CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN MƯỢN HỌC BẠ
Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CƠ SỞ II ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Em tên là: ………………………………………………
Lớp: ………………
Em xin mượn hồ sơ như sau:
1/………………………………..………………………………..
2/………………………………..………………………………..
3/…………..………………………………..……………………
4/………….………………………………..…………………….
Lý do:……………. ………….………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………....
Em sẽ trả lại hồ sơ vào ngày:…………………………………………………………
Em xin chân thành cảm ơn.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng..…năm…..
Người làm đơn