PHẦN

Ppp

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Nguồn: http://goo.gl/e9bIT

TT
1

2
3

4

5

6

Tên phần mềm

Phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.3 full version ( phần mềm hỗ trợ kê khai đầy
đủ: kê khai thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân)
Phần mềm hỗ trợ kê khai BC 26 full version 1.0.1 ( kê khai, báo cáo tình
hình sử dụng hoá đơn )
Phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.2 full version ( ngày 29/05/2010 - phần mềm
hỗ trợ kê khai đầy đủ: kê khai thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá
nhân)
Phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân full version 1.2
(ngày 29/05/2010 - hỗ trợ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân)
Phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.1 full version ( ngày 18/03/2010 - phần mềm
hỗ trợ kê khai đầy đủ: kê khai thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá
nhân)
Phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân full version
(hỗ trợ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân)
Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 1.3.1.1(Thay thế hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 1.3.0.1-

7 10.568 Kb-Bản chính thức)

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 1.3.0.1(thay thế hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 1.3.0.0-

8 8.520 Kb -Phiên bản đầy đủ )

9 Phần mềm Hỗ trợ Kê khai phiên bản 2.0 (10.562 Kb - Phiên bản mới 2009)
10 Hướng dẫn cài đặt HTKK
11 Cài đặt cả 2 phiên bản 1.2.0 và 1.3.0 trên cùng 1 máy tính.
12 Hướng dẫn sử dụng HTKK
13 Cài đặt font
14 Công cụ hỗ trợ chuyển đổi Unicode
15 Phần mềm PDF Writer
16 Phần mềm kế toán miễn phí ( 49MB)
17 Hướng dẫn phần mềm kế toán
18 Phần mềm kê khai thuế thu nhập cá nhân
19 Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai V2.1.0

VĂN BẢN LUẬT KẾ TOÁN & THUẾ:
-

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT KẾ TOÁN
LUẬT KIỂM TOÁN
PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ
PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Download here

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful