Þunteerkunst (Geomant|e

)
voot Jleqeoe Jle vtoqeo beeft ovet Je toekomst eo qeloof tlo Je ktocbt voo moeJet ootJe sl
Je pooteetkoost Je eolqe jolste metboJeŦ woot Jot ls Je moolet voo wootzeqqeoţ wootblj
met Je toekomstlqe qebeotteolsseo ootsptookelljk te weteo kwomŦ uootom wetJ lo Je
mlJJeleeoweo pooteetkoot Ceomootle qeooemJŦ
Ceosƹ ootJe eo mootleƹ wootzeqqeoŦ ueze votm voo wootzeqqeo ls zo ooJ Jot Je betkomst
olet belemool meet zeket lsť letzle of AtobleŦ

oe moet [e punteren?
Cm de hlerna genoemde 16 geomanLlsche flguren Le krl[gen moeL [e op de volgende manler
Le werk gaanŦ

!e hebL nodlgŤ een pen en paplerŦ
Ŵ !e zeL wlllekeurlg op heL papler Ŷ onder elkaar Ŵ 4 rl[en meL sLlppenŦ
dus gewoon
ŦŦŦ
ŦŦŦŦŦŦ
ŦŦŦŦ
ŦŦ

!e kunL ook anders werkenŤ een bak[e zand (plaLgedrukL) en een sLok[e
Ŵ !e zeL wlllekeurlg ln heL bak[e Ŷ onder elkaar Ŵ 4 rl[en meL lndrukken van heL sLok[e
dus gewoon
ŦŦŦ
ŦŦŦŦŦŦ
ŦŦŦŦ
ŦŦ


Ŵ vervolgens Lel [e elke rl[ţ bl[ een oneven aanLal zeL [e 1 punL
8l[ een even geLal zeL [e 2 punLenť dus zo

ŦŦŦ ƹ 3 ƹ 0
ŦŦŦŦŦŦ ƹ 6 ƹ 00
ŦŦŦŦ ƹ 4 ƹ 00
ŦŦ ƹ 2 ƹ 00
Zo krl[g [e heL volgende paLroonť
0
0 0
0 0
0 0

ulL flguur zoek [e vervolgens op ln de rl[ hleronder en daarvan kun [e de ulLkomsL lezen!1Ŧ WlnsL (AcqulslLlo)ť Len poslLlef flguurţ openharLlgheldţ versLandţ spaarzaamheld en gelukŦ
PeL bezlL vermeerderL zlch langzaam maar zekerŦ voordeel ulL erfenlssenţ handel en goede
zakenŦ Men onLmoeL een lnLelllgenL persoonŦ Pulsell[k gelukţ een verloren dlng word weer
gevondenţ goede vrlendenţ goed LerechL komenŦ

2Ŧ verlles (Amlsslo)ť ln Lwl[felgevallen word dlL flguur ook wel poslLlef ulLgelegdŦ Alle dlngen
beglnnen wellswaar meL moelll[ke Ll[den maar lopen dan alsnog goed afŦ Ze voorspelLŤ
vreugde verkwlsLlngţ l[delheldţ hulpvaardlgheldţ gemeenheldŦ vreugde over muzlekţ dans en
andere kunsLenŦ Celuk bl[ heL andere geslachLţ rels wordL ulLgesLeldŦ Þlezler op feesLen en bl[
ulLnodlglngenŦ Len dlef word beLrapLţ goed nleuwsţ zlekLeţ narlgheld meL boosaardlge
vl[anden of spoLLende vrlendenŦ

3Ŧ PeL plezler (LaeLlLla)ť Len mlddelmaLlg flguurţ dlngen beglnnen wellswaar poslLlef maar
elndlgen nleL alLl[d even goedŦ Waarheldţ begrlpţ geleerdheldţ wellusLţ plezlerţ veel bezlLŦ
Len vlug geplande relsţ succes ln handel en bl[ zakenŦ voordeel bl[ erfenlsŦ Len verwachLlng
gaan ln vervulllngŦ Succes bl[ heL andere geslachLŦ Len goed huwell[kţ Len angsL verdwl[nLŦ
veel ulLnodlglngenţ bevorderlng en achLlngŦ Celuk bl[ vrlenden en kameradenţ een nleuwe
goede vrlendţ aflosslng van schuldenŦ

4Ŧ verdrleL (1rlsLlLla)ť een slechL en onaangenaam flguurţ als men haar heefL geLroffen zou
men elgenll[k nog eens moeLen punLeren om op dle manler heL goede en heL slechLe Legen
elkaar op Le kunnen heffenŦ Ze voorspelLŤ ť uroefheldţ glerlgheldţ helmell[kheldţ boosheldţ
elgenzlnnlgheldţ doodsangsLţ afgunsLŦ Len gellefd persoon dle welnlg lachLŦ vrlenden en
vrlendlnnen zl[n nleL allemaal even beLrouwbaarŦ Schadeţ armoedeţ en verllesŦ SlechLe
zakenţ ongelukklge relsţ ruzle meL vrlenden en omgevlngţ Lell[ke brleven of emallsţ
langdurlge zlekLeţ onbeanLwoorde llefdeŦ Len nare echLgenoLe/echLgenooLŦ onrechLvaardlg
oordeelŦ gevangenschapţ doodŦ

3Ŧ Samenvoeglng (Con[uncLlo)ť Len mlddelmaLlg flguurŦ Als leLs onaangenaams gebeurL loopL
heL over heL algemeen redell[k oke afŦ Als heL LenmlnsLe nleL door onvoorzlene
omsLandlgheden verslechLerdŦ Ze voorspelL een versLandlg lemand dle ln kunsL ls
geinLeresseerdŦ Celuk ln beroep en handelţ geldŦ Len afgenomen voorwerp word
LeruggevondenŦ !e benL gellefdŦ Len erfenlsţ schaLţ gewonnen procesŦ vermogen groelL zeer
langzaamŦ ZlekLe meL hoesL en koorLsŦ Ademhallngsmoelll[khedenŦ vrlendschapţ verenlglngţ
verzoenlngţ maar ook aanslagen en onaangename aangelegenhedenŦ

6Ŧ Cevangenls (Carcer)ť ulscreLleţ geldzuchLţ versLandŦ Men word door vreemden onder druk
gezeLŦ narlgheld meL vrlendenŦ Men vlnd een schaL onder de grondŦ Len llefde word
verradenŦ ue klnderen geven plezlerţ een ruzlezoekende ruwe echLgenooLŦ veel nareţ
gemene LoevalllghedenŦ Pelmell[ke vl[andenŦ Len verboden gehelme relaLleŦ SlechLe chefsŦ
Schulden en sLraffenŦ

7Ŧ WlL (Albus)ť CeldwlnsL ln beroep en handelţ bezlLsvormlng door geld en edelsLenenŦ Men
krl[gL leLs daL beloofd wasŦ Len versLandlge en llefdevolle parLnerŦ WlnsL ln de loLerl[Ŧ Llefdes
en vrlendschapsbrleven en emallsŦ Langdurlge maar nleL gevaarll[ke zlekLeţ
spraaksLoornlssenŦ nuLLlge relzenţ een aangenaam en harLell[k gezlnslevenŦ Aanzlen bl[
meerderenţ vrede en verzoenlngŦ Len weerzlenŦ 8l[kdom op gevorderde leefLl[dŦ

8Ŧ 8ood (8ubeus)ť als men haar heefL geLroffen zou men elgenll[k nog eens moeLen punLeren
om op dle manler heL goede en heL slechLe Legen elkaar op Le kunnen heffenŦ verlles aan
geldţ dlefsLalţ berovlngţ gevaar op relsţ brandschadeţ akellge brlevenţ narlgheld meL heL
gerechLţ ongehoorzame klnderenţ slechLe echLgenooLŦ 8uzleţ bedrogţ alle mogell[ke schadeţ
gemene sLreken en leugensţ schuldenţ narlgheld meL buren en collegaƌsŦ ZlekLeţ AngsLŦ

9Ŧ PeL volk (Þopulus)ť 8l[ ulLlegglng van dlL flguur moeL er de [ulsLe balans komen Lussen
goed en slechLŦ 8l[kdom ln goede zakenţ lange relzen waarbl[ ongelukken kunnen gebeurenţ
veel werk maar ook veel wlnsLŦ LlefdesverdrleL of een echLscheldlngŦ kameraadschap meL
mannenţ narlgheld meL vrouwenţ schulden dle men kwl[LraakLţ gevangenlsţ ruzle meL een
naasLeţ onLrouwţ wensen gaan nleL ln vervulllngţ vulllgheld ln hulsţ verwondlng door een
hondenbeeLţ sLooLţ of leLs dergell[ksŦ narlgheld meL klnderenŦ

10Ŧ ue weg (vla)ť Schadeţ of wlnsL al naar gelang de omsLandlghedenŦ WaL kwl[L ls word
weer gevondenŦ vergeefse zeerels of waLerschadeţ ongeluk en armoedeŦ Men krl[gL nleL
daLgene waL men wensLŦ CnLrouw aan een parLner of van een verenlglng waar men pas
achLer komL na lang wachLenŦ Corpl[nţ dlefsLalţ ploLsellng opkomende zlekLe waar men
echLer weer van hersLeldŦ klelne successenŦ Men wordL zwarL gemaakL maar men kan zlch
hlerLegen verwerenŦ Ceen wlnsLen maar verlosslng van schuldenŦ Arme vrlendenŦ

11Ŧ ue draakvls (CapuL uraconls)ť Cver heL algemeen een poslLlef flguur waarbl[ meerdere
ulLlegglngen zl[n LoegesLaanŤ beLekendŤ succes ln beroepţ zaakţ handelţ ambachLţ succes meL
een parLnerţ succes bl[ heL andere geslachLţ succes bl[ meerderenţ veel kussenţ verloren of
gesLolen goederen komen LerechLţ goede vrlendenţ lnnlge llefdeţ spoedlg een goed huwell[kŦ
klnderzegenţ goed nleuwsţ erfenlssen of wlnsLen ( ln een loLerl[ bl[vŦ) korLe zlekLeţ helmell[ke
vl[andţ dle echLer geen kwaad doeLŦ vroll[ke kameraadschapţ onverschrokkenheldţ
bevorderlngţ veel werk dle goed beLaald wordţ Lrouw van een parLnerŦ

12Ŧ urakensLaarL (Cauda uraconls)ť als men haar heefL geLroffen zou men elgenll[k nog eens
moeLen punLeren om op dle manler heL goede en heL slechLe Legen elkaar op Le kunnen
heffenŦ
verwoesLlngţ berovlngţ brandţ pechţ Lreurlgheldţ dlefsLalţ verlles van geldţ schrlkţ Loornţ
ergernlsţ haaLţ nl[dţ slechLe afloopţ verlles word nleL Lerug gevondenţ onLrouwţ slechLe
parLnerţ op verkeerd pad geraakLe klnderenţ slechLe afloop van begonnen ondernemlngenţ
bedorven levensmlddelenţ lnspannende en vergeefse relzenţ slapeloosheldţ nachLmerrlesţ
pas na veel sLrl[d overwlnnlng van een LegensLanderţ verkeerde vrlendenţ vluchL ulL
gevangenlsţ oorlog of opsLandŦ

13Ŧ Peel veel geluk (lorLuna Malor)ť 8ll[dschapţ zakell[ke wlnsLţ geschenken van goud en
zllverţ zeer veel bezlLţ wlnsL ln heL bulLenlandţ verlovlngţ kussenţ klnderen dle goed LerechL
zl[n gekomenţ Lrouw van een parLnerţ overwlnnlng ln sLrl[dţ proces word gewonnenţ goede
chefsţ bevorderlngţ zeer fraale brleven en emallsţ men houdL van [eţ rl[ke parLnerţ gelukklg
huwell[kŦ

14Ŧ Len beeL[e geluk (lorLuna Mlnor)ť CpzeLLen van heL hulshouden zonder veel moelLeţ
geluk en Levredenheld ln llefde en huwell[kţ een goed succes ln zaak of beroepŦ veel
ulLnodlglngenţ klelne erfenlsţ goede vrlendschappenţ helmell[ke LegensLanders kunnen nleLs
berelkenŦ

13Ŧ PeL mels[e (Þuella)ť Aangename llefdesverhoudlngenţ moelzame maar Loch poslLleve
afloop van alle ondernemlngenŦ Len Lrouweţ goede parLnerŦ Succesvolle relzenţ geluk en
wlnsL ln zakenţ genegenheld van melden en vrouwenŦ Succes bl[ [onge mannenţ goede
drankŦ Celuk bl[ heL kaarLenţ een vroll[k feesL[e meL vrlendenŦ

16Ŧ de !ongen (Þuer)ť voordeel ln zakenţ men komL aan geldŦ Len klelne onverwachLe
erfenlsţ verheugend nleuwsţ aangenaam conLacL vla brlef of emallŦ Celuk ln de llefdeŦ
Cppassen voor llefdesdrankenţ zlekLeţ opschepperl[ţ ruzle en onrusLŦ narlgheld omwllle een
manŦ

   ©–© – ° ½f°    €– © – °¾½° © ° ° fff°°© ¯¾ °"  .

°°¯ °° – °½ ¾° ¾ ©–  ° ° °–  – ° ° – ° ° –  n¯ °  I ¾%¯¾¾% °©€ – f ° €– ½¾ €– –  °– ° –°° ° ¾ff¯ ¯ © © °¯ff½ ° f°f¾°–– f€ ¾½  – ¾°– ©  ½ff – – ¯ ° I – ¯  f°¾ ° f° °¾ °  © f° – ¾fn ¾ – ¾ 9 ½€ ¾ ° ° © ° –°– ° ° € f½ – ° ¾  °f– ¯ ¾ff – ©f° °€¾½ ° ° °   ½ %f f% °¯ ¯f–€– °– ° –°° ° ¾ff½¾ €¯ff ° – °° f©  °– Jff  –½ –   ¾ ½    °–– ½f° ¾ ¾nn ¾°f° ° ©f ° I © € °¾ ° fn°– –ff°° °– nn ¾ © f° – ¾fn °– © °f°–¾ ©° I ° –°– °  °– °fn°–  © ° ° °f¯ f ° °°  – ° f€¾¾°–f°¾n °  I  %@¾f% °¾ n °°ff°– °ff¯€– f¾¯ °ff €– €€ ° ¯ ° – °©°– °¾¯ °½° °¯½ ¯f° – ° ¾ n – ° ff½ °° ° €€ ° ¾½  € – –  ¯ ©  ¾  – °°°–  ¾f°–¾ f€–°¾ °– € ½ ¾°  °–fn I ° ° ° ° °° °©°° f ¯ff ° ff nf f¯ ° ¾ n f ° °– – ¾ ¯ ° ° °¯– °– ©  °€ ¯f¾ f°– –  ° f° € °°f n– ° $ n– ° ° nff –  – f°– °¾nf½   f¯ ° –°–%. J°¾%n¾% °½¾ €€– ½ °f–  ¾f° ¾½ffff¯  °–   ¯ nf°–ff¯¯ff  I € °¾¾ ° f° °– f ° .

°©°n% °¯ ¯f–€– ¾ ¾°ff°– °ff¯¾– ½  f– ¯ ° ©xf€ ¾ °¯°¾ ° ° ° ¯¾f° – ° ¾ n  ¾½ ° ¾f° – ¯f°  °°¾¾ – ¢° ¾¾  ° ½ °f° –  °f€– °¯ ° ½  –– ° °  °– € ° € °¾ ¾nf – °° °½n ¾ I ¯– °–  f°–ff¯  ¯ ¾ °¾ ¯f°–¾¯ © ° I ° ¾nf½  °–°–  °°– ¯ffff°¾f– ° °°ff°– °f¯ ff°– – ° °  .

 f°– °¾%.

°° °¾nf° –° ° €  f ° ° °– °½  °  °  n– ° I °f – ¯ ° f– ° ¯ © ©f° ° °  °– ¯ f n n €¾ n ° °¾f€€ °  J% ¾%  °¾° ½ °f°  ¾¯°– –  ° ¾ ° ° . °©–° f– ° f¯ ° °¾ °ff° °½f° €f° ° °–°–ff¯ °½f¾ fn ¯°ff°–fn ° ½©°  €¾f ½¾ °–½¯ °  ff¯ ° n f° ¾  ° ¾nn ¾¾ ° . ° f– ¯ff¯ff¯ °f°n  – °  ° °°¾ °¯ff ¾¾°–f°¾n ° ¯ ° °   ff¾%.fn % ¾n – n ¾f° . °  ¯ °°  –  -f– ¯ ° ° . ° ©– ¾ f € f¾ ° ¾f° – ° € ½f° J°¾° © € ¾ ° ° ¾nf½¾  ° ° ¯f¾ f°– – ¯ff° – ff©  ¾½ff¾°¾¾ ° -–  ° °ff°– °ff¯ °f ©– °¾ ° f° ° © ¯  °  ° °°– ° ° © ¯½–  €©   % ¾% f¾¯ °ff €– €€ °¯ ° – °©°– °¾¯ °½° ° ¯½ ¯f° – ° ¾ n – ° ff½ °° ° €€ ° I ¾ff° –  €¾f °– – ff½ ¾ f° ¾nf f –  ° °f– ¯  – n °– f¯ ° ° ¾ n n– °  – f ¯– © ¾nf – ¯ ° ¾ ° ° – °¾ ¾n ° °f– ¯  ° °n –f ¾  °–¾   %9½¾% © ––°–f° €–¯  ©¾ ff°¾¯ °¾¾ ° – °¾ n © ¯°– f ° f°–  °ff ©°– °°° °– °  ¯ff °¾ € ¾  € ° n¾n °– f¯ ff ¾nf½¯ ¯f°° ° °f– ¯ ° ¾n ° ¯ °©ff – f°– °¾ ¯ ° °ff¾ ° °¾ °–ff°° ° °– – °¾ ° °– ° ° ° ¾ € ¾ – ©¾ -f– ¯ ° °   –%If% nf €°¾f°ff– f°– ¯¾f° – ° Jf©¾  – ° ° I – €¾  ¾€f ¾nf °– °f¯ .

f½fn°¾%  f– ¯ ° °½¾ €€–ff ©¯   ––°– °©° – ¾ff°  ° ¾nn ¾° ½ ff f° f¯ fn ¾nn ¾¯ °½f° ¾nn ¾ © f° – ¾fn ¾nn ¾ ©¯  ° ¾¾ °  °€ .

– ¾ °– °¯ ° n – ° ° °°– € ¾½ – °– © ° – ° – ° ¾ € °¾¾ °€°¾ °%° ° © © %  ¯ © ©f°  n – °ff  I© f¯ ff ¾nf½ ° ¾n °  °–   – ff f° °½f°   f °¾ff%.

°% ½ °f° ¾ °° ¯  – ° ° ° € ° © °– ¾nn ¾°ff€ ½ I ° –°– ° ° € °¾ – ° ¾nf½½ ° ¯ © – °¾f° ¾°° °° ¾  °   ¯ ¾© %9 f% f°– °f¯ € ¾ °– ° ¯ f¯ ¯ffn½¾  f€½f°f ° ° ¯°– ° ° – ½f° nn ¾  ° – ° °¾°f ° – ° – ° f°¯ ° ° ° nn ¾ ©©°– ¯f°° ° – f°  © ff ° °©€ ¾© ¯ ° °   °– °%9 % I °f ° ¯ °¯ff°–  ° ° ° fn € °¾  – ° ° ¾ ff°– °ff¯n°fnf €€ ¯f ° € ½½f¾¾ ° € ¾ f° °  ½¾n ½½ ©  °°¾ -f– ¯ ° ¯f° .f ffn°¾% f¾¯ °ff €– €€ °¯ ° – °©°– °¾ ¯ °½° °¯½ ¯f° – ° ¾ n – ° ff½ °° ° €€ ° I ¾°– °– f° ½ n –  €¾f  ¾f°– ¾n ° – °¾ ff °© ¾ n f€½  ¾ ° –– ° ° ° ¾ n ½f° ½  ½f – ff ° ° ¾ n f€½f° –°° °° ° ¯°– °  ° °¾¯ ° °¾½f°° ° ° – €¾  ° ¾f½ ¾ °fn¯ ¾ ½f¾°f ¾© °°°–f° ° – °¾f°   ° ° n – f°– °¾ –€½¾f°   – %°f.f% © ¾nf½ f © °¾ – ¾n ° °f°– °    °¾°  °f° °– ¾¾ ° ° ° –  n ©°– ¯ ° f° °½f°  °°°–°¾© ½n ¾ – °° ° – n €¾  °– €ff  ° ° ¯f¾ ¯ ° f°© © ½f° – – ©   ° © – %°f.