You are on page 1of 13

Didaskalia III

Quima Farré
Cristina Fernández
Anna Ferrer
Estructura de l’exposició:

• Conseqüències de les decisions museístiques

• Exemplificació a Europa

– Coves
– Venus paleolítiques
– Megalits
– Altres exemples d’art moble
CONSEQÜÈNCIES DE LES
DECISIONS MUSEÍSTIQUES

• Descontextualització

• Secularització

• Estetització

• Formalització
Cova d’Altamira
Altamira

(Neocueva)
Lascau
x

Lascaux II

Reproducció
Cova
de
Pech
-
Merl

Cova de
Pech-Merle
Venus de

Willendorf

Venus de Willendorf
Venus
de
Lausse

Venus de Laussel
Venus de

Lespugne

Venus de Lespugne
Megali
ts

Megalits
Altres
exemp
les
d’art

Altres exemples d’art moble


moble
CONCLUSIONS
• Descontextualització
• Secularització
• Estetització
• Formalització
• Pèrdua de l’experiència estètica real
• Pèrdua d’aura (Walter Benjamin)

• Conservació
• Accés de les masses a l’art prehistòric