Chú ý: Vui lòng có mät tœi sân bay trĭŵc giŷ khŹi hành ít nhât 2 tiťng (120

phút) dűi vŵi khách bay ngày thĭŷng, và 3 tiťng (180 phút) dűi vŵi khách bay
dūp Tťt Nguyên Dán dê làm thú tuc check-in. Chúc quý khách mųt chuyťn bay
tűt dşp. Chân thành cám on và mong dĭoc phuc vu trong nhƃng lân sau. Mŭi
chi tiťt xin liên hê Dœi lý Vé máy bay Thiên Däng (08) 36016130 - 0909501401

eTicket Receipt
Prepared For
NGUYEN/THI THANH MS
Reservation Code SXI
Ticket Issue Date 16Nov2011
Ticket Number 7382425513232
Issuing Airline VIETNAM AIRLINES
Issuing Agent Vietnam Airlines/AN4
Itinerary Details
Travel
Date
Airline Departure Arrival Other notes
10an
VIETNAM
AIRLINES
VN 1310
H CHI MINH CITY,
VIETNAM
Time
08:30
Terminal
TERMINAL 1
DA NANG,
VIETNAM
Time
09:40
ClassEconomy
Seat NumberCheck-in
Required
Baggage Allowance20K
Booking
StatusConfirmed
Fare BasisKH
Not Valid BeIore10 Jan
Not Valid AIter10 Jan
!ayment/Fare Details
Form of !ayment Travel Bank : XXXXXXXXXXXX 1414
Endorsement / Restrictions DI NGAY PHI 600,000 VND / LAN DI. HAN VE 600,000 VND
Fare Calculation Line SGN VN DAD1481000KH VND1481000END
Fare VND 1,481,000.00
Taxes / Fees / Charges VND 149,000.00 UE (Value Added Tax)
VND 44,000.00 AX (Domestic !assenger Service Charge)
Total Fare VND 1,674,000.00

.09:2-07 88:3730 88:3039  $ 4.  '%#$ '093.90 %.27308.%%$ #0807.9434/0 %.0988:0.

0 .88.04.3 '% #$ '  % '% %20  %0723.9:8431720/ .2039.90 730 05.4342 $0. %#  '% %20  !.88 49'.3 49'. 9307..3 ./01470 ..8 %7.9:2-070.79:70 77.70. 3 #06:70/ .3.0 443 $9. 90734908 ..709./1907 .

8 47241!.7009.3 3/47802039..0..2039 %7.

#0897.9438 ! '.

:.08.70 '  %.94330 $' ' .  ' ' .70..

008.

%H3lg3      .. E...9 3 59 .:  .   3 J9 3!9 9 3  59 . E.70 '   ': 3 .!.O 2"9 9 83 -.-.70 %49.:0//0/%.6: E.0.5%.708 ' & '..9 93H3#l 'F2E-.880307$07.  ' 42089.!23.2 9. / 5% 9:H3lE3 #29%9%.: 3-.. 9 9 5 393.243 %.39 3 . 3 .0. 97 .-.%97433 3!38.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful