Dana 01.01.2008.

godine, u Novom Sadu

(u daljem tekstu poslodavac)
(naziv firme-poslodavca i sedište)

i sa adresom:
(ime i prezime zaposlenog) (u daljem tekstu zaposleni)

NOVI SAD, GERI KAROLJA 14
(prebivaliste / boravište - mesto, ulica i broj)

Na osnovu člana 171. stav 1.,tačka 5. i člana 172. Zakona o radu (Službenog glasnika. R. Srbije, br. 24/2005) i pravilnika o radu broj: od zaključuju

ANEKS UGOVORA O RADU

broj: 0101-2008

1. Predmet aneksa ugovora je dopuna odnosno izmena ugovorenih i definisanih obaveza Aneksom ugovora 01.07.2007. godine. o radu ili Ugovorom o radu od 2. Zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu u visini minimalne zarade koja se utvrđuje po radnom času i iznosi najmanje 70,00 dinara po poslednjem zvanično objavljenom podatku u Službenom glasniku Republike Srbije. 3. Zaposleni ima pravo na topli obrok u bruto mesečnom iznosu od 4. Zaposleni ima pravo na regres u bruto mesečnom iznosu od Dinara. Dinara.

5. Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj ugovor, pod uslovima i u slučajevima utvrđenim zakonom. 6. Ugovor je sačinjen u četiri primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po dva primerka. u g o v o r n e s t r a n e: Zaposleni:
(potpis)

Poslodavac:
(potpis)

M.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful