CURS 11 Competenţe şi responsbailităţi în procesul bugetar În derularea procesului bugetar, responsabilităţile revin Parlamentului, Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice

, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi unor instituţii din subordinea acestora. Guvernul asigură elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi Sociale. Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificările în structură şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe. Parlamentul trebuie să aprobe bugetul asigurărilor sociale de stat prin lege, după ce proiectul trece prin toate etapele prevăzute de lege. În cazul în care doreşte amendarea prevederilor iniţiale ale legii bugetului asigurărilor sociale în timpul anului bugetar, tot Parlamentul trebuie să adopte o lege în acest sens. La sfârşitul anului, după expirarea anului bugetar, Parlamentul aprobă şi contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat.

1

Etapele procesului bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat. Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă a sistemului bugetului public, ce reflectă constituirea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor, salariaţilor, mamelor cu copii mici în îngrijire, anumitor categorii de refugiaţi şi membrilor familiilor lor. Procesul elaborării proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat se desfăşoară sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care stabileşte, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, metodologia elaborării, executării şi încheierii bugetului asigurărilor sociale de stat. Pe baza datelor proprii şi a celor primite de la direcţiile de specialitate judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, până la data de 30 septembrie a anului curent şi îl prezintă Ministerul Finanţelor Publice, în vederea avizării.

2

Examinarea

şi

aprobarea

proiectului

bugetului

asigurărilor sociale de stat. După întocmirea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi familiei, urmează etapa examinării şi aprobării acestuia. Etapele examinării şi aprobării proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt: 1.Casa Naţională de pensii şi alte Drepturi de Asigurări sociale împreună cu Casele judeţene de pensii fundamentează indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat (număr de pensionari, salariul mediu brut pe economie, număr de locuri în staţiunile balneo-climaterice etc.); 2.Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi proiectul de lege pe baza informaţiilor primite, pe care le înaintează spre examinare Ministerului Finanţelor Publice; 3.După analiza proiectelor, Ministerul Finanţelor Publice îşi dă avizul, urmând ca să le trimită Guvernului; Guvernul înaintează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat Parlamentului, până la 15 octombrie, în vederea examinării şi aprobării;

3

4.Aceste documente sunt examinate de către comisiile permanente ale fiecărei Camere (Comisia de buget şi finanţe şi alte comisii interesate) care îşi dau avizul. Totodată, examinarea este realizată şi de către Compartimentul tehnic-legislativ al fiecărei Camere. La nivelul acestor comisii, unde are loc examinarea, sunt formulate şi amendamente. Comisiile permanente, precum şi Compartimentul tehniclegislativ comunică avizul adoptat şi amendamentele propuse reunite într-un raport comun. 5.În şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului are loc dezbaterea atât a proiectului bugetului de asigurări sociale de stat, cât şi a raportului comun privind amendamentele, pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, precum şi pe fiecare anexă în parte, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale. La această dezbatere generală participă şi iniţiatorul (Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei), care expune motivele ce au condus la elaborarea proiectului bugetului de asigurărilor sociale de stat, a proiectului legii anuale. 6.Adoptarea Legii bugetului de asigurări sociale de stat se efectuează pe baza votului de ansamblu a legii, care poate fi deschis sau secret.

4

7.Legea bugetului asigurărilor sociale de stat poate fi modificată în timpul exerciţiului bugetar, până cel târziu 30 noiembrie, prin legi de rectificare, cărora li se aplică aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale. Deci, bugetul de asigurări sociale de stat, la care este anexat bugetul asigurărilor pentru şomaj, se întocmeşte distinct de bugetul de stat, însă se aprobă de Parlament o dată cu acesta. Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat, execuţia vizează tot activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin acest buget, ca presupun o serie de operaţiuni ce pot fi grupate sub denumirea generică de execuţia de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, ce se realizează prin trezorerii, implicând şi operaţiuni prin sistemul bancar.

Etapa intermediară execuţiei bugetului asigurărilor

sociale de stat constă în repartizarea pe trimestre şi pe instituţii a veniturilor şi cheltuielilor acestui buget. În acest sens, competenţele revin Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ordonatorilor de credite bugetare.

5

Execuţia venurilor bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă activitatea de încasare a veniturilor cuvenite acestui buget. Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza contribuţiilor pentru asigurări sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoane fizice şi juridice, ce se încasează potrivit prevederilor legale în vigoare. Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează prin următoarele procedee: 1. calcularea şi plata directă de către subiecţii impozitelor, în cazul contribuţiilor pentru asigurări sociale datorate de angajatori; 2. calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor datorate de către o terţă persoană (angajator) în cazul contribuţiilor pentru asigurări sociale datorate de angajaţi; 3. calcularea de către Casa Naţională de pensii şi Alte Drepturi Sociale a contribuţiilor datorate de persoanele care se asigură facultativ, precum şi calcularea aportului adus de persoanele care beneficiază de locuri de tratament

6

subvenţionate. Încasarea acestor sume se realizează ori prin casieriile Caselor de pensii judeţene ori prin sistemul bancar. Etapele execuţiei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat sunt: aşezarea; lichidarea; emiterea titlului de percepere şi perceperea care au fost definite în capitolul anterior. Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă activitatea de efectuare a cheltuielilor prevăzute şi aprobate prin acest buget. În scopul realizării cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat se parcurg două etape intermediare, respectiv:

repartizarea trimestrială a creditelor bugetare, în

conformitate cu competenţele ordonatorilor de credite bugetare

deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul

Finanţelor Publice, la nivelul trezoreriei statului Etapele execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat sunt: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata.

7

Contul general al execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an, iar veniturile neîncasate şi creditele bugetare neutilizate până la sfârşitul anului se vor încasa, respectiv plăţi în contul bugetului anului următor. De asemenea, excedentele înregistrate la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite de la acest buget sub forma transferurilor consolidabile. Contul anual al execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pe care, împreună cu raportul de verificare şi analiză a Ministerului Finanţelor Publice, îl reprezintă Guvernului, până cel târziu 1 mai a anului următor celui la care se referă. Guvernul prezintă acest cont Parlamentului spre aprobare până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie. Aprobarea acestui cont se realizează o dată cu contul general annual de execuţie a bugetului de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.

8

Competenţe şi responsbailităţi în procesul bugetar local Bugetul local este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an, veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. În România, modul de organizare a bugetelor locale este prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficialnr.431/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/2004, publicată în Monitorul Oficial nr.336/ 2004. În cadrul acesteia, regăsim definirea sistemului bugetar local. SISTEMUL BUGETAR LOCAL − bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti − bugetele instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; − bugetele instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii; − bugetul împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin

9

din:

împrumuturi

externe

contractate

de

stat

şi

subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice dun subordinea acestora; împrumuturi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; − bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Derularea procesului bugetar local este strâns legată de cea a procesului bugetar al bugetului de stat. Autorităţile administraţiei publice locale, se împart în două categorii: − autorităţi deliberative: consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti − autorităţi executive: primarii, preşedinţii comisiilor judeţene, primarul general al Municipiului Bucureşti. Autorităţile executive sunt şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Autorităţile publice locale – competenţe şi responsabilităţi Autorităţi deliberative − consiliile locale; − consiliile judeţene;
10

− Consiliul General al Municipiului Bucureşti • aprobă bugetul local; • aprobă contul anual de execuţie a bugetului; • aprobă împrumuturile contractate de administraţia publică locală; • stabilesc impozitele şi taxele locale. AUTORITĂŢI EXECUTIVE − primarii;

preşedinţii consiliilor judeţene;

Ordonatori principali de credite

- primarul general al Municipiului Bucureşti • întocmesc proiectul de buget;

• elaborează prognoza pe următorii 3 ani;

întocmesc programul de investiţii publice;

• întocmesc contul anual de execuţie a bugetului.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful