papercollection

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com

papercollection

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com

papercollection

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com

dahliajournal.cikgudahlia.papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.com .blogspot.com www.

blogspot.dahliajournal.cikgudahlia.com www.papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.com .

cikgudahlia.blogspot.com .papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.com www.dahliajournal.

cikgudahlia.dahliajournal.com www.blogspot.papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.com .

com www.com .blogspot.cikgudahlia.dahliajournal.papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.

com www.cikgudahlia.com .dahliajournal.papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.blogspot.

papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.com .com www.dahliajournal.blogspot.cikgudahlia.

papercollection SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 (PMR) PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2010 NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN D B C B B A B B C C A C A B B D C A C A NO SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN A D D C A D C D B C A B A D A C A C D B .

papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/2 www.com .dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.

com .com www.papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/2 www.dahliajournal.blogspot.cikgudahlia.

com .papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/2 www.cikgudahlia.dahliajournal.blogspot.com www.

com .papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/2 www.cikgudahlia.blogspot.dahliajournal.com www.

dahliajournal.com www.com .papercollection Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/2 www.cikgudahlia.blogspot.

papercollection 02/2 Bahasa Melayu September 2010 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TINGKATAN 3 ________________________________________________________________ BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN & CADANGAN SKEMA 1 .

Terdapat kesalahan yg ketara dalam ayat. pemilihan kata agak terhad. pemilihan kata tepat. ayat gramatis dan penanda wacana sesuai .Keseluruhan jawapan menggambarkan penguasaan bahasa yang lemah .Bahasa baik dan lancar .Ejaan dan tanda baca betul .Masih berupaya guna ayat sendiri.Menyalin secara terus daripada petikan Baik 6-8 Memuaskan 3–5 Penguasaan Minimum 1–2 2 . ayat masih gramatis dan penanda wacana masih sesuai . ejaan dan tanda baca atau – menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih .papercollection SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 (02/2) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PMR 2010 Bahagian A (i) Bahagian A (ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D JUMLAH : – 20 markah – 10 markah – 20 markah – 40 markah – 10 markah ----------------100 markah ___________ BAHAGIAN A (i) – RINGKASAN (20 Markah) : 10 markah MARKAH 9 – 10 7–8 5–6 3–4 1–2 Markah Isi BILANGAN ISI 5 4 3 2 1 Markah Bahasa : 10 markah Kesalahan bahasa ditanda seperti penandaan karangan Bahasa dinilai secara impression Kriteria pemeringkatan markah seperti di bawah : Peringkat Cemerlang Markah 9 .10 Deskripsi .Bahasa baik dan lancar .Guna ayat sendiri.Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum .Bahasa kurang lancar .

5x2= 10 (calon menyalin isi secara terpilih) = 5 (Markah bahasa maksimum 5) 15 * Menyalin isi secara terpilih I B = 4 I B 2x2= 4 (bahagi 2) = 2 (calon menyalin bulat-bulat) = 2 (markah bahasa maksimum 2) 4 * Menyalin petikan = 3 . Calon menyalin terus daripada petikan tanpa membuat apa-apa perubahan – (menyalin bulat-bulat ) = Markah isi dibahagi dua dan markah bahasa maksimum 2 markah Buat catatan : Calon menyalin petikan. 5. periksa seperti biasa. I B = 5x2 = 9 (mungkin ada isi yang kurang lengkap) =8 17 3. markah untuk isi adalah seperti biasa tetapi markah maksimum untuk bahasa ialah 4 markah. Jika calon menyalin isi secara terpilih dan ditulis dalam bentuk poin. * Menyalin bulat-bulat bermaksud menyalin keseluruhan petikan yang diberikan atau keseluruhan daripada mana-mana perenggan. Jawapan calon diperiksa sehingga 80 patah perkataan. 3. 7. Kalau calon menulis berperenggan.) 1 2 3 4 5 Contoh : / / / / / 2. Calon menyalin isi secara terpilih tetapi ada wacana bahasa dan kosa kata yang sesuai sebagai penyambung ayat. 8. 4.papercollection Cadangan Cara Penandaan Ringkasan 1. markah isi seperti biasa. I B = 5x2 = 10 = 10 J = 20 2. diperiksa seperti biasa. tetapi markah bahasa – maksimum 5 markah. Isi minimum 5. Penandaan jawapan calon seperti penandaan karangan tetapi tiada pemotongan markah untuk kesalahan ejaan. Calon menyalin isi secara terpilih tanpa sebarang perubahan ayat asal. Pemeriksa dikehendaki menanda / apabila terjumpa isi yang betul dan tulis 1 untuk isi yang pertama dan tulis 2 untuk isi yang kedua dan seterusnya (hingga isi kelima. Isi yang tidak berturutan diperiksa seperti biasa. tetapi dibenarkan sehingga habis perkataan dalam ayat terakhir. Cara penulisan markah ringkasan 1. 6. Buat satu garisan panjang selepas 80 patah perkataan. Jawapan dalam bentuk poin tetapi ayatnya lengkap – markah isi diberi seperti biasa tetapi markah bahasa – maksimum – 8 markah 10. 9.

5. 3. Setiap isi yang diterima ditanda (/) Kesalahan bahasa . frasa ditanda seperti biasa (penandaan karangan) Soalan 1 : Maksud rangkai kata (2 markah) . 4.ayat jawapan mesti lengkap – subjek & predikat 2 markah – Maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis 1 markah – Maksud tepat mengikut konteks tetapi ayat tidak lengkap 1 markah – Maksud kurang tepat mengikut konteks/isi tersurat sahaja 1 markah – Hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata / ayat gramatis 0 markah – Maksud tidak tepat mengikut konteks Soalan 2 . 2 jawapan yang betul – 4 markah .Isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis Soalan 3 : Soalan Pemahaman Kemahiran Berfikir (4 markah) .2 jawapan diperlukan – 1 jawapan /isi yang sempurna – 2 markah dan tanda (/) .Jawapan berdasarkan pendapat sendiri yang berkaitan dengan petikan .kemukakan sekurang-kurangnya 2 isi/jawapan . 2.memberikan maksud rangkai kata berdasarkan konteks petikan .jawapan mesti betul termasuk dari segi tatabahasa / ejaan 4 markah – Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis 3 markah – Isi cukup dan lengkap mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis 2 markah – Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan tetapi ayat gramatis 1 markah – Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan serta ayat kurang gramatis 0 markah – Isi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis 0 markah .Soalan pemahaman berdasarkan petikan (4 markah) – menjawab berdasarkan isi dalam petikan (4 m) . Petikan pemahaman umum berdasarkan petikan ringkasan Jawab soalan pemahaman dengan menggunakan ayat sendiri Tidak ada markah setengah (1/2) bagi jawapan bahagian ini. cth ejaan.papercollection BAHAGIAN A (ii) : PEMAHAMAN (10 MARKAH ) 1.1 jawapan yang betul – 2 markah.jawapan mesti betul termasuk dari segi tatabahasa / ejaan 4 .

ulasan. ulasan. 9. Huraian idea luaran seperti pendapat.Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis SOALAN BAHAGIAN B (KARANGAN BAHAN RANGSANGAN) Karangan Respons Terhad (20 markah) 1. Skema Pemarkahan Karangan Bahan Rangsangan (Respons Terhad) Peringkat Pencapaian Cemerlang 16-20 m C1 = 18-20 m C2 = 16-17 m Deskripsi Penggunaan kata dan ayat yang gramatis Penggunaan kosa kata yang luas dan tepat Ejaan dan tanda baca yang betul Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata. Karangan lebih 120 pp – diperiksa seperti biasa – tiada kesalahan 6. Karangan disemak sehingga 120 patah perkataan yang selebihnya tidak disemak ‘ 7.papercollection MARKAH 4 markah 3 markah 2 markah 1 markah 0 markah DESKRIPSI . Jawapan mestilah dalam bentuk karangan berperenggan – Pendahuluan – Isi – Penutup.Isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis . Nilai dari segi idea dan bukan isi. idea yang sesuai dan bebas bagi soalan respons terbuka ii. Idea yang relevan berdasarkan tugasan. Gambar – sebagai rangsangan idea i. Jumlah perkataan – tidak lebih 120 patah perkataan/100-120 pp 5. 2. Kemudian nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran. Periksa secara golbal/holistik. Idea hendaklah dihuraikan sebaik-baik mungkin.Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis . Karangan pendek =kurang 100 pp – impresion turun 8. isu semasa/ faktor-faktor/punca/kesan/ cara menangani/kesimpulan 4.Isi relevan mengikut tugasan dan ayat yang gramatis . Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum Idea masih relevan berdasarkan tugasan Huraian idea luaran seperti pendapat. Penandaan kesalahan seperti karangan Bahagian C. 3. Pemeriksaan secara impresion fokus kepada empat perkara i) menjawab tugasan ii) bahasa iii) idea relevan dan iv) pengolahan. frasa dan ayat.Isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis . cadangan dan Baik 11-15 m B1 = 13-15 m B2 = 11-12 m 5 .Isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis . cadangan dan kesimpulan sesuai serta berkembang Pengolahan yang menarik dan berkesan Penggunaan kata dan ayat yang masih gramatis Penggunaan kosa kata tepat/tidak luas Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata.

papercollection kesimpulan kurang dikembangkan . Perkara yang perlu diberi perhatian untuk memberi pertimbangan adalah dari segi menjawab tugasan.Karangan bercampur aduk dalam peringkat ini. 3.Pengolahan tidak menarik . tandakan kesalahan bahasa. Baca karangan itu dengan teliti sekali lagi untuk pertimbangan yang muktamad. tanda baca dan isi/fakta seperti yang berikut: ( ) Kesalahan isi ____ Kesalahan bahasa.ejaan.Jumlah perkataan karangan tidak perlu dikira.  4.Idea kurang relevan berdasarkan tugasan . cadangan dan kesimpulan terhad .Penggunaan kosa kata terhad . Format: Tiada penolakan khusus bagi kesalahan format.1 isi Penolakan markah berdasarkan ejaan: ½ markah ditolak bagi setiap ejaan yang salah.Pengolahan masih menarik/kurang berkesan . Sambil membaca karangan itu. Periksa karangan berdasarkan impression. ulasan. Contoh : disamping itu. di terima Maksimum markah ejaan ditolak ialah 2 markah. Memuaskan 06-10 m M1 = 08-10 m M2 = 06-07 m Penguasaan minimum 01-05 m .Huraian idea luaran seperti pendapat.Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara . 2. frasa dan ayat . bahasa. perkataan / Kesalahan ejaan // Kesalahan ejaan yang berulang Kesalahan tanda baca 6 . nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran.Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap . 5. Kemudian.Idea kabur/tidak berkaitan dengan tugasan SOALAN BAHAGIAN C Karangan Respons Terbuka (40 markah) 1. tetapi tiada penolakan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.Penggunaan kata dan ayat yang kurang gramatis . (4 kesalahan ejaan dan ke atas ). Pemeriksa hendaklah membaca karangan calon terlebih dahaulu untuk mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Markah turun 1 hingga 3 markah secara impresion. idea yang relevan dan pengolahan. Isi minimum :.Terdapat kesalahan yang ketara dalam penggunaan kata.

.Kegramatisan : Kata (Morfologi) dan Ayat (Sintaksis) .papercollection KRITERIA MENILAI KEMAHIRAN MENULIS KRITERIA 1. pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. .Pengolahan menarik dan berkesan .Terdapat penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. PENGOLAHAN PERINGKAT KARANGAN BAHAGIAN C PERINGKAT Cemerlang Kepujian Baik Memuaskan Penguasaan Minimum MARKAH 33 – 40 25 – 32 17 – 24 09 – 16 01 .40) C1 (37 .Penggunaan kosa kata luas dan tepat. .Kosa kata luas dan tepat .Penggunaan penanda wacana yang betul .36) . cogan kata dan frasa yang menarik dll.Unsur keindahan bahasa Cthperibahasa/pantun/ungkapan/frasa yang menarik) 2. IDEA 3.Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.Pengolahan menarik dan berkesan. BAHASA DESKRIPSI .Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.08 PERINGKAT PEMARKAHAN KARANGAN SOALAN BAHAGIAN C Soalan Bahagian C : Karangan Respons Terbuka (40m) Peringkat Deskripsi Cemerlang (33 . .Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta dengan contoh yang sesuai.Isi-isi yang sesuai (Bilangan isi tidak ditekankan) .Huraian isi yang jelas . pantun.Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat .Contoh yang sesuai .Pemerengganan sesuai . . 7 .40) C2 (33 .Ejaan dan tanda baca betul .Format menepati tugasan .

Pengolahan masih menarik dengan pemerengganan dan format yang masih sesuai mengikut tugasan.Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap dan lemah.Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. .Penggunaan kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang minimum.papercollection Kepujian (25 .08) PM2 (01 .Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat .Penggunaan pelbagai ayat majmuk gabungan yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.Penggunaan penanda wacana yang sesuai. .Penggunaan kosa kata luas dan tepat. pantun.08) PM1 (05 . Isi masih relevan / idea bercampur aduk dengan huraian yang tidak jelas.Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. . cogan kata dan frasa yang menarik. Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat.Pengolahan menarik dengan pemerengganan sesuai dan format menepati kehendak tugasan.32) K1 (29 . .Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta contoh yang sesuai. . ..Idea masih relevan dengan huraian yang masih jelas. Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad Penggunaan ayat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang minimum.Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.12) Penguasaan Minimum (01 . .Terdapat penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa/kata hikmat.24) B1 (21 . Baik (17 . .24) B2 (17 .04) .Karangan terpesong termasuk dalam peringkat ini. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.20) Memuaskan (09 . . .16) M1 (13 . .Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum . . . pemerengganan kurang sesuai dan format kurang tepat/format bercampur aduk.Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. 8 . . Pengolahan kurang menarik.16) M2 (09 .32) K2 (25 – 28) .

Kalau jawapan berbentuk ‘point-form’ tetapi ada huraian dan contoh – isi .Jika jawapan calon bercampur-campur novel.Ayat tidak gramatis .Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat kesalahan yang menimum . Isi dihuraikan berserta contoh : 2 markah 3. berikan 1 markah bahasa sahaja bergantung pada soalan.Berikan 1 markah bagi huraian atau contoh yang berkaitan.Kalau jawapan berbentuk ‘point-form’ tanpa huraian dan contoh.Markah penuh (maksimum) = 10 markah . Maksimum : 3 isi 2. .Markah maksimum bagi pernyataan dan huraian atau contoh ialah 6 markah.Markah maksimum bagi bahasa ialah 4 markah dan diberi berdasarkan impression. .terima seperti biasa tetapi markah bahasa 1 atau 2 markah -Jika calon menjawab bagi kedua-dua novel. Kriteria Markah Bahasa Peringkat Cemerlang Markah 04 Deskripsi .Ejaan dan tanda baca yang betul .Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara Baik 02 – 03 Memuaskan 01 Markah Isi 1.Bahasa = 4 markah . pilih satu novel sahaja. .Bahasa masih baik dan masih lancar . pilih markah tertinggi sahaja.Bahasa tidak cekap . . .Ayat gramatis .Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum .papercollection BAHAGIAN D – NOVEL ( 10 MARKAH ) PERINGKAT PEMARKAHAN BAGI SOALAN BAHAGIAN D (NOVEL) Pemarkahan: .Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk karangan . .Bahasa baik dan lancar .Jawapan hendaklah dalam ayat yang gramatis.huraian dan disertakan contoh . Isi tanpa huraian dan contoh : 1 markah 9 . tolak markah isi 50% dan markah bahasa ialah 1 markah. .Berikan 1 markah bagi setiap pernyataan yang betul.Isi = 6 markah .Jika jawapan calon salah atau calon menyalin soalan. .

Jumlah. Bentuk jawapan calon . 3. Calon hendaklah memberikan 1 contoh peristiwa bagi setiap satu teknik plot dan huraian yang betul. ditulis dalam satu perenggan atau berperenggan (diterima seperti biasa) Jawapan dalam bentuk poin : 1. Markah maksimum bahagian isi ialah 6 markah.papercollection Cara Penandaan Bahagian D : Kajian Novel 1.Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap dan sempurna. dan lengkap dengan huraian – diterima seperti biasa (Mak-10m) 2. Kurungkan jawapan calon dangan tanda ( ) jika calon memberikan contoh berserta huraian yang tidak tepat. Jika calon menjawab tanpa huraian – ayat isi ringkas – isi 1 m bagi setiap 1 contoh dan markah bahasa maksimum 2 markah. Jika jawapan calon betul. Tandakan ( /) untuk setiap contoh berserta huraian yang betul 2.3 markah isi dan 2 markah bahasa = 5m 3. Cara menulis Markah (a) 06 04 10/10 Isi dan huraian yang tepat serta bahasa yang gramatis (b) 04 02 06/10 Jawapan calon dalam bentuk poin (c) 00 02 02/10 Jawapan calon tidak menjawab tugasan (d) I =4 B=1 5/10 Bahasa lemah I B I B I B - 10 .

tidak memikirkan risiko yang bakal menimpa. . Kerajaan mewujudkan program sosial yang berkesan untuk mengekang dan membasmi kejadian jenayah. PDRM dan orang awam perlu memantau keadaan keselamatan di sekeliling mereka. 8. 2. 6. Seseorang itu sanggup melakukan jenayah kerana : -Jalan mudah untuk mendapatkan wang/ menjadi kaya . Setiap aduan berkaitan pencegahan jenayah perlu diberikan perhatian.] Bahagian A (ii) : Pemahaman 1. Faktor yang menghalang usaha membendung jenayah : . Semua lapisan masyarakat diberi kesedaran mengenai pentingnya tindakan pantas dan berkesan. Skim Rondaan Sukarela yang ditubuhkan di kawasan kejiranan membantu memerangi jenayah. 7. PDRM bekerjasa dengan masyarakat untuk menyalurkan maklumat terkini dan tepat.Pengaruh media massa / terpengaruh dengan jenayah dalam filem [ Pilih mana-mana 2 isi yang sesuai ] 11 .papercollection BAHAGIAN A (i) : RINGKASAN Cadangan isi Bahagian A ( i ) Tindakan memerangi jenayah : 1.Di bawah pengaruh dadah .Sikap orang ramai yang memnyembunyikan kes jenayah di tempat mereka. 4. Penglibatan semua pihak untuk mengatasi dan mencegahnya daripada menjadi tidak terkawal. Maksud rangkai kata tiada kesudahan : tiada tidak kesudahan berpenghujung 2. [Beri 2 markah bagi setiap isi yang tepat. 5.Sistem penerimaan dan penyebaran maklumat terutama berkaitan jenayah kepada pihak polis masih menggunakan kaedah konvensional. 3. 3. . Usaha berterusan perlu dilakukan untuk mengurangkan kadar jenayah agar mewujudkan kejiranan dan bandar yang selamat.

Saudara-mara melayan tetamu yang hadir. bekerjasama. Suasana begitu meriah Penutup -selepas majlis berakhir. dan silat.papercollection BAHAGIAN B – KARANGAN BAHAN RANGSANGAN Cadangan Isi Pendahuluan Perpaduan kaum penting untuk mencapai aspirasi negara menjadi negara maju.KARANGAN RESPONS TERBUKA SOALAN 1 Pendahuluan -pulang ke kampung menaiki kenderaan dan tiba empat jam kemudian. bertolak ansur/ Program RIMUP (c) Ceramah mengenai kepentingan perpaduan kaum untuk kehidupan yang harmoni (d) Gotong royong – bekerjasama tanpa mengira kaum. Penutup setiap orang perlu menghargai keharmonian negara yang dinikmati hasil daripada perpaduan kaum rakyat di negara Malaysia [ Terima mana-mana isi yang sesuai ] Bahagian C . Penduduk kampung datang membawa keperluan memasak seperti beras. dapat berkenal mesra antara satu sama lain. bunga manggar. Isi-isi penting (a) Perkhemahan yang disertai pelajar berbilang kaum. Isi-isi i) ii) iii) iv) v) saudara-mara telah tiba.bekerjasama. bersama saudara mara mengemas rumah [Terima mana-mana isi yang sesuai] 12 . ramai jemputan datang. Pada hari perkahwinan. Bersama-sama penduduk kampung memasang khemah dan membuat persediaan. Pengantin tiba disambut paluan kompang. mesra (b) Bersukan – bersatu untuk menang. berbincang untuk melicinkan majlis perkahwinan dan semua akur arahan Pak Long.

Isi-isi i) ii) iii) iv) membawa bekal ke sekolah-kebersihan makanan dan kesihatan diri pelajar terjamin ibu bapa -bekerjasama dengan pihak sekolah dan pihak berkuasa sekiranya terdapat keraguan dari aspek persekitaran kantin yang kotor Membuat aduan sekiranya terdapat masalah kebersihan Didikan dari kecil berkaitan penjagaan kebersihan Penutup Semua pihak perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah ini.papercollection SOALAN 2 Pendahuluan -keracunan makanan dalam kalangan pelajar semakin serius-pelbagai usaha perlu diambil oleh ibu bapa. [Terima mana-mana isi yang sesuai] SOALAN 3 Pendahuluan -format surat kiriman rasmi Isi-isi i) antara harta benda awam yang dirosakkan ialah telefon awam. [Terima mana-mana isi yang sesuai] 13 .manakala permainan seperti gelongsor dan jongkang-jongket diconteng ii) perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan remaja-aktiviti tersebut sering dilakukan pada waktu tengah malam iii) jawatankuasa penduduk telah menegur remaja tersebut tetapi mereka tidak serik-sebaliknya mereka memarahi dan mencabar penduduk-bimbang akan berlaku perkara yang lebih buruk iv) berharap agar pihak yang berkenaan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. kemudahan di balai raya seperti kipas angin dan lampu dicuri.balai raya. dan permainan kanak-kanak di taman permainan-peti syiling telefon awam dipecahkan.

Kesanggupan seseorang untuk mengharungi pelbagai kesukaran/cabaran demi menikmati sesuatu yang diimpikan. usaha tanpa mengenal jemu telah membuahkan hasil Penutup .Mengambil pengajaran daripada pantun tersebut.kata alu-aluan-menyatakan tajuk syarahan isi-isi i) pihak pengurusan persatuan bola sepak negara perlu merangka pelbagai strategi-meningkatkan prestasi pemain kebangsaan ii) pemain perlu dipilih secara telus-diberi ujian ketahanan fizikal.Pantun Pendahuluan – Pantun berperanan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu.papercollection SOALAN 4-SYARAHAN KARANGAN BERFORMAT Pendahuluan . - Menceritakan seseorang yang susah/ miskin tetapi rajin berusaha untuk mencapai cita-citanya Tidak berputus asa – tidak menjadikan kesusahan sebagai penghalang untuk mengejar cita-cita Kesusahan dijadikan pendorong Akhirnya. keupayaan. [Terima mana-mana isi yang sesuai] Soalan 5 . 14 . kecerdasan mental dan keseimbangan emosi-melahirkan pemain yang baik-dapat mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. iii) Jurulatih pasukan kebangsaan perlu meningkatkan pengetahuan dari semasa ke semasa-ilmu yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kemahiran. dan suasana persekitaran pemain kebangsaan iv) Pihak kerajaan dan swasta perlu bekerjasama menyediakan dana untuk membangunkan sukan bola sepak-menyediakan peralatan yang cukup untuk para pemain berlatih Penutup -untuk mencapai tahap dunia dalam sukan bola sepak bukanlah sesuatu yang mustahil-usaha yaang bersungguh-sungguh penting untuk meningkatkan mutu sukan bola sepak negara. Merupakan warisan Melayu lama Isi-isi penting Maksud .

15 . Ekspedisi -Nilai bekerjasama Contoh-Semangat bekerjasama yang ditunjukkan oleh anggota ekspedisi yang terdiri daripada pelbagai kaum untuk menjayakan rancangan yang diatur.papercollection SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN D Limpahan Darah di Sungai Semur -Nilai bekerjasama Contoh-kesungguhan anggota pasukan Askar Melayu Kompeni D dalam usaha memerangi pengganas komunis di Sg. -Nilai bertanggungjawab Contoh-Pak Salleh dan anggota ekspedisi melaporkan segala kegiatan penjenayah kepada pihak polis. -Nilai bertanggungjawab Contoh-Leftenan Hassan yang bertanggungjawab mengetuai platunnya untuk menentang musuh -Nilai kegigihan Contoh-Jamaluddin yang gigih berusaha untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang askar. -Nilai kegigihan Contoh-Kegigihan anggota ekspedisi yang sanggup menempuh pelbagai halangan dan cabaran untuk berjaya sampai ke kemuncak Gunung Itik. Semur dua kali ganda ramainya.

papercollection 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful