You are on page 1of 107

II.

 SEMESTAR  Silabus za kolegij „Uvod u arheologiju II“ 
1. 
Datum i vrijeme  27. veljače 2008., 12,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Grčka kolonizacija  Nastavnik  Mate Parica  – Grčke kolonije na istočnoj obali jadrana  – Najvažnija nalazišta  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  Datum i vrijeme  27. veljače 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Grčka kolonizacija  Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – Prve kolonije  – Odnos grčkog i autohtonog stanovništva  – Materijalni ostaci  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  J. BRUNŠMID, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998.  Z. BRUSIĆ, Vrste importa helenističke i rimske keramike u Liburniju, Umjetnost na istočnoj obali  Jadrana u kontekstu europske tradicije, Rijeka 1993, 8190. 

2. 
Datum i vrijeme  5. ožujak 2008., 12,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Romanizacija Ilirika  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za romanizaciju Ilirika  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  J. BRUNŠMID, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998.  Datum i vrijeme  5. ožujak 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Romanizacija Ilirika  Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – povijesni pregled romanizacije Ilirika  – najvažnija nalazišta  i materijalni ostaci  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  J. BRUNŠMID, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998.  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003. 

3. 
Datum i vrijeme  12. ožujak 2008., 12,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Antička arhitektura  Nastavnik  Mate Parica  – teme iz arhitekture  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  12. ožujak 2008., 14,00 – 16.00 sati  br. 113  Antička arhitektura

Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – antička arhitektura – opći pojmovi  – primjeri sa različitih nalazišta  – primjeri prezentacije arheoloških nalazišta  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.  L. Mumford, Grad u historiji, Naprijed, Zagreb 1988.  A. MUSIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb 1936 

4. 
Datum i vrijeme  19. ožujak 2008., 13,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Političko uređenje  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za organizaciju provincije  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.  Datum i vrijeme  19. ožujak 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Političko uređenje  Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – općenito o institucijama i pojmovima vezanim za iste  – javni službenici  – plitičko uređenje  – primjeri na natpisima  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.  M. GLAVIČIĆ, Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije,  (disertacija –rukopis), Zadar 2001.  A. MUSIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb 1936 

5. 
Datum i vrijeme  26. ožujak 2008., 13,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Antička religija  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za religiju  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  B. GABRIČEVIĆ, Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta, Split 1987.  A. MUSIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb 1936  Datum i vrijeme  26. ožujak 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Antička religija  Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – religija i kultovi rimskog doba  – procesi širenja kultova  – osnovna ikonografija  – osnovni pojmovi vezani za religiju  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  B. GABRIČEVIĆ, Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta, Split 1987.  J. MEDINI, Rimske i orijentalne religije na istočnoj obali Jadrana, Materijali, 12, Zadar, 1976.  Ž. MILETIĆ, Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji, [disertacija], Zadar, 1996

6. 
Datum i vrijeme  2. travanj 2008., 13,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Sitni nalazi antičkog doba  Nastavnik  Mate Parica  – Teme vezane za sitne nalaze  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  Z. BRUSIĆ, Italska terra sigillata iz Liburnije, DIADORA 12, Zadar 1990. 79105.  Datum i vrijeme  2. travanj 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Sitni nalazi antičkog doba  Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – opći pregled pokretnih nalaza  – keramički nalazi  – domaće radionice  – primjeri prezentacije  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  Đ. BASLER, Rimski metalurški pogon i naselje u dolini Japre, GZM 30/31, Sarajevo 1977, 121171.  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.  Z. BRUSIĆ, Italska terra sigillata iz Liburnije, DIADORA 12, Zadar 1990. 79105.  Z. BRUSIĆ, Vrste importa helenističke i rimske keramike u Liburniju, Umjetnost na istočnoj obali  Jadrana u kontekstu europske tradicije, Rijeka 1993, 81­90.  A. STARAC, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I – Histrija. Društveno i pravno uređenje prema  literarnoj, natpisnoj i arheološkoj građi, Pula 1999.  I. FADIĆ, Antičko staklo u Liburniji, [disertacija], Zadar 2001. 

7. 
Datum i vrijeme  9. travanj 2008., 13,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Razdoblje kasne antike  Nastavnik  Mate Parica  – Teme iz razdoblja kasne antike  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  Datum i vrijeme  9. travanj 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Razdoblje kasne antike  Nastavnik  Prof. dr. Zdenko Brusić  – promjene u kasnoj antici  – najvažniji procesi  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.  A. STARAC, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I, Pula 1999; II, Pula 2000. 

8. 
Datum i vrijeme  16. travanj 2008., 13,00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  Pojava kršćanstva  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za pojavu kršćanstva  Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.  J. Hall, Rječnik tema i simbola u umjetnosti, Zagreb 1991.  Datum i vrijeme  16. travanj 2008., 14,00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. 113

 Uglešić. Uglešić. brojevi. Zagreb 1990. Migotti. Zagreb 1971. Disertacija. 921.  Datum i vrijeme  30. dr. Ranokršćanska topografija na području između Krke i Cetine.. str. 13. Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400­800. Zdenko Brusić  – obilježja kasnoantičke materijalne kulture  – arheološka baština barbarskih naroda  – najvažniji pojmovi  – pojmovi o sitnoj materijalnoj kulturi (nakit)  Literatura: Z. Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400800. Antika. 13. VINSKI. Vjesnik Arheološkog  muzeja u Zagrebu. 3.  A. 14. travanj 2008. Zdenko Brusić  – razvoj starokršćanske kulture  – graditeljstvo  – najvažnij pojmovi  Literatura: N. travanj 2008. Hall.  9.  A.  N.. CAMBI. Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije. Područje šibenske biskupije u starokršćansko doba.s. travanj 2008. Zagreb 1989.  Datum i vrijeme  23.  Datum i vrijeme  23. Sedam stoljeća Šibenske biskupije. Rječnik simbola.. str. oblici. Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije. Zdenko Brusić  – pojava kršćanstva  – ikonografija starokršćanskih spomenika  – najvažniji pojmovi  Literatura: N.  J. Antika. Mitovi.  J.00 – 14. Zagreb 1991.  N.Split 1977.00 sati  Predavaonica  br. Antika. dr..  B. geste. do 1998. 113  Predavanje ­ tema  Starokršćanska arheologija  Nastavnik  Prof. VINSKI. Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetnosti starokršćanskog doba u Dalmaciji. boje. travanj 2008.00 sati  Predavaonica  br.  Gheerbant. Zadar 2002. sni. Zadar 2002. Zagreb 2002. Rječnik tema i simbola u umjetnosti.00 sati  Predavaonica  br.  Zbornikradova sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. Nazčnost Istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne  građe. Šibenik 2001. Vjesnik Arheološkog .  Datum i vrijeme  30.Predavanje ­ tema  Pojava kršćanstva  Nastavnik  Prof. SUIĆ..godine. 14. UGLEŠIĆ.. 113  Seminar ­ tema  Seoba naroda  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za seobu naroda  Literatura: Z. dr.00 – 16.00 – 14. 5. 113  Predavanje ­ tema  Seoba naroda  Nastavnik  Prof.00 sati  Predavaonica  br. Cambi. Zadar 1996. 113  Seminar ­ tema  Starokršćanska arheologija  Nastavnik  Mate Parica  – teme iz starokršćanske arheologije  Literatura: N. 57107. Zagreb 2002. ChevalierA. likovi.  10. CAMBI.  A. Zagreb 2002.. CAMBI. Vjesnik  za  arheologiju i historiju dalmatinsku LXXLXXI. Zagreb 2003.godine.  M. Antički grad na istočnom Jadranu.00 – 16. Cambi.

 RAPANIĆ.  Datum i vrijeme  14.­9. UGLEŠIĆ.. BELOŠEVIĆ. Od Donata do Radovana.  D.  J. BELOŠEVIĆ. RAPANIĆ. Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji. Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji. Zagreb 1971. Predromaničko doba u Dalmaciji.00 – 16. MARASOVIĆ. 113  Seminar ­ tema  Razvijeni srednji vjek  Nastavnik  Mate Parica  – teme iz razvijenog srednjeg vjeka  Literatura: I.  A. 113  Predavanje ­ tema  Rani srednji vjek  Nastavnik  Prof. KRNČEVIĆ. Split 1987. 113  Predavanje ­ tema  Rani srednji vjek  Nastavnik  Prof.s. Nazčnost Istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne  građe. Disertacija. Sedam . KOVAČEVIĆ.00 sati  Predavaonica  br. Split 1987. svibanj 2008. Split 1994. 5.­9. 3.00 – 14. dr. 14. 13. Materijalna kultura Hrvata od 7.stoljeća.  J.stoljeća.00 – 16. Split 1990. PETRICIOLI. Od Donata do Radovana.stoljeća. svibanj 2008. Zadar 1996. PETRICIOLI. BELOŠEVIĆ. 113  Seminar ­ tema  Rani srednji vjek  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za rani srednji vjek  Literatura: J. MARASOVIĆ.. 13. svibanj 2008. JELOVINA. dr. svibanj 2008. Beograd 1977.­9. Novija istraživanja srednjovjekovnih arheoloških lokaliteta šibenskog kraja.  12.00 – 14. PETRICIOLI.stoljeća. 13. Split 1990. Predromaničko doba u Dalmaciji. Zdenko Brusić  – dalmatinskohrvatska materijalna kultura – groblja i nalazi  – važnost antropologije u arheološkim istraživanjima  Literatura: J.00 sati  Predavaonica  br. MARASOVIĆ.  Datum i vrijeme  14. Zagreb 1980;  I.­9.  Šlaus M (1998) Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih populacija središnje Europe s posebnim  osvrtom na polozaj hrvatskih nalazišta. SHP 25: 81­107.  Ž.  11. Starohrvatske nekropole.00 sati  Predavaonica  br. Od Donata do Radovana..muzeja u Zagrebu. Zdenko Brusić  – predromanička sakralna arhitektura  – pojmovi vezani predromaničku sakralnu arhitekturu  – prezentacija arheološke građe  Literatura: T. Split 1994. Zagreb 1980;  T.00 – 14.00 sati  Predavaonica  br. svibanj 2008.  Datum i vrijeme  21. Zagreb 1980;  T. 113  Seminar ­ tema  Rani srednji vjek  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za rani srednji vjek  Literatura: J. Avarski kaganat. Split 1976. Split 1990. Materijalna kultura Hrvata od 7. 14.  13.  Datum i vrijeme  7. Materijalna kultura Hrvata od 7.. Materijalna kultura Hrvata od 7.00 sati  Predavaonica  br.  Ž.. Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji. Zagreb 1980;  I.  Datum i vrijeme  7. Split 1994. BELOŠEVIĆ.  Ž.

  C.. Renfrew – P.  Datum i vrijeme  21. methods and practice. Marasović.00 – 14. 113  Seminar ­ tema  Srednji vjek  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za srednji vjek  Literatura: T. Split 1985. dr.00 sati  Predavaonica  br. MHAS.. Split 1985. 13. svibanj 2008. 113  Seminar ­ tema  Elementi arheološkog rada  Nastavnik  Mate Parica  – teme vezane za elemente arheološkog rada  Literatura: Ph. Marasović. 14.  C. Barker. Tehnike arheološkog iskopavanja. Archaeology: theory. Katalozi i monografije 8. . Bahn. Zdenko Brusić  – povijesni pregled razvijenog srednjeg vijeka  – najvažniji pojmovi i nalazišta  Literatura: I. Novija istraživanja srednjovjekovnih arheoloških lokaliteta šibenskog kraja.. Šibenik 1998.  Ž. svibanj 2008.  Datum i vrijeme  4. Katalozi i monografije 8. Split 1990.  Datum i vrijeme  28.  T. PETRICIOLI.00 – 16. Zdenko Brusić  – pojmovi vezani za arheološka istraživanja  – pregled pomoćnih znanstvenih disciplina  – interpretacija i prezentacija arheoloških nalazišta  Literatura: Ph.  Datum i vrijeme  28. Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu.  14. London 1991. Bahn. KRNČEVIĆ. Sedam  stoljeća Šibenske biskupije. Graditeljsko nasljeđe. methods and practice. 14. Zagreb Split1983. 13. lipanj 2008.00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  Srednji vjek  Nastavnik  Prof. 113  Predavanje ­ tema  Razvijeni srednji vjek  Nastavnik  Prof. lipanj 2008.  Datum i vrijeme  4. Renfrew – P. Barker.  15.00 sati  Predavaonica  br. Zagreb Split1983.stoljeća Šibenske biskupije.. Archaeology: theory. dr.00 – 16.. 14. MHAS. 113  Predavanje ­ tema  Elementi arheološkog rada  Nastavnik  Prof. Zdenko Brusić  – povijest arheoloških istaživanja  – zaštita arheološke baštine  – arheološke institucije i časopisi  Literatura: T.00 sati  Predavaonica  br. Split  2000. Split  2000. London 1991.00 – 16.00 sati  Predavaonica  br. svibanj 2008.00 – 14. Tehnike arheološkog iskopavanja. dr. Šibenik 1998. Od Donata do Radovana. Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu. Marasović. Marasović. Graditeljsko nasljeđe.  T.

 I/1. 1998. and Art. KUIJT. Shanidar. dr.  Datum i vrijeme  06.C.00  br. 9. Cambridge. 113  Seminar ­ tema  PRETKERAMIČKI NEOLITIK ANATOLIJE  Nastavnik  Mr. 113  Predavanje ­ tema  NEOLITIK – uvod u razdoblje  Nastavnik  Prof. 1998. Prolegomena and Prehistory. sc.00­12. ožujka. 1999. The Neolithic Period: Triumphs  of Architecture. sc. 61.  O.  Datum i vrijeme  28. 499­  537; Cyprus in the Neolithic and Chalcolithic periods.45 h  Predavaonica  br. sc..…)  Literatura:  The Cambridge Ancient History.. 1991. Nevali Çori  ­  Arhitektura  ­  Kultne građevine  ­  Pokopi  Literatura:  The Cambridge Ancient History. Ain Malaha.…)  – Pretkeramički neolitik (Jerihon. Brunislav Marijanović  ­ Pojam i termini  ­ Periodizacija neolitika  ­ Relativna kronologija neolitika  ­ Apsolutna kronologija neolitika (niska i visoka kronologija)  Literatura:  H. and Art. 1974. Vol. D. Near  Eastern Archaeology. Istanbul. 2008. veljače.  (Anatolia  before c. 2008. 2008. Palestine during the Neolithic and Chalcolithic periods. New York. Neolithic in Turkey. D. veljače. Beidha. Mughara. Gobekli Tepe. The Natufian culture in the Levant. THE Neolithic Period: Triumphs of Architecture. Banning. Near Eastern  Archaeology. Band II. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK BLISKOG ISTOKA  Nastavnik  Mr. 4. New York. Agriculture. MÜLLER – KARPE.00  Predavaonica  br. 113  „NEOLITIČKA REVOLUCIJA“  Prof. Bar­Yosef – F. dr. Handbuch der Vorgeschichte.45 h  Predavaonica  br. I/1.Silabus za kolegij „Neolitik“  1. Prolegomena and Prehistory. 4. No.org/  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  Nastavnik  06.  Prolegomena  and  Prehistory. sc. 61. Ozdogan. 2002...  Tay project: http://tayproject. Dario Vujević  – Teritorijalna podjela  – Komparativna stratigrafija  – Natufijenska kultura (Ain Malaha. No. Jerihon. Cambridge. Valla. Life in Neolithic farming communities. str.  M.  1998. München. Brunislav Marijanović .00­9. Asikli Höyük.00­12. str. 10. Vol. Hallan Cemi.  The  Cambridge  Ancient  History. 2008. str.  Cambridge. ožujka. 2002. BANNING.  Datum i vrijeme  28.. 9. Life in Neolithic farming communities. 1998. Agriculture.  557­608). Ain Ghazal. Kuijt. 188­237.  E.  E.  I/1.  2.  I.00­9. Dario Vujević  ­  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  ­  Cayönü. 304­326. 539­555; The Stone Age in the Aegean. Cafer Höyük.  I. ;  str.. 10. 188­237. 1998. 4000 B.

Çatal Hüyük. 2002.  Cambridge.  M. Istanbul. 4. 1974. 188­237. The Neolithic Period: Triumphs of Architecture. 4. Near Eastern  Archaeology. No. and Art. KUIJT. MÜLLER – KARPE. Handbuch der Vorgeschichte.  The  Cambridge  Ancient  History. Agriculture.  557­608). and the Nile Valley. Archaeology in the Holy Land.  Prolegomena  and  Prehistory. Can Hassan)  ­  Jugozapadna Anatolija (Hacilar.  H. 2002.  Datum i vrijeme  13. 9.  1998. Agriculture. Europa.  4. 1979. str.00­9. Neolithic in Turkey. BANNING.  J.com  Tay project: http://tayproject. HOPF. Near Eastern  Archaeology. Vol.  1998.­ „Neolitička revolucija“ – pojam i sadržaj  ­ Mezolitičke osnove „neolitičke revolucije“  ­ Centri „neolitičke revolucije“  ­ Podrijetlo domestikata i pregled razvoja produktivne privrede  ­ Arheološki aspekti produktivne privrede  Literatura:  The  Cambridge  Ancient  History.org  Datum i vrijeme  13.  Palestine  during  the  Neolithic  and  Chalcolithic  periods. Istanbul. 1998. Dario Vujević  ­  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  ­  Središnji plato (Catal Höyük. Brunislav Marijanović  – Ekonomski aspekti – privreda i način života  – Sociološki aspekti – naselja i društvo  – Kulturološki aspekti – matrijalna kultura  – Kulturološki aspekti – duhovna  kultura  Literatura:  E. Life in Neolithic farming communities. Domestication of Plant in the Old World: The origin and spread of  cultivation Plant in West Asia.  (Anatolia  before  c. str. 61. London 1967. 113  Predavanje ­ tema  „NEOLITIČKI PAKET“ – posljedice razvoja produktivne privrede  Nastavnik  Prof. Neolithic in Turkey..  D. 2008. London. 188­237.  Catal Höyük: www. 61. Life in Neolithic farming communities. München. 2008.  Prolegomena  and  Prehistory. 539­555; The Stone Age in the Aegean. str.  E. D. New York. str. Catal Huyuk.00  Predavaonica  br. The Neolithic Period: Triumphs of Architecture.  J. 1999. 304­326.catalhoyuk. M.  Cambridge. KUIJT.;  str. London 1967. Oxford. dr. MELLAART.  (Anatolia  before c. ;  str. 1981. ožujka.00­12.  ZOHARY–M.  I/1.  557­608). D. M. Band II.  str. Cambridge. Excavations at Jericho.  4000  B. No. BANNING. sc.  M. KENYON. ožujka. Beycesultan)  ­  Cilicija (Marsin)  ­  Arhitektura i organizacija naselja  ­  Svetišta i predmeti kulta  Literatura:  The Cambridge Ancient History. . 1998. 539­555; The Stone Age in the Aegean.. str. British Shool of Archaeology in Jerusalem. Palestine  during the Neolithic and Chalcolithic periods. 4000 B.  K.  I/1.  499­  537; Cyprus in the Neolithic and Chalcolithic periods. and Art. Prolegomena and Prehistory. Vol.C.45 h  Predavaonica  br. London. 1999.. 1998. I/1. 113  Seminar ­ tema  KERAMIČKI NEOLITIK ANATOLIJE  Nastavnik  Mr. 10.  I.  K. sc. Mellaart.  I. OZDOGAN. 499­  537; Cyprus in the Neolithic and Chalcolithic periods.1993.  304­326. New York. Ozdogan. KENYON.C.

The agricultural transition and the origin of Neolithic society in Europe. Präkeramisches  Neolithikum auf der  Balkanhalbinsel. National Bank of Greece. CHAPMAN. Préhistoire Europé. 1998.V. Band II.  S. Cambridge. ožujka. ožujka. 2008.. 1995. 2002. Boston.00  Predavaonica  br.00­9. 1993.  Excange  Systems  in  Prehistory.  M. The European Neolitisation Proces. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK CIPRA  Nastavnik  Mr.  A. I. Massachusetts. Europa. Europe’s first farmers: an introduction.  C. Shillourokambos.  R. The Origins of Farming in South East Europe. SWINY.  ZOHARY– M. J.  Alan H. Boston. 2008. 1998. KORKUTI.  RENFREW.  5. New York.45 h  Predavaonica  br. 38(3/4). AMMERMAN. Ljubljana. J. Cambridge. neolitika in eneolitika v Sloveniji. Frankfurt  a. Khirokitija)  ­  Keramički neolitik (kultura Sotira)  ­  Arhitektura i organizacija naselja  Literatura:  The Cambridge Ancient History.  M.. Europe’s first farmers. Liège.  J. 2001. Looking Back. Swiny. BANDELT. Neolithic Greece. Poročilo  o raziskovanju paleolitika. 2001. 9. Cambridge. Dario Vujević  ­  Važnija nalazišta  ­  Periodizacija  ­  Pretkeramički neolitik (Aetokremnos. Oxford. pravaca i mehanizama prijenosa znanja (autohtonistički i difuzionistički pristupi)  ­ Arheološke potvrde  Literatura:  C.  M. Mainz. sc. The Earliest prehistory of Cyprus.  D.  Alternative  models  for  excange  and  spatial  distribution. Documenta .  C. M. LOUIS SÉFÉRIADÈS. 1960. I/1.  P. Domestication of Plant in the Old World: The origin and spread of  cultivation Plant in West Asia.  S.00­12. Handbuch der Vorgeschichte. Academic Press. 1995. Cambridge. PERLES. 2000.  T. 2001. MACAULAY–H. 1974. 1977. Encyclopedia  of the barbarian world. 2001. Early Domestic Animal in Europe: Imported or Locally  Domesticated? The Widening Harvest; The Neolithic Transition in Europe: Looking Back.TRINGHAM. Boston. HOPF. Looking  Forward. The Widening Harvest; The Neolithic Transition in Europe:  Looking Back.  Examing  the  Farming/Language  Dispersal  Hypothesis. Cambridge. 6. 1994. R.Simmons. ZVELEBIL. Boston. The Early Neolithic in Greece. Looking Forward.  vol. Brunislav Marijanović  ­ Širenja produktivne privrede u jugoistočnu Europu  ­ Problemi dinamike. buffer or  mosaic. The Earliest prehistory of Cyprus. München. Massachusetts.  Datum i vrijeme  20. Southeastern Europa in the transition to agriculture in Europe: bridge.  MILOJČIĆ. PERLES. and the Nile Valley.  Poročilo  o  raziskovanju  paleolitika. Neolithikum und Chalkolithikum in Albanien. Heidelberger Akademie der  Wissenschaften. 1973. sc. 1998. Cambridge.  ZVELEBIL. 2000.  H. 1995. Prolegomena and Prehistory. Analayzing genetic data in a model­based  Fremework:  inferences  about  European  Prehistory. Europe’s First Farmers. ROWLEY­CONWY.  M. dr.  Datum i vrijeme  20. PRICE.. The Early Neolithic in Greece. 113  Predavanje ­ tema  NEOLITIZACIJA JUGOISTOČNE EUROPE  Nastavnik  Prof. Last Hunters  and First Farmers  on Cyprus. 10. Germania..  M. 229­233. Ljubljana.  neolitika in eneolitika v Sloveniji. MÜLLER – KARPE. D.  Neolithization  in  Eastern  Europe:  A  View  from  Frontier. RICHARDS–V.  D. THEOCHARIS.

 1978.  B. 2008. Theocharis. pravaca i mehanizama prijenosa znanja  ­ Arheološki aspekti neolitizacije istočnog Jadrana (ključna arheološka nalazišta)  Literatura:  Š.  Poročilo  o  raziskovanju  paleolitika.  6.  Grupa autora. 1998.  Sarajevo. Cambridge.  7. 64.  Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.  2000.  Godišnjak  Centra  za  balkanološka  ispitivanja. Europe’s First Farmers.  CHAPMAN–  J.  Akademija  nauka  i  umjetnosti  Bosne  i  Hercegovine. 1997­1998. Transition to agriculture in eastern Europe.STARNINI.  neolitika in eneolitika v Sloveniji. BIAGI–E.  Antiquity. Perles. Europe’s First Farmers. 9. ožujka. 2000. 14. 113  Predavanje ­ tema  NEOLITIZACIJA ISTOČNOG JADRANA  Nastavnik  Prof. Atti  dela Societa per la preistoria e protostoria regione Friuli­Venezia Giulia.  MÜLLER.  A. sc.  C. BENAC.  Early  farmers  in  the  Mediterranean  Basin:  the  Dalmatian  evidence. BASS. 1993.  M. Nikšić. XXI.  S. Sarajevo. 1990. 1995.  J.45 h  Predavaonica  br. XIV (2003).  Slovenska  perspektiva. Oxford.00­9. 2001. XI.  A. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK TESALIJE  Nastavnik  Mr. Dario Vujević  ­  Periodizacije  ­  Pretkeramički neolitik .. sc. 2001.  Datum i vrijeme  03. Mlađi praistorijski slojevi u Crvenoj Stijeni. ožujka. Some Aspects of the Neolitisation of the Adriatic Region. ZVELEBIL. BATOVIĆ. Ljubljana. The maritime expansion of Early Neolithic agro­pastoralism in the eastern Adriatic Sea. 1978. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK EGEJSKOG PODRUČJA  Nastavnik  Mr.  M. Springer Books. 1973. LILLIE. Prolegomena and Prehistory. Neolithic Greece.00  Predavaonica  br. Atti dela Società  per la preistoria della regione Friuli­Venezia Giulia. 9. dr. travnja. 10. Transition to agriculture in eastern Europe.  Datum i vrijeme  27.. Cambridge. XXVIII. 1. The Early Neolithic in Greece.  BENAC. Sarajevo. Cambridge. Milisauskas. 2008. Zbornik radova. 1979. National Bank of Greece. Histria Antiqua. Origines du néolithique à ľAdriatique et les rapports avec la Méditerannée occidentale. BUDJA. 2002. Ljubljana.  Les  thèses  fondamentales  sur  ľorigine  du  néolithique  dans  les  Balkans  et  les  régions  avoisinantes.  M. Dario Vujević  ­  Periodizacija  ­  Kreta  ­  Egejski otoci  ­  Peloponez  Literatura:  The Cambridge Ancient History. Brunislav Marijanović  ­ Širenja produktivne privrede na područje istočnog Jadrana  ­ Problemi dinamike.  P.Praehistorica.. European prehistory: a survey.1975.  D. sc.45 h  Predavaonica  br. Tieste. I/1. 2004. Cambridge. Crvena stijena. Trieste. 1999. Pula.  BUDJA.  Datum i vrijeme  27. Paleoenvironment ­ the determinant of the archaeological interpretative models  introduction. 14. 2008. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.00­12. Praistorija jugoslavenskih zemalja II.  Neolitizacija  Evrope.00­9.  M.

 Perles. Kurilo. Liege. I/1.00  Predavaonica  br. Criş. The Early Neolithic in Greece. No. 2001. 1979. Palestine during the Neolithic and Chalcolithic periods.1993  Datum i vrijeme  10. 1981. ; str. M. 2008. London. M.. 10.  The Cambridge Ancient History. str.  S. 9. sc.  MILOJČIĆ. travnja. and Art. Cambridge. Brunislav Marijanović  ­ Vrste i tipovi neolitičkih naslja na Bliskom Istoku i jugoistočnoj Europi  ­ Prostorna organizacija  ­ Materijali i tehnike građenja nastambi  ­ Pojave u komparativnoj etnologiji  Literatura:  J. 61. Vol. 113  Predavanje ­ tema  „NEOLITIČKI PAKET“ – naseobinski aspekti pretkeramičkog  neolitika  Nastavnik  Prof. BANNING.  Usoe.  S. I/1. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIČKE KULTURE U BUGARSKOJ I RUMUNJSKOJ  Nastavnik  Mr.  Datum i vrijeme  03. Dario Vujević  ­  Teritorijalna podjela i periodizacije  ­  Rani neolitik (Karanovo I i II. sc. Frankfurt  a. 1960. (Anatolia  before c. 2008. Archaeology in the Holy Land. Boston. Ovčarovo. SWINY. Petreşti)  Literatura:  Atlas du Neolithique Europeen. M. 1998. 2001.  D. sc. Prolegomena and Prehistory. MELLAART. Near Eastern  Archaeology.45 h  Predavaonica  br.. 499­  537; Cyprus in the Neolithic and Chalcolithic periods. 1973. Theocharis. Topolnica­Akropotamos i Hamangia)  ­  Stariji neolitik (Circea­Gura Baciului. Cambridge.  C. The Earliest prehistory of Cyprus. dr.00­12.  M. Milisauskas. OZDOGAN. Präkeramisches  Neolithikum auf der  Balkanhalbinsel.00  Predavaonica  br. 4. British Shool of Archaeology in Jerusalem. 113  Predavanje ­ tema  „NEOLITIČKI PAKET“ – naseobinski aspekti keramičkog neolitika  Nastavnik  Prof.. KENYON. Neolithic Greece. Germania. Karanovo IV­Kalojanovec. 539­555. Istanbul. 188­237. Cambridge. Agriculture.00­12. Brunislav Marijanović  ­ Vrste i tipovi neolitičkih naslja na Bliskom Istoku i jugoistočnoj Europi  ­ Prostorna organizacija  ­ Materijali i tehnike građenja nastambi  ­ Pojave u komparativnoj etnologiji  Literatura:  E. . str. D. 38(3/4). Neolithic in Turkey. Excavations at Jericho. 10.­  Keramički neolitik  ­  Sesklo  ­  Dimini  Literatura:  The Cambridge Ancient History.00­9. 1998. London 1967. 1999.. The Neolithic Period: Triumphs of Architecture. travnja. 2002.  V. 4000 B. Prolegomena and Prehistory.  K. Boian. 1998. National Bank of Greece. dr. Dudeşti)  ­  Srednji i kasni neolitik (Vadaştra. Çatal Hüyük. Springer Books. travnja.  8. 2008. London.  Datum i vrijeme  10. 304­326. Conevo i Zapadno­bugarska slikana keramika)  ­  Srednji i kasni neolitik (Karanovo III­Veselinovo.  K. Hotnica.C. KENYON. European prehistory: a survey.

The Neolithic of the Neart East. 1967. London. 1975. 113  Predavanje ­ tema  „NEOLITIČKI PAKET“ – keramička produkcija u neolitiku  jugoistočne Europe .  Datum i vrijeme  24.. MELLAART.00­12. 9.. London. The Neolithic.  Datum i vrijeme  17. 79­  213. sc. 1979. BAR. London. Handbuch der Vorgeschichte. Dario Vujević  ­  Teritorijalna podjela  ­  Periodizacija  ­  Anzabegovo­Vršnik  ­  Velušina­Porodin  ­  Zelenikovo  Literatura:  M.  E. 9. 113  Predavanje ­ tema  „NEOLITIČKI PAKET“ – keramička produkcija u neolitiku Bliskog  Istoka  Nastavnik  Prof.. 1997.1993  Hungarian archeology at the end of Millenium. Neolithic in Turkey. Istanbul.  J.  M. dr. MELLAART. München. Herpaly­Csöszhalom. II. 1974. Sarajevo.. MELLAART.00­9. 1999. THEOCHARIS. Skopje. 1975.  Grupa autora. 1979. OZDOGAN. 10. The Neolithic and Early Chalcolithic Farmers of Central and Southwest Anatolia.  H. community and the changing use of space. 2008. travnja. travnja. Handbuch der Vorgeschichte. 2003. KOLIŠTRKOSKA NASTEVA.00­9. 2008. Banffy. 2008. National Bank of Greece.00  Predavaonica  br. Istanbul. Neolithic Greece. Potiska kultura. Liege.  Datum i vrijeme  24. kultura linearne keramike)  ­  Srednji neolitik (kultura linearne keramike)  ­  Kasni neolitik (Langyelska kultura. The Neolithic of the Neart East. Budapest. tipološka i stilska obilježja keramike u neolitičkim kulturama Bliskog Istoka  Literatura:  M. 10. Brunislav Marijanović  ­ Tehnološka. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. 1973. sc. 1974.45 h  Predavaonica  br. Garašanin.  J. Moravska slikana  keramika)  Literatura:  Atlas du Neolithique Europeen.J. Dario Vujević  ­  Periodizacija  ­  Stariji neolitik (Körös. Praistorija jugoslavenskih zemalja II. 1999. Budapest. 2005..  Houshold. Centralnobalkanska zona. Neolithic in Turkey. V.  D. travnja.  H. Cult objects of the neolithic Lengyel culture. MÜLLER – KARPE. Prehistoric Macedonian Ladies (katalog izložbe). 2008. MÜLLER – KARPE.  Datum i vrijeme  17.00  Predavaonica  br. OZDOGAN. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK PANONSKOG I PERIPANONSKOG PODRUČJA  Nastavnik  Mr.  10. travnja. 2005. Çatal Hüyük. Sarajevo. 97­121.  9. Band II. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK MAKEDONIJE  Nastavnik  Mr. Band II.45 h  Predavaonica  br. CUTTING..  M.  I.00­12. München. sc.

BRUKNER. 79­  213. 1968. Neolit Vojvodine.  I. SREJOVIĆ. Vela spilja Vela spila.. 1993. Religija i kult neolitskog čoveka na centralnom Balkanu..  D. THEOCHARIS. Neolithic Greece. ČEČUK – D. Ravlića pećina. 1997. Neolit Vojvodine. Neolithikum und Chalkolithikum in Albanien. GARAŠANIN.  B. dr. 1968. 9. TEŽAK­GREGL. Sarajevo.. Vela Luka. II. VLADAR. Brunislav Marijanović  ­ Tipološka. Praistorija jugoslavenskih zemalja II. Prehistoric Macedonian Ladies.  E. The Goddesses and Gods of the Old Europe. Los Angeles. sc.  Beograd. otok  Korčula. Mainz. Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale. 2005.. GIMBUTAS. 2005. Tatran.00­9. tipološka i stilska obilježja keramike u neolitičkim kulturama jugoistočne Europe  Literatura:  D. 1995. Garašanin. The Language of the Goddess. 1979. Višeslojno pretpovijesno nalazište – Vela Luka. GIMBUTAS. 2005. sc. 1973. GZM 3536. 2000. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK SRBIJE  Nastavnik  Mr. MARIJANOVIĆ. MARIJANOVIĆ. 113  Predavanje ­ tema  KULTOVI I VJEROVANJA U NEOLITIKU – antropomorfna plastika  Nastavnik  Prof. Beograd. Neolitska plastika. Praveká plasatika. KOLIŠTRKOSKA NASTEVA.  Grupa autora.1993. Dario Vujević  ­  Periodizacije  ­  Rani i srednji neolitik (Protostarčevo i starčevačka kultura)  ­  Kasni neolitik (Vinčanska kultura)  ­  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  ­  Naseobinski elementi  ­  Pokopi  ­  Plastika  Literatura:  M. 1968.  J.45 h  Predavaonica  br. Neolit centralnog  Balkana. 1979. 1979.  D.  M. (Katalog izložbe).  Grupa autora. RADIĆ. Budapest. KORKUTI. ikonografska i stilska obilježja antropomorfne plastike  ­ Značenje antropomorfne plastike  Literatura:  M.  1996. centralnobalkanskog područja.  Atlas du Neolithique Europeen. Gudnja. Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj.  Datum i vrijeme  08. Sarajevo.  B. sc. Centralnobalkanska zona. 1961. Sarajevo 1981.  T. 1979. 2001.  B. Brunislav Marijanović  ­ Tehnološka. 97­121. Cult objects of the neolithic Lengyel culture. Dubrovnik. 1968.  M. . Praistorija jugoslavenskih zemalja II. Čović.  11. Budapest.Nastavnik  Prof. Sarajevo. Beograd. Liege. Heidelberger Akademie der  Wissenschaften.  Datum i vrijeme  08. National Bank of Greece. Brukner. MARIJANOVIĆ. Sarajevo. svibnja. Beograd. Neolit centralnog Balkana.  B. Rezultati sondiranja u praistorijskom naselju u Gornjoj Tuzli. 2008. dr.00­12.  B. svibnja. BANFFY. Miths and cult images.  Hungarian archeology at the end of Millenium.00  Predavaonica  br. Skopje. 10. 2008.  B. Zadar. The Neolithic. 2003. Zagreb.  B. London. Praistorija Jugoslavenskih zemalja.

 Sarajevo 1976. Obre II – Neolitsko naselje butmirske kulture na Gornjem polju. 363­473. MELLAART. Rezultati sondiranja u praistorijskom naselju u Gornjoj Tuzli.  J. 1961.  C. 1974. Benac.  Datum i vrijeme  15. 1979. BAR is. Çatal Hüyük. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK BOSNE  Nastavnik  Mr. Istanbul.  B. Čović. Obre I – Neolitsko naselje stračevačkoimpresso i kakanjske kulture na Raskršću.  Datum i vrijeme  15.  J.  D. Prehistorie des praqtiques mortuaires. 1968.. Beograd.  B. dr. 2008. Neolithic mortuary practices in Grees. London. sc. Sarajevo. 1975.  13. THEOCHARIS. svibnja. 1979.  A. 2001. 2008. Neolithic Greece. Od Butmira do Ilira (poglavlja o neolitiku i eneolitiku). Leuver. Studije o kamenom i bakarnom dobu u sjeverozapadnom Balkanu. 1999. GARAŠANIN..  D. Sarajevo.. DERWICH ed.00  Predavaonica  br.  K. Handbuch der Vorgeschichte.. OZDOGAN. Sarajevo. Čović. II. Band II. 1964. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. sc. MÜLLER – KARPE. 1973. 10. Dario Vujević  ­  Teritorijalna podjela (sjeveroistočna i središnja Bosna)  ­  Periodizacije  ­  Sjeveroistočna Bosna (starčevačka i vinčanska kultura)  ­  Rani neolitik središnje Bosne (starčevo­impresso)  ­  Srednji neolitik (Kakanjska kultura)  ­  Kasni neolitik (Butmirska kultura)  ­  Važnija nalazišta  ­  Naseobinski elementi  ­  Pokopi  ­  Kultna mjesta i predmeti kulta  ­  Plastika  ­  Keramografija  Literatura:  A.  Datum i vrijeme  29. Benac. Sarajevo. Benac. The Neolithic of the Neart East. 1973.00­12. London. Sarajevo. FOWLER.  A. München. Benac. Religija i kult neolitskog čoveka na centralnom Balkanu.  1971. National Bank of Greece. 9.  H. sc.1314. svibnja.45 h  Predavaonica  br. Neolithic in Turkey. PERLES.  A. 1967. 2004. Neolit centralnog  Balkana. GZM  XXVIIXXVIII. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK KONTINENTALNE HRVATSKE  Nastavnik  Mr. 9.  E.45 h  Predavaonica  br.00­9. Brunislav Marijanović  Literatura:  M. Dario Vujević  ­  Periodizacija i kulturna zastupljenost  ­  Rani neolitik (Starčevačka kultura)  ­  Srednji neolitik (Kultura Malo Korenovo)  ­  Kasni neolitik (Sopotska kultura i Brezovljanski tip sopotske kulture)  ­  Važnija nalazišta .. MELLAART. Cambridge.00­9.12. 1999. The Early Neolithic in Greece. Prelazna zona. Praistorija jugoslavenskih zemalja II. 2008.  Grupa autora. 113  Predavanje ­ tema  KULTOVI I VJEROVANJA U NEOLITIKU – grobovi i pokapanje  Nastavnik  Prof. Sarajevo. GZM XXVI. svibnja.

 2005. 2. sv.  Radovi.  T.  Marijanović.00­9. Filozofski fakultet. Dimitrijević. 1994. Prapovijest. Zagreb. 33 (20). Arheološki vestnik. The architecture of early and Middle Neolithic settlements of the Starčevo culture in  northern Croatia. Sarajevo. Stariji neolit u Dalmaciji. Ljubljana. Zagreb. 1978.  47. 71­128  K.  Prilog  daljnjem  poznavanju  starijeg  neolitika  u  Dalmaciji./vol.  MARIJANOVIĆ. Izdanja HAD­a. Batović. Minichreiter. Situla 44.  Čečuk–D.  S.  B. 10.  B.  1996. Pokapanje pokojnika u Smilčiću i kult mrtvih u neolitu Dalmacije.  K.  Starinar.4. Documenta praehistorica. BATOVIĆ. Dimitrijević – N. . Vela špilja)  ­  Kasni neolitik (Hvarsko­lisičićka kultura)  ­  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  ­  Početak neolitika na području istočnog Jadrana  ­  Naseobinski elementi kroz neolitik  ­  Plastika  ­  Keramografija  ­  Predmeti kulta  Literatura:  Š. Sarajevo. Gudnja.  2001.  Radovi. TežakGregl. 1959. 1992. XXVIII  Datum i vrijeme  29. 9. 1993. 473­635. 1998. Koprivnica. 2001.  Znanstveni  skup  HAD  (Vela  Luka. Majnarić­Pandžić.  S. Dubrovnik.00­12. Zagreb. II. Jadranska zona.45 h  Predavaonica  br. Neolitske kultne posude iz Smilčića..  S.  Arheološka  istraživanja  na  području  otoka  Korčule  o  Lastova. Prapovijest.  Razdio  povijesnih  znanosti. sc. 113  Predavanje ­ tema  KULTOVI I VJEROVANJA U NEOLITIKU ISTOČNOG JADRANA  Nastavnik  Prof. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. 1998. 2008. 229­363.  Beograd.­  Naseobinski elementi  ­  Plastika  ­  Keramografija  Literatura:  S.  Neki  aspekti  pokapanja  u  neolitiku  Dalmacije. Jadranska zona. Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba. Kultni riton s Crnog vrila – prilog problematici kultnih ritona u neolitiku  istočnog Jadrana.  Š. Sarajevo. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. Brunislav Marijanović  Literatura:  Š.  Zadar. Marković.  Š. dr.00  Predavaonica  br. MARIJANOVIĆ.. Batović.  Vela  špilja  –  preliminarni  rezultati  dosadašnjih  istraživanja. BATOVIĆ.  Š. Minichreiter. Arheološki radovi i  rasprave JAZU 4­5.  S.  Z. Dimitrijević. Diadora 2. 1966. Zadar. 2007  14.. Dimitrijević – T. IX­X/2.. Majnarić–Pandžić – T.. Neolit u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.). Zadar.  PERIĆ. Tragovi kultnog sahranjivanja u neolitu Jadranske oblasti. Težak­Gregl. Ljubljana. 1967.  B.1991. II. Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj.  Radić. Zagreb. sc. BENAC.  Korčula  1820.  A. 1962. Sjeverna zona. Marijanović. Zagreb. 1979. Zadar.  B. svibnja.  39  (26). Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj. 1994. 1979. BATOVIĆ. 113  Seminar ­ tema  NEOLITIK ISTOČNOG JADRANA I ZALEĐA  Nastavnik  Mr. Dario Vujević  ­  Periodizacija i kulturna zastupljenost  ­  Rani neolitik (Impresso kultura)  ­  Srednji neolitik (Danilska kultura.  Kulth­Rhytone  der  neolitishen  Vierhzüchter  der  Balkanhalbinsel.  Datum i vrijeme  05. II. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. Težak­Gregl – N. Gudnja. 2008. 1979.  B. lipnja.

 Ravlića pećina. 1970.. Zagreb. Zagreb.00  Predavaonica  br. Sarajevo 1981. 1998. 1955. GZM 3536. Zagreb. 1958. 12. AP. Grapčeva spilja. Neolitička naselja na šibenskodrniškom području. Novak. sc.00­12.  10. Grapčeva spilja. 113  Predavanje ­ tema  NEOLITIK – povijesna interpretacija  Nastavnik  Prof.  B. Sarajevo. Zadar. Benac. Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale. 2000. Markova špilja. Beograd. Novak. 1955. Izdanja HADa. 19.  G. Marijanović. Marijanović. dr. Neolitsko naselje u Lisičićima kod Konjica. 2008.  G.  B. Menđušić.  A.  Datum i vrijeme  05.B. lipnja. Hvar višeslojno prehistorijsko nalazište. Čečuk.  M. Brunislav Marijanović  – društvo  – privreda  – religija  Literatura: . Prehistorijski Hvar.

 W. New Heaven/London. Vodič po Heladi. Greek Art. društvene prilike. Whitley. Boardman.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. Pasini). Dražen Maršić  ­ Grčka civilizacija: kratak historijat istraživanja.  ­ prijelaz s drvenog na kameno graditeljstvo. F. sadržaj kolegija. 1996. Cambridge.  Datum i vrijeme  27.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Povijest istraživanja antičke Grčke  Nastavnik  mr.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Uvodno predavanje  Nastavnik  Mr. Early Greek Vase Painting (11th­6th centuries BC).  Datum i vrijeme  05.  J. Janson. Naturalis Historia  J.Silabus za kolegij „Arheologija antičke Grčke„  1. 1996. terminologija i kronologija. Cambridge. Povijest umjetnosti.  H.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija arhajskog razdoblja ­ graditeljstvo  Nastavnik  Doc.  Literatura  (odgovarajuća poglavlja!):  J. Archaeology of Ancient Greece.  A. Dražen Maršić  ­ podrijetlo grčkog hrama. Split 1989 (prijevod U. Whitley. Whitley. Igor Borzić  ­  upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija  ­  upoznavanje studenata s osnovnom literaturom  ­  objašnjavanje načina izlaganja i pisanja seminarske radnje  ­  podjela seminarskih tema  Literatura:  2. 2001. dr. sc.  materijalna kultura: keramički stilovi. Greek Art. 2001. Varaždin 2003.  J.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Uvod – grčka civilizacija geometrijskog razdoblja  Nastavnik  Doc. Archaeology of Ancient Greece. . ožujka 2008.  ­ pojava dorskog.  J.  ­ tipologija grčkih hramova (Vitruvije. francuskih i njemačkih antikvara u istraživanju antičke Grčke  ­  moderna istraživanja civilizacije antičke Grčke  Literatura:  J. London­New York. Boardman. Cambridge. Thames&Hudson. Greek Architecture. Lawrence.  G.sc.  ­ Grčka civilizacija geometrijskog razdoblja: povijesne prilike. 1996. 2001. Hafner. Boardman. Igor Borzić  ­  interes rimskih pisaca za grčku civilizaciju (Plinije Stariji. Pauzanije i dr. Thames and Hudson. dr. Janson – A. sc. Greek Art. London­New York. obredni ritusi.  Plinije Stariji. Archaeology of Ancient Greece. 1996  Datum i vrijeme  6. W.  Pauzanija. veljače 2008. veljače 2008. Rijeka 1970.  Datum i vrijeme  28. London 1998. London­New York. Boardman. ožujka 2008.)  ­  oživljavanje interesa za umjetninama u vrijeme Renesanse  ­  uloga britanskih. Mr. jonskog i eolskog stila i njihove karakteristike. De architectura). metalna industrija. sitna plastika. Thames&Hudson. Kreta i Helada.

 Janson – A.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Kronologija civilizacije antičke Grčke  Nastavnik  Mr. Greek Sculpture: The Archaic period.  Boardman.  ­  karakteristike.  J. kamena skulptura.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rano željezno doba antičke Grčke (1000­700 BC)  Nastavnik  Mr. Povijest umjetnosti. 1996.  ­ skulptorske tehnike: spirelata tehnika. London­New York. Dražen Maršić  ­ podrijetlo i značenje grčke monumentalne skulpture. Cambridge. Thames and Hudson. Greek Art.  ­ kurosi i kore. Rijeka 1970. helenizam)  ­  kronološki principi  ­  prikaz kronološke tablice  Literatura:  G. Thames&Hudson 1985.  4.  G.  J. Hafner.  Datum i vrijeme  13. Boardman.  J. Hafner. Archaeology of Ancient Greece.  J. klasika. Cambridge.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija arhajskog razdoblja ­ skulptura  Nastavnik  Doc. London­New York. 1996. tehnike i značenje.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J.)  ­  načini pokapanja  ­  karakteristike keramičke proizvodnje  Literatura:  J.  Datum i vrijeme  19. Dražen Maršić  ­  podjela. Rijeka 1970. Igor Borzić  ­  definiranje osnovnih pojmova u kronologiji grčke civilizacije (arhaika. ožujka 2008. ostali stilovi. karakteristike i predstavnici.  J. Thames&Hudson.  ­  slikarstvo orijentalizirajućeg perioda: protoatički i protokorintski stil. ožujka 2008.  G. Kavousi i dr.  Datum i vrijeme  12. dr.  W. 2001. Archaeology of Ancient Greece.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. Whitley. Varaždin 2003. Atena i Rim. razvoj i predstavnici atičkoga crnofiguralnog slikarstva. dorske i jonske kore. Boardman. Greek Art. Janson. London­New York. Igor Borzić  ­  povijesni razvoj  ­  naselja (Lefkandi. Cambridge. Whitley. Kreta i Helada. 1996. peplos i hiton kore. 2001.  H. Kreta i Helada.  Datum i vrijeme  20. Early Greek Vase Painting (11th­6th centuries BC). (odabrana poglavlja;  može  i  neko  drugo izdanje). Kreta i Helada. Thames&Hudson 1978. London 1998.3. Rijeka 1970. Greek Art.  ­  atičko crvenofiguralno slikarstvo arhajskog perioda: nastanak. ožujka 2008.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija arhajskog razdoblja ­ slikarstvo  Nastavnik  Doc.  J. Boardman. Whitley.  ­ nadgrobni reljefi. Boardman. sc. Nichoria. Hafner. . Thames&Hudson. Hafner.  ­ arhitektonska skulptura. F. sc. Rijeka 1970. Athenian Black Figure Vases. Boardman. 2001. dr. tehnika izgubljenog voska.  G. ožujka 2008. Archaeology of Ancient Greece.

  ­  osnovne karakteristike gradnje ovih perioda  Literatura:  A. Whitley. Thames&Hudson. Kr. Rijeka 1970. Stierlin. Whitley. 2001. Greek Art. tehnike. 61 – 65. Archaeology of Ancient Greece.. Igor Borzić  ­  nastanak i razvoj dorskog stila sa svim njegovim karakteristikama  ­  hramska arhitektura VI. Hafner.. Hafner. Archaeology of Ancient Greece. 2001.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. Archaeology of Ancient Greece.  Datum i vrijeme  09.. Poliklet.  5.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arhitektura geometrijskog i orijentalnog perioda antičke Grčke  Nastavnik  Mr. Greek Architecture. (Artemidin  hram  na Krfu;  Herin  hram u Olimpiji;  Apolonov  hram u Korintu; hram Zeusa Olimpijskog u Ateni) .).  J.  ­  strogi stil rane klasike.  G. Boardman. Greece – from Mycenae to Parthenon. Whitley. travnja 2008.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija klasičnog razdoblja ­ graditeljstvo  Nastavnik  Doc. pr. dr.  A. str. Cambridge.  ­  izgradnja atenske akropole. Boardman.  ­  nadgrobni reljef i arhitektonska skulptura  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. Igor Borzić  ­  definiranje svetišta  ­  pojava prvih hramova(Lefkandi – Eubeja; Heraion na Samosu; Heraion u Perachori kod Korinta;  hram Apolon Daphnephoros – Eretria; Heraion – Argos; svetište Thermon; hram Artemis Orthia  ­Sparta; Apolonov hram – Gortyn i dr. Cambridge. Greek Architecture. travnja 2008.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija klasičnog razdoblja ­ skulptura  Nastavnik  Doc.  Datum i vrijeme  02. Boardman. travnja 2008. Thames&Hudson. New Heaven/London. dr.  ­  eksperimentiranje bogate klasike.  ­  jonska renesansa i „redukcija“ kasne klasike. st. 2001. 1996. Cambridge. W. Dražen Maršić  ­  glavne tendencije i razvoj graditeljstva. na tlu Grčke  Nastavnik  Mr. Cambridge. Archaeology of Ancient Greece.  G. 41 – 46.  J. New Heaven/London.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arhitektura arhajskog perioda – Dorski red i primjeri hramske  arhitekture VI.  Datum i vrijeme  10.  J. Kreta i Helada. London­New York. 1996. travnja 2008. sc. Lawrence. str. sc. 2001.  ­  definicija ethosa. Kr. Thames&Hudson 1985.  6.  Datum i vrijeme  03.  H. st. W. Lawrence. Greek Art. Whitley.  ­  veliki majstori visoke klasike: Fidija.J. Miron. Kreta i Helada. Greek Sculpture: The Classical Period. 1996. Rijeka 1970. 1996.  J. Dražen Maršić  ­  izvori za poznavanje grčke skulpture. Taschen. 2001. London­New York. pr.

  J.  J. Greek Art. 1999. Whitley. Brijaksid i dr.  pr.  (Megaroni  u  Selinuntu;  Demetrin  hram  tzv.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arhitektura arhajskog perioda – Jonski red i primjeri hramske i druge . Boardman.  Datum i vrijeme  23. Stierlin. Greek Architecture. Lawrence. Thames&Hudson.  J. Skopas. Müller – G.  „Gaggera“ kod Selinunta; Apolonov hram u Sirakuzi; Olympeion u Sirakuzi; hramovi C. 1996.  W.Literatura:  J.  Datum i vrijeme  17. Leohar. Kreta i Helada. London­New York. 2001.  J. Greek Art. Atlas arhitekture.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arhitektura arhajskog perioda – primjeri dorske hramske arhitekture  na području južne Italije i Sicilije  Nastavnik  Mr.  st. Cambridge. Zagreb.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. Whitley. Taschen. New Heaven/London. Cambridge. W.  J. 2001. Archaeology of Ancient Greece. travnja 2008. 2001. travnja 2008.  H.  Datum i vrijeme  24.  ­  nadgrobni reljef i arhitektonska skulptura.  ­  nadgrobni reljef i arhitektonska skulptura. Greek Art. Atlas arhitekture. Kreta i Helada. London­New York. 2001..  H. London­New York. New Heaven/London. Dražen Maršić  ­  iluzionizam i predstavnici bogate klasike: Alkamen. W. travnja 2008. Rijeka 1970. Agorakrit. Greek Sculpture: The Classical Period.  ­  nasljeđe zrele klasike.  8. Boardman.  Literatura:  J. Igor Borzić  ­  razvoj hramske izgradnje na području Magnae Graeciae i razlike u odnosu na matično grčko  područje  ­  primjeri  hramske  arhitekture  VI. 1999.  W. Vogel. Hafner. 1996. Greek Art. 1996. Boardman. sc. Whitley. dr. Thames&Hudson 1995. Rijeka 1970.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija klasičnog razdoblja ­ skulptura  Nastavnik  Doc. Cambridge. Thames&Hudson 1985. Thames and Hudson. Hafner. 1996.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija klasičnog razdoblja ­ skulptura  Nastavnik  Doc.  A. Greek Architecture. Vogel. Archaeology of Ancient Greece. Boardman.  A. Greece – from Mycenae to Parthenon. dr. 1996. Whitley. Cambridge. 1996.  D. Thames&Hudson. Thames and Hudson. Dražen Maršić  ­  novi kanon i predstavnici zrele klasike: Lizip. Greek Sculpture: The Late Classical Period.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. travnja 2008. Müller – G.  7. Taschen. F  i G u Selinuntu;  hram  Apolona  Alaios u  Krimisi (Punta Alice); Herino svetište na  ušću Silarisa; „Basilica“ u Paestumu; Cerin (Atenin) hram u Paestumu). Zagreb. Greece – from Mycenae to Parthenon. Stierlin. London­New York.  Boardman.  Kr. Archaeology of Ancient Greece. 2001.  J. Lawrence. Pajonije i Kalimah. 2001. Praksitel.  G.  G.  Datum i vrijeme  16. Archaeology of Ancient Greece.  Boardman.

 travnja 2008. Stierlin.; 15­17 sati  113  Grčka civilizacija klasičnog razdoblja – zidno slikarstvo  Doc. Müller – G. London­New York.  W.  J.  A. svibnja 2008. 2001. Hefestov hram u Ateni; Posejdonov hram na rtu Sunion; hram Apolona  Epikurejskog u Bassai;  hram Konkordije u  Agrigentu; Apolonov  hram u Delosu; dorski hram u  Segesti)  ­  riznice klasičnog perioda (Atenska riznica na Delfima i dr. Hafner. 1996. Lawrence.  W. Kreta i Helada. 2001.  10. Greek Art. Rijeka 1970.arhitekture ovog stila  Nastavnik  Mr. Thames and Hudson.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija klasičnog razdoblja – slikarstvo na vazama  Nastavnik  Doc. Boardman. Lawrence. W.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  Nastavnik  07.  ­  odnos prema zidnom slikarstvu i monumentalnoj umjetnosti.  A. W.  Datum i vrijeme  30. 1996.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  J. New Heaven/London. Vogel. Dražen Maršić  ­  kronologija i predstavnici crvenofiguralnog slikarstva. Whitley.; 17­18 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arhitektura klasičnog perioda  Nastavnik  Mr. hram u Klopedi  na Lesbosu; hram u Irii na Naxsosu; Herin hram na Samosu; Artemidin hram u Efezu; Apolonov  hram u Didimi; Artemidin hram u Magnesiji; riznica Siphnosa u Delfima; Thesmophorion na  Delosu; hram u Locri)  Literatura:  J.  H. 1999.  Boardman. Cambridge. London­New York. Igor Borzić  ­  hramska  arhitektura  klasičnog  perioda  (Afajin  hram  u  Egini;  Viktorijin  hram  u  Himeri;  Atenin  hram  u  Sirakuzi;  Hram  Olimpijskog  Zeusa  u  Agrigentu;  Neptunov  (Herin)  hram  u  Paestumu;  Zeusov hram u Olimpiji. Stierlin. Whitley. Müller – G. Atlas arhitekture.  J. 1996.  J. Archaeology of Ancient Greece. 1996. dr.  Boardman. Greek Art. Archaeology of Ancient Greece.  J.  G. Taschen. Greece – from Mycenae to Parthenon. Greek Art. dr. Igor Borzić  ­  nastanak i razvoj jonskog reda u grčkoj arhitekturi  ­  osnovne karakteristike jonskog reda  ­  eolski red  ­  primjeri hramske i druge arhitekture jonskog i eolskog reda (hram u Neandrii; 2. Greece – from Mycenae to Parthenon. Thames&Hudson 1985. Taschen.)  ­  tholosi u grčkoj arhitekturi (tholos u Delfima; tholos u Epidaurusu; Philippeion u Olimpiji;  Lisikratov spomenik u Ateni; tholos u Samotraci)  Literatura:  J. 1999.  9. sc. Atlas arhitekture. Thames and Hudson. sc. Cambridge. London­New York. Dražen Maršić . Zagreb. 1996. Zagreb. Whitley. Archaeology of Ancient Greece. Vogel.  Datum i vrijeme  30. 2001. 2001. New Heaven/London. Athenian Red Figure Vases: The Classical Period. Greek Architecture. Cambridge. travnja 2008. Boardman. 2001. Thames&Hudson. Greek Architecture.  H.

 Grad u historiji. . Lawrence.  L.  W. Zagreb. 1996. Hafner. Cermanović­Kuzmanović. Milić.  F. Dražen Maršić  ­  urbanistički razvoj novih kulturnih centara:  Aleksandrija. Stierlin. svibnja 2008.  Apolonov hram u Didimi. Igor Borzić  ­  definiranje pojma „helenizam“  ­  hramska  i  ostala  helenistička  arhitektura  na  području  Grčke  i  Makedonije  (hram  Metroon  u  Olimpiji. B. hipodamski i posthipodamski modeli urbanizacije  ­  organizacija gradskog prostora s najznačajnijim urbanim sadržajima  ­  raster komunikacija  ­  bedemi akropola  ­  agora  ­  javni sadržaji i sl. sc. Helenizam. Zagreb1994. Zagreb. Taschen. Stierlin. Vogel. 1913. Greek Architecture. 1996.    Artemidin  hram  na  Delosu. New Heaven/London. L.  Propileji  u  Samotraci.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  A. Müller – G.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arhitektura helenističkog perioda  Nastavnik  Mr.  Datum i vrijeme  14.  11. Webster. Rijeka 1970. Dionizijev hram u Pergamu.    hram  Atene  Polias  Nikephoros u Pergamu. Zagreb 1968. svibnja 2008. W. New Heaven/London. Pergam. Ancient town planning. Lawrence. Beograd 1980. Razvoj grada kroz stoljeća I. Mumford. Grčke slikane vaze.  H.  hram  Zeusa  Olimpijskog  u  Ateni. Greek Architecture.    Asklepijevo  svetište  na  Kosu.  ­  glavne odlike i primjeri helenističke arhitekture. Haverfield. hram Atene Basileia u Pergamu. Taschen. Greek Architecture. London­New York. Greece – from Mycenae to Parthenon. njegovo mijenjanje.  Datum i vrijeme  15.  Datum i vrijeme  08.  A. Novi Sad 1970.    Zeusov  oltar  u  Pergamu.  A.  ­  pergamska akropola. Atlas arhitekture.  hram  sirijskoj  božici  na  Delosu. Müller – G.  W. W.  Agripin  spomenik  kod  atenskih Propileja  ­  hramska  i  ostala  helenistička  arhitektura  na  području  Male  Azije  i  ostalog  dijela  helenističkog  svijeta  (grobnica  u  Belevi  kod  Efeza. 2001.  H. 1996. sc.  groblje  u  Vergini.  B.  Boardman.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  T.  Dodethakeon  u  Delfima.  Literatura:  A. Antiohija. Lawrence. Igor Borzić  ­  predhipodamski.  hram Zeusa Olbios u Uzuncaburc. Atlas arhitekture. Greece – from Mycenae to Parthenon.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Proces urbanizacije na tlu antičke Grčke i prostora grčke kolonizacije  Nastavnik  Mr.  Artemidin  hram  u  Epidaurusu.  G. 2001. Njegov nastanak. New Heaven/London. dr.  hram Artemide Leukophryene u Magnesiji)  Literatura:  J.­ kronologija i škole (predstavnici) zidnoga slikarstva. njegovi izgledi. W. Kreta i Helada. Greek Art. 1999. 1996. Serapeion u Aleksandriji. 1999.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija helenističkog razdoblja ­ graditeljstvo  Nastavnik  Doc. Thames and Hudson. Oxford. . Vogel. svibnja 2008.

 2001. 2001. Segesti)  Literatura:  A. sc. Atlas arhitekture.  A. Archaeology of Ancient Greece. numizmatički portreti.  ­  pergamska i rodska škola. Taschen.  ­  friz Zeusova oltara u Pergamu  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  R. Hellenistic sculpture.  H.; 15­17 sati  113  Grčka civilizacija helenističkog razdoblja ­ skulptura . R. R. New Heaven/London.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  R. barokne grupe.  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Grčki teatar  Nastavnik  Mr.  Datum i vrijeme  21. Dražen Maršić  ­  skulptura srednjeg helenizma. 2001.  Datum i vrijeme  29. Smith. stilovi.  Datum i vrijeme  28. Whitley.  13. lipnja 2008. Stierlin.  14. W.12. Heraion u Argu i Asklepijevo svetište u Epidauru)  ­  panhelenska svetišta (Zeusovo svetište u Olimpiji.  Datum i vrijeme  21. New Heaven/London. Lawrence.  H. Stierlin. Delphi. sc. Zagreb. Thames&Hudson 1991. Lawrence.  W.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Grčka civilizacija helenističkog razdoblja ­ skulptura  Predavanje ­ tema  Nastavnik  Doc. Greece – from Mycenae to Parthenon. dr. Dražen Maršić  ­  nasljeđe kasne klasike i skulptura ranog helenizma. R. Maranti. Athena 2000.; 15­17 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grčka civilizacija helenističkog razdoblja ­ skulptura  Nastavnik  Doc. razvoj portreta. 1996. Greek Architecture. Taschen. Greece – from Mycenae to Parthenon. stilovi.  J. Apolonovo svetište u Delfima i Apolonovo  svetište na Delosu)  Literatura:  A. škole. svibnja 2008. W. Igor Borzić  ­  pojam svetišta i njegova uloga u grčkom svijetu  ­  državna svetišta (Heraion u Perachori. Greek Architecture. Hellenistic sculpture.  Efezu.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  04. svibnja 2008. Thames&Hudson 1991.; 17­18 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Državna i Panhelenska svetišta  Nastavnik  Mr.  ­  Aleksandrovi portreti. dr. svibnja 2008. R.  ­  škole. Igor Borzić  ­  razvoj i uloga teatra u grčkoj civilizaciji  ­  arhitektonske karakteristike grčkog teatra  ­  primjeri  grčkih  teatara  na  području  rasprostiranja  grčke/helenističke  civilizacije  (Dionizijevo  kazalište u Ateni; teatar u Thorikosu; teatar u Epidaurusu; teatar u Prieni; teatri u Delosu. 1996. Cambridge. svibnja 2008. Vogel. Müller – G. Smith. 1999.

  ­  odnos helenističke i rimske skulpture. Archaeology of Ancient Greece. Greece – from Mycenae to Parthenon. Parthenon. dr.  ­  skulptura otoka Dela.  ­  industrijalizacija i kopistička industrija. Erechteion i dr. hram Atene Nike. New Heaven/London. Vodič po Heladi. Greek Architecture. Igor Borzić  ­  organizacija prostora u Ateni  ­  građevine na području gradskog areala  ­  građevine atenske Akropole (Propileje. Split 1989 (prijevod U.  H. R. Stierlin. lipnja 2008. 2001. Pasini).  J. Hellenistic sculpture. Taschen. 2001. . Thames&Hudson 1991. Whitley.  Datum i vrijeme  05.; 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Topografija starogrčke Atene  Nastavnik  Mr. 1996. R. Dražen Maršić  ­  skulptura kasnog helenizma. Smith. Lawrence. Cambridge. W.  Literatura (odgovarajuća poglavlja):  R. sc.  Pauzanija.Nastavnik  Doc.)  Literatura:  A.

  Drevni  Rim. stipendium.  BOURBON.  fasces. Ivana JADRIĆ  ­  održavanje usmenog dijela seminara  ­  predaja pismenog dijela seminara: izgled seminara (Word document. tributum. dominatus. censor.  consulares. vectigal. ordo  senatorius. pax Romana. regio.  ordo  decurionum. CONOLLY.  optimates. tribunus  plebis.  candidatus. Ljubljana – Zagreb 1990.  Pregledno se izlažu osnovni pojmovi rimskog prava; razvoj rimskog ustava od običajnog prava. ager  Romanus.  populares.  denarius. tribus.  A. plebeii. consul. ovlasti i djelokrug; sudstvo i financije (Termini su: lex.  iuridici. u manjoj mjeri studenti analiziraju izvore (povijesnu.  Sažeto  se  opisuje  početak  uporabe  novca  kod  Rimljana;  težinske  mjere  i  novčane  vrijednosti.  Literatura:  Obvezna:  P.  procuratores..  correctores. ius  imaginum.  religijska  i  strukovna  udruženja. The religions of the Roman Empire.  praescriptum.  provinciae. razvoj društvenog uređenja i vladarskih ustrojstava  (kraljevstvo. servus.  proconsul.  Zagreb  2000.  P.  epigrafičku i arheološku građu). Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne povijesti»]  A.  pretora i drugih magistrata. manumissio.  res  publica. sc. republika. Osobito  je  važan cursus honorum senatora i vitezova zbog moći. STARAC.  aedilis.  imperium.  sestertius. edictum. MUSIĆ. tribunus militum.  quaestiones  perpetuae. interrex. vigintivir. quaestor. magister equitum. consilium principis.  socii. načinom rada.  LIBERATI  –  F.  M. veljače 2008. vigesima). ordo equester.  curatores. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Uvodno predavanje – upute za izvođenje seminara  Nastavnik  Mr. rex.  collegium.  Datum i vrijeme  29.  decretum. Od  didaktičkih pomagala koristi se episkop.  servi  publici. dominus. ovlasti i utjecaja kojima su ti redovi gradili povijest  Rima. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje).  IIvir. ROMAC. principat  i dominat).  preko Zakonika dvanaest tabli do Justinijanove kodifikacije; zakonodavno djelovanje narodnih skupština.  A. na brojne  interesne  grupacije. nobilitas.  J. ordo  publicanorum.  coloniae. portorium. dijaprojektor.  mancipium. font. GRIMAL.  principatus. Rimska vojska. ciljevima  Predmet  je  temeljan.  conventus  iuridicus.  administratio. aerarium. izbor.  Sluša  se  tijekom  jednog  semestra.Silabus za kolegij „Institucije rimskog svijeta“  1. senata i careva; Opisuju se tijela središnje. census.  suffectus.  Kovanje  u  republikanskom  periodu;  uloga  Senata  i  monetarnih  kvatuorvira;  as..  civitas. kompjuter i LCD  projektor.  Datum i vrijeme  29.  municipii. Rimska civilizacija. Pula 1999. Društveno i pravno uređenje prema  literarnoj.  Program obuhvaća glavne socijalne procese. dictator. u muzejskim ustanovama i na terenu (na arheološkim lokalitetima)..  Italia.  Povijest  civilizacije  koja  je  vladala  svijetom.  patricii. video.  civitates  foederate. London 1970. provincijalne i municipalne vlasti i  uprave. damnatio memoriae. natpisnoj i arheološkoj građi. docent  ­  upoznavanje sa sadržajem kolegija. Predavanja i seminarske vježbe odvijaju se u učionici. grafoskop.  prorogatio.  apparitores.  Objasnit  će  se  pojmovi  poput:  civis. exercitus. religio. magistratus.  praepositus.  mandatum. FERGUSON.)  Teme predmeta izlažu se u preglednom obliku. prostorijama  arheološkog praktikuma. ingenuus. veljače 2008.  praefecti. Pojašnjavaju se pojmovi poput: regnum. libertus. literatura. praetor. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I – Histrija. senatus  consultum. Beograd 1968. alimentum. Rimsko pravo. contiones.  peregrinus. praetexta. na niz hijerarhijski postavljenih redova.  A. princeps.  Rimsko društvo je raslojeno na slobodne i neslobodne. bellum. Nacrt grčkih i rimskih starina. consilium.  tjedno  je  1  sat  predavanja  i  1  sat  proseminara [P/S].  legatus. DVD. feminae. comitiae. njihov postanak. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  UVODNO PREDAVANJE  Nastavnik  Željko Miletić. . fiscus.  potestas.

 Odnos cenzitivnog poretka i mjesta u postrojbi. ANRW I/1.  stalnost  postrojbi. Leksikon antičke numizmatike. Litt. Princeton 1926. PAULLY ­ WISSOWA – KROLL –  MITTELHAUS – ZIEGLER i dr.  J.  Društveno  i  pravno  uređenje  prema  literarnoj.  koncept  duše)  i  štovanje  carske  osobe;  mitraizam;  autohtoni. J.  B.  eklekticizam;  grčki i  etruščanski utjecaji;  uloga Senata i sibilinskih  sacerdota  u  uvođenju  kultova. Beograd 1968. Rimska vojska.  Povijest  civilizacije  koja  je  vladala  svijetom. C. BREWER]. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne povijesti»]  A. legati. CARY et alii].  Emitiranje  pod  carskom  ingerencijom. ROMAC.]).  Zapovjedna  struktura;  mogućnost  napredovanja  u  više  društvene  slojeve;  regionalno  načelo  služenja  vojske;  razdvajanje  civilne  i  vojničke  karijere;  rast  zapovjedne uloge vitezova. nadalje.  J.  Rimska religija.  RE (Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft [ed.  Legije.  flote;  logori;  dnevni  vojnički  život;  oprema  i  naoružanje;  opsjedanje;  limes. ABBOT ­ A. GRIMAL. Rimsko pravo. de MARTINO.  Zagreb  2000. maksimacija cijena); «barbarizacija kasnoantičkog novca». 1970.  pretorske  kohorte.  Korisno je konsultirati iduće edicije:  ANRW (Aufstieg und Niedergang der römischen Welt). Boruss.  Drevni  Rim. Nacrt grčkih i rimskih starina.  STARAC. TOYNBEE.  egipatska  božanstva  u  Rimu.  Carski  exercitus. Propast  poganstva i kristijanizacija rimskog svijeta. Intorno alľorigine della repubblica romana e delle magistrature. London 1970.  votivni  spomenici. Politeizam. religijski elementi u limitaciji  agera  i  podizanju  tropeja. ·  LITERATURA:  Obvezna:  P.  CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum).  P. Zagreb 1998. Dii sanctores maiores.  vjerovanja  o  zagrobnom  životu.  GLAVIČIĆ. RAMSEY DIXON. SOUTHERN – K. od 1972 nadalje.  kalendar. Berlin – New York.  M.  P. Ljubljana – Zagreb 1990. Privatni i javni obredi; fatum i soterija; sinkretizam.  The Oxford Classical Dictionary [ed. London – Cardiff. Ch.  Gradski  dužnosnici  na  natpisima  obalnog  područja  rimske  provincije  Dalmacije. GABRIČEVIĆ. London 1996. Rimska civilizacija.  (disertacija – rukopis).  kultna  mjesta. monoteističke silnice.  Roman Fortresses and their Legions [ed. Zadar 2001. CONOLLY. The Late Roman Army. The religions of the Roman Empire.  profesionalizacija.  augzilijarne  postrojbe.  metroački  i  drugi  maloazijski  i  orijentalni  kultovi.  vojnička  blagajna.  F. Legije i savezničke ale.  obredi..  vigile  i  urbane  kohorte. Municipal Administration in the Roman Empire.aureus.  Konzuli. MUSIĆ. od 1893 nadalje. Stuttgart. Leipzig – Berlin: Acad.  M.  A. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje). Pula 1999. 2000. KOS. poljske vojske i granične  postrojbe; nova zapovjedna struktura; barbarizacija.  P.  Ikonografija bogova. JOHNSON. Death and Burial in the Roman World. London. 217­249. F. M. Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta.  Disperzija  kovnica  izvan  Rome;  inflacija  cijena  i  devalvacija;  uvođenje  antoninijana.  LIBERATI  –  F. Promjene od Gaja Marija do Augusta: uvođenje kohorte kao osnovne taktičke  postrojbe  umjesto  manipula. centurioni. Split 1987. natpisnoj i arheološkoj građi.  Rimsko  vladanje  u  Histriji  i  Liburniji  I  –  Histrija.  Svećenički  kolegiji.  BOURBON. FERGUSON.  A. R.  Dioklecijanove  novčano­financijske  reforme  (novi  monetarni  standardi. Kasnoantičke promjene: tvornice oružja i opreme.  Preporuča se pročitati:  F. . od 1893.  A.  Rimska klasična religija (kult Kapitolijske trijade. M.  Vojska u doba republike. Oxford 1950.

  H. Berlin – New York. bellum. 4. KAEHLER. LISIČAR. 2007. coloniae latinae (prve kolonije: Ostia. 3­54. Rimsko pravo. ANRW II. Kr. . društvena struktura. ager Romanus. 1970. Biblioteka Jutarnjeg lista. damnatio memoriae. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne povijesti»]. Beograd 1968.  Povijest. municipii. Berlin – New York 1974. 3­76. 3. st. ROMAC.  veteranske kolonije; osnivanje kolonija.  A. magistrati…kolonije na istočno jadranskoj obali  ­  municipij (autonomni rimski grad. razvoj društvenog uređenja i ustrojstva vlasti. BOURBON.  Literatura:  P. 1971. KURILIĆ. pr. Grci i Rimljani. etničke  promjene. municipiji na  istočnoj jadranskoj obali  Literatura:  M. civitates foederate. Odnos patricija i plebejaca. religio. 1999. DRUŠTVENA UREĐENJA. Nacrt grčkih i rimskih starina. consilium principis. Rimska civilizacija.  M. Biblioteka Jutarnjeg lista. 1975. exercitus.  P. SUIĆ.  07.  A. Zagreb  2000. optimates.2. po Kristu: antoponimija. Pojašnjavaju se pojmovi:  regnum. Biblioteka Jutarnjeg lista. 5. MUSIĆ. 1942. LIBERATI – F. 2003. 2007. GLAVIČIĆ.1.  Povijest. ANRW I/1.  A. sc. Rimsko Carstvo. 2007.  A.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije.  A.  R. 2007. Italia.  coloniae. Uvod u latinsku epigrafiju. ožujka 2008. pax  Romana. E. 16 – 17 sati  113  kolonija  municipij  Nastavnik  Mr. Helenizam i rimska Republika. MILIĆ. dominatus.  doktorska disertacija. Nacrt grčkih i rimskih starina.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  07. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje). WICKERT. 2002.  B. STARAC. magistrati…). Kraljevstvo. Biblioteka Jutarnjeg lista.  F.  Povijest.. Helenizam i rimska Republika. 2007. Ivana JADRIĆ  ­  colonia civium Romanorum.. Antički grad na istočnom Jadranu. Rimsko Carstvo. principat i  dominat. Rimsko pravo. ROMAC. Biblioteka Jutarnjeg lista. 2002. res publica. 1999. docent  Nastavnik  Glavni socijalni procesi. Razvoj grada kroz stoljeća. MATIJAŠIĆ. 3. do 3. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne povijesti»]  H.  USTROJSTVO VLASTI  Željko Miletić. Neue Forschungen zum römischen Principat.  L. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom. ANRW II. MUSIĆ. Rimsko Carstvo. STIER. de MARTINO. 1994. gospodarske uloge. doktorska disertacija. ožujka 2008.  Povijest. principatus. Pučanstvo Liburnije od 1.  Povijest. populares. Intorno alľorigine della repubblica romana e delle magistrature.  A. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. 14­16 sati  Datum i vrijeme  113  Predavaonica  Predavanje ­ tema  RAZVOJ RIMSKOG DRUŠTVA. 4.2. Drevni Rim. Lex Iulia 89. socii.  A. 217­249. provinciae. Rimini…). Augustusfriede und römische Klassik. M. republika. GRIMAL.

. 3. 2002. etničke  promjene. Nacrt grčkih i rimskih starina.1. Drevni Rim. praetexta. GLAVIČIĆ. 2007. 2003. LIBERATI – F. 1971. Rimsko pravo. ingenuus.  A. feminae. peregrinus.  L. Rimsko pravo. Helenizam i rimska Republika. patricii. CHARANIS. ROMAC. MATIJAŠIĆ.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. 4. 4. društvena struktura. Rimsko Carstvo. Nacrt grčkih i rimskih starina. ordo senatorius.  ANRW. 1942. Helenizam i rimska Republika. 212.  P. ius provocationis…ograničeno rim. na niz hijerarhijski postavljenih redova. st. II. kome se  dodjeluje…  ­  rimsko građansko pravo – ius honorem. civitas. 1970. 2007. MILIĆ. . ordo publicanorum.  P. Biblioteka Jutarnjeg lista. MUSIĆ..  R. religijska i strukovna udruženja. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»]. Biblioteka Jutarnjeg lista.  doktorska disertacija. BOURBON. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. Antički grad na istočnom Jadranu. OSOBNI STATUS  Nastavnik  Željko Miletić. 5. GRIMAL. Grci i Rimljani. 16 – 17 sati  113  latinsko pravo  rimsko građansko pravo  tribus  Nastavnik  Mr. 551­559.  A. ANRW II. 2002. WICKERT. Berlin – New York 1975. Rimsko Carstvo.2. 1999. ožujka 2008. ožujka 2008. Ivana JADRIĆ  ­  latinsko pravo (ius Latium; niže i više lat. gospodarske uloge.  A. 3­  76.  A. plebeii. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  DRUŠTVENI SLOJEVI. doktorska disertacija. Uvod u latinsku epigrafiju. Biblioteka Jutarnjeg lista. tribus.  A. mancipium. Biblioteka Jutarnjeg lista.  H.  Povijest.  Povijest. libertus. ius  imaginum. Observations on the Transformation of the Roman World in the Third Century. Rimsko Carstvo. 3. Constitutio Antotoniniana  ­  tribus (važniji tribusi na području provincije Dalmacije)  Literatura:  M. servus. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje). 2007. sc.  ordo equester. STARAC.  Povijest. Zagreb  2000. Beograd 1968.  Datum i vrijeme  14. g. Rimska civilizacija. KURILIĆ. građansko  pravo; kako se moglo izgubiti. M. pravo) – ius conubii. 1994. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom. manumissio.  M.  A. 2007.3. 2007. KAEHLER. ius suffragi…. SUIĆ. do 3.  Literatura:  P. Biblioteka Jutarnjeg lista.  Povijest. docent  Rimsko društvo je raslojeno na slobodne i neslobodne. 1999. Razvoj grada kroz stoljeća. na  brojne interesne grupacije.  A. nobilitas.  Povijest. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»].  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  14. Pučanstvo Liburnije od 1. Berlin – New York 1974.  B. ROMAC. MUSIĆ. Neue Forschungen zum römischen Principat.  Objasnit će se pojmovi poput: civis. po Kristu: antoponimija. LISIČAR. collegium.

  Povijest. SUIĆ. 2007. dictator. dobna granica. 1970. 1999. 1971. KAEHLER. 338­347. vigintivir. R. 2002. tribunus militum.  kvestor).  Povijest. Paris  1960; III. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»]. Senate and Senators of the Roman Republic: The Prosopographical  Approach. Rimsko Carstvo.  Povijest.  A. trajanje dužnosti  Literatura:  M. Ivana JADRIĆ  ­ državni dužnosnici (podjela magistrata: redovni (viši:konzul pretor. docent  Cursus honorum senatora i vitezova značajan je zbog moći. Biblioteka Jutarnjeg lista. 1994. MILIĆ.  B. aedilis. po Kristu: antoponimija. GLAVIČIĆ. II. ožujka 2008. ROMAC. Razvoj grada kroz stoljeća. 2003. 4.  A. do 3. bis 22.  Povijest. tribun. doktorska disertacija. Rimsko Carstvo. Pučanstvo Liburnije od 1. Nacrt grčkih i rimskih starina. curator. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji.  M. gospodarske uloge. ROMAC. 1942. . Berlin – New York 1972. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rimski magistrati  Nastavnik  Mr. Uvod u latinsku epigrafiju. Biblioteka Jutarnjeg lista.  Datum i vrijeme  28. September 1962). Wien  1964. Paris 1961.  P. Antički grad na istočnom Jadranu. sc. Rimsko pravo. tribunus plebis. 1999.  P. KURILIĆ. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»]. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  CURSUS HONORUM SENATORA I VITEZOVA  Nastavnik  Željko Miletić. Les Carrières Procuratoriennes Équestres sous le Haut­Empire Romain. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. etničke  promjene. Rimsko Carstvo. Grci i Rimljani.. Biblioteka Jutarnjeg lista. 250­265. magister equitum. Nacrt grčkih i rimskih starina.  H. cenzor; niži: edil.  A. MUSIĆ. GRIMAL. 4. LISIČAR. PFLAUM. Biblioteka Jutarnjeg lista.  R. 3. Beograd 1968. Rimska civilizacija. 5.  A. Rimsko pravo. Akte des IV.  H.  censor. procurator. 2007.  A. MUSIĆ.4. S. društvena struktura. 2007. Pojmovi: magistratus. ANRW I. 2002.  T. BROUGHTON. Helenizam i rimska Republika.  D. 2007. STARAC.1.  proconsul provinciae Africae Proconsularis. consul. ožujka 2008. st.  praefectus. Helenizam i rimska Republika. MATIJAŠIĆ. quaestor. internationalen  Kongresses für griechische und lateinische epigraphik (Wien. militia. G.  Datum i vrijeme  28. praetor. interrex.  doktorska disertacija. Biblioteka Jutarnjeg lista. ovlasti i utjecaja kojima su ti redovi  gradili povijest Rima. 2007.  Literatura:  A. Cornelius Dolabella legatus pro praetore provinciae Dalmatiae. P. 3.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje).  Povijest.. Problèmes de chronologie. izvanredni). 17.

 odnos grada i sela. provincije: propretorske i  prokonzulske. carske. c. st.:  Constitutional Aspects. etničke  promjene. CHEVALLIER. M. 2002.1. zbog čega su važni…)  ­  narodna skupština (comitia) – c. MILIĆ.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. Nacrt grčkih i rimskih starina. Municipal Administration in the Roman Empire. 4. Biblioteka Jutarnjeg lista. SUIĆ. Razvoj grada kroz stoljeća. 1999. GLAVIČIĆ. Status naselja. I. SUIĆ. dobna granica. Ch.. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji.  H. 2007. Zadar.  A. MILIĆ. 1999. 4. Ivana JADRIĆ  ­  gradsko vijeće (ordo decurionum)­ broj članova. 2007.  A. Antički grad na istočnom Jadranu.  A. MATIJAŠIĆ.  Povijest.  teritorij. Rimsko Carstvo.  doktorska disertacija. Razvoj grada kroz stoljeća. 1942.  Povijest. Biblioteka Jutarnjeg lista. 1­36. legijski logori.  Datum i vrijeme  04. Zagreb  2000. Uvod u latinsku epigrafiju. Grci i Rimljani. Biblioteka Jutarnjeg lista. Rimsko Carstvo.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  04.  Povijest. ABBOT ­ A. Ch. MARSHALL. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»].1. 1971. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji.  H. 1985 ­ Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. 2003. C. Cité et territoire. ANRW. društvena struktura. Berlin New York 1974. JOHNSON. limitacija agera.  A. II. Berlin – New York.  B. GLAVIČIĆ. Princeton 1926.  R. Zbornik Instituta za  historijske nauke u Zadru.  P.  R. gospodarske uloge. J. KAEHLER. 649­788. Uvod u latinsku epigrafiju. sc. STARAC.  povlastice…  ­  Zakoni 12 ploča (kad su doneseni. 3. centuriata. 887­921. BOURBON. GRADOVI  Nastavnik  Željko Miletić. do 3. F.5.. 1994. Rimsko pravo. 2007. 2002. Drevni Rim. Uprava gradova.) and Cicero's Imperium in 51­50 B.  B. ITALIJA. travnja 2008. MUSIĆ. MATIJAŠIĆ. Princeton 1926. F. od čega se sastoje. LISIČAR.  F. Antički grad na istočnom Jadranu. SUIĆ.  R.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. comitia tributa  Literatura:  M.  Literatura:  F. 2002.  M. stvaranje Italije i podjela na regije. The Lex Pompeia de provinciis (52 B. Solutions romaines aux problèmes de l'organisation de l'espace. C. travnja 2008. Biblioteka Jutarnjeg lista. 1.  M. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom. po Kristu: antoponimija. PROVINCIJA. latinski savez. 1999. Helenizam i rimska Republika.  Povijest. LIBERATI – F. docent  Širenje rimske države.  Problématique 1948­1973. ANRW. doktorska disertacija. kako se biraju. ABBOT ­ A. 1970. 2007. str. 1994.  M. 1972. Municipal Administration in the Roman Empire. KAEHLER. Pučanstvo Liburnije od 1. Rimsko Carstvo. STARAC. 5. . 1970. Uprava provincija. 16 – 17 sati  113  ordo decurionum  Zakoni 12 ploča  comitia  Nastavnik  Mr. KURILIĆ. Rimsko Carstvo.  doktorska disertacija. 1955 ­ Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali.  A.  A.  A. JOHNSON. 2002. senatorske i prokuratorske.  M. ZANINOVIĆ. curata.  M. 2003. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  DRŽAVA. ROMAC.

 Rimsko pravo. consilium. 2007. preko  Zakonika dvanaest ploča do Justinijanove kodifikacije; zakonodavno djelovanje narodnih skupština. administratio.  A. fiscus. Berlin – New York 1980.  pretora i drugih magistrata. II. 3­60. sc.6. 2002. 4.14. GLAVIČIĆ.  A. ANRW II. praescriptum. docent  Pregledno se izlažu osnovni pojmovi rimskog prava; razvoj rimskog ustava od običajnog prava. Grci i Rimljani. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje  «Pregled pravne povijesti»]. 1969.  G.  correctores. The Liability of the Judge in the Republic and Principate. consulares. WILKES. candidatus. Biblioteka Jutarnjeg lista.  6. Dalmatia. Rimsko pravo. travnja 2008. st..  comitiae. Berlin – New York.  Literatura:  A. 4. 2007. Rimsko Carstvo. Vestalke. 3­51. Helenizam i rimska Republika. Augur. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  POVIJEST RIMSKOG USTAVA  Nastavnik  Željko Miletić. KAEHLER. ANRW II. natpisnoj i arheološkoj građi.  J..  Povijest. gospodarske uloge. 63­79.  Povijest. travnja 2008. Antički grad na istočnom Jadranu.  P. . potestas. edictum. suffectus. Sacerdos)  Literatura:  M. prorogatio. Biblioteka Jutarnjeg lista. MUSIĆ. po Kristu: antoponimija.  A. MATIJAŠIĆ. Berlin –  New York 1982. Društveno i pravno uređenje prema  literarnoj.  H. Biblioteka Jutarnjeg lista. Biblioteka Jutarnjeg lista. MILIĆ. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rimski svećenici  Nastavnik  Mr. Zagreb.13. Nacrt grčkih i rimskih starina. MUSIĆ. Flamines.  A.  M. senata i careva.  servi publici. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I – Histrija.  decretum. 3. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. LISIČAR.  Povijest..  Datum i vrijeme  11. Ivana JADRIĆ  ­  Rimski svećenici(Pontifex Maximus. dominus.  A. 3. Rimska civilizacija. Nacrt grčkih i rimskih starina.  B. fasces. MacCORMACK. mandatum. 2007. KURILIĆ.  A. Pula 1999. census. iuridici. 3­28. Rim A.  F. Razvoj grada kroz stoljeća. IIvir. Beograd 1968. 1970. 5. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje). quaestiones perpetuae. VITTINGHOFF. 1999. proconsul. društvena struktura. Haruspex. apparitores. 2007. princeps.Opuscula archaeologica. 2003.  Datum i vrijeme  11. Rimsko Carstvo. 2002.  sko Carstvo. etničke  promjene. Biblioteka Jutarnjeg lista. 1994. ROMAC. ANRW. doktorska disertacija.  doktorska disertacija. GUARINO. Helenizam i rimska Republika. 1977 ­ Zur römischen Municipalisierung der lateinischen Donau­Balkanraumes.  Methodische Bemerkungen. STARAC. 2007. str. SUIĆ. GRIMAL. contiones.  Povijest. praepositus. 1942. 1971. rex.  R. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»]. Pojašnjavaju se termini: lex.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. do 3. ROMAC. imperium. Gli aspetti giuridici del principato. str. senatus consultum. STARAC. aerarium. Pučanstvo Liburnije od 1. regio. 10. legatus. magistratus. Uvod u latinsku epigrafiju.  P. doktorska disertacija  Povijest.

 Docent  Sažeto se opisuje početak uporabe novca kod Rimljana; težinske mjere i novčane vrijednosti. aureus.  P. 2003. Zadar 2001. denarius. sestertius. CAMBI. STARAC. 1­107).  H. Antički grad na istočnom Jadranu. 2007. KURILIĆ. KAEHLER. MATIJAŠIĆ.  8.. travnja 2008.  H. Disperzija kovnica izvan Rome; inflacija cijena i devalvacija;  uvođenje antoninijana. 2007.  maksimacija cijena); «barbarizacija» kasnoantičkog novca.  B. Uvod u latinsku epigrafiju.  Povijest.  doktorska disertacija. 1972. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  RIMSKI NOVAC. 1970. sc. Finance.  Berlin – New York. GLAVIČIĆ. st.  Povijest. 1970. opće karakteristike…  Literatura: . Cionage and Money from the Severans to Constantine. Biblioteka Jutarnjeg lista.  Datum i vrijeme  18.. Helenizam i rimska Republika.  A. KAEHLER. Pučanstvo Liburnije od 1. LISIČAR.  H. travnja 2008. WILKES. Rimsko Carstvo. Leksikon antičke numizmatike. KOS. Dalmatia. MILIĆ.1. SUIĆ.  A.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  25. II:2. 16 – 17 sati  113  Senatski stalež  Viteški stalež  Mr. 1970. Bilan et perspectives. 560­593.  J.  R. MONETARNA POLITIKA I FINANCIJE  Nastavnik  Željko Miletić. gospodarske uloge. 1999. Ivana JADRIĆ  ­ kada započinje. MUSIĆ. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. 1999. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»].  J. BABELON.  RFFZd 39(26). 1975. 1942. Ivana JADRIĆ  cursus honorum pojedinih staleža  Nastavnik  ­  Literatura:  M. 3.  M.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. CRAWFORD. Antička numizmatika. kakvo je vladanje. 1971. društvena struktura. ANRW.  Berlin ­ New York. doktorska disertacija. do 3. 266­296.  M.  A. 1994. ROMAC. etničke  promjene. Zagreb 1998. 2002. 2002. ANRW..  P.7. I. ZEHNACKER. Dioklecijanove novčano­financijske reforme (novi monetarni standardi. po Kristu: antoponimija.  Literatura:  N. Rimsko Carstvo. Biblioteka Jutarnjeg lista. La numismatique de la République romaine.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  18. sc.  Emitiranje pod carskom ingerencijom. Marginalije uz Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium(35. Grci i Rimljani.  A. Kovanje  u republikanskom periodu; uloga Senata i monetarnih kvatuorvira; as. 1969. 4. Razvoj grada kroz stoljeća. Rimsko pravo. travnja 2008. Rimsko Carstvo. 16 – 17 sati  113  Republika  Principat  Dominat  Nastavnik  Mr. Nacrt grčkih i rimskih starina.

Razvoj grada kroz stoljeća. 1999. J. GOLDSWORTHY. Rimsko pravo. tko im je na čelu. Roman military equipment : from the Punic Wars to the fall of  Rome.  9. MATIJAŠIĆ. GLAVIČIĆ. docent  Vojska u doba republike. Beograd 1968. ROMAC. 1942. GJERSTAD.  Datum i vrijeme  25. C. gospodarske uloge. st. 2003. Antički grad na istočnom Jadranu.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. MILIĆ.  Literatura:  M. Stuttgart. do 3. SUIĆ. 2002. svibnja 2008. stupac 1211­1829. Rimska vojska. legati. Pučanstvo Liburnije od 1. profesionalizacija. 2002.  A. KURILIĆ. RE. 3. 1942.  H. Pučanstvo Liburnije od 1.  P. STARAC. LISIČAR. . Nacrt grčkih i rimskih starina. 2007. Complete Roman Army.  E. 1972. Rimsko pravo. granice.  A. C. sc. 1970. provincija Ilirik (kad se osniva.  R. gospodarske uloge.  A.  B. KAEHLER.  P.  Povijest.  H. 2002. Odnos cenzitivnog poretka i mjesta u postrojbi. Ljubljana – Zagreb 1990. Legije i savezničke ale. Uvod u latinsku epigrafiju.  Roman Fortresses and their Legions [ed. BREWER]. GLAVIČIĆ.  A. 1994. MATIJAŠIĆ. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»]. Rimsko Carstvo. COLUSTON. BISHOP ­ J. 2002. 1970.  A. Rimsko Carstvo. Nacrt grčkih i rimskih starina. CONOLLY. 4. vojnička blagajna. Biblioteka Jutarnjeg lista. Zagreb 1987 (ili neko drugo izdanje) [poglavlje «Pregled pravne  povijesti»].  A. Uvod u latinsku epigrafiju. XII. do 3.  R. MUSIĆ.  P. centurioni. 2007.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. MUSIĆ. 1999.  Belrin – New York. 1994. 1969. R. Innenpolitische und militärische Organisation in frührömischer Zeit. etničke  promjene. Antički grad na istočnom Jadranu. 2003. MUSIĆ. društvena struktura.  M. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Provincije  Nastavnik  Mr. stalnost postrojbi.  doktorska disertacija. SUIĆ. Dalmatia. Helenizam i rimska Republika.  M. London – Cardiff. Promjene od Gaja Marija do Augusta: uvođenje kohorte kao osnovne  taktičke postrojbe umjesto manipula. 2000. WILKES. London. Rimska civilizacija.  A. Biblioteka Jutarnjeg lista. Ivana JADRIĆ  ­  kako ih dijelimo. ROMAC. N. Rimsko Carstvo. KAEHLER.  E. društvena struktura.  A. st. GRIMAL. kako se  dijeli…)  Literatura:  M. Grci i Rimljani. travnja 2008.  doktorska disertacija. 1999. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  VOJSKA U DOBA REPUBLIKE  Nastavnik  Željko Miletić. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje). MILIĆ.  Konzuli. po Kristu: antoponimija. RITTERLING.  A. doktorska disertacija. 1925 ­ Legio.  B. 1971. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji.  J. 2003.. po Kristu: antoponimija.1. etničke  promjene. I.  Datum i vrijeme  02.. doktorska disertacija. 136­188. Nacrt grčkih i rimskih starina. KURILIĆ.  Povijest.M. ANRW. Oxford 2006. Razvoj grada kroz stoljeća.

 Rimsko Carstvo.1. 2003. The Development of the Roman Auxiliary forces from Augustus to Trajan. 2000. BREWER]. fakulteta u Beogradu. Stuttgart. Oprema za turnire i vježbe.3.  Povijest. . 3. augzilijarne postrojbe. 1969. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Legija  Nastavnik  Mr. 581 str. vigile i urbane kohorte.  A.  A. Oxford.  Literatura:  P. XII.. 4. LISIČAR. 1999.  E. svibnja 2008. Helenizam i rimska Republika. luk i strijela. carska l. Rimsko Carstvo.  sitni materijal.  Povijest. H.  R.  ANRW II. STARAC.)  Literatura:  P. Ruksak. Biblioteka Jutarnjeg lista. Izvori (literarni. Kasnoantičke promjene: tvornice oružja i  opreme.  J. DUŠANOVIĆ. WILKES. 1968. Berlin – New  York 1974. pretorske kohorte. obuća. 1994 ­ Ala  . Mač. Biblioteka Jutarnjeg lista. važnije  legije kod nas (XI. Helenizam i rimska Republika.  2  J.  P. 3. LISIČAR.  Roman Fortresses and their Legions [ed. 1975. STARAC. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  CARSKA VOJSKA  Nastavnik  Željko Miletić. Bojne sprave.  Povijest. 4. Beograd 1968. London. [= BAR 841]. X­1. Rimska vojska.  projektili.  J. B. 2007. R. Diploma. Ivana JADRIČ  ­  Legija (republikanska. koplje.  SADDINGTON. 2000 ­ Cohors  . Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. 1990. Claudia Pia fidelis. bodež.  Datum i vrijeme  02. 1970. II. Biblioteka Jutarnjeg lista. CONOLLY.  Datum i vrijeme  9..  H. njezin ustroj…. docent  Carski exercitus.P. ANRW. poljske vojske i granične postrojbe; nova zapovjedna struktura; barbarizacija. 299­338. Rimska vojska. MUSIĆ. javni spomenici). 2007. flote;  logori; dnevni vojnički život; oprema i naoružanje; opsjedanje; limes. Konjska oprema. 1999.  2  J. 2007. RE.  10. oklop. 4. 1969. Ljubljana – Zagreb 1990. The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of  the Imperial Roman Army. 1942.  S. RITTERLING. svibnja 2008.  A. stupac 1211­1829. 1971.. Zbornik Fil. 1925 ­ Legio. Dalmatia. Rimsko Carstvo. SPAUL. Rimska vojska u istočnom Sremu. Kaciga. Andover..  A. GOLDSWORTHY. GRIMAL. Complete Roman Army. Legije.­ zapovjedna struktura legije. CONOLLY. Biblioteka Jutarnjeg lista. sc. London 1996. SPAUL. The Late Roman Army.  P.  Povijest. DAVIES.  Datum i vrijeme  9. SOUTHERN – K. sulica. epigrafički. 2007. RAMSEY DIXON.  D. 1971. London – Cardiff. Biblioteka Jutarnjeg lista.  Povijest. Dalmatia. 327 str. H. Nacrt grčkih i rimskih starina.  P. svibnja 2008. docent  Razvoj oružja i opreme rimskog vojnika u republikansko i carsko doba. Grci i Rimljani. štit. J. WILKES.. VII. The Daily Life of the Roman Soldier under the Principate. Rimska civilizacija. Zapovjedna struktura;  mogućnost napredovanja u više društvene slojeve; regionalno načelo služenja vojske; razdvajanje  civilne i vojničke karijere; rast zapovjedne uloge vitezova. 176­201. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. Rimsko Carstvo. Grci i Rimljani. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  RIMSKO ORUŽJE I VOJNA OPREMA  Nastavnik  Željko Miletić. 2007. KAEHLER. W. Berlin ­ New York.

  H. važnije cohorte kod nas)  alae (konjaničke jedinice)  auxilia (pomoćne jedinice)  . Portorium. 14­16 sati  Datum i vrijeme  113  Predavaonica  Predavanje ­ tema  ADMINISTRACIJA RIMSKE PROVINCIJE  Željko Miletić. C. 2007. WILKES. Društveno i pravno uređenje prema  literarnoj. Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije. COLUSTON. De LAET. Militaria Sisciensia: nalazi rimske vojne opreme iz Siska u fundusu  Arheološkoga muzeja u Zagrebu.. sc. koncesije. Rimska vojska. 16 – 17 sati  113  Cohorta  Auxilia  Alae  Mr. Rimsko Carstvo.  Copenhagen 1985. A study in Roman imperial administration  and the public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I – Histrija. 1942. Rimska vojska u istočnom Sremu. svibnja 2008.  S.  Povijest.  J. Zagreb 2004. A. KAEHLER.. Helenizam i rimska Republika. J.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  Nastavnik  ­  ­  ­  Literatura:  P. fakulteta u Beogradu. LISIČAR. MUSIĆ.  P. 1990. Roman Imperial Economy and Romanisation. Complete Roman Army.  Povijest. MUSIĆ. Ch. DUŠANOVIĆ. Schriften der Balkankommision. Antiquarische Abteilung. London. 1969. Paris 1960­  1961. 1969.. 1958.  P. Dalmatia. Municipal Administration in the Roman Empire. F. BISHOP ­ J. vrste kohorti. STARAC. 16. CONOLLY. ØRSTED. Nacrt grčkih i rimskih starina. Dalmatia. D.  P. 2003. natpisnoj i arheološkoj građi. C. Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut­empire Romain.  I. Dissertationes Pannonicae. Roman military equipment : from the Punic Wars to the fall of  Rome.  S. Ivana JADRIĆ  cohorta (ustroj. Zbornik Fil. N. Budapest 1940. beneficijariji.  A. DÓBO. Nacrt grčkih i rimskih starina. Brugge 1949.  J. Princeton 1926.  JAGENTEUFEL. 1971.  H­G. Rimsko Carstvo. docent  Nastavnik  Sudstvo. The Late Roman Army. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. Biblioteka Jutarnjeg lista..  A. ABBOT ­ A.  A.  A. svibnja 2008. RADMAN­LIVAJA. Oxford 2006.  11. PFLAUM.Literatura:  M.  A. 1970. SOUTHERN – K. 1968. X­1.  Literatura:  A. Wien 1958. Zagreb 1936 (ili neko drugo izdanje). Zagreb 1999.  F. 2. JOHNSON. 4. ­ Die Statthalter der römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis  Diokletian. carina. 2007. financije. Pula 1999. Publicum Portorium Illyrici. GOLDSWORTHY. Grci i Rimljani. London 1996. Biblioteka Jutarnjeg lista. XII. 1999. ŠKEGRO. 3. WILKES.  Alka STARAC. RAMSEY DIXON.  16.

 J. 1970.  monoteističke silnice.  13. doktorska disertacija  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  Nastavnik  30. Nacrt grčkih i rimskih starina.12.  Datum i vrijeme  23.  Jorg Rüpke. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. C. Rimsko Carstvo. BABELON. Die Götter der Römer. Ivana JADRIĆ  ­ Kovnice Carstva (kod nas: Siscia. Split. Cambridge ­ New York ­  Melbourne 1998. KOS. S. sc. 1942. Nacrt grčkih i rimskih starina. MUSIĆ..  E. svibnja 2008.  A. PRICE.  Cambridge 2007.  B. Rimsko Carstvo. docent . 1979. DRUŠTVENA ULOGA  Željko Miletić. H.  A. doktorska disertacija  Datum i vrijeme  23. NORTH.. vjerovanja o zagrobnom životu. W.  Literatura:  M.  B.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  30. G. Propast poganstva i kristijanizacija rimskog svijeta. 1990. STARAC. SIMON. religijski elementi u  limitaciji agera i podizanju tropeja. kasnoantički novac)  Nastavnik  Mr. M.  A. Continuity and change in Roman religion. BEARD.. KOLEGIJI. KAEHLER. KOS. 16 – 17 sati  113  Kovnice novca  Dioklecijanove novčane i ekonomske reforme  Nastavnik  Mr. Zagreb. Politeizam. Leksikon antičke numizmatike  J. sc. Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske. docent  Rimska religija. kultna mjesta. Rimske i orijentalne religije na istočnoj obali Jadrana. Dioklecijanova palača i Dioklecijan (lik i ličnost). MEDINI. New York. MILIČEVIĆ. svibnja 2008. I: A History. Death and Burial in the Roman World. MUSIĆ. TOYNBEE. CAMBI. votivni spomenici. Religion of the Romans.  J. Rimski kalendar. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. Materijali.  H. 1992. 14­16 sati  113  CARSKI KULT – GENEZA. kalendar. carski novac. LIEBESCHUETZ. eklekticizam; grčki i etruščanski utjecaji; uloga Senata i sibilinskih  sacerdota u uvođenju kultova. London 1970. 1970. Sinkretizam. 1970. London.  M..  N. STARAC. Religions of Rome. MIMICA. 1990. BABELON. Dioklecijanova palača (katalog  izložbe). Leksikon antičke numizmatike  J.  Rimska klasična religija (kult Kapitolijske trijade. München. 1970. Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske.  A. svibnja 2008. The religions of the Roman Empire.  J. Svećenički kolegiji.  J. 12. Sirmium…)  Literatura:  P. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  RIMSKA KLASIČNA RELIGIJA  Nastavnik  Željko Miletić.  H. FERGUSON. KAEHLER. obredi. 1970. Ivana JADRIĆ  ­  Literatura:  P.  J. Antička numizmatika. koncept duše). 1992. 1942. MIMICA. Vol. 1976. svibnja 2008. Dii sanctores maiores. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Novac (republikanski novac. 1994. Zadar. Antička numizmatika.

  Berlin – New York. 1976. Split.  J. CAMBI. lipnja 2008. F. MEDINI. The imperial cult in the Latin West.  R.  J.  Literatura:  R.  F. Illyricum mythologicum. 1965. 1970. MISTERIJSKE I ORIJENTALNE  RELIGIJE  Nastavnik  Željko Miletić.  Datum i vrijeme  06. G. docent  Odnos klasične rimske religije i autohtonih kultova.  A.  Cambridge 2007. The Classical Quarterly. Iliri i antički svijet. Autohtoni kultovi u razvoju antičkih religija u rimskoj provinciji Dalmaciji. lipnja 2008.Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des  dritten Jahrhunderts n. STARAC. Sarajevo.  J.  J. Religion of the Romans.  J. sinkretizma i interpretatio  romana. Uvod u latinsku epigrafiju.. LIEBESCHUETZ. Rimsko Carstvo. Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen [Hrsg.4.  R. Chr.  J. Princeps. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. MEDINI. Cognationes salonitanae.  Geneza i disperzija mitraizma. Zadar. Rimske i orijentalne religije na istočnoj obali Jadrana.  D. JENŐ]. FERGUSON. The religions of the Roman Empire. Nove potvrde egipatskih kultova u antičkoj provinciji Dalmaciji. 7­32. Histria antiqua. Uloga patrona u  širenju kulta. RÜPKE.  N.  J. Provincijski kultovi. 1990. Carske  sodalitates. CAMBI. N. Svećenička  tijela i kolegiji vjernika. 2002.  J. 45­61.  J.  B. Numina Augustorum. 35(22). Kaiserkult und Kaiserverehrung in den Koina des griechischen  Mutterlandes. Vjesnik za arheologiju i  historiju dalmatinsku. 1979.  K.  J.  14. GABRIČEVIĆ.. Svetište (Augusteum) u Oneu (Oneum)?. Mithraism since Franz Cumont.  N. 1998. 2. 1984. spona središte – periferija. Uvoz orijentalnih božanstva i smještanje u rimski panteon. DEININGER. MILLAR. sc. Nacrt grčkih i rimskih starina. 65­67. Rimski kalendar. Székesfehérvár. Dometi 17. Rimski utjecaj na imenovanje i ikonografiju autohtonih božanstva i izgled kultnih mjesta. 1999. The Emperor in the Roman World. S. MEDINI. FISCHWICK. MEDINI. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. 12. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. disertacija. građanski i oslobođenički kolegiji carskog kulta. KATIČIĆ. 1995. 14­16 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  AUTOHTONI KULTOVI. 16 – 17 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  rimski kalendar (Fasti.  A. RÜPKE. Zadar. HARTER­UIBOPUU. 2003. Zadar. Maloazijske religije u rimskoj provinciji Dalmaciji. München. RFFZd.  D. Skupine carskih kipova u rimskoj provinciji Dalmaciji. 1970. MUSIĆ. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru.  Hitzl]. Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta. Procesi kontaminacije. 1989. Svečanosti rimskog kalendara…). KAEHLER. 1981.17. Ivana JADRIĆ  ­ Rimski kalendar (Fasti. 23. London 1970. 1996. FISCHWICK. Materijali. MEDINI. H. Cancik – K. London 2001. MILIČEVIĆ. . Zagreb. 1965. 4. 191­197.  1984.. Godišnjak ANUBiH. 1982. 1985.  Literatura:  N.  Cambridge 2007. BECK.Kult rimskih rodova i helenističke sakralne monarhije u genezi carskog kulta. MATIJAŠIĆ. [Napomena: članci o Silvanu i Medauru]. Tübingen. XX/1. Religion of the Romans. Salonitanski arhigalat.  H. Continuity and change in Roman religion. W. Svečanosti…)  Nastavnik  Mr.  Datum i vrijeme  06. 209­231. New York. Split 1987. 1942. H. Leiden 1987­  D. 1997. Split.  Literatura:  M.  Religions and cults in Pannonia [ed.  71­81. CAMBI.

 Zadar. Orijentalni kultovi u antičkom Zadru. ŠAŠEL KOS. 1997. Cybele and Attis.  M. Pre­Roman divinities of the eastern Alps and Adriatic. The Myth and the Cult. Split. 1977. J. 1979. Diadora.  M. 3. J.P. London. . SELEM. Ljubljana 1999. VERMASEREN. Corpus Cultus Cibelae Attidisque. Leiden.  M.  M. 1965. SUIĆ. Izidin trag –  egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku. VERMASEREN.

 Topografija i etnografija rimske provincije Dalmacije. Zagreb 2002. CAMBI. Pannonia and Upper Moesia.)  Teme predmeta izlažu se u preglednom obliku.  J. BOJANOVSKI. S. literatura. 1969. London 1974. ČAČE. Istra u antici. veljače 2008. SUIĆ. Zagreb 1996. grafoskop. pr.. Dalmatia. Antika.  I. 2. ČAČE I B.  43­125.  M. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Antički grad na istočnom Jadranu. 1995.. Grčka naselja na Jadranu.  Predmet se odnosi na razdoblje od kraja 3.  M.  A. 7­32. Zbornik Instituta za historijske  nauke u Zadru 1. MOCSY. KIRIGIN. WILKES. SUIĆ. J. dijaprojektor. CAMBI. Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali. MEDINI.. Iliri i antički svijet.  J. Pravni položaj grčkih gradova u Manijskom zalivu za rimske vladavine.  M. Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. video.  S. KURILIĆ. Iliri od Bardileja do Gencija. Sarajevo 1974. Split 1990.  1984.Silabus za kolegij „Kolonizacija i romanizacija antičkog  Ilirika“  1.  Datum i vrijeme  29. Zagreb 1984. ed Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. Zagreb 2003. ALFÖLDY. Pula 1966.. 6(3). DVD.  A. Gardunski tropej. RFFZd 12(5). SANADER.  Š.  (disertacija – rukopis). Sluša se tijekom jednog semestra.  M. .  G. prostorijama  arheološkog praktikuma. Topografija i etnografija  italskog poluotoka i podunavsko – jadranskog prostora u predrimsko vrijeme.  A. MEDINI. CABANES.  J. MEDINI. Obitelj u ranorimskoj Liburniji. BASD 39 Suppl. Predavanja i seminarske vježbe odvijaju se u učionici. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I.. CAMBI. Istraživanja / Forschungen / 1997. u muzejskim ustanovama i na terenu (na arheološkim lokalitetima). STARAC. Zagreb 2003.  epigrafičku i arheološku građu). 77­90. SUIĆ. st. Pula 2000.  N.  RFFZd.  P. Ivana JADRIĆ  ­  održavanje usmenog dijela seminara  ­  predaja pismenog dijela seminara: izgled seminara (Word document.­2001. Zagreb 2002. 45­74. Autohtoni kultovi u razvoju antičkih religija u rimskoj provinciji Dalmaciji. 147­174. 1918. Zadar 2001.  D. Zadar. GLAVIČIĆ.  J. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  UVODNO PREDAVANJE  Nastavnik  Željko Miletić. 8 – 9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Uvodno predavanje – upute za izvođenje seminara  Nastavnik  Mr.  M. Zadar  1960. Od  didaktičkih pomagala koristi se episkop.  M. NOVAK. 1­36. Djela ANUBiH 66. Bosna i Hercegovina u antičko doba. 1979. Zadar 1974. Split 2002. u manjoj mjeri studenti analiziraju izvore (povijesnu. Od Helena do Hrvata. London 1969. Noricum.  Literatura:  G. CBI knj. Prilozi proučavanju političkog uređenja naroda sjeverozapadnog Ilirika. Epigrafički podaci o munificijencijama i ostalim javnim gradnjama iz antičke Liburnije. London 1974. sc. RFFZd 34(21).  N. Tilurium I. ZANINOVIĆ. RFFZd 18(8). font.  N. Pula 1999; II. Izdanja HAD­a 8. MLAKAR. docent  Predmet je obvezatan (izboran).  Datum i vrijeme  29. kompjuter i LCD  projektor. veljače 2008. tjedno je 1 sat predavanja i 1 sat  seminara. Dometi 17. Krista do severskog perioda. Ordines decurionum Liburniae. 27­56. Diadora 1.

  Munificijencije. WILKES. CBI knj. Split 1998. Prilozi proučavanju političkog uređenja naroda sjeverozapadnog Ilirika.  Preporuča se pročitati:  G. Djela ANUBiH 66. Zagreb 1984. ALFÖLDY.  D. 1969. Sarajevo 1974. Razvoj rimske agrarne proizvodnje. 259­296. Zagreb 2002. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji I. Pravni položaj grčkih gradova u Manijskom zalivu za rimske vladavine. ČERŠKOV. Zagreb 2003  . MLAKAR.  uvođenje  rimskog  onomastika.  J. Pannonia and Upper Moesia.  Sirmija. London 1974. Antički grad na istočnom Jadranu.  S.  M.  J.  2  M.  LITERATURA:  Obvezna:  G. Epigrafički podaci o munificijencijama i ostalim javnim gradnjama iz antičke Liburnije. London 1974.  J. Zagreb 2003. CABANES.  Aserije. Pula 1999; II.  E. MOCSY.  A. 1979. Zagreb 1996.  J. Ordines decurionum Liburniae.  Logori  i  utvrđenja:  osobine  arhitekture.  Romanizacija.  M.  A.  Panoniji  i  Meziji. 7­32. Iliri od Bardileja do Gencija.  N. Noricum. GABRIČEVIĆ.  Akve  Jasa. Organizacija i razvoj  sustava  uprave  u  provincijama.  M.  Vojnički  centri  u  Iliriku. S. Istra u antici.  1984.  Cezarov  prokonzulat  i  Augustova  osvajanja.  Salone. Bosna i Hercegovina u antičko doba.  Nove  građevinske  tehnike. 14..  D.­2001.  RFFZd.  Municipalizacija  provincija.  I.  Burnuma. Diadora 1. Zadar.  Gradska  uprava  i  predrimske  retencije  u  municipalnoj  organizaciji  autohtonih  zajednica;  značenje  naslova  princeps  i  praepositus. Obitelj u ranorimskoj Liburniji. RFFZd 34(21). Izdanja HAD­a 8. Split 1990.  Teritorijalna  organizacija autohtonih zajednica u rimsko  doba.  osobito  Burnum. MEDINI. 1995. Iliri i antički svijet.  Senije. 5­26.).  A. STARAC.  Jadera. 27­56. 1969. NOVAK. ed Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana.  Petovija. RFFZd 12(5). BASD 39 Suppl.  Diplomatski  odnosi  Rima  s  Norikom. 1­36. Pula 2000. .  Rimske  vojne  postrojbe  na  iliričkom  prostoru. 147­174. Integracija u rimski svijet. ALFÖLDY.  J. 1918. Bilješke uz prvi ilirski rat.  teritorij.  nadgrobni  i  votivni  spomenici. Gardunski tropej.  Dokleje  i  municipija  D. Tilurium I. ČAČE. Autohtoni kultovi u razvoju antičkih religija u rimskoj provinciji Dalmaciji. KURILIĆ. Zbornik Instituta za historijske  nauke u Zadru 1.  Primjena shema rimsko­helenističke kastrametacije u urbanističkoj rekonstrukciji domaćih naselja i kod  osnivanja  novih  (osobito  na  primjerima  Pole.  43­125. GLAVIČIĆ.  Narone.  počasni  i  javni  natpisi. SUIĆ.  N.  Dunavski  limes:  počeci  izgradnje  i  razvoj  do  severskog  perioda. KIRIGIN. Istraživanja / Forschungen / 1997.materijalni  ostaci  civilizacije. Zadar 2001.  Karnuntuma. Antika. CAMBI. Zadar  1960.  Š. 77­90.  Tilurij.  odnos  prema  civilnim  naseljima. SUIĆ.  sukob  s  Histrima  i  Delmatima. RFFZd 12(5).  M: ZANINOVIĆ. Limitacija agera. Zagreb 2002.  N. Beograd. Zadar 1974. uzroci i načini njenog provođenja.  stjecanje  civilnog  statusa. Od Helena do Hrvata. ČAČE I B.  Uloga  vojske  u  procesu romanizacije. 45­74. 6(3).  Ustanak  Batona  i  Skribonijanova  pobuna. Zadar 1974. London 1969.  Karnuntum  i  Akvinkum.  Latinski  jezik  i  latinično  pismo  na  na  natpisima.  P. BRUNŠMID. RFFZd 18(8). CAMBI.  Prodor  rimske  religije  u  autohtone  sredine  u  prvim  stoljećima Carstva. BOJANOVSKI.  Ilirski  ratovi. Pula 1966. J. Split 2002.  vojničke  diplome. Dometi 17. SANADER. MEDINI. Dalmatia.  G. 2. Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali.  Akvinkuma. Topografija i etnografija rimske provincije Dalmacije. SUIĆ.  M.  Emone. Die Auxiliartruppen der Provinz Dalmatien. MEDINI.  (disertacija – rukopis). Acta Antiqua Academiae Sientiarum  Hungaricae. Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije. 1962. CAMBI. Rimljani na Kosovu i Metohiji..  Enone.  B.  Sudstvo  i  financije.

  M. Nekoliko novih ulomaka grčkih natpisa iz Lumbarde. PAPAZOGLU. Illyricum mythologicum. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 14. 4. Portretne stele na obalnom području rimske provincije Dalmacije. Ivana JADRIĆ  ­1  općenito o Iirima. BRUNŠMID. 1996. Antički Grci na hrvatskoj obali. Illyricum.  N. 1970. ŠAŠEL KOS.  Greeks  in  Dalmatia  –  Some  New  Evidence.. MARŠIĆ. Od Helena do Hrvata.  KIRIGIN. Berlin – New York 1977. istraživanja na području otoka  Korčule i Lastova. Cividale del Friuli. PAŠALIĆ. Ľultimo Cesare. Trendall.  N. VISY. Leipzig – Berlin: Acad.  P. Zadar 1999.  RE  (Realencyclopädie  der  classischen  Altertumswissenschaft  [ed. Uvod u latinsku epigrafiju. 1980. 2001.  F. Der pannonische Limes in Ungarn.  M. S. 2002. od 1893 nadalje.  B.]).  E. VAMZ.R. po Kristu: antroponimija.  M. SUIĆ. KATIČIĆ. Diadora.  R.  J. Zagreb. Natpisi i novci grčkih gradova Dalmacije. ZANINOVIĆ. SUIĆ. 2004. LISIČAR. ZANINOVIĆ.  M.  PAULLY ­  WISSOWA –  KROLL  –  MITTELHAUS – ZIEGLER i dr. CAMBI. STIPČEVIĆ. KOZLIČIĆ. Antički grad na istočnom Jadranu. Korkira Melaina. Berlin – New York. 1990. 20.  P. KOZLIČIĆ.  M. Pula 2002. Canberra – Oxford. ARR. podjela plemena i njihove teritorijalne granice…  ­3  Knidska kolonija na Korčuli (antički izvori. Korkyra Nigra.  VAHD. Antičke podjele zemljišta na Korčuli i Pelješcu. društvena struktura. etničke  promjene. 2002. VITTINGHOFF. 9. Izdanja HAD­  a. CAMBI. Stuttgart. ožujka 2008. Kulturna istorija Bosne i  Hercegovine. gospodarske uloge. Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana. Litt. ed Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. od 1972 nadalje.  D. Split 2002  D.6.  Z.  Greek  Colonists  and  Native  Populations. 2001. st.  2000. Pučanstvo Liburnije od 1. o Knidskoj kolonizaciji otoka Korčule. KURILIĆ. Boruss. ožujka 2008. Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku.  M. 191­308. ZANINOVIĆ. and the Hinterland of Aquileia. KIRIGIN.  B. Caesar. [disertacija]. Iliri. 3­51. Antika.. 1951.  A. Metodische  Bemerkungen.. GABRIČEVIĆ. ČAČE I B. Iliri od Bardileja do Gencija. Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova.  Potrebno je konsultirati iduće edicije:  ANRW (Aufstieg und Niedergang der römischen Welt).  CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum).  A. MATIJAŠIĆ. gdje se se smješta…)  Literatura:  M. Arh.  M. Split 1990. Porjeklo i razvoj Ilirske države. 1995. 3. CABANES. Izdanje HAD­a. Period rimske vladavine do kraja III vijeka naše ere.  Datum i vrijeme  7. 20. 68.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  07.  F. ANRW II. Sarajevo 1984.  D. Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku. 1990. 1966. do 3. [disertacija]. Zur römischen Municipalisierung des lateinischen Donau­Balkanraumes.  Proceedings  of  the  First  Australian  Congress  of  Classical  Archaeology  Held  in  Honour  of  Emeritus Professor A. Corcyra Nigra  Nastavnik  Mr. Zadar 2002. Budapest 1988.  1967. 1998. 1991. 8­9 sati  113  Topografija i etnografija na istočnojadranskoj obali u predrimsko vrijeme  Knidska kolonija na Korčuli. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  ETNIČKA SLIKA ITALSKOG POLUOTOKA U PRVOM MILENIJU . D. od 1893. sc. 2003. nadalje  2.

. konzervacije. Pharos antički Stari grad. keltska invazija poluotoka. Roma 1981. ožujka 2008. 2004.  M.  A.  Literatura:  P. 37­60. JELIČIĆ­RADONIĆ.  javne  zgrade. 1961. Nat. Radovi JAZU. Materijalna kultura italskih naroda.  Zbornik Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana.  snažne  fortifikacije. 68. Antika. 2007. Isejski preskript. M.141). na ilirskom prostoru. Religion.  VAHD. Stvaranje latinskog i italskog saveza.  BRUSIĆ. ARR. BRUNŠMID. München 1996. 8­9 sati  113  Issa  Pharos  Nastavnik  Mr. Kunst. Antički Grci na hrvatskoj obali. Zagreb 2002. 54. Promunturium Diomedis (Plin.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  14. ČAČE. GABRIČEVIĆ.Odnosi Grka s Ilirima i Rimom. vrijeme njihova nastanka.  katastarsku  podjelu  zemljišta.  B. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom.  J.PRIJE KRISTA  Nastavnik  Željko Miletić. Diadora 10. 1984.  kvalitetnu obradu kamena. Arheološki pogled na probleme istraživanja.  N. Antički grad na istočnom Jadranu. Issa i isejska država. VAHD. 2003. Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana. CAMBI. Split 1998. Od Helena do Hrvata. docent  Topografija i etnografija italskog poluotoka u protohistorijsko vrijeme. 1996.  S.  odnos  akropola/agora. Helenizam i rimska Republika. Hist. sc. Helenistička reljefna keramika u Liburniji. BRUNŠMID.  J.. Natpisi i novci grčkih gradova Dalmacije.  Datum i vrijeme  14. ZANINOVIĆ. LIBERATI – F. Z. Narona).. Bologna  1971. NOVAK. RFFZd 35(22). CAMBI. GRIMAL. žbuku. Vilanovska kultura. ­ RFFZd 32.  N. PRAYON.  Latinsko­fališčanska plemena. CAMBI. Biblioteka Jutarnjeg lista. 322. Die Etrusker.  G.  3.  M. Ivana JADRIĆ  ­  smještaj naselja. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  GRČKA KOLONIZACIJA JADRANA  Nastavnik  Željko Miletić. 1966. GABRIČEVIĆ. Zadar 1993. Grecitŕ adriatica: un capitolo della colonizzacione greca Occidente. 3. 21­44  B. rekonstrukcije i prezentacije  ilirskog naselja na Ošanićima. Drevni Rim. 14. Atti del Convegno di studi sulla cittŕ etrusca e italica preromana. docent  Prve grčke kolonije na Jadranu.  Urbanizam Isse  i  Pharosa. Lumbardska psefizma. 55. 1952/53.  Literatura:  L. Magna Graecia. BRACESSI.  Studi sulla cittŕ antica. Geschichte. 19­63. SUIĆ.  Predindoeuropljani i Indoeuropljani. ožujka 2008.  F. Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana. Grčki gradovi uveli su urbanistička načela i uveli graditeljske inovacije – gradsko planiranje. Genti e culture dell'Italia preromana. 1995/96.  N.  M.  Povijest. Etruščanska civilizacija. Antika. 1998.  Širenje  isejske  koine. Bologna 1970.  nekropole. Zagreb  2000. Kolonizatorsko djelovanje Dionizija Sirakuškog. arheološki ostatci…  ­  uvođenje katastarske podjele zemljišta: Pharos­ hora  Literatura:  J. ZANINOVIĆ..  M. nove arhitektonske elemente ­ što je sve znatno utjecalo na izgled  ilirskih naselja (Ošanići. PALLOTTINO. Varvaria. Beograd 1968. Zadar 1997. BOURBON. 2002.  G. Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji. 2002. NOVAK. 3. Rimska civilizacija. Stari Grci na Jadranu. Materijalni  ostaci  grčke  kolonizacije.

 Nekoliko novih ulomaka grčkih natpisa iz Lumbarde. ČAČE I B. Trendall. preko istočne jadranske obale do  panonskog Podunavlja. Greek Colonists and Native Populations. GABRIČEVIĆ. 1970. Illyricum mythologicum. Split 1966. Natpisi i novci grčkih gradova Dalmacije. ožujka 2008. 1970.  N. CAMBI. 1965 ­ Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatien. Diadora. Arheološka istraživanja ilirskog grada Daors. istraživanja akropole ilirskog grada Daorsa na gradini u Ošanićima kod Stoca od  1967­1972.  4.a na Gradini u Ošanićima kod Stoca od  1967.  N. Ivana JADRIĆ  ­ Lumbardska psefizma (važnost. istraživanja na području otoka  Korčule i Lastova. Split 1973. Zadar 1974. 1988. ed Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. Budapest.  M.  N.  Datum i vrijeme  28. SUIĆ. 9. Arheološki pogled na probleme istraživanja. Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku. Antičke podjele zemljišta na Korčuli i Pelješcu. 14. 68.Vjesnik za historiju i arheologiju dalmatinsku. NIKOLANCI. 377­384. ­ GZM(A) 30­31.  Literatura:  G. 1966. 20.  B.  D.  M. Buškom blatu. Dalmatia. Arh. 5­99..  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  28. Marginalije uz isejsko poslanstvo Cezaru. Canberra – Oxford. CAMBI. 2002.)  ­ smještaj naselja. BENAC. Sarajevo 1977. 32 (19). o Knidskoj kolonizaciji otoka Korčule. ZANINOVIĆ. 1993. RFFZd 12(5).  M. CAMBI. MARIĆ. Greeks in Dalmatia – Some New Evidence. Izdanje HAD­a. RFFZd. 1990.. konzervacije. 4. Split. 5­26. 1998. Antika.. Arhajski import u Dalmaciji. 4. Adrias 2.  D.  J. 68. O kontroverzi Lissos­Issa. Zagreb. 2001. Zagreb 1970. VAHD 68.  D. ožujka 2008. onomastika. rekonstrukcije i prezentacije  ilirskog naselja na Ošanićima. VAMZ. ALFÖLDY. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Utvrđena ilirska naselja I: Delmatske gradine na Duvanjskom polju. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  ETNIČKA SLIKA JADRANSKO PODUNAVSKOG PROSTORA U  VRIJEME PRODORA RIMLJANA  Nastavnik  Željko Miletić. Split 1990. 8­9 sati  113  Lumbardska psefizma  Ošanići  Nastavnik  Mr.  M. 18­19. KIRIGIN. Archaeologia iugoslavica.  Z. Ističu se one osnovne odlike materijalne i duhovne kulture koje su preživjele  do ranorimskog doba (teritorij. vrijeme njihova nastanka. VAMZ. KIRIGIN. J. Bilješke uz prvi ilirski rat. Greek Land Division at Pharos. 1995. S. sc. RENDIĆ_MIOČEVIĆ. ed Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. do 1972. 89­118.  Livanjskom i Glamočkom polju. BRUNŠMID. NIKOLANCI. Antički Grci na našem Jadranu i neka pitanja naseljavanja priobalja  Manijskog zaljeva. 30/31. Antički grad na istočnom Jadranu. S. kultovi). MARŠIĆ. Rendić­Miočević. Adriatica praehistorica et antiqua. 1986. 5­19.  Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archaeology Held in Honour of Emeritus  Professor A. D. vladarsko ustrojstvo. WILKES. ZANINOVIĆ. o čemu govori….  M. ZANINOVIĆ. Arh. Beograd 1980­81. VAHD.  D. Split 200  Z. docent  Opisuju se etnije na prostoru od sjeverne Italije i jugoistočnih Alpa. KIRIGIN. CAMBI.  J. 1996­97. Problemi istraživanja antičkog Epetija. Rendić­Miočević. 1980. ARR. 1977. 181­194. 2003. sahranjivanje.  M. ČAČE I B.  M.  R. arheološki ostatci…  Literatura:  M. 2004. KOZLIČIĆ. Antički Grci na hrvatskoj obali. godine. London 1969. 20­21.  A.  B. . MARIĆ. SUIĆ. Diadora. KATIČIĆ.  D. Split 200  N. GZM. Nekoliko novih ulomaka grčkih natpisa iz Lumbarde.

Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku. 43­125. London 1974 . Beograd 1976. KIRIGIN. 1. Zagreb 1976.  A.  M. 18. Antika.  5. 8­9 sati  113  Tragurion  Epetion  Kairos  Nastavnik  Mr.A. Zadar 1989.  A. MEDINI. MARŠIĆ. CAMBI. 1989. CABANES. 10­11. ČAČE I B.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  04. BENAC. 11. Zadar. Lubljana – Zagreb 1984.. sc. 43­125. Ilirik u vrijeme građanskih ratova.­33. Šibenik 2007.  Livanjskom i Glamočkom polju. Materijali  SADJ 15. Trogir u antici. osnivanje Akvileje i osvajanje  Histrije. Iliri od Bardileja do Gencija. Sarajevo 1987. London 1974. GABRIČEVIĆ.. arheološki ostatci…  Literatura:  M. RFFZd. ZANINOVIĆ. 1996­97.  Željezno doba. Antički grad na istočnom Jadranu. 1964. 1994/95. Prilozi proučavanju političkog uređenja naroda sjeverozapadnog Ilirika. god.  J. uspostava provincije. SUIĆ. Prinosi odjela za arheologiju. Zadar 1979. Utvrđena ilirska naselja I: Delmatske gradine na Duvanjskom polju. Split 2001. Iliri i antički svijet. 1983. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. 1966.  Diadora. FABER.  Jadranska obala u protohistoriji. CAMBI. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Split. 2002. Pogranične zajednice i jugoistočna granica Liburnije u kasno predrimsko i u rimsko doba.  N.  S... 34(21). 3. Ilirsko pleme Delmati. travnja 2008. Iliri.  N. Buškom blatu. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  RIMSKO OSVAJANJE ILIRIKA  Nastavnik  Željko Miletić. CAMBI.  N. Augustova pacifikacija  Iririka. Mogućnosti.. Još jedanput o Lizipovim djelima u Dalmaciji. Ivana JADRIĆ  ­ smještaj naselja.  S. Problemi istraživanja antičkog Epetija. Pannonia and Upper Moesia. PAPAZOGLU. Pannonia and Upper Moesia. J. Split 2002  B.  VAHD. RFFZd.  Simpozijum o teritorijalnom i kronološkom razgraničenju ilira u praistorijsko doba. V. ed Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. Diadora. pr.. CAMBI. 59­91. Radovi Filozofskog  fakulteta u Zadru.  Literatura:  S. S. ČAČE.  N.  M. J. BILIĆ­DUJMUŠIĆ.  D. MOCSY.  2004. 1981. WILKES. docent  Izlažu se glavne epizode rimskog osvajanja Ilirika. London 1969.  N. 1980­81.  J. stvaranje panonskog limesa. Oktavijanova kampanja protiv Delmata 34. 68.  J. Ratovi s Ilirima. 2003.  Keltoi: Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije. 1990. Sa. Praistorija jugoslavenskih zemalja. MOCSY.  P.  1967.  Datum i vrijeme  04. travnja 2008.  D. CAMBI. WILKES. Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana. Etnička struktura stanovništva antičke Liburnije u svjetlu epigrafičkih izvora. Prilozi proučavanju političkog uređenja naroda sjeverozapadnog Ilirika. 18. ČAČE. iplomatski odnosi Rima s Norikom.  A. 1986. KOZLIČIĆ. Kr. Porjeklo i razvoj Ilirske države. Bedemi Epetiona – Stobreča kod Splita. Zadar 1979. ČAČE.  F. 18­19. Dalmatia. vrijeme njihova nastanka. Radovi Filozofskog  fakulteta u Zadru. 20(9). 2002. Kairos. uspostava mostobrana na istočnoj jadranskoj obali i  sukobi s Delmatima.(disertacija­rukopis)  S.

 J. Liburni…)  Literatura:  J. 2002.. 4. NOVAK. M. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  ORGANIZACIJA PROVINCIJE. ČAČE. Zbornik Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. Diomed na Jadranu. Cité et territoire. KATIČIĆ. Revue des études anciennes. Kr. Wien 1958. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Dalmatia. B. Arheološki  radovi rasprave 11. 1958. ­ Aserija u antičkim pisanim izvorima. WILKES.  M. Scherrer]. Antički Grci na hrvatskoj obali. 3­4.  R.. sc. Promunturium Diomedis. Pula.  J. 209­230. Novi Dolabelin «terminacijski» natpis iz okolice Jablanca. Solutions romaines aux problčmes de l'organisation de l'espace. 533­554.. travnja 2008. (1998): Gospodarstvo antičke Istre. Rimska vojska u Burnumu. pr. Jadranom in Sirmijem pri Kasiju  Dionu in Herodijanu. VAHD. Arh. ­ ŠEGVIĆ. Marginalije uz isejsko poslanstvo Cezaru. Šašel Kos – P. P.  forma. 1952/53. 3. Kr. ZANINOVIĆ. Bordeaux.  M.. Iliri. Split. 1969. Dalmatia.  Datum i vrijeme  11. 14. RFFZd. L'Esercito Romano a Burnum. str.  R.  D.  N. 1998 – Ľ ager compascuus.1. 7­43. 1989.  6. Budapest. . Ilirsko pleme Delmati. XII. LIMITACIJA AGERA  Nastavnik  Željko Miletić.  M. Iliri i antički svijet. ­ Territorium urbis. 649­788.. U. Centar za  balkanološka ispitivanja. BOJANOVSKI. II. Godišnjak centra za balkanološka ispitivanja.  Z. CAMBI et alii. teritorijalna razgraničenja.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  11.  Problématique 1948­1973. 1988 ­ O razgraničenju između Aserije i Alverije. Iliri i antički svijet. M.D. CHEVALLIER. SUIĆ. istraživanja na rtu Ploča.  S. S. London 1969. posl. BILIĆ. Šibenik 2007. 95. knj. 149 str. J. 459­471. Split 1973. Bosna i Hercegovina u antičko doba.  LAFFI.  MATIJAŠIĆ. Asseria.  KUNTIĆ­MAKVIĆ. Split 2001. Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo. docent  Granice i podjela iliričkih provincija. st.  G. juridički konventi.  ČAČE. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Arheološki ostaci kao izvori za poznavanje  društveno­gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. 100. Sarajevo 1988. Berlin New York 1974. 181­194.  Literatura:  The autonomous towns of Noricum and Pannonia [ed. Issa i isejska država. WILKES. Split. 8­9 sati  113  Diomed  Odnos grka prema autohtoncima  Nastavnik  Mr. odnos prema autohtonom stanovništvu (Delmati.  S. VAHD 68.  D. rt Planca kod Rogoznice)  ­moć­ kolonizatora. Le territoire de la cité romaine et ses divisions: du  vocabulaire aux réalités administratives. 49­62. VAMZg. 27. ­ Die Statthalter der römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis  Diokletian.  LEVEAU. st. 2002. 1993. Status zajednica. Ljubljana 1986.  Zbornik radova Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. 1989. Povijest Istre knj..  praeses. 54. ZANINOVIĆ. VISY. 1997. R.  J.  Ljubljana. 55. 2004. Drniš – Šibenik – Zadar. Zagreb. Revue des études anciennes. 2007. 1975. ARR. LXVI. Antiquarische Abteilung. limitacija agera. knj. 6.). Djela ANUBIH. travnja 2008. WILKES..  I. ANRW. TERITORIJALNE PODJELE.  M. A.  IZRADA KATASTRA. Uprava provincije. ŠAŠEL_KOS. 1. legatus Augusti pro praetore. 35(22). [Katalozi i monografije  Burnum 2]. terminus. Ivana JADRIĆ  ­Diomedova svetišta na Jadranu (Palagruža. proconsul. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Schriften der Balkankommision. 1988 ­ Der Pannonische Limes in Ungarn.­3. 2003.  JAGENTEUFEL.

  M. Brewer]. 2003.  M. ANRW II. 259­  296. Zagreb ­ Split.  J.­2005. [ed. 1988 ­ Der Pannonische Limes in Ungarn. sv. 16.  A.. 581­730. SUIĆ.  M. Amfiteatar u Burnumu.  J.  2006 [32 str.. 1997. STIGLITZ – M. 1956 ­ Aquincum. 221­228. osobito Burnum. str. 1991. teritorij. Uloga vojske u  procesu romanizacije.  N.  N. str. KANDLER – W.. 1998.  M. JÖAI. 1969.  Limes u Jugoslaviji. Stanje istraživanja 2003. Budapest. 2000. 258­274. J. 1955 ­ Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali. ZANINOVIĆ. Drniš – Šibenik – Zadar. M. CAMBI et alii. STARAC. str. STIGLITZ – M. 1962 ­ Die Auxiliartruppen der Provinz Dalmatien.  A. 63­79. ABRAMIĆ.  H. Drniš – Šibenik – Zadar. 8­9 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Histria i Rim  Nastavnik  Mr. Rimski pohod 221.  Literatura:  M.  Opuscula archaeologica. MIŠKIV.  Z. 77­92.. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  RIMSKA VOJSKA U ILIRIKU  Nastavnik  Željko Miletić. 63­73. Budapest. odnos prema civilnim naseljima. 1913 ­ Die Grabungen des Österreichischen archäologischen Institutes während der Jahre  1912 und 1913.  M. WILKES. "Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka".  E. 6. BETZ. Logori i  utvrđenja: osobine arhitekture. RFFZd 1989. Zadar.  G.  The autonomous towns of Noricum and Pannonia [ed. 1980­81. Ljubljana. Histri i Liburni prema rimskoj ekspanziji. Scherrer].  H. 112­135.. 91­95. 1­36.  M. Karnuntum i Akvinkum. Strena Buliciana. CAMBI. 1961. VISY. ZANINOVIĆ. str. SZILÁGYI. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. str.  J. 1999. Antička svjedočanstva o Istri. Berlin –  New York. ANRW II.  J. ZANINOVIĆ. Budapest. travnja 2008. Gardunski tropej.  R. CAMBI et alii. sLondon – Cardiff. Izdanja  Hrvatskog arheološkog društva 8. str. Šašel Kos – P. Wien. AV 25. JOBST. Rimska vojska u Burnumu. 6. 2007. L'Esercito Romano a Burnum. 1974.. Berlin –  New York. KANDLER – W. Od Helena do Hrvata. ČAČE. [Katalozi i monografije  Burnum 2]. III. str. 2004. Zagreb. 1977 ­ Carnuntum. Dunavski limes: počeci izgradnje i razvoj do severskog perioda. 149 str. MATIJAŠIĆ.serija. Panoniji i Meziji. docent  Vojnički centri u Iliriku. 1924 ­ Militaria Burnensia.  Datum i vrijeme  18. str. travnja 2008.. WILKES. Ivana JADRIĆ  ­  histarsko­rimski ratovi. Split 1984. JOBST. Gospodarstvo antičke Istre. ALFÖLDY. Dalmatia.  N. 1938 ­ Untersuchungen zur Militärgeschichte der römischen Provinz Dalmatien.  7. Acta Archaeologica 14. Dalmatia. 1. Greek Land Division at Pharos. Richard J. REISCH. VAMZg. 1998. 1977 ­ Carnuntum. AI 20­21. 1969. 166 str. 30/31. pad Nezakcija  Literatura:  S. g.  Datum i vrijeme  18. Zbornik Instituta za  historijske nauke u Zadru. Zagreb 1968.  Vienna. Das Standlager von Burnum. i pitanje političkog uređenja Histrije. KRIŽMAN. SUIĆ. Boundary Stones in Roman Dalmatia. Rimske vojne postrojbe na  iliričkom prostoru. 75 str.  Roman Fortresses and their Legions. sc. 1985 ­ Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. 10. WILKES. Antički grad na istočnom Jadranu. Tilurij. . Rimska vojna diploma iz Slavonskog broda.; 29 ilustracija u bojama].  J. 581­730.

 1979 ­ Burnum I.  A.  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije.  1969  ­  Epigrafički  podaci  o  munificencijama  i  ostalim  javnim  gradnjama  iz  antičke  Liburnije. MEDINI. Materijali. ilirski rat. politika  dodijeljivanja gradskog statusa. 1971. pohod Cezara. str. quaestor. Zadra 1974.  D. ZANINOVIĆ.  Scherrer]. BILIĆ.  M. Diadora 4. 1991. 52 str.  M.. problemi dvojnih tribusa; kolonija. 1973/74.  Datum i vrijeme  25.  Z. WILKES.. 1999. i 3. IIvi.  J. 8­9 sati  113  Ilirski ratovi  Rimsko­delmatski ratovi  Nastavnik  Mr. 1976. The autonomous towns of Noricum and Pannonia [ed. 2004 ­ Aquincum. Zagreb 1996. municipij. 6(3). 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  UPRAVA PROVINCIJE I GRADOVA. Istraživanja – Forschungen 1997. ZSIDI. doktorska disertacija. 17. ZANINOVIĆ. RFFZd. po Kristu: antoponimija. – 33. Bilješke uz I. Situla. ZANINOVIĆ.  J. 2002. Iliri. i 1967. Centar za  balkanološka ispitivanja. STIPČEVIĆ. doktorska disertacija. P. Appian and Illyricum.. Castellum – municipium. Pučanstvo Liburnije od 1.  S. Ilirsko pleme Delmati I. Cornelius Dolabella legatus pro praetore provinciae Dalmatiae. 2005. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. Sarajevo 1988. knj. RFFZd 12(5).  S. do 3. 3. Budapest.  P. Ljubljana. pohod L..  DUŽNOSNICI  Nastavnik  Željko Miletić. PETRU. PAPAZOGLO. ilirski rat. 2004. Djela ANUBIH. Kornelija Sule. 1985 ­ Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. London. . Vojni značaj Tilurija u antici. sc. Porjeklo i razvoj Ilirske države. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja. Zagreb. str. gospodarske uloge. ZABEHLICKY­SCHEFFENEGGER – M.. ZANINOVIĆ.  A. etničke  promjene. knj. 5. GABRIČEVIĆ. Od Helena do Hrvata. LXVI. 45­74..  1967. travnja 2008.  8.­2001. MUNICIPALIZACIJA.  J. 209­230. 6. str.  doktorska disertacija. Zagreb 2003. Municipalizacija. II.  Opuscula archaeologica. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. 1969 ­ Dalmatia. DOMIĆ­KUNIĆ. Ivana JADRIĆ  ­ I. 63­79.  MEDINI. 1991  F. Zadar. pohod Lucija Cecilija Metela.. knjiga  2. 149 str. 1968 ­ Burnum. Wien.  M.  J. Rimska vojska u razvitku antike na našoj obali. BOJANOVSKI. Erster Bericht über die  Kleinfunde der Grabungen 1973 und 1974 auf dem Forum. KANDLER.  M.  J. st. VISY. M. Kr. GLAVIČIĆ. 119­129. ilirski rat  ­ prvi sukob sa Delmatima. Zaninović. SANADER. Ergebnisse der topographischen und siedlunghistorischen Forschungen in  der Jahren 1969­1999. KURILIĆ. 1966. 43. pr.  M. Tilurium I. Opuscula archaeologica.  A.  M. 1988 ­ Der Pannonische Limes in Ungarn. travnja 2008. Od Helena do Hrvata. pagus. i II. ŠAŠEL – P. Šašel Kos – P. 572 str. XII. RFFZd. ZANINOVIĆ. vikus. Ordines decurionum Liburnije.  M. 10. . ŠAŠEL­KOS. Bosna i Hercegovina u antičko doba.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  25. 27­56. Gencije.  Delmati u ratu između Cezara i Pompeja  Literatura:  B.M. Claustra Alpium Iuliarum.  M. docent  Gradska uprava i predrimske retencije u municipalnoj organizaciji autohtonih zajednica; značenje  naslova princeps i praepositus. Oktavijanovo ratovanje protiv Delmata od 35. društvena struktura. ordo decurionum. aedilis.  Literatura:  I. 1953.

 Od Helena do Hrvata  M. 17. i 3. 1969 ­ Epigrafički podaci o munificencijama i ostalim javnim gradnjama iz antičke  Liburnije.. Dalmatia. 17. Bosna i Hercegovina u antičko doba. Salone. München. Emone.  N. London 1974  W. ZANINOVIĆ. CABANES. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.  Antički teatar na tlu Jugoslavije. VAHD LIV. Djela ANUBIH.proconsul provinciae Africae Proconsularis. 218­253. 1991. Akve Jasa.  J. 6(3).  M. svibnja 2008.  J. ANRW. na tab. 8­9 sati  113  Ilirski kraljevi  Batonov ustanak  Nastavnik  Mr. DOMIĆ­KUNIĆ. 1989. Opuscula archaeologica. i T. Dokleje i municipija  D. 3. Varaždin 1975. 1953. Dioklecijanova palača. . 6. Generalbericht über die bisherigen Ausgrabungen der römischen Stadt Domavia in  Gradina bei Srebrenica.  Split 1952. ZANINOVIĆ. Split 1991. Centar za  balkanološka ispitivanja. 2002. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  URBANIZACIJA  Nastavnik  Željko Miletić. Jadera. II. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja.  J.  Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i graničnim područjima. CAMBI. Senije. Gencije. 338­347.  I.  M.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  02. 2003. Petovija.  F. J. 1966. Antička Salona. MARGETIĆ. 409­433. ARR. Das römische Pola. Marasović. D. knj. Druzov boravak u Dalmaciji u svijetlu novog viškog natpisa. Iliri i antički svijet. internationalen  Kongresses für griechische und lateinische epigraphik (Wien. i II. docent  Primjena shema rimsko­helenističke kastrametacije u urbanističkoj rekonstrukciji domaćih naselja i  kod osnivanja novih (osobito na primjerima Pole. O natpisu o gradnji krčkih gradskih bedema sredinom 1. Berlin – New York 1977.  A. VITTINGHOFF. Aserije.  1967.  J. FADIĆ.  P. 45­74. pr. 1987. I­III. PAPAZOGLO. Materijali XIII. 10. n. Burnuma.  str. FISCHER. st. CAMBI. Akte des IV. RFFZd. Rimska vojska u razvitku antike. koje godine  Literatura:  F.  Ivo BOJANOVSKI. Wien  1964.  D. sc.  D.. Zur römischen Municipalrieserung des lateinischen Donau­Balkanraumes.  G. 1996. Gencija  ­  povod Batonova ustanka. London 1969.6. Arheološki vestnik. RADIMSKÝ. II.  A. bis 22. WILKES. Pannonia and Upper Moesia. 1893. MOCSY.). knj. September 1962). Eine archäologische Stadtgeschichte. MEDINI.  Literatura:  N. LXVI.  9. WILKES. Enone. Porjeklo i razvoj Ilirske države.  Akvinkuma. Gradska arhitektura. I. Ljubljana. .  Metodische Bemerkungen. Dalmatia. Tamphila Vále na zdencu foruma Jadera. 37. 1986 ­ Ime prokonzula Cn. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. 41­50 + sl. i 1967. Narone. Nove građevinske tehnike. Problčmes de chronologie.. 3­51. STIPČEVIĆ. svibnja 2008. Iliri od Bardileja do Gencija. Zagreb 2002. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. knjiga  2. e. Iliri.  Datum i vrijeme  02. Sirmija. Ilirsko pleme Delmati I. Ivana JADRIĆ  ­  Iliri za vrijeme Agroma.  L. 1969. Sarajevo 1988.  171­183  A. Antika. SUIĆ. Antički grad na istočnom Jadranu. Split. 1995. Karnuntuma. WMBH.

  V. BEGOVIĆ – I. ČREMOŠNIK. London 1969. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. 1969. I. 1998 – Ľ ager compascuus. 4/2. n.  Literatura:  V. BOJANOVSKI. SUIĆ. Le territoire de la cité romaine et ses divisions: du  vocabulaire aux réalités administratives. GORENC. ZANINOVIĆ. 533­554.  LAFFI. Faze izgradnje bedema stare Varvarije. Zadar 1981. Pula.  J. Opuscula archaeologica. Prilozi Instituta  za arheologiju u Zagrebu. MILETIĆ – J. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. J. CAMBI – M.M. 459­471. P. 24. WILKES. akvedukti.  A. VIKIĆ­BELANČIĆ – M.  V. Zadar 1969. 9.  M. Prata legionis u Kosovu polju kraj Knina. WILKES. Dalmatia. Rimska vojska u  Burnumu.. Mogorjelo – rimsko Turres. Histria Antiqua. ZANINOVIĆ. 10  M. M. Varaždinske toplice – Aquae Iasae u antičko doba.  B. U. 1991. 1995.  N. Zagreb.  N. 2006. Zagreb 2002.  B. Rimske vile Istre i Dalmacije.. 2003. Revue des études anciennes.. Antika. koje vojne jedinice su boravile u njima. 100. 1969. GLAVIČIĆ – D. GLAVIČIĆ – D. Erceg. Dalmatia.  J. dio: pregled lokaliteta. MARŠIĆ – Ž. II. 3­4. Opuscula archaeologica. Burnum ­ Castelum municipium  M. P. 95. ILAKOVAC. SUIĆ. RIMSKI AGRAR. Povijest grada Nina.  M. 2003.  prometnice.  N. Vile rustike i instalacije za prerađivanje plodova.  M. n.. Zadar u starom vijeku. GZM. ZANINOVIĆ. 33. Gunjačin zbornik. SCHERRER (eds. SUIĆ. Situla 41­42. 147­260  V. Ljubljana. Zagreb 2001. 137­163. 1965. 61­104. MARŠIĆ – Ž. Horvat. 1988. I. BEGOVIĆ – I. ZANINOVIĆ. Ivana JADRIČ  . Prilozi  Instituta za arheologiju. 1993.  ŠAŠEL KOS. – 2005. Villae rusticae na Brijunskom otočju. 13. Građevinski kontinuitet rimskih gospodarskih vila. ­ Territorium urbis.. Mažuran. SUIĆ. Liburnia militaris. OA. Rezidencijalni kompleks u uvali Verige na Brijunima: primjer  ekstrovertirane maritimne vile harmonično uklopljene u krajolik. Rimske vile Istre i Dalmacije. CAMBI – M. svibnja 2008. Od Helena do Hrvata.  I. 1981. Antički grad na istočnom Jadranu. Rimska vila u Višićima. A. 1982. 20.  I. MILETIĆ – J.  Varaždinske Toplice. Bordeaux. ZANINOVIĆ.  M. SCHRUNK. JURKIĆ GIRARDI.s.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  Nastavnik  ­ Prata legionis  ­ smještaj logora. BEGOVIĆ – I. Sl.) (2002­2004): Die Autonomous towns of Noricum and  Pannonia. SCHRUNK. M. HA. Amfiteatar u  Burnumu:stanje istraživanja od 2003. 1. SCHRUNK. 1999­2000. Revue des études anciennes. 20. VILE RUSTIKE  Nastavnik  Željko Miletić. 31 – 42. CAMBI.  Datum i vrijeme  09. dio: tipologija vila.  [ur.  10. 1a (foto) i 1b (crtež) nalaze  se na str. 8­9 sati  113  Prata legionis  Burnum  Mr. svibnja 2008.  LEVEAU. Starac. docent  Organizacija gradskog teritorija; vici i pagi. arheološki ostatci  Literatura:  M. Antički Nin (Aenona) i njegovi spomenici. 2007.  M.s. ZANINOVIĆ. sc..  V. 19. 1980. GZM. BEGOVIĆ DVORŽAK. Rimska vojska u razvitku antike. 1980. 23­24. Uz jedan novi natpis iz Bribira. Suić]. 2002. Antički grad u Hrvatskoj. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  ODNOS SELO GRAD. I. SANADER.

 Izdanja HAD­a. Dunava i Jadrana. Iz Akvileje polazi cesta koja se pruža  uz istočnu jadransku obalu prema jugu. 409­416.  M. Lukama i cestama odvijao se promet i trgovina od kojih je  najvažnija ona plemenitim metalima. STARAC. 1980. Villae rusticae na području Epidaura. OA. Pula. Padova 1970. željezom. docent  Akvileja je ishodište ceste koja nakon prelaska rijeke Soče (Pons Aesonti) vodi preko Renča (Ad  Fornulos).) (2002­2004): Die Autonomous towns of Noricum and  Pannonia. nedaleko rudarskih oblasti i u zaleđu limesa. 2001. KOVAČIĆ. Territorium Asseriae. st. 1. Loron. Spomenici VII. ZANINOVIĆ. FRANZOT. izgradili su pet cesta koje iz Salone radijalno  vode u unutrašnjost provincije. R.  11.. Sarajevo 1974.  1980. Histria antiqua.  M. Cetinska krajina od prethistorije do dolaska  Turaka. SCHERRER (eds. Hrušice (Ad Pirum) i Vrhnike (Nauportus) do Ljubljane (Emona);  gdje je bivium; jedan krak vodi do Siscije a drugi do Poetovija. i XI legije. MARASOVIĆ. 1969. 2001. 4. svibnja 2008. 1995. CAMBI. Villae rusticae u pejzažu otoka i obale antičke Dalmacije. Ljubljana. svibnja 2008. u doba namjesnika Dolabele. Ivana JADRIĆ  ­ smještaj logora.  I  porti  della  Dalmazia. Itinerari e strade della Venezia romana. Histria Antiqua. 18.  Vojnici VII.  R.  N.  S. PROMETNICE  Nastavnik  Željko Miletić. 2002. preko provincije Dalmacije do Makedonije gdje se susreće s  Egnacijskom cestom (via Egnatia). Vojni značaj Tilurija u antici. BOJANOVSKI. Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. Tilurium I. 13. M.  Datum i vrijeme  16. 1995. Aquileia e altri porti romani. sc. Zadar. ZANINOVIĆ. 2003.  MATIJAŠIĆ. SUIĆ. Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka. 1994. manufakturno.  M. MATIJAŠIĆ – V.  L. TASSAUX – R. Civitates Dalmatiae u "Kozmografiji» Anonima Ravenjanina.. Carski posjedi u Histriji. MILETIĆ.  CAMBI.  I T.  J.  Literatura:  I. st. žitom i vunom.  Ž. Izdanje HAD­a. ZANINOVIĆ.  M. WILKES. Ajdovščine (Castra). Kr. što je na njemu prikazano  Literatura:  M.  J. ČAČE.  S. 2003. FADIĆ. kao važnog tržišta. str. Dioklecijanova palača. posl.  Antichita Altoadriatiche .. Monfalcone 1999. 1995. Situla 41­42. Gardunski tropej.  ŠAŠEL KOS.  N.  F. Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka.  Strutture  portuali  e  rotte  marittime  nell'Adriatico  di  eta  romana. P. Dalmatia.  A. 2003. koje vojne jedinice su boravile u njima.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  16. Povijest Istre knj.ŠKEGRO.  Arheološki  ostaci  kao  izvori  za  poznavanje . 8­9 sati  113  Tilurium  Gardunski tropej  Nastavnik  Mr. Pula. 1999. BOSIO.MATIJAŠIĆ.  Salona je bila glavni grad. SANADER. Mogorjelo od vile do kastruma. XLVI.).  XXXII.­3. Arheološki ostaci kao izvori za poznavanje  društveno­gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. Akademija nauka i umjetnosti BiH­a. legije na području Tilurija. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  LUKE. 11. Kr. pr.  A.  M. ZANINOVIĆ.  Izdanje HAD­a. Antički grad na istočnom Jadranu. Djela ANUBiH XLVII/CBI  2. 1988.  (1998):  Gospodarstvo  antičke  Istre. 1980. Izdanja HAD­a. arheološki ostatci  ­ namjena tropeja.  I. (1998): Gospodarstvo antičke Istre. Godišnjak. trgovačko središte i najveća luka provincije Dalmacije. zbog smještaja Ilirika na raskrižju  između Alpa.

 Tipovi  nadgrobnih spomenika: stela. 3. Rimska vojska u istočnom Sremu. KLEMENC. ABRAMIĆ – J. .  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  23. [ed. Der Pannonische limes in Jugoslawien. Stanje istraživanja antičkog naselja u Slavoniji. Inhumation et incineration. Ivana JADRIĆ  ­dijelovi limesa. Bordeaux ­ Zadar. Materijali.  32(19). Rimske ceste između Jadera. BODEL.  Les  routes  de  l'Adriatique  antique. Death on Display: Looking at Roman Funerals.društveno­gospodarskih odnosa u Istri u antici (I.  Datum i vrijeme  23.  Géographie  et  économie –  Putovi  antičkog  Jadrana. 1969. NADGROBNI  SPOMENICI  Nastavnik  Željko Miletić. 1975.  S.  Ž. Viae publicae Romanae. Society and Context in the Roman World. ara. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. posl. AAAd 9  M. Rekognosciranje limesa na području Vukovarske općine.  N. BULAT. PANCIERA.  N. Rimska cesta od Epidauruma do Anderbe.  N.  Burial. ARR. Millett – M. RFFZd. Dalmatia. Osječki zbornik. Materijali.). 1596­1601. CAMBI. Wien 1909. CAMBI. Padova 1991.  D.  Radovi  Filozofskog  fakulteta  u  Zadru. Split 1988. Kr. Les routes de l'Adriatique  antique. 61­108.  N. 25(12). J. MILETIĆ. Latomus. st. GZM. Geografija i gospodarstvo. svibnja 2008.  D. KLEMENC. Problemi u istraživanju limesa na sektoru Batina skela – Ilok. 117­150. SERGEJEVSKI.  J. 1968. 1960.  CAMBI. XII. Zadar 1986. X­1. Kr. Grobovi i grobnice. RADKE.  J. INCINERACIJA I INHUMACIJA. 251­281. 1967. st. Studies in  the History of Art  56. 4. str.  1969. Osječki zbornik. Paulys Realencyclopädie der classischen altertumswissenschaft.  Vojna enciklopedija. način gradnje  ­panonski limes – faze gradnje. XII.. 17.  Ž. BULAT. DORN. Zbornik Filozofskog fak. CAMBI. pr.  12. 23. [Ausonius – Mémoires 17]. Antika. Pearce – M. WILKES. Roman Roads along the Eastern Adriatic: State of Research.  J. The art of Ancient Spectacle. AUDIN. Bordeaux ­ Zadar. 1961. 1993. Géographie  et  économie – Putovi antičkog Jadrana. Pula. svibnja 2008. DalľAdriatico al Danubio.  J. logori  ­dijelovanje rimske vojske na našim područjima (4 faze)  Literatura:  M. [Ausonius  –  Mémoires 17]. 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  NEKROPOLE. XII. Zadar. MILETIĆ.  1973. DUŠANIĆ. Exeter  2000. Limes u donjoj Panoniji. 1962.  G. Rimska vojska u razvitku antike na našoj obali. 1976.. Strade e commerci fra Aquileia e le regioni alpine. London. 1992/93.  M. JÖAI 12. München. 2006. sc. Nadgrobni natpisi. COLNAGO. 125­136. Glasnik Slavonskih muzeja.  1993  ­  Rimski  nadgrobni  spomenici  iz  Aserije.  A. 8­9 sati  113  Podunavski limes  Rimska vojska u Iliriku  Nastavnik  Mr. 19/3.  Supplementband XIII.  S. Topografska istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji.­3. Washington 1999. Ritusi incineracije i inhumacije. docent  Italski način organiziranja nekropola. sarkofag. Zagreb 2002. XIII. Struck]. Atički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana. Untersuchungen in Norddalmatien. 1961. 13­112.  M. ZANINOVIĆ. 2006. PAVAN. 518­532. Zbornik radova sa simpozija o limesu 1960.  Literatura:  M. Povijest Istre knj. 1969. J. Salona i njene nekropole.  A. Beograd.  Geografija  i  gospodarstvo. Funeralna pompa. 1973. Burnuma i Salone. Aquileia cittŕ di frontiera. Bb. PINTAROVIĆ.

31(18), 25­52.  A. CERMANOVIĆ­KUZMANOVIĆ, O. VELIMIROVIĆ­ŽIŽIĆ, D. SREJOVIĆ, Antička Duklja.  Nekropole, Titograd 1975.  Culto dei morti e costumi funerari romani, Colloquio Internazionale Roma 1.­3. Aprile, Wiesbaden  2001.  I. FADIĆ, Aserijatska skupina liburnskih nadgrobnih spomenika, tzv. liburnskih cipusa, Diadora, 11,  Zadar 1989, 223­254.  Grad mrtvih uz grad živih, [ed. V. Jurkić­Girardi],  Histria antiqua 8, Pula 2002.  H. von HESBERG, Römische Grabbauten, Darmstadt 1992.  D. MARŠIĆ, Portretne stele na obalnom području rimske provincije Dalmacije, (disertacija), Zadar  2002.  R. MATIJAŠIĆ, Campus Martius, Pula 1991.  R. Matijašić, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002.  Ž. MILETIĆ, Murazzo zapadne salonitanske nekropole, RFFZd 28(15), Zadar 1989.  Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung –  Status  –  Standard. Kolloquium in München vom 28.  bis 30. Oktober 1985, München, 1987 [ed. H. von Hesberg – P. Zanker].  ŠAŠEL KOS, M., P. SCHERRER (eds.) (2002­2004): Die Autonomous towns of Noricum and  Pannonia. Situla 41­42. Ljubljana.  J. M. C. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World, New York 1971.  13.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema 

30. svibnja 2008., 8­9 sati  113  Ravenatska i Mizenatska flota  Claustra Alpium Iuliarum  Nastavnik  Mr. sc. Ivana JADRIĆ  ­ mornarica u doba Carstva, Vespazijanova mornarica  obrambeni zid (Tarsatica – Julijske alpe), faze izgradnje  Literatura:  J. ŠAŠEL – P. PETRU, Claustra Alpium Iuliarum, 1971.  J. ŠAŠEL, Clausurae Alpium Iuliarum, ARR, 3, 1961.  P. PETRU, Najnovija istraživanja Julijskih Alpa, Osječki zbornik, 12, 1969.  R. MATEJČIĆ, Sedam godina rada u istraživanju Liburnijskog limesa, Osječki zbornik, 12, 1969.  A. STARAC, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji, 1999.  J. WILKES, Dalmatia, 1969.  M. ZANINOVIĆ, Classis Panonica  Datum i vrijeme  30. svibnja 2008., 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  RIMSKA RELIGIJA, AUTOHTONI I MISTERIJSKI KULTOVI  Nastavnik  Željko Miletić, docent  Religijski život u Iliriku kao dio šireg, mediteranskog okvira. Preikaz razvoja ideja kroz sinkretističke  procese u pravcu monoteizma. Vanjskih i unutarnje pojavnosti rimske oficijelne, orijentalnih i drugih  religija i kultova. Širenje kultova; grupe i društveni slojevi koji su njihovi nositelji; kolegiji i  svećenici; oblici svetišta; kao i liturgija, doktrina; osobine i aspekti pojedinih božanstava. Literarni i  epigrafički izvori, tektonika i ikonografije spomenika, arhitektonskih ostataka i pripadajućega sitnog  inventara. Klasična religija (kult Kapitolijske trijade, Dii sanctores maiores, religijski elementi u  limitaciji agera i podizanju tropeja, vjerovanja o zagrobnom životu, koncept duše, štovanje carske  osobe) i njeno prožimanje s autohtonim kultovima, mitraizmom, metroačkim i drugim maloazijskim i  orijentalnim kultovima, kao i s egipatskim božanstvima u Iliriku.  Literatura:  N. CAMBI, Nove potvrde egipatskih kultova u antičkoj provinciji Dalmaciji, Vjesnik za arheologiju i  historiju dalmatinsku, 65­67, Split, 1965.  N.  CAMBI,  Dioklecijanova  palača  i  Dioklecijan  (lik  i  ličnost),  Dioklecijanova  palača  (katalog  izložbe), Split, 1994.  N. CAMBI, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005.

Carski kult na istočnom Jadranu, Histria antiqua, 4, Pula, 1998.  J. FERGUSON, The religions of the Roman Empire, London 1970.  B. GABRIČEVIĆ, Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta, Split 1987.  V.  GIRARDI  JURKIĆ,  Kontinuitet  ilirskih  kultova  u  rimsko  doba  na  području  Istre,  Jadranski  zbornik, 11, Rijeka – Pula, 1981.  V. GIRARDI JURKIĆ, Duhovna kultura antičke Istre. Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre,  Zagreb 2005.  M. Glavičić, Kipić božice Dijane iz Kampora na otoku Rabu, RFFZd 36(23), Zadar 1998, 33­43  J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, Continuity and change in Roman religion, New York, 1979.  D. MARŠIĆ, Tri Silvanova žrtvenika iz Salone, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 36(23), Zadar,  1998.  J. MEDINI, Rimske i orijentalne religije na istočnoj obali Jadrana, Materijali, 12, Zadar, 1976.  J. MEDINI, Iovilae zavjet iz Burnuma, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 18(8), Zadar, 1979.  J. MEDINI, Kult Jupitera Dolihena u rimskoj provinciji Dalmaciji, Godišnjak ANUBiH, 20, Sarajevo,  1982.  J. MEDINI, Autohtoni kultovi u razvoju antičkih religija u rimskoj provinciji Dalmaciji, Dometi, 17,  Rijeka, 1984.  B.  MIGOTTI,  O  religijskom  odnosu  prema  štovanju  mrtvih  u  pretkršćanskoj  antici,  Diadora,  15,  Zadar, 1993.  Ž. MILETIĆ, Mitričko putovanje duše, Diadora, 18­19, Zadar, 1997, 195­220.  M. MILIČEVIĆ, Rimski kalendar, Zagreb, 1990.  Religions and Cults in Pannonia, [ed. J. FITZ], Székesféhervár, 1998.  A. RENDIĆ­MIOČEVIĆ, Uz dva Silvanova svetišta u okolici Salone, Arheološki radovi i rasprave, 8­  9, Zagreb, 1982.  D. RENDIĆ­MIOČEVIĆ, Iliri i antički svijet, Split, 1989. [Napomena: članci o Silvanu i Medauru].  M. SANADER, Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb, 1999.  P. SELEM, Izidin trag –  egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku, Split, 1997.  E. SIMON, Die Götter der Römer, München, 1990.  M. SUIĆ, Orijentalni kultovi u antičkom Zadru, Diadora, 3, Zadar, 1965.  J. M. C. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World, London, 1970.  M. ZANINOVIĆ, Liberov hram u Polačama na otoku Mljetu, Arheološki vestnik, 41 [= Šašlov  zbornik], Ljubljana, 1990.  14.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema 

06. lipnja 2008., 8­9 sati  113  Vojne diplome  Veterani  Nastavnik  Mr. sc. Ivana JADRIĆ  ­ vojne diplome kod nas (Slavonski Brod, Ilok…)  ­ veterani i njihova naselja (Pagus Scunasticus…)  Literatura:  R. MATIJAŠIĆ, Uvod u latinsku epigrafiju  J. MIŠKIV, Rimska vojna diploma iz Slavonskog broda, VAMZg, 30/31, 1998.  A. STARAC, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji, 1999.  J. WILKES, Dalmatia, 1969.  A. KURILIĆ, Pučanstvo Liburnije od 1. do 3. st. po Kristu, doktorska disertacija, 1999.  Datum i vrijeme  6. lipnja 2008., 17­18 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  LATINSKI JEZIK, EPIGRAFIČKI SPOMENICI  Nastavnik  Željko Miletić, docent  Širenje latinskog jezika i pisma u Ilirik. Rimska onomastika. Natpisna građa: nadgrobni natpisi,  posvetni, građevinski, instrumenta. Cursus honorum.  Literatura:  CIL III.

M. GLAVIČIĆ,  Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije,  doktorska disertacija, 2002.  A. KURILIĆ, Pučanstvo Liburnije od 1. do 3. st. po Kristu: antoponimija, društvena struktura, etničke  promjene, gospodarske uloge, doktorska disertacija, 1999.  R. MATIJAŠIĆ, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002.  D. RENDIĆ­MIOČEVIĆ, Iliri i antički svijet, Split, 1989.

 Budapest. D. Kornakati. Skordisci)  Dr. sc.  Datum i vrijeme  03. itinerari. 16:00 – 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Autohtone zajednice (Breuci. knj. 20. Stuttgart 1968. Sarajevo. Ranorimski grob iz Iloka kao prilog poznavanju  romanizacije zapadnog Srijema. knj. CORNACUM (Sotin) and CIBALAE (Vinkovci) as Examples . Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu.  J. Zur frühesten Besatzungsperiode in Pannonien. Übersicht der Antiken Geographie von Pannonien. Mato Ilkić  Nastavnik  – prostorni i vremenski okvir  – stanje istraženosti  – povijesni literarni izvori (Plinije. WILKES.. AAASH 23. D.. London. XI. Vinkovci­Zagreb. 02. To 582 A. Peutingerova karta…)  – epigrafska građa  – ustroj (organizacija provincije)  Literatura:  Andreas GRAF.Silabus za kolegij „Hrvatsko Podunavlje u antičkom  razdoblju“  1. Sirmium  I. Pannonia and Upper Moesia.  András MÓCSY. Stuttgart 1962.. RE. 1936. Zagreb. CBI. 2008. 2003. Ptolemej.  Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ.  Fanula PAPAZOGLU. Pannonia. J.  Datum i vrijeme  25. D.. 2008. Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – razmještaj  – etnička propadnost  – organizacija  Literatura:  Radoslav KATIČIĆ. 1969. Budapest 1971. Sirmium­its History from the I Century A. Supp. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Uvod  Dr. 1968. Dalmatia..  Miroslava MIRKOVIĆ. 1969.  XXX.  2.  András MÓCSY.  András MÓCSY. sc. RE Suppl. Cornacates. Sirmium­its History from the I Century A. Mato Ilkić  Nastavnik  – faze  – nositelji  – epigrafički i arheološki tragovi  Literatura:  Marko DIZDAR – Renata ŠOŠTARIĆ. sc. IX.  Miroslava MIRKOVIĆ. Srednjobalkanska plemena u predrimskom dobu. D. 2008. Beograd 1971. Simpozijum Doprinos Slavonije  hrvatskoj književnosti. Beograd 1971. 02.  András MÓCSY. London 1974. 03. 16:00 – 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Romanizacija hrvatskog Podunavlja  Dr. Sirmium  I. Djela ANUBiH. Narodi i jezici antičke Slavonije.. I.  Datum i vrijeme  25. To 582 A.

  Wien. LŐRINCZ. Osijek 1969.. B. 2001. Arheološka  istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji.  Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci 5.. Budapest 1951.. 1966­1967. Mato Ilkić  Nastavnik  – rimsko osvajanje Podunavlja  – Batonov ustanak  – limes.  Datum i vrijeme  10. Beograd 1968. sc. 03. The Distribution of  Troops in Pannonia Inferior. 2008.of the Early Romanization of Late La Tène Communities in Southern Pannonia. Budapest 1971. Vinkovci 1967. L. sc. AV XXXIII. 2008. Krakow 1996. 1973. br. Problemi u istraživanju limesa na sektoru Batina skela­  Ilok. Rimska vojna diploma kao odlikovanje ob virtutem. AAASH 3­4. sc. 2008. . 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Vojni natpisi 1. Rimski vojnički diploma iz Ilače u Srijemu. VHAD. Zbornik Filozofskog fakulteta X­1. 03. i 2. Rimska vojnička diploma iz Negoslavaca. Vukovar 1984. Osječki  zbornik XII.  András MÓCSY. Osječki zbornik XII. Osijek 1969. 03. Vesna ŠARANOVIĆ­SVETEK. 16:00 – 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rimske vojne diplome  Dr.  Datum i vrijeme  03.. Beograd  1961.  Ljubljana 1983  Datum i vrijeme  10. Izdanja HAD­a. Glasnik slavonskih muzeja.. Rekognosciranje limesa na području vukovarske  općine. Danica PINTEROVIĆ.. 23. BARKOCZI. Mato Ilkić  Nastavnik  – diplome (Negoslavci. Josip KORDA. iz hrvatskog Podunavlja  Dr. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Rimska vojska u hrvatskom Podunavlju do dinastije Severa  Dr. Mato Ilkić  Nastavnik  – constitutio  – časni otpust (honesta missio)  – rimsko građansko pravo.. u: Kontakte  längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebiet) in der Zeit um  Christi Geburt. AAASH 23. Limes u Jugoslaviji I... XIII. A. Antun DORN. Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Vukovar.. RADNÓTI. Topografska istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji. Sotin. kastrumi (vojna uporišta)  – Markomanski ratovi za vrijeme Marka Aurelija  – naoružanje i vojna oprema  Literatura:  Mirko BULAT.  Slobodan DUŠANIĆ. st. Zagreb 1891. Rimska vojska u  istočnom Sremu. Tragom  limesa od Vukovara do Iloka s osobitim obzirom na Cibalae. zakonitost braka  – namjesnik  – primatelj  – vojne augzilijarne postrojbe  – datiranje  Literatura:  Antun DORN. Zur frühesten Besatzungsperiode in Pannonien. Slobodan DUŠANIĆ. Ilača)  – zavjetni natpisi  – nadgrobni natpisi  – pečati na opekama i tegulama  – plombe  Literatura:  Josip BRUNŠMID.  3.  Raspored rimskih legija i pomoćnih trupa na dijelu limesa od Dalja do Petrovaradina..

 Rimska vojnička diploma iz Negoslavaca. Mato Ilkić  Nastavnik  – obnova limesa (kastrumi)  – vojne postrojbe  – epigrafska građa  – naoružanje i vojna oprema  Literatura:  Slobodan DUŠANIĆ. Vukovar 1984. Pečati na antičkim opekama i krovnim crepovima iz Sotina (Cornacum).. VAMZ.  Mato ILKIĆ.  XXXVIII. sc.. Vojnički kultovi u Mursi..  Mato ILKIĆ. Osječki zbornik 28. London 1994. RVM.  Datum i vrijeme  17.. Arheološka  istraživanja u istočnoj Slavoniji i Baranji. Ljubica PERINIĆ­  MURATOVIĆ.  XXXVIII. OZ. Wien. 1990. sc. 2001. Mato Ilkić  Nastavnik  – epigrafska građa  – nalazišta  – uloga (dužnosti i zadače) konzularnih beneficijara  Literatura: . Ciglarstvo kao značajna privredna grana na području  jugoslavenskog dela provincije Donje Panonije. 2008. Beograd 1998.  Mursa i njeno područje u antičko doba. Mato Ilkić  Nastavnik  – službeni kult (carski. Pečati na antičkim opekama i krovnim crepovima iz Sotina (Cornacum).CIL III. Starinar XLIX. XXXVI. 2006. 16:00 – 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Konzularni beneficijari  Dr. dei militares)  – neslužbeni  – epigrafska građa  Literatura:  Mirko BULAT. Osijek. An Early Diploma Militare.  Vesna ŠARANOVIĆ­SVETEK. Spomenici mitrinog kulta u Mursi. Raspored rimskih legija i pomoćnih trupa na dijelu limesa od  Dalja do Petrovaradina. ROXAN. Zagreb. LŐRINCZ. Novi Sad.  Vesna ŠARANOVIĆ­SVETEK. VAMZ. XVI. Roman Military Diplomas 1985­1993. Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci 5. 32.  Beograd 1968. 2007. 7.  M.  Slobodan DUŠANIĆ. Osijek. B. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Rimska vojska u hrvatskom Podunavlju od Severa do Dioklecijana  Dr. 03. Osijek.  Antun DORN. 1966­1967.  5. Zbornik Filozofskog fakulteta X­1.  Datum i vrijeme  17. sc. Neobjavljene rimske opeke i tegule s radioničkim  pečatima iz Muzeja Slavonije. 1960. VAMZ. Vinkovci  1967.. 2008.. 2008. Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während  der Prinzipatszeit. Danica PINTEROVIĆ. Izdanja HAD­a. Zagreb2004. 16:00 – 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Vojnički kultovi  Dr. 1978. Rimska vojska u istočnom Sremu.  Datum i vrijeme  31.  Slavica FILIPOVIĆ – Emil PODRUG. 03. Zagreb. 03.  4. 2006.

 Neulesungen und Neuinterpretationen.  2001.  Miroslava MIRKOVIĆ. sc.  Datum i vrijeme  07. sc.  Datum i vrijeme  31. 04. 841. 135. 16:00 ­ 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Cohors I Alpinorum peditata  Dr. Zagreb. Sirmium  I. Equites Dalmatae.  Marieta ŠAŠEL­KOS. 2008. Mato Ilkić  Nastavnik  – epigrafska građa  – mogući smještaj kastruma  – dislokacija  Literatura:  B. 2008. Rimska brončana pločica iz Baranje. Augzilijari ilirskoga i panonskoga porijekla u natpisima i diplomama. XXXVI. 2008.  Beograd 1968. 44. Vinkovci  1967.  Péter KOVÁCS. Beograd 1971.  Milena DUŠANIĆ.. Basel. Wien.  ARR XI. 2004. Acta Ant. Rimska vojska u istočnom Sremu.. sc. R. The late Roman army in Pannonia.. pješačke formacije) i njihov razmještaj  – kasnoantički literarni izvori (Notitia dignitatum)  – epigrafska građa (pečati na opekama i tegulama)  – naoružanje i vojna oprema  Literatura:  Slobodan DUŠANIĆ. Bonn. To 582 A. 2000. 1997. BAR International Series. 03. Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Oxford. John  SPAUL. Hung. D. Mato Ilkić  Nastavnik  – autohtono stanovništvo  – italici  – orijentalci  – stanovnici barbarskoga podrijetla  Literatura:  Alka DOMIĆ­KUNIĆ. Cohors: The evidence and a short history of the auxiliary infantry units of the  Imperial Roman Army. Budapest. 2001. u: Fruška .  A. ZPE 116. Sirmium­its History from the I Century A. Stanovništvo Fruškogorske oblasti prema epigrafskim izvorima. Frei Stolba – M. konjaničke formacije. D. 2004. Zagreb 1988. 04. 1966­1967. Zbornik Filozofskog fakulteta X­1. Speidel.Robert L. Variation in Roman Administrative Practice: the Assignments of Beneficiarii  Consularis. The beneficiarii consularis at Praetorium Latobiscorum. Mato Ilkić  Nastavnik  – Dioklecijanova reforma (nove legije)  – učvršćivanje limesa (vojna uporišta)  – vojne postrojbe (legije. VAMZ.  Ivan RADMAN­LIVAJA. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Rimska kasnoantička vojska u hrvatskom Podunavlju  Dr. ed. Raspored rimskih legija i pomoćnih trupa na dijelu limesa od  Dalja do Petrovaradina. DISE.  6. 1995. Römische Inschriften –  Neufunde... Festschhrift für Hans Lieb.  Vesna ŠARANOVIĆ­SVETEK. Zeitschrift für Papyrologie und Epigrapfik. Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci 5.  Datum i vrijeme  07.  Ralf SCHARF. LŐRINCZ. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Stanovništvo – narodnosne skupine  Dr.

 2001. 2004. Comments on the History of Jews in Pannonia. 04. Varaždin  1975. sc.  Beograd 1968.  Jasna ŠIMIĆ – Slavica FILIPOVIĆ. sc. Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 1997. Zbornik Filozofskog fakulteta X­1. Materijali XIII. 1978.  Mirko BULAT. 135.  Beograd 1968. Ljubljana. Novi Sad. Osijek.  Radoslav KATIČIĆ. Mato Ilkić  Nastavnik  – kasnoantičke vojne formacije  – razmještaj (dislokacija)  – mobilnost  Literatura:  Slobodan DUŠANIĆ. Rimska vojska u istočnom Sremu. The late Roman army in Pannonia.  8.  Datum i vrijeme  14. Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – topografija  – urbanističke faze  – ostatci arhitekture  – kamena plastika  – pokretna arheološka građa  – nekropole  Literatura:  Josip BRUNŠMID. Zbornik Filozofskog fakulteta X­1. 1995. 2004. Colonia Aelia Mursa.  Danica PINTEROVIĆ.  7.  44. Zagreb 1900. 16:00 ­ 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Legio VI Herculia  Dr. Budapest. Rimska vojska u istočnom Sremu. Narodi i jezici antičke Slavonije.. The Autonomous Towns of Pannonia/Die  autonomen Städte in Pannonien. 04.  Datum i vrijeme  14. Vinkovci­Zagreb. ZPE.. 1968.  Datum i vrijeme  21. Kelti i Rimljani na području Osijeka. 2008. VHAD IV 1899/1900. Mursa i njeno područje u antičko doba. 16:00 ­ 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Equites Dalmatae i cunei Dalmatarum  Dr. Budapest 1973. Situla 42. .  G.gora u antičko doba. Mato Ilkić  Nastavnik  – Dioklecijanova reforma  – aktivnosti legije  – lokacije smještaja (kastrumi)  – epigrafska građa  Literatura:  Slobodan DUŠANIĆ.. AAASH 25. sc. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Colonia Aelia Mursa (Osijek)  Dr.  Slavica FILIPOVIĆ.. Equites Dalmatae und cunei Dalmatarum in der Spätantike. 2008. Bonn.  Péter KOVÁCS..  Ralf SCHARF. Colonia Aelia Mursa. 04. RADAN. Simpozijum Doprinos Slavonije  hrvatskoj književnosti. 2008. Osijek. Stanje istraživanja antičkih naselja u Slavoniji.

 2001. Mario ŠLAUS. 1998. Urbanizacija Cibala i razvoj keramičarskih središta. 4. Ciglarstvo kao značajna privredna grana na području  jugoslavenskog dela provincije Donje Panonije..  Zagreb. Mato Ilkić  Nastavnik  – smještaj  – stanje istraženosti  – povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – nekropola  – pokretni arheološki nalazi  Literatura:  Branka MIGOTTI. VHAD IV 1899/1900. 2007. Kasnoantičko groblje na Štrbincima kod Đakova – iskopavanje u 2002. Ljubica PERINIĆ. Izdanja HAD­a. Varaždin  1975. Beograd. Singidunum. Corolla Memoriae Iosepho Brunšmid Dicata. sc. 04. 4. RVM. 16:00 ­ 17:00h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Štrbinci kod Đakova  Dr. Stanje istraživanja antičkih naselja u Slavoniji.  2005. 04.Miroslava MIRKOVIĆ.. Zagreb 1900. Ivana ISKRA­JANOŠIĆ. Accede ad  Certissieam: antički i ranokršćanski horizont arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova. Vinkovci 1999.. ARR. Colonia Aelia Mursa. Colonia Aurelia Cibalae. 32. sc. PERINIĆ.  Ivana ISKRA­JANOŠIĆ. sv. 2004. Zagreb. Nekropola ba Štrbincima u svjetlu kasnoantičkog  horizonta Panonije. Opeke Legije VI Herculia u Singidunumu..  Datum i vrijeme  28. 2008..  Marko DIZDAR. Vinkovci 1979.  Mirko BULAT.  Branka MIGOTTI – Lj. Zdenka DUKAT. Novi Sad. Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – stanje istraženosti  – topografija  – urbanističke faze  – ostatci arhitekture  – gospodarstvo (keramičarske peći)  – pokretna arheološka građa  – nekropole  Literatura:  Josip BRUNŠMID. 13. Maja KRZNARIĆ ŠKRIVANKO. Vinkovci u  svijetlu arheologije.. 1990  Datum i vrijeme  21. Zagreb­  Vinkovci 2001. 2008. Materijali XIII.. i  2003.  Branka MIGOTTI. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Colonia Aurelia Cibalae (Vinkovci)  Dr. Mato Ilkić . 2008.  Ivana ISKRA – JANOŠIĆ. Ljubljana. Zagreb. Situla 42. ARR. 15:00 – 16:00 h  113  Cornacum (Sotin)  Dr. The Autonomous Towns of  Pannonia/Die autonomen Städte in Pannonien. 15.  Vesna ŠARANOVIĆ­SVETEK. sc. 04.  9.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  Nastavnik  28.

 A. Antefiksi s područja Murse. CORNACUM (Sotin) and CIBALAE (Vinkovci) as Examples  of the Early Romanization of Late La Tène Communities in Southern Pannonia. OZ.  A. Osijek. Osijek. VI/1. Ljubljana 1964. MÓCSY. disertacija. Rimski antefiksi u Muzeju Slavonije. Topografska istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji. XXXVIII. rukopis. VAMZ. Glasnik slavonskih muzeja 1967.. Osječki zbornik XII.  Osijek 1969. 13. Krakow 1996. 2008.  Vedran KATAVIĆ.. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Teutoburgium (Dalj). M.  Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ. u: Kontakte  längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebiet) in der Zeit um  Christi Geburt. Zavoda povij. Mato Ilkić  Nastavnik  – namjena  – vrste  – proizvodna središta  – datiranje  Literatura:  Mirko BULAT. 1971. ILKIĆ. krovni crijep) i ukrasni dijelovi  (antefiksi)  Dr.  Mirko BULAT.  Ivana ISKRA­JANOŠIĆ. Cornacates. Rad. Građevinski materijal i njihova upotreba u Cibalama. 2003. OZ. 16. sc. VHAD.  Zadar. Zagreb 1907. Argo III. Vinkovci. HAZU Zadar. 2006. Zagreb. RE. Nalazi rimskih grobova u Sotinu. 11.. Kameni spomenici Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu. sc. Zadar. 28.  Vinkovački antefiks.. Cornacum.  Mato ILKIĆ. PATSCH. 48. 2008.  IX/1906. vojne postrojbe  – civilna zona  – cestovna i riječna povezanost  – nekropola  – pokretna arheološka građa  – propast  Literatura:  Josip BRUNŠMID. br.– povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – stanje istraženosti (arheološke mogućnosti)  – prostorni smještaj i problem kontinuiteta  – urbanističke faze  – vojna zona (kastrum). MÓCSY. Antičke plombe iz Sotina (Cornacum). 1988. 3. XI.. 2007. Cuccium (Ilok) i druga važnija mjesta  Dr. Zagreb. RE. znan.  Antun DORN. 16:00 ­ 17:00 h  113  Građevinski materijal (opeke. 2006. Supp. 05. Cornacum – sotinski prostor i njegovo mjesto u organizaciji južnog dijela  provincije Panonije. Ivana ISKRA­JANOŠIĆ. ILKIĆ. Zum neuen dakischen  Militärdiplom. OA. Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – stanje istraženosti (arheološke mogućnosti)  – prostorni smještaj pojedinih naselja . Pečati na antičkim  opekama i krovnim crepovima iz Sotina (Cornacum).  M.  10.  K.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  05. GOMHV.­1907. 1992. Stuttgart 1900.  Datum i vrijeme  05. 05. Stuttgart 1968.

 Tragom limesa od Vukovara do Iloka s osobitim obzirom na Cibalae. brze ceste od Iloka do  Lipovca. Zagreb­  Vinkovci 2001. 16. 2007. Materijali XIII. Izdanja HAD­  a. Osijek. Osječki  zbornik XII. Glasnik slavonskih  muzeja.  Josip KLEMENC. 16.  Josip KORDA.. proizvodnja  keramičkih posuda. 23. 2008. Mursa i njeno područje u antičko doba. Stanje istraživanja antičkih naselja u Slavoniji. sc. Budapest 1985. 05. 05. Problemi u istraživanju limesa na sektoru Batina skela­Ilok.– pokretna arheološka građa  Literatura:  Mirko BULAT. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Gospodarstvo (trgovina) i prometna povezanost s drugim provincijama  Dr. Zagreb. Beograd 1961. proizvodnja građevinskog materijala. Sirmium  I. D. To 582 A. br.. Peutingerova karta  Literatura:  Ivo BOJANOVSKI. Mato Ilkić  Nastavnik  – prometna povezanost  – podunavska cesta (granična)  – posavska magistrala  – miljokazi  – itinerari. D. 1978. Urbanizacija Cibala i razvoj keramičarskih središta. 16:00 ­ 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rimske ceste na području hrvatskog Podunavlja  Dr. Godišnjak Instituta za arheologiju III. Zagreb 1963.  Mirko BULAT. Zagreb. .  Kornelija MINICHREITER. nakit …)  Literatura:  Ivo BOJANOVSKI. Arheološki lokaliteti na trasi transverzale. Topografska istraživanja limesa u Slavoniji i Baranji. Izdanja HAD­  a. Zsolt VISY. Zagreb. OA. Sirmium­its History from the I Century A. Der pannonische Limes in Jugoslawien. 2008.. kalupi za svjetiljke …)  – uvozna roba (terra sigillata. Varaždin  1975.  Andreas GRAF. Osijek 1969.  Miroslava MIRKOVIĆ. Mato Ilkić  Nastavnik  – kopneni i vodeni pravci  – privreda (poljoprivreda. Neki problemi infrastrukture Brodskog posavlja i slavonije u antici.  Antun DORN. Budapest 1936. 16.  Datum i vrijeme  12. Rekognosciranje limesa na području vukovarske općine. 1993.. 1973. Beograd 1971.  Danica PINTEROVIĆ. Građevinski materijal i njihova upotreba u Cibalama.. 1992. sc. 1993. Acta et Dissertationes  Archaeologicae III.  Datum i vrijeme  12. Osječki zbornik XII.  Danica PINTEROVIĆ. Übersicht der Antiken Geographie von Pannonien.  Zagreb.  Ivana ISKRA­JANOŠIĆ. Der pannonische Limes in Ungarn.  Ivana ISKRA­JANOŠIĆ. Neki problemi infrastrukture Brodskog posavlja i slavonije u antici.  11. vinogradarstvo.  Osijek 1969. Limes u  Jugoslaviji I.

 2008. AAASH 25. sc. Izdanja HAD­a.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  Nastavnik  26. VHAD XIII. 1978. 05. 1996.  Ivana ISKRA­JANOŠIČ. Budapest 1973.  Kornelija MINICHREITER. Osijek. 1993. 23­  24. Rimske votivne pločice od olova u Jugoslaviji­Prilog tipologiji i  rasprostranjenosti. sc. Osijek. 1998.. Zagreb 1966.  13. Mursa i njeno područje u antičko doba. Comments on the History of Jews in Pannonia.  Branka MIGOTTI.  Branka MIGOTTI. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Religija – klasična (rimska). OA VI.  Zbornik Narodnog muzeja XII­1. terakote  – zavjetne pločice dunavskih konjanika  – kultni predmeti  Literatura:  Josip BRUNŠMID.  Zagreb. u: Religions and Cults in Pannonia. Petronell – Carnuntum.. 16. Antikni figuralni bronsani predmeti u Hrvatskom narodnom muzeju u  Zagrebu. Mursa i njeno područje u antičko doba. Beograd 1986. Godišnjak Instituta za arheologiju III.  Ivana POPOVIĆ. istočna. 16:00 ­ 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Votivne pločice dunavskih konjanika  Dr. 2007. Zagreb. Rimske votivne pločice od olova u Jugoslaviji­Prilog tipologiji i  rasprostranjenosti..  Danica PINTEROVIĆ. Zagreb 1914. brze ceste od Iloka do  Lipovca.  G.  Ivana ISKRA­JANOŠIČ. Arheološki lokaliteti na trasi transverzale. Mario ŠLAUS. 2008.  Danica PINTEROVIĆ. Jedan donjopanonski centar za izradu olovnih ikona podunavskih konjanika.  Datum i vrijeme  19. 2000. Mato Ilkić  Nastavnik  – epigrafska građa (žrtvenici)  – kameni kipovi  – sitna brončana plastika. Mato Ilkić  Nastavnik  – rasprostranjenost (lokaliteti)  – vrste prema materijalu i obliku  – vrste prema likovnom sadržaju  – kronologija  Literatura:  Rudolf Franz ERTL.  Datum i vrijeme  19. OA VI. 05. Zdenka DUKAT. Keramičke radionice u urbanoj strukturi Cibala.Ivana ISKRA­JANOŠIĆ.  Ante RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Mato Ilkić . Accede ad  Certissieam: antički i ranokršćanski horizont arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova. 2008. Donaureiter – Bleivotivtafeln. Ljubica PERINIĆ.  12. Prilog poznavanju putova trgovine između Dalmacije i Panonije. Zagreb 1966. 1978. autohtona …  Dr. Székesfehérvár 1998. Zagreb.  Zagreb. OA. 16:00 ­ 17:00 h  113  Staklena dna s umetnutim zlatnim prizorima iz Štrbinaca  Dr. sc. RADAN. 05.

 Mato Ilkić  Antun DORN. Osijek.– vrste  – datiranje  – proizvodna središta  – kultna (kršćanska) simbolika  Literatura:  Branka MIGOTTI.  14. Ljubica PERINIĆ.  Danica PINTEROVIĆ.  Datum i vrijeme  26. br. 15:00 – 16:00 h  113  Nekropole  Dr.  Branka MIGOTTI. 1998. sc.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  Nastavnik  – stanje istraženosti  – položaj nekropola  – vrste grobova  – pogrebni običaji  Literatura:  02.  Dr. 2007. 3. Osječki zbornik 28. Mursa i njeno područje u antičko doba. 06.  2003. u: Od nepobjedivog  sunca do sunca pravde. 2008.  Hrvoje GARAČANIN. Nalazi rimskih grobova u Sotinu. 15:00 – 16:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Kršćanstvo  Dr. Glasnik slavonskih muzeja. Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni literarni izvori  – epigrafska građa  – kršćanstvo Murse  – kršćanstvo Cibala  – Štrbinci (ranokršćanski nalazi)  – sitna arheološka građa s kršćanskom simbolikom  Literatura:  Mirja JARAK.  Osijek. Accede ad  Certissieam: antički i ranokršćanski horizont arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova. 16:00 – 17:00 h  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Bitka kod Murse 351. 1978. Bitka kod Murse 351. Mursa i njeno područje u antičko doba. Two Gold­sandwich Glasses from Štrbinci (Đakovo.  2002. 2008. sc. Rimski novac kovan povodom bitke kod Murse 351. 3. 1994. .  Danica PINTEROVIĆ. Zagreb. Zagreb. sc. i njezin odjek.  Slavica FILIPOVIĆ. Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj. 05. Zdenka DUKAT. 2008. 1978. Povijest starokršćanskih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske. Scrinia slavonica.. godine.  Branka MIGOTTI. Mario ŠLAUS. 2007. 1967. Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni okvir (Konstancije Drugi. Osijek.. Slavonski Brod. Osijek.  Datum i vrijeme  02. Zagreb. OZ.. – 2005. Sustavno arheološko istraživanje kasnoantičke nekropole u Zmajevcu  2004. 1994. u: Od  nepobjedivog sunca do sunca pravde. 06. 28...  Zagreb. Northern Croatia). Magnencije)  – kao izvor za kršćansku zajednicu u Mursi  – Slogan: „Hoc signo victor eris“ na novcu  Literatura:  Hermina GÖRICKE­LUKIĆ.

 Mato Ilkić  Nastavnik  – povijesni okvir  – poraz rimske vojske kod Hadrijanopola  – najezda barbara (Huni …)  Literatura:  Hrvoje GRAČANIN.  ARR. sc. 2005.  András MÓCSY. Berlin und Leipzig  1926. Scrinia slavonica. . IX.  Datum i vrijeme  Nadoknada  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Najezda barbara  Dr. Pannonia and Upper Moesia. Scrinia slavonica.. 5.  Hrvoje GRAČANIN.  Miroslava MIRKOVIĆ. To 582 A. D.. Slavonski Brod. Zagreb.. 2007.  Miroslava MIRKOVIĆ. Goti i južna Panonija. Stuttgart 1962. D.Branka MIGOTTI. 2006. D. Mato Ilkić  Nastavnik  – barbari na limesu (literarni izvori i arheološki tragovi)  – propast rimske vojske na limesu (dislokacija postrojbi)  – propast rimskih urbanih cjelina u pozadini limesa  – arheološki tragovi  Literatura:  Andreas ALFÖLDI.. 15. Slavonski Brod. Sirmium­its History from the I Century A. 6. Kasnoantičko groblje na Štrbincima kod Đakova – iskopavanja u 2002. Beograd 1971. Scrinia slavonica. Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien. i  2003. D.. Kasnoantička nekropola na Štrbincima kod Đakova – iskopavanja u 2001. Sirmium­its History from the I Century A. Scrinia slavonica. Slavonski Brod. 14. Zagreb. András MÓCSY.  Branka MIGOTTI. Slavonski Brod.. sc.. Beograd 1971. 2006. London 1974. RE Suppl. Huni u južnoj Panoniji. Pannonia. Goti i južna Panonija.  15.  Datum i vrijeme  Nadoknada  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Propast antike na području hrvatskoga Podunavlja  Dr. Sirmium  I. 6. ARR.  Hrvoje GRAČANIN.  Hrvoje GRAČANIN. 5. 2005. To 582 A. Sirmium  I. Huni u južnoj Panoniji. 2004.

IV. SEMESTAR  Silabus za kolegij „Željezno doba“ 
1. 
Datum i vrijeme  26. veljače 2008., 10,00­12,00 sati  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  UVOD U ŽELJEZNO DOBA  Nastavnik  Prof. dr. sc. Sineva Kukoč  ­ temeljne kronologije i periodizacije (P.Reinacke, H. Muller­ Karpe, K. Kilian, C.F.E. Pare)  ­ kulturni krugovi (regije) i etničke (jezične) cjeline (Grci, Etruščani, Latini, Italici, Iliri, Kelti, Skiti i  dr.)  ­povijesna dinamika epohe, društvena stratifikacija, proto/urbanizacija  Literatura:  C.  F. E. Pare, Chronology  in Central Europe at  the  end  of the  Bronze  Age,   Absolute Chronology,  Archaeological Europe 2500­ 500. g.pr. Kr., Kobenhaven, 1996.  PRAISTORIJA JUGOSLAVENSKIH ZEMALJA, V, Sarajevo, 1987.  Datum i vrijeme  27. veljače 2008.,  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  UVODNO PREDAVANJE  Nastavnik  Martina Čelhar, prof.  ­ Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija  ­ Upoznavanje studenata s osnovnom literaturom  ­ Objašnjavanje načina izlaganja i pisanja seminarske radnje  ­ Podjela seminarskih tema  Literatura: 

2. 
Datum i vrijeme  04. ožujka 2008., 10,00 ­ 12,00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  POČECI GRČKE CIVILIZACIJE  Nastavnik  Prof. dr. sc. Sineva Kukoč  ­Kontinuitet i promjene  između 12. i 8.st.pr.Kr. (protogeometrijsko i geometrijsko razdoblje)  ­društveno­povijesni  procesi,  keramički  stilovi,  svetišta,  naselja,  kult  mrtvih  (Kerameikos,  Cipar,  Knossos, Vrokastro, Kavousi, Dreros, Phaistos, Argos, Eretria, Lefkandi, Zagora, Emporio, Olympia,  Phaere,  Perachora­Hera  Akraia, Delos­Heraion, Samos­Heraion i dr.)  ­«homerski» ideal  ­ orijentalizirajuća  «revolucija» : urbanizacija, nova duhovnost­ umjetnost, religija  Literatura:  O. Dickinson,  The  Aegean from Bronze Age to Iron Age, London­New York 2006  J. N..Goldstream, Geometric Greece, Toronto, 1977  O. Murray, Early Greece, London, 1993  CAMBRIDGE  ANCIENT  HISTORY,  v.  III,  1982,  (N.G.L.Hammond,  Illyris,  Epirus  and  Macedonia in the early Iron Age,   619­656,  A.M. Snodgrass, Central Greece and Thessaly, 657­695;  N. G. L. Hammond, The Peloponnese, 696­744; J.M. Cook,  East Greece, 745­778; J. Boardman,  The  Geometric Culture of Greece, 779­793;. V. Karageorghis, Cyprus,  511­533)  Datum i vrijeme  05. ožujka 2008.,  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  GRUPA DALJ  Nastavnik  Martina Čelhar, prof.

–  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  J. Šimić, Grupa Dalj, Ratnici na razmeđu istoka i zapada, Zagreb, 2004., 35­78.  R. Vasić, Daljska grupa, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, V, Sarajevo, 1987., 533­535.  S. Dimitrijević – T. Težak­Gregl – N. Majnarić­Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. 

3. 
Datum i vrijeme  11. ožujak 2008., 10,00 ­ 12,00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  GRČKA KOLONIZACIJA  Nastavnik  Prof. dr. sc. Sineva Kukoč  ­rana  grčka kolonizacija: eubejska, korintska, fokejska, rodska  ­Pithekoussai (Ischia)  i Cumae (predgrčka i grčka/Kyme)  ­najstariji grčki tragovi na Jadranu (arheološki ostaci, povijesni  izvori, Adria, Numana, Spina)  Literatura:  J. Boardman, The Greeks Overseas,1964  SPINA, Storia di una Città tra Greci ed Etruschi, Katalog izložbe, Ferrara, 1993.  I GRECI IN OCCIDENTE, (ur. G.Pugliese Caratelli), Katalog izložbe, 1996.  I GRECI IN ADRIATICO, (ur. M. Luni), Urbino, 1999.  B. D' Agostino, Le genti della Campania antica, Italia omnium terrarum alumna, Milano, 1990.  Datum i vrijeme  12. ožujak 2008.,  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  GRUPA MARTIJANEC­KAPTOL  Nastavnik  Martina Čelhar, prof.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  M. Šimek, Grupa Martijanec­Kaptol, Ratnici na razmeđu istoka i zapada, Zagreb, 2004., 79.­130..  K.  Vinski­Gasparini,  Grupa  Martijanec­Kaptol,  Praistorija  Jugoslavenskih  zemalja,  V,  Sarajevo,  1987., 182­231.  S. Dimitrijević – T. Težak­Gregl – N. Majnarić­Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. 

4. 
Datum i vrijeme  18. ožujak 2008., 10,00 ­ 12,00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  RIM I  ARAHAIČNI LACIJ  Nastavnik  Prof. dr. sc. Sineva Kukoč  ­Arheološka topografija Rima: Forum, Esquilin, Palatin, Quirinal, Capitolij, S. Ombono  ­Pregled i kronologija starijeg željeznog doba Latium Vetusa: Lazio I­IV/1000 ­ 580.g.pr. Kr.:  ­  Colli  Albani,  Pratica  di  Mare  (Lavinium),  Lanuvio,  Castel  di  Decima,  Satricum,  Palestrina  (Praeneste), Ardea, La Rustica i dr.  ­«prinčevski» pokopi, npr.  Tomba Castellani­Praeneste; gr. 15, Castel di Decima  ­Rim­ između povijesti i mita  Literatura:

R. Ross Holloway, The Archaeology of early Rome and Latium, 1999, London  L. Quilici, Roma primitiva e le origini delle civiltà laziale, Roma , 1979.  CIVILTA DEL LAZIO PRIMITIVO,  Roma 1976 (katalog izložbe)  G. Colonna, I Latini e gli altri popoli del Lazio, Italia omnium  terrarum alumna, Milano 1990  Datum i vrijeme  19. ožujak 2008.,  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  GRUPA BUDINJAK; KOLAPIJANI  Nastavnik  Martina Čelhar, prof.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  Ž. Škoberne, Grupa Budinjak, Ratnici na razmeđu istoka i zapada, Zagreb, 2004., 131­159.  Ž. Škoberne, Budinjak, Kneževski tumul, Zagreb, 1999.  L. Čučković, Kolapijani, Ratnici na razmeđu istoka i zapada, Zagreb, 2004., 173­210. 

5. 
Datum i vrijeme  25. ožujak 2008., 10,00 ­ 12,00 sati  Predavaonica  br. 113  Predavanje ­ tema  POČECI ETRUŠČANSKE CIVILIZACIJE  Nastavnik  Prof. dr. sc. Sineva Kukoč  ­ Tolfa­ Allumiere­ horizont 10. st. pr. Kr.  u  južnoj Etruriji  ­ odnos s Umbrijom (Terni I­ III (10­7.st.pr.Kr.))  ­ Luni sul Mignone  ­ Toskana i sjeverni Lacij – periodizacija,  kronologija, pregled kulture  ­  «villanoviano»  I­II  (900­  720.g.  pr.Kr.):  rani  «prinčevski  pokopi  (nekropole  Tarquinije  i    Veija:  Grotta Gramiccia, Casale del Fosso)  ­«orientalizzante» ( 720­ 580. g.pr. Kr.)  ­ promjene arahajskog  razdoblja ( 580­480.g.pr.K.)  ­ monumentalna arhitektura: sakralna (svetišta: Pyhrgi) i profana (Murlo),  Literatura:  LES  ETRUSQUES  ET  EUROPE,  Paris  1993    (članci:  M.  Cristofani,  Miness  et  metaux  aux  origines de l' Etrurie: la culture villanovienne, 34­43; ISTI, La vocation maritime des Etrusques, 44­  53, ISTI, Archicture civile et architecture religieuse, 72.77; ISTI, L' au­dela, 92­101)  S. Haynes, Etruscan Civilization,  London 2000  GLI  ETRUSCHI,  Katalog  izložbe,  Venezia  2000  (članci:  G.  Bartollini,  Le  origini  e  la  difusione  della  cultura  villanoviana;  A.Naso,  Le  aristocrazie  etrusche  in  periodo  orientalizzante:  cultura,  economia, relazioni; M.B. Jovino, L' espasione degli Etruschi in Campania; M. Menichetti, Le forme  politiche di epoca arcaica)  Datum i vrijeme  26. ožujak 2008.,  Predavaonica  br. 113  Seminar ­ tema  JAPODI  Nastavnik  Martina Čelhar, prof.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:

 Marzabotto.00  sati  Predavaonica  br.g.  Datum i vrijeme  08. Etruscan Civilization. G.(urbanizacija: Felsina. 113  Predavanje ­ tema  PICENSKA KULTURA  Nastavnik  Prof. Sarajevo.  I  Piceni  e  l  Italia  medio  ­adriatica.  R. Sarajevo. I Piceni.  Datum i vrijeme  09. Ridgway.  G. J. travanj 2008. 2000. Katalog izložbe. 2004.. 1990..  7. 10. Majnarić­Pandžić.«prinčevski» pokopi. Balen­Letunić.  Predavaonica  br. Zagreb.  S.  F­W. Kr.. Japodi. dr. situle )  Literatura:  M. jadranske protopovijesne dinamike. London. Milano.00  sati  Predavaonica  br.. D. Kr. La civilta picena PCIA. Sasatelli. periodizacije (s indikativnom arheološkom građom)  ­religija.. Gran­Aymerich. 1998. Sineva Kukoč  ­«villanova» civilizacija preko  Apenina (Emilia­Romagna ):  »villanoviano»I­III(Bologna ). Dolenjska grupa.XXII  di  Studi  etruschi  ed  italici. prof. SVETOLUCIJSKA GRUPA)  Nastavnik  Martina Čelhar. Ancone. 10. travanj 2008. Ratnici na razmeđu istoka i zapada.  S. Zagreb. Pisa  ­  Roma. Japodska grupa.  Literatura:  D.  ­„Certosa“ faza:  530­350.  S. 1987. V.V. Foresti: L' Italie et l' Europe centrale: les  temps protohistoriques. L' espansione etrusca nella  valle Padana.  Predavaonica  br.  Datum i vrijeme  01. 29­119. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. 391­441. Landolfi.  umjetnost.D.. Svetolucijska grupa. La civilta'  villanoviana.. Les relations transalpines.00 ­ 12. travanj 2008. Roma 1976. 1976.. Spina)  ­  etručšanski  utjecaji    i  import    u  alpski  i  prekoalpski  svijet    :«orientalizzante  settentrionale»  (stil  života. V. 1991. 211­260. D.  društvene  stratifikacija  (“prinčevski“  orijentalizirajući  pokop  i  drugi  temeljni  socio/  funerarni  aspekti)  picenske  kulture  ­  bitni  za  razumijevanje  histarskog  i  liburnskog  svijeta. 113  Predavanje ­ tema  ETRUŠČANI I EUROPA  Nastavnik  Prof.  LES ETRUSQUES ET EUROPE.00 ­ 12. Adam. .  6. 158­167; R. pr. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. Praistorija Jugoslavenskih zemalja.pr. V. 180­195)  Datum i vrijeme  02. Sarajevo..  Ascoli  Piceno  –  Teramo – Ancona .  M. Težak­Gregl – N. 1987. Sineva Kukoč  ­Skicozan prikaz  kronologije. sc. 900­530. I. Gabrovec. vol.  Atti  Con. von Hase. Italia omnium terrarum alumna. Drechler­Bižić. Strom. I Celti. PCIA.V. Dimitrijević – T.. Haynes. 120­150. sc. 2003.  g. 1987. 113  Seminar ­ tema  JUGOISTOČNOALPSKA  REGIJA  U  ŽELJEZNO  DOBA  I  (DOLENJSKA GRUPA.. Prapovijest. 113 . dr.A. 2000. Zuffa.Briquel. travanj 2008. Gabrovec.  odnosno. Lollini. v. Paris 199 (članci:L.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  S. Venezia.  ­Značaj Numane.

grobni. 183­202.. Duhovna kultura Ilira.  P.  Klein  ­Klein.. 113  Predavanje ­ tema  «PRINČEVSKI» POKOPI BALKANA  Nastavnik  Prof. Gleirscher. Martijanec)  ­društveno­politički značaj i religijska  funkcija u kontekstu konkretne kulture  Literatura:  RATNICI  NA  RAZMEĐU  ISTOKA  I  ZAPADA. Teržan. 182­231.Seminar ­ tema  JUGOISTOČNOALPSKA  REGIJA  U  ŽELJEZNO  DOBA  II  (NOTRANJSKA  GRUPA. 178­181. 1987.  2004. 10. Praistorija Jugoslavenskih zemalja.  Sopron.  9. Teržan. prof. Sopron 1994. 2005.  Datum i vrijeme  16. 403­410  C. 113  Predavanje ­ tema  «PRINČEVSKI» POKOPI  Nastavnik  Prof. 10. 1984.00  sati  Predavaonica  br. 1987.  8.  LJUBLJANSKA  GRUPA.. Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. 1990.  P. 1990. Die Osthallstattkultur. Sarajevo. Gabrovec.41­63. V.F. 1984. Turk. razvoj  ­ Scene i njihov značaj – profani. 1996. Akten des Internationalen  Symposium.  Gabrovec. prof.  Datum i vrijeme  15. Zu den Fürstengräbern im Osthallstattkreis.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  S.  Verucchio.. Ljubljana. Grupa Budinjak)  B. Sarajevo. Podobe življenja in mita. Sineva Kukoč  ­Glasinac­ Atenica­ Vergina  Literatura: . Guerrieri. Notranjska grupa. travanj 2008. ‘Fürstengräber’.  Strettweg.E. kultni karakter  ­ Situlska umjetnost u JI Alpama i Istri  Literatura:  T.  Datum i vrijeme  22.  Umetnost  Ilirov  v  prazgodovinskem  obdobju  na  području  severozahodne  in  severne  Jugoslavije. Proceedings of the Prehistoric Society 57..Pare.    Sesto  Calende. travanj 2008. Ljubljana. 1991.  Predavaonica  br. porijeklo.  (M.00 ­ 12. Sarajevo.00 ­ 12. sc.  M. Ljubljanska grupa. Knez. 113  Seminar ­ tema  SITULSKA UMJETNOST  Nastavnik  Martina Čelhar.  Grupa  Martijanec  ­  Kaptol; Ž. Sarajevo. Kaptol.  S.  I sovrani  nelle alpi orienetali. Celts and the Mediterranean world: developments in the West Hallstatt  culture in the sixth and fifth centuries BC.  Zagreb. Principi ed Erroi. dr. Škoberne.. travanj 2008... Egg. Sineva Kukoč  ­  između  apeninskog  i  alpskog  svijeta  (Pitino. Duhovna kultura Ilira. Eberdingen­Hochdorf. Ljubljana. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. Gabrovec. Novo Mesto.  B. Budinjak.  S.  ­ Fenomen situlske umjetnosti  ­ Rasprostranjenost. sc. 2004.  Budapest. dr. V. 89­104.. Situlska umjetnost u Jugoslaviji.00  sati  Predavaonica  br.Šimek.  ŽELJEZNO  DOBA U ŠTAJERSKOJ)  Nastavnik  Martina Čelhar. Starejša  železna doba  na slovenskem Štajerskem.

 Duhovna kultura Ilira.  Batović. Majnarić­Pandžić. 113  Seminar ­ tema  IMPORT KOD HISTRA; HISTARSKA KAMENA PLASTIKA  Nastavnik  Martina Čelhar. Strongholds of Power.  ISTI. 1988. Sarajevo 1984  S.  Gabrovec­K. 13­32.  Predavaonica  br.  1987. sc. 24(11). Kult mrtvih na ilirskom prostoru u praistorijsko doba.  Drechler­  Bižić.  10.  S. Zwischen Hallstatt und Griechenland:  die Fürstengräber in  der fruhen Eisenzeit  des  Mittelbalkans. 1996.  Predavaonica  br.  Mihovilić.  M.  Sarajevo. 1998. 211­260.  D. Pula.. godine.    V.  Sarajevo. Vergina.Japodska  grupa;  Š. Sineva Kukoč  ­kulture (histarska.. Težak­Gregl – N. Prapovijest. Sarajevo 2002.  B. Zagreb. 113  Seminar ­ tema  HISTARSKA GRUPA  Nastavnik  Martina Čelhar.  Gabrovec.  Istarska  grupa;  R. prof.  293­338. dr.  Praistorija  Jugoslavenskih  zemalja.  Glogović. Pula. Ratnici na razmeđu Istoka i zapada.  Glasinačka kultura)  D. Histri archaeologica. Balen.  Palavestra.  Liburnska  grupa;  B.  Mihovilić. Japodi.  Praistorija  Jugoslavenskih  zemalja. južni Jadran)  ­kulturna  interakcija sa zaleđem (Japodi. Histri i Etruščani.A.  ­ Trgovačke veze i kontakti  ­ Porijeklo importa i njihova databilna vrijednost  ­ Monumentalna kamena plastika  ­Povezanost s italskim i općenito jadranskim svijetom  ­ Histarska duhovna i estetska izvornost i samosvojnost  Literatura:  S. .  Čače. Beograd  1984. Dimitrijević – T.  Istarska  grupa. Nezakcij – nalaz grobnice 1981.  Čović. delmatska.  Kneževski    grobovi    starijeg  gvozdenog  doba  na  centralnom  Balkanu.. Athens 1984.Mihovilić­S.. travanj 2008. liburnska. Prapovijest. Mihovilić.  1987. travanj 2008.. Monografije i katalozi 6.  293­338. Govedarica. Mihovilić. Balkanica XXVI 1955  A. Pula.  Datum i vrijeme  23. The Territorial Aspects of the Princely Tombs of the Early Iron Age the  Central Balkans. 113  Predavanje ­ tema  ISTOČNI JADRAN  U ŽELJEZNO DOBA  Nastavnik  Prof.  Datum i vrijeme  30. Nalazi  geometrijske  keramike  iz Daunije  na području Istre. Glasinac)  Literatura:  PJZ.  Datum i vrijeme  29.  Radovi  Filozofskog fakulteta u Zadru.  V. travanj 2008.  K. prof.00 ­ 12.  Srednjedalmatinska  grupa;  ISTI.  V.  Obredi  uz  kneževski  grob  u  Atenici  i  tragovi  arhaičnog  kraljevstva  u  Iliriku. 10. Težak­Gregl – N.  K.­Letunić. The Royal Tombs  and the Ancient City.  Balkanološki  intitut. Zagreb. 1998.  S.00  sati  Predavaonica  br. Andronikos.  Gabrovec­K. Benac. GCBI XXXII/30. jugoistočnoalpski svijet. Zadar 1984­85.  ŽELJEZNO  DOBA  (K. Majnarić­Pandžić.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  S. 2004.  Istarska  grupa. Dimitrijević – T... Zagreb.

 Messapi e  Peuceti)  I PICENI. Histarska plastika u kontekstu umjetnosti jadranskog područja od 7.  ­ostava iz Jagodnje Gornje kao predstavnik posljednjeg stupnja Liburnske grupe .  Un  apercu  sur  la  civilisation    de  la  premier periode du fer en Albanie; M.  VAHD 77.. 1987. 1998.00 ­ 12. 1991. dr. Daunija. Chieco Bianchi. 1984. metal)  Literatura:  JADARANSKA  OBALA  U  PROTOPOVIJESTI.  12.  Predavaonica  br.00 sati  Predavaonica  br. DE Juliis.  Atti 30. svibanj 2008. 1994. Katalog izložbe. Katalog izložbe  S.Kr. 2000. 113  Predavanje ­ tema  ZAPADNOJADRANSKI SVIJET  Nastavnik  Prof.st.;F. Nezakcij. 75­112. Taranto.  I Piceni;E. prof. „La koine“ adriatica e il suo processo di  formazione;  D.. Venezia. Kr.pr.1979. di Studi sulla Magna Grecia (Taranto­Lecce 199o). V. dr.  Prendi. 1996.  K..  1976. 113  Predavanje ­ tema  TRANSJADRANSKI  ODNOSI U  ŽELJEZNO DOBA  Nastavnik  Prof. nalaz grobnice 1981.Kr;  Piceno I­VI/ 9­ 3. 113  Seminar ­ tema  HELENISTIČKA  RELJEFNA  KERAMIKA  LIBURNSKE  GRUPE;  OSTAVA IZ JAGODNJE GORNJE  Nastavnik  Martina Čelhar.  S.  Datum i vrijeme  07. Popolo d' Europa. svibanj 2008. Prapovijest.  Batović.  Datum i vrijeme  06.  (članci:  Š.00 ­ 12. do 5.pr. Sineva Kukoč  ­ jadranski kulturni  dodiri i razmjena dobara i ideja  ­stratifikacija importa (keramika. sc.  Lollini. Andria.M. Liburnska grupa. Pula.M. prof.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  Š..  R.Conv. Katičić. L' origine delle genti iapigie e la civilta' dei Dauni; F. Zadar.Nikolanci. Mihovilić.. I Veneti;  M. Gli Etruschi. st. Stopponi. Praistorija Jugoslavenskih zemalja.  11. 57­84. Salento)  Literatura:  ITALIA OMNIUM TERRARUM ALUMNA (članci:A. svibanj 2008. D. Peroni.  Le  relazioni  culturali tra le  sponde adriatiche nell' età del ferro;R. 10.  Datum i vrijeme  14. Sineva Kukoč  ­kulture zapadnodranskog svijeta (Este I­III/9­3. Maloazijski import na istočnom Jadranu)  Š.  Sintesi  della  civiltà  picena.Batović.Illyricum mythologicum. Diomed na Jadranu.st.pr. 1987. 10.00 sati  Predavaonica  br. RFFZd  13. Batović. svibanj 2008. I rapporti con i popoli vicini.Landolfi. Dimitrijević – T. Messapi. 339­390. Majnarić­Pandžić. Zagreb. godine.  S.  I. Contribution  aux etudes de la ceramique corinthienne sur la cote orientale de l Adiatique.  Datum i vrijeme  13. Sarajevo. Težak­Gregl – N.  Predavaonica  br. sc.Kukoč.  Zagreb.... 113  Seminar ­ tema  LIBURNSKA GRUPA  Nastavnik  Martina Čelhar.. Zagreb.

 Zadar. Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije. 10. Split.  Božiča)  Datum i vrijeme  21. svibanj 2008. Majnarić­Pandžić. V.  I. 113  Seminar ­ tema  DELMATSKA GRUPA; GRČKO­ILIRSKE KACIGE  Nastavnik  Martina Čelhar..  S. 2004.  159­245.00 sati  Predavaonica  br. Split. Težak­Gregl – N.. Prapovijest. sc. 19­64. Sineva Kukoč  ­(sirakuška) kolonizacija istočnog Jadrana  ­ oblici interakcije grčkog i  autohtonog („ilirskog“) svijeta  ­ promjene u  istočnojadranskim kulturama  u zadnjim stoljećima stare ere  Literatura: ..  Z. Grčko­ilirska kaciga. Ljubljana 1984. Dimitrijević – T. dr. EGG. Kaštela.­ Osnovni oblici i dekoracija helenističke reljefne keramike u Liburniji  ­ Nalazišta. 13­26. Gabrovca. dr. 1998. princeps.  Š. 2006. 99. njegov:  ­izgled (naoružanje)  ­društvena funkcija  ­simbolika  ­znakovi i  simboli  moći i vrhovništva: sakralnog (svećenik) i profanog (rex. Čović. 1974.00 sati  Predavaonica  br.  GUAITOLI:  La  dimensione  di    guerriero. 1987. VAPD. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. 2006. 1988. svibanj 2008. Ostava iz Jagodnje Gornje u okviru zadnje faze liburnske kulture.  14. Grčko­ilirska kaciga. Diadora 7. radionice  Literatura:  Z. 10. 2001. 1998. Kacige u Hrvatskoj. Prapovijesne kacige. Brusić. Zadar. Batović.. Zagreb. Težak­Gregl – N. Sarajevo. Zagreb.  PRINCIPI. Zagreb.  I.. sc.  13. (članak S. Helenistička reljefna keramika liburnske grupe. 442­480  S.  Datum i vrijeme  20. basileus)  Literatura:  GUERRIERI.T.  ED  EROI.  D.  Predavaonica  br.00 ­ 12.  KELTOI.00 ­ 12. hidroarheološka istraživanja. Diadora 10. 113  Predavanje ­ tema  LIK RATNIKA  ŽELJEZNOG DOBA  Nastavnik  Prof.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  ­ Materijalna kultura  ­ Podrijetlo. prof.. Majnarić­Pandžić. VAPD 99.  2004  (M. Dimitrijević – T. Sineva Kukoč  Na reprezentativnom materijalu s prostora Sredozemlje­Podunavlje –Alpe  analizira se u konkretnom  vremenu  lik  ratnika. razvoj  i datacija grčko­ilirskih kaciga  ­ Rasprostranjenost. Marović. Brusić. I guerrieri )  Ž. 113  Predavanje ­ tema  GRCI NA JADRANU  Nastavnik  Prof. Resnik. Srednjodalmatinska grupa.  principe ed eroe attraverso le fonti letterarie e le testimonianze archaologiche; M..  Datum i vrijeme  27. Škoberne. Marović. nalazišta u Hrvatskoj  Literatura:  B. Prapovijest. svibanj 2008.

 Jovanović. Čović. L. Božič Relativna kronologija  mlajše železne dobe  v jugoslavenskem Podonavlju. 1981  D.  GUERRIERI. Božič. sc. Srednjobosanska grupa. . 2002. Sarajevo. Sarajevo.). svibanj 2008. 113  Seminar­ tema  GRUPA DONJA DOLINA­SANSKI MOST  Nastavnik  Martina Čelhar. 113  Predavanje ­ tema  KELTI  Nastavnik  Prof. The Archaeology of Celtic Art.  B. Čović.  Z. prof.. PJZ V . R. I Primi Celti in Occidente. Grupa Donja Dolina­Sanski Most. 1999.  Split  1989  (članci:Iliri  između  barbarskog  i  helenskog  svijeta; Grci u Dalmaciji i njihove veze s  ilirskim svijetom; Grci i Iliri u svjetlu numozmatičkih vrela.  Datum i vrijeme  03. V. A. Graciotti).  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  B. Roma 1980  A.  Istočna grupa. Praistorija Jugoslavenskih zemalja. Bracessi. Novosti o Grcima u Dalmaciji.. Sineva Kukoč  ­ na matičnom prostoru  ­ „latenski“ horizonti  Literatura:  Keltska kultura u Jugoslaviji. 1987. AV 32. The Greeks in Central Dalmatia. 10.. GCBI XXXII/39.00 ­ 12. prof. S. I Celti in Italia; J.D.  1987.Rendić­Miočević. I Celti. lipanj 2008.  J. XIX. La Dalmazia  e l'altra sponda.Željezno doba. n. lipanj 2008. Sarajevo 2002  GRČKI UTJECAJ NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA. Sarajevo. . 113  Seminar ­ tema  SREDNJOBOSANSKA GRUPA  Nastavnik  Martina Čelhar.  Predavaonica  br. Božič. (B. AV 50 /1999.  15. 1987. London 2004  Datum i vrijeme  04. Kirigin. Izvori za  istoriju Skordiska; D. Kirigin. alle origini dell Europa.s.Vitali. PRINCIPI ED EROI( D.. Split.. Die Erforschung  der Latenzeit un  Slowenien seit  Jahr 1964.  Gebhard.  Iliri  i  antički  svijet. 481­530. Firenze. Praistorija Jugoslavenskih  zemalja.  232­288. Problemi di archaeologia  Adriatica (ur. Kirigin.C. Filip. Izvori za istoriju Tauriska)  D. GZM.00 sati  Predavaonica  br. Zagreb 1996  B. 1964. Marić. Gli insediamenti celtici dal IV al I sec. Harding. Zapadna grupa. dr.  Helenistički zlatni nakit iz ilirsko­grčke nekropole u Budvi))  B. Donja Dolina. Issa. V.  Datum i vrijeme  28.  Predavaonica  br. Biel.  –  Rasprostranjenost i važnija nalazišta  – Geneza i periodizacija  – Tipovi i vrste naselja  – Pokapanje  – Privreda  – Materijalna kultura  Literatura:  B.

 Humski. Muzeologija 8. P. praktična)  Literatura:  I. zbirke kraljeva i laičkih moćnika  –  Curiosa artificialia i Curiosa naturalia  –  Razvoj umjetničkoga tržišta u Europi  –  Prosvjetiteljstvo 18. arheoloških. Muzeologija 8. dr. 67­69. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Uvod u problematiku muzeološkoga rada  Nastavnik  Doc.). 13­72. Muzeologija 21. Maroević.  I. 13­74.Silabus za kolegij „Muzeologija“  1.  Datum i vrijeme  13.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  06. st. riznice u svetištima palača. Novak – B. Muzeologija 24. Humski. Muzeji i galerije Hrvatske.  neorenesansni  i  neogotički  stil. Uvod u muzeologiju.. narodnih. sc.  3. 1986. Muzeji i galerije Hrvatske. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  19. – „muzejska epoha“ ­ temelji muzejske prakse i muzejske teorije  Nastavnik  Doc. 12:00 – 14:00 h  113  Pregled razvoja muzejske djelatnosti i nastanak muzeja u prošlosti (od  pretpovijesti do 19.  Z.  Ž. otvorena vrata muzeja. Muzej u prošlosti i sadašnjosti. 03. Novak – B. Šulc. Zagreb 1992. muzej kao narodni i nacionalni. Informatologia Yugoslavica 1­3. Maroević. Stransky. Stransky. Šulc. Uvod u muzeologiju. 1977. 13­74. Pojam muzeologije. sc. Muzeologija 21. Šola. 02. Koščević. Maroević. dr. sc. Zagreb 1993.  T. 13­72.  Datum i vrijeme  28. Pregled povijesti muzeja u Hrvatskoj (19. i 20. Zagreb 1993. 1970. i 20.). Zagreb 1992.  Z. 2008. Uvod u muzeologiju. dr. umjetnine u trijemovima vila  –  Samostanske i crkvene zbirke umjetnina. P. Boško Marijan  –  Arhitektura  muzeja  (neoklasicizam. Zagreb 1993. strukturalna. 2008. Pregled povijesti muzeja u Hrvatskoj (19. 1986. Muzeologija 24.. povijesnih. javna i  državna ustanova  Literatura:  V. 03.. Prilog mogućoj definiciji muzeologije. prirodoslovnih i tehničkih muzeja  –  Polivalentna shema muzeja  –  Dvije vrste zbirki (za publiku i za specijaliste ­ studijska zbirka)  Literatura:  V.  palatinska  barokna  arhitektura)  –  Razvoj. . Koščević. st. do 1940.  Ž. st.  S. Boško Marijan  –  Prve umjetničke zbirke  –  Zbirke čudesa i ahemenidske palače. 1984. privatne zbirke i formiranje javnih muzeja  –  Francuska revolucija i formiranje hrama umjetnosti. st. 1977. 1970.  I. Muzej u prošlosti i sadašnjosti. Temelji opće muzeologije. 2008.  S. do 1940. Boško Marijan  ­  Muzeologija kao opća znanstvena disciplina  ­  Odnos muzeologija/muzeografija  ­  Konceptualna pitanja  ­  Razine muzeologije (povijesna.  2. stoljeća)  Nastavnik  Doc.

 povijesna. Boško Marijan  –  ICOFOM potiče osnivanje studijskih centara muzeologije na sveučilištima  –  Muzeološko obrazovanje provodi se na svih 5 kontinenata . sc. Muzeologija 8. Stransky.  6. Temelji opće muzeologije. 2008.. Strukturalni pristup muzeologiji. razvoj muzeja  Nastavnik  Doc. sc. 1970. 2008. Muzeologija 21. Muzeologija 8. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Razvitak muzeološkoga školovanja  Nastavnik  Doc. 1970. – „stoljeće muzeja“ – hrvatska i europska iskustva  Nastavnik  Doc. Zagreb 1993. 1984. st. 67­69. Uvod u muzeologiju.  –  Muzej kao sredstvo za prenošenje poruka prošlosti u budućnost i muzej kao središnja tema  muzeologije u 20.  –  Fenomen ideologizacije muzeja  –  Značenje i uloga muzejske izložbe  –  Prikupljanje dokumentacijske i bibligrafske građe  Literatura:  Ž.  T. Muzeologija 8. 2008. Uvod u muzeologiju.  T.  Z. Šola. Uvod u muzeologiju. 04.. van Mensch. dr. Maroević. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  20. Informatologia Yugoslavica 1­3. 1977. Pojam muzeologije.  Datum i vrijeme  10. Informatica Museologica 1­2. 1984. Koščević. 67­69. protoznanstvene i deskriptivne do sintetičke faze  –  Renesansno doba kao vrijeme začetaka muzeološke misli  –  Carl Linné i znanstveni cilj skupljanja ili sabiranja predmeta  –  Razdoblje prosvjetiteljstva i enciklopedizma  –  Znanstveno utemeljeno proučavanje muzejske djelatnosti u 19.  7. Prilog mogućoj definiciji muzeologije. 03.  Z. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Muzeografija. Boško Marijan  –  Od početaka muzeološke misli. primijenjena. 03. 99­103.  Z.  5. 04. teoretska.  P. Informatologia Yugoslavica 1­3. dr. Prilog mogućoj definiciji muzeologije. 1988. specijalizirana muzeologija  –  Muzej kao institucija  –  Razvoj koncepta muzeja  Literatura:  I. Temelji opće muzeologije. st. dr.  I. sc.  Datum i vrijeme  03. Šola. Boško Marijan  –  Publiciranje muzeoloških časopisa i priručnika  –  Madridska konferencija 1934.  –  Opća i specijalna muzeologija i muzeologija kao znanost koja se bavi muzealnom djelatnosti  Literatura:  I.4. 2008. sc. podjela muzeologije. st.. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Povijest muzeologije  Nastavnik  Doc. Maroević. Zagreb 1993. Muzej u prošlosti i sadašnjosti. dr. Boško Marijan  –  Muzeografija kao sustav uputa o radu u zbirkama i muzejskim predmetima  –  Opća. Maroević. 1970.  Datum i vrijeme  20. Zagreb 1993. Stransky. Stransky..  Datum i vrijeme  27. 13­74.

 Maroević. Zagreb 1992. dr. Bauer. Stransky. Novak – B. dr. Zagreb 1992.  Informaciono­dokumentaciono­komunikacioni  (IN­DOK)  sistem. 1988. P. Boško Marijan  –  Klasifikacija muzeja po vrsti predmeta. Muzeji i galerije Hrvatske.  Datum i vrijeme  08.–  Specijalistički tečajevi ili puni sveučilišni nastavni programi  –  Muzeologija i osnivanje katedre za muzeologiju na FF u Zagrebu  Literatura:  A. Informatica Museologica 1­2. 04. Muzeologija. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Klasifikacija i tipologija muzeja  Nastavnik  Doc. Uvod u muzeologiju.  Z. Muzeologija 8. horizontalna i mrežna povezanost muzeja  Literatura:  I. multidisciplinarni muzeji i specijalizirani muzeji  –  Tipologija muzeja po muzeološkim funkcijama (funkcija zaštite i komunikacije)  –  Tipologija po organizacijskoj strukturi muzejske ustanove  Literatura:  I.  prostor  za  komunikaciju. 1977. Zagreb 1967. Muzej u prošlosti i sadašnjosti. 1970.  S. 1969. Maroević.  10. Temelji opće muzeologije.  I. Uvod u muzeologiju.. Maroević. 1969.  9.  B. 2008.  Informaciono­dokumentaciono­komunikacioni  (IN­DOK)  sistem. Strukturalni pristup muzeologiji. sc.  Informatologia  Yugoslavica 4 (1­4). Zagreb 1993. 13­74.  Datum i vrijeme  24.  Ž. 04. Muzeologija 21. sc.  8. istraživanje. Šulc. Šulc. Novak – B.  B. Boško Marijan  –  Mreža muzeja i muzejski sustav (funkcija horizontalne i vertikalne hijerarhije)  –  Registar muzejskih ustanova  –  Matičnost muzeja  –  Vertikalna. 05. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Mrežna organizacija i matičnost muzeja  Nastavnik  Doc. 2008.  Težak. Zagreb 1993.  Težak. Muzeologija 6. komunikacija)  –  Zbirni fond  –  Stručno osoblje  –  Tehničke službe  –  Muzejska administracija i uprava  –  Prostor s odgovarajućom opremom  –  Organizacija muzejske građe po zbirkama  –  Raspored stručnoga osoblja po organizacijskim jedinicama  –  Organizacija  prostora  muzeja  (prostor  za  zaštitu  muzejske  građe. sc. Uvod u muzeologiju.  Informatologia  Yugoslavica 4 (1­4). Koščević.. 2008. P. 99­103. dr..  S.  P. van Mensch. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Shema organizacija muzeja  Nastavnik  Doc.  radni prostor)  Literatura: . Boško Marijan  –  Organizacija po muzeološkim funkcijama (zaštita. Zagreb 1993.  Datum i vrijeme  17. Muzeji i galerije Hrvatske. 6­21.

 Prilog mogućoj definiciji muzeologije.  Z.. čuvaju i izlažu. Koščević.  P. 1984. 1970. Uvod u muzeologiju.  11. Pojam muzeologije.  Informaciono­dokumentaciono­komunikacioni  (IN­DOK)  sistem. 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Teorija muzeologije. dr. Maroević. . Zagreb 1967. P. sc. Muzeologija 6. Informatologia Yugoslavica 1­3.  Z.  13. 1977. Informatologia Yugoslavica 1­3. Uvod u muzeologiju.  I. Šulc. Muzeji i galerije Hrvatske. Muzeologija 8. 6­21. Informatica Museologica 1­2. 06. Muzeologija. Novak – B. 1969. 2008. Šola. Muzeologija 21. van Mensch. Informatica Museologica 1­2. sc. Zagreb 1993. 67­69.  T. muzeologija i informacijske znanosti  Nastavnik  Doc. Prilog mogućoj definiciji muzeologije. 1988. Zagreb 1993. Šola. Boško Marijan  –  Istraživanje  osobina  predmeta  kulturnopovijesnoga  naslijeđa  (primarni.  T. Informatica Museologica 1­2.  Informatologia  Yugoslavica 4 (1­4). 12:00 – 14:00 h  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Muzeji i znanstveno­istraživačka djelatnost  Nastavnik  Doc. Informatica Museologica 1­2. Prilog mogućoj definiciji muzeologije. 67­69. 99­103. Stransky. Muzeologija 8.. 99­103. van Mensch. Temelji opće muzeologije. Informatologia Yugoslavica 1­3. 05. Strukturalni pristup muzeologiji. Muzej u prošlosti i sadašnjosti.  P.  I. Zagreb 1992. Šola. 2008. Zagreb 1993. van Mensch. Maroević. Strukturalni pristup muzeologiji.  12.  P. 1984. 99­103. Uvod u muzeologiju. sc.  arheološki.  I. 1988. Boško Marijan  –  Organizirani oblik stručnoga i znanstvenoga rada u muzejima  –  Kriteriji za obavljanje muzeoloških funkcija  –  Muzeji kao ustanove koje sabiru. dr. Muzeologija 6. Bauer.  Datum i vrijeme  15.  T.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  05.  B.  Z. Boško Marijan  –  Znanstveni i metodološki aparat muzeologije  –  Baština kao temeljni sadržaj muzeologije  –  Razvoj muzeologije u okviru informacijskih znanosti  Literatura:  A. 67­69. van Mensch. ali i znanstveno istražuju i  interpretiraju materijalna svejdočanstva iz svoga djelokruga u okviru pojedinih temeljnih  znanstvenih disciplina  Literatura:  A. Temelji opće muzeologije. dr. Stransky. Stransky. 12:00 – 14:00 h  113  Predmet muzeologije i odnos muzeologije prema temeljnim znanstvenim  disciplinama  Nastavnik  Doc.  Težak. Maroević. 99­103. 6­21.  P. 1988. 1984. 05. Muzeologija 8.. Zagreb 1993. 13­74. Maroević. Uvod u muzeologiju. Bauer. Zagreb 1967. Strukturalni pristup muzeologiji.  S. 1988. Strukturalni pristup muzeologiji.  muzeološki kontekst)  –  Muzealnost i utvrđivanje muzealnosti predmeta  –  Specijalna  muzeologija  kao  polazište  odnosa  muzeologije  prema  temeljnim  znanstvenim  disciplinama (muzeologija u ulozi pomoćne discipline)  Literatura:  I. 1970.Ž. dokumentiraju.  Datum i vrijeme  29. 1970. 2008. Muzeologija.

  15. Muzeologija 8. Muzej u prošlosti i sadašnjosti. 6­21. materijalnost predmeta  –  Muzejski predmet kao predmet baštine. Muzeologija 21. van Mensch. Muzeologija. 1970. Zagreb 1993. Informatica Museologica 1­2.  Ž. selektivne znanstvene informacije.  Z. 6­21. Uvod u muzeologiju.  Datum i vrijeme  Nadoknada  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Muzeološka istraživanja  Nastavnik  Doc. Boško Marijan  –  Temeljna i primijenjena muzeološka istraživanja  –  Formatizirano i kontekstualizirano. Strukturalni pristup muzeologiji. Bauer. Bauer.  Datum i vrijeme  Nadoknada  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Muzejski predmet kao subjekt i kao objekt  Nastavnik  Doc. identiteti muzejskih predmeta. 67­69.  I. kontekst života muzejskih  predmeta  Literatura:  A. dr. sc. dr. Boško Marijan  –  Muzejski predmet = predmet baštine izdvojen iz vlastite realnosti koji u muzeološkoj  stvarnosti dokumentira stvarnost iz koje je izdvojen  –  Materijalnost.  I. stvarni. Zagreb 1967.14. kao dokument. Stransky. 1984. Pojam muzeologije. oblik i značenje muzejskoga predmeta  –  Identiteti muzejskoga predmeta (idejni. Zagreb 1967.  T. 99­103. Informatologia Yugoslavica 1­3. sc. zbiljski)  Literatura:  A. Muzeologija 6. . Muzeologija.  kao subjekt i kao objekt. Zagreb 1993. Prilog mogućoj definiciji muzeologije. muzealnost predmeta. Maroević. 1977. Šola.  P. kao nositelj informacija i izvor znanja. 13­74.  –  Muzealije. Uvod u muzeologiju. Koščević. Muzeologija 6. 1988. Maroević.

 KELLER.  2. Zagreb – bilo koje izdanje. JEDIN.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.  Nastavnik  Prof. dr.  Zagreb  1990. 2008. Split 1998.Silabus za kolegij „Postanak i razvoj kršćanstva“  1.;  A. 1230 ­ 1243 + kronološka tablica  (dodatak na kraju Biblije); Biblijski priručnik. Split 1998.. 1169­1230 + kronološka tablica  (dodatak na kraju Biblije); Biblijski priručnik. njegovo djelovanje i smrt  ­  arheologija i važniji novozavjetni lokaliteti  Literatura:  Biblija.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Apologeti drugog stoljeća  Nastavnik  ­  tko su apologeti  ­  osnovne biografske karakteristike  Literatura:  J..;  Opći  religijski  leksikon. 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Počeci kršćanstva. str.  Datum i vrijeme  3. 02.;  Opći  religijski  leksikon.  BADURINA.Z.  Zagreb  1993. 2008. Zagreb 1989.  Leksikon  ikonografije.; W. 2007. Zagreb 2001.  PAVIĆ  –  T. 02.  Zagreb  1990.TENŠEK. Zagreb 2002.  Datum i vrijeme  3. Velika povijest  crkve I.  Leksikon  ikonografije.; H. JEDIN. Zagreb 1997.;  Suvremena katolička enciklopedija. Kršćanstvo i židovska tradicija: Stari zavjet  Nastavnik  Prof. 2008. 3. pod pojmom Biblija; Opći religijski leksikon. Velika povijest crkve I. dr.  Zagreb  2002.  Zagreb  2002. JEDIN.  Zagreb  1993. Zagreb 2002. str.  Patrologija.; Katolička  enciklopedija.  PAVIĆ  –  T. Zagreb 2001. Nenad Cambi  ­  odnos Kršćana i Židova  ­  nastanak Starog zavjeta  ­  Stari zavjet i arheologija  Literatura:  Biblija. mala enciklopedija.  Datum i vrijeme  25. Kršćanska sadašnjost.  Patrologija. . Kršćanska sadašnjost. Povijest  Židova od biblijskih vremena do stvaranja Izraela. mala enciklopedija.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.; H. Zagreb 2001.; H. Novi zavjet.; Katolička  enciklopedija. pod pojmom Biblija; Opći religijski leksikon. 3.TENŠEK. Zagreb 1989.  Datum i vrijeme  25. (do stranice 121).;  A. Zagreb – bilo koje izdanje.;  Suvremena katolička enciklopedija. Velika povijest crkve I.Z.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Počeci kršćanstva. Nenad Cambi  ­  evanđelisti u kontekstu antičke tradicije  ­  rođenje Krista.  BADURINA.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Počeci kršćanske književnosti; Apostolski oci  Nastavnik  Josipa Baraka  ­ osnovne biografske karakteristike apostolskih otaca  Literatura:  J. str.

  Zagreb  1993. 2008. 2008. 92­130; F.Z. 2008.  5. 03. 03.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Latinski pisci trećeg stoljeća  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  opća obilježja latinskih pisaca 3.TENŠEK. Zagreb 2002. 1242 ­ 1272+ kronološka tablica  (dodatak na kraju Biblije); Biblijski priručnik. pod pojmom Biblija; Opći religijski leksikon.  240­241.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Opće značajke aleksandrijske škole  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  opća obilježja pripadnika aleksandrijske škole  Literatura:  J. PAVIĆ – T.TENŠEK. Zagreb 1989. 2008.  Datum i vrijeme  10. Pavao i njegova misijska putovanja  Nastavnik  Prof.; Opći religijski leksikon.;  A.  Patrologija.  PAVIĆ  –  T. JEDIN.  Zagreb  2002. Nenad Cambi  ­  pravni položaj kršćanstva u rimskoj državi  ­  misterijske religije i njihova liturgija  ­  apologeti  Literatura:  J.;  Suvremena katolička enciklopedija. Zagreb 2002. JEDIN. Kršćanska sadašnjost.  PAVIĆ  –  T. Zagreb 1993.  Leksikon  ikonografije. Split 1998..  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.  Patrologija.; W. Roma – Bari  1991. Studi Petriani.  4. Antichi culti misterici.TENŠEK. 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Sv.  “Paolo”.; H.  Leksikon  ikonografije.  BADURINA.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  31.; 9­10  113  Kršćanska književnost na istoku . dr.  BADURINA. Nenad Cambi  ­  utjecaj sv. Velika povijest crkve I.  Datum i vrijeme  17. 03. mala enciklopedija.;  Suvremena katolička enciklopedija. Zagreb 2001. Patrologija. stoljeća  Literatura:  J. Split 1998. TESTINI. djelo i smrti sv. Aspekti religioznog iskustva od Marka Aurelija  do Konstantina. Pogani i kršćani u epohi tjeskobe. 2008.  Zagreb  1993. 03.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva. Gli apostoli  Pietro e Paolo nella più antica iconografia cristiana. Zagreb – bilo koje izdanje.; P.  Datum i vrijeme  17. Zagreb 2001.3. 03. BURKERT.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Kršćanstvo i antičke misterijske religije  Nastavnik  Prof.  Zagreb  2002.Z.; E.Z.  Datum i vrijeme  10. Split 1999.;  Opći  religijski  leksikon. 1968.;  Opći  religijski  leksikon. BISCONTI.;  A.  Zagreb  1990. Temi di iconografia. Split 1998.;  Suvremena katolička enciklopedija. Velika povijest crkve I. Pavla  ­  Pavlova ikonografija  ­  arheologija i lokaliteti Pavlovih misijskih putovanja  Literatura:  Biblija.; H.Citta’ di Vaticano 2000. str. dr. DODDS.; Katolička  enciklopedija.  Zagreb  1990. Pavla na širenje kršćanstva  ­  život.

;  Opći  religijski  leksikon.  Zagreb  2002. . 04.  PAVIĆ  –  T. A. Zagreb 1983. dr. 881­942; M.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Crkveni oci  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  osnovne napomene o crkvenim ocima  Literatura:  J. 149­202.  1947.  Datum i vrijeme  7. Roma..; P. 1993. židovske i poganske liturgije  Literatura:  ENCICLOPEDIA DI ARTE MEDIOEVALE; P. 2008. 03. Spoleto 1987.  Zagreb  1990. 2008.  Lares.;  FRANZEN..; R.  Zagreb  2002.TENŠEK. Pregled povijesti crkve. str. Zagreb 2001. Velika povijest crkve I. H.Nastavnik  Josipa Baraka  ­ opća obilježja kršćanske književnosti na istoku  Literatura:  J.. A. 31­48; P..  BADURINA. XI  Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (1986). Early  Christian and Byzantine Architecture.  Alle origini della città cristiana ( IV­VII sec. Velika povijest crkve II.  Datum i vrijeme  7.) attraverso le testimonianze dell’archeologia..Z.  6. 04. C.  Leksikon  ikonografije. Morte e sepolure nel mondo romano. TESTINI.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.  Patrologija. Split 1998. H.  BADURINA.;  Opći  religijski  leksikon. in VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 1983. FAVRIER. 04. La  mort Chretienne. TESTINI.Z. dr. 2008. Città Città del Vaticano.  7.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Askeza i redovništvo u staroj crkvi  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  osnovne napomene o važnosti askeze i redovništva u staroj crkvi  Literatura:  JEDIN.; JEDIN.; H. Harmondsworth 1975.;  Suvremena katolička enciklopedija. TOYBNEE.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.  Zagreb  1990. M.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Osnove starokršćanske arhitekture u odnosu na liturgiju  Nastavnik  Prof.  Patrologija. 2008. Zagreb 1995. BORDA. Nenad Cambi  ­  tijek sprovoda u antici od trenutka smrti do pokopa  ­  nastanak nove kršćanske funeralne tradicije  Literatura:  Y.  Zagreb  1993.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Funeralni rituali u antici i nastanak kršćanske funeralne tradicije  Nastavnik  Prof. Velika povijest crkve I. Spazio cristiano nella tarda antichità e  nell’alto medioevo.;  A.  PAVIĆ  –  T. Nenad Cambi  ­ osnove starokršćanske arhitekture  ­ sličnosti i razlike kršćanske.; H.  Zagreb  1993. XXXIII Setimana di studi altomedievali.;  A. Zagreb 2001.;  Suvremena katolička enciklopedija.  Datum i vrijeme  31.TENŠEK. la vita familiare romena nei documenti archeologici e letterari. 1989. Velika povijest crkve I. KRAUTHEIMER. JEDIN. JEDIN. 3 vol.  Leksikon  ikonografije.  Datum i vrijeme  14. Zagreb 2001. Split 1998.

 konfesor. 04. Petra  ­  mučeništvo sv.;  A.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Starokršćansko hodočašće  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  osnovne napomene o važnosti hodočasničkih odredišta u staroj crkvi  Literatura:  H. Jaca Book 2004.;  Opći  religijski  leksikon. 04.  Harmondsworth  1975.  Zagreb  1995.  Zagreb  1993. La folia  dei  cristiani. RUGGIERO. Temi di iconografia. 1968. Gli apostoli Pietro e Paolo nella più antica iconografia cristiana. Velika povijest crkve II. Rim  2000. 04. 2008.  Zagreb  1990.;J.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Crkvena organizacija i kler  Nastavnik  Josipa Baraka  ­ osnovne napomene o nastanku klera i crkvenoj organizaciji stare crkve  Literatura:  H. JEDIN.  Z. Problemi kršćanske ne/tolerancije. lapsi  ­  nastanak kulta mučenika  Literatura:  J. su  un  aspetto della „realzione pagana“ tra il I e V secolo.  PAVIĆ.TENŠEK.  JOZIĆ. Petra  ­  Petrov grob u kontekstu vatikanske nekropole  ­  Petrova ikonografija  Literatura:  H.  Patrologija.  Velika  povijest  crkve  II.  –  T. dr.. BISCONTI.; H.  JEDIN. Harmondsworth 1975.  BADURINA. Split  1995.2008. 258­259. 92­103.  Datum i vrijeme  21.  Leksikon  ikonografije. Petra  Nastavnik  Prof.;  F.; R. Early Christian and Byzantine Architecture. KRAUTHEIMER.  8. 2008.  J. JEDIN. “Pietro”. Città del Vaticano 2000. Velika povijest crkve I.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.Z. Nenad Cambi  ­  život i djelo sv.  Early  Christian  and  Byzantine  Architecture.  9. 04. dr. 2008.;  R. Nenad Cambi  ­  povijest progona kršćana  ­  termini: mučenik. Zagreb 2001.; P. BRANDENBURG.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Progoni kršćana i kult mučenika  Nastavnik  Prof. 92­  130; F. Milano 1992.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Memoria Apostolorum i Dura Europos  Nastavnik  Prof.  Zagreb  1993.  Datum i vrijeme  21.  KRAUTHEIMER. Studi Petriani.; ROMA SACRA.: 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Grob sv. 04. dr.  Patrologija.  TESTINI.;  B..  Datum i vrijeme  28. Nenad Cambi  ­  Položaj i arhitektonske karakteristike Memorije  ­  Prve kršćanske kultne građevine  ­  što je domus ecclesiae  ­  opće karakteristike grada Dura Europos .  Zagreb  2002. Le prime chiese di Roma.Datum i vrijeme  14.  PAVIĆ  –  T. 2008. Zagreb 1995.  Datum i vrijeme  28.  TENŠEK.

  Split  1998.; H.Z.  The  Christian  Catacombs of Rome.;  FIOCCHI NICOLAI.  JEDIN.  Datum i vrijeme  12.  Datum i vrijeme  05. Velika povijest crkve  II.  Zagreb  1990. TESTINI. Leksikon ikonografije. 2008. Pregled povijesti crkve..  Citta'  del  Vaticano  2001. Zagreb 1993. Roma 2002.;  H. Zagreb 1995.­  Osnovne napomene o važnosti lokaliteta u kontekstu postanka i razvoja kršćanstva  Literatura:  V.; R. Patrologija. – T. Patrologija. PAVIĆ – T.  Datum i vrijeme  5.  Citta'  del  Vaticano  2001. J.  10. Z.;  FIOCCHI  NICOLAI.  KRAUTHEIMER.;  V.  JEDIN.  Oxford  2003.  Archeologia  Cristiana. TENŠEK.  FRANZEN.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Konstantinovo favoriziranje kršćanstva  Nastavnik  Prof.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Sukobi unutar kršćanske zajednice  Nastavnik  Prof. 05.  Datum i vrijeme  12.Velika povijest crkve II.;  H. Nenad Cambi  ­  Hereze  ­  apokrifne kršćanske knjige  Literatura:  J. Roma 2002. A. Zagreb 1993. BADURINA.  Zagreb  2002. 05. Nenad Cambi  ­  Milanski edikt  ­  uvodne napomene o Konstantinovoj gradnji  Literatura:  P.  Bari  1980;  A. Z. Zagreb 1983. Bari 1980.  MAZZOLENI.  FIOCCHI  NICOLAI. TESTINI.  FIOCCHI  NICOLAI.;  A. Zagreb 1995.;  KATEKIZAM  KATOLIČKE CRKVE. MAZZOLENI. dr.  Strutture  funerarie  ed  edifici  di  culto  paleocristiani  di  Roma  dal  IV  al  VI  secolo. Early Christian and Byzantine Architecture.  Strutture  funerarie  ed  edifici  di  culto  paleocristiani  di  Roma  dal  IV  al  VI  secolo.Velika povijest crkve II. The Christian Catacombs of Rome.;  Suvremena  katolička  enciklopedija. Zagreb 1983.  Velika  povijest  crkve II.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Arijanstvo i ostale hereze  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  problemi poimanja Kristove prirode  Literatura:  PAVIĆ. . T. Zagreb 1993. KRAUTHEIMER. 05.;   A. Zagreb  1995.  Pregled  povijesti  crkve. dr. bilo  koje izdanje; FRANZEN. BISCONTI. Early Christian  and Byzantine Architecture. – TENŠEK. TENŠEK.  BROWN. H. Patrologija. JEDIN.  Archeologia Cristiana.. 05.  Zagreb  1983. Zagreb 1995.  FRANZEN.  11.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Kult mučenika i starokršćanska hagiografija  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  nastanak i razvoj kulta mučenika  ­  osnovne napomene o hagiografiji  Literatura:  J. 2008. PAVIĆ.  Pregled  povijesti  crkve.  pojam  „Apokrif“;  Opći  religijski  leksikon.  Harmondsworth 1975.  BISCONTI. 2008.. Harmondsworth 1975.; JEDIN. 2008.;  P.  The  Rise  of  Western  Christendom.; P. J.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.; R.

 Pregled povijesti crkve.  Katalog izložbe.  Zadar  1972. Torino 1975.. 2008. 2008.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Povijesni pisani izvori i Starokršćanska arheologija  Nastavnik  Prof... Split 1994. Zagreb  1993. BROWN. 05. FRANZEN.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Starokršćanski biskupski centri na tlu današnje Hrvatske  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  najstariji spomeni biskupskih središta na prostoru današnje Hrvatske  Literatura:  JEDIN.; SALONA CHRISTIANA.  Povijest  starokršćanskih  zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske.  N. Zagreb  1995. 221­230; VALENTINI – ZUCCHETTI.  H. 2008. FIOCCHI NICOLAI.  Materijali  XII.  Zagreb  1995.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Uređenje crkve za vladavine Justinijana I  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  Justinijanova rekonkvista  Literatura:  JEDIN. Nenad Cambi  ­  opće biografske karakteristike cara Teodozija  ­  kršćanstvo kao državna religija Rimskog carstva  ­  Teodozijev odnos prema poganima  Literatura:  A.2008.  14.  Datum i vrijeme  26. 05. (zbornik)  13. Christiana Loca.; Il Conflitto tra paganesimo e  cristianesimo nel secolo IV. Zagreb 1995.  A.; P.  Neki  problemi  starokršćanske  arheologije  na  istočnoj  jadranskoj  obali.;  FRANZEN.. J.  Datum i vrijeme  19. Oxford 2003.  kongresa  arheologa  Jugoslavije. TENŠEK. The Rise of Western Christendom. dr. lo spazio cristiano nella Roma del primo  Millennio. Codice topografico della citta' di  Roma.; V. 06.; 9­10  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Apokrifi  Nastavnik  Josipa Baraka  ­  opće značajke apokrifa  ­  podjela apokrifa .  H. JEDIN.12.;  CAMBI.  Datum i vrijeme  26.  Pregled  povijesti  crkve. Nenad Cambi  ­  Uvodne napomene o najvažnijim pisanim izvorima za proučavanje Starokršćanske arheologije  Literatura:  H. Roma 1942.  Zagreb 1994. dr. PAVIĆ.Velika povijest crkve II.  N.  akti  9.  Zagreb  2000.  239­276;  JARAK.  M.;  CAMBI. 2008. JEDIN. Roma 2000..; H.  Velika  povijest  crkve  II. Patrologija.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Teodozije Veliki  Nastavnik  Prof. Zagreb 1983.  Datum i vrijeme  2.. Sancta Martyrum Loca Circuire: percorsi di visita dei pellegrini nei  santuari martiri ali del suburbio romano.  Zagreb  1995. Od  nepobjedivog sunca do sunca pravde.. Z. – T.  Antika.  Datum i vrijeme  19.Velika povijest crkve II.  Zagreb  1983.  Velika  povijest  crkve  II.05.; J. 05.

Literatura:  PAVIĆ.; H.  Zagreb  1990. i 6. Torino 1975.  Patrologija..  Literatura:  A.;  Opći  religijski  leksikon. Split 1998. Zagreb 1983.; Il Conflitto tra paganesimo e  cristianesimo nel secolo IV. Oxford 2003. dr.  T.  liturgike  i  simbolike  zapadnog  kršćanstva.;  BADURINA. stoljeću  Nastavnik  Prof.; P.. BROWN.Z.; 10­11  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  Kršćanstvo u 5. 06. i 6. JEDIN.Velika povijest crkve II.  Zagreb  2002. (zbornik) . FRANZEN.;  Suvremena katolička enciklopedija.  –  TENŠEK. Zagreb  1995.  Zagreb  1993. 2008.  Leksikon  ikonografije.  A.  Datum i vrijeme  2. stoljeća  ­  stav kršćana prema „poganskim“ statuama i sl.  J. Nenad Cambi  ­  širenje kršćanstva tijekom 5. The Rise of Western Christendom. Pregled povijesti crkve.

 Zagreb (sva izdanja)  C. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. deklinacije  – I. 03. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  3.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  O LATINSKOM JEZIKU  Nastavnik  Doc. Gortan ­ O. Iulius Caesar. Gorski ­ P. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc. Školska knjiga. Zagreb (sva izdanja)  M. 2008. Iulius Caesar. Pauš. Elementa Latina.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc. 02. Miroslav Glavičić  – imenice. Žepić. Školska knjiga. Gortan ­ O. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja) . Zagreb (sva izdanja)  M. Zagreb (sva izdanja)  M. dr. Miroslav Glavičić  – postanak i razvoj latinskog jezika  – pismo  – dioba glasova  – izgovor (klasični i tradicionalni)  – naglasak  – glasovne promjene  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Školska knjiga. Žepić.Silabus za kolegij „Latinski jezik I.  Datum i vrijeme  3. Miroslav Glavičić  – II. 2008. Gortan ­ O.“  1. 03. sc. 2008.  Datum i vrijeme  10. sc. Žepić. Iulius Caesar. dr. sc. Pauš. rod imenica. ili o­deklinacija (masculina)  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. ili a­deklinacija  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V.  Datum i vrijeme  25. Gorski ­ P. Elementa Latina. Zagreb (sva izdanja)  C. Gorski ­ P. Elementa Latina. Pauš. dr. Zagreb (sva izdanja)  C. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  2.

 dr. Gortan ­ O. Elementa Latina. deklinacija – konsonantske osnove  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. Školska knjiga. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  5. deklinacija – osnove na ­i  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. dr. Žepić. Gorski ­ P. Elementa Latina.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc. Pauš. Žepić. ili o­deklinacija (neutra)  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. sc. Elementa Latina. dr.4. 2008. Elementa Latina. Miroslav Glavičić  – deklinacija pridjeva I. i II. Miroslav Glavičić  – II.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  PRIDJEVI  Nastavnik  Doc. sc. Zagreb (sva izdanja)  C. Zagreb (sva izdanja)  C. Zagreb (sva izdanja)  M. Iulius Caesar. Iulius Caesar. Zagreb (sva izdanja)  M. dr. Iulius Caesar.  Datum i vrijeme  17. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. 2008. Žepić. deklinacije  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc. Miroslav Glavičić  – III. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gorski ­ P. 04. Zagreb (sva izdanja)  M.  Datum i vrijeme  24. Pauš. Školska knjiga. 2008. Gortan ­ O. Iulius Caesar. Pauš.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  7. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  6. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gortan ­ O. Gorski ­ P. sc. Miroslav Glavičić  – III. Žepić. sc. Gortan ­ O. 2008. Pauš. Školska knjiga. Zagreb (sva izdanja)  C. Zagreb (sva izdanja)  M. Školska knjiga. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika.  Datum i vrijeme  7. 03. Gorski ­ P. 03. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja) .  Datum i vrijeme  31. 03. Zagreb (sva izdanja)  C.

 2008. ili u­deklinacija  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. sc. Gortan ­ O. sc. Žepić.8. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja) . Gorski ­ P. Gorski ­ P. ili e­deklinacija  – deklinacija grčkih imenica  – osobitosti u deklinacijama  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  11. Iulius Caesar. Gortan ­ O. Školska knjiga. Pauš. sc. Zagreb (sva izdanja)  C. Zagreb (sva izdanja)  M.  Datum i vrijeme  5. Miroslav Glavičić  – V. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Pauš. Miroslav Glavičić  – deklinacija pridjeva III.  Datum i vrijeme  14. Iulius Caesar. Zagreb (sva izdanja)  C. 04. 2008. dr. Pauš. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Elementa Latina. Miroslav Glavičić  – komparacija pridjeva  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. deklinacije  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. Zagreb (sva izdanja)  M. Elementa Latina.  Datum i vrijeme  21. Gorski ­ P. Iulius Caesar.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc.  Datum i vrijeme  28. Žepić. 2008.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  PRIDJEVI  Nastavnik  Doc. Školska knjiga. dr. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  9. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. 05. 2008.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  IMENICE  Nastavnik  Doc.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  PRIDJEVI  Nastavnik  Doc. 04. 04. Žepić. sc. dr. . Zagreb (sva izdanja)  M. Školska knjiga. dr. Miroslav Glavičić  – IV. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  10. Zagreb (sva izdanja)  C. Elementa Latina. Gortan ­ O.

 sc. Gorski ­ P.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  GLAGOLI  Nastavnik  Doc. i II. Žepić. dr. Gorski ­ P. Miroslav Glavičić  – futur I. Zagreb (sva izdanja)  M. 05.  Datum i vrijeme  2. aktivni i pasivni. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  14. dr..; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  GLAGOLI  Nastavnik  Doc. 2008. Iulius Caesar. 2008. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Pauš. dr. Iulius Caesar. 05. Miroslav Glavičić  – indikativ imperfekta aktivnog i pasivnog. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Iulius Caesar. Gortan ­ O. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja) . Zagreb (sva izdanja)  C. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  13. Gortan ­ O. Elementa Latina. Zagreb (sva izdanja)  C. Pauš. Zagreb (sva izdanja)  M.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  GLAGOLI  Nastavnik  Doc.  Datum i vrijeme  19. Zagreb (sva izdanja)  M. sc. Zagreb (sva izdanja)  M. Žepić. imperfekt glagola esse  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. Školska knjiga. prezentska (perfektna i participska) osnova  – indikativ prezenta aktivnog i pasivnog. Elementa Latina.  Datum i vrijeme  12. Gortan ­ O.12. Elementa Latina. Elementa Latina. Iulius Caesar. Školska knjiga. 2008.  Datum i vrijeme  26. glagola esse  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gorski ­ P. Zagreb (sva izdanja)  C. Miroslav Glavičić  – glagoli. Gortan ­ O. sc. sc. particip prezenta aktivnog  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. Žepić. 2008. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gorski ­ P. futur I. Miroslav Glavičić  – imperativ I.; 10­12  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  GLAGOLI  Nastavnik  Doc. Školska knjiga. Zagreb (sva izdanja)  C. dr. Pauš. Pauš. 06. konjugacije. Žepić. prezent glagola esse  – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata  Literatura:  V. infinitiv prezenta aktivnog i pasivnog. Commentarii de bello Gallico (sva izdanja)  15. Školska knjiga. 05.

 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Uvodno predavanje – upute za izvođenje seminara  Nastavnik  Mr. [Prošlost Zadra. 45­74.  2002. BOJANOVSKI. 6(3). Znanstveni skup.  Datum i vrijeme  29.  H.  konzervacije. BURŠIĆ­MATIJAŠIĆ. video. Od  didaktičkih pomagala koristi se episkop. 1986. DVD. prostorijama  arheološkog praktikuma. Rimski metalurški pogon i naselje u dolini Japre. VIKIĆ­BELANČIĆ – M.  2. grafoskop. Antička Narona – urbanistička topografija i kulturni profil grada. Zadar. u muzejskim ustanovama i na terenu (na arheološkim lokalitetima).  rekonstrukcije  i  prezentacije  ilirskog naselja na Ošanićima.  F. Pula 1966. SEMESTAR  Silabus za kolegij „Graditeljstvo i urbanizam antičkog  Ilirika“  1. 1907). 32(19). listopada 1977. PATSCH. Bosna i Hercegovina u antičko doba. i T. Dioklecijanova palača. Povijest i topografija Narone.  J. kompjuter i LCD  projektor. 1976  . CAMBI. Split.  SUIĆ. FRANZOT. Antika. [=Izdanja  HAD 5].  Autohtoni  elementi  u  urbanizmu  antičkih  gradova  našeg  primorja. 1993. literatura.  1961.  GZM  3.  Radovi  Filozofskog  fakulteta  u  Zadru. u manjoj mjeri studenti analiziraju izvore (povijesnu. Zagreb 1970. 121­171..  W.  Köln. Split. Zagreb 1982.  B. Pula 1996. BULIĆ. Sarajevo. Zadar. Pannonia and Upper Moesia. 2003  .  3. GZM 30/31. GORENC. veljače 2008.VI.  Pristupna  razmatranja  o  urbanizmu  grčkih  naseobina  na  istočnoj  obali  Jadrana.  Š. MARASOVIĆ. Aquileia e altri porti romani. MEDINI.  STIERLIN. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. Antička Pula: s okolicom. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji.  GABRIČEVIĆ. Dolina rijeke Neretve od  prethistorije do ranog srednjeg vijeka.  1  2  M.  SUIĆ. 1974. 82­94. London 1974. Split.  Zadar. MOCSY. 1980.  Vjesnik za historiju i arheologiju dalmatinsku. MLAKAR. 1].  N.­7. CAMBI. 1988.  J.  N.  Rimski  grad  Domavia  u  Gradini  kod  Srebrenice  u  Bosni  i  tamošnji  iskopi. BOJANOVSKI.  M.  RFFZd. Metković 4. Istra u antici.  B. 1965. sc.  epigrafičku i arheološku građu). ILAKOVAC. MATIJAŠIĆ – K. Sarajevo 1977. 1981. SUIĆ.  RADIMSKY.  I.  C.  A. Zadar u starom vijeku.)  Teme predmeta izlažu se u preglednom obliku. Ivana JADRIĆ  ­  održavanje usmenog dijela seminara  ­  predaja pismenog dijela seminara: izgled seminara (Word document. dijaprojektor.  The  Roman  Empire  ­  From  the  Etruscans  to  the  Decline  of  the  Roman  Empire.. RFFZd. Predavanja i seminarske vježbe odvijaju se u učionici.  B.  M. Zagreb 2002.  Arheološki  pogled  na  probleme  istraživanja.  I. font. Varaždinske toplice – Aquae Iasae u antičko doba. 1­19.  Sarajevo. Epigrafički podaci o munificijencijama i ostalim javnim gradnjama iz antičke Liburnije. 68. SUIĆ. Metković 1996 (prijevod s njemačkoga: Wien.  Prolegomena  urbanizmu  antičke  Liburnije.  S. 1969. Po ruševinama stare Salone.  N. Antički grad na istočnom Jadranu.  CAMBI.  1891.  Literatura:  Đ.  R. Varaždinske .  Godišnjak  ANUBiH. Sarajevo. BASLER. 1966.  M. Zagreb. Monfalcone 1999.

 Split.  žbuku. . Panonije i  Norika.  Norika  i  X. bazilike.  kvalitetnu  obradu  kamena.  Akvedukti  i  vodne  instalacije  komunalije  i  javne  građevine  (ulice.  Kr. Zagreb 1982. što znači da o  starokršćanskim spomenicima uglavnom neće biti riječi. MEDINI.  e. Split. 1991. 1993. Split.  konzervacije. BURŠIĆ­MATIJAŠIĆ. Zagreb 1970. Kronološki počinje s grčkom kolonizacijom srednjeg Jadrana. Zadar. BOJANOVSKI.  Z. ILAKOVAC. 1980. Sarajevo. 32(19). taberne.  postupno  se  širi  u  kontinent.  Poleogenetski  procesi  uključuju  i  zadržavanje nekih starih tehnika. Der pannonische Limes in Ungarn. bazenima. Aquileia e altri porti romani.  nove  arhitektonske  elemente  ­  što  je  sve  znatno  utjecalo  na  izgled  ilirskih naselja (Ošanići. Metković 4.  Opisuju  se  građevinske  strukture  poznate  na  području  Dalmacije. Narona). 1974. teatri. Varvaria.  I.  pr.  N. Monfalcone 1999. Antička Pula: s okolicom. hramovi).  B. Epigrafički podaci o munificijencijama i ostalim javnim gradnjama iz antičke Liburnije. 1986.  I.  Iz  tih  središta  ona  se  širi  i  na  naselja  autohtonog  stanovništva  koja  postižu municipalni rang.  kanalizacije.. Vojne utvrde (legijske i augzilijarne). Zagreb 2002.  Grčki  gradovi  uveli  su  urbanistička  načela  i  uveli  graditeljske  inovacije  –  gradsko  planiranje.  lučki uređaji i žitnice. Dioklecijanova palača.  nekropole. portici.  gradska  vrata. Sarajevo 1977. vivarijima.  CAMBI.  kršćanskih  središta okupljanja i dnevnog života.  poganskih  i  formiranja  novih. Rimski metalurški pogon i naselje u dolini Japre.  Prati  se  zamah  rimske  urbanizacije.  LITERATURA:  Obvezna:  N.  javne  zgrade. Po ruševinama stare Salone. CAMBI.  rekonstrukcije  i  prezentacije  ilirskog naselja na Ošanićima.  R.  n. docent  OPIS KOLEGIJA:  Predmetom je obuhvaćen prostor sjeveroistočne Italije i rimskih provincija Dalmacije. 68. amfiteatri.  B.  limitacija  agera  i  cestogradnja  Prapovijesni  pejzaž  transformira  se  u  urbani  mediteranski  krajolik.  Đ.  GABRIČEVIĆ. Bosna i Hercegovina u antičko doba. skladištima) i  ceste. MATIJAŠIĆ – K.  snažne  fortifikacije.  slavoluci). 1988. i T..  J. Antička Narona – urbanistička topografija i kulturni profil grada. glavnina teme vezana je uz rimsku  penetraciju i dominaciju. [=Izdanja  HAD 5].  Pristupna  razmatranja  o  urbanizmu  grčkih  naseobina  na  istočnoj  obali  Jadrana.  st. st.  rezultat  turbulentnih  unutrašnjih  i  vanjskih  okolnosti.  katastarsku  podjelu  zemljišta.  Panonije.  Antička Salona.  J.  Vjesnik za historiju i arheologiju dalmatinsku.  Datum i vrijeme  29. 121­171. U kasnoj antici  uvode  se  brojna  nova  načela  izgradnje. listopada 1977.­7.  S. BASLER. Split. Dolina rijeke Neretve od  prethistorije do ranog srednjeg vijeka. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije.  italske  regije.  Uz  urbanizam  je  vezano  i  katastarsko  uređenje  provincija. stambeni objekti.  st. kurije. Pula 1996. a završava s početkom snažne kristijanizacije u IV. RFFZd.Toplice.  Arheološki  pogled  na  probleme  istraživanja. BOJANOVSKI. 1966. agrarni objekti (vile s torkularima. Sarajevo.  N. 1980. Znanstveni skup. veljače 2008. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. sve u kontekstu mediteranskog svijeta. MARASOVIĆ. Budapest 1988. CAMBI. CAMBI. terme. forumi. ali u najvećoj mjeri primjenjuju se nove građevinske  strukture.  koji  na  istočnoj  jadranskoj  obali  počeo  u  1. FRANZOT.  F. BULIĆ. GZM 30/31.  Rimsko –  helenistička  kastrametacija  primjenjuje  se  pri  podizanju  vojnih  utvrđenja  i  rekonstrukciji  ili  podizanju  novih  naselja  za  italske  koloniste.. oblika i institucija.  odnos  akropola/agora. Antika.  što  je  dovelo  do  «kastrizacije»  naselja.  N. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  UVODNO PREDAVANJE  Nastavnik  Željko Miletić. usvaja rimsko arhitektonsko  oblikovanje  i  konstituira rimska  gradska uprava.  da  bi  podunavski  limes  u  Panoniji  zahvatio  krajem  1. mlinovima. gradske fortifikacije  (bedemi.  te  do  odbacivanja  starih. VISY.

Das römische Pola. Feldmeilen 1980. RAPANIĆ. Antički grad na istočnom Jadranu. 2003  .  Ž. ANRW II 6. 1916. Razvoj grada kroz stoljeća. Eine archäologische Stadtgeschichte.  Kasnoantička  fortifikaciona  arhitektura  na  istočnojadranskom  priobalju  i  otocima. 61­104.  Asseria.1. 1996.  GUNJAČA. JOBST. GREGL. Antička Pula.  Köln. Dubrovnik. MLAKAR. 1965. Lauriacum. ANRW  II 6. Zadar 2003. 1. 39. Zagreb 1991.  B. 380­413. Povijest grada Nina.  M. Zagreb.  A. 6(3).  H. Berlin – New  York 1977. Aquincum.  H. Topografija antičke Siscije na temelju arheološke baštine. 1975.  G.  H. Antički gradovi u Hrvatskoj.  H. Carnuntum. G. McKAY. Sarajevo. [Posebna izdanja Centra za  balkanološka ispitivanja.  J.  Problematique  1948­1973.  B. 79­104. 1907). Istra u antici. München.  C. ZANINOVIĆ. ANRW II 6. ANRW II 6. Metković 1996 (prijevod s njemačkoga: Wien.  M. VISY.  RADIMSKY. Povijest i topografija Narone. Varaždinske  Toplice. Pula 1966. Römische Häuser. AI 20­21.  Međunarodni kolokvij Utvrđena ilirska naselja.  Z.  M. Budapest 1956.  2002. 1990. Mursa i njeno područje u antičko doba. Budapest 1988. 302­354. Villen und Paläste. Osijek 1978. Zagreb.  Materijali 22. VIKIĆ­BELANČIĆ – M.  Topografija  i  etnografija  rimske  provincije  Dalmacije. Zadar u starom vijeku.  G.  STIERLIN. Zadar 2000. Vom keltischen Oppidum zum frühchristlischen  Bischofssitz.  Godišnjak  ANUBiH. Grad u historiji. 1976  . MILIĆ. 6].  Hortus artium medievalium. Zagreb – Motovun.  NOVAK. [disertacija]. 10­11.  E. Varaždinske toplice – Aquae Iasae u antičko doba.RFFZd. 1968. 355­379.  Preporuča se pročitati:  W. BUZOV. Flavia Solva. Zagreb 2001.  Š. MOCSY.  D. MLAKAR. 82­94. SUIĆ. Mostar 24­26. RFFZd. Zadar 1969.  Povijest  Dubrovnika  od  najranijih  vremena  do  početka  VII. 5­60.  M.  Z.  2. 1986. HUDECZEK. PPUD.].  L. 17.  The  Roman  Empire  ­  From  the  Etruscans  to  the  Decline  of  the  Roman  Empire. Berlin – New York 1977. 1]. Das Municipium Claudium Aguntum. Naselja i teritorij u antici Hrvatskog primorja.  II. 1969. SUIĆ. Zagreb. 583­  730. GORENC. Prapovijest­antika.  R. 1995. 1966. FISCHER. SZILÁGYI. [Prošlost Zadra.  1891.  Solutions  aux  problemes  de  l´  organisation  de  l´espace.  SUIĆ.  G. GLAVIČIĆ. Berlin – New York 1977. Split.  stoljeća  (do  propasti  Epidauruma). Il patrimonio dell´ antichità nella poleogenesi dell Adriatico orientale nell alto medioevo.  Radovi  Filozofskog  fakulteta  u  Zadru. PINTEROVIĆ. 414­471. 91­95.  SUIĆ.  1961.  A.  M.  Zadar. VETTERS.  Rimski  grad  Domavia  u  Gradini  kod  Srebrenice  u  Bosni  i  tamošnji  iskopi. ALZINGER. Berlin – New York 1977. 1981. Prilozi proučavanju poleogeneze i urbanističkog razvoja Senije.  Bulletino  di  archeologia  e  storia  Dalmata [suppl. ZANINOVIĆ.  W.  Prolegomena  urbanizmu  antičke  Liburnije. 1­19. Antički Nin (Aenona) i njegovi spomenici. Virunum. Greek Land Division at Pharos. 1980. 45­74.  1  2  M.  Autohtoni  elementi  u  urbanizmu  antičkih  gradova  našeg  primorja. Rimljani u Zagrebu. SANADER.  3. Pannonia and Upper Moesia.  Sarajevo. KANDLER  – W.  Aufstieg  und  Niedergang  der  römischen  Welt.  Z. Anali Historijskog instituta JAZU [Prilog].  M.  Berlin  –  New­  York. Split 1968.  NOVAK.  M. Der pannonische Limes in Ungarn.  GZM  3. Pula 1958. Berlin – New York 1977. ANRW II 6. London 1974. Zadar.  CHEVALIER. PATSCH.  M. 1980­81. oktobra 1974. VETTERS. Antički spomenici otoka Visa. 1. GABRIČEVIĆ.  B. Arheološka istraživanja na otocima .  M.  STIGLITZ – M.  Citè  et  territoire. SUIĆ. 32(19).  Š. MUMFORD.

  B. žbuku.  Zbornik radova Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. [=Izdanja HAD­a 13].  javne  zgrade. istraživanja akropole ilirskog grada Daorsa na gradini u Ošanićima kod Stoca od 1967­  1972. KIRIGIN. 9­17  2. istraživanja na području otoka  Korčule i Lastova. RFFZd. 2002. ZANINOVIĆ. D.a na Gradini u Ošanićima kod Stoca od 1967.  B. 1995/96. Greek Colonists and Native Populations. Arheološki pogled na probleme istraživanja. GABRIČEVIĆ. godine. 32 (19). Antički grad na istočnom Jadranu. VAMZ. sc. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  URBANIZAM GRČKIH GRADOVA U ILIRIKU I UTJECAJ NA  DOMORODCE  Nastavnik  Željko Miletić. RENDIĆ­MIOČEVIĆ. Tragurion…  Lumbardska psefizma  ­ uvođenje katastarske podjele zemljišta: Pharos­ hora  ­ Ošanići (položaj. Naseobinski obrambeni sustavi helenističkog doba u stolačkom kraju. Pharos.  D. Narona). 1993. Antika. 5­99.  N.  do 1972. 2001. Nekoliko novih ulomaka grčkih natpisa iz Lumbarde. BRUNŠMID.  N. Ivana JADRIĆ  ­ grčki gradovi (smještaj.  M. 1990. ožujka 2008.  Z. docent  Grčki  gradovi  uveli  su  urbanistička  načela  i  uveli  graditeljske  inovacije  –  gradsko  planiranje. 13­14 sati  113  Urbanizam grčkih gradova  Ošanići  Nastavnik  Mr. konzervacije. Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana.  Datum i vrijeme  07.  VAHD. Greeks in Dalmatia – Some New Evidence.  VAHD.Krku.. Pharos antički Stari grad. Antički Grci na hrvatskoj obali. 1966. rekonstrukcije i prezentacije  ilirskog naselja na Ošanićima. MARIJAN. BRUNŠMID.  Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana. 1966.  N. CAMBI. Rabu i Pagu i u Hrvatskom primorju. Zagreb 1989. konzervacije. Daorsi. ZANINOVIĆ.  B.  katastarsku  podjelu  zemljišta.  M. Arh. Arh. vrijeme njihova nastanka.  J. JELIČIĆ­RADONIĆ. 2004. 1998.  M. ZANINOVIĆ. 2002. MARIĆ. 2003. rekonstrukcije i prezentacije  ilirskog naselja na Ošanićima. 1995/96. Antika. (zbornik radova).  N.  kvalitetnu  obradu kamena. 4. CAMBI. Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana. Canberra – Oxford.  Literatura:  J. Od Helena do Hrvata. RFFZd. njihov novac)  Literatura:  J..  snažne  fortifikacije. 1977. Izdanje HAD­a. 68. SUIĆ. Pharos antički Stari grad. ožujka 2008. 68. 1993. Arheološki pogled na probleme istraživanja. 1970. MARIĆ. Natpisi i novci grčkih gradova Dalmacije. 20. 1996. Varvaria.  J. ­ Humski zbornik . Antičke podjele zemljišta na Korčuli i Pelješcu. GZM. CAMBI. 30/31. Trendall.  M. 2002.  nekropole. – GZM 30­31.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  07. Sarajevo 1977. GABRIČEVIĆ. Natpisi i novci grčkih gradova Dalmacije. 2002. Arheološka istraživanja ilirskog grada Daors.  Z. nove arhitektonske elemente ­ što je sve znatno utjecalo na izgled ilirskih naselja  (Ošanići. 1998. CAMBI. ARR. 14. arheološki ostatci ­ Issa. JELIČIĆ­RADONIĆ. 32 (19).  Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archaeology Held in Honour of Emeritus  Professor A..  odnos  akropola/agora.  B.

  Š. PRENDI – K. 29(16). Od Helena do Hrvata. BENAC. SUIĆ. Ivana JADRIĆ  – gradinska naselja (tlocrtni (geometrijski) oblici. ZANINOVIĆ.  K. Antički grad na istočnom Jadranu. MIHOVILIĆ – B. TERŽAN – B. BECKER.  Sarajevo 1965. 239­268  M.  M. o. RFFZd. 1986. 1996. Buškom blatu. reticulatum. Utvrđena ilirska naselja I: Delmatske gradine na Duvanjskom polju. 1986. ožujka 2008. HANSEL – D. Utvrđena ilirska naselja I: Delmatske gradine na Duvanjskom polju. Danilo.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  14.  Livanjskom i Glamočkom polju. ožujka 2008. Razmatra se kako se razvijaju  dolaskom Rima. Zagreb 1976. ožujka 2008. 12­13 sati  113  PREDRIMSKA NASELJA I GRADITELJSKE RETENCIJE U  RIMSKOM ILIRIKU  Nastavnik  Željko Miletić. 14.  M. BATOVIĆ. 2004. 1990.  Jadranska obala u protohistoriji.  Literatura:  A.  M. 2003. BENAC. 1990. mixtum…  ­ osnovni konstruktivni elementi pojedinih redova  ­ vrijeme nastanka pojedinih redova  Literatura:  . Antički grad na istočnom Jadranu. Ivana JADRIĆ  Tehnike gradnje: opus isodomum. BATOVIĆ.  M. Rovinj i okolica  prije Rima. 3. Nadin…  Literatura:  M. 2003.  Datum i vrijeme  14. son origine et son systeme de fortifications. Korintski red  Nastavnik  Mr. TERŽAN – B.  Zagreb 1980. tehnike i stukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  28.. Zagreb­Stolac 1999. 2002. SUIĆ. Bribir. MATOŠEVIĆ – C.  Livanjskom i Glamočkom polju. La ville illyrienne de Lissus. Benkovački kraj u prapovijesti. HANSEL – D. Tirana 1972.  A. sc. ZANINOVIĆ. ZHEKU. RFFZd. Rovinj i okolica  prije Rima. 13­14 sati  113  Građevinske tehnike i elementi  Dorski.. BECKER. 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Gradine  Nastavnik  Mr..IV. SUIĆ. koja su obilježja preuzeta u novim urbanim strukturama i koje se građevinske novosti  uvoze. docent  Opisuju se temeljne odlike utvrđenih ilirskih naselja – gradina. ­ Godišnjak CBI 3/1.  Materijali. pristupi i ulazni  prostori…Monkodonja u Istri. Buškom blatu. SUIĆ. Radovin. MATOŠEVIĆ – C. Antički grad na istočnom Jadranu. ARR. 2003. 2002. 29(16). Benkovački kraj u prapovijesti. ­  Iliria 2. MIHOVILIĆ – B. Autohtoni elementi u urbanizmu antičkih gradova našeg Primorja. 73­91.  Š.  F. karakter naselja. Antički Grci na hrvatskoj obali. sc. o. 163­178. Jonski.  K.  4.

 Iz tih središta ona se širi i na naselja autohtonog stanovništva koja postižu  municipalni rang. Antička Pula: s okolicom.  M.  M. 1994. 2. e. BURŠIĆ­MATIJAŠIĆ. 2003. SUIĆ.  R. WILKES.  Datum i vrijeme  28. AV 25.  H. docent  Prati se zamah rimske urbanizacije. McKAY. 1999. 1955 ­ Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali. st. n. pr. koji na istočnoj jadranskoj obali počeo u 1.  1961. Gospodarstvo antičke Istre: arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno­  gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. sc. Feldmeilen 1980. 91­95. OA. str. st. Zadar. II.  Datum i vrijeme  04. Zadar. Atlas arhitekture. SUIĆ.  B. KILIĆ­MATIĆ. SUIĆ. posl.  M. Kr. 2003. CHEVALLIER. MATIJAŠIĆ – K. ožujka 2008. prostilni. pr. 649­788. 1­36. 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Oblici i tipovi grčkih i rimskih hramova  Nastavnik  Mr. Antički gradovi u Hrvatskoj. Dalmacije. VOGEL.MULLER – G. Boundary Stones in Roman Dalmatia. Rimsko – helenistička  kastrametacija primjenjuje se pri podizanju vojnih utvrđenja i rekonstrukciji ili podizanju novih  naselja za italske koloniste. G. st. postupno se  širi u kontinent. amfiprostilni…)  ­  etrursko­italski tip hrama  ­  tipovi hramova u rimsko doba  Literatura:  VITRUVIJE.). Berlin New York 1974. 1980­81. J. – III.. Pula 1998. 1992. . ZANINOVIĆ. Kr. Antički grad na istočnom Jadranu. travnja 2008.MULLER – G. AI 20­21.. STIERLIN. Zemljište unutar i izvan bedema se premjerava gromatičkim postupcima.  M. Zagreb. Greek Land Division at Pharos. OA. ISKRA­JANOŠIĆ. Razvoj grada kroz stoljeća. Ivana JADRIĆ  ­  grčki tipovi hramovi (templum in antis. Zagreb 2001.  Literatura:  R. SUIĆ. MILIĆ.  J. 10.  M.  H. Prilog proučavanju tehnika i stuktura gradnje rimskih vila rustika na obali rimske  prov. MATIJAŠIĆ. 1985 ­ Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. 16. Prolegomena urbanizmu antičke Liburnije. LIMITACIJA AGERA  Nastavnik  Željko Miletić. The Roman Empire ­ from the Roman Etruscans to the Decline of the Roman Empire. 63­79. Antički grad na istočnom Jadranu.. Pula 1996. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru.  Kolen 1996. Villen und Paläste. STIERLIN. Solutions romaines aux problèmes de l'organisation de l'espace.  A. Antički grad na istočnom Jadranu. VOGEL. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  PLANIRANJE GRADOVA. Grčka i  rimska limitacija agera do danas se sačuvala na istočnoj jadranskoj obali. str. SANADER. Römische Häuser. Atlas arhitekture.  W. The Roman Empire ­ from the Roman Etruscans to the Decline of the Roman Empire. st. 1974. da bi podunavski limes u Panoniji zahvatio krajem 1. SUIĆ. ANRW.VITRUVIJE. 1999  M. 1980  A. tehnike i stukture predantičkog i antičkog doba.  Opuscula archaeologica.1. 1. Zbornik Instituta za  historijske nauke u Zadru. Kr. De architectura libri decem  Zbornik Materijali. Cité et territoire.  Problématique 1948­1973. De architectura libri decem  W.  M.  I. 258­274.  Kolen 1996. ZANINOVIĆ.  M. Građevinski materijali i njihova upotreba u Cibalama. 2003. 28.  R.  5.

 Atlas arhitekture. 1938 ­ Untersuchungen zur Militärgeschichte der römischen Provinz Dalmatien. Zadar. Carski  forumi: Forum Augusti. Forum Traiani  ­  forumi rimskih kolonija na istočnoj obali Jadrana  Literatura:  VITRUVIJE. Antički grad na istočnom Jadranu.  Datum i vrijeme  11. Ivana JADRIĆ  ­  namjena i razvoj forumskih prostora u urbanom tkivu rimskih gradova  ­  Rimski forumi (Forum Romanum. 221­228. itinerari.. Etruscan and early Roman Architecture. 125­136. II. sc. 1924 ­ Militaria Burnensia. 1994.  Datum i vrijeme  04. SUIĆ.  A. 259­  296. Forum Pacis Vespasiani. travnja 2008. 1973. 1999.  B. odnos prema  kanabama.  W. travnja 2008.  L. ALFÖLDY. 19. docent  Burnum i Tilurij. str.  A. 1981.  Ž. I (Zadar u starom vijeku).  Kolen 1996. Abb. 2006.  Supplementband XIII. The Roman Empire ­ from the Roman Etruscans to the Decline of the Roman Empire. DÓBO. MACDONALD. 1962 ­ Die Auxiliartruppen der Provinz Dalmatien.  6. Razvoj grada kroz stoljeća. 1596­1601. Forum Iulii. Brigertiju i Akvinku. 1984. 1994. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. 2. natpisi. Roman Roads along the Eastern Adriatic: State of Research. Razvoj grada kroz stoljeća. STIERLIN. travnja 2008. The Architecture of the Roman Empire.  G. . ceste iz Akvileje za Panoniju.  S.  A. 1995.  Putevi i komunikacije u antici.  G. München. 1978. BETZ. L. ABRAMIĆ. 1984. MILIĆ. MILETIĆ. BOETHIUS. SUIĆ. Civitates Dalmatiae u "Kozmografiji» Anonima Ravenjanina.  Literatura:  M. Bordeaux ­ Zadar. str. Budapest 1940. RADKE. Strena Buliciana. str. Publicum Portorium Illyrici.  M. Legijski teritorij. hodološki podatci). Peć 1978. L. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  CESTOGRADNJA  Nastavnik  Željko Miletić. VOGEL. Dunavski limes s legijskim logorima u Vindoboni. Zagreb ­ Split.  Tehničke karakteristike cesta u Iliriku. Acta Archaeologica 14. Les routes de l'Adriatique  antique. docent  Izvori o cestama (literatura.  M..  Organizacija prostora sa satelitskim utvrdama oko središnjih castra. MACDONALD.. Géographie et économie – Putovi antičkog Jadrana. MILIĆ. [Ausonius –  Mémoires 17]. 2003. Geografija i gospodarstvo. Padova 1970. Forum Olitorio. Viae publicae Romanae. peregrinskom i civilnom naselju. The Architecture of the Roman Empire. Forum Nervae (Transitorio). Sarajevo 1974. 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rimski forumi  Nastavnik  Mr. 75 str.  Datum i vrijeme  11. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  VOJNI OBJEKTI U ILIRIKU  Nastavnik  Željko Miletić. De architectura libri decem  W. istočnojadranska longitudinalna cesta.W. limitanska cesta). Glavne prometnice: Dolabeline ceste  iz Salone. II.MULLER – G. ČAČE. Paulys Realencyclopädie der classischen altertumswissenschaft.  H. Vojno i gospodarsko značenje. Budapest. Prošlost Zadra. BOSIO. Karnuntu. Itinerari e strade della Venezia romana.  Literatura:  I.. Forum Boarium.  B. BOJANOVSKI. Dissertationes Pannonicae.

 scavi. CAMBI et alii. MATIJAŠIĆ.; 29 ilustracija u bojama]. Itinerari e strade della Venezia romana.  A. ANRW II. 112­135. Drniš – Šibenik – Zadar. 572 str. Castellum – municipium. Brewer].  R.  M. str. 20. Zagreb 2003.. Amfiteatar u Burnumu. 1968 ­ Burnum.  M. Forum u Puli.  Literatura:  L. MATIJAŠIĆ. travnja 2008. docent  Strateška uloga Akvileje. Histria Antiqua. JOBST.  R. The autonomous towns of Noricum and Pannonia [ed.­2005.  2006 [32 str. 209­230.. Zagreb  M. 13­14 sati  113  Forum u Puli  Amfiteatar u Puli  Nastavnik  Mr. BOSIO. B. Diadora 4. Berlin –  New York. Drniš – Šibenik – Zadar.  H. Budapest. KANDLER. AqN VII­VIII. REISCH.  M. BOSIO. Padova 1970.  G. 1996. Ljubljana. Ergebnisse der topographischen und siedlunghistorischen Forschungen in  der Jahren 1969­1999. Šašel Kos – P. ZANINOVIĆ.  G. ZANINOVIĆ.  J. 2004 ­ Aquincum. Zagreb 1996. 5. KANDLER – W. 581­730. Istraživanja – Forschungen 1997. sc. 1989. Rimska vojska u Burnumu. Od Helena do Hrvata. Fortifikacije.  J. musei. Teritorij grada. 1985 ­ Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. 10.  P.  Opuscula archaeologica. MLAKAR. VISY. 1958. 149 str. 16 ss.. 2000. Ivana JADRIĆ  ­  smještaj. Venezia 1990. Vojni značaj Tilurija u antici. konstruktivni elementi  ­  vrijeme nastanka  Literatura:  Š. Erster Bericht über die  Kleinfunde der Grabungen 1973 und 1974 auf dem Forum.  7. 63­79. Il Veneto nell’età romana.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  18. London. 1988 ­ Der Pannonische Limes in Ungarn. str. Antička Pula.  Roman Fortresses and their Legions. 6. Wien. 1913 ­ Die Grabungen des Österreichischen archäologischen Institutes während der Jahre  1912 und 1913. Šašel Kos – P. Il territorio: la viabilità e il paesaggio agrario.  E..  M. CUSCITO. Storia.  Š. 2002. ZABEHLICKY­SCHEFFENEGGER – M.. Scherrer]. nekropole. Wien. Antika. BRUSIN. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  ARHITEKTURA I URBANIZAM AKVILEJE  Nastavnik  Željko Miletić. 1936­37.  B. Aquileia antica. ZANINOVIĆ. SZILÁGYI. sLondon – Cardiff. str. WILKES. DELLASORTE. cirk. STARAC.  N. travnja 2008.­2001. Richard J. Pula­antički grad.  S. SANADER.. Neka topografska pitanja pulskog Foruma. 1977 ­ Carnuntum. 2007. 1957. 1969 ­ Dalmatia. MLAKAR.Vienna. Antički grad na istočnom Jadranu. 16. Amfiteatar u Puli. M. 1956 ­ Aquincum. Budapest. Tilurium I. 166 str. 119­129. Stanje istraživanja 2003.  N.  Datum i vrijeme  18. Il problema cronologico della colonia militare di Aquileia. JÖAI. L'Esercito Romano a Burnum. [Katalozi i monografije  Burnum 2]. CAMBI et alii. basiliche. CAMBI. Das Standlager von Burnum. prometno središte s riječnom lukom i radijalnom mrežom  cesta kojoj je ishodište.  The autonomous towns of Noricum and Pannonia [ed. 52 str. str. M. Verona 1987. str.  Scherrer].  Z. SUIĆ. OA.. 1979 ­ Burnum I. Aquileia. .  L. 2003. STIGLITZ – M. 2005. forum s adjacencijama. Zadar. ZSIDI. 2004.  J. [ed..  N. Ljubljana.

 Aquileia e altri porti romani. na Brijunima. 1959.  Datum i vrijeme  25. ANRW II. Municipalizacija prostora. 1970  P. Wien. 13­14 sati  113  Vile rustike u Histriji  Vile na Brijunima  Mr. Strade e commerci fra Aquileia e le regioni alpine.). Rimska civilizacija. MOCSY. sc. katalog izložbe. Castra.  H. KREMER. KANDLER – W.  F. arces. 2004 ­ Carnuntum. 164.  Literatura:  G.  M. M. 1997.  S.MULLER – G. VITTINGHOFF.11­66. T. Odnos vojnih logora prema ostalim  naseobinskim komponentama. The autonomous towns of  Noricum and Pannonia [ed. Šašel Kos & P. GORENC. str. HUMER – W. [ed. castella. II. Berlin –  New York. sv. Šašel Kos – P.  M. travnja 2008. Ivana JADRIĆ . SUIĆ. 6.  Enciclopedia classica. svibnja 2008. 1995.  A. Varaždinske toplice. 1997­98. 23­24. Budapest. 1988 ­ Der Pannonische Limes in Ungarn. str. 3.  H. 2003. Rimsko naselje Aquae Iasae. DalľAdriatico al Danubio. Archeologiae storia dell'arte classica. Rimsko carstvo. KUŠAN. Székesféhervár. De architectura libri decem  M.  Z. VISY (eds): Pannonia Hungarica antiqua (Itinerarium  Hungaricum 1). HAJNÓCZY. 1968  Datum i vrijeme  25. docent  Izgradnja dunavskog limesa. arte e cultura. Monfalcone 1999. Ivana JADRIĆ  ­terme i njihova prostorna organizacija  ­ Aquae Iasae. Lőrincz: Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Prošlost Zadra I (Zadar u Starom vijeku). London 1974. str..  F. Saloni. VIKIĆ­BELANČIĆ. FITZ]. Ljubljana 2004. XXX­XXXI. travnja 2008. 1977 ­ Zur römischen Municipalisierung der lateinischen Donau­Balkanraumes. KELER. 1977 ­ Carnuntum. STIGLITZ – M. KANDLER – F.  W. Aquileia e Grado. Padova 1991... D. HUMER – H. Antički grad na istočnom Jadranu. Teil I: Die  Inschriften.  B. sc. 1999. Scherrer]. Ljubljana. VAMZ. BEGOVIĆ­DVORŽAK.S. SUIĆ.6. MEZŐS.  V. Budapest. 149 str.  B. JOBST.. Prostorna organizacija Karnunta. terme u Nezakciju. viae. Atlas arhitekture. PANCIERA. 122­157. Berlin – New York. 1981. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  DUNAVSKI LIMES OD VINDOBONE DO BRIGETIJA  Nastavnik  Željko Miletić. AAAd 9. 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Rimske terme  Nastavnik  Mr.  F. Religions and  Cults in Pannonia. str. NEMETH­EHRLICH. XII/I.  The autonomous towns of Noricum and Pannonia. GRIMAL. ANRW. Issi…  Literatura:  VITRUVIJE. J.  8. VISY. (M. 1980. M. Aquileia città di frontiera. 2001. Scherrer eds. 3­51.  M.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  Nastavnik  02. 581­730. M NAGY & Z.  S.  9. JOBST – G. FRANZOT. Vol.  Methodische Bemerkungen. VOGEL. TAVANO. Storia. 1998 ­ The Temple District on Pfaffenberg. ZABEHLICKY. PAVAN. Raskoš rimskih ladanjskih vila – terme rezidencijalnog kompleksa na  Brijunima. Trieste 1986. Pannonia and Upper Moesia.

 Carski posjedi u Histriji. II. 1988 ­ Der Pannonische Limes in Ungarn. dio: pregled lokaliteta. ZANINOVIĆ.­  prostorna organizacija . JURKIĆ GIRARDI. BEGOVIĆ – I. Prostorna organizacija Akvinka.  XXXII.. viae. M NAGY & Z. Prilozi . 1988. docent  Izgradnja dunavskog limesa. SCHRUNK. Histria Antiqua. 20. Polače na Mljetu  ­ prostorna organizacija. MATIJAŠIĆ. SCHRUNK.6. I. BEGOVIĆ – I. svibnja 2008. 4/2. Scherrer eds. 18. 1995. Budapest. LŐRINCZ: Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. 3­51. SCHRUNK. 1. Budapest. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  DUNAVSKI LIMES OD AKVINKA DO SIRMIJA  Nastavnik  Željko Miletić.  B. Šašel Kos & P. Prilozi Instituta  za arheologiju u Zagrebu. 1994. Mogorjelo od vile do kastruma.ŠKEGRO.  V. T.  Methodische Bemerkungen. gospodarska uloga  Literatura:. 1. ANRW. Ekonomija antičke Istre. MEZŐS. ZANINOVIĆ.  A. Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije.. The autonomous towns of Noricum and Pannonia [ed. sc. 2004 ­ Aquincum. NÉMETH – M. Budapest. (M. BEGOVIĆ DVORŽAK.  A. 40­73.  V. Ljubljana. smještaj. 1995 ­ Budapest. 149 str. PÓCZY – P. 2003. Budapest. II. 2001.  J. PÓCZY. SUIĆ. VISY. Rimske vile Istre i Dalmacije. ZSIDI – M. smještaj. 1981. Villae rusticae na području Epidaura. London 1974. castella. SCHRUNK. Šašel Kos – P. Građevinski kontinuitet rimskih gospodarskih vila. arces. OA. str. Ivana JADRIČ  ­ Mogorjelo. Ergebnisse der topographischen und siedlunghistorischen Forschungen in  der Jahren 1969­1999. OA. HAJNÓCZY. Antički grad na istočnom Jadranu. ZSIDI. dio: tipologija vila. BEGOVIĆ – I.  K. Rimske vile Istre i Dalmacije. str. Prilozi  Instituta za arheologiju. 52 str. Ljubljana 2004. 1995.  V. 2003.  M. 166 str.  Scherrer].  M. Akademija nauka i umjetnosti BiH­a. gospodarska uloga  Literatura:  M. 2003. Villae rusticae u pejzažu otoka i obale antičke Dalmacije.  V. 2002. ZANINOVIĆ. SZILÁGYI. Municipalizacija prostora. 1999­2000.  V. Wien.  str.  K. 1956 ­ Aquincum.  V. 1995. I.  M. HA. KOVAČIĆ. Odnos vojnih logora prema ostalim  naseobinskim komponentama. Teil I: Die  Inschriften.  Datum i vrijeme  02.  10. svibnja 2008. 13. Berlin – New York. dio: pregled lokaliteta. Pannonia and Upper Moesia. 2002. Rimske vile Istre i Dalmacije. 1999.. Pannonia Hungarica antiqua. 1998. Loron. The Roman Town in Budapest.  Literatura:  G.  A.  R. STARAC. Godišnjak. BEGOVIĆ – I. NAGY.. TASSAUX – R. 209­230. SUIĆ.  The autonomous towns of Noricum and Pannonia.  F.  F. Histria Antiqua. Castra. MOCSY. M.  P. VISY (eds): Pannonia Hungarica antiqua (Itinerarium  Hungaricum 1). 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Vile rustike u Dalmaciji  Nastavnik  Mr. Budapest.  Z. VITTINGHOFF. MATIJAŠIĆ – V. 2001. 1977 ­ Zur römischen Municipalisierung der lateinischen Donau­Balkanraumes. Antički grad na istočnom Jadranu.  M. Izdanja HAD­a.). 1997 ­ Aquincum. Rezidencijalni kompleks u uvali Verige na Brijunima: primjer  ekstrovertirane maritimne vile harmonično uklopljene u krajolik.. 19.  Datum i vrijeme  9. Villae rusticae na Brijunskom otočju. 23­24.

  N. hramovi. Zagreb 2001. 1995. GORENC.  Varaždinske Toplice. Zagreb. Varaždin 1975. KUŠAN.  A. luka. Zagreb 1991. beneficijarske postaje. 2003.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  Nastavnik  ­  16. Materijali XIII.  12. CAMBI. sc. Rimsko naselje Aquae Iasae (katalog izložbe). MOCSY. teritorijalna organizacija i urbanizacija prostora Srijema. Vinkovci 1967. Andautonija – rimsko urbano središte. kapitolij. 1994. Zbornik FFBg. VIKIĆ­BELANČIĆ – M.  J. SCHRUNK. Ivana JADRIĆ  Literatura:  M.  B.  11. Prilozi Instituta  za arheologiju u Zagrebu. London 1974.  F.  O. Katalog izložbe Dioklecijanova palača i Dioklecijan. Izdanja HAD­a 6. 1981. svibnja 2008. Rimske vile Istre i Dalmacije. građevinski natpisi. svibnja 2008.  A. Traganje za izvorima. 13­14 sati  113  Dioklecijanova palača  Mr. palače i drugi  stambeni objekti.  Datum i vrijeme  9. Počeci romanizacije u  jugoistočnom delu provincije Panonije. Raspored rimskih legija i pomoćnih trupa na dijelu limesa od Dalja do  Petrovaradina. 39­45. Diocletian. svibnja 2008.  Datum i vrijeme  16.  Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici. Antički gradovi u Hrvatskoj. Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci.  F.  Literatura:  Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i graničnim područjima. 13­14 sati  113 . BRUKNER – V.  N. forum. Beograd 1968. 1980. Pannonia and Upper Moesia. ŠARANOVIĆ­SVETEK. Varaždinske toplice i naselja.  Literatura:  Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i graničnim područjima. Varaždinske toplice 2005. MILOŠEVIĆ. Zagreb prije Zagreba  (katalog izložbe). 1997. Antički grad na istočnom Jadranu.. FILIPAN. London 1974. svibnja 2008. X/1. GREGL.. Varaždin 1975. NEMETH­EHRLICH – P. dio: tipologija vila. Varaždinske toplice – Aquae Iasae u antičko doba. Materijali XIII. CAMBI. MARASOVIĆ.Instituta za arheologiju. Rimljani u Zagrebu.  S.  Sirmium. od broja I (1971. DAUTOVA­RUŠEVLJAN – P.. VOJVODA.  M. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SIRMIJ  Nastavnik  Željko Miletić. SANADER. NEMETH­EHRLICH – D. MOCSY. Dioklecijanova palača. Pannonia and Upper Moesia.  Datum i vrijeme  Predavaonica  23. 1994. 20.  V. docent  Arhitektura. 5.. 2002. Novi Sad 1987.  Z. DUŠANIĆ. stambena arhitektura. 2003.) nadalje. 19.  B. SUIĆ. Terme.  V. II. – T. Zagreb 1997. Rast strateškog  značaja Sirmija. Rimska vojska u istočnom Sremu. Gradske fortifikacije. BEGOVIĆ – I. docent  Limes u Panoniji Sirmiensis. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  AKVE JASE I ANDAUTONIJA  Nastavnik  Željko Miletić. cirk.

  N. Limitacija agera i centurijacija. rezidencijalni objekti. Prometnice. ILAKOVAC. I­III. 2003. SUIĆ. Uklapanje  starokršćanskih kultnih objekata u postojeću urbanu shemu. teatar i hram. Antički grad na istočnom Jadranu.  13. odnos prema predrimskim naseljima.  M.Seminar ­ tema  Teatri u Histriji  Teatri u Dalmaciji  Nastavnik  Mr. Antička Salona.  nekropole. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  JADER  Nastavnik  Željko Miletić.  N. razvoj oblika  Literatura:  A. sc. Epidaur…)  Literatura:  B.  Datum i vrijeme  30. 2003. Aspalatos. Forum s kapitolijem. Antički grad na istočnom Jadranu. CAMBI. Prometnice. docent  Teritorij Salone. VOGEL. Ivana JADRIĆ  . CAMBI.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Seminar ­ tema  Nastavnik  ­  način izgradnje  ­  cisterne  ­  akvedukti (Pola. 30. terme. Split 1989..  Datum i vrijeme  23. luka. Zbornik Instituta za  historijske nauke u Zadru. SUIĆ. luka. I porti della Dalmazia. CHEVALLIER.MULLER – G. 2003..  M. Antički grad na istočnom Jadranu. 2002. akvedukt i fortifikacije. svibnja 2008.  R. SUIĆ. Atlas arhitekture. 1982. svibnja 2008. 2001. ANWR. Jader. Etruscan and early Roman architecture. De architectura libri decem  W.  Literatura:  N. Izabrani spisi. Forum s kapitolijem. docent  Teritorij Jadera.  M.  Antichita Altoadriatiche . 1955.  E. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SALONA  Nastavnik  Željko Miletić. Ivana JADRIĆ  ­ rimski teatar – sličnosti i razlike u odnosu na grče teatre. svibnja 2008.1. SUIĆ. terme. Split 1991. Limitacija agera i centurijacija. Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali. arhitektonske odlike.. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. Solutions romaines aux problemes de l'organisation de l'espace  Problematique 1948­1973.  Histria Antiqua. DYGGVE.  Zbornik Antički teatar na tlu Jugoslavije. 2003. odnos prema grčkim naseljima. BOETHIUS. XLVI.  Forschungen in Salona  Recherches a Salone  M. Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di eta romana. 1999. 1974. 10.. II.  nekropole. 13­14 sati  113  Rimski akvedukti  Limitacija agera  Mr. Antika. CAMBI. 1978.  rezidencijalni i gospodarski objekti.  VITRUVIJE. akvedukti i fortifikacije. Uklapanje starokršćanskih kultnih objekata u postojeću urbanu  shemu. sc. amfiteatar. Cite' et territoire.

 2001. Kr. XLVI.  Antichita Altoadriatiche .Literatura:  N. 409­433. Ljetopis JAZU. posl. 55. Pula 1978. Ljubljana. 1986 ­ Ime prokonzula Cn. …  Literatura:  N. 1986.. München.  R. st.  M. Arheološka istraživanja grčke kolonije Isa na otoku Visu. JURKIĆ­GIRARDI. Pula. SUIĆ.  Literatura:  G. FISCHER. Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali. 71­91. I porti della Dalmazia. 1955.1949. Pakoštane. doktorska disertacija. 2003. FADIĆ.  M.). MLAKAR. Zbornik Instituta za  historijske nauke u Zadru. pr. 2001. lipnja 2008. 12­13 sati  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  POLA  Nastavnik  Željko Miletić. Vranjic.  D. 37. Zaton. Pula 1998  Š.  M. – III. forum i kultne građevine. I porti della Dalmazia. Antički grad na istočnom Jadranu. Zadar u starom vijeku. Antički grad na istočnom Jadranu. lipnja 2008. Zbornik Instituta za  historijske nauke u Zadru. Prilog poznavanju trgovačkih  plovnih putova i privrednih prilika na Jadranu u antici.  str. Pula. .  A. Gospodarstvo antičke Istre: arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno­  gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. MATIJAŠIĆ. KIRIGIN.  Datum i vrijeme  6. gradska vrata. 1955.  B. Arheološki vestnik. VRSALOVIĆ. XLVI. Eine archäologische Stadtgeschichte. SUIĆ; Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali. SUIĆ. SUIĆ.  I.  V. 1996. Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di eta romana. OA 20. Tamphila Vále na zdencu foruma Jadera.  14. ILAKOVAC. 1979. Issa. CAMBI. 2003. Antička Pula. Forum u Puli. Ivana JADRIĆ  ­ Vis. 1996.  Antichita Altoadriatiche . Zagreb 1996. odnos grad teritorij. 1982.  amfiteatar. kazališta. SUIĆ.  M. Kr. 13­14 sati  Predavaonica  113  Seminar ­ tema  Antičke luke na istočnojadranskoj obali  Nastavnik  Mr. st. rukopis. fortifikacije. STARAC. ABRAMIĆ. Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di eta romana. CAMBI. Arheološka istraživanja u podmorju istočnog Jadrana.  Datum i vrijeme  6. Zadar 1981. Das römische Pola. Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije. docent  Smještaj.  M. sc..  M.  B.

; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA GLAGOLSKIH IMENA  Nastavnik  Doc. Gortan ­ O. dr. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Zagreb (sva izdanja)  M.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA GLAGOLSKIH IMENA  Nastavnik  Doc. 03. gerundiv. 2008. sc. Elementa Latina. Gorski ­ P. Miroslav Glavičić  – akuzativ s infinitivom  – čitanje. 2008. Miroslav Glavičić  – nominativ s infinitivom  – čitanje. Gorski ­ P. 2008. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA GLAGOLSKIH IMENA  Nastavnik  Doc. Žepić. Pauš. Zagreb (sva izdanja)  2. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. dr. Gortan ­ O. Miroslav Glavičić  – perifrastična konjugacija aktivna i pasivna  – čitanje. dr. Zagreb (sva izdanja) . Elementa Latina. sc. Gorski ­ P. Zagreb (sva izdanja)  3. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. supin  – čitanje. Zagreb (sva izdanja)  4.  Datum i vrijeme  25. 02. Miroslav Glavičić  – gerund. Zagreb (sva izdanja)  M. Školska knjiga.  Datum i vrijeme  3.Silabus za kolegij „Latinski jezik III. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. sc. Elementa Latina. Školska knjiga. Pauš. 2008. Pauš. Zagreb (sva izdanja)  M.  Datum i vrijeme  17. Žepić. Zagreb (sva izdanja)  M.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA GLAGOLSKIH IMENA  Nastavnik  Doc. Pauš. 03. Gortan ­ O. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. 03. Gorski ­ P. Školska knjiga. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Elementa Latina. Žepić.“  1. dr. Gortan ­ O. Školska knjiga. Žepić.  Datum i vrijeme  10. sc.

 Zagreb (sva izdanja)  8.  Datum i vrijeme  24. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Žepić. dr.  Datum i vrijeme  14. Miroslav Glavičić  – dva akuzativa i dva nominativa.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA GLAGOLSKIH IMENA  Nastavnik  Doc. Žepić. Pauš. 04. Elementa Latina. Elementa Latina. Gorski ­ P. 2008. Zagreb (sva izdanja)  6. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gorski ­ P. Školska knjiga. 03. 03. Pauš. Pauš. 04. Gortan ­ O. Zagreb (sva izdanja) . dr. Školska knjiga. Zagreb (sva izdanja)  7. Žepić. Elementa Latina.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  CONSECUTIO TEMPORUM  Nastavnik  Doc.  Datum i vrijeme  7. dr. Miroslav Glavičić  – zavisne upitne rečenice  – čitanje. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Gortan ­ O. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. 2008. Zagreb (sva izdanja)  M. dr.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA PADEŽA  Nastavnik  Doc. Miroslav Glavičić  – Consecutio temporum  – čitanje. sc. sc.5. Miroslav Glavičić  – ablativ apsolutni  – čitanje. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gortan ­ O. 2008. Gortan ­ O. Školska knjiga. sintaksa dativa. Elementa Latina. sc. Zagreb (sva izdanja)  M. Zagreb (sva izdanja)  M. sintaksa genitiva. Školska knjiga. Pauš. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V.  Datum i vrijeme  31. sc. sintaksa ablativa  – čitanje. Gorski ­ P. Zagreb (sva izdanja)  M. Žepić. Gorski ­ P. 2008.

 Zagreb (sva izdanja)  M. Zagreb (sva izdanja)  13. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gortan ­ O. Gortan ­ O. Zagreb (sva izdanja)  M. 05. Miroslav Glavičić  – vremenske rečenice s indikativom  – čitanje. Školska knjiga. Elementa Latina. sc. Školska knjiga.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. dr. Žepić.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc. sc. Zagreb (sva izdanja)  12.  Datum i vrijeme  5.  Datum i vrijeme  Predavaonica  Predavanje ­ tema  Nastavnik  19. Miroslav Glavičić  – uzročne rečenice  – čitanje. dr. dr. Pauš.; 12­14  113  SINTAKSA REČENICE  Doc. Miroslav Glavičić  – vremenske rečenice s cum temporale i historicum  – čitanje.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc. dr. Miroslav Glavičić .9. Zagreb (sva izdanja)  10. sc. Žepić. Miroslav Glavičić  – namjerne rečenice  – čitanje. 2008. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Gorski ­ P. 2008. sc. 05. Gorski ­ P. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Školska knjiga. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gorski ­ P. Elementa Latina.  Datum i vrijeme  28. Gortan ­ O. 2008. dr. Zagreb (sva izdanja)  M. Gorski ­ P. Gortan ­ O. 04. Pauš. 05. Žepić. Elementa Latina. 2008. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. 2008.  Datum i vrijeme  21. Pauš. Žepić.  Datum i vrijeme  12. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Pauš. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Zagreb (sva izdanja)  M. Zagreb (sva izdanja)  11. sc. 04. Školska knjiga. Elementa Latina.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc.

 06. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Gortan ­ O.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc. Miroslav Glavičić  – pogodbene rečenice  – dopusne rečenice  – čitanje. Pauš. Zagreb (sva izdanja) . analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V.; 12­14  Predavaonica  113  Predavanje ­ tema  SINTAKSA REČENICE  Nastavnik  Doc. Gortan ­ O. Školska knjiga. Zagreb (sva izdanja)  15. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Školska knjiga. 05. Školska knjiga. Rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika. Elementa Latina. Žepić. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Zagreb (sva izdanja)  M. Elementa Latina.  Datum i vrijeme  2. sc. dr. Žepić. Gorski ­ P.  Datum i vrijeme  26. 2008. Žepić. Gortan ­ O. dr.– posljedične rečenice  – čitanje. Gorski ­ P. Zagreb (sva izdanja)  M. Zagreb (sva izdanja)  14. sc. analiza i prevođenje odabranih tekstova  Literatura:  V. Elementa Latina. 2008. Pauš. Pauš. Miroslav Glavičić  – poredbene rečenice  – odnosne rečenice  – čitanje. Gorski ­ P. Zagreb (sva izdanja)  M.