P. 1
Windows Dvd Maker

Windows Dvd Maker

|Views: 9|Likes:

More info:

Published by: Utbinhdesign Tangnhubinh on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

WINDOWS DVD MAKER

TAO PHIM DVD

Làm DVD nhanh chóng trên Windows 7
Nguon: http://goo.gl/H57R3 Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://dantri.com.vn/c119/s119-359831/lam-dvd-nhanh-chong-trenwindows-7.htm ạn s n Windows 7 và đ n t m ki m m t ti n h làm đ DVD đ th x m tr ti p trên đ uđ D D th n thư n H y th s n in ows D D M k r m t ti n h s n trên indows 7. in ows 7 v r m t và đư Microsoft t h h p vào đ nhi u h n n h u h kh nh u th h h p ho n ư i n ph th n tron đ h n n in ows D D M k r ho ph p n ư i n nh nh h n tạo đ D D với đ y đ M nu và t y h n kh s n t nh n n này đ u tiên bạn li k vào St rt D D M k r‟ và khun S r h r i h n t trên m nu h n „ in ows D D M k r‟ ho đi n „ in ows

1

Màn h nh iới thi u D D M k rs hi n r này kh n hi n r vào l n s u

đ nh

u vào m

„Don‟t show this p

in‟ đ màn h nh

2

Tại i o i n h nh ti n h bạn hỉ vi phim mà bạn mu n h trên đ D D

nh n vào n t „

It m‟ đ thêm vào

il ảnh ho

đoạn

Nh n vào Options đ th y đ i

thu

t nh

đ

như k h

video tr nh hi u m nu

D D

3

S u khi đ th y đ i ti p t

thu

t nh

D D và thêm vào đ y đ n i un

nh n N xt tại i o i n h nh đ h n ki u m nu s n

Tại bướ ti p th o nh n vào ustomiz m nu đ thi t l p m nu ho D D ho o hư n tr nh un p nh s h bên phải

4

Tron trư n h p bạn mu n tạo sli show tr nh i n h nh ảnh nh n vào n t Sli show h n „ Musi ‟ đ thêm nhạ n n ho vi o tr nh i n đ nh u vào m „ h n sli show l n th to m t h musi l n th‟ đ đ ài đoạn nhạ khới với đ ài sli show

ạn

th nh n n t Pr vi w đ x m trướ n i un đ

D D trướ khi quy t định hi n r đ

Trên đây là h th đ bạn th tạo r đ D D b n hs n ti n h s n tron in ows r t nhi u ph n m m huyên n kh ho ph p bạn th hi n đi u này tuy nhiên đây là h th iản và nh n h n th h h p với n ư i n ph th n

n đ n

Phạm Th Qu n Huy

5

ạo DVD Album ảnh trình chiếu trên đầu DVD phổ thông
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://dantri.com.vn/c119/s119-305392/tao-dvd-album-anh-trinh-chieu-tren-dau-dvd-pho-thong.htm (Dân trí) Có lẽ đ nhi u n ư i đ và đ n b n kho n v vi c làm th nào đ có th trình di n nh ng t m hình hay nh n đoạn videos v hi đư c trên nh n đ u phát DVD ph thông. Windows DVD Maker trong Vista sẽ giúp bạn làm đi u đ m t h đ n iản, chuyên nghi p. Windows DVD Maker có s n trong Windows Vista là ph n m m tuy t v i đ làm công vi c này và cho phép bạn tạo chi c DVD trông r t chuyên nghi p có th đư x m trên đ u DVD, b t k địa lý mã s khu v c. Trong quá trình th nghi m có khi bạn phải m t nhi u l n mới qu n đ đư c m t sản phẩm cu i n ưn ý. Quá trình này sẽ “đ t” a bạn m t s đ tr ng. Vì v y, giải pháp t t nh t là bạn nên đ u tư m t đ D D RW (có th ghi lại nhi u l n đ làm đ th nghi m trước khi chính th hi vào đ D D b nh thư ng. M t đ D DR i khoản 25 000 đ là r t rẻ so với khả n n th ghi, xóa r t nhi u l n c a nó. b t đ u, bạn hãy th c hi n tu n t bước sau:

ướ 1: ư đ D D tr ng ho c DVD RW vào . ước 2: Ch n Start - All Programs (ho c Programs) - Windows DVD Maker
Sẽ xu t hi n màn hình chào như h nh ưới đây:

ước 3: Ch n nút: hoos Pi tur s n i os đ chuy n s n màn h nh h nh s u đ k h hu t vào Add It ms đ l a ch n ảnh và videos làm nguyên li u cho Album mà bạn c n tạo.

6

ước 4: Kích chu t vào Options đ chỉnh s a các thu c tính m

định, g m có:

7

- Choose DVD playback settings: ch n ch đ phát hình: + Start with DVD Menu: B t Menu (các l a ch n n i un đ u tiên. + Play video and end with DVD Menu: T đ ng phát n i dung và k t thúc b ng Menu l a ch n. + Play videos in a continuous loop: T đ ng phát lại khi h t đ - DVD aspect ratio: ch n ch đ tỉ l khung hình: + 4:3 dùng cho các màn hinh g n vu n như truy n th ng + 16:9 dùng cho các màn hình r n wi s r n như L D - Video format: ch n ch đ định dạng: + NTSC: đ phân giải là 720 x 480 pixel với t đ là 29,97 khung hình/giây. Ch y u đư c s d ng Mỹ, Nh t và m t s nước khác. + PAL: đ phân giải là 720 x 576 pixek với t đ là 25 khung hình/giây. Ch y u đư c s d ng Châu Âu đài Truy n hình Vi t Nam hi n đ n n định dạng này. Hi n nay t t cả đ u ph t và Tivi đ u hỗ tr cả hai chuẩn định dạng này bạn thích ch n định dạng nào ũn đư c. - DVD burner speed: ch n t đ hi đ m Fastest: nhanh nh t, Medium: trung bình, Slow: ch m. Sau khi tùy chỉnh, bạn ch n OK và N xt đ chuy n sang ph n tùy chỉnh Menu.

ước 5: Thi t k M nu ho đ

D D Trên màn h nh này

l a ch n sau:

-

Preview: X m trước khi ghi Menu Text: chỉnh s a ph n ch giới thi u đ Customize Menu: t thi t k Menu (tạm th i bỏ qu Slide Show: đi u chỉnh ch đ trình chi u ảnh:

ho đ n khi bạn thành thạo)

8

+ Add music: thêm nhạc vào Album. Windows DVD Maker hỗ tr cả Mp3 và WMA. + Picture Length: l a ch n th i gian hi n thị m t ảnh. M định là 7 giây. + Transition: L a ch n hi u ng chuy n ảnh + Use pan and zoom effects for pictures: cho phép hi u ng kéo dãn và phóng to thu nhỏ ảnh. Ch n Change Sli Show đ lưu lại nh n th y đ i - Menu Styles ( bên phải): l a ch n các mẫu Menu có s n ho đ D D Sau t t cả nh ng l a ch n, b m vào nút BURN đ máy chính th m h và hi vào đ D D Bạn h y đ i ghi xong và th trên đ u DVD và xem thành quả c a mình. Chúc các bạn thành n và đư c m t sản phẩm như ý Qu c Lon

Windows DVD Maker – Quá đủ cho nhu cầu tạo đĩa DVD đơn giản
Nguon: http://goo.gl/1vuXr H m qu t i đ iới thi u ph n m m D D Fli k i p bạn làm đ D D k m ph đ t b phim tải trên mạn H m n y t i đ ý th y trên St rtm nu bi u tư n in ows D D M k r và quy t định ạo m t v n l n th h i in ows D D M k r là ph n m m “ ây nhà l vư n” in ows th i p bạn tạo đư m t đ D D t nh n t m h nh kỹ thu t s tron m y ảnh ho đoạn phim m t h đ n iản nh t Th o t i nh n th y n kh n h thu k m ph n m m huyên n mi n nào và th t s làm t i n ạ nhiên i m s nh n in ows D D M k r th làm đư : - Tạo đ D D t nhi u il phim ảnh Khi hi u sẽ tr nh hi u ảnh trướ phim s u - Tạo m nu ho đ l n nhạ và nhi u th m ho m nu - Tạo sli show ho h nh ảnh k m th o nhạ n n và vài hi u n i my u: - Kh n thêm ho hỉnh s ph đ như tron D D Fli k - Hi u n h nh ảnh n t - Kh n hỗ tr định ạn mkv - Kh n ho t y h n un lư n đ D D M định là 150 ph t ho m t đ D D 9

h t t đ u làm nào kh i đ n in ows D D m k r và th hi n bướ làm s u : 1. Thêm file s đ u tiên bạn b m n t Add items và thêm vào h nh ảnh h y vi o S u khi thêm n u bạn th y t st tus hi n thị h R y th mới đư n u n hi n thị h Will not fit th n h là bạn đ vư t qu 150 ph t

S u khi h n xon n sẽ t đ n om t t ả h nh ảnh vào thư m “Sli show” n lại là il vi o n u ạn th b m n t mũi tên lên xu n trên th nh n đ đ i th t i il Ti p th o bạn đ t tên ho đ D D DVD Title n sẽ hi n thị khi bỏ đ vào đ u m y m vào n h Option ưới bên phải s hi n r ho ph p bạn u h nh th n s như : tỉ l h nh ảnh h n 4:3 ho màn h nh thư n và 16: ho màn h nh r n huẩn NTS h y P L h n t đ hi đ m DVD burner speed Riên ph n t y h n Choose DVD playback settings bạn l h ns u: - Start with DVD menu : khi bỏ đ vào sẽ t đ n hi n r m nu ho n ư i n h n - Pl y vi o n n with D D m nu : khi bỏ đ v sẽ t đ n ph t đ khi ph t xon th mới hi n m nu - Pl y vi o in ontinuous loop : t đ n ph t lại đ mỗi khi k t th Xon b m OK và b m Next đ qu bướ ti p th o ạo menu Màn h nh ti p th o sẽ i p bạn tạo m t m nu với th m s n bạn h n i nào th y đ p t nh s h đ i m t h t là n sẽ hi n thị n y

10

m n t Menu text đ th y đ i h màu s hi n thị trên màn h nh m n t Customize menu đ hỉnh lại m nu Tr n hi n r ho ph p bạn bạn th y đ i màu n n m nu For roun i o b n m t t m h nh h y m t đoạn phim N u bạn mu n ph t nhạ khi m nu này đư m th h y h n bản mon mu n Menu audio M Scene button style i p bạn h n khun ho đoạn vi o hi n thị tr n S n Tr n này sẽ 2 i h nh nhỏ nhỏ như h nh minh hoạ bên ưới đây H nh bên trên n là i o i n c m nu khi n ư i n b m n t S n s trên đ u D D n sẽ m r i h nh nhỏ th h i bên ưới.

Khi h n xon b m n t Change style. Ti p th o bạn sẽ ti n hành tạo il tr nh hi u ho nh n t m ảnh kỹ thu t s b m n t Slide show s hi n r b m n t Add music đ thêm nhạ n n T t h n h t là bạn h y h n m “ h n sli show l n th to m t h musi l n th” đ hư n tr nh t đ n đ n b nhạ và h nh tr nh t nh trạn h nh th đ n hi u tron khi nhạ đ ph t h t in ows D D M k r hỉ vài hi u n huy n ảnh bạn n tạm b n h h n Random m Tr nsition

11

Xon b m n t Change Slide show đ lưu lại và tr v màn h nh h nh Gi bạn h y b m n t Pr vi w đ x m lại t phẩm l n u i trướ khi b m n t Burn đ hi r đ Chúc m i n ư i làm đư đ phim ưn ý Bài vi t liên quan  09/11/2010 -- Wondershare DVD Slideshow Builder – Ph n m m làm file trình chi u mi n phí  14/04/2010 -- DVD Flick – Làm đ phim D D huy n nhỏ !

hi đĩa Video DVD với Windows DVD Maker
Nguon: http://goo.gl/PcPzH Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn h hi đ i o D D b ng s d n t nh n n đư c cung c p ngay trong h đi u hành in ows ist Trước khi b t đ u có m t vài lưu ý s u: tạo m t đ i oD D không phải là nhi m v kh kh n và in ows ist đ m t giải pháp tuy t v i. Tuy nhiên, có m t vài gói ph n m m khác chuyên d n h n với nhi u t nh n n và s d n h n Nero và Roxio là hai giải pháp ph bi n nh t đ hi đ D và D D N u bạn c n nhi u t nh n n h n vi c ghi đ D và D D đ n iản ho c mu n m t th t t h n hư n tr nh s n có c a Windows, bạn có th xem xét đ n vi c mua m t ph n m m như N ro h y Roxio N u bạn không mu n trả thêm chi phí cho m t ph n m m ho c không c n thêm t nh n n nân vi hi đ th th s d ng giải pháp tuy t v i có s n c a Windows Vista. N u giải pháp c a Windows Vista là l a ch n c a bạn thì chúng ta có th b t đ u vào ph n chính: 1. Kích vào nút Start ch n Windows DVD Maker (ho c vào Start -> All Programs -> Windows DVD Maker) 12 o n oài

2. Kích vào nút Add items t menu trên cùng và duy t tới thư m c ch a video mà bạn mu n ghi. M hư n tr nh sẽ tìm t thư m c Videos

định,

3. Ch n m t ho c hi u video mà bạn mu n ghi và nh p vào tiêu đ c đ tại ph n Disc title. Ngoài ra, bạn có th ch n đ s p x p các video theo t ng th t đư hi r đ làm đi u này, hãy ch n video c n s p x p và nh n phím Up ho Down đ đ t nó vào vị trí mong mu n.

4. N u c n, bạn có th kích vào nút Options và thi t l p m t s t nh n n như t dạng video ho c bạn có th ch n DVD có menu hay không.

đ

hi đ

tỉ l

o định

13

5 S u khi đ

l a ch n c

m nh k h OK và s u đ k h Next.

6. Tại bước này bạn có th tạo m t menu DVD tùy chỉnh ho c ch n trước m t m nu đ ch n m t m nu đ u n chu t trong danh sách Menu Styles và ch n menu mà bạn thích. Bạn có th tùy chỉnh nó b ng cách nh n vào nút Customize Menu và tạo nh n th y đ i tùy ý. Ngoài ra, bạn có th th y đ i ch trên menu b ng cách kích vào nút Menu text và nh p vào đoạn text mong mu n.

7 Khi đ

hỉnh s a xong toàn b , kích vào nút Burn

14

Trước tiên, Windows DVD Maker sẽ m h vi o th o định dạng thích h p và s u đ sẽ hi n r đ D D Th n thư ng, quá trình mã hóa m t nhi u th i i n h n qu t nh hi đ v v y bạn phải m t m t khoảng th i gian ch . PS: T i đ hi th m t đ i oD D th i gian là 107 phút với 21.6GB. Th i gian phải ch tính t khi nh n n t urn ho đ n khi ghi xong là 2 gi 3 phút.

TH - HT Ch đ gi ng nhau: t video làm hình n n desktop trong Windows 7! How to rip DVD and convert Video for Zune(for Windows/Mac) Total Training for Windows 7 ? Interactive Video Tutorial with Exercise Files Ch p hình video trên Windows Media Player và Windows Media Classic 2D+3D Screensaver Maker 3.63

    

Làm thế nào để urn đĩa DVD của Với Windows DVD Maker
Nguon: http://goo.gl/4qdrm

Windows DVD Maker đ đư c giới thi u cùng với Windows Vista và nó ti p t c có m t trong Windows 7. Không gi n như với các công c khác trong Windows 7, Windows DVD Maker kh n t nh n n mới so
với phiên bản c a nó Windows Vista. Chú ý: Windows DVD Maker chỉ đư c bao g m trong Windows 7 Home Premium và Windows 7 Ultimate. N i Tìm Windows DVD Maker Trong thanh search c St rt M nu in7 õ “dvd maker - Click lên shortcut Windows DVD Maker. Cách th 2 : Start -> All Programs -> Windows DVD Maker.

15

Các loại t p tin & đư c hỗ tr b i Windows DVD Maker  Video files: „ s ‟ „ vi‟ „ vr-ms‟ „ m1v‟ „ mp2′ „ mp2v‟ „ mp ‟ „ mp ‟ „ mp ‟ „ mpv2′ „ wm‟ „ wmv‟  Audio files: „ i ‟ „ i ‟ „ i ‟ „ s ‟ „ u‟ „ mp2′ „ mp3′ „ mp ‟ „ sn ‟ „ w v‟ n „ wm ‟  Picture files: „ bmp‟ „ ib‟ „ m ‟ „ i ‟ „ j i ‟ „ jp ‟ „ jp ‟ „ jp ‟ „ pn ‟ „ ti ‟ „ ti ‟ n „ wm ‟ Windows DVD Maker hỗ tr vi t trên: DVD + R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW và DVD-ROM Làm thế nào để add file Media và Chỉnh sữa nó

n

Khi b t đ u Windows DVD Maker sẻ hi n thị 1 trang thông tin cho bi t bạn sẻ có th làm gì với công c này. Không thích nó qu y r y l n sau thì click ch n vào : „Don‟t show this p in‟. Ti p t c click „ hoos Photos n i os‟.

ây là i o i n chính c a Windows DVD Maker tại đây bạn có th làm m i th với nó 16

thêm hình ảnh ho c video, b m vào nút Add items t top menu.

17

Ngoài ra, bạn có th chỉ c n kéo và thả trong Windows DVD Maker c a s b t kỳ hình ảnh ho c video mà bạn mu n hi trên đ D D tr c ti p t Windows Explorer. T t cả các hình ảnh bạn thêm vào Windows DVD Maker sẽ đư lưu tr t đ ng trong m t thư m c có tên generically Slide Show. Double click chu t vào SliSlide Show đ xem các b c ảnh mà bạn thêm vào vi c biên soạn.

tr lại c a s chính b m vào bi u tư ng nhỏ thư m c t tr nh đ n trên đ u.

Trước khi bạn chuy n s n bước ti p theo bạn có m t vài tùy ch n s n có:  Save the compilation for later use – đi u này sẽ lưu th n tin v nh ng gì bạn mu n hi trên đ DVD c a bạn đ bạn có th tái s d n n s u này đ ghi cùng m t đ D D Th c hi n b ng cách File -> Open project file và ch n các l a ch n mà bạn đ lưu K t th c click File and select Save as.  Remove a file - ch n t p tin bạn mu n xóa và nh n vào m c Remove item icon t the top menu. 18

  

Change the order of the files – l a ch n m t t p tin và s d n

mũi tên t tr nh đ n trên n đ di chuy n nó lên ho c xu ng. Choose a DVD recorder -b m vào danh sách thả xu ng t phía tay phải c a ph n đ u tr n đ xem tr nh đ n Ghi đ D D s n và ch n m t. Write the DVD title -cho t i đ 32 ký t .

Mu n có thêm các l a ch n thì click vào Options

Làm thế nào để tùy chỉnh trình đơn DVD
Pane bên phải c a c a s bạn có nhi u Menu Styles mà bạn có th l a ch n. 19

Bạn có th x m trước nh n

đ th o t

trước khi burn nó ra DVD

N u bạn mu n th y đ i

v n bản tr nh đ n đ

D D b m vào nút Menu text t ph

trên tr nh đ n

Trong c a s mới, bạn có th ch n các loại phông ch và màu s c c a t t cả chỉnh s a tên.

tr nh đ n và bạn có th

20

Tron tr nh đ n h nh vẫn còn có ph n „ ustomiz m nu‟„ nút.B m vào nó n u bạn mu n tùy chỉnh trong tr nh đ n phon h

Nút cu i cùng t tr nh đ n là Sli

Show –

n đ chỉnh s a v th i gian hi n thị 21

Bạn có th thêm âm nhạc vào trình chi u, t ch c âm nhạc (thêm, xóa, di chuy n lên, xu ng), bạn có th đ t đ ng hi n thị hình ảnh chi u dài th i gian t 3 đ n 30 giây và các hi u ng chuy n ti p gi a các slide.

N u m i vi

đ u đ như bạn mong mu n công vi c cu i cùng là click nút b m Burn

22

ướng dẫn làm đĩa DVD nhạc hình trên Win7
Nguon: http://goo.gl/opLeN ạn s n in ows 7 và đ n t m ki m m t ti n h làm đ D D đ th x m tr ti p trên đ uđ D D th n thư n H y th s n in ows D D M k r m t ti n h s n trên in ows 7 in ows 7 v r m t và đư Mi roso t t h h p vào đ nhi u h n n h u h kh nh u th h h p ho n ư i n ph th n tron đ h n n in ows D D M k r ho ph p n ư i n nh nh h n tạo đ D D với đ y đ M nu và t y h n kh s n t nh n n này đ u tiên bạn li k vào St rt D D M k r‟ và khun S r h r i h n t trên m nu h n „ in ows D D M k r‟ ho đi n „ in ows

Màn h nh iới thi u D D M k rs hi n r này kh n hi n r vào l n s u

đ nh

u vào m

„Don‟t show this p

in‟ đ màn h nh

23

Tại i o i n h nh ti n h bạn hỉ vi nh n vào n t „ It m‟ đ thêm vào phim mà bạn mu n h trên đ D D http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/11/03/windows-dvd-maker-3.jpg Nh n vào Options đ th y đ i thu t nh đ như k h vi

il ảnh ho

đoạn

o tr nh hi u m nu

D D

S u khi đ th y đ i ti p t

thu

t nh

D D và thêm vào đ y đ n i un

nh n N xt tại i o i n h nh đ h n ki u m nu s n

Tại bướ ti p th o nh n vào ustomiz m nu đ thi t l p m nu ho D D ho o hư n tr nh un p nh s h bên phải

24

Tron trư n h p bạn mu n tạo sli show tr nh i n h nh ảnh nh n vào n t Sli show h n „ Musi ‟ đ thêm nhạ n n ho vi o tr nh i n đ nh u vào m „ h n sli show l n th to m t h musi l n th‟ đ đ ài đoạn nhạ khới với đ ài sli show

25

ạn

th nh n n t Pr vi w đ x m trướ n i un đ

D D trướ khi quy t định hi n r đ

Trên đây là h th đ bạn th tạo r đ D D b n hs n ti n h s n tron in ows r t nhi u ph n m m huyên n kh ho ph p bạn th hi n đi u này tuy nhiên đây là h th iản và nh n h n th h h p với n ư i n ph th n N u n: Tu i trẻ Hà Gi n

n đ n

DVD Maker
Nguon: http://goo.gl/cOrm1

Photo DVD Maker 7.9
Tạo h nh ảnh lbum trên đ D D đẻ th h i đư trên T tr n w b thi t bị i đ n như ppl iPo Sony PSP đi n thoại i đ n ! Photo D D M k r tạo r m t tr nh hi u huyên n hi p với n n âm nhạ N hỗ tr DVD, SVCD, VCD, MPEG, MPEG-4 và địn Phát hành: 10/12/2007 - b i ANVSoft Dun lư n : 24.91 MB p nh t l : 25/05/2009 12:49:00 SA Yêu u: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista Tìm thêm: tạo lbum, h nh ảnh, apple ipod, sony psp, đi n thoại i đ n , dvd, svcd, vcd, mpeg, anvsoft 16031 lư t tải v Tải v Mi n ph

Movie DVD Maker 2.7
26

Movi D D M k r là m t ph n m m làm đ D D D S D r t s n với Movi D D M k r bạn th làm ho m nh m t hi đ D D DS Dt t t ả il vi o đ hạy tron đ u D D Phát hành: 28/3/2009 - b i Aone Software Dun lư n : 8.42 MB p nh t l : 29/03/2009 7:15:00 CH Yêu u: Windows ME/2000/XP/2003/Vista Tìm thêm: burn, hi đ , dvd, vcd svcd, mp4, file video, avi, divx, xvid, aone software

11154 lư t tải v Tải v Dùng th

Video DVD Maker Free
i o D D M k r là ti n h hi đ D D ho ph p bạn hi lại h nh ảnh t b huy n ti p T w b m m y hi h nh thi t bị vi o ho t nh n il vi o định ạn I thành 1 il vi o Phát hành: 12/3/2008 - b i Protectedsoft Dun lư n : 8.02 MB p nh t l : 07/06/2008 12:47:00 SA Yêu u: Windows NT/2000/XP/2003 Server/Vista, DirectX drivers 9.0 Tìm thêm: hi đ , hi lại h nh ảnh, webcam, máy ghi hình, dvd, cd 5004 lư t tải v Tải v Mi n ph

My DVD Maker 5.8
My D D M k r đư thi t k nh m huy n đ i định ạn đu i M MO RM DI X X ID và I s n D D ạn th s n n đ tạo và hi đ D Ds t il vi o th n n Phát hành: 24/4/2006 - b i MultiPower Software Dun lư n : 5.53 MB p nh t l : 03/08/2009 3:24:00 CH Yêu u: Windows Me/98/2000/XP Tìm thêm: huy n đ i định ạn , wmv, mov, rm, divx, dvd, file video, hi đ , h nh ảnh, multipower software 4234 lư t tải v Tải v Dùng th

007 DVD Maker
007 D D M k r là m t ph n m m s n đ i p bạn tạo r đ vi o D D D h yS Dt h uh t định ạn vi o b o m định ạn DivX Xvi I MPEG M Qui kTim R l i o Phát hành: 12/12/2007 - b i dvd-copy-cloner Dun lư n : 4.13 MB p nh t l : 22/02/2008 11:53:00 CH Yêu u: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server Tìm thêm: dvd, vcd, avi, mpeg, video 1977 lư t tải v Tải v Dùng th

Video DVD Maker Pro

27

N u bạn mu n hi sẻ vi o bạn h y photos D với bạn b bạn bạn nên n với phư n ti n truy n th n tiêu huẩn ph bi n nh t th đư x m trên b t kỳ m y t nh nào h i vi o ho th m h là m t m onsol Phát hành: 07/07/2010 - b i Protectedsoft Dun lư n : 12.38 MB p nh t l : 03/08/2010 4:07:00 CH Yêu u: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7 Tìm thêm: video dvd maker pro 3.22.0.60, protectedsoft, video dvd maker, tạo v t vi o và ảnh

1460 lư t tải v Tải v Dùng th

Daniusoft DVD Creator 1.0.0
M t n n i p n ư i n hi vi o r đ D D tạo D D t nhi u định ạn vi o ph bi n m t h àn Phát hành: 2010 - b i Daniusoft Studio Dun lư n : 33.8 MB p nh t l : 18/06/2010 8:45:00 CH Yêu u: Windows XP / Vista / 7 Tìm thêm: dvd creator, dvd maker, dvd designer, dvd, designer, maker 1413 lư t tải v Tải v Dùng th

iMoviesoft DVD Maker 1.0.1.8
M t n n sẽ i p bạn huy n đ i và hi vi o r D D huy n đ i vi o thành t p tin D D và th th hi n hỉnh s vi o Phát hành: 2009 - b i iMovie Multimedia Dun lư n : 15.48 MB p nh t l : 06/04/2010 9:45:00 CH Yêu u: Windows NT / 2K / XP / Vista / 7 Tìm thêm: dvd creator, video joiner, create dvd menu, create, dvd, converter 448 lư t tải v Tải v Dùng th

AHD DVD Maker
D D M k r là h nh nh nh t đ huy n đ i vi o s n D D và hi đ D D t b t k m t ạn nào định ạn vi o bạn yêu th h b o m I DivX XviD MPEG MP4 M RM FL MK Phát hành: 01/12/2010 - b i AHDSoft Dun lư n : 12.58 MB p nh t l : 06/12/2010 4:19:00 CH Yêu u: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT Tìm thêm: ahd dvd maker 4.6.3.7, huy n đ i vi o s n v , huy n đ i vi dvd

o, tạo m nu

28

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->