P. 1
AP I-III Strategy

AP I-III Strategy

5.0

|Views: 26,532|Likes:
Published by Mahros Abaño

More info:

Published by: Mahros Abaño on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2015

pdf

text

original

Sections

  • III. PAGGAMIT NG MGA LARO
  • IV. MAPPING/GRAPHIC ORGANIZER
  • V. PAGTATAYA (ASSESSMENT)
  • YUNIT I Ang Simula ng Bansa
  • Aralin 1 Heograpiya at Kasaysayan
  • Aralin 2 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas

ii

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

ii

MGA ESTRATEHIYA AT MGA BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO
NG ARALING PANLIPUNAN PARA SA SEKUNDARYA (I-III)

Unang Edisyon 2011

ISBN 978-971-07-2626-4

Karapatang-ari © 2011 ng Vibal Publishing House, Inc.

Reserbado ang lahat ng karapatan. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring
ilathala o ilabas sa anumang anyo, kasama na rito ang pelikula, nang walang
nakasulat na pahintulot ang Tagapaglathala at ang mga may-akda. Hindi sakop
ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin.

Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Publishing House, Inc.

Punong Tanggapan:

1253 Gregorio Araneta Avenue, Quezon City, Philippines

Tanggapang Panrehiyon:

Unit 202 Cebu Holdings Center, Cebu Business Park, Cardinal Rosales
Avenue, Cebu City
Kalamansi St. cor. 1st Avenue, Juna Subdivision, Matina, Davao City
Bldg. A, Unit 4, Pride Rock Business Park, Gusa, Cagayan de Oro City

Kasapi: Philippine Educational Publishers’ Association; Book Development
Association; Association of South East Asian Publishers; Graphic Arts Technical
Foundation

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

iii

Paunang Salita

Ang epektibong pagtuturo ay nagsisimula sa isang plano.
Naghahanda at nagpapasya ang guro kung paano ilalahad
ang nilalaman ng aralin ayon sa mga layunin nito upang
maging epektibo ang pagtuturo at pagkatuto. Ang epektibong
pagtuturo ay sumusunod sa isang organisadong pagtutularan
o paraan tulad ng banghay-aralin. Mahalaga rito ang
pagpapasya ng guro dahil sa bawat hakbang ng kanyang
pagtuturo ay maraming pagpipiliang gawain na kailangan
niyang pagpasyahan. Ito ang pangunahing layunin ng aklat na
ito — ang Mga Estratehiya at Banghay-aralin sa Pagtuturo ng
Araling Panlipunan para sa Sekundarya (I-III) — ang tulungan
ang guro sa kanyang mahalagang gawain na epektibong
makapagturo ng kanyang inihandang aralin sa pamamagitan
ng paggamit ng isang organisadong banghay-aralin.

Ang aklat na ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Sa unang
bahagi ay napapaloob ang mga estratehiya sa pagtuturo ng
Araling Panlipunan na angkop sa lahat ng antas sa mataas na
paaralan. Ang mga estratehiya ay binubuo ng isahang pagkatuto,
pangkatang pagkatuto, paggamit ng mga laro, at mapping at
graphic organizer. Bawat estratehiya ay mayroong maikling
paliwanag upang maunawaan kung paano ito gagamitin. Ang
guro ay makapipili ng estratehiya na inaakala niyang siyang
maaangkop sa mga paksang tatalakayin at sa mga mag-aaral
na tinuturuan niya. May mga estratehiyang magiging kapaki-
pakinabang sa mga klaseng binubuo ng matatalinong mag-aaral
at may mga estratehiya namang nababagay sa mga klaseng
nangangailangan ng masusing patnubay.

Bukod sa estratehiya sa pagtuturo, may impormasyon din
na nauukol sa pagtataya ng pagkatuto. Pagkaraang matalakay

ang paksa, mahalagang masukat ng guro kung gaano kalawak
ang natutunan ng mga mag-aaral.

Mababasa sa ikalawang bahagi ang mga inihandang
banghay-aralin para sa Araling Panlipunan mula una hanggang
ikatlong taon sa mataas na paaralan. Makatutulong sa isang
bagong guro na magkaroon ng mga modelong banghay-aralin sa
pagtuturo ng Araling Panlipunan. Ang mga banghay-aralin na
nakapaloob sa aklat na ito ay gumagamit ng mga halimbawang
estratehiyang ipinaliwanag sa unang bahagi ng aklat.

Ipinakikita sa Aralin 13 (Unang Taon), Aralin 24 (Ikalawang
Taon), at Aralin 31 (Ikatlong Taon) ang isang higit na
detalyadong banghay-aralin upang lalong mailarawan sa guro
kung paano isinasakatuparan ang bawat estratehiya na ginamit
sa bawat bahagi ng banghay-aralin.

Bawat banghay-aralin ay binubuo ng apat na pangunahing
bahagi — ang mga layunin, paksa, pamamaraan, at takdang-
aralin. Ang bawat isa nito ay may ilang kasangang bahagi.

• Layunin

Ang bawat yunit at aralin ay may panlahat at tiyak
na mga layunin na dapat isakatuparan. Ang tiyak na
mga layunin sa bawat aralin ay nakatuon sa tatlong uri:
pangkaisipan, pandamdamin, at psychomotor.

• Paksa

Tumutukoy ito sa mga pangunahing kaisipan at mga
kasangang kaisipan (sub-concepts) na tatalakayin sa bawat
aralin.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

iv

• Pamamaraan

— Panimulang Gawain

Layunin ng pagsasanay na linangin ang kaalaman
at mga kasanayang kaugnay sa nakaraang aralin.
Maaaring gumamit ng laro, guessing game, puzzle, at
iba pa na naaayon sa interes at kakayahan ng mga
mag-aaral.

Iuugnay ang nakaraang aralin sa bagong paksang
tatalakayin sa bahaging balik-aral.

— Paglinang ng Aralin

Sa bahaging pag-aalis ng sagabal, maaaring gumamit
ang guro ng iba’t ibang paraan upang tulungan ang
mag-aaral na maunawaan ang mga konseptong
tatalakayin.

Layunin ng pagganyak na pukawin ang interes ng
mag-aaral sa araling tatalakayin. Maaaring gumamit
ang guro ng sipi, tula, awit, larawan, pantomime,
monologue, at iba pang paraang maaaring angkop sa
kakayahan ng mga mag-aaral.

May ilang estratehiyang iminumungkahing gamitin
sa iba’t ibang aralin.

• Pangwakas na Gawain

Maaari ding gumamit ng mga ibang estratehiya sa iba’t
ibang bahagi ng pangwakas na gawain.

Sa pagbubuod, maaaring magpagawa ng outline,
graphic organizer, o magpabuo ng mga paglalahat.

• Takdang-Aralin

Ang takdang-aralin ay batay sa nakasaad sa DepEd
learning competencies na nakalaan sa bawat taon.
Ang mga tanong sa takdang-aralin ang siyang patnubay sa
pagbasa ng araling tatalakayin sa susunod na araw.

Makatutulong sa paghikayat sa mga mag-aaral na
basahin at pag-aralan ang takdang-aralin sa paggamit ng

high level questions.

Inaasahan na makatutulong sa mga guro ang aklat na ito
sa marangal na propesyong kanilang pinili.

May-akda

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

v

I . ISAHANG PAGKATUTO ....................................................... 2

1 Learning Contract ………………………………… 2
2 Activity Card ………………………………………… 2
3 Kard ng mga Pangunahing Ideya ………………… 2
4 Learning Center …………………………………… 2

5 Learning Activity Package (LAP) ………………… 2

II. PANGKATANG PAGKATUTO ................................................ 3

1 Teams Accelerated Instruction (TAI) …………… 3
2 Learning Together (LT) …………………………… 3
3 Students Teams-Achievement
Division (STAD) …………………………………… 3
4 Jigsaw ………………………………………………… 4
5 Mock Meeting ……………………………………… 4

6 Brainstorming ……………………………………… 4
7 Think-Pair-Share …………………………………… 4
8 Inside-Outside ……………………………………… 4
9 Role-playing ………………………………………… 4
10 Classroom debate …………………………………… 5
11 Talakayan …………………………………………… 5
12 Joint Storytelling …………………………………… 6
13 Unfinished Story o Reaction Story ……………… 6
14 Paglalakbay-Isip o Imaginary Travelogue ……… 6
15 Pag-aaral ng Kaso ………………………………… 6
16 Storyline ……………………………………………… 7
17 Panayam ……………………………………………… 7
18 Pandulang Pagbabasa ng Tula …………………… 7
19 Mag-isip-Magsulat-Magpareha …………………… 7
20 Pagpapalitan ng Kuru-kuro ……………………… 7

21 In the News ………………………………………… 8
22 Storyboard …………………………………………… 8
23 Balitaan sa Kasaysayan …………………………… 8
24 Paglalarawang-diwa ……………………………… 8
25 Viewpoint …………………………………………… 9
26 Story Pyramid ……………………………………… 9
27 Story Map …………………………………………… 9
28 Di-inihandang Talumpati
o Impromptu Speaking …………………………… 9
29 Imaginary History ………………………………… 9
30 Inquiry Teaching …………………………………… 9
31 Fishbowl ……………………………………………… 9
32 Multi-perspective Approach ……………………… 10
33 K-W-L Technique …………………………………… 10
34 Numbered Heads Together ……………………… 10
35 Pandulang Pagtatanghal ………………………… 10
36 Simulation …………………………………………… 11
37 Mock Trial …………………………………………… 11
38 Simulation Game …………………………………… 12
39 Plus, Minus, Interesting (PMI) …………………… 12
40 First Important Priorities ………………………… 13

III. PAGGAMIT NG MGA LARO ............................................... 13

1 Team Charade ……………………………………… 13
2 Perfect Match Game ……………………………… 13
3 Crossword Puzzle …………………………………… 13

IV. MAPPING/GRAPHIC ORGANIZER ...................................... 13

V. PAGTATAYA (ASSESSMENT) ............................................. 19

Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

vi

Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Aralin Panlipunan I ……… 21

Yunit I ANG SIMULA NG BANSA ........................................ 22

Aralin 1 Heograpiya at Kasaysayan ……………………… 22

Aralin 2 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas ……… 23

Aralin 3 Pambansang Teritoryo, Rehiyonalisasyon,
at mga Pangkat-etnolinggwistiko sa Pilipinas … 24

Aralin 4 Heograpiya ng Pilipinas …………………………… 26

Aralin 5 Likas na Yaman ng Pilipinas ……………………… 28

Aralin 6 Yamang Tao ………………………………………… 29

Aralin 7 Mga Sinaunang Tao sa Pilipinas ………………… 30

Aralin 8 Kabihasnan ng Sinaunang Pamayanan ………… 31

Aralin 9 Ugnayan ng mga Sinaunang Pilipino
sa Kapwa Asyano …………………………………… 33

Yunit II PAGLINANG SA KAMALAYANG PILIPINO .................. 34

Aralin 10 Kolonisasyon at Kristiyanisasyon ……………… 34

Aralin 11 Pamamahala ng Spain sa Pilipinas ……………… 36

Aralin 12 Pagbabagong Pangkabuhayan …………………… 37

Aralin 13 Pagbabagong Kultural …………………………… 38

Aralin 14 Reaksyon ng mga Pilipino sa mga Dayuhan …… 43

Aralin 15 Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan ……………… 44

Yunit III PAGSIBOL AT PAG-UNLAD
NG NASYONALISMONG PILIPINO ............................ 46

Aralin 16 Pagsilang ng Nasyonalismo ……………………… 46

Aralin 17 Mga Kilusan Tungo sa Reporma ………………… 47

Aralin 18 Ang Katipunan ……………………………………… 49

Aralin 19 Himagsikang Pilipino ……………………………… 50

Aralin 20 Panahon ng Kolonisasyon ng mga Amerikano … 52

Aralin 21 Ikalawang Yugto ng Himagsikan:
Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ……………… 53

Aralin 22 Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino ……… 55

Aralin 23 Ang Panahon ng Pamamahala
ng mga Amerikano ………………………………… 56

Aralin 24 Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil …………… 58

Aralin 25 Mga Misyon at Batas Pangkasarinlan ………… 59

Aralin 26 Ang Pamahalaang Komonwelt …………………… 60

Aralin 27 Pagkabalam ng Kalayaan ………………………… 62

Aralin 28 Pagtataguyod ng Kalayaan ……………………… 63

Aralin 29 Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar ……… 65

Aralin 30 Panunumbalik ng Demokrasya ………………… 67

Aralin 31 Kultura sa Pagtataguyod ng Demokrasya ……… 68

Yunit IV ANG PAMAHALAAN AT ANG MAMAMAYAN .............. 70

Aralin 32 Ang Estado ………………………………………… 70

Aralin 33 Saligang Batas ng Pilipinas ……………………… 71

Aralin 34 Ang Pagkamamamayan …………………………… 73

Aralin 35 Ang Pamahalaan …………………………………… 75

Aralin 36 Mga Sangay ng Pamahalaang Nasyonal ……… 76

Aralin 37 Sangay Tagapagbatas ……………………………… 78

Aralin 38 Sangay Tagapaghukom …………………………… 80

Aralin 39 Komisyong Konstitusyonal ……………………… 81

Aralin 40 Ang Pamahalaang Lokal ………………………… 83

Aralin 41 Ang Pambansang Badyet ………………………… 84

Aralin 42 Pakikipag-ugnayang Panlabas …………………… 86
Panghuling Pagsusulit …………………………… 88

Talaan ng Nilalaman — Unang Taon

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

vii

Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Aralin Panlipunan II …… 89

Yunit I HEOGRAPIYA NG ASYA ........................................... 90

Aralin 1 Katangiang Pisikal ng Asya ……………………… 90

Aralin 2 Yamang Likas ng mga Rehiyon sa Asya ………… 91

Aralin 3 Mga Suliraning Pangkapaligiran ………………… 93

Aralin 4 Timbang na Kalagayang Ekolohikal ng Asya … 95

Aralin 5 Yamang Tao sa Asya ……………………………… 96

Aralin 6 Populasyon ng Asya ………………………………… 98

Yunit II SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA ....................... 100

Aralin 7 Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano ……… 100

Aralin 8 Kabihasnang Sumer ……………………………… 101

Aralin 9 Kabihasnan sa Lambak ng Mesopotamia ……… 103

Aralin 10 Sinaunang Kabihasnan sa Kanlurang Asya …… 104

Aralin 11 Sinaunang Kabihasnan sa India ………………… 106

Aralin 12 Sinaunang Kabihasnan sa Japan ………………… 108

Aralin 13 Sinaunang Kabihasnan sa Korea ………………… 110

Aralin 14 Sinaunang China …………………………………… 111

Aralin 15 Mga Relihiyon, Pilosopiya,
at Pananaw ng mga Asyano ……………………… 113
Aralin 16 Kalagayan ng Kababaihang Asyano sa Lipunan … 115

Yunit III ANG ASYA SA IBA’T IBANG PANAHON:
TRADISYUNAL AT MAKABAGONG ASYA ................... 118

Aralin 17 Ang Asya at Kanluranin ………………………… 118

Aralin 18 Unang Yugto ng Imperyalismo
at Kolonyalismo sa Asya …………………………… 119
Aralin 19 Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
at Kolonyalismo …………………………………… 121
Aralin 20 Nasyonalismo sa Asya ……………………………… 123

Aralin 21 Mga Digmaang Pandaigdig ……………………… 125

Aralin 22 Mga Pagbabago sa Katayuan
ng Kababaihang Asyano …………………………… 128

Yunit IV ANG ASYA SA KASA LUKUYANG PANAHON ............... 130

Aralin 23 Pamahalaan, Kultura, at Lipunang
Asyano sa Kasalukuyang Panahon ……………… 130

Aralin 24 Ang Pamilyang Asyano …………………………… 131

Aralin 25 Kababaihang Asyano sa Kasalukuyan ………… 135

Aralin 26 Sistema ng Edukasyon sa Asya ………………… 137

Aralin 27 Mga Relihiyon sa Asya sa Kasalukuyan ………… 139

Aralin 28 Ang Kalagayan ng Ekonomiya
ng mga Bansang Asyano…………………………… 140

Aralin 29 Kalakalan sa Pagbabagong
Pang-ekonomiya at Kultural sa Asya …………… 142

Aralin 30 Neokolonyalismo sa Asya ………………………… 144

Aralin 31 Mga Kontribusyong Asyano sa Daigdig ………… 146

Aralin 32 Kultura, Gawi, at Asal ng mga Asyano ………… 147

Aralin 33 Mga Napapanahong Isyu
at Suliranin sa Asya ……………………………… 149

Aralin 34 Ang Asya sa Pandaigdigang Kalakalan
at Industriyalisasyon ……………………………… 151

Aralin 35 Urbanisasyon at Migrasyon ……………………… 153

Aralin 36 Mga Transnational Crime ………………………… 155

Aralin 37 Kalayaan, Pagkakapantay-pantay,
Katarungan, at Mabuting Pagkamamamayan … 156

Aralin 38 Mga Sigalot Panrelihiyon at Etniko …………… 158

Aralin 39 Mga Samahang Panrehiyon sa Asya …………… 159
Panghuling Pagsusulit …………………………… 162

Ikalawang Taon

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

viii

Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Aralin Panlipunan III …… 163

Yunit I ANG SIMULA NG KABIHASNAN ............................... 164

Aralin 1 Mga Teorya sa Pinagmulan ng Daigdig ………… 164

Aralin 2 Katangiang Pisikal ng Daigdig …………………… 165

Aralin 3 Pinagmulan ng Tao ………………………………… 167

Aralin 4 Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ………………… 169

Aralin 5 Pag-usbong ng mga Sinaunang Kabihasnan …… 171

Aralin 6 Sinaunang Kabihasnan sa Mesopotamia ……… 172

Aralin 7 Sinaunang Kabihasnan sa Kanlurang Asya …… 174

Aralin 8 Sinaunang Kabihasnan sa India ………………… 176

Aralin 9 Kabihasnang Klasikal ng India ………………… 178

Aralin 10 Sinaunang Kabihasnan sa China ………………… 180

Aralin 11 Kabihasnang Klasikal ng China ………………… 182

Aralin 12 Sinaunang Kabihasnan sa Egypt ………………… 184

Aralin 13 Sinaunang Kabihasnan sa South America
at Mesoamerica ……………………………………… 186

Yunit II ANG DAIGDIG SA PANAHON NG TRANSISYON .......... 188

Aralin 14 Kabihasnang Klasikal sa Minoa at Mycenaea … 188

Aralin 15 Kabihasnang Griyego ……………………………… 189

Aralin 16 Kabihasnang Roman ……………………………… 192

Aralin 17 Imperyong Roman ………………………………… 193

Aralin 18 Paghina ng Imperyong Roman …………………… 196

Aralin 19 Kabihasnang Byzantine …………………………… 197

Aralin 20 Ang Holy Roman Empire ………………………… 199

Aralin 21 Kabihasnang Islamik ……………………………… 201

Aralin 22 Mga Klasikal na Kabihasnan sa Africa ………… 202

Aralin 23 Kabihasnan sa mga Pulo ng Pacific ……………… 204

Aralin 24 Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko ………… 206

Aralin 25 Ang mga Krusada ………………………………… 207

Aralin 26 Ang Sistemang Pyudalismo at Manoryalismo … 209

Aralin 27 Ang Pagsisimula at Paglaganap
ng mga Bayan at Lungsod ………………………… 210

Ikatlong Taon

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

ix1

Yunit III PAG-IGTING NG UGNAYANG PANDAIGDIG
AT PAGTATATAG NG MGA NATION-STATE ................. 212

Aralin 28 Paglakas ng mga Bourgeoisie …………………… 212

Aralin 29 Ang Pagsilang ng Merkantilismo ………………… 213

Aralin 30 Ang Pagtatatag ng National Monarchy ………… 215

Aralin 31 Ang Renaissance …………………………………… 216

Aralin 32 Ang Simbahang Katoliko sa Paglakas
ng Europe …………………………………………… 223

Aralin 33 Ang Repormasyon ………………………………… 224

Aralin 34 Unang Yugto ng Imperyalismo
at Kolonyalismo …………………………………… 227

Aralin 35 Rebolusyong Siyentipiko ………………………… 229

Aralin 36 Ang Enlightenment ………………………………… 231

Aralin 37 Ang Glorious Revolution sa England …………… 233

Aralin 38 Rebolusyong Amerikano …………………………… 234

Aralin 39 Rebolusyong French ……………………………… 236

Aralin 40 Rebolusyong Industriyal …………………………… 238

Aralin 41 Ang Pananakop sa Makabagong Panahon ……… 240

Aralin 42 Nasyonalismo sa Europe ………………………… 242

Aralin 43 Nasyonalismo sa England ………………………… 245

Aralin 44 Ang Pagbubuklod ng Italy ………………………… 247

Aralin 45 Ang Pagsilang ng Germany ……………………… 248

Aralin 46 Ang Rebolusyon sa Russia ………………………… 250

Aralin 47 Rebolusyon sa Latin America …………………… 252

Aralin 48 Paglinang ng Nasyonalismo sa Africa …………… 254

Aralin 49 Unang Digmaang Pandaigdig …………………… 256

Aralin 50 Ikalawang Digmaang Pandaigdig ……………… 258

Yunit IV ANG DAIGDIG NGAYON AT SA HINAHARAP .............. 261

Aralin 51 Mga Ideolohiyang Laganap ……………………… 261

Aralin 52 Cold War at Neokolonyalismo …………………… 263

Aralin 53 Pagpaparami ng Armas …………………………… 265

Aralin 54 Pandaigdigang Terorismo ………………………… 267

Aralin 55 Populasyon, Kalusugan, at Kabuhayan
ng Bansa ……………………………………………… 269

Aralin 56 Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal ………… 271

Aralin 57 Mga Karapatang Pantao ………………………… 273

Aralin 58 Globalisasyon ……………………………………… 275

Panghuling Pagsusulit …………………………… 277

Bibliograpiya ………………………………………… 279

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

2 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III

Ang mga estratehiya sa pagtuturo at pagkatuto ay mga paraan na
ginagamit sa paglilipat ng mga konsepto, ideya, katotohanan, kasanayan,
at saloobin sa pag-iisip at mga gawain ng mga mag-aaral. Natatamo ang
layuning ito sa mahusay at walang sawang paggabay ng guro.

I. ISAHANG PAGKATUTO (INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)

Ang individualized instruction ay isang estratehiya na tumutugon
sa mga pangangailangan, interes, at kakayahan ng bawat mag-aaral.
Ito ay epektibong magagamit sa ilang aralin at sa mga mag-aaral.
Kailangang tugunan ng guro ang mga pangangailangang ito ng bawat
mag-aaral. Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ng mga
gawain at kagamitan na angkop sa kakayahan ng bawat mag-aaral. May
ilang learning modality na dapat isaalang-alang — visual (nakikita),
auditory (naririnig), tactile (nahihipo), at kinesthetic (nasasakilos
o naisasagawa). Tungkulin ng guro na tuklasin ang mga salik na
magpapataas sa kakayahan sa pagkatuto ng bawat mag-aaral.
Ilang estratehiyang magagamit sa individualized instruction ang

sumusunod:

1. Learning Contract

Ang learning contract ay isang kasunduan na nilagdaan
ng guro at isang mag-aaral. Nakatuon ang kasunduan sa
isang partikular na mag-aaral batay sa kanyang interes at
kakayahan. Nakasaad dito ang pagsang-ayon ng mag-aaral
sa mga gawain na kailangan niyang matutuhan.
May dalawang uri ng learning contract — ang open
learning contract at closed learning contract. Sa open learning
contract, may kalayaang pumili ang mag-aaral ng paksang pag-
aaralan, mga gawain, takdang aralin, at paraan ng pagtataya.
Sa closed learning contract, ang guro ang gumagawa ng mga
layunin, gawain, takdang-aralin, at paraan ng pagtataya sa
mga gawain ng mag-aaral.

2. Activity Card

Ang activity card na inihanda ng guro ay nakatuon
sa mga layunin. May mga mungkahing gawain ito kung
paano matatamo ang mga layunin. Maaaring gamitin ang
activity card sa iba’t ibang paraan. Maaaring bigyan ng isang
activity card ang isang mag-aaral ayon sa kanyang interes o
natatanging pangangailangan. Maaari ding hayaang pumili
ang mag-aaral ng isang activity card tungkol sa isang paksang
aralin.

3. Kard ng mga Pangunahing Ideya

Isusulat ng mag-aaral sa index card o ibang kard ang
kanyang reaksyon sa isang paksa, pangyayari, o bagay na
tinalakay sa klase. Malalaman sa estratehiyang ito ang
kakayahan ng mag-aaral na ipabatid ang kanyang mga ideya,
opinyon, at saloobin tungkol sa isang bagay sa pamamagitan
ng pagsulat.

4. Learning Center

Madalas na ginagamit sa mababang paaralan ang learning
center. Maaari din itong gamitin sa mataas na paaralan sa
mga mag-aaral na hindi sapat ang kakayahan na makilahok
o makaagapay sa mga gawain ng mga pangkat.

Ang learning center ay nasa isang lugar sa silid-aralan
na may mga kagamitan sa pag-aaral at mga panuto sa mga
gagawin ng mag-aaral. Mayroon din itong mga gabay sa
pag-aaral na may mga tanong na kailangang sagutin ng mga
mag-aaral at paglalarawan ng mga gawain na dapat nilang
makumpleto.

5. Learning Activity Package (LAP)

Ang learning activity package (LAP) ay isang paraan ng
pag-aayos ng pagtuturong pang-indibidwal. Binubuo ito ng
pre-test, mga layunin, at post-test.

Mga Estratehiya
sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 3

Ang LAP ay kagamitan sa pagtuturo na inihanda at
isinaayos ng guro para sa mga mag-aaral na may espesyal na
pangangailangan. Malaking tulong ito sa paggabay sa mga
mag-aaral sa mga proyekto na kailangan ng pagsasaliksik.
May mga tuntunin ito kung ano ang gagawin ng mga mag-
aaral. Maingat na pagsubaybay ng guro sa gawain ng mga
mag-aaral upang matukoy at malutas ang suliraning maaaring
makaharap ng mga mag-aaral.

II. PANGKATANG PAGKATUTO (GROUP INSTRUCTION)

Sa cooperative learning, pinapangkat ang mga mag-aaral sa maliliit
na grupo na magkakaiba ang kakayahan, etnisidad, at kasarian.
Magagamit ito sa iba’t ibang antas at aralin. Sa pamamagitan nito,
natutuhan ng mag-aaral ang pagiging responsable sa sarili at sa
mga kapangkat. Naghihikayat din ito ng interaksyon sa pagitan
ng guro at mag-aaral, aktibong interaksyon ng mga mag-aaral na
makapaglilinang ng kanilang mga kasanayan, at pagtitiwala sa
pakikipagtrabaho sa ibang tao.

Ang papel ng guro ay tagalunsad ng aralin, tagapagpasya,
tagapagmasid ng gawain, at tagapagsuring-halaga ng mga gawain
ng mga mag-aaral.

Sa pagtupad ng mag-aaral sa kanyang mga tungkulin, nalilinang
ang ilang kasanayan at kakayahan bilang kasapi ng isang pangkat.
Ilan sa mga papel na gagampanan ng mag-aaral bilang kasapi ng
pangkat ay ang sumusunod:

• Tagabuod — tagalagom ng lahat ng ginagawa ng pangkat na
kinabibilangan

• Tagatsek —tagatingin kung tama o may mali sa mga gawain
ng pangkat

• Tagapagsaliksik — may karanasan sa pagmamasid, magsulat
ng mga namasid na mga pangyayari, at kasanayan sa paggamit
ng aklatan

• Tagapagtala — tagasulat ng lahat ng naganap sa pangkat

Mga halimbawa ng Cooperative Learning.

1. Teams Accelerated Instruction (TAI)

Ang TAI ay isang uri ng pangkatang pagkatuto. Hahatiin
ang klase sa maliliit na pangkat na binubuo ng apat hanggang
anim na mga kasapi. Magkakaiba ang kakayahan, etnisidad,
at kasarian ng mga kasapi sa pangkat. Bibigyan sila ng kanya-
kanyang mga kagamitan at mga tanong. Isusulat ng mga mag-
aaral sa sagutang papel ang kanilang mga sagot na ibibigay
ng guro. Magpapalitan ng papel ang mga magkapangkat at
itetsek ang kanilang mga sagot. Ang score ng pangkat ay batay
sa kabuuang bilang ng yunit na nabuo sa bawat linggo at ang
kawastuhan ng mga sagot ay batay sa kabuuang resulta sa
mga sagutang papel.

2. Learning Together (LT)

Isa itong pangkatang pagtutulungan kung saan
pinapangkat ang mga mag-aaral na iba’t iba ang antas ng
kakayahan. Ang bawat pangkat ay binibigyan ng gawain at
ang bawat kasapi ay inilalagay sa isang bahagi ng proyekto na
angkop sa kanyang interes at kakayahan. Tungkulin ng bawat
pangkat na magtipon ng impormasyon at mga kagamitan na
kailangan sa kanilang gawain.

3. Students Teams-Achievement Division (STAD)

Binubuo ito ng mga pangkat na may apat na kasapi at
may iba’t ibang kakayahan, etnisidad, at kasarian. Sa simula,
ilalahad ng guro ang aralin at pagkatapos, pag-aaralan ang
aralin sa kanya-kanyang pangkat. Pagkatapos ay bibigyan
ang bawat mag-aaral ng maikling pagsusulit. Ang score ng
mga mag-aaral ay batay sa kanilang nagawa. Ang kabuuang
score ng bawat mag-aaral ang magiging score ng pangkat.
Tatanggap ng sertipiko o ibang gantimpala ang pangkat na
makakatugon sa criteria na ibinigay ng guro.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

4 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III

4. Jigsaw

Ang pangkat jigsaw ay binubuo ng anim na miyembro
na bibigyan ng academic material o paksa ng guro. Ang
bawat academic material ay hahatiin sa anim na seksyon at
ang bawat miyembro ng pangkat ay magtatrabaho sa isang
seksyon. Ang mga miyembro ng iba’t ibang pangkat na
itinalaga sa magkakatulad na seksyon ay magsasama-sama.
Ito ay tinatawag na expert group. Tatalakaying mabuti ng
bawat expert group ang kanilang seksyon. Pagkatapos, babalik
ang miyembro ng expert group sa orihinal nilang pangkat
at tatalakayin ang buong academic material na ibinigay sa
pangkat. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga miyembro
ng pangkat na makinig at magpakita ng suporta sa gawaing
ibinigay sa lahat ng miyembro nito. Mahaharap ang mag-aaral
sa tunay na sitwasyon na makabubuti sa pagkatuto.

5. Mock Meeting

Magkaroon ng kunwang pagpupulong tulad ng pagpu-
pulong ng konseho ng lungsod o pagpupulong ng mga
organisasyong pambansa, panrehiyon, o pandaigdig.

6. Brainstorming

Layunin nito na tulungan ang mga mag-aaral na makagawa
ng orihinal na solusyon sa mga suliranin. Hinihikayat nito ang
mga mag-aaral na magbigay ng maraming sagot sa suliraning
binibigyang-tuon. Ilan sa mga tuntunin na dapat sundin sa
brainstorming ang sumusunod:
a. Pagbibigay ng isang suliranin ng mga mag-aaral na
kanilang bibigyang-tuon.
b. Mabilis na pagbibigay ng mag-aaral ng mga ideya.
Kailangang gawin ito nang mabilis tulad ng isang
bagyo o a storm of the brain.
c. Huwag magbigay ng mga puna maging ito ay positibo
o negatibo man sa mga binibigay na mga ideya. Lahat
ng ideya ay tatanggapin.

d. Itala ang lahat ng mga ideya.
e. Isulat ang lahat ng mga ideyang ibinigay.
f. Itigil na ang pagbibigay ng mga ideya kapag humina
na ang pagbibigay nito.
g. Magkaroon ng pangkalahatang talakayan ng mga
ideya.

7. Think-Pair-Share

Pinapangkat sa dalawahan ang mga mag-aaral sa klase.
Binibigyan sila ng isang tanong o suliranin. May ilang sandali
silang mag-iisip tungkol sa tanong o suliranin. Sa hudyat ng
guro, ibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang mga sagot
sa kani-kanilang pangkat. Pagkaraan ng kanilang talakayan
sa pangkat, ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga
sagot sa buong klase.
Sa ganitong estratehiya, mauunawaan ng mga mag-aaral
ang kahalagahan ng pagsama-sama ng kanilang mga ideya
at pagkakasundo.

8. Inside-Outside

Maaaring pangkatin ang klase sa dalawa o tatlo batay sa
bilang ng mga mag-aaral sa klase. Gumawa ng bilog sa gitna
ng klase. May isang pangkat na nasa loob at isang pangkat
sa labas ng binubuong bilog. Tungkulin ng bawat kasapi ng
pangkat na nasa labas na pagmasdan ang mga kasapi na
nasa loob. Ang pangkat na nasa loob ay ang magtatalakay ng
paksa. Pagkatapos gampanan ng bawat pangkat ang kanilang
tungkulin, magpapalitan ng tungkulin ang mga pangkat. Higit
na nagiging produktibo ang mga mag-aaral na nabibigyan ng
pagkakataon na lumahok sa ganitong gawain at napapalakas
ang kanilang kasanayan sa pangkatang gawain.

9. Role-playing

Ito ay kusang pagsasanay ng papel na gagampanan sa
iba’t ibang sitwasyon. Isa itong pangkatang pamamaraan ng

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 5

paglutas ng suliranin na may bahaging talakayan, pagpapasya,
at pagsusuri ng suliranin.

Sa role-playing, naipapakita ng mga mag-aaral ang
kanilang tunay na damdamin tungkol sa isang sitwasyon
o suliranin. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-
aaral na talakayin at suriin ang mga isyu o suliranin nang
walang kinakatakutan at maging sensitibo sa damdamin ng
ibang tao.

Mga mungkahing hakbang sa pagsasagawa ng role-

playing:

a. Paghahanda sa role-playing

Paggabay ng guro sa pangkat na isipin ang
mangyayari kaysa ano ang dapat mangyari. Ang
aspektong dapat mangyari ay kailangang manggaling
sa pagkaunawa ng pangkat habang ginagampanan
nila ang kanilang papel sa sitwasyon.

b. Pagpili ng mga role-player

c. Paghahanda sa mga mag-aaral na manonood

i. Magmasid sa pagganap ng papel ng mga role-
players at gaano ito makatotohanan.

ii. Magmasid sa damdamin ng mga gumaganap
sa sitwasyong ipakikita.

iii. Pag-aralan ang solusyong ipinakikita na
maaaring magbigay ng ibang solusyon.

d. Pagsasagawa ng role-playing

e. Talakayan, ebalwasyon, at pagbubuod ng mga
mahalagang sinabi at ginawa ng mga nagsipagganap
sa role-playing

10. Classroom debate

Binubuo ang classroom debate ng dalawang pangkat
na kumakatawan sa magkabilang panig ng iisang isyu. Ang
isang pangkat ay sa panig na sang-ayon (pro) at ang isa pang

pangkat ay sa panig na salungat (con). Isang mag-aaral ang
magsisilbing kritiko.

Ang paksa ng debate ay isang isyung maaaring pagtalunan.
Isa itong panukala na nangangailangan ng pagsasagot.

Mga hakbang sa pagsasagawa ng classroom debate.

a. Ang bawat kasapi ng panig na sang-ayon at salungat
ay magsasalisi sa pagsasalita ng tig-tatlong minuto.

b. Ang mga kasapi ng panig na sang-ayon ay magsusulit-
tanong (cross-examine) ng kabuuang anim na
minuto. Gayundin ang susunod na gagawin ng
pangsalungat.

c. Magbibigay ang mga kasapi ng bawat panig ng
kanilang huling pangungusap sa loob ng tatlong
minuto.

d. Ang kritiko ay magbibigay ng mga masusing
pagtatanong sa mga kasapi ng pangkat sang-ayon at
salungat sa loob ng walong minuto. Tungkulin ng
kritiko na ipakita ang kahinaan ng pagtatalo.

e. Ang buong klase ay magbobotohan kung sino ang
nanalo. Gagawin ito sa loob ng dalawang minuto.

11. Talakayan

Ito ay palitan ng mga ideya sa pagitan ng mga mag-aaral at
ng guro o ng pangkat ng mga mag-aaral. Layunin ng talakayan
na suriin ang impormasyon upang malinang ang malalim at
malawak na pag-unawa sa isang paksa. Isaalang-alang ang
sumusunod sa paghahanda ng talakayan sa klase.

a. Malinaw na layunin ng talakayan na may kaugnay sa
paksang-aralin

b. Magbigay ng mga ideya at hikayatin ang mga mag-
aaral na magpalitan ng mga ideya at impormasyong
kaugnay sa paksa. Ituon ang talakayan sa isang paksa
lamang.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

6 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III

c. Gumamit ng brainstorming subalit iwasan ang
pagbibigay ng puna, opinyon, o karagdagang
pagpapaliwanag pagkatapos ng bawat pangungusap
ng mag-aaral.

d. Gumawa ng pagbubuod ng talakayan.

e. Ang guro ang moderator o facilitator ng interaksyon.

12. Joint Storytelling

Kailangan dito na nabasa na ng mag-aaral ang aralin.
Gagamitan ito ng pagkukwento sa pag-aaral ng aralin.
Magpangkatang dalawahan ang mga mag-aaral. Ang isa
ay ang Partner A at ang isa ay Partner B. Magtutulungan
ang dalawang pangkat sa pagkukwento ng aralin. Sundan
ito ng tanungan, sagutan, at talakayan tungkol sa kanilang
kwento.

13. Unfinished Story o Reaction Story

Ginagamit ito bilang pampasigla sa pagganap sa
isang sitwasyon. Ipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang
gagawin kung sakaling kasangkot sila sa isang pangyayari.
Ikukwento ng isa o dalawang mag-aaral ang tungkol sa isang
suliranin. Pagkatapos mapakinggan ang kwento tungkol sa
isang suliranin, isasadula ng mga mag-aaral ang solusyon.
Susundan ito ng pagkuha ng reaksyon/ebalwasyon ng mga
mag-aaral sa isinadula.

14. Paglalakbay-Isip o Imaginary Travelogue

Isa itong likhang-isip o imahinasyon ng isang turista.
Isasalaysay ng turista o ng tour guide ang mahahalaga at
makasaysayang pook na kunwang nakikita o pinapasyalan.
Susundan ito ng malayang talakayan at mga puna ng mga
mag-aaral kung wasto o ayos ang pagsasalaysay o paglalarawan
ng mga pook.

15. Pag-aaral ng Kaso

Pagsusuri ito sa suliranin, pasya, o aksyon. Ilan sa mga
paraan at gamit sa mga kaso ang sumusunod:

a. Mga aklat na nagpapaliwanag ng kadahilanan

b. Dokumento na nagpapakita ng pinagmulan ng isang
lugar, bagay, o institusyon

c. Mga kwento na maaaring totoo o hindi

d. Datos mula sa pananaliksik na ginagamit na
patunay

e. Vignettes na nagpapakita ng isang bahagi ng
karanasan

f. Interpretative essay na ginagamit upang makabuo ng
konklusyon tungkol sa usapin.

Mga hakbang na maaaring isagawa sa pag-aaral

ng kaso.

a. Ipabasa ang kaso at isulat sa pisara ang mga
mungkahing solusyon sa suliraning tinatalakay sa
kaso.

b. Magtalakayan sa pamamagitan ng pagbasa sa mga
ginawang solusyon ng mga mag-aaral.

c. Tiyakin na nauunawaan ng lahat ang bawat isyu na
maririnig at ang lahat ng paniniwala, isyu, at ang mga
solusyong iniharap ay makatwiran.

d. Ipabuod ang bawat isyu. Magpasya ang klase kung
aling solusyon ang pinakamabuti.

Ang papel ng guro sa estratehiyang ito ay bilang
kasangguni o lider ng talakayan bagamat paminsan-minsan
maaari niyang ipahayag ang kanyang sariling mga ideya.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 7

16. Storyline

Isa itong pagdulog na ginagamit ang natutuhan at
karanasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng aktibo at
makahulugang usapan o dayalogo. Mahalaga ang pakikilahok
ng mga mag-aaral. Ilan sa mga hakbang na maaaring sundin
sa paggawa ng storyline ang sumusunod:
a. Simulan ito sa pagsasabi sa klase na sama-sama silang
bubuo ng isang kwento.
b. Ibigay ang pinangyarihan at panahon kung kailan
naganap ang kwento na naaayon sa mga layunin ng
aralin. Magkaroon ng talakayan ang mga mag-aaral
tungkol dito at magpasya.
c. Bumuo ng mga tauhan sa kwento na pag-uusapan at
pagpapasyahan ng mga mag-aaral.
d. Magbigay ng mga pangyayari na naaayon sa mga
layunin ng aralin na siyang batayan ng mga mag-aaral
sa pagbubuo ng kwento.
e. Magkaroon ng talakayan tungkol sa nabuong
kwento.

17. Panayam

Ang pakikipanayam ay isang paraan ng pagtitipon ng mga
datos na kaugnay sa aralin mula sa mayamang kaalaman ng
isang dalubhasa ukol sa isang paksa o kanyang karanasan sa
isang pangyayari. Mabisang paraan ito sa pagpapayamang-
aralin.

Mga mungkahing hakbang sa isasagawang panayam.
a. Linawin ang paksang pag-uusapan.
b. Gumawa ng talaan ng mga tanong at iayos ayon sa
pagkakasunud-sunod.
c. Isulat ang mga sagot o gumamit ng tape recorder.
d. Humingi ng pahintulot sa kinapanayam sa
pamamagitan ng imbestigasyong nakasulat o oral at
linawin ang paksa, petsa, oras, at pook.

e. Maging magalang sa pagtatanong at iwasan ang
personal na bagay.
Sa mock interview na gagawin sa klase, sundan ang
pakikipanayam ng pagbibigay-puna sa mga tanong at sagot
na naganap. Suriin ang mga ito na ayon sa layunin at paksa
ng panayam.

18. Pandulang Pagbabasa ng Tula

Pumili ng isang tula na may kaugnayan sa paksang-
aralin. Ipabasa nang madamdamin sa isang mag-aaral na may
karanasan dito. Pagkatapos basahin, talakayin ang mensahe
ng tula at kaugnayan nito sa aralin. Itanong ang damdaming
nadama habang binabasa ang tula at ang dahilan nito.

19. Mag-isip-Magsulat-Magpareha

Magpabigay ng mga salita o ideya na nauugnay sa
paksang tatalakayin at natalakay na sa mga mag-aaral.
Ipasulat ito sa papel. Ibahagi sa kapareha ang kanilang mga
ginawa. Maaaring isulat ang mga ideya ng kanilang kapareha.
Ulitin pa ng dalawang beses ang pagbabahagi ng mga
ideya sa bagong kapareha. Sa ganitong paraan, maraming
matututuhan sa mga kapareha ang mga mag-aaral. Mabisa
rin itong paraan upang malaman ang natutuhan ng mag-aaral
sa nakaraang aralin o kung pinag-aralan ang bagong aralin.

20. Pagpapalitan ng Kuru-kuro

Ang gawaing ito ay nakapagpapasigla sa pakikilahok
ng mga mag-aaral sa talakayan sa klase. Natututo ang mga
mag-aaral na makinig sa iba’t ibang opinyon. Isang paraan
ng pagsasagawa nito ang sumusunod:

a. Bigyan ang bawat mag-aaral ng name tag. Ipasulat
ang kanilang pangalan at ipasuot ito.

b. Magbigay ng isang tanong o pangungusap na
nangangailangan ng kanilang opinyon tungkol sa
isang isyu na may kaugnayan sa paksang-aralin.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

8 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III

c. Pangkatin ang mga mag-aaral nang dalawahan.
Magpalitan ng opinyon tungkol sa ibinigay na
tanong. Bigyan ng ilang minuto upang gawin ito at
pagkatapos magpalitan ng name tag. Humanap ng
bagong kapa reha at ibahagi sa kanya ang opinyon
ng una niyang kapareha habang suot-suot ang name
tag nito.

d. Magpalitan muli ng name tag at maghanap ng ibang
kausap at ibahagi ang opinyon ng kamag-aral na may
suot ng kanyang name tag.

e. Gawin ito nang ilang beses. Iproseso ang gawain.

21. In the News

Isa itong peer teaching approach na magbibigay ng
karagdagang materyal at impormasyon na maibabahagi sa
mga mag-aaral.

Magpadala sa mga mag-aaral ng mga artikulo, news
items, editoryal, at mga cartoon na may kaugnayan sa aralin.
Pangkatin ang klase at ibahagi ang dalang artikulo at aytem
sa kanilang kamag-aral at pumili ng dalawa o tatlo rito na
kanilang nagustuhan.

Magtipon muli ang buong klase at ipabahagi sa bawat
pangkat ang kanilang napiling aytem. Makinig sa mahahalagang
puntos na iniulat ng mga pangkat. Gamitin itong impormasyon
upang pasimulan ang talakayan sa klase.

22. Storyboard

Layunin nito na iugnay at pagsunud-sunurin ang mga
pangyayari at linangin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa
mga bahagi ng kwento.

Mag-brainstorm ng mga ideya para sa mga storyboard tulad
ng mga konsepto o pangyayari sa kasaysayan. Ipasulat ang mga
ideya ng mga mag-aaral sa mga index card. Ipadikit ang mga
index card sa mga poster board at pagsunud-sunurin ito.

Isabit ang mga poster board sa paligid ng silid-aralan at
hayaang tingnan ito ng mga mag-aaral. Simulan ang talakayan
tungkol sa ginawa ng mga mag-aaral. Maaari din na sa halip
na magsulat ng mga konsepto o mga pangyayari sa mga
index card, magpaguhit ng mga larawan kaugnay sa aralin.
Ayusin ito ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari.

23. Balitaan sa Kasaysayan

Bawat pangkat sa klase ay bigyan ng paksa o balita mula
sa pahayagan na may kaugnayan sa aralin. Ipasulat sa papel
sa bawat pangkat ang paksa at ang limang salitang pananong
tulad ng:

Paksa

Sino? ______________________________________
Ano? _____________________________________
Kailan? ___________________________________
Saan? ____________________________________
Bakit? ____________________________________

Ipapasa ng mga mag-aaral sa kanilang kapangkat ang
papel at sa bawat ikot nito, magdagdag sila ng mahalagang
impormasyon na sasagot sa mga salitang pananong. Kapag
nasagot na ang mga ito, isusulat ng bawat pangkat ang
kanilang artikulo batay sa impormasyong kanilang nabuo.
Ipabasa ang artikulo ng bawat pangkat at iproseso.

24. Paglalarawang-diwa

Pagkatapos pag-aralan ang isang pangyayari sa kasaysayan,
ipapikit ang mga mata ng mga mag-aaral at ipalarawan sa isip
ang pangyayari. Bigyan ng sapat na panahon na gawin ito ng
mga mag-aaral at pagkatapos, tatalakayin ang mga larawang
nabuo sa isip. Ibahagi sa klase ang mga ito. Ipaguhit ang
larawang nakita sa isip at pag-usapan ito ng mga pangkat.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 9

Ipasulat ang tanong sa isang sagutang papel at kasunod
nito, itala ng mga pangyayari na sa palagay ng mag-aaral
ay nabago bunga ng binagong pangyayari. Ibahagi ang tala
ng mag-aaral sa mga kamag-aral upang malaman kung ang
nilikhang imaginative history ay kapani-paniwala.

30. Inquiry Teaching

Sa inquiry teaching, itinuturo ang mga konsepto sa
pamamaraang inductive. Magbibigay ang guro ng ilang tiyak
na mga halimbawa. Pag-aaralan ng mga mag-aaral ang mga
halimbawa at pagkatapos bubuo ng konklusyon na batay sa
mga katangian ng ibinigay na halimbawa.
Mga hakbang sa pagsasagawa ng inquiry teaching:
a. Ilarawan ang mga pangunahing katangian ng
suliranin o sitwasyon.
b. Magbigay ng mga solusyon o paliwanag.
c. Magtipon ng mga katibayan na magagamit sa pagta-
taya ng kawastuhan ng mga solusyon o paliwanag.
d. Tayahin ang mga solusyon o paliwanag batay sa mga
katibayan.
e. Bumuo ng konklusyon na sinusuportahan ng mga
matibay na ebidensya.

31. Fishbowl

Sa gawaing ito nalilinang ang kasanayan ng mag-aaral
sa pag-uusap liban sa kaalaman niya sa paksang tinatalakay.
Bilang paghahanda, ayusin ang mga silya sa dalawang
concentric circles na nakaharap sa loob. Bigyang-laya ang
mga mag-aaral na pumili kung saan sila uupo — sa inner o
outer circle.

Ang mga mag-aaral sa inner circle ay may kalayaang
magsalita subalit ang mga nasa outer circle ay dapat
manatiling tahimik. Kapag ang mag-aaral na nasa outer
circle ay nais magbigay ng puna, palitan ang paksa, o kung
nais niyang umupo sa inner circle, kailangan niyang tumayo

25. Viewpoint

Magpasulat ng thesis sentence sa isang opisyal o
personalidad sa kasaysayan ukol sa kanyang opinyon sa isang
isyu at pasuportahan ito ng mga katibayan. Halimbawa: Si
Mohandas Ghandi ay laban sa pamamahala ng mga ingles at
nakita ito sa kanyang sinimulang kilusang passive resistance
sa kanyang pananalita.
Gagamitin ang sipi ng mga mag-aaral sa pagsulat ng
sanaysay tungkol sa opinyon ng napiling personalidad.

26. Story Pyramid

Ibuod ang isang kwento sa anyong piramide sa ayos na
ang bilang ng mga salita ay dumarami tulad ng pagdami ng
bilang ng mga linya.

27. Story Map

Isalaysay ang kwento sa lohikal na organisasyon ng mga
pangyayari at ang mga ideya na mahalaga sa kwento at ang
ugnayan ng mga pangyayari at mga ideya sa pamamagitan
ng mga pigurang geometric.

28. Di-inihandang Talumpati o Impromptu Speaking

Ang impromptu speech ay isang talumpating hindi
inihanda ng mag-aaral. Binibigyan ng paksa ang mag-aaral sa
klase at noon din ay magtatalumpati. Hindi siya binibigyan
ng panahong magsulat ng talumpati o magbasa ng mga
babasahin upang madagdagan ang kanyang kaalaman tungkol
sa paksa.

Layunin ng gawaing ito na tayahin ang natutuhan sa
paksang-aralin at linangin ang kasanayan ng mag-aaral sa
komunikasyon at ipahayag ang kanilang saloobin tungkol
sa isang paksa.

29. Imaginary History

Pumili ng isang kaganapan sa kasaysayan at lumikha
ng sariling imaginary history na kaiba sa tunay na nangyari.
Itanong: Ano ang mga maaaring nangyari kung sakali?

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

10 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III

at tapikin ang balikat ng isang kasapi ng inner circle at
magpalitan ng upuan. Ang kasapi naman ng inner circle ay
hindi maaaring umalis hanggang hindi siya pinipili ng mga
miyembro ng outer circle.

Walang ibibigay na gantimpala o parusa sa hindi
lumalahok sa talakayan. Malaya nilang gawin ang kanilang
nais subalit kailangang sumunod sa mga tuntunin.

32. Multi-perspective Approach

Sa multi-perspective approach, binibigyang-tuon ang
isang isyu mula sa pananaw ng ilang pangkat. Sa paggamit
nito, malalaman ng mga mag-aaral na may mga pangyayari
na binibigyang-pakahulugan sa ilang paraan ng iba’t ibang
tao. Madalas, ang pakahulugan ay may kaugnayan sa
pagpapahalaga ng kinabibilangan ng pangkat.

33. K-W-L Technique

Isa itong paraan na bago simulan ang bagong aralin,
inaalam na kung may alam na ang mag-aaral tungkol dito.
Pagkatapos, inaalam naman ang nais matutuhan ng mga
mag-aaral sa bagong aralin. Pagkatapos mapag-aralan ang
bagong aralin, itinatanong kung ano ang natutuhan tungkol
dito. Ipagawa sa bawat mag-aaral o pangkat ang sumusunod
na talahayanan.

34. Numbered Heads Together

Pangkatin ang klase sa maliliit na pangkat at bigyan
ang bawat mag-aaral ng numero. Magbigay ng isang tanong
o suliranin sa buong klase. Tatalakayin ng bawat pangkat
ang tanong o suliranin sa ilang minuto na ibibigay ng guro.
Kailangang alam ng bawat kasapi ng pangkat ang sagot sa
tanong o suliranin pagkatapos ng kanilang talakayan. Tatawag
ang guro ng isang numero. Ang mag-aaral sa bawat pangkat
na may natawag na numero ay magtataas ng kamay. Kung
maiibigay nila ang tamang sagot, bibigyan ng puntos ang
pangkat. Ito ay isang anyo ng tutorial group na makatutulong
sa mga mag-aaral na muling talakayin o balik-aralan ang isang
paksa sa maikling oras.

35. Pandulang Pagtatanghal

Ang pandulang pagtatanghal ay isang simulated activity.
Nagbibigay ito ng pagkakataon sa maayos na pagtataya sa
natutuhan ng mga mag-aaral. Sa pagmamasid ng guro sa
mga pandulang gawain ng mga mag-aaral, matataya niya
ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto, ang
pagpapahayag ng kanilang saloobin, at pagpapakita ng
kanilang pagkamalikhain. Tunghayan ang ilan sa mga anyo
ng pandulang pagtatanghal.
a. Dramatization — pagtatanghal ng isang dula o
dula-dulaan na may script, costume, at entabladong
pagtatanghal
b. Dramatic play — malikhaing paglalarawan ng mga
karanasan sa hindi pormal na pagtatanghal. Hindi
sinasaulo ang papel na gagampanan at walang
espesyal na kasuotan.
c. Dramatic rhythm — binibigyan ng sariling
interpretasyon ng mag-aaral ang mga gawain sa
pamamagitan ng ritmikong paggalaw ng katawan.
d. Dramatic skit — pinag-aaralan ng mga mag-aaral ang
bahaging gagampanan at mga sasabihin sa piniling
gawain na ipinakikita ang mahalagang pangyayari.

K-W-L Technique

K-now

W-ant

L-earn

Ano ang alam?

Ano ang gustong
mapag-aralan?

Ano ang natutuhan?

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 11

e. Pageant — ipinakikita nito ang pagkasunud-sunod
ng mga pangyayari na may kaugnayan sa paksang
tinatalakay sa klase.

f. Pantomime — isa itong maikli at payak na paglalarawan
ng isang gawain. Lahat ng impormasyon, emosyon,
at aksyon ay inilalahad sa matahimik na pagkilos
at walang sinasabi. Dapat bigyang-pansin ng mag-
aaral ang paggalaw ng katawan at ipinahihiwatig ng
mukha.

g. Marionette o Puppet — ginagamit ito sa malikhaing
drama at pormal na dramatization. Nililinang nito ang
pagtitiwala sa sarili ng mga mahiyaing mag-aaral na
ayaw o bantulot lumahok sa mga gawain sa klase.

h. Readers’ Theater — isang madaling paraan na
pagtatanghal ng isang dula na hindi nangangailangan
ng costume set, pagsasaulo ng papel na gagampanan,
at props subalit gumagamit ng sound effects. Binabasa
ng mga mag-aaral ang dayalago gamit ang boses at
kilos ng katawan upang ipakita ang tagpo ng mga
tauhan sa dula. Maaaring magsuot ng maskara,
sumbrero, o maglagay ng name card sa dibdib upang
malaman ang tauhan sa dula.

36. Simulation

Sa simulation, inilalagay ang mga kalahok sa mga
sitwasyon na halos katulad ng sa tunay na buhay. Sa payak na
paraan, binibigyang-tuon sa simulation ang mga pangunahing
ideya. Maaaring matamo ng mga kalahok ang lahat ng
kanilang mga layunin. Layunin ng simulation na makagawa
ng desisyon at maranasan ang kahihinatnan ng desisyon.
May apat na bahagi ang simulation:

a. Overview — inilalarawan dito ang papel na
gagampanan ng mga mag-aaral. Ibibigay ang mga
tuntunin na susundin sa simulation.

b. Pagsasanay — pagpapaliwanag sa mga kalahok
kung paano isasagawa ang simulation. Bibigyan ng
pagkakataon ang mga mag-aaral na pag-aralan at
pag-usapan ang papel na kanilang gagampanan.
c. Pagsasagawa ng simulation — sa bahaging ito
gagabayan ng guro ang isasagawang simulation ng
mga mag-aaral.
d. Debriefing — nakatuon ito sa ginawang mga pag-
papasya, istilo ng simulation, at pagbibigay ng puna
o mungkahi sa ginawang simulation. Sa bahaging ito,
ang pagtalakay sa mga konsepto at mga pamamaraang
isinagawa ay makabubuti sa pagkatuto.

37. Mock Trial

Ang mock trial ay simulation ng paglilitis sa hukuman.
Ito ay maaaring tungkol sa naganap na paglilitis o tungkol
sa kontrobersyal na isyu na humantong sa pagsasakdal. Sa
pamamagitan nito, malawak na mauunawaan ng mga mag-
aaral ang sistemang legal.

Mga hakbang sa pagsasagawa ng mock trial:
a. Ang unang hakbang ay ang pagbibigay sa mga mag-
aaral ng layunin ng mock trial. Kailangang malaman
nila ang paksa ng paglilitis, ang gagawin nilang
paghahanda, at ang tuntunin at mga pamamaraang
susundin. Bigyan ang mga mag-aaral ng impormasyon
tungkol sa kaso. Pagkatapos ay ipamahagi ang fact
sheet na naglalaman ng mga katotohanan tungkol
sa dalawang panig ng pinagtatalunan na kaso.
Pagkatapos, ibigay ang papel na gagampanan ng
mga mag-aaral at kanilang responsibilidad tulad ng
hukom, abogado ng depensa at ng naghabla.
b. Maaaring isagawa ang sumusunod na mga hakbang
sa pagsasagawa ng paglilitis:
• Pagbubukas ng hukuman

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

12 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III

• Panimulang pananalita ng abogado ng naghabla
at abogado ng depensa
• Pagsusulit-tanong (cross examination) ng abogado
ng depensa sa mga saksi ng naghabla
• Pagsusulit-tanong ng abogado ng naghabla sa
mga saksi ng depensa
• Pagsusulit-tanong sa akusado ng panig ng
abogado ng naghabla
• Pagtatapos ng pagtatalo ng panig ng depensa at
panig ng nasasakdal
• Pagbibigay ng hatol
• Magbibigay rin ang hukom ng mga pahayag sa
bawat proseso

c. Debriefing

Bigyang-tuon sa talakayan ang isyu o kaso,
pangangatwiran, at prosesong ginamit. Bigyang-
pansin din ang naramdaman at natutuhan ng mga
lumahok.

38. Simulation Game

Ang simulation game ay magkahalong simulation at laro.
Ito ay modelo ng totoong sitwasyon sa buhay. Sa simulation
game ay may role-playing competition at interaksyon ng mga
kalahok sa laro na may sinusunod na mga tuntunin. May
kinalaman ang laro sa mga isyu at mga proseso kung saan
kailangang gampanan ng mga mag-aaral ang papel ng mga
taong may kinalaman sa isyu. Nagpapaligsahan ang mga mag-
aaral sa layuning malutas ang suliranin. Sa pamamagitan ng
simulation games, nakikita ng mga mag-aaral ang kaugnayan
ng kanilang kaasalan at ng naging bunga ng pangyayari. Ilang
halimbawa ang sumusunod:
a. Napakaraming tao sa isang lugar (simulation game)
Gumuhit ng malaking bilog sa sahig na sapat na
magkasya ang 12 mag-aaral. Patayuin ang mga mag-

aaral sa labas ng bilog. Sa bawat dalawang segundo,
papasukin ang isang bata sa bilog. Pagpasok ng bawat
mag-aaral, hayaan itong gumalaw o umikot sa loob
ng bilog hanggang sa makapasok ang 12 mag-aaral.
Pabilisan ng galaw ang mga mag-aaral sa loob ng
tatlong minuto. Maaaring may magtulakan sa loob
ng tatlong minuto. Pagkatapos nito, pabalikin sa
kanilang mga silya ang mga mag-aaral at talakayin
ang paglaki ng populasyon at mga suliraning kaugnay
ng kanilang mga karanasan.
b. Sea Battle

Labanan ito sa dagat ng dalawang pangkat. Sa
larong ito, mahalaga ang estratehiyang gagamitin sa
labanan. Ang layunin ng laro ay ang pagpaplano ng
isang manlalaro ng estratehiya sa pakikipaglaban ayon
sa ginawa ng isang tanyag na heneral sa kasaysayan.
Pumili ng isang paksa sa aralin tungkol sa isang
naganap na labanan sa dagat ng dalawang pangkat/
bansa. Idikit sa isang malaking page board ang
mapa ng pinangyarihan ng labanan. Sa magaganap
na labanan, gagalawin ng mga manlalaro sa mapa
ang kani-kanilang mga peg o anumang pananda ng
kanilang pag-ikot sa pook ng labanan at ang kanilang
paglusob sa kalaban. Ang mananalo ay batay sa dami
ng lugar na kanyang nalusob at bilang ng mga kalaban
na sumuko.

Magkaroon ng talakayan ang mag-aaral tungkol sa
kung paano nanalo ang isang pangkat sa mahalagang
labanan.

39. Plus, Minus, Interesting (PMI)

Isang estratehiya na sinusuri ang isang paksa sa
pamamagitan ng pagbibigay ng mga plus point, mga minus
point, at mga interesting point sa paksang tinatalakay.

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I-III 13

40. First Important Priorities

Pagsusuri sa isang sitwasyon kung saan ay pinag-uusapan
kung aling bagay, aspekto o bahagi ng sitwasyon ang dapat
bigyan ng pangunahing atensyon.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->