UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

rok akademicki: 2008/2009

data: 30 XI 2008

SYLLABUS (wykłady, wykłady monograficzne, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, seminaria

* należy zaznaczyć właściwe x wykład qwarsztaty q wykład monograficzny qkonwersatoria qćwiczenia q seminaria

Kierunek: Prawo

Semestr:

x letni

q zimowy

Imię i Nazwisko: Krzysztof C. Matuszek

Stopień naukowy, tytuł naukowy: doktor Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych

Nazwa przedmiotu: Filozofia polityczna

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Political Philosophy Liczba godzin: 30 Przedmiot: Tryb: X podstawowy X stacjonarny q niestacjonarny q specjalnościowy

Założenia i cele

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych stanowisk i problemów filozofii politycznej od starożytności po czasy współczesne. Rozważane będą takie tematy i zagadnienia jak władza, jej pochodzenie i granice, przemoc, wolność, prawo i porządek społeczny, stan natury, idea umowy społecznej a koncepcje ewolucji społecznej, demokracja, równość, własność, sprawiedliwość i dobro wspólne, państwo a inne formy związków politycznych, racja stanu, stosunki międzypaństwowe, problematyka wojny i porządku międzynarodowego, typologie ustrojów, spory o najlepszy ustrój, pytanie o istotę polityki, polityka a różne koncepcje natury ludzkiej, indywidualizm a kolektywizm, polityka a moralność, starożytna a nowożytna filozofia polityczna, różne ujęcia historii powszechnej, idea postępu i jej krytyka, problemy ponowoczesności. Zaprezentowane zostaną idee i orientacje polityczne liberalizmu, konserwatyzmu, tradycjonalizmu, socjalizmu, anarchizmu, libertarianizmu i komunitaryzmu.

Tradycjonalizm (J. Machiavelli i radykalne zerwanie z klasyczną filozofią polityczną: polityka niezależna od etyki. 7. Warszawa: PWN 2005. marksowski materializm dialektyczny: krytyka kapitalizmu.W. 4. różne koncepcje wolności (B. J. Różne oblicza współczesnego liberalizmu: obiektywny pluralizm wg I. Hannah Arendt. Habermasa. Chrześcijańskie modyfikacje klasycznej filozofii politycznej (św. J. koniec historii i jego kolejne odsłony (F.S.F. Warszawa: WAiP 2010. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej. Andrzej Szahaj.J. umowa społeczna. Nieposłuszeństwo obywatelskie. teoria działania komunikacyjnego J. fałszywa świadomość wg H. Hobbesa uzasadnienie władzy absolutnej: pesymizm antropologiczny. Główne idee liberalizmu. wolność pozytywna i negatywna. św. 11. postęp. Filozofia dziejów G. 16. stan natury i umowa społeczna wg J. Łagodzka i W. Waszawa 1999. 8. Berlina. T. decyzjonizm. 10. władza. Literatura uzupełniająca: John Rawls. Schmitta. ideał republikański. Rousseau koncepcja woli powszechnej. racja stanu. teoria ewolucji społecznej F.SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ 1.A. Filozofia polityczna. 9. 6. wolność). krytyka idei umowy społecznej. przeł. Augustyn. Mill). władza duchowa a władza świecka. krytyka liberalizmu. O przemocy. Hegla. 15. de Maistre): transcendentne źródło władzy i tożsamości wspólnoty. symbolika Lewiatana. 13. 3. Rawlsa teoria sprawiedliwości i komunitaryzm jako jej krytyka. Oświeceniowa idea postępu. J. Podręczniki: Marcin Król. Socjalizm utopijny. Tomasz z Akwinu): państwo boże a państwo ziemskie. typologia ustrojów. 12. anarchizm. uzasadnienie wartości tradycji. Burke): krytyka rewolucji francuskiej. Constant. Czym jest filozofia polityczna? Krótka historia pojęcia polityki. . optymizm antropologiczny. utopia komunizmu. Bogdan Szlachta. Słownik społeczny. stan natury i umowa społeczna. własność. 5. Pojęcie polityczności C. Marek N. filozofia polityczna. Kraków: WAM 2004 (wybrane hasła: demokracja. Marcusego. platońskie państwo idealne. uzasadnienie prawa własności. red. Narodziny konserwatyzmu (E. N. Klasyczna filozofia polityczna: etyka podstawą polityki. państwo. Jakubowski. wojna/pokój. Monteskiusz i idea równoważenia się władz. arystotelesowska polis. Kanta. filozoficzne ujęcie historii powszechnej u I. 2. Locke`a. ponowoczesność. Wykłady z historii filozofii polityki. A. Filozofia polityki. Fukuyama). tolerancja. Madej. 14. odrzucenie cywilizacji. Kraków: Znak 2008. federacja republik jako gwarant pokoju. krytyka socjalizmu i etatyzmu. von Hayeka. obrona wolnego rynku.

Filozofia dziejów. w: Sokratejskie pytania. Dybel. Dziubecka. Wrocław 1987. tłum. Kraków 2000. przeł. Liczba punktów ECTS: 3 Wykład w języku polskim x Wykład w języku obcym q Podpis prowadzącego/prowadzących zajęcia: . von Hayek. Kopacki i P. Warszawa 1984. Nabycie umiejętności myślenia filozoficznego. A. Liberalizm. red. Kraków 1994. Max Weber. w: Polityka jako zawód i powołanie. Kraków 1999. Zbigniew Kuderowicz. Pawelec. Teologia polityczna i inne pisma. Cichocki. Współczesna filozofia polityczna. Kraków 1998. A. Carl Schmitt. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny (test wyboru). Friedrich A. Konserwatyzm. Will Kymlicka. „Polityka jako zawód i powołanie”. Kraków 1994. tłum. Konstytucja wolności.John Gray. Spory o kapitalizm. Liberalizm u schyłku XX wieku. Maciejko. A. Oczekiwane kompetencje studenta: Rozumienie podstawowych pojęć i problemów filozofii politycznej. Bogdan Szlachta. Warszawa 1998. P. tłum. tłum R. M. Kraków 1998. Justyna Miklaszewska. Ryszard Legutko. Leo Strauss. „Czym jest filozofia polityki?”. Kraków 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful