You are on page 1of 1

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE br.

____________

Zaključen između:
prodavca ____________________________________ iz ____________________ , s jedne strane,
i
kupca _______________________________________ iz ____________________ , s druge strane.

Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

član 1.
Prodavac se obavezuje da proda kupcu, a ovaj da kupi i primi sledeću robu u količini koja sledi:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

član 2.
Prodavac daje izjavu o vlasnštvu robe i da prodaja predstavlja prodaju pojedinih predmeta sopstvene
imovine u okviru upravljanja i raspolaganja tom imovinom (od slučaja do slučaja) te takav prihod ne
podleže plaćanju poreza na dohodak građana. (Mišljenje Min.fin.i ekon.RS br.414-00-106/2001-04
od 13.07.2001. godine)

član 3.
Ako prodavac zakasni sa isporukom, onda ima platiti ugovorenu kaznu za svaki dan zakašnjenja po
____________ dinara, a to zakašnjenje može biti najdalje do ____ dana od dana ugovorene isporuke.

član 4.
Kupac se obavezuje da za kupljenu robu prodavcu isplati ukupnu cenu od
_______________________ dinara, u roku od ____ dana od prijema robe.

član 5.
Ugovorne strane su se saglasile i prihvatile da za sve ono što nije u ovom ugovoru predviđeno,
važiće propisi iz Zakona o obligacionim odnosima.

Clan 6.
Za sporove koji eventualno nastanu između ugovornih strana biće nadležan sud prema sedištu
prodavca.

Clan 7.
Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih svaka zadržava po jedan primerak.

Dana _________________ godine, u Novom Sadu.

ZA KUPCA ZA PRODAVCA

___________________________m.p. ___________________________