วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารกรุงเทพ จำากัด
(มหาชน)
โดยใช้หลัก Balanced Scorecard
เสนอ
ดร.วศิน อุดมรัชตวนิ ชย์
คณะผ้้จัดทำา
นางสาวนิ ภาวรรณ อำาพันแสง รหัสนั กศึกษา 545740537-8
นางสาวพัชรีภรณ์ ขัติยะ

รหัสนั กศึกษา 545740554-8

นางสาวสุภาวดี วาจางามเลิศ รหัสนั กศึกษา 545740593-8
นางสาวอุษณิ ษา อรัญมิตร
นายอรรถพล จิตภักดี

รหัสนั กศึกษา 545740599-6
รหัสนั กศึกษา 545740654-4

ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 Young Executive MBA
Weekday ร่น
ุ ที่ 9
รายงานนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์กร (HRM910715)

คำานำ า

รายงานนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
พฤติกรรมองค์กร (HRM910715) เป็ นการศึกษา ทฤษฎี และแนวคิด
หลักในการบริหารธุรกิจ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร วิวัฒนาการของ
ทฤษฎีการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสมัยใหม่ แนวคิดหลัก
เรื่องผู้นำา การจ้งใจ และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับองค์กรการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล การจัดองค์กร และการจัดกำาลังพล การคัดเลือก การฝึ ก
อบรมและพัฒนา การจัดการผลงาน และประเมินผล การบริหารผล
ประโยชน์ สวัสดิการ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์
รายงานฉบับนีป
้ ระกอบไปดูวย การนำ าขูอม้ลของสถาบันการเงิน มา
ทำาการวิเคราะห์ดาู นการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะผูจ้ ด
ั ทำาไดูเลือก ธนาคาร
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) โดยทำาการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และกลยุทธ์

ของธนาคาร โดยใชูหลัก Balanced Scorecard มาเป็ นเครื่องมือในการชี้
วัดผลการปฏิบัติงานของธนาคาร เพื่อนำ ามากำาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ใหูสอดคลูองกับการดำาเนิ นธุรกิจ
คณะผู้จัดทำาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้สนใจศึกษาจะไดูรับความรู้ ความ
เขูาใจในเนื้ อหาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กรไดูไม่
มากก็นูอย หากมีขอ
ู บกพร่องประการใดทางคณะผูจ้ ด
ั ทำาขออภัยไวู ณ ที่นี้
ดูวย

รุ่น 9

คณะผู้จัดทำา
Y-MBA (WD)

สารบัญ

เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ......................................................................................................1
กลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพ............................................................................................1
วิสัยทัศน์ (Vision)..............................................................................................................2
ภารกิจ (Mission)................................................................................................................3
คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value)....................................................................................3
แผนภ้มิองค์กร.................................................................................................5
SWOT ANALYSIS................................................................................................................6
Corporate Balanced Scorecard................................................................................................8
มุมมองดูานการเงิน (Financial Perspectives).................................................................10
มุมมองดูานล้กคูา (Customer Perspectives)....................................................................21
มุมมองดูานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives).................................29
มุมมองดูานการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspectives)
...........................................................................................................................................33
การบริหารทรัพยากรบุคคล................................................................................................36
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ดูานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล..................................................39
Balanced Scorecard ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล...................................................................41
การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต............................44
การวิเคราะห์เปรียบเทียบดูานธุรกิจและดูานทรัพยากรบุคคลกับธนาคารอื่น..............45
บรรณานุกรม.......................................................................................................................47

i

เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพเริม
่ เปิ ดดำาเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2487 มี
สำา นั กงานใหญ่แห่งแรกเป็ นอาคารพาณิ ช ย์ 2 คูห าในย่า นราชวงศ์

ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีพนักงานเริม
่ แรกเพียง 23 คน กรรมการผู้
จัดการใหญ่ทา่ นแรกคือ หลวงรอบรูก
้ จ
ิ ท่านเป็ นผูรู เิ ริม
่ สรูางฐานลูกคูา

ของธนาคารดูวยการบริการใหูตรงตามความตูองการของลูกคูาแต่ละราย

กรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่คนที่ 2 คือ นายชิน โสภณพนิช ซึง่ เป็ นผูจู ด
ั การธนาคารที่

ครอบครองตำาแหน่งไดูนานทีส
่ ด
ุ ถึง 25 ปี (พ.ศ. 2495-พ.ศ. 2520) นายชิน โสภณ
พนิช เป็ นบุคคลทีม
่ แ
ี นวคิดริเริมที
่ ใ่ หูธนาคารขยายเครือข่ายสาขาไปยังทูองทีท
่ ห
่ี า่ งไกล

ทัวประเทศที


่ ผ
ี ลผลิตทางการเกษตรทีส
่ มบูรณ์จนทำาใหูธนาคารเป็ นหนึง่ ในผูสู นับสนุน
อุตสาหกรรมการส่งออก และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ธนาคารไดูเปลีย
่ นตราสัญลักษณ์
เป็ นรูป ดอกบัวหลวง ซึง่ ใชูอย่จู นถึงปั จจุบน

กรรมการผูจ
้ ด
ั การใหญ่คนปั จจุบน
ั คือ นายชาติศริ ิ โสภณพนิช (หลานชายของ

นายชิน) เป็ นผูท
ู ม
่ี บ
ี ทบาทสำาคัญ ซึง่ เป็ นผูน
ู ำาธนาคารกรุงเทพฝ่ าวิกฤตเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ จนเจริญเติบโตจนเป็ นธนาคารพาณิชย์ทใ่ี หญ่ทส
่ี ด
ุ ในประเทศไทย และมี
ขนาดใหญ่เป็ นลำาดับที่ 7 ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตู
กลยุทธ์ของธนาคารกรุงเทพ
ปั จจัย สำาคัญที่เสริมสรูางความสามารถทางการแข่งขันของธนาคารกรุงเทพ
ประกอบดูวยฐานลูกคูาซึ่งกวูางขวางที่สุด

ในประเทศ สายสัมพันธ์ทย
่ี งั ่ ยืน

กับลูกคูา และเครือข่ายสาขาต่างประเทศทีก
่ วูางขวางทีส
่ ด
ุ ในบรรดาธนาคารไทย

ในช่วงหนึ่ งปี ขูางหนูานี้ ธนาคารกรุงเทพจะยังคงพัฒนาปั จจัยความเขูมแข็งเหล่า
1

นี้ อย่างต่อเนื่ อง พรูอมทั้งเสริมสรูางประสิทธิภาพของกระบวนการดำาเนิ นธุรกิจ และคุณภาพของการ บริการลูกคูาอย่างต่อเนื่ อง พรูอมกันนี้ ธนาคารยังเตรียมขยายฐานธุรกิจในประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทย ธนาคารจะพัฒนาขยายผลการประสานศักยภาพระหว่าง หน่วยธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มความหลากหลายใน บริการที่มอบใหูแก่ลูกคูา และเสริมสรูางความมัน ่ คงของฐานรายไดูจากค่า ธรรมเนี ยม ในขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพไดูกำาหนดแนวทางสำาหรับการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละสายธุรกิจ เพื่อใหูมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การนำาหลักเกณฑ์ของ Basel II และ IAS/IFRS มาปฏิบัติย่ิงเป็ นปั จจัย สนั บสนุ นกระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารใหูสอด คลูองกับมาตรฐาน สากลและเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการดำาเนิ นงานภายในองค์กร วิสย ั ทัศน์ (Vision) คือ การดำารงความเป็ นผูน ู ำาดูานบริการทางการเงินในประเทศไทย และเป็ นหนึ่ ง ในธนาคารชั้นนำาแห่งภูมิภาคเอเชีย เพื่อบรรลุเปู าหมายดังกล่าว ธนาคารจึง มุ่งมัน ่ สรูางสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เปี่ ยมดูวยคุณภาพระดับโลก แก่ลก ู คูาทุกกล่ม ุ เพื่อตอบสนองความตูองการของลูกคูา มีความพรูอมดูวย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี และระบบงานที่ทน ั สมัย คงไวูซ่ึงความเป็ น สากล 2 .

ภารกิจ (Mission) ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบดูวย ภารกิจดูานการเงิน ดูานการตลาดและ ลูกคูา ดูานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดูานศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้ ดูานการเงิน .ปฏิบัติงานในลักษณะของผููมีจรรยาบรรณ และเป็ นมืออาชีพ .มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนำาขูอมูลจากกระบวนการ ปฏิบัติงานมาใชูในการตัดสินใจสัง่ การ ดูานศักยภาพขีดความสามารถ .ใหูบริการที่เป็ นเลิศในทัศนะของลูกคูา .ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ .ใหูผลประกอบการทางการเงินมีความกูาวหนูาอย่างมีเสถียรภาพ มัน ่ คง ดูานการตลาดและลูกคูา .เป็ นผููนำาในธุรกิจ ดูานคุณภาพบริการที่เป็ นเลิศ ดูานคุณภาพการปฏิบัติงาน .มุ่งมัน ่ ที่จะร่วมมือกันทำางานเป็ นทีมดูวยความเป็ นน้ำหนึ่ งใจเดียวกัน 3 .มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบ คุณภาพ .ใหูพนั กงานมีศักยภาพพรูอมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของ ธนาคาร คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value) คุณค่าหลักที่ทำาใหูธนาคารเป็ นธนาคารชั้นนำาของประเทศมาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นสิ่ง ที่ทุกคนในธนาคารจะตูองร่วมรักษาไวู โดยจะตูองคำานึ งถึงและนำามาใชู ในทุกกรณี คือ “ใหูบริการทางการเงินที่สรูางความพึงพอใจแก่ลูกคูาตามแนวทาง เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บูาน” โดยมีปรัชญาการทำางาน ดังนี้ .

.ใหูความสำาคัญในการพัฒนาพนั กงาน 4 .

แผนภ้มิองค์กร ‡ –³„ ¦¦¤„› µ¦ œ‡ µ µ¦ ‡ –³„ ¦¦¤„ µ¦­ ¦¦®µÂ¨³„ Μ µ® —‡ µ˜°Âšœ n ‡ –³„ ¦¦¤„˜ µ¦ ¦ª‹ ­°— ‡ –³„ ¦¦¤„ µ¦—¦·®µ¦‡ ªµ¤ÁÉ ­¸ ¥Š ­µ¥¦³›œ„„ µ ¦¦¤ µ¦¦·®µ¦ ‡ –³„ ¦¦¤„— µ¦ ¦·®µ¦ ¦³›œ µ„ ¦¦¤„ µ¦¦·®µ¦ „ ¦¦¤„Ÿ¼ µ¦ ‹ o´ — „Ä— µ¦ ® n ­µ¥˜¦ª‹ ­°Â¨³‡‡» ª ¤ ›» ¦„ ‹ · „ ‹ · „› µ¦ œ‡œ µ µ¦ ‡ ¦®¨ªŠ ­µ¥¨¼„‡ µ›» o ¦„ ·¦µ ‹¥Ä ®n œ‡ ¦®¨ªŠ ­µ¥¨¼„‡ µ›» o ¦„ ·¦µ ‹¥„Šœ‡ ¨µ ¦®¨ªŠ ­µ¥¨¼„‡ µ›» o ¦„ ·¦µ ‹¥ž¨¸ „œ‡ ¦®¨ªŠ ­µ¥¨¼„‡ µ»‡‡ o ¨œ‡ ¦®¨ªŠ „ ‹ · „› µ¦ œ‡ µ µ¦—n µŠ ‹ Š ´®ª´ — ­µ¥¨¼„‡ µ›» o ¦„ ·¦µ ‹¥® Đnn —µŠ‹ ´ Š ®ª´ — ­µ¥¨¼„‡ µ›» o ¦„ ·¦µ ‹¥„Š ¨µ —n µŠ‹ ´ Š ®ª´ — ­µ¥¨¼„‡ µ›» o ¦„ ·¦µ ‹¥ž¨¸ „Š‹ —n µ ´ Š ®ª´ — ­µ¥¨¼„‡ µ—»‡‡ o ¨˜Š‹ µ ´® n Šª´ — „ ·‹ „› µ¦ œ‡ µ µ¦˜n µŠ ž¦³Áš« ­µ¥­ ™ µ´ œ„ µ¦ÁŠ ·¦³® œ ªn µŠž ¦³Áš « ­µ¥­µ… µ—n µŠž ¦³Áš « „ ·‹ „„Á µ¦ µ¦ Š œ · ›œ„ ‹ · ­µ¥¦·® µ¦„ÁŠ µ¦ ·œ ­µ¥ªµœ ·›œ„ ·‹ ­µ¥›» ¦„ ·® ‹„š ¨´ ¦´ ¡ ¥r Ÿ¨·˜£´ –”r¨³„ ¦·µ¦ ­µ¥´¦ ˜Á‡ ¦—·˜  iµ¥Ÿ¨·£´ ˜–”r¨³  Šš n ° µŠ¦·µ  „¦ ž” ·˜ ´·„ µ¦ ­µ¥ž”·´·µ ˜„¦­ œ ´­ œ»œ ­ œ´­  œ»œÂ ¨³°µ Μª¥„ µ¦ ­µ¥„ µ¦ ´  ¸¨³  „ÁŠ µ¦ ·œ ­µ¥š ¦´ ¡ ¥µ„ ¦»‡‡ ¨ ­µ¥Áš‡ÃœÃ ¨¥¸ ¦·®µ¦‡ ªµ¤ÁÉ ­¸ ¥Š ¦·®µ¦­·œÁ°º É   iµ¥°µ‡ µ¦­µ Μ ´ „Š µœ¨³ š ¦´ ¡ ¥r­ ·œ   iµ¥ª·´ ‹ ¥   iµ¥„ž µ¦ ¦³µ­´ ¤¡ ´ œ› r „ Î µ„ ´ —¼ ¨   iµ¥Ÿ¼ o ‹ ´ —„Đ µ¦ ® n 5 .

SWOT ANALYSIS Helpful Harmful To achieving the objective To achieving the objective 6 .

การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่าน ธนาคารก็มค ี วามหลากหลายของ ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ ระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking แข่งขันสูงขึ้นในปั จจุบัน และแต่ละ ผลิตภัณฑ์ และบริการมากขึ้น • ธนาคารกรุงเทพ ยังไม่มีความหลาก หลาย ในดูานสื่อโฆษณา และการ ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น การ โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็ นตูน 7 .โดยธนาคารกรุงเทพ มีความพรูอม ในการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และเป็ นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียว ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในเขต เศรษฐกิจสำาคัญในภูมิภาคเอเชีย • เป็ นธนาคารที่มีฐานลูกคูาอยู่จำานวน จุดอ่อน (W) • ธนาคารกรุงเทพ เป็ นองค์กรที่มีขนาด ใหญ่ และมีสาขากระจายอยู่ท้ ังใน ประเทศ และต่างประเทศ ทำาใหู กระบวนการต่างๆ มีข้ ันตอนจำานวน มาก และใชูเวลานานในการตัดสินใจ ทำาใหูเสียโอกาสในทางธุรกิจ • การที่ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างมาก และรวดเร็ว ทำาใหูสรูางบุคลากร มาก ไม่ว่าจะเป็ น ลูกคูาดูานเงินฝาก รองรับไม่เพียงพอ อีกทั้งในหลายปี ที่ .(attributes of the organization)Internal origin จุดแข็ง (S) • เป็ นธนาคารไทย ที่มีสาขาในต่าง ประเทศมากที่สุด .มีสาขาที่มีความพรูอมใหูบริการไม่ ไดู โดยสภาวะเศรษฐกิจที่มีการ .เนื่ องจากธนาคารกรุงเทพมีความ พนั กงานที่ความชำานาญเกษียณอายุ ลูกคูาดูานสินเชื่อรายใหญ่ พรูอมทั้งในดูานความเชี่ยวชาญ ผ่านมามีพนั กงานระดับสูง และ ไปจำานวนมาก ทำาใหูพนั กงานใหม่ เฉพาะอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ท่ี ที่มาปฏิบัติงานแทนในแต่ละตำาแหน่ง สัมพันธ์ท่ีดีกับลูกคูามาอย่าง ผลใหูเกิดขูอผิดพลาดในการทำางานไดู หลากหลาย และมีการรักษาความ ยาวนาน • เป็ นอีกธนาคารที่มค ี วามหลายหลาก ของช่องทางการใหูบริการ เช่น ยังขาดความรูู ความชำานาญ อาจจะส่ง • จากการที่ธนาคารกรุงเทพ มีฐาน ลูกคูาจำานวนมาก อาจจะทำาใหูเป็ น เปู าหมายของคู่แข่งในการแย่งลูกคูา .

ค.จำานวนสาขาที่เพิ่ม .ยอดขาย .53 ซึ่งมีผลใหู การคูาเสรีขนาดใหญ่ของโลก และ จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน จะมีผลสมบูรณ์ในอีก 4 ปี ขูางหนูาทำาใหูธนาคารไดูรบ ั ประโยชน์ ขัดแยูงทางการเมืองอาจส่งผลกระทบ ของนั กลงทุน • ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ จากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเปิ ดกวูางยิ่ง • ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น ขึ้น • การแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการ • นโยบายการกระตูุนเศรษฐกิจของ รัฐบาล รวมทั้งการสนั บสนุ นการ ลงทุนของภาครัฐบาล และเอกชนส่ง ตลาดอย่างรุนแรงของสถาบันการเงิน ในประเทศ ผลต่อความตูองการดูานการลงทุน ทางธุรกิจ Corporate Balanced Scorecard มุมมอง ดูานการเงิน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด .ลดตูนทุนการดำาเนิ น .เพิ่มรายไดูจากกลุ่ม .จั ด ใหู มี ก ารควบคุ ม ดำาเนิ นงาน ที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจของธนาคาร ธุรกิจ ขึ้นในต่างประเทศ ขึ้น .ยอดสินเชื่อที่เพิ่ม สินคูาและบริการใหม่ .สรูางสรรค์และ .(attributes of the environment)External origin โอกาส (O) อุปสรรค (T) • มีการตกลงการคูาเสรีอาเซียน-จีน ที่ • ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความ อาเซียนกลายเป็ นส่วนหนึ่ งของเขต ต่อภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมัน ่ เริม ่ ตั้งแต่ ม.ค่าใชูจ่ายในการ แผนงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ๆ ค่าใชูจ่ายในการทำางาน 8 .

จำานวนลูกคูาที่ไดู ภายใน บริการลูกคูาที่รวดเร็ว ครั้ง กับลูกคูาอย่างต่อเนื่ อง รับบริการจาก พนั กงาน 1 คน/วัน ดูานการเรียนรู้ .เพื่อใหูธนาคารมี .จัดทำาศูนย์ฝึกอบรบ และการเติบโต ทักษะในดูานความรูู อบรมและขอรับทุน ทำางานของพนั กงาน ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ขององค์กร ความชำานาญในการ .จำานวนลูกคูาที่เพิ่ม .พัฒนาคุณภาพการ กระบวนการ กระบวนการในการใหู การทำาธุรกรรมแต่ละ บริการและความรููเกี่ยว และถูกตูอง .การสรูางความ สัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง ธนาคารกับล้กคูา .จำานวนระบบงาน ดูานเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีท่ีทัน สมัยในการดำาเนิ นงาน และการใหูบริการ ลูกคูา 9 .ผลตอบรับจาก ของธนาคาร ลูกคูา.จำานวนผููเขูารับการ .เพื่อรักษาภาพลักษณ์ .อัตราส่วนค่าใชูจ่าย ต่อรายรับ ดูานล้กคูา .ระยะเวลาที่ใชูใน .เพื่อรักษาฐานลูกคูา ขึ้น เดิม .เพื่อเพิ่มและพัฒนา ..การคงอยู่ของลูกคูา . สื่อ และธุรกิจ อื่นๆ ดูาน .เพื่อสรูาง .เพื่อขยายฐานลูกคูา .

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspectives) วัตถุประสงค์ .รายไดูท่ีเพิ่มขึ้น .ธนาคารแสวงหาโอกาส ของแนวโนูมการขยายตัว ของการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนไทยในการ สนั บสนุ นขีดความสามารถ ในการแข่งขัน การเสริม สรูางความเขูมแข็งใหูธุรกิจ ที่เป็ นรากฐานสำาคัญทาง เศรษฐกิจที่สำาคัญของ ประเทศ พรูอมทั้ง สนั บสนุ นผููประกอบการที่ มีความแข็งแกร่งอยู่แลูว ภายในประเทศ ใหูไดูรบ ั ประโยชน์จากโอกาสทาง ธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดต่าง 10 .เพิ่มรายไดูจากกลุ่มธุรกิจ ของธนาคาร ตัวชี้วัด .สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น แผนงาน .

รักษา /เพิ่ม ฐานเงินฝาก .นำาเสนอผลิตภัณฑ์และ บริการที่จะผูกพันใหูลูกคูา ใชูบริการธนาคารในระยะ ยาว และขยายความ สัมพันธ์กับผููนำาธุรกิจรุ่น ใหม่ ที่มาสืบทอดธุรกิจต่อ จากร่น ุ ก่อน .ยอดเงินฝาก .พัฒนาระบบเทคโนโลยี ใหม่ๆ ตามความตูองการ บริการทางการเงินหลาก หลายช่องทาง .วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน ประเทศดูวย .สรูางสรรค์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินคูาและบริการ ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง ความตูองการที่เฉพาะ เจาะจงของลูกคูา .นำาเสนอผลิตภัณฑ์ดูาน เงินฝากที่โดดเด่นตรง ความตูองการของลูกคูา เพื่อรักษาฐานเงินฝากที่ กำาลังมีการแข่งขันกันและ ช่วงชิงลูกคูาระหว่าง สถาบันการเงินกันอย่างดุ 11 .

จัดใหูมีการควบคุมค่าใชู ธุรกิจ งาน จ่ายในการทำางานที่มี .เสริมสรูางศักยภาพของ ธนาคารในต่างประเทศ .อัตราส่วนค่าใชูจ่ายต่อ ประสิทธิภาพ รายรับ .เพิ่มรายไดูจากธุรกิจ .เงินปั นผลต่อหูุน .การสรูางความเชื่อมัน ่ ต่อ .การกำาหนดผลตอบแทน ผููถือหูุน ประสิทธิภาพ ของผููถือหูุนภายใตู นโยบายการดูแลและ ปฏิบัติต่อผููมีส่วนไดูเสีย ดูวยความเป็ นธรรม .จำานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น .ค่าใชูจ่ายในการดำาเนิ น .รูอยละของสินเชื่อที่ไม่ .การกำาหนดกระบวนการ ประสิทธิภาพ ก่อใหูเกิดรายไดู อำานวยสินเชื่อที่มี .วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน เดือดในปี 2554 .สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ประเทศ รวมทั้งวางแผน ขยายสาขาในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่ อง แสวงหา โอกาสสรูางรายไดูท่ีเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชีย 12 .ลดตูนทุนการดำาเนิ น .รายไดูท่ีเพิ่มขึ้น ธนาคารสาขาในต่าง .การบริหารสินเชื่อที่มี .

วัตถุประสงค์: ธนาคารกรุ ง เทพไดู ร ับ การประกาศใหู เ ป็ น 'ธนาคารแห่ ง ปี 2554' โดย วารสารการเงินธนาคาร เป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งเป็ นผลจากการดำา เนิ นงานในปี 2553 ที่มีความโดดเด่น โดยมีกำาไรสุทธิเป็ นอันดับ 1 กำาไรสุทธิต่อหูุนเป็ นอันดับ 1 และมู ล ค่ า หูุ น ตามบั ญ ชี เ ป็ นอั น ดั บ 1 รวมทั้ ง ความพรู อ มของธนาคารในการ รองรับความตูองการบริการทางการเงินของลูกคูาทุกกลุ่ม ทั้งลูกคูาธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง รายปลีก และลูกคูาบุคคล นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเนูนการขยายส่วน แบ่ ง ทางการตลาดทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยนำา เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ บริก ารที่ เ กี่ ย วโยงกั น จั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก ารเป็ นแพคเกจสำา หรับ ลู ก คู า แต่ ล ะกลุ่ ม ประสานการทำา งานระหว่ า งหน่ ว ยธุ ร กิ จ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหูดียิ่งขึ้น เปู าหมายและตัวชี้วัด: ยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น จากการประมาณการเติบโต GDP ในปี 2554 ที่ 3-5 % ธนาคารกรุงเทพ ตั้งเปู าสินเชื่ อเติบโตในปี 2554 อยู่ท่ี 6-8 % (ธนาคารคาดหมายที่ 8 %) หลัง จากปี ที่แลูวสินเชื่อธนาคารเติบโต 10% โดยธนาคารวางแผนในการขยายสินเชื่อ ในทุกประเภทดังนี้ - สินเชื่อ SME (คิดเป็ น 28% ของสินเชื่อรวม) ตั้งเปู าหมาย - สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อระหว่างประเทศ (คิดเป็ น เติบโต 6-8 % 60% ของสินเชื่อรวม) - ตั้งเปู าหมายเติบโต 6-8 % สินเชื่อรายย่อย (คิดเป็ น 12% ของสินเชื่อรวม) ตั้งเปู าหมาย เติบโต 10-12% 13 .

5% โดยมีธุรกิจ สินเชื่อในต่างประเทศ. การทำา cross-selling ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วขู อ งกั บ สิ น เชื่ อเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะสนั บ สนุ น ใหู ร ายไดู ค่ า ธรรมเนี ยมของธนาคารขยายตัวต่อเนื่ องในระยะยาว และธนาคารจะไดูประโยชน์ อย่างมากจากการเป็ นที่ปรึกษาดูานการเงิน . การทำา Project Financing สำา หรับ การทำาธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ ค่าใชูจ่ายในการดำาเนิ นงาน การเติบโตของสินเชื่อในปี 2554 ตั้งแต่ตูนปี จนถึงไตรมาสที่ 3 มีมากขึ้น และ NIM ที่ดีข้ ึนในครึง่ หลัง ประกอบกับรายไดูค่าธรรมเนี ยมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วย หนุ น รายไดู ข องธนาคาร ทำา ใหู ค่ า ใชู จ่ า ยในการดำา เนิ น งานลดลง โดยฝ่ ายวิ จั ย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) คาดว่าค่าใชูจ่ายในการดำาเนิ นงานปี 2554 จะลดลง 5% จากปี ก่อน อัตราส่วนค่าใชูจ่ายต่อรายรับ ธนาคารกรุง เทพคาดว่า อัต ราส่ว นค่า ใชูจ่ า ยต่อ รายรับ จะลดลงอยู่ ที่ร ะดั บ 50% ในปี 2554 และธนาคารวางแผนที่จะลดอัตราส่วนดังกล่าวใหูตำ่ากว่า 50% ใน 2-3 ปี โดยมีปัจจัยหลัก คือการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของสินเชื่อ. ส่วนต่าง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่า ธรรมเนี ยม (มีการขยายสินเชื่อ มากขึ้ นในประเทศและต่ า งประเทศ) และจั ด ใหู มี ก ารควบคุ ม ค่ า ใชู จ่ า ยในการ ทำางานที่มีประสิทธิภาพ สินเชื่อที่ไม่ก่อใหูเกิดรายไดู (NPL) 14 .รายไดูค่าธรรมเนี ยมที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกรุงเทพตั้งเปู าหมายรายไดูค่าธรรมเนี ยมในปี 2554 เพิ่มขึ้น 10% หลังจากปี ที่แลูวที่รายไดูค่าธรรมเนี ยมธนาคารขยายตัวเพียง 6.

ค. 54 ธนาคารไดูเปิ ดสาขาในรัฐสลังงอ เป็ นธนาคารทูองถิน ่ ในประเทศมาเลเซียสาขาที่ 4 และธนาคารมีแผนที่ จะขยาย สาขาในต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น+3 (จีน.ญี่ปุ่น. การเพิ่มรายไดูจากกลุ่มธุรกิจธนาคาร .54 NPL ของธนาคารมีสัดส่วนตำ่ากว่า 3% ของสินเชื่อรวม ซึ่ง ถือเป็ นระดับที่สามารถควบคุมไดู เงินปั นผลต่อหูุน ธนาคารไดูมีมติใหูจ่ายเงินปั นผลหูุนสามัญระหว่างกาล จากเงินกำา ไรของ ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2554 ในอัตราหูุนละ 2 บาท สาขาธนาคารในต่างประเทศ ธนาคารมองเปู าหมายว่า ในช่ว ง 10 ปี จากนี้ จะเริม ่ เห็น การเปลี่ ยนแปลง โคงสรูางของเศรษฐกิจโลก จากเดิมที่เคยเนูนการพึ่งพาการเติบโตของเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลูวมาเป็ นการพึง่ พา เศรษฐกิจของ เอเชียมากขึ้น ปั จจุบันธนาคารมีส าขาต่า งประเทศ 25 แห่ง กระจายอยู่ใ น 13 ประเทศทัว่ โลก และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ในปี 2554 ธนาคารตั้งเปู าหมาย NPL ณ สิ้นปี ไม่เกิน 4% โดยตั้งแต่ตูนปี จนถึงเดือน ส.เกาหลี) ทั้งนี้ ธนาคารมีเปู าหมายรักษาสัดส่วนสินเชื่อจากต่างประเทศ ในปี 2554 ที่ 17 – 18 % ของสินเชื่อรวม แผนงาน / กลยุทธ์ ทางการเงินของธนาคาร: 1.การเพิ่มช่องทางรายไดูจากลูกคูาที่ตูองการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ ในขณะที่บริษัท ชั้นนำา ของไทยหลายแห่งเริม ่ แสวงหาโอกาสในการขยาย ธุรกิจออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น 15 .

เช่น อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โครงการเขื่อนผลิตไฟฟู าจากพลังน้ำ การทำเหมือง แร่ การทำไร่อูอยและโรงงานนำ้าตาล ธนาคารกรุงเทพมีความพรูอมทุกดูานใน การสนั บสนุ นลูกคูากลุ่มนี้ โดยเนูนการประสานศักยภาพระหว่างสาขาในประเทศ กับสาขาต่างประเทศเพื่อสรูางประโยชน์ใหูแก่ลูกคูา การที่ธนาคารกรุงเทพมี ฐานธุรกิจที่มัน ่ คงมาอย่างยาวนานในตลาดสำคัญ ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตูและประเทศจีน เป็ นปั จจัยสำคัญที่เอื้ ออำนวย ใหูธนาคารสามารถเชื่อมโยงลูกคูากับตลาดใหม่ๆ เหล่า นี้ ไดู พรูอมทั้ งใหูการ สนั บสนุ นทางการเงินสำหรับการขยายธุรกิจดูวย .การสนับสนุนอุตสาหกรรมใหญ่ๆ และโครงการพื้ นฐานของรัฐบาล ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ในตลาดลู ก คู า ธุ ร กิ จ รายใหญ่ เช่ น อุต สาหกรรมยานยนต์ และอุ ตสาหกรรมพลั งงาน นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการดู า น โครงสรูางพื้ นฐานของรัฐบาล รวมถึงโครงการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมและ ขนส่ ง ของภู มิ ภ าค ซึ่ ง ลู ว นตู อ งการเงิ น ลงทุ น จำา นวนมหาศาล และดู ว ยความ เชี่ยวชาญของธนาคารกรุงเทพในดูานบริการสินเชื่อ รวมทั้งการจัดการแผนการ เงิ น ที่ ซั บ ซู อ นสำหรับ โครงการดู า นโครงสรู า งพื้ นฐานที่ ตู อ งใชู เ วลาดำเนิ น การ ยาวนาน ประกอบกับประสบการณ์การดำเนิ นธุรกิจในต่างประเทศ ธนาคารจึงมี ความพรูอมในการสนั บสนุ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้ .การรักษาฐานลูกคูาเดิม และต่อยอดทางธุรกิจกับเครือข่ายลูกคูา โดยเนูน รัก ษาสายสั มพั น ธ์ ที่แ น่น แฟู นกั บ ลู ก คูา และนำา เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริก ารที่ จะผูก พัน ใหู ลูก คูา ใชูบ ริก ารของธนาคารในระยะยาว นอกจากนั้ น ธนาคารยังตระหนั กดีว่ากิจการครอบครัวมีความสำาคัญต่อการพัฒนาของประเทศ ดังนั้ นธนาคารจึงไดูสรูางสรรค์และพัฒนาบริการและช่องทางใหม่ ๆ เพื่ อตอบ สนองความตูองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคูา นอกจากการรักษาฐานลูกคูา ปั จจุ บั น พรู อ มทั้ งขยายธุ ร กิ จ โดยต่ อ ยอดจากฐานลู ก คู า เดิ ม แลู ว ธนาคารยั ง 16 .

การสนั บสนุ นธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อกูาวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพใหูการสนั บสนุ นธุรกิจขนาดเล็กตลอดมา ทั้งกิจการที่มี เจูาของคนเดียว ธุรกิจครอบครัวและหูางหูุนส่วนขนาดเล็ก และเอสเอ็มอีในกลุ่ม ที่มีขนาดเล็ก ธนาคารไดูมีส่วนสนั บสนุ นลูกคูาจำานวนไม่นูอยที่เริม ่ ตูนมาจาก กิจการเล็ก ๆ จนเจริญเติบโตเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา โดยธนาคารไดู จัดตั้งสายลูกคูาธุรกิจรายปลีกขึ้นมาสนั บสนุ นกลุ่มลูกคูาสำาคัญกลุ่มนี้ เป็ นการ เฉพาะ บทบาทสำาคัญของธนาคารกรุงเทพไดูแก่ การจัดกิจกรรมใหูความรูู ซึ่งมี ทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการใหูคำาแนะนำาที่เป็ นประโยชน์ รวมทั้งการ สนั บสนุ นดูานสินเชื่อ การสนั บสนุ นลูกคูาดังกล่าวเป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์สำาคัญ เพื่อสรูางความเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในระยะยาว .การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยงกัน ลูกคูาบุคคลของธนาคารจำา นวนไม่นูอยมี ความใฝ่ ฝั นที่ จะเป็ นเจูาของ กิจการ และสายลูกคูาธุรกิจรายปลีกเป็ นหน่วยงานที่ มีบทบาทสำา คัญในการส่ง เสริมและสนั บสนุ นใหูลูกคูากูาวไปถึงเปู าหมายดังกล่าวไดู ซึ่งนอกเหนื อจาก บริการทางการเงินสำาหรับการดำาเนิ นธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น สินเชื่อธุรกิจ วงเงิน เบิกเกินบัญชี และบริการจ่ายเงินเดือนแลูว ลูกคูากลุ่มนี้ ยังใชูบริการสำาหรับลูกคูา บุคคลอีกหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัญชีเงินฝาก บริการชำาระเงิน บริการโอน เงิน และบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ ดังนั้ นเพื่อตอบสนองความ 17 .การขยายฐานลูกคูาใหม่ จากเครื่องข่ายอุตสาหกรรมของลูกคูาเดิม ธุรกิจรายใหญ่มีบทบาทสำา คัญในการต่อยอดทางธุรกิจใหูกับสายลูกคูาอื่น โดยช่ ว ยปู อน Supply Chain ของลู ก คู า สายงาน ไม่ ว่ า จะเป็ นผูู ผ ลิ ต ผูู ปู อน วัตถุดิบ หรือลูกคูาที่ซื้อสินคูาและบริการในขั้นถัดไป ใหูสายลูกคูาธุรกิจอื่นๆ ไป ขยายฐานลูกคูาต่อ .แสวงหาธุร กิจจากเครือข่ายการคูา ของลูกคูา และมุ่งเนูน ภาคอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพสูง .

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกคูากวูางขวางที่สุดในประเทศไทย ดูวยบัญชีเงิน ฝากรวมกว่า 18 ลูานบัญชี อีกทั้งยังมีสาขาเกือบ 1. ดูานการระดมเงินฝากและการลงทุน ดูานเงินฝากและการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ ไดูประเมินไวูแลูวว่าใน ปี 2554 จะเห็นการแข่งขันระดมเงินฝากเช่นนี้ ไปจนถึงสิ้นปี เพราะฉะนั้ น เมื่อ ปั จจัยต่างๆ ลูวนสนั บสนุ นการออมแบบมีทางเลือกมากขึ้น จึงเป็ นโอกาสของผูู บริโภคในการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด ประกอบกับตั้งแต่วันที่ 11 ส.000 แห่งทัว่ ประเทศ พรูอม ดู ว ยบริก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ประกอบดู ว ยเครื่อ งเอที เ อ็ ม และเครื่อ งรับ ฝาก เงิ น สดอั ต โนมั ติ ม ากกว่ า 7.ตูองการดังกล่าว การประสานงานกันของหน่วยงานภายในธนาคารจึงมีความ สำาคัญอย่างยิ่ง โดยสายลูกคูาธุรกิจรายปลีกตูองเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญ ในการเชื่อมประสานกับสายงานอื่น ๆ เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อม โยงกัน ทั้งในการรับและส่งต่อการบริการลูกคูากับสายธุรกิจที่เกี่ยวขูอง .ค.500 เครื่อ ง และธนาคารออนไลน์ เช่ น บริก าร ธนาคารทางโทรศัพท์และบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่สะดวกและใชูงานง่าย บริการอื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝาก สินเชื่อบูาน บัตรเครดิต บริการประกันชีวิตผ่าน ธนาคาร รวมถึ ง บริก ารทำา ธุ ร กรรมอื่ น ๆ เช่ น บริก ารโอนเงิ น และชำา ระเงิ น เป็ นตูน โดยธนาคารนำา เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวโยงกัน มีการจัดสรร ผลิ ตภั ณฑ์ และบริก ารเป็ นแพกเก็ จสำา หรับ ลูก คูา แต่ ล ะกลุ่ ม มี การประสานการ ทำางานระหว่างหน่วยธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในทุก ๆ ดูาน และปรับปรุง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ใหู ดี ย่ิ ง ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ก็ มุ่ ง ตอบสนองความตู อ งการของ ลูก คูา เฉพาะกลุ่ ม เช่ น ลู กคู าที่ มีฐ านะทางการเงิ น ในระดั บ สู ง พนั ก งานบริษั ท และกลุ่ ม ลู ก คู า ที่ เ ป็ นคนรุ่ น ใหม่ หรื อ กลุ่ ม Digital Generation โดยจั ด สรร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่ อตอบสนองความตูอ งการเฉพาะเจาะจงสำา หรับ ลูก คูา แต่ละกลุ่มเหล่านี้ 2. 54 การ 18 .

การบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารกรุงเทพไดูกำา หนดกระบวนการอำา นวยสินเชื่อ โดยคลอบคลุมถึง การกำาหนดนโยบายสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยงดูานสินเชื่อของลูกคูา ตลอด จนกำา หนดเงื่ อนไขและอำา นาจในการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อตามระดั บ ต่ า งๆ ขึ้ นอยู่ กั บ ประเภทธุรกิจ และ/หรือขนาดของวงเงิน เป็ นตูน ในการพิจารณาสิน เชื่อธุร กิจ โดยทัว่ ไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกูู ประเมินความสามารถใน การชำาระคืนเงินกููจากกระแสเงินสดจากการดำาเนิ นงาน ความเป็ นไปไดูทางธุรกิจ ความสามารถของผููบริหารตลอดจนหลักทรัพย์ค้ ำาประกัน และจัดใหูมีการทบทวน 19 .5% หรือ เป็ นบุ ค คลส่ ว นใหญ่ ข องประเทศยั ง ไดู ร ับ ความ คูุมครองเหมือนเดิม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลใหูการลงทุนของลูกคูาจะตูองคำา นึ งถึงความ มัน ่ คงของสถาบันการเงินเป็ นหลัก ประชาชนตูองมีเปู าหมายทางการเงิน โดย จำาเป็ นตูองแบ่งการฝากเงินออกเป็ น 3 ระยะคือระยะสั้น กลางและยาว เพื่อจะไดู ผลตอบแทนตามความคาดหวัง ซึ่งธนาคารกรุงเทพสามารถช่วยสรูางความเชื่อ มัน ่ ในการลงทุน โดยมีการวิเคราะห์และศึกษาแนวโนูมการลงทุนในอนาคต เพื่อ เสนอทางเลื อ กที่ ทำา ใหู ประชาชนตั ด สิ น ใจเลื อ กฝากเงิ น หรือ ลงทุ น กั บ ธนาคาร ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันแย่งชิงลูกคูาอย่างรุนแรง 3.คูุมครองเงินฝากเริม ่ ลดสัดส่วนลงเหลือ 50 ลูานบาท และในปี 55 เหลือเพียง 1 ลูา นบาท ซึ่ง ธนาคารพาณิ ช ย์ กำา ลัง ใหูขู อมู ลลู กคู า ผูู ฝากเงิน อย่ า งเต็ ม ที่ ขณะที่ ประชาชนจะตูองหาวิธีการบริหารความเสี่ยงดูวยตนเองใหูมากขึ้น เนื่ องจากรัฐจะ ไม่ ไ ดู เ ขู า มาดู แ ลผูู ฝ ากเงิ น เต็ ม 100% เหมื อ นแต่ ก่ อ นแลู ว โดยเฉพาะคนที่ มี ฐานะการเงิ น ดี แต่ ผู มี เ งิ น ฝากที่ มี เ งิ น ในบั ญ ชี ไ ม่ เ กิ น 1 ลู า นบาท ปั จจุ บั น มี สั ด ส่ ว นประมาณ 98.

การสรูางความเชื่อมัน ่ ต่อผู้ถือหูุน ธนาคารตระหนั กว่าผููถือหูน ุ คือเจูาของกิจการ และมีสิทธิในความเป็ น เจูาของ ซึ่งธนาคารไดูดูแลและดำาเนิ นการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีใน เรื่องสิทธิของผููถือหูุน และการปฏิบัติต่อผููถือหูุนอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารเชื่อ มัน ่ ว่า การดำาเนิ นการโดยคำานึ งถึงบทบาทของผููมีส่วนไดูส่วนเสีย ตามแนวทางที่ กำาหนดไวูในนโยบายการกำากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ย่อมจะช่วยในการเสริมความเจริญกูาวหนูาองค์กร สรูาง งาน และสรรค์สรูางองค์กรใหูมีฐานะการเงินที่มัง่ คงอย่างยัง่ ยืน 5.สินเชื่อรวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเป็ นประจำา โดยธนาคารไดูจัดตั้งสาย งานเพื่อติดตามดูแล และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวขูองไดูแก่ สายบริห ารความ เสี่ยง และสายบริหารสินเชื่อ 4.53 ซึ่งมีผลใหูอาเซียนกลาย เป็ นส่วนหนึ่ งของเขตการคูาเสรีขนาดใหญ่ของโลก และจากการที่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) จะมีผลสมบูรณ์ ในอีก 4 ปี ขูางหนูา และเมื่อขูอตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกมีผลอย่าง เต็มรูปแบบ จะทำาใหูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลายเป็ นเขตเศรษฐกิจที่สำาคัญ 20 .ค. การสรูางรายไดูจากธุรกิจธนาคารในต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพมีความพรูอมสำาหรับการดำาเนิ นธุรกิจระหว่างประเทศ โดย ปั จจุบันปริมาณธุรกิจในต่างประเทศมีสัดส่วนประมาณรูอยละ 18 ของสินเชื่อ ทั้งหมด ธนาคารกรุงเทพเป็ นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายครอบคลุม เขตเศรษฐกิจสำาคัญในภูมิภาคเอเชีย และธนาคารยังมีแผนที่จะปรับปรุงเครือข่าย ใหูเขูมแข็งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความตูองการของลูกคูาที่เพิ่มขึ้นอยู่ ตลอดเวลา อันเนื่ องมาจากการเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่เขูมขูนขึ้น ทั้งจาก ความตกลงการคูาเสรีอาเซียน -จีน ที่เริม ่ ตั้งแต่ ม .

ดังนั้ นเพื่อเตรียมความพรูอมรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเปิ ดกวูาง ยิ่งขึ้น บริษัทขนาดใหญ่ของไทยหลายแห่งไดูขยายกิจการสู่ต่างประเทศ ธนาคาร กรุ ง เทพในฐานะธนาคารไทยเพี ย งแห่ ง เดี ย วที่ มี ฐ านธุ ร กิ จ กวู า งขวางในระดั บ ภู มิ ภ าค พรู อ มสนั บ สนุ น ประเทศไทยในการเขู า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคม เศรษฐกิจทีก ่ ำาลังขยายตัวยิง่ ขึ้นนี้ โดยธนาคารไดูสรูางกระบวนการทำา งานระหว่าง สาขาในประเทศและต่างประเทศที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น สนับสนุนลูกคูาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติใหูรบ ั บริการอย่างครบวงจร รวมทั้งการใหู คำาแนะนำาเกี่ยวกับตลาด ในแต่ละทูองถิ่น และใหูบริการเงิน สกุลของประเทศที่ลูกคูาเขูา ไปขยายกิจการ และลงทุน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตูและประเทศจีน ซึ่งจะ ช่วยใหูลูกคูาไดูรบ ั ประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันในทางเศรษฐกิจของภูมิภ าคนี้ อย่างเต็มที่ มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) ­n ªœÂ n Šš µŠ„ µ¦˜¨µ— Market Share „ µ¦Â­ªŠ ®µ¨¼ „ ‡ µÄ®¤n o Customer Acquisition วัตถุประสงค์ ž¦³Ã¥œ š rÉ ¨¼ ¸ „ ‡ µÅ— o ¦´ o Customer Profitability ‡ ªµ¤¡ ¹ Š ¡ °Ä‹ …Š¼ ° ¨„ ‡ µ o ตัCustomer วชีว้ ัด Satisfaction „ µ¦¦´¬ „µ¨¼ „ ‡ µÁ„ o µ n Customer Retention แผนงาน .มุ่งเนู นการปล่อยสินเชื่อ ส้งขึ้น 21 .ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดที่ ประเทศและต่างประเทศ .จำานวนล้กคูาที่เพิ่มขึ้น .การขยายสาขาทัง้ ใน แสวงหากลุ่มล้กคูาใหม่ .เ พื่ อ ข ย า ย ฐ า น ล้ ก คู า .

การสรูางความสัมพันธ์ท่ีดี เดิม ระหว่างธนาคารกับล้กคูา .ก า ร พั ฒ น า สิ น คู า แ ล ะ . สื่อ .เพื่ อ รั ก ษาภาพลั ก ษณ์ ท่ี ดี .ดึ ง ด้ ด ล้ ก คู า ก ลุ่ ม ใ ห ม่ ๆ .ฐานล้กคูาที่แข็งแกร่ง .การรักษาฐานล้กคูาเดิมไวู ภาคธุรกิจของธนาคาร สนั บสนุนใหูลก ้ คูาขยายการ ลงทุน .000 แห่งทัว่ ประเทศ ซึ่งสามารถใหูริการ ล้กคูาบริษัทไดูอย่างทั่วถึง ธนาคารกรุงเทพเป็ นพันธมิตรอันดับหนึ่ งของธนาคารต่าง 22 .ระบบการฏิบัติงานที่จะ ตูองสรูางความพึงพอใจแก่ ล้กคูา ..สื่อ Multimedia สรูางการ รับรู้ใหูแก่ล้กคูา ในดูานล้กคูา ธนาคารจะตูองพิจารณาถึง Customer Value ว่าอะไรที่เป็ น Value ที่ล้กคูาตูองการ ซึ่งจะทำาใหูล้กคูาหันมาใหูความสนใจในสินคูาหรือบริการของ ธนาคาร เช่นในเรื่องของคุณภาพ ราคา การบริการ การตรงต่อเวลา ฯลฯ การขยายสาขาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพมีบทบาทในการขยายบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย เฉพาะในภ้มิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยในต่า งประเทศมีสาขาจำา นวน 15 สาขา บริษัท ย่อยที่ธนาคารถือหูุนทัง้ หมด 2 บริษัทและสำานั กงานตัวแทน 1 แห่งใหูบริการใน 13 ประเทศ ส่วนในประเทศไทย มีสาขาเกือบ 1.การคงอย่้ ข องฐานลกคู า .ปรับเปลี่ยนโครงสรูาง บริการ หรือธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึน ้ สินคูาและการบริการร้ปแบบ ใหม่ .ผลตอบรับจาก ล้กคูา .ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ท า ง ของธนาคาร และธุรกิจอื่นๆ สั ง ค ม ต า ม โ อ ก า ส อั น ค ว ร ตลอดจนการมี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร บำา เ พ็ ญ ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ก า ร พัฒนาชุมชน การศึกษา และ การสรูางความเจริญกูาวหนู า ใหูแก่ประเทศชาติ .

เป็ นธนาคารที่สรูางความพึงพอใจส้งสุดแก่ล้กคูา แผนงาน: 1.50% ต่อปี โดยเปิ ดบัญชีดูวยจำา นวนเงินขัน ้ ตำ่า 200.000 บาท และนำ า ฝากแต่ละยอดเงินฝากไม่ ตำา่ กว่า 200. มุ่งเนู นการปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจของธนาคาร สนั บสนุนล้กคูาที่ขยายการ ลงทุนออกต่างประเทศดูวยบริการ International Supply Chain Financing ซึ่งเป็ น บริการสินเชื่อที่สนั บสนุนการดำาเนิ นธุรกิจของล้กคูาในต่างประเทศและขยายธุรกิจใน ตลาดใหม่ ๆ 2.000 บาท นั บเป็ นกิจกรรมรณรงค์เงินฝากพิเศษ “การสรูางสรรค์และเปิ ดตัวบริการบัญชีเงินฝากประจำา 5 เดือนในครัง้ นี้ เพื่อ ใหูสอดคลูองกับกลยุท ธ์การขยายฐานล้ก คูารายย่อ ยของธนาคารที่ ดำา เนิ นการดูว ย ความต่อเนื่ อง โดยขูอเสนอที่ธนาคารมอบใหูทั ง้ อัตราดอกเบี้ยที่ ส้งจ้ งใจ และระยะ เวลาการฝากสัน ้ กว่า ที่ มี ก ารนำ า เสนอในตลาดปั จจุ บั น จะสามารถตอบสนองความ ตูอ งการและสรูา งความพึง พอใจใหู กับ ล้ก คูา ไดู เ ป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง กั บ สถานการณ์ในเรื่องอัตราเงินเฟู อและแนวโนู มของอัตราดอกเบีย ้ ในปั จจุบัน” การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างธนาคารกับล้กค้า การด้แลล้กคูาอย่างใกลูชิดและต่อยอดธุรกิจจากสายสัมพันธ์ท่ีแน่ นเฟู น เขูาใจ อย่างถ่องแทูเกี่ยวกับธุรกิจของล้กคูาเป็ นปั จจัยสำา คัญที่ทำา ใหูสามารถมอบผลิตภัณฑ์ และบริ ก ารทางการเงิ น รวมทั ้ง คำา แนะนำ า ที่ ส อดคลู อ งกั บ ความตู อ งการของล้ ก คู า ธนาคารจึงใหูความสำาคัญเป็ นพิเศษกับการสรูางสายสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับล้กคูา เพื่อที่ ธนาคารจะสามารถคาดการณ์ล่วงหนู าถึงความตูองการของล้กคูาและตอบสนองอย่าง ถ้กตูอง 23 .เพิ่มจำานวนล้กคูาใหูมากขึน ้ ทุกสาขา และ ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ส้งขึ้น .ประเทศที่ตูองการขยายธุรกิจเขูามาในประเทศไทยขณะนี้ ธนาคารมีความร่วมมือกับ ทัว่ โลกกว่า 1. ธนาคารไดูเปิ ดรับเงินฝาก ระยะ เวลา 5 เดือน อัตราดอกเบีย ้ 3.500 แห่ง วัตถุประสงค์: การขยายฐานล้กคูา การขยายฐานล้ ก คู า หรื อ การเปิ ดสาขาเพิ่ ม ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ป็ น การใหู นำ้ า หนั ก การ ลงทุนเท่านั ้น แต่เป็ นไปตามจังหวะ โอกาส การไดูรับใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละประเทศดูวย ซึ่งในบางประเทศ อาจไม่สามารถทำา ไดูเ หมือนกัน การเปิ ด สาขาเพิ่มขึ้น ก็เพื่อจะเขูาไปเสริมเรื่องการใหูบริการล้กคูาไดูอย่างทัว่ ถึงเป็ นหลัก ตัวชีว้ ัด: จำานวนล้กคูาที่เพิ่มขึ้น .

วัตถุประสงค์: การรักษาฐานล้กคูาเดิม (Customer Retention) ปรัชญาของธนาคารกรุงเทพ คือ พนั กงานไม่เป็ นเพียง “คนทำา งานธนาคาร” แต่คือผู้ร่วมงานและเพื่อนค่้คิดของ ล้ก คูา พนั กงานธนาคารลูวนช่วยกัน สรูา งสานสัมพัน ธ์กั บ ล้ก คูา คอยใหูคำา แนะนำ า ทางการเงิ น และส่ ง เสริ ม ใหู ล้ ก คู า ไดู รั บ ประโยชน์ ส้ ง สุ ด จากโอกาสทางธุ ร กิ จ และ ทรัพยากรทางการเงิน ธนาคารกรุงเทพยินดีเสนออาชีพที่น่าสนใจและคูุมค่าแก่ผู้ท่ี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ ืนและอยากสรรค์สรูางสิ่งดี ตัวชีว้ ัด: การคงอย่้ของล้กคูา แผนงาน: บริการสำาหรับธุรกิจรายใหญ่ .กำาหนดเงินใหูสินเชื่อแก่ล้กคูารายใหญ่ขยายตัวในอัตราส้ง สนั บสนุนการ ลงทุนของล้กคูา ธนาคารมุ่งตอบสนองความตูอ งการสิน เชื่ อ ระยะกลางและระยะยาวเพื่อ ขยายกำาลังการผลิต รวมถึงบริการดูานทุนธนกิจที่เนู นใหูคำาแนะนำ าเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับการระดมทุน การร่วมทุน การควบรวมและเขูาซื้อกิจการ การร่วมมือ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการขยายการลงทุน ไปยังต่างประเทศ โดยใชู เครือข่ายของธนาคารในต่างประเทศที่ครอบคลุมอย่้ในทุกภ้มิภาคเศรษฐกิจที่ สำาคัญของโลก บริการสำาหรับธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นความสำา คัญของธุรกิจขนาดกลาง จึงไดูจัดตั ง้ หน่ วยงานธุรกิจเพื่อสนั บสนุนและรองรับความตูองการของล้กคูาธุรกิจขนาด กลางขึ้น ดำา เนิ นกลยุทธ์โดยเนู นการรักษาสายสัมพัน ธ์ท่ีแน่ นแฟู น กับล้กคูา เติบ โตไปพรูอมๆ กับ ล้กคูา และสนั บ สนุน ล้กคูา ใหูป ระสบความสำา เร็ จอย่า ง ยัง่ ยืนในระยะยาว 1.ธนาคารกรุงเทพมีความสัมพัน ธ์อัน แน่ นเฟู น กับกลุ่มล้กคูาธุรกิจรายใหญ่ มายาวนาน บริษัทใหญ่ๆ ของไทยส่วนมากใหูความไวูวางใจใชูบริการของ ธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็ นภาคธุรกิจการส่งสินคูาออก ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และธุรกิจบริการ ธนาคารนำ า เสนอสินคูาและบริการที่ทัน สมัย และน่ า เชื่อ ถือ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในดู า น การบริ ห ารเงิ น สด สิ น เชื่ อ ธุร กิ จ โครงการ หลักทรัพย์ และการบริหารการใหูสินเชื่อร่วมเป็ นตูน .ธนาคารจะมอบหมายเจูาหนู าที่ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม คอยใหูด้แลล้กคูาเพื่อ ที่จะไดูเ สนอบริก ารที่สอดคลูอ งกับความตูองการที่ เฉพาะเจาะจงสำาหรับล้กคูาแต่ละราย . ล้ ก คู า จะไดู รั บ การด้ แ ลอย่ า งใกลู ชิ ด จากผู้ จั ด การธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ ท่ี ธนาคารแต่งตัง้ ใหูโดยเฉพาะ ใหูบริการล้กคูาเฉพาะกลุ่มที่ตนเองรับ ผิ ดช อบ ห นู าที่ ห ลั ก ขอ งผู้ จั ดก า ร ธุ ร กิ จสั มพั น ธ์ คื อ ก า ร อ อ ก 24 .

พนั กงานผู้มีประสบการณ์และความชำานาญพรูอมใหูคำาแนะนำ าและ ช่วยเหลือล้กคูาในทุกเรื่อง 2.เยี่ยมเยียนเพื่อใหูคำา แนะนำ า และบริการถึงสถานประกอบการของ ล้กคูา 2. จัดใหูมีโครงการพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัด สำา คั ญ ๆ ของแต่ ล ะภาคทั่วประเทศ เช่ น การสั ม มนาในเรื่ อ ง การ วางแผนยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเขียนแผนธุรกิจ 2. งานตลาดนั ดเอสเอ็มอีท่ีจัดขึ้นเป็ นประจำา ไดูรับการสนั บสนุนอย่าง ดี โ ดยธนาคารเปิ ดโอกาสและอำา นวยความสะดวกใหู ล้ ก คู า ไดู นำา ผลิตภัณฑ์และบริการมาจำา หน่ ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง บริการสำาหรับล้กคูาบุคคล เครือข่ายการใหูบริการที่กวูางขวางและสะดวกสบายสำาหรับล้กคูาบุคคล ธนาคารมีเครือข่ายการใหูบริการที่กวูางขวางที่สุดในประเทศไทย มีสาขาเกือบ 1. พัฒนากระบวนการทำางานของสาขาใหูมีประสิทธิภาพส้งขึ้น 25 . จัดกิจกรรมเพื่อใหูความรู้ทางธุรกิจแก่ล้กคูาเอสเอ็มอี รวมทัง้ เปิ ด โอกาสใหูล้กคูาไดูขยายเครือข่ายธุรกิจ โดยมุ่งเนู นใหูความรู้เกี่ยวกับ o การคูาขายขูามชายแดน o การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน o การบริหารธุรกิจของครอบครัว o การสรูางร้ปแบบธุรกิจที่มีความยัง่ ยืนส่วนล้กคูาบุคคล ธนาคารยังคงเนู นการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในล้กคูาทุกกลุ่ม มี การนำ า เสนอผลิ ตภั ณฑ์ และบริก ารที่ เ กี่ ยวโยงกั น โดยจัด สรรผลิต ภัณ ฑ์แ ละ บริการเป็ นแพคเกจสำาหรับล้กคูาแต่ละกลุ่ม รวมทัง้ ประสานการทำางานระหว่าง หน่ วยธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการสำาหรับธุรกิจรายปลีก ธนาคารมีสำานั กธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์จะออกไปเยี่ยมเยียนล้กคูา ถึงที่ป ระกอบการอย่้เ สมอๆ ซึ่ง ทำา ใหู มีค วามเขูา ใจถึ งรายละเอีย ดต่ า งๆ ของ ธุรกิจ เพื่อที่ธนาคารและล้กคูาจะทำา งานร่วมกันเสมือนเป็ นหูุนส่วนทางธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารพรูอมใหูคำาแนะนำ าและการสนั บสนุนทุกวิถี ทางเพื่อใหูธรุ กิจของล้กคูาประสบความสำาเร็จ 1.000 แห่งทั่วประเทศ เครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติรวม ประมาณ 7.600 เครื่อง และสาขาไมโคร (Micro branch) ที่พรูอมใหูบริการ ในย่านที่มีล้กคูาหนาแน่ นและพรูอมทัง้ พนั กงานที่สามารถช่วยเหลือล้กคูาใน ทุกเรื่อง 1.

เป็ นองค์กรที่เจริญกูาวหนู าทันโลก 2. มีระบบบริหารแบะฝ่ ายจัดการที่ส้งดูวยประสิทธิภาพ 4.3. มีบริการและสัมพันธ์อันดีกบ ั ล้กคูา 3. ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำาขอใชูบริการใหูรวดเร็วขึ้น เพื่อใหูล้กคูามีความพึงพอใจในบริการของธนาคารมากขึ้น กิจการธนาคารต่างประเทศ เพื่อสรูางประโยชน์ ส้งสุดจากการประสานศักยภาพของกิจการภายใน ธนาคาร กิจการธนาคารต่างประเทศและหน่ วยงานที่ใหูบริการภายในประเทศ จึง มีก ารประสานการทำา งานกั น อย่ า งใกลู ชิด เพื่ อ สนั บ สนุน ล้ก คูา ที่ ตู อ งการ ขยายกิจการส่ร้ ะดับภ้มิภาค 1. ธนาคารมีการบริการใหูคำาแนะนำ าและช่วยเหลือในเรื่องการหาผู้ร่วม ลงทุนทำาธุรกิจ และแนะนำ าระเบียบขูอบังคับต่างๆ ในการทำาธุรกิจใน ประเทศนั ้นๆ 2. การอำา นวยสิ น เชื่ อของกิ จ การธนาคารต่ า งประเทศมี สั ด ส่ ว น ประมาณรูอยละ 18 ของสินเชื่อรวมของธนาคาร การทำากิจกรรมทางสังคม ธนาคารใหูความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อ สังคมของธุรกิจอันเป็ นที่ ยอมรั บ ว่ า เหมาะสมกั บ สภาพแวดลู อ มทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศและ ภ้มิภาค โดยจะสนั บสนุน การปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อการบำาเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ การพั ฒ นาชุ ม ชน การศึ ก ษา และการสรู า งความเจริ ญ กู า วหนู า ใหู แ ก่ ประเทศชาติ วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของธนาคาร ธนาคารจะดำารงไวูซ่ึงชื่อเสียงอันดีงาม และ พึงละเวูนการกระทำา อันจะนำ า ความเสื่อมเสียมาส่้ธนาคาร ไม่ทำา ใหูเกิดผลกระทบต่อ ชื่อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ท่ี ดี ข องธนาคาร สมกั บ สโลแกนของธนาคารกรุ ง เทพ คือ “เพื่อนค่้คิด มิตรค่้บูาน” มีลักษณะคือ 1. ปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบูานเมือง 6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับส้ง 26 . จัดระบบการบริการล้กคูาใหูมค ี วามรวดเร็วขึ้น 4. ทำาคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหูแก่สังคมรวม 5.

ธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้สนั บสนุนหลัก “การประกวดวรรณกรรม สรู า งสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง อาเซี ย น ” หรื อ “ รางวั ล ซี ไ รท์ ” (S.E. ธนาคารไดูจัดพิมพ์หนั งสือ “ลักษณะไทย” ซึ่งเป็ นหนั งสือชุดใหญ่ จำา นวน 4 เล่มที่บันทึกการมองความเป็ นไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตเพื่อกระตูุนใหูทูองถิ่นทุกภาคตระหนั ก ถึงฐานรากในวัฒนธรรมของตน และเกิดความภาคภ้มิใจในความเป็ นไทย สถาบันพระมหากษั ตริย์ 1.ตัวชีว้ ัด: ผลตอบรับจากล้กคูาและสื่อธุรกิจอื่น ๆ แผนงาน: ธนาคารดำาเนิ นกิจกรรมตลอดจนสนั บสนุนงานดูานสังคมและการ กุศลมาอย่างต่อเนื่ องในฐานะประชากร องค์กรที่เป็ นส่วนหนึ่ งของสังคมไทยมาอย่าง ยาวนาน โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและเยาวชน ศิลปวัฒนธรรม การส่ง เสริมสถาบันพระมหากษั ตริย์ องค์กรสาธารณกุศล และม้ลนิ ธิธนาคารกรุงเทพ การศึกษา 1.A. โครงการจั ด อบรมพิ เ ศษหลั ก ส้ ต ร “ ธนาคารค่้ บู า นค่้ เ มื อ ง ” หรื อ “Student Internship Program” (SIP) มีวัตถุประสงค์เพื่อใหูนักศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชาที่กำาลังศึกษาอย่้ ณ สถาบันการศึกษาตัง้ แต่ชัน ้ ปี ท่ี 3 ไปจนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ทั ้ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ที่ ผ่ า นการ ทดสอบคัดเลือก ไดูมีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับวิชาธุรกิจ การเงินการธนาคาร และ มีความรู้ความเขูาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนู าที่ของสถาบันทางเศรษฐกิจและ การเงินที่สำาคัญของประเทศ ศิลปวัฒนธรรม 1. ธนาคารไดูร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน “แผ่นดินมีสุข ดูวยองค์ พระทรงชัย” ไดูเปิ ดลานอเนกประสงค์ หนู าอาคารสำานั กงานใหญ่เป็ นสถานที่ แสดงนิ ทรรศการ “9 ทศวรรษแห่งการพัฒนา” และร่วมเป็ นตัวแทนจำา หน่ าย สายรัดขูอมือสีชมพ้ “ความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย” ของภาครัฐ รายไดู 27 .Write Award) ธนาคารไดูยกระดับการสนั บสนุนการจัดประกวดรางวัลนี้ ทัง้ ดูานการ เงินและการดำาเนิ นงาน 2. โครงการ “เปิ ดโลกการเรียนรู้ส่้นูองๆ”ต่อเนื่ องเป็ นปี ท่ี 2 โครงการนี้ ธนาคารไดู บ ริ จ าคเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ รู อ มอุ ป กรณ์ ใ หู แ ก่ โ รงเรี ย นในต่ า ง จังหวัดที่ขาดแคลน พรูอมกับประสานกำาลัง ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของ ธนาคารและพันธมิตรในองค์กรภาครัฐและธุรกิจต่างๆ ดำา เนิ นการอบรมคร้ผู้ สอนใหู มี ทั ก ษะการใชู ค อมพิ ว เตอร์ แ ละการใชู ส่ ื อ เพื่ อ ก่ อ ใหู เ กิ ด ประโยชน์ ส้งสุดแก่โรงเรียนที่ไดูรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.

หลังหักค่าใชูจ่ายนำ าขึ้นท้ลเกลูาฯ ถวายดูวย ธนาคารยังไดูจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติถวายราชสดุดีเนื่ องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา องค์กรสาธารณกุศล 1. การจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การหาทุนของหน่ วยงานสาธารณ กุศลต่างๆการเขูาเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บและเขูารับการรักษาอย่้ใน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก การอนุเคราะห์สถานที่ในโถงอาคารสำา นั กงานใหญ่ ในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดูสนั บสนุนการกุศล เป็ นตูน ม้ลนิ ธิธนาคารกรุงเทพ ในปี 2553 ม้ลนิ ธิธนาคารกรุงเทพไดูจัดใหูมีการประกวด “จิตรกรรม บั ว หลวง ” ครั ้ง ที่ 32 อั น เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ องทุ ก ปี เพื่ อ สรู า ง โอกาสในการแสดงผลงานของศิลปิ นหนู าใหม่ โดยมีการจัดการแสดงผลงานที่ ไดูรับรางวัล ณ หอศิลป์ สมเด็จพระ-นางเจูาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ และภ้มิ ภาคอื่นๆ ทัว่ ประเทศนอกจากนี้ ม้ลนิ ธิธนาคารกรุงเทพยังไดูจัดงาน “ทศวรรษ ที่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง” โดยมีการจัดแสดงผลงานที่ไดูรับรางวัลจิตรกรรมบัว หลวง นั บ ตั ้ง แต่ ปี 2530-2539 นั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ย่ิ ง สำา หรั บ ผู้ ท่ี ส นใจและ ชื่นชมศิลปะที่จะไดูศึกษาวิวัฒนาการของวงการศิลปะไทย ม้ลนิ ธิธนาคารกรุงเทพยังไดูจัด “การประกวดศิลปิ นดาวเด่นบัวหลวง 101” โดยไดูรับการสนั บสนุนจากธนาคารกรุงเทพร่วมกับองค์กรอื่นๆ ติดต่อ กันเป็ นปี ที่ 3 ซึ่งเป็ นกิจกรรมประกวดการสรูางสรรค์ผลงานจิตรกรรมระดับ อุดมศึกษาโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์และมีการใหูคะแนนโดยผู้ชม ทางอินเทอร์เน็ตดูวย การพัฒนาสินค้าและบริการ ธนาคารกรุ ง เทพมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารออกมาตอบสนองต่ อ ล้ ก คู า อย่ า ง มากมาย จึงตูองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรูางเพื่อใหูสอดคลูองกับพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์ของล้กคูาที่เปลี่ยนแปลงเร็วและกลูาที่จะเปิ ดรับอะไรใหม่ ๆ วัตถุประสงค์: พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น คู า และการบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนองความตู อ งการสำา หรั บ ล้กคูา แต่ละกลุ่ม เสริมสรูา งการรับรู้เกี่ ยวกับความเคลื่อ นไหวของธนาคารอย่า งต่อ เนื่ อง โดยธนาคารไดูจัดใหูมีปัจจัยที่เอื้ออำานวย เช่น ระบบเทคโนโลยี และการปฏิบัติ งานของพนั กงานในดูานหนู าที่พรูอมใหูคำาปรึกษาในทุก ๆ การบริการ ตัวชีว้ ัด: ดึงด้ดล้กคูากลุ่มใหม่ๆ หรือธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึน ้ 28 .

ช่องทางในการทำาธุรกรรม การทำาธุรกรรม กับลูกคูา บริการมีประสิทธิภาพมาก .พัฒนาคุณภาพการบริการ และความรููเกี่ยวกับลูกคูา อย่างต่อเนื่ อง บริการจากพนั กงาน 1 คน/ .มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พรูอมดูวยขูอเสนอที่น่าสนใจเพื่อดึงด้ด ล้ ก คู า รายใหม่ ๆ นำ า กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดใหม่ ๆ มาใชู โดยเฉพาะกระแส Social Network และ Social Media ผ่านระบบ Facebook และ Twitter ที่กำา ลังมีบทบาท มากขึ้น มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด .จำานวนลูกคูาที่ไดูรบ ั แผนงาน .ปรับปรุงระบบงานของ เพื่อวางระบบงานหลักดูาน การธนาคารใหม่ 29 .เพื่อใหูลูกคูาเขูาถึง .พัฒนาระบบการสื่อสาร ความยืดหยุ่นและการ พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น การปรับปรุง เครือข่ายสาขาต่างประเทศ บริการของธนาคารไดูง่าย และอำานวยความสะดวกใหู .ระยะเวลาที่ใชูในการทำา การใหูบริการลูกคูาที่ รวดเร็ว และถูกตูอง ธุรกรรมแต่ละครั้ง .เทคโนโลยีท่ีใชูในการ .จำานวนระบบงานที่ไดูรบ ั .แผนงาน .จำานวนบริการทางการ .เพิ่มจำานวนบริการ เงิน ทางการเงินและช่องทางใน .เพื่อใหูการดำาเนิ นงานมี .กระตูุนใหูบุคลากรทำางาน วัน โดยอาศัยฐานความรููและ พัฒนาวิสัยทัศน์ .เพื่อสรูางกระบวนการใน .

จำานวนลูกคูาที่ไดูรบ ั บริการจากพนั กงาน 1 คน/วัน แผนงาน: 30 .กำาหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งใหูพนั กงานและผูู บริหารปฏิบัติตามนโยบาย อย่างเคร่งครัด .ความทันสมัยของขูอมูล การบริการที่เฉพาะเจาะจง สำาหรับลูกคูาแต่ละราย .ความสามารถในการ ..เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ .สรูางบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดูาน จากคุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core value) ที่กล่าวว่า “ใหูบริการทางการเงินที่สรูาง ความพึงพอใจแก่ลูกคูาตามแนวทาง เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บูาน” สามารถวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนงานดูานกระบวนการภายในไดูดังนี้ วัตถุประสงค์: เพื่อสรูางกระบวนการในการใหูบริการลูกคูาที่รวดเร็ว และถูกตูอง ตัวชี้วัด: .ระยะเวลาที่ใชูในการทำาธุรกรรมแต่ละครั้ง .เพื่อเพิ่มความสามารถใน .พัฒนาและปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและสรูางผล บริหารความเสี่ยงในดูาน นโยบาย เครื่องมือ และ ตอบแทนที่ดีแก่ผูถือหูุน ต่างๆ กระบวนการที่เกี่ยวกับการ บริหารความเสี่ยงทุกๆ ดูาน .พัฒนางานดูานขูอมูล ลูกคูาและการจัดการขูอมูล .

จำานวนระบบงานที่ไดูรบ ั การปรับปรุง แผนงาน: 31 .จำานวนบริการทางการเงิน .เทคโนโลยีท่ีใชูในการพัฒนาระบบ .ช่องทางในการทำาธุรกรรม แผนงาน: เพิ่มจำานวนบริการทางการเงินใหม่ๆ เช่น Bualuang iSupply ซึ่งเป็ น บริการทางการเงินออนไลน์สำาหรับสนั บสนุ นลูกคูาธุรกิจขนาดใหญ่และขนาด กลางในประเทศที่ดำาเนิ นธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย และเพิ่มช่องทางในการทำา ธุรกรรมใหูมากขึ้น เช่น การทำาธุรกรรมผ่านทางโทรศัพทฺ อิเล็กทรอนิ กส์ อินเตอร์เน็ต เป็ นตูน วัตถุประสงค์: เพื่อใหูการดำาเนิ นงานมีความยืดหยุ่นและการบริการมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตัวชี้วัด: .พัฒนาคุณภาพการบริการและความรููเกี่ยวกับลูกคูาอย่างต่อเนื่ อง โดยจัด ปั จจัยที่เอื้ ออำานวย เช่น บรรยากาศภายในสาขา ระบบเทคโนโลยี และการปฏิบัติ งานของพนั กงานในด่านหนูา อีกทั้งกระตูุนใหูบุคลากรทำางานโดยอาศัยฐานความ รูแ ู ละพัฒนาวิสัยทัศน์ใหูกวูางขึ้นดูวย วัตถุประสงค์: เพื่อใหูลูกคูาเขูาถึงบริการของธนาคารไดูง่ายและอำานวยความ สะดวกใหูกับลูกคูา ตัวชี้วัด: .

พัฒนาระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศไปพรูอมๆ กับการปรับปรุง ระบบงานของเครือข่ายสาขาต่างประเทศเพื่อวางระบบงานหลักดูานการธนาคาร ใหม่ วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและสรูางผลตอบแทนที่ดีแก่ผู ถือหูุน ตัวชี้วัด: ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงในดูานต่างๆ แผนงาน: ดำาเนิ นการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการที่เกี่ยว กับการบริหารความเสี่ยงทุกๆ ดูานอย่างต่อเนื่ องเพื่อใหูสอดคลูองกับสภาวะ เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ จะตูองกำาหนดใหูมีนโยบายที่ชัดเจนใน การกำากับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งใหูพนั กงานและผููบริหารปฏิบัติตามนโยบายดัง กล่าวอย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริการที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับลูกคูา แต่ละราย ตัวชี้วัด: ความทันสมัยของขูอมูล แผนงาน: พัฒนาระบบงานดูานขูอมูลลูกคูาและการจัดการขูอมูล และสรูางบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดูาน เช่น เจูาหนูาที่สินเชื่อบูานและเจูาหนูาที่ ติดต่อผููลงทุน 32 .

เพื่อเพิ่มและพัฒนา ทักษะในดูานความรูู ความ ตัวชี้วัด แผนงาน .เพื่อใหูธนาคารมีการนำา .สรรหาบุคลากรที่มี คุณภาพเขูาสู่องค์กร พนั กงาน คนเขูาทำางานใหูทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบันและการ แข่งขัน .จัดทำาศูนย์ฝึกอบรมดูาน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุมมองดูานการเรียนรููและการเติบโตขององค์กร เป็ นการพัฒนาบุคลากรใน องค์กรใหูมีคุณภาพและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพนี้ ไวูกับองค์กรใหูนานที่สุด เช่น การอบรม การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ทัศนคติท่ีดีของพนั กงานต่อองค์กร สามารถ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนงานดูานกระบวนการภายในไดูดังนี้ วัตถุประสงค์: - เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะในดูานความรูู ความชำานาญในการทำางานของ พนั กงาน 33 .มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร (Learning and Growth Perspectives) วัตถุประสงค์ .จัดทำาแผนฝึ กอบรม และ และขอรับทุน ลักษณะของทุนการศึกษา .จำานวนผููเขูารับการอบรม .อัตราการเขูา-ออกของ .จำานวนเรื่องใหม่ๆ ที่มี ในการบริหารและการ สารสนเทศมาใชู เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชู ดำาเนิ นงานทุกดูาน การนำาเทคโนโลยี .จัดทำาแผนในการคัดเลือก ชำานาญในการทำางานของ พนั กงาน .

เพื่อใหูธนาคารมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชูในการบริหารและการ ดำาเนิ นงานทุกดูาน - สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขูาสู่องค์กร ตัวชี้วัด: .จำานวนผููเขูารับการอบรม และขอรับทุน - จำานวนเรื่องใหม่ๆ ที่มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชู .อัตราการเขูา-ออกของพนั กงาน แผนงาน: - จัดทำาแผนฝึ กอบรม และลักษณะของทุนการศึกษาพัฒนา ปรับปรุง บุคลากรทุกตำาแหน่งของธนาคาร ดูวยหลักสูตรสำาหรับพนั กงานทัว่ ไป จนถึงหลักสูตรสำาหรับผููบริหารระดับสูง นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดฝึ กอบรม ใหูแก่บุคคลจากภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นนิ สิตนั กศึกษาจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือพนั กงานจากสถาบันการเงินอื่นๆ .จัดทำาแผนในการคัดเลือกคนเขูาทำางานใหูทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและการ แข่งขัน 34 .มอบทุนการศึกษาจำานวนหนึ่ งเพื่อใหูพนั กงานที่มีศักยภาพสูงไดูเพิ่มพูน ทักษะ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำาแห่งใดแห่งหนึ่ งทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ..พัฒนาและติดตามควบคุมดูแลระบบธนาคารออนไลน์ท่ีทันยุคสมัย .

35 .

การบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพไดูแบ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็ น 5 ดูาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ จั ด ใหู มี ค ณะกรรมการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของธนาคาร ซึ่ ง มี อำา นาจ หนูาที่นำา เสนอนโยบายเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารรวมทั้ง เสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับ ค่า ตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนั กงาน ไดูแก่ การบริห าร ค่า จูา ง ค่า ตอบแทน และสวัสดิการของเจู า หนูาที่ บริหารและพนั กงาน มีสวัสดิการในดูานการรักษาพยาบาล กองทุนสำา รองเลี้ยง ชีพสำา หรับพนั กงานและเจูาหนูาที่บริหาร เงินสงเคราะห์บุตรของพนั กงาน รวม ทั้งช่วยเหลือพนั กงานที่ไดูรบ ั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การใหูเงินกููสวัสดิการ พนั กงาน และการแบ่ง ปั นนำ้ าใจของพนั ก งานดู ว ยกั น เองผ่ า นบั ญชี “เพื่ อ นบั ว หลวงช่วยเพื่อน” 2) ประสิทธิภาพการปฏิบต ั ิงาน สภาพแวดลูอมในการทำางาน • จัดใหูมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่ โดยมีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การจัด ใหูมีเจูาหนูาที่รก ั ษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และการจัดสถานที่ ทำางานใหูเหมาะสมและเอื้ ออำา นวยโดยคำา นึ งถึงความปลอดภัยและ สุขอนามัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน • ธนาคารใชูการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั กงานแบบ KPI สรรหาและจัดรับพนักงาน 36 .

• มีโครงการรับสมัครงาน ณ สถานศึกษา โดยธนาคารจะไปเยือนสถานศึกษา ชั้นนำา ต่า งๆ ตามกำา หนดระยะเวลาภาคการศึ กษาที่ แตกต่ า งกัน ไปแต่ ล ะ แห่ง ปี ละสองครั้งในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และตั้งแต่ เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม • สำาหรับผููที่สนใจร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพสามารถคูนหาตำา แหน่งงานที่ ว่างและสามารถสมัครงานไดูในเว็บไซต์ ผููท่ีผา่ นการคัดเลือกเบื้ องตูนจะไดู รับการติดต่อเพื่อนั ดหมายเขูาสอบขูอเขียนต่อไป • สำาหรับนั กศึกษาฝึ กงาน ธนาคารก็มีการจัดโครงการธนาคารคู่บูานคู่เมือง (Student Internship Program .SIP) เพื่ อเปิ ดโอกาสใหู นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาผูู ตูองการเตรียมความพรูอมทางอาชีพ ไดูมีประสบการณ์จริงดูวยตนเอง ผูู เขู า รับ การฝึ กอบรมจะไดู มี ส่ ว นร่ ว มในการแกู ปั ญหาและร่ ว มบริห าร โครงการ ซึ่งจะทำาใหูผูเขูาร่วมไดูพัฒนาทักษะต่างๆ ในสถานการณ์จริงที่ หลากหลาย บริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร • มีหน่วยงานที่ดูแลดูานการฝึ กอบรมโดยเฉพาะคือหน่วยงาน บริหารการ เรียนรู้ ธนาคารไดูจัดทำาโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU (National Technological University) เพื่อใหู พนั กงานทัว่ ประเทศ สามารถสมัครเรียนผ่านดาวเทียมไดู ตามความสนใจ • มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารซึ่งมีอำานาจหนูาที่ นำา เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 37 .

หลักสูตรการพัฒนาทัว่ ไป เช่น เทคนิ คการเป็ นหัวหนูางานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและเทคนิ คการวิเคราะห์ และเขียนรายงาน เป็ นตูน .หลักสูตรตามตำาแหน่งหนูาที่งาน เช่น เจูาหนูาที่อำานวยบริการ เจูาหนูาที่ การตลาด ผูจ ู ัดการสาขา และ เจูาหนูาที่สินเชื่อ เป็ นตูน • มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแก่พนั กงาน 5) การพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร • ชี้แจงขูอมูลทัว่ ไปใหู แก่กรรมการที่ไดูรบ ั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร ครั้งแรก • จัดใหูมีคู่มือกรรมการธนาคาร สนั บสนุ นค่าใชูจ่ายสำาหรับกรรมการธนาคาร ที่ประสงค์จะเขูารับการอบรมหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบัติหนูาที่ ในฐานะกรรมการธนาคาร 38 .ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาใน เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความรูู ศักยภาพของพนั กงาน ไดูแก่ การพัฒนา ฝึ กอบรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเลื่อนชั้น เลื่อนตำาแหน่ง การ พัฒนาศักยภาพพนั กงานที่มีขีดความสามารถสูง การสนั บสนุ นดูานทุนการ ศึกษา และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพรวมในแต่ละปี และราย บุคคล • มีการปฐมนิ เทศพนั กงานใหม่ • จัดอบรมหลักสูตรที่จำาเป็ น ดังนี้ .

• สนั บสนุ นโครงการการพัฒนากรรมการและผููบริหารระดับต่างๆ อย่าง สมำ่าเสมอ เช่นการฝึ กอบรม การสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดย วิทยากรผูู ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็ นตูน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ดูานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จุดแข็ง จุดอ่อน 39 .

จากการที่ธนาคารกรุงเทพ เป็ นสถาบัน การเงินอันดับตูน ๆ ของประเทศ และ เป็ นองค์กรที่ใหญ่ ซึ่งแสดงใหูเห็นถึง ความมัน ่ คง ประกอบกับสวัสดิการ ที่มี ใหูกับพนั กงานธนาคาร เช่น โบนั สการัน ตี 2 เดือน การปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี ส วัสดิเงินกู้ยืมสำาหรับพนั กงาน เป็ นตูน และไม่มีนโยบายไล่พนั กงานออก พนั กงานจะพูนสภาพเมื่อ ตาย ปลด เกษี ยณ หรือลาออกเท่านั ้น ทำาใหูมี บุคคลจำานวนมากตูองการร่วมงานกับ ธนาคาร ทำาใหู HR สามารถเลือกบุคคล ทีม ่ ค ี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ ุ ภาพไดู หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือผูม ้ ป ี ระสบการณ์ทำางาน 2. การสรรหาบุคลากรเข้าร่วมงานกับ ธนาคาร .จากการที่ธนาคารกรุงเทพ เป็ นองค์กร ที่มีขนาดใหญ่ มีสาขาทัง้ ในประเทศ และ ต่างประเทศ และมีหน่ วยงานจำานวน มากภายในโครงสรูางของธนาคาร ทาง ดูาน HR จึงมีการแบ่งกลุ่มงานด้แล หน่ วยงานตามโครงสรูางของธนาคาร ทำาใหูมก ี ารสื่อสารระหว่างหน่ วยงาน กับ HR ไดูง่าย และรวดเร็วขึ้น เพื่อ สนั บสนุนในดูานการสรรหา และการ พัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่ วยงาน ใหู มีคุณภาพ และพรูอมที่จะทำางานใน สภาวะที่มีการแข่งขันส้ง ทาง เศรษฐกิจ 3. กระบวนการขัน ้ ตอนในการรับ พนั กงาน .ปั ญหาการลาออกของพนั กงานใน ตำาแหน่ งเจูาหนู าที่บริการล้กคูา เนื่ องจาก ส่วนใหญ่แลูว พนั กงานจะคิดว่าหนู าที่ ความรับผิดชอบหลักของตำาแหน่ งนี้คือ การบริการล้กคูาที่มาทำาธุรกรรมทางการ เงินกับธนาคารเท่านั ้น ส่วนงานขายจะมี เพียงส่วนนู อย เพราะคิดว่าเป็ นงานของ เจูาหนู าที่ฝ่ายการตลาด แต่เมื่อไดูมา ทำางานจริงแลูว งานขายถือเป็ นงานหลัก ของพนั กงานธนาคารทุกคน ทำาใหู พนั กงานเกิดความกดดันกับเปู าหมายที่ ไดูรับ และตัดสินใจลาออกในทีส ่ ด ุ ดังนัน ้ HR ควรแจูงหนูาทีค ่ วามรับผิดชอบหลัก ของตำาแหน่งงานใหูชด ั เจน ในขันตอนการ ้ สัมภาษณ์ 40 .1. การควบคุมด้แลหน่ วยงานภายใน ธนาคาร .มีการจัดอบรมพนั กงานใหม่ เพื่อใหู ความรู้ และฝึ กทักษะในการทำางานก่อน ที่จะไปปฏิบัติงานจริง และมีการจัด อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพ้นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สำาหรับพนั กงานเก่า 1.การพัฒนาบุคลากร .เนื่ องจากธนาคารกรุงเทพ เป็ นองค์กร ที่มข ี นาดใหญ่ ทำาใหูขัน ้ ตอนการสรรหา และคัดเลือกพนั กงานใชูระยะเวลานาน อาจจะทำาใหูเสียโอกาสดูานบุคคลากรที่มี คุณภาพที่จะเขูามาร่วมงานกับธนาคาร 2. ปั ญหาการลาออกของพนั กงาน .

และมีการคัดเลือกพนั กงานที่มีความรู้ ความสามารถที่โดดเด่น นำ ามาพัฒนา เพื่อจะนำ าไปส่้การเป็ นผู้บริหารใน อนาคต Balanced Scorecard ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล 41 .

นำ าผลสำารวจมา ดูาน .การกำาหนดกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างมี ประสิทธิภาพ .ปล้กฝั งจิ ตสำา นึ ก ดู า น .ค่าใชูจ่ายเกี่ยวกับ พนั กงาน ประจำาปี ดูานล้กคูา แผนงาน .สรู า งความพึ ง พอใจ .เนู น การจั ด ฝึ กอบรม แก่ล้กคูา เรียนที่ลดลง เสริม สรูา งความรู้ค วาม เขูาใจขูอปฏิบัติต่างๆ ใน (Customer การทำางานใหูมากขึน ้ complaint) .เพื่อใหูกิจกรรมและ กระบวนการ กระบวนการบริหาร ปรับปรุงกระบวนการ การสรรหาคัดเลือก ทรัพยากรบุคคล ภายใน ทรัพยากรบุคคล เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อน .มุมมอง วัตถุประสงค์ ดูานการเงิน .ควบคุมค่าใชูจ่าย เกี่ยวกับพนั กงาน ตัวชี้วัด .ลดขั้นตอนหรือ ดูานการบริหาร ตำาแหน่ง การโยกยูาย และกิจกรรมดูานการ บริหารทรัพยากร บุคคลอื่นๆ มีความถูก ตูองและทันเวลา 42 .จำา น ว น ขู อ รู อ ง .จำา นวนผู้ รั บ บริ ก าร .ออกแบบสำารวจความ การบริการที่ดี มากขึ้น พึงพอใจของผู้รับบริการ .ขั้นตอนการอนุ มัติ วิเคราะห์และปรับปรุง/ พัฒนาระบบ .

มีระบบเทคโนโลยี .การสำารวจความ แวดลูอมที่ดีต่อการ พอใจของพนั กงาน ตูองการของ ทำางานและสรูางความ พึงพอใจในการปฏิบัติ งาน พนั กงานต่อการพัฒนา สภาพแวดลูอมการ ทำางาน และสิ่ง อำานวยความสะดวกใน การทำางาน .การมีเทคโนโลยีมา .เพื่อเพิ่ม และ พัฒนาทักษะใน ดูาน .จำานวนกิจกรรม ทรัพยากรบุคคล ความรูู ความชำานาญ การศึกษา ในการ ทำางานของ พนั กงาน ที่ชว่ ยใหูการปฏิบัติ ดูานการบริหาร ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบการ ทรัพยากรบุคคล ของระบบ เทคโนโลยี บริหาร การบริหารทรัพยากร บุคคลที นำาเทคโนโลยีมาใชูใน การการ บริหารจัดการ .จัดทำาแผนฝึ กอบรม อบรม และขอรับทุน และลักษณะของทุน .ระดับความพึง .ดูานการเรียนรู้ และการเติบโต ขององค์กร .พัฒนาระบบ งาน บริหาร สารสนเทศดูานการ ทรัพยากรบุคคลมี .จำานวนผููเขูารับการ .การพัฒนาสภาพ แวดลูอมการ 43 .เพื่อใหูมีสภาพ .

การรองรับการเปิ ดการค้าเสรี การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีแนวโนู มก่อใหูเกิดการขยายการ ลงทุนในภ้มิภาคเอเชียมากขึ้น การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีผลเต็มที่ ในปี 2558 ทำา ใหู ธุ ร กิ จ หลาย ๆ แห่ ง มี ก ารวางแผนขยายการลงทุ น ไปต่ า งประเทศ ธนาคารกรุงเทพมีความพรูอมในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจดังกล่าว โดยมีเครือข่ายสาขา ในต่างประเทศที่คลอบคลุมเศรษฐกิจที่สำาคัญ และธนาคารมีแนวโนู มในการเปิ ดสาขา เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว ดังนั ้ นฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ตูองเตรียมพรูอมที่จะสนั บสนุนความสำาเร็จที่จะเกิดขึ้น ตูองมีการวางแผนการเตรียม ความพรูอมดูานบุคคลากร วิเคราะห์คุณลักษณะของพนั กงานที่จะทำางานในสาขาประ เทศนั ้นๆ ว่าตูองมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร ศึกษาตลาดแรงงานในประเทศนั ้น ๆ เพื่อ กำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการศึกษาขูอกฎหมายและขูอจำากัดดูานแรงงานใน แต่ละแห่ง เพื่อสามารถสนั บสนุนงานทรัพยากรบุคคลไดูอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินที่มีแนวโน้ มส้งขึน ้ การคาดการณ์แนวโนู มการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินมีความรุนแรงมาก ขึ้น เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดทั ง้ เงิ น ฝาก เงิน ลงทุ น และสิ น เชื่ อ ประเภทต่า งๆ แต่ละธนาคารไดูนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำ าเสนอทางเลือกใหูกับล้กคูาตัดสินใจ ในการใชูบริการกับธนาคาร นอกจากการแข่งขันดูานผลิตภัณฑ์แลูว ธนาคารแต่ละ แห่งยังใหูความสำาคัญการการบริการมากขึ้น พนั กงานสาขาที่ทำา หนู าที่ตูอนรับล้กคูา นอกจากความสามารถในการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแลู ว การบริ ก ารที่ ดี ยั ง เป็ น คุณสมบัติสำาคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร ดังนั ้นฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมี ส่วนในการสนั บสนุนในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหูไดูพนั กงานที่เก่งและมี 44 .ทำางานและสิ่งอำานวย ความ สะดวกในการทำางาน .การจัดกิจกรรมส่ง เสริมความ ผูกพันในองค์กร การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 1.

ใจรักงานบริการ มีการทดสอบขูอเขียนและสัมภาษณ์ท่ีสามารถบ่งบอกคุณสมบัติท่ี อย่้ภายในที่ไม่สามารถมองเห็นไดู และตูองมีการอบรมใหูค วามรู้ทัง้ ดูา นผลิตภัณฑ์ และบริการ และสรูางความรู้สึกเป็ นส่วนรวมในความสำาเร็จของธนาคาร 3. การรองรับแนวโน้ มค่าครองชีพที่ส้งขึน ้ ผลจากกลไกทางเศรษฐกิ จ รวมทั ้ง นโยบายปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นและกระตูุ น เศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในปั จจุบัน ราคาสินคูาหลายอย่างมี การปรับตัวส้งขึ้น ทำาใหูธนาคารตูองมีการวางแผนและวิเคราะห์โครงสรูางเงินเดือน และค่าตอบแทนเพื่อใหูเกิดความเหมาะสมกับภาวะการณ์ดังกล่าว ธนาคารอาจมีการ พิจารณาเพิ่มความช่วยเหลือพนั กงานภายในธนาคารเพื่อใหูเกิดผลกระทบนู อยที่สุด โดยคำา นึ งถึงความสามารถขององค์ก ร ฝ่ ายทรัพยากรบุค คลจึง มีบ ทบาทและหนู า ที่ สำา คัญในการดำา เนิ นงาน ทัง้ นี้ อาจมีการเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนื อจาก ทางเลือกในการเพิ่มค่าตอบแทน การวิเคราะห์เปรียบเทียบดูานธุรกิจและดูานทรัพยากรบุคคลกับ ธนาคารอื่น ธนาคารกสิกรไทย ดูานธุรกิจ: ปั จจุบันธนาคารกสิกรไทย มีการออกผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายไม่ว่าจะ เป็ นดูานสินเชื่อ SME สินเชื่อส่วนบุคคล รถยนต์ ดูานเงินฝาก โดยธนาคารกสิกร ไทยจะเนูนใชูส่ ือโทรทัศน์เป็ นหลัก เช่น เป็ นผููสนั บสนุ นรายการ SME ตีแตก และรายการโทรทัศน์อ่ ืนๆ ทำาใหูแบรนด์เป็ นที่รูจักและลูกคูาจะนึ กถึงเป็ นอันดับ ตูนๆ ธนาคารกรุงเทพจะไม่เนูนใชูส่ ือ แต่จะใชูวิธีการสรูางสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกคูา เดิม ถูาหากลูกคูาเดิมมีความพึงพอใจในการบริการแลูว ก็จะบอกต่อไปยังคน รูจ ู ัก ทำาใหูไดูลูกคูาใหม่เพิ่มขึ้น ดูานทรัพยากรบุคคล : ธนาคารกสิกรไทยจะเนูนในดูานการสรูางความสัมพันธ์ ภายในองค์กรเพื่อจะรักษาบุคลากรไวู แต่ธนาคารกรุงเทพ มีการดูแลพนั กงานจน เกษียณอายุ ทำาใหูบุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร 45 .

ธนาคารไทยพาณิชย์ ดูานธุรกิจ: เนูนการขยายสาขาที่ใหูบริการทัว่ ประเทศ แต่ธนาคารกรุงเทพจะเนูน ขยายสาขาทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อเตรียมความพรูอมในการเปิ ดการ คูาเสรี ดูานทรัพยากรบุคคล : เนูนการสรรหาบุคลากรใหูเพียงพอต่อการขยายสาขา แต่ ธนาคารกรุงเทพ เนูนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้ง ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดูานธุรกิจ: จุดเด่นคือเนู นการขยายตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รายย่อยของธนาคาร มี การส่งเสริมการขายทางสื่อโทรทัศน์เพื่อเขูาถึงผู้บริโภค เช่น บัตร First Choice สินเชื่อ Car For Cash เป็ นตูน แต่ธนาคารกรุงเทพเนู นล้กคูากลุ่มธุรกิจรายใหญ่และยังไม่มี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์รายย่อย ดูานทรัพยากรบุคคล : ยังอยู่ในช่วงการปรับปรุงโครงสรูางขององค์กร เนื่ องจากมี การควบรวมกิจการ แต่ธนาคารกรุงเทพมีโครงสรูางองค์กรที่ชัดเจนอยู่แลูว จะมี แต่การพัฒนาบุคลากรใหูมีประสิทธิภาพเพื่อใหูองค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ธนาคารทหารไทย ดูานธุรกิจ: จะเนูนการสรูางสภาพคล่องในองค์กร ดูานเงินฝาก แต่ธนาคาร กรุงเทพมีสภาพคล่องดีอยู่แลูว ดูานทรัพยากรบุคคล : จะเนูนการพัฒนาบุคคลในองค์กรมากกว่าการสรรหาบุคคล ภายนอก ปรับโครงสรูางภายในองค์กร และปรับเปลี่ยนดูานการบริหารทรัพยากร บุคคล แต่ธนาคารกรุงเทพเนูนทั้งสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพัฒนา บุคลากรเพื่อรองรับขยายตัวของเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย 46 .

ดูานธุรกิจ: ไดูรบ ั การสนั บสนุ นทางเงินโดยภาครัฐเป็ นหลัก กลุ่มเปู าหมายคือ ขูาราชการและพนั กงานรัฐวิสาหกิจ แต่ธนาคารกรุงเทพกลุ่มเปู าหมายคือลูกคูา รายใหญ่ท่ีใชูบริการสินเชื่อธุรกิจ ดูานทรัพยากรบุคคล : ทั้งสองธนาคารมีความคลูายคลึงกันในเรื่อง การสรรหาและ ว่าจูางบุคลากรและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บรรณานุกรม ดนั ย เทียนพุฒ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหนู า.กรุงเทพ: สำานั ก พิมพ์บุคแบงค์ 47 .(2541).

co. 2547.หลักทรัพย์บัวหลวง"Available: www.ดร.เสูนทางจากกลยุทธ์ส่้การปฏิบัติดูวย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators.kasikornbank.th/th "ขูอม้ลดูานการดำาเนิ นงาน" [online] Available: http://www.bangkokbank.com "เกี่ยวกับ บมจ.(2553).ktb.(2544).กลยุทธ์กับธุรกิจ.ดร.ขจรวุฒิ นำ าศิริกล ุ .พิมพ์ครัง้ ที่ 10 กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.com/TH "annual_report53” PDF File [online] Available: http://www.co.th "เกี่ยวกับ SCB" [online] Available: http://www.krungsri.th/th/about-scb "นโยบายดูานการดำาเนิ นงาน" Available: http://www.com 48 .scb.tmbbank.co.bualuang.com/th "เกี่ยวกับ TMB" [online] Available: http://www. พสุ เดชะรินทร์.พิมพ์ครัง้ ที่ 12 กรุงเทพ: โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "รายงานประจำาปี 2553" PDF File [online] Available: http://www. 138 หนู า ผศ.

49 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.