You are on page 1of 4

KERTAS MODEL SAINS UPSR 10

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.
Tulis jawapan kamu di dalam ruangan yang disediakan. Masa yang diperuntukkan untuk
bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan
menjawab soalan berikutnya.
Bekas
P
Q

Suhu awal air


(C)
85
85

Masa mencapai suhu


bilik (minit)
30
20

Jadual 1
1.

Jadual 1 menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang masa air mencapai suhu
bilik dalam bekas P dan Q. Isipadu air dalam kedua-dua bekas itu adalah sama.
Kedua-dua bekas ini diletakkan di atas meja di dalam makmal sains.

(a)

Nyatakan satu inferens untuk perbezaan keadaan air di dalam bekas P dan bekas Q.

(1 markah)

(b)

Apakah pemerhatian lain yang mungkin untuk menyokong inferens kamu di (a)

(1 markah)

(c)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh diuji berdasarkan inferens kamu dalam soalan (a).

(1 markah)
Air sebanyak 300 ml mengambil masa 10 minit untuk menyejuk jika diletakkan di atas
puncak gunung manakala air sebanyak 300 ml mengambil masa 30 minit untuk
menyejuk jika diletakkan di kaki gunung.

(d)

Bina satu hipotesis daripada kenyataan di atas.

(1 markah)

Ketinggian (cm)

Bilangan lantunan

20
30
40
50
60

6
9
12
16
18
Jadual 2

2.

Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan murid


untuk menentukan bilangan lantunan bola ping pong yang dilepaskan jatuh ke atas
lantai simen pada ketinggian yang berbeza

(a)

Nyatakan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam penyiasatan di atas.

(b)

1. Pembolehubah bergerak balas

: ...

2. Pembolehubah dimanipulasi

: ...
(2 markah)

Ramalkan bilangan lantunan bola jika ketinggian bola dilepaskan adalah 45 cm.

(1 markah)

(c)

Buat satu pernyataan tentang tujuan penyiasatan di atas.

(1 markah)

(d)

Apakah hubungan antara dua pembolehubah dalam jadual di atas.

(1 markah)

(e)

Jika penyiasatan di atas diulang bagi mengkaji hubungan antara ketinggian bola
dilepaskan dengan ketinggian lantunan bola, apakah hipotesis yang boleh dibuat ?

(1 markah)

Isipadu air yang diserap (ml)


Kain P
Kain Q
0
0
3
5
6
10
9
15
12
20

Masa
0
2
4
6
8

Jadual 3
3.

Jadual 3 menunjukkan isipadu air yang diserap oleh kain P dan kain Q dalam masa 8
minit.

(a)

Buat dua inferens untuk perbezaan isipadu air yang diserap oleh kain P dan kain Q.
1.

2.

(2 markah)

(b)

Nyatakan tujuan penyiasatan di atas.

(1 markah)

(c)

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 2, nyatakan pembolehubah-pembolehubah


berikut ;
1. Pembolehubah dimanipulasi :
2. Pembolehubah bergerak balas : .
(1 markah)

(d)

Buat satu pernyataan tentang hubungan antara dua pembolehubah dalam Jadual 2.

(1 markah)

Kadar Pencemaran (%)


80
60
40
20
0
8

10

11

12

Masa
Rajah 1
4.

Rajah 1 menunjukkan kadar pencemaran di sebuah kawasan perindustrian di sebuah


bandar dari pukul 8.00 pagi hingga 2.00 petang.

(a)

Apakah pola pembolehubah bergerak balas dalam penyiasatan di atas ?


..
(1 markah)

(b)

Nyatakan dua pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan itu.


1.
2.
(1 markah)

(c)

(i) Ramalkan kadar pencemaran pada pukul 3 petang.


.
(1 markah)
(ii) Apakah alasan yang kamu gunakan semasa membuat ramalan di (c) (i) di atas ?

(1 markah)

(d)

Berdasarkan data dalam Rajah 1, buat rumusan yang sesuai.

(1 markah)