---------TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 5945:2005 ---------------Nư c th i công nghi p – Tiêu chu n th i Industrial waste water – Discharge standards

TCVN 5945:2005 thay th cho TCVN 5945:1995, TCVN 6980:2001, TCVN 6981:2001, TCVN 6982:2001, TCVN 6983:2001, TCVN 6984:2001, TCVN 6985:2001, TCVN 6986:2001, TCVN 6987:2001. 1.Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này qui ñ nh giá tr gi i h n các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m tromg nư c th i c a cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh d ch v ,… (g i chung là “nư c th i công nghi p”). 1.2. Tiêu chu n này dùng ñ ki m soát ch t lư ng nư c th i công nghi p khai th i vào các th y v c có m c ñích s d ng nư c cho sinh ho t, th y v c có các m c ñích s d ng nư c v i yêu c u ch t lư ng nư c th p hơn, ho c vào các nơi ti p nh n nư c th i khác. 2.Giá tr gi i h n 2.1. Giá tr gi i h n các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m c a nư c th i công nghi p khi ñ vào các v c nư c không vư t quá các giá tr tương ng qui ñ nh trong b ng 1. 2.2. Nư c th i công nghi p có giá tr các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m b ng ho c nh hơn giá tr qui ñ nh trong c t A có th ñ vào các v c nư c thư ng ñư c dùng làm ngu n nư c cho m c ñích sinh ho t. 2.3. Nư c th i công nghi p có giá tr các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m l n hơn giá tr qui ñ nh trong c t A nhưng nh hơn ho c b ng giá tr qui ñ nh trong c t B thì ñư c ñ vào các v c nư c nh n th i khác tr các th y v c qui ñ nh c t A. 2.4. Nư c th i công nghi p có giá tr các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m l n hơn giá tr quy ñ nh trong c t B nhưng không vư t quá giá tr qui ñ nh trong c t C ch ñư c phép th i vào các nơi ñư c qui ñ nh (như h ch a nư c th i ñư c xây riêng, c ng d n ñ n nhà máy x lý nư c th i t p trung…) 2.5. Thành ph n nư c th i có tính ñ c thù theo lĩnh v c/ngành công nghi p c a m t s ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh d ch v c th ñư c qui ñ nh trong các tiêu chu n riêng. 2.6. Phương pháp l y m u, phân tích, tính toán, xác ñ nh t ng thông s và n ng ñ c th c a các ch t ô nhi m ñư c qui ñ nh trong các TCVN hi n hành ho c do cơ quan có th m quy n quy ñ nh.
http:// www.nuoc.com.vn

2 5 500 5 15 4 50 80 100 0.5 ñ n 9 5ñ n9 Không khó Không khó ch u ch u 20 50 30 50 50 0.07 0.1 0.2 2 3 0.05 0.05 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l http:// www.nuoc.1 0.5 2 5 5 2 5 10 5 0.01 0.5 0.01 0.05 0. TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Thông s Nhi t ñ pH Mùi M u s c.01 1 0. Co-Pt pH=7 BOD5 (20oC) COD Ch t r n lơ l ng Asen Th y ngân Chì Cadimi Crom (IV) Crom (III) ð ng K m Niken Mangan S t Thi c Xianua Phenol D u m khoáng D u ñ ng th c v t Clo dư PCBs Hóa ch t b o v th c v t: Lân h u cơ Hóa ch t b o v th c v t: Clo h u cơ Sunfua Florua Clorua Amoni (tính theo Nitơ) T ng nitơ T ng phôtpho ðơn v o C Giá tr gi i h n A B C 40 40 45 6ñ n9 5.5 10 600 10 30 6 1 15 1000 15 60 8 100 400 200 0.B ng 1 – Giá tr gi i h n các thông s và n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c th i công nghi p.vn .com.1 1 2 3 0.2 0.5 5 20 2 0.2 1 10 30 0.2 0.5 1 0.5 0.5 0.1 5 10 1 0.003 0.005 0.3 0.1 0.1 0.01 1 0.1 0.005 0.5 1 5 1 0.

0 - http:// www.com.nuoc.vn .0 1.1 0.1 1.34 Coliform MPN /100 ml 3000 5000 - 35 36 37 Xét nghi m sinh h c (Bioassay) T ng ho t ñ phóng x α T ng ho t ñ phóng x β Bq/l Bq/l 90% cá s ng sót sau 96 gi trong 100% nư c th i 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful