P. 1
070706114509

070706114509

|Views: 18|Likes:
Published by api-3755137

More info:

Published by: api-3755137 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Yay›mlanm›fl Kitaplar›: Azgeliflmifl Ülke Milliyetçili¤i - Kara Afrika Modeli Türk-Yunan ‹liflkilerinde Bat› Trakya Sorunu Atatürk

Milliyetçili¤i - Resmî ‹deoloji D›fl› Bir ‹nceleme Kenan Evren’in Yaz›lmam›fl An›lar› (‹ki Cilt) Nerde O Eski Mapushaneler Devlet Devlete Karfl› Kalk›k Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti Yunanistan’›n Lozan ‹hlalleri Küreselleflme ve Az›nl›klar Türk D›fl Politikas› (Editör - ‹ki Cilt) Dalavera Memet’in Bodrum Tarihi Eniflte Gözüyle Bodrum Türkiye’de Az›nl›klar

Prof. Dr. Bask›n Oran, 1945 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. Saint Joseph ve ‹zmir Atatürk Lisesi’ndeki ortaö¤reniminin ard›ndan 1964’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve 1969’da ayn› fakültede uluslararas› iliflkiler asistan› olarak göreve bafllad›. 12 Mart 1971 darbesiyle birlikte okuldan uzaklaflt›r›lan Bask›n Oran, 1972 y›l›nda Dan›fltay karar›yla görevine geri döndü ve 1974’te doktoras›n› tamamlad›. 12 Eylül 1980 darbesinin ard›ndan Kas›m 1982’de yard›mc› doçentken YÖK karar›yla görevine son verildi. Temmuz 1983’te ‹dare Mahkemesi taraf›ndan görevine iade edildiyse de ayn› gün S›k›yönetim taraf›ndan üniversiteden süresiz uzaklaflt›r›ld›. S›k›yönetimin sona ermesinden sonra, ‹dare Mahkemesi’nin ve Dan›fltay’›n kararlarıyla Ekim 1990’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geri döndü. 1991’de doçent, 1997 y›l›nda da uluslararas› iliflkiler profesörü unvanlar›n› ald›. A¤ustos 2006’da emekli olan Bask›n Oran, Agos ve Radikal ‹ki’de haftal›k yaz›lar yaz›yor ve ayn› zamanda Avrupa Konseyi ECRI nezdinde ulusal irtibat üyeli¤i görevine devam ediyor.

A

ZINLIKLAR:

“Egemen bir devletin kendi topraklar›nda yaflayan az›nl›klara özel bir statü vermesi Anayasa’n›n eflitlik ilkesine ayk›r›d›r.”

Üstelik, A’dan Z’ye cehalet. Yüksek yarg› organlar›n›n böyle bir gerekçe ileri sürmesi, pozitif ayr›mc›l›k ilkesini hiç duymam›fl olduklar› kuflkusunu uyand›r›yor. Pozitif hak, ülkede yaln›zca dezavantajl› gruplara, az›nl›klara verilen haklard›r. Ancak bu sayede az›nl›klar, ço¤unlu¤un do¤al olarak sahip oldu¤u haklara yaklaflabilirler. Kendi dinlerini yaflamak, kendi dillerini ö¤retmek için bu haklara ihtiyaçlar› vard›r. Ayr›ca, Lozan Antlaflmas› Türkiye’de gayrimüslim az›nl›klara 37 ila 44. maddeler aras›nda yer alan bir “özel statü” vermifltir. Bunu reddetmek, Lozan’› yani Türkiye’nin kurucu antlaflmas›n› reddetmek demektir. Türkiye’de yaflayan gayrimüslim yurttafllar› “yerli yabanc›lar” veya “yabanc› yurttafllar” olarak tan›mlayan baz› yarg› kararlar›n›n varl›¤›, ülkemizde hukuk alan›nda yaflanan feci kafa kar›fl›kl›¤›n›n en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkenin demokratik olup olmad›¤›n›n turnusol k⤛d›, etnik ve dinsel az›nl›klara pozitif haklar›n tan›n›p tan›nmad›¤›d›r.

B

A⁄IMSIZLIK:

B

A⁄IMSIZ M‹LLETVEK‹L‹:

“Tam ba¤›ms›zl›k en yüce d›fl politika ilkesidir.” Uluslararas› anlaflmalar, karfl›l›kl› sorumluluklar› ve yükümlülükleri getirir. Günümüzde uluslararas› yükümlülükleri reddeden bir ba¤›ms›zl›k anlay›fl›, içine kapanan, dünyadaki geliflmelere s›rt›n› çeviren otoriter devletlere özgüdür. Birleflmifl Milletler, Uluslararas› Ceza Mahkemesi, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi gibi kurulufllar, devletlerin insan haklar›na sayg›l› olmalar›n›, en büyük evrensel de¤er olan insan haklar›na herkesin sahip olmas›n› sa¤lamak için varlar. Bu kurulufllara üye olmamak, bu kurulufllar›n kararlar›n› tan›mamak, Türkiye’yi insanl›k ailesinden d›fllanm›fl lanetli bir ülke haline dönüfltürmek demek. Ba¤›ms›zl›k, devletlerin yurttafllar›n› istedikleri gibi ezmeleri, diktatörlerin kimseye hesap vermeden hükmetmesi demekse, fevkalade kötü bir fley. Ça¤dafl insani de¤erler evrenseldir. Devletlerin bunlar› gözetmeleri bugün medeni olman›n “olmazsa olmaz” koflulu. Aç›k konuflal›m, bugün “tam ba¤›ms›zl›k” formülü resmen yabanc› düflmanl›¤›na dönüfltü. Fanatik milliyetçili¤i beslemeye ve toplumsal bar›fl›n köküne kibrit suyu dökmeye bafllad›. Onurlu bir d›fl politikay›, ancak insan haklar›na gerçekten sayg›l›, tüm yurttafllar›yla bar›fl›k devletler hayata geçirebilir.

“Meclis’te ba¤›ms›z milletvekili hiçbir fley yapamaz.” Bugün milletvekillerini halk seçmiyor. “Parti Genel Baflkan›” diye an›lan firavunlar seçiyor. Bu milletvekilleri, firavunlar›n bir iflaretiyle el kald›r›p, indiriyorlar. Birbirinin karbon kopyas› bu milletvekilleri halka de¤il, ona ba¤l›lar. Arkas›nda do¤rudan seçmen deste¤i olan, benimsedikleri aday› seçtirmek için oluflan sivil giriflimlerin, derneklerin, sol partilerin, sendikalar›n deste¤ini alm›fl bir milletvekili bu firavuna de¤il, seçmenlerinin hakl› ve meflru taleplerine ba¤›ml›d›r. Arkas›nda bu seçmen deste¤i oldu¤u için, sesi herhangi bir milletvekilinden daha gür ç›kar. Yerel ç›karlar›n temsilcisi olmad›¤› için asl›nda o bir Türkiye milletvekilidir. Türkiye’nin sorunlar›n› kucaklar. O sorunlar›n s›k›nt›s›n› çekenlerin Meclis’te sesi olur.

B

ÜYÜME:

C

HP:

“Kifli bafl›na gelir 10.000 dolar olunca bu sorunlar çözülür.” Ekonomik büyüme tek bafl›na sorunlar› çözmez. Eflitsiz ve dengesiz bir büyüme sorunlar› ancak daha katmerli hale sokar. Gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini, bölgeler aras› refah eflitsizli¤ini, çevre kirlili¤ini art›ran büyüme, toplum içinde çok daha büyük gerginlikler yarat›r. Toplumun önemli bir kesimini yol kenar›nda b›rakan, bunlar› bir fazlal›k, lüzumsuz bir yük olarak gören büyüme anlay›fl›, insana de¤il, mali piyasalara hizmet eder. Büyüme, ancak ve ancak insani geliflme amaçl› oldu¤unda, gelir da¤›l›m› bozuklu¤una ve yoksullu¤a çözüm bulundu¤unda sorun çözer. Siyasal ve toplumsal tercihler büyümenin esiri de¤il, hâkimi olmal›d›r. Uzak bir tarihte de¤il, bugün insan, emek ve çevre dostu bir büyüme mümkündür. Çünkü kaynak k›tl›¤› göreli bir kavramd›r. Bu kaynaklar›n ne amaçla kullan›laca¤› bize ba¤l›d›r.

“CHP sol bir partidir.” CHP, sol bir parti olarak kurulmad›. Kuruldu¤u dönemde, yukar›dan devlet yoluyla ve devlet denetiminde de¤iflimi gerçeklefltirmek isteyen ilerici bir parti idi. 1965’te kendini ortan›n solu ilan edifli, tamamen, o dönemde Meclis’e giren sosyalist Türkiye ‹flçi Partisi’nin gündemi altüst ederek kazand›¤› prestiji dizginlemek istemesinden kaynakland›. Bu çaba 1970’lerdeki “Ak Günler” slogan›n› etkiledi. Ama bugün Baykal CHP’si devletçi, askerci, siyasal anlamda muhafazakâr, milliyetçili¤i yücelten ve k›flk›rtan, belkemi¤i yaln›zca ve yaln›zca “toplumsal korku” üzerine dayanan bir partidir. Türkiye’de siyasal yelpazenin sol taraf› bombofltur. Bu dengesizlik, siyasetin afl›r› yalpalamas›na neden olmaktad›r. Türkiye bugün tek kanatl› bir kufl gibidir.

C

UMHUR‹YET:

Ç

‹MENTO:

“Laik cumhuriyet, demokrasiden daha önemlidir.” Ne cumhuriyet demokrasiden daha önemlidir, ne de demokrasi cumhuriyetten önce gelir. Cumhuriyet; iktidar›n bir ailenin, bir zümrenin, bir sosyal s›n›f›n veya bir cemaatin elinde olmamas› demektir. Cumhur’a dayanmas› demektir. Demokrasi ise eflitlik ideali çerçevesinde halk›n egemenli¤ini öngörür. Dolay›s›yla; demokrasisiz bir cumhuriyet, askerî veya sivil diktatörlük demektir. Otoriter hatta totaliter bir rejim demektir. Unutmayal›m ki Libya, ‹ran veya herhangi bir tek partili devlet de cumhuriyettir. Buna karfl›l›k, cumhuriyetsiz bir demokrasi krallar›n, padiflahlar›n, aristokratlar›n, feodallerin, mülk sahiplerinin iki duda¤›na ba¤l›, onlar›n himmetine ba¤l› bir rejimdir. Demokrasinin güçlenmesi, cumhuriyeti de güçlendirir. Aflmam›z gereken uçurumu bize afl›rtacak ipten köprünün bir aya¤› laik cumhuriyete, di¤er aya¤› demokrasiye dü¤ümlenmifltir. Türkiye’de bu köprünün demokrasi aya¤› zay›ft›r.

“Milliyetçilik, bu toplumun tarihi harc›, çimentosudur.” Milliyetçilik, milli olanla olmayan ayr›m›na dayan›r. Bu öyle afaki bir fleydir ki, istedi¤ini milli, istedi¤ini milli olmayan ilan edersin. Bugün milli olarak tan›mlanan, yar›n gayri milli ilan edilebilir. Milliyetçilik, g›das›n› bu d›fllamadan al›r. Bu yüzden, bar›fl ve kardeflli¤in hâkim oldu¤u bir toplum yaratmaz. Yap›flt›r›c› de¤il, ayr›flt›r›c›d›r. Demokrasilerde anlaml› olan yurttafllar toplulu¤udur. Demokrasinin milleti budur. Bu topluluk ise farkl› dini, mezhepsel, etnik ve siyasal aidiyetleri olan insanlar›n birlikte yaflama arzusuyla oluflur. Demokratik bir toplumun harc›, milliyetçilik de¤il, yurttafll›k bilincidir.

D

EMOKRAS‹:

D

EVLET:

“Demokraside herkes kendi ç›karlar›n›, kendi kimli¤ini savunur.” Demokrasi sadece kendisi için hak talep eden insan ve gruplarla kurulamaz. Kendisi için hak talep etmekle yetinmek, baflkalar›n›n sorunlar›yla ilgilenmemek, ayr›cal›k talep etmek demektir. Demokrasi, kendisi kadar, baflkalar›n›n haklar›n› da savunmaya dayan›r. Ancak bu sayede yurttafllar toplulu¤u, birbirine güven içinde bir beraberlik kurarlar. Haklar›m›z›n güvencesi, baflkalar›n›n hakk›n› savunmam›zda yatar. Bu nedenle Türk Türk’ü, Kürt Kürt’ü savunmayacak. Türk Kürt’ü, Kürt Ermeni’yi, Ermeni Roman’›, Roman Çerkes’i, Çerkes Alevi’yi, Alevi iflsizi, iflsiz eflcinseli vs. vs. savunacak. Hedefimiz budur.

“Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir.” Anayasada bu ilkeler yer al›yor; ama Türkiye’de devlet ne gerçekten laiktir, ne demokratiktir, ne sosyaldir. Hukuk devleti de de¤ildir. Bütün bunlar devletin olmas› gereken özelliklerdir. Bugün Türkiye’de böyle bir devlet yoktur. Bunun k›r›nt›lar› vard›r. Hedef; gerçekten demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kurmakt›r. Bunun ilk ad›m› yeni bir sivil anayasan›n tüm toplumsal katmanlar›n kat›l›m›yla Meclis’te haz›rlanmas› ve halkoyuyla yürürlü¤e girmesidir.

D

ÜfiMANLAR:

“‹ç ve d›fl düflmanlar›n sürekli tehdidi alt›nday›z.” fiuradan hesaplay›n›z ki, “düflman” dedi¤imiz fley bir zamanlar komünizm idi. O batt›, baflkas›n› bulmak gerekti ve bulundu: Dinciler ve bölücüler. Bu gidifl, gidifl de¤il. Milliyetçilik sürekli olarak iç ve d›fl düflmanlar yaratmal›d›r ki, nefes almaya devam edebilsin. “D›fl Mihraklar” edebiyat›n› duydu¤umuz zaman arkam›za bakmadan kaçmal›y›z. Çünkü bunu, “Hep o yapt›; hep o yapt›. Ben sütten ç›km›fl ak kafl›¤›m; beni cami kap›s›ndan getirdiler” diyerek, kendi kusurunu kapatmak isteyenler söylüyor. Hep söylediler.

E

MPERYAL‹ZM:

E

RMEN‹LER:

“ABD ve AB, emperyalist ülkelerdir ve amaçlar› bizi bölmektir.” ABD, Kuzey Irak’a sald›rarak emperyalist güç olmaya devam etti¤ini bir kez daha gösterdi. ABD emperyalizmi bugün tek kutuplu bir dünyan›n merkezi olarak kap›m›zda kaos yarat›yor. Bar›fl ve demokrasi bahanesiyle her ay Irak’ta binlerce insan›n ölmesine yol aç›yor. Filistin sorununun çözümü yönünde çal›flmayarak, Ortado¤u’da ac›, fliddet ve ölümün kol gezmesine göz yumuyor. Buna karfl›l›k AB bir devlet kurma de¤il, bir bütünleflme projesi. ‹çinde çok farkl› ç›karlar›n yer ald›¤›, küresel planda orta boy devletlerden oluflan, esnek bir ülkeler toplulu¤u. Böyle bir toplulu¤un ortaklafla emperyalist bir d›fl politika izleyebilmesi mümkün de¤il. Bugün AB üyesi devletlerin ortak ç›kar›, Türkiye’de istikrar›n hâkim olmas›d›r. Çünkü ABD’den farkl› olarak, biz sadece AB’ye aday olan bir ülke de¤il, AB’nin s›n›r komflusuyuz. Türkiye’de boy verecek bir siyasal istikrars›zl›¤›n do¤rudan AB’ye s›çrayaca¤›n› önce AB devletleri bilir.

“Ermenilere her zaman iyi davrand›k, onlar› yabanc› devletler savafl ortam›nda bize karfl› k›flk›rtt›lar, biz de yerlerini de¤ifltirdik.” O ortam çok feci bir ortamd›; iyi falan davranamad›k. Sar›kam›fl’ta 90.000 askerimizin donmas›. Çanakkale’de 250.000 askerimizin ölmesi. Bu savafl ortam›nda tehcir olay› bir katliam halini ald›; çünkü Anadolu insan› giyecek çula muhtaçt›. Anadolu’nun dört bir yan›ndan tehcir edilen Ermeniler, öldürüldüler, soyuldular, kalan mallar› ya¤maland›. Bunu saklamayal›m. Saklamak yarars›z. Bütün dünya biliyor, bir biz bilmiyoruz veya kabul etmiyoruz. Di¤er yandan, “jenosit” terimi de kabul edilemez. Ermeni diasporas› bu terimi bu olay›n Yahudi jenosidiyle ayn› fley oldu¤unu söylemek için propaganda amac›yla ortaya att›. Ama, bu durum bizi 1915’teki felaketi inkâr etmeye asla götürmemeli. Yüz binlerce insan›n ölümüne yol açm›fl bir olayla yüzleflmeliyiz.

E

ZEN ULUS - EZ‹LEN ULUS M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹:

I

MF:

“Ezen ulus milliyetçili¤i kötü, ezilen ulus milliyetçili¤i iyidir.” Bütün milliyetçilikler insanl›k için tehlikelidir. ‹srail bu konuda en aç›k örnektir. Filistin’e yerleflen Yahudilerin milliyetçili¤i ‹srail devletinin kuruldu¤u 14 May›s 1948’e kadar “ezilen” türdendi. Ama 15 May›s’tan itibaren “ezen” türe dönüfltü; çünkü Filistinlilere eziyete bafllad›. Ezilmeye karfl› ç›kma bahanesiyle milliyetçili¤e teslim olmak, ezen milliyetçili¤in tohumlar›n›n ruhlarda yeflermesine yol açar. Unutmayal›m ki, niteli¤i ne olursa olsun milliyetçilik milliyetçili¤i do¤urur.

“IMF politikalar›n› devam ettirmekten baflka çözüm yok.” IMF, dünyada faiz rant›ndan yararlananlar›n ç›karlar›n› toplumun di¤er kesimlerinin ç›karlar›ndan üstün tutan bir dünyan›n örgütü. Günümüzde bizzat kendisi sorgulan›r hale geldi. ‹stihdam (emek) a¤›rl›kl›, sosyal devlet harcamalar›n› öne ç›karan büyüme politikalar› olmadan geliflmek, hem insan dostu bir geliflme de¤il, hem art›k “mümkün” de¤il. Neoliberal politikalar›n, kamu hizmeti olmas› gereken e¤itim ve sa¤l›k konular›n› paras› olana tahsis etmesi, art›k çok büyük tepkiler do¤uruyor.

I

RAK KÜRT FEDERE DEVLET‹:

“Kuzey Irak’ta kurulacak bir federe Kürt devleti bizim için en büyük tehlikedir.” 1923’ten beri do¤umuzda ve güneyimizde bir düzine devlet kuruldu, korkmad›k. fiimdi korkuyoruz. Çünkü bu ülkede Kürtleri memnun edemedi¤imizi biliyoruz ve kurulan yeni devlete meyletmelerinden endifleleniyoruz. O zaman Irak’ta bir federe Kürt devleti kurulmas›na karfl› mücadele etmeye de¤il, oturup Türkiyeli Kürtleri mutlu etmeye çal›flmal›y›z. Kürtçe türkü söylenmesine engel olan devlet adam› zihniyetini bir daha ortaya ç›kamayacak hale getirmeye çal›flmal›y›z.

K

AMU:

K

IBRIS:

“Kamu harcamalar› ekonominin s›rt›nda bir yüktür.” Ekonomik yaflam›n uyumunu kamu harcamalar› sa¤lar. Yollar, limanlar, havaalanlar› kadar ekonominin okullara, hastanelere, sa¤l›kl› istatistik bilgilere, iyi çal›flan mahkemelere ihtiyac› vard›r. Bunlar ekonominin görünmeyen; ama olmazsa olmaz alt yap›lar›d›r. Kamu harcamalar› yolsuzlu¤a, adam kay›rmaya, belli bir çevrenin kâr amac›na peflkefl çekildi¤inde, sadece ekonominin de¤il, toplumun da s›rt›na yük olur. Do¤ru ve yerinde kullan›lan kamu kaynaklar› ise hem insanlar›n iktisadi büyümeden daha eflit pay almalar›n› sa¤lar, hem de ekonomiyi güçlendirir. Bugün geliflmifl ülkelerin hepsinde kamu harcamalar› Türkiye’dekinden daha büyük. Bu bir rastlant› de¤ildir.

“K›br›s’ta çözüm, iki ba¤›ms›z devlettir. KKTC üzerinde Türkiye’nin haklar› vard›r.” K›br›sl› Türklerin ço¤unlu¤u, eflitlik içinde federal bir devlet talep ediyor. Annan Plan›’na büyük bir ço¤unlukla “evet” derken, bunu ifade ettiler. Bizim amac›m›z K›br›s’›n bir bölümünde hâkimiyet kurmak olamaz; bunun emperyalizmden ne fark› kal›r? Bu hem K›br›sl› Türklerin talebi de¤ildir, hem de bölgede bizim iflgalci güç olarak izole olmam›za neden olur. Türkiye, on y›llar boyunca, K›br›sl› Türklerin can ve mal güvenli¤inin sa¤land›¤›, federal bir K›br›s Cumhuriyeti’nde eflitlik içinde K›br›sl› Rumlarla yaflayabildikleri bir çözüm önerdi. Biz 1974 K›br›s ç›kartmas›n› K›br›s’› almak için de¤il, Samson’un “Enosis”çi faflist darbesini engellemek için yapt›k. K›br›sl› Türkleri savunmak ve 1960 Anayasas› ile kurulmufl K›br›s Cumhuriyeti’ni korumak için yapt›k. Ba¤›ms›z ve demokratik bir K›br›s federe devleti, aynen K›br›sl› Türkler gibi, bizim de hedefimiz olmal›d›r. K›br›s’›n, Türkiye’nin iç politikas›na alet edilmesi de art›k yetti. Ayr›ca, koyu bir milliyetçili¤e kendini teslim etmifl K›br›sl› Rumlara AB üyesi bir K›br›s’› hediye mi edece¤iz?

K

ÜRTLER:

L

A‹K:

“Kürtler Türklerle birlikte bu ülkenin kurucu asli unsurudur.” “Kürtler az›nl›k de¤il, asli ve kurucu unsurdur” demek, “Türkler ve Kürtler d›fl›ndakiler ikincil unsurdur” demektir. Böyle eflitlikçilik olmaz. Biz laik-HanefiSunni-Müslüman Türklerin kurucu unsurlu¤unu reddetmifliz; baflka hiçbir kimseninkini kabul etmemiz beklenmesin. Kürtler de “asli ve kurucu unsurdur” deyince, Kurtulufl Savafl›’nda hem cephede hem Meclis’te mücadele veren Çerkesler ne olacak peki? Varl›k Vergisi gibi uygulamalarla periflan edilmeden önce Osmanl›’n›n ve Cumhuriyet’in tek giriflimci grubu olarak ekonomiyi ayakta tutan gayrimüslimler ne olacak? Lazlar ne olacak?

“Laiklik elden gidiyor. Böyle giderse fleriat gelecek.”
Sorun laiklik de¤il, kasaba sermayesinin yeni burjuvazi biçiminde afla¤›dan bast›rmas›. Bu kesimi kendi statülerine, ayr›cal›klar›na ve iktidarlar›na ortak etmek istemeyenler, fleriat korkusunu kullan›yorlar. ‹nsanlar› korkutarak özel konumlar›na destek bulmaya çal›fl›yorlar. Bu kavga, temelinde “laikçi-dinci” kavgas› de¤ildir. Küçük burjuvazinin s›rt›n› devlete yaslayan k›sm›yla, palazlanan taflra muhafazakâr› bölümü aras›ndaki bir iktidar paylafl›m› kavgas›d›r.

L

OZAN:

“Bugün Lozan’da elde etti¤imiz hak ve güvenceleri elimizden almak istiyorlar.” Üstelik, durum tam tersine: TC kendi kurucu antlaflmas› olan Lozan’› ciddi biçimde ve fevkalade ihlal ediyor. Örne¤in 40. madde diyor ki: Bütün gayrimüslimler kendi okullar›n› kurarlar ve orada kendi dillerinde e¤itim yaparlar. Oysa bu hak, örne¤in Süryanilere tan›nm›yor. Baflka bir örnek: 42. madde diyor ki: Gayrimüslimlerin mevcut vak›flar› korunacak, yenileri için her türlü yard›m yap›lacak. Oysa bu insanlar›n vak›flar›n›n mallar›n› 1960’lar›n sonundan beri gasp etmekle meflgulüz. Bu yüzden Strasbourg Mahkemesi birbiri ard›na tazminatlara hükmetmeye bafllad›. Bu mu milliyetçilik? Bu mu Türkiye’ye hizmet? Bu mu “birlik ve beraberli¤i” korumak?

M

‹LL‹YETÇ‹L‹K:

O

RDU:

“Milliyetçilik milletini sevmek ve korumak demektir.” Milletini sevmek, onu di¤erlerinden üstün görmeyi gerektirmez. Baflka milletlere hâkim olmakla övünmek üzerine kurulan bir milliyetçilik, kendini di¤erlerinden üstün görmeye yol açar. Bu da karfl› taraf›n milliyetçili¤ini besler. Nas›l fliddet fliddeti do¤urursa, milliyetçilik de milliyetçili¤i do¤urur. Milliyetçilikten çat›flma, fliddet ve ayr›mc›l›k ürer. Yaflad›¤› vatan› ve o vatanda yaflayanlar› sevmek milliyetçilikle de¤il, demokrat ve insanc›l olmakla mümkündür.

“TSK’n›n siyasal müdahaleleri gereklidir.” Fark›nda de¤il miyiz ki, ordunun siyasal alana yapt›¤› her müdahale, müdahalenin resmi amac›n›n tersine sonuçlar verdi. Asker mant›¤› ile siyaset mühendisli¤i yapman›n en aç›k örne¤i, 12 Eylül darbesi ve onun dayatt›¤› anayasa, kurumlar ve kanunlard›r. Cumhuriyet’in kurulmas›ndan seksen y›l sonra bile vesayetçi bir tahakkümle yönetilirse, Türkiye’de siyaset alan› geniflleyemez. Kat›l›m güçlenemez. Siyasal partilerin gözünün yurttaflta de¤il TSK’da olmas›, siyasete olan güveni kal›c› biçimde zedeler. Vesayet rejimi kendi koflullar›n› üretiyor. Halbuki Türkiye bugün darbe yap›lamayacak kadar geliflmifl bir ülkedir. Gelece¤e güvenle bakmak için bu korkular› üzerimizden atmam›z›n, bizleri korkutarak ayr›cal›klar›n› koruyanlar› etkisiz b›rakmam›z›n zaman› geldi.

M

‹SYONERLER:

“H›ristiyan misyoner faaliyetleri Türkiye’yi bölmek için çal›fl›yor.” Son befl y›lda resmi istatistiklere göre 244 kifli H›ristiyan oldu. 72 milyonda, 244 kifli. Bunun bölücü faaliyet oldu¤unu söyleyenler yabanc› düflmanl›¤› yapt›klar›n›n fark›nda bile de¤il. Üstelik, en ac› mesele, bunu söylemeyi “antiemperyalizm” yapmak zannetmeleri. Misyonerlik tehlikesi etraf›nda propaganda yapanlar, Trabzon’da Katolik rahibi, Malatya’da Protestanlar› öldürenleri suça teflvik ediyor; onlar›n suç orta¤› oluyor.

P

ATR‹KHANE:

P

‹YASA:

“Fener Patrikhanesi’nin ekümenik oldu¤u iddias›n›n yasal dayana¤› yoktur.” “Ekümenik” olma, Fener Patrikhanesi’nin dünyadaki di¤er Ortodoks kiliseleri aras›nda dinsel protokolde önde gelmesi anlam›ndad›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranl›k meselesiyle hiç mi hiç ilgisi yoktur. Bugün buna karfl› ç›kan iki kilise, bir de devlet var: Atina Baflpiskoposlu¤u, Moskova Patrikli¤i ve Türkiye. Laik Türkiye Cumhuriyeti, Ortodoks ilahiyat›na nas›l kar›fl›r? Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile Patrikhaneyi kar›flt›rmak demektir bu. Ayr›ca, 143 maddelik Lozan Antlaflmas›’nda Fener’in hiç ad› geçmez. Tutanaklara bakmak laz›m. Lord Curzon, Patrikhane’nin dünyevi nitelikten yoksun, s›rf dinsel bir kurum olarak kalmas›n› önermifl, ‹smet ‹nönü de bu sözü senet sayd›¤›n› belirten bir aç›klama yapm›fl. Hepsi o kadar. fiimdi, Ortodoks ilahiyat›n› kalk›p da “dünyevi” mi sayaca¤›z? 1930’larda solcu gençlere “Komünizm gerekirse biz yapar›z; sana ne oluyor?” demifl olan zihniyet, flimdi “Ortodoks ilahiyat›n› biz biliriz; sana ne oluyor?” mu diyecek Ortodokslara?

“Piyasa ekonomisi ekonomik sorunlar› tek bafl›na çözecektir.” Çözmez; çünkü çözemez. Piyasa ekonomisinin ufku k›sad›r. Akl›, maksimum kâr› minimum zamanda elde etmektedir. Bunun için insan, do¤a, çevre, ne varsa h›zla tüketmeye haz›rd›r. Bafl›bofl b›rak›lm›fl bir piyasa düzeni, toplumu piyasa kurallar›n›n esiri k›lar. Ne do¤ay›, ne kültürel varl›klar› ne de insani iliflkileri bafl›bofl piyasa mekanizmas›yla koruyabiliriz. Bunlar› al›r, posas›n› ç›kar›r, bir kenara b›rak›r. Piyasa baflkalar›n› düflünmez. Almak üzerine kuruludur. Vermeyi bir yük addeder. Halbuki insan topluluklar›nda iliflkiler, karfl›l›kl› dayan›flma ve paylaflma üzerine kurulu olunca insanileflir. Piyasa ekonomisine insani boyutu getirmek, onu düzenlemek, hedeflerini ve araçlar›n› tart›flmak, gerekti¤inde s›n›rlamak, piyasan›n yarataca¤› büyük sorunlar› önceden engellemek için flartt›r. Bu nedenle, iktisadi büyüme, insan dostu olmal›d›r; borsa ve IMF dostu de¤il.

S

EÇ‹M BARAJI:

S

END‹KALAR:

“Yönetimde istikrar, temsilde adaletten daha önemlidir.” Yönetimde istikrar önemlidir; ama bunu sa¤lamak için getirilen % 10 seçim baraj› hem temsilde adaleti son derece a¤›r biçimde zedeliyor, hem de siyasal istikrar› bozuyor. Cumhurbaflkan› seçimi s›ras›nda yaflanan gerginli¤in bir kayna¤› seçim baraj› nedeniyle çarp›k oluflan Meclis aritmeti¤i idi. Temsilde adaleti ve siyasal istikrar› birlikte sa¤lamak için, farklı seçim sistemleri düflünülebilir. Ama dünyada olmayan bu % 10 baraj›, seçimleri Rus ruletine çeviriyor; siyasal istikrars›zl›¤› kat be kat art›r›yor.

“Sendikalar emekçilerin s›rt›ndan geçinip, onlar› sömürüyor.” Baz› sendikac›lar›n emekçilerin ç›karlar›n› savunmak yerine, kendi ç›karlar›n› savunmas› örne¤inden hareket edip, bunu tüm sendikalar için geçerli bir olgu kabul etmek feci bir yan›lg›d›r. Sendikalar, emekçilerin iflveren karfl›s›nda güçsüz kalmamas› için vard›r. Sendikalardan baflka, emekçileri toplu olarak koruyacak bir kurum henüz icat edilmedi. Sendikalar›n bugün etkisiz olmas›n›n nedeni, çal›flma yaflam› ile ilgili kanunlardaki a¤›r k›s›tlamalard›r. 12 Eylül cuntas›n›n aynen üniversiteler, dernekler ve sivil toplum kurulufllar› gibi, sendikalar› da ezip geçmifl olmas›d›r. Bugün Türkiye’de sendikal yasalar ve barajlar yoluyla iflçiler ya sendikas›zlaflt›r›l›yor ya da iflverene uyumlu göstermelik sendikalara üyeli¤e zorlan›yor. Emekçiler, iflveren karfl›s›nda dilsiz ve korumas›z b›rakt›r›l›yor. Demokratik bir toplum, sendikal hak ve özgürlüklerin gerçekten kullan›ld›¤› bir toplumdur. Bu toplumlarda sendikalar, emekçilerin en de¤erli örgütleridir.

S S
OL -

A⁄:

S

OSYAL‹ZM:

“Sol ve sa¤ ayr›m› art›k anlam›n› kaybetti. CHP sa¤, AKP sol parti oldu.” Sol ve sa¤ ayr›m›n›n anlam›n› kaybetti¤ini söylemek, siyasetin teknik konular› bilen uzmanlara terk edilmesi gerekti¤ini ima etmektir. Solun toplumsal idealleri ile sa¤›n de¤erleri aras›ndaki fark hâlâ geçerli. Örne¤in sol, eflitli¤i savunur; sa¤ ise en fazla eflitlik kavram›ndan rahats›zl›k duyar. Sa¤, milliyetçili¤i genel olarak iyi bir fley olarak görür; sol ise evrensel insan haklar›n› ve evrensel ilkeleri savunur. Sa¤, piyasa ekonomisini yüceltir; sol ise siyasal ve toplumsal hedefler do¤rultusunda piyasan›n düzenlenmesini ve dizginlenmesini savunur. Bugün AKP ve CHP farkl› türlerde sa¤ partilerdir.

“Sosyalizm çöktü, dünyada sol tarihe kar›flt›.” Çöken, merkezden yönetilen planl› ekonomi ile tek parti rejimine ve SSCB’nin hâkimiyetine dayanan devletler sisteminden ibaret. Sosyalizmin eflitlik, dayan›flma ve özgürlük talepleri aynen devam ediyor. Üstelik, çok dikkat: Bu taleplerin 21. yüzy›l›n flartlar›na özgü bir sol anlay›flla hayata geçirilmekte oldu¤u günleri yafl›yoruz. Türkiye’de sol, 1960’larda iflçi s›n›f›n› ve 1970’lerde de Kürtleri ezilmifl ve d›fllanm›fl ilan etti. 1971 ve 1980’deki solun askerî darbelerle ezildi¤i dönemlerde, önemli de¤ifliklikler bafllad›. Ortaya yeni toplumsal talepler ç›kt›: Feministler, Aleviler, Çevreciler vs. “Klasik” sol, bu ezilmifllik ve da¤›t›lm›fll›k ortam›nda bunlar› göremezdi, göremedi. fiimdi, bu yeni gruplar› ve talepleri yeni koflullara uygun biçimde dile getirip, hayata geçirenlere önümüzdeki dönemde “Ça¤dafl Sol” ad› verilecek. Bu sol, bütün bu yeni hareketleri kucaklad›¤› ölçüde, 12 Eylül’ün kendisini hapsetti¤i gettodan kurtulacak; emek hareketleriyle yeni toplumsal hareketleri birlefltirerek, yeni yüzy›l›n insanl›k idealini dile getirebilecektir. Umut buradad›r.

‹DDET:

T

ERÖR:

“Verilmeyen haklar› almak için fliddet kullan›labilir.” Güvenlik güçlerinin afl›r› fliddet kullan›m›n› elefltiriyoruz ama bu yetmez. fiiddet konusunda, taraflardan sadece birini elefltirmekle yetinemeyiz. Kim kullan›rsa kullans›n, kim bafllatm›fl olursa olsun, fliddet kullan›m›na A’dan Z’ye karfl› olmal›y›z. Çünkü fliddet, yeni fliddetlerin tohumudur. fiiddeti reddetmek, medeni olmak, insan olmak demektir. Türkiye’de demokrasinin yerleflmesinin önkoflulu, nereden gelirse gelsin, kim taraf›ndan kullan›l›rsa kullan›ls›n, toplumsal sorunlar›n çözümünde fliddete baflvurman›n toplumun bütünü taraf›ndan gayri meflru kabul edilmesidir. Bu arada ilave edelim ki; fliddet kullananlar kadar, meflru yollar› yasaklamak suretiyle, hak arayan insanlar› fliddet kullanmaya teflvik edenler de suçludur.

“Terörü bitirmek için Kuzey Irak’a girmek gerekir.” Kuzey Irak’a 1983’ten beri 27 kez girdik. Hem de, her seferinde, oradaki Kürtlerin ve ABD’nin deste¤iyle. Bir sonuç alamad›k. fiimdi bu tür destekler olmadan girince mi sonuç alaca¤›z? PKK sorunu, bir d›fl politika de¤il, iç politika sorunudur. Askerî yöntemlerle çözülemez. Türkiye’de Kürtlerin eflit yurttafllar olarak kültürel tan›nma, bölgesel kalk›nma ve her fleyden önce adam yerine konma talepleri karfl›lanmad›kça, bu sorun öldür Allah çözülmez. “Terör sorunu vard›r” deyip durmak ezberdir. Türkiye’de Kürt sorunu vard›r; terör bu sorundan beslenmektedir.

T

ÜRBAN:

T

ÜRK:

“K›z ö¤rencilerin üniversiteye türbanla girebilmesi laikli¤e ayk›r›d›r.” ‹lk ve ortaö¤retimde ö¤rencilerin dini semboller tafl›malar›n›n k›s›tlanmas› ola¤and›r. Zira çocuklar, dini cemaatlerin bask›lar›na karfl› savunmas›zd›r. Bunun d›fl›nda ise kamu kurumlar›nda, hizmet alan ve hizmet veren fark› vard›r. Kamu hizmeti verenler her türlü inanca ve onun simgesine (türban, haç, vs.) eflit mesafede olmal›d›rlar ki, hizmetin tarafs›zl›¤›na gölge düflmesin. Buna karfl›l›k, bu kural hizmet alanlar için geçerli de¤ildir. Üniversite, postane, hastane veya vergi dairesine isteyen baflörtülü, isteyen mini etekli girer. Esas laiklik, devletin her türlü inanca eflit mesafede olmas› ve bu nedenle kamu hizmetlerinde herhangi bir inanç simgesine yer vermemesidir.

“‘Türk’ terimi birlik ve beraberli¤imizin temel harc›d›r.”
Türk terimi aslen anadili Türkçe olan bir etnik kimli¤i tan›mlar. Bu terimin ayn› zamanda Türkiye’de vatandafllar›n üst kimli¤i olarak kabul görmesi mümkün de¤ildir. Bu ülkede kendini Türk olarak nitelemeyen milyonlarca vatandafl›m›z var; onlar› zorla m› Türk yapaca¤›z? Nereye kadar zorlayabiliriz? Asl›nda Türk terimi, laik olmak flart›yla, Hanefi-Sünni-Müslüman Türk’ü ifade ediyor; fark›nda bile de¤iliz. Bugün bu terim toplumu bölüyor. Toplumsal gerginliklerin önemli bir kayna¤›n› oluflturuyor

T

ÜRK‹YEL‹:

“‘Türkiyeli’ terimini kullanmak devleti ve milleti böler.”
“Ne Mutlu Türküm Diyene anlay›fl›na karfl› ç›kan herkes düflmand›r ve düflman kalacakt›r” cümlesi as›l bölücülü¤ün dik âlâs›d›r. Türkiyeli olmak, ad› Türkiye Cumhuriyeti olan devletin yurttafllar›n›n ortak kimli¤idir. Etnik veya dinsel vurgudan uzak, ülke ve toplum olarak beraberli¤imizin simgesi herkesi kapsayan bir üst kimlik, ancak “Türkiyeli” olabilir. Türk, Kürt, Çerkes, Arap, Ermeni, Rum, Yahudi, bu topraklarda birlikte yaflayan, tasada ve k›vançta ortak Türkiyelilerdir. Türkiyelilik bizi bölmez bölücü e¤ilimleri etkisizlefltirir; “mecburi vatandafl”› “gönüllü vatandafl”a dönüfltürür.

Y

ABANCILAR:

Y

OKSULLAR:

“Yabanc›lar topraklar›m›za el koyuyor, parsel parsel sat›l›yoruz.” Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmayanlara tatil evi sat›lmas›ndan siyasi sonuçlar ç›kartmak çok ilginç. Bu insanlar bu evleri ceplerine koyup gidecekler mi? Acaba, TC vatandafl› olarak herhangi birimizin mesela Irak veya Afganistan’da evi veya topra¤› olsa, bu ülkelerde istikrar m› isteriz, kaos mu? Üstelik, belli bir miktardan fazla toprak sat›fl› söz konusu oldu¤u zaman Bakanlar Kurulu karar› gerek. Art›k itiraf etsek iyi olacak: Bu mesele Türkiye’de yabanc› düflmanl›¤›n›n temel aleti haline geldi.

“Yoksullar›n devletten yard›m hakk›na sahip olmas›, onlar› tembelli¤e teflvik eder.” Yoksullar yoksulluklar›n›n sorumlusu de¤ildir. Yoksullu¤un birinci sorumlusu eflitsizliktir. Bölgesel eflitsizlikler kadar, sosyal eflitsizlikler de yoksullu¤u besler. Bugün yoksul ailelerin çok önemli bir bölümü, anne-baba-çocuk hepsi birden çal›fl›p çabalamalar›na ra¤men yoksullar. Kaliteli bir sa¤l›k ve e¤itim hakk›n›n yan›nda, yoksullar›n belli bir parasal destek hakk›na sahip olmalar›, onlar›n yar›na daha güvenle bakmalar›n›, yurttafl olduklar›n›n bilincine somut olarak varmalar›n› ve gelecek kuflaklara yoksulluk riskini devretmemelerini sa¤layacakt›r. ‹nsanlar› açl›kla, çok büyük bir yar›n endiflesiyle “terbiye ederek”, onlar›n çal›flmalar›n› bu yolla sa¤layarak, ça¤dafl toplum olunmaz. Cang›l toplumu olunur. Toplumun bir üyesi olarak herkesin ortak refahtan insanca yaflayacak asgari bir pay almas›; iflte toplumun as›l çimentosu budur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->