You are on page 1of 2

Exncr LocrsrrEK EvENT

5luNl 2oo7 r NUKERK


Hnnr vAN HoLLAND
KOM ALLESTE WETENOVERWAT
E R S P E E L Tr N L o G t s T t e r N E D E R L A N D
Ja,ik kom graagmet personennaarhet gratisExactLogistiekEventop 5 juni zooT
B edr ijf s naam
:
B r anc he:
Aantal medewerkers:
Postadres:
Postcode+ plaats:
Telef oonnum m e r:
Website:
Faxnummer:
Naam contactpersoon: OM OV
F unc t ie:
E - m a i :l
N a a mz " b e z o e k e r : OM OV
Functie:
E - m a i :l
N a a m3 " b e z o e k e r : OM OV
Functie:
E - m a i :l
Hoe heeftu dezeleafletontvangen)
tr Via ExactNieuws tr Via hettijdschriftLogistiek
tr Via66nvande medewerkers van ExactEasyAccess tr Viaddnvande Exactpartners, namelijk
tr Viade uitnodiging perpost tr Anders,namelijk

tr Neems.v.p.contactop met
Helaasbenik verhinderd. voor een afspraak.

tr . u r s .v .p .i n fo rmati eop over onderstaande


Helaasben i k v e rh i n d e rdStu t.a.v:
onderw erpen

Pick-lT tl @-WebShop E Anders,namelijk


tr WMSEasyLogisticsE Barcode-oplossing

tr Ja, ik meld me aan voor een gratis proefabonnement(4 exemplaren)op Logistiek.


)[HEIl =liekr<< Logistiekis het onafhankelijke vakbladvoor de logistiekeprofessionalin de industrie,groot-
h a n d e l ,re ta i l ,l o g i s ti ek,bouw en zorg. Met i n el k nummer aandachtvoor suppl ych ain
management,logistiekedienstverlening, intern transport,distributie,softwareen personeel.
Vermeld hier ter attentievan welk contactpersoonLogistiekverstuurdkan worden:

Dit proefabonnementis geheelvrijblijvenden stopt automatisch na 4 nummers.

tr Ja,ik meldme aanvoorde gratisonlinekennisbrief


SupplyChainManagement.
Uw kennisoverSupplyChainManagement wordt5 x keerperjaargeripdatet
meto.a.tipsvan
experts,praktijkverhalen, linksen dossiers,
interessante aanbevolenboekenen evenementen.
f o r d t a u t o m a t i s c hn a a r a l l e o p d i t f o r m u l i e rv e r m e l d e
V e r g e e tn i e t u w e - m a i l a d r e si n t e v u l l e n .D e k e n n i s b r i ew
e - m a i l a d r e s s evne r s t u u r d .A f m e l d e nk a n z e e r e e n v o u d i gd o o r o p d e l i n k o n d e r a a nd e k e n n i s b r i etfe k l i k k e n .

Eenweekvoor het evenementkrijgt u de routebeschrijvingnaarHart van Holland en overigeinformatietoegestuurd.