του [émporos pu leiturgeí gia logariasmó tu] Properhändler (M.).) εµπράγµατο βάρος (N.) [emprestés] Brandstifter (M.) έµπορος (M.) που ενεργεί για δικό του λογαριασµό [émporos pu energeí gia dikó tu logariasmó] Eigenhändler (M.).) έµπορος (M.) προς συζήτηση [emphánise pros syzétese] Einlassung (F.) [enagómenos] Beklagter (M.).) [enallaktiké lýse] Alternative (F.) αποδεικτικής διαδικασίας [énarxe apodeiktikés diadikasías] Beweisantritt (M.) έναρξη (F.) εναγόµενος [enagómenos] beklagt ενάγουσα (F.) εναέρια κυκλοφορία (F.) [enágusa] Klägerin (F.) έµπορος (M.) ενάλλαγµα (N.) [enaschólese] Befassung (F.). Not (F.) (tatsächlich) έµπρακτη µετάνοια (F.) ένδεια (F.) ενδεικτική τιµή (F.) [empréstria] Brandstifterin (F.) [emprágmate epibárynse] dingliche Belastung (F. Sollkaufmann (M.) [emprágmato dikaíoma] dingliches Recht (N.) έµπορος (M.) ακινήτου προς εξασφάλιση απαίτησης [emprágmate epibárynse akinétu pros exasphálise apaíteses] Sicherungsgrundschuld (F.).). Beginn (M.) εναλλακτικός [enallaktikós] alternativ ενάντια στο νόµο [enántia sto nómo] contra legem (lat.) ισχύος [énarxe ischýos] Inkrafttreten (N.) .) χονδρικής [émporos chondrikés] Großhändler εµπράγµατη αξίωση (F.) εµπράγµατο δίκαιο (N.) έµπορος (M. einklagen.) [émporos] Händler (M.) [endeiktiké timé] Preisempfehlung (F.) µεταβιβαστό και κληρονοµητό σε βάρος ξένου ακινήτου για οικοδόµηση [emprágmato dikaíoma metabibastó kai kleronometó se báros xénu akinétu gia oikodómese] Erbbaurecht (N.) [enágon] Kläger (M.) [enáskese] Ausübung (F.) έµπρακτος [émpraktos] tätig εµπρησµός (M.) [enállagma] Alternative (F.) εµπράγµατη επιβάρυνση (F.) εκ του νόµου [émporos ek tu nómu] Musskaufmann (M.) [enaéria kyklophoría] Luftfahrt (F.317 έµπορος (F.) ενασχόληση (F.) εµφάνιση (F.) [enarmónise] Abstimmung (F.) µε ατοµική επιχείρηση [émporos me atomiké epicheírese] Einzelkaufmann (M.) έναρξη (F. verklagen ενάγω κάποιον [enágo kápoion] klagen ενάγων (M.) ενδεικτική τιµή εµπρήστρια (F.) εναλλακτική λύση (F.) [emphánise] Erscheinen (N.) εµπράγµατο δικαίωµα (N.) εµφανώς [emphanós] offensichtlich εν αµφιβολία [en amphibolía] im Zweifel εν γνώσει [en gnósei] wissentlich εν ισχύ [en ischý] geltend εν λευκώ [en leukó] Blankoένα [éna] ein εναγόµενη (F.) εµπράγµατη επιβάρυνση (F.) έµπορος (M.) [empresmós] Brandstiftung (F.) εµφανής [emphanés] offensichtlich εµφανίζοµαι [emphanízomai] erscheinen εµφανίζοµαι προς συζήτηση [emphanízomai pros syzétese] einlassen εµφανίζω [emphanízo] vorlegen εµφάνιση (F. Kaufmann (M.) σε ακίνητο [emprágmato báros se akíneto] Grundschuld (F.) κατά κύριο επάγγελµα [émporos katá kýrio epángelma] Vollkaufmann (M.) χονδρικής [émporos chondrikés] Großhändlerin (F.) έµπορος (M.) [énarxe] Anfang (M.) εµπράγµατος [emprágmatos] dinglich έµπρακτα [émprakta] de facto (lat. Vorlage (F.) (gegen das Gesetz) εναντίον [enantíon] gegen ενάντιος [enántios] widrig εναντιώνοµαι [enantiónomai] opponieren εναποθέτω [enapothéto] abstellen εναπόκειµαι [enapókeimai] obliegen εναρµόνιση (F.) εναγόµενος (M.) εµπρηστής (M.) ενάγω [enágo] belangen.) [éndeia] Karenz (F.) [emprágmate axíose] dinglicher Anspruch (M.) [émprakte metánoia] tätige Reue (F.) [enagómene] Beklagte (F. Realrecht (N.

ένδειξη
ένδειξη (F.) [éndeixe] Anzeichen (N.),
Hinweis (M.), Indikation (F.), Indiz (N.)
ένδειξη (F.) για απατηλή συµπεριφορά
του οφειλέτη [éndeixe gia apatelé symperiphorá tu opheiléte] Verdachtsmoment (M.)
für betrügerisches Verhalten des Schuldners
ενδεχόµενος [endechómenos] eventual,
möglich, wahrscheinlich
ενδεχόµενος δόλος (M.) [endechómenos
dólos] bedingter Vorsatz (M.), dolus (M.)
eventualis (lat.) (bedingter Vorsatz),
Eventualvorsatz (M.)
ενδεχόµενος συµψηφισµός (M.) [endechómenos sympsephismós] Eventualaufrechnung (F.)
ενδιάθετη επιφύλαξη (F.) [endiáthete epiphýlaxe] geheimer Vorbehalt (M.), Mentalreservation (F.)
ενδιάµεση απόφαση (F.) [endiámese
apóphase] Zwischenurteil (N.)
ενδιάµεση διαδικασία (F.) [endiámese
diadikasía] Zwischenverfahren (N.)
ενδιάµεση εξέταση (F.) [endiámese exétase] Zwischenprüfung (F.)
ενδιάµεσος έλεγχος (M.) [endiámesos
élenchos] Zwischenprüfung (F.)
ενδιαφερόµενη (F.) [endiapherómene] Betroffene (F.)
ενδιαφερόµενος (M.) [endiapherómenos]
Betroffener (M.)
ενδίδω [endído] nachgeben
ένδικο βοήθηµα (N.) [éndiko boéthema]
Rechtsbehelf (M.)
ένδικο µέσο (N.) [éndiko méso] Rechtsmittel (N.)
ενδοιασµός (M.) [endoiasmós] Zweifel (M.)
ενδοτικό δίκαιο (N.) [endotikó díkaio] dispositives Recht (N.), nachgiebiges Recht (N.)
ενδοτικός [endotikós] abdingbar, dispositiv,
nachgiebig
ενέγγυα πίστωση (F.) [enéngya pístose]
Dokumentenakkreditiv (N.)
ενέγγυα πιστώτρια (F.) [enéngya pistótria]
Pfandgläubigerin (F.)
ενέγγυος πιστωτής (M.) [enéngyos pistotés] Pfandgläubiger (M.)
ενέδρα (F.) [enédra] Nachstellung (F.)
ενέργεια (F.) [enérgeia] Akt (M.), Aktion
(F.), Auswirkung (F.), Effekt (M.), Effizienz (F.), Einschreiten (N.), Einwirkung
(F.), Energie (F.), Handlung (F.), Vorgehen

318
(N.), Wirksamkeit (F.), Wirkung (F.)
ενέργεια (F.) δέσµευσης [enérgeia désmeuses] Bindungswirkung
ενεργειακός εφοδιασµός (Μ.) [energeiakós ephodiasmós] Energieversorgung (F.)
ενεργητική διαιρεµένη ενοχή (F.) [energetiké diaireméne enoché] Teilgläubigerschaft (F.)
ενεργητική δωροδοκία (F.) [energetiké
dorodokía] Vorteilsgewährung (F.)
ενεργητική εκπροσώπηση (F.) [energetiké
ekprosópese] Aktivvertretung (F.)
ενεργητική ενοχή (F.) [energetiké enoché]
Aktivschuld (F.)
ενεργητική ή παθητική νοµιµοποίηση (F.)
[energetiké é pathetiké nomimopoíese]
Sachbefugnis (F.), Sachlegitimation (F.)
ενεργητική νοµιµοποίηση (F.) [energetiké
nomimopoíese] Aktivlegitimation (F.)
ενεργητικό (N.) της πτώχευσης [energetikó tes ptócheuses] Insolvenzmasse (F.),
Konkursmasse (F.)
ενεργητικός [energetikós] aktiv
ενεργοποιώ διακόπτη [energopoió diakópte] schalten
ενεργός [energós] aktiv, effektiv, erwerbstätig, tätlich, wirksam
ενεργώ [energó] agieren, auswirken, einschreiten, einwirken, fungieren, handeln,
operieren, prozedieren, verfahren (V.),
vorgehen, wirken
ενεργώ µε υπηρεσιακή ιδιότητα [energó
me yperesiaké idióteta] amtieren
ενεργώς [energós] tätlich
ενέχοµαι [enéchomai] schulden
ενεχύραση (F.) [enechýrase] Verpfändung (F.)
ενέχυρο (N.) [enéchyro] Faustpfand (N.),
Pfand (N.)
ενέχυρο (N.) επί πλοίου [enéchyro epí
ploíu] Schiffspfandrecht (N.)
ενέχυρο (N.) εργολάβου [enéchyro ergolábu] Unternehmerpfandrecht (N.)
ενέχυρο (N.) κατάπτωσης [enéchyro katáptoses] Verfallspfand (N.)
ενέχυρο (N.) µε δικαίωµα κάρπωσης
[enéchyro me dikaíoma kárposes] Nutzungspfand (N.)
ενέχυρο (N.) του εκµισθωτή [enéchyro tu
ekmisthoté] Vermieterpfand (N.), Vermieterpfandrecht (N.)
ενεχυρόγραφο (N.) [enechyrógrapho] Pfand-

319
brief (M.)
ενεχυροδανεισµός (Μ.) [enechyrodaneismós] Pfandleihe (F.)
ενεχυροδανειστήριο (N.) [enechyrodaneistério] Leihhaus (N.)
ενεχυροδανειστής (M.) [enechyrodaneistés]
Pfandleiher (M.)
ενεχυροδανείστρια (F.) [enechyrodaneístria] Pfandleiherin (F.)
ενεχυρούχα δανείστρια (F.) [enechyrúcha
daneístria] Pfandgläubigerin (F.)
ενεχυρούχος δανειστής (M.) [enechyrúchos daneistés] Pfandgläubiger (M.)
ενήλικας εµπορικά [enélikas emporiká]
handelsmündig
ενήλικη (F.) [enélike] Erwachsene (F.)
ενήλικος (M.) [enélikos] Erwachsener (M.)
ενήλικος [enélikos] erwachsen (Adj.),
mündig, volljährig
ενήλικος για σύναψη γάµου [enélikos gia
sýnapse gámu] ehemündig
ενηλικότητα (F.) [enelikóteta] Mündigkeit
(F.), Volljährigkeit (F.)
ενηλικότητα (F.) απασχόλησης [enelikóteta apaschóleses] Arbeitsmündigkeit (F.)
ενηλικότητα (F.) για σύναψη γάµου [enelikóteta gia sýnapse gámu] Ehemündigkeit (F.)
ενήµερος για το περιεχόµενο δικογραφίας
[enémeros gia to periechómeno dikographías] aktenkundig
ενηµερώνω [enemeróno] belehren
ενηµέρωση (F.) [enemérose] Belehrung
(F.), Unterrichtung (F.)
ενηµέρωση (F.) για την άσκηση ενδίκου
βοηθήµατος [enemérose gia ten áskese endíku boethématos] Rechtsbehelfsbelehrung (F.)
ενθάρρυνση (F.) [enthárrynse] Förderung (F.)
ενθαρρύνω [entharrýno] fördern
ενιαία (F.) ασφάλιση [eniaía asphálise]
Kaskoversicherung (F.)
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (F.) [Eniaía
Eyropaïké Práxe] Einheitliche Europäische
Akte (F.), Europäische Akte (F.)
ενιαία ποινή (F.) [eniaía poiné] Einheitsstrafe (F.)
ενιαίο δίκαιο (N.) αγοράς [eniaío díkaio
agorás] einheitliches Kaufrecht (N.)
ενιαίος [eniaíos] einheitlich
ενιαίος νόµος (M.) [eniaíos nómos] einheitliches Gesetz (N.) (einheitliches Gesetz
in den Vereinigten Staaten von Amerika)

ένορκη βεβαίωση
ενίσταµαι [enístamai] einsprechen, einwenden, remonstrieren
ενισχύω [enischýo] beihelfen, dotieren
έννοια (F.) [énnoia] Begriff (M.)
έννοµες σχέσεις (F.Pl.) [énnomes schéseis
(F.Pl.)] Rechtsverkehr (M.)
έννοµη αξίωση (F.) [énnome axíose]
Rechtsanspruch (M.)
έννοµη κατάσταση (F.) [énnome katástase]
Rechtslage (F.)
έννοµη προστασία (F.) [énnome prostasía]
Rechtsschutz (M.)
έννοµη συνέπεια (F.) [énnome synépeia]
Rechtsfolge (F.)
έννοµη σχέση (F.) [énnome schése]
Rechtsverhältnis (N.)
έννοµη τάξη (F.) [énnome táxe] Rechtsordnung (F.)
έννοµο αγαθό (N.) [énnomo agathó] Rechtsgut (N.)
έννοµο αγαθό (N.) του συνόλου [énnomo
agathó tu synólu] Universalrechtsgut (N.)
έννοµο συµφέρον (N.) για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής [énnomo symphéron
gia áskese anagnoristikés agogés] Feststellungsinteresse (N.)
έννοµος [énnomos] rechtlich
έννοµος για νοµή [énnomos gia nomé]
besitzrechtlich
ενοικιαζόµενη κατοικία (F.) [enoikiazómene katoikía] Mietwohnung (F.)
ενοικιάζω [enoikiázo] mieten, vermieten
ενοικίαση (F.) [enoikíase] Miete (F.),
Vermietung (F.)
ενοικιαστής (M.) [enoikiastés] Mieter (M.)
ενοικιάστρια (F.) [enoikiástria] Mieterin (F.)
ενοίκιο (N.) [enoíkio] Miete (F.), Mietzins (M.)
ενοίκιο (Ν.) [enoíkio] Mietpreis (M.)
ένοπλες δυνάµεις (F.Pl.) [énoples dynámeis (F.Pl.)] Heer (N.)
ένοπλη εξέγερση (F.) [énople exégerse]
Putsch (M.)
ενοποίηση (F.) [enopoíese] Integration (F.),
Konsolidation (F.), Vereinheitlichung (F.),
Vereinigung (F.)
ενοποιώ [enopoió] arrondieren, vereinheitlichen, vereinigen
ενορία (F.) [enoría] Kirchengemeinde (F.),
Kirchspiel (N.), Pfarre (F.)
ένορκη βεβαίωση (F.) [énorke bebaíose]
Versicherung (F.) an Eides statt

ένορκοι
ένορκοι (M.Pl. bzw. F.Pl.) µη έχοντες
ικανότητα ετυµηγορίας [énorkoi (M.Pl.
bzw. F.Pl.) me échontes ikanóteta etymegorías] entscheidungsunfähige Geschworene (M.Pl. bzw. F.Pl.)
ένορκος (F.) [énorkos] Geschworene (F.),
Schöffin (F.)
ένορκος (M.) [énorkos] Geschworener (M.),
Schöffe (M.)
ένορκος (M.) µη έχων ικανότητα ετυµηγορίας [énorkos me échon ikanóteta
etymegorías] entscheidungsunfähiger Geschworener (M.)
ένορκος [énorkos] eidesstattlich
ενόρκως [enórkos] eidesstattlich
ενόρµηση (F.) [enórmese] Trieb (M.)
ενότητα (F.) [enóteta] Einheit (F.)
ενότητα (F.) πράξης [enóteta práxes]
Tateinheit (F.)
ενότητα (F.) του δικαίου [enóteta tu dikaíu]
Rechtseinheit (F.)
ενοχή (F.) [enoché] Schuld (F.)
ένοχη (F.) [énoche] Schuldige (F.)
ενοχή (F.) [enoché] Schuldverhältnis (N.)
ενοχή (F.) είδους [enoché eídus] Speziesschuld (F.), Stückschuld (F.)
ενοχή (F.) εις ολόκληρο [enoché eis
olóklero] Gesamtschuld (F.)
ενοχή (F.) εκ του νόµου [enoché ek tu
nómu] gesetzliches Schuldverhältnis (N.)
ενοχή (F.) τόκων [enoché tókon] Zinsschuld (F.)
ενοχική απαίτηση (F.) [enochiké apaítese]
Forderungsrecht (N.)
ενοχική σχέση (F.) [enochiké schése]
Schuldverhältnis (N.)
ενοχικό δίκαιο (N.) [enochikó díkaio]
Schuldrecht (N.)
ενοχικό δικαίωµα (N.) [enochikó dikaíoma]
Schuldrecht (N.)
ενόχληση (F.) [enóchlese] Störung (F.)
ενοχλώ [enochló] stören
ένοχος (M.) [énochos] Schuldiger (M.)
ένοχος [énochos] schuldig
ένσηµο (N.) [énsemo] Wertzeichen (N.)
ένσταση (F.) [énstase] Einrede (F.), Einwendung (F.), exceptio (F.) (lat.) (Einrede),
Remonstration (F.)
ένσταση (F.) ανεπάρκειας [énstase
anepárkeias] Dürftigkeitseinrede (F.)
ένσταση (F.) του δόλου [énstase tu dólu]

320
exceptio (F.) doli (lat.) (Arglisteinrede)
ενσωµατώνω [ensomatóno] einverleiben,
inkorporieren
ενσωµάτωση (F.) [ensomátose] Einverleibung (F.), Integration (F.)
ένταλµα (N.) επιβολής ποινής [éntalma
epibolés poinés] Strafbefehl (M.)
ένταλµα (N.) προσαγωγής [éntalma
prosagogés] Vorführungsbefehl (M.)
ένταλµα (N.) σύλληψης [éntalma sýllepses]
Haftbefehl (M.), Steckbrief (M.)
εντατικοποίηση (F.) [entatikopoíese] Verschärfung (F.)
εντατικοποιώ [entatikopoió] verschärfen
ενταφιάζω [entaphiázo] beerdigen
εντεταλµένη (F.) διδασκαλίας [entetalméne didaskalías] Lehrbeauftragte (F.)
εντεταλµένη δικαστής (F.) [entetalméne
dikastés] ersuchte Richterin (F.)
εντεταλµένος (M.) διδασκαλίας [entetalménos didaskalías] Lehrbeauftragter (M.)
εντεταλµένος δικαστής (M.) [entetalménos dikastés] ersuchter Richter (M.)
έντιµος [éntimos] fair, kulant
εντιµότητα (F.) [entimóteta] Fairness (F.)
εντιµότητα (F.) στις συναλλαγές [entimóteta stis synallagés] Kulanz (F.)
εντολέας (F.) [entoléas] Auftraggeberin
(F.), Dienstherrin (F.), Klientin (F.), Kommittentin (F.), Mandantin (F.)
εντολέας (F.) δικηγόρου [entoléas dikegóru] Mandantin (F.)
εντολέας (M.) [entoléas] Auftraggeber (M.),
Dienstherr (M.), Klient (M.), Kommittent
(M.), Mandant (M.)
εντολέας (M.) δικηγόρου [entoléas
dikegóru] Mandant (M.)
εντολή (F.) [entolé] Anordnung (F.), Auftrag
(M.), Mandat (N.), Order (F.), Weisung (F.)
εντολή (F.) διδασκαλίας [entolé didaskalías] Lehrauftrag (M.)
εντολή (F.) είσπραξης [entolé eíspraxes]
Inkassomandat (N.)
εντολή (F.) εµβάσµατος [entolé embásmatos] Überweisungsauftrag (M.)
εντολή (F.) πίστωσης τρίτου [entolé
pístoses trítu] Kreditauftrag (M.)
εντολή (F.) πληρωµής [entolé pleromés]
Zahlungsanweisung (F.)
εντολή (F.) ρητής έκφρασης [entolé retés
ékphrases] Ausdrücklichkeitsgebot (N.)

321
εντολοδόχος (F.) [entolodóchos] Auftragnehmerin (F.), Beauftragte (F.), Mandatarin (F.)
εντολοδόχος (M.) [entolodóchos] Auftragnehmer (M.), Beauftragter (M.), Mandatar (M.)
εντόπια (F.) [entópia] Inländerin (F.)
εντοπίζω [entopízo] aufspüren
εντόπιος (Μ.) [entópios] Inländer (M.)
εντός [entós] binnen
έντυπο (N.) [éntypo] Drucksache (F.),
Druckschrift (F.), Formular (N.)
έντυπο (N.) εκχώρησης [éntypo ekchóreses] Abtretungsformular (N.)
έντυπο (N.) επικίνδυνο για τη νεότητα
[éntypo epikíndyno gia te neóteta]
jugendgefährdende Schrift (F.)
έντυπο (N.) στον κοµιστή συστατικό
δικαιώµατος [éntypo ston komisté systatikó dikaiómatos] Inhaberzeichen (N.)
έντυπο (Ν.) οδηγιών [éntypo odegión]
Merkblatt (N.)
έντυπο έργο (N.) [éntypo érgo] Druckwerk
(N.)
εντύπωση (F.) [entýpose] Anschein (M.)
ενυπόθηκη οφειλή (F.) [enypótheke
opheilé] Hypothekenschuld (F.)
ενυπόθηκος [enypóthekos] hypothekarisch
ενυπόθηκος δανειστής (M.) [enypóthekos
daneistés] Hypothekar (M.)
ενυπόθηκος οφειλέτης (M.) [enypóthekos
opheilétes] Hypothekenschuldner (M.)
ενωµένος [enoménos] vereinigt, vereint
ενώνοµαι [enónomai] zusammenschließen
ενώνω [enóno] verbinden, vereinen, vereinigen
ένωση (F.) [énose] Bund (M.), Gilde (F.),
Körperschaft (F.), Korporation (F.), Liga
(F.), Union (F.), Verband (M.), Verbindung
(F.), Verein (M.), Vereinigung (F.),
Zusammenschluss (M.)
ένωση (F.) δήµων και κοινοτήτων [énose
démon kai koinotéton] Gemeindeverband (M.)
ένωση (F.) ιερών µονών [énose ierón
monón] Kongregation (F.)
ένωση (F.) κρατών [énose kratón]
Staatenverbindung (F.)
ένωση (F.) προσώπων [énose prosópon]
Personenvereinigung (F.)
ένωση (F.) σκοπού [énose skopú] Zweckverband (M.)
εξ αδιαθέτου διαδοχή (F.) [ex adiathétu
diadoché] Intestaterbfolge (F.)

εξαναγκασµός
εξ αδιαθέτου κληρονοµική διαδοχή (F.)
[ex adiathétu kleronomiké diadoché]
gesetzliche Erbfolge (F.)
εξ ακοής [ex akoés] Hörensagen (N.)
εξαγορά (F.) [exagorá] Übernahme (F.)
εξαγορά (F.) εταιρικών µεριδίων [exagorá
etairikón meridíon] Mantelkauf (M.)
εξαγορά (F.) της επιχείρησης [exagorá tes
epicheíreses] Unternehmenskauf (M.)
εξάγω [exágo] ausführen, exportieren, gewinnen
εξαγωγή (F.) [exagogé] Ausfuhr (F.), Export (M.)
εξάδελφος (M.) [exádelphos] Cousin (M.),
Vetter (M.)
εξαθλίωση (F.) [exathlíose] Verwahrlosung (F.)
εξαίρεση (F.) [exaírese] Ablehnung (F.),
Ausnahme (F.)
εξαίρετο (N.) [exaíreto] Voraus (M.)
εξαιρώ [exairó] ausnehmen
εξαίρω [exaíro] würdigen
εξακολούθηση (F.) [exakolúthese] Fortführung (F.)
εξακολουθώ [exakoluthó] fortführen, währen
εξακριβώνω [exakribóno] ermitteln
εξακρίβωση (F.) [exakríbose] Ermittlung
(F.), Überprüfung (F.)
εξακρίβωση (F.) πραγµατικών περιστατικών εξ επαγγέλµατος [exakríbose pragmatikón peristatikón ex epangélmatos]
Amtsermittlung (F.)
εξακριβωτής (M.) [exakribotés] Ermittler (M.)
εξαλείφοµαι [exaleíphomai] erlöschen
εξαλείφω [exaleípho] löschen
εξάλειψη (F.) [exáleipse] Löschung (F.)
εξάλειψη (F.) της ποινής [exáleipse tes
poinés] Strafaufhebung (F.)
εξάλειψη (F.) του αξιόποινου [exáleipse tu
axiópoinu] Straffreiheit (F.)
εξάµβλωµα (N.) [exámbloma] Missgeburt
(F.)
εξάµηνο (N.) σπουδών [exámeno spudón]
Semester (N.)
εξαναγκάζω [exanankázo] erzwingen, nötigen
εξαναγκασµένος [exanankasménos] unfreiwillig
εξαναγκασµός
(M.)
[exanankasmós]
Erzwingung (F.), Zwang (M.)
εξαναγκασµός (M.) για οµοφωνία των
βουλευτών ενός κόµµατος [exanankasmós

Verschaffen (N.) [exártema] Teil (M.).) εξαρτηµένος [exarteménos] abhängig.) εξασφαλιστική κυριότητα (F. akzessorisch εξάρτηση (F.) εξειδικευµένη εποπτεία (F.) εξειδικευµένη εργασία (F.) εξαπατώ [exapató] hochstapeln.) κυριότητας [exasphalistiké metabíbase kyriótetas] Sicherungsübereignung (F.) εκλογέα [exapátese eklogéa] Wählertäuschung (F. süchtig.) [exeidikeuméne dikegóros] Fachanwältin (F.) [exasphalistiké kyrióteta] Sicherungseigentum (N. Untersuchung (F.) εξασφαλιστική υποθήκη (F.) εξαρτώµαι [exartómai] abhängen εξαρτώµενος [exartómenos] abhängig εξασκώ [exaskó] ausüben. Verschaffung (F.). examinieren.) εξαφάνιση (F.) [exeidikeuménos dikegóros] Fachanwalt (M.).). überprüfen.) εξαπάτηση (F.) εισαγγελέα για την έγερση ποινικής αγωγής [exanankasmós eisangeléa gia ten égerse poinikés agogés] Anklageerzwingung (F.) δικηγόρου [exeidikeuméne ypállelos dikegóru] Rechtsanwaltsfachangestellte (F.) εξάρτηµα (N.) εξαναγκασµός (M.) εξειδίκευση (F. Sucht (F.) εξειδικευµένη δικηγόρος (F.) εξειδικευµένη υπάλληλος (F.εξαναγκασµός gia omophonía ton buleutón enós kómmatos] Fraktionszwang (M.) εξειδικευµένος [exeidikeuménos] qualifiziert.) εξέταση (F.) [exasphálise] Absicherung (F. vernehmen εξέταση (F.) ασκούµενου δικηγόρου [exétase askúmenu dikegóru] Referendarprüfung (F. einvernehmen.) [éxarse] Würdigung (F. Akzessorietät (F. prüfen. Examen (N.).).) εξεγείροµαι [exegeíromai] aufstehen.). Meuterei (F.).) [exapátese] Täuschung (F.) εξειδικευµένη εργάτρια (F.) .).) εξασφαλιστική δικαιοπραξία (F.) κατ’ αντιπαράσταση [exétase kat’ antiparástase] Kreuzverhör (N.) εξασφαλιστική µεταβίβαση (F. üben εξασφαλίζω [exasphalízo] absichern.) [exélixe] Entwicklung (F.) εξέταση (F.) εξειδικευµένος υπάλληλος (M.) εξέταση (F. Sicherung (F.) εξειδικεύω [exeidikeúo] spezifizieren εξέλιξη (F.) [exétase] Einvernahme (F.) [exeidikeuméne ergasía] Facharbeit (F.) εξέταση (F. Vernehmung (F.) [exeidikeuménos ergátes] Facharbeiter (M. Spezialεξειδικευµένος δικηγόρος (M.). untersuchen.) [exasphalistiké dikaiopraxía] Sicherungsgeschäft (N.) [exeidíkeuse] Qualifikation (F.) [exaphánise] Verschollenheit (F. Kontrolle (F.) εξετάζω [exetázo] befragen. Zusammenrottung (F.) για απόκτηση διπλώµατος αρχιτεχνίτη [exétase gia apóktese diplómatos architechníte] Meisterprüfung (F. Zubehör (N.) εξεταζόµενος (M.) [exeidikeuméne epopteía] Fachaufsicht (F.) εξαντλώ [exantló] erschöpfen εξαπάτηση (F.).).) [exeidikeuméne ergátria] Facharbeiterin (F.).) εξασφαλιστική εκχώρηση (F.) διαδίκου [exétase diadíku] Parteivernehmung (F. vorspiegeln έξαρση (F.) [exégerse] Aufstand (M.) [exártese] Abhängigkeit (F. re- 322 bellieren εξεγείρω [exegeíro] aufwiegeln εξεγείρω σε στάση [exegeíro se stáse] aufrühren εξέγερση (F. täuschen.) εξαφάνιση (F. Prüfung (F.). forschen.) [exapátise] Vorspiegelung (F.). Aufwiegelung (F.) νοµικού προσώπου από άλλη επιχείρηση [exártese nomikú prosópu apó álle epicheírese] Organschaft (F.) [exetazómenos] Prüfling (M.) απόφασης [exaphánise apóphases] Abhilfe (F.) εξάρτηση (F. Gang (M. inquirieren.) [exántlese] Erschöpfung (F.) εξειδικευµένος εργάτης (M.) [exasphalistiké ekchórese] Sicherungsabtretung (F.) εξαπάτιση (F.) δικηγόρου [exeidikeuménos ypállelos dikegóru] Rechtsanwaltsfachangestellter (M. verschaffen εξασφαλίζω προκαταβολικά [exasphalízo prokataboliká] vorsorgen εξασφάλιση (F.) εξάντληση (F.).).) [exasphalistiké ypothéke] Sicherungshypothek (F. Sicherstellung (F. Test (M.

) διαχείρισης [éxoda (N.) [exórise] Acht (F.) εξιχνιάζω [exichniázo] ausforschen εξιχνίαση (F.) εξίσωση (F.) [exusía] Befugnis (F.Pl.).) [exiléose] Sühne (F.) έξοδα (N.) κηδείας [éxoda (N.) έξοδα (N.) εξισωτική εισφορά (F.) εξουσιάζω [exusiázo] herrschen.) κλειδών [exusía kleidón] Schlüsselgewalt (F.Pl.) εξιτήριο (N.) των συνταξιοδοτικών αξιώσεων [exisorrópese ton syntaxiodotikón axióseon] Versorgungsausgleich (M.) εξουσία (F.) εξεταστής (M.Pl.Pl.Pl.) εξορία (F.) έξοδα (N.Pl.) έξοδα θέρµανσης (N.Pl. Unkosten (F.) [éxoda thérmanses (N.) taxidíu] Reisekosten (F.) [exichníase] Ausforschung (F.) [exusiastikó díkaio] Hoheitsrecht (N.Pl.) εξουσία (F.) µάρτυρα [exétase mártyra] Zeugenvernehmung (F.Pl. exilieren.) διάθεσης [exusía diátheses] Verfügungsbefugnis (F. Macht (F. rüsten εξοπλισµός (M.) εξοµοιούµενος µε απαλλοτρίωση [exomoiúmenos me apallotríose] enteignungsgleich εξοπλίζω [exoplízo] ausstatten.) διοίκησης [éxoda (N.) εξουσιοδοτηµένη έξοδα (N.) εξηγώ [exegó] erklären εξιλεώνω [exileóno] sühnen εξιλέωση (F.) [exetastiké epitropé] Untersuchungsausschuss (M.Pl. Hoheit (F.Pl.) της κληρονοµίας [exísose tes kleronomías] Erbausgleich (M.Pl.) αναρµόδιας αρχής να επιληφθεί της υπόθεσης [exusía anarmódias archés na epilephtheí tes ypótheses] Evokationsrecht (N.)] Heizkosten (F.) κτήσης [éxoda (N.Pl.).) έξοδα (N.) kedeías] Beerdigungskosten (F.) [exoría] Exil (N.) πλεονεκτήµατος [exísose pleonektématos] compensatio (F.).) πλεονεκτηµάτων [exísose pleonektemáton] Vorteilsausgleich (M.) εξορίζω [exorízo] ächten.) κατοχής [exusía katochés] Besatzungsgewalt (F.).Pl.) [éxodo] Ausgabe (F.).) εξισορρόπηση (F. Herrschaft (F.) [exégese] Erklärung (F.) εξουσία (F. verbannen εξόριση (F.Pl.Pl.) εξευτελίζω κάποιον στα µάτια άλλων [exeutelízo kápoion sta mátia állon] verächtlichmachen εξευτελισµός (M.).) έξοδο (N.) kataskeués] Gestehungskosten (F.323 εξέταση (F.Pl.Pl.Pl.Pl.Pl. Regiment (N.) εξετάστρια (F. Verbannung (F.) εξουσιοδοτηµένη (F.) tes ptócheuses] Massekosten (F.Pl.Pl.Pl.) [exusíase] Beherrschung (F.).Pl.).) dioíkeses] Verwaltungskosten (F.) lucri cum damno (lat.) κατασκευής [éxoda (N.) εξουσία (F.). Gewalt (F.) εξορρύσσω [exorrýsso] gewinnen εξουσία (F. Innehabung (F.) κάποιου στα µάτια άλλων [exeutelismós kápoiu sta mátia állon] Verächtlichmachung (F. Rüstung (F. Spese (F. Einrichtung (F.) εξισορρόπηση (F.) (Vorteilsausgleichung) εξίσωση (F. Inventar (N.). Auslage (F.) έξοδα (N.) επί του πράγµατος [exusía epí tu prágmatos] Sachherrschaft (F.) της αρχής επί του κατασχεθέντος πράγµατος [exusía tes archés epí tu kataschethéntos prágmatos] Verstrickung (F. Aufwendung (F.) [exetastés] Prüfer (M.) οικοδόµησης [éxoda (N.) [exisotiké eisphorá] Ausgleichsabgabe (F.) εξουσία (F.Pl.) έξοδα (N.) προς διενέργεια εµπορικών πράξεων [exusiodoteméne pros dienérgeia emporikón práxeon] Handlungsbevollmächtigte (F.) [exísose] Ausgleich (M.) .).).).) εξεταστική επιτροπή (F.) εξήγηση (F.) diacheírises] Verwaltungskosten (F.).) εξουσιαστικό δίκαιο (N.) [exitério] Laufpass (M.Pl.).) αντιπροσώπευσης [exusía antiprosópeuses] Vertretungsmacht (F.).) [exisorrópese] Ausgleich (M. Sterbegeld (N.) [éxoda (N.Pl.) [exetástria] Prüferin (F.) έξοδα (N.). Kosten (F.) oikodómeses] Baukosten (F. innehaben εξουσίαση (F.) της πτώχευσης [éxoda (N.) ktéses] Gestehungskosten (F.Pl.) εξισορροπώ [exisorropó] ausgleichen εξισώνω [exisóno] ausgleichen εξισώνω λογαριασµό [exisóno logariasmó] saldieren εξίσωση (F.)] Aufwand (M.) ταξιδίου [éxoda (N.) έξοδα (N.) εξίσωση (F.Pl. Herrschaft (F.Pl.) εξουσία (F.) εξουσία (F.) [exoplismós] Ausstattung (F.

) που του έχουν ανατεθεί ασθενείς σε νοσοκοµείο [exonosokomeiakós iatrós pu tu échun anatetheí astheneís se nosokomeío] Belegarzt (M.) [epangelía] Gelöbnis (N.) εορτάζω [eortázo] feiern εορτασµός (M.) [exókelse] Strandung (F.) εξωτερική σχέση (F.) εξύµνηση (F.).) εξώγαµος [exógamos] außerehelich εξώδικο (N.) εξωτερική υπηρεσία (F. Gelübde (N.) εξοφλώ [exophló] ablösen.) εξωτερίκευση (F.) εξωτερική υποστήριξη (F.) [exoteriké ypóthese] auswärtige Angelegenheit (F. Rembours (M.) εξωτερική υπόθεση (F.).).) [extremismós] Extremismus (M.) διδασκαλίας [exusiodótese didaskalías] Lehrbefugnis (N.) [epangelmatías] Gewerbetreibende (F.) για διενέργεια εµπορικών πράξεων [exusiodótese gia dienérgeia emporikón práxeon] Handlungsvollmacht (F.) εξουσιοδοτώ [exusiodotó] autorisieren.) χρεών [exóphlese chreón] Schuldentilgung (F.) επαγγέλλοµαι [epangéllomai] geloben επάγγελµα (N.). Tilgung (F.). Verdienst (N.) [extremistés] Extremist (M. bevollmächtigt εξουσιοδοτηµένος έµπορος (M.) [exusiodoteménos émporos] Vertragshändler (M.) εξωτερικεύω [exoterikeúo] äußern εξωτερική περιοχή (F. sanieren εξυγίανση (F. Sanierung (F.) εξωνώ [exonó] wiederkaufen έξωση (F. auszahlen.) [exoterikó] Ausland (N.) άσκησης [exusiodótese áskeses] Ausübungsermächtigung (F.) [exýmnese] Verherrlichung (F.) [exoteriké schése] Außenverhältnis (N.) εξυγιαίνω [exygiaíno] bereinigen.) εξώνηση (F.) επ’ αυτοφώρω [ep’ autophóro] in flagranti (lat.).) εξυβρίζω [exybrízo] beleidigen εξύβριση (F.) εξουσιοδότηση (F.) [exoteríkeuse] Äußerung (F.) [epángelma] Beruf (M.) [exógamo kathestós] Nichtehelichkeit (F.) [exusiodoteméne émporos] Vertragshändlerin (F.) [exyperétese] Bedienung (F.) [exoterikós élenchos] Außenprüfung (F.) .) [exýbrise] Beleidigung (F.) λειτουργιών [exoteriké ypostérixe leiturgión] Outsourcing (N.) [exyperetikóteta] Kulanz (F.) [eortasmós] Feier (F.). Auszahlung (F.εξουσιοδοτηµένη έµπορος εξουσιοδοτηµένη έµπορος (F.) [exóphlese] Ablösung (F.) εξωνοσοκοµειακός ιατρός (M.) βούλησης [exoteríkeuse búleses] Willensäußerung (F. Injurie (F.) εξουσιοδοτηµένος (M.) εξόφληση (F. Begleichung (F.) (bei der Tat) επαγγελία (F.) (Leistung) 324 εξυπηρετικός [exyperetikós] kulant εξυπηρετικότητα (F.) επαγγελµατίας (F.) εξουσιοδότηση (F.) εξοφλητική απόδειξη (F.) εξωτερικά [exoteriká] außen εξωτερίκευση (F.) [exódiko] Mahnschreiben (N.) εξουσιοδότηση (F. bevollmächtigen.).) [éxose] Räumung (F.) εξωτερικό (N.) είσπραξης [exusiodótese eíspraxes] Einziehungsermächtigung (F.) εξουσιοδότηση (F.) [exophletiké apódeixe] Quittung (F.) [exoteriké perioché] Außenbereich (M.) εξωτερικός [exoterikós] auswärtig εξωτερικός έλεγχος (M.) εξτρεµίστρια (F.) εξουσιοδότηση (F. begleichen.) [exoteriké yperesía] auswärtiger Dienst (M.) εξουσιοδότηση (F. ermächtigen εξόφληση (F.) προς διάθεση [exusiodótese pros diáthese] Verfügungsermächtigung (F.) εξυπηρετών [exyperetón] dienend εξώγαµο καθεστώς (N.).) εξώδικος [exódikos] außergerichtlich εξωκέλλω [exokéllo] stranden εξώκελση (F.) [extremístria] Extremistin (F. quittieren.) [exusiodótese] Ermächtigung (F.) [exónese] Wiederkauf (M.) εξτρεµιστής (M.) προς διενέργεια εµπορικών πράξεων [exusiodoteménos pros dienérgeia emporikón práxeon] Handlungsbevollmächtigter (M.) εξουσιοδοτηµένος [exusiodoteménos] berufen (Adj.) [exygíanse] Bereinigung (F. tilgen. zahlen εξτρεµισµός (M.). Geschäft (N.) εξυµνώ [exymnó] verherrlichen εξυπηρέτηση (F.

) επαγγελµατίας δικαστής (M.) [epaítissa] Bettlerin (F.) [epaítes] Bettler (M.) της κυριότητας στον αρχικό δικαιούχο [epanákampse tes kyri- επανορθώνω ótetas ston archikó dikaiúcho] Heimfall (M.) [epangelmatiké epistolé] Geschäftsbrief (M.) επαναφορά (F.).) επαγγελµατίας υπάλληλος (M.) επαγγελµατικό δικαστήριο (N.) επαγγελµατίας υπάλληλος (F.) επαναστάτρια (F.) επαναφέρω [epanaphéro] wiedereinsetzen επαναφορά (F.) [epakóluthe zemía] Folgeschaden (M.) [epanáktese] Wiederbeschaffung (F.) επαγγελµατική ελευθερία (F.) [epanalambanómene diáthese] wiederholte Verfügung (F. wiedergutmachen .) [epanélenchos] Überprüfung (F.) [epagogé] Anfall (M. Erbfall (M.) [epangelmatiké énose] Koalition (F.) επανιδιωτικοποιώ [epanidiotikopoió] reprivatisieren επανορθώνω [epanorthóno] restitutieren.) επαγωγή (F.) [epangelmatiké scholé] Berufsschule (F.) [epanalambanómene ekpoíese] wiederholte Verfügung (F.) (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).) επαγγελµατική ένωση (F.).) επαιτώ [epaitó] betteln επακόλουθη ζηµία (F.) επανεξετάζω [epanexetázo] revidieren επανεξέταση (F. wiederholen επαναληπτική εκλογή (F. Wiederholung (F.) [epangelmatiké eleuthería] Berufsfreiheit (F.) επανακτώ [epanaktó] wiederbeschaffen επαναλαµβανόµενη διάθεση (F.) [epangelmatías ypállelos] Berufsbeamter (M.) επαναλαµβανόµενη εκποίηση (F.) [epanálepse] Wiederaufnahme (F. Rebell (M.) [epangelmatías dikastés] Berufsrichter (M. wiederaufnehmen.) επανελέγχω [epaneléncho] überprüfen επανένταξη (F.) επαιτεία (F.) [epangelmatikó dikastério] Gewerbegericht (N.) [epangelmatiké asthéneia] Berufskrankheit (F.) επαναλαµβάνω [epanalambáno] repetieren.) [epanástase] Aufwiegelung (F.) επαγγελµατική οµοσπονδία (F.) [epangelmatías] Gewerbetreibender (M.) [epangelmatías dikastés] Berufsrichterin (F.) επαγγελµατική µαθητεία (F.) [epanexétase] Revision (F. gewerblich επαγγελµατικός προσανατολισµός (M.) [epangelmatiké nomothesía] Gewerbeordnung (F.) επαναστάτης (M.) στην προηγούµενη κατάσταση [epanaphorá sten proegúmene katástase] restitutio (F.) επαγωγή (F.) [epangelmatías ypállelos] Berufsbeamtin (F.) επαίτισσα (F. Wiedereinsetzung (F.) επαγγελµατίας δικαστής (F.) επανάληψη (F.) [epanénose] Wiedervereinigung (F.) επανάκαµψη (F.).) επαγγελµατική νοµοθεσία (F.) επαγγελµατική κατάρτιση (F.) [epanastátes] Aufrührer (M.) [epanastatikó kínema] Aufruhr (M.) [epangelmatikós synetairismós] Berufsgenossenschaft (F.) επαγγελµατικός συνεταιρισµός (M.) [epaiteía] Bettelei (F. Rebellin (F.) [epangelmatikós prosanatolismós] Berufsberatung (F.) στην κοινωνία [epanéntaxe sten koinonía] Resozialisierung (F.) [epangelmatiké katártise] Berufsbildung (F.) επανάσταση (F.) επανέρχοµαι [epanérchomai] wiederkehren επανιδιωτικοποίηση (F.) [epangelmatiké omospondía] Berufsverband (M.) επαναστατικό κίνηµα (N.).) in den vorigen Stand επανέλεγχος (M. geschäftlich.) in integrum (lat.) επανεντάσσω στην κοινωνία [epanentásso sten koinonía] resozialisieren επανενώνω [epanenóno] wiedervereinigen επανένωση (F.) [epanastátria] Aufrührerin (F.) επαγγελµατικά ανίκανος [epangelmatiká aníkanos] berufsunfähig επαγγελµατική ασθένεια (F.) επαγγελµατική σχολή (F.) [epanaleptiké eklogé] Stichwahl (F.) [epangelmatiké matheteía] Handlungslehre (F.) της κληρονοµίας [epagogé tes kleronomías] Erbanfall (M.) επαίτης (M.325 επαγγελµατίας (M.) επαγγελµατική επιστολή (F.) επαγγελµατικός [epangelmatikós] beruflich.) επανάκτηση (F. Revolution (F.) [epanidiotikopoíese] Reprivatisierung (F.).) [epanaphorá] Wiedereinsetzung (F.

).) (Beeinflussung im angloamerikanischen Recht) επί µέρους κυριότητα (F.) επένδυση (F. erheben. Interpellation (F.). hinreichen επαρχία (F.) [epíblepse] Aufsicht (F.) .) επιβαρυντικός [epibaryntikós] belastend επιβαρύνω [epibarýno] belasten. betreuen. Investition (F. Erhebung (F.) χρήσης [epibolé chréses] Benutzungszwang (M.) επαρχιακός [eparchiakós] provinziell επαρχιακός δρόµος (M. verhängen επιβάλλω ποινή [epibállo poiné] verurteilen επιβάλλω ποσόστωση [epibállo posóstose] kontingentieren επιβάρυνση (F.) [epenérgeia] Einwirkung (F.) επαρκής [eparkés] ausreichend. Kapitalanlegerin (F. Verhängung (F. Beaufsichtigung (F.) επαντένσταση (F.) [epiblépon] Betreuer (M. hinreichend επαρκώ [eparkó] ausreichen.) [epí mérus kyrióteta] Teileigentum (N. überwachen επιβλέπων (M.) οικοδοµής [epíblepse oikodomés] Bauüberwachung (F. wirken 326 επηρεάζω αρνητικά [epereázo arnetiká] beeinträchtigen επηρεασµένος [epereasménos] betroffen επηρεασµός (M.) [epéndyse] Anlage (F.) δεδοµένων [epexergasía dedoménon] Datenverarbeitung (F. Investment (N.) επενεργώ [epenergó] einwirken επεξεργάζοµαι [epexergázomai] bearbeiten.) επίβλεψη (F.) [epiblabés klíse] schädliche Neigung (F.) [epibárynse] Belastung (F.).) [epibolé] Auferlegung (F.) [ependýtria] Anlegerin (F. genügend.επανόρθωση επανόρθωση (F.) επερωτώ [eperotó] interpellieren επηρεάζω [epereázo] beeinflussen.) επιβλέπω [epiblépo] aufsehen.).) επιβραδύνω [epibradýno] verzögern επιγενόµενη αδυναµία (F.).) επεξήγηση (F.) επενδύτρια (F. Wiedergutmachung (F.) επιβολή (F. einmischen. Intervention (F. verarbeiten επεξεργασία (F.) επεξεργασία (F.).) επιβολή (F.) [epibatikó óchema] Personenkraftwagen (N.) [epereasmós] Beeinflussung (F. investieren επενέργεια (F.) [epanténstase] Duplik (F.) [epémbase] Einschreiten (N. beaufsichtigen.) [eperótese] Anfrage (F.). Erzwingung (F. oktroieren. genügen.) της άσκησης ποινικής δίωξης [epibolé tes áskeses poinikés díoxes] Klageerzwingung (F.) [epaphé] Kontakt (M.) επιβολή (F.) κειµένου [epexergasía keiménu] Textverarbeitung (F.) [epibulé] Anschlag (M.) υπερβολικών φόρων [epibolé yperbolikón phóron] Abgabenüberhebung (F.) [eparchiakós drómos] Landstraße (F.) κεφαλαίων [epéndyse kephalaíon] Kapitalanlage (F. gebieten.) επεµβαίνω [epembaíno] durchgreifen.) [epibrádynse] Verzögerung (F. intervenieren επέµβαση (F.) επενδύω [ependýo] anlegen. auflegen.) επερώτηση (F.) [epéleuse] Eintritt (M. beschweren επιβατικό όχηµα (Ν.) επεκτείνω [epekteíno] erweitern επεκτείνω οικοδοµή σε γειτονικό ακίνητο [epekteíno oikodomé se geitonikó akíneto] überbauen επέλευση (F. Kapitalanleger (M. Betreuung (F.) [epexégese] Erläuterung (F.) επενδυτής (M.).). Provinz (F.) επένδυση (F. Verarbeitung (F.) επίβλεψη [epíblepse] Überwachung (F.) [epigenómene adynamía] nachträgliche Unmöglichkeit (F.).) [ependytés] Anleger (M.) επεξεργασία (F.).) επίβουλος [epíbulos] tückisch επιβράδυνση (F.) [eparchía] Land (N.) επίβλεψη (F.) επαχθής [epachthés] entgeltlich.).) επιβεβαιωτικός [epibebaiotikós] affirmativ επιβλαβής κλίση (F.) [epexergasía] Bearbeitung (F.) επιβολή (F. lästig επείγοµαι [epeígomai] dringen επειγόντως [epeigóntos] dringend επείγων [epeígon] dringend επεισόδιο (N.) [epeisódio] Vorfall (M.) επί του παρόντος [epí tu paróntos] gegenwärtig επιβάλλω [epibállo] auferlegen.).).) επαυξάνω [epauxáno] steigern επαφή (F.) αυξηµένων τελών [epibolé auxeménon telón] Gebührenüberhebung (F.) επιβολή (F.) [epanórthose] Restitution (F.) επιβουλεύοµαι [epibuleúomai] nachstellen επιβουλή (F.

) ασθενείας [epídoma astheneías] Krankengeld (N.) ανεργίας [epídoma anergías] Arbeitslosengeld (N.) επίκεντρο (N.) επιδιαιτητής (F.) [epidikía] Anhängigkeit (F.) [epikarpía] Nießbrauch (M.) ανάγκης [epithetiké katástase anánkes] aggressiver Notstand (M.) επιζών [epizón] hinterblieben επιζώσα (F.).) [epithetikós pólemos] Angriffskrieg (M.) [epieíkeia] Billigkeit (F.) [epíthese] Aggression (F.) [epidiaitetés] Obmann (M.) επίδειξη (F. Zustellung (F.) [epidotério] Zustellungsurkunde (F.) [epidíoxe] Verfolgung (F.).) [epidemía] Seuche (F.) στέγης [epídoma stéges] Wohngeld (N.).).) σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής [epídose se prósopo ágnostes diamonés] öffentliche Zustellung (F.) επικερδής [epikerdés] günstig επικεφαλής (F.) [epidromé] Überfall (M.) τόπου [epídoma tópu] Ortszuschlag (M.) επίδοση (F.) [epikephalés] Leiterin (F. reparieren επιδιόρθωση (F.) επιθεωρήτρια (F.) επιδοκιµάζω [epidokimázo] zustimmen επιδοκιµασία (F.) επίδοµα (N. Anschlag (M.) επιδοτήριο (N.) επίδοση (F.) [epikatallagé] Aufgeld (N.) [epídeixe] Demonstration (F.). Zuschlag (M.) [epitheórese] Einsicht (F.) επιθέτω [epithéto] auflegen επιθεώρηση (F.) επιδρώ [epidró] wirken επιείκεια (F. mögen επίκαιρος [epíkairos] aktuell επικαλούµαι [epikalúmai] geltendmachen επικαρπία (F.) επιδιορθώνω [epidiorthóno] nachbessern.) επιδότηση (F. Inspektion (F.) επίδοµα (N.) κυριότητας [epigenómene ktése kyriótetas] nachträglich erworbenes Eigentum (N. Angriffsnotstand (M.) επιδειξιοµανής (M.).) επιδροµή (F.). subventionieren επίδραση (F.) [epidiórthose] Reparatur (F.) κακοκαιρίας [epídoma kakokairías] Winterausfallsgeld (N.) επιδίωξη (F.) φόνου [epithymía phónu] Mordlust (F.) επίδοµα (N.).) επίδοµα (N.) επιθετική κατάσταση (F. Musterung (F.) των δικαιωµάτων [epidíoxe ton dikaiomáton] Rechtsverfolgung (F. Zuschuss επίδοµα (N. Überfall (M.) [epideixiomanés] Exhibitionist (M.) επίδοµα (N.) επιδίδω [epidído] zustellen επιδικάζω [epidikázo] erkennen επιδικία (F.) (nachfolgender Vorsatz) επιγράφω [epigrápho] überschreiben επιδεικνύω [epideiknýo] ausweisen.) επιδοτώ [epidotó] beihelfen.) [epitheoretés] Inspekteur (M.) [epizón] Hinterbliebener (M.) [epídrase] Wirkung (F.) [epideínose] Verschärfung (F.) επίθετο (N.) επικεφαλής επίδοµα (N. Nutznießung (F.) επιθεωρώ [epitheoró] inspizieren επιθυµία (F.) άδειας [epídoma ádeias] Urlaubsgeld (N.).) [epidiaitetés] Obfrau (F.) [epidokimasía] Zustimmung (F.).) .) επιθετικός [epithetikós] aggressiv επιθετικός πόλεµος (M.) επιθυµώ [epithymó] begehren.) subsequens (lat.) κινδύνου [epídoma kindýnu] Gefahrenzulage (F.) επίθεση (F.) επίδοµα (N.).) [epídoma] Beihilfe (F.) [epíkentro] Schwerpunkt (M. Bonus (M.) επιδιαιτητής (M. demonstrieren επιδεικτικός [epideiktikós] demonstrativ επιδεινώνω [epideinóno] verschärfen επιδείνωση (F.) επιεικής [epieikés] mild επιζήµιος [epizémios] schädlich επιζώ [epizó] hinterbleiben επιζών (M.) επίδοµα (N.) επιθεωρητής (M.) [epidótese] Subvention (F. verfolgen επιδίωξη (F.) επιδιώκω [epidióko] trachten.) [epigenómenos dólos] dolus (M.) [epítheto] Nachname (M.327 επιγενόµενη κτήση (F.) [epídose] Übergabe (F.) [epizósa] Hinterbliebene (F. Angriff (M.) γήρατος [epídoma gératos] Altershilfe (F.) επίδοµα (N.) [epitheorétria] Inspekteurin (F.) παιδιών [epídoma paidión] Kindergeld (N.) επιγενόµενος [epigenómenos] nachträglich επιγενόµενος δόλος (M.) επικαταλλαγή (F.) µητρότητας [epídoma metrótetas] Mutterschaftsgeld (N.) επιδηµία (F.) επίδοµα (N.

) επικουρικός [epikurikós] eventual.).) [epíorkos] Meineidiger (M.) [epimerismós] Umlage (F.) des Unterhauses επικεφαλής (M.) επικίνδυνο (N.).) [epilogé] Auswahl (F.) [epikýrose] Beglaubigung (F.) στρατευσίµων [epilogé strateusímon] Musterung (F.).) ανηλίκων [epiméleia anelíkon] Fürsorgeerziehung (F.).) [epimeletério] Kammer (F. Option (F.) επιµερισµός (M.) επικρατώ [epikrató] herrschen επικρατών [epikratón] herrschend επικυρώνω [epikyróno] beglaubigen.) επαγγέλµατος [epilogé epangélmatos] Berufswahl (F.) επιλογή (F.) [epimórphose] Fortbildung (F. Pflegschaft (F.) επικεφαλής (M. legitimieren. Legalisation (F. Ratifikation (F.) [epilochías] Feldwebel (M.) [epikurikó asphalistikó tameío] Ersatzkasse (F.) επιµελούµαι [epimelúmai] betreuen επιµελώς [epimelós] sorgfältig επιµερισµός (M.).).) επίορκος [epíorkos] meineidig.) [epikephalés] Leiter (M.) επικεφαλίδα (F. subsidiär επικουρικότητα (F. bestätigen.) [epikuriké sýntaxe] Betriebsrente (F.) [epílyse] Lösung (F.) επίλογος (M.) [epimékynse] Verlängerung (F.) της Κάτω Βουλής [epikephalés tes Káto Bulés] Führerin (F.) επιλογή (F. Obacht (F.) επιµελής [epimelés] sorgfältig επιµελητήριο (N.) [epíorkos] Meineidige (F.).) επικίνδυνο (N.) [epikoinonía] Kommunikation (F. treubrüchig επίπεδο (N.) [epimétrese] Zumessung (F.) επιµέτρηση (F.) επικράτεια (F. Bestätigung (F.) επικίνδυνη σωµατική βλάβη (F.) [epikurikóteta] Subsidiarität (F.).) του εφαρµοστέου δικαίου [epilogé tu epharmostéu dikaíu] Rechtswahl (F. Verweisung (F.) για τη δηµόσια τάξη [epikíndyno gia te demósia táxe] Gemeingefährlichkeit (F.) επίµαχος [epímachos] strittig επιµέλεια (F.) επικουρικό ασφαλιστικό ταµείο (N.) επικουρικό αίτηµα (N.) δηµοσίων βαρών [epimerismós demosíon barón] Lastenausgleich (M.) [epiméleia] Fürsorge (F.) [epikephalída] Überschrift (F.) επικεφαλίδα (F.) της ποινής [epimétrese tes poinés] Strafzumessung (F.)] Mobiliar (N.Pl.) της Κάτω Βουλής [epikephalés tes Káto Bulés] Führer (M.) [epikráteia] Staatsgebiet (N.) επιλέγω [epilégo] auswählen.) [epikíndyne somatiké blábe] gefährliche Körperverletzung (F.) [epípedo] Ebene (F.) επίορκος (Μ.) επιµέτρηση (F.).) της απόφασης [epikephalída tes apóphases] Rubrum (N. Verweis (M. Legitimierung (F. Umgang (M. verweisen .) επιλογή (F.) 328 επιλογή (F.) επιµέλεια (F.) επίπληξη (F.) επικίνδυνος [epikíndynos] gefahrengeneigt.) επιλογή (F. Stufe (F.) [epílogos] Nachrede (F.) επιλοχίας (M.) [epikurikó aítema] Hilfsantrag (M.) επίλυση (F. Legalisierung (F.) για το κοινό [epikíndyno gia to koinó] Gemeingefährlichkeit (F.) του προσώπου [epiméleia tu prosópu] Personensorge (F.) des Unterhauses επικεφαλίδα (F.) επιπίπτω [epipípto] anfallen έπιπλα (N. legalisieren.) µε κοινωνικά κριτήρια [epilogé me koinoniká kritéria] Sozialauswahl (F.) επιµετρώ [epimetró] zumessen επιµηκυνθείς [epimekyntheís] verlängert επιµήκυνση (F.).) [épipla (N.) [epilochías] Feldwebelin (F.) [epíplexe] Verwarnung (F.Pl.) επινοώ [epinoó] fingieren επίορκος (F.) εγγράφου [epikephalída engráphu] Urkundenkopf (M.).) επιµηκύνω [epimekýno] verlängern επιµορφώνω [epimorphóno] fortbilden επιµόρφωση (F.) κοινωνικής ασφάλισης [epilogé koinonikés asphálises] Sozialversicherungswahl (F.).επικεφαλής επικεφαλής (F.).) επιπλήττω [epiplétto] verwarnen. ratifizieren επικύρωση (F. Sorgfalt (F.).) επικοινωνώ [epikoinonó] kommunizieren επικουρική σύνταξη (F. gefährlich επικίνδυνος για τη νεότητα [epikíndynos gia te neóteta] jugendgefährdend επικοινωνία (F.) επιµέλεια (F. Legitimation (F. wählen επιλήψιµο (N.) επιλοχίας (F.) [epilépsimo] Fehlerhaftigkeit επιλογή (F.

Folge (F.) [epistátes] Hausmeister (M.) [epistolé] Brief (M.).).) επίσηµη εφηµερίδα (F.) δηλωτικό αξίας [epísemo énsemo delotikó axías] amtliches Wertzeichen (N. Requisition (F. Zurückbehaltung (F. rückerstatten.) επιπρόσθετη πληρωµή (F. Rückgewähr (F. Reparatur (F.) της ποινής [epítase tes poinés] Strafschärfung (F.) επιστασία (F.) επιτάσσω [epitásso] auffordern.) [epistemoniké diénexe] Disputation (F. zurückgeben επιστρέφω ελαττωµατικά εµπορεύµατα για αντικατάσταση [epistrépho elattomatiká emporeúmata gia antikatástase] remittieren επιστρέφω χρήµατα [epistrépho chrémata] zurückzahlen επιστροφή (F.) επιπροσθέτως [epiprosthétos] nachträglich.) [episkeué] Instandsetzung (F.) [epitagé] Aufforderung (F.) [epitáchynse] Beschleunigung (F.) [epítaxe] Anforderung (F.) επισκέπτοµαι [episképtomai] besuchen επισκέπτοµαι κάποιον για λίγο [episképtomai kápoion gia lígo] vorsprechen επισκευάζω [episkeuázo] instandsetzen.) επιπόλαιος [epipólaios] flüchtig.) επισυνάπτω [episynápto] beifügen επίσχεση (F. Gebot (N.) [epistrophé] Herausgabe (F. offiziell επισήµως [episémos] offiziell επισκέπτης (M.) [epíseme diápseuse] Dementi (N. Wiederkehr (F.) επιτακτική εντολή (F. reparieren επισκευή (F.) επίσηµος [epísemos] amtlich.) επιτακτικός [epitaktikós] imperativ.) [epispeúdusa daneístria] Vollstreckungsgläubigerin (F.).) [epískepse] Besuch (M.) επιστρέφω [epistrépho] herausgeben. zusätzlich επίπτωση (F.) επιστάτης (M.) επισπεύδουσα δανείστρια (F.).) επισκοπική δικαστική αρχή (F. oktroieren επιτάχυνση (F.) (engl.) επιρρίπτω ευθύνη [epirrípto euthýne] vorwerfen επίσηµη διάψευση (F.) [épiplo] Möbel (N.) επίταξη (F.) επίταση (F.) επισπεύδων δανειστής (M.) επιστηµονικός [epistemonikós] wissenschaftlich επιστηµονικός κλάδος (M.) [epiteleío] Stab (M.329 έπιπλο (N.) επίσηµο ένσηµο (N. Rückerstattung (F.) επιταγή (F.) επιταχύνω [epitachýno] beschleunigen επιτείνω [epiteíno] verschärfen επιτελείο (N.) επισκοπικός εκπρόσωπος (M.) επιταγή (F.) [epistéme] Fach (N.) επίσηµη εκκλησία (F.) [epistasía] Obrigkeit (F.) [epistátria] Hausmeisterin (F.) εκκλησιαστικού δικαστηρίου [episkopikós ekprósopos ekklesiastikú dikasteríu] Offizial (M.) [epistemonikós kládos] Disziplin (F.) [episképtes] Gast (M.) .) [epíptose] Auswirkung (F.) επιστήµη (F.) επισκοπή (F.).) [epipolaióteta] Leichtfertigkeit (F.) επίσκοπος (M.).).) επίσκοπος (F.) επιστροφή (F. Schreiben (N.) επίσηµο προεξοφλητικό επιτόκιο (N.).) [epispeúdon daneistés] Vollstreckungsgläubiger (M. unabdingbar επιτακτικότητα (F. Diözese (F.).) [epitaktikóteta] Unabdingbarkeit (F.) [epísemo proexophletikó epitókio] Prime Rate (N. Wissenschaft (F.) επιστηµονικώς [epistemonikós] wissenschaftlich επιστολή (F. wiederkehren.) επιστάτρια (F.) [episkopiké dikastiké arché] Offizialat (N.) επιστηµονική διένεξη (F.) [episkopé] Bistum (N.) [epitaktiké entolé] imperatives Mandat (N.) χρηµάτων [epistrophé chremáton] Rückzahlung (F.) [epískopos] Bischof (M.) επίταση (F.) [epítase] Verschärfung (F. Reparation (F.).).) [epíschese] Retention (F.).) του κράτους [epíseme ekklesía tu krátus] Staatskirche (F.) του δικαίου [epistéme tu dikaíu] Jurisprudenz (F.) επιτελείο επιστήµη (F.) της ειδικότητας [epitagé tes eidikótetas] Bestimmtheitsgebot (N.) επίσκεψη (F.) [epískopos] Bischöfin (F.) [epíseme ephemerída] Amtsblatt (N.) [epiprósthete pleromé] Nachzahlung (F. leichtfertig επιπολαιότητα (F.

) [epitropikó kephálaio] Mündelgeld (N.) διαµεσολάβησης [epitropé diamesolábeses] Einigungsstelle (F. Vormund (M.) επιτρεπόµενος [epitrepómenos] erlaubt.).) [epítimos didáktoras] Ehrendoktor (M. Gremium (N. gestatten.) [epitomé] Kompendium (N.) επιτετραµµένος (M.) επίτροπος (M.) επιτηδευµατίας (F.) επίτευξη (F.) [epitithémene] Angreiferin (F.).) επίτιµος καθηγητής (M.) της επικράτειας [epítropos tes epikráteias] Staatskommissarin (F.) επίτροπος (F.) αναστολής [epítropos anastolés] Bewährungshelfer (M.).) επίτροπος (M. Legat (M.) [epitetramméne] Geschäftsträgerin (F.) [epitetramménos] Geschäftsträger (M. zulässig επιτρέπω [epitrépo] erlauben.) [epítimos demósios ypállelos] Ehrenbeamter (M. Legatin (F.) επίτιµος διδάκτορας (M. Überwachung (F.) απόντος [epitropeía apóntos] Abwesenheitspflegschaft (F.) [epitychía] Erfolg (M.) αναφορών [epitropé anaphorón] Petitionsausschuss (M. Zinssatz (M.) της έφεσης [epítrepse tes épheses] Zulassungsberufung (F.) [epítropos] Kommissarin (F.) Πανεπιστηµίου [epítimos kathegetés Panepistemíu] Honorarprofessor (M.) επιτροπή (F. Zulassung (F. statthaft.) εκ µέρους της Υπηρεσίας Ανηλίκων [epitropeía ek mérus tes Yperesías Anelíkon] Amtsvormundschaft (F.) επιτήδευµα (N.) επιφάνεια (F.) επίτροπος (F.) .) επιτήρηση (F.) επιτηρώ [epiteró] überwachen επιτίθεµαι [epitíthemai] angreifen.) επίτροπος (M.) [epitedeumatías] Gewerbetreibende (F.) της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης [Epitropé tes Eyropaïkés ‘Enoses] Kommission (F. überfallen επιτιθέµενη (F.) επίτιµη διδάκτορας (F.) επιτυγχάνω [epityncháno] einschlagen.) [epíteugma] Errungenschaft (F.) [epitithémenos] Angreifer (M.).) γιά την προστασία των δεδοµένων [epítropos giá ten prostasía ton dedoménon] Datenschutzbeauftragter (M.) επίτιµη καθηγήτρια (F.) επιτροπεία (F.) Επιτροπή (F.). zulassen επιτρέπω την εξαίρεση [epitrépo ten exaírese] dispensieren 330 επιτρέπων την εξαγωγή συµπεράσµατος [epitrépon ten exagogé symperásmatos] konkludent επίτρεψη (F.).).).) επιτόκιο (N.) Πανεπιστηµίου [epítime kathegétria Panepistemíu] Honorarprofessorin (M. Kuratorin (F. Vormundschaft (F.) επιτροπεία (F.) [epítime demósia ypállelos] Ehrenbeamtin (F.) επίτιµη δηµόσια υπάλληλος (F.) ολοµέλειας [epitropé oloméleias] Plenarausschuss (M.) επιτηδειότητα (F.) επιτροπή (F. glücken επιτυγχάνω µε δόλο [epityncháno me dólo] erschleichen επιτυχία (F.) επιτοµή (F.) (Gesandter) επίτευγµα (N.) [epitropé] Ausschuss (M. unbenommen επιτρεπτό (N.).) της επικράτειας [epítropos tes epikráteias] Staatskommissar (M.) επιτροπή (F.) [epítropos] Kommissar (M.) επίτροπος (F.) [epitókio] Satz (M. Kommission (F.) επιτροπεία (F.) επίτιµος [epítimos] ehrenamtlich επίτιµος δηµόσιος υπάλληλος (M.).) [epítime didáktoras] Ehrendoktorin (F.) [epitreptó] Statthaftigkeit (F.) επιτηδευµατίας (M.επιτετραµµένη επιτετραµµένη (F. Komitee (N.).).) [epitedeumatías] Gewerbetreibender (M.) επιτιθέµενος (M.) der Europäischen Union επιτροπικό κεφάλαιο (N.) [epitedeióteta] Können (N. Vormundin (F.) αναστολής [epítropos anastolés] Bewährungshelferin (F.) [epitérese] Obhut (F.) επίτρεψη (F. Zins (M.) γιά την προστασία των δεδοµένων [epítropos giá ten prostasía ton dedoménon] Datenschutzbeauftragte (F. Kurator (M.) επιτροπή (F.) [epítrepse] Gestattung (F.) [epitropeía] Kuratel (F.).) επίτροπος (M.) του σκοπού [epíteuxe tu skopú] Zweckerreichung (F.) επίτροπος (F.).) επιτρεπτός [epitreptós] erlaubt.) [epipháneia] Fläche (F.) [epitédeuma] Gewerbe (N.

) εποπτεία (F.).) [epíphase] Schein (M.). Kurator (M. Zuname (M.) επώνυµο (N.) [époikos] Aussiedler (M. Einwandererin (F.) εποπτική αρχή (F.) εποπτεία (F.) των εκλογών [epóptes ton eklogón] Wahlleiter (M.) επιχειρηµατίας (M.). Kuratorium (N. Vorbehalt (M.) [epicheírese] Betrieb (M.) εποπτεία (F.) [erasitéchnes] Laiin (F.) επιφύλαξη (F.) ως προς την άδεια [epiphýlaxe os pros ten ádeia] Erlaubnisvorbehalt (M.) ασφαλιστικών επιχειρήσεων [epopteía asphalistikón epicheiréseon] Versicherungsaufsicht (F.) επιχειρηµατίας (M.) επιτηδευµάτων [epopteía epitedeumáton] Gewerbeaufsicht (F.) επιχειρηµατική δραστηριότητα (F.). Unternehmen (N.) [epichorégese] Subsidie (F. Vorsteher (M.) [epiphýlaxe] Bedenken (N.) εποικοδοµητικός [epoikodometikós] konstruktiv έποικος (F.) επιφύλαξη (F. Geschäft (N.) της διαγωγής [epópteuse tes diagogés] Führungsaufsicht (F.) [epicheírema] Argument (N.) επουσιώδης [epusiódes] geringfügig. Reservation (F.) επιχείρηση (F.) αποθήκευσης [epicheirematías apothékeuses] Lagerhalter (M.).).).) .) [epóptes] Aufseher (M.) [epoptiké arché] Aufsichtsbehörde (F.) επιχείρησης [epopteía epicheíreses] Geschäftsaufsicht (F.). Obhut (F.) [époikos] Aussiedlerin (F.) της κατάχρησης [epopteía tes katáchreses] Missbrauchsaufsicht (N.).) [epicheirematías] Unternehmer (M. Subvention (F.) εποπτεύω [epopteúo] aufsehen. Gewerbe (N.).) αποθήκευσης [epicheirematías apothékeuses] Lagerhalterin (F.) των εκλογών [epóptria ton eklogón] Wahlleiterin (F.) του νόµου [epiphýlaxe tu nómu] Gesetzesvorbehalt (M.) επιχορήγηση (F.) επόπτρια (F.) [eponymía] Name (M. Operation (F.) απαλλαγής [epiphýlaxe apallagés] Befreiungsvorbehalt (M.) [epicheirematiké drasterióteta] Geschäftsbetrieb (M.) επιχειρηµατολογώ [epicheirematologó] argumentieren επιχείρηση (F.). unwesentlich εποχή (F.) επιφύλαξη (F.) έποµαι [épomai] folgen εποπτεία (F.).) επόπτης (M.) παροχής ενέργειας [epicheírese parochés enérgeias] Energieversorgungsunternehmen (N.).) [epónymo] Familienname (N.) επιχείρηση (F.) επιφυλάσσοµαι [epiphylássomai] bedenken επιφυλάσσω [epiphylásso] vorbehalten (V.331 επίφαση (F.) επόπτρια (F.) συναλλαγής [epopteía synallagés] Geschäftsaufsicht (F. Einwanderer (M.) οικοδοµής [epopteía oikodomés] Bauaufsicht (F.) ερασιτέχνης (F.) επιχειρηµατίας (F.) εποπτεία (F.) αποθήκευσης [epicheírese apothékeuses] Lagergeschäft (N.) εποπτικό συµβούλιο (N.).) έποικος (M.) επιφύλαξη (F.) ανάκλησης [epiphýlaxe anákleses] Widerrufsvorbehalt (M.).) υποθηκικής τάξης [epiphýlaxe ypothekikés táxes] Rangvorbehalt (M.) [epoché] Saison (F.) [epicheirematías] Unternehmerin (F.) επιφύλαξη (F.). unerheblich. Zuschuss επιχορηγώ [epichoregó] subventionieren εποικίζω [epoikízo] aussiedeln ερασιτέχνης εποικοδοµητική πρόταση (F.) επιφύλαξη (F.) κυριότητας για εξασφάλιση καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασµού [epiphýlaxe kyriótetas gia exasphálise kataloípu allelóchreu logariasmú] Kontokorrentvorbehalt (M.).) εποπτεία (F.) [epoptikó symbúlio] Aufsichtsrat (M.) [epóptria] Aufseherin (F.) επιφύλαξη (F.) επωνυµία (F.) κυριότητας για εξασφάλιση απαιτήσεων οµίλου εταιριών [epiphýlaxe kyriótetas gia exasphálise apaitéseon omílu etairión] Konzernvorbehalt (M.) επόπτευση (F.).) δήµων και κοινοτήτων [epopteía démon kai koinotéton] Kommunalaufsicht (F.).) [epopteía] Aufsicht (F. Kuratorin (F.) επιφύλαξη (F. beaufsichtigen επόπτης (M.) επιχειρηµατίας (F.). Firma (F. Vorsteherin (F.) εποπτεία (F.) δυσπιστίας [epoikodometiké prótase dyspistías] konstruktives Misstrauensvotum (N.) επιχείρηµα (N. Zeit (F. Beaufsichtigung (F.) εποπτεία (F.

) εργαζόµενος (M.) εργασία (F.) εργολαβική αµοιβή (F.) ερείπωση (F.) εργολάβος (F.Pl.Pl.) εργοδότης (M.) εργασία (F.) [Ergatikó Dikastério] Arbeitsgericht (N.) εργάτης (M.) οικοδοµών [ergolábos oikodomón] Bauträger (M.) [erastés] Liebhaber (M.) εργολαβία (F.) εργαζόµενη (F.) [ergolábos] Unternehmerin (F.) emporikés parakatathékes] Lagergeschäft (N. Werk (N.).ερασιτέχνης ερασιτέχνης (M.) του δικηγόρου [ergolabiké amoibé tu dikegóru] Erfolgshonorar (N. Instrument (N.) [ergotáxio] Baustelle (F.) εργασία (F.) [éreisma] Anhalt (M.) εργασίες (F. Dienstherr (M.) εργατικό ατύχηµα (N.).) έρεισµα (N.) εργοστασιάρχης (F. Untersuchung (F.) [ergásime eméra] 332 Werktag (M.) µε ηµεροµίσθιο [ergazómene me emeromísthio] Tagelöhnerin (F.) εργολάβος (M.). Arbeitnehmerin (F.) [ergostasiárches] Fabrikant (M.) pu den eínai mélos somateíu] Außenseiterin (F.) [ergolábos] Unternehmer (M. Tätigkeit (F.) [ergasía] Arbeit (F.) αναφοράς [érgo anaphorás] Nachschlagewerk (N.) [éreuna] Durchsuchung (F.).) [ergatikó dynamikó] Arbeitskraft (F.) [ergostásio] Fabrik (F.) [ergazómene] Arbeiterin (F.) Εργατικό ∆ικαστήριο (N.) εργοστάσιο (N.) [ereípose] Verfall (M.) [ergaleío] Gerät (N.) [ergénes] Junggeselle (M. Werkzeug (N.).) εργαζόµενος (M.) εργάτρια (F. Arbeitnehmer (M.) [ergatiké díke] Arbeitsprozess (M.) εργαζόµενος (M.) κατ’ οίκον [ergazómenos kat’ oíkon] Heimarbeiter (M.) [ergatikó atýchema] Arbeitsunfall (M.) [erasitéchnes] Laie (M.) εργαζόµενος [ergazómenos] werktätig εργαλείο (N.) ανάθεσης ή αποδοχής παραγγελιών [ergasíes (F.) εργάζοµαι [ergázomai] arbeiten εργαζόµενη (F.) χωρίς άδεια εργασίας [ergazómene chorís ádeia ergasías] Schwarzarbeiterin (F.) έργο (N.) εργάσιµη ηµέρα (F. Dienstherrin (F.) εργαζόµενος (M.). Werk (N.) εργασίες (F.) εργοστασιακή κατασκευή (F.) [ergolabía] Werkvertrag (M.) [ergátes] Arbeiter (M.) εργολάβος (F.) [ergátria] Arbeiterin (F.) [ergodótes] Arbeitgeber (M.) οικοδοµών [ergolábos oikodomón] Bauträgerin (F.) εργαζόµενος (M.) εργατικό δίκαιο (N.) εργοτάξιο (N.) ή εργοδότης (M.) [ergostasiárches] Fabrikantin (F.) µε βάρδιες [ergasía me bárdies] Schichtarbeit (F.) εµπορικής παρακαταθήκης [ergasíes (F. Werk (N.) εργασιακή ετοιµότητα (F.) εργαζόµενη (F.) εργατικό δυναµικό (N.) anátheses é apodochés parangelión] Auftragsgeschäft (N.) [ergasiaké schése] Arbeitsverhältnis (N.) [érgo] Stück (N.) εργένης (M.) [ergatikó díkaio] Arbeitsrecht (N.) εργασιακή σχέση (F.) εργολάβος (M.) κατ’ οίκον [ergasía kat’ oíkon] Heimarbeit (F.) που δεν είναι µέλος σωµατείου [ergazómene é ergodótria (F.) [ergasiaké etoimóteta] Arbeitsbereitschaft (F.) εργοδότρια (F. Enquête (F.) χωρίς άδεια εργασίας [ergazómenos chorís ádeia ergasías] Schwarzarbeiter (M.).) εργασία (F.) [ergazómenos] Arbeiter (M.Pl. Forschung (F.) εραστής (M.).) έρευνα (F.) εργατική δίκη (F.) εργατικός αγώνας (M.).).) [ergodótria] Arbeitgeberin (F.) εξ επαγγέλµατος [éreuna ex epangélmatos] Amtsbetrieb (M.) µε ηµεροµίσθιο [ergazómenos me emeromísthio] Tagelöhner (M.) έρευνα (F.) έρευνα (F.).) έργο (Ν.).) εργοστασιάρχης (M.) pu den eínai mélos somateíu] Außenseiter (M.) νέων [ergasía néon] Jugendarbeit (F.) κατ’ οίκον [ergazómene kat’ oíkon] Heimarbeiterin (F.) εργαζόµενη (F.) εργαζόµενη (F.) [ergostasiaké kataskeué] Fabrikation (F.) [ergatikós agónas] Arbeitskampf (M.) ή εργοδότρια (F.).) .Pl.) κατ’ οίκον [éreuna kat’ oíkon] Haussuchung (F.) που δεν είναι µέλος σωµατείου [ergazómenos é ergodótes (M.

Versäumnis (N.) [ereunetiké epitropé] Enquêtekommission (F.) εταιρία (F. Interpretation (F.) [‘Esse] Hessen (N.) της επιχείρησης [ésoda (N.).) ερηµοδικία (F.) εσωτερική διοίκηση (F.) εταιρία (F.) [ermeneutiké] Hermeneutik (F. untersuchen ερήµην απόφαση (F.) [esoteriké schése] Innenverhältnis (N.) εσωτερική πληρεξουσιότητα (F.) [erémen apóphase] Versäumnisurteil (N.) έριδα (F.) εσφαλµένη δίκη (F.) [erémen diadikasía] Versäumnisverfahren (N.) [estiatório] Gaststätte (F.) ερήµην διαδικασία (F.) εσωτερικό (N. Kapitalanlagegesellschaft (F.) εσωτερική σχέση (F.) [estiátoras] Wirtin (F.) εσφαλµένος [esphalménos] fehlerhaft εσχάτη προδοσία (F.) εταιρία (F. Sozietät (F. Gesellschaft (F.) περιορισµένης ευθύνης [etairía periorisménes euthýnes] Gesellschaft (F.) [esphalméne díke] Fehlprozess (M.) ερωτώ [erotó] anfragen.) tes epicheíreses] Betriebseinnahme (F.Pl. innen.) ελευθεροεπαγγελµατιών [etairía eleutheroepangelmatión] Partnerschaftsgesellschaft (F.) .). interpretieren έρχοµαι [érchomai] eingehen ερωτηµατολόγιο (N.) εσωτερική περιοχή (F. Erklärung (F.) σε κατοικία [éreuna se katoikía] Hausdurchsuchung (F.) εταιρία (F.) έσχατος [éschatos] letzte εταιρία εσωκλείω [esokleío] beilegen εσωτερική αγορά (F. erklären.).). forschen.) [esoteriké perioché] Innenbereich (M.) του Συντάγµατος [ermeneía tu Syntágmatos] Verfassungsauslegung (F.) εσφαλµένη απόφαση (F.).) της χώρας [esoterikó tes chóras] Inland (N.) εσωτερικός [esoterikós] Binnen-.) εσωτερική εταιρία (F.) ερήµην δίκη (F.) ερευνητική επιτροπή (F.) [etairía] Firma (F.) διαχείρισης της πνευµατικής ιδιοκτησίας στα µουσικά έργα [etairía diacheírises tes pneumatikés idioktesías sta musiká érga] GEMA (F.) [ésodo] Einkunft (F.) ερευνώ [ereunó] durchsuchen.) [esoterikós kanonismós] Geschäftsordnung (F.) εσωτερικό εµπόριο (N.) [erémen díke] Abwesenheitsverfahren (N.) [érida] Händel (M.).) [esoteriké plerexusióteta] Innenvollmacht (F.) [ermeneía] Auslegung (F.) [esoteriké etairía] Innengesellschaft (F.).).) ερµηνεία (F.) [esoterikó empório] Binnenhandel (M. Pl.) αποσβέσεων [etairía aposbéseon] Abschreibungsgesellschaft (F.) εστία (F.) ερίζω [erízo] streiten ερµηνεία (F. Streitigkeit (F.) εταιρία (F.) ερώτηση (F.) εταιρία (F.) [escháte prodosía] Hochverrat (M.) καταπιστεύσεων [etairía katapisteúseon] Treuhandgesellschaft (F.) ίδρυσης επιχειρήσεων [etairía ídryses epicheiréseon] Gründungsgesellschaft (F.) [erotematológio] Fragebogen (M.) επενδύσεων χαρτοφυλακίου [etairía ependýseon chartophylakíu] Investmentgesellschaft (F.) εταιρία (F.) εν τοις πράγµασι [etairía en tois prágmasi] faktische Gesellschaft (F.).) εταιρία (F.) [esphalméne apóphase] Fehlurteil (N.) ευκαιρίας [etairía eukairías] Gelegenheitsgesellschaft (F. Streit (M.) (Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte und mechanische Vervielfältigungsrechte) εταιρία (F. Unternehmen (N. erläutern. Kontumazialverfahren (N.).) εστιατόριο (N. innere εσωτερικός κανονισµός (M.) [erótese] Anfrage (F.).) [esoteriké nausiploΐa] Binnenschifffahrt (F.) έσοδο (N.) ερµηνεία (F.) ερµηνευτικός [ermeneutikós] hermeneutisch ερµηνεύω [ermeneúo] auslegen.333 έρευνα (F. Erläuterung (F.) ‘Εσση (F.) [Esthonía] Estland (N. Einnahme (F.) εστιάτορας (F.Pl.) της σύµβασης [ermeneía tes sýmbases] Vertragsauslegung (F.).) εταιρία (F.) έσοδα (N. fragen Εσθονία (F.) εσωτερική ναυσιπλοΐα (F.) [eremodikía] Säumnis (F.) [esoteriké agorá] Binnenmarkt (M.) ερµηνευτική (F.) [esoteriké dioíkese] innere Verwaltung (F.) [estía] Heim (N.

). Obligo (N.) από ελαττωµατικό προϊόν [euthýne apó elattomatikó proïón] Produkthaftung (F. Sterbehilfe (F.) ετοιµόρροπος [etoimórropos] baufällig έτοιµος [étoimos] bereit.) [eterothalés adelphós] Stiefbruder (M.) ευγενείς (M.) εταιρική περιουσία (F.Pl.) [euthanasía] Euthanasie (F.).) ευεργέτηµα (N. Partner (M.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [Eyangeliké Ekklesía Omóspondu Kratidíu] Landeskirche (F.) συλλογικής διαχείρισης [etairía syllogikés diacheírises] Verwertungsgesellschaft (F.) χαρτοφυλακίου [etairía chartophylakíu] Holdinggesellschaft (F.) [eterodikía] Exterritorialität (F.) [eugéneia] Kurtoisie (F.) εταιρικός [etairikós] gesellschaftlich εταιρικός σκοπός (M.) εταιρική µερίδα (F.) εταιρικό µερίδιο (N.).) [étos] Jahr (N.) ετεροθαλής αδελφή (F.) ευθύνη (F.) [euemería] Wohl (N.) ευηµερία (F.) εταιρία (F.) [eugoniké] Eugenik (F.) ετυµολογώ [etymologó] ableiten Ευαγγελική Εκκλησία (F.) [etairiké symmetoché] Mitgliedschaft (F.) ετεροθαλής αδελφός (M.) ευδοκιµώ [eudokimó] einschlagen εύελπις (M.) εργασιών [étos ergasión] Geschäftsjahr (N.) [etésios isologismós] Jahresbilanz (F.).) [euergetiké diátaxe] Schutzschrift (F.) εταιρική σύµβαση (F.εταιρία mit beschränkter Haftung.) [etoimóteta] Bereitschaft (F.) ευαγγελικός [euangelikós] evangelisch ευάρεστη αποδοχή (F.) [etairiké schése] Partnerschaft (F.) ευγένεια (F.)] Adel (M.).) ευθύνη (F.) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) εταιρία (F.) (Wohltat bzw.) [etairikós skopós] Gesellschaftszweck (M.) ευγονική (F.) έτος (N.) [eterórrythmos etaíros] Kommanditist (M.) [etaíros] Anteilseignerin (F. GmbH (F.) [eugeneís (M. Partnerin (F.) εταιρικό χρέος (N.) έτος (N. Verantwortung (F.) ετυµηγορία (F.) [etairiké merída] Teilhaberschaft (F.) από διακινδύνευση [euthýne apó diakindýneuse] Gefährdungshaftung (F.) ευθεία γραµµή (F. Stammkapital (N.).) λογαριασµών [etésio kleísimo logariasmón] Jahresabschluss (M.) [eterórrythme etairía] Kommanditgesellschaft (F.) από κοινού για µέλη οικογένειας [euthýne apó koinú gia méle oikogéneias] Sippenhaft (F.) [etairikó kephálaio] Gesellschaftskapital (N.) [euáreste apodoché] Agrément (N.) [etésio miktó 334 enoíkio] Jahresmiete (F.).) ευγονικός [eugonikós] eugenisch ευδαιµονία (F.) [etairiké periusía] Gesellschaftsvermögen (N. Gesellschafter (M.) [eterothalés adelphé] Stiefschwester (F.) ευθύνη (F.) [euthýne] Haftung (F.) πενίας [euergétema penías] Armenrecht (N.) ευεργέτηµα (N.).) ευθύνη (F.) ετήσια έκθεση (F.) ετήσιος [etésios] jährlich ετήσιος ισολογισµός (M.) ετερόρρυθµη εταιρία (F.) [etairikó merídio] Geschäftsguthaben (N.) ευθανασία (F.) εταιρική σχέση (F.) εταιρικό δίκαιο (N.) εταίρος (F. Lehen) ευεργέτηµα (N. fertig ετοιµότητα (F. Grundkapital (N.) στο στάδιο ίδρυσης [etairía sto stádio ídryses] Vorgesellschaft (F.) (lat.) [etaíros] Anteilseigner (M. Wohlfahrt (F. Gesellschafterin (F.) εταιρικό κεφάλαιο (N.) [etairiké sýmbase] Gesellschaftsvertrag (M.) [euergétema] beneficium (N.) [eterórrythme etaíros] Kommanditistin (F.) εταιρική συµµετοχή (F.).) εταιρία (F.) ετεροδικία (F.) δικαίου [euergétema dikaíu] Rechtswohltat (F.) ετερόρρυθµος εταίρος (M.) χρήσης [étos chréses] Geschäftsjahr (N.) [etymegoría] Verdikt (N.).) ετερόρρυθµη εταίρος (F. Sozius (M.Pl.) [etairikó díkaio] Gesellschaftsrecht (N.) [etésia ékthese] Jahresbericht (M.) ευεργετική διάταξη (F. Prozesskostenhilfe (F.) .) [eudaimonía] Wohl (N.).) έτος (N.).) [eúelpis] Kadett (M.) ετήσιο µικτό ενοίκιο (N.) [etairikó chréos] Gesellschaftsschuld (F.) [eutheía grammé] gerade Linie (F.) ετήσιο κλείσιµο (N.) εταίρος (M.

) εργαζοµένου [euthýne ergazoménu] Arbeitnehmerhaftung (F.Pl.) ευθύνη (F.) ευρετήριο (N.) από πταίσµα [euthýne apó ptaísma] Verschuldenshaftung (F.) του κληρονόµου [euthýne tu kleronómu] Erbenhaftung (F. Gunst (F.) [eúrese] Fund (M.) ευθύνη (F. EU (F.) [eunoúmenos] Begünstigter (M.). Gelegenheit (F.Pl.) για λόγους επιείκειας [euthýne gia lógus epieíkeias] Billigkeitshaftung (F.) εις ολόκληρο [euthýne eis olóklero] gesamtschuldnerische Haftung (F.) ευθύνη (F.) ευρέτης (M. Staatshaftung (F.Pl.).) ευνοούµενος (M.) ευρισκόµενος [euriskómenos] gelegen ευρισκόµενος σε απαρτία [euriskómenos se apartía] beschlussfähig ευρισκόµενος σε κώµα [euriskómenos se kóma] bewusstlos ευρίσκω [eurísko] finden ευρύς [eurýs] weit ευρύτερος [eurýteros] weitere ευρωεπιταγή (F.) της δράσης [euthýne tes dráses] Handlungshaftung (F.) συµπεριφοράς [euthýne symperiphorás] Verhaltenshaftung (F.) ευθύνη (F.) ευπρεπής [euprepés] ordentlich εύρεση (F.)] Europawahl (F.) ευθύνη (F.) ευρωπαϊκές εκλογές (F.) ευθύνη (F.) [eunoïké dioiketiké práxe] begünstigender Verwaltungsakt (M.) Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (F. günstig ευνοούµενη (F.) (Europäische Union).) του εργοδότη [euthýne tu ergodóte] Arbeitgeberhaftung (F.) [eúnoia] Begünstigung (F.) [euthýteta] Redlichkeit (F.) (Europäische Gemeinschaft). plausibel εύνοια (F. haften ευθυνόµενος ως αυτοφειλέτης [euthynómenos os autopheilétes] selbstschuldnerisch ευθύς [euthýs] gerade.) ευθύνη (F.) ευθύνοµαι [euthýnomai] einstehen.Pl.) ευρεσιτεχνία (F.) σωµατείου [euthýne somateíu] Vereinshaftung (F.) από πραγµατική κατάσταση [euthýne apó pragmatiké katástase] Zustandshaftung (F.) [eunoúmene] Begünstigte (F.) ευθύνη (F.Pl.) ευκαιριακός [eukairiakós] gelegentlich εύκολος [eúkolos] leicht εύλογος [eúlogos] angemessen.) [eunuchismós] Kastration (F.).) [euroepitagé] Eurocheque (M. Opportunität (F.Pl.) ευκαιρία (F. Verzeichnis (N.) του κράτους [euthýne tu krátus] Amtshaftung (F. Europäische Gemeinschaft (F. Euroscheck (M.) ευθύνη (F.) θησαυρού [eúrese thesaurú] Schatzfund (M.) ευθύνη (F.) [eurétria] Finderin (F. redlich Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ευθύτητα (F.) εύρεση (F.) ευνουχίζω [eunuchízo] kastrieren ευνουχισµός (M.) της ενέργειας [euthýne tes enérgeias] Handlungshaftung (F.) από την παραµέριση της νοµικής προσωπικότητας [euthýne apó ten paramérise tes nomikés prosopikótetas] Durchgriffshaftung (F.) ευρέτρια (F.) ευθύνη (F.).) ευνοϊκή διοικητική πράξη (F.) ευθύνη (F.) [eúretra (N.) (Ausfallhaftung im angloamerikanischen Recht) ευθύνη (F. fördern ευπρέπεια (F.) δηµοσίου υπαλλήλου [euthýne demosíu ypallélu] Beamtenhaftung (F.) [euretério] Register (N.) ευθύνη (F.)] Finderlohn (M.) ευθύνη (F.) (EG) .) [Eyropaïkés Koinótetes (F.) εύρετρα (N.) [euresitechnía] Patent (N.) ευθύνη (F.) ευθύνη (F.) του παραγωγού [euthýne tu paragogú] Produzentenhaftung (F.) [euprépeia] Anstand (M.) [Eyropaïké ‘Enose] EG (F.) [eukairía] Chance (F.) µισθωτού [euthýne misthotú] Arbeitnehmerhaftung (F.) [eurétes] Finder (M.) εµπιστοσύνης [euthýne empistosýnes] Vertrauenshaftung (F.) ευθύνη (F.Pl. Europäische Union (F.) (Arbeitgeberhaftung im angloamerikanischen Recht) ευθύνη (F.) [europaïkés eklogés (F.).) για κάθε κίνδυνο [euthýne gia káthe kíndyno] Erfolgshaftung (F.).) Ευρωπαϊκές Κοινότητες (F.) του νοµικού προσώπου [euthýne tu nomikú prosópu] Organhaftung (F.) ευνοϊκός [eunoïkós] begünstigend.) για καταβολή εταιρικής εισφοράς άλλου [euthýne gia katabolé etairikés eisphorás állu] Ausfallhaftung (F.)] Europäische Gemeinschaften (F.).) ευνοώ [eunoó] begünstigen.335 ευθύνη (F.

) Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (N.) εφεσίβλητος (F.) ευχαρίστηση (F.) διπλωµατών [europaïkó sóma diplomatón] Eurokorps (N.).) εφετείο (N.) Ευρώπη (F.) zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiheiten Ευρωπαϊκή Τράπεζα (F.) (EWG) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Νοµισµατική ‘Ενωση (F. Durchführung (F.) [Eyropaïké Koinóteta] Europäische Gemeinschaft (F.) [Eyropaïké Astynomiké Yperesía] Europol (F.) [Eyropaïkó Nomismatikó Sýstema] Europäisches Währungssystem (N.) [Eyropaïkó Koinotikó Díkaio] Europäisches Gemeinschaftsrecht (N.) für Menschenrechte Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (N. durchführen εφαρµόζω πρακτική ντάµπινγκ [epharmózo praktiké ntámpinnk] Dumping betreiben εφαρµοστέος [epharmostéos] anwendbar εφαρµοστής (M.) Ευρωπαϊκός ‘Οµιλος (M.) [éphedros] Reservistin (F.) [Eyropaïkós Oikonomikós Chóros] Europäischer Wirtschaftsraum (M. Berufungsgericht (N.) ευτελής [eutelés] gering ευτυχία (F.) [epharmóstria] Anwenderin (F.) (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung) ευρωπαϊκός [europaïkós] europäisch Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (M.) Ευρωπαϊκή Ένωση (F. Berufung (F. EWIV (F.) ∆ικηγόρων [Eyropaïké Énose Dikegóron] DACH Europäische Anwaltsvereinigung (F.) των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου [Eyropaïkó Dikastério ton Dikaiomáton tu Anthrópu] Europäischer Gerichtshof (M.) [europaïkó díkaio] europäisches Recht (N.) ευρωπαϊκό σώµα (N.) εφαρµογή (F.).) [Eyrópe] Europa (N.) [éphese] Appellation (F.) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο (N.) Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (M.) (EG) Ευρωπαϊκή Κοινότητα (F. Montanunion (F.) Ευρωπαϊκή Κοινότητα (F.) Επενδύσεων [Eyropaïké Trápeza Ependýseon] Europäische Investitionsbank (F.) εφαρµόστρια (F.) ευρωπαϊκό δίκαιο (N.) ευχάριστος [eucháristos] gefällig εφ’ όρου ζωής [eph’ óru zoés] lebenslang.).) έφεση (F.) εφεσίβλητος (M.) εφαρµόζω [epharmózo] anwenden.) [eutychía] Glück (N.) έφεδρος (F.) .) [Eyropaïkó Panepistémio] Europäische Universität (F.) [ephedreía] Reserve (F.) für Kohle und Stahl.) [epheúrese] Erfindung (F.) Ατοµικής Ενέργειας [Eyropaïké Koinóteta Atomikés Enérgeias] Europäische Atomgemeinschaft (F.) [éphedros] Reservist (M. European Currency Unit (N.) εφεδρεία (F.) [Eyropaïké Oikonomiké Nomismatiké ‘Enose] Europäische Wirtschaftsund Währungsunion (F.) Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (N.) εφεύρεση (F. lebenslänglich εφαρµογή (F.) [epharmostés] Anwender (M.) (ECU) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (F.) [Eyropaïké Kentriké Trápeza] Europäische Zentralbank (F. Oberlandesgericht (N.) Ευρωπαϊκή Κοινότητα (F.) [eucharístese] Lust (F.) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (F.) [epheteío] Appellationsgericht (N.) (European Currency Unit).) του δικαίου [epharmogé tu dikaíu] Rechtsanwendung (F.) [Eyropaïkós Koinonikós Chártes] Europäische Sozialcharta (F.) [Eyropaïkó Symbúlio] Europäischer Rat (M.) [epharmogé] Anwendung (F.) [Eyropaïkó Koinobúlio] Europäisches Parlament (N.) Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (N.) [ephesíbletos] Berufungsbeklagter (M.) Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (F.) [Eyropaïké Nomismatiké Monáda] ECU (M.) Οικονοµικού Σκοπού [Eyropaïkós ‘Omilos Oikonomikú Skopú] Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (F.).) [ephesíbletos] Berufungsbeklagte (F.) Ευρωπαϊκή Σύµβαση (F.) [Eyropaïké Oikonomiké Koinóteta] Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (F.).) ‘Ανθρακος και Χάλυβος [Eyropaïké Koinóteta ‘Anthrakos kai Chálybos] Europäische Gemeinschaft (F.) 336 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο (N.) των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου [Eyropaïké Sýmbase ton Dikaiomáton tu Anthrópu] Europäische Konvention (F.) έφεδρος (M.Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (F.

) ζήλεια (F.) ζητώ [zetó] anfordern.).) τη διεύθυνση του έργου [échon te dieúthynse tu érgu] Bauleiter (M.) εφευρέτρια (F.) ζύγιση (F.) [ephodiasmós] Ausstattung (F.) (Schaden).) ζηµία (F. zurückfordern ζητών (M.) ζηµιώσασα (F.) από άγρια ζώα [zemía apó ágria zóa] Wildschaden (M. Sache (F.) κυβερνήσεως του γερµανικού Ράϊχ [ephemerída kybernéseos tu germanikú Ráïch] Reichsgesetzblatt (N.) [Záarlant] Saarland (N.) [zemiósasa] Schädigerin (F.) πληροφοριών [zétese plerophorión] Befragung (N.) έχω [écho] haben έχω έλλειψη εµπιστοσύνης [écho élleipse empistosýnes] misstrauen έχω επίπτωση [écho epíptose] auswirken έχων (M.) [zéleia] Eifersucht (F.) [epheurétria] Erfinderin (F.) µισθωτού [epheúrese misthotú] Arbeitnehmererfindung (F.) ζηµία (F.) εµπιστοσύνης [zemía empistosýnes] Vertrauensschaden (N.) [epheurétes] Erfinder (M.) [zétese] Anforderung (F.) τη διεύθυνση του έργου [échusa te dieúthynse tu érgu] Bauleiterin (F.) των νόµων [ephemerída ton nómon] Gesetzblatt (N.) [ephemerída] Zeitung (F.) [ephemérios] Pfarrer (M.) του Συντάγµατος [echthrós tu Syntágmatos] Verfassungsfeind (M. schädigen ζηµιώσας (M.) εργαζοµένου [epheúrese ergazoménu] Arbeitnehmererfindung (F.) πολιτικό άσυλο [zetúsa politikó ásylo] Asylantin (F. versorgen.) ζηµία (F.) ζηµία (F.).) ζητούσα (F.) ζηµία (F. fordern ζητώ την επιστροφή [zetó ten epistrophé] rückfordern.) εφεύρεση (F.) ζηµιώνω [zemióno] schaden.) εφηµερίδα (F.) ζηµία (F.) εφευρέτης (M. Schaden (M.) εφηµερίδα (F.) [zemía] Beschädigung (F.) [echemýtheia] Verschwiegenheit (F.) εχέµυθος [echémythos] verschwiegen εχθρικός [echthrikós] feindlich εχθρός (F.) εφευρίσκω [epheurísko] erfinden εφηµερίδα (F.).) τρίτου [zemía trítu] Drittschaden (M.).) ζηµιωθείσα (F.337 εφεύρεση (F.) έχει ανακληθεί [échei anakletheí] widerrufen έχει προηγηθεί [échei proegetheí] vorangegangen εχεµύθεια (F.) ζηµιωθείς (M.) προσώπων [zemía prosópon] Personenschaden (M.) πολιτικό άσυλο [zetón politikó ásylo] Asylant (M. Versorgung (F.) από χαλάζι [zemía apó chalázi] Hagelschaden (M. damnum (N.).) οµοσπονδιακής νοµοθεσίας [ephemerída omospondiakés nomothesías] Bundesgesetzblatt (N. zuliefern εφοδιασµός (M.) (lat. Geschädigte (F.) εχθρός (M.) [zemiotheísa] Betroffene (F.) εφηµέριος (M.) ζήτηση (F.) εµπορευµάτων [zýgise emporeumáton] Güterabwägung (F. Verlust (M.) [zemiotheís] Betroffener (M.) ζήτηση (F.) εφηµερίδα (F.) έχων ανοσία (F. Geschädigter (M.) έχουσα (F.) [zemiósas] Schädiger (M.) υπουργείου [ephemerída ypurgeíu] Ministerialblatt (N.) εφηµερίδα (F.) [zétema] Angelegenheit (F.) .) εχθρός (M.) ζηµία (F.) ζηλιάρης [zeliáres] eifersüchtig ζηλότυπος [zelótypos] eifersüchtig ζηµία (F.) ζήτηµα (N.) εφήµερος [ephémeros] flüchtig εφοδιάζω [ephodiázo] ausstatten.) προκαλούµενη από παροχή ελαττωµατικού προϊόντος [zemía prokalúmene apó paroché elattomatikú proïóntos] Mangelschaden (M.) [echthrós] Feindin (F.) [échon anosía] immun έχων εκλογικό δικαίωµα [échon eklogikó dikaíoma] wahlberechtigt ζύγιση ζ Ζάαρλαντ (N.) από µη εκπλήρωση [zemía apó me ekplérose] Nichterfüllungsschaden (M.) ζηµία (F.) από εµβολιασµό [zemía apó emboliasmó] Impfschaden (M.) του Συντάγµατος [echthrós tu Syntágmatos] Verfassungsfeindin (F.) δηµοσίευσης [ephemerída demosíeuses] Verkündungsblatt (N.).). Gegenstand (M.) εφηµερίδα (F.) [echthrós] Feind (M. Schädigung (F.).) εχθρός (F.

) η ηγεµόνας (M.)] Termin (M.) [emerésia diátaxe] Tagesordnung (F. Vereinte Nationen (F.) συνεδρίασης δικαστηρίου [eméra synedríases dikasteríu] Gerichtstag (M. Idiot (M.) Αµερικής [Enoménes Politeíes (F.).) [elektronikó tachydromeío] E-Mail (N.) Ηνωµένα ‘Εθνη (N.).) ζώο (N.) ηµερήσια αποζηµίωση (F. Anstifter (M.) [ethikós auturgós] agent (M.) ηµεροµίσθιο (N.) [edoné] Lust (F.Pl.).) ηλίθιος (M. Vieh (N. elektronische Datenverarbeitung (F.).) (UNO) Ηνωµένες Πολιτείες (F.Pl.) ηγούµαι [egúmai] führen ηγουµένη (F.) [élios] Sonne (F.).) ηθική βλάβη (F.) ηδονή (F.) [eméra kai tópos (M.Pl.) [elektronikós ypologistés] Computer (M.) [emedapós] Inländer (M. Futtermittel (N.) ηθική αυτουργία (F.) ηγέτης (M.) ηλεκτρονικός [elektronikós] elektronisch ηλεκτρονικός υπολογιστής (M. bzw.) ηµέρα (F.) ηγέτιδα (F. Sitte (F. Lebensalter (N.) ηµεδαπή (F.) ησυχάζω [esycházo] ruhen .) ηµέρα (F.) ήλιος (Μ.) [ethiké auturgós] Anstifterin (F.) [elithióteta] Idiotie (F.) της αγοράς [egétes tes agorás] Marktführer (M.) ζωοτροφή (F.) 338 ηλεκτρονική επεξεργασία (F.) (USA).) ηγεµονία (F.) (EDV) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (N.) ηµερήσια διάταξη (F.) (engl.) ηγέτιδα (F.) [egesía] Führung (F.) χώρας [egemónas chóras] Landesherr (M.Pl.Pl.) Amerikés] Vereinigte Staaten von Amerika (M.) [elektrismós] Elektrizität (F.) ηµιεπίσηµος [emiepísemos] offiziös ήµισυ (N.) [ethikós nómos] Sittengesetz (N.) [elíthia] Idiotin (F.) ηγούµενος (M.) [elektrikó reúma] Strom (M.) [emeromenía] Datum (N.) [eguméne] Äbtissin (F.) [émisy] Hälfte (F.) ηθικός νόµος (M.) ζώνη (F.) ηγεµόνας (M.) [elektroniké grípise] Schleppnetzfahndung (N.).) [egemónas] Kurfürst (M.) ηµεροµηνία (F.) δεδοµένων [elektroniké epexergasía dedoménon] EDV (F.) ηµερολογιακός [emerologiakós] kalendarisch ηµερολόγιο (N.) [emedapé] Inländerin (F.) ηλεκτρονική γρίπιση (F.) χώρας [egemonída chóras] Landesherrin (F.) [zóne] Zone (F.) ηλεκτρικό ρεύµα (N.) ηγεσία (F.) ηγέτης (M.) [emeromísthio] Tagelohn (M.) ηµέρα (F.) (elektronische Datenverarbeitung).) [egétida] Führerin (F.) ηµεροµηνία (F.) [ethiké blábe] immaterieller Schaden (M.) [zóo] Tier (N.) [éthos] Ethos (M.) [elikía] Alter (N.) ηµέρα (F.ζω ζω [zo] leben ζωή (F.) ηλίθιος [elíthios] blöd ηλιθιότητα (F.) [emerésia apozemíose] Tagegeld (N.) [eroíne] Heroin (N.) παράδοσης [emeromenía parádoses] Lieferzeit (F.) [egétes] Führer (M. N.) [zoé] Leben (N.) ζώνη (F.) και τόπος (M.) [Enoména ‘Ethne (N.) [emerológio] Kalender (M.) ηλίθια (F.) [elíthios] Blödmann (M.)] UNO (F.) ηµεδαπός (Μ. USA (F.) κατοχής [zóne katochés] Besatzungszone (F.) ηθική αυτουργός (F. Prior (M.) ηλεκτρικός [elektrikós] elektrisch ηλεκτρισµός (M. moralisch.) (Vereinte Nationen).) [egúmenos] Abt (M. Sittlichkeit (F.) [egemonía] Hegemonie (F.) [eméra] Tag (M.).) της αγοράς [egétida tes agorás] Marktführerin (F.) ηθικός [ethikós] ethisch.) [ethiké auturgía] Anstiftung (F.).) εορτής [eméra eortés] Feiertag (M.) (Vereinigte Staaten von Amerika) ήπιο δίκαιο (N.) [zootrophé] Futter (N.Pl.) [ethiké] Ethik (F. Moral (F.) [épio díkaio] soft law (N.) ηλικία (F.) ήπιος [épios] mild ηρτηµένος [erteménos] schwebend ηρωίνη (F.) ηθεληµένα [etheleména] wissentlich ηθική (F.). sittlich ηθικός αυτουργός (M.) ηγεµονίδα (F.Pl.) provocateur (franz.) ήθος (N.

) [themélio] Grundlage (F. Sujet (N. Todesstrafe (F.) θεραπευτήριο (N.) θεµελίωση (F.) [thánatos] Tod (M.) ήχος (M. Status (M.) [themeliódes arché] Grundsatz (M.) [thalamepólos] Kämmererin (F.) θάλασσα (F.) θανάτωση (F.) θαλάσσια κυριαρχία (F.) [thálassa] Meer (N.) θεραπευτική (F.) θεραπεία (F.) θ θαλαµηπόλος (F.) [themeliódes dikonomiké arché] Verfahrensgrundsatz (M. Gegenstand (M.) εµπορικής παρακαταθήκης [thematophýlakas emporikés parakatathékes] Lagerhalter (M.).) θεµελιώδης αρχή (F.) [thalássia phortotiké] Konnossement (N.).).). Platz (M.) θεµελιωτής (M.) θεραπεύω [therapeúo] heilen θερινή ώρα (F.) Θεός (M. Gründung (F.) [theriné óra] Sommerzeit (F. See (F.) της χωροθεσίας [themeliódes arché tes chorothesías] Belegenheitsgrundsatz (M.) [thematophýlakas] Verwahrer (M.) θεµελίωση (F.) θέλω [thélo] mögen. Thema (N.) [thanatiké poiné] Lebensstrafe (F.) [theokratía] Theokratie (F.) της αξίωσης [themelíose tes axíoses] Anspruchsgrundlage (F. Statt (F.).) [Theós] Gott (M. Sitz (M.) θαλάσσια λεία (F.) θεµελιώδης δικονοµική αρχή (F.) θαλάσσια οδός (F.) [theía] Tante (F. Rang (M.).) [thalássia metaphorá] Verschiffung (F.).) θερµαίνω [thermaíno] heizen θέρος (N.) θεµέλιο (N. wollen (V.) [themeliódes dikaíoma] Grundrecht (N.) θαλάσσια µεταφορά (F.) [théatro] Theater (N.) [échos] Lärm (M.) [Theía Leiturgía] Messe (F.) [thanátose] Tötung (F.) [thalássia leía] Prise (F.) [themeliotés] Begründer (M.) ευθύνης [themelíose euthýnes] haftungsbegründende Kausalität (F.) θεµατοφύλακας (M.) θαλάσσια φορτωτική (F.) της αγωγής [themelíose tes agogés] Klagebegründung (F.) θεµελιώδης αρχή (F.) θεµατοφύλακας (M.) [thése] Lage (F. gründen θεµελίωση (F.) θεµατοφύλακας (F.) θέατρο (N.) για την εξακρίβωση πραγµατικών περιστατικών εξ επαγγέλµατος [themeliódes arché gia ten exakríbose pragmatikón peristatikón ex epangélmatos] Amtsermittlungsgrundsatz (M.) [theomenía] Katastrophe (F.) απόδειξης [théma apódeixes] Beweisthema (N.) Θεία Λειτουργία (F.) της ηµερησίας διάταξης [théma tes emeresías diátaxes] Tagesordnungspunkt (M.) θεµελιώδης αρχή (F.) [thalássia odós] Seeweg (M.) θέση (F.) [thalamepólos] Kämmerer (M.) θεµελίωση (F. Wollen (N.) θεµιτός [themitós] rechtmäßig θεοκρατία (F.) [theíos] Onkel (M.).).).) θείος (M.).) θέµα (N.) [themeliótria] Begründerin (F.) [thalássia kyriarchía] Seeherrschaft (F.) [therapeutiké] Heilkunde (F.) θεία (F.) (franz.) θεολογία (F.) θάνατος (M.) θεµελιωµένος [themelioménos] begründet θεµελιώνω [themelióno] begründen.) θανάσιµος [thanásimos] tödlich θανατηφόρος [thanatephóros] tödlich θανατική ποινή (F.) [therapeía] Behandlung (F.) θέση θεµελιώδες δικαίωµα (N.) [thematophýlakas] Verwahrerin (F. Therapie (F.).) [thélese] Wille (M.) θέληση (F.) θαλαµηπόλος (M.) [therapeutério] Heilanstalt (F.) Θεµελιώδης Νόµος (M. .339 ησυχία (F.) θεµελιώτρια (F.) [themelíose] Begründung (F.) θεολογικός [theologikós] theologisch θεοµηνία (F.).) [theología] Theologie (F.) [Themeliódes Nómos] Grundgesetz (N.) [théma] Fall (M.) της προσαγωγής [themeliódes arché tes prosagogés] Beibringungsgrundsatz (M.) θέµα (N.) θεµατοφύλακας (F.).) [esychía] Ruhe (F.) θέµα (N. Prinzip (N.) θεµελιώδης αρχή (F.).) εµπορικής παρακαταθήκης [thematophýlakas emporikés parakatathékes] Lagerhalterin (F.) [théros] Sommer (M.

). Pflegeeltern (Pl.).) [théspise] Einführung (F.). Erlass (M. F.) [thetikismós] Positivismus (M.).) θεωρία (F.) θετική παραβίαση (F.) της σύµβασης [thésmio tes sýmbases] Vertragsstatut (N.Pl.) θεωρία (F.).).) προθεσµίας [thése prothesmías] Fristsetzung (F.) θετή µητέρα (F.) θετική πιστοποίηση (F.) [thetiké pistopoíese] Positivattest (N.) θεσµικό όργανο (N.) θετικό δίκαιο (N.) [thetós patéras] Pflegevater (M.) [thesmós] Statut (N.) θέσµιο (N.) των σφαιρών [theoría ton .).) θεωρία (F.).) θεσπίζω [thespízo] erlassen (V. Verabschiedung (F.) θέση (F. bzw.) θέση (F.) θεωρία (F.) της δήλωσης [theoría tes déloses] Erklärungstheorie (F.) [theté kóre] Pflegetochter (F.) θετικός [thetikós] positiv θετό τέκνο (N.) θέσπιση (F.) για τη µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων [theoría gia te misthodosía ton demosíon ypallélon] Alimentationstheorie (F.).) θέση (F.) [thetós giós] Pflegesohn (M.) [thesmikó órgano] Institution (F.) της έδρας [theoría tes édras] Sitztheorie (F. F. F.) θεωρία (F.)] Adoptivelter (M.) θέση (F.) της σύµβασης [thetiké parabíase tes sýmbases] positive Vertragsverletzung (F.) θετικό διαφέρον (N.) [thetós goniós (M. bzw.) δικαίου [thése dikaíu] Rechtsetzung (F.) ορίου [thése oríu] Limitierung (F.) κανόνα [théspise kanóna] Normerlass (M.) [thetikó diaphéron] positives Interesse (N. Theorie (F.) θετός γονιός (M.) της πρόσφορης αιτίας [theoría tes prósphores aitías] Adäquanztheorie (F.) θετή κόρη (F. bzw.) κανόνος δικαίου [thése kanónos dikaíu] Satzung (F. Pflegeelter (M.) θεωρία (F.) [thetó tékno] Adoptivkind (N.) της αξίωσης [thetiké parabíase tes axíoses] positive Forderungsverletzung (F.) σε ισχύ [thése se ischý] Inkraftsetzen (N. abbedingen θέτω εκτός λειτουργίας [théto ektós leiturgías] abstellen θέτω εκτός υπηρεσίας λόγω ηλικίας [théto ektós yperesías lógo elikías] emeritieren θέτω ερώτηµα [théto erótema] anfragen θέτω σε διαθεσιµότητα [théto se diathesimóteta] suspendieren θέτω σε δικαστική αντίληψη [théto se dikastiké antílepse] entmündigen θέτω σε δικαστική απαγόρευση [théto se dikastiké apagóreuse] entmündigen θέτω σε κίνδυνο [théto se kíndyno] gefährden θέτω υπό µεσεγγύηση [théto ypó mesengýese] sequestrieren θέτω υπό περιορισµό [théto ypó periorismó] internieren θεώρηση (F.) θεωρία (F. Zustand (M.) [theté metéra] Pflegemutter (F. Stellung (F. verabschieden θέσπιση (F.) εργασίας [thése ergasías] Stelle (F.) [thetikó díkaio] positives Recht (N.) [thésmio] Statut (N.) θεσµική εγγύηση (F.). Sichtvermerk (M.) θεωρία (F.) θεσµικός [thesmikós] institutionell θέσµιο (N.).). Adoptiveltern (Pl.) [theórese] Ansicht (F.) σε διαθεσιµότητα [thése se diathesimóteta] Suspension (F.θέση Stelle (F.) θεσµός (M.) στάθµευσης [thése státhmeuses] Parkplatz (M. stellen θέτω εκτός ισχύος [théto ektós ischýos] außer Kraft setzen.) θετικισµός (M.) θέση (F. F.) [theoría] Lehre (F.) [thesmiké engýese] institutionelle Garantie (F.). Vermerk (M.) θετός γιός (M.) της θυσίας [theoría tes thysías] Aufopferungstheorie (F.) θετός πατέρας (M.) θέση (F. Stiefelter (M.) θεωρία (F.) του ισοδύναµου των όρων [theoría tu isodýnamu ton óron] Äquivalenztheorie (F.). Visum (N.) θεωρία (F.) της βούλησης [theoría tes búleses] Willenstheorie (F.) θέτω [théto] aufstellen. Betrachtung (F. bzw.)] 340 Stiefeltern (Pl. bzw.) των δυο βαθµίδων [theoría ton dyo bathmídon] Zweistufentheorie (F.) θέση (F.) θετική παραβίαση (F.) [thetoí goneís (M.Pl.) θέση (F. F. These (F.).) θετοί γονείς (M.

) [idiaítere thysía] Sonderopfer (N.) ιδανικός [idanikós] ideal ιδέα (F.) [thymatología] Viktimologie (F.) ιδιαίτερη θυσία (F. ideell ιδεολογία (F.) [threskeutiké eleuthería] Religionsfreiheit (F. Schalter (M.) [thyrída] Fach (N.) [idiokatoíkete oikía] Eigenheim (N. . Religion (F.) [iatrikó láthos] Kunstfehler (M.) [threkeutikó scholeío] Bekenntnisschule (F.) θήραµα (N. Opfer (N.) [thyreós] Wappen (N.).) ιατρός (M.) εµπιστοσύνης [iatrós empistosýnes] Vertrauensarzt (M.) [idiaítero énklema] Sonderdelikt (N.) [thrónos] Thron (M.) ιατρική (F.) ιατρικό ποινικό δίκαιο (N.) [thysía] Aufopferung (F.) εµπιστοσύνης [iatrós empistosýnes] Vertrauensärztin (F.) ιατρός (M.) θρηκευτικό σχολείο (N.) [thórybos] Lärm (M.) θυρίδα (F.) ιατρός (F.) [thréskeuma] Bekenntnis (N.) θρησκευτικός λειτουργός (M.) [threskeutiké etairía] Religionsgesellschaft (F. Medizinrecht (N.) θιγµένος [thigménos] betroffen θίγω [thígo] beeinträchtigen θλίβω [thlíbo] schmerzen θνησιγονία (F.).) θεωρώ [theoró] halten.) θυσία (F.).).) ιδιαίτερη περιουσία (F.) ιδιοκτησία ιατρικό δίκαιο (N.) ιδιόγραφη διαθήκη (F.). opfern ι ίαση (F.) ιατρικό λάθος (N.).) [iatrós] Ärztin (F.) θηρεύσιµος [thereúsimos] jagdbar θησαυρός (M. Konfession (F.) ιδεατός [ideatós] ideal.) του κράτους [threskeía tu krátus] Staatsreligion (F.) θρησκεία (F.) ιατροτεχνολογικό προϊόν (Ν.) [theteía] Amtszeit (F.) ιδιαίτερος [idiaíteros] besondere.) [thygatéra] Tochter (F.) [idioktesía] Anwesen (N.) ιατρός (M.) θυγατέρα (F.) [iatrikó díkaio] Arztrecht (N.341 sphairón] Sphärentheorie (F.) [iatrotechnologikó proión] Medizinprodukt (N.) [ídio kephálaio] Eigenkapital (N.) [iatrikó poinikó díkaio] Medizinstrafrecht (N.).) (Verletzter) θυµάµαι [thymámai] gedenken. eigen.).) ιδιόγραφος [idiógraphos] eigenhändig.) [threskeutikós leiturgós] Geistlicher (M.) [iatrós] Arzt (M.) [idéa] Gedanke (M.) αυτόµατης συναλλαγής [thyrída autómates synallagés] Bankomat (M.) [ideología] Ideologie (F. Medizin (F.) [idanikó] Ideal (N. Idee (F.) [íase] Heilung (F. merken θυµατολογία (F.).) θυµίζω [thymízo] erinnern θυρεός (M.) θυρίδα (F.) θητεία (F.) ιατρός (F.) ασφαλιστικού φορέα [iatrós asphalistikú phoréa] Kassenarzt (M.) θόρυβος (M.) [thesaurós] Schatz (M.) [threskeutiké leiturgós] Geistliche (F.) ίδιο µε [ídio me] quasi (Partik.) ιατρός (M.) [thygatriké etairía] Tochtergesellschaft (F.) θρήσκευµα (N.) θυγατρική εταιρία (F.) ιδεολογικός [ideologikós] ideologisch ιδεώδης [ideódes] ideal ίδια συµµετοχή (F.) ασφαλιστικού φορέα [iatrós asphalistikú phoréa] Kassenärztin (F.) [théra] Jagd (F.) θύµα (N.) [iatriké] Heilkunde (F.) (Einbuße) θυσιάζω [thysiázo] aufopfern.) ιδανικό (N.) ιατρικός [iatrikós] ärztlich.) δηµοσίων υπηρεσιών [iatrós demosíon yperesión] Amtsarzt (M. medizinisch ιατρός (F.) θρόνος (M.) [idiaítere periusía] Sondervermögen (N.) θρησκευτική ελευθερία (F.) θρησκευτική λειτουργός (F.).) [thnesigonía] Totgeburt (F.) δηµοσίων υπηρεσιών [iatrós demosíon yperesión] Amtsärztin (F.) ιδιοκτησία (F. holographisch ιδιοκατοίκητη οικία (F.) [thérama] Wild (N.) θρησκευτική εταιρία (F. Meinung (F.) [ídia symmetoché] Selbstbehalt (M. Sonderίδιο κεφάλαιο (N. schätzen θήρα (F.) ιατρός (F.) Θουριγγία (F.) [threskeía] Religion (F. Dienst (M.) [thýma] Opfer (N.) ιδιαίτερο έγκληµα (N.) [idiógraphe diathéke] holographisches Testament (N.) [Thuringía] Thüringen (N.) θρησκεία (F.

).) [idiotiké ypállelos] Angestellte (F.) [ierá moné] Abtei (F.) [idióteta] Eigenschaft (F.) ιθαγένεια (F.) [ieréas] Priester (M.) ιδιοκτήτρια (F.) ιδιόχειρος [idiócheiros] eigenhändig.) 342 ιδιωτικοποίηση (F.) ακινήτου [idioktétes akinétu] Grundbesitzer (M.) ιδιοκτησία (F.) ιδιοκτήτρια (F.) ιδρύτρια (F. potent ικανός για αδικοπραξία [ikanós gia adikopraxía] deliktsfähig ικανός για ανάληψη πίστωσης [ikanós gia análepse pístoses] kreditfähig ικανός για απόκτηση και διατήρηση των .).) ιεροσύνη (F.) ιδιοκτήτης (M.) ιεραποστολή (F.) [idiotikopoíese] Privatisierung (F.) ιδιοκτήτης (M.) [ikanopoíese] Befriedigung (F.) [idióktete ekmetálleuse] Eigenbetrieb (M.) [idrytiké etaíros] Gründungsgesellschafterin (F.).).) ιδρύω [idrýo] einrichten.).) [ierapostolé] missio (F.) [ithagéneia] Angehörigkeit (F.) ίδρυση (F.) ιδιωτική κυνηγετική περιφέρεια (F.) ιδιωτικό δίκαιο (N. Grundeigentümerin (F.) ιδιωτικό κεφάλαιο (N. Indigenat (N.) [idiotiké kynegetiké periphéreia] Eigenjagdbezirk (M.) [idiotiké autonomía] Privatautonomie (F.).) canonica (lat.) ιδρυτικός εταίρος (Μ.) [idrytiké etairía] Dachgesellschaft (F. Eigenbesitz (M.) ιδιωτικός δρόµος (M.) ικανοποίηση (F.) ακινήτου [idioktétria akinétu] Grundbesitzerin (F. handschriftlich ιδιωτική αστυνοµικός (F.) [idiotikó díkaio] Privatrecht (N.) [idiotikós astynomikós] Detektiv (M.) ιερέας (M.) ικανοποιώ [ikanopoió] abhelfen. genugtun ικανοποιώ προνοµιακά [ikanopoió pronomiaká] absondern ικανός [ikanós] fähig.) [idiotiké astynomikós] Detektivin (F. befriedigen.) δράσης [idiotikós kýklos dráses] eigener Wirkungskreis (M.) [ierosylía] Sakrileg (N. stiften ιερά µονή (F.) µέλους [idióteta mélus] Mitgliedschaft (F.).).) [idiopoíese] Aneignung (F.).) [idioktétes] Eigentümer (M. Grundeigentümer (M.) [idioktétria] Eigentümerin (F.) διαµερίσµατος [idioktesía diamerísmatos] Eigentumswohnung (F. Rangordnung (F.). Heim (N.) ιερός [ierós] heilig ιεροσυλία (F. selbst ιδιότητα (F.) [idiotikó kephálaio] eigenes Kapital ιδιωτικό σχολείο (N.) (kirchliche Sendung) ιεραρχία (F.) της διοίκησης [idiotikó díkaio tes dioíkeses] Verwaltungsprivatrecht (N.) ιδιόκτητη εκµετάλλευση (F.) [ídryse] Einrichtung (F.) [idrytikós etaíros] Gründungsgesellschafter (M.) ίδρυµα (N.).) ιδρυτική εταίρος (F.) [idiotikó scholeío] Privatschule (F. Inhaberin (F.) παιδιού γεννηµένου σε γάµο [idióteta paidiú genneménu se gámo] Ehelichkeit (F. Zueignung (F.) [idiotikós drómos] Privatstraße (F. Genugtuung (F.ιδιοκτησία Besitztum (N. gründen. zueignen (sich zueignen) ίδιος [ídios] selbe.) ιδιωτική σφαίρα (F.) ιδιότητα (F. kompetent.) ιδιοποίηση (F.) ιδιωτική αυτονοµία (F. Inhaber (M. Stifter (M.) [idrytés] Gründer (M.) ιδιωτικοποιώ [idiotikopoió] privatisieren ιδιωτικός [idiotikós] eigen.).) ιδιωτικό έγγραφο (N.).) ιδρυτής (M.) [idiotiké sphaíra] Intimität (F. Stifterin (F.).) [ierosýne] Weihe (F. privat ιδιωτικός αστυνοµικός (M.) [idiotikós ypállelos] Angestellter (M.) ιδιωτική υπάλληλος (F. nichtöffentlich. Gründung (F.) ιδιοποιούµαι [idiopoiúmai] aneignen.) ιδρυτική εταιρία (F.) [idiotikó éngrapho] Privaturkunde (F. Stiftung (F.) [idrýtria] Gründerin (F.). Eigentum (N.) ιδιότητα (F.) ιδιωτικός κύκλος (M.).) ιδιωτικό δίκαιο (N. Satisfaktion (F.) ιδιωτικός υπάλληλος (M.) [ídryma] Anstalt (F.) [ierarchía] Hierarchie (F. intim.

343
θεµελιωδών δικαιωµάτων [ikanós gia
apóktese kai diatérese ton themeliodón
dikaiomáton] grundrechtsfähig
ικανός για διαπραγµάτευση [ikanós gia
diapragmáteuse] verhandlungsfähig
ικανός για διεκδίκηση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στο δικαστήριο [ikanós gia
diekdíkese ton themeliodón dikaiomáton
sto dikastério] grundrechtsmündig
ικανός για δικαιοπραξία [ikanós gia
dikaiopraxía] geschäftsfähig
ικανός για οδήγηση [ikanós gia odégese]
fahrtüchtig
ικανός για ορκοδοσία [ikanós gia
orkodosía] eidesmündig
ικανός για σύναψη γάµου [ikanós gia
sýnapse gámu] ehefähig
ικανός για σύναψη συλλογικής σύµβασης
εργασίας [ikanós gia sýnapse syllogikés
sýmbases ergasías] tariffähig
ικανός για σύνταξη διαθήκης [ikanós gia
sýntaxe diathékes] testierfähig
ικανός δικαιοπρακτικά [ikanós dikaiopraktiká] handlungsfähig
ικανός δικαίου [ikanós dikaíu] rechtsfähig
ικανός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας [ikanós
diplómatos euresitechnías] patentfähig
ικανός καταλογισµού [ikanós katalogismú]
deliktsfähig, schuldfähig
ικανός να είναι διάδικος [ikanós na eínai
diádikos] parteifähig
ικανός να καταχωρηθεί [ikanós na katachoretheí] eintragungsfähig
ικανός να κληρονοµήσει [ikanós na kleronomései] erbfähig
ικανός να µεταγραφεί [ikanós na metagrapheí] eintragungsfähig
ικανός να παρίσταται στο δικαστήριο [ikanós na parístatai sto dikastério] prozessfähig
ικανός να συµµετέχει σε δίκη [ikanós na
symmetéchei se díke] verhandlungsfähig
ικανός προς διάκριση [ikanós pros
diákrise] einsichtsfähig
ικανός προς δικολογείν [ikanós pros
dikologeín] postulationsfähig
ικανός προς καταλογισµό [ikanós pros
katalogismó] zurechnungsfähig
ικανότητα (F.) [ikanóteta] Befähigung (F.),
Fähigkeit (F.), Können (N.)
ικανότητα (F.) βούλησης ή ενέργειας
[ikanóteta búleses é enérgeias] Steuerungs-

ικανότητα
fähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) για αδικοπραξία [ikanóteta
gia adikopraxía] Deliktsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) για σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας [ikanóteta gia sýnapse
syllogikés sýmbases ergasías] Tariffähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) διαπραγµάτευσης [ikanóteta diapragmáteuses] Verhandlungsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) δικαίου [ikanóteta dikaíu]
Rechtsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
[ikanóteta diplómatos euresitechnías] Patentfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) καταλογισµού [ikanóteta
katalogismú] Deliktsfähigkeit (F.), Schuldfähigkeit (F.), Zurechnungsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) καταλογισµού υπό αίρεση
[ikanóteta katalogismú ypó aírese] bedingte
Schuldfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) να είναι κάποιος διάδικος
[ikanóteta na eínai kápoios diádikos] Parteifähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) ορκοδοσίας [ikanóteta
orkodosías] Eidesmündigkeit (F.)
ικανότητα (F.) παράστασης στο δικαστήριο [ikanóteta parástases sto dikastério]
Prozessfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) προς διάκριση [ikanóteta
pros diákrise] Einsichtsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) προς το δικολογείν [ikanóteta pros to dikologeín] Postulationsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) συµµετοχής σε δίκη [ikanóteta symmetochés se díke] Verhandlungsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) σύναψης γάµου [ikanóteta
sýnapses gámu] Ehefähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) σύνταξης διαθήκης [ikanóteta sýntaxes diathékes] Testierfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) της απόκτησης και διατήρησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων
[ikanóteta tes apókteses kai diatéreses ton
themeliodón dikaiomáton] Grundrechtsfähigkeit (F.)
ικανότητα (F.) της διεκδίκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο δικαστήριο
[ikanóteta tes diekdíkeses ton themeliodón
dikaiomáton sto dikastério] Grundrechtsmündigkeit (F.)

ιµπεριαλισµός
ιµπεριαλισµός (M.) [imperialismós] Imperialismus (M.)
ιµπεριαλιστικός [imperialistikós] imperialistisch
Ινδίες (F.Pl.) [Indíes (F.Pl.)] Indien (N.)
ινκόγνιτο [inkógnito] inkognito
ινστιτούτο (N.) [institúto] Institut (N.)
ίντερνετ (Ν.) [ínternet] Internet (N.)
ιππεύω [ippeúo] reiten
ιππότης (M.) [ippótes] Ritter (M.)
ισάξιος [isáxios] ebenbürtig, gleichwertig
ίση µεταχείριση (F.) [íse metacheírise]
Gleichbehandlung (F.)
ίση ψηφοφορία (F.) [íse psephophoría]
gleiche Wahl (F.)
Ισλάµ (N.) [Islám] Islam (M.)
Ισλαµισµός (M.) [Islamismós] Islam (M.)
ισόβαθµος [isóbathmos] gleichrangig
ισόβια πρόσοδος (F.) [isóbia prósodos]
Leibgedinge (N.), Leibrente (F.)
ισόβιος [isóbios] lebenslang, lebenslänglich,
unabsetzbar
ισοβιότητα (F.) [isobióteta] Unabsetzbarkeit (F.)
ισοδυναµία (F.) [isodynamía] Äquivalenz (F.)
ισοδύναµος [isodýnamos] äquivalent
ισοζύγιο (N.) εµπορικών συναλλαγών
[isozýgio emporikón synallagón] Handelsbilanz (F.)
ισολογισµός (M.) [isologismós] Bilanz (F.)
ισολογισµός (M.) ανοίγµατος [isologismós
anoígmatos] Eröffnungsbilanz (F.)
ίσος [ísos] gleich
ισοσκελίζω [isoskelízo] ausgleichen
ισοσκέλιση (F.) [isoskélise] Ausgleich (M.)
ισότητα (F.) [isóteta] Gleichheit (F.)
ισότητα (F.) ευκαιριών [isóteta eukairión]
Chancengleichheit (F.)
ισοτιµία (F.) [isotimía] Ebenbürtigkeit (F.),
Gleichberechtigung (F.), Parität (F.)
ισότιµος [isótimos] ebenbürtig, gleichberechtigt, paritätisch
Ισπανία (F.) [Ispanía] Spanien (N.)
ισπανικός [ispanikós] spanisch
ιστορία (F.) [istoría] Geschichte (F.)
ιστορία (F.) του δικαίου [istoría tu dikaíu]
Rechtsgeschichte (F.)
ιστορικό (N.) [istorikó] Sachverhalt (M.)
ιστορικός [istorikós] geschichtlich, historisch
ιστορικώς [istorikós] geschichtlich, historisch
ιστός (Μ.) [istós] Gefüge (N.)

344
ισχύουσα κατάσταση (F.) [ischýusa katástase] status (M.) quo (lat.) (Stand in dem)
ισχυρή πτώση (F.) χρηγµατιστηριακών
τιµών [ischyré ptóse chregmatisteriakón
timón] Baisse (F.)
ισχυρίζοµαι [ischyrízomai] behaupten,
berühmen
ισχυρισµός (M.) [ischyrismós] Behauptung
(F.), Berühmung (F.)
ισχυρός [ischyrós] potent
ισχύς (F.) [ischýs] Geltung (F.), Gewalt
(F.), Gültigkeit (F.), Kraft (M.), Macht (F.),
Wirksamkeit (F.), Wirkung (F.)
ισχύς
(F.)
νόµου [ischýs nómu]
Gesetzeskraft (F.)
ισχύω [ischýo] gelten, laufen
ισχύων [ischýon] geltend, gültig
Ιταλία (F.) [Italía] Italien (N.)
ιχθύς (Μ.) [ichthýs] Fisch (M.)
ιχνογραφώ [ichnographó] zeichnen
ίχνος (N.) [íchnos] Spur (F.)

κ
καγκελάριος (F.) [kankelários] Kanzlerin (F.)
καγκελάριος (M.) [kankelários] Kanzler (M.)
καγκελάριος (M.) του γερµανικού Ράϊχ
[kankelários tu germanikú Ráïch] Reichskanzler (M.)
καθ’ ης (F.) η αίτηση [kath’ es e aítese]
Antragsgegnerin (F.)
καθ’ ου (Μ.) η αίτηση [kath’ u e aítese]
Antragsgegner (M.)
καθαγιάζω [kathagiázo] weihen
καθαγιασµός (Μ.) [kathagiasmós] Weihe (F.)
καθαίρεση (F.) [kathaírese] Degradierung (F.)
καθαιρώ [kathairó] degradieren
καθαρή περιουσία (F.) [katharé periusía]
Reinvermögen (N.)
καθαρίζω [katharízo] klären, reinigen, sanieren
καθαρισµός (M.) [katharismós] Sanierung
(F.)
καθαρισµός (Μ.) [katharismós] Klärung
(F.), Reinigung (F.)
καθαρό κέρδος (N.) [katharó kérdos]
Reingewinn (M.)
καθαρός [katharós] klar, Netto-, rein
κάθαρση (F.) του δικαίου [kátharse tu
dikaíu] Rechtsbereinigung (F.)

345
καθεδρικός ναός (M.) [kathedrikós naós]
Dom (M.)
καθεστώς (N.) [kathestós] Ordnung (F.),
Regime (N.), Status (M.), Verfassung (F.)
καθεστώς (N.) αρχών κατοχής [kathestós
archón katochés] Besatzungsstatut (N.)
καθεστώς (N.) δήµου [kathestós dému]
Gemeindeverfassung (F.)
καθεστώς (N.) δήµων και κοινοτήτων
[kathestós démon kai koinotéton] Kommunalverfassung (F.)
καθεστώς (N.) κοινότητας [kathestós
koinótetas] Gemeindeverfassung (F.)
καθεστώς (N.) περιφέρειας [kathestós
periphéreias] Kreisverfassung (F.)
καθεστώς (N.) συνταξιοδότησης [kathestós syntaxiodóteses] Ruhestand (M.)
καθεστώς (N.) των πιστώσεων [kathestós
ton pistóseon] Kreditwesen (N.)
καθεστώς (N.) των υδάτων [kathestós ton
ydáton] Wasserhaushalt (M.)
κάθετη ανακατανοµή (F.) των δηµοσίων
πόρων [káthete anakatanomé ton demosíon
póron] vertikaler Finanzausgleich (M.)
κάθετος [káthetos] vertikal
καθηγητής (M.) [kathegetés] Lehrer (M.),
Professor (M.)
καθηγητική έδρα (F.) [kathegetiké édra]
Lehrstuhl (M.), Professur (F.)
καθηγήτρια (F.) [kathegétria] Lehrerin (F.),
Professorin (F.)
καθήκον (N.) [kathékon] Aufgabe (F.),
Funktion (F.), Obliegenheit (F.), Pflicht (F.)
καθήκον (N.) διασάφησης [kathékon diasápheses] Aufklärungspflicht (F.), Hinweispflicht (F.)
καθήκον (N.) διαφώτισης [kathékon
diaphótises] Aufklärungspflicht (F.)
καθήκον (N.) επεξήγησης [kathékon
epexégeses] Hinweispflicht (F.)
καθήκον (N.) προστασίας [kathékon prostasías] Obhutspflicht (F.), Schutzpflicht (F.)
καθήκον (N.) της αλήθειας [kathékon tes
alétheias] Wahrheitspflicht (F.)
καθήκοντα (N.Pl.) [kathékonta (N.Pl.)]
Amt (N.)
καθηµερινός [kathemerinós] alltäglich,
täglich
καθηµερινώς [kathemerinós] täglich
καθησυχασµένος [kathesychasménos] befriedet

κακόβουλος
καθιερωµένη βασική αρχή (F.) [kathieroméne basiké arché] hergebrachter Grundsatz (M.)
καθιερωµένος [kathieroménos] hergebracht
καθιστώ ικανό [kathistó ikanó] befähigen
καθοδήγηση (F.) [kathodégese] Leitung (F.)
καθοδηγώ [kathodegó] leiten
καθολική διαδοχή (F.) [katholiké diadoché]
Gesamtrechtsnachfolge (F.), Universalsukzession (F.)
καθολική ψηφοφορία (F.) [katholiké
psephophoría] allgemeine Wahl (F.)
καθολικό καταπίστευµα (N.) [katholikó
katapísteuma] Vorerbschaft (F.)
καθολικός [katholikós] allgemein, katholisch, universal
καθορίζω [kathorízo] ansetzen, designieren,
festsetzen, statuieren
καθορισµός (M.) [kathorismós] Designation (F.), Festsetzung (F.)
καθορισµός (M.) δικαστικών εξόδων [kathorismós dikastikón exódon] Kostenfestsetzung (F.)
καθορισµός (M.) εξόδων [kathorismós
exódon] Kostenfestsetzung (F.)
καθορισµός (M.) κερδών [kathorismós
kerdón] Gewinnermittlung (F.)
καθορισµός (M.) χρόνου [kathorismós
chrónu] Zeitbestimmung (F.)
καθυστέρηση (F.) [kathystérese] Säumnis
(F.), Verzögerung (F.), Verzug (M.)
καθυστέρηση (F.) πληρωµής [kathystérese pleromés] Zahlungsverzug (M.)
καθυστέρηση (F.) της λήψης [kathystérese tes lépses] Zugangsverzögerung (F.)
καθυστερούµενος [kathysterúmenos] ausstehend
καθυστερώ [kathysteró] verzögern
καινούργιος [kainúrgios] neu
καιροσκόπος (M.) [kairoskópos] Opportunist (M.)
καίω [kaío] brennen
κακή απόδοση (F.) [kaké apódose]
Schlechtleistung (F.)
κακή εκπλήρωση (F.) [kaké ekplérose]
Schlechterfüllung (F.)
κακή πίστη (F.) [kaké píste] böser Glaube (M.)
κακή χρήση (F.) [kaké chrése] Missbrauch
(M.)
κακό (N.) [kakó] Übel (N.)
κακόβουλος [kakóbulos] böswillig

κακόβουλος δόλος
κακόβουλος δόλος (M.) [kakóbulos dólos]
dolus (M.) malus (lat.) (Arglist)
κακοδικία (F.) [kakodikía] Rechtsbeugung
(F.)
κακοήθης (M.) [kakoéthes] Lump (M.)
κακοήθης [kakoéthes] tückisch, verrucht
κακοµεταχειρίζοµαι
[kakometacheirízomai] misshandeln
κακοµεταχείριση (F.) [kakometacheírise]
Misshandlung (F.)
κακοπιστία (F.) [kakopistía] Bösgläubigkeit (F.), Unredlichkeit (F.)
κακόπιστος [kakópistos] bösgläubig, mutwillig, unredlich
κακοποίηση (F.) [kakopoíese] Misshandlung (F.)
κακοποιώ [kakopoió] misshandeln
κακός [kakós] böse, schlecht, übel
κακότητα (F.) [kakóteta] Tücke (F.)
καλή πίστη (F.) [kalé píste] bona fides (F.)
(lat.) (guter Glaube bzw. gute Treue), guter
Glaube (M.), Treu (F.) und Glauben (M.)
καλή συνήθεια (F.) [kalé synétheia] gute
Sitte (F.)
καλλιέργεια (F.) [kalliérgeia] Kultur (F.)
καλλιέργεια (F.) φυτών [kalliérgeia phytón] Zucht (F.)
καλλιεργώ φυτά [kalliergó phytá] züchten
καλλιτέχνης (F.) [kallitéchnes] Künstlerin (F.)
καλλιτέχνης (M.) [kallitéchnes] Künstler (M.)
καλλιτεχνία (F.) [kallitechnía] Kunst (F.)
καλό έθιµο (N.) [kaló éthimo] gute Sitte (F.)
καλοκαίρι (N.) [kalokaíri] Sommer (M.)
καλόπιστη αγοράστρια (F.) [kalópiste
agorástria] gutgläubige Erwerberin (F.)
καλόπιστη κτήση (F.) [kalópiste ktése]
gutgläubiger Erwerb (M.)
καλοπιστία (F.) [kalopistía] Redlichkeit (F.)
καλόπιστος [kalópistos] gutgläubig, redlich
καλόπιστος αγοραστής (M.) [kalópistos
agorastés] gutgläubiger Erwerber (M.)
κάλπη (F.) [kálpe] Urne (F.), Wahlurne (F.)
καλυµµένη πίστωση (F.) [kalymméne
pístose] Rembourskredit (M.)
καλυµµένος [kalymménos] verdeckt
καλύπτω [kalýpto] ausgleichen, decken,
verdecken, verschleiern
καλύτερος [kalýteros] bessere
κάλυψη (F.) [kálypse] Ausgleich (M.),
Deckung (F.), Rembours (M.), Verschleierung (F.)

346
κάλυψη (F.) δαπανών [kálypse dapanón]
Kostendeckung (F.)
κάλυψη (F.) εξόδων [kálypse exódon]
Kostendeckung (F.)
καλώ [kaló] abrufen, aufrufen
καλώδιο (N.) [kalódio] Kabel (N.)
καµπάνια (F.) [kampánia] Kampagne (F.)
κάµπτω [kámpto] umlegen
κανάλι (N.) [kanáli] Kanal (M.)
κανένα έγκληµα δίχως νόµο [kanéna
énklema díchos nómo] nullum crimen (N.)
sine lege (lat.) (kein Verbrechen ohne Gesetz)
κανόνας (M.) [kanónas] Kanon (M.), Norm
(F.), Regel (F.)
κανόνας (M.) απόδειξης [kanónas apódeixes] Beweisregel (F.)
κανόνας (M.) για χαρτζιλίκι [kanónas gia
chartzilíki] Taschengeldparagraph (M.)
κανόνας (M.) δικαίου [kanónas dikaíu]
Rechtsnorm (F.), Rechtssatz (M.)
κανόνας (M.) οδικής κυκλοφορίας [kanónas odikés kyklophorías] Verkehrsvorschrift (F.)
κανόνας (M.) που καθορίζει τις σχέσεις
εργοδότη και εργολάβου [kanónas pu
kathorízei tis schéseis ergodóte kai ergolábu]
Verdingungsordnung (F.) für Bauleistungen
(VOB), VOB (F.) (Verdingungsordnung für
Bauleistungen
κανόνας (M.) σύγκρουσης [kanónas sýnkruses] Kollisionsnorm (F.)
κανόνι (N.) [kanóni] Kanone (F.)
κανονίζω [kanonízo] regeln, regulieren,
statuieren
κανονική ποινή (F.) [kanoniké poiné]
Regelstrafe (F.)
κανονικό δίκαιο (N.) [kanonikó díkaio]
kanonisches Recht (N.)
κανονικός [kanonikós] kanonisch, normal,
ordnungsgemäß
κανονικός συντελεστής (Μ.) [kanonikós
syntelestés] Regelsatz (M.)
κανονισµός (M.) [kanonismós] Ordnung
(F.), Verordnung (F.)
κανονισµός (M.) διαιτησίας [kanonismós
diaitesías] Schiedsgerichtsordnung (F.)
κανονισµός (M.) εξετάσεων [kanonismós
exetáseon] Prüfungsordnung (F.)
Κανονισµός (M.) εργοταξίου [Kanonismós ergotaxíu] Baustellenverordnung (F.)
Κανονισµός (M.) πυροβολαρχίας [Kano-

) καπνοδοχοκαθαρίστρια (F.) [karpós] Erzeugnis (N.) καρτελοθήκη (F.) [karáti] Karat (N. Frucht (F.) κανονισµός (M.) κάστρο (N.).) [kardiá] Herz (N.) Κανονισµός (M.) [kantónio] Kanton κάνω [káno] machen.) κάρτα (F.) [kapnós] Rauch (M.) [kárpose] Genuss (M.) κανονισµός (M.) χρήσης της οικοδοµής [Kanonismós chréses tes oikodomés] Baunutzungsverordnung (F.) κάρτα (F.) καπνοδόχος (F.) (lat.) [kanonistiké diátaxe] Normativbestimmung (F.) εγγύησης επιταγών [kárta engýeses epitagón] Scheckkarte (F.) καρπός (M.) [kapnodochokatharístria] Schornsteinfegerin (F.) κάρπωση (F.) σπουδών [kanonismós spudón] Studienordnung (F.) (Angeld) καπετάνιος (M.) κανονισµός (M.) καρδινάλιος (M.) χρήσης γης [kanonismós chréses ges] Bodenordnung (F.) των Nόµων και των Εθίµων του κατά ξηράν πολέµου [Kanonismós (M.) [kardinálios] Kardinal (M.) ton Nómon kai ton Ethímon tu katá xerán polému] Haager Landkriegsordnung (F.) [kanonistiké práxe] Rechtsverordnung (F.) [kapnodóchos] Schornstein (M.) καπνός (M.) [kapetánios] Kapitän (M.) τελών [kanonismós telón] Gebührenordnung (F.) χρήσης [kanonismós chréses] Benutzungsordnung (F.) [kapetánissa] Kapitänin (F.) κανονισµός (M.). Nutzung (F.) καράτι (N.) [kartelothéke] Kartei (F.) ταξινόµησης και απογραφής και θέσης οχηµάτων σε κυκλοφορία [kanonismós taxinómeses kai apographés kai théses ochemáton se kyklophoría] Straßenverkehrszulassungsordnung (F.) καπνίζω [kapnízo] rauchen καπνοδοχοκαθαριστής (M.).) [karatómese] Enthauptung (F.) των εξόδων θέρµανσης [kanonismós ton exódon thérmanses] Heizkostenverordnung (F.) καπιταλιστικός [kapitalistikós] kapitalistisch καπιταλίστρια (F.) κανονισµός (M.) καρατοµώ [karatomó] enthaupten καρδιά (F.347 nismós pyrobolarchías] Batterieverordnung κανονισµός (M.) καρατόµηση (F.) [kapitalistés] Kapitalist (M. Syndikat (N.) [kapitalismós] Kapitalismus (M.) καπιταλιστής (M.) [kapnodochokatharistés] Schornsteinfeger (M.) [kapáro] arrha (F.) καπιταλισµός (M.) κανονισµός (Μ.) κανονιστική διάταξη (F.) κανονισµός (M.) συµβιβασµού [kanonismós symbibasmú] Vergleichsordnung (F.) καπετάνισσα (F.) υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων [kanonismós yperesiakés katástases ton ypallélon] Personalstatut (N.) [kartél] Kartell (N.) καρτέλ (N.) κανονιστικός [kanonistikós] normativ καντόνιο (N.) Κανονισµός (M. verrichten κάνω άµβλωση [káno ámblose] abtreiben κάνω αναγνώριση [káno anagnórise] aufklären κάνω αντίγραφο [káno antígrapho] kopieren κάνω δεκτό [káno dektó] zulassen κάνω διακοπή [káno diakopé] pausieren κάνω διάκριση [káno diákrise] diskriminieren κάνω διάρρηξη [káno diárrexe] einbrechen κάνω δωρεά [káno doreá] schenken κατ’ αποκοπή κάνω έκκληση [káno ékklese] appellieren κάνω κράτηση θέσης [káno krátese théses] buchen κάνω λαθρεµπόριο [káno lathrempório] schmuggeln κάνω µάγια [káno mágia] hexen κάνω µεταλλευτική έρευνα [káno metalleutiké éreuna] schürfen κάνω µνεία [káno mneía] vermerken κάνω νηοψία [káno neopsía] durchsuchen κάνω πραξικόπηµα [káno praxikópema] putschen κάνω σαµατά [káno samatá] randalieren κάνω σαµποτάζ [káno sampotáz] sabotieren κάνω φασαρία [káno phasaría] randalieren καπάρο (N.) τσιπ [kárta tsip] Chipkarte (F.) [kástro] Festung (F.) των εργασιών [kanonismós ton ergasión] Geschäftsordnung (F.) κανονισµός (M.) [kapitalístria] Kapitalistin (F.) κανονιστική πράξη (F.) κατ’ αποκοπή [kat’ apokopé] pauschal .

κατ’ αποκοπή ποσό
κατ’ αποκοπή ποσό (N.) [kat’ apokopé
posó] Pauschale (F.)
κατ’ αρχή [kat’ arché] prinzipiell
κατ’ εντολή [kat’ entolé] kommissarisch
κατ’ επάγγελµα [kat’ epángelma] gewerbsmäßig
κατ’ ιδέαν συρροή (F.) [kat’ idéan syrroé]
Gesetzeseinheit (F.), Idealkonkurrenz (F.)
κατά [katá] gegen
κατά κάποιο τρόπο [katá kápoio trópo]
quasi (Partik.)
κατά λάθος [katá láthos] versehentlich
κατά µέσο όρο [katá méso óro] durchschnittlich
κατά συνήθεια [katá synétheia] gewohnheitsmäßig
κατά τα φαινόµενα [katá ta phainómena]
anscheinend
κατά τη δικογραφία [katá te dikographía]
Aktenlage (F.)
κατά το αυστηρό δίκαιο [katá to austeró
díkaio] nach strengem Recht
κατά το θετέον δίκαιο [katá to thetéon
díkaio] de lege ferenda (lat.) (nach zu
erlassendem Gesetz)
κατά το ισχύον δίκαιο [katá to ischýon díkaio] de lege lata (lat.) (nach geltendem Recht)
κατά το νόµο [katá to nómo] ex lege (lat.)
(nach dem Gesetz)
κατά το φαινόµενο συστατικό (N.) [katá
to phainómeno systatikó] Scheinbestandteil
(M.)
καταβάλλω [katabállo] einzahlen, leisten
καταβάλλω συµπληρωµατική εισφορά
[katabállo sympleromatiké eisphorá] nachschießen
καταβολή (F.) [katabolé] Einzahlung (F.),
Zahlung (F.)
καταγγελία (F.) [katangelía] Anklage (F.),
Kündigung (F.)
καταγγελία (F.) της Βουλής [katangelía
tes Bulés] Parlamentsanklage (F.)
καταγγέλλω [katangéllo] anklagen, kündigen
καταγίνοµαι [katagínomai] treiben
κατάγνωση (F.) ποινής [katágnose poinés]
Straferkenntnis (F.)
κατάγοµαι [katágomai] abstammen, herkommen, stammen
καταγόµενος [katagómenos] gebürtig
καταγραφή (F.) [katagraphé] Aufzeichnung (F.), Erfassung (F.), Niederschrift (F.)

348
καταγράφω [katagrápho] aufzeichnen, einschreiben, erfassen, niederschreiben, registrieren
καταγωγή (F.) [katagogé] Abkunft (F.),
Abstammung (F.), Deszendenz (F.) (Abstammung), Herkommen (N.), Herkunft
(F.), Ursprung (M.)
καταδίδω [katadído] denunzieren
καταδικάζω [katadikázo] verfolgen, verurteilen
καταδικαστική απόφαση (F.) [katadikastiké apóphase] Leistungsurteil (N.), Schuldspruch (M.)
καταδίκη (F.) [katadíke] Judikation (F.),
Verurteilung (F.)
κατάδικος (M.) [katádikos] Sträfling (M.)
καταδιώκω [katadióko] nacheilen
καταδίωξη (F.) [katadíoxe] Hetze,
Nachstellung (F.), Verfolgung (F.)
καταδολίευση (F.) [katadolíeuse] Umgehung (F.)
καταδολιευτική δικαιοπραξία (F.) [katadolieutiké dikaiopraxía] Umgehungsgeschäft (N.)
κατάδοση (F.) [katádose] Denunziation (F.)
καταδότης (M.) [katadótes] Denunziant
(M.), Spitzel (M.)
καταδότρια (F.) [katadótria] Denunziantin (F.)
καταδυνάστευση (F.) [katadynásteuse]
Knebelung (F.)
καταδυναστευτική σύµβαση (F.) [katadynasteutiké sýmbase] Knebelungsvertrag (M.)
καταδυναστεύω [katadynasteúo] knebeln
καταζητώ [katazetó] fahnden
κατάθεµα (N.) [katáthema] Kartengeld (N.)
κατάθεση (F.) [katáthese] Aussage (F.),
Deponie (F.), Einbringung (F.), Eingang
(M.), Einlage (F.), Einreichung (F.),
Niederlegung (F.), Spareinlage (F.)
κατάθεση (F.) µάρτυρα [katáthese mártyra]
Zeugenaussage (F.)
κατάθεση (F.) προς φύλαξη [katáthese
pros phýlaxe] Depot (N.)
κατάθεση (F.) υπό κατάσταση ανάγκης
[katáthese
ypó
katástase
anánkes]
Aussagenotstand (M.)
καταθέτης (Μ.) [katathétes] Anleger (M.),
Einleger (M.)
καταθέτρια (F.) [katathétria] Anlegerin
(F.), Einlegerin (F.)
καταθέτω [katathéto] abgeben, aussagen,

349
deponieren, einreichen, hinterlegen, niederlegen
καταθέτω ως µάρτυρας [katathéto os
mártyras] zeugen
κατακράτηση (F.) [katakrátese] Hinterziehung (F.), Zurückbehaltung (F.)
κατακρατώ [katakrató] einsperren, hinterziehen, zurückbehalten (V.)
κατακυρώνω [katakyróno] zuschlagen
κατακύρωση (F.) [katakýrose] Zuschlag (M.)
καταλαµβάνω [katalambáno] besetzen,
einnehmen, okkupieren
καταλείπω [kataleípo] nachlassen
κατάληψη (F.) [katálepse] Besetzung (F.),
Okkupation (F.)
κατάληψη (F.) από αµόκ [katálepse apó
amók] Amoklauf (M.)
κατάλληλος [katállelos] adäquat, angemessen, tauglich
καταλληλότητα (F.) [katallelóteta] Eignung (F.), Tauglichkeit (F.)
καταλογίζω [katalogízo] anrechnen, zurechnen
καταλογίσιµος χρόνος (M.) [katalogísimos
chrónos] Anrechnungszeit (F.)
καταλογισµός (M.) [katalogismós] Anrechnung (F.), Zurechnung (F.)
καταλογισµός (M.) της δικαστικής δαπάνης [katalogismós tes dikastikés dapánes]
Kostenentscheidung (F.)
καταλογισµός (Μ.) [katalogismós] Beanspruchung (F.)
καταλογιστέο (N.) [katalogistéo] Zurechenbarkeit (F.)
καταλογιστέος [katalogistéos] zurechenbar
κατάλογος (M.) [katálogos] Liste (F.),
Verzeichnis (N.)
κατάλογος (M.) βαρών της οικοδοµής
[katálogos barón tes oikodomés] Baulastenverzeichnis (N.)
κατάλογος (M.) οφειλετών [katálogos
opheiletón] Schuldnerverzeichnis (N.)
κατάλογος (M.) περιουσίας [katálogos
periusías] Vermögensverzeichnis (N.)
κατάλογος (M.) περιοχών [katálogos
periochón] Ortsverzeichnis (N.)
κατάλογος (M.) προστίµων [katálogos
prostímon] Bußgeldkatalog (M.)
κατάλοιπο (N.) [katáloipo] Abfall (M.)
καταµερισµός (M.) [katamerismós] Verteilung (F.)

καταπατώ
καταµέτρηση (F.) [katamétrese] Vermessung (F.)
καταµετρώ [katametró] vermessen (V.)
καταµήνυση (F.) [kataményse] Anschuldigung
καταµηνύω [katamenýo] anschuldigen
καταναγκάζω [katanankázo] erzwingen
καταναγκασµός (M.) [katanankasmós]
Erzwingung (F.), Zwang (M.)
καταναγκαστική εργασία (F.) [katanankastiké ergasía] Zwangsarbeit (F.)
καταναγκαστικός [katanankastikós] erzwingbar
καταναγκαστό (Ν.) [katanankastó] Erzwingbarkeit (F.)
καταναλώνω [katanalóno] konsumieren,
verbrauchen
κατανάλωση (F.) [katanálose] Konsum
(M.), Konsumtion (F.), Verbrauch (M.)
καταναλωτής (M.) [katanalotés] Konsument (M.), Verbraucher (M.)
καταναλωτική αφερεγγυότητα (F.) [katanalotiké apherengyóteta] Verbraucherinsolvenz (F.)
καταναλωτική δικαιοπραξία (F.) [katanalotiké dikaiopraxía] Verbrauchergeschäft (N.)
καταναλωτική πίστη (F.) [katanalotiké
píste] Verbraucherkredit (M.)
καταναλωτικό αγαθό (N.) [katanalotikó
agathó] Verbrauchsgut (N.)
καταναλωτικό δάνειο (N.) [katanalotikó
dáneio] Verbraucherdarlehen (N.)
καταναλωτικός συνεταιρισµός (M.) [katanalotikós synetairismós] Konsumgenossenschaft (F.)
καταναλώτρια (F.) [katanalótria] Konsumentin (F.), Verbraucherin (F.)
κατανέµω [katanémo] aufteilen, umlegen,
verteilen
κατανόηση (F.) [katanóese] Einverständnis
(N.), Erfassung (F.), Nachsicht (F.),
Rücksicht (F.)
κατανοητός [katanoetós] plausibel
κατανοµή (F.) [katanomé] Aufteilung (F.),
Umlage (F.), Umlegung (F.), Verteilung (F.)
κατανοµή (F.) εδρών [katanomé edrón]
Sitzverteilung (F.)
κατανοµή (F.) υποθέσεων [katanomé
ypothéseon] Geschäftsverteilung (F.)
κατανοώ [katanoó] begreifen, einsehen
καταπατώ [katapató] betreten (V.)

καταπιέζω
καταπιέζω [katapiézo] unterdrücken
καταπίεση (F.) [katapíese] Unterdrücken
(N.), Unterdrückung (F.)
καταπίπτω [katapípto] verfallen (V.)
καταπιστευµατική διαδοχή (F.) [katapisteumatiké diadoché] Nacherbfolge (F.)
καταπιστευµατούχος (F.) [katapisteumatúchos] Treuhänderin (F.), Treunehmerin (F.)
καταπιστευµατούχος (M.) [katapisteumatúchos] Treuhänder (M.), Treunehmer (M.)
καταπιστεύουσα (F.) [katapisteúusa] Treugeberin (F.)
καταπίστευση (F.) [katapísteuse] Treuhand
(F.), Treuhänderschaft (F.), Treuhandschaft (F.)
καταπιστευτική διαχείριση (F.) [katapisteutiké diacheírise] Treuhand (F.)
καταπιστευτική κληροδοσία (F.) [katapisteutiké klerodosía] Nachvermächtnis (N.)
καταπιστευτική νοµέας (F.) [katapisteutiké noméas] treuhänderische Besitzerin (F.)
καταπιστευτική σχέση (F.) [katapisteutiké
schése] Treuhandverhältnis (N.)
καταπιστευτικός [katapisteutikós] fiduziarisch, treuhänderisch
καταπιστευτικός λογαριασµός (M.) [katapisteutikós logariasmós] Treuhandkonto (N.)
καταπιστευτικός νοµέας (M.) [katapisteutikós noméas] treuhänderischer Besitzer (M.)
καταπιστεύων (M.) [katapisteúon] Treugeber (M.)
καταπραΰνω [katapraΰno] mildern
κατάπτωση (F.) [katáptose] Anfall (M.),
Verfall (M.)
κατάργηση (F.) [katárgese] Abolition (F.),
Abschaffung (F.), Annullierung (F.),
Aufhebung (F.), Derogation (F.), Entzug
(M.), Wegfall (M.)
κατάργηση (F.) νόµου [katárgese nómu]
Abrogation (F.)
καταργώ [katargó] abrogieren, abschaffen,
annullieren, aufheben
καταργώ µε σύµβαση [katargó me
sýmbase] abbedingen
καταργώ νόµο [katargó nómo] derogieren
καταρτίζω [katartízo] aufstellen
καταρτίζω τον προϋπολογισµό [katartízo
ton proÿpologismó] budgetieren
κατάρτιση (F.) [katártise] Aufstellung (F.),
Ausbildung (F.)
κατασκευάζω [kataskeuázo] erzeugen, herstellen, konstruieren, machen

350
κατασκευαστής (M.) [kataskeuastés] Hersteller (M.)
κατασκευαστικό ελάττωµα (N.) [kataskeuastikó eláttoma] Fabrikationsfehler
(M.), Konstruktionsfehler (M.)
κατασκευαστικός [kataskeuastikós] konstruktiv
κατασκευάστρια (F.) [kataskeuástria] Herstellerin (F.)
κατασκευή (F.) [kataskeué] Herstellung (F.)
κατασκοπεύω [kataskopeúo] spionieren
κατασκοπία (F.) [kataskopía] Spionage (F.)
κατάσκοπος (F.) [katáskopos] Spionin (F.)
κατάσκοπος (M.) [katáskopos] Spion (M.)
κατασπατάληση (F.) [kataspatálese] Verschleuderung (F.)
κατασπαταλώ [kataspataló] verschleudern
κατασταλτική απαγόρευση (F.) [katastaltiké apagóreuse] repressives Verbot (N.)
κατασταλτικός [katastaltikós] repressiv
κατάσταση (F.) [katástase] Beschaffenheit
(F.), Lage (F.), Liste (F.), Stand (M.), Status
(M.), Stellung (F.), Umstand (M.), Zustand
(M.)
κατάσταση (F.) αζηµιώτου [katástase
azemiótu] Schadloshaltung (F.)
κατάσταση (F.) άµυνας [katástase ámynas]
Verteidigungsnotstand (M.)
κατάσταση (F.) ανάγκης [katástase
anánkes] Ausnahmezustand (M.), Notlage
(F.), Notstand (M.), Notstandslage (F.)
κατάσταση (F.) δηµόσιας ανάγκης [katástase demósias anánkes] Staatsnotstand (M.)
κατάσταση (F.) εξαναγκασµού [katástase
exanankasmú] Nötigungsnotstand (M.)
κατάσταση (F.) µέθης στο τιµόνι [katástase méthes sto timóni] Trunkenheit am
Steuer (F.)
κατάσταση (F.) νοµής [katástase només]
Besitzstand (M.)
κατάσταση (F.) νοµοθετικής ανάγκης
[katástase nomothetikés anánkes] Gesetzgebungsnotstand (M.)
κατάσταση (F.) πολιορκίας [katástase
poliorkías] Ausnahmezustand (M.), Staatsnotstand (M.)
κατάσταση (F.) που αποκλείει τον καταλογισµό [katástase pu apokleíei ton katalogismó] entschuldigender Notstand (M.)
κατάσταση (F.) συµψηφισµού [katástase
sympsephismú] Aufrechnungslage (F.)

351
κατάσταση (F.) των πραγµάτων [katástase ton pragmáton] Sachlage (N.)
καταστατικό (N.) [katastatikó] Satzung (F.)
καταστατικό (N.) δήµου [katastatikó
dému] Gemeindesatzung (F.)
καταστατικό (N.) κοινότητας [katastatikó
koinótetas] Gemeindesatzung (F.)
καταστατικό (N.) της εκµετάλλευσης [katastatikó tes ekmetálleuses] Betriebsverfassung (F.)
καταστατικό (Ν.) σωµατείου [katastatikó
somateíu] Vereinssatzung (F.)
καταστατικός νόµος (M.) επιχειρήσεων
[katastatikós nómos epicheiréseon] Betriebsverfassungsgesetz (N.)
καταστατικός χάρτης (M.) [katastatikós
chártes] Charta (F.)
καταστέλλω [katastéllo] unterdrücken
κατάστηµα (N.) [katástema] Anstalt (F.),
Geschäftsraum (M.), Laden (M.)
κατάστηµα (N.) έκτισης ποινών [katástema éktises poinón] Strafanstalt (F.)
κατάστηµα (N.) θεραπείας [katástema
therapeías] Heilanstalt (F.)
καταστηµατάρχης (F.) [katastematárches]
Prinzipalin (F.)
καταστηµατάρχης (M.) [katastematárches]
Prinzipal (M.)
καταστολή (F.) [katastolé] Repression (F.),
Unterdrücken (N.), Unterdrückung (F.)
καταστρατήγηση (F.) [katastratégese]
Umgehung (F.)
καταστρατήγηση (F.) του νόµου [katastratégese tu nómu] Gesetzesumgehung (F.)
καταστρέφοµαι [katastréphomai] zerfallen
(V.)
καταστρέφω [katastrépho] beschädigen,
zerstören
καταστροφή (F.) [katastrophé] Katastrophe (F.), Zerfall (M.), Zerstörung (F.)
κατάστρωµα (N.) [katástroma] Bord (N.)
κατασχεµένος [katascheménos] gepfändet
κατάσχεση (F.) [katáschese] Beschlag,
Beschlagnahme (F.)
κατάσχεση (F.) ακινήτου [katáschese
akinétu] Grundpfand (N.)
κατάσχεση (F.) απαίτησης [katáschese
apaíteses] Forderungspfändung (F.)
κατάσχεση (F.) κατασχεµένου κινητού
[katáschese katascheménu kinetú] Anschlusspfändung (F.)

καταχώρηση
κατάσχεση (F.) κινητού [katáschese kinetú]
Pfändung (F.)
κατάσχεση (F.) µε τον όρο οτι θα
αντικασταθεί το ακατάσχετο κινητό [katáschese me ton óro oti tha antikastatheí to
akatáscheto kinetó] Austauschpfändung (F.)
κατάσχεση (F.) µισθού [katáschese misthú]
Gehaltspfändung (F.), Lohnpfändung (F.)
κατασχετός [kataschetós] pfändbar
κατάσχω [katáscho] arrestieren, beschlagnahmen, pfänden, wegnehmen
κατατάσσω [katatásso] klassifizieren, mustern, qualifizieren
κατατεµαχίζω έκταση γης σε αγροτεµάχια [katatemachízo éktase ges se
agrotemáchia] parzellieren
καταφάσκω [kataphásko] bejahen
καταφατικός [kataphatikós] affirmativ
καταχρεωµένος [katachreoménos] verschuldet
καταχρεώνω [katachreóno] verschulden
καταχρέωση (F.) [katachréose] Überschuldung (F.)
κατάχρηση (F.) [katáchrese] Missbrauch (M.)
κατάχρηση (F.) αυτόµατου µηχανήµατος
[katáchrese
autómatu
mechanématos]
Automatenmissbrauch (M.)
κατάχρηση (F.) διακριτικής εξουσίας
[katáchrese diakritikés exusías] Ermessensmissbrauch (M.)
κατάχρηση (F.) δικαιώµατος [katáchrese
dikaiómatos] Rechtsmissbrauch (M.)
κατάχρηση (F.) εµπιστευτικών πληροφοριών [katáchrese empisteutikón plerophorión] Insiderhandel (M.)
κατάχρηση (F.) εξουσίας [katáchrese exusías] Machtmissbrauch (M.)
κατάχρηση (F.) κενού εντύπου [katáchrese kenú entýpu] Blankettmissbrauch (M.)
καταχρηστική προµηθευτική σύµβαση (F.)
έργου [katachrestiké prometheutiké sýmbase érgu] uneigentlicher Werklieferungsvertrag (M.)
καταχρηστικός [katachrestikós] uneigentlich
καταχρώµαι [katachrómai] missbrauchen
καταχωρηµένο σωµατείο (N.) [katachoreméno somateío] e. V. (M.) (eingetragener
Verein), eingetragener Verein (M.)
καταχωρηµένος [katachoreménos] eingetragen
καταχώρηση (F.) [katachórese] Einschreibung (F.), Eintrag (M.)

Angeschuldigte (F.) κατηγορούµενος (M.) της οικονοµίας [kateúthynse tes oikonomías] Wirtschaftslenkung (F.) κάτοχος (F.) [katoché] Beherrschung (F.).) κατεβάζω [katebázo] herabsetzen κατεδάφιση (F.) [kategoretério] Anklageschrift (F. Bezichtigung (F.).). Gewahrsam (M. Klasse (F.).). überstimmen καταψηφιστική αγωγή (F. Besitztum (N.) .).).).) [kátochos] Besitzerin (F.).). innehaben κατηγορηµατικός [kategorematikós] ausdrücklich κατηγορητήριο (N. registrieren καταχωρώ στα πρακτικά [katachoró sta praktiká] protokollieren καταψηφίζω [katapsephízo] ablehnen.) κατονοµαζόµενος [katonomazómenos] namentlich κατονοµασία (F.) επικύρωσης [katachórese epikýroses] Beglaubigungsvermerk (M.) [katapsephistiké agogé] Leistungsklage (F.) [kateuthyntéria grammé] Direktive (F.) κάτοχος (F.) [katoikía] Haus (N.) [katedáphise] Abbruch (M.) κατοικία (F.) αυτοκινήτου [kátochos autokinétu] Kraftfahrzeughalterin (F.) κατεπείγων [katepeígon] dringlich κατευθείαν [kateutheían] gerade κατευθύνοµαι [kateuthýnomai] steuern κατεύθυνση (F. Anschuldigung.) ακαδηµαϊκού τίτλου [kátochos akademaïkú títlu] Lizentiatin (F.). Innehaberin (F.) [kátoikos] Einwohner (M. Wohnung (F.) [katachorésimo] Eintragungsfähigkeit (F.). anschuldigen. Innehabung (F. Beschuldigung (F. Richtlinie (F. Halterin (F.) στο κτηµατικό βιβλίο [katachórese sto ktematikó biblío] Grundbucheintragung (F.) κατέχω [katécho] beherrschen.). Instruktion (F. Richtung (F. Obdach (N.) ζώου [kátochos zóu] Tierhalterin (F.) διπλώµατος ευρεσιτεχνίας [kátochos diplómatos euresitechnías] Patentinhaberin (F.) [katachórise] Eintragung (F. wohnhaft sein (V.) καταχωρώ [katachoró] niederschreiben. Halten (N.) χωρίς διάνοια κυρίου [katoché chorís diánoia kyríu] Fremdbesitz (M.).) [kátoikos] Einwohnerin (F.) κάτοχος (F.) κατηγορούµενη (F.) 352 κατήγορος (M.) κατηγορία (F.) οχήµατος [kátochos ochématos] Fahrzeughalterin (F.) [kategorúmene] Angeklagte (F. bezichtigen.) κάτοικος (F.).) άδειας χρήσης σήµατος [kátochos ádeias chréses sématos] Lizenznehmerin (F.) κατήγορος (F.) [katégoros] Ankläger (M.) κάτοχος (F.) κατοικία (F. Gattung (F.) κάτοχος (F.) [kateuthyntéria prótase] Leitsatz (M. Angeschuldigter (M.) του δηµιουργού [katonomasía tu demiurgú] Urheberbenennung (F.) κάτοικος (M.) κατοχή (F.). eintragen καταχωρίζω αγγελία [katachorízo angelía] inserieren καταχώριση (F. Heim (N.) [katechómene perioché] Besatzungsgebiet (N. Liga (F.) κατευθυντήρια πρόταση (F. Kurs (M.) καταχώρηση (F.).) κατευθυντήρια γραµµή (F.) κάτοχος (F.) καταχωρίζω [katachorízo] einschreiben. lenken κατευνασµός (M.) κάτοχος (F.καταχώρηση καταχώρηση (F.) κάτοχος (F. Inhaberin (F. beschuldigen.) κατεχόµενη περιοχή (F.) κατορθώνω [katorthóno] erringen κατοχή (F.) κατηγορία (F.) κατοικώ [katoikó] wohnen.).) πράγµατος του οποίου η κατάσταση επιφέρει κινδύνους στη δηµόσια ασφάλεια και τάξη [kátochos prágmatos tu opoíu e katástase epiphérei kindýnus ste demósia aspháleia kai táxe] Zustandsstörerin (F. vorwerfen κάτι που φέρει κάποιος µαζί του [káti pu phérei kápoios mazí tu] Beisichführen (N.) [kategorúmenos] Angeklagter (M.) κατευθύνω [kateuthýno] leiten. Besitz (M.).).) κατηγορώ [kategoró] anklagen.) [kateúthynse] Direktive (F.) καταχωρήσιµο (N.) αξιωµατούχου [katoikía axiomatúchu] Residenz (F.).) [katégoros] Anklägerin (F.) υποθηκικής οµολογίας [kátochos ypothekikés omologías] Pfandbriefinhaberin (F.) κάτοχος (F. besitzen.) εµπορεύµατος [kategoría emporeúmatos] Handelsklasse (F.) [kategoría] Anklage (F.) κατεύθυνση (F.) [kateunasmós] Milderung (F.).

) (TÜV) κέντρο (Ν.) κέντρο (N.) του Συντάγµατος [keímeno tu Syntágmatos] Verfassungsurkunde (F.) βάρους [kéntro bárus] Schwerpunkt (M.).) προστασίας της γυναίκας [kéntro prostasías tes gynaíkas] Frauenhaus (N.) κατοχυρώνω µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας [katochyróno me díploma euresitechnías] patentieren κάτω [káto] unter Κάτω Βουλή (F.) κάτοχος (M.) κατώτερος [katóteros] mindere.) [katótatos misthós] Mindestlohn (M.) χωρίς διάνοια κυρίου [kátochos chorís diánoia kyríu] Fremdbesitzer (M.) [kenó] Lücke (F.) νοµιµοποιηµένου αξιόγραφου [kátochos nomimopoieménu axiógraphu] formell legitimierter Wertpapierinhaber (M.) µεταπτυχιακού τίτλου [kátochos metaptychiakú títlu] Magister (M.) διπλώµατος ευρεσιτεχνίας [kátochos diplómatos euresitechnías] Patentinhaber (M.) κενό (N.) καχυποψία (F.) κάτοχος (M.) οχήµατος [kátochos ochématos] Fahrzeughalter (M.).) [kenó éntypo] Blankett (N. verdienen κέρδος (N.).) [kenóteta] Vakanz (F.) εστίασης και πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών [kéntro estíases kai póleses oinopneumatodón potón] Schank (M.) κατώτατος µισθός (M.). Zentralbank (F.) οθόνης [keímeno othónes] Bildschirmtext κείµενο (N.) [kátochos] Besitzer (M.) [kéntro] Mitte (F.) κάτοχος (M.) κάτοχος (M. Herz (N.) κεντρίζω [kentrízo] stechen κεντρική τράπεζα (F.) [kené thése] Vakanz (F.) Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) [Kéntro Technikú Elénchu Ochemáton (KTEO)] Technischer Überwachungsverein (M.) κάτοχος (M.) ακαδηµαϊκού τίτλου [kátochos akademaïkú títlu] Lizentiat (M. Scheidemünze (F. Innehaber (M.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [Kentriké Trápeza Omóspondu Kratidíu] Landeszentralbank (F.) πράγµατος του οποίου η κατάσταση επιφέρει κινδύνους στη δηµόσια ασφάλεια και τάξη [kátochos prágmatos tu opoíu e katástase epiphérei kindýnus ste demósia aspháleia kai táxe] Zustandsstörer (M.) [kaugás] Hader (M.) .) [keímeno] Fassung (F.).) [kentriké trápeza] Notenbank (F.) καυσαέριο (N.) κάτοχος (M.) [Káto Bulé] Unterhaus (N.).) κεντρικό µητρώο (N.) κάτοχος (M.) κεφάλαια κείµενο (N.).) κάτοχος (M.) κάτοχος (M.) κείµενος [keímenos] gelegen κειµήλιο (N.) κερδοσκόπος (M.) αυτοκινήτου [kátochos autokinétu] Kraftfahrzeughalter (M. Standort (M.) κενή θέση (F.) κείµαι [keímai] liegen κείµενο (N.).) [kérma] Geldstück (N.) κερδοσκοπία (F.) [kelí] Zelle (F.) άδειας χρήσης σήµατος [kátochos ádeias chréses sématos] Lizenznehmer (M.) [kerdoskopía] Spekulation (F.) [kerdoskópos] Spekulant (M.) κενότητα (F.) παραβάτη-οδηγού [kentrikó metróo parabáte-odegú] Verkehrszentralregister (N.Pl.) κάτοχος (M.) ζώου [kátochos zóu] Tierhalter (M.).).) κεντρικό µητρώο (N.) [kausaério] Abgas (N. subaltern καυγάς (M.) [kerdoskópos] Spekulantin (F.) κερδοσκοπικός [kerdoskopikós] aleatorisch κερδοσκόπος (F. Heller (M.) κέντρο (N.Pl.) κενό έντυπο (N.) [kérdos] Ertrag (M.) Κάτω Σαξονία (F.) κερδίζω [kerdízo] gewinnen.) κερδοσκοπώ [kerdoskopó] spekulieren κέρµα (N. Halter (M.) κάτοχος (M.)] Stock (M.) [kephálaia (N. Münze (F. Gewinn (M.) [keimélio] Kleinod (N.) Κέντρο (N.) [Káto Saxonía] Niedersachsen (N.) [kentrikó metróo] Zentralregister (N.) Κεντρική Τράπεζα (F.) χωρίς διάνοια κυρίου [kátochos chorís diánoia kyríu] Fremdbesitzerin (F. Text (M.353 κάτοχος (F.) κεκτηµένος [kekteménos] wohlerworben κελί (N.).) υποθηκικής οµολογίας [kátochos ypothekikés omologías] Pfandbriefinhaber (M.). Zentrum (N.) κεφάλαια (N.) κεντρικός [kentrikós] zentral κέντρο (N. Inhaber (M.) κάτοχος (M.) [kachypopsía] Argwohn (M.

) [kínema] Rebellion (F. Betriebsrisiko (N.) [kephalaiokrátes] Kapitalist (M.) κηδεµονευόµενος (M.) κινηµατογραφική ταινία (F.) [kedemónas (M.) [képos] Garten (M.) κήρυξη (F.) [kíndynos] Gefahr (F.) κεφαλαιοκράτης (M.) πληρωµών [kínese pleromón] Zahlungsverkehr (M.) ανίσχυρου [kéryxe aníschyru] Ungültigkeitserklärung (F.) κεφάλαιο (N.) [kephalikós phóros] Kopfsteuer (F.). Kapital (N.) κίνηση (F.) 354 κήρυξη (F.) επιχείρησης [kephálaio epicheíreses] Eigenkapital (N.).) [kéryxe] Erklärung (F.) κηδεµόνες (Pl.) κήπος (M.) κηδεµόνας (M. bzw.) κίνηση (F.κεφαλαιαγορά κεφαλαιαγορά (F.) σχολάζουσας κληρονοµίας [kedemonía scholázusas kleronomías] Nachlasspflegschaft (F.) [kineté periusía] Fahrhabe (F.) κινδυνώδης [kindynódes] gefahrengeneigt κίνηµα (N.Pl.) [kérykas] Herold (M.) [kínese] Gang (M.) κηδεµονία (F.) κηδεία (F.) [kephálaio] Fonds (M.) κεφάλαιο (N.) ως ανίσχυρου [kéryxe os aníschyru] Kraftloserklärung (F.) απόδρασης [kíndynos apódrases] Fluchtgefahr (F.) [kephalaiokratía] Kapitalismus (M.) κίνδυνος (M.) [kedemónas] Pflegerin (F.) σχολάζουσας κληρονοµίας [kedemónas scholázusas kleronomías] Nachlasspfleger (M.) κήρυκας (M.).) εκτελεστότητας [kéryxe ektelestótetas] Vollstreckbarerklärung (F.).) [kedeía] Beerdigung (F. Risiko (N.) κηδεµονία (F.) κηδεµόνας (F.) [kindynóde drasterióteta] gefahrengeneigte Tätigkeit (F.)] Pflegeelter (M.) [kedemonía] Pflegschaft (F.) [kedemónas] Pfleger (M.) κίνδυνος (M.) [kibdelopoiós] Falschmünzer (M.) [kephalaiuchiké etairía] Kapitalgesellschaft (F.) κίνδυνος (M.) της εκµετάλλευσης [kíndynos tes ekmetálleuses] Betriebsgefahr (F.) κήρυξη (F.) im Verzug κίνδυνος (M.) κεφαλαιοκρατικός [kephalaiokratikós] kapitalistisch κεφαλαιοκράτισσα (F.) της δίκης [kíndynos tes díkes] Prozessrisiko (N.) κίνδυνος (M.) κηδεµόνας (M. Fahrnis (F.).) [kedemoneuómenos] Pflegling (M.) κινδυνώδη δραστηριότητα (F.) πολέµου [kéryxe polému] Kriegserklärung (F.) .) κίνδυνος (M.) κήρυξη (F. bzw.) κεφαλαιοκρατία (F.) κίνδυνος (M.) εξ επαγγέλµατος [kedemonía ex epangélmatos] Amtspflegschaft (F.) της περιουσίας [kedemonía tes periusías] Vermögenspflegschaft (F.)] Mobiliar (N.) κήρυξη (F.) κίνδυνος (M.) χρεοκοπίας [kíndynos chreokopías] Pleitegeier (M.) της τιµής [kíndynos tes timés] Preisgefahr (F.) επανάληψης [kíndynos epanálepses] Wiederholungsgefahr (F.) ζωής [kíndynos zoés] Lebensgefahr (F.) κινητή περιουσία (F.) κίνδυνος (M.) στην υπερηµερία [kíndynos sten yperemería] Gefahr (F.) κηδεµόνας (M. verkünden κιβδηλοποιός (F.) [kinetá prágmata (N.) κηδεµονία (F.) κηδεµόνας (F.) [kibdelopoiós] Falschmünzerin (F. bzw. F.) κεφαλή (F.Pl. F. eröffnen.) κηδεµονία (F. F.) [kinematographiké tainía] Film (M.) κηρύσσω [kerýsso] erklären.) κίνδυνος (Μ.) κεφαλαίων [kínese kephalaíon] Kapitalverkehr (M.) σχολάζουσας κληρονοµίας [kedemónas scholázusas kleronomías] Nachlasspflegerin (F. Eröffnung (F.) της παροχής [kíndynos tes parochés] Leistungsgefahr (F.) κίνδυνος (M.) συσκότισης [kíndynos syskótises] Verdunkelungsgefahr (F.) κηδεµονία (F.) [kephalé] Kopf (M.) σωµατικά ανάπηρου [kedemonía somatiká anáperu] Gebrechlichkeitspflegschaft (F.) κίνηση (F.) [kephalaiagorá] Kapitalmarkt (M.) κιβδηλοποιός (M.) [kephalaiokrátissa] Kapitalistin (F.) κεφαλικός φόρος (M.) κινητά πράγµατα (N.) κεφαλαιοποιώ [kephalaiopoió] kapitalisieren κεφαλαιουχική εταιρία (F.) [kedemónes] Pflegeeltern (Pl.

).) κληρονοµητήριο (N.) [kióski] Kiosk (M.Pl.) gia ten aúxese tes apaschóleses] Arbeitsförderung (F. Grund (M.) [kleístro] Verschluss (M.) [klerikós] Geistliche (F.) [kleptomanía] Kleptomanie (F.) κλεπταποδόχος (F.) κληρονοµητός [kleronometós] erblich κληρονοµία (F.) κλάδος (M.) δικαίου [kládos dikaíu] Rechtsgebiet (N.) κινητό φράγµα (N.Pl. Tatmotiv (N.) [kleísimo] Abschluss (M.) κληρονοµιαίο αντικείµενο (N.) κληρονοµική διαδοχή (F.) κλέφτρα (F.) κλέβω [klébo] entwenden. Vermächtnis (N.).).) κλέφτης (M.) κληρονοµική ανικανότητα (F.) κινητό αντικείµενο (N.) κληρικός (F.) κινητός [kinetós] ambulant.Pl. Nachlass (M.) κλάδος (M.) των εµπορικών καταστηµάτων [kleísimo ton emporikón katastemáton] Ladenschluss (M. mobil κίνητρα (N.) [kleronometério] Erbschein (M. verschließen.).Pl.) κλαδί (N. Kleriker (M.) [kládos] Ressort (N.355 κινητό (N.) [kleidariá] Verschluss (M. vermachen κληροδόχος (F.) [kléphtes] Dieb (M.).).) κλεπταποδόχος (M.) [kleronomiké diadoché] Erbfolge (F.) [kínetro] Beweggrund (M.) κινητό πράγµα (N.) .) [kinetó prágma] Fahrnis (F.) κλεπταποδοχή (F.) (Vermächtnis).) κλείσιµο (N.) [kleidí] Schlüssel (M.) [kleronomiké anikanóteta] Erbunfähigkeit (F. beweglich.) κλέφτρα (F.) [klerodótema] Legat (N. Motiv (N. klerikal κληροδοσία (F.) κλεπτοµανία (F.) γένους [klerodosía génus] Gattungsvermächtnis (N.) κληρονοµική διαδοχή κλεπτοµανής (F.) κληροδόχος (M.) [kleronomiké anaxióteta] Erbunwürdigkeit (F.) κλάση (F.) κίνητρο (N.) κλειδώνω [kleidóno] verschließen κλείνω [kleíno] abschließen.) πορτοφολιών [kléphtra portopholión] Taschendiebin (F.) [kleptomanés] Kleptomanin (F.) προµηθευταίου αντικειµένου [klerodosía prometheutaíu antikeiménu] Verschaffungsvermächtnis (N.) [klerodóchos] Vermächtnisnehmerin (F. Schluss (M.). Klerikerin (F.) [kleptapodóchos] Hehler (M.) déntru tu geitonikú akinétu páno sto ktéma mu] Überhang (M.) [kleistós arithmós] numerus (M.) κληρονοµική αναξιότητα (F.) για την αύξηση της απασχόλησης [kínetra (N. stehlen κλειδαριά (F.) [kinetó] Mobilie (F. bewegliche Sache (F.) κληρικός [klerikós] geistlich.) κλειστός αριθµός (M.).) κλέφτρα (F.) κινώ [kinó] bewegen κιόσκι (N.) [kléphtra] Diebin (F.) (beschränkte Zahl) κλείστρο (N.) [kladí] Zweig κλαδιά (N.) [klerodóchos] Vermächtnisnehmer (M.) [kinetó antikeímeno] Mobilie (F.).) κλέφτης (M.).) κλεπτοµανής (M.) καταστήµατος [kléphtes katastématos] Ladendieb (M.) [kleptomanés] Kleptomane (M. bewegliche Sache (F.) καταστήµατος [kléphtra katastématos] Ladendiebin (F.) κλειδί (N.) [klerikós] Geistlicher (M.) κληρικός (M.) κλέφτης (M.).).) [kleronomiké axíose] Erbersatzanspruch (M. zufallen κλείνω λογαριασµό [kleíno logariasmó] saldieren κλείνω ραντεβού [kleíno rantebú] verabreden κλείνω σε στρατόπεδο [kleíno se stratópedo] internieren κλείσιµο (N.) κληροδοτώ [klerodotó] vererben.) δέντρου του γειτονικού ακινήτου πάνω στο κτήµα µου [kladiá (N.) κληροδοσία (F.) [kleronomiaío antikeímeno] Erbstück (N.) [kleptapodóchos] Hehlerin (F.) [kláse] Klasse (F.) αστικού δικαίου [klerodótema astikú dikaíu] Damnationslegat (N.) [kleronomía] Erbe (N. schließen.) [kinetó phrágma] Schlagbaum (M.) πορτοφολιών [kléphtes portopholión] Taschendieb (M.) [kleptapodoché] Hehlerei (F. Verlassenschaft (F.) κληρονοµική αξίωση (F.) clausus (lat.) κληροδότηµα (N. einschließen. Schließung (F. Erbschaft (F.) κληροδότηµα (N.

) κοινή δικαιοπραξία (F.) [kliniké] Klinik (F.) κλοπή (F.) κόβω νόµισµα [kóbo nómisma] prägen κόβω πέρα για πέρα [kóbo péra gia péra] durchschneiden κογκρέσο (N. Erbe (M. Tendenz (F.) [klopé] Diebstahl (M.).) ξένης πνευµατικής ιδιοκτησίας [klopé xénes pneumatikés idioktesías] Plagiat (N.Pl.).) µε το οποίο το αγρόκτηµα κληρονοµείται [kleronomikó díkaio me to opoío to agróktema kleronomeítai] Höferecht (N.) κληρονοµούµενη (F.) κοινή γνώµη (F.) [kleronomiké místhose] Erbpacht (F.) κοίλος [koílos] hohl κοινά πράγµατα (N. zitieren κλητήρας (F.) κληρονοµώ [kleronomó] erben κλήρος (M.) [klérose] Auslosung (F.) .)] Gesamtgut (N. Nacherbschaft (F.) [kléteuse] Ladung (F.) [kleronomiké merída] Erbteil (M.) [koiné geniké emporiké plerexusióteta] Gesamtprokura (F.) κλινική (F.) κληρονοµούµενος (M.) [klíse] Neigung (F. Vorladung (F.) κληρονοµικό δικαίωµα (N. Vorerbschaft (F.) κλητήρας (F.) κληρονοµικό δικαίωµα (N.) κλοπή (F.) [koiná prágmata (N.) της υπηρεσίας [kletéras tes yperesías] Dienstbote (M.) [kléros] Klerus (M.) κληρονοµική υπόθεση (F.) κληρονόµος (M.).) κληρονοµική µίσθωση (F.) (2) (Herbestellung).) [kletéras] Bote (M.).) [kleronomikó díkaio] Erbrecht (N.) κλοπή (F. ausspielen.) κλιµακωτή αγωγή (F.) κοινή διαθήκη (F.) κλονίζω [klonízo] zerrütten κλονισµός (M.) κληρονοµικό δικαίωµα (N.) κληρώνω [kleróno] auslosen.) [kleronomúmene] Erblasserin (F.) κλοπή (F.) (2) (herbestellen).) [kleronomúmenos] Erblasser (M. Nachlassrecht (N.) [koiné diathéke] gemeinschaftliches Testament (N.) [klimakoté agogé] Stufenklage (F.) των συζύγων [kleronomikó dikaíoma ton syzýgon] Ehegattenerbrecht (N.) από συµµορία [klopé apó symmoría] Bandendiebstahl (M. losen κλήρωση (F.).) [kleronómos] Anerbe (M.) [kleronomiké ikanóteta] Erbfähigkeit (F.) κληρονοµική σύµβαση (F.) κλητήρας (M.) [kleronomikó katapísteuma] Fideikommiss (M.) [koiné agorá] gemeinsamer Markt (M.) κλητεύω [kleteúo] evozieren.) κλοπή (F.) [koiné dikaiopraxía] Gesamtakt (M.) κλητήρας (M.) κληρονοµική ικανότητα (F.Pl.).) [konkréso] Kongress (M.) µε βάση την ιδιωτική βούληση [kleronomiké diadoché me báse ten idiotiké búlese] gewillkürte Erbfolge (F.).) σε κατάστηµα [klopé se katástema] Ladendiebstahl (M.) [kleronomiké sýmbase] Erbvertrag (M.) κλίµακα (F.) κλήτευση (F.) [kleronomikó dikaíoma] Erbrecht (N.) [kleronómos] Anerbin (F.) [klonismós] Zerrüttung (F.) 356 κλήση (F.) [koiné gnóme] öffentliche Meinung (F.).) κοινή αγορά (F.) διάρρηξης [klopé diárrexes] Einbruchsdiebstahl (M.) κληρονοµικό καταπίστευµα (N.) κληρονοµικοβιολογική πραγµατογνωµοσύνη (F. vorladen.) κλοπή (F.) κληρονοµικό δίκαιο (N.) της υπηρεσίας [kletéras tes yperesías] Dienstbotin (F. Veranlagung (F.) κληρονοµική µερίδα (F.) κλίση (F.) κοινή γενική εµπορική πληρεξουσιότητα (F.κληρονοµική διαδοχή κληρονοµική διαδοχή (F. laden (V.) [kleronomikobiologiké pragmatognomosýne] erbbiologisches Gutachten (N. Entwendung (F.) κληρονοµικοβιολογικός [kleronomikobiologikós] erbbiologisch κληρονοµικός [kleronomikós] erblich κληρονόµος (F.) τροφής για άµεση κατανάλωση [klopé trophés gia ámese katanálose] Mundraub (M. Erbin (F.) εξ αδιαθέτου από το νόµο [kleronomikó dikaíoma ex adiathétu apó to nómo] gesetzliches Erbrecht (N.) [klése] Abruf (M.) [klímaka] Maßstab (M.) κληρονοµικό δίκαιο (N.) [kletéras] Botin (F.) [kleronomiké ypóthese] Nachlasssache (F.

joint venture (N.).) [koinotikó ktéma] Gemeinschaftsgut (N.) κοινό κτήµα (N.) [koinobuleutismós] Parlamentarismus (M.) κοινοτικός φόρος (M.) κοινή ωφέλεια (F.) κοινοβουλευτική οµάδα (F.) κοινόχρηστη ένδειξη (F. Zustellung (F.) [koiné metoché] Stammaktie (F.) [koinopoíese] Notifikation (F.) κοινοβούλιο (N.) [koinotiké epicheírese] Gemeindebetrieb (M.) κοινότητα (F.) κοινός οφειλέτης (M. zustellen κοινοπραξία (F.) κοινοκτηµοσύνη (F.) αρεσκείας [koinotikó prótypo areskeías] Gemeinschaftsgeschmacksmuster (N.) κοινοτικό πρότυπο (N. Publikum (N.) [Koinobuleutikó Symbúlio] Parlamentarischer Rat (M.) κοινοτική υπάλληλος (F.) [koinó] Öffentlichkeit (F.) [koiné chrése] Gemeingebrauch (M.) κοινή οφειλέτρια (F.) κοινοτικό κτήµα (N.) .) συζύγων στη κινητή περιουσία [koinoktemosýne syzýgon ste κοινόχρηστη ένδειξη kineté periusía] Fahrnisgemeinschaft (F. kommunal κοινοτικός υπάλληλος (M.) [koiné ktése] Kondominat (N.) κοινοτική περιουσία (F. gemein.) [koinotikó agathó] Gemeinschaftsgut (N.357 κοινή ειρήνη (F.) [koinós opheilétes] Gemeinschuldner (M.) ενός κόµµατος [koinobuleutiké omáda enós kómmatos] Fraktion (F.) [koinotiké ypállelos] Gemeindebeamtin (F.) κοινοτική επιχείρηση (F.) [koinotiké nomothesía] Gemeinschaftsrecht (N.) κοινοτικός [koinotikós] gemeinschaftlich.) κοινοποίηση (F.) [koinó ktéma] Gemeingut (N.) βίου [koinóteta bíu] Lebensgemeinschaft (F.) κοινοτικό αγαθό (N.).) [koiné eiréne] Landfriede (M.) κοινή περιουσία (F.) Κοινοβουλευτικό Συµβούλιο (N.) κοινοδίκαιο (N.) κοινοποιώ [koinopoió] notifizieren.) (engl.) κοινότητα (F.).) κοινοτικό δίκαιο (N.) [koiné periusía] Gesamtgut (N.).) κοινοκτηµοσύνη (F. Kommune (F.) [koinotiké periusía] Allmende (F.) του γερµανικού Ράϊχ [koinobúlio tu germanikú Ráïch] Reichstag (M.) µεταξύ εργοδότη και Συµβουλίου Εργαζοµένων [koiné symphonía metaxý ergodóte kai Symbulíu Ergazoménon] Dienstvereinbarung (F.).) διοίκησης [koinóteta dioíkeses] Verwaltungsgemeinschaft (F. Kondominium (N.) [koinotikós phóros] Gemeindesteuer (F.) τραπεζών [koinopraxía trapezón] Konsortium (N.) [koiné ophéleia] Gemeinnützigkeit (F.).) [koinotikó symbúlio] Gemeinderat (M.) [koinopraxía] Gemeinschaftsunternehmen (N.) [koiné idioktesía] Gemeineigentum (N. Gemeinschaft (F.) κοινό (N.).) κοινή µετοχή (F.) [Koinó Tméma] gemeinsamer Senat (M. publik.) κοινοπραξία (F.) κοινοβουλευτικός [koinobuleutikós] parlamentarisch κοινοβουλευτισµός (M.) κοινοβούλιο (N. gemeinsam.) [koinotikó díkaio] Gemeinschaftsrecht (N.) αποκτηµάτων [koinoktemosýne apoktemáton] Errungenschaftsgemeinschaft (F.) [koinobúlio] Parlament (N.) κοινός [koinós] allgemein.) κοινή χρήση (F.) [koiné opheilétria] Gemeinschuldnerin (F.). Gemeinschaftsunternehmen (N.) κοινοκτηµοσύνη (F. Gütergemeinschaft (F.) κοινοτική νοµοθεσία (F.).) [koinodíkaio] gemeines Recht (N.) Κοινό Τµήµα (N.) κοινή ιδιοκτησία (F. korrespektiv.) κοινοτικό εµπορικό σήµα (N.) [koinobuleutikó sýstema] Parlamentarismus (M.) κοινοβουλευτικό σύστηµα (N.) [koinotikó emporikó séma] Gemeinschaftsmarke (F. Volksvertretung (F.) κοινή συµφωνία (F. vulgär κοινός κίνδυνος (M. ordinär.) [koinóteta] Gemeinde (F.) [koinoktemosýne] Gemeineigentum (N.) [koinós kíndynos] gemeine Gefahr (F.) [koinotikós ypállelos] Gemeindebeamter (M.) κοινή κτήση (F.) κοινότητα (F.) κοινοτικό συµβούλιο (N.) [koinóchreste éndeixe] Freizeichen (N.

) κοινωνική βλαπτικότητα (F.) κοινωνικό κράτος (N.) κοινωνική νοµοθεσία (F.) κοινωνιολογία (F.) κοινωνικό δικαστήριο (N.) κοινωνική ασφάλιση (F. Sozialarbeiterin (F.) [koinonikó díkaio] Sozialrecht (N.) [koinoniké eisphorá] Sozialversicherungsbeitrag (M.) κοινωνικό δικαίωµα (N.) συµµετοχής στα αποκτήµατα [koinonía symmetochés sta apoktémata] Zugewinngemeinschaft (F.) κοινωνική προσφορότητα (F.) κοινωνία (F.) κοινωνική υποχρεωτικότητα (F.) [koinonía] Gemeinschaft (F.) [koinoniké ypochreotikóteta] Sozialpflichtigkeit (F.) [koinonikó dioiketikó díkaio] Sozialverwaltungsrecht (N.) κοινωνική εργασία (F.) [koinoniké prosphoróteta] Sozialadäquanz (F.) κοινωνική υπηρεσία (F.) κοινωνική εισφορά (F.) [koinoniké prósodos] Sozialrente (F. sozial κοινωνικός εταίρος (M.) κοινωνική πρόσοδος (F.) κοινωνική κατοικία (F.) [koinonikós perígyros] Milieu (N.) [koinonikó krátos] Sozialstaat (M.) κοινωνικός περίγυρος (M.) [koinonikós leiturgós] Fürsorger (M.) κοινωνική ένδειξη (F.) κοινωνικό πρόγραµµα (N.) κοινωνία (F.) των Εθνών [Koinonía ton Ethnón] Völkerbund (M.) κοινωνική δέσµευση (F.) κοινόχρηστο σήµα (N.) Κοινωνία (F.) [koinóchresto agathó] Gemeingut (N. Miterbengemeinschaft (F.) [koinoniké asphálise] Sozialversicherung (F.) συγκληρονόµων [koinonía synkleronómon] Erbengemeinschaft (F.) [koinoniké ethiké] Sozialethik (F.) [koinonikó dikastério] Sozialgericht (N. Gesellschaft (F. Vergesellschaftung (F.) κοινώς επικίνδυνος [koinós epikíndynos] gemeingefährlich .) [koinoniké yperesía] Sozialamt (N.) [koinoniké táxe] Kaste (F.) δικαιούχων αγροτικών εδαφών [koinonía dikaiúchon agrotikón edaphón] Realgemeinde (F.) Κοινωνικός Κώδικας (M.) [koinoniké leiturgós] Fürsorgerin (F.) κοινωνικό ζήτηµα (N.) κοινωνιολογία (F.) κοινωνικό διοικητικό δίκαιο (N.) κοινωνικοποίηση (F.) κατ’ ιδανικά µέρη [koinonía kat’ idaniká mére] Bruchteilsgemeinschaft (F.) [koinoniké éndeixe] soziale Indikation (F.).) [koinós epikíndyno méso] gemeingefährliches Mittel (N.) κοινόχρηστος [koinóchrestos] gemeinnützig κοινωνία (F. vergesellschaften κοινωνικός [koinonikós] gesellschaftlich.) κοινωνική παροχή (F.) κοινωνικά επιζήµιος [koinoniká epizémios] sozialschädlich κοινωνικά θεραπευτικός [koinoniká therapeutikós] sozialtherapeutisch κοινωνικά υπόχρεος [koinoniká ypóchreos] sozialpflichtig κοινωνική αξία (F.) [koinonikó érgo] Sozialarbeit (F.) [koinoniología] Soziologie (F.) [koinoniké désmeuse] Sozialbindung (F.) [koinoniké ergasía] Sozialarbeit (F.) κοινωνική ηθική (F.) 358 κοινωνική πρόνοια (F.) του δικαίου [koinoniología tu dikaíu] Rechtssoziologie (F.) κοινωνική λειτουργός (F.). Sozialarbeiter (M.) [koinonikós etaíros] Sozialpartner (M.).) κοινωνικός λειτουργός (M.) [koinoniké blaptikóteta] Sozialschädlichkeit (F.).).) κοινωνία (F.) κοινωνικοποιώ [koinonikopoió] sozialisieren.) κοινώς επικίνδυνο µέσο (N.) [koinoniké katoikía] Sozialwohnung (F.).) [koinoniké prónoia] Sozialhilfe (F.) [koinóchresto séma] Freizeichen (N. Stand (M.) κοινωνικό δίκαιο (N.) [koinonikó dikaíoma] Sozialrecht (N.) [koinonikó prógramma] Sozialplan (M.) [koinoniké axía] Gemeinschaftswert (M.) [koinoniké nomothesía] Sozialgesetzgebung (F.) [Koinonikós Kódikas] Sozialgesetzbuch (N.) [koinonikopoíese] Sozialisierung (F.κοινόχρηστο αγαθό κοινόχρηστο αγαθό (N.) κοινωνία (F.) κοινωνική τάξη (F.) [koinoniké paroché] Sozialleistung (F.) [koinonikó zétema] soziale Frage (F.) κοινωνικό έργο (Ν.

) κοµµουνιστής (M. Einbehaltung (N.) [kommunístria] Kommunistin (F.) [kommunistés] Kommunist (M. bzw.) κουνιάδα (F.) [kommunismós] Kommunismus (M. Haft (F.) [kratídio] Kleinstaat (M.) κρατική εποπτεία (F.) προς έκδοση [krátese pros ékdose] Auslieferungshaft (F.).) κράτηση (F.) κόσµος (M.) [konkordáto] Konkordat (M.).) κουπόνι (N.) θέσης [krátese théses] Buchung (F.) δέντρου [kormós déntru] Stamm (M.) κολχόζ (N.) [kumpára] Trauzeugin (F.) [kommatikó krátos] Parteienstaat (M.) επί της νοµιµότητας της διοικητικής δράσης [kratiké .) προς εξαναγκασµό [krátese pros exanankasmó] Erzwingungshaft (F.) ανηλίκων [krátese anelíkon] Jugendarrest (M.) κρατική εποπτεία κοροϊδία (F.) κατ’ οίκον [krátese kat’ oíkon] Hausarrest (M.) της αντιπολίτευσης [kómma tes antipolíteuses] Oppositionspartei (F.) κοµµουνισµός (M.).) [kupóni] Bon (M.) κοσµική (F.) [kosmikós] Laie (M. Inhaftierung (F.) κονκλάβιο (N.) κοµίστρια (F.) [komistés] Überbringer (M.).).) κορµός (M.) κρατική επιχείρηση (F.) [kosmétoras] Dekan (M.) [kratiké exétase] Staatsprüfung (F.) [kratiké epicheírese] Regiebetrieb (M.) [kratiké dioíkese] Staatsverwaltung (F.) κράτηση (F. Arrest (M.) κολλεκτίβα (F.) κόµισσα (F.) [kratiké exusía] Staatsgewalt (F.) κουµπάρα (F.) κόµης (M.) [kóre] Tochter (F.) κρατική εκµετάλλευση (F.) κοµµουνιστικό µανιφέστο (N.) κοσµήτορας (M.) κοστολογώ [kostologó] kalkulieren κουκουνάρι (Ν.) κονσιστόριο (N.) µετοχών [komístria metochón] Aktieninhaberin (F.) κράτηση (F.) κονκορδάτο (N.) [kommatikós sýntrophos] Parteigenosse (M.) κολλέγιο (N.).) [kultúra] Kultur (F.) [kómes] Graf (M.) κρατική εποπτεία (F.) κράτηση (F.) κόµµα (N.) κοµίστρια (F.) [kukunári] Zapfen (M. Festhalten (N.) [komísimo chréos] Bringschuld (F.) κοσµικός (M.) κουρσεύω εχθρικό πλοίο [kurseúo echthrikó ploío] kapern κουφός [kuphós] taub κράτηση (F.) κοντινός [kontinós] nah κοντός [kontós] kurz κόρη (F.) κοµµουνιστικός [kommunistikós] kommunistisch κοµµουνίστρια (F. N.) κουµπάρος (M.) [kómissa] Gräfin (F.) [kratiké ekmetálleuse] Regiebetrieb (M.) κοµίζω [komízo] bringen.) κρατική διοίκηση (F.) [kollektíba] Kollektiv (N.) [kommunistikó maniphésto] Kommunistisches Manifest (N.) κοµµατικός [kommatikós] parteilich κοµµατικός σύντροφος (M.) [konsistório] Konsistorium (N.) [krátese] Abzug (M.) κοµµατική σύντροφος (F.) [kokaΐne] Kokain (N.) [kosmiké] Laiin (F.) [kollégio] Kollegium (N.) κόκκινος [kókkinos] rot κόλαση (F.).) κουλτούρα (F.) [kosmeteía] Dekanat (N.) [konklábio] Konklave (F.) κοστίζω [kostízo] kosten κοστολόγηση (F.) κρατίδιο (N.) κουνιάδος (M. Festnahme (F.) [kolchóz] Kolchose (F.) κράτηση (F.).) κράτηση (F. Kostenrechnung (F.) κοµιστής (M.) [kuniáda] Schwägerin (F.) [koroïdía] Hohn (M. Ordnungshaft (F.) [kumpáros] Trauzeuge (M.359 κοινωφελής [koinophelés] gemeinnützig κοιτάζω [koitázo] ansehen κοκαΐνη (F.) [kólase] Hölle (F.) κρατική εξουσία (F.) [komístria] Überbringerin (F.) [kuniádos] Schwager (M.) [kratiké epopteía] Staatsaufsicht (F.) [kómistro] Fracht (F.) [kósmos] Welt (F.) κόµιστρο (N.) µετοχών [komistés metochón] Aktieninhaber (M.) κρατική εξέταση (F.) [kostológese] Kalkulation (F.) κοσµητεία (F. überbringen κοµίσιµο χρέος (N.) [kommatiké sýntrophos] Parteigenossin (F.) κοµιστής (M.) κοµµατικό κράτος (N.) σε αποµόνωση [krátese se apomónose] Einzelhaft (F.

) κτηµατική πίστωση (F.) µη υποκείµενο στην κεντρική αυτοκρατορική εξουσία [krátos me ypokeímeno sten kentriké autokratoriké exusía] Territorialstaat (M.) [ktenobasía] Sodomie (F.) [kritério] Maßstab (M.) [ktematikós chártes] Kataster (M.) κρατική κυριαρχία (F.) κρατικό έδαφος (N. Grundstück (N.).) [kratikó apórreto] Staatsgeheimnis (N. festhalten.).).) κράτος (N.) κτηµατικός χάρτης (M.) κτηµατοµεσίτης (M.).).) [kratiké yperesía] Staatsdienst (M.) [ktéma] Anwesen (N.) [Kroatía] Kroatien (N.) κράτος (N.) [kratúmene] Gefangene (F.) κτήση (F.).) [kríse] Beurteilung (F.).) κρίση (F. Häftling (M. Judikation (F.) µέλος [krátos mélos] Gliedstaat (M.). entscheiden.) κράτος (N.) [kratikopoíese] Verstaatlichung (F.) κρατικό απόρρητο (N. richten κριός (Μ.).) κρατούσα διδασκαλία (F.) κτήνος (N.) Κροατία (F.) [kténos] Vieh (N.) κρατούµενη (F. tragen κρατώ κάποιον [krató kápoion] festnehmen κρατώ κλειστό [krató kleistó] zuhalten κρατώ µυστικό [krató mystikó] geheimhalten κρεµάλα (F.) κρατικοποίηση (F.) κτηµατοµεσίτρια (F. Kataster (M.) κρατικοποιώ [kratikopoió] verstaatlichen κρατικός [kratikós] staatlich κράτος (N.) σε µονοκοµµατικά καθεστώτα [kratikó kómma se monokommatiká kathestóta] Staatspartei (F.) κρίσιµη µέρα (F. bzw.) κτηνοβασία (F.) [kratikó tameío] Staatskasse (F.) [kratikó sýmbolo] Hoheitszeichen (N.) .) κρατικό κόµµα (N. N.) [kratiké kyriarchía] Hoheit (F.) κρεµώ [kremó] hängen κρίνω [kríno] beurteilen.) κράτος (N.) [kratúsa theoría] herrschende Lehre (F. bzw. Entscheid (M.) κρατική πρόνοια (F.) [ktematomesítes] Makler (M.) [ktése] Erwerb (M.) κτηµατολόγιο (N.).) κράτος-πόλη (N.) κράτος (Ν.) κρατούµενος (M.) [kratiké logiké] Staatsräson (F. halten.) κρατική λογική (F. Sträfling (M.) κρατικό σύµβολο (N.) κρατούσα γνώµη (F.) δικαίου [krátos dikaíu] Rechtsstaat (M.) κρυµµένος [krymménos] verborgen κρυφά [kryphá] inkognito κρυφός [kryphós] geheim κτήµα (N.) [krátos-póle] Stadtstaat (M.) κτήση (F.) [krísime méra] Stichtag (M.) κτηµατολογική υπηρεσία (F.) πρόνοιας [krátos prónoias] Wohlfahrtsstaat (M.) [ktematikó biblío] Grundbuch (N.) [kratiké idioktesía] Domäne (F. Mitgliedstaat (NM. Urteil (N.) κτηµατικό βιβλίο (N.) [kratúsa 360 didaskalía] herrschende Lehre (F.). N.) [kratúsa gnóme] herrschende Meinung (F.) της Μπενελούξ [krátos tes Mpenelúx] Benelux-Staat (M.) [ktematológio] Grundbuch (N.) [kriós] Hammel (M.) κρατική υπηρεσία (F.) κτήση (F. Meinung (F.) για τους ανηλίκους [kratiké prónoia gia tus anelíkus] Jugendwohlfahrt (F.) [kremála] Schafott (N.).) κρατούσα θεωρία (F.) κριτήριο (N.).) [krátos] Staat (M.) κρατικό ταµείο (N.) [ktematologiké yperesía] Katasteramt (N.) [krymméno eláttoma] verborgener Mangel (M.κρατική ιδιοκτησία epopteía epí tes nomimótetas tes dioiketikés dráses] Rechtsaufsicht (F.) κρατική ιδιοκτησία (F.) κρύβω [krýbo] verbergen κρύβω κλοπιµαία [krýbo klopimaía] hehlen κρυµµένο ελάττωµα (N.) σε ξένη επικράτεια [kratikó édaphos se xéne epikráteia] Exklave (F. Ermessen (N.) εντός κράτους [krátos entós krátus] Teilstaat (M. Entscheidung (F. ermessen.) [ktematomesítria] Maklerin (F.) κτήµα (N.) [ktematiké pístose] Bodenkredit (M.) δικαιώµατος [ktése dikaiómatos] Rechtserwerb (M.) κρατώ [krató] einbehalten (V.) [kratúmenos] Gefangener (M.) γαιοκτήµονα [ktéma gaioktémona] Rittergut (N.) ακινήτου [ktése akinétu] Grunderwerb (M. Hof (M.) κράτος (N.

) κυβερνητική εκπρόσωπος (F.) κυρία απαίτηση (F.).) κυνηγετικό δίκαιο (N.) [kynegetikó díkaio] Jagdrecht (N.).) κυρία µέτοχος (F.) κυρία δίκη (F. Hauptzeugin (F.) κυρία πραγµατική κατάσταση (F.Pl.) κυκλοφορώ [kyklophoró] umlaufen.) [kyría parémbase] Hauptintervention (F.) του γερµανικού Ράϊχ [kybérnese tu germanikú Ráïch] Reichsregierung (F.) κυρία (F.) κτητικός [ktetikós] possessorisch κτίριο (N.) κτίριο (N.) πλοίου [kybernétes ploíu] Kapitän (M.) κυβερνήτης (F.) κτύπηµα (N.) κυρία διαδικασία (F.) [kynegetiké periphéreia] Jagdbezirk (M.) [kyría syzétese] Haupttermin (M. verkehren κύλινδρος (M. Landeshauptmann (M.) [Kýpros] Zypern (N.) [kynegetikós synetairismós] Jagdgenossenschaft (F.) κύκλος (M.) της επιχείρησης [kyría tes epicheíreses] Geschäftsherrin (F.) κυνήγι (Ν.) . Landeshauptfrau (F.) [ktísma] Objekt (N.) κυνήγι (N.) κύκλος (M.) [kyría aítese] Hauptantrag (M.) [kybernetikós ekprósopos] Regierungssprecher (M.) κυνηγώ [kynegó] jagen κυνηγώ λαθραία [kynegó lathraía] wildern Κύπρος (F.) κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κυρία συζήτηση (N.) κυβερνώ [kybernó] regieren κύηση (F.) κυρία (F.) κυρία ποινή (F.) [kyría díke] Hauptsache (F.) [kyklophoría] Umlauf (M.) κυρία (F.) [kynegetiké dikaiodosía] Revier (N.) της κυριότητας [ktése tes kyriótetas] Eigentumserwerb (M.Pl.) [kybernétes] Gouverneurin (F.) [kynégi] Jagd (F.) [kybernetiké délose] Regierungserklärung (F.) κυβέρνηση (F.).) κατασκευαζόµενης οικοδοµής [kyría kataskeuazómenes oikodomés] Bauherrin (F.) [ktírio] Gebäude (N.) κυρία αιτία (F.) αγροκτήµατος [kyría agroktématos] Gutsherrin (F.) δράσης [kýklos dráses] Wirkungskreis (M. Regiment (N.). Verkehr (M.) κυρία συζήτηση (F.) (Landeshauptmann in Österreich) κυβερνήτης (M.) κυκλοφορία (F.) αίµατος [kyklophoría aímatos] Kreislauf (M.) κυβερνητικός εκπρόσωπος (Μ.) κτίσµα (N.) (Forstrevier) κυνηγετική περιφέρεια (F.) κυβερνητική δήλωση (F.) κυβέρνηση (F.) κυνηγετικός συνεταιρισµός (M.) κυρία παρέµβαση (F.) κτυπώ [ktypó] schlagen κτώµαι [któmai] erwerben κυβέρνηση (F.) [kyría apaítese] Hauptforderung (F.) κύκλος (M. Patronin (F.) (Landeshauptfrau in Österreich) κυβερνήτης (F.) [kyría mártys] Kronzeugin (F.).) [ktýpema] Schlag (M.) [kynegós] Jägerin (F.). Inhaberin (F.) [kybernetikó nomoschédio] Regierungsvorlage (F.) κυρία (F.) κυρία (F.) [kýklos] Kreislauf (M.).) κυβερνητικό νοµοσχέδιο (N.) [kyría mártyras] Kronzeugin (F.) κυκλοφορία (F.) [kyklophoriaké symphórese] Stau (M.).) [kyría] Frau (F.) εργασιών [kýklos ergasión] Umsatz (M.) [kýklos] Kreis (M.) [kyría aitía] Hauptursache (F.) [kyría pragmatiké katástase] Hauptsachlage (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [kybérnese Omóspondu Kratidíu] Landesregierung (F.) κυνηγετική δικαιοδοσία (F.) [kyklophorúnta periusiaká stoicheía (N.) [kýese] Schwangerschaft (F.) κυρία µάρτυρας (F.) κυρία αίτηση (F.) της Βουλής [ktírio tes Bulés] Parlamentsgebäude (N. Herrin (F.) [kybernetiké ekprósopos] Regierungssprecherin (F.) [kybernétes] Gouverneur (M. Hauptzeugin (F.) [kynegós] Jäger (M.) [kyría diadikasía] Hauptverhandlung (F.)] Umlaufvermögen (N.) [kyría poiné] Hauptstrafe (F.) κυκλοφοριακή συµφόρηση (F.361 κτήση (F.) [kyría métochos] Hauptaktionärin (F.).) κύκλος (Μ.) κυνηγός (M.) της υπόθεσης [kyría tes ypótheses] Geschäftsherrin (F.) [kýlindros] Rolle (F.) [kynégi] Hetze κυνηγός (F.) πλοίου [kybernétes ploíu] Kapitänin (F.) κυρία µάρτυς (F.) κυβερνήτης (M.) [kybérnese] Regierung (F.

) [kýrios ónkos] Gros (N.) κοινότητας [kódikas koinótetas] Gemeindeordnung (F.) oδικής κυκλοφορίας [kódikas odikés kyklophorías] Kraftverkehrsordnung (F.) της διδασκαλίας [láthos tes didaskalías] Instruktionsfehler (M. Schlüssel (M.) (Gesetzbuch).) επί προσώπων [kyriarchía epí prosópon] Personalhoheit (F.).) κώδικας (M. Halten (N.).) [kodikopoíese] Kodifikation (F.) γάµου [kólyma gámu] Ehehindernis (N.) κυριαρχική πράξη (F.) κύριος (M.) [kýrio prágma] Hauptsache (F.) κώδικας (M.).).) επί ακινήτου [kyrióteta epí akinétu] Grundstückseigentum (N.) [kýrios mártyras] Kronzeuge (M.) της επιχείρησης [kýrios tes epicheíreses] Geschäftsherr (M.) [kyriarchikó dikaíoma] Herrschaftsrecht (N.) [kódikas] codex (M. hauptsächlich κύριος µάρτυρας (M.) δικονοµίας [kódikas dikonomías] Prozessordnung (F.) ποινικής δικονοµίας [kódikas poinikés dikonomías] Strafprozessordnung (F.) κώλυµα (N.) κύριος όγκος (M. Vorname (M.) [kodíkellos] Kodizill (N.) κύριος [kýrios] Haupt-.) κυρίαρχος (M.) περί δικαστηρίων [kódikas perí dikasteríon] Gerichtsordnung (F.) κτηµατολογίου [kódikas ktematologíu] Grundbuchordnung (F. Inhaber (M. Irre (F.) κύριος (M.) αγροκτήµατος [kýrios agroktématos] Gutsherr (M.) κώδικας (M.) κωφάλαλος [kophálalos] taubstumm κωφός [kophós] taub λ λαδώνω [ladóno] schmieren λάθος (N.) [kýrio énklema] Kapitalverbrechen (N.) [kyríarchos] Herrscher (M.) [kýros] Gewicht (N.) κύριος µέτοχος (M.) (lat.). Straßenverkehrsordnung (F.) δηµοσίων εσόδων [kódikas demosíon esódon] Abgabenordnung (F.).) κύριος (M.) κωδίκελλος (M.) [kyriarchiké exusía] Hoheitsgewalt (F.) της υπόθεσης [kýrios tes ypótheses] Geschäftsherr (M.) κύριο όνοµα (N.) [kyrióteta] Eigentum (N.).).) [kóma] Bewusstlosigkeit (F.) [kýrios mártys] Hauptzeuge (M.) κώδικας (M.) κυριαρχική εξουσία (F.) κυριαρχία (F.) κύτταρο (N.) κώδικας (M.) κωδικοποιώ [kodikopoió] kodifizieren κώλυµα (N.) κάρπωσης [kyrióteta kárposes] Untereigentum (N.) κώδικας (M.) κυριαρχικό δικαίωµα (N. Hoheitsrecht (N.) κυριαρχικός [kyriarchikós] hoheitlich κυρίαρχος (F.) κύριος (M.) νόµων [kódikas nómon] Gesetzbuch (N.) κωδικοποίηση (F.) κώδικας (M.) κώδικας (M.) [kyriarchiké práxe] Hoheitsakt (M.) [láthos] Fehler (M.) [kýrios] Herr (M.) κατασκευαζόµενης οικοδοµής [kýrios kataskeuazómenes oikodomés] Bauherr (M.) .Κυριακή Κυριακή (F.) [kyríarchos] Herrscherin (F. Souverän (M.) κυριότητα (F.) [kyriarchía] Souveränität (F.) κυρίαρχος [kyríarchos] souverän κυριεύω ξένο πλοίο [kyrieúo xéno ploío] kapern κύριο έγκληµα (N.) κυρώνω [kyróno] sanktionieren κύρωση (F.) λάθος (N.) διοικητικής δικονοµίας [kódikas dioiketikés dikonomías] Verwaltungsgerichtsordnung (F.) κώδικας (M.) [Kyriaké] Sonntag (M.) κύριο πράγµα (N.) κύριος µάρτυς (M.).) κώδικας (M.) κυριότητα (F.) κύριος (M.) πολιτικής δικονοµίας [kódikas politikés dikonomías] Zivilprozessordnung (F.) δήµου [kódikas dému] Gemeindeordnung (F.) κυριότητα (F. Kodex (M.) κυριαρχία (F.) κυριαρχία (F.) κωλύω [kolýo] verhindern κώµα (N.) [kólyma] Hindernis (N.) [kýrios métochos] Hauptaktionär (M.) [kýrose] Sanktion (F.) [kýttaro] Zelle (F.) κώδικας (M. Eheverbot (N.) κυρίως [kyríos] hauptsächlich 362 κύρος (N.) [kýrio ónoma] Eigenname (M.) κώδικας (M.) των διαδίκων [kyriarchía ton diadíkon] Parteiherrschaft (F.

) [lathralieía] Fischwilderei (F.) [leónteia sýmbase] Knebelungsvertrag (M.) λαϊκή αντιπροσωπεία (F. Volk (N.) [lathremporía] Verschiebung (F.) λεία (F.) λεσβία (F.) λαιµητόµος (F. erhalten (V.) [laïké demokratía] Volksdemokratie (F.363 λάθος (N.) [leía] Beute (F.).) λαθρεµπόριο (N.) [látres] Liebhaberin (F.) [laïkó aítema] Volksbegehren (N.) [léktoras] Lektorin (F. Wildererin (F. Funktion (F.) λαϊκή πολυκατοικία (F.) της επιχείρησης [leiturgikó éxodo tes epicheíreses] Betriebsausgabe (F.) [lesbía] Lesbierin (F.) λαϊκή κυριαρχία (F. fassen.) λαϊκό πανεπιστήµιο (N.) [laïké antiprosopeía] Bürgerschaft (F.) λαθροθηρία (F.) [laïké sýnaxe] Volksversammlung (F. Schmuggel (M.) λεηλατώ [leelató] plündern λεηλατών (M.).).) [leuké epitagé] Blankoscheck (M.) λεξικό (N.) λαϊκή (F.) λαϊκή σύναξη (F.) λευκή οπισθογράφηση (F.) λαϊκό αίτηµα (N.) [látres] Liebhaber (M.) λάτρης (F.) λεηλασία (F.) λαϊκή δηµοκρατία (F.) της οδηγίας [láthos tes odegías] Instruktionsfehler (M.) λεηλατούσα (F.).) λειτουργικός [leiturgikós] funktionell λειτουργώ [leiturgó] fungieren λέκτορας (F.) [laimetómos] Guillotine (F.) λευκή συναλλαγή λαϊκός δικαστής (M. Lotterie (F.) [lathraío chréma] Schwarzgeld (N.) λαχνός (M.) [lathrokynegós] Wilddiebin (F.) λαϊκή ετυµηγορία (F.) λαµβάνω [lambáno] abnehmen.) [lachnós] Los (N.) λέξη (F.) λαθρέµπορος (M.). Volksvertretung (F.) [laïké synéleuse] Volksversammlung (F.) [lathrempório] Konterbande (F.) λαθραίο χρήµα (N.) [laós] Staatsvolk (N.) [léktoras] Lektor (M.).) [léxe] Wort (N.) [leiturgía] Betrieb (M.) Λαϊκή ∆ηµοκρατία (F.). Wilderer (M.) λαθρεµπόριο (N.) [leitúrgema] Amt (N.) [lacheiophóros agorá] Ausspielung (M.).) λαθραία απασχόληση (F.) λαθρέµπορος (F.) λέκτορας (M.) λαθρεµπορία (F.) [lathraía apaschólese] Schwarzarbeit (F.).) [leuké synallagé] Blankogeschäft (N.) λαχείο (N. beziehen. berücksichtigen λαµβάνω χώρα [lambáno chóra] ereignen (sich ereignen) λανθασµένο αγαθό (N.) λειτουργική αµφοτεροβαρής σύµβαση (F.) [laïké kyriarchía] Volkssouveränität (F. Funktion (F.) λαθροκυνηγός (M.).) λαϊκή αγωγή (F.) [laïké agogé] Popularklage (F.) πολέµου [lathrempório polému] Konterbande (F.) λειτουργία (F.) [leiturgiké amphoterobarés sýmbase] funktionelles Synallagma (N.) [laïké] Laiin (F.) [lathrémporos] Schmuggler (M.) λαϊκός (M.) λειτουργικό έξοδο (N.) λεόντεια σύµβαση (F.) [lathrothería] Wilderei (F.) [laïké etymegoría] Volksentscheid (M.) λαθροκυνηγός (F.) [lanthasméno agathó] aliud λανθασµένος [lanthasménos] falsch λαός (M.) [lathrémporos] Schmugglerin (F.) λεσβιακός [lesbiakós] lesbisch λευκή επιταγή (F. Schöffin (F. nehmen λαµβάνω υπόψη [lambáno ypópse] beachten.) [lathrokynegós] Wilddieb (M.) [laïkós dikastés] Laienrichter (M.) .) της Γερµανίας [Laïké Demokratía tes Germanías] Deutsche Demokratische Republik (F.) λείπω [leípo] fehlen λειτούργηµα (N.).) [leelatúsa] Plündererin (F.) λαθραλιεία (F.) λαχειοφόρος αγορά (F.) [lacheío] Los (N.) [laïké trápeza] Volksbank (F.) (DDR) λαϊκή δικαστής (F.) [lexikó] Lexikon (N.) [leelatón] Plünderer (M.) [leuké opisthográphese] Blankoindossament (N.) λάτρης (M. Schöffe (M.) λευκή συναλλαγή (F.) λαϊκή τράπεζα (F.) [leelasía] Plünderung (F.) [laïké polykatoikía] Mietskaserne (F.) [laïkó panepistémio] Volkshochschule (F.) [laïkós] Laie (M.) λαϊκή συνέλευση (F.) [laïké dikastés] Laienrichterin (F.

) ληστεία (F.) λιανοπωλητής (M.) ληξιαρχείο (N.) της έκταξης [léptria tes éktaxes] Anweisungsempfängerin (F.) 364 λήπτρια (F.) παραγωγού [lézinnk paragogú] Produzentenleasing (N.) της ασφάλισης [léptria tes asphálises] Versicherungsnehmerin (F.) ληξιαρχική πράξη (F.) λιανοπωλήτρια (F.) γεννήσεων [lexiarchikó biblío gennéseon] Geburtenbuch (N.) µε φόνο [lesteía me phóno] Raubmord (M.) λήζινγκ (N. verfallen (V.) [lépse] Abnahme (F.) λήπτης (M.) δωρεάς [léptria doreás] Schenkungsempfängerin (F.) λήπτρια (F.λευκή συναλλαγµατική λευκή συναλλαγµατική (F.) δικαιώµατος εκµετάλλευσης προστατευόµενης εφεύρεσης [léptes dikaiómatos ekmetálleuses prostateuómenes epheúreses] Lizenznehmer (M.) λίβρα (F.) λήξη (F.) [léptes] Nehmer (M.) λήψη (F.) [leuké synallagmatiké] Blankowechsel (M.) λίγος [lígos] gering λιγότερος [ligóteros] mindere .) δρόµου [lestés drómu] Straßenräuber (M.) λήψη (F.) ληξιαρχικό βιβλίο (N.) λήπτρια (F.) [lesteía] Raub (M.) ληστοπειρατής (M.) [lexíarchos] Standesbeamtin (F.) ληξιαρχικό βιβλίο (N.) δωρεάς [léptes doreás] Schenkungsempfänger (M.) [lianopoletés] Einzelhändler (M.) θανάτων [lexiarchikó biblío thanáton] Sterbebuch (N.) [lexíarchos] Standesbeamter (M.) ληστρική κλοπή (F.) ληστεύω [lesteúo] rauben ληστής (M.) [lestriké epíthese] Raubüberfall (M. Räuber (M.) ληστεία (F.) γνώσης [lépse gnóses] Kenntnisnahme (F. Beendigung (F.) στο δρόµο [lesteía sto drómo] Straßenraub (M.) ληψιδεής [lepsideés] empfangsbedürftig λιανικό εµπόριο (N.).) µέτρων [lépse métron] Absicherung (F.) συναλλαγµατικής [léptria synallagmatikés] Remittentin (F.) [lestriké ekbíase] räuberische Erpressung (F.) Franchising [léptes Franchising] Franchisenehmer (M.) ληξιαρχικός [lexiarchikós] standesamtlich ληξίαρχος (F.).) Franchising [léptria Franchising] Franchisenehmerin (F.) [lexipróthesmo] Fälligkeit (F. Erhalt (M.) λήπτης (Μ.) λήψη (F.) ληστρική εκβίαση (F.) λήπτης (M.).) ληστής (Μ.).) [líbra] Pfund (N.) [léptria] Nehmerin (F.) [lianikó empório] Einzelhandel (M.) [lexiarcheío] Standesamt (N.) λήπτρια (F.).) ληξιπρόθεσµος [lexipróthesmos] fällig λήπτης (M. Ende (N.) της υπόσχεσης [léptes tes ypóscheses] Versprechensempfänger (M.) ληστρική επίθεση (F.) [leukó plerexúsio] Blankovollmacht (F.) [lianopolétria] Einzelhändlerin (F.) λευκός [leukós] blanko λήγω [légo] ablaufen.) λήψη (F.) λήπτης (M.).) της υπόσχεσης [léptria tes ypóscheses] Versprechensempfängerin (F.) [lestés] Bandit (M.) λευκό πληρεξούσιο (N.) λήπτρια (F.) [lestopeiratés] Freibeuter (M. Verfall (M.) ληξιπρόθεσµο (N.) λήπτης (M.) υπόψη [lépse ypópse] Bezugnahme (F.).) [lestriké klopé] räuberischer Diebstahl (M.) λήπτης (M.) ληξίαρχος (M.) λήπτης (M. Bezug (M.) γνώσης φακέλου υπόθεσης [lépse gnóses phakélu ypótheses] Akteneinsicht (F.) γνώσης δικογραφίας [lépse gnóses dikographías] Akteneinsicht (F.) της έκταξης [léptes tes éktaxes] Anweisungsempfänger (M.) λήπτρια (F.).) ληστρικός [lestrikós] räuberisch λήψη (F. Schluss (M.) λήπτρια (F.) λήψη (F.) ληστεία (F. Beendung (F. Eingang (M.) γνώσης πρακτικών [lépse gnóses praktikón] Akteneinsicht (F.) [léxe] Ablauf (M.).) λήψη (F.) της ασφάλισης [léptes tes asphálises] Versicherungsnehmer (M.) γάµου [lexiarchiké práxe gámu] Heiratsurkunde (F.) λήπτρια (F.) συναλλαγµατικής [léptes synallagmatikés] Remittent (M.) δικαιώµατος εκµετάλλευσης προστατευόµενης εφεύρεσης [léptria dikaiómatos ekmetálleuses prostateuómenes epheúreses] Lizenznehmerin (F.

).). Rechnung (F. Vernunft (F. Giralgeld (N.) λόττο (N.) λίρα (F.) (lat.) λύµα (N.) [lýkeio] Lyzeum (N.) [limáni] Hafen (M. Lösung (F.).) λογαριάζω [logariázo] rechnen.) [logomachía] Disputation (F.) λυτός [lytós] lose λύτρα (N.).) επαύξησης της ποινής [lógos epaúxeses tes poinés] Strafschärfungsgrund (M.) (1) λίµνη (F.) [Londíno] London (N.) λογική (F.) [logistikó biblío] Handelsbuch (N.) (engl. Zeche (F.) [lízinnk] Leasing (N.) λιποτάκτης (M. Sprache (F.) [lógos] Grund (M.).) λόγος (M.) λύω [lýo] auflösen.) λιντσάρω [lintsáro] lynchen λιποτάκτης (F.) λογιστής (M.) λόγος (M.).) [logístria] Buchhalterin (F.) λύω λογοµαχία (F.) ταµιευτηρίου [logariasmós tamieuteríu] Sparkonto (N.) [logoklópos] Plagiator (M.) λόγος (M. vernünftig λογισµικό (N.) [logoklopé] Plagiat (N.) λόγος (M.) Λιχτενστάϊν (N.).) λογοκλόπος (M.) λοιπός [loipós] sonstig λόµπι (N. Räson (F.) µείωσης της ποινής [lógos meíoses tes poinés] Milderungsgrund (M.) [logistikós diakanonismós] Verrechnung (F.) λόρδος (M.) [lipotáktes] Deserteurin (F.) [logistiké axía] Buchwert (M.) [lipotáktes] Deserteur (M. ratio (F. Rechenschaftslegung (F.) λόγος (M.) [logistiké pláne] Kalkulationsirrtum (M.) λογικός [logikós] logisch.) εξάλειψης της ποινής [lógos exáleipses tes poinés] Strafaufhebungsgrund (M.) [lómpi] Lobby (F.) λόγος (M. Konto (N.) [lipotaxía] Fahnenflucht (F.) λογοδοτώ [logodotó] verantworten λογοκλοπή (F.) λιµάνι (N.) [logistiké trapeziké synallagé] Giro (N.) [Luxembúrgo] Luxemburg (N.) Λουγκάνο (Ν.) λόγος (M.) (Berufungsgrund im angloamerikanischen Recht) λόγος (M.).) [lótto] Lotto (N.) αναίρεσης [lógos anaíreses] Revisionsgrund (M.) λόγος (M. erlösen.) τρίτων [logariasmós tríton] Anderkonto (N.) [lýtrose] Erlösung (F.) λιποτάκτης [lipotáktes] fahnenflüchtig λιποτακτώ [lipotaktó] desertieren λιποταξία (F.) λογιστικός διακανονισµός (M.).) σύλληψης [lógos sýllepses] Haftgrund (M.) λοιµός (M.) λογοδοσία (F.) [logariasmós] Etat (M.) έφεσης [lógos épheses] Berufungsgrund (M.). Strafmilderungsgrund (M.) λογιστικό χρήµα (N.) συγνώµης [lógos sygnómes] Entschuldigungsgrund (M. verrechnen λογαριασµός (M.) λύτρωση (F.) [logismikó] Software (F.365 λίζινγκ (N.Pl.) λοχαγός (M.) λογαριασµός (M.) λογιστική επιταγή (F.).) λογίστρια (F.) (Vernunft).) λογιστική πλάνη (F.) λόγος (M.) αποκλεισµού ενοχής [lógos apokleismú enochés] Schuldausschließungsgrund (M.) [lýse] Auflösung (F.) [Lunkáno] Lugano (N.Pl.)] Lösegeld (N.) Αγγλίας [líra Anglías] Pfund (N.) [logistikó chréma] Buchgeld (N.) [lýma] Abwasser (N.) [lórdos] Lord (M.) Λουξεµβούργο (Ν.) [loimós] Seuche (F.) λογιστικό βιβλίο (N.) λόγος (M.) απόδειξης [lógos apódeixes] Beweisgrund (M.) λύση (F.) λύκειο (N.) [lochagós] Hauptmann (M.) [lýtra (N.) [límne] See (M.) [logodosía] Rechenschaft (F. lösen .) αποκλεισµού της ποινής [lógos apokleismú tes poinés] Strafausschließungsgrund (M.) [logoklópos] Plagiatorin (F.) Λονδίνο (N.) λογοκλόπος (F.) [logistiké epitagé] Verrechnungsscheck (M.) τιµής [lógos timés] Ehrenwort (N.) [logiké] Logik (F.) λογιστική αξία (F.) λογοκλοπώ [logoklopó] plagiieren λογοκρίνω [logokríno] zensieren λογοκρισία (F.) κράτησης [lógos kráteses] Haftgrund (M.) [logistés] Buchhalter (M. Wort (N.) λόγος (M.) [logokrisía] Zensur (F.) [Lichtenstáïn] Liechtenstein (N.) λογαριασµός (M.) λογοµαχώ [logomachó] disputieren λόγος (M.) λογιστική τραπεζική συναλλαγή (F.

) µαθήτρια (F.) µάρτυρας (M.) µακελειό (N.) µάγισσα (F.) [megaleióteta] Majestät (F.) [matheteuómene] Auszubildende (F.) µαστροπός (M. schimpfen µανδύας (M.) [maphía] Mafia (F.) [máthema] Kurs (M.) µάρτυρας (F.) µάρτυρας (F.) µαθητής (M.) (von damals an) µε διαθήκη [me diathéke] testamentarisch µε διάταξη τελευταίας βούλησης [me diátaxe teleutaías búleses] letztwillige Verfügung (F.) µαθητευόµενη (F.) [máche] Kampf (M.) [mathetés] Schüler (M.) τέλεσης γάµου [mártyras téleses gámu] Trauzeugin (F. vergeblich µαταιώνοµαι [mataiónomai] ausfallen µαταιώνω [mataióno] vereiteln µαταίωση (F.) µάρκετινγκ (N.).) µαύρη αγορά (F.) [mártyras] Zeugin (F.) [márketinnk] Marketing (N.) µάθηµα (N.) [mauragorítes] Schwarzhändler (M.) [megaleío] Größe (F.) [mártyras] Zeuge (M.) µεγαλοαπατεώνας (M.) [manía] Manie (F.) [maía] Hebamme (F.) µαία (F.) µε δόλο [me dólo] vorsätzlich µε δύο λωρίδες [me dýo lorídes] zweispurig µε ελεύθερη εκλογή του τόπου διαµονής [me eleúthere eklogé tu tópu diamonés] freizügig µε επιφύλαξη [me epiphýlaxe] vorbehalten (Adj.) [máloma] Schelte (F.). Vereitelung.) . Zuhälter (M.Μάαστριχτ µ Μάαστριχτ (N.) µάχη (F.) µαλώνω [malóno] schelten.) [mataíose] Ausfall (M.) µαχητός [machetós] widerlegbar.). Stornierung (F.) µαυραγορίτισσα (F.) [máthese] Kenntnis (F.) µάρτυρας (M.) µαρτύριο (N.) µαθητεία (F.).) µαταίωση (F.) [matheteía] Lehre (F.) µε µελλοντική ισχύ [me mellontiké ischý] ex nunc (lat.) [mathétria] Schülerin (F.) της περιέλευσης [mataíose tes periéleuses] Zugangsvereitelung (F.) [makeleió] Massaker (N.) [Máastricht] Maastricht (N.) [máti] Auge µαυραγορίτης (M. zeugen µαστροπεία (F.) µαθαίνω [mathaíno] erfahren (V.).) [martýrio] Marter (F.) µάζα (F. Tortur (F.) µαταίωση (F.) [Megále Bretanía] Großbritannien (N. lernen µάθηµα (N.) µαθητευόµενος (M.) 366 µαστροπός (F.) [mastropós] Kuppler (M.) µακρινός [makrinós] fern.) επαναλήψεων [máthema epanalépseon] Repetitorium (N.) της εκτέλεσης [mataíose tes ektéleses] Vollstreckungsvereitelung (F.) [máza] Masse (F.) µαταίωση (F.) [matheteuómenos] Auszubildender (M.) µαζί [mazí] gemeinsam µαζοχισµός (M.) [mazochismós] Masochismus (M.) µανία (F.) [martyría] Zeugnis (N.) µάταια [mátaia] umsonst µάταιος [mátaios] fruchtlos.) [megaloapateónas] Hochstapler (M.) µάτι (N.) [mauragorítissa] Schwarzhändlerin (F.) Μεγάλη Βρετανία (F.) των θρησκευτικών [máthema ton threskeutikón] Religionsunterricht (M.).).) [mastropeía] Kuppelei (F.) µάρτυρας (M.) µάθηση (F.) µάθηµα (N.) [mágissa] Hexe (F.) µαρτυρώ [martyró] bezeugen.) [mandýas] Mantel (M. weit µακροπρόθεσµος [makropróthesmos] lang µακρύς [makrýs] lang µαλακός [malakós] mild µάλωµα (N. widerleglich µε αναδροµική ισχύ [me anadromiké ischý] ex tunc (lat.) τέλεσης γάµου [mártyras téleses gámu] Trauzeuge (M.) [maúre agorá] Schwarzmarkt (M.) µαύρος [maúros] schwarz µαφία (F. Lehrling (M. Zuhälterei (F.) [márka] Marke (F.) (von nun an) µε σταθερό επιτόκιο [me statheró epitókio] festverzinslich µε τελευταία βούληση [me teleutaía búlese] letztwillig µεγαλείο (Ν.).) του σκοπού [mataíose tu skopú] Zweckfortfall (M.) κατηγορίας [mártyras kategorías] Belastungszeuge (M. Unterricht (M.) µαρτυρία (F.) µάρκα (F.) µεγαλειότητα (F.) [mastropós] Kupplerin (F. Wegfall (M.

).) κατά την οδήγηση [méthe katá ten odégese] Trunkenheit (F. Strafmilderung (F.) µεικτό ορκωτό δικαστήριο (N.) µέλος (N.) [memyeménos] Insider (M.) µεθοδική (F.) µειοψηφία (F. Verminderung (F.) δικαστή [meiopsephúsa gnóme dikasté] Sondervotum (N.).).) της υψηλής αριστοκρατίας [mélos tes ypselés aristokratías] Pair (M.) µέθοδος (F. Schwurgericht (N.) της ποινής [meíose tes poinés] Strafherabsetzung (F. herabsetzen.) [merarchía] Division (F.). Mitglied (N. Ermäßigung (F. Trunkenheit (F.) µέµφοµαι [mémphomai] rügen.) συµµετοχής [merída symmetochés] Stammeinlage (F. mindern.).) µελέτη (F.) µέλος (N.).) [megaloapateónissa] Hochstaplerin (F.) µελέτη (F.) [merída] Anteil (M.). Minderung (F. Einschränkung (F. Angehöriger (M.).) µέγιστη εύνοια (F.) µέγεθος (Ν.) [meízon Tméma] großer Senat (M.) [methermeneía] Umdeutung (F.) τόκου [meíose tóku] Zinsabschlag (M.) µεµονωµένος [memonoménos] einzeln µεµυηµένη (F.). ermäßigen.) µεµυηµένος (M.) [methodiké] Methodik (F.) µέλος (N. reduzieren.) [meíose] Abnahme (F.) διακριτικής εξουσίας [meíose diakritikés exusías] Ermessensreduzierung (F. vorwerfen µένω [méno] bleiben.) µειωτικός [meiotikós] diskriminierend Μέκλεµπουργκ (N.) µειονέκτηµα (N.) κτηµατολογίου [merída ktematologíu] Realfolium (N.) κεφαλαίου [meíose kephalaíu] Kapitalherabsetzung (F.) µείωση (F.) µελετώ [meletó] einsehen µελλοντικός [mellontikós] künftig.) µερίδα (F.) µεγαλύτερη προσφορά (F.) µελέτη (F.) µειονότητα (F.) [methodología] Methodenlehre (F. einschränken.). Herabsetzung (F.) µεγάλος [megálos] groß µεγαλούπολη (F.) µείωση (F. Glied (N.) µεγαλύτερη τιµή (F.)-Ποµερανία (F.).) [mélos] Angehörige (F.) µεθοδικός [methodikós] methodisch µεθοδολογία (F. Verfahren (N. zukünftig µελλοντικώς [mellontikós] zukünftig µελοποιώ [melopoió] komponieren µέλος (N. vermindern µερίδα µείωση (F.) [meléte] Untersuchung (F.) [méthe] Rausch (M.).) µερίδα (F.).) κεφαλαίου [merída kephalaíu] Kapitalanteil (M.) µειοψηφική συµµετοχή (F.) [méthodos] Methode (F.).) µέθη (F.) [Méklempurnk-Pomeranía (F.) µερίδα (F.) περιβαλλοντικής συµβατότητας [meléte periballontikés symbatótetas] Umweltverträglichkeitsprüfung (F.) τιµής [meíose timés] Abschlag (M. Minderheit (F.) µείωση (F.) [meiktó orkotó dikastério] Schöffengericht (N.) [mégethos] Größe (F.) µέλος (N.367 µεγαλοαπατεώνισσα (F.) µέγιστος [mégistos] maximal µεθερµηνεία (F.) του προσωπικού [mélos tu prosopikú] Bediensteter (M.).) µειωµένος [meioménos] vermindert µειώνοµαι [meiónomai] fallen µειώνω [meióno] abnehmen.) im Straßenverkehr µεθοδεύω [methodeúo] verfahren (V.) της οµάδας επηρεασµού [mélos tes omádas epereasmú] Lobbyist (M. Milderung (F.) [meionóteta] Minorität (F.) [meionéktema] Nachteil (M.)] Mecklenburg-Vorpommern (N.).) [mégiste eúnoia] Meistbegünstigung (F.) [meiopsephiké symmetoché] Minderheitsbeteiligung (F.) [megalúpole] Großstadt (F. leben µεραρχία (F.) µειοψηφούσα γνώµη (F. abschlagen.) εργατικού σωµατείου [mélos ergatikú somateíu] Gewerke (M.) [megalýtere prosphorá] Höchstgebot (N.) µείωση (F. Methodologie (F. Höhe (F.) µεθερµηνεύω [methermeneúo] umdeuten µέθη (F.) [memyeméne] Insiderin (F.).) .) µεθυσµένος [methysménos] betrunken µεθυσµένος χωρίς ικανότητα καταλογισµού [methysménos chorís ikanóteta katalogismú] volltrunken µεθώ [methó] betrinken (sich betrinken) µείζον Τµήµα (N.) µείωση (F.) [meiopsephía] Minderheit (F. Weg (M.) µερίδα (F.) αγοράς [meléte agorás] Marketing (N.) προσφοράς [megalýtere timé prosphorás] Meistgebot (N.

) µέσα (N.) µερική απασχόληση (F. diskriminierend.) µέσο (N. Mittel (N.) για την εξεύρεση πιστώσεων [mesiteía gia ten exeúrese pistóseon] Kreditvermittlung (F.) µερκαντιλισµός (M.) για τεχνητή διακοπή εγκυµοσύνης [méso gia techneté diakopé enkymosýnes] Abtreibungsmittel (N.) µεσίτης (M.) [mesítria] Vermittlerin (F.) [mesengyúchos] Sequesterin (F.) κάρπωσης [méso kárposes] Genussmittel (N.) αγοράς [merídio agorás] Marktanteil (M.).) µεσίτης (M.) [mesázon] V-Mann (M.).) [meriké pleromé] Abschlag (M.) [meristikós pleisteriasmós] Teilungsversteigerung (F.) [mesengýese] Sequestration (F.) [mérimna] Fürsorge (F.) εξαναγκασµού [mésa (N.) µεσιτεία (F.) τηλεπικοινωνιακής επικοινωνίας [méso telepikoinoniakés epikoinonías] .Pl.).) µεριµνώ [merimnó] achten.) [meriké parádose] Teillieferung (N.Pl.) στο κέρδος [merídio sto kérdos] Gewinnanteil (M.) [merkantilismós] Merkantilismus (M.) απόλαυσης [méso apólauses] Genussmittel (N.) µέσο (N. Teil (M.) [merolepsía] Befangenheit (F.Pl.) µερική αδυναµία (F.) εκτέλεση [meriké ektélese] Teilleistung (F.) µεσεγγυούχος (F.).) µέσο (N.) µεριστικός [meristikós] partiarisch µεριστικός πλειστηριασµός (M.) πληρωµής [méso pleromés] Zahlungsmittel (N.) exanankasmú] Beugemittel (N.) [meriké krátese] Kurzarrest (M.).).) µέσο (N.) µερική παράδοση (F.) [méso] Instrument (N. Medium (N. Parteilichkeit (F. Teilzeitarbeit (F.) µέσο (N.) µέσα (N.) µερική ακυρότητα (F.) µεσίτρια (F. Teilzahlung (F.Pl.) µερίδιο (N.) µερική πληρωµή (F.Pl.) µερισµός (M.) µερική απεργία (F.) µέσο (N.) µερικός [merikós] partiell.) µερίδιο (N. partikular.) µερίδιο (N. parteiisch.) [méros] Teil (M.) πιστώσεων [mesítes pistóseon] Kreditvermittler (M.) λόγω γήρατος [meriké apaschólese lógo gératos] Altersteilzeit (F.) µεσαίος [mesaíos] mittlere µεσεγγύηση (F.Pl.).) µεσίτης (Μ.) πιστώσεων [mesítria pistóseon] Kreditvermittlerin (F.) µέσο (N.) µεσεγγυούχος (M.) µεσίτρια (F.) µεσάζων (M. parteilich µεροληψία (F.) mazikés eneméroses] Medien (N.) ασφαλίσεων [mesítria asphalíseon] Versicherungsmaklerin (F.) µέσο (N.) [meriké apaschólese] Kurzarbeit (F.µερίδιο µερίδιο (N.) µεσίτρια (F.) σε επιχείρηση [merídio se epicheírese] Geschäftsanteil (M. sorgen µέρισµα (N.) µεροληπτικός [meroleptikós] befangen.) συγκοινωνίας [méso synkoinonías] Verkehrsmittel (N.). Sorge (F.) 368 µέρος (N.) µερικά άκυρος [meriká ákyros] teilnichtig µερικά ικανός δικαίου [meriká ikanós dikaíu] teilrechtsfähig µερική (F.) [merikós chrónos] Teilzeit (F.).) µέσο (N.) µερική ικανότητα (F.) [mérisma] Dividende (F. Zwangsmittel (N. teilweise µερικός χρόνος (M.) µέσο (N.) απόδειξης [méso apódeixes] Beweismittel (N.) [meriké akyróteta] Teilnichtigkeit (F.) [meriké apergía] Teilstreik (M.) µερική απασχόληση (F.) [merismós] Teilung (F.) µέσο (N.) άµυνας [méso ámynas] Wehrmittel (N.) µαζικής ενηµέρωσης [mésa (N.) µερική κράτηση (F.) µερικώς [merikós] teilweise µέριµνα (F.) πρόληψης [méso prólepses] Verhütungsmittel (N.) [mesítes] Vermittler (M.) [meriké adynamía] Teilunmöglichkeit (F. Bruchteil (M.) [merídio] Anteil (M.) [mesitikó grapheío] Wohnungsvermittlung (F.) δικαίου [meriké ikanóteta dikaíu] Teilrechtsfähigkeit (F.) εξαναγκασµού [méso exanankasmú] Beugemittel (N.) ασφαλίσεων [mesítes asphalíseon] Versicherungsmakler (M.) [mesengyúchos] Sequester (M.) µεσιτικό γραφείο (N.

) δράσης [metabibasménos kýklos dráses] übertragener Wirkungskreis (M.) [metángise] Transfusion (F.) µεταβίβαση (F.) µεταβιβάσιµος [metabibásimos] übertragbar µεταβιβασµένος κύκλος (M. Übertragung (F. Begebung (F.) µεταθέτω [metathéto] umsetzen.) µετάθεση (F. verschieben.).) µεταγενέστερος όρκος (M.) µεσολαβώ [mesolabó] mediatisieren µέσος άνθρωπος (M. versetzen µετακαλώ [metakaló] widerrufen (V.) της κυριότητας [metabíbase tes kyriótetas] Eigentumsübertragung (F.) µεταγραφή (F.).) [metáthese] Verlegung (F. Veränderung (F.). Wandel (M. Versetzung (F.) [metagenéstere práxe] Nachtat (F.) µεταβιβαστικό αποτέλεσµα (N.).) µεταγενέστερη πληρωµή (F.) in peius (lat.) [metabatiké lýse] Interim (N. übertragen (V.) [metagraphé] Eintragung (F.) µετά θάνατον [metá thánaton] postum µεταβαίνω [metabaíno] übergehen (V. begeben (V.) της απαίτησης [metabíbase tes apaíteses] Forderungsübergang (M.) µεταγενέστερη πράξη (F.) [metagenésteros órkos] Nacheid (M.) [mésos óros] Durchschnitt (M.) µεταβιβάζω [metabibázo] abtreten.).) διαδίκων [metabolé diadíkon] Parteiwechsel (M. verändern.) µεταβίβαση (F.) µεταβιβάζω ακίνητο [metabibázo akíneto] zuschreiben µεταβιβάζω κυριότητα [metabibázo kyrióteta] übereignen µεταβιβάζω περαιτέρω [metabibázo peraitéro] weitergeben µεταβιβάζω συµβολαιογραφικά την κυριότητα πράγµατος [metabibázo symbolaiographiká ten kyrióteta prágmatos] überschreiben µεταβιβάζω την κυριότητα ακινήτου [metabibázo ten kyrióteta akinétu] auflassen µεταβιβάζων (Μ.) για συνοικέσιο [mesolábese gia synoikésio] Ehevermittlung (F.).) µετάγγιση (F.369 Fernkommunikationsmittel (N.) µεσοβασιλεία (F.) µεταβολή (F.) . Mediatisierung (F.) κυριότητας [metabíbase kyriótetas] Übereignung (F. Wechsel (M. Umwandlung (F.) µεταβατική λύση (F.). transferieren.) της αγωγής [metabolé tes agogés] Klageänderung (F. Weitergabe (F.) [mesolábese] Mediation. ändern. Überleitung (F.) [metagenéstere ekplérose] Nacherfüllung (F. umwandeln.) [metagenéstere pleromé] Nachzahlung (F.) µεταβίβαση (F.) µεταβίβαση (F.).).) [metabibastikó apotélesma] Devolutiveffekt (M. wandeln.) [metabolé] Änderung (F.) [metagenéstere epidiórthose] Nachbesserung (F.).) [metagenéstere beltíose] Nachbesserung (F. Rechtsübertragung (F.) [metabatiké sýmbase] Überleitungsvertrag (M. überleiten.) µεταβίβαση (F. delegieren. Transfer (M.) χρήσης [metabolé chréses] Nutzungsänderung (F.). wechseln µετάβαση (F.) µεταγενέστερη βελτίωση (F.) [metábase] Übergang (M.) µεταβατική σύµβαση (F.) (Veränderung zum Schlechteren) µεταβολή (F.) µέσο (Ν.) επί τα χείρω [metabolé epí ta cheíro] reformatio (F.) [mesodiástema] Interim (N.) της κυριότητας ακινήτου [metabíbase tes kyriótetas akinétu] Auflassung (F.) [metabibázon] Veräußerer (M.) [mésos ánthropos] Durchschnittsmensch (M.) µεταβίβαση (F.).) µεταβίβαση (F.) µεταβάλλω [metabállo] abändern.) µεταγενέστερη επιδιόρθωση (F.) µεταβλητός [metabletós] flexibel µεταβολή (F.) µεταβολή (F.).) εκµετάλλευσης [meta- µετακαλώ bíbase ekmetálleuses] Betriebsübergang (M.).) µεσολάβηση (F.) µέσος όρος (M.) επικοινωνίας [méso epikoinonías] Kommunikationsmittel (N. Devolution (F.).) µεσοδιάστηµα (N.) µεταβολή (F.) [metabíbase] Abtretung (F.).) µεταβολή (F.) [mesobasileía] Interregnum (N. Verschiebung (F.) δικαιώµατος [metabíbase dikaiómatos] Rechtsübergang (M.) µεσολάβηση (F.) µεταγενέστερη εκπλήρωση (F. Übergang (M. Delegation (F.) των διαδίκων [metabolé ton diadíkon] Parteiänderung (F.

). einwandern.).) [metarrýthmise] Abänderung (F.) [metatrépsimo dáneio] Wandelanleihe (F.) [metalleioktesía] Bergwerkseigentum (N.) του δικαίου [metáplase tu dikaíu] Rechtsfortbildung (F.) µετάκληση (F.) [metaphoriké etairía] Spedition (F.) µεταλλικό νόµισµα (N.) µετάπλαση (F. verlegen (V.) µεταρρυθµίζω [metarrythmízo] abändern. Knappin (F.) µεταλλωρύχος (F. Transport (M.).) [metáklese] Widerruf (M.).) [metanástes] Einwanderer (M.) µεταναστεύω [metanasteúo] auswandern.). Verschiebung (F. Emigrantin (F.) [metaprasía] Trödel (M.) µεταφορέας (F. übertragen (V. Zeche (F.).).) [metanásteuse] Auswanderung (F. transferieren. Spediteurin (F.) µετατρεψιµότητα (F. Spediteur (M.).). Bergwerk (N.) χωρίς εισιτήριο [metaphorá chorís eisitério] Schwarzfahren (N. Transfer (M. Emmigration (F. emigrieren.) [metalleío] Bergbau (M.).) µεταλλευτική έρευνα (F. Immigrantin (F.).) µεταλλείο (N.) µεταµόσχευση (F.).) µεταφορά (F.) [metatrepsimóteta] Konvertibilität (F. Auswandererin (F.) επιβατών [metaphorá epibatón] Personenbeförderung (F. umsetzen.) µετακληρονόµος (M.). Umdeutung (F. transportieren.) 370 µετασφάλιση (F.) µεταπρασία (F. Verfrachterin (F.) µετατροπή (F.) µεταφέρω [metaphéro] befördern.) µετατοπίζω [metatopízo] umlegen.).).) µεταφορά (F. Auswanderer (M.µετακληρονόµος µετακληρονόµος (F. verfrachten µεταφέρω εµπορεύµατα µε πλοίο [metaphéro emporeúmata me ploío] verschiffen µεταφορά (F.) .). Wandlung (F. Übertrag (M. umwandeln.) [metaschematismós] Transformation (F.) [metallikó nómisma] Münze (F.) της ποινής [metatropé tes poinés] Strafumwandlung (F.).) [metamóscheuse] Transplantation (F.) µετανάστρια (F. Umwandlung (F.) [metatrépsime omología] Wandelschuldverschreibung (F.) προσώπων [metaphorá prosópon] Personenbeförderung (F.) [metaphoréas] Frachtführer (M.) [metatropé] Konversion (F.). Reform (F.). Übertragung (F.). reformieren µεταρρύθµιση (F.) µεταλλωρύχος (M. verschieben µετατόπιση (F. Emigrant (M.) [metarrythmistiké agogé] Abänderungsklage (F.). Knappe (M.) µετάνοια (F.) [metatópise] Verlegung (F.) µετατρέπω [metatrépo] konvertieren.) µετατροπή (F. umdeuten.) µεταφορέας (M.).) [metaphorá] Beförderung (F.) µεταλλειοκτησία (F. Weitergabe (F.).) [metalleutikó díkaio] Bergrecht (N.) [metallorýchos] Bergarbeiterin (F.).) [metánoia] Reue (F. Immigrant (M.) µεταφορική εταιρία (F. Verfrachter (M. Reformation (F.) [metakleronómos] Nacherbin (F. Spedition (F.). immigrieren µετανάστης (M.).).) µετατροπή (F.) [metaphoréas] Frachtführerin (F.) [metanástria] Einwandererin (F.).) µετατρέψιµο δάνειο (N.) [metasphálise] Nachversicherung (F.) µεταλλευτικό δίκαιο (N.) [metallorýchos] Bergarbeiter (M. Wandel (M. Sühne (F.) [metakómise] Auszug (M.) µεταρρυθµιστική αγωγή (F. wandeln µετατρέπω δηµόσια χρέη σε ιδιωτικά [metatrépo demósia chrée se idiotiká] kommerzialisieren µετατρέψιµη οµολογία (F.) µετανοώ [metanoó] reuen µεταξύ [metaxý] zwischen µεταπηδώ [metapedó] übergehen (V.) µεταµοσχεύω [metamoscheúo] transplantieren µεταµφιέζοµαι [metamphiézomai] vermummen µετανάστευση (F.) µεταφορά (F.) [metakleronómos] Nacherbe (M.).).) µετασχηµατίζω [metaschematízo] transformieren µετασχηµατισµός (M.) [metalleutiké éreuna] Schürfung (F.).) µετακοµίζω [metakomízo] ausziehen µετακόµιση (F.). Einwanderung (F. Emigration (F.).) πτωχευτικού συµβιβασµού σε πτώχευση [metatropé ptocheutikú symbibasmú se ptócheuse] Anschlusskonkurs (M.

) µετρώ [metró] bemessen (V. Maßnahme (F.) µη γνήσιος [me gnésios] unecht µη γνησιότητα (F.) εταιρίας [métochos etairías] Partner (M.) µετοχή (F.) εταιρίας [métochos etairías] Partnerin (F.) [metríase] Milderung (F. Strafantrag (M.) όγκου [métro ónku] Hohlmaß (N.) µετεγγύηση (F.) µηνυτής (M.) [me ekplérose] Nichterfüllung (F. messen µετρώ επακριβώς [metró epakribós] eichen (V.) ορυχείου [metoché orycheíu] Kux (M.) [metretá (N.) µη γνήσιο έγκληµα (N.).) [me orthóteta] Falschheit (F.) [metengyetés] Nachbürge (M.) [metochikó dáneio] Aktienanleihe (F.) [métrese] Bemessung (F.) [me paroché] Nichtleistung (F.) µη εκτέλεση (F.) [ményma] Nachricht (F.) [metacheírise] Behandlung (F.) [me epítrepse] Nichtzulassung (F.) µέτρο (N.) [me periusiaké zemía] Nichtvermögensschaden (M.371 µεταχειρίζοµαι δυσµενώς [metacheirízomai dysmenós] diskriminieren µεταχειρίζοµαι προνοµιακά [metacheirízomai pronomiaká] privilegieren µεταχείριση (F.) µέτοχος (M.) µετέωρη κατάσταση (F.) [me ektélese] Nichterfüllung (F.) µη επιθυµητό πρόσωπο (N.) .).) [metengyétria] Nachbürgin (F.) [metephodiasmós] Nachlieferung (F.) [metéoro aníschyro] schwebende Unwirksamkeit (F.) µετεφοδιασµός (M.) [ménas] Monat (M.) [ményse] Anzeige (F.) µη δηµόσιος [me demósios] nichtöffentlich µη δικαιούχος (F.) µετοχή (F.) µη εκπλήρωση (F.) µέτοχος (F.).) ποινής [métro poinés] Strafmaß (N.) [metoché] Aktie (F.) µετεγγυήτρια (F.) non grata (lat.) [métochos] Anteilseignerin (F.) µη δικαιούχος (M.) µετρητά (N.) [me dikaiúchos] Nichtberechtigte (F.Pl.) [me axiosimóteta] Unzumutbarkeit (F.) µέτοχος (M. Anteilseigner (M.).) µέτρηση (F.) µη γνήσια αναδροµική ισχύς (F.) [me kerdoskopikó somateío] Idealverein (M.) (nicht erwünschte Person) µη επίτρεψη (F.) [me epithymetó prósopo] persona (F.) [me dikaiúchos] Nichtberechtigter (M.) µέτρο (N.).) [métochos] Aktionär (M.) [metengýese] Nachbürgschaft (F.) µέτοχος (F.) µη εφαρµόσιµος [me epharmósimos] unanwendbar µη κανονικός [me kanonikós] anormal µη κερδοσκοπικό σωµατείο (N.) µήνυση (F.) µη [me] nicht µη αµφισβητούµενος [me amphisbetúmenos] nichtstreitig µηνυτής µη αναστρεπτός [me anastreptós] irreversibel µη αναστρέψιµος [me anastrépsimos] irreversibel µη αξιωσιµότητα (F.) µηδέν [medén] null µήνας (M.) µη ορθότητα (F.) µηνιαίος [meniaíos] monatlich µηνιαίως [meniaíos] monatlich µήνυµα (N.) [metochikós títlos] Stückaktie (F.) µετεγγυητής (M.) [me gnésia anadromiké ischýs] unechte Rückwirkung (F. Kasse (F.) παράλειψης [me gnésio énklema paráleipses] unechtes Unterlassungsdelikt (N.Pl.) [métro] Maß (N.) µη χρήση (F.) µετοχικός τίτλος (M.) [menytés] Ankläger (M.)] Bargeld (N.).) µετέωρο ανίσχυρο (N.).) µέτρο (N. Maßregel (F.) διακριτικής εξουσίας [me chrése diakritikés exusías] Ermessensnichtgebrauch (M.) µετέωρος [metéoros] schwebend µετοχή (F. Strafanzeige (F.) [me gnesióteta] Falschheit (F.) χωρίς ονοµαστική αξία [metoché chorís onomastiké axía] Quotenaktie µετοχικό δάνειο (N.) µη παροχή (F.) µετριάζω [metriázo] mildern µετρίαση (F.) [metéore katástase] Schwebezustand (M.) µη περιουσιακή ζηµία (F.

) µισθός (M.) µισθοδοσία (F.) κυνηγετικού δικαιώµατος [místhose kynegetikú dikaiómatos] Jagdpacht (F.) µισθώνω [misthóno] leasen.) [misthotés] Mieter (M. Sold (M. Maschine (F.) µηχάνηµα (N.) [misthotiké schése] Mietverhältnis (N.) συνεταιρικών σχέσεων [metróo synetairikón schéseon] Partnerschaftsregister (N.) µικτή υπήκοος (F.).) µισθός (M.) [míli] Meile (F.)-πώληση (F. bzw.).) προσοδοφόρου πράγµατος [misthotés prosodophóru prágmatos] Pächter (M.). Matrikel (F.) [menýtria] Anklägerin (F.) 372 µισθοδοτώ [misthodotó] besolden µισθολογική αρχαιότητα (F.) [metropolitikó symbúlio] Domkapitel (N. Register (N.).).) [mechanikós] Ingenieurin (F.) [misthós] Arbeitsentgelt (N.).) µητριά (F. F.) [mikró krátos] Kleinstaat (M.) µικτή σύµβαση (F.) [misthoté] Arbeitnehmerin (F. Mutterrecht (N.) µισθωτή (F.) µισθός (M.) µίσθωση (F.) [misthós] Gehalt (N.) µηχανικός (F. mieten µισθώνω προσοδοφόρο πράγµα [misthóno prosodophóro prágma] pachten µίσθωση (F.) µισθωτική σχέση (F.) [mikté doreá] gemischte Schenkung (F.). Lohn (M.) επαγγελµατικής στέγης [místhose epangelmatikés stéges] Geschäftsraummiete (F.) µισθός-δώρο (M.) [mechánema] Gerät (N.) [metróo] Liste (F.) µηχανορραφία (F.) αγροτικού κτήµατος [místhose agrotikú ktématos] Landpacht (F.).) µίσθωση (F.) [místhoma] Mietpreis (M.) [mikrodiaphorá] Bagatellsache (F.) σωµατείων [metróo somateíon] Vereinsregister (N.) µίσθωση (F.) [mechané] Maschine (F.) µίσθωση (F.) µικροδιαφορά (F.) µητρότητα (F.) [miktós gámos] Mischehe (F. Rolle (F.) µικτός [miktós] Brutto-. gemischt µικτός γάµος (M.) µίσθωµα (Ν.) µίλι (Ν.).) [mechanorraphía] Machenschaft (F.) [miktós ypékoos] Mehrstaater (M.) [mikté ypékoos] Mehrstaaterin (F.) [metéra] Mutter (F.) .) [misthodosía] Besoldung (F.) βιοτεχνών [metróo biotechnón] Handwerksrolle (F.) [misthologiké archaióteta] Besoldungsdienstalter (N.) µηχανικός (M.) [mikrempório] Trödel (M.) εργασίας [místhose ergasías] Dienstvertrag (M.) µητρώο (N.) [misthologiké katástase] Besoldungsordnung (F.) [místhoma] Mietzins (M.).) µηνύω [menýo] belangen µητέρα (F.) [mikrémporos] Minderkaufmann (M.) [misthotós] Arbeitnehmer (M.)] Mietkauf (M.) µισθοφόρος (M.) [misthophóros] Söldner (M.) µισθωµένο όχηµα (N.) µισθολογική κατάσταση (F.) µισθωτής (M. Pachtzins (M.) [místhosepólese (F.) µητροπολιτικό συµβούλιο (N.) µισθωτής (M.) µητρώο (N.) [mechanikós] Ingenieur (M.) [metriarchía] Matriarchat (N.) κατά τεµάχιο [misthós katá temáchio] Akkordlohn (M.) µικρό κράτος (N.).) µητρώο (N.) ακινήτων [metróo akinéton] Grundstücksregister (N.) µητρική εταιρία (F.) συλλογικής σύµβασης εργασίας [misthós syllogikés sýmbases ergasías] Tariflohn (M.) [metriá] Stiefelter (M.) µισθός (Μ.) µητρώο (N.µηνύτρια µηνύτρια (F.) [metróteta] Mutterschaft (F.) µητρώο (N.) µικτός υπήκοος (M.) σε είδος [misthós se eídos] Naturallohn (M.) µισθός (M.) µίσθωµα (N.) [místhose] Miete (F.) µίσθωση (F. Arbeitslohn (M. Stiefmutter (F.) µισθός (Μ.) µικρεµπόριο (N.) µικρέµπορος (M.) [metriké etairía] Holdinggesellschaft (F.) µικρός [mikrós] klein µικτή δωρεά (F.) [misthós-dóro] Gratifikation (F.) µισθωτός (M.) µηχανή (F.) µίσθωση (F. Muttergesellschaft (F.) µητριαρχία (F.) [mikté sýmbase] gemischter Vertrag (M.) [misthoméno óchema] Mietwagen (M.) προσοδοφόρου πράγµατος [místhose prosodophóru prágmatos] Pacht (F.) ναυτικού [misthós nautikú] Heuer (F.

fest.) [monoprósope etairía] Einmanngesellschaft (F.) µπαστούνι (F.) [Monakó] Monaco (N.) µονοπώλιο (N.)] Schutt (M. selbst µόνος δικαστής (M.) [mnemeío] Denkmal (N.) µονογραφία (F.) µνηστεία (F.) µοναχός (M.).) Μονακό (N.) µονιστική θεωρία (F.) µορφίνη (F.) µονάρχης (F.) µνηστεύοµαι [mnesteúomai] verloben (sich verloben) µοίρα (F.) [monokratía] Monokratie (F.Pl.) [mórphose] Ausbildung (F.) µνηµονεύω [mnemoneúo] bedenken.) [monográphese] Paraphierung (F.) µπερδεύω [mperdeúo] verstricken µποϊκοτάζ (N.) εισαγγελέα να εγείρει ποινική αγωγή [monopólio eisangeléa na egeírei poiniké agogé] Anklagemonopol (N.373 µισθώτρια (F.) [misthótria] Mieterin (F.) [musulmános] Moslem (M. gedenken µνηµόνιο (N.) µόνιµος [mónimos] dauernd.) [monárches] Monarch (M. ständig µονισµός (M. Vorwurf (M.) [musulmána] Moslemin (F.) [monographé] Paraphe (F.).) µνηστευµένος (M.) µορφή (F.) µουσείο (N.) µνηστευµένη (F. Verlobung (F.) [morphíne] Morphium (N.) µοιχεύω [moicheúo] ehebrechen µοιχογέννητος [moichogénnetos] ehebrecherisch µοιχός (M.) [mónos dikastés] Einzelrichter (M.) [monismós] Monismus (M.) [monaché] Nonne (F.) µονάχος [monáchos] allein µονή κατεύθυνση (F.) µοχθηρός [mochtherós] verrucht µπάζα (N.) [monastéri] Kloster (N.) [monogamía] Monogamie (F.) [monódromos] Einbahnstraße (F.) [morphé] Form (F.) µονοκρατικός [monokratikós] monokratisch µονοµαχία (F.) [mnesteuménos] Verlobter (M.) [museío] Museum (N.) [mochthería] Tücke (F.).) µοµφή (F.) µονάδα (F.) [mpónus] Schadensfreiheitsrabatt (M.) µοχθηρία (F.) [momphé] Rüge (F.) µουσουλµάνος (M.) [moné kateúthynse] Einbahn (F.).) [mpoïkotáz] Boykott (M.) µονάρχης (M.) [moichós] Ehebrecher (M. Wesen (N.) [Mónacho] München (N. Gestalt (F.) [monomachía] Duell (N.) [monárches] Monarchin (F.) Μόναχο (N.) προσοδοφόρου πράγµατος [misthótria prosodophóru prágmatos] Pächterin (F.) µονοµερώς υπεύθυνος [monomerós ypeúthynos] einseitig verpflichtend µονόπλευρος [monópleuros] einseitig µονοπρόσωπη εταιρία (F.) [mnesteuméne] Verlobte (F.) µοιχεία (F.) µοναρχικός [monarchikós] monarchisch µοναρχισµός (M.).) µίσος (N.) [monachós] Mönch (M.) [moicheía] Ehebruch (M. Punkt (M.) µόνη δικαστής (F.) µισός [misós] halb µισώ [misó] hassen µνηµείο (N.) [moíra] Schicksal (N.) µονογραφή (F. Bildung (F.) µονοπώλιο (N.) µουσουλµάνα (F.) µονοµερής [monomerés] einseitig µονοµερής δικαιοπραξία (F.) µονοκρατία (F.) µοργανατικός [morganatikós] morganatisch µορφασµός (M.) [monographía] Monographie (F.) µοναστήρι (N.) µορφή (F.) .) [monomerés dikaiopraxía] einseitiges Rechtsgeschäft (N.) µπόνους (N.) µισθώτρια (F.) µοναρχία (F.) µοιράζω [moirázo] teilen.) [monarchismós] Monarchismus (M.).) [monopólio] Monopol (N.) [mnemónio] Memorandum (N.) [móne dikastés] Einzelrichterin (F.) [monáda] Einheit (F.) [morphasmós] Gebärde (F.) µορφοποιώ [morphopoió] gestalten µόρφωση (F.) µπόνους µονογαµία (F.) [mnesteía] Verlöbnis (N. verteilen µοιχαλίδα (F.) [mpáza (N.) [monistiké theoría] Monismus (M.) µονογράφω [monográpho] abzeichnen µονογραφώ [monographó] paraphieren µονόδροµος (M.) µονοπωλώ [monopoló] monopolisieren µόνος [mónos] allein.) [mpastúni] Stock (M.) [moichalída] Ehebrecherin (F.) µοναρχική αρχή (F.) µονογράφηση (F.Pl.) κειµένου [morphé keiménu] Textform (F.) [mísos] Hass (M.) µοναχή (F.) [monarchiké arché] monarchisches Prinzip (N.) [monarchía] Monarchie (F.

) νοητικός [noetikós] mental νοητός [noetós] ideell νοθεία (F.) νόθευση (F.) νεκρός [nekrós] tot νεκροταφείο (N.) ναυλώνω [naulóno] chartern ναύλωση (F.) νηοψία (F.) [notheía] Fälschung (F.) [neosýllektos] Rekrut (M.).) µεταφορικού µέσου [naúlose metaphorikú mésu] Charter (F. Rauschgift (N.) [neosýllekte] Rekrutin (F.) [mystikó] Geheimnis (N.) [nautikó dáneio] Bodmerei (F.) ναρκώνω [narkóno] betäuben νάρκωση (F.) [nekropsía] Leichenschau (F.) [nautiké diamartýrese] Verklarung (F.) [mystikós astynomikós] Detektiv (M.) [naútes] Matrose (M.) [nekrotomía] Leichenöffnung (F.) νεκροτοµή (F.) νεοκαντιανισµός (M.).) της εκλογής [nótheuse tes eklogés] Wahlfälschung (F.) µυστική αστυνοµικός (F.) [neró] Wasser (N.) [nekrotapheío] Friedhof (M.).) ναυτική διαµαρτύρηση (F.) [nées eklogés (F.) [nauágio] Schiffbruch (M.) [nótheuse] Verfälschung (F.) νέα εκλογή (F.) νέµοµαι [némomai] besitzen νεοεγελιανισµός (M.) µυστικότητα (F.) νευρικός κλονισµός (M.) ναύαρχος (F.) ναύαρχος (M.) µυστική ψηφοφορία (F.) [mystiké astynomía] Geheimpolizei (F.) [nóema] Inhalt (M.) νέες εκλογές (F.) [nausiploΐa] Schifffahrt (F.) [nautikó] Marine (F.) [nearós aristokrátes] Junker (M.) νεποτισµός (M.) 374 ναυτιλία (F.) [naúarchos] Admiral (M.) [mystiké énose] Geheimbund (M.) εγγράφων [nótheuse engráphon] Falschbeurkundung (F.) µυστικό σηµείωµα (N.) [mystiké yperesía] Geheimdienst (M.) νοθεύω [notheúo] fälschen.) νικοτίνη (F.) νοµάρχης (F.) ναύτης (M.) [neokantianismós] Neukantianismus (M. heimlich µυστικός αστυνοµικός (M.) [nekrotomé] Obduktion (F.) .) [nomárches] Präfekt (M.) νεαρό (N.) νίκη (F.) ν νάρκη (F.) [mpýra] Bier (N.) ναυτικό δίκαιο (N.) νοµάρχης (M.) [nárke] Mine (F.) [neurikós klonismós] Schock (M. Seerecht (N.) [nautikó díkaio] Seehandelsrecht (N.) νεοσύλλεκτος (M.) µυστικό (N.) νεκροψία (F.) [mystiké astynomikós] Detektivin (F.) [nautilía] Schifffahrt (F.) νέος [néos] jung.) της ψηφοφορίας [mystikóteta tes psephophorías] Wahlgeheimnis (N.) ναυτικό δάνειο (N.) νερό (N.) Μυστήριο (N.) [nautikós] Seemann (M.) µυστικός [mystikós] geheim.) ναυτικό (N.µπύρα µπύρα (F.) [nomárches] Präfektin (F.) ναυτικό δικαστήριο (N.) ναυτικός (M.) Νίκαια (F.) [nautikó dikastério] Seegericht (N.) στην ηλικία [nearó sten elikía] jugendlich νεαρός αριστοκράτης (M.) οικογενειακής τάξης [nótheuse oikogeneiakés táxes] Personenstandsfälschung (F.) ναυτιλιακό δικαστήριο (N.) [naúarchos] Admiralin (F.) νόθευση (F. verfälschen νοικοκυριό (N.) [neoegelianismós] Neuhegelianismus (M.) ναυάγιο (N.) ναρκωτική ουσία (F.) µυστική υπηρεσία (F.Pl. Droge (F.) ναυσιπλοΐα (F.) [narkotiké usía] Betäubungsmittel (N.) [néa eklogé] Neuwahl (F.) νικώ [nikó] siegen νόηµα (N.) [neolaía] Jugend (F.). Wrack (N.) µυστική ένωση (F.) νόθευση (F. neu νεοσύλλεκτη (F.) [níke] Sieg (M.)] Neuwahl (F.) [nikotíne] Nikotin (N.) [neopsía] Durchsuchung (F.) [mystiké psephophoría] geheime Wahl (F.) [Níkaia] Nizza (N.Pl.) νόθευση (F.) [nautiliakó dikastério] Schifffahrtsgericht (N.) [Mystério] Sakrament (N.) [noikokyrió] Haushalt (M.) µυστική αστυνοµία (F.) [nautiké abaría] Haverie (F.) νεκροτοµία (F.) [nárkose] Betäubung (F.) [mystikó semeíoma] Kassiber (M.) νεολαία (F.) [nepotismós] Vetternwirtschaft (F.) ναυτική αβαρία (F.

) [nomiké emerída] Juristentag (M.) νοµική εκπαίδευση (F.Pl.) [nomiké parastátida] Rechtsbeiständin (F.) [nomiké plerophoriké] Rechtsinformatik (F. Juristerei (F.) [nomiké désmeuse] Rechtsbindung (F.) [nomiké diaphorá] Rechtsstreit (M.) νοµέας (M. Besitztum (N.) [noméas] Besitzerin (F.) νοµική πληροφορική (F.) νοµική ηµερίδα (F.) [nomiké práxe] Rechtsakt (M.).) [nomé] Besitz (M.) της κληρονοµίας [noméas tes kleronomías] Erbschaftsbesitzerin (F.) ανάγκης [nomizómene katástase anánkes] Putativnotstand (M.)] Jura (N.) νοµική πρακτική (F.).) νοµέας (M.).) εγκλήµατος [noméas enklématos] Deliktsbesitzerin (F.) νοµέας (M.) νοµέας (F.) νοµέας (F.) νοµική βασιµότητα (F.) νοµική δογµατική (F.) νοµική δέσµευση (F.) [nomiká (N.) [nomiké gnomodótese] Rechtsgutachten (N.).Pl.) νοµιζόµενη άµυνα (F.) δικαιώµατος [nomé dikaiómatos] Rechtsbesitz (M.) νοµική παροιµία (F.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [nomikés práxeis (F.) νοµική πλάνη (F.) νοµική έννοια (F. Rechtshandlung (F.Pl.) νοµική γλώσσα (F.) [nomiké enóteta] Rechtseinheit (F.) [nomiké pláne] Rechtsirrtum (M.) νοµική πράξη (F.) νοµική κατάσταση (F. Rechtsstreitigkeit (F.) [nomiké poreía] Rechtsgang (M.) [nomiké katástase] Rechtslage (F. Verbotsirrtum (M.) [nomiké ekpaídeuse] juristische Ausbildung (F.) νοµικά βάσιµος [nomiká básimos] schlüssig νοµικά κατωχυρωµένη παροχή (F.) νοµική πραγµατικότητα (F.) [nomiké dogmatiké] Rechtsdogmatik (F.) [nomizómeno énklema] Wahndelikt (N.) νοµική επιτροπή (F.) νοµική ενότητα (F.) της κληρονοµίας [noméas tes kleronomías] Erbschaftsbesitzer (M.) [nomiká básime práxe] schlüssiges Handeln (N.) νοµική πορεία (F.) [nomizómene kleronómos] Scheinerbin (F.) [nomiké pragmatikóteta] Rechtstatsache (F.) νοµέας (M.).) νοµική επιστήµη (F.) νοµή (F.) νοµική παραστάτιδα (F.) των συµφερόντων [nomiké epistéme ton sympherónton] Interessenjurisprudenz (F.) εγκλήµατος [noméas enklématos] Deliktsbesitzer (M.) νοµιζόµενη κατάσταση (F.) νοµική εννοιοκρατία (F.) νοµή (F.Pl.) νοµιζόµενη κληρονόµος (F.) [nomiké ennoiokratía] Begriffsjurisprudenz (F.) [noméas] Besitzer (M.375 νοµέας (F.) νοµικά (N.)] Rechtsverkehr (M.) που απολαµβάνει ο γεωργός όταν παραχωρεί κτήµα σε διάδοχο [nomiká katochyroméne paroché pu apolambánei o georgós ótan parachoreí ktéma se diádocho] Altenteil (M.Pl.) ton Eyropaïkón Koinotéton] Rechtsakte (F. Justizausbildung (F.) νοµή (F.) der νοµική πράξη Europäischen Gemeinschaften νοµικές σχέσεις (F.) νοµιζόµενο έγκληµα (N.) νοµικά ανενεργός [nomiká anenergós] rechtsunwirksam νοµικά βάσιµη πράξη (F.) [nomiké paroimía] Rechtssprichwort (N.) [nomiké glóssa] Rechtssprache (F.) κληρονοµικού καταπιστεύµατος [nomé kleronomikú katapisteúmatos] Fideikommissbesitz (M.) [nomiké énnoia] Rechtsbegriff (M.) .) [nomizómenos kleronómos] Scheinerbe (M.) που ασκεί τη νοµή για άλλον [noméas pu askeí te nomé gia állon] mittelbarer Besitzer (M.) [nomiké epistéme] Rechtswissenschaft (F.) [nomiké basimóteta] Schlüssigkeit (F.) µέρους πράγµατος [nomé mérus prágmatos] Teilbesitz (M.) νοµικές πράξεις (F.) [nomikés schéseis (F.) [nomiké epitropé] Rechtsausschuss (M.) νοµέας (F.) νοµιζόµενος [nomizómenos] vermutlich νοµιζόµενος κληρονόµος (M.) νοµική επιστήµη (F.) νοµική διαφορά (F.) [nomizómene ámyna] Putativnotwehr (F.) νοµική γνωµοδότηση (F.) [nomiké praktiké] Rechtspraxis (F.) νοµή (F.) που ασκεί τη νοµή για άλλον [noméas pu askeí te nomé gia állon] mittelbare Besitzerin (F.Pl.).

) νοµική σύµβουλος (F. legitim.) νοµιµοποιώ [nomimopoió] legitimieren νόµιµος [nómimos] de iure (lat.) νόµιµο µέσο (N.) [nomikós thesmós] Rechtsinstitut (N.) [nomikó synédrio] Juristentag (M.) νοµικό καθήκον (N.) τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο [nomikó kathestós téknu pu gennétheke chorís gámo] Unehelichkeit (F. Legitimierung (F.) [nómimo enéchyro] gesetzliches Pfandrecht (N.).) νοµικό συνέδριο (N.) [nomiké symbulé] Beratungshilfe (F. legal.) εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες [nomimopoíese esódon apó paránomes drasteriótetes] Geldwäsche (F.) νοµικός παραστάτης (M.) νοµικό πρόσωπο (N.) νόµιµη απαλλοτρίωση (F.) [nomikó sýstema] Rechtssystem (N.) [nómime antírrese] rechtliche Einwendung (F. rechtlich.) νοµικό σύστηµα (N.).) νοµιµοποίηση (F.) [nomikós parastátes] Rechtsbeistand (M.) [nomikós lógos] Rechtsgrund (M.) [nomikó meionéktema] Rechtsnachteil (M.) ρύθµισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων [nómimo sýstema rýthmises ton periusiakón schéseon ton syzýgon] gesetzlicher Güterstand (M.) νοµικό πρόσωπο (N.) [nomikó eláttoma] Rechtsmangel (M.) [nómime ekchórese] Legalzession (F.) νοµικός θετικισµός (M.) [nómime dikastés] gesetzliche Richterin (F.) νοµική συµβουλή (F.) 376 νοµικός σύµβουλος (M. juristisch νοµικός θεσµός (M. gesetzlich.) έχων τα προσόντα διορισµού του ως δικαστής [nomikós échon ta prosónta diorismú tu os dikastés] Volljurist (M.) [nómime aitía] Rechtsgrund (M.) [nomikó sýmbolo] Rechtssymbol (N.) [nomimopoíese] Legitimation (F.) νοµιµοποίηση (F.) νοµική σχολή (F. Rechtsvermutung (F. rechtmäßig .νοµική προσωπικότητα νοµική προσωπικότητα (F.) νοµικός (F.) νοµιµοποίηση (F.) νόµιµη ακρόαση (F.) ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της αγωγής [nomimopoíese os proÿpóthese gia to paradektó tes agogés] Prozessführungsbefugnis (F.) νοµικό µειονέκτηµα (N.) [nómime apagóreuse] gesetzliches Verbot (N.). Rechtsberater (M.) νοµικός [nomikós] juridisch.) [nomikó kathékon] Rechtspflicht (F.) νοµικό καθεστώς (N.) νοµικός (M.) νοµικώς [nomikós] juristisch νόµιµη αιτία (F.) νόµιµο ενέχυρο (N. gesetzmäßig.) νόµιµη απαγόρευση (F.) νοµικό καθεστώς (N.) νόµιµο τεκµήριο (N.) [nomikó kathestós] Statut (N.) [nómimo tekmério] gesetzliche Vermutung (F.) νοµικό σύµβολο (N.) νόµιµη δικαστής (F.) [nómime akróase] rechtliches Gehör (N.) [nomikós sýmbulos] Justitiar (M.) νοµικός (M.) [nomikó prósopo] juristische Person (F.) νόµιµη αντιπρόσωπος (F.) [nomiké sýmbulos] Justitiarin (F.) [nomikós týpos] Rechtsform (F.) νοµιµοποίηση (F.) νόµιµη αντίρρηση (F.) [nomikós] Juristin (F.) [nomiké scholé] Rechtsschule (F.) έχουσα τα προσόντα διορισµού της ως δικαστής [nomikós échusa ta prosónta diorismú tes os dikastés] Volljuristin (F.) [nómime antiprósopos] gesetzliche Vertreterin (F.) νοµικό ελάττωµα (N.) [nómime apallotríose] Legalenteignung (F.) [nomikós] Jurist (M.) (rechtlich).) νοµικός λόγος (M.) πληρωµής [nómimo méso pleromés] gesetzliches Zahlungsmittel (N.) δηµοσίου δικαίου που ασκεί χωρική εξουσία [nomikó prósopo demosíu dikaíu pu askeí choriké exusía] Gebietskörperschaft (F. Rechtsberaterin (F.) νοµικός (F.) [nómime moíra] Pflichtteil (M.) νόµιµη εκχώρηση (F.) κατ’ εξαίρεση [nomimopoíese kat’ exaírese] Prozessstandschaft (F.) [nomikós thetikismós] Rechtspositivismus (M.) νόµιµο σύστηµα (N.) νόµιµη µοίρα (F.) [nomiké prosopikóteta] Rechtspersönlichkeit (F.).) νοµικός τύπος (Μ.

) αντιγράφου [nómos antigráphu] Blankettgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M. Rechtmäßigkeit (F.) νοµοθετικό καθεστώς (N.) ανηλίκων [nomothesía anelíkon] Jugendrecht (N.) [nomología] Judikatur (F.).) [nomothetikós orismós] Legaldefinition (F. legislativ νοµοθετικός ορισµός (M.) για τη συνέχιση καταβολής .) νοµοθεσία (F.) νοµολογιακό δίκαιο (N.) [nómisma] Geld (N.) νόµος νοµοθέτης (F.) νοµιµοφάνεια (F. Legislative (F.) νοµοθετική αρµοδιότητα (F.) νοµοθετικός [nomothetikós] gesetzgebend.) για την κοινωνική ασφάλιση [nomothesía gia ten koinoniké asphálise] Sozialgesetzgebung (F.) νοµιµότητα (F.377 νόµιµος αντιπρόσωπος (M.) [nomologiakó díkaio] Richterrecht (N.) νοµοθεσία (F. nomos (M.) νοµοθέτης (M.) περί κοινωνικής ασφάλισης του γερµανικού Ράϊχ [nomothesía perí koinonikés asphálises tu germanikú Ráïch] Reichsversicherungsordnung (F.) νοµιµοφροσύνη (F.) περί βιοτεχνών [nomothesía perí biotechnón] Handwerksordnung (F.) νοµοθεσία (F.) νοµοθετηµένο δίκαιο (N.) [nómimos antiprósopos] gesetzlicher Vertreter (M.) νοµιµόφρων [nomimóphron] loyal νόµισµα (N.).) [nomothetiké exusía] gesetzgebende Gewalt (F.).) νοµοθεσία (F.) [nomimopháneia] Rechtsschein (M.).) νοµοθετική πρωτοβουλία (F.) περί εξόδων [nomothesía perí exódon] Kostenordnung (F. Rechtsprechung (F.) νοµισµατοποιώ [nomismatopoió] münzen νοµοθεσία (F.) για ναρκωτικές ουσίες [nómos gia narkotikés usíes] Betäubungsmittelgesetz (N.).).) για την αντιµετώπιση της κατάστασης ανάγκης [nomothesía gia ten antimetópise tes katástases anánkes] Notstandsgesetzgebung (F.) [nómos] Gesetz (N. Legalität (F. Währung (F.) νόµος (M.) νοµοθετικό κενό (N.) [nomothesía] Gesetzgebung (F.) [nomimophrosýne] Loyalität (F.) για τη διοίκηση της δικαιοσύνης [nómos gia te dioíkese tes dikaiosýnes] Justizverwaltungsgesetz (N.) νοµοθετική εξουσία (F.) νοµοθεσία (F. Geldstück (N. Legitimität (F.).) δηλώσεων διαµονής [nomothetikó kathestós delóseon diamonés] Meldewesen (N. Jurisdiktion (F.) νοµολογιακό προηγούµενο (N.) νόµος (M.) [nomologiakó proegúmeno] Präzedenzfall (M.) [nomothetiké armodióteta] Gesetzgebungszuständigkeit (F.) [nomimóteta] Gesetzmäßigkeit (F.) νοµοθεσία (F.) πλαίσιο [nomothesía plaísio] Rahmengesetzgebung (F.) [nomothétes] Gesetzgeberin (F.) νόµος (M.).) για τα δικαστήρια ανηλίκων [nómos gia ta dikastéria anelíkon] Jugendgerichtsgesetz (N.) για τη νοµιµοποίησηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες [nómos gia te nomimopoíesese esódon apó paránomes drasteriótetes] Geldwäschegesetz (N.) τηλεόρασης [nomothesía teleórases] Fernsehrecht (N.) [nomothetiké diadikasía] Gesetzgebungsverfahren (N.) (griech.).) νόµος (M.) νοµοθετική διαδικασία (F.) δήµων και κοινοτήτων [nomothesía démon kai koinotéton] Kommunalrecht (N.) [nómimos dikastés] gesetzlicher Richter (M.) νοµοθεσία (F.) [Nomismatiké ‘Enose] Währungsunion (F.).) Οµόσπονδου Κρατιδίου [nomothesía Omóspondu Kratidíu] Landesgesetzgebung (F.) [nomotheteméno díkaio] Gesetzesrecht (N.) νόµιµος δικαστής (M.) τοπικής αυτοδιοίκησης [nomothesía topikés autodioíkeses] Kommunalrecht (N.) [nomothetikó kenó] Gesetzeslücke (F. Rechtsetzung (F.) Νοµισµατική ‘Ενωση (F.) νοµοθεσία (F.) νοµοθεσία (F.) για τη διαφήµιση φαρµάκων [nómos gia te diaphémise pharmákon] Heilmittelwerbegesetz (N.) νοµοθεσία (F.) νοµοθεσία (F.) νόµος (M.) [nomothetiké protobulía] Gesetzesinitiative (F.) [nomothétes] Gesetzgeber (M.) νόµος (M.) νοµολογία (F.

) νόµος (M.) παρακαταθήκης [nómos parakatathékes] Depotgesetz (N.) νόµος (M.) κατά των περιορισµών του ανταγωνισµού [nómos katá ton periorismón tu antagonismú] Kartellgesetz (N.) νόµος (M.) για την ασφάλεια µηχανηµάτων [nómos gia ten aspháleia mechanemáton] Gerätesicherheitsgesetz (N.) 378 νόµος (M.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [nómos Omóspondu Kratidíu] Landesgesetz (N.) νόµος (M.) περί καπνοδοχοκαθαριστών [nómos perí kapnodochokatharistón] Schornsteinfegergesetz (N.) νόµος (M.) περί αστικής ευθύνης [nómos perí astikés euthýnes] Haftpflichtgesetz (N.) περί διοικητικού δικαστηρίου [nómos perí dioiketikú dikasteríu] Verwaltungsgerichtsgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) περί διοικητικής εκτέλεσης [nómos perí dioiketikés ektéleses] Verwaltungsvollstreckungsgesetz (N.) νόµος (M.) περί ανακοπής [nómos perí anakopés] Einspruchsgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) για την αποστολή µισθωτού [nómos gia ten apostolé misthotú] Arbeitnehmerentsendegesetz (N.) περί ελέγχου των όπλων [nómos perí elénchu ton óplon] Waffenkontrollgesetz (N.) νόµος (M.) περί µείωσης τόκου [nómos perí meíoses tóku] Zinsabschlaggesetz (N.) για τον έλεγχο πολεµικών όπλων [nómos gia ton élencho polemikón óplon] Kriegswaffenkontrollgesetz (N.) για την ασφάλεια προϊόντων [nómos gia ten aspháleia proïónton] Produktsicherheitsgesetz (N.) για την προστασία του καταναλωτή [nómos gia ten prostasía tu katanaloté] Verbraucherschutzgesetz (N.) για την καταναλωτική πίστη [nómos gia ten katanalotiké píste] Verbraucherkreditgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) εξουσιοδότησης [nómos exusiodóteses] Ermächtigungsgesetz (N.) για την επικουρική σύνταξη [nómos gia ten epikuriké sýntaxe] Betriebsrentengesetz (N.) νόµος (M.) εξωπτωχευτικής προσβολής δικαιοπραξιών οφειλέτη [nómos exoptocheutikés prosbolés dikaiopraxión opheiléte] Anfechtungsgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) περί ανωνύµων εταιριών [nómos perí anonýmon etairión] Aktiengesetz (N.) περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας [nómos perí diplomáton euresitechnías] Patentgesetz (N.) gegen Wettbewerbsbeschränkungen νόµος (M.) κενού εντύπου [nómos kenú entýpu] Blankettgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) περί γάµου [nómos perí gámu] Ehegesetz (N.) για την ασφάλεια στην εργασία [nómos gia ten aspháleia sten ergasía] Arbeitssicherheitsgesetz (N.) περί απαγόρευσης των περιορισµών του ανταγωνισµού [nómos perí apagóreuses ton periorismón tu antagonismú] Gesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.νόµος της αµοιβής [nómos gia te synéchise katabolés tes amoibés] Entgeltfortzahlungsgesetz (N.) νόµος (M.) για τον έλεγχο χηµικών ουσιών [nómos gia ton élencho chemikón usión] Chemikaliengesetz (N.) για την ελεύθερη πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες [nómos gia ten eleúthere prósbase stis periballontikés plerophoríes] Umweltinformationsgesetz (N.) νόµος (M.) περί οδικής κυκλοφορίας [nómos perí odikés kyklophorías] Straßenverkehrsgesetz (N.) για την ατοµική ενέργεια [nómos gia ten atomiké enérgeia] Atomgesetz (N.) για την ψήφιση του οποίου απαιτείται έγκριση ορισµένου ποσοστού [nómos gia ten pséphise tu opoíu apaiteítai énkrise orisménu posostú] Zustimmungsgesetz (N.) νόµος (M.) περί ιατρικών προϊόντων [nómos perí iatrikón proïónton] Medizinproduktegesetz (N.) για το δικαίωµα ωραρίου εργασίας [nómos gia to dikaíoma oraríu ergasías] Arbeitszeitgesetz (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) περί οργανισµού των δικασ- .) για την προστασία των ανηλίκων [nómos gia ten prostasía ton anelíkon] Jugendschutzgesetz (N.) νόµος (M.

) ντοπάρισµα (N.).) νόµος (M.) περί του εκλογικού δικαιώµατος [nómos perí tu eklogikú dikaiómatos] Wahlrechtsgesetz (N.) Ντόϊτσε Βέλλε (F.) περί του σχηµατισµού περιουσίας [nómos perí tu schematismú periusías] Vermögensbildungsgesetz (N.) νόµος (Μ.).) νονά (F.) περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν [nómos perí synallagmatikés kai grammatíu eis diatagén] Wechselgesetz N.) πλαίσιο δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου [nómos plaísio demosioÿpallelikú dikaíu] Beamtenrechtsrahmengesetz (N.) νόµος (M.) [nosokomeío] Hospital (N.) περί συµπράξεων επιχειρήσεων [nómos perí sympráxeon epicheiréseon] Kartellgesetz (N.) πλαίσιο [nómos plaísio] Rahmengesetz (N.) νόµος (Μ.) περί δικηγορικής αµοιβής [nómos perí dikegorikés amoibés] Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (N. Infektionsschutzgesetz (N.) νόµος (M.) νοµοσχέδιο (N.) περί περιβαλλοντικής ευθύνης [nómos perí periballontikés euthýnes] Umwelthaftungsgesetz (N.) περί ψυχοθεραπευτών [nómos perí psychotherapeutón] Psychotherapeutengesetz (N.) νόµος (M.) νόστος (Μ.) ντροπή νόµος (M.) ντροπή (F.) νόµος (M.) νουβέλα (F.) νοσοκοµείο (N.).) περί του φόρου µεταβίβασης ακινήτου [nómos perí tu phóru metabíbases akinétu] Grunderwerbsteuergesetz (N.) περί των τελών ηλεκτρισµού [nómos perí ton telón elektrismú] Stromsteuergesetz (N.) [nótos] Süden (Μ.) νόµος (M.) [ntámpinnk] Dumping (N.) [nonós] Pate (M.) νόµος (M.) για την κατάσταση ανάγκης [nómos gia ten katástase anánkes] Notstandsgesetz (N.) του γερµανικού Ράϊχ [nómos tu germanikú Ráïch] Reichsgesetz (N.) [nus] Geist (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) περί του καθεστώτος των υδάτων [nómos perí tu kathestótos ton ydáton] Wasserhaushaltsgesetz (N.) νόµος (M.) [nomoschédio] Gesetzesvorlage (F.) περί φαρµάκων [nómos perí pharmákon] Arzneimittelgesetz (N.) νόµος (Μ.) νόµος (M.) νόµος (Μ.) νόµος (M.) για την προστασία από µολυσµατικά και λοιµώδη νοσήµατα [nómos gia ten prostasía apó molysmatiká kai loimóde nosémata] Bundesseuchengesetz (N.) νους (M.) [nóstos] Wiederkehr (F.) για την ευθύνη από ελαττωµατικά προϊόντα [nómos gia ten euthýne apó elattomatiká proïónta] Produkthaftungsgesetz (N.) [noseleía] Krankenpflege (F.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) περί σηµάτων [nómos perí semáton] Markengesetz (N.) νόµος (M.) περί τηλεπικοινωνιών [nómos perí telepikoinonión] Telekommunikationsgesetz (N.) νόµος (M.) νότος (Μ. Spital (N.) [Ntóïtse Bélle] Deutsche Welle (F.) [noná] Patin (F.) [ntosié] Dossier (N.) περί προϋπολογισµού [nómos perí proÿpologismú] Haushaltsgesetz (N.) περί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας [nómos perí parochés elektrikés enérgeias] Stromeinspeisungsgesetz (N.) περί τραπεζικών επιταγών [nómos perí trapezikón epitagón] Scheckgesetz (N.) ντάµπινγκ (N.) προϋπολογισµού [nomoschédio proÿpologismú] Haushaltsvorlage (F.) περί πτωχεύσεων [nómos perí ptocheúseon] Insolvenzgesetz (N.) της αστυνοµικής διοίκησης [nómos tes astynomikés dioíkeses] Polizeiverwaltungsgesetz (N.) νονός (M.) νόµος (M.) νοµοσχέδιο (N.) [nubéla] Novelle (F.) νοσηλεία (F.) περί ταχυδροµείων [nómos perí tachydromeíon] Postgesetz (N.) [ntopárisma] Doping (N.) ντοπάρω [ntopáro] dopen ντοσιέ (N.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M.) νόµος (M. Krankenhaus (N.) περί συναθροίσεων [nómos perí synathroíseon] Versammlungsgesetz (N.) [ntropé] Schande (F.) .) νόµος (Μ.) περί χρηµατιστηρίων [nómos perí chrematisteríon] Börsengesetz (N.379 τηρίων [nómos perí organismú ton dikasteríon] Gerichtsverfassungsgesetz (N.) περί του φόρου εισοδήµατος [nómos perí tu phóru eisodématos] Einkommensteuergesetz (N.

) [xéne katoché] Besatzung (F.) ξένο νόµισµα (N.) κενού εντύπου [odegía kenú entýpu] Blankettvorschrift (F. Gebrauchsanweisung (F.) [odopoiΐa] Straßenbau (M.) [xéne chóra] Fremde (F.)] Reisekosten (F.) ξένος [xénos] fremd ξενώνας (M.) οδηγίες (F.) [odiké kyklophoría] Kraftfahrt (F.) [xenónas] Herberge (F.) οδήγηση (F.) οδηγός (M.) όγκος (M. Weisung (F.) [xenitiá] Fremde (F.) [odegía] Instruktion (F. Schwiegertochter (F.) οδηγός (M.) [xéno kephálaio] Fremdkapital (N. Gasthof (M.) unter Alkoholeinfluss οδήγηση (F.) οδηγία (F.).) [xéspasma] Ausbruch (M.) οδική δουλεία (F.) ξενοδόχος (M.) ξενοδοχείο (N.) [odiké duleía] Wegerecht (N.) [odontíatros] Zahnarzt (M.) οδήγηση (F.) χρηµάτων [xéplyma chremáton] Geldwäsche (F.) [odikés metaphorés (F.Pl.) [odegós] Fahrer (M. lenken.) [xenodóchos] Gastwirtin (F.) chréses] Bedienungsanleitung (F.) (2) ξένη κατοχή (F.) [odiké metaphorá] Straßenverkehr (M.) ξυλοδαρµός (M.) (1) ξένο κεφάλαιο (N. ausgeben ο .) ξοδεύω [xodeúo] aufwenden.) [xenodóchos] Gastwirt (M.) [odontíatros] Zahnärztin (F.Pl. Fremde (F.) [xénos] Außenseiter (M.) εστιάτορας (M.) [odikós kómbos] Kreuzung (F.) χρήσης [odegíes (F. Richtlinie (F.).).) ξένος (M.) [ónkos] Menge (F.) [odegós] Fahrerin (F. Lenken (N.) κάτω από την επιρροή οινοπνεύµατος [odégese káto apó ten epirroé oinopneúmatos] Fahren (N.) ξέρω [xéro] wissen ξέσπασµα (N.) οδικό ατύχηµα (N.) ξεπούληµα (N.) (1) ξενιτιά (F.) [nychtophýlakas] Nachtwächter (M.).) [odégese] Fahren (N. führen. Wirtin (F.) οδική κυκλοφορία (F.) οδικός κόµβος (M.).Pl.Pl.).) [xenodóchos estiátoras (M.)] Wirt (M.) ξ ο ίδιος [o ídios] gleich οβίδα (F.) ξεπούληµα (N.) οδοντίατρος (M.) οδική µεταφορά (F.) [odikó atýchema] Wegeunfall (M.) φάντασµα [odegós phántasma] Geisterfahrerin (F.Pl.) νυχτοφύλακας (M.).).) [xenodocheío] Gasthaus (N.Pl.) [xenágese] Führung (F.).) [obída] Granate (F.) χωρίς άδεια [odégese chorís ádeia] Schwarzfahren (N. weisen οδικές µεταφορές (F. Straßenverkehr (M.) [xylodarmós] Prügel (M.) [xéne] Außenseiterin (F.) ξεναγώ [xenagó] führen ξένη (F.) οδηγώ [odegó] fahren.) φάντασµα [odegós phántasma] Geisterfahrer (M.) εµπορευµάτων [odiké metaphorá emporeumáton] Güterkraftverkehr (M. Schlägerei (F.) οδηγός (F.) οδοντίατρος (F.) οδηγία (F.).) ξεσπώ [xespó] ausbrechen ξεφεύγω από τη νοµή του κυρίου [xepheúgo apó te nomé tu kyríu] abhandenkommen ξεφορτώνω [xephortóno] entlasten ξεχωρίζω [xechorízo] distinguieren (im Verfahrensrecht bezüglich einer älteren Entscheidung unterscheiden) ξηρά (F.) [xepúlema] Räumungsverkauf (M.) ξένη χώρα (F.) [odoiporiká éxoda (N. Fremder (M.) ξενοδόχος (F.) [xerá] Land (N.) οδηγός (F.) ξεθάβω [xethábo] exhumieren ξενάγηση (F.) οδοιπορικά έξοδα (N.) ξεπληρώνω [xepleróno] abzahlen ξέπλυµα (N.)] Kraftverkehr (M.) [nýphe] Braut (F.) [xéno nómisma] Valuta (F.) ξενοδόχος (M.νύφη 380 νύφη (F.Pl.) οδοποιΐα (F.).) οδική µεταφορά (F.) λόγω τέλους εποχής [xepúlema lógo télus epochés] Schlussverkauf (M.

) οικοδοµικό δίκαιο (N.) οικονοµικό έτος (N.) οικοδοµικό έργο (N.) .).) [oikogeneiakó katapísteuma] Familienfideikommiss (M.) οικονοµία (F. Baurecht (N.) [oikiaké ergasía] Hausarbeit (F.) οικογενειακό καταπίστευµα (N.).) κεντρικού σχεδιασµού [oikonomía kentrikú schediasmú] Planwirtschaft (F.) [oikiaké oikonomía] Haushalt (M.) [oikonomiké apodotikóteta] Wirtschaftlichkeit (F.) οικιακός [oikiakós] häuslich οικιακός βοηθός (M.) [oikodomikó érgo] Bauwerk (N.) οικονοµική ελέγκτρια (F.).) µε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα [oikodomé me enoikiazómena diamerísmata] Mietshaus (N.) [oikodómema] Gebäude (N. Wirtschaft (F.) οθόνη (F.) [oikonomiké énose] Wirtschaftsunion (F.) [oikodomiké ádeia] Bauschein (M.) οικονοµική σύνταξη (F.) οικολογικός [oikologikós] ökologisch οικονοµία (F.) [oikonomía] Ökonomie (F.381 οδός (F.) οικοδοµήσιµος [oikodomésimos] baureif οικοδοµική άδεια (F.) [oikogeneiakó bibliário] Familienbuch (N.) [oikodomésime éktase] Bauland (N.) [oikogéneia] Familie (F.) [oikodomiké éktase] bauliche Anlage (F.) [oikonomikó étos] Rechnungsjahr (N.).) [oikonomiké enklematikóteta] Wirtschaftskriminalität (F.) [oikonomiké dioíkese] Wirtschaftsverwaltung (F.) οικοδοµήσιµη έκταση (F.) [oikodomiké grammé] Baulinie (F.) οικιακή ειρήνη (F.) οικονοµία (F.) οικονοµικό δίκαιο (N.) οικοδοµικό σχέδιο (N.) [odós] Straße (F.)] Finanzen (F.) [oikonomikó díkaio] Wirtschaftsrecht (N.) [oikonomiké sýmbase] Wirtschaftsvertrag (M.) [oikonomiká (N.) οικογενειακή επιχείρηση (F.) οικονοµία (F.) [oikogeneiaké etairía] Familiengesellschaft (F.) οικονοµική εγκληµατικότητα (F.) οικονοµικά (N.).) οικοδοµή (F.) οικονοµικό διοικητικό δίκαιο (N. rezipieren οικείος [oikeíos] häuslich.) [oikogeneiaké ypóthese] Familiensache (F.) [oikología] Ökologie (F.) οικογενειακό βιβλιάριο (N.) οδόστρωµα (N.) [oikonomiké sýntaxe] Wirtschaftsverfassung (F.) της αγοράς [oikonomía tes agorás] Marktwirtschaft (F.) οικισµός (Μ.) οικονοµική αποδοτικότητα (F.) οικοδοµώ [oikodomó] bebauen οικολογία (F.) [oikogeneiakó díkaio] Familienrecht (N.) [oikonomikó dioiketikó díkaio] Wirtschaftsverwaltungsrecht (N.) οικογενειακό όνοµα (N.) [oikodomikó díkaio] Bauordnungsrecht (N.) [oikogeneiakó ónoma] Familienname (N.) [oikogeneiaké katástase] Personenstand (M.) οικοδόµηση (F. heimisch οικιακή βοηθός (F.) οικοδόµηµα (N.) [oikodomikós nómos] Baugesetz (N.) [oikiaké boethós] Hausgehilfin (F.) οικογενειακό βοήθηµα (N. Weg (M.) οικιακή εργασία (F.) οικονοµική διοίκηση (F.) [oikodómese] Bebauung (F.) οικογενειακή εταιρία (F.) οικογενειακή κατάσταση (F.) οικειοποίηση (F.) οικογενειακή υπόθεση (F.) [oikeiopoíese] Aneignung (F.) [oikismós] Ortschaft (F.) [odóstroma] Fahrbahn (F.) οικονοµικό έτος οικοδοµική γραµµή (F.) οικοδοµικός [oikodomikós] baulich οικοδοµικός νόµος (Μ.) οικιακή οικονοµία (F.) οικοδοµή (F.) [oikiaké eiréne] Hausfriede (M.) οικειοποιούµαι [oikeiopoiúmai] aneignen.) [oikodomé] Bau (M.) οικοδοµική έκταση (F.) οικογένεια (F.) οικονοµική ένωση (F.Pl.) [oikonomiké elénktria] Wirtschaftsprüferin (F.) οικογενειακό δίκαιο (N.) [othóne] Bildschirm (M. Fluchtlinie (F.) οικονοµική σύµβαση (F.) [oikodomikó schédio] Bauplan (M.) των µεταφορών [oikonomía ton metaphorón] Verkehrswirtschaft (F.Pl.). Wirtschaft (F.) των επιχειρήσεων [oikonomía ton epicheiréseon] Betriebswirtschaft (F.) [oikiakós boethós] Hausgehilfe (M.Pl.) [oikogeneiaké epicheírese] Familienunternehmen (N. Rezeption (F.) [oikogeneiakó boéthema] Familienhilfe (F.) οικονοµία (F.

) ολιγαρχία (F.) οµάδα (F.οικονοµικό καθεστώς οικονοµικό καθεστώς (N.) οµαδική φόρτωση (F.) [olóteta] Gesamtheit (F.) οµαδική απαλλαγή (F.) οιονεί συµβατικός [oioneí symbatikós] quasivertraglich οιονεί φόρος (M. vollziehen ολοκλήρωση (F.).) [oíkos] Haus (N.) [oikonomikós elenktés] Wirtschaftsprüfer (M.).) [oloméleia] Plenum (N. vollenden.) εταιριών [ómilos etairión] Konzern (M.) [oioneí énklema] Quasidelikt (N.) 382 ολιγοπώλιο (N.) [oikuméne] Ökumene (F.) ολοκληρωµένος [olokleroménos] abgeschlossen ολοκληρώνω [olokleróno] integrieren.) [oikonomikóteta] Wirtschaftlichkeit (F.) οµαδική εκπροσώπηση (F.) [oloklérose] Integration (F. Sachinbegriff (M.) οινόπνευµα (N.) οµαδικός [omadikós] kollektiv όµαιµος [ómaimos] leiblich οµαλός [omalós] ordentlich όµηρος (M. Masse (F.) ανοχής [oíkos anochés] Bordell (N.) [ómeros] Geisel (F.) ολοµέλεια (F.) ολότητα (F.) [oliké apergía] Vollstreik (M.) οικονοµικότητα (F.) που δεν αποτελεί έξοδο της πτωχευτικής περιουσίας [omadiké axíose pu den apoteleí éxodo tes ptocheutikés periusías] Masseschuld (F.) οικουµενικός [oikumenikós] ökumenisch.) [oikonomikós kýklos] Kreislaufwirtschaft (F.) οινόπνευµα (N.) οµαδική αξίωση (F.) [oligarchía] Oligarchie (F.) ολική απεργία (F.) οµοδικία (F.) δανειστών εις ολόκληρο [omáda daneistón eis olóklero] Gesamtgläubigerschaft (F.) [omiletés] Sprecher (M.) οικονοµικός κύκλος (Μ.) .) οίκος (M.) πραγµάτων [omáda pragmáton] Sachgesamtheit (F.) [oikonómos] Kämmerer (M.) [omáda] Gruppe (F.) οίκος (M.) [omódike] Streitgenossin (F.) [omadiké phórtose] Sammelladung (F.) οιονεί δικαιοπραξία (F.) [omadiké apallagé] Gruppenfreistellung (F.) ολισθαίνω [olisthaíno] gleiten ολογραφικός [olographikós] holographisch ολοκληρία (F.) [omilétria] Sprecherin (F.) οµιλήτρια (F. voll ολοκληρωµένη απόπειρα (F.) [oikoskeué] Hausrat (M.) οικονοµικό ποινικό δίκαιο (N.). wirtschaftlich οικονοµικός ελεγκτής (M.).) [oikópedo] Bauplatz (M.) οίκος (M.) [oligopólio] Oligopol (N.) όµιλος (M. Vollziehung (F.) οικονοµώ [oikonomó] wirtschaften οικόπεδο (N.) οικοσκευή (F.) [omodikía] Streitgenossenschaft (F.) όµιλος (M.) οµαδική εργασία (F. Freudenhaus (N.) [omadiké ergasía] Gemeinschaftsaufgabe (F.) [oikonómos] Kämmererin (F.) [oikumenikóteta] Universalität (F.).) [omadiké ekprosópese] Gesamtvertretung (F.) οικονοµικώς [oikonomikós] wirtschaftlich οικονοµολογικός [oikonomologikós] volkswirtschaftlich οικονόµος (F.).) [oikonomikó poinikó díkaio] Wirtschaftsstrafrecht (N. ökonomisch.) συγκεντρωµένο στο αίµα [oinópneuma synkentroméno sto aíma] Blutalkohol (M. universal οικουµενικότητα (F. Vollendung (F.) οιονεί έγκληµα (N.) οικονόµος (M.). gemeinsamer Senat (M.) οίκος (M.) επιχειρήσεων [ómilos epicheiréseon] Konzern (M.) [oloklería] Integrität (F.) οικουµένη (F.) ολιγοκρατία (F.) [oinópneuma] Alkohol (M.) οµάδα (F. Parzelle (F.) οµιλώ [omiló] sprechen οµογενής [omogenés] gleichartig οµόδικη (F.) [oligokratía] Oligokratie (F.) [oioneí dikaiopraxía] rechtsgeschäftsähnliche Handlung (F. Senat (M.) [oioneí phóros] Quasisteuer (F.) οικονοµικός [oikonomikós] finanziell.). Grundstück (N.) οµάδα (F.) οιονεί σύµβαση (F.) [olokleroméne apópeira] beendeter Versuch (M.).) αποστολής εµπορευµάτων [oíkos apostolés emporeumáton] Versandhaus (N.) [oioneí sýmbase] Quasikontrakt (M.) [oikonomikó kathestós] Wirtschaftsverfassung (F.) οµιλητής (M.) προστασίας της γυναίκας [oíkos prostasías tes gynaíkas] Frauenhaus (N.) ολόκληρος [olókleros] gesamt.

383
οµόδικος (M.) [omódikos] Streitgenosse (M.)
οµοειδές (N.) [omoeidés] Gleichartigkeit (F.)
οµοειδής [omoeidés] gleichartig
οµοιογένεια (F.) [omoiogéneia] Gleichartigkeit (F.)
οµοιόµορφος [omoiómorphos] einheitlich,
konform
οµολογία (F.) [omología] Bekenntnis (N.),
Geständnis (N.), Gestehung (F.), Obligation
(F.)
οµόλογο (N.) [omólogo] Obligation (F.)
οµολογώ [omologó] bekennen, geständig
sein, gestehen, zugeben
οµόρρυθµη εταιρία (F.) [omórrythme
etairía] offene Handelsgesellschaft (F.)
οµορφιά (F.) [omorphiá] Schönheit (F.)
όµορφος [ómorphos] schön
οµοσπονδία (F.) [omospondía] Bund (M.),
Föderation (F.)
οµοσπονδία (F.) κρατών [omospondía
kratón] Staatenbund (M.)
οµοσπονδιακά νόµιµος [omospondiaká
nómimos] bundesrechtlich
οµοσπονδιακά ταχυδροµεία (N.Pl.) [omospondiaká tachydromeía (N.Pl.)] Bundespost (F.)
οµοσπονδιακές ένοπλες δυνάµεις (F.Pl.)
[omospondiakés énoples dynámeis (F.Pl.)]
Bundeswehr (F.)
Οµοσπονδιακή ‘Ενωση (F.) [Omospondiaké ‘Enose] Bundesverband (M.)
οµοσπονδιακή αρχή (F.) [omospondiaké
arché] Bundesbehörde (F.)
οµοσπονδιακή αστυνοµία (F.) [omospondiaké astynomía] Bundespolizei (F.)
Οµοσπονδιακή Αστυνοµία (F.) προστασίας συνόρων [Omospondiaké Astynomía
prostasías synóron] Bundesgrenzschutz (M.)
οµοσπονδιακή βουλή (F.) [omospondiaké
bulé] Bundestag (M.)
οµοσπονδιακή δηµοκρατία (F.) [omospondiaké demokratía] Bundesrepublik (F.)
οµοσπονδιακή δικαστής (F.) [omospondiaké dikastés] Bundesrichterin (F.)
οµοσπονδιακή διοίκηση (F.) [omospondiaké dioíkese] Bundesverwaltung (F.)
οµοσπονδιακή εισαγγελέας (F.) [omospondiaké eisangeléas] Bundesanwältin (F.)
Οµοσπονδιακή Εισαγγελία (F.) [Omospondiaké Eisangelía] Bundesanwaltschaft (F.)
οµοσπονδιακή επιτετραµένη (F.) [omospon-

οµοσπονδιακή υπηρεσία
diaké epitetraméne] Bundesbeauftragte (F.)
οµοσπονδιακή επιτροπή (F.) ελέγχου των
καρτέλ [omospondiaké epitropé elénchu
ton kartél] Bundeskartellamt (N.)
οµοσπονδιακή επιτροπή (F.) εµπορίου
[omospondiaké epitropé emporíu] Bundeshandelskommission (F.)
οµοσπονδιακή εποπτεία (F.) [omospondiaké epopteía] Bundesaufsicht (F.)
οµοσπονδιακή καγκελαρία (F.) [omospondiaké kankelaría] Bundeskanzleramt (N.)
οµοσπονδιακή καγκελάριος (F.) [omoponiaké kankelários] Bundeskanzlerin (F.)
οµοσπονδιακή κυβέρνηση (F.) [omopondiaké kybérnese] Bundesregierung (F.)
οµοσπονδιακή νοµοθεσία (F.) [omoponiaké nomothesía] Bundesgesetzgebung (F.)
οµοσπονδιακή πίστη (F.) [omospondiaké
píste] Bundestreue (F.)
οµοσπονδιακή σηµαία (F.) [omospondiaké
semaía] Bundesflagge (F.)
οµοσπονδιακή συλλογική σύµβαση (F.)
εργαζοµένων [omospondiaké syllogiké
sýmbase ergazoménon] Bundesangestelltentarifvertrag (M.) (BAT)
οµοσπονδιακή συνδιάσκεψη (F.) τύπου
[omospondiaké syndiáskepse týpu] Bundespressekonferenz (F.)
οµοσπονδιακή συνέλευση (F.) [omospondiaké synéleuse] Bundesversammlung (F.)
οµοσπονδιακή τράπεζα (F.) [omospondiaké trápeza] Bundesbank (F.)
οµοσπονδιακή υπάλληλος (F.) [omospondiaké ypállelos] Bundesangestellte (F.),
Bundesbeamtin (F.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) ασφαλίσεων
[omospondiaké
yperesía
asphalíseon]
Bundesversicherungsamt (N.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) εγκλήµατος
[omospondiaké yperesía enklématos] Bundeskriminalamt (N.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) εποπτείας
[omospondiaké yperesía epopteías] Bundesaufsichtsamt (N.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) εποπτείας
ασφαλίσεων [omospondiaké yperesía epopteías asphalíseon] Bundesversicherungsaufsichtsamt (N.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) οδικής κυκλοφορίας [omospondiaké yperesía odikés
kyklophorías] Kraftfahrtbundesamt (N.)

οµοσπονδιακή υπηρεσία
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) πληροφοριών [omospondiaké yperesía plerophorión]
Bundesnachrichtendienst (M.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) τύπου και
ενηµέρωσης [omospondiaké yperesía týpu
kai eneméroses] Bundespresseamt (N.)
οµοσπονδιακή υπηρεσία (F.) υγείας
[omospondiaké yperesía ygeías] Bundesgesundheitsamt (F.)
οµοσπονδιακή υπόθεση (F.) [omospondiaké ypóthese] Bundesangelegenheit (F.)
οµοσπονδιακή υπουργός (F.) [omospondiaké ypurgós] Bundesministerin (F.)
οµοσπονδιακή υπουργός (F.) δικαιοσύνης
[omospondiaké ypurgós dikaiosýnes] Bundesjustizministerin (F.)
Οµοσπονδιακό Ακυρωτικό ∆ικαστήριο
(N.) [Omospondiakó Akyrotikó Dikastério]
Bundesgerichtshof (M.)
οµοσπονδιακό γραφείο (N.) της προεδρίας [omospondiakó grapheío tes proedrías] Bundespräsidialamt (N.)
οµοσπονδιακό δελτίο (N.) γνωστοποιήσεων [omospondiakó deltío gnostopoiéseon]
Bundesanzeiger (M.)
οµοσπονδιακό δικαστήριο (N.) [omospondiakó dikastério] Bundesgericht (N.)
οµοσπονδιακό δικαστήριο (N.) διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας [omospondiakó dikastério diplomáton eyresitechnías] Bundespatentgericht (N.)
οµοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (N.)
[omospondiakó dioiketikó dikastério] Bundesverwaltungsgericht (N.)
οµοσπονδιακό έδαφος (N.) [omospondiakó
édaphos] Bundesgebiet (N.)
οµοσπονδιακό ελεγκτικό συνέδριο (N.)
[omospondiakó elenktikó synédrio] Bundesrechnungshof (M.)
οµοσπονδιακό ίδρυµα (N.) [omospondiakó
ídryma] Bundesanstalt (F.)
οµοσπονδιακό ίδρυµα (N.) ασφαλίσεων
ιδιωτικών υπαλλήλων [omospondiakó
ídryma asphalíseon idiotikón ypallélon]
Bundesversicherungsanstalt (F.) für Angestellte
οµοσπονδιακό κεντρικό ποινικό µητρώο
(N.) [omospondiakó kentrikó poinikó
metróo] Bundeszentralregister (N.)
οµοσπονδιακό κοινωνικό δικαστήριο (N.)
[omospondiakó koinonikó dikastério] Bun-

384
dessozialgericht (N.)
οµοσπονδιακό κράτος (N.) [omospondiakó
krátos] Bundesstaat (M.)
οµοσπονδιακό οµόλογο (Ν.) [omospondiakó omólogo] Bundesobligation (F.)
οµοσπονδιακό πρακτορείο (Ν.) [omospondiakó praktoreío] Bundesagentur (F.)
οµοσπονδιακό συµβούλιο (N.) απαρτιζόµενο από µέλη κυβερνήσεων οµόσπονδων
κρατιδίων [omospondiakó symbúlio apartizómeno apó méle kybernéseon omóspondon kratidíon] Bundesrat (M.)
οµοσπονδιακό σύνταγµα (N.) [omospondiakó sýntagma] Bundesverfassung (F.)
Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο (N.) [Omospondiakó Syntagmatikó
Dikastério] Bundesverfassungsgericht (N.)
οµοσπονδιακό σύστηµα (N.) [omospondiakó sýstema] Föderalismus (M.)
οµοσπονδιακό ταµείο (N.) ασφαλίσεως
εργατών ορυχείων [omospondiakó tameío
asphalíseos ergatón orycheíon] Bundesknappschaft (F.)
οµοσπονδιακό υπουργείο (N.) δικαιοσύνης [omospondiakó ypurgeío dikaiosýnes] Bundesjustizministerium (N.)
οµοσπονδιακό υπουργικό συµβούλιο (N.)
[omospondiakó ypurgikó symbúlio] Bundeskabinett (N.)
οµοσπονδιακό φορολογικό δικαστήριο
(N.) [omospondiakó phorologikó dikastério]
Bundesfinanzhof (M.)
οµοσπονδιακό χρέος (N.) [omospondiakó
chréos] Bundesschuld (F.)
οµοσπονδιακός [omospondiakós] bundeseigen, bundesstaatlich, föderalistisch
οµοσπονδιακός αυτοκινητόδροµος (M.)
[omospondiakós autokinetódromos] Bundesautobahn (F.), Bundesfernstraße (F.)
οµοσπονδιακός δικαστής (M.) [omospondiakós dikastés] Bundesrichter (M.)
οµοσπονδιακός δρόµος (M.) [omospondiakós drómos] Bundesstraße (F.)
οµοσπονδιακός εισαγγελέας (M.) [omospondiakós eisangeléas] Bundesanwalt (M.)
οµοσπονδιακός επιτετραµένος (M.) [omospondiakós epitetraménos] Bundesbeauftragter (M.)
οµοσπονδιακός καγκελάριος (M.) [omospondiakós kankelários] Bundeskanzler (M.)
οµοσπονδιακός καταναγκασµός (M.) [omo-

385
spondiakós katanankasmós] Bundeszwang (M.)
οµοσπονδιακός κώδικας (M.) δικηγορικών αµοιβών [omospondiakós kódikas
dikegorikón amoibón] Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (N.)
οµοσπονδιακός κώδικας (M.) δικηγόρων
[omospondiakós kódikas dikegóron] Bundesrechtsanwaltsordnung (F.)
οµοσπονδιακός κώδικας (M.) συµβολαιογράφων [omospondiakós kódikas symbolaiográphon] Bundesnotarordnung (F.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) [omospondiakós nómos] Bundesgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα [omospondiakós nómos gia ten
prostasía dedoménon prosopikú charaktéra]
Bundesdatenschutzgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος [omospondiakós nómos gia ten prostasía tu
physikú peribállontos] Bundesnaturschutzgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) για την προώθηση της εκπαίδευσης [omospondiakós
nómos gia ten proóthese tes ekpaídeuses]
Bundesausbildungsförderungsgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) δασών [omospondiakós nómos dasón] Bundeswaldgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) κοινωνικής
πρόνοιας [omospondiakós nómos koinonikés prónoias] Bundessozialhilfegesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) περί αδειών
[omospondiakós nómos perí adeión] Bundesurlaubsgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) προστασίας
από εκποµπές [omospondiakós nómos
prostasías apó ekpompés] Bundesimmissionsschutzgesetz (N.)
οµοσπονδιακός νόµος (M.) προστασίας
ορυκτού πλούτου [omospondiakós nómos
prostasías oryktú plútu] Bundesbodenschutzgesetz (N.)
Οµοσπονδιακός Πειθαρχικός Κώδικας
(Μ.) [Omospondiakós Peitharchikós Kódikas] Bundesdisziplinargesetz (N.)
οµοσπονδιακός πειθαρχικός νόµος (Μ.)
[omospondiakós peitharchikós nómos]
Bundesdisziplinargesetz (N.)
οµοσπονδιακός πολεοδοµικός νόµος (M.)

ονοµαστικός
[omospondiakós poleodomikós nómos]
Bundesbaugesetz (N.)
οµοσπονδιακός προϋπολογισµός (M.)
[omospondiakós proÿpologismós] Bundeshaushalt (M.)
οµοσπονδιακός σιδηρόδροµος (M.) [omospondiakós sideródromos] Bundesbahn (F.)
οµοσπονδιακός στρατός (M.) [omopondiakós stratós] Bundesheer (N.)
οµοσπονδιακός σύλλογος (M.) των συµολαιογράφων [omospondiakós sýllogos ton
symbolaiográphon] Bundesnotarkammer (F.)
οµοσπονδιακός υπάλληλος (M.) [omopondiakós ypállelos] Bundesbeamter (M.)
οµοσπονδιακός υπάλληλος (Μ.) [omoponiakós ypállelos] Bundesangestellter (M.)
οµοσπονδιακός υπουργός (M.) [omosponiakós ypurgós] Bundesminister (M.)
οµοσπονδιακός υπουργός (M.) δικαισύνης [omospondiakós ypurgós dikaioýnes]
Bundesjustizminister (M.)
οµοσπονδιακός φόρος (Μ.) [omosponiakós phóros] Bundessteuer (F.)
οµόσπονδο κρατίδιο (N.) [omóspondo
kratídio] Bundesland (N.)
οµόσπονδος [omóspondos] föderal
οµοταξία (F.) [omotaxía] Klasse (F.)
οµοφυλοφιλία (F.) [omophylophilía] Homosexualität (F.)
οµοφυλοφιλικός [omophylophilikós] homosexuell
οµοφωνία (F.) [omophonía] Einstimmigkeit (F.)
οµόφωνος [omóphonos] einstimmig
όνοµα (N.) [ónoma] Name (M.)
όνοµα (N.) γένους της γυναίκας [ónoma
génus tes gynaíkas] Geburtsname (M.)
ονοµάζοµαι [onomázomai] heißen
ονοµάζω [onomázo] nennen, nominieren
ονοµασιολογία (F.) [onomasiología] Onomasiologie (F.)
ονοµαστική αξία (F.) [onomastiké axía]
Nennwert (M.)
ονοµαστική µετοχή (F.) [onomastiké
metoché] Namensaktie (F.)
ονοµαστικό κεφάλαιο (N.) [onomastikó
kephálaio] Nennkapital (N.)
ονοµαστικό ποσό (N.) [onomastikó posó]
Nennbetrag (M.)
ονοµαστικός [onomastikós] namentlich,
nominal, nominell

ονοµαστικός τίτλος
ονοµαστικός τίτλος (M.) [onomastikós
títlos] Namenspapier (N.), Rektapapier (N.)
ονοµατοδοσία (F.) [onomatodosía] Namenserteilung (F.)
όνος (M.) [ónos] Esel (M.)
οπισθογράφηση (F.) [opisthográphese]
Giro (N.), Indossament (N.)
οπισθογράφος (F.) [opisthográphos] Indossantin (F.)
οπισθογράφος (M.) [opisthográphos] Indossant (M.)
οπισθογραφώ [opisthographó] girieren,
indossieren
όπλο (N.) [óplo] Gewehr (N.), Waffe (F.)
οπωσδήποτε [oposdépote] unbedingt
ορατότητα (F.) [oratóteta] Sicht (F.)
οργανική θέση (F.) [organiké thése] Planstelle (F.)
οργανισµός (M.) [organismós] Anstalt (F.),
Körperschaft (F.), Korporation (F.), Organisation (F.), Organismus (M.), Verband
(M.)
Οργανισµός (M.) Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη [Organismós Aspháleias kai Synergasías sten Eyrópe] OSZE
(F.) (Organisation über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)
Οργανισµός (M.) Βορειοατλαντικού Συµφώνου [Organismós Boreioatlantikú Symphónu] NATO (F.) (North Atlantic Treaty
Organization), North Atlantic Treaty
Organization (N.) (NATO)
οργανισµός (M.) διευθέτησης [organismós
dieuthéteses] Schlichtungsstelle (F.)
οργανισµός (M.) µεσολάβησης [organismós mesolábeses] Schlichtungsstelle (F.)
Οργανισµός (M.) Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [Organismós Oikonomikés Synergasías kai Anáptyxes]
OECD (F.) (Organization for European
Economic Cooperation)
οργανισµός (M.) τοπικής αυτοδιοίκησης
[organismós topikés autodioíkeses] Gebietskörperschaft (F.)
οργανισµός (M.) των δικαστηρίων [organismós ton dikasteríon] Gerichtsverfassung (F.)
όργανο (N.) [órgano] Instrument (N.),
Organ (N.)
όργανο (N.) εκτέλεσης [órgano ektéleses]
Vollstreckungsorgan (N.)
οργανωµένη απεργία (F.) [organoméne

386
apergía] organisierter Streik (M.)
οργανωµένο έγκληµα (N.) [organoméno
énklema] Mafia (F.)
οργανώνω [organóno] organisieren
οργάνωση (F.) [orgánose] Organisation (F.)
οργάνωση (F.) της αγοράς [orgánose tes
agorás] Marktordnung (F.)
οργανωτική έλλειψη (F.) [organotiké
élleipse] Organisationsmangel (M.)
ορεινό λιβάδι (N.) [oreinó libádi] Alm (F.),
Alpe (F.)
ορθόδοξος [orthódoxos] orthodox
ορθός [orthós] korrekt, richtig
οριακά έξοδα (N.Pl.) [oriaká éxoda (N.Pl.)]
Grenzkosten (F.Pl.)
οριακή τιµή (F.) κινδύνου [oriaké timé
kindýnu] Gefahrengrenzwert (M.)
οριακό κόστος (N.) [oriakó kóstos]
Grenzkosten (F.Pl.)
ορίζοντας (M.) [orízontas] Horizont (M.)
ορίζοντας (M.) του παραλήπτη [orízontas
tu paralépte] Empfängerhorizont (M.)
οριζόντια δηµοσιονοµική εξίσωση (F.)
[orizóntia demosionomiké exísose] horizontaler Finanzausgleich (M.)
οριζόντια ιδιοκτησία (F.) [orizóntia idioktesía] Eigentumswohnung (F.), Wohnungseigentum (N.)
οριζόντιος [orizóntios] horizontal
οριζόντιος δηµοσιονοµικός συµψηφισµός
(M.) [orizóntios demosionomikós sympsephismós] horizontaler Finanzausgleich (M.)
οριζοντίως [orizontíos] horizontal
ορίζω [orízo] angeben, ansetzen, berufen
(V.), bestimmen, definieren, designieren,
verfügen, verordnen
ορίζω προθεσµία [orízo prothesmía] befristen, terminieren (zeitlich festlegen)
όριο (N.) [ório] Linie (F.), Grenze (F.)
όριο (N.) εισφορών [ório eisphorón]
Beitragsbemessungsgrenze (F.)
όριο (N.) ηλικίας [ório elikías] Altersgrenze (F.)
οριογραµµή (F.) ‘Οντερ-Νάϊσσε [oriogrammé ‘Onter-Náïsse] Oder-Neiße-Linie (F.)
ορισθείς [oristheís] designiert
ορισµένος [orisménos] bestimmt
ορισµός (M.) [orismós] Definition (F.),
Designation (F.)
ορκίζοµαι [orkízomai] schwören, verschwören

) ορκωτός [orkotós] vereidigt (Adj.) οροθετώ [orothetó] abmarken όρος (M.) [orkomosía] Vereidigung (F.).).) ενός γονέα [orphanós enós gonéa] Halbwaise (M. hauptsächlich.) αναστολής [óros anastolés] Bewährungsauflage (F.) [óchlese] Mahnung (F.) ορµή (F. bzw.) οφειλή (F.) sine qua non (lat.) ορυκτός πλούτος (M.) [óros] Berg (M.) όρκος (M.) [oryktélaio] Mineralöl (N.) ορκοδοσία (F.).387 ορκίζω [orkízo] beeiden.) όψη (F. Stückschuld (F.).) χρήσης [óphelos chréses] Gebrauchsvorteil (M. Wesen (N. vereidigen όρκιση (F.) οφειλέτης (M.) εις ολόκληρο [opheilétria eis olóklero] Gesamtschuldnerin (F. beeidigen.) ορκωµοσία (F.) [oryktós plútos] Bodenschatz (M.) ουσιαστικός [usiastikós] materiell.) [usiastikó Sýntagma] materielle Verfassung (F.) [ormé] Drang (M. Schuldner (M.).) οφείλω [opheílo] schulden οφείλω να γνωρίζω [opheílo na gnorízo] kennen müssen όφελος (N.) ορµέµφυτο (N.) εις ολόκληρο [opheilétes eis olóklero] Gesamtschuldner (M.) οφειλή (F. F.) ουσιώδης [usiódes] erheblich.) όρκος (M. Schwur (M.) οφειλή (F. Beeidung (F.) [usiastikó dedikasméno] materielle Rechtskraft (F. relevant.) οροφοκτήτρια (F.) [usiódes systatikó] wesentlicher Bestandteil (M.) Ουγγαρία (F.) όχθη (F.) ουσία (F.) ορυχείο (N.) χωρίς τον οποίο δεν [óros chorís ton opoío den] condicio (F.) ουσιαστικό έγκληµα (N.) (Mine).) όχι [óchi] nicht όχληση (F.) οροθέτηση (F.) είδους [opheilé eídus] Speziesschuld (F. Wagen (M. Schuld (F.) (Bedingung ohne die nicht) όρος (N.) [udeteróteta] Neutralität (F.) [orkodosía] Beeidung (F.) ουσιαστικό δίκαιο (N.) .) της υπόθεσης [usía tes ypótheses] Hauptsache (F.).) όρος (M.). bzw. Sicht (F.) οροφοκτήτης (Μ.) ουσία (F. Schuldnerin (F. bzw.) γένους [opheilé génus] Genusschuld (F.) ορφανός (M.) οφειλή (F. wesentlich οφειλέτης (M.) ουγγρικός [ungrikós] ungarisch (Adj.) [orophoktétria] Wohnungseigentümerin (F.).).).) [óchema] Fahrzeug (N. Mine (F.) όροφος (M.) [orycheío] Grube (F.) οχλοκρατία (F. Kraftfahrzeug (N.) ορκισµένος [orkisménos] vereidigt (Adj.) οχλώ [ochló] abmahnen.) [orophoktétes] Wohnungseigentümer (M. sachlich ουσιώδες συστατικό (N.) [opheilétria] Debitorin (F.) ορυκτέλαιο (N.) πριν την εξέταση µάρτυρα [órkos prin ten exétase mártyra] Voreid (M.) [ochyró] Festung (F.).) όρος (M.) ορυκτό (N.) ορφανή (F.) [ochlokratía] Ochlokratie (F. Vollstreckungsschuldner (M.) [ormémphyto] Trieb (M.) [oryktó] Mineral (N. Vereidigung (F. Kondition (F.) ουδείς δικάζεται δυο φορές για το ίδιο αδίκηµα [udeís dikázetai dyo phorés gia to ídio adíkema] ne bis in idem (lat.) οφειλέτρια (F.) [usiastikó díkaio] materielles Recht (N.) [usiastikó énklema] Erfolgsdelikt (N.) [opheilétes] Debitor (M.) [órkos] Eid (M. Bedingung (F.) όχηµα (N.).) όρος (M. mahnen οχυρό (N.) (nicht zweimal in demselben) ουδετεροποιώ [udeteropoió] neutralisieren ουδέτερος [udéteros] neutral όψη ουδετερότητα (F. Kasko (F.).) [orothétese] Abmarkung (F.) τόκων [opheilé tókon] Zinsschuld (F.).) ουσιαστικό Σύνταγµα (N.) ουσιαστικό δεδικασµένο (N.).).) [ópse] Gesicht (N.) [óros] Auflage (F.).) ορφανός (M.) ορφανή (F. Vollstreckungsschuldnerin (F. F.) [usía] Kern (M. Stockwerk (N.) [óchthe] Ufer (N.) οφειλή (F. F.) συναλλαγής [óros synallagés] Geschäftsbedingung (F.) [Ungaría] Ungarn (N.) [órkise] Beeidigung (F.) ενός γονέα [orphané enós gonéa] Halbwaise (M.) [órophos] Geschoss (N.) οφειλέτρια (F. F. bzw.).) [orphanós] Waise (M.) µιάς κατηγορίας [opheilé miás kategorías] Gattungsschuld (F.) [opheilé] Debet (N. Stock (M.) [orphané] Waise (M.

Hochschule (F.) πανδοχείο (N.Pl.Pl.) für geistiges Eigentum (WIPO).) πανεπιστηµιακός βοηθός (M.) παίζω [paízo] spielen παίρνω [paírno] nehmen παίρνω διαζύγιο [paírno diazýgio] scheiden παιχνίδι (N.) παιδιού [paidí paidiú] Kindeskind (N.) [panomoiótypo] Faksimile (N.) [pandocheío] Gasthaus (N.) πάγια στοιχεία (N.πάγια π πάγια (N.) [pallakída] Konkubine (F.) [paidagogós] Lehrerin (F.).Pl.) Παγκόσµιο Ποινικό Εφετείο (N.) παγιοποίηση (F.) [padí] Kind (N.) παδί (N.) [pathetiké nomimopoíese] Passivlegitimation (F.) [paidagogós] Lehrer (M.) παθητική δωροδοκία (F.) [panepistemiaké édra] Lehrstuhl (M.) [paidoktonía] Kindestötung (F.) πνευµατικής ιδιοκτησίας [pankósmia sýmbase pneumatikés idioktesías] Welturheberrechtsabkommen (N.) [pagiopoíese] Konsolidation (F.) [pathetiké ekprosópese] Passivvertretung (F.) [paichnídi] Spiel (N. Masse (F. WIPO (F.) παλλακίδα (F.) παλάτι (N.) [pankósmio tachydromeío] Weltpost (F.) [págia stoicheía (N.Pl.) σπουδών [panepistemiakós títlos spudón] akademischer Grad (M.) [pathetikó] Passivum (N.) [panepistemiakós títlos] Grad (M.) παλλακεία (F.) παθητικό εκλογικό δικαίωµα (N.) παγιοποιώ [pagiopoió] konsolidieren πάγιος [págios] fix παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµία (F.) [pankósmia politistiké kleronomía] Weltkulturerbe (N.) παθητική νοµιµοποίηση (F.) πανεπιστηµιακή έδρα (F.) πανεπιστηµιακή βοηθός (F.) καθηγητή [panepistemiakós boethós kathegeté] Hochschulassistent (M.)] Pandekten (F.) [pathetiké diaireméne enoché] Teilschuldnerschaft (F.).) παλαιό γερµανικό ακυρωτικό δικαστήριο (N.) καθηγητή [panepistemiaké boethós kathegeté] Hochschulassistentin (F.) παγκοσµιοποιώ [pankosmiopoió] globalisieren Παγκόσµιος Οργανισµός (M.Pl.) παγκόσµια σύµβαση (F.Pl.)] Anlage (F.) [palaió germanikó akyrotikó dikastério] Reichsgericht (N.) παιδεύω [paideúo] schinden παιδί (N. Wirtshaus (N.Pl.) πανδέκτες (Μ.) [pathetiké dorodokía] Vorteilsannahme (F.) [pathe- 388 tikó eklogikó dikaíoma] passives Wahlrecht (N.) Παγκόσµια Ταχυδροµική ‘Ενωση (F.) παθητικό (N.) πανοµοιότυπο (N.)] Anlagevermögen (N.) πανεπιστηµιακός τίτλος (M.) [Pankósmio Poinikó Epheteío] Weltstrafgerichtshof (M.) υπό κηδεµονία [paidí ypó kedemonía] Pflegekind (N.) [pankosmiopoíese] Globalisierung (F.) παιδοκτονία (F.) .) [págia (N.) πανεπιστηµιακός τίτλος (M.) [pankósmios politismós] Weltkultur (F.) παιδαγωγός (M.) παθητική εκπροσώπηση (F.) πανεπιστηµιακή σχολή (F.) [panepistemiaké scholé] Fakultät (F.) [paláti] Palast (M.) παγκόσµιο ταχυδροµείο (Ν.) [Pankósmia Tachydromiké ‘Enose] Weltpostverein (M.).) παθητικός [pathetikós] passiv παθητικώς [pathetikós] passiv παιδαγωγός (F.) [panepistémio] Universitiät (F.) [pandéktes (M.) [pandéktes] Pandekte (F.) παγκοσµιοποίηση (F.) [paktotés] Pächter (M.) παιδί (N.) πανεπιστηµιακή παράδοση (F.) πανεπιστήµιο (N.) Προστασίας της Ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας [Pankósmios Organismós Prostasías tes Idioktesías epí ton érgon tes dianoías] Weltorganisation (F.) [panepistemiaké parádose] Vorlesung (F.) παζαρεύω [pazareúo] feilschen παθητική διαιρεµένη ενοχή (F.).) πακτώνω [paktóno] pachten πακτωτής (M. Gasthof (M.) (Weltorganisation für geistiges Eigentum) παγκόσµιος πολιτισµός (Μ.) [pallakeía] Konkubinat (N.) πανδέκτης (M.

F. vermählen (sich vermählen) παντρεύω [pantreúo] trauen Πάπας (M.) [parágontas] Faktor (M.) πανούργος [panúrgos] listig πάντρεµα (N.)] Großelter (M.) αγοράς [parangelía agorás] Einkaufskommission (F. Verstoß (M.).) παραγράφοµαι [paragráphomai] verjähren παράγραφος (F.) παράβαση (F.) καθήκοντος [parábase kathékontos] Pflichtverletzung (F.) [panurgía] List (F.) παραγραφή (F.) [parabátissa] Delin- παράγραφος quentin (F.) παράβαση (F.) παππούς (Μ.) παραβλέπω [parablépo] versehen (V. Übeltäterin (F.) παράβαση (F. Übeltäter (M.) παραβάτισσα (F.) δικαίου [parábase dikaíu] Rechtsverletzung (F. verstoßen παράβαση (F.) παραβαίνω [parabaíno] übertreten (V.) [parabátes] Delinquentin (F.) [parabátes] Delinquent (M.) παραβάτης (M.) υπηρεσιακού καθήκοντος [parabíase yperesiakú kathékontos] Amtsflichtverletzung (F. Übeltäterin (F.) παραγγέλλω [parangéllo] bestellen.) [pántrema] Vermählung (F.) [pappús] Großvater (M.) παραβιάζω [parabiázo] beugen. Verwahungsbruch (M.) καθήκοντος διασάφησης [parábase kathékontos diasápheses] Aufklärungspflichtverletzung (F. Paragraph (M.).) παραγγελέας (F.) παραβίαση (F. Funktionär (M. Vertragsverletzung (F.) Παπικό Συνέδριο (N.) .) παραβίαση (F.).) παραβίαση (F.) παππούς (Μ.) σφραγίδας [parabíase sphragídas] Siegelbruch (M.) παράβαση (F.) [papikós apestalménos] Nuntius (M.).) παππούς (Μ.) παραγγελία (F.) παραβίαση (F.) (Aufklärungspflichtverletzung im angloamerikanischen Recht) παράβαση (F.) παντρεύοµαι [pantreúomai] ehelichen.) [paráblepse] Versehen (N. Bestellung (F.).)] Großeltern (Pl.) παπική αποστολή (F.) [parábase] Übertretung (F.) παραγραφή (F.) [parágraphos] Absatz (M.) (Aufklärungspflichtverletzung im angloamerikanischen Recht) παράβαση (F.).) παραγγελέας (M.) [parangeliodóchos] Kommissionär (M.).) ή γιαγιά (F. verstoßen παραβίαση (F.).) [parangelía] Auftrag (M.) [parabíase] Beeinträchigung (F.).) παραβίαση (F.) του αξιοποίνου των εγκληµάτων [paragraphé tu axiopoínu ton enklemáton] Verfolgungsverjährung (F. Order (F.).) [parábolo] Verwaltungsebühr (F.) παραβίαση (F. Verletzung (F.) παράβαση (F.) παραγγελιοδόχος (M.) [paragraphé] Verjährung (F.). ordern παράγοντας (M.) παραβίαση (F. Kommission (F.) παραγγελία (F. Verstoß (M.) του καθήκοντος του κυρίου [parábase tu kathékontos tu kyríu] Geschäftsherrnpflichtverletzung (F.) [pappús é giagiá (F.) φύλαξης [parabíase phýlaxes] Gewahrsamsbruch (M.).) εγγράφου [parábase engráphu] Urkundendelikt (N.) παραβάτης (F.389 πανουργία (F.) τάξης [parábase táxes] Ordnungswidrigkeit (F.) [parangeléas] Kommittent (M.) [papiké apostolé] Legation (F.).) παπικός [papikós] päpstlich παπικός απεσταλµένος (M.) διπλώµατος ευρεσιτεχνίας [parabíase diplómatos euresitechnías] Patentverletzung (F.) της συµβατικής υπορέωης [parabíase tes symbatikés ypochréoses] Vertragspflichtverletzung (F.) πίστης [parábase pístes] Treubruch (M.) της σύµβασης [parabíase tes sýmbases] Vertragsbruch (M.) κατάσχεσης [parabíase katáscheses] Verstrickungsbruch (M.) [Pápas] Papst (M.) παραβίαση (F. heiraten.) καθήκοντος διαφώτισης [parábase kathékontos diaphótises] Aufklärungspflichtverletzung (F. Bruch (M.). bzw.) και γιαγιά (F.) [pappús kai giagiá (F.) (sich) παράβλεψη (F.) παράβολο (N.).) [parangeléas] Kommittentin (F.) της ειρήνης [parabíase tes eirénes] Friedensbruch (M.) [Papikó Synédrio] Konsistorium (N.) παράβαση (F.

Demission (F.).) παραδίδω δικαστικά [paradído dikastiká] einantworten παραδίνοµαι [paradínomai] kapitulieren παράδοση (F.) παραεµπόριο (N.) από την κληρονοµία [paraítese apó ten kleronomía] Erbverzicht (M.) [paradotikós títlos] Traditionspapier (N.) [paragogós] Herstellerin (F.) παραίτηση (F. einreichen.) παρακαταθέτω [parakatathéto] deponieren.) [parádose] Ablieferung (F.) παραδεκτό (N.) [paragogé] Herstellung (F.) [parakatáthese] Hinterlegung (F.).) παράγωγος [parágogos] abgeleitet. Einlieferung (F.) παράδοση (F.) [parágoge noméas] mittelbare Besitzerin (F.) παρακαταθήκη (F.).) του έργου [parádose tu érgu] Werklieferung (F. Ersuchen (N. einliefern. Verwahrung (F.) παράθεση (F. Zitat (N. schaffen παραγωγή (F. Depot (N. Verzicht (M.) παραδοσιακός [paradosiakós] herkömmlich παραδοτική σύµβαση (F.) παραιτούµαι [paraitúmai] abdanken.) παραδεκτό αποδεικτικό µέσο (N.) παραδεκτός [paradektós] zulässig παραδίδω [paradído] abliefern. ausgeben.) διαφορετικών αγαθών από αυτά που συµφωνήθηκαν [parádose diaphoretikón agathón apó autá pu symphonéthekan] Falschlieferung (F.) παραθέτω [parathéto] angeben.) παραδοχή (F. ausliefern.) [parágogos noméas] mittelbarer Besitzer (M.) [paradoché] Zulassung (F.παράγω παράγω [parágo] erzeugen.) 390 παραδοχή (F.) παρακαταθέτρια (F. Kapitulation (F. hinterlegen παρακαταθήκη (F.) παραίτηση (F. Hingabe (F.) [parakatathétes] Hinterleger (M. Einreichung (F.).). Überlassung (F. produzieren.) παραγωγός (M. zurücktreten παρακαλώ [parakaló] bitten.) παράγωγο (N.) [paráklese] Bitte (F. niederlegen.) παρακµάζω [parakmázo] verfallen (V.) . hingeben.).) [parágogo] Derivat (N.).) από το δικόγραφο της αγωγής [paraítese apó to dikógrapho tes agogés] Klagerücknahme (F.).). verzichten.) παρακολουθηµατικός [parakoluthematikós] akzessorisch παρακολουθηµατικός χαρακτήρας (M.) παραδοτικός τίτλος (M.).) παράδοση (F. zitieren παραίσθηση (F.).) παρακαταθέτης (M.).).) [paragogós] Hersteller (M.) παράγωγη νοµή (F.) [parakmé] Verfall (M.) ενοχής [paradoché enochés] Schuldanerkenntnis (F. Produzentin (F.).).) [paradektó] Zulässigkeit (F. überantworten. tradieren.) [paradotiké sýmbase] Realkontrakt (M. Auslieferung (F.) παραγωγός (F.). ersuchen παρακάµπτω [parakámpto] umgehen παρακατάθεση (F. aufgeben.) παράγωγη κτήση (F.) από το δικαίωµα άσκησης ενδίκου µέσου [paraítese apó to dikaíoma áskeses endíku mésu] Rechtsmittelverzicht (M.) [parakatathétria] Hinterlegerin (F. Rücktritt (M.) παράγωγη νοµέας (F.) δηµοσίου δικαίου [parakatathéke demosíu dikaíu] öffentlichrechtliche Verwahrung (F. Tradition (F.). überlassen (V.) [parágoge nomé] mittelbarer Besitz (M.) παραίτηση (F.) [paradektó apodeiktikó méso] zulässiges Beweismittel (N. Austritt (M.) [paraísthese] Wahn (M.) παραίτηση (F. Ausgabe (F.).) [parakatathéke] Depositum (N.) της δικαστικής οδού [paradektó tes dikastikés odú] Rechtswegzulässigkeit (F.) [paráthese] Angabe (F. Aufgabe (F. Produzent (M.) [paraempório] Schwarzhandel (M.). derivativ παράγωγος νοµέας (M.). Realvertrag (M.) παρακµή (F. Übergabe (F. liefern. Lieferung (F. austreten.). herstellen. hetzen παράκληση (F.) παρακεντώ [parakentó] punktieren παρακινώ [parakinó] anstiften.) κυριότητας [parágoge ktése kyriótetas] derivativer Eigentumserwerb (M.).). Niederlegung (F.). preisgeben. demissionieren.). übergeben (V. Konsignation (F. Preisgabe (F.) παραδεκτό (N.).) [paraítese] Abdankung (F.) [parakoluthematikós charaktéras] Akzessorietät (F.

Vorenthaltung (F.) [parállele apaschólese] Nebenamt (N.) [paráktia nausiploΐa] Kabotage (F. ordnungswidrig.) [paránome práxe] Delikt (N.).) παράκτια ναυσιπλοΐα (F.). abnehmen.) vom Unfallort παράνοµη αφαίρεση (F. vernachlässigen. widerrechtlich παρανόµως [paranómos] widerrechtlich παρανοώ [paranoó] missverstehen παραοικονοµία (F. Empfängerin (F.).) [paraoikonomía] Schwarzhandel (M.) [paraléptria] Abnehmerin (F.).) παραπαλλοτριωτική παρέµβαση (F.) [parakólyse] Aussperrung (F. Retention (F. unerlaubte Handlung (F.) παράνοµο (N.) [paralabé] Abnahme (F. Widerrechtlichkeit (F. versäumen.) παράνοµη πράξη (F. Missverständnis (N. Versäumung (F.) παραλήπτης (M.).) παραµερισµός (M.). Verhinderung (F.) [paránome aphaírese] Entwendung (F.) [paráleipse] Unterlassen (N. Empfang (M.) [paránomo kynégi] Jagdwilderei (F.).) [paranóese] Einigungsmangel (M.) .).) παράνοµη χρησιµοποίηση (F. unbefugt.).) κατασχεµένου πράγµατος [paránome aphaírese katascheménu prágmatos] Pfandkehr (F.) τηλεφωνικής συνδιάλεξης [parakolúthese telephonikés syndiálexes] Abhören (N. Adressatin (F.) από τον τόπο του ατυχήµατος [paránome apomákrynse apó ton tópo tu atychématos] unerlaubtes Entfernen (N. vorenthalten (V.) παράνοµος [paránomos] gesetzwidrig.) [parapallotriotiké parémbase] enteignungsgleicher Eingriff (M.).) παραλείπω [paraleípo] unterlassen (V. Widerrechtlichkeit (F.) παράνοµη επενέργεια (F.) παρακώλυση (F.). verwahrlosen παραµένω [paraméno] bleiben παραµερίζω [paramerízo] beseitigen παραπαλλοτριωτική παρέµβαση παραµέριση (F. rechtswidrig.) εκχώρησης [paraléptria ekchóreses] Abtretungsempfängerin (F. Vernachlässigung (F. empfangen (V. Destinatärin (F.). illegal.) παρακρατώ [parakrató] einbehalten (V.) παράλληλη απασχόληση (F.) [paránome bía] Nötigung (F.) παράλειψη (F.) παράνοµη αφαίρεση (F.)] Küstengewässer (N.) [paraléptes] Abnehmer (M.).). versehen (V.) [paranomía] Gesetzwidrigkeit (F.) παράκτια ύδατα (N. Übernahme (F.) [parakrátese] Einbehaltung (N.) [paránomo] Rechtswidrigkeit (F. Rechtswidrigkeit (F.) οφειλόµενης βοήθειας [paráleipse opheilómenes boétheias] unterlassene Hilfeleistung (F.) δελτίου ταυτότητας [paránome chrése deltíu tautótetas] Ausweismissbrauch (M.) [paránome epenérgeia] rechtswidrige Einwirkung (F.) πράγµατος [paránome chresimopoíese prágmatos] furtum (N.) παραλήπτρια (F. Einnahme (F.) παραµέληση (F.) παραληφθείς [paralephtheís] empfangen παραλία (F.) [paránome katakrátese] Freiheitsberaubung (F.).) παράνοµη χρήση (F.) παράνοµη βία (F.) παράνοµο κυνήγι (N. Unterlassung (F. Wahn (M. Destinatär (M.) [paralía] Strand (M.) (Gebrauchsentwendung) παρανοµία (F.) παράνοµα [paránoma] rechtswidrig παράνοµη αµοιβή (F.) [paránome amoibé] Schmiergeld (N.). annehmen.) παραλήπτρια (F.) usus (lat. Adressat (M.) παραµελώ [parameló] unterlassen (V.) παραλήπτης (M.).).) [paráktia ýdata (N. Illegalität (F.) παράνοµη αποµάκρυνση (F.).) παρακολουθώ [parakoluthó] verfolgen παρακολουθώ τηλεφωνική συνδιάλεξη [parakoluthó telephoniké syndiálexe] abhören παρακράτηση (F.).) [paramerismós] Beseitigung (F.) παράνοµη κατακράτηση (F.Pl.).) της νοµικής προσωπικότητας [paramérise tes nomikés prosopikótetas] Durchgriff (M.).).) παραµορφώνω [paramorphóno] lädieren παρανόηση (F.) (sich) παράλειψη (F. Versäumnis (N.) [paramélese] Nachlässigkeit (F.) παραλήρηµα (N.).Pl. Empfänger (M.).) εκχώρησης [paraléptes ekchóreses] Abtretungsempfänger (M.391 παρακολούθηση (F.) παραλαµβάνω [paralambáno] abholen.) παρακωλύω [parakolýo] aussperren παραλαβή (F.).) [paralérema] Delirium (N.

Stundung (F.) [parachórese] Einräumung (N.).) [parekklési] Kapelle (F.) παραχάραξη (F. Verweisung (F.) [parapompé] Abgabe (F.) παρασιώπηση (F.) [parasiópese] Verschweigung (F. lizenzieren παραχωρών (M.) παραχάραξη (F.). verweisen.) της διαδικασίας [parélkyse tes diadikasías] Verfahrensverschleppung (F.) παραυτουργός (F.) ενώπιον διοικητικής αρχής µε αίτηµα την τροποποίηση της απόφασης [parástase enópion dioiketikés archés me aítema ten tropopoíese tes apóphases] Gegenvorstellung (F.).) [páredros] Assessorin (F.).) [paráptoma] Fehler (M.).) πάρεδρος (M.) την άδεια [parachorúsa ten ádeia] Lizenzgeberin (F.) παράπονο (N.) παραχωρώ [parachoró] einräumen.) της σύµβασης [parátase tes sýmbases] Vertragsverlängerung (F. Verfälschung (F.) [parastátes] Beistand (M.).).).) πάρεδρος (F.) παράρτηµα (N.) παραστατικό (N.) [paratérese] Beobachtung 392 (F.) παραυτουργός (M.). suggestiv παραπλανώ [paraplanó] irreführen. Zitat (N. Überlassung (F.) [parártema] Anhang (M. Derogation (F.) [parápono] Beschwer (F.) [parauturgós] Nebentäterin (F.) [parátase] Prolongation (F. verführen.).) [paracharáktes] Fälscher (M.) παράρτηµα (N.) παρεκκλίνουσα συµπεριφορά (F.) ακινήτου [parártema akinétu] Grundstückszubehör (N.) επηρεασµού [paraskeniaké omáda epereasmú] Lobby (F.).) παραχαράκτρια (F.) einer geplanten Straftat παρασιωπώ [parasiopó] verschweigen παρασκηνιακή οµάδα (F.) [parásemo] Orden (M.) [parastatikó] Beleg (M.) παράφρων [paráphron] wahnsinnig παραχαράκτης (M.) παράταση (F.) παρατηρώ [parateró] ansehen.) παρασύρω [parasýro] verleiten παραταθείς [paratatheís] verlängert παράταση (F.) παραχωρούσα (F.) παρεκτροπή (F.).) [parauturgós] Nebentäter (M.) παρεκκλίνω [parekklíno] abweichen παρεκκλίνων [parekklínon] abweichend παρέκκλιση (F.παραπειστικός παραπειστικός [parapeistikós] suggestiv παραπέµπω [parapémpo] anweisen.) παρατεινόµενη επιφύλαξη (F. Falschmünzerin (F.) παραχαράσσω [paracharásso] verfälschen παραχώρηση (F.) αρµοδιότητας [paréktase armodiótetas] Prorogation (F. zitieren παραπλάνηση (F.) [parektropé] Unfug (M.) παραφροσύνη (F. überlassen (V. Verleitung (F. Betrachtung (F. stunden. täuschen.) παρεκκλήσι (N.) [paraphrosýne] Wahnsinn (M. Nachweis (M. betrachten.).) παρασιώπηση (F.).) [páredros] Assessor (M.) παρατείνω [parateíno] prolongieren.) παρέλευση (F.) εγκλήµατος [parasiópese enklématos] Nichtanzeige (F.) [paracháraxe] Fälschung (F.) [parékklise] Abweichung.) .) παραστάτης (M. Verweis (M.) παρέκταση (F. Erscheinen (N. Darstellung (F.) παράταση (F.) χρόνου [paréleuse chrónu] Zeitablauf (M. Münzfälschung (F. beobachten.) [paréleuse] Ablauf (M.) παρελθών [parelthón] vergangen παρέλκυση (F.) παραπλανητικός [paraplanetikós] abwegig. Zubehör (N.) προθεσµίας [parátase prothesmías] Fristverlängerung (F.) παράπτωµα (N.) [parekklínusa symperiphorá] abweichendes Verhalten (N. verleiten παραποιώ [parapoió] fälschen παραποµπή (F.) παράσταση (F.) [paraplánese] Täuschung (F.). Verlängerung (F.) νοµίσµατος [paracháraxe nomísmatos] Geldfälschung (F.) παραχωρώ άδεια [parachoró ádeia] konzessionieren.) παράσηµο (N.).).) παράσταση (F.) [parástase] Beiwohnung (F.) την άδεια [parachorón ten ádeia] Lizenzgeber (M.) κυριότητας [parateinómene epiphýlaxe kyriótetas] verlängerter Eigentumsvorbehalt (M.) παρέλευση (F. Falschmünzer (M. merken παρατυπία (F.) [paracharáktria] Fälscherin (F. verlängern παρατήρηση (F. Konzession (F.) [paratypía] Unregelmäßigkeit (F.

) [parepítropos] Gegenvormund (M.).) παρεµβαίνουσα (F.) παρεµβατική διοίκηση (F.) ασφάλειας [paroché aspháleias] Kaution (F.) [parepómeno eisódema] Nebenverdienst (M.).). Verschleppung (F.) παρίσταµαι [parístamai] beiwohnen.) παρεπόµενη συµφωνία (F.) [parepómene synépeia] Nebenfolge (F.) [paroché] Leistung (F.) [parón] Gegenwart (F.).) [parepómene poiné] Nebenstrafe (F. einmischen.).) .) παροχή (F. Sicherheitsleistung (F.) παρεπόµενη συνέπεια (F. verschaffen.) παρεπόµενη ποινή (F. Einschreiten (N.) παροχή (F.) [paroikía] Kolonie (F.) παρεµβολή (F.) [parembatiké dioíkese] Eingriffsverwaltung (F.) παρεπόµενο εισόδηµα (N.) [parembolé] Interpolation (F.) παρενοχλώ [parenochló] belästigen παρεξήγηση (F.) παρεµβάλλω [parembállo] interpolieren παρέµβαση (F. bevorrechtigen παρέχω προνόµιο [parécho pronómio] privilegieren. zulassen παροχή παρέχω άδεια άσκησης επαγγέλµατος [parécho ádeia áskeses epangélmatos] approbieren παρέχω βοήθεια [parécho boétheia] hilfeleisten παρέχω δάνειο µε ενέχυρο [parécho dáneio me enéchyro] lombardieren παρέχω έκπτωση [parécho ékptose] skontieren παρέχω οδηγίες [parécho odegíes] weisen παρέχω προνόµια σε κάποιον [parécho pronómia se kápoion] privilegieren. Nebenvereinbarung (F.) [parembaínusa] Intervenientin (F. Einmischung (F.) παρόδια ιδιοκτήτρια (F.).) [parusía] Anwesenheit (F.) παρεµβαίνω [parembaíno] eingreifen.).) παρόν (N.). Vorbringen (N.) [paródios idioktétes] Anlieger (M.) [parótrynse] Aufforderung (F.) παροξύνω [paroxýno] hetzen παρότρυνση (F.) παρθενικός λόγος (M.) [parempódise] Absperung (F.) [parénthese] Interpolation (F.) παρεµποδίζω [parempodízo] verschleppen παρεµπόδιση (F. vorübergehen παρέχω [parécho] einräumen. Beiwohnung (F.)] Nebenkosten (F. Vorführung (F.) παρεπόµενος [parepómenos] akzessorisch παρέρχοµαι [parérchomai] ablaufen.) παροικία (F. Verschaffen (N.) [parembaínon] Intervenient (M. Zuwendung (F.) [parthenikós lógos] Jungfernrede (F.).) [parepómene symphonía] Nebenabrede (F.) [parkómetro] Parkuhr (F.Pl.) παρεξηγώ [parexegó] missverstehen παρεπίτροπος (M.Pl. lizensieren. Intervention (F. bevorrechtigen παρέχω στέγη [parécho stége] beherbergen παρθένα (F.).393 παρέλκυση (F.Pl.).) βοήθειας [paroché boétheias] Hilfeleistung (F. Gegenwart (F. intervenieren παρεµβαίνων (M.) παρουσία (F. vorführen παρουσίαση (F.) [parexégese] Missverständnis (N.) του ανταγωνισµού [parmpóise tu antagonismú] Behinderungsettbewerb (M.) παρεµπόδιση (F. Vorlage (F.) παροχετεύω [parocheteúo] ableiten παροχή (F.) [parúsa] Anwesende (F.) [paródia idioktétria] Anliegerin (F. erscheinen παριστάνω [paristáno] darstellen παριστώ ψευδώς [paristó pseudós] vorspiegeln.) παροτρύνω [parotrýno] auffordern παρούσα (F.) παρένθεση (F.) [parthéna] Jungfrau (F.) παρεπόµενα έξοδα (N.) παρενθέτω [parenthéto] interpolieren παρενόχληση (F. zuwenden παρέχω άδεια [parécho ádeia] dispensieren. vortäuschen παρκόµετρο (Ν. leisten. gewähren.) παρόδιος ιδιοκτήτης (M.) [parepómena éxoda (N.).) [parenóchlese] Belästigung (F.). einschreiten.).) [parepómeno dikaíoma] Nebenrecht (N.) [parusíase] Aufstellung (F. Vorlegung (F.) της δίκης [parélkyse tes díkes] Prozessverschleppung (F.) [parémbase] Eingriff (M.).) παρουσιάζω [parusiázo] vorbringen.) παρεπόµενο δικαίωµα (N. Verschaffung (F.

) [petherós é petherá (F.).) πασίγνωστος [pasígnostos] notorisch πασίδηλος [pasídelos] offenkundig πάστορας (M.) πελατεία (F.) [petherós] Schwiegervater (M.) παροχή (F.) [petherá] Schwiegermutter (F.) πεζός (M.) παροχή (F.) [parón] Anwesender (M.) πειρατικός ραδιοφωνικός σταθµός (M.) .) παύση (F.Pl.) [pátos] Boden (M.) πατρογονικό αγρόκτηµα (N.) [pelateía] Klientel (F. Einstellung (F.) χωρίς αντάλλαγµα [paroché chorís antállagma] Unentgeltlichkeit (F. bzw. einsprechen.) προκαταβολής [paroché prokatabolés] Vorschussleistung (F.) πειρατεία (F.) προϊόντων [peirateía proïónton] Produktpiraterie (F.) [peíra] Erfahrung (F.) ζωής [peíra zoés] Lebenserfahrung (F.) [patrogonikó agróktema] Patrimonium (N. Seeräuber (M.) πειστήριο (N.) [peistério] Beweisstück (N.) παροχή (F.) ισχύος [pedío ischýos] Geltungsbereich (M.).).) ηλεκτρικής ενέργειας [paroché elektrikés enérgeias] Stromeinspeisung (F.) [peitharchía] Disziplin (F.) [peírama] Versuch (M.) πεθερικά (N.) πεζόδροµος (M.).Pl.) πειθαρχικός [peitharchikós] disziplinarisch πειθαρχώ [peitharchó] gehorchen πειθώ (F. Beendung (F.) [peitharchiká métra (N.) πατέρας (M.).) πατρωνία (F.).) παροχή (F.) πάτος (M.) [peithó] Überzeugung (F.) [patéras] Vater (M. F.) πειθαρχική ποινή (F.) [pezé] Fußgängerin (F. Niederlegung (F.) πεθερός (M.) συµβουλής [paroché symbulés] Raterteilung (F.) [pezódromos] Fußgängerzone (F.) πληρωµών [paúse pleromón] Zahlungseinstellung (F.) [patronía] Patronat (N.) [parón kíndynos] gegenwärtige Gefahr (F.) [parochiké dioíkese] Leistungsverwaltung (F. Ehrengericht (N.) παύση (F.) [patrída] Heimat (F.) [peitharchikó díkaio] Disziplinarrecht (N.) πειθαρχική δικονοµία (F.) [peitharchiké dikonomía] Disziplinarverfahren (N. F. Dienstverschaffung (F. Zucht (F.) [paúse] Abberufung (F. enden πεδίο (N.) πείθω [peítho] einreden.) [pástoras] Pastor (M.) πειρατής (M.) νοµικών συµβουλών [paroché nomikón symbulón] Rechtsberatung (F.)] Schwiegerelter (M.Pl.) [Patrología] Patristik (F.) παρών [parón] anwesend.) παροχική διοίκηση (F.) [peitharchikó dikastério] Disziplinargericht (N.) πατροπαράδοτος [patroparádotos] hergebracht πατρότητα (F.) [petheriká (N.) [pátronas] Patron (M.) πειθαρχία (F.) [peiratés] Pirat (M.) πειρατεία (F.) πεζικό (N.) [pezikó] Infanterie (F.) δραστηριότητας [pedío drasteriótetas] Fach (N. einstellen.) πειθαρχικό δίκαιο (N.) [patrogoniké kleronomía] Patrimonium (N.) [patriké exusía] väterliche Gewalt (F.) πάτρωνας (M.παροχή παροχή (F.)] Schwiegereltern (Pl.) πατρίδα (F.) [patróteta] Vaterschaft (F. Stiefvater (M.) παροχή (F.) [peitharchiké poiné] Ordnungsstrafe (F.) στέγης [paroché stéges] Beherbergung (F.Pl.).) πείρα (F.) [pezós] Fußgänger (M.) [patriós] Stiefelter (M. Vaterland (N.) πατρική εξουσία (F.) [peirateía] Piraterie (F. Seeräuberei (F.) πείραµα (N.) παροχή (F.) [pezodrómio] Gehweg (M.) Πατρολογία (F.). bzw.) ή πεθερά (F.) πειθαρχικό δικαστήριο (N.) πεζή (F.) πατρικός [patrikós] väterlich πατριός (M.) πειθαρχικό αδίκηµα (N. versterben πεθαµένος [pethaménos] verstorben πεθερά (F.) [peitharchikó adíkema] Dienstvergehen (N.) εγγύησης [paroché engýeses] Sicherheitsleistung (F.)] Disziplinarmaßnahme (F.) [peiratikós radiophonikós stathmós] Piratensender (M.) παύω [paúo] abberufen.) πεθαίνω [pethaíno] sterben.) πεζοδρόµιο (N. Disziplinarstrafe (F. überzeugen πείρα (F.) πειθαρχικά µέτρα (N.) πεθερός (M.) υπηρεσιών [paroché yperesión] Dienstleistung (F.) παρών (M.) πατρογονική κληρονοµία (F.) 394 πεδίο (N.). gegenwärtig παρών κίνδυνος (M.) παροχή (F.).).

) πελάτισσα (F.) περιέλευση (F.) περιβαλλοντικός έλεγχος (M.) απαγόρευσης κυνηγίου [períodos apagóreuses kynegíu] Schonzeit (F.) περίοδος (F. Käufer (M. Klientin (F.). kürzen περικυκλώνω [perikyklóno] umlegen περιλαµβάνω [perilambáno] einschließen περιµένω [periméno] warten περιµετρική ζώνη (F.) περιβαλλοντικά συµβατός [periballontiká symbatós] umweltverträglich περιβαλλοντική εγκληµατικότητα (F. beenden.) [períodos] Abschnitt (M.) [perikopé] Einschränkung (F.) περιγραφικός [perigraphikós] deskriptiv περιγράφω [perigrápho] beschreiben περιεκτική συλλογή (F.) περίοδος (F.) περιβάλλον (Ν.) της ειδικής υπόστασης του εγκλήµατος [perigraphikó stoicheío tes eidikés ypóstases tu enklématos] deskriptives Tatbestandsmerkmal (N.). zufallen.) [pelátes] Auftraggeber (M.) περιβάλλω [peribállo] umgeben (V.) [periballontikós élenchos] Umweltaudit (N.) [peproméno] Schicksal (N.) πεµπτουσία (F.) .) [pelátissa] Auftraggeberin (F.) περίοδος (F.) [periodiké enoché] Wiederkehrschuld (F.395 πελάτης (M.) [perátose] Abschluss (M.) εξουσίας [peribolé exusías] Investitur (F.). Gehalt (M.) [periektikóteta] Gehalt (M.) περιοδικό (N.) πέρας (N.).) διακοπής [períodos diakopés] Ausfallzeit (F.) πέµψιµο χρέος (N.) περιβαλλοντική πληροφορία (F.).) περικόπτω [perikópto] einschränken.) [periballontiké euthýne] Umwelthaftung (F. beendigen. Kunde (M. Käuferin (F.). Deskription (F.) περιοδική ενοχική σχέση (F.) περιβαλλοντική συµβατότητα (F.) [periballontiké enklematikóteta] Umweltkriminalität (F.).) πέντε [pénte] fünf πεπλανηµένος [peplaneménos] irrtümlich πεποίθηση (F. Periode (F. Klient (M.) πελάτισσα (F. schließen περάτωση (F. fassen περίθαλψη (F.) [periballontiké plerophoría] Umweltinformation (F.) [perimetriké zóne] Bannmeile (F.).) περιοδικός [periodikós] periodisch περίοδος (F.) πεπρωµένο (N.) περαιτέρω [peraitéro] weitere περαιτέρω ζηµία (F.) προκαλούµενη από ελαττωµατικό προϊόν [peraitéro zemía prokalúmene apó elattomatikó proïón] Mangelfolgeschaden (M. Mandantin (F.).) [peribállon] Umwelt (F.) περιγραφή (F.).) [peribállon] Umgebung (F.) περιβαλλοντική ευθύνη (F.) περικοπή (F.) δικηγόρου [pelátes dikegóru] Mandant (M.) [periodikó] Magazin (N.).) πελάτης (M. Zugang (M.).) [pepoíthese] Überzeugung (F.) εργασιών συνόδου [períodos ergasión synódu] Sitzungsperiode (F. Kundin (F.) [periéleuse] Anfall (M. Saison (F. Zeitschrift (F.). Beendigung (F.) [periektiké syllogé] Kompilation (F. Mandant (M. zugehen περιεχόµενο (N.) [periballontiké symbatóteta] Umweltverträglichkeit (F.) περιοδική ενοχή (F.) αξιολόγησης [perithório axiológeses] Beurteilungsspielraum (M.) περιγεγραµµένη δικαιοδοσία (F.) περιέρχοµαι [periérchomai] anfallen.).) περιεκτικότητα (F.).) περίοδος περιβολή (F.) [periodiké enochiké schése] Wiederkehrschuldverhältnis (N.) περιβαλλοντική ζηµία (F.) περιβαλλοντικό δικαίωµα (N.) [péras] Ende (N.) της παροχής [periechómeno tes parochés] Leistungsinhalt (M.) [perigegramméne dikaiodosía] Rahmenkompetenz (F.) [períthalpse] Versorgung (F.) περιεχόµενο (N. fertig περατώνω [peratóno] abschließen.) [periechómeno] Inhalt (M. Zeit (F.) [periballontiké zemía] Umweltschaden (M.) περιθώριο (N.) περιγραφικό στοιχείο (N.) [perigraphé] Beschreibung (F.) περιβάλλον (N.) [pémpsimo chréos] Schickschuld (F.).) [pemptusía] Inbegriff (M.) δικηγόρου [pelátissa dikegóru] Mandantin (F.) περιέχω [periécho] enthalten (V.).) περασµένος [perasménos] vergangen περατωµένος [peratoménos] abgeschlossen.) [periballontikó dikaíoma] Umweltrecht (N.

) άµυνας [períptose ámynas] Verteidigungsfall (M.) περιφέρεια (F.) περιστασιακός [peristasiakós] gelegentlich περιστατικό (N.) περίπτωση (F.) περιορισµός (M. Reservation (F. Einschränkung (F.) [periplanómene] Landstreicherin (F.) περίπτωση (F. Region (F.) περιορισµένο εµπράγµατο δίκαιο (N.) περιουσιακή ποινή (F.) περιυβρίζω [periybrízo] beschimpfen περιύβριση (F.) έκτακτης ανάγκης [períptose éktaktes anánkes] Notfall (M.) περιτριγυρίζω [peritrigyrízo] umstehen περιτροπή (F.) περιφέρεια (F.) περισσεύω [perisseúo] überschießen περισσότερα [perissótera] mehr περισσότερος [perissóteros] mehr περίσταση (F. Umstand (M. limitiert περιορισµός (M.).) περιορισµός (M.) ισχύος [períodos ischýos] Laufzeit (F.) περιοριστικός [perioristikós] restriktiv περιουσία (F.).) [periýbrise] Beschimpfung (F.) περιουσιακή διαδοχή (F.). Region (F. Restriktion (F.) [periusiaké diadoché] Vermögensnachfolge (F.) επιρροής [perioché epirroés] Bannkreis (M.) [periorismós] Arrest (M.) [periusiakó 396 óphelos] Vermögensvorteil (M. limitieren περιορισµένη εξάρτηση (F.) περιπτωσιολογία (F.) περιπλανώµενος (M.) [peritropé] Turnus (M.) [periorisméno emprágmato díkaio] beschränktes dingliches Recht (N.).) [periusía] Gut (N.) [períptero] Kiosk (M. Gebiet (N.). Gemarkung (F.).) περιπολώ [peripoló] streifen.).) περιουσιακώς συνδεδεµένος [periusiakós syndedeménos] gesamthänderisch περιοχή (F.) περιορισµένη ευθύνη (F. Raum (M.) του ανταγωνισµού [periorismós tu antagonismú] Wettbewerbsbeschränkung (F.) εξαιρούµενη από την κοινοκτηµοσύνη των συζύγων [periusía exairúmene apó ten koinoktemosýne ton syzýgon] Vorbehaltsgut (N.) περίπλοκος [períplokos] komplex περιποίηση (F.) [periusiaké poiné] Vermögensstrafe (F.).) [periorisméne exártese] limitierte Akzessorität (F. Viertel (N.) [periplanómenos] Landstreicher (M. beschränken.) [peristrophé] Rotation (F.) [perístase] Gelegenheit (F.) άσκησης του επιτηδεύµατος [perioché áskeses tu epitedeúmatos] Gewerbegebiet (N.) [periptosiología] Kasuistik (F.) [perípolos] Streife (F.). streifen περίπτερο (N.).) (Vermögensberechtigung) περιουσιακό όφελος (N.).) περιορισµένη προσωπική δουλεία (F.) .).) περιουσία (F.) περίπολος (F.) περιστρέφοµαι [peristréphomai] rotieren περιστροφή (F. Habe (F.) περιουσιακό δίκαιο (N.) της επιχείρησης [perioché tes epicheíreses] Gewerbegebiet (N.).) [peristatikó] Vorfall (M. einschränken.περίοδος περίοδος (F.) [periphéreia] Bezirk (M.) [periusiakó dikaíoma] Vermögensrecht (N.) των συζύγων [periusiaké autotéleia ton syzýgon] Gütertrennung (F.) (Vermögensrechtsordnung) περιουσιακό δικαίωµα (N.) περιορισµός (M.) ευθύνης [periorismós euthýnes] Haftungsbeschränkung (F.) περιποιούµαι [peripoiúmai] pflegen περιπολικό [peripolikó] Streifenwagen (M.) περιοχή (F. Beschränkung (F.) περίπτωση (F.) περιπλανώµενη (F.).) περιορισµένος [periorisménos] begrenzt.). Vermögen (N. Gemarkung (F.) περιουσιακή αυτοτέλεια (F.) [peripoíese] Pflege (F. Bereich (M.) [periorisméne prosopiké duleía] beschränkte persönliche Dienstbarkeit (F. beschränkt.) [periorisméne euthýne] beschränkte Haftung (F.) [perioché] Bann (M. Gebiet (N.) περιοχή (F.) [periusiaké zemía] Vermögensschaden (N.) προστασίας [perioché prostasías] Schutzbereich (M. Internierung (F.) του δικαστηρίου [periphéreia tu dikasteríu] Gerichtssprengel (M. Begrenzung (F.) περιοχή (F.).).) περιοχή (F.).).) περιουσιακή ζηµία (F.) [períptose] Fall (M.) περιορίζω [periorízo] begrenzen.).) [periusiakó díkaio] Güterrecht (N.) των θεµελιωδών δικαιωµάτων [periorismós ton themeliodón dikaiomáton] Grundrechtsschranke (F. Kreis (M. Vermögensrecht (N.

).) εργασίας [pistopoietikó ergasías] Arbeitszeugnis (N. fangen πιέζω [piézo] drängen.) θανάτου [pistopoietikó thanátu] Sterbeurkunde (F.) πιεστικός [piestikós] dringlich πιθανολόγηση (F.).) πίστωση (F. Haben (N.) πίστωση (F.) [pistopoíese] Beurkundung (F.) πίστωση (F. testieren.).) πιστοποιητικό (N.) πιστοποιητικό (N.) ικανότητας [pistopoietikó ikanótetas] Befähigungsnachweis (M.).) [píste] Glaube (M.) καταθέσεων [pistopoietikó katathéseon] Depositenzertifikat (N.) πιστοποιητικό (N.) πηδώ [pedó] springen πιάνω [piáno] greifen.) (Bezirkshauptfrau in Österreich).) [piestério] Presse (F.) [periphereiaké bulé] Kreistag (M.) περιφερειακή επιτροπή (F.) κατάταξης [pínakas katátaxes] Teilungsplan (M.) [periphereiakó grapheío] Geschäftsstelle (F. Zeugnis (N. Testat (N. Zertifikat (N.) εξασφαλισµένη µε εµπορεύµατα [pístose exasphalisméne me emporeúmata] Realkredit (M.) πιστοποιώ [pistopoió] beurkunden.) πίνακας (M.397 περιφερειακή βουλή (F.).) υπερανάληψης [pístose yperanálepses] Überziehungskredit (M.Pl.) [pegé] Quelle (F.) πιεστήριο (N. drücken πίεση (F.) αλληλόχρεου λογαριασµού [pístose allelóchreu logariasmú] Kontokorrentkredit (M.) ασφαλισµένη µε ενέχυρο [pístose asphalisméne me enéchyro] Lombard (M.) [periphereiaké epitropé] Kreisausschuss (M.) πιστοποιητικό (Ν.) [pístose] Akkreditiv (N.) πιστοποιητικό (N.).).). Zertifizierung (N.)] Mittel (N.) πίνω [píno] trinken πιστεύω [pisteúo] glauben πίστη (F.) περιφερειακή διάταξη (F. Möglichkeit (F.) [períphragma] Schranke (F.).) πιστοποιητικό (N.) περιφερόµενος [peripherómenos] ambulant περιφορά (F.) διαγωγής [pistopoietikó diagogés] Führungszeugnis (N.) περιφερειακός [periphereiakós] regional περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός (M.) πιστοποίηση (F.) πηγή (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [periphereiakós chorotaxikós schediasmós Omóspondu Kratidíu] Landesplanung (F. Schein (M.) περιφερειάρχης (M.) πιστοποιητικό (N.) περίφραγµα (N.) περιφερειακή διοίκηση (F.).) φορολογικών συντελεστών [pínakas phorologikón syntelestón] Steuertabelle (F.) πιστόλι (N.) . treu πιστώνω [pistóno] stunden πιστώσεις (F.) πιστοποιητικό (N.) του δικαίου [pegé tu dikaíu] Rechtsquelle (F.) [periphereiárches] Bezirkshauptmann (M.) πιστοποιητικό (Ν.).) [pithanóteta] Chance (F.) περιφερειακό γραφείο (N.) εµβολιασµού [pistopoietikó emboliasmú] Impfschein (M. zertifizieren πιστοποιώ γραπτώς [pistopoió graptós] attestieren πιστός [pistós] loyal.) περιφράσσω [periphrásso] zäunen περιφρονώ [periphronó] missachten περνώ [pernó] vorübergehen πετώ [petó] fliegen πέφτω [péphto] abfallen.) πιθανολογούµενος [pithanologúmenos] glaubhaft πιθανός [pithanós] wahrscheinlich πιθανότητα (F.) [pithanológese] Glaubhaftmachung (F.) [píese] Druck (M. fallen πηγαίνω [pegaíno] gehen πηγή (F.) [periphorá] Umlauf (M.) γέννησης [pistopoietikó génneses] Geburtsurkunde (F.) [pistóseis (F.).) [pistopoietikó] Attest (N. Verzeichnis (N.) [pínakas] Tabelle (F. Landrat (M.).) [periphereiárches] Bezirkshauptfrau (F.) περιφερειάρχης (F. Kredit (M.) πίστωση (F.) [pistóli] Pistole (F. Stundung (F.) πιστοποιητικό (N.) πίστωση πίνακας (Μ.). Loyalität (F.) µεταγραφής [pistopoietikó metagraphés] Grundbuchauszug (M. Anrechnung (F.) [periphereiaké dioíkese] Kreisverwaltung (F. Treue (F. Wahrscheinlichkeit (F. Landrätin (F.Pl.) (Bezirkshauptmann in Österreich).) πίνακας (M.) [periphereiaké diátaxe] Kreisordnung (F.) θανάτου [pistopoietikó thanátu] Totenschein (M.) πίστωση (F.

) [plasmatiké kataskeué] Fiktion (F.) [plégma] Gefüge (N.) πλαστογραφώ [plastographó] fälschen πλαστός [plastós] unecht πλατεία (F.) πλειοψηφία (F.) [pistotiké mesolábese] Kreditvermittlung (F.) [píso selída] Rückseite (F.) πλειονότητα (F.) πλάνη (F.) πλαστογράφηση (F. Mehrheit (F.) πλαστογράφος (M.) πιστωτικός τίτλος (M.) [pistotikó ídryma] Kreditinstitut (N.) [plaísio] Rahmen (M.) [pistotikós títlos] Wertpapier (N.) πιστωτής (M.) [pleiopsephiké eklogé] Mehrheitswahl (F.) πτώχευσης [pistotés ptócheuses] Insolvenzgläubiger (M.) ως προς την έννοµη συνέπεια [pláne os pros ten énnome synépeia] Rechtsfolgenirrtum (M.) της ποινής [plaísio tes poinés] Strafrahmen (M.) [plágia grammé] Seitenlinie (F.) [pleiopsephía] Majorität (F.) [plastographía] Fälschung (F.) πλάνη (F.) πιστωτικό ίδρυµα (N.) πιστώτρια (F.) πλάνη (F.) πλάγια γραµµή (F.) περί την ποινική υπόσταση 398 [pláne perí ten poiniké ypóstase] Tatbestandsirrtum (M.) [plastó éngrapho] unechte Urkunde (F. Irrtum (M.) πιστωτική µεσολάβηση (F.) [pistotiké kárta] Kreditkarte (F.) πλανόδιος έµπορος (M.) πιστωτικό υπόλοιπο (N.) [pistotiké synallagé] Kreditgeschäft (N.) πλέγµα (Ν.) της δήλωσης [pláne tes déloses] Erklärungsirrtum (M. Stimmenmehrheit (F.) πιστωτική επιστολή (F.) πλάνη (F.) [pistotikó sýstema] Kreditwesen (N.) [pistotiké epistolé] Kreditbrief (M.) στον υπολογισµό [pláne ston ypologismó] Kalkulationsirrtum (M.) [planódios émporos] Hausierer (M.) πλαίσιο (N. Massegläubiger (M.) πλάνη (F.) [plateía] Platz (M.) πλαισιώνω [plaisióno] rahmen πλάνη (F.) ως προς το επιτρεπτό [pláne os pros to epitreptó] Erlaubnisirrtum (M.) [pleionóteta] Mehrheit (F.) πλάνη (F.) διαβατηρίου [plastográphese diabateríu] Passfälschung (N.).) πιστωτική φερεγγυότητα (F.) πλασµατική κατασκευή (F.) [plastográphos] Fälscherin (F.) πλάνη (F.) πλαστογράφηση (F.).) [pistotikó semeíoma] Gutschrift (F.) πιστωτική απάτη (F.) πιστώτρια (F.) ενσήµων [plastographía ensémon] Wertzeichenfälschung (F.) [pistotikó ypóloipo] Guthaben (N.).) πλαστό χρήµα (N.) πλαστογράφος (F.) για τα γεγονότα [pláne gia ta gegonóta] Tatsachenirrtum (M.).) πλειοψηφική εκλογή (F.) πίσω [píso] Rückπίσω σελίδα (F.) της πτώχευσης [pistotés tes ptócheuses] Konkursgläubiger (M.) πιστώτρια (F.) [plastó chréma] Falschgeld (N.) πλάνη (F.) [pistotiké apáte] Kreditbetrug (M.πιστωτής πιστωτής (M.) για το περιεχόµενο [pláne gia to periechómeno] Inhaltsirrtum (M.) ως προς την υπαγωγή [pláne os pros ten ypagogé] Subsumtionsirrtum (M.) της πτώχευσης [pistótria tes ptócheuses] Konkursgläubigerin (F.) εγγράφου [plastográphese engráphu] Urkundenfälschung (F.) στην προσφορά [pláne sten prosphorá] Gebotsirrtum (M.) πτώχευσης [pistótria ptócheuses] Insolvenzgläubigerin (F.) πλάνη (F.) πλανόδια έµπορος (F.) [pistótria] Gläubigerin (F.) πλασµατικός [plasmatikós] fiktiv.) πλαστογραφία (F.) πιστωτικό σηµείωµα (Ν.) πιστωτική κάρτα (F.) πλαστογραφία (F.) .) [plastográphos] Fälscher (M.) πιστωτής (M.) πλάσσω [plásso] fingieren πλαστό έγγραφο (N.) [pistotiké pherengyóteta] Kreditwürdigkeit (F.).) πλάνη (F.) πλαίσιο (N.) στη βούληση [pláne ste búlese] Motivirrtum (M.) [pláne] Irre (F.) [pistotés] Gläubiger (M.) πιστωτική συναλλαγή (F.) για το πραγµατικό περιστατικό [pláne gia to pragmatikó peristatikó] Tatumstandsirrtum (M.) [planódia émporos] Hausiererin (F.) πλάνη (F. Massegläubigerin (F.) πιστωτικό σύστηµα (N. fingiert πλασµένος [plasménos] beschaffen (Adj.

einzahlen.).) για σύναψη συµφωνίας [plerexúsios gia sýnapse symphonías] Abschlussvertreterin (F.) [plemmélema] Vergehen (N. erkundigen πληροφορώ [plerophoró] informieren πλήρωµα (N. Zahlung (F.) [pleónasma perísseuma (N.) [plebeíos] Proletarier (M. Prokurist (M. Versteigerung (F.) πληβεία (F.) πλεόνασµα (N. Prärogative (F.) πληθυσµός (M.) πλήθος (N. vergüten.) [plerexúsios] Bevollmächtigter (M.) πληρωµή (F.) πληρώνω [pleróno] begleichen.) πληροφορικός [plerophorikós] informationell πληροφοριοδότης (M.).) [pléroma] Besatzung (F.) πληρωµή (F.) [plegé] Wunde (F.).) για σύναψη συµφωνίας [plerexúsios gia sýnapse symphonías] Abschlussvertreter (M.) πληρωµή (F.) [plerexúsios] Bevollmächtigte (F.) (lat. Vollmacht (F.) [pleiopsephikó eklogikó sýstema] Mehrheitswahl (F.) πληρεξούσιο (N.).) [plerophoriodótes] Informant (M.) [pleónasma] Überschuss (M.).)] Überhang (M.) πληρεξουσιότητα (F.) πληρωµή (F.) [plebeía] Proletarierin (F. Mandatar (M.) πληρεξούσιος (M.) πληγή (F.) πληµµελής [plemmelés] mangelhaft πληρεξούσιο (N. erstatten. Mandatarin (F. Prokuristin (F. Haufe (M.).) πληροφορούµαι [plerophorúmai] erfahren (V.) [pléres theteía] Grundwehrdienst (M.) [pleisteriastés] Auktionator (M.) µε δόσεις [pleromé me dóseis] Abzahlung (F.) πληροφορία (F.) [plethorismós] Inflation (F.) πληρεξούσιος (M.) για σύναψη συµφωνίας [plerexúsio gia sýnapse symphonías] Abschlussvollmacht (F.) [pléthos] Menge (F.) (Vorteil). Vorteil (M. Vorzug (M.).) [pleonéktema] commodum (N.). Information (F.) έναντι τιµολογίου [pleromé énanti timologíu] Kasse gegen Faktura πληρωµή (F. Einzahlung (F.) πληρεξούσιος (F.).) [plemméleia] Mangelhaftigkeit (F.).) πληρεξουσιότητα (F.).) πληµµέληµα (N. Zahlungsverkehr (M.) έναντι φορτωτικών εγγράφων [pleromé énanti phortotikón engráphon] Kasse gegen Verladedokumente πληρωµή (F.) [pleisteriasmós] Auktion (F. Prokurator (M.) [plerophoriké] Informatik (F.) πλειστηριαστής (M.) [plemmeleiodikeío] Strafkammer (F.) [plerophoriodótria] Informantin (F.) πληροφορική (F.) τοις µετρητοίς [pleromé tois metretoís] Barzahlung (F.) πλήρης [pléres] vollständig πλήρης θητεία (F.) πληρώνω επιπρόσθετα πληρεξούσιος (M.).) πλεονάζω [pleonázo] überschießen πλεόνασµα (N.). Leistung (F. Vertreter (M. Erstattung (F.).) πληµµελειοδικείο (N.) [plerexusióteta] Bevollmächtigung (F. Mehrheitswahlrecht (N.) έναντι λογαριασµού [pleromé énanti logariasmú] Abschlagszahlung (F.) [plerexúsio] Vollmachtsurkunde (F.).) πλείστος [pleístos] meiste (Adj.) [plemmeleiodikeío] Landgericht (N.) πλειστηριαστής (F.) [pleurá] Seite (F. Haufen (M.) άµυνας [plerexúsios ámynas] Wehrbeauftragte (F.) πληρεξούσιος (F. bezahlen. Teil (M.). honorieren.399 πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα (N. Prokuratorin (F.) πληρωµή (F.) πληθωρισµός (M.).) πληρεξούσιος (F.) πλειστηριασµός (M.) κατ’ αποκοπή [pleromé kat’ apokopé] Akkord (M.) [pleromé] Bezahlung (F.) πλεονέκτηµα (N.).) [pleisteriastés] Auktionatorin (F.) µε πιστωτική κάρτα [pleromé me pistotiké kárta] Kartenzahlung (F.) πληροφοριοδότρια (F.).) πληµµελειοδικείο (N.) πληβείος (M. Ratenzahlung (F.) εξωτερικού [plerexusióteta exoterikú] Außenvollmacht (F.) πλεονεκτικός [pleonektikós] vorteilhaft πλευρά (F.).) πληµµέλεια (F. Vertreterin (F.) [plethysmós] Masse (F. zahlen πληρώνω εκ των υστέρων [pleróno ek ton ystéron] nachzahlen πληρώνω επιπρόσθετα [pleróno epipróstheta] nachzahlen .) περίσσευµα (N.) άµυνας [plerexúsios ámynas] Wehrbeauftragter (M.) [plerophoría] Auskunft (F.).).).).) πληρωµή (F.

) [podélato] Rad (N. Strafsache (F.) πνευµατική ιδιοκτησία (F.).) πληρώτρια [plerótria] bezogen πλησίον (Ν.) [poiniké díke] Kriminalprozess (M.) ποινικό δικονοµικό δίκαιο (N.) ποινή (F.) [poiménas] Hirte (M.) ποινική απόφαση (F.) [pneúma] Geist (M.) [poiniké nomothesía] Strafgesetzgebung (F.) [poinikó díkaio] Strafrecht (N.) ποινική δικαστής (F.) πλουραλισµός (M.) [pluralismós] Pluralismus (M.) ποικιλία (F.) [poiniké diátaxe] Strafbestimmung (F.) πνευµατώδης [pneumatódes] geistig ποδήλατο (N.) ποινή (F.) [poiniké rétra] Konventionalstrafe (F.).) [pódi] Fuß (M.) [poiniké enelikóteta] Strafmündigkeit (F.) [poiniké ypóthese] Kriminalsache (F. Vertragsstrafe (F.) ποινή (F.) εξαναγκασµού [poiné exanankasmú] Beugestrafe (F.) ποινή (F.) [ploíarchos] Kapitän (M. Sorte (F.) για τη µετάνοια [poiné gia te metánoia] Reugeld (N.) πλοίαρχος (M.) πληρωτής [plerotés] bezogen πληρώτρια (F.) πλησίον [plesíon] Nebenπλήττω [plétto] betreffen πλοηγός (Μ.) κράτησης [poiné kráteses] 400 Haftstrafe (F.) πνεύµα (N.) στερητική της ελευθερίας [poiné steretiké tes eleutherías] Freiheitsstrafe (F. Strafvorschrift (F.) ποινική ενηλικότητα (F.).).) [pneumatiké idioktesía] geistiges Eigentum (N.) [ploío] Schiff (N.) πλουτίζω [plutízo] bereichern πλουτισµός (M.) ποινικό δίκαιο (N.) ποινική κατάδικη (F.) [poinikó dikonomikó díkaio] Strafprozessrecht (N.) [poiniké apóphase] Strafurteil (N. Strafe (F.) [plesíon] Nähe (F.).) πλοηγώ [ploegó] lotsen πλοίαρχος (F.) πλοιοκτήτης (M.) [ploioktétes] Reeder (M.) ποινή (F.) ανηλίκων [poinikó díkaio anelíkon] Jugendstrafrecht (N.) [poiniké dikonomía] Strafprozessrecht (N.) [poiniké díoxe] Strafverfolgung (F.).) [poikilía] Auswahl (F. Strafprozess (M.) ποινική νοµοθεσία (F.) ποινικό δικαστήριο (N.) [poiniké agogé] öffentliche Klage (F.) [plutismós] Bereicherung (F.) ποινική διάταξη (F.) ποινή (F.) πλοιοκτήτρια (F.) [poiniké dikastés] Strafrichterin (F.) [poiniké katádike] Strafgefangene (F.) στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων [poiné stéreses politikón dikaiomáton] Ehrenstrafe (F.) [plerótria] Bezogene (F.) ποιµένας (M.) [ploíarchos] Kapitänin (F.) ποινικό δίκαιο (N.) [poimantoriké epistolé] Hirtenbrief (M.).) .) πνευµατική δηµιουργός (F.) ποινικά ανήλικος [poiniká anélikos] strafunmündig ποινικά ενήλικος [poiniká enélikos] strafmündig ποινική αγωγή (F.) ποινική υπόθεση (F.) [ploioktétria] Reederin (F. mental πνευµατικός δηµιουργός (M.) [plerotés] Bezogener (M.) κυκλοφορίας [poinikó díkaio kyklophorías] Verkehrsstrafrecht (N.) δαρµού [poiné darmú] Prügelstrafe (F.) ποινική δίωξη (F. geistlich.) ανηλίκων [poiné anelíkon] Jugendstrafe (F.) ποιµαντορική επιστολή (F.) Οµόσπονδου Κρατιδίου [poinikó díkaio Omóspondu Kratidíu] Landesstrafrecht (N.) ποινή (F.) ποινικό δίκαιο (N.) ποινή (F.) [pneumatikós demiurgós] Urheber (M.) πόδι (N.) ποινική δικονοµία (F.) [plutokratía] Plutokratie (F.).) [poiniké anelikóteta] Strafunmündigkeit (F.) πλουραλιστικός [pluralistikós] pluralistisch (Adj.) πλοίο (N.) ποινική ανηλικότητα (F. Gefängnisstrafe (F.) ποινικό δίκαιο (N.) πνευµατικός [pneumatikós] geistig.) ποινική ρήτρα (F. Strafverfahren (N.) [poiné] Bestrafung (F.) πλουτοκρατία (F.) ποινική δίκη (F.πληρώνω µε δόσεις πληρώνω µε δόσεις [pleróno me dóseis] abzahlen πληρώνω πρόστιµο [pleróno próstimo] büßen πληρωτέος [plerotéos] zahlbar πληρωτής (M.) [poinikó dikastério] Strafgericht (N.) [pneumatiké demiurgós] Urheberin (F.) [ploegós] Lotse (M.

) [poinikós dikastés] Strafrichter (M.) πολιτικό τµήµα (N. Staatsbürger (M.).) πόλη (F.) [poinikó metróo] Strafregister (N.) [poión] Beschaffenheit (F.) πόλεµος (M.) πολιτική προστασία (F.) [politiké ypóthese] Zivilsache (F.) πολιτική δίκη (F.) πόλεµος (M.) [politiké theteía] Zivildienst (M.) ποινικός κατάδικος (M.) [poleodomikó schédio] Bebauungsplan (M.) [politiké díke] Zivilprozess (M. Bauplanung (F.) [polítes] Bürgerin (F.) ποινικός κώδικας (M.) πολεµική αποζηµίωση (F.) [polemikó óplo] Kriegswaffe (F.) [politikó dikaíoma] Ehrenrecht (N.) [poinikós nómos] Strafgesetz (N.) πολιτικός (M.) [politeiología] Staatslehre (F.) πολιτική αγωγή (F.) πολιτικό δικαίωµα (N. zivil πολιτικός γάµος (M.) πολιτικώς ενάγουσα (F.) πολίτευµα (N. Staatsbürgerin (F.) πολεοδοµικός (M.) πολίτης (M.) πολεµικό όπλο (N.) πολιτικώς ενάγων πολιτική άµυνα (F.) [póle] Stadt (F.) πολεοδοµικό σχέδιο (N.) ποινικός νόµος (M.) [politikó díkaio] Zivilrecht (N.) ποινικοποιώ [poinikopoió] kriminalisieren ποινικός [poinikós] kriminal.) πολιτική (F.) (Strafgesetzbuch).) [poinikó tméma] Strafsenat (M.).) ποινικό τµήµα (N.) [pólemos] Krieg (M.) πρωτοδικείου [politikó tméma protodikeíu] Zivilkammer (F.) πολιτική κοινωνική υπηρεσία (F.) πολιτική υποψία (F.) πολιτικός δικαστής (M.) [politiké dikastés] Zivilrichterin (F.) [politikós gámos] Zivilehe (F.) [polemiké apozemíose] Lastenausgleich (M.) ποιόν (Ν.) του δικαίου [politiké tu dikaíu] Rechtspolitik (F.) πολιτικό δίκαιο (N.) των αγροτών [pólemos ton agrotón] Bauernkrieg (M.).).) πολιτική διαδικασία (F.) πολιτικό κόµµα (N.) [politikó dikonomikó díkaio] Zivilprozessrecht (N.).) [politiké oikonomía] Volkswirtschaft (F.) [poinikós kódikas] Code (M.) πολιτική υπόθεση (F.) πολεοδοµική δίκη (F.) [politiké diadikasía] Zivilverfahren (N.) pénal (franz.) πολεοδοµία (F.) ποιότητα (F. Zivilklage (F.) [polítes] Bürger (M.) [poinikós katádikos] Strafgefangener (M.) πολιτική θητεία (F.) πολιτικό δικονοµικό δίκαιο (N.).) πολιτικώς ενάγων (M.) πολιτική δικαστής (F.) πολιτική επιστήµη (F.401 ποινικό µητρώο (N.) [poióteta] Güte (F.) [politikós] Staatsmann (M.) πολεοδοµικός σχεδιασµός (M.) [politikós dikastés] Zivilrichter (M.) [politikós enágon] Nebenkläger (M.) πολιτική δικαιοδοσία (F. Stadtplanung (F.) [politikó kómma] Partei (F. Politik (F.) [poleodomiké díke] Bauprozess (M.) [politiké epistéme] Politikwissenschaft (F. Qualität (F.) πολιτική οικονοµία (F.) .) [politiké] Maßnahme (F.) πολιτικός [politikós] politisch.) [poleodomía] Städtebau (M.) πολιτικό δικαστήριο (Ν.) [politeiakó dikastério] Staatsgerichtshof (M.) [politiké dikonomía] Zivilverfahrensrecht (N.) [politiké koinoniké yperesía] Zivildienst (M.) πολίτης (F.) πολιτικό τµήµα (N.) εφετείου [politikó tméma epheteíu] Zivilsenat (M.) [políteuma] Staatsform (F.) [poleodomikós schediasmós] Bauleitplanung (F.) [politikós enágusa] Nebenklägerin (F. Strafgesetzbuch (N.) [politikó dikastério] Zivilgericht (N.). strafrechtlich ποινικός δικαστής (M.).) [politiké ámyna] Zivilschutz (M.) [politiké agogé] Nebenklage (F.) πολιτική δικονοµία (F.) [politiké ypopsía] politische Verdächtigung (F.) πολιτειολογία (F.) πολιτειακό δικαστήριο (N.) [politiké prostasía] Zivilschutz (M.) [politiké dikaiodosía] Zivilgerichtsbarkeit (F.) κώδικας [poleodomikós kódikas] Baugesetzbuch (N.) πολιτική (F. Zivilverhandlung (F.

) επιχείρησης [pragmatiké eponymía epicheíreses] Sachfirma (F.).) πορνογραφικός [pornographikós] pornographisch πόροι (M.) [pórne] Dirne (F.) [porthmeío] Fähre (F. prostituieren πόρνη (F.) πραγµατεία (F.) [polymésa (N.) πολλαπλή υποθήκη (F.) [posostó] Quote (F.) [pragmatiké duleía] Grunddienstbarkeit (F.) ποσό (N.) [politismós] Kultur (F.Pl.) πολυεθνικός [polyethnikós] multinational πολυµελές δικαστήριο (N.) πολωνικός [polonikós] polnisch πονηριά (F.) [porismós] Verschaffen (N.) ηµερησίας αποζηµίωσης [posó emeresías apozemíoses] Tagessatz (M.) πορθµείο (Ν.) [polytéleia] Luxus (M.).) πότις (F. Verschaffung (F.) πολύτιµο (N.) [pollaplé ypothéke] Gesamthypothek (F. Freuden- 402 mädchen (F.) [pragmateía] Schrift (F.) [pragmatiká gegonóta (N. gewinnen.) ποσότητα (F.).πολιτισµός πολιτισµός (M.) πορνογραφία (F.).).) [polygamía] Polygamie (F. naturalisieren πολιτοφυλακή (F.) [pornographía] Pornographie (F.).) .Pl.) πόνος (M.) ποσοστό (N.) [pulí] Vogel (M.) [pragmatiké é yliké syrroé] Realkonkurrenz (F.) [póroi (M.) [politistiké kleronomía] Kulturerbe (N.) [pragmatiké énose] Realunion (F. kostbar πολυφωνία (F.). Hure (F.) πραγµατική επωνυµία (F.) [prágma] Ding (N.) [Polonía] Polen (N.) πορνείο (N. Menge (F.) πορνεία (F.) συµµετοχής σε ετήσια κέρδη [posostó symmetochés se etésia kérde] Tantieme (F.Pl.) [politophylaké] Miliz (F.) πολυγαµικός [polygamikós] polygam πολύγραφος (M.) ποσοστιαίως [posostiaíos] anteilig ποσοστό (N.) ποσοστό (N.) πολιτιστική κληρονοµία (F.) πολύς καιρός [polýs kairós] Jahr und Tag πολυτέλεια (F. Naturalisation (F.) πολλαπλασιάζω [pollaplasiázo] vervielfältigen πολλαπλασιασµός (M.) [polýtimo antikeímeno] Wertsache (F.) [pónos] Schmerz (M.). Sache (F.) [posóteta] Masse (F.) ποσόστωση (F.) [porneío] Puff (M.) πολύτιµο αντικείµενο (N.) πορνεύοµαι [porneúomai] huren.) επί τοις εκατό [posostó epí tois ekató] Prozent (N.) [pragmatiké pláne] Tatbestandsirrtum (M.) πραγµατική ή υλική συρροή (F.) [polýtimo] Kostbarkeit (F.) πολύτιµος [polýtimos] edel.) µετατροπής κάθε ηµέρας φυλάκισης [posó metatropés káthe eméras phylákises] Tagessatz (M.) [pótes] Trinker (M.) [Pótsntam] Potsdam (N.) [poreía] Gang (M.) [pollaplasiasmós] Vervielfältigung (F.) πορίζοµαι [porízomai] erwerben.Pl.) πραγµατική ένωση (F.)] Mittel (N.Pl.) [polymelés dikastério] Kollegialgericht (N.) πορτογαλικός [portogalikós] portugiesisch ποσό (N.) πραγµατική πλάνη (F.) ποσοστό (N.) πολυφωνικός [polyphonikós] pluralistisch (Adj.) πολυµερής [polymerés] multilateral πολυµέσα (N.) διασάφησης [posostó diasápheses] Aufklärungsquote (F.) [politográphese] Einbürgerung (F.) [polyphonía] Pluralismus (M. Prostituierte (F.) πονώ [ponó] schmerzen πορεία (F.).) [pótis] Trinkerin (F.) Πολωνία (F.)] Multimedia (N.) ποσοστό (N.).) [porneía] Prostitution (F.) πολιτογραφώ [politographó] einbürgern.) [Portogalía] Portugal (N.) πράγµατι [prágmati] tatsächlich πραγµατικά [pragmatiká] tatsächlich πραγµατικά γεγονότα (N.) [polýgraphos] Polygraph (M. Lauf (M.) πουλί (Ν.) Πότσνταµ (N. Vielweiberei (F.) πράγµα (N.Pl. verdienen πορισµός (M.)] Sachverhalt (M.) διαφώτισης [posostó diaphótises] Aufklärungsquote (F.) πραγµατική δουλεία (F.Pl.) πολύ [polý] viel πολυβαθµικός [polybathmikós] mehrstufig πολυγαµία (F.) Πορτογαλία (F.) [posóstose] Kontingent (N. Rate (F.) ποσό (Ν.) [posó] Höhe (F.) ποστ-ρεστάντ [post-restánt] postlagernd ποταπός [potapós] niedrig πότης (Μ.) [poneriá] Rank (M.) πολιτογράφηση (F.

) πριµοδότηση (F.).) [pragmatognómonas] Gutachter (M.).Pl.) πραξικόπηµα (N.Pl.) [praktiké exáskese] Handlungslehre (F.) [práktoras] Agentin (F.Pl.) πράξη (F. Tun (N.) πράξη (F.) (tatsächlich).) παραβίασης [práxe parabíases] Verletzungshandlung (F.) [pragmátose] Vollzug (M.) [primodótese] Prämie (F.) πραγµατοποιώ [pragmatopoió] verwirklichen πραγµατώνω [pragmatóno] vollziehen πραγµάτωση (F.) πράκτορας (M.) πράξη (F.) [presbeía] Legation (F.) πρεσβευτής (M.) [práxe] Akt (M.) απονοµής χάρης [práxe aponomés cháres] Gnadenakt (M.) διαµόρφωσης [práxe diamórphoses] Gestaltungsakt (M.) πραγµατικό ζήτηµα (N.) πρεσβεία (F.). Akte (F. Protokoll (N.) [pragmatikó eláttoma] Hauptmangel (M. Praktik (F.) πραγµατικό ελάττωµα (N.).) πράξη (F.) των διαδίκων [pragmatikoí ischyrismoí (M.) πραγµατικό (N.) [pragmatognómonas] Gutachterin (F.). Operation (F. Tatumstand (M.) επιχειρηµατικών απαιτήσεων [práktoras epicheirematikón apaitéseon] Factor (M.) πράξη (F.) πραγµατογνωµοσύνη (F.) [pragmatopoíese] Verwirklichung (F.) πρακτορεία (F.) [prebótos] Propst (M.).) κάποιου σώµατος [presbýteros kápoiu sómatos] Doyen (M.) πρεσβυτέρα (F.) πραγµατικοί ισχυρισµοί (M.) [presbeutés] Botschafter (M.) βεβαίωσης δηµοσίου εσόδου [práxe bebaíoses demosíu esódu] Leistungsbescheid (M. Sachverständiger (M.).).) (franz. Übung (F.) ton diadíkon] Parteivorbringen (N.) πράξη (F. Prinzessin (F.) πράξη (F.) πρακτική (F.) [pragmatikó] Tatbestand (M.).) [pragmatikó peristatikó] Tatsache (F.) για την αναγνώριση της πατρότητας [pragmatognomosýne gia ten anagnórise tes patrótetas] Vaterschaftsgutachten (N.) πριγκιπάτο (N.).) διοίκησης της δικαιοσύνης [práxe dioíkeses tes dikaiosýnes] Justizverwaltungsakt (M.) πραγµατικό περιστατικό (N.).) επιχειρηµατικών απαιτήσεων [praktoreía epicheirematikón apaitéseon] Factoring (N.) [praktoreío] Agentur (F. Gepflogenheit (F. Lehre (F.) πραγµατικό (N.) της επιορκίας [pragmatikó tes epiorkías] Treubruchstatbestand (M.)] Akte (F.) φύλαξης και διαχείρησης κινητών αξιών [práxe phýlaxes kai diacheíreses kinetón axión] Depotgeschäft (N. tatsächlich. Praxis (N.) πριγκίπισσα (F.) [prínkipas] Fürst (M.) [prinkípissa] Fürstin (F.) πράξη (F.).) πραγµατογνώµονας (M.) πρακτικά (N. Prinz (M.Pl. Sachmangel (M. Tat (F.) πράος [práos] mild πράττω [prátto] tun πρεβότος (M.). wahr πραγµατικώς [pragmatikós] faktisch πραγµατογνώµονας (F.) πρακτορείο (N.) πρακτική εξάσκηση (F.).) [praktiké] Gebrauch (M.) πρεσβύτερος (M.) προσδιορισµού του φόρου [práxe prosdiorismú tu phóru] Steuerbescheid (M.) πράκτορας (Μ.) [praktiká (N.) πράξη (F.).) [pragmatologiké synápheia] Sachzusammenhang (M.) [práktoras] Agent (M.) πρίγκιπας (M.) [praktikó] Niederschrift (F.) πρακτικό (N. πριµοδότηση Handlung (F.) προσβολής [práxe prosbolés] Verletzungshandlung (F.) πράξη (F.) πράξη (F.) βίας [práxe bías] Gewalttat (F.) [presbeutés] Botschafterin (F.).).). Praxis (N.) δανείου [práxe daneíu] Darlehensgeschäft (N.403 πραγµατική συρροή (F.) πράξη (F. faktisch.).) πραγµατολογική συνάφεια (F.) απειλούµενη µε ποινή [práxe apeilúmene me poiné] strafbedrohte Handlung (F.) [pragmatiké syrroé] Tatmehrheit (F.) .) πραγµατοποίηση (F.) πράξη (F. real.) [praxikópema] Putsch (M.) πρεσβευτής (F.) πρακτικός [praktikós] praktisch πράκτορας (F.) διαφοράς [práxe diaphorás] Differenzgeschäft (N. Sachverständige (F.) κάποιου σώµατος [presbytéra kápoiu sómatos] Doyenin (F. Gnadenerweis (M.) πράξη (F.) πραγµατικός [pragmatikós] de facto (lat.) [prinkipáto] Fürstentum (N.) που έχει προηγηθεί [práxe pu échei proegetheí] vorangegangenes Tun (N.) [pragmatikó zétema] Tatfrage (F.

). Voranschlag (M.) προβαίνω [probaíno] prozedieren.) [probolé] Vorbringen (N.) [proaírese] Option (F.) προαίρεση (F.) [prodikastiké apóphase] Vorabentscheidung (F.).) .) προδίδω [prodído] verraten (V.) [prógramma] Plan (M.) προδιαγραφή (F.) της χώρας [prodótes tes chóras] Landesverräter (M.) [progoné] Stieftochter (F.).) προδικαστικός [prodikastikós] interlokutorisch προδοσία (F. Vorfahrin (F.) πρόγονος (F.).) προδικάζω [prodikázo] präjudizieren προδικασία (F.) 404 προγράφω [prográpho] ächten προγυµναστής (M.) πρόεδρος (F.Pl.) [proedreío] Präsidium (N.) προεδρευόµενη δηµοκρατία (F. Stiefsohn (M.) [proénkrise] Vorbescheid (M.) προαπαιτούµενο (N.) προδοσία (F.) πρόγονος (M.) [proanangelía] Ankündigung (F.) προαναγγέλλω [proanangéllo] ankündigen προανάκριση (F.) πρόγραµµα (N.) προέγκριση (F.) προβλέψιµος [problépsimos] voraussehbar. Vorsitzende (F.) προβαίνω σε κλοπή ξένης πνευµατικής ιδιοκτησίας [probaíno se klopé xénes pneumatikés idioktesías] plagiieren προβαίνω σε ναυτική διαµαρτύρηση [probaíno se nautiké diamartýrese] verklaren προβαίνω σε οµολογία [probaíno se omología] geständig sein προβάλλω [probállo] geltendmachen.) [problépseis (F.Pl.) προεδρικό συµβούλιο (N.). vorbringen προβλέπω [problépo] vorhersehen προβλέψεις (F.) [proanákrise] Voruntersuchung (F. Programm (N.) προαιρετικός [proairetikós] freiwillig προαναγγελία (F.) διοικητικού συµβουλίου [próedros dioiketikú symbulíu] Vorstandsvorsitzende (F. Aszendent (M.) [prodosía] Verrat (M.) [prodiagraphé] Spezifikation (F.) προαιρετική ασφάλιση (F.) [proedreuómene demokratía] Präsidialdemokratie (F. vorstehen προεδρία (F.) [prographé] Acht (F.).) [proedrikó symbúlio] Präsidialrat (M.) της χώρας [prodosía tes chóras] Landesverrat (M.) [próedros] Präsidentin (F. Standard (M. Ahnfrau (F.) πρόεδρος (F.) [proagogé] Beförderung (F.) προγονός (M.) πρόεδρος (F. Rückstellung (F.) [prógonos] Ahne (F.) [proagorá] Vorkauf (M.) [proapaitúmeno] Erfordernis (N.) [proairetiké asphálise] freiwillige Versicherung (F.Pl.)] Rückstellungen (F.) [prodótes] Verräter (M.) προγραφή (F.) προεδρείο (N.) πρόεδρος (F. Vorhersehbarkeit (F.) λόγω ηλικίας [próedros lógo elikías] Alterspräsidentin (F.) [progymnastés] Repetitor (M.).) [prógonos] Ahn (M.).) προδικαστική απόφαση (F.).) [prodótria] Verräterin (F.) της χώρας [prodótria tes chóras] Landesverräterin (F. F.) πρόεδρος (F. vorsitzen.) [prógnose] Prognose (F.) προδότης (M.) προγονή (F.).) προαγωγή (F.) προβολή (F. vorhersehbar προβλεψιµότητα (F.) [probokátoras] Provokateur (M.) προδοτικός [prodotikós] verräterisch προδοτικός χώρας [prodotikós chóras] landesverräterisch προδότρια (F.) προδότρια (F.) της ∆ηµοκρατίας [Próedros tes Demokratías] Staatspräsidentin (F.) της οµοσπονδιακής δηµοκρατίας [próedros tes omospondiakés demokratías] Bundespräsidentin (F.) προδότης (M.) πρόβλεψη (F. Aszendentin (F.). vorgehen προβαίνω σε επίσχεση [probaíno se epíschese] zurückbehalten (V.) [próblepse] Prognose (F. Vorsitz (M.) της κυβέρνησης [próedros tes kybérneses] Regierungspräsidentin (F.) [prodikasía] Vorverfahren (N.).) προεδρεύω [proedreúo] präsidieren.προαγορά προαγορά (F.) [proedría] Präsidium (N. Vorfahre (M.).). Vorsitzerin (F.) [programmatismós] Planung (F. bzw.) [progonós] Stiefkind (N.) πρόγνωση (F.) προβοκάτορας (M.) Πρόεδρος (F.) [problepsimóteta] Voraussehbarkeit (F.) προγραµµατίζω [programmatízo] planen προγραµµατισµός (M.

).) κλήτευσης στη συζήτηση της αγωγής [prothesmía kléteuses ste syzétese tes agogés] Einlassungsfrist (F.).) [proeidopoietiké epistolé] Mahnschreiben (N.) προίκα (F.) προθεσµιακή κατάθεση (F.) προεξοφλητικό επιτόκιο (N.).). Obfrau (F.) λόγω ηλικίας [próedros lógo elikías] Alterspräsident (M.) [próedros] Präsident (M.) προέλευση (F. mahnen.) [proíka] Aussteuer (F.) ανάλωσης [prothesmía análoses] Aufbrauchsfrist (F.) [proikodótese] Dotation (F.) προθεσµία (F.) προΐσταµαι [proΐstamai] vorstehen προϊσταµένη (F. Produkt (N.) προθεσµία (F.).) [prothesmía] Befristung (F.) προειδοποιώ [proeidopoió] abmahnen.).) [proexóphlese] Diskont (M.) προεξέταση (F.) πρόεδρος (M.) προηγούµενος [proegúmenos] frühere προηγουµένως [proeguménos] vorab πρόθεση (F.) [prothesmiaké práxe] Termingeschäft (N.) τµήµατος [proïstaméne tmématos] Dezernentin (F.) προθεσµία (F.) προικοδοτώ [proikodotó] dotieren προϊόν (N. Ermahnung (F.) προεξόφληση (F.) πρόεδρος (M.) [proeikasía] Präsumption (F.) προθεσµιακή πράξη (F.) προεξοφλώ [proexophló] diskontieren προέρχοµαι [proérchomai] abstammen.) [proegúmene ypóthese] Präzedenz (F.) [proïstaméne] Leiterin (F.).) προϊόντος [proeidopoíese proïóntos] Produktwarnung (F.) ιδιοποίησης [próthese idiopoíeses] Zueignungsabsicht (F.).) [proexophletikós tókos] Diskont (M.) [proekchórese] Vorausabtretung (F.). ermahnen. Vorsteherin (F. Vorsitzer (M.) προθεσµία (F.) προηγούµενη υπόθεση (F.) προεκλογή (F.) διοικητικού συµβουλίου [próedros dioiketikú symbulíu] Vorstandsvorsitzender (M.) πρόεδρος (M.).) προικισµένος [proikisménos] begabt προικοδότηση (F.) αγωγής [prothesmía agogés] Klagefrist (F. warnen προεικασία (F.) προθεσµία (F. Markenware (F. Warnung (F.) προηγούµενο (N.) [proïón] Erlös (M. Herkommen (N.) προειδοποίηση (F.) της κυβέρνησης [próedros tes kybérneses] Regierungspräsident (M. Mitgift (F.) πρόεδρος (M.) που φέρει εµπορικό σήµα [proïón pu phérei emporikó séma] Markenartikel (M. Herkunft (F. Laufzeit (F.) .) προθεσµία (F.) προθεσµία (F.) [proetoimasía] Vorbereitung (F.) προεκχώρηση (F.) Πρόεδρος (M.). herkommen προετοιµάζω [proetoimázo] vorbereiten προετοιµασία (F.) προεξοφλητικός τόκος (M.) πρόθεση (F.). Termineinlage (F. Deszendenz (F.) προέλεγχος (M.) [próthese] Absicht (F.).) [proeklogé] Vorwahl (F.).) προεκτίµηση (F.). Abstammung (F. Erzeugnis (N.) της οµοσπονδιακής δηµοκρατίας [próedros tes omospondiakés demokratías] Bundespräsident (M.405 πρόεδρος (M.).) προσφυγής [prothesmía prosphygés] Widerspruchsfrist (F.) προειδοποίηση (F.) προειδοποιητική επιστολή (F.) [proegúmeno] Präzedenz (F.) [proexophletikó epitókio] Diskontsatz (M.) [proélenchos] Vorprüfung (F. Mahnung (F.).) πρόεδρος (M.).) [prothymóteta] Bereitschaft (F.) πρόθυµος [próthymos] bereit προθυµότητα (F.) της ∆ηµοκρατίας [Próedros tes Demokratías] Staatspräsident (M.).) [proexétase] Vorprüfung (F. Vorgesetzte (F.) [proéleuse] Abkunft (F.) καταγγελίας [prothesmía katangelías] Kündigungsfrist (F.) εκκλησιαστικού σωµατείου [próedros ekklesiastikú somateíu] Präses (M.) προϊσταµένη (F. Termin (M.). Frist (F.) (Abstammung).) προϊόν (N.) [prothesmiaké katáthese] Festgeld (N. Vorsitzender (M.) [proektímese] Voranschlag (M.) παραγραφής [prothesmía paragraphés] Verjährungsfrist (F.) [proegúmene katadíke] Vorstrafe (F.) προϊσταµένη προηγούµαι [proegúmai] vorangehen προηγούµενη καταδίκη (F.) [proeidopoíese] Abmahnung (F. Ursprung (M.

) προκλητικότητα (F.) πρόκληση (F.) προκατάληψη (F.) υποδοµή [prokatarktiké ypodomé] Vorstiftung (F.) σκοπού [próklese skopú] Absichtsprovokation (F.). Ausschreibung.) [proletários] Proletarier (M.) [proleptiké apagóreuse] präventives Verbot (N.).) προϊστάµενος (M.) [prokletikóteta] Provokation (F.) του λαού σε βιαιοπραγίες [próklese tu laú se biaiopragíes] Volksverhetzung (F.) προκήρυξη (F.).).) µε τις ενέργειες της κίνδυνο ή ταραχή [prokalúsa me tis enérgeies tes kíndyno é taraché] Handlungsstörerin (F.) [prokatálepse] Präjudiz (N. vorsorgen προλεταριακός [proletariakós] proletarisch προλετάριος (M.) [prokatarktiké exétase] Ermittlungsverfahren (N.) προκύπτων [prokýpton] konkludent προλαµβάνω [prolambáno] antizipieren.) [prokatabolé] Anzahlung (F.) προκαταβολή (F.) [prokatáschese] Vorpfändung (F.) προκάτοχος (M.) προκαταρκτική έρευνα (F.) πρόκειµαι [prókeimai] vorliegen προκείµενος [prokeímenos] vorliegend προκήρυξη (F.) διατροφής [prokatabolé diatrophés] Unterhaltsvorschuss (M. Flugblatt (N.) µε τις ενέργειες του κίνδυνο ή ταραχή [prokalón me tis enérgeies tu kíndyno é taraché] Handlungsstörer (M. Obmann (M. vorbeugen.) εξουσιοδότηση [proleptiké exusiodótese] Vorsorgevollmacht (F.) προϊστάµενος (M.).) [prokateilemméne gnóme] Präjudiz (N. Vorausvermächtnis (N. verursachen προκαλών (M.) [prokalésassa] Verursacherin (F.).) προκαταρκτική (F.) [proïstaméne epóptria] Superintendentin (F.) προϊστάµενος [proïstámenos] vorgesetzt προϊστάµενος επόπτης (M.) προκαταβολή (F.) προκαλούσα (F. Vorurteil (N. Verursachung (F.) προκαλέσας (M. Auslobung (F.).) προληπτικά [proleptiká] vorbeugend προληπτική (F.) προκαταβολή (F.προϊσταµένη επόπτρια προϊσταµένη επόπτρια (F. Flugschrift (F.) πρόκληση (F.) πρόθεσης [próklese prótheses] Absichtsprovokation (F.) [proklerodótema] Prälegat (N.) τµήµατος [proïstámenos tmématos] Dezernent (M.) προκαθήµενος (M.). Vorauszahlung (F.) προκύπτουσα δράση (F.).) [prokalésas] Verursacher (M.) προλετάρισσα (F.) [prokathémenos] Prälat (M.) προϊστάµενος (M.) προκαταρκτική εξέταση (F.) προκαταρκτική απόφαση (F.) [prokatarktiké apóphase] Zwischenurteil (N.) προκαταρκτικό σωµατείο (N.) [prokatarktiké éreuna] Vorermittlung (F.) [prokýptusa dráse] konkludentes Handeln (N.) [proïstámenos epóptes] Superintendent (M.).) προληπτική απαγόρευση (F.).) προκαλέσασσα (F. provozieren.) δικαστικών εξόδων [prokatabolé dikastikón exódon] Gerichtskostenvorschuss (M.) [prokéryxe] Aufruf (M.) [prokatarktikó somateío] Vorverein (M. Voreingenommenheit (F.) προκαλώ [prokaló] erregen. Vorsteher (M.) προκατάσχεση (F.) . Prozesskostenvorschuss (M.) πρόκληση (F. Vorgesetzter (M.) [proletárissa] Proletarierin (F.) προκηρύσσω [prokerýsso] ausloben.).) 406 προκατειληµµένος [prokateilemménos] voreingenommen προκάτοχος (F.) [prokátochos] Vorgänger (M.) επάθλου [prokéryxe epáthlu] Preisausschreiben (N.) πρόκληση (F.) πρόκληση (F.) [prokátochos] Vorgängerin (F.) [proïstámenos] Leiter (M.) προληπτική κράτηση (F.) [próklese] Provokation (F. ausschreiben προκληροδότηµα (N.) µητροπολιτικού ναού [proïstámenos metropolitikú naú] Propst (M.) προκατειληµµένη γνώµη (F.) [proleptiké krátese] Vorbeugehaft (F. Vorschuss (M. Vorleistung (F. verhüten.).) άδικης επίθεσης ώστε µε το πρόσχηµα της άµυνας να τελεστεί αξιόποινη πράξη [próklese ádikes epítheses óste me to próschema tes ámynas na telesteí axiópoine práxe] Notwehrprovokation (F.).

) [prólepse] Prävention (F.).) [proxeneío] Konsulat (N.) [proparangelía] Vorbestellung (F.) [proxenétria] Ehevermittlerin (F.) [próprytanes] Prorektor (M.).).).) προνόµιο (N. annektieren. Versorgung (F.) [próxenos] Konsulin (F.) [pronomiaké metoché] Vorzugsaktie (F. Annex (M.) (zu dem bzw.) προσαρµόζω [prosarmózo] abstellen.) [prométheies (F. Vorsorge (F.Pl. Beiordnung (F.) προσαρτώ [prosartó] anhängen.) [proparaskeuastiké práxe] Vorbereitungshandlung (F.) προµηθευτική σύµβαση (F.) προοίµιο (N.) [promeléte] Vorbedacht (M. Vorspruch (M.407 προληπτικός [proleptikós] präventiv.).) προµήθεια (F.) προνόµιο (N. anheften.) προπαγανδίζω [propagandízo] werben προπαραγγελία (F.) προπληρώνω [propleróno] antizipieren προποµπή (F.) [prometheútria] Anbieterin (F. privilegiert προξενείο (N.) προµήθεια (F.) [próxenos] Konsul (M. Provision (F. liefern.) προµηθευτής (M.) [prosártema] Anhang (M.).) προπαραγγέλλω [proparangéllo] vorbestellen προπαρασκευάζω [proparaskeuázo] vorbereiten προπαρασκευαστική πράξη (F.).) [prooímio] Präambel (F. Lieferant (M.).) προπεµπτήριο (N.) προπαρασκευαστική υπηρεσία (F. beiordnen .).). Vorzug (M.) προς τούτο [pros túto] ad hoc (lat.) [prónoia] Fürsorge (F. versorgen.) [prometheutés] Anbieter (M. Zuliefererin (F.) [proxénese] Verursachung (F.) [prosártese] Annexion (F.) [próodos] Progression (F.).) προπαρασκευή (F. anpassen προσάρτηµα (N.) [proparaskeué] Vorbereitung (F. Verhütung (F.) προµήθευση (F.) πρόξενος (M.) [propemptério] Freibrief (M.) δικαστών [pronómio dikastón] Richterprivileg (N. Rückstellung (F.Pl.) προµηθεύτρια (F.) πώλησης [prométheia póleses] Verkaufskommission (F.) [pronómio] Privileg (N. besorgen.).) γάµου [proxenétria gámu] Heiratsvermittlerin (F.) [próprytanes] Prorektorin (F.) πρόληψη (F.Pl.) ρήτρας del credere [prométheia rétras del credere] Delkredereprovision (F.) προνοµιούχο έγκληµα (N.) προπαγάνδα (F.) προµηθεύω [prometheúo] beschaffen (V.) έργου [prometheutiké sýmbase érgu] Werklieferungsvertrag (M.) προνοµιακή ικανοποίηση (F. Geleit (N.).) [prométheia] Beschaffung (F.) ατυχηµάτων [prólepse atychemáton] Unfallverhütung (F. Vorsorge (F. Wohlfahrt (F.) προσαρτώ προξενιά (F. vorbeugend πρόληψη (F.) προνοµιακή µετοχή (F.)] Rückstellungen (F.) [pronomiúcho énklema] privilegierte Straftat (F. Vorrecht (N.).).).) [prométheuse] Besorgung (F. Lieferantin (F.) πρόξενος (F.) [prosáraxe] Strandung (F.) προξενήτρια (F.) προµελέτη (F.). zuliefern προµηθεύω µεταγενέστερα [prometheúo metagenéstera] nachliefern πρόνοια (F.) προµήθειες (F.) [proparaskeuastiké yperesía] Vorbereitungsdienst (M. Heiratsvermittlung (F.) [prosarteméno éngrapho] Anlage (F.). bis jetzt) προσάγω [proságo] beibringen.) [prosagogé] Beibringung (F.) [proxenetés] Ehevermittler (M.) προξενώ [proxenó] verursachen προοδευτικός [proodeutikós] progressiv πρόοδος (F.).) προσαρµογή (F.).) [proxeniá] Ehevermittlung (F.) [pronomiaké ikanopoíese] Absonderung (F.). anschließen.) προσαρτηµένο έγγραφο (N.) προπορεύοµαι [proporeúomai] vorgehen πρόπρυτανης (F.) προξενήτρια (F. Zulieferer (M. Vorführung (F.) [prosarmogé] Anpassung (F.) προµήθεια (F.) προσαράζω [prosarázo] stranden προσάραξη (F. vorführen προσαγωγή (F.) προξένηση (F.) πρόπρυτανης (M.) [propompé] Geleit (N. Lieferung (F.) προσάρτηση (F.) προνοµιούχος [pronomiúchos] bevorrechtigt.) [propagánda] Werbung (F.) προξενητής (M.

Festsetzung (F.) προσβολή (F.) προσβολή (F.).) [prosepikalúmene] Beigeladene (F. designieren. Designation (F.) πρόσθετος [prósthetos] Neben-.) προσέλευση (F. verletzen.).) [prosgeíose] Anlandung (F.) 408 προσεκλογή (F.) [prosthétos parembaínusa] Nebenintervenientin (F.) προσθέτως παρεµβαίνων (M.) [prósdese] Gebundenheit (F.) προσδοκία (F.προσαύξηση προσαύξηση (F.) πρόσθετη προθεσµία (F.).) vor Gericht προσγειώνοµαι [prosgeiónomai] anlanden προσγείωση (F. Anfechtung (F.) [prósthetos orismós] Nebenbestimmung (F. zugeben.) πρόσθετη παρέµβαση (F.).) [prosthéke] Allonge (F.) προσβολή (F.) προσβολή (F. verunglimpfen πρόσβαση (F.) προσελκύω µε διαφήµιση [proselkýo me diaphémise] anwerben προσεπικαλούµενη (F.). ermitteln.).) [prosemeíose] Vormerkung (F.) προσθήκη (F.) πρόσθεµα (N.) προσβολή (F.) της υποχρέωσης επιµέλειας [prosbolé tes ypochréoses epiméleias] Sorgfaltspflichtverletzung (F.) προσδεδεµένος [prosdedeménos] gebunden πρόσδεση (F.) πρόσθετη υποχρέωση (F.). Zuschlag (M.) προσεπικαλούµενος (M. Injurie (F.) [prosepikalúmenos] Beigeladener (M.) της τιµής [prosbolé tes timés] Ehrverletzung (F. zusätzlich πρόσθετος ορισµός (M.).) [prosthétos parembaínon] Nebenintervenient (M. festsetzen προσδιορισθείς [prosdioristheís] designiert προσδιορισµός (M. beleidigen. zusetzen προσθέτως παρεµβαίνουσα (F.) [prósthete paroché] Zugabe (F.) [prosbolé] Affront (M.).) πρόσθετη παροχή (F.) της πατρότητας [prosbolé tes patrótetas] Ehelichkeitsanfechtung (F. Beleidigung (F.) [prósthete symphonía] Nebenabrede (F.) πρόσθετη κατηγορία (F.) προσβολή (F.) του δικαστηρίου [prosbolé tu dikasteríu] Ungebühr (F.) προσβολή (F.) πρόσθετη αµοιβή (F.).) δικαιώµατος [prosdokía dikaiómatos] Anwartschaft (F. Zugabe (F.) κτήσης ακινήτου [prosemeíose ktéses akinétu] Auflassungsvormerkung (F.).) [prósthema] Allonge (F.) της απαίτησης [prosbolé tes apaíteses] Forderungsverletzung (F.) πρόσθετη παρατήρηση (F.) προσηµείωση (F.) προσιδιάζω [prosidiázo] eignen . Verletzung (F.) έννοµου αγαθού [prosbolé énnomu agathú] Rechtsgutsverletzung (F.) πρόσθετη συµφωνία (F. Verunglimpfung (F.) έγγαµης σχέσης [prosbolé éngames schéses] Ehestörung (F.) πράξης του οφειλέτη από το δανειστή [prosbolé práxes tu opheiléte apó to daneisté] Gläubigeranfechtung (F. Zusatz (M.) προσθέτω [prosthéto] nachtragen. Angriff (M.) [prosdiorismós] Bestimmung (F. angreifen. Nachtrag (M.) προσέγγιση (F.) [proséleuse] Erscheinen (N.) προσδίδω [prosdído] zuschreiben προσδιορίζω [prosdiorízo] anberaumen.) [prósthete prothesmía] Nachfrist (F.) δικαιώµατος [prosbolé dikaiómatos] Rechtsverletzung (F. Spezifizierung (F. Beeinträchtigung (F.) [prósbase] Zugang (M.).) [prósthete kategoría] Nachtragsanklage (F. Anhang (M.) [prósthete ypochréose] Nebenpflicht (F.) [prósthete parémbase] Nebenintervention (F.) [proseklogé] Kooptation (F.) της δηµόσιας αιδούς [prosbolé tes demósias aidús] Erregung (F.) προσβάλλω [prosbállo] anfechten.) των εθνικών νοµοθεσιών [proséngise ton ethnikón nomothesión] Rechtsangleichung (F.) [prósthete paratérese] Nebenbemerkung (F.).) [prosaúxese] Anwachsung (F.) προσεπικαλώ [prosepikaló] beiladen προσεπίκληση (F.) της µεγαλειότητας [prosbolé tes megaleiótetas] Majestätsbeleidigung (F.) προσβολή (F.) προσεπιλέγω [prosepilégo] kooptieren προσήκω [proséko] zustehen προσήκων [prosékon] angemessen προσηµειώνω [prosemeióno] vormerken προσηµείωση (F.).) προσβολή (F.) öffentlichen Ärgernisses προσβολή (F.) [prosepíklese] Beiladung (F.).) προσβολή (F.) [prósthete amoibé] Prämie (F.) προσβολή (F.

) της εκµετάλλευσης [prostasía tes ekmetálleuses] Betriebsschutz (M. Qualifikation (F.) νοµής [prostasía només] Besitzschutz (M. versuchen προσπερνώ [prospernó] überholen προσποιούµαι [prospoiúmai] fingieren.) πρόσοδος (F.).) προστασία (F.) προσπάθεια (F.) από εκποµπές [prostasía apó ekpompés] Immissionsschutz (M.).).) πρόσκληση (F.) [prósktese] Erschließung (F.) της φύσης [prostasía tes phýses] Naturschutz (M.).) προστασία (F.).) νόµιµων συµφερόντων [prostasía nómimon sympherónton] Wahrnehmung (F.) προστασία (F.) προσπορισµός (Μ.) προσπαθώ [prospathó] trachten. Vorlegung (F.) δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα [prostasía dedoménon prosopikú charaktéra] Datenschutz (M.) προστασία (F. Obhut (F.).Pl.) προστασία (F.) της εµπιστοσύνης [prostasía tes empistosýnes] Vertrauensschutz (M. Patronat (N. Schutz (M.) προστασία (F. Verpflichtung (F. Fürsorge (F.). Aufruf (M. aufrufen.) προστασία (F.) [proskómise] Beibringung (F.) προστασία (F.Pl.) προστασία (F.) πλεονεκτήµατος [prosporismós pleonektématos] Vorteilsverschaffung (F.) της υπόστασης [prostasía tes ypóstases] Bestandsschutz (M.) [prosoché] Achtung (F. zuwenden προσπόριση (F.) του εργαζόµενου από καταγγελία [prostasía tu ergazómenu apó katangelía] Kündigungsschutz (M.) προστασία πρόσταγµα (N. vorlegen προσκόµιση (F.) (Einladung zum Angebot) προσκοµίζω [proskomízo] beibringen.) της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας [prostasía tes biomechanikés idioktesías] gewerblicher Rechtsschutz (M.). Obacht (F. einladen πρόσκληση (F.) [próskruse] Verstoß (M.) µε δόλια µέσα [próslepse me dólia mésa] Anstellungsbetrug (M. einstellen.) προστασία (F. vortäuschen προσπορίζοµαι [prosporízomai] sichverschaffen προσπορίζω [prosporízo] verschaffen.) προστασία (F.) προστασία (F.) [próstagma] Gebot (N.).Pl.) προσκτώµαι [prosktómai] erschließen προσκυνώ [proskynó] huldigen προσκυρώνω [proskyróno] zuschreiben προσλαµβάνω [proslambáno] anstellen.) [prospátheia] Versuch (M.) της µητέρας [prostasía tes metéras] Mutterschutz (M.) κεφαλαίου [prósodos kephalaíu] Kapitalertrag (M.) από την κατάσχεση [prostasía apó ten katáschese] Pfändungsschutz (M. Protektion (F.) προσόντα (N.) [prósklese] Aufforderung (F.) προστασία (F.) για αναγγελία δικαιώµατος [prósklese gia anangelía dikaiómatos] Aufgebot (N.) προστασία (F.) [prosodiké exusía] Ertragshoheit (F.) προσόντα (N.) προστασία (F.) .409 προσκαλώ [proskaló] auffordern.) [prosónta (N.) πρόσκρουση (F.) [prospórise] Zuwendung (F.) από σύλληψη [prostasía apó sýllepse] Empfängnisverhütung (F. Wahrnehmung (F.) για προσφορά [prósklese gia prosphorá] invitatio (F.).) της συνταγµατικής τάξης [prostasía tes syntagmatikés táxes] Verfassungsschutz (M.) gia to dikastikó leitúrgema] Richteramtsbefähigung (F.) προστασία (F.) berechtigter Interessen προστασία (F.).) ανηλίκων στην εργασία [prostasía anelíkon sten ergasía] Jugendarbeitsschutz (M.) προσοχή (F.) για το δικαστικό λειτούργηµα [prosónta (N.).Pl.) του θύµατος [prostasía tu thýmatos] Opferschutz (M.) καλής πίστης [prostasía kalés pístes] Gutglaubensschutz (M.)] Eignung (F.) [prostasía] Deckung (F.) προστασία (F.) προσκρούω [proskrúo] verstoßen πρόσκτηση (F. Einladung (F.) της εργασίας [prostasía tes ergasías] Arbeitsschutz (M.) προσοδική εξουσία (F.) από πυρκαγιά [prostasía apó pyrkagiá] Brandschutz (M. Einstellung (F.) προστασία (F.) προστασία (F.) πρόσληψη (F. verpflichten προσληφθείς [proslephtheís] angestellt πρόσληψη (F.) ad offerendum (lat.) [próslepse] Anstellung (F.) µισθωτή [prostasía misthoté] Mieterschutz (M.).) πρόσκληση (F.) προστασία (F.

) προστασία (F.) προστάτιδα αγία (F.) προστατευτικός δασµός (M.) [prostateuméno dikaíoma] Schutzrecht (N.).) του σήµατος [prostasía tu sématos] Markenschutz (M.).) [prosypographé] Gegenzeichnung (F.) του Συντάγµατος [prostasía tu Syntágmatos] Verfassungsschutz (M.) πρόσφορο (N.) προστασία (F.) [prosýmphono] Vorvertrag (M.) .).) προστασία (F.) προσφεύγω [prospheúgo] anrufen προσφεύγων (M.) [prosphérusa] Anbieterin (F.) [prosphygé] Beschwerde (F. Bußgeld (N. bieten.) υδάτων [prostasía ydáton] Gewässerschutz (M.) του περιβάλλοντος [prostasía tu peribállontos] Umweltschutz (M. Offerte (F.) [prostetheís] Verrichtungsgehilfe (M.) του τίτλου [prostasía tu títlu] Titelschutz (M.) [prostetheísa] Verrichtungsgehilfin (F.) ακύρωσης [prosphygé akýroses] Nichtigkeitsbeschwerde (F. Ordnungsstrafe (F.) [prospheúgon] Beschwerdeführer (M.) προστασία (F.) των ειδών [prostasía ton eidón] Artenschutz (M.) [prosphorá] Angebot (N.) προσφιλής [prosphilés] lieb προσφορά (F.) [prostateutikós dasmós] Schutzzoll (M. opportun προσφορότητα (F.) [prostátida agía] Patronin (F.) προστασία (F.).) [prosypologismós] Zurechnung (F.) [prosymbatikó ptaísma] culpa (F.) προσφυγή (F.) προσφέρουσα (F.).).) (Verschulden bei Vertragsschluss) προσύµφωνο (N.) προστασία (F.) [prostateutikós skopós] Schutzzweck (M.) του κράτους [prostasía tu krátus] Staatsschutz (M.) πρόστιµο (N.) [prospheúgusa] Beschwerdeführerin (F.) [prostátes] Hüter (M.) [prósphoro] Adäquanz (F.) προστατευτικός νόµος (M.) προστάτρια (F.) τοις µετρητοίς [prosphorá tois metretoís] Bargebot (N.) [prósphygas] Heimatvertriebener (M.) προστασία (F.) [prósphygas] Heimatvertriebene (F. schirmen.) προσφυγή (F.) για µη επίτρεψη αναίρεσης [prosphygé gia me epítrepse anaíreses] Nichtzulassungsbeschwerde (F.) προστατευτικό µέτρο (N. Schirmherr (M.) των ζώων [prostasía ton zóon] Tierschutz (M.) in contrahendo (lat.) του καταναλωτή [prostasía tu katanaloté] Verbraucherschutz (M. Opportunität (F.).) πρόσφορος [prósphoros] adäquat.) προστασία (F.) προστατεύω [prostateúo] decken.).) προσφορά (F.) [prostátida] Schirmherrin (F.) προστασία (F.) πρόσφυγας (F.) προστασία (F.) προστασία (F.) προστασία από την εκτέλεση [prostasía apó ten ektélese] Vollstreckungsschutz (M.) 410 προστηθείσα (F.) [prostateutikó métro] Schutzmaßnahme (F.) προσφυγή (F.) [próstimo] Buße (F.) προσυµβατικό πταίσµα (N.) προσφεύγουσα (F.) προστασία (F.) προστιθέµενη αξία (F.) προστηθείς (M.).) των µνηµείων [prostasía ton mnemeíon] Denkmalschutz (M.) [prostátes ágios] Patron (M.) των ποικιλιών [prostasía ton poikilión] Sortenschutz (M.) προσυπολογίζω [prosypologízo] zurechnen προσυπολογίσιµος [prosypologísimos] zurechenbar προσυπολογισµός (M.) προσυπογραφή (F.) των ανηλίκων [prostasía ton anelíkon] Jugendschutz (M.) [prosphéron] Anbieter (M. Klage (F. protegieren.) προστάτιδα (F. offerieren προσφέρω για πούληµα [prosphéro gia púlema] feilbieten προσφέρων (M. schützen.) τρίτων [prostasía tríton] Drittschutz (M.).) προσφέρω [prosphéro] anbieten. Ordnungsgeld (N. Verwarnungsgeld (N. Gebot (N. Rechtsbeschwerde (F.) πρόσφυγας (M.) [prosphoróteta] Adäquanz (F.) προστατευτικός σκοπός (M.) [prostateutikós nómos] Schutzgesetz (N. wahren προστάτης (M.) [prostátria] Hüterin (F.) προστατευµένο δικαίωµα (Ν.) προστάτης άγιος (M.) [prostithémene axía] Mehrwert (M.προστασία προστασία (F.

) [prosoriné anastolé] vorläufige Einstellung (F.) [prosopiké anánke] Eigenbedarf (M.).) [proschórese] Adhäsion (F.) προσωπικός υπολογιστής (M. Person (F.) [prosopikó] Personal (N. beitreten.) προσωρινό µέτρο (N. privat προσωπικός λόγος (M.) [prosorinó métro] einstweilige Verfügung (F.) προσωπική µερίδα (F.) προσωπική εταιρία (F.) [prosoriné eidopoíese] Zwischenbescheid (M.) [prosorinó díploma] Zwischenzeugnis (N.) προσωρινή συνταξιοδότηση (F.) προσωποκράτηση (F.) [prosopiké katástase] Personenstand (M.) προσωρινή διάταξη (F.) προσωρινό δίπλωµα (N.) προσωπική ανάγκη (F. persönlich. kommissarisch.) [prosoriné próslepse] vorläufige Einstellung (F.) προσωρινή κράτηση (F. übergehen (V.) προσφυγή (F. Persönlichkeit (F.) προσωρινή πρόσληψη (F. Anschwemmung (F.) προσωπικότητα (F.) [prosoriné diátaxe] Zwischenverfügung (F.) προσωπικό δάνειο (N.) προσχωρώ [proschoró] anschließen.) [prósopo] Gesicht (N.) [prosoriné árse] Suspension (F.) [prosopikóteta] Personalität (F.) προσωρινή άρση (F.) προσωπικό θέσµιο (N.) προσωρινή ειδοποίηση (F.) προσωπικώς [prosopikós] persönlich πρόσωπο (N.) προσφυγή (F.) [prosoriné diatagé] einstweilige Anordnung (F.) [prosoriné prostasía] vorläufiger Rechtsschutz (M. vorübergehend .) επί παραλείψει [prosphygé epí paraleípsei] Untätigkeitsklage (F.) αποκλεισµού του αξιοποίνου [prosopikós lógos apokleismú tu axiopoínu] persönlicher Strafausschließungsgrund (M.) [prosoriné apántese] Zwischenbescheid (M.).) προσωποληπτικός [prosopoleptikós] parteilich προσωποληψία (F.) [prosopiké análepse] Selbsteintritt (M.) [prosopokrátese] Schuldhaft (F.) προσωρινή απάντηση (F.) προσωρινός [prosorinós] einstweilig.) στο δικαστήριο [prosphygé sto dikastério] Anrufung (F.) προσωπική ανάληψη (F.) προσωπικό (N.) προσωρινή διαταγή (F.) προσωπική επωνυµία (F.) προσωρινή προστασία (F.) [prosopikó thésmio] Personalstatut (N.) προσφυγή (F.).) κατά απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση πρώτης προσφυγής [prosphygé katá apóphases pu ekdótheke ýstera apó áskese prótes prosphygés] weitere Beschwerde (F.) [prosopiké énose] Personalunion (F.) προσχώνοµαι [proschónomai] anlanden προσχώνω [proschóno] anschwemmen προσχώρηση (F.) εξάλειψης του αξιοποίνου [prosopikós lógos exáleipses tu axiopoínu] persönlicher Strafaufhebungsgrund (M.) προσωπική ένωση (F. Personengesellschaft (F.) προσωρινός προσωπικός λόγος (M.) βιβλίου µεταγραφών [prosopiké merída biblíu metagraphón] Personalfolium (N. vorübergehend προσωρινή αναστολή (F.) [prosoriné syntaxiodótese] einstweiliger Ruhestand (M.) [próschose] Anlandung (F. vorläufig.) [prosopiké eponymía] Personalfirma (F.) [prosoriné ektelestóteta] vorläufige Vollstreckbarkeit (F.) πρόσχωση (F.) [prosopikós ypologistés] Personal Computer (M.) προσωπική κατάσταση (F.) [prosopikó dáneio] Personalkredit (M. Beitritt (M.) [prosoriné dioíkese] Notvorstand (M.) [prosopolepsía] Parteilichkeit (F.).).) [prosopiké etairía] Personalgesellschaft (F.) [prosopiké euthýne] persönliche Haftung (F.) προσωπικός [prosopikós] eigen. individuell.) [prosoriné krátese] Untersuchungshaft (F.) προσωπική ευθύνη (F.) προσωρινά [prosoriná] vorläufig. vorläufige Festnahme (F.) ενώπιον της αρχής που ασκεί την υπηρεσιακή εποπτεία [prosphygé enópion tes archés pu askeí ten yperesiaké epopteía] Dienstaufsichtsbeschwerde (F.411 προσφυγή (F.).) προσωρινή εκτελεστότητα (F.) προσωρινή διοίκηση (F.

) πρωϊνό (N.) [prótype sýmbase] Mustervertrag (M.) προφανής [prophanés] evident.).) προσωρινώς κρατούµενη (F.) πρύτανης (M.) προφορικός [prophorikós] mündlich προφορικός χαρακτήρας (M.) [prothypurgós] Bundeskanzler (M.).) πρόταση (F.) προσωρινώς κρατούµενος (M.) [proóthese] Förderung (F.) χορήγησης άδειας [proÿpóthese chorégeses ádeias] Zulassungsvoraussetzung (F.) [prótase] Antrag (M.προσωρινός νόµος προσωρινός νόµος (M.) νόµου του υπουργικού συµβουλίου [prótase nómu tu ypurgikú symbulíu] Kabinettsvorlage (F. weitergeben.) προφυλακισµένος (M. Haushalt (M.).) πρύτανης (F.).) πρόταση (F.) πρόταση (F.) [prytaneía] Rektorat (N.) [proΐ] Morgen (M.). Frühgeburt (F.) [prótere práxe] Vortat (F. offensichtlich προφέρω [prophéro] aussprechen.).).) [proteraióteta] Priorität (F.) [proÿpóthese] Erfordernis (N.) προτείνω [proteíno] entwerfen. offenkundig. Haushaltsplan (M.). Standard (M.) προφορική συζήτηση (F.) [prosorinós kratúmenos] Untersuchungsgefangener (M. Satz (M.) προώθηση (F.) [prophorá] Aussprache (F. offenbar.) της κατάρτισης [proóthese tes katártises] Ausbildungsförderung (F.) διαδικαστικής πράξης [proÿpóthese diadikastikés práxes] Prozesshandlungsvoraussetzung (F.) πρυτανεία (F.) [prosorinós kratúmene] Untersuchungsgefangene (F. Vorfahrt (F.) εµπιστοσύνης [prótase empistosýnes] Vertrauensfrage (F.) [prýtanes] Rektor (M.) 412 προφανές ελάττωµα (N.) προϋποθέτω [proÿpothéto] bedingen.) [prophýlaxe] Vorsorge (F.) [Prossía] Preußen (N. Ministerpräsidentin (F.) προφορικότητα (F.) [prophorikós charaktéras] Mündlichkeit (F.) νόµου [prótase nómu] Gesetzentwurf (M.) [protropé] Ermahnung (F.) προϋπόθεση (F.) προφύλαξη (F.) [prosorinós títlos] Interimsschein (M. Vorrang (M.).) πρόταση (F.) [proÿpologismós] Anschlag (M.) [prophoriké syzétese] mündliche Verhandlung (F. Premierministerin (F.) [prophylákise] Untersuchungshaft (F.) προφυλακισµένη (F.).) προφανές (N.) αρεσκείας [prótypo areskeías] Geschmacksmuster (N.) [prótypo] Norm (F.) πρώην [próen] frühere πρωθυπουργός (F.) πρότυπη σύµβαση (F. Weitergabe (F.).) [prosorinós nómos] Zeitgesetz (N. Etat (M.) [prophanés eláttoma] offenkundiger Mangel (M. vorbringen προτεκτοράτο (N.) προϋπολογισµός (M. vorzeitig πρόωρος τοκετός (M. Kondition (F.) [protímese] Priorität (F.).) προτεραιότητα (F.) προτιµώ [protimó] vorziehen προτιµωρηθείς [protimoretheís] vorbestraft προτρέπω [protrépo] bewegen.) πρωσσικός [prossikós] preußisch πρωταρχικός [protarchikós] vorrangig πρωταρχικώς [protarchikós] vorrangig .) Πρωσσία (F.) πρωθυπουργός (M.) πρόωρος [próoros] verfrüht. werben πρόωρη συνταξιοδότηση (F.). Budget (N.) πρότυπο (N.) [prophorikóteta] Mündlichkeit (F. ermahnen προτροπή (F. erfordern προϋπολογισµός (M.) πρότυπο (N.) πρότερη πράξη (F.) [prophylakisméne] Untersuchungsgefangene (F.) προϋπόθεση (F.) [próoros toketós] Fehlgeburt (F.) [próore syntaxiodótese] Vorruhestand (M. vorsprechen προφορά (F.). offensichtlich προφανώς [prophanós] offenbar.) προώθηση (F.) [proïnó] Morgen (M.) [prothypurgós] Bundeskanzlerin (F. Gesetzesvorlage (F. Vorbedingung (F.) προϋπόθεση (F. Präsumption (F.) [prýtanes] Rektorin (F.) προφορικώς [prophorikós] mündlich προφυλάκιση (F.) προωθώ [proothó] fördern.). Premierminister (M.).) προτίµηση (F.) προσωρινός τίτλος (M.) [prophanés] Evidenz (F.) εξόδων [proÿpologismós exódon] Kostenvoranschlag (M.) [protektoráto] Protektorat (N. Ministerpräsident (M.) πρωΐ (N.).).) [prophylakisménos] Untersuchungsgefangener (M.

) πτωχευτική ανάκληση (F.).) πταίσµα (N.) [protobáthmio dikastério] Kreisgericht (N.) πτωχευτική πιστώτρια (F.) κατ’ ανάγκη [pólese kat’ anánke] Selbsthilfeverkauf (M.) πυροβόλο όπλο (N.) πρώτη προσφορά (F.413 πρωτασφάλιση (F.) πτυχίο (N.) [pýraulos] Rakete (F.) [ptocheutikós pistotés] Konkursgläubiger (M.) (Verschulden bei der Auswahl) πτέρυγα (F.) πυρηνικός [pyrenikós] nuklear πυρκαγιά (F.) ενέχυρου [pólese enéchyru] Pfandverkauf (M.) πρωτότυπος [protótypos] originär πταίσµα (N.) ακινήτου [pólese akinétu] Grundstückskauf (M. Verkauf (M.) πώληση (F.) [pyrkagiá] Brand (M.) [pyromachiká (N.) [pygmé] Faust (F.) πυροβολισµός (M.Pl.) [pyrobolarchía] Batterie (F. Graduierter (M.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Protodikeío ton Eyropaïkón Koinotéton] Gericht (N. Konkursrecht (N.) [ptaísma] Bagatelldelikt (N.Pl. Konkursmasse (F.) πτώση (F.) πτυχιούχος (M. Vertrieb (M.) πώληση (F.) πυροσβεστική υπηρεσία (F.) πυρήνας (M.) πρωτεύουσα (F.) [próte prosphorá] geringstes Gebot (N.) [ptése] Flug (M.) πρωτοβάθµιο δικαστήριο (N.) πρωτείο (N.) [ptócheuse] Insolvenz (F.) πύραυλος (M.) πρωτογενής [protogenés] original.) [ptocheutiké anáklese] Konkursanfechtung (F. Konkurs (M.) [protótypo] Original (N.) πτωχευτική απαίτηση (F.) [ptocheúsasa] Gemeinschuldnerin (F.) [protokollétria] Protokollantin (F.) κατά γένος [pólese katá génos] Genuskauf (M.) πώληση (F.).) [pyrá] Feuer (N.) erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften πρωτοκολλητής (M.) πτωχεύσας (M.) πτώχευση (F.).) πρώτιστο καθήκον (N.) [pólese] Absatz (M.) [ptéryga] Geschwader (N.) πτώµα (N.) [protogenés paragogé] Urproduktion (F.) πρωτότυπη νοµή (F.).) [protobulía] Initiative (F.) [protodikeío] Landgericht (N.) κατά την επιλογή [ptaísma katá ten epilogé] culpa (F.) [ptóma] Leiche (F.) πολιτών [protobulía politón] Bürgerinitiative (F.) [ptychiúchos] baccalaureus (M.) [ptychío] Zertifikat (N.) της κληρονοµίας [ptócheuse tes kleronomías] Nachlasskonkurs (M.) πυγµή (F. Pleite (F.) [ptocheutikó díkaio] Insolvenzrecht (N.) in eligendo (lat.) [protasphálise] Direktversicherung (F.) [proteúusa] Hauptstadt (F.) κυριότητας [protótype ktése kyriótetas] originärer Eigentumserwerb (M.).) πτηνό (Ν.) πρωτότυπο (N.) πώληση πτωχεύσασα (F.) πρωτοβουλία (F.) µε αποστολή του πω- .) πρωτοβουλία (F.) (Graduierter).) πτώχευση (F.) πτωχευτική περιουσία (F.) πυροβολαρχία (F.) [proteío] Primat (M.) πρωτοκολλήτρια (F.).) πτωχευτικό δίκαιο (N.) [ptocheúsas] Gemeinschuldner (M.) [ptocheutiké diátaxe] Insolvenzordnung (F.) πώληση (F.) πώληση (F.) πυρά (F. Primogenitur (F.) [prototokía] Majorat (N.) [pyrobólo óplo] Schusswaffe (F.) [prótisto kathékon] Hauptpflicht (F.) [ptenó] Vogel (M.) πτωχευτικό έγκληµα (N.) πτωχευτική διάταξη (F.) [protókollo] Protokoll (N.) [pyrobolismós] Schuss (M.) πρωτόκολλο (N.) πτωχευτικός πιστωτής (M.) [ptocheutiké periusía] Insolvenzmasse (F.)] Munition (F.) πρώτος [prótos] leitend πρωτοτοκία (F.) [pyrosbestiké yperesía] Feuerwehr (F. originär πρωτογενής παραγωγή (F.) πυροβολώ [pyroboló] schießen πυροµαχικά (N.).) (lat.) [ptocheutiké apaítese] Konkursforderung (F.) πτήση (F.) [ptocheutikó énklema] Konkursstraftat (F.) [ptóse] Fall (M.) πρωτότυπη κτήση (F.) πώληση (F.) πρωτοδικείο (N.) [protótype nomé] unmittelbarer Besitz (M.) [ptocheutiké pistótria] Konkursgläubigerin (F.) [pyrénas] Kern (M.) [protokolletés] Protokollant (M.) Πρωτοδικείο (N.

) πώληση (F.) πωλώ [poló] absetzen.) ρήτρα (F.) τιµαρίθµου [rétra timaríthmu] Indexklausel (F.) ραγίζω [ragízo] springen ραδιοτηλεόραση (F.) ρέπω [répo] tendieren ρεύµα (N.) ρήτρα (F.) χωρίς πλειστηριασµό [pólese chorís pleisteriasmó] freihändiger Verkauf (M.) del credere [rétra del credere] Delkredere (N. fließen.) ρέω [réo] ablaufen.) πωλήτρια (F. strömen ρηµατική προσβολή (F.) [reúma] Zug (M.) Ράϊχ (N.) [radióphono] Funk (M.) ρητή έκφραση (F.) [rétra] Klausel (F.) ρήτρα (F.) [retoriké] Rhetorik (F.) ρητορική (F.) της εµπιστοσύνης [réxe tes empistosýnes] Vertrauensbruch (M.) ρευστοποίηση (F.) ρήτρα (F.) ρήτρα (F.) ρήτρα (F.) µε εικονικό χαµηλό τίµηµα [pólese me eikonikó chameló tímema] Schwarzkauf (M.) ρήτρα (F.) ρεπουµπλικανικός [repumplikanikós] republikanisch ρεπουµπλικανός (M.) ρήτρα (F.) για νέο γάµο [rétra gia néo gámo] Wiederverheiratungsklausel (F.)] Rheinland-Pfalz (N.) ρητός [retós] ausdrücklich.) ρευστοποιώ [reustopoió] auseinandersetzen.) διαιτησίας [rétra diaitesías] Schiedsklausel (F.)-Παλατινάτο (N.) ρακέτα (F.) [radioteleórase] Rundfunk (M.) ρήτρα (F.) [ratsismós] Rassismus (M.) διασφάλισης αξίας [rétra diasphálises axías] Wertsicherungsklausel (F.) ασφαλείας της αξίας του χρήµατος [rétra asphaleías tes axías tu chrématos] Geldwertsicherungsklausel (F.) ρητό (N.) πραγµατικής πληρωµής σε ξένο νόµισµα [rétra pragmatikés pleromés se xéno nómisma] Effektivklausel (F.) [reustóteta] Liquidität (F.) ρατσιστικός [ratsistikós] rassistisch ρεαλιστικός [realistikós] real ρεπουµπλικανή (F. liquidieren.) του µάλλον ευνοούµενου [rétra tu mállon eunoúmenu] Meistbegünstigungsklausel .) [repumplikanós] Republikaner (M.) τιµών [rétra timón] Preisklausel (F. expressis verbis (lat.) ραδιουργία (F.) [rematiké prosbolé] Verbalinjurie (F.) ρήτρα (F.) (ausdrücklich).) ραδιόφωνο (N.) [retó] Spruch (M.) πώληση (F. Verwirkungsklausel (F.) πράγµατος υποκείµενου σε φθορά [pólese prágmatos ypokeímenu se phthorá] Selbsthilfeverkauf (M.) κινητής κλίµακας [rétra kinetés klímakas] Gleitklausel (F. verwerten ρευστός [reustós] liquide 414 ρευστότητα (F.) ρήτρα (F.) [polétria] Verkäuferin (F.) πώληση (F.) έκπτωσης [rétra ékptoses] Verfallsklausel (F.).) [ráster] Raster (N.) ράστερ (N.) πέντε τοις εκατό [rétra pénte tois ekató] Fünfprozentklausel (F.) ρήτρα (F.) [rantebú] Verabredung (F. formell ρήτρα (F.) ρήξη (F. Verwertung (F.) ραδιούργος [radiúrgos] schikanös ραδιοφωνία (F.) [poletés] Verkäufer (M.) [rábdos] Stock (M.) ρήτρα (F.) [rátsa] Rasse (F.) (Forderungsverkauf im angloamerikanischen Recht) πώληση (F.) στον κοµιστή [rétra ston komisté] Inhaberklausel (F.πώληση λούµενου [pólese me apostolé tu polúmenu] Versendungskauf (M.) ράτσα (F.) εις διαταγήν [rétra eis diatagén] Orderklausel (F.) [RenaníaPalatináto (N.) ρήτρα (F.) [radiophonía] Rundfunk (M.) ρήτρα (F.).) [reustopoíese] Auseinandersetzung (F.) πωλητής (M.) ρατσισµός (M.) επίσπευσης [rétra epíspeuses] Fälligkeitsklausel (F.) ραντεβού (N.) ρήτρα (F.) [radiurgía] Schikane (F.) της απαίτησης [pólese tes apaíteses] Forderungsverkauf (M.) πώληση (F.) οργάνωσης [rétra orgánoses] Organisationsklausel (F.) [reté ékphrase] Ausdrücklichkeit (F.) [repumplikané] Republikanerin (F.) ρήτρα (F.) της κληρονοµίας [pólese tes kleronomías] Erbschaftskauf (M.) [rakéta] Schläger (M.) Ρηνανία (F.) συµπλέξεως [rétra sympléxeos] Junktimklausel (F. verkaufen ρ ράβδος (F.) [Ráïch] Reich (N.

) σήµα (N.) ρωµαϊκός [romaïkós] römisch Ρώµη (F.) [ríza] Stamm (M.) Σαξονία (F.) .) σεξουαλική επαφή (F.) µε υπολογιστή [sampotáz me ypologisté] Computersabotage (F. Wert (M.).)-’Ανχαλτ (N.) σηµαδεύω [semadeúo] zeichnen σηµαία (F.) [selída] Seite (F.) σεξουαλικό έγκληµα (N.) [sebasmós] Achtung (F.) σηµείο (N.) [Saxonía] Sachsen (N.) υπαναχώρησης [rétra ypanachóreses] Rücktrittsklausel (F.) [róda] Rad (N. klar σβήνω [sbéno] erlöschen σβήσιµο (N.) οδικής κυκλοφορίας [séma odikés kyklophorías] Verkehrszeichen (N.)] Sachsen-Anhalt (N.) [rópalo] Totschläger (M. wesentlich.) [sbésimo] Löschung (F.) ρυθµιστική διαταγή (F.) σελίδα (F.) [romaïkó díkaio] römisches Recht (N.) Σαξονία (F.) [semaía] Fahne (F.) σέβοµαι [sébomai] achten σεβόµενος το περιβάλλον [sebómenos to peribállon] umweltverträglich σειρά (F.) ροπή (F.) ριζοσπαστικός [rizospastikós] radikal ριζοσπαστισµός (M.) (ausdrücklich).) [sexualiké epaphé] Geschlechtsverkehr (M. Tendenz (F.) του κράτους [semaía tu krátus] Nationalflagge (F.) σεξουαλικός [sexualikós] geschlechtlich.) παροχής υπηρεσιών [séma parochés yperesión] Dienstleistungsmarke (F.) [sexualikó énklema] Sexualdelikt (N.) [semantikóteta] Relevanz (F.) [rísko] Risiko (N.) σαµποτάζ (N. Belang (M. sexuell σεξουαλικότητα (F.) ζωής [rísko zoés] Lebensrisiko (N.) [rythmistiké diatagé] Regelungsverfügung (F.) [rýthmise] Regelung (F.) ρίζα (F.) (im Zweifel für den Angeklagten) σεβασµός (M.) σηµαίνω [semaíno] bedeuten σηµαιοφόρος (M. hoch.) σε αιχµαλωσία [se aichmalosía] gefangen σε εµπορική βάση [se emporiké báse] geschäftsmäßig σε κράτηση [se krátese] gefangen σε µετρητά [se metretá] bar σηµείο σε περίπτωση αµφιβολίας [se períptose amphibolías] im Zweifel σε περίπτωση αµφιβολίας υπέρ του κατηγορουµένου [se períptose amphibolías ypér tu kategoruménu] in dubio pro reo (lat.) αυτοκινήτου [séma autokinétu] Kraftfahrzeugkennzeichen (N.) σήµα (N. Strömung (F.) σηµασία (F. Zeichen (N. relevant.) ροή (F.).) σεξουαλικώς [sexualikós] sexuell σέρνω [sérno] schleppen σηκώνοµαι [sekónomai] aufstehen σηκώνω [sekóno] heben σήµα (N.) σηµαντικά [semantiká] wesentlich σηµαντικός [semantikós] erheblich.).) [semaiophóros] Fähnrich (M.) [sákkos] Sack (M.) ρόλος (M.).).) [sexualikóteta] Sex (M.) [ropé] Neigung (F.415 ρήτρα (F.) ρόδα (F.) σάκκος (M.) [Róme] Rom σ σαδισµός (M.).) ρίσκο (N.) [Saxonía-’Anchalt (N.) [sadismós] Sadismus (M.) [semeío] Zeichen (N. Regulierung (F.) σεξουαλική κατάχρηση (F. Flagge (F.) [seirá] Rang (M.).) ρίσκο (N. Steuerung (F.) σεµινάριο (N.) σελίνι (N.) [rizospastismós] Radikalismus (M.) [roé] Ablauf (M.) [rólos] Rolle (F.) [sampotáz] Sabotage (F.) [seminário] Seminar (N.) σαµποτάζ (N.) [sexualiké práxe] sexuelle Handlung (F.).) [sexualiké katáchrese] sexueller Missbrauch (M.) [séma] Marke (F. wichtig σηµαντικότητα (F. Regulation (F. Satz (M.) σεξουαλική πράξη (F.) ρόπαλο (N.).) ρυµουλκώ [rymulkó] schleppen ρωµαϊκό δίκαιο (N.).) [selíni] Schilling (M.) σαφής [saphés] expressis verbis (lat.). Strom (M.) σηµαία (F.) [semasía] Bedeutung (F.) ρουµάνικος [rumánikos] rumänisch ρυθµιζόµενος από συλλογική σύµβαση εργασίας [rythmizómenos apó syllogiké sýmbase ergasías] tariflich ρυθµίζω [rythmízo] regeln. regulieren ρύθµιση (F.) Ρουµανία (F.) [Rumanía] Rumänien (N.) σήµα (N.

) σκλάβος (M.) σκοτεινός [skoteinós] dunkel σκύλος (M.) σπορά (F. Überlegung (F.) σταθερής απόδοσης [statherés apódoses] festverzinslich .) [spudés (F.) σηµείωση (F. Eisenbahn (F.) σοσιαλισµός (M.) [spudastés] Studierender (M.) σκοπός (M.) σουηδικός [suedikós] schwedisch σπάζω [spázo] brechen σπατάλη (F.) σιωπηρός [sioperós] still.) σκέψη (F.) [sorós] Leichnam (M.) σοσιαλιστής (M.) [sok] Schock (M.) [skoteinó pedío] Dunkelfeld (N.) [sideródromos] Bahn (F.) [spatále] Verschwendung (F. Vermerk (M.) [síderos] Eisen (N.) [spudaióteta] Relevanz (F.).) [sklába] Sklavin (F.) σκόπιµα [skópima] absichtlich σκόπιµος [skópimos] zweckmäßig σκοπιµότητα (F.)] Studium (N.) εξάλειψης [semeíose exáleipses] Löschungsvormerkung (F.) σηµείωση (F.Pl.) σηµείωση (F.).) σκέπτοµαι [sképtomai] überlegen (V. notieren.) [skeuoría] Konspiration (F.) [sodomismós] Sodomie (F.) [skalopáti] Stufe (F.) σίδηρος (Μ.) σοδοµισµός (M.) του κράτους [skopós tu krátus] Staatszweck (M.) [skýlos] Hund (M.) [sosialístria] Sozialistin (F. stillschweigend σιωπηρώς [sioperós] stillschweigend σιωπώ [siopó] schweigen σκάβω [skábo] vertiefen σκαλίζω [skalízo] stechen σκαλοπάτι (N.) [SlésbinkChólstaïn] Schleswig-Holstein (N.) [sporá] Saat (F.) σορός (F.) σκοπεύω [skopeúo] beabsichtigen σκοπιά (F.) σκοπευτής (M.) σίγουρος [síguros] souverän σιδηρόδροµος (M.) [semeío] Punkt (M.) (engl.) σπουδαιότητα (F.) [spudástria] Studierende (F.) σκληρός [sklerós] grausam.) σπουδάστρια (F.) [spónsoras] Sponsor (M.) σοσιαλιστικός [sosialistikós] sozialistisch σοσιαλίστρια (F.) σιωπή (F.) Σουηδία (F.) σκοπεύτρια (F.) για φάκελο [semeíose gia phákelo] Aktenvermerk (M.) σκάφος (N.Pl.) της ποινής [skopós tes poinés] Strafzweck (M.) διαγραφής [semeíose diagraphés] Löschungsvormerkung (F.) πλοίου [skáphos ploíu] Kasko (F.) σκλάβα (F.) σκευωρία (F.).) [spudaíos lógos] wichtiger Grund (M.) σηµείωση (F.) σκοτεινό πεδίο (N.) [Slobakía] Slowakei (F.) για απόκτηση πλούτου [skopós gia apóktese plútu] Bereicherungsabsicht (F.) σκοπός (M.) σταθερή τιµή (F.).) σπαταλώ [spataló] verschwenden σπεύδω [speúdo] zuhalten σπινθηρίζω [spintherízo] funken σπόνσορας (F.) [stadiodromía] Laufbahn (F.) [spónsoras] Sponsorin (F.) [siopé] Schweigen (N.) σιτηρά (N.) [skopeutés] Schütze (M.) [skopeútria] Schützin (F. Härte (F.) [sképse] Gedanke (M.) σκοπός (M.) σηµειώνω [semeióno] anmerken. Note (F. verzeichnen σηµειώνω χρηµατιστηριακή τιµή [semeióno chrematisteriaké timé] quotieren σηµείωση (F.) σταδιοδροµία (F.σηµείο σηµείο (Ν.) 416 σκοπός (M.) [Sobietiké ‘Enose] Sowjetunion (F.) σπουδές (F.) Σλοβακία (F.) [semeíose] Anmerkung (F. vermerken.) σπόνσορας (M.) σκοπός (Μ.) [sosialistés] Sozialist (M.) [sosialismós] Sozialismus (M.).) σλοβάκικος [slobákikos] slowakisch Σοβιετική ‘Ενωση (F.) προσπορισµού πλεονεκτήµατος [skopós prosporismú pleonektématos] Vorteilsverschaffungsabsicht (F.) [siterá (N.Pl.)] Getreide (N. merken.) σπουδαστής (M.) χρηµατιστηριακής τιµής [semeíose chrematisteriakés timés] Quotierung (F.) Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν (N.).) [Suedía] Schweden (N. hart σκληρότητα (F. Wichtigkeit (F.) [skleróteta] Grausamkeit (F.) [skopós] Absicht (F.) σπουδάζω [spudázo] studieren σπουδαίος [spudaíos] wichtig σπουδαίος λόγος (M. Wache (F.Pl.) [sklábos] Sklave (M.) σοκ (N. Zweck (M.) [skopiá] Sicht (F.) [statheré timé] Festpreis (M.).) [skopimóteta] Zweckmäßigkeit (F.).

Pl.) [stathmós] Station (F. Marine (F.) [stráteuma] Wehr (F.).) .) tu energetikú] Aktiva (N.) στρατάρχης (M.417 σταθεροποίηση (F.) στράτευµα (Ν.).).) στοιχείο (N. schicken στέµµα (N. Pl.) [stasiastés] Aufrührer (M.) [stoíchema] Wette (F.) [stége] Obdach (N.Pl. Dokument (N.) του αδίκου [stoicheío tu adíku] Unrechtselement (N. Meuterer (M.) στοιχεία (N.) στάση (F.) [státhmise] Ermessen (N.) στοιχείο (N.) [stolé] Uniform (F.Pl.) [stígma] Standort (M.) στέγη (F.) [steliteutério] Pranger (M.) [stoíba] Halde (F.).) χρέους [steretiké anadoché chréus] privative Schuldübernahme (F.).) [steírose] Sterilisation (F.) σταµατώ [stamató] einhalten.) στόµα (N.) στοιχηµατίζω [stoichematízo] wetten στοιχίζω [stoichízo] richten στολή (F.) στίγµα (N.) [stoicheío] Angabe (F.) στατιστική (F.) σταθµός (M.) στατιστικός [statistikós] statistisch σταυρός (M.Pl.) [stélechos] Funktionär (M. erwägen στάθµιση (F.) αυτοκινήτων [stathmós autokinéton] Garage (F.) [strangalismós] Strangulation (F.) στείρος [steíros] steril στειρώνω [steiróno] sterilisieren στείρωση (F.) [statheróteta] Stabilität (F.) [stáse] Aufruhr (M. Rebellin (F.) της ενοχής [stoicheío tes enochés] Schuldmerkmal (N.) [stamátema] Hemmung (F.) [stólos] Flotte (F. Karenz (F.) στάθµιση (F.) της ειδικής υπόστασης του εγκλήµατος [stoicheío tes eidikés ypóstases tu enklématos] Tatbestandsmerkmal (N.) στασιάζω [stasiázo] meutern.) στηλιτευτήριο (N.Pl. schichten στοιχεία (N.) [stegastikó tamieutério] Bausparkasse (F.) παθητικού [stoicheía (N.) στραγγαλίζω [strangalízo] strangulieren στραγγαλισµός (M.) [statistiké] Statistik (F.) [státhmeuse] Parken (N.) στεγαστικό ταµιευτήριο (N.) στρατάρχης (F.) [stratárches] Marschallin (F.) στέλεχος (N. Material (N. hemmen. fix. Meutererin (F.).Pl.) αγαθών [státhmise agathón] Güterabwägung (F.) [staurós] Kreuz (N.) στοιχείο (N.) στοίβα (F.Pl.) στερητική αναδοχή (F.) σταθµός (Μ.) στοιχείο (N.) σταθµεύω [stathmeúo] parken σταθµίζω [stathmízo] ermessen.) στασιµότητα (F.) στοιχείο (N. Rebellion (F.).) [stigmiaío énklema] Zustandsdelikt (N.).) [stépse] Krönung (F. rebellieren στασιαστής (M.) [stérese] Aberkennung (F.) στερεός [stereós] fest στρατεύσιµος στέρηση (F.) σταθµός (M.) ηλεκτροπαραγωγής [stathmós elektroparagogés] Kraftwerk (N.) [stasimóteta] Stillstand (M.). niederlegen στάση (F.) κρατουµένων [stáse kratuménon] Gefangenenmeuterei (F. Erwägung (F.) σταµάτηµα (N.) στρατεύσιµος (M.) στάθµευση (F. Rebell (M.) [strateúsimos] Wehrpflichtiger (M.) στερητικός [steretikós] privativ στερούµαι [sterúmai] mangeln στερούµενος απαρτίας [sterúmenos apartías] beschlussunfähig στερούµενος ιθαγένειας [sterúmenos ithagéneias] heimatlos στέφω [stépho] krönen στέψη (F.) [stémma] Krone (F.) στασιάστρια (F. Halten (N.) [stóma] Mund (M.) στιγµιαίο έγκληµα (N.) ékdoses] Impressum (N. stabil σταθερότητα (F.) [stratárches] Marschall (M.) σταθεροποιώ [statheropoió] konsolidieren σταθερός [statherós] fest.) [statheropoíese] Konsolidation (F.) του ενεργητικού [stoicheía (N.) στοιβάζω [stoibázo] stauen.) [stasiástria] Aufrührerin (F.).) στέλνω [stélno] adressieren.) [stérigma] Anhalt (M.) στέκοµαι [stékomai] stehen στέλεχος (N.) έκδοσης [stoicheía (N.) [stégase] Unterbringung (F.) σταυρώνω [stauróno] kreuzen σταυρώνω τα χέρια [stauróno ta chéria] unterschlagen στεγάζω [stegázo] unterbringen στέγαση (F.) στοιχεία (N.) τίτλου [stélechos títlu] Mantel (M.) στήριγµα (N.) pathetikú] Passiva (N.).) στόλος (M.) του ενεργητικού [stoicheío tu energetikú] Aktivum στοίχηµα (N.

) [stratología] Anwerbung (F. Versammlung (F.) [syngenés] Angehöriger (M.).) συγκοινωνιακό δίκαιο (N.) συγκεντρώνω [synkentróno] erfassen.) συγγενής [syngenés] verwandt συγγενής εξ αγχιστείας [syngenés ex 418 anchisteías] verschwägert συγγενής εξ αίµατος [syngenés ex aímatos] blutsverwandt συγγενικός [syngenikós] verwandtschaftlich συγγένισσα (F. versammeln.) [stratós] Armee (F.) συγγραφέας (M.) κανόνων δικαίου [synkekriménos élenchos kanónon dikaíu] konkrete Normenkontrolle (F.).στρατηγός στρατηγός (F.) στρέφω [strépho] richten στρογγυλοποιώ [strongylopoió] arrondieren στρογγυλός [strongylós] rund στρόφιγγα (F.) [strategós] General (M.) στο µέτωπο [stratiotiké yperesía sto métopo] Kriegsdienst (M.).).) από αρρενογονία [syngenés apó arrenogonía] Agnat (M.) στρατιωτική θητεία (F. Miliz (F.) συγγράφω [syngrápho] verfassen συγκαλύπτω [synkalýpto] verschleiern συγκάλυψη (F.) στρώση (F.) συγκέντρωσης [stratópedo synkéntroses] Konzentrationslager (N.) [synkatáthese] Einwilligung (F.).) συγγενής (M.) [stratópedo] Kaserne (F. Verfasserin (F.) [stróphinga] Zapfen (M.) [stratiotikó díkaio] Wehrrecht (N.) από αρρενογονία [syngénissa apó arrenogonía] Agnatin (F.).) [syngénissa] Angehörige (F.) συγγένεια (F.) [stratiotiké yperesía] Wehrdienst (M.) [stratiotikós nómos] Kriegsrecht (N. Zustimmung (F.) συγκληρονόµος (M. Verfasser (M.) συγγενής (M. Heer (N.) συγγένισσα (F.) [synkleronómos] Miterbin (F.) στρατοδικείο (N.).) [syngraphé] Niederschrift (F.) [syngraphéas] Autorin (F.).) [synkekrimenopoíese] Konkretisierung (F.) συγκληρονόµος (F.) στρατόπεδο (N.) [stratiotiké theteía] Wehrdienst (M.) συγκεκριµένος [synkekriménos] konkret συγκεκριµένος έλεγχος (M. Zusammenschluss (M.) στρατόπεδο (N.) συγγραφέας (F.) συγγενοκρατία (F.) [synkéntrose] Konsolidation (F.) [strategós] Generalin (F.) [stratodikeío] Kriegsgericht (N.) συγκληροδοσία (F. Schicht (F. Verwandter (M.) συγγένεια (F.) [syngéneia] Verwandtschaft (F. Militär (N.).) συγγένισσα (F. konzentrieren.) στρατιωτικό δίκαιο (N. Standrecht (N.) συγγένεια (F. Konzentration (F.). zustimmen συγκεκριµενοποίηση (F.) [syngenokratía] Vetternwirtschaft (F.) στρατολογώ [stratologó] anwerben στρατονοµία (F.) συγγενής (M.) στρατός (M. versammeln συγκαταβατικός [synkatabatikós] nachgiebig συγκατάθεση (F.) στρατιωτική υπηρεσία (F.) στρατολογία (F.) [syngenés] Verwandte (F.) από θηλυκογονία [syngénissa apó thelykogonía] Kognatin (F.) από θηλυκογονία [syngenés apó thelykogonía] Kognat (M.) [stratiotiké exégerse] Soldatenmeuterei (F.). Zentralisation (F.) [synkoinoniakó díkaio] Verkehrsrecht (N.) στρατιωτικός [stratiotikós] militärisch στρατιωτικός νόµος (M.) στρατιωτική υπηρεσία (F.).) συγκαλώ [synkaló] einberufen.) [synkleronómos] Miterbe (M.) εξ αίµατος [syngéneia ex aímatos] Blutsverwandtschaft (F.) συγκεντρωτισµός (M.) στρατιωτικό ποινικό δίκαιο (N.) στρατιωτική εξέγερση (F.) [syngraphéas] Autor (M.) στρατιώτης (M.) στρατηγός (M.) [stróse] Lage (F.). zentralisieren.) συγγραφή (F.) [stratiotikó poinikó díkaio] Wehrstrafrecht (N.) [synklerodosía] Mitvermächtnis (N.) συγκρίνω [synkríno] vergleichen .) [stratonomía] Militärpolizei (F.) [synkálypse] Verschleierung (F.) συγκατατίθεµαι [synkatatíthemai] einwilligen. zusammenfassen συγκέντρωση (F.) [stratiótes] Soldat (M.) [synkentrotismós] Zentralismus (M.) συγγενεύω εξ αγχιστείας [syngeneúo ex anchisteías] verschwägern συγγενής (F.) από αγχιστεία [syngéneia apó anchisteía] Schwägerschaft (F.

Kollektiveigentum (N.) [syllogiké kyrióteta] Kollektiveigentum (N.) συγκροτώ [synkrotó] einsetzen συγκρούοµαι [synkrúomai] kollidieren σύγκρουση (F. Gatte (M.) [syllektiké axía] Liebhaberwert (M.) σύζυγος (M.) συζητώ δηµόσια [syzetó demósia] debattieren (V.) συκοφαντώ [sykophantó] lästern.) [sykophantía] Lästerung (F. verzeihen σύζηση (F.).) [synkyriarchía] Kondominat (N.) των δικαίων [synkritiké ton dikaíon] Rechtsvergleichung (F.) [sýllepse] Festnahme (F.) σύγκρουση (F.) [syzygikó epónymo] Ehename (M.) [sykophántes] Verleumderin (F.) σύγκρουση (F. Gattin (F.) [sýnkrise] Vergleich (M.) συζήτηση (F.) συγχωνεύω [synchoneúo] fusionieren.).) συζυγικό επώνυµο (N.) [synkrótema] Komplex (M.) [synkrótese] Einsetzung (F.) νόµων [syllogé nómon] Gesetzessammlung (F.) συλλογική ενοχή (F. Gemahl (M. Verleumdung (F.) [sýnchyse] Konfusion (F.) [syllogiké arché] Kollegialbehörde (F.) σύγκρουση (F.).) συλλέγω [syllégo] kompilieren.) µε κάποιον σε ελεύθερη ένωση [sýzese me kápoion se eleúthere énose] nichteheliche Lebensgemeinschaft (F. sistieren.) σύλληψη (F.) συγκρότηση (F.) οµήρων [sýllepse oméron] Geiselnahme (F.) συγκυριαρχία (F.).).) συλλογή (F.). Ehegattin (F.).) [syllogé] Sammlung (F.) αποφάσεων [syllogé apopháseon] Entscheidungssammlung (F.) σύγκρουση (F.) [sýzygos] Ehegatte (M.) συλλογική κυριότητα συζητώ [syzetó] debattieren (V.).).) συγκυριότητα (F.) συγνώµη (F.) περιπτώσεων [syllogé periptóseon] Fallsammlung (F. Zusammenschluss (M.).) οµήρους [syllambánon omérus] Geiselnehmer (M.) συγκυρία (F.) συγκρότηµα (N. verschmelzen. Miteigentum (N.) σύγκρουση (F.419 σύγκριση (F.) αρµοδιοτήτων [sýnkruse armodiotéton] Kompetenzkonflikt (M.) θεσµίων [sýnkruse thesmíon] Statutenkollision (F.) συλλογή (F.) συλλογική αγωγή (F.) [synchóneuse] Fusion (F. Verschmelzung (F. Sistierung (F.) [sygnóme] Entschuldigung (F. verhaften συλλαµβάνων (Μ.) συλλογική αρχή (F.) [synkyría] Zufall (M.) συγκριτικός πίνακας (M.) συλλογή (F.) συλλογική κυριότητα (F.) [syllogiké agogé] Verbandsklage (F.) συλλογική ένωση (F. verleumden συλλαµβάνουσα (F.) σύλληψη (F.) οµήρους [syllambánusa omérus] Geiselnehmerin συλλαµβάνω [syllambáno] festnehmen. vergeben (V.) [sýnkruse] Kollision (F.) [synchórese] Absolution (F. Ehemann (M.).) συκοφάντης (F.).) συκοφαντία (F.) [syllogiké enoché] Kollektivschuld (F.) [sykophántes] Verleumder (M.) για την συµβιβαστική διευθέτηση εργατικών διαφορών [syzétese gia ten symbibastiké dieuthétese ergatikón diaphorón] Güteverhandlung (F.) συλλογή (F.). Kondominium (N. Verzeihung (F.) συγκριτική (F.) συλλογίζοµαι [syllogízomai] überlegen (V. fangen.) . Konflikt (M.) [syzétese] Aussprache (F.) [syllogiké énose] Verbandskörperschaft (F.) µισθωµάτων [synkritikós pínakas misthomáton] Mietspiegel (M.) κανόνων [sýnkruse kanónon] Normenkollision (F.) [synkritikó enoíkio] Vergleichsmiete (F. zusammenfassen συγχώρεση (F.).).) [sýzygos] Ehefrau (F.) (γονιµοποίηση) [sýllepse (gonimopoíese)] Empfängnis (F.) συκοφάντης (M.) σύγχυση (F.) πληροφοριών [syllogé plerophorión] Erkundigung (F. sammeln συλλεκτική αξία (F.) σύζυγος (F. Verzeihung (F.) συγχωνεύοµαι [synchoneúomai] zusammenschließen συγχώνευση (F.) [synkyrióteta] Bruchteilseigentum (N.) σύλληψη (F.) συζήτηση (F.). Gemahlin (F.) συµφερόντων [sýnkruse sympherónton] Interessenkollision (F.).) συγκριτικό ενοίκιο (N.) συγχωρώ [synchoró] entschuldigen. Haft (F.) καθηκόντων [sýnkruse kathekónton] Pflichtenkollision (F. inhaftieren.) συλλογή (F.).

) συλλογική σύµβαση (F.) zum Schutz der Menschenrechte σύµβαση (F. vorgehen συµβάλλοµαι [symbállomai] kontrahieren συµβαλλόµενη (F.) σύµβαση (F.) αποκλειστικής πώλησης [sýmbase apokleistikés póleses] Alleinbezugsvertrag (M.) σύµβαση (F.) διαδοχικών παραδόσεων [sýmbase diadochikón paradóseon] Sukzessivlieferungsvertrag (M.) συλλογικό έργο (N.) σύµβαση (F.) συλλογική σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) για την διεθνή αγορά εµπορευµάτων [sýmbase gia ten diethné agorá emporeumáton] CISG (N. Geschehen (N.). Syllogismus (M.) ένωσης [syllogiké sýmbase énoses] Verbandstarif (M.) για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου [Sýmbase gia ten proáspise ton dikaiomáton tu anthrópu] Konvention (F.) [sýllypse] Verhaftung (F.) [sýmbase] Abkommen (N.) σύλλογος (M.) στη σύναψη σύµβασης [symballómenos é symballómene (F.) εις βάρος τρίτου [sýmbase eis báros trítu] Vertrag (M.) εργασίας οµοσπονδιακών υπαλλήλων [syllogiké sýmbase ergasías omospondiakón ypallélon] Bundesangestelltentarif (M.) [symbán] Ereignis (N.) που προβαίνει σε προειδοποίηση [sýllogos pu probaínei se proeidopoíese] Abmahnverein (M.) [syllogikó órgano] Kollegialorgan (N.).) έργου [syllogiké sýmbase érgu] Werkstarif (M.) διαφοράς [sýmbase diaphorás] Differenzgeschäft (N.) συλλογικό δίκαιο (N.).) σύµβαση (F.) ακύρωσης [sýmbase akýroses] Aufhebungsvertrag (M.) σύλλυψη (F.) συµβαίνω [symbaíno] ereignen (sich ereignen). Konvention (F. Verein (M.) 420 σύµβαση (F.) ste sýnapse sýmbases] vertragsschließende Partei (F.) διαιτησίας [sýmbase diaitesías] Schiedsvertrag (M.) ανάµεσα στην προτεσταντική εκκλησία και το κράτος [sýmbase anámesa sten protestantiké ekklesía kai to krátos] Kirchenvertrag (M.) συνδέσµου [syllogiké sýmbase syndésmu] Verbandstarif (M.) [syllogiké prosbolé] Kollektivbeleidigung (F.) σύλλογος (M.) σύµβαση (F.) συλλογική σύµβαση (F.) [syllogikó érgo] Sammelwerk (N.) συλλογική σύµβαση (F. Werkstarifvertrag (M.) [syllogiké sýmbase] Kollektivvertrag (M.) έκδοσης [sýmbase ékdoses] Auslieferungsvertrag (M.) για παράδοση του τίτλου από τον εκδότη στον πρώτο λήπτη [sýmbase gia parádose tu títlu apó ton ekdóte ston próto lépte] Begebungsvertrag (M.) αποθήκευσης [sýmbase apothékeuses] Lagervertrag (M.) συλλογικό όργανο (N.).) (Übereinkommen über den internationalen Warenkauf) Σύµβαση (F.) δανείου [sýmbase daneíu] Darlehensvertrag (M.) δηµοσίου δικαίου [sýmbase demosíu dikaíu] öffentlichrechtlicher Vertrag (M.) [symballómene] Vertragspartnerin (F. kollektiv συλλογισµός (Μ.) συλλογικής σύµβασης εργασίας [symballómeno méros syllogikés sýmbases ergasías] Tarifpartner (M. Vertrag (M.) σύµβαση (F. Kontrakt (M.) (Alleinbezugsvertrag im angloamerikanischen Recht) σύµβαση (F.) αγοραπωλησίας [sýmbase agorapolesías] Kaufvertrag (M. geschehen.) σύµβαση (F.) διεξαγωγής υποθέσεων [sýmbase diexagogés ypothéseon] Geschäftsbesorgungsvertrag (M.συλλογική προσβολή συλλογική προσβολή (F.) [syllogismós] Überlegung (F.) . Vereinigung (F.) σύµβαση (F.) εργασίας [syllogiké sýmbase ergasías] Tarifvertrag (M.) Franchising [sýmbase Franchising] Franchisevertrag (M.) εργασίας [syllogikó díkaio ergasías] Kollektivarbeitsrecht (N.) σύλλογος (M.).).) ή συµβαλλόµενη (F.) συµβαλλόµενο µέρος (N.).) συµβάλλω [symbállo] beitragen.) συλλογική σύµβαση (F.) συµπαράστασης [sýllogos symparástases] Betreuungsverein (M.) [symballómenos] Vertragspartner (M.) συµβαλλόµενος (M.) συλλογική σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) [sýllogos] Kollegium (N.) σύµβαση (F. zuschießen συµβάν (N.) συλλογικός [syllogikós] kollegial.) zu Lasten Dritter σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) συµβαλλόµενος (M.).) σύµβαση (F.

) εργασίας [sýmbase ergasías] Arbeitsvertrag (M.) παροχής ασφάλειας [sýmbase parochés aspháleias] Sicherungsvertrag (M.) µίσθωσης [sýmbase místhoses] Mietvertrag (M.) καταρτιζόµενη re [sýmbase katartizómene re] Realkontrakt (M.) πίστωσης [sýmbase pístoses] Kreditvertrag (M.) ναυτολόγησης [sýmbase nautológeses] Heuervertrag (M.).) πιστωτικής µεσολάβησης [sýmbase pistotikés mesolábeses] Kreditvermittlungsvertrag (M. Dienstvertrag (M.) σύµβαση (F.) µεταφοράς [sýmbase metaphorás] Beförderungsvertrag (M.) εµβάσµατος [sýmbase embásmatos] Überweisungsvertrag (M.) σύµβαση (F.) ναύλωσης [sýmbase naúloses] Chartervertrag (M.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) εκχώρησης [sýmbase ekchóreses] Abtretungsvertrag (M.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) υποµίσθωσης [sýmbase ypomísthoses] Untermietvertrag (M.) σύµβαση (F.) υπέρ τρίτου [sýmbase ypér trítu] Vertrag (M.) σύµβαση (F.) στην οποία όλα τα ξεχωριστά τυπογραφικά στοιχεία είναι ενωµένα [sýmbase sten opoía óla ta xechoristá typographiká stoicheía eínai enoména] Typenverschmelzungsvertrag (M.) πώλησης [sýmbase póleses] Kaufvertrag (M.) σύµβαση (F.) εν τοις πράγµασι [sýmbase en tois prágmasi] faktischer Vertrag (M.) zu Gunsten Dritter σύµβαση (F.) παροχής υπηρεσιών [sýmbase parochés yperesión] Dienstverschaffungsvertrag (M.) σύµβαση (F.) παιγνίου [sýmbase paigníu] Spielvertrag (M.)-υπόδειγµα [sýmbase-ypódeigma] Mustervertrag (M.) σύµβαση (F.) στεγαστικού ταµιευτηρίου [sýmbase stegastikú tamieuteríu] Bausparvertrag (M.) έργου [sýmbase érgu] Werkvertrag (M.) παροχής εγγύησης [sýmbase parochés engýeses] Garantievertrag (M.) σύµβαση (F.) µεταπρασίας [sýmbase metaprasías] Trödelvertrag (M.) σύµβαση (F.) έντυπης έκδοσης [sýmbase éntypes ékdoses] Verlagsvertrag (M.) mit Gewerkschaftsbeitrittsverbot (Arbeitsvertrag mit Gewerkschaftsbeitrittsverbot in den Vereinigten Staaten von Amerika) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) .) Σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) εξουσίασης [sýmbase exusíases] Beherrschungsvertrag (M.) µεσιτείας [sýmbase mesiteías] Maklervertrag (M.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) παρακαταθήκης [sýmbase parakatathékes] Verwahrungsvertrag (M.421 σύµβαση (F.) ενοποίησης [sýmbase enopoíeses] Einigungsvertrag (M.) παιχνιδιού [sýmbase paichnidiú] Glücksvertrag (M.) Σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) του Λουγκάνο για τη δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων [Sýmbase tu Lunkáno gia te dikaiodosía kai ten ektélese apopháseon] Luganer Gerichtsstandsund Vollstreckungsübereinkommen (N.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) Σύµβαση (F.) της Βέρνης [Sýmbase tes Bérnes] Berner Übereinkunft (F. Frachtvertrag (M.) πληρωµών [sýmbase pleromón] Zahlungsvertrag (M.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) εκτός εµπορικού καταστήµατος [sýmbase ektós emporikú katastématos] Haustürgeschäft (N.) ίδρυσης [sýmbase ídryses] Gründungsvertrag (M.) επί του Συµβολαίου για τη διεθνή µεταφορά εµπορευµάτων οδικώς [Sýmbase epí tu Symbolaíu gia te diethné metaphorá emporeumáton odikós] Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.).) µίσθωσης προσοδοφόρου πράγµατος [sýmbase místhoses prosodophóru prágmatos] Pachtvertrag (M.) υπολογιστή [sýmbase ypologisté] Computervertrag (M.) τυχερών παιχνιδιών [sýmbase tycherón paichnidión] Ausspielvertrag (M.) σύµβαση σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) σύµβαση (F.) εργασίας µε την απαγόρευση εισόδου σε συνδικαλιστική οργάνωση [sýmbase ergasías me ten apagóreuse eisódu se syndikalistiké orgánose] Arbeitsvertrag (M.

) της περιφέρειας [sýmbulos tes periphéreias] Kreisrat (M.) Ασφαλείας [Symbúlio Asphaleías] Sicherheitsrat (M.) συµβολαιογράφος (M.) συµβούλιο (N.) του γερµανικού Ράϊχ [symbúlio tu germanikú Ráïch] Reichsrat (M.) συµβατικός [symbatikós] herkömmlich.) συµβουλεύοµαι [symbuleúomai] konsultieren συµβουλεύοµαι βιβλίο [symbuleúomai biblío] nachschlagen συµβουλευτική επιτροπή (F.) [symbíose] Lebensgemeinschaft (F.).) Συµβούλιο (N.Pl.) σύµβουλος (F.) συµβατική υποχρέωση (F.) σύµµαχος [sýmmachos] alliiert συµµαχώ [symmachó] alliieren συµµετέχουσα (F.) σύµµαχος (M.) σύµβουλος (M.) σύµβουλος (Μ.) συµβιβασµός (M.) της Ευρώπης [Symbúlio tes Eyrópes] Europarat (M.).Pl.) [symbatikó dáneio] Vereinbarungsdarlehen (N.) της κυβέρνησης [sýmbulos tes kybérneses] Regierungsrätin (F.συµβατική σχέση συµβατική σχέση (F.) προσωπικού [symbúlio prosopikú] Personalrat (M. Teilnehmerin (F.) σύµβουλος (F. Vergleich (M.) συµβούλιο (N.Pl.) συµβούλιο (N.) σύµβουλος (F.) του κράτους [sýmbolo tu krátus] Staatssymbol (N.) συµβολαιογραφικός [symbolaiographikós] notariell συµβολαιογράφος (F.) συµβούλιο (N. Nurnotarin (F. Konsulent (M. konventionell.) [sýmbulos] Beistand (M.) [sýmbolo] Insignie (F.) [sýmbulos] Beraterin (F.Pl.) σύµβουλος (M. Konsulentin (F.) [symbuliaké demokratía] Räterepublik (F.Pl.) συµβολαιογραφείο (N.) συµβούλιο (N. auseinandersetzen συµβιβασµός (M.) [sýmmachos] Alliierter (M.) [symbibasmós] Einigung (F.) εργαζοµένων [symbúlio ergazoménon] Betriebsrat (M.) συµβουλή (F.) [symbatiké ypochréose] Vertragspflicht (F.) ελέγχου [symbúlio elénchu] Kontrollrat (M.) Συµβούλιο (N.) της περιφέρειας [sýmbulos tes periphéreias] Kreisrätin (F.) σύµβουλος (F.) περιφέρειας [symbolaiográphos periphéreias] Bezirksnotar (M.).) [symbolaiográphos] Notar (M.) κυριαρχίας [sýmbolo kyriarchías] Hoheitszeichen (N.) σύµβουλος (F.) [sýmmachoi (M. vertraglich συµβατός προς το περιβάλλον [symbatós pros to peribállon] umweltverträglich συµβιβάζοµαι [symbibázomai] abfinden.) αποστολής [sýmbulos apostolés] Legationsrat (M.) σύµβολα (N.) ευρεσιτεχνιών [sýmbulos euresitechnión] Patentanwältin (F.).) [symbolaiográphos] Notarin (F.) [symmetéchusa] Beteiligte (F.) συµβολαιογράφος (F. Berater (M.) [sýmbola (N.) σύµβουλος (M.) της κυβέρνησης [sýmbulos tes kybérneses] Regierungsrat (M.) .) ύδατος [symbúlio ýdatos] Wasserverband (M.Pl.) του τύπου [symbúlio tu týpu] Presserat (M.) [symbúlio] Rat (M.) συµµαχία (F.) [symmachía] Allianz (F.) ευρεσιτεχνιών [sýmbulos euresitechnión] Patentanwalt (M.) [symbatiké schése] Vertragsverhältnis (N.).) σύµβολο (N.) µαθητείας [sýmbulos matheteías] Erziehungsbeistand (M.) συµβολικός [symbolikós] symbolisch σύµβολο (N.).)] Insignien (F.) συµβιβαστικός [symbibastikós] gütlich συµβίωση (F.) σύµβουλος (F.) συµβατικό δικαίωµα (N.) αποστολής [sýmbulos apostolés] Legationsrätin (F.) σύµµαχοι (M.).) συµβούλιο (N.) µαθητείας [sýmbulos matheteías] Erziehungsbeiständin (F. Nurnotar (M. Kompromiss (M.)] Alliierte (M.) συµβόλαιο (N.).) σύµβουλος (M.) [symbolaiographeío] Notariat (N.) συµβούλιο (N.) [symbulé] Rat (M.) σύµβολο (N.) 422 συµβουλιακή δηµοκρατία (F.) συµβατικό δάνειο (N.) σύµβουλος (M.).) [symbatikó dikaíoma] Vertragsrecht (N.) περιφέρειας [symbolaiográphos periphéreias] Bezirksnotarin (F.) για αποφυγή πτώχευσης [symbibasmós gia apophygé ptócheuses] Akkord (M.) συµβολαιογράφος (M. Symbol (N.) [symbólaio] Vertrag (M.) [symbuleutiké epitropé] Beirat (M.) συµβουλεύω [symbuleúo] beraten (V.

) σε Konsortium [symmétochos se Konsortium] Konsorte (M.) των εργαζοµένων στη διοίκηση της επιχείρησης [symmetoché ton ergazoménon ste dioíkese tes epicheíreses] Mitbestimmung (F.) του εργοδότη [symmetoché tu ergodóte] Arbeitgeberanteil (M.) [symmetochiké schése] partiarisches Verhältnis (N. Zusatz (M. schlüssig συµπεριλαµβανόµενος [symperilambanómenos] einschließlich.) [symmétochos] Teilnehmer (M.) συµπεριφορά (F. zusätzlich συµπληρωµατικός προϋπολογισµός (M. Verhalten (N.) [symperílepse] Einbeziehung (F.) στη διαδικασία [symmetéchon ste diadikasía] Verfahrensbeteiligter (M.) συµπληρωµατική προθεσµία (F.) [sympleromatiké eklogé] Nachwahl (F.) [symparastatúmene] Betreute (F.).) συµπλήρωµα (N.) [symparasta- συµπληρώνω túmenos] Betreuter (M.).) συµµετοχικός [symmetochikós] partiarisch συµµέτοχος (F.) συµπαρίσταµαι [symparístamai] beistehen συµπέθερος (M. zusammenfassen συµπερίληψη (F.) συµµέτοχος (M.) συµπληρώνω [sympleróno] ausfüllen.Pl.) σε Konsortium [symmétochos se Konsortium] Konsortin (F.) συµπαίζω [sympaízo] kolludieren συµπαραδηλώσεις (F.) συµπαραστατούµενη (F.) σύµπλεγµα (N.) [sympleromatiké prothesmía] Nachfrist (F. konkludent.) [sýmplegma] Komplex (M.).) συµµετοχή (F.) εξ αντιδιαστολής [sympérasma ex antidiastolés] Umkehrschluss (M.) σύµµιξη (F.) της µειοψηφίας [symmetoché tes meiopsephías] Minderheitsbeteiligung (F. ergänzen.) συµµέτοχη (F.) συµµετέχων (M.) [symparadelóseis (F.) συµπαραστατούµενος (Μ.) [sýmmixe] Vermischung (F.) συµµετοχή (F.) συµµετοχική σχέση (F.) συµµετοχή (F.) συµπληρωµατική απόφαση (F.) συµπληρωµατική ερµηνεία (F. Mitwirken (N.) [symmoría] Bande (F.). nachtragen . teilnehmen συµµετέχων (M.) [symmetoché] Anteil (M.).) από την αναλογία [sympérasma apó ten analogía] Analogieschluss (M.) [sympétheros] Schwippschwager (M.) [sympleromatiké katabolé] Nachschuss (M. Rotte (F.) [sympleromatiké prométheia] Nachlieferung (F. Teilnahme (F.).) συµµετοχή (F.) συµµετοχή (F.) [symmétoche] Teilnehmerin (F.) της πλειοψηφίας [symmetoché tes pleiopsephías] Mehrheitsbeteiligung (F.) στη διαδικασία [symmetéchusa ste diadikasía] Verfahrensbeteiligte (F.) συµπληρωµατική εκλογή (F.) συµπερασµατικός [symperasmatikós] abschließend.).) [sympérasma] Konklusion (F.Pl. erfassen.) συµπλήρωµα (Ν.).) συµπληρωµατική προµήθεια (F.) συµπληρωµατικός [sympleromatikós] ergänzend.) συµπέρασµα (N.) συµµετοχή (F.) συµπέρασµα (N.) [sympleromatiké kedemonía] Ergänzungspflegschaft (F.) συµπληρωµατική κηδεµονία (F.).)] Konnotation (F.) συµµορία (F.) συµµέτοχος (M. kriminelle Vereinigung (F.) της σύµβασης [sympleromatiké ermeneía tes sýmbases] ergänzende Vertragsauslegung (F.) [sympleromatiké apóphase] Ergänzungsurteil (N. Teilnehmer (M.) του µισθωτή στα έξοδα οικοδόµησης [symmetoché tu misthoté sta éxoda oikodómeses] Baukostenzuschuss (M.423 συµµετέχουσα (F.) συµµετέχω [symmetécho] beteiligen.) συµπεριφέροµαι [symperiphéromai] verhalten (V. nachträglich.) [symperiphorá] Benehmen (N.) συµπέρασµα (N.) [sympléroma] Zugabe (F.) [sympléroma] Nachtrag (M.) στα αποκτήµατα [symmetoché sta apoktémata] Zugewinnausgleich (M.) συµπληρωµατική καταβολή (F.).) [sympleromatikós proÿpologismós] Nachtragshaushalt (M. Gebaren (N.) συµµετοχή (F. Mitwirkung (F.) συµπαιγνία (F. Beteiligung (F.) [sympaignía] Kollusion (F. inbegriffen συµπεριλαµβανοµένου [symperilambanoménu] inklusive συµπεριλαµβάνω [symperilambáno] einbeziehen.) [symmetéchon] Beteiligter (M.

).) [symphonía] Abkommen (N.).).) [symplérose] Ausfüllung (F.Pl.) συµβιβασµού [symphonía symbibasmú] Abfindungsvereinbarung (F.) εµπορίου [symphonía emporíu] Handelsabkommen (N.) επιχειρήσεων [sýmpraxe epicheiréseon] Kartell (N.) συµφέρον (Ν.) για τις συγγενείς µε το Εµπόριο Πτυχές των ∆ικαιωµάτων ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας [Symphonía gia tis syngeneís me to Empório Ptychés ton Dikaiomáton Dianoetikés Idioktesías] TRIPS (N. Ergänzung (F.) συµπραξηδεής [sympraxedeés] mitwirkungsbedürftig συµπράττω [symprátto] kooperieren.) µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων [symphonía metaxý ergodóte kai ergazoménon] Betriebsvereinbarung (F.).) της Χάγης για το δίκαιο αγοράς [Symphonía tes Cháges gia to díkaio agorás] Haager Kaufrechtsübereinkommen (N.) για τον περιορισµό των χηµικών όπλων [Symphonía gia ton periorismó ton chemikón óplon] Chemiewaffenübereinkommen (N.).) συµποσούµαι [symposúmai] belaufen σύµπραξη (F. Mitwirkung (F. Einvernehmen (N. Schlägerei (F.) συµφωνία (F.).) συµφωνία (F.) συµφωνία (F.) βουλήσεων [symphonía buléseon] Willenseinigung (F.) über Aspekte des Handels mit Immaterialgüterrechten (TRIPS) Συµφωνία (F.) [symploké] Raufhandel (M.) (Übereinkommen über Aspekte des Handels mit Immaterialgüterrechten). Übereinkommen (N.).) µεταβίβασης [symphonía metabíbases] Begebungsvertrag (M.) µεταξύ οικογενειών [symploké metaxý oikogeneión] Fehde (F. Konsens (M.) για την κήρυξη ως ενόχου [symphonía gia ten kéryxe os enóchu] Absprache (F.) διακανονισµού [symphonía diakanonismú] Abfindungsvereinbarung (F.) [sýmpnoia] Einheit (F.) µερικής πληρωµής [symphonía merikés pleromés] Teilzahlungsabrede (F.) [sýmptose] Zufall (M.) αποκλειστικής διανοµής [symphonía apokleistikés dianomés] Alleinvertriebsvereinbarung (F.) συµφωνία (F.) παρέκτασης [symphonía paréktases] Gerichtsstandsvereinbarung (F.).).) ton themeliodón dikaiomáton] immanente Grundrechtsschranke (F. Abrede (F. Übereinkunft (F. Zusammenarbeit (F.) [symphoitétria] Kommilitonin (F.) συµφωνία (F.) σύµπνοια (F.).) Συµφωνία (F.) του Μονάχου [Symphonía .) συµφωνία (F.συµπλήρωση συµπλήρωση (F.) µε το Σύνταγµα [sýmphone ermeneía me to Sýntagma] verfassungskonforme Auslegung (F.) συµφωνία (F.) µεταξύ δυο αντιπολιτευόµενων βουλευτών για αµοιβαία αποχή από ψηφοφορία [symphonía metaxý dyo antipoliteuómenon buleutón gia amoibaía apoché apó psephophoría] Pairing (N. Absprache (F.) περί διαιτησίας [symphonía perí diaitesías] Schiedsvereinbarung (F. mitwirken.) [symphéron] Belang (M.) über Schuldigerklärung (Absprache über Schuldigerklärung zwischen Verteidiger und Staatsanwalt) Συµφωνία (F.) Συµφωνία (F.) µε κράτος του ανατολικού µπλοκ [symphonía me krátos tu anatolikú mplok] Ostvertrag (M. Mitwirken (N.) [symphoitetés] Kommilitone (M. Verabredung (F. Vereinbarung (F.) συµφωνία (F.) συµφωνία (F.) [sympýknose] Konzentration (F.).) [symploioktesía] Reederei (F.) συµπύκνωση (F.) συµφωνία (F.) συµφοιτήτρια (F.) σύµφυτος [sýmphytos] immanent σύµφωνη ερµηνεία (F.) συµφέρων [symphéron] opportun συµφιλιώνω [symphilióno] vereinen συµφοιτητής (M.).Pl.) συµφωνία (F. Übereinkommen (N.) συµπλοκή (F.).) συµπλοιοκτησία (F. Einverständnis (N.) συµφωνία (F.) συµφωνία (F.) συµφόρηση (F.) συµπλοκή (F.) συµφέρον (N.) σύµπραξη (F.) [symphórese] Stau (M.) συµφωνία (F.) [sýmpraxe] Kooperation (F.).) συµφωνία (F. Einigung (F.) των θεµελιωδών δικαιωµάτων [sýmphytoi periorismoí (M. zusammenschließen σύµπτωση (F.) [symphéron] Interesse (N.).) για παροχή ασφάλειας 424 [symphonía gia paroché aspháleias] Sicherungsabrede (F.). Abmachung (F.) σύµφυτοι περιορισµοί (M.

) συναλλαγµατικός [synallagmatikós] synallagmatisch συναλλακτικά ήθη (N.) se akíneta] Grundstücksverkehr (M. konventional συναινώ [synainó] zustimmen συναισθηµατική αξία (F.) συναποβιώσας (M.) .) συναίνεση (F.).) [synaspismós] Koalition (F.) [synallaktiké práxe] Verkehrsgeschäft (N.).) εξάλειψης [synaínese exáleipses] Löschungsbewilligung (F.) συµψηφισµός (Μ.) συµφωνία (F. zustimmen συµφώνως [symphónos] gemäß συµψηφίζω [sympsephízo] aufrechnen.) [synaisthematiké axía] Affektionswert (M.) συναρτώµαι [synartómai] zusammenhängen συνασπίζοµαι [synaspízomai] koalieren συνασπισµός (M. Funktion (F.) συναποβιώσασα (F. absprechen.) [synanastrophé] Umgang (M.) [synallaktiká éthe (N.).) [synádelphos] Kollegin (F. Pakt (M. übereinstimmen. Verkehrsgeschäft (N.) συναινετικός [synainetikós] konsensual.) [sýnaxe] Versammlung (F.Pl.) Συµφωνία (F.). Operation (F.) σύναξη (F. Clearing (N.Pl.).) συνάλλαγµα (N.) συναλλαγµατική (F.) [synártese] Anschluss (M. Devisen (F.) [synainetikó diazýgio] Konventionalscheidung (F. vereinbaren.) συνάθροισµα (N.) συναλλακτική πράξη (F. Zusammenhang (M.) συµφωνία (F. einigen.Pl. kompensieren συµψηφίσιµος [sympsephísimos] aufrechenbar συµψηφισµός (M.) όψεως [synallagmatiké ópseos] Sichtwechsel (M.) [synádelphos] Kollege (M.) συναγωγή (F.) συναλλαγές (F. eingehen συνάπτω γάµο [synápto gámo] ehelichen συνάρτηση (F. Zustimmung (F.) συναλλαγµατική (F.) συνάπτω [synápto] abschließen.) συµφωνία (F.) [sýmphono] Charta (F.).).).) σύµφωνος [sýmphonos] einig.) του Πότσνταµ [Symphonía tu Pótsntam] Potsdamer Abkommen (N.) συναλλαγµατική (F.) [sympsephismós] Abrechnung (F.) συναγερµός (M.) συνάδελφος (M.) συµπεράσµατος [synagogé symperásmatos] Konklusion (F. Aufrechnung (F.) χρηµατικής ικανοποίησης [symphonía chrematikés ikanopoíeses] Abfindungsvereinbarung (F.) [synallagmatiké] Wechsel (M.) κέρδους και ζηµίας [sympsephismós kérdus kai zemías] Vorteilsausgleichung (F. übereinkommen.). abreden.) συναινετικό διαζύγιο (N. Synallagma (N.).) των µερών [symphonía ton merón] Parteivereinbarung (F. Kompensation (F.) συναγωνισµός (M. verabreden. Handel (M.).) των διαδίκων [symphonía ton diadíkon] Parteivereinbarung (F.) συναλλαγµατικό απόθεµα (N.Pl.) [synagonismós] Wettbewerb (M.) [synapobiósasa] Kommorientin (F.) [synagermós] Alarm (M.) πληρωτέα µετά προθεσµία από την όψη [synallagmatiké plerotéa metá prothesmía apó ten ópse] Nachsichtwechsel (M.) [synallagmatikó apóthema] Devisenreserve (F.).) σύµφωνο (N.Pl.) συνασπισµός συναινετική σύµβαση (F.) εξωτερικού [synallagés (F. Währungsreserve (F.).) [synapobiósas] Kommorient (M.) συναλλαγή (F.) συναίνεση (F.) σε ακίνητα [synallagés (F.).) [synáthroisma] Komplex (M.) συναλλάσσοµαι [synallássomai] verkehren συναναστροφή (F. Verkehr (M.) [synállagma] Devise (F.Pl. einverstanden.) exoterikú] Außenwirtschaft (F.) [synainetiké sýmbase] Konsensualvertrag (M.) διαγραφής [synaínese diagraphés] Löschungsbewilligung (F.Pl. konform σύµφωνος µε τις διατάξεις [sýmphonos me tis diatáxeis] vorschriftsmäßig σύµφωνος µε το καταστατικό [sýmphonos me to katastatikó] satzungsgemäß σύµφωνος µε το Σύνταγµα [sýmphonos me to Sýntagma] verfassungskonform συµφωνώ [symphonó] abmachen.) [synaínese] Konsens (M.) συναίνεση (F.)] Verkehrssitte (F.) συναλλαγές (F.) [synallagé] Geschäft (N.425 tu Monáchu] Münchener Abkommen (N.) συναδελφικός [synadelphikós] kollegial συνάδελφος (F.

) [syndedeméne idioktesía] Gesamthandseigentum (N.συναυτουργία συναυτουργία (F.).) δικαστηρίου [synedríase dikasteríu] Gerichtsverhandlung (F.) συνεδριάζω [synedriázo] tagen συνεδρίαση (F.) 426 συνδικαλιστική ελευθερία (F.) [sýndikos] Syndika (F.) συνδεδεµένη ιδιοκτησία (F. Konkursverwalter (M.) συνδανείστρια (F. Syndikat (N.) [synauturgós] Mittäter (M.) [syndikalístria] Gewerkschaftlerin (F.) [syndromé] Abonnement (N.) εργοδοτών [sýndesmos ergodotón] Arbeitgeberverband (M.) συνείδηση (F.) στο δηµοτικό συµβούλιο [syndiasmós sto demotikó symbúlio] Rathauspartei (F.) συνείδηση (F.) συνδικαλιστική οργάνωση (F.).) [synauturgía] Mittäterschaft (F.) [synedría] Session (F.) σύµβασης [sýnapse sýmbases] Vertragsschluss (M. Verbindung (F.) του αδίκου [syneídese tu adíku] Unrechtsbewusstsein (N. Zusammenschluss (M.) [sýnapse] Abschluss (M.) συνδροµή (F. Verbindung (F.) [synauturgós] Mittäterin (F.) συνδικαλιστής (M.) σύνδεσµος (M.). Subskription (F.) [sýndese] Assoziation (F.).) [synengyétria] Mitbürgin (F.) σύνδικος (M.) [syndikáto] Gewerkschaft (F.).) συνδέω [syndéo] anheften.) συνδεδεµένη κοινωνία (F.) συναυτουργός (M.) [synápheia] Konnexität (F.).).) [synengyetés] Mitbürge (M.) [sýndesmos] Assoziation (F.) συνέδριο (N.) συνεδρίαση (F.) συνδεδεµένη περιουσία (F.).) σύναψη (F.) σύνδικος (M. Masseverwalterin (F.) διαιρεµένης ενοχής [syndaneístria diaireménes enochés] Teilgläubigerin (F.) συνεγγυήτρια (F.) πτώχευσης [sýndikos ptócheuses] Insolvenzverwalterin (F.) συναυτουργός (F.) δικαστής [sýnedros dikastés] Beisitzer (M.) της ολοµέλειας [synedríase tes oloméleias] Plenarsitzung (F.) συνειδητή αµέλεια (F.) νέου γάµου [sýnapse néu gámu] Wiederverheiratung (F. Masseverwalter (M.) [syneideté améleia] bewusste Fahrlässigkeit (F.) [synédrio] Kongress (M.) συνδικάτο (N.) [synedríase] Sitzung (F.) σύνεδρος (M.) συνδιασµός (M.) [syndikalistiké eleuthería] Koalitionsfreiheit (F.) δικαστής [sýnedros dikastés] Beisitzerin (F.).) σύνδεσµος (M.) [syndikalistiké orgánose] Gewerkschaft (F.) του υπουργικού συµβουλίου [synedríase tu ypurgikú symbulíu] Kabinettssitzung (F.) [syndikalistés] Gewerkschaftler (M.) [syndedeméne periusía] Gesamthand (F.) συνεγείρω [synegeíro] zusammenrotten (sich zusammenrotten) συνεδρία (F.) [sýndikos] Syndikus (M.). kuppeln συνδιάζω [syndiázo] verbinden συνδιαθήκη (F. Gewissen (N.).) σύναψη (F.) σύνδεσµος (M.).) [syndiathéke] gemeinschaftliches Testament (N.) συνειδητός [syneidetós] bewusst .) [synengýese] Mitbürgschaft (F.) γάµου [sýnapse gámu] Eheschließung (F.) σύναψη (F.) σύµβασης για ίδιον λογαριασµό [sýnapse sýmbases gia ídion logariasmó] Selbsteintritt (M.) συνεδρίαση (F. Verband (M.) σύνδικος (F.) συνάφεια (F.).) σύνδικος (F.).) συνεγγύηση (F.) επιχειρήσεων [sýndesmos epicheiréseon] Unternehmensverbund (M.) συνεδρίαση (F.) συνεγγυητής (M.) της συνέχισης [synápheia tes synéchises] Fortsetzungszusammenhang (M.) σύναψη (F.) σύνδεση (F.) [syndedeméne koinonía] Gesamthandsgemeinschaft (F. assoziieren.) σύνεδρος (F.) [syneídese] Bewusstsein (N.) συνδανειστής (M. Tagung (F. Beistand (M.) συνδικαλιστικός [syndikalistikós] gewerkschaftlich συνδικαλίστρια (F.) συνάφεια [synápheia] konnex συνάφεια (F.) σύναψη (F. Zusammenhang (M. Eingehung (F.). Verhandlung (F.) διαιρεµένης ενοχής [syndaneistés diaireménes enochés] Teilgläubiger (M.). Konkursverwalterin (F. Schließung (F.).) πτώχευσης [sýndikos ptócheuses] Insolvenzverwalter (M.

) [synégoros] Fürsprecher (M.) πολιτών [synéleuse politón] Bürgerversammlung (F.) συνεταιριστικός [synetairistikós] genossenschaftlich συνεταίρος (F.) [syneúrese] Beiwohnung (F.) συνεταίρος (F. fortsetzen συνέχιση (F.) [synénoche] Komplizin (F.) καταβολής µισθού [synéchise katabolés misthú] Lohnfortzahlung (F.) καρδιναλίων για εκλογή Πάπα [synéleuse kardinalíon gia eklogé Pápa] Konklave (F. ständig συνηγορία (F.) [synenoché] Mitschuld (F.) [synergátes] Mitarbeiter (M.) συνένοχη (F.) υπεράσπισης [synégoros yperáspises] Strafverteidigerin (F.) [synergeía] Mittäterschaft (F.) [synegoría] Fürsprache (F.) συνεταιρισµός (M. zuschießen.) συνήγορος (F.) του πολίτη [synégoros tu políte] Ombudsfrau (F.) του προσωπικού [synéleuse tu prosopikú] Personalversammlung (F.) συνεισφορά (F.) συνέλευση (F.) συνέπεια (F.) συνήγορος (F.) καταβολής της αµοιβής [synéchise katabolés tes amoibés] Entgeltfortzahlung (F.) συνεταίρος (M.) σε εταιρία [synetaíros se etairía] Mitunternehmerin (F.) των πιστωτών [synéleuse ton pistotón] Gläubigerversammlung (F.) συνέλευση (F.) των εταίρων [synéleuse ton etaíron] Gesellschafterversammlung (F.). zusammenarbeiten συνεργασία (F.427 συνεισφέρω [syneisphéro] beitragen.) των µελών [synéleuse ton melón] Mitgliederversammlung (F.) συνέλευση (F.) συνέλευση (F.) συνεχιζόµενη δράση (F.).) συνήγορος (F.) συνένοχος (M.) προσωπικής εταιρίας [synetaíros prosopikés etairías] Teilhaberin (F.).) [synergasía] Kooperation (F.) συνεργάτης (M.).) συνεργώ [synergó] mitwirken σύνεση (F.).) [synetairismós] Genossenschaft (F. Mitarbeit (F. Zusammenarbeit (F.) συνεχιζόµενη κοινοκτηµοσύνη (F.) der Europäischen Union συνέλευση (F.) διορισµένος από το δικαστήριο [synégoros diorisménos apó to dikastério] Pflichtverteidiger (M.) συνεργάζοµαι [synergázomai] kooperieren.) [synergós] Gehilfin (F.) Συνέλευση (F.) συνήγορος (F.).) συνέλευση (F. Sachwalterin (F.) συνήγορος (M.) διορισµένη από το δικαστήριο [synégoros diorisméne apó to dikastério] Pflichtverteidigerin (F.) συνεργός (F.) συνέχιση (F. Mittäterin (F.) [synergátes] Mitarbeiterin (F.).) [sýnese] Räson (F.) [syneisphorá] Beitrag (M.).). Versammlung (F. Kollation (F.) συνεταίρος (M.) αλληλεγγύης [syneisphorá allelengýes] Solidaritätsbeitrag (M.) [synépeia] Folge (F. Kontribution (F. Komplizin (F.) εργαζοµένων [synéleuse ergazoménon] Betriebsversammlung (F.) διορισµένη από τον κατηγορούµενο [synégoros diorisméne apó ton kategorúmeno] Wahlverteidigerin (F.).) [synennóese] Abrede (F.) συνεργάτης (F.) διορισµένη αυτεπάγγελτα [synégoros diorisméne autepángelta] Offizialverteidigerin (F.) συνέχιση (F.) [synetaíros] Gesellschafterin (F.) συνήγορος (F.) συνεχίζω [synechízo] fortführen.) σε εταιρία [synetaíros se etairía] Mitunternehmer (M. Komplize (M.) συνέλευση (F.) συνεταίρος (M.) προσωπικής εταιρίας [synetaíros prosopikés etairías] Teilhaber (M.) συνεύρεση (F.) [synechizómene koinoktemosýne] fortgesetzte Gütergemeinschaft (F.) [synéchise] Fortführung (F.) συνήγορος (M.) [synergós] Gehilfe (M.).) της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης [Synéleuse tes Eyropaïkés ‘Enoses] Versammlung (F.) συνήγορος (F.) [synechizómene enérgeia] fortgesetzte Handlung (F.) συνεργεία (F.) [synetaíros] Gesellschafter (M. zusetzen συνεισφορά (F.) [synéleuse] Konzil (N.) συνεννόηση (F.) [synénochos] Komplize (M. Verteidigerin (F.) συνεχώς [synechós] fortgesetzt.) συνεχής καταδίωξη (F. Mittäter (M.).) συνεχιζόµενη ενέργεια (F. Fortsetzung (F. Sachwalter (M.).) [synégoros] Fürsprecherin (F.) [synechizómene dráse] fortgesetzte Handlung (F.).) συνήγορος συνεταίρος (F. Benehmen (N.) συνενοχή (F.) [synechés katadíoxe] Nacheile (F.) .) συνεργός (M.) συνέλευση (F.

Verteidiger (M.)] Regelbedarf (M.) [synétheis anánkes (F. Gewohnheit (F.) σύννοµο (N.) διορισµένος από τον κατηγορούµενο [synégoros diorisménos apó ton kategorúmeno] Wahlverteidiger (M.) . herkömmlich.) [synéthes diatrophé] Regelunterhalt (M. Usance (F.) Συνθήκη (F.) της εκµετάλλευσης [synthéke tes ekmetálleuses] Betriebsverhältnis (N. Gepflogenheit (F.) συνήγορος (Μ. Sitzung (F.) του ‘Αµστερνταµ [Synthéke tu ‘Amsterntam] Amsterdamer Vertrag (M.) [sýnolo] Gesamtheit (F. Synode (F.) [synodeúusa práxe] Begleittat (F.).) [synidioktétes] Miteigentümer (M.) συνιστώ [synistó] empfehlen συννοµέας (F. Staatsvertrag (M.) συνήγορος (M.) [synodeía] Begleitung (F.) Συνθήκη (F.) [synétheia] Brauch (M.).) συνθηκολογώ [synthekologó] kapitulieren συνιδιοκτησία (F.).) [sýnnomo] Gesetzmäßigkeit (F.) [synthéke] Charta (F. Konvention (F.) Συνθήκη (F.) Συνθήκη (F.) σύνθεση (F.).) σύννοµος [sýnnomos] gesetzmäßig.) Συνθήκη (F.) συνθήκη (F. ordinär συνηθισµένος σε κάποιο τόπο [synethisménos se kápoio tópo] ortsüblich συνηµµένη χειρ (F.) [synnoméas] Mitbesitzerin (F. Summe (F.) σύνολο (N.) συνολική ποινή (F.) συνηγορώ υπέρ [synegoró ypér] plädieren συνήθεια (F.) συνοίκηση (F. legitim συνοδεία (F.) συνήθεις ανάγκες (F.) [synthekológese] Kapitulation (F.) [synoliké opheilé] Gesamtschuld (F.) συνολικός [synolikós] gesamt.) [synemméne cheir] Gesamthand (F.) [synéthes ypothéke] Verkehrshypothek (F.) συνήθης [synéthes] gewöhnlich.) συνοδεύουσα πράξη (F.) συνήγορος (M.) [synnoméas] Mitbesitzer (M.) [synidioktétria] Miteigentümerin (F.) συνολική εκχώρηση (F.) συνολική οφειλή (F.) συννοµή (F.) των µετοχικών δικαιωµάτων εταιρίας κεφαλαίου [sýnolo ton metochikón dikaiomáton etairías kephalaíu] Mantel (M. Session (F.).).) [synoíkese] Hausgemeinschaft (F.) συνοδεύω [synodeúo] begleiten σύνοδος (F.) [synidioktesía] Miteigentum (N.).) [synnomé] Mitbesitz (M.) συνιδιοκτήτρια (F.). Konzil (N.) Συνθήκη (F. Legitimität (F.Pl. Legalität (F.) του Βατικανού [Sýnodos tu Batikanú] Vatikanisches Konzil (N.). global σύνολο (N.) φιλίας [synthéke philías] Freundschaftsvertrag (M.) συνθήκη (F.) µέτρων για την προώθηση των πωλήσεων [sýnolo métron gia ten proóthese ton poléseon] Merchandising (N.Pl.) συνοµιλία (F. ordinär.) [synoliké ekchórese] Globalzession (F.) συνηθισµένος [synethisménos] gewöhnlich.) σύνθετος [sýnthetos] komplex συνθέτω [synthéto] komponieren συνθήκη (F.) ειρήνης [synthéke eirénes] Friedensvertrag (M. legal.).) [sýnodos] Konferenz (F.) για τη λήψη απόφασης βασιζόµενης σε αποδείξεις [synomilía gia te lépse apóphases basizómenes se apodeíxeis] Beweisinterlokut (N. Kongress (M.) της Νίκαιας [Synthéke tes Níkaias] Nizzaer Vertrag (M.) της ολοµέλειας [sýnodos tes oloméleias] Plenarversammlung (F.) [synoliké poiné] Gesamtstrafe (F.).) των Βρυξελλών [Synthéke ton Bryxellón] Brüsseler Vertrag (M.) των Βερσαλλιών [Synthéke ton Bersallión] Versailler Vertrag (M.) συνθηκολόγηση (F.) υπεράσπισης [synégoros yperáspises] Strafverteidiger (M.) συνήθης υποθήκη (F.).) σύνολο (N.).) Συνθήκη (F.) Σύνοδος (F.συνήγορος συνήγορος (M.) διορισµένος αυτεπάγγελτα [synégoros diorisménos autepángelta] Offizialverteidiger (M.).) [sýnthese] Komposition (F.) του Μάαστριχτ [Synthéke tu Máastricht] Maastrichter Vertrag (M.) συνιδιοκτήτης (M.) 428 συνθήκη (F.) Γερµανίας [Synthéke Germanías] Deutschlandvertrag (M.) του πολίτη [synégoros tu políte] Ombudsmann (M.) σύνοδος (F.) της Γενεύης [Synthéke tes Geneúes] Genfer Konvention (F.) συννοµέας (M. vulgär συνήθης διατροφή (F.

) [synoptiké metabíbase] brevi manu traditio (F.) συνουσιάζοµαι [synusiázomai] beischlafen.) συντακτική συνέλευση (F.) [sýntagma] Grundgesetz (N.) [syntagmatárches] Oberst (M.) συνταγµατική πληρεξούσιος (F.) συντάσσοµαι συνταγµατική επιφύλαξη (F.) συνταγµατική δίκη (F.) (lat.) [syntagmatikó díkaio] Staatsrecht (N.) [syntagmatiké arché] Verfassungsprinzip (N.) [syntaxiúchos] Rentnerin (F. übereinkommen.) συντάκτης (M.) σύνταξη (F.).) συνταγµατικό όργανο (N.) συνταξιούχος (M.) [synusía] Beischlaf (M. Kompendium (N.) [syntagmatiké plerexúsios] verfassungsmäßige Vertreterin (F.) συνταγµατικός πληρεξούσιος (M. Verfassung (F. vereinbaren συνοµοσπονδία (F.) συνοπτική διαδικασία (F.) συνταγµατικό δικαστήριο (Ν. Pension (F.) [synomológese] Übereinkommen (N.429 συνοµολόγηση (F. Altersversorgung (F.) [Syntagmatismós] Konstitutionalismus (M.) [syntaxiúchos] Rentner (M.) σύνταγµα (N.).) συνταξιοδότηση (F.) σύνοψη (F.) συνταγµατική διαφορά (F.) [syntagmatikós élenchos] Verfassungskontrolle (F.).).) συνταγµατικό δικαστήριο (N.) [syntagmatiké díke] Verfassungsprozess (M. Leibzucht (F.) [syntáktria] Verfasserin (F.) [syntagmatiké táxe] Grundordnung (F.) Συνταγµατισµός (M.) [sýnopse] Inbegriff (M. Konstitution (F.) συνοχή (F. Verfassungsrecht (N.) [syntaktiké exusía] verfassunggebende Gewalt (F.) σύνταγµα (N.).) συνοψίζω [synopsízo] zusammenfassen σύνταγµα (N. Zusicherung (F.).) [syntagmatikós plerexúsios] verfassungsmäßiger Vertreter (M.) συνοµολόγηση (F.) του γερµανικού Ράϊχ [sýntagma tu germanikú Ráïch] Reichsverfassung (F.) συντάσσοµαι [syntássomai] anschließen .).). verfassungsgemäß. Rente (F.) [syntáktes] Verfasser (M. Geldrente (F.) [syntaxiodótese] Pensionierung (F.).) οµόσπονδου κρατιδίου [sýntagma omóspondu kratidíu] Landesverfassung (F.) συνοπτική µεταβίβαση (F.) [syntagmatikó dikastério] Verfassungsgericht (N.) [syntagmatiké istoría] Verfassungsgeschichte (F.) [syntagmatiké epiphýlaxe] Verfassungsvorbehalt (M.).) συνταξιοδοτώ [syntaxiodotó] pensionieren συνταξιούχος (F. Verfassungsurkunde (F.) συντακτική εξουσία (F.) οµόσπονδου κρατιδίου [syntagmatikó dikastério omóspondu kratidíu] Landesverfassungsgericht (N. verfassungsmäßig συνταγµατικός έλεγχος (M. beiwohnen συνοφειλέτης (M. Ruhegehalt (N.) συνταγµατικό δίκαιο (N.) [synoptiké diadikasía] beschleunigtes Verfahren (N.) συνταγµατικός [syntagmatikós] konstitutionell.) [syntagmatiké prosphygé] Verfassungsbeschwerde (F.) [syntaktiké synéleuse] Konvent (M.) γήρατος [sýntaxe gératos] Altersruhegeld (N.) συνουσία (F.).) σύνταγµα (N.).) της κατάστασης ανάγκης [sýntagma tes katástases anánkes] Notstandsverfassung (F.) [sýnoro] Grenze (F.).) [sýntaxe] Abfassung (F.) ιδιότητας [synomológese idiótetas] Zusicherung (F.) συνταγµατική ιστορία (F.) διαιρεµένης ενοχής [synopheilétria diaireménes enochés] Teilschuldnerin (F.) [syntagmatiké diaphorá] Verfassungsstreitigkeit (F.) διαιρεµένης ενοχής [synopheilétes diaireménes enochés] Teilschuldner (M.) συνταγµατική προσφυγή (F.) [synoché] Anschluss (M.) (Übergabe kurzer Hand) συνοπτικός [synoptikós] summarisch συνορεύω [synoreúo] angrenzen σύνορο (N.) συνοφειλέτρια (F.) [synomospondía] Konföderation (F.) [syntagmatikó órgano] Verfassungsorgan (N.).) συνταγµατική τάξη (F.) σύνταξη (F.) συνταγµατάρχης (M. Koitus (M. Beiwohnung (F.) συντακτικός [syntaktikós] verfassunggebend συντάκτρια (F.).) einer Eigenschaft συνοµολογώ [synomologó] kontrahieren. verfassungsmäßige Ordnung (F.) συνταγµατική αρχή (F.

) [sýstase] Empfehlung (F.) εµπειρογνωµοσύνης [sýstema empeirognomosýnes] Expertensystem (N.) συνωµοσία [synomosía] Komplott (N.).).) [synomosía] Konspiration (F.) [sýntrophos] Genosse (M.) [synomótes] Verschwörer (M.) [syntérese] Instandhaltung (F.) αµοιβής σε είδος [sýstema amoibés se eídos] Trucksystem (N.) σύντοµος [sýntomos] kurz σύντοµος περιορισµός (M.) υπολογισµού φόρου [syntelestés ypologismú phóru] Hebesatz (M.) σύστηµα (N.) συντρέχουσα οµοσπονδιακή νοµοθετική εξουσία (F.) αξιώσεων [syrroé axióseon] Anspruchskonkurrenz (F. Häufung (F.) συντόµευση (F. konservieren.) σύστηµα (N.) συνωµότισσα (F.) συντέµνω [syntémno] abkürzen συντεχνία (F.) [sýntome agóreuse] Kurzvortrag (M.) συστατικό µέρος (N. Systematik (F.) σύστηµα (N.) συσκευή (F.) συσσωµάτωση (F.) [synomótissa] Verschwörerin (F.) [syntréchon ptaísma] Mitverschulden (N.) [sýntomos periorismós] Kurzarrest (M.) συνωµοτώ [synomotó] konspirieren.) συντηρητική απόδειξη (F.).) [sýntome eiségese] Kurzvortrag (M.) βαθµών [sýstema bathmón] Gradualsystem (N.) συσσωρεύοµαι [syssoreúomai] auflaufen συσσώρευση (F. Verschwörung (F.) απορρόφησης [sýstema aporrópheses] Absorptionsprinzip (N.) [synteretiké katáschese] Arrest (M.) [sýstema] System (N.).) [syskeuasía] Verpackung (F.) νόµων [syrroé nómon] Gesetzeskonkurrenz (F.) σύντµηση (F.).) συντήρηση (F.) [synypaitióteta] Mitschuld (F.) [syntómeuse] Abkürzung (F.) [syntimoretheísa ýstere práxe] mitbestrafte Nachtat (F.) συρροή (F.) σύστηµα (N.) σύρω [sýro] ziehen συσκευάζω [syskeuázo] verpacken συσκευασία (F.) [sýntexe] Fusion (F.) συναγερµού [syskeué synagermú] Alarmanlage (F.) συνωµότης (M.) [synypologismós] Einbeziehung (F.) σύστηµα (N. verschwören συρόµενο δίχτυ (N.συντάσσω συντάσσω [syntásso] abfassen. verfassen συντελεστής (M.) συντηρητικός [synteretikós] konservativ συντηρώ [synteró] instandhalten.) [systatikó méros] Bestandteil (M.) συντιµωρηθείσα ύστερη πράξη (F. Zunft (F.).) συντήκω [syntéko] verschmelzen σύντηξη (F.) σύντοµη εισήγηση (F. Partner (M.) [syntechnía] Innung (F.) συντρέχον πταίσµα (N.) [sýntrophos] Genossin (F.) [syskótise] Verdunkelung (F.) [syntréchusa omospondiaké nomothetiké exusía] konkurrierende Bundesgesetzgebung (F.) ζωής οµοφύλων ατόµων [syntrophiá zoés omophýlon atómon] Lebenspartnerschaft (F.) συνυπολογίζω [synypologízo] einbeziehen συνυπολογισµός (M.) συστατικός [systatikós] konstitutiv σύστηµα (N. Gründung (F.) συσκοτίζω [syskotízo] verdunkeln συσκότιση (F.) συντοµεύω [syntomeúo] abkürzen σύντοµη αγόρευση (F.) συρροή (F.).) συσσωρεύω [syssoreúo] häufen συσταλτικός [systaltikós] restriktiv σύσταση (F.) [sýntmese] Abkürzung (F.) επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων προσωπικού [sýstema epexer- .) σύστηµα (N.) [synteretiké apódeixe] Beweissicherung (F.) συσκευή (F.).) σύντροφος (F.) συντρέχω [syntrécho] konkurrieren συντρέχων [syntréchon] konkurrierend συντροφιά (F.) σύντροφος (M. ausfertigen. Partnerin (F.) [syssóreuse] Auflauf (M.) για υποκλοπή τηλεφωνικής συνδιάλεξης [syskeué gia ypoklopé telephonikés syndiálexes] Abhörgerät (N.) αξιών [sýstema axión] Wertesystem (N.) [syrómeno díchty] Schleppnetz (N.) 430 συνωµοσία (F.) συνυπαιτιότητα (F.) [syssomátose] Inkorporation (F.) συντηρητική κατάσχεση (F. Wartung (F. unterhalten (V.

zeichnen σχεδίασµα (N.) αγροµίσθωσης [schése agromísthoses] Pachtverhältnis (N.) σχέση (F.).) προώθησης προϊόντων [sýstema proótheses proïónton] Franchise (F. Verhältnis (N.) σφετερισµός (M.) σχέση (F.).) κάλυψης [schése kálypses] Deckungsverhältnis (N.) σχέδιο (N.) συστηµένος [systeménos] eingeschrieben συστολή (F.).) σφραγίδα (F.).). Restriktion (F.) [syschétise] Relation (F. unterschlagen (V.) συχνά [sychná] häufig συχνότητα (F.) σύστηµα (N.) σύστηµα (Ν.) σφετερίζοµαι [spheterízomai] hinterziehen.) ενέχυρου [sphragída enéchyru] Pfandsiegel (N. Usurpation (F.) [sphagé] Massaker (N.) ιδιωτικού απορρήτου [sphaíra idiotikú aporrétu] Intimsphäre (F.) [schediasmós] Planung (F.) πληροφόρησης [sýstema plerophóreses] Informationssystem (N. siegeln.) προώθησης προϊόντων [sýstema proótheses proïónton] Franchising (N.) σχέδιο (N.) σχεδιασµός (M.) (Auftragsverhältnis im angloamerikanischen Recht) σχέση (F.) γονέων προς παιδιά [schése gonéon pros paidiá] Kindschaft (F.) σχέση (F.) συστηµατική ερµηνεία (F.) σχέση (F.).) σύστηµα (N.) σχέση (F.) [schése] Beziehung (F.).) παραχώρησης [sýstema parachóreses] Konzessionssystem (N.) συστηµατική (F.) [sphaíra] Sphäre (F.) σφραγισµένος [sphragisménos] gesiegelt φράγκο (N. Verschluss (M. Plan (M.) σύµβασης [schédio sýmbases] Punktation (F. stempeln.) των δύο βουλών [sýstema ton dýo bulón] Zweikammersystem (N.) σφαγή (F.) [systolé] Reduktion (F.) νόµου [schédio nómu] Gesetzentwurf (M. Siegel (N.) σύστηµα (N.) σφαίρα (F. verschließen.) συσχετισµός (M.) µίσθωσης προσοδοφόρου πράγµατος [schése místhoses prosodophóru prágmatos] Pachtverhältnis (N. versiegeln σφράγιση (F.) σφαιρικός [sphairikós] global σφάλµα (N.) [sphrágise] Versiegelung (F.) τάξης [schése táxes] Rangverhältnis (N. Franchise (F.) [sphálma] Fehler (M. Relation (F.) σχέση (F.) της κληρονοµίας [spheterístria tes kleronomías] Erbschleicherin (F.) ρύθµισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων [sýstema rýthmises ton periusiakón schéseon ton syzýgon] Güterstand (M.) παροχής υπηρεσιών [schése parochés yperesión] Dienstverhältnis (N.) .) [sychnóteta] Häufigkeit (F.431 gasías prosopikón dedoménon prosopikú] Personalinformationssystem (N.) [syschetismós] Zusammenhang (M.) [systematiké ermeneía] systematische Interpretation (F.).) σχεδιάζω [schediázo] entwerfen.) [sphrágisma] Plombe (F.) πόλεως [schédio póleos] Bauleitplan (M.) εξουσίασης [schése exusíases] Gewaltverhältnis (N.) σχέση (F.) σφραγίζω [sphragízo] plombieren.). planen.) ελβετικό [phránko elbetikó] Franken (M.) σύστηµα (N.) σφραγίδα (F.) σχέση (F.) της κληρονοµίας [spheteristés tes kleronomías] Erbschleicher (M.) [sphragída] Petschaft (F.) εντολής [schése entolés] Auftragsverhältnis (N.) [schedíasma] Geschmacksmuster (N. usurpieren σφετερισµός (M. Stempel (M.) σφετεριστής (M.) σχέδιο (N.) σχέση σφετερίστρια (F.).) συστηµατικός [systematikós] systematisch συστηµατικώς [systematikós] systematisch συστηµένη επιστολή (F.) εξάρτησης [schése exárteses] Abhängigkeitsverhältnis (N.) σφαίρα (F.) [spheterismós] Hinterziehung (F.) [schédio] Entwurf (M.) συσχετίζοµαι [syschetízomai] zusammenhängen συσχέτιση (F.) σχέδιο (N.) αξίας [schése axías] Zuwendungsverhältnis (N.) σύστηµα (N. Muster (N.) σχέση [schése] konnex σχέση (F.) [systematiké] Systematik (F.) χρήσης [spheterismós chréses] Gebrauchsanmaßung (F.) σφράγισµα (N.) σύστηµα (N.) [systeméne epistolé] Einschreiben (N.) µιας βουλής [sýstema mias bulés] Einkammersystem (N.) σχέση (F.).

) [somateiaké eleuthería] Vereinsfreiheit (F.) [schizophréneia] Schizophrenie (F.) σωµατειακή ελευθερία (F.) σχετικό (N.) [schetikó] Betreff (M.) σωρός (Μ.) χρέους [soreutiké anadoché chréus] kumulative Schuldübernahme (F.) σχόλιο (N.).) [somateiaké agogé] Verbandsklage (F. gestalten σχηµατισµός (M.) σχολιάζω [scholiázo] kommentieren σχολιαστής (F.) χρήσης [schése chréses] Benutzungsverhältnis (N.) σχιζοφρενής [schizophrenés] schizophren (Adj.) σχηµατισµός (M.) [somatemporía] Frauenhandel (M.) [somateío] Gilde (F.) σχολιαστής (M.) σωµατική κακοποίηση (F.) [scholé] Schule (F.) σωρευτική αναδοχή (F.) [sophronismós] Züchtigung (F.σχέση σχέση (F. relativ σχήµα (N.) σωµατικός [somatikós] körperlich.) [schéma] Gestalt (F.) σχέση (F. Vollzugsbeamtin (F.) [schólio] Kommentar (M.).).) σωφρονιστήριο (N.).) σώµα (N.) σχολικό κρατητήριο (N.) επιτηδευµατιών [somateío epitedeumatión] Innung (F.).) σωρευτικός [soreutikós] kumulativ σωρεύω [soreúo] kumulieren σωρός (M.) σώµα (N.) σωµατειακή ένωση (F.) [schetikó aníschyro] relative Unwirksamkeit (F.) σχιζοφρένεια (F.) [scholeío] Schule (F.) αγωγών [sóreuse agogón] Klagenhäufung (F.).) προσώπων µε ίδια ιδιότητα [sóma prosópon me ídia idióteta] Kollegium (N.).) σωφρονιστική υπάλληλος (F.).) [schetikó dikaíoma] relatives Recht (N.).) σχολείο (N.) περιουσίας [schematismós periusías] Vermögensbildung (F.) [somatiké kakopoíese] körperliche Misshandlung (F.) ζώου [sóma zóu] Tierkörper (M.) [scholiastés] Kommentator (M.) [sophronistikó katástema] Justizvollzugsanstalt (F.) σχετικό ανίσχυρο (N. Vereinigung (F.) σωφρονιστικό κατάστηµα (N.).) . Körperschaft (F.) [somateiaké énose] Verbandskörperschaft (F.) σωµατική ποινή (F. Schuldmitübernahme (F.) σωµατειακή αγωγή (F.) [somatiké blábe] Körperverletzung (F.) [sorós] Haufe (M.) σωµατική βλάβη (F.) φιλοφροσύνης [schése philophrosýnes] Gefälligkeitsverhältnis (N. Zuchthaus (N. Menschenhandel (M.).) [sóma] Körper (M.) [sophronistiké ypállelos] Strafvollzugsbeamtin (F.) [sorós] Halde (F.) σωρευτική αιτιότητα (F.) [somatiké poiné] Leibesstrafe (F.) σχετικός [schetikós] einschlägig. Verein (M.) σχίσµα (N.) σωµατείο (N.) [sóreuse] Kumulation (F.) σχηµατίζω [schematízo] bilden. leiblich σωµατικώς [somatikós] körperlich σώος [sóos] heil σώρευση (F.) σωµατεµπορία (F. Schuldbeitritt (M.) σωµατείο (N.) µε ικανότητα δικαίου [somateío me ikanóteta dikaíu] rechtsfähiger Verein (M.) σωµατείο (N.) βιοτεχνών [somateío biotechnón] Handwerksinnung (F.) [schematismós] Bildung (F.). Leib (M. Strafvollzugsanstalt (F.) σχετική πλειοψηφία (F. Haufen (M.) σχολή (F.) σωµατείο (N.) σωστός [sostós] korrekt σωφρονίζω [sophronízo] züchtigen σωφρονισµός (M.) [schetiké pleiopsephía] relative Mehrheit (F.) σχολική εξουσία (F.) [scholikó kratetério] Karzer (M.) χωρίς ικανότητα δικαίου [somateío chorís ikanóteta dikaíu] nichtrechtsfähiger Verein (M.) [soreutiké aitióteta] kumulative Kausalität (F.) [somatiké katástase] Kondition (F.) σχετικό δικαίωµα (N.) εργατών ορυχείων [somateío ergatón orycheíon] Knappschaft (F.) σωµατική κατάσταση (F.) σώρευση (F.) [sophronistério] Strafanstalt (F.) [scholiké exusía] Schulgewalt (F.) σωµατειακός [somateiakós] körperschaftlich σωµατειακώς [somateiakós] körperschaftlich σωµατείο (N. Vollzugsanstalt (F.) σώµα (N.) [schísma] Schisma (N.) 432 σωµατείο (N.) [scholiastés] Kommentatorin (F.

Veranlagung (F.) [tachydromiké dieúthynse] Adresse (F.) [taraxías] Störerin (F.) [tagmatárches] Major (M.) λογιστικών βιβλίων [taktiké térese logistikón biblíon] ordnungsgemäße Buchführung (F.) ταξιδιωτική σύµβαση (F.) [tamieutério] Sparkasse (F. Reise (F.Pl.) [táse] Neigung (F.) τάµα (N.) [taútise] Identifikation (F.) ταµίας (M.) [taktikós kathegetés] Ordinarius (M.) [taxidiotiké sýmbase] Reisevertrag (M.) τακτικός [taktikós] ordentlich.).) ταραξίας (F.) [taxinómese] Klassifikation (F.) ταξιδιωτικό επιτήδευµα (N.) των κληρικών [táxe ton klerikón] Klerus (M. Verfahren (N.) ταγµατάρχης (F.) Ταµείο (N.) ταµειακή υπηρεσία (F.) [sophronistikó méso] Zuchtmittel (N.) τακτική δικαιοδοσία (F.) ταµπού (N.) [taxidiotiké epitagé] Reisescheck (M.) τακτική τήρηση (F.) ταξινόµηση (F.) τάξη (F. Vollzugsbeamter (M.) ταµείο (N.).) ταξινοµώ [taxinomó] klassifizieren ταπεινό ελατήριο (N.) ταξικός αγώνας (M.) [sophronistikós ypállelos] Strafvollzugsbeamter (M.) [taktiké] Taktik (F.) των ευγενών [táxe ton eugenón] Adelsstand (M.) ταραξίας (M. simultan ταυτοχρόνως [tautochrónos] gleichzeitig ταχυδροµείο (N.) ταξιδιωτικό γραφείο (N.) τακτική καθηγήτρια (F.) ταυτόσηµος [tautósemos] identisch ταυτότητα (F.) [taxidiotikó grapheío] Reisebüro (N.) ταµιευτήριο (N.) τακτοποίηση (F.).) [taktiká dikastéria (N.) [tautóteta] Identität (F.).) [talénto] Gabe (F.) τακτική (F.) [tágma] Bataillon (N.) ταυτίζω [tautízo] identifizieren ταύτιση (F.).) ταξική δικαιοσύνη (F.) [tameío] Kasse (F.). Kassierer (M.) [taktiké kathegétria] Ordinaria (F.) σωφρονιστικός υπάλληλος (M.) [tamías] Kassier (M.) [taxiké dikaiosýne] Klassenjustiz (F.).) ταµίας (F.) [taxídi] Fahrt (F.) [taraxías] Störer (M. ordnungsgemäß τακτικός καθηγητής (M. Junkertum (N.) [tamías] Kassiererin (F.) δεδοµένων [taktopoíese dedoménon] Datenabgleich (M. Rang (M.)] Tabu (N.) [taxikós agónas] Klassenkampf (M.) βαθµών δικαιοδοσίας [táxe bathmón dikaiodosías] Instanzenzug (M.) [tagmatárches] Majorin (F.).) [tautopoíese] Identifikation (F.Pl.) [taxí] Taxi (N.).).) ταπεινός [tapeinós] niedrig ταπείνωση (F.) [tachydromeío] Post (F.) ταγµατάρχης (M.).).) ταχυδροµική εντολή (F.) [táma] Gelübde (N.)] ordentlicher Rechtsweg (M.) [taktiké dikaiodosía] ordentliche Gerichtsbarkeit (F. Travellerscheck (M.) ταξιδεύω [taxideúo] reisen ταξιδεύω αεροπορικώς [taxideúo aeroporikós] fliegen ταξίδι (N.) [tampú (N.) ταχυδροµική διεύθυνση (F.) τάση (F.) ταξιαρχία (F. Tendenz (F.433 σωφρονιστικό µέσο (N.) [taxidiotikó epitédeuma] Reisegewerbe (N.) [tachydromiké entolé] Postanweisung (F.) [Tameío] Fonds (M.) ταυτόχρονος [tautóchronos] gleichzeitig.) ταξιδιωτικό δίκαιο (N. Ordnung (F.) ταξιδιωτική επιταγή (F. Stimmung (F.Pl.) τακτοποιώ [taktopoió] ordnen ταλανίζω [talanízo] schikanieren ταλαντούχος [talantúchos] begabt ταλέντο (N.) .) ταξί (N.).) τάξη (F.) ταυτοποίηση (F.) ταχυδροµική εντολή τάξη (F.) ταΐζω [taΐzo] füttern ταιριάζω [tairiázo] eignen ταιριαστός [tairiastós] gelegen τακτικά δικαστήρια (N.) [tameiaké yperesía] Kasse (F.) [taxidiotikó díkaio] Reiserecht (N.Pl.) τάξη (F. Orden (M.) [taxiarchía] Brigade (F. Quästur (F.) [taktiké katangelía] ordentliche Kündigung (F.) [tapeínose] Affront (M.) τακτική καταγγελία (F.) τ τάγµα (N.) [táxe] Klasse (F.) [tapeinó elatério] niedriger Beweggrund (M.

). fertigstellen.) [telologiké systolé] teleologische Reduktion (F.) τελευταίος [teleutaíos] letzte τέλεφαξ (N.).) [teloneiaké perioché] Zollgebiet (N.) τέλεση (F.).) χρήσης [télos chréses] Benutzungsgebühr (F.) τελολογία (F. Rechtskraft (F.) τελωνειακή ένωση (F.) τελευταία βούληση (F.Pl.) θανάτου [tekmério thanátu] Todesvermutung (F.) [telología] Teleologie (F.) τεκνοποίηση (F.) τελολογικός [telologikós] teleologisch τέλος (N.) υπαιτιότητας [tekmério ypaitiótetas] Verschuldensvermutung (F.Pl.) [teloneiakó díkaio] Zollrecht (N.) τεκµηριώνω [tekmerióno] belegen (V.) τεκµήριο (N.) ηλεκτρισµού [téle (N. Fertigstellung (F.).) τελούσα (F.) τελευταίο γεύµα (N.) τελωνειακό δίκαιο (N.) 434 τελεσίδικος [telesídikos] rechtskräftig τελετή (F.) [teleíose] Beendung (F.) πατρότητας [tekmério patrótetas] Vaterschaftsvermutung (F.) [teloneiakós . beendigen.) γάµου [teleté gámu] Hochzeit (F.) τελεία (F.) [télephax] Telefax (N.) [tachydromikó télos] Porto (N.) τελεσίγραφο (N.) ταχυδροµική κάρτα (F.) [tachydrómos] Kurier (M.) [teknopoíese] Zeugung (F.) τέλος (N.) [tachydromiké kárta] Postkarte (F.) τελετή (F.) τελωνειακός κώδικας (Μ. Vermutung (F.) elektrismú] Stromsteuer (F.) παραχώρησης [télos parachóreses] Konzessionsabgabe (F.) τελεσιδικία (F.) τέλη (Ν.) [teloneiaké énose] Zollunion (F.) dikaiómatos ekmetálleuses] Lizenzgebühr (F.) [télese] Eingehung (F.) τελειωτική απόφαση (F.Pl.) ταχυδροµικός [tachydromikós] postalisch ταχυδροµικός κώδικας (M.) τεκµήριο (N. Vornahme (F.).) τελωνειακή περιοχή (F.) [teloneiaké arché] Zollbehörde (F. dokumentieren.) [tékno] Kind (N. final τελικός κληρονόµος (M.) [tachydromiké epitagé] Postscheck (M. indizieren τέκνο (N.).) τείνω [teíno] tendieren τεκµήριο (N.) τέλος (N.) απόφασης [télos apóphases] Urteilsgebühr (F.) συναποβίωσης [tekmério synapobíoses] Kommorientenvermutung (F. Schlussurteil (N.) τέλος (N.) [teleiotiké apóphase] Endurteil (N.) [teleté] Feier (F.) δικαιώµατος εκµετάλλευσης [téle (N.) ταχυδροµικό απόρρητο (N.) [tachydrómos] Kurierin (F.) γάµου [télese gámu] Trauung (F.) τεκµήριο (N.) [teleía] Punkt (M.) ταχυδροµικό τέλος (N.).) αθωότητας [tekmério athoótetas] Unschuldsvermutung (F.) τελωνειακή αρχή (F.) τελολογική ερµηνεία (F.) τεκµήριο (N. Gebühr (F. enden.) τέλεση (F.) [telesígrapho] Ultimatum (N.) [teleutaía léxe] letztes Wort (N.).) τελώ νέο γάµο [teló néo gámo] wiederverheiraten τελών (M.) [tachydromikó apórreto] Postgeheimnis (N.) [tachydromikós kódikas] Postleitzahl (F.) τεκµήριο (N.) [telologiké ermeneía] teleologische Auslegung (F.) τελικός [telikós] abschließend.) [telikós kleronómos] Schlusserbe (M.) τέλη (N. Indiz (N.) [télos] Ende (N. beenden.).Pl.) εκχώρησης [télos ekchóreses] Konzessionsabgabe (F.) ανθρωποκτονία [telón anthropoktonía] Totschläger (M.) ταχυδροµική υπηρεσία (F.) τεκµήριο (N.ταχυδροµική επιταγή ταχυδροµική επιταγή (F.) ταχυδροµώ [tachydromó] frankieren ταχύς [tachýs] beschleunigt ταχύτητα (F.) ταχυδρόµος (F.) [tachýteta] Geschwindigkeit (F.) [telesidikía] formelle Rechtskraft (F.) [tekmério] Dokument (N.) τέλος (N.) τελειωµένος [teleioménos] abgeschlossen τελειώνω [teleióno] absolvieren.) τελευταία λέξη (F.) κυριότητας [tekmério kyriótetas] Eigentumsvermutung (F.) τελολογική συστολή (F.) ταχυδρόµος (M. Schluss (M.) πριν την εκτέλεση [teleutaío geúma prin ten ektélese] Henkersmahlzeit (F. vollenden τελείωση (F.) ανθρωποκτονία [telúsa anthropoktonía] Totschlägerin (F.) [teleutaía búlese] letzter Wille (M.) [tachydromiké yperesía] Postamt (N.

) τηλεπικοινωνιακή επικοινωνία (F.) [térese] Beachtung (F.).) [timalphés] Wertsache (F. Redlichkeit (F.) [timióteta] Integrität (F.) [telónes] Zöllnerin (F.) τηλεπικοινωνιακό δίκαιο (N.) [timoría] Ahndung (F. Talar (M.) τιµολόγιο (N.) [téchne] Kunst (F.) τιµητικός [timetikós] ehrenamtlich τίµιος [tímios] redlich τιµιότητα (F.) τεχνικός [technikós] technisch τεχνίτης (M.) τηλεπικοινωνία (F. Wert (M.).) τηλεοπτική εκποµπή (F.).) τεµαχίζω [temachízo] stückeln τεµάχιο (N. festhalten.) τίτλος (M.) τέχνη (F.) κάρπωσης [títlos kárposes] Genussschein (M.).) [tetagménos týpos] Formvorschrift (F.) [telegráphema] Telegramm (N.).) .) κανόνων [térese kanónon] Observanz (F. Rechnung (F.) εγγείου χρέους [títlos engeíu chréus] Grundschuldbrief (M.) [telónes] Zöllner (M. Festhalten (N. Kaufpreis (M.) τηλεόραση (F. strafen τίποτα [típota] null τίτλος (M.) τηλεγράφηµα (N.) τηλεοµοιοτυπία (F.).) [technognosía] Knowhow (N.) [teledidaskalía] Fernunterricht (M.) (ehrenhalber) τιµητικό λειτούργηµα (N.) [timé] Ehre (F.).) [timetikó leitúrgema] Ehrenamt (N. halten τηρώ απόρρητο [teró apórreto] geheimhalten τιµαλφές (N.).) τηλεπικοινωνιακό απόρρητο (N.) τιµή (F. bestrafen.) τιµή (F.) τιµάριο (N.) αγοράς [timé agorás] Einkaufspreis (M.) τιµή (F.) εξωτερικού συναλλάγµατος [timé exoterikú synallágmatos] Valuta (F.) [telediáskepse] Videokonferenz (F.) τιµολογώ [timologó] kalkulieren τιµωρητέος [timoretéos] strafbar τιµωρητική αποζηµίωση (F.) [teleórase] Fernsehen (N.435 kódikas] Zollkodex (M.) [tétarto] Quartal (N.) τηλεγραφώ [telegraphó] kabeln τηλεδιάσκεψη (F.) [timoretiké apozemíose] Strafschadensersatz (M.) τηρώ [teró] beachten. Tarif (M.) [títlos] Papier (N.) [telepikoinonía] Fernmeldewesen (N.) τεταγµένος τύπος (Μ.) [teléphono] Fernsprecher (M.) οικοδοµής [technítes oikodomés] Baumeister (M.) [teleoptiké ekpompé] Magazin (N.).) συναλλάγµατος [timé synallágmatos] Kurs (M.) [tébennos] Robe (F.) [tímema] Erlös (M.) τερµατίζω [termatízo] enden τερµατισµός (M.) [teleomoiotypía] Telefax (N. Wahrung (F.) [techniké] Technik (F. Bestrafung (F. Buchhaltung (F.) [teloneío] Zoll (M.) [termatismós] Ende (N.) τηλέφωνο (N.) καταλόγου [timé katalógu] Listenpreis (M.) τίτλος (M.) τιµωρία (F.) τιµή (F.) [timário] Lehen (N.) τηλεαγορά (F.) λογιστικών βιβλίων [térese logistikón biblíon] Buchführung (F.) πρώτης προσφοράς [timé prótes prosphorás] Mindestgebot (N.) τιµής ένεκεν [timés éneken] honoris causa (lat.) [timológio] Faktura (F.). Strafe (F.). Telefon (N.) [telepikoinoniakó díkaio] Fernmelderecht (N.) τήρηση (F.) τίµηµα (N.).) τεχνητή γονιµοποίηση (F. Preis (M. Telekommunikation (F.) τιµή (F.) der Schwangerschaft τεχνητός [technetós] künstlich τεχνική (F. Titel (M.) τελωνείο (N.) της αγοράς [timé tes agorás] Marktpreis (M.) τεχνητή διακοπή (F.) τήβεννος (F.) τιµή (F.).) τέταρτο (N. Viertel (N.) [telepikoinoniakó apórreto] Fernmeldegeheimnis (N.).) της εγκυµοσύνης [techneté diakopé tes enkymosýnes] Abbruch (M.) αξίας [títlos axías] Wertpapier (N. Befolgung (F.) [temáchio] Stück (N.).).) (engl.).) τελώνης (M. befolgen.) τεχνογνωσία (F.) [teleagorá] Teleshopping (N. Einhaltung (F.) τήρηση (F.) τιµωρώ [timoró] ahnden.) τίτλος (M.) [telepikoinoniaké epikoinonía] Fernkommunikation (F. einhalten.).) τελώνης (F.) [techneté gonimopoíese] Insemination (F.) τηλεδιδασκαλία (F.) τιµή (F.) τηλεφωνώ [telephonó] anrufen τίτλος τήρηση (F.

) τµηµατάρχης (M.) συµµετοχής στα κέρδη [títlos symmetochés sta kérde] Genussschein (M.) τόκοι (M.) ως στοιχείο νοµής και κατοχής [títlos os stoicheío només kai katochés] Holding (F.Pl.) [topío] Landschaft (F.) τόπος (M.) τοποθετηµένος [topotheteménos] angestellt.) τοπικό δικαστήριο (N.) τοµέας (M.) τοκοφόρος ηµέρα (F.) τοπογραφώ [topographó] vermessen (V.).).). Platz (M.).) [tokomerídio] Coupon (M.) τόπος (M.) τοµέας (M.) τόπος (M.) πυρκαγιάς [toíchos pyrkagiás] Brandmauer (F. Zinssatz (M.).) .) τοκογλυφία (F.) τοκετός (M.) δηµόσιας υπηρεσίας [tméma demósias yperesías] Dezernat (N.) [topikó díkaio] Partikularrecht (N. Station (F.) τόπος (M.) τοκοµερίδιο (N. räumlich τοπικός ασφαλιστικός φορέας (M. Teil (M. Komplex (M.) τµήµα (N.). Wucher (M.) [tmematárches] Dezernent (M. Sektion (F.) Τµήµα (Ν.) διαµονής [tópos diamonés] Aufenthaltsort (M.). Referat (N.) [topiké synallagé] Platzgeschäft (N.) [topiké armodióteta] örtliche Zuständigkeit (F.) συµµετοχής [títlos symmetochés] Anteilsschein (M.).) τοποθεσία (F.) yperemerías] Verzugszinsen (M.) τοπικός [topikós] lokal.) εκπλήρωσης της ενοχής [tópos ekpléroses tes enochés] Erfolgsort (M.) [topiké Bulé] Landtag (M.) [tokoglyphía] Kreditwucher (M.) τοίχος (M.) τοκογλύφος (F.) τοπική διοίκηση (F.) τόκος (M.) εγκατάστασης [tópos enkatástases] Standort (M.) τόκου [tókos tóku] Zinseszins (M.) [topothesía] Lage (F.) tu chréus] Schuldzinsen (M.) τοποθετώ [topothetó] anlegen.) τοπική αρµοδιότητα (F.) Σηµάτων [Tméma Semáton] Markenamt (N. Abteilung (F.) υπερηµερίας [tókoi (M.) ειδίκευσης [toméas eidíkeuses] Domäne (F.) [tmematiké pleromé] Teilzahlung (F.Pl. Verlegung (F. unterbringen.) πανεπιστηµιακής σχολής [tméma panepistemiakés scholés] Fachbereich (M.) υποθήκης [títlos ypothékes] Hypothekenbrief (M.τίτλος τίτλος (M.) τοκογλύφος (M.) τµήµα (N.) τόκος (M.) [tópos] Ort (M.) τοκοχρεωλυτική δόση (F.) τµήµα (N.) ασθενείας [topikós asphalistikós phoréas astheneías] Ortskrankenkasse (F.).) τίτλος (M.) τοπική Βουλή (F.) τµηµατάρχης (F.Pl. Territorium (N.) τοπικισµός (Μ.) τοποθέτηση (F.) εκτέλεσης της πράξης [tópos ektéleses tes práxes] Tatort (M.) κράτους [tméma krátus] Teilstaat (M.).) [tméma] Abschnitt (M.) τοποθετώ υποβάλλω [topothetó ypobállo] stellen τόπος (M. Gebiet (N.) [tokoglýphos] Wucherer (M.) δικαιοδοσίας [toméas dikaiodosías] Ressort (N.) τοπικό δίκαιο (N.). stecken.) τµηµατική παράδοση (F. Zinsschein (M.).). örtlich.).) τίτλος (M. Kupon (M.) [topothétese] Unterbringung (F.) τοπική συναλλαγή (F.).Pl.). belegen (Adj.) 436 τοµέας (M.Pl. verlegen (V.) [tokophóros eméra] Valuta (F.) τόκοι (M. Sektor (M. Sektion (F.) τµήµα (N.) δικαστηρίου [tméma dikasteríu] Kammer (F. Fach (N.) εκπλήρωσης [tópos ekpléroses] Erfüllungsort (M. Leiter (M.) [tokoglýphos] Wuchererin (F.Pl.) του χρέους [tókoi (M.) [toketós] Geburt (F. installieren. aufstellen.) τοπίο (N.) [tmematiké parádose] Teillieferung (N.) [tókos] Zins (M.).) [toméas] Bereich (M.). Ressort (N.) [topográphese] Vermessung (F.) [tokochreolytiké dóse] Tilgungsrate (F.) [topikismós] Partikularismus (N.) τίτλος (M.) τόπος (M. Leiterin (F.).) τοπογράφηση (F.) τµήµα (N.) [topiké dioíkese] Kommunalverwaltung (F. regional.).) [topikó dikastério] Ortsgericht (N.) [tmematárches] Dezernentin (F.) τµηµατική πληρωµή (F.

) τοποτηρητής (M.) [traúma] Wunde (F.) τραπεζική συναλλαγµατική (F.) τραπεζική επιταγή (F.) [trabektiké] Tratte (F.) [Turkía] Türkei (F.) τριτανακοπή (F.) κατοικίας [tópos katoikías] Wohnort (M.) υποθηκών [trápeza ypothekón] Hypothekenbank (F.) τόπος (M.) τραπεζική επιταγή (F.) τραπεζική σύµβαση (F.) [trapezogrammátio] Banknote (F.) τραπεζικό δίκαιο (N.) [traumatismós] Verletzung (F.) τόπος (M. verwunden τραυµατισµός (M.Pl.) τριµηνιαίος [trimeniaíos] vierteljährlich τριτάµυνα (F.) [trapezikós logariasmós] Bankkonto (N.) [traumatías] Verletzte (F.) τράπεζα (F.) τράπεζα (F.)] Depositen (N.) [tréchusa diadikasía] Umlaufverfahren (N.) κατάρτισης της δικαιοπραξίας [tópos katártises tes dikaiopraxías] Handlungsort (M.) [tritámyna] Nothilfe (F.) [trapeziké kárta] Geldkarte (F.) τραπεζική εγγύηση (F.) οικοδόµησης [tópos oikodómeses] Baugebiet (N.) τραβώ [trabó] schleppen.) τόσο καλά όσο [tóso kalá óso] so gut wie Τουρκία (F. Einlage (F.) τριτανακοπή τραπεζική πίστωση (F.) τραυµατίας (M.) [trapezikés katathéseis (F. Vierteljahr (N.) ασφαλισµένη µε ενέχυρο [trapeziké pístose asphalisméne me enéchyro] Lombardkredit (M.) .) τραπεζίτης (F.) [trapezikó díkaio] Bankrecht (N.) (Gesandter) τοποτηρήτρια (F.) τόπος (Μ.) καταθέσεων [trechúmenos logariasmós katathéseon] Girokonto (N.) τραπεζική συναλλαγή (F.) πληρωτέα στον κοµιστή [trapeziké epitagé plerotéa ston komisté] Inhaberscheck (M.) τρέχουσα διαδικασία (F.) τρίγωνο (N.).) τόπος (M.) τραπεζικός λογαριασµός (M.) [trápeza] Bank (F.) [trapezikó apórreto] Bankgeheimnis (N.) τραύµα (N.) τραπεζικές καταθέσεις (F.) [trimenía] Quartal (N.) τριµερές καλλιεργητικό σύστηµα (N. versehren.) τραπεζίτης (M.).) [trapezítes] Bankier (M.) τραπεζική πίστωση (F.) [trapeziké synallagé] Bankgeschäft (N.) τραπεζικό απόρρητο (N.) τόπος (M.) [tram] Straßenbahn (F.) τριµηνία (F.) [trapeziké katáthese] Bankeinlage (F.) τραπεζογραµµάτιο (N.Pl.) οµόσπονδου κρατιδίου [trápeza omóspondu kratidíu] Landesbank (F.) τόπος (M.) τραυµατίας (F.) [tréno] Zug (M. ziehen τραµ (Ν.) [topoteretés] Legat (M.) [trimerés kalliergetikó sýstema] Dreifelderwirtschaft (F.) τράπεζα (F.) συνεδρίασης [tópos synedríases] Tagungsort (M.) [trapeziké engýese] Bankbürgschaft (F.).) τόπος (M.) δεδοµένων [trápeza dedoménon] Datenbank (F.) παροχής [tópos parochés] Leistungsort (M. Statt (F.) ενέχυρου [trapezikó dikaíoma enéchyru] Bankenpfandrecht (N.) τρένο (N.Pl.) [trapezítes] Bankierin (F.) γύρου [trapeziké sýmbase gýru] Girovertrag (M.) [trigoniké schése] Dreiecksverhältnis (N. hegen τρεχούµενος λογαριασµός (M.) τρέχω [trécho] laufen τρία [tría] drei τριάντα [triánta] dreißig τριγωνική σχέση (F.) [topoterétria] Legatin (F.) [tritanakopé] Drittwiderspruch (M.) τουρκικός [turkikós] türkisch τραβηκτική (F.) [trapeziké pístose] Bankkredit (N.) τραπεζικό δικαίωµα (N.) [trapeziké epitagé] Scheck (M.) τραπεζική κατάθεση (F.) τραυµατίζω [traumatízo] verletzen.) τρέφω [trépho] ernähren.) τόπος (M.) [traumatías] Verletzter (M.) [tópos] Ortschaft (F.) [trapeziké synallagmatiké] Bankakzept (N.) τραπεζική επιταγή (F.) ενέργειας [tópos enérgeias] Handlungsort (M.) του εγκλήµατος [tópos tu enklématos] Tatort (M.) τραπεζική κάρτα (F.) εργασίας [tópos ergasías] Arbeitsstätte (F.) σε µετρητά [trapeziké epitagé se metretá] Barscheck (M.) [trígono] Dreieck (N.) τράπεζα (F.437 τόπος (M.

τριτεγγύηση τριτεγγύηση (F.) τρυπώ [trypó] stechen τσακώνοµαι [tsakónomai] raufen τσέπη (F.) θεώρησης [trópos theóreses] Betrachtungsweise (F.) τυπικός [typikós] formal. Typ (M.) ιδρύµατος [tróphimos idrýmatos] Insassin (F.) τυπικό δεδικασµένο (N.) [typikó sýntagma] formelle Verfassung (F.) [typikó eláttoma] Formmangel (M.) δεδοµένων [tropopoíese dedoménon] Datenveränderung (F.) [tritenérgeia] Drittwirkung (F.) [tromokrátes] Terrorist (M.) τρίτη (F.) [tromokrátissa] Terroristin (F.) τρόφιµο (N.) [trophodótria] Lieferantin (F.) [typiké syrroé] Gesetzeseinheit (F.) τροποποίηση (F.) [trochaía] Verkehrspolizei (F.) τροµοκρατία (F.) τροχός (M.) τρόπος (M. Weg (M.).) τροχαίο ατύχηµα (N.) (Art).) [tropología] Abänderung (F.) [trítos] Dritter (M.).) [typikó dedikasméno] formelle Rechtskraft (F.).).) (lat. Terrorismus (M. Idealkonkurrenz (F.) της εκτέλεσης [týpos tes ektéleses] Vollstreckungsklausel (F.) [trítos opheilétes] Drittschuldner (M.) τρόπος (M.) τριχοτόµιση (F.) τυπικό σύνταγµα (N. Änderung (F.) [tromokratía] Terror (M.) [trichotómise] Trichotomie (F.).) απόφασης [tropopoíese apóphases] Abhilfe (F.) τροποποιώ [tropopoió] abändern.) [trópos] Art (F.). formell τυπικός έµπορος (M.) τροποποίηση (F.) [typikós émporos] Formkaufmann (M.) νόµου [tropopoíese nómu] Gesetzesänderung (F.).) .) [tsip] Chip (M.) [tropopoietiké katangelía] Änderungskündigung (F.).) [tsingána] Zigeunerin (F.) τύπος (M.) τυπική συρροή (F. ändern.) [tropopoíese] Abänderung (F.) [týrannos] Tyrann (M.) [týpos] Form (F.) τροποποιητική καταγγελία (F.) [trophé] Ernährung (F.) τσιγγάνος (M. Presse (F.) τρόφιµος (F.) τυπικό δίκαιο (N.) [tróphimo] Lebensmittel (N.).) τυπώνω [typóno] drucken τύραννος (F.) [typiké émporos] Formkauffrau (F.) [tropopoietikós nómos] Novelle (F. Veränderung (F.) Τρίτη χώρα (F.) τροπολογία (F.) τρίτη οφειλέτρια (F.) τροποποιητικός νόµος (M.) τσιπ (N.) τρίτος οφειλέτης (M. Novellierung (F.) τυφλός [typhlós] blind τυφλός δικαίου [typhlós dikaíu] rechtsblind τυφλότητα (F.) τσέχικος [tséchikos] tschechisch τσιγγάνα (F.) [trophodótes] Lieferant (M.) τυπικό ελάττωµα (Ν.) [trómos] Terror (M.) [tríte opheilétria] Drittschuldnerin (F.) τροµάζω [tromázo] schrecken τροµοκράτης (M.) τροφοδότρια (F.) τυποποιώ [typopoió] typisieren τύπος (M.) τύπος (M.) τροποποίηση (F. Auflage (F.) νόµου [tropología nómu] Amendement (N.) τρίτο [tríto] dritte τρίτος (M.) τριτενέργεια (F. modus (M.) [tsépe] Tasche (F.) τροµοκράτισσα (F.) [trochós] Rad (N.) δικαίου [typhlóteta dikaíu] Rechtsblindheit (F.) τροποποίηση (F.) κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας [trópos koinobuleutikés psephophorías] Hammelsprung (M.) τροφοδότης (M.) συναλλαγµατικής [tritengýese synallagmatikés] Wechselbürgschaft (F.) τυπική έµπορος (F.) τροχαία (F.) [týrannos] Tyrannin (F.) ιδρύµατος [tróphimos idrýmatos] Insasse (M. Kost (F.) [tsingános] Zigeuner (M.).) ενοχής [týpos enochés] Schuldform (F. novellieren τροποποιώ νόµο [tropopoió nómo] derogieren τρόπος (M.) [typikó énklema] Tätigkeitsdelikt (N.) τρόφιµος (M.). Formalie (F.) [trochaío atýchema] Verkehrsunfall (M.) τρόπος (M.). Formel (F.) [Tríte chóra] Drittland (N.) παρατήρησης [trópos paratéreses] Betrachtungsweise (F.) τύραννος (M.) [typikó díkaio] formelles Recht (N.) τυπικό έγκληµα (N.) [tríte] Dritte (F.) τρόµος (M.) 438 τροφή (F.) τροπολογία (F.

) υπάρχοντα (N.)] Gewässer (N. existieren.) [týche] Glück (N.) [ypexaírese] Unterschlagung (F.) [ýdata (N.) τυχερός [tycherós] aleatorisch τύχη (F.) [ypaítia] Verursacherin (F.) [ýparxe] Dasein (N.) υπαναχώρηση (F.) [tycheró paichnídi] Glücksspiel (N.) [ypakoé] Gehorsam (M.) της εκτέλεσης [ypállelos tes ektéleses] Vollstreckungsbeamtin (F.) υδρολογικό καθεστώς (N.) τώρα [tóra] gegenwärtig υ υβρίζω [ybrízo] schimpfen υγεία (F.Pl.) υπακοή (F. Ladenangestellter (M. annehmen υιός (M.) εµπορικού καταστήµατος [ypállelos emporikú katastématos] Handlungsgehilfe (M.) υγειονοµική υπηρεσία (F.) [ýmnos] Hymne (F.) ύδωρ (N.) υλικός [ylikós] materiell. Annahme als Kind (F.).) [ydrologikó kathestós] Wasserhaushalt (M.). Existenz (F.) [ypasphálise] Unterversicherung (F.) ύπαρξη (F.) υπεξαίρεση υπαίτιος (M. vorschreiben υπάγω [ypágo] subsumieren υπαγωγή (F.Pl.)] Habe (F.) υδατικό δίκαιο (N.) [ygeionomiké yperesía] Gesundheitsamt (N.) υπάκουος [ypákuos] gefügig. Veruntreuung (F.) [ypárchonta (N.) [ypaitióteta] Verschulden (N.) [yliké zemía] materieller Schaden (M.).) [ypaítios] Verursacher (M. Stoff (M.) ύπαρξη (F.) υλικό (N. Ladenangestellte (F.) [yliké práxe] Realakt (M.) [ygeía] Gesundheit (F.) ύλη (F.) υπάγοµαι [ypágomai] fallen υπαγορεύω [ypagoreúo] diktieren.) από την απόπειρα [ypanachórese apó ten apópeira] Rücktritt (M.) [ypengyóteta] Haftung (F. Wesen (N.) vom Versuch υπαξία (F.) υπαίτιος [ypaítios] schuldhaft.) υιοθεσία (F.) [yiothesía] Adoption (F.) προσοδοφόρου πράγµατος [ypekmísthose prosodophóru prágmatos] Unterpacht (F.). Annahme (F.) [ypaspistés] Adjutant (M.) δηµοσίου χρήµατος [ype- .).) [ypagogé] Subsumtion (F.) [yliké armodióteta] sachliche Zuständigkeit (F.) υπάλληλος (M.) [ylikó] Material (N.) ενός υπολογιστή [ylikó méros enós ypologisté] Hardware (F.) υπέγγυος [ypéngyos] haftbar υπεγγυότητα (F.) υπεκµίσθωση (F. Vermögen (N.) [ypaspistés] Adjutantin (F.) υλική αρµοδιότητα (F.) προκαταρκτικής εξέτασης [ypállelos prokatarktikés exétases] Ermittlungsbeamter υπάλληλος (M. vorliegen υπασπιστής (F.) υλική πράξη (F. schuldig υπαιτιότητα (F.) οµοσπονδιακού κράτους [ýparxe omospondiakú krátus] Bundesstaatlichkeit (F.) υλική ζηµία (F.) [ýle] Material (N.).).) υπάλληλος (F. Kindesannahme (F.) υπεξαίρεση (F.) υπενθυµίζω [ypenthymízo] erinnern υπεξαίρεση (F.) [yiós] Sohn (M.) [ydatikó díkaio] Wasserrecht (N.) [ylismós] Materialismus (M.) του εγκλήµατος [ylikó antikeímeno tu enklématos] Handlungsobjekt (N.) εµπορικού καταστήµατος [ypállelos emporikú katastématos] Handlungsgehilfin (F.).) υγιής [ygiés] gesund ύδατα (N. Stoff (M.Pl.) υπασφάλιση (F.) υπαίτια µέθη (F.).) [ypaxía] Minderwert (M.).) προκαταρκτικής εξέτασης [ypállelos prokatarktikés exétases] Ermittlungsbeamtin (F.) υπάλληλος (F.).).) υπάλληλος (M.439 τυχαίος [tychaíos] akzidentiell τυχερό παιχνίδι (N.) υπαίτια (F.) υπαναχώρηση (F.) [ygieiné] Hygiene (F.) της εκτέλεσης [ypállelos tes ektéleses] Vollstreckungsbeamter (M.) υπάρχω [ypárcho] bestehen.) υλικό αντικείµενο (N.) [ypaítia méthe] Vollrausch (M.) υιοθετώ [yiothetó] adoptieren. gehorsam υπακούω [ypakúo] gehorchen υπάλληλος (F.) [ýdor] Wasser (N. Volltrunkenheit (F.Pl.) υλοποίηση (F.) ύµνος (M. sachlich υλισµός (M.) υγιεινή (F.) [ylopoíese] Verwirklichung (F.) [ypanachórese] Rücktritt (M.) υλικό µέρος (N.) υπασπιστής (M.

) υπέρβαση (F.) παροχής [yperemería parochés] Leistungsverzug (M.) [yperkerasméne aitióteta] überholende Kausalität (F.) υπεροχή (F.) των καταστατικών αρµοδιοτήτων [ypérbase ton katastatikón armodiotéton] Überschreitung (F.) [ypérmetro] Übermaß (N.) υπερκερασµένη αιτιότητα (F.) [yperoría] Überstunde (F.) υπέρεθνικος [ypérethnikos] supranational υπερέχων [yperéchon] überlegen (Adj. Notwehrüberschreitung (F.) υπερηµερία (F.) [yperárithme édra] Überhangmandat (N.) αποδοχής [yperemería apodochés] Annahmeverzug (M.).) υπερασπίζοµαι [yperaspízomai] verteidigen υπερασπίζω [yperaspízo] protegieren.) χρήσης [ypexaírese chréses] Gebrauchsentwendung (F.) [ypérbase] Exzess (M.) [yperbállon métro] Übermaß (N.) [yperpóntia chóra] Übersee (Sb.) υπεραξία (F. Verteidigung (F.) υπεργολάβος (M.) [yperboliké asphálise] Übersicherung (F. verteidigen υπεράσπιση (F.) υπεράσπιση (F.) υπέρβαση (F.) υπεξαιρώ [ypexairó] unterschlagen (V.) υπέρυθρο φως (Ν.).) [yperáspise] Strafverteidigung (F.) υπερκατασκευή (F.) του νόµου [yperoché tu nómu] Vorrang (M.) υπερπόντιος [yperpóntios] überseeisch υπέρτερος [ypérteros] überlegen (Adj.) [ypergolábos] Subunternehmerin (F. Vorrang (M. Überziehung (F.υπεξαίρεση xaírese demosíu chrématos] Unterschlagung (F.) . Übertretung (F.).) öffentlicher Gelder υπεξαίρεση (F.) υπερπόντιο τηλεγράφηµα (N.) των ορίων της κατά- 440 στασης ανάγκης [ypérbase ton oríon tes katástases anánkes] Notstandsexzess (M.) υπεραξία (F.) υπερφορτώνω [yperphortóno] überlasten υπερφόρτωση (F.) des Gesetzes υπερπόντια χώρα (F.) υπέρβαση (F.) υπερβολικός [yperbolikós] exzessiv υπεργολάβος (F.) διακριτικής εξουσίας [ypérbase diakritikés exusías] Ermessensüberschreitung (F.) υπεράριθµη έδρα (F.) των ορίων του ανεκτού [ypérbase ton oríon tu anektú] Unzumutbarkeit (F.) της άµυνας [ypérbase tes ámynas] Notwehrexzess (M.) der satzungsmäßigen Befugnisse υπέρβαση (F.) κατοχής [yperáspise katochés] Besitzwehr (F.).).) υπερωρία (F. veruntreuen υπεξούσιος [ypexúsios] unmündig υπεξουσιότητα (F.). übertreten (V.) υπέρµετρο (N.) υπεράσπιση (F.) [yperpóntio telegráphema] Kabel (N.) υπερχρεώνω [yperchreóno] überschulden υπερχρέωση (F. Vorzug (M. Überschreitung (F.) [ypérythro phos] Rotlicht (N.) υπερηµερία (F.) νοµής [yperáspise només] Besitzwehr (F.) υπερηµερία (F.) [yperoché] Überlegenheit (F.) υπερανάληψη (F.) υπερβαίνοντας τα όρια του ανεκτού [yperbaínontas ta ória tu anektú] unzumutbar υπερβαίνω [yperbaíno] überschreiten.) υπερηµερία (F.) υπέρβαση (F.) διορισµένη αυτεπάγγελτα [yperáspise diorisméne autepángelta] Offizialverteidigung (F.) υπερβολική ασφάλιση (F.) υπερηµερία (F.) πληρωµής [yperemería pleromés] Zahlungsverzug (M.) [yperkataskeué] Überbau (M.) κατόχου χωρίς διάνοια κυρίου [ypérbase katóchu chorís diánoia kyríu] Fremdbesitzerexzess (M.) υπέρβαση (F.) υπεράσπιση (F.) υπερηµερία (F.) [ypergolábos] Subunternehmer (M.) [yperanálepse] Überziehung (F.).) υπεροχή (F.).) υπέρβαση (F.) [yperchréose] Überschuldung (F.) της επιχείρησης [yperaxía tes epicheíreses] Goodwill (M.). überziehen υπερβάλλον µέτρο (N.) [yperphórtose] Überlastung (F.) [yperemería] Verzug (M.) [ypexusióteta] Unmündigkeit (F.) δανειστή [yperemería daneisté] Gläubigerverzug (M.) [yperkerázusa aitióteta] überholende Kausalität (F.) [yperaxía] Mehrwert (M.) οφειλέτη [yperemería opheiléte] Schuldnerverzug (M.) υπερκεράζουσα αιτιότητα (F.

) [yperesiaké períodos] Amtszeit (F.) υποβολή υπηρεσιακή συνδροµή (F.) υπήκοος (M.) [yperesiakós proïstámenos] Dienstvorgesetzter (M.) υπηρεσιακό καθήκον (N.) υπηρεσιακός δικηγόρος (M.) εποπτείας επιτηδευµάτων [yperesía epopteías epitedeumáton] Gewerbeaufsichtsamt (N.) [yperesiaké epopteía] Dienstaufsicht (F.).) [yperesiaké proïstaméne] Dienstvorgesetzte (F.) [yperesiakó adíkema] Amtsvergehen (N.) [yperesiakó énklema] Amtsdelikt (N.) υπηρεσιακό δίκαιο (N. dienstlich υπηρεσιακός βαθµός (M.) [yperesiaké dikegóros] Amtsanwältin (F.) [ypobibasmós] Herabsetzung (F.) [yperesiakós dikegóros] Amtsanwalt (M. Staatsbürgerschaft (F.) υπηρεσία (F.) οδοποιΐας [yperesía odopoiΐas] Straßenbaubehörde (F.) υπηρεσία (F.) [yperesiaké syndromé] Amtshilfe (F.) υπηρεσία (F.). Diener (M.) υποβολή (F.).).) υπηρεσιακή εποπτεία (F.441 υπεύθυνος [ypeúthynos] haftbar.) υπηρεσιακός προϊστάµενος (M.) υπηρεσία (F.) υπηρεσιακός όρκος (M.) [yperesiaké schése] Dienstverhältnis (N.) υπηρεσιακή προϊσταµένη (F.).) υπηρεσιακή εφεύρεση (F.) υπηκοότητα (F.).).). dienen υπό αίρεση [ypó aírese] bedingt υποβάλλω [ypobállo] abgeben.) υπηρεσιακό έγκληµα (N. Dienststelle (F.) [ypékoos] Staatsangehörige (F.).) [ypeuthynóteta] Verantwortlichkeit (F.) γενικού οικοδοµικού κανονισµού [yperesía genikú oikodomikú kanonismú] Bauordnungsamt (N.) [ypékoos] Staatsangehöriger (M.) προσφυγών [yperesía prosphygón] Widerspruchsbehörde (F.) υπηρεσία (F.) [yperesiaké epheúrese] Diensterfindung (F.) οδικής κυκλοφορίας [yperesía odikés kyklophorías] Straßenverkehrsbehörde (F.) υποβιβασµός (Μ.) υπήκοος (F. Staatsbürger (M.) συµβιβαστικής διευθέτησης διαφορών [yperesía symbibastikés dieuthéteses diaphorón] Gütestelle (F.) ανηλίκων [yperesía anelíkon] Jugendamt (N.).) υπηρεσιακή οδός (F.) [yperesiakó díkaio] Dienstrecht (N.) [yperesiakó apórreto] Dienstgeheimnis (N. Knecht (M.) [ypobolé] Abgabe (F.) υπηρεσιακό πληµέλληµα (N. einreichen.) απασχόλησης [yperesía apaschóleses] Arbeitsverwaltung (F. Dienerin (F.) [yperesiaké archaióteta] Dienstalter (N.) [yperesiaké sphragída] Dienstsiegel (N.) [yperesiaké echemýtheia] Amtsverschwiegenheit (F.) υπηρέτρια (F.) [yperesía] Abteilung (F.) [yperesiakós bathmós] Dienstgrad (M.) υπηρεσιακή σχέση (F.) [yperesiakó pleméllema] Amtsvergehen (N.).) [ypekoóteta] Staatsangehörigkeit (F.).) υπηρεσία (F. Unterschieben (N.).) υπηρεσιακή σφραγίδα (F.) [yperesiakó kathékon] Amtspflicht (F.) υπηρεσία (F.) [ypobibasmós] Degradierung (F. unterschieben. Einreichung (F.) υπηρεσιακή εχεµύθεια (F.).) .) υπηρέτης (M.) υπηρετώ [yperetó] bedienen.) [yperétes] Büttel (M. Stellung (F.) [yperesiakós órkos] Diensteid (M. Amt (N. Dienst (M. Vorlage (F.) υπηρεσία (F.).) υπηρεσία (F.) υπηρεσιακή περίοδος (F.) υπηρεσιακή αρχαιότητα (F.) [yperétria] Büttelin (F.) υπηρεσιακός [yperesiakós] amtlich. Staatsbürgerin (F. Vorlegung (F. verantwortlich υπευθυνότητα (F.) προστασίας του συντάγµατος [yperesía prostasías tu syntágmatos] Verfassungsschutzamt (N. Einbringung (F. vorlegen υποβάλλω εκ νέου [ypobállo ek néu] wiedervorlegen υποβάλλω υποψηφιότητα [ypobállo ypopsephióteta] bewerben υποβιβάζω [ypobibázo] degradieren. anmelden.) υπηρεσιακό απόρρητο (N.) υπηρεσιακή δικηγόρος (F.) [yperesiaké odós] Dienstweg (M.) υπηρεσιακό αδίκηµα (N.) υπηρεσία (F. einbringen. herabsetzen υποβιβασµός (M.

) [ypodomé] Infrastruktur (F.) υποκατάστατο (N.) υποθηκικό χρέος (Ν.) υπόθεση (F.) υπόθεση (F.) εγκληµατία [ypóthalpse enklematía] Strafvereitelung (F.) [ypoepitropé] Unterausschuss (M. Surrogation (F. unterzeichnen.) τµήµατος διακοπών [ypóthese tmématos diakopón] Feriensache (F.) θητείας [ypokatástase theteías] Ersatzdienst (M.) υπόθεση (F.) υποθήκη (F.) [ypódeixe] Anregung (F. Weisung (F.).) δυνάµει εκτελεστού τίτλου [ypothéke dynámei ektelestú títlu] Zwangshypothek (F. untergeordnet υπόδειγµα (N.) ποινής στερητικής της ελευθερίας [ypokatástase poinés steretikés tes eleutherías] Ersatzfreiheitsstrafe (F.).) δικογράφων [ypódeigma dikográphon] Prozessformular (N.) υποκατάστατος κληρονόµος (M.) υποδεικνύω [ypodeiknýo] anregen.) εις ολόκληρο [ypothéke eis olóklero] Gesamthypothek (F.).) υπόδειγµα (N.) [ypothekógrapho] Pfandbrief (M.) υποκατάσταση (F.) χρήσης [ypódeigma chréses] Gebrauchsmuster (N.).) που αναφέρεται στη σχέση γονέων και παιδιών [ypóthese pu anaphéretai ste schése gonéon kai paidión] Kindschaftssache (F.) υποεπιτροπή (F.) [ypokatástate kleronómos] Ersatzerbin (F.) [ypothetós kín- 442 dynos] Putativgefahr (F.) υποδειχθείς [ypodeichtheís] designiert υποδηλώνων [ypodelónon] konkludent υποδοµή (F.) [ypokatástase] Substitution (F.) υποθηκικό οµόλογο (N.) [ypothekikó omólogo] Hypothekenpfandbrief (M.) [ypokatástatos kleronómos] Ersatzerbe (M.) υπογραφή (F.) οικοδοµήσιµης έκτασης [ypóthese oikodomésimes éktases] Baulandsache (F.).) υποθήκη (F.) εν λευκώ [ypographé en leukó] Blankounterschrift (F.) για ένδικο µέσο [ypódeixe gia éndiko méso] Rechtsmittelbelehrung (F.) παραγγελίας [ypóthese parangelías] Auftragsangelegenheit (F.) [ypográphusa] Unterzeichnerin (F.υποβολή υποβολή (F. unterschreiben.) υποκατάσταση (F.) υποκατάσταση (F.) δανείου [ypóthese daneíu] Darlehensgeschäft (N. hinweisen υπόδειξη (F.) υπολειπόµενου τµήµατος [ypothéke ypoleipómenu tmématos] Restkaufpreishypothek (F.) υποθήκη (F.) υπόδειξη (F.) κληροδοσίας [ypokatástase klerodosías] Ersatzvermächtnis (N.) υπόθεση (F.) [ypothéke] Hypothek (F.) υποθήκη (F. vermuten υποθηκεύω [ypothekeúo] verpfänden υποθήκη (F.) [ypográphon] Unterzeichner (M.) υποθετικός [ypothetikós] mutmaßlich υποθετός κίνδυνος (M.) υποβολή (F.) υποκατάστατη κληρονόµος (F.) υποκαθιστώ [ypokathistó] substituieren υποκατάσταση (F.).) υπογραφή (F.) υπέρ του ιδιοκτήτη [ypothéke ypér tu idioktéte] Eigentümerhypothek (F. zeichnen υπογράφων (M. Surrogat (N.) [Ypothekophylakeío] Grundbuchamt (N.).) .) [ypokatástato] Ersatz (M.).) υποθηκικός [ypothekikós] hypothekarisch υποθηκόγραφο (N.) υποδεέστερος [ypodeésteros] subaltern.) υποκατάσταση (F.) σωµατείου [ypóthese somateíu] Vereinssache (F.) δικαιοπραξίας [ypokatástase dikaiopraxías] Ersatzgeschäft (N.) υπόθαλψη (F.) υποθέτω [ypothéto] mutmaßen. Annahme (F.) υπογράφω [ypográpho] abzeichnen.) υπόθεση (F.) υποθήκη (F.) υπόθεση (F.) χωρίς χορήγηση τίτλου [ypothéke chorís chorégese títlu] Buchhypothek (F.) εκ νέου [ypobolé ek néu] Wiedervorlage (F. signieren.). Vorschrift (F. Unterzeichnung (F.) [ypographé] Signatur (F.) υποθήκη (F.) υποψηφιότητας [ypobolé ypopsephiótetas] Bewerbung (F.) [ypóthese] Angelegenheit (F. Unterschrift (F.) [ypothekikó chréos] Hypothekenschuld (F. Sache (F.) ακινήτου ασφαλίζουσα απαίτηση κατά το ανώτατο όριο της [ypothéke akinétu asphalízusa apaítese katá to anótato ório tes] Höchstbetragshypothek (F.) Υποθηκοφυλακείο (N.) υποθήκη (F.). Substitut (N.) υπογράφουσα (F.) µε χορήγηση τίτλου [ypothéke me chorégese títlu] Briefhypothek (F.) υπόθεση (F. Hypothese (F.

). Berechnung (F.) υποκείµενος (M.) υποκλοπή (F.) υποµισθώτρια (F.) για διεξαγωγή δίκης άνευ λόγου [ypokínese gia diexagogé díkes áneu lógu] Anstiftung (F.) υποκειµενικό δικαιολογητικό στοιχείο (N.) υποκείµενο (N.).) ποινής [ypóloipo poinés] Strafrest (M.) [ypokeímeno] Subjekt (N. Aufhetzung (F.) [ypóloipo] Rest (M. Verleitung (F.) χρέους [ypóloipo chréus] Restschuld (F.) φόρου [ypologismós phóru] Steuerveranlagung (F.) εισφορών [ypologismós eisphorón] Beitragsbemessung (F. rechnen.) [ypomisthótria] Untermieterin (F.).) υπόλοιπος [ypóloipos] restlich υποµένω [ypoméno] ertragen (V. Zweigstelle (F.443 υποκατάστηµα (N.) προσοδοφόρου πράγµατος [ypomisthotés prosodophóru prágmatos] Unterpächter (M.) στο φόρο [ypokeímenos sto phóro] Steuerpflichtiger (M.) υπόλοιπο (N.) υπόλοιπο (Ν.) [ypómnema] Aufzeichnung (F.) υποµισθωτής (M. Zweigniederlassung (F.) υποκειµενικό δηµόσιο δίκαιο (N.) υποκειµενικό πραγµατικό (N. kalkulieren. schätzen.) δικαίου [ypokeímeno dikaíu] Rechtssubjekt (N. kommentieren υπόµνηση (F.).) [ypomísthose] Untermiete (F. Schätzung (F.) υπολογίζω [ypologízo] anschlagen. Memorandum (N. Schätzung (F. Kommentar (M.) [ypokeimenikó dikaiologetikó stoicheío] subjektives Rechtfertigungselement (N.) τηλεφωνικής συνδιάλεξης [ypoklopé telephonikés syndiálexes] Abhören (N.) υπολογισµός (M. Bemessung (F.).) υποκειµενικό δίκαιο (N. verleiten υποκινώ στάση [ypokinó stáse] aufwiegeln υπόµνηση υποκλέπτω [ypoklépto] erschleichen υποκλέπτω τηλεφωνική συνδιάλεξη [ypoklépto telephoniké syndiálexe] abhören υποκληροδότηση (F.) [ypólepse] Hochachtung (F.) υποκειµενικό στοιχείο (N. aufhetzen.) υπόµνηµα (N.) .).) υποκίνηση (F.) [ypokatástema] Filiale (F. verrechnen υπολογισµός (M.) [ypómnese] Erinnerung (F.) [ypokeimenikó demósio díkaio] subjektives öffentliches Recht (N.) zu grundloser Prozessführung υποκινώ [ypokinó] anstiften.) του αδίκου [ypokeimenikó stoicheío tu adíku] subjektives Unrechtselement (N.) υποκειµενική αδυναµία (F.) [ypokeimeniké adynamía] subjektive Unmöglichkeit (F.). berechnen. untergeordnet υποκείµενος σε αναίρεση [ypokeímenos se anaírese] revisibel υποκείµενος σε δικαστκό έλεγχο [ypokeímenos se dikastkó élencho] justiziabel υποκείµενος σε καταγγελία [ypokeímenos se katangelía] kündbar υποκίνηση (F.) υποκείµενος [ypokeímenos] untergeben (Adj.) στο φόρο [ypokeímene sto phóro] Steuerpflichtige (F. Ruf (M.) υποµισθωτής (M.) υπόλοιπο (N.) [ypokeimenikó pragmatikó] subjektiver Tatbestand (M.) υποµισθώτρια (F.) [ypokínese] Anstiftung (F.) διεθνούς δικαίου [ypokeímeno diethnús dikaíu] Völkerrechtssubjekt (N.) της ειδικής υπόστασης του εγκλήµατος [ypokeimenikó stoicheío tes eidikés ypóstases tu enklématos] subjektives Tatbestandsmerkmal (N.) υπόλοιπο (N.).) λογαριασµού [ypóloipo logariasmú] Kontostand (M.) υποκείµενο (N. Kalkulation (F.).).) [ypomisthotés] Untermieter (M.) υποµίσθωση (F.). Mahnung (F.).) [ypokeimenikó díkaio] subjektives Recht (N.) προσοδοφόρου πράγµατος [ypomisthótria prosodophóru prágmatos] Unterpächterin (F. Saldo (M.) υπολογισµός (M.) υποκειµενικό στοιχείο (N.) υπόκειµαι [ypókeimai] unterliegen υποκείµενη (F.) υποµνηµατίζω [ypomnematízo] aufzeichnen.) υποκειµενικός [ypokeimenikós] subjektiv υποκείµενο (N.) [ypologismós] Anrechnung (F.) [ypoklerodótese] Untervermächtnis (N.).).).) υποκρίνοµαι [ypokrínomai] heucheln υπολείποµαι [ypoleípomai] abfallen υπολειπόµενος [ypoleipómenos] ausstehend υπόληψη (F.

) υποτελής [ypotelés] hörig. Rank (M.) υποτάσσω [ypotásso] untergeben (V.) υπουργείο (N.) υποστήριξη (F. Verdächtigung (F.) υποτιµώ [ypotimó] abwerten υποτροπή (F.) οµοσπονδιακού κράτους [ypurgós omospondiakú krátus] Staatsminister (M.) της πολεοδοµίας [ypostérixe tes poleodomías] Städtebauförderung (F.) υπουργείο (Ν. Zusage (F.) εξωτερικών [ypurgós exoterikón] Außenministerin (F.).) υποτροφία (F.) υποστήριξη (F.) υπουργός (F.) υπουργός (F.) [ýpoptos] Verdächtiger (M.) [ypónoia] Besorgnis (F.) ύποπτος (M.) υπόχρεος (M. Hinterlist (F. untergeben (Adj. Verdacht (M. einsetzen υποστήριξη (F.).) υπουργός (F.) υπουργός (M. Ministerrat (M.) της εργασίας [ypostérixe tes ergasías] Arbeitsförderung (F.) εσωτερικών [ypurgós esoterikón] Innenministerin (F.) υπόσχοµαι [ypóschomai] versprechen.) [ýpopte] Verdächtige (F.) υπουργός (Μ.) [ypulóteta] Heimtücke (F.) [ypotímese] Abwertung (F. vermeintlich.) υπόσχεση (F.) υπουργός (M.) [ypoplerexusióteta] Untervollmacht (F.) υπουργός (F.) οικονοµικών [ypurgós oikonomikón] Finanzminister (M.) [ypurgós] Minister (M.) υπόνοια (F.) [ypóchreos] Verpflichteter (M.) υποτέλεια (F.) υποστηρίζω [yposterízo] befürworten.).) ύπουλα [ýpula] heimtückisch ύπουλος [ýpulos] hinterlistig υπουλότητα (F.) υποπληρεξουσιότητα (F.) υπόχρεος ασφάλισης [ypóchreos asphálises] versicherungspflichtig υπόχρεος σε γνωστοποίηση [ypóchreos se gnostopoíese] anzeigepflichtig .υπόνοια υπόνοια (F.) υποστήριξη (F.) προς στράτευση [ypóchreos pros stráteuse] Wehrpflichtiger (M.) δικαιοσύνης [ypurgeío dikaiosýnes] Justizministerium (N.) προικισµένων ατόµων [ypostérixe proikisménon atómon] Begabtenförderung (F.) υπουργός (F.) υπουργικός [ypurgikós] ministeriell υπουργός (F.) [ypotrophía] Stipendium (N.) υποστελέχωση (F.) [ypotelés] Vasall (M.) οικονοµικών [ypurgós oikonomikón] Finanzministerin (F.) [ypotéleia] Hörigkeit (F.) [ypótropos drástes] Rückfalltäter (M.) [ypóschese] Versprechen (N.) υπότροπη δράστης (F.) της νεολαίας [ypostérixe tes neolaías] Jugendhilfe (F.).) υπόσχεση (F.) δικαιοσύνης [ypurgós dikaiosýnes] Justizministerin (F.) εξωτερικών [ypurgeío exoterikón] Außenministerium (N.) υπουργός (M.) [ypurgikó symbúlio] Kabinett (N.) [ypotropé] Rückfall (M.) υπουργείο (N.) [ypurgós] Ministerin (F.) [yposemeíose] Zitat (N.) υποπτεύοµαι [ypopteúomai] verdächtigen ύποπτη (F.) χρέους [ypóschese chréus] Schuldversprechen (N.) [ypostérixe] Befürwortung (F. vermutlich υποτίµηση (F. Huldigung (F.). vorbestraft υπότροπος δράστης (M.) οµοσπονδιακού κράτους [ypurgós omospondiakú krátus] Staatsministerin (F.) υπόσχεση (F.) δικαιοσύνης [ypurgós dikaiosýnes] Justizminister (M.) [ypóstase] Bestand (M.) τέλεσης [ypónoia téleses] Tatverdacht (M.) οικονοµικών [ypurgeío oikonomikón] Finanzministerium (N.) [ypotagé] Gehorsam (M.) ύποπτος [ýpoptos] suspekt.) υπόχρεος (M.) υποσχετική δικαιοπραξία (F.) υποτελής (M.) [ypurgeío] Ministerium (N.) εσωτερικών [ypurgós esoterikón] Innenminister (M.).) υπουργός (M. zusagen υποταγή (F.) υποστήριξη (F.) υποτιθέµενος [ypotithémenos] angeblich.) κάλυψης [ypóschese kálypses] Deckungszusage (F.) [ypótrope drástes] 444 Rückfalltäterin (F.) υπόσταση (F.) [yposteléchose] Unterbeteiligung (F.).) υπουργείο (N.) [ypótaxe] Subordination (F.) υπόταξη (F.) [ypóchree] Verpflichtete (F. Subordination (F.) υπουργός (M.) υπουργικό συµβούλιο (N.) εξωτερικών [ypurgós exoterikón] Außenminister (M.) υπόχρεη (F.) [yposchetiké dikaiopraxía] Verpflichtungsgeschäft (N. verdächtig υποσηµείωση (F.).) υπότροπος [ypótropos] rückfällig.

) ειρήνης [ypochréose eirénes] Friedenspflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.).) εµβολιασµού [ypochréose emboliasmú] Impfzwang (M.) .) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) σύµπραξης [ypochréose sýmpraxes] Mitwirkungspflicht (F.) για στρατιωτική θητεία [ypochréose gia stratiotiké theteía] Wehrpflicht (F.) για διατροφή [ypochréose gia diatrophé] Unterhaltspflicht (F.) γνωστοποίησης [ypochréose gnostopoíeses] Anzeigepflicht (F.) λογοδοσίας [ypochréose logodosías] Rechenschaftslegungspflicht (F.) για στράτευση [ypochréose gia stráteuse] Wehrpflicht (F.) ενέργειας [ypochréose enérgeias] Handlungspflicht (F.) υποχρέωση (F.).) υποχρέωση (F.) γνώσης [ypochréose gnóses] Kennenmüssen (N.) δήλωσης [ypochréose déloses] Anzeigepflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) µόνιµης εγκατάστασης στην έδρα [ypochréose mónimes enkatástases sten édra] Residenzpflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) για σύναψη σύµβασης [ypochréose gia sýnapse sýmbases] Kontrahierungszwang (M.) για απασχόληση [ypochréose gia apaschólese] Beschäftigungspflicht (F.).) ανακοίνωσης περιεχοµένου εγγράφου [ypochréose anakoínoses periechoménu engráphu] Editionspflicht (F.) εποπτείας [ypochréose epopteías] Aufsichtspflicht (F.) υποχρέωση υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) δράσης [ypochréose dráses] Handlungspflicht (F.) υποχρέωση (F.) για σύναψη συµφωνίας [ypochréose gia sýnapse symphonías] Abschlusszwang (M.) πρόνοιας [ypochréose prónoias] Fürsorgepflicht (F.) υποχρέωση (F.).) ασφάλισης [ypochréose asphálises] Versicherungspflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F. Meldepflicht (F.).) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) σιωπής [ypochréose siopés] Schweigepflicht (F.) παροχής πληροφοριών [ypochréose parochés plerophorión] Auskunftspflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.).) υποχρέωση (F. Verkehrssicherungspflicht (F.) επίδειξης δελτίου ταυτότητας [ypochréose epídeixes deltíu tautótetas] Ausweispflicht (F.) ασφάλειας των συναλλαγών [ypochréose aspháleias ton synallagón] Verkehrspflicht (F.) [ypochréose] Obliegenheit (F.) υποχρέωση (F.) για αποτροπή του αποτελέσµατος [ypochréose gia apotropé tu apotelésmatos] Erfolgsabwendungspflicht (F.) υποχρέωση (F.) επίδειξης [ypochréose epídeixes] Vorlegungspflicht (F. Verpflichtung (F.) πίστης [ypochréose pístes] Treuepflicht (F.) υποχρέωση (F.).) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) επιµέλειας [ypochréose epiméleias] Fürsorgepflicht (F.) ενηµέρωσης [ypochréose eneméroses] Belehrungspflicht (F.) κατάθεσης [ypochréose katátheses] Aussagepflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) αποκάλυψης [ypochréose apokálypses] Offenbarungspflicht (F.445 υπόχρεος σε δήλωση [ypóchreos se délose] anzeigepflichtig υπόχρεος σε καταβολή τελών [ypóchreos se katabolé telón] gebührenpflichtig υπόχρεος στο φόρο [ypóchreos sto phóro] steuerpflichtig υπόχρεος υποβολής δήλωσης [ypóchreos ypobolés déloses] meldepflichtig υποχρεούµαι [ypochreúmai] müssen υποχρεούµαι να γνωρίζω [ypochreúmai na gnorízo] kennen müssen υποχρεώνω [ypochreóno] verpflichten υποχρέωση (F. Pflicht (F.) προκαταβολής [ypochréose prokatabolés] Vorleistungspflicht (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F. Verschwiegenheitspflicht (F.) για γνώση [ypochréose gia gnóse] Wissenmüssen (N.) εκπροσώπησης [ypochréose ekprosópeses] Vertretungszwang (M.) µέµψης [ypochréose mémpses] Rügepflicht (F.) εχεµύθειας [ypochréose echemýtheias] Schweigepflicht (F.) διαβατηρίου [ypochréose diabateríu] Passpflicht (F.) υποχρέωση (F. Sorgfaltspflicht (F.) υποχρέωση (F. Verbindlichkeit (F.) υποχρέωση (F.

Bewerber (M.) υποχρέωση (F. Verdächtigung (F.) [ypopséphia] Anwärterin (F.) υποψιάζοµαι [ypopsiázomai] vermuten υστέρηση (F.) υποψήφια διδάκτορας (F.).) υποψία (F.) υποχρέωση (F.) ψήφου [ypochréose pséphu] Wahlpflicht (F. Privatdozentin (F.) υποχρέωση (F.) υποταγής [ypochréose ypotagés] Gehorsamspflicht (F. obligat.) υφηγητής (M.).) υφηγήτρια (F.) [yphegetés] Dozent (M.) υφηγητής (M. Kandidatin (F.) υποχρέωση (F.) υποψήφιος (M.) διακριτικής εξουσίας [ystérese diakritikés exusías] Ermessensunterschreitung (F.) [yphélios] Welt (F.) [yphegesía] Habilitation (F.) υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση (F.) 446 υποχρεωτική υπεράσπιση (F.) σχολικής φοίτησης [ypochreotikóteta scholikés phoíteses] Schulzwang (M.) της πτωχευτικής περιουσίας [ypochréose tes ptocheutikés periusías] Masseverbindlichkeit (F.υποχρέωση υποχρέωση (F.) υποχρέωση (F.) ασφάλισης [ypochreotikóteta asphálises] Versicherungszwang (M.) υποχρέωση (F.).) υποψηφιότητα (F.) της κληρονοµίας [ypochréose tes kleronomías] Nachlassverbindlichkeit (F.) του κληρονόµου να παρέχει τροφή και στέγη σε οικείους του κληρονοµούµενου για τριάντα ηµέρες από την επαγωγή [ypochréose tu kleronómu na paréchei trophé kai stége se oikeíus tu kleronomúmenu gia triánta eméres apó ten epagogé] Dreißigster (M.) υποχρέωση (F.) υποχωρητικός [ypochoretikós] nachgiebig υποχωρώ [ypochoró] nachgeben.) τήρησης των συµφωνηµένων [ypochréose téreses ton symphoneménon] pacta (N.) του δηµοσίου υπαλλήλου να ελέγχει τις εντολές του προϊσταµένου και να εκφράζει τις επιφυλάξεις του [ypochréose tu demosíu ypallélu na elénchei tis entolés tu proïstaménu kai na ekphrázei tis epiphyláxeis tu] Remonstrationspflicht (F.) υπεράσπισης [ypochreotikós synégoros yperáspises] notwendiger Verteidiger (M.) ύστερος [ýsteros] nachträglich υφή (F.) [ypochreotiké psephophoría] Wahlpflicht (F.) [ypopsephióteta] Kandidatur (F.) ανώτατης σχολής [yphegétria anótates scholés] Hochschuldozentin (F. zurücktreten υποψήφια (F.).) υφήλιος (F. nachlassen.).) υπεράσπισης [ypochreotiké synégoros yperáspises] notwendige Verteidigerin (F.) τήρησης ορισµένου τύπου [ypochréose téreses orisménu týpu] Typenzwang (M.) υφηγήτρια (F.) ανώτατης σχολής [yphegetés anótates scholés] Hochschuldozent (M.) δικηγόρου [ypochreotiké parástase dikegóru] Anwaltszwang (M.Pl.). Kandidat (M. Privatdozent (M.).) υποχρεωτική συνήγορος (F.) υποχρεωτικότητα (F. Verdacht (M.) υποχρεωτικός [ypochreotikós] notwendig.) υφίσταµαι [yphístamai] bestehen υψηλός [ypselós] hoch υψηλότερος [ypselóteros] höchste .) [ypopséphia didáktoras] Doktorandin (F.) [ypopsía] Argwohn (M.) (Verträge sind zu halten) υποχρέωση (F.) [ypopséphios] Anwärter (M.) [yphegétria] Dozentin (F. Aspirantin (F.) [ypochreotiké yperáspise] notwendige Verteidigung (F.) υποψήφιος διδάκτορας (M.) υποχρεωτική άδεια (F. Aspirant (M.) [yphé] Beschaffenheit (F.) αστικής ευθύνης [ypochreotiké asphálise astikés euthýnes] Pflichtversicherung (F.) υποχρεωτική ασφάλιση (F.) [ypochreotiké scholiké ekpaídeuse] Schulpflicht (F.) [ypopséphios didáktoras] Doktorand (M.) υποχρεωτικότητα (F.) sunt servanda (lat.) υποχρέωση (F.).) [ypochreotiké ádeia] Zwangslizenz (F.).) φανέρωσης [ypochréose phanéroses] Offenbarungspflicht (F. obligatorisch υποχρεωτικός συνήγορος (M.) σύνδεσης [ypochréose sýndeses] Anschlusszwang (M.) υπακοής [ypochréose ypakoés] Gehorsamspflicht (F. Bewerberin (F.) υποχρεωτική παράσταση (F.).) υποχρεωτική ψηφοφορία (F.) υφηγεσία (F.) υποχρέωση (F.

) [phenakistés] Hochstapler (M.) φαινοµενική πληρεξουσιότητα (F.) φιλία (F.Pl.) φαρµακοδιέγερση (F.) [phanopoiós] Klempnerin (F.) φαρµακοποιός (M.) υψώνω σηµαία [ypsóno semaía] flaggen ύψωση (F.) φιλοδικία (F.) [philepideiktiké práxe] exhibitionistische Handlung (F.). Schein (M.) φαρµακείο (N.) [phéme] Leumund (M.) [philikós diakanonismós] Schlichtung (F.) [philm] Film (M.) φιλόδικος (M.) φιλοσοφία φέριµποτ (Ν.) ύψωµα (Ν.) [philikós trópos] Güte (F.) ξένης ιδιοκτησίας [phthorá xénes idioktesías] Sachbeschädigung (F. tragen.) [phármako] Arznei (F.). lädieren φθηνό [phthenó] billig φθορά (F.).) [philanthropikó ídryma] Stift (N. zahlungsfähig φερεγγυότητα (F.) φιλοσοφία (F.Pl.) φιλανθρωπικό ίδρυµα (N.) φάκελος (M.). Zahlungsfähigkeit (F.) φθάνω [phtháno] eingehen φθείρω [phtheíro] abnutzen.) [phílos] Freund (M.) [philía] Freundschaft (F.) φθορά (F.) [phainómena (N.).) [phainomenikóteta] Anschein (M. Arzneimittel (N.) [phileleutherismós] Liberalismus (M.) [pharmakeío] Apotheke (F.Pl.) [philonikía] Disput (M.) φιλικός [philikós] gütlich φιλικός διακανονισµός (M.) φιλελευθερισµός (M.) [phainomeniké plerexusióteta] Anscheinsvollmacht (F.) [ýpsos] Höhe (F.) [phíle] Freundin (F.).) φέουδο (N.) φιλικός τρόπος (M. Ruf (M.) [phileleútheros] Liberaler (M.) [ýpsoma] Höhe (F.) [phileleúthere] Liberale (F.) [phasismós] Faschismus (M.) φαρµακοποιός (F.) φανερός [phanerós] offen φανερώνω [phaneróno] offenbaren φανέρωση (F.) φασίστας (M.) φιλελεύθερη δηµοκρατική συνταγµατική τάξη (F.) [phéudo] Lehen (N.) [phasístas] Faschist (M.).) φιλονικώ [philonikó] streiten φίλος (M. Händel (M.) φέρνω [phérno] holen φέρω [phéro] bringen.) [pháse] Gang (M. liberal φιλεπιδεικτική πράξη (F.) φιλόδικος (F.) φιλοδικώ [philodikó] querulieren φιλοδώρηµα (N. überbringen φέρω τις συνέπειες [phéro tis synépeies] verantworten φεύγω [pheúgo] fliehen φήµη (F.) φιλελεύθερος (M.) φιλεπιδεικτικός [philepideiktikós] exhibitionistisch φίλη (F.) [philódikos] Querulantin (F.) φιλµ (N.447 ύψος (Ν.) [pharmakopoiós] Apothekerin (F.) φιλική διευθέτηση (F.) φασισµός (M.) [phanérose] Offenbarung (F.) υπόθεσης [phákelos ypótheses] Akte (F.) [philodórema] Trinkgeld (N.) φασιστικός [phasistikós] faschistisch φείδοµαι [pheídomai] schonen φενακιστής (M.) φερέγγυος [pheréngyos] kreditwürdig.) φιλελεύθερη (F.) [philodikía] Querulanz (F. solvent. Hader (M.) [phileleúthere demokratiké syntagmatiké táxe] freiheitliche demokratische Grundordnung (F.) [ýpsose] Erhöhung (F. Solvenz (F.) φάση (F.) [pharmakopoiós] Apotheker (M. Streit (M.) φιλελεύθερος [phileleútheros] freiheitlich.) φ φαινόµενα (N.) [philódikos] Querulant (M.) [phainomenikós kíndynos] Anscheinsgefahr (F.) φεουδαρχικός [pheudarchikós] feudal φεουδαρχισµός (M.) [phérimpot] Fähre (F.) φανοποιός (M.) φεντεραλισµός (M.).) [pherengyóteta] Bonität (F.) [philiké dieuthétese] Schlichtung (F.) .) [pharmakodiégerse] Doping (N.) φάρµακο (N.) [pheudarchismós] Feudalismus (M.) [phenteralismós] Föderalismus (M.) [phthorá] Abnutzung (F.)] Anschein (M.) φαινοµενικότητα (F.) [phanopoiós] Klempner (M.) φανοποιός (F.) φαινοµενικός [phainomenikós] angeblich φαινοµενικός κίνδυνος (M.) [philosophía] Philosophie (F.) φιλονικία (F.

) [phoréas] Träger (M.) φοιτήτρια (F.) φορολογικός [phorologikós] steuerlich φορολογικός ισολογισµός (M.) [phorologikó dikastério] Finanzgericht (N.) [phorologiké ypóthese] Steuersache (F.) φοιτητικό σώµα (N.) [phorologiké dikaiodosía] Finanzgerichtsbarkeit (F.) φορολογικό ποινικό δίκαιο (N.) [phorologiké opheilé] Steuerschuld (F.) φορέας (M.) [phónissa] Totschlägerin (F.) φιλοφροσύνη (F.) [phorologikó poinikó díkaio] Steuerstrafrecht (N.) φορέας (Μ.) φορολογικό δίκαιο (N.) φορολόγηση (F. Versteuerung (F.) Φινλανδία (F.) φονεύω [phoneúo] töten.) φορολογική οδηγία (F.) [phorologikó díkaio] Steuerrecht (N.) [phoitetikó sóma] Studentenschaft (F.) φιµώνω [phimóno] knebeln φίµωτρο (N.) [phorodiaphygé] Steuerhinterziehung (F.) δικαίου [phoréas dikaíu] Rechtsträger (M.) δηµόσιας εξουσίας [phoréas demósias exusías] Amtswalterin (F.) φορολογικός σύµβουλος (M.) [phoitétria] Studentin (F.) φορολογική απαλλαγή (F.) περί µετατροπών [phorologikós nómos perí metatropón] Umwandlungsteuergesetz (N.) φορέας (F. Furcht (F.) [phorologiké odegía] Steuerrichtlinie (F.) φορολογικό απόρρητο (N.) [phoniás] Totschläger (M.Pl.) δικαιώµατος [phoréas dikaiómatos] Rechtsträger (M.) µισθωτού [phorologiké apallagé misthotú] Arbeitnehmerfreibetrag (M.) φορολογικός πληρεξούσιος (M.) φορολογική υπόθεση (F.) φορολογική υποχρέωση (F.) µε σεξουαλικά κίνητρα [phónos me sexualiká kínetra] Lustmord (M.) κοινωνικής ασφάλισης [phoréas koinonikés asphálises] Sozialversicherungsträger (M.) .) φορολογική δήλωση (F.) φορέας (Μ.).) διοίκησης [phoréas dioíkeses] Verwaltungsträger (M.) φοιτητής (M.).) φορέας (M.) φορµαλισµός (M.) [Phinlandía] Finnland (N.).) φοιτητική εστία (F.).) [philophrosýne] Gefälligkeit (F.) φορολογικό δικαστήριο (N.) [phoroapallagé] Steuerbefreiung (F.) φορολογική σύµβουλος (F.) [phoitetiké estía] Studentenwerk (N.) [phormalismós] Formalismus (M.) φιλόσοφος (M. Steuerveranlagung (F.) φορολογικό δίκαιο (N.Pl.) [phorologiké délose] Steuererklärung (F.) φορέας (F.) [phorologiké sýmbulos] Steuerberaterin (F.) [phoréas] Trägerin (F.) εξωτερικού [phorologikó díkaio exoterikú] Außensteuerrecht (N.) του δικαίου [philosophía tu dikaíu] Rechtsphilosophie (F.) φορολογική δίωξη (F.) [phorologikó apórreto] Steuergeheimnis (N.) φορολογική εξουσία (F.) δηµόσιας εξουσίας [phoréas demósias exusías] Amtswalter (M.) [phorá] Richtung (F.)] Studentenschaft (F.) [phorologiké eláphrynse] Steuervergünstigung (F.) εργαζοµένου 448 [phorologiké apallagé ergazoménu] Arbeitnehmerfreibetrag (M. umbringen φονιάς (M.) φορέας (M.) φορολογική αρχή (F.) φοροδιαφυγή (F.) φορέας (M.) [phímotro] Knebel (M.φιλοσοφία φιλοσοφία (F.) [phorologikós sýmbulos] Steuerberater (M.) φορά (F. Veranlagung (F.) [phóbos] Besorgnis (F.) [philósophos] Philosoph (M.) [phorologiké díoxe] Steuerfahndung (F.) φοροαπαλλαγή (F.) [phorologikós plerexúsios] Steuerbevollmächtigter (M.) φορολογική πληρεξούσιος (F.) [phorologikós isologismós] Steuerbilanz (F.) φοιτητές (M.) [phorologiké exusía] Steuerhoheit (F.) φόνος (M.) [phorologiké ypochréose] Steuerpflicht (F.) φορολογικός νόµος (M.) [phorologiké plerexúsios] Steuerbevollmächtigte (F.) φορολογική δικαιοδοσία (F.) [phorologiké arché] Steuerbehörde (F.) φόνισσα (F.) [phoitetés] Student (M.) φορολογική απαλλαγή (F.) [phorológese] Besteuerung (F.) [phoitetés (M.) φορολογική οφειλή (F.) φινλανδικός [phinlandikós] finnisch φοβάµαι [phobámai] fürchten φόβος (M.) φορολογική ελάφρυνση (F.

) φόρος (M.) αυτοκινήτου [phóros autokinétu] Kraftfahrzeugsteuer (F.) πετρελαίου [phóros petrelaíu] Mineralölsteuer (F.) φρουρός (F.) [phortotiké] Frachtbrief (M.) φόρος (M.) κληρονοµίας [phóros kleronomías] Erbschaftsteuer (F.) φορτικός [phortikós] lästig φορτίο (N.) [phóros] Abgabe (F. verladen φόρτωση (F.) φόρος (M.) φόρος (M.) φόρος (M.).) περιουσίας [phóros periusías] Vermögensteuer (F.) επί των συναλλαγών [phóros epí ton synallagón] Verkehrsteuer (F. veranlagen.).).) φύλακας (M. Sorge (F.) σκύλων [phóros skýlon] Hundesteuer (F.) [phygás] Flüchtling (M.) φορώ [phoró] tragen φραγή (F.) φόρος (M.) φόρος (M.) [phrontída] Pflege (F.) ζώου [phýlakas zóu] Tierhüterin (F.) φυγή (F.) φροντίδα (F.) [phýlakas] Hüter (M.) φρενοβλαβής (M.) φορτώνω [phortóno] laden (V.) στην πηγή [phóros sten pegé] Quellensteuer (F.) φρουρώ [phruró] bewachen φτωχός [phtochós] arm φυγάς (M.) ιδιοκτησίας [phóros idioktesías] Besitzsteuer (F.) (1) (aufladen).) φυγή (F.) .) φυγή (F.) φόρος (M.) µεταβίβασης ακινήτου [phóros metabíbases akinétu] Grunderwerbsteuer (F.) [phortótria] Verfrachterin (F.) [phortío] Frachtgut (N.) κύκλου εργασιών [phóros kýklu ergasión] Umsatzsteuer (F.) ασφαλίσεων [phóros asphalíseon] Versicherungsteuer (F.) οδηγού σε ατύχηµα [phygé odegú se atýchema] Verkehrsunfallflucht (F. pflegen. verfrachten.) φράγµα (N. Wärterin (F.) φόρος (M.) [phrontistés] Repetitor (M.) φοροφυγή (F.) φόρος (M. Wärter (M.449 φορολογώ [phorologó] besteuern.) φρουρός (M.) φόρος (M.) φύλακας (F.) φόρος (M.) φόρος (M.) φροντίζω [phrontízo] achten.) φυλάγω [phylágo] bewachen φύλακας (F. Steuer (F.) κατά υπολογισµό [phóros katá ypologismó] Veranlagungsteuer (F.) µετατροπών [phóros metatropón] Umwandlungsteuer (F.) επιτηδεύµατος [phóros epitedeúmatos] Gewerbesteuer (F.) εισοδήµατος [phóros eisodématos] Einkommensteuer (F. Wächter (M. versteuern φόρος (M.) [phrurá] Garde (F.) [phráchtes] Zaun (M.).) φόρος (M.) ζώου [phýlakas zóu] Tierhüter (M. Verladung (F.) µισθωτών υπηρεσιών [phóros misthotón yperesión] Lohnsteuer (F.) προστιθέµενης αξίας [phóros prostithémenes axías] Mehrwertsteuer (F.) [phrenoblabés] Irrer (M.).) [phrágma] Deich (M.) επιβληθείς στο προηγούµενο στάδιο [phóros epibletheís sto proegúmeno stádio] Vorsteuer (F.) φόρος (M.) [phygé] Flucht (F.).) [phortotés] Verfrachter (M.) οδηγού [phygé odegú] Fahrerflucht (F.) κατανάλωσης [phóros katanáloses] Verbrauchsteuer (F.) φόρος (M.) φορτωτική (F.) φορτωτής (M.) κίνησης κεφαλαίων [phóros kíneses kephalaíon] Kapitalverkehrsteuer (F.) φόρος (M.) φόρος (Μ.) (1) (Aufladung). Last (F.) [phórtose] Ladung (F.) [phorophygé] Steuerflucht (F.).).) φρούρηση (F. steuern.).) εισοδήµατος νοµικών προσώπων [phóros eisodématos nomikón prosópon] Körperschaftsteuer (F.) υπέρ Οµόσπονδων Κρατιδίων [phóros ypér Omóspondon Kratidíon] Landessteuer (F.) φορτώτρια (F. besorgen.) φόρος (M.) [phrurós] Wächter (M.) φύλακας (M.) προσόδου κεφαλαίου [phóros prosódu kephalaíu] Kapitalertragsteuer (F.) φράσσω [phrásso] sperren φράχτης (M. Wache (F.) [phýlakas] Hüterin (F.) φόρος (M. Tribut (M. sorgen. Wächterin (F.) φόρος (M.). Sperre (F.) φόρος (M.) δωρεάς [phóros doreás] Schenkungsteuer (F.) [phrurós] Wächterin (F.) προσόδου [phóros prosódu] Ertragsteuer (F.) [phrúrese] Bewachung (F.) φύλακας φόρος (M.) [phragé] Sperrung (F. Schranke (F.) φόρος (M.).) φόρος (M. versorgen φροντιστής (M.) φρουρά (F.

) της υπόθεσης [cheiristés tes ypótheses] Sachbearbeiter (M.) φυσική οικονοµία (F.). Lücke (F.) χ Χάγη (F. Inhaftierter (M.) χαριστική προθεσµία (F.) χειραφετώ [cheiraphetó] emanzipieren χειρίζοµαι [cheirízomai] behandeln.) χάσµα (N.).) [phytó] Pflanze (F.) φωτογραφία (F.) [chárisma] Gabe (F.) anelíkon] Jugendstrafanstalt (F.) [physiké apokatástase] Naturalherstellung (F.).) χάρη (F.) [physiké enoché] Naturalobligation (F.) [chartonómisma] Geldschein (M.) χαρακτηρίζω νοµικά [charakterízo nomiká] qualifizieren χαρακτηριστικό (N. Verwahrung (F.) [physíngio] Patrone (F.) φύλο (N.) φυλακισµένη (F.) φυσικά [physiká] natürlich φυσική αποκατάσταση (F.).) [chastúki] Ohrfeige (F.) χαράσσω [charásso] prägen χάρη (F. versäumen χάνω δικαίωµα σε ακίνητο από αχρησία [cháno dikaíoma se akíneto apó achresía] versitzen χαρά (F.) [chasísi] Haschisch (N.).) [cháre] Gnade (F.) χειρίστρια (F.) φυλακή (F.) [physikó prósopo] natürliche Person (F. Sex (M.) [cheimónas] Winter (M.).) χειροκίνητος [cheirokínetos] manuell χειρονοµία (F.) 450 χαµένος [chaménos] verloren χαµηλός [chamelós] niedrig χάνοµαι [chánomai] abhandenkommen Χάνσα (F.Pl. hüten φυλάττω [phylátto] verwahren φυλετική διάκριση (F.) χαρακτικό (N.) χαστουκίζω [chastukízo] ohrfeigen χειµώνας (M. Strafarrest (M.) φυσικός [physikós] natürlich.) χάνω [cháno] verlieren.) [cheirístria] Führerin (F. Physis φυσίγγιο (N.) [chartzilíki] Taschengeld (N.) [cheiristés] Führer (M.) [cheiraphétese] Emanzipation (F. Justizvollzugsanstalt (F.) χειρόγραφος [cheirógraphos] handschriftlich χειροδικία (F. Sippe (F.) [cheiragogúmene orgánose] Tendenzbetrieb (M.) φυσική ενοχή (F.).) χειραφέτηση (F.) φυλακίζω [phylakízo] inhaftieren φυλάκιση (F.) [phytoprostasía] Pflanzenschutz (M.) [Cháge] Haag (N.) [phylaké] Gefängnis (N.).) [charistiké prothesmía] Gnadenfrist (F.) χανσεατική πόλη (F.) [photiá] Feuer (N.) φύση (F.) [chartósemo] Stempel (M. Tätlichkeit (F.) [chalázi] Hagel (M.) φυτοπροστασία (F.φυλακές φυλακές (F.) φυσικό πρόσωπο (N. Naturalrestitution (F.) [phýlo] Geschlecht (N.) χασίσι (N.) [cheirodikía] Realinjurie (F. Bewachung (F.) χειρίστρια (F.) φυλάσσω [phylásso] aufbewahren.) [charaktikó] Stich (M.) [cheirógrapho] Handschrift (F.) χαρτόσηµο (N.) [chanseatiké póle] Hansestadt (F.) χαρτζιλίκι (N.) χαστούκι (N.) φύλαξη (F.) [physiké oikonomía] Naturalwirtschaft (F.) [charakteristikó] Merkmal (N.) χειριστής (M.).).) φυλακισµένος (M.) Θεού [cháre Theú] Gottes Gnade χάρισµα (N.) [phyletiké diákrise] Rassendiskriminierung (F. physisch φυσιολογικός [physiologikós] natürlich φυτό (N.) [phýse] Natur (F.).) χειρόγραφο (N.) [Chánsa] Hanse (F. Gewahrsam (M.).) ανηλίκων [phylakés (F.) [chartí] Papier (N.) [phylakisménos] Häftling (M.).) [photographía] Foto (N.) χαρτί (N.) φυσικό δίκαιο (N.) φωνάζω [phonázo] rufen φωτιά (F.) της υπόθεσης [cheirístria tes ypótheses] Sachbearbeiterin (F.Pl. Note (F.) χειραγωγούµενη οργάνωση (F. Papiergeld (N.) [cheironomía] Gebärde (F.) [phylakisméne] Inhaftierte (F.) [phylé] Rasse (F.) φυλετικός [phyletikós] rassisch φυλή (F.) [chásma] Gefälle (N.) χαρτονόµισµα (N.) .) [chará] Freude (F.). schalten χειριστής (M.) (Den Haag) χαίροµαι [chaíromai] freuen (Sich) χαλάζι (N.) [physikó díkaio] Naturrecht (N.) [phylákise] Inhaftierung (F. normal.) [phýlaxe] Aufbewahrung (F.

) [chemeía] Chemie (F.) χρηµατική οφειλή (F.) [chrematiké ikanopoíese] Abfindung (F. Zwangsgeld (N.) χρηµατική αξίωση (F.) χρεοκόπος (F.) για προστασία [chrémata (N.) [chorégese] Vergabe (F. verleihen.) [chondrikó empório] Großhandel (M.) χρηµατοδότηση (F.) [chreokopía] Bankrott (M.) χερσαία συγκοινωνία (F. Manufaktur (F.) χονδροειδής [chondroeidés] grob χορήγηση (F.) [chreostikó semeíoma] Lastschrift (F.Pl.) χρηµατική ποινή (F.) χρηµατικό υποκατάστατο (N. Sponsoring (N.) [chersaía synkoinonía] Bodenverkehr (M.) χειροτέχνηµα (N.).) [chrematikó ypokatástato] Geldersatz (M. Titel (M.) χρηµατοδότηση χρεοκόπος [chreokópos] bankrott χρέος (N.) χρεώνω [chreóno] abbuchen χρέωση (F.) [chéri] Hand (F.) [chrematisteriaké timé] Kurs (M.) χρήµατα (N.) [chemikó óplo] Chemiewaffe (F.) [chemiké usía] Chemikalie (F.) χρειάζοµαι [chreiázomai] brauchen χρεόγραφα (N. Notierung (F.) [chreostiké engraphé] Lastschrift (F.Pl.) χορηγία (F. Zwangsgeld (N.) [cheirotonía] Weihe (F.) [choregía] Apanage (F.) προµήθειας [chréos prométheias] Beschaffungsschuld (F.) χρηµατικό πρόστιµο (N.) χρεοκοπία (F. Schuld (F.) χονδρικό εµπόριο (N.) (engl.) χρεωλύσιο (N.) [chreostásio] Moratorium (N.) χρεώστης (M.) χορηγώ [choregó] gewähren.) χειροτεχνία (F. Geldbetrag (M.) [chrematikó posó] Betrag (M.) χειροτέχνης (F.Pl.) χρηµατιστηριακή τιµή (F.) [chreóstes] Schuldner (M.) [chréos] Obligo (N.) [choregós] Sponsor (M.) gia prostasía] Schutzgeld (N.) [cheirotechnía] Handwerk (N.) χειροτέχνης (M.451 χειροπέδες (M.) [chrematiké poiné] Geldstrafe (F.) χρηµατικό ποσό (N.) χηµεία (F.) χρηµατιστήριο (N.) [chéra] Witwe (F.) χηµικό όπλο (N.) [chrematistério] Börse (F.)] Effekten (M.) [cheirotéchnes] Handwerker (M.)] Handschelle (F.) άδειας απουσίας [chorégese ádeias apusías] Beurlaubung (F.).Pl.) [choregós] Sponsorin (F.).) χορήγηση (F.).) [chreokópos] Bankrotteur (M.) των χαρτιών [chrémata (N.) χειροτονία (F. zugeben χορηγώ άδεια απουσίας [choregó ádeia apusías] beurlauben χορτασµένος [chortasménos] satt χορτάτος [chortátos] satt χούντα (F.) χρεοκόπος (M.) χηµική ουσία (F.).) χρεόγραφο (N.) [cheiropédes (M.) χρέος (N.). Soll (N.) χρεωστική εγγραφή (F.Pl.) [chreolytiké apósbese] Tilgung (F.) χρηµατική απαίτηση (F.) χρήµατα (N.) χρεωλυτική απόσβεση (F.) χρεοστάσιο (N.) [chreógrapha (N.Pl.) [cheirotéchnema] Manufaktur (F.) [chúnta] Junta (F.) [chréose] Abbuchung (F.) [chrematiké opheilé] Geldschuld (F.).) .Pl.).) χρεωστώ [chreostó] schulden χρήζων αποδοχής [chrézon apodochés] empfangsbedürftig χρήµα (N.) [chreokópos] Bankrotteurin (F.) [chrematodótese] Finanzierung (F. sponsern. spenden.) [chreolýsio] Schuldentilgung (F.).) εταίρου κατά των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξόδου του από την εταιρία [chrematiké axíose etaíru katá ton loipón etaíron se períptose exódu tu apó ten etairía] Abfindungsguthaben (N.) χήρα (F.Pl.).) (engl.) χήρος (M.).) χρεωστικό σηµείωµα (N. Spende (F.) ton chartión] Kartengeld (N.) χρηµατική ικανοποίηση (F. Insolvenz (F.) [chreógrapho] Schuldschein (M.) [chéros] Witwer (M.) χειρουργώ [cheirurgó] operieren χειρωνακτικός [cheironaktikós] manuell χέρι (N.) χορηγός (F.) [chréma] Geld (N.Pl.) [chrematikó próstimo] Geldbuße (F.) [chrematiké apaítese] Geldforderung (F.) [cheirotéchnes] Handwerkerin (F.) χορηγός (M.

) [chresiktesía] Ersitzung (F.Pl.) [chronikós misthós] Zeitlohn (M. Territorium (N. Maklerin (F.) [chrísma] Nominierung (F. Nutzen (M.) κατά το οποίο ο πρώην υπάλληλος υποχρεούται να µη προβεί σε πράξεις ανταγωνισµού προς τον πρώην εργοδότη του [chronikó diástema katá to opoío o próen ypállelos ypochreútai na me probeí se práxeis antagonismú pros ton próen ergodóte tu] Karenzzeit (F.).) χρησιµοποίηση (F. gebrauchen.) χρησιµοποιώ [chresimopoió] anwenden.) χριστιανή (F.).) [chréstria] Anwenderin (F.) χρόνος (M.) [chrematodotiké místhose] Leasing (N.) [chrematomesítria] Kreditvermittlerin (F.) χρίσµα (N.) χωλός [cholós] hinkend χώρα (F.) χρονολογικός [chronologikós] zeitlich χρονολογώ [chronologó] datieren χρόνος (M.)] Hoheitsgewässer (N.) [choretikóteta] Kapazität (F.χρηµατοδότηση χρηµατοδότηση (F.) αντίδρασης [chrónos antídrases] Reaktionszeit (F. Kreditvermittler (M.) υπηρεσίας [chrónos yperesías] Dienstzeit (F. Verwendung (F. teilen.) [christianós] Christ (M.) [chresámene] Entleiherin (F.) [chresidáneio] Leihe (F.) εγγύησης [chrónos engýeses] Garantiefrist (F.) χρήση (F. Küstengewässer (N.) χωρίζω [chorízo] scheiden.) χρηστός [chrestós] sittlich χρήστρια (F.).) χρηµατοµεσίτρια (F.) των κοµµάτων [chrematodótese ton kommáton] Parteienfinanzierung (F.) χρησικτησία (F.) χρηµατοδοτώ [chrematodotó] finanzieren χρηµατοµεσίτης (M.) χρόνος (M.).).) χρόνος (M.) χρόνος (M.).) Χριστός (M.) [choriká ýdata (N.) [christiané] Christin (F.) [chréstes] Anwender (M.) χρηµατοδοτική µίσθωση (F.) χρονικό διάστηµα (N. Nutzung (F.) χωρίς αίρεση [chorís aírese] unbedingt χωρίς αµοιβή [chorís amoibé] unentgeltlich χωρίς αντάλλαγµα [chorís antállagma] unentgeltlich χωρίς αξία [chorís axía] wertlos χωρίς δικαιολογητικό [chorís dikaiologetikó] beleglos χωρίς δικαιώµατα [chorís dikaiómata] rechtlos χωρίς έκπτωση [chorís ékptose] netto.).) χρησιµοποίηση (F.) [chrematomesítes] Makler (M.) λόγω µακρόχρονης ανακριβούς µεταγραφής [chresiktesía lógo makróchrones anakribús metagraphés] Buchersitzung (F. verwenden χρησιµοποιώ διεγερτικές ουσίες [chresimopoió diegertikés usíes] dopen χρήσιµος [chrésimos] nützlich χρήστης (M.) χωρικός [chorikós] räumlich χωρίο (N.) χριστιανικός [christianikós] christlich χριστιανός (M.) [chronología] Datum (N.) χρησάµενος (Μ.) θητείας [chrónos theteías] Dienstzeit (F.) [chresimopoíese] Benutzung (F.) χρόνος (M.) χρονολογία (F. Nutzung (F. Zeit (F.) [chorío] Zitat (N. benutzen.) χρονική περίοδος (F.) χρησιδάνειο (N.) χρόνος (M.).) [Christós] Christ (M.) χρόνος (M.).) [choló anónymo chreógrapho] hinkendes Inhaberpapier (N. trennen χωρικά ύδατα (N.) χρησάµενη (F.) [chroniké períodos] Dauer (F. nützen.).) παροχής [chrónos parochés] Leistungszeit (F.Pl.) 452 χρονικός [chronikós] zeitlich χρονικός µισθός (M.).) [chrónos] Jahr (N. Benutzerin (F.) χύµα [chýma] lose χύνω [chýno] schütten χωλαίνω [cholaíno] hinken χωλαίνων [cholaínon] hinkend χωλό ανώνυµο χρεόγραφο (N.) [chrése] Benutzung (F.) πράγµατος για ιδιαίτερους σκοπούς [chresimopoíese prágmatos gia idiaíterus skopús] Sondernutzung (F.) αντικατάστασης [chrónos antikatástases] Ersatzzeit (F. Benutzer (M.) χωρητικότητα (F.) [chóra] Land (N.) γονέων [chrónos gonéon] Elternzeit (F.) παράδοσης [chrónos parádoses] Lieferzeit (F.) χρόνος (M. netto Kasse .) χρησικτησία (F.).) [chresámenos] Entleiher (M. Gebrauch (M.

) ψ ψαράς (M.) [psephophóros] Wahlberechtigter (M. Wahl (F.) (Wählerstimme).) χώρος (M.) ψήφιση (F.).453 χωρίς ελάττωµα [chorís eláttoma] mangelfrei χωρίς καθυστέρηση [chorís kathystérese] umgehend χωρίς συσκευασία [chorís syskeuasía] netto χωρίς χρέη [chorís chrée] schuldenfrei.) ψήφος (F.) τέλεσης αξιόποινης πράξης [pseudés parástase téleses axiópoines práxes] Vortäuschen (N.) .) [pseútra] Lügnerin (F.) [chorismós] Scheidung (F.) ψεύτρα (F.) [pseudés éngraphe bebaíose] Falschbeurkundung (F.) [pseudoantiprósopos] falsus procurator (M. Entschluss (M. Raum (M.) [psephophoría] Abstimmung (F.). Vortäuschung (F.) χώρος (M.) ψεύτης (M. Wahlzettel (M.) [psilé kyrióteta] Obereigentum (N.) ψυχή (F.) [pseláphese] Befassung (F.).) [chorotaxikós schediasmós] Raumplanung (F.) χωριστή διαβίωση (F.).) ψηλάφηση (F.) ψηφοφορία (F.).) της επιχείρησης [chóros tes epicheíreses] Gewerberaum (M.). Ziffer (F.) ενοποιηµένων υπηρεσιών [psephiakó díktyo enopoieménon yperesión] ISDN ψηφίζω [psephízo] abstimmen.) ψάρι (Ν.) κατοικίας [chóros katoikías] Wohnraum (M.) (Vertreter ohne Vertretungsmacht) ψεύδοµαι [pseúdomai] lügen ψευδορκία (F. Votum (N.) µε επιστολή [pséphos me epistolé] Briefwahl (F.) [psephophóros] Wahlberechtigte (F.) χώρος (M.) χωριστός [choristós] getrennt χωροθεσία (F.) [pseudés parástase] Vorspiegelung (F. wählen ψηφίζω µε το ίδιο ψηφοδέλτιο υποψηφίους άλλων συνδιασµών [psephízo me to ídio psephodéltio ypopsephíus állon syndiasmón] panaschieren ψηφίο (N.) ψιλή κυριότητα (F. Stätte (F. unverschuldet χωρισµένος [chorisménos] getrennt χωρισµός (M.) ψήφος (F.) ψήφισµα (N.) χωροταξία (F.) άσκησης του επιτηδεύµατος [chóros áskeses tu epitedeúmatos] Gewerberaum (M.) [pseudónymo] Pseudonym (N.) [pséphisma] Entschließung (F.) ψάχνω [psáchno] suchen ψευδής [pseudés] falsch ψευδής έγγραφη βεβαίωση (F.) [chorothesía] Belegenheit (F.) einer Straftat ψυχή ψευδοαντιπρόσωπος (M.) ψηφοδέλτιο (N. stimmen.) αποθήκευσης [chóros apothékeuses] Lager (N.) ψηφοφόρος (F.) ψήφιση (F. Stimme (F.) [psephodóchos] Wahlurne (F.) ψευδής παράσταση (F.) [psári] Fisch (M.) δικών [chorismós dikón] Prozesstrennung (F.) χώρος (M. Meineid (M.) [chorotaxía] Raumordnung (F. Seele (F.).) [chóros] Ort (M.) [pséphos] Stimmabgabe (F.). verabschieden.) χώρος (M.).) [choristé diabíose] Getrenntleben (N.). Resolution (F.).) ψηφιακό δίκτυο (N.) ψηφοδόχος (F.) [psyché] Psyche (F.) [pseútes] Lügner (M.) δυσπιστίας [pséphos dyspistías] Misstrauensvotum (N.) [psarás] Fischer (M. votieren.) χωρισµός (M.).) ψευδής κατάθεση (F.) [pseudorkía] Falscheid (M.) [psephodéltio] Stimmzettel (M.) ψήφιση (F. Trennung (F.) ψήφος (F.) χώρος (M.).) ψηφοφόρος (M. Vortäuschen (N.) εµπιστοσύνης [pséphos empistosýnes] Vertrauensvotum (N. Verabschiedung (F.) εργασιών [chóros ergasión] Geschäftsraum (M.) ψεύδορκος [pseúdorkos] meineidig ψευδώνυµο (N.).) [psephío] Zahl (F.) [pseudés katáthese] Falschaussage ψευδής παράσταση (F.) στη βουλή θέµατος ως συνόλου [pséphise ste bulé thématos os synólu] Junktim (N.) χωροταξικός σχεδιασµός (M.) (lat.) δια βοής [pséphise dia boés] Akklamation (F.) [pséphise] Stimmabgabe (F.) ψήφος (F.

) ψυχοθεραπεία (F.) νυκτερινών κέντρων [orário nykterinón kéntron] Sperrstunde (F.) [psychología] Psychologie (F.ψυχιατρείο ψυχιατρείο (N.).) synallagón] Geschäftszeit (F.) [ophelimokratía] Utilitarismus (M.) ωραιοποίηση (F.) ψυχοθεραπεύτρια (F.) ωριµότητα (F.) ώριµος [órimos] reif ωριµότητα (F.) ωφέλιµη κυριότητα (F.Pl.).) [psychiatreío] Irrenanstalt (F.) ωράριο (Ν.) ψυχολογία (F.) των ερωτήσεων [óra ton erotéseon] Fragestunde (F.).) ψυχιατρική (F.) ψυχοπαθητικός [psychopathetikós] psychopathisch ψύχωση (F.) ωραιοποιώ [oraiopoió] verharmlosen ωραίος [oraíos] schön ωράριο (N.) εργασίας [orário ergasías] Arbeitszeit (F.) [ophélime chrése] nützliche Verwendung (F.) ψυχιατρικός [psychiatrikós] psychiatrisch ψυχικά άρρωστος [psychiká árrostos] geisteskrank ψυχική κατάσταση (F.) ω ώρα (F.).) ωριµάζω [orimázo] heranwachsen.) ωφελιµοκρατία (F.) [oraiopoíese] Verharmlosung (F. Nutzung (F.) ψυχοπάθεια (F.) ψυχική οδύνη (F.) [psychopathés] Psychopathin (F. reifen ωρίµανση (F.) [orimóteta] Reife (F.) του υπέγγυου πράγµατος για ικανοποίηση του ενεχυρούχου δανειστή [orimóteta tu ypéngyu prágmatos gia ikanopoíese tu enechyrúchu daneisté] Pfandreife (F.) ψυχικός [psychikós] psychisch.) ψυχοθεραπευτής (M.) ωφέλιµος [ophélimos] nützlich .) [psychotherapeútria] Psychotherapeutin (F. Wohl (N.) ώρες (F.) [óra] Stunde (F.) [psychotherapeutés] Psychotherapeut (M.) ψυχοπαθής (F.) [psychiké katástase] Verfassung (F.) [psychopathés] Psychopath (M.) [psýchose] Psychose (F.) [psychiatriké] Psychiatrie (F.) ωράριο (N. Nutzen (M.) ως επί το πλείστον [os epí to pleíston] meiste ωφέλεια (F.) κλεισίµατος νυκτερινών κέντρων [óra kleisímatos nykterinón kéntron] 454 Polizeistunde (F.) [orímanse] Reife (F.) [ophélime kyrióteta] Untereigentum (N. Zeit (F.) ώρα (F.) συναλλαγών [óres (F.) ωφελιµισµός (M.) ψυχοπαθής (M.) ωφέλιµη χρήση (F.) [psychotherapeía] Psychotherapie (F.) επισκέψεων [óra episképseon] Sprechstunde (F.) [psychiké odýne] seelischer Schmerz (M.) ώρα (F.) [ophelimismós] Utilitarismus (M.) [ophéleia] Gewinn (M.) [psychopátheia] Psychopathie (F.) νυκτερινών κέντρων [orário nykterinón kéntron] Sperrzeit (F.) [psychikós pónos] seelischer Schmerz (M.) ώρα (F.Pl. seelisch ψυχικός πόνος (Μ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful