kANCANGAN ÞLNGAIAkAN nAkIAN

1arlkh ť 3/8/11
Parl ť !umaaL
Masa ť 9Ŧ43 Ŷ 10Ŧ13am
kelas ť 3 Pl[au
1oplk ť nombor bulaL
kawasan Þembela[aran ť 1ambahan dengan [umlah LerLlnggl darl 10000
Cb[ekLlf pembela[aranť Memahaml penambahan sebagal penggabungan dua buah kumpulan ob[ekŦ
Pasll Þela[aranť
Þada akhlr pela[aranţ murldŴmurld akan dapaLť
aŦ menambah dengan beLul Llga nombor yang mellbaLkan sehlngga empaL dlglL nomborŦ
bŦ Menambah dua nombor sehlngga empaL dlglL nombor
ÞengeLahuan lepasť
murldŴmurld Lelah bela[ar bagalmana unLuk menambah dua nombor sehlngga Llga dlglLŦ
Menerapkan nllalŴnllalť ker[asamaţ kekemasan
kemahlran berflklrť men[ana ldea
Sumberť Þersembahan ÞowerpolnLţ Lembaran ker[aŦ

Langkah lsl kandungan AkLlvlLl CaLaLan
SeL lnduksl
(3 mlnlL)
ulangka[l 1ŦCuru memberlkan murldŴmurld beberapa
soalan asas Lambahan dengan
menggunakan persembahan ÞowerpolnLŦ
2Ŧ Murld dlkehendakl men[awab secara
llsan saha[aŦ

A8Mť
Þersembahan
powerpolnL
k8kkť
Memblna ldea
AkLlvlLl 2
(10 mlnlL)
Þenambahan
sehlngga 1000

1Ŧ Curu memberl soalan kepada murld dan
menun[ukkan cara penyelesalanŦ
2Ŧ Soalan dalam benLuk lazlm [uga
dlberlkanŦ
3Ŧ Curu memaparkan beberapa soalan dl
papan dan memlnLa murldŴmurld beberapa
daLang dl hadapan unLuk menyelesalkannyaŦ
A8Mť
Þersembahan
ÞowerÞo|nt


k8kkť
Memblna ldea


N||a|ť
ker[asama
AkLlvlLl 3
(10 mlnlL)
AkLlvlLl lndlvldu 1Ŧ Curu memberlkan lembaran ker[a
kepada murldŴmurld dan memlnLa
mereka unLuk melengkapkan [awapan
dalam 8 mlnlLŦ MurldŴmurld
men[alankan penambahan menLalŦ
2Ŧ Selepas LamaLţ guru memlnLa murldŴ
murld unLuk menghanLarkan hasll ker[a
merekaŦ
A8Mť
WorksheeL
k8kkť
Memblna ldea

N||a|ť
kekemasan
ÞenuLup
(3 mlnuLes)
keslmpulan Curu menun[ukkan kesalahan yang serlng
dllakukan oleh murld semasa menyusun
nombor dl dalam benLuk lazlmŦ
1ayangan vldeo Sesame SLreeLŦ

f¾f   f¯ f¾ ©f @½ -¯ f ff¾f°9 ¯ f©ff° @f¯ ff° °–f°©¯f °–– f © €½ ¯ f©ff° . ° f½f°°f °f ©f¾f¯f  ¯f¾f° ¯ff° € ¯ °©f°f f ¯ 9 ¾ ¯ ff°9 ½° ¯ ff° ©f      .--9--- @f $$ f ¯ff . ¯ff¯½ °f¯ ff°¾ f–f½ °––f °–f° f f¯½f° ©  f¾9 f©ff° 9f ff½ f©ff° ¯ ¯ ff° f½f f ¯ °f¯ f °–f° –f°¯ f°–¯ ff°¾ °––f ¯½f –°¯  . °f¯ f f°¯ ¾ °––f ¯½f –°¯ 9 °– ff° ½f¾ ¯ ¯ f f©f f–f¯f°f°¯ °f¯ f f°¯ ¾ °––f–f – .

f°–f ° ¾ %¯°% ¾f° °–f° Df°–f© .

 ¯ °°©f°nff½ ° ¾ff° 9 ¾ ¯ ff° ff° ff¯ °f¯©–f 9 9° f°  ¯ ¯f½ff° f½f¾ff° ½f½f° f°¯ ¯°f¯ ¯ f½f ff°– f f½f°°¯ ° ¾ff°°f   . ¾ff°f¾f¾f¯ ff° °–f° 9 ¾ ¯ ff° ¯ °––°ff°½ ¾ ¯ ff°9 ½° ½ ½° . ¯ ¯ °©ff°f°½ °f¯ ff°¯ °f   ½f¾f¯f –¯ ¯°f¯ ¯ °¯ °–f°ff°f¾ ©f ¯ f  .  ° f¯ °©ff ¾ nff  ¾f°¾ff©f  . ¯ °f f %¯°% 9 °f¯ ff° ¾ °––f  ¯ ¯ ¾ff° ½f f¯ f° .fff° ¯ ¯ f°¯ ¯ f½f . ¯ °f f  -f  ©f¾f¯f %¯°% °   ¯ ¯ f° ¯ ff° ©f ½f f¯ ¯ f°¯ ¯°f ¯ f°¯ °–f½f°©ff½f° ff¯¯° . J¾   . ¯ °f f -f  ¯f¾f° 9 °½ %¯° ¾% ¾¯½f° ¯ °°©f° ¾fff°f°–¾ °– ff° ¯ ¾ ¯f¾f¯ °¾° °¯  ff¯ °f¯ @ff°–f°I ¾f¯   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful