Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 1 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 001

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică, relaţia corectă este: a. Ff = µ N b. Ff = N / µ c. Ff = µN 2 d. Ff = µN (2p) 2. Unitatea de măsură a puterii mecanice în SI poate fi scrisă în forma: a. kg ⋅ m 2 ⋅ s −1 b. kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 c. kg ⋅ m ⋅ s −3 d. kg ⋅ m 2 ⋅ s (5p) 3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a teoremei variaţiei energiei cinetice a punctului material este: b. E c = Ltotal c. ∆E c = −Ltotal d. E c = −Ltotal (3p) a. ∆E c = Ltotal 4. Un corp de masă m se deplasează cu viteză constantă pe o suprafaţă orizontală cu frecare, sub acţiunea unei forţe F , orientată sub un unghi α faţă de orizontală, ca în figură. Coeficientul de frecare la alunecare are expresia: a. µ = F cos α
mg − F sinα

F sin α mg + F cos α c. µ = F sinα mg − F cos α d. µ = F cos α mg + F sin α

b. µ =

(2p)

5. Asupra unui corp de masa m = 0,3 kg acţionează o forţă rezultantă constantă F , pe direcţia şi în sensul vitezei iniţiale. Într-un interval de timp ∆t = 2s , variaţia vitezei corpului este ∆v = 6m/s . Valoarea forţei F este: a. 0,3 N b. 0,6 N c. 0,9 N d. 1,2 N (3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase m1 = 200g şi m 2 = 100 g sunt legate printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă, ca în figura alăturată. Deplasarea pe planul orizontal se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0,2 . Iniţial sistemul se află în repaus. a. Determinaţi acceleraţia sistemului. b. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din fir. c. Calculaţi intervalul de timp necesar corpului m1 pentru a atinge viteza v = 4 m/s . d. Determinaţi valoarea unei forţe orizontale care, aplicată corpului de masă m1 , produce mişcarea sistemului de corpuri cu viteză constantă, corpul de masă m1 deplasându-se spre stânga.

Proba E, F: Probă scrisă la Fizică

A.1

A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O locomotivă cu puterea P = 480 kW tractează pe o cale ferată orizontală o garnitură de vagoane. Masa totală a trenului este m = 400 t Forţa de rezistenţă întâmpinată la înaintare reprezintă o fracţiune f = 0,015 din greutate. a. Calculaţi viteza maximă pe care o poate atinge garnitura de vagoane. b. Calculaţi valoare energiei cinetice a trenului în momentul în care viteza sa este maximă. c. După atingerea vitezei maxime, forţa de tracţiune încetează să mai acţioneze asupra garniturii. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă în timpul opririi trenului. d. Calculaţi distanta parcursă de garnitura de vagoane de la încetarea acţiunii forţei de tracţiune până la oprirea trenului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 2 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 002

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, formula de definiţie a puterii mecanice este: b. L / ∆t c. L ⋅ ∆t d. mgh (2p) a. Fd 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, formula de calcul a constantei elastice a unui fir elastic este: b. k = S / E 0 c. k = SE / 0 d. k = E / S 0 (3p) a. k = SE 0 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în sistemul internaţional a mărimii fizice exprimate prin produsul m ⋅ v poate fi scrisă sub forma: b. N ⋅ s c. Kg ⋅ m/s 2 d. J (5p) a. N ⋅ m 4. Consideraţi trei corpuri care se mişcă fără frecări, pe o suprafaţă orizontală, ca în figura alăturată. Unghiul pe care îl face forţa care acţionează asupra corpului 3 cu orizontala este α = 60 . Relaţiile între acceleraţiile corpurilor sunt: a. a1 > a3 > a2 b. a1 > a2 > a3 c. a3 > a1 > a2 d. a2 > a1 > a3 (3p) 5. De capătul liber al unui resort vertical, iniţial nedeformat, de constantă elastică k = 200 N/m , se suspendă un corp de masă m = 300 g . Valoarea, în modul, a lucrului mecanic efectuat de forţa elastică până la atingerea echilibrului mecanic este: a. 450,0 mJ b. 225,0 mJ c. 45,0 mJ d. 22,5 mJ (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 002

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un scripete ideal este montat pe muchia formată de două plane înclinate fixe, ce formează cu orizontala unghiurile α = 30˚ şi respectiv β = 45˚. Peste scripete este trecut un fir inextensibil, de masă neglijabilă, acţionat la capete de corpurile cu mase m1 = m 2 = 1kg . De o parte şi de alta a scripetelui, firul este paralel cu planele înclinate respective. Determinaţi: a. mărimile componentelor Gp , Gn ale greutăţii corpului de masă m1 pe direcţia paralelă cu planul înclinat de unghi α, respectiv normală la suprafaţa acestuia; b. acceleraţia sistemului, dacă mişcarea se face fără frecare; c. acceleraţia sistemului, dacă mişcarea se face cu frecare, coeficienţii de frecare fiind µ 1 = µ 2 = 0,1 ; d. valoarea masei suplimentare care trebuie adăugată la unul dintre corpuri, astfel încât sistemul să rămână în echilibru, în absenţa frecării.
Proba E, F: Probă scrisă la Fizică A.1 A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 002

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 4 kg , este aşezat la o distanţă = 1,1m de capătul liber al unei platforme orizontale fixe, aflată la înălţimea h = 1,2 m faţă de sol. Corpul primeşte viteza iniţială orizontală v 0 = 6 m/s , orientată către capătul liber al platformei, ca în figura alăturată. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi platformă este µ = 0,5 . Determinaţi: a. energia cinetică a corpului în momentul iniţial; b. viteza corpului în momentul în care se află la capătul liber al platformei; c. energia mecanică totală a corpului în condiţiile de la punctul b. (se consideră energia potenţială gravitaţională nulă la nivelul solului); d. viteza corpului în momentul în care acesta atinge suprafaţa solului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 3 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 003

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Un tren coboară pe o cale ferată şerpuită şi înclinată, menţinând o viteză constantă. În această situaţie: a. energia totală va creşte; b. energia totală va rămâne constantă; c. energia cinetică va creşte; d. energia potenţială va scădea. (2p) 2. Unitatea de măsură din S.I. a mărimii fizice egale cu produsul dintre energie şi timp este aceeaşi cu unitatea de măsură a produsului dintre mărimile fizice: a. putere, masă şi viteză; b. putere şi viteză; c. deplasare, masă şi viteză; (3p) d. lucru mecanic şi viteză 3. În figura alăturată este reprezentată grafic energia potenţială gravitaţională Epot (exprimată în joule) a corpurilor A, B, C şi D în funcţie de înălţimea h (exprimată în metri) faţă de nivelul de referinţă. Punând pe talerul din stânga al unei balanţe cu braţe egale corpurile A şi C, iar pe talerul din dreapta corpurile B şi D, balanţa va fi în echilibru dacă vom adăuga: a. 2 kg pe talerul din stânga; b. 20 kg pe talerul din stânga; c. 2 kg pe talerul din dreapta; d. 20 kg pe talerul din dreapta. (5p) 4. Energia cinetică pe unitatea de masă a unui punct material este 2 J/kg; viteza acestuia are valoarea: a. 1 m/s; b. 2 m/s; c 4 m/s.; d. 8 m/s. (3p) 5. La ridicarea unei lăzi pe un plan înclinat faţă de planul orizontal cu unghiul α (pentru care sin α = 0,6), randamentul este 75%. Coeficientul de frecare µ are valoarea: a. 0,20; b. 0,25; c. 0,40; d. 0,44. (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 003
Rezolvaţi următoarea problemă: O ladă cu masa totală m = 2500 kg este urcată uniform la înălţimea h = 3 m pe un plan înclinat aspru lung de 5 m, cu ajutorul a două cabluri: unul menţinut mereu paralel cu planul înclinat şi altul menţinut mereu vertical. Tensiunile în cabluri au valorile: T1 = 16 kN, respectiv T2 = 5 kN. Pe desenul alăturat sunt figurate: greutatea lăzii, reacţiunea normală a planului şi tensiunile din cabluri. Apoi, lada este golită de conţinut (a cărui masă este 2400 kg) şi este lăsată să alunece liber pe planul înclinat. a. În cazul ridicării lăzii, completaţi desenul, reprezentând componentele Gp , Gn ale greutăţii pe direcţia paralelă cu planul înclinat, respectiv normală la suprafaţa acestuia şi forţa de frecare Ff . b. Calculaţi mărimile componentelor Gp , Gn şi forţei de frecare Ff la urcarea lăzii pe plan.

(15 puncte)

T2 T1
N

3m

G

5m

c. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre ladă şi suprafaţa planului înclinat. Proba E, F: Probă scrisă la Fizică coboară liber lada goală pe planul înclinat, în situaţia în care coeficientul de A.1 A. Mecanică d. Calculaţi acceleraţia cu care frecare la alunecare are valoarea µ = 0,25 .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un camion cu masa m = 10 tone pleacă din repaus şi se deplasează cu viteza constantă v0 = 45 km/h pe un drum dintr-o regiune deluroasă; în graficul alăturat este reprezentată variaţia energiei potenţiale a sistemului format din camion şi Pământ, Ep (exprimată în megajoule) în funcţie de durata mişcării (exprimată în minute), în intervalul [0; 0,8 min]. a. Precizaţi intervalele de timp în care drumul este orizontal. b. Determinaţi diferenţa de nivel dintre punctul din care a plecat camionul şi punctul din care acesta începe să coboare. c. Reprezentaţi grafic energia potenţială Ep a camionului, exprimată în megajoule, în funcţie de distanţa parcursă d, exprimată în hectometri. d. Calculaţi variaţia energiei potenţiale a camionului din momentul plecării şi până în momentul în care se află la 375 m de punctul de pornire.

Lucrul mecanic efectuat de forţa F este: 3 (≅ 3. 3 (2p) 2 Ministerul Educaţiei.38 ) J c. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă în punctul B. Se cunoaşte înălţimea planului înclinat h = 0. MECANICĂ. (3p) 3 9 3. Două bare de dimensiuni identice. pe o distanţă d = 2m . v1v 2 2 c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL II – Varianta 004 Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri. Calculaţi noua valoare a acceleraţiei corpului de masă m1 . 9 d. cu viteza iniţială v 0 . c. 3 b.25 kg . 0 c. c. Determinaţi acceleraţia sistemului. C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. a. 12 3 (≅ 20. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. trecut peste un scripete ideal fix. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 004 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. pentru mărimea fizică exprimată prin raportul m 2 m m m m a.28 ≅    2 3 a. v1 + v 2 2 d. F: Probă scrisă la Fizică A. În absenţa frecărilor. ca în figura alăturată. Se dezleagă corpul de masă m 2 şi în locul său se trage în jos cu o forţă egală cu greutatea sa. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra celor două corpuri.I. 6. 6 3 (≅ 10. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. kg 2 b.5m şi valoarea coeficientului de frecare (15 puncte)  1  . Determinaţi energia cinetică a corpului la baza planului înclinat. adică: A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . la alunecare µ = 0. Calculaţi energia mecanică totală a corpului atunci când acesta se află în punctul A. 2v1v 2 v 2 + v1 b.Ministerul Educaţiei. b. d. F este: 1. a cărei direcţie face un unghi α = 30° cu direcţia de deplasare. de greutate neglijabilă. de mase m1 = 1kg şi m 2 = 2kg sunt suspendate prin intermediul unui fir inextensibil. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din fir. v1 − v 2 2 (5p) 4. B. d. alunecă liber de-a lungul suprafeţei planului. SUBIECTUL III – Varianta 004 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 0. Unitatea de măsură în S.86 ) J a. înălţimea h la care energia sa cinetică este jumătate din energia sa potenţială va fi: v2 v2 v2 v2 a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. parcurge jumătate din drumul său cu viteza v1. iar restul drumului cu viteza v 2 . 2 c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.mecanica A. 0 (3p) g 2g 3g 4g 5. Calculaţi valoarea lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare la deplasarea corpului pe distanţa AB. Mecanică Ministerul Educaţiei. raportul 1 al modulelor de elasticitate pentru cele două ∆ 2 E2 materiale este: 1 1 a.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 4 . Calculaţi viteza corpului la baza planului înclinat (în punctul B). sub acţiunea unei forţe constante F = 6N . (15 puncte) Proba E. . kg 2 (2p) s s s s 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ca în figura alăturată.1 A.toate profilele şi specializările. 0 d. c. Dacă ∆ 1 E raportul alungirilor produse de forţe este = 3 .12 J d. dar din materiale diferite. Un corp este lansat vertical în sus.76 ) J b. b. 0 b. sunt acţionate axial de aceeaşi forţă. Un mobil aflat în mişcare rectilinie uniformă. filiera vocaţională . aflat iniţial în repaus în vârful A al unui plan înclinat care formează unghiul α = 30 0 cu orizontala. Un corp de masă m se deplasează pe o suprafaţă orizontală. în câmpul gravitaţional terestru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. de la nivelul la care energia potenţială este nulă. Viteza medie a mobilului este: a.

m/s 2 d.1 A. 950 J (5p) a. adică: A. 10 m/s 2 c. înălţimea la care se află punctul de pe planul înclinat din care începe mişcarea corpului. d. pe un plan înclinat fix care formează unghiul α = 30° cu orizontala. mg cos α b. Viteza corpului m . d. pornind din repaus. iar pe planul orizontal cu frecare. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 005 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. măsurată faţa de planul orizontal. d. Determinaţi valoarea pe care ar trebui să o aibă coeficientul de frecare la alunecare începând din momentul t 1 = 5 s . (3p) a.25 . d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a. filiera vocaţională .toate profilele. Pe planul înclinat mişcarea se face fără frecare. mg∆ mg ES∆ g∆ Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. ca în figura alăturată. produce firului. 20 m/s 2 (3p) a. J (2p) 2. N c. La alergarea de viteză. energia cinetică a corpului la baza planului înclinat. C. 250 J c. Reprezentaţi forţele ce se exercită asupra corpului. c. valoarea maximă a energiei potenţiale gravitaţionale. unitatea de măsură în S. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.mecanica A. la baza planului înclinat este v = 25 . Lungimea firului nedeformat este dată de expresia: mg ES ES∆ ESm b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Frecarea fiind neglijabilă. ştiind că după alte două secunde. lucrul mecanic minim necesar este: mg mg a. Un şnur moale de lungime şi masă m trebuie urcat complet pe un plan înclinat cu unghiul α faţă de orizontală. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. o alungire ∆ .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Viteza corpului variază în timp conform graficului din figura alăturată. când acţiunea forţei F încetează. c. Calculaţi: s a. Mecanică Ministerul Educaţiei. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . MECANICĂ. Asupra unui corp cu masa m = 100 g acţionează o forţă rezultantă F = 2 N . (2p) cos α sin α 2 2 5. 1. Acceleraţia imprimată acestuia are valoarea: b. (15 puncte) Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 005 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg alunecă. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. un elev având masa m = 60 kg parcurge uniform o distanţă de 20 m în 4 s . Determinaţi acceleraţia corpului. suspendat de un fir elastic avînd modulul de elasticitate E şi aria secţiunii transversale S . m/s b. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 750 J d. considerând că energia potenţială este nulă la nivelul planului orizontal. D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. după care îşi continuă mişcarea pe un plan orizontal. F: Probă scrisă la Fizică A. la echilibru. Un corp de masă m. Energia cinetică a acestuia este: b. 15 m/s 2 d. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. distanţa parcursă de corp pe planul orizontal. 150 J 4. a mărimii exprimate prin produsul µ ⋅ g este: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . SUBIECTUL II – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2 kg se deplasează rectiliniu pe un plan orizontal sub acţiunea unei forţe F = 10 N paralelă cu planul. corpul se opreşte. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare.I. 5 m/s 2 3. mg sin α c. B. b. la momentul t 2 = 7 s .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 5 .

OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi valoarea forţei cu care scripetele apasă asupra axului.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. o forţă orizontală variabilă conform graficului alăturat. 1. pe direcţia axei Ox. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 6 . trecut peste un scripete ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Ministerul Educaţiei. Un avion a parcurs distanţa d = 720 km dintre două aeroporturi în timpul ∆t = 1h . N ⋅ m ⋅ s b. . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. v = g ⋅ h (3p) 4. Lucrul mecanic efectuat de greutate are valoarea: a. lucrul mecanic efectuat de forţa F pe primii 10 m . este menţinut în echilibru pe un plan înclinat cu ajutorul unui alt corp B ataşat prin intermediul unui fir inextensibil şi de masă neglijabilă. Consideraţi frecările neglijabile. acceleraţia imprimată corpului în timpul deplasării între punctele de coordonate x 1 = 4m şi x2 = 8m . 0. v = 2 ⋅ g ⋅ h c. Determinaţi masa mB a corpului B . filiera vocaţională . adică: A. v = 2 ⋅ g ⋅ h d. W (2p) 2. kWh d. O telecabină cu masa m = 3000 kg este ridicată pe diferenţa de nivel de ∆h = 1500 m faţă de locul de plecare. respectiv 4m . b. SUBIECTUL III – Varianta 006 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un punct material de masă m = 2 kg se află în repaus în originea axei Ox. SUBIECTUL II – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp A de greutate G A = 3N . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. v = 20 b. forţa se exercită asupra corpului cu masa m b. Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra corpurilor A şi B din sistem. v = 720 (5p) s s s h 3. v = 20 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Acceleraţia sistemului este a < . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. C. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .toate profilele şi specializările. Viteza medie a acestuia a fost: m km m m a. kg ⋅ m ⋅ s −2 c. c. Un corp cade liber în câmpul gravitaţional al Pământului. Determinaţi: a. forţa se exercită asupra corpului cu masa 4m c. care acţionează pe direcţie F orizontală asupra unuia dintre corpuri. EXAMENUL DE BACALAUREAT . c. se deplasează pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea unei forţe F .5 MJ d.toate profilele. D.1 A. Viteza acestuia la impactul cu solul are expresia: a. Mecanică Ministerul Educaţiei. pornind din repaus de la înălţimea h faţă de sol. B. În această situaţie se poate 5m afirma cu certitudine că: a. între corpuri şi suprafaţa orizontală există frecare d. MECANICĂ. ca în figura alăturată. între corpuri şi suprafaţa orizontală nu există frecare (2p) 5. v = g ⋅ h b. Calculaţi acceleraţia cu care coboară corpul A pe planul înclinat. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .mecanica A. v = 200 d. Unitatea de măsură în S. (15 puncte) Proba E.I.45 MJ (3p) Ministerul Educaţiei. a. d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 006 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. orientate în lungul unui plan orizontal fără frecări. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. −450 MJ b. 4. Asupra punctului material acţionează. viteza punctului material în punctul de coordonată x 1 = 4 m . pentru puterea mecanică este: a. legate între ele cu un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. intervalul de timp necesar deplasării corpului din punctul de coordonată x 1 = 4 m în punctul de coordonată x 2 = 8 m . F: Probă scrisă la Fizică A. Unghiul de înclinare al planului este α = 300 . b. Un sistem de corpuri cu masele m . dacă firul este tăiat. −45 MJ c.

0. 0. C. Sistemul este aşezat pe o masă orizontală fără frecări. După ce sistemul este lăsat liber. E A < E B < E C c. D. Determinaţi: a.mecanica A. E A > E B > E C 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. de mase egale. prin îndepărtarea corpurilor unul de altul. E A = E B = E C d.45 Ministerul Educaţiei.75 (3p) a. Coeficientul de frecare dintre corp şi plan este: b. 1 = c. pentru care tg α = 1.8 . unitatea de măsură a mărimii mg este: b. 1 = 1 a2 m1 a2 m2 a2 2m 2 a2 m1 5. legate printr-un resort elastic de masă neglijabilă. atunci: a. (2p) 2. 1 = 1 d.Ministerul Educaţiei. kg ⋅ m/s (3p) a. Randamentul planului înclinat are valoarea η = 80% . d. c. 0. m/s c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . viteza scade. ca în figura alăturată. La un moment dat acţiunea forţelor F1 şi F2 încetează iar corpul îşi continuă mişcarea pe planul orizontal. Dacă în timpul mişcării unui corp vectorul viteză are direcţia şi sensul vectorului acceleraţie. F: Probă scrisă la Fizică A. corpul are o mişcare uniform accelerată cu acceleraţia a = 1 m/s 2 . 1.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. fără a frâna. kg ⋅ m/s 2 3. MECANICĂ. c. Sub acţiunea acestor forţe şi a forţei de frecare ( µ = 0. Determinaţi noua valoare a acceleraţiei corpului. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . intervalul de timp în care autoturismul se opreşte. valoarea forţei de reacţiune normală cu care planul orizontal acţionează asupra corpului. unghiurile α 1 şi α 2 formate de forţele F1 şi respectiv F2 cu orizontala. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 A. raportul modulelor acceleraţiilor corpurilor este: a 2m 2 a m a a a m b. Proba E. filiera vocaţională . b.50 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 7 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. dezvoltând o putere P = 15kW .60 d. d. m/s 2 d. E A > E B = E C (5p) a. distanţa parcursă din momentul opririi motorului până la oprirea autoturismului. B.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Rezultanta celor două forţe este paralelă cu planul orizontal. adică: A. sunt ridicate de la nivelul solului la aceeaşi înălţime: corpul A pe un drum vertical. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi: a. Între energiile potenţiale finale ale corpurilor în raport cu nivelul solului există relaţia: b. Trei corpuri A. 0. d. lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă la înaintare din momentul opririi motorului până la oprirea autoturismului.2 ). SUBIECTUL II – Varianta 007 (15 puncte Rezolvaţi următoarea problemă Un corp cu masa m = 100 kg se deplasează pe un plan orizontal fiind tras de două forţe concurente F1 = 150 N şi F2 prin intermediul unui fir inextensibil de masă neglijabilă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Un sistem mecanic este alcătuit din două corpuri de mase m1 şi m 2 . viteza creşte. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 007 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. B şi C . b. . Un corp este ridicat cu viteză constantă de-a lungul unui plan înclinat care formează cu orizontala unghiul α . Presupuneţi că forţele de rezistenţă la înaintare sunt constante. modulul rezultantei forţelor F1 şi F2 . traiectoria este curbată. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Mecanică Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. iar corpul C pe un semicerc. viteza este constantă. La un moment dat motorul se opreşte şi autoturismul îşi continuă deplasarea cu motorul oprit. corpul B pe un drum oblic.toate profilele. Resortul este alungit. Cele două forţe sunt orientate în plan vertical şi formează între ele un unghi de 90° . rezultanta forţelor care acţionează asupra autoturismului înainte de oprirea motorului. 1 = 2 (2p) a. SUBIECTUL III – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un autoturism având masa m = 800 kg se deplasează cu viteza constantă v 1 = 54km/h pe o şosea orizontală.

a. c. F = b. = SE 0 c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. D. Densitatea 10 cm 3 kg kg kg kg a. SUBIECTUL II – Varianta 008 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan orizontal cu frecare. alunecă de la înălţimea h = 1m pe un plan înclinat care formează unghiul α = 300 cu orizontala. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.mecanica Proba E: Specializarea: matematică-informatică. după care corpul îşi continuă mişcarea pe un drum orizontal. 100 3 d. în absenţa frecării. Proba E. O macara cu puterea P = 20kW este folosită pentru ridicarea. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. considerându-l constant de-a lungul planului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. viteza pe care ar fi avut-o corpul la baza planului înclinat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. a unui cub din beton cu masa m = 4 t pe o înălţime h = 20m . 10 4 3 b. 10 3 (3p) m m m m 2. Se modifică înclinarea planului şi se constată că atunci când planul face cu orizontala unghiul ϕ = 30° . Determinaţi: µ = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 008 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg . Mecanică Ministerul Educaţiei. Timpul necesar efectuării acestei operaţii este: a. adică: A. Un corp este aruncat vertical în sus. Calculaţi coeficientul de frecare Ia alunecare pe plan. d. Calculaţi valoarea minimă a sinusului unghiului α pentru care corpul nu mai apasă pe plan.29 ≅    2 3 a. A. . b. exprimată în unităţi din S. Se aduce din nou planul în poziţie orizontală şi asupra corpului începe să acţioneze o forţă F = 15 N . aflat iniţial în repaus. MECANICĂ Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .2009 Proba scrisă la Fizică m . lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe tot parcursul mişcării. În condiţiile în care corpul este tractat de o forţă F = 10 N care acţionează sub un unghi β = 300 deasupra orizontalei. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul F/m este: m m m m a. d. se află un corp de masă m = 1kg . B. MECANICĂ. 40s d. 2 d. 1000 3 c.Ministerul Educaţiei. s înălţimea la care energia cinetică reprezintă 1 din energia sa potenţială măsurată faţă de nivelul solului este: 4 a. 5 m d. kg ⋅ c. 4 m (2p) 5. cu viteza iniţială v 0 = 10 EXAMENUL DE BACALAUREAT . până la oprirea pe planul orizontal.toate profilele şi specializările. calculaţi acceleraţia corpului la deplasarea pe planul orizontal. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 8 . Coeficientul de frecare este  1   . C. distanţa parcursă de corp pe planul orizontal. Reprezentaţi pe un desen toate forţele care actionează asupra corpului aflat pe planul înclinat. b. cu viteză constantă. kg ⋅ 2 (2p) s s s s 3.I. filiera vocaţională . are valoarea: 1. 60s (3p) Ministerul Educaţiei. g . 8 m b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. fără modificarea modulului vitezei. corpul alunecă uniform spre baza planului. de pe sol. expresia matematică a legii lui Hooke este: SE 0 F ∆ F F ∆ a. atât pe planul înclinat cât şi pe porţiunea orizontală. sub un unghi α faţă de orizontală. 20s c. 4s b. energia cinetică a corpului la baza planului înclinat. 10 m c. F: Probă scrisă la Fizică A. SUBIECTUL I – Varianta 008 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. (5p) =E =E ∆ ∆ S S 0 0 4. În absenţa frecării cu aerul. Trecerea pe porţiunea orizontală se face lin. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d.1 A.

20 kg ⋅ m ⋅ s −3 d. pe aceeaşi direcţie cu viteza v 0 . Calculaţi puterea medie dezvoltată de forţa F pe distanţa d . D. ştiind că unghiul de înclinare al planului este α = 45° iar coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan are valoarea µ = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. paralelă cu planul înclinat. Formula de calcul a lucrului mecanic efectuat de forţa F este: a. Asupra acestuia începe să acţioneze.8kJ . 120 J/s c. Raportul dintre greutatea persoanei şi forţa cu care ea apasă pe podeaua liftului este: a. b. 1. din momentul aplicării forţei F asupra corpului care se deplasa cu v 0 = 36km/h . Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra corpului pentru situaţia în care corpul alunecă liber pe plan (se elimină forţa F ) iar frecările nu se neglijează. EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. în funcţie de µ. paralelă cu planul înclinat. fără frecare. 102 m/s (2p) 5. în situaţia de la punctul a. Fd b. Considerând masa corpului m = 8kg . energia cinetică a corpului devine E c = 0. N/m 2 d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 009 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. filiera vocaţională . 1. 150 . Un tren parcurge jumătate din drumul său cu viteza de 72 km/h . acţionează o forţă F . situat pe un plan înclinat care formează un unghi α cu orizontala. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Mecanică Ministerul Educaţiei. o forţă F de valoare F = 20N . 120 kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 (2p) 2. O persoană se află într-un lift care coboară cu acceleraţia constantă a = 2 m/s 2 orientată în sensul mişcării. B.1 A. 24 m/s b. Asupra unui corp de masă m . Forţa F este orientată în sens opus vitezei v 0 . a.29 ≅ Proba E. determinaţi distanţa parcursă de corp până la oprire. 20 W b. Determinaţi înălţimea maximă la care ajunge corpul dat dacă este lansat cu viteza v 0 de la baza unui plan înclinat rugos. Determinaţi valoarea forţei F care determină urcarea accelerată a corpului pe plan cu acceleraţia a = 2. 1 b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. C. d. determinaţi unghiul α format de plan cu orizontala. care acţionează ca în figura alăturată.α şi g .75 (3p) Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 51m/s d.2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 9 . a. este menţinut în echilibru pe un plan înclinat cu ajutorul unei forţe F = 50 N . d. d.5 m/s 2 . m 2 c. Kg ⋅ m 2 /s 2 (5p) 3. Determinaţi masa corpului dacă.25 c. în lungul acestuia (pe direcţia de pantă maximă). cu viteza v 0 = 36km/h . Puterea de 72kJ/h exprimată în funcţie de unităţi ale mărimilor fizice fundamentale corespunde valorii: a.. Forţa F are acelaşi sens cu viteza v 0 . Corpul urcă deplasându-se pe distanţa d.m .mecanica A. Considerând frecările neglijabile. SUBIECTUL II – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 10 kg . Fd cos α c. c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . după parcurgerea distanţei d = 20m din momentul aplicării forţei F . Viteza medie a trenului pe întreaga distanţă este: a. F unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin raportul este : σ a. N/m b.toate profilele şi specializările. (F − mg sin α )d (3p) 4.   A.Ministerul Educaţiei. 25 m/s c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar cealaltă jumătate a drumului cu viteza de 30 m/s . Scrieţi expresia modulului forţei de frecare în situaţia descrisă la punctul b. . dacă unghiul planului este α = 30 ° şi coeficientul de frecare la alunecare are valoarea µ = 0. Fd sin α d. SUBIECTUL III – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp se deplasează pe o suprafaţă orizontală. adică: A. b. F: Probă scrisă la Fizică    3 6  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.

Determinaţi puterea medie disipată prin frecare de corpul cu masa m 2 pe distanţa d . unitatea de măsură a puterii mecanice poate fi scrisă în forma: b. paralelă cu suprafaţa orizontală.29 ≅    2 3 mg 4 3 a. 12. (2p) 2. C. EXAMENUL DE BACALAUREAT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. la o înălţime h = 5. Considerăm că energia potenţială H .1 A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Scripeţii sunt ideali. Calculaţi coeficientul de frecare la alunecare dintre corpuri şi suprafaţa orizontală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. d. Mecanică Ministerul Educaţiei. µ = 0. acţionează o forţă constantă F . Despre vectorul viteză instantanee se poate afirma că: a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . SUBIECTUL III – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m1 = 2kg aflat iniţial în repaus. adică: A. kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 c. kg ⋅ m ⋅ s −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . este perpendicular pe traiectorie la fiecare moment de timp. Determinaţi valoarea acceleraţiei sistemului. respectiv cu suprafaţa planului înclinat au aceeaşi valoare. B. ca în figură. în valoare absolută. a. d. d.toate profilele. cu 15J . 50% d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. (5p) a. µ = f Ff N Ff N 4.2 . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 010 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 25% c. este tangent la traiectorie la fiecare moment de timp. SUBIECTUL II – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un sistem format din două corpuri de mase m1 = 2kg şi m 2 = 0. energia cinetică a corpului 4 va reprezenta o fracţiune din energia mecanică iniţială egală cu: b. expresia corectă pentru coeficientul de frecare este: F N F N b. µ = 0. kg ⋅ m ⋅ s −2 d. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F = 4mg 3 3 2 (2p) Ministerul Educaţiei. aflat în contact cu un perete vertical. b.5kg . se poate deplasa cu frecare sub acţiunea forţei de tracţiune F = 10N . ca în figura alăturată. c. iar cel al forţelor de frecare este egal. greutatea firului este neglijabilă. Corpul se găseşte în contact cu un al doilea corp. de masă m 2 = 0. Coeficienţii de frecare la alunecare ai celor două corpuri cu suprafaţa orizontală. Calculaţi valoarea forţei exercitate asupra axului scripetelui S1 aflat la baza planului înclinat. 1. a cărei direcţie formează unghiul α = 30 0 cu suprafaţa planului. c. iar planul înclinat este suficient de lung şi formează unghiul α = 45 0 cu orizontala. F = mg c.5kg ca în figura alăturată. F: Probă scrisă la Fizică A.mecanica A. D. Aflaţi viteza sistemului de corpuri după parcurgerea unei distanţe D = 20m din momentul aplicării forţei F . b. Proba E. µ = c. În absenţa frecărilor. modulul forţei F are expresia: dintre corp şi perete. MECANICĂ. Pentru deplasarea sistemului pe o distanţă d = 10m lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune este de 173J . F = b. pe un plan orizontal. 75% (3p) a. Se consideră că ambele corpuri au acelaşi coeficient de frecare la alunecare cu planul orizontal. Corpul urcă de-a lungul peretelui cu viteză constantă. filiera vocaţională . Ţinând seama că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. acţionează o forţă F care formează cu verticala unghiul α = 60° . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Un corp cade liber pe verticală de la înălţimea H faţă de sol. a.5% gravitaţională este nulă la nivelul solului. are întotdeauna direcţia vectorului viteză medie.Ministerul Educaţiei. Determinaţi valoarea forţei de tracţiune. Reprezentaţi toate forţele ce acţionează asupra sistemului de corpuri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 10 . µ = d. Cunoscând valoarea coeficientului de frecare la alunecare  1   . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele şi specializările. iar între cele două corpuri nu există frecare. Asupra unui corp de masă m. legate printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. c. µ = f (3p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. kg ⋅ m 2 ⋅ s 3. nu există nicio regulă cu privire la orientarea în spaţiu.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. F = mg d. . Determinaţi valoarea forţei de tensiune din fir.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 10 m/s d. mg sin α c. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ . Viteza de 72 km/h . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. d.6 m] . 2 m/s c. viteza corpului în punctul de coordonată x = 6 m . o forţă de tracţiune orizontală care depinde de coordonata la care se găseşte corpul conform graficului din figura alăturată. MECANICĂ. Mişcarea are loc cu frecare. de cealaltă parte a planului dublu înclinat este: 1 1 3 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 11 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. W b. m = (5p) a m F F 5. Expresia matematică a principiului fundamental al mecanicii poate fi scrisă în forma: m m a F a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C. acceleraţia corpului în primii 2m parcurşi. Lucrul mecanic minim necesar pentru a trece şnurul. porţiunea de drum pe care acceleraţia corpului are valoarea minimă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. greutatea (3p) 4.toate profilele şi specializările.mecanica A. b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 011 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. L unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul este : ∆t a. SUBIECTUL III – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp având masa m = 2kg . Mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp este: a. Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra corpului. B.1 . J d.. Frecările se neglijează. F = b. cu frecare neglijabilă. o lungime egală cu lungimea şnurului. 1m/s b. 20 m/s (2p) 2.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. N c. Un şnur moale de lungime şi masă m trebuie trecut de cealaltă parte a unui plan dublu înclinat de unghi α faţă de orizontală. mg sin α (2p) a. α . La momentul t 0 = 0 . SUBIECTUL II – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) O ladă cu masa m = 20 Kg se deplasează pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea unei forţe F orientată sub un unghi  α deasupra orizontalei. a = d.toate profilele. se exercită.I. ca în figura alăturată. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Considerând că lada pleacă din repaus. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. pe direcţia axei Ox. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a = c. masa c. Proba E.Ministerul Educaţiei. Exprimaţi acceleraţia corpului în funcţie de F. µ . Planul înclinat are. a. aflat iniţial în repaus pe o suprafaţă orizontală. mg sin α d. m. lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune pe intervalul [0 m. Calculaţi valoarea acceleraţiei dacă F = 100 N . acceleraţia d. Mecanică Ministerul Educaţiei. corespunde valorii: a. Determinaţi: a. d. c. c. de fiecare parte. F: Probă scrisă la Fizică A. mg sin α 4 2 4 Ministerul Educaţiei.1 A. corpul se afla în originea axei Ox. g. Ns (3p) 3. D. filiera vocaţională . EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. exprimată în funcţie de unităţi de măsură fundamentale din S. viteza b. (15 puncte) . α = 45° şi µ = 0. calculaţi valoarea vitezei la care ajunge după ∆t = 2s .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 12 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 012

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Puterea unui motor variază în timp conform relaţiei P = c ⋅ t , în care c este o constantă. Unitatea de măsură în S.I. pentru constanta c este: a. J/s 2 b. J ⋅ s c. W ⋅ s d. W (2p) 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia care poate reprezenta o acceleraţie este: a. vt b. mgh c. L / (md ) d. P / v (3p) 3. Direcţia vectorului viteză instantanee este întotdeauna: a. normală la traiectorie; b. tangentă la traiectorie; c. perpendiculară pe acceleraţie; d. paralelă cu acceleraţia. (5p) 4. Un corp de masă m coboară de la înălţimea h pe un plan înclinat de unghi α . Lucrul mecanic efectuat de forţa de reacţiune normală N , ce acţionează asupra corpului din partea planului înclinat, este: a. mgh b. mgh sin α c. mgh cos α d. 0 (3p) 5. Un autoturism începe să frâneze, cu roţile blocate, în momentul în care viteza lui este v 1 = 60 km/h . Distanţa parcursă de autoturism până la oprire este d 1 = 35 m . Dacă viteza autoturismului în momentul începerii frânării ar fi v 2 = 120 km/h , distanţa parcursă până la oprire, cu roţile blocate şi în aceleaşi condiţii de drum, ar fi: a. 35 m b. 70 m c. 105 m d. 140 m (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 012
Rezolvaţi următoarea problemă:

(15 puncte)

, Două forţe de valori egale F1 = F2 = 1 41N ≅ 2 N , având direcţii perpendiculare într-un plan orizontal, acţionează asupra unui corp cu masa m = 2,5 kg , legat printr-un fir de lungime 0 = 0,5 m şi secţiune
s = 1mm 2 de un perete fix. La un moment dat se taie firul, corpul deplasându-se fără frecare pe planul

(

)

orizontal sub acţiunea rezultantei forţelor până la momentul t 1 , când acţiunea forţelor încetează iar corpul începe să urce pe un plan înclinat. Calculaţi: a. rezultanta celor două forţe; b. modulul de elasticitate al firului, ştiind că alungirea sa sub acţiunea forţei rezultante era, înainte de tăierea firului, ∆ = 1,5 µm ; c. acceleraţia corpului imediat după tăierea firului; d. acceleraţia corpului la urcarea pe planul înclinat, dacă unghiul de înclinare al acestuia este α = 30° , iar coeficientul de frecare între corp şi plan are valoarea

µ = 0,58 ≈ . Proba E, F: Probă scrisă la Fizică
3

1

A.1

A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Pe o rampă înclinată cu unghiul α = 30 0 faţă de orizontală şi având lungimea = 10 m , este ridicată uniform o ladă de masă m = 500 kg . Coeficientul de frecare la alunecare dintre ladă şi rampă este µ = 0,3 . Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul bazei rampei. Determinaţi: a. energia potenţială a sistemului ladă-Pământ când lada se află în punctul superior al rampei; b. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la ridicarea lăzii pe rampă; c. randamentul rampei; d. puterea necesară ridicării lăzii pe rampă într-un interval de timp t = 40 s .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 13 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 013

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. În cursul căderii unui corp punctiform în câmpul gravitaţional al Pământului, neglijând frecarea cu aerul, se conservă: a. numai energia cinetică; b. numai energia potenţială; c. atât energia cinetică, cât şi cea potenţială; d. energia mecanică totală. (2p) 2. Unitatea de măsură din S.I. a mărimii fizice egale cu produsul dintre deplasare şi putere este aceeaşi cu a mărimii egale cu produsul dintre: a. energie şi timp; b. energie şi forţă; c. energie cinetică şi viteză; d. forţă şi viteză. (3p) 3. În figura alăturată sunt reprezentate grafic deformaţiile resorturilor elastice A, B, C şi D în funcţie de forţa deformatoare. Relaţia dintre constantele elastice ale celor patru resorturi este: a. k A > k B > k C > k D b. k A < k C < k D < k B c. k A < k D < k C < k B (5p) d. k A < k B < k C < k D . 4. Dacă avioanele A1, A2 şi A3 ar pleca simultan de la Timişoara spre Bucureşti cu vitezele medii v 1 = 340km/h , v 2 = 100m/s şi v 3 = 8km/min , ar ajunge la destinaţie în ordinea: b. A3, A2, A1 c. A2, A1, A3 d. A3, A1, A2. (3p) a. A1, A2, A3 5. Expresia lucrului mecanic efectuat de greutatea unei lăzi (G) ridicate cu ajutorul unui plan înclinat cu unghiul α faţă de orizontală pe distanţa (măsurată paralel cu planul înclinat) este: a. −G ⋅ ⋅ sin α b. G ⋅ ⋅ cos α c. −G ⋅ ⋅ cos α d. −G ⋅ (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 013
Rezolvaţi următoarea problemă: O ladă încărcată, având masă totală m = 2000 kg, este urcată uniform până la înălţimea h = 3 m pe un plan înclinat rugos, lung de 5 m, cu ajutorul unui cablu menţinut paralel cu planul înclinat. Tensiunea din cablu este 16 kN. Apoi, lada este golită de conţinut (a cărui masă este 1950 kg) şi este coborâtă uniform, cu ajutorul aceluiaşi cablu, menţinut permanent paralel cu planul înclinat. Pe desenul alăturat sunt figurate: greutatea lăzii, reacţiunea normală a planului şi tensiunea din cablu. a. În cazul ridicării lăzii, completaţi desenul, reprezentând componentele Gp , Gn ale greutăţii pe direcţia paralelă cu planul înclinat, respectiv normală la suprafaţa acestuia şi forţa de frecare Ff . b. Calculaţi mărimea forţei de frecare Ff la ridicarea lăzii pe plan. c. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare. d. Calculaţi forţa scrisă la Fizică cablu la coborârea lăzii goale pe planul înclinat. Proba E, F: Probă de tensiune din A.1

(15 puncte)

A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un automobil cu masa m = 1000 kg pleacă din repaus şi se deplasează rectiliniu pe o autostradă orizontală. În graficul alăturat este reprezentată proiecţia forţei rezultante care se exercită asupra automobilului pe direcţia mişcării, Fx (exprimată în kN) în funcţie de distanţa parcursă, x (exprimată în hectometri). a. Reprezentaţi grafic proiecţia ax pe direcţia mişcării a acceleraţiei automobilului, în funcţie de distanţa parcursă d, pentru primii 200 m . b. Indicaţi şi justificaţi ce distanţă xm a parcurs automobilul până în momentul în care viteza sa a atins valoarea maximă. c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţa rezultantă în timpul în care automobilul parcurge primii 300 m. d. Determinaţi valoarea v1 a vitezei automobilului în momentul în care acesta se află în punctul de coordonată x = 300 m .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 14 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 014

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. kg ⋅ m corespunde mărimii 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsura s fizice definite prin expresia: mv 2 a. b. F ⋅ ∆t c. m ⋅ a d. F ⋅ d (2p) 2 2. Un corp cu masa m se deplasează pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea unei forţe F orientată sub unghiul α faţă de direcţia deplasării, ca în figura alăturată. Între suprafaţa orizontală şi corp există frecare, coeficientul de frecare fiind µ . Forţa de frecare ce se exercită asupra corpului are expresia: a. µmg b. µmg cos α c. µ (mg − F sin α ) d. µF sin α (3p) 3. Un corp lansat cu viteza v0 pe o suprafaţă orizontală rugoasă de coeficient de frecare µ, se opreşte după parcurgerea distanţei d, dată de relaţia : v v v2 2µ g a. 0 b. 0 c. d. 0 (2p) 2 µg 2µ g 2µ g v0 4. Un corp de mici dimensiuni se mişcă pe o suprafaţă orizontală, fără frecare, cu viteza v. La un moment dat

asupra corpului începe să acţioneze o forţă constantă F , ca în figura alăturată. După parcurgerea distanţei d din momentul începerii acţiunii forţei: a. viteza are aceeaşi valoare mv 2 b. energia cinetică a corpului este E c = 2 c. viteza va avea valoare mai mare decât v (3p) d. acceleraţia şi viteza vor avea sensuri opuse.
5. Figurile alăturate ilustrează patru corpuri cilindrice, din acelaşi material elastic. Ştiind că 0 reprezintă lungimea, iar S0 aria secţiunii transversale a corpului din figura 1, corpul cu cea mai mică valoare a constantei elastice este ilustrat în figura: a. 1 b. 2 c. 3 d. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (5p)

A. SUBIECTUL II – Varianta 014
Rezolvaţi următoarea problemă: Un sistem mecanic (vezi figura alăturată) este alcătuit dintr-un fir inextensibil şi fără masă la capetele căruia sunt prinse două corpuri de mase m1 = 1 kg, respectiv m2 = 4 kg. Firul este trecut peste un scripete căruia i se neglijează masa şi frecările din axul său. Pentru a menţine corpul 1 pe suprafaţa orizontală, apăsăm vertical în jos cu o forţă de valoare F = 70 N . a. Reprezentaţi toate fortele care acţionează asupra corpurilor. b. Determinaţi valoarea forţei de reacţiune din axul scripetelui. c. Determinaţi valoarea forţei de reacţiune normală, N1 care acţionează asupra corpului 1 din partea suprafeţei. d. La un moment dat încetează acţiunea forţei F . Determinaţi valoarea forţei de reacţiune din axul scripetelui, în timpul mişcării sistemului de corpuri.

(15 puncte)

Proba E, F: Probă scrisă la Fizică

A.1

A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 014

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg, aflat iniţial în repaus, alunecă fără frecare din vârful unui plan înclinat de unghi α = 30 şi lungime d = 10m. Mişcarea se continuă cu frecare pe un plan orizontal, coeficientul de frecare fiind µ = 0,25 . Trecerea pe porţiunea orizontală se face lin, fără modificarea modulului vitezei. După ce corpul parcurge = 10m , loveşte un resort de constantă de distanţa elasticitate k = 100 N pe care îl comprimă şi se opreşte. Determinaţi: m a. energia mecanică totală a corpului atunci când se afla în vârful planului înclinat (se consideră energia potenţială gravitaţională nulă la baza planului înclinat); b. energia cinetică a corpului la baza planului înclinat; c. viteza corpului imediat înainte ca acesta să atingă resortul; d. comprimarea maximă a resortului, neglijând frecarea pe timpul comprimării.

S o este aria secţiunii transversale în starea nedeformată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 15 . 2md (F + µmg ) d. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică ( E este modulul de elasticitate.mecanica A.toate profilele şi specializările.3 kg . 2. kg ⋅ m ⋅ s b. Se consideră că energia potenţială gravitaţională este nulă la baza planului înclinat. kg ⋅ m ⋅ s 2 (5p) 3. 2d (F − µmg ) m c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 015 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masă m = 2kg se exercită forţele F1 = 7N şi F2 = 10N ca în figură. mg c. energia cinetică a corpului în momentul lansării. 2mg (2p) 4. −9 J c.29 ≅   2 3  Determinaţi: a. kg ⋅ m ⋅ s c. 0. c. O minge cade pe verticală de la înălţimea h = 5 m . SUBIECTUL III – Varianta 015 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 200g este lansat în sus de-a lungul unui plan înclinat de unghi α = 30 0 faţă de orizontală.1 A. adică: A. 2d (F + µmg ) m (2p) 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C.5m/s 2 c. Se modifică valoarea forţei F2 dar se menţine nemodificat unghiul α făcut cu suprafaţa orizontală. Coeficientul de frecare la alunecare este µ . Asupra unui corp de masă m . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. D. c. Forţa de tracţiune are expresia: a. 15 J (3p) Ministerul Educaţiei. de la baza acestuia. Un corp de masă m este ridicat vertical cu acceleraţia a = g orientată în sus. acţionează o forţă orizontală F .toate profilele. −15 J b. Deduceţi valoarea minimă a forţei F2 pentru care corpul aflat în situaţia de mai sus nu mai apasă pe planul orizontal. Mişcarea corpului pe planul orizontal se face fără frecare. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 2m (F − µmg ) d b. kg ⋅ s d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 015 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. unitatea de măsură a mărimii ES 0 / 2 −2 −2 −2 0 este : a. Calculaţi alungirea resortului. aflat iniţial în repaus pe o masă orizontală. 3. . Variaţia energiei potenţiale a mingii pe întreaga durată a căderii sale este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . distanţa parcursă până la oprire pe planul înclinat. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare până în momentul în care corpul ajunge la înălţimea maximă. d. energia potenţială a sistemului corp-Pământ în momentul în care corpul se află la înălţimea maximă. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Asupra unui corp cu masa m = 2kg . Determinaţi sensul mişcării corpului. MECANICĂ. Determinaţi valoarea acceleraţiei corpului. d. F: Probă scrisă la Fizică A. aflat pe o suprafaţă orizontală fără frecare. b. Viteza corpului după parcurgerea distanţei d are expresia: a. valoarea µ = 0. acţionează două forţe orizontale F1 = 3N şi F2 = 4N care fac între ele un unghi de 90° . 3mg b.5m/s 2 b. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Acceleraţia corpului este: a. 1m/s 2 d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. Mecanică Ministerul Educaţiei.3m/s 2 (3p) 2. 9 J d. a. iar constanta elastică a resortului de masă neglijabilă este k = 100N/m . filiera vocaţională . Unghiul dintre direcţia forţei F2 şi orizontală este α = 60 0 . B. Mingea are masa m = 0. Proba E. 0 este lungimea în starea nedeformată). Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan are  1   . mg / 2 d. cu viteza iniţială v 0 = 10m/s .

00 mm (2p) Ministerul Educaţiei. Reprezentaţi grafic dependenţa energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp-Pamânt de înălţimea la care se găseşte corpul. N b. Formula de calcul a valorii forţei de frecare la alunecare este: a. realizat prin împletirea a n = 50 fire din oţel. µmg / sin α b. 3. cu viteza v . d. depinde întotdeauna de forma drumului parcurs d. cu viteza iniţială v 0 = 8 m/s . Determinaţi înălţimea maximă atinsă de corp. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este µ . Determinaţi valoarea forţei de frecare la alunecare dintre corp şi perete. . precizaţi dacă acceleraţia corpului ar creşte. c. Energia potenţială gravitaţională este considerată nulă la nivelul solului. este o mărime fizică de proces c. µmg 5. vertical în sus. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . poate lua doar valori pozitive (2p) 2.5 kg este lansat de la nivelul solului. cu frecare. situată pe o suprafaţă orizontală. a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. F: Probă scrisă la Fizică A.mecanica A. Lada se deplasează uniform. b. B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 016 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. se ridică rectiliniu uniform un corp de masă m = 500 kg . unitatea de măsură a mărimii fizice r a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Justificaţi răspunsul. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. µmg cos α (3p) 3. Coeficientul de frecare la alunecare dintre ladă şi suprafaţă este µ . 1. acţionează o forţă F = 144 N . Mecanică Ministerul Educaţiei.50 mm d. mai mică.75 mm c. care formează un unghi α = 600 cu suprafaţa peretelui (vezi figura alăturată). SUBIECTUL II – Varianta 016 Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masă m = 3 kg . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . a. µmg sin α d. Alungirea cablului are valoarea de aproximativ: a. µmg / cos α c. iar modulul de elasticitate al oţelului este E ≅ 2 ⋅ 10 11N/m 2 . Un elev împinge cu o forţă orizontală o ladă de masă m . 0. Acceleraţia corpului este a = 2 m/s 2 . Determinaţi viteza corpului în momentul în care energia sa cinetică este de trei ori mai mică decât cea potenţială. µmgv c.Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. sau egală cu viteza iniţială v 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. D. precizaţi dacă viteza cu care corpul ar atinge solul la coborâre ar fi mai mare. Determinaţi coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi perete. Cu ajutorul unui cablu de lungime nedeformată 0 = 9. J (5p) 4. de-a lungul peretelui. Proba E. m/s 2 c. µmg / v d. Puterea mecanică dezvoltată de elev este: b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Justificaţi răspunsul. filiera vocaţională . 1. aflat în contact cu un perete vertical.42 (≅ 3π ) m . Frecarea cu aerul se consideră neglijabilă. v / µmg (3p) a. MECANICĂ. este o mărime fizică de stare b. ar scădea sau ar rămâne nemodificată. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Realizaţi un desen care să evidenţieze forţele care acţionează asupra corpului. 0. d.toate profilele.37 mm b. Un corp de masă m este lansat în sus de-a lungul unui plan înclinat cu unghiul α faţă de orizontală. m/s d. (15 puncte) Corpul urcă accelerat. Lucrul mecanic: a.1 A. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de mv 2 este: fizică ( r este modulul vectorului de poziţie). b. SUBIECTUL III – Varianta 016 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Dacă unghiul α ar fi micşorat.toate profilele şi specializările. Diametrul unui fir este d = 2 mm . C. adică: A. Dacă frecarea cu aerul nu ar fi neglijabilă.

Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. până la oprire. B. n 2 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Energia cinetică a corpului în acest moment este E c = 90 J .toate profilele. kg m m b. d. situat la baza unui plan înclinat cu un unghi α = 30 0 faţă de orizontală. c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Reprezentaţi pe un desen toate forţele care acţionează asupra corpurilor. adică: A. F: Probă scrisă la Fizică A. C. 2 (5p) n n 5. Cunoscând coeficientul de frecare dintre corp şi plan  3  . d. Un mobil aflat în mişcare rectilinie uniformă. 1. n b. va fi: v v2 v2 v a. b. distanţa AB parcursă de corp pe planul înclinat. unitatea de măsură pentru mărimea fizică exprimată prin produsul m ⋅ a este: a. Calculaţi acceleraţia sistemului.Ministerul Educaţiei. b. Js d. energia mecanică totală a corpului în punctul B. Viteza medie a mobilului este: m2 v 1v 2 v1v 2 v + v2 fv + (1 − f )v 2 b. (3p) g 2g 4g 3g a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Corpul urcă pe plan până în punctul B. sunt acţionate axial de aceeaşi forţă. de capetele căruia sunt suspendate două corpuri de mase M = 200 g fiecare.1 A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi forţa cu care acţionează corpul de masă m asupra corpului de masă M. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 017 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (3p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. c. înălţimea h la care energia sa cinetică este egală cu energia potenţială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 17 .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. de la nivelul la care energia potenţială este nulă. d. iar restul drumului cu viteza v 2 . Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. Ministerul Educaţiei. În absenţa frecărilor. Dacă ∆ 1 E = n . . SUBIECTUL II – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Peste un scripete ideal este trecut un fir de masă neglijabilă. D. SUBIECTUL III – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 800 g se găseşte la momentul t = 0 în punctul A. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . a. 1 (2p) 2 fv 2 + (1 − f )v1 fv 1 + (1 − f )v 2 2 4. raportul 1 al modulelor de elasticitate pentru cele două raportul deformărilor produse de forţe este ∆ 2 E2 materiale este: 1 1 a. parcurge o fracţiune f din drumul său cu viteza v1. filiera vocaţională . Proba E. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. în care se opreşte. Un corp este lansat vertical în sus cu viteza iniţială v. determinaţi: µ = 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. expresia energiei cinetice este: mv 2 kx 2 mv b. kg 2 (2p) s s s2 2.288 ≅  6    a.mecanica A. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul ideal. Mecanică Ministerul Educaţiei. Două bare de dimensiuni identice. mgh 2 2 2 3. c. viteza corpului la momentul t = 0 . c. c. inextensibil. dar din materiale diferite.toate profilele şi specializările. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare în timpul urcării corpului pe planul înclinat. Peste unul din corpurile de masă M se aşează un corp de masă m = 20 g . kg c. 1 d. MECANICĂ. în câmp gravitaţional terestru. Se consideră că energia potenţială gravitaţională a sistemului corp – Pământ este nulă în punctul A.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 2. energia cinetică a sistemului copil – săniuţă în punctul B.28 ≅   2 3  Determinaţi: a. Scripetele este suspendat de tavan prin intermediul unui dinamometru. d. La un moment dat scândura pătrunde pe asfalt.5 J d. Dealul formează unghiul α = 30 0 cu orizontala şi are înălţimea h = 5 m . a. lucru mecanic b. până la oprire. ca în figura alăturată. de mase m1 = 1kg şi m 2 = 3 kg sunt legate printr-un fir inextensibil de masă neglijabilă. Energia mecanică totală a corpului are valoarea: a.mecanica A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Calculaţi valoarea forţei de tensiune în firul de legătură. O scândură omogenă. F: Probă scrisă la Fizică A. b. viteza săniuţei la baza dealului. k = 5N/m c. forţă d.Ministerul Educaţiei. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra fiecărui corp din sistem. trecut peste un scripete ideal (fără frecări şi lipsit de inerţie). c. b. Mecanică Ministerul Educaţiei. d. 2µmg 2 4 5. este deplasată orizontal. ca în figura alăturată. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. µmg c. în punctul B. pe gheaţă ( µ g = 0 ). SUBIECTUL III – Varianta 018 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă Un copil având masa m1 = 35kg . SUBIECTUL II – Varianta 018 Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri. Trecerea pe porţiunea orizontală se face lin. C. coeficientul de frecare la alunecare fiind acelaşi pe porţiunea înclinată şi pe cea  1   . distanţa parcursă pe orizontală. Un corp de masa m = 2 kg este lăsat să cadă liber. Lucrul mecanic efectuat de elev din momentul în care scândura atinge asfaltul şi până când pătrunde în întregime pe asfalt. 4.5 m faţă de nivelul la care energia potenţială gravitaţională se consideră nulă. v = 41m/s c.1 A. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Calculaţi acceleraţia corpului de masă m1 .5 W (5p) 3. aflat pe o săniuţă de masă m 2 = 5 kg . de masă m şi lungime (3p) . filiera vocaţională . fără modificarea modulului vitezei. v = 3m/s (3p) Ministerul Educaţiei. µ = 0. coboară liber din vârful A al unui deal. 1. fără frecare. v = 1m/s d. Viteza vântului faţă de copil este: a. iar vântul îi bate din faţă cu viteza v 2 = 4m/s . energie. putere c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde coeficientul de frecare este µ . energia mecanică totală a copilului şi săniuţei în punctul A (se va considera energia potenţială gravitaţională nulă la baza dealului). Constanta elastică a resortului pentru care a fost trasat graficul este: a.toate profilele. k = 0. elevul deplasează uniform scândura cu ajutorul unei forţe orizontale. este: µmg µmg b. de la înălţimea h = 0. B. k = 20N/m d. MECANICĂ.05N/m b. Calculaţi valoarea forţei indicate de dinamometru. Alungirea unui resort în funcţie de forţa deformatoare este reprezentată în figura alăturată. orizontală. v = 9m/s b. Unitatea de măsură kg ⋅ m 2 /s 3 poate fi considerată unitatea de măsură pentru: a. (2p) a. de către un elev. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 018 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d.toate profilele şi specializările. D. Un copil se deplasează cu rolele cu viteza constantă v 1 = 5m/s . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . 2. 10 J b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Mişcarea se face cu frecare. 10 W c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. . Din acest moment. k = 50N/m (2p) 2. (15 puncte) Proba E. adică: A.

Un corp este aruncat vertical în sus.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. P = F ⋅ v c.mecanica A. măsurată faţă de nivelul solului.5 m b. s înălţimea la care energia cinetică este egală cu energia potenţială. La capătul resortului se găseşte un corp cu masa m = 1kg aşezat pe un plan orizontal. pentru a pătrunde pe asfalt pe aceeasi distanţă ca şi prima. Coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0. c. d. Determinaţi: a. D. filiera vocaţională . P = d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. forţa de tensiune în fir în momentul alungirii resortului cu 2 cm . Capătul superior al firului este ridicat treptat pe verticală. Firul rezistă la o tensiune maximă T = 8 N iar resortul este iniţial nedeformat. de pe gheaţă (frecarea este neglijabilă) şi pătrunde parţial pe asfalt. cu viteza v orientată pe lungimea ei. este lansat în lungul planului cu viteza v 0 = 6 m/s . O scândură este lanstă pe o suprafaţă orizontală. 4 m c. forţa de apăsare pe suprafaţă în momentul imediat anterior ruperii firului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 19 . P = (2p) a. distanţa parcursă de corp pe plan până la oprire.2 . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. cu viteza iniţială v 0 = 10 5. c. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul m ⋅ v este: N m m b.toate profilele. Mecanică Ministerul Educaţiei. Mişcarea are loc cu frecare iar planul înclinat este suficient de lung. kg ⋅ 2 (3p) a. . aflat la baza unui plan înclinat de unghi α = 45° . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. expresia puterii momentane dezvoltate de un automobil este: L mv 2 b. Proba E.1 A. B. MECANICĂ. adică: A. de care este suspendat un resort de masă neglijabilă. forţa de tensiune minimă la care trebuie să reziste firul pentru a putea desprinde corpul de suprafaţă. F = b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. b. k = ESl0 c. F: Probă scrisă la Fizică A. valoarea alungirii resortului în momentul ruperii firului. 2 d. energia potenţială gravitaţională a sistemului corp . 2v b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . oprindu-se din cauza frecării. 5 m d. s s s 3. de pe sol. SUBIECTUL III – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 2 kg . ca în figura alăturată. C. SUBIECTUL II – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentat un fir inextensibil. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare în timpul mişcării corpului. este: v 2 v a. până la întoarcerea acestuia la baza planului înclinat. b. d. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 019 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Ministerul Educaţiei. Viteza cu care trebuie lansată o scândură din acelaşi material dar de două ori mai lungă. În absenţa frecării cu aerul. Determinaţi: a. 7 m (3p) 4. Constanta elastică a resortului este k = 20 N/m . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . viteza pe care o are corpul când revine la baza planului înclinat.Pământ în momentul opririi. k = E (5p) =E ∆l l0 S l0 m . 2. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . constanta de elasticitate a unei tije se poate exprima cu ajutorul legii lui Hooke astfel: SEl0 ∆l F S a. Energia potenţială gravitaţională a sistemului corp – Pământ se consideră nulă la baza planului înclinat. v 2 c. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. N ⋅ s c. P = F ⋅ d d 2 2.toate profilele şi specializările. este: a. 2 2 (2p) Ministerul Educaţiei.

a = µ ⋅ g d. datorită acţiunii forţei F . în momentul în care viteza sa este v = 7 m ⋅ s −1 . adică: A. d. 2 ⋅ 10 3 N ⋅ m −2 b. pentru lucrul mecanic este echivalentă cu: a. Asupra automobilului acţionează o forţă de rezistenţă la înaintare direct proporţională cu greutatea acestuia. viteza maximă pe care o poate atinge automobilul în condiţiile din enunţ. SUBIECTUL III – Varianta 020 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un automobil cu masa m = 1000 kg porneşte din repaus şi se deplasează pe o şosea orizontală. a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 20 . Un sistem de corpuri de mici dimensiuni cu masele m . Coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0. acţionează forţa F orientată ca în figura alăturată. kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 (2p) 2. SUBIECTUL II – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 2 kg . a = µ ⋅ g (3p) 4. iar efortul unitar de 20 kN ⋅ m −2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. În aceste condiţii este valabilă relaţia: b. d. 2 ⋅ 10 6 N ⋅ m −2 (3p) Ministerul Educaţiei. N ⋅ m ⋅ s −1 b. modulul de elasticitate al barei este: a. 2 ⋅ 10 5 N ⋅ m −2 d. g ⋅ h = v 2 d.Ministerul Educaţiei. T = 0 (2p) a. sub unghiul α = 30 ° faţă de orizontală. cade liber vertical sub acţiunea greutăţii.1 A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. T = 2 m ⋅ g d. legate între ele cu un fir de masă neglijabilă.I.1 . Determinaţi valoarea minimă a forţei F pentru care corpul nu apasă pe planul orizontal. pornind din repaus. 2 g ⋅ h = v 2 (5p) a. (15 puncte) Proba E. Calculaţi valoarea forţei F . T = 3 m ⋅ g c. Determinaţi: a. Coeficientul de proporţionalitate are valoarea µ = 0. D. valoarea acceleraţiei imprimată automobilului în condiţiile de la punctul a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 2 ⋅ 10 4 N ⋅ m −2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. O bară cilindrică din cauciuc este supusă acţiunii unei forţe care o comprimă longitudinal. kg ⋅ m 2 ⋅ s −2 c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele şi specializările. Realizaţi un desen în care să reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului. MECANICĂ. de la plecare până la atingerea vitezei maxime. T = 5 m ⋅ g 5. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 020 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Modulul acceleraţiei corpului are expresia: a. forţa de tracţiune exercitată asupra automobilului. Puterea dezvoltată de motorul automobilului este constantă. După parcurgerea unei distanţe h . 1. variaţia energiei cinetice a automobilului. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. a = 2µ ⋅ g b. C. Un corp este lansat pe un plan orizontal de-a lungul căruia coeficientul de frecare la alunecare este µ . Calculaţi valoarea acceleraţiei imprimate corpului în condiţiile de la punctul c.1 . a = 2µ ⋅ g c. respectiv 4m . având valoarea P = 35 kW . În această situaţie. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 g ⋅ h = v c. F: Probă scrisă la Fizică A. filiera vocaţională . Unitatea de măsură în S. se deplasează cu acceleraţia constantă a = 2 m ⋅ s −2 . Un corp cade liber în vid.mecanica A.toate profilele. viteza corpului este v . g ⋅ h = v 3. Corpul se afla iniţial în repaus şi. b. Mecanică Ministerul Educaţiei. . Dacă deformarea relativă este de 10% .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. kg ⋅ m ⋅ s −2 d. în câmpul gravitaţional considerat uniform al Pământului. aflat pe un plan orizontal. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. EXAMENUL DE BACALAUREAT . tensiunea din firul de legătură are expresia: b. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . B.

Un alt jucător prinde mingea la acelaşi nivel de la care a fost aruncată. puterea medie disipată de forţa de frecare la urcarea corpului pe planul înclinat. MECANICĂ. Un jucător de oină aruncă mingea cu o viteză de 18 m/s . d. 2. lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă este: a.25E B b. B şi C .toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.8mN c. kg ⋅ m/s 2 b.5mN b.6mN d. −225J (3p) ( ) Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Trecerea pe planul orizontal se face lin. b.mecanica A. SUBIECTUL III – Varianta 021 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: De la baza unui plan înclinat suficient de lung se lansează în sus de-a lungul planului un corp de masă m = 4kg . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . adică: A. B.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. respectiv hB = 20m faţă de sol şi au vitezele v A = 20m/s . energia cinetică E 0 = 200J . Deduceţi expresia acceleraţiei sistemului în funcţie de m1. m3 = 2kg şi µ = 0. la înălţimile h A = 0 . Deplasarea corpului se face peste tot cu frecare. în momentul în care viteza mingii este de 12 m/s . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. −30. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 021 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Masa corpului B este m 2 iar a corpului C este m 3 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. C. m 2 .2 . −22. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Proba E. 7. la un moment dat. Două mingi A şi B cu masele egale se află. m2 = 5kg . m/s c. curbilinie cu viteză constantă c. Firele sunt trecute peste scripeţi ideali (fără frecare şi lipsiţi de inerţie) ca în figura alăturată. Forţa deformatoare care alungeşte firul cu 1cm are valoarea de aproximativ: a. Un fir din cauciuc E = 9. m 3 . în momentul lansării. energia cinetică a corpului în momentul în care revine la baza planului înclinat. kg ⋅ m 2 /s 2 (3p) 3. . străbătută de corp pe planul orizontal. calculaţi cea mai mică valoare pe care o poate avea masa unui corp suplimentar care ataşat corpului C determină mişcarea sistemului cu viteză constantă. rectilinie uniformă d. b. valoarea vitezei cu care este lansat corpul pe planul înclinat. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin expresia µmgd poate fi scrisă în forma: a. Determinaţi: a. Între energiile mecanice totale ale celor două corpuri există relaţia: a.5m . c. rectilinie cu acceleraţie constantă nenulă b. SUBIECTUL II – Varianta 021 Rezolvaţi următoarea problemă: Pe o suprafaţă orizontală se află un corp A de masă m1 . filiera vocaţională .1 A.8 ⋅ 10 4 N/m 2 are în stare nedeformată lungimea de 1m şi secţiunea 10 mm 2 . −112J d. 1. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul care leagă corpurile A şi B în cazul în care m1 = 1kg . g. µ . atunci mişcarea corpului este: a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. rectilinie neuniformă (2p) 2. Lăsat liber sistemul se deplasează accelerat (corpul C urcă).5J b. Dacă viteza mingii s-a redus numai datorită rezistenţei la înaintarea prin aer şi masa mingii este 250g . E A = 0.4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei. d.5J c. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului. m/s 2 d. Unghiul planului înclinat faţă de orizontală este α = 30° . 9. c. fără modificarea modulului vitezei. Considerând valorile numerice de mai sus. Corpul revine la baza planului înclinat şi continuă mişcarea pe un plan orizontal.toate profilele şi specializările. Reprezentaţi toate forţele ce acţionează asupra corpurilor A . Dacă pe toată durata mişcării unui corp vectorul viteză momentană este egal cu vectorul viteză medie. E A = 0. care are. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Mecanică Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa d = 0.5E B c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. legat prin fire inextensibile şi de masă neglijabilă de corpurile B şi C .8mN (2p) 5. F: Probă scrisă la Fizică A. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. (15 puncte) a. respectiv v B = 0 . E A = E B d. Coeficientul de frecare între corpul A şi suprafaţa orizontală este µ . E A = 2E B (5p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 21 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT . 12kW d. 30% c. Proba E. Determinaţi intervalul de timp necesar atingerii vitezei v. m c. La echilibru. d.toate profilele. c. 2kW c. Trasaţi graficul vitezei ciclistului în funcţie de timp în primele ∆t = 15 s de mişcare. .25 m/s 2 . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. având constanta de elasticitate k = 1kN/m . k x 2 / 2 2. în situaţia în care corpul urcă sub acţiunea unei forţe de tracţiune paralelă cu planul. 10% b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. unitatea de măsură a mărimii exprimate prin raportul m ⋅ v 2 / F este: b. 1 c. alungirea relativă a resortului are valoarea: a. ciclistul se deplasează rectiliniu uniform şi este depăşit de un camion de lungime = 10m care circulă în acelaşi sens. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa d = 0. Puterea medie consumată de un motor pentru a ridica uniform un utilaj cu masa m = 300 kg la înălţimea de 60 m în 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un ciclist cu masa de M = 80 kg porneşte din repaus pe un drum orizontal şi parcurge o distanţă d cu acceleraţia a = 0.mecanica A. Un copil se află într-un lift care urcă cu acceleraţia a = 1m/s 2 orientată în sus.toate profilele şi specializările. Determinaţi: µ = 0.2 m . cu viteza v c = 54 km/h . c. B.0 ori mai mare decât forţa de rezistenţă la înaintare. Determinaţi intervalul de timp T scurs între momentul când ciclistul este ajuns din urmă şi momentul în care acesta este depăşit de camion (se neglijează lungimea bicicletei). Calculaţi valoarea forţei de tracţiune dezvoltată de ciclist.2 m . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adică: A. 11 d. 300% (2p) 5. lucrul mecanic efectuat de greutate la deplasarea corpului pe distanţa d = 0. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ca în figura alăturată. Masa bicicletei este m = 20 kg . b. a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . După atingerea vitezei v. 1. −kx d.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . kg ⋅ m/s 2 d. 120kW (3p) 4. expresia energiei potenţiale gravitaţionale este: b. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat este  1   . . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. corpul este ridicat uniform pe plan.9 Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. Sub acţiunea unei forţe constante F orientată sub unghiul β = 30° faţă de planul înclinat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Un corp de masă m = 3kg este suspendat de un resort vertical de lungime nedeformată l 0 = 30cm . kg ⋅ m/s 3. SUBIECTUL III – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2 kg se află iniţial la baza unui plan înclinat de unghi α = 30° . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. energia potenţială gravitaţională a sitemului corp – Pământ după ce corpul a parcurs distanţa d = 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. F: Probă scrisă la Fizică A. C. Mecanică Ministerul Educaţiei.2 m . Raportul dintre forţa de reacţiune a podelei liftului şi greutatea copilului este: .1 A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 22 . b. 100% d. lucrul mecanic efectuat de forţa F la deplasarea corpului pe distanţa d = 0.5 minute este: a.29  ≅   2 3  a. d. 12 (3p) a.2 m . mgh (2p) a. 1kW b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 022 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Forţa de tracţiune dezvoltată este de n = 6. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. mv 2 / 2 c. kg ⋅ m 2 /s 2 (5p) a. 0. atingând viteza v = 18 km/h . D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

rezultanta forţelor este constantă. folosind un cablu paralel cu axa drumului. Unitatea de măsură pentru lucrul mecanic. Mecanică Ministerul Educaţiei.2 m b. valoarea tensiunii din cablul care leagă maşinile. SUBIECTUL II – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O maşină de teren cu masa de 2. c. n 2 b. F: Probă scrisă la Fizică A. Puterea dezvoltată de forţa de tracţiune km . la care se află înotătorii în momentul în care ei se întâlnesc (se află pe o dreaptă paralelă cu linia de start) este egală cu aproximativ: a. rezultanta R2 a forţelor care se opun mişcării când viteza autoturismului este v 2 . forţele (datorate frecărilor) care se opun mişcării reprezintă 10% din mărimea greutăţii fiecărei maşini.I. mg ⋅ tgα (2p) Ministerul Educaţiei.5 tone tractează pe un drum orizontal. D. exprimată în km/h. B. kg ⋅ 2 b. mg ⋅ cos α d. Când viteza autoturismului este v1 = 36 h km care se opun mişcării are valoarea R1 = 1 kN. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL III – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un autoturism cu masa m = 1 t se deplasează pe un drum rectiliniu. 72 (2p) h h h h 2. s rezultanta forţelor care se opun mişcării devine R3 = 3 kN. sub acţiunea greutăţii. kg ⋅ c. MECANICĂ. pe un plan înclinat care formează unghiul α cu orizontala. adică: A. viteza de deplasare a celor două maşini.6 b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 023 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. Vitezei de 15 . mg b. 6. cu acceleraţia a = 1. Când viteza autoturismului are valoarea v 2 = 54 . Distanţa. d. exprimate în s h km km km km a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . mg ⋅ sin α c. mărimea forţei care se opune mişcării fiecărei maşini.toate profilele. d. pornesc simultan de la capătul unui bazin cu lungimea L = 50 m şi se deplasează cu vitezele constante v1=1 m/s şi respectiv v2 = 0. h m acceleraţia autoturismului este a2 = 2 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 36 c. iar când viteza autoturismului atinge valoarea maximă v 3 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele şi specializările. acceleraţia a1 a autoturismului când viteza are valoarea v1 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru fiecare maşină. exprimată cu ajutorul unităţilor de măsură fundamentale din S. având valoarea P = 60 kW. Doi înotători. valoarea v 3 a vitezei maxime a autoturismului. Dacă viteza unui corp este de n ori mai mare decât viteza altui corp identic. energiile cinetice ale celor doua corpuri sunt în raportul: 1 a. 3.3 m c. 1 (3p) n 5. . Determinaţi: km . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Determinaţi: a. Puterea dezvoltată de maşina din faţă la un moment dat este 100 kW. Proba E. EXAMENUL DE BACALAUREAT .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. valoarea forţei de tracţiune dezvoltate de motorul maşinii din faţă. O săniuţă coboară rectiliniu uniform. imediat după ce acestea încep să se deplaseze m accelerat.5 2 (consideraţi că forţele care se opun mişcării nu s-au schimbat s semnificativ). energia cinetică a autoturismului în momentul în care viteza sa are valoarea v1 = 36 h b. n c. 54 d. faţă de locul de întoarcere. cu viteza constantă. îi corespunde valoarea: 1. C. 5. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. o maşină identică al cărei motor nu funcţionează. kg ⋅ m ⋅ s d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 23 . 3. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .5s. kg ⋅ 2 (3p) s s s 3.8 m/s. a. Intervalul de timp în care un înotător execută întoarcerea la celălalt capăt al bazinului este ∆t = 0. care înoată pe culoare paralele.1 A.Ministerul Educaţiei. este: m2 m2 m a.5 m (5p) 4. d. Forţa de frecare care acţionează asupra săniuţei este: a.mecanica A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. m km .4 m d. Masa cablului este neglijabilă. filiera vocaţională . 7. b.

1 A. µ = ctgα (2p) Ministerul Educaţiei.5 kg . d. (5p) 2g 2 2 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Ministerul Educaţiei. distanţa parcursă de corp pe planul orizontal până la oprire. mgh c. µ = cos α c. filiera vocaţională . Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corp şi scândură. EXAMENUL DE BACALAUREAT .25 . 36 d. µ = tgα d. C. N d. g ⋅ tgα (3p) 5. 3. iar resortul deviază cu unghiul maxim α = 600 faţă de verticală.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se eliberează brăţara şi se constată că se opreşte pe planul orizontal exact când ajunge toată în poziţie orizontală (poziţia b din figura 2). MECANICĂ. Capătul inferior se află exact la baza planului înclinat. 72 (2p) h h h h 2. d. pentru unghiul dat. b. c. ca în poziţia a din figura 2. de masă m = 0. pe un plan înclinat care formează unghiul α cu orizontala. atunci coeficientul de frecare µ dintre brăţară şi planul orizontal este: a. iar pe planul orizontal cu frecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. fără modificarea modulului vitezei. aflat iniţial în repaus. Proba E. B. după care îşi continuă mişcarea pe un drum orizontal. Mecanică Ministerul Educaţiei. b. exprimate în s h km km km km a.mecanica A. 2 c. O săniuţă coboară liber. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 024 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Acceleraţia săniuţei este: a. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe întregul traseu. Viteza corpului la baza planului înclinat este v = 25 . Determinaţi: a. Scândura este trasă orizontal uniform. Reprezentaţi pe un desen toate forţele care acţionează asupra corpului atunci când resortul este deviat cu unghiul α = 600 faţă de verticală. Calculaţi valoarea forţei cu care corpul apasă asupra scândurii. g b. Dacă α este unghiul format de planul înclinat cu orizontala. Vitezei de 10 . d. m km . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. g ⋅ sin α d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. este lăsat să alunece liber pe un plan înclinat. este aşezat pe o scândură orizontală şi în acelaşi timp suspendat printr-un resort vertical. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Pe planul înclinat deplasarea se face fără frecare. a. SUBIECTUL III – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. SUBIECTUL II – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp mic. g ⋅ cos α c. Planul înclinat formează unghiul α = 300 cu orizontala.6 b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. coeficientul de frecare la alunecare m dintre corp şi planul orizontal fiind µ = 0. D.toate profilele şi specializările. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate pe întregul traseu. 18 c. (3p) s m m 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 24 . îi corespunde valoarea: 1. Calculaţi greutatea corpului. înălţimea faţă de orizontală a punctului de pe planul înclinat de unde începe mişcarea corpului. nedeformat. expresia matematică a energiei cinetice este: mv 2 mv mv 2 a. Unitatea de măsură pentru modulul de elasticitate este : kg ⋅ m kg N a. adică: A.toate profilele. µ = sin α b. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . fără frecare. c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. aflându-se toată pe un plan înclinat fără frecări. F: Probă scrisă la Fizică A. b. O brăţară de ceas ca aceea din figura 1 este ţinută de capătul superior. b. Trecerea s pe planul orizontal se face lin. . de lungime 0 = 10 cm şi constanta de elasticitate k = 10 N/m .

resortul s-a alungit cu 2cm. Viteza de 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 25 . C. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul F ⋅ d ⋅ cos α este : b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Determinaţi: a. (15 puncte) c. valoarea alungirii resortului în timpul deplasării uniforme a corpului. în timpul ridicării accelerate a corpului. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 025 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Reprezentaţi pe un desen toate forţele care se exercită asupra corpului. ca în figura alăturată. Ns 3. o forţă de tracţiune F .2 . Prin intermediul m dinamometrului. 10 cm d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.toate profilele şi specializările. 18 cm 5. SUBIECTUL II – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 1kg este suspendat la capătul inferior al resortului unui dinamometru. Coeficientul de frecare la alunecare are valoarea µ = 0. de lungime = 20 cm .mecanica A. c. a porţiunii de lănţişor situată pe masă. EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. W (3p) a. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 025 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2kg se află iniţial în repaus pe o suprafaţă orizontală. Sub acţiunea unei forţe rezultante F . filiera vocaţională . un corp de masă m capătă o acceleraţie a . b. corespunde valorii: a. prin intermediul unui resort orizontal de masă neglijabilă. pentru care lănţişorul rămâne în repaus. O forţă triplă care acţionează asupra unui corp cu masa de 2 ori mai mare va imprima o acceleraţie: 3a 2a a. este: b.toate profilele. Calculaţi valoarea forţei indicate de dinamometru dacă ridicarea corpului s-ar face rectiliniu uniform. x 0 .I. N c. corpul este ridicat vertical cu acceleraţia a = 0. Fd cos α (5p) a. a d. Asupra corpului se aplică. F: Probă scrisă la Fizică A. Un lănţişor omogen. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 20 m/s (2p) 2. d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10 m/s d. Lungimea minimă. 2 2 4. valoarea raportului dintre alungirea resortului în cazul mişcării uniforme şi alungirea resortului în cazul mişcării cu acceleraţia constantă a = 2m/s 2 . d. 2m/s c. J d. 1m/s b. 4 cm (2p) a. Calculaţi constanta elastică a resortului dinamometrului ştiind că. mgh d. 2a (3p) 2 3 Ministerul Educaţiei. 1. s a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. lucrul mecanic efectuat de forţa F care trage de resort. b.8 2 . 16 cm c. în timpul deformării resortului de la x 1 = 2cm la x 2 = 4cm . adică: A.25 .1 A. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. este aşezat pe marginea unei mese orizontale.2 km/h exprimată în funcţie de unităţi de măsură fundamentale din S. . Mecanică Ministerul Educaţiei. b. expresia energiei potenţiale gravitaţionale în câmp gravitaţional uniform este: mv 2 kx 2 b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. B. a cărei valoare creşte lent şi determină alungirea resortului conform graficului alăturat. Determinaţi valoarea forţei indicate de dinamometru. constanta elastică a resortului. D. Coeficientul de frecare dintre lănţişor şi masă este µ = 0. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele obişnuite în manualele de fizică.

MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 026 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. F: Probă scrisă la Fizică A. 3 d. v m = 1 (3p) a. filiera vocaţională . c. Despre coeficientul de frecare la alunecare se poate spune că: N⋅s a. Muncitorul acţionează asupra firului cu o forţă constantă F = 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din cablu ştiind că în această situaţie sacul este ridicat cu aceeaşi acceleraţie ca la punctul a. Determinaţi valoarea maximă a acceleraţiei cu care poate fi ridicat sacul fără ca muncitorul să se ridice de pe sol. Un tren a parcurs prima jumătate din durata deplasării sale cu v1. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului la ridicarea corpului până în vârful planului înclinat. v m = 1 2 d. este o mărime fizică adimensională kg ⋅ m c.33N c. Determinaţi valoarea forţei de apăsare exercitată de om asupra planului orizontal. v m = v1v 2 c. Mecanică Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. respectiv 2 au valorile: a. Înălţimea planului înclinat este h = 50cm iar coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0. P = F ⋅ v c.5kg este aşezată între doi pereţi netezi.1 A. viteza cu care revine la baza planului înclinat corpul lăsat liber pe plan la înălţimea h = 50 cm . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . P = (3p) 2 d 5.5N (5p) Ministerul Educaţiei. d. b.29 ≅ 3 6 . (15 puncte) Proba E. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. Calculaţi acceleraţia sacului. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la urcarea corpului până în vârful planului înclinat. trecut peste un scripete ideal. F2 = 2. F1 = F2 = 4. respectiv β = 30° . Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. α = 60° . inextensibil. Cunoscând unghiurile făcute de cei doi pereţi cu suprafaţa orizontală. O minge de baschet cu masa m = 0. puterea necesară ridicării corpului de-a lungul planului.toate profilele. lipsiţi de frecare. ca în figura alăturată. B. P = d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . iar a doua cu v2. ( ) . F2 = 4.mecanica A.33N b. fără frecări. 5 (2p) a. cu viteza constantă v = 30m/min . ca în figura alăturată. SUBIECTUL III – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 1kg se găseşte la baza unui plan înclinat care face unghiul α = 30 0 cu orizontala. se măsoară în kg b. Determinaţi: a.33N. se măsoară în s N⋅m d.toate profilele şi specializările. F1 = 2.Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.5N. EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. P = F ⋅ d b. 5 3 4. Se înlocuieşte sacul cu un altul a cărui masă este m' = 40 kg . SUBIECTUL II – Varianta 026 Rezolvaţi următoarea problemă: Un muncitor având greutatea G1 = 950N ridică un sac de masă m = 80kg prin intermediul unui cablu de masă neglijabilă. v m = v1 + v 2 v1 + v 2 2 3. b. forţele de apăsare asupra pereţilor 1.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. dacă se neglijează forţele de frecare. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de forţa elastică la deformarea unei corzi elastice din cauciuc pe prima treime a deformării şi cel efectuat pe ultima treime a deformării are valoarea: 1 1 b. 1. c. Viteza medie a trenului are expresia: 2v1v 2 v + v2 vv b. C.9kN . expresia puterii momentane dezvoltate de un automobil este: L mv 2 a. F1 = F2 = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 26 . se măsoară în (2p) kg 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. F1 = 4.5N d. adică: A.

d. dacă α = 30° . expresia care poate reprezenta o constantă elastică este: b. viteza corpului creşte şi acceleraţia rămâne constantă (3p) 5. fără frecări. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . energia cinetică a corpului în momentul lansării. B. Corpul revine în punctul de lansare cu viteza v = 3m/s .1 . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 027 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. cu viteza iniţială v 0 = 5m/s . coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat. Rezultatul obţinut de un elev în urma rezolvării unei probleme este 100 J/s . viteza corpului scade şi acceleraţia creşte c. kx 2 3. SUBIECTUL II – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Corpurile de mase m1 = 2kg şi m 2 = 1kg se află pe o suprafaţă orizontală cu frecare. valoarea unghiului α . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . determinaţi: a. Coeficientul de frecare este acelaşi pentru ambele corpuri şi are valoarea µ = 0 . c. acceleraţia mobilului: a.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este µ = 0 . c. forţe c. − 1m/s 2 c. Un corp coboară liber. energii d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − 2 m/s 2 Ministerul Educaţiei. are numai componentă normală c. Dacă forţele normale de apăsare exercitate de cele două corpuri asupra suprafeţei de contact sunt egale. adică: A. D. SUBIECTUL III – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2kg este lansat în sus de-a lungul unui plan înclinat de unghi α = 45 0 . Asupra corpului m1 acţionează o forţă F = 20N a cărei direcţie formează cu orizontala unghiul α . valoarea forţei de tensiune din firul de legătură. kx c. Proiecţia acceleraţiei corpului pe o axă având sensul pozitiv în sensul mişcării corpului este: b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mase (2p) 2. acest rezultat poate reprezenta valoarea unei: a. Corpurile sunt legate printr-un fir inextensibil de masă neglijabilă.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Într-o mişcare care are loc cu viteză constantă pe o traiectorie curbilinie. este nulă b.toate profilele şi specializările. d.6 . . Pe măsură ce corpul coboară: a. pe un plan înclinat. b.toate profilele. C. are numai componentă tangenţială d. MECANICĂ. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 2 m/s 2 (2p) a. viteza corpului creşte şi acceleraţia scade b. L ⋅ x (3p) a. înălţimea maximă atinsă de corp faţă de punctul de lansare. ca în figura alăturată.1 A. Mecanică Ministerul Educaţiei. Proba E.mecanica A. 0 d. Un corp se deplasează pe un plan orizontal în virtutea inerţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 27 . valoarea acceleraţiei sistemului format din cele două corpuri. F x d. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. are atât componentă normală cât şi componentă tangenţială (5p) 4. puteri b. F: Probă scrisă la Fizică A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. lucrul mecanic efectuat de forţele de frecare ce acţionează asupra corpului din momentul lansării. până în momentul revenirii în punctul iniţial. viteza corpului creşte şi acceleraţia creşte d. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. valorile forţelor de frecare care acţionează asupra celor două corpuri. Determinaţi: a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 28 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 028

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură a mărimii fizice descrise prin F expresia ⋅ 0 este: S0 ∆
kg ⋅ s kg N c. d. (3p) m m m ⋅ s2 2. Dintre următoarele mărimi fizice, măsura inerţiei unui corp este: a. puterea b. forţa c. viteza d. masa (2p) 3. O persoană se cântăreşte în lift. Cântarul indică o masă mai mare decât în realitate. În aceste condiţii liftul a. urcă cu viteză constantă b. coboară cu viteză constantă c. urcă cu acceleraţie constantă orientată în sensul mişcării d. coboară cu acceleraţie constantă orientată în sensul mişcării. (5p) 4. Vectorul acceleraţie: a. este întotdeauna paralel cu vectorul viteză b. are întotdeauna direcţia şi sensul vectorului viteză c. este paralel cu vectorul viteză numai în mişcarea rectilinie d. este întotdeauna perpendicular pe vectorul viteză (2p) 5. Un muncitor ridică un corp cu masa de 50kg folosindu-se de un scripete, aşa cum este ilustrat in figura alăturată. El trage de sfoară cu o forţă de 600 N, ridicând corpul pe o distanţă d = 3 m. Prin comparaţie cu valoarea lucrului mecanic efectuat de muncitor, valoarea energiei potenţiale câştigată de corp este: a. aceeaşi b. cu 300 J mai mică c. cu 300 J mai mare d. cu 150 J mai mare (3 p)

a. N ⋅ m 2

b.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 028

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Corpurile A, B şi C sunt plasate ca în figură şi conectate prin fire inextensibile şi de masă neglijabilă. Cei doi scripeţi sunt ideali (au frecări neglijabile şi sunt lipsiţi de inerţie). Atât pe planul înclinat cât şi pe cel orizontal mişcarea se efectuează cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0,25. Corpurile B şi C au fiecare greutatea egală cu 40N, iar corpul A coboară cu viteză constantă. a. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra sistemului de corpuri. b. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul care leagă corpurile B şi C. c. Calculaţi valoarea forţei de frecare ce acţionează la contactul dintre corpul B şi planul înclinat. d. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul AB după ce se taie firul care leagă corpurile B şi C, dacă masa corpului A este m A = 3,87 kg .
Proba E, F: Probă scrisă la Fizică A.1 A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 028
Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m este lansat vertical în câmp gravitaţional, de jos în sus, de la nivelul solului. Energia sa cinetică variază în timp conform graficului din figura alăturată. Considerând că forţa de rezistenţă din partea aerului este neglijabilă, determinaţi : a. viteza iniţială a corpului; b. masa corpului; c. înălţimea maximă la care urcă corpul; d. înălţimea la care energia cinetică a corpului este egală cu energia sa potenţială (energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului).

(15 puncte)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 29 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 029

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Un corp cu masa de 5kg se deplasează cu viteza de 10 m/s . Energia cinetică a corpului are valoarea: a. 25J b. 50J c. 250J d. 500J (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a m∆v mărimii poate fi scrisă în forma: ∆t m s a. W ⋅ s b. J ⋅ s c. W ⋅ d. W ⋅ (5p) s m 3. Un automobil se deplasează rectiliniu cu viteza constantă v = 108 km/h . Dacă puterea motorului este P = 48 kW , forţa de tracţiune dezvoltată de acesta are valoarea: a. 1600 N b. 2600N c. 3000N d. 3600N (3p) 4. Lucrul mecanic efectuat de o forţă conservativă: a. este mărime fizică vectorială b. nu depinde de forma drumului parcurs de corp c. este negativ pentru forţe motoare d. este totdeauna nul. (2p) 5. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a randamentului planului înclinat este: sin α sin α cos α cos α a. b. c. d. (3p) sin α + µ sin α cos α + µ sin α sin α + µ cos α µ cos α + sin α

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: Mişcarea celor două corpuri pe planele înclinate fixe reprezentate în figura alăturată se face fără frecare. Iniţial, sistemul de corpuri se află în repaus. Firul inextensibil şi de masă neglijabilă este trecut peste un scripete fără frecări şi lipsit de inerţie. Se cunosc masele m1 = 3 kg , m 2 = 2 kg şi

(15 puncte)

unghiurile α = 30 0 , β = 60 0 . a. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra celor două corpuri. b. Calculaţi acceleraţia sistemului de corpuri. c. Determinaţi viteza sistemului de corpuri după intervalul de timp ∆t = 5 s (firul şi planele înclinate se consideră suficient de lungi). d. Determinaţi valoarea forţei care acţionează asupra scripetelui.

Proba E, F: Probă scrisă la Fizică

A.1

A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 029

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp, aflat iniţial în repaus pe un plan orizontal pe care se poate mişca fără frecare, acţionează pe direcţie orizontală o forţă constantă de valoare F = 4N . După un timp ∆t = 2s energia cinetică a corpului are valoarea E c = 8J . a. Calculaţi distanţa parcursă de corp în intervalul de timp ∆t . b. Determinaţi viteza corpului la momentul t = 2s . c. Calculaţi masa corpului. d. La momentul t = 2s asupra corpului începe să acţioneze o forţă orizontală suplimentară. Din momentul aplicării forţei şi până la oprire corpul parcurge distanţa D = 0,5m . Determinaţi valoarea forţei suplimentare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 30 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 030

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1.Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia care poate reprezenta o putere mecanică este: b. F ⋅ ∆t c. F ⋅ d d. mgh (2p) a. F ⋅ v 2. Un mobil descrie o mişcare rectilinie uniformă, cu viteza v = 5 m/s . Distanţa parcursă de mobil în
15 minute este: b. 0,75 km c. 4,50 km d. 7,50 km (3p) a. 0,45 km 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, a⋅t2 este: unitatea de măsură în sistemul internaţional a mărimii 2 b. J c. N d. m (5p) a. m/s 4. Un fir elastic are constanta de elasticitate k = 600 N/m . Se taie din fir o bucată de lungime egală cu o treime din lungimea totală a firului nedeformat. Bucata tăiată se îndepărtează. Constanta elastică a părţii rămase din fir are valoarea: a. 200 N/m b. 400 N/m c. 900 N/m d. 1800 N/m (3p) 5. Un corp este lansat cu viteza iniţială v 0 = 10m/s pe o suprafaţă orizontală. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţă este µ = 0,2 . În aceste condiţii, distanţa parcursă de corp până la oprire este: a. 50 m b. 25 m c. 12 m d. 10 m (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL II – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp A, de greutate G = 8 N , situat pe o suprafaţă orizontală, acţionează o forţă F = 4 N care formează un unghi α = 30 0 cu suprafaţa orizontală, ca în figura alăturată. Mişcarea corpului este rectilinie uniformă. a. Determinaţi masa corpului. b. Reprezentaţi într-un desen toate forţele care acţionează asupra corpului A. c. Calculaţi valoarea forţei de frecare care acţionează asupra corpului. d. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală.

Proba E, F: Probă scrisă la Fizică

A.1

A. Mecanică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

A. SUBIECTUL III – Varianta 030
Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp este lansat de la nivelul solului, vertical în sus. În graficul din figura alăturată este redată dependenţa energiei cinetice a corpului de înălţimea la care se află. Se neglijează pierderile energetice datorate frecării cu aerul. Energia potenţială gravitaţională la nivelul solului este considerată nulă. Determinaţi: a. viteza cu care a fost lansat corpul de la suprafaţa pământului; b. masa corpului; c. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate de la momentul lansării până la momentul în care corpul atinge înălţimea maximă; d. înălţimea la care se află corpul în momentul în care valoarea vitezei acestuia este egală cu jumătate din valoarea vitezei cu care a fost lansat.

(15 puncte)

Determinaţi lungimea resortului nedeformat. b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale. d. în situaţia descrisă la punctul a. D. Reprezentaţi într-un desen toate forţele care acţionează asupra fiecăruia dintre cele două discuri. F = k ∆l b. F = −k ∆l d. s s Forţa de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală are valoarea Ff = 2 N . Determinaţi constanta elastică a resortului. Se presupune că stâlpul are masa uniform distribuită. b. Determinaţi: a. distanţa parcursă de corp în acest timp fiind d = 20 m . în situaţia în care sistemul este aşezat pe masă cu discul de masă m1 în partea inferioară. 100 kW d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 31 . L = 10 3 J c. unitatea de kx 2 este : măsură a mărimii fizice exprimată prin 2 m b. F: Probă scrisă la Fizică A. pe direcţie orizontală. W (5p) a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 100 m c.toate profilele şi specializările. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .I.Ministerul Educaţiei. Un corp este aruncat de la suprafaţa pământului.toate profilele. Aşezând sistemul pe o masă cu discul cu masa m1 în partea inferioară. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. F = ma (3p) m .2009 Proba scrisă la Fizică 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B. c. adică: A. Suspendând sistemul de discul superior. vertical în sus. C. 10 W b. L = 10 4 J d. Puterea de 36 h a. lungimea resortului devine 2 = 20 cm . 36 kW c. Mecanică Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic efectuat forţa de tracţiune în timpul ∆t . de masă m2 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. un timp ∆t . Viteza corpului creşte în intervalul de timp m m ∆t = 5s de la valoarea v 1 = 2 la valoarea v 2 = 6 . În absenţa s frecării cu aerul. filiera vocaţională . MECANICĂ Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . L = 10 J b. Lucrul mecanic minim efectuat de o macara pentru a-l ridica în poziţie verticală este de aproximativ: a. a. exprimată în unităţi din S. s 3. A. kJ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 5 km b. expresia matematică a forţei elastice este: a. în poziţie orizontală. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. L = 10 4 kJ (3p) EXAMENUL DE BACALAUREAT . Un stâlp de telegraf de lungime = 10 m şi de masă m = 200 kg se află căzut pe sol. SUBIECTUL I – Varianta 031 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. SUBIECTUL II – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două discuri de mase m1 = 100 g şi m 2 = 300 g sunt prinse între ele cu un resort de masă neglijabilă. o forţă de tracţiune. înălţimea maximă la care urcă corpul faţă de punctul de lansare este: a. are valoarea: 1. cu viteza iniţială v 0 = 10 Ministerul Educaţiei.1 A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. puterea medie dezvoltată de forţa de tracţiune. d. Determinaţi valoarea forţei de reacţiune normală cu care masa acţionează asupra discului de masă m1 . MECANICĂ. . F = kl 0 c. SUBIECTUL III – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masă m = 2 kg care se deplasează cu frecare de-a lungul unei suprafeţe orizontale acţionează. energia cinetică a corpului în momentul în care viteza corpului este v 2 .mecanica Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. N c. 1000 kW (2p) 2. 50 m d. J d. resortul capătă lungimea 1 = 40 cm . 5 m (2p) 5. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală.

250J c. un corp de masă m = 1kg urcă uniform pe un plan înclinat fix de unghi α = 60 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.1 A. F: Probă scrisă la Fizică A.I. Calculaţi valoarea forţei de apăsare normală la suprafaţa planului înclinat. k = 2000N/m d. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate asupra corpului pe toată durata mişcării acestuia.toate profilele. c. (15 puncte) Proba E. cu viteza v 0 = 50m/s . a. C. ca în figura alăturată. MECANICĂ. 2J d. înălţimea maximă H la care ajunge corpul. 10 3 (≅ 17. Un corp de masă m = 400g este suspendat de un resort elastic pe care îl alungeşte.mecanica A. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Unitatea de măsură în S. 400N (3p) 4. kg ⋅ m/s 2 (2p) 5. kg ⋅ m 2 /s 2 d. b.Ministerul Educaţiei. a lucrului mecanic poate fi exprimată în forma: a. SUBIECTUL III – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: De la înălţimea h = 30m faţă de sol este lansat.3 )N (5p) 3. 10 5 (≅ 22. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. un corp de masă m = 5kg . Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului. 1000J b. are modulul: a. filiera vocaţională . cu ∆ = 2cm . adică: A. SUBIECTUL II – Varianta 032 Rezolvaţi următoarea problemă: Sub acţiunea unei forţe orizontale F = 20 3 N . 20 2 (≅ 28. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 525N d. viteza corpului imediat înainte de a atinge solul. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. kg ⋅ s 2 /m 2 b. . c. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . care formează între ele un unghi α = 60° .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Energia cinetică a unui corp de masă m = 500g care se deplasează cu o viteză v = 2m/s este: a. kg ⋅ s 2 /m c. Determinaţi valoarea forţei de frecare la alunecare dintre corp şi plan. Rezultanta a două forţe concurente F1 = 10N şi F2 = 20N . Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare. k = 8000N/m (2p) 2. b. 1J (3p) Ministerul Educaţiei. 10 7 (≅ 26. Constanta elastică a resortului este: a. considerând că energia potenţială gravitaţională este nulă la nivelul solului.3 )N b. Un corp este ridicat cu viteză constantă pe un plan înclinat cu randamentul η = 80% . 1. la echilibru. B.5 )N d. k = 800N/m c. 900N b. Determinaţi: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. k = 200N/m b. Mişcarea are loc cu frecare. D. d. 625N c. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 032 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Mecanică Ministerul Educaţiei. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 32 . EXAMENUL DE BACALAUREAT .toate profilele şi specializările. Forţa de tracţiune paralelă cu planul necesară pentru a urca uniform corpul are valoarea: a. Se neglijează frecările cu aerul.4 )N c. energia mecanică totală la momentul iniţial. Componenta tangenţială a greutăţii corpului este Gt = 500N . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. vertical în sus.

greutatea G. Automobilul B se află în urma lui A. puterea camionului este P1 = 124 kW . 20 m/s. Scrieţi relaţia dintre rezistenţa la înaintare R. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Calculaţi puterea camionului pe drum orizontal. rezistenţa la înaintare R depinde numai de viteza camionului.toate profilele. (5p) 4. c. F: Probă scrisă la Fizică A. Scrieţi relaţia dintre rezistenţa la înaintare R. d. 2 kg . b. Un corp cu masa de 10kg este lăsat să cadă liber în câmpul gravitaţional (presupus uniform) al Pământului. Paraşutistul sare fără viteză iniţială din nacela unui aerostat care staţionează la o înălţime foarte mare şi îşi deschide imediat paraşuta. 20 m/s. în acelaşi sens. C. Deduceţi expresia acceleraţiei paraşutistului la un moment dat în funcţie de greutatea sa şi de viteza pe care acesta o are în momentul respectiv. b. alunecă uniform o cărămidă. c. puterea P1. Două automobile A şi B se deplasează uniform pe o autostradă. 4 kg . Această forţă este proporţională cu viteza v a paraşutistului. d. c. energia potenţială a sistemului corp-Pământ scade cu 2 kJ. (3p) 5. b.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 33 . b. c. Un măr cu masa 200 g cade de pe ramura unui pom şi atinge solul cu energia cinetică de 10 J. Reprezentaţi grafic forţele care se exercită asupra paraşutistului într-un moment oarecare al deplasării sale. SUBIECTUL III – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un camion având greutatea G se deplasează pe o şosea cu viteza menţinută tot timpul constantă v 0 . mv 3 este aceeaşi cu unitatea de măsură a 1. Considerând că frecarea cu aerul este neglijabilă. filiera vocaţională .toate profilele şi specializările. (2p) Ministerul Educaţiei. energie şi durată. Viteza cu care se apropie automobilul B de automobilul A este: a. b. 1 kg . 50 m/s. puterea P0 şi viteza v0 în cazul în care drumul este orizontal. 4 m/s2. 1 m/s2. 400 m/s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. panta p şi viteza v0 în cazul în care camionul urcă drumul de pantă p . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 033 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 2 m/s2. MECANICĂ.mecanica A. Ca urmare. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1 A. Acceleraţia cu care va aluneca aceeaşi cărămidă pe scândura înclinată cu 45° faţă de orizontală este de aproximativ: a. a. El atinge aproape de suprafaţa Pământului o viteză constantă cu modulul v 0 = 5 m ⋅ s −1 . înclinată cu 30° faţă de orizontală. Produsul dintre masa mărului şi viteza acestuia imediat înaintea contactului cu solul este: m m m m a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Frezistenta = k ⋅ v . greutatea G. b. puterea camionului este P2 = 112 kW . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 m/s. d. viteza atinsă de corp în urma acestui proces este: a. Caculaţi valoarea acceleraţiei paraşutistului în momentul în care viteza sa avea valoarea v 1 = 4 m ⋅ s −1 . B. c. Când camionul coboară un drum având aceeaşi pantă p. cu vitezele vA = 72 km/h şi respectiv vB = 1. .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. D. energie şi masă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 10 m/s. c. Mecanică Ministerul Educaţiei. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Scrieţi relaţia dintre rezistenţa la înaintare R. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 30 m/s. Pe o scândură. 3 m/s2. Unitatea de măsură a mărimii definite prin expresia 3 produsului dintre mărimile fizice: a. puterea P2. putere şi deplasare. adică: A. a. d. d. putere şi forţă. panta p şi viteza v0 în cazul în care camionul coboară drumul de pantă p . Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Când camionul urcă pe un drum de pantă p ≅ sin α (unde α este unghiul făcut de drum cu planul orizontal). (2p) 2. d. (3p) s s s s 3. 8 kg .8 km/min. SUBIECTUL II – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui paraşutist cu masa m = 60 kg care coboară pe verticală acţionează o forţă de rezistenţă din partea aerului care se opune coborârii. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. 40 m/s. Determinaţi valoarea constantei de proporţionalitate k dintre Frezistenta şi viteza paraşutistului.

Resortul este lăsat liber. Valoarea vitezei relative a celui de-al doilea corp faţă de primul este: m m m m a. Pe o masă se află un resort ideal aşezat orizontal având constanta de elasticitate k = 400 . MECANICĂ.Ministerul Educaţiei. acţionează o forţă orizontală având modulul F = 100 N . mgh / 4 b. ca în figură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.toate profilele. unui cargou care traversează strâmtoarea Bosfor d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. aflat iniţial în repaus pe o suprafaţă orizontală. Considerând că valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corpul de masă m1 şi suprafaţa orizontală rămâne aceeaşi. modelul punctului material poate fi aplicat cel mai bine în cazul: a. Un corp punctiform de masă m cade liber. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. puterea medie dezvoltată de forţa de tracţiune. de la înălţimea h . SUBIECTUL III – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 12kg . Energia cinetică a corpului la înălţimea h / 4 este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi valoarea forţei cu care firul apasă asupra scripetelui. trecut peste scripetele ideal S.mecanica A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. fără viteză iniţială. 4 c. Unul dintre capetele resortului este fixat. Unitatea de măsură a acceleraţiei în S. adică: A.I. a. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa d . Calculaţi valoarea masei suplimentare ce trebuie adăugată corpului de masă m1 . 8 b. viteza corpului în momentul în care se desprinde de resort este: m m m m a. i-ar produce deplasarea m cu acceleraţia a = 4 2 . Dintre situaţiile enumerate mai jos. F: Probă scrisă la Fizică se deplaseze cu viteză constantă. 2 d. aplicată corpului. 1 (3p) s s s s N 5. Două corpuri se deplasează pe aceeaşi dreaptă unul spre celălalt. mgh d. C. pentru ca sistemul să Proba E. filiera vocaţională . Foţa de frecare la alunecare are modulul egal cu o treime din greutatea corpului. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.1 A. d. D. Corpul de masa m1 se leagă de corpul de masă m 2 = 3 kg printr-un fir inextensibil. SUBIECTUL II – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe o suprafaţă orizontală se deplasează un corp cu masa m1 = 5 kg . Determinaţi: a. respectiv v 2 = 5 m / s . iar celălalt capăt este în contact cu un corp de masă m = 10 g . Mecanică Ministerul Educaţiei. Corpul parcurge. energia cinetică a corpului după parcurgerea distanţei d . Sistemul este lăsat liber. A. 4 d. c. s b. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . unui avion aflat pe aeroport.2 . c. 3mgh / 4 c. Valorile vitezelor corpurilor sunt v 1 = 3 m / s . este: N N N⋅s m b. cu viteze constante. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 2 s m kg s 2. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 34 . 2 (2p) s s s s Ministerul Educaţiei. 2mgh (5p) 4. de masă neglijabilă. d. (3p) a.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. (2p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. . B. viteza corpului după parcurgerea distanţei d . d. 1. 12 b. calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură. EXAMENUL DE BACALAUREAT . unui vapor care intră la dana unui port b. comprimat m cu ∆x = 2 cm . Aflaţi valoarea forţei orizontale care. unei rachete care zboară spre Lună. care se îndreaptă spre terminal c. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţă este µ = 0. distanţa d = 10m în intervalul de timp ∆t = 2s . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 034 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 8 c.toate profilele şi specializările. din momentul în care începe să acţioneze forţa F . Neglijând frecările.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. în timp de 120 s . apoi în continuare o distanţă egală. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. SUBIECTUL III – Varianta 035 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 1kg . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . kg ⋅ m ⋅ s −1 b. Determinaţi: a. SUBIECTUL II – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan înclinat cu unghiul α = 30° faţă de orizontală alunecă liber un corp cu masa m = 1kg . valoarea vitezei corpului în momentul în care coordonata sa este x = 10 m .I. La momentul iniţial corpul trece prin origine cu viteza iniţială v 0 = 9m/s . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Viteza medie a automobilului pe întreaga distanţă parcursă este: a. 3. kg ⋅ m ⋅ s 2 (2p) 2. valoarea lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare la deplasarea corpului din poziţia iniţială până în punctul de coordonată x = 10 m . Mecanică Ministerul Educaţiei.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. kg ⋅ m ⋅ s −2 c.15 kW b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 035 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. valorile componentelor greutăţii corpului pe direcţia paralelă cu planul înclinat. Proba E. v 1v 2 v1 + v 2 b. pornind din repaus de la înălţimea h . Puterea minimă pe care trebuie să o dezvolte motorul macaralei este de aproximativ: . 0. Coeficientul de frecare la alunecare pe planul înclinat este µ = 0. kg ⋅ m 2 ⋅ s d. este: a. D. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Un corp de masă m cade liber în vid. ~ 0 (5p) ∆ S S ∆ 0 0 5.toate profilele. variaţia energiei cinetice a corpului între momentul în care x = 0 şi momentul în care x = 10 m . c. (15 puncte) c.mecanica A. de-a lungul axei Ox. d. O macara ridică un corp cu masa m = 1000 kg . ~ d. de la sol până la o înălţime h = 18 m . este adevărată următoarea relaţie de proporţionalitate directă: F F F ∆ F a. . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. acceleraţia cu care coboară pe planul înclinat corpul lăsat liber.30 kW c. Un fir elastic cilindric cu aria secţiunii transversale S şi lungimea în stare nedeformată 0 este supus acţiunii unei forţe F care produce alungirea ∆ . Un automobil se deplasează cu viteza constantă v 1 o distanţă d . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 35 . cu viteza constantă v 2 . În această situaţie. 0.1 A. valoarea unei forţe orizontale F1 care înlocuieşte forţa F . E c = m ⋅ g ⋅ h (3p) 4. b.toate profilele şi specializările. valoarea forţei F paralelă cu planul înclinat sub acţiunea căreia corpul coboară uniform pe plan. lucrul mecanic efectuat de forţa rezultantă la deplasarea corpului din poziţia iniţială până în punctul de coordonată x = 10 m . B. Determinaţi: a. aflat pe o suprafaţă orizontală. E c = 2m ⋅ g ⋅ h b. b. energia cinetică imediat înainte de impactul cu solul este: a. sub acţiunea căreia corpul urcă pe plan cu viteză constantă. 2v 1v 2 v1 + v 2 c. 150 kW d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. v1 + v 2 2 d. ~ S⋅∆ b.Ministerul Educaţiei. v1 − v 2 2 (2p) 3. d. C.25 . în sensul pozitiv al axei Ox. a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. acţionează o forţă de tracţiune orientată orizontal. F: Probă scrisă la Fizică A. E c = m ⋅ g ⋅ h d. Unitatea de măsură pentru forţă exprimată în funcţie de unităţile de măsură fundamentale din S.0 kW (3p) Ministerul Educaţiei. respectiv normală la suprafaţa acestuia. 1.1 .. Ec = 2m ⋅ g ⋅ h c. adică: A. ~S⋅ 0 c. Coeficientul de frecare la alunecare are valoarea µ = 0. Considerând forţele de rezistenţă la înaintare neglijabile. Forţa rezultantă care acţionează asupra corpului depinde de coordonata x conform graficului din figură.

0. cu viteza de 18 km/h . 1 b. D. b. 160s d. Corpul porneşte din repaus şi parcurge distanţa d = 80m .1 această situaţie. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. energia cinetică a corpului după ce a parcurs distanţa d . 65s 3.toate profilele şi specializările. b. 350 N (5p) 4. 1.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1m/s 2 d. deoarece covorul este atârnat. B. În Proba E. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 300 N d. lucrul mecanic efectuat de forţa F pe distanţa d . iar praful are greutate c. Acceleraţia medie a autoturismului este: a. F: Probă scrisă la Fizică A. 100N b. Componenta tangenţială a greutăţii corpului pe planul înclinat este Gt = 50N . pentru care apăsarea exercitată pe suprafaţa orizontală de către corpul de masă m1 este nulă. c. Frecarea dintre corpuri şi suprafaţa orizontală se neglijează. Raportul puterilor mecanice dezvoltate de cei doi oameni. Asupra unui corp cu masa m = 10kg . Considerând că mişcarea se face cu frecare. deoarece praful are densitate mai mică decât covorul b. d.1 . 250 N c. puterea medie dezvoltată de forţa F . 10 (3p) 5. datorită inerţiei firelor de praf (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 36 . 100s c. MECANICĂ.5m/s 2 c. ca în figura alăturată. A. SUBIECTUL III – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 20kg este tras de-a lungul unei suprafeţe orizontale cu ajutorul unei forţe constante de valoare F = 100N . Intervalul de timp scurs între momentul în care ajunge acasă elevul care merge cu bicicleta şi momentul în care ajunge acasă elevul care merge pe jos este: b. d = 200 m . este: a. Reprezentaţi toate forţele ce acţionează asupra fiecăruia dintre corpuri. Mecanică Ministerul Educaţiei. Determinaţi acceleraţia corpurilor. acţionează o forţă de valoare F = 400N orientată paralel cu planul înclinat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Corpul urcă pe plan cu acceleraţia a = 10m/s 2 . 2 c. iar asupra corpului de masă m 2 acţionează forţa F2 = 60N a cărei direcţie formează cu orizontala unghiul α 2 = 45° . calculaţi raportul dintre valorile forţelor F2 şi F1 . Se modifică valorile forţelor astfel încât sistemul de corpuri se deplasează orizontal cu viteză constantă. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa considerată. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . datorită existenţei presiunii atmosferice d. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. P1 / P2 . 200s (3p) a. a. Valoarea forţei de frecare este: a. Calculaţi valoarea minimă a forţei F1 . aşezat pe un plan înclinat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . îşi modifică viteza de la v 1 = 54km/h la v 2 = 72km/h în intervalul de timp ∆t = 10s . efectuează un lucru mecanic L2 = 100 J în ∆t 2 = 10s . praful este îndepărtat: a. SUBIECTUL II – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase m1 = 12kg respectiv m 2 = 8kg sunt legate între ele cu un fir inextensibil de masă neglijabilă şi sunt aşezate pe o suprafaţă orizontală. iar celălalt cu bicicleta. adică: A. deplasându-se pe o şosea rectilinie. Un om deplasează un corp efectuând asupra lui un lucru mecanic L1 = 1000 J în intervalul de timp de ∆t 1 = 100s . Doi elevi parcurg de la şcoală până acasă aceeaşi distanţă. . Un alt om. c. a cărei direcţie formează unghiul α = 45° cu direcţia deplasării. determinaţi: a. d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 036 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. Ei pornesc de la şcoală în acelaşi moment. Dacă scuturăm sau batem un covor. 0. deplasând acelaşi corp.mecanica A. Un autoturism. unghiul α 1 rămânând nemodificat. dar unul merge pe jos cu viteza de 1m / s .Ministerul Educaţiei.25m/s 2 b. Asupra corpului de masă m1 acţionează forţa F1 = 100 N a cărei direcţie formează cu orizontala unghiul α 1 = 30° . 5 d. 2m/s 2 (2p) Ministerul Educaţiei.

alungirea în acest caz fiind ∆ . 1206 kJ d. Un turist avînd masa m = 90 kg urcă un munte. – 450 kJ c. dezvoltând o putere medie P = 75 kW . SUBIECTUL III – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O camionetă de masă m = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. unitatea de măsură în S.toate profilele şi specializările. 450 kJ b. kg Ministerul Educaţiei. Determinaţi acceleraţia pe care o are corpul la momentul t = 10s . -1206 kJ (3p) 5. de 100 N orientată pe verticală în jos. În intervalul de timp ∆t = t 2 − t1 . întins.Ministerul Educaţiei. De un resort elastic având constanta de elasticitate k este suspendat un corp de masă m. . B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Două corpuri suprapuse. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. mărime fizică scalară c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. energia cinetică a camionetei la momentul de timp t1 . d.mecanica A. Dacă resortul aflat în starea nedeformată se taie în două bucăţi identice. filiera vocaţională . b. respectiv m 2 = 3 kg . Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi plan. de la cota h1 = 840 m până la cota h 2 = 1340 m . Lucrul mecanic efectuat de greutatea turistului este: a. netensionat. c. d. adică: A. lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă în intervalul de timp ∆t . a. atunci alungirea noului resort va fi: ∆ 3∆ a. D. MECANICĂ. iar firul se rupe la o forţă de tensiune Tmax = 100 N . N ⋅ s c. 1. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. mărime fizică vectorială d. Se ştie că forţa ce acţionează asupra corpului de masă m depinde de timp conform relaţiei F (t ) = (10t + 10) [N]. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 50kg aflat iniţial în repaus pe o suprafaţă orizontală fără frecare. F: Probă scrisă la Fizică A. c. kg 2 d. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. de mase m1 = 10 kg .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 37 . mărime fizică de stare (2p) 2. astfel încât viteza acesteia creşte liniar în timp. Imediat după ruperea firului. Forţa cu care corpul 2 acţionează asupra corpului 1 are valoarea: a. se află în repaus ca în figura alăturată. C. 2∆ (2p) 2 2 4. de 100 N orientată pe verticală în sus d.1 A. în primele 9 s de la începutul acţiunii forţei F.toate profilele. forţa de tracţiune dezvoltată de motor. iar de una dintre ele se suspendă acelaşi corp de masă m. de 30 N orientată pe verticală în sus b. distanţa parcursă de camionetă în intervalul de timp ∆t . forţa de tracţiune produsă de motorul camionetei efectuează un lucru mecanic L = 375 kJ . (5p) a. a mărimii fizice exprimată prin produsul mg sin α poate fi scrisă în forma: m2 m m b. d. La momentul t 1 viteza sa este v1 = 18 km h . este legat de un suport fix printr-un fir orizontal de masă neglijabilă. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. Determinaţi momentul de timp la care se rupe firul. de 30 N orientată pe verticală în jos c. proprietate fizică măsurabilă b. Mecanică Ministerul Educaţiei. Inerţia corpurilor este: a. ∆ c. iar la un moment ulterior t 2 . Reprezentaţi grafic valoarea forţei de tensiune din fir în funcţie de timp.I. Determinaţi: a. kg 2 (3p) s s s 3.6 t se deplasează pe un drum orizontal. corpul intră într-o zonă în care coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este µ = 0. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 037 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. devine v 2 = 20 m s .2 . Proba E.

scade. kg ⋅ m 2 /s 2 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 5. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi alungirea absolută a unui cablu din oţel ( E = 2 ⋅ 1011 N ⋅ m−2 ) de lungime l 0 = 60 cm şi cu aria secţiunii S = 1mm 2 . Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra lăzii din desenul 1. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . (15 puncte) . ∆Ec = L + ∆E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. creşte.mecanica A. Mecanică Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. 1250 N c.1 şi unghiul format de forţă cu orizontala este α = 30° . unitatea de măsură a mărimii fizice având expresia µ mgd este: (5p) b. d. Puterea motorului unei maşini care se deplasează pe autostradă cu viteza constantă de 144 km / h este P = 50kW . D.22 N Ministerul Educaţiei. (2p) d.toate profilele şi specializările. 0. proporţional cu distanţa parcursă.8 J 4. Justificaţi răspunsul. SUBIECTUL III – Varianta 038 Rezolvaţi următoarea problemă: Un proiectil de masă m = 100g străpunge vertical o grindă de lemn a cărei secţiune transversală este un pătrat cu latura l = 20cm .4 J d. C. Precizaţi în care dintre situaţii (15 puncte) este necesară o forţă F de modul mai mare. Un resort elastic se alungeşte cu 1 cm atunci când asupra lui se acţionează cu o forţă de 20 N. Lucrul mecanic efectuat asupra resortului de o forţă deformatoare care creşte lent de la 0 la 40 N. proporţional cu viteza corpului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 38 . Ec − Ec 0 = L (2p) a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. c. a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. MECANICĂ. b. prin intermediul căruia se aplică forţa de tracţiune la deplasarea uniformă a lăzii în cazul din desenul 1. Proiectilul intră în grindă cu viteza iniţială v 0 = 500m/s şi iese cu viteza v = 400m/s (ca în figura alăturată).2 J c.1 A. c. 75kN (3p) a. 347. În prima parte a mişcării spre pământ.5kN d.1J b. este: (3p) a. teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material se scrie corect: b. kg ⋅ m/s 2 a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. 0. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate a proiectilului pe durata străpungerii grindei. Ec − Ec 0 = kx 2 d. b. acceleraţia corpului: a. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 038 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Un corp cade liber în câmpul gravitaţional (considerat uniform) al Pământului.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Forţa de tracţiune medie are valoarea de: b. Lăzile sunt deplasate cu aceeaşi acceleraţie. Proba E. 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Forţa de frecare cu aerul este proporţională cu viteza Fr = −k ⋅ v . b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . acceleraţia proiectilului în grinda de lemn. 1. este tot timpul egală cu g . adică: A. creşte. lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă întâmpinată de proiectil în grindă. Coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Deduceţi expresiile reacţiunii planului asupra fiecărei lăzi. conform graficului din figura alăturată. 12. ca în figurile alăturate. F: Probă scrisă la Fizică A. d. kg ⋅ m/s c. presupunând că pe durata trecerii prin grindă forţele de rezistenţă sunt constante. filiera vocaţională . B. SUBIECTUL II – Varianta 038 Rezolvaţi următoarea problemă: Două lăzi având fiecare masa m = 40kg sunt deplasate pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea câte unei forţe F . m/s2 d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0. energia cinetică iniţială a proiectilului.Ministerul Educaţiei. ∆Ec = ∆E p 2.

mecanica A. m ⋅ s c. Calculaţi valoarea forţei de frecare la alunecare dintre corpul de masă m1 şi planul înclinat. 500g b.6 . Mecanică Ministerul Educaţiei. b. d. MECANICĂ. c. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Ministerul Educaţiei. Unitatea de măsură în S. În timpul mişcării unui corp.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 5kg (3p) 5. iniţial nedeformat.toate profilele. 4m ] . Un corp îşi păstrează starea de mişcare rectilinie şi uniformă sau rămâne în repaus dacă asupra corpului acţionează: a. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 039 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. îşi schimbă sensul (3p) ∆v 3. lucrul mecanic efectuat de această forţă asupra corpului pe intervalul [ 0m . are expresia: kx 2 kx 2 kx b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1kg c. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.25 şi sin α = 0. SUBIECTUL III – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 500g aflat iniţial în repaus pe o suprafaţă orizontală. filiera vocaţională . scade d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. L = − c. mai multe forţe cu orientări diferite. în originea axei Ox. vectorul viteză are direcţia şi sensul vectorului acceleraţie. a mărimii fizice definite prin raportul este: ∆t 2 a. m/s d. Masa corpului este: a. Proba E. SUBIECTUL II – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase m1 = m 2 = m = 2 kg sunt legate prin intermediul unui fir inextensibil şi de masă neglijabilă trecut peste un scripete fără frecări şi lipsit de inerţie situat în vârful unui plan înclinat cu unghiul α faţă de orizontală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 39 . două forţe pe direcţii diferite c. mai multe forţe cu orientări diferite. ca în figura alăturată. b. rămâne constantă b.1 A. 1. C. În aceste condiţii viteza corpului: a. Lucrul mecanic efectuat de forţa elastică la alungirea pe o distanţă x a unui resort având constanta de elasticitate k . al cărei modul depinde de coordonată conform graficului alăturat. L = −kx 2 2 2 2. iar rezultanta lor este nulă (5p) Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. 2kg d. B. F: Probă scrisă la Fizică A. În graficul din figura alăturată este reprezentată energia potenţială gravitaţională a unui corp în funcţie de înălţimea la care se găseşte acesta. c. Calculaţi acceleraţia cu care corpul de masă m1 urcă pe plan. valoarea energiei cinetice a corpului în momentul în care acesta trece prin punctul de coordonată x = 2m . viteza corpului în momentul în care acesta trece prin punctul de coordonată x = 2m . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . creşte c.I. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. m/s b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. . L = (2p) a. iar rezultanta lor este nenulă d. adică: A. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra fiecăruia dintre corpuri. a. lucrul mecanic care trebuie efectuat începând din punctul de coordonată x = 4m pentru oprirea corpului. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. o singură forţă b. se exercită o forţă rezultantă orizontală orientată de-a lungul axei Ox. d. m ⋅ s 2 (2p) 4. Se cunosc: coeficientul de frecare la alunecare între corp şi planul înclinat µ = 0. L = − d.

d. măsura unghiului făcut de plan cu suprafaţa orizontală este: alunecare µ = 0. Determinaţi viteza cu care a fost aruncat corpul. timpul total cât durează mişcarea corpului.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Forţa de tensiune într-un fir inextensibil întins. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 40 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Mecanică Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp având masa egală cu 2kg este aruncat vertical în sus. adică: A. Când acesta ajunge la baza planului îşi continuă mişcarea până la oprire pe un plan orizontal cu un coeficient de frecare la alunecare dublu faţă de cel de pe planul înclinat. Corpul ajunge la baza planului înclinat cu viteza de 10 m/s şi se consideră că aceasta este şi viteza cu care intră pe planul orizontal. din vârful unui plan înclinat ce face cu orizontala unghiul de 45 0 . pornind din repaus. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. modulul rezultantei este întotdeauna egal cu suma modulelor componentelor d. firul este întins la ambele capete b. C.mecanica A. Frecările cu aerul se consideră neglijabile. 200N/m d. 1. rezultanta este suma vectorială a componentelor (2p) 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. firul are masa neglijabilă c. F: Probă scrisă la Fizică A. În figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a vitezei unui corp. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 100J c. Asupra unui resort elastic acţionează la ambele extremităţi. B. de la 30cm faţă de sol. aflat în mişcare accelerată. 40N/m c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Lucrul mecanic total efectuat de forţa rezultantă care acţionează asupra corpului în timpul celor 30s este egal cu: a. Afirmaţia corectă privind rezultanta a două forţe concurente este: a.toate profilele.toate profilele şi specializările. în sensuri contrare. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. a. acceleraţia corpului pe planul înclinat. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . MECANICĂ. π / 3 (5p) 5. distanţa parcursă de acesta până la oprire pe suprafaţa orizontală. D. SUBIECTUL II – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp este lăsat să alunece liber.3m faţă de sol. c. 200J d. Calculaţi energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ atunci când corpul se află la înălţimea de 30cm . d. 2N/m b. 400N/m (3p) 4. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 040 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Proba E. Consideraţi nivelul solului ca nivel de referinţă pentru calculul energiei potenţiale.2 ).1 A. .192 ≅    3 3 a. π / 6 b. b. modulul rezultantei este întotdeauna mai mare decât oricare dintre modulele componentelor b. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . cu frecare ( µ = 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . firul prezintă o deformare puţin vizibilă (3p) 3. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. are aceeaşi valoare în orice secţiune transversală a firului doar dacă: a. rezultanta este perpendiculară pe planul determinat de cele două forţe c. Alungirea resortului este egală cu 10cm . Determinaţi: a. firul este trecut peste un scripete ideal d. π / 5 c. 0J b. c. dacă acesta urcă până la o înălţime maximă egală cu 12.Ministerul Educaţiei. în câmpul gravitaţional terestru. câte o forţă având modulul egal cu 20N . acceleraţia corpului pe planul orizontal. Randamentul unui plan înclinat este egal cu 75% . Constanta de elasticitate a resortului este egală cu: a. Aflaţi înălţimea la care energia cinetică a corpului este egală cu energia sa potenţială. 300J (2p) Ministerul Educaţiei. Cunoscând valoarea coeficientului de frecare la  1   . Calculaţi lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncării sale şi până la atingerea solului. filiera vocaţională . π / 4 d.

OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. forţa de frecare. d. greutatea. După aplicarea unei forţe de s frânare constante. Două corpuri punctiforme sunt aruncate în câmp gravitaţional sub unghiuri diferite cu aceeaşi viteză iniţială. J ⋅ s c. v 1 > v 2 b. Justificaţi răspunsul. EXAMENUL DE BACALAUREAT . coeficientul de frecare fiind diferit de zero. Stabiliţi dacă firul de legătură ar mai rămâne tensionat în absenţa frecării între corpuri şi suprafaţa planului înclinat. iar pentru al doilea µ 2 = 0. C. .29( ≅ ) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Forţele care acţionează asupra cutiei în timpul deplasării acesteia sunt: a. 3 2 3 a. Puterea dezvoltată de macara este: a. v 1 = v 2 d. forţa de apăsare normală pe plan (5p) 4. Proba E. a med = b. O cutie cu masa m este lansată pe o suprafaţă orizontală. 200 W d. alunecă liber pe un plan înclinat cu unghiul α = 30° faţă de orizontală.1 A. greutatea. O macara ridică vertical un corp cu masa de 40 kg. valoarea forţei de frânare. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizica. v 1 < v 2 (2p) 5.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . c. b.58( ≅ ). a med = F ⋅ m (2p) ∆t ∆t m 3. greutatea. SUBIECTUL II – Varianta 041 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri cu masele m1 = 4 kg şi m 2 = 8 kg legate printr-un fir ideal. (3p) a.toate profilele. Mecanică Ministerul Educaţiei. Calculaţi tensiunea din fir. reprezentate în figura alăturată. urmând traiectoriile 1 şi 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL III – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: Un vehicul cu masa m = 500 kg merge pe un drum orizontal cu viteza v = 20 (15 puncte) m . forţa de frecare. distanţa parcursă de corp până la oprire. tensiunea. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . relaţia de definiţie pentru vectorul acceleraţie medie este: ∆v v F a.toate profilele şi specializările. Mişcarea se efectuează cu frecare. a med = c. reacţiunea normală din partea planului c. Frecările fiind neglijabile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. la înălţimea h vitezele corpurilor se află în relaţia: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. lucrul mecanic efectuat de forţa de frânare până la oprirea corpului. B. Calculaţi: a. greutatea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Calculaţi acceleraţia sistemului de corpuri. v 1 = v 2 c.mecanica A. Unitatea de măsură pentru mărimea fizică exprimată prin raportul ∆t intervalul de timp este: N b. 80 W c. b. d. F: Probă scrisă la Fizică A. a med = d. reacţiunea normală din partea planului d. el se opreşte în timpul ∆t = 20 s . adică: A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 800 W (3p) Ministerul Educaţiei. cu viteza constantă v = 2m/s . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 041 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. energia cinetică a corpului în momentul începerii frânării. W ⋅ s d. D.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 41 . c. 5 mW b. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra sistemului de corpuri legate prin fir. reacţiunea normală din partea planului b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. W s 2. coeficientul de frecare fiind pentru primul corp 1 1 µ1 = 0. L dintre lucrul mecanic efectuat şi 1.

Imediat înaintea contactului cu solul. . 2 s s s s 2. În acelaşi moment. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. lucrul mecanic cheltuit de motorul care ridică ascensorul până când acesta atinge înălţimea y 1 = 10 m . cu vitezele vA = 54 km/h şi respectiv vB = 1. 1. Un măr cu masa 200 g cade de pe ramura unui pom.toate profilele. La momentul iniţial t 0 = 0 cabina ascensorului se afla în repaus în originea axei Oy. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. fixând originea timpului la ora 11. MECANICĂ.2 J b. EXAMENUL DE BACALAUREAT .57 b. 0. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu raportul dintre forţă şi masă exprimată în funcţie de unităţile fundamentale ale S. C. 1. a. SUBIECTUL II – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Trei automobile. adică: A.5 km/min. Ascensorul urcă de-a lungul axei verticale Oy. 0. B. Tangenta unghiului de înclinare a scândurii faţă de orizontală pentru care cărămida va aluneca uniform este de aproximativ: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 42 . filiera vocaţională .1 A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 1. b. energia potenţială a cabinei ascensorului în momentul în care ascensorul se află la y 1 = 10 m . b. 2 (2p) a. Determinaţi: a.71 c. Un corp de masă 10 kg este aruncat vertical în sus. Proba E.mm la care M l-a ajuns din urmă pe N.mm la care automobilul M va ajunge din urmă automobilul N. 15 m/s c. Forţele de frecare se neglijează. 10 J d. Determinaţi viteza v1 cu care scade distanţa dintre M şi N. 0. 25 m/s d. F: Probă scrisă la Fizică A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 042 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. N se află la mijlocul distanţei D = 9 km dintre M şi P.55 şi ora hh. în câmpul gravitaţional (presupus uniform) al Pământului. Reprezentaţi grafic dependenţa de timp a coordonatei automobilului P. la ora 11. energia cinetică a mărului este: s a. c. puterea instantanee a motorului în momentul în care ascensorul se află la înălţimea y 2 = 22 m . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 10 m/s b. 5 kJ (5p) 5. cu vitezele VM = 2VN = 2VP = 90 km/h pe o autostradă dreaptă. 1 J c. 20 J (3p) 3. alegând axa Ox ca în figură. SUBIECTUL III – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată dependenţa de înălţime a modulului forţei cu care acţionează cablul de tracţiune asupra cabinei unui ascensor cu masa m = 500 kg aflat într-o clădire de înălţime mare. produsul dintre m masa mărului şi viteza acestuia este 2 kg .mecanica A.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cu viteza 10 m/s. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă în originea axei Oy. 40 m/s (3p) Ministerul Educaţiei. N şi P se deplasează uniform.00 d.5 kJ d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . M. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. unul spre altul. c.55 (ora 11 şi 55 minute). c. Calculaţi distanţa parcursă de fiecare automobil în intervalul de timp cuprins între ora 11. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă în punctul de aruncare.toate profilele şi specializările. viteza cabinei ascensorului. Frecările cu aerul se neglijează. Viteza cu care se apropie automobilul A de automobilul B este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.I.. 5 J b. 0. în momentul specificat la punctul b. 50 J c. este: N m m J b. Două automobile A şi B se deplasează uniform pe o şosea. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.55 şi ora la care P ajunge în originea O. d. Valoarea maximă a energiei potenţiale este: a. d. D.55 şi limitându−vă la intervalul de timp dintre 11. Stabiliţi ora hh. Mecanică Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei.73 (2p) 4. Pe o scândură înclinată cu 45° faţă de orizontală alunecă o cărămidă cu acceleraţia 3 m/s2.

d. Asupra lor încep să acţioneze forţe identice.mecanica A. Dacă al doilea corp se opreşte după un interval de timp ∆t . mv 2 unitatea de măsură a mărimii este: 2 b. F: Probă scrisă la Fizică A. distanţa parcursă de sistemul de corpuri în timpul ∆t = 2s . este menţinut comprimat cu 2cm . Un corp are masa m şi viteza v . Lucrul mecanic efectuat de către o forţă constantă F care acţionează asupra unui corp într-un interval de timp în care variaţia vectorului de poziţie a corpului este d are expresia: (2p) d 2. kg ⋅ m/s c. ∆t / 9 b. −28kJ d. Un resort.1 A.toate profilele şi specializările. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C. aflat iniţial în repaus la înălţimea H = 5m . raportul m1 / m2 pentru care sistemul se deplasează rectiliniu uniform. ∆t / 6 c. 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. Mecanică Ministerul Educaţiei. N 3. de constantă elastică k = 10N/m . 6∆t (2p) a. viteza corpului în punctul B. 28kJ c. MECANICĂ.toate profilele.1N d. lucrul mecanic efectuat de greutate la deplasarea corpului între punctele A şi B. coeficientul de frecare fiind µ = 0. coeficientul de frecare fiind µ = 0.707 ≅  2    a. . Începând din punctul B el îşi continuă mişcarea cu frecare pe planul orizontal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. distanţa parcursă de corp pe suprafaţa orizontală până când energia mecanică totală a acestuia devine egală cu un sfert din energia mecanică totală iniţială. B. 0. F ⋅ d c. filiera vocaţională . b. atunci primul corp se opreşte după un interval de timp: a. ca în figura alăturată. 1.2N (3p) 5.48m/s 2 . c. c. d. m1 = 1kg şi a = 4. −280kJ (3p) 4. 0N b. F × d b. cu ajutorul unei macarale. Un alt corp are masa 3m şi viteza 2v . dacă acesta pleacă din repaus iar acceleraţia are valoarea a = 0. în sens invers vitezei. Mişcarea pe planul înclinat se face  2 α  . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . F Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. trecut peste un scripete ideal fixat în vârful planului înclinat de unghi α = 45 0 . Modulul forţei deformatoare care acţionează asupra resortului are valoarea: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este lăsat liber să alunece fără frecare pe o suprafaţă curbă AB.75m/s 2 . adică: A. 280kJ b. Determinaţi: a. m/s 2 d. J (5p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. ∆t / 3 d. SUBIECTUL II – Varianta 043 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase m1 şi m 2 sunt legate printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. D. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 043 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Proba E. care determină oprirea lor. valoarea forţei de tensiune în fir dacă m 2 urcă. F ⋅ d d. Un corp cu masa m = 800kg este ridicat cu viteză constantă. Lucrul mecanic efectuat de macara este: a. de la nivelul solului până la înălţimea h = 35m . b. acceleraţia sistemului de corpuri dacă m1 = 3m 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 43 .05N c. Determinaţi: cu frecare. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă în punctul B. ca în figura alăturată. astfel încât m 2 coboară pe planul înclinat. SUBIECTUL III – Varianta 043 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg . distanţa parcursă de corp pe suprafaţa orizontală până la oprire.2 .

de greutate G = 40 N . Determinaţi masa corpului. a.1 A.3 N ≅ 10 3N .. Aflaţi valoarea minimă a forţei F pentru care corpul A nu mai exercită apăsare pe suprafaţa planului înclinat. exprimată în funcţie de unităţi de măsură fundamentale în S. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Frecările dintre corp şi plan se consideră neglijabile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. b. acceleraţia corpului în intervalul de timp în care forţa este constantă. SUBIECTUL II – Varianta 044 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp A. 2h este: unitatea de măsură a mărimii g a. m 2 /s 2 (5p) 4.5 m/s d. Când forţa a început să acţioneze asupra corpului. lucrul mecanic efectuat de forţă în timpul deplasării corpului din punctul de coordonată x 1 = 1m până în punctul de coordonată x f = 4 m .43 ≅ 3 / 4 . s c. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului A. D. Pentru a ridica un corp la o anumită înălţime este folosit un plan înclinat de unghi α = 60° . c. 45 g c. este suspendat un corp. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. scrisă în funcţie de unităţile de măsură fundamentale în S. m b.0 m/s c. 12. Forţa se exercită până când corpul ajunge la coordonata x f = 4 m .5 kg care se deplasează orizontal de-a lungul axei Ox acţionează. o forţă variabilă. d.toate profilele. kg ⋅ d.5 m/s b. Dacă valoarea forţei orizontale este F = 17. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este µ = 0.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. este menţinut în echilibru pe un plan înclinat de unghi α = 30 0 cu ajutorul unui fir ideal.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 44 . De capătul liber al unui resort vertical. Masa corpului este: a. . este: m2 m2 m m b. 225 g d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. MECANICĂ. m/s d. este: a.0 m/s (2p) 2. filiera vocaţională . 22 g b.Ministerul Educaţiei.I. iniţial nedeformat. 15. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .mecanica A. randamentul planului înclinat este: a. inextensibil. 57% b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 044 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Unitatea de măsură a puterii mecanice. ca în figura alăturată. F: Probă scrisă la Fizică A. distanţa parcursă de corp în intervalul de timp în care forţa scade de la valoarea maximă până la zero. Proba E. Viteza de 45 km/h . de constantă de elasticitate k = 150 N/m . kg ⋅ 2 c. pe direcţia axei Ox. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. B. calculaţi valoarea tensiunii din fir. 450 g (3p) 5. 17. 80% d. 1. Determinaţi: a. viteza corpului în momentul în care coordonata are valoarea x 2 = 3 m . Alungirea resortului în momentul în care corpul se află în poziţia de echilibru este 3 cm . kg ⋅ 2 s s s s 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 20. (15 puncte) ( ) d. Mecanică Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C. adică: A. În aceste condiţii. SUBIECTUL III – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masă m = 2.toate profilele şi specializările. kg ⋅ 3 (3p) a. c.I. Dependenţa proiecţiei forţei pe axa Ox de coordonata x este reprezentată în figura alăturată. 90% ( ) (2p) Ministerul Educaţiei. Asupra corpului acţionează o forţă orizontală F . fără să mai existe alte forţe. acesta se afla în repaus în originea axei Ox. 60% c.

mg (3p) 5. Mecanică Ministerul Educaţiei. determinaţi: a. nulă b. Folosind datele din grafic şi considerând că forţele de rezistenţă ce acţionează asupra corpului sunt neglijabile. Valoarea forţei cu care planul înclinat acţionează asupra corpului este: a. forţei de frecare la alunecare care acţionează asupra corpului de masă m1 .timpul. coeficientul de frecare. mg sin α c. vitezei sistemului la momentul t = 4s .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. L / t d.toate profilele şi specializările. b. Determinaţi valoarea: a. c. mv (3p) a. d. energia mecanică totală a corpului.1 A. lăsat liber pe un plan înclinat care face un unghi α cu orizontala. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. . Un corp de masă m . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.mecanica A. înălţimea la care energia cinetică a corpului reprezintă o fracţiune f = 0. Rezultanta forţelor ce acţionează asupra corpului este: a. Dintre mărimile fizice de mai jos. lansat vertical în sus de la suprafaţa pământului. d. MECANICĂ. forţei de apăsare exercitată asupra scripetelui.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. energia. v . viteza iniţială a corpului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mărime fizică adimensională este: a. b. Un corp se deplasează rectiliniu şi uniform. Un camion parcurge jumătate din drumul său cu viteza v 1 = 60km/h . C. SUBIECTUL III – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa energiei cinetice a unui corp.Ministerul Educaţiei. În expresiile de mai jos P reprezintă puterea mecanică.viteza. Proba E. EXAMENUL DE BACALAUREAT .lucrul mecanic iar m . 55km/h (2p) a. c. d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 045 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Viteza medie a camionului pe întreaga distanţă parcursă are valoarea: b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. nulă d. se află în repaus. adică: A. B. P / v 3. 1.masa corpului. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la suprafaţa pământului. L . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul de masă m1 şi suprafaţa de sprijin este µ = 0. Consideraţi că iniţial corpul de masă m1 este suficient de departe de scripete iar corpul m 2 nu ajunge pe sol. acceleraţia. Pt c. mg cos α d. SUBIECTUL II – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cele două corpuri din figura alăturată au masele m1 = 500g şi m 2 = 300g şi sunt legate prin intermediul unui fir inextensibil şi de masă neglijabilă trecut peste un scripete ideal. F: Probă scrisă la Fizică A. masa.4 . 48km/h c. c. dacă la momentul iniţial corpurile se găsesc în repaus. acceleraţiei sistemului format din cele două corpuri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 45 . 50km/h d. paralelă cu direcţia de deplasare a corpului şi orientată în sens invers deplasării c. perpendiculară pe direcţia de deplasare a corpului (5p) 4. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. paralelă cu direcţia de deplasare a corpului şi orientată în sensul deplasării b. (2p) 2. masa corpului. filiera vocaţională . D. t . de înălţimea la care se găseşte corpul. iar restul cu viteza v 2 = 40km/h . Expresia care are ca unitate de măsură newtonul este: b. 45km/h Ministerul Educaţiei.25 din energia sa potenţială.

. 4 ori d. Calculaţi noua valoare a Ministerul Educaţiei. b. La înălţimea h = 2m faţă de sol corpul ciocneşte un plan înclinat de lungime = 4m . SUBIECTUL II – Varianta 046 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) Un corp de masă m = 4kg se deplasează cu viteză constantă sub acţiunea forţei F care formează unghiul α = 30 0 cu orizontala. Determinaţi valorile componentelor Fx (pe orizontală) şi Fy (pe verticală) ale forţei F . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. filiera vocaţională . Valoarea coeficientului de frecare la alunecare este: a. SUBIECTUL III – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: De la înălţimea H = 10m cade liber un corp de masă m = 2 kg .05 (5p) 3.2 d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 046 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 120m/s b. 20m/s a.3 N ≅ 10 3N . 1. Unghiul făcut de planul înclinat cu orizontala este: 1 d. µ = 0. 1. d. energia mecanică totală a corpului la înălţimea h . µ = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 9. µ = 5 b. iar componenta orizontală acceleraţiei corpului. 96 kJ b. ca în figura alăturată. iar forţa de frecare la alunecarea pe planul înclinat este Ff = 4N . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. este Gt = 20 3N . α = 60° 5 3 4. Lucrul (3p) Ministerul Educaţiei. imediat după ciocnirea acestuia cu planul înclinat.Ministerul Educaţiei. arcsin (3p) (2p) m s2 5.mecanica A. Componenta verticală a forţei de tracţiune rămâne nemodificată. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la baza planului înclinat. d. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a.toate profilele şi specializările. Forţa de frecare cu aerul se neglijează. fără să se desprindă de acesta. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 9. corpul pierde 75% din energia cinetică pe care o avea înainte de ciocnire. În aceste condiţii. energia cinetică a corpului imediat înainte de ciocnirea cu planul înclinat.toate profilele.1 A. b. ca în figura alăturată. c. energia mecanică totală a corpului aflat la înălţimea H . un corp îşi măreşte viteza de la valoarea iniţială v 1 = 4m/s la valoarea v 2 = 8m/s . α = 30° b.6 kJ . 2ori c. Valoarea vitezei exprimată în m/s este: a. Asupra unui corp de masă m = 2kg care se deplasează liber pe o suprafaţă orizontală acţionează o forţă de frecare la alunecare Ff = 10N . care urcă pe un plan înclinat.5 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 46 . viteza corpului în punctul B. 32ori (2p) 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Forţa de frecare la alunecare are valoarea Ff = 17. Sub acţiunea unei forţe constante. µ = 0.6 kJ d. Componenta tangenţială a greutăţii unui corp de masă m = 4kg . F: Probă scrisă la Fizică A. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare µ . energia cinetică a crescut de: a. c.25ori b.6 J c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Mecanică ( ) a forţei de tracţiune devine Fx1 = 52 N ≅ 30 3 N . 0. În urma ciocnirii. α = 45° c. D. cu acceleraţia a = 2 mecanic efectuat de motor este: a. B. Un ascensor de masă m = 400 kg urcă accelerat pe distanţa h = 2 m .2m/s c. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Proba E. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 36m/s d. 43. Un autoturism se deplasează cu viteza v = 72km/h . de-a lungul căruia alunecă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C. Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra corpului.

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Proba E. de 100 N orientată pe verticală în sus d. c. de la o înălţime de 40 m . fără modificarea modulului vitezei. N b. MECANICĂ.mecanica A. Un fir inextensibil şi de masă neglijabilă poate suporta o tensiune maximă Tmax = 100 N . distanţa parcursă de schior pe suprafaţa orizontală până la oprire. 9 kg (3p) 4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. lungimea planului înclinat este suficient de mare iar acceleraţia este a = 3. Trecerea de pe pantă pe suprafaţa orizontală se face lin. Considerând că tensiunea din fir este cu 10% mai mică decât Tmax . Reprezentaţi grafic forţele care acţionează asupra corpului. D. Determinaţi acceleraţia cu care coboară corpul lăsat liber pe planul înclinat. Calculaţi viteza atinsă de corp după un interval de timp ∆t = 5 s . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . până la oprire. – 450 kJ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. scalară b. Ansamblul celor două corpuri din figura alăturată. Lucrul mecanic este o mărime fizică: a. Forţa cu care corpul 1 acţionează asupra corpului 2 are valoarea: a. SUBIECTUL II – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pentru a menţine în repaus un corp pe un plan înclinat de unghi α = 30 0 trebuie aplicată o forţă minimă de-a lungul planului F1 = 3. 11 kg c. N/s2 d. d. masa corpului suspendat de fir este: a. După terminarea pantei schiorul îşi continuă mişcarea. – 1206 kJ (2p) 5. Mecanică Ministerul Educaţiei. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 47 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. aşezate unul peste celălalt. C. a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. iar pentru a-l trage uniform în sus de-a lungul planului trebuie acţionat asupra lui cu o forţă orientată în sus de-a lungul planului F2 = 6. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . de 100 N orientată pe verticală în jos (5p) Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională .25 ). Mişcarea se face cu frecare doar pe suprafaţa orizontală ( µ = 0.1 A. adică: A. N/m (3p) 3. se află în repaus pe o suprafaţă orizontală.5 N . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. în cazul aplicării fortei F1 . Determinaţi coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan. pe o suprafaţă orizontală. vectorială c.5 m s 2 . F: Probă scrisă la Fizică A. SUBIECTUL III – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un schior cu masa de 80 kg alunecă fără viteză iniţială. b. 20 kg b. de 30 N orientată pe verticală în jos c. c. viteza schiorului la baza pantei.5 N . de stare d. adimensională (2p) 2. b. 1206 kJ d. J c. 450 kJ b. intervalul de timp în care schiorul străbate panta. Lucrul mecanic efectuat de greutatea turistului este: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 10 kg d. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin produsul mgh este: a. Un corp de masă m este suspendat de tavan prin intermediul acestui fir. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. din vârful unei pante care face un unghi α = 30° cu orizontala.toate profilele şi specializările. 1. cu masele m1 = 10 kg şi m 2 = 3 kg .Ministerul Educaţiei.toate profilele. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare până la oprire. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 047 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. de 30 N orientată pe verticală în sus b. Un turist de masă m = 90kg coboară versantul unui munte de la cota h1 = 1340m până la cota h2 = 840m . presupunând că acesta porneşte din repaus.

Masa corpului este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa din lemn. viteza cu care ajunge corpul la baza planului înclinat. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a vitezei corpului. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de coordonata x a forţei care acţionează asupra unui punct material. Determinaţi: a. 50N (3p) Ministerul Educaţiei. Consideraţi că trecerea de pe planul înclinat pe suprafaţa orizontală se face fără modificarea modulului vitezei. Forţa de apăsare exercitată de corp asupra planului are valoarea: a. SUBIECTUL III – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2kg lăsat liber din vârful unui plan înclinat care formează unghiul α = 30° cu orizontala alunecă fară frecare până la baza planului. Mecanică Ministerul Educaţiei. D. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 48 . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .5kg d.1 A. filiera vocaţională . d. unitatea de măsură a mărimii exprimate prin produsul F ⋅ v este: kg ⋅ s 3 N⋅s a. corpul este în repaus absolut c.mecanica A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele şi specializările.Ministerul Educaţiei. d. 1. acceleraţia este pozitivă b. Afirmaţia corectă referitoare la mişcarea corpului este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. până la oprire. W b. B. aflat pe o suprafaţă orizontală. b. Determinaţi: a.toate profilele. c. Înălţimea planului înclinat este h = 2m . coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa din aluminiu. J ⋅ s (5p) m m2 5. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5kg c. Calculaţi înălţimea maximă la care ajunge corpul pe acest plan înclinat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Proba E. Lucrul mecanic efectuat de această forţă la deplasarea punctului material pe primii 8 m pe axa Ox şi în sensul forţei este: a. considerând energia potenţială gravitaţională nulă la baza planului. distanţa pe care o parcurge corpul pe planul orizontal până la oprire. 10N b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C. 7. d. Asupra unui corp de masă m = 3kg . F: Probă scrisă la Fizică A. sub acţiunea unei forţe orizontale F = 5N . energia potenţială a corpului aflat în vârful planului înclinat. Sub acţiunea aceleiaşi forţe. corpul se mişcă pe o suprafaţă orizontală din aluminiu cu acceleraţia a = 2m/s 2 . vectorul viteză este constant (3p) 3. Consideraţi acum că după parcurgerea distanţei d = 1m pe orizontală. 40N d. 30J (2p) 4.5kg b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . corpul se mişcă circular d. 2. b.5kg (2p) 2. Asupra unui corp de masă m acţionează o forţă rezultantă constantă F = 5N . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 048 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . după care îşi continuă mişcarea cu frecare (µ = 0.2) pe un plan orizontal.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Asupra unui corp de masă m acţionează un sistem de forţe a cărui rezultantă este nulă. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1. SUBIECTUL II – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp paralelipipedic de masă m = 1kg se mişcă uniform pe o suprafaţă orizontală din lemn. 12J c. acţionează vertical în jos o forţă de valoare F = 10N . . MECANICĂ. corpul începe să urce pe un alt plan înclinat pe care frecările sunt neglijabile. 24J d. 6J b. 30N c. c. valoarea forţei de tracţiune care ar trebui să acţioneze asupra corpului aflat pe suprafaţa din lemn pentru a determina mişcarea acestuia cu aceeaşi acceleraţie ca şi pe suprafaţa din aluminiu. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. valoarea forţei de frecare la mişcarea corpului pe suprafaţa din lemn.

200 N d. Presupunând că se fixează capătul liber al resortului de tavanul unui lift care se deplasează cu acceleraţia a = 0. E c = m ⋅ g ⋅ h d. E c = 2m ⋅ g ⋅ h (3p) 4.1kg .Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . fixat la capătul superior. valoarea forţei elastice din resort în situaţia în care corpul suspendat este în echilibru. B. m ⋅ s 2 (2p) 2. Viteza de 20 m/s exprimată în km/h este egală cu: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Calculaţi: a. Mecanică Ministerul Educaţiei. L = −k ⋅ y . d.3 . 300 N c. 36 km/h c. O ladă paralelipipedică. L = −k ⋅ y 2 . este suspendat la capătul inferior al unui resort elastic vertical. c. puterea unui motor cu ajutorul căruia lada este ridicată pe rampă în timpul ∆t = 30 s . SUBIECTUL III – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O ladă cu masa m = 500 kg este tractată uniform în sus de-a lungul unei rampe de lungime = 10 m înclinată cu unghiul α = 30° fată de orizontală. având masa m = 0. L = − . Un resort elastic având constanta de elasticitate k . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. F: Probă scrisă la Fizică A. adică: A. Un corp de masă m aflat iniţial în repaus la înălţimea h cade liber în vid. 1. determinaţi noua valoare a alungirii resortului (pentru poziţia de echilibru a corpului faţă de lift). mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. valoarea constantei elastice a resortului. 100 N (3p) Ministerul Educaţiei. în câmpul gravitaţional terestru (considerat uniform).5 m/s 2 orientată în sus. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Coeficientul de frecare dintre ladă şi rampă este µ = 0. cu masa de 100 kg . L = − frecare la alunecare este µ = 0. m ⋅ s −2 c. Determinaţi: a. d. SUBIECTUL II – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de mici dimensiuni. 72 km/h b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 49 . 5 km/h (5p) 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. m ⋅ s d. MECANICĂ. (se consideră că energia c. d. D. 400 N b. c. este: a. Valoarea minimă a forţei orizontale necesare deplasării corpului este: a. b. Lucrul mecanic efectuat de forţa elastică până la atingerea alungirii y este: k ⋅y k ⋅y2 . 20 km/h d. filiera vocaţională .toate profilele. C. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 049 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (2p) 2 2 5. Ec = 2m ⋅ g ⋅ h c. b. Proba E.I. lucrul mecanic necesar pentru urcarea lăzii pe rampă.2 . . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. valoarea alungirii absolute a resortului în situaţia în care corpul suspendat la capătul său este în echilibru. Energia cinetică a corpului în momentul imediat anterior impactului cu solul este: a. E c = m ⋅ g ⋅ h b. Unitatea de măsură pentru acceleraţie în S.toate profilele şi specializările. iniţial nedeformat. m ⋅ s −1 b. Modulul forţei elastice din resort variază cu alungirea y a resortului conform graficului alăturat. este alungit sub acţiunea unei forţe deformatoare. este aşezată pe o suprafaţă orizontală. energia potenţiala gravitaţională după ce lada a parcurs rampa de lungime potenţială este nulă la baza rampei). lucrul mecanic necesar pentru urcarea lăzii la aceeaşi înălţime dar pe direcţie verticală.mecanica A. Coeficientul de a.1 A.

Trecerea de pe planul orizontal pe planul înclinat se face fără modificarea modulului vitezei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Mecanică Ministerul Educaţiei. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. D. B. Între vitezele celor doi copiii există relaţia: a. 2 2m/s c.3kg care sunt lăsate să se mişte liber pe verticală. Neglijând frecările şi considerând ascensorul în repaus. b. C. v 1 = 2v 2 c.toate profilele. Un biciclist parcurge un sfert dintr-un cerc cu raza de 10m în timp de 2s . O perdea. un corp cu masa m = 2kg (vezi figura alăturată). egală cu viteza iniţială. MECANICĂ.5m/s 2 b. acceleraţia sistemului de corpuri. SUBIECTUL III – Varianta 050 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe o suprafaţă orizontală AB se lansează din punctul A .toate profilele şi specializările. c. are viteza de 2 ori mai mare decât a camionului.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. după care începe să coboare pe o pantă de lungime = BC = 34. 25J (2p) 4. variaţia energiei mecanice totale a corpului între punctele B şi C. lucrul mecanic efectuat de forţele de frecare pe toată durata deplasării. 5J b.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Modulul vectorului viteză medie a biciclistului este: a. Pe toată distanţa mişcarea se face cu frecare. Distanţa parcursă de tren în 10 minute este: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. între punctul de lansare şi baza pantei. Un tren.6m .1kg . 10J c. valoarea forţei de tensiune din firul ce leagă corpurile. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 50 . Proba E. variaţia energiei cinetice a corpului între punctele A şi B. alungirea resortului dinamometrului. deplasându-se cu viteză constantă. 40km (3p) 2. Dacă se neglijează frecările. . Corpul ajunge în punctul B cu o viteză egală cu jumătate din valoarea vitezei iniţiale. v 1 = 4v 2 d. filiera vocaţională . Corpul ajunge la baza pantei cu viteza v 0 . În locul scripetelui cu sistemul de corpuri m1 şi m 2 se suspendă la capătul dinamometrului numai corpul cu masa m1 = 0. Determinaţi forţa indicată de dinamometru dacă ascensorul se deplasează cu acceleraţia aasc = 1m/s 2 orientată în jos şi corpul se găseşte în echilibru faţă de ascensor. 4 2m/s d. determinaţi: a. b. v 1 = 16v 2 (5p) 3.5kg şi înălţimea de 2m . d.1kg şi m 2 = 0.mecanica A. 20km c. 5 2m/s (2p) 5. F: Probă scrisă la Fizică A. Un camion a parcurs cu viteză constantă o distanţă de 15km în 25 minute. 30km d. energia potenţială a corpului în punctul B . a cărui masă este m 2 = 2m1 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . fără a părăsi suprafaţa pe care se deplasează. cunoscând valoarea constantei sale elastice k = 200N/m . considerând că nivelul de referinţă cu energie potenţială nulă este în punctul C. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. la capetele căruia sunt legate două corpuri de mase m1 = 0. orientată vertical. Determinaţi: a. cu masa de 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. prevăzut în partea de jos cu un scripete de masă neglijabilă care se poate roti liber. 2m/s b. poate fi înfăşurată pe un sul de grosime neglijabilă aflat în partea de sus a ferestrei. 12km b. cu viteza iniţială v 0 = 20m/s . acceleraţia corpului este: a. v 1 = v 2 b. SUBIECTUL II – Varianta 050 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: De tavanul unui ascensor este legat un dinamometru. care formează un unghi α (sinα = 0. Neglijând forţele de frecare. 1m/s 2 c. 2m/s 2 d. 0. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . c. Un copil de masă m1 are energia cinetică egală cu jumătate din energia cinetică a altui copil. Un corp cu masa de 100kg este ridicat cu o macara care exercită asupra lui o forţă de 1100N . 10m/s 2 (3p) Ministerul Educaţiei. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 050 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 A. Peste scripete este trecut un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 15J d. lucrul mecanic efectuat pentru a ridica perdeaua înfăşurând-o în totalitate pe sul cu viteză constantă este: a.6 ) cu orizontala.

m/s b. Expresia lucrului mecanic efectuat de forţă este: a. B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. F: Probă scrisă la Fizică A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Determinaţi deformarea maximă a resortului considerând că lada este ridicată cu viteză constantă foarte mică. b.1 A. (15 puncte) . Această viteză exprimată în funcţie de unităţi fundamentale este: a. Lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului până în momentul opririi în lungul planului orizontal este: b. omul nu se desprinde de sol şi scripetele se află suficient de sus. cu viteză constantă. 20 J (3p) a. Calculaţi cu cât se modifică energia potenţială gravitaţională a sistemului ladă-Pamânt când aceasta este ridicată pe verticală pe o distanţă h = 0.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. Un om trage de capătul A al firului.toate profilele şi specializările. m 2 /s 2 (2p) 3. SUBIECTUL III – Varianta 051 Rezolvaţi următoarea problemă: Un om având masa M = 80 Kg menţine în repaus o ladă cu masa m = 20 Kg prin intermediul unui fir inextensibil şi de masă neglijabilă trecut peste un scripete fix. Viteza sunetului în aer este c = 1224 km/h . forţa dintre ele are aceeaşi valoare numerică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. În această situaţie: 4 Ministerul Educaţiei. astfel încât între corpuri se exercită o forţă a. Calculaţi lucrul mecanic efectual de om pentru a ridica lada legată de resort.mecanica A. indiferent de corpul asupra căruia se exercită forţa F (2p) 5. c. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 051 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Pe o suprafaţă orizontală netedă se află în contact două corpuri paralelipipedice de masă m şi respectiv unuia dintre corpuri. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Coeficientul de frecare dintre planul orizontal şi corp este µ = 0.5 m . valoarea forţei din axul scripetelui în condiţiile deplasării uniforme a omului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 380 m/s (3p) 2. SUBIECTUL II – Varianta 051 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan orizontal se află un corp cu masa m = 20 kg legat de un fir trecut peste un scripete ideal ca în figura alăturată. Fd cos α b. unitatea de măsură a mărimii F / m este : a. 80 J 3m. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 51 . Fd sin α d. 320 m/s b. 60 J c. filiera vocaţională . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi lucrul mecanic efectuat de forţa elastică la alungirea resortului cu h. m/s2 d.2 . Din vârful unui plan înclinat de înălţime h = 2 m alunecă cu frecare un corp cu masa m = 2 kg . ca in figură. forţa F se exercită asupra corpului cu masa m b. 340 m/s c. adică: A. acţionează asupra planului orizontal. Între ladă şi podeaua pe care stă omul este legat un resort nedeformat având constanta de elasticitate K = 200 N/m . Determinaţi: a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Corpurile se deplasează împreună sub acţiunea unei forţe orizontale F perpendiculare pe una din feţele 3 F . m 2 /s c. Un corp lansat de-a lungul unei mese orizontale fără frecări se opreşte după parcurgerea unei distanţe d sub acţiunea unei forţe constante care formează cu vectorul deplasare unghiul α > 90° . în timpul deplasării. pe distanţa h = 0. b. acceleraţia cu care se deplasează corpul de masă m dacă omul trage de fir astfel încât forţa de tensiune din acesta să devină T ' = 60 N . corpurile se despart în timpul deplasării d. −Fd sin α (5p) 4. valoarea forţei totale cu care corpul. a. Mecanică Ministerul Educaţiei. 360 m/s d. d. 40 J d. d. 1. forţa F se exercită asupra corpului cu masa 3m c. valoarea forţei orizontale cu care trebuie să tragă omul de fir astfel încât corpul să se deplaseze cu viteză constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei.5 m . D. Proba E. Omul trage de sfoară în jos cu scopul de a ridica lada cât mai sus.toate profilele. −Fd cos α c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.

toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. În timpul unei filmări un cascador. La echilibru. Corpul solid A . c. Un bloc având greutatea de 20 N este împins de-a lungul unei mese orizontale cu forţă orizontală de 18 N . MECANICĂ. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 270 W c. aflat la bordul unei maşini. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. acceleraţia trenului în momentul în care viteza sa are valoarea v = 5 .01 . d. d. Tensiunea care ia naştere în cablul macaralei este T = 10000 N . kg ⋅ m/s c. 9 ⋅ 10 4 N d. intră într-un zid gros de zăpadă cu viteza v = 72 km/h . Determinaţi modulul forţei elastice din resort pentru situaţia de echilibru static din figura alăturată. al cărei modul considerat constant are valoarea: a. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 052 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Mecanică Ministerul Educaţiei. 2. În această situaţie. În urma impactului. a. 27 kW (2p) 5. b. ataşat de resort. pe distanţa h = 3 m . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . unitatea de măsură a mărimii descrise de expresia F ⋅ d este : a. Forţa de rezistenţă la înaintare întâmpinată de tren este proporţională cu greutatea acestuia. Acceleraţia blocului are valoarea: a. m b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.4 . 10 5 N (3p) Ministerul Educaţiei. kg ⋅ m 2 /s b. lucrul mecanic efectuat de locomotivă în timpul ∆t = 2 s . Puterea medie dezvoltată de copil în timpul căţărării este: a.1 A. 8 ⋅ 10 4 N c. ca în figura alăturată. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. cu masa m = 10 3 kg . F: Probă scrisă la Fizică A. Masa maşinii împreună cu a cascadorului este m = 1200 kg . coeficientul de proporţionalitate fiind f = 0.mecanica A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a = g / 2 d.5 m/s 2 d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 27 W b.5 cm . C. Calculaţi: a. acceleraţia piesei are valoarea: a. lungimea resortului devine 1 = 13 cm . 2. SUBIECTUL II – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: De un resort elastic ideal.Ministerul Educaţiei. 6 ⋅ 10 4 N b. s c. 5 m/s 2 (5p) 3. lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă pe distanţa d = 5 m . B. Acţiunea zăpezii asupra maşinii se reduce la o forţă de rezistenţă orientată în sens opus vitezei.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Un copil de masă m = 45 kg urcă uniform pe o coardă verticală. Determinaţi constanta elastică a resortului. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1. a = 2 g b. viteza maximă atinsă de tren (se neglijează rezistenţa aerului). . D. kg ⋅ m/s 2 (2p) 2. filiera vocaţională . Calculaţi valoarea unghiului α . maşina pătrunde în zăpadă pe distanţa d = 4 m . 1. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. este ridicată între două nivele cu ajutorul unei macarale. Coeficientul de frecare la alunecare dintre bloc şi masă este µ = 0. având constanta elastică k şi lungimea nedeformată 0 = 12 cm . suspendat vertical . SUBIECTUL III – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O locomotivă cu puterea constantă P = 400 kW tractează un tren cu masa totală m = 200 t pe o cale ferată orizontală. a = g c. este apoi aşezat de-a lungul unui plan înclinat de unghi α . kg ⋅ m 2 /s 2 d. Lungimea resortului corespunzătoare noii poziţii de echilibru este 2 = 11. a = 0 (3p) 4.toate profilele.5 m/s 2 b. 0.7 kW d.5 m/s 2 c. Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra corpului A în situaţia din figura alăturată. se ataşează un corp solid A de masă m = 100 g . în timpul ∆t = 5 s . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 52 . În această poziţie de echilibru static se neglijează forţele de frecare. adică: A. O piesă.

SUBIECTUL II – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sanie de masă m = 5kg este lăsată să coboare liber pe o pantă înaltă de 4m şi lungă de 8m . kg ⋅ m −2 ⋅ s −3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. cu viteza v = 108km/h . este: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe o suprafaţă orizontală pentru care coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţă este 2µ . 12. acceleraţia cu care va coborî sania dacă pe ea se urcă un copil cu masa M = 25kg . kg ⋅ m −1 ⋅ s −2 d.9kW d. Acceleraţia cu care se deplasează sania este a = 2m/s 2 . D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. valoarea coeficientului de frecare la alunecare.toate profilele.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. energia cinetică a trenului înainte de decuplarea vagonului. a = µg b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. acceleraţia cu care se va mişca trenul după decuplarea ultimului vagon.1 A. c. valoarea forţei de tracţiune necesară ridicării uniforme a sistemului sanie-copil de-a lungul pantei. din momentul desprinderii până în momentul opririi acestuia. . kg ⋅ m ⋅ s −2 (3p) 2.I. puterea medie dezvoltată de motorul unui automobil cu masa m = 800kg . adică: A. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Dacă acum corpul este tractat orizontal cu o forţă de 3 ori mai mare decât în prima situaţie.toate profilele şi specializările. 38.8kW . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 53 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . orientată orizontal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. La un moment dat. Dacă se neglijează forţele de rezistenţă. pe o linie orizontală. sub acţiunea unei forţe de tracţiune constante F = 42kN . trenul continuându-şi mişcarea sub acţiunea aceleiaşi forţe de tracţiune. Mecanică Ministerul Educaţiei. puterea mecanică dezvoltată de tren în timpul mişcării sale uniforme. kg ⋅ m −3 ⋅ s −1 b. a = 3 µg 2 d. Determinaţi: a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Produsul scalar dintre vectorul forţă (considerat constant pe durata deplasării) care acţionează asupra unui punct material şi vectorul deplasare al punctului de aplicaţie al forţei reprezintă: a. 1. b. distanţa parcursă de vagonul desprins. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este µ . B. F: Probă scrisă la Fizică A. Determinaţi: a. MECANICĂ.. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat este: 1 2 3 b. Pentru deplasarea uniformă a unui corp pe o suprafaţă orizontală se acţionează asupra lui cu o anumită forţă de tracţiune. c. a = 2µg c. Unitatea de măsură a efortului unitar σ = F / S . c. (5p) 3 2 3 3 3 4 3 4. filiera vocaţională . exprimată în unităţi din S. d. d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 053 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 25. energia potenţială a sistemului Pământ-punct material (2p) 3. aflat iniţial în repaus.4kW c. energia cinetică a punctului material b. lucrul mecanic efectuat de forţă asupra punctului material c. (3p) a. ultimul vagon de masă m = 10t este decuplat.mecanica A. 1 Ministerul Educaţiei. a = 3 µg (2p) 5. 6kW b. pentru a atinge viteza de 54km/h într-un interval de timp egal cu 15s . este: a. SUBIECTUL III – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un tren cu masa M = 210 t se deplasează uniform.Ministerul Educaţiei. Randamentul operaţiei de ridicare uniformă a unui corp pe un plan înclinat care formează unghiul α = 30° cu orizontala este η = 60% . Se consideră că toate forţele de rezistenţă sunt direct proporţionale cu greutăţile : Fr = k ⋅ G . d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . acceleraţia corpului va fi: a. modulul forţei de frecare la alunecare. Proba E. puterea instantanee a punctului material d. C.

Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate pe întregul traseu. Dintre mărimile de mai jos. B. c. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 054 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. a1 < a2 < a3 (5p) d. cu ajutorul unui cablu de masă neglijabilă. a. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Mecanică Ministerul Educaţiei. Trecerea pe planul orizontal se face lin. D. C. SUBIECTUL III – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Din vârful unui plan înclinat cu unghiul α = 30° faţă de orizontală şi având lungimea = 2 m . fără viteză iniţială. densitatea c. a1 > a2 > a3 b. mărime fizică vectorială este: a. c. 0. este adimensională (3p) 3. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 54 .Ministerul Educaţiei. Masa stâlpului este uniform distribuită iar diametrul este neglijabil comparativ cu lungimea. Determinaţi variaţia energiei cinetice între momentul iniţial şi momentul în care corpul se află la baza planului înclinat. Între acceleraţiile corespunzătoare celor trei mobile este valabilă relaţia: a. Lucrul mecanic cheltuit de macara în acest proces este: a. În figura alăturată sunt reprezentate vitezele a trei mobile în funcţie de timp. T = m ⋅ a (3p) 4. Pentru aceasta o macara ridică un capăt al stâlpului. masa b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . cu viteză constantă. Calculaţi viteza corpului la momentul t = 15 s .1MJ b. Mişcarea are loc cu frecare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. până la înălţimea h = 2 m . forţa (2p) 2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică-toate profilele.1 A. se măsoară în N ⋅ m −1 b. forţa de tensiune din cablu are expresia: a. filiera vocaţională-toate profilele şi specializările. d. coboară liber. Pe un şantier trebuie poziţionat un stâlp de masă M = 10 tone. b. T = m ⋅ (g + a ) c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Determinaţi forţa de tensiune din cablu în fiecare dintre cele trei intervale de mişcare. fără modificarea modulului vitezei. (15 puncte) Proba E. Un corp de masă m este ridicat accelerat pe verticală. 0. pornind din repaus. Energia potenţială gravitaţională se 2 3 consideră nulă la baza planului înclinat. Calculaţi distanţa parcursă de corp pe planul orizontal. d. un corp cu masa m = 3kg care îşi continuă mişcarea pe un plan orizontal. T = mg b. Determinaţi energia mecanică a corpului în vârful planului înclinat. 1 MJ d. 2 MJ (2p) Ministerul Educaţiei. Determinaţi viteza medie a corpului în intervalul de timp t ∈[0 s . F: Probă scrisă la Fizică A.2 MJ c. Cunoscând modulul acceleraţiei a .mecanica A. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. se măsoară în Nm−2 d. T = m ⋅ (g − a ) d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Capătul opus rămâne pe sol. lucrul mecanic d. ca în figura alăturată. a1 = a2 > a3 5.29( ≅ ) . . a1 < a2 > a3 c.10 s] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. coeficientul de 1 frecare la alunecare având peste tot valoarea µ = 0. Mişcarea corpului are loc timp de 25s. a. b. Reprezentaţi grafic viteza corpului în funcţie de timp în intervalul t ∈ [0 s . se măsoară în N ⋅ m c. SUBIECTUL II – Varianta 054 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a acceleraţiei unui corp de masa m = 500kg care este ridicat vertical. 25 s] . cu ajutorul unui cablu inextensibil şi de masă neglijabilă. adică: A. Despre alungirea relativă a unui resort se poate afirma că: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. MECANICĂ. energia mecanică a corpului în punctul C. v 1 = v 2 d. c. Determinaţi: a. adică: A. ( ) . Stabiliţi dacă alungirea resortului se modifică dacă se schimbă între ele poziţiile celor două corpuri. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. respectiv B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică -toate profilele. Corpurile ies de pe traiectorie în punctul A. b. Reacţiunea corespunzătoare greutăţii mingii este exercitată de: a.1 A. D. legea lui Hooke se exprimă prin relaţia: S ⋅ E⋅ 0 F⋅ 0 F ∆ E ⋅F = b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 55 . Justificaţi răspunsul. v 1 = v 2 c. nu şi modulul acestuia. cu N constanta de elasticitate k = 150 . minge asupra Pământului c. Între corpuri şi suprafaţa planului nu m exista frecări iar sistemul se află în echilibru. a. d. pe o suprafaţă orizontală. Calculaţi alungirea resortului ce susţine sistemul de corpuri. aflate iniţial în repaus la aceeaşi înălţime H alunecă fără frecare pe traiectoriile reprezentate în figura alăturată. d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. înălţimea maximă la care ajunge corpul pe plan înclinat. v 1 > v 2 b. Un copil ţine în mâna o minge de cauciuc. Atât pe planul orizontal cât şi pe cel înclinat mişcarea are loc cu frecare. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Corpurile sunt prinse de un perete vertical prin intermediul unui resort fără masă. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. corpul intră pe un Un corp de masă m = 5 kg este lansat cu viteza iniţială v 0 = 10 plan înclinat care face unghiul α = 30 0 cu orizontala şi urcă pe acesta până în punctul C. Unitatea de măsură a lucrului mecanic exprimată în funcţie de unităţi de măsură fundamentale este: b. În condiţii de carosabil uscat.Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . SUBIECTUL III – Varianta 055 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) m din s punctul A. ∆ = d. F: Probă scrisă la Fizică A. c. un autoturism care se deplasa cu viteza de 50 km/h frânează cu roţile blocate şi opreşte după parcurgerea unei distanţe de 25 m . aflate la aceeaşi înălţime h . legate între ele printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. Două corpuri identice. (3p) Ministerul Educaţiei. 50 m c. kg ⋅ m c. 100 m (2p) a. v1 < v 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. .58 ≅ 1 3 pe planul înclinat.mecanica A. C. SUBIECTUL II – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri A şi B cu masele mA = 2kg şi mB = 1kg. ca în figura alăturată. mână asupra mingii b. Pământ asupra mâinii d. F = 0 0 . Calculaţi modulul forţei de apăsare normală pe plan exercitată de fiecare dintre corpuri. kg ⋅ m 2 ⋅ s -1 (3p) a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 25 m 5. acelaşi autoturism va opri cu roţile blocate după parcurgerea unei distanţe de: b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 055 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. Consideraţi că la intrarea pe planul înclinat se modifică doar orientarea vectorului viteză. Pământ asupra mingii (5p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul ce leagă corpurile. unde se opreşte. . kg ⋅ m 2 ⋅ s -2 d. (2p) = a. Mecanică Ministerul Educaţiei. se află pe un plan înclinat cu unghiul α = 30° faţă de orizontală. kg ⋅ m ⋅ s -2 2. energia cinetică în punctul B. După ce parcurge distanţa AB = d = 5 m pe planul orizontal. 75 m d. ca în figura alăturată. B. Între vitezele lor în aceste puncte există relaţia : a. coeficientul de frecare fiind µ1 = 0. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa AB.5 pe planul orizontal şi µ 2 = 0. E ⋅∆ S0 S0 E ⋅ S0 ∆ 0 3. Dacă se deplasează cu viteza de 100km/h .toate profilele şi specializările. EXAMENUL DE BACALAUREAT . în aceleaşi condiţii de drum. Proba E.

c. dacă s-ar neglija frecarea dintre tălpile saniei şi zăpadă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.I. 1. ciclism şi alergare. parcurse pe planul înclinat şi pe cel orizontal. dacă d = 20m . sunt egale.mecanica A. acceleraţia (5p) 3. b. 2500t d. SUBIECTUL III – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Sania din figura alăturată alunecă liber. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. poate fi pusă sub forma J este: m ⋅ kg a.4 c.toate profilele. c. 5 m/s c. forţa b. MECANICĂ. O locomotivă cu puterea de 2200kW tractează o garnitură de tren cu viteza constantă de 79. Coeficientul de frecare la alunecare dintre tălpile saniei şi zăpadă este peste tot acelaşi iar distanţele (notate cu d ). coordonată măsurată faţă de portul A. durata deplasării şalupei pe drumul A→B→A dacă şalupa nu ar staţiona în B. Legătura dintre constanta de elasticitate ( k ) a unui fir elastic de lungime l 0 şi secţiune S 0 (în stare nedeformată) şi modulul de elasticitate ( E ) al materialului din care este confecţionat firul. coeficientul de frecare la alunecare dintre tălpile saniei şi zăpadă. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S. Forţa de rezistenţă la înaintarea trenului reprezintă 0. k = (S 0 ⋅ E ) / l 0 (3p) 5. energia mecanică totală a saniei la momentul iniţial.2 b. Un avion care a decolat atinge viteza v = 420km/h la înălţimea h = 4. presupunând că ele pornesc simultan din B şi A.9km .8 d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. dacă d = 20 m . B. Masa saniei este m = 15kg . viteza pe care ar avea-o sania la baza pantei. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 056 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.36 (3p) 4. apă este v s = 14km/h . lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe întreg parcursul saniei. 7. d. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 56 . Dependenţa de timp a coordonatei d a unei şalupe. 1500t b. 5. k = (E ⋅ l 0 ) / S 0 c. puterea mecanică d.1 A.8 m/s (2p) 2. Determinaţi: a. SUBIECTUL II – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Apa unui fluviu curge cu viteză constantă între două porturi A şi B având sensul de la B la A. b. Determinaţi: a. Viteza medie a sportivului în timpul competiţiei a fost: a. k = (S 0 ⋅ l 0 ) / E b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. F: Probă scrisă la Fizică A. adică: A. dacă viteza şalupei faţă de Mecanică Proba E. 5.5 m/s d. 4 m/s b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. filiera vocaţională . este: a.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a vitezei unui sportiv participant la o cursă de triatlon pentru juniori. 2800t (2p) Ministerul Educaţiei. Viteza şalupei faţă de apă se consideră constantă pe tot parcursul. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de motor în timpul ascensiunii pentru învingerea forţei de greutate a avionului şi lucrul mecanic efectuat pentru creşterea vitezei acestuia este: a. iar distanţa ar fi d = 20m .2km/h . 1. Masa trenului este egală cu: a. viteza şalupei faţă de apă. Reprezentaţi grafic dependenţa de timp a coordonatei d a şalupei (la deplasările A→B şi B→A) în condiţiile în care apa ar fi stătătoare şi şalupa nu ar staţiona în B. Şalupa porneşte din A. Ministerul Educaţiei. k = S 0 ⋅ l 0 ⋅ E d. viteza c.4% din greutatea acestuia. D. în timpul celor trei probe: înot. pornind din repaus din vârful unei pante având unghiul de înclinare faţă de orizontală α = 30 0 şi se deplasează până la oprire pe un drum orizontal. 0. C. 1800t c. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . distanţa faţă de portul B la care se întâlnesc două şalupe care au aceeaşi viteză faţă de apă v s = 14km/h . . ajunge în B – unde staţionează şi se întoarce în A. d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . este redată în figura alăturată.

iar firul de legătură dintre corpurile m 2 şi m 3 este trecut peste un scripete ideal. m 2 = 2 kg şi respectiv m 3 = 3 kg sunt legate între ele prin fire ideale. Calculaţi valoarea acceleraţiei sistemului. 100m (3p) 5. 1800 J c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. forţa medie de rezistenţă la înaintare întâmpinată de corp în timpul căderii. unitatea de măsură a mărimii m 2 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 57 . şi urcă pe scară pe o distanţă egală cu lungimea bârnei. Proba E. . adică: A.1 . 10m b.5m/s b. b. Acceleraţia corpului în acest interval de timp fiind constantă. SUBIECTUL III – Varianta 057 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Dintr-un turn cu înălţimea H = 100m este lăsat să cadă vertical. viteza corpului la atingerea solului. Determinaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură dintre corpurile de mase m1 şi respectiv m 2 . care formează unghiul α = 60° cu direcţia orizontală. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. până când capătul opus al bârnei ajunge la baza scării. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . lucrul mecanic minim cheltuit de om în acest proces este: a. ca în figura alăturată.mecanica A. m /s d. din figură. F: Probă scrisă la Fizică A. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă la înaintare în timpul căderii corpului.8km / h exprimată în funcţie de unităţi ale mărimilor fundamentale corespunde valorii: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. energia mecanică iniţială a corpului. m este masa). Se poate afirma că: a. 2200 J (2p) Ministerul Educaţiei. 0. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este nul d. Energia mecanică totală pe care o are corpul imediat înaintea impactului cu solul reprezintă o fracţiune f = 90% din energia mecanică iniţială. Dacă se neglijează frecările. Omul ridică bârna de capătul aflat la baza scării. 1600 J b. m/s 3. MECANICĂ. Corpurile de mase m1 şi m 2 alunecă cu frecare pe faţa înclinată a planului. fără viteză iniţială. d. Un om cu masa de 80 kg ridică o bârnă cu masa de 20 kg şi lungimea de 4 m pe o scară înclinată la α = 30° faţă de orizontală. kg ⋅ m/s c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică 2E c este : ( E c este energia cinetică. d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Se cunoaşte coeficientul de frecare dintre corpuri şi plan µ = 0. c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi: a.5m/s (2p) 2. sub acţiunea unei forţe de tracţiune. a. Stabiliţi sensul deplasării sistemului format din cele trei corpuri. Un corp porneşte din repaus şi atinge viteza de 10m/s după 10s . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. D.1 (15 puncte) A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se consideră că energia potenţială gravitaţională este nulă la baza turnului. kg ⋅ m/s 2 (3p) a.Ministerul Educaţiei. B. c. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este pozitiv b. un corp cu masa m = 3kg. Determinaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură dintre corpurile de mase m 2 şi respectiv m 3 . 2m/s d. 25m/s c. lucrul mecanic total efectuat asupra corpului este nul (5p) 4. Viteza de 1. Un corp se deplasează rectiliniu uniform pe o suprafaţă orizontală cu frecare. lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune este negativ c. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 057 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. filiera vocaţională . Mecanică Ministerul Educaţiei. 1m/s c. SUBIECTUL II – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră planul înclinat fix. 1. 50m d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. Trei corpuri de mase m1 = 1kg .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 2000 J d. distanţa parcursă de corp are valoarea: a. 2.

SUBIECTUL III – Varianta 058 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 5kg porneşte din repaus din vârful unui plan înclinat de lungime (15 puncte) = 7m . Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului. acţionează. Determinaţi valoarea acceleraţiei cu care coboară corpul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. C. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 058 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (2p) s s kg m 2. sub forma: m m N N a.8 kW c. este întotdeauna proporţională cu greutatea corpului b.1 A. Coeficientul de frecare la alunecare între corp şi suprafaţa planului înclinat este µ = 0. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. filiera vocaţională . Corpul urcă vertical. . care face cu orizontala un unghi α = 30 o .mecanica A. în funcţie de unităţi de măsură din S. timp de un minut. 500 mJ (3p) 5. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la baza planului înclinat. c. depinde de natura şi gradul de prelucrare al materialului din care e confecţionat corpul. MECANICĂ. Calculaţi valoarea forţei de reacţiune normală care acţionează asupra corpului din partea planului înclinat. Forţa de frecare la alunecare care acţionează asupra unui corp care se deplasează de-a lungul suprafeţei unui plan înclinat: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. b. 18. EXAMENUL DE BACALAUREAT . energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ la momentul iniţial. F: Probă scrisă la Fizică A.. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este µ = 0. Proba E. kg ⋅ b. b. expresia corectă a legii lui Hooke este: F ∆ S ∆ F ∆ ∆ a.29 ≅    2 3 a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 58 . adică: A. o forţă constantă F .0 kW (2p) Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa . 3. Modulul lucrului mecanic efectuat de forţa elastică la comprimarea cu 2 cm a unui resort iniţial nedeformat având constanta de elasticitate k = 250 N/m este: a. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 0.1 . B. Mecanică Ministerul Educaţiei. D. la care energia cinetică este egală cu energia potenţială gravitaţională. astfel încât corpul să urce uniform de-a lungul planului. 50 mJ c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. este invers proporţională cu forţa de apăsare normală exercitată de corp asupra planului înclinat c. (3p) 3. faţă de baza planului. aflat iniţial la suprafaţa pământului. 100 mJ d.Ministerul Educaţiei. după o direcţie paralelă cu suprafaţa planului înclinat. F ⋅ S = E (5p) =E =E ⋅E = S F S 0 0 0 0 4. d. rectiliniu uniform. 1. Puterea dezvoltată de forţa F are valoarea: a. energia cinetică pe care o are corpul la baza planului. Unitatea de măsură a acceleraţiei poate fi scrisă. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Calculaţi valoarea forţei care trebuie să acţioneze asupra corpului.3 W b. c. este întotdeauna orientată spre baza planului înclinat d.I. orizontala. 5 mJ b. b. Asupra unui corp de masă m = 200 kg . 1. Determinaţi: a.0 kW d. înălţimea. până la înălţimea h = 90 m .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL II – Varianta 058 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2 kg este aşezat pe suprafaţa unui plan înclinat care formează un unghi α = 30 0 cu  1  . vertical în sus.toate profilele.

se modifică dacă traiectoria descrisă de punctul material este curbilinie c. b. a. kg ⋅ m ⋅ s −2 d. greutatea sondei înregistrează o variaţie relativă aproximativ egală cu: a. 480 mJ (2p) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei. 240 mJ c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.2 b. legate printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. SUBIECTUL III – Varianta 059 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 5 kg. Orientarea vectorului viteză: a. Asupra corpului acţionează o forţă de frecare constantă Ff . Când corpul ajunge în punctul de coordonată x 1 = 500m . adică: A.2. – 0. este întotdeauna aceeaşi cu a vectorului de poziţie (2p) 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În punctul B. situat la înălţimea h2 < h1. sub 40 acţiunea unei forţe de tracţiune orientate în lungul acestei axe. modulul forţei de tracţiune. se modifică dacă traiectoria descrisă de punctul material este rectilinie uniformă şi acesta se îndepărtează faţă de reper d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. E c2 = (mg − Ff )(h1 − h2 ) (3p) 5. – 8. Un corp de masă m este lăsat liber în câmp gravitaţional uniform. coincide cu orientarea vectorului acceleraţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 59 . F: Probă scrisă la Fizică A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este: a.83 d. 80 mJ b. Calculaţi valoarea forţei cu care suportul acţionează asupra corpului (2) în absenţa F forţei F . 1. E c2 = mg (h1 − h2 ) c. d. E c2 = mg (h2 − h1 ) b. SUBIECTUL II – Varianta 059 (15 puncte) Două corpuri de mase m1 = 0. 0. pornind dintr-un loc în care acceleraţia gravitaţională este g 1 = 9. 400 mJ d. începe să alunece cu R x (N) frecare de-a lungul axei Ox.toate profilele şi specializările.I. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Determinaţi acceleraţia sistemului de corpuri în momentul în care forţa F are modulul F3 = 5 N . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 059 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. pot aluneca pe un suport orizontal (vezi figura alăturată).83 c. µ = 0. Coeficientul de frecare la alunecare are aceeaşi valoare pentru ambele corpuri. Mecanică Ministerul Educaţiei. aflat iniţial în repaus. unitatea de măsură a mărimii fizice care are expresia E c / ∆x .63 m ⋅ s −2 . b. asupra corpului (1) începe să acţioneze o forţă de modul variabil orientată faţă de orizontală sub un unghi α pentru care sin α = 0. dacă durata acţiunii acesteia este ∆t = 10 s. viteza v 1 a corpului în momentul încetării acţiunii forţei de tracţiune. puterea dezvoltată de motorul care asigură forţa de tracţiune. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi: a. Alungirea unui resort de masă neglijabilă depinde de forţa deformatoare conform ∆ (cm) graficului redat în figura alăturată. forţa de tracţiune îşi x(m) 100 500 încetează acţiunea. D. 2 1 α Proba E. -20 În figura alăturată este reprezentată dependenţa de coordonata x a rezultantei R x a forţelor ce acţionează pe direcţia mişcării. Forţa de frecare este constantă în tot cursul mişcării. O sondă spaţială..78 m ⋅ s −2 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică.4 kg şi m2 = 1.6. În absenţa corpului (2). ajunge în altul în care g 2 = 1. energia cinetică a corpului are expresia: a. La un moment dat.2 kg. Forţa deformatoare acţionează la capătul liber al 4 resortului şi de-a lungul acestuia. 5 (5p) 4. B. kg ⋅ m ⋅ s −1 b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C. determinaţi valorile forţei F pentru care corpul (1) rămâne în repaus. exprimată prin unităţile fundamentale din S. Ca urmare.mecanica A. dacă sistemul este în repaus.toate profilele. din punctul de coordonată x 0 = 100 m. Lucrul mecanic efectuat de forţa deformatoare lent Fdef (N) crescătoare pentru alungirea resortului cu 4 cm este: O 4 a. aflaţi valorea minimă a forţei F pentru care corpul (1) nu mai apasă pe suport. viteza v 2 a corpului în momentul în care acesta se află în punctul de coordonată x2 = 850 m. kg ⋅ m 2 ⋅ s −1 (3p) 2. c.1 A. d. MECANICĂ. În absenţa corpului (2). kg ⋅ m-1 ⋅ s −1 c. c. . E c2 = mg (h2 − h1 ) + Ff (h1 − h2 ) d. la înălţimea h1 faţă de sol. indiferent de forma traiectoriei descrise de punctul material b.

. 1. viteza corpului. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d.06 ⋅ 10 8 N/m 2 c. 7. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 060 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.5kJ c. ce face unghiul 4 2 α = 30 0 cu orizontala. 12J d. a. O forţă F = 50N acţionează asupra unui corp timp de 10s şi îi modifică viteza cu ∆v = 5m/s . iar alungirea relativă a acestuia este π ε = 2% . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 130J b. MECANICĂ. Efortul unitar care a produs alungirea firului este de aproximativ: a. este: a. Energia cinetică a corpului este E c = 5 J . c. B. Constanta elastică a unui singur resort. 1kg (5p) 3. înălţimea planului înclinat. Determinaţi: a. 544 ⋅ 10 5 N/m 2 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 60 . Mecanică Ministerul Educaţiei.96 ⋅ 10 11N/m 2 are o alungire relativă ε = 3.06 ⋅ 10 11 N/m 2 b. SUBIECTUL III – Varianta 060 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Lucrul mecanic util pentru urcarea uniformă a unui corp de masă m = 10 kg pe planul înclinat reprezentat în figura alăturată. 90N/m b. Diametrul cablului este d = 0. Masa corpului este: a. C. Proba E. este Lu = 2000J . iar lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este Lf = −500J . randamentul η al planului înclinat. 15N/m (2p) 5. 20N/m d.toate profilele şi specializările. d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .43 ( ≅ 3 ) . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. de constante elastice k 1 = 30N/m şi k 2 = 60N/m sunt deformate pe rând de aceeaşi forţă F. de masă neglijabilă. 7. Reprezentaţi pe un desen forţele ce acţionează asupra corpului. b. 30kJ (3p) Ministerul Educaţiei.83 ⋅ 10 −14 N/m 2 (3p) 4. având coeficientul de frecare la alunecare µ = 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .79 mm ( ≅ mm) . Determinaţi valoarea forţei de tracţiune. 72J c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei. O forţă F = 600N . D. Un fir de oţel având modulul de elasticitate E = 1. c. lucrul mecanic consumat. filiera vocaţională . F: Probă scrisă la Fizică A. prin intermediul unui cablu elastic. 1. 25kg c. Alungirile lor sunt ∆ 1 şi respectiv ∆ 2 . 6J (2p) 2.1 A. un corp de masă m = 3kg îşi măreşte viteza de la valoarea iniţială v 1 = 4m/s la valoarea finală v 2 = 8m/s . din punctul A în punctul B. Sub acţiunea unei forţe constante. În aceste condiţii. SUBIECTUL II – Varianta 060 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 20 kg este tras uniform pe o suprafaţă plană şi orizontală. Determinaţi valoarea modulului de elasticitate longitudinală a materialului din care este confecţionat cablul. Calculaţi valoarea forţei de reacţiune normală la suprafaţă. care supus la aceeaşi forţă deformatoare se alungeşte cu ∆ 1 + ∆ 2 . care formează un unghi α = 60° cu orizontala (ca în figura alăturată).2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Două resorturi.toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b.5 3kJ d.mecanica A. 12J b. 10kg d. 30N/m c. energia cinetică a crescut cu: a. 100kg b. 7. 7. acţionează asupra unui corp şi îl deplasează pe orizontală pe o distanţă d = 25m .60 ⋅ 10 −3 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Lucrul mecanic efectuat de forţa F este: a. adică: A.

0. cu masa m = 50g . m c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 61 . se trage vertical în sus cu o forţă constantă F = 96 N . Imediat după ce loveşte suprafaţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.randamentul acestei operaţii este: a. d. Mecanică Ministerul Educaţiei.150 c. kg ⋅ m s b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . alungirea relativă a resortului este: a. Un corp este ridicat uniform pe un plan înclinat care face unghiul α cu planul orizontal. SUBIECTUL III – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O jucărie-elicopter telecomandată. MECANICĂ. η = 1 1 + µtgα d. kg ⋅ m s d. Notaţiile fiind cele din manualele de fizică.125 b.toate profilele.I. orientată vertical în sus.toate profilele şi specializările. Cunoscând coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat ( µ ).2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. unitatea de măsură a mărimii mv 2 / F este: a. η = 1 1 + µ sin α 2 2 b. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. pornind din repaus. La înălţimea H = 9m faţă de nivelul solului se suspendă de aceasta o altă jucărie cu masa M = 100g . lucrul mecanic efectuat de greutatea jucăriei suspendate pe toată durata mişcării ei (până la căderea pe sol). kg ⋅ s −2 2. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 061 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. kg ⋅ m −1 ⋅ s −2 (2p) a. C. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 0. lucrul mecanic efectuat de jucăria-elicopter până când scapă obiectul susţinut. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă acceleraţia sistemului este a = 2 m/s 2 . b. Dacă interacţiunea cu suprafaţa durează un timp ∆t = 1ms . dacă secţiunea acestuia are diametrul d = 0.25kg cade vertical şi loveşte o suprafaţă orizontală cu viteza v 1 = 20 m s . La echilibru. viteza pe care o are elicopterul în momentul în care scapă jucăria suspendată. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. F = 4500N c. unitatea de măsură pentru modulul de elasticitate se exprimă în unităţi fundamentale S.200 (3p) 5. Un corp de masă m = 5 kg se află suspendat în repaus de un resort elastic ideal cu constanta elastică k = 800 N/ m şi lungimea nedeformată l 0 = 50 cm . Proba E. forţa cu care blocul împinge manşonul. filiera vocaţională . După un astfel de zbor pe distanţa h = 4m .175 d. F = 500N (2p) a. efortul unitar din fir. raportul dintre forţa de tracţiune dezvoltată de motoraşul electric şi greutatea totală a sistemului. 1. b.Ministerul Educaţiei. kg ⋅ m 2 s (3p) 3.mecanica A. jucăria-elicopter scapă obiectul suspendat. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . kg ⋅ m −2 ⋅ s −2 c. acceleraţia sistemului. mingea are viteza v 2 = 10 m s . B. F: Probă scrisă la Fizică A. prin: b. o forţă de tracţiune verticală constantă F = 1N . O minge de masă m = 0. datorită motoraşului electric. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. F = 7500N Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. fără să-l atingă. F = 2500N d. forţa medie F cu care mingea acţionează asupra suprafeţei are modulul de aproximativ: b. d. Peste bloc este aşezat un manşon de fier cu masa m = 3 kg . De firul de oţel. 0.1 A. care traversează manşonul de-a lungul axei acestuia. c. 0. .565 mm = 1 / π mm . iar sistemul nou format va începe să zboare vertical. D. intervalul de timp în care viteza sistemului variază cu ∆v = 20 m/s . kg ⋅ m −1 d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . η = 1 1 + µ cos α (5p) 4. poate dezvolta. adică: A. η = 1 1 + µ ctgα c. SUBIECTUL II – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un bloc de lemn cu masa M = 5 kg este suspendat de un fir de oţel.

Calculaţi modulele componentelor Gp . c. energia potenţială creşte ca urmare a creşterii energiei cinetice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. adică: A. este suspendat de un fir inextensibil şi de masă neglijabilă având lungimea = 1m . Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corp şi plan. W d. viteza minimă care ar trebui imprimată corpului aflat în poziţia de echilibru. d.5kg suspendat de un fir elastic având constanta de elasticitate k = 200N/m este lăsat liber din poziţia în care firul este nedeformat. b. energia cinetică a sistemului scade ca urmare a creşterii vitezei corpurilor componente. Determinaţi: a. −100 J c. 240mJ (3p) 2. iar dacă forţa are valoarea F2 = 14 N .1 A. −254mJ b. F: Probă scrisă la Fizică A. MECANICĂ. Un corp cu masa m = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 62 . b. a = g ( µ cos α + sin α ) b. N ⋅ m c. Gn ale greutăţii corpului pe direcţia paralelă cu planul înclinat. C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 062 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masa m = 5 kg . d. a = gµ sin α (3p) 4. −120J b. −80J d. 1. orientată în sus. firul se alungeşte. Coeficientul de frecare dintre corp şi planul înclinat este µ . 150mJ d.2 . Mecanică Ministerul Educaţiei. Dacă valoarea forţei F este F1 = 36 N . J b. În cazul unui sistem izolat de corpuri în care acţionează doar forţe conservative. b. Lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este: a. aflat iniţial în repaus. pe distanţa d = 20m . respectiv normală la suprafaţa acestuia. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . a = gµ cos α c. c.Ministerul Educaţiei. a = g ( µ cos α − sin α ) d. Un corp cu masa m = 2kg este lansat de-a lungul unei suprafeţe orizontale şi se opreşte. Un corp lansat de la baza unui plan înclinat care formează unghiul α cu orizontala urcă cu frecare. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate în timpul revenirii corpului în poziţia de echilibru. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 062 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ca urmare. filiera vocaţională . EXAMENUL DE BACALAUREAT . Firul este scos din poziţia de echilibru şi adus sub un unghi α = 30° faţă de verticală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.mecanica A.toate profilele. kg ⋅ m/s 2 (2p) 3. se poate afirma că: a. a. Calculaţi valoarea unghiului α. pe direcţie verticală. Variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a corpului între poziţia iniţială şi cea de echilibru este: a. sub acţiunea forţei de frecare. SUBIECTUL III – Varianta 062 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 1kg . acţionează o forţă F . aflat pe un plan înclinat fix care formează unghiul α cu orizontala. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. paralelă cu planul înclinat. valoarea vitezei corpului la trecerea prin poziţia de echilibru. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică L ( L – lucrul mecanic.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. B. corpul coboară uniform pe plan. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ . după care este lăsat liber. ∆t – durata mişcării). Coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0. înălţimea faţă de poziţia de echilibru la care energia cinetică a corpului este egală cu energia sa potenţială gravitaţională. Se consideră că energia potenţială gravitaţională este nulă în poziţia de echilibru.toate profilele şi specializările. d. Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. corpul urcă uniform pe plan. D. (5p) 5. Modulul acceleraţiei corpului este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. dacă α = 30° . Realizaţi un desen în care să evidenţiaţi forţele ce acţionează asupra corpului la urcarea pe planul înclinat. 0J (2p) Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . . efectuarea de lucru mecanic de către forţele conservative menţine constantă energia cinetică a sistemului. energia mecanică rămâne constantă. pentru a ajunge la înălţimea H = 2 ⋅ . unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin raportul ∆t este: a. c. −125 mJ c.

h = v 2 2g d. lucrul mecanic efectuat de forţă la deplasarea corpului pe distanţa de 2 cm . ca în figura alăturată. acceleraţia imprimată corpului în intervalul de timp în care forţa de tracţiune este constantă. h = 2 v 2 g (3p) a. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .mecanica A. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. a cărei valoare depinde de coordonată conform graficului din figură. C. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 063 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. F = 2 2 5. B. filiera vocaţională . . F = k ⋅ y (2p) a. 20 kJ Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 063 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de mici dimensiuni cu masa m = 0. F = . după care acţiunea forţei de tracţiune încetează iar corpul intră pe o porţiune pe care coeficientul de frecare este µ = 0. c. Ff = m ⋅ g 3. 5 kJ (3p) a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Lucrul mecanic minim efectuat de motorul de antrenare al ascensorului are valoarea: b. Înălţimea h de la care cade poate fi exprimată prin relaţia: b. a. corpul trece prin punctul de coordonată x 0 = 0 cu viteza v 0 = 0. Corpul alunecă pe porţiunea AB până la baza pantei. SUBIECTUL II – Varianta 063 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de mici dimensiuni cu masa m = 0.1kg este lăsat liber pe un plan înclinat de la înălţimea h = 0. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Ff = m ⋅ v d. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.1 A. Unitatea de măsură pentru viteză în S. La momentul iniţial. Expresia corectă a modulului forţei de frecare la alunecare care acţionează asupra corpului este: b.Ministerul Educaţiei.1m/s orientată pe direcţia şi în sensul axei Ox. 10 kJ d. Ff = µ ⋅ m ⋅ v (5p) a. N ⋅ m ⋅ s 2 (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 63 . viteza corpului când acesta se află la distanţa de 1cm faţă de punctul de coordonată x 0 = 0 . Mecanică Ministerul Educaţiei. coordonata punctului în care se opreşte corpul. m ⋅ s −2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. h = 2g v 2 c. N ⋅ s ⋅ kg −1 b. Calculaţi acceleraţia corpului pe porţiunea AB. poate fi scrisă în forma: a.1kg se deplasează pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea unei forţe de tracţiune orizontale orientate în lungul axei Ox. Un corp de masă m cade liber în vid sub acţiunea greutăţii şi atinge solul cu viteza v . Coeficientul de frecare la alunecare este µ . 15 kJ c. c. F = k ⋅ y 2 . O ladă cu masa de 100 kg este ridicată de un ascensor la înălţimea de 10 m . Determinaţi valoarea minimă a forţei paralele cu planul înclinat care este necesară pentru ridicarea corpului pe planul înclinat.1 . b. Proba E. Primii 2 cm sunt parcurşi fără frecare. Determinaţi valoarea forţei paralele cu planul înclinat sub acţiunea căreia corpul ar coborî uniform pe planul înclinat. alungirea resortului este y . Ff = µ ⋅ m ⋅ g c. Un resort. b. La echilibru. Valoarea forţei care acţionează pentru producerea acestei deformări poate fi calculată prin expresia: k ⋅ y2 k ⋅y . MECANICĂ. Unghiul (15 puncte) de înclinare al planului este α = 300 . d. este deformat sub acţiunea unei forţe F . d.I. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. adică: A.toate profilele şi specializările.1 . d. 1. Calculaţi viteza cu care corpul ajunge la baza planului înclinat.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. m ⋅ s d. F: Probă scrisă la Fizică A. având constanta elastică k . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5 m faţă de sol. Un corp de masă m alunecă liber pe o suprafaţă orizontală cu frecare. h = 2g ⋅ v 2 4. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .toate profilele.

ca în figura alăturată. d. Determinaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură. 2m/s 2 b. Determinaţi valoarea forţei care se opune mişcării corpului de masă m1 . trecut peste un scripete fără frecări şi lipsit de inerţie. m ⋅ s2 d. distanţa parcursă de corp pe suprafaţa mesei. 24m/s 2 (2p) 5. m/s2 c. nu se anulează deoarece nu acţionează simultan d. b. m/s 2. Se neglijează frecarea cu aerul. d. acceleraţia imprimată corpurilor este: a. se anulează numai dacă interacţiunea are loc prin contact c. sub acţiunea unei forţe de tracţiune. Se inversează apoi poziţia corpurilor şi sistemul se deplasează cu acceleraţia a 2 . Lucrul mecanic efectuat pe toată durata mişcării este: a. 1000J (3p) 3. primul corp va reacţiona cu o forţa numită reacţiune. 250J b.286 ≅ 2 / 7 ) pe suprafaţa orizontală. MECANICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. µ = 0. îi imprimă acestuia o acceleraţie de 24m/s 2 . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ( ) . m ⋅ s (2p) a. care se găseşte iniţial în repaus pe o masă orizontală la înălţimea h = 1m faţă de podea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 64 . c. Determinaţi: a. Forţele de acţiune şi de reacţiune fiind egale în modul şi de sensuri contrare: a. coeficientul de frecare fiind µ = 0. Mecanică Ministerul Educaţiei. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. EXAMENUL DE BACALAUREAT .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Sistemul de corpuri din figură se deplasează cu acceleraţia a 1 . Un corp se deplasează rectiliniu pe o suprafaţă orizontală. m 2 = m1 b. iar când acţionează asupra altui corp cu masa m 2 . a. adică: A. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.2 . Dependenţa de timp a puterii dezvoltate de forţa de tracţiune este reprezentată în graficul din figura alăturată. energia cinetică a corpului când acesta ajunge la suprafaţa Pământului. se anulează reciproc b. SUBIECTUL III – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 2kg . ∆v unitatea de măsură a mărimii este: ∆t b. B. Determinaţi raportul acceleraţiilor în cele două situaţii (coeficientul de frecare la alunecare între corpul de masă m 2 şi suprafaţa orizontală este acelaşi. care face un unghi α = 45° cu direcţia mişcării. în situaţia din figură. O forţă rezultantă de 5N acţionează asupra unui corp cu masa m1 şi îi imprimă o acceleraţie de 8m/s 2 .toate profilele şi specializările. Dacă forţa de 5N este unica forţă care acţionează asupra celor două corpuri cuplate. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 064 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 600J d. iar când ajunge la capătul mesei acţiunea forţei F încetează şi corpul cade de la înălţimea h .toate profilele. de valoare F = 1 41N ≅ 10 2N . 4m/s 2 c. SUBIECTUL II – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Corpurile de mase m1 = 1kg şi m 2 = 2kg sunt legate printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe toată durata mişcării corpului pe masă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .286 ≅ 2 / 7 ). Dacă asupra unui corp acţionează un alt corp cu o forţa (acţiune). m 2 = 4m1 (5p) Ministerul Educaţiei. 6m/s 2 d. filiera vocaţională . m 2 = 3m1 d.1 A. Determinaţi masa suplimentară care trebuie aşezată deasupra corpului de masă m 1 .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. pentru ca sistemul de corpuri să se deplaseze cu viteză constantă. începe să acţioneze o forţă constantă F . alăturată. 400J c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. forţa F efectuează lucrul mecanic L = 20J în timpul ∆t = 1s . b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar energiile cinetice ale celor doi copiii sunt egale. F: Probă scrisă la Fizică A. Proba E. puterea medie dezvoltată de forţa F în intervalul de timp ∆t . ca în figura . m 2 = 2m1 c. Un copil cu masa m1 aleargă de două ori mai repede decât alt copil care are masa m 2 . nu se anulează deoarece acţionează asupra unor corpuri diferite (3p) 4. Pentru a deplasa corpul pe toată lungimea mesei. 1. Corpul de masă m 1 se deplasează cu frecare (µ = 0. Corpul se deplasează cu frecare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C.mecanica A. Între masele celor doi copiii este relaţia: a. D.

v = 25 m/s c. poate aluneca fără frecare de-a lungul unui plan înclinat fix care formează unghiul α = 30 0 cu orizontala. Determinaţi masa m2 dacă sistemul se mişcă uniform în urma desprinderii masei m1 . m ⋅ g / k c. Pământ) în starea B . kg m 2 /s 3 b. Un puc de hochei având masa m = 0.00 J (5p) a. m / k (3p) 4. c. cutia coboară cu viteză constantă c. lipită mai slab.3 cm ≅ 10 3cm . d. kg ⋅ m/s c. c. de masă m = 50 g . a. fără viteză iniţială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Energia cinetică a pucului este: b.Ministerul Educaţiei. de aceeaşi masă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 65 . v = 20 m/s (3p) Ministerul Educaţiei.1 A.50 J d. C. cutia rămâne în repaus pe rampă d.mecanica A. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul F ⋅ v este: a. Un corp cu masa m este suspendat de un resort elastic vertical având constanta de elasticitate k . filiera vocaţională . adică: A. Corpul solid B este compus din două părţi.75 J 3. m ⋅ k / g b. În această situaţie: a.5 . kg ⋅ m/s 2 (2p) 2. kg ⋅ m 2 /s d.25 J c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . de masă m = 2 kg . de masă m1 . Corpul A este legat de un alt corp solid B . Partea inferioară. 0 (15 puncte) Se cunosc: 0 A ′O = OB ′ = 17. Calculaţi energia cinetică a corpului în punctul B . 1. având valoarea de 8 N . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. şi alunecă spre punctul O . D. Corpul solid S este lăsat liber în punctul B . Mecanică Ministerul Educaţiei. se desprinde de partea superioară de masă m2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . poate aluneca fără frecare pe două plane înclinate OA şi OB . . ca în figura alăturată. Corpul solid este lăsat liber în punctul A . a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. ( ) α = 30 . Forţa de rezistenţă la înaintare care acţionează asupra rocii în cădere din partea aerului se consideră constantă.toate profilele şi specializările. Pe o rampă care formează unghiul α = 30° cu orizontala se aşază o cutie. v = 24 m/s d. Mişcarea corpurilor începe din repaus. b. MECANICĂ. b. fără frecare şi de masă neglijabilă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. O rocă având masa m = 4 kg cade liber de la marginea unei stânci înalte de 36 m . β = 45 . Calculaţi energia potenţială gravitaţională a sistemului (corp solid. 5. printr-un fir inextensibil trecut peste un scripete fix. SUBIECTUL III – Varianta 065 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mic corp solid S . d. alungirea resortului are expresia: a. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din fir după desprinderea masei m1 . Proba E. F: Probă scrisă la Fizică A. Axa Ox reprezintă nivelul de referinţă pentru energia potenţială gravitaţională. Indicaţi sensul de mişcare al corpurilor şi calculaţi acceleraţia sistemului. 1. Determinaţi viteza minimă necesară corpului solid lansat dinn punctul B către punctul O astfel încât să ajungă în punctul A . Determinaţi coordonatele punctului C în care corpul se întoarce din drum pentru situaţia descrisă la punctul a. cutia coboară şi acceleraţia creşte b. Se consideră că la trecerea corpului de pe un plan înclinat pe altul nu se modifică modului vitezei. 2. una deasupra celeilalte. cutia coboară cu acceleraţie constantă (2p) 5. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 065 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Viteza cu care roca va lovi solul este: a. SUBIECTUL II – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp solid A . 0.toate profilele. Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra corpurilor A şi B . fără viteză iniţială şi alunecă spre punctul O . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. B. k ⋅ g / m d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Coeficientul de frecare la alunecare dintre cutie şi suprafaţa rampei este µ = 0. La echilibru.1kg alunecă pe gheaţă cu viteza constantă v = 5 m/s . v = 27 m/s b.

20 W d. de la o înălţime suficient de mare. b. coeficientul de frecare la alunecare fiind egal cu µ = 0. Constanta elastică a firului este egală cu: a. kJ . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. L = 10 3 J c. SUBIECTUL III – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: La o competiţie de schi. D. L = 5 kJ d. viteza minimă pe care trebuie să o aibă sportivul în punctul A pentru a ajunge în B . Un corp cu greutatea G = 100 N este tras. filiera vocaţională . determinaţi viteza maximă atinsă de minge în timpul căderii. În timpul deplasării. 64. L = 10 4 J (2p) Ministerul Educaţiei. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 066 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 500 N/m (3p) 5. Mecanică Ministerul Educaţiei. b. . d. 10 W c. 3 m b.toate profilele şi specializările. MECANICĂ. L = 50 J b. Proba E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.5 s . exprimată în unităţi din S. 300 N/m c. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate la deplasarea sportivului din punctul A în punctul B . are valoarea: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.8m (5p) 4. prin intermediul unui fir elastic de masă neglijabilă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c.I. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin produsul m ⋅ g ⋅ h este: a. a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. unde viteza sa devine v 1 = 4 m/s. Determinaţi: a. 10 m d. aflaţi lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă până când sportivul ajunge la înălţimea h1 = 2 m . W c. C. Masa sistemului sportiv-schiuri este M = 90kg . B. Un corp este aruncat cu v 0 = 36 km vertical în sus. în poziţie orizontală.2 m faţă de porţiunea orizontală a pistei.5 s şi 1. N d. Puterea de 72 h 3 a. înălţimea h la care se află punctul C în care sportivul se opreşte. care cade vertical de la înălţimea h . sportivul aflat în poziţia A trebuie să aibă o viteză minimă pentru a putea ajunge până în poziţia B (vezi figura alăturată) situată la înălţimea H = 3. 200 W (2p) 2.1 A. c. înălţimea maximă la care h urcă corpul este: a. dacă viteza sportivului în punctul A este v A = 8 m/s iar lucrul mecanic efectuat de rezultanta forţelor de rezistenţă întâmpinate de sportiv în deplasarea sa este Lr = −480 J . Corpul se deplasează cu acceleraţia a = 2 m/s . Determinaţi distanţa parcursă de corp între momentele 0. firul se alungeşte cu ∆ = 10 cm . Determinaţi acceleraţia corpului. Determinaţi forţa de rezistenţă la înaintare întâmpinată de corp. 5 m c. adică: A. se dă drumul să cadă unei mingi de masă m = 0.toate profilele. Presupunând că forţa de rezistenţă la înaintare întâmpinată de minge se poate exprima prin relaţia Fr = k ⋅ v . d. 400 N/m d. unde k = 0. F: Probă scrisă la Fizică A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 66 .05 N ⋅ s/m . Considerăm că stâlpul are masa uniform distribuită.1kg . Simultan. Presupunând că sportivul are în punctul A viteza v A = 8 m/s . 36 ⋅ 10 W b.mecanica A. m s b. 200 N/m b. J (3p) 3.2. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Ministerul Educaţiei. pe o 2 suprafaţă orizontală. Lucrul mecanic minim efectuat de o macara pentru a ridica stâlpul în poziţie verticală este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. dacă s-ar neglija forţele de rezistenţă la înaintare. SUBIECTUL II – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este redată dependenţa de timp a vitezei unui corp cu masa m = 0. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .1kg . Un stâlp de telegraf de lungime = 10 m şi de masă m = 100 kg se află pe sol. În absenţa frecării cu aerul.

Frez = 3N d. depinde de sistemul de referinţă ales c. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa .5J c. C. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 067 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. este N ⋅ m −2 . D. cu o acceleraţie a = 7m/s 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. MECANICĂ. F: Probă scrisă la Fizică A. Calculaţi valoarea forţei orizontale ce ar deplasa corpul cu acceleraţia a = 0. d. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S. Forţa de rezistenţă întâmpinată din partea aerului are valoarea: b. 12 m/s (3p) Ministerul Educaţiei. va determina mişcarea uniformă a sistemului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. ca în figura alăturată. este o mărime fizică de proces b. modulul de elasticitate (2p) 2. Un autoturism cu masa m = 1t . valoarea forţei deformatoare se măreşte de trei ori.2 . puterea mecanică d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 10 m/s c. coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan fiind µ = 0. Frez = 7N c. . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. pe un plan înclinat ce face unghiul α = 30 0 cu orizontala.1 A. 2J b. Daterminaţi: a. pe verticală. se deplasează pe o şosea sub acţiunea unei forţe rezultante care variază cu distanţa ca în graficul alăturat. Despre energia cinetică a unui corp se poate afirma că: a. Determinaţi masa m 0 a unui corp care. c. 8 m/s b. este direct proporţională cu acceleraţia gravitaţională (3p) 4. Corpul de masă m1 se leagă printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă trecut peste un scripete ideal de un al doilea corp.toate profilele.toate profilele şi specializările. variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a corpului. puterea necesară pentru ca ridicarea uniformă a corpului să se facă în timp de 100s . b. Mecanică Ministerul Educaţiei. filiera vocaţională . Un resort cu constanta elastică k = 200 N m este supus acţiunii unei forţe deformatoare F = 10N . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. este: a. cu viteză constantă.2 . Lucrul mecanic suplimentar efectuat de forţa deformatoare în cursul acestui proces este: a. în condiţiile punctului c.4m/s 2 . SUBIECTUL III – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Sub acţiunea unei forţe de tracţiune paralele cu planul înclinat. energia mecanică b. SUBIECTUL II – Varianta 067 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m1 = 5kg se află pe o suprafaţă orizontală. Determinaţi acceleraţia sistemului. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul de legătură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 67 . d. adică: A. 225mJ (2p) 5. pe o distanţă = 20m . un corp cu masa m = 300kg urcă. 0. EXAMENUL DE BACALAUREAT . b. Un corp cu masa m = 1kg cade liber. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Ministerul Educaţiei. aflat iniţial în repaus. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. aşezat deasupra celui de masă m1 . Frez = 0N (5p) a. Viteza autoturismului după parcurgerea a 100m are valoarea: a. B. c. Coeficientul de frecare rămâne acelaşi. forţa deformatoare este proporţională cu deformarea resortului. 11m/s d. în fiecare moment. a. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. este direct proporţională cu viteza corpului d. Frez = 10N 3. Mişcarea se face cu frecare. Proba E.I. 250mJ d.mecanica A. 1.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. de masă m 2 = 3kg . energia cinetică a corpului. Printr-un proces lent în cursul căruia. lucrul mecanic c.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. v = v 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 68 . b. lăsat liber la înălţimea de 3. SUBIECTUL III – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 6 kg . Pornind de la această afirmaţie. La momentul t 0 punctul material are viteza v 0 . prin kg ⋅ m 2 / s 3 se numeşte: a. aflat în punctul A (vezi figura alăturată).toate profilele şi specializările. O maşină parcurge 20% dintr-o distanţă cu viteza v 1 = 50. c. energia cinetică iniţială a corpului (2p) 3. Prinzând de capătul liber al resortului o bilă de mici dimensiuni. .53 m/s c. forţă b. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 5.65 m/s d. la echilibru. b. v = v 0 + a(t . adică: A. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură este exprimată în unităţile de măsură fundamentale din S.41N( ≅ 2 N) . Viteza medie a . Randamentul planului înclinat depinde de: a. B. F: Probă scrisă la Fizică A. porneşte din repaus şi parcurge distanţa ∆x = 8 m pe un plan înclinat cu α = 30 0 faţă de orizontală. MECANICĂ. forţa de tracţiune ce acţionează asupra corpului b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.toate profilele. d. după care îşi continuă mişcarea pe un plan orizontal. Forţa F2 este înlocuită de o altă forţă orientată orizontal. v = v 0 + a(t . Dacă punctul material are o mişcare rectilinie uniform variată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa AB. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.t0 ) c.a(t + t0 ) / 2 d.I.mecanica A. filiera vocaţională . iar la momentul t are viteza v . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 068 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.t0 ) (3p) 4. C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . atunci vectorul acceleraţie a punctului material rămâne constant în timp. la echilibru.79 m/s b.116  ≅   5 3  potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul punctului B. Energia aceeaşi valoare µ = 0. Determinaţi: a. 20 m/s d. Calculaţi masa bilei. 18 m/s c. lungimea planului înclinat c. alungirea resortului se dublează. se ajunge la următoarea relaţie de dependenţă de timp a vitezei momentane: a. lungimea acestuia creşte cu p = 5%. Proba E. 14 m/s b. 1. energie potenţială d. coeficientul de frecare d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. de modul F3 = 1. distanţa parcursă de corp pe planul orizontal până la oprire. Un corp. 8 m/s (3p) 5. constantă de elasticitate (2p) 2. a. maşinii pe întregul traseu este egală cu: a.Ministerul Educaţiei. iar restul cu v 2 = 1 6 v 1. SUBIECTUL II – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un resort suspendat vertical are masa neglijabilă şi lungimea în stare nedeformată 0 = 20 cm. EXAMENUL DE BACALAUREAT . energia mecanică atunci când corpul se află la jumătatea planului înclinat.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. D. putere mecanică c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Reprezentaţi sistemul şi forţele care acţionează asupra bilei în starea de echilibru finală. 1. d.t0 ) b. v = v 0 + 2am (t .4 km/h .2 m faţă de sol.1 A. c. Dacă se acţionează asupra bilei prinse de resort cu o forţă verticală de modul F2 = 5 N. Coeficientul de frecare are  1   pe ambele plane. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Determinaţi constanta elastică a resortului. Determinaţi deformarea resortului în situaţia descrisă la punctul c. 22 m/s (5p) Ministerul Educaţiei. Mecanică Ministerul Educaţiei. atinge solul cu viteza: a. energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ în momentul începerii mişcării corpului pe planul înclinat.

d. sub acţiunea unei forţe orizontale de valoare F = 17. 60 km/h d. F: Probă scrisă la Fizică A. filiera vocaţională . Un corp de masă m = 100g este lansat cu viteza iniţială v0 = 10 m/s de-a lungul unei suprafeţe orizontale pe care se mişcă cu frecare. b. În punctul de înălţime maximă: a. – 1J b.toate profilele şi specializările. Lucrul mecanic efectuat de către forţa elastică în timpul comprimării unui resort.Ministerul Educaţiei. Mişcarea corpului pe plan are loc cu frecare. ca în figură. D. 90 km/h (5p) 4. energia cinetică este nulă şi acceleraţia este diferită de zero c. b. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 5kg porneşte din repaus şi se deplasează cu frecare.1 A. are expresia: kx kx kx 2 kx 2 b. adică: A. – 20J (2p) 5. B. respectiv normală la suprafaţa acestuia. J ⋅ m −2 d. MECANICĂ. kg ⋅ m ⋅ s −2 (3p) 2. energia cinetică este diferită de zero şi acceleraţia este nulă d. lucrul mecanic efectuat de forţa F pe distanţa de 6 m. energia cinetică şi acceleraţia sunt nule (2p) b.toate profilele. c. N ⋅ m c. ( ) Proba E. SUBIECTUL II – Varianta 069 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m =7 kg coboară uniform de-a lungul unui plan înclinat fix de unghi α = 30 . energia cinetică şi acceleraţia sunt diferite de zero 3. C. 50 km/h c. Coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. – 5J c.3 N ≅ 10 3 N . kg ⋅ m −1 ⋅ s −2 b. acceleraţia corpului în intervalul de timp în care forţa este constantă. Dependenţa valorii forţei F de coordonata corpului este reprezentată în graficul din figura alaturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 69 . Gn ale greutăţii corpului pe direcţia paralelă cu planul înclinat. d. (15 puncte) . Lucrul mecanic efectuat de către forţa de frecare până la oprirea corpului este: a. Reprezentaţi într-un desen toate forţele care acţionează asupra corpului. EXAMENUL DE BACALAUREAT . – 10J d. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corp şi plan. 25 km/h b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . pe o suprafaţă orizontală.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. viteza corpului în punctul de coordonată x = 6 m. − 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. Expresia ce corespunde unităţii de măsură a modulului de elasticitate poate fi scrisă sub forma: a. ca în figura alăturată. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi planul înclinat. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . − c. iniţial nedeformat. 1.2 . Un corp este aruncat pe verticală de jos în sus în câmp gravitaţional. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi valorile componentelor Gp . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 069 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Un mobil parcurge distanţa d = 50 m în timpul ∆t = 2 s . pe distanţa x. distanţa parcursă de corp din momentul încetării acţiunii forţei F până la oprire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Mecanică Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Viteza medie a mobilului are valoarea: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. sub acţiunea unei forţe de tracţiune orizontale F .mecanica A. d. (3p) a. determinaţi: a.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. . adică: A. filiera vocaţională . energia cinetică a corpului imediat după încetarea acţiunii forţei F .73 . Dacă forţa indicată de dinamometru este F = 12N putem afirma că: a. Mecanică Ministerul Educaţiei. mărime fizică vectorială este: a. expresia care poate reprezenta o putere mecanică este: b. Un corp de greutate G = 10N este suspendat de tavanul unui lift cu ajutorul unui dinamometru. aflat iniţial în repaus pe sol. în câmp gravitaţional terestru. energia d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 070 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Un corp este lansat vertical în sus. mgh d. MECANICĂ.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cu viteza iniţială v. ma 3. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ. puterea (2p) 2. c. când corpul se află la înălţimea h . acţiunea şi reacţiunea au acelaşi sens c. g 2g 3g 4g Ministerul Educaţiei. b. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 1.Ministerul Educaţiei. mv 2 / 2 c. C. SUBIECTUL III – Varianta 070 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) Asupra unui corp de masă m = 2kg . valoarea forţei normale de apăsare exercitată de corp asupra planului înclinat. acţiunea şi reacţiunea sunt egale ca modul d. D. Când corpul atinge înălţimea h = 2m . liftul urcă accelerat d. B. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. masa b. considerând coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan µ = 0. de la nivelul la care energia potenţială gravitaţională este nulă. d. Viteza corpului (exprimată în m/s ) depinde de timp (exprimat în s ) conform ecuaţiei v = 5 ⋅ t . d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. acţiunea şi reacţiunea se aplică aceluiaşi corp b. Determinaţi: a. În absenţa frecărilor. forţa c. pe un plan înclinat de unghi α = 60 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. lucrul mecanic efectuat de forţa F pe întreaga durată a mişcării.toate profilele şi specializările. acţiunea este perpendiculară pe reacţiune (5p) 4. forţa paralelă cu planul necesară pentru urcarea uniformă a corpului pe planul înclinat. liftul este în repaus b. c. Dintre mărimile fizice de mai jos. acceleraţia corpului. viteza corpului la revenirea pe sol. acţionează o forţă F de valoare F = 50N . Conform principiului III al dinamicii. Proba E.mecanica A. Frecarea cu aerul se neglijează. SUBIECTUL II – Varianta 070 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 500g coboară cu frecare. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. se poate afirma că: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1 A. d.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. liftul coboară uniform (3p) 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 70 . Fv (3p) a. (2p) a. liftul urcă uniform c. acţiunea forţei încetează. orientată vertical în sus. EXAMENUL DE BACALAUREAT . coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat. pornind din repaus. b. F: Probă scrisă la Fizică A. înălţimea h la care energia sa cinetică este jumătate din energia potenţială va fi: v2 v2 v2 v2 b. Determinaţi: a. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului.

a. Forţa de tensiune din fir are valoarea: a. ca în figura alăturată. d. Calculaţi acceleraţia sistemului în cazul în care m 2 = 1 4kg . c. este: a. 20N d. Deduceţi expresia acceleraţiei sistemului format din cele două corpuri în funcţie de mărimile µ. Firul este trecut peste un scripete fără frecări şi lipsit de inerţie. ∆Ec = −L c. 1. Proba E.toate profilele şi specializările. m2 . d. F: Probă scrisă la Fizică A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Două corpuri având masele m1 = 20kg şi m 2 = 10kg . SUBIECTUL II – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m1 .1 A. . Coeficientul de frecare la alunecare este acelaşi pentru ambele corpuri.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Expresia randamentului unui plan înclinat este: 1 tgα 1 µ a. g . pe un drum orizontal. g . ale cărui corpuri interacţionează prin forţe conservative. energia potenţială în starea finală b. 20N c. determinaţi: a. zero c. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul cu masa m1 şi planul orizontal este µ = 0. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 071 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ. . Corpurile se deplasează sub acţiunea unei forţe orizontale F = 60N care trage de corpul cu masa m 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 71 . înălţimea maximă la care ajunge corpul. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională . lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate din momentul lansării până în momentul revenirii corpului pe sol. 25N d. b. aflat pe un plan orizontal. este legat printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă de un alt corp cu masa m2 . Legea conservării energiei mecanice totale pentru un sistem izolat. ∆E p = L d. 40N (3p) 3. Forţa de frecare dintre sanie şi zăpadă are valoarea: a. Reprezentaţi toate forţele care se exercită asupra fiecăruia dintre corpuri. Variaţia energiei cinetice a unui corp asupra căruia acţionează un sistem de forţe este întotdeauna egală cu: a. Se lasă sistemul liber. SUBIECTUL III – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg este lansat vertical în sus. 10N b.Ministerul Educaţiei. Un copil trage cu o forţă F = 10N de o sanie pe care o deplasează cu viteză constantă. C. E c + E p = constant b. 5N b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. m1. sunt aşezate pe un plan orizontal. cu viteza v 0 = 10m/s . ca în figura alăturată. lucrul mecanic efectuat de rezultanta sistemului de forţe în timpul acestei variaţii d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.mecanica A. D. η = d. Deduceţi expresia forţei de tensiune din fir în funcţie de µ. η = c. de la nivelul solului. 40N (2p) 5. EXAMENUL DE BACALAUREAT . η = b. c. 10N c. m2 . legate între ele printr-un fir ideal. Neglijând frecarea cu aerul şi considerând energia potenţială gravitaţională nulă la nivelul solului. m1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. adică: A. Forţa formează un unghi α = 60° cu direcţia deplasării.2 . F = ma (3p) Ministerul Educaţiei. viteza cu care revine corpul pe sol. având greutatea G1 = 10N .toate profilele. Mecanică Ministerul Educaţiei. forţa rezultantă a sistemului de forţe care acţionează asupra corpului (2p) 2. η = (5p) sin α + µ cos α 1 + µ tgα µ (1 + ctgα ) 1 + µ ctgα 4. viteza corpului în momentul în care energia lui cinetică este egală cu energia potenţială. B.

d. Un corp de masă m1 este suspendat de tavan prin intermediul unui fir. vertical. c. puterea dezvoltată de motor în situaţia descrisă la punctul c. La echilibru. d.1 A. Notaţiile fiind cele din manuale. Corpul este adus în poziţia B din figură ( AB = d = 9 cm ). La capătul celălalt al resortului se suspendă un corp de masă m 2 . SUBIECTUL II – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 1kg este aşezat pe o suprafaţă orizontală şi este în acelaşi timp legat de un resort cu masa neglijabilă. Asupra unui automobil care se mişcă accelerat pe un drum orizontal acţionează forţa de tracţiune dezvoltată de motor Ft şi forţa de rezistenţă Fr . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. cu motorul oprit. Ft > Fr c. care acţionează asupra sistemului format dintr-un corp şi suprafaţa orizontală pe care acesta se află în repaus. dintr-un punct în care energia potenţială se consideră nulă. Perechea de forţe care reprezintă o acţiune şi o reacţiune este: a. ca în poziţia A din figura alăturată (în această poziţie resortul este nedeformat). de lungime nedeformată 0 = 12cm şi de constantă elastică k = 260 N m .Ministerul Educaţiei. ∆ = 2 (2p) k k k k 5. b. unitatea de măsură pentru lucru mecanic se exprimă în unităţi fundamentale S. kg ⋅ m s c.mecanica A. kg ⋅ m s 2 2.1 . Proba E. F şi N b. ∆ = (5p) m1 − m 2 g mg m g b. de constantă elastică k . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. D. SUBIECTUL III – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un avion de masă m = 2. Determinaţi valoarea forţei elastice care acţionează asupra corpului în poziţia B. h = 0 b. filiera vocaţională . energia cinetică a avionului în timpul planării. Determinaţi acceleraţia corpului în momentul în care este eliberat în poziţia B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. măsurată faţă de nivelul aruncării. MECANICĂ. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului eliberat în poziţia B . între două puncte A şi B aflate la distanţa d = AB = 10km unul de altul. h = 0 d. alungirea resortului este: a. cu aceeaşi viteză. 1. lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă în timpul planării. Ft < Fr d. Un corp este aruncat vertical în sus cu viteza v 0 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . kg ⋅ m 2 s 2 d. ∆ = c. b. Mecanică Ministerul Educaţiei. F şi G c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 72 . coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. kg ⋅ s 2 m 2 (2p) a. planează cu viteza constantă v = 144 km h într-o atmosferă liniştită şi coboară de la înălţimea h1 = 2km până la înălţimea h2 = 1km . h = 0 (3p) 2g g 3g 4g (m1 + m 2 )g Ministerul Educaţiei. c. după care este eliberat. C. este: v2 v2 v2 v2 a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Înălţimea. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. egale în modul. B.toate profilele şi specializările. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 072 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ft = Fr b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. h = 0 c. Determinaţi valoarea forţei de frecare care acţionează asupra corpului în momentul trecerii prin punctul A.5t . ca în figura alăturată. De corpul de masă m1 este legat un resort ideal. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .I. F: Probă scrisă la Fizică A. Ft ≤ Fr 4. prin: b. Între corp şi suprafaţa orizontală există frecare. ∆ = 1 d. lucrul mecanic dezvoltat de motor la întoarcerea avionului pe acelaşi drum. N şi G d. a.toate profilele. la care energia cinetică devine egală cu energia potenţială. În figura alăturată este reprezentat ansamblul de forţe. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Între modulele celor două forţe există relaţia: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Determinaţi: a. oricare dintre ele (3p) 3.

2 s (5p) F din legea Hooke se numeşte: 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Raportul S a. C. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .29 ≅    2 3 eliberat din repaus şi corpul de masă M parcurge în cădere până la atingerea solului distanţa h = 2 m . Ştiind că valoarea coeficientului de frecare dintre corp şi planul înclinat este µ = 0. B.toate profilele şi specializările. 2 s c. 200 J d. SUBIECTUL III – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată se cunosc: m = 0. 120 J b.1 A. Presupunând firul inextensibil. mgh d. filiera vocaţională . în funcţie de poziţia acestuia în timpul mişcării sale de-a lungul axei Ox.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. de la înălţimea h faţă de sol. orientată sub unghiul θ = 45° faţă de planul înclinat. 7. 1. 1 s b. valoarea forţei F sub acţiunea căreia corpul coboară uniform accelerat pe planul înclinat. alungire absolută c.5 kg unghiul (15 puncte) planului înclinat α = 30 o . F: Probă scrisă la Fizică Ministerul Educaţiei. fără viteză iniţială. Lucrul mecanic efectuat de forţa F la deplasarea corpului între punctele de coordonate x1 = 2m şi x 2 = 10m are valoarea: a. mărimea suprafeţei de contact b.toate profilele. EXAMENUL DE BACALAUREAT . acceleraţia relativă a unui corp în raport cu celălalt (2p) 4. se ridică un corp de masă m = 2 kg cu ajutorul unei forţe F . 2mgh (3p) a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b.mecanica A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 73 . Sistemul este corpul de masă m şi planul înclinat µ = 0. c. pe direcţia şi în sensul mişcării. presiune d.5 kg . 2 2 Ministerul Educaţiei. D. 4 s d. variaţia energiei potenţiale a sistemului de la pornire până în momentul în care corpul de masă M atinge solul. coeficientul de frecare la alunecare dintre  1   . Despre forţa de frecare la alunecare dintre două corpuri aflate în mişcare unul faţă de celălalt se poate afirma că este direct proporţională cu: a. d. . de masă neglijabilă şi scripetele fără frecare şi lipsit de inerţie. O maşină are la momentul iniţial viteza v 0 = 57.2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. viteza relativă a unui corp în raport cu celălalt c. efort unitar (3p) 3. adică: A. viteza maximă atinsă de corpul de masă m. 240 J (2p) 5. Gn ale greutăţii corpului pe direcţia paralelă cu planul înclinat. Mecanică Proba E. este: a. valoarea minimă a forţei F pentru care corpul nu apasă pe planul înclinat. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa d = 2 m . În figura alăturată este reprezentată dependenţa forţei ce acţionează asupra unui corp. valoarea forţei F sub acţiunea căreia corpul urcă uniform pe plan. forţa de apăsare normală d. Intervalul de timp în care maşina se opreşte. energia cinetică a sistemului în momentul în care corpul de masă M atinge solul. respectiv normală la suprafaţa acestuia.Ministerul Educaţiei. dacă aceasta este frânată cu acceleraţia constantă a = −8 m s 2 . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 073 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Energia cinetică a corpului în momentul în care corpul atinge solul are expresia: mgh 2 mgh b. SUBIECTUL II – Varianta 073 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan înclinat cu unghiul α = 30° faţă de orizontală. Un corp de masă m cade liber. modulele componentelor Gp . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. s A. alungire relativă b. determinaţi: a. M = 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. cu acceleraţia m a =1 2 . determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. b. c. c. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . MECANICĂ.6 km h . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 160 J c.

m s 2 d. Joule-ul este unitatea de măsură pentru: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 74 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 450 J c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Coeficientul de frecare sanie-zăpadă este µ 1 = 0. variaţia energiei potenţiale a corpului 2 la căderea corpului de la înălţimea h2 până la atingerea solului. forţa elastică ce apare într-un resort deformat este: a. adică: A. unitatea de măsură a expresiei at 2 2 este: b. orientată pe direcţia şi în sensul forţei deformatoare (5p) 4. viteză.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. m c. Viteza corpului în raport cu acel sistem de referinţă este de aproximativ: b. 300 J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. fără viteză iniţială. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului 1 până la atingerea solului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. forţă neconservativă d. MECANICĂ.Ministerul Educaţiei. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului aşezat pe sanie. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 074 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre suprafaţa corpului şi cea a saniei. a. Energia cinetică a unui corp de masă m = 100 g . 900 J (2p) Ministerul Educaţiei. respectiv m 2 = 4 kg se află la momentul iniţial t 0 = 0 deasupra solului la înălţimile h1 = 10 m . 17. F: Probă scrisă la Fizică A. Presupunând că frecarea cu aerul este neglijabilă. raportul d. 1.1 m s 3. b. b. forţă. 14. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . în raport cu un sistem de referinţă. c. SUBIECTUL III – Varianta 074 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri cu masele m1 = 2 kg . d. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a acceleraţiei unui corp de masă m = 2 kg . 28. 20. respectiv h2 = 5 m . raportul v1 al vitezelor cu care cele două corpuri ating solul.mecanica A. Considerând că viteza iniţială a corpului a fost nulă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. filiera vocaţională . Proba E. C.toate profilele. În urma aplicării unei forţe de tracţiune asupra corpului. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Mecanică Ministerul Educaţiei. De corpul m este legat un fir inextensibil şi de masă neglijabilă de care se trage orizontal.toate profilele şi specializările. D. simultan. Corpul se deplasează pe suprafaţa saniei. (2p) 5. La echilibru. sania se mişcă rectiliniu uniform.1 . Corpurile sunt lăsate să cadă liber. ∆t 2 . B. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.0 m s d.2 m s (3p) a. invers proporţională cu alungirea resortului c.3 m s c. s 2. determinaţi: a. acceleraţie. energie. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele obişnuite în manualele de fizică. b.1 A. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre sanie şi zăpadă. numeric egală cu forţa deformatoare b. Determinaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi sanie. Corpul se poate mişca cu frecare pe suprafaţa saniei. SUBIECTUL II – Varianta 074 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe o sanie de masă M = 10 kg este aşezat un corp de masă m = 20 kg . c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . lucrul mecanic total efectuat asupra corpului este: a. m ⋅ s (3p) a. v2 ∆t 1 al intervalelor de timp după care cele două corpuri ating solul. este de 20 J. în primele 10 s de la începutul mişcării sale. 600 J d.

O ladă alunecă de-a lungul unei suprafeţe orizontale. aflat iniţial în repaus pe o suprafaţă plană şi orizontală. SUBIECTUL III – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe o suprafaţă orizontală se lansează. 90 kN b. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. d. 5 s] .toate profilele. 65% c. 1. Ajuns la înălţimea maximă pe pantă. kg ⋅ m/s c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. filiera vocaţională . 6 s] . Un cărucior de greutate G = 100 kN este coborât într-o mină cu ajutorul unui cablu. v = v (t ) . viteza corpului la momentul iniţial. Graficul din figura alăturată reprezintă viteza căruciorului în timpul coborârii. kg ⋅ m/s 2 (2p) a.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Energia cinetică iniţială a corpului este E 0 = 400 J . cu viteza constantă v = 2 m/s . energia cinetică E 0 = 300 J . Proba E. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Atât pe orizontală cât şi pe pantă deplasarea se face cu frecare. are lungimea în stare nedeformată l 0 = 7 m şi secţiunea S 0 = 16 cm 2 . Puterea folosită pentru a menţine această mişcare este: a.mecanica A. energia cinetică a corpului în punctul A.875 mm 3. kg m 2 /s 3 2. forţa de frecare dintre blocul de beton şi suprafaţa orizontală în intervalul de timp t ∈[1s. MECANICĂ. Determinaţi: a.75 mm c. 75% d. 85% (2p) a.16 s] are valoarea: a.I. b. c. D. Trecerea pe porţiunea înclinată se face lin. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 75 . F: Probă scrisă la Fizică A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 200 W b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 075 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1s] . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 075 Rezolvaţi următoarea problemă: Un bloc de beton de masă m = 10 kg . În timpul acestui transport. Corpul are. Forţa de tracţiune îşi păstrează direcţia. 400 W c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.Ministerul Educaţiei. Coeficientul de frecare dintre blocul de beton şi suprafaţa plană este µ = 0. este supus unei forţe de tracţiune paralelă cu suprafaţa orizontală. ca în figura alăturată. O piesă cu masa m = 9 t este urcată uniform pe verticală cu ajutorul unei macarale. Când revine în locul de lansare. Determinaţi: a. 105 kN (3p) 4. înălţimea maximă h până la care urcă pe pantă corpul. poate fi scrisă sub forma: b. c. adică: A. B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 18. . EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cablul macaralei. acceleraţia blocului de beton în intervalul de timp t ∈[2 s. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe durata deplasării din O până în B.1 0. corpul ajunge în punctul A şi începe să urce pe o pantă care formează unghiul α = 45 0 cu orizontala. sub acţiunea unei forţe de tracţiune orizontale F = 200 N .75 cm d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . forţa rezultantă ce acţionează asupra blocului în intervalul de timp t ∈[ 4s. corpul are energia cinetică E c = 150 J .25 . în momentul lansării.3 s ] . 1. 18. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. kg ⋅ m 2 /s d. 600 W d. din punctul O . Tensiunea din cablu în intervalul de timp t ∈ [8 s. Randamentul planului înclinat este: b.75 dm (5p) a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. viteza blocului de beton în intervalul de timp t ∈[0 s. iar modulul ei se modifică în timp conform graficului din figura alăturată. corpul se opreşte în punctul B . 95 kN c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 100 kN d. cablul s-a alungit cu: b. Mecanică Ministerul Educaţiei. unitatea de măsură a mărimii µ ⋅ G în S. Când valoarea vitezei corpului devine jumătate din valoarea iniţială. alcătuit din oţel cu modulul de elasticitate E = 21⋅ 10 10 N/m 2 . Un corp este lansat de jos în sus de-a lungul unui plan înclinat. C. 800 W (3p) 5. un corp cu masa m = 2 kg .toate profilele şi specializările. fără modificarea modulului vitezei. 50% Ministerul Educaţiei. 18.1 (15 puncte) A.

Determinaţi forţa de tensiune din firul de legătură dintre cele două corpuri. c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. m ⋅ ( g + a ) c. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra fiecărui corp.1 A. L = µ ⋅ N ⋅ d ⋅ cos0 b. b. după ce parcurge distanţa d = 10m . b.4 m s .2 . ca în figura alăturată. Determinaţi acceleraţia sistemului de corpuri. 54km/h (3p) a. F: Probă scrisă la Fizică A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. legat de un resort alungit. valoarea forţei de tensiune din cablu se poate determina cu ajutorul expresiei: a.mecanica A. 1 /(tgα + µ ) c. 30km/h 2. parcurgând distanţa d . lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare se poate exprima prin: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 76 . aflat pe o suprafaţă orizontală cu frecare sunt reprezentate corect în figura: (3p) 4. m ⋅ ( g − a ) b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Mecanică Ministerul Educaţiei. Dacă se neglijează masa cablului. randamentul planului înclinat este: a. Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 076 Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp cu masa m = 50kg acţionează o forţă de tracţiune de valoare Ft = 800N . dacă în momentul încetării acţiunii forţei. filiera vocaţională . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. având masa M . corpul a avut viteza v = 16. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . SUBIECTUL II – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Corpurile din figura alăturată au masele egale m1 = m 2 = 1kg şi sunt legate între ele printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. Consideraţi că se înlocuieşte corpul de masă m 2 cu un alt corp. L = −Ff ⋅ d ⋅ cos180° d. tgα /(1 + µ ⋅ tgα ) b. Un corp se deplasează cu viteză constantă pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea unei forţe de tracţiune orizontale Ft . 36km/h c. L = −Ft ⋅ d c. (15 puncte) Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este µ = 0. d.toate profilele. Notaţiile fiind cele din manuale.toate profilele şi specializările.Ministerul Educaţiei. trecut peste un scripete ideal. Coeficientul de frecare la alunecare rămâne acelaşi. Aflaţi valoarea masei M astfel încât sistemul format din acest corp şi corpul de masă m1 să se deplaseze cu viteză constantă. C. corpul a avut viteza v = 16. distanţa parcursă de corp din momentul încetării acţiunii forţei de tracţiune până la oprirea corpului. Corpul porneşte din repaus şi. Determinaţi: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. B. dacă în momentul încetării acţiunii forţei. 1 /(1 + µ ⋅ tgα ) d. Un corp este ridicat uniform pe un plan înclinat care formează unghiul α cu orizontala. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 076 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A. m ⋅ a (2p) 3. MECANICĂ. Un corp cu masa m atârnat de cablul unei macarale este coborât cu acceleraţia a orientată în jos. m ⋅ g d. Coeficientul de frecare la alunecare între corpul de masă m 2 şi suprafaţa pe care este aşezat are valoarea µ = 0.2 . c. acţiunea forţei de tracţiune încetează. 1. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat fiind µ . tgα /(tgα + µ ) (5p) 5. Un motociclist care se deplasează rectiliniu parcurge succesiv distanţele d 1 = 50m şi d 2 = 75m în intervalele de timp ∆t 1 = 4s şi respectiv ∆t 2 = 6s . .4 m s . puterea medie dezvoltată de forţa de tracţiune pe toată durata acţiunii ei. a. d. Viteza medie a motociclistului pe porţiunea de traiectorie considerată este: b. Forţele care acţionează asupra unui corp aflat în repaus. 45km/h d. viteza pe care o are corpul după parcurgerea distanţei d . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare pe distanţa d . D. L = Ft ⋅ d (2p) → Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. care formează un unghi α = 30 0 cu orizontala.

Distanţa totală parcursă de mobil în intervalul de timp cuprins între momentele 0 şi 2t 0 este: a. c. d. scripetele fiind blocat. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . filiera vocaţională . 13 m s c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. v 0t 0 c. deformarea resortului dacă sistemul se află în echilibru. în care energia potenţială gravitaţională se consideră nulă. Viteza medie în intervalul de timp cuprins între momentele t 1 = 1s şi t 2 = 3s este: a. EXAMENUL DE BACALAUREAT . . d. Ff = F d. Mecanică Ministerul Educaţiei. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 077 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. C. reacţiunea axului scripetelui în situaţia în care sistemul se mişcă liber. acceleraţia sistemului lăsat liber. Determinaţi: a. după ce alungirea resortului se stabilizează. scade c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adică: A. Pe porţiunea de fir de care este legat corpul de masă m1 este inserat un resort uşor cu constanta elastică k = 100 N m . Ff > F c.mecanica A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 77 . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este µ . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL III – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: De la baza unui plan înclinat cu unghiul α = 30 0 faţă de orizontală şi de lungime = 5m se lansează în sus de-a lungul planului un corp de masă m = 2kg . nu se poate preciza cum variază (2p) Ministerul Educaţiei. corpul rămâne în repaus. creşte b.1 A. determinaţi: a. Mişcarea unui mobil pe axa Ox este descrisă de legea x = 2t 2 + 7t + 5 . putere mecanică b. Ff = µmg b. c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. energia mecanică totală pe care o are corpul în momentul părăsirii planului înclinat. lucru mecanic c. F: Probă scrisă la Fizică A. Forţa de frecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este: a.I. Când viteza automobilului creşte. Motorul unui automobil dezvoltă o putere constantă. v 0t 0 2 d. Viteza unui mobil variază în raport cu timpul conform graficului alăturat. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. b. Corpul părăseşte capătul superior al planului înclinat cu viteza v = 5 m s şi ajunge în final în planul orizontal al punctului de lansare.3kg şi m 2 = 0. b. cu viteza v 0 = 10 m s . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. v 0 t 0 4 (3p) 3. deformarea resortului în situaţia specificată la punctul b. Un corp de masă m se află în repaus pe o suprafaţă plană şi orizontală.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Dacă se aplică corpului o forţă orizontală F .2kg sunt legate printr-un fir subţire trecut peste un scripete ideal. SUBIECTUL II – Varianta 077 Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase m1 = 0. zero (3p) 2. despre forţa de tracţiune a motorului putem spune că: a. constantă elastică (2p) 5. rămâne constantă d. (15 puncte) Proba E. coeficientul de frecare dintre corp şi planul înclinat. viteza cu care ajunge corpul în planul orizontal al punctului de lansare. B. 15 m s d.toate profilele. Neglijând rezistenţa la înaintarea corpului în aer.toate profilele şi specializările. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 11m s b. ca în figura alăturată. Unitatea de măsură kg s 2 este unitate de măsură pentru: a. MECANICĂ. în care toate mărimile sunt exprimate în unităţi S. 17 m s (5p) 4. acceleraţie d. 2v 0t 0 b. pentru care F < µmg .Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic efectuat pentru lansarea corpului. 1.

cu aceeaşi viteză 90 km/h. Interacţiunea a două corpuri NU poate avea ca efect: a.43 MJ.75. 750 kJ. . C. viteza cu care ar ajunge corpul la baza planului înclinat în condiţiile punctului c.5 kJ.toate profilele.15. (2p) ms msW m 2. 2. b. D. lucrul mecanic efectuat de forţa de rezistenţă care acţionează asupra remorcii în timpul deplasării pe o distanţă d = 10 m pe porţiunea orizontală. (3p) 5. accelerarea ambelor corpuri d. .5 . puterea necesară pentru a tracta remorca pe drumul orizontal. Forţa de tensiune care apare în sistemul de cuplaj are valoarea de 800 N. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 78 . Se consideră un punct material care se poate deplasa fără frecări de-a lungul unei suprafeţe orizontale.1.2 N. frânarea unuia dintre corpuri b. acceleraţia cu care ar coborî corpul dacă ar fi lăsat liber pe planul înclinat. Prima dintre maşini are masa m = 600 kg. Conform principiului al II-lea al dinamicii: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.6 (vezi figura alăturată). 2 . orientarea acceleraţiei punctului material nu depinde de orientarea forţei care acţionează asupra lui (5p) Ministerul Educaţiei. Două maşini se deplasează pe o autostradă. valoarea forţei de tensiune în firul de legătură. b. măsurat din momentul începerii urcării pantei. µ = 0. (2p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Sub acţiunea forţei F = 15. modificarea inerţiei sistemului de corpuri c. c.5 MJ . 0 J. b. d. µ = 0. Asupra lui acţionează o forţă constantă orientată sub un unghi variabil faţă de orizontală. Coeficientul de frecare la alunecare are valoarea: a. La un moment dat. Considerând un sistem de referinţă legat de a doua maşină. EXAMENUL DE BACALAUREAT . F: Probă scrisă la Fizică A.. filiera vocaţională . în care energia potenţială gravitaţională a sistemului remorcă – Pământ creşte cu 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 078 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. B. d. menţinându-şi aceeaşi viteză. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. deformarea corpurilor (3p) 3. Determinaţi: a. modulul acceleraţiei punctului material scade atunci când unghiul dintre forţa care acţionează asupra lui şi axa dată creşte.1 A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi: a. 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. camionul începe să urce o pantă înclinată faţă de orizontală cu unghiul α pentru care sin α = 0. care are punctul de aplicaţie în A. b. d. Randamentul unui plan înclinat cu unghi α . 187. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . puterea necesară pentru a tracta remorca pe pantă (consideraţi că forţa de rezistenţă la înaintare are aceeaşi valoare ca şi la deplasarea pe drumul orizontal).6 este egal cu η = 0. . kg m2 s-2 .20. fără a depăşi 90 b. acceleraţia punctului material este constantă şi nenulă dacă punctul material este izolat d. Se neglijează masa firului şi a scripetelui. pentru care sin α = 0. energia cinetică a primei maşini are valoarea: a. precum şi frecările în axul scripetelui şi cu aerul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. una spre cealaltă. SUBIECTUL III – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un camion tractează pe un drum orizontal o remorcă de masă m = 1000 Kg cu viteza constantă v = 54 km/h . adică: A. d. acceleraţia punctului material rămâne aceeaşi doar dacă masa lui rămâne constantă c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Proba E. µ = 0.toate profilele şi specializările. b. coeficientul de frecare la alunecarea corpului pe planul înclinat. corpul de A masă m1 = 2 kg este ridicat uniform pe planul înclinat faţă de orizontală cu un F α unghi α. pentru care sin α = 0. c. c. MECANICĂ. dacă durata coborârii este ∆t = 2 s . unitatea de măsură pentru constanta elastică a unui resort poate fi exprimată şi sub forma: J W J a. d.mecanica A. c. intervalul de timp. Mecanică Ministerul Educaţiei. În S.Ministerul Educaţiei.50. µ = 0.I.

d.5. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Mecanică Ministerul Educaţiei. 1/ 4 (3p) Ministerul Educaţiei.50 m/s 3. d. d. Proba E. adică: A. F: Probă scrisă la Fizică A. c. energia cinetică a corpului atunci când acesta se află în urcare. 7. C. Un automobil A are masa m şi viteza 4 acţiona forţele de rezistenţă FfA . Determinaţi: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Despre coeficientul de frecare la alunecare dintre două corpuri. atunci raportul Ff A / FfB are valoarea: a. 1 d. Viteza medie pentru întreaga mişcare are valoarea: a. 6. depinde de mărimea suprafeţei de contact dintre cele două corpuri. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ atunci când corpul se află la înălţimea h = 125 m faţă de sol.25 m/s b. acceleraţie c. În figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a vitezei. acceleraţia automobilului în intervalele de timp [0. SUBIECTUL II – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un automobil cu masa m = 700 kg se deplasează rectiliniu pe o suprafaţă orizontală cu o viteză care variază în funcţie de timp conform graficului din figura alăturată. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. EXAMENUL DE BACALAUREAT . respectiv FfB care ar opri automobilele pe aceeaşi distanţă d . Newton-ul este unitatea de măsură pentru : a. este o mărime adimensională. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. energie (2p) v v . . Forţa de rezistenţă la înaintarea automobilului este constantă şi este egală cu a 10 -a parte din greutatea acestuia. 0. lucrul mecanic efectuat de forţa gravitaţională din momentul iniţial până în momentul în care corpul se află la înălţimea h = 125 m faţă de sol. determinaţi: a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 3. m ⋅ s (5p) s kg kg 2. unitatea de măsură a mărimii fizice având expresia m J N a. b. are valoarea Fr = 10 N . este o mărime vectorială. 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. forţa de tracţiune dezvoltată de motor în intervalul de timp [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Forţa de rezistenţă la înaintare. energia cinetică a automobilului la momentul t = 3 min. b. depinde de forţa de reacţiune normală. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 079 2g (1 − cos α ) . se poate afirma că: a.mecanica A.5. 4] min.toate profilele şi specializările. Dacă asupra lor ar 5. 2 c. considerată constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.5]min şi [3. c. (3p) 4. viteză b. MECANICĂ. b. poate fi scrisă în forma: Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 A.50 m/s c. 4 b. forţă d. c.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. aflat iniţial în repaus la nivelul solului. la înălţimea h1 = 80 m faţă de sol. în cursul mişcării unui mobil. 13. Un alt automobil B are masa 4m şi viteza . atunci când acestea se află în mişcare relativă unul faţă de celălalt. Considerând nivelul de referinţă al energiei potenţiale gravitaţionale corp – Pământ la nivelul solului. D. filiera vocaţională . este ridicat pe verticală în sus sub acţiunea unei forţe de valoare F = 50 N .Ministerul Educaţiei.5] min. B. distanţa parcursă de automobil atunci când se deplasează cu viteză constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 79 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.25 m/s (2p) d. puterea medie dezvoltată de forţa F = 50 N în timpul ridicării corpului la înălţimea h = 125 m faţă de sol. SUBIECTUL III – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2 kg . b. d.

greutatea b. trecut peste un scripete ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 6N d. c. astfel încât sistemul este în repaus. viteza corpului în punctul în care energia cinetică este egală cu energia sa potenţială. în timpul deplasării corpurilor cu acceleraţie egală. raportul dintre lucru mecanic efectuat de forţă şi viteza imprimată d. N ⋅ s (2p) s2 2. 3N Ministerul Educaţiei. Calculaţi deformarea absolută a resortului. înălţimea H de la care cade corpul. De corpul m1 se trage orizontal cu o forţă F1 = 9N .Ministerul Educaţiei. Viteza cu care corpul atinge solul este v = 100 m s iar frecarea cu aerul se neglijează.1 A. Se neglijează frecările. W ⋅ m d. forţa exercitată în unitatea de timp c.toate profilele. În firul de care este legat corpul de masă m 2 este inserat un resort foarte N . de la înălţimea H faţă de pământ. d. Precizaţi care dintre forţele prezentate mai jos este neconservativă: a. fără viteză iniţială. SUBIECTUL II – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase m1 = 100 g şi m 2 = 300 g sunt legate printr-un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. SUBIECTUL III – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 500g cade liber. respectiv x 2 . Determinaţi: a. k1 k2 a. produsul scalar dintre forţă şi viteză (5p) 4. k2 k1 c. Calculaţi greutăţile celor două corpuri. forţa medie de rezistenţă a solului. F: Probă scrisă la Fizică A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 8N (3p) a.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. filiera vocaţională . MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adică: A. uşor. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . EXAMENUL DE BACALAUREAT . 1. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la suprafaţa pământului. b.5N c. producând alungirile x1 . forţa de frecare d. forţa coulombiană (3p) 3. . c. Alegeţi expresia care corespunde unităţii de măsură a energiei: c. Determinaţi forţa cu care acţionează scripetele asupra axului său în condiţiile de la punctul c.toate profilele şi specializările. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. k2 2 2 k1 (2p) 5. m a. J ⋅ m b. B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi deformarea absolută a resortului după deblocarea scripetelui.5kg aşezate pe un plan orizontal sunt legate printr-un fir inextensibil. 4. Tensiunea din fir are valoarea: b. de constantă elastică k = 60 Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. când sistemul este blocat. C. dacă adâncimea pe care corpul pătrunde în sol este d = 100 cm . forţa elastică c.mecanica A. Iniţial scripetele este blocat. produsul dintre lucru mecanic efectuat de forţă şi timp b. d. kg ⋅ b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 080 m2 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 80 . Puterea mecanică dezvoltată de o forţă este egală cu: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Un corp cu masa m este suspendat succesiv de două resorturi având constantele elastice k1 şi k 2 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate pe toată durata deplasării corpului. k1 k2 2 2 d. b. Raportul x1 / x 2 este: a. Mecanică Ministerul Educaţiei. Două corpuri de mase m1 = 1kg şi m2 = 0. D.

sub acţiunea unei forte constante F care formează unghiul α cu planul orizontal. 36 c. adică: A. J ⋅ s c. Expresia forţei de frecare la alunecare ce acţionează asupra săniuţei este: a. dacă valoarea forţei F este de 10N . pe culoare paralele. m ⋅ g ⋅ h b. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare din momentul în care corpul trece pe suprafaţa orizontală până la oprirea corpului. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ca în figură. Trecerea corpului de pe planul înclinat pe suprafaţa orizontală se face fără modificarea modulului vitezei. Vitezei de 20 . Determinaţi: a. viteza corpului la baza planului înclinat. în câmp gravitaţional uniform. (5p) 3 3 2 4. Forţele de frecare sunt neglijabile. în cazul descris la punctul a. MECANICĂ. (2p) a. O săniuţă de masă m alunecă accelerat pe un plan orizontal.toate profilele şi specializările. Determinaţi: a. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. B. înălţimea la care energia cinetică a corpului este un sfert din energia sa potenţială (energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul planului orizontal). . Valoarea energiei cinetice h a corpului la înălţimea este: 3 mgh 2mgh mgh a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL III – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 2kg este lăsat să coboare liber fără viteză iniţială. b. 3 s s m3 m km . 1. viteza cu care înaintează primul înotător este egală cu apoximativ: a. 72 (3p) h h h h 3. EXAMENUL DE BACALAUREAT . în cazul descris la punctul a. F: Probă scrisă la Fizică A. De la capetele opuse ale unui bazin de înot cu lungimea L= 50 m pornesc.toate profilele. 0. Ff = m ⋅ g ⋅ cos α b. 1 m/s c. Ff = µmg c.73m/s 2 ≈ 3 m/s 2 . c. Primul înotător se deplasează cu viteză constantă şi porneşte la un interval de timp ∆t=5 s după plecarea celui de-al doilea înotător.mecanica A. efortul unitar exercitat într-un cablu cu raza de 1mm cu ajutorul căruia ar fi ridicat pe verticală corpul de masă M .67 m/s (3p) 5. valoarea reacţiunii planului asupra corpului de masă M. valoarea forţei f cu care corpul M împinge corpul m dacă sistemul se mişcă cu acceleraţia a = 1. Ff = µ ( m ⋅ g − F sin α ) (2p) Ministerul Educaţiei.25 m/s. b. Considerând că notaţiile sunt cele folosite în manualele de fizică. distanţa la care se opreşte corpul faţă de baza planului înclinat.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1.1 A.6 b. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. ca în figura alăturată. doi înotători. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. din vârful A al unui plan înclinat de înălţime h = 2 m (ca în figura alăturată) şi îşi continuă mişcarea pe o suprafaţă orizontală rugoasă. c. ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 81 . exprimate în s h km km km km a. D.25 m/s d. de la înălţimea h. valoarea forţei F care acţionează asupra sistemului.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Un corp de masă m cade liber. 1.Ministerul Educaţiei. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 54 d. Se consideră că mişcarea corpului pe planul înclinat are loc fără frecare iar pe planul orizontal are loc cu frecare. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Proba E. d. d.2 . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 081 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. Al doilea înotător înaintează cu viteza v2 = 1. filiera vocaţională . d. SUBIECTUL II – Varianta 081 Rezolvaţi următoarea problemă: Două corpuri de mase M = 4 kg şi m = 1 kg sunt aşezate pe o suprafaţă orizontală. Mecanică ( ) Ministerul Educaţiei. Ff = µmg sin α d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. îi corespunde valoarea: 2. unitatea de măsură pentru puterea mecanică poate fi scrisă sub forma: kg ⋅ m 2 kg ⋅ m 2 kg ⋅ s b. 3. Sistemul de (15 puncte) corpuri se mişcă sub acţiunea unei forţe F aplicată sub un unghi α = 30° . Dacă cei doi înotători se întâlnesc la mijlocul bazinului.75 m/s b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. cu acceleraţia a = 2m/s 2 .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 82 . b. Acţiunea forţei încetează în momentul în care bila atinge viteza v = 4 m s . Valoarea rezultantei R a forţelor care acţionează asupra unui corp cu masa m = 2kg . EXAMENUL DE BACALAUREAT . MECANICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. acţionează o forţă constantă F orientată vertical în sus. aflată iniţial în repaus la înălţimea h0 = 1m deasupra solului.mecanica A. determinaţi: a. c. ca în figura alăturată. unitatea de măsură pentru modulul lui Young (de elasticitate) se exprimă în unităţi fundamentale S. kg ⋅ m −1 d. valoarea forţei de tensiune din fir în condiţiile punctului b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.toate profilele. iar dacă acţionează asupra altui a. b. adică: A. valoarea forţei normale cu care corpul A apasă pe plan. acceleraţia sistemului. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1 d. Determinaţi: a. Un corp este ridicat uniform pe un plan înclinat care face unghiul α cu planul orizontal. Proba E. F = 1000N d. Dacă coeficientul de frecare de alunecare dintre corp şi planul înclinat este µ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. filiera vocaţională .I. η = c. F = 4500N c. Unghiul făcut de planul înclinat cu suprafaţa orizontală este α = 30 0 . viteza corpului va avea valoarea: a. F = 500N (2p) Ministerul Educaţiei. viteza cu care trece bila în cădere prin punctul în care s-a aflat iniţial. SUBIECTUL III – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unei bile de masă m = 0. v = 10 m s (3p) 3. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . kg ⋅ m −2 ⋅ s −2 (2p) a. v = 40 m s b.toate profilele şi specializările. La momentul t = 2s . d. aflat iniţial în repaus. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 082 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL II – Varianta 082 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan înclinat este aşezat un corp A de masă M = 2kg . masa m1 a corpului B pentru care corpul A coboară pe planul înclinat cu viteză constantă. c. v = 20 m s d. (3p) a1 + a 2 a1 + a 2 2 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. prin: b. . kg ⋅ s −2 2.1 A. η = (5p) 1 + µ sin α 1 + µ cos α 1 + µtgα 1 + µctgα 4. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul A şi suprafaţa planului înclinat are valoarea µ = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. depinde de timp conform graficului alăturat. η = d. v = 30 m s c. B. atunci randamentul acestei operaţii este: 1 1 1 1 b. Rezistenţa la înaintare în aer este neglijabilă. F: Probă scrisă la Fizică A. înălţimea maximă faţă de sol la care ajunge bila. viteza bilei în momentul în care atinge solul. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. η = corp îi imprimă o acceleraţie a 2 .29( ≅ 3 6) . kg ⋅ m −1 ⋅ s −2 c. d.5kg cade vertical şi loveşte o suprafaţă orizontală cu viteza v 1 = 10 m s . legat de un corp B printr-un fir subţire întins paralel cu planul şi trecut peste un scripete ideal fixat în vârful planului. înălţimea la care se află bila faţă de sol în momentul în care acţiunea forţei F încetează. orientată vertical în sus.Ministerul Educaţiei. Dacă interacţiunea cu suprafaţa durează un timp ∆t = 2ms . Imediat după ce loveşte suprafaţa mingea are viteza v 2 = 8 m s . Mecanică Ministerul Educaţiei. b. C. a1 + a 2 c. forţa F cu care mingea acţionează asupra suprafeţei are valoarea de aproximativ: a.4kg . Ştiind că forţa F efectuează un lucru mecanic L = 16J . 1. D. O minge de masă m = 0. dacă masa corpului B este m = 3kg . Acceleraţia pe care această forţă o imprimă corpului rezultat prin lipirea celor două corpuri unul de altul este: a + a2 2a1a 2 a1a 2 a. Notaţiile fiind cele din manuale. F = 9000N b. Dacă o forţă acţionează asupra unui corp îi imprimă o acceleraţie a1 .

MECANICĂ. 0. Randamentul operaţiei de ridicare uniformă a corpului pe acest plan înclinat este: b. valoarea acceleraţiei sistemului în timpul urcării corpului de masă m1 pe plan. în condiţiile punctului a. b. B. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Fe = d. Fe = −k ⋅ x c.mecanica A. Dependenţa vitezei sale de timp este ilustrată în graficul alăturat. m s b. m ⋅ g ⋅ d.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. F: Probă scrisă la Fizică A. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 083 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră sistemul ilustrat în figura alăturată.58 ≅  3    a. unitatea de măsură în S. până la înălţimea maximă. Expresia energiei potenţiale gravitaţionale este: m ⋅v2 h b.70 (5p) a. Fe = (2p) a. Fe = k ⋅ x 2 k 2. Corpurile au masele m1 = 40g şi (15 puncte) respectiv m 2 = 20g . kg ⋅ m s 2 c. 40s] este: a.73 . un corp de masă m = 1kg . 45kJ c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului la urcarea pe planul înclinat. EXAMENUL DE BACALAUREAT . 0. Lucrul mecanic total efectuat asupra mobilului în intervalul de timp t ∈ [0s. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . dacă se imprimă corpului cu masa m 2 o viteză pe verticală în jos iar coeficientul de frecare la alunecare are valoarea µ = 0. Un mobil cu masa de 100 kg se mişcă rectiliniu. 1. până la înălţimea maximă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 83 . m s 2 d. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la urcarea corpului pe planul înclinat. de constantă k .50 c. depinde de deformarea resortului conform relaţiei: x k ⋅ x2 b. înălţimea maximă la care ajunge corpul pe planul înclinat. . Forţa elastică apărută într-un resort deformat. prin convenţie. b. Un corp lăsat liber pe un plan înclinat care formează unghiul ϕ cu orizontala coboară rectiliniu uniform. c. adică: A. 36kJ d. masa m 2 ' a corpului 2 pentru care m1 urcă uniform in lungul planului.toate profilele şi specializările. cu viteza iniţială v 0 = 10 m . c. kg ⋅ m ⋅ s (3p) 5. m ⋅ g ⋅ h 2 2 3.toate profilele.73 . iar planul înclinat formează unghiul α = 60 cu orizontala. Mecanică Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi: şi plan este µ = 0. m ⋅ g ⋅ h (3p) a.1 A. 0. energia cinetică iniţială a corpului. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 083 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. valoarea forţei de tensiune în fir. C. filiera vocaţională . Un corp de masă m se află la înălţimea h faţă de nivelul căruia i se atribuie. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp s  3  . 18kJ (2p) Ministerul Educaţiei. valoarea nulă a energiei potenţiale gravitaţionale. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. c.I.Ministerul Educaţiei. Proba E. d. care formează unghiul α = 30° cu direcţia orizontală. 90kJ b. SUBIECTUL III – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan înclinat fix. se lansează de la bază spre vârf. 0. valoarea coeficientului de frecare pentru care corpul 1 coboară cu viteză constantă. Între corpul 1 şi plan există frecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.60 d. D. Determinaţi: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a mărimii ∆v fizice este: ∆t a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.25 4.

Un camion cu masa m1 = 4. Urcând pe o scară. Firele sunt trecute peste doi scripeţi ideali S1 şi S2 situaţi la capetele unui plan înclinat cu unghiul α = 30 0 . viteza pietrei în momentul lansării. b. SUBIECTUL I – Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 40 m/s d. c. 9.2009 Proba scrisă la Fizică Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Un bloc de beton cu masa m = 200 kg este tractat cu ajutorul unui cablu pe o suprafaţă orizontală aspră. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adică: A. a mărimii (k ⋅ ∆l ) poate fi scrisă sub forma: a. energia mecanică a pietrei în punctul M .5 m/s 2 (3p) a. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . 5. Frecările cu aerul se neglijează. Pentru a avea aceeaşi energie cinetică. Cablul se rupe pentru o tensiune mai mare decât T = 1500 N . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Puterea dezvoltată de un dispozitiv variază în funcţie de timp conform graficului din figură. 4 m/s 2 4. kg m/s 2 (2p) 2. Corpul B se poate deplasa pe planul înclinat cu frecare. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. kg ⋅ m/s c. dacă masa corpului A este m1 = 4 Kg .Ministerul Educaţiei.75 kJ (3p) Ministerul Educaţiei. C. 1. o persoană cu masa m = 75 kg ajunge la înălţimea h = 1. B. coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0.75 kJ c. 5. Proba E. direcţia cablului fiind paralelă cu direcţia deplasării. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.20 . d. 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. de corpurile A şi C cu masele m1 şi respectiv m 2 = 4 Kg . kg m 2 /s d. iar apoi cade într-o groapă de adâncime h = 10 m .1 A. SUBIECTUL III – Varianta 084 Rezolvaţi următoarea problemă: O piatră de masă m = 200 g . lansată vertical în sus din punctul O aflat la nivelul solului.5 m deasupra podelei. L = 2200kJ (5p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 84 . în cazul în care corpul A are masa m1 = 4 Kg . 6. Lucrul mecanic efectuat de dispozitiv între momentele t 0 = 0 s şi t = 150 s este: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .62 kJ b. 30 m/s c.5 m/s 2 c. atinge în punctul M înălţimea maximă H = 20 m . acceleraţia cu care se mişcă sistemul. F: Probă scrisă la Fizică A. unitatea de măsură în S. SUBIECTUL II – Varianta 084 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Corpul B de masă m = 4 Kg este legat prin intermediul a două fire inextensibile şi de mase neglijabile. kg m 2 /s 3 b. c. L = 1100kJ b.toate profilele şi specializările. D. ca în figura alăturată. d. Acceleraţia maximă care poate fi imprimată blocului de beton este: b. 20 m/s b.8 t rulează cu viteza v 1 = 72 km/h . ca în figura alăturată. filiera vocaţională . forţa cu care scripetele S2 apasă asupra axului. Podeaua unei încăperi este situată la înălţimea H = 7. tensiunea din firul care leagă corpurile A şi B în cazul în care masa corpului A este m1 = 4 Kg . valorile masei m1 pentru care acceleraţia sistemului este nulă. energia cinetică a pietrei atunci când piatra atinge punctul P . 7.50 kJ d. considerând că energia potenţială gravitaţională este nulă la nivelul solului (în punctul O). MECANICĂ. lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate pe toată durata deplasării pietrei. 50 m/s (2p) 5. (15 puncte) . Coeficientul de frecare la alunecare are valoarea µ = 0. Energia potenţială a sistemului persoană-Pământ în raport cu nivelul solului este: a.toate profilele.mecanica A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. trebuie să ruleze cu viteza v 2 egală cu: a. un automobil cu masa m 2 = 1200 kg .20 . L = 2100kJ d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi: a. Mecanică Ministerul Educaţiei. L = 2000kJ c.I. b. Determinaţi: a.5 m faţă de sol. 5 m/s 2 d. MECANICĂ EXAMENUL DE BACALAUREAT .

putem afirma că în timpul căderii: a. după întreruperea alimentării motorului. acceleraţia corpului. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Mecanică Ministerul Educaţiei. Desprinderea ultimului vagon de tren determină: a. B. viteza b. SUBIECTUL II – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masă m = 2kg .1 A. măsurat după încetarea acţiunii forţei F . .3 . filiera vocaţională . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. mişcarea încetinită a trenului c. Puterea dezvoltată de forţa de tracţiune este P = 50 kW . adică: A. sub acţiunea unei forţe de tracţiune constante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 85 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.25 din greutatea acestuia şi rămâne tot timpul constantă. Un tren se deplasează pe o suprafaţă orizontală cu viteză constantă. acceleraţia c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Un corp cade liber în câmp gravitaţional. EXAMENUL DE BACALAUREAT . F ⋅ v d. aflat iniţial în repaus pe o suprafaţă orizontală. energia cinetică a corpului scade d. 2mgh d.mecanica A. expresia care reprezintă un lucru mecanic este: a. în care corpul se opreşte. coboară uniform pe un plan înclinat.15s] . energia potenţială a corpului creşte b. lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune pentru deplasarea autoturismului pe distanţa d = 2 km . ∆v / ∆t (3p) 3. MECANICĂ. forţa d. Consideraţi că forţa de rezistenţă la înaintare este direct proporţională cu numărul de vagoane. 4mgh (2p) Ministerul Educaţiei. mişcarea accelerată a trenului b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 085 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. b. F / a b. b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. ca în figura alăturată. energia cinetică a corpului este negativă (5p) 4. c. intervalul de timp ∆t 0 . energia totală a corpului rămâne constantă c. viteza corpului imediat după încetarea acţiunii forţei F .toate profilele şi specializările. Un corp de masă m . mişcarea trenului cu aceeaşi viteză d. P ⋅ ∆t c. Determinaţi: a. C.Ministerul Educaţiei. Dintre mărimile fizice de mai jos. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Proba E. c. mgh c. masa (2p) 2. scăderea acceleraţiei trenului (3p) 5. SUBIECTUL III – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un autoturism de masă m = 1000 kg se deplasează cu viteză constantă pe un drum orizontal. Determinaţi: a. distanţa d 0 parcursă de autoturism până la oprire. Rezultanta forţelor de rezistenţă ce acţionează asupra autoturismului reprezintă o fracţiune f = 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele. mgh / 2 b. viteza autoturismului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este µ = 0 . acţionează pentru un interval de timp ∆t = 15s o forţă constantă F = 10N care face unghiul α = 60 0 cu orizontala. 1. mărime fizică scalară este: a. F: Probă scrisă la Fizică A. forţa normală de apăsare exercitată de corp asupra suprafeţei de sprijin în intervalul de timp t ∈ [0. lăsat liber. Lucrul mecanic minim necesar pentru a urca acelaşi corp înapoi pe plan până la aceeaşi înălţime h este: a. energia cinetică a autoturismului d. D. Presupunând că forţele de rezistenţă care acţionează asupra corpului sunt neglijabile.

viteza căruciorului la momentul de timp t = 4 s . determinaţi : a. Dacă modulul vitezei rămâne constant.I. energia cinetică pe care o are corpul în momentul atingerii solului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 86 . 2. Despre constanta elastică a unui resort elastic se poate afirma că: a. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului. 1 c. 5. (2p) v 5. c. 1 2 d. din momentul lansării corpului până când acesta atinge solul. depinde de forţa deformatoare b. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 086 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 0.5s c. c. b. filiera vocaţională . (15 puncte) Proba E.toate profilele. timpul necesar descrierii traiectoriei este de aproximativ: a. C.mecanica A. 1. spaţiul parcurs de cărucior în primele 4 secunde de la începutul mişcării.6s d. b. m ⋅ s (3p) s kg kg 2. poate fi scrisă sub forma : m J N b. Dacă viteza iniţială a căruciorului este nulă. FAB = −FBA b. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ. FAB = 2 ⋅ FBA . FAB = − FBA → → c.0s b. adică: A. este o mărime vectorială N c. d. (2p) 4. SUBIECTUL II – Varianta 086 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cărucior cu masa m = 10 kg se poate deplasa fără frecare pe o suprafaţă orizontală. c. F: Probă scrisă la Fizică A. cu viteza iniţială v 0 = 20 m s . D.I. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Un biciclist se deplasează cu viteza de 54 km h descriind o traiectorie de forma unui sfert de cerc cu raza a. Asupra lui acţionează o forţă a cărei dependenţă de timp este reprezentată în graficul alăturat. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 4 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. depinde de natura materialului din care este confecţionat resortul. 1 4 (3p) Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.1 A. un corp cu masa m = 200 g . SUBIECTUL III – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Dintr-un turn cu înălţimea h = 20 m este aruncat vertical în sus. . Ţinând seama de notaţiile uzuale din manualele de fizică.Ministerul Educaţiei. determinaţi: a. în S.87 m ( ≅ 75 π ) m . EXAMENUL DE BACALAUREAT . a mărimii fizice exprimate prin relaţia g (sin α − µ cos α ) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. acceleraţia căruciorului la momentul de timp t = 2 s . Raportul energiilor 4 E cA cinetice a celor două automobile este: E cB a. B. Mecanică Ministerul Educaţiei. de 23. înălţimea faţă de baza turnului la care energia cinetică este egală cu energia potenţială.toate profilele şi specializările. Un alt automobil B are masa 4m şi viteza . Un automobil A are masa m şi viteza v . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.8s (5p) 3. de câte ori este mai mare acceleraţia căruciorului la momentul t = 7s decât acceleraţia determinată la punctul a. energia potenţială gravitaţională maximă a sistemului corp-Pământ. Între forţa de acţiune şi forţa de reacţiune care se manifestă la interacţiunea dintre două corpuri există relaţia: a. FAB − FBA = 0 → → d. se măsoară în 2 m d. Considerând energia potenţială gravitaţională nulă la baza turnului şi neglijând frecarea cu aerul. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . d. unitatea de măsură în S.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

c. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan are valoarea: a. vectorului deplasare ∆ r în acelaşi interval de timp ∆t b. −2 ⋅ m ⋅ g ⋅ h (5p) Ministerul Educaţiei. în timpul ridicării corpului pe distanţa h = 10 m . Un biciclist care se deplasează rectiliniu parcurge succesiv distanţele d 1 = 100m şi d 2 = 75m . distanţa d 2 este parcursă în timpul: a. SUBIECTUL II – Varianta 087 Rezolvaţi următoarea problemă: Corpurile din figura alăturată sunt legate între ele printr-un fir de masă neglijabilă care are intercalat un resort având constanta de elasticitate k = 10N/cm .28 d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . calculaţi viteza cu care corpul atinge solul. Un sportiv având masa m execută o săritură de la trambulină în felul următor: se înalţă pe distanţa h faţă de trambulină (drumul A→B). Calculaţi viteza corpului la înălţimea h. (15 puncte) Proba E. are randamentul egal cu 80% . masa resortului se neglijează iar coeficientul de frecare la alunecare între corpul cu masa M şi planul orizontal este µ = 0. vectorului viteză medie v m în intervalul de timp ∆t c. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S.toate profilele. 0 c. Masele corpurilor sunt M = 5kg şi respectiv m = 3kg . b.25 c. D. forţa deformatoare (2p) 2. Viteza medie a biciclistului pe acest parcurs este v m = 21km/h .mecanica A. Considerând că la înălţimea h forţa F îşi încetează acţiunea. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .5N . Determinaţi valoarea forţei de tensiune din fir. constanta elastică b.2 . modulul de elasticitate d. vectorului variaţie a vitezei ∆ v în intervalul de timp ∆t (3p) 4. Calculaţi variaţia energiei potenţiale a sistemului corp . 12s c. .I. d. F: Probă scrisă la Fizică A. −m ⋅ g ⋅ h d. 0. a. a. adică: A. acţionează vertical în sus o forţa de valoare F = 100 N . Mecanică Ministerul Educaţiei. b. d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 087 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. revine la nivelul trambulinei (drumul B→C) şi apoi „cade” spre suprafaţa apei. 10s d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. MECANICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 0. Lucrul mecanic efectuat de forţa de greutate a săritorului pe drumul A→B→C este egal cu: a. 15s b.toate profilele şi specializările. vectorului viteză momentană v → → → → → d. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţa F pe distanţa h. 2 ⋅ m ⋅ g ⋅ h b. Un plan înclinat care formează unghiul α = 45° cu orizontala. 0. Vectorul acceleraţie medie am calculat pe un interval de timp ∆t are direcţia şi sensul: a. Determinaţi valoarea alungirii resortului dacă tensiunea din fir are valoarea T = 22. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 87 .Pământ. c.3 (3p) 3.15 b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.1 A. 0. C. SUBIECTUL III – Varianta 087 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui corp de masă m = 2 kg .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. poate fi exprimată sub forma J/m 3 este: a. filiera vocaţională . 7s (2p) 5. Dacă prima distanţă este parcursă în timpul t 1 = 15s . B. Determinaţi acceleraţia sistemului format din cele două corpuri. Pe toată durata mişcării se neglijează forţa de rezistenţă întâmpinată din partea aerului.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. utilizat pentru a ridica uniform un corp. alungirea relativă c. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra celor două corpuri. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. aflat iniţial pe sol.

cu ajutorul unui dispozitiv echipat cu un motor. Fdeformatoa re = k 0 b. se dublează d. Aflaţi modulul vectorului de poziţie al mobilului atunci când se află în punctul A . . c. Durata mişcării din punctul A până în punctul D este de 1 min. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. La b. cos α = 0.Ministerul Educaţiei. tgα = 0. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. Raportul dintre lucrul mecanic necesar pentru ridicarea avionului şi cel necesar pentru creşterea vitezei este egal cu: a. Mecanică Ministerul Educaţiei. C. d. se măsoară în W Js Ns m ⋅ kg d. (2p) 5. b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.4 (3p) 4. Fdeformatoare = k ∆ c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 5. a cărui lungime în stare nedeformată este 0 . Se neglijează frecările. a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 88 . Conform legii lui Hooke. MECANICĂ. Dacă acţiunea îşi dublează valoarea fără a-şi modifica direcţia şi sensul. d. Asupra unui resort. O c. F: Probă scrisă la Fizică A. filiera vocaţională . x D Proba E. corpul este lăsat să cadă fără viteză iniţială. Stabiliţi coordonatele mobilului atunci când acesta se găseşte în punctul C. B. Fdeformatoare = -k ∆ (5p) 0 Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. Despre coeficientul de frecare la alunecare se poate spune că: a. SUBIECTUL II – Varianta 088 (15 puncte) 1m 1m Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este redată traiectoria curbilinie plană descrisă de un punct y material în sistemul de axe xOy. EXAMENUL DE BACALAUREAT . sin α = 0. atunci valoarea reacţiunii: a. Efectele frecării fiind neglijabile. puterea dezvoltată de motor pentru ridicarea corpului. nu se modifică echilibru.4 b.mecanica A. sin α = 0. scade de două ori (3p) 3. se măsoară în kg ⋅ m ⋅ s-2 W -1 b. adică: A. este adevărată relaţia: a.toate profilele. 100. Durata ridicării corpului este ∆t = 5 s. 50. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 088 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. SUBIECTUL III – Varianta 088 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 200 kg este ridicat uniform pe verticală. mobilul se află în punctul A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Fdeformatoa re = −k d. Copiaţi pe foaia de lucru sistemul de axe şi traiectoria cu poziţiile date ale C punctului material (cu aproximaţie) şi desenaţi vectorul deplasare la trecerea mobilului din A în B. în timpul coborârii corpului. Un avion aflat iniţial în repaus decolează de la sol şi atinge viteza de 360 km/h la înălţimea de 5 km. energia potenţială a sistemului corp – Pământ în momentul în care corpul atinge înălţimea h = 10 m . unghiul α format de planul înclinat cu orizontala respectă relaţia: a. d. iar energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului. Calculaţi modulul vectorului viteză medie cu care s-a deplasat mobilul între punctele A şi D. înălţimea la care.4 c. se măsoară în c.toate profilele şi specializările. lucrul mecanic efectuat de forţa de tracţiune dezvoltată de motor în timpul urcării corpului până la înălţimea h = 10 m . este o mărime fizică adimensională (2p) 2. Un corp alunecă liber spre baza unui plan înclinat cu acceleraţia a = 4 m/s2 . alungirea resortului este ∆ . D. B A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. 10. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. acţionează o forţă deformatoare. Se consideră interacţiunea a două puncte materiale. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .1 A. energia cinetică a corpului este egală cu 3/5 din energia potenţială a sistemului corp – Pământ. Iniţial. b. 1. De la înălţimea atinsă. creşte de 2 ori c. de la nivelul solului la înălţimea h = 10 m.

de la înălţimea h faţă de sol. dar depinde de stările iniţială şi finală b. dacă imediat după ciocnirea cu solul. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 089 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 10 J c. 1 s b. ar coborî uniform de-a lungul acestuia. Proba E. aflat în mişcare cu viteza v faţă de un sistem de referinţă inerţial. Determinaţi: → a. modulul forţei F . este: a. E c = 2 2 3. 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. EXAMENUL DE BACALAUREAT . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 89 . F: Probă scrisă la Fizică A. Se neglijează forţele de rezistenţă la înaintare. adică: A. d. filiera vocaţională . b. h c. d. dar depinde de forma traiectoriei c. b. 80 J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.8 J (2p) 5. lucrul mecanic efectuat de greutate în timpul căderii corpului. 4 d. este întotdeauna pozitiv (3p) 4. vertical în sus. necesară pentru a trage corpul în sus de-a lungul planului cu viteză constantă. D. B. Lucrul mecanic efectuat de o forţă conservativă: a. până în momentul atingerii solului. unghiul planului înclinat pentru care corpul. energia cinetică a corpului reprezintă o fracţiune f = 50% din valoarea energiei cinetice imediat înainte de ciocnire. SUBIECTUL II – Varianta 089 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2kg se află la baza unui plan înclinat de unghi α = 30 0 şi lungime L = 90m . SUBIECTUL III – Varianta 089 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 2kg cade liber. 7. 4 s d. C. când corpul se deplasează între punctele de coordonate x1 = 2cm şi x 2 = 6cm . c. 1. . Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi planul înclinat este µ = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. înălţimea la care se ridică din nou corpul.mecanica A. 2 s c. Cunoscând valoarea acceleraţiei a = 1m/s 2 şi faptul că aceasta rămâne constantă în timp. intervalul de timp după care viteza mobilului se dublează este: a. viteza corpului la baza planului în condiţiile punctului b. MECANICĂ. Neglijând forţele de rezistenţă din partea aerului.Ministerul Educaţiei. acceleraţia corpului dacă acesta este lăsat liber din vârful planului înclinat. Ec = mv (2p) a.2 s (3p) 2. este independent de starea iniţială şi finală. Expresia matematică a energiei cinetice a unui corp de masă m. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . energia totală a corpului poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: 2 2 2 mv 0 mv 0 mv 0 mgh 2 mv 0 b. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului. Mecanică Ministerul Educaţiei.3 . de la înălţimea h = 20m . mgh 2 + + 2 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. Lucrul mecanic efectuat de forţa F. este: mv 2 mv b. energia cinetică a corpului când acesta atinge solul. mgh + (5p) a. 8 J d. Mişcarea are loc pe verticală. este independent de forma traiectoriei. În figura alăturată este reprezentată dependenţa forţei ce acţionează asupra unui corp de poziţia acestuia în timpul mişcării sale de-a lungul axei Ox.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. E c = c. Determinaţi: a. Un corp de masă m este aruncat cu viteza iniţială v 0 . paralelă cu planul înclinat.1 A.toate profilele şi specializările.toate profilele. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. mgh + c. fără viteză iniţială. viteza corpului în momentul în care trece prin punctul situat la înălţimea . Viteza iniţială a unui mobil este v 0 = 2 m/s . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. lăsat liber pe plan. Ec = mv 2 d. este întotdeauna negativ d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .

EXAMENUL DE BACALAUREAT .toate profilele. cu masa m = 20 g . este: N N N a.. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. rămâne în repaus. filiera vocaţională . µ ⋅ m ⋅ g c. valoarea energiei totale a corpului când acesta se află faţă de sol la o înălţime egală cu raza sferei. corpul încetează să mai apese asupra sferei şi îşi continuă căderea spre suprafaţa solului. Lucrul mecanic efectuat de forţa F pe distanţa de 20m este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. O piatră este lansată vertical în sus cu viteza iniţială de 12 m s . iar mişcarea corpurilor este uniformă. iar scripeţii sunt ideali...8 m faţă de sol. aşezat pe un plan înclinat care formează unghiul α cu orizontala. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 090 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.I. c..8m b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. valoarea forţei de reacţiune din axul scripetelui S2. 800J b.. Determinaţi: a. N ⋅ m b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Asupra unui punct material de masă m acţionează un sistem de n forţe F1. ∑F i =1 n i = a ⋅ ∆t c.5m d. Planul înclinat fixat ferm formează unghiul (15 puncte) α = 30 cu orizontala. măsurată din punctul de plecare. fără viteză iniţială. situat la înălţimea h = 0.mecanica A. din punctul cel mai înalt A al unei sfere fixe cu raza de 48 cm . b. determinaţi: a. 2 (2p) kg m m 2. ∑F i =1 n i = v ∆t d. energia cinetică a corpului în momentul desprinderii de sferă . Se consideră că efectele frecării sunt neglijabile. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 3. 1. Neglijând frecările. valoarea coeficientului de frecare la alunecare (acelaşi peste tot) în situaţia în care între corpuri şi suprafaţele pe care se deplasează acţionează forţe de frecare.toate profilele şi specializările. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. Expresia forţei de frecare care acţionează asupra corpului este: a.. acceleraţia sistemului. C. SUBIECTUL II – Varianta 090 Rezolvaţi următoarea problemă: Masele corpurilor care alcătuiesc sistemul reprezentat în figură sunt m1 = 6 kg şi m 2 = 2 kg . La nivelul punctului de lansare. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa forţei aplicate unui corp de distanţa parcursă.. Valoarea energiei cinetice a pietrei este egală cu valoarea energiei sale potenţiale la înălţimea de: a. d. m ⋅ g ⋅ tgα (2p) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 90 . Iniţial corpurile sunt menţinute în repaus. SUBIECTUL III – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de mici dimensiuni. ∑ F . D. În punctul B. valoarea vitezei corpului în momentul în care atinge solul. d. Fn ( ) având rezultanta R = a. 5. . ca în figura alăturată. . ∑F i =1 n i = m⋅a (3p) 3. 360J (5p) 4. F2 . c. Forţa se exercită pe direcţia şi în sensul deplasării corpului. d. 4. este lăsat să alunece liber.2m (3p) 5. 630J c.. 2. MECANICĂ. B. 560J d.6m c. Mecanică Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic efectuat de greutate la deplasarea corpului din A în B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. valoarea tensiunii din fir imediat după eliberarea corpurilor. m ⋅ g ⋅ cos α b. Relaţia corectă este: i i =1 n ∑F i =1 n i = a m b. b. F: Probă scrisă la Fizică A. adică: A.Ministerul Educaţiei. firul inextensibil are masa neglijabilă şi lungime suficientă.1 A. Proba E. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Unitatea de măsură pentru constanta de elasticitate a unui resort în S. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. energia potenţială gravitaţională a sistemului Pământ-piatră este nulă. Un corp de masă m . m ⋅ g ⋅ sin α d.

SUBIECTUL III – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un pescar împinge o barcă aflată iniţial în repaus cu o forţă orizontală de valoare F = 180 N . resortul fiind iniţial nedeformat. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 91 .mecanica A. în situaţia descrisă la punctul a.45 m . Pentru a comprima lent acelaşi resort cu 6cm . circulă pe aceeaşi direcţie. a1 < a 4 < a3 <| a 2 | b. de nouă ori mai mare (3p) Ministerul Educaţiei. de trei ori mai mare c.125 kJ b. Determinaţi distanţa parcursă de barcă până la oprire. expresia efortului unitar este: a. Determinaţi acceleraţia sistemului. d. cu 2cm . un resort iniţial nedeformat.5 kJ c. de masă neglijabilă şi suficient de lung). Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S. în sensuri contrare. Determinaţi viteza atinsă de barcă imediat după încetarea acţiunii forţei F . filiera vocaţională . fiecare având viteza de 54km/h faţă de şosea. 1. pe distanţa d = 1m . fetiţa sa cu masa de 20kg şi soţia cu masa de 45kg . Mecanică Ministerul Educaţiei. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică. Cele două corpuri de mase m1 = 4 kg şi m 2 = 1 kg se află iniţial în repaus. a 4 < | a 2 | < a3 < a1 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. după încetarea acţiunii forţei F . B. F: Probă scrisă la Fizică A. ∆l l 0 b. d. În barcă se află un prieten cu masa de 60kg . EXAMENUL DE BACALAUREAT . Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă este de 80 N . adică: A. F S d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. cu masele de 10t fiecare.5MJ (3p) 4.4. SUBIECTUL II – Varianta 091 Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră sistemul mecanic prezentat în figura alăturată (în care S este un scripete fără frecări şi lipsit de inerţie iar firul se consideră inextensibil. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . în situaţia descrisă la punctul a. (15 puncte) Proba E. copilul efectuează un lucru mecanic: a. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de pescar pe distanţa d . MECANICĂ. Energia cinetică a unui camion în raport cu celălalt camion este: a. 1. c.125 MJ d. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. de patru ori mai mare d. lucrul mecanic c. Determinaţi viteza atinsă de barcă după ce aceasta a fost împinsă pe distanţa D = 0. a 3 > a 4 < a1 < | a 2 | c. după care acţiunea forţei F încetează. Relaţiile dintre acceleraţii sunt: a. 1. .Ministerul Educaţiei. diferenţa de nivel între ele fiind h = 1m . Două camioane identice. D. Barca se deplasează orizontal. Masa bărcii goale este de 75kg . C.toate profilele. forţa (2p) 2. viteza d. | a 2 | < a 4 < a 3 < a1 (2p) d. F ⋅ l 0 (E ⋅ S ) (5p) 3. a.I. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 091 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. b.1 A. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ε E c. Calculaţi valoarea forţei de tensiune din firul de care este suspendat scripetele. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Reprezentaţi forţele care acţionează asupra fiecăruia dintre corpuri şi asupra scripetelui.toate profilele şi specializările. energia cinetică b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Forţa de rezistenţă întâmpinată de barcă se consideră neglijabilă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Vitezele a patru mobile variază ca în graficul alăturat. a. Determinaţi viteza corpurilor în momentul în care se găsesc la aceeaşi înălţime faţă de sol. poate fi pusă în forma J ⋅ kg −1 ⋅ m −1 ⋅ s este: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. de două ori mai mare b. c. Un copil comprimă lent.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

(2 ) ⇔ E p . C. Această forţă „de rezistenţă” Frezistenta . m ⋅ kg−1 (3p) a. direcţia vectorului viteză momentană este: a. ajunge în punctul B cu viteza v = 3. kg ⋅ s d. aerostatul avea viteza v aerostat = 7 m ⋅ s −1 orientată pe verticală în jos. lucrul mecanic efectuat de forţele de frecare pe porţiunea orizontală de pârtie BC . Paraşutistul atinge aproape de suprafaţa Pământului o viteză constantă având modulul v 0 = 5 m ⋅ s −1 . pentru 2E c este: mărimea fizică dată prin expresia m b. calculaţi valoarea acceleraţiei paraşutistului în momentul în care viteza sa avea valoarea v 1 = 6 m ⋅ s −1 . F: Probă scrisă la Fizică A. coeficientul de frecare de alunecare dintre săniuţă şi zăpadă pe planul orizontal. este proporţională cu viteza v a paraşutistului. În momentul saltului paraşutistului. (3 ) ⇔ E p (E ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3p) 5. EXAMENUL DE BACALAUREAT . deduceţi relaţia de dependenţă a acceleraţiei paraşutistului la un moment dat de greutatea sa şi de viteza pe care acesta o are în momentul respectiv. (3 ) ⇔ E p b. (1) ⇔ E p . MECANICĂ. Determinaţi: a. lucrul mecanic necesar pentru a aduce săniuţa cu viteză constantă înapoi din C în A . D. a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. forţa de tracţiune fiind orientată întotdeauna pe direcţia tangentei la traiectorie. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. (2) şi (3 ) reprezintă: a. tangentă la traiectorie (2p) Ministerul Educaţiei. (3 ) ⇔ (E ) d. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . b. (1) ⇔ (E ) . adică: A. pe acelaşi drum.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.96 m .1 A. unitatea de măsură în S. Paraşutistul sare din nacela unui aerostat fără viteză iniţială faţă de aceasta şi îşi deschide imediat paraşuta. randamentul planului înclinat este: b. pentru un corp care se mişcă pe verticală. SUBIECTUL III – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O săniuţă cu masa m = 10 kg coboară liber pe o pârtie formată dintr-o porţiune curbilinie AB . Mecanică Ministerul Educaţiei. c. Indiferent de tipul traiectoriei. c. coliniară cu vectorul de poziţie c. . Relaţia a = Proba E: Specializarea: matematică-informatică. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 092 1.I.Ministerul Educaţiei. principiului acţiunii şi reacţiunii d. fără frecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. b. principiului fundamental al mecanicii clasice c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. m ⋅ s −1 3. 75 % d. dacă distanţa BC = d = 12. 50 % c. determinaţi valoarea constantei de proporţionalitate k dintre Frezistenta şi viteza paraşutistului. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Săniuţa porneşte fără viteză iniţială din punctul A . în câmp gravitaţional uniform. (1) ⇔ E p . Cele trei segmente de dreaptă (1) . legii lui Hooke (2p) 2. F reprezintă expresia matematică a: m a. d. (3 ) ⇔ (E ) c. datorată frânării paraşutei în aer. (2) ⇔ (E c ) . Dacă acelaşi corp este ridicat cu viteză constantă pe acelaşi plan înclinat. energiei cinetice (E c ) şi energiei mecanice totale de înălţimea h faţă de nivelul de energie potenţială zero. aflat la înălţimea h = 3 m faţă de porţiunea orizontală. perpendiculară pe vectorul de poziţie b. 100 % (5p) a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. normală la traiectorie d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B. aşa cum se vede în figura alăturată.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 92 . (2) ⇔ (E c ) .6 m s . 25 % 4. Un corp lăsat liber pe un plan înclinat coboară rectiliniu uniform. care se continuă cu o porţiune orizontală BC . (2) ⇔ (E ) . Frezistenta = k ⋅ v . trece pe porţiunea orizontală de pistă fără a-şi modifica modulul vitezei şi se opreşte în punctul C .mecanica A. lucrul mecanic efectuat de forţele de frecare pe porţiunea curbilinie de pârtie AB . dependenţele energiei potenţiale gravitaţionale E p . în timpul mişcării unui mobil. (1) ⇔ (E c ) . principiului inerţiei b. În figura alăturată sunt reprezentate. SUBIECTUL II – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Asupra unui paraşutist cu masa m = 60 kg care coboară pe verticală acţionează o forţă care se opune coborârii. m ⋅ s −2 c. reprezentaţi grafic forţele care se exercită asupra paraşutistului într-un moment oarecare al deplasării sale. Proba E. filiera vocaţională .

1. Proba E. şi urcă până la înălţimea h0 faţă de suprafaţa Pământului. Mişcarea saniei se face cu frecare.I. 1200 N (3p) 4.1 .50 kJ c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. b. EXAMENUL DE BACALAUREAT . kg ⋅ m/s 3 c. O maşină de curse de carting parcurge de la plecare până la linia de sosire distanţa d . de modul F = 4000 N . ca în figura alăturată.1 A. La sfârşitul cursei. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. dacă valoarea forţei este F = 100 N . Cablul exercită asupra blocului forţa constantă F . acceleraţia saniei pe pantă în condiţiile în care valoarea forţei este F = 200 N . aceea care ilustrează corect dependenţa pătratului vitezei corpului de înălţimea la care acesta se află deasupra solului este: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . (2) c. 2.00 N c. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare în timpul deplasării blocului de piatră cu d = 8 m de-a lungul pantei. Forţa care produce o alungire a firului ∆l = 2 cm este: a. cu ajutorul unui cablu acţionat de motorul M . Calculaţi puterea furnizată de motor. Masa maşinii împreună cu a pilotului său este m = 300 kg .25 kJ Ministerul Educaţiei. Dintre dependenţele reprezentate grafic în figura alăturată. C. acceleraţia saniei pe planul orizontal. Mecanică Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. adică: A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1.50 N (5p) 3. kg ⋅ m 2 /s 3 b. pe întreg parcursul coeficientul de frecare la alunecare fiind µ = 0. kg ⋅ m 2 /s 2 (2p) 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la nivelul solului (în punctul O). În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa alungirii unui fir elastic de mărimea forţei care o produce.75 N d. Lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă care acţionează asupra maşinii este: b.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Un corp este aruncat vertical în sus în câmpul gravitaţional uniform al Pământului. Calculaţi energia mecanică totală a blocului de piatră în momentul în care acesta se află la înălţimea h = 4 m faţă de nivelul solului. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de forţa rezultantă care acţionează asupra blocului pe distanţa OA . 1000 N d. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 400 N b. B. ca în figura alăturată. a cărei direcţie de acţiune este paralelă cu planul înclinat format de pantă. filiera vocaţională . −120. (4) (2p) 5. . Unitatea de măsură în S. O persoană cu greutatea G = 800 N se află într-un lift care urcă accelerat cu acceleraţia a = 5 m/s 2 . pe panta OA de unghi α = 30 0 . 800 N c. (1) b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. unghiul β = 45 0 . SUBIECTUL III – Varianta 093 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un bloc de piatră de greutate G = 3000 N este tras uniform. Direcţia forţei F face cu direcţia deplasării saniei. −50. −85.toate profilele. Rezistenţa opusă de aer la deplasarea corpului este neglijabilă. −160. D. viteza maşinii este v = 72 km/h . Forţa cu care apasă persoana pe podeaua liftului este: a. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 093 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. F: Probă scrisă la Fizică A. kg ⋅ m 2 /s d.50 kJ (3p) a.50 N b. atât pe drumul orizontal cât şi pe pantă.50 kJ d. (3) d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ. c. Puterea medie dezvoltată de motor este P = 15 CP (1CP = 735 W ) . valoarea minimă a forţei F pentru care sania nu apasă pe pantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 93 . cu viteza constantă v = 5 m/s . SUBIECTUL II – Varianta 093 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) Un muncitor trage o sanie încărcată de masă m = 20 kg cu o forţă F . Determinaţi: a. valoarea forţei F sub acţiunea căreia sania urcă uniform pe pantă.Ministerul Educaţiei.mecanica A. în timpul ∆t = 10 s . a raportului dintre lucrul mecanic şi intervalul de timp în care acesta a fost efectuat poate fi scrisă sub forma: a. c. a. 2. deplasând-o din punctul O până în punctul A aflat în vârful unei pante de unghi α = 30 0 . d.

ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . µ ⋅ m ⋅ g d. Sistemul se pune în mişcare sub acţiunea corpului cu masa m 2 .1 A. SUBIECTUL II – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Doua corpuri legate între ele printr-un fir inextensibil de greutate neglijabilă au masele m1 = 200g şi m 2 = 300g . SUBIECTUL III – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Din vârful A al unui jgheab se lasă să alunece liber.mecanica A.25). B. 4. este trecut peste un scripete ca în figura alăturată. un corp de masă m = 1kg care se mişcă fără frecare până în punctul B. întotdeauna egală cu diferenţa dintre energia cinetică şi energia potenţială (E c − E p ) b. Firul. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Lucrul mecanic efectuat de motor în intervalul t ∈[0s. b. suficient de lung. fără viteză iniţială. 6kJ d. C. d. c. 1. . MECANICĂ. Expresia energiei cinetice a unui corp cu masa m aflat în mişcare cu viteza v este: v v2 m ⋅v m ⋅v 2 a. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. constantă dacă sistemul este izolat şi în interiorul acestuia acţionează numai forţe conservative c.5kJ c. întotdeauna nulă (3p) 2. viteza corpului în punctul B. Calculaţi valoarea forţei care actionează asupra axului scripetelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 94 .toate profilele. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Un corp de masă m . forţa de frecare care acţionează asupra corpului în acest caz are expresia: a. Lucrul mecanic efectuat de forţa elastică pe durata comprimării este: (5p) a. Coeficientul de frecare la alunecare pe suprafaţa orizontală este µ = 0. Calculaţi acceleraţia sistemului. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra fiecărui corp. 0 (2p) Ministerul Educaţiei. b. F: Probă scrisă la Fizică A. 4 J d. întotdeauna constantă d.toate profilele şi specializările. ca în figura alăturată. după care intră pe o suprafaţă orizontală fără a-şi modifica modulul vitezei. b. 3KJ b. adică: A. Puterea unui motor variază în timp conform figurii alăturate. Mecanică Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. Energia mecanică a unui sistem este: a. distanţa parcursă de corp pe suprafaţa orizontală până la oprire. −2 mJ b. 3s] este: a. lăsat liber pe un plan înclinat cu un unghi α faţă de orizontală. EXAMENUL DE BACALAUREAT . d. filiera vocaţională . energia mecanică totală a corpului în punctul A. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului la deplasarea acestuia pe jgheab. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Ştiind că µ este coeficientul de frecare la alunecare. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă în punctul B. (2p) 2 2 2⋅m 2⋅m 3. a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Proba E.1 . Un resort cu constanta elastică k = 10 N m este comprimat cu x = 2cm . 10 J 4. Punctul A se află la înălţimea h = 5 m . µ ⋅ m ⋅ g ⋅ sin α c.Ministerul Educaţiei. Determinaţi valoarea forţei de tensiune din fir. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 12kJ (3p) 5. Între corpul m1 şi plan există frecare ( µ = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. −4 mJ c. d. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 094 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. rămâne în repaus. D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. m ⋅ g ⋅ sinα b.

invers proporţională cu greutatea corpului d.5 2 . În momentul în care firul trece prin poziţia verticală. valoarea forţei totale cu care planul acţionează asupra corpului în timpul deplasării acestuia. Când vagonul se deplasează orizontal cu acceleraţie constantă. cu ajutorul unui cablu paralel cu suprafaţa planului. acesta se rupe instantaneu. determinaţi: a. 0. alungirea relativă a cablului. Cablul are secţiunea S 0 = 16 cm 2 şi modulul de elasticitate E = 2. Firul Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp cu masa m = 1kg este prins de un fir inextensibil şi de masă neglijabilă. fiind menţinut în această stare de o forţă de 20N. 1.Ministerul Educaţiei. EXAMENUL DE BACALAUREAT .toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 0. în cazul deplasării uniforme a corpului şi în cazul deplasării cu m acceleraţia constantă a = 2. b. . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 4. 0.toate profilele şi specializările. cu lungimea este suspendat într-un punct care se află la înălţimea H = 4 m faţă de sol. Lucrul mecanic efectuat de o forţa constantă F al cărei punct de aplicaţie se deplasează cu ∆r se defineşte prin relaţia: b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. s c. d. Forţa de frecare ce se exercită asupra unui corp care se deplasează de-a lungul unei suprafeţe orizontale este: a. 20N b. 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Proba E. valoarea forţei de reacţiune normală cu care planul acţionează asupra corpului. Unitatea de măsură pentru acceleraţie poate fi scrisă astfel: m N W J a. O bilă cu masa m = 100g este suspendată printr-un fir de tavanul unui vagon. Neglijând frecarea cu aerul. D. Forţa de tensiune din fir are valoarea: a. conservativă c.15 ⋅ 10 11 N m2 . 0.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. energia cinetică a corpului imediat înainte de ciocnirea cu solul. adică: A. c. Firul este deviat cu α = 90 o faţă de verticala care trece prin punctul de suspensie şi apoi este lăsat liber. c.1J b. Se consideră energia potenţială gravitaţională nulă la nivelul solului. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 095 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. Mecanică Ministerul Educaţiei.76N c.73N (2p) Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. deviat faţă de verticală cu unghiul α = 60° . firul cu bila se află în echilibru relativ. Valoarea lucrului mecanic efectuat de forţa deformatoare în timpul comprimării este: a. (2p) kg s kg kg 2. SUBIECTUL II – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 510 kg este deplasat pe un plan orizontal. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. viteza corpului când firul trece prin poziţia verticală. SUBIECTUL III – Varianta 095 (15 puncte) = 1m . MECANICĂ.215 . L = F × ∆r (3p) a. L = F ⋅ ∆r c.mecanica A. Calculaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.5J (3p) 5. Un resort iniţial nedeformat este comprimat lent cu 4cm.4J d. L = F × ∆r 3. în cazul deplasării uniforme a corpului.3J c. filiera vocaţională . F: Probă scrisă la Fizică A. b. B. proporţională cu forţa de apăsare normală (5p) 4. 2N d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 95 . lucrul mecanic efectuat de greutate din momentul ruperii firului şi până în momentul când corpul atinge solul. C. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . raportul alungirilor absolute ale cablului. L = F ⋅ ∆r d. dependentă de aria suprafeţei de contact dintre corp şi suprafaţă b. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este µ = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. b. iar corpul cade pe sol.1 A. energia potenţială gravitaţională a corpului când firul este deviat cu α = 90 o faţă de verticală.

Mecanică Ministerul Educaţiei. puterea medie dezvoltată de motor în intervalul de timp cuprins între momentele t 0 = 0s şi t = 40s . B. Înainte de a intra într-o curbă. Un corp este tras orizontal prin intermediul unui fir de masă neglijabilă. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . adică: A. c. este o caracteristică a firului supus deformării c.Ministerul Educaţiei. energia cinetică pe care o are corpul în momentul revenirii sale în poziţia din care a fost lansat.15. de la înălţimea h . 1. 10m c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. După parcurgerea distanţei d = 4m . depinde de lungimea firului supus deformării (2p) 4. este egală cu: (3p) a. F2 şi F4 d. SUBIECTUL II – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . determinaţi: a. are în momentul lansării energia cinetică E C 0 = 500 J .5m/s 2 c. În figura de mai jos sunt reprezentate forţele care acţionează în această situaţie. reduce viteza de la 72km/h la 54km/h în timp de 2s .5 J . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 500kW d. − 4m/s 2 b. După ce parcurge o anumită distanţă pe planul înclinat. b. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . corpul se opreşte şi apoi revine la baza planului. fără viteză iniţială. 450kW c. D. şoferul unei maşini care se deplasează rectiliniu.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cu forţele orizontale şi paralele F1 = 400N şi F2 = 500N .5m/s 2 d.toate profilele. lansat în sus de-a lungul suprafeţei unui plan înclinat cu unghiul α = 14 0 ( tgα ≅ 0. dacă energia potenţială maximă a sistemului corp-Pământ este E p max = 312. Considerând că rezultanta forţelor de rezistenţă la înaintarea maşinii este constantă şi are valoarea Fr = 450N . lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului de la lansarea corpului până la revenirea acestuia în locul de lansare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.toate profilele şi specializările.mecanica A. Variaţia vitezei maşinii în funcţie de timp pe durata acestei operaţiuni este redată în graficul alăturat. Considerând că energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ este nulă în punctul din care este lansat corpul. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra maşinii şi determinaţi rezultanta forţelor de rezistenţă care se manifestă la înaintarea maşinii. filiera vocaţională . C. Proba E. F1 şi F2 (3p) 3. Doi oameni împing o maşină cu masa M = 15t pe un drum orizontal. . un interval de timp ∆t = 4s . Se va presupune că rezultanta forţelor de rezistenţă este constantă. 900kW Ministerul Educaţiei. − 2. Dacă se neglijează forţele de rezistenţă la înaintare şi se consideră energia potenţială gravitaţională nulă la nivelul solului. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa planului este µ = 0. 15m b. până la oprirea maşinii. Următoarea pereche de forţe constituie o pereche acţiune-reacţiune: a. Determinaţi acceleraţia maşinii. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 4m/s 2 (2p) 2. Acceleraţia medie a maşinii în intervalul de timp considerat este egală cu: a. În figura alăturată este redată dependenţa de timp a vitezei unui vehicul care porneşte din repaus. Cei doi oameni acţionează unul lângă altul. d. Modulul de elasticitate E : a. F5 şi F3 c. Un corp este lăsat să cadă liber. MECANICĂ. practic în acelaşi punct. depinde de secţiunea firului supus deformării d. energia potenţială gravitaţională a sistemului corp-Pământ în momentul opririi corpului pe planul înclinat.5m (5p) 5. Forţa de tracţiune a motorului fiind Ftr = 45kN . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 96 . 5m d.1 A. b. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare între momentul lansării şi momentul opririi corpului pe planul înclinat. F: Probă scrisă la Fizică A. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar → → → → A. 200kW b. a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. înălţimea h de la care a căzut corpul este egală cu: a. energia cinetică a corpului este de patru ori mai mare decât energia potenţială. 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp. este o caracteristică a materialului din care este confecţionat firul supus deformării b.25 ) faţă de orizontală. N şi G → → → → b. d. EXAMENUL DE BACALAUREAT . determinaţi intervalul de timp scurs din momentul încetării acţiunii celor doi oameni. Determinaţi distanţa parcursă de maşină în intervalul de timp ∆t = 4s . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 096 Proba E: Specializarea: matematică-informatică.

energia cinetică a corpului în momentul în care acesta ajunge în punctul C. viteza corpului după un interval de timp de 2s . format dintr-o porţiune rectilinie AB. F12 + F22 + 2F1F2 cos α poate fi scrisă în forma: m J N b. iar porţiunea circulară are forma unui sfert de cerc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Determinaţi: a. la care energia cinetică este egală cu energia potenţială. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . parcurgând o distanţă d . 4 (2p) d. lungimea porţiunii liniare este (15 puncte) AB = 5. a mărimii fizice exprimată prin a.. Despre energia cinetică a unui corp se poate afirma că: N a. 2 d. d. Un automobil de masă m = 800kg frânează de la viteza v 0 = 25 m s până la oprire. Corpul porneşte din repaus. SUBIECTUL II – Varianta 097 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 5kg se deplasează pe o suprafaţă orizontală sub acţiunea unei forţe de tracţiune F = 100N . (3p) τ 2 . b. B. viteza v B a corpului în punctul B. ∆ d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.mecanica A.65 m ≅ 4 2 m . forţa de reacţiune normală ce acţionează asupra corpului. τ . este o mărime fizică vectorială.5 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. racordată lin cu o porţiune circulară BC de rază R = 1m . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: Un corp de masă m = 500 g parcurge traseul din figura alăturată. Proba E. Valoarea maximă a vitezei este atinsă de corp la momentul: a. −250kJ c. MECANICĂ. filiera vocaţională . d. Mecanică Ministerul Educaţiei.1 A. m ⋅ s kg m s2 2.I. 0 b. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 97 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. c. unitatea de măsură în S. astfel încât forţa de reacţiune normală să se anuleze. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a acceleraţiei unui corp care pleacă din repaus. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. acceleraţia corpului în cazul descris la punctul a. înălţimea.Ministerul Educaţiei. D. m b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Energia potenţială gravitaţională se consideră nulă în punctul B. c. unghiul pe care ar trebui să-l formeze direcţia forţei F cu orizontala. dacă forţa F acţionează paralel cu suprafaţa orizontală. 2∆ . alungirea resortului la echilibru este: ∆ a. b. −10kJ (5p) Ministerul Educaţiei. d. 1. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ( ) .toate profilele. depinde de sistemul de referinţă ales. b. 0. adică: A.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Determinaţi : a. Sub acţiunea forţei τ deformatoare 2F . măsurată faţă de punctul B. este o mărime de proces. . MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 097 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. C. Lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă ce acţionează asupra automobilului este: a. are ca unitate de măsură 2 . (2p) 4. considerând că acceleraţia corpului are valoarea a = 15 m s şi că viteza iniţială este nulă.toate profilele şi specializările. Un resort este alungit cu ∆ . c. −500kJ b. mişcarea are loc fără frecare. F: Probă scrisă la Fizică A. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este µ = 0. 3. −100kJ d. înclinată faţă de orizontală sub un unghi α = 45 0 . fiind menţinut în această stare cu ajutorul unei forţe F . lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului la deplasarea acestuia între punctele A şi C. în cursul mişcării sale rectilinii. (3p) 2 5.

PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. care faţă de scară urcă cu viteza v . acelaşi modul d. d. L = F × ∆ r (3p) Ministerul Educaţiei. Proba E. A şi D d. unde α reprezintă unghiul dintre forţă şi direcţia deplasării c. Coeficientul de frecare la alunecare a avut valoarea µ = 0. Pe scară se află trei copii: A. atunci când forţa şi deplasarea au aceeaşi orientare b.2 341. viteza maşinii cu 2 m înainte de oprire. D. sensuri opuse (2p) 3. un corp de masă m = 2. filiera vocaţională . trasaţi un grafic care să ilustreze dependenţa alungirii corzii elastice de forţa deformatoare. se măsoară în 2 s ⋅ W d. acelaşi punct de aplicaţie b. aceeaşi direcţie c. la echilibru. MECANICĂ. înălţimea maximă atinsă de minge este egală cu: a.1 344. Scrieţi enunţul legii lui Hooke şi. L = F ∆x. L = F ·∆ r d. se măsoară în J⋅ s b. 20 m c. Un punct material se poate deplasa doar de-a lungul axei Ox. b. 5 m d. F: Probă scrisă la Fizică A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 098 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Copiii care au aceeaşi viteză faţă de Pământ sunt: a. lucrul mecanic efectuat de forţa de frânare. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL II – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Datele din tabelul ataşat au fost obţinute într-un experiment de studiere a deformării unei corzi elastice. L = F ∆x cos α .toate profilele. Se neglijează greutatea corzii. O minge este aruncată vertical în sus cu viteza v = 10 m/s. . arătaţi pentru ce domeniu de valori este valabilă această lege în cazul corzii folosite în experiment. a. Calculaţi constanta elastică a corzii.Ministerul Educaţiei. Sub acţiunea unei forţe de frânare constante. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1 orizontală.5 kg.mecanica A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . pe o suprafaţă (cm) 340 340. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . Mecanică Ministerul Educaţiei. este o mărime fizică adimensională kg ⋅ m c.4 343. Determinaţi alungirea corzii în timpul deplasării uniforme a corpului. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B care faţă de scară coboară cu viteza v şi copilul C care este nemişcat faţă de scară. 50 m b.toate profilele şi specializările. C. c. Despre randamentul planului înclinat se poate afirma că: N ⋅ m2 a. adică: A. La capătul opus al scării se află copilul D. folosind datele din tabel. C şi D (3p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Comparând. până la oprire . energia cinetică iniţială a maşinii.5m (5p) 5. forţa deformatoare care acţionează asupra unui resort cu forţa de reacţiune a resortului NU se poate afirma că acestea au: a. se măsoară în kg ⋅ m ⋅ s-2 ⋅ J-1 (2p) 2. Neglijând frecările. c. O scară rulantă se mişcă uniform în jos cu viteza v . Coarda a fost utilizată pentru a trage F(N) 0 5 10 15 20 25 30 uniform şi orizontal.1 A. SUBIECTUL III – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O maşină cu masa de 1000 kg se deplasează orizontal cu viteza de 36 km/h . maşina parcurge x m = 20 m până la oprire. Folosind aceste date.8 342. A şi B b. 1. 2. Determinaţi: a.6 341. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A.2. b. A şi C c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 98 .2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. distanţa parcursă din momentul începerii frânării până când energia cinetică reprezintă o fracţiune f = 30% din energia cinetică iniţială. Expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de o forţă constantă NU poate fi: a.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Coeficientul de frecare de alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală este: b. După ce se opreşte. revine la baza planului cu viteza v = v 0 c. d. ∆ = E b. până la oprire. c. µ = ctgθ Ministerul Educaţiei. determinaţi: a. este legat printr-un fir subţire şi inextensibil trecut peste un scripete ideal fixat la marginea suprafeţei orizontale. B. D. acceleraţia sistemului în timpul urcării corpului de masă m . Asupra unui corp care se mişcă pe axa Ox acţionează pe direcţia de deplasare o forţă F . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. printr-un impuls. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. µ = sin θ (2p) a. Un elev se află într-un lift. ∆ = (2p) S E S E 0 E F 2. SUBIECTUL II – Varianta 099 Rezolvaţi următoarea problemă: Corpul de masă M = 1. se opreşte. W b. distanţa dintre punctul B şi punctul în care se va opri definitiv sportivul. pentru ca apoi să înceapă să coboare. acceleraţia sistemului în timpul coborârii corpului de masă m . liftul urcă în mişcare încetinită d. F: Probă scrisă la Fizică A.toate profilele. N/m (3p) 4.toate profilele şi specializările. se imprimă corpului (15 puncte) de masă M o viteză mică v orizontal spre stânga. de un corp de masă m = 1kg . liftul coboară în mişcare încetinită b. ∆ = c. C. înălţimea h2 a punctului N în care se opreşte prima dată sportivul pe porţiunea CD a pistei. lucrul mecanic efectuat de forţele de frecare de la începutul mişcării sportivului şi până la oprirea sa definitivă. Un corp este lansat de-a lungul unei suprafeţe orizontale pe care se deplasează. liftul urcă sau coboară în mişcare uniformă (5p) 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 99 . corpul de masă m urcă şi. viteza v 2 cu care trece prima dată sportivul prin punctul C . Un sportiv cu masa m = 70kg coboară liber pe un snowboard. rămâne în repaus în locul în care s-a oprit (3p) 3. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . separate de o porţiune orizontală BC = d = 12m . N d. d. expresia matematică a legii lui Hooke este: F⋅ 0 1 S⋅ 0 1 F ⋅S 1 F⋅ 0 a. cu frecare. în sus de-a lungul unui plan înclinat foarte lung.I. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Proba E. µ = cos θ d.45m .1 A. Mecanică Ministerul Educaţiei. corpul: a. înainte de a ajunge la scripete.1 şi că trecerile de pe porţiunile curbe pe cea orizontală şi invers se fac fără modificarea modulului vitezei. Forţa de apăsare exercitată de elev asupra podelei liftului este mai mică decât greutatea sa. Admiţând că mişcarea pe cele două porţiuni curbe AB şi CD se face fără frecare. acceleraţia corpului de masă M . ∆ = d. aşa cum se vede în figură. pentru mărimea fizică reprezentată de aria haşurată pe grafic. este: a. Notaţiile fiind cele din manuale. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 099 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. revine la baza planului cu viteza v > v 0 d. Coeficientul de frecare dintre corpul de masă M şi suprafaţa orizontală este µ = 0. dacă: a. punctul M aflându-se la înălţimea h1 = 2. b. 1. că pe porţiunea orizontală BC d coeficientul de frecare la alunecare dintre snow-board şi zăpadă este µ = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a cărei valoare variază în raport cu coordonata x conform graficului de mai sus. Determinaţi: a.2 .5kg . Dacă. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. . EXAMENUL DE BACALAUREAT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. din punctul M al porţiunii curbe AB a pistei. MECANICĂ.2009 Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Rezultanta forţelor cu care suprafaţa acţionează asupra corpului formează unghiul θ cu orizontala. aşezat pe suprafaţa orizontală. SUBIECTUL III – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O pistă de snowboard are forma din figură: două porţiuni curbe AB şi CD .mecanica A. Un corp este lansat cu viteza v 0 .Ministerul Educaţiei. dacă în timpul mişcării sistemului firul care leagă cele două corpuri se rupe. unitatea de măsură în S. filiera vocaţională . valoarea forţei de tensiune din firul de legătură în acest caz. Între unghiul format de planul înclinat cu orizontala şi coeficientul de frecare la alunecare există relaţia tgα < µ . adică: A. b. J c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. liftul urcă în mişcare accelerată c. µ = tgθ c. c. revine la baza planului cu viteza v < v 0 b. lăsat să atârne la capătul porţiunii verticale a firului.

are direcţia şi sensul vectorului viteză c. N ⋅ s (2p) s 3. astfel încât firul formează cu verticala un unghi α = 60° . 25 m s b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. T = 50N b.01 din greutatea acestuia. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. calculaţi distanţa parcursă de vagon din momentul desprinderii până în momentul opririi. 1. Un mobil se deplasează rectiliniu astfel: prima porţiune de drum.01 din greutatea acestuia. acceleraţia corpului pe planul înclinat. Dacă notaţiile folosite sunt cele din manualele de fizică.  1   . Determinaţi: a. este perpendiculară pe traiectorie d.mecanica A. egală cu 10% din distanţa totală cu viteza v 1 = 10 m s . acceleraţia corpului c. d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Pe un plan înclinat de unghi α = 30 0 coboară liber. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. D. unitatea de măsură a mărimii fizice exprimată prin produsul m ⋅ v este: J a.toate profilele. T = 200N (5p) d. iar restul cu viteza v 2 = 30 m s . T = 115N c. C. Proba E. c. are aceeaşi direcţie cu vectorul viteză dar sens contrar (3p) Ministerul Educaţiei. d. F: Probă scrisă la Fizică A. c. Viteza medie pentru întreaga deplasare este: a. 20 m s d. sistemul de referinţă inerţial ales b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. masa corpului (2p) 4. un corp de masă m = 3 kg . considerând planul suficient de lung. T = 400N 5. J ⋅ s d. c. W ⋅ s b. Corpul este sprijinit pe faţa verticală a unui alt suport fix. Un corp de masă m = 10 kg este suspendat de un suport fix prin intermediul unui fir ideal.29 ≅    2 3 a. SUBIECTUL III – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un tren de masă totală m = 200 t se deplasează orizontal cu viteză constantă. pornind din repaus. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 . MECANICĂ Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 . lucrul mecanic efectuat de locomotivă într-un interval de timp τ = 2 min . filiera vocaţională . adică: A.Ministerul Educaţiei. energia cinetică a corpului după un interval de timp de 4 s .5 m s c. Considerând că forţele de rezistenţă care acţionează asupra acestuia reprezintă o fracţiune f = 0. valoarea forţei de frecare d. intervalul de timp după care viteza corpului devine v = 5 m s . Dacă valoarea vitezei unui mobil care se mişcă pe o traiectorie rectilinie creşte. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. b. 22. . Puterea mecanică dezvoltată de locomotivă este P = 400 kW iar forţele de rezistenţă care acţionează asupra trenului reprezintă o fracţiune f = 0. b. este nulă. 15 m s (3p) 2. valoarea coeficientului de frecare la alunecare pentru care corpul ar coborî pe planul înclinat cu viteză constantă. La un moment dat este decuplat ultimul vagon. Forţa de tensiune în fir are valoarea: a. rezultanta forţelor care acţionează asupra corpului: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. EXAMENUL DE BACALAUREAT . Conform mecanicii clasice. MECANICĂ. energia cinetică a trenului. greutatea unui corp aflat în apropierea scoarţei terestre depinde de: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar A. Determinaţi: Coeficientul de frecare la alunecare corp-plan este µ = 0.2009 Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 100 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. lucrul mecanic efectuat de forţele de rezistenţă la deplasarea trenului pe distanţa d = 1200 m . ca în figură. Mecanică Ministerul Educaţiei.1 A. B.toate profilele şi specializările. Proba E: Specializarea: matematică-informatică.