БЕЛАХАМВАШ

БИБЛИОТЕКА
КОНТИНЕНТ ХАЫВАШ

Коло

1,

књига

3

ХРИШЋАНСТВО
SCIENTIA SACRA 11

превео
Сава Бабић

Београд
1 999.

ДЕРЕТА

НАСЛОВ ОРИГИНАЛА:
Нашу<\s Ве1а

САДРЖАЈ

Scientia sacra 11

А keresztenyseg

MEDIO Kiad6,

Szel1tel1dre, 1 996.
Хришћанство и баштина

COPYRIGHT© МEDIO М kft

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

II

Јеванђеље и послаНlЩе ..................... .63

III

Антихрист

.

IV

Андрогин

.

V

Ло гика јединства (фрагмент) .

Превод и поговор
Сава Бабић

На корицама: слика Цветка Лаиновића

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.
.

1 19

.

.

.

.

.

.

201

.

.

.

261

[ ХРИШЋАНСТВО И БАШТИНА

1.

Религија, филозофија, наука хоће да олакшају, као што
кажу, животне тешкоће, а баштина Bpilpa човека саl\ЮМ себи.
2.

Човек овде, у природи, не жели ништа друго до да без
сметљи ужива у животу, и због тога, када религиј а,
филозофија и наука хоће да олакшају животне тешкоће, оне
су у служби жеђи за животом.

3.
Уживање у животу и то што човек жели поново да
добије себе, заправо се међусобно не искључује. Ипак, онај
ко ужива у животу, губи себе сама, а ко .хоће да поново
добије себе, мора да се одрекне неограниченог уживаља у

животу.
4.
Неограничена животна жеђ у човеку није љегово
изворно понашаље, него је настпло зато што је он изгубио
нешто што је важније од живота. Жеђ
Будина mРllИlliа, Бемеов Giel'

-

-

I\'ама ИIС/1-l1шшда,

последица је губитка

потпуности ПРИl\!ордијалног егзистирања. Будући да се
пошуност изгубила, човек је доспео у деградирана стаље.
Мучно осећање недостатка које припада деградираНОl\1
стању чшш га пох летrnИl\!, а та1\lа деградираног стања Јесте
Ci\leTfun ТОЛlе дп буде оно ШТО јесте.

Нс

треба УКИНУIН

уживаље у Ж}IВОl�У, него треба НС1УffiПИ из дегра,;Ј,ИРПНОГ
стања.

9

5.

знаља чија се поузданост није СМРВЮ1а, и нико није око себе

Последица

исплео такву заштиту која се није поцепала. Необично је

губитка приморднјалног стања јесте
деградирано бивство. Резултат овог деградираног бивства
јесте
као што каже Бе!\lе, тј. поремећеност. Турба је

mу�б([,

КОРУПЦИЈа ума, морала и телесности: помрачени ум, грех и

болест.

што нема олакшице која на неки начин не би била уклањање
испред стварности.

Можда би је могло бити, али ј е

фактички толико нема д а с:у такозвани терети лакши него
они што их човек таквим олакшицама преузи.ма на себе.

Религија,

филозофија и
наука
јесу
олакшањ е
неометаног уживаља у ЖИВО�'. Баштина хоће да успостави
нетакнуто стаље бивства.

8.
Постоји нешто што човек жели да олакша и од чега
тражи заштюу, од чега се скрива и за шта неће да зна. Не

6.

само да се збија у групе, него организује групе и озакоњује

Жеђ је знак за препознавање КОРУ�lПираног бивства.

поредак Прописује заједнички живот, узалуд све ПОРС�lеПI,

КОРУlllПирано бивство живи У тами своје корупције. Човек \,'

опет започиње, ah"O и зна да неће ићи, ипак то ради. Ствара

овој ситуацИјИ није свестан шта се збива, чак и протеС1}'ј
,..
ah"O оива
узнемираван светлошћу у уживању живота. Зато је

мисаоне системе у IЮЈИl\lа нема правих сазнања чак ни уз

живот у похлепи деградиран, а деградираност све више

сваки пут буде раскринкан, даље то ради, покушава да

појачава жеђ. У том стању човек коначно потпуно губи себе

околиши, и ако не успе, исто то запо<rиње са супротне

сама.

стране. Ниједна олакшица није се испунила, јер се жели да

пуно ангажовање своје снаге. Фалсификује живот, и ако

олакша ТИl\lе што се нешто скрива. Нешто без чега целина

7.

неr-.ш никаквог смисла. Свака олакшица извире из страха од

Религија, филозофија, наука створиле су огромну

стварности. Зато се човек брани н прикупља �шетак и

приправност првоБИТНЮI средствима, касније од "шшина до

наоружава се и организује, скрива се у религију и поглед на

ИНСТИ�'ција и до религиозних учења и теорије.

Склоп

спреl\IНОСТИ, ако се у њему јавља јеДШiСТВО и систем, назива

свет, прави науку и технику, и гради цивилизацију, и плете
сан о светОВИl\lа и народима и ид:ејама којих нигде нема.

се и цивилюацијом. Сврха је одбрана и сигурност. Кућа,
град, држава, одећа, поглед на свет, занати, оружје, Иl\lетак,

9.

дОГI\!С, закони. КО�ЈПликован апарат како би се тешкоће бар

Цивилизација УЈ све оно што у њу спада није учеље,

\la.10 уб.1ЮЮI.1С.

него став. На<IНН живота који се креће у С;"lеру наШГ.1СД

Необично није што међу О:lаКШlща.\lа НС:\lа НИЈедне
сталне. Није било ни средства, ни "Iашине који нис\'

најлакшег решења. Пружа заШПI�' за коју се чини да је

подбацили, није било теорије која се није срушила,

удобност и није матерИЈална

10

H�

поуздана, и ИЗl\lишља акорде за уклањање страха. Није то

11

сигурност,

јер

би онда

довољан био дебео ЗИД, топла одећа, амбар и оружје. Али
истовремено с кућом неизбежно се јавља поглед на свет, и
човек се скрива не cal\lO у топлу собу, него и у l\Iлак свет
својих l\IИСЛИ.

Ah.'O изгуби везу са сиро.вом ПРИРОДОl\l, то још

не би представљало не.вољу, али је 1)' везу неl\lогуће
прекинути а да човек истовремено не изгуби оно без чега је
бивство беСl\lИслено. Важно је да све изгледа другачије него
што

јесте.

Нарочито

оно

у

чеl\lУ

се

може

пријатно

дремуцкати.

вечито настани. Али зна да је својство овога живота, да што
се више хоће начинити лаКШИl\l, све више поремећује, грчи
се. П'би свој\' ведрину и лепоту, сјај, чар и мистерију,

��· и дуб�ну, губи своју трагику и l\IУЗИКУ и поезију.

ИС

Не

може се ништа друго, ко жели да суделује у чистоти живота,
тај i\юра поново стсћи себе. Сваковрсне промене у изворном
начину живота доносе непрорачунљиве последице, Јер Је
свака' промена скривање и не нестају теШ.Ј<оће, него
стварност живота. Ко жели ca"l\1O да' ужива у ЖИВОl}, он га

1 0.
Насупрот

није безусловно уживање, и не жели да се овде HeOl\leTaHO

систематичном

олакшањ\'.

што

значи

избегавању стварностя религије, филозофије и науке у
цивилизацији и скривању

човека

испред

стварности,

фалсификовању живота узрокованим религијама и страху
од живота узроковаНИl\l религијОl\l - постоји и други став.
Ово двоје се никада не меша и не l\Iоже се побркати. Увек
постоји вuдва н (заС1!'ПНИ К знања), и софос
(мудрац),
бодхuсаmва (просветљени) и нщ ха-руах (духовни човек ).
Постоје они који у цивилизацији узимају негативан став, Не
поричу цивилизацију, него не прихватају олак шице. Јер у
олаки
ш цаl\lа страх од стварности значи да човек губи себе.
Фалсификовање живота значи да се губи сыисао БИЈзства.

ВuдвClIl и иlll ха-руах хоће да поново стекну себе. Са1\1 ЖЩЮТ
је без супстанције, а оно што је сш\ю живот, није ништа
друго до пролазност. Бодхuсаmва жели оно што може да
издржи и Cl\lPT. У ци.вилизацији не узиыа учешћа јер зна да
је безнадежна одбрана од нечега од чега се не може
одбранити, и понајвише се l\Iоже само скрити испред
прюшња к Знању, али ако се човек скрије, он се скрива
испред Сl\1исла себе сама и свога бивства. За со фоса живот

12

губи, јер оно ШТО добија небитно је и празно. Ко га прт. а

са СВИl\l њеГОВЮI тешкоћама, заједно са стварношћу доБИЈа
целину.

11.
Баштина је изворно била близу, непосредно испод лаког
вела цивилизације и cal\lO ју је требало дохватити. Токоы
времена тонула је све дубље, и скрива је све дубљи слој
заштитног ткања. Све је лакше потонути у бесадржајНИ
полусан, и све је теже наћи Оно ЩТО човеку враћа њега ca�la.
Првобитно је било довољно прсН)ти се, касније је требало
разорити целе цивилизације како би човек

доспео до

сопствене суштине. Ако се повремено не испољи природна
ЛОl\IНОСТ цивилизација,

ако

изворно

смртна суштина

религија и наука и филозофија не пост'ане очигледна, и
опсеноликост олакшица не раскринка се саыа од себе,
освешћивање бива још теже. Али управо зато што је човек
хтео да коначно оствари олакшање, као данас у случаЈУ
технике, категоричких идеологија и тоталних дРж ва, ове

олакшице uз минута у минут неочекивано покаЗУЈУ СВОЈе
лице, и испостави се: оно што је створено за заШТИI}",

13

највећа

Је

опасност

и

прети

потп\ни,,!

у ништеље!\.I

човековог свста. Како би добро било када би се l\IOГПО
живети под j\laњo�1 заШТИТО!\l.

пракса.
Мисао је саЈ\1O онда важећа ако се и.спунипа у чин}', чин
СцЈ\1O онда ако Је заснован у поретку Сil1Испа.

14.

12.

Да би баштина могла да човеку врати себе, свевремени

Баштина је знање, И то знаље да живот није саillOсталан
. .
.
и НИЈС ЈСДИНИ И НИЈе стање независно од осталих кругова

човек треба да познаје меру свога свевременог стања. Та

бивства. Нс ca�1O да неыа својствене суштине, него је само

мера јесте

основно сmање.

прилика која се отвара за прибављање суштине би.вства.
Суштинску

стварност коју у основ,ша

дотиче људски

1 5.

живот, К<1ЖС ШаНК<1ра, не1llOгуће јс саЗН<1ТИ без баштине.

Почев од архаичких вреысна па све до данашњих дана

Живот потпунс вредности, К<10 што каже Рене Ген он јссте

није било озбиљног l\IИСЩLOца који нијс рачунао на 'Iнње­

могућност

НИЦУ основног стања, међутим, на специфичан начин оно је

,

стварања

всзе

са СВИ:\I

стаЊЮfа

бивства,

превасходно са СТ<1њйча вишег реда него што јс живот.

једва и ИЈ\lеновано. Каткада је носило ознаку као ХИНДУ

Знаље никада није систеыатично� него јс ОТВ<1рањс бсскраја

сатја-југа.

бивства, и спознаја стања реда вишег од ПРИРОДНQГ стања

иJfИ грчко златно доба. У више случајева било је

оличено: представљало је основно стање као ХШiДУ Ману,

живота, ОДНОСНО од пуког ЧУ:1НО установљивог света, стањс

египатски Менес, или грчки Минос, кинески Велики Жути

вишсг реда стварности које се непрекидно и јесте у живО1У,

Господар. У ДРУШТВИl\lа значи лримор,цијални ред који се

и усмерава човсков живот

разуме сам по себи, и законици су се Qбично доносили уз
позивање на основно стање. У ХИНДУ�fетафизици то је

camjaca-СCl!nја.\I.

13.
Једна од ПОС.1еД1ща ТШ\fе С:\lИсла, кварности :\lOpa.Гf<1 и
телеснс :lОl\I.НОСТИ јесте што су се дух и став раздвој �L1И. Реч
не покрива

чин,

другачије речено, тсорија не покрива

што значи бивства до врха испуњено

истином. у другој варијанти саm-ЧUП1-ан анда, што значи
јединство истине бивства, светлости Сl\fисла и спасења.
Према хебрејскај баштини основно стање је Тора.

праксу. То јс најдубља ознака корупције, односно најдубља

Кабала учи да човек у �Iатерици зна целу Тору, али кад се на

не'тистота

одговорности

земљи роди, анђео ыу је избрише из уста. Зато човек зна и

ГОВОРНИК<1 реч HC\I<1 садржаја, и ко НСШТО ГОВОрИ, а.11-1 то нс

не зна З<1 основно стање. И зато, кад га чује, сећа га се. Чак

кору:\шираног

бивства.

Бсз

јс

ЧИНИ, ОН није .\lOгао ништа рtћи. (;а\1O брбља. А опет, чин

због ТОПI гр,}Витащ�а његовог живота јесте да

без речи пуки је биопошки рефж:кс. Баштина. Ка.Ј,n човеh\

стање једина мера живота, а живот није ништа друто до

основно

врати себе Ca:\la, васпоставља јединство ИЗ:\lеђу речи и '\Ина.

реализација основног стаља. На почетку је човек, каже

Зато је оно што бnштина кажс: ЗН<1ње, а истовре\lено и

ТаЛl\fУД, видео кроз вреыена, и око />.IY је Досезала од првог

14

15

до последњег времена, Јер Је светлост била у његово,,!
поседу. Међутим, када се човек искварио, Господ је од њега
одузео светлост и сакрио је. Сакрио за кога') За правсдникс.
Сакрио где? У учење. Како праведници стнљ:у до учења?
Својим ЖИВОТОМ треба да га ИСh."Опају.
16.

Када се у кинеСКОЈ и јапаНСh'"Ој баштини користи реч
свет, подразуыева се друштвени положаЈ човека у породици,
у граду, његови замршени односи с влашћу, с rюдређешша,
.
.
с препюста_вљениыа, више стотина СИТНЩИХ и "''РупнИЈИХ
.1YKaBcTaBa, скривања и УЮ(јњања, Сh.'РетањП, опрезности,
глади - и њеног покривања, гра:\!зивости - и њеног
улеnшавања, инстиката - и њиховог npеф.арбавања, инди­
видуалних страсти - и аыбиције и афир,,!щије, таштине и
незнања, нејакости и жеђи, свега онога што је страно
ИЗВОРНОl\1 човеку и што он сада, ако жели да опстане, мора
да научи. Изворно постојеће у човеку и оно што јс он собо,,!
донео, истинско и право, а што ЖИВИ у CBaKOi\! човеку почев
од зачела, то је сасвиы др}то. То је нешто јеДНОСЈавно и
чисто. Оно што се налази на свету, треба увежбати. Реч свет
у ОIЩКВОМ СМИСЛУ користио је и европски средњи век, а и
касније оно што је световно, глумачко, лицемерно, лажно је
и ыаска у одмосу према ИЗВОРНОl\l. Још касније је СВСТ
назван реалитеТОi\l, као да је то стварна стварност. А.1И
свако зна ,.'],(1 у свету ништа није истинско, а оно што се
на.1аЗи овде, треба упознати као друго које је да;l\;КО Од њсга
и које није caгnacHo с ЊШ1. А.1И не треба га учити, јер је то
'lOвек донео собом, то је основно стање, СОП1-чшn-ш/Ондо.
смисао, истина и спасење.

16

17.

Онај ко раздваја свет и основно стање, или ко
претпоставља да је lШl ха-руах и бодХllсоmву и СОфос ыогуће
раздвојити од обичног човека било као супротност, било као
степен, починиће грешку религије која разликује дух и
материју, идеју и стварност, сакрални и профани свет.
Баштина следи став адвumе. Адвumа значи: не два. Не два,
него један. То је први белег егзистснције адвllmе и љена
најважнија теза знања о бивству. Све што јесте и било је и
биће, и свако биће и душа, материја и дух, свака ыисао .:
осећај људски ранг и степен, светлост и Ta�Ja. међусобно се
узаја"rно ПРОЈКушају, И истовремено теку, крећу се и зра'lС. У
овој универзалној шnnерпенеmРОlfuјu сва раз�lиковања Се
збивају због уједначавања. Бсзгранично претвараље у један
- каже Хслдерлин - прочншћава се у безграНИЧНОi\! разли­
ковању.
18.

Основно стање је антрополошки slaflls аЬS61utщ који
претходи сваковрсној етнографској разлици и ИСТОрИЈској
форыацији и Щ;ИХОЛОШК01\l заплеl)".
19.

Рене Генон је основно стање назвао etC/l pl·imoYC!ial. Овај
израз је сродан Беi\lеовоы U,·stand. За etot p"imOl'dial
карактеристично је да је прва СИ1уација човековог бивства и
Te�Jeљ свега каснијега. Дp�ora црта јестс да је основно стање
највиши степен који се l\lOже Достићи и достижан је у
Сваком посвећивању баштине. А трсћа јесте да је заједно с
ОСНОВНИi\! стањем дато езотеРИЈСКО знање духовне
(брох.1/CII{СЈ..:е) касте.
17

20.

22.

Основно стање је термин Лајоша Сабоа. Могао је и;\taти

Када баштина у посвећивању говори о васпостављању

више подстицаја: Бемеов израз UI'stand (који ЗШ1LfИ древно

основног стања, она прави разлику између блаженства И

хинду учењу бпаженство је

стање), више праваца модерних антрополошких истра­

основног

живања.

.последица прикупљених ч ююва (карма) у ИСТИНСКОМ

По

Лајошу

Сабоу

основно

стање

је

такав

стања.

Према

метафизички статус у којем је човек у нормалном логич:ком,

живmy. После проживљеног живота у истини човек ужива

етичком и естетичко]\[ положају, и којем се безусловно и

резултате својих чинова, блаженство, али ако се исцрпе

увек I\!ора да врати, као што играLf мора ритмичкида пође од

садржина чинова блаженства, човек опет I\!ора да се спусти

основног става плеса и треба да га превазиђе, и као ШТО

у круг живота. Блаженство није коначно стање. У древним

\Iузика треба да се смири у ОСНОВНО'.I тројству, ДОК су и

баштинаi\lа рајско блаженство само је резултат добрих дела.

ппес, и � ! уз и ка у TO\\I

Коначно стање баштина Нi1Зива ослобођењеl\!, а то Је вас­

,

И изразито са;\ю у TO�! случаЈ)'

раЗУl\IЉНВИ ако човек све то упорсђујс с ОСНОВНИl\1 стање:--I.

постављање основног стања.

Своју теорију о OCHOBHOl\1 стању' Лајош Сабо није
развио. Али би противречило целини његовог i\lишљења ако

23.

би неко појам интерпретирао сасвим фОР�lално и поверовао

Основно стање није срећа, није дивота, није мир, није

да је овај .\!стафизички статус само tabllla rasa људског духа.

ред, не1\Ја никакве везе с процватОl\J и с уживањем. Језик

Основно стањс Иl\!а свој садржај. Овај садржај је управо'

lIюже да изрази основно стање саl\Ю негативно, као стање

такав ТСl\lељ сваке баштине као ПРИl\10рдијапни порсдак

без садржаја живота. Због тога хинду баштина основно

људске егзистснције. Садржај основног стања је такозвани

стање назива

fix system (Лајош Сабо), једини систе1\l.

хебрејска баштина

нuрвС/нС/. махајана шунјС/mС/ (празнина),
Ен соф (непочетак), Генон etC/( incondi­

tion, стањем независнњ" од било каквог става.

21.
У архаичком вреl\!ену основно стање је схватано као
прво раздобље историје, јер тада основно стање није било
индивидуа.'1на ПрИВl-шеГИЈа, него снтуаЩIЈа целоh.'УПНОГ
човечанства. Хинду бпштина је ово ра3,Ј,обље називала
сшniо-југС/. То је доба �Iира, рсда, потпуности живота,
спокоја, процватп, једноставности. чистоте, истине. У
хебрејској баштнни то је Еденски врт Код орфнчарп златно доба. .Еi\Iпедокле каже да ОВЮI BpeMeHOl\1 влада
Киприо и бивство је тако лагано и прозирно као срећна
љубав.
.

.

18

24.
Основно стање у људском животу може се раЗУ1l!ети по
раном детиљству и сазрелој старости. По paHOl\1 детињству
зато што је човеково расположење једноставно и ведро са1\Ю
пре седме године, што касније ј\юже бити сюю изузетно, у
тренуцима игре када ис-т;.·па из Ј)'рбе

УЈ

свет га уопште не

ремети. ПО сазрелој старости зато што у зре.lој старости
човек

поново

постаје

једноставан

и

прочншћен,

и

обрачунао се с -т;.·рбо:-! колико год је то IIlОгуће. У кинеској

19

баштини основно стање је оличио Лао-це,

чије име

следи. Без будности човеково бивство је избезумљена

уједињује дечје и старачко расположење (новорођенче­

поремећеност (абхuмана). Ослобођење није ништа друго до

мудраЦ), ведрину почетка и ведрину зрелости.

поновно стицање будности. Ослобођење без будности је
немогуће, каже Шанкара.

25.

Цњана лtOk1ЈЩ пише CaHI<:x;a,

сазнаље је ослобођења. Будност је једина способност која

Свесно васпостављање основног стања баштина је
учила у посвећењима.

Таква учења нису сачувана у

уме да ликвидира 'Урбу и У којој се упија свет у потпуној
целини тако да човек досеже ослобођеље

(ннрвана).

писаНО!'.1 виду, већ и због тога што се посвећивање не може
записати нити научити из књиге.

Међутим,

човек о

посвећивању може стећи појам у главним цртама из више

Уnанuuюде и
коментар Шанкаре, таква је санкхја и Јога сутра
Патанџалија, таква је махајана
са својим тибетансю-ш,

дела баштине. Такво дело су, пре свега,

-

28.
Према

Тори

,

човек је на зачелу починио први грех. А

шта је био изворни грех, о томе немамо појма, пише Бадер,
вероватно зато што га више не умемо да ПОЧИНИIIЮ. Могуће
је и зато што је он потпуно уграђен у наше бивство. Грех је

кинеским и јапанским варијантама, одломци египатске

човеково бивство у чинио неЧИСТИIII, и зато је грех једини

Перт елt Херу, Кабала (Сефер Јецирах и 30хар), алхемија и

узрок корупције. Све оно што каже

суфи.

својство, а покајаље овде значи збациваље греха, васпос­

Тора има морално

тављаље изворне ЧИСIОте душе и света.

у хинду баштини појачано просветљивање ума

26.
Техника посвећивања једини је поуздан метод да се

повратно делује на човекове чинове и њега треба започети

човек без остатка обрачуна с lурбом и поново стекне себе.

реализацијом будности. У хебрејској баштини очишћење

Беме каже да је основно стање увек присутно али га данас

делаља

не досежемо.

реализаЦИЈОМ законитих чинова.

Исто то учи кинески тао,

Патанџали,

повратно

деЛУЈе

на

УМ

и

треба

отпочети

1I1ахајана, алхемија и суфи.
29.
27.
Поремећај основног стања хинду баштина приписује
помрачењу )'ма. Смаљи се изворна будност

(вuд;а)

Свака баштина говори о физичкој кварности као о
последици почетне корупције, али, изузев понегде у

й човек

хеленству, нигде се није видео примаран узрок КОРУПЦИЈе у

авuд;а, умањена будност. Турба
aвuд;e. Једини узрок сваког

телу. Као што се у модерном добу клице кварежа траже у

није ништа друго до последица

физичкој стварности, што није веродостојно и зато није

поремећаја и греха , сваке болести и патње јесте губитак

поуздано. Телесна корупција је најчешће последица умног и

изворне будности и појава поспаности која одма;\( сустопице

моралног кварежа, у

постаје поспан. То је тама,

20

многим случ.ајевима је с њима

21

Овај пут разнс баштине различито називају. У КИНИ је

паралелна и никада се од љих не може одвојити.

тао,. реч значи и пут У Индији је ослобођење, у Јудејн

30.

покајаље. Основно стаље је реализација будности, �lOралне

Свака баштина зна о овој искварености основног стања

нетакнутости и телесног здравља.

почињеног на зачетку почетка, чија је последица зата;,\(љење
ума, l\Iорална квареж и физичка болест.

Корупција је

33.

покопала

Када је човек искварио своје бивство, кюке Бадер, са

прю.юрдијално знаље човека. Доцније је потонуло и само

соБО\1 је у квареж повукао и космос. Ако основно стаље

разорила изворни

склоп

основног стаља и

човечанство је изворно�(

реализује у са!\!Оl\l себи, тиме ће и космос уздићи назад, на

Зато кинеска и јапанска баwтина

љегово изворно �(eCTO. То је крајљи смисао ослобођеља у

познаваље основног стаља и
С1\1атрало корупцију.
сматраЈУ

примарним

свет,

а

\lOдерна

Европа спољну

31.
Пошто

хинду баштини, то је задатак бодХllсаmае

\"

будизму,

у

Каба711 и у суфију то је значеље искупљсља.

природу.

34.
човек и

КОС1\10С нису ОДВОЈени,

заЈедно

с

човеково!\! изворно!\! коруrщијо!\! искварио се и изворни

Ко У

са1\101\1 себи ништа не чини за реализацију

основног стања" својИ1\1 ЖИВОТО1\1 стоји У пуком БИОЛОШК01\l

друго до гомила рушевина изворног КОС1\l0са, које се пуше.

KPYf!', односно судеоник је цивилизације, и бино колико да
је висока, остаје на истој равни са iКИВОТИЉСКЮ1 и БИЉНИl\I

Има и данас оних који говоре: не!\!огуће је да кос!\!ос у које\!

бићи\!а зе1\1ље. За ову раван је својствена )кивотна жеђ, јер

свеl\lИР· Данашљи физички космос, к аже Бадер, није ништа

ЖИВИМО у ОВ01\l разореНО�1 стању буде онај изворни, од
којега је, по свеl\l)' судећи, постао овакав какав Јесте
посреДСТВ01\l ужасног пожара (Вајцзекер).

цивилизаЦИЈа не може да врати човеку љега самог, са!\!о
жсли да олакша љегове животне тешкоће. Ко се својим
мислима не уздигне изнад религије, филозофије и науке, он
стварно НИЈе присутан.

32.
Ако би постојали с а�ю основно стање и корупција, ни о

35.

јСДНОi\( не бисмо могли прибавити сазнаље. Међупш, из

Сваки човек, кажс Сен-Мартен, иr.lа особен задатак у

КОр:'ПЦИЈС ПОСТО) и пут ка успостављању основног стања.

животу човечанства, и нико га други не у,,(с обавити уместо

Правац овога пута је особен. Ако изгледа као да се човек

њега.

враћа, он иде напред, ако изгледа да нде напред, он се враћа.
Основно стаље је његова прва и последља ситуација,
почетак и краЈ.

22

23

36.

Пореыећеност основног стања Беi\lе назива речју
алхемије - ,урба. Овај израз значи затамњење ума о којеi\l
су говорили Индуси, грех о којем су говорюlИ Јевреји и
болест о којој су говорили Грци, и што је свуда ,умачено као
пореl\rећај. Међутим, турба није само духовна ознака, јер
значи поремећеност КОСМИЧКИХ сила у астралној васиони, и
расуло примордијалног поретка који постоји међу'
елеi\lеНТИi\lа. Баштинз зна и да се корупција распростире на
свет животиља и бюьака, јер дивљи на животиља исто је
тако мало природна као и Уl\lliожаваље штетних гамзди, а
зна и то да златно доба није познавало отрове и паразите у
биљкюra, ни корове.
37.
У

турби почива најваЖI:Iији појаi\1 човечанства које се
одвојило од основног стања, појаi\l историје. Од вреыена
када се корупција осилила, човек нема баштину, него
историју. У историји човек не живи изворно бивство, него
Ч'рб)', историја знаtlИ збрку и раздор, међусобно бркаље
елеыената који не припадају једни другима, несређсност и
несредљивост. Нема Сl\lера, l\lepe ни средишта. Историја је
ток који је корупција повукла са соБОI\I, вртоглав и врлудав,
без смера и непрочишћен и неLIИСТ. Брига, i\lеланхолнја,
стрепља, нејакост, лоша савест, са\lbзаваравање, безверица,
насиље, ,10ше расположеље, без i\lогућности да се и утврди
одак.пе све то извире. Човек претпоставља да је оно што
види од почетка било тако, пер.\lанентна криза, хnзардни
след збl-шања, где пут не води из узрока ка пос,1едица;\ш.
Историја је негативна баштина. Јер човечанство у баштини
живи у коначно) траЈНОСПI основног стања, односно \'
24

апсолутном Bpe;\leHy. Историја се заснива на корумпираном
времену. Време је заборављање вечног, пише Генон. Нема
стабилног идеала бесмртности, Cai\IO индивидуална
самовоља. Историја значи универзално бити избачен из
средишта, живети у ПУКОМ догађању, без темеља, сврхе и
Сl\шс-ла.
38.

Не сме се бити неверан вреl\lену и не Сl\lе се одвојити од
апсолута. Верност Bpei\JeHY данас јесте бити свестан криз.е,
не одвојити се од апсолута јесте баштина. Верност чини
аутеНТИЧНИl\I, апсолут пружа знање. Једно без другог He:-'Ia
вредности. Бар на два ;\Iеста треба стајати и-стовре1llено, по
l\IОГУћности тако да оба буду у међусобној напетости као
тренутак и апсолут. Јер је број егзистенције један и један је
услов да буде бар два, што ствара јединство. Јединство је у
разлwпlТОСТИ као што је и различитост саi\Ю у јединству, као
део у целини и целина у деТIу.
39.

Религијом треба назвати покушај којим историја жели
да олакша најтеже тешкоће човека који живи \.
перманентној кризи. Када је основно стање потону.10, човек
је 113губио апсолутно позитивно свога бивства, своју свест о
бсС!\IРТНОСТИ. Ову свест је заменио КОРУl\mирани идеал, који
су чувало и потхрањивале i\1Ноге врсте репигија. Рс.1игија
неыа никакве везе с баШТИНОi\f. Религија се i\lOже
препознати по ТOi\le, прво. што живи у l)'рбн, друго - што
претпоставља спољњег Бога, код кога тражи заrnТИl)', треће
- што лек од патњи у свеl)' тражи у спасењу. А баштина
пак: живи \" обрачуну с ,урБОi\I. божанско биће види
25

истоветним

сваким

са

бићем

и

ослобођење

тражи

реализујући основно стање.

40.
починити таква грешка

'Не сме се

l1а да 'Јовек

ХРИUlћанство утопи r.lеђу друге. баштине, и да га сматра као
једну l\Iеђу осталима. Али се не сме починити ни таква
грешка да човек издвоји хришћанство из других баштина и
да 1\IY осигура потпуно посебно, изузетно, једино место. Не

у

као еГЗ0терија, аJlИ хришћанство као баштина (езотерија) не
само да се није изменнло за ове две ХЈ!љаде FОДI'IНа, него оно
још није ни ехваћено и нищта од њега није остварено.
Постоје веома битне разлике ИЗI\lеђу баштине и
религије изграђене на баштини. Ова разлика је велика у
таоизму, у хинду кул:rури, у будюму, код муслимана, аЈIИ
нигде није тако велика као изыеђу изворно јеванђеоског и
историјског хришћанства, це је ИЗ�lеђу првобитног облика
хришћанства и његове историјске појаве за релаТИВНQ

гајимо у себи. Хришћанство је баштина, као к инески тао,

кратко време: настало ОДС1)'Щlње за сто осамдесет степени,
јер се религија већ веома рано супротставила сопственим
ову
потхрањивала
Је
.векова
током
изворима,

или хинду Веда" или саНћхјЬ, или хебрејски mал.1,уд, или

супротстављеност;

може

се

затворити

схваТ<lње

да

је

хришћанство

повластица, и ОП<lке отрове овога схватања не :\южеl\Ю да

k'абала, егилатска баштина, алхемија, или Qрфи.ка. Али
грешку чини и. онај ко не примећује сиrуацију која је с
другима неспојива и потпуно је С31\юсвојна, ситуацију у
Ј<Ојој је хришћанство.

у одређеноl\l' погледу треба се вратити раним црквеним
оцима и погледати како су се они БОРНJlН да би се Јеванђеље
разликовало од хебрејске, египатске, грчке, иранске, чак и
од удаљенијих баштина, и да би га с њима уск.гН1.Дили. Свака
баштина јесте објављење надљудске духовне l\lOћи у кругу
ЉY�CKOГ бивства, и будући да је аСИl\щщщија објављења
највећи задатак који се Може заХIИСЛИП:l, често ыине дуго
вреые док се [le збуде ова аСИl\lИлација, к аткада тек у

на концу Је усред честих криза
темеље, и човечанства повукла у ону
сопствене
уништила
СВОЈе
од
је
која
псеудодуховност
сцијентичн у
неуь.'усу.
ограничености и иморалности већа саl\lО по

41.
Хрншћщн;ка

баштина

у

Европи

је

Юlала

три

непријатеља: прво - непријатељи изнутра, клер (не црква!),
дру го - ПОЛИТИL[)(а власт, треће - сцијснтифиззы. Ова три
неПрИЈатеља, несвесно се сагласивши, спрсчнла су да се
било шта оствари од јеванђеоског �ришћанства.

42.

и зна.ЈИ су да хришћанство није реЛlгија, нсго баштина.

Из перспективе баштине хришћанство су схватила ДЂ!а
\lислиоца. Леопалд Циглер је пову као једину животну
ЛiНИЈУ вечног човека, и МИС:1.и овде нсувнше Г,1.атко тек'у од

Сада и овде то треба најизразитије наг.-шсити. Данас, када је

првог објављења до данашњег доба. Постоји нешто

ПОДНОШЉИВ()�I

виду.

Многи црквени

оци,

захваћенн предрасудаl\lа, били су начисто с ТО:\I

1\1 а

КОJ:Iико

ч ињеННЦОi\1

хришћанство као религија потрошило своју духовну снагу,
силе историје су

ј е саl\IЛеле и она се не �IОже успоставити
26

величанствено у стварању узаЈамне ПQвезаНОСПI, али ЈС он
нсосеТЉИБ према потресу Јеванђеља. Рене Генон ОДЛУ9ННМ

27

потезом одваЈ а реЛШИЈУ од баштине, али хришћанску
баштину схвата као непосредни наставак и варИЈ аюу
претходних баштина.

45.
Хришћанства Hej\ la свога учења О стварању, нема своје
КОС1\!алогиј е ни антропалогиј е, психологије нити учења о

Циглер и Генон не с ам о да су створили ;\lОгућност

друштву. То је она што ј е збунило чак и веоыа дубоке умове.

разумеваља паралеле међу баштинама, и не само да су

Поверовали су да хришћанство, пошто ниј е такозвана

оч истили модеРНИ1\! ИСТОР И Зl\lOl\I разорено виђеље, него су

комплетна баштина, и није патпуна архаичко ј единство, тек

први пут изложили да постоје многе религије, и ј о ш их с е

је фраГ1\lенат.

Зато се током векова безбрај мислилаца

више може замислити, ј е р религија настаје у историј и и у

бавила

да

историј и се распада. Међутим, баштина постој и с амо ј една,

1\Iитологију, аскетику и учење о Друштву. Хришћанства ниј е

а с вака религиј а ј е сте вид баштине каји се појавио \i

изграђена баштина, као египатска или орфика, да и не

вре1'.lену. Циглер и Генон су омаI}'ћили да се може открит

ТИl\lе

у ч е њу

Јеванђеља догради генезу

и

ПО1\!ињеllЮ хинду и кинес:ку башIИНу. Хришћанство ниј е
ништа друго до учење о основноы стању, о обрачуну с

човекав status absolutus.

'ТУр60м

И а васпостављању оснавног стања. Хришћанство

43.

не1\lа с пољни пут, сама унутарњи. Зато Генон каже да

Баштина Је знаље а чавеКОВО1\! OCHaBHOl\! стањ\'
., о

хришћанства не 1\1 а егзотерије, СШ\IO езотерију. Хришћанство

његовој корупциј и ПРИl\lOрдијалног бивства и а обнов-и

не учи н ичему, што ч ини да дотиче карупцију у њенај

његовог кварнаг бивства.

наЈдубљај тачки и паказује основно стање.
46.

44.
Хинду баштина учи cal\!O а рас пршивању Yi\IHe таые, и

Религија Hei\la с аз нања о основном стању. РеJlигијо су

она васпоставља основна стање Оlисла. Хебрејс ка баштина

створене ради олакшавања тешкоћа сопствених народа.

уклања маралну нарушеност. Почев од Грка, леч-и се болест,

Религиј а ј е историј ска и социј ална творевина и пука

или СЛО1\lљеност физичкаг бића човека. Зато све оно што

сгзотеРИЈ а.

каже хинду б а штина има својство ума, што каже хебреј ска
баштина, 1\Iорална, што каж..у оне касније, с војства физичког
З,Ј.равља. За хришћанску баштину трн вида кору гщије су

једно. Она схвата
стање

заједrшчки корен и види и

с а \! О основно

47.
Ако 'lOвек жели да раЗУi\!е хр-ишћ а нс тва од последњег
гренутка па у н азад,

он НС l\lOже

да

види

д ру го до ону

особену КО.'lсктивну а пс е с иј у , кој а је прсплавила Е вропу

у

rюследње две хиљаде година, у новије Bpe1\le и ЦС.l}· зеЈ\IЉУ;
Тlше је створена ј една врста привидног \.' У "!а НИЗ1lfа ,
\ilправо Је ч о вечанство одвучено

28

29

\'

а

кризу, И СРСДИНОi\!

двадесетог века изгледа да се ова криза више не може

историј ско, него управо супротно њему. И сториј а коначно

разрешити. Неколико генера циј а раније било је више

није ништа в ише него не знати шта се збило, шта 'се збива и

изгледа за разрешење. Све могућности су пропуштене.

шта ће се збити. Историј а, баш као и свака сциј е нтиф ична

Клер,

дисциплина, рачун а с л ажним калкулусоы. Овај лажни

политичка

ыоћ и

наука.

Али нема неопозиве

сиryације, до последљег тренутка постоји бар ј едан пут н а

калкулус се н азива корум пира но време.

којем с е l\Iоже остварити решење. Сиryациј а говори да

Хришћанство се може разуыети СШ\IO од свога почетка,

човек, уз пуно ангажовање својих с нага, хоће да оствари.

ј ер се на почетку налази мера којом се ыоже мерити. А од

нај нераЗУl\Iније, а на концу ће можда бити принуђен да

почетка гледано, испоставља се не с аыо да о но НИЈе

учини Једино разумно.

религиј а, него баштина, али и да ј е сродна с хинду и
кинеском и хебрејсI<OМ баштиноы, а и да оно м ного дубље

48.

утемеЉУЈ е основно стање.

Криза има Ј едан узрок, а то је д а човек сматра
примарНИJl{ реалитетом онај свет који ниј е изворни, него

5 1.

Ниједна баштина не стој а у времену, него у аПС ОЛУIУ,

његов корумпиран вид.

на KOHI.IY у екстрамундиј алној стварности. Што значи да ј е
49.

баштин а неразорива. Ниједна баштина не губи свој знач ај .
новог доба реЛИГИЈ а Је допустила таква

Ако се једна баштина нађе у позадини, није се баштина

i\lишљења "-"Ој а нс сај\ЈО да су с е супротставила религији,

одвојила од човека, него ч овек од баштине. У вре;\!ену

Почетка",!

.него и баштини. 3апочела је такозвана просвећеност кој а,

ниједна баштина се не може изгубити. Све су CЊ\!�ЋTaHC у

ако и не свесно, ипак пориче основно стање, и полази од

СВЮ!

нарушеног света, сматра га мером и р аз�!ишља разУ�Юi\l

преегзистентном хришћанству и о искупљењу настало,,! пре

који пр ип ада овом нарушеном с ве 1!·. Ову С И1!'а циј у су
проту м ачили С е н-Мартен и Геион, а Де РУЖ:\lOн ј е

стварања света.

дефинисао да грешка није толико у рачунању h.'Олико \"
погреШНОI\! ка,lh.'УЛУСУ (броју). Калкулус је био !Јажан.

времен им а .

Зато

су

црквени

о ци

ГОВОРИ.1И

О

52.
Не рачунати на ко ру п ц иј у и остати у nY'KO:-'! аПС О.1У1!·
3Н11ЧИ не доћн до с азнаља о пореысћсности сгзистнрања. Нс

50.

,�оћи до с а з н ањ а о и нтактно�! ОС НОВНО\[

Хри шћ анство се I\ЈОже р азуыети сюю од свога ПОLlетка,

ОДВОЈИТИ се од дивоте бивства. Не остварити изнова

од извора. Из средње г века већ боље него из 20 СТО.lећа. Из

о с новно стање из кору пциј е значи без отпора пото нути у

доба црквених отаца још боље, а све јасније из хебреј ске и

Ta"ry, у грех и у болест

грчке, из нранске и хинду ба штине . Ово схватање ниј е
30

ста њу з н ач и

Ко не зна за ос новно стање, не зна за људс ки ранг. Ко

31

нема сазнања о корупциј и, иреалан је. Ко не успоставља
основно стаље, небитан је.
53.
Сем два-три l\шелиоца, почев од крај а средњег века, У

55.

Учење о основном стању личи н а аксиоматику.
Аксиоматика тражи такве предуслове неког знања на којима
ј е знаље изграђено, али кој и на скривен начин остају испод
прага. Садржај основног стања, међутим, није аксиом, него

Европи нико није располагао појмовима уз помоћ којих би

аНТРОПОЛОШКИ статус, знаље о ставу и мотућност реа­

се хришћанство могло р;цумети. Ништа није каракте­

лизације знања.

ристичније од QПШтег, или увијеног ратног похода против'
хришћанства,

почев

од

Бекона

до

данашњег

дана :

56.

око нијанси дог�ш; од ч етвртог века су буј але секте, на

Реализациј а је активна присутност оног што Је више
него живот, што се у животу не разрешава, него разрешава
живот и учвршћује га, прожима апсолутним и чини

концу је уследио раскол од којега се религиј а никада ниј е

коначним (бесмртним).

ренес анса, хуманизам, реформациј а и такозвана про­
свећеност. Већ прилично рано су избијали жестоки ратови

опоравила. Сви напади су били УС.м ерени на религију, мада
·
нису гађали религију, него злоупотребе клерика..ТIНе моћи,
њене отраничености и тежњу за влашћу. Али су нападачи и
браlfИОЦИ све до најнов»јих времена били уверени да под
хришћанством треба разумети догме, митове, свештеничку
Qрганизацију, религиозни морал.

57.

Садржај баштине јесте да је турба последица корум­
пираног бивства, човек жив.и у овој lурби, али је с lурбом
могућ обрачун и основно стање се може васпоставити.
Основ.но стање је заједничко исходиште будне свести,.
моралне интактности и телесног здравља.

54.
Постој е три врсте човека, исторIJjски, који ЖИВИ У

mурбu и корумпирано бивство сматра разумљивим с амо по
себи; створени човек, кој и ПРИРQДУ сматра разумљивом

самом. по себи, и човек пре стварања, који је суделовао у
стварању првог, интактног света. Ното sapiens, homo
rnikrokosilloS и homo mikrotheos (aeteтus). Последњи ј е онај
који борави на основном стаљу. Пут реализациј е јесте из

58.

Основно стаље није специФично стање, него ј е оно
Стална и неизгубива свест о човековом
и стална спремност да се он оствари.
статусу
апсолутном

нормално .

Основно стање, односно нормално стаље човека може се
остварити саl\Ю ако чове.к ЋС1}'ЋИ из 1Урбе. ТО иступање се
lIазива екстаза, а реч значи стаЈ ати изван.

турбе у стварање, из стварања у основно стање. Учење
хришћанства је ово основно стање. Оно што хришћанство
Ifазива искупљењем, то ј е разрешење сила турбе и природе.

32

33

5 9.
ОСНОВНО стање у његовој пуној целовитости још ниј е
откривено. То је задатак кој и очеh'}"ј е с воје остварсње.

бl.
Основно стање ниј е религиј а, није филозофиј а, ниј е
н аука, јер ј е 01ю с вима њ им а темељ. Откривање основног

Ништа није !\шње познато од норы.алног стања човековог
бића. Поуздано је да се основно стање t\lOже с азЩIТИ саыо у
мери у којој га неко остварује. Искључено је да неко би:ло

стања ј е сте смислотворна делатност Н ишта но:: преостаје,

ПУКО1\1 с пекулацијом, или било пуком а ктивношћу, пуким
духовни,,!, ИЛН пукиы физич киы nутеы начини и ј едан

Немогућа су два становишта. Више нема погледа на с вет,

ј ед и н и

корак.

У

Европи

су

дели:\I ИЧНИ

остваривач и

нормалног б/1Вства већиноы били свеци.
Откривање основног стањ а могуће је с амо у ј единству
интензивног духовног удубљивања и конкретне животне
пракс е.

сем она што човек реаЛИЗУ'је у сопственом ЖИВО1}' и
сопственm.1 животом.

Пракса и теориј а су неодвој иве.

ј едино �lOжда теориј а на различитим степеНИt\1a коруrщИЈ е,
која извире из корумпираног начина жушота, из !\lpa<lНor
Уi\lа, поремећеног морала,. и она даље ш ир и срозани смисао,

коруrvmирюiИ морал И болест,

б2.
Основно стање НИЈе стратешка хипотеза. Стратешка

БО.

хипотеза је претпоставка кој а ј е свесно конструисана како

Европа ј е постала средиште баштина, јер све оно што
се заборавило у Азиј и и Африци, што је делm.IИЧНО издато,

би се истр ажив ању осигурало повољно напредовање, и она

oKyruьa се овде у с ас вим новом С1\ШСЛУ и јединству, и
постаје целина. Али ако и поседујемо теl\lељна открића,

ако јој је иреалност очигледна, Основно стање ј е statllS abso­

недостају нам с ве појединости. У односу на то шта би
требало знати, знамо неЗ<lМИСЛИВО ы ало. Не количински,
мада су границе и овде више него скромне. Тешкоћа ј е што
је <јовек погрешню.1 'путем стигао веОi\lа далеко. Ни з а
тренутак не CMel\1O да заборавимо да су п о грешне идеје
Е вропу дове.lе

лреврсднује, ШIИ

на руб провалиј е .

Човек треба с ве д а

без заОh'Р ста. П роцес је већ започео,. и <l КО

постој И �lOгуtuюст за решење

кризе,

то је с юlO зато и

се користи ч ак ако њена истина није убедљива, ч ак и онда
lutus хуманог, он је у СВИМ' добима и код свих народа
истоветан и први став.

63.
Хришћанска религиј а, као и свака религија, недељни ј е
ф е номен.

Хришћанска

баштина

пак

ј есте

ствар

с вакоднсвног ума, етоса и телссности. Религиј а живи у
врлинама и LIИСТОТИ. Баштнна у човеку, у с вету и

у

васиони

остварује вас постављ а ње изворн.ог бивства.

ис кључиво с ам о зато што се осећа де.lовање скривене
европске и ваневропскс баштине већ и Ta�1O где нико ни

б4,

слутио не би.

За религију је Бог С ВСL\lOћна сила; од њсга чове к тражу!
заШЛI1}' и код њега се скрива да 1\1\' олакша теШl<оћс

34

35

судбине. Б аШТЮiа каже да човек ништа са сигурноџiliу не

СИ1уацнје и судбин�, и бекство од љих, скривање је пред

м оже с м атрати својим

стварношћу.

што

није

прибавио сопствеНО1\1

Пут ка ослобођељу може да отвори само

снагом. Није му неОпходна заштита, и н:ије достојно човека

верност

да се пред било ч им скрива, под било чију зашппу.

религиј а, зато сваки човек треба да има религију, као што

Скривање ј е увек скривање пред стварношћу, а крај њ и

треба да говори јеЗИКО1\I неког народа, да припада некој

с!\шсао скривања пред с аМ И1\1 соБО1\! у БОЈУ

нацији, да живи у неком друштву и породици. ИСТQријска

скриваље

испред Бога. Нека човек не буде понизан ни пред БОГО1\!, и

тренутку.

Животу

тренутка

битно

припада

егзистенциј а је конкретна пој ава веч ног човека.

нека се нигде не скрива, ч а к ни у Богу. Прво је бити отворен.
Будност. Човек располаже СВИ1\! оним сщщма које га чине

69.
Религиј а

нај ВИIшiм бићем .

теши.

Ал»

је

утеха

c a1\lo

последица.

Последица истине у религиј и јесте што се човек утеши.

65.
Религиј а је у знаку награде и казне. Баштина каже да
оно што човек МИСЈ1И, или чини, само ј е онда исправно ако
се и у живо'!!' и на другом свету у напред одриче награде

70.
Ниче ј е мислио да је

коначно стаље религиозни

атеиза1\! . По баштини то је нерелигиозни теизам .

(uхамуmрарmхаnхала6хогавuрагах).
71.
66.

Хришћанска б аштина ј е учење о реализацији бого­

Оно што религиј а хоће да поститне ј есте спас. Баштина
каже да и с пас припада �'рбi'L

само није КОРУ'\lПнрано

бивство, него управо љегова су протност. Не треба
лизовати су протност корупциј и,

реа­

него треба у кло нити

корумпирано бивство.

Ре ;l и т иј а ј с ПРОИЗВQД КОРУ"l пираног бивства . Баштина је
з нање о изворнО\1 бивству И обрz\Чу н са корупцијО'.I .
68.
Човек не с ме
изгубио

најниже цюјеве, и потпуност бивства изнова уздићи на
његово изворно место.

Баштина ову о п е р а ц ију

назива

mеургuја. Теургиј а знаLLИ уклањаtbе кору п циј е, и С.\lештање
човека, света и васионе у нормално стање.
72.

67 .

би

човека. Сувереним знањем и снаГО1\! увести највише силе у

.Ја

вез\'

пориче тренутак у

с

аПСОЛ\ТОi\I .

36

Kojel\1

живи, како

Порицање

не

историј с ке

С вака башти на се обраћа цело КУПНО'.I 'lOвеч анству. Али
нс уопштено, него у исто р ијС КQј датости С ;:1 \1O х р н ш ћ а н с тво
Јна да је целокупно човечанство јединствено, ј еди нство
свих рас а и народа и Bpe�leHa и ЦИВЊlИзациј а и класа и каста
и религиј а, и то оно ј единство у којем свака разлика
:ЩЈ;ржава сопствене црте, и TOl\1 теЖИНО�1 индивидуалног

37

обележј а заузима сопствено место у нутар ј единства.
Човечанство се у хришћанству расипа на аутономне
личности кој е се у заједницу смештај У не својом немоћи,
него будно.
73.
Када је пре сто педесет година Бадер упитан - он ј е
познавао велики део баштине и ј ас ан му ј е био и значај
хришћанства - зашто од свог многоструког знања не
изгради један једини с истем, мислилац је одговорио :
историјско Bpel\re ј ош ниј е сазрело да би то било ко учинио.
Данас

се

већ

Диференциј ациј а

открити

може
и

интеграциј а,

значај

ове

односно

тврдње.
настајање

личности и развој ј единства у историји су увек неправlUIНИ
и неуједначени, али с гледишта крајње ре ализације процес
узајамног допуњавања је у свим случајевима био очигледан

у минулих сто педесет година.
74.
У Александриј и се говорило да је у

архаичким

временима целокупно човечанство следlUIО религију Сета.
ДанаШЊИl\1 језиком би се то могло изразити да је целокупно
човечанство

стајало

на

истоветном

и

ј единственом

духовном темељу Сета. Тај темељ се назива баштина. По
Јевреј има, Сет ј е био трећи син првог пара људи. Први
човек је био "слш<а и прилика свега што је горе и што ј е
доле - пише Зохар - , ј единство свега ш то живи". ,;Човек ј е
био средиште света, .и у оном тренутку када је постао
видљив, видљив је постао свет. " У кинеској баштини човек
као средиште, заједно с небом

(тuен) и са земљом (ти),

означава велику триј аду (Ј а grande triade, као што Шfше

38

Генон), на којој почива свемир.
Прво дете првог пара људи био је Каин, изданак
"земље", он је дошао одоздо, зачет је у тамној природи и
рођен из семена ноћи. Друго дете, Авељ, дошло је одозго,
потиче из небеске природе. Ниједан од њих није био одиста
човек. Један је био више него човек, други мање. Бивство се

колебало између таме и светлости, као да ј е било у
несигурности како да настави.
Тама је била моћниј а. Библиј ским језиком: Каин је убио
Авеља. Нашим ј езиком: после побуне анђела и с агрешења
човека ово је био трећи моменат корупције основног стања.
После убиства, према Кабали, Господ је послао Адаму
анђела и поруку: не реци Каину ништа од онога што с и
понео собом и з првог основног стања бивства. Послаћу ти
трећег сина и њему повери тајне "како се знање о древном
бивству не би изгубило до Ј<раја вреl\lена". Тако се родио
Сет. Хебрејска баштина каже да је Адам у имену Сета
саставио два последња слова азбуке, син и т ау, и ако се
између та два слова стави сакрално јод, настаје сит, што
дословно значи камен темељац, фундамент Према другом

обј ашњењу Кабале, Господ ј е пре стварања света бацио у
космички простор камен, и то ј е сет-хјах (сет-јах), 6азични
камен. Исто што и ћаба у мухамеданској баштини.
После колебања између таме и светлости, на средини
коначног споразума, Сетова мера је ИЗl\lеђу демонског и
анђеоског бивства, између поравнања неба и земље, он их
раздваја и спаја, односно остваРУЈе јединство, он је први
прави човек У Кини се назива таll-ЧU, велики почетак У
Мексику ј е Кецалкоатл, перната Зl\шја, која истовремено
лети у светлости, као птица, и гмиже по земљи у тами, као
ЗМИЈа.

39

75.

Хебрејска баштина каже да је Адам записао знање о
зачетку (о основном стању) и поверио га Cel!'. Сет га ј е
даље предао својим потомцима, кој и с у г а одржавали
будним до потопа, После потопа Ноје је закопао књигу. То
је знање о првом бивству (6tat 6denique, као што каже Генон)
и о поновном васпостављању првог бивства у KBape�!, што
Кабала назива Адаl\IOВОМ књигом. Ко ову књиту прочита, он
захвата с непосредног извора (од првог човека).
Сет је симбол ;,,:уманог, средина међу крајностима, l\lepa
својстава, није вишеслојно преобиље смеше имена и облика
дољих и горњих сила

(намаруnа, као што учи хинду

баштина), lШO се данас назива даровитошћу, него управо
интензивно ј единство укупних бој а, безбојн а светлост.
Свака даровитост је знак корупције, таква немоћ кој а је,

чувати да се претерано не увеЋ\-бава даровитост, јер ј е то
удаљавање од нормалнос ти, узрок разарања изворних
размера, збрка и немир, залуд ј е даровитост предмет
дивљења незналица , она ј е у век ужасна и одвратна.
Способност развијена науштрб осталих поремети поредак
чове ковог живота, али исто тако и животни поредак
заједнице - јер је свака обдареност ствар ј еднократне и

изузетне констелације, недомашива за било кога другога, и
хазардна. А основно стање је опште и оствариво за сваког
човека. Треба живети оно што је универзалн о, каже
Хераклит. Треба доћи до те празнине, кажу с анкхј а и јога и

махај ана. "Одустаните од светиње, одбаците знање, и народ
ће стоструко бити у добитку. Одустаните од морала,
одбаците обавезе, и народ ће се вратитм топлом дому и
љубави", Укинути шаренило, добро и зло, разбој ништво и

Основно стање ј е ј едноставност, и у знаку ј .единства.

светост, и остварити безбојну ј едноставност. Оно што
"човек гледа и не види, што слуша и не чује, што хвата и не

Једноставно као дах, и управо тако сакрално банално, у

осећа" (Лао-це).

како не би нестала, присиљена да прерасте с воју меру.

односу на њега свака даровитост је компликована и бедна,
збркана и комична, Где ј е жива свест о основном стању,
тамо прозирни спокој и океански мир изворног бивства
чува себе од крај ности даровитости. Оно што је испуљено
истином

(сат, као што се у хинду баштини каже) нема

76.

Основно стање је веродостој на људска егзистенциј а.
Није природна датост и није историјски продукт, него
апсолутни метафизички cTa'I)'c, нормално бивство на кој ем

потребе да се напреже. Даровитост је претеривање чиј а ј е

почивају и кварна природа и историја. Оно што човека чини

основа недостатак. Чунаг-це протеС1}'је против разбој ника,

истинским, то није специфична и ј еднократна и инди­

али исто тако и против с ветаца. Мир и етос свакодневице и

видуална способност, него оно што је у њеlllУ истоветно с а

мудрост. Мудрост и даровитост се међусобно искључују.

сваким. Једно ј е оно ш то ј е потребно. Оно што не дотиче ни

Ни Каин, продукт природних сила, ни Авељ, објављење

тама ума, ни поремећени морал, ни болесна телесност, што

анђ е о с ке

ј единство

не жели да буде свето, ни да буде спасено нити да живи у

смирености у прозирној чистоти бивства. Вођа и научник,

вечном блаженству, него жели да реализује непролазну

беседник и Уl\Iетник не досежу основно стање. Треба се

истинитост свога бића.

моћи,

него

Сет,

40

неломерљиво

41

77.
Експликација мита о Cery једино ј е потребна због тога
што основно стање не само да се не може разумети из

исто тако демонски и таман као и осџли из његовог круга страх, грамзивост, таштина, љубом ора, мржња и инстинкт
власти.

живота Европејца, неro је та чиљеница позната с амо
неколицини људи у Европи. Овде су свете кљиге схваћене

80.

као да су оне законици религиј а и митологије, и нема се ни

Човек

пој ма да оне, на основу примордиј алног знања, уче о
васпостављању нормалног људског бивства.
78.
изнутра упропастио веродостојност Јеванђеља, сцијенти­
физам га разорио с поља, и будући да никада није признао
собом

нема

спиритуалног темеља

може

се

препознати п о томе што у сваком случају види оно што ј е
примамљиво н а кратке стазе. Човек новог доба пробудио ј е
с вој у м , ј е р с е о н тренутно указао као ефектно средство
против средњевековне религије. И пробудио је носталгију

Европа нема cBery књиrУ Пошто је клер током векова

над

КОЈ И

пуноважност

политичке

моћи,

постао

је

кулryрноисторијска тема и изгубила с е његова делотворн а
духовна снага.

према примитивизму, јер је дисци плину цивилизације
осећао као терет. На дуге стазе се испоставило да је настао
с вет који је много гори од света средљевековне религије, јер
се није пробудио ум, него демонски механизам кој и напада
из корена живота. А за примитивизам се ИСП0ставило да
ПРИРОДНОl\I човеку није својствена ј едноставна и недужна
доброта него бестиј алност. Људи су два века с ањали о
идиличном дивљаку у романима и теОрИЈама и у уметности

79.
Тренутна сюуациј а има два l\ютива : нечувеяо одахнуће
варварства што је с њега скинут терет двехиљадегодишњег
хришћанства, и пошто :више нема мере, с воје демонске
инстинкте може да иживи без ометања, а због корумпиране
суштине више га и не позивају на одговорност.
Други ј е престрашеност лаковерних у развоју: они виде

и музици, и имитирали га и дивили се свему што Ј е
варварско и елементарно, све док нису успели да остваре
!\Iогућности истребљења народа и концентрационе логоре,
масовна убиства и светске ратове (да и не помиљемо распад
заједнице, пропаст породице, у ништење морала и духовну
анархију). Јер оно што заиста каракrерише 1 9. и 20. век, то

дисциплине и .под .плаштом трезвености су целокупно

ни издалека није идеј а хуманости кој а осваја све више
простора, као што се с наклоношћу р азглашује, и као што се

људско бивство довеле на ивицу П0нора. Јер с војство кој е се

ч ини н а кратке стазе.

у новије доба називало ум, и правац назван р ационализам,

слобода и једнакост, истина и мир и благостање, него
ослобођење дивљих инстинката прашумског људождера

да су се елементарне силе ослободиле с ваке духовне

није светлост, и разум нема никакве везе с тим. Ум ј е

Не социј ализам и демократиј а,

елементарним страстима (Беме каже Stemengeist), и зато је

Јесте оно што су ширили и потхрањивали сенти:ментални
.
.
русоизам и ТОЛСТОЈевштина, на примитивце ОрИЈентисано

42

43

средство

корисности,

порекло

му

је

исто

као

и

сликарство и вајарство и музика, психоанализа кој а буди
елементарне инстинкте и обрачунава се с препрекама.
Слобода и једнакост, демократиј а и социј ална правда само
су лажна имена бестиј алних дивљака, и како човечанство
живи среДИНОl\1 20. века, то више нема никакве везе ни с
иде алима, ни с а хума НИЗМО1\!,

већ сигурно с једним

раСПОl\Н:1мљеним и ПРИl\IИТИВНИl\1

стањем

срозавања у

подлаштво. А .какво је олакшање донело ово подлаштво,
показују карактеристично заглушна бука и хаос настали у

82.
Омогућено Је неометано иживљавање инстинката
варварства, али онај ко ово иживљавање реализуј е, не може
то да учини без лоше савести. Свакоме је јасно да тиме
издај е најузвишеније ствари. Отров тренутне СИ1'уације
због тога није толико неометано иживљавање BapBapc � г
инстинкта, чија је последица спољна криза света, него Ј е
много више заплет-успављивање што је Hac1}'rrno због
иживљавања и 'као последица напора - помешаног с

уопште процватом и ослобођењем .и испољавањем правде

олакшавањем - вршеног ради узалудног успављивања
гриже савести; мучно компликовано стално лагање према
унутра и према споља. Нико од тога ниј е ослобођен ко год

без премца.

почини неверство према Јеванђељу

теориј и и у уметности и у друштву, и међу безброј нових
националних држава, што се, опет на кратке стазе, сматра

81.

83.

Н а С ПирИ1'уалном подруqју присно с е осећа с амо онај
човек који зна да се све креће у супротностима изузев ј едне
тачке, и према томе зна да нема ума без тамне демонске
силе,

и

нем а

предимензионираног

хуманизма

без

бестиј алности, и што је ум већи тиранин, тиме је и
механизам

у ништавања

живота

снаЖНИЈИ,

и

што

искључивиј и постаје хуманизам, и бестиј алност проваљуј е
с елементарнијом силином. Чуанг-це не одбиј а подједнако
свеца и разбој ника зато што ј е волео .парадоксе, него зато
што му је била ј асна поларна природа бивства. Зато једно
другом

припадају

добро

и

зло,

правда

и

неправда,

иде ализ аl\1 и м атериј ализам, инстинкт слободе и терор.

Изван ј еванђеоске егзистеНЦИЈе све остало Ј е неза­
конито. Илегитимна егзистенциј а не само што значи да она
нема тежине, нема озбиљности и нема значај а,. и због тога ј е,
нсбитна -већ значи у првом реду да илегитимна земаљска
власт и њено било какво мало признање ПQвећава моћ
корупциј е, и она је сметња кој а се распростире на
целокупно човеqанство да "може да ИС1);' ПИ у дан"..

84.
Не би требало ни узимати у обзир ужас оних КОЈИ
I}Cpyjy У развитак кад то не би било парадигматично за оно

Постоји само једна ј едина тачка где престаје супротна

што се у Европи збива две хиљаде година. Теориј е, мада су

напетост сила бивства, где нема слагања ни колебања, јер

већИНОl\l Qграничене, јесу добронамерне теориј е, од којих,
lIодразумевајући и њихове ауторе, нико никада ништа није

крајње два уј едно држи још крајњиј е ј едан. То је оно што
хебрејска баштина назива Сет. То ј е темељ света, тао Чуанr­
цеа, односно et.3t primordial, основно стање .

44

реализовао. То је ум повучен у пасивност који се и раније
\'Век клањао пред турбоl\l, и ни с ада не чини нищта друго до

45

што се покорава оним силама над КОЈИМ би требало да
започне уздизање.
85.
Чињеница да Европа нема c Bel}' кљигу има пресудан
знач ај . Има само религију и филозофију и нау ку, односно
нешто што извире из турбе и немоћно је кад се суочи с њом.
Турба ј е збрка кој а потиче од погрешног схватања смисла
бивства. Религиј а и филозофиј а и наука су продукти
кору пциј е, и они немају моћи над корупцијом. Свете књиге

нема, само у својој беспомоћности верујемо да се налази у
нама и око нас. То ј е разлика између истинске егзистенциј е
и неважећег, застарелог света кој и ј е постао иреалан, и први
узрок кризе. Можда ће човечанства тек после хиљаду
година стићи тамо где се већ одавно налази. Наиме, а,,'О за
то време реализује оно што је већ до данашњег дана
требало да реализује. Она стварност, у којој данас и већ
одавно заиста
живимо,
Ј единство
Је
целоку пног
човечанства, и унутар њега васпостављање личног смисла
св.аког људског живота.

су писана дела која казују шта је изворно бивство, шта ј е
поремећај, како га је 1\югуће у клонити и васпоставити

У кризи реалитет има двоструки смисао. Један ј е патња
и олакшање патње. То је реалитет религије, ф илозофије и
науке. Други ј е корумпирано бивство и ослобађање од

изворно бивства.
86.
На питаље шта је см исао бивства, одговор гласи:
с м ис ао свако доноси зај едно с а своји м бићем, он ј е
једнократан, Ј1ичан, незаменљив и ненадокнадив, за њега
човек зна и сем њега н ико дру ги. Смисао човек држи
отвореним у себи као

88.

задатак. Испуњавање задатка није

ништ а друго до реализациј а смисла бивства. То ј е оно што

корупције. То ј е реалитет хришћанства. Између њих
разлика је две хиљаде година. Човек две хиљаде година
ЖИВИ у реалитеl}' хришћанства, и две хиљаде година не
реализује хришћанство. Због тога човек не схвата смисао
свога живота.
Треба узети у зашТИl}' живот против ЖИВИХ.

човек ЧIlliИ СВОЈИМ животом У своме ЖИВО1)' од свога живота
89.

за СВОЈ живот.
87.
Прави смисао кризе: сви ми данас, овде, живимо већ
одавно у таквој стварности кој а далеко предупређује степен
наше реализације. Између реализованог и стварно живог
света постоји празнина од м ного стотина година. Ми смо у

Уместо да се човек подухвати уклањања патње и
олакшавања тешкоћа, човек мора да прихвати патљу и да ј е
учини СЩlсленом. Живот бе з патње нема смисла. То ј е оно
што се назива озбиљност живота. Оно што олакшање
тсшкоћа жели, то ј е laisser aHer, значи биће како буде. С тим
грех нема никакве везе. То ниј е ништа друго до са стварима

сустигнемо. Заглавили смо се у свету којета већ одавно

'Јбиј ати шале. Остати небитан и неозбиљан и безначајан.
Живот не постај е rнycaH због греха, него - ако човек

46

47

заостатку

за

стварношћу.

С а м и себе

не

можемо да

I \ОС'ПI I I\,; ШI Jl\( 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1,\ 1 1 \

уметника, тако рећи С 3МО код С
кота Еригене, Дион ис а
Арео uагите, м ајсто ра Екха рта,
Куза нско г, Леонарда .ца
В инчиј а, Беi\lс а, Б адер а, код енгле
ских прер афаелита, код

О'lБI IЉI IO С l' I I I P�:·

90.
Темсљ

с а и р итущнi OСТИ

С lНIIШ\'

I l lI J Н1ЈЏI

11

У

СИIШ

временима била ј е света књига. AI<O !ЈСКО Р()СI ЮЈНIII\� IСЈЬУЧСЫ
основног стања, он открива да свака с вета ЮЫIГn :н\хв,па с
иотог извора. Где не1\Ш с вете књиге, или где се изгубио њен
ауторитет, 1)' Hel\la ФУНдамента. Ако нема поузданости У
апсолуТ)', безглавост ј е потпуна чак и у основниы стварюta.
АЈ<О l-.-рајње ыисли нису рашчишћене, људи чак не з наЈУ ни
то како да се међусобно поздрављају.

91.
стални смисао. Другачије речено: Европа нема баштину,
последњих

Опет другач иј е :

времена,

колонизовани,

народи

ма
су

кЬлико
ипак

на Истоку, чак и до
да

су

угњетени

живели у

и

ап.ю с фери

баштине, ма и не били У стању да неш1:О од ње и остваре,
али су знали да треба да с ачувају успомену на златно доба.
Зато је у l\lИслима и у уметности, у l\юралу и У друштву
остало нешто од благог блиставила изворног бивства и
\'звишене постој аности. Средином 20. -века ј ош је живело
�еколико искрица од тога на ТибеТ)' и у Индиј и.

92.
Хришћанство с е н икада није претворило у баштину,
у век ј е оста:10 с а\ЈО ре.1игиј а. Последња баштина у Европи
јесте орфика. ПОС.lе Г1.10тина архаичка б ашти н а у неКО\1
в ИдУ очува,lа се с а\1O код појединих \IИС;lИ.1аuа, песника,

48

93.
Изгубио се грандиозни споко ј башт
ине. Све оно што ј е
Евро па створила, на било кој ем подр
учју, танко је и празно
у односу према древном добу и источној
традициј и. Ништа
стабилно, ништа од истинског
сјаја , ништ а од сvштине
изворног ,апсолута, никакав коначни
Сl\lис ао. На концу, све
што је Евро па створила за две хиља
де година, l\1И ао и
У l\Iетн ост, знаљ е и ле пота , секу
ндар но ј е . Уl\Iесто
с игурности баштине - чар особенос
ти инди виду а, уместо
апсолутног теме љ а
опсе на и хаос , утрк иваљ е
славољубља, с аl\lОВОЉНО и неос нова
но.

ЕВРОПD нема свеТ)' књигу, и зато њено бивство неыа
једино историју.

Гено на.

94.
Људи се чак и данас - када већ
спољ ни l\1Ol\l енти на
свим линиј аl\lа прис иљавају чове
ка да начи ни известан
увид, или бар да се у њему проб
уди сумња како две хиљаде
година кора ча кроз ТЏl\lУ - придржав
ају заблуде по којој су
тао или Веданmа,
Кабала или орфи ка тако зваtl а
фило зофи ј а, као на прим ер Дека
ртов а, или Кант ова.
Недавно је неко напи сао l\Iонстру
озан идиотизам да је Ису'С
и:\taо фил озоф ију.
Баштина је - бlillО каквог вида
да је - бар додир
ФУ НДЮl е нт а људс ког бивс тва. ФИ:l0
зофиј а ј е с а"lOв оља
приватног У:\lа. Филозофија је нај в
и ше у знак у гени јално сти.
Н ото sapie l1s. Баштина се \юже
препознати по тo�(e што јој
, е теi\Iе љ апсолутни стю ус. НОl1l
O m ikrotheos.

49

сређиваљу велики део досадашњих система и теориј а, као

95.

Mc pcl Нl мсром 'lpC J101

' 1 1 111\,' 1,;1 \

at:I H1M
\ ',1 1 1 11 11 1 1 1 , ( \' М �'

безначај ан, постаће сувишан. ПРИНЦИП је био: ко је у кој ој

\�N l llOr

! I\',;L I IIII
нем а CTl\J I I I� J I�I, I I IP�'
мал ог број (\ књН\'а,
1 1 �' I II' 1 \ ' \ 1 ;." tC:I, I�
1,
1\;\
'
(
Ц�O чов еко в ЖI1 I\О.I ),
дс л п којс исп уњ (\вп
ј(;
lliI'I IIIH I" 1 1
ј с , i\ю гућ с га J� I IPC
јс изв ирп о из истори
, l ,I�)(; ла,
,
1,le
"
Е В РО I I
м тре нутку ј С ЦСЛ (\
пре ваз нлажен, у ово
ру и дсло Гo�le
нщ
Ша
ти
го до у пореди
Не тре ба ништа дру
н пос рсд ног
ар Ша ю:аре Је књ ига
Ак вин скОГ, Ком ент
смеша
.
ma
Sum
ста ту с а .
апс олу тно г
с азн ањ а
тал о
пос
Је
е
КОЈ
оф ије и хришћанства
аристотеловске фи ..тюз
потом
он ога до ба, и
религиј а, пр оиз вод
ане, м ахаЈ ане ,
стр
не
Јед
с
,
однос изм еђу
дело. Исти такав је
а и, с друге
то вск их l\IИСЛ ИЈ1ац
зен а. с\'ф ија , предсокра
и..rlO З Оф ИЈа НИЈ С
оф а. Евр опс ка
oг евр опс ког фи лоз
бил
С ИЈа .
о субј ективн а конфе
изв ор зна ња , тек сам

�:"(�


J�

HeB �eћe
.
�TpaHe ,

�ДM ax

��

мери

умео

да

формулише

l\IИСЛИ

сопственог

доба,

Једноставниј е : ко ј е у коликој l\lери \' СВО1\1 дел\' означавао

;

присуство моћи :гурбе. Нови је пр� нцип: ко

j�

у коликој

мери умео да иступи из турбе и да се уздигне изнад
сопственог доба. Ко примељује овај принцип, љегово се
европско 1\!Ишљење с мањује н а десетину За мишљења и
·
струје, за школе и правце, који су још пре пола столећа
изгледали као l\10ћни резултати, испоставило се да с\·
незрели и без тежине. Велике индивидуе су oдjeДHO�1
постале м алецне. Пресудне Идеје - детиљарије , Често
штетне и преварне фикс-идеје. Величине првог степена
постале су маргина.тrне занимљивости, а заборављена имена
су с

�пила

у први план, Ако се у·спе преступити кризна

ЛИНИЈ а, настаће таква европска м ис ао ,,"Ој а уопште неће
личити на стару.

96.

НИ Је коначно
фи лоз оф ијО l\l, то
Он о што се наз ива
ости, нег о вис ока ,
ље у сил ам а стварн
буђ ељ е И отрежње
ИЈе ност так озв ани м
још зам аi\I НИЈ а ОП
тан ана . али ТИ? lе
води
а и
нутном та� Юi\ 1 кој
Идеј ам до ба, ил и тре
ека КОЈ И искљ� r H O
огледало заблуда чов
стварности, него је
н на Н<lЈ већ е, на
У 'Ев роп и од нос и
живи \. Т\'рби. То се
и на Ни чса .
Ав гус тин а, на Канта
Пл ато �а,

H�

�:CMa
B

�a

.
.
но Је У
ло и радило, схвата
сли
ми
и
роп
Ев
\'
Све што се
зов ана фО Рi\lа , � H a
Ист ори ј п је С С h"р ари
е
кат гор ији исто ијС .
it-:C.1H да О.1iI кш а
о С В ОЈ И �Ј ИДС Ј а �IП
нсћ с ств арн ост, нег
здано . По ста:l0 ЈС
но што каже ни ј е поу
теш коћ е живот а. О
Е вро пе . У ОВО \I
ђи вањ е i\! И С .l и л а ца
нео пхоДНО нов о сре

�.

Р

50

98.
О тежини мишљења пресуђује то зашто су настали:
испр ика,

оправдање,

скровиште,

бекство,

олакшање

тешкоћа, религиј а, наука, сурогат религије, ИЛИ пак продор
ка основно", стању како би човек био враћсн себи с аМ0i\l .
Теыељна разлика између две врсте м ишљ еља ј ссте што
прва, будући да раздвај а реч и чин, нема никакве реалне
последице, а друга, будући да не раздвај а реч и ч ин,
безусловно обавезује. Прва као сујетан наставни предмет
ОСПIЈе на ун и верзи тету. Друга

постављ а захтеве, и то

залтева од човека да ИЗ�tени с вој живот
прву је Хе гел, за дру гу Ниче.

51

Близа к ПРИ;\IСР

за

<)<) .
Веродостој l lИ РУl�ЮI

I\ I I I �· I I I I' " '. I I ., ( '' ' ' 1 1 11111 1 1 1 . ф l l ( )Р�IIСКИ,

Леонтијев, Берђајсl3, })УJII'ШЮ11, I OIl\ lP'� :t,I 11'

\ I II I I \ II H\lICТBO

ыетафизика личности. TOM� с амо 1 p�\I" .: Щ:Lti 1 1 1 '�!I
..

овоы

C BOl\1

Ј I I ! ' I I ЮСТ У

виду није мисао религије, Hcl l (ial l l l l l l l�,

O�\I IOCHO

није скровиште, већ став у стварности. JL Н Ч I IОСТ се У
постојећеl\1 све1)' - р аздвојеном на нациј е, народе,

репигяј а и претворила с е у исroрију, а
м ахај ана ј е остада
баштина. Хриuiћанство ј е у својо ј
укупности поста ло
е гзоте риј а. Рели гија више не осло бађа
, ј един о пруж а
заШТИ1)', и не доно си додир с надљудски
м KPy rOВl'L\ 1a, све у­
свем у жели да олакш а, колико је могу
ће, тешкоће овога
света.

pae�,
102.

клаее и религије - не м оже реализовати. РеализаЦИЈ а Је
ыогућа ј едино
Лич ност

и

у

ј единству

јединство

целокупног

човечанства

човечанства.

се

м еђусобно

условљавају. Ако је хришћанство метафизика пичности,
треба

истовремено

да

буде

метафизика

ј единства

човечанства.

Универзалност је, истина не као непо
средн а животна
прак са, него c al\lO као духо вни зах'Тев,
остала до крај а
сред њег века, и до 1 3 . столећа
прод ирал а је у
традицион ална знања, у астрологију и
у алхем ију, али и у
МИСТИКУ И скола стику, кратко врем
е чак и у песништво
трубадури, немач ки дворски епови) . Ме ђ
утим , све
Ј е то била тек историј ска пој ава кој а
се није усталила. А
онда ј е одмах започело раС1)'рање кој
е трај е
дана шњи х
,з.ана.

�ДaHTe,

100.

Мис ао-јединства У хришћанству, У оном тренуљ'у када
је изговорена, продрпа је епементаРНОl\1 СИПИНОМ. Мапа
a Је
ј еврејска верска зај едница, кој а је била у верена
Ђећ
Је
хришћанства
Мера
је.
букнула
њу,
за
настала
а
религиј

д�

и у првом тренуљ'у била цепа земља. Јединство се . У
великим размераыа нај пре р азвило у Але кс а ндрИЈ � ·
Мислиоци су покушали да стопе уједно све оно што Је

Да клер и политичка B.;-fаСТ нису

постој ало пре хриwћанства.
прогонили алекса ндриј е- ко

ы ишље ње,

по стој ала

би

могућност да се јединство човечанства 'оствари изградњом
на темељу баштине.

101 .

1 03 .

Не као да је било штета за Р<lспа ран:и
средњ евеко вни
поредак Али оно што је уследило није
НИ толи ко вредепо.
И свака ко ј е необично што ј е
у доба геогр афСI< ИХ и
такоз ваних прир одно нау'l НИХ откр
ића с \'схи ћеЊС ;\1
прих ваћен о разводњав ање, и зван
ично
назва но
препородо!\!. Одј едном је све бюlO с поља
. Чове к се одвој ио
прем а с поља, а унутра га је прек рио мрак
Овај преокрет изва нредно JlИЧИ на
колективни шок.

j�

Модерна

К".Ј.а је хришћ анство постало религиј а . оно јс изгуБИ:lО
своје ун иверза:тно обе.lежiе, као и свакџ б<lшТИН<I кој "
постаје р ел иги ј а у
.

БУДИЗl\IУ је ХИН<lј анџ и поста.lа б.1С.Ј.а
52

IC

пс ихологиј а

UlОК назив а скстр аверз ијО\1 и CK10 Hi\
ОД ставова ЗДр<lВОГ У\I<I. Међупш.
об:lИКУ ј е сте С ЮIПТО�I губи тка

да га н юове је.Ј.НИЫ
с кстра верзи ј а у OBO�I

оријентације у кризи. Чове к не зна
где се наЈlа зи. Н азив

53

1 1 1 10 (; 1.: Оllде з, бив а
екстраверзиј а, нар авно , ПОI'реша l l J� 0 1 10
\1 I caJ(Y nЉ� JY
није окре нутост ПРС!\ lа споља. УI\IСС 'Ю )џ1 ЉУ:
место, они Ј е,
животН)' снагу и да је усредсређују на iс:що о во У CB�M
ју. [(л
само з ато да би себи олак ш али, раСlНш
концентраЦИЈИ,.
ан
рот
случајевима - у ништа. Покрет суп
сми сла живота,
раси пање У ништа као последица губитка
: нихили за!\l.
нас'!)'П очај не нес весн е праксе, и ново име
1 04 .

е, науке,
Једи ни пок ретач реЛ ИГИ Је, фил озо фиј е пра ксе,
отн
жив
уметности, друштвене и индивидуалне
е страсна глад за
морала и теорије у Европи новога доба јест
животом.
.

1 05
бивства. Што
Глад за животом је резултат срозаног
похлепније. Што
бивство дУбље тоне, ОНО мор а да буде све
ји. А опет, што
је турба �пензивни ја, чов ек је све грамзиви
ћа.
гуш
све
је похлеп нији и грамзивији, 1урба је
и потпуном
жив
е .не
у ово ј заБУ ни' чов ек виш
он жед ниј и и
соп ственом ств ;рн ошћу, чак што је
таје и беСi\lИслено
нсстрпљивији, све јс виш е онога што изос
ови . Све уже
пропада. Живот се згрчи. Све мањ и круг
еви . Вел ико
циљ
отни
перс пективе. Све ниже одмерени жив
постаје све мањ е и висо ко све ниже.
јесте освета
Н ајте жа пос лед ица сро зано г бивства
живота, не остаЈе
неживљеног живота. Оно што изостане иЗ
аје испод прага и
неактивНО, него, ако се не испољи, ост
претвара се у демо на.

54

1 06.

. Животни облици демонизма: капитализаi\1 - соци­
Ј а.ш�заl\I, . индивидуализам - колективизам, религиј а СЦИЈентифизам.
1 07.

Раније су се људи хранили апока.IJИПТИЧКИ1\1 визијама
света. Потом су теорије ентропије ужасавале људе. па како
ће нестати угаљ и нафта. У новије време је �o �peHace­
љено ст, и да ће се ваздух напунити р адиоактивношћ\'. На
концу, атомски рат: Збуњујуће је што, с оБЗИРОi\1 на Д\'�OBHY
таму, за све ово постој и вероватноћа. За исп�'њењ�
катастрофе постоје сви услови, нарочито два најв;жнија,
ограничени човек и средства нужна за пропаст. Међутим,
теор�ча катастрофа није разумна, бар није раЗ)'i\lниј а него
што Је била било када у таl\IlЮМ добу.
1 08 .

Идеје новијег доба потврдио је правац који је назван
просвећеност. Коришћење речи светлост (ПРОС13етљеност) \.
просвећености проста је злоупотреба. О TOi\lC се l\IHOrO зн�.
сувишно је понављати. Енциклопедиј а је објектива�
докуыент расула, чији је аутор тип стручњака, насупрот
типу Ното Шlkгоthеоs. Окретаље од средишта и распад \'
стручност И површност. Енциклопедиј а није знање, она j�
само паыћење.
1 09.

Колико човека поквари расуло и Ki\KO га претвара у
животињу, то је ПО.1 ИТЈ1Ч ка B.l a C T в е ћ одавно
11риметила. Не:\ш делотворније г средства за лакш\, B.l a-

, to.\ lahy

55

ДиВИНУ НиД

« O Il\.: I\O�1

1 1('1 ( 1 1 .1 1 1 1 1 1 "

lil\ Ш l\a

одлучног
смери судбllllскm :. I \Р I <l , Р,' L I IЩ' 1 1 I 1 1 1 \li' I Ш Ы: '1lу шњавања и
напетости I'I I I IСЈШ . А ко ' I Ш\I.Ж \jy;\�. N)бро IНIхрињеJ-l, он
задрема. Уз ПО l\l оћ забaiЮ ОД Н�Ј I IIХ I IЩЮ/џ! се праве и.диоти.
РиСУЛО је

У М Щ il�I I ,�� ,1\ 1 1 I\П1 I Н' (' 1 1 ,1 1 \\

I ЮРС�lећај

1 1 0.

Свој.ствсни црта С Г;3I IС.Т\; I I I \11 ј с расула ј ссте временска
nиника. КиДи живОт по стај е с нс ОС I<УД111Ф I 11 Bpel'lte измиче.
Журба , стрка, n08pUНlQCT, IIС СТР IlЉ ИВОСТ, брзоплетост,
збрканост, жсђ , глnд, [IOХJlСnа.
1 1 1.

Неоnxодан је процес супротан просвећености.
1 1 2.

Време на које се треба припремити:
Буда КиЖС ди се негде на земљи налази камеНи коцка
тврђа од голеыог мерыера. Коцка је дуга хиљаду корака,
широка хиљаду корака и висока хиљаду корика. Сваких
хиљаду година дође .неко и вунениы шаЛО:-'I, ыеКШИ;\1 од
меканог, лако пш.lИлује коцку. Мрамор се брже строши него
што мине година света.

Малопре сыо навели Бадерову изјаву од пре сто педесет
година кади он Киже да још није дошло време за коначну
формулацију ствари . Онда, после НиполеОНQ'ВСКИХ ратова, ;.
доба рестаурације, људи су се још налазили испред онога
што се с ада деЛИI\IИЧНО већ налази иза нас. Још нису
познав али крајљи исход Француске револуције , слом
буржо азије и пролетариј ата, сцијентифиза м још ниј е био
потлун о раскринкан, нису знали за техниь.�', класну борбу,
за размер е лажн, насиља , експлоатациј е, за светске ратове,
ј ош је у резерв и била огроына количи на непотрошених
теориј а, и бино је неоткривених народа. Данас ј е позната
цела земља, чак ј е укинуто право на постоја ње' пос€;бн е
исто� иј е и посебн их народа и раса и клаСи. Неl\lа међусо бно
ОДВОЈ ИВИХ култур а, држава ни незави сних религи ј а,
а
Уl\lетно сти делују ј едне на друге И вреыенски и ПРОСТОРНQ,
дeC �T хиљада година од Каl\lбоџе до Аљаске. Једни ДРУГИl\ 1
a
узајаМ НО ПРИПq дају језици и облиц и. држав а, а она
концепција кој а не гради на основи ј единства човеча нства
(као оне ч иј а ва)КrЮСТ ограни чава доба, народ, религиј.а или
класа) , као и цео арсенал недавне ПРО ШЛ О СТИ, може се
сместити у архив. Оно што рече Б адер ВиЖИ и данас, али
сыо већ стигли до неважн ости у купних катего риј а
разуме ваља.
1 1 4.,

1 1 3.

тренутној СИ'IуацијЂ др с ада важеће колеКПI]3не
разУ:l.lевањn постnле су неважећс.
Колсктивна категориј n ј е TaKnB општи ПОЈи;\1 кој и (,
ЉУДСКОЈ\I бивству обелсжава надинд и в иду а.1 НУ Ј СДНО­
образност. Такви су пој мови ре:l иг иј а , н а циј а, Н и род, юаса,
,,·у.тгура , ИСТОрИЈ а.

Имамо јfЩНУ једину трајну и веродостојну кnтeгорију
ра.зумевnња, а :то је објављење светих књига. њ.qе ни б�mо више,.
НИ'ги ће бити. То је једшш 1\I0ГУћн
ост разумеваЊи ствирнос1'И.
Али ДОК ову к nтeгор иј у није учврстио крах сви.'\. осталн\:
покушаја, о крајљим фОР7l!)';lац�qама није могло ни бити речи.
leдина категориј а кој а отвара разуыевањс је сте баштина.

56

57

У

категорије

нестали. Појам ку.гпуре ј е због тога ИЗГ.'1сдао значајан, јер ј е

1 1 5.

једи не
могу ћнос т оств арив ања Ј едне
ни
НИЈе
да
ање
схват
религиј е. Заједно с тим с азрело је
би
не
ала,
ој
ако би и пост
потребна једна једин а религиј а, ј ер
т ј едне једине нациј е
ниnпа изменила. Нест ала је мог ућнос
за то и нећШ потребе,
и народа и међу народног језик а, али
а битно се не би
јер ако би се то и оств арил о, ништ
оств арив ања једне једине
изме нило . Нест ала је мотућноет
ебно , ј ер задатак и ниј е
клас е, али тако нешто юrjе ни потр
а ШlИ класе на ште1)'
укидаље ј едне религиј е или н арод
животних могу ћнос ти
других, него потпуно приз нава ње
прав а на П ОСТОЈ ање
колектив них катег ориј а - а тиме
а, ое.'10 бође ноет и и
разн оврс ног обиљ а егзи стен циј
но с а ЖИВОТО:">I . Тренутно
категорија - датих у прир оди зајед
и
дели м ично
р атов а,
верс к их
изва н
Евро па
је
дан
у
дана
из
је
а
борб
i\lеђу национаЛЮ1Х сукоба, а и клас на
една ј един а коле!,.'"Тив на
с ве беС 1\шсл ениј а. В ажећ а је ј
купног чове'1 анст ва.
категориј а, а то је једин ство цеsю
чове к схвати да се не
Јединство се може оств арит и само ако
соци јалне , р ас не и
могу ликв идир ати исто р иј ске и
и:шче знут и, с амо се
геогр афеке датости. Својс тва не могу
народ, клас а и р аса, као
мог у искористити. С вака религиј а и
ен задатак и смис ао и
и свако људс ко биће има така в особ
ти.
улогу, које дру ги не MO�' зам ени
Нест ала

је

о н уюmерзалнији и обухватниј и од народа и нациј е, од

кл се и религије. То је таква категориј а разумевања, кажу,

КОЈОМ се свако егзистирање може одредити.
Данас ЖИВИМО у култури кој а је на cyтo�'. Нема већих
невоља. Јер ако једна КУЛlур а пропадне, одмах иза ње
настај е друга. У доба кризе, као што видимо, постоје
потреси, али стиже ново, као после з име пролеће и после
ноћи зора. На ову приј атност су насели н i\JНOrO озбиљнији,
јер одиста ј едва да и постој и не што опој нијс до ли
ПОi\ШСЈПГТИ да не треба ништа чинити, поготово се не треба
бри нути, јер из самртне куsпурс аУТОi\lатски се рађа потпуно
нова и свежа, и опасности нема.

1 1 7.
Ова феноыенална заблуда духовне ТРО:-'IОСТИ постала ј е
доп.lа. КУЛ1)'ра ј е појам кој и тешкоће кризе дискусијом
ПОi\lера с човеКОВl1X плећа. Пример својствен делатности
науке кој а ужива у таквим мислима у кој Иi\lа се сјајно l\Iоже
дреыуцкати.
Не као да није y:">recHa. Али она уопште није таква
у ниверзална категориј а разумевања као што би волели да ј е
прикажу. У с ваком случају, више дисциплина, као што су
'
историј а религиј е, етнологиј а, историј а

социологиј а,
филозофиј е ,

историја

У l\Iетности

( ве ћ ИНОi\J

је

реч

о

ПРИ.'lич но и:\шровизованим ј сдиницаi\Ш), по!""у шавају да

1 1 6.

Ш пе нтлер, М акс
Виш е њих је у чило (Фро бениј ус,
чанство увек живело у
Вебер, Соро кин, Тој нби) да је чове
и ф И."l озофнје .
Ky.iJ1)·pa:">la . ове К)".l1уре су разви ј а.'1е религ ије
ЮI об.1Н ЦЮl а
свој
I
ОВЮ
друштва и У �lетности, народи су у
годи на, а.1И су на кон цу
света каткада ЖИ ВСJlИ виш е Х.шъа да

58

у нутар историје света схвате ку.rПУРУ као математичку
ко нстаН1У.
С реДИНО"1 20. века, када снаге ква р е Жi\ постају с ве
\lOћннје. и развијају сс такве раз:-'I СРС пропасти које прсте
уништење:-'1 целок:-т1НОГ човечанства, односно када је С \lрад

59

леша старе КУ'Јпуре преплавио цео свет, а нова неће да се
појави нигде, чак ни у клици, цела теорија је постала
сумњива. Није реч о реалите 1)'. Импровизовани поку'шај, и
није начињен за оне који хоће да поново стекну себе, Hero
за оне који хоће да олакшају себи, али по било којој цеЮf,
тешкоће турбе.
11 8.
Било

Је

ПО КУ'шаЈа

и д а се

о д ИСТОрИЈе

начини

универзална кате гориј а разумевања, и насупрот томс што
још нигде није искрсла мисао може ли се заједничка 1)·рба.
која се раширнла на цело човс« анство, назвати историјо�!, и
ако може, вреди ли. Историја HC�la ЧВРС1)' таЧ h')'. У новије
врсме су

:>.lНоги помислили да је то р азвој, али се

испоставюlO да Је то глупост
Историја је више него сцијснтичан поја\!. Историја је
сећање лошс савести КОРУl\l Пираног човека која "(У не
допушта да било шта заборави од својих l\Iрач них дела. Зато
историја c al\1O утолико олакшава стварне тешкоће да све
што сс збило с,,(атра природни;>.!. Међут им, из историјс
свста сс не i\IOЖС испустити да је она нсзаборавни катаЈ10Г
грехова КОРУi\lПираног човска.
1 1 9.
Историја Иlllа c al\1O сећање, дaKгrc поуку, а:1И напрсд не
уче да начини ни један једини корак Историја противречи
саыој себи, јер нс напрсдује, него се врти у МСС1)·. Грчка
баштина ово окретање у l\lec1)' зове Tp6Кf.or; y€\'E;<J€Or;, а
хинду баштина ссшсоро. БС\lе га назива Al1gstrad . Руски

i\IИС.1ИО Ц(! г а 1)'\lачс као апока.l IlПСУ. ОЧ I-Iтовањс кварног
БИВСТВL\ \' човечанству које се одвоји.10 од основног стаља.

60

120.
Може се говорити о темељним речима
мислилаца,
песника - не више од једне, две, мощца три
или четирн речи
- за које се везују све остал е, и ако се ове изrубе
, све остало
више нема смисл а. И баштине већИНОl\1
.почив ају на
темељним речима. Европа живи од речи
које је у целини
преузела из грчко-риыске башти не, однос
но последње
интакrне и коыплстне башти не. Кад не би
било речи логос.
не би БИЈIO Европс. Али ако бисмо јој одузе
ли идеју, КОСЈ\IOС
од две хиљадс година једва да би нешто
преос тало.
Национални језици живе од ових универзаЛН
}l'Х речи, и ако
човек целом свету жели да нешто саопш
ти, I\'ОРИСП( ове
речи.

:

Међутим, сруш ила се грани ца раздвајања
изыеђ у
хеленства и древног доба, спрема се оства
рење јединства
Lтовечан� тва у Bpei\fC HY и ,простору, и захтев
за све шири
речник ЈС све хитнији. Наш живот, i\lишљ
ење, перспокrива
више нису раЗУi\lЉИВИ без баштине.
Хинду баштина је она која је највише аСИ!\lи
лована ДО
средине 20. века. Обрuзованн слојеви су
чит али. б\диз аi\!.
шири кругови јогу и санк'Хју, али ВедОНП1
1 једва. Тре бало б�;
знати цео низ речи, али Иi\lа и оних чије
је раЗУi\l евање
обавезно. Наше постојање је прерасло
наш језИI<, без
одређених речи не можемо да изађе
i\l О на крај са
сопствеНИi\l ЖИВОТОi\!. Неколико таквих ре<ш:
ат.1/0Н. . Iшјо.

)

(ЈидјО. са.1/СОРО. дхар.11CI. брох.1/GН. f;UtaП1рuја.

АСИ!\lиловање халдејске астрологије збило
се у ТОI\.'У
једне једине генерације. Око алхе�!ије египа
тског п�реКIJ а

ПОСТО Ј е те шкоћ е . И а ко УСl\lср авпњ е човек
овог инди ви­
дуалн ог и заједн ичког живота не \IO>I\е
бити ПО\'ЦЈ НО без
i\IИСЛИ алхе" шјс-. .обе се гране КИНСс ке башти
не - баштине
61

Лао-цеа и Конфучија

-

1\IOГУ С ШIТРnПI готово ОПlliте­

познатима. Тако исто БУДИЗn1\l сп својом хинnјаном и
1\IахајаНО1\l . .последњих година
књига о Кабали. Још

су

се

појавило више те1\lељних

непозната велика изворна дела. О

Ирану тек једва да знаl\10 понешто.

У

први план нису избили

суфи ни мухамеданска баштина. Баштина преДКОЛУl\1бовске
Америке, мексичкn, јукатанск " и перуанска, ЈОШ су у
етнолошком стаДИЈУМу.
Тисапалкоња, 1 3 . новембар 1 960 .

[I ЈЕВА НЂЕЉЕ И ПОСЛА НИЦЕ

б2

1.
Бог није тај на. Тајна ј е што постоји нешто изван Бота.
Бог ј е очевидно невидљив. Мистериј а није Бог, него свет, као
.
.
што НИЈе мистеРИЈ а дух, него природа, НИЈе душа, неro тело.
,

Није тешко познати Бога. Deu et Jahye, каже пророк, по знај
Бога. Г\'(Ъ81 ТО\' кUРlO\', пише апостол Павле. Оскудно и ј адно
је

бшro

оно

човечанство

кој е ј е

натпис

у ДеЛфИЈ\tа

пр OlУЈ\ IaЧ ило : познај себе саI\lа. Изворни СI\lИсао натписа

У\/<:ООl щ:аuто\' сасвим сигурно

је био : познај да си божански.

Када је Исус говорио о божанској суштини свога бића,
Јевреји су почели да лелечу. А Исус је наводио из псалама
(Псалм 82,6), и рекао: Није ли записано у ВДШЮt законима
да сте богови

(еЛОХИI\1

атем), и синови вишњег с в и?

2.
Јеванђеље на много ыеста говори о истоветности Бога и
душе. СаСВИЈ\1 је вероватно да је оваквих I\leCTa било :\IHOrO
више, и да су била ј аснија, али је битно доцније ИСПЈlевљено.
Оно што је преостало тако је преоблико вано да Исус говори
о истоветности свога бића с Богом. И ова места су прилично
!\!)"тна. Исус себе понајвише назива бен ха-адан, односно

СИНО!\! човека. Овај израз готово потпуно одговара ИНДУСКОi\l
ЏllвG и значи да је живо биће, Сl\tpтни и природни Lювек. У
хебрејској баштини то ј е супротно од еноИl ха-руах, што
значи духовни човек, од бен xa-елохzl.Н (син божји) и од 1tUl
ха-руах

(Сl\'ТРО7rЩ 7r\'€u�щtо<ррорщ,

човек духоно с ац). БИ.пе

су то свакоые знане антрополошке категорије хебрејске
б аштине.

65

истоветност КОЈ а

,.,

-' .

Исус је поистоветио Бога и себе. "Ко види �leHe, види
Оца." "Ја сам у Оцу, Отац у мени." "Све што ј е Очево, и моје

иыа с адржин:' и шта да каже, кој а
саопштава изј аву и знање, да ј е "тат", односно да је душа
истоветна с божанским бићем.

је." "Сви нека буду ј едно, онако како си ти у мени и ја у

5.

теби." "Не деЛШ\Ј с а м од себе, него од Оца кој и у мени

Једина

делује."

истоветност ј есте

фундаментални

с адржај

Када је Исус себе поистоветио с Богом, он није задржао

баштине. И све о чему баштина учи изван овога последица

истоветност за себе сама. Н икада Исус ниј е ицвај ао себе од

је овога једног. Религиозан "lOвек се ыоже препознати по

осталих људи, никада никоме није говорио одозго. Зато ј е

тоые што с ебе с матра створењем, понај више дететом

себе називао СИНОi\1 човека. Сви с инови човека с у истоветни

Божј И1\l, 1\Iожда његовим слугом, у свако]\[ случају неКЮI ко

с Богом. Јединство Бог-човек распростире се на свакога.

је од Бога одвојен, КО1\lе је потребна заштита и скровиште,

Неыорално јс нач инити р азлику међу људи!\!а у БИТНЮЈ

протектор и господар како би се осећао обезбеђен у сенци

стварима.

његове моћи.

И сус

је

поз в ао

човека

да

П Р И�IИ

у

себе

истоветност Бог-чове к Са:\ю др:тачије изражава исто што и

Човек је зрнце праха и пепела. Све што он има јесте

ја с а!\! Бог. Отац и ј а С\Ю једно

поклон, можда награда, оно од <Јега пати, казна. Гос пода

01'10 што каже арапска баштина: ана

треба да се плаши, Гос пода треба служЮ'и, јер он неверне

Веданта : аха.Н брах.lЮ аС Н11
-

aHlI вха-ав ехад. Исто

хоа

-

-

кажљава. Бог религије је спољни Бог. И ако га м истика и

Ја Јесаы то.

учини

унутар њим,

р азлика

н иј е

битна.

Р азликов ање

спољњег и унутарљег н а овом Mecry незаконито је.

4.
Гледано из у гл а религије, ужасно је ако неко себе

6.

поистовећује с БОГОl\I, јер религиј а такву изј аву 1}'l\Iачи да
човек себе сматра једним с бићем које је на нај више1\l
степену

хиј ерархије

бивства.

Међутим,

баштина

ниј е

религија. Баштина трага за ПРИРОдОl\I стварности душе, и

је

Онај ко нема знање о јединој истоветности, закржљало
његово знање о бесмртности . З акржљала свест о

бесмртности је прв и знак корупције бивства.

сазнаје да је стварност Бога и стварност душе истоветна. То
је једина истоветност на све1}·. Хинду баштина то изражава

7.

речју тат.

По Веданm1/, 1<онкретно живо биће (џива) истоветно ј е

Таm зна<(И "то". Значи аха.н брах.l1С/ с/ош,

односно ј а јесам брахыа. Таm тва.}, aCll. као што пише

(mаm) с беСМРТНЮЈ и вечним бићем (аmман). Шанкара каже

Кшnхm:а

да се приликом поистовећења ll11ве и (1I11.11{f1[(f заправо не

Ч'(андогfа Yn(fJIl/lIlacЭa, fIall mаm.

као што к а жс

.,ОВО ј с с и ти" и .,ОВО није .ЈР:ТО .ЈО о но;'. С вака

догађа ништа. Човек при бавља з нањс о ТО:\IС што је у вск

.Јруга истоветност пр nзна је пре.Ј:\lстна таУТО;lо гиј а. lc.Јина

б ило и јесте и биће, и о че:\!у ј е увек имао знања. За то није

66

67

Уn(fJIl/lIIада

-

9.

потребна пракса нити напор . Стварност треба прю!Ити к
знању. А примање к знању стварности значи npобудити се
Човек се нигде не уздиже и не сједињуј е ни са КИ!\I и

А ко се каткада у Европи пробила свест о ј единој

ни са чим, и не доспева у бесвесност. Остаје где јесте и бива
Вuд;а није l\/ИСТИЧКО искуство. Истоветност ј е

истоветности" од ње су настајале с амо компликације и

(вuдја).

он с а м .

с кандали, саблажњавање и клетве од стране клера, онако

утврђиваље будног ума.

како се негда збило код Јевреја. Ђоакино да Фјоре био је у

1 2 . и 1 3 . веку инициј атор више секти, Свака ОД секти ј е
полазила о д Онога што налазимо у савре!\lеним записима:

8.
Европа ј е наследила два пута а.'1екс андријс ке теологије.
Први је целину света и све његове појединости �';-'Iачио
божј Иl\1 својСТВЮlа, то је

теолог1lја.

школа

Оригене,

Други учи да не:-- ш таквог имена

ни

није потребан Бог

ни

божанство" - "човек с ам је небеско

СП10фаJJlU ЧЈ.:а

царство". Неколико секти је чак одбацкrю и Јеванђеље, и

речи који не

нису бкТ]е склоне да следе ништа друго ,ЈО своје унутарње

само да не би исцрпли с војства Бога, него их макар само и
дотакпи. Значи Бог је био и остао непознат То је линиј а
Дионисиј а Ареопагите,

"човек је по природи Бог без било какве р азлике" - "човеку

Ј.:аmафатUЧЈ.:а теологија.

надахнуће.
Колико Је ова мисао одржива у stattISll absollltusu, у
религиј и исто тако !\юже бити апсурдна, у религији је човек
неј ак и КОРУl\mиран и живи у тами, и без више бриге не може

По алхемији, прво је суви, друго влажни пут с азнања.
Суви зато што се свака ствар издвај а посебно и свака од њих

да издржи ниједан трен. Не може се починити већа грешка

се посебно поистовећује с Богом. А влажни зато што се цела
е гзистенциј а разрешава у негативном и Бог се поистовећује

у нижој категорији. Секте су у реализациј и истоветности

с негативним.

испустиле оно што је најважније за конкретног човека,

у Индији су позната оба пута. Један је mаm твам аси ово јеси ти. 'Човек је истоветан с а С В Иl\1 посебно и заједно са
ни ово, НИ оно, јер у свом
цеЛИНО1\!. Други је нетu, Nemll
'-

.него мисао која спада у вишу категорију бивства применити

корупцију, и биле су убеђене да ће истоветност Достићи
једним ј единим скоком. Последица тога није будност, него
ј о ш већа збрка, као што се стварно и збюю . Мисао Ђоакина

правом бићу нисам ни о во, ни оно . Човек издвај а себе од
свих ствари с вета, ни са чим није истоветан. На концу, оно

да Фјоре ипак је з аиста протресла човека његовог доба, као

што преостане и што се с НИЧИМ не може поистоветити, оно
једино и неухватљиво, непоновљиво и неименљиво, то ј е

деловање опипљиво код Томе Аквинског и Алберта Магнуса

ж ив о биће,

поновљено учеље Јеванђеља. Било колико да је велика

ниједна ОСИ1\! ље. И то се није очитовало у томе што је њено
и Ек.'Харта, него у TOl\le што је на врхунцу владавине клера
заблуда, свест о апсолутној беС!\IРТНОСТИ повре�lено 'i\юра дп
се

пробиј е.

Те:-- I ељ

ЉY,Jc�oг

бивства

није

"юћ,

организација, није ДО ОlатИl\а, него оно посебно

68

69

\'

није

сваКОi\l

човеку и у целини скупа, оно присуство живог духа КОЈе учи
изворно хришћанство.

1 0.
Као код Јевреја Исусових савременика, и У Европи је
једина истоветност 1У1\!ачена на религиозни начин и отуда
нико није 1\lOгао бити судеоник оног ослобођења без остатка
кој е је последица овога знања.
Религија заправо не зна шта да ч ини с истоветношћу.
Истоветност је У религиј и неостварива. Не �!Оже да заживи,
значи остаје празна, ј едино постаје извор неке заблуде.
11.

С амо ј е ј едан ј едини мислилац био у Европи, Н .
Кузански, кој и је, вероватно путеlll Истока, дошао У додир с
баШТИНО1\! коју није дефОР1\!исала религија, лако је l\lогуће с
арапском, јер се у то вре1\!е бавио Кораном. Кузански је дао,
у Европи ј едини, израз за истоветноСТ у СВО1\! 11011 a1.iud. Ово
дело није стигло у ј авност, и један његов ПРИ1\!срак, тек
петсто година касније, нађен је у ПРОШЛОIII веку.
Кvзански \' првој књизи полази од 1\!ИСЛИ о скривеНО1\l
Богу (Dеш abs�onditltS). Ову мисао негативне теологије клер
није волео, али ју је трпео. Ако је дело De1ls аЬsсоnditш и
било више него религиј а, још је било 1IШС1:ИКа. Кузански то
ионако није сматрао конаЧНИ1\!. Други његов корак је гласио:
possest Што значи стална слободна способност за уку пне
1IlOrУћности. А и то је с амо аналогиј а. Трећи корак је био 11011
al.iud . Non aliud значи "не други". То је блажи израз за хинду
II1ШI1. ОНО ш то није друго, ј есте . ,то". Бог н иј е , ..1руго". О но
нс .1РУГО кој е се на.l а3и У c Be�IY као НС .1руго". Што .ј е
истоветно. Ово О.1р е ђење "".очиг.,едно и на ЧУДотво р а н
.,

70

начин дотиче само вечно. У свему што 'постој и не друго је
оно што је суштина". Не друго је оно на чеыу почивају
ствари, на чему стој и свет, свет, човек, бивств а. "Не друго
није друго до не друто." Напрез ање у овом гомилању
логичк их таутол огија неизмерно ј е удаљено од лаке и
елегантне хинду поставке тат твам аси (ово јеси ти). Али
изузимајући неколико мислилаца у Европи , Кузанс ки једини
ниј е насео јефтиним демократСКИ1\! брбљар иј аыа "познај
себе сама", и знао је одакле треба поћи . Deu et Jallye,
односн о y,'ffi0t ,0\' КUРЮ\' познај Господа. Треба отnочети
познавањем Бога. Човек се већ иначе налази у Богу. Све
одједном и тамо се све сустиче и све је један. Из с азнавањ а
човека не следи ништа , из сазнав ања Бота следи све.
--

1 2.

Религија каже: "Бог је онај кој и јесте, а ко је Бог, он је
мој , а ко је мој, тога волим, а кога волим, он вОли мене и
привиј а ме уза се, а ко ме привиј а уза се, он јесте више ј а
него ј а сам" (К Брунер).
1 3.
Баштина каже да је однос Бога и човека нескривен. Човек
Бога открива у Богу и у себи самом, као некога који је једино
поуздан и апсолутан и истински и прави. У том ОДНQСУ не
сме
бити никакве таме, нити сенке. Ово апсо�тно знање не сме
да
поремети клањање, покорност, с�жба, побожност, поштовање,
страх, чак ни љубав. Све то не npет.ходи истоветности, него
следи из истоветности. Истоветност је само онда истинит
а ако
је LLиста, права и отворена. Као што је у cBelY свако ,.посто
ји"
СУ;\IЊИВО, и јс,:rино је ПОУЗ.1ано ,јесам" , човск је с и гуран у јсдно
је.:rино ,.jeca;\I'·, а то је божанска истоветност.
71

Очигледно не-постојећи. Бог није неограниче ни и с вемоћни
господар света који очекује клањање и

1 4.

страшни

nИТање, да ли је Исус рођен као син Бога од Светог

прослављаље. Моћ је тек последица, и то последица тога
што је он нестао без остатка и свет одржава као неко ко се не
прима к знању. Ово и с куство човек може да прибави
непосредно, јер оно што се у човеку очюује као моћ и

Духа и Богороди це, под условима које описује Јеванђеље,
или пак у људској КОНСТИl}'цији, И све чему је он учио - на
било кој и начин, али се тек касније пр обудило у њему заправо не постоји. Исус је рођен тачно онако као и сваки

владавина, снага и величина, то је у свим случајеВИЈ\lа без
изузетка недостатак праве с наге и величине.

'IOвек, и од других се разликује са:\ю по томе што је једину
истоветност прихватио озбиљно. Једно је оно што је
потребно, каже Јеванђеље. Али ако он то и не би казао, сви
би то ионако знали. То је једино важно, ово знање

И

1 7.

ова

Исус схвата Бога тако што Бог јесте Отац чије је биће
ствараљем света и бригом о CB�" постало не-постојеће и он

с вест, кој'И су база с вега осталог. Он је рођен као човск, и то
као нормалан човек, онако као И сви, под исто таквим

не чини ништа друго до што служи CBe�' с таквог места где
га човек не l\IOже домашити чак ни својим слављење1\l. Бог
се по томе разликује ОД с ваког бића; по томе што служи и

еГЈистенциј алним условима. Све оно што је касније рекао о
ванредним

околностима,

збивањи м а,

о

поштовању

и

побожности, о религиозном човеку било је потребно 'IOвеку

што Је покоран, и што то чини неПРИЈ\lетно, са стидљивош ћу
и кроткошћу, с благошћу и тактичношћу. БрИI)' о све1у, каж
Ш анкара, вечно савршени Бог је задржао за себе. Исусово

који не уме да прекорачи провалију између божанског и

људског бића и који не уме да домаши коначну истоветност.

15.
Једина

истоветност

није

резул тат

познања

Бога.

Истоветност постоји раније, а познање је само њен расплет.

искуство је да од тога нема дубље тач ке у познавању Бога. У
њему нема ништа дубље од жеље да живи у покорности.
Ништа није дубље од спремности на жртву. Наспрам Бога
природни недостатак што се све то може

Истоветност се може затамнити, али не и избрисати. Свако

његов је

је сместа препозна. Само је треба Дотаћи, и човек зна оно

приметити. Он не уме да поПl}'НО нестане. Због тога више и
не може да буде тако скроман. У ОВ01\l чулно �СК\'ствеНОl\1
"
CBe�' свако је принуђен да живи и ради наочигл д. Човек
никада неће досегнути божански стид. Исус зна да ни у

што је увек знао. У чове ковој души, каже Спиноза, НШ1аЗИ се
с пособност с авршеног познавања Бога.

Или како пише

Павле: Човеков ум све истражује, чак и дубине Бота.

1 6.

Ако сс неко уздигне изнпд ре.l игиозне с вести, прво \lУ Ј С
и с ку ств о д а Бога HC�la н апољу и не\ш ГОрС, а.1 И нс\ш г а ДО.lе
НИ7и унутра. Бог се у C Be�' на.1 Ю И на

72

\lес�'

нс по сто ј а ња

стрпљењу, ни у покорности, ни у тактичности, нико не l\Iоже
да се примакне Богу. Али зна и да је први захтев у верности
Богу-истоветности бити што тиши И што б l а жи бора вити у

с.l�'Жби неПРЮlетности

.

,

I<о.;а .:IO:{Ирује границе нс-бивст ва.
..

.

73

свој живот треба д а УСтрОЈ ИМ за са1\!опредавање . Исусова

1 8.
Први

пар адокс

богосп озн аје,

што

га

о бј а вљуј е

да
Јеванђеље и што ј е егзисте нцијалн и услов спознај е, јесте
,
онај кој и своје бивство предаје , он га добиј а, кој и га не дaj �
СВОЈе
Је
КОЈе
биће
једино
он
је
јер
Бог
он га Г\·би. А Бог је зато
зато
бивст о дало без остатка. И з ато што је Бог предао себе,
бићем
својим
l
је бивство добио без о статка. Јер У К У ПНillI
. зато је свемоћ ан. Сва позитивност бивства
живи \' служби
'
ужасно '
ИЗВИР из са:\l прсдава ња. То је жртва. То је оно
одузети
треба
човека
од
да
ГОВОРИ
\'чење које - изгледа

eгa самог, то је оно насупр от којем се посведочује трајан
животне
отпор, све у уверењу да неко 'из освете, или из
,
зависти, .како не би могао ништа задржати од живота

своје биће жели да развеје у тамно ништа.
укупно
. .
Али знамо да је овај парадокс истинит, јер што човек
и ш
тврдоглавије брани себе, о н се тим пре распад а,
ИЈе
СИI�УрН
га
ТИ1\1
,
љубом орније чува благо свога живота

и
р азвеј ава у празни просто р. Први белег богоисто ветност
а.
јесте самопредај а бивств а. То води ка задоби јању бивств
,
Др�ти парадо кс бого спозна је јесте да онај ко се одриче
и
ив,
стрпљ
и
кротак
је
ко
жртви,
и
ко живи у покорн ости
ости
кој и служи, његов а ј е моћ и владав ина. Ко се у покорн
�e
OCTa
ко
и
ти,
тако скрије да му се још не може ни захвали

Је
не-постој ању, како се 'Не би l\югао славити, н::е гово
свезнањ е и свемоћ , и с амо његово .

\.

ca;-,юспознаЈа 'ни по LleMY не преваз илази оно што су и др;.ти
УЧИНИЈ1И. Једина р азлика је што за Исус а "једно је оно што је
потребно". То ј,е једино. И оно што одатле следи, целокупан
љегов живот је реализациј а овог једног јединог. Жртва.
"Исус 'није учио нову етику, него је, без обзира на све
последице, живео оно што је ј едино важно."

20.
Шеснаест столећа касније Јакоб Беi\lе ј е са:\lOпрегор
поставио у средиште свога раЗ1\lИшљања. Пре:\lа Бемеу, с
обзиром на суштину, нема р азлике у разумевању духовне и
физичке стварности. Све је ј едно. У корену материје и духа
истоветна је супстанциј а. Исто оно што је код Беi\lеа прв и
покрет божанског бивства, ј едну генерацију касније Њутн је
назвао гр авитациј 01\!. Ову 1\!исао је у двадесетом веку за
модерног човека поново изразила Симон Беј. Наравно,
гравитациј а није пука тежа, односно Hel\lOh, као што верују
.
.
природне науке, него веома сложен покрет КОЈ И се саСТОЈ И од
отпор а ствари и њихове тежње према средишту, исто­
времено од божанске одбојности и привлачности.
21.

Саl\lопрегор ј е један ОД три о с новна степена баштине.
Почев ОД Упанишада па до Беыеа, реч се стално враћа у CBOJ\I
метафизичком,

КО Сl\IOЛ О Ш КОl\I ,

l\IораЛ НОI\I

и

ф ИЗ ИЧКОl\1

значењу.

ВОЈе
А ко са:\1 Бо га .познао у покорн ости. и у ТО:\lе што С
на.lази
г
о
б ив ст во непрекидно жртвуј с свету. и ВИДЮI да с е Б

Саi\юпрегор се

с Божј Ю I ,
у с.lужби , и ако откриј ем да је :\lOје бић е истоветно

у Европи користио и користи се у
тучачењу i\юралне аскезе. Овде он знач и оно �(учењс жи вота
.
.
КОЈ е се ОЧ ИТУЈе у c a:-'lOпатњи и патњи других, односно з н а ч и
средњевековно с а"Ю�lучење заједно с \Iстодюra изнуђивања

74

75

19.

инкв изиције .

Са;\юмучење и нучење других се не може

одвојити. У саыопредај и се у Европи скривала бестиј алност
"Iучења живота. З ато је овде ужас постала и ПОlI!исао на

;

С i\юпрегор, и зато се сваки човек здраве памети 'Не би
усудио да га прими озбиљно или да га практикује. Овај

�;j aM

нема никакве везе с О НИi\1 шта он знаLIИ у баштини.

Трезвен човек не сматра за тапас ако му неко повреди
неповредивост тела, каже

Мm:ша-дхар.на.

Ко је у хеленству пракгиковао аскезу, 'Или у Индији њој
одговарајући тапас, он уопште није МУЧИО ;.кивот, него ј е
одбиј ао праксу за олакшавање живота. Нигде се у баштини
није знало за онакво мучење живота које се у Европи
с м атрало самопреГОРО!\l. Понајмање о ње!\lУ з на Јеванђеље,
кој е чак прекорачује прописе исхране и одржавања Шабата.
22.

мисли а да се он с њоме не слаже.
П р в и лик Бога,

каже Беме, ј есте о на ватра кој а

прождире, о којој говоре
несвесној

празнин ом. У надвре ыеном покре'Ту зачела почетк
а Бог се
супротставио жудњи . Разреш ио ј е грч ј а, и пустио
СаЈ\ЮГ
себе. Надвладао је све што ј е било ледено и ноћ,
несвес тан
и слепи бес и жудња ,. с ТИМ што ј е разреш ено пустио
и није
стезао, него се отворио, ниј е 'усисао , него је издахн
уо с аыог
себе .
24.

П о свем\" судећи Беме ј е познавао Кабалу. А хинду
'
баmтину пак сас им сигурно није, и а кО' такорећи нема битне

и

23.
МеђУТИl\ I, божанска природ а ову слепу и несвесн
у 'Ноћ
свога бића није подно сила ни ј едног тренутка.
Све што је
било дивља моћ привла чности , што је отров
и завист,
грамзи вост и похлеп а и пожудно прибав љање,
она није
допуст ила да се распом аыи у страсној провал и,
и није се
препуштa.tЈа оној сили да с аму себе увуче у се, И
тиме да се
поништи у не-бив ству, и да себе с а му испуни
тамном

ноћи

Стари завет

и

нем иновности

Веда.

То ј е у слепој

слеђеног

ништа

прождирућа ватр а, распомамљеRа помама моћи тамних
сипа. Света Иеi\lа. Само Једно, у с амом себи и за саl\lОГ себе,
с ам о г себе стежући ПОfl\.-удним грче�1 уз с а!\lОГ себе.. Лостој и
.
само о во не-бивство, ово Hel\la, јер што раСПО:\Iai\lљени] е
привлачи себе самом себи, ТИl\l се поузданије р азвеј ава

И

растаче, и хвата ништа. Не !\Iоже себе да задржи за себс.
Зашто') Јер жели с амо себе. Слеђе н горки бсс . То јс на јдубља
основа бивства. То јс отров nедсног пак.l а кој и све приграби
и увуче и усиса и про гута.

76

Бог ниј е ватра кој а прождИре и није распом амљен
а и
осветољубив а 1\Iоћ кој а с аму себе стеже уз себе
и у грчу ј а
никада не попуш та. Бог није прва природа. Али
Бог и није
светло ст ведрог ума и апсолутни пореда к И доброт
а и високи
и коначн и спокој . Бог је она моћ кој а је сопств
ену прву
природу разрешила и обузда ла у ја нОћи. БОГ01\l
треба звати
ону 1\Iоћ света кој а ј е прождирућу ватру прве
природе
победила светло шћу друге природ е, светл:о шћу
кој у ј е
упалил а у с амој себи. Б о г је онај кој и ј е ј ач и
о д себе с ама.
Онај кој и није избацио из себе та1\lУ, него је с непреК
ИДНИi\1
н апором свога бивств а у сваком тренутку
претва ра у
светло ст, и распомаi\lљеност у с а влађив ање самог
себе, и бес
у 1\ I И Р . ср џбу У кротко ст, с аJ\lољубље у отворе
но ст, жу.:rњу :­
СЮlO предавање. Две су п р ир о.:rс \Iсђусо бно суочс
не, а.1 И
Бога нс,ш! ни у јСЈној, са1\1O на тај нач ин што
се истовр е;\lено

77

налази у обе као трећи који непрекидно од прве ствара другу.

28.

Бо г је муња кој а повезује две природе (K€pau,,6c;, како каже

Једно од значења

топоса јесте ватра. У :-"ЋНду баштини
агнu, али то је с акрална ватра сунчеве

ХеракЈЈ.ИТ;. B l itz, к ао Пlто каже Бе;\н,:), та.ко што се у плаl\.lсној

ватру значи' и

светлости о ве муње прва П Р ИРQда непрекидно претвара у

с веТJlОСТИ, бот I!aтpe. Ватру зна'щ и mеџос, али то је блистава
ватра светлости . Тапас је ватра духа кој а обуздава природу.
"Сунце и месец с ветле јер У ЊИЈ\lа гори тапас." "Страст и
инстшщт може да о бузда једна једина сила, тапас."

другу

природу.

25.
Баштина .не УПО1]Јсбљава реч ствараље. Речи боро
("СТВОРЈ10") у Тор и не ыоже се ПРЈ1лисати оно з начење које
јој ј е касније дала релиrиј а. У хебрсјској баштини

беР1lјох је

само један од тренутака у настанку света Г!оред С!ЗlI:гуmх.

;езuрах и Clсuјох. Беме радије користи
Gebllft

der

Wel t ,

одно сно

Gebllгt де!" Dillge и

р ађ ање

ствари

и

света.

Распомамљену страст прве природе оплодила је и од страсти
већа сила, cablonperop, и свет је рођен из Cel\IeHa саыо­

29.

У златНОl\1 добу целокупно човечанство' је живело у
светло сти саl\I6прегора. Касније је пракса с амо прегора
постала при.вилег иј а духо в не касте (6рахман) . Смщ:ао
бивства брах.нана ј ес.те да одржава светлост тапаса и да га
даље предај е. Ко не живи у с аыопрегору, он живи у
пори.цању духа.

преroра.
30.

2.6.
Настанак

света

није

зачуђујући.

и

нер аЗУ l\IЉИВ И

ыиракул, као што учи религиј а, него резултат оног напора
кој им је Бог СЮIе прве природе, која је развејана љегово биће
у избезумљену ПОl\lаму, и према томе у простор и таму,
окренуо преl\1а себи и против себе, и из тог напора је CYK�'O
први облик света и његова к.Гlица, светло ст.
Ова ватра окренута ка c a�lO;\l себи и против Са:\IOГ себе
- ватра 1\I0ћниј а и од прве природе - јесте саi\lOпрегор.

СЩlОпрегор као аналогиј а в атре уочљив је свуда у
баштинаl\l а. У алхемиј и се ваТРО1\! (самопрегор) сагорева
нечистоћа у метадИ1\!а (својства) како би се о стварила крајња
чистота душе (злато). У Кини UШll-кенг значи напредов ати
путем ватре преl\Iа духовном савршенству., У Тибе.}' уз
ПОi\lОћ .ватре ту.н() аскете напредују духовном ст.цзом. У

Јудеји је исто то хuсnmито т xa-ХОUlАtC1iоmr. Ход ХераКЛИiа
Је ватра суд CBe�'; она с ажиже све што је кално, и ватра ј е
смисао света (логос). Беме пише д а преостаје caJl10 о н о што
издржи пресуду ватре.

2 7.

Ануrита каже да ј е с вет б:lCН)'О из ватре с m,lOпрегора.
tvlахабхарата каже о ваг;:о : .,ко ј е одабрао бића да на ЊЮlа
вежба с аl\юпрегор, први ј е родитељ бића."

31.
Сюю је ЈеднО ыоћније

живота.

од живота, ватра обуздавања

Свет је рођен из тапаса.

78

79

32.

38.

К атхака упанишада учи да бесмртност до стиже са!\lО
онај ко ј е у себи запа!lИО ватру жртве. То ј е ватра " . . . 'Кој а
води спасењу". "Ватра која зато гори да бисмо досег,l И
светлост." "Ватра кој а води на небо јесте ватра са:\lO­

Баштина прави разлику између хладне и прождируће
ватре прве природе и топле и светле ватре саi\lопрегора
(друга природа, дух). -Прву називамо инстин:к-том и
несвесним, другу свесним и СМИСЛОМ.

преroр а."

39 .
33.

Присуство Бога с е 'не налази у горкој и дивљој тами.

,,хоћу да ствараы и хоћу да будем l\IНОШТВО, рсче Бог, и
прво створи саi\lOпрегор

;,

прве природе .. Али га нема НИ у изравнању ни у спокојст�у
нити у светло сти.

"Свет је рођен из саl\IOпрегора."

34.
К о жели само себе саыа и н е обузда по:m.-удну ПО:\lа!\lУ
прве природе, ко не живи у самопрегору, он НИЈ е изронио
саСВИ1\l из леденог не-бивства и гор и у мразној и тамној
ватри празнине КОЈ а r:-Ta.

Бог је у О НО1\! преображају где је

распо.\ laыљеност ухватила за гушу сила од њега већа.
Бог се налази у оном покре1}', и из њега зрачи, кој и се из
самопрего ра окреће против сопствене природе, и из тог
о крета
тријумфал но
ИС1}"Па,
истовремен о
је
већ
супротстављен тамним сила1\!а, снова се окреће против себе,
и снова побеђује себе саJ\lа. Напор да непрекидно буде о н
с ам, а истовремен о и изнад себе сама. Како би живео и самог
себе побеђивао. К ако би ослободио све свој е страсти и
држао их на узди. Како би потонуо у таJ\lУ, и како би ј е
раскрилио као светлост.

СвеТ!lа ватра самопреroра чини човека постој ећИ:\I.

35.
":,:Учинио ј е себе �lоry'ћИi\ I СВОЈ Њ\I жаРОi\1 с а1\10npегора"

40.

(Аmхарва веда 2 , 1 ) .

Реч је муња у којој се несвесно и слепо не-бивство
претвара у свет. У хинду баштини, у Кабали, код Хераклита,

36.
У хинду баштини је нај више и м е Бога

аl1111апараЏllmа,

код Бемеа. Реч'

(логос) повезује природу с ДУХОI\I. Она

неразумљиво чини раЗУМЉИВИI\I. Неразговетно разговеТНИ1\I.

што значи онај кој и је ј ачи од себе cai\Ja.

Безоблично уобличеним. Она ствари уздиже из невидљивог
3 7.

Човск СЮIO УТО.1 Ић:О

CY.Jc.l yje у би вству У КО:1 И I,о ј с у

упалио CBCT1Y ватру с а:\IOпрсгора.

ссби

и ЧИНИ их видљивима. У чинити видљивим значи именовати.
Језик је жива ватра кој а ствара. Постоји саl\lО оно што језик
искаже. Зато баштина каже да ј е Бо г свет створио својо.\ 1
реL!И. П о

Кабшu, први човек је знао права Иi\lсна ствар и. У

Александрији се УЧИ!lО да је Исус отелотворење cloroca.

80

81

44.

41.

У баштини је било покушаја да се настанак с вета

"Испољава се као бело, као црвено, као црно, као боје

у ваздуху,

приближи и другом слико м . Кабала, алхе:-'lиј а и Беме кажу да

�Iетала, као боје СУlЩа. Не пребива ни у земљи, ни

је бог прождирућу в атру прве природе обу здао водо;\1. З ато ј е

i\юре га не носи. Не б.'lиста

код Јевреј а слика света: (ватрени) троугао с врхоы према

видљив ни у облацима, ни У ветру, ни У боговима, н и у

nресmер,

у звездаl\Ia, не севка у

l\IУЊИ, није

пара ллаыеног даха.

месецу, ни у CYH�'. Нема га у песмама, ни у жртвеним

Јединство ватра-вода у алхеыиј и је

песмама, н и

с ·вета. У Кабали су ватра

и

са.7. основна 1\Iатериј а
вода (.на!nн) скупа ве<I Н И

не1l1а га у з аклетв и. С друге стране таме, непобедив, ако

с вет, ОДНОСНО р а ј

То ј е истовремено сиыбол

гор е . Код Хераклита је то

андрогшю,
жена

(ещ)
(uш најll.н).
..

јер ј е мушкарац отелотворење суштине ватре, а

воде.

Страст

ыуш кар ца

гаси

предавањс

жене

у ХИi\lнаl\ta, неЈ\lа га у слављеНИ'iКИJ\I песмама, и

приспе последњи трен,

у њему се чак и сырт то пи. Мањи је

од најыањег, тањи од оштр ице бријача, и већи него џиновске
планине. Ту стој Иl\Ю сви, он је беСi\lртан, то је

Брах.IЮН,

(самопрегор). Оно што с е у CBe�' одвај када збива анало гиј а

у з в ишени, ј ер бића су потекла из њега, и утапај у се у њега.

је

Не зна шта је боле ст, моћни, кој и попут неба, све прекрива.

и понављање онога што сс збил о

\"

Богу

приликоы

стварања света.

Са1\l0 га реч мења, кажу мудр аци. То ј е Te�leљ света и ко га
сазна, бесмртан је"

(Санаmсуџаmа nарван).

42.
И природа, и дух, изгледа, као да су независни од Бога,

45.

јер их је Бог као и свет У'iИНИО независним од себе. З ато се

Бого с познај а Јева нђеља почива на томе ЦЈТО р азуме

Б о г не може констатовати у OBO�I C Be�·. Ко жели да нађе

самопрегор Бога. Тиме што се повукао из света, што се ни на

Бога, он треба да р аз ва.ТIИ природу и дух. Ту Бог живи као

какав начин не утurиће у ничију судбину исказује поштовање

ватра жртве, као порицање себе с ам а .

према свач иј ој С.'lо бодној одлуци. Хебрејска ба штина је то
увек знал а . Касније ју ј е назвала З1/.юун. Исус ј е с игур но

43.

искусио славу Бога и његово свезнање и свемоћ. Међутим,

у пр ироди, где може да

његову величину он НИЈе в идео у TOl\le, него у тактично сти

ЖИВИ У тами срећнијиы или несрећ нијиы Ж ИВОТОМ, зависно

како НИКОl\lе и ничему не стај е на пут. У нежности како

Ч о в е к може д а заузме место

од то г а под кој иы УС.'lОВИi\ta се родио . Може да заузме ыесто

попу шта, у љубазно сти како се уклања. Како зна да каже:

д\":\." . где i\ЮЖС да сања зависно од тога какве снове сплиће.
'
e a ј е исто тако не-постојсћ и као други. Човек остаје у

нека буде воља твој а . У понизности како подноси лудило и

\"

J;�

нитковлук И како издржава неправду и непоштење. Оно што

је Исуса

п р аз н н н и . НС.\!а другог .10 по крета да би ИЈ природе юб ио
дух. Света НС.\!а дру гдс ДО у .\ IУ ЊН где се из ноћ н рађа

НСИЗi\lерно знање и бл истави У\I

с BCT.10CT.

прсд којОј\1 пада ничице.

,

82

ужас на снага Бога, ни ње гово
и воља за ствпраЊС.\1 с вета,
О но што .\IY је nOKpe HY:lo срце било

потрссл о . то није

83

је ШТQ је Бог отац ко га није обожавао, него кога је волео. Био
је отац кој и је cai\lOr себе давао СВЮlа без одбира, брижљив

48.

и -великодушан и благ отац који је с а..\IOГ себе издахнуо и
сопствену целоку пност предао с вету и себе подредио

Богочовек Ј е о стварсње истоветности с БОГОi\1. Н е
оствареље о нога пред к и ы се клањају, ј е р је бескрајан, и кога
обожавају, јер је страшан, .него онога ј единог без којега

безброј ним лепршаљима ж ивота и од себе с аl\lа себи није

човек

задржао ни ј едну ј едину ИС кру.

нај важниј е :

46.

не

може

да начини с е бе о ним lЏTO је

ЖРТВО:'.I.

СюlO

р ел игија

кој а

у

Богу

почива

на
КОРУi\lПираНО i\1 схватању стварности l\lOже да претпостави да
у Исусу нису ж ивели дивље :'.юћи прве природе, и да Исус

,,нај више и највеће - каже Кјеркегор - што се може
учинити живом бићу, што је више него да се затрпа било
каКВЮI добрима, јесте ако се оно у�!ини слободним. Али да

није знао за таы)' страсти и жудљи. Али ни за тренутак није
пао у заблуду да то сматра нечим другим до в атром од које
он р асполаже безмерно вишом ватром и ко ј а то уые да

би: то неко могао да учини, треба бити свеi\lоћан . . . Јер ј едино
свеi\lоћ уме своје 'испољаваље у себи с амој да тако опозове

обузда.

да онај кој и је у кругу деловања свеi\lоћи остане независан.
Л иједан ч овек ниј е способан да другога учини саСВИ1\l

49.

сл.ободниы. Јер ако i\lоћ стане уз некога, о нда човека зароби
та Ј\ юћи и ниј е у стању да је не користи. СалlO све\lOћ зна и
да дај е и исто вр еi\lено са:'.!)' себе да опозове. Свака коначна
i\lOtl доводи у зависан положај . Са,\ ю божанска \юћ чини
независним.

"

47.
Свака света књига ј е отвараље надживотних царстава.
Једино је Јеванђеље она света кљига кој а надживотна
царства тако отвара да ословљава Бога, и то га ословљава
љеtовю! праВЮI ЮlеНО:'.1 као оца. Исус је познавао реч. Реч
ниј е изрецива. То је ј,единство мисли и речи и чина, односно

То Је ул�асна Hei\lOtl, неi\lоћ с н аге, обе з нање ност,
обезнаљеност l\Iоћи, Tal\la, таi\lа знања. То ј е ужасна с нага,
снага саl\юпрегора, то ј е J\lоћ, 1\Iоћ благости, то је з нање,
знање љубави.
Исус с игурно није тражио "Бога, него га је познавао од
почетка, и с амо зато. се повукао на четрдесет дана у ПУСТИЊУ
како би извукао последице. "И страшно је како Исус живи и
шта чини у свом поуздању у Бога . " "Не показује отпор, не
љути се ни на кога, никога не потцењује, не брани с вој а
права, н ишта не пориче, ни државу, ни рат, ни рад, н и
друштво, ни заједницу." Живот није оно где човек еГЗиСтира,
него саl\Ю оно где је одиста, где је прави, где је Бог. Онај који
постој и, о н се зове Бог.

истоветност душе, говора и дело.ваља .

50.
Исусу с у из хе6рејске баштине најближи били псалци.
Једва да Иl\Ia изјаве �. кој ој не' алудира на псаЛi\lе, не користи

84

85

из њих реч, не наводи стихове. Једна од нај в ажнијих речи
псалаыа јесте хесед. У КРУПНИlll потези,\ lа и без дубљих
ниј анси, реч одговцра грч кој х.арн; и латинској grati a. У

другсг, није био н и в иш е , ни мање. Двојица счи
у очи. У
о в 0.1\·1 односу нема ис под, или изнад. У с вакоме
је
ссловљ авао Бога.

Европи, у националним ј езици;'\щ не постој и слична реч.
Преводи се речју

i\IИЛОСТ, потпуно бесмислено, грубо и

лажно. Хесед ј е таква безмерна 1'IIоћ кој а не уме другачије да
се испољи него у нежности. Милост је заправо ублажена
строгост, ПРИПИТОi\1љеност �'жиоца и судиј с. Хесед тога
нема. Пре је то реч радости. Хебрејски је поздрав, кој и и
Павле користи :

хесед

60-lIlC1ЛОМ

-

љубав и мир. Често је

клицање, пснекад бл агослсв, поузданост, дивота, зансс ТИ;\lе
што ј е свет дс врха препуње н хесеДС;\I, односно благом
нежношћу

ПУНСi\!

љубави. Али хесед. као. и х.6рн; и gratia,

значи и љупксст И драж. У речи је мнсго ссмеха и ;\Iилсвања,
и ако човека сбузые 7п'с:uџа ПI� хар\тсс; (руох /-fеддllббах),
није у стању да поднесе неерећу и неприлике око. себе,
с)'мње и таму. Хесед је друга страна пресуде . када судиј а
сиђе с подијУI-!а, загрли оптужеНQГ и псљуби ra.
Јеванђеље каже да је Господ на ыесију пренео. право
суда, и ТЮ1е 1\IУ је предас хееед.

ПИТОIlЮСТ и тактичност и

драж. Никсга никада није повредио и свима је опростио.
Што је Бог с везнајући и с веi\lсћан, најчешће је теолсгиј а.
А ко Исус гсвори С БОГОi\l, ОН види да је благ и мис. Зато. Исус
с вакога ослсвљава као онога у коме настава Бог.

52.
Страх чини нечист им. Укаља .lице Бога у човеку
. . "С ОНе
стране сваког пораза и неуспеха. победе и насу ка вања

отворе на су врата човеко вог правог ДО \ I R . "

и лома

53 .
Живот је р аст према апсолу�' кој и с вако нос и у себи.
Нема сумље да је апсолут у ыени, и о вај апсолу т непоср
едно
говори с Богом. Не треба изводити аскетске вежбе
да би та
човек дссега с . . Није нужан пост, ни специф ична
пракса .
Исус је доживео довољ но пригов ора зато што је појео
свако
јело, његови учениц и нису постили, а ни субо�'
нису
празно вали. "Једно ј е о но што је потреб но."
ОСИ1\1
покора вања Божј ем закону ништа не значи 'Ништа, ј
ер је све
друго последица т.ог ј едног. Изгледа као да је
Богочо век
ис�'ПИО из поретк а с вета. Није тако, јер с ве што је ист
инито

он "не брише, него о снажуј е". А што није истина, налази
се
у ономе што каже, "било да је систеы и милоср ђе, осећај,
тврдња, изрека , ум и закон, рацро биће се".

54.
51.
,,никада нико с вако. није говсрис."
Када би неко\! рекао нешто., С1l1еста би га ИЗДВОЈИО из
сваковрсних људс ких и друштве н их СДНО С и , \Iсћи и ч и н а . и
псставио га у с воју стварнсст Са с ва КЮI
С

ДРУГИ\I

БСГС\I.

је

гс ворио тако као

Н ико није б ио ни юнад другог, ни испод

86

Суд Богочо века није над целино м наших мисли и дела
и
речи, или нашег живота , него над наши,, ! бићеIlI.
Богочо век

је целовита опвар сње људско г. Све оно што је у
ж иво�'
' l Oвска истина и оствар ено, без обзира на доба,
на П О Г., ед на
свет, на народ, на псю;олошке мотиве, као универ
зално и
коначн о дефин исано људско, саIIIО је то по његовсј
�Iери. Н с

87

преl\Ia томе шта је рекао, ИЛИ учинио, не према његовом
живо-ry, примеру, него према његовом бићу. Друштво или

57.
Самопрегор је букнуло просветљење: ти си l\Iој ,

И ј а сам

држава, јединка или породица, дело, чин или идеја, могу
б ити истина са1ll0 у односу на њега. С ве што није успело,

твој , - Халаu: "В идео саl\l Господа и у питао сю! га, ко си, а

пад је у односу на њега, ил.и одломак, срамота, глупоот или
заблуда. Све што одступа, одступа од њега, што је грех, грех

он, ја јесаl\l"

је у односу на њега, његово избегавање и издај а, и њега
вређа. Не ПРИМИТИ га к знању није ограниченост, него
пропуст.

Порицати га безнадежан је

покушаЈ .

Исус ј е

-

" . . . 1(0 ја ј еса,,!,

(Aumapeia аранјака,

22,

он

је, а ко је

4, 6).

58.
Илуминациј а, што Ј есте с адржај Јеванђеља, саl\lО је
другостепено потресна и дубока, моћна и света, у првом
реду је раЗУl\Iна. Зато је незамисливо да се људски ж ивот

реализациј а истоветности Богочовека.

било индивидуално,

било друштвено, у држави ил и у

породици, другачије остварује него преl\lа Јеванђељу. Што

55.
Више црквених отаца приписују значај

To�[e што је Исус

рођен као Јевреј у поробљеНОl\l народу, у ниској касти,
ха-арецу, међу "оБИЧНИ1\l олоше1ll", као

дубоко доле, у а.·14

један од МНОГИХ. Знамо да су му његови неприј атељи давали
погрдна Иl\lена, називали га копиланом жене у менструаЦИЈ И

(.�юмсер у-бен ха-Нllдда).

К. Брунер је неГ;Ј.е (не каже где)

нашао алузију, а она је сраl\Iотна за каснија представљања
Христа, кој а приказују i\lушкарца приј атне пој аве. Преl\lа
извору

он i\lИ ј е одговорио: ти јес ам",

К.

Брунера,

Исус

је

веО:'.lа

низак,

жгољав,

застрашујуће мрке каже и црне косе, рутав, слаб човек, с
телеСНОl\l I\laHOM. "Како се нико не би позивао на то да је
наказниј и и ЛО1\1ниј и . "

од тога оди)'па, као

што Јевреј и кажу, ј есте

еЛllЛ1Ш,

ништавна опеена, фикциј а кој а човека гура у све већу таму
и ч иј а је последица све већа патња.

59.
ИЛУl\Iинациј а ј е прозирни еl\lиеао за кој и је свет постао
ПОТПУНО прозиран.
BPXOBHOl\1 влашћу.

E�oucria

(хебрејски

Ко ј е овладао ЊИl\lе, он располаже
Ову ВРХОВНУ власт Јеванђеље назива

решуmа).

За Исуса је записано: говори

као неко ко Иi\Ја врховну власт. Кад проговори, нешто се
отвара. Таl\lа се разилази. Свака његова реч је посвећење.
Посвећење је С'I)'пање

У

дан.

E�oucria

је моћ, растерује

неч истоћу и силе мрака и ослобађа силе с вета светлости.
Преl\Ia хебрејс кој баштини, реШУТОl\1 располагао је само онај

56.
Када ј е у с е б и саМО!\1 Бога учинио ПРИСУПfЊ\I, Исус није

СЛИЈ<У ни 1IIисао, ни идеал нити знање, него акт
божанског п о стq ј а њ а оно букну.lО прос ветљење У Kojc�! се
ноћ првс природе претвара у р а з го в стну сунчеву CBCT.10CT.

ко је од Бога добио посебан налог.

остваривао

,

88

60.
Ко И1ll а врховну власт, он влада ПРИРОДО:\ I,
С \lирује пожудне СИ,lе, обуздава ветрове и
89

као што
стиш ава

узбуркано море, с три рибе нахрани пет хиљада људи, и
васкрсава мртваца. Ова пракса E�O\)cri.a Исусу није пријатна.
Чудотворна СИЈlа је :-.щгијс ка пракса која се �lOже научити,
чак и није нарочито висока способно ст и њсна пракса није
безопасна. Треба начинити разлику између знака (crТl�lCti.o\'),
што је присуство врховне власти, и чаролије (ТЕрата), кој а
i\lења зако нити поредак света. Прво у век доноси светлост,
ДP�TO често поремећеност. E�o\)cria се у ИН.Ј.ији назива
сuддхu, и. узвишени ј е човек по i\шгућности ретко користи.
Исус је своју онагу примењивао само та:-.IO где друго није
могао да уч ини, и ако би за некога ТЮIС отворио дан.

61 .
.пракса врховне власти је Исусу драга с а,,1O у јеДНОi\1
јеДИНО1'1 случају - ако некога t\lоже да ослободи греха. "Грех
је нај нижи степен реализациј е човека." У много слу'шјева и
није ништа друго до тромост и лош у кус. За Исуса је грех
последица у почет,,·у почињене неверности према Богу. Грех
човека чини морално КОРУi\lпираНИi\I, y"lНo деградираНИi\1 и
телесно болесним. Човек ослобођен греха
Y1'I, �lOрал,
здравље - поново ступа у легалан однос с Богом. Док је
човеков ум деградиран, корумпиран и болестан, једина
истоветност је неостварива. Исус грешника додирује својом
речи (е.70хюt ((те.\( ви јесте богови) и он се очисти. "Пођ и
и прикажи )кртву." " Не греши више." "Твоја те верност
одржала.
-

-

62.

О но

што Ј е в а нђеље назива JТlml<; (:l атинс ки Ci c\cs). и што

н а ц и о н д..l Н И ј ез и ци преводе као веру, то ј е потпу н а
дефор�шциј а изворне речи. Вера је свој ство инте.lскта, и

90

ca1'lO Је у Александриј и дошла у сукоб с другом страном
интелекта, са знањем (Y" ci)(Jt<;). Али и тамо је nicrTtc; значио
ловерење, а y\'wcrtt; струч но знање. Из неспоразума настаје
.
.
она неразУi\lљив а распра вера - знање, КОЈа
Је трајала
хиљадама година, и траје и до данас. У Јеванђељу nimtt;
значи верност, однос но емунах, једна од најчешћих и
.
.
наЈ ваЖНИЈИХ речи псалама, тежином Је исто таква као хесед.
Јеванђеље не зна з а . издвоје ну, слободну, невезану
интелеюуалну способност. У исправно живљеном животу
нема неинтегрис аног својства. Зато Јеванђеље и не може да
говори о вери као о својству које је издвојено од осталих
с војстава, или им ј е супротстављено. Сам текст све
објашњава када каже: "вера покреће планине", - "чврста
вера", - "твоја те је вера одржала".
.

.

63 .
Емунах је реч кој а у псалмющ изражава узајамност Бога
и човека, тако што текст Бога стално назива вероносним, а
човека верним Богу. Бог и човек с ачињавају целину. А ко је
ова верност тек толика коли.ко зрнце слачице, моћ је кој а
покреће планине. Слободна узај амна веза Бога и човека
лишена је сваке принуде и закона. Верност је највећа снага.
Ко је постао неверан, изгубљен је. ,,0 неверно племе, докпе
ћу још с тобом бити! "
64.
Аврам је, каже Зохар, тражио Бога у каi\lеновима и у
биљкама и у животињама, у зрнцющ прашине и у звездама,
и није га нашао. На концу га је тражио у ненађености , 11 тюlO
га Је нашао.

91

67.

65.
Б о г се н е може н а ћ и у свеl)". А1<О човек погледа напоље,
нигде га неыа. Ако погледа унутра, ни онда га нигде неыа.
Бог се нс :\lOже објектив ирати. Бог' се ндлази

ТЮIO

где " . . . ј а

јесам у њему, а о н у мени". "Искуство прибављено о Богу
чисти је тренутак апсолутног присуства«

(г.

М а рсел).

Међутим, да би га човек о вде видео, неопходне су му
специфж не очи. Нераздробљен поглед У среДИUIте. Није
видљиџ, каже упанишада, јер је он онај кој и види. Није
Докучив, јер је он онај кој и препознаје. Он је личност
независна од сваког чина и i\lИСЛИ и ре'IИ. "Ко упозна
БраЛ:l\шна, он је Брахман"

(Мундm:.а уnаНlIUlада 3 ,2,9). Ако се

неко уздигне до Бога, значи као да ј е ступио у себе

C a 1'\ l a ,

али

не с амо у себе сама, него да је досегао у себи СШ\I01'\! о но што
је у њеi\IУ нај дубље (Хуго из С в . Виктора).
И стоветност

(сваруnаmваm)

није последица нераздроб­

љеног погледа. С вест истоветности претходи свему осталом.
Не открити истоветност значи живети у тами.

66.
Европа није знала и н е з н а шта ':13 чини с напетошћу
распоыаj\lљене природе и благог оца. Човек се две хиљаде
годин а н ал ази

збу ње н

и

беспомоћан

у

себи,

Свет је увек био lуђ и остаје 1)'ђ, увек о стаје спољњ
ии
напољу, од њега Је човек далеко, у љему човека никад
није,
што је за. човека понај В ШIlе принуда и судбина и
тежина, и
што Је за њега највиш е реалитет с кој им мора да р
ачуна, који
мора да упозна , кој и мора да поднес е и колико год
да му се
прибли жи, никада га досеПiУТИ. неће, јер ће увек
о стати
друго. Однос човека и света је недоврш иво Тlрилаг
ођавањ е
.за човека . Н икада не може бити потпун о,
ч ак н и
задовољ авајуће . У CBery постој и нешто што човек
н е прих­
вата и не може да прихвати. Понајв ише може да му
се диви,

понајв ише му се р адује, у њему се понај вище
дуже или
краће време добро осећа. Свет је 1)'ђ и не може
се на љега
привикнути.
Јеванђеље не испољава отпор против света, али I'\IY
се и
не прилагођава, понајви ше га понекад избегн е.
С ве1)' се не
прибли жава, али га не одбиј а. У све1)' постој и нека
моћ, која
влада као узурпатор, и . нелегал на је. Али се он
не бори
против ње. Исус не прави р азлику између профан
ог 11
сакрал ног. Све је ј едно. Исус гради право :щ човека
и за свет,
ово своје право одржав а и не попушт а. Он ј е онај
кој и ј е код
куће. Ово овде је све његово . Ништа не напушт а.

између

светл ости божанско г бић а и испољеног отпора против
с ветлости.
Исус се није одвој ио од прве пр ироде због с ветлости, нИ
од светлости због природе. Богочовек повезује горње и
доље. Реализовати зна'IИ да човек горње ПQвуче на себе и

68.
Хришћ а нство се угушип о у побуни против света.
Стварн ост је располутило на с пољну и унутар њу,
на доњу и
горњу, на i\lатерију и дух, на природу и с ветлост
. Тиме је
напустило свет. Било је уверен а .да се од света
треба

доње уздигне. Ниједно .не посебно, јер је то двоје ј едно. Он

затвори ти

каже : мени је дата с ва моћ на земљи и на небу, а исто вре1>lено

протестовати.

пере но ге

C BO:'>IC У 'IСНИКУ.

да

га

тре б а

одбацити

и

против

њега

Пост, нежењење, УС3Ј\lљ еност, свештенство, i\lонаш
тво,

92

93

аскеза. У Евро пи једва да постоји l\Iисли.ГIaЦ кој и није кренуо
од порицања с вета. Освета ЖИВОlу. Углавном с а]\1O зато што

70.
Али се l\lOже и друго рећи.

је у њеi\lУ превише р адости. ХришћаНИНОll1 је назван онај �o
је скривао пице од с вета. А ко је при.хватио радост, оД;\lах Је
' . М ржња према свеl}' и
др..У
С i\lатрао нужним да се освети
названа идеализмом и
е
ј
е
ј
ни
ас
К
м ржња према духу.

Коnилан ]\(ај ке у менструациј и. Али ако изгледа као да ме је

l\Iатеријализt.lOl\I.

Бог оставио на цедилу, ја кажем, и придржава]\( се тога, бюю

СвеДОLlићу истину, последица тога ј есте горак ж ивот и
прогањање, сиромаштво и понижење, пор�та и грщьа. Ко
истину узме озбиљно, узнемирује свет. Ко то може бити?

Природу издају духу, дух природи.

шта да учини, ю1 И нарочито ако не учини, ј а њега нећу
оставити на цедилу. Што о н' ниј е са 'мном и о ставља ме

69.

самог. тога 1\!е је страх, ј ер сам незамисливо неј ак. Али ја

Човек остаје сам. Необично је што изгледа као да је Бог
постао неверан. То је стање напуштености. И то је ситуација
историјског човечанства. Моћници и првосвештеници и
цареви и инквизитори, или остали ЗЛОLIИНЦИ починили су И
чине .мноштво ужасних неправди, а Бог ни да Tpenнe OKO� I.
све С КОЈ ИС О ИЈ И
М ири се · с ТИl\! да многи м ю1 ИОНИ људи У
Т
Т
КО.l0НИ Ј е и
дозвољава
крволока,
п ате под владавином
м асовна истребљења и пол ицијс ке Top-r:'pe, трпи лажи.

?

Злотвори са сигурношћу рачунају да их Бог неће с пречавати
злочинима. То је напуштеност. Бог је оставио свет н а

у

�едилу.

њега не пуштам. Чуј Гос поде, мо.ја верност припада теби

-

ше.нај Јахве Епохи.н, е..нунаmха/
71.
.на ]\(есто света Исус ставља 'царство Бога. Царство Бога
у баштини (у И нд иј и

ваХllшmа)

Брах.нсmура. у И р а ну I-."хшаmра

реал изациј а

је о с но в но г стања КОЈ е се
раС ПРОGтире на целокупно човечанство. Код Јевреј а је то
Ј taлкутх, ЮIИ ,налкуmх xa-UlCl.\.Iајll.Н, а Кабала учи да је то
коначна кристализација божанских својстава

(сеnХZlроmх).

Очај над истином. Свако ко рачуна с бескрај НО1\1
стрnљивошћу и благошћу Бога и чини мала и велика, крвава

кој а су у почетку еманирала, и остварење вечног царства.

и некрвава з.гЩЈ,е,Ја, на добитку је. Бог неће с провести
истину. И истина је хиљадама година гажена и \Iучена и

Изво р но значење грчке речи

и издавана, а злотвори и издајници су тријУ:\lфа.'l Н И
и б гати и 1\lOћни. Треба л и над ти:.! очај авати? Шта може д а

nЉ\ЋaHa

каже човек'? Зашто си м е оставио?

Име царства Бога у Јеванђељу јесте

�a(JJ_Ea

�a(jtHa

TO'U Ozo'U.

јесте краљевина

свештеника. У лич ности владара сједињена је духовна
превласт касте

брах.нщю и световна l\I0ћ витешке касте

(Геноновим изразима atl torite spirittlelle и pOt!\'oir tешрогеl).
Народи су у златно доба живели у

�a(Ju.ua.

У тамном добу

су световно краљевство (страст прве природе) и духовна
превласт (светлост ума) једно друго изгубю1И, и не МОГУ да
се нађу.
Далекоисточна баштина каже Ја човечанство, ж иве.l0 у

94

95

било коликој тами, у

CBaKOi\1

добу и у с ваком плеi\lену треба

да има - и има - бар ј едног ј едино г Lювека који одржава везу
с ВИШЮI световима . Краљ света. Н ај в иши господар духовне

са човека скинути с в и терети. Поњ:удна жеђ i\lоже да пије
колико год хоће. Овде ј е .коначно добро скривена у срећи,
осигурана и под заштитом .
К о хоће

.поново д а стекне себе, о н избегава р ај .

и попитичке моћи. Н ај чешће живи непознат, скривен, у
манастиру, или у ос аi\lИ, с амо неколицин а зна за њета, али Је

Реализациј а човека није независна од реализације света.

он онај кој и СШIе узвишене стварности чини присутнима на

С вет,

земљи.

овакав какав ј есте, с погажеНОI\1 истином, под
.
нелегалним l\Iоћ ницим а, � ђ, и такав ће и о стати, док је

72.

с мести у основно стање. А иt;куnљење је веће дело од

корумпиран, није прихватљив. Човек свет треба да поново

Човек није у стању да поднесе свест да Бог као нај виша
:\юћ не судепује у историј и, и .Ј.а не С/llОЖДИ онога кој и

стварања. У ис Kynљeњy, каже Бадер, Бог из веће дубине

повреди истину.

бораве они кој и реализују свет.

Прва последица побуне ј есте очај ање над ИСТИНО!lI. Када
Lювек осећа напуште1iИМ и себе и истину. То је оно што Н иче
назива: Бог ј е мртав.

i\lора да обухвати себе

cai\la.

И царство Бога је оно

!lJ ecтo

"Где

75.

!vkixajaHa

шравш,а. на

гов о р и о

кој и раде н а с в о м

Све је то религија . З аузети се за добро и зло уништити.
Како би то лако било . С ве сам :\юрал. Најчешће демонска

спасењу, не брину ни о чему ДРУГОi\Ј, придржавају се закона,

забпуда.

жепе негде да се населе. Траже зашт�· и хоће да се смире.
Побуна је конфузија излива

Јеванђеље се не буни.

ч исти СУ и Ј едноставни, племенити и разумни, али коначно
Шравака станује у

ЛОl\адхаmу,

l\1ec�· спаса. Апи говори и о

елементарних страсти и духа повређене истине, увек је
негативна, специфичн а збрка раЗУl\lа и распомамљености,

бодЛLlССll11вшш

али су мрачне све СИЈ1.е ослобођене у побуни, а из побуне

оспободили су се од тежњи за спасење�1 и од коришћења

никада не може проистећи светлост.

кој и су "погасили све зпе ватре страсти и

раЗОРИЈlИ с вако лажно мишљење и жудњу и фантазију, и
магијс ки.х сила и од наука". Бодхисатва станује с Будама у

дхар.надхаm)!.

То ј е царство Бога.

заштите, с покој а. Не треба

73.
Царство Бога неi\l а ништа с религијОi\l . Не сме се
побркати с рајем. Ко с�·па у царство :Бога, он није с пасен,
нарочиго не онај . ко добија награду за свој безгрешни живот.

Остварење царства Бога у

ИМ.

За њих

нема среће,

Једно ј е оно што је потребно.

CBe�·.

76.
Праслику царства Бога с ваки човек носи у себи. З ато

74.

Исус ништа не каже о царству Бога. се:\1 да се "налази у

Рај је место за

вама'·. Свако зна шта

Heo:\leTaHo

уживање живота. Спас када су

96

је

то. Неi\lа посебне истине, лепоте,

97

с ветиње, радости, размере, 'светлости, СПОКОЈ а, м ир а. У
људској души је све то ј едан ј едини с плет и отисак овога

78.
Оно што пише

,HaxaiaHa, Јеванђеље то изражава овом

C ГLТJeTa носи на себи с вака душа. Почетак зачела с вета, кој и

реченицом: Ако се уздигнем на небо, целокупан свет ћу

је човек покварио, али који треба да постави на своје место,

подићи са соБО1\1.

и кој и ће човек

И поставити на своје место.
79.
Исус

77.

не

обећава

блаженство,

ни

СПОКОЈСТВО,

Царство Бога "стан је с в и м а кој и , м акар досегл и
ослобођењ е, ипак с е враћају у с вет да б и помогли
да свако живо биће сазри . . . у кој Иl\1д се насупрот томе што
иду траГО1\! Буда, ипак не буди амБЈщиј а да буду Буде . . . кој и,

неометано
уживање у животу ни овде нити на другом свету. Управо
обратно. Можда је на то алудирао када ј е рекао: Не доносим

мисао, али ниједна није завладала њима . . . кој и, м ада живе у
телесности, ипак у њима нема себичне Ј\lИСЛИ . . . кој и, мада
желе да живе у сваком заМИСЛИВОi\J времену, ипак су лишени
жеље за Д\ТИl\1 ЖИВОТОi\1 . . . кој и живе у доброна!\lе рности и у

в а м б ити бачено.

ЋOТn:'Нo

мада живе међу поквареНИl\l а, ипак су слободни од жеља и
од глади за уживање!\l . . . кој и, "Јада су у се пр и., ватили с ваку

љубави кој има желе да пригрпе сваког човека . . . кој и налазе
задовољство у томе што нетаЮ-l�ТИl\ 1 срцеы стоје изнад
кварежи . . . кој и се усавршавај у у саы опрегору, али не желе да

за с ебе пр ибаве с пасење . . . кој и су изнад с ваког пута
постој ања, ал и Иi\l је у интересу да бић а поуче и да Иl\1
покажу реал и зацију на р аЗЛ ИЧИТИl\1 путе ВИi\l а . . . кој и

практикују равно�'ШН ОСТ, али н е одустају од саучешћа
преыа с ваКО!\Је . . . кој и су у срцу весели, али су .Увек тужни кад

б ић а. . . кој и усаврш аваЈ У ИН.Ј."И видуално
не престају да помажу другима . . .
никада
уздизање, али
су се посветили с пасењу света . . . кој и кад су завршюш СВОЈ
посао у једном царству, иду даље и њихов напор траје ДО
в иде

патњу

кoj�

конца вре:-'Јена, јер хоће да спасу с вако биће . . . "

(Гандсю;уха).

безбриж но ст,

задовољство,

нити

обећава

мир. А што се пак односи на зеl\Jаљско бивство, то је тек
толико да се човек одржи, а ни о томе не треба да брине.
Једно је о но што треба. Радите на царству Бога, а остало ћ е

80.
"Примите царство кој е ваl\l ј е приnрављено од постања
света" (Матеј 2 5 , 34).
"Казаћу сакривено од постања света" (Матеј 1 3, 35).

81.
Ко ради на остваривању царства Бога, није у служби
истЩ{е, него је у знаку Ј\lИ.ТЈОСТИ (хесед). Он не суди. 'него

Ј �

воли. Није реч о греху, него о заблуди. Ко ОТКрИ е ј дину
истоветност, он Открива истину, а ."истина ослобађа". Али
ништа

није теже

него

у

човеку

пробудити

теш ко то што је он постао калан, него што је почео да се
добро осећа у калу, чак је почео да показује отпор буђењу, и
да осећ а аверзију, и научио је да саi\ЮГ себе
оправдава и брани. ИЗ ТРОi\ЮСТИ и кукаВИЧ.lука

98

с вест о

безгрешности. Корупција је деморализовала човека, и није

99

\'

O BO � J

кал\'
'

�acTa.lo ie з а

љега посебно уживаље, све више се прљати, а нечистоћа му
је постала уживаље и сласт, и већ ј е склепао теорије да је то
увек тако било и такО ће :и биги, чак то тако и треба да буде,
и фантазам је roвориги о здравом уму и моралу и здрављу.
Свет је изграђеl::l на корупцији. Пророци су човека
покушали бичем да истерај у из љеговог загушљ ивог
скровишта. Народ се плашио беса пророка, чак их је и
поштовао, како се не би морао покретати из своје логе.
Исус људима ниј е постављао захтеве ни потраживање, није
� подс екавао ни бодрио . . . ј ер Исус ниј е ОСЛQЋљавао вољу,"
него је народу отварао очи за нешто што до тада НИЈе видео

';'

.

(Брунер).

82.

Царство Бога у алхеми ји је Magnum Opus (Велuко Цело).
Алхемија не прави разлику између материј е, душе, духа.
Почетни је пад до нај мац,их пој единости поквар ио
целокупно ствараљ е. Ако изворно стварањ е желим да
поставим на љеговО место, истовремено треба да радим на
распршиваљу Tal\Ie ума, греха и болести тамо где је то једно.
Алхемија трага за централним ПОС1)·ПКОМ кој им се процес
корупције може обрнути. Magnum Opus није дело једног
човека, него оних који су - као у маха;анu - победили у себи
моћ кварежи, али се не смирују у спасељу, него се посвећују

свет, човек човек. Апокалипса ј е у времену. Есхаmон значи
крај ња ситуациј а. Прва и последња. Алфа и омега. Изван
времена. Основно стање је есхатон. Царство Бога је овакво
краЈље стаље изван времена и изнад времена. У
есхатологији су једно земља, свет, човек, природа, бивство,
Бог.
Хришћанство је у својој потпуној целини есхатологија.
84 .
Сматрати основно стаље, а отуда царство Бога, егзис­
тенциј алним пигаљем ."фатална је профана фИЛОЗОфСl<а
збрка . . . Овде човека не воде егзистенциј ални интереси (веч­
но блаженство, спас), него жеђ за оствариваљем божанск-ог
бића без којега човек бедно пропада".

85.
Беме о Светом Духу каже да је heil ige Begierde, света
жеђ - просветљена жудља - продуховљена природа - приnи­
томљена распомамљеност.

86.

Апокалипса не значи ништа друго до напаЈ ати се у
непрекидности корупциј е (историј а света) тамом ума,
грехом и болешћу, и на концу доспети у катастрофу у којој
се свет распада. у апокалиптици земља остаје земља, свет

Јеванђеља Свети Дух називају 1tv€1>l-1a aYlcu\', и овај
израз је дословно преведи хебрејско руах ха-кодеш. Руах не
значи само дух, него и дах, и ветар, и демон, и сабласт, и
моћ (<>1>\'0.1-1\<;), уопште снагу, светло и тамно, питомо и
дивље, р азумно и неразумно, природно и наmриродно. Где
ЖИВQТ пребаци преко себе и самог себе запали, тамо се јавља
руах. С вет је натопљен руахом. Руах ј е интензивно
присуство стварности. Постоје људи кој и га могу призвати,
јер се руах покорава речи. H�д Љ�1 има моћ само логос.
Руах призивају слика и музика, песма и молигва, украшена

100

101

искупљељу света.

83 .

одећа и ппес

и о бред,

апи се нигде

не О�IИiуј е тако

непосредно, као у визијама и заносима пророка. Веза
и Бога није искључива и безусловна. Бог Иl\lа руах
eIlOX1jAt). али и l\IУДрОСТ

ха-руах),

(руах хохлm)

.

руаха
(руах

има ј е и JllИСЈншац

(НШ

и ако она преСiУПИ границе живота и негде се

нешто ОЧИlJ'ј е што је више од живота

(руах ха-ха;;ах).

то је

руах. ,;Као да је извор живота и почетак сваке сипе света."

87.
На неколико !\[еста у Јеванђељу п о Јовану Иl\lе Светог

Д�'xa

је 7r\'EU�ta '01<; CLН6с:tщ што значи дух истине. Код

Јована је то онај "што ослобађа човека". Свети Дух је тако
оспободитгац. Онај ко посвећује у истину. Посвећивање је
увек с'Тупање у дан. Ко буде посвећен, он се поново рађа, као
што каже баштина, не од о ца и ыај ке,
Посвећени ј е двапут рођен
је

непрекидно

посвећивање

реч

о

(baptidzeill).

(двщю).

него од Бога.

И у хебреј с кој баштини

ПОНОВНОi\[

рађ ању.

Крштење

је

Види Јована Крстигеља. Исус ј е

дахнуо н а свој е ученике и рекао :

Ј есте Ј единс тво у нивер залне
оријен тације и транс парентне егзистенциј
е . Први Сiупа њ је
препо знава ње истине, други - бити у
истини, трећи - б ити
ради истине. Живети у таквој атмос фери
истине да човекv
нису потре бни посеб ни доказ и. Ево
цел и не, и о на
6езгр аничн о в ише него што моја чула
могу да схвате. Ко се
отвар а целини, о н сам постаје прози ран.
ИСiVп а из свога
скров ишта, одустај е од обезбеђеља. Не
чека c ac e њe него
преуз има на себе бескрај но дело искуп
љеља . Н и е му
потре бна одбра на, ни религиј а, теорије,
ј ер неће да олакш а
себи, и неће себе да изузм е, него управ
о Д<! урони , и хоће да
васпо стави стварност себе и света. Сваку
Tai\[Y је распр шио.
Стоји непок ривен и не скрив а ништа у
себи ни од себе. За
свако га стално приnp аван и отвор ен.
АН6 с:ш, то јс ова
непок ривеност. Суделовати у истини
кој а ј е увек овде у
потпуној целовитости. Само ко се отвор
ио, он уме да се
испољ и.

j�

ј

ПРИl\lите С вети Дух.

Приликом стварања човек је оживео од даха Бо га. Овде то
није дах стварања, већ дах искупљења, друго оживљавање.
Исус га је свој иы дахом предао и учинио себе присутним у
вечном човеку. "С вама са1\[ све до краја овога света."

88.
С вети Дух ј е о н а сила с KOjOJlI '!Овек о стварује царство
Бога. Један једини корак о стварења не i\!Оже се изразити ни
i\шлијардама светлосних година.

89.
П\!с:U).lCL !Тј<; CLА.€ес: tщ

90.
Дух истине је спосо бност везан а за
.исусо во лично
биће. Али је он ову своју спооо бност учини
о прено сивом и
употр ебљив ом за свако га. Отвор ио је
Свети Дух за човек а.
'
Хриш ћанст во је посве ћење у спој горњи
х и доњих сипа.
РазУ1\lети да нема посеб но ни тамне жудњ
е, ни с ветло г Уl\lа,
него непре кидно паљење светл ости из
ноћи прве природе.
Преоб ражај прве природе у дух. Једно
ставн ије речено
реали зациј а. Јер ј е стварност само оно
што о стаје. А оно
што остаје јесте дух. Горње начинити
прис\'ТНИ1\! у доњем и
доње у горње,\ [. Бога унети у човек а и
Ч08е а у Б га.
_

1 02

1 03

;

сваком случају ко живи у својој о бдарености, он не ч ини

91 .

у прва два столе ћа
Каже се да је посвећен и хриш ћанин
лагао "разлико­
распо
ла)
( касније је та спос обно ст неста
јски: лuвхон
хебре
'
ваље м д)"Хова". То је Оt<lКрtСПС; m'Е1)�t(пC.t)\
да се од
Под појмо м ОНIКРНПС; треба разумети
-

ет ха-рух:оmх.

узгредно (у Индији:
човек а 1\IOГЛО одвој ити све што је
је у њего вом
уnадхи), одно с но што је с а мо својство , што
олошки., или
псих
или
,
бићУ из света преузет биол ошки
к (у .индији :
обли
ални вео, што је прир ода и бој а и
а
у као и њего в
на.,нарynа). што исто тако мало прип ада човек
титул а. Оно што се збило
друштвени ранг, ИЈчањ е, улога , или
и од тада стално збива ,
посл е прва два столе ћа, и што се
својС ТВИi\Ш , одно сно С
јесте да се човек брка с њего вим
вом бићу. Као да Је
\,згредностима које не прип адају њего
њему одли ка. То м у је
OBeK физичка сила, даро витост. То је
t.нIКрtсщ уме да одвој и
грех. То је љего в а индивидуалност.
ошко г и психоло шко г И
оно што није оН. од ПРИЈ\ lетног биол
кује ко нкр етну живу
астра лног орган изма уме' да разли
утан , кој и одгов ара и
прис
и
особу, оног а кој и је одис та овде
с
ри тобо м". О нај у коме
кој и; као што Јеванђеље каже : "гово
он провиди кр з гу сто
је појам oHlKp tcrtc; пост ао свест ан,
зна да све што Ј е орган,
ткање поспедица отелотворења, и
слоје вима бивст ва, и
елемент кој и прЮ13да различитиы
, док за то врем е о н
ената
елем
орган изам бића гради од ових
што се нази ва
оно
да
остај е непр омењен. Кабала каже
варав и кржљ ави Д�"X КОЈ И
својством , то је у астра лном с вету
а човек а, о пседне г а и
с е због животне жудње залеп и з
хебре јске баштине знали
постане човек ов параз ит. У чиreљи
да их истер ају. Траго ви
су
и
аваца и умел
су
- Иi\lен а ових кржљ
с
. Н е трео а се оори ти
овога знањ а на.'1азс се и '" Јеванђељу
ва кој и су је о псели . у
прот ив инди виду е, него п отив духо

стР

?

р

1 04

юшпа друго до што увежбава своје дарове, а да и не
прибавља сазнања о свом истинском бићу. Он не види друго

ДО

површину, облик и име, боју и вео, и оно у чему живи

јесте коыnликациј а, оптерећење, тежина, збрка и опсена.

92.
Ниједно посвећење се не може дефинисати. Ако неко то
покуша, ма и површно, али познаје суфи, тао, jOf}', кинески
'Јан и ј апански зен, хасидизаы, он зна да је светлост кој а се
о ч итује

с вуда

иста.

У

времену

се

ј авља

безвремено

јединство п очетка и крај а. И важно је С31\1O једно, оно што
човек оствари. Посвећење Hei\la екстензивног испољавања.
Хришћанство нем а ни своје
дру штву,

ни

законика,

КО С!\lоло гије,

ни

ни учења о

филозо ф иј е

пр ироде.

Хришћанство ј есте посвећење. Један ј едини корак Ступање
у дан.

93 .
Буда Је живео пре Исуса више од петсто година и
веродостој но је све што је сачувано о његовом живоn' и

учењима. Не на тај начин да би се i\lOrao контролисати с в ки
његов корак, нити да ј е свака прибележена ре'1 стварно
изговорена. Међутим, за то и нема потребе . В ажно је да није
одузето ништа, а што је додато, произлаЗИЈlО је из учења н а
начин који се по себи р азуме. Све што знамо о почетку
хришћанства није тако недвосмислено, и потресно ј е што

не прожимају мит и легенда, нити религиозна ревност и
прете ривање,

него

нешто

друго

тешко

и

с р а ы но .

Неподозриви и н е c,lYтe какве се за�lке крију у данаш ње.\1
обл ику Јеванђеља, и какво је знање и осећ ање нео пходно

1 05

како би неко исправно ПРОђ'ыачио с порна �IССПI. Постоји
једна једина проба: тексту се никада НС C MC�IO ПРИi\!ИЦати од
позади, из нашег вреыена, него у вск спрсда, из правца
баштине.

(Мll;l1

94.

Учење Јеванђеља није религиј а, а хришћанство је ипак
већ пр илич но р ано постало религиј а . Али ако је већ
религиј а, није принцип светске моћи, а и пак је то постало.
Али да ли је религији било неопходнО да оправдава СВОЈе
биће

95.
Поход против хриш ћанства ј е у 20. веку доспе
о до тачке
да је доведено у сумњ у истор ијско свој ство
Исуса . Пошто је
претходно ВlШIе њих ставил о н а коцку о
ву претпоставку,
AplYP Дрјус ју је подробно изложио у више књuга

на кнадно

про к р ијуычаре НИЈ\1

дел о в иы а

и

искривљава њем извора? Да. Апи је принципу с ветске ыоћ и
још више било неопходнО да себс са;\13 о правда рел игијом.
Већ две хиљаде година једва да је било генерације која у

неком вид\' - било као сеh'Та или филозофија или i\lонашки
'
ред није протестова ла против то га. Али бипо у ком ВИду да
се ј ављал а, своју изворност је ОД1\lах заборављал а и
ОТПО'l ињала је да сс инстал ира У свеђ·. У прво BP C;\IC
_

хришћанст во
зло наЈ\IСР НО ,

је

с весно

сасвим

и

због

поуздано

свето вног

поч инило

интерес а,

читав

низ

фа.псификата због моћи. Текст Јеванђеља је на веома многО
места преиначен, !\!ного текста је ис пу штсно, а ЈОШ више

дометнуто . Управо због тога мању грешку чине оне модерне
критике Светог писма, У току отприлике две стотине година,
које тако грубо харају по Јеванђељу. Веће су почИНИЛИ они

кој и су у ПРВИJ\l вековима по налогу одређених J\lоћних група
ИСП\'штали о пас на места и за интересе истих група
уба вали приј атне реченице како би имали на шта да

�e

Христа, Јеванђеље по Марку, Гност UЧI\О порекло
XPZIUl­
ћанства, и тако даље). По Дрјусу, Исус није
живео

и
Јеванђеље је састављено у Алекс андри
ј и од египатских.
иранс ких, грчких и хебре јских елеыената.
Дрјусов е к!'Ьиге с\:
пре кар ктеристика данаш њег доба и баш
и не дотичу .прав '

сmyа ЦИЈу. Реч је о с цијент ифичн ој софис
тици којо!\! се све
може доказивати, пракс а метода је већ
поста ла политичко
средство l\Iоћ и и званични кривотворитељи
истор ије се
служе овом научн ом СОфИСТИКОi\! .

;

96.
Прем а такоз ваној позит ивној теОрИЈ И
хриш ћанст ва
Јеван ђеље је религ иј а обј а вљењ а и
Ј\10но теизм а. Што
хр � шћанство ниј е религ иј а, то је ј асно.
Али што ј е
оБЈ ављење и монотеизаы, то звучи као
да ј е хриш ћанство
нешто више у односу на сва остапа духов
на обј ављења.
Извор сваке баштине је обј ављењ е, ј ер је свака
од њих појав а
надљудске ствар ности . И нема баштине ч
иј и теlllељ не б и
био Једно . Што дубље човек залаз и
у предисториј ска
време на, ова ч иљеница је све поузданија
.

97.
У хриш ћанству мора да се пој ави све што му је човек

позивају. Необично је да онда против тога нико НИЈе
протестова о. Од оне силе кој а се о гласил а У Јеванђељу, већа
је била са1\1O неј акост кој а се ј авила после Исус а.

порек ао, и из хрlШlћ анства !\юра да неста
не све што му је
човек долаг ао.

1 06

1 07

98.

зна
Прва хришћанска заједница је I\lалена секта која не
на
шта ће са својо м оставштинОМ. Ова заједница је описа
ко је о
много пута, али, изузе в пијетиста, није бипо никога
Чак и
ење.
мишљ
о
висок
њој могао да офор ми нарочито
ОВ.
Нич�
суд
ји
најве роватнији, истовремено је најпоразни
.
Јске
Јевре
З аrvшљива и ограничен а прист расно ст мале
о
по;одице, тешка и безваздушна атмос фера гета с уж�сн
Је у
ситничарским и безначајни м раздо рима . ОНО што
а,
lирен
узнеll
на,
смете
ова
целости потресно јесте како је
руах,
ха
aHufe
духом
страшљива група заиста сиромашних
и
као што каже ис\lс -, односно гладних духа, могла да издрж
и
овани
такву тежину по� којом се касније строп оштао образ
богати и моћни свет.
-

99.

У
АпостоЛ Павле је био фарисеј, што је значило да се
је
во
тенст
привиду, У којем је живе о, све сјај но слагало. Свеш
, а
привид закона одржавало с несаломЉИВОl\l строгошћу
ћу
приви д закона се сјајно слагао с прИВИДНО1\( оправданош
а.
морал
ћу
световне власти и с приви днош
"Када је пошао у Дама ск да прого ни хришћане, као да га
и СВИ
је згодила муња , пао је с коња , чуо је глас Ис�'сов
, ал и
т
пу
привиди су се одједном распр шили . Наставио Је
.
Је
сада већ не против хришћана, него уз њих. Пропутовао
не
цео источни басен Средоземног мора , оснивао цркве
сао.
напи
ница
заједнице, много говорио и много посла

овом ЛИЦУ, али нема ни оног који би пореметио светлост у
вечности прочишћеног расположења. Исус ј е божански
хесед без остатка остварио у себи, ону нежност која извире
из надљудског знања и ону питомост која извире из моћи
неизмерне снаге. Исусов глас се не колеба, он је непосредан
и кратак, све каже oAjeAHOI\-I, и то је довољно.
101.

Од свега овога код Павла нема ништа. Глас м у је
екстатичан, говори нечувене речи уз мучну журбу и
нахушкано узбуђење. Непрекидно понавља као ,Неко ко
разуме, али не уме ништа да учини ни себе да натера. Нешто
)Ћек изоставља, нема везе С праксом сопственог живота,
односно не уме да оствари, не уме да пренесе оно што мисли
у подивљалу свакодневицу. На лицу му ИЗl\'lученост, као и
код Августина, Терезе, Јована од Крста, Паскала, Кјеркегора
-, изобличени занос од којега Ье Ниче толико плашио. Павле
не разуме божанску истоветност. Оно у чему живи није
истоветност, само ентузијазам, али не зна зашто. Павле је
склон да себи сличне сматра лудама (�16pOt 8Нl XpitJ'to\').
Разумем, али не знам. Чисто лудило. Истина је да је то
ЛУ�ОСТ због које дахће и хита, доживљава бродолом, због
КОЈе се затвара, због чега га l\шате, прогањају и на концу
убијају...
1 02 .

С Исусовог лица зрачи nНроqюрta, споко ј непосредне
на
по\"здано �ти срца. Нема призора који себе не би обележио

Апостол Павле, каже Харнах, непопустљиво се
супротставио такозваној природи морала, 'целом моралном
систему добрих дела, религиозн им церемониј ама и
разноврсним хришћанствима без Христа, и две хиљаде
година КО је год на овој линији предузимао борбу, увек се

1 08

1 09

1 00.

тренутка није забо равио
позивао на Павла. П авле ниједног
браћања, и ко се маш и
екстатич нО узбуђење свога прео
ути овај зано с. То је у њему
његових посланица, тога ће дирн
избачен из седла. Терете
поузданост и то је одбрана. Би:rи
. Пра ва опасност удобног
живота не олакшава Бог, него ђаво
ев одатле, св е шт ј е изван
живота ниј е ђаво, него Бог. Поч
. .
? МеСИЈ а Је одоацио мир
хришћанства, незаНИI\IЉИВО је. Мир
измирити с овом вечи:rом
и СПОКОЈ и сигурност. Треба се
у стотину хиљада нови х
борб ом. Треб а примити патњ

рођеља.

1 03 .

вном стању. Насупрот
Пав ле није имао појм а о осно
он непрекидно гово ри о
првом стварању и првом човеку,
,
и о новом чове ку (кш\'ос;
новом стварању (кан" КLюi�)
каже да је ново, већ стар о.
а.\,8ропос;). Не зна да је оно .за што
стварања. Екхарт: во Је
Свет искупљења је дубљи него свет
је прво стварање. О н Је код
продор у виш и свет него што
\'оta , meи�yвax), односно
Дамаска доживео обраћање (Ilиа.
и Исус му Је C �M 01'ВОРИО
друго, право рођеље од духа,
YДCKO П.ОСТО Јање . Ипак,
беск рај , и сам га је посв етио у Ha�
а то Је да НИЈе реч о личном
ј едно није погрешно схватио,
о животном програму.
или соци јалн ом спас ењу, нити
под ош}жбом дyxo�a негде
Човеков је живот овде на земљи
х с-r;.-пњева, а душ а их досеже
Дv'бо ко доле испод све светлији
\'Ota , mешувах).
C�MO онда ако се очисти посвећењем ( IlE10
зање бивства
узди
е, него
Јеванђеље није егзотерично учењ
на његове .горње ,Сl}пњеве .

?

1 10

1 04.
Основно стање је човеков

status absolutus.

Као садржај :

отвореност према универзалном знању; као живот: прозирна
чистота. Лавле и не покушава да то досегне, или бар схвати.
А што није

status absolutus,

то је нужно релативно, није

баштина, која постоји ј една, него религиј а којих има много.
Ко живи без основног стања, треба да живи у религији.
Његов живот, међутим, разрешавају већ историјске силе. Он
се уткао у време, и у супротности, и треба да је диј алектичан
као велика религиозна бића Европе, такви су Августин,
Тереза, Јован од Крста, Паскал, Кјеркегор, Ниче.

1 05.
Павле не ра.зуме Светог Духа. Оно што живи и ради у
њеl\ry, нарочито што говори и пише, планира и учи и

BaC�TaBa, грди и хвали, нарочиro како себе баца као жртву,

он Ј е више као неки распомамљени анђео.

1 06.
Једна о д теl\lељних речи Павлових посланица јесте
Бiкаюс;. З начи истински човек. Ыкаюс; треба разликовати од

ал.ll<рi]�· Ыкаю<; је праведник, он је истински, и у праву, он
поседује истину. У узвишеном значењу реч користи Платон
Држави, када каже да је темељ заједнице

у својој

Ьtкаюаu\'I1, односно праведност. Ыкatщ је оно што ј е
законито и оправдано. Сагласно је с поретком света. ЫICТ\,
.
богиња праведности, исто тако пази на пос-r;.-пке човека као
и да звезде круже својим путањама (Хераклит). A),E<p€� је

онај у којем се међусобно покривају мисао и реч и чин, заro
је он прозиран и чист човек. У речи 8iкаю� има неког
моралног истицања, реч а)'ll<р €<; готово је сасвим

111

егзистеНЦИЈ ална.
Међутим, Павле је мислио хебрејски и за њега је право
значење појl\lа <>tкаiщ
цадик. У речи цадик стапају се
некако обе грчке речи, то је праведник, али и истински
човек, прави човек у којем .нема никакве таме. Цадик ј е,
кажу Хасиди, постоље стене на којој почива свет. У Ирану
истински човек значи и сакрални субјект, и често се користи
као одговарајући за оце.
Код Павла природни човек не l\fоже бити истински, јер
је потомак Адама. Грех је ПРИ1\юрдијална корупциј а, квареж
егзистенције. Бити грешан значи живети у раздробљености
l\fисао-реч-чин. Друго мислиrи него што човек каже, и друго
рећи него што човек чини. "Будите истински људи (<>lKatO8€О"ЕТIП). ДО сада није б ило могуће бити истински.
Јеванђеље је донело ослобођење од корупције,
-

"

1 07.
и човек својом верношћу- Исусу може постати истински.
Истински човек живи у верности (о <>tкаtщ ЕК 7t:ЮТ€())�
Ы�ЕТШ
цадllК бее.лtунаmхо јихјех). 7t:tс>п� није вера, него
верност. Верност код Павла је виши С�'пањ него истина.
Истински човек живи у блис.тавилу стотина кристала, у
непромеНЉИВОi\1 поретку и међу вечним ПРОПИСИ1\ra. За
Павла је океан верности виши, слободна раствореност и
бескрај на отвореност. Павле у океану верности ' хоће да
прогута свет. Истина је дисциплина. Верност је занос.
-

биће у себи реализов ати. Када он
каже да је заоденуо
Христа, то значи да га је у себи
учинио присутним .
Истоветност бића и имена (шем) у
хебр ејској баштини има
посебан значај .
Ко се поистоветио с искупитељем ,
за њега више нема
пагана ни Јевреја ни Грка, ". . . ни слугу
, ни слободних, ни
муш�араца, ни жена, сви смо ј едно
" - " . . . једно је тело, један
дух, Један Господ, ј една верност,
једно посвећење . . . један
Бог". То је ново стварање (берu;ах кхад
ашах). Све разл ике су
порушене у знаку крста (Ефесци
ма 2, 1 4). Као и сваки
посвећени, Павле живи од екстазе
посвећености, И' што
.
р азуме, то р азуме из екстазе. У њего
вим заносима нема
сумњи. Највеће задовољство је плив
ати у океану верности.
"Веран је онај који вас дозва" (Солуња
нима посланица прва
5,24). "Веран је Господ" (Солуњаним
а посланица друга Ј,3).

1 09.
Павле одбацује мисао да ј е осло
бођење последица
добр� дела ("Нико нека се не разм
еће"). Човек ослобођење
доБИЈ а од божанског хеседа (љубав,
нежност, тактичност,
саосећање, љубазност) (Ефесцима
2,8). Павле ни иначе не
ПОШIује оно што зовемо активитето
м. Чин сам по себи
ништа не значи. Једно ј едино је важн
о, потпуно животно
дело , целина. А њу човек не гради
чиновима, него својом
верношћу.
1 1 0.

1 08.
Павле није уопштено хришћанин. У И1\(е Христа сам га
је Христос посветио. Бити посвећен у нечије иые значи
преузети му име,. поистоветити се с њеГОВИ1\! бићем и његово

Исус Је изнад исто рије . Он НИЈе
себе одвој ио од
тренутка, у време је увек ступао
свесно, а оно .што је
пружало време, савр шено је видео
много корака уназад и
унапред. Нимало није оДУстајао од
својих знања, чак је умео

1 12

1 13

да укупан жар

знања унесе у тренутак.

Исус је имао

апсолутну меру у напетости између историјс ке егзистенције
и мудрости. То ј е есхатолошка позициј а хришћанства.

турби, он може да казује само субјектив но, ништа друго.

1 13 .
Мудрост започиње обрачуном с турбом. Нећla у љему
ничег херојског. Мудрост није наочига, ј ер није страсна, није

1 1 1.

Апостол Павле је хришћанство учинио ИСТОрИЈС КИМ.
ово:
Пошао је од таквих места Јеванђеља, као што је

" . . . сакрио си ствари испред мудрих И разумних" (и објавио
е
си то деци). То је ј една од лозинки хебрејСКб пророчк
баштин е. Исаиј е : "Мудрост мудрих погинуће и разум
разумних нестаће"

(29 , 14).

Хебрејс ка баштина је и иначе

посебно неповерљива према 1\1Удрости. Али је Павле лишава
љене основе постављене изван времена и баца је усред среде

улога и није настала због других. Ако и није на страни не­
делатности, мудрост своди делатност на нај нужније, али и
тада полако, веома полако. Мудрац ниј е пророк И није
апостол, није песник и није филозоф, није уметник и није
пол итич ар. Мудрост ј е присуство бивства. Зато Је неис­
торијска. Мудрост нема историју, већ бивство.

1 14.
Ако је мудрост потпуно обезбеђење и затварање од сила

ИСТОрИЈе .

историје, она је лажна. У том случају ј е издаја живота, и није
мудрост, него паметно стилизовани о порryнизам. За то ј е

1 1 2.
Не сме се ИС-ТУПИIИ из lурбе само зато да би човек

грађанско доба npужило неколико примера (Гете). Мудрост

спасао своју кожу, али се не сме остати у 1)'Рби из лажне
се
верности, само да би се био безумни јунак расула. Не сме
ти
тражити скровиште И градити заштита од опаснос

је само онда истинска ако се сусретну живот и бивство.

време на, повлачити

се

изван историј е и то

сматрати

сме
решеље м, и то учити као спасава ље. Али се историј а не
ј ер
и,
издржат
треба
је
чега
због
сматрати за разумни процес,

и
је историј ско време безумно и грешно и тупо и тамно
ИС1)'ПИ
збрка без смера (салкара ), и када би човек могао да
из љега, али ипак остај е у љему, он је м а..ТloУ ман , Ово

се
двојство је једно од најкрупнијих пиrања Европе, сме ли
рант
висок
издати
и
верност
под изговором историј ске
човечанства, као што је мудрост, или сме ли се оставити свет

Живот и бивство уме да по веже само посвећивање. Без
посвећиваља мудрост може да буде нај више само висока,
али изолована пасивност, одлучно и искрено бацакање
историјске егзистенције, али без ci\lepa.

1 15.
Историјска
мудрости.

егзистенциј а

стабилности

аК1)'елности без историј'ске егзистенциј е.

без

Мудрост нема
З атвара се у

безваздушни простор . Мудрост је сама за себе небитна,
Историјска егзистенциј а је сама за себе апсурд.

у води и. сам се изоловати у високим регијама , Ко није
окусио турбу, не може ни доћи у обзир, али ко остаје у

1 14

нема

Распе .се у неутеl\lељености.

115

1 1 6.
Кобна заблуда новог доба у 'Европи јесте што је побркан
живот с

бивством.

Ако човек живот. сматра једином

стварношћу, он се затвара у њега. Живот у Европи због тога
не може да ј ача у бивство.
Немогућност посвећивања.

1 1 7.
Августин је - врло рано - заузео став историјске
егзистенциј е, с тим што је хришћанство тумачио као
преУЗИl\Iaње судбине на себе (ношење крста). То је amor fati.
Истина, он судбину з аиста преузима на себе, али како је не
просветљује светлошћу ј ачом од живота, не зна шта ће с
њом. Јачу светлост и не раЗУl\lе, можда га опиј а . Код њега ј е
мудрост скривање од стварности. Преыа томе, ко се оД-важи

само њу, затвори о Је хоризонт. Ако не напусти
ништа од
жара историјског присуства, опредељује се за губита
к .rnаве.
И ако је оmyжба истинита, као што стварно ј есте,
да
поставка, догма, принцип, убеђење могу бити скрови
ште, И
иду наушт рб отворе ности, онда је и од истори
јског
присуства могуће начинити скровиште. 'нигде
боље се не

може сакрити од стварности као у отвореност, и
то тако да
тог човека нико никада више наћи неће. Нема
опаснијег
заробљеништва неГ0 бити заробљен у слободи.
Човек бива
ствара н, али губи своју истинитост бића.

1 19.
Историј а ј е пуки живот. Напуштеност о д истине
(од
Бога). Ко свој живот заснује у истори ји, он
бира напуш­
теност.

да ИС1)'ПИ из историј е како би прибавио већу перспективу и
в идео дубљу у зајамну везу, ко се обрачуна с 1}'рбом, или бар
озбиљно ПРИСђ"пи обрачунавању, он пориче преузимање
крста на себе. Овај отав је у Европи постао искључив .
Протестовати против свега што није живот. Код Ничеа је већ
опседнутост.

у 20.

веку све што није историјска егзистен­

циј а, лагање је отварности (Verlogel1ileit). Постоји само ј едан
веродостојан ж ивотни поредак, баченост "биће шта буде"
(Gе\\'огfеl1ћеit) и случајност (Батај :

Vouloil' de cI10nse).

Бацати се из једног тренутка у други. Коцкање као животни
програl\J. Ко није у простору сила које се боре, он губи своју
егзистенциј алну стварност (Јасперс).
1 1 8.
A1110r fati је херојска величина и моћ духа. Али ко
одт[учи да узме на себе пуну тежину тренутка и прихвати

1 16

1 20.
Иото р иј с ка егзист енциј а с е б аца Х к р изу и з
атвара
очи пред с в аком извесн ошћу. Н апр едак - р
азвој - све
тече - б о р б а за о пстан ак - диј алекти ка.
Пошто се
одуст ане од апсолу та, по следи ца ј е ло ш а
с а в е ст. Али
се баца и )' лошу савест и м рцвар и с е у
м)'чен иштву
(am o r ·fat i ) .

Гото в о целок упан н а ш ж и в о т пр отиче у
ноћи - у
б оле сти, у греху, у месеч арству - и гото
во цео наш
ж ивот ј е борба с ноћи. Али је знак лудил а
ако је неко,
с верно шћу кој а дос еже до неба, привр
жен ноћ и, и
с в ој им живот ом уздиж е сл аву т,а м е , с а м о
зато како не
би приба вио ни ј едну ј едину извесн ост и з
в а н свести о
б ачено сти. Како у страху од л аж ног с п
о ко ј а не б и
н а ш а о други те мељ с е м о но г ј едног с кој
е г може да

1 17

разори

све

ко н а ч н о .

И с то р и ј с к а

егз исте нциј а

би

тре б ало да гледа, опиј ена заносом врем е на, р астакање
с ила ж ивота.
Тисапалкоња, 1 6 . децем б ар 1 9 6 0 .

111 АН ТИХРИСТ

1 18

1.

Антихрист је, каже Фердинанд Ебнер, најснажније
егзистенЦИЈ ално испољав ање духовног немира произашло
посредством Јеванђеља. Немир је започео оног тренутка
када је Исус изговорио прве речи
- l\lеђу Јеврејима кој и су се, очарани својом изаб­
р аношћу, у двоструком ропству, под Римљаlшма и својим
моћницима,

борили

ради

одржавања

свога

р анга

и

очекив али ослободиоца,
- али и међу ученицима који су иначе више спав али
него што нису.
Оно што се, насупрот Јеванђељу, назива историјским
хришћанством, ниј е ништа друго до резултат нечувене
иритације коју је изазвао Исус. Две хиљаде година борбе да
се од Јеванђеља ништа не оствари. Исус човека 'поставља у
свет који он више не може сматрати непостојећим; пред
божанско биће пред кој им се више не може уклонити; на до
тада незамислив ступањ сопственог бића за које Јјише не
може да не прибави с азнање. Изгледа да је једини начин
УКЈ1ањања правити се као да се ништа није збило.
2.
Први покрет је да одвој и себе од њега, иако зна да је то
једина

озбиљност

не

само

његовог

живота,

него

вековечности целокупног човечанства, не 'само коначни
поредак сопствене судбине, већ и судбине сваког човека.
Поремећен је у својој корупцији, И зато је поремећен у својој
земној

удобности.

Требало

би да уради оно што је

најједноставније, али не чини то. Не увиђа оно што ј е једино
р азумно, и не прихв ата га и поред тога што зна да Је све
'Ост ало неважно. То је нечувена тама, о којој говори Јован,
кој а није у стању да прими светлост. Јер тама, каже Бадер,

121

није одсуство светлости, него terror lucis, ужасавање од
светлости. Он блуди око граница увиђања и испробава сваку
могућност, само како не би начинио ону једино потребну.

З.
За врло кратко време само учење Јеванђеља тоне у
показаНОllf отпору против Јеванђеља. Цео отпор у целини је
безнадежан и очајан. Али се више не види да постоји
хришћанство, само неколико чистих и светлих глава које су
осамљене. Ускоро већ, само посредством иритације знамо да
постоји хри:шћанство; нешто што се прећуткује уз ОПШIУ
сагласност. Ништа га не обележава ни у религиј и, ни у
свештенству, ни у друштву. Овде је већ само као нешто што
је порекнуто и издато. Овде је као Ангихрист. То ствара
историју и подстиче догађања. Што је Т\шса кој а га опкољава
бучниј а и тријумфалнија, још брже се заборавља изворност.
А када Константин Велики диже на власт хришћанство које
Је постало религиј а, ј едва да је и преостало нешто да се
поквари.
4.
Баштина Је велика форма људског бивства. Велика
фОРi\Ш има два својства, апсолутну ориј ентацију и
транспарентну егзистенцију. Једна без друге не постоје. Цео
хоризонт разума је отворен и осетљив. Са1\1O људско биће је
потпуно прозирно . Јер се свет у својој целокупности отвара
само ономе и у оној i\lери у коые ј е и уколико је чврсто
јединство мисао-реч-чин. Свака баIiIТина је отелотворење
велике форме.

5.
Баштина с е увек располућује на истом осетљивом
месту, тамо где се сусрећу универзални разум и прозирна
егзистенција. Два дела располућеног јединства јесу религија
и свет. У формулацији друштва: духовна (брахман) и
витешка (кшатриј а) каста. Реч и чин се међусобно не
поклапају. Њихов однос је да ниједно не може да опстане с
другим, и ниједно не уме да опстане без другог. Религија и
свет су средња форма људског бивства. Индивидуа и
колектив се овде раздвај ају. У друштву се одвајају једна од
друге духовна и управљачка каста. У људском животу се
одваЈ аЈУ реч и чин.
6.
Средња форма се опет располућује, на филозофију и на
науку. Оставштину духовне касте наслеђује филозофија, а
управљачке наука. Филозофиј а је увек теорија, наука ј е увек
пракса. Ib€Q и 1!pa�t�. Филозофија не може с науком, али не
може ни без науке, ни наука не може ни са филозофијом,
нити без филозофије, јер се форма бивства располутила где
је јединство најосетљивије. Филозофија жели да реализује
транспарентну егзистенцију без универзалне ориј ентације,
наука универзалну оријентацију без прозирне егзистенције.
Филозофиј а је тако постала самовољна, а наука је потонула
у де�юнизам неразумног ума. Нај карактеристичнији пример
за то је истр ажив ачка стратегија људског бивства и порекла,
које је изграђено на две основе: на ЗООЛОГИЈИ и на
механицизму.
7.
Мера вероДостојНОСТЈ1 баштине јест.е обј ављење. Та
мера је апсолутна. Обј ављење је непосредно. У објављењу

1 22

1 23

се очиryје један такав круг истине кој и не захтева доказе, јер

9.

се налази изван доказивости. Објављење је р азумевање

НИ религија, ни филозофиј а, ни наука нису погодне да

живота по TOl\le што је више него живот. Веродостој ност

човек досетне апсолутно знање и да утемељи свој живот.

изван баштине могла је

да створи с амо н аука.

Мера

Све три представљају олакшавање тешкоћа живота, односно­

Егзактност ј е

скривање пред истином. Бивство сведено на живот кој е ј е

начиљена по трагу и п о узору н а обј ављење, али егзактно ст

уверено д а ј е живот р азумљив с а м п о себи. Напуштеност од

објављења никада није стварна, већ патос израза. Мера

истине.

веродостој ности баштине и науке у основи се не разликује

науци не. Оно што каже наука, било шта да ј е, на ништа не

по томе што обе имају р азличит патос. Наука нема истину,

обавезује. Живети без истине (аЛi]GЕщ где алетеј а значи

само· стварност (такозвани факти), и зато ј е стварност

отвореност према бивству) значи живети у л.tGЕ, односно

веродостој ности науке ј есте егзактност.

У

религији и у филозофији ј ош живи носталгија, у

егзактне науке без истине. Што значи да од онога што каже

изгубљено и заборављено, скривено, у таl\lИ, у омотачу,

наука, чак и ако то одговара укупној целини стварности, не

склоњен у тур бу, не прибавити знање о томе где је човек,

следи ништа. Није разумевање, само информација, а она

шта ради, и шта Је с мисао и последица онога што чини.

нема егзистенциј ално обавезну ваљаност.

10.
Баштина и м а теорију бивства и три онтолошке еви­

8.
Наука с е опет располућује н а природну и духовну науку.
Природна наука потиче из магије, својство јој је познавање а не
знање, због тога је на темељима механицизыа и зоологије, а не
на хуманоы. Последица је што је бивство сиромашније за једну

деНЦИЈе :
1.

Основно сmање

-

кад г а не б и било, човек н е б и знао

за свој почетни и универз ални став, независан од доба и
.
.
констелаЦИЈе, став КОЈИ се протеже на свакога.

категорију. Будући да постој и само стварност, она Hel\l3 истине,
нема осетљивости за вредности, што значи да је равнодушна и

његов живот у CBei!' корумпирани вид изворног.

неутрапна. Оно што је равнодушно, не присиљава на заузимање
става, а то је у њеыу још и најбоље. Природна наука је зато

то да из

принуђена да СЛ) жи, па и c�жи у Европи инстинкту власщ

може

заснивању лажи, насиљу и израбљивању.

корупцију не тражи посебно у уму (као Индуси), или у

Духовна наука је заправо била посвећивање, али је

2.

Турба

-

кад ј е не би било, човек не б и знао за то да је

З . Ослобођење кад
mурбе може да
-

васпоставити.

га не би било, човек не би знао за
се иступи и да се основно стање
Хришћанство

унутар

баштине

моралу (као Јевреји), или у телесности (као хеленство,

заборавила своје пореюIO. Једниы деЛО!\1 је тежила да постане

модерно доба), него налази пут који се у једној јединој тачки

природна наука, односно стала је у службу власти (поmеда на

обрачунава са целокупном корупцијом. Оно учење кој е

свет) и свој идеал је 1ражил а у патосу егзакпюсти. Другим

говори о поновном уздизању човека и света н а СВОЈе изворно

изгубила своје мере и претворила се у пуку

место - назива се Јеванђеље. Животни поредак заснован на

деЛОЈ\1

је

Јеванђељу - назива се хришћанство.

индивидуалну самовољу.

1 24

125

11.

огорчени бес пурификације, који је у јавном и приватном

Историјско

хришћанство

је

покварени

облик

живоry прогонио, проклињао сваку иморалност и претио јој

јеванђеоског хришћанства. Такви облици су током историје:

- јер се од сакралне помаме пророка нико није 1\lОгао

клерикализам, феудализам, ","уманизам, реформација, про­

сакрити, чак ни краљ; и други, кротки аскета КОЈИ се моли и

светитељство, демократија, социјализам, сциј ентифизам, а

кој и је на себи самОм започео верност у чистоти. Исус је

сви су они лажна реализациј а и историј ска заблуда.

пророчку и псалмичну верност, двоструку верност ујединио
у

себи,

према

невернима

је

био

понизно

стрпљив,

1 2.

псалмична музика се разлегала из сваког његовог учења.

Против Јеванђеља се не протестује зато што се његово

Песништво псалама је код Јевреја било исто што и Беда код

учење не сматра исправним, него зато што у целини

Индуса, химна код орфичких Грка: стварност и ч истота

одбацује олакшање животних тешкоћа и признаје за живот

живота су заснивани на певаној МОЛИТВИ, као да се верност

ПО1ТI)'не вредности само ако човек поново стекне СВОЈе

истини може изрећи само у песми

изворно стање и укине корупцију у самом себи.

(баmх I<ОЛ).

Пророчки став у доба Исуса већ је живео у подивљалом
облику, и не толико против Римљана, него више против

13.

сопствених моћника. Непрекидно су се буниле устаничке

Учење Јеванђеља НИЈ е да човек искуnљење сматра
својом заштитом и да се у томе скрива, него да С1}ТIИ на пут
искупљења и да реализује ослобођење.

вође,

које су Палестину држале у гото во непрекидном

врењу, и оне се могу Ј едино разумети по пророчком
моралном осећању истине.

А

секте, пак, лозивајући се на

истину псалама нису подносиле КОРУ1\rnиpану заЈедницу,

14.

напуштале су Ј е ,

Искупљење

сматрати

скровиштем

(олакшаљем

и

живеле

изван

друштва у

мањим

заједницама (есени, Јован Крститељ).

животних тешкоћа) - тако је Исусово учење постало

1 6.

реЛИГИЈа .
Религија је више занос него свест. Оно што ·се налази у
знак\'

олакшавања

животни;х

тешкоћа

(као

религија,

филозофија и наука), то је једна врста обесвешћености.

Исус је у Палестини имао једног јединог противника,
потпуну супротност сво!\! бићу: фарисеј , кој и је, уместо
пророчки, живео агресивном световном амбицијом и уместо
.
.
лсаЛ.мичне молитве практико в ао Је снисходљиво лицемеРЈе.

15.
Исусова личност ј е историјски и књижевно прилично
лако р азумљива из хебрејске баштине. Јеврејска баштина је
имала два крупна става (у Индиј и:

маха.нудра):

1 7.
Знамо

да

према

хинду

баштини

квареж

бивства

пророчки и

започиње затамњењем ума. Грех није морални него инте­

псалмични. Две варИЈ анте верности (ем)'нах), страсни и

лекrуални акт. Истина је истина I\Iишљења. Прародитељски

126

127

грех је срозани раЗУl\l. Касније историјско хеленство, затим
Европа почетак корупције '1)'маче као телесну квареж. Грех
овде није морални или интелеюуални акт, него обољење. У
хебрејској баштини (изузев Кабале) КОРУIЩија је морална
квареж. Грех је кривица. Кривица је једини чин кој и квари
примордиј ални поредак (Мојсије: број , тежина, мера)
изворно савршено створеног с_вета, прародитељски грех,
кој и се није раширио с амо на цело људско бивство, него је
покварио и природу. Као што пише Бадер: човеI<?В грех је
целокупаu свет повукао са собом.
у хебрејској баштини морални активитет има исто
такву онтолошку тежину, као на Истоку мишљење и као у
Европи телесни живот. Н а Истоку је почетак сваке кварежи
умна тама, у Европи БQлест, КОД Јевреј а је прачињеница
корумпираног бивства чин кој и повређује поредак изворног
света.

1 8.
Мисао о кривици као нелегалној активности кој а квари
ПР ИЈ\10Р,1иј алан поредак стварања касније су преузели
историј с ко хришћанство и мухамеданство. Тиме је настао
тако особен став кој и је, насупрот укупној баштини,
вредност бивства искључиво у'rинио зависним од мерљивих
пос�·пака. Добро и лоше зна,ЧИЛО је морално добро и лоше.
О човеку је у заједн.ици просуђивано на основу његових

1 9.
Фарисејство није просто лицемерје, него израђен начин
живота, и не заснива се на тоМе да ћу некоме на вашару
продати ждребну м агарицу, мада она није ждребна, него
представљам као морално интактан човек, чак на BflCOKOJ
равни, човек који сматра важним остваривање хуманих
вредности, мада искључиво теЖИl\f световном стицању, а

c�

морално држање КОРИСТИl\I као покриће.

20.
Фарисејство је егзистенцијално животно УСТРОЈСТВО,
чији је смисао следећи:
- ко жели да у друштву буде озбиљно прихваћен, треба
да остварује његове моралне вредности (часност, поштење,
искреност, спремност да се помогне);
- ко жели да стиче, мора да схвати да моралним
држањем неће стићи до циља, и отуда треба да запостави
часност, поштење, искреност и тако даље.
То двоје не иде заједно. Фарисејство чини оно што не
иде, и то систематично изграђује, свој начин стицања у
ЖI1ВОТУ покрива привидом моралног држања.

21.

поступака. Управо се зато нигде другде није 1\lOгла толико
изоштрити супротност између видљивог пос�"Пка и правог
става као 1:\:0,1 Јевреја, лицемерје нигде ниј е ИМа1IO тако
пресудну улогу. У егзистенциј алном процепу између
вядљивог ПОСiупка и правог става, односно на особеном
простору лажи бивства, између речи и чина Сl\lеСТИ.iЈа се
каста која влада јеврејским духо:\с фарисеј и.

Морал фарисеј а је с:тратегиј а саМQзаштите стицања
гласа, угледа, Иl\l3ња, моћи, како би човек сачувао своју
социјалну теЖI1НУ. Човек хоће оно што ниј е l\Iогуће,
истовремено бити победник у живо'1)' и људски истинит. Не
може се неждребна магарица продати као ждребна, јер је то
вашарски трик, привредни прес'1)"П, једноставна превара на
социјалној равни и правни случај . Тиме што фарисеј свој
начин живота изграђен искључиво на свеТОВНОl\l стицању,
покрива моралним лицемерјем и не само што жели да се

1 28

1 29

обогати, него жели да ЖИlЩ у привиду и:ьrrактне превласти,
то није

трик, и није превара и није правни .случај, али чак ни

23.
Други вид хебрејске баштине ј е

Кабала:

Први узрок

ююралност, него лаж бивства, ј ер није стварна чињещща,

кварежи бивства, према Индусима, јесте затамњење' ума,

него се доводи у заблуду о правом лицу његовог бића.

према Европејцима, телесна, ломност, према талмудској

Фарисејство није друштвена и није морална квареж, него

баштини, морално лоше, то јест грех. Став и учење Кабале

организована корупција бивства.

у овом питању нису дово.љно Ј асни чак ни на основу

Фар ис еј ство

је

прво

и

најопштиј е

очитовање

најстариј их извора. Изгледа веро.ватно да су есени и сродне
секте живели у ј едној

антихристовске егзистеНЦИЈе.

заједници орфичко.-пщагорејско.г

устројства. Знамо. да су о.рфика и

22.
У сваком

Кабала

сродне" већ и зато

што' су им аритмологиј е скоро истоветне. Једно је сигурно.,
случају знамо за два вида хебрејске баштине,

р абинизам су потпуно одбациле. Касније (у Александрији, у

База талмудске баштине

средњем веку, у Шпанији) појавиле су се такве црте Кабале

(рабинизам) ј е ригорозни морал;, и њега је одржавало

по кој има изrледа да је о.државана вео.ма блиска веза с хинду

. један је талмудски, други је

Кабала.

фарисејство, односно она каста чиј и је циљ био сасвим

баШТИНQМ и с еЗQтеријском

световно стицање, али КОЈ а НИЈе дозвољавала да се прозре, и

одно.сно мислило се да је тамна TaLIKa корупције о.ТКРЮiена у

зато

је

себе

п�етер аним

покрива.СШ
религиозним

до. ГlЩIТС КИМ, моралом,
.прописима

и

мучно.

наглашеним

умно.ј

мухамеданском баштино.м,

зџблуди. Тежња за васпостављањем примордиј ално.г

система бро.јева и ј езичког примо.рдиј алног реда у списима

истицањем свога понашања пред ј авношћу. Општепозната је

кој и се сматрају најстаријим<Ј. (Сефер Јецирах),. I\lеђ утим,

ч ињеница да пренаглашени риго.розни морал у сваком

указуј е на јо.ш дубље- оснОве. Мо.гуће је да Кабала прву

У

околно.ст кварежи бивства није тражила ни у уму, ни у

Ј евреЈ СКОМ друштву се с пажњом l\юже пратити у каКВОЈ Ј е

телеСНQстtI, I:IИ у моралу', него тамо" на оном средишњеl\l

сразмери с јачањеl\l фарисеј ства растао сплет прописа о

I\leclY бивства, где се ,сустичу ум, телесност и морал,

друштву и у свим вреl\lенима карактерише скривену лаж.

забрани у

Та.7.нуду,

и (под изговором РЮ}ЋЈЩ) на ко.ј и начин

се проширио. на одевање, на умивање, на припремање Јела,
на фразе,

на

покрете,

на тон и

на формул е .

неСУI\lЊИВ назив ни у једној баШТИНИ.

Људска

егзистенциј а се непрекидно. мучила између грех - не-грех; и
што су се фарисеји бесо.мучније бацали у световно стмцање"

све су неМИЛОСрДНИЈе захтевали прецизно.

односно на оно.ј најнижој тачки Д�'бине ко.ј а није доби.па

испуњавање

24.
Кабала се увек супротстављала рабинистичкој баштини
и рабинизам

је

увек

потискивао и. про.ГОНИQ

Кабалу.

прописа забране, и. све је ужасниј а последица била ако је

Нас�:прот томе, Кабала као тајно. учење (мистика, секта)

неко npо.глашен КрИВИМ.

увек је имала довољну тежину да се рабинизам осећа
угрожеНИl\I, Тежиrџте није на бројно.ј веtщни, него управо
обратно.

130

Кабалисти су увек бшIИ

131

\'

мањини.

Међуrnl\l,

Кабала је прозирала лаж фарисејског бивства. Она НИЈе
учила да васпостављање људске нормалности, односно
обрачун

почетном

с

корупцијом

треба

з апочети

од

моралности, односно од видљивих пос.)"пака, него да се
човеково

биће

у

с вој ој

целовитости

мора

обрнути

(mеUlувах).
25,
Тешувах

ј е свој коначни Сl\Iисао, кој и чува две хиљаде
.
година, добио у Јеванђељу. Величина јеванђеоског )"мачења
речи није у томе што је ново, јер није, чак је Т9 оно што ј е
после елементарне свести о бивству непосредно следеће
најстарије,

насупрот

томе

је

још

тајанствениј е

и

затамњеније. Величина је у томе што је Исус, као нико

Корупциј а је ослободюra тамну и кварежну моћ која је,
митски оличена, названа сатаном или ђаволом, али у сваком
случају такву могућност која отвара не бивство, него његову
кварност и пропаст. Ова нелегална моћ кој а потиче из извора
кварежи бивства не ОЧИIује се ни у посебном иморалном
чину, ни у посебном интелеюуалном .затамњењу, нити у
посебној телесној ЛОМНО СТИ. Морално зло, интелеюуална
тама 11 телесна болест су последице средишње .кварежи
бивства. У оБР1!' (mещувах) човек узалуд жели да својим
деЛИМИЧНИ1\{ ПОС1)'IЩима оствари добро, залуд р азвејава
интелектуалну таму, залуд покушава да одрж и своје здравље
ако се не обрачуна с антисредиштем, створеНИI\I насупрот
средиш'!}' бивства. Треба уништити извор кварежи бивства.

никада сем њега, разумео кварног човека и зато је био у

26.

стању да Ta1\IY и тај анствено просветли без остатка. Са1\1O по

У QBaKOM случају, Исус ј е био изван круга моралног

себи се раЗУl\lе да је то било саi\lО тако могуће што бивство,

терора фарисеј а. Каква је била његова вез а с Кабалом, не

које је Исус у самом себи рсализовао, . }-Џ1је ни дирнула

знамо, МеђУТИl\l, заузео је став против учења Талl\lуда о
универзалној кривици, није се држао прописа о исхрани,

Dочетна квареж. То нс NlOже бити резултат раЗl\lишљања, али
не l\lOже бити ни резултат егзистенцијалне борбе. Овакво
биће, поготово о вако једноставно и отворено може бити
само инкар нациј а апсолутно чисто г бивства. Зато баштина
c:\laтpa Исуса бсзгреШНЈ1.\1 (интаКТНИl\l од корупције) и Богом
(будући да је остварио ПРК:\lOрдијално и апсолутно бивство).
И због тога га је НСJ\lогуће С:\lатрати ДРУГИl\1 дО ЛИ особом
стварно лишеНО:\1 сваке кварежи, односно БОГОl\l . Саi\lО и

одевању и обичај има, и најужасније - није поштовао ни
шабат. Не знамо да ли је стављао посебно тежиште на
просветљивање У l\l а, НИТИ да ли је придавао важност
телеСНОl\l здрављу. АгlИ свака реч Јеванђеља указује на оно
средишње l\Iесто кварежи бивства које се налази у корену
интелеК1!'алн�, моралне и телесне корупциј е, односно целог
хуl\lаног бивства.

једино с овога С1!лња бивства је било видљиво и исказиво
оно учење Јеванђеља да је почетна корупциј а у човеку
(прародитељски грех) насупрот средишl'у ПРИi\lордиј алног
бивства створ ил а а нтисредиште - антиизвор

насупрот

ИСКОНСКОi\l и ЧИСТОМ извору бивства - из којег извире кварно
бивство (смрт).

1 32

27.
Генон п и ш е да хришћанство НИЈ е
посвећивање.

П о свећивање

не

отвара

реЛИГИЈа, него
и нтелеК1)'аЈШУ

просветљеност, не учи моралном савршенству и не лишава
болести, него открива и просветљује сваковрсну таму у

1 33

средишту кварежи кој а може

бити и интел ектуална, и

морална, и телесна. Посвећивање упућује на апсолутн)'
ч истоту,

целовитост и

поредак бивства.

Сва

изворна

целовитост и чистота и поредак бивства, l\Iеђутим , није само

траљави филозофски неспораз ум. Сво је испољавање такве
истине која уз целокупну .моћ обновље ног бивства продире
кроз сваку антисилу ч ак и онда ако у њој "пропадају душа и
тело .
"

она која је била н а почетку, и није само крај кој и будућност
скрива, неro је она у сваком човеку стална .И вечита, ако је и

28 .

нереализована, али жива је и у с адашње1\! тренутку, јер је

Реч

изворно и отварно средиште бивства сваког бића, и без њега
нико не може да о пстане ни једног ј единог тренутка.
Хришћанство не донос и спасење и не лечи, неro ослобађа од
кварности бивства, ј ер се окреће од њега (тешувах, метаној а,
преобраћање), и отвара човека према истинском бивству.
Ово знање је било у тами од времена кварежи бивства и
откриће овога далеко ј е превазилазило способност свакога
човека. Значај преокрета 1\Iогао је да открије само месија
(богочовек) и преобраћање је само он могао да оствари. Зато
Исус каже: ,,казаћу с акривено од постања света" (Матеј
1 3 ,35). То је оно што није повратак у рај , и .није обнова
рајског бивства, него ново царство које се заснива на победи
над моћи кварежа, царство које су Јевреји назвали

.нал"уmх
иранско џјоmиИl.наm

ха UU1.l1аfи.и (небеско краљевство). То је
ю;uюmхра, царство блистања. Држава тријумфа.пне истине.

Та држава се налази у човеку: �(((H).f:ia TOU <jH::O U €\1:Щ 1Јџ<l)\'.
Та је земља, прос ветљена блистаВИЛОl\l славе, слава

;.:хщаmхра, ;.:авод, g/o/'ia, doxa

-

-

једна од темељних реLfИ

сваке баштине. Хришћанство је такво посвећење које после
пропасти стварања (кварежи) ствара нову онтолоLйку базу, и
то тако што ИЗВОРfiО бивство заснива дубље од рајског. База
стварања

се

показала

детињастом

и

KPXKOi\I.

ТСi\lељ

искупљења је дубљи него темељ стварања (Бадер). Због

ашма у хебрејском у богатству ниј анси, само

сасвим ретко значи грубо - грех. З начеље ашма (тама, гроб)
има утицај а, али такође и аИlмај (грубија.н, незн ашща,
зликовац). А Аш.модај је име кнеза деl\юна. Као глаroл значи:

грешити, испаштати због последиц а греха, патити, бити
подпац, пропасти. Нај битнији призвук речи, кој и одзвања из
с ваког с поредног значеља, јесте нечистота, толико да се

ашма у Јеванђељу може превести често само као нечистота.
Ко почини ашму, он се укаља, и то не друштвено и не
религиоз но, неro о нтолошк и. о.н није починио каљаве

ствари, нето је с ам постао каљав. И од ове врсте кала човек
се ужасне исто као и од сакра.пног, само баш на супротној
страни, то је преотрав љеност страхови тог гнушања .

Нарочито примитивно и сулудо слепило, парализо вана
беспомоћност и физичка абнорма.пност су последице, поред
тога безразложна и глупа лаковерност кој а нешто позитивно

оче�'ју од ашме. Кал се лепи и смрди и трује и као да је
неподнош љив. Мајстор Ею:арт пише да је аШl\!а као суварак,
међу КОРОВИl\!а нај подпиј а, упорна, истрајна и lюхлепна
биљка коју човек за.пуд И�I�'Па, ако од њених жилица остане
трунчи:ца у зеl\UЬИ, поново ће истерати и још беСОl\!учније се
ШИРИТИ. Каба.па каже да с)' се корови, као и штеТН.И црви и
инсекти, одвратна и ларазитска бића, раШирили зеl\!ЉОl\1 као
последица почетног кварежа (ашма) човека.

тога, сматрати све то религиј о м , ЛИЧНО1\! потраГО1\! за
спасењем, каже Ф. о.то, фатал:на је профанизациј а, бедни и

1 34

135

29.

у значењу ат.не нај в ажније ј е да њеНИl\[ чињењем човек
не с аыо да себе' у чини неLIИСТИl\I, него укаља бивство у
његовој целокупној универзалности. З ато је Ш елингова
дефиниција Beraubtll1g des Seil1s - пљачка бивства, сасвим
егзактна. .Што је отвореније каљање и пљачка бивства,
његова тежина је ТЮI м ања, што се ашма почини савр шеније
скривени\! ПОС�'пком, утолико је тежа. З ато .највећ и грех
није оно што свако неДВОСl\LИслено l\lOже в идети с војю[
очима, него онај кој и ј е кри.шОl\! почињен, уз развијену
технику покривања и

непрекидно, и кад ј е изграђен на

чврстом с истеl\!У. Најтежа ашма Ј е сте систем савршено
скривеног кварсжа бивства.

за.
у CBaKOl\[ случају ол И'[ење (сатана, ђаво) а ш м е ј е

као да грех уо пште не постој и, или да ј е с амо особена фикс­
И;Ј,еј а човека кој и није здраве памети. Таква је тежља, међу
остал има, и модерне науке кој а грех �'мачи као
психо патолошку пој аву и улагује се себи верујући да се
чињеница греха може р азумети из природе и да се у већини
случајева може уклонити без трага.
Свест о l\.Вapeњy бивства, међутим, постој и у свако м
човеку без изузетка, в е ћ и због тога што безусловна обавеза
исправљања кварења бивства живи непотиснута у сваком
човеку. Свако зна да с е нешто збило щто не може тако
остати и треба то .поправити. Н е на тај начин да се
васпостави (врати) изворно,. ыада би већина то желела. Ова
страст б и желела да васпостави рајско стање з ачела. Аl1И је
то неизводљиво. Међутим, исправљање ј е реализациј а
б ивства, вишег и с авршениј е г од изворног стварања,
изграђеног на HOBocTBOpeHOl\ 1 темељу, бивства које у себи

погрешно. Све то вероватно значи да ј с квареж бивства у

прерађујс с нагу кварења, и уколико се обрне (тешу вах,
ыетаноја), о но укида кварење у себи и животне \ј lOгуtlНОСТИ

човек'У и C BC�' таква позитивна моћ као да ј е особа, однос но

пружа искључиво позитивним сила:\[а.

није нешто, него неко кога не "lOжеl\lО избећ и. Ђаво,
међутим, није особно биће, ј ер ако би то био, у њему би се
могао пробудити обрт (тешувах,. мстаноја), што ј е нонсенс.
Ђаво с е не ыоже егзорцирати. Из ђавола се не може истерати
ђаво. Лреобраћање ђавола је апсурдан задатак
илегално

пробуђена

l\Iоћ

у

ств арању,

она

Ђаво ј е

м о гућ ност

З2.
Мисао ј еванђеоског искупљеља ј .а сна ј е cal\1O
исправљању.
Исправљање је обавеза коју
преузима

на

себе

терет

по

човек, ако пропусти,

дуго ваља.

Дуговаfbе

тре б а

е гзистенциј е када бивство на одређеној тачк:и, непосредно

отплатити. Ако с е н е отплаћује, оно расте. Искупитељ : о нај

поред сопственог извора, може да се обрне у кварсње себе

ко уместо "leHe исплаћује дуг, односно искупљује дуг.

сама.
З3.
З1.

Свако

з н а д а кварење

бивства

безусловно

треба

бивства у томе што оно с ебе сама затај и и приказуј е се тако

исправити. Бивство о вакво какво ј есте, неподношљиво је.
Несношљивост укаљаног бивства познаЈ е с вако из

136

137

НаРОLIИТО ј е караь."ТСристична и стална тежња кварења

непосредне близине,

и. заједно с датим хуманим животом
свако зна да наПОРО1\l - учињеНИ1\! не за сваког човека, и не
за с в ако живо биће, него за целокупно бивство, у интересу
васпостав љања изворне ч истоте на вишем степену - сам о н

м о р а д а учествује особно и одговорно . А ко то не учини,
својим узмицањеl\l повећава кал у самом себи. Ако овест о

суделовању у кварењу бивства и није могуће уклонити,
може се затамнити, а човечанство је увек имало у изобиљу
таквих успављујућих средстава кој а су га успављив ала
изнад свести. Потреба за поправља њем се., међутим, не
може утолити, и зато се у свакоме. мора пробудити ПИТање:
поправља ње - али зашто? Инстинкт поправља ња у човеку се

не може ућуткати, и човек зна да је починио, и да стално
чини, нешто што не може да остане без поправља ња.

Кварење бивства није починио један човек, и даље кварење
бивства не збива се науштрб ј едног човека или групе, него
науштрб целокупн ог бивства у којем смо сви судеоници .

Управо зато је исправљаље обавеза за свакога. Ко себе
изузме, починиће ново кварење бивства.
Наравно, захтев је исувише велики, али је још већи ако
ЧОЋек зна да се не збива под спољном пресијОi\1 или на
кондиционаЈIНОЈ о с нови, него се човек родио с тим захтевом.
Међутим , човек не познаје пут који води остварењу, а.;l И ако
би га и познавао, управо због свога искварено г бивства не б и

умео ':1.3 оствари ништа, или тек нешто незнатно. ИСII."упљење
је она делатност кој а уместо човека чиНи први и одлучан
корак. О нај ко уместо човека чини први корак исправљаља -

јесте месија. ТИ1\lе што месиј а (искупитељ) преузима на себе
кварење бивства, иако у ље1\lУ нема нити је юшо икакву
улогу, С1\lатрајући као да је у томе одиста суделовао , он
преузима одговорно ст за кварење бивства и целу његову

исправљања, бивство очишћено на вишем С1)'ПЊУ препушта
човеку, као да га је човек сам прибавио. Искупљење значи да
исК\'nитељ обавља поправљање уместо човека. Управо зато

је с мбол овога исправљања, односно искупљења, Гьлгота и
крст, другим речима жртва.

34.
Свакога дотиче каљање бивства (почи.њавање кварења
бивства) зато је сваки човек обавезан да врши исправљање
за сваког човека.

35.
И с ку.пљење

је

откупљивање

од

исправљања

исплаћивање дуга уместо <ювека -, а важеће постаје онда
ако то човек р азуме и прихвати, али прихватање зависи од
тога

да

ли

се

човек

својОi\l

верношћу

исК\"Питељ\', или не прикључује. Верност

fid.;s)

ТО

j�" о сновна

реч Јеванђеља, а не

пр икључује

(емунох, niсуш;,
вера (faitll, foi,

Glaube).
36.
А.нтихристовски МОi\lенат: 1\IИ смо природна б ић а - неi\lа
греха - нема кварења бивства - неi\lа одговорности једних за
друге - нема савести - нема исправљања - неi\lа дуговања нема ОДГО130РНОСТИ - не�ш искупљења - ж ивот ПОСТОЈИ ради
уживања.

37.
Свака баштина поседује с вест о искупљењу. Карактер
искупљења зависи од 1)"lЩlчења почетне КОРУПЦИЈ е. У
Индиј и је квареж интелектуална заблуда и иск�"ПЉење је

тежи.ну, али то НИЈе довољно, него позитиван резултат

управо зато васпостављање изворног )"1\13. Код Јевреја је

138

139

корупција l\IOРа.гIНО зло и зато су искуnљење добра дела. У
архаичкој грчкој башТИЮ1 повезана је морална и естетичка
квареж, а искупљење Је, према томе, заједничко
васпостављање лепоте и моралне интактности бивства
(каЛ.оКCtуа<рita).
Знаље о искупљењу У историјском добу је у најбољем
случају тек само т анmра, знање о сећању и знање о књизи,
касније пак само наука. "Иако је учење усвојено, смисао
учења се тражи мудрошћу, и зато људи немају удела у
увиђању. Уче само зато да би о томе могли да говоре и да о
томе изразе своје мишљење, и зато неисправно схваћено
учење само води даљем кварењу и патљи" (Буда).

и нежна. Јеванђеље је назива љубав. Љубав је она моћ Ko� a
обуздав.а кварење бивства и исправља га тако што остваРУЈе
вишу раван бивства него што је изворна. То је она раван на
којој почи ва небес ко краљевство, темељ трију мфал не
истине.
39.

Љубав није морална врлина и није религиозна вредност
и није осећај, него снага (нејакост) виша од снаге кварења
бивства, која не поставља на своје l\Iесто основно стање
бивства, него ствара дефинитивну основу бивства.
40.

38.

Чиљеница кварности бивства се не може избећи већ и
зато што је човек у њој заинтересован сопственим БИВСТВОl\l.
Са1\l0 се може пропатити, и то као поремећени У1\l, болест,
у каљаност. Интактну суштину бивства треба васпоставити,
и обавезност исправљања важи за свакога. Изврдавање,
порицање, забашуривање увећава изворни квареж ТИl\lе што
човек поред кварења бивства још живи и у лажи бивства. Ко
прихвата исправљање, он даље пати, али бар избегава лаж.
Иза учења о сагрешењу разних баштина Исус је открио
корен средишње корупције. СИi\IПТОМИ корупције су срозани
Уl\l, ИЈ\lОрални чин и болест, али cBel\IY ТОl\lе средиште је
излив саме корупције, снага кварења бивства. Она моћ коју
Исус није супротставио сипи која квари бивства, него l\Iоћ
која је већа од силе кварења бивства, и кој а ствара
дефинитивнију чистоту од почетне чистоте бивства, на
необичан начин није нека нечувена и тријумфална моћ, �eгo
потресно блага и нејака, премоћ која потпуно одустаје од
моћи, која је мање јака од сваке силе, мека је и попустљива
1 40

Љубав је савршено нејака, јер је одустала од сваке
агреСИЈе. Љубав је потпуно неосвојива, јер је најве ћа моћ
бивства.
41.

Јеванђеље је разоткриће средишњег кварења бивства и
откриће јединог remediuma (љубави).
42.

Ако Д\'ша не воли, она пада ва земљу, што Је готово
истоветно' с паклом (Сим он Веј). Одно сно, како учи
Еl\Iпедокле: душа опуштена у љубави одваја се од Бога и
треба да се прочисти у десет хиљада отелотворења док се
поново не врати.
43 .

Силе кварења бивства и систе МИ лажи бивства већ се
непре кидно напре жу две хиљаде година како би
компромитовали љуба в. У м ишљењу, у потледу на свет, у
141

фи.rlOзофији, у науци успели су без остатка. Дефиниција
гласи: љубав је сентиментална поповска прев.а ра. СР,едиште
људско г бивства није љубав, него борба за опстанак
Међутим, љубав је једино постојећа и она се не може
порећи и не може укаљати. Оно што се може укаљати, то је

_

утно једно
у сједињавању са заједничким бити апсол

. Закон међусобног
ја. (То је база Беl\lеове логике, illqualieren
узајамног прожимања.)
низу броје ва,
Дифе ренц ијаци ја Један у бескр ајном
.
у Један
интеграциј а бескрајног низа броје ва

злоупотреба љубави; лажљива и претворна љубав, превара
љ:у бави, лажна и егоистична љубав. Дејство комnpомитације
траје с аl\lО док га не такне аутентична љубав. У том трену ОД
ове. савршено неј аке и беспомоћне, благе и стрпљиве, меке и

48.

атика пројеюује
Математич ка природа љуба ви: матем

операције љубави.
Посл е сакра лних

ИСТОрИЈСКИХ чинилаца, нс против у!\ш, знања, морала, моћи,

аритмоло гиј а (Ји ђ и нг, с анкхј а,
у природу љуба ви у
Каба ла, Питагора, орфи ка), математичк
људи. Плотин, Кузански,
Евро пи р азумело је једва неколИКО
е операције - свест о
Екхарт, Беме. Основа сваке математичк
није ништ а друго до
прим орди јално м бивству
вна опер ациј а бивст ва)
(осно
а
уједн ачава јућа операциј

људских ИНСТИlуција, религије, него против љубави.

љуб ави.

попустљиве нежности одбиј а се

свака агресија, и ова

незаштићена мекота исказује се да је тврђа од дијаманта.

44.
А

�ихристовско кварење бивства не усмерава с е против

Опер ациј е

љуба ви

у

физи ци,

хеМИЈ И,

биол огији ,

и.
аСТРО НОl\lиј и, психологиј и, социологиј

45.
Нељубав се испољава у

УМУ

као лудило, у моралу као

злочин, у телеСНО1\! живОЈ)' као болест. Нељубав је исто што
и кварност бивства. - Љубав је мера бивства.

46.

49.
(Упан ишад е,
Логи ка љуба ви ј е логик а ј един ства.
ди.)
Хаси
,
Беме
,
суфи
зен,
Плотин, Хера кли:г, Кузански,
Лого с.
во.
бивст
је
етљу
Љуба в је реч која отвар а и просв

Парадокс љубави: љубав ј е испољавање човековог
нај дубљег бића, и то тако што најдубље биће одлучује
супротстављено са1\I01\/ себи и против себе (Етингер). Љубав

да раЗУ1\lе.

Lювека ослобађа на тај наL/ИН што га везује.

51.

4 7.
Основна операциј а бивства (љубави) :
-

50.
љубав не може
Треба се одрећи поузданости онога што

у

самостално сти

као

ИЗЈедначити,

1 42

ј едно

ја

у

заЈедничком

једноставнију и
Љуба в ј е створила животну технику
шћу присутност душе,
више г реда од изворног стварања, ч вр
стварности. Овај
више знаље, познаваље људи, познавање

1 43

начин живота, пошто је виши, он ј е детињастији, односно
крхкији, блажи, мекши, светлији, израђениј и, умнији, шири,
ведриј и, самосвеснији, тананиј и - и нарочито осетљивији и
раЊИВИЈ И.
52.

Праслика сваке љубави је жртва на Голготи: саl\ЮТ себе
дати без остатка.

53.
Нај суштаствениј а делатност дивиналног испољавања
кој и Јеванђеље назива Светом Душоы (Свети Дух, руах

хm.:адос. 1t:" €U�La <payiCO\') ј есте у томе што просветљава оно
што је скривено. По мери .бивства то је квинтесенциј а
делатности Исуса. "Казаћу оно што је скривено од постања
света." То је оно што је Исус оставио за вечита времена
(". . . одох Д:;l бих могао послати. . . "). То је појава €�ouaia,
односно врховне власти Светог Духа. После првог fiat luх на
CBe�' то ј е ДРУГО "нека буде светлост". Како више ништаяе
би остало скривено пред било ким. Зато је природа Светог
Духа апокалиптична, јер реч апокалипса дословно значи
пој ава онога што је до тада било за гонетка и тај на.
Прос ветљење је толико делатност Светог Духа да апостол
Јован дух назива �XO�' истине (1t:" ru�ta Тll<; аН8€tщ ), јер је
дело духа истине транспаРl;: нтна егзистенциј а, односно
потпуно просветљено човеково б иће. Бити отворен у
таЈНОСТИ .
54.

Антихрист се МQже схватити и као аНТИСИЈlа Светог
Духа, јер �X жели да открије оно што је скривено, а
Антихрист хоће да с крије ово што је већ испољено.

1 44

Антихрист не наСlj' па из света стварања, него из света
а. зато о н није кнез примордиј алног кварења
исК\'пљењ
'
бивства, H ГO кнез кварења универзалне обнове бивства.
Антихрист је опозициј а љубави, није жртва на Голготи, него
егоцентризам, није осетљиво ни рањиво, ведро ни отворено
дечје поверење, него неосетљиво и оклопљено, затворено .и
суморно неповерење, није отварање, него затварање, ни� е
јединство , него распарано растурање , а поврх тога Је
скривање ствари, њихова ;.традња у варљив систем
скривања, а на KOH�' скривање чак и овог скрив� ног, како . не
би било откривено . Антихристовско скривање Је бескраЈан
процео кој и Свети Дух уме да одржава у равнотежи ca�1O
својиы бескрајни м просветљењем. Дејство Антихриста Је,
међ"' ТИМ, највеће тамо тде се суочава с нејакошћу љубави,
где уме да изазове привид да оно што је неј ако треба

изба ити, а оно што треба прибавити јесте моћ.
55.

Учење Јеванђеља НИЈе заснивање реЛИГИЈе, него
посвећивањ е. Ученици су погрешили и ова грешка се
испоставила врло брзо. Н а Јеванђељу се не може гра�ити
заједница. Хришћанство је такво посвећива ње КОЈе с
превлашћу посвећених, односно с брахмаНСКОl\l делатношћу
I\lOже да заснује јединство човечанства, односно иркву. Не
као организацију, него као дефинити вно и стварно
обухватање стварности ЉУДИI\Ia који живе у духу Јеванђеља,
односно жртве, бе1 било какве световне власти, у
сиромаштву, у истини и у чистоти, своју пажњу чове �' у
"окрећући на двоструку борбу за живот и за беОlртноt:т",

никад ни за тренутак не заборављајући да оно што OBД
.
називамо животом "само Је ОДЛОl\lак вечне судбине човека
(Берђајев) . А на концу: само је један веродостој ан живот,.

145

јеванђеоски - а изван веродостој ног живота све остало је
с поредно.

56.
Ко верује да ј е Јеванђеље засновало релиrију и да се на
тој релиrиј и 1\!оже изградити људско друштво, с праВО1\! је
уздрман, јер је покушај врло брзо и неопозиво пропао. Од
жртве на КРС1)' није прошло ни десет година, тек пет, или
ЈОШ

1\!ање,

када

су

они

кој и

су

се

у

Јерусалиму

прикључивали заједници љубави сву с воју имовину нуди.гш
да би зај еднич ки живели од зај еднич ког. И Ананије и његова
жена Сафира су продали своју кућу, али су добар део новаца
сакр иг1И за себе. Антихристовско лице.
ТЊ\lе се прва заједница већ l\ЮГ.ila сматрати насукаНО1\!.
Не зато што су Ананије и, Сафира почини.,и издају, него зато
што је заједница издају, с аС В И1\! на основу конвенциј е

5 7.

е, засно вана � a
Свака таква орган изациј а зај едниц
ти, потпуно Ј е
најоб ичниј ој и нај грубљ ој м атериј алнос
ије. Прео браћа ње,
немог\'ћа н а овом. касно м С1)ЋЊУ .истор
'
вредн о сти због
тних
живо
однос но напуш тање нижи х
оства рив. Али
бити
виших , з адатак је кој и за већину не може
ицу, јер тежиште
ни прочишћени не могу да засну ју заједн
тва.
њихов ог бивства пада далеко изван друш
ниј е моћ, не го
одно
неопх
ану
брахм
е
ј
О но што
ног живота.
аутор итет. Ауторитет је аура верод остој
духа (брах ман) у
човек
да
Једина од 1\югућ ности јесте
НО1\! случају
ПОВОЉ

људској организацији заУЗ�lе место
.
Заједнице.
вање
сазре
важно место ) и да изнутра поспе ши
бити спосо бно за
Због тога питагорејско друштво није могло
'ПЛато новој држав и
живот,. есени су остал и тек ceкra , а о
боље и да не говори мо.

ј еврејских фарис еја, осудила као грех. Заједница није ни реч
разумела из Јеванђеља. Оно што је раЗУ:'lела био је тек
талмудски морал.
друштвена звер
брину,

иначе

Без истинског

посвећивања

човек ј е

(blte sociale) којој ј е неоn,<;одно да се о њој
ће ждерати пресно I\leco. Веродосто ј а н

ј ев анђеоски хришћанин би с а смеШКО1\1

послао ј адно г

Ананиј а и његову жену : - Пођи и за те паре поново купи
своју кућу, труди се да ЖИВИШ ЧИСТИ1\! животом, И не веруј да
с пасење i\южеш да купиш као ј агњетину на пијаци, јер НИ
иначе ниси дошао оваl\lО због нечега другога, него само зато
што СИ чуо да се овде јефтино раСПРОд;:lје вечно небеско
блаженство. Не мари. Ако ПОТОI\I осетиш да треба да се
просветлиш речима месије, дођи.

1 46

58.

тва,. н е треба
Не треба преуређивати посто јећа друш
изрећ и
треба
него
засни вати потпу но нова дру штва,
е
људск
вечне
ј единс твено сти
ч иње ницу
апсол утнУ
'
кидно захте вати
зајед ице (Цркв е) и одржати је, и непре
а и посеб но од
анств
човеч
упног
њено оства ривањ е од целок
едно и једни за
зај
СВИ
МО
ЖИВИ
свако г човек а. (Јаспе рс: ако не
друге, сви ћеl\Ю заједно пропасти. )

н'

59.
Оно што није Црква , то је

ergast ululll , односно шта.rrа за

робове .

1 47

60.
Ако је све оно што је о њему забележено истина. за
грчког трговца Маркиона кажу да се, према њеГО � ОI\I
схватању, хришћанство није ширило зато што су се остали
народи, нарочито Грци - и поједине касте, нарочито
образованије, туђили од рабинистичког мораЛИЗl\ta.
Маркион је тешко подносио загушљиву и ситничарск\"
'
фамил иј арност хебрејства (против које је и Ниче
протествовао тако распомамљено) које је било окренуто
према себи и све друге искључивало. Учио ј е да се у
владавини у ниверзума збила промена реЖИl\ta. Ис\"сов Бог
Отац није онај из Старог завета, него сасвим дp��гo биће,
није осветољубив и срдит, него истинољубив и добар и није
cal\lO хебрејски, него припада целом човечанству, као што је
говорио: Бог Странац. Пре Исуса за овога Бога нисмо знали.
Искупитељ је истину Бога Странца донео на земљу и тиме је
избрисао оно што је било пре. Закон (Тора) и пророци тиме
тубе своју ваљаност. Стварање света заправо није успело.
Човек стварања (Адама) је пао. Грешку стварања исправило
је искупљење . Маркион је ово Јеванђеље одвојио од Старог
завета, а изворни (арамејски) .Нови завет преписаО' ј е тако да
је Јеванђеље схватио као неку BPC1�Y религије -, али је
вероваТНИЈе да га чак ни тако није схватио. М аркион
вероватно није био чак ни религиозан човек, тек политичар
кој и је веровао у организацију и пропаганду. Маркионова
делатност ј е у нутар хришћанства први продор оног
хебрејско-хеленског антаГОНИЗЛlа кој и трај е у целој
европској историји све до данашњег дана, ј ављајући се у
веома различитим видовима,. као на пример утицај
хеленизма у ренесанси, истовреыено продор хебраизыа у
реформацију. Јер се хеленски утицај у сваКО1\! случају јавља
као просветовљеност. (уметност, наука, филозофија), а
1 48

анизэ м).
х.сбраизам као религиј а (ыорализам, РИlуал, пурит
61.
алиште
Александријска велика библиотека била је сабир
ских и
египат
и
нс само хеленских. и хебрејских спис а, него
народа. За
иранских, а по свему судећ и и спис а удаљенијих
а има оних
КлимеiПа и Оригену знамо да су познавали Буду,
бор �или
и
агенг
ијски
андр
алекс
кој и претпостављају да су
КОЈИ су
исе
рукоп
сили
доно
и на Тибеl}' и у Кини и отуда
ија
сандр
Алек
,
томе
а
потом овде превођени на грчки. Прем
сно
одно
ге,
је прва мону менгална реализациј а mанmра-;у
време када
раздобља књиге. Раздобље тантра је оно позно
ељ-ученик,
баштина више не живи У личн ом односу учит
У писани
него како би се она очувала, знање је положено
јер су
вюу,
м
ајуће
ољав
задов
облик, наравно, најчешће не У
а
Друг
о.
тпун
непо
тек
опис ива'IИ башт ину р азуме вали
само
вао
лижа
приб
опасн ост је много погубнија. Учитељу се
а учитељ је
онај у којем је одиста посто јала жеђ за знањ ем,
радозналцем
:}Нао коме ће шта рећи. Књиг а се отвара и пред
И пред ветро пиром .
о чему
Тантра је једна од фаза тамног раздобља. По мног
е,
учаур
ине
башт
и
мисл
се
је то Bpel\Ie инволуције када
њене
скоча
ично
Ф
прип рема јући се за зимс ки сан, специ
саме себе затрапе,
(O,:rнO CHO записане), ИЈ1И као што рибе
делом скрате
њихо ва животна делатност се снизи, мисли се
и . Карактеристича н облик су они
и постају форм уле и извод
П араболе, син
сnигp аl\LИ (хебрејска литераlура мудрости:
, Хера клит,
енид
Парм
:
Исус а Шир ака; грчки филозофи
закона, или
у
облик
Питагора нrд.) који чувају мисао у
те тек као
корис
индијских сутри које главне речи и реченице
иrуалност у
подсетник. То је тек ларва изворног учењ а. Сnиp
заменио своју
књизи није активна. Чове к не пише зато да би
1 49

живу реч. Говор извире из сасвим друге форме него спис.
Говор је комуникациј а, а спис је дело (карма). Gott \\· i ll l1icht.
dass ist schreibe, aber јсћ шuss Бог неће да пишем, али

j�

-

морам (Кафка). Тантра ј е управо то : књиз� чак и највишој,
недостаје лич на веродосто јност. Исувише је велика
егзистенциј ална удаљеност између човека и списа, кој а се

никада не може преl\lОСТИТИ: зато апсол\'тни ЉУДИ нису
'
писали. Књига СПИРИ1уал ност саЖИl\lа или склади ти виш
или мање добро. Међутим , књига је увек извод а данас већ
обј ављење �lOжемо с:хватити само као књигу. Што заправо

значи да објављења заправо нема, само постој и успомена на
њега 'И коментар, Обј ављење УЗl\lиче у такав ,круг бивства из
КОЈ ега непосредно не УЈ\lе да ИСl)'ПИ и зато нема моћи над
животом.
ОД књиге се ништа не l\Iоже очекивати, јер је она cal\lO
резервоар . Уколико у нашем ЖИВОl)' још има неке величине,
ми је узимамо из књиге и стављамо у књигу, али је наше
б ивство 06сзнањено, ништа не Y!\le�1O од некуда непосредно
да УЗl\lеl\lО, само посреДНQ: из књиге. Последњи моменат
раздобља тантре пак ј есте секулариза ција књиге" што значи
да ће се СnИРИl)'ал итет књиге разрешити у времену и

распршиће се у софистичкој безбитности . Треба се одрећи и
рукописа, а л ич на веродо стој ност је ј о ш м ања. То ј е
отприлике последица штампања књиге,
КЛИ1\lент АТЈександ риј ски зато изражава 1\!Исао: да ли
пише књига? Као и већина СПИРИl)"ЭЛ НИХ бића, он
ће ипак написати књиrу

: �

за целок� ш '
истори је света свакако најзнач ајнија. Знајућ и
веку КОЈ И је
у
а
баштину кој а им је стај ала на распол агаљу,
завету,
\'следио после Јеванђеља имајућ и с азнања и о HOBOl\l
'
ње ј единс тва
посто ј ал а ј е реалн а осно в а за ствара
универ залне перспе ктиве.
Темељ ориј ентаци је
Александ риј е

су

хтеле

је
да

с азнањ е.
се

Велик е

обрачуна ју

са

фигур е
rp e XOl\l

алексан­
несвесности (ТО TiJt; CL'У" оtщ q>!lCLpH:!la), и то чини
назив за
дриј ску l\Iисао тако СЛИЧНОl\l индијс кој. "Нај бољи
- то се
грех ј есте поремећеност (croуX,Uсщ) - каже филон
пуна
пре
l\lНОСТ
нераЗУ
е
ј
што
тиме
l\Iоже до казати
збрци."
својој
У
делује
и
,
пореме ћеног говора и наl\lера
реч готово
Пореl\l ећенос т је интеле Кl)'алн а коруш.mј а, и ова
таму,
Уl\lНУ
и
потпуно покрива хинду авllд;а, кој а знач
,

смање ну будност и месечарство,

63 .

cogl1oscere,
(латин ски
уз ПОЈ\lOћ
ењ
очишћ
умног
санскртсЈСИ дњана) ј есте пут
да Ј е
Јесте
азнања
с
у ниверз алне оријентациј е. Смис ао
и
биће
�aKpa.rIНo сазнање, које повратно делује н а људско
.
ИЗУЈе
реа.ТЈ
тако би требало да се јавља - и обратно, - где се
Гноза,

односн о

с азнаље

;13 буде
прозир но људско биће, његова оријентаuиј а мора
гога,
дру
без
једног
Нема
на.
универзално отворе
а у
За неосетљивост према битним чињениuа1\lа бивств

р аздобљу

Александр иј и ј е настај ала универзалн а оријентациј а, током

Европе карактеристи чно је не само да
ишћене
се Hel\la пој l\lа о узај амној вези ИЗ:\lеђу проч
нонсен с
е гзистен ције и универ залности ориј ентациј е остатак
кулмини ра у мисли да се филозо фија као бедни
У з наку
\"Нивер залне оријентаuиј е жели да схвати не
наука,
начних
поједи
знаку
у
'ниверз алне оријент ације, него
науку.
у
ира
на тај начин се филозо фија деград

1 50

151

C�le да се
62.

Александр ијску библиотеку је створило неко јединство
које је настај ало на универзал ној перспекти ви. У

најнов ије"l


З ато

Је

потпуно

погр е шно

у поређивање

александријских спирюуалиста с модеРНЮI универзитеТОl\I.
Леонтј ев

је

модер ни

европски

у ниверзитет

назвао

вавилонском калаштуром, не само зато што обезбеђује реч
сваком заблудном учењу, него зато шro је неосетљив према
духовној корупциј и, чак је у томе с аl\юдопадљив и надмен.
Модерни универзитет делом не зна ништа о љ\"дском бић\"

кој е допуњује универзалну оријентацију, о тр нспарентн�ј
егзистенциј и, деЛОl\l се пак постепено одриче у ниверзалне
оријентације, п а ил и се

расипа

у

неегзистенциј алној

стручности, или постај е ХИ1\lера енциклопедизма.

64.
Гноза значи дњmю
односно

O�HOBa

дњmю .I/Оl\ша

-

јога.

односно с акрално с азнање.

ослобођење посреДСТВОl\l с азнања

:

гнозе јесте да трсба поћи од с азнања оне операције

КОј а потпуно просветљава човекову егзистенцију и тако је
ослобађ а.

Потпуну

транспаренцију

човека

треба

реализовати с отвореношћу за универзално знање, све док
"нема с пољњег,

Hel\la

(БРllхадарањаl\О Уl1аНlIшада 4, 5,

1 3 ).
65.
баштини

припада

генеза.

КО С Ј\

lO

l0

с

г иј а

,

аРИТ!\lо.10гија и практични наLIИН живота, ритуал, :\Iитологија
и антропологиј а, кој и, истина, не казују суштин\" баштине.
јер она � lOже да буде искључ иво знање сазрело 'у духовно
касти, кој е се ј ављапо на вишој разини бивства

(ШРУJl1ll).

ј

а то

је пак већиноч оно што ј е знаl\lенито у људском живо�' од
почетка, односно о но што се "прича"
комплетне

баштине,

људс ким бићем .
ило у Јеванђељу неl\lа
. Хришћанство онако како се објав
, ј ер оном е што каже
ебна
потр
ни
овакву грађе вину. Није му
ништ а од њего ве
ма
одузи
друг а башт ина, Јеван ђеље не
се неће изгубити
а
важности, чак га задржава ("од закон
еричко) знање
ниједна јота"). Хришћанство је (езот
ва. Исусово учење Ј е
говор и о кваре њу и обно ви бивст
г средишта бивст ва. У
искључиво прос ветљ ивањ е затамњено
е хитро мора обгр адити
Александрији се l\IИСЛИЛО да се учењ
олог ијом и низо м
косм
,
теор ијом о наст анку света
и света . Овај посао
слиц
дисциплина кој е припадају потпуној
игшина ј есте суви ш �о
је и урађе н. Међутим, ј едан део дисц
ј а. Један део - лако Ј е
Ј\l истификова на збрка и окултна теори
вољан коментар. Један
Ј\lOг\"ће - добр онам еран је, али само
део је СИГ:'р но ограничена глупо ст.

Ko�e

унутарњег и неыа ничег другог до

кристално чистог сазнања"

Свакој

су системи бивства, кој и
египатска, грчка орфика, потпуни
човек а, прир ?де, 0
.
приповедају о н астан ку света, о пореклу
у реда на КОЈем Је
цип
прин
о
е
говор
,
Л
СМИС
тва,
У
бивс
сврси
стварношћу, дру штвом и
свет сагра ђен, заједно са фИЗИЧКОМ

као

кинеска,

1 52

(с.\lРllJl1l1).
иранска,

Велике и
хебрејска,

66.

позн ом и слабо м
ПЛОТИН је мога о позн авати гнозу У
ј а коју
ВИД\". ч ак и не на ОСНОВУ нај бољих аутора. Зато с�ди
У" оcrПКОUС;) пораз на је
је п'�светио гностичаРИl\lа ( П р6с; -rощ
ни карактеристичн а.
за александријску школу, али није
ициза !ll, него суро гат
Пред мет С�'дије на концу и није гност
ваности, као кад
бразо
полуо
ондаш ње проф ане велеградске
попул арних
преко
би неко данаш њу науку хтео да у позна
и од пориц ања
илустрован их свеш чица. Плот ин попаз
кој и грди уСтрОЈСТВО
гностичар а и на стано виш� ' је да онај
вања света у гноза ма
света, он л·ули . За њега порекло одбаци
је лише но косм ички
потиче из таквО Г l\Iишљ ења КОЈе

�BeTa

1 53

изједначено г сазнања. А неуредност у зеl\[НОМ ЖИВО1)'
Алекс андриј ци желе да уклоне не на разуман, него на
СУМЊИВО магијски начин. "Зло - каже Плотин - није ништа
друго до мањкава увиђавност, нижа раван доброг, и оно се
постепено може уклониrи." Зло није последица кварења
бивства, него грешка кој а се може довести у ред људским
напоро]\(. Ово схватање је, као што знамо, наивност грчког
рационализма. Позни гностици пак р азореност зеl\JНОГ
бивства желе да ОТЮIOне уз ПОl\юћ виших сила, ПРОГОНСТВОl\J
злих демона. nЛотин, ужаснут, протеС1)'је против тога.
Може се додати да ове ч аролије нису ни добронамерне. Он
не сматра вероватним да се на више силе може утицати
"песмама и уз в ИЦИl\[а, дерњаВОl\l и сиктањеl\l и другом
праксом" . Изгледа да све то није ништа друго до Довођење
неподозривих у заблуду.

67.
У свом ИЗВОРНОЈ\I облику гноза је још располагала ОНОJ\l
ј асноћом раЗУ;\ lа кој и је без трага нестао две-три генерације
касније. Ова ј асноћа се називала ОН1КРНЛС; 1C\'EU!-Hitffi\', а то
зна<[И да раЗУl\l у односу на истинитост људске егзистенције
има непогрешиву способност просуђивања. Дословно
значење грчког израза је "раздвајање духова". Разликовање
шта је добро и шта зло, изворно и неизворно, исправно и
неисправно, истина 11 квареље бивства. Не с друштвеног
Г.1едишта, не психолошки, не по Ј\lOрални,\( НОР:\lаЈ\Ш, не
религиозно. Основа су.:щ он'Љ:РН:ПС; није констелација и није
биолошки склоп и није понашање, него крајње својство које
се даље не Ј\юже анализирати и несводиво ј е на друго, а то је
тежина и чистота људског бића као инкарнације апсолутног
духа. У ПРВИl\l вреl\lеНИЈ\га хришћанства учило се да је
Оt<'.tКРtСПС; дар Светог Духа (духа истине, према Јовану :
1 54

не које просветљава
1 1\'Eu�ta t11C; а.неЕtЩ ), то је сазн ање исти
осетљивост на
ива
сваког чове ка. Ll\aKp\(jt(; је непо греш
ИСТИН\' и на лаж бивства.
Са затаl\lњењеl\l способности разликовања, на кониудаи
ма је престала
њеГОВИЈ\1 ПОТffi'НИl\1 нестанком, У људи
. Последица је
сила
вних
духо
делује l\IoгyћH� CT одмеравања
авно учењ е ?д
испр
ати
била да се више није знало разликов
гзистеНЦИЈе.
до-е
забл\,дно г, веродостој а н став од псеу
ки живО Т
људс
:
да У
ИзГ) била се мера и ј авил а се могућност
НСОl\lетано продре лаж бивства.
68.
прикупље �о
Када гноза не би била ништа друго до само
ИСТО рИЈе
ици
ретн
прек
арха ичко знање, њена вредност на
називао
онда
се
била би и тада једи нствена. Прео крет
ОU У
УЈЮ\'
0I-\а. toi)
цсловитост BpeJ\l eHa. МеђУТИl\l, грчко 1C1,llP
а,
фраз
говорничка
значењ\' Александријаца уопште није
l\IИСЛ ИЛО. ПНРО!-lа
нити м�стификација, као што се касније
ном богатству
Иl\lал
маКС
у
а,
је једна од најважнијих речи гноз
у знач и до
вид
l
аНОl\
грис
бивства и његовом савр шено ииге
уњен ости
исп
врха ИСГf\ 'њен ост сами]\( собо м. О овој
као о
ња
авље
концеигр �с аНЊ\1 бивс твом гово ре обј
доба,
но
врт, злат
садр жини почетног бивства (Еденски
тва и Јеванђеље ставља
саm;а-;уга). и ову испуњеност бивс
значи испољавање
се у средиште. ПU:ро �ta је гностички мит,
ВРСl\Iе погодно да
о
свак
Један \. беск рајни м разл икам а. Није
ано. Целовитост
изов
било �oje знање по вољи буде реал
енима Јесте када
врем ена, концентр исана испуњеност врем
се из виши х с фера
се \. људском ЖИВО1)' реапизује Једа н који
.
ој але су гностичке
ис �оЛ:ава \ бескрајНИЈ\1 р азли каJ\lа . Пост
иле о њ�j као о
школе Koj � су ОЛИLlавале 1[),ЕРО�Ш и говор
.
ИЈОl\I , ооГИЊОl\l
СоФ
са
богињи, друге су је доводиле У везу
155

�[удрости, а аналогија ј ој ј е ыота бити хебрејска хопщ
кој а
Ј е прем а Каба.ди други принцип ствар
ања, дух мајке с вета
.
КОЈ а у себи носи све могућ ности бивст
ва. Гноза каже да у
целовитости врем ена (у којим а се
рађа искупитељ ) дpeBH
знањ е у целини постаје дозре ло. То
ј е оно време када се з а
човек а отвар а l\ю гућно ст у ни в
е р з ал не ориј е нтаци је.
Цело витос т з нања омог ућава савр
шено прози рна људс ка
егзистенциј а, она кој а живи у отвор
ености истин е би ства
(а.петеј а). Цело витос т време на је
ступањ кој и се налаз и
изван и изнад историје, могло би
се рећи да је в исока
степеница посве ћивањ а.

�Iислилац кој и хришћанство заснива на сазнању. Друго, он
се гностичким сектама противи с пуниы уношењеы СВОЈе
с 'ГзистеНЦИЈе.

70.
Оригена је сасвим с игурно ј едини але кс андриј с ки
м ислилац чије је дело бипо и оста.по недирнуто. Оно што
Оригена ради јесте ј една врста сакралне филологије, што
·јначи да је отворио l\югућност комуникације с објављењем и
створио метод за одржавање комуникаЦИЈе.
Оригенин метод је особен. Осветлио је речи обј ављења
из седаl\1 језика (као што је забележено, он је предавања

69.
Клиl\ lент АГ\ек сандр ијски представљ
а тачно супротно
становиште од М аркио на. Он порекло
хриш ћанства изводи
иск учиво из хебрејске баштине, али
није то оно што ј е
СВОЈ ствено њeГOBO�1 схватању. КГ\им
ент
целок упну грчку
.
Фило зо ФИЈУ извод и из хебре јства
. А нало гиј е измеђ У
башт ина, баш као и модер на наука , ни
Клим ент није у CTaњ ·
да про'!} ·мачи тако да поне када
заnис ивачи дО ЛОВН
сата снос:ги незав исно ј едни од други
х захватају из једин ог
.
извор а КОЈИ Је У апсолутном времену
и константно дат. Он
прет�оставља да би једна башт ина морал
а да буде стари ја, а
НОВИЈ а онда као утицај мора да преу
з има мисли од старије.
Знаl\1O да Је ова npem ocTaB Ka саврш
ено погрешна. Свака
баштина юш непос редн у везу са stаtus
ош absolu tus0ll 1, и
слич ности, чак истоветности, потич
у одавде, а нс ттем
утицај а. Дакл е, к,'ЮI СНТ чини грешк
у када грчку i\lиса пре
Сокр ата, чак и П,ато на, жел и да објас
ни утица је�1 Торе. Не
треба нароч ито нагла шавати да хелен
ство иыа са:\IOС Та.пно
порек ло, али с хебрејством Юlа заједн
ичко основ но стање.
З начај Клим ента је саСВИl\1 други
. Најпр е, он је први


1 56

()државао на седам језика одједном), и то зато што, по њe�[y,
крај њи Сl\Lисао речи није у стању да пренесе без остатка
.. иј едан једини историјски (корумпирани) језик. ТУi\lачење
11<1 седам језика бар може да означ и правац у којем треба

тражити почетно и основно значење. Баш зато фи.дологију
Ор игене

не

треба

бркати

с

О НИ1\1

ФеНОlllеНОЛОШ КИ1\1

анализама које је nPЮlенио Аристотел у петој кљизи своје

МеmафUЗlll\е,

или у

Органону,

ни с модерном сuиjенти­

фИЧ НОllf филологијом која полази од фиктивне (НCI)·ч не)
I·раматике КОЈе нигде нема.
Оригенин етимолошки пос'!}·пак често је веО1\lа сродан с
СТИ/llОЛОШКИlII ПОС1}"ПКО/ll Каба.пе (више стотина примера у
·Зохару ) .

у средиш'!}· ј е , у CBaKOi\1 случ ају, .70гос (у

ХсраКЛИТОВО/ll смислу, односно

добар.

као што се говорило

у хебрејСКО/ll). Свој Иl\l еТЊ\IO.Г\ОШКЊ\1 ПОС1}"ПКОl\1 он заправо

преко језика ИЗВОДИ реконструкцију основног стања. То је
подухват без премца у историји, поготово ако се по�!Исли да
овде у Европи Сократ, и на другој страни земље Конфучије
с�штраЈУ

универзал ну

поремећеност

човечанства

У КЛОЊИВОi\l са1\1O у том случају ако човек успе да васпостави

157

изворни смисао речи (исправн а употреба речи).

71.
Оригена спада у сасвим ретке људе који блиставе
теорије обзиђивања објављења, истина, нису одбацивани,
ал и, с обзиром на коначно знање , сматрал и су их
незадовољавајући м. Неко ко говори о настанку света и о
изградњи система света, о порекну човека и оста.пом, он у
CBaKOl\1 случају личи на КГlOвна Свете Девице кој и у простоти
свога срца, будући да другачије није у стању да слави свога
Бога, приказује премете преко тлаве испред олтара Девице
Марије. Наука је већином у целини овакво преметање пред
свој им бескрајНИl\1 моћИl\lа, оваква детињаста и невина
продукциј а (литу ргиј а и светогрђе) кој а нема никаквог
значај а пред господареl\J бивства, изузев једног, да ыу овако
неспретно приказују своје поклоњење. Као што Пропо­
ведник каже: сва мудрост мудрих Је глупост.
Оригени на претензи ј а није СКРОl\ша . Он хоће да
обј а вљење приволи н а КQначан исказ. Оригена ј е био
гностичар, одно сно темељ његовог учења Ј е да Је с азнање
осл.обођење, и није желео да сазна с поредне појединости,
него оно што је битно ("једно је оно што треба"). Криста.пно
чисто с азнање.
Један израз хебрејске баштине ј есте: БС1I11Х КО.7. Значи да
онај ко успе да прибави потребно знање, чује глас небеске
девојке. Небеска девој ка пева истину. Истина се пак не
оглашава трубаl\(,а, него лаХОРЮlа лептирових крила. К ажу
да многи (вешти l\Iузичари и песници) губе свој небески
слух као што многи (вешти Сликари, вајари, глумци) губе
своју небеску визуелност и као што многи (стручњаци и
научници) не чују више БС1I11Х КО.7, јер их занат чини
неоееТЉИВИl\1 према спириrуа.пНИl\1 везама, у стручности се
] 58

('уби невиност слуха. Оригена је трагао за гласом небеске
дсвој ке. У сваком случају, био ј е ј едан од оних у
хришћанству кој и су најчистије чули тај глас. Знао је да у
ЖИВОl" човека нем а ништа важније од невиног ува. ,�OBeK
I(C тра�и своју срећу, него особену тежину рода свога бић �"
(Сснт-Егзипери), и то може одмерити само оном l\1epOl\I КОЈУ
је одозго добио. Истина је НОР1\lа.пност. Знање је припрема з а
бесмртност. ("Истина ослобађа"
дњClНCI МО1\ИlCl.)
! l ознавање древног знања значи познавање вечне истине.
Али је он поврх свега знао да, ако већ обј ављење и не чује
нспосредно, у с вакој прибележеној и прео стапој речи
обј ављења треба да тражи истине које отварају и
IIросветљавају бивство.
-

72.
Оригена ј е заправо МОНУl\1енталан преводилац, на такав
начин што је коначни смисао у трансценденцији желео да
прсведе на људски ј език Пошао је од два ј езика, од грчког и
хсбреј ског. од грчког ј ер је у Александрији то био језик
универзалне оријентациј е - у крајњој линији и светски језик
Европе, не само у том тренутку, него ј е то о стао све до
данашњег дана. И у двадесетом веку Европу одржава уједно
грчки језик, Светски је то језик на којем се реченица друтог
језика може изразити, не од речи до речи, и не на адекватан
начин. него на вишој разини. Други језик је хебреј ски који
.,, , . истина није прајезик, али и у свом исквареНОl\l виду Је
нај ближи прајезику" (Бадер). Без познавања хебрејског
језика не би била разумљива ниједна реч од дубљег смисла
Јеванђеља.

1 59

73.

О ИСХОДИШ1!' није било недоумица. То је рајски почетак,

Под утицајеJ\l гнозе Иренеј ј е први пут говорио да
постој е три р а здобља с вета, стварање , с а грешење и
искупљење. Тиме ј е он з аправо први пут говорио о историј и.

Оно што је постој ало пре њега углавном су хронике, МИТОВИ,
приповедања, или импровиз оване повезаности; и касније у

СВИJ\l случај евима је остајало тако када би се неко удубио у
историјску узастопно ст и ствари не би ПРОJ\lишљао од
почетка до крај а. Већина J\lодерних историја није ништа

друго до хроника или пр иповетка, понајвиш е колективн и
роман,
саJ\lОВОЉ НО
ПР01)'J\lач е н
( историјс ка
наука),
филозофс ког садржај а, и на тај начин јесте фантазам .

Истинска ј е историј а када живот с вета (човека) зависи од
ј едне ј едине идеје, и то тако да о стварима пресуђује догађај
бивства, или је с војствена спремнос т на догађаје. Услов ј е
истор иј е д а осветли два нај важнија догађ ај а бивства,
почетак и крај, па и онда кад не J\lОГУ постати видљива у

пуној отворености, али да се бар пој аве као апсолутни
реалитет.

а одмах потом његово кварење посредством човека. То је

оно што у себи носимо као светлост чистог бивства и
«варење бивства. Златно доба и корупцију. Јеванђеље учи:
ако човек не успостави у себи и у с ве1!' ЧИСТ01У почетног
бивства, окончаће бедно и у ужасној катастрофи. То је
свсвремени смисао свевремене ИСТОрИЈе, тако невероватно
I IЛ ИТКО опште место да је

',било било је подређеНОl\1 овом догађају, а што се збива:
IIсумитна ј е последица овог догађаја.
Историј а с е може одредити и тако да о
ј с отворено

апокалип тичке

књижевн ости.

А по кал ипса

ниј е толико

изражава..ГЈ а караЋ.'Тер истичан став доба, односно О'lекивањ е
краЈ а, апокалип са ј е :\IНOгo више стварно значила оно што

реч

а покал ипса

знач и :

откриће

-,

дру гачиј е

речено

према крају.

Ова отвореност према крају

историје назива се слобода. Нема l\Iеханичких и аУТОl\lатских
'!бивања, нема напредовања или назадовања без човековог
хтења, a.il И поготово нема неутралности. Човек не може да се
110вуче, ј ер је нонсенс живети изоловано У историји.

Јер све оно што се збива у међуврем ену одређује први и
Исходиш те и приспеће , ј е р човек

је прибавил а сазнање и О последње м, и то не с амо из
Јованове Апокалип се, него из целокупне иранско-х ебрејске

почетку

располажемо поузданим сазнањем, међутим, наше бивство

74.

последњи догађ ај .

приспева таJ\lО одакле ј е кренуо. Пре упознавањ а Јеванђељ а
за гноз)' је најбитниј и био први догађај. С Јеванђељ ем гноза

hemo r:-tlе не знати за њега.

) toraђaj, и то један једини догађај . Све оно што се негда

Необично ј е што се Филон, александриј ски хебрејски
пюстичар,

целином

свога

l\Iишљења

налази

у

c Bel)'

I1ростора. Под простором свакако треба р азумети космос,
односно природу, у сваком случају стабилни и статични
поредак с пољњих нужности. КЛИJ\lент Александријски, који

јс

готово савременик Филона, има нешто што Филон није

имао: свест о почетку и о крају. КТIИl\!СНТ не живи у фиксној
природи

нити

у

вечној

константности

космичке

архитею:·ре. Филонов с вет је здање, КГЈиментов с имфонија.

испољава ње до тада скривено г крај њег с ы исл а . Јер
апока..ТIип са дословно значи расветља вање онога што је
обавијено тамом.

Ово овде је течан и испарљив елеl\lент, кој и се назива

1 60

161

временом, нешто што не Допушта да се стане и остане и
СМИРИ, јер у овом елеl\lеНIУ све се непрестано раствара и

хинду баштина каже: оно што ј е у времену тежина, ј есте

76.
ена
У истори јском хриwћ анству ј е веома рано начињ
и
је
чак
I'решка која касније никада није исправљена,
гноза
ј е што
пооштре на и због тога је била кобна. Т а грешка
ана као
жигос
је
него
,
аНСТБО
хришћ
у
није vклоruъена

непој мљивост. Човек у хриwћанству не живи у простору

jCPC

растаче, саставља, али само на трен, ПОПРИl\Ia облик, како би
опет дошло до растурања. Два начина мишљења, као
архитектура и музика.

О н о што ј е у свету простора

умирујуће јесте што је о лиruъиво, гушћа опсена, као што

затвореног космоса, него у историј и, убачен, не с амо

мишљење и искљу чена је из њега. Тиме је пак
сазнањ а у
укинута могућност слободне духовне делатности

оДшкринут, него р аздрт и побачен. "Време није ни архаичко,

хришћанству.

�KO

или година - него нека немерљива тама која с ебе изузима од

.
Је
Плоти нова осведо чена супрот стављ еност гнози
повучени
разумљива (оправдана) . Он ј е био осаl\lљени,
бити
човек, а .ни његове инфор мације нису могле

контроле. Целокупни стабилни космос се разрешава у

всродостој не.

нити пак апсолутно С \l lислено, човек га чини овим ИЛИ оним,
али не сасвим. Увек преостаје имагинарно - не минут, не дан

историје, али ниј е све. Човек је изручен, а његова одбрана се

високи м
Хриwћанско свештенство пак располагало је
не
поузда
и
е
исцрпн
ауторитетом , могло је имати
зато
Управо
информ ације, и сиrурн о је и располагало њима.
не може се
поход кој и су покренули против гностичара
просуђ ивати као ТIлоти нов.
је
у историји хришћанства то је био први случај када
први
то
је
Био
став.
ски.
ишћан
свсште :нство заузело анти:\:р
спровело
случај у истор ј и када је свештенство, своју моћ

распала. ОН је о стављен. (Као да је време у бивству стално

против духа Цркве.

ковитлању и ваљању, зато се каже да човек у овом еону не
живи у систему света, него у

историјском

Bpel\leHY,

у

неУ;\IИТНОСТИ претходних догађаја и последица кој и су
необуздана �lOћ. Историја је иступила из жеђи очекивања
краја (апокалипса), из стрке од катастрофе, из бриге и
забринутости, .и O�'дa из ужасног страха као последице
кобно ПРО�Iaшене суштине ж ивота. Све је то несумњив белег

присуство не-бивства.) У историј и постоји једна ј едина
срећа, не ИС1}'ПИТИ из времена, него остваривати потпуност
времена.

75 .
Постоји разлика ИЗ'\lеђу очекивања крај а и свести о
крају, то је и разлика ИЗ'\lеђу апо калиптике и есхатологиј е.
Апокалипса ј е ствар раСПО.lожења, есхатологиј а ј е знање о
Кр3Јњим стваРЮIa.

1 62

77.

о Је
Гноза је имала и погрещна учења, и сасви м сигурн
то
је
ли
да
Г1Итање
је
али
етика,
гна
било обиље злонамерних
тво
присус
је
Гноза
.
било довољно за обрачу н с гнозом
се касније
сакралног сазнањ а. А у рюу свеште нства, као што
вао у
устаљи
испоставило и као што се овај став понављао и
них
историји, власт и није С1}'пил а у битку против погреш
ума.
ања
ветљив
прос
ости
делатн
против
учења, него
могућн ост
Резултат прогон а гнозе је да је укинут а
није било
збило
се
што
универзалне оријентације. Оно

1 63

двосмислено. Свештенство, већ делом на власти, које је
заузимало многа значај на места у Цркв-и и које је почело да
сматра себе веродостојНОl\1 Црквом, није благонаклоно
гледало на слободну умн)' делатност гностичара. Свеш­
тенство је наспрам слободног духа заузело исти став као
фарисејство.
78.

Гноза почива на чињеници да се иницијативом умне
операције сазнања мења човеков став. Било каква да је мисао,
она подстиче човека у неком правцу Ово својство мисли које
формира бивство расте према томе ю колике је дубине неко
разлаже, колико систематично, подробно и с КОЛИКОi\1
истрајношћу. Мишљење, сазнање и знање као свесну и
систематичну примену метода који формира (ослобађа)
бивство, гноза је узела из египатске баштине, а тај метод је
сачуван под назИВОi\! алхемија. Алхемија (прављење злата)
заправо је У1\ша делатност за унутрашње ОLIишћење,
просветљивање и преображавање елемената. Сврха је
прочишћено људског биће (прављење злата није ништа друго
до реализација бивства златног доба), односно транспарентна
егзистенција.
Грешка коју је починило свештенство у раном
хришћанству јесте што је одбацило }':'\IHO просветљење
(универзалну оријентацију) као силу која формира бивство и
на њено �Iecтo ставило делатност с образложењем да човек
СВОЈе спасење 1\lOже да постигне искључиво с војЊ\-1
ПОС�·ПЦИi\ra. Тиме је ископчан просветљивачки рад ума и
тако Је окљаштрен човеков живот, искључен је l\'-рИТИЧКИ
интелект и У1\1 није стопљен са хришћаНСТВОi\I. Што је постало
узрок да због ове неразрешености унутар хришћанства
завладају несигурност и немир (побуне, секте, јерес).
1 64

79.

Клер је успео да умну делатност слободног сазнања
спречи догматским забранама више од хиљаду година
унутар и юван Цркве, али је у нововековном рационализму
разум юбио на површину у окљаштреном и деформисаном
ницу, и раскринкао скривену моћничку амбицију клера. С
овог гледишта рационализам се може сматрати осветом ума
l\Оји није аСИi\lилован посреДСТВОl\1 хришћанства.
80.

Антаroнюаi\l гнозе и клера запазио је Јене Хенрик
Шмит, и он је ювео битне моменте супротности. Међутим,
он је у свом размишљању починио грешку што је клер
IlOИС1:0Ветио са Црквом, односно побркао је ове две сасви!'.!
различите димензије бивства. ОН је јасно видео напетост
ума (духа) и инстинкта власти, али унутар хришћанства није
'щпазио напетост између Цркве и клера (јеванђеоског и
историјског хришћанства). Хришћанство се не може и не
сме поисто ветити с клером. Ако би Шмит био У праву, и ако
светлост ума не би прогонила Ј<Лер, него Црква, целокупно
хришћанство би се i\lОГЛО по копати.
81.

Грчко ЕРУО\' Ј е у првом реду учинак, предузимање,
подухв ат, делатност, такав чин који никада не стоји сам, него
у узајамној повезаности с неком цеЛИНО !'.I. Нешто што
почиље и окончава се, што се зготови, зато је ЕРУО\' заправо
дело (латински opus). 'ЕРУОЈ.Шl значи бити делатан у
интересу неког циља, радити ради дела и нешто завршити.
Грчко 1tpaYJ.a.L (1tpa�lC;) пак је једнократни и спољни физички
чин, више заузетост, нешто радити, а Юl\lеђу појединих
1tpaY!--lа не!'.ш узајамн ог односа (латински actus).
1 65

Ћруо\' ј е делатност кој у

човек обавља

приликом

изградње куће и у тој делатности је обухваћена кућа као
завршено дело, ако се носе цигле, меша креч и тешу греде.
ПраУllct је ако човек празну кутију од шибица избаци кроз
прозор воза.
82.
У Европи, нарочито у ново доба, што се човек више
приближава модерним временима, све је више уверен да оно
што назива ЧИНОl\l, искључиво је npaYIlCt
такав

Један

акт,

с

другима

(actus).

неповезан,

Истина,

истргнут

из

непрекидног људског животног дел а, могућ ј е, а.IТИ ј е
заправо веома редак. У б аштини, у ЉУДСКОi\1 НОР1\ШЛНОМ
начину живота, знамо да је задатак брахмаНС1\е касте
сазнавање, истраживање и очување знања. У Индиј и ј е то
јога, сакрално сазнање. Дњана ;ога је брахмански пут,
дословно значи путеl\l сазнања се сјединити с апсолутним
духом. Сазнање је ослобођење (дњана

.'II/О1\UЮ). И духовна

каста ј е делатна, а..rIИ ова делатност, пошто је не-активност,
назива с е не-делатност. Пар адИГi\Щ не-делатности у Кини је
царско дело (тако управљати да се не l\lрдне ни прстом). Као
што се каже : ништа друго - до о кренути се југу. И брах:wон
гради своје дело, ми гради не-активношћу. Духовна каста
никада не чини акт, спољни физички чин, него гради, и то
своје ж ивотно дело изграђује l\Iислима и од мисли (ЕРУО\

',

opus).

е.
сазнање (знање, дњана) јесте оно што човека развеЗУЈ
,
азнање"
с
исто
ч
лно
Саl\lО онај чије ј е биће "криста
је
ен
поремећ
ослобођ ен је. Творац света (вuшвm:ар,\юн)

стварао свет. Коме се ум пробудио, он не види никакав
разлог да ствара било какво дело. Не градити, разградити,
раставити, развезати. Доброч инство је исто тако грешка, као
и зло. Исправн а дела, каже Екхарт, не чине дух богатиј им.

а
Ако човек ствара дело, па било оно колико крупиц
да
треба
дотле
прекруп е, дело га поново овамо враћа, и све
се враћа док потпуно не избрише чак и трагове свога дела.
Ни вZlшвm:ар.\ЮН (творац света) не чини другачије до ли што

свет, остварен у спаваћивости, кој и га ј е везао и држи га
ззробље ним, р азграђује и развезуј е према размери и С�'пњу
прочишћ ености свога сазнања .
у сваком чину ради и.нстинкт делатности (стварање,

активно ст) како би неко створио своје дело. Такво дело
хинду баштина назива кор\ю. Карма је I,..ућа, држава, песма,
·
фи.гю зофски систеl\l, сашивено одело, скована сабља. Ово је
карма кој у човек гради у себи свој и м 1\IИСЛ И1II а и

ПОС�"ПЦИl\lа, коју после смрти понесе са собом, која му
одређује сваки покрет овде и у СВИi\1 светови ма, све док не
преступи преко прага будности и обустави своју делатност.
Карма ј е ж ивотно дело кој е човек гради пре1\lа свом

�'1\щчењу искуства у живо�', које је невидљиво, ми је
чвршће и истрај није него да ј е саграђено од прагнајс а, и кој е
ништа не растапа, изузев будно сазнање .

Учитељи духовне касте у Индиј и, међутим, одбаци.пи су
и ову не-делатност. Н и шта не градити. Не-активност. Не

83 .

каже : делатност (дело, 1\арна) је оно што човека веЗУЈе,

l\Iесто делатности Је живот витеш ко­
(ЮllаmрU;а). Витез упра.жњав а кар:\ш-јогу,
касте
љачке
управ
до сједињавање с нај виши!\! биће1\!
друго
што није ништа
путе1\! непрекидне делатности. Животн о дело (I\ар.\ю)

1 66

1 67

треба животно дело. Само укинути градњу. Само не бити
активан. ,�ије биће поремети опсена, о но се отелотворује и
збрда-здола послује" (Ка1/валiа уnаН1/шада). Мохобхораmа

Особено

јесте не-градња, не-активност, суздржавање од
сваког чина; животно дело 1\шаmрu;е јесте извршење
великих акција, у знаку реда, истине, врлине, ради слабих,
ради прогоњених, ради неуких и ради сиромашних.
Баштину дњана ;оге чувају искључиво свете кљиге, док
баштину 1\ap:wa ;аге чувају Ра:\ю;ана, Махабхараmа,
Илu;ада, Одuсе;а, епови о Гралу. Карактеристично
посвећивање Kapl\le је први део Бхагавадгumе, у којеl\l
божанство посвећује јунака Арџуну у херојско животно
дело и учи га јунаЧКИl\l врлннама. Не да буде мудар и уман,
него одважан и племенит, одлучан, саl\lопожртвован и
отмен. Херојски живот није највиши, али је безусловно
најлепши и најблиставији. Сваки чин у каРl\lИ 1\lllаmрu;е
усмерен је у јеДНОl\l јеДИНОl\l правцу, а то је јуначко животно
дело у којем херој cal\lor себе сматра ЖРТВОl\l у борби за
истину, и у тој делатности он се обеС!\lРТИ. Величина и
озбиљност јуначког животног дела једнаке је вредности с
деЛОl\l духовне касте: херој, ако је своје дело без остатка
остварио својИl\l чином, ослобођен је.
брах..wана

испуњавају свој изворни позив (дхар.на). Привредна каста се
брине о материјаЛНИ1\1 потребаl\lа људске заједнице
(зсмљоделци, сточари, занатлије, трговци и остали), и
Ibихова је карма да за човечанство створе обиље и не!)',
богатство и благостање. Карма послушничке касте јесте
физичка делатност. У сваком случају је реч о чину (ЕРУО\',
opus) који је уграђен у животно дело и следи из
'Iаконитости, а ови чинови скупа значе једну једину 1\арму,
јсдно једино остварење које се не l\Iоже осамосталити од
човека.
85.

Прауџа

Ваuшiа и lllудра (привредни и послушнички ред)
хијерархијски је уграђена каста у животни поредак
НОРl\lалних друштава, и отуда њихово животно дело Иl\lа
исто тако Сl\lислен и доследан узајамни однос и јединство
као брах.\ШНСf;а
A"lиаmРЩС1\а, само није тако узвишена
као брах.\ЮНСIЩ или 1\lllampll;cl\O. Привредни и послушнички
ред су исто тако значајни, не због знања и витешке врлине,
него у интересу одржавања бивства. МеђУТИ:\I, овај значај је
у користи. Према хинду баштини, и последњи слуга, ако
исправно испуњава своју каРЈ\lУ, у својој егзистенцији l\Iоже
да досегне вишу раван од краља или првосвештеника који не

је акт искинут из животног дела и издвоје н,
независан од претходних збивања и оних који следе (није
карма), заправо значи да је активност одвојена од њеног
lIосиоца, а уведен је појам празног и безличног чина. Оно
што се збива не т\'мачи се у узајаl\IНОl\l односу везаНОi\! за
човека, него као �KT који је починио било ко. У Јудеји је
рабинизам грех објашњавао ОВИl\1 aktom-појi\IOl\1 и човека је
ТИl\lе хватао и подјаРl\lљивао. Није питао ко, зашто, како, у
каквој вези и у каквом ЖИВОТНОl\l делу. Изван пуке прауџа
није био склон да било шта друго узме у обзир. Фарисеј је
онај који је кротак, али због нечистих намера. Овај фарисеј
уопште није волео ако се УЗИ!llа у обзир и човекова личност
и ставља на ва!)'; озакоњењем ове формуле он је себе
ослободио од тога да неко изван пуке 1rрау�ш нешто узме У
обзир. Рани хришћански клер је овај поја:\1 1rрау�ш преузео
од фарисеја. То је био најбољи начин да своје биће ИЗ.Ј:Воји
из активности и скрије га, и да се пред јавношћу приказује
тек у репрезентатИВНИl\1 актима, али је то био начин и за то
да не буде потребно постављати лична питања, и да се на
основу пуког акта може судити.

1 68

1 69

84.

ИЈIИ

Фарисејство је заправо заштитна техника човека кој
и
живи у лажи бивства: у просуђивању сопстве ног
бића
позива. се на поједине лепе поступке, кщ(О се l;ie би
l\ЮГЛО
поставити питање кој.е се односи на његово биће, и
тако да

његово биће може да о стане у тами; а друге он хоће
да
шчепа у таквим поједин им ПОС1)'ПЦИl\1а кој и
можда
повређују Спољни морал и 'тако да их жигоше као грешник
е
без постављања питања које се односи на њихово биће.
Клер

је узео исти став, против којега се борио Исус, и тиме
је
покушао д а обеснажи Јеванђеље. Разлика је само у томе
што
Клер није преузео рабински l\ЮРал него ш аблонски став
кој »
се формир ао у клеру током историј е, став. кој и ј .е ј едва
личио

на хебреј ске спщъаш њости. Од овог трена јеванђе
оско
учење за клер више није било животно дело које
треба
оствари вати, него управо terror
(страхо вање од
светлости), чак не ни религиј а, него моћнич ка пракса.

lucis

87.
ИЗl\Iеђу делатности фарисеј ства и клера у с в аком
случају је постојала битна разлика: фарисејска лаж била је у
'НШК\' стицања

нлас и. Зато

\1

�e

животу, лаж клера пак у служби инстинкта
систем Л<IЖИ фарисеј а на 'нижој равни

животне технике појавио само на разини .живота као лаж,
l Iасиље и израбљивање, а клер, како би ПQстигао и одржао
свој циљ светске моћи, изградио је систем лажи бивства ..
'Гиме што је сазнање, кој е је у хришћаНС1ЂУ значипа гноза,
1I0стало забрањена операциј а, лросуђивање човека збивало
сс искључиво на основу чина (1[paY�la,

actus). То је ванредно

олакша. о ситуацију КЈ1ера (као и фарисеја). Ништа није
л а кше Ьд просуђивања на основу спољног а кта. Клер је
:юбио неограничену моћ над човеком, јер је клер одлучивао
IIпа је добро, шта лоше, шта је врлина, шта грех, а ништа
:\руго :(мисао, личност, осећање, намера, став) изван тога
ниј е ни долазило У обзир. Укинута је !\Iогућност слободног

86.
Учење Јеванђеља било је усмерен о против кварења
бивства и о стварив ано је стање чистије од изворно г.
Тиме
.што је рестаурирало фарисеј ство, клер је опет у средиш
те
живота ставио акт греха и тиме је з атамнио учење о кварењу
бивства и о очишће њу. Клер се хебраизовао, почео
је да

прогони умну делатно ст (гноза) кој а би прозрел
а ову
операцију, на концу ју је ућуткао, и тО не због погреш
них
учења, него зато што је она значила светлост ума. Почев
од
овога трена, у среДИШ1)' хришћа нства је уместо l\IИСЛИ
О
кварењу бивства и преокрета опет наступи;л а l\щсао
о греху

и казни.

сазнања. Поступци воде )' блаженство. Ум као дејствена
с ила изгубио се у историј и, а ГНQза

(дњана)

могла је да ЖИВИ

само на илегитиман н ачин, скривена у сектама, или као
индивидуаnна самовоља (мистика). У трећем и четвртом
ВСКУ

п()сле Христа Кl1еру је успело да готово потпуно

васпостави време пре Јеванђеља; и човечанство је живело
као да се у међувремену ништа збило није.
Оно чем)' извор није ј.еванђеоско бивство, антихрис­
ТОВСКО

је. 'Или-или. У духовном нема компромиса, неутрал­

ност је то још мање.

88 .,
Откако је рани хришћански клер потиснуо гноз)" и тиме
успео да за себе створи базу власти, у Европи све до
.::щн ашњег дана свам нелегална власт почиње тиме што

1 70

171

забрањује слободу мишљења (и слободу говора), лишава
човека могућности изградње животног дела, и захтева
прагматик)", односно деЛIO.шчне ПОC'Iупке прописане за дати
случај, не егзистеfЩИј ално дело, него безличан акт. Јер ј е
ЕРУОУ увек усмерен на целину и хоће да створи целину. Што
је чин специјализованиј и, човек се све више приближава
.
.
инсеюу КОЈИ изван уске спеЦИЈализаЦИЈе у животу
.

( апсолутна подела рада) не1\!а животне могућности. У
модерно доба несумњиво постоје знаци поинсекћивања,
поготово откако човек може да лети као инсект, али не да
лети као птица. Тиме клер није постигао само то што човека
држи у незнању, него га је завео и у преСУДНЮЈ ЖИВОТНIO.I
чињеницама као што је прави Сl\lисао чина ( ЕРУО \

'

- 1rраУJlа).

Јер оно што постој и човек раЗУl\lе ЛИЧНИ1\1 ПОС�'ПЦИI\!а, као
што каже Вико, потпуно разумети нешто значи учинити то .
Клер

је

успео

да

реши

питање

власти.

Ризик

супротстављања показан пре!llа клеру постао је сувише
крупан, уплашени човек је био принуђен да показује добре
пос�'пке.

Религиј а

доб р их

ПОС�'пака

увек

р азвиј а

лицемерје, штреберство, прилагођавање, лаж.
Клерикални

с исте!ll

лажи

ј е,

васпостављањеl\l

фарисејске лажи бивства, учврстио стање пре Јеванђеља.
Наравно, својО!ll развиј ениј ом теХНИКОМ лажи клер није
деловао

У фамилијарно УСКИ1\Ј ОКВИРИl\Ја, као фарисејство,
него међу наРОдИ1\!а у перспективи светске историје. Учење
хришћанства о исправљању изгубило се преко ноћи.

А нтихристовски моменат: нема кварења б ивства, нем а
одговорности ј едних за друге, нема обавезе исправљања,
нема дуга, нема искуnљења. Опет, као што је било, постој и
грех и казна, не Бог, него тамна и подла вл аст.

89.

Власт чија ј е с авест лоша плаши се раскринкавања, �aтo
'sабрањуј е светлост ума и захтева акт, ј ер га схвата као ИЗЈаву
осрности, и јер човека не уме да хвата у мислима, само �'
'! ин)'. То је темељ ф арисејства, грех је у чину. Не мож.е се
'щмислити таква преплашеност, као што је била фарисејска,
Ј<ада су сазнали за Христово учење: квареж није у чин)', него
\' томе ко каквим ж ивотом живи, кварењем бивства, или

�lрочишћеним животом

(тешувах). Зло и нечистота (ашма)

није у !IIИСЛИ и није у чину, него У кварном бивству. Грешник
није онај ко је ј едном ПОЧИНИО нешто лоше, него ко
нспрекидно живи У злу, јер и не ПРИ1\lећује шта и како живи,
110 хиљаду пута је зао онај ко овај свој константно зли живот
Сl\штра не само исправним, него, како се каже, реаЛНИ1\I, а по
сто хиљада пута је зао онај ко овај нечисти живот поучава
I<ао исправан и од других га захтева. Ништа није лакше него
сс \'каљати, и ништа није теже него се очистити. Беседа на

р

Г о и је била оmужба против фарисеј а, протест против
l\Iорала-чина, и коначно заснивање да се иза сваког чина и
I\IИСЛИ и телесне корупције нarIaЗИ зло тамног инс тюњ'Та
кварења бивства (Антихрист). Видљиви спољни греси и
.
изражене !IIИСЛИ и корумпирана тела последице су Једног
кварног бивства у дубини људског бића, те последице се не
ни
доброчинствим а
лицемерним
УКЛОНИТИ
мог\'
·
I\IИЛ ОСР НИМ мислима НИТИ СПОЉНIO.I лечењем. Једино се
I\IОГУ исправити ПОТПУНIO.I преокретом (тешувах, метаноја).

;

Ово исправљање је обавезно за све, оно важи за сваког
'IOвека, ако га неко пропусти, он даље квари бивство, јер
бивство није саl\lО једино и индивидуално његово, него је
заједничко и истоветно о целокупним човечаНСТВОI\I, са свим
постојећИl\l� зато је истоветно с БИВСТВОl\l Бога. (Пљачкање
бивства.)

1 72

1 73

90.
До краја средњег века писмо припада духовној касти
(брахман), или њеном исквареном в иду (фарисеји, клер). У
ДРУГИ1\[ кастама, подразумевајући великашки и nлемићки

у Ду>..у, само у ч ин)'. Религиозна верност ј е постала зависна
од чи:на, чист живот је постао завистан од �a, спасење Је
110СТало зависно од чина, рангови клера, што су дебљи били,
све су више зависили од чина. Наравно, у клеру су l\Iогла

слој, ј о ш није искрсао ни захтев за писменошћу. Владајућа
каста.кшатрија читање и писање је сматрала страним за свој
позив, а за обављање таквих ПОСЛОllа узимала ј е ,,диј аке",
"клерике". Када је клер ову природну привилегију касте,

бити чињена и доброчинства, али то ништа не значи, јер оно

духовну владавину издао ради прибављања световне власти,
требало је да и аналфабетизам друштва стави у службу
циљева своје власти. Не с амо да је чувао и бринуо се о

лажи бивства. 'Неизмерна већина чинова били су фарисејски

светим текстовима, али ако I\IУ је и:ите рес тражио - као негда
фарисејски - он их је и затварао и на тај начин, у интересу
л акшег у пр ављања, могао л иш ити човека могућности
веродостојне јеванђеоске оријентације. Касниј е, секула­

случају хришћанства наl\lера прибављања власти, касније

р изациј о м

власти,

просветитељст ва,

с

променама

реформациј е,

владајуће
па

концепције

де1ll0кратиј е

што по Јеванђељу нешто значи, није 1fpayf.!U, него tpyO\',
животно дело као целина. Једина је основа суда да ли се
доброчи:нство зби.ј1О У знаку истине бивства, или у знаку
чинови, улога одиграна пред ШИРОКО!'.I ј авношћу иза које
сада већ није стај ала жеља за стицањем, као у Јудеји, него у
r шк жеља за одржавањем светске власти. Беседа на Гори као
да ни изговорена ниј е. Почев од трена кад је клер забранио
I1росветљивачку делатност човека, за власт ј е најдејствеНИЈ И
м стод

за

решавање

чупавих

проблема

постало

пре­

и

ћуткивање. Паралелно с походом против гнозе текло ј е и

социјализма, сюуација се нимало није поправила, пре се
погоршала. Истина, човек обавезно мора да научи да чита и
пише, али с ам о зато да би уз цензуру, уз праксу забране

ПИСl\lено кривотворење Јеванђеља, брисање непријатних
�lecTa и крпарење реченицама које подржавају клер. Бискуп

Иренеј у С1l0јој књизи следи каталог папа уназад све до

неподобних списа, истовремено уз до тада непозна'I)'
вулгаризаЦИЈ У
списа,
уз
дневне
новине,
масовну
комуникаЦИЈУ, уз илустроване додатке, уз популарну науку и

апостола Петра. Ако је неко постављао питање, увек се

партиј ске

дезоријентација

јс јеретик а ко није, кога да убијају. Убијајте све одреда -

теl\lеЉНИЈ а чак и од аналфабеТИЗl\lа, односно вештачко
незнање.

одговорио је кардинал - Бог ће одабрати своју ј агњад. Као да

брошуре,

била

остварена

позивао на објављење. Инквизиторска војска је заузела
Бссије и војсковођа је упитао кардинала како да установе ко

јс савет јерусалИЈ\1СКИХ раби:на у целини премештен у РИI\I и
Милано, у Париз и Стразбур, и таl\lО је даље спровођено
фарисејство с једноl\1 врстом све неприкривенијег ЦИНИЗl\lа,

91.
Клер као власт, чија ј е савест лоша, објавио ј е рат гнози,
односно делатности слободног духа, и попут фарисеј а,
почео Је да захтева чин, Ј ер власт човеј<а не може да ухвати
.

а касније је од тог ЦИНИЗlll а начињена наука.

.

'1 74

1 75

92.

Ко у својој истини буде повређен, он ни не трепне,
можда се насмеши. Ко у својој манији, он почиње да треска,
дере се и распопамљен је. Ко буде повређен у свом
нитковлуку, он се намргоди, и позива се на Бога.
93 .

Потпуна победа клера над гнозом не би уследила да се
Августин није супротставио гнози и да није заузео
стаНОВlШIте клера. Сем светог Јована од Крста, Паскала и
Ничеа, у Европи свакако није било ,никога ко је дубље од
Авустина патио од кварења бивства, Међутим, он је квареж
преживео тако да је то и касније постало пример у
хришћанству, Јеванђеље је схватио као религију, квареж је
желео да разреши покајањем и испаштањем, а ово решење,
као и многи, нашао је у безрезеРВНО1\! покоравању вољи
Цркве, уверен да су Црква и КТ1ер истоветни. Ав[}'стинова
пеРl\lанентна самооптужба и жеђ за коначном чистотом,
међутим, најчешће је лирска опседнутост кој а не обухвата
значење просветљивачке делатности ума, У Ав[}'стину је
интензивно живела жеђ за транспарентном егзистенцијом, и
несхватљиво је зашто се супротставио универзалној
оријентацији, иако је СИ[}'РНО знао да нема просветљеног
бића без универзалне обавештености.
ТраГО1\! Ав[}'стина и под његовим утицајем у
хришћанству се раширило не ново, али такво схватање и
пракса који су ускоро постали опште схватање, Ав[}'СТИН је
хришћанство схватао као мучење бивства ('Iурба), и тиме се
вратио у прошлост до апостола Павла, чије је 'Iумачење било
исто као његово, Јеванђеље није узнемиреност бивства, него
одиста узнемиреност, али узнемиреност против задовољства
и смирености у корупцији (у "трну" који није у "телу", него
1 76

у кварежу), од апостола Пав.па почиње мученичка црта на
лиuу модерног човека, од које су се МНОГИ npестрашили, и
против које је протестовао Ниче, и подухватио се њеног
укидаља. од Августина је постала обавеза патњи од
јсванђеља, и бити измучен, иако је Јеванђеље, као што
назначава и значеље речи, у првом реду добра вест, добра
всст о појави очишћеног бивства. Касније, као последица
Августинове беседничке вештине и личне сугестивности,
n'м�чење хришћанства као мучења бивства постало је
�ск\'шење за а\'тентичне егзистенције, све до Толстоја и
Дo�тojeBCKOГ к�ји су своје хришћанство потврђивали тиме
што су волели да пате, (Клер је на овакво схватање, наравно,
КЛИl\I�О глаВОl\l, l\Iада човеку кога оБУЗИJ\lају субјективне l\Iуке
ни не пада на ум да се осврне по свету, ДРУГЊ" се и не бави,
изузев својом патњом, и О'У}да је над оваКВЮI бићем - које
ос'им што је најчистијс, и најумније је - вршење В:taсти било
нарочито лако,)
94.

Разлика између фарисеја и хришћанина:
- фарисеј скрива силе кварења бивства уместо да их
просве:тљава и обра�lунава се с њима,
- хришћанин, уместо да скрије силе кварења бивства,
просветљава их и обрач::-'нава се с њима.
Пошто силе кварења бивства не скрива, хришћанин је у
НСПОВОЉНОl\l положају пред јавношћу, Он прихвата квареж,
признаје га, освешћује га у себи, не доводи себе у заблуду,
нити друге доводи у забуну. ХРlШIћанин је грешник, а није
ни склон да не буде не-грешник, и никада не каже да је
невин, нити чист.
Пошто скрива силе кварења бивства, фарисеј
(клерикалац) је у предности пред јавношћу. Он не прихвата
1 77

кварење бивства, не признаје га, у себи га не освешћује,
доводи у забуну и себе и друге. Фарисеј је безгрешан човек,
који ништа лоше није починио, и никада не показује себе
другачијИl\! него до безrpешним и ЧИСТИМ.

I\РШИ своју власт н а све1у. Ништа нема неподношљивије

"сго када је неко у праву у о вој ој лажи. Ову моћ ни
Јеванђеље није успело да пробије, чак се на основу наученог

у

Јеванђељу

техника

кварења

бивства

потенцирано

Разлика ИЗЈ\lеђу фарисеја и хришћанина у томе је што
фарисеј живи у лажи бивства, а хришћанин сам себе
просветљава истином б ивства. Зато нема фарисеј ства без
софистике, хришћанств а нема без потраге и з ахтев а

усавршила. Клер ј е постао савршениј и у кварењу бивства

једнозначности речи. Софистике пак нема без рафиноване
животне технике, ј еднознаЧFfQС ТИ нема без носталгије
примордијал не једноставнос ти начина живота (идила).
Карактеристичан фарисеј је ВИР1)'ОЗ лажи, карактеристичан

бивства постала потенцирано с авр шениј а од оне каква је

хришћанин живи npозирно (веродостој но). Ова два човека
се не сусрећу чак ни у Бо гу.

lIero

што

су

то

били

фарисеј и.

И

када

је

касније

просветитељству успело да начне !\10ћ клера, р одио се
11ОЛ ИТИЧКИ и науч ни клерикализам, чија ј е техника кварења
била код клера.
97.
Битан догађај који хиљаду петсто година карактерише
историју Европе: нечу вени антагонизам антихристо вске
:\слатности клера и ј еванђеоске Цркве. Под клеР01\l треба

95.

разумети организацију свештенства кој а држи у руци власт.

Јеванђеље је израз
поднети

ств арност

тpnљeњa стварности. Како ј е могуће

[ tpKBa

без

rlрочишћеног и уздигнутог бивства посредством Јеванђеља.

кварења

бивства

и

живети

веродостој но. Када се с таквом ИСТИНОl\! суочи било Каква
историјска истина, раскринкава се њена бедна и апсурдна
суштина. Радиј е крст него незнатан попуст кварењу бивства.
УБИЈте ме. Није задовољство умрети, али је немогуће
живети укаљан. 'Исус је, каже Јасперс, апсурдан из
перспективе света. Свет из перспективе Исуса: Приђите ми
сви, иначе вам не 1\IОГУ П01\l0ћи.

је пак универзално јединство човечанства у знаку

Почев од похода покренутог против

гнозе па до

бољшевизма у Европи, чак од двадесетог века на целокупној
lIастањеној земљи сваки историјски догађај у неком виду
жели да разреши овај антагонизам, и то фарисеј ски,. тако
што

се

пооредством

чина

(1tpaYJlu)

з ахтева

с пасење

(америчко-руски прагматизам). На једној страни превара и
лаж и наоиље и световно стицање, економоке теОрИЈе,
тсхника, војске, с дерњавом кој а пробија уши и липтање

96 .

крви светском историјО1\! названо антихристовско квареље

Антихристов ска е гзистенција је фарисеј (клерикалац)
који у пракси .примељено кварење бивства софистички
брани моралом и религијом и зако но�! и правом. Односно,

БИВСПl.а , на другој страни једва чуја}i, погажен и порекнут и
исмејан и научио ништавнИl\! проташен и поnљуван, нејаки
јсванђеоски тас.

кој и своје корумпирано свој ство брани ИСТИНОМ, и ову
одбрану изграђује у систеl\! којИl\! l\lOже неограничено да

178

1 79

98.
Баштина се налази изнад доба, народа и појединаца,
међутим, у историји знамо с аl\Ю неколико места где се, на
баш1'ИНИ засновано, испољиrю основно .стање у својој пуној
чистоти (не roворећи о изузетним људима). ТалМУД ј е
особена примена основног стања н а хебрејски народ, исто
као и Манавадхармзшастре (Мануов законик) на хинду
народ,. или као ШТQ су crоqюt ( Солон, Ликург, Ферекид) на
прагу истрријскоr доба у законицима разних грчких држава­
градова rwименили универзални људски ста1)'С. Основно
стање је обј ављење (шруmu); обј ављење обезбеђује
основном стању чврстину логоса. Зато .се дословно треба
држати обј ављења. Могло би се рећи да је обј ављење
апсолутна реч (ј език). Међутим, објављење се у историјским
раздобљима не може непосредно примењивати сем као
С.нрumu (МИТ, закон, религија). Талмуд је овакав с.нрumu.
Његов настанак је отприлике исти као и коментара Веда.
(Види филозофију Оригене.) За исправно разумевање речи
обј ављења већином су држане ј .авне расправе, остале су
белешке о етимологијама учитеља, белешке су прикупљене.,
Талl\IУД, као и оСтали СА/ри/nи, ј есте објашњење основног
отщьа. И средЈЬевековну догматику треба разумети на овај
начин, јер догматика није примордијално објављење, него
историјско �умачење које је само припремљено на основама
обј ављења и за људски ум, доба, народ. Ако би папска DOrl\ta
о неrtогреШИВ0СТИ била истинита, значило би да из папине
столице ех katedra изречеti<l реч јесте једнако вредна с
објављењем" што је нонсенс. Догматика је сакрална уколико
ЈОЈ Је извор апсолута н, а.п и је хумана и историјска толико да
није апсолутна реч. Нема историј ског бивства без догматике,
али догматика ипак није недодирљива, напротив, док
основни с1'!1ИС ао остај е интактан, она се \' исторИЈСКИl\!
1 80

временима непрекидно мења.
Двоструко rумачење догме:
1 . Црквено , које постављ а мост између истине
објављщьа и историјског живота, и за људску егзистенцију
пружа сигурну оријентацију о изворном учењу.
2. Клерикално, које се у интересу одржавања власти
придржава слова формуnе и одржава је. Зато је током
историје свака догматика (хришћанска, Талмуд, хинду итд.)
ДВОСl\шслена.

99.
Средњи век је, кажу, мрачан, али је још више укочен и
тесан, о чему свако може да стекне пој ам ако види ка.ко се
новиј и средњи век (Берђајев) у првој половини двадесето г
века почиње све ј аче да сужава, како се' људско бивство грчи,
како се захтеви снижавај у, како расте ОПОрlунизам, како
раван живота постаје нижа чак и од грађанске, и како се
човек скрива у све плића и безначај нија животна решења и
све иреалниј е ф антазме. Атеизам ј е веома ограниче на
:
компензациј а.
много
захтев а
кој а
поставка
средњевеКОВНОl\l дремежу в ише .нико не зна да Је
окљаштреност универзалне оријеmације први узрок који
затамњује егзистенцију, или пак обратно, све затамњенија
егзистенциј а је први узрок, и она сужава универзалну
оријеmацију. За отприлике хиљаду година једини битан,
инфеРtiШ1.аН догађај је био што је и световна власт, под
утицајеl\l клера,. КОр.ак по корак ОфОРl\lила своју праксу
кварења бивства, а истовреl\lено је хришћанство у све већој
l\Iери постаЈало неоствар иво. По животној техници
неразвиј енији, секте и секташи, кој и су р ади неколико
јадl;lИX фраГl\lената истине покушали да подигну буне, реД0l\!
су постаЈали жртве »епосвећене власти кој а влада у име
181

с ветиње. Лаковерност и безверје. Ненашминкана власт, без

1 02.

укинута, а последица отпора ј е тамница, и}{квизиција,

e
У антихристовској тактиц и од с амОГ почетка НИЈе
ОМИЈа
'шправо збила никаква промен а. Међутим, прва фИЗИОН
крила
и
себи
у
је
ако
чак
ја,
фарисе
у фитури хебрејског

ломача. У процесима јеретицим а, као што су били процеси

доцн.иј е

било

какве

тежине

истине,

са

ad

ћос

створеНИ1\1

софистичким формулама. Виша контрола ума потпуно ј е

Галилеју, Саванароли, Јану Хус)', Ђордан)' Бруну, клер није
бранио истину, него се плашио за свој положај моћи и
бранио га је. Где је тада већ била истина клера!

1 00.
Исус Је својим ставом апеловао на најдубљи корен
сваког човековог бивства кој и је игда отелотворен, свестан
сигурног пораза и јадне смрти, али без обзира на то, просто
и отворено је прихватио битку с кварењем бивства, и на
са1iюм себи показао, не Шта треба чинити и шта треба
говорити, неко како треба живети.

могућн ости,

је

прилич но

примит ивна.

подле
Карактер на ознака већ и тада увек спремн а на
дивље
з
т
нссташлуке, на жилав)' и подмуклу готовос .
остао
опачине, а тријумфални став живота и каСНИЈе Је
такав. (Види Константиново по прсје , Веласкезов портрет

а,
lIапе Иноћентија, или портрет неко г модерног генерал
опште
.гю
учврсти
онда
се
Већ
дипломате или научника.)
зам),
схватање да је доБРОLЈИНСТВО безумно и тупо (идеали
ч ин!
увек
је
ј сдино је нитковлук користан (реализам). Чин
сти
Власт се гради на потискивању духовне (умне) стварно

-

немино вно, али се не уме другачије. Неспос обност
у прављања у ду",'У истине.
нс

Уместо Цркве, кој а је требало да буде с ветиња овога
.
.
живота, створена Је организаЦИЈ а и она Је оваЈ квареж

1 03 .

бивства - "с иструлелим срцем" - насупрот чистоти Исусо­

Поука

.

.

вог учења, одбранила, одржала га и продубила, и начинила
га Јединовладајућим на све'!}'.
Квареж бивства је о нај злочин кој и Јеванђеље назива
грехом почињеНИ1\l против С ветог Духа (Духа Истине

11ye:U\lCt '11<; аН0е:tщ ),

била

-

за кој и нема опроштај а.

Зато што ј е уместо Цркве КЛ.ер, уместо јеванђеоског
живота квареж бивства и уместо Исуса Антихристос, треба
безусловно сви и сместа да постану хришћани.

101.
Оно што Јеванђеље назива љубављу, то ј е краЈња
зрелост људске е гзистеНЦИЈе, наЈ ВИШИ ступањ ч истоте
бивства, на хинду језику : ослобођење.

1 82

реформ ације

ј е сте

да

се

борба

против

Је
клерикализма не може водити на равни реЛИГИЈе , Ј ер
рсформација на целој линиј и за најкраће могуће време
такође, чак у пој ачаној мери, поста.на клерикализам.

е,
Реформ ациј а заправо и ниј е била догађај , тек збивањ
нљива,
прорачу
а,
збивањ
них
110следица одређених претход
слен
ништа неочекивано, поготово ништа битно. Лакоми
ансе,
с
повратни утицај хелениз оване италиј анске рене

односно ништа друго до новиј а хебраиз ациј а, до тада
и
Hcc.rryheHo фарисејство, од кој ега је чак и разметљ ив.
е
Ј
(увек
бојама
светлим
н
украше
Та.ilИјан бољи, бар је

корумпираније оно што је скривеније), јер ниј е донела, нити
на
је 1\юrnа донети друго до фанатизам греха с rч:еi\lан
у
и
чак
РЈе
непрекидну узнеi\lиреност и незамисливо лицеме

1 83

односу на Јерусалим.
Мрачна тачка реформације јесте што је покушала
секуларизацију Светог ПИСl\Ia, с одређеног становишта исто
што је покушао будизам у Индији с ведском б аштином , и
зато Генон учење Буде сматра једн.ом врстом реформације.
Међутим, будизам ције могао трајно да се укорени у Индији
и после .кратког времена нестао је оданде. С увођењем
народног језика у литургију, с преводима Библије, међутим,
ова тежња је потпуно пропала. Свето писмо се не може
секуларизовати, односно оно се у времену не може
разрешити (знак за то је да онај ко га не живи, ео ipso ни
словца не разуме), јер није начињено у времену и за време,
оно је у целини изван времена, и време не може да га
додирује. Зато и покушај доцније секуларизације Светог
ПИС�lа (такозвана H�" lНa критика објављења) доживљава
крах. Јеванђеље је догађај бивства кој и није историјски, и
није последица ист,орије, него управо ствара историју.
Покушај који предузима секуларизацију l\lOpa да се нас\'че.
Овакав покушај , будући да нема позитивну основу, cal\;O је
деЈ\lOкратски експеримент, противан хијерархији, а то
бивство не подноси чак ни у свом кварном с тању.
Секуларизациј а је на концу фарисејски акт који се збива зато
да би се и од Светог ПИСI\Ia могао направити еспап, као што
се то и збило.
С реформацијом је започело раздвајање политике и
религије. Религија је постала приватна ствар . Тако је
ОДВОЈена приватна ствар од јавне, унутарња од спољашње
ствари, и одавде настаје да је забрањено мешање у унутарње
ствари. Свака спољашња сила беспомоћно мора да посматра
ако се негде збива крвопролиће такорећи на чисто унутарњој
основя. Наравно, свако зна да не постоји религија и
политика, спољне и унутарње ствари. Постој и кварење
1 84

бивства и посто ји .напор за чистоту бивства, и то је мера
сваке ствари . Пошто пак нема Цркве и нема духовне врховне
власти, зато се свакој самовољи l\юже прибющти важност.
1 04.

Разлика између Цркве и клера јесте у томе што Цркву
треба да одржава духов на каста (брахман), свештенство
клера је пак било активно, што значи да је живело животом
витешке касте (кшатрија). Вероватно да о овој темељној
чињениuи, која ј'е хиљадама година била пресудна, нико, сем
Оригене, није имао чак ни појма .
Ко није брах....юН, однос но ко не живи живот духа
(разум, контемnлациј а, сазна ње, знање , истраживање,
размишљање, не-активност), он није, нити може .бити
начисто с крајњим значењем ствари, а човек пак КОЈИ се
загњури у чин (карма) и истор ију, он из времена ни не ВИДИ,
зато у крајњим стварима мора да буде и да остане незналица.
Европски клер је увек сматрао за cl;Joj задатак управљање,
судств о, правосуђе (на земљи и на небу!), а не увиђање не­
активноСти. Зато у Европи није ни било покушаја оснивања
духов не касте, и управо је зато Европа увек живела без
брахм ана,. без духа и смисл а и више увиђа вности,
преп:уштена збивањима. Оно највише што витез може дa�
јесу идеј.е, али никада коначни смисао , пример за то Је
Плато н. Темељна карактеристика историје Европ е до
данашњег дана јесте што нема човека који би знао шта се
стварно збива.
ИСТИfШ, било је неколико неј аких покушај а да се
оДомаћи. контемnлација насупрот безумној чин-религији.
Такав је био св. Виктор, доба Рихарда и Хуга, који су, истина,
само \' манастирској атмосфери, али ипак желели да остваре
овај �е-активни увид. Овде као да је почела да се изграђује
1 85

нека врста хришћанс ког духовног посвећивања. Али је такав

моралне запреке. Kflep је од нове организације створио нову

био у првом реду шпански Soledad у шеснаестом веку.

базу (антиреформациј а) и језуитизам је умео да искористи за

Soledad је попут епидемије букнуо под дејством књиге

с воје циљеве власти много успешније од с ваке раније моћне

простог калуђера Молиноса, коју је он написао вероватно

организације, јер је ова била слепо верно средство и у

под хинду или суфи утицајем. Молинос ј е био бачен у

најмрачнијИ1\I аКТИ!\Ia. Инквизиција је Soledad искоренила

тамницу и жив више НИЈе изашао из римских казамата.

огњем и мачем.

Soled'ad је имао више хиљада присталица, ОНИ кој и су се

могли да се в р ате у редове клера, а одлучни су доспели у

повлачили у cal\lOtty углавном су се настањивали у малени]\[

тамницу или на ломач)'. Односно, према прихваћеном и

пећинама на шпанској и ПОРl)талској обали, као тибетанске

добро провереном фарисејско-клерикалном обичају,

ламе или хинду

саll;асшlll,

уз једва схватљива одрицања, у

строгој безимености и не-активности. Еn:Идемиј а је све више

А као и увек, ОПОрl)'НИСТИ су У име награде
над

верним егзистеНЦИј ама је извршен обрачун, а ниткови су
добили лепе положаје.

расла, а било је и оних који су напуштали високе положај е,
благостање, одрицали се КУЛl)'ре и цивилизације, преко

1 05 .

ноћи облачили ризу од кострети, повлачили се у планине, и

Тактика с е од фарисејства није мењала, јер ј у ј е клер

као Будини калуђери, живели од просјачења. Клер је, једном

настављао, а ТО је аУТОi\lатизациј а праксе власти. Зато се

речју,

да је то ј еретички

фарисејство или клер никада нису ј ављали без снажне

почистио

So ledad, рекао

је

квијетизам, данас би се рекло да је то избегавање радне

бирократиј е, заплетене правне праксе и придржавања слову

обавезе преi\lа друштву. Организациј а власти је увек била

прописа. Нису волели сметње.

начисто да је изгубила своју моћ над човеком кој и живи у

праксе влаСТИ јесте што она ма колико упадљив случај био,

пећини. Каква је духовна сила избијала из Soledada, види се

уме да га упрости, глатко, једноставно да га неупадљиво

по томе што се Лојола готово током целог живота колебао

ликвидира. Kflep је свој вр:-,,'у н ац аутоматизације постигао у

ИЗЈ\lеђу повлачења у не-активност и клерикалне службе. Из

инквизицији, затим у језуитизму, кој и је с амо у краЈЊИl\I
случајеВИ1\lа р асполагао театралним ломачама, а нај више је
волео ако је неподобне могао да стрпа у таl\lнице и да их

ове нечувене напетости родипа се мисао о Језуитском реду, о
.
Језуитизму, КОЈИ Је изразито супротстављен he-аКТИВНОСТ}i,
.

.

ч ак ј е екстремно активна борбено-војничка

(I\шаmрu;а)

мисиј а. Језуитизаl\l је једна од концентрованих инкарнациј а
фарисејства,

пој ачана

тероризмом,

и

тако

архетип

у

организациј и 'модерних политичких партиј а. У појединим
раздоБЉИl\lа пре злочиначко удружење него МИТIИтаристичка

тамо

заборави.

Механизовати

Предност аутоматизоване

судств о ,

учење,

војску,

васпитање, администрацију, дати предност униформи и
колективном ставу (парадни корак, дефиле). Започео је
процес који у друштву разара не само СПИРИl)'алне него и
органске везе,. и замењује их механичким функциј ама.

за СВОЈ светски успех - што Је Језуитски ред за активности

Фарисеј и клерикалац свако питање бивства схватају .као
административно питање. Они би понај више волели ако би

начињене у интересу кпера унапред био ослобођен сваке

човека могао потпуно да опслужи механички систем КОЈИ

1 86

1 87

организација. НаИl\lе, ново је у њему - томе може да захвали

ради потпуно независно од човека. Невоља је БЮ1а што им је
религиј а, коју су објављивали, била на пу�·. Требало је
уклонити религију као нај већу сметњу механизованости. То
је трећа, модерна фаза ангихристовске историје.

Сабо) треба снабдети заШТИТИОl\l теоријом,
јер се тако може представити као истина. Због тога то није
само кварење бивства, него истовреме но и лаж бивства.
израбљивање

(Л.

Промена у концеrщиј и власти није се збила, рационали зам
ју је преузео од клера , али је обно в ио застарелу

Средњеве ко в ни примитив ни механиза м
о се у свесно изграђен апарат кој и ј е
преобрази
спасења
пазио д а буде строго затворен и неоспора н. Тиме
организац ију.

1 06.
Непризната

теза

правца

сугерисаног

посредством

Декарта, можда и ненамерно прекривена тамом,. као што
намера да се у интересу с ветске моћи изради такав мисаони

рационализам није просветли о кварење бивства, него га ј е
потенцијално ојачао. Недвосмислен знак тога је што људско

систеl\1 кој и ће праксу власти уч инити л а KOl\f, поузданом,

бивство

једноставном и конаЧНОl\1. Теза гласи да је бивство заправо

ХУl\Јаније, ни сређеније, него управо ј о ш тамније и још
нељуДСКИ Је, ј о ш лаЖНИЈе, однос но
разореНИЈ е , ј ош

каже логистика, има скривени аксиом. У ову тезу је увијена

рационални апарат. Мисао о ыеханизацији бивства ј авила се
и у средњевековном клеру, а.ни је у њој ј ош било много идеј а
изграђених на вероваЊИl\lа. Ове идеје су реДО;\1 погуБЮ1е
дејственост, и тако је систем власти клера доспео у кр изу.
Питање ј е сада искрсло о вако : после пада клера ненарушива

ниј е постало

ни с ветлије,

ни

истински ј е, н и

рационализам је таква организов ана корупциј а као што су
били фарисејство и клерика.низ аi\l, саi\lО за с�-пањ на .вишој

разини живот.не технике. У рационаЛИ З;\IУ кулминира наука.
Рационали заi\l је у нау ци створио онај неизбежни и

разуман апарат. Декарт израђује теорију апарата и то је она

неоспорни систем кој и одржава систеi\l кварења бивства.
Наука је онај апарат декартовског рационализма кој и сваки

теорија која се назива рационализмом. Р ационализам није

моменат б ивства преводи на ј език апарата.

и неизбежна власт стаће на сигурне темеље ако је њена база

метод сазнања, као што себе проглашава, него теоријска
основа за праксу светске власти, изграђена по узору на клер.

1 07.
Рационализам нема никакве везе с умом. Али неыа ни
разлога за претпоставку да се у појму ума скривено ј авља
нека страна страховита и сабласна сила, рецимо демонски
интелект (Клагес). Р ационализам је такав теориј ски систеы
постављен у знаку сазнај ног ума, а он заправо ниј е за
сазнавање, него је Фундаi\lент за стварање праксе коначне
с ветске власти. Рационали�аl\l "!)'i\ШЧИ власт исто онако као
што

Је

108.
Декартово мишљење и цела модерна наука се могу из
ј едне ј едине тачке избацити из лежишта. Наука свет

то

ч и нио

кле р

( фарисеј и),

1 88

да

лаж -нас иље-

постој ећи овде и сада сматра примарном стварношћу. То је у
њој неизбежно, јер стварно и данас сви ми живимо у овом
све"!)' и за нас је стварно важећи овај реалитет. А1IИ ако је
наука и неизбежна, није неоспорна , јер сваки човек без
изузетка зна, и то без да га је било ко научио, да је овај с вет
секундара н, а не примаран. У човеку живи свест о почетном
при:\юрдиј а.нном CBe�' (основно стање златног доба) и он
има \" суштини различ�' стварност од овде и данас дате

1 89

пак настала је због

стварнести света. Оне што је у тој с вести нај важније није да

(не разума). А апсо.лутизациј а ума

је ен печетни и да је минуе, и према теме историј а. Овај
.
.
с вет, мада Је недестижан и неестварив, али Је сталне

перицања чо.векево.г личнег духо.вног бића. А када је то
уследиле, непо.уздано. је, вереватне на по.четку но.вег до.ба,

присутан. Не као. идеалитет, неге као. непеl\ШРЉИВ захтев

зато. је Генсн ренесансу назвао. не дсбсм препсро.да, него
дсБО1\l труљења. А ко. се чсвек у свсјсј спиритуалнсј

чевекевег бивства пестаRЉенег према с амем себи. Наука ј е
такав систем кеј и искључује еву свест пестојећу у свакем
човеку, и заблуда свакег његевег корака јесте што. сматра да

егзистенциј и пекслеба, безусловно ће по.стати жртва неке
поремећеност и. У о.в0.1\I случају је постао жртва слепе

рационализам и наука биле шта да тврде. Они казују саме

светло.сти ума и химеру ко.смичке машинерије ИЗМИСЛИо. је у
" фантазм ато.риј и тсталнсг знања". По.рицање СПИРЮ}'­

пел е в ину ствари, другу

алности

се меже искључити. На евеј тачки су неважећи Декартов
пелевину

прећуте.

Тиме што.

ингактну истину и апселутни ред примердијалнег бивства,
кеје је присутне исто као. и реалитет керумnиранег бивства,

пре пуст

је

реалитета

бивства,

изостављање

темељне стварно.сти, сужавање реал итета, на концу и
пекушај изестављања пресудно. г чинио.ца. Апарат настао. и

ништаван. Универзалне људске знање ни за тренутак не
заберављ а да е вај свет евде и данас није једина приреда,

по цену скљаштрено.сти бивства спо.ссбан је, наиме, да
функциснише, али је сигурно да у нутар тога нема Х'умансг
пуне вреднести, управе зато нема ни истинског бивства.

него пестојећи КОРУ�lnирани кес:-.IOС настао. као. песледица

Незао.билазно свој ство. система ума јесте да не песто.ј и

кварнег бивства, и чевек се нс мири, нити ће се пемирити,

без скултизма. Рацио.нализам и екултизам су две верзије

нити се i\lOже пемирити с тим да еваЈ свет и ОВУ стварнест

истсветног става, iJ1eptia шуstегј i

прими еваквем каква ј есте. З ато чак ни нај керумпираниј и
.
.
.
чевек не веРУЈ е да Је е ВаЈ свет апарат, не депринеси томе ни

мистер иј и). Што. интензивније светли, сенка је све већа.

те што. чевека сматр аЈУ машине1\l и што. његе в живот

м атериј ализам,

претварају

едређеном пегледу и апаратизам је једна врста о.К)'ЛТИЗl\lа.

изестављају из рачуна, евакав рачун с ам по. себи пестаје

у

пе го н .

Н аука

У

средиште

с вета

ставља

Коначна

дефинициј а

систем а

заправо.

(нео.сетљивост према
ума

скултни

(науке)

систем

ј е сте

суј еверј а .

У

КОРУ1\Iпиране сазнаље, и то назива умом. Зато. и власт назива

М а шинериј а,

разумнем, иако ева власт печива на по.стојећеј стварнести

друштвено устрсј ство. (администрациј а, војска, партиј а,

ако.

је

техничка

(робет,

гелем),

ако.

је

као. последЈЩИ кварења бивства, на о.номе што. би требало.

сцијентифизам) не састоји се сд стварних људи, него од

ликв идир ати,

хомункулуса.

И уместо

које

би требало.

васпо.ставити

изверну истину бивства.

1 1 0.
У клерикалним

1 09.
Модер на

1\Iисао.

ко.ј а

о.давно.

песматра

о колно.сти

механизо.вања бивства о.бјашњава их с више тео.рија. Једна
"

.

временима се претпо.стављало да су

свеци уепштено печинили више до.бречинстава него што им
је бил петребно за по.стизање личног спасења. Клер ј е евај

ед теОрИЈ а тврди да Ј е апарат по.следица апсолутизаЦИЈе ума

вишак доброчинстава и ускладиштио., по.пут сољене рибе, и

1 90

191

додељивао га о номе ко се показао заслужан. 'Ето провалије
између ЕРУО\' и л:раУJlU. Касније се опроштај грехова (увек
греси! ) могао постићи ако човек купи цедуљче од за то
одређеног пу�јућег калуђера, за мањи грех се ллаћала
мања, з а већи већа сума, и тако се добиј ао потпун опроштај
грехова. Спасење је питање новца. С ве је то попут фабрике.
Клерикализ ам се већ у петнаестом веку претворио у
машинеРИЈУ спасења, у КОЈОЈ се аутоматски могао добити
опроштаЈ од свакот злочина.

111.
В ел ики И нквизитор Достојевског о пштепозната ј е
Ilрсдстава а нтихристовске фИЗИОГНОl\шј е. У приповедању
Достојевског Велики Инквизитор баца у тамни�' Христа
кој и се поново пој авио на земљи и осуђује га на ломач)" али
lIоћу одлази код њега и наговара га да оде, да се врати на
нсбо и да се не петља у послове човека, где се ни онако
ништа изменити не може.
Представа је начињена из склопа средњевековног клера

Изгледало је да је ова машинерија нестала у доба
просветитељства. Требало ј е да мине извесно време да би се

рационализма и већ ни у доба Достојевског није била

и

C aBpel\IeHa.

Велики И нквизитор је још л ичан, односно

приметило: погон је радио још ефе ,,"Тниј е. Аrrn сада се није

љ\'Дско биће, што значи да се може осло ВИТИ. Међутим,

l\lеханизовало nитање спасења, него сам целокупни живот.

:l чан Антихристос онда је већ одавно био постао безлични

Раширило се уверење да ј е целокупан постојећи с вет, душа,
.
.
.
живот, реЛИГИЈ а , м ишљење заправо Један Једини колосални

апарат. Могуће је да је први модерни апарат био језуитизам.

апарат који је рационално устројен. Што се тиче смисла

институциј а, власт, држава, војска, администрација, а знак

бивства, Hel\1a потребе да УЗИ:\lа,,1O и не-механичке елементе.

Р<Јспознавања

Т<Јкав

апарат

су
је

индустр иј ско
да

је

предузеће,

потпуно

банкарска

про гутано

хумано.

Нису потребни несигурни ЧИНИОЦИ. Бог, душа, слободна

М ашинерија друштва ниј е лрављена по узору на фабрику,

воља на концу се

Кант.

него ј е целокупна модерна техника реализациј а идеје

Човековиы бивством не управља ни мисао, нити дух, чак ни

апарата бивства. Апарат ниј е утопиј а, није социјализам, није

и не

МОГУ доказивати, каже

ж ивот, него �IEX.U\'6\'. Човек у апара1У је и с ам апарат и

фашизам, није бољшевизам. Апарат претходи свему томе, и

резервни делић у већеы по гону, није спирю:уално биће, него

све је ТО примена апарата на различите народе и ИСТОрИЈске

функциј а. Није нужна претпоставка о душеВНОl\l и духовном
животу, егзистенцију обезбеђује испуњавање фОР1llални:"
актова. Све је ванредно рационално. Космос је велики
.
.
апарат, у њему Је човечанство .мањи,. у оквиру њега Је човек
нај мањи. Апар ати су синхронизов ани. Целокупно бивство
функционише притиском на ДУГl\lе из некс КОl\lандне сале, и
то с амо од себе. Претпоставка командне личности јесте
ф икциј а кој а ј е сувишна.

сюуације. У апарату нема власти, јер нема ни владавине, ни
службе, у власти констю:),исаној путеМ безлИ':lНОГ ума с амо
постоје

делићи

диктатор,

кој и

обичан

врше

вој ник,

одређене
радник,

функциј е,

н аучиик,

краљ,

уметник,

земљорадник или матеыатичар . У апарю)' више нема воље,
разума, животног дела, Hal\1Cpe, осећања, амбиције, само
погон, у знаку брисања хуманог бивства (кварење бивства),
јер је апарат до крај ности појачана аlCI'ИВНОСТ кварења
бивства . Терор Великог Инквизитор а у односу на ово још је
био ПОДНОШЉИВ, јер је човек био суочен са живим бићем

1 92

1 93

кој е се, иако без резултата, још и МОГЛО ОСловити . Апарат се
не

може

о словити.

Антихристовски

инквизитор

Достојевског је људски став, апарат је систем независан од
човека. Апарат нема истине, човеку пак 1]>еба, ако не
истина, оно бар лаж.

Свака реч Л'У1\taног пред апаратом

одзваља празно, проr:тан је фарисеј, клер, иЮ<в из итор ,
ломача, тамница, државе, народи, религија

и уметност,

богати и сиромашни, моћ ници и потлачени.

мишљење и осећања одвиј.ају се искључиво унутар апарата,
а последица тога, само по себи разумљиво, јесте све ј ача
,'лад према нечем истинском, било да ј е то секс или полигика
или политичко недело, злочин или неко рафин ир а но
узбуђење и наркотик, кој и ипак MOr:' да утаже животН)' глад.
у сразl\lери с трошењеl\l и разређивањеы живота, с његовим
11роређивањеl\l и скврчавањем, наро'што у метрополама,
животна жеђ се из трке и пожудне похлепе и раСПОl\lамљене
раскалашности претворила у особен делиријУ!II, јер бивство
у апара1)' иначе не би могло да се издржи. Будући да нико не

1 1 2.
Прво л ице Антяхриста: фарисејство, с ветовно стицање
заодевено у моралну беспрекорност. Друго лице је клер,
инстинкт с ветске власти заодевен \. религиозну догыатик\'.

ж иви сопствени живот, и себе самог не су стиже, у човеку
настај е опака самопожуда кој а се, у недостатку истинске,

Треће лице је апарат, систеы ква ења бивств � заоденут

IC и оно већ потпуно изгубљено.

р

о

ООу

бори за сопствено раСПОl\lамљено и грчевито очување, иако

безличан ум.
Насупрот OBOl\le се налази неорганизованост позитив­
ности бивства - што је позитивност вита, све се l\Iање може
организовати. Љубав се с авршено не може организовати,

обезбеђивао далеко в ишу р а ван бивства него !IIодерни
У
клерикализам.
11Oлитичко-бирок ратско-сцијентич ни

1 1 3.
Терор

i\!Оде р низованог

с истема

заПО'lСО је отприлике крајем прошлог

кварења

века.

бивства

Сюtптоме су

тачно прибелсжили Кјеркегор, Достојевски, Соловј ов, Hwre.
Узнемиреност бивства, нај пре ca!l!O у Европи, касније и на

целој

1 1 4.
Оно што већ свако зна у ДРУГОЈ половини двадесетог
вска: средњевековни религиозни клерикализаы Је за човека

зеЈ\IЉИ, досегла је такав ступањ у

Kojei\l,

као што је

било предвидљиво, и као што ј е то данас, у другој половини
двадесетог века ј ош предвидљивије, људс ки живот унутар
апарата, изван ПУКОГ низа формал них аката. нс значи ништа

суштини се није збила промена, ј ер је систем кварења
бивства и таыо и овде представљао себе као најбољу MOr:'hy
власт. Пред шареном маском средњег века, J\fеђутим, l\Iоr:'ће
јс било позивати се на нешто, чак ако је то било и с
хипокризијом. Пред апаратом не вреди више ништа, чак ни
лицемерје. Онамо је још бар било греха и ЛОl\lаче и лажи,
овде већ постоји само монотони тандрк гутања бивства кога
брани рационални систем равнодушности израсле у колоса.

друго. Систем се потпуно затворио, проширио се на кретаље
звезда, на фИЗWIКе појаве, на l\Iатематику, на ћелије, на

1 1 5.

Механизовано образовање и учење, рад И аДЈ\ШНИС1]>ациј а,

Пошто ј е човек хиљаду петсто година живео под таквом
влашћу кој а је била систем против истине (разума), сада

1 94

1 95

атоме, на религију, на људски чин, на митове, на мстафизи,ку.

живи под влашћу кој а је систеl\1 без истине (разума). Онда се
за истину могло мрети, у систему кој и је равнодушан према
истини нема патње, а тамница, смрт, бесмиолени су. У доба
Великог Инквизитора се могло ступиги само са запушеним
носем, а овде само уз одрицање бивства, и у замену за пуки
опстанак треба дати цео живот. У распомамљеној агресиј и
против истине човек ј е још могао знати за истин\' свога
·
бивства, сада истина бивства.. ако .уопште нешто значи,
понајпре је скандалозна и смешна. У једнолично!\! погону
апарат не дотиче разбој ништво, одвратност, лаж, кал, у
бивству С1<очањеном у машинерију нема разлике између
добра и �l1a, греха и врлине" истине и лажи.

1 1 6.
Гесло је било прилагођавање. Сада за то више He�la
потребе. А парату се не може прилагођавати, јер је
механизовање људског бића нонсенс. Одржава се нешто што
на цеЛОЈ земљи ниједан ј едини човек не прихвата, нити може
да прихвати. Фикциј а кој а је неважећа за све, без изузетка.
Нико јој се не прилагођава, нико је не прихвата, нико је не
ПРИl\l , није ни могуће, јер је Hel\Ia, Ово нема ј е једино што
ПОСТОЈ И.

1 1 7.
Током векова се може следити траг како је глас небеске
девојке бежао У анаН.изе реLIИ зна.паца (Оригена), у МИСТИКУ
(Дионизије Ареопагита, EK'i.apT, Ројсбрук), у l\I aтематику
(Кузански, Паскал), у песништво, сликарство, МУЗИКУ,
роман, филозофију, како је замирао и изоловао се. Каткада ј е
изгледало као да је прогон ј о ш погодовао чистоти гласа. А
затим' се раширило схватање да су Од}Ћек постој али кал и
лаж. На ко нцу, у метрополама двадесетог века, у

1 96

цивилизаЦИЈ И Х'улигана и терориста и курви потпуно Је
'1<IHCMeO глас небеске девојке и изгубио се у пепељасто

СИВИМ промуклим с игнал има апарата. Веродостој а н је
110стао механизовани објективни глас (наука), пре звекет,
'IИНОВНИЧКИ глас, глас оглас а, глас наредби, глас р адиј а и
фотографије - глас без муза, како би рекли Грци.

1 1 8.

ем,
Пошто је човеча нство исквар ено лажју, насиљ
и
ма
олићи
израбљивање м, превар ом, ратови ма, крвопр
другој
ропством, истина још увек не у довољној мери, у
ост:
половини двадесетог века отвара.па се само једна могућн
дним
милоср
НСТВО
човеLIa
нити
искоре
опусто шити свет и
ао
срсдст вима, :-,:умани змом, ИдеаЛИ ll1a благостаља и идејам
од
м
орнији
делотв
о
свстском миру. Овај метод се показа
метода клера.
Владимир Соловј ов каже да ће криза после ратног
-,\вадесетог века Достић и нај д}'б�у тачку у двадесет првом
веку, столећу cBeтcxdr l\-Iира. Земља је већ одавно једна
х
држав а. Неста ло је н ацион алних и расних и класни
нема
сата,
четири
је
супротности. Дневн о радно време
је
гладних, просјака, сиромашних злопатника, Неогра ничена
и
р
комфо
ан
промен а места живљеља, Свакоме је доступ

благостаље и образо ваље. Тишин а је, задово љство
,
lIеизмерно много шећера . Живот је неподношљиво сладак
сет
деведе
се
да
н
нсира
избала
тако
је
сви се смешкају, а мир
угојило и пати од нсрвних
и пет процената човеча нства
. Не
напада. Преосталих пет по сто заврша ва самоубиством
што
и
а,
зато што влада тишин а и што је благостање и култур
на,
нема више неписм ених, нема еПИдеi\шј а, све callJa ХИГИЈе
а
и сјајне су конзерве и компоти. Него зато што се све топи,
ову
е
поднес
да
може
не
нство
ништа НИЈ е истина. Човеча

1 97

чистспу, буни се и у р ату поведеНОl\l против Антихриста
пресудну битку добиј а код Арl\lагедона.

1 1 9.
Будућ и да с е у СВО1\! тренутку историј е не 1\!оже
реализовати никаква организација у знаку Јеванђеља, ч о ве к
је принуђен н а једну једину l\ I O гућно ст: у постојећој, али
неоствареној Цркви, кој а је с ветиња човечанства заснована

katedra", него
existelltia trallsparellte" и "ех oriel1tatioue ul1i\'ersale" (из

на ЖИВО1)' ИСУСОВОl\l, ј едино и лично - не "ех
"ех

пресветљене е гз истенције и у н иверза.пне еријентације),
existentia yeritatis", из бића истине живети \.

односне "ех
знаку

!еванђеља, и пед никаквим ОКОЛНОСТИl\lа не eДYCTaт�

ни од Ј едног његовог словца.
Апарат је у целини кварење бивства. Тренутно

Hal\l није

преоста.гIO ништа друго до бити и остати сведок у апарт)'.
Ове сведочење данас је ј едини

ауторитет, то ј е једина

l\lOгућност веродостојног живета.
Став у бићу истине не зна'-rи да је човек без остатка
постао истинит, него да оно што мисли и ЧИНИ, ОН МИСЛИ И
говори и чини из с вога бића кој е је

просветљено

и

прочишћено ИСТИНОМ и без обзира на последице.
Будући да те данас није могуће у заједници него само
појединачно и лично, све док се заједница (Црква) не
оствари, светиња се искључиво налази у људској ј единки. Ко
ову истину изда; антихр истовс ка ј е егзистенциј а.

1 20.
У

ДРУГОЈ

пел о в ини

двадесетог

века

историј ска

перспектива је с асвим ј ас н а. Пошто постој и и l\IИР, И р ат,
едносно нема ни мира, ни р ата, и пошто за сада нема
никаквог

изгледа

ни

за

Ј едно

.1 98

ни

за

друго,

у

овом

се форм ир а принудна
мсђу врем еНОl\l стању почи ње да
лизује, нити се 1\10же
с кочањ еност, али се ни она не стаби
ка С�'ације упра во у
стабилизо вати, јер је каракте ристи
МОГЛО бити и ово, и оно,
\"O:\le што, иако би у свако м тренутку
преп реке. Све ШТО јесте ,
'Щ обоје постој'е несавладиве
уздан о и хазар дно. За
\lрив реме но је, глибо в ито, непо
ШТО јесте, неге ено. што
ситуацију није карактеристично оно.
а карактер истика што
tlије. Чеве к би мегае рећи да је једин
у двоје , увек ИЗ1\!еђу.
IIсма ништа. Принудна стрепња измеђ
се о.бградие неКе 1\!
би
како.
.
'1ато се чо.веков напо. р усме рава
едржи ситуаЦИЈУ
да
и
е,
О'lајно.l\I заштитом, да сачува стањ
Ништа ШТО је пром ена,
овакву каква јесте . С амо. .ништа но.во..
'
ти, и нај испр авни је је
јср је то енда по.тре с. Најбеље се сакри
: "Сам јести" . Власт сву
ако се ћ\"Ти. или како. каже Веда
·са.
на оси:г урава ње трен утно. г ста1)
снагу
РНИЈ а.
ио.на
реакц
ве
с
него
а,
ниј
в
1100ста је све ко.нзе рвати
значи
мир
што.
као.
,
тко.м
Нара вно., реакциј а се назив а напре
ЧИЈа
е
в
држа
нема
већ
рат и слебо.да ропст во. Средино.м века
.
по.д
ЦИЈе
СИ1)'а
ње
данаш
ј едина тежња не би била о.чува ње
a
о.
желе
ни оно.га ко би
БИГIо. ко.јЮ I усло вима и да не про.го.
е
Ј
прав цу. Запр аво
про.м ени статус у б ило ко.ј е м
со.фи стичка
ципа ,
прин
ст
њено
еко.ча
средњ евеко. вље,
'-LИНО ВНИК� ,
терор
,
касти
1\!
сколастика, отро.ГИ спо.љ ни систе
сплет Ј е
ве)
држа
ана
инкви зици ј а (нази ва се о.дбр
страх од
ава
о.држ
е
ма ко.ј
ко.мпликев аних о.дбр амбе них систе
ко.ј и се
онај
ивни ји, него
прем ена. Није ј ач и онај кеј и је агрес
х свега , напетост нема
више бо.ји и обазр ивије се брани . Повр
гиј а. Нај важни је је
с тим никакве везе, више је то летар

�e

y�Me �aBa

добро. се плаш ити.
.
'
посто. ЈИ, изузев Једне
Безнадежна ситуа ција, нарав но, не
о.вде сада није та једин а.
једине, а наро.д земље се нада да 1'0
власт више клерик ална.
Човек никад више није био. фари сеј,

1 99

Фарисеј

и

клерикалац,

КОЈ И су

ВИРТУОЗНОi\1 техником

развијали привид интактности, умеју да се представе као
мор ални узор, док се четвороношке свађају око ПОЛУО­
ГJlOдaHe ·кости и кевћу.

Постој е они кој и су криви у

иде а.гште'I)', КОЈ И свесно заводе, или су криви у реалитеl):;
фалсификатор бивства је о нај који је победник у привиду
живота, то ј е е гзистенција

кој а

надалеко

з аудар а

од

компромиса, јер за грех увек постоји оправдаље, а.т1И нико
под принудом не постаЈ е корумпиран.
Тисапа.nкоња,

1 9.

ј ануар

1 963.

IV АНЦРОГИН

200

1.

А ндрогuн (а\'Ьр6yu\'щ)

је грчка реч, означава м),шко­

'жснско биће.

2.
Андрогин се не сме бркати с хермаФродитом . А ндрогин
lесте равнотежа 1\IУШКОГ и женског у истом човеку, чак и
нише, јер а ндрогин значи и биће и суштину (essellS и exis­
tCIlS); хер:,шФродит није равнотежа, него абнормалност.
А ндрогин је јединство два пола, херыафродит је полна
lIаказа.

3.
Свака баштина зна за андрогина. Пре:'lа

Тори,

Гос под ј е

' l O века створио пре!\ш С ВОЈОЈ слици и прилици као муш карца
11

жену. Бог је дакле МУШКОiКенско биће, а и први човек ј е

био такав.

4.
Саm:хја

каже д а Ј е прво разликовање унутар Јединс­

I'ВСНОГ бивства 'МУШКИ дух

(l1ракрumu).

(nУРУllIа)

и iКeHcKa природа

Исто то учи кинеска баштина, прво р аздвај ање

је било између неба и земље, то је mао и mех. Ј\IУШКО и
жснско, касније "анг и

јШI.

Име кинеског цара, јер он влада у

и�!е древног ј единства, јесте

ФУ-Аtу,

што значи J\lајка-отац.

5.
Двополност света најчвршће чува језик у речима J\lУШКОГ
и

женског рода. 'М)'ШКИ и женски род обично су својства

ИJ\lеница, међутим, постоје језици (семитски) у којима се
особина рода налази и у глаго�' и, по значењу нског гласа,
'НШl\Ю да ли Је делатна личност l\1ушкарац или жена,

203

б.
Неутралан род, пре м а с вему судећ и, изворно је био
андрогин. Не као сада, равнодуш ност према ПРИВ.lачности
оба пола, односно неутра.пност пре:\ш обе промене, него ј е
б и о осетљив преl\1a оба рода. Неутрюшо ст ј е дефОР1\Iација
ПРИl\юрдијалног андр о гина. Таква лишеност привлачности
као што је у ф изици неутрон .

Оно

што

ми називаl\Ю

неутралниы, заправо ј е бесполност. Будући да је одиста
неутра.пно, оно не обележава ништа и сув и ш но ј е . З ато се у
l\lНОГИl\1 језищша средњи род изгубио.
Мушкоженско биће је отворено и пре:\ ш l\IУШКОI\l и
преl\ta жснско:'.!, и оно повезује оба пола. Неутралност ј е
затворена преыа оба пола, због тога раздваја два пола.
Међутим,

будућ и

да

све

постој еће

1\10 Р а

неутралност ПОЛD јесте бсеполност и :lюже

СС

И1\lати

пол,

схватити саi\lО

као СИМПТОl\1 корупциј е бивства.

постаЈ е савр шено о нда ако с е међусобно

I IРОЖ:llУ небо и ЗСI\lља, дух и природа, ТEOpaLJKO и прюtaлаLIКО
l\ићс, јер се о нда о стварује вечни поредак универзума
( Конфучије: Коментар

Јн-ђllнга).

9.
"Када су га запитали када ће уследити потпуно ст, он ј е
():�го ворио:

Када два постане ј едан, када више не буде

I \осебно МУШКО и женско. него с е претВОрС у један и постану
"
Један (Pe� Господа сачувана

у усменом предању).

1 0.
П о гла вљу

о

рају

из

Постаља, Кабала

придодаЈ е

KO:\lemap. Према хебрејској баштини и ово поглавље је као и
:tpyra: јаој ономе ко књигу дословно �'l\taЧи И по стотину
I I�Ta ј аој ономе ко је не схвата дословно. Коментар каже да

7.

Је последица згрешења губљење изворне раЈ ске природе

Муш ко

и женско

заправо

нису

потпу н

пол,

него

располућеНD суштина потпуног ј еДDН. И �IУШ КО је полупол, и
женско ј е полу пол.

И i\ l е потпу ног и целог пола ј е сте

андрогин. Андрогин ј е после пада подељен npCl\ta златНОI\I
пресеку, и то тако да је

већи део

андро гина припао

l\Iуш карцу, а мањи ж е н и. Што отприлике знач и да је
i\Iушкарац у већој размери мушкоженско бић е него жена.
Међутим, с порасто!\! корупције бивства изгуб и..'lа се и
раЗl\lера златног пресека и раЗl\lсра J\lУШКОГ и женског унутар
човека потпуно је неправилна, линиј а реза је неравна,
другачиј а ј е од јединке до јединке. Сагласност мушког
женско г

8.
"Бивство

постало

је

и с кључсн

случ ај .

Почев

и

од тада

усклађивање мушкарца и жене поста.по је чове ко в задатак
бивства, и то ј едан од нај већих и најтежих задатака.

204

�Iу шкарца и жене.

Мушкарац и жена су се р азДВОЈ ИЛи.

Раслол\"ћена је база основног стања човека. дОПУЊУЈући

Il\el:lc�

део l\lушкарца остао је у рају, а уместо

\1\Ћп<арац је добио Еву. Изворна жена је
I(�сније назвала

Софu;а.

хопtc/,

њсга

њу јс гноза

Ева је оно биће с кој им се ни �e

�lOже остварити потпуно јединство, будући да она НИЈе
юворно онај део кој и допуњава. У мушкарцу неизбрисиво
живи успомена да његова права половина не ж ив и с ЊИ:lI.
Она ж�ви та;\1O где ј е, као што каже Беме, за нас недостижна
у ОВО1\1 кору м пираном бивству као што нам ј е недостижан

цсо при'\!ордиј ални начин живота, идила. Иди..rт ични нач и н
живота, а о н ј е �"право ТО , ј есте остварено јединство
�Iушкарца и жене . Ма колико да је кваран живот н а зеl\IЉИ,
пко постоји бар ј едан пролазни тренутак иди..rте, за њу су
потребна бар два човека, l\lушкарац и жена.

205

с ил а изван себе. Глад ве располаже l\ЮРа.пом, светлошћу,

11.
чак приближава

l Ie�la среће, Hel\la идиле. Зато глад спада cal\lO у кру г живота,

баштини, обнавља средњевековну мисао и roвори о шf1со4ll

\�eKC пак у кр)т бивства. Глад је стварна оскудица, секс ј е

кој а

Ilише, фрагментарна бивства.

Модер на психологија, тамо
је

жена

што

допуњава

где се
б ић е

с в аког

мушкарца.

Психологија с матра да анима представља з а мушкарца с в а
искуства о же ни с ажета у ј едан једини облик (мајка, супруга,
љубавница, кћер, сестра, приј атељица, анђео заштитник,
вештица,

богиња).

А н им а

је

нај моћ ниј а

психол о ш к а

стварност бића мушкарца и He�la елемената мушког бивства
кој им не би, мање-више, управљала аНИl\Ia. Наравно, о но
што J\lодерно доба назива аНИ:l\Iа није ништа дру го до свест и
YCnOi\leHa очувана о рај с кој жени, не cTonљe Ha множнна
искустава прибављеиих о жени, него Софиј а , дефОРl\lис ана
на основу искуства у корумпираНОl\l бивству, а.i1И чак и тако,
она је највећа власт мушког бивства, као што ј е најважнија
власт женског бивства допуњујући i\lушкарац (aHlI.-1IУС) кој и

13.
Андроги на ћ е потпуно погрешно разу мети онаЈ ко Је
\'верен да андрогин у друштву може l\Iакар с аl\lО и да
:tодирне однос мушкарца и жене. АнДРО'ГИН не разрешав а
љубав или брак Иi1И приј атељство, него у век остаје у нутар
'ювска. Андрогнн ј е име оне почетне и елеi\Јента рне двојне
,: гварност.и КОЈа Је у ж ивоту конкретн ог људско г друштва
И�IС за везу ИЗl\lеђу мушкарца и жене, кој а је у ж иво�'
"онкретног људс ког друштва би.па и остала теi\lељ везе

�Iу шкарца и жене. Теl\lељ сяега онога што је пара.пела, судар,
,:упротно ст, изједначавање, напето ст, привлачност ИЗl\lеђу

у дубину кварне егзистенциј е l\IУШКОГ б ића, као што ј е

:tua полупола. Андрогин зна'-IИ примордиј а.пно ј едннство два
I lOлу пол а у нутар ч овека на н ач ин као што у биљци

анuмус изворни l\.!)'шкарац кој и с е срозао у дубину кварне

�lCђусобно npожети заједно и један од другот живе целовито

егзистенциј е женског бића. АНИl\IУС и аНИl\lа пак јесу бић а

оба полупола .

припада њeHO�1 бићу. Анимэ ј е изворна жена кој а се срозала

кој а допуњавају полупол човека, с којюш о н чува и одржава

1 4.

почетни андрогин.

Н ај важниј а последица васпостављања основног стања
ICCTe остварива ње мушкоженског бића. Не биолошки и не

] 2.
Психологиј а је у сваКОl\l случају, ако 1-!Ишта друго, бар
наслутила

ч и ње ницу

да

је

секс

нај о с етљивиј а

Tacl К a

I IСИХОЛОШК И. Јединство два полупола збива се у особеном
с
ICpyry који ј е управо круг секса и кој и се нс може побркати

инстинкте (одржавање егзистенције и одржава li>е врсте).

другим. А примордиј ално ыушкоженско ј единство је
услов да човек унутар друштва l\10же да живи успеШНИi\1
ж ив отом. Искључен о ј е да човек без остварено г унутарњег

Глад постој и само као чињеница, у њој не постој и истина.

поравнањ а

Гл ад је чиљеница неразрешиве завис ности ч о века и значи

Оствар иваље андрогина јесте о сно ва нормалне људске

ако жели да с е одржи, 1\I0же то постић и с а мо у з аСИМИi1ацију

егзистеНЦИЈ е.

човеко ве егзистенције . Моћ секса већа ј е од гл ади, коју
зату ца н а

наука

зај едно

са

сексом

206

C i\ l aTpa

за

о с новне

\ l СЧИМ

остварује ред

у с војој с пољашњо ј судбини.

207

15.
Глад нема СВОЈУ двоструку стварност: гладан човек и
свет хране су истоветни. Оно што је неукпо њива тешко
ћа
секса јесте што је свет мушк арца и жене другачиј и и
иста
стварност има двоструко лице, и једно не види друго
. Све
сам пол ар итет,. леТО-З И:\lа, север-југ, дан-н оћ, сунце -месе
ц,
хладно-топпо, горе-доле, природа-дух, десно-лево. Ако
је
једно :\ЈУШКО , друго је безусл овно женско. Глад је ЛОl\IНО
СТ
живот а у себи самом , живот није бивство него тад
за
б ивством , Begierde des Wesen s, као што каже Бадер.
Секс,
жудња за испуњењем pacцenљeHoг облика увек је провал
а
ноћи бивст ва, било да човек стиже или не стиже
до
задовољења . П атња је и онда ако је недостатак, патња
је и
ако није, јер цслокупнос т није потпу на. А потп
уне
целовитости неЈ\ Ia. Секс увек з ахтева апсолутно, привр емено
или лажно решењ е је неподношљ иво.
1 6.
Човек је свуда и у свим време нима највиш е пропа-r:ио од
секса и што је цивилизаци ја била виша и човек на вишој
разини , патња је била већа. Човек а не :\lOже тако дубок
о
узнем ирити ни непра вда, ни: болест, .НИ нсмаштина, колико
МQже секс. Једино што ј е Европ а умсла да учини
јесте
ПОКУШај НОВИЈе г времен а да се деградира изворн и захтев
и
да се немир разреш и у животињској необузданости. Наука
је
- као И свуда - и овде уверен а да НОРl\lа лност, здрављ
е
зависи од коректног рада животињских l\lехан изаl\lа .
Што,
наравн о, уопште није тачно . УЗНС:\l ирено с;т сс ТЊ\lе
није
смањи ла, чак се и појача ла 'ГЈв. сексуалном ослоб ођено
шћу.
Насупрот беспр екорн ом раду биоло шког апарат
а,
узнем ирено ст код највећ ег број а људи остаје И
даље
насупрот стоти наl\.lа КОИ1у са. Једино што је Европ а
одиста
208

остварил:а, будућ и да другог решеља за њу НИЈе било,
одгајила је такве сексуалне идиоте, чиј е су тешкоће,
наравно, остале нетакнуте, с амо је осетљивост срозана,
о.1.НОСНО колико год је то било мотуће уклоњена је свест о
тсшкоћама. Многи милиони сексуалних катастрофа нису
биолошке неправилности, већ последице демонизованог
сскса и њих не само што пракса животињске необузданости
' IC може укинути, него их у највећем броју случајева ни не
дотиче. Здравље није ништа друго до васпостављање
�IУЏlкоже:нског бића.
17.

Сексуална узнемиреност Је неСУ!llЊИВО преСУДНИЈ а и
дубља у модерНОl\1 добу од сваке социјалне и еКОНО"lске и
�lOћничке турбс. Несреће изазване р аЗНИl\1 животним
СЛОl\IOВИ1\18 ч а к не треба ни узимати у обзир поред
катастрофа секса. Јер се секс не може обухватити никаквим
устројСТВО1\!, нити се може ПРО(1Исати, зако �ски се не може
наметати нити OI])аничавати. Не зато што Је елементаран,
IIсћ што ништа друго није склон да прими сем специфично
јсдиног и једнократног испуњења закона егзистенције. ЧИi\I
жсле да га пригуwе или да скрену с пута, он ослобађа
ннферналне снаге. Једини циљ није физичко спајање, него
васпостављање јединс-r:ва два полупола.
1 8.
Дух има .свој ства ан:дрогина. Ако ништа друго,
'l Ињениuа је да је вечити извор духа ХОХМС/ (СОфllја),.
односно мај ка духа (мудрост). Међутим, само је мушка
половина осетљива на овај дух, јер Софија (анима) живи
само у нашој мушкој половини. Светлост смисла мушкарац
добија од Софије. Реч руах у хебреј ском, дух света, каткада
209

се наводи У l\IУШКОl\I, кaТI\aд у женском роду, као да је
андрогин . А дух, нарочито онај кој и се тако назива у Европи,
припада све1}' природе. Као што учи саню:ја, дух (будхu) је
прворође нче с в еТСке играчице (пракрити). Дух није
аНДРОFИ1i. Изгледа да је цела природа феl\Iинина : све што се
може опазити и видети и што је активно, све о чему имамо

�'IИ l\lOжеl\1O Иl\Iати ИСкуства и што има Иl\IС. Целокуп ан .свет
Је жена, све до ј едне ј едине невидљи ве, коначне,
неухватљ иве м атеl\ Iатичке тачке кој а све IJрожима из
.

среДl1шта света, просветљ ава, 'раЗУ:-'lе и сређује.

већини

\.

6ашти н а

(Кина,

Индиј а,

орфика ,

кабала).

1 1 ајважниј а операциј а вежбе јесте очишћење, нарочито уз
I IOl\lOIi в атре. Ова в атра, у И ндиј и т опос, ј е сте в атра

с аl\lопреГQра, код орфичара в атра аскезе., код Јевреја пост,
молитва, прање, у средњеl\l веку в атра ОЧJ.ЩIћењ а. Злато је
блистава с ветлост,

зохар,

или

бахuр.

као што с е каже на

хебрејСКО l\l. Златно бивство је о но што треба досегнути.

22.
Техника алхемије јесте да се у ватри (аскеза, тапас,
с аыопре гор) феРI\lент ира природно МУШКО и природно

1 9.
Панвиц каже да је главни закон б ивства непреКИд на
деоба. Од јсдан два, од два четири. То је УЈ\lНожавањ е у чије�1

току живимо. И секс изгледа као да постоји зато како би
бивство било све богатије. Андрогин ј е покрет Супротан о вој

безграничној деоби. Од четири два, од два један. А то је опет
реинтеграција, повратак у ИЗ13орно' ј едан.

20.
Да би човек уыео да у себи ):ј едини МУШКО и женско, О н
нај пре у c'a l\lOl\I себи треба да стопи цео постојећ и свет,

животиње и биљке, атОl\lе и звезде, демоне и анђеле и Духове
и с и.ис, и све постојеliе треба поново да УЗl\lе у себе
Као
коначни корак, да поново столн у себи два пола.

�,

21.
Древну вежбу Ј{ОЈ а с е однос и н а васпо ст.ављање
андрогина сачувала ј е ал.хемиј а. у алхеl\Iији; у KOHaLIНOl\[
јединству (у :;.1 аI11У), остварив ањеl\1 б ивства изграђено је

злmnно доба

женско, да се они растворе, сагњи"l1е, исуше, с агоре у пепео.
'1'6 је plltre[acti o, где постоје многе методе. Два најважни ја

суви и влажни. И све то постој ано, стално и без
овек свесно врши над собоы операцију коју би
п еки а.
с\'Дбина (неl\lИНОВНОСТ) и тако изврши.па и извршиће токоы

пута

СУ

; Ч

ј ивота, када све сувишно у њеыу с амеље у прах. Али се
свесна и будна путрефакциј а врш и под влашћу човековог

разума и његова патња је р азумна и' у сваком l\IЩlеН1}'
просветље на. Ако је обавља судбина, патња је болна, али
�lQра да буде :

klein

-

Gottes

МйЫеl1 11lаЫеа lаl1gsаш, .aber trefflic))

Божји l\IЛИНОВИ споро l\Iељу, али у Г!р ах, у савршен

.
прах.
у процесу очишћења .мушкарац и .жена одбацују свој

немир, избаЦУ'ј у из себе сву покварено ст, просвстљ авају сву
таму, истерују сваког деl\lОна. И као да сдд ИC'Iупа из не­

бивства младожења сусреће младу кој а је одиста она кој а
допуњава његово право и изворно биће. Ову с вадбу алхем иј а

назива CQl1jul1ctio , здруживањ е. Када Sol (сунце, мушкарац)
ја је
и Luna (l\fесец, жена) једно друго покривају. Конјункци

као свеСтан и С1}'пњевит систем, ПО CBel\f\'
судећ и у Еги mу, али се МНОГИ трагови тога учења МОГУ Haћ

брак краља (l\I)'шк.арац) и краљице (жена). Овај б р а к ј е
симбол андрогина. У коме с е никада није пробудила жеља

210

211

канјунк ције и ка ништа не зна а авај свадби, ан астаЈ
е у
сексу живатиња, у свам бићу паЛУПЩIaН, у свам
бивству
незреа и неиспуњен.

l.l l'1юра, ако, успе да раствари чулни вид света и испразни га,
1\ ако \'спе да искарачи из Bpel\·reHa, Ослабодити се значи
:
116рач� нати се с ателотвореношћу и в р атити се у

I lримордијална бивства. Мушкарац ж ив и дефОРi\lисаном

23.
Она што чавек адиста ж ив и није живат, него идеал
сапствене бесмртнасти. Ако чавек верује - као, што
се данас
мисли - како, ан сама живи сопств ени живот, ништа
више, и
не жели да живи ништа више, ни та није анај ж иват
као, код
осталих живих бића. Живат треба нај пре претва
рити у
идеал и треба га преустрој ити изнад њега. Сама
се тако
�lОже ЖИl!ети као в и ш и ступањ истинс ке елемен
тарне
стварнасти, као нешто, шта је драгац ениј е и више и богатиј
е,

пагота во див није ад стварн ости кај а се налази
с вуда
наакол а. Пуки и празни живот вераватно уаnште
и не
п остој и за чавека , ил и ако, пастај и, веома је
ре,:ЩК.

Блаженства, на концу меда треба да буде, како, би овај
живат
уопште вредел о живети, аднасн о човек би требало да
буде
бесмртан да би а вде правеа чак и један једини трен,
а
требал о би бити КQначан и бескон ачан како би се
уопште
живат и запа'[еа . Чавек не жели да живи свој живат,
него
свај идеал бесмртнасти, и ако, ба ан желео, да живи
пуки
живот, ч инио би то сама уз свест а бесмртно сти .

24.
О идеалу бесмрт насти мушка рца нс треба l\IHarO
говорити. Даваљно говоре пира�iи де и метафизике,
вајни
походи и СИi\lфон иј е . 'Уве к нешто шта се пробиј
а у
безврем енаст, или бар жели да се пробиј е. Нешто
што
л инију живота људског бића продуж ава у бескрај ,
нешто

што остаје као, Ј(ЩИ1iа Ја. Према посвећ ењу, чавек
ће
дасегнути сваје аслабо ђење онда ако, успе да савлад
а два

212

а l luлогијОi\l изворнаг ослобађења. Уместо да себе пребаци у
\IС'\вреi\lена бивства, ан ствара дело и пребацује га, али не у
(1сзвреi\lеност,

него

само

У

прадужена

вреi\lе.

Јер

у

\Iсзвремено сти Иi\lа места саi\lа за биће, за дело нема. YlIlecтo
,'«1 разрешава свају егзистенцију, ан подщке с'Паменик

С(Ј1\IO:\!

�сби . .вечна ст жели да постигне у ыонуыенту. Не на тај.
l Iачин
I I I TO

шта би биће укланило сяе трагове и себе спасло, него

себе сама уграђује у дела и ту жели да остане

I lсуклањива.

25.
Идеал бесмртности жене управо ј е супротан овај слави

и аl\Lбициј и. Насупрот мушкарцу, жена је увек прирадна,
конкретна, блиска, увек интимна, увек остаје у времену и на
'IСМЉИ. Бесмртнаст жене наЈIaЗИ се

у пралазнасти. Дагађа се

IIСШТО што изгледа немогуће, што је нонсенс и што је
апсурд, бити бесмртан не у монумеюу, него у цвету биљке,
којега већ увече нема, у неапазивам нестанку тренутка, у
I сднам једином бљеску, у аНО1\1 што је тоњење, нестанак.
')ато је женско, све што је песма и плес, воће и цвет, јела и
одећа, годишње даб а и атмасфера, асећај и мисао" друштва
и

тe�o.

Све оно шта нестаје и то без трага.

BC'ЦiO и

нспралазна се налази управа у аВОIII трену пралазнасти;
нс\'хватљивам и \"век конкрепюм и блискам, и ј еднам
-

-

.

пастоји и никад више, и авде је и нигде другде НИЈе НИТИ
маже бити, и непановљива је и ј едноставна, као у вазду:".�·
истапљена пахуљица с.нега.

213

28.

26.

Андрогин је ДВОЈНО присуство: овде са;-.ю онда ако је
онде и oнд� само онда ако је овде. И што је више о вде,
конкретно, Једном, у пролазном, ТИ;\1 више је у вечној
сталности, у безвремености. Трансценденција пролазности.
БескраЈ ан трен. Андрогин одједном може да ж иви
величини, као фараон Ехнатон који је према CBoj�j
i\lетафизици изградио поредак светске државе, како би у њој
Ја остало у својој вечитој величини, и у трену нестанка
поподнеl!не сунчеве светлости одједном може бити плес
обеС!\lРТИТИ се у својој појавности и остати безвре!\lен \�
бесконачности. Његова присутност је потпуна и пробиј а се �
безграничну веК0вечност, с ТИi\l што је одиста овде и остаје
овде. Напор i\lоћи оствареног дела, а истовре:-'Iено тоњење \.
трену који нестаје. Два идеала бесмртности ск\·па. Жена н"е
зна, нити хоће другде да буде вечна, Cel\l ;. пролазним
видовима и у времену, апи је пролазност шминке на бал\"
исто тако веLIита као и l\ЮНОЛИТНИ обелиск. Зашто би би�
трајнији Таџ Маха.п од гласа жене која под ЊЮl почива?
Жена у свом идеалу бесмртности зна да овде. с ОВЮl велом
с овим украсом у коси и у овом саруу, �ao Гркиња H�
Лезбосу, може бити вечна - и јесте вечна. Не апстрапне тезе
или С1)'бови, не систем катедрале. Не теорија. Не фреске.
Ни злато зато што је скупо и што не рђа, него што је на
њеним ПРСТИ-1I,1а топло и благо бљешти.
\.

ни

јесте ИСТО рИЈа ,
осн ова идеала бесмртности мушкарца
II\C нс - мит.
29.

тан
Људи у полу жив е унив ерз алан и апсолу

жив от.

30.

ање човековог
Могло би се рећ и да је секс очитов
жан инстинкт бес­
инстинкта бесмртности. Сна жан секс, сна снажан секс.
�IРТНОСТИ. Сна жан инстинкт бесмртности,
С1)' ПЊУ сли ва с
Због тота се религија на одређеном
ом С1)"ПЊУ слива с религијо!\! .
I.:POC OM и еро с се на одређен
еза, Јова н од Крста,
( Види средњевеко вну МИСТИКУ, света Тер
6хакти јога, суфи).
31.

него Је остваСпајање НИЈе у знаку размножавања,
и васп остављ аље
ривање анд рог ина на један тренутак
људске потпуности.
32.

детета, већ остУ тре ну спа јањ а У човеку не жив и сврх а
вnривање ј единства l\lушкоженско.
33.

27.

Идеал бесмртности lIlушкарца налази се \" сећањ\" жене
забораву. Оба су потпуно исте вредности. - ,

у

и идеа.п беС1\IРТСпај ање се зби ва већином уз дивергентн
јер један другог не
ности и О"I)-'да се ови идеали не сусрећу,
животиње.
виде у тами корупције. Оно што виде јесу
34.

еније ствари
Уз присуство истинске жене и најудаљ

214

215

ОДЈедноы

поста ЈУ блиск е и дости жне. Уз прису
ство
истинског ыушкарца, и најl\шње разумљиве
ствари постају
Јасне и разум љиве .

Веданта, Ч уанг- ц� ,

�I:раклит, Кабала, Беме, Ниче. Игра је она делатност КОЈ а
.
I ll' l'ajc унутар себе саме и постојање ИСЦрПЉУЈе потпуно и
\ 11,)'\ остатка. (Рад је корумпирана игра.)

35.
Жена у СВОl\l полу уме д а ж иви пуном егзист
енцијом,
мушка рцу увек треба ј о ш нешто, увек треба
да разуме нешто
изнад себе :щ би био потп ун.

36.
У Каба. 71l

I Iщ;тојање, знао је да је оно игра.

38.
У говору
I IРОiКимају.
I

пише да Ј С ,

непос редно

после

почетка

кварсж а, када .је ссћањс на р ајско бивство
још било будно,
мушка рац огшођ авао жену зрачењ ем своје
мисли . Једно .
друго су ПРОЖЮI,1ЛИ :-'Iисли ыа и од узајам
не npожетости
жена би издахн ула дете. Дете је као душа
с-r;.·пало у свет и
овде се отелотворавал о . 'Касни је то више није
било довољно ,
мушка рац је треба ло да види жену и она
би затруд нсла ОД
зрака његових очију. Још касни је требало
је да О СЛОl!И жену
и она би била оnлођена од реч и мушка
рца. Још касније
требало је да се и дотак не. Још касни
је трабало је да је
загрли. Само на овом дубоком С'l}'Пњу квареж
а неопходно је
да се мушка рац и жена спајај у овако грубо
.

3 7.
Природу ч о в еков е делатно сти у потпу
ности и у
поједи ности ма одређ уј е идеал бесмртност
и. Делат ност
мушка рца: бесмртност у вечно м i\loHYb
leh-r;.·; делатност
жене: бесмртност у прола зности . Обоје Њ\lају
циљ и нешто
што је изван њихов ог сопственог биhа
и што желе да
Домаш е. А ндроги н н е м а свог циља, има
Сi\lис ао. Овај
бесциљни и слобо дни сыиса о, чије је
тежиш те у њему
самом , ј есте игра. Ко је игда, и стварн
о, разум ео шта је

216

р а м атички

с е мушки и женски елсменти међусобно

Муш карац теж и
прецизно

да

изгр ади,

садржај
идеал

с вога

му

је

говора

л о ги ч ки

\1\)1Iикована реченица, беседничко дело које И;\lа повезан и

I HI'ly �I3H мисаони ток, и куда хоће да доспе, таl\lО углаВНОI\I и
,' 1 ИЖС.

.
Све то није критеријУ:-'1 за говор жене. Важна Је

I IР ИСУТНОСТ у тренутку. Зато неl\lа значај а ако је говор жене
I Н,:логичан и неграl\lатичан, ако је чак и бесциљно брбљање,
IН;l1рекидано сузама и смехоы. Циљ је npеДОLIaвање: у гласу,
\Ншици. Зато нема потребе да од некуда пол ази, и нема куда
.щ пРJtспе - само лепрша и прави ваТРОl\lет. Налази се изнад

I lринуде логике.
Бесмртност је у делу логички фор:-.!ираног језика и
IЮСJ\lРТНОСТ је у блиставом тренутку пр исутности.

39.
У ж ивоту

мушкарца

или

жене

КОЈ И

не

зна ! у

за

а l lдрогина, кој и не знају да су два полупола заправо Једно,
I1СТШlСКО спај а ње је . неl\lогуће .

40.
Прва степеница оства р ивања

андро гина Ј есте

ако

м\'шкарац поново узме У себе жену, преузме одговорност за

I Y, себе учини ОДГОВОРНИi\l, ш тити жену, покрива је, брани,
БРJtНе о њој, жена се враћа у мушкарца и
смири се у њему и цвета

cpaCT�

с ЊИМ,

буј а и из себе разВИЈ а златно

217

раСПО.' южење , утапа га у присн о ст, што
није ништа друго до
оно што Yi\le да пружи од блискости живот
а, добро јело, лепа
кућа и чист мир. (Идил а . )

Андро гин се не оствар ује "ко с е двоје људи
не препо зна.
Препо знати се значи одвој ити се. Ако с е
не догоди одвајање,
не може се до годити ни с пајањ е. Једно
друго побрк ају.
'
Започ иље бе скрај но одр ажава ње, с в
а ко од њих себе
прој е юује у другоме, али I\IУ се одраз о пет
враћа ,. понов о се
одраж ава, опет се враћа. Нарав но, криво
ј е оно друго, увек
друго . З а почињ у психо ло ш ка преба
цивањ а, оп'!}'ж бе,
позива ња на одгово рност : понов ни одрази
, опет се враћају,
немоћ ни испади , кризе, лажи, ј ед, освета
, го ропадно ст,
раздраженост, недоходник ; губе једно друго,
губе и себе
саме, губе пут, губе своје биће, губе бесырт
ност.

IСl\lље; у модерним демократиј ама равноправност мушкарца
11

жене. Без СЮlбола брака Sola и LUl1e

да с е

беСI\lРТНОСТ l\Iу ш карца

не постој и људски

IliИВОТ.

45.
Н е живе с а м о људс ка бића мушког и женско Г рОД<1, и
мушки И женски род се не ј авља ca�1O у нашем језику. И
ствари Иi\lају с вој род. Дивљи народи разликују лук, :\Iач,
1 I0Ж, кола ц - предмете му ш ког рода - од кесе, шерпе, вреће,

ј пме, предмета женског рода. Не постоји нешто што не би
имало род . .Бахофен вели да постоје I\Lу ш ке
I �иви.пизације,

и женске

а у пра историјско време модерној ыу ш кој

ЦИВЮЈ Изацији (патриј архат) с вуда је

42.

преТХОДИЈl а др евна

владавина жена (матриј архат). Испоставило се да ј е теорија
н ал а з и у

жени,

бесырт ност жене у l\1уш.ка рцу, као да они
не живе ј едно за
друго, него з а узајюl НУ бесыртност. Као да је
љуБОl\ lора онај
страх да ће ј едно другоме проигр ати бесырт
ност.

овом о бл ику неодржива. Међутим, сигурно је да ј е
'
Бахофен отворио човеку очи з а полно обележј е заједничког
у

живота

и

од

тада

је

ПОСТЩIO

о б а ве з но

разликоваље

патриј архата и lIlатрИЈархата.

О поретку живота андроrюш није говорио ни Бахофен,

43 .
МУШК <1рац носи са собом идилу, жена носи
са собом да
се то I\lOже оствар ити с амо о вде и с аД<1, у овом.
ж ивоту.

нити

други

неко,

али

је

неСУJ\lЊИВО

цивилизациј а, иако У извитопереНОI\I облику,

да
юш

и

оваква

трагова.

46.

44.
На

l Iе где мора бити. У Индији је такав UТMaн, пој аl\l а псолутнОГ

.I a . У Кини је такав апсолутни ритам ;анга и ;uна; У cpeдњe�1
ЈЈСКУ улога Мајке Божје као посредника изыеђу неба и

41.

Као

И l Iстюуциј и, У метафизиuи, у идеалу, у кул'!}', све ј едно, ап и

с в им

l\lести ма

и

у свим време нима траго ви

аFiдрог ина посто је у неком в иду и два
полуп ола у неком
ј единству увек i\lOpajy бити. Конјун кциј а
Sola и Lttne осно в а
Ј е КОј а се н е .може искљу чити и може
по стој ати у

218

Познато је да ј е у патријархалној цивилизациј и на челу
породице отац, и

ЮIС

И Иlllетак се наслеђује по муш кој

линиј и . У овом начину живота секс ј е уређен законом И
сврха институције брака ј е сте обуздавање нагона. Симбол
цивилизације је

Сун це (соларни поредак) . Дух o.r�ржава

219

своју моћ насупрот природи. Жена је у подређено м
положају. у лунарном поретку (t\lатријархат) наслеђује се по
женској линији, симбол је Месец, природни нагони су
слободни, на челу породице Је Мајка, мушкарац живи у
подређеном положају.
47.
У дpeBHO�1

матријарха�' хетера, каже Бахофен, спој
жене "са змајем Ta:\IHor понора" (с мушкарцеl\l) значио је
саl\lО принуду и муку. Бивство У жени са1\l0 је трен, саt\lО
пролазни распад. Жена је живела свесна да ако роди душу,
рађа је за проЈЈаЗНОСТ и СI\lРТ. Боље би било да душе остану
нерођене. Продор у бесмртност збива се уз јасност мушког
духа. Спој постаје законит и коначан у поретку светлости
духа, где он више није мука, него радост и СJ\lирење.
48.

Једна од варијанти соларног и лунарног начина живота
јесте религија оца и религиј а мајке. Религија оца је у првом
реду хебрејска. Незаобилазан и безусловно свемогућ над
светом јесте једини Бог Отац: То је склоп врховне :\lOћи, чија
је аналогија цела заједница и породица. У оваквој религији,
иако магловито, живела је Византиј а. Оваква религија
остварена је и у Русији, где се безусловна i\lOh и l\Iоћ бсз пола
ОЛWIила у оцу-цару. Таква религија је и мухаыедаliСТВО, које
признаје један једини небески и зеЛlаљски аутор итет, Бога и
пророка . То је апстрактна и настрпљива, дсспотска власт са
својим геометријСК Иl\l склопом, СУРОВИМ i\lOраЛОl\l, са
централизоваНОl\! и затвореном праКСОМ.власти. У предности
је мушкарац, нарочито ако је стар. Поредак је непријатељски
у односу на природу, индивидуа лизам се не подноси,
наклоност имају право и морал, пропис и оно што је
220

\IIанично , апсолутно и законито. То је религија једне књиге
(Тора, Коран, Библија).
Религија мајке првенствено живи У ми�', политеистw!ка
ЈС. добро се осећа у природи, не подноси централизо вану
IIJНlCT, не воли ни државу, још мање прожетост Сi\1ИСЛО:\!, пре
јс демократска, али најрадије живи У анархији. �pквe. У
рслигији оца СУ пуританске, а цркве У реЛИГИЈ � маЈке
rlpenYHe су слика, кипова и упаљених свећа. РеЛИГИЈ а маЈ ке
воли богат и разноврстан друштвени живот, много књига,
�IУЗИКУ, позориште, еп и еротику, индивидуал.ну слободу и
опојност чула.
.

49.

Неl\lа С\'мње да Европа, од времена хеленства, после
Орфеј а па д� данас, следи религију i\шј ке. Ова религија l\Iај ке
Иi\lала је три врл.'унца: хеленизаl\l, ренесанса и осамнаести­
деветнаести век. Европљанин је склон да прихвати � a
цивилизацију само животни поредак пореКЛОI\I из реЛИГИЈ �
�lajKe и да сматра цивилизацијом где човек живи у шареНОЈ
разноврсно сти, где се религија разрешава у митовима, где
)'ыетност цвета и друштвени живот узбудљивим чини
надметање. Заједница је раслојена и многоструко
нијансирана . Али није хијерархиј ска, већ демократска.
Специј ализована подела рада. Граде се градови удобни
станов и. Занати и трговина у процвюу. Принципи су у
држави споредни, важна је KOHj y�·pa. Позориште, модне
презентациј е, црква, погребне свечаности, балови. Много
слика, много песама, м ного романа, циркус и банке.

50.

архаичкој измаглици зоре Европе, вероватн? кратко
време, готово без YCnOl\!eHa, али у сваком случаЈУ изван
У

22 1

историје, хсленство је само делюLИЧНО живело у знаку
андрогина, као древна Индија и Кина. С ве што ПОТИLlе из
овога времена и че;"IУ ј е ос нова у овом рюдобљу, ГQВОРИ о
TOl\le да је Орфеј

животни поредак с весно изградио на

апсолутној мери постој ања. Орфика н иј е била детињаст дух,.
безазлен и неразвијен, нароч ито није била примитиван дух,
него зрело знање о бивству с у ниверзалНОl\1 перспеКТИВО:'.I.
Изгледа да то пре свега потврђује ОРфИLIка теориј а број а и
геОl\lетриј а кој а почива на овој теориј и . Али н lППта толико
колико Једна-метафизика. То потврђуј е грчко вај арство и
архитектура и песничка мера и трагедиј а и култ игара
(Олњ\mија,

IаО�lЩ).

С ве што упућујс на орфичко порекло

Иl\Щ с војство да је пречишћено, тачно, дисцигшиновано, али
без било каквог трага Haeruъa .НЦ природо:\!. С ве је на СВО"I
месТ\·. Укол ико сс \'Наза.:! може сагледати извор, све што се

;

ј

нала и на орфичко основи с крајЊОl\1 прозирношћу је чисто
у

здруживању

Су нце-Месец.

Као

што

Бахофе н к аже,

архаич ко хеленство није Дионис и није Аполон, али није н и

с л aTI1HCКИ 1\[ реLIИ1\Ia аl1јll1а и sрiгit1lS, с хебреј СКЊ\I нефеlll.
ру[{х и flCllIO.HGX. са с аНСКРТСКИ1\l будХlI. нmюс и nрmщ и с
ДО цниј Иl\ I еВРОПСК Иl\1 реЧЮIa (sotll, Seele., аше). Орфи',{к
а
психа не постој и 6ез ероса. Она дреl\lа с џма у себи
на
.

границ и између бића и небића, ал и је незџми слива без
ероса
кој и је у њој блиста вило. Обоје постоје с ам о скупа.
Само су
скупа једно. Пси.ха је женств еност просветљена најВIПП
О1\l
ватром l\IУШКОГ бића, такав андроги н у 'којем мушки
и

женски пол живе у нераздвој ивој конју н кцији, као у
биљци

"и У апсолуту. Човек у психи носи лраслик у о C ai\toM
себи и у

спољњ ем свету може бити спокој ан, и с по којан је само
тамо
где се психа очюуј е. Оно што је у орфици црква
и
песниш тво, геометриј а и вајарст во, све је то отепотв
орена
психа, али И . . нсmто више од тога. БЛИСт<lВИЛ0 кој е 'зраL[
И,
како би цео свет прелило психо м , и в ише од тога. Психа
је
о н о једино што човек носи с а собом као с ажет с адржај
и
суштину свога живота, она ј е у пила у себе ыирис
његовог
живота.

у знаку њихо ве напетости, него ј е било у аПСОЛУТНОЈ
сразмери, где се изједначавао занос и с�[исао, живот и
бивство, l\Iушкарац и жена, природа и дух.

Орфика ј е

остваривање ове мере и то .ј е оно "што ј е била опрсчност
CBeM�' што је касније названо хелеНИЗl\lОl\l" (Бахофен).

51.
Од с вета кој и Је створи:�а орфика треба истаћи саl\lО
једну ј едину реч како би човек раЗУ1\lео остварену меру
сраЗ1\lеру. Велике грчке речи као ),6ущ, ко а џщ

,

11

[ЬЕС1.., ьснџ6\',

е8 щ и дру ге пластичне су попу т гш аСТИЧНО СТИ. с кул mу р а, и
наливене су ж ивотним СОКОВИ1\lа; прозирне су попут драгог
Ka�l eHa,

али

су

проткане

КРВНИl\l

жилама

као

живи

организми. Таква је реч чltхТ]. Реч ј е м ного пута упоређивана

222

52.
Када l\Iодерна психол огија тярди да живот душе
'Није
ништа друго до ерос, она је у праву, али 1)' истину
изрич.е
тако неотеса но и .н а 'Тако ниској р ав н й да И]llе одбиј
а човека.
Т
Кинези то кажу отменије : жен че .)lceH јех - човек
ј есте

љубав према другом . Или како хришћа нска баштин
а каже:
ко не живи према ј е ванђеос кој љубави , његов живот
ништа
не вреди .

53 .
ПреДi\lе т лрвих грчких мислил аца искључиво је <рuспс;
(природа). Овај <рuсщ уопште се не Сi\lе побркати с теРМИН
ОМ
природа кој и се доцниј е користио \' Е вропи.
Природ а

223

о с а ;\ lнаесто г
изворним

века

Грцима,

одржавала Ј е Ј О Ш
нарочито у тако

неко

сродство

с

свеТЛ И:\1 и ЧИСТИ;\I

привид - чулни привид кој и се трезвеНИlll УЈ\ЮМ и не може
сматрати стварношћу. Орфичко јединство света распаЛQ се

глава:\lа као што су Хелвеције и Гете. Природа кој а је увек

код предсократовских rpчких филозофа.

завршен облик и увек живи (Fonll, die lebend 51с11 ent\\'ickelt).

теорија природе кој а полази од материј алног с вета и која ДУХ

С једне стране

у деветнаестом веll..'У се поја:\1 природе - као и сваки битан

схвата као исијавање природе. С друге стране, категорична

пој ам бивств а - преобратио у зна<lење апарата, а као коначна

теорија идеја која, као Сократова, не погледа ниједно дрво,

заблуда, овако схваћен већ и не с пада о вамо. Изворни грчки

говорећи да се од природе неi\Ш шта да научи.

<pU<Jt<; .готово је ПОТПУНО истоветан с ХИНДУ пракрити. А
пракрити је антипол Ј\IУШКОГ духа

(nурушо).

Пракрити је

54.

чаробна играчица света, она ј е сте са:-.ш природа. Разумном и

Грчко <pU<JH;, 1\Iада се не J\lоже превести друго", pe<IJY до

будно!\! бићу се још никада није догодило да ПРИРОДУ, у којој

п рирода, не l\юже да се поистовети с данаШЊО!\1 ПРИРОДО"I ,

jec �1O и У којој живиыо, што И јесте природа, С 1\lатра као

већ ни због тога што је <pU<Jt<; J\lетафизички појам, као што

нешто по себи Р,ЏУЈ\IЉИВО и као прву стварност. То је

Генон каже, било као пракрити санкхје

својство с амо позних и софИСТИ<IКИХ раздобља, као што су

mех. ПU<Јt<; је принцип (почетак). Он нема никакве везе с а

искуство, чулност, м атсријализаl\l сх ватања само УМОРНИХ

чулиом природом и овај материјални свет природе односи с е

И!IИ

у Кини ј ин или

људи и раздобља. П рирода је оно што изненађује. Оно чему

према nojl\l)' <pU<Jt� као конкретно живо биће према архетипу,

се човек диви. А што се са1\l0 по себи подр аЗУl\lева и што ј е

као копиј а преl\lа праслици или, ако вам се више свиђа, као

за човека примордиј ална стварност, то је невидљиво, дух,

Ева преl\lа Софиј И. Преl\lа алхемији, <pU<Jt� је ргјl11а llatигa,

с ветло ст,

с е б и увек

или ргiща m ateria, кој а се не с ме бркати с грубом l\I атери­

подразумева Бог, а атеиза1\l је карактеристичан само за

ј алном стварношћу. Secunda l11ateria је конкретан облик ове

број ,

мера.

Као

што

се

с аы

корум пирана и софистичка раздобља.

по

За Парменида и

п раслике

материј алне

Ксенофана и АнаКСИl\lандра ffiпање такође није било како то

непостојећ а

да постоји дух и светл ост и поредак и б ивство, него на кој и

опсена.

(Il€ 0\'),

п рироде,

кој а

је

код

Плато н а

а у Индиј и ј е l\I аја, одно сно ч аролиј а,

је нач и н ыогућа промена, опсена, збр ка, пометња, раст, Ta�la,
заблуда, ОДНОСНО како је ыогућа природа. ПU<Јl(; означава ову

55.

задивљујућу и чаробну природу. То постој ање апсолутног

Човек ни у једној баштини није б и о у такво]\( ОДНОСУ с

б ивства и трајно ст:и и светлости, и у њима се, на тај анстве н

природом као у Европи. У Кини - а наРО<Ј ИТО у Јапану -

нач ин,

о ко

нас

налази

о в ај

невероваТНl1

не l\IИ р ,

ова

шетње и излети су припадали начину живота плеl\1ићке

нераЗУ:\lљива ЛО:\IНОСт. Питање ј е у век било: ако постоји

касте. Да б и веко нашао з адовољство у природи, постојали

стварност духа

(хинду ат.нон), како је истовреl\lено могућа
(.но;а). И код Пл ато на исто то : а ко ПО СТОЈ И

су култови вртова и цвећа, и предмети за цртеже и слике

о псена

претежно су УЗИl\lани из природе. Али то је било очитовање

безвремено постој ање, свет идеЈ а, како Је могућ чулни

е стетичке егзистеНЦИЈе високог реда. Другде нема ч а к н и

224

225

трага нечему СЛИЧНОi\I. Шта се догађа Европејцу кад у топло
вре:-'Iе босоног закорачи у траву? Шта се збива у човеку ако
саТИl\lа седи на обш1И l\Iор а и зури у воду, или ако осаl\lљен
лута шетајући пространствима? Вордсвортов слуга је госту

реформациј а кој а ј е покушај васпостав љања хебреј с ке
религије оца. П атриј архат ј е у ве к моралан, затворен,
ј ош
и
:i елима
ј едностаВН И!l1
с
поучан,
малорек,
једноставни јим одевањем. Живот је овде задатак Та!lЮ где

напољу. Пре свега спокојство. Што само д ич и на ПОС1}'Пак

постој и м атр иј арх ат, живот је уживање, одећа раскошна,
богати облици, много брбљања, ситничарск их појединости
као с коластика и ручни рад,. али Је велика бука, гозбе,

када се човек Сi\lести поред l\Iајчине су кље , у поузданом

свечани празници и зачињена кухиња.

ПQказивао кућу и овако говорио: Ово је библиотека l\Iога
господара, његова радна соба (показује на брдо) налази се

уверењу да не постој и никаква друга l\Iоћниј а заштита.
Вратити се Magl1 i Mater. Али овај повратак ПУН је дубоког
ероса. Ништа не .1И'IИ мање на о ву природу од гр'(ког <рбан;.
Оно што је у Европи најдубље, то је недвосмислено
YMeTlio cT,

а

што

неДВОСl\lИслено

је

најдубље

очараност

у

уметности,

природом.

Било

да

то

је

је

то

Веласкезов портрет, било Ројсдалов пејзаж, било Моцартова
соната или Шуманова песма. Кинез је син неба, Јевреј је
дете Јехове, И ндус је АТi\lан

(Жllваmма), Европејац је дете

57.
Ренесанса заправо и није била потрес, с а:\!о с е С i\ШЊИЈIа
строгост владајуће госпе, е хелеНСКО!l! необуздан ошћу
коначно се ослободила европска љубав према природи и жеђ
за животом. Од самог почетка владавине Света Мај ка Црква

је увијени матријархат, још касниј е лаж. Нико није знао шта
је лажно, само да ништа није оно што се тврди да Јесте.
Ренесанса је све то разобличил а. Матриј архат се испољио у

свој својој отворености. Сликарство, музика, песништво ,
ф инансије, градск.,а цивилизациј а, занатство и трговина. Н а

мај ке земље и њен љубавник.

концу и нај важније - природне науке.

56.
Човек ј е у средњем веку ж ив е о у поретку кој и је
створила Црква, а Црква ј е пак била Света Мај ка Црква. Као
друга мајка и мајка виша ОД природе. Свет са:\! по себи је
више лунарни свет, више је дремеж у полутами, не го будан
живот. Мајка Црква није Софија. Није мудрост која се
ОЧИ1}'је у духо вној брижности, него госпа кој а се ј авља у
раско ш ној тслесно сти, кој а свет обасјава светлуца ВОl\l
i\!есеЧИНОi\(. У средљеl\l веку су најређl.1 соларна светлост,
слободна

1.1'

отворена мисао. Нема истинске духовности.

Песништво је у служби жене (l\Iинезингери, трубадури),
Уl\lетност је право клањање пред СвеТОl\l Мај ко м Црквом.
Где постој и патриј архат, он је у век пуритански,

226

као

58.
'Усред среде средњевековног !IIатриј архата налази се
неколико људи, потпуно одвојених од' других: Дант.е,
Кузански, неколико мистика. Дантеово дело 'је поуздано

андрогuн, свесно у знаку муш коженског бића, готово
посвећење. О TOl\le сведочи Vita nZlOva. Беатрича је од гнозе
наОвамо једина Софиј а-анима кој а је недвосмислено светло
и чисто представље на, а ПОСТОЈИ само ј една кој а ЈОЈ Је
oдroBapajyћa, Сервантесо ва Дулчинеја, иако она није свесна.
Анима је извор надахнућа и знања, слика жене у човеКОВОl\l
бићу кој а је остала у рају. Беатрича ниј е слављеље женског

227

мај а бића, и она није аскетска светица. Као што каже

60.

Бахофен, жена поседује мистерију, она посвећује, она је
господарица знања, посредница преыа бескр ају. Беатрича је
супротност Еви. ВероДостојна Пуна, блистава огледало.
Беатрича води у ИСТИНСRу Цркву.
Знамо шта је та, мистериј а. То је беС!\lРТНОСТ кој а дреl\lа
у дубини cBaRor пролазног :грена живота, бесмртност кој а
очекује Щ l се раствори, и з чијег дремежа бескрајност
бивства l\юже само !\IУШКО' Сунце да разбуди,

и

то СШ\IO ТИl\lе

што се љубављу назива, јер акО' се друпt\i Qу.Ј,И, ослобађају
се раСПО:\Ia�lљене силе подземља које черече мушкарца и
жену. Сједињавање мушкарца и жене у љубави, будући да
све OHQ што се овде збива у жИВОђ' јесте аналогиј а с
догађаЊИl\lа

у

в ишем

CBe��

није

ништа

друго

до

сје;щњавање вре.l\Iена и вечности у трену. Беатрича ј е аНЮlа
кој а доноси знање да не постој е одвојено бивство и живот,
не треба чекати тренутак одвај ања од зе]l.lље, човек може да
.оствари беСl\�РТНОСТ у сваком пролаЗНО1\! трену свог земног
живота и да се' ослободи.

Идеал бесмртности се у ренесанси за кратко време
изменио . Човек није почео да ЖИВИ у спасењу зас нованом на
вечности, него у Tpe HYTHOI\1 задовољству. У!\lетност се
преобразила у сшiвљење м аје, као у хелеНИЗ:\ЈУ, јер
ренесанса није преузела хеленство софоса и хероса, него
про�'Ва и лак.оУl\lНИХ "грециста", и не Платона, него
Лукиј ана. Ово деловаље уочљиво је и код Леонарда И
Микепанђела, али нар.очито код Рафаела. Уживање у опсени
замењује дух. Не дубина него лепота површине. Женствена
С\'щтина нигде и никада није била QПИПЉl1виј а. Свето;\! нису
·
у прављали закони, него с плетке које се шапућу по спаваћим
собама, нису владали папе и кнеже.ВИ, него харемске госпе,
јер

је

у

патриј а рха�'

устројство

зај еднице

брутално

отворено, а матријархат је све сама завеса и сгшетка.

61 .
Европа ј е увек живела без духовне касте, зато њен
поредак никада није имао чврс.у OCHOB�� јер без брахмана
. нико не може обезбедити з аконитост.

59.
Сыатра се вероватним да су, за време крсташк:и.'Х ратова,
у Европу доспе.тrе с Истока ыноге Ј\1ИСЛИ, Q чеl\lУ не постоје

никакве забеЈЈешке. У делиыа Ек'Харта, Таулера, Рој сбрука,
касниј е 1{узанског, Меревина и других, ЩlЛазИ' c� гомила
истоветности с источњаЧКОI\I баШТИНОl\l кој а је нео'бична и
без претходнице у Европи и не .l\Iоже се лако разјаснити.
Опште је познато да Бо:жансmвена КО.недuја има сродности
с источњаLI КИ1\I пох.ОДИl\!а на онаЈ свет (Артак Вираз) (види

ОиеНОl1 : L ' esotcpisme de Dante).

После по спаног

средњег века, ренесанса је једна врста лунарне опојности у
кој ој се свест о витој владавини Цркве веома брза изгубила,
а сЋе щто је узвишеније преобразило се у земаљску власт.

у нововековн.ом евр.опском I\Iатр ијаРХaIУ пресудан
догађај у несумњиво .даљем деловању ј е сте нестанак
универзалног ј езика. Ли:rургијСRИ језик није унивеРЗЩIНI1
латински, него тО постају н ародни ј езиЦи променљиве
р азине.

Света

књига

се

преводи

партикуларне

националне ј езике. То је заправо разарање {ПlдрогUНСЈ\ог
логоса. Језик l\1ишљења ј е још једно Bpel\ le остао латински,
привремено

због

езотерије,

на

концу

с ам о

збо г

теРl\гинолог:ије . TparOl\I појаве национa.riНИХ је1ика, на кој има

228

229

·

.

су наЈ ваЖНИЈе универзалне речи �югле да се изразе или тек
сужениы значењем, и.ТIИ већ никако, национализми су почели
да КЛИЈаЈУ испод зсмље, и започела је секуларизација која се
приближавала ра3:\lекшавању и растапању, у којиыа ништа
НИЈе стамено ни поуздано него хоризонтално, разливено, и
већ није ништа друго до )"ыножавање.
62.
Први знак распознавања матријархата јесте појачано и
упорно ширење вере у порекло одоздо. Мисао која доцније
вр:\:"Ни у даРВИНИЂI)". То је захтев надыоћности женс која
рађа и храни како би она била В!lаст над сваКЮI живим
бићем. Касније, када човеков живот више није УС"lсравала
<р U.O-LО<рia, него <рu,о-<рu<п�, односно не мудрост небеске
жене, него земаљска жена, између женствености настајао је
све већи антагонизам. Ова борба ИЗ:-Iеђу Софије и природе
зауставила је у нововековној Европи слободно испољавање
духа, али не уз помоћ терора средњевековне Цркве, него
ПРОДОРНЮI и непрекидниы аниыозитетом. У мишљењу је
све више ј ачало осведочено неприј атељско држање преыз
духу Софије, затаi\fнила се свест о човеКОВОi\1 вишеы
пореклу, чак и нешто теже од тога, насупрот рађању из
природе, мисао о више1\1 пореклу постала је не саыо заблуда
и лаж (поповска превара), него неозбиљна и смешна, и на тај
начин је готово нестала без трага из 1\!ишљења 'ювека. А
опет нико није говорио о TOi\le како је овај недостатак
пореметио животни поредак и како је НОРi\IaЛНОСТ начинио
не:\югућОi\1 и како ј е изазвао незаконитост и неуыереност у
економиј и и у поретку државе и у Уl\lетности и у обичајЮ!а
и у праву, нарочиго у сексу. Последица напуштања духа
неСУl\lЊИВО је ыорала да се заврши у некој врсти беЗУl\Iља.
230

63.
Лагано су почеле да се шире речи, и да потис�"Ј:'· све
друге из мишљења, као што су: искуство, запажање,
полазећи од чињеница, испитивање стварности, стварна
верност. Иза овога новог узбуђења скривало се, сасвим
разумљиво, неко дубље узбуђење које управља оним
претходним, ч ак отвара и омогућава цео овај метод.
Женско ст, чак ако је и бачена у мучилиште, радиј е подноси
све, него да се њоме не баве. Матриј архmу је својствено да
прихвата саыо такву мисао КОЈа поставља жену у средиш те,
кој а је истражује и испитује и испољава према њој
радозналост и дИВИ ЈОЈ се и говори о ЊОЈ и непрекидно се
њоые бави. Патриј архат воли да указује изнад себе, све до
безличне и апстрактне Идеје, �ЋeK и све сместити изнад·себе,
зато је архетип патриј архата хебрејски монотеизаы и увек ће
то и остати. М атријархат је пак усредсређен на другачију
бесмртност, а та бесмртност је сопствено пролазно физичко
биће. Обе крај ности су безличне, јер равнотежу једна
деформише према горе, друга преыа доле. Оно што се
испољава у искуству и запажању и у истраживању матерИЈе,
то ва концу није ништа друго до захтев да се природно биће
постави у средшuте. Оно што се у новије доба назива
истраживање стварности, заправо Је одавање почасти
женственој природи, то је безусловно клањаље пред ЊОi\l и
религиозни култ. Природнонаучно сазнање жена схвата као
еротски акт, што Је, наравно, заиста тачно, ерос и
упознавање се никада нису могли међусобно одвојити и
постоје језици, као што је хебрејски, у "Кој има упознати не
значи друго до СЈединити се сексуално.

23 1

64.

државе до гуше у дуговима боре с е с крахом, духовност

Ова еротика Ј е скривени аксиом НОВИЈег такозваног

закржљала, морал и право поре:-'Iећени, а нихи.чизам се

истр аживања стварности - и o�дa природних наука -,

спрема да про гута целу цивилизацију?

пробуди

Патриј архат свој а крвопролића опр авдава повредама

интересовање преl\lа себи и да постане једини и искључиви

(божанско г) закона, матријархат чини то исто у име заштите

предмет истраживања. Зато ј е одбојно примано мишљење

живота.

аксиом с кој Иl\l ј е женска

кој е

је

испољавало

природа успела да

мању

заинтересованост

према

женствености, и ако у ње1\lУ није било довољно безрезервног

66.

к.пањања или по готово ако се у ње1\lУ ј а вљала критика, о но је

Го спа се у осамнаестом Beh.'Y ЈОШ назива природом,

одбацивано. Оно што се назива.:1 0 приро;:џrn�1 наука�ш, то је

обнароДован а је лозинка: ако С1\1O се нашли у невољи, Ј едино
ШТО треба да Ч ИНИМО ј есте да се вратимо природи (јер го спа
никада н иј е одба ци.f1а свој изворни с е нтиме нтал изаы),

огледало у будоару природе жене, кој е ј едино служи да се
женственост са1\l0ј себи диви. Са1\l0 се по себи раЗУ1\lе да

обраћала пажња да приликом удварања не буде празних

следећи Ничеа, треба да начинимо пастирски штап и да
пођемо на ливаде покр ивене пољским цвећем да бисмо

К01\lПЛИl\lената

напасали јагањце и слушали гугут грлица.

резултати истраживања 1\Iорају бити истинити. Нарочито се

(ce�1

од

песника

кој и

и

нису

У З И1\lани

озбиљно). Свака тврдња морала ј е бити истинита - од
Торичелијеве цеви до Њутна и Радефорда, јер интересовање
за природу је
сталношћу.

само тако

Само

тако

мо гло да одржава захтев

је

пре1\lа

њој

м о гло

за

настати

неограничено поверење и безусло вно одушевљење.

у деветнаестом веку пак IO.le госпе је већ бюlO живот.

Она више није тако провинциј ална као природа, него се
преобразила у урбано биће. У њеној имагинациј и добија
места не СШ'IO еманципована грађанка, куртизана, глумица,
певачица, него овај преокрет већ баца сенку у напред на оно
време

када о ве р азуздане госпе живота, плаве чарапе

65.

запоседају универзитете и подијуме и министарске фотеље.

То није приметио само онај ко ј е потпуно изгубио своју

Где је тада већ Софија, покорна богиња ыудрости.

трезвеност за време ове четристогодишње ОПИЈености

Живот је у сваКОl\l случају вишег реда, ј ер његова

природоы, односно онај кој и никада није поставио питање:

владавина се протеже од микроба до I\lегалосауруса. Живот

ако је овај животни поредак, кој и је откривен, намењен све1У

је нај више ИЈ\·lе, ј ер је животна глад неут ажив а. Ова мисао

И далеко превази.чази све раније и друге ЦИВИJIиз ациј е, и

пружа највише уживање: бити неко ко се налази у средиш�'

судећи преыа успесима бољи је од свих осталих, како се

неутажених жељ а.

ипак могло збити да

у овом толико узвишенијеы животном

поретку ј едан паклени р ат следи за другиы и не престају

67.

крвопролића, l\Iржње међу верама, мир се не l\Iоже остварити

Матријархат се

у опасним случај евиыа прогањања духа

међу народима, унутар друштава касте реже ј едне на друге,

не устеже ни од Клиге1\lнестри ног ПОС"I:'пка, као што ј е у

232

233

СП1ЊУ да то и данас чини, и то све чешће и све отвореније.
Гркиња је, наиме, \i lужа убија.ЩI свој еруч но. Прогањан.е се
често претварало у убиство духа, али је сувишно наводити
историјске примере. Довољно је ако се човек подсети
различитих државних сила у двадесетом !3еку и праксе КОЈа
се већ стабили:зова.rш на целој земаљској кугли, одбрамбених
подухватџ против духа (концентрациони логори, затвори,
Сl\Ia�'ћа, тровања, 'мучка убиства). Многи су с ужасом
установили, и с:\!атрали су то нераЗУ1\lЉИВЮ!, како .је i\lогуће
да се у l\юдерно доба, после средњевекоВ/"юг кперика.п ног
прогањања духа, наставља још радика.JIниј и прогон. Нису
разуыеЛЈ1 ни како ј е у новијИi\l ЉУДИi\lа оштрог ума (као
Ниче, Стриндберг). могла настати, наспраы КГЈитемнестре,
1\Iахнита мржњџ према жени, што наравно није било ништа
друго до гнушање од незаконитог, ,,!еког 1\Iатриј архата који,
сулуд од ласкања, забашурује, обезобличује, гадљив је и
похотљив У СВОЈОЈ сексуалНОЈ С1;11\10допадљивости, завидљив,
осветољуби:в, сладуњав, ограничен,. на;Џ\lен, шаролик и
сраl\ШН.
68.
После извесне границе, матријархат на својствен начин
почиње да ЈIИЧИ на заЈеднице инсеката, и то не са1\l0 зато што
.
.
.
.
.
.
Је овде краљица-l\IaЈка у Ј единствеН01 и изузеТНОЈ ситуаЦИЈИ,
него и зато ШТО у овом друштву врховна власт припада
амазонки. Амазонка је женско биће које је изгубюю своје
полне размере, једна врста херыафродита. Алхемиј а
херыафродита назива Lunus-Luna.. однОСно 1\Iушкоженски:м
бићем које ЖИВИ }" знаку месеца, које о оба своја пола иыа
са1\l0 извитоперене. и мутне слутње. Ово се биће наспрам оба
пола налази у СИТУalЏ1:ји бесполне подле с.вирепости, како то
чине радниЦи мрав, термит .и пчела. Ова бесполна радница .и
234

СЛУЈКбеница, поготово жена полицајац кој а у својој грубости
далеко превазилази 1\Iушкарца, не само да се на стравичан
начин умножава у матријарха"IУ, него у модерном светском
апарa-rу све .више долази до искључиве улоге овај неутрални
инсект, слел према јединству живота, из којега је већ
ПQТ�'НО ишчезла права женственост (Софија).
69.
Наравно, у матријархаrу оперише с.војствен ум, то Је
систе1\l 'ЛУlIарне луцuдносlnU, кој и се назива рацио н а.Щi Зl\IОМ.
Сви они који су се некада бунили против рационализма независно од тога да ли су ИП.И нису знали шта чине - већ оу
то одавно наслућивалИ. Он није соларан, односно не зрачи
из непосредног светлосног извора, него је одраз, поларна
светлост, као што каже физика, односно .секундарна. И на
концу светлост огледала, а не извора. У ОВ01\l уму изненађује
нечувено појачана снага светлости, а и то, карактеристично
за рационализам, и што је знак распознавања ове светлости,
што није у стању да осветли веОма велики део ВИдног
простора.
Који део стварности рационализам не може да открије,
до сада НИСУ извршена еrзю,,'Тна мерења. Сасвим је
вероватно да У овај круг спада све што у односу на 1\Iатерију­
природу-свет није ласкаво, чак није ни приј атно, чак је
можда и компромитантно. У сваком случају, нарочито је
сумњиво што су ствари толико сагласне унут:ар
рационализма, а нема чуђења ако умом слабији наседају
оваквим заrrpепашћујућим сагласностима. Али после тога
како је у Паризу о номадне ум проглашен за богињу, нема
СУl\lње да је ова моћ феноменалне месечине завладала
човековим бивСтвом.
23 5

70.
Богиња Ума и богиња Живота представљају такав ранг
кој и се више не може појачав ати. Што се I\IOГЛО домдшит
и,

све је домаш ено. Очитов ање соларн ог слобод ног
духа
поПl)'НО је нестало, нарочито на опасним тач кама. Почев
од
овога тренутка устројство друштва је у свему наклоњ
ено
матриј архю}". Изграђ ен је такав начин живота у
кој ем
женски елементи сами по себи уживај у искључ
иву
привил егију (јер није довољно уживати, слава је
онда
потпуна ако неко нешто једини ужива) . Успело се да се
биће
жене, живот учини врховн ом си.;юм на зеыљи. Н адасве
се

ус пело да се учини пожеЉ НИl\l. Успело се у изградњи
таквог
с ис::теl\Ја Доказив ања, природне науке, кој и не ч ини ништа
друго него што своди целину бивства на женску природ
у, и
на култни начин се бави само ПРИРОдОl\l. Тај наl\lа природ
е,
као што се каже . - А "тај н а ! " : постој и ли уопште
привла чнија реч? КОl\ШРО l\lитова н је патрија рхални Бог
Дух,
а свеl\Jоћна сила је постал а природа-матер ија-живот.

поретка света, уз мање или веће знање и е нергичност,
протеС1}'ју против м атриј архалног устројства. Пошто се ови
"'I\IОВИ нису слагали с такозваним щ..'ХОI\I доба, сви су без

�зузетка о�тали

усамљени, али нису пропали. А ко отпор

није с амо i\Iишљење, него се сажме у будан отав заснован у
разуму, и на овој основи успе да реализује у Европи щ..-ХОВНУ
.
кас1'у, овај двехиљадегодишњи I\lаТРИЈархат i\I0жеl\1О
сыатрати прошлошћу, али све дотле не.

72.
Н ајјач а

база

материј ал изам

матриј архата

с ач ињен

од

у

двадесетом

феминистич ких

веку
сила,

Је
од

лунарног ума, од жудње за природом и од мисли О пореклу
одоздо ,

Није то средином деветнаестог века климаво

склепани такозвани поглед на свет, од којега је безгранично
виша

чак

и

Талесова

метафизика.

М атеријализам

је

интелектуално ылохави телесни став онота човека КОЈ И
готово и не живи на површини земље, него у мору, испод
мутне површине воде, и који о аутономном бивству, односно

71 .
И древни бахофе новски вид матриј архата је мушкарца
сматрао робоы за уживањ е и опслуживачеы нагона (као
и
обрнуто : патрија рхат жену). У новом добу i\Iоћ жене
је
подј армила мушкар ца. Успела је да у човеку р аелизуј
е такав
лунарн и ум кој и је тотово искључ ив и, али свакако
легитимни орган с азнања, и који располаже с виы оним

средств има уз чију помоћ успева да оповргне уобича
јена
супротна l\Iишље ња. Само није успела да доведе у забуну
неколико соларних умова - бројно безначај ни'Х, али
по
тежини управо веоыа. значајних - што се њих самих тиче
и
њихове делатности, умова кој и с резерво м, ч ак са сумњом

вредну ју оно што се догађа, и у интерес у п риморд иј
алног

236

о усправном држању и о перспективи погледа и правом
светлу нема искуства, и чиј а саморефлексиј а ниј е ништа
друго до nлутати под дејством расплинутих промена уз
веоыа ограничену свест, Материјализам понај више личи на
човека који живи у ыатерици који и не жели да се роди, не
зато што му је овако удобније, него више зато што га на
помисао о аутономном бивству хвата страх, страх од костију
и дана, и од тога што треба да се усправи, да устане и да
крене, и због тога р адије бира ово решење с хрскавицоы и
ыесечарством. Не покренути саыостално бивство, него
остати орган. Ако човеl< јесте и остаје у м атеријализму,
ыатериј ализам је коначно з.атворено држаље, апсолутна
заштићеflОСТ у материји, само кад се неко роди, смисао тога

23 7

се губи у том трену, и он се �taтериј и не може пр ил аroдити.
Зато је материјализам ј една .врста сисанчета, носталгиј е,
остати скр ивен

у

м атер иј и,

мај ч ино

ЛlЛско,· пелене и

је

сыатрало ј о ш увек бољим о д разуздане и шаролике
религиј е мај ке Европе. Ова духовна традициј а руског
мишљењ а нестала је преко ноћи у време револуције.

дремуцкање.

74.
73 .
Руски народ у двадесетом вску живи у исто онакво]
строгој религији оца као и раниј е стотинама roдина, чак су
диктатори још безусловниј и очеви нсго што СУ цареви били.
Карактер народа се ретко мења чак и под Условилtа веома
великих ломова. Руски народ је задржао баштину источног
хришћанства, није имао ренесансе, рефор�tације, такозваног
просветитељства, он се ч а к И инстинктивно и свесно
затворио пред њиховим р азноврсним утицај има. Руси су се
плашили Европе, али су ј е и презир а.nи, затварали се пред
ЊОМ и l\rрзели је. Мислиоци руске традициј е (Флоренски,
Трубецкој , Леонтијев,

Булгаков) вишестру ко су
оправдали

ову

Берђајев, Мерешковски,

Соловјов,

и уз веома тешке аргументе

суздржаност од

Е вропе

и

о с в едочени

изолациони анимозитет према Европи, и писали су да је
Европа постала неверна духовној баштини и да ИСтинско
хришћанство живи само у Русији. Наспрам �taтриј архата
европске хетере руска мисао је била већ од средине прошлог
века, али недвосмислено после Соловјова, како се говорило,
"софијатична". Што значи да су Руси мишљење желели да
устроје

и одрже

под влашћу

Со фије.

ИЗВОРНС

мај ке­

мудрости. З ато се у l\юдерној Европи, изузев Пар ацелзуса и

После револуције база религије оца се није пољуљала,
чак је постала искљу�t ивиј а . Оно против чега се борило
ке
l\1ишљење Соловјо ва збило се: одолtаћене су природне нау
ст.
и материј ализам, чак су проглаш ене за званичну духовно
црта
·
истична
Тако је настала чудна СИl) ација. Карактер
патриј архално г поретка увек ј е конзервативан став. Овај
после револуциј е потенци рао. То ј е
љ).·бомо рни и разјарен и руски национализам кој и ј е , разуме
тала
се под маском интерна ционали зыа, постао помахни
сти.
особено
архалне
ј
латр
и
реакциј а . С ачуваве су с ве
но м
в
а
ј
у
више:
и
Чак
Диктато рска апсолут на власт.
и
иыеном
о пхођењу грађани с у с е ыеђусоб но ословља вали
конзерв ативизам се

очевим именом . Рус није син ыајке, него оца. А истовре мено
се у иые материја лизма ширила активна антидуховност,
и
(анти-С офиј а)
антифил озофиј а
антирелигиозно ст,
му
што
оно
а
е,
материј
KYJll!'
у
религиозни делиријум мајке
се противило искорењ ивано је уз распома l\tљеН)' власт оца
најкрвав ијОl\l инквизиц ијом у светској историј и.
у сваком случају изгледа као да су се елементи

'мушкар ца и жене сусрели овде у OBaIrnOl\1 гротеСКНОl\r .виду.
Андроги н је поприми о специфич но о бличј е. Рел игиј а
природе

м атриј архал не

Европе

религиј а

и
и

оца

апсолут ни,

Руса.
готово

напетост живота доб иј а коначно и смирено поравнање.

М атеријал изаl\l природн их наука
а
јеврејски, али свакако l\IОНОтеистички терор оца. Конфузиј
но
елемената који не припадају једни другима, чак су ыеђусоб
противречни. На први поглед и из даљине се види да оно о

Руско мишљење ниј е прихватило царски патриј архат, али га

чему је овде реч н ије аидрогин, него м ного пре химера.

Беl\tеа, нице тако дубоко и истрајно није бавило l\!ИШЉ\' о
андрогину као код Руса. Андрогин је вероДо стој на људска
егзистенција. Једини знак у

238

кој ем

несумњиво

највећа

23 9

Ђ.

76.

Централизов ана власт захтева од човека безусловну
зависност и верност према надређенима , у Јудеј и исто као и
код мухамеданаца или под руским царевима. Јер нема

Наказа рођена у другој половини двадесетог века из
терористичке религије оца и фосилног материј ализма има
са1\1O једног ј единог моћног противника - кинеског nсеуд о

патријархата без строгих моралних заповести и безусловне
покорности, готово искључиво зато да би се одредиле
границе безмерног раста женских сил а . То је смисао
патрИЈархалн ог начина живота и то је концепција изворне
хебрејске религиј е оца. Међутим, морал моћи о вде и овај

OHдPOгtlHO, кој и изазива комешање и у дуБИНСL\lа древне
баштине и кој и у пој ачаној мери, већој од било кој е друге
силе света, гради на неутралној, хеРl\lафроДитској суштини
апарата. То је LUn1lS-Lllnо, без обележја, која у знаку l\Iесеца

пут не кроји границу бе ЗJ\lеРНО�1 расту, ј ер су l\lOtt природне
науке које рас полюку својствима месеца, и 01уда захтевају
превласт жене. А законитост жене није морално-духовна,
него биолошка. О но што се налази у знаку ж ивота,
безусловно је анти-духов но. Први знак пој ављивања
матријархалmfX сил а јесте геssепtiшепt испољен против
соларне .м ушке духовности . Власт мајке хоће да буде
искључива и жели да расте, и тешко подноси регулисање.
Није ум, него нагон. Зато је чудовиште, озакоњено у систему
власти религиј а оца и срасло с наличја догматизова них
материј алистичких природних наука, в ише инфернално
обличје него било шта друго што је до сада створено у
историји. Међутим, несумњива је чињеница да је то НОЈС(Ј
врста спој а сила мушкарца и жене чак и онда ако није ништа
друго до диk'Татур а оца инфицирана фе!\l инистич КИI\I
рационалистичким п р иродним наукама. Све то је појачано и
уз о паку страст као да Рус отац у својој суревњивој
љубомори на природу-жену жели да буде и остане сам. PYC IJ
су чак и с овом ХИI\Iером успели да реализују такву 1\10/1
поред које ни не долази у обзир феминизована еВРОПСЈ(!1
цивилиз аЦИЈ а.

­

разводњава полове, коначно их растапа у 1\I0чвари.

77.
Мистерија ј е, каже Бахофен, два које је заправо један.
Бивство-живот, дан-ноћ, мушкарац-жена , светлост-тама,
дух-тело : порекло је исто, ипак је два које се међусобно
супротставља.

78.
Говорећи о андрогину стално је изгледало као да би
изворну конју нкцију мушкарац-жена требало узети као
јединство, и као да су Уl\lесне речи спајање, уједначавање,
изравнавање. Ји ђинг у јединству створено!\! l\Iеђусобним
прожимањем супротности види васпостављање таоа и o�'дa
остварење живота, исто као и алхемија ч иј и је за;'Пев ех

duobus unus,

односно од два ј едан. Као Платонов мит из

I 'о збе: на почетку човек има два лица, четири руке, четири
ноге, али је почео да бива тако моћан да су га љуБОl\lОРНИ
богови располутили и од тада биће не уме ништа друго до да
тражи одсечеН)' половину како б и се с њом сјединил о.

79.
Само у теориј и орфике се MOry наћи трагови по кој има
за конјункциј у !\1ушкарац-жена у андрогИН)' не одговара реч

240

24 1

јединств о . Већ и стога што ниј е реч о l\lатематичкој
супротности кој а би се могла поравнати без остатка. Оно
што називамо сједињавањем јесте ло гичка операциј а.
Паралелан
покрет
о перациј и
сједињавањ а
ј есте
разликовање. С тим се не CI\fe бркати конјункција муш карац­
жена. Човек сједињује c al\1O оно што истовремено разликује,
и само о но разликује што исто вре"lено сједињује.
Размишљање човека поч ива на О ВО:\l теi\lеЉН01ll покреlУ
(логика јединства), али не и андрогин.

80.
Било би прилич но јефтино решење кад би се
располућивање андрогина, а унутар њега и конју нкција
мушкарац-жена, назвало 1IIистер.ијом и на тај начин ствар
сматрана завршеном. Крње l\(ИСЈIИ су немоћне. 3абашурене
још и више. Супротност мушкарац-жена није настала по
обрасцу небо-земља, сунце-месец. Него управо обрнуто.
Први темељ и образац сваке супротности јесте супротност
муш карца и жене кој а вреl\lенски вероватно није била
ранија, али суштински сасвим СИ�'рно јесте.
81.
Оно што представља тешкоћу у р азумевању
располућивања мушкарца и жене није у томе што је човек
постао два, него што је отпала средина кој а их повезује
(андрогин). Мушкарац је исувише удаљен од живота, жена
му је исувиmе бпизу. Зато мушкарац стално испада из своје
животне улоге, а жена се без трага стапа с њом.
82.
Постоји само једна истоветност. Једина истоветност.
242

83.
Од Аристотела се истоветност схвата као логичко
питање, кој е у крајњем СМИСЛУ није ло гичко не го
l\Iетафизичко питање. Истоветност не значи да је А једнако
А, односно не да је свака ствар једнака са самом собом. Ова
дефиниција није l\Iетафизичка, али није ни логичка, него будући да је реч о ј еднакости - математич ка. Теза
истоветности има три l)'lIшчења: l\Iатеы атичко, логичко и
ыетафизичко. Прва два су сужавање ыетафизичког смисла.
Ако човек тезу истоветности "I)'ыачи као логичку тезу, она
није ништа друго до таутологија. Теза истоветности у
логици и м атеlll атици јесте темељ с в их фОР�lалних
операција ума. У метафизици није формални теыељ, него
аКСИОl\1 КОЈИ овако таси: постојање је истоветно у СВИ1\!
постојећима.
84.
Пошто Европа нема, нити је имала своју свесну и
дорађену метафизику она је увек с аыо протестовала прот�
схватања да је теза истоветности пука таУТОЛОГИЈ а.
EBponej aц је знао за њу, али је није разумео. Пошто нико
није располагао, изузев неколицине, метафизичком разином,
нико није стизао даље од пуке таутологије. МетафизwfКО
раЗУJllевање истоветности мотуће је искључиво из баштине.
Истоветност је најјасније р азумела хинду баштина, и због
тота су њене последице само тамо моте бити извучене.
у Европи је истоветност већином супротстављана
различ.итости (Неiddеgеr: IdеntitШ und Di((uenz). Различи­
то ст, међутим, нема никакве везе с истоветношћу. Разл.и­
чито ст је појам кој и спада у круг логике јединства, јер се
р азликовати може искључиво унутар јединства, а не унутар
истоветно сти. Истоветност има везу једино с не243

истоветношћу. Има много јединстава, чак и онда ако постој и
само једно коначно јединств о. Нема више истоветности.
Зато постој и ј една једина истовеТНОС1: То је Брах.'\ta-аm.иан­
аш:;а.w (истоветност Брахма-атман). Њен СЈ\lисао : човек
препозн аје сопствену истоветност с бивство м. Тад аnас;ат .
тад абхават , тад асuJl1, видео ј е, постао је то, јер он је то.
Бивство је истоветно у свим постојећ има. ИСКЉУ<lено је да
постој и више постој ања, и уколико неко или нешто постоји,
ово постој ање је истоветно с постој ан,еl\l сви., постојећ их.
Зато је коначан израз хинду баштине : 111аl11 mва.н аси ово
Јеси ти.
-

85.
С�'Деоници С1\l0 истоветно г бивства, али не тако д а СI\IО
од.војени део бивства, него у сваК01\l постојеће1\l, и у наl\lа,
стално је присутно целокупно бивство . Бивство ниј е
дељиво, него је у сваком вре1\lену и месту и бићу и ствари
зрело у потпуној целини. Бивство се не може КОl\шдати, и не
постој и пола бивства или двоструко бивство . Оно што је
мање юш ви.ше, то није бивство, него нешто друго што се
већ може делити, што већ МОЖе бити и део, што има своје
c�'IIЊeBe, као живот или будност или свест или
нешто
друго. Би.тlО где да је бивство, оно постој и cal\1O као потт'на
целина.
. 86.
Последице тезе о истоветности најпре се ОЧ�'ју у
религиј и. Постој ање или не-постој ање религиј е решава
безрезе рвно метафи зичко схватање и њено доследно
спровођење. Тамо где се открије истоветност човека и
свакот постојећ ег бића у бивству с Богом, ђ' заправо нема
религије . А где човекова ИСТОветност у бивству с Богом
244

остане у тами, и где се гради на не-истоветности, тамо
настаје религиј а. Јер религиј а ниј е ништа друго до не­
иСТОветност Бога и човека, никада није истоветност, није
истоветност под свим условима и бескрај на ј е не­
истоветност. ИЗ овог страха и ужаса настаје у nостојању
удаљеност и отуђеност човековог бивства од Бога кој и није
истоветан. Што управо и јесте религија. Према религији
човек није истоветан, само је слика и прилика. Само копија.
Као да постоје две врсте бивства, божанска и људска. Као да
су Бог и човек вечито И кобно неупоредиви. Као да религија
располућује бивство на горње и доње бивство, а последица
је, разуме ,се, што се бивство даље цепа према народима и
расаl\lа и религиј ама и i\lишљењима и боји лица.
у Европи једва да је и би.гю некога ко је то открио. Тек
понеки такав l\Iислилац попут Скота Еригене који се усудио'
да ризикује овако нешто: "Ако би Ђог и створ бини две врсте
Бога и створа, онда б и њих двоје i\lорали да потичу ИГIИ из
једне једине заједничке претходне основе или из истоветне
старије природе, или пак у свеl}' постоје две м еђусобно
супротстављене осно ве и npаузрока" (De divisione nаtuгае
III, 22). Наравно, обе претпоставке су нонсенс. Немогуће је
да су Бог и човек настали из ви.ше заједничке оонове, али је
исто тако незаl\lИСЛИВО да у CBery постоје две основе и
праузрока. "Бог и створ се не смеју схватити као двојотво
кој е међусобно одсryпа, него саl\lО као истоветни, јер се
створ такође налази у Богу, и Бог у створу, И неизрециво, .и
на задивљујући начин се стално ствара... непој мљиво се
отелотворује, постаје натприродна природа. . . а она дата овде
и сада ј есте живо биће у надвременој вечности . . " (De divi­
sione natume III, 1 2).
.

245

8 7.

89.

88.

кој и су гласове i\I и н У атману
по
објашњ авали уз помоћ ј а, кој е је у неким јеЗИЦИl\l
и
(Ја)
аХа/Н
особеном звучању сродно с један. Санскртско
с
и
хебрејс ко ани (ја) су тако сродни с ГРЧКИ1\! хен (један)
(ј едан), опет санскртско ека (један) и
латинским ШlllS
хебрејс ко ехад (један) тако су сродни по звучању с грчко­
могу
латинским ego (ја). Као да су један и ја појl\lОВ И који се
шка
филоло
на
заl\lењи вати. У с ваКО1\! случају необич

Х инду реч кој а изражава истоветност јесте атман.

аваюу·р а.

Квинтесенциј ална дефинициј а ј едине истоветнОсти:

аха.Н Брахма асми (ја

сам

БраХl\Iа), ОДНОСНО у свом

постојању сам истоветан с божанством.
Што је из перспективе религије :-..уљење, јер човек себе
сматра истоветним с ЬОГОJ\I, J\Iеђутим J\Iетафизички је то
егзактна и опипљива истина.

Било

је

о них

EI�ропски адеквати атJ\Iана (soi, self, Selbst) значе ј а сам.
Субј ект се јавља интензивније, удвојен, на тај начин што се
ја стапа са J\IHOl\1 и реч конотату је истоветност. Ствар је тако
упадљива да је предмет сталних расправа. МОf}'ће је, говоре
J\IНОГи, да је реч о спај ању две заJ\Iенице

(axa.\-t и та). Али не

сасвим глатко и не с амо ове две. Укључује се и саJ\I, као да

90.

зато ствара слику не­
уз помоћ своје бескрајне
који
Бота
истоветно г свемогућег
l\Iоћи овим спасење м дарује овоје верне слуге. Метафизика
не тражи спасењ е, него истину и у постојању налази
Религиј а

тр ажи

с пасење ,

ја-ти. У овој тези, међутим, и ;есте ј е ИСТQветно с личним

истоветност с ваког постојећег, и Бога. Оно што је једина
истоветност, и што изражав а реч атман. Х инду метафизика
каже да је атман саман, односно истоветан (сама). "С Богом,

" ј ес ам".

с човеком, с мравом, с комарцем, са СЛОНОl\I."

су аха.Н и тад, и речи би се могло приписати такво значење
као да је "ј а јеси" истоветно с "ти јесам". Ето истоветности
Атман

поистовећује

истоветност личност-стваР.

истоветност

"ј а-ти"

и

Реч о ваква каква ј е нема

адеквата ни у ј еДНОl\1 другом језику. Изгледа да хиндуска реч

атман омогућуј е да можемо да замислимо апсолутну
истоветност; оно наше биће у кој ем су ј а и ти и ствар и
б ивство И Бог истоветни заједно с оним кругом у којеl\l
истоветност опстој и и пуноважна је. З ато је постала могућа
мисао да је аха:н Брахма асми, односно да саl\l у бивству
истоветан

с

божаНСТВОJ\I.

Као

што

БРllхадаранјака

уnанuuшда каже (3 , 9, 1 0): "Сарващiа аmманах nара;анам

",

то је нај виша тачка означена реУ'ју аТl\Iан. Томе ј о ш треба
додати саl\lО да је атман централна речи хинду метафизике,
и зато је једина метафизика метафизика истоветности.

246

91.

Ову мисао у Европи ј едва да су изрекла неколика
мислиоца. Екхарт, Кузански, Беме, Генон. Кузанск и ј.е ј асно
видео р азлику између религиозне и l\!етафизичке концепције

бивства и, као и С кот Еригена, знао је да религиј а жели само
спасење , и 01)'да је на нижој , крхкијој и привременијој равни
бивства него метафи зика кој а тежи коначној светлости.
Не зна се поуздано какве је природе био утицај с Истока

aliild,
кој и је у два позна дела Кузанскоr, IЈеm ipsllm и Non
У
Оl\l.
баШТИН
хинду
с
сагласне
су
е
кој
ције
пружио дефини
дела
два
ова
виду
l\l
ОдрИЧНО
и
ом
метафиз ички потврдн
247

говоре да ј е божанство "то исто" и "није друго". М ис ао се

УnаНtllllада:иа. Став Катхака
уnанuuюде - етад ваи тат значи: ово није друго него оно,
дословно

поклапа

с

-

и ово и оно је исто. Ово ј е протест против тога да било ко
повуче границу у бивству између постојећих, и да посебно
говори о божанском или људскрм бивству. Ово и оно је исто
(ово није дРУГО). ldem ipsum.

Non aliud. У постојању свако

биће је истоветно. У хинду баштини ознака божанства јесте:
то

(тад). Божанство је "истоветно" (са на).

94.

Јесте
Оно што се не l\Iоже постав ити наспрам аТl\Iана
опсена
је
него
у,
атман
ност
мај а Али IIшја није супрот
се човек
ИСl<уш ана смање ном буднош ћу атмана . Кад
друго до
шта
и
н
пробуди, опсена се распрш и и не преостаје
ање
постој
аТl\Iан. Неl\lа два (адвlllnа). "НеIlШ потврде за
и није два"
двој ства,. оно што је доказиво једино је атман кој
атман ј е
вај
О
шда).
уnаНlIu
nанufа
арата

(НрuиllIнхот
ат. на). Овај атман је
у ниверзум (uдам сарва'4 tад ајам

92.

јесте
истоветан С Брахмом (с божанством). Овај Брахма
на
5рах.
Ахан
е).
атман кој и је у нама (еuю ма ' аНl11ар хрида;

Пошто није прибавио с азнање у свом бивству о својој

аС.ии (ја Брахм а јесам).

истоветности с Богом, човек у религиј и живи у подре­
ђености, као биће које је подвргнуто непроменљивој и
кобној моћи једне надређене воље бивства. Зато став у
религиј и никада не може бити прозиран и отворен чак ни у
случају светаца.
светлост (Шрир

Човек не с ме да поrnеда у сопствену

:l1а;u) .

95.

и и
Поспа ност с е обилн о башка ри у разнов рсност
у
Иl\lа,
страСТ
и
цИl\Ш
ПОС�'п
у
мноштву снова и слика,
је
т
Буднос
ања.
познав
опсена ма смањене будности знања и
е сазнањ а
СИРОl\lа шна и безрека и проста. Ово ј е Сl\lирењ

(дљана-nрасада).
93 .
Атман је појам без пола. Атман је оно 'што од бића

96.

супротности кој и нема одговарајућег објекта. Атман ј е

с
Човеко во открић е истоветности с аТl\Iано м, а 01Уда
а
баштин
хинду
твом
целим бивством, а отуда и с божанс
едном
непоср
у
назива анубхава. А нубхава значи суделовање
Шанка ра,
по стој ању. Ако је човек доспео до вде , каже
, ништа
заправо се ништа не збива. Човек ништа не сазнаје
, нема
искуси
'Нити
ново,
ништа
види
не
а,
.не учи, не открив
аманам
Аmман
.
потрес
а
з
места за изнена ђење нити
мвuвеша улази и у ТОl\lе открива себе као нераз­

Једина универзална реч.

л икован ог.

преостаје после одвајања свих пролазних слојева (опсена).
То је непојмљиво

(уцхисmа). То је оно што је потпуно

празно. То је оно што ј е до врха наливено бивством,

(саm-чum-ананда). То је концентрисано
(аmманваm). Све о стало се распрши, оно је ј едино
што има стварну суштину (аитад-аmА-liам). Дух, ду ш а

С1\lИСЛОМ и дивотом
бивство

лишени су ј а, аТl\Iан ј е п а к ј а-пој аl\l. Једини С�'бјект без

248

абx.uса

-

распоз навањ а. Човек је
о је као
судеоник онога знања чији је део одувек био, а лута
Оl\l
месеча р, ово знање му није ни падало на ум у срозаН
Нестају

препре ке

249

бивству. Али је месечарство пролазно, будност је бесмртна
I\UlOра.И ту авllдiа хи, а,нршnаЈ\t ту вuдiа (Шветашват ара
уnанишада 5, 1).
-

97.

АТl\ШН није филозофски термин, поготово што у Индиј и
уопште неI\Ш филозофије. Реч није ишчупана из језика,
посебно као теР1\lИнологија. Атман ј е реч која је потпуно
срасла с језиком и у бројню! односима и свој им изведе­
ницама зна'!И једину истоветност. Реч се КОРИСТЈ1 И' на
пиј аци, Али није детиња реч која звучи многозначним
разливањима. У њој се може открити метафизичка природа
apxaWIKOT Језика, истовремено и конкретна чулна суштина,
или, што Је исто то, универзална перспектива И егзактна
граница. .као у архаичким речима: стапају се метафизика и
пој ппща. У овим речима међусобно се поклапају реч и
ствар (у хебрејСКОl\1 дабар реч и ствар су истоветне).

Поисто већивање није истоветност. Поистовећивање -је
акт којИl\f постој ећи себе открив а као истоветног с бивством.
То изражава Ваџасане;u самхuт а: аnмюна атманам абхu­
самвuвеию - \'Лази и \' томе открив а себе као неразли­
кованог. Друга� ије рече�о: тад anallliam, тад абхават, тад
асит видео је, постао је то, јер је он био то.
МеђУТИl\I, ако би поистовећивање било с амо овај акт,
оно би се мото прихватити. Али знамо да се током нашег
живота поисто већивање остварује саl\Ю у сасвИl\! изузетним
случај евима . Једино у човеку разбуђеНОi\! без остатка.
Претежна већина поистовећивања је погреш на. Човек себе
не поисто већује с вековечно постој ећим, целим и
непролазним бивством, и тако не реализује атмана, него
уопште са свим другим, само баш не с аТl\ШНОl\I.
-

99.

Истоветност Је утврђивање l\lетафизичке чињенице.
Постој и ј едина истовеТНQСТ, и то истоветност свега
постојећег у свом постојаљу. У бивству Бог није друго (11011
aliud) него човек, односно истоветан је У бивству (idem
iPStL111).
Бивство је једино што се није пој авило у стварању.
Бивство је било р аније .него стварање, а поред тога стварање
не исцрпљује целину бивства. Оно што исцрпљује целину
бивства, то је атман. Зато УnаНlILиаде кажу да оно што је
најдубље у човеку - атман - није настало, него је било од
вековечности, и непролазно је. "Само сужени Yl\1 види
Брахму као неистоветног" (Брuхадаранiаl\а уnанuuюда 4,4).
Истоветност јесте истоветност с јеДЮfИl\1 постојећим.

О погрешним поистовећељима баштина говори на два
општепозната места. Та два места су Шанка ра (Ведаюnа
сутра) и ТаЬиlа smaragdina. Веданта сутра погреш но
поисто већивање назива адхјаса, а Tabula sтшаgdinа каже да
је то adaptatio. Оба места се слажу у томе да се по њима
настанак в идљивог-раз новрсн ог-чул ног света своди на
адх;асу, односно на адаnтmЏI;у. Јер изворно и у стварности
нема ништа друго до чисто бивство, И истоветност с тим
бивств ом. Овај став јесте будност (видја). У оном тренутку
када се будност смањује, бивство постај е мутно, јер оно у
с војој прозир ности остаје нетакнуто, али за с нижену
будност (авидја) покреће се опсена, и постоје ћи се почиње
поисто већиват и с овом опсено м. Ништа више од овог
погрешноr поистовећивања не одгова ра стварности. Коме је
будност смаљена, он је nOpel\1eheH и самог себе брка са
својом опсеном. То је оно што Шанка ра назива адхјаса, а

250

25 1

98.

Tabula smm'agdina
adaptatio. То је први и једини узрок
настанка опсене. 8еданmа каже да је творац стварао свет као
лунатик (авllдiа). М атериј ални свет је ,,деформисани дух од
тежине неисправног знања" (адњана уnахumа.И l(G1IП1ан;а.и).
-

"Из овог погрешног поистовећивања наста.па је опсена.
Нil1С adaptiol1es enll1t l11 irabi1es, quarul11 l110dus est 11јс."

'заправо с е ништа н е мења, то је специфично . Само у свом
бивствv постаје транспар ентан. То је вllдiа (будност).
Прихватити као стварност оно што је опсена, и оно што у

смањено ј будности одржава прој ектовани с плет лажних
представа, доводи човека тамо где јесте, где није у стању да
прозре побркани систем који је с ам изградио, и тако је остао
искључе н из истинске стварности.

1 00 .
У новиј е време с е погрешно поистовећивање схвата као
пиrање ПСИХО:lОгије. Наравно, психологија уопште нема
средстава да измери адаптацију чак ни приближно.
К. r. Jyнr је свакако начисто да оно што се збива у
данашњем човеку и С њим, може се свакако назвати, само не
здравим

разумом

ни

нормалношћу.

А

први

узрок

поремећености ј есте погрешно поистовећивање. Али ни у
њему, као ни у било коме с подручј а модерне науке, није се
пробудила чак ни најмања сумња да се КОРУЈ\ширано бивство
не може учиниrи нормалним с методом кој и је створила
КОРУПЦИЈ а.
Дијагноза коју је открио Jyнr јесте следећа: први узрок
заслеllЉености (Verblel1dul1g) модерног човека јесте не с амо
што је он искључиво из себе несвесно прој ектоване
садржаје сматрао као објективне чињенице, него их је током
векова уградио у тако повезаН)' и чврс-r:' стварност света кој а
ј е одиста ч врста и узај а мно повезана и постојана и
с истематичн а унутар себе, само што баш има веома мало
везе са стварношћ:у. Овај свет је данас овде пројекциј а, и то
пројекциј а једног човека који је на веома НИСКОМ степену
будности.

Го ворећи

језиком

баштине,

при

с ыањеној

будности човек поверује да оно што пројек-r:'ј е ј есте

101.
Тешкоћа у просветљавању побрканог сплета није у томе
што човек сматра за изворну стварнос т представ е
пројекто ване из себе, односно не што сматра чињеницом

опсену измештеН\' посредством погрешног поистове ћивања.
Тешк�ћ а је У TOM� што каткада продре кроз овај зид опсене,
каткада не продре, помешају МУ се стварност и не-стварност.
Н е уме да начини разлику између њих, и не уме да разликује

пр јекцију од стварности. Често сопственој пројекциј и даје
предност над стварношћу. То је онај случај када је важниј а
фикс-идеј а него стварност, што је готово законито устаљена
појава на свим подручјИl\ ta модерног живота .
Човек живи У таквој сюуацији , насталој из пројекције
сопствен е поремеће ности, у кој ој је принуђен или да
порекне целину тзв. духовног с вета и да га сведе на тзв.

м атерију, или да порекне тзв. материјал ни свет и да га сведе
на тзв. дух, знајући да су оба решења насилна и лоша, а
нарочиrо да ствар ту не треба ни започети. Чињеница је да

чулни свет није онај 11€ оу (не-по стој ећи), како га назива
Платон. Као што ни пука материјал на природа није једина
реалност, као што тврди материјал изам. Обоје су изградља
система погрешно пројектов аних субјективних садржај а

дух од тежине не ис пр авног знања". Ако неко то увиди,

човеково г бића, система кој и не само да се не слажу са
стварношћу, него изгледај у умесни само зато што је човек за

252

253

стварност, а нема ни пој ма о томе да је "свет деформисани

доказе свог система, изграђеног од ИЗl\lештених садржај а.
прибрао наизглед убедљиве аргумщrrе , чак и ако с\
злонамерни и тенденциозни. А то опет има СаЈ\1O једН;'
последицу, Свет уопште није онакав каквим га човек cl\Iaтpa,
а о томе шта ј е овај свет, човек уопште нема noj l\Ia. То би се
l\IOГЛО утврдити само у случају ако би човек могао да повуче
оно што је из себе пројектовао, и да оно што је пребаци� на
друго биће или ствар уме да разреши и уклони. ДРУ ГЮI
путем прибавити исправну констатацију о стварности није
могуће већ и због тога јер је природна и директна последица
операције непрекидног измештања оно што психологија
назива губитком супстанциј е : слабљење, недостатак
интелигенције, поремећеност, расJUIИНУТОСТ, растројство,
смањени разум, и тако даље. А повлачење пројектоване
опсене пак управо обрнуто ЧИНИ човека интегративниј им.
прозрачнијим, умно
снажнијим.
Према модерној
психологији, само У овом случају се може укинути не само
збрка која је евидентна на подручју јавног живота, заблуда
погледа на свет, него нарочито да човек друге позива на
одговорност, евеfП)'ално суседа, или надређеног, или мужа,
или СУПРУI); или ПРОтивника због своје ограничености и
заблуда, због своје неспретности, због ПРОl\шшаја, због
ОI\IaШ � , уместо да коначно себе самог стави под озбиљну
реВИЗИЈУ

1 03 .

Постоји ј едина истоветност. Свако друго поисто­
I!сћивање изван овога је погрешно. Ово погрешно поисто­
всћивање свуда је присутно у све'!}' као последица опсене
настане због смањене будности. Оно што човек назива
светом јесте пројекција, односно није стварност, него
последица погрешне операције бивства.

1 04.
Треба заПО'fети од обрачуна с адхј аСОl\l.
Опозив стварања.
Пробудити се значи просветлити пројектоване садржаје
свести.
1 05 .

Погрешно поистовећивање није људског поре
кла. Прво
погрешно поистовећивање почињено је у
сфер и ствараља, и
то тиме што је свет створен у овом облику.
"Као последица
опсе не у њему, Брахмзн се само погрешно
јавља \. обликv
света." Свет је настао из адх;асе, из погр
ешне ПРОј � кције .

Н е сме с е УCl}'к�'ти од МИСЛИ да човек сведе погрешно
поистовећивање на његово извориште . Овакав свет, у овом
облику јесте збрка и пројекциј а процеса стварања с а
сопственом опсеном, што хинду баштина назива
беспомоћношћу
у
поремећености
(абхuманumван
nра;аmах). Међутим, човек не би могао починити већу
грешку . него да сопствено погрешно поистовећивање тиме
щжрива. Адхјасу човек треба да преузме на себе, већ и због
тога јер ако је не сматра својом, не може ни отпочети дело
опозива. Човеково биће је потонуло у опсен)" само на једној
јединој тачки се уздиже, као врх пламена, и то је оно што
има будну и ЧИС1)' свест о 'Истоветности с изворним
бивством. То је оно што хинду баштина назива атман Атман
је само тачка. "Ова тачка је Ј\IЗња од крупице прекрупе, и
већа од планина, и већа од света, и већа од свих светова
скупа."

254

255

1 02 .

.

1 06.

1 1 0.

Свет није ни спољашњи, није ни унутрашњи, односно и
спољашњи је и у нутрашњи ј е : целина. Као последица
поремећаја бивства постао је спољашњи и у нутрашњи,
у нутрашњи је пројектован
с пољашњи ј е

као

и

ИЗ1\lеш:ген (nрасара;аmu), а

независна егз истенциј а одвојен од

унутрашњег и учвршћен толико да је постао чвршћи од
у нутраш њег.

Човек је

другог човека

"Iорао

сыатрати

спољашњим, тако је погрешно поистовећивао себе с њиме.
Човек самог себе само зато Yi\le да поистовети са својом
опсеном, и само зато верује у погрешну истоветност, јер је
себе упројектовао, и у опсени се сусрео с а самим собом.

1 07.
Васпостављање исто ветно сти НИЈе ништа друго до
укидање ПРОЈеКЦИЈ е.

1 08 .
Панвиц поставља питање :
омогућавају

објекат?

Одговор

омогућава огр аничавање .

какви услови
на

то

ођење из
Жена ј е мушкарцу, мушка рац је жени ослоб
њу и
постоја
ИСТОМ
у
Сусрет
.
'Iаро бљеништва У CBCl)' објекта
а
баштин
које
за
у
бивств
(Iоисто већива ње У бивству. У оном
ота.
ао-див
каже: саm-чum-ананда, однос но истин а-смис
(андрогин)
Сваки сусрет мушка рац-жена збива се у знаку
потпуности бивства.

питање:

субјекта
објекат

О гр ађ ив ање ј е ле гитиман

1 1 1.
узајам но
М\' ш карац и жена као о бјекат кој и ј е
стије
најпро
је
ван. Као измештање принципа. Зато
проје
Место жене
узајам но се сматрати робом за ужива ње.
им,
(анима) у I\I)'шкарцу и мушкарца (aHlI.}tyC) у жени, међут
,
ствари
између
тено
измеш
нције,
не налази се изван егзисте
бно
међусо
нису
жена
и
арац
него унутар егзистенције . Мушк
а Ерос:
независне ствари, него су једно другом границ :
егзис­
еДНОЈ
узај амним посредством "суделовање у непоср
разара
ОЂ
тенциј и". Када Ерос опозове мушка рца и жену,
сливања се
границу и утапа је у истоветно бивство, из
обнављ а бивство, настај е ново биће.

и

позитиван акт, а објекат је граница, и од човека није
независан и није самосталан. Самосталан постај е тек онда
ако се човек погрешно поистовети с њим, пројеюује се у
њега, и побркавши га с а соБОl\1 сматра га самостално

1 1 2.
ица
Бог као објекат. Као пројектован сn.пет. Као послед
биће
Као
погрешне операциј е бивства, односно адхј асе.
деспотски
независно од човека. Божанство као мргодни

Човек буде стешњен у објекат и тако настаје сrшет објекта.

Бог.
отац, или раскал ашна курrnзана. То је спољни
Достижан, у
није
али
све"!)',
ем
Бог је видљи в у спољњ
Ако човек
в.
видљи
није
унутарњем СВЩ је достижан, али
ан ' и
достиж
укине погреш ну операцију -бивств а, биће

Заробљеност душа у стварима.

видљ ив.

постој ећим.

1 09.

Ерос је ослобођење душа из ствари и поновно утапање у
бивство.

256

257

1 1 3.
Располућивање андрогина н а мушкарца и жену није
посебна

катастрофа

б ивства,

него

по следица

претходно г поремећај а кој и се збио
Последица

овог

пореi\lећај а

ј е сте

у

o o

с аМОј\1
што

ј едно г
бивству.

називаi\;О

"материјалним стварањем". У свом nPИi\lордијалНОi\l виду
бивство и није било ствар ање.

Оно што је било то ј е

зачињање-рађање, и то не пуЈеМ располућеног мушкарца­
жене, него у андрогину. З ато човек који тежищте Не ставља
на обележје опсене стварања, него на непрекиДну обнову
бивства (као Беме), не каже да ј е .Бог створио свет, �eгo да г"а
је у самом себи зачео и родио, односно стално га зачиње и

, оно што ј е оживљено,
своји м поистовећењем г а OIкивљава
И творца спад а да оно у што
тек је део. Јер међу hemot:-t1НОСТ
т као биће слично творцу
је себе пројектовао, то ступа у живо
је део и одло мак. Свет
са сопственом з ако нитошћу, али
кције творца. У свакој
насељавају овакве делимичне: проје
налази се незав исно биће
дели мичн ости својства-пројекције
о.wе воље, али је тек
слоб
,
Богу
највиш е силе које је подобно

једна једина искра сунц а.
се укинути с аl\lО на
Прој ектовани сплет свет а може
прави д гађај који се
?
један једини начин . Укидање је једини
у знаку нестаЈ ања бив �тва,
непр екидно збив а. И то се збив а
У знаку пропадања, КОЈе се
које се ј авља као умно жава ње, и
јавља као обог аћивање.

рађа.
За истоветност имаl\Ю реч. Та реч је атман,

KOjli може да

изрази истоветност сваког постојећег у постојању. Немамо
ј едну реч кој ом се може обухватитн зачињање и рађање. Не
бисмо је ни слутили кад не бисмо знали за андрогина.

1 1 4.
Оно што се збива између мушкарца и жене, то ј е
неnpекидна аН3.1тогиј а обнове кој а с е збива у сnле1}' бивства.

1 15.
1п hora сопјШlсtiОl1is m a..xil1la

appдrel1t l11iraclIla.

1 1 6.

1 1 7.

бљене
жена су несу мњи ви знак р аздро
мњи в
несу
о андрогину пак
суштине стварања У с ве1}'. Знање
ља бивства имам о свест о
је знак да и после р ас полућива
у и жени живи нагОН да
потпvности. У сваком l\lушкарц
да га у с амом себи
то
и
васп ставе изво рни статус,
o
и �дa ако корум пира но
успо ставе на вишо ј равни , чак
м СЛОЈевима.
бивство и даље надо лази у доњи
Мушкарац

li

1 1 8.

љености, него од
Не треба, полазити од међусобне зароб
l\Iеђусобног ослобођеља.

Будући да субјекат нема одговарајући пуновредни
објекат, свака npој екциј а безусловно мора бити деЛИl\1ична.

1 19.

када творац себе погрешно поисто већује са створењеl\l и

ватљиво. Треба та
Ствараље овакв о какво јесте није прих
рно треба васпо ставити
обновити. Треб а га искуnити, Изво
ва за то ј есте коначна
на вишо ј р авни . Један од усло
кОНјункцuја два полупола.

258

259

Измештање субјекта без остатка није могуће. То се односи
н а творца и на стварање. Свет није пројекциј а творачког
бића без остатка, тек делимична пројекциј а. Према томе,

1 20.
Остварење андрогuна најважниј а је степеница 'Н а
степениш'I)' које води истрајности с потцуношћу бивства.
Бокод, 22. фебруар 1 963.

v ЛОГИКА ЈЕДИНСТВА
(Фрагмент)

260

1.

Необично ј е да је мистерија, која ј е далеко од нашег
знања, односно сагрешење, нешто без чега не можемо
прибавити никакво знање о себи саМЮЈа. Јер нема ништа
што би толико узбудило наш ум као тврдња да је сагрешење
првог човека учинило судеоницима греха оне КОЈИ су тако
далеко од извора и, изгледа, у свему томе не могу имати
никаквог удела. Последица не само да изгледа HeMO�'ћa,
него је и неправедна. Човека ништа неМИЈ10ср.:щије не вређа
од овога учења, па ипак, без ове мистерије, која је од свих
понајмање пој мљива, ми СJIIО непојJIIЉИВИ себи самима.
Језгро нашег бића морамо вратити назад на ову дубину
(Паскал).
2.

Сви СJIIО JIIИ од рођења грешЮl, говори се две хиљаде
година, и на ову l\юралну l\шсао смо навикли и не
примећујемо је. Непријатнија је корупција тела - чињеница
да смо аб нормални, односно болесни. Овај пут, JIIеђутим,
НИЈе реч о томе, него да нам се и разУJII срозао, другим
речима: наше сазнање је лажно. Паскал каже, што и Веданта
или Кабала, односно гноза, да нас доrађај који називамо
сагрешење ЧИЮI неспосоБЮll\1 за сазнавање стварности.
Сагрешење је тотална корупција. Израз није исправан.
Исправно је да је реч о кварењу бивства којем је узрок човек
Јер је човек покварио целокупно стварање. Зато је погрешна
тврдња Е. М. Сиорана да је творац лош (le mauvais dem iurge)
и стварање скандал (scandale de lа сгеаtiоп). По Бадеру, човек
је свет са собом повукао у пропаст. Чак и међу модерним
научницим а има оних (Вајцзекер) који тврде да је овај
универзум, овај звездаЮl космос гомила рушевина која се
ДИМИ. ОВО овде није изворна стварност, само њена насумице
263

изломљена, раскомадана КОПИЈа КОЈУ може�ЈО да ИСКУСИi\lО
.
.
.
СВОЈИМ ЧУЛИl\lа и CBOJOl\1 природом КОЈа се распала У комаде.
И l\lepa Hal\l је лоша.

И сам број је корумпиран, о чему се

једва и lIIИСЛИЛО. Ј ингер каже да човек бројањеlll постаје
судеоник

неке

врсте

в исоко г

посвсћивања.

То

је

посвећивање кој е з а нас и није раЗУ�IЉИВО, чак не знаi\ЈО да
ли је број остао нсоштећен ини ниј е; свет бројева је исто
тако гомила рушевина као и небески сво..1 око нас.

3.
Вероватно ј е да ј е Шестов веродостој ан аутор ове
мисли. Он пише да је најтежа последица кварења бивства
оно што се у Европи 0..1 Грка наовамо назива умом (,'otiC;.
ratio). То је оно чијем сазнању потпуно веруј емо, и оно што
се, како каже, налази наЈдаље од стварности.
Овај ум је само ј една поло вина разума, и то прва
половна. На језику Кабале, ум дифере}Щиран од хох.'ие,
односно

бllнах.

Може се додати да Ш естов није модерни

ирационалиста. Он не каже да је лажна концепција броја од
Сократа кој и ј е Грке и Европејце научио рационализму. Јер

Што на
могао замењ ивати, а истовр емено и НИЈе могао.
BC'I}' увек
концу значи да је у свакој баштини место броја у C
аналогне
било истоветно.' а истовр емено другачиј е . Ове
речи
основу
на
огијом,
аритмол
симетрије назив амо
е теОрИЈ е
(број) и I.оуос; (смиса о), односно протум аче � .
Једна од
Је
такође
бројев а. Модерна европс ка l\lатеl\lатика

o.PtOIl�C;

Ci\laтpa i\IO
аритмологиј а, и неl\lа посебног разлога да ј е
што l\IИСНИ
саврше нијом од других . Није апсолутна, као
број еви
којој
У
она
логија
аритмо
Није
сцијентифиз ам.
ним
архаич
У
.
број
ам
с
до
немају никакав други смисао
а
вропск
Е
итет.
квал
и
акралн
аРИТ!\Iо логија ма број Иl\lа с
а­
десакр
ету
квалит
р ационалистичка аритмоно гиј а је у
исто тако
лизова ни низ бројев а. Модер ни европс ки број се

број у
уградио у рацион ализам као и кинески или грчки
тан, исто
оДговарајућу баштину. Да је европс ки број апсолу
Кабал �
логија
аритмо
р,
приме
на
да,
као
је такав нонсенс

тан БРОЈ,
каже за себе да је апсолутна. Не познајемо апсолу
могла
се
би
вде
о
ње
само број с агреше ња. Реч с агреше
чист,
не
цео,
заменити речју: непоуздан, не ч врст, не

бивства. Једно је сигурно, што се ти'[е непогрешивости

покварен, релативан.
човек
Једини услов ј асног виђења стварности ј есте ако
ј е, у
свет
Овај
ИI\I.
ИЗВОРН
сматра
не
овај постоје ћи свет
Уl\l.
срозан
морал,
ен
поквар
тело,
ОДНОСУ на изворни болесно
зато
е
ниј
број
и
модерн
Једном речју корумп иран. А
је профан .
р ационалан, јер је разбор ит и ч ист, него зато, јер
caeltllll
Као што Августин пише, surgul1 t il1docti et rapiul1t

броја искрсла је сумња, и ова сумља најчвршћа је тачка става

(устаће незналице и прекриће небо).

од броја нема рационалниј е чињенице света. То су знали
Орфеј и Питагора, али су знали ј о ш нешто што С1ll0 ми већ
заборавили.

Ау

рационанизму н иј е невоља у томе да је он

сав за осуду, него што не знаl\ЈО шта је оно у њему шrго ј е сте
з а осуду, а шта треба задржати. Дубоки су корени кварења

искрсло г у односу на р ационализам.

5.

Индији и Египту, Јудеји и Грч кој на неки начин међусобно

Смисао архаичке аритмологије је што је посвећ ивање
изводи из
уграђе но у баштину, и према томе она је пут кој и
тавља
корумпираног бивства - у ослобо ђење. Број васпос

264

265

4.
Општепознатим се може сматрати да се број у архаичкој

с вет

пре

прародитељског

с агре шења.

Карактер

посвећивања, каже Ернст Јингер, сачува.ryа је у траГОВЮlа
чак и l\Iодерна европска аРИТl\lологиј а. МеђУТЮI, апсолутни
број не познајеыо, као што не познајеыо HOP�Ia.ry HOr човека.
Теыељ

свако г

архаич ко г

посвећ ивања

(успостављања

НОР�I8ЛНОГ човека) ј есте једна од аРИПlOлогиј а. Као што
пише

Бадер,

Модерни

број

људс ка
је

судбина

покушај

следи

поредак

остваривања

број ев а .

б ивств а

без

квалитета . Ово бивство без квал итета ј е апарат. Апарат није
ништа дру го до приыена на бивство потпу но равноду шног
(безличног) броја преыа лепоти живота, њеГОВОi\1 богатству,
неговању.

доба. логика јединства Hel\la доба. Сва три р аздобља и
аригмологије и логике заправо су Једно.

8.
ТНIaче ње број ева баштине ј е дефинитивно.

� облик

имат

Може

као еуклидовска геоыетр ија и ПТОЛОi\lејевски

косыос. Степени вредности су коначни. Ред је истовремено
систеы. а систеы је закон. Степени вредности су с фере

;

БИВСТВ , Иl\lе сфера б ивства је хијерархија. Хијерархије су
смештене вертикално једна изнад друге.

9.
Свака хијерархија Иl\lа свој број . О в о учење се може

6.
Чове(( броји , на неког а и на нешто рачун а
или не рачун а.
О оноые на што рачун а или не рачун
а он прера чунав а,
обрач унава , з ар ачуна ва, истав ља р
ачун, р азрач унава .
Постој и р ачуна ње, полаг ање р ачуна
, урачу нљив ост,
неурачунљивост, убрај ање. Бивством с
вета, као што каже
П итагор а, управ љају бројев и. Ако је број
КОРУi\m иран, све
оно што сыатрам бројеl\1 ыора БИТИ КОРУi\!
пиран о.

контролисати

У

О Р ф ИЧКИl\l,

7.
Прва почив а на дефини­
тивној суштини број а (хиј ератична). Друга
на рацио нмноы
броју (проф ана). Једна је исто тако погре
шна као и друга, јер
су обе кварн с. Трећ а је аритыологиј а
ј единства, односно
трОЈн а аРИТi\lологиј а.
Трима аРИТl\Iологиј ама одгова рају три логик
е. Прва је
анa.rro шка логик а, друга је рационалистичка
, трећа ј е логик а
Јединства.

з р аче. О ве еманације Кабала назива

сеф uрама,

ведска

десет оваквих сила које зраче. Десет је најв иш а хијерархија.

1 0.
Аналогиј а

није

ништа

друго

до

с агласност

Tabula smшаgdinа каже:

l\Iеђу

"Што се

налази горе одговара ономе што се налази доле, а што се
нмази доле одговара ономе што се налази горе".
Најобичниј и пример за то је седмица. СеДl\lица је pri­
mum movens, први покретач. То су архаичких седам пл анета
сунчевог систеыа, што је сатасно са даниыа сеДl\lи це, с а
седам самоmасника, са седам боја, с а седам нота диј атонске
скале. Седмица је једино јединство.

Првој одгов ара архаи чко прадо ба, друго
ј истор ијско

266

ведским,

баштина nраџаnаmи1\ама, иранска аАluшсnандО1\Q..\.fQ. Б ило је

појединим хијерархиј ама.

Постоје три аРИТl\fологије.

кабал истичКИМ,

ираНСКИi\! баштинама. Свет није дело творца, него сила које

267

]1.

14.

Број се увек може предочити. Хијератичка геометрија
баштине ј есте знање предочавања броја. Касни, али ипак
чисти облик древне орфичке геометриј е је еуклидовска
геометрија.

Еуклидовска

геометриј а

неважећа него што је била пре

2500

данас

није

више

година, с амо данас

И�Ial\1O другачије l}?Iaчење бројева, а ЊЊ\!а онда одговара
друга геОl\lетриј а.

у

но виј е

доба

а налош ки

низ

је

про ширен

на

психолошке, социолошке, друштвене, идеолошке аналогије,
на аналогије погледа на свет и на теорију знања. Модерна
аналогиј а ,

међутим,

није

хиј ерархична,

Односно

НИЈе

правил а
Када је историјско човеча нство васпоставило
о да је открило
рацион алног мишљ ења, оно је било уверен
покуш ао да
законе једино i\lогуће г мишљ ења. ПЛатон је још
је био на
ш
о
Ј
.
а
број
г
ко
стабил изује l}'маLl ење архаич
у судбину,
људск
води
станов ишТ\' Питагоре по коме број
ствара
број
и
руштв а и држав е. Дефин итивн
поред ак
шљао према
дефинитиван ред. Плато н је, међУТ Иl\I, већ раЗi\lи
l\I ишљсњ а већ
рацион алИС1'ичкој логици, и основа његово г
ка.
алекти
диј
ниј е био закон, него
се Једна
Аналошка и рацион алистичка логика Иl\lаЈУ
а.
према другој као закон и дијале ктик

;

објективна, с амо је безлична.

1 5.

1 2.
Аналогија није метафора.

сваке
Једини о с но вн и закон аналош ке логике : између
закон
новни
с
о
Једини
ност.
саглас
и
постој
равни стварности

Људско својство одговара неком 1\le�', l\Iетал некој ПТЈанещ

А.
рацион алистичке логике : А
чка
Анало ш ка логика мисли у 'разликама, рационалисти
а­
рацион
ује,
разлик
у СУПРОТНОСТИl\ lа. Анало шка логика
сис­
следи
ња
ЛИСIИЧ ка супротставља . Из аналошког мишље

ТUIaнeтa некој боји, боја неком тасу, тас неком укусу, укус некој

тем, из р ационалистичког дијалектика.

=

13.
Архаичко човечанство ј е радитю према аналошкој логици.

духовној СИТIИ, духовна сила неком број)'. Даље .нема. Број је
кон3'lНИ темељ аналогије.

у баштини је основна операција МИIШЬења откривање
сатасности. ОНО.што је видЉиво на озвезданом небу 'предочава
оно што се налази у човековој природи, а ово пак ОНО ШТО је у
металима. Свет је зшворена целина у којој сваки елеменат
одговара неком другом елемент)'. Основа сваке саШаСности
јесте аРИТl\fологиј а. Ана.тюшка логика и ана.тюшка аритмологија
су затворене целине, јер је концепциј а броја аритмологије
дефинитив ан број . На ТО1\Ш почива космос ба штине, њено
зшворено друштво (касте), хијерархија и )\Iетафизика.

268

1 6.
бројни
Бескра ј на дијале ктика исто је што и бескрајан
ност.
ј
низ. Инфлациј а, девалв ација, лоша бескра
тичка),
Основ а аналош ког мишљ ења је изј ава (апоДик
Докази вање.
о снов а рацион алисти чког мишљ ења Је
о.
Докази вање ј е неопходно само ономе што ј е умолик
чка
алисти
рацион
Један,
знаку
у
е
ј
Аналошка логика
логик а у знаку Два.

ује,
Аналошка логика хијерар хијски подређује и надређ
Рацио.
вреднујући разлику је и одвај ајући рекапитулира

269

нал истичка логика међусобно супротставља.

Из рацио ­

налистичке логике следи борба за опстанак, делатност,
живот као битка, супротстављеност. Из ана.ГIOшке логике
следи ред, систем, ј единство, изједначавање. Ана.гIOШКО
мишљење Је визуелна логика, рационалистичко МИllIљење је

19.
�'мач ење"
,,нема факата, оно што ПОСТОЈ И само Ј е
(Нич е).
ј ер када
По аритмологији , међут им, неЈ\lа ни �'маче ња,
човек n'l\Iачи , он само упоређ ује концепције броја.
з о постој и један факат, а он је број.

логика одлуке.

А нема беСl\lисленог броја.

1 7.
Свака аналогиј а осветли и откриј е ј едну једину битну
сагласност. Ова сагласност ј есте аналогија између видљивог
(искуственог) и невидљивог (ванискуственог) света. "Оно
што се налази горе одговара ономе што се налази доле, и оно
је доле одговара о номе што ј е горе" (Хер:нес
Трuсмегuсmос). Видљиви природни свет није ништа друго

што

20.
Аналошка
Аналошка логика подређује и надре ђује.
логика је кастинско друштво,
тстав­
Рационалистичка логика супротставља. Супро
логика је де­
љање је борба и раздор. Рационалистичка
l\Iокр атИЈа .

до колосални аналогон невидљивог. По аналогном l\IИШ­
љењу ПРИl\lордиј ални свет је

невидљив.

По р ациона­

ЛИСТИЧКОI\I м ишљењу од два с вета ниједан није примаран
или секундаран, ј ер је мишљење вредносно индиферентна
супротност.
Модерна вредносно индиферентна концепција број а
створила ј е логичку вредносну индиферентност

Ј1

обележје

ИСТОрИЈСКОГ м ишљења.

18.

ости у
Аналошка логик а Ј е сталан прелаз из сличн
р азликовање, из разликовања у сличност.
из
сталан прела з
Рацио налис тичка логик а ј е
позитивног У
објективног у субјективно и обратно, из
и обратно.
ктно
апстра
У
тног
негативно и обратно, из конкре
икта,
конфл
Рационалистичка логик а је логика
22.

Рационалистичко

м ишљење

је

вредносна

равно­

душност. Рационалистички број је вредносно равнодушан.
То је виши СЈ)'пањ КОРУЈЩије број а. КОЛИЧИНСКИ број (без
каквоће) преко логичке вредносне индиференције ствара
бројну масу

21.

(Г01\1ИЈ1У,

кваюум), то ј ест масовни број ,

ло гиком
Рационалистичка логик а се још назива и
отел,
Арист
вио
устано
је
коју
тезе
основу
истоветности, на
ичку
на.лис-r
рацио
за
знак
атички
А. Матеl\1
однос но: А
идеју
l\l
могућО
а
инил
уч
је
логику је ј еднакост. Ова логика
друштвене ј еднакости У човечанству,
=

омасовљење и остварење, односно безличност и апарат.

270

27 1

23.
Да ли Је ј еднако оно што је истоветно, и да нн је
истоветно оно што ј е ј еднако? Број ј еднаког и број
истоветно г НИТИ није једнак, нити није истоветан.

елемента опет почињу да Се приближавају. Приближавање
траје

све

док

два

елемента

не

дотакну

границу

истоветности. И та_ко даље.
Појаl\l il1qu alierel1 значи да се у сваком истоветно
Cl\laтpaHOl\! средиш'!)' квалитета .КрИЈе супротност, и да се у

24.

сваком супротно сматрано;\[ средишту Квашпета I<рИЈе

Све што је у знаку Два, сугqютност је.
Два је онај број који нема средишта.
Што нема средишта, пука је перифериј а.
Перифери ј ални број је без квалитета,
квантитативни број .

истоветност. у свако!\! позитивно!\! негативно,. у оваКО:\1
објективном субј.еК1ИВНО, у сваКО1\! квапитету к.вантите1; и
обратно .
потпуно

Два

елемента

се

никада

не

мегу

начинити

ни

супротним, ни истоветним.
Ако се елементи не .могу начинити ни исто ветним, ни

25.
Аналошк а логика ј е у знаку Један, рационал истичка у
знаку Два, логика јединства у знаку Три.

супротним, шта је оно што се може учинити? Елементи' се
могу сјед»нити. Il1quаliегеп је операциј а сј едињавања.

27.

26.
Творац логике ј единства је Јакоб Беме.
Темељ логике ј единства јесте пој а м

il1 qualieren.
Il1quаliегеп значи међусобн о заједничко прожима ње. Зајед �
ничко l\Iеђусобн о ПРОЖИl\lање је следепе:
Када �. мишљењ): две логичке јединице ПРI1.i\lИчем једну

ДP�Toj , два елемента дотле приближаваl\l док оба не постану
готово истоветни.

Али: пре него што се истовС'Гност догоди - будући да у
два елеМента увек преостане ј една једина таЧка кој а се не

)\юже поистоветити - ов-а тачка изазИlЩ супротно деловање .
Два елеl\lента поново почињу да се удаљавају ј едан од

другога, удаљавањ е напредуј е све доТле док два еЈЈеl\lента не
дотакну границу супротности.

АflИ: не постај у супротно ст, ј ер у два елемента увек

преоотаFlе једна ј едина та,!ка КОЈ а остаје нотояепщ. Два

272

Х ај дегер

је

у

студији

lckntШit

(Истоветност и различитост) починио
l\Iисаони

низ

истоветности

und

Diffaenz

грешку што Ј е у

уградио

мис ао ни

низ

р азличитости. Мада у нl{3 ИСТQветности треба да дође не
р азличито ст, него супротност. Оно ШТО }-щје истоветно,
супротно ј е (антитеза), а синтеза ниј е сједињавање, него
лажни спој . Зато Хегелова диј апектика ниј е трој на, него
диј алектичка.

28.
У il1qualierel1u се Три н е ј авља као резултат, него као
средиште између двоје које сједињује два.
Талас Један се прелива у Два, талас' Два се прелива у
Један, Талас Један је узбуђење, и талас Два је узбуђеље.
Настаје смирење, Тр», које изрони ИЗ суДара Један и Два.

273

29.
У операцији јединства логике јединства истоветност се
налази у супротности, супротност у истоветности.
Ако се ј единство не налази У. истоветности нити \"
супротности, где је онда?
Јединство је У МНОЖИНИ.
зо.

међусобноы заједничком прожимању).
З4.
Сјсдинити значи ослободити (реализовати сваки број)
свако својство ствари (личности).
Уједињав ање је ыогуће са�ю у јединству.
35.

"Безгранично претвараље у један прочишћава се без­
граНИLIНИМ разликовањем" (Хелдерлин).
31.

Оно што се умноroстручује, уједиљује се. Оно што се
диференцира, интегрише се.
32.

Логика јединства не ис. кључ ује аналошку логику ни
.
.
рационалистичку логику, него их СЈеДИЉУЈе.
Аналошка логика и р ационалистичка логика симултане
су три логике које стоје у јединству. Што значи да ни три
раздобља НИСУ била одвојена, него су у свим временима сва
три била и јесу присутна. Међутим, све то постаје оч:ито на
основу логике јединства, јер у ј единству постаје слободно.

Баштина учи да свака аНШlОГИЈ а поткреПЉУЈе Једну
једину те:'\lељну сагласност, ова сагласност је аналогија
између искуственог и ванискуственог (преискуственог)
света. Оно што се налази горе одговара ономе што се на.пази
доле. Почетак се свакако налази у невидљивоы. Аналогија је
!\Iетафизичка концепција по којој је приыордијални свет
невидљив. Природа није ништа друго до коло сални
.
ана.погон света д\·ха. Концепција рационалне логике Јесте да
су природа и ;ух истоветни (супротни). Метафизичка
концепциј а логике јединства јесте да су природа и дух Jeдa� .
Аналошка логика је визуелна логика, рационална логика Је
логика одлуке. Прва је лирска (ил.и епска), друга драмска.

З3.
Мистификација (збрка) настаје онда ако човек хоће да
.
"
изврши операЦИЈе
с логикама КОЈе не припадаЈУ Једна ДР)ТОЈ .
Ако на пример аналошко мишљење примени на
рационалистички логички ток. Ако древну I\lисао хоће да
разуме уз ПОl\юћ историјске мисли.
Три логичке операције у логици јединства смештај у се
као Три У Један (У операцији јединства, у iIlquаliегепu, у

З6.
Историјско доба, рациона.пна логика и квантитативан
број сачињавају целину, а то ствара масовни број (ГO M�Y),
односно бројну масу, оыасовљивање и постваривање, то Јест
апарат. Аналошка логика ј е надређена и подређена
(хијер архиј ска), р ационална логика је супротстављена
(логика супротности, логика неслатања). Рационална логика
је логика конфликта. Конфликти: индивидуа-колектив,
истоветан-сvпротан, објективан-субјективан, позитиван­
негативан, �онкретан-апстрактан. Рационална логика ј е
логика крајности. Скок и з првог у последње. Постоји само

274

275

ово двоје. М атемдтичк и знак р ационалне логике Ј есте
ј еднакост. З нак једнакости ствара у човечанству идеЈУ
Једнакости . . .

РУКА У3ДРХТАЛА НАД ХРИШЋАНСКОМ
МИШЉУ

(Од 1 20 mачака " Логuке ,"едllнсmва " Бела Хамваш ,"е
доврuшо са.НО 36. Целове овог поглавља, као 11 планираних
седа н од укупно 1 2 поглавља ове књиге у nреостало.Н облm:у
- сюще, забелеUl1<:е, одредmще, назнаке - уредНZЩll ће
наююдно саоnиunumu после БРllЖЉllвог nроучавања
заQсmавШJnuне. )
..

1.
Н е м а н и какве сумње, данас Ј е већ с аСВЮ.1 j (lC H O :

Scjentja sacra 1 Беле Хаl\lв а ш а толико ј е значај но дело да
ће обележити наше доба. Духо вна баUimuна древl/О,'

човечанства

ј е сте

кој и

поднаслов

CT(l p a ,

отк р и в а

погреш но тумачена и л и заборављ ен а знања.
Готово сустопице МОЖеМО

да

пратимо K(l I<O

Хамваш долазио д о појединих идеја и с азнања док

је
је

испитивао друга дела, студирао с авремене филозофе . . .
Н аи м е ,

у

објављивао

његовим
по

е с еј им а

часописима

приказим а ,

и
и

кој е

ли.сто в и м а

је

ТО ((0 1\1

тридесетих година, видљиво Је како о н непогрешиво
бира а не к њ иге кој е се с авршено у клапају у слутње ()
погрешном путу ч овечанства.

Поћи ће

од евидс нтне

кризе и тражити њене узро ке , а то ће га с ве

дубље

одводити у испити в а ње м и нулих векова : стићи ћс и до

276

277

старих Грка, а узрок кризе се у в е к помера с ве даље и
даље. П итагора и Херакл ит ј о ш з н ај у за пробле�l, ч ак га
и изражавај у, али је проблем l\I НOГO дубљи и даљ и.
Х а1\lваш с е заПУТИQ у Кину - Лао-це и Конфучиј е - у
,

И ндију - Буда -

,

у Иран - послед њ и Заратустра - и

открио оно што јс наС;lућ ивао : 'не треба трагати за
с пољ а Ш ЊО1\1 кр изо:\!, она ј е у нама, него треба открити баштину.
И ако Европа ниј е И i\lала с вете к њ и ге' у КОЈ има Ј е
с адржано древно знање, о н а ј е прикупила с в е такве
к њ иге

из

света

и

оне

су

данас

досту пне,

и ако

фрагм е нтарне и тешко разумљ ив е с аврем е ном ч овеку
н ау ке. Зато је и па к Ol\i oryheHo да с е проу ч а ва з ај еднич ко
з н а њ е целог Ч Qвеч а н ст ва .
добило,

не пој единач н и м

А

ч овеч а нство ј е з н аН:>е

копираљем "напредниј их",

него путем обј ављењ а .
Д о 6 0 0 . године п р е Христа, каже Хамваш, з нало се
нешто што ј е ч овеча н ства потом з аборавило и кренуло
путем кој и ле га довести до с аврем е ног сциј ентифизма,
уверења да ј е ч о ве к толико моћан да ће свој ом науком
овладати светом и ТСl\lеЉI'Ю га изменити.

м о билис ан, бивао ј е н а фронту к а о вој ник. . . П а ипак, о н
ћ е у ј едном .вој ничко м предаху, о д августа 1 94 3 . до
фе бруара

1 944. године, напис ати обимно дело, неку

врсту е нциклопедиј е древних з н а њ а .
Првих дана

1 94 5 .

годи н е

БО�l Б а

ће

у н иштити

Хамвашев стан и све кљиге и ру кописе у њеl\IУ. Неки�!
дивним ЧУДОМ

Scientia

ЈGаG

Ј измаћи ће тој судбини.

Ру копис ће. истин а, преживети бомбардовање, али ће

п в и пут б ти обј а вљен тек 45 година доцн иј е - 1 9 8 8.

р

године.
Код Х ам ваша ништа ниј е случ ај но, о свему Је он
промишљао

и

дон о с ио

одлуке

које

тре б а

т а ко

и

прихватити, неминовност. З а м ищље н а структура дела, ј е
с авршена. Дело с е с астој и од 6 кљига, с вака кљига и м а
по 6 поглавља, свако поглавље 6 делова. У грандиозну
к њигу је положен а идеј а о стварању света за 6 дана.
Хамваш је дошао до с азнања да с е из кризе, ч ак уз
ПОl\юћ њену, долази до свести о ј едннству света. Будност

је ј едан од нај в ажнијих принцип а кој и треба да освесп

и препороди човеч анство. Знач и повратак у нивер з а ЛНОЈ
б а штини, а б ашtин а је увек ј една, као и Б ог. Објављење
је н ајдубље и н ај з н ач ај ниј е, све је потом сужавање (и то

2.
После дугих припрема, ч иј е пој едине кораке' ч а к
.вИДИl\Ю, Хаl\lВ а ш ј е стигао д о тренутка када ћ е �юћи .да

Scientia saC/'a 1. А тај тренутак у
Х а мв ашеВОl\l животу ниј е уопште л а к : ДРУГ!1 с ветски рат

н апише велико дело

и катастро ф а ч овечанства је у пуном ј еку ; он је три пута

278

о вим редом : религиј а , ф илозофиј а, наука); ј едино ј е
велика уметност ј о ш у спела да с ачува целину.
Пр

6 0 О . ГОДlще ощрилике долази до необичног

пр е к ида: пре

тог а је

"златно

д о б а",

после

тог а -

апокалип с а (историј а) . Само ј е преостало сећ щье н а
изв о р ну целину коју п оново треба у споставити. Али

279

књ иге Scientia sacra Ј, где је о с ветлио

не"l а повратка у прошлост, успо стављање цел ине Ј е

гр а ндиозне

потрага з а путем к а изгубље ној и раздробљеној цел ини.

древна з нања човечанства пре Христа, тре бало је да
у с леди коыплетно дело о хришћа нству. Оно је, о пет,

..,

п ажљ и в о

�.

з а с н о в а но .

П ре :\t а

др е в ној

а Р ИПIO,1 0 г иј и ,

ХЮl ваш ј е потом на пис ао неколико значаЈ НИХ дела,

н ај већи број хришћа нства ј есте дванае ст, з нач и књига

Ј{ар"ева.7 . И ово дело, као и све

ћ е иыати дванаест поглавља, ЮЈО што ј е претходн и део

пре свега велики рm.lан

што јс написао, треба ч итати - ;\l Oже и без 'тога, ал и је
.
тако наЈ ПОТПУ НИЈ е - лод о светљењеы иде Ј а щ:нтралног

био з ас нован

дела Scientia sacra Ј.

кратких "логописа" кој и с у негде на средини изыеђу

"

Али Хаы ваш ј е желео и припремао с е да н апише и
с вој е вр с ни н аставак - дело Scientia sacra П, дело које

на

броју

ш е ст.

А

с в а ко од два наест

поглављ а, као што то ,Ј;овршена показују, Иl\lаће

120

гноме и кратког есеј а ; а код с ва кога од њих се треба
з ауставити и прихватити га каО о бј е кт 1\lедитације.

посматрано из у гла прве књиге изгледа као истински

У

оствареним

погл а вљ и м а

види

се

ко н ач но,

завршетак животног опуса. Уве к је живео у условиыа

завршно м ишље ње о н а шем добу и о судбини и с м ислу

кој и су били неповољ н и за у с редсређе ност н а вел ика

ч о вечанства, м ишљење кој е ј е у појединим с е г ы е нтим а

дела и кру пне теме . Л а ипак, о н ј е и даље, и у таквим

и

О КОЛНОСТИl\lа, н астављао да пише.

образлагано. Из с авремене визу р е : већ неколико векова

Н аставак рада на

р а н иј е

н а говешта в а н о ,

па

чак

и

подро б н иј е

се н ау ч н а Европа обрушава н а l<лер, а не види да тиме

велико м делу и па к ј е одлагао. З а што?
И стина, м ор а о је да н а пусти Будимп е шту и да као

рути и с ам о хришћанство. Н иј е тач на с аl\lО 1\I ис ао К .

обич а н радник изграђуј е с оциј алистич ко друштво н а

Јунга,

градилишти м а хидроелектра не н а горњој Тиси, далеко

п р им ил и високу религију коју нису М ОГЛИ истински да

од

р а зу м е ј у

б и бл иоте ка

и

ретких

с а го во р н и к а , с а м о

да

би

преживео. И п а к ј е прикупљ е н и м атериј ал и беле ш ке

је

да су

с ав р ш е н о

и

европски

прихвате,
и

в а р в а рс к и

н а роди

н е го ј е х р и ш ћ анство

плодотв о р но

као

учење,

да

прерано
толико
је

већ

с аы о четир и поглавља .и

изневерено у пракси одмах после Х р иста. С а временој

започео пето ( 1 960-64). М ислио је када оде у пензију,

в изури ј е придодата ј о ш битниј а, стар иј а. Две праксе с е

м о ћ и ће

поклапај у чак, а ј ед ино страда о н о што ј е н а ј важниј е -

и ы а о код себе, а доврш ио

да дов р ш и вел ико дело .

Беле ш ке су биле

с пр е м .н е , али он в и ш е н иј е 1\lOгао, није

имао с наге да

Х р истова идеј а и пут за искупљење света и човека.
Хамваш је директан и изразит: већ после десет година

доконча дело.
А велико дело н о с и п однаслов

280

Хришћансmво. После

од стр адаља Христа, чак и после .пет, касн иј е додај е -

28 1

Христос се није н и охладио на крсту, а већ су његове

4.

препородилачке иде ј е О свету напу ште н е .

Не с ам о у о вом с вом недоврше НО1\! делу, него и у

Ова кве

тврд њ е

не

с амо

да

з аустављај у

дах

С В И1\! с вој им испис а НИ1\l дел и м а , Хамваш ј е хришћ а нин,

хришћанима, него дубоко потресају и сваког 1\l ислећег

и то хришћ а ни н кој и дај е предност идеј и хришћанства

човека, поготово данас када је C B a KO�((� ј ас но у коли кој с е

над свим дру гим о бј ављењ и м а . А то ниј е �Iала ствар у

кризи налази ч о в е ч анство, и то на с в и м подру ч ј и м а ; као

раЗi\l ишљању таквог ч о века КОЈ И Ј е проу ч ио готово све

да су сви, чак и н ајУl\I Юlј и излази толико парциј ални да

баштине и обј ављењ а . Може из гледати чудно што такав

их не вреди ни о стваривати, јер се ТЮlе ништа не може

човек н е прихвата подј едн а ко

сва обј ављења

и све

померити. Што ј е С I'пуациј а безизл азниј а , з ахват мора

баштине човеч анства, него у право издвај а хришћа н с ко

да буде с ве дубљи, потпу но дру гач иј и у односу н а оно

учење и Христа. Изгледа како ј е о н дошао до потпуне

што је до с ад а предузимано.

убеђе н ости

Хамваш

се

н иј е у пл а ш ио о в их с вој и х в е л и к и х

да

је

хри ш ћ а нство

у п ил о

у

с е бе

сва

претходна о бј авље њ а и баштине, да ј е тако нај бл иже

истина .ц о кој их ј е долазио током дубинског понирања у

цел и н и с вета и ч о ве чанства, и да оно понај боље у казу ј е

с вета знања; он није ЮI полудео; ј едино н иј е I\l Orao д а

н а пут с пасења. С аl\lО што ј е , к а о и с ве раниј е баштине и

доврши с воје п о следње велико дело и оно ј е остало тек

о бј а в љ е њ а , о с т а л о з а м а гљ е н о , о с ир о м а ш е н о , и з в а н

з ачето и наговеште н о , и овако др агоцено.

праксе отуђеног и з а блуделог ч овека.

Те к ј ед н а

ч етврт и н а

планираног

дела

је

п р ед

Кога буде з а н имала Хамвашева х р ишћанс ка м ис ао

ч итаоцим а. Торзо кој и изазива дивљење; сума з н ањ а и

треба му препоручити Х а м в а ш е в е пој едине е с е ј е и

интуици) е .

п р и казе из тридес е тих год и н а , затим Фраг.нент О
теорији РОЈнана ("Сваки роман нас за кор а к ПРИ1ll иче

М и ј о ш н е з на м о шта ј е преостало у Хамвашевим
бел е ш ка м а ,

чак

Re

знамо

ни

наслове

преосталих

с па с е љу.

Ром а н је открио д а сви живимо историју

погл авља; ј едном ћ е м о добити у вид У радне белеш ке ,

с па с е љ а " .

одреднице з а поједине иде ј е , можда понеко парче, п а

е с е) истичко, последње довршено д е п о

ћ е м о наслутити ш т а ј е ј ош Ха1lfваш хтео да нам каже.

66).

1 94 8 ) ,

н,

рецимо

Али ни приближно нећемо моћи доку ч ити последњу
Хамвашеву м и с ао . Нl'lј е му било дато да је с а о пшти

у

жељеRОМ обл и ку. Као да ј е тако нешто у што с е Re с м е
д ир нути, бар не н а такав, људски начин.

282

283

његово
-

трото м н о

Пата.н ( 1 95 8 -

5.
Х а м в а ш посеДУЈ е неокрње_ну

" КО С IlI И Ч КУ религи­

озност": с ваки његов текст се заправо з авршава позиво:\!
на спасење ч о века и ч о ве<!Щiства - \'П\'ћивањем

на

Бела Хамваm
ХРИШЋАНСТВО
SСIENПА SACRA П

За l/Здавача

љубав . . .

Мирослав Дерета

:\!арт 1 999.

С ав а Б абић

ГювНlI уреднш::

Јелена Пав ић
Лш::овНQ графuч"а оnре.\ю

Давид Дерета
Уред н и "

Дијана Дерета
Лекmура

Миладин Ћулафић
Сmручна ле/\mура

Невен Ушумовић
Коре"mор

Јелена Павић

ISBN 86-7346-082-4
Тuраж

1 .000 пр и ме р ака
Београд 1 99 9 .
Издавач/Штампа ·ПлаС." ШI

ДЕРЕТА
1 1 030 Београд
тел.!факс : 0 1 1 / 5 1 2-22 1 , 5 1 2-46 1
Граф ички атеље

В ладимир а Роловйћа ЗО,

\ППУ.dеretа.со.�·u
office@).dereta.co.�'u

Интернет презентација:

е-тю1:

Књюкара ДЕРЕТА , Кнез Михаилова
тел:

284

0 1 1/ 1 8 1 -345

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful