P. 1
pe101-rev1

pe101-rev1

|Views: 653|Likes:
Published by IRINA_Corrnel

More info:

Published by: IRINA_Corrnel on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. SCOP
 • II. DOMENIU DE APLICARE
 • III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
 • IV. ACTE NORMATIVE DE REFERIN Ă
 • a) Acte normative de referin ă
 • V. AMPLASAREA INSTALA IILOR ELECTRICE
 • V.1. Condi ii generale
 • V.2. Amplasarea instala iilor electrice în exterior
 • V.3. Amplasarea instala iilor electrice în interior
 • VII. INSTALA II ELECTRICE DE EXTERIOR
 • VII.1. Condi ii generale
 • VII.2. Distan e de izolare în aer
 • VII.3. Distan e de protec ie
 • VII.4. Căi de circula ie şi accese
 • VII.5. Dimensionarea construc iilor de sus inere
 • VIII. INSTALA II ELECTRICE DE INTERIOR
 • VIII.1. Condi ii generale
 • VIII.2. Distan e de izolare în aer
 • VIII.3. Distan e de protec ie
 • VIII..4. Coridoare şi accese
 • VIII.5. Dimensionarea construc iilor de sus inere
 • IX.1. Condi ii generale
 • IX.2. Aparate de conectare
 • IX.3. Transformatoare de putere şi bobine
 • IX.4. Transformatoare de măsură
 • IX.5. Descărcătoare
 • IX.6. Condi ii speciale privind instalarea echipamentului cu ulei
 • IX.7. Căi de curent
 • IX.8. Dispunerea fazelor şi marcarea
 • IX.9. Instala ii de stingere a incendiilor la transformatoare
 • X. DIVERSE INSTALA II Şl AMENAJĂRI
 • XI. MĂSURI PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI
 • ANEXA 1. HARTA ZONELOR CLIMATICE DIN ROMÂNIA

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice

Aleea Lt. Av. Gh. Stâlpeanu 11, sector 1
Bucureşti 011481 Reg. Com. J40/4279/2003 Cod Unic de Înregistrare:15327036

NTE 101/08/00
Tel/fax: (021)-665 73 96 Mobil: 0727 147 057 E-mail: ci_see@k.ro

Contract nr. 5/28.07.2008

Revizuire PE 101/85 (PE 101A/85) „Normativ pentru construc ia instala iilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV”

Faza I-a: Revizuire PE 101/85 (PE 101A/85) „Normativ pentru construc ia instala iilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV” - avizare intermediară

Elaborator SC CI_SEE srl: ing. Nicolae Oprişiu

Responsabil lucrare SC Electrica SA: dr.ing. Dan Stănculescu

Director programe, prof.dr.ing. Bogdan Nicoară

Octombrie 2008

Edi ia: 1

Revizia: 1

1

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00

NTE 101/08/00

NORMATIV PENTRU CONSTRUC IA INSTALA IILOR ELECTRICE DE CONEXIUNI ŞI TRANSFORMARE CU TENSIUNI PESTE 1 kV.

CUPRINS
I. II. III. IV. V. V.1. V.2. V.3. VI. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VII.4. VII.5. VIII. VIII.1. VIII.2. VIII.3. VIII.4. VII.5. IX. IX.1. IX.2. IX.3. IX.4.
Edi ia: 1

Scop Domeniu de aplicare Terminologie şi abrevieri Acte normative de referin ă Amplasarea instala iilor electrice Condi ii generale Amplasarea instala iilor electrice în exterior Amplasarea instala iilor electrice în interior Scheme electrice de conexiuni şi alegerea echipamentului electric instala ii electrice de exterior Condi ii generale Distan e de izolare în aer Distan e de protec ie Căi de circula ie şi acces Dimensionarea construc iilor de sus inere Instala ii electrice de interior Condi ii generale Distan e de izolare în aer Distan e de protec ie Coridoare şi accese Dimensionarea construc iilor de sus inere Condi ii privind instalarea echipamentelor electrice Condi ii generale Aparate de conectare Transformatoare de putere şi bobine Transformatoare de măsură
Revizia: 1

4 4 6 11 16 16 23 24 26 35 35 37 41 48 49 50 50 57 60 66 70 71 71 72 73 82 2

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice IX.5. IX.6. IX.7. IX.8. IX.9. X. XI. Descărcătoare Condi ii speciale privind instalarea echipamentului cu ulei Căi de curent Dispunerea fazelor şi marcarea Instala ii de stingere a incendiilor la transformatoare Diverse instala ii şi amenajări Măsuri privind protec ia mediului Anexe Anexa 1. Harta zonelor climatice din România incendiilor la transformatoare

NTE 101/08/00 82 83 87 92 93 95 97

98

Anexa 2. Indica ii privind realizarea instala iilor de stingere a 99 Anexa 3. Condi ii privind conectarea centralelor eoliene la re eaua 102 de distribu ie de 20 kV

Edi ia: 1

Revizia: 1

3

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice

NTE 101/08/00

I. SCOP
Art. 1 Scopul normativului este de a promova şi impune reguli şi cerin e tehnice minime necesare la construc ia instala iilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV pentru a se asigura o func ionare economică şi sigură a acestora.

II. DOMENIU DE APLICARE
Art. 2 Prezentul normativ se aplică la proiectarea şi la executarea instala iilor electrice

fixe, de curent alternativ cu tensiune nominală mai mare de 1 kV şi cu frecven a nominală de 50 Hz apar inând operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi anume pentru: a) sta ii electrice de conexiuni; b) sta ii electrice de transformare; c) posturi de transformare supraterane (independente sau în clădiri); d) posturi de transformare montate pe stâlpi; e) posturi de transformare subterane (independente sau în clădiri); f) puncte de alimentare şi de conexiuni. Normativul poate fi folosit şi la instala iile electrice fixe aferente evacuării puterii produse de generatoare dacă nu contravine normativelor specifice activită ii de producere a energiei electrice. Normativul poate fi aplicat, inând seama de particularită ile respective, şi pentru realizarea instala iilor de curent continuu cu tensiune peste 1,5 kV cu respectarea normelor CEI aferente acestui tip de instala ii.

Edi ia: 1

Revizia: 1

4

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice

NTE 101/08/00

Art. 3 Normativul nu se aplică la realizarea instala iilor electrice cu caracter special, destinate trac iunii electrice, industriei miniere, electrochimiei, încăperilor cu pericol de explozie etc., pentru care se întocmesc, de regulă, prescrip ii tehnice specifice. Art. 4 Instala iile electrice care, la data intrării în vigoare a prezentului normativ, sunt executate sau în curs de execu ie, fiind însă elaborate în conformitate cu alte prescrip ii, urmează a fi adaptate la prevederile prezentului normativ numai în masura în care exploatarea lor prezintă pericole evidente de incendiu sau accidentare a persoanelor. Adaptarea la prezentul normativ se face din ini iativa beneficiarului pe baza unui studiu tehnicoeconomic. Art. 5 La proiectarea şi executarea instala iilor electrice peste 1kV se vor respecta prevederile specifice cuprinse în reglementările şi standardele indicate la Cap. IV. Art. 6 Echipamentele şi materialele electrice utilizate la realizarea instala iilor electrice peste 1 kV trebuie să corespundă standardelor şi normelor CEI şi SR aflate în vigoare.

Edi ia: 1

Revizia: 1

5

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice

NTE 101/08/00

III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
Art. 7 În sensul prezentului normativ, no iunile din acest paragraf au următorul în eles: a. Defini ii generale: a1. Aparate electrice se consideră toate elementele principale, din componen a unei instala ii electrice, exclusiv (auto) transformatoarele de putere, ca de exemplu: aparatele de conectare, ca: întreruptoare, separatoare, separatoare de sarcină, siguran e etc. (inclusiv dispozitivele lor de ac ionare); transformatoarele de măsură; bobinele de compensare şi de reactan ă; descărcătoarele; bobinele de blocare şi condensatoarele de cuplare pentru instala ii de înaltă frecven ă. a2. Materiale electrice se consideră toate elementele din componen a unei instala ii electrice care servesc la asamblarea (auto) transformatoarelor de putere şi a aparatelor electrice, ca de exemplu: conductoarele izolate sau neizolate; izolatoarele; clemele, armăturile etc. a3. Echipamentul electric reprezintă totalitatea (auto) transformatoarelor de putere, aparatelor electrice şi materialelor electrice din componen a unei instala ii electrice. a4. Mărimi nominale (de exemplu: tensiunea nominală, curentul nominal, puterea nominală, frecven a nominală) sunt caracteristici de dimensionare a echipamentului şi a instala iei. a5. Separare de lucru se numeşte separarea vizibilă a unei instala ii electrice sau a unei păr i dintr-o instala ie electrică fa ă de elementele aflate sub tensiune, pe toate păr ile, în vederea efectuării unor lucrări sau opera ii, în conformitate cu prevederile normelor de protec ie a muncii pentru instala ii electrice; separarea de lucru se realizează prin separatoare, eclise de separare, contacte debroşabile etc. a6. Distan a de izolare în aer între două păr i sub tensiune neizolate sau între acestea şi păr i legate la pământ este distan a cea mai scurtă în aer liber, fără interpuneri de alte materiale
Edi ia: 1 Revizia: 1

6

Edi ia: 1 Revizia: 1 7 . NTE 101/08/00 a7. se consideră zona dintr-un spa iu de produc ie electrică în care personalul sau utilajele de exploatare se găsesc la o distan ă în aer fa ă de păr ile sub tensiune neizolate egală cu distan a de protec ie contra atingerilor accidentale. distribuirea energiei electrice şi care cuprinde. b2. fa ă de pământ. Categorii de instala ii tehnologice electrice: b1. precum şi construc iile aferente. (auto) transformatoarele şi materialele electrice sunt amplasate într-un spa iu închis (în interior) şi sunt protejate împotriva influen ei directe a intemperiilor atmosferice. b. Apropiere periculoasă fa ă de păr i sub tensiuni se consideră situa ia în care personalul sau utilajele de exploatare se găsesc la o distan ă în aer fa ă de păr ile sub tensiune neizolate mai mică decât distan a prescrisă de izolare în aer. Instala iile electrice includ sta iile electrice (sta iile de conexiuni. În figurile din normativ. sta iile de transformare. în sensul prezentului normativ. punctele de alimentare şi posturile de transformare). normată în func ie de tensiunea pentru care se dimensionează instala ia. a9.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice izolante. delimitată material. în care personalul ce execută lucrări de revizii. diferite instala ii auxiliare. Instala ia electrică de interior este o instala ie electrică sau o parte dintr-o instala ie electrică în care aparatele electrice. precum şi instala iile electrice de evacuare a puterii produse de generatoare. în condi iile normelor de protec ie a muncii în instala iile electrice. Distan a de protec ie contra atingerilor accidentale este distan a determinată de condi iile împiedicării apropierii periculoase de păr ile sub tensiune de către personalul de exploatare sau de către utilajele de exploatare şi de între inere. dintr-un spa iu de produc ie electrică. Instala ia electrică de exterior este o instala ie electrică sau o parte dintr-o instala ie electrică în care aparatele electrice. domeniile de protec ie sunt figurate haşurat sau punctat. cu respectarea prevederilor normelor de protec ie a muncii pentru instala ii electrice. Domeniu de lucru se consideră zona. aparate electrice. (auto) transformatoare de putere. extinderi nu este expus apropierii periculoase de păr i aflate sub tensiune. Domeniul de protec ie contra atingerilor accidentale. Instala ia electrică este o instala ie cu tensiunile între faze mai mari de 1 kV care serveşte la primirea. în general. Această distan ă determină marimea domeniului de protec ie men ionat la lit. b3. a10.a10 a8. materiale electrice. transformarea. (auto) transformatoarele şi materialele electrice sunt amplasate într-un spa iu deschis (în exterior) şi sunt expuse intemperiilor atmosferice.

etanşă fa ă de aerul atmosferic (în general metalică. Punctul de alimentare este o sta ie de conexiuni de medie tensiune. Celula este un ansamblu de echipamente. Instala ia electrică capsulată este o instala ie electrică la care echipamentul este complet închis în carcasa de protec ie. dispozitive şi aparate amplasate într-un singur loc. b14. pe o construc ie specială de stâlpi sau direct pe stâlpii liniilor electrice aeriene. destinată a fi legată la pământ. fie în interior (într-un spa iu închis). pentru a fi montată pe şantier. Aparataj în carcasă (anvelopă) metalică Ansamblul de aparataj cu o carcasă metalică externă. Edi ia: 1 Revizia: 1 8 . inclusiv transformatorul. elemente. dacă este construită corespunzator acestui scop. Instala ia electrică capsulată poate fi instalată fie în exterior (în aer liber). destinată alimentării unor posturi de transformare. b13. Sta ia de conexiuni este o sta ie electrică prin care se primeşte şi se distribuie energia electrică la aceeaşi tensiune şi aceeaşi frecven ă.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 b4. tensiunea între faze fiind mai mare de 1 kV. b8. Sta ia electrică este un ansamblu de instala ii electrice şi construc ii anexe. Instala ia electrică de tip închis este o instala ie electrică în care echipamentul electric este dispus în carcase închise (neetanşe fa ă de aerul atmosferic). b11. b15. Instala ia electrică de tip deschis este o instala ie electrică în care persoanele sunt protejate numai împotriva atingerii accidentale a păr ilor sub tensiune. este instalat în exterior. Postul de transformare pe stâlp este un post de transformare al cărui echipament. astfel încât nici o parte sub tensiune din instala ie nu poate fi atinsă. Izola ia electrică a echipamentului în interiorul carcasei se realizează prin diverse fluide. Postul de transformare este o sta ie de transformare destinată alimentării consumatorilor în joasă tensiune (până la 1 kV inclusiv). Sta ia de transformare este o sta ie electrică care realizează transformarea parametrilor energiei electrice prin transformatoare de putere. complet închisă cu excep ia conexiunilor exterioare. legată la pământ). dispozitive de protec ie şi automatizare şi care se livrează complet pregătită şi încercată electric. în zone inaccesibile atingerilor accidentale. b6. care are un scop func ional determinat. Instala ia electrică prefabricată este o instala ie electrică con inând aparate de conectare. prin îngrădiri de protec ie sau prin amplasarea echipamentului la înăl ime corespunzătoare. b5. instrumente de măsură. b9. b7. b12. b10. în general la presiuni superioare celei atmosferice. destinat conversiei parametrilor energiei electrice şi/sau conectării a două sau mai multe surse de energie electrică ori a două sau mai multe căi de curent.

Încăpere sau spa iu de produc ie se numeşte acea încăpere sau acel spa iu în care se efectuează diverse opera ii sau procese tehnologice. Încăpere sau spa iu de produc ie electrică se numeşte acea încăpere sau spa iu care serveşte exclusiv pentru procese tehnologice electrice. Element component (pentru GIS) Parte esen ială a circuitului principal sau a circuitului de legare la pământ. c4. altul decât aerul la presiune atmosferică.) b18. Carcasă metalică (pentru GIS) Parte a unui aparataj în carcasă metalică cu izola ie gazoasă con inând gazul izolant în condi ii prescrise. separator siguran ă fuzibilă. sistem bare. protejând echipamentul. a aparatajului în carcasă metalică cu izola ie gazoasă care are o func ie specifică (ex: întrerupător. accesibil şi persoanelor neinstruite în exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni mai mari de 1 kV. c2. etc. în conformitate cu normele de protec ie a muncii specifice pentru instala ii electrice. Coridor de manevră se numeşte coridorul de pe care este prevăzut a se face cel pu in o ac ionare a unui aparat de conectare dintr-o instala ie electrică.Gas Insulated Switchgear) Aparataj de conexiune în carcasă metalică în care izola ia este ob inută cel pu in par ial. Accesul în aceste încăperi sau spa ii este permis numai persoanelor autorizate pentru exploatarea instala iilor electrice respective şi care au responsabilitate în acest sens. Încăperi şi coridoare c1. transformator măsură. b17. d. şi asigurând un înalt grad de protec ie pentru personal. c3. c. Aparataj în carcasă (anvelopă) metalică cu izola ie gazoasă (GIS. men inând nivelul de izola ie nominal.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 b16. Abrevieri SR CEI NTE Edi ia: 1 Standard român aprobat după 28 august 1992 Comitetul Electrotehnic Interna ional Normă Tehnică Energetică Revizia: 1 9 . printr-un gaz izolant. Coridor de supraveghere se numeşte coridorul care serveşte exclusiv pentru supravegherea func ionării sau pentru revizia aparatelor montate şi de pe care nu se fac ac ionări de aparate de conectare din instala ia electrică.

se recomandă. 8 În prezentul normativ se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor: trebuie.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice ANRE ANM MAPM PE LEA LES LTc OD RED RET SEN NSPM-TDEE GIS GIT GIS & GIT HIS ST PT PA Administra ia Na ională de Meteorologie Ministerul Apelor şi Protec iei Mediului Prescrip ie tehnică energetică Linie electrică aeriană Linie electrică subterană Linie de telecomunica ii Operator de distribu ie Re ea Electrică de Distribu ie Re ea Electrică de transport Sistemul Energetic Na ional NTE 101/08/00 Autoritatea Na ională de Reglementare in domeniul Energiei Norme specifice de protec ia muncii în transportul şi distribu ia energiei electrice Aparataj cu izola ie în gaz (Gas Insulated Switchgear) Transformatoare cu izola ie în gaz (Gas Insulated Transformer) Aparataj si transformatoare cu izola ie în gaz Sta ii integrate (Highly Integrated Switchgear) Sta ie de transformare Post de transformare Punct de alimentare Art. nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie justificată întotdeauna în proiect. care poate fi aplicată în situa ii particulare. de regulă indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor. se admite indică o solu ionare satisfăcătoare. care trebuie să fie luată în considerare la alegerea solu iei. dar care nu este obligatorie. este necesar. Edi ia: 1 Revizia: 1 10 . fiind obligatorie justificarea ei în proiect. urmează indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză. pe cât posibil indică o rezolvare preferabilă.

A. 9 Următoarele documente normative con in prevederi care prin men ionarea lor în acest text constituie prevederi valabile pentru prezentul normativ. La momentul publicării prezentului normativ edi iile indicate erau în vigoare. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor Legea nr.M.2007 completat cu nr.11.P. 18/1998 Legea nr. Ghid metodologic Ordonan a 43/1998 Ordonan a privind regimul juridic al drumurilor Edi ia: 1 Revizia: 1 11 .207 Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protec ie şi de siguran ă aferente capacită ilor energetice (cu completări) Codul silvic Stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului Aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. ACTE NORMATIVE DE REFERIN Ă Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 IV. 26/1996 HGR nr. 275/2002(NP 65/2002) Legea nr. 213/1998 Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia Legea nr. 918/2002 O. 137/2002 Legea protec iei mediului Legea nr.03. 10/2004 Legea fondului funciar Legea privind calitatea în construc ii Norme specifice de protec ia muncii pentru transportul şi distribu ia energiei electrice Legea nr. nr. 860/2002 şi nr. 319/2006 Securitatea şi sănătatea muncii / HGR 1425/2006 de aprobare a normelor de aplicare Ordinul MMSS nr. a) Acte normative de referin ă Legea nr.M. 49/29. 863/2002 Decizie ANRE 4/09. 107/2004 Legea apelor Legea nr. 13/2007 Legea energiei electrice Legea nr.

298) IEC 62.271-200 (IEC 60. 45/2006 Decizie ANRE nr.271-201 Aparataj de înaltă tensiune. 176/2005 Ordin ANRE nr.129) IEC 62. Posturi prefabricate IT/JT Aparataj în anvelopă (carcasă) metalică pentru tensiuni egale sau inferioare de 52 kV Edi ia: 1 Revizia: 1 Aparataj de înaltă tensiune.271-103 (IEC 62.271-105 (IEC 60. 101/2000 Ordinul ANRE nr.420) IEC 62.265-1) IEC 62. verificarea şi exploatarea instala iilor electrice în zone cu pericol de explozie” (NP 099-04) Regulament privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Stabilirea servitu ilor aeronautice civile şi a zonelor cu servitu i aeronautice civile (RACR-SACZ) Regulament de naviga ie pe segmentul românesc al Dunării b) Standarde CEI şi SR conexe IEC 62. 494/2002 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Transport NTE 101/08/00 Aprobare“Normativ pentru proiectarea.056) IEC 62.694) IEC 62. 20/2004 completat cu 35/2004 Reglementări Aeronautice Civile Române RACRSACS edi ia 3/2007 din 19 iunie 2007 OMT nr.271-202 IEC 62. Specifica ii comune Aparataj de înaltă tensiune în anvelopă metalică cu tensiuni până la 52 kV Întrerupătoare de înaltă tensiune Separatoare şi separatoare de legare la pământ Contactoare IT Contactoare şi siguran e IT 12 .271-1 (IEC 60.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice Ordinul MTCT nr. executarea.271-102 (IEC 60.271-100 (IEC 60.

044-1 IEC 60. Racordarea cablurilor la aparatajul în carcasă metalică cu izola ie gazoasă (GIS) cu tensiuni mai mari de 52 kV IEC 60.DRV pentru re elele de current alternativ) Coordonarea izola iei.417 STAS-930 STAS-4068-1 STAS-4068-2 STAS-4273-83 STAS-9470-73 STAS-12.071-2 IEC 60.271-203 IEC 62.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice IEC 62. Determinarea debitelor şi volumelor maxime ale cursurilor de apă Debite şi volume maxime de apă. pentru protec ia transformatoarelor IT/JT Vocabular electrotehnic interna ional Simboluri grafice utilizate Re ele electrice.271-209 gazoasă (GIS) cu tensiuni peste 52 kV NTE 101/08/00 Aparataj de înaltă tensiune. Ansamble compacte de aparataj cu tensiuni superioare de 52 kV Aparataj de înaltă tensiune.604-4(5) Edi ia: 1 Transformatoare de curent Transformatoare de tensiune Transformatoare de putere Descărcătoare (Partea I .T. separatoare de sarcină) pentru tensiuni cuprinse între 1-52 kV Coordonarea caracteristicilor ansamblului separator-siguran e fuzibile I.271-205 IEC 62. Partea I. Ploi maxime. Aparataj în carcasă metalică cu izola ie Aparataj de înaltă tensiune.099-1÷(5) SRCEI 60. durate. Grade de protec ie (Degree of protection) Prescrip ii comune pentru standardele referitoare la aparatajul de înaltă tensiune Descrierea generală a nivelurilor de poluare (ghid de alegere a izolatoarelor în condi ii de poluare) Întrerupătoare (mecanice. Intensită i. Tensiuni nominale şi abateri admisibile Debite şi volume de apă. frecven e Protec ia împotriva electrocutării.815/1994 SREN 60.529 (VDE 0470) SRCEI 649+A1+A2/96 SRCEI 60. Probabilită i teoretice ale debitelor maxime în condi ii normale/speciale Construc ii hidrotehnice.044-2 IEC 60.071-1 SRCEI 60.265-1 CEI 60. Intala ii electrice fixe. Partea a II-a. Ghid de aplicare.050 (2001) CEI 60. Prescrip ii Revizia: 1 13 . Încadrare în clase de importan ă Hidrotehnică. principii.076-1(5) (ANSI C57) SRCEI 60. reguli Coordonarea izola iei.420 (A+B) CEI 60. Defini ii.

coordonarea izola iei şi protec ia instala iilor electromagnetice împotriva supratensiunilor Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari Normativ privind metodele şi elementele de calcul ale siguran ei în func ionare Normativ privind metodologia de calcul a curen ilor de scurtcircuit în re ele electrice cu tensiunea peste 1 kV Normativ departamental pentru finisaje în obiectivele energetice Metodologie Revizia: 1 privind determinarea sec iunii economice a 14 .Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice generale de proiectare şi de execu ie STAS-832-79 STAS-6489(1 şi 2) STAS-6536-83 NTE 101/08/00 Influen a instala iilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunica ii Coordonarea izola iei în instala iile cu tensiunea peste 1 kV Condi ii climatice c) Prescrip ii energetice generale P 118/99 I 5-79 I 7-02 I 20-00 C 140/79 PE 009/93 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construc iilor privind protec ia la ac iunea focului Norme pentru proiectarea şi executarea instala iilor de ventila ie Normativ privind proiectarea şi executarea instala iilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vca şi 1500 Vcc Normativ privind protec ia construc iilor împotriva trăsnetului Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat Norme de prevenire. stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor PE 022-3/87 PE 103/92 Prescrip ii generale de proiectare a re elelor electrice Instruc iuni pentru dimensionarea şi verificarea instala iilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condi iile curen ilor de scurtcircuit NTE 003/04/00 NTE 007/08/00 NTE 001/03/00 PE 124/95 NTE 005/06/00 PE 134/95 PE 706/83 NTE 401/03/00 Edi ia: 1 Normativ pentru construc ia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiune peste 1000 V (fost PE 104) Normativ pentru proiectarea şi execu ia re elelor de cabluri electrice Normativ privind alegerea izola iei. Vol 1. transportul şi distribu ia energiei electrice.

Reprezentarea şi marcarea elementelor şi circuitelor din instala iile electrice Îndrumar de proiectare pentru re elele de medie tensiune cu neutrul legat la pământ prin rezisten ă Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protec ie şi de siguran ă aferente capacită ilor energetice. 4/90307 completat cu Ordinul ANRE nr. 1E-Ip 65-91 Îndreptar privind proiectarea sta iilor electrice. ANRE nr. execu ie şi exploatare pentru 1E-Ip 46-86 1E-Ip 64-91 montarea şi amenajările constructive necesare transformatoarelor de putere Îndreptar de proiectare a sta iilor electrice. Condi ii generale de alegere şi verificare a aparatelor electrice 1RE-Ip 30 / 2004 Îndreptar de proiectare şi execu ie a instala iilor de legare la pământ Edi ia: 1 Revizia: 1 15 .11.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 006/06/00 NTE 101/08/00 conductoarelor în instala iile electrice de distribu ie de 1-110 kV Normativ privind metodologia de calcul a curen ilor de scurtcircuit în re ele electrice cu tensiunea sub 1 kV d) Prescrip ii energetice specifice 1E-Ip 68-91 1E-Ip 35/1-90 Instruc iuni pentru proiectarea sta iilor electrice. Elemente de construc ii din sta iile exterioare Condi ii tehnice şi prevederi de proiectare. Circuite primare Instruc iuni pentru proiectarea sta iilor de conexiuni şi transformatoare.2007. 49/29. Alegerea amplasamentelor şi a planului general pentru sta iile electrice de 110 – 400 k V PE-111-9-86 E-Ip 53-87 Instruc iuni pentru proiectarea sta iilor de conexiuni şi transformatoare.

pe cât posibil. prin sisteme de drenaj. şi anume: a) împotriva inunda iilor provenite din revărsarea râurilor prin: alegerea unor amplasamente corespunzătoare. b) împotriva inunda iilor provocate de apele pluviale din bazinul local. Edi ia: 1 Revizia: 1 16 . Condi ii generale Art. avalanşe sau rostogoliri de pietre de pe versan ii alăturati. prin evacuarea organizată a apei de pe teritoriu şi prin lucrările antierozionale. se vor lua măsurile de apărare necesare. Amplasarea instala iilor electrice pentru alimentarea unor consumatori se va face. 11 Amplasarea instala iilor electrice apar inând sistemului energetic (noduri de re ea) se va face.1. în conformitate cu legisla ia în vigoare (STAS 4273. în apropierea zonelor locuite. STAS 4068. Art. pe cât posibil. c) împotriva inunda iilor datorate ridicării nivelului apelor subterane. Instala iile electrice prevăzute cu personal permanent de exploatare se vor amplasa. pe considerentul apropierii de centrul de greutate al consumatorilor alimenta i. STAS 9470). 12 La alegerea amplasamentelor se vor evita. AMPLASAREA INSTALA IILOR ELECTRICE V. În cazul existen ei unui pericol în acest sens. 10 Alegerea locurilor de amplasare a instala iilor electrice trebuie facută luand în considerare to i factorii care condi ionează din punct de vedere tehnic.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 V. terenurile la care se pot produce alunecări de teren. Art. pe considerentul realizării unor conexiuni cât mai bune cu sistemul energetic. cu respectarea simultană a regulilor de protec ie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.. pe cât posibil. executarea unor lucrări de apărare etc. Alegerea amplasamentelor se va face astfel încât să se evite pe cât posibil folosirea terenurilor agricole şi forestiere. ridicarea platformelor. 13 Instala iile electrice trebuie să fie apărate fa ă de efectele dăunătoare ale apelor. de regulă. economic şi social diferitele variante posibile. Art. pe baza studiilor de teren corespunzătoare.

cu privire la dezvoltarea teritoriului. se va ine seama de amenajările hidrotehnice complexe de pe cursurile de apă din zonă. instala iile principale rămânând însă în func iune. conform indica iilor din tabelul 5. situa ia excep ională. În acest scop se vor utiliza datele cuprinse în avizele Ministerului Apelor şi Protec ia Mediului.). după retragerea apelor. La determinarea măsurilor de apărare necesare. se vor prevedea măsurile necesare pentru men inerea unui mijloc de telecomunica ii cu personalul de exploatare. în caz de inunda ie. Instala iile electrice trebuie să fie verificate în două situa ii în ceea ce priveşte inundarea zonei amplasamentului provenită din revărsarea râurilor: situa ia normală. în care se admit dificultă i temporare de exploatare (de exemplu. Edi ia: 1 Revizia: 1 17 . scoaterea din func iune a unor instala ii auxiliare şi reducerea temporară a unor coeficien i de siguran ă. în care nu se produc înrăută iri ale condi iilor normale de func ionare şi de exploatare a instala iilor. inundarea platformei). să fie posibilă evacuarea cantită ilor de apă rămase în diverse cavită i (subsoluri. Măsurile de apărare a instala iilor electrice vor ine seama de necesită ile de curgere normală a apelor mari în zonele cursurilor de apă influen ate. după importan a lor în cadrul sistemului energetic.1 . De asemenea. dacă aceasta prezintă avantaje tehnico-economice. în cazul instala iilor cu personal permanent sau semipermanent. Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Solu ia de apărare a instala iilor electrice poate fi comună şi altor obiective economice şi sociale. în vederea stabilirii măsurilor de apărare necesare împotriva efectelor dăunătoare ale apelor. În cazul platformelor inundabile se vor prevedea măsurile necesare pentru ca. se va face astfel: a) în privin a inunda iilor provocate de viiturile de-a lungul cursurilor de apă. 14 Încadrarea sta iilor electrice. în func ie de tensiunea nominală. canale de cabluri etc.

2. în func ie de tensiunea nominală. În cazul sta iilor amplasate pe aceeaşi platformă cu centralele electrice.220 110 < 110 c) În privin a ridicării nivelului apelor subterane. se ia în considerare încadrarea pentru centrală.2. Tabelul 5. Protejarea sta iilor împotriva apelor provenite din viitură de-a lungul cursurilor de apă Probabilitatea de depăşire a debitelor maxime anuale (%). prin considerarea în toate cazurile a unui nivel maxim anual a cărui frecven ă de depăşire să fie o dată la 10 ani. se ia în considerare încadrarea corespunzătoare tensiunii celei mai ridicate. Pentru sta iile electrice de transformare.1 0. 1.5 1 I/ani 1/1000 1/200 1/100 b) În privin a inunda iilor provocate de ploi locale excep ionale.220 110 < 110 1 2 5 I/ani 1/100 1/50 1/20 % 0. Tensiunea nominală a sta iei electrice (kV) respectiv frecven a (l/ani) Situa ii normale de exploatare Situa ii excep ionale de exploatare % 400. conform indica iilor din tabelul 5. 2. Edi ia: 1 Revizia: 1 18 . Protejarea sta iilor împotriva apelor provenite din ploi excep ionale Frecven a medie anuală de depăşire a duratei sau intensită ii unei ploi locale excep ionale (l/ani) 1/3 1/2 1/1 T ensiunea nominală a sta iei electrice(kV) 400.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Tabelul 5.1. NOTE.

intervalul de timp pentru care se va asigura această posibilitate va fi de circa 10-15 ani.21. 15 La amplasarea instala iilor electrice se recomandă a se urmări.1. II sau III de rezisten a la foc şi de categoria de pericol de incendiu C. la distan e nenormate. IX. 16 În vederea sistematizării ieşirii liniilor racordate la o instala ie (evitarea traversărilor etc. ca: drumuri şi căi ferate. în următoarele situa ii şi condi ii: a) Instala iile electrice de exterior pot fi amplasate fa ă de construc iile industriale de gradul I. Dacă în instala iile electrice există echipamente cu peste 60 kg de ulei pe cuvă. în raport cu alte construc ii. De regulă. combustibil şi căldură.20 kV.3 şi la Cap. În cazuri speciale.0. se vor respecta şi prevederile de la Cap. se admite folosirea ieşirilor în cablu şi pentru tensiuni mai mari. Acestea vor fi corelate şi cu cele prevăzute instruc iunea ANRE 4. pentru utilită i publice sau pentru alte obiective economice. 19 Instala iile electrice se pot amplasa. 17 La amplasarea instala iilor electrice se va ine seama de posibilitatea de extindere a acestora. D sau E. în cazurile şi în condi iile prevăzute în tabelul 5. Art. alimentări cu apă. VIII. În condi iile realizării distan elor normate nu se impun condi ii suplimentare asupra instala iilor electrice sau asupra construc iilor învecinate. în Edi ia: 1 Revizia: 1 19 . sunt indicate la Art. destinate zonei de protec ie şi siguran ă. Art.) se pot folosi por iuni de linii în cabluri pentru tensiunile de 6 . la distan e nenormate. în raport cu alte construc ii.09/03/07. în vederea reducerii costului.6. 18 Distan ele minime normate de amplasare a instala iilor electrice.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art.3. stabilite numai din considerente tehnologice. cu condi ia ca instala iile electrice să deservească direct consumatorii amplasa i în construc iile respective. Art.1 şi IX. Art. folosirea unor amenajări existente sau în curs de construire. b) Instala iile electrice de interior pot fi amplasate fa ă de construc iile industriale sau civile la distan e nenormate (chiar alipite) ori înglobate în aceste construc ii.01.3 şi IX. telecomunica ii etc.207. justificate tehnico-economic. canalizări pentru evacuarea apelor meteorice şi menajere.

2 Construc ii C. La distan ă nenormată.D. alipită sau înglobată3).E industriale 3 Construc ii C.D.E industriale III Să servească numai instala iile din clădirea respectivă. 4 Depozite de materiale C I. La distan ă nenormată.II. Condi iile pentru amplasarea instala iilor electrice de tip interior fa ă de construc iile industriale şi civile Nr. Condi iile pentru instala ia electrică Modul de amplasare admis Edi ia: 1 Revizia: 1 20 . Crt.3. sau alipită pe o singură latură.B Gradul de rezisten ă la foc1) 3 I.III La distan ă nenormată. 5 Clădiri civile I.II Să servească instala iile din clădirea care cuprinde depozitele. punctele de alimentare şi posturile trafo pot fi alipite pe mai multe laturi sau înglobate4).Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Tabelul 5. Caracteristicile construc iei vecine Destina ia Categoria de pericol de incendiu 0 1 1 industriale 2 Construc ii A. Separare antifoc fa ă de depozit I.II 5 La distan ă nenormată sau alipită pe o singură latură2). alipită sau înglobată3).II 4 Să servească numai instala iile din clădirea respectivă.

prevederea unor camere tampon cu presurizare. capsulare etc. d) Distan ele între instala ii1e electrice subterane cu alimentări şi distribu ii subterane şi construc iile industriale sau civile se stabilesc numai din considerente tehnologice. 2) În cazul alipirii de construc ii con inând procese cu vapori sau gaze inflamabile. 3) În cazul alipirii sau înglobării în construc iile din categoria C cu praf combustibil. fără să fie necesară îndeplinirea altor condi ii. având fiecare cel mult două transformatoare cu o putere maximă unitară de 1000 kVA. În acest scop. pere ii despăr itori trebuie să fie etanşi şi rezisten i la explozie. se vor respecta prevederile normelor generale de P. creşelor. 20 Amplasarea instala iilor electrice supraterane în apropierea spitalelor.d. Instala iile electrice subterane. respectiv Art. uşilor.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 1) NTE 101/08/00 Nu se admite amplasarea instala iilor electrice la distan e nenormate sau alipite fa ă de construc iile industriale şi civile de gradele IV şi V de rezisten ă la foc sau înglobate în astfel de construc ii. în încăperile adiacente ale instala iilor electrice trebuie să se asigure o suprapresiune permanentă. şi normele tehnice P 118 privitoare la separarea por iunilor de clădire.I. a sălilor de învă ământ. pere ii antifoc pot fi prevăzu i fie la instala iile electrice. Edi ia: 1 Revizia: 1 21 . înglobate în clădiri civile sau industriale. Realizarea pere ilor antifoc trebuie să se facă conform indica iilor cuprinse în normele tehnice de proiectare P 118 şi în proiectele tip. 19 pct. 5.S. nu se vor amplasa sub sau deasupra încăperilor cu aglomerări de persoane. dacă se prevede o separare cu pere i antifoc între instala iile electrice şi construc iile vecine. poz. c) Instala iile electrice de exterior sau de interior pot fi amplasate la distan ă nenormată fa ă de construc iile industriale sau civile. 18. a sălilor de opera ie şi a saloanelor pentru bolnavi din spitale. conform tabelului 5. conform Art. a încăperilor destinate persoanelor care nu se pot evacua singure. Art. În cazul înglobării instala iilor electrice în astfel de clădiri. 21. grădini elor de copii. fie la construc iile vecine. 4) Se admite înglobarea în aceeaşi clădire a maximum două posturi de transformare. se vor lua măsuri pentru împiedicarea pătrunderii prafului în încăperile instala iilor electrice prin etanşarea ferestrelor. şcolilor şi a clădirilor cuprinzand încăperi şi aglomerări de persoane se va face totdeauna în condi iile de la Art. a încăperilor con inând obiecte sau aparataj de mare valoare.3. a căilor de evacuare. precum şi posturile de transformare înglobate în clădiri civile. în caz contrar.

E Distan a minimă (m) de tip exterior. 2. Tabelul 5.4. 21 NTE 101/08/00 a) Distan ele minime normate de amplasare a instala iilor electrice în raport cu alte construc ii sunt cele indicate în tabelul 5.II 3 20 4 12 5 10 Caracteristicile construc iei vecine Gradul Categoria de pericol de incendiu A.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice Art.4.B C D.5) 2 Instala ii electrice I. cu tensiunea nominală de 110kV sau mai mare IV. în func ie de natura materialului depozitat. Amplasarea instala iilor electrice fa ă de clădirile civile se va face la distan ele corespunzătoare construc iilor de categoriile D şi E. b) Măsurarea distan elor se face în cazul instala iilor electrice de exterior de la cel mai Edi ia: 1 Revizia: 1 22 . ca grad de rezisten ă la foc şi categorie de pericol de incendiu. Pozi ia Tipul instala iei electrice de rezisten ă la foc 0 1 Instala ii de tip instala ii 1 electrice interior. electrice III 14 12 2 I.II III 25 16 20 14 16 de tip exterior. posturi transformare de de IV. cu construc iile.V 16 14 interior şi exterior (cu excep ia celor din tabelul 5. cu tensiunea nominală mai mică de 110kV. Depozitele deschise de materiale se asimilează.V - 25 20 NOTE 1.

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice în care există instala ii electrice cu tensiunea peste 1kV. e) Dimensiunile zonelor. zone cu scăpari de gaze combustibile).5.01.III IV.V Distan ă minimă (m) 1 Clădiri de produc ie şi clădiri 4 6 10 15 agrozootehnice 2 social-administrative Clădiri de locuit şi anexele lor V. Tabelul 5. Amplasarea instala iilor electrice în exterior Art. NTE 101/08/00 apropiat echipament electric. Art.2. Art.13). posturile de transformare se pot amplasa fa ă de clădiri la distan ele minime normate indicate în tabelul 5. V. iar în cazul instala iilor electrice de interior de la pere ii încăperii c) În mediul rural sau cu regim de construc ie similar în mediul urban.09.II.5 Distan e minime normate Pozi ia Natura clădirilor vecine Gradul de rezisten ă la foc al clădirilor vecine I.207. 25 Amplasarea instala iilor electrice din exterior fa ă de copaci mai înal i de 4 m se Edi ia: 1 Revizia: 1 23 . Art. 24 La amplasarea instala iilor electrice este necesar să fie respectate măsurile prevăzute în prescrip iile de proiectare a instala iilor electrice din zone poluate NTE001/03/00 (Cap. şi pentru re elele de transport şi distribu ie sunt reglementate în Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protec ie şi siguran ă aferente capacită ilor energetice “COD ANRE 4. 23 Se interzice amplasarea instala iilor electrice de exterior în zone cu pericol de incendiu sau explozie (de exemplu.07”.1.1. d) Scopul stabilirii unor distan e minime normate este acela de protejare a instala iilor electrice şi a oamenilor de riscul la incendiu provenit din partea construc iilor învecinate. respectiv distan ele de protec ie şi de siguran ă pentru capacită ile energetice.0./03/. 22 Se vor respecta condi iile generale de amplasare de la Cap.

V. amenajarea acestor instala ii şi alegerea echipamentului se vor face cu respectarea normelor speciale pentru func ionarea instala iilor electrice în asemenea medii. 28 Se vor respecta condi iile generale de amplasare de la Cap. 27 În vederea respectării servitu iilor aeronautice civile stipulate în reglementările aeronautice men ionate la Cap.a pentru sta iile electrice şi pentru posturile de transformare se vor lua măsuri de servitu i aeronautice de degajare şi de localizare. valabile pentru liniile electrice aeriene. sudură electrică. vor fi respectate directivele privind defrişările de păduri. Art. Dacă amplasarea instala iilor electrice în condi iile de mediu de mai sus este necesară din punctul de vedere al procesului de produc ie. în scopul evitării căderii acestora peste instala iile electrice.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice copacii. cu temperatură ridicată şi cu pericol de incendiu sau de explozie. monoraiuri sau alte mecanisme pentru transport şi pentru ridicare se va face în Edi ia: 1 Revizia: 1 24 . NTE 101/08/00 va face. a) Servitu ile aeronautice de degajare se referă la interzicerea/eliminarea surselor de perturba ii electromagnetice (ac ionări electrice de for ă. V.3.1. b) Servitu ile aeronautice de localizare se referă la semnalarea prezen ei obstacolelor care constituie un risc poten ial de coliziune pentru aeronave dupa cum urmează: stâlpii din sta iile electrice şi din posturile de transformare cu înăl imea mai mare de 25m stâlpii cu înăl imi de 45m şi mai mari din zona sta iilor trebuie să fie baliza i – pentru zi prin trebuie să fie marca i pentru zi (vopsire).) de la instala iile electrice aflate în vecinătatea aeroporturilor. 29 Nu este permisă. Art. de regulă. 30 Amplasarea instala iilor electrice în spa ii de produc ie deservite de macarale. 26 În cazul instala iilor electrice de exterior amplasate în păduri. la distan e cel pu in egale cu înă1 imea aproximativă pe care o pot atinge Art. de regulă. cu praf. poduri rulante. IV pct. Art. cu ac iune chimică dăunătoare. vopsire şi pentru noapte (cu lumini specifice). etc. amplasarea instala iilor electrice în încăperi umede. Amplasarea instala iilor electrice în interior Art.

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice afara zonelor de lucru ale acestor mecanisme. 31 În spa iile de produc ie (definite la Art. NTE 101/08/00 Art.1 şi IX. pct.3. respectându-se indica iile de la Cap. Edi ia: 1 Revizia: 1 25 . 7.VII. c1) pot fi amplasate numai instala ii electrice de tip închis.

care sunt în mod normal separate. Art. cât şi a unor păr i ale instala iei (fig. 6. 32 Schema electrică de conexiuni a unei instala ii electrice trebuie să fie simplă şi clară şi să permită o efectuare a manevrelor rapidă şi lipsită de pericole de accidentare. să fie conectate pentru scurte intervale de timp (de exemplu. chiar dacă în aceste intervale de timp puterea de scurtcircuit depăşeşte valoarea nominală pentru care este dimensionată instala ia. Art. Art. de regulă. 34 Întreruptoarele vor fi prevăzute.). În astfel de situa ii trebuie să se prevadă măsuri în vederea evitării eventualelor accidente de persoane în cazul unui scurtcircuit.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VI. Art. Art. selectivitatea protec iei şi opera iile de automatizare necesare (separatoare de sarcină. în cursul executării unor manevre). dispozitive de scurtcircuitare automată etc. telemecanică etc. în condi ii lipsite de pericol pentru personal.1 şi 6. pe acele circuite pentru care nu se pot asigura cu alte aparate mai ieftine condi iile de deconectare a curen ilor de scurtcircuit. siguran e de înaltă tensiune. precum şi a altor instala ii necesare (de exemplu: automatizare.2). 36 Schema electrică de conexiuni trebuie să permită separarea de lucru atât a întregii instala ii. dacă acest lucru este necesar pentru executarea lucrărilor fără întreruperea func ionării întregii instala ii. SCHEME ELECTRICE DE CONEXIUNI ŞI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC Art.). 33 Se admite ca păr i ale instala iei. 35 Schema electrică a instala iilor şi echipamentului prevăzut trebuie să permită realizarea şi exploatarea instala iilor pentru măsură şi protec ie. b) transformatoarele de tensiune şi descărcătoarele de pe barele colectoare atunci când separarea de lucru a acestor echipamente se acceptă să fie făcută prin scoaterea din func iune a sistemului Edi ia: 1 Revizia: 1 26 . 37 Se admite să nu se prevadă o separare de lucru specială pentru următoarele elemente din schema electrică: a) transformatoarele de tensiune şi descărcătoarele de pe linii a căror separare de lucru se poate face o dată cu linia respectivă.

condi ionate de considerente constructive şi de schemă. Se admit separări de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului. a căror separare de lucru se poate face o dată cu transformatoarele şi autotransformatoarele respective.5). 6. separarea de lucru trebuie să fie făcută pe toate păr ile. al circuitelor de motoare electrice (fig. 41 Ca elemente de separare urmează a fi folosite numai aparatele sau dispozitivele cu întreruperea vizibilă a circuitului. e) transformatoarele de for ă prevăzute cu racordarea directă a cablurilor la capetele înfăşurărilor principale. Art. condi ia de separare de lucru se consideră îndeplinită numai dacă poate fi asigurată o responsabilitate unică pe timpul separării de lucru la toate punctele de separa ie. de exemplu. numai la instala iile capsulate şi la instala iile interioare de tip închis. 6. al generatoarelor care nu sunt prevăzute să fie conectate la o re ea publică. transformatoarelor de măsură. se admite montarea transformatoarelor de curent după separatorul de linie spre linie. Edi ia: 1 Revizia: 1 27 .6).3) sau dacă ele nu se găsesc în aceeaşi instala ie. 38 În unele cazuri. 39 Dacă punctele de separare apar in unor organiza ii de exploatare diferite (fig. 6. 40 De regulă. baretelor de sincronizare etc. 6. Art.4). cu spa iul de întrerupere dimensionat în conformitate cu STAS 6489: Coordonarea izola iei în instala ii electrice cu tensiuni peste 1 kV şi NTE 001/03/00 îndeplinind condi iile de rigiditate dielectrică prevăzute în aceste standarde pentru intervalele de separare ale separatoarelor . astfel încât separarea de lucru a acestuia să se faca o dată cu linia. În asemenea cazuri se vor lua măsuri corespunzatoare pentru prevenirea apari iei unor tensiuni inverse prin intermediul transformatoarelor de putere. O separare de lucru numai pe o singură parte (spre alimentare) este admisă în cazurile în care nu poate să apară tensiunea inversă pe partea din instala ie care nu a fost separată.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice de bare respectiv. al liniilor radiale (fig. a căror separare de lucru se poate face o dată cu linia. Art. Acesta este cazul. NTE 101/08/00 c) descărcătoarele montate la bornele transformatoarelor şi ale autotransformatoarelor şi la punctele neutre ale acestora. dar cu semnalizări de pozi ie sigure. d) bobinele şi condensatoarele pentru instala ia de înaltă frecven ă pentru telecomunica ii. ci se află la distan ă (fig. Art.

6.6 Exemple de scheme de conexiuni pentru realizarea separărilor de lucru Dispozitivele fixe de legare la pământ sunt necesare când· instalarea scurtcircuitelor mobile (portabile) este dificil de realizat fie datorită înăl imii mari la care trebuie conectate. 6. pentru legarea la pământ a liniilor la orice tensiune (la celulele de linie din instala iile cu Edi ia: 1 Revizia: 1 28 . fie scurtcircuitoare mobile. Ele vor fi prevăzute. în orice caz.4 Fig. 6.2 Fig. În acest scop se pot folosi fie dispozitive fixe (separatoare de legare la pământ sau cu ite de legare la pământ). Fig.5 Fig.3 Fig.1 Fig. 6. în următoarele situa ii: a. 42 Orice parte a unei instala ii trebuie să poată fi scurtcircuitată şi legată la pământ. fie curen ilor mari de scurtcircuit (de ordinul a 40 kA). 6.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. fie datorită apropierii periculoase de păr ile rămase sub tensiune. 6.

1. de regulă. Art. pentru legarea la pământ a barelor colectoare şi de transfer la instala ii electrice cu tensiunea de 110 kV. Valorile din tabelul 6.1 sunt valabile pentru echipamentul montat în instala ii electrice amplasate până la altitudinea de 1000 m. automatizări şi similare. înglobate în echipamentul de înaltă tensiune. dacă b. depunerile de chiciură. c. 44 În sensul prezentului normativ. teritoriul ării noastre se împarte în două zone care diferă din punctul de vedere al intensita ii şi al frecven ei de manifestare a principalilor factori climato-meteorologici ce interesează la construc ia instala iilor electrice cu tensiunea peste 1 kV: vântul. 2. comandă. NTE 101/08/00 tensiuni până la 20 kV inclusiv se admite şi legarea la pământ numai cu dispozitive mobile. 43 Echipamentele ce se vor monta în instala iile electrice vor corespunde. cel pu in condi iilor c1imato-meteorologice indicate în tabelul 6. 220 kV şi 400 kV.1.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice curen ii de scurtcircuit sunt mai mici de 40 kA). şi pentru legarea la pământ a oricărei por iuni cuprinse între două aparate de conectare (separatoare. Pentru echipamentele de măsură. Tabelul 6. Edi ia: 1 Revizia: 1 29 . de regulă. întrerupătoare) din instala iile electrice cu tensiuni de 220 kV şi 400 kV. temperatura aerului. valoarea minimă a temperaturii interioare va fi de +5°C. Condi iile climato-meteorologice pentru echipamentul instala iilor electrice Amplasarea instala iilor În interior 40 În exterior 40 Denumirea factorilor climato-meteorologici Valoarea maximă de scurtă durată Temperatura ambiantă Valoarea maximă a mediei de 24 de ore Valoarea minimă Umiditatea relativă Unitatea de măsură °C °C °C % 35 -5 70 35 -30 100 NOTE 1. Art.

Condi iile c1imato-meteorologice pentru calculul mecanic al conductoarelor flexibile din instala iile exterioare sunt indicate în anexa 1 şi în tabelul 6.de calcul la viteză maximă a vântului ºC +40 ºC ºC ºC -30 -5 +15 -30 -5 +15 -30 -5 +10 Viteza vântului la înăl imea de 10m Nesimultan cu chiciură: -instala ii cu Un≤110kV -instala ii cu Un> 110 kV m/s 33 36 26 32 2) Edi ia: 1 Revizia: 1 30 .2. se poate utiliza echipamentul de tip exterior.de calcul cu chiciură . nu se poate procura echipament de tip interior. Tabelul 6. Condi iile climato-meteorologice pentru calculul mecanic al conductoarelor flexibile din instala iile exterioare Denumirea factorilor climatometeorologici Unitatea de măsură Valorile orientative de calcul Zona meteorologică (conform hăr ii din anexa 1) I II +40 +40 Zonele cu altitudini peste 1000m Maximă Temperatura ambiantă Minimă : .Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 3.2. din diverse motive. Dacă nu se pot asigura constructiv condi iile climatice necesare pentru echipamentul electric prevăzut a se monta în interior sau dacă.

3.15] (15.30] (30. cuprinzând valori mai mari decât a.07 1. Art. Aceste valori trebuie justificate prin date statistice sau rezultate din experien ele de exploatare a instala iilor din zona respectivă.10 1.00 1.20] (20. la valorile vitezei vântului din tabelul 6.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 10m deasupra solului 1) Simultan cu chiciură: -instala ii cu Un≤110kV -instala ii cu Un> 110 kV m/s 22 24 16 20 m/s 19 22 14 17 2) 2) NTE 101/08/00 Grosimea stratului de chiciură (cu greutatea specifică de 0. până la b În anumite zone cu caracter local (de exemplu. se vor aplica coeficien ii de majorare KV din tabelul 6. zonele cu altitudini peste 1000m ) se pot inclusiv. 45 Încălzirea sta iilor de transformare şi a incintelor unde personalul de exploatare îşi desfăşoară activitatea pe timp friguros.18 1. b]x) (0.10] (m) Coeficientul Kv de majorare a vitezei vântului 1.24 (10. 2) adopta valori mai mari.14 1. Tabelul 6.24 1.25] (25.75 daN/dm3): -instala ii cu Un≤110kV -instala ii cu Un> 110 kV 1) Pentru elementele situate la înăl imi mai mari de 10m de la sol.40] (40.3 Valorile coeficientului kv de majorare a vitezei vântului în func ie de înăl imea deasupra solului Treptele de înăl imi deasupra solului H (a.50] x) Interval deschis stânga . trebuie să se asigure atât în vederea func ionării corespunzătoare a aparatelor şi echipamentelor amplasate în interiorul sta iilor la temperaturile prescrise de fabricant cât şi pentru crearea condi iilor de confort pentru personal Edi ia: 1 Revizia: 1 31 .2. închis dreapta.

49 Nivelul de izola ie al echipamentului instala iilor electrice trebuie să fie verificat prin încercări fie în laborator. Utilizarea unui echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată.2. dintr-o clasă superioară celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridicate a re elei. se consideră că nivelul de izola ie este respectat din punctul de vedere al acestor distan e. încât instala iile electrice să fie protejate împotriva efectelor distructive ale supratensiunilor şi ale agen ilor poluan i din atmosferă. ca de exemplu la transformatoarele de curent şi izolatoarele de pe legatură la pământ. fie la locul de montare. În acest scop se vor respectă prevederile normativului NTE 001/03/00. c) Când nu se poate procura echipament cu tensiunea corespunzătoare. dacă ele sunt cel putin egale cu valorile minime indicate la Cap. d) Când este necesară o izola ie întărită care nu se poate ob ine pe altă cale. 47 Utilizarea unui echipament electric cu tensiunea cea mai ridicată. În cazul instala iilor formate din elemente asamblate la fa a locului.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice (conform Art. VII. între două sta ii de medie tensiune apropiate. ca de exemplu: a) La altitudini mai mari de 1000 metri ( când tensiunile de încercare pentru păr ile izolate în aer trebuie să fie majorate cu 1. a unor puncte neutre ale re elei. se admite în cazuri speciale. NTE 101/08/00 Art. în care una din ele are echipamentul de comuta ie cu capacitate de rupere Edi ia: 1 Revizia: 1 32 . în cazuri bine justificate.2 şi VIII. Art. 50 Verificarea echipamentului electric în condi iile curen ilor de scurtcircuit trebuie să se facă conform indica iilor din instruc iunea PE 103 / 92 Pentru cazul în care. la locul de montare a acestuia. directă şi permanentă. Art. se admite. 46 Tensiunea cea mai ridicată pentru echipamentul electric va fi cel pu in egală cu tensiunea cea mai ridicată a re elei. prin excep ie se doreşte o legătură de ajutor.25% pentru fiecare 100 m creştere de altitudine între 1000 şi 3000 m). în conformitate cu standardele în vigoare.111) având în vedere instruc iunea 3 E-I 125-94. Art. la care distan ele de izolare în aer ale ansamblului pot fi verificate prin încercări asupra nivelului de izola ie. inferioară tensiunii celei mai ridicate a re elei. 48 Nivelul de izola ie al echipamentului şi dispozitivele de protec ie corespunzătoare trebuie să fie astfel alese. b) În vederea trecerii ulterioare a re elei la o clasă de tensiune superioară. Art.

b) Condi iile privind conectarea generatoarelor eoliene la re eaua de distribu ie de 20 kV sunt date în anexa 3. Art. a căror capacitate de rupere şi de închidere nominală este mai mică decât puterea de scurtcircuit de la locul de instalare. b) Cu neutral tratat dacă curentul capacitiv de punere la pământ al re elei electrice legate galvanic are o valoare mai mare de 10A. pot fi folosite dacă se iau măsuri ca ele să nu fie puse în situa ia de a întrerupe în mod automat curen ii de scurtcircuit. precum şi măsuri de protec ie a personalului de exploatare pentru cazul închiderii pe un scurtciruit (de exemplu: comandă la distan ă. Se va adopta solu ia de func ionare cu neutral tratat prin rezisten ă sau prin bobină de compensare. 51 Echipamentul instala iilor electrice trebuie să corespundă condi iilor de la locul de instalare. Art. caracteristicile re elei. ecrane de protec ie. este necesar să se intercaleze Acesta limitează curen ii de scurtcircuit în mod eficient la prima creştere (în timp de cca 0.IV. 53 a) În instala iile electrice cu tensiunea nominală până la 35 kV inclusiv. de regulă. în ceea ce priveşte caracteristicile specifice fiecărui tip de echipamente. 54 Alegerea solu iei de tratare a neutrului în re elele de medie tensiune se va face în conformitate cu prevederile normativului NTE 001/03/00 Cap. protejate cu siguranşe fuzibile. localizarea rapidă şi selectivă a defectelor şi eliminarea defectelor trecătoare fără întreruperea alimentării consumatorilor. structura.9 şi anexa 9.5 ms) . 55 Re elele electrice de distribu ie de medie tensiune vor func iona în următoarele configura ii: a) Cu neutral izolat pentru curen ii capacitivi de punere la pământ mai mici de 10A. depăşind capacitatea lor de rupere nominală. 52 Întreruptoarele şi separatoarele de sarcină. transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare vor fi. Art. Edi ia: 1 Revizia: 1 33 . testarea circuitului care urmează a fi pus sub tensiune). şi în baza calculelor tehnico-economice având în vedere tensiunea. Art. NTE 101/08/00 mică în raport cu cealaltă a căror curen i de scurtcircuit sunt mari. conform instruc iunilor de proiectare şi standardelor IEC specificate la Cap.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice pe acea legătură un întrerupător limitator (Is). Art.

Tipizarea schemelor şi a proiectelor pe criterii de importan ă şi de siguran ă in func ionare reprezintă o prioritate. IV. Bare duble şi/sau bare de transfer se vor utiliza de preferin ă numai pentru cazul în care sta ia reprezintă un important nod de conexiuni. f) Pentru sta iile electrice prevăzute cu personal permanent de exploatare se recomandă ca retehnologizările/ modernizările să se efectueze cu luarea în considera ie de la faza de proiect a conducerii de la distan ă a acestora. utilizarea sistemelor modulate de aparataj în anvelopă metalică cu izola ie gazoasă (GIS) pentru care se vor efectua şi calcule tehnico-economice. bare rigide şi izola ie compozită. trebuie să corespundă standardelor interna ionale şi normativelor men ionate la Cap. Edi ia: 1 Revizia: 1 34 .Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 c) Se interzice legarea galvanică între re elele de medie tensiune care au neutral tratat diferit. Trecerea etapizată la noile valori se va face în func ie de programul de modernizare şi de condi iile economice. c) Pentru sta iile de transformare si distribu ie de medie tensiune montate în subteran se recomandă utilizarea echipamentelor GIS+GIT. scheme electrice simplificate cu bare simple. e) Tensiunile standardizate şi promovate pentru partea de medie tensiune vor fi 110 kV şi 20 kV. Art. În func ie de posibilită ile locale de spa iu pot fi integrate şi transformatoarele de putere în sistemul GIS+GIT. utilizând echipamente cu func ii multiple şi înglobate. 56 Pentru sta iile de medie tensiune de conexiuni şi transformare de 110kV şi 110/20kV se recomandă luarea în considera ie a unor scheme şi solu ii simple inând cont de evolu ia tehnologică a echipamentelor electrice. b) Pentru sta iile de 110 kV de tip interior amplasate în mediul urban aglomerat. d) Echipamentele utilizate cât şi integrarea lor în schemele electrice promovate. solu ii care să trateze următoarele aspecte: a) Pentru partea de 110 kV.

INSTALA II ELECTRICE DE EXTERIOR VII. înaltă de cel pu in 1. dacă nu există posibilitatea efectuării unor manevre de către persoane necalificate care circulă prin apropiere.1. confec ionate din materiale necombustibile. spa iile de produc ie electrică de exterior trebuie separate suplimentar fa ă de aceste construc ii anexe printr-o îngrădire de protec ie incombustibilă. pentru instala ii amplasate în zone nelocuite sau în zone cu înzăpeziri masive şi pentru instala ii cu regim special de acces pe teritoriile lor. prevăzută cu indicatoare de securitate în număr corespunzător şi amplasate în locuri vizibile. se recomandă să se facă cu îngrădiri de protec ie. unde îşi desfaşoară în mod permanent activitatea persoane neautorizate în exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni peste 1 kV sau persoane care nu fac parte din personalul de exploatare al acestor instala ii. conform cu Art.5 m.58. Îngrădirile de incintă vor fi înalte de 2 m. Condi ii generale Art. prevăzute cu indicatoare de securitate în număr corespunzator şi amplasate în locuri vizibile. cu următoarele excep ii: a) posturi de transformare amplasate pe stâlpi. 58 În cazul existen ei în incinta instala iilor electrice de exterior a unor construc ii anexe (ateliere. Îngrădirile exterioare cu înăl imea de peste 2 m (supraînăl are cu trei rânduri de sârmă ghimpată) vor fi prevăzute pentru instala ii fără personal. Separarea nu este obligatorie pe laturile clădirilor anexe.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VII.). turnuri de decuvare. apar inând unor organiza ii de exploatare diferite. 57 Incinta instala iilor electrice de exterior este considerată spa iu de produc ie electrică şi se delimitează prin îngrădiri de incintă. gospodării de ulei etc. Art. a căror înăl ime fa ă de sol corespunde prescrip iilor pentru proiectarea şi construc ia liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV. Edi ia: 1 Revizia: 1 35 . montate în incintele întreprinderilor industriale. 59 Delimitarea spa iilor de produc ie electrică din cadrul unei instala ii electrice. Art. constituite din pere i plini (fără uşi şi fără ferestre). c) instala ii electrice de tip închis. b) aparate electrice şi căi de curent instalate în aer liber.

62 În proiect se vor indica locurile unde se prevede a fi racordate scurtcircuitoarele mobile. cu respectarea prevederilor normativului NTE 003/04/00.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice aleasă. cu respectarea măsurilor prevăzute în normele de protec ie a muncii pentru instala ii electrice. supratraversează barele colectoare. indiferent de tensiune. 63 Toate păr ile metalice de sus inere ale unei instala ii electrice trebuie să fie protejate împotriva coroziunii. indiferent de tensiune. e) în deschiderile cu lan uri tip tijă. 60 Dispunerea constructivă a instala iilor electrice exterioare trebuie să fie astfel a) să permită efectuarea lucrărilor de deservire a instala iilor cu dispozitive şi utilaje mecanizate. supratraversează drumuri şi căi ferate. în vederea executării unor lucrări. d) în toate deschiderile din sta iile electrice de 400 kV. dar cel pu in 0.). f) dacă tipul de lan simplu de izolatoare nu corespunde condi iilor de rezisten ă mecanică cerute în instala ie. c) în toate deschiderile care. o distan ă minimă (în metri) între conductoarele sub tensiune şi între acestea şi spa iile legate la pământ de Un/150. Art. unde Un este tensiunea cea mai mare a instala iei. 61 Se vor prevedea lan uri duble de izolatoare pentru suspendarea conductoarelor flexibile în următoarele cazuri: a) în toate deschiderile care. Art. Art. Această prevedere se aplică şi pentru păr ile subterane ale Edi ia: 1 Revizia: 1 36 . aceste locuri vor avea suprafe e de contact corespunzătoare. Se va asigura. la creşterea săge ii conductorului ca urmare a ruperii unui lan simplu. în kV. b) în toate deschiderile care. conducte supraterane de termoficare sau apa de racire în spa iile de produc ie (neelectrice) din incinta centralelor electrice sau din afara acestora. b) să se evite posibilitatea producerii şi extinderii incendiilor. NOTĂ. supratraversează clădirile din incinta pe care o străbat (centrale electrice.2 m. sta ii electrice etc. indiferent de tensiune. conducte supraterane cu fluide combustibile. încât: NTE 101/08/00 Art. care supratraversează echipamente electrice apar inând altor circuite. c) în caz de necesitate să se poată face scoaterea par ială de sub tensiune a instala iei.

66 pentru scurte intervale de timp. sarcinilor suplimentare (chiciură şi vânt). Distan e de izolare în aer Art. fa ă de alte piese aflate sub tensiune şi fa ă de elementele legate la pământ. 66 Distan ele minime de izolare în aer între păr ile conductoare aflate sub tensiune şi apar inând unor faze diferite (notate cu A). trebuie să se ină seama de deplasările posibile datorate varia iilor de temperatură. În pozi ia nedeplasată a conductoarelor trebuie să fie respectate distan ele indicate la Art. adică în timpul balansului datorat vântului.68 şi Art.9 ). Art.1. NTE 101/08/00 Art. precum şi între acestea şi elementele legate la pământ nu poate fi verificată prin încercări asupra nivelului de izola ie (conform Art. În acest scop se recomandă plantarea ierburilor perene sau acoperirea spa iului corespunzător cu balast. Conductoarele se pot apropia între ele. la care izola ia în aer între elementele componente aflate sub tensiune. precum şi între acestea şi elementele legate la pământ (notate cu Ao) sunt indicate în figurile 7. Distan ele minime corespunzătoare permise în aceste cazuri sunt indicate la Art. 67 În cazul conductoarelor flexibile.1 şi 7.2 şi în tabelul 7. în timpul scurtcircuitelor şi în timpul seismelor.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice construc iilor metalice şi de beton armat. Art. 4. asigurarea nivelului de izola ie trebuie să se facă prin respectarea prevederilor din articolele următoare.2. la distan e mai mici decât cele determinate. 66. 69. la stabilirea distan elor de izolare în aer. VII. conform Art. efectelor electrodinamice la scurtcircuit şi de toleran ele admise la executarea păr ii de construc ii. Edi ia: 1 Revizia: 1 37 . 65 Pentru instala iile sau păr ile de instala ie asamblate în locul de exploatare. 64 În cazul aparatelor electrice care necesită îngrădiri de protec ie este necesar să se ia măsuri pentru evitarea pericolului pe care îl poate prezenta dezvoltarea unei vegeta ii înalte în interiorul îngrădirii.

în timpul balansului datorat vântului. fa ă de alte elemente sub tensiune sau legate la pământ.2). viteza acestuia se adoptă egală cu 60 % din valoarea maximă luată în considerare la calculul mecanic al conductoarelor flexibile (tabelul 6. 7.2) ale conductoarelor flexibile aflate sub tensiune. Edi ia: 1 Revizia: 1 38 . iar unghiul α este definit prin rela ia: α = arc tg p/q În care: q este greutatea unitară a conductorului.2) poate fi determinată aproximativ cu rela ia: A = f sinα . 7. sunt indicate în tabelul 7. b) Pentru determinarea for ei unitare datorate vântului.1 Fig.2 Distan e de izolare Art. p . în care f este săgeata conductorului la temperatura de +15°C în punctul de apropiere.1.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Fig. 7. daN/m. 68 Distan ele minime de izolare în aer (notate cu A1 în figura 7. a) Deplasarea a a unui conductor (fig.for a unitară datorată vântului pe conductor. daN/m.

2) ale conductoarelor flexibile aflate sub tensiune. Distan ele minime de izolare în aer şi de protec ie. în sensul apropierii unei singure faze. în timpul scurtcircuitelor. fa ă de alte elemente sub tensiune sau legate la pământ. d) Distan ele dintre conductoarele flexibile sub tensiune şi păr ile legate la pământ se vor verifica potrivit stării de calcul VI (Cap.1 A0 A1=Un/0. Tabelul 7.15 (A1 ≥ 200) A2 = Ao/2 (A2> 200) B1 = A0 + 30 B2 = A0 + 100 B3 = A0 + 750 C = A0 + 2500 D= A0 + 1250 E = A0 + 600 F=A0 (F≥500) G = A0 + 1500 200 220 200 200 230 300 950 2700 1450 800 500 1700 300 330 200 200 330 400 1050 2800 1550 900 500 1800 400 440 250 200 430 500 1150 2900 1650 1000 500 1900 650 700 400 330 680 750 1400 3150 1900 1250 650 2150 900 1000 750 450 930 1000 1650 3400 2150 1500 900 2400 1800 2000 1500 900 1830 1900 2550 4300 3050 2400 1800 3300 3100 3400 2700 1550 3130 3200 3850 5600 4350 3700 3100 4600 Edi ia: 1 Revizia: 1 39 . Art.1.7 ).1. Instala ii tehnologice de exterior. IX. cealaltă rămânând nedeplasată. Tensiunea nominală a instala iei (kV) Simbolul şi rela ia de calcul 10 (15)20 (35) (60) 110 220 400 Distan a minimă (mm) Ao A = 1. sunt indicate în tabelul 7.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 c) La determinarea distan elor minime se va considera că ac iunea vântului asupra conductoarelor se manifestă în cazul a două faze vecine. 69 Distan ele minime de izolare în aer (notate cu A2 în figura 7.

se admit distan e mai mici în zona de racordare.2 ori distan a A din tabelul 7. distan ele de izolare în aer indicate în tabelul 7. distan ele se referă la instala iile Pentru elementele de izola ie cu reparti ie dispersată a poten ialului de-a lungul izola iei. suporturile rabatabile ale corpurilor de iluminat etc. care pot să se găsească la aceleaşi tensiuni nominale.2 ori distan a A prescrisă pentru tensiunea nominală cea mai mare (tabelul 7. Zona de racordare va fi redusă la minimum posibil. Art. Edi ia: 1 Revizia: 1 40 . În lipsa acestor indica ii. fa ă de alte elemente ale acestor instala ii. în conformitate cu indica iile întreprinderii constructoare. 71 Distan ele dintre două piese sub tensiune. 66. 1) 2) NTE 101/08/00 Tensiunile din paranteză nu sunt recomandate de STAS 930. Art. Art. se va considera o varia ie lineară a poten ialului în lungul izola iei de la tensiunea nominală (extremitatea în contact cu partea sub tensiune) până la zero (extremitatea în contact cu partea legată la pământ).1.1). distan ele dintre căile de curent şi dintre acestea şi elementele legate la pământ trebuie să fie cel pu in egale cu distan ele libere dintre bornele aparatului. însă nesincrone între ele. Art. trebuie să corespundă indica iilor de la Art. În cazul lipsei datelor privind distribu ia poten ialelor. Din această categorie fac parte. Pentru tensiuni nominale egale sau mai mari decât 60 kV. de exemplu.25 % pentru fiecare 100 m spor peste altitudinea de 1000 m. din re ele cu neutrul legat efectiv la pământ. cu condi ia ca aceste distan e să fie respectate în orice situa ie. nu se pot respecta distan ele A şi Ao din tabelul 7. 3) distan ele de izola ie se vor stabili considerându-se valorile efective ale poten ialului. pentru construc ia aparatelor la racordarea căilor de curent la bornele acestora. 70 Distan ele minime de izolare în aer dintre elementele mobile riguros şi sigur ghidate ale instala iilor electrice.1 trebuie să fie mărite cu 1.1. 74 În cazurile în care. 72 Distan ele dintre păr ile sub tensiune ale unor instala ii care func ionează la tensiuni nominale diferite trebuie să fie cel pu in egale cu 1. trebuie să fie cel pu in egale cu 1. Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NOTE. 73 Pentru instala iile amplasate la mare altitudine. Această indica ie este valabilă numai până la altitudinea de 3000 m. contactele mobile ale separatoarelor şi cele ale separatoarelor de legare la pământ. indiferent dacă elementele mobile sunt în mişcare sau în repaus.

138.3. Art. din interiorul incintei unei instala ii electrice. Art. 79 Elementele instala iei aflate sub tensiune şi situate la o înăl ime mai mare sau cel pu in egală cu distan a C. din tabelul 7.. se asigură printr-una dintre următoarele măsuri: a) amplasarea la înăl ime corespunzătoare.b). 7. în timpul executării lucrărilor curente de exploatare. 76 Îngrădirile de protec ie definitive. Distan e de protec ie Art. domeniul de protec ie fiind indicat în figura 7. B2 sau B3 din tabelul 7. pline sau din plasă. B3 se vor măsura de la partea cea mai laterală a armăturii de reparti ie a poten ialului sau eclatorului dispus pe aparatul respectiv până la partea interioară a îngrădirii de protec ie. respectiv al platformei de deservire. nu necesită. fa ă de nivelul solului.1. în zone inaccesibile atingerilor accidentale. îngrădiri de protec ie. 78 Distan ele dintre păr ile conductoare sub tensiune sau izolate fa ă de pământ ale instala iei şi îngrădirile de protec ie cu caracter definitiv trebuie să fie cel pu in egală cu distan a B1. care nu sunt izolate pentru tensiunea de exploatare. Art. Aceste distan e pot fi mărite în locurile în care nu poate fi evitată manevrarea unor materiale lungi. Art.79 nu trebuie îngrădite dacă marginea superioară a soclurilor legate la Edi ia: 1 Revizia: 1 41 .3. Art.a şi 7. pline sau din plasă (se admite şi folosirea balustradelor). iar balustradele trebuie să aibă marginea superioară la cel putin 1. Domeniul de protec ie (fig. indicată în tabelul 7.1. 7.3. B2. 75 În spa iile de produc ie electrică. protec ia personalului împotriva atingerii accidentale a elementelor aflate sub tensiune.5 m deasupra solului. Distan ele B1. trebuie să aibă înăl imea de cel putin 2 m. b) îngrădiri de protec ie definitive.1. cu condi ia asigurării protec iei împotriva atingerii accidentale a elementelor aflate sub tensiune prin îngrădiri pline sau din plasă (fig. de regulă. Execu ia îngrădirilor trebuie realizată în conformitate cu Art. 77 La amenajarea instala iilor de exterior trebuie respectate distan ele din tabelul 7.3. 80 Izolatoarele ale căror păr i conductoare aflate sub tensiune se găsesc în condi iile indicate la Art.4) are lă imea E. Izolatoarele pot pătrunde par ial sau total în domeniul de protec ie.1.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VII.

Executarea de lucrări la elementele mobile. distan ele de protec ie contra atingerii accidentale a păr ilor neîngrădite aflate sub tensiune sau izolate fa ă de pământ. trebuie să fie măsurate inând seama de deplasarea posibilă a acestor elemente în timpul lucrului.se lucrează numai cu scule uşoare (de mână). 70). Dimensiunile domeniului de lucru se stabilesc în func ie de natura lucrărilor de executat şi de modul de manevrare a pieselor şi utilajelor. în următoarele condi ii (fig. în conformitate cu normele de protec ie a muncii pentru instala ii electrice. măsurate între aceste păr i şi marginea domeniului permis pentru lucru. neîngrădite. NTE 101/08/00 pământ ale izolatoarelor se află la o înăl ime de cel putin 2300 mm fa ă de nivelul solului. 81 Distan a dintre elementele instala iilor exterioare. riguros şi sigur ghidate (men ionate la Art. ale instala iilor rămase sub tensiune sau izolate fa ă de pământ trebuie să fie suficientă pentru a permite executarea lucrărilor în condi ii de securitate. este admisă numai în pozi iile în care sunt respectate distan ele indicate mai sus. Distan ele fa ă de elementele mobile ale instala iei. în func ie de natura opera iilor necesare. Înăl imea minimă a domeniului de lucru. astfel încât să nu fie necesară pătrunderea în zona de protec ie. în cazul instalării unor platforme de acces la echipament.4). 7. şi păr ile vecine. Edi ia: 1 Revizia: 1 42 . . aflate sub tensiune sau izolate fa ă de pământ.5): . la care se prevede efectuarea unor lucrări de revizii – repara ii. 7. măsurată de la planul pe care paşeşte lucrătorul. încât punctul la care lucrează să se găsească la circa 1000 – 1750 mm deasupra platformei. Se va ine seama de faptul că. înăl imea lor se recomandă să fie astfel aleasă. În acest scop. trebuie să fie cel putin egale cu valoarea E din tabelul 7. Art.elementele aflate sub tensiune sau izolate fa ă de pământ se găsesc deasupra domeniului permis pentru lucru. este de 1900 mm.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice respectiv al platformelor de deservire (fig.1.

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Fig. 7.3. 7.4. Distan a şi domeniul de protec ie în cazul amplasării păr ilor sub tensiune la înăl ime Edi ia: 1 Revizia: 1 43 . Distan ă şi domenii de protec ie dintre păr i sub tensiune şi îngrădiri de protec ie Fig.

pot fi adoptate următoarele distan e între circuite. se poate lucra la circuitul de jos când circuitul de sus este sub tensiune.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Fig.pe orizontală: A0 +2000 mm. în cazul în care se prevede lucrul la unul dintre circuite. Situa ia inversă este admisă numai cu justificări şi precau ii speciale. 7. Edi ia: 1 Revizia: 1 44 . în cazul circuitelor suprapuse. Dacă pentru dimensiunile domeniului de lucru nu există indica ii speciale şi se presupune că se lucrează numai cu scule uşoare. celălalt circuit rămânând sub tensiune: .5. . Distan e şi domenii de protec ie între păr i sub tensiune neîngrădite şi domeniul de lucru La adoptarea dispozi iilor constructive şi a distan elor respective se va ine seamă de faptul că.pe verticală: A0 +750 mm.

83 În interiorul spa iilor de produc ie electrică. În acest scop se prevăd aceleaşi măsuri ca la Art. peste această limită (tabelul 7. Fig. gabaritul de transport se consideră până la aceste îngrădiri. în caz contrar.1 şi fig. Art. În por iunile în care se prevăd îngrădiri de protec ie cu caracter definitiv. la Edi ia: 1 Revizia: 1 45 . este necesară o îngrădire locală (pe acoperiş).6. situate în spa iile de produc ie electrică. Aceste distan e vor fi însă cel pu in egale cu distan a de izolare A0 din tabelul 7. în condi ii de securitate. a unor lucrări la pere ii sau acoperişul clădirilor. fa ă de care se pot adopta distan e mai mici. cu condi ia ca ele să se găsească la înăl imi cel pu in egale cu limita superioară a gabaritului de transport sau.7).1. inclusiv utilajele de transport şi de ridicare. 81 (fig. cabinele pentru circuite secundare. Distan e şi domeniul de protec ie în cazul amplasării păr ilor sub tensiune deasupra clădirilor tehnologice. 7. 7. distan a dintre elementele conductoare aflate sub tensiune şi gabaritele echipamentelor în curs de a fi transportate.6). luându-se măsurile corespunzătoare de protec ie a muncii. 78. În domeniul de protec ie se admite existen a izolatoarelor. 7. trebuie să fie cel pu in egală cu distan a E până la limita superioară a gabaritului de transport şi F pe verticală. 82 Distan a dintre elementele aflate sub tensiune sau izolate fa ă de pământ ale diverselor păr i ale instala iilor de tip deschis şi clădirile tehnologice sau anexe trebuie să fie suficientă pentru a permite executarea. Distan a pe verticală dintre păr ile sub tensiune sau izolate fa ă de pământ ale instala iilor electrice situate deasupra clădirii şi acoperişului acesteia trebuie să fie cel putin egală cu distan a C din tabelul 7. În caz contrar.1. Fac excep ie. Condi iile de mai sus nu se referă la elementele circuitelor racordate la instala iile interioare din clădirea respectivă sau la cele fixate sau ancorate de clădire. în conformitate cu normele de protec ie a muncii pentru instala iile electrice. servicii proprii şi instala ii auxiliare. de asemenea. conform Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art.

a.7. Această prevedere se aplică şi în cazul îngrădirilor cu înăl imea mai mică de 2 m (dar de minimum 1. 7. în zona de transport trebuie să fie respectate condi iile indicate la Art. 79 şi Art.1. conform Art.7). În documenta ia de proiectare se vor indica gabaritele permise pentru transport. distan a lor pe orizontală până la planul îngrădirii trebuind să fie cel pu in egală cu distan a D din tabelul 7. în legătură cu circula ia persoanelor. iar păr ile sub tensiune aferente să se afle în afara acestui domeniu Fig. respectiv fa ă de axul în lungul căruia se face transportul. Distan e şi domeniul de protec ie în cazul amplasării păr ilor sub tensiune deasupra spa iilor destinate transportului tehnologic. domeniul de protec ie fiind indicat în figura 7. 78. 7.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice (fig. Art. 80. inând seama de condi ia ca vehiculul de transport (inclusiv echipamentul transportat) să se poată abate cu câte 350 mm de o parte şi de alta a axului drumului în cazul drumurilor amenajate.8) se va determina în conformitate cu prevederile normativului pentru construc ia liniilor electrice aeriene cu tensiunea mai mare de 1000 V.8.5 m). În afară de condi iile de mai sus. 57) trebuie să fie cel pu in egală cu distan a G din tabelul 7. 7. Când înăl imea îngrădirilor este cel pu in 2 m. în cazul spa iilor de circula ie neamenajate. se admite ca în interiorul domeniului de protec ie sa se găsească păr i izolate ale instala iei (fig. NTE 101/08/00 minimum 600 mm de acestea.1.8. 84 Distan a dintre păr ile sub tensiune şi îngrădirile spa iilor de produc ie electrică de exterior (conform Art.b). Art. 85 La părăsirea spa iilor de produc ie electrică de exterior. 7. 58. înăl imea minimă H fa ă de sol a conductoarelor sub tensiune (fig. Edi ia: 1 Revizia: 1 46 . Art.

73.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art.2 ori distan a de izolare A din tabelul 7. 86 În cazul executării unor lucrări cu scoaterea par ială de sub tensiune a instala iei. Art.1 se majorează cu creşterea distan ei de izolare în aer. distan ele de protec ie din tabelul 7. nu trebuie să existe elemente sub tensiune sau elemente izolate fa ă de pământ ale păr ilor de instala ie rămase sub tensiune care să se afle fa ă de partea scoasă de sub tensiune la o distan ă mai mică de 1.1. calculată conform Art.8. Această prevedere nu se referă la distan a constructivă a separatorului prin care s-a făcut separarea (între contactele sale deschise). 87 La instala iile sub tensiune montate la mare altitudine. 7. a) Fig. Edi ia: 1 Revizia: 1 47 . Distan e de protec ie între păr i sub tensiune şi păr i izolate fa ă de îngrădirile spa iilor de produc ie de exterior.

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VII. 89 Drumurile de acces pentru autovehicule. Art. 88 Transportul transformatoarelor la sta iile de transformare se va face. Ele vor fi racordate la drumurile publice pentru autovehicule. pe drumurile de acces pentru autovehicule. aferente organizărilor de şantier. după destina ie. 91 Por ile de acces în instala iile electrice de exterior trebuie închise cu cheia sau păzite. se admit panouri de gard demontabile. la instala iile care nu au racord de cale ferată. Art. Drumurile destinate exclusiv servirii instala iilor de conexiuni şi transformare vor avea o singură bandă de circula ie cu lă imea corespunzătoare tipurilor de autovehicule ce vor fi utilizate şi vor fi construite până la locul de descărcare al transformatoarelor şi al celorlalte piese grele. trebuie amenajate pentru transportul transformatoarelor şi al altor piese grele care nu se introduc în instala ie. Edi ia: 1 Revizia: 1 48 . 90 În incinta instala iilor electrice se vor asigura circula ia liberă şi interven ia maşinilor pentru stingerea incendiilor. pentru circula ie sau transport. Art. pe drumuri necesare func ional sau pe fâşii libere de teren corespunzător amenajate. însă nu mai mică de 1. Căi de circula ie şi accese Art. considerând o distan ă maximă de 200 m de la vehiculul pompierilor până la oricare punct al instala iei care poate necesita o interven ie. Se va verifica posibilitatea transportului în ceea ce priveşte gabaritele şi sarcinile admise pe poduri şi drumuri. Art.2 m. 89) trebuie să fie suficientă. de regulă. iar înăl imea liberă trebuie să fie de cel pu in 2 m. 92 Lă imea liberă a căilor de circula ie din incinta instala iei (în afara celor men ionate la Art.4. Această prevedere nu se referă la sta iile provizorii. În cazul intrărilor prin care accesul este foarte rar.

97 Sarcinile transmise de căile de curent se stabilesc conform Art. se va ine seamă de perspectiva dezvoltării instala iilor pe o perioada de circa 10 ani. 197. Art. Art. chiciurei. folosite în mod provizoriu ca suporturi terminale. se recomandă a fi întărite cu ancore. 96 Suporturile de sus inere. Art. vântului. efectul curen ilor de scurtcircuit se manifestă într-un singur circuit.5. pentru aparate şi îmbinări. Solicitările datorate for elor electrodinamice în caz de scurtcircuit se consideră în ipoteza că. sculelor şi dispozitivelor de montare). nu se va ine seama de ruperea accidentală a acestora. 95 Construc iile pentru fixarea căilor de curent se confec ionează din beton armat sau metal. 94 Construc iile de sus inere din instala iile tehnologice electrice trebuie să prezinte o rigiditate suficientă pentru a men ine în limite nepericuloase. de regulă. tinându-se seama de succesiunea opera iilor respective. Dimensionarea construc iilor de sus inere Art. Art. 93 Construc iile care servesc pentru sus inerea aparatajului şi/sau căilor de curent se vor dimensiona la următoarele categorii de solicitări: a) solicitări în timpul func ionării datorate greută ilor proprii. for elor electrodinamice în caz de scurtcircuit şi seisme. pentru elementele de construc ie ale unei sta ii de o anumită tensiune. din elemente prefabricate. amplitudinea vibra iilor în timpul manevrelor. b) solicitări în timpul montajului datorate greută ii proprii şi opera iilor de montare (inclusiv greută ile oamenilor.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VII. La determinarea eforturilor care urmează a fi luate în considerare. În cazul conductoarelor flexibile. 196 şi Art. Edi ia: 1 Revizia: 1 49 .

luându-se măsurile necesare pentru a se evita posibilitatea efectuării unor manevre de către persoanele necalificate care circulă în apropiere (datorită unor comutatoare de comandă. Art. Art. cu praf. se recomandă îngrădirea echipamentului electric instalat. nu se vor amplasa instala ii electrice în încăperi cu procese tehnologice umede.1. cu condi ia de a se lua măsuri de împiedicare a pătrunderii din exterior a persoanelor neautorizate. grupuri sanitare. Edi ia: 1 Revizia: 1 50 . 100 Clădirile şi încăperile instala iilor electrice de tip interior în care se desfăşoară procese tehnologice electrice se admite să nu fie îngrădite. Aceste instala ii vor fi amplasate în afara razei de ac iune a mecanismelor de ridicare şi transport. în afară de întreruptoare. 99 De regulă. În încăperile de produc ie în care există un transport uzinal intens sau aglomerări de materiale ori maşini. conform Art. etc. Fac excep ie transformatoarele cu izola ie electrică uscată sau cu fluide incombustibile. care pot fi de tipul cu ulei pu in.30. cu ac iune chimică dăunătoare.).Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VIII. butoane etc. precum şi sub încăperi cu proces tehnologic umed (vane. 98 Instala iile electrice de interior pot fi amplasate în încăperi de produc ie sau în încăperi de produc ie electrică. cu temperaturi ridicate. Nu se vor amplasa instala ii electrice interioare de tip deschis şi boxe de transformatoare deasupra încăperilor în care pot să se afle simultan mai mult de 50 de persoane. În încăperile de produc ie se recomandă a se folosi numai aparate cu izola ie uscată sau din materiale incombustibile. liber accesibile). manete.. duşuri. Art. Condi ii generale Art. pentru a fi protejat contra deteriorărilor mecanice. 101 În încăperile de produc ie pot fi montate numai instala ii electrice de tip închis. cu pericol de incendiu sau explozie. INSTALA II ELECTRICE DE INTERIOR VIII.

Edi ia: 1 Revizia: 1 51 . Uşile respective trebuie prevăzute cu dispozitive de autoînchidere. B vor normele P 118). 1 2 Încăperi cu echipament având până la 60 kg ulei pe cuvă Încăperi cu echipament având peste 60 kg ulei pe cuvă: a) Separări spre exterior. 1) 2) Caracteristicile încăperii Limita de rezisten ă la foc pere i 1 h 1) planşee 1h uşi nenormat 1 h 30’ 1h 30’ nenormat 45 3) 3h 3h 1h 30’ 1h 30’ 4) Dacă condi iile impuse de caracteristicile spa iului adiacent nu impun alte valori (a se vedea Determinată în func ie de gradul de rezisten ă la foc al clădirii.E sau construc ii civile.1. b) Separări spre încăperi de produc ie electrică sau spre coridoare. case de scări aferente spa iilor de produc ie electrică.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. din categoriile C. în conformitate cu prevederile normelor P 118.1 Limita de rezisten ă la foc a elementelor încăperilor cu instala ii electrice Nr. Limitele de rezisten ă la foc ale elementelor de construc ii (pere i.D. 102 Încăperile şi clădirile în care se găsesc instala ii electrice cu tensiuni peste 1 kV trebuie să fie de gradul l sau II rezisten ă la foc. Crt. Limitele de rezisten ă la foc a elementelor de separare fa ă de clădirile din categoriile A. apar inând încăperilor de produc ie electrică. conform tabelului 8. se stabilesc în func ie de cantitatea maximă de ulei con inută în cuvele echipamentelor electrice din încăperi şi de caracteristicile şi destina ia spa iilor adiacente. 2) 3) 4) fi conform normelor P 118. planşee şi uşi de comunica ii). case de scări aferente acestora. Tabelul 8. c) Separări spre alte încăperi sau coridoare.

se va adopta una din următoarele măsuri: a) Impiedicarea pătrunderii prafului sau a altor agen i poluan i (prin presurizare sau etanşări. Se admite practicarea în acoperiş a unor goluri pentru ventilare naturală. condi ionat de utilizarea unor treceri izolate. În general. în afară de condi iile climatice de altitudine şi de poluare indicate la Art 43 şi tabelul 6. Edi ia: 1 Revizia: 1 52 . numai dacă gradul de rezisten ă la foc al construc iilor vecine. 103 Dacă amplasarea instala iilor de interior se face fa ă de construc iile industriale sau civile.6 m. con inut de săruri în aer. Pentru căile de curent se admite străpungerea elementelor de construc ie mai sus men ionate. iar dacă construc ia învecinată este mai înaltă decât cea aferentă instala iilor electrice. gaze. 104 La amenajarea instala iilor electrice de interior trebuie să se ia în considerare. situate la distan ă nenormată sau aplicate. şi influen a unor factori de mediu. fum. se recomandă folosirea aparatelor fără ulei sau cu ulei pu in. distan a minimă dintre goluri şi peretele despăr itor va fi de 4 m. Art. individual sau pe grupe de echipamente. b) Folosirea unor materiale care să reziste la ac iunea agen ilor agresivi sau acoperirea de protec ie a materialelor nerezistente la ac iunea acestor factori. ventilatoare etc. este I sau II. 19 b. încăperi tampon la accesul principal pentru personal). vapori agresivi. trebuie sa se ia măsuri de izolare fonică a zgomotului provocat de aparatele de comutare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. în conformitate cu Art.1. b) Acoperişurile şi planşeele clădirilor şi încăperilor în care se găsesc instala ii electrice trebuie să fie executate din beton armat. cabluri). trebuie respectate următoarele prevederi: a) Pere ii de pe laturile pe care distan ele nu se normează sau pe care se face alipirea de alte clădiri trebuie să fie incombustibili. În acest caz. 105 În cazul în care factorii de mediu mentiona i la Art 104 pericliteazaă func ionarea instala iei. Art. cât şi alegerea pentru echipamentele electrice a unei clase de protec ie corespunzătoare. c) Trebuie să se prevadă colectarea uleiului la echipamentele cu peste 60 kg pe cuvă. cu limita de rezisten ă la foc de minimum 1 h 30’. transformatoare. iar uşile de comunica ie vor avea rezisten a la foc de minimum 1 h 30’ şi vor fi prevăzute cu autoînchidere. fără goluri. ca de exemplu: praf. cu limita de rezisten ă la foc de minimum trei ore. pere ii despăr itori dintre instala iile electrice şi construc iile învecinate vor depăşi gabaritul încăperii instala iilor electrice cu 0. tuburi (de exemplu: bare capsulate. d) Acolo unde este necesar.

în func ie de condi iile locale. În acelaşi punct de comandă trebuie semnalizată şi starea de func ionare a instala iei de ventila ie mecanică. În cazul instala iilor electrice care necesită interven ii rapide pentru lichidarea urmărilor unor avarii. Edi ia: 1 Revizia: 1 53 . indiferent de cantitatea de ulei con inută în echipamentul electric utilizat.cinci ori mai mare decât volumul încăperii. Posturile de transformare situate în mediul rural sau cu regim de construc ie similar în mediul urban nu vor avea ferestre. cât şi de la punctul de comandă la care este semnalizat incendiul. Aceste măsuri vor consta din controale periodice. precum şi în cazul instala iilor electrice similare celor din mediul urban. normele tehnice P 118.. Instala ia de ventila ie de avarie trebuie să asigure într-o oră schimbarea unui volum de aer de trei . Art. Art. semnalizări. se vor prevedea instala ii de ventila ie de avarie. se va prevedea o instala ie de ventila ie mecanică. şi anume atât de la fa a locului (dar din exteriorul încăperilor în care există ulei). Art. trebuie să fie prevăzute cu sticlă armată sau să fie confec ionate din dale de sticlă.1. în scopul evacuării fumului ce se poate produce în caz de avarie. În situa iile în care nu se pot asigura debitele de aer necesare pentru ventila ia naturală organizată. amplasate în mediul urban sau în incinta unor întreprinderi industriale. Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice în vederea nedepăşirii valorilor indicate în tabelul 6. normativul I 5 şi din standardele în vigoare. Instala iile de ventila ie mecanică din sta iile electrice trebuie prevăzute cu posibilitatea de oprire manuală sau automată la apari ia unui incendiu în încăperea ventilată sau în apropierea locului de absorb ie a aerului. 107 Instala iile de ventila ie de avarie pot fi comune cu instala iile de ventila tie cu scopuri tehnologice. 109 Ferestrele încăperilor de produc ie electrică situate la parter. etc. 106 Încăperile instala iilor de distribu ie care con in transformatoare sau aparate cu peste 60 kg ulei pe cuvă trebuie prevăzute cu sisteme de ventila ie de avarie. 108 La proiectarea instala iilor de ventila ie naturală sau mecanică trebuie respectate prevederile din normele generale de protec ie contra incendiilor. în cazul instala iilor electrice neîngrădite. NTE 101/08/00 c) Ventilarea sau climatizarea încăperilor sau a diverselor păr i componente ale instala iei. Oprirea manuală trebuie să fie întotdeauna posibilă. Se vor lua măsuri pentru evitarea supraîncălzirilor în cazul opririi accidentale a instala iei de ventila ie sau de climatizare.

114 Nu se admite trecerea prin încăperile instala iilor electrice a nici unui fel de conducte de fluide. fără flanşe. 113 Nu se admit denivelări ale planşeelor sau praguri în coridoarele din încăperile de produc ie electrică. De asemenea. 115 Trebuie luate măsuri contra pătrunderii apelor subterane în clădirile instala iilor tehnologice electrice. acestea se vor aplica prin sisteme locale de încălzire electrică. care servesc pentru încălzirea instala iei respective şi cu condi ia folosirii de evi sudate. 112 Încăperile de produc ie electrică trebuie astfel finisate. Art. tasări). respectiv etanşate cu materiale incombustibile cu limite de rezisten ă la foc conform normelor P 118. cât şi la cea a clădirilor. Art. încât să permită o între inere şi o cură enie uşoare. 110 Prevederile iluminatului natural în încăperile de produc ie electrică nu sunt obligatorii. Art. În aceste încăperi nu se admit luminatoare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. În situa iile în care furnizorul de echipament impune condi ii mai severe decât cele prevăzute în tabelul 6. aparatele şi materialele electrice datorate unor deformări ale clădirilor (de exemplu.1. cu excep ia celor cu apă caldă. Art. Art. ventile sau alte armături. Aceste măsuri urmează a se lua (dacă este cazul) atât la proiectarea păr ii electrice. Art. La adoptarea solu iilor pentru finisarea încăperilor de produc ie electrică. toate orificiile din încăperile situate spre exterior sau spre încăperi cu altă destina ie trebuie amplasate la o distan ă minimă de 250 mm fa ă de sol şi prevăzute cu o plasă având ochiuri de cel mult 8 x 8 mm. Edi ia: 1 Revizia: 1 54 . Toate orificiile pentru trecerea cablurilor şi a conductelor dintr-o încăpere în alta şi în exterior trebuie să fie închise. 111 Temperatura minimă nu trebuie să scadă sub +16°C în încăperile în care există personal de exploatare permanent. 116 Pentru a împiedica pătrunderea animalelor mici în clădirile instala iilor electrice. se vor avea în vedere prevederile Normativului pentru finisaje în spa ile func ionale din obiectivele energetice PE 706. trebuie să se aibă în vedere măsurile pentru evitarea unor solicitari inadmisibile la transformatoarele.

b) în cazul unui număr mare de celule de tip deschis. Art. se vor lua măsuri de separare prin pere i despăr itori plini între diferite păr i ale instala iei. de regulă. compartimentările se vor face. 120 Se vor prevedea pere i de separa ie a încăperilor instala iilor electrice de înaltă tensiune în următoarele cazuri: a) între sec iile de bare reprezentând sursa de alimentare normală şi. se va asigura şi o izola ie hidrofugă.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice De la caz la caz. prevederea unor jaluzele de suprapresiune la fiecare grup de ventilatoare. Art. 118 Instala iile electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1 kV se recomandă să fie amplasate în încăperi separate. NTE 101/08/00 Art. Se admite ca introducerea sau scoaterea aerului să fie comună pe grupe de compartimente legate tehnologic. pe ramifica iile tuturor compartimentelor. de rezervă a unor consumatori de gradul 0 (inclusiv alimentarea unor pompe de incendiu) şi în anumite cazuri de gradul I (cu justificarea în proiect). Edi ia: 1 Revizia: 1 55 . În celulele de tip închis. Art. oprirea instala iilor de ventilare (de aspira ie şi refulare) la semnalizarea unui început de incendiu. pere ii de separare se vor dispune la limita dintre cele două sec ii de bare. 117 Canalele de cabluri construite în interiorul clădirilor instala iilor electrice trebuie să fie realizate în conformitate cu NTE 007/08/00. respectiv. încât să nu se depăşească circa 30 de astfel de celule pe încăpere. Fiecare dintre compartimentele rezultate în urma separării va fi prevăzut cu instala ii de ventilare şi iluminat alimentate separat. 119 În celulele instala iilor electrice de interior cu tensiunea cea mai ridicată a re elei până la 36 kV. în cazul în care exploatarea lor se face de către aceeaşi organiza ie. Art. diferen iat după valoarea curen ilor de scurtcircuit la arc liber în celulă. în cazul barelor colectoare sec ionate. între diversele păr i componente ale acestora. indiferent de puterea de scurtcircuit. în oricare dintre compartimentele care au aspira ie sau refulare comună. 121 Delimitarea spa iilor de produc ie electrică apar inând unor organiza ii de exploatare diferite poate fi făcută prin îngrădiri de tipul cel mai simplu. Se admite montarea în aceeaşi încăpere a unor instala ii cu tensiuni diferite. Limita de rezisten ă la foc a pere ilor de separa ie va fi de o oră. cu respectarea următoarelor condi ii: prevederea unor clapete antifoc corespunzătoare.

125 În proiect se vor indica locurile unde se prevăd a fi racordate scurtcircuitoarele mobile şi care vor avea suprafe e de contact corespunzătoare. în func ie de volumele lor. încăperi sau spa ii special destinate acestui scop. precum şi în camerele ce con in aparate de înaltă tensiune sau transformatoare şi în care accesul se face direct din exterior (de exemplu. boxa de transformator etc. încât. Art. Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. 136-140. se vor prevedea pere i plini pe toată înăl imea celulei. indiferent de pozi ia căruciorului. pentru schimbarea siguran elor de înaltă tensiune. care să fie ferite de pericol de incendiu sau explozie. control vizual etc.). 122 În celulele. Nu sunt necesare. fără întreruperea tensiunii (de exemplu. astfel de îngrădiri dacă sunt respectate prevederile Art. să nu existe pericolul unor atingeri accidentale ale păr ilor sub tensiune. de regulă. să poată fi respectate măsurile corespunzătoare prevăzute de normele de protec ie a muncii pentru instala iile electrice. Art. 142. manevrarea aparatelor cu tijă izolantă. Între celule. Edi ia: 1 Revizia: 1 56 . de regulă. Separarea între ele a sistemelor (sec iilor) de bare colectoare se va realiza prin distan e de protec ie sau prin îngrădiri de protec ie incombustibile. separările între sistemele de bare colectoare se vor realiza. peretele de separa ie între celule se va prevedea plin numai pentru înăl imea întreruptorului. 124 Dispozi ia constructivă a instala iilor şi distan ele de protec ie vor fi astfel alese. restul putând fi realizat din plasă incombustibilă. dacă se prevede necesitatea executării unor lucrări cu scoaterea par ială de sub tensiune a instala iei. La sta iile de 110 kV tip interior. boxele etc. este necesar să se prevadă îngrădiri de protec ie. trebuie să se prevadă. La sta iile de medie tensiune. Art.). 126 În sta iile de transformare şi conexiuni. cu respectarea distan elor minime prevăzute în tabelul 8. conform Art.2. pentru depozitarea materialelor şi a echipamentelor de exploatare şi între inere. încât. în care există necesitatea deservirii cu uşa deschisă. cu pere i plini. legate strict de obiectivul respectiv. 123 Celulele de tip închis prevăzute cu întrerupătoare montate pe cărucioare debroşabile trebuie să fie astfel construite. la sta iile de medie tensiune.

în condi iile Art 67. a cleştilor izolan i şi a scurtcircuitoarelor mobile se va prevedea un loc uscat şi uşor accesibil.1. precum şi între acestea şi elementele legate la pământ (notate cu A0) sunt indicate în tabelul 8.).2.2 şi în figura 8. . Art. contacte de separatoare etc.2005-2006 NTE 101/08/00 Pentru păstrarea tijelor izolante. asigurarea nivelului de izola ie trebuie să se facă prin respectarea prevederilor din articolele următoare. corelate cu valorile din tabelul 8. 69 şi 70.2.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. 127 Pentru instala iile sau păr ile de instala ie amplasate la locul de exploatare. la care izola ia în aer între elementele componente aflate sub tensiune. VIII. cauzate de efectele electrodinamice la scurtcircuit. Art. 129 În cazul unor elemente mobile (conductoare flexibile. For Evaluation Only. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. Distan e de izolare în aer Art. distan ele minime de izolare în aer trebuie verificate la apropieri fa ă de piese legate la pământ sau sub tensiune. de varia iile de temperatură şi de ac ionările pieselor componente ale aparatelor. 128 Distan ele minime de izolare în aer între păr ile conductoare aflate sub tensiune şi apar inând unor faze diferite (notate cu A). La stabilirea distan elor se va ine seama şi de toleran ele admise la execu ia păr ii de construc ie prin normele de construc ie în vigoare. Edi ia: 1 Revizia: 1 57 . 49). precum între acestea şi elementele legate la pământ nu poate fi verificată prin încercări asupra nivelului de izola ie (conform Art.

distan ele se referă la instala ii din Pentru elementele de izola ie cu reparti ie dispersată a poten ialului de-a lungul izola iei. de la tensiunea nominală (extremitatea în contact cu partea sub tensiune). Instala ii electrice de interior Distan ele minime de izolare în aer şi de protec ie Simbolul şi rela ia de calcul Tensiunea nominală a instala iei (kV) (3) 6 10 (15)20 (35) (60) 110 220 Distan a minimă (mm) A0 A≈1. 1) 2) Tensiunile din paranteză nu sunt recomandate de STAS 930. 3) distan ele de izola ie se vor stabili considerându-se valorile efective ale poten ialului. Edi ia: 1 Revizia: 1 58 . se va considera o varia ie lineară a poten ialului în lungul izola iei.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.)/2 A2≤A B1=A0+30 B2=A0+100 B3=A0+750 C=A0+2300 (min. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company.2005-2006 NTE 101/08/00 For Evaluation Only. Pentru tensiuni nominale egale sau mai mari decât 60 kV.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. Tabelul 8. până la zero (extremitatea în contact cu partea legată la pământ). În cazul lipsei datelor privind distribu ia poten ialelor.2600) E=A0+600 h 670 690 720 780 4750 890 1100 1500 2400 6500 4500 4500 4500 4750 5500 5500 100 170 820 120 190 840 150 220 870 210 280 930 2600 320 390 530 600 930 1000 1850 1900 2550 4100 65 70 70 90 100 100 120 130 100 180 200 150 290 320 200 500 550 330 900 1000 450 1800 2000 900 1050 1250 1630 2600 2800 3200 2600 2600 2600 NOTE.2.1A0 A2=A0(ext. re ele cu neutrul legat efectiv la pământ.

Distan e de izolare. Art.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only.2 ori distan a A din tabelul 8. trebuie să fie mărite cu 1. care pot să se găsească la aceleaşi tensiuni nominale.2 ori distan a A prescrisă pentru tensiunea cea mai mare (tabelul 8. Art. 134 În situa ia în care. distan ele din tabelul 8. 131 Distan ele dintre păr ile sub tensiune ale unor instala ii care func ionează la tensiuni nominale diferite trebuie să fie cel pu in egale cu 1. Art. Art. Fig. indicate în tabelul 8.1 nu pot fi respectate.2. distan ele de izolare în aer.071-1(2). dacă Edi ia: 1 Revizia: 1 59 . 130 Distan ele dintre două piese sub tensiune. se admite folosirea unor pere i intermediari din materiale izolante. 8. Aceste instala ii se vor verifica la tensiunile de încercare prevăzute în STAS 6489: Coordonarea izola iei în instala ii electrice cu tensiuni peste 1 kV şi în IEC 60. din diverse motive. distan ele de izolare minime nu se normează.) Art.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.25 % pentru fiecare 100 m spor peste altitudinea de 1000 m.2.2.2005-2006 NTE 101/08/00 For Evaluation Only. trebuie să fie cel pu in egale cu 1.2 şi din figura 8. 133 În cazul instala iilor prefabricate. însă nesincrone între ele.1. Această indica ie este valabilă numai până la altitudinea de 3000 m. 132 Pentru instala iile amplasate la mare altitudine. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company.

Se admite folosirea de îngrădiri de înăl ime mai mică de 1. Distan e de protec ie Art. nu se pot respecta distan ele A şi A0 din tabelul 8. 136 În spa iile de produc ie electrică. trebuie să aibă înăl imea minimă de 1. pentru a împiedica pătrunderea animalelor sau a unor obiecte prin acest spa iu. în timpul executării lucrărilor de exploatare.2005-2006 NTE 101/08/00 prin încercări se va proba capacitatea de izolare pentru dispozi ia respectivă şi numai în cazul folosirii de materiale izolante care să-şi păstreze în timp caracteristicile dielectrice.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. b) îngrădirile de protec ie definitive. Zona de racordare va fi redusă la minimum posibil. Îngrădirile sau uşile din plasă metalică se vor executa cu ochiuri de cel mult 40 x 40 mm. VIII. cu condi ia respectării distan ei B3. uşile şi îngrădirile de protec ie trebuie să fie suficient de rezistente. 137 Îngrădirile de protec ie definitivă. în zone inaccesibile atingerilor accidentale. distan ele dintre căile de curent şi dintre acestea şi elementele legate la pământ trebuie să fie cel pu in egale cu distan ele libere dintre bornele aparatului. Art. iar balustradele de 1. se admit distan e mai mici în zonele de racordare. 135 În cazurile în care. c) dispunerea echipamentului în carcase închise (instala ii de tip închis). pentru construc ia aparatelor la racordarea căilor de curent la bornele acestora.2.8 m (dar nu sub 1. pline sau din plasă (se admite şi folosirea balustradelor). Edi ia: 1 Revizia: 1 60 . For Evaluation Only.8 m. în conformitate cu indica iile întreprinderii constructoare.3. 138 Pere ii. din punct de vedere mecanic. se asigură printr-una din următoarele măsuri: a) amplasarea la înăl ime corespunzătoare.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Pere ii de protec ie sau uşile trebuie să fie executate din materiale rigide şi incombustibile. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. În lipsa acestor indica ii. Între partea inferioară a uşilor sau a plaselor metalice de protectie şi sol (pentru instala ii de exterior) sau pardoseli (pentru instala iile de interior) nu trebuie lăsat un spa iu mai mare decât cel necesar pentru închidere-deschidere (montare şi demontare). pline sau din plasă.2 m. şi bine fixate.2 m) sau bariere. Art. Verificarea se va face la tensiunile de încercare prevăzute în ST AS 6489 şi NTE 001/03/00. protec ia personalului împotriva atingerilor accidentale ale elementelor aflate sub tensiune. Art.

Balustradele care se încadrează în prevederile Art. distan a dintre două bare pe verticală sau între pământ şi prima bară fiind de cel mult 600 mm. înăl imea îngrădirilor fa ă de pardoseală (respectiv fa ă de platforma de deservire) trebuie să fie de minimum 1900 mm. În acest scop. prin îngrădiri din tablă sau din plasă (fig. 142 Elementele instala iei aflate sub tensiune sau izolate fa ă de pământ şi situate la o înăl ime mai mare sau cel pu in egală cu valoarea C (tabelul 8. 141 Izolatoarele pot pătrunde par ial sau total în domeniul de protec ie.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. Uşile îngrădirilor de protec ie trebuie să fie închise cu cheia sau să poată fi demontate numai cu scule. Aceste distan e pot fi mărite în locurile în care nu poate fi evitată manevrarea unor materiale lungi.2. pline sau din plasă (admi ându-se şi folosirea balustradelor).2. circula ia personalului sub aceste îngrădiri fiind permisă (fig. 139 La amenajarea instala iilor electrice de interior trebuie respectate distan ele de protec ie din tabelul 8. domeniul de protec ie fiind indicat în figura 8. Art.2. conform indica iilor din figura 8.2. Ele trebuie dispuse până la înăl imea prescrisă. cu condi ia asigurării protec iei împotriva atingerii accidentale a elementelor aflate sub tensiune. 140 Distan a dintre păr ile conductoare. Art. sunt necesare îngrădiri care pot fi realizate în două moduri: a) îngrădiri verticale.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. de regulă. lemn ignifugat). aflate sub tensiune sau izolate fa ă de pământ. Distan a între îngradiri şi elementele rămase sub tensiune sau izolate fa ă de pământ trebuie să fie Edi ia: 1 Revizia: 1 For Evaluation Only. În interiorul spa iilor de produc ie electrică se admit chei triunghiulare sau pătrate.3).2. pline sau din plasă.2005-2006 NTE 101/08/00 Balustradele se execută de regulă.5). Aceste îngrădiri trebuie să interzică accesul personalului în apropierea elementelor îngrădite. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. care nu sunt izolate pentru tensiunea de exploatare. Art. ale instala iei şi îngrădirilor de protec ie cu caracter definitiv trebuie să fie cel pu in egală cu distan ele B1. Art. 8.4 şi în tabelul 8. îngrădiri de protec ie.2 şi din tabelul 8. B2 sau B3 din tabelul 8. Domeniul de protec ie este indicat în figura 8.2. b) îngrădiri orizontale. 122 şi care pot fi îndepărtate fără ajutorul unor scule trebuie să fie dintr-un material rău conducător de electricitate (de exemplu. din bare sau din evi. 61 .) fa ă de nivelul pardoselii (platformei de deservire) nu necesită. Dacă înăl imea acestor elemente este mai mică decat valoarea C. 8. situate dedesubtul elementelor îngrădite.

4. 143 Izolatoarele ale căror păr i conductoare aflate sub tensiune se găsesc în condi iile indicate la Art. 8. 8.) Fig. respectiv al platformei de deservire (fig.2.2). (alineatul 1) nu trebuie îngrădite. de fiecare parte. conform figurii 8. Îngrădirile trebuie să depăşească elementele sub tensiune sau izolate fa ă de pământ. cu o distan ă cel pu in egală cu valoarea B3 din tabelul 8.2 (în func ie de natura îngrădirii. dacă marginea superioară a soclurilor lor legate la pământ se află la o înăl ime de cel pu in 2300 mm fa ă de nivelul solului. 142. Art.2 Distan e şi domenii de protec ie între păr i sub tensiune şi îngrădiri de protec ie Edi ia: 1 Revizia: 1 62 .Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 cel pu in egală cu valoarea B1 sau B2 din tabelul 8.

8. neîngrădite Edi ia: 1 Revizia: 1 63 . 8.4 Distan e şi domenii de protec ie în cazul amplasării păr ilor sub tensiune.3 Distan e şi domenii de protec ie între păr i sub tensiune şi îngrădiri de protec ie Fig.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Fig. la înăl ime.

146 Plecările aeriene din clădirile instala iilor electrice se vor rezolva în func ie de natura procesului de produc ie. şi păr ile vecine neîngrădite ale instala iilor rămase sub tensiune sau izolate fa ă de pământ trebuie să fie suficientă. 145 Trecerile interior-exterior ale circuitelor electrice trebuie să fie astfel realizate. În acest scop se vor respecta indica iile de la Art. îngrădite împotriva pătrunderii spre păr ile sub tensiune Art. 147 În cazul executării unor lucrări cu scoaterea par ială de sub tensiune. Art. cu observa ia că valoarea este indicată în tabelul 8. nu trebuie să existe elemente sub tensiune sau elemente izolate fa ă de pământ ale păr ilor de instala ie rămase sub tensiune care să se afle fa ă de partea scoasă de sub tensiune la o distan ă mai mică Edi ia: 1 Revizia: 1 64 . la înăl ime.5 Distan e şi domenii de protec ie în cazul amplasării păr ilor sub tensiune. la care se prevede efectuarea unor lucrări de revizii . 144 Distan a dintre elementele instala iilor electrice interioare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Fig. în conformitate cu normele de protec ie a muncii pentru instala ii electrice. iar în partea exterioară cele pentru instala iile exterioare.reparatii. Art. încât în partea interioară să fie respectate prevederile pentru instala iile interioare. înăl imea minimă H fa ă de sol a conductoarelor liniilor aeriene determinându-se în conformitate cu prevederile Normativului pentru construc ia liniilor electrice aeriene cu tensiunea peste 1000 V. pentru a permite executarea lucrărilor în condi ii de securitate. Art. care se desfăşoară pe zona limitrofă construc iilor respective. Zona de ieşire aeriană se va realiza ca în figura 8. 142. 8.2.NTE 003/04/00.6 (a şi b).

2 se majorează conform prevederilor de la Art. panoul de protec ie va depăşi cu B proiec ia în plan orizontal a izolatorilor extremi h se determină din tabelul 8. 2. Art.Valorile cotelor marcate cu * corespund pentru instala ii tehnologice electrice de exterior.1.2.6 Plecări aeriene din clădirile instala iilor electrice la care incinta nu constituie un spa iu de produc ie electrică Edi ia: 1 Revizia: 1 65 .Mărimea cotei B se va determina din tabelul 7. distan ele din tabelul 8. 132. iar H conform NTE 003/04/00. 8. în func ie de natura panoului de protec ie.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 de 1.2 ori distan a de izolare A (tabelul 8. Fig. 1.2). Această prevedere nu se referă la distan a constructivă a separatorului prin care s-a facut separarea (între contactele sale deschise). 148 La instala iile montate la mare altitudine.

151 Gabaritul coridoarelor de deservire se va stabili diferen iat. după destina ia tehnologică a acestora (supraveghere sau manevră). Acestea trebuie să depăşească. VIII. în conformitate cu prevederile normelor de protec ie a muncii pentru instala ii electrice. trebuie să fie prevăzute cu îngrădiri definitive.4.3. tipul instala iei şi lungimea coridorului. pe orizontală.3. în func ie de nivelul curen ilor de scurtcircuit.. Coridoare şi accese Art. Gabaritele recomandate ale coridoarelor tehnologice de deservire în instala iile de interior Curentul de scurtcircuit (kA) Tipul celulelor şi tensiunea nominală (kV) Înăl imea (mm) Pe o singură parte ≤15 >15 Tip închis Tip deschis Tip deschis Un=10kV Un=20kV Un=110kV Edi ia: 1 Revizia: 1 Dimensiunile coridoarelor Tipul coridorului De supraveghere cu acces: Pe ambele păr i 700 1200 1400 1600 2200 Pe o singură parte 1000 1000 1600 1800 2200 1200 1200 1800 2000 3000 66 Pe ambele păr i De manevră cu acces: Lă imea (mm) 1900 1900 1900 1900 1900 700 1000 1200 1400 2000 . conform tabelului 8. şi figurii 8. 150 Lă imea şi înăl imea coridoarelor de deservire trebuie să asigure posibilitatea unei deplasări uşoare a personalului şi a manipulării comode a aparatelor din instala ie.7. Tabelul 8. planul conductorului de fază extremă cu cel pu in 0. situate deasupra intrărilor aeriene ale liniilor în instala iile electrice de distribu ie interioare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. 149 Platformele circulabile. precum şi a executării de lucrări în apropierea tensiunii. Art.5 m din axul său.

b) Pentru instala iile tip GIS şi GIT distan ele dintre anvelopă (carcasa metalică) şi pere ii construc iei se stabilesc de către furnizor. în următoarele condi ii cumulative: Edi ia: 1 Revizia: 1 67 . balustradele).Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 a) Distan ele se măsoară între fe ele îngrădirilor de protec ie. prin instalarea dulapurilor de joasă tensiune şi a dispozitivelor de ac ionare aferentă celulelor respective. Se admit îngustări locale. 8. precum şi între acestea şi pere ii construc iei. dispozitivele de ac ionare. permanente. ale coridoarelor de manevră în dreptul stâlpilor sau. Fig.7 Gabaritele recomandate ale coridoarelor de deservire în instala iile de interior În locurile de acces sau de trecere se va asigura o distan ă liberă de minimum 600 mm (în care nu se includ cărucioarele întreruptoarelor debroşabile în pozi ia intermediară.

în acest caz. încât să se asigure circula ia de-a lungul lui şi în cazul în care un cărucior de întreruptor debroşabil este scos din celulă. se vor prevedea accese suplimentare astfel dispuse. încât până la cel mai apropiat punct de acces să nu se depăşească (pe parcursul cel mai scurt) distan e mai mari de 30 m (40 m în cazul sta iilor cu tensiunea de serviciu mai mare de 60 kV). 157 Accesul în încăperile instala iilor electrice de conexiune se poate face astfel: a) din exterior. c) la lungimi ale încăperilor sau coridoarelor peste 60 m.să nu conducă la o lă ime a coridorului mai mică de 1000 mm. conform normelor P 118. cu acces pe la ambele capete.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice . .să nu depăşească 30% din por iunea coridorului din fa a unei celule. se vor prevedea cel pu in două accese astfel dispuse. Accesele pot fi executate în exterior spre balcoane cu scări. în acest caz. NTE 101/08/00 Art. b. Art. 154 În cazul celulelor de tip închis. în afară de accesele de la capete. până la 60 m. distan a liberă de trecere nu trebuie să fie mai mică de 600 mm. când o uşă de celulă este deschisă la 90°. atunci când distan a de la acesta până la cel mai îndepărtat punct al spa iului de servit nu depăşeşte 12 m. Art. 152 Lă imea liberă a coridorului de manevră trebuie verificată astfel. Edi ia: 1 Revizia: 1 68 . 153 Lă imile coridoarelor de supraveghere pentru instala ii de tip închis vor fi stabilite de comun acord cu fabricantul celulelor. prin uşi rezistente la foc. se recomandă echiparea punctului de alimentare cu celule de tip închis. în încăperi tehnologice având aceeaşi categorie de pericol de incendiu sau în încăperi cu o categorie de pericol de incendiu D sau E. b) la lungimi ale încăperii mai mari de 10 m. 156 Instala iile interioare trebuie prevăzute cu accese (uşi). b) dintr-o altă încăpere de produc ie electrică. instalate în spa ii de produc ie. lă imile coridoarelor de deservire indicate mai sus se măsoară de la celule până la păr ile cele mai proeminente ale utilajului instalat în apropierea celulelor sau până la îngrădiri. după cum urmează: a) la lungimi ale încăperii până la 10 m. Art. Această verificare nu este obligatorie pentru coridoare cu lungimea sub 6 m. neputând fi însă mai mici de 700 mm. 155 Înăl imea liberă a coridoarelor trebuie să fie de minimum 1900 mm. un singur acces. d) la punctele de alimentare subterane se admite un singur acces. încât distan ele să se încadreze la pct. Art. Art.

fără cheie. d) din coridoarele clădirilor instala iilor electrice. Se admite accesul şi din subsolul sau demisolul clădirii printr-o încăpere-tampon la care se poate renun a însă. Art. exceptie făcând uşile care separă încăperile cu instala ii cu tensiunea de peste 1000 V. Trapele vor fi prevăzute cu grătare de protec ie. dacă se asigură căile de evacuare conform normelor P 118. D sau E. 159 Fiecare cameră în care se instalează un transformator de putere cu ulei trebuie să aibă o ieşire spre exterior sau spre încăperi cu categoria de pericol de incendiu C. care pot fi ridicate prin împingere. 160 În instala iile cu mai multe etaje. Se exceptează posturile de transformare subterane şi punctele de alimentare subterane. II sau III. Uşile dintre încăperile de produc ie electrică şi încăperile cu alte destina ii sau spre exterior trebuie să se deschidă în afară. 158 Accesul în posturile de transformare din interiorul blocurilor de locuin e şi al clădirilor publice se va face. de regulă. numai din interior. la ieşirea din postul sau punctul de alimentare subteran.1. Celelalte scări de acces normal trebuie să asigure o servire comodă a instala iei. în cazul în care se utilizează transformatoare uscate sau umplute cu lichid neinflamabil. numai din exteriorul clădirii. Edi ia: 1 Revizia: 1 69 . deschiderea uşilor se va face spre încăperile cu tensiunea până la 1000 V. fa ă de cele cu instala ii cu tensiunea până la 1000 V. cu gradul e) din coridoarele clădirilor cu alte destina ii. putându-se deschide. la care accesul se face prin trape. Art. în acest caz. D sau E.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice de rezisten ă la foc I. Art. se admite ca accesele suplimentare să fie prevăzute spre un balcon cu scară exterioară. NTE 101/08/00 c) dintr-o altă încăpere de produc ie de categoria de pericol de incendiu C. 161 Uşile de acces cu încăperile instala iilor electrice vor fi realizate în conformitate cu prevederile tabelului 8. Art. Uşile dintre două încăperi de produc ie electrică trebuie să se deschidă în ambele păr i. în condi iile precizate în normele P 118.

162 Construc iile care servesc pentru sus inerea echipamentului electric (aparataj şi/sau căi de curent) se vor dimensiona în condi iile indicate la Art. 164 Elementele de construc ii care se găsesc în apropierea păr ilor conducătoare de curent şi care pot fi atinse de personal nu trebuie să se încălzească datorită ac iunii curentului electric la temperaturi peste +55 0C.5. Art. 163 Sarcinile transmise de căile de curent se stabilesc conform Art. Dimensionarea construc iilor de sus inere Art. iar cele care nu sunt accesibile atingerii personalului nu trebuie să depăşească temperaturi peste + 70°C. Edi ia: 1 Revizia: 1 70 . când curen ii pe căile de curent învecinate depăşesc 1000 A.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 VIII. Art. cu deosebirea că nu se va ine seama de vânt şi de chiciură. 93 şi 94 pentru instala iile exterioare. Construc iile con inând elemente metalice situate în vecinătatea căilor de curent se vor verifica la încălzirea în regim normal. 196 şi 198.

Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. precum şi condi iilor de mediu în care este pus să func ioneze.1. Fac excep ie de la această ultimă condi ie instala iile tehnologice electrice la care separarea de lucru se admite a se face prin scoaterea de sub tensiune a întregii instala ii (de exemplu. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. care apare la curen i mari. instruc iunilor de montare şi utilizare ale fabricii constructoare. IX. asupra echipamentelor şi elementelor de construc ii. Art. Art. 168 Echipamentul trebuie să fie astfel amplasat. încât să se asigure păstrarea caracteristicilor de func ionare. Condi ii generale Art. de regulă. cât şi în caz de suprasarcină sau de scurtcircuit. dimensionat şi instalat. posibilitatea transportului. 167 Amplasarea transformatoarelor şi aparatelor în instala iile tehnologice electrice trebuie să fie în aşa fel realizate.2005-2006 NTE 101/08/00 For Evaluation Only. reparării. CONDI II PRIVIND INSTALAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE IX. manipulării. încât supraîncălzirea circuitelor principale să nu pericliteze instala ia sau obiectele învecinate atât în func ionare normală. Art. supravegherii şi revizuirii fără pericol şi. precum şi un indicator de recunoaştere. 169 La stabilirea amplasării echipamentului şi la alegerea materialelor se va lua în considerare influen a câmpurilor magnetice. în posturi de transformare). 165 Întregul echipament din instala iile tehnologice electrice trebuie să fie astfel ales. Art. încât să corespundă din toate punctele de vedere condi iilor de exploatare. fără perturbarea circuitelor vecine. Edi ia: 1 Revizia: 1 71 . 166 Fiecare transformator şi aparat trebuie să fie prevăzut cu o plăcu ă indicatoare. în toate regimurile de func ionare stabilite.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. care să cuprindă datele sale tehnice.

încât ac ionarea lor să nu se poată produce accidental (sub ac iunea vibra iilor. împreună cu dispozitivele lor de ac ionare trebuie să fie astfel dispuse. Interblocările se vor realiza la nivel local şi în schema de comandă. neetanşeită ii ventilelor de ac ionare etc. deoarece sunt depăşite tehnologic. 175 La montarea în interior a întreruptoarelor cu ulei pu in se va ine seama de prevederile de detaliu de la Art. 173 Separatoarele cu cu itele de legare la pământ. de regulă. 176 Fiecare dispozitiv de ac ionare trebuie să aibă indicată. 177 Se va urmări reducerea la minim a efectelor arcului electric asupra personalului de exploatare. pozi ia aparatului comandat. Art. provocate de deconectarea scurtcircuitelor. Standardele CEI care le defineşte sunt enumerate la Cap. Art. precum şi prin alte măsuri constructive. Art. nici întrerupătoare cu ulei pu in. Edi ia: 1 Revizia: 1 72 . referitoare la transformatoarele de putere şi bobinele de compensare cu ulei instalate în interior. 170 Condi iile generale privind instalarea aparatelor sunt cele de la Art. Art.2. în cazul manevrelor greşite. 165.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 IX. Pentru acest caz se recomandă întrerupătoare cu vid. greută ii proprii. la fa a locului. prin amplasarea adecvată a dispozitivelor de ac ionare. IV. a căror ac ionare fără pericol de amorsare a arcului electric este condi ionată de pozi ia altor aparate de conectare din instala ia respectivă. 195.). Art. 172 În sta iile electrice nu vor fi montate întreruptoare cu ulei mult. Art. 171 La amplasarea aparatelor este necesar să se ină seama de efectele func ionării acestora asupra spa iului înconjurător (de reducere a izola iei sau de altă natură). iar în cazul sta iilor subterane. Aparate de conectare Art. presiunii vântului. 174 Este necesar să se prevadă blocaje la toate separatoarele sau cu itele de legare la pământ. Art. prin construc ia celulelor.

IX. Art. trebuie să fie asigurate împotriva ac ionării nedorite (de exemplu.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Art. de regulă. prevederile acestui capitol sunt valabile pentru transformatoare şi bobine.3. 181 Elementele de comandă ale dispozitivului de ac ionare a unui separator pe stâlpi trebuie montate astfel încât să fie manevrate de către o persoană aflată la nivelul solului. prin dispozitive de ac ionare demontabile etc. Construc ia acestora trebuie să corespundă condi iilor de instalare respective. Instalarea transformatoarelor de putere cu ulei în clădiri se face.100. 182 Condi iile privind instalarea aparatelor de conectare vor fi în concordan ă cu normativul PE-111-1 şi 5. trebuie să fie separate prin intermediul unor izolatoare dimensionate pentru tensiunea de izolare a instala iei. în cazul posturilor de transformare sau al punctelor de alimentare din mediul urban şi se admite şi în cazurile în care Edi ia: 1 Revizia: 1 73 . b) Transformatoarele pot fi montate atât în interior. 179 Dispozitivele de ac ionare ale separatoarelor. 178 Sensul de mişcare al dispozitivului de ac ionare manuală trebuie să poată fi clar recunoscut. Art. El trebuie să aibă aceeaşi semnifica ie pentru aparatele de comutare cu func ii identice dintr-o instala ie. chiar dacă în text este folosit numai termenul transformatoare.271-1. Art.). Partea tijei de sub izolator trebuie legată la pământ. IX. 184 Condi ii generale: a) Se vor respecta condi iile generale privind instalarea echipamentului electric de la Cap. Art. cât şi în exterior. prin închiderea cu lacăt. 200.1. Transformatoare de putere şi bobine Art. 180 Tijele de ac ionare ale separatoarelor cu tensiuni până la 20 kV inclusiv.102. montate pe stâlpi de lemn. accesibile şi persoanelor străine de exploatarea instala iilor electrice. 183 În cazul în care nu sunt alte indica ii. instruc iunile IE-Ip 64-91 şi cu Standardele interna ionale IEC 62. Art. c) Transformatoarele de putere cu ulei se recomandă a se monta în exterior.

IX. Edi ia: 1 Revizia: 1 74 . II sau III rezisten ă la foc şi au categoria de pericol de incendiu C.1 şi a transformatoarelor de la Art.19 şi 20.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. economic sau al sistematizării urbane. re elor de gaze. e) Transformatoarele trebuie instalate în aşa fel. care sunt arătate la Cap. 185 Montarea transformatoarelor în exterior: a) Se vor respecta condi iile generale de montare a echipamentului electric de la Cap.1 şi 9. Art. dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: construc iile industriale vecine sunt de gradul I. transformatoarele alimentează direct instala ii amplasate în construc iile industriale vecine.6. d) La instalarea transformatoarelor cu ulei este necesară luarea unor măsuri speciale. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. f) La stabilirea condi iilor de instalare a transformatoarelor de putere se va ine cont de actele normative specificate la Cap.2. de normele IEC 60.076-1(5) şi de condi iile tehnice men ionate în E-Ip 53-87. 184. cât şi pentru luarea probelor de ulei şi pentru alte opera ii legate de deservirea normală a transformatoarelor. IX. For Evaluation Only. 18. IV. a indica iilor termometrelor.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. b) Distan ele de amplasare a transformatoarelor fa ă de construc iile industriale sau civile vor fi indicate la Art.2005-2006 NTE 101/08/00 montarea în exterior este neindicată din punct de vedere tehnic.1 şi tabelele 9. încât să fie asigurate condi ii lipsite de pericol pentru supravegherea nivelului de ulei din conservator şi din izolatoarele umplute cu ulei. c) Distan ele minime de amplasare fa ă de construc iile industriale vecine ale transformatoarelor de putere cu ulei vor fi cele indicate în figura 9. D sau E.

6 1.6≤S<10 10≤S<40 Semnifica ia distan ei Între două unită i de transformare (şi între fazele transformatoarelor.c.1 Distan ele minime la montarea în exterior a transformatoarelor Simbolul distan ei Valoarea minimă a distan ei (m) a1 1.1 Instalarea în exterior a transformatoarelor de putere cu ulei în condi iile Art. Tabelul 9. fără 75 . când sunt realizate în unită i separate. 185.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Fig. 9.2) 1.25 3 5 Edi ia: 1 Revizia: 1 Puterea S a transformatorului (MVA) S≤1.

Peste această limită se vor respecta măsurile indicate în tabelul 9. Transformator-redresor unită i separate. 185 d). 2) un perete de separare (conform condi iilor de la Art. a31) b1) 0. puterea S fiind a celei mai mari unită i) Între două unită i de transformare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 10 15 a21) 1. situate la o înăl ime mai mică de 1.2. b şi d se măsoară de la păr ile cele mai proeminente ale transformatoarelor.2 col.8÷10 - Între un transformator şi clădire.2. Distan ele a. ca de exemplu: Unitatea principală şi unitatea de reglaj.25 1 2 S≤1. în alimentat de transformatorul principal. 4. limită a domeniului în care se impun măsuri speciale la elementele clădirii (tabelul 9.5). col. c 8 Distan a măsurată pe verticală de la cuva superioară a transformatorului. În cazul în care nu se poate respecta distan a minimă a1. Transformatorul transformatorul de principal servicii şi proprii. a căror func ionare se intercondi ionează reciproc.6 S≤1. În cazul unor distan e mai mici este necesar să fie îndeplinite condi iile din tabelul 9.6 S>1.7. d1) 1) realizate 0. Edi ia: 1 Revizia: 1 76 .6 S>1. Distan a măsurată pe orizontală de la păr ile laterale ale transformatorului şi limita de la care nu se impun condi ii speciale pentru elementele clădirii. 6.90 m de la sol.6 Între un transformator şi un perete de separa ie.25 40≤S<200 S≥200 - NTE 101/08/00 perete de separa ie între ele.6 1. între transformatoare se va prevedea inclusiv accesoriile lor.

cu cercevele incombustibile 2) 2 Fereastră din sticlă armată. cu clapetă de închidere.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 Tabelul 9.2 Condi iile de amplasare a transformatoarelor de putere fa ă de diferitele elemente ale construc iilor indicate la Art 185 în limitele distan ei L1) (fig. Crt. construc ie 0…h Intervalele de înăl ime ale peretelui din spatele transformatorului h÷(h+c) > (h+c) Distan a d între trafo şi clădire (m) 0.8…5 1 Fereastra permanent închisă. cu deschiderea spre interior şi cu plasă metalică cu ochiuri de 25x25 mm 3 Uşă incombustibilă sau greu combustibilă 4 Gură de ventila ie pentru admisie.8…5 da 5…10 da Edi ia: 1 Revizia: 1 77 .8…5 da 5…10 da 0.1) Elementele de Nr. cu cercevele incombustibile. din sticlă armată. fără clapetă de închidere 5 Gură de ventila ie pentru admisie. 9. transformatorul fiind prevăzut cu instala ie fixă de stingere a incendiilor 6 Gură de ventila ie pentru refulare da da nu nu da da da da da da da da nu da nu da nu da nu da nu da nu da nu nu nu nu da da nu 5…10 nu 0.

plăcile de trecere ale căilor de curent (exterior-interior) vor fi confec ionate din materiale incombustibile.5 m. peretele clădirii. 3) În situa iile în care d<10 m. d) Pere ii antifoc dintre transformatoare vor îndeplini următoarele condi ii: înăl imea egală cu înăl imea maximă a conservatorului celui mai mare transformator. Pentru deservirea postului pe stâlp trebuie prevăzută o platformă cu balustradă. cu rezisten ă la foc de cel pu in 2. dacă transformatoarele sunt prevăzute cu elementele clădirii.5 ore. Pere ii de protec ie se vor realiza conform normelor P 118 şi a prescrip iilor de proiectare. se admite montarea unui transformator de 630 kVA pe doi stâlpi. va fi de cel pu in 5 h. 196 . prin concentrări mari de putere. pe stâlpi. de regulă. va fi realizat din materiale incombustibile. 194). 250 kVA. iar dacă transformatorul este prevăzut cu instala ii fixe de stins incendii. la posturile aşezate pe un singur stâlp. în cazul unui eventual incendiu la transformator. în culori deschise pentru a micşora încălzirea lor datorită radia iilor solare. ca de exemplu la unele posturi de abonat. Edi ia: 1 Revizia: 1 78 . e) Pere ii şi copertinele de protec ie între transformatoare şi construc iile vecine. conform prevederilor Art. conform indica iilor de la Art. în cazul în care distan a dintre transformatoare este cel mult egală cu 6 m sau cu verticala până la dreapta ce uneşte punctele cele mai înalte ale conservatoarelor. măsurată de la pământ până la elementele neizolate care sunt în mod normal sub tensiune. distan a până la fiecare transformator va fi de minimum a3 din tabelul 9. 2) instala ii fixe de stingere a incendiilor şi dacă se prevede posibilitatea închiderii lor manuale la semnalizarea apari iei unui incendiu la transformator. care necesită a fi protejate. lungimea egală cu dimensiunea cuvei de re inere a scurgerilor de ulei pe partea de apropiere (conform Art. de regulă.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 1) NTE 101/08/00 În exteriorul distan ei L sau la o distan ă d≥10m nu se prescriu condi ii speciale pentru Se admite deschiderea acestor ferestre spre interior. construc ia platformelor nu este obligatorie. f) De-a lungul tuturor transformatoarelor de putere trebuie să existe o cale de acces. dacă distan a între transformatoare este mai mare de 6 m. la o înăl ime de cel pu in 3. g) Transformatoarele de putere se vopsesc. 89. de minimum 3 h. i) Puterea transformatorului de putere ce se montează în posturi pe stâlpi nu va depăşi.5 m.1. În cazuri justificate. pe toată înăl imea şi pe lă imea “L”. rezisten a la foc a peretelui. h) Transformatoarele de putere montate în posturi. trebuie să fie la o înăl ime de cel pu in 4. în general. vor avea dimensiuni şi vor fi amplasa i astfel încât să împiedice deteriorarea elementelor de rezisten ă ale construc iilor.

se admite să se amplaseze grupe de transformatoare de putere libere în hale sau pe acoperişul halelor. precum şi legăturile cu transformatorul să fie de tip închis. 186 Montarea transformatoarelor în interior: a) Se vor respecta condi iile generale privind montarea echipamentului de la Cap.2005-2006 NTE 101/08/00 For Evaluation Only. Art. e) În clădirile cu categoria de pericol de incendiu D sau E şi de gradul I sau II de rezisten ă la foc. duşuri. acestea vor fi. grupuri sanitare etc). inclusiv la etajul I.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. să nu depăşească circa 2000 kg (se admite amplasarea mai multor asemenea grupe în aceeaşi hală. cu izola ie electrică cu fluide incombustibile sau uscată.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. Cantitatea maximă de ulei dintr-o grupă. Celulele de medie şi joasă tensiune. dacă distan a dintre ele nu este mai mică de 40 m sau dacă sunt amplasate în încăperi zidite separat. Grupurile trifazice de trei transformatoare monofazice se pot instala în aceeaşi cameră. cantitatea maximă de ulei din toate grupele nu trebuie să depăşească 10000 kg în total). vane. cu următoarele condi ii: Să deservească în exclusivitate procesul tehnologic în hala respectivă sau procesele tehnologice auxiliare acesteia. cu condi ia asigurării posibilită ii de transport a acestora numai prin exteriorul clădirii. nu se limitează cantitatea de ulei. construită din materiale incombustibile. În ultima situa ie fac excep ie cazurile în care se iau măsuri speciale de izolare împotriva pătrunderii umezelii. IX. cu pericol de explozie sau cu proces tehnologic umed (spălătorii. de regulă. precum şi în clădiri înalte. a colectării a 25% din cantitatea de ulei şi a evacuării întregii cantită i de ulei în caz de avarie. În nici un caz nu se admite alimentarea pompelor de incendiu de la aceste transformatoare. Se admite instalarea în aceeaşi cameră a două transformatoare cu ulei. indiferent de cantitatea de ulei. având fiecare puterile până la 1000 kVA şi aceeaşi destina ie. d) Fiecare transformator de putere cu ulei va fi instalat într-o cameră separată. transformatoarele cuptoarelor electrice şi ale electrofiltrelor).1 şi privind montarea transformatoarelor de la Art. se vor prevedea dispozitive pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbin i. În cazul transformatoarelor legate tehnologic direct de utilajul alimentat (de exemplu. Edi ia: 1 Revizia: 1 79 . în cazul în care se amplasează mai multe grupe. indiferent de numărul de transformatoare. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. b) În cazurile în care este necesar să se monteze transformatoarele de putere la etaje superioare. Se admite montarea transformatoarelor de putere cu ulei până la 1000 kVA. c) Se interzice instalarea transformatoarelor de putere în încăperi sau sub încăperi cu aglomerări de persoane. 184. în acest caz.

indiferent de cantitatea de ulei. În general. se recomandă să se utilizeze aparate cu cantită i reduse de ulei. 133. f) Se admite instalarea a două transformatoare de putere cu ulei cu o putere totală până la 1260 kVA inclusiv. pentru care distan ele fa ă de pere ii laterali şi fa ă de peretele din spate nu se normează. i) Distan ele dintre punctul cel mai proeminent al unui transformator de putere şi pere ii şi uşile camerei trebuie să aibă valori cei pu in egale cu valorile din tabelul 9. conform Art. în conformitate cu Art. g) Se permite instalarea în camera transformatoarelor de putere a separatoarelor. se admite amplasarea grupelor de transformatoare de putere în interiorul halelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care din instala ia respectivă se alimentează pompe de incendiu care nu mai au şi altă alimentare de la o sursă independentă.2005-2006 NTE 101/08/00 Să se prevadă colectarea uleiului. h) În toate cazurile de montare a mai multor transformatoare de putere într-o încăpere comună. cu condi ia realizării ventila iei necesare. 195. cu rezerva men ionată la Art. de înaltă şi joasă tensiune (de exemplu. descărcătoarelor şi întreruptoarelor aferente transformatoarelor respective. la care nu este prevăzut accesul persoanelor în compartimentul transformatoarelor. în plus. cu gradul III de rezisten ă la foc. transformatoarelor de măsură. cu respectarea condi iilor de mai sus şi. transformatoarele cu puteri până la 630 kVA inclusiv. În clădirile cu categoria de pericol de incendiu D sau E. For Evaluation Only.3. Excep ie fac: transformatoarele în posturi prefabricate. în încăperi comune cu instala iile de distribu ie de cel mai simplu tip. siguran elor sau separatoarelor de sarcină.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. pentru care se vor respecta prevederile de la Art. Comanda întreruptoarelor se va asigura. amplasate în posturi de transformare în aceeaşi încăpere cu instala iile de distribu ie aferente. pentru a se asigura accesul şi manipularea la un transformator când celălalt este sub tensiune. sub fiecare grupă de transformatoare în parte. şi din afara încăperilor transformatoarelor. 186 k. de regulă.167. Edi ia: 1 Revizia: 1 80 . cu respectarea condi iilor din prezentul normativ privind montarea aparatelor de înaltă tensiune. cu condi ia ca protejarea acestora să se facă prin cabine înzidite. se vor lua măsuri. eventual. puncte de alimentare din re elele urbane şi posturi de transformatoare).

25 m de la sol. inclusiv accesoriile lor situate până la o înăl ime de 1. Distan a *) de la cuvă până la : Puterea transformatorului (kVA) < 400 400-1000 Distan a (m) 1 2 *) >1000 Pere i Uşi 0. atunci. Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice by Foxit Software Company. p) Se recomandă ca în subteran să se monteze transformatoare de tip uscat sau răcite cu gaz (GIT ) Edi ia: 1 Revizia: 1 81 . NOTĂ: Distan ele se măsoară de la păr ile cele mai proeminente ale transformatoarelor. k) Sistemul de ventila ie al transformatoarelor de putere trebuie să fie independent de alte sisteme de ventila ie. Tabelul 9. Spre exterior. curentul de aer trebuie evacuat în exterior.9 m de la pardoseală la transformatoare.5 0. trebuie să se prevadă o copertină rezistentă la foc de 700 mm lă ime.2005-2006 NTE 101/08/00 For Evaluation Only. l) Dacă deasupra orificiilor de ventila ie sau a uşilor camerelor de transformare cu ieşire în exterior există o fereastră de la alt etaj.3 0.3 Distan ele minime de la transformatoarele de putere până la pere ii şi uşile camerelor Nr. orificiile de ventila ie trebuie să fie închise cu jaluzele şi plase metalice cu ochiuri de maximum 8x8 mm şi să fie plasate la cel pu in 0. j) În încăperile în care se instalează transformatoare de putere trebuie să se prevadă un sistem de ventilare care să asigure func ionarea transformatorului la sarcina nominală la o diferen ă de maximum 15°C între temperatura aerului la intrare şi cea de la ieşire. inându-se seama de efectul câmpului magnetic al bobinei. pe întreaga lă ime a camerei de transformator.Edited by Foxit Reader Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.8 0. o) Se admite ca scoaterea bobinelor din camerele respective să se facă şi prin demontarea (demolarea) pere ilor camerelor în care sunt instalate.6 1 Vezi şi Art.6 0. n) Bobinele uscate pentru limitarea curen ilor de scurtcircuit trebuie să fie montate în conformitate cu prescrip iile fabricii constructoare. crt. m) În cazul existen ei unei instala ii de ventila ie mecanică se interzice recircularea aerului din boxele transformatoarelor în alte încăperi tehnologice.2005-2006 Copyright(C) For Evaluation Only. 121. până la 1600 kVA inclusiv şi indiferent de înăl ime la puteri mai mari.

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice

NTE 101/08/00

IX.4. Transformatoare de măsură
Art. 187 Pentru alegerea, dimensionarea şi instalarea transformatoarelor de măsură se vor aplica prevederile de la Cap. IX.1, inând cont de standardele IEC 60.044-1 şi 2; SR CEI 186 +A1 şi normativele în vigoare (PE 111-2) indicate la Cap. IV. Art. 188 În cazul transformatoarelor de măsură cu ulei este necesar să se respecte prevederile de la Cap. IX.6. Art. 189 În cazul sta iilor cu mai multe sisteme de bare colectoare, transformatoarele pentru măsura tensiunii pe bare vor fi amplasate astfel încât interven ia la cele de pe un sistem să nu depindă de starea de func ionare a celorlalte sisteme de bare.

IX.5. Descărcătoare
Art. 190 Pentru alegerea, dimensionarea şi instalarea descărcătoarelor se vor aplica prevederile de la Cap. IX.1., cele din NTE 001/03/00 şi din SR CEI 60099-1 (5). Art. 191 Descărcătoarele din instala iile electrice trebuie să fie astfel dispuse încât func ionarea lor normală (inclusiv evacuarea gazelor din descărcătoarele tubulare sau func ionarea membranei de suprapresiune la cele cu rezisten ă variabilă) să nu pericliteze personalul de deservire. Această condi ie se consideră satisfăcută dacă aparatele sunt montate în conformitate cu instruc iunile fabricii furnizoare. Art. 192 În cazul montării descărcătoarelor în instala ii de tip interior, în apropierea altor aparate, când acestea din urmă pot fi afectate de func ionarea descărcătoarelor din cauza distan elor reduse, este necesar să se monteze pere i de protec ie între descărcătoare şi celelalte aparate.

Edi ia: 1

Revizia: 1

82

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice

NTE 101/08/00

IX.6. Condi ii speciale privind instalarea echipamentului cu ulei
Art. 193 Generalită i a) La instalarea echipamentului care con ine ulei, este necesar să se ia măsuri pentru apărarea calită ii resurselor de apă de suprafa ă şi subterane împotriva impurificării prin scurgeri de ulei atât în situa ii de exploatare normală, cât şi în caz de incident sau accident. În acelaşi timp, se vor lua măsuri pentru evitarea dezvoltării şi extinderii incendiilor prin răspândirea uleiului aprins. b) Se consideră că sunt îndeplinite condi iile de mai sus, dacă instalarea echipamentului se face cu respectarea măsurilor indicate în continuare. Art. 194 Transformatoare de putere şi bobine cu ulei instalate în exterior. Transformatoarele de putere (cu excep ia celor din posturile de transformare pe stâlpi) şi bobinele cu ulei se prevăd cu posibilită i de colectare a scurgerilor de ulei prin: borduri (praguri), în cazul unor cantită i de ulei până la 1,2 t; cuve cu colectoare proprii sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve (când sunt mai multe transformatoare sau bobine), în cazul unor cantită i de ulei peste 1,2 t. Bordurile (pragurile) servesc pentru delimitarea unor spa ii sub echipamentele cu ulei (transformatoare sau bobine), în care să se re ină mici scurgeri de ulei. Aceste spa ii vor depăşi cu cel pu in 0,6 m, pe fiecare parte, gabaritele proiec iei, în plan orizontal, ale păr ilor con inând ulei al echipamentului. Bordurile (pragurile) vor avea o înăl ime, deasupra nivelului solului, cuprinsă între 50 şi 100 mm. Cuvele servesc pentru colectarea par ială sau integrală a uleiului din transformatoare sau bobine şi vor fi realizate în variantele constructive indicate în tabelul 9.4 şi în figurile 9.2, 9.3, 9.4.

Detalii pentru execu ia cuvelor Materiale
Cuvele şi colectoarele se construiesc din materiale impermeabile la ulei şi apă (beton), care împiedică scurgerea uleiului în pământ, respectiv infiltrarea apei din pământ în ele. Se va folosi piatra spartă, cu granula ia cuprinsă între 30 şi 80 mm.

Edi ia: 1

Revizia: 1

83

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice echipamentului cu 1 m.

NTE 101/08/00

Dimensiunile în plan orizontal trebuie să depăşească proiec ia în plan orizontal a Cuvele vor fi delimitate prin borduri (praguri) care vor avea înăl imea deasupra solului cuprinsă între 50 şi 100 mm.

Alcătuirea cuvelor
În func ie de varianta de cuvă adoptată, aceasta se prevede cu colector şi alveolă de colectare a apei de ploaie şi a uleiului (cu dimensiuni de 200 x 200 x 200 mm) la variantele 1 şi 2.a, cu colector şi conductă de scurgere (la varianta 2.b) sau cu conductă de scurgere (la varianta 3). Tabel 9.4. Variantele de realizare a cuvelor de colectare a uleiului în exterior Varianta de cuvă figura Capacitatea de colectare Cantitatea de ulei din transformator sau Nr. Crt. Colectorul propriu Colectorul comun bobină (%)

1

Cuvă cu colectarea uleiului în golurile dintre pietre

9.2

10%2)

-

2

Cuvă

cu

colector

9.3

100%1) sau 10%2)

-

propriu : - fără scurgere la un colector comun - cu scurgere la un colector comun sau la cuvele unită ilor învecinate 3 Cuvă spre separat cu un scurgere colector (fără 9.4 100% 1) sau 10% 2) 25% 1) sau 5% 2) 75-100% 1) sau 10% 2)

colector propriu).
Edi ia: 1 Revizia: 1

84

9. Cuvă cu colectarea uleiului în golurile dintre pietre Fig. Fig.3.2. Cuvă cu colector propriu. 9.4. Cuvă cu scurgere spre colector separat. Edi ia: 1 Revizia: 1 85 . montate în sta ii de conexiuni şi transformare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 1) 2) NTE 101/08/00 Cazul general. Cazul admis pentru transformatoarele şi bobinele cu cantită i de ulei cuprinse între 1. Fig 9.2 t şi 20 t. Fundul cuvei va avea o pantă de 1-2% spre alveolele de colectare sau spre conducta de scurgere.

dar nu mai pu in de 20% din Edi ia: 1 Revizia: 1 86 . Colectorul separat de ulei trebuie să fie închis şi prevăzut cu conductă de aerisire şi cu capac de vizitare. stratul va fi dispus pe un grătar metalic. prin borduri sau praguri. Alveola de colectare va fi prevăzută la partea superioară cu un strat de pietriş gros de 100 200 mm. se va prevedea sub transformator sau sub aparat un colector pentru re inerea întregii cantită i de ulei. în aceeaşi cuvă. cu excep ia celor din alineatul precedent. se vor lua următoarele măsuri: a) În încăperile cu echipamente con inând ulei cuprins între 60 şi 600 kg în acelaşi recipient. 195 Transformatoare şi aparate cu ulei montate în interior În func ie de cantitatea de ulei con inut în transformatoarele şi aparatele cu ulei instalate în interiorul clădirilor. Conductele dintre cuvele individuale (varianta 2. indiferent de cantitatea de ulei con inută în cuvă. se va prevedea colectarea scurgerilor de ulei prin realizarea de borduri sau praguri din materiale rezistente la foc. Se admite ca acest colector să re ină numai o parte din ulei. Re inerea prin prag va putea fi adoptată şi pentru transformatoarele de putere din posturile de transformare din re elele de distribu ie urbană sau rurală. În acest caz. deci circa 10% din volumul total de ulei). precum şi între acestea şi colectorul comun (variantele 2. Se va prevedea o pantă de cel pu in 1% spre alveola de colectare. NTE 101/08/00 Grosimea stratului de piatră va fi determinat astfel: la varianta 1. grosimea va fi de minimum 100 mm. Când solu ia de mai sus nu poate fi aplicată.b şi 3) vor avea diametrul de 200 mm. depus pe un grătar metalic. care să re ină întreaga cantitate de ulei din recipientul respectiv. Se admite colectarea comună pe grupe de echipamente cu ulei.2005-2006 For Evaluation Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice Only. b următor. volumul ocupat de piatra spartă va fi de circa 50% din volumul total de ulei din echipament (se consideră că volumul golurilor dintre pietre reprezintă circa 1/5 din volumul total de piatră spartă. Art.b).Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. se admite ca pragul să fie dimensionat pentru a re ine în cadrul postului întreaga cantitate de ulei din cel mai mare transformator. dacă puterea unitară a transformatoarelor nu depăşesc 1000 kVA. b) La cantită i de ulei peste 600 kg. Alte detalii de realizare a cuvelor de colectare sunt precizate prin proiecte tip şi îndreptare de proiectare. La varianta 2 şi varianta 3. se admite folosirea solu iei indicate la pct. dacă se prevede scurgerea uleiului spre o alveolă de colectare a uleiului care să aibă un volum cel pu in egal cu cel con inut de echipamentul cu cea mai mare cantitate de ulei pe recipient. precum şi la posturile înglobate în construc iile edilitare. cu granula ia cuprinsă între 30 şi 70 mm.

se vor lua măsuri în vederea împiedicării scurgerii uleiului în alte instala ii aflate la nivelul inferior. conductoare flexibile sau rigide de aluminiu. în construc ie capsulată (bare capsulate) în vederea protejării legăturilor împotriva diverşilor agen i externi. c) Se vor lua măsuri în vederea împiedicării scurgerii uleiului în canalele de cabluri. IX. Colectorul de ulei de sub transformator sau de sub aparat se acoperă cu un grătar metalic. asigurându-se însă o suprafa ă de evacuare a uleiului de minimum 0. pot fi prevăzute conductoare neizolate rigide.1 m2. d) Dimensionarea conductelor neizolate se va face în conformitate cu instruc iunile de proiectare departamentale corespunzătoare.aluminiu sau o el. NTE 101/08/00 volumul total de ulei. c) Pentru legături importante de mare intensitate. de regulă. b) Conductoarele neizolate se recomandă a se utiliza ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi avantajos din punct de vedere economic. pe care se aşează un strat de piatră spartă cu o grosime de 200 mm. o el .Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Sistemul de evacuare a uleiului va fi realizat din evi cu un diametru minim de 200 mm. d) În cazul instalării transformatoarelor sau aparatelor cu ulei la etajul 1. Suprafa a colectorului trebuie să fie cel pu in egală cu proiec ia în plan orizontal a transformatorului sau aparatului. în acest caz se va asigura evacuarea uleiului din colector într-un rezervor dimensionat pentru întreaga cantitate de ulei din cel mai mare transformator sau aparat.7. Edi ia: 1 Revizia: 1 87 . a eliminării pericolului atingerilor accidentale. 196 Condi ii generale a) Pentru căile de curent din instala iile de înaltă tensiune se vor folosi. Folosirea conductoarelor de cupru se admite numai pe bază de justificări tehnico-economice. aliaje de aluminiu. La transformatoarele montate în instala ii de interior cu personal permanent şi prevăzute cu semnalizatoare de incendiu şi instala ii fixe de stingere.2005-2006 For Evaluation Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice Only. inându-se seama de următoarele elemente: curentul admisibil de durată. nu este obligatorie prevederea stingătorului de flacără din strat de pietriş. a reducerii riscurilor de scurtcircuit. cu granula ia cuprinsă între 30 şi 70 mm. a diminuării eforturilor mecanice corespunzătoare. cu grătare de protec ie. Căi de curent Art. Fundul colectorului va avea o pantă de 2% spre căminul de colectare şi eava de scurgere.

supratensiunile care pot să apară. Edi ia: 1 Revizia: 1 88 . e) Temperatura maximă de regim a conductoarelor neizolate nu trebuie să depăşească. modul de aşezare.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 stabilitatea termică la scurtcircuit. în conformitate cu PE 111-4 şi 6. condi iile de mediu. lungimea traseului. trebuie să se prevadă borne speciale în instala ia de legare la pământ. De asemenea. f) Alegerea cablurilor se face în conformitate cu normativele şi instruc iunile de proiectare departamentale corespunzătoare. pericolul de incendiu şi de explozie. efectul corona (la tensiuni nominale de 60 kV şi mai mari). g) La montarea conductoarelor rigide se vor lua măsurile necesare. rezisten a mecanică necesară şi păstrarea în timp a calită ilor mecanice şi electrice ale contactelor. inclusiv în situa ia unui scurtcircuit. se recomandă vopsirea îmbinărilor cu vopsea care îşi schimbă culoarea în func ie de temperatură. j) În scopul supravegherii temperaturii îmbinărilor la conductoarele rigide ale căilor de curent pentru instala ii mari. cu suprafe e de contact şi sec iuni corespunzătoare pentru trecerea curen ilor de punere la pământ şi de scurtcircuit. stabilitatea termică şi dinamică la scurtcircuit. care să permită dilatarea conductoarelor şi preluarea vibra iilor produse de manevrarea aparatelor de conectare. de regulă. +70°C. k) În instala iile cu tensiuni nominale de 60 kV sau mai mari. trebuie să se prevadă pe conductoare locuri neizolate (nevopsite). armăturile şi diversele piese auxiliare ale căilor de curent vor avea astfel de forme. cu suprafe e de contact corespunzătoare. condi iile de legare la pământ a neutrului re elei. l) În cazul folosirii scurtcircuitoarelor mobile. precum şi cu indica iile întreprinderii constructoare a cablurilor. Temperaturi mai mari se admit numai cu condi ia să fie evitat pericolul deteriorării contactelor şi al scăderii inadmisibile a rezisten ei mecanice. m) Pentru sus inerea conductoarelor neizolate se vor folosi izolatoare alese în func ie de condi iile electrice care se impun şi de solicitările mecanice transmise de conductoare. La amplasarea bornelor de legare la pământ se va ine seama de lungimile uzuale ale scurtcircuitoarelor mobile. încât să fie evitată apari ia descărcărilor corona. în vederea fixării acestora. h) Îmbinările şi contactele căilor de curent vor asigura posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător sec iunii curente. curentul de durată şi regimul suprasarcinilor temporare. pentru legarea la pământ a scurtcircuitoarelor mobile. inându-se seama de următoarele elemente: tensiunea şi frecven a nominală a re elei. eforturile mecanice în diverse condi ii de mediu. i) Îmbinarea conductoarelor se poate face cu şuruburi sau prin sudură. Îmbinarea prin lipire nu se admite. Se vor avea în vedere prevederile din normativul NTE 007/08/00.

c) Calculul mecanic al conductoarelor neizolate flexibile se va face luând în considerare greutatea proprie a conductoarelor. a lan urilor de izolatoare. Valorile de calcul ale temperaturii aerului.2.6 Umax - Chiciură da da da Scurtcircuit maxim - IV V VI VII NOTE. Calculul trebuie efectuat pentru situa iile (stările) din tabelul 9.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 70°C datorită curentului maxim de durată al căii de curent. mediu agresiv) Art. vântului şi for elor electrodinamice. vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură sunt cele indicate în cap VI (tabelele 6. 16. a) Condi iile generale pentru căile de curent sunt arătate la Art. Se admite utilizarea cablurilor numai în cazul dificultă ilor de folosire a conductoarelor neizolate (traseu dificil. de regulă. Ve Vc 0. din conductoare neizolate. ) şi anexa 1. Tabelul 9. precum şi sarcinile datorate chiciurei. 197 Căi de curent pentru instala ii exterioare. Stările pentru calculul mecanic al conductoarelor neizolate flexibile din instala iile exterioare Starea I II III Temperatura conductorului -30°C +15°C -5°C +70°C -5 C + 15°C -5°C Viteza vântului Vmax. b) Căile de curent se vor executa. Art. Edi ia: 1 Revizia: 1 89 . NTE 101/08/00 n) Armăturile izolatoarelor trebuie să fie astfel construite încât temperatura lor să nu depăşească o) La tensiuni nominale de 110 kV şi mai mari.5. produse de curen ii de scurtcircuit şi în conformitate cu normativul PE 111-6/75.5. a deriva ilor şi a altor elemente din deschidere. şi 6.1. flexibile sau rigide. 196. lan urile de izolatoare de suspensie vor fi prevăzute cu armături de protec ie.

5. e) Izolatoarele pentru sus inerea căilor de curent din mediile poluate se vor alege cu respectarea măsurilor prevăzute în prescrip iile de proiectare a instala iilor electrice din zonele poluate. d) În cazul conductoarelor flexibile fasciculare trebuie să fie luate în considerare şi eforturile suplimentare. Calculul trebuie efectuat pentru situa iile (stările) din tabelul 9. Adoptarea acestor valori va fi justificată prin date statistice.1 şi 6.7. f) Coeficientul de siguran ă mecanică a conductoarelor flexibile şi al armăturilor de legătură trebuie să fie cel pu in 4 la stările I . a lan urilor de izolatoare. precum şi for ele electrodinamice produse de curen ii de scurtcircuit.2 2 NTE 101/08/00 Prin intermediul stării VI se verifică distan ele dintre faze.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice 1 Valorile Vmax şi Vc sunt indicate în 6.IV şi cel pu in 2 la starea V. în raport cu efortul specific de rupere. iar prin intermediul stării VII se În anumite zone cu caracter local. în raport cu efortul specific de rupere. cele indicate în tabelele 6. c) În cazul conductoarelor flexibile fasciculare. d) Coeficientul de siguran ă mecanică a conductoarelor flexibile şi a armăturilor de legătură trebuie să fie cel pu in 4 la stările I şi IV şi cel pu in 2 la starea V. 196. care apar ca urmare a atrac iei dintre conductoarele aceleiaşi faze.6 Stările pentru calculul mecanic al conductoarelor neizolate flexibile din instala iile interioare Starea I Edi ia: 1 Revizia: 1 Temperatura conductorului -5ºC scurtcircuit 90 . în care se constată condi ii climatice mai grele decât verifică săgeata pe verticală. trebuie luate în considerare şi eforturile suplimentare care apar ca urmare a atrac iei dintre conductoarele aceleiaşi faze. se pot adopta în calcul valorile cele mai defavorabile. a deriva ilor şi a altor elemente din deschidere.2. Art. 198 Căi de curent pentru instala ii interioare a) Condi iile generale pentru căile de curent sunt arătate la Art. g) Coeficientul de siguran ă mecanică al izolatoarelor trebuie să aibă cel pu in valoarea corespunzătoare indicată în tabelul 9. Tabelul 9. care apar la cel pu in o dată la 10 ani pentru instala iile cu tensiunea nominală până la 110 kV inclusiv. respectiv cel pu in o dată la 15 ani pentru cele cu tensiunea nominală mai mare de 110 kV. b) Calculul mecanic al conductoarelor neizolate flexibile se va face luând în considerare greutatea proprie a conductoarelor.

V’ scurtcircuit 2 (fa ă de sarcina de distrugere electromecanică) 2 2.6 1) (fa ă de sarcina medie de rupere) I-IV (toate situa iile în afară de scurtcircuit) 4 (fa ă de sarcina de distrugere electromecanică) 2. Tabelul 9.5 (fa ă de sarcina minimă de rupere ) V. Edi ia: 1 Revizia: 1 91 .7.25 (fa ă de sarcina minimă de rupere) 1) Numai dacă nu este precizată sarcina mecanică de încercare individuală.7 Condi iile de verificare la eforturi mecanice a izolatoarelor din instala iile exterioare şi interioare Tipul izolatoarelor Starea (situa ia) Străpungibile (tip capă şi tijă) Nestrăpungibile Izolatoare suport şi de (tip tijă sau cu trecere inimă plină) Coeficientul de siguran ă mecanică 4 (fa ă de sarcina mecanică de încercare individuală) 5.8 1) (fa ă de sarcina medie de rupere) 1.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice IV V’ +70ºC -5ºC NTE 101/08/00 maxim e) Coeficientul de siguran ă mecanică a izolatoarelor trebuie să fie cel pu in egal cu valoarea corespunzătoare indicată în tabelul 9.

Dispunerea fazelor şi marcarea Art. Art. Art. Art. Art. în ordine şi se marchează cu cifre arabe. 202 (Auto)transformatoarele se numerotează. 203 Sistemele de bare colectoare se marchează cu cifre arabe. b) la instala iile electrice. celulele. cel pu in din locurile de unde se face manevrarea aparatelor de conectare de la fa a locului. dacă este justificată economic. în cazul în care. Art. respectiv la toate sistemele de bare colectoare. la racordarea celulelor la barele colectoare). Art. fazele şi toate păr ile importante ale instala iei trebuie să fie marcate cu inscrip ii vizibile. sistemele şi sec iile de bare colectoare. Edi ia: 1 Revizia: 1 92 . 200 Dispunerea barelor colectoare se recomandă să se facă în plan orizontal. aceasta se poate face în punctul de trecere de la un circuit la altul (de exemplu. atunci când uşile celulei sunt închise.8. dar şi atunci când ele sunt deschise. clare şi neechivoce. se recomandă separarea fazelor între ele. 199 Se recomandă ca fazele să fie dispuse în aceeaşi ordine în toate celulele. 204 Marcările celulelor trebuie să fie vizibile: a) la instala iile electrice exterioare. după cum urmează: a) faza R în culoarea roşu închis. 205 În instala iile electrice de curent alternativ. Dacă este necesară schimbarea succesiunii fazelor. 201 (Auto)transformatoarele. Schimbarea succesiunii fazelor pe parcursul unui circuit este admisă numai în cazuri excep ionale. c) faza T în culoarea albastru închis. conductoarele vor fi marcate prin vopsire. iar sec iile aceluiaşi sistem de bare colectoare cu litere majuscule. pe cât posibil.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 IX. barele colectoare se dispun în plan vertical. b) faza S în culoarea galben. din motive bine determinate.

210 Categoriile de transformatoare şi autotransformatoare pentru care se prevăd instala ii fixe pentru stingerea incendiilor sunt cele indicate în normele departamentale de dotare împotriva incendiilor (PE 009). 206 În instala iile electrice de curent continuu. Art. c) pe îngrădirile de protec ie din interiorul spa iilor de produc ie electrică. marcarea se va face numai în anumite puncte de fixare vizibile. 208 Marcarea cablurilor se va face în conformitate cu normativul pentru proiectarea şi construc ia re elelor de cabluri electrice. Edi ia: 1 Revizia: 1 93 . d) pe instala iile de tip închis din spa iile de produc ie electrică. c) conductorul median (la distribu ia în puncte) în culoarea cenuşiu. b) pe îngrădirile exterioare (de incintă) de spa iile de produc ie. conductoarele vor fi marcate după Art. se vor monta inscrip ii privind destina ia şi indicatoare de securitate.9. în conformitate cu normele de protec ie a muncii. Instala ii de stingere a incendiilor la transformatoare Art. În cazul conductoarelor flexibile. acestea vor fi vopsite în întregime (cu excep ia îmbinărilor) în culoarea respectivă. NTE 101/08/00 Art.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice cum urmează: a) polul pozitiv în culoarea roşu deschis. b) protec ia diferen ială (dacă există şi dacă selectivitatea permite). Art. c) detectoarele de temperatură. Art. 211 Instala ia fixă de stingere cu apă pulverizată a unui transformator va fi ac ionată automat la impuls de la fiecare din următoarele dispozitive de protec ie ale transformatorului respectiv: a) protec ia de gaze (treapta de declanşare). 209 De regulă. 207 În cazul conductoarelor rigide. în următoarele puncte: a) pe toate por ile şi uşile de acces spre spa iile de produc ie electrică şi spre încăperile tehnologice anexe. NTE 007/08/00. IX. b) polul negativ în culoarea albastru deschis.

Edi ia: 1 Revizia: 1 94 . Art. NTE 101/08/00 Oprirea instala iei se va face manual.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice Instala ia va fi prevăzută şi cu posibilită i de ac ionare manuală. la constatarea lichidării incendiului sau a epuizării rezervei de apă. 212 Modul de realizare a instala iei fixe de stingere a incendiilor la transformatoare este indicat în anexa 2.

50 m deasupra solului. VIII. Art. 81 şi 144. În lipsa unor conducte de canalizare se vor prevedea amenajări locale constând din fose septice betonate.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 X.2. closete cu apă şi canalizare. Art. vidanjate periodic. PE 136/88. Art. În cazul în care păr i din instala ia de iluminat se găsesc în apropierea instala iilor electrice de înaltă tensiune. Art. 215 Instala iile electrice cu personal permanent sau în cazul în care există clădiri de locuit pentru personalul de exploatare. 216 În instala iile electrice având personal permanent de exploatare şi racord la o conductă de apă.3. se admit closete uscate cu un compartiment. 214 Se interzice montarea liniilor aeriene de iluminat. I 7/02. nu necesită măsuri de protec ie speciale. iar în timpul executării unor lucrări la aceste corpuri de iluminat trebuie să fie respectate indica iile de la Art. de regulă. Lucrările la corpurile de iluminat ce se execută în cadrul zonelor de circula ie din instala iile exterioare până la înăl imea de 2. precum şi în cadrul zonelor de circula ie din instala iile interioare. Corpurile de iluminat vor fi astfel montate încât să se ob ină securitatea servirii lor de către personalul instruit (înlocuirea lămpilor etc). VIII.3 referitoare la distan ele fa ă de instala iile de înaltă tensiune. 70 şi 129.30 m deasupra pardoselii. În cazul corpurilor de iluminat a căror deservire se face numai după rabatere. 217 Instala iile electrice trebuie prevăzute cu: Edi ia: 1 Revizia: 1 95 . este necesar ca în pozi ia normală şi în timpul rabaterii să fie respectate indica iile de la Art. se vor prevedea. de telecomunica ii sau de semnalizare deasupra şi sub păr ile aflate sub tensiune ale instala iilor. prin racordarea la o conductă de apă sau prin construirea unor fântâni. 213 Instala iile electrice trebuie să fie prevăzute cu iluminat electric. în conformitate cu prevederile prescrip iilor PE 022-3. este necesar să se asigure alimentarea cu apă de băut. până la înăl imea de 2. DIVERSE INSTALA II Şl AMENAJĂRI Art. se vor respecta prevederile de la Cap. VII. VII.2. Pentru instala iile fără personal permanent de exploatare.

NTE 101/08/00 a) o cantitate suficientă de scurtcircuitoare mobile. Art. stabilită în raport cu mărimea b) mijloace de protec ie în conformitate cu prevederile din normele de protec ie a muncii.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice instala iilor respective. semnalizarea pătrunderii apei în instala ie se va conecta la sistemul de semnalizare generală a diverselor avarii ce pot apărea în instala ia respectivă. Dotările de mai sus nu se referă la posturile de transformare. instalate conform normelor P. Edi ia: 1 Revizia: 1 96 .I. pe ramura energiei electrice şi termice. întrucât în aceste cazuri sunt dotate corespunzător echipele de între inere sau interven ie. lope i. Art. c) mijloace mobile şi fixe pentru stingerea incendiilor (lăzi cu nisip. târnăcoape etc).S. găle i. 220 Electropompele pentru apa de incendiu se vor racorda la sec ii de bare distincte prevăzute cu alimentări independente astfel încât să se asigure func ionarea unui număr suficient de pompe pentru asigurarea debitului necesar de stingere a focului. 218 În cazul instala iilor electrice de interior se vor asigura colectarea şi evacuarea apei utilizate la stingerea incendiilor Art. 219 În instala iile subterane (cu excep ia posturilor de transformare).

222 Măsurile de protejare a mediului au în vedere următoarele aspecte: a) Impactul asupra aşezărilor umane din punct de vedere al poluării sonore. d) Fragmentarea habitatelor faunei sălbatice. Art. ca echipamentele de comuta ie să se încadreze în nivelul de zgomot prevăzut în norme. c) Impactul asupra rezerva iilor naturale.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 XI. electromagnetice. 224 Pentru cazul amplasării instala iilor electrice în centre propulsate se va avea în vedere. Art. e) Mecanic. c) Sonor. f) Monitorizarea impacturilor asupra mediului pe durata exploatării. 223 Documenta ia pentru construc ia instala iilor electrice de conexiuni şi transformare trebuie să cuprindă toate datele şi informa iile necesare inclusiv planul de management şi monitorizare care va include ac iuni de reducere a impactului sub aspectele: a) Electromagnetic. Art. posturi de transformare şi linii. b) Chimic. MĂSURI PRIVIND PROTEC IA MEDIULUI Art. Edi ia: 1 Revizia: 1 97 . e) Afectarea peisajului şi terenului agricol. În documenta ie se vor trata la solicitarea beneficiarului şi cerin ele cuprinse în procedurile proprii în vederea ob inerii acordului de mediu. 221 La proiectarea şi construc ia instala iilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV se iau măsuri pentru reducerea impactului negativ al instala iilor şi echipamentelor electrice componente asupra mediului ambiant. d) Vizual. chimice şi de depozitare a deşeurilor. b) Ocuparea terenului cu sta ii.

Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 ANEXE ANEXA 1. HARTA ZONELOR CLIMATICE DIN ROMÂNIA Edi ia: 1 Revizia: 1 98 .

SCS este suprafa a păr ii superioare a cuvei transformatorului.2. Suprafa a de stropire se determină cu formula: S=SL+SCS+SC(m2) în care : SL este suprafa a laterală a paralelipipedului în care se înscrie cuva cu ulei a transformatorului.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 ANEXA 2.4.4 (l/m2s) Edi ia: 1 Revizia: 1 99 . Debite de stropire 1. Intensitatea de stingere minimă admisă Is=0. încât să respecte următoarele condi ii şi parametrii de calcul: 1. Debitul de calcul al instala iei minim admis pentru un transformator se determină cu formula: Q= 0. Intensitatea de stingere maximă recomandată: Ism= 0.3.1. SC este suprafa a conservatorului.3 S (l/s) în care S este suprafa a de stropire (m2).39(l/m2s) 1. 1. INDICA II PRIVIND REALIZAREA INSTALA IEI DE STINGERE A INCENDIILOR LA TRANSFORMATOARE Instala ia fixă de stingere trebuie astfel dimensionată. 1.

Se vor alege numai duze omologate în acest scop. Conductivitatea apei de stropire va fi de maximum: 1500 µS/cm pentru utilizarea în zonele I şi II de poluare. se admite ca această durată să fie de cel mult 5 min (conform celor indicate la Art. 211. în următoarele cazuri: dacă nu se tratează suprafa a izolatoarelor. când conductivitatea apei depăşeşte limitele maxime admise. când partea de automatizare a instala iei de stingere este indisponibilă (defectă sau în revizie). a) Debitul de calcul maxim al instala iei pentru un transformator : Qm= 0. Durata maximă admisă din momentul detectării (semnalizării) incendiului şi până la intrarea în func iune efectivă a duzelor de stropire la debitele şi presiunile minime admise trebuie să fie de 120 s (2 min).Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 1. Edi ia: 1 Revizia: 1 100 . c) Presiunea minimă admisă Presiunea minimă admisă la ultima duză este de 5 bar.). fără însă a se condi iona de această declanşare pornirea instala iei de stropire. se va folosi apa potabilă. dar nu mai mult de 1500 µS/cm O dată cu pornirea instala iei de stropire este necesar să se dea şi impuls de declanşare transformatorului.5. dacă aceasta este decantată. 600 µS/cm pentru utilizarea în zonele III şi IV de poluare. se admite şi folosirea apei industriale.4 S (l/s) b) Timpul admis pentru intrarea în func iune. se admite depăşirea limitei de 600 µS/cm. În cazuri excep ionale. În cazul în care în zonele III şi IV se prevede cură area sau ungerea cu unsori siliconice a izolatoarelor transformatorului cel pu in o dată pe an. d) Calitatea apei de stropire De regulă. filtrată şi neutră din punct de vedere chimic.

precum şi dispozitivele de semnalizare. men ionate mai sus la pct. şi anume conductele montate între vanele (electrice şi manuale) de ac ionare (aflate la punctul de ac ionare) şi re eaua care constituie sursa de apă a instala iei de stingere vor fi protejate împotriva înghe ului. să fie încălzite. în caz de necesitate. control şi ac ionare. f) Conductele instala iei fixe de stingere Conductele principale (inclusiv armăturile) de alimentare a inelelor (conductelor) purtătoare de duze. Punctele de ac ionare: Prin punct de ac ionare se în elege locul unde sunt amplasate vanele de ac ionare şi accesoriile acestora. Punctele de ac ionare trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: să fie amplasate în locuri ferite de pericol de incendiu sau explozie. Edi ia: 1 Revizia: 1 101 .Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice e) Timpul teoretic de func ionare a instala iei cu apă pulverizată. pentru a se evita pericolul înghe ării apei din conducte şi armături. Conductele purtătoare de duze şi cele de legătură la punctele de ac ionare (cu vanele de ac ionare) vor avea pante şi puncte de scurgere corespunzătoare. 5 minute pentru toate celelalte categorii de transformatoare. pentru a putea fi golite rapid după folosire. să fie prevăzute cu iluminat de lucru şi siguran ă. trebuie să se evite pericolul înghe ării unor resturi de apă în aceste conducte. NTE 101/08/00 Timpul teoretic de func ionare a instala iei cu apă pulverizată (având presiunea şi debitul de calcul minime admise. a şi c) este de: 3 minute în cazul unită ilor de transformare din incintele sta iilor electrice instalate în aer liber.

unde se racordează LEA.7. conectarea la re ea a generatorului (sincron/asincron) se efectuează prin intermediul unui convertizor static de frecven ă cu modula ie în durată. tensiune şi frecven ă.20kV de evacuare a energiei produse. poate fi influen ată de fluctua iile de putere ale generatoarelor eoliene. 13 etc. Pentru acest caz.Consultan ă şi Ingineri pentru Sisteme Electroenergetice NTE 101/08/00 ANEXA 3 CONDI II PRIVIND CONECTAREA CENTRALELOR EOLIENE LA RE EAUA DE DISTRIBU IE 20kV Centralele eoliene cu puteri de (500÷1000) kW . ieşirea convertizorului static de frecven ă se conectează la un transformator care va ridica tensiunea la valoarea re elei de distribu ie (20 kV).).. În cazul utilizării generatoarelor asincrone este necesar a se dimensiona corespunzător o baterie de condensatoare monofazate conectate în triunghi pentru a se asigura energia reactivă necesară magnetizării ameliorând factorul de putere global al eolianei.. şi mai mari func ionează după principiul sistemului cu viteză variabilă. Echipamentele electrice auxiliare vor fi montate şi conectate la un post de transformare plasat în centrul de greutate al fermei de eoliene. astfel încât energia debitată să fie adusă la parametrii constan i ai re elei. Edi ia: 1 Revizia: 1 102 . 11. Este necesar a se utiliza convertizoare statice cu modula ie în durată a amplitudinii tensiunii şi pentru a se limita şi reduce la maxim efectul armonicilor impare de ordin superior (5. Deoarece generatoarele electrice pentru gama de puteri mai sus men ionată au tensiunea standardizată în general la 690V pentru conectarea la re ea. Acest sistem este astfel reglat încât pentru fiecare viteză a vântului eoliana func ionează la putere maximă (MPPT). Trebuie să se ină cont de faptul că re eaua de distribu ie (20 kV) nu are putere infinită şi în consecin ă stabilitatea parametrilor ei. Aceste probleme de conectare se pun în cazul fermelor de eoliene cu puteri ce depăşesc 500 kW şi se vor rezolva în prima fază a proiectelor la nivel de studiu de solu ie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->