P. 1
Prinsipal Sa Angkan Ng Wika.ellamarfil2

Prinsipal Sa Angkan Ng Wika.ellamarfil2

|Views: 1,021|Likes:
Published by bacalucos8187

More info:

Published by: bacalucos8187 on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2015

pdf

text

original

Þrlnslpal sa

Angkan ng
Wlka
S|nuŴs|no ang mga toang
nagpangkatŴpangkat ng ha|os
Sţ000 w|ka sa da|gd|g ayon sa
kan|kan||ang p|nagmu|an?
ntropo|ogoŴnagŴaara| tungko| sa mga ku|tura
ng mga s|naŴunang tao kab||ang na d|to ang
kan||ang w|kaŦ
Da|ubw|ka o ||nggw|staŴ ang tawag sa mga
taong da|ubhasa sa w|kaŦ
,ga katang|an ng
,agŴkaangkan na
W|kaŦ
,ay pagkakahaw|g
,ay Þagkakatu|ad sa pa|atunugan
Þa|abuuan
Þa|augnayan
1a|asa||taan o |eks|kon
Sa||k sa
Þagsusur| ng
W|ka
Þag|aganap ng tao sa da|gd|g
ÞagŴuugnayan ng mga tao na may
k|na|aman sa pagkaka|aka|an o
pu||t|kaŦ
Þagkaka|ap|t ng mga bansaţ dagatţ at
mga bundokŦ
,aram|ng mga ||nggw|staţ
antropo|ogo at p||o|ogo ang
nakagawa na ng mga
k|as|p|kasyon ng |ba'tŴ|bang w|ka
sa da|gd|gŦ Isa na roon s| G|eason
(1961)Ŧ
Ito ang k|as|p|kasyon n| G|eason
(9161) sa pr|ns|pa| sa angkan ng
w|kaŦ
IŦ IndoŴLurop|an
Þ|nakama|ak|ng angkan sa
W|ka
1Ŧ Cermanlc o 1euLonlc
· Ang terminong "Teutons"ay
ginagamit din upang
sumangguni sa malaaleman
tao , pati na sa mga
1euLonlko knlghLsŦ
1Ŧa Lng||shŴIr|s|an
S|nasa||ta sa baybay|n ng
Nether|ands at |emanyaŦ
Ito ang p|nakama|ak|ng
angkan ng w|kaŦ
Lngllsh
Þlnakalaganap sa kasalukyanŦ
lrlslan
SlnasallLa ng mga pulong malaplL aL
sakop ng neLherlands aL
Alemanya (lrlslan lslands)Ŧ
Lng||sh Ir|s|an
8ear
8ee
Cat
Cow
I|sh
norse
Insect
8ear
8|[
kat
ko
I|sk
nappe
¥nsekt
1Ŧb DutchŴGerman
Dutch ng Nether|ands
German ng |emanya
I|em|sh ng 8e|g|um
uutch 6ermon l/emish
no//o
noe
6oot
net
Noom
Noy
1ot tiens
no//o
wie
£s
lhnen
Nome
Nein
4ufwiedershen
no//o
noe
6oot
net
6e
Nee
uoŴooq
4nq 4frikoonsţiso so do/owonq
wikonq opisyo/ nq unyon nq
ni/oqonq 4fricoţ oy buhot so
dutchŤ 4nq Yiddish no
qumoqomit nq o/pobetonq
£bero oy buhot so 4/emonŦ
Ŧc 5condinovion
Dan|sh ng Demark
Swed|sh ng sweden at I|n|and
k|ksma| at Landsma| ng Norway
Ice|and|c ng Ice|and
ng|oŴsaxon ng 8r|tanya
Ŧ ce/tic
8reton ng 1|mogŴkan|urang pransya
We|sh ng Wa|es
Ir|sh ng Ire|and
Scots Gae||c ng Scot|and
Ŧ komonce
Portuqes nq portuqo/ ot 8roti/
£sponyo/ nq £sponyoţ Lotin 4meriko ot 8roti/
Pronces nq Pronsyo ot mqo bonsonq sokop
lto/yono nq lto/yo
kumonion nq komonio
5ordinion
khotoŴkomonic
oŦ komonschŴ iso so opot no opisyo/ no wiko
nq 5witter/ond
noiton creo/e
coto/on ot 6o/icon nq £sponyo
LotinŴ 5inosobinq kouri nq mqo
pinokoŴuqot no wiko nq mqo
wikonq komonceŦ
Ŧ5/ovic nq 5i/onqonq £uropo
kusoŴ 8uhat sa reheyon ng moscowţ kuma|at
sa kat|mugang asya
8ye|oruss|an at Ukra|n|anŴ W|ka sa h||aga ng
kusya
Þo||sh ng Þo|and
Czech ng Czechos|ovak|a
S|ovach ng S|ovach|a
SerboŴCroat|an ng ¥ogos|av|a
8u|gar|an ng 8u|gar|a
SŦ 8a|t|c
6Ŧ |aban|an
7Ŧ rmen|anŴ S|nasa||ta sa kah||agaang Caucasus
8Ŧ Greyego ng Greece
9Ŧ Iran|an
10Ŧ Ind|cŴ ,ga w|ka sa gaw|ng 1|mog ng Ind|a at
Þak|stanŦ
llŦ linnoŴuqrion
I|nn|sh ng I|n|and
Lston|an ng Lston|a
nungar|an ng nungary
Lapp|shţ ,ordv|nţ Cherem|ssŴ ,ga
w|kang kaangkan ng kuma|at sa
gaw|ng t|mog ng Luropa at syaŦ
lllŦ 4/toic
1Ŧ 1urk|sh
2Ŧ ,ongo| ng mongo||a
3Ŧ ,anchuŴ1ungus ng S||angang
,ongo||a
lvŦ coucosion so kehiyon nq
coucosus so u55k
1Ŧ SouLh
Caucaslan(CregorlanţMlngrellan)
2Ŧ norLh Caucaslan (AbkahaslanAvarţ
Chechenţ kabardlan)
3Ŧ 8asque
vŦ 4froŴ4siotic
1|mog ng €r|ca at n||agang
kan|uran ng syaŦ
Ŧ Sem|t|c
1Ŧ Lbreo ng Israe|Ŵ W|kang
g|nam|t ng matandang 1|panŦ
2Ŧ rab|ko ng rab|a
3Ŧ,a|tese ng ,a|ta
4Ŧ ssyr|an ng syr|a
SŦ rama|cŴ Sa w|kang |to nasu|at ang
unang b|b||yaŦ
6Ŧ Þheon|c|anŴ kahaw|g na kahaw|g ng
Lbr|oŦ
8Ŧnam|t|c
1Ŧ Lgypt|an
2Ŧ 8erber ng 1|mog €r|ca at ng
Sahara
3Ŧ Cush|t|c ng S||angang €r|ca
4Ŧ Chad ng N|ger|a
4Ŧa ,ande ng kan|urang €r|ca
4Ŧb kwa ng G|tnang €r|ca
4Ŧc Sudan|c ng Sudan
4Ŧd 8antu( Swah|||ţ Congoţ Lubaţ
Nga|aţ Shonaţ Nyan[aţ
Gandaţka€|rţ atbŦ) ng N|ger CongoŦ
IlŦ korean
vllŦ loponese
1Ŧ nlponggo
2Ŧ 8yuku ng 8yukyu lsla sa
kanlurang ÞaslplkoŦ
IIIIŦ S|noŴ1|betan ng S||angang sya
1Ŧ 1|betoŴ8urman(1|betanţ 8urmeseţ
Garoţ 8odoţ Nagaţ kuk|Ŵch|nţ karen)
2ŦCh|nese(,andar|nţ Iuk|enţ Wuţ
Cantonese)
3Ŧ kada|(1h|aţ S|ameseţ Laotanţ Laoţ Shan)
lxŦ Mo/oyoŴPo/inesion
Sumusunod ang lakl sa lndoŴ
LuropeanŦ
kumalaL sa mga kapuluan sa
Þaslplko aL sa kanluran ng
MadagascarŦ
1Ŧ Indones|an ng Last Ind|esŤ1aga|ogţ 8|sayaţ
I|okanoţ Þampanggoţ SamarŴLeyteţ 8|co|ţ
atbŦ ng Þ|||p|nas Ť Chamerro ng GuamŦ
2Ŧ ,a|ay ng Sumatraţ ,a|ayaţ 8orneoţ 8atak
ng 8a||Ť Dayak ng 8orneoţ ,akassar ng
Ce|ebesŦ
3Ŧ ,|crones|an
4Ŧ Þo|ynes|an (nawa||anţ 1ah|t|anţ Samoanţ
,aor|ţ)
SŦ ,a|enes|an(I|[|an ng I|[|)
xŦ Popuon{New
6uineo ot mqo
ko/opitŴ Pu/o)
xlŦ urovidion{ ni/oqonq
lndio)
1Ŧ 1e|ugu
2Ŧ 1am||
3Ŧ kannarese ng kanara
4Ŧ ,a|ayama|am ng h||agangŴ kan|urang
Ind|a
OIIŦ ustra||an
OlllŦ AusLroŴAslaLlc
(PllagangŴSllangang
Asya)
Ŧ Mundo { ko/oqitnoonq lndio)Ť
5onto/iţ kkosiţ Nico/oboreseţ
Po/ouqoţ woţ Mon)
Ang Angkang MalayoŴÞollnesyo aL ang
mga Wlka sa ÞlllplnasŦ
Alfonso CŦ SanLlagoŴ lsang kllalang
llnggwlsLa sa bansaŦ
Plndl nag kakasundo ang mga
palaaral ng llnggwlsLa sa plnagmulan ng lba'LŴ
lbang wlka sa bansaŦ
1aLlong pangkaL ng mga lumlkasť
1Ŧ Þakanluran paLungong lndla
2Ŧ Þa lndoŴ1slna
3Ŧ Þa lndonesya
AllfbaLa
unang slsLema ng pagsulaL ng mga
plllplnoŦ
8ahasa Melayu
naglng Llngua lranca sa 1lmogŴ Sllangang
AsyaŦ
lmperyong Ma[apahlL sa !ava
uahllan ng pagpasok ng AllfbaLa sa
ÞlllplnasŦ
uavld 1homas aL Alan Pealey (1962)
Mga ualubwlka ng Summer lnsLlLuLe
of LlngulsLlcsŦ
nagkaroon ng pananallkslk Lungkol sa
pagkalaL ng wlka sa plllplnasŦ
Þhlllpplne
SLock
norLhern
Þhlllpplne
lamlly
SouLhern
Þhlllpplne
lamlly
Þangaslnan
noong 200 8ŦC
nahaLl ang norLhern lamlly sať
aŦ MLŦ Þrovlnce
bŦ llokano
cŦlnlbalol
noong 100 8ŦC
nahaLl naman ang SouLhern lamlly sa
sumusunodť
Sambalţ kapampanganţ 1agalogţ Cebuanoţ
8lcolţ Maranaoţ Surlgaoţ Mansakaţ kalaganţ
WesLern 8ukldnon ManoboţSouLhern
8ukldnon Manoboţ 8lnukldţ ulbabaonţ
Cuyonanţ Subananţ Magulndanaoţ aLbŦ
SouLhern
Mlndanao lamlly
1300 8ŦC
Chamlc lamlly ng
IleLnam
Þhlllpplne
SupersLock
ÞroLoŴlndoneslan
noong 1100 8ŦC
Þhlllpplne
SupersLock
8aler
ÞumagaL
llongoL
lvaLan
Þhlllpplne
SLock
Chamlc
lamlly ng
IleLnam
Malay
8adeţ
!orlaţ Chruţ
Cham
SouLhern
Mlndanao
lamlly
8llaan 1agablll 1lruray
kahlnaan sa ÞagŴaaral na glnawa
1ŦPlndl lblnlgay ang Llyak na peLsa
2ŦAng LalasallLaang glnamlL ay kakaunLl
3ŦPlndl lslnaalangŴalang ang naganap na
panghlhlram
4ŦWalang maLlmaLlkal ang Llknek na
glnamlL
3ŦWalang morpolohlya aL slnLaksls sa
LalasallLaanŦ
Conklln(1932)Ŵ plnangkaL ang mga wlka sa
dalawang urlť
lloko Lype aL 1agalog Lype
loxţSebleyţ aL Lggan(1933)
1Ŧ CumamlL ng lexecosLaLlcLlcs
2Ŧ Cumawa ng panlmulang
gloLLochronology para sa kaLlmugang Luzon aL
gloLLochronolocyţ lsang paraan ng pagLaLaya
kung anong peLsa o panahon nagkawaLak
waLak ang mga wlkaŦ
uyenŴ klnllalang plnakapangunahlng
llnggwlsLa ng wlkang Malayo
ÞollnesyoŦ
1Ŧ ClnamlLan ng lexlcosLaLlsLlkalŦ
2Ŧ kahawlg ng pagŴaaral nlna 1homas aL
PealeyŦ
3Ŧ ngunlL nagkakalba dahll ayon sa kanya
mas malaplL ang 1agalog sa Cebuano aL
kuyunon kaysa kapampanganŦ

° ¾°f°–¯–ff°– °f–½f°–f ½f°–f°–f¾ f¾f f– –f°¾f f°f°f°–½°f–¯f°"

°½– °f– fff°–¾f¯–ff °–¯–f¾°f °f°–ff 
f°–°f f°– f°f°–f f 
f°––¾f f°–ff–¾f¯–f f°– f 
f¾f¾ff

,–fff°–f°°– ,f– ff°–f° °f Jf

,f½f–fff– ,f9f–fff ¾f½ff°–f° 9ff 
f° 9ff–°ff° @ff¾fff° ¾°

f¾f 9f–¾¾°– Jf .

9f–f–f°f½°–f¾f f– – 9f– –°ff°°–¯–ff°f¯f °ff¯f°¾f½f–fffff° ½f 9f–fff½°–¯–f f°¾f f–f f ¯–f °  .

ff¯°–¯–f°––¾f f°½–f½–f°– °ff–ff°f°–¯–f f¾½f¾°°– f# f°–f ¾f f– – ¾f°f°¾ f¾° %% ..

f°–f¾½f¾°° f¾° %%¾f½°¾½f¾ff°–f°°– f ° ½f° 9°ff¯ff°–f°–f°¾f Jf .

3 8:2..93.3:38. ¯f°n@ °n W 39072343%0:9438.2. 3..4 5.8. @ °°–¾ .02..29/3:5.3 9.2.

 f°–¾ ¾f° °f¾ff¾f f f°°– - f° ¾f ¯f°f f°–½°ff¯ff°– f°–f° °–f .

°–¾ 9°fff–f°f½¾ff¾ff° ¾f° °f¾ff°–¯–f½°–¯ff½f ¾f½°–- f° ¾f ¯f°f%¾f°¾f° ¾% .

°–¾ f .

f .

 ¾ ¾ °¾ n ¾f° f © f ¾ f½½ °¾ .

 n ¯f° n°–- f° ¾ ¯f°°– ¯f°f ¯¾°– –¯ .

n f ff  -ff¯ -f @ °¾ ¯f° ¯¾ f J ¾ ° ° -f¯ - ° € ¾ ° f ff  - f ff– .

°–€ff°¾ ¾f¾f fff°– f°–½¾f°–D°°°– f–f°–€nf f f¾f n °– ¾°f –¯f–f¯°–f½f °– f f¾f ¯f° .

 nnf° °ff° f°¾°– ¯f ¾°–¾ °f°f° ¾¯fff° ¾¯f°–-f n f° n°–n f° °– ¾f°°– f°f .

 .

n °°–@¯– f°f°–½f°¾f J ¾°–Jf ¾ ¾°– f° n¾f n°–nf° .

 ¯f°n 9– ¾°–½–ff f ¾½f°°–¾½f°f f°¯ ff f 9f°n ¾°–9f°¾ff¯–f f°¾f°–¾f½ ff°°–ff ¯f°f°°–¯f°f f °f° f ¯f°n f ¯f°¾n ¾f¾ff½f°f½¾f°ff °– f° .

ff°.

 .

fff°ffnf°°–¾½f°f f° °f¾f °–f°–¯–f ½°ff –f°ff°–¯–f f°–¯f°n .

 fn°–f°–f°–½f ¾ f¾f °°–¯¾n ¯ff ¾ff¯–f°–f¾f ¾¾f°fDf°f° Jf¾ff–f°– ¾f 9¾°–9f° .

 n°–.

 n¾ff fn°–fnf  .

ff°°––¾ff –ff°°– –ff .

 fn f f°f° ¯ °f° °f¾ff¾fff–ff°–.

–ff¾f–f°–@¯–°–° ff 9f¾f° .fnf¾¾  –°– n f°f° ° n .

 ° . °° D–f° °°¾°–°f° ¾°f°°–¾°f °–ff°°–°–f f½½¾ .

–f f°–ff°–f°°–¯ff¾f –f°–¯–°–½ff¾f . ¯¾¾ .

f°n @°–¾°–f°–f°– . fn @¾ .°–f .°–°–¯°–f .

I .

fnf¾f°¾f °°– .

fnf¾¾¾fD  .

fnf¾f°% –f° .°– f°% -.

fnf¾f°% ff¾f°f .

 n ° f f f°%  f¾ .

I € ¾fn @¯–°–€nfff–f°– f°f°°–¾f  ¯n  °–¾f Jf°– –°f¯°–¯ff° f°–@½f° .

f ¾ °–. f °–f f .ff ¾¾f°°–¾f f¯fn ff°–°f¾ff°– °f°– f 9 °nf° ff–°fff–°–  f¯n –½f°  °–@¯–€nff°– fff .

 .

¾n°–f°–f°–€nf .

f° °–f°f°–€nf f°–°f°–€nf n f°n°– f°  f°%f .f °–-– f f.

°– f -–ff °f -f°©f f° f f€ f %°–-– .

°– .

I f° .

I f½f° ¾ -½°–– °–¾f¾f f°f°– 9f¾½ .

I ° @ f°°–f°–f°–¾f @ ¯f°%@ f° ¯ ¾ f  -f–f n° f °% .

f° f° ° J .° ¾ %.

f°° ¾ % f f%@f f¯ ¾ ff° f f°% .

O .f f–f¾nf .ff 9° ¾f° ¯¾° f°–f¾f° ½ f° ¯ff¾f¯–ff½f°¾f 9f¾½f¾ff°f°°– .

 ° ° ¾f°°–f¾° ¾ @f–f– ¾ff f° 9f¯½f°–– f¯f  n f °–9½°f¾ .

ff°–¯ff .fff °  ff °– f ff°– ° .ff¾¾f°– .f¯ °–f¯ .

f ° ¾f°%©f°°–©% .n° ¾f° 9° ¾f°%fff° @ff° f¯f° .f % . ¾ .

O 9f½f°%- ° ff¯–f ff½ 9% .

fff¯ff¯°–f–f°– f°f°– ° f . @ – @f¯ O f f°%f–f°– ° f% f°°f ¾ °–f°ff .

O ¾ff° .

° f%ff–°ff°–° f% f° f¾ -nf f ¾ 9ff–f Jf .°% .O ¾ ¾fn %f–f°– f°–f°– ¾f% .

°–°–f°–.ff 9° ¾ff°– ¯–fJf¾f9½°f¾ .

€°¾ f°f– ¾f°–ff°– °––¾f¾f f°¾f ° °f–ff¾° f°–¯–f ½ffff°–°––¾f¾f½°f–¯f°°– f# f°–f¾f f°¾f .

@f°–½f°–f°–¯–f¯f¾ 9ff°f°½f°–°–° f 9f° @¾°f 9f° ° ¾f .

f©f½f¾fff ff°°–½f–½f¾°–€ ff¾f 9½°f¾ . f -f–°–°–ff°nf¾f@¯– f°–f°– ¾f ¯½ °–.€ ff D°f°–¾¾ ¯f°–½f–¾f°–¯–f ½½° ff¾f.

–ff f°–¯¯ °¾ €°–¾n¾ -f–f°°–½f°f°f¾°–¾f ½f–ff°–f¾f½½°f¾ .f @¯f¾ff° f %% .

9½½° n ° 9½½° f¯ - ° 9½½° f¯ 9f°–f¾°f° .

-°– .

-fff°–- °f¯¾f f . 9°n f° n ° f .

-°– .

-ff°f¯f°f°– °f¯¾f ¾¯¾° f¯ f f½f¯½f°–f° @f–f– .

ff°f –f .f°  ° °°.f°¾ff ff–f° J ¾ ° °°.f°  ° f f° . f° n .

f–° f°f f .°f° f°f° .

° f°ff¯ . ° .

.

f¯nf¯°– I °f¯ 9½½° ½ ¾n 9 ° ° ¾f° .

-°– .

 f 9¯f–f 9½½° n 9½½° ½ ¾n °– ff° .

.

f¯n f¯°– I °f¯ f f .

 .

f¯ .ff .

 ° .° f°f f¯ ff° @f–f @f .

f°ff°¾f9f– fff°f–°ff ° °–ff°–f°f½ ¾f °–ff¾fff°––°f¯fff° ° ¾°fff°– ff°–f°–°f–f°f½°f ½f°–f¯ Jff°–¯f¯fff°–° °f –°f¯ Jff°–¯½ff¾°f¾¾¾f ff¾fff° .

.

°°%% ½°f°–ff°–¯–ff¾f fff°– ½ f@f–f–½   f––f°%% ¯f¯°– n¾fnn¾ ¯ff°–½f°¯f°– –n°–½ff¾ff¯–f°–°f –n°n ¾f°–½fff°°–½f–fff °–f°°–½ ¾f½f°f°°f–fff fff°–¯–ff .

 ° °ff°–½°ff½f°–°f°– °––¾f°–f°–.ff 9° ¾ °f¯f°°– n¾f¾f ff–°–½f– fff°°f@¯f¾f f  -–°°f–ff f ff°¾ff°f ¯f¾¯ff½f°–@f–f–¾f.

f°f °°f¾ff½f¯½f°–f° .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->