การบงชี้และการประเมินความเสี่ยง (ตอน 2

)
สุรชัย วิวัจนสิรินทร*
วศิน มหัตนิรันดรกุล**
จากบทความคราวที่แลว ที่ไดกลาวถึงความจําเปนของโรงงานทั้ง 12 ประเภท ที่ตองจัดทํา
การประเมินความเสี่ยงและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาห
กรรม พ.ศ. 2543 พรอมกันนั้นคณะผูเขียนไดกลาวถึงเครื่องมือที่ใชในการชี้บงอันตรายตัวที่หนึ่ง
คือ Check List พรอมยกตัวอยางการใช ยังเหลืออีก 5 เครื่องมือ ซึ่งจะกลาวถัดไปเรื่อยๆ เครื่องมือ
วิเคราะหความเสี่ยงตัวที่ 2 คือ What If Analysis โดยรูปแบบการดําเนินการประเมินความเสี่ยงจะ
เปนการตั้งคําถามโดยใชคําวา ถา โดยคําถามหลักของเครื่องมือนี้ คือ
- ถาเกิดเหตุ…………….จะเกิดอะไรขึ้น?
- จะเกิดอะไรขึ้น ถาเกิดเหตุ……………?
คําถามทั้งสองนี้จะเปนคําถามหลักที่ใชในการวิเคราะหความเสี่ยงดวยวิธีนี้ ลองมาดูในราย
ละเอียดซึ่งเริ่มตั้งแตเนื้อหาในสวนกอนหนานี้ที่กลาวถึงการทํา Preliminary Hazard List โดยใชวิธี
Preliminary Hazard Analysis (PHA) จะพบวาแนวคิดการประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาความ
เสี่ยงจากปจจัยหลัก 3 ตัว คือ วัตถุดิบ, เครื่องจักร และกระบวนการ เชนเดียวกัน What If Analysis
การตั้งคําถามก็จะพิจารณาจาก 3 ปจจัยนี้เชนกัน โดยจะมองปจจัยแตละตัววาจะมีความลมเหลว บก
พรอง หรือเปลี่ยนแปลงไดอยางไร หลังจากนั้นก็จะพิจารณาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ทีละกรณี โดยวิธีการเราอาจจะมองจากทีละปจจัย แลวเริ่มพิจารณาทีละความลมเหลว, บกพรอง,
เปลี่ยนแปลง หรือจะพิจารณาทั้ง 3 ปจจัย โดยเริ่มจากขั้นตอนการปฏิบัติงานทีละขั้น ตั้งแตเริ่มและ
ตอดวยขั้นตอนถัดไปเรื่อยๆ ก็ได ถาจะพิจารณาในรายละเอียดความลมเหลว บกพรองหรือเปลี่ยน
แปลงในแตละปจจัยก็จะเปนไดดังนี้
1. วัตถุดิบ
- หกรั่วไหล
- สัมผัสอากาศ/ประกายไฟ/ความรอน
2. เครื่องจักร - เครื่องจักรชํารุด/เสียหาย
- เครื่องมือวัดชํารุด/เสียหาย
- อุปกรณในระบบ/อุปกรณความปลอดภัยชํารุดเสียหาย เชน อินเตอรลอค,
สัญญาณเตือน หรือ วาลวระบายแรงดัน (Safety Valve) เปนตน
- อุบัติเหตุจากบริเวณขางเคียง เชนจากงานยกของ งานบํารุงรักษา

* ผูจัดการสวนธุรกิจบริการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
** ผูจัดการดานวิชาการ ThaiFactory.com : องคกรพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมไทย

3. กระบวนการ - คาควบคุมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง เชน แรงดัน, อุณหภูมิ, pH
เปนตน
- ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ํา ลมเหลว
- ระบบควบคุมลมเหลว/ชํารุด
- ไมไดดําเนินการในขั้นตอนสําคัญที่กําหนดไว
ทั้งหมดนี้คือเหตุในตัวคําถาม ดังนั้นในการตั้งคําถามแตละคําถามก็จะทําใหผูประเมินมีแนว
ที่จะคิดตอวา จากเหตุดังกลาวจะทําใหเกิดผลอะไรขึ้นไดบาง ซึ่งจากผลดังกลาวเราก็จะสามารถ
ทราบถึงความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อจะหาแนวทางควบคุม ปองกัน และแกไขตอไป เชน
- ถากรดกํามะถันหกรั่วไหล จะเกิดอะไรขึ้น
- ถากาซ LPG รั่ว สัมผัสกับประกายไฟจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาสัญญาณเตือนภัยไมทํางานจะเกิดอะไรขึ้น
- จะเกิดอะไรขึ้น ถา Crane ที่อยูขางโรงงานหักลมมาโดนถังน้ํามันเชื้อเพลิง
- จะเกิดอะไรขึ้นถาพนักงานบํารุงรักษาเขามาทํางานที่มีประกายไฟในพื้นที่ควบคุมโดย
ไมขออนุญาต
- จะเกิดอะไรขึ้นถาแรงดันในถังเกินกวา 7 กก./ตร. ซม.
- จะเกิดอะไรขึ้นถาระบบหลอเย็นไมสามารถจายน้ําหลอเย็นได
- ถาคอมพิวเตอรควบคุมการทํางานเกิดชํารุด จะเกิดอะไรขึ้น
- ถาชวงการขนถายน้ํามันเตามิไดคีบสายกราวนที่ตัวรถ Tank Car จะเกิดอะไรขึ้น
ลองมาตั้งคําถามกันดูซัก 1 ตัวอยาง กอนที่จะไปถึงตัวอยางจริงในการประเมินความเสี่ยง
โรงงาน
ตัวอยาง: นายสุรชัย ตื่นเชาขึ้นมาตองเดินทางไปถึงที่ทํางานในเวลาไมเกิน 08.00 น. ดังนั้นคําถาม
ควรจะเปนตามขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนถึงทายสุดในกระบวนการดังนี้
ตื่น

แตงตัว/อาบน้ํา

ทานอาหารเชา

ขับรถยนต

คําถาม ในแตละขั้นตอน
1. ตื่น - ถา นายสุรชัย ตื่นสาย จะเกิดอะไรขึ้น
- ถานาฬิกาปลุกไมปลุก ตามเวลาที่ตั้งจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาตื่นขึ้นมาหลัง 08.00 น. จะเกิดอะไรขึ้น
- ถาลืมตั้งนาฬิกาปลุกจะเกิดอะไรขึ้น
* ผูจัดการสวนธุรกิจบริการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
** ผูจัดการดานวิชาการ ThaiFactory.com : องคกรพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมไทย

ตอกบัตรทํางาน

2. อาบน้ํา/แตงตัว
- ถาน้ําประปาไมไหลจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาไมไดอาบน้ํากอนไปทํางานจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาชุดทํางานยังไมไดซักจะเกิดอะไรขึ้น
- จะเกิดอะไรขึ้นถายังไมไดรีดชุดทํางาน
3. ทานอาหารเชา
- ถาไมมีอาหารเชาจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาอาหารเชายังไมเสร็จจะเกิดอะไรขึ้น
4. ขับรถยนต
- ถาน้ํามันรถยนตหมดจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตเหลืออยูนอยจะเกิดอะไรขึ้น
- จะเกิดอะไรขึ้นถาสตารทรถยนตไมติด
- จะเกิดอะไรขึ้นถาไมไดตรวจสภาพรถยนตกอนขับออกไปขางนอก
- ถาน้ําทวมปากซอยจะเกิดอะไรขึ้น
- ถารถติดมากจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาลืมใบขับขี่จะเกิดอะไรขึ้น
- ถาลืมหยิบกระเปาสตางคไปจะเกิดอะไรขึ้น
- ถาเกิดอุบัติเหตุรถที่ขับเฉี่ยวชนกับรถยนตคันอื่น จะเกิดอะไรขึ้น
- ถาขณะขับออกถนนใหญเกิดเครื่องดับ สตารทไมติดจะเกิดอะไรขึ้น
จะเห็นวาในแตละขั้นตอนสามารถตั้งคําถาม “ ถา…………” ไดมากมาย ดังนั้น เมื่อสามารถ
ตั้งคําถามอยางแคลวคลองแลว ขั้นตอนตอไปตองรูจักคัดเลือกเฉพาะคําถามที่เปนจุดสําคัญและได
ประโยชน ทั้งนี้ในการฝกฝนแรกๆ อาจใชทุกคําถาม แตหลังจากพิจารณาตอบแตละคําถาม จนเสร็จ
สิ้นกระบวนการคือ จนได มาตรการปองกัน/ควบคุม ความเสี่ยงแลว จนเชี่ยวชาญ ก็จะรูจักเลือกถาม
เปนบางคําถามที่จําเปนเอง
ตารางการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What If Analysis
คําถาม
What If

ผลหรือ
มาตรการปองกัน ขอเสนอ
อันตรายที่จะ
และควบคุม
แนะ
เกิดขึ้นตามมา
อันตราย

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง ผลลัพธ ระดับความ
เสี่ยง

* ผูจัดการสวนธุรกิจบริการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
** ผูจัดการดานวิชาการ ThaiFactory.com : องคกรพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมไทย

ในชองแรก.....”คําถาม What If”.......เปนชองคําถามที่ไดทดลองตั้งตามอธิบายไวในชวงตน
ในชองที่ 2 .....”ผลหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา” ใชเติมผลของเหตุการณตามคําถาม ซึ่งก็เชน
เดียวกับ Check List คือพิจารณาผลไปถึง
- พนักงานในองคกร
- ความเสียหายของทรัพยสิน/โอกาสผลิต
- ชุมชน/โรงงานโดยรอบ
- สิ่งแวดลอม
ในชองที่ 3.....”มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย” เปนมาตรการที่องคกรมีอยูเดิมทั้งอยูในรูป
ของ Hardware เชน อุปกรณปองกันตางๆ อินเตอรลอคที่เกี่ยวของ หรืออยูในรูป Software
อันไดแก ระเบียบ/วิธีการปฏิบัติงาน คําสั่งบริษัท รวมถึงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน โดย
มองทั้ง 3 มุมมอง คือ
- มาตรการปองกัน: จุดประสงคเพื่อปองกันไมใหเหตุเกิด
- มาตรการตอบโต/แกไข: จุดประสงคเพื่อลดความสูญเสีย เมื่อเหตุหรือปญหาเกิด เชน
สัญญาณเตือนภัย แผนฉุกเฉิน อุปกรณฉุกเฉิน
- ลดผลกระทบ: จุดประสงคเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดปญหา เชน แผนฉุกเฉินกรณี
หกรั่วไหล มาตรการลดผลกระทบสูสิ่งแวดลอม
ในชองที่ 4..…”ขอเสนอแนะ” มุมมองเชนเดียวกับชองที่ 3 คือ มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
ที่ควรจะมีเพิ่มเติมเพื่อทําใหการปองกัน/แกไข หรือ ลดผลกระทบสูสิ่งแวดลอมเปนไปไดดี
ขึ้น
ตัวอยาง : การขนถายน้ํามันเตา (Fuel Oil Bunker C) จากรถ Tank Car เขาสูถังเก็บน้ํามันเตา ดังรูป

LIA
Valve

ถังน้ํามันเตาเก็บ
ปมป
LIA = Level Indicator and Alarm

* ผูจัดการสวนธุรกิจบริการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
** ผูจัดการดานวิชาการ ThaiFactory.com : องคกรพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมไทย

คําถาม What If

ผลหรืออันตรายที่จะ มาตรการปองกันและ
เกิดขึ้นตามมา
ควบคุมอันตราย

1.อะไรจะเกิดขึ้นถา
รถสภาพไมสมบูรณ

อาจเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยว ตรวจสอบเสนทาง
ชน พนักงานบาดเจ็บ เดินรถเปนประจํา
ทรัพยสินเสียหาย

2.อะไรจะเกิดขึ้นถา
คนขับรถมีสภาพไม
พรอมเชน เมาเหลา
3.อะไรจะเกิดขึ้นถา
รถเฉี่ยวชนทอ

อาจเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยว
ชนพนักงานบาดเจ็บ
ทรัพยสินเสียหาย
-สารเคมีรั่วไหลจาก
ทอ
-อาจเกิดไฟไหม
-พนักงานบาดเจ็บ

4.อะไรเกิดขึ้นขณะ
ตอทอน้ํามันแลวทอ
รั่ว/แตก

5.ขณะขนถายลืมคีบ
สายดินจะเกิดอะไร
ขึ้น

6.อะไรจะเกิดขึ้นถา
วาลวปด

-ตรวจสอบสภาพคน
ขับรถ

-Safety Audit
-ตรวจสอบเสนทาง
เดินรถเปนประจํา
-กําหนดเสนทางและ
ความเร็วเดินรถ
-น้ํามันหกรั่วไหลสูสิ่ง -แผนบํารุงรักษา
แวดลอม
ระบบทอ
-อาจเกิดไฟไหม
-ระเบียบปฏิบัติงาน
ทรัพยสินเสียหาย
การขนถายน้ํามันเตา
พนักงานเสียชีวิต
-ตรวจสอบระบบทอ
ของรถกอนขนถาย
อาจเกิดประจุไฟฟาอยู
ที่จุดที่เปนโลหะอาจ
ทําใหเกิดประกายไฟ
ทําใหไฟไหม
พนักงานบาดเจ็บ
ทรัพยสินเสียหาย
แรงดันน้ํามันสูงขึ้น
ทอแตก/รั่ว น้ํามัน
ไหลสูสิ่งแวดลอม

ระเบียบปฏิบัติงาน
การขนถายน้ํามันเตา

-ทํากําแพงเก็บกักการ
รั่วไหล (Bunding)
-Bund Valve ปด
เสมอ

ขอเสนอแนะ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

- ตรวจสภาพรถกอน
เขาโรงงาน
-อธิบายทําความเขาใจ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยว
ของกับคนขับรถ
-อบรมคนขับในเรื่อง
กฎความปลอดภัยของ
บริษัท
-ติดปายเตือนความสูง
-อบรมกฎความปลอด
ภัยคนขับ

-ตรวจความพรอม
กอนเริ่มขนถายน้ํามัน
เตา
-อบรมระเบียบปฏิบัติ
งานการขนถายน้ํามัน
เตาใหคนขับทราบใน
สวนเกี่ยวของ
-บํารุงรักษาเชิงปอง
กันระบบสายดิน
-บํารุงรักษาเชิงปอง
กันระบบสายลอฟา

-ตรวจสอบตําแหนง
วาลวกอนขนถาย
(Line Up)
-กําหนดพนักงาน
ตรวจสอบสภาพทั่ว
ไปตลอดขนถาย

7.................
8.................

* ผูจัดการสวนธุรกิจบริการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
** ผูจัดการดานวิชาการ ThaiFactory.com : องคกรพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมไทย

ความ ผล
ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ถาสามารถตั้งคําถามไดดี ก็จะสามารถทําใหการประเมิน
ความเสี่ยงโดยวิธี What If Analysis มีประสิทธิภาพ แตถาผูใชวิธีนี้มีความคุนเคย ก็อาจจะเลือกถาม
เฉพาะปญหาที่เปนประเด็นสําคัญ ดังที่ไดกลาวแลวขางตน
สําหรับการใชเทคนิค What If Analysis มีขอดี คือ เปนวิธีงายๆ เริ่มจากการตั้งคําถามจาก
กระบวนการเริ่มตนจนถึงกระบวนการสุดทาย, ไมตองใชขอมูลมากมายในการเริ่มตนตั้งคําถาม และ
รูปแบบการดําเนินการไมสลับซับซอน สวนขอเสียของวิธีก็มีเชนกัน ดังเชน ตองมีความรูความเขา
ใจในการตั้งคําถาม, ปญหาที่เกิดจากเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณสัมพันธกัน เชน ตองเหตุการณ
A และ เหตุการณ B จะทําใหเกิดปญหา ลักษณะเชนนี้มองเห็นไดไมชัดเจนโดยวิธีดังกลาว และถา
การตั้งคําถามไมครบถวนจะทําใหขาดประเด็นสําคัญไป แตอยางไรก็ตามวิธีนี้ก็เปนวิธีพื้นฐานหนึ่ง
ที่องคกรสามารถประยุกตใชไดตามความเหมาะสม ฉบับหนาจะบรรยายถึงวิธีอื่นอีก 4 วิธี พรอมตัว
อยางตอไปครับ

* ผูจัดการสวนธุรกิจบริการระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
** ผูจัดการดานวิชาการ ThaiFactory.com : องคกรพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมไทย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful