i

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

MGA ESTRATEHIYA AT MGA BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN PARA SA SEKUNDARYA (I-III) Unang Edisyon 2011 ISBN 978-971-07-2626-4 Karapatang-ari © 2011 ng Vibal Publishing House, Inc. Reserbado ang lahat ng karapatan. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo, kasama na rito ang pelikula, nang walang nakasulat na pahintulot ang Tagapaglathala at ang mga may-akda. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Publishing House, Inc. Punong Tanggapan: 1253 Gregorio Araneta Avenue, Quezon City, Philippines Tanggapang Panrehiyon: Unit 202 Cebu Holdings Center, Cebu Business Park, Cardinal Rosales Avenue, Cebu City Kalamansi St. cor. 1st Avenue, Juna Subdivision, Matina, Davao City Bldg. A, Unit 4, Pride Rock Business Park, Gusa, Cagayan de Oro City Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association; Book Development Association; Association of South East Asian Publishers; Graphic Arts Technical Foundation

ii
This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Paunang Salita
Ang epektibong pagtuturo ay nagsisimula sa isang plano. Naghahanda at nagpapasya ang guro kung paano ilalahad ang nilalaman ng aralin ayon sa mga layunin nito upang maging epektibo ang pagtuturo at pagkatuto. Ang epektibong pagtuturo ay sumusunod sa isang organisadong pagtutularan o paraan tulad ng banghay-aralin. Mahalaga rito ang pagpapasya ng guro dahil sa bawat hakbang ng kanyang pagtuturo ay maraming pagpipiliang gawain na kailangan niyang pagpasyahan. Ito ang pangunahing layunin ng aklat na ito — ang Mga Estratehiya at Banghay-aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan para sa Sekundarya (I-III) — ang tulungan ang guro sa kanyang mahalagang gawain na epektibong makapagturo ng kanyang inihandang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng isang organisadong banghay-aralin. Ang aklat na ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Sa unang bahagi ay napapaloob ang mga estratehiya sa pagtuturo ng Araling Panlipunan na angkop sa lahat ng antas sa mataas na paaralan. Ang mga estratehiya ay binubuo ng isahang pagkatuto, pangkatang pagkatuto, paggamit ng mga laro, at mapping at graphic organizer. Bawat estratehiya ay mayroong maikling paliwanag upang maunawaan kung paano ito gagamitin. Ang guro ay makapipili ng estratehiya na inaakala niyang siyang maaangkop sa mga paksang tatalakayin at sa mga mag-aaral na tinuturuan niya. May mga estratehiyang magiging kapakipakinabang sa mga klaseng binubuo ng matatalinong mag-aaral at may mga estratehiya namang nababagay sa mga klaseng nangangailangan ng masusing patnubay. Bukod sa estratehiya sa pagtuturo, may impormasyon din na nauukol sa pagtataya ng pagkatuto. Pagkaraang matalakay iii
This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

ang paksa, mahalagang masukat ng guro kung gaano kalawak ang natutunan ng mga mag-aaral. Mababasa sa ikalawang bahagi ang mga inihandang banghay-aralin para sa Araling Panlipunan mula una hanggang ikatlong taon sa mataas na paaralan. Makatutulong sa isang bagong guro na magkaroon ng mga modelong banghay-aralin sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. Ang mga banghay-aralin na nakapaloob sa aklat na ito ay gumagamit ng mga halimbawang estratehiyang ipinaliwanag sa unang bahagi ng aklat. Ipinakikita sa Aralin 13 (Unang Taon), Aralin 24 (Ikalawang Taon), at Aralin 31 (Ikatlong Taon) ang isang higit na detalyadong banghay-aralin upang lalong mailarawan sa guro kung paano isinasakatuparan ang bawat estratehiya na ginamit sa bawat bahagi ng banghay-aralin. Bawat banghay-aralin ay binubuo ng apat na pangunahing bahagi — ang mga layunin, paksa, pamamaraan, at takdangaralin. Ang bawat isa nito ay may ilang kasangang bahagi. • Layunin Ang bawat yunit at aralin ay may panlahat at tiyak na mga layunin na dapat isakatuparan. Ang tiyak na mga layunin sa bawat aralin ay nakatuon sa tatlong uri: pangkaisipan, pandamdamin, at psychomotor. • Paksa Tumutukoy ito sa mga pangunahing kaisipan at mga kasangang kaisipan (sub-concepts) na tatalakayin sa bawat aralin.

Pamamaraan — Panimulang Gawain Layunin ng pagsasanay na linangin ang kaalaman at mga kasanayang kaugnay sa nakaraang aralin. Maaaring gumamit ng laro, guessing game, puzzle, at iba pa na naaayon sa interes at kakayahan ng mga mag-aaral. Iuugnay ang nakaraang aralin sa bagong paksang tatalakayin sa bahaging balik-aral. — Paglinang ng Aralin Sa bahaging pag-aalis ng sagabal, maaaring gumamit ang guro ng iba’t ibang paraan upang tulungan ang mag-aaral na maunawaan ang mga konseptong tatalakayin. Layunin ng pagganyak na pukawin ang interes ng mag-aaral sa araling tatalakayin. Maaaring gumamit ang guro ng sipi, tula, awit, larawan, pantomime, monologue, at iba pang paraang maaaring angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral. May ilang estratehiyang iminumungkahing gamitin sa iba’t ibang aralin.

Pangwakas na Gawain Maaari ding gumamit ng mga ibang estratehiya sa iba’t ibang bahagi ng pangwakas na gawain. Sa pagbubuod, maaaring magpagawa ng outline, graphic organizer, o magpabuo ng mga paglalahat.

Takdang-Aralin Ang takdang-aralin ay batay sa nakasaad sa DepEd learning competencies na nakalaan sa bawat taon. Ang mga tanong sa takdang-aralin ang siyang patnubay sa pagbasa ng araling tatalakayin sa susunod na araw. Makatutulong sa paghikayat sa mga mag-aaral na basahin at pag-aralan ang takdang-aralin sa paggamit ng high level questions.

Inaasahan na makatutulong sa mga guro ang aklat na ito sa marangal na propesyong kanilang pinili. May-akda

iv
This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

................................ Minus................................. V.. .......... 19 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes................................. MAPPING/GRAPHIC ORGANIZER ........Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan I..... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Teams Accelerated Instruction (TAI) …………… Learning Together (LT) …………………………… Students Teams-Achievement Division (STAD) …………………………………… Jigsaw ………………………………………………… Mock Meeting ……………………………………… Brainstorming ……………………………………… Think-Pair-Share …………………………………… Inside-Outside ……………………………………… Role-playing ………………………………………… Classroom debate …………………………………… Talakayan …………………………………………… Joint Storytelling …………………………………… Unfinished Story o Reaction Story ……………… Paglalakbay-Isip o Imaginary Travelogue ……… Pag-aaral ng Kaso ………………………………… Storyline ……………………………………………… Panayam ……………………………………………… Pandulang Pagbabasa ng Tula …………………… Mag-isip-Magsulat-Magpareha…………………… Pagpapalitan ng Kuru-kuro ……………………… 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 v 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 In the News ………………………………………… Storyboard …………………………………………… Balitaan sa Kasaysayan …………………………… Paglalarawang-diwa ……………………………… Viewpoint …………………………………………… Story Pyramid ……………………………………… Story Map …………………………………………… Di-inihandang Talumpati o Impromptu Speaking …………………………… Imaginary History ………………………………… Inquiry Teaching …………………………………… Fishbowl ……………………………………………… Multi-perspective Approach ……………………… K-W-L Technique …………………………………… Numbered Heads Together ……………………… Pandulang Pagtatanghal ………………………… Simulation …………………………………………… Mock Trial …………………………………………… Simulation Game …………………………………… Plus............ 13 1 2 3 Team Charade ……………………………………… Perfect Match Game ……………………………… Crossword Puzzle …………………………………… 13 13 13 IV.............. Interesting (PMI) …………………… First Important Priorities ………………………… 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 III... ISAHANG PAGKATUTO .............. 13 PAGTATAYA (ASSESSMENT) ........ PAGGAMIT NG MGA LARO ............................... 1 2 3 4 5 Learning Contract ………………………………… Activity Card ………………………………………… Kard ng mga Pangunahing Ideya………………… Learning Center …………………………………… Learning Activity Package (LAP) ………………… 2 2 2 2 2 2 II..................... PANGKATANG PAGKATUTO ................

..............Talaan ng Nilalaman — Unang Taon Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Aralin Panlipunan I ……… 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Yunit Aralin I ANG SIMULA NG BANSA ...... ........... 22 Heograpiya at Kasaysayan ……………………… Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas ……… Pambansang Teritoryo.................... Rehiyonalisasyon............... at mga Pangkat-etnolinggwistiko sa Pilipinas … Heograpiya ng Pilipinas …………………………… Likas na Yaman ng Pilipinas ……………………… Yamang Tao ………………………………………… Mga Sinaunang Tao sa Pilipinas ………………… Kabihasnan ng Sinaunang Pamayanan ………… Ugnayan ng mga Sinaunang Pilipino sa Kapwa Asyano …………………………………… 1 Aralin 2 Aralin 3 Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin 4 5 6 7 8 9 20 Panahon ng Kolonisasyon ng mga Amerikano … 21 Ikalawang Yugto ng Himagsikan: Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ……………… 22 Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino ……… 23 Ang Panahon ng Pamamahala ng mga Amerikano ………………………………… 24 Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil …………… 25 Mga Misyon at Batas Pangkasarinlan ………… 26 Ang Pamahalaang Komonwelt …………………… 27 Pagkabalam ng Kalayaan ………………………… 28 Pagtataguyod ng Kalayaan ……………………… 29 Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar ……… 30 Panunumbalik ng Demokrasya ………………… 31 Kultura sa Pagtataguyod ng Demokrasya ……… 52 53 55 56 58 59 60 62 63 65 67 68 Yunit Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin II 10 11 12 13 14 15 PAGLINANG SA KAMALAYANG PILIPINO.................... 34 Kolonisasyon at Kristiyanisasyon ……………… Pamamahala ng Spain sa Pilipinas ……………… Pagbabagong Pangkabuhayan …………………… Pagbabagong Kultural …………………………… Reaksyon ng mga Pilipino sa mga Dayuhan …… Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan ……………… 34 36 37 38 43 44 Yunit Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin IV 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ANG PAMAHALAAN AT ANG MAMAMAYAN ........ 70 Ang Estado ………………………………………… Saligang Batas ng Pilipinas ……………………… Ang Pagkamamamayan …………………………… Ang Pamahalaan …………………………………… Mga Sangay ng Pamahalaang Nasyonal ……… Sangay Tagapagbatas ……………………………… Sangay Tagapaghukom …………………………… Komisyong Konstitusyonal ……………………… Ang Pamahalaang Lokal ………………………… Ang Pambansang Badyet ………………………… Pakikipag-ugnayang Panlabas …………………… Panghuling Pagsusulit …………………………… 70 71 73 75 76 78 80 81 83 84 86 88 Yunit Aralin Aralin III PAGSIBOL AT PAG-UNLAD NG NASYONALISMONG PILIPINO ......... 46 Pagsilang ng Nasyonalismo ……………………… Mga Kilusan Tungo sa Reporma ………………… Ang Katipunan ……………………………………… Himagsikang Pilipino ……………………………… 46 47 49 50 vi 16 17 Aralin 18 Aralin 19 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

. Kultura... at Mabuting Pagkamamamayan … 38 Mga Sigalot Panrelihiyon at Etniko …………… 39 Mga Samahang Panrehiyon sa Asya …………… Panghuling Pagsusulit …………………………… This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.. at Asal ng mga Asyano ………… 33 Mga Napapanahong Isyu at Suliranin sa Asya ……………………………… 34 Ang Asya sa Pandaigdigang Kalakalan at Industriyalisasyon ……………………………… 35 Urbanisasyon at Migrasyon ……………………… 36 Mga Transnational Crime ………………………… 37 Kalayaan... at Lipunang Asyano sa Kasalukuyang Panahon ……………… 24 Ang Pamilyang Asyano …………………………… 25 Kababaihang Asyano sa Kasalukuyan ………… 26 Sistema ng Edukasyon sa Asya ………………… 27 Mga Relihiyon sa Asya sa Kasalukuyan ………… 28 Ang Kalagayan ng Ekonomiya ng mga Bansang Asyano…………………………… 29 Kalakalan sa Pagbabagong Pang-ekonomiya at Kultural sa Asya …………… 30 Neokolonyalismo sa Asya ………………………… 31 Mga Kontribusyong Asyano sa Daigdig ………… 32 Kultura... Pagkakapantay-pantay......Ikalawang Taon Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Aralin Panlipunan II …… 89 90 91 93 95 96 98 100 101 103 104 106 108 110 111 113 115 21 Mga Digmaang Pandaigdig ……………………… 125 Aralin 22 Mga Pagbabago sa Katayuan ng Kababaihang Asyano …………………………… 128 Aralin Yunit Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin I 1 2 3 4 5 6 HEOGRAPIYA NG ASYA ............ 100 Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano ……… Kabihasnang Sumer ……………………………… Kabihasnan sa Lambak ng Mesopotamia ……… Sinaunang Kabihasnan sa Kanlurang Asya …… Sinaunang Kabihasnan sa India ………………… Sinaunang Kabihasnan sa Japan ………………… Sinaunang Kabihasnan sa Korea ………………… Sinaunang China …………………………………… Mga Relihiyon.... Pilosopiya...... 130 130 131 135 137 139 140 142 144 146 147 149 151 153 155 156 158 159 162 Yunit Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin II 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA .................... at Pananaw ng mga Asyano ……………………… 16 Kalagayan ng Kababaihang Asyano sa Lipunan … Yunit Aralin III ANG ASYA SA IBA’T IBANG PANAHON: TRADISYUNAL AT MAKABAGONG ASYA . Katarungan.................... 118 118 119 17 Ang Asya at Kanluranin ………………………… Aralin 18 Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Asya …………………………… Aralin 19 Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo …………………………………… Aralin 20 Nasyonalismo sa Asya ……………………………… Aralin 121 123 vii Aralin 23 Pamahalaan........... .......... 90 Katangiang Pisikal ng Asya ……………………… Yamang Likas ng mga Rehiyon sa Asya ………… Mga Suliraning Pangkapaligiran ………………… Timbang na Kalagayang Ekolohikal ng Asya … Yamang Tao sa Asya ……………………………… Populasyon ng Asya ………………………………… Yunit Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin IV ANG ASYA SA KASALUKUYANG PANAHON . Gawi........

.. 164 Aralin Mga Teorya sa Pinagmulan ng Daigdig ………… 164 Aralin Katangiang Pisikal ng Daigdig …………………… 165 Aralin Pinagmulan ng Tao ………………………………… 167 Aralin Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ………………… 169 Aralin Pag-usbong ng mga Sinaunang Kabihasnan …… 171 Sinaunang Kabihasnan sa Mesopotamia ……… 172 Sinaunang Kabihasnan sa Kanlurang Asya …… 174 Sinaunang Kabihasnan sa India ………………… 176 Kabihasnang Klasikal ng India ………………… 178 Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin 10 Sinaunang Kabihasnan sa China ………………… 180 11 Kabihasnang Klasikal ng China ………………… 182 12 Sinaunang Kabihasnan sa Egypt ………………… 184 13 Sinaunang Kabihasnan sa South America at Mesoamerica……………………………………… 186 viii This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.... .................Ikatlong Taon Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Aralin Panlipunan III …… 163 Yunit Aralin II ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON ............ 188 14 Kabihasnang Klasikal sa Minoa at Mycenaea … 188 15 Kabihasnang Griyego ……………………………… 189 16 Kabihasnang Roman ……………………………… 192 17 Imperyong Roman ………………………………… 193 18 Paghina ng Imperyong Roman …………………… 196 19 Kabihasnang Byzantine …………………………… 197 20 Ang Holy Roman Empire ………………………… 199 21 Kabihasnang Islamik ……………………………… 201 22 Mga Klasikal na Kabihasnan sa Africa ………… 202 23 Kabihasnan sa mga Pulo ng Pacific ……………… 204 24 Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko ………… 206 25 Ang mga Krusada ………………………………… 207 26 Ang Sistemang Pyudalismo at Manoryalismo … 209 27 Ang Pagsisimula at Paglaganap ng mga Bayan at Lungsod ………………………… 210 Yunit Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ANG SIMULA NG KABIHASNAN ........

......... ......... 261 51 Mga Ideolohiyang Laganap ……………………… 261 52 Cold War at Neokolonyalismo …………………… 263 53 Pagpaparami ng Armas …………………………… 265 54 Pandaigdigang Terorismo ………………………… 267 55 Populasyon.. Kalusugan...... at Kabuhayan ng Bansa ……………………………………………… 269 56 Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal ………… 271 57 Mga Karapatang Pantao ………………………… 273 58 Globalisasyon ……………………………………… 275 Panghuling Pagsusulit …………………………… 277 Bibliograpiya ………………………………………… 279 Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin 40 Rebolusyong Industriyal…………………………… 238 41 Ang Pananakop sa Makabagong Panahon ……… 240 42 Nasyonalismo sa Europe ………………………… 242 43 Nasyonalismo sa England ………………………… 245 44 Ang Pagbubuklod ng Italy ………………………… 247 ix 1 Aralin Aralin This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.... 212 Aralin Aralin 45 Ang Pagsilang ng Germany ……………………… 248 46 Ang Rebolusyon sa Russia ………………………… 250 47 Rebolusyon sa Latin America …………………… 252 48 Paglinang ng Nasyonalismo sa Africa …………… 254 49 Unang Digmaang Pandaigdig …………………… 256 50 Ikalawang Digmaang Pandaigdig ……………… 258 Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin 28 Paglakas ng mga Bourgeoisie …………………… 212 Aralin 29 Ang Pagsilang ng Merkantilismo ………………… 213 30 Ang Pagtatatag ng National Monarchy ………… 215 31 Ang Renaissance …………………………………… 216 32 Ang Simbahang Katoliko sa Paglakas ng Europe …………………………………………… 223 33 Ang Repormasyon ………………………………… 224 34 Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo …………………………………… 227 35 Rebolusyong Siyentipiko ………………………… 229 36 Ang Enlightenment ………………………………… 231 37 Ang Glorious Revolution sa England …………… 233 38 Rebolusyong Amerikano …………………………… 234 39 Rebolusyong French ……………………………… 236 Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Aralin Yunit Aralin Aralin IV ANG DAIGDIG NGAYON AT SA HINAHARAP .Yunit III PAG-IGTING NG UGNAYANG PANDAIGDIG AT PAGTATATAG NG MGA NATION-STATE ....

at kakayahan ng bawat mag-aaral. Ito ay epektibong magagamit sa ilang aralin at sa mga mag-aaral. may kalayaang pumili ang mag-aaral ng paksang pagaaralan. at saloobin tungkol sa isang bagay sa pamamagitan ng pagsulat. pangyayari. tactile (nahihipo). Learning Activity Package (LAP) Ang learning activity package (LAP) ay isang paraan ng pag-aayos ng pagtuturong pang-indibidwal. Maaari ding hayaang pumili ang mag-aaral ng isang activity card tungkol sa isang paksang aralin. takdang aralin. ang guro ang gumagawa ng mga layunin. at saloobin sa pag-iisip at mga gawain ng mga mag-aaral. 2 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 2. mga layunin. Sa closed learning contract. May dalawang uri ng learning contract — ang open learning contract at closed learning contract. Tungkulin ng guro na tuklasin ang mga salik na magpapataas sa kakayahan sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. ISAHANG PAGKATUTO (INDIVIDUALIZED INSTRUCTION) Ang individualized instruction ay isang estratehiya na tumutugon sa mga pangangailangan. Kard ng mga Pangunahing Ideya Isusulat ng mag-aaral sa index card o ibang kard ang kanyang reaksyon sa isang paksa. Learning Contract Ang learning contract ay isang kasunduan na nilagdaan ng guro at isang mag-aaral. Maaaring gamitin ang activity card sa iba’t ibang paraan. Nakatuon ang kasunduan sa isang partikular na mag-aaral batay sa kanyang interes at kakayahan. o bagay na tinalakay sa klase. Ang learning center ay nasa isang lugar sa silid-aralan na may mga kagamitan sa pag-aaral at mga panuto sa mga gagawin ng mag-aaral. Malalaman sa estratehiyang ito ang kakayahan ng mag-aaral na ipabatid ang kanyang mga ideya. Mayroon din itong mga gabay sa pag-aaral na may mga tanong na kailangang sagutin ng mga mag-aaral at paglalarawan ng mga gawain na dapat nilang makumpleto. . Binubuo ito ng pre-test. Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ng mga gawain at kagamitan na angkop sa kakayahan ng bawat mag-aaral. 5. at paraan ng pagtataya. gawain. ideya. Learning Center Madalas na ginagamit sa mababang paaralan ang learning center. katotohanan. Sa open learning contract. opinyon.Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan Ang mga estratehiya sa pagtuturo at pagkatuto ay mga paraan na ginagamit sa paglilipat ng mga konsepto. Ilang estratehiyang magagamit sa individualized instruction ang sumusunod: 1. at paraan ng pagtataya sa mga gawain ng mag-aaral. at kinesthetic (nasasakilos o naisasagawa). 3. Activity Card Ang activity card na inihanda ng guro ay nakatuon sa mga layunin. May mga mungkahing gawain ito kung paano matatamo ang mga layunin. interes. mga gawain. May ilang learning modality na dapat isaalang-alang — visual (nakikita). Kailangang tugunan ng guro ang mga pangangailangang ito ng bawat mag-aaral. takdang-aralin. Maaari din itong gamitin sa mataas na paaralan sa mga mag-aaral na hindi sapat ang kakayahan na makilahok o makaagapay sa mga gawain ng mga pangkat. Natatamo ang layuning ito sa mahusay at walang sawang paggabay ng guro. auditory (naririnig). at post-test. kasanayan. I. 4. This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Nakasaad dito ang pagsang-ayon ng mag-aaral sa mga gawain na kailangan niyang matutuhan. Maaaring bigyan ng isang activity card ang isang mag-aaral ayon sa kanyang interes o natatanging pangangailangan.

Ang kabuuang score ng bawat mag-aaral ang magiging score ng pangkat. Naghihikayat din ito ng interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. tagapagmasid ng gawain. Magpapalitan ng papel ang mga magkapangkat at itetsek ang kanilang mga sagot. Bibigyan sila ng kanyakanyang mga kagamitan at mga tanong. May mga tuntunin ito kung ano ang gagawin ng mga magaaral. at kasarian ng mga kasapi sa pangkat. natutuhan ng mag-aaral ang pagiging responsable sa sarili at sa mga kapangkat. Sa simula. tagapagpasya. Ang papel ng guro ay tagalunsad ng aralin. Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat na binubuo ng apat hanggang anim na mga kasapi. at pagtitiwala sa pakikipagtrabaho sa ibang tao. Ang score ng mga mag-aaral ay batay sa kanilang nagawa. Malaking tulong ito sa paggabay sa mga mag-aaral sa mga proyekto na kailangan ng pagsasaliksik. etnisidad. magsulat ng mga namasid na mga pangyayari. Pagkatapos ay bibigyan ang bawat mag-aaral ng maikling pagsusulit.Ang LAP ay kagamitan sa pagtuturo na inihanda at isinaayos ng guro para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Tatanggap ng sertipiko o ibang gantimpala ang pangkat na makakatugon sa criteria na ibinigay ng guro. Learning Together (LT) Isa itong pangkatang pagtutulungan kung saan pinapangkat ang mga mag-aaral na iba’t iba ang antas ng kakayahan. pag-aaralan ang aralin sa kanya-kanyang pangkat. Sa pagtupad ng mag-aaral sa kanyang mga tungkulin. Tungkulin ng bawat pangkat na magtipon ng impormasyon at mga kagamitan na kailangan sa kanilang gawain. 2. ilalahad ng guro ang aralin at pagkatapos. Magkakaiba ang kakayahan. Sa pamamagitan nito. 3. pinapangkat ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo na magkakaiba ang kakayahan. 1. Ilan sa mga papel na gagampanan ng mag-aaral bilang kasapi ng pangkat ay ang sumusunod: • Tagabuod — tagalagom ng lahat ng ginagawa ng pangkat na kinabibilangan • Tagatsek —tagatingin kung tama o may mali sa mga gawain ng pangkat • Tagapagsaliksik — may karanasan sa pagmamasid. PANGKATANG PAGKATUTO (GROUP INSTRUCTION) Sa cooperative learning. at kasanayan sa paggamit ng aklatan • Tagapagtala — tagasulat ng lahat ng naganap sa pangkat Mga halimbawa ng Cooperative Learning. II. at kasarian. etnisidad. . at kasarian. Ang bawat pangkat ay binibigyan ng gawain at ang bawat kasapi ay inilalagay sa isang bahagi ng proyekto na angkop sa kanyang interes at kakayahan. Ang score ng pangkat ay batay sa kabuuang bilang ng yunit na nabuo sa bawat linggo at ang kawastuhan ng mga sagot ay batay sa kabuuang resulta sa mga sagutang papel. Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 3 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Students Teams-Achievement Division (STAD) Binubuo ito ng mga pangkat na may apat na kasapi at may iba’t ibang kakayahan. nalilinang ang ilang kasanayan at kakayahan bilang kasapi ng isang pangkat. Teams Accelerated Instruction (TAI) Ang TAI ay isang uri ng pangkatang pagkatuto. aktibong interaksyon ng mga mag-aaral na makapaglilinang ng kanilang mga kasanayan. Magagamit ito sa iba’t ibang antas at aralin. Isusulat ng mga magaaral sa sagutang papel ang kanilang mga sagot na ibibigay ng guro. at tagapagsuring-halaga ng mga gawain ng mga mag-aaral. Maingat na pagsubaybay ng guro sa gawain ng mga mag-aaral upang matukoy at malutas ang suliraning maaaring makaharap ng mga mag-aaral. etnisidad.

b. Sa hudyat ng guro. Brainstorming Layunin nito na tulungan ang mga mag-aaral na makagawa ng orihinal na solusyon sa mga suliranin. Huwag magbigay ng mga puna maging ito ay positibo o negatibo man sa mga binibigay na mga ideya. mauunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsama-sama ng kanilang mga ideya at pagkakasundo. f. Itigil na ang pagbibigay ng mga ideya kapag humina na ang pagbibigay nito. Ang mga miyembro ng iba’t ibang pangkat na itinalaga sa magkakatulad na seksyon ay magsasama-sama. 5. Itala ang lahat ng mga ideya. 7. mahihikayat ang mga miyembro ng pangkat na makinig at magpakita ng suporta sa gawaing ibinigay sa lahat ng miyembro nito. . Inside-Outside Maaaring pangkatin ang klase sa dalawa o tatlo batay sa bilang ng mga mag-aaral sa klase. Pagkatapos gampanan ng bawat pangkat ang kanilang tungkulin. Mock Meeting Magkaroon ng kunwang pagpupulong tulad ng pagpupulong ng konseho ng lungsod o pagpupulong ng mga organisasyong pambansa. Ang bawat academic material ay hahatiin sa anim na seksyon at ang bawat miyembro ng pangkat ay magtatrabaho sa isang seksyon. c. Mabilis na pagbibigay ng mag-aaral ng mga ideya. Ito ay tinatawag na expert group. 4 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III d. g. e. Pagbibigay ng isang suliranin ng mga mag-aaral na kanilang bibigyang-tuon. Pagkaraan ng kanilang talakayan sa pangkat. Isulat ang lahat ng mga ideyang ibinigay. Gumawa ng bilog sa gitna ng klase. 9. Magkaroon ng pangkalahatang talakayan ng mga ideya.4. babalik ang miyembro ng expert group sa orihinal nilang pangkat at tatalakayin ang buong academic material na ibinigay sa pangkat. Tungkulin ng bawat kasapi ng pangkat na nasa labas na pagmasdan ang mga kasapi na nasa loob. Jigsaw Ang pangkat jigsaw ay binubuo ng anim na miyembro na bibigyan ng academic material o paksa ng guro. Kailangang gawin ito nang mabilis tulad ng isang bagyo o a storm of the brain. panrehiyon. Pagkatapos. May ilang sandali silang mag-iisip tungkol sa tanong o suliranin. Binibigyan sila ng isang tanong o suliranin. 6. Tatalakaying mabuti ng bawat expert group ang kanilang seksyon. Sa ganitong estratehiya. Isa itong pangkatang pamamaraan ng This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Think-Pair-Share Pinapangkat sa dalawahan ang mga mag-aaral sa klase. Ilan sa mga tuntunin na dapat sundin sa brainstorming ang sumusunod: a. ibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot sa kani-kanilang pangkat. Role-playing Ito ay kusang pagsasanay ng papel na gagampanan sa iba’t ibang sitwasyon. Mahaharap ang mag-aaral sa tunay na sitwasyon na makabubuti sa pagkatuto. Ang pangkat na nasa loob ay ang magtatalakay ng paksa. o pandaigdig. Hinihikayat nito ang mga mag-aaral na magbigay ng maraming sagot sa suliraning binibigyang-tuon. 8. Lahat ng ideya ay tatanggapin. May isang pangkat na nasa loob at isang pangkat sa labas ng binubuong bilog. Sa ganitong paraan. magpapalitan ng tungkulin ang mga pangkat. Higit na nagiging produktibo ang mga mag-aaral na nabibigyan ng pagkakataon na lumahok sa ganitong gawain at napapalakas ang kanilang kasanayan sa pangkatang gawain. ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga sagot sa buong klase.

11. Ang isang pangkat ay sa panig na sang-ayon (pro) at ang isa pang pangkat ay sa panig na salungat (con). iii. Gayundin ang susunod na gagawin ng pangsalungat. Magbibigay ang mga kasapi ng bawat panig ng kanilang huling pangungusap sa loob ng tatlong minuto. b. Classroom debate Binubuo ang classroom debate ng dalawang pangkat na kumakatawan sa magkabilang panig ng iisang isyu. a. Isang mag-aaral ang magsisilbing kritiko. a. Ituon ang talakayan sa isang paksa lamang. Ang mga kasapi ng panig na sang-ayon ay magsusulittanong (cross-examine) ng kabuuang anim na minuto. Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 5 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Paghahanda sa mga mag-aaral na manonood i. . Malinaw na layunin ng talakayan na may kaugnay sa paksang-aralin b. Talakayan. Mga mungkahing hakbang sa pagsasagawa ng roleplaying: a. at pagsusuri ng suliranin. d. Ang paksa ng debate ay isang isyung maaaring pagtalunan. Isa itong panukala na nangangailangan ng pagsasagot. Paghahanda sa role-playing Paggabay ng guro sa pangkat na isipin ang mangyayari kaysa ano ang dapat mangyari. Isaalang-alang ang sumusunod sa paghahanda ng talakayan sa klase. Pag-aralan ang solusyong ipinakikita na maaaring magbigay ng ibang solusyon. at pagbubuod ng mga mahalagang sinabi at ginawa ng mga nagsipagganap sa role-playing 10. e. naipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang tunay na damdamin tungkol sa isang sitwasyon o suliranin. Layunin ng talakayan na suriin ang impormasyon upang malinang ang malalim at malawak na pag-unawa sa isang paksa. Magmasid sa pagganap ng papel ng mga roleplayers at gaano ito makatotohanan. Ang aspektong dapat mangyari ay kailangang manggaling sa pagkaunawa ng pangkat habang ginagampanan nila ang kanilang papel sa sitwasyon. Pagpili ng mga role-player c. Ang kritiko ay magbibigay ng mga masusing pagtatanong sa mga kasapi ng pangkat sang-ayon at salungat sa loob ng walong minuto. Ang buong klase ay magbobotohan kung sino ang nanalo. Gagawin ito sa loob ng dalawang minuto. ii. c. Mga hakbang sa pagsasagawa ng classroom debate. Magmasid sa damdamin ng mga gumaganap sa sitwasyong ipakikita. d. Pagsasagawa ng role-playing e. ebalwasyon. Talakayan Ito ay palitan ng mga ideya sa pagitan ng mga mag-aaral at ng guro o ng pangkat ng mga mag-aaral. Ang bawat kasapi ng panig na sang-ayon at salungat ay magsasalisi sa pagsasalita ng tig-tatlong minuto. Magbigay ng mga ideya at hikayatin ang mga magaaral na magpalitan ng mga ideya at impormasyong kaugnay sa paksa. Sa role-playing. b.paglutas ng suliranin na may bahaging talakayan. pagpapasya. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga magaaral na talakayin at suriin ang mga isyu o suliranin nang walang kinakatakutan at maging sensitibo sa damdamin ng ibang tao. Tungkulin ng kritiko na ipakita ang kahinaan ng pagtatalo.

bagay. Mga hakbang na maaaring isagawa sa pag-aaral ng kaso. Ang isa ay ang Partner A at ang isa ay Partner B. . Gumamit ng brainstorming subalit iwasan ang pagbibigay ng puna. d.c. 13. Isasalaysay ng turista o ng tour guide ang mahahalaga at makasaysayang pook na kunwang nakikita o pinapasyalan. Ang papel ng guro sa estratehiyang ito ay bilang kasangguni o lider ng talakayan bagamat paminsan-minsan maaari niyang ipahayag ang kanyang sariling mga ideya. This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Pagkatapos mapakinggan ang kwento tungkol sa isang suliranin. pasya. Gagamitan ito ng pagkukwento sa pag-aaral ng aralin. isasadula ng mga mag-aaral ang solusyon. c. Gumawa ng pagbubuod ng talakayan. Pag-aaral ng Kaso Pagsusuri ito sa suliranin. Mga aklat na nagpapaliwanag ng kadahilanan b. Susundan ito ng pagkuha ng reaksyon/ebalwasyon ng mga mag-aaral sa isinadula. Ilan sa mga paraan at gamit sa mga kaso ang sumusunod: a. Unfinished Story o Reaction Story Ginagamit ito bilang pampasigla sa pagganap sa isang sitwasyon. Ang guro ang moderator o facilitator ng interaksyon. e. Ipabuod ang bawat isyu. a. 12. isyu. Ipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang gagawin kung sakaling kasangkot sila sa isang pangyayari. d. b. Vignettes na nagpapakita ng isang bahagi ng karanasan f. o aksyon. Tiyakin na nauunawaan ng lahat ang bawat isyu na maririnig at ang lahat ng paniniwala. Dokumento na nagpapakita ng pinagmulan ng isang lugar. at ang mga solusyong iniharap ay makatwiran. Magtutulungan ang dalawang pangkat sa pagkukwento ng aralin. o institusyon c. Susundan ito ng malayang talakayan at mga puna ng mga mag-aaral kung wasto o ayos ang pagsasalaysay o paglalarawan ng mga pook. Ikukwento ng isa o dalawang mag-aaral ang tungkol sa isang suliranin. Joint Storytelling Kailangan dito na nabasa na ng mag-aaral ang aralin. Interpretative essay na ginagamit upang makabuo ng konklusyon tungkol sa usapin. Magtalakayan sa pamamagitan ng pagbasa sa mga ginawang solusyon ng mga mag-aaral. 14. Magpasya ang klase kung aling solusyon ang pinakamabuti. sagutan. o karagdagang pagpapaliwanag pagkatapos ng bawat pangungusap ng mag-aaral. Datos mula sa pananaliksik na ginagamit na patunay e. Magpangkatang dalawahan ang mga mag-aaral. Ipabasa ang kaso at isulat sa pisara ang mga mungkahing solusyon sa suliraning tinatalakay sa kaso. Mga kwento na maaaring totoo o hindi d. at talakayan tungkol sa kanilang kwento. 6 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 15. opinyon. Paglalakbay-Isip o Imaginary Travelogue Isa itong likhang-isip o imahinasyon ng isang turista. Sundan ito ng tanungan.

Bumuo ng mga tauhan sa kwento na pag-uusapan at pagpapasyahan ng mga mag-aaral. Maging magalang sa pagtatanong at iwasan ang personal na bagay. Isulat ang mga sagot o gumamit ng tape recorder. d. d. oras. Linawin ang paksang pag-uusapan. Storyline Isa itong pagdulog na ginagamit ang natutuhan at karanasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng aktibo at makahulugang usapan o dayalogo. Humingi ng pahintulot sa kinapanayam sa pamamagitan ng imbestigasyong nakasulat o oral at linawin ang paksa. talakayin ang mensahe ng tula at kaugnayan nito sa aralin. Simulan ito sa pagsasabi sa klase na sama-sama silang bubuo ng isang kwento. Magkaroon ng talakayan ang mga mag-aaral tungkol dito at magpasya. Mahalaga ang pakikilahok ng mga mag-aaral. Ulitin pa ng dalawang beses ang pagbabahagi ng mga ideya sa bagong kapareha. Suriin ang mga ito na ayon sa layunin at paksa ng panayam. 18. Sa ganitong paraan. Ibigay ang pinangyarihan at panahon kung kailan naganap ang kwento na naaayon sa mga layunin ng aralin. Ilan sa mga hakbang na maaaring sundin sa paggawa ng storyline ang sumusunod: a. b. b. Maaaring isulat ang mga ideya ng kanilang kapareha. Pagkatapos basahin. c. Pagpapalitan ng Kuru-kuro Ang gawaing ito ay nakapagpapasigla sa pakikilahok ng mga mag-aaral sa talakayan sa klase. 20. Mga mungkahing hakbang sa isasagawang panayam. Mag-isip-Magsulat-Magpareha Magpabigay ng mga salita o ideya na nauugnay sa paksang tatalakayin at natalakay na sa mga mag-aaral. Mabisa rin itong paraan upang malaman ang natutuhan ng mag-aaral sa nakaraang aralin o kung pinag-aralan ang bagong aralin. 19. b. c. at pook. Natututo ang mga mag-aaral na makinig sa iba’t ibang opinyon. e. a. Gumawa ng talaan ng mga tanong at iayos ayon sa pagkakasunud-sunod. sundan ang pakikipanayam ng pagbibigay-puna sa mga tanong at sagot na naganap.16. Pandulang Pagbabasa ng Tula Pumili ng isang tula na may kaugnayan sa paksangaralin. petsa. Ibahagi sa kapareha ang kanilang mga ginawa. Itanong ang damdaming nadama habang binabasa ang tula at ang dahilan nito. Ipasulat ang kanilang pangalan at ipasuot ito. e. Magbigay ng mga pangyayari na naaayon sa mga layunin ng aralin na siyang batayan ng mga mag-aaral sa pagbubuo ng kwento. . Bigyan ang bawat mag-aaral ng name tag. Panayam Ang pakikipanayam ay isang paraan ng pagtitipon ng mga datos na kaugnay sa aralin mula sa mayamang kaalaman ng isang dalubhasa ukol sa isang paksa o kanyang karanasan sa isang pangyayari. Isang paraan ng pagsasagawa nito ang sumusunod: a. maraming matututuhan sa mga kapareha ang mga mag-aaral. Ipasulat ito sa papel. 17. Magkaroon ng talakayan tungkol sa nabuong kwento. Magbigay ng isang tanong o pangungusap na nangangailangan ng kanilang opinyon tungkol sa isang isyu na may kaugnayan sa paksang-aralin. Mabisang paraan ito sa pagpapayamangaralin. Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 7 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Ipabasa nang madamdamin sa isang mag-aaral na may karanasan dito. Sa mock interview na gagawin sa klase.

21. Storyboard Layunin nito na iugnay at pagsunud-sunurin ang mga pangyayari at linangin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga bahagi ng kwento. Gawin ito nang ilang beses. 24. Pangkatin ang klase at ibahagi ang dalang artikulo at aytem sa kanilang kamag-aral at pumili ng dalawa o tatlo rito na kanilang nagustuhan. Ipasulat sa papel sa bawat pangkat ang paksa at ang limang salitang pananong tulad ng: Paksa Sino? ______________________________________ Ano? _____________________________________ Kailan? ___________________________________ Saan? ____________________________________ Bakit? ____________________________________ Ipapasa ng mga mag-aaral sa kanilang kapangkat ang papel at sa bawat ikot nito. 22. Maaari din na sa halip na magsulat ng mga konsepto o mga pangyayari sa mga index card. magpaguhit ng mga larawan kaugnay sa aralin. This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. d. 23. . Bigyan ng ilang minuto upang gawin ito at pagkatapos magpalitan ng name tag. Ayusin ito ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Ibahagi sa klase ang mga ito. tatalakayin ang mga larawang nabuo sa isip. Ipasulat ang mga ideya ng mga mag-aaral sa mga index card.c. In the News Isa itong peer teaching approach na magbibigay ng karagdagang materyal at impormasyon na maibabahagi sa mga mag-aaral. Magpadala sa mga mag-aaral ng mga artikulo. Pangkatin ang mga mag-aaral nang dalawahan. Ipaguhit ang larawang nakita sa isip at pag-usapan ito ng mga pangkat. e. Magtipon muli ang buong klase at ipabahagi sa bawat pangkat ang kanilang napiling aytem. Simulan ang talakayan tungkol sa ginawa ng mga mag-aaral. Gamitin itong impormasyon upang pasimulan ang talakayan sa klase. Ipabasa ang artikulo ng bawat pangkat at iproseso. news items. ipapikit ang mga mata ng mga mag-aaral at ipalarawan sa isip ang pangyayari. Magpalitan muli ng name tag at maghanap ng ibang kausap at ibahagi ang opinyon ng kamag-aral na may suot ng kanyang name tag. Ipadikit ang mga index card sa mga poster board at pagsunud-sunurin ito. Paglalarawang-diwa Pagkatapos pag-aralan ang isang pangyayari sa kasaysayan. Balitaan sa Kasaysayan Bawat pangkat sa klase ay bigyan ng paksa o balita mula sa pahayagan na may kaugnayan sa aralin. Mag-brainstorm ng mga ideya para sa mga storyboard tulad ng mga konsepto o pangyayari sa kasaysayan. Iproseso ang gawain. Humanap ng bagong kapareha at ibahagi sa kanya ang opinyon ng una niyang kapareha habang suot-suot ang name tag nito. at mga cartoon na may kaugnayan sa aralin. editoryal. Magpalitan ng opinyon tungkol sa ibinigay na tanong. Bigyan ng sapat na panahon na gawin ito ng mga mag-aaral at pagkatapos. 8 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III Isabit ang mga poster board sa paligid ng silid-aralan at hayaang tingnan ito ng mga mag-aaral. magdagdag sila ng mahalagang impormasyon na sasagot sa mga salitang pananong. Kapag nasagot na ang mga ito. isusulat ng bawat pangkat ang kanilang artikulo batay sa impormasyong kanilang nabuo. Makinig sa mahahalagang puntos na iniulat ng mga pangkat.

Magbigay ng mga solusyon o paliwanag. Kapag ang mag-aaral na nasa outer circle ay nais magbigay ng puna. 31. Ibahagi ang tala ng mag-aaral sa mga kamag-aral upang malaman kung ang nilikhang imaginative history ay kapani-paniwala. Bilang paghahanda.25. Di-inihandang Talumpati o Impromptu Speaking Ang impromptu speech ay isang talumpating hindi inihanda ng mag-aaral. c. e. b. 29. Ang mga mag-aaral sa inner circle ay may kalayaang magsalita subalit ang mga nasa outer circle ay dapat manatiling tahimik. d. 30. Bumuo ng konklusyon na sinusuportahan ng mga matibay na ebidensya. Bigyang-laya ang mga mag-aaral na pumili kung saan sila uupo — sa inner o outer circle. Mga hakbang sa pagsasagawa ng inquiry teaching: a. 27. itinuturo ang mga konsepto sa pamamaraang inductive. Imaginary History Pumili ng isang kaganapan sa kasaysayan at lumikha ng sariling imaginary history na kaiba sa tunay na nangyari. Hindi siya binibigyan ng panahong magsulat ng talumpati o magbasa ng mga babasahin upang madagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sa paksa. Itanong: Ano ang mga maaaring nangyari kung sakali? Ipasulat ang tanong sa isang sagutang papel at kasunod nito. Story Map Isalaysay ang kwento sa lohikal na organisasyon ng mga pangyayari at ang mga ideya na mahalaga sa kwento at ang ugnayan ng mga pangyayari at mga ideya sa pamamagitan ng mga pigurang geometric. palitan ang paksa. o kung nais niyang umupo sa inner circle. itala ng mga pangyayari na sa palagay ng mag-aaral ay nabago bunga ng binagong pangyayari. Magbibigay ang guro ng ilang tiyak na mga halimbawa. Story Pyramid Ibuod ang isang kwento sa anyong piramide sa ayos na ang bilang ng mga salita ay dumarami tulad ng pagdami ng bilang ng mga linya. 28. Viewpoint Magpasulat ng thesis sentence sa isang opisyal o personalidad sa kasaysayan ukol sa kanyang opinyon sa isang isyu at pasuportahan ito ng mga katibayan. Magtipon ng mga katibayan na magagamit sa pagtataya ng kawastuhan ng mga solusyon o paliwanag. Inquiry Teaching Sa inquiry teaching. Binibigyan ng paksa ang mag-aaral sa klase at noon din ay magtatalumpati. kailangan niyang tumayo Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 9 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. 26. Fishbowl Sa gawaing ito nalilinang ang kasanayan ng mag-aaral sa pag-uusap liban sa kaalaman niya sa paksang tinatalakay. Layunin ng gawaing ito na tayahin ang natutuhan sa paksang-aralin at linangin ang kasanayan ng mag-aaral sa komunikasyon at ipahayag ang kanilang saloobin tungkol sa isang paksa. Pag-aaralan ng mga mag-aaral ang mga halimbawa at pagkatapos bubuo ng konklusyon na batay sa mga katangian ng ibinigay na halimbawa. Tayahin ang mga solusyon o paliwanag batay sa mga katibayan. . Ilarawan ang mga pangunahing katangian ng suliranin o sitwasyon. Gagamitin ang sipi ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay tungkol sa opinyon ng napiling personalidad. Halimbawa: Si Mohandas Ghandi ay laban sa pamamahala ng mga ingles at nakita ito sa kanyang sinimulang kilusang passive resistance sa kanyang pananalita. ayusin ang mga silya sa dalawang concentric circles na nakaharap sa loob.

Ipagawa sa bawat mag-aaral o pangkat ang sumusunod na talahayanan. Ito ay isang anyo ng tutorial group na makatutulong sa mga mag-aaral na muling talakayin o balik-aralan ang isang paksa sa maikling oras. Dramatic rhythm — binibigyan ng sariling interpretasyon ng mag-aaral ang mga gawain sa pamamagitan ng ritmikong paggalaw ng katawan. Magbigay ng isang tanong o suliranin sa buong klase. Malaya nilang gawin ang kanilang nais subalit kailangang sumunod sa mga tuntunin. a. Hindi sinasaulo ang papel na gagampanan at walang espesyal na kasuotan. Pandulang Pagtatanghal Ang pandulang pagtatanghal ay isang simulated activity. Ang mag-aaral sa bawat pangkat na may natawag na numero ay magtataas ng kamay. 10 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.at tapikin ang balikat ng isang kasapi ng inner circle at magpalitan ng upuan. bibigyan ng puntos ang pangkat. Multi-perspective Approach Sa multi-perspective approach. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa maayos na pagtataya sa natutuhan ng mga mag-aaral. c. Dramatization — pagtatanghal ng isang dula o dula-dulaan na may script. Walang ibibigay na gantimpala o parusa sa hindi lumalahok sa talakayan. itinatanong kung ano ang natutuhan tungkol dito. costume. 32. at entabladong pagtatanghal b. Madalas. 35. d. Pagkatapos. Tatawag ang guro ng isang numero. Sa pagmamasid ng guro sa mga pandulang gawain ng mga mag-aaral. malalaman ng mga mag-aaral na may mga pangyayari na binibigyang-pakahulugan sa ilang paraan ng iba’t ibang tao. Dramatic skit — pinag-aaralan ng mga mag-aaral ang bahaging gagampanan at mga sasabihin sa piniling gawain na ipinakikita ang mahalagang pangyayari. ang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Pagkatapos mapag-aralan ang bagong aralin. Tatalakayin ng bawat pangkat ang tanong o suliranin sa ilang minuto na ibibigay ng guro. at pagpapakita ng kanilang pagkamalikhain. Sa paggamit nito. Kailangang alam ng bawat kasapi ng pangkat ang sagot sa tanong o suliranin pagkatapos ng kanilang talakayan. K-W-L Technique Isa itong paraan na bago simulan ang bagong aralin. Tunghayan ang ilan sa mga anyo ng pandulang pagtatanghal. ang pakahulugan ay may kaugnayan sa pagpapahalaga ng kinabibilangan ng pangkat. inaalam na kung may alam na ang mag-aaral tungkol dito. Ang kasapi naman ng inner circle ay hindi maaaring umalis hanggang hindi siya pinipili ng mga miyembro ng outer circle. 33. Numbered Heads Together Pangkatin ang klase sa maliliit na pangkat at bigyan ang bawat mag-aaral ng numero. matataya niya ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto. . binibigyang-tuon ang isang isyu mula sa pananaw ng ilang pangkat. Kung maiibigay nila ang tamang sagot. Dramatic play — malikhaing paglalarawan ng mga karanasan sa hindi pormal na pagtatanghal. K-W-L Technique K-now Ano ang alam? W-ant Ano ang gustong mapag-aralan? L-earn Ano ang natutuhan? 34. inaalam naman ang nais matutuhan ng mga mag-aaral sa bagong aralin.

inilalagay ang mga kalahok sa mga sitwasyon na halos katulad ng sa tunay na buhay. Kailangang malaman nila ang paksa ng paglilitis. Pagkatapos. at props subalit gumagamit ng sound effects. Mga hakbang sa pagsasagawa ng mock trial: a. sumbrero. Overview — inilalarawan dito ang papel na gagampanan ng mga mag-aaral. Ang unang hakbang ay ang pagbibigay sa mga magaaral ng layunin ng mock trial. at ang tuntunin at mga pamamaraang susundin. h. istilo ng simulation. Binabasa ng mga mag-aaral ang dayalago gamit ang boses at kilos ng katawan upang ipakita ang tagpo ng mga tauhan sa dula. at pagbibigay ng puna o mungkahi sa ginawang simulation. abogado ng depensa at ng naghabla. Ito ay maaaring tungkol sa naganap na paglilitis o tungkol sa kontrobersyal na isyu na humantong sa pagsasakdal. Readers’ Theater — isang madaling paraan na pagtatanghal ng isang dula na hindi nangangailangan ng costume set. 36. Bigyan ang mga mag-aaral ng impormasyon tungkol sa kaso. at aksyon ay inilalahad sa matahimik na pagkilos at walang sinasabi.e. Maaaring isagawa ang sumusunod na mga hakbang sa pagsasagawa ng paglilitis: • Pagbubukas ng hukuman Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 11 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. g. Lahat ng impormasyon. Pantomime — isa itong maikli at payak na paglalarawan ng isang gawain. ang pagtalakay sa mga konsepto at mga pamamaraang isinagawa ay makabubuti sa pagkatuto. emosyon. May apat na bahagi ang simulation: a. Pagkatapos ay ipamahagi ang fact sheet na naglalaman ng mga katotohanan tungkol sa dalawang panig ng pinagtatalunan na kaso. . Simulation Sa simulation. Pagsasanay — pagpapaliwanag sa mga kalahok kung paano isasagawa ang simulation. binibigyang-tuon sa simulation ang mga pangunahing ideya. Debriefing — nakatuon ito sa ginawang mga pagpapasya. ibigay ang papel na gagampanan ng mga mag-aaral at kanilang responsibilidad tulad ng hukom. b. Pageant — ipinakikita nito ang pagkasunud-sunod ng mga pangyayari na may kaugnayan sa paksang tinatalakay sa klase. Sa bahaging ito. 37. Maaaring matamo ng mga kalahok ang lahat ng kanilang mga layunin. o maglagay ng name card sa dibdib upang malaman ang tauhan sa dula. b. ang gagawin nilang paghahanda. malawak na mauunawaan ng mga magaaral ang sistemang legal. Mock Trial Ang mock trial ay simulation ng paglilitis sa hukuman. c. Sa pamamagitan nito. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pag-aralan at pag-usapan ang papel na kanilang gagampanan. Maaaring magsuot ng maskara. Sa payak na paraan. d. Marionette o Puppet — ginagamit ito sa malikhaing drama at pormal na dramatization. Dapat bigyang-pansin ng magaaral ang paggalaw ng katawan at ipinahihiwatig ng mukha. Nililinang nito ang pagtitiwala sa sarili ng mga mahiyaing mag-aaral na ayaw o bantulot lumahok sa mga gawain sa klase. pagsasaulo ng papel na gagampanan. f. Pagsasagawa ng simulation — sa bahaging ito gagabayan ng guro ang isasagawang simulation ng mga mag-aaral. Layunin ng simulation na makagawa ng desisyon at maranasan ang kahihinatnan ng desisyon. Ibibigay ang mga tuntunin na susundin sa simulation.

38. papasukin ang isang bata sa bilog. hayaan itong gumalaw o umikot sa loob ng bilog hanggang sa makapasok ang 12 mag-aaral. Patayuin ang mga mag12 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III • aaral sa labas ng bilog. . mga minus point. Pumili ng isang paksa sa aralin tungkol sa isang naganap na labanan sa dagat ng dalawang pangkat/ bansa. pabalikin sa kanilang mga silya ang mga mag-aaral at talakayin ang paglaki ng populasyon at mga suliraning kaugnay ng kanilang mga karanasan. Napakaraming tao sa isang lugar (simulation game) Gumuhit ng malaking bilog sa sahig na sapat na magkasya ang 12 mag-aaral. Maaaring may magtulakan sa loob ng tatlong minuto. b. Pagpasok ng bawat mag-aaral. Sea Battle Labanan ito sa dagat ng dalawang pangkat. mahalaga ang estratehiyang gagamitin sa labanan. at prosesong ginamit. Ang mananalo ay batay sa dami ng lugar na kanyang nalusob at bilang ng mga kalaban na sumuko. Ito ay modelo ng totoong sitwasyon sa buhay. Pabilisan ng galaw ang mga mag-aaral sa loob ng tatlong minuto. Pagkatapos nito. pangangatwiran. Sa magaganap na labanan. Ang layunin ng laro ay ang pagpaplano ng isang manlalaro ng estratehiya sa pakikipaglaban ayon sa ginawa ng isang tanyag na heneral sa kasaysayan. Plus. This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.Panimulang pananalita ng abogado ng naghabla at abogado ng depensa • Pagsusulit-tanong (cross examination) ng abogado ng depensa sa mga saksi ng naghabla • Pagsusulit-tanong ng abogado ng naghabla sa mga saksi ng depensa • Pagsusulit-tanong sa akusado ng panig ng abogado ng naghabla • Pagtatapos ng pagtatalo ng panig ng depensa at panig ng nasasakdal • Pagbibigay ng hatol • Magbibigay rin ang hukom ng mga pahayag sa bawat proseso c. Idikit sa isang malaking page board ang mapa ng pinangyarihan ng labanan. Ilang halimbawa ang sumusunod: a. Sa bawat dalawang segundo. Debriefing Bigyang-tuon sa talakayan ang isyu o kaso. Simulation Game Ang simulation game ay magkahalong simulation at laro. Sa simulation game ay may role-playing competition at interaksyon ng mga kalahok sa laro na may sinusunod na mga tuntunin. Sa pamamagitan ng simulation games. 39. Nagpapaligsahan ang mga magaaral sa layuning malutas ang suliranin. gagalawin ng mga manlalaro sa mapa ang kani-kanilang mga peg o anumang pananda ng kanilang pag-ikot sa pook ng labanan at ang kanilang paglusob sa kalaban. at mga interesting point sa paksang tinatalakay. Bigyangpansin din ang naramdaman at natutuhan ng mga lumahok. May kinalaman ang laro sa mga isyu at mga proseso kung saan kailangang gampanan ng mga mag-aaral ang papel ng mga taong may kinalaman sa isyu. Minus. nakikita ng mga mag-aaral ang kaugnayan ng kanilang kaasalan at ng naging bunga ng pangyayari. Magkaroon ng talakayan ang mag-aaral tungkol sa kung paano nanalo ang isang pangkat sa mahalagang labanan. Interesting (PMI) Isang estratehiya na sinusuri ang isang paksa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga plus point. Sa larong ito.

Ang mga ito at ibang graphic material ay itinuturing na isang estratehiya sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. Perfect Match Game Pangkatin ang klase sa dalawa at magpabuo ng dalawang bilog. PAGGAMIT NG MGA LARO 1. Bigyan ng dalawang minuto ang mga mag-aaral na hanapin sa kabilang pangkat ang tamang sagot sa hawak nilang pilas na kartolina. Huhulaan ng pangalawa at pangatlong pangkat ang ipinakitang pantomime. Ang mga chart. Basahin ang nasa loob ng graph: ang impormasyong literal at interpretasyon sa impormasyon. Basahin ang labas ng graph: pamagat. Gumawa ng mga clue para sa mga crossword item. Isagawa ang sumusunod. at linangin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paglutas ng suliranin. upang malaman ang kawastuhan ng mga datos batay sa petsa ng paglikom nito. Mag-brainstorm ng ilang mga terminolohiya at mga pangalang kaugnay sa aralin. 3. aspekto o bahagi ng sitwasyon ang dapat bigyan ng pangunahing atensyon. Nalilinang ang ugnayan ng mga kaisipan at impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong at talakayan habang ginagawa ang mapping. ang petsa. b. MAPPING/GRAPHIC ORGANIZER Ang mapping ay isang paraan ng pagbibigay ng visual image upang makapag-isip at makapagbuo ng ugnayan ng mga ideya ang mga mag-aaral. a. III. diagram ay ilan lamang sa mga epektibong kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto. Crossword Puzzle Maaaring gawin ito ng isang mag-aaral o ng pangkat. Gumawa ng crossword puzzle. petsa. First Important Priorities Pagsusuri sa isang sitwasyon kung saan ay pinag-uusapan kung aling bagay. Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 13 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. 2. Ang unang dalawang mag-aaral na makatapos ng tama ang panalo. Ipamahagi ang puzzle sa bawat mag-aaral o sa mga pangkat. graph. Inihahanda ito upang gisingin ang damdamin. . Sinuman sa dalawang pangkat ang may pinakamaraming nahulaang pantomime ang panalo sa laro. ipakita ang katotohanan at ugnayan ng mga bagay sa obhektibong pamamaraan. e. Kaagad itong ipadikit sa piraso. May tatlong hakbang na maaaring gamitin sa pagtalakay sa isang paksa gamit ang graph: 1. Bigyan ng gantimpala ang mag-aaral o pangkat na may pinakamaraming tamang aytem. IV.40. Mamahagi sa dalawang pangkat ng mga mahaba at makitid na pilas ng kartolina kung saan nakasulat sa isang pilas ang isang terminolohiya at sa isang pilas ang katuturan nito. Itiman ang mga puwang na hindi kailangan. konsepto. at pinagkunan. Layunin ng graph at chart na ipakita ang payak na ugnayan ng mga variable. Magbigay ng ilang minuto sa paggawa nito. Layunin nito na tayahin ang graph batay sa pamagat bilang palatandaan ng layunin nito. Team Charade Magpapakita ng pantomime ang una sa tatlong pangkat sa klase na nauukol sa mga pangyayaring naganap sa paksang natalakay na. Maaaring gamitin ang sumusunod: • Maikling katuturan • Isang kategorya na magkakasya ang aytem • Isang halimbawa • Isang kasalungat d. Ginagamit ito ng mga mag-aaral sa paglalahad ng paksang kanilang tatalakayin. c. at paglalahat na siyang layunin ng gumawa ng graph. Ang pagbasa sa literal na datos ay batayan ng mga mag-aaral sa pagtukoy sa mga hinuhang katotohanan. Isa din itong paraan ng pagproseso ng isang kwento o pangyayari sa kasaysayan. 2.

at iba pa. kampanya sa enerhiya. Ang collage ay binubuo mula sa mga nilikom na mga larawan na may kaugnayan sa paksang tinalakay sa klase. pag-uugnay ng magkakatulad na katotohanan. FACT STORMING WEB Pangunahing Paksa kasangang paksa detalye kasangang paksa yugto yugto yugto yugto Paksa Detalye Pangyayari Resulta 2. Pagbuo ng Konsepto Gamit: Pagtukoy ng mga katangian. Gupitin ang mga ito sa iba’t ibang hugis at pagdikit-dikitin sa isang kartolina sa anyong kaakit-akit. katangian katangian Paksa katangian katangian 3. CLUSTERS 5. pag-uugnay ng mga katotohanan sa mga ideya. Iugnay ang paksa/katotohanan sa graph sa karanasan ng mga mag-aaral. COLLOCATION Paksa 1. Ito ay maaaring gamitin sa panimula ng isang bagong yunit o aralin bilang pangganyak o sa pagwawakas ng isang leksyon bilang pagbubuod ng isang tinalakay na paksa. Ginagamit ito upang maganyak ang mga bumabasa na gumawa agad ng isang aksyon tungkol sa isang isyu tulad ng pangangalaga sa kalikasan. biro. pagsasalaysay ng kuwento at pagsasa-ayos ng pagkakasunud-sunod ng mga katotohanan. Ang cartoon ay ginagamit upang maipaabot sa mga mambabasa ang isang mensahe sa pamamagitan ng caricature. Lagyan ng kapsyon ang nabuong collage. . Ang poster ay nagbibigay ng isang mensahe na madaling maunawaan sa isang pagtingin lamang. BUBBLE MAP detalye katangian detalye detalye detalye kasangang paksa kasangang paksa detalye 4. paglalagay at paglalarawan ng mga bahagi. CONCENTRIC CIRCLES 14 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Ipabigay ang kaisipang nabuo sa collage. Ang isang graphic organizer ay kahawig ng concept map.3. o panunudyo. pagpili ng mga katotohanan. Mga Halimbawa ng Graphic Organizer A. Ito ay kumakatawan sa pagkakaugnay ng maraming paksa.

. DESCRIPTIVE SEMANTIC MAP 7. FLOW MAP 12. FISH 5. TREES Pangunahing Paksa Kasangang Paksa Kasangang Paksa Kasangang Paksa Detalye pangyayari pangyayari pangyayari pangyayari pangyayari Detalye Detalye Detalye Detalye Detalye Pangunahing Pangyayari detalye detalye detalye detalye detalye detalye detalye detalye detalye detalye 9. TREE MAP Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 15 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. FISH BONE BONE simula 11. STORY FRAMES kaugnayan katotohanan kaugnayan 8.Taon Taon Taon Taon Taon Taon 6. TIMELINES Simula Pagkatapos Pagkatapos Pagkatapos Katapusan Mga Katotohanan katapusan 10.

pagtitimbang ng mga katibayan para sa mga ideya. Pagsisiyasat ng mga Ugnayan Gamit: Pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba. . EVIDENCE SCALES tanging katangian tanging katangian Katangiang karaniwan sa dalawang paksa Paksa Katangiang karaniwan sa dalawang paksa 2.B. PRO/CON TEES Paksa 6. VENN DIAGRAM Katibayan Katibayan 4. Paksa Paksa batayan Kahulugan Terminolohiya Pagkakaiba Pagkakatulad Pagkakaiba 3. DOUBLE BUBBLE tanging katangian Pro Con Paksa tanging katangian tanging katangian tanging katangian Paksa Katulad 5. BRIDGE MAP 16 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. paglalagay ng kahulugan at pagbubuo ng mga hinuha batay sa mga katotohanan. CIRCLE MAPS 1.

BRANCHING CHART Epekto 5. FORCES COUNTER FORCES Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 17 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. pagplano ng estratehiya. BRACE MAP Dahilan 3. MULTI-FLOW MAP Bunga o Epekto C. Suliranin 3 2 1 4 5 6 Mga Dahilan Mga Bunga Sanhi 1. pagpapaliwanag ng proseso.Pangunahing Bahagi Paksa/Bagay Pangunahing Bahagi Maliit na Bahagi Dahilan Bunga o Epekto Maliit na Bahagi Dahilan Pangyayari Bunga o Epekto 7. pagpili ng gagawin. . at pagbibigay ng mga sagot. Pag-uugnay ng mga Dahilan Gamit: Pagpapaliwanag ng kalakaran. BACKMAPS Epekto Dahilan Epekto Dahilan Epekto Dahilan 2. pag-iisip ng mga palagay. TAN FACT ANALYZER Dahilan Bunga 4.

OUTLINES 9. HOUR GLASS 8. ILLUSTRATION Nalalaman/ Paggunita 7. . 6. pagmumungkahi ng mga teorya. at pagbubuo ng konklusyon. pagpapaliwanag. CAUSAL CHAINS Pagkatapos mga teorya Pa Kung gka o tap s Kung Kung Pa g kat a po s interpretasyon 1. pagtutuklas ng mga pagpapahalaga. DECISION TREES g Ta no n Ta n Tanong Paglalahat on g Sagot Mga katotohanan Paksa Sa go t Mga katotohanan Paksa Tan Ano kung? on g Mga katotohanan Sagot Teorya 2. QUESTION WEB 18 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. pagbubuo ng paglalahat.Dahilan Dahilan Dahilan Dahilan D. paglalarawan ng mga implikasyon. Pagbubuo ng Teorya Gamit: Pagsunod sa mga palatandaan.

kaasalan at saloobin ng mag-aaral. mga pagpapahalaga. Halimbawa ng inquiry assessment ay ang panayam at questionnaire. nagawa. Sa layuning pangsaykomotor o psychomotor domain. Maaaring gamitin ang informal diagnostic assessment (unstructured) o ang formal diagnostic assessment (nakatakda o structured). ang guro ay gumagawa ng pasya bago. at kaasalan ang binibigyang-pansin. Ibig sabihin. Ito ay mga tinipon na mga gawain ng mga mag-aaral. PAGTATAYA (ASSESSMENT) Mahalaga ang papel ng pagtataya (assessment) ng pagkatuto sa proseso ng pagtuturo. Ang summative assessment ang huling pagsukat ng natutuhan ng magaaral. Nababatay ito sa kakayahan at sa ginawa ng magaaral. pagiging maliksi sa pagkilos at paggalaw. . bibigyan muna ng linaw ang kahulugan ng ebalwasyon at pagtataya. at kalagayan sa pagkatuto ng mag-aaral. at maging mahusay sa pakikipaglaro at palakasan. at pagtataya ng psychomotor domain. Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 19 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. at summative. Sa layuning pandamdamin o affective domain. ang kanilang iniisip. Ang portfolio ng mag-aaral ay ginagamit sa formal formative assessment. Layunin ng pagtataya na sukatin ang natutuhan ng mag-aaral. Alternative summative assessment — halimbawa nito ay mga proyekto at performance tasks b. Ang formative assessment ay ginagawa habang nagtuturo ang guro. saloobin. Ito ay maaaring formal at informal formative assessment. mga katotohanan. Upang lubos na maunawaan ang paksang ito. Liban sa pagbibigay ng pagsusulit sa summative assessment. ano ang gusto at hindi gusto at pagsusuri ng kanilang pagunawa. kaisipan. ginagamit din ang sumusunod na anyo: a. kaasalan at saloobin ng mag-aaral. pinagtutuunang pansin na madagdagan ang kaalaman ng mag-aaral sa mga konsepto. Sa layuning pangkaalaman o cognitive domain. pagtataya ng affective domain. at layuning pandamdamin. habang. Ibinibigay ito sa katapusan ng aralin o yunit. kailangan ang tatlong uri ng pagtataya para sa tatlong kategorya ng pagkatuto: pagtataya ng cognitive domain.V. Kailangan ditong gumawa ng pasya tungkol sa natutuhan. kaugalian. Ang mga layuning ito na binubuo ng mga kategorya ng pagkatuto ay layuning pangkognitibo o pangkaalaman. Ang ebalwasyon ay proseso sa paggawa ng desisyon tungkol sa pagkatuto ng mag-aaral. layuning pangsaykomotor. Ang diagnostic assessment ay pagtataya na ibinibigay bago magturo ang guro upang malaman kung ano ang alam na at kung ano ang gustong matutuhan ng mag-aaral. at pagkatapos ng kanyang pagtuturo. at kasanayang pang-intelektwal. mapabuti ang pagtuturo. Ang karaniwang ginagamit na formal diagnostic test ay ang pre-test na isang uri ng pagsukat ng nalalaman ng mag-aaral tungkol sa ituturo bago ito ituro. Lumilikom dito ng mga datos na makatutulong sa gagawing pagpapasya sa ebalwasyon. formative. PAGTATAYA NG MGA LAYUNING INSTRUKSYUNAL AT ANG MGA KATEGORYA NG PAGKATUTO Napapangkat sa tatlo ang mga layuning sinisikap ng gurong maisagawa sa kanyang pagtuturo. Ang pagtataya ay estratehiya sa pagsukat ng nalalaman. binibigyang-diin ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa muscular coordination. Ang guro ay gumagamit ng tatlong uri ng pagtataya — diagnostic. pagpili ng mga pagsusulit na magbibigay ng totoong resulta ng pagsukat ng pagkatuto. Ang huli ay ginagawa sa pamamagitan ng pakikinig sa mga ibinibigay na puna at usapan ng mga mag-aaral habang sila ay gumagawa. nagawa. Inquiry assessment — proseso sa pagtatanong sa mag-aaral kung ano ang kanilang nararamdaman. Upang masukat ng guro ang mga natutunan ng mag-aaral sa paksang tinalakay sa klase.

Maaari ding gamitin ang panayam. at lohikal Tama subalit kulang Malabo Mali at malayo sa paksa II. at pagmamasid na ginagawa ng mga mag-aaral sa kanilang natutunan. Marka Kalidad ng Pagpapaliwanag 6 — Napakahusay ng pagpapaliwanag (buo. mga proyekto. checklist o rating scale. IV. nagpapakita ng kaunting kaalaman) Mali at kulang ang pagpapaliwanag Mali at walang pagtatangkang pagpapaliwanag Sagot sa mga Tanong Tama Halos tama o bahagi ay tama Mali subalit may pagtatangkang itama Mali at walang kaugnayan sa paksa Walang sagot Pagpapaliwanag Kumpleto. Scoring Rubric Isang assessment tool ang scoring rubric na nagtataglay ng criteria sa iba’t ibang antas na ginawa ng mag-aaral. Pagtataya ng Psychomotor Domain Maaaring gamitin sa pagtataya ng psychomotor domain ang pagmamasid ng kaasalan o nagawa ng mag-aaral. pagmamasid ng simulation. role-play. Pagtataya ng Affective Domain Mahirap ang pagtaya sa affective domain subalit ang madalas gamitin ay ang inquiry assessment. paglutas ng suliranin. maliwanag. Isang halimbawa ng scoring rubric: a. maliwanag) 5 — Mabuting pagpapaliwanag (katamtamang pagpapaliwanag) 4 — Matatanggap ang pagpapaliwanag (may kaunting kamalian ang pagpapaliwanag) 20 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III b. Pagtataya ng Cognitive Domain Madalas ang pagtataya sa cognitive domain ay sa pamamagitan ng pagsusulit. Binibigyan nito ng marka ang bawat gawa (performance) o sagot ng mag-aaral. Marka 4 — 3 — 2 — 1 — This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Maaaring gumamit ng essay test. .I. pakikinig. Marka 4 — 3 — 2 — 1 — 0 — c. Ang mga datos na namasid ay maaaring ilagay sa anecdotal record. pagmamasid sa talakayan ng mga mag-aaral. tulad ng performance task. at questionnaire. panayam at talakayan. III. 3 — 2 1 — — Kailangang isaayos (malaki ang kakulangan. Ang pagsusulit ay sistematikong anyo ng pagsukat na maaaring oral o nakasulat.

.Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan I (KASAYSAYAN NG PILIPINAS) Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 21 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

mananalaysay 2.Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Pilipinas YUNIT I Ang Simula ng Bansa LAYUNING PANLAHAT Napahahalagahan ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagbuo at pagunlad ng bansa Aralin 1 I. PAMAMARAAN A. Pag-aalis ng Sagabal Ipapaliwanag ang kahulugan ng sumusunod na mga konsepto: a. pagbasa ng alamat. Talakayin ang mga batayan sa pag-aaral ng kasaysayan. Magpakita ng mga larawan ng relikyo. Itanong: Ano ang maaaring gawin ng isang magaaral upang ipakita ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng bansa? b. b. Magbigay ng mga salitang maiuugnay rito gaya ng kasaysayan. Paglalapat/Pagpapahalaga a. Mga Mungkahing Estratehiya a. . Pagsasanay Isulat sa pisara ang KAPULUAN. gradation. arkeologo b. at kwento na may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipaayos ang mga titik upang mabuo ang terminolohiya at ipabigay ng kahulugan nito. 2. Paglinang ng Aralin 1. Ipapaliwanag ng guro sa mga mag-aaral ang mga konseptong nabanggit. Magsalaysay ng isang kwento o alamat na may kaugnayan sa kasaysayan ng inyong pamayanan o lalawigan. 22 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. 3. Pagbubuod Magpabuo ng mga paglalahat batay sa paksang tinalakay. • • • • • Heograpiya at Kasaysayan LAYUNING TIYAK Naibibigay ang kahulugan ng kasaysayan Naipaliliwanag ang mga batayan ng kasaysayan Naiuugnay ang kasaysayan sa ibang disiplinang panlipunan Naipamamalas ang pagpapahalaga sa mga gawain ng mga mananalaysay Nakalilikom ng iba’t ibang bagay na batayan ng kasaysayan II. C. Pagganyak Bumuo ng mga scrambled letter mula sa salitang KASAYSAYAN. III. Magpagamit ng cluster map sa pagpapaliwanag ng kaugnayan ng kasaysayan sa ibang disiplinang panlipunan. Panimulang Gawain 1. kopya ng dokumento. Pangwakas na Gawain 1. antropologo c. vulcanism. PAKSA Heograpiya at kasaysayan • Kahalagahan ng kasaysayan • Kahulugan ng kasaysayan • Batayan ng kasaysayan • Kasaysayan at ibang disiplinang panlipunan B.

uri ng pamumuhay at kapaligirang kanilang ginagalawan. Ipaliwanag ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Paglinang ng Aralin 1. 6. PAMAMARAAN A. TAKDANG-ARALIN Ipasagot ang sumusunod bilang paghahanda sa susunod na aralin: 1. Magpagawa ng tala ng mga bagay na matatagpuan sa tahanan ng mga mag-aaral. arkeologo 2. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Itanong: Mayroon ba kayong nalalamang mga kwento tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I 23 IV. Pagsasanay Magpalitan ang mga mag-aaral ng pagbibigay ng terminolohiya at kahulugan nito batay sa nakaraang aralin. historyador Aralin 2 I. 4. . Talakayin ang natural na kalamidad na naganap sa Leyte o sa ibang lalawigan. • • • Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas LAYUNING TIYAK Napaliliwanag ang mga teorya ng pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas Nasusuri ang kalakasan at kahinaan ng iba‘t ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas Naipamamalas ang pagpapahalaga sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas II. PAKSA Mga teorya ng pinagmulan ng Pilipinas • Kalakasan at kahinaan ng mga teorya III. ipauri ang mga tinalakay na pinagkukunan ng kasaysayan. This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Pagpapayaman ng Aralin a. Ebalwasyon Isulat sa isang sagutang papel ang bahaging ginagampanan ng sumusunod sa kasaysayan: 1. 5. b. Sabihin ang mga pagbabagong dulot nito sa lalawigan. 2. Itanong kung paano ito nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamilya. Suriin ang kalakasan at kahinaan ng mga teorya. Gawaing Remedyal Sa isang inihandang talahanayan. antropologo 3. teorya b. mitolohiya 2. 2. Paglinang ng Natatanging Kakayahan Magpagawa ng pantomime tungkol sa isang alamat sa isang lugar sa Pilipinas. Balik-aral Itanong: Bakit kailangang pag-aralan ang kasaysayan ng isang bansa? B.3. Pag-aalis ng Sagabal Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na mga konsepto: a.

Paglinang ng Natatanging Kakayahan Magpaguhit ng larawan tungkol sa sariling interpretasyon sa teorya ng pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Rehiyonalisasyon.com at i-search ang 'konsepto' at 'kasaysayan' upang gawin ang Click & Match: Mga Konsepto ng Pag-aaral ng Kasaysayan. Mga Mungkahing Estratehiya a. LA YUNING TIY AK • • Nailalarawan ang Pilipinas batay sa sakop nitong teritoryo ang probisyon ng Naipaliliwanag Saligang Batas ng 1987 tungkol sa teritoryo ng bansa • Naipaliliwanag Doktrinang ang angkapuluan Exclusive P at ang Economic Zone a n g • N a s u s u r i e p e k t o n g p a g k a k a r o o n n g D o k t r i n a n g angkapuluan sa mga pulu-pulong bansa tulad ng Pilipinas P • • Naipaliliwanag ang paghahati ng Pilipinas sa mga rehiyon ang Nabibigyang-halaga rehiyonalisasyon ng Pilipinas at Doktrinang angkapuluan P • Nalalagyantanda mga ng ang lalawigansakopiba’ na ng ibang t rehiyon sa mapa ng Pilipinas • Nasusuri ang pagkakahati-hati ng Pilipinas sa i b a ’t ibang pangkat-etnolinggwistiko AKSA P ambansang teritoryo at rehiyonalisasyon ng Pilipinas P • • Doktrinang ngkapuluan a P Exclusive Economic Zone This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. . Pagbubuod Ipabuod ang paliwanag ng relihiyon at agham tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Talakayin sa panayam ang tungkol sa teoryang biblikal at siyentipikong paliwanag tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ano ang isinasaad ng Doktrinang Pangkapuluan at Exclusive Economic Zone? 3. Paglalapat/Pagpapahalaga Itanong: Ano ang iyong paniniwala tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas? 3.com. Sa pamamagitan ng gawaing Click & Match. IV. Magsagawa ng palitan ng kuru-kuro sa paksang tinalakay. c. TAKDANG-ARALIN Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda sa susunod na aralin: 1. Pangwakas na Gawain 1. Bakit hinati ang Pilipinas sa mga rehiyon? Aralin 3 P ambansang T yo. II. Ipagawa ang isang mock interview sa mga kasapi ng Simbahan at mga siyentista. matutulungan ang mga mag-aaral na maiugnay at matandaan ang mga konseptong kakailanganin sa pag-aaral ng Kasaysayan. 24 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I I. 4. Ano ang pambansang teritoryo? Ipaliwanag ang konseptong napapaloob sa Artikulo I ng Saligang Batas ng 1987. Atasan ang mga mag-aaral na puntahan ang i-learn. eritor at mga P angkat-etnolinggwistiko sa Pilipinas C. 6.3. Gawaing Remedyal Ipapaliwanag ang alinman sa mga larawang iginuhit ng mga mag-aaral. Ipapaliwanag ang teoryang napili. ito ay maaari ring ma-access sa i-teach. 2. b. Ebalwasyon Papiliin ang mga mag-aaral ng isang teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. 2. Pagpapayaman ng Aralin Magpasalaysay ng mga alamat tungkol sa pinagmulan ng isang lalawigan o lugar na nalalaman ng mga mag-aaral.vibalpublishing. Bilang guro. Ipagawa ang isang joint storytelling tungkol sa mga alamat ng pinagmulan ng Pilipinas.vibalpublishing. 5.

Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan II (KASAYSAYAN NG ASYA) Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II 89 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. .

klima Aralin 1 I. b. Paglinang ng Aralin 1. PAMAMARAAN A. Magtanong sa mga ipinapahayag ng mga larawan at magbigay ng paunang salita tungkol sa nilalaman ng yunit. Pagkatapos nito. panahon 2. Batay sa ipinakikita sa mapa at sa talahanayan. B. Timog Asya. topograpiya c. Pag-aalis ng Sagabal Ipabigay ang kahulugan ng sumusunod na mga salita: a. Panimulang Gawain Magpaskil sa pisara ng mga larawan tungkol sa Yunit I. 3. Ipatunton sa mapa ng daigdig ang mga kontinente. Pagganyak Magpabanggit ng mga bansa sa Asya. rehiyon g. Timog-Silangang Asya. III. kontinente d. heograpiya f. Ipaskil ang mapa ng daigdig at mapa ng Asya. Ipatukoy rin sa mapa ang mga bansang bumubuo sa bawat rehiyon. ipalarawan sa mga mag-aaral ang Asya. e. Habang ginagawa ito ng ilang mag-aaral. magpabuo ng konsepto ng Asya batay sa paghahating heograpiko nito. Kanlurang Asya. . PAKSA Katangiang pisikal ng Asya • Mga rehiyon sa Asya 90 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Katangiang Pisikal ng Asya LAYUNING TIYAK • • Natutunton sa mapa o globo ang mga hangganan ng Asya Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko ng Asya — Silangang Asya.Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Asya YUNIT I Heograpiya ng Asya LAYUNING PANLAHAT Naipamamalas ang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa mga bansang Asyano. ipabasa sa iba ang talahanayan tungkol sa mga kontinente at kabuuang sukat ng bawat isa. Ipabanggit sa mga mag-aaral ang anim na rehiyon ng Asya. Hayaan na mailarawan nila ang hangganan ng bawat rehiyon. Hilaga o Gitnang Asya Natutukoy ang mga bansang kabilang sa bawat rehiyon at ang lokasyon nito sa globo Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa bawat rehiyon ng Asya Naipahahayag ang pagpapahalaga sa mga katangiang pisikal ng Asya • • • II. Itanong kung ano ang nalalaman ng mag-aaral sa mga bansang binanggit. Mga Mungkahing Estratehiya a. kapaligirang pisikal b.

Ang Asya ay binubuo ng ______ rehiyon. • • • Yamang Likas ng mga Rehiyon sa Asya LAYUNING TIYAK Nasusuri ang mga katangian ng yamang likas ng mga bansang Asyano Natataya ang mga yamang likas ng mga rehiyon sa Asya Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng agrikultura. panahanan. (Timog-Silangan) 3. 1. C. Halimbawa. (Indonesia) 4. Ang uri ng klima ng Pilipinas ay ____________. Ano ang mga katangian ng yamang likas ng mga rehiyon sa Asya? 2. 6. Paano makatutulong ang paghahating heograpiko ng Asya sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon? b. polusyon sa tubig at pagkawasak ng kagubatan ang paghahanapbuhay at uri ng pamumuhay ng mga Asyano? Aralin 2 I. Pagbubuod Magpabuo ng paglalahat batay sa paksang tinalakay. Gumamit ng mga larawan. Maaaring gumamit ng alinman sa mga graphic organizer para sa pagsasagawa nito. Pangwakas na Gawain 1. Paglinang ng Natatanging Kakayahan Magpaguhit sa bawat anim na pangkat ng mapa ng rehiyong tinalakay. talahanayan ng klima. Ebalwasyon Punan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Ang Saudi Arabia.c. Ang bansa na itinuturing na pinakamalaking arkipelago sa mundo ay ang ______ . at kultura Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II 91 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. maaaring gumamit ng bubble map o fact storming web ng mga rehiyon sa Asya at palagyan ng mga salita ang mga guhit o bilog na nakapalibot sa bawat rehiyon na maglalarawan sa mga katangiang pisikal ng bawat rehiyon sa Asya. 5. suliranin sa solid waste. 3. topograpiya. Pagpapayaman ng Aralin Magpasaliksik tungkol sa pag-aangkop ng ilang bansang Asyano sa naiiba nilang uri ng klima. Paglalapat/Pagpapahalaga Ipasagot ang sumusunod na mga tanong: a. Gawaing Remedyal Gumawa ang guro ng balangkas ng paksang tinalakay ng bawat pangkat. Paano naaapektuhan ng mga suliraning pangkapaligiran tulad ng pagkasira ng lupa. at Iran ay nabibilang sa rehiyon ng ______ Asya. Iraq. 2. (Timog-Kanluran) IV. ekonomiya. 4. graphic organizer. . at iba pang katangiang pisikal. (equatorial/tropical) 5. TAKDANG-ARALIN Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda sa susunod na aralin: 1. Paano iuugnay ang sumusunod na sipi sa Asya? “Pagkakaisa sa gitna ng Pagkakaiba”. Pakulayan ang bawat bansa sa rehiyon. Ipagawa ang pangkatang talakayan tungkol sa mga katangiang pisikal ng anim na rehiyon ng Asya. pagkawala ng biodiversity. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyon ng ______ Asya. (limang) 2. Ipabuo ang detalye ng balangkas sa mga pangkat.

Batay sa ginawang pagsusuri. b. talakayin ang mga yamang likas ng mga rehiyon sa Asya. Mga Mungkahing Estratehiya a.” This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Pagkatapos ay ipabigay sa mga mag-aaral ang kahulugan nito batay sa konteksto nito sa pangungusap. Papunan ang talahanayan at magtalakayan sa sinasaad nito. hayop. produkto 3. Panimulang Gawain 1. 92 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II e. at mineral.• • Naipamamalas ang pagpapahalaga sa mga yamang likas ng mga bansang Asyano Nakikilahok sa pangangalaga ng mga yamang likas II. . c. Pagganyak c. Magpabigay ng reaksyon sa inulat. Pag-aalis ng Sagabal Gamitin ang sumusunod na mga salita sa pangungusap. Iulat sa buong klase ang ginawa ng bawat pangkat. Magpadala ng mga news clipping. Magpabigay ng reaksyon sa mga nakita. Magpabuo ng konklusyon batay sa nakalahad sa talahanayan. Talakayin ito sa klase. Paglinang ng Aralin 1. Magpagawa sa bawat pangkat ng talahanayan tulad ng nasa ibaba tungkol sa mga bansa sa rehiyong tinalakay. a. Bansa Uri ng Kapaligirang Pisikal Yamang Likas Antas ng Kaunlaran Magpakita ng mga larawan o video ng yamang likas ng Asya tulad ng mga halaman. “Ang Yamang Likas ang Susi sa Pag-unlad ng Bansa. Balik-Aral Itanong: Ano ang kaugnayan ng katangiang pisikal sa uri ng pamumuhay ng mga Asyano? B. yamang likas b. agrikultura 2. Pagsasanay Gawin ang map drill ng mga rehiyon at bansa sa Asya. at editorial na may kaugnayan sa paksang aralin. Magtanghal ng debate tungkol sa paksang. 2. Magtanghal ng dula-dulaan ang apat na pangkat tungkol sa implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng: • agrikultura • panahanan • ekonomiya • kultura d. Gumamit ng mga larawan at graphic organizer tulad ng cluster at bubble map. artikulo. PAKSA Yamang likas ng mga rehiyon sa Asya • Mga katangian ng yamang likas ng mga bansa • Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano • Mga paraan ng pangangalaga ng yamang likas • Mga suliranin ng mga bansa sa paglinang ng yamang likas III. PAMAMARAAN A. f. Ipagawa ang pangkatang pagsusuri ng mga katangian ng yamang likas ng mga bansa sa mga rehiyon sa Asya. industriya d. Ipaulat sa buong klase ang ginawang pagsusuri ng bawat pangkat.

TAKDANG-ARALIN Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda sa susunod na aralin: 1. 2. Pagbubuod Magpabuo sa bawat pangkat ng isang konklusyon at tatlong katotohonan (facts) na susuporta sa binuong konklusyon. 5. Magpabigay ng reaksyon sa solusyong isinadula. Pangwakas na Gawain 1. Ipabahagi sa klase ang mga nakalap na impormasyon. Paglalapat/Pagpapahalaga Ipakwento sa isa o dalawang mag-aaral ang isang pangyayari na kinasangkutan nila tungkol sa suliranin sa yamang likas. Paglinang ng Natatanging Kakayahan Magpagawa ng slogan tungkol sa kahalagahan ng yamang likas ng mga bansa. 6. 3. IV. Gawaing Remedyal Isagawa ang joint storytelling tungkol sa paksang aralin. Ipasadula naman sa ibang mag-aaral ang solusyon sa suliranin.C. Paano nakaaapekto ang mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano? 3. Paano nilulutas ng mga Asyano ang mga suliraning pangkapaligiran? Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II 93 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. . Ebalwasyon Tayahin ang ipinakitang gawain ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng rubric. Bakit nagkakaroon ng suliraning pangkapaligiran ang mga Asyano? 2. 4. Pagpapayaman ng Aralin Magpasaliksik tungkol sa natatanging yamang likas ng ilang mga bansa. Basahin ang halimbawa na nasa pahina.

.Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan III (KASAYSAYAN NG DAIGDIG) Banghay-aralin sa Araling Panlipunan III 163 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Ipangkat sa dalawahan ang mag-aaral. Panimulang Gawain Magbigay ng maikling paliwanag tungkol sa nilalaman ng Yunit I. Tingnan ang nilalaman nito sa Genesis 1:1-3. 164 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan III B. Magpalitan ng kuru-kuro ang pangkat tungkol sa kanilang mga teorya. PAKSA Mga teorya sa pinagmulan ng daigdig • Teoryang siyentipiko • Teoryang makarelihiyon III. Ipabahagi sa kapareha ang kanilang naramdaman tungkol sa binasa at gayundin ang epekto nito sa sarili. teorya b. C. . Pagganyak Magpakita ng larawan ng daigdig. Maaari din lumahok ang mga mag-aaral sa pagtalakay tungkol sa kanilang nalalaman sa paksa. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol dito. Pagbubuod Ipabuod ang paksang tinalakay sa pamamagitan ng pagpapagawa ng rebus. Itanong kung ano ang paniniwala ng mga mag-aaral tungkol sa pinagmulan ng daigdig. Itanong sa mga mag-aaral kung ano ang naramdaman habang ito ay binabasa at ang epekto nito sa kanilang paniniwala sa pinagmulan ng daigdig. Ipagawa ang kunwaring pagpupulong ng mga siyentista na mag-uulat tungkol sa nabuo nilang teorya sa pagkabuo ng daigdig. Pangwakas na Gawain 1. Ipagawa ang padulang pagbabasa ng Bibliya. PAMAMARAAN A. Creationist c. Mga Mungkahing Estratehiya a. b. Maaaring gumamit ng mga larawan at balangkas ng yunit. kondensasyon 2. Mga larawan at simbolo ang ipagamit sa paggawa nito sa halip na mga salita. This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Pag-aalis ng Sagabal Ipabigay ang kahulugan ng sumusunod na mga konsepto: a. 3. • • • • • Mga Teorya sa Pinagmulan ng Daigdig LAYUNING TIYAK Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag mula sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng daigdig Nabibigyang-puna ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng daigdig Naipahahayag ang sariling paniniwala tungkol sa pinagmulan ng daigdig Naipamamalas ang paggalang sa mga paniniwala ng ibang tao tungkol sa pinagmulan ng daigdig Nakalilikom ng mga artikulo tungkol sa pinakahuling tuklas sa pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa pinagmulan ng daigdig II. Pagkatapos ay tumawag ng ilang mag-aaral na makapagbibigay ng ulat sa klase tungkol sa naganap na pagbabahagi.Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Daigdig YUNIT I Ang Simula ng Kabihasnan LAYUNING PANLAHAT Naipamamalas ang pag-unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng sinaunang tao sa daigdig Aralin 1 I. Paglinang ng Aralin 1.

Pgsasanay a Picture Drill. 4. III. 2. P animulang Gawain 1. ipaliwanag ang mga teoryang makarelihiyon at makaagham tungkol sa pinagmulan ng daigdig.Aralin 2 Katangiang Pisikal ng Daigdig 2. Paglinang ng Natatanging Kakayahan Magpaguhit ng mga larawan tungkol sa mga teorya na pinagmulan ng daigdig. Bakit mahalaga ang heograpiya sa kasaysayan? Banghay-aralin sa Araling Panlipunan III 165 This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes. Ano ang mga katangiang pisikal ng daigdig na angkop bilang tirahan ng tao? 2. Paglalapat/Pagpapahalaga Itanong: Naniniwala ba kayo sa teoryang makarelihiyon tungkol sa pinagmulan ng daigdig? Kung gayon. 5. AMAMARAAN P Katangiang pisikal ng daigdig • Mga teorya ng pinagmulan ng mga kontinente • Kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan • Mga paraan ng pangangalaga sa daigdig A. Balik-aral Itanong: ng daigdig ang dapat paniwalaan? Bakit? Alin sa mga teorya tungkol sa pinagmulan IV. 6. LA YUNING AK TIY • Nailalarawan ang mga katangiang pisikal ng daigdig • Nasusuri ang katangiang ng tao pisikal ng daigdig bilang tirahan • Naipaliliwanag mga ang teorya tungkol pinagmulan mga sa ng kontinente • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan • Naimumungkahi ang mga paraan ng pangangalaga sa daigdig bilang tirahan ng tao • Nakalilikom ng mga larawan ng katangiang pisikal ng daigdig na angkop na tirahan ng tao • Nakaguguhit ng larawan tungkol sa daigdig II. Magpabigay sa mga mag-aaral ng isang maikling pangungusap sa bawat larawang ipakikita. Ano ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga kontinente? 3. Ebalwasyon Sa isang sagutang papel. Pagpapayaman ng Aralin Magpasaliksik ng mga artikulo tungkol sa pinakahuling tuklas ng mga siyentista sa pinagmulan ng daigdig. Paano mapangangalagaan ang daigdig bilang tirahan ng tao? 4. . AKSA P 3. Gawaing Remedyal Maghanda ng question web at ipasagot ito sa mga mag-aaral. TAKDANG-ARALIN Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda sa susunod na aralin: 1. dapat pa bang gumawa ng pananaliksik ang mga siyentista tungkol sa pinagmulan ng daigdig? I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times