Kenal pasti aspek-aspek amalan - penggunaan blok acuan membantu meningkatkan kemahiran mewarna dalam kalangan murid

bermasalah pembelajaran.

Merancang Sebelum : Refleksi - menilai keberkesanan penggunaan blok acuan dalam meningkatkan kemahiran mewarna murid bermasalah pembelajaran Tinjauan masalah- (pemerhatian, analisis dokumen, dan ujian diangnostik). Mentadbir Ujian Awal. Semasa : Menggunakan blok acuan untuk mengurangkan masalah mewarna. membuat pemerhatian berstruktur. Selepas : Mentadbir Ujian Akhir dan temu bual berstruktur.

Tindakan Melaksanakan perancangan yang telah dirancangkan. Blok Acuan diberi kan sebagai intervensi untuk meningkatkan kemahiran mewarna murid bermasalah pembelajaan.

Merujuk kepada Model Lewin (1946) dan Laidaw(1992)

Menilai keberkesanan penggunaan blok acuan dalam meningkatkan kemahiran mewarna murid bermasalah pembelajaran. . temu bual berstruktur dan pemerhatian. Tindakan Blok Acuan digunakan sebagai intervensi untuk meningkatkan kemahiran mewarna murid bermasalah pembelajaran. Membuat pemerhatian sepanjang tindakan. dan ujian diagnostik). Merancang Sebelum : Tinjauan masalah.Refleksi . Mentadbir Ujian Awal.Mengumpulkan dan menganalisis maklumat hasil ujian akhir . Melihat kesan tindakan . Selepas : Mentadbir Ujian Akhir dan temu bual berstruktur. Semasa : Menggunakan blok acuan untuk meningkatkan kemahiran mewarna dan membuat pemerhatian berstruktur.(pemerhatian. analisis dokumen.