GRAĐENJE – OKOLINSKI I SIGURNOSNI PROPISI Opći zakoni

• Zakon o cestama ("Službene novine Federacije BiH'', broj 6/02) • Zakon o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", broj 3/04) • Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (Sarajevo, avgust 2006) • Zakon o prostornom uređenju ("Službene novine FBiH", broj 52/04) • Zakon o gradnji (građenju), ("Službene novine Federacije BiH'', broj 55/02) • Zakon o uređenju prostora (Sl. glasnik RS, broj 84/02)

Okolišni zakoni
• Zakon o zaštiti okoliša, (Sl. novine FBiH 33/03) • Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, broj 53/02) • Zakon o zaštiti prirode, (Sl. novine FBiH 33/03), (Sl. glasnik RS, broj 50/02) • Zakon o zaštiti zraka, (Sl. novine FBiH 33/03), Zakon o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS, broj 53/02) • Zakon o zaštiti voda, (Sl. novine FBiH 33/03), (Sl. glasnik RS, broj 53/02, 54/94) • Zakon o upravljanju otpadom, (Sl. novine FBiH 33/03) • Zakon o zaštiti voda, ("Sl. novine FBiH" 33/03), (Sl. Glasnik RS", broj 53/02, 54/94)

Posebni propisi SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I NADZOR NAD PUTEVIMA, DC FBiH i JP „PUTEVI RS“ 2005.
KNJIGA I – PROJEKTOVANJE; DIO 1 – PROJEKTOVANJE PUTEVA POGLAVLJE 6 – Put i životna sredina 1. ZAŠTITA OD BUKE DIN 18005 –Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren, dio I, 1987 ; RLS-90 – Richtlinien für den Lärmschutz an Strassen 2. ZAŠTITA VODA I TLA 3. ZAŠTITA OD EROZIJE I SNJEŽNIH USOVA 4. PROLAZI I PRELAZI ZA ŽIVOTINJE 5. UREĐENJE PUTNOG POJASA 6. ZAŠTITA OD VJETRA I SNJEŽNIH NANOSA 7. ZAŠTITA OBJEKATA OD VIBRACIJA KNJIGA II – GRAĐENJE; DIO 1 – OPĆI TEHNIČKI UVJETI POGLAVLJE 2.1.13 – Uređenje gradilišta

2.1.13.1 DIREKTIVE EU DIREKTIVA SAVJETA 92/57/EGS o obezbjeđivanju minimalnih zahtijeva za bezbjednost i zaštitu zdravlja naprivremenim i pokretnim gradilištima (8. individualna direktiva u smislu 16. člana direktive 89/391/EEC ) Direktiva Savjeta 92/58/EEC o minimalnim zahtjevima za znake, koji se odnose na bezbjednost i/ili zaštituzdravlja na radu (9. individualna direktiva u smislu 16. člana direktive 89/391/EEC) DIREKTIVA SAVJETA sa dne 16. juna 1975 o odstranjivanju otpadnih ulja (75/439/EGS) DIREKTIVA SAVJETA sa dne 15. jula 1975 o otpacima (75/442/EGS) ZAKLJUČAK KOMISIJE sa dne 21. aprila 1976 o ustanovljavanju Odbora za postupanje sa otpacima(76/431/EGS) DIREKTIVA SAVJETA sa dne 22. decembra 1986 o promjeni Direktive 75/439/EGS o odstranjivanju otpadnihulja (87/101/EGS) DIREKTIVA SAVJETA sa dne 8. juna 1989 o sprječavanju zagađivanja zraka iz novih spalionica komunalnihotpadaka (89/369/EGS)

januara 2001 o promjeni Odluke 2000/532/ES u donosu na spisak otpadaka(notificirana pod dokumentnim brojem K(2001) 108) (Tekst važi za EGP) (2001/118/ES) ODLUKA KOMISIJE sa dne 22. decembra 1991 o opasnim otpacima (91/689/EGS) DIREKTIVA SAVJETA 94/31/ES sa dne 27. oil and petrol) Part 2: Selection of normal size. DIN 38404-6:2000 Njemačke standardne metode za ispitivanje vode.2 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Zaštita zdravlja i okoline EN 858-2:2003 Separatori lakih tekućina (npr. Part 1: Generalities and definitions DIN 38404-4:2000 Njemačke standardne metode za ispitivanje vode.. ISO 10523:1996 Kvaliteta vode – Određivanje pH ISO 10523 Water quality – Determination of pH EN 27888:1998 Kvaliteta vode – Određivanje električne provodljivosti (ISO 7888:1985) ISO 7888:1985 – Water quality – Determination of electrical conductivity EN 25814:1996 Kvaliteta vode – Ustanovljavanje rastopljenoga kiseonika – Elektrokemijska metoda (ISO 5814:1990) ISO 5814:1990 – Water quality – Determination of dissolved oxygen – Electrochemical probe method EN ISO 7027:2000 Kvaliteta vode – Ustanovljavanje mutnosti (ISO 7027:1999) ISO 7027:1999 – Water quality –Determination of turbidity EN ISO 7887:1996 Kvaliteta vode – Istraživanje i određivanje boje ISO 7887 – Water quality – Examination and determination of color ISO 8245:2000 Kvaliteta vode – Smjernice za određivanje ukupnog organskoga ugljika (TOC) i rastopljenog organskog ugljika (DOC) . ulja. dio: Izbor najmanje veličine. installation.djelovanje i održavanje EN 858-2: Separator systems for light liquids (e. dio: Opšte i definicije EN 752-1 Drain and sewer systems outside buildings. jula 2001 o promjeni Odluke Komisije 2000/532/ES u odnosu na spisak otpadaka (2001/573/ES) 2. teOdluku Savjeta 94/904/ES o oblikovanju spiska opasnih otpadaka na osnovu člana 1(4) Direktive Savjeta91/689/EGS o opasnim otpacima (notificirana pod dokumentnim brojem K (2001) 106) (Tekst važi za EGP)(2001/119/ES) ODLUKA SAVJETA sa dne 23.. koja nadomješta Odluku94/3/ES o oblikovanju spiska otpadaka na osnovu člana 1(a) Direktive Savjeta 75/442/EGS o otpacima. operation and maintenance EN 752-1:1996 Sistemi za odvod otpadne vode i kanalizaciju van građevina 1..1. maja 2000 o nadomještanju Odluke 94/3/ES o oblikovanju spiska otpadaka uskladu sa članom 1(a) Direktive Savjeta 75/442/EGS o otpadcima i Odluke Savjeta 94/904/ES o oblikovanjuspiska opasnih otpadaka u skladu sa članom 1(4) Direktive Savjeta 91/689/EGS o opasnim otpacima(notificirana pod dokumentnim brojem K(2000) 1147) (Tekst važi za EGP) (2000/532/ES) DIREKTIVA 2000/76/ES EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA sa dne 4.13.g. aprila 1999 o odlaganju otpadaka na odlagalištima ODLUKA KOMISIJE sa dne 3.. otpadne vode i taloga – Fizikalni i fizikalno-kemijski parametri (skupina C) – Određivanje temperature (C 4) DIN 38404-4:1976 . marta 1991 o promjeni Direktive 75/442/EGS o otpacima (91/156/EGS) DIREKTIVA SAVJETA sa dne 12. januara 2001 o promjeni Odluke 2000/532/ES. benzina) 2.. juna 1994 o promjeni Direktive 91/689/EGS o opasnim otpacima) DIREKTIVA SAVJETA 94/67/ES sa dne 16. decembra 2000 o spaljivanju ODLUKA KOMISIJE sa dne 16.DIREKTIVA SAVJETA sa dne 18. decembra 1994 o spaljivanju opasnih otpadaka) DIREKTIVA SAVJETA 1999/31/ES sa dne 26. ugradnja.. otpadne vode i taloga – Fizikalni i fizikalno-kemijski parametri (skupina C) – Određivanje redoks potencijala (C 6) DIN 38404-6:1984.

30. bromide. dio: Ručna spektrofotometrijska metoda ISO 7150-1:1996 Water quality – Determination of ammonium – Part 1: Manualspectrometric method DIN 38406 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-.10-phenanthroline EN ISO 9963-1:1998 Kvaliteta vode – Određivanje alkaliteta 1. dio: Određivanje karbonatne alkaliteta (ISO 9963-2:1994) ISO 9963-2:1998 – Water quality – Determination of alkalinity – Part 2: Determination of carbonate alkalinity EN ISO 10304-1:1998 Kvaliteta vode – Određivanje rastopljenih fluoridnih. 29. nitrate and sulphate ions.6) Transportbelastungen – Messen und Auswerten von mechanisch -dynamischen Belastungen E VDI 3840-2002-09 Schwingungstechnische Berechnungen DIN 45669 Messung von Schwingungsimmissionen EN ISO 8041:2005 Reakcija ljudi na vibracije – instrumenti za mjerenje (ISO 8041:2005) EN ISO 9562:2005 Kvaliteta vode – Određivanje organsko vezanih halogena. polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes – Gas chromatographic method after liquid extraction EPA 8040 . for Evaluating Solid Waste. using liquid chromatography of ions – Part 1: Method for water with low contamination ISO 9390:1996 Kvaliteta vode – Određivanje borata – Spektrofotometrijska metoda uz upotrebu azometina-H ISO 9390 – Water quality – Determination of borate – Spectrometric method using azomethine-H EN ISO 6468:1998 Kvaliteta vode – Određivanje nekih organohlornih insekticida.Abwasser. dio: Određivanje ukupne i sadržajne alkaliteta (hidroksilne i djelomično karbonatne) (ISO 9963-1:1994) ISO 9963-1:1998 – Water quality – Determination of alkalinity – Part 1: Determination of total and composite alkalinity EN ISO 9963-2:1998 Kvaliteta vode – Određivanje alkaliteta 2.10 fenantrolina ISO 6332:1996 Water quality – Determination of iron – Spectrometric method using 1. orthophosphate. polihloriranih bifenilov i hlorobenzenov – Plinska kromatografska metoda po tekućinskoj ekstrakciji (ISO 6468:1996) ISO 6468:1998 – Water quality – Determination of certain organochlorine insecticides.und Schlammuntersuchung DIN 38406 -13. chloride. nitrite. ortofosfatnih. hloridnih. US Environmental Protection Agency ISO 7981-2:2005 Kvaliteta vode – određivanje policikličnih aromatskih hidrokarbonata (PAH) Dio 2: Određivanje šest PAH pomoću visoko osjetljive hromatografije tečnosti sa fluorescentnom detekcijom nakon ekstrakcije tečnosti ISO/DIS 7981-2 ISO 11369:1997 Kvaliteta vode – određivanje izabranih pesticide – metoda upotrebe visoko osjetljive hromatografije pomoću UV detekcije nakon ekstrakcije – tekućina – tvrdi materijal ISO/DIS 11369 . bromidnih. dio: Metoda za malo opterećene vode (ISO 10304-1:1992) ISO 10304-1:1998 – Water quality – Determination of dissolved fluoride. 14.8043 Određivanje sadržajnosti hloriranih fenola SW-846 Test Methods. sposobnih za adsorpciju (AOX)(ISO 9562:2004) Water quality – Determination of absorbable organically bound halogens (AOX)(ISO 9562:2004) ISO 7150-1:1996 Kvaliteta vode – Određivanje amonijaka 1. ISO 6058:1996 Kvaliteta vode – Određivanje sadržaja kalcija – Titrimetrijska metoda s EDTA ISO 6058:1996 Water quality – Determination of calcium content – EDTA titrimetric method ISO 6059:1996 Kvaliteta vode – Određivanje sume kalcija i magnezija – Titrimetrijska metoda EDTA ISO 6059:1996 Water quality – Determination of the sum of calcium and magnesium – EDTA titrimetric method ISO 6332:1996 Kvaliteta vode – Određivanje željeza – Spektrofotometrijska metoda uz upotrebu 1. nitritnih. nitratnih i sulfatnih iona sa upotrebom ionske hromatografije 1.ISO 8245:2000 Water quality – Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) anddissolved organic carbon (DOC) DIN 30787(1 .

namijenjene za radne i pomoćne prostore Sl. 17/1966 Pravilnik o gradnji sprava za zapaljive tekućine. br. 41/68 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte. te o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tekućina Sl. probne metode EN 1263-1: Safety nets – Part 1: Safety requirements. SFRJ. 55/65 EN 1263-1:2002 Zaštitne mreže – 1. provoza radnika od mjesta stanovanja.7.704:1989.Water quality. promijenjen) HD 384. SFRJ br. 27/67 Pravilnik o higijenskoj besprijekornosti pitke vode Sl. test methods EN 1263-2:2002 Zaštitne mreže – 2. 33/87 Pravilnik o bezbjednosti pri održavanju motornih vozila i provozu sa motornim vozilima Službeni list SFRJ. dio: Uputstvo o tehnikama uzorkovanja ISO 5667-2:1991 . SFRJ br. SRS. SFRJ br.704 S1:2001 Električne instalacije građevina – 7.1. dio: Zaštitni zahtjevi za namještanje zaštitnih mreža EN 1263-2: Safety nets – Part 2: Safety requirements for the positioning limits HD 384. br.Part 2: Guidance on sampling techniques CR 12349:2000 Mehaničke vibracije – vodič za zdravstveni uticaj vibracija na ljudsko tijelo Uputstvo projektantima za izradu tehničke dokumentacije – odvodnjavanje meteornih voda sa autoputnih površina DARS 9.l. br.ISO 15913:2000 Kvaliteta vode – Određivanje izabranih fenoksialkalnih herbicida uključujući i bentazon i hidroksibenzonitrile pomoću gasne hromatografije I spektrometrije masa nakon faze ekstrakcije tvrdih materijala I derivatizacije ISO/DIS 15913 EN ISO 10301:1998 Kvaliteta vode – Određivanje lako isparljivih halogeniranih ugljikovodonika – Metoda plinske hromatografije (ISO 10301:1997) ISO 10301:1997 – Water quality – Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons – Gas-chromatographic methods ISO 11423-1:1998 Kvaliteta vode – Određivanje benzena i nekih derivata 1.l.Sampling . list SFRJ. br. l. dio: Uputstvo za planiranje programa uzorkovanja ISO 5667-1:1980 .7. 18/1977. odjeljak 704: Gradilišta (IEC 60364-7. br.704:1989. modified) .l.Water quality .Part 1: Guidance on the design of sampling programmes EN 25667-2:1996 Kvaliteta vode . 20/1971 (23/1971– popr. do mjesta gdje rade i nazad Sl.704 S1:2001 Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations – Section 704: Construction and demolition site installations (IEC 60364-7. dio: Metoda uz upotrebu ekstrakcije i plinske hromatografije ISO 11423-2 – Water quality – Determination of benzene and some derivatives – Part 2: Method using extraction and gas chromatography EN 25667-1:1996 Kvaliteta vode . SFRJ. 114/2004 Pravilnik o općim intervencijama i normativima za bezbjednost pri radu sa dizalicama Sl.Uzorkovanje .l.1. l. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili lokacije –. 21/1971 Pravilnik o obezbjeđenju boravka i prehrane odn.Uzorkovanje . br. SFRJ. dio: Zaštitni zahtjevi. 30/69 Pravilnik o opremi i postupku za prvu pomoć i o organiziranju spasilačke službe u slučaju nesreće na radu Sl. RS. dio: Plinska hromatografska metoda sa tehnikom “head-space” ISO 11423-1 – Water quality – Determination of benzene and some derivatives – Part 1: Headspace gas chromatographic method ISO 11423-2:1998 Kvaliteta vode – Određivanje benzena i nekih derivata 2.Sampling .).1995 Uputstvo projektantima za izradu tehničke dokumentacije – odvodnjavanje meteornih voda sa autoputnih površina DARS maj 1999 Smjernice za određivanje načina zaštite podzemne vode na području autoputa (postupci određivanja načina zaštite podzemne vode u zavisnosti od stepena osjetljivosti vodonosača sa tehničkim zahvatima DARS mart 1999 Pravilnik o bezbjednosti pri utovaru i istovaru teretnih motornih vozila Sl.1. br.

Design calculations. stability criteria. dio: Informacija za korisnika prEN 131-3:2004 Ladders . ispitivanje.Tests EN 60439-4:1995.HD 1000:2000 Radne skele iz prefabriciranih tipskih elemenata ( sistemske skele) – Materijali.Amendment A1 (IEC 60439-4:1990/A1:1995) EN 60439. dimensions. testing. dio: Posebni zahtjevi za gradilišta (ACS) – Dopuna A1: EN 60439.Requirements.Amendment A1 .Zahtjevi. označavanje EN 131-2: 1996/AC:2001 Ladders .4 S3:1998 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V .4:1995/A2:2000 Amendment A2:1999 to EN 60439-4:1991 EN 60439-4:2005 Sastavi niskonaponskih prekidačkih i sprava za upravljanje – 4. ispitivanje.Pravila i smjernice za pripremu uputstva za montažu i upotrebu EN 1298:2000 Mobile access and working towers . dio: Posebni zahtjevi za gradilišta (ACS) EN 60439-4:1995 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies .Terminology. modified) HD 22.3d. dio: Posebni zahtjevi za sastave na gradilištima (ACS) EN 60439-4:2005 Low-voltage switchgear and control gear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) HD 22. tests EN 1065:2000 Čelični teleskopski građevinski potpornici .Terminologija.Product specifications. dimenzioniranje i dokazivanje nosivosti sa proračunom i sa probama EN 1065:2000 Adjustable telescopic steel props .Requirements. marking EN 131-2: 1996/AC:2001 Ljestve .3. functional sizes EN 131-1:1996/AC:2001 Ljestve – Terminologija(termini). funkcionalne veličine EN 131-1:1996 Ladders . testing.4:1995/A2:2000 Sastavi niskonaponskih prekidačkih i sprava za upravljanje – 4. opterećenja i zaštitni zahtjevi HD 1000:2000 Service and working scaffolds made of prefabricated elements – Materials.Terms. design loads and safety requirements HD 1039:2000 Čelične cijevi za nosive i radne skele .Zahtjevi i postupci ispitivanja EN 74:2000 Couplers.Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) (IEC 439-4:1990) EN 60439. types.Materials. loose spigots and base-plates for use in working scaffolds and falsework made of steel tubes . functional sizes EN 131-2:1996 Ljestve .Zahtijevi. Sastavi niskonaponskih prekidačkih i sprava za upravljanje – 4. design and assessment by calculation and tests EN 1298:2000 Pokretne radne skele na točkovima . kriteriji stabilnosti.2 of EN EN 60439.Requirements and test procedures EN 131-1:1996 Ljestve .1.4:1995/A1:2000 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) .5. vezne centrične spojnice i bazne ploče za radne i nosive skele iz čeličnih cijevi . izvedbe – Probe EN 1808:2000 Safety requirements on suspended access equipment .Konstrukcijski izračuni. types.4:1995/A1:2000 Sastavi niskonaponskih prekidača i sprava za upravljanje – 4.Specifikacije proizvoda. mjere. mjere.3 and 9.4 S3:1998/A1:1999 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4: Cords and flexible cables .Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual EN 1808:2000 Zaštitni zahtjevi za viseće sprave za dizanje . probe HD 1039:2000 Steel tubes for falsework and working scaffolds .Materijali. označavanje EN 131-2:1996 Ladders . 9. design loads and safety requirements EN 74:2000 Cijevne spojnice. dio: Posebni zahtjevi za gradilišta (ACS) – Dopuna A2 EN 60439. construction .Part 3: User information HD 1004:2000 Pomične radne skele na točkovima iz prefabriciranih tipskih elemenata . marking prEN 131-3:2004 Ljestve – 3.Requirements. tipovi.4:1995/A11:2004 Withdrawal of Austrian Adeviation regarding sub clauses 9. dimensions.Zahtjevi. tipovi. funkcionalne veličine EN 131-1:1996/AC:2001 Ladders . opterećenja i zaštitni zahtjevi HD 1004:2000 Mobile access and working towers made of prefabricated elements .Part 4: Cords and flexible cables (IEC 245-4:1994.

24869. EN ISO 4869-2. 13998. 175. 1827. dio: Trake (užad) i fleksibilni kablovi HD 22. 371. 388.4 S3:1998/A2:2003 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation . 863. Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu EN: 344 do 347. 530. 15025 Lična zaštitna oprema za zaštitu od padova sa visine EN: 341. 795.HD 22. Lična zaštita očiju EN: 165 do 172.13997. 1891. 12419. 381.1. 13949. 1146. 348. 399 Industrijske zaštitne kacige EN: 397. 1073. 149.4 S4:2004 Kablovi sa gumenom izolacijom za označene napone do uključeno 450/750 V – 4. 14877. 358. 407.4 S4:2004 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross linked insulation – Part 4: Cords and flexible cables EN 60 598-2-8:1998 Luminaries . 60903. 1149. 343. 659. 812. modified) EN 60598-2. 420 do 421.13. 1999. 533. Zaštita sluha EN: 352. 269 do 271. Vatrogasne kacige EN: 443. 50286. 402 do 405. EN ISO 6942. Prsluci za spašavanje i lična pomagala za plivanje EN: 340. Štitnici za oči EN: 1731. 50321. 360 do 365. 12942. 50365. 702. 50237. 1082.Part 2: Particular requirements . 458. 1486.8:1998/A1:2000 Dopuna A1:2000 k EN 60598-2-8:1998 Amendment A1:2000 to EN 60598-2-8:1997 EN 471:2003 Dobro vidljiva upozoravajuća odjeća za profesionalnu upotrebu – Probne metode i zahtjevi EN 471:2003 High-visibility warning clothing for professional use . Zaštitne rukavice EN: 374.Section 8: Hand lamps (IEC 60598-2-2:1996. Samozatamnujući filteri (naočale za varenje) EN: 379. Oprema za disanje EN: 250. Spisak propisa 4. 148.4 PLAN ZAŠTITE ZA GRADNJU INŽENJERSKIH OBJEKATA 1 Sadržaj 2. Mehaničke vibracije i udarci EN ISO 10819 2. 12083. 13949. 13087. 1835.Test methods and requirements Serija standarda ISO 8421-(1 do 8) Zaštita od požara– rječnici ISO 8421-(1 to 8) Fire protection – Vocabularies Zaštitna oprema: Oprema za zaštitu udisajnih puteva: EN: 132 do 145. 12941. 13794. 24869. 208 Zaštitna odjeća EN: 340. 60895. 12477. Uređenje obezbjeđenja gradilišta prema okolini . 1868. 531. 372.Part 4: Cords and flexible cables HD 22. 174. 353 do 355. 13819.13. 367 do 369. 13274. Uvod 3. 813.1. 943. 393 do 396. 373.3 KOORDINACIJA MJERA BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU 2. 463 do 471.

Obaveze investitora i izvođača u toku izvođenja radova . . Uticaji na okolinu i zahvati za ublažavanje .Vrata i ulazi . .Plan monitoringa buke u toku gradnje.Masivne konstrukcije.Manipulacija sa gorivima. .Rad uz saobraćaj . . puteva u slučaju nužde i izlaza .Prevoz na posao .Evakuacijski putevi i izlazi u nuždi . Postupanje sa otpacima.Skladišna mjesta i rampe 8. Red na gradilištu 22. Međusobno obavještavanje vođa pojedinih radova o toku radova 21.Spisak opasnih i ekološko sumnjivih materijala i proizvoda 9. 6.Plan monitoringa zraka u toku gradnje. . obloge i teški montažni elementi . 20. Uticaj izvođenja građevinskih radova na opterećenje postojećih puteva sa dodatnim saobraćajem. biljke i životinje . 18.Prostori za odmor i/ili prostori za stanovanje.Prva pomoć . koji nastanu pri građevinskim radovima .Uticaj gradnje na podzemne vode i zahvati za ublažavanje negativnih uticaja. . Radni podovi.Plan gazdovanja sa građevinskim otpacima .Zemljani radovi. podzemni objekti. Oprema za dizanje i prenošenje 10. Vozila i mašine za iskopavanje.Sakupljanje otpadaka .Komunalna i sanitarno – higijenska uređenja .Uticaj miniranja i drugih dinamičkih učinaka izvođenja radova na ljude i objekte . garderoba. .5.Radovi na održavanju 13.Saobraćajni putevi na opasnim područjima . Uređenje saobraćajnih komunikacija.Plan monitoringa površinskih voda u toku gradnje.Uticaj gradnje na površinske vode i zahvati za ublažavanje negativnih uticaja.Posebno opasni radovi i zaštitna oprema . 23. te održavanje 12 Uređenje radnih mjesta . Spisak radova sa ocjenom troškova uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za obezbjeđivanje bezbjednosti i zaštite zdravlja na gradilištu.Plan monitoringa podzemnih voda . premještanje i prevoz materijala 11 Sprave i objekti za održavanje mehanizacije na gradilištu .Pranje i održavanje vozila na gradilištu . ljestve i skele 15.Prozračivanje i rasvjeta. Terminski plan usklađivanja zahvata za bezbjednost i zaštitu zdravlja sa tokom gradnje 19. sanitarnih čvorova i objekata za boravak na gradilištu.Rušenja i demontaža . Zajedničke mjere za obezbjeđivanje bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu. te radovi u ograničenom prostoru (uslovima).Uređenje područja gradilišta po završetku radova 24.Plan monitoringa zemljišta i biljaka . mazivima i opasnim materijama na gradilištu .Parkiranje vozila i mehanizacije.Rad na krovu .Uticaj buke na prirodnu i životnu okolinu i zahvati za ublažavanje.Prostori za čuvanje opasnih materijala . Razmještaj i čuvanje građevinskog materijala . .Uticaji stabilnosti i čvrstoće na sigurnost pri radu . Uređenje električnih i telekomunikacionih instalacija 7.Uticaji gradnje na zrak i zahvati za ublažavanje prekomjernih emisija. .Uticaji gradnje na zemljišta. Uređenje i održavanje ureda.Izvještaj o gazdovanju sa građevinskim otpacima .Transportni putevi na/uz gradilišt(u)e . radne sprave i njihova oprema 14. . .Snabdijevanje radnika sa hranom i vodom za piće.Radna mjesta na visini . Instalacije. Opis izabranih/upotrebljenih tehnologija gradnje 17. Zaštita od požara na gradilištu 16. metalni ili betonski okviri.

26.uređenje skladišta za opasne materije. .Plan snabdevanja električnom energijom .Plan telekomunikacija . .Idejne skice rješenja pojedinih objekata i sprava za zaštitu okoline po tom projektu: .drugo.deponije materijala. .Plan uređenja prostora za rad i boravak.Pregledna situacija u M 1:5000 sa građevinskim objektima. .radni platoi za servisiranje mašina i vozila. koji sadrže azbest .Vodovod i kanalizacija . Grafički prilozi .Situacija. . . ako je zahvat u zemljišta koja su izvan područja isključivog korištenja prema Uredbi o lokacijskom nacrtu (LN). Katastar sa spiskom parcela i vlasnika.Prerada i odstranjivanje građevinskih otpadaka .Situacija saobraćajnog uređenja za vrijeme gradnje za javne puteve i puteve na gradilištu sa saobraćajnom signalizacijom u M 1:5000. M 1:1000. . te sanitarija i menze u M 1:100.. .Postupanje sa otpacima. .parkirališta.Nadzor nad postupcima sa otpacima 25.Situacija dizalica sa ucrtanom manipulacijskom površinom . za pojedina područja uređenja sa komunalnim vodovima i za napajanje energijom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful