แด่ ผูน้ าอาสาสมัคร

,
ผมมีความรู ้สึกโศกเศร้าและมีความยินดี ในการนาเสนอ “คู่มือทักษะชี วิตและการรั บมือกับภัยพิบัติ” แก่
ท่าน ซึ่ งคู่มือนี้ได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบตั ิน้ าท่วมในกรุ งเทพมหานครและพื้นที่ต่าง ๆ ที่
กาลังดาเนินอยูใ่ นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะทางานขององค์ กร ไร้ ท์ ทู เพลย์ และหน่ วยงาน
ภาคีท้ ังในประเทศไทยและทั่วโลก ได้พฒ
ั นาคู่มือชุ ดนี้ ซ่ ึ งประกอบไปด้วยเครื่ องมื อและกิ จกรรม ด้วย
แรงกายและแรงใจ โดยเครื่ องมือนี้ สามารถนาไปใช้ได้โดยใครก็ตามที่มีกิจกรรมร่ วมกับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและส่ งผลถึงการพัฒนาและเรี ยนรู ้ทกั ษะชีวิต ในขณะเดียวกันยังเป็ นการรับมือ
กับสถานการณ์อย่างมีมนุษยธรรมโดยเฉพาะอีกด้วย
ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จะขอใช้โอกาสนี้ ในการขอบคุณความช่ วยเหลืออันยิ่งใหญ่ของ ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษัท คัมมินส์ จากัด ที่ได้สนับสนุนแผนงานนี้ ซึ่ งในด้านขององค์กรพัฒนาที่
ไม่แสดงหาผลกาไร การทางานของ ไร้ท์ ทู เพลย์ คงเป็ นไปไม่ได้หากปราศจากการเอื้อเฟื้ อสนับสนุนและ
การอุทิศตนของชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย
ท้ายนี้ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด ในฐานะอาสาสมัครที่เลือกที่จะนาแผนงานนี้ ไปใช้ คุณคือผูน้ าที่แสดงให้
ทุกคนเห็นถึงการอุทิศตนและการช่ วยเหลือในด้านของการเป็ นที่ปรึ กษาและผูน้ าในชุมชนของท่าน หาก
ขาดแรงกายแรงใจของท่านในครั้งนี้ เด็กและเยาวชนในศูนย์อพยพคงไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดงานใน
ครั้งนี้ เราต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนและการเสี ยสละของท่าน และขอให้ท่านประสบความสุ ขและ
ความสาเร็ จในการทางานกับเด็กและเยาวชนในศูนย์อพยพในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ,

ไมเคิล อัลแบร์
ผูจ้ ดั การประเทศไทย
ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย

สารบ ัญ
1.

บทนา
การเตรียมกิจกรรม …………………………………………………………...
่ มโยง-ปรับใช ้ ……………………………………………………
สะท ้อน-เชือ

3
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ท ักษะการจ ัดการอารมณ์
วิง่ ผลัดแสดงท่าทาง …………………………………………………………
วิง่ ผลัดเก็บอุปกรณ์ …………………………………………………………..
ไม่โกรธไม่กลัว ………………………………………………………………
เวลาตัดสินใจ ………………………………………………………………..
เกมทาตามผู ้นา ………………………………………………………………
เกมแมงมุม …………………………………………………………………..
เกมลูกโป่ งแห่งความหวัง ……………………………………………………
เกมความมัน
่ ใจ ………………………………………………………………

6
8
10
12
14
16
18
20

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ั ันธภาพ
ท ักษะการสร้างสมพ
สุนัขเห่า ……………………………………………………………………..
กอริลล่าตาบอด ……………………………………………………………..
คล ้องข ้อศอก ………………………………………………………………..
ปฏิกริ ย
ิ าลูกโซ่ ……………………………………………………………….
ปิ ดตาหาของ …………………………………………………………………
วอลเล่ยบ
์ อลบนผืนผ ้า ……………………………………………………….
สะพาน ……………………………………………………………………….
กลับผ ้า ………………………………………………………………………
ปมมนุษย์ …………………………………………………………………….
เกมฟาร์มเลีย
้ งสัตว์ …………………………………………………………..
เกมจับหางมังกร ……………………………………………………………..
เกมเข ้าแถว ………………………………………………………………….
เกมลอดและข ้าม …………………………………………………………….
เกมหอยทากวิง่ แข่ง ………………………………………………………….
เกมจับคูว่ งิ่ ปิ ดตา …………………………………………………………….
เกมเดินสามขา ……………………………………………………………….

22
24
26
28
30
32
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

1

2

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

การเตรียมกิจกรรม
1) ก่อนเริม
่ ดาเนินกิจกรรม :

สิง่ สาคัญคือต ้องมั่นใจว่าพืน
้ ทีน
่ ัน
้ มีความปลอดภัยสาหรับการเคลือ
่ นไหวของเด็ ก ๆ ก่อนเริม
่ ต ้น
กิจกรรม ตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารเล่นว่า สิง่ กีดขวางต่างๆ ถูกเคลือ
่ นย ้ายออกไปแล ้ว เพือ
่ ให ้เด็ก ๆ ได ้มี
ประสบการณ์ทป
ี่ ลอดภัยและสนุกสนาน
มีอ ุปกรณ์ ทพ
ี่ ร ้อมใช ้งานเป็ นสิง่ สาคั ญเช่นกัน สาหรั บกิจกรรมเหล่า นี้ ท่านจะต ้องมีอุปกรณ์ต ามที่
กล่าวไว ้ข ้างล่างนี้:

กระดาษ (1 แผ่นสาหรับเด็กแต่ละคน)

ลูกบอล (2-4 ลูก) *หมายเหตุ: หากไม่มล
ี ก
ู บอล คุณครูสามารถใช ้ถุงพลาสติกเป่ าลมและ


มัดปากถุงด ้วยเชือกแทนหรือขยากระดาษหนั งสือพิมพ์เป็ นรูปทรงลูกบอล หรืออาจจะใช ้เสือ
แขนยาวมัดเป็ นรูปทรงลูกบอลแทนได ้


กรวยหรือเก ้าอี้ (1 ตัว สาหรับเด็ก 6 คน)


นาฬกาจั
บเวลา (หรือนาฬกา)
สาหรับจับเวลากิจกรรมของเด็ก ๆ
ชอล์ค เชือกหรือเทปกาวเพือ
่ ทาเครือ
่ งหมายเส ้นเริม
่ ต ้น

2) บทบาทของท่านในฐานะผูน
้ า:

ผู ้นากิจกรรมจะเป็ นผู ้รับผิดชอบในการจัดวางระดับและสภาพแวดล ้อมของกิจกรรม ในฐานะผู ้นา
การเป็ นแบบอย่างของพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เป็ นสิง่ สาคัญยิง่ :
ื่ สัตย์ยต

ส่งเสริมการเล่นทีซ
่ อ
ุ ธิ รรม

ส่งเสริมการเล่นเป็ นทีม

กระตุ ้นและสนั บสนุนเด็ก ๆ

ส่งเสริมการเข ้าร่วม

แสดงบทบาทในฐานะต ้นแบบ

กระตุ ้นการมีสว่ นร่วม การทางานเป็ นทีมและการช่วยเหลือซึง่ กันและกันซึง่ สาคัญกว่าการ
ชนะ
่ ทเรียน:
3) การนาสนทนาเข้าสูบ
กระตุ ้นให ้เด็กทุกคนมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย
่ นหากว่าเด็ก ๆ รู ้สึกสบายใจทีจ
่ ะแลกเปลีย
่ น
จากนัน
้ พูดถึงจุดประสงค์การเรียนรู ้หลักของกิจกรรมทีท
่ า่ นกาลังจะเริม
่ นา สาหรับกิจกรรมชุดนีน
้ ัน

่ มโยงกับทักษะชีวต
จุดประสงค์การเรียนรู ้หลักเชือ
ิ ด ้านการจัดการอารมณ์ และการพัฒนาสัมพันธภาพ
ทีด
่ ก
ี บ
ั ผู ้อืน

สานั กงานคณะกรรมการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานและ องค์กร ไร ้ท์ ทู เพลย์ได ้ออกแบบเกมและกิจกรรมที่
ครอบคลุม รอบด ้าน ส่ง เสริม การเล่น อย่างยุตธ
ิ รรมและให ้ความสนุ กสนาน ในระหว่า งการดาเนิน
กิจกรรมนั น
้ สิง่ สาคัญทีท
่ า่ นพึงปฏิบต
ั ค
ิ อ
ื :
่ มั่นในตัวเอง

ชมเชยและสนั บสนุนเด็ก ๆ เพือ
่ พัฒนาความเชือ
้ ชาติ ศาสนา ความสามารถ

ให ้เด็ ก ๆ ทุกคนได ้เข ้าร่วมกิจกรรมโดยไม่คานึงถึงเพศ เชือ
วัฒนธรรม และโครงสร ้างของครอบครัวหรือภูมห
ิ ลังทางสังคม

อธิบายกระบวนการเล่นอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข ้าใจ

หากเป็ นไปได ้ ทาการสาธิตหรือเชิญชวนให ้นั กเรียนเป็ นอาสาสมัครในการเป็ นต ้นแบบหรือ
เป็ นตัวอย่างสาหรับการแนะนากระบวนการ

จบกิจกรรมเมือ
่ เด็กทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมแล ้วหรือเมือ
่ ท่านสังเกตว่ากิจกรรมนัน
้ สมบูรณ์
ตามจุดประสงค์แล ้ว

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

3

4) การอภิปรายเพือ
่ สรุปการเรียนรู ้

ในการแลกเปลีย
่ นทีป
่ ระสบความสาเร็จ เด็ก ๆ จะต ้องรู ้สึกว่า พวกเขาปลอดภัยและรู ้สึกสะดวกใจทีจ
่ ะ
พูดออกมา ไม่แนะนาให ้ผู ้นากิจกรรมพูดหรือให ้คาแนะนาใดๆ ก็ตามแม ้ว่าสิง่ ทีเ่ ด็กๆแลกเปลีย
่ น
ออกมานัน
้ ไร ้สาระหรือไม่เข ้าประเด็น ส่งเสริมให ้พวกเขาได ้พูดกับเพือ
่ นคนอืน
่ ๆ ไม่ใช่พด
ู กับท่าน
เท่านัน
้ ข ้างล่างนี้เป็ นคาแนะนาพิเศษสาหรับการกระตุ ้นและส่งเสริมการแลกเปลีย
่ น:
ิ ธิทจ

ทุกคนมีสท
ี่ ะพูดและจะต ้องได ้รับการส่งเสริมให ้ได ้พูด

พยายามหลีกเลีย
่ งคาตอบประเภท “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หากเลีย
่ งไม่ได ้ กระตุ ้นให ้เด็ก ๆ
อธิบายคาตอบของพวกเขา ซึง่ ท่านอาจจะถามว่า “ทาไมหนูคด
ิ แบบนัน
้ ”

พยายามหลีกเลีย
่ งทีจ
่ ะตอบคาถามของตัวท่านเอง ให ้เวลาเด็ก ๆ ในการคิดหาคาตอบ
ั เจน ให ้เด็ก ๆ อธิบายเพิม

หากคาตอบไม่ชด
่ เติม

หากคาถามทาให ้เด็ก ๆ สับสน ให ้พูดซ้าหรือยกตัวอย่างเพือ
่ ให ้คาถามนั น
้ ชัดเจนมากขึน


ไม่ตัดสินเด็ก ๆ ด ้วยการพูดว่า “ไม่ นั่นไม่ถก
ู ต ้อง” หรือ “ใช่ ถูกต ้องแล ้ว” ใช ้คาพูดเช่น
“ขอบคุณ” หรือ “คาตอบนี้น่าสนใจมาก” แทน
5) สงิ่ ทีส
่ าค ัญทีส
่ ด
ุ คือ ความสนุก!

ทาไมต้องจบกิจกรรมด้วยการอภิปรายเพือ
่ สรุปการเรียนรู?้
ึ ษาขัน
เกมและกิจกรรมของสานักงานคณะกรรมการศก
้ พืน
้ ฐานและ องค์กร ไร ้ท์ ทู เพลย์
เปิ ดโอกาสให ้เด็ก ๆ ได ้เรียนรู ้ทักษะความรู ้และคุณค่าทีห
่ ลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามขึน
้ อยูก
่ ับ
ี้ า เด็กและเยาวชนจะไม่สามารถจดจาหรือ
โอกาสด ้วย หากปราศจากการสง่ เสริมและการชน
ถ่ายทอดสงิ่ ทีพ
่ วกเขาได ้เรียนรู ้ไปยังชวี ต
ิ ปั จจุบันและอนาคตได ้ซงึ่ การออกแบบกิจกรรมของ
ไร ้ท์ ทู เพลย์ ได ้แก ้ปั ญหาความท ้าทายทีก
่ ล่าวมา ดังต่อไปนี:้
 กิจกรรมได ้รับการออกแบบอย่างเป็ นระบบ ดังนัน
้ ประสบการณ์ของเด็ก (และบทเรียนทีจ
่ ะ
เรียนรู ้มากลับจากเด็กๆ) ได ้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
ื่ มโยง กับสงิ่ ทีพ
 ท่านชว่ ยให ้เด็ก สะท้อน การเรียนรู ้ของพวกเขา เชอ
่ วกเขาได ้เรียนรู ้
่ จิ กรรมและเกม (ดูเอกสาร RCA สาหรับ
มาแล ้วและ ปร ับใช ้ กับชวี ต
ิ จริงทีไ่ ม่ใชก
รายละเอียดเพิม
่ เติม)

4

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

ื่ มโยง-ปร ับใช ้ : การใช ้ประสบการณ์เป็ นแนวทางในการเรียนรู ้
สะท้อน-เชอ

ื่ มโยง-ปร บ
สะท้อ น- เช อ
ั ใช ้ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ก ารสอนการเรีย นรู ซ
้ งึ่ จะช่ว ยพั ฒ นา
ั พันธ์กบ
“สังคมของผู ้เรียน” ผู ้ซึง่ ใช ้ประสบการณ์ผา่ นสะท ้อนและปฏิสม
ั เพือ
่ นหรือผู ้อืน

สะท้อน :
ผู ้เรียนจะพิจารณาถึงว่า : ฉั นผ่านประสบการณ์อะไรบ ้าง เกิดอะไรขึน
้ กั บภายนอกและ
ภายในตัวฉั น ซึง่ ผู ้เรียนจะระลึกถึงประสบการณ์ของตัวเองและสร ้างรูปประสบการณ์นัน
้ ขึน
้ มา

ตัวอย่างเช่น ผู ้เรียนจะเตรียมการและเชือมต่อประสบการณ์ เหมือนเป็ นลาดั บของเหตุการณ์
ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลกระทบหรือความสัมพันธ์ของปั ญหาและการแก ้ปั ญหา เป็ นต ้น

ประสบการณ์ตรงจะช่วยเรือ
่ งการเตรียมการ

ื่ มโยง :
เชอ
ผู ้เรียนจะพิจารณาถึงว่า : ประสบการณ์ครัง้ นี้จะเกีย
่ วข ้องสัมพันธ์กับประสบการณ์ทผ
ี่ ่านมาอย่างไรบ ้าง จะเชือมโยงอย่างไรกับสิงทีฉ
่ ั นได ้รู ้จัก เชือและรู ้สึก ประสบการณ์นจ
ี้ ะมีอท
ิ ธิพล
หรือช่วยขยายมุมมองของฉั นไหม มันจะท ้าทายหรือปฏิเสธมุมมองของฉั น

ประสบการณ์จะถูกเตรียมการและบูรณาการ

ปร ับใช ้ :
ผู ้เรียนจะพิจารณาถึงว่า : ฉั นจะใช ้ความรู ้ทีไ่ ด ้จากประสบการณ์อย่างไร ฉั นจะใช ้มันกับ
สถานการณ์ ท ี่ ค ล า้ ยคลึง กั น หรื อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไรบ ้าง ฉั น จะใช ้ความรู ใ้ หม่ เ พื่ อ สร า้ ง
ประโยชน์ให ้กับตัวเอง ผู ้อืน
่ และชุมชนของฉั นได ้อย่างไร
่ ต่อและนามาปร ับใช ้
การเรียนรูจ
้ ะถูกสง
ดั ง นั ้น สะท้อ น- เช ื่อ มโยง-ปร บ
ั ใช ้ จะเอื้อ ให ผ
้ ู เ้ รี ย น บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ตรวจสอบ
่ มโยงประสบการณ์ ดั งกล่า วเข ้ากับ สิง่ ทีได ้เรียนรู ้
ประสบการณ์ของตนเองอย่า งตัง้ ใจ และเชือ
มาแล ้วและสร ้างแนวทางทีจ
่ ะใช ้การเรียนรู ้เหล่านี้
ื่ มโยง-ปร ับใช ้ เป็ นยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู ้ทีย
สะท้อน-เชอ
่ ด
ื หยุน
่ และนามา
้ เรียนและในชีวต
ปรับใช ้ได ้กับประสบการณ์จากการเล่น ชัน
ิ ประจาวัน นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถ
นาไปปรับใช ้กับกิจกรรมการเรียนการสอนอืน
่ ๆ กับเด็ก เยาวชนและผู ้ใหญ่ได ้อีกด ้วย

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

5

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

วิง่ ผลัดแสดงท่าทาง
การเรียนรู ้หลัก
เพือ
่ ตระหนักและบ่ง
บอกถึงความรู ้สกึ
และอารมณ์ของผู ้อืน

คาถามเปิ ดการสนทนา


จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
ผู ้เล่นจะต ้องแสดง
ท่าทางตลกๆ ตาม
การ์ดบอกท่าทาง

เด็กๆรู ้จักอารมณ์ดก
ี บ
ั อารมณ์ไม่ดห
ี รือเปล่า
เราจะทราบได ้อย่างไรว่าคนอืน
่ ๆ กาลังอารมณ์ดห
ี รือ
อารมณ์ไม่ด ี
ถ ้าเราเจอคนอารมณ์ไม่ด ี เราจะช่วยให ้เขาอารมณ์ด ี
ได ้อย่างไร การหัวเราะช่วยได ้หรือไม่
อย่างนีต
้ อ
่ ไปเรามาเล่มเกมกัน เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆ ลอง
ทาให ้คนอืน
่ หัวเราะและอารมณ์ด ี มาลองดูกน
ั ว่าจะทา
อย่างไรได ้บ ้าง

วิธเี ล่น
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์

การ์ดบอกท่าทาง
ชอล์ก หรือเทป
กาวหรือสิง่ ของทีใ่ ช ้
ทาเครือ
่ งหมายเส ้น
บนพืน

จานวนผู ้เล่น

6

6 คนหรือมากกว่า

1. คิดการแสดงท่าทางต่างๆ จานวนหนึง่ ทีผ
่ ู ้เล่นสามารถ
ทาได ้ ต่อไปนีค
้ อ
ื ตัวอย่าง ท่านสามารถคิดเพิม
่ เติมได ้
• ร ้องเพลงตับๆๆ แล ้วทาท่าประกอบ
• กระทืบเท ้าและเห่าเหมือนสุนัข
• กระโดดเหมือนกบและทาเสียงอ๊บๆๆ
• วิง่ ควบเหมือนม ้าแล ้วร ้องฮีๆ้
• ทาท่าลิงแล ้วร ้องเจี๊ ยกๆ
• วิง่ ทาท่าราวง
• แลบลิน
้ แล ้วเดินยา่ อยูก
่ บ
ั ที่
เขียนท่าทางต่างๆลงบนการ์ด หนึง่ ใบต่อหนึง่ ท่าทาง
เตรียมการ์ดให ้พอดีกบ
ั จานวนผู ้เล่นในแต่ละทีม หนึง่ ทีมจะ
ได ้การ์ดหนึง่ ชุด
2. ขีดเส ้นสตาร์ทให ้ชัดเจนโดยใช ้ชอล์กหรือปากกาทา
เครือ
่ งหมาย
3. แบ่งกลุม
่ ๆ ละ 3-8 คน
4. ให ้แต่ละทีมเข ้าแถวอยูห
่ ลังเส ้นสตาร์ท
5. วางการ์ดแต่ละชุดให ้ห่างจากแต่ละทีมอย่างน ้อย 5
เมตร (โปรดดูภาพประกอบ) ระยะทางสามารถ
ปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสมของพืน
้ ทีเ่ ล่น
6. อธิบายและสาธิต:
• ผู ้เล่นคนแรกของแต่ละทีม ต ้องวิง่ ไปทีช
่ ด
ุ การ์ด
ของทีมตัวเอง แล ้วเลือกเปิ ดการ์ดหนึง่ ใบ จากนัน
้ ให ้อ่าน
ท่าทางทีต
่ นเองได ้ แล ้วทาท่าทางดังกล่าวกลับมายังทีม
ของตน พร ้อมเก็บการ์ดกลับมาด ้วย
• หลังจากนัน
้ ให ้ผู ้เล่นคนแรกแตะมือกับผู ้เล่นคน
ต่อไป เพือ
่ ให ้ผู ้เล่นคนต่อไปเริม
่ เล่นได ้
8. การวิง่ ผลัดนีจ
้ ะดาเนินต่อไปจนกว่าผู ้เล่นทุกคนจะแสดง
ท่าทางได ้อย่างน ้อย 1 ท่า

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

วิง่ ผลัดแสดงท่าทาง ต่อ
การ์ดบอกท่าทาง

จุดเริ่ มต้น


สงเกต
ผู ้เล่นหัวเราะและสนุกหรือไม่?
ผู ้เล่นทุกคนแสดงท่าทางได ้ถูกต ้องหรือไม่?


การสนทนา

สะท้อน
ตอนทีเ่ ล่นเกมใครหัวเราะ หรือมีความสุขบ ้าง เพราะอะไร
ท่าไหนทีต
่ ลกทีส
่ ด


ื่ มโยง
เชอ
ก่อนหน ้านีเ้ คยมีอะไรบ ้างทีท
่ าให ้เราอารมณ์ดห
ี รือมี
ความสุขคืออะไร?

ปร ับใช ้
ต่อไปถ ้าเราอารมณ์ไม่ด ี หรือเจอเพือ
่ นทีอ
่ ารมณ์ไม่ด ี เราจะ
ทาอะไรได ้บ ้างเพือ
่ ให ้เราหรือเพือ
่ นของเราอารมณ์ดข
ี น
ึ้ ?

การปร ับเปลีย
่ น
คิดหาท่าทางให ้มากขึน
้ ให ้ผู ้เล่นแสดงท่าทางคนละสอง

ท่า
ให ้ผู ้เล่นแต่ละคนแนะนาท่าทางทีต
่ ลกๆ ให ้เพือ
่ นร่วมทีม
ทุกคนแสดงท่าทางตาม

ให ้ผู ้เล่นแสดงท่าทางของผู ้อืน
่ ซ้านอกเหนือจากการแสดง
ท่าทางของตนเอง

*

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

7

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

วิง่ ผลัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนรู ้หลัก
เพือ
่ ตระหนักและบ่ง
บอกถึงความรู ้สกึ
และอารมณ์ของคน
อืนจุดมุง
่ หมายของ
เกมส ์
เกมส์การวิง่ ผลัดทีท
่ ม

จะต ้องเก็บวัสดุ คราวละ
้ และนาวัสดุนัน
หนึง่ ชิน

กลับไปยังจุดเริม
่ ต ้น

อุปกรณ์
•ขึน
้ อยูก
่ บ
ั วัสดุทม
ี่ :ี
แนะนาให ้รวมลูกบอล
ปลอกแขน ขวด
กระดาษ ถ ้วย ธง
้ เชิต
้ ของเบ็ดเตล็ด –
เสือ
้ สาหรับแต่
อย่างละ 1 ชิน
ละทีม
• ชอล์กหรือปากกา
ทาเครือ
่ งหมาย (อะไรก็
ได ้ทีใ่ ช ้ทาเครือ
่ งหมาย
เส ้นสตาร์ท)

จานวนผูเ้ ล่น

1.
2.
3.
4.

5.

6.

คาถามเปิ ดการสนทนา
เด็กๆเคยรู ้สึกเครียดหรือกลัวบ ้างหรือไม่ เหตุการณ์
อะไรทีท
่ าให ้เด็กๆรู ้สึกอย่างนัน
้ ?
เด็กๆทาอย่างไรเมือ
่ รู ้สึกเครียดหรือกลัว มีใครช่วยให ้
หายจากความรู ้สึกนัน
้ หรือเปล่า
อย่างนัน
้ เราจะมาเล่นเกมกัน เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆลองฝึ ก
ควบคุมอารมณ์ความเครียดดู
วิธเี ล่น
ทาเครือ
่ งหมายจุดเริม
่ ต ้นโดยใช ้ชอล์กหรือ ปากกา
แบ่งผู ้เล่นออกเป็ นทีมๆ ละ 6-8 คน
บอกให ้แต่ละทีมเข ้าแถวอยูด
่ ้านหลังเส ้นสตาร์ท
วางกองอุปกรณ์ให ้เหมือนกันทุกกอง ให ้อยูด
่ ้านหน ้าของ
แต่ละทีมทิง้ ระยะห่างประมาณ 5-10 เมตร (โปรดดู
ภาพประกอบ) ระยะทางสามารถปรับเปลีย
่ นได ้ตามความ
เหมาะสมของพืน
้ ทีเ่ ล่น
อธิบายและสาธิต:
• ผู ้เล่นคนแรกในแต่ละทีมต ้องวิง่ ไปทีก
่ องอุปกรณ์และ

หยิบอุปกรณ์หนึง่ ชิน
• ผู ้เล่นต ้องวิง่ กลับมาทีแ
่ ถวของตน แล ้วส่งอุปกรณ์ให ้ผู ้
เล่นคนถัดไปในแถว
• ผู ้เล่นคนต่อไปจะต ้องวิง่ ไปทีก
่ องอุปกรณ์ ใน
ิ้ แรก และหยิบอุปกรณ์
ขณะเดียวกันก็ต ้องถืออุปกรณ์ชน
้ ใหม่อก
้ หนึง่
ชิน
ี ชิน
• ผู ้เล่นวิง่ กลับมาทีแ
่ ถวของตนและส่งอุปกรณ์ทงั ้ สองให ้
ผู ้เล่นคนถัดไปในแถว
การวิง่ ผลัดยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนือ
่ งจนกว่าอุปกรณ์
ทัง้ หมดจะถูกนากลับไปยังจุดเริม
่ ต ้น
ต้องมน
่ ั ใจว่าผูเ้ ล่นไม่ทาอุปกรณ์ทถ
ี่ อ
ื หล่น ถ้าหล่น
อาจห ักคะแนน หรือให้ทม
ี ทีท
่ าหล่นเริม
่ เล่นใหม่

• 6 คนหรือมากกว่า

8

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

วิง่ ผลัดเก็บอุปกรณ์ ต่อ

สงเกต

ผู ้เล่นได ้วิง่ ครบหมดทุกคนหรือไม่?
 ผู ้เล่นทุกคนถืออุปกรณ์ทผ
ี่ ู ้เล่นคนก่อนหน ้าส่งให ้หรือไม่?
การสนทนา

สะท้อน

ตอนทีเ่ ริม
่ วิง่ ผลัด เด็กๆรู ้สึกอย่างไร?
แล ้วตอนท ้ายๆของเกมแต่ในมือมีอป
ุ กรณ์ทต
ี่ ้องถือ
จานวนมาก เด็กๆรู ้สึกอย่างไร?

ื่ มโยง
เชอ

เด็กๆเคยเจอเหตุการณ์ทท
ี่ าให ้เด็กๆเครียดหรือกลัว
คล ้ายๆกับตอนเล่นเกมส์หรือไม่ เช่นมีการบ ้านมากมายที่
ต ้องทาพร ้อมๆ กันทีเดียว? ตอนนัน
้ รู ้สึกอย่างไร?

ปร ับใช ้
ต่อไปเด็กๆจะทาอย่างไรเมือ
่ กาลังรู ้สึกว่าตนเองกาลัง
เครียดหรือกลัว?

เด็กๆคิดว่าใครจะช่วยให ้เราหายเครียดหรือกลัวได ้บ ้าง?

การปร ับเปลีย
่ น
้ ผ ้าทีส

ใช ้อุปกรณ์หรือเสือ
่ ามารถสวมใส่และให ้ผู ้เล่นแต่
้ ผ ้าและวิง่ กลับมาทีแ
ละคนใส่อป
ุ กรณ์หรือเสือ
่ ถว

ให ้ผู ้เล่นแต่ละคนแสดงท่าทางจากกีฬาหรือกิจกรรมที่
้ อุปกรณ์ทพ
เกีย
่ วข ้องกับชิน
ี่ วกเขากาลังหยิบก่อนทีจ
่ ะวิง่
กลับมาทีเ่ ส ้นสตาร์ท

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

9

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

ไม่โกรธ ไม่กลัว
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ รับรู ้และจัดการ
กับความรู ้สกึ และ
อารมณ์ของคนอืน

เพือ
่ ควบคุม
ความรู ้สกึ ซงึ่ จะเป็ น
การชว่ ยพวกเขา
แทนทีจ่ ะขัดขวาง
การรับมือกับ
สถานการณ์
จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
์ ารแข่งขันที่
เกมสก
นักเรียนต ้องทางาน
ร่วมกันเพือ
่ เคลียร์
บอลในสว่ นของตน

คาถามเปิ ดการสนทนา
 เด็กๆเคยรู ้สึกโกรธหรือกลัวบ ้างหรือเปล่า อะไรทีท
่ าให ้
เด็กๆโกรธ หรือ กลัว?

เด็กๆจะทาอย่างไรได ้บ ้างเมือ
่ รู ้สึกโกรธหรือกลัว

อย่างนัน
้ เราจะมาเล่นเกมกัน เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆลองดู
ว่าเราจะรับรู ้และระบายความโกรธหรือกลัวได ้อย่างไร
โดยไม่ให ้กระทบกับผู ้อืน

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
 บอลเล็กๆหรือหระ
ดาษขยา – 1 ลูก
ต่อผู ้เล่น 1 คน
 ชอล์ก (อะไรก็ได ้ที่
ใช ้ทาเครือ
่ งหมาย
แบ่งสนามทีเ่ ล่น)

จานวนผู ้เล่น
 6 คนหรือมากกว่า

8.
9.


10

วิธเี ล่น
แบ่งสนามทีเ่ ล่นออกเป็ นสองด ้านเท่าๆ กัน โดยใช ้ชอล์ก
หรือปากกาทาเครือ
่ งหมาย (โปรดดูภาพประกอบ)
ถามผู ้เล่นว่า ท่าทางแรกทีพ
่ วกเขาคิดเมือ
่ คุณพูดคาว่า
“โกรธ” คืออะไร และถามซา้ สาหรับคาว่า “กลัว”
แสดงให ้ผู ้เล่นเห็นลูกบอลทีพ
่ วกเขาจะต ้องเล่นและอธิบาย
ว่าลูกบอลแต่ละลูกแทนคาว่า “โกรธ” และ “กลัว” อธิบาย
ว่าเกมส์นเี้ กีย
่ วกับการรับรู ้และจัดการกับความรู ้สึกและ
อารมณ์ของคน
แจกลูกบอลหนึง่ ลูกให ้ผู ้เล่นแต่ละคน
แบ่งผู ้เล่นออกเป็ น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน
ส่งทีม A ไปยังด ้านหนึง่ ของสนาม และทีม B ไปยังด ้าน
ตรงข ้าม
อธิบายและสาธิต:
• เมือ
่ เริม
่ เกมส์ แต่ละทีมจะต ้องค่อยๆ ขว ้างลูกบอลของ
ตนไปยังทีมทีอ
่ ยูต
่ รงข ้าม
• ผู ้เล่นต ้องไม่ข ้ามเข ้าไปในฝั่ งของอีกทีมหนึง่
• ทีมจะต ้องพยายามทาให ้พืน
้ ทีข
่ องทีมตัวเองมีลก
ู บอล
น ้อยทีส
่ ด
ุ โดยการโยนบอลกลับไปอีกด ้านหนึง่ โดยที่
ลูกบอลต ้องอยูใ่ นสนามทีเ่ ล่น
• หลังจากสองนาทีหรือเมือ
่ เห็นว่าเหมาะสม คุณต ้อง
ตะโกนบอกว่า “หยุด” ซึง่ ทุกคนจะต ้องหยุดขว ้างบอล
และนั่งลงกอดอก
• นับลูกบอลในแต่ละด ้านของทีม
เล่มเกมส์ตอ
่ หยุดและนับลูกบอลทุกๆ 2-3 นาที
ต ้องมัน
่ ใจว่าผู ้เล่นไม่ได ้ขว ้างบอลออกนอกสนาม

สงเกต
ผู ้เล่นขว ้างบอลออกนอกเขตทีเ่ ป็ นด ้านของตนบ ้าง
หรือไม่?
ผู ้เล่นทางานร่วมกันเป็ นทีมหรือไม่

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

ไม่โกรธ ไม่กลัว ต่อ

การสนทนา

สะท้อน

คุณรู ้สึกอย่างไรทีค
่ ณ
ุ มีลก
ู บอลหลายๆ ลูกอยูใ่ นเขตของ
คุณ?

ื่ มโยง
เชอ

ตอนเริม
่ ต ้นเกมส์ ทีบ
่ อกว่าลูกบอลแทนอารมณ์ “โกรธ”
และ “กลัว” เด็กๆคิดว่าเกมส์นเี้ หมือนหรือต่างจากชีวต
ิ จริง
อย่างไร เวลาทีค
่ นทั่วไปแสดงอารมณ์โกรธหรือกลัว

ปร ับใช ้

ต่อไปถ ้าเด็กๆรู ้สึกโกรธหรือกลัว เด็กๆจะทาอย่างไรให ้
ตัวเองหายโกรธ หายกลัวได ้บ ้าง โดยไม่กระทบผู ้อืน
่ และ
ทาให ้ผู ้อืน
่ เดือดร ้อน
การปร ับเปลีย
่ น
เกมส์นส
ี้ ามารถทาให ้ยากขึน
้ ได ้โดยการเพิม
่ ลูกบอลหรือ
เพิม
่ ขนาดของสนาม

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

11

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เวลาตัดสนิ ใจ
การเรียนรู ้หลัก

เพือ
่ ยึดมัน
่ และปฏิบต
ั ต
ิ าม
การตัดสินใจของผู ้อืน

อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่แสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่
เป็ นทีต
่ ้องการ ไม่
ปลอดภัย และไร ้จริยธรรม

จุดมุง
่ หมายของเกมส ์

เกมส์เหมือนการไล่จับทีผ
่ ู้
เล่นต ้องวิง่ จากด ้านหนึง่
ไปยังอีกด ้านหนึง่ โดย
ไม่ให ้ถูกจับโดยผู ้เล่นที่
อยูก
่ ลางสนาม

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
• ก ้อนหินหรือกระดาษ
ขยา 5-10 ก ้อน
• ห่วงหรือเชือก (เพือ

ล ้อมก ้อนหิน)
จานวนผูเ้ ล่น
• 6 คนหรือมากกว่า

คาถามเปิ ดการสนทนา
 เด็กๆเคยมีเพือ
่ นมาพูดหรือบังคับให ้ทาในสิง่ ทีด
่ ห
ี รือไม่ด ี
บ ้างหรือไม่ เช่นอะไรบ ้าง
 เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆได ้ลองช่วยเหลือเิิพอ
ื่ นทีถ
่ ก
ู บังคับหรือ
เลือกทาในสิง่ ทีไ่ ม่ด ี
วิธเี ล่น
1. แบ่งสนามทีเ่ ล่นออกเป็ น 3 เขต: เขตตรงกลาง
สาหรับเล่น และเขตดานข
่้
้างอีก 2 เขตเรียกว่า เขต
ปลอดภัย
2. เลือกจุดภายในเขตสาหรับเล่นเพือ
่ วางห่วงและก ้อน
หิน (โปรดดูภาพประกอบ)
3. วางภาชนะใส่ก ้อนหินที่ “ใช ้แล ้ว” หนึง่ อันใน เขต
ปลอดภัยแต่ละเขต
4. ให ้ผู ้เล่นเข ้าแถวในเขตปลอดภัยเขตใดเขตหนึง่
5. บอกผู ้เล่นว่าเกมส์นี้ พวกเขาต ้องแสดงบทบาทเป็ น
เพือ
่ นทีด
่ ี ทีส
่ ามารถมีอท
ิ ธิพลในด ้านดีตอ
่ เพือ
่ นคน
อืน
่ ๆ ได ้ โดยการให ้คาแนะนาทีถ
่ ก
ู ต ้อง
6. ให ้ผู ้เล่นลองยกตัวอย่างพฤติกรรมทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องทีท
่ า
ให ้เกิดผลร ้าย ทีเ่ พือ
่ นไม่ดอ
ี าจจะโน ้มน ้าวให ้เด็กๆทา
(ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ การลักขโมย การดืม

แอลกอฮอล์ การใช ้ยาเสพติด การโกหกผู ้ปกครอง
การโกงข ้อสอบ และอืน
่ ๆ)
7. อธิบายว่าความกดดันและการโน ้มน ้าวของเพือ
่ นไม่ด ี
สามารถทาให ้เราเลือกทาสิง่ ทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง แต่เพือ
่ นดี
ทีโ่ น ้มน ้าวให ้ทาสิง่ ทีด
่ จ
ี ะให ้ผลตรงกันข ้าม เพราะ
และช่วยให ้คนเลือกทาสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
8. ขออาสาสมัครเพือ
่ แสดงบทบาทการเป็ นเพือ
่ นทีไ่ ม่ด ี
9. อธิบายและสาธิต:
• ให ้ เพือ
่ นไม่ด ี ยืนตรงกลางสนามทีเ่ ป็ นพืน
้ ทีเ่ ล่น
• เมือ
่ เพือ
่ นไม่ด ี ตะโกนว่า “ได ้เวลาแล ้ว” ผู ้เล่น
คนอืนๆทุกคนก็จะพยายามวิง่ ข ้ามสนามโดยไม่ให ้เพือ
่ น
ไม่ดแ
ี ตะหรือสัมผัสตัวและวิง่ ข ้ามสนามทีเ่ ล่นไปยังเขต
ปลอดภัยอีกเขตหนึง่
ั ัสก ันเพียงแค่เบาๆ
ต้องมน
่ ั ใจว่าผูเ้ ล่นสมผ
• ถ ้าผู ้เล่นถูกเพือ
่ นไม่ดแ
ี ตะ พวกเขาจะต ้องนั่งลง ณ
จุดทีพ
่ วกเขาถูกแตะตัว และใช ้เฉพาะแขนช่วย เพือ
่ น
ไม่ดแ
ี ตะตัวผู ้เล่นคนอืน
่ ทีว่ งิ่ ผ่าน
• ทุกครัง้ ทีเ่ พือ
่ นไม่ดต
ี ะโกนว่า “ได ้เวลาแล ้ว” ผู ้เล่น
ทุกคนจะพยายามวิง่ ข ้ามไปยังเขตปลอดภัยฝั่ งตรงข ้าม
ขณะเดียวกันก็พยายามเก็บก ้อนหินทีอ
่ ยูใ่ นห่วง
• ถ ้า ผู ้เล่น ถูกแตะตัวในระหว่างทีว่ งิ่ พร ้อมถือก ้อนหิน จะต ้อง
คืนก ้อนหินไปในห่วง และผู ้เล่นทีถ
่ ก
ู แตะตัวจะต ้องนั่งช่วย
เพือ
่ นไม่ดแ
ี ตะตัวผู ้เล่นคนอืน
่ ทีว่ งิ่ ผ่าน

12

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

เวลาตัดสนิ ใจ ต่อ
• ถ ้าผู ้เล่นสามารถถือก ้อนหินวิง่ ข ้ามเข ้าไปในเขต
ปลอดภัย เมือ
่ ได ้ยินคาว่า “ได ้เวลาแล ้ว” คราวต่อไป ผู ้เล่นคน
นัน
้ ต ้องส่งก ้อนหินให ้ผู ้เล่นทีน
่ ั่งอยู่ ทาให ้ผู ้เล่นทีน
่ ั่งอยูเ่ ป็ นอิสระ
และสามารถวิง่ กลับไปยังเขตปลอดภัย
• เมือ
่ ผู ้เล่นทีไ่ ด ้รับการช่วยเหลือถึงเขตปลอดภัยก็
จะต ้องวางก ้อนหินใส่ในภาชนะใส่ “ก ้อนหินใช ้แล ้ว”
10. จบเกมส์เมือ
่ ผู ้เล่นทุกคนถูกสัมผัสตัว

สงเกต
• ผู ้เล่นคนอืน
่ วิง่ หรือไม่เมือ
่ เพือ
่ นไม่ด ี ตะโกนคาว่า “ได ้เวลา
แล ้ว” หรือไม่?
• ผู ้เล่นทีถ
่ ก
ู สัมผัสตัวนั่งลงและพยายามแตะตัวผู ้เล่นคนอืน

หรือไม่?
• ผู ้เล่นทีไ่ ด ้รับการช่วยเหลือวางก ้อนหินลงในภาชนะใส่ก ้อน
หินใช ้แล ้ว หรือไม่?

สะท้อน

สนทนา

• คุณรู ้สึกอย่างไรจากการเป็ นผู ้เล่นทีต
่ ้องคอยช่วยเหลือเพือ
่ น
ไม่ดแ
ี ตะตัวเพือ
่ นคนอืน
่ ๆ
่ งทีจ
• ทาไมเพือ
่ นบางคนจึงเลือกเสีย
่ ะถูกแตะตัวเพือ
่ ช่วยผู ้เล่น
คนอืน
่ ?

ื่ มโยง
เชอ
• เด็กๆเคยช่วยเหลือหรือให ้คาแนะนาแก่คนทีก
่ าลังจะเลือกทา
ในสิง่ ทีไ่ ม่ดห
ี รือไม่? ต ้องระวังอะไรบ ้าง

ปร ับใช ้

• หากต่อไป เด็กๆต ้องให ้คาแนะนาแก่คนทีก
่ าลังจะเลือกทาใน
สิง่ ทีไ่ ม่ด ี เด็กๆจะสามารถจะทาอย่างไรได ้บ ้าง ให ้ยกตัวอย่าง
คาพูดดีๆทีใ่ ช ้โน ้มน ้าวเพือ
่ นเหล่านัน

การปร ับเปลีย
่ น
• ให ้ผู ้เล่นเลีย
้ งลูกบอลไปทั่วพืน
้ ทีเ่ ล่นเกมส์ โดยไม่ให ้ เพือ
่ น
ไิาม่ด ี แย่งลูกบอลไปได ้ ถ ้าลูกบอลถูกแย่ง ผู ้เล่นต ้องเข ้า
ร่วมกับ เพือ
่ นไม่ด ี เพือ
่ พยายามแย่งลูกบอลจากผู ้เล่นคนอืน

โดยสามารถถือลูกบอลไว ้ข ้างตัวเพือ
่ ความปลอดภัย

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

13

RBCP: อายุ 6-9 ปี

เกมทาตามผู ้นา
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาความเคารพ
และเชือ่ มัน
่ ในตัวเอง
เป้ าหมายของเกม
เกมทีเ่ ด็ก ๆ จะได ้
เคลือ
่ นไหวทัง้ ใน
บทบาทผู ้นาและผู ้ตาม
สงิ่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ไม่ม ี
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

คาถามเปิ ดการสนทนา
เด็กๆรู ้จักคาว่าผู ้นาหรือไม่ ให ้ยกตัวอย่างผู ้นาทีเ่ ด็กๆรู ้จัก
ผู ้นามีหน ้าทีอ
่ ย่างไรบ ้าง และผู ้ตามมีหน ้าทีอ
่ ย่างไรบ ้าง
เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆได ้เรียนรู ้และฝึ กการเป็ นผู ้นาและผู ้ตามที่
ดีวิธเี ล่น
ทาพืน
้ ทีเ่ ล่นให ้โล่ง
1. แบ่งเด็กออกเป็ นกลุม
่ ละ 4-6 คน
2. ให ้แต่ละกลุม
่ หาพืน
้ ทีเ่ ล่นของตัวเอง แล ้วเข ้าแถวเรียง
เดีย
่ ว (ดูแผนผัง)
3. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• คนทีย
่ น
ื หน ้าสุดคือ ผู ้นา
• ผู ้นากลุม
่ จะเคลือ
่ นทีไ่ ปรอบ ๆ พืน
้ ทีเ่ ล่น แล ้ว
สร ้างสรรค์การเคลือ
่ นไหวแบบต่าง ๆ เช่น กระโดด,
เตะ, เต ้นรา, กระโดดขาเดียว
• เด็กคนอืน
่ ทาตามท่าทางของผู ้นา โดยไม่แตกแถว
• เมือ
่ คุณพูดว่า เปลีย
่ น ผู ้นาจะไปต่อหลังแถว แล ้วเด็ก
ทีอ
่ ยูห
่ น ้าสุดจะกลายเป็ น ผู ้นาคนใหม่
4. ให ้พูดคาว่า “เปลีย
่ น” ทุก 1-2 นาที
5. เกมจะดาเนินต่อไปเรือ
่ ยๆจนกว่าเด็กทุกคนจะได ้ขึน
้ มา
เป็ นผู ้นา
บอกให ้เด็ก ๆ นึกถึงเพือ
่ นร่วมกลุม
่ เวลาเคลือ
่ นไหวไป
ตามพืน
้ ทีเ่ ล่น

ข้อควรสงเกต
 ผู ้นาทุกคนทาท่าทางทีแ
่ ปลกใหม่และไม่อน
ั ตรายหรือไม่
 เด็กทุกคนในกลุม
่ ทาตามท่าทางของผู ้นาได ้ทุกท่าหรือไม่

14

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

เกมทาตามผู ้นา (ต่อ)
การอภิปราย
สะท้อน
 เด็กๆชอบเป็ นผู ้นา หรือ ผู ้ตาม มากกว่ากัน ทาไม
 อะไรคือส่วนทีย
่ ากเวลาต ้องนาคนอืน
่ /ตามคนอืน
่ ทาไม
ื่ มโยง
เชอ
 เด็กๆเคยเป็ นผู ้นาหรือไม่ในชีวต
ิ จริง เด็กๆรู ้สึกอย่างไร
 เด็กๆเคยเป็ นผู ้ตามหรือไม่ในชีวต
ิ จริง เด็กๆรู ้สึกอย่างไร
ปร ับใช ้
 ทาไมการเป็ นผู ้นา/ผู ้ตามทีด
่ ี จึงเป็ นสิง่ สาคัญ
 ทาไมบางครัง้ เราควรต ้องเป็ นผู ้ตามทีใ่ ห ้การสนับสนุนผู ้นา

เป็ นอย่างดี

การด ัดแปลง
 นาอุปสรรคอย่างท่อนไม ้หรือกล่องมาวางไว ้ในพืน
้ ทีเ่ ล่น
ของเด็กแต่ละกลุม

 กระตุ ้นให ้ผู ้นาของแต่ละกลุม
่ ใช ้เสียงไปด ้วยตอนนา
ท่าทางต่างๆโดยสมาชิกในกลุม
่ นอกจากต ้องทาท่าตาม
แล ้ว ต ้องทาเสียงเหมือนทีผ
่ ู ้นาทาด ้วย

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

15

อายุ 6-9 และ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมแมงมุม
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาความรู ้สึก
ด ้านความปลอดภัย
เป้าหมายของเกม
แมงมุมไล่จับแมลง
สงิ่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ชอล์ก (หรืออะไรก็
ได ้ทีใ่ ช ้ลากเส ้น 2
เส ้นระหว่างใยแมง
มุมกับป่ า)
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

16

คาถามเปิ ดการสนทนา
ถ ้าพูดถึงความปลอดภัย เมือ
่ ไหร่ และทีไ่ หนบ ้างทีเ่ ด็กๆรู ้สึก
ปลอดภัย
เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆ เรียนรู ้ว่ามีวธิ ใี ดบ ้างทีจ
่ ะทาให ้เด็กๆรู ้สึกปลอดภัย
วิธเี ล่น
1. แบ่งพืน
้ ทีเ่ ล่นเกมออกเป็ น 3 ส่วน ให ้ส่วนกลางใหญ่
ทีส
่ ด
ุ (ดูแผนผัง)
2. ให ้ส่วนกลางแทนใยแมงมุมยักษ์ และอีก 2 ส่วนที่
เหลือเป็ นป่ า
3. ให ้เด็ก ๆ ช่วยกันบอกสิง่ ทีแ
่ มงมุมกิน เช่น แมลงวัน
แมลงปี กแข็ง
4. ขออาสาสมัคร 2 คนเล่นเป็ นแมงมุม
5. ให ้แมงมุมนั่งอยูก
่ ลางใยแมงมุมและแกล ้งหลับ (ดู
แผนผัง).
6. ให ้เด็กทีเ่ หลือเล่นเป็ นแมลงวัน
7. บอกให ้เด็ก ๆ ทาเสียงแมลงวัน เช่น “หึง่ ๆๆๆๆๆๆๆๆ”
8. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• เริม
่ เล่นเกมด ้วยการให ้แมลงวันทาเสียง “หึง่ ๆ” ใกล ้ ๆ
แมงมุม
• เมือ
่ คุณพูดว่า “แมงมุมตืน
่ แล ้ว!” แมงมุมจะยืนขึน
้ และ
พยายามไล่จับแมลงวันให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้
• แมลงวันหนีได ้โดยวิง่ เข ้าไปในป่ า หากข ้ามป่ าแล ้วก็
จะไม่ถก
ู จับ
• ถ ้าแมลงวันตัวไหนถูกจับได ้ ก็จะกลายเป็ นแมงมุม
• พวกแมงมุมก็นั่งและแกล ้งหลับอีก พวกแมลงวันก็ทา
เสียงรอบ ๆ แมงมุม จนได ้ยินคาพูดว่า “แมงมุมตืน

แล ้ว!”
9. เล่นไปเรือ
่ ย ๆ จนกระทั่งแมลงวันทัง้ หมดถูกจับ
10. เริม
่ เล่นเกมใหม่อก
ี ครัง้
ควรแน่ใจว่าพืน
้ ทีเ่ ล่นเหมาะสมกับจานวนผู ้เล่น

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

เกมแมงมุม (ต่อ)

ข้อควรสงเกต
 แมลงวันทาเสียงใกล ้แมงมุมและอยูน
่ อกป่ าระหว่างทีแ
่ มง
มุมหลับหรือไม่
 เด็ก ๆ หัวเราะและสนุกหรือไม่
การอภิปราย
สะท้อน
 เด็กๆรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ อยูน
่ อกป่ า และรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ ถึง
ป่ า
ื่ มโยง
เชอ
 เด็กๆเคยรู ้สึกไม่ปลอดภัยบ ้างหรือไม่ ยกตัวอย่าง
 ทาไมความรู ้สึกว่าปลอดภัยจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
ปร ับใช ้
 เมือ
่ คุณอยูใ่ นชุมชน คุณจะทาอะไรให ้รู ้สึกว่าตัวเอง

ปลอดภัย
 ถ ้ามีเพือ
่ นทีร่ ู ้สึกไม่ปลอดภัย เด็กๆจะช่วยเหลือเพือ
่ น
อย่างไรได ้บ ้าง
การด ัดแปลง
 บางครัง้ คุณอาจตะโกนว่า “ฝนตก” แทน “แมงมุมตืน

แล ้ว” และบอกให ้แมลงวันวิง่ ไล่แมงมุมเข ้าป่ า

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

17

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมลูกโป่ งแห่งความหวัง
คาถามเปิ ดการสนทนา

การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาจิตสานึกของ
การมีความหวังและการมอง
โลกในแง่ด ี

เป้าหมายของเกม
ให ้เด็ก ๆ รู ้จักทางานเป็ น
ทีมเพือ
่ รักษาลูกโป่ งไม่ให ้
เคลือ
่ นย ้ายไปจากจุดที่
กาหนด
สงิ่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
ลูกโป่ ง (สาหรับกิจกรรมใน
ร่ม) หรือลูกซอฟท์บอล
(สาหรับกิจกรรมกลางแจ ้ง)
– ทีมละ 1 ลูก
ชอล์ก (อะไรก็ได ้ทีใ่ ช ้วาด
ตารางบนพืน
้ )
จานวนผู ้เล่น
6 คนขึน
้ ไปเด็กๆรู ้จักคาว่าความหวังหรือไม่ คืออะไร
ใครเคยมีความหวังบ ้าง ในเรือ
่ งอะไรให ้ยกตัวอย่าง
เกมนีจ
้ ะให ้เด็กๆได ้ช่วยกันรักษาความหวัง และการรับมือ
เมือ
่ ผิดหวัง

วิธเี ล่น
1. แบ่งเด็กออกเป็ นทีมละ 4-6 คน
2. วาดสีเ่ หลีย
่ มขนาด 1.5 X 1.5 เมตร บนพืน
้ สาหรับเด็ก
แต่ละคน กลุม
่ ของสีเ่ หลีย
่ มในแต่ละทีมต ้องอยูต
่ ด
ิ กัน
(ดูแผนผัง)
3. ให ้เด็กแต่ละคนยืนในกรอบสีเ่ หลีย
่ ม
4. ให ้เด็ก ๆ นึกถึงสิง่ ทีพ
่ วกเขาอยากได ้
5. นาลูกโป่ งออกมาและบอกเด็ก ๆ ว่า ลูกโป่ งลูกนีแ
้ ทน
“ความหวัง”
6. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• วัตถุประสงค์ของเกมนีค
้ อ
ื ให ้เด็ก ๆ พยายามรักษา
ลูกโป่ งให ้ลอยอยูใ่ นอากาศได ้
• เด็ก ๆ จะตบลูกโป่ งยังไงก็ได ้ให ้ยังคงลอยอยูใ่ น
อากาศ แต่จะต ้องไม่กระโดดออกมานอกกรอบ
สีเ่ หลีย
่ มของพวกเขา
• เด็ก ๆ สามารถตีลก
ู โป่ งได ้คนละครัง้ เท่านัน
้ ก่อนที่
เพือ
่ นคนอืน
่ จะตีบ ้าง
• พยายามให ้กาลังใจเด็ก ๆ ให ้รักษาลูกโป่ งให ้ลอยอยู่
ในอากาศให ้นานทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้
7. เมือ
่ ลูกโป่ งแตะพืน
้ เกมจะเริม
่ ใหม่อก
ี ครัง้ และเด็ก ๆ
ต ้องพยายามทาให ้ลูกโป่ งลอยอยูใ่ นอากาศได ้นาน
กว่าเดิม
ข ้อควรสังเกต
 เด็ก ๆ ยืนอยูใ่ นกรอบสีเ่ หลีย
่ มหรือไม่
 เด็ก ๆ ช่วยกันตีลก
ู โป่ งเพือ
่ ให ้ลูกโป่ งยังลอยอยูห
่ รือไม่

18

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

เกมลูกโป่ งแห่งความหวัง (ต่อ)
การอภิปราย
สะท้อน
 เด็กๆรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ ทีมรักษาลูกโป่ งให ้ลอยอยูใ่ นอากาศ
ได ้สาเร็จ
 เด็กๆรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ ลูกโป่ งแตะพืน

ื่ มโยง
เชอ
 ให ้เด็กๆยกตัวอย่างความหวังในชีวต


 เด็กๆคิดว่ากรอบสีเหลีย
่ มเปรียบเหมือนอะไรในชีวต
ิ จริง
 ลูกโป่ งเหมือนความหวังอย่างไร
 เด็กๆเคยหรือไม่ทห
ี่ วังอะไรบางอย่างแล ้วคิดว่ามันเป็ นไป
ได ้ เด็กๆรู ้สึกอย่างไร
ปร ับใช ้
 เด็กๆทาอะไรได ้บ ้างเพือ
่ ไม่ให ้เราหมดหวัง

การด ัดแปลง
 เพิม
่ ความยากของกิจกรรมด ้วยการสร ้างสีเ่ หลีย
่ มทีม
่ ข
ี นาด
เล็กลงหรือมีพน
ื้ ทีร่ ะหว่างสีเ่ หลีย
่ มใหญ่ขน
ึ้ คุณอาจให ้เด็ก
ๆ ใช ้อุปกรณ์บางอย่างช่วยตีลก
ู โป่ งถ ้าพืน
้ ทีส
่ เี่ หลีย
่ มไกล
ออกไป เช่น ไม ้ตีเทนนิส หรือไม ้เท ้า
 สร ้างลาดับการตีลก
ู โป่ ง เช่น คนที่ 1 ต ้องตีลก
ู โป่ งไปยัง
คนที่ 2 แล ้วก็จากคนที่ 2 ไปยังคนที่ 3 ไปเรือ
่ ย ๆ เป็ นต ้น

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

19

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมความมัน
่ ใจ
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาการเคารพ
ตนเอง การแสดงออก
และความมัน
่ ใจใน
ตนเอง
เป้าหมายของเกม
เกมขว ้างของซึง่ เด็ก ๆ
จาเป็ นต ้องแสดงท่าทาง
ออกไป
สงิ่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 สิง่ ของทีข
่ ว ้างง่าย
เช่น ก ้อนหิน
กระดาษขยาหมอน
ขนาดใหญ่ ฯลฯ คน
ละ 1 อัน
 ชอล์ก (อะไรก็ได ้ที่
ใช ้วาดรูปวงกลมบน
พืน
้ แล ้วแบ่งเป็ น 4
ส่วนได ้)
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

20

คาถามเปิ ดการสนทนา


มีอะไรบ ้างทีเ่ ด็กๆทาได ้อย่างมัน
่ ใจ
มีอะไรทีเ่ ด็กๆรู ้สึกไม่กล ้าทา
เกมนีจ
้ ะช่วยให ้เด็กๆเพิม
่ ความมัน
่ ใจในตัวเอง และกล ้า
แสดงออกมากขึน

วิธเี ล่น
1. ลากเส ้นแสดงจุดเริม
่ ต ้น.
2. วาดวงกลมบนพืน
้ ให ้ห ้างจากจุดเริม
่ ต ้นประมาณ 5 –
10 เมตร แล ้วแบ่งวงกลมออกเป็ น 4 ส่วน
3. ติดป้ ายท่าทางให ้กับแต่ละส่วน เช่น ร ้องเพลง
กระโดด คาราเต ้ เต ้นรา ฯลฯ หรือปรับท่าทางตาม
ความเหมาะสม (ดูแผนผัง)
4. สาธิตท่าทางทีเ่ ข ้ากับป้ ายประจาแต่ละส่วนของวงกลม
ทีเ่ ขียนไว ้ เช่น ถ ้าส่วนนัน
้ ระบุวา่ “ร ้องเพลง” ให ้ร ้อง
เพลง 1 บรรทัดให ้เด็ก ๆ ฟั ง
5. บอกเด็ก ๆ ให ้เก็บก ้อนหิน (หรือกระดาษขยา) คนละ 5
ก ้อน
6. แบ่งเด็กออกเป็ นกลุม
่ กลุม
่ ละ 4-6 คน และบอกให ้เด็ก
ไปเข ้าแถวทีจ
่ ด
ุ เริม
่ ต ้น.
7. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• เด็กแต่ละคนต ้องขว ้างก ้อนหิน 1 ก ้อน ไปยังส่วนใด

ส่วนหนึง่ ของวงกลม ก่อนขว ้าง ผู ้เล่นจะตะโกนชือ
ส่วนทีต
่ งั ้ ใจจะขว ้างก ้อนหินไป
• ถ ้าขว ้างก ้อนหินไปตกลงตรงส่วนทีต
่ งั ้ ใจไว ้ได ้ ให ้เด็ก
คนนัน
้ ไปต่อหลังแล ้วให ้เด็กคนต่อไปมาเล่น
• ถ ้าขว ้างพลาดไปตกลงส่วนอืน
่ ของวงกลม จะต ้อง
แสดงท่าทางทีเ่ ข ้ากับป้ ายทีต
่ ด
ิ ไว ้บนส่วนของวงกลม
นัน
้ เช่น ถ ้าตัง้ ใจจะขว ้างก ้อนหินให ้ตกทีป
่ ้ าย “ร ้อง
เพลง” แต่กลับไปตกทีป
่ ้ าย “เต ้นรา” ก็ต ้องเต ้นรา 2 –
3 ท่า แล ้วจึงกลับมาต่อท ้ายแถวและให ้คนต่อไปเล่น
ได ้
• เด็ก ๆ ควรเลือกส่วนของวงกลมให ้แตกต่างกันในแต่
ละครัง้ ทีข
่ ว ้างก ้อนหิน
8. หลังจากเล่นเกมไปสักครู่ คุณอาจเปลีย
่ นท่าทางทีจ
่ ะ
ให ้แสดงในแต่ละส่วนของวงกลม
9. เกมจะจบลงตามดุลยพินจ
ิ ของคุณ
แน่ใจว่าเด็ก ๆ ใสใ่ จเวลาขว้างก้อนหิน

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

เกมความมัน
่ ใจ (ต่อ)


ข้อควรสงเกต
 เด็ก ๆ สามารถขว ้างก ้อนหินไปตกในวงกลมได ้หรือไม่
่ นร่วมและให ้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีหรือไม่
 เด็กๆมีสว
 เด็ก ๆ เข ้าใจท่าทางต่าง ๆ หรือไม่
การอภิปราย
สะท้อน
 ส่วนทีย
่ ากทีส
่ ด
ุ ของเกมนีค
้ อ
ื อะไร
 ยากหรือไม่ในการแสดงท่าทาง เพราะเหตุใด
 เด็กๆรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ เด็กๆแสดงท่าทางเสร็จ
ื่ มโยง
เชอ
 เด็กๆรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ เด็กๆทางานทีย
่ ากได ้สาเร็จ
 บอกเกีย
่ วกับงานทีค
่ รัง้ หนึง่ เคยยาก แต่ตอนนีง้ า่ ยขึน
้ มาก
ทาไมถึงง่ายขึน

ปร ับใช ้
 เด็กๆจะทาอย่างไรให ้มีความมัน
่ ใจเมือ
่ เด็กๆขาดความ

มัน
่ ใจหรือรู ้สึกหงุดหงิด กังวล

การด ัดแปลง
 สร ้างวงกลมทีแ
่ บ่งเป็ น 8 ส่วนและให ้ทาท่าทางเช่นกัน
 บอกให ้เด็กแต่ละคนขว ้างก ้อนหินมากกว่า 1 ก ้อนในแต่
ละครัง้ และให ้เลือกท่าทางทีต
่ ้องการแสดง

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

21

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

สุนัขเห่า
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ ให ้สามารถบอก
และเข ้าใจความรู ้สกึ
นึกคิดของผู ้อืน
่ ได ้
จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
เกมสไ์ ล่จับโดยผู ้เล่น
จะต ้องหลีกเลีย
่ งจาก
การถูกสุนักคาราม
(BARKING DOG) จับตัว
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
 เครือ
่ งหมายบอกทาง
หรือช็อล์ก (เพือ

ลากเส ้น) - 8

จานวนผู ้เล่น
 6 คนหรือมากกว่า

22

คาถามเปิ ดการสนทนา

คุณรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ ถูกกันหรือถูกแยกจากสิง่ ทีค
่ ณ

คุ ้นเคย

วิธเี ล่น
ต ้องแน่ใจว่าพืน
้ ทีส
่ ะอาดและปราศจากสิง่ กีดขวาง
้ สุดของ
1.ทาเครือ
่ งหมายพืน
้ ทีป
่ ลอดภัยขนาดใหญ่ทจ
ี่ ด
ุ สิน
ฝั่ งตรงข ้ามสนาม (ดูภาพประกอบ)
2. ให ้ผู ้เล่นทัง้ หมดไปอยูท
่ พ
ี่ น
ื้ ทีป
่ ลอดภัยพืน
้ ทีใ่ ดพืน
้ ที่
หนึง่
3. ขออาสาสม ัครเพือ
่ เป็น สุนัขทีเ่ ห่า (barking dog)
4. อธิบายและสาธิต:
้ สุดของสนามแต่ละด ้านจะมีพน

ทีจ
่ ด
ุ สิน
ื้ ที่
ปลอดภัย

สุนัขทีเ่ ห่า จะยืนอยูต
่ รงกลางของสนาม ผู ้เล่นที่
้ สุด
เหลือจะยืนอยูด
่ ้วยกันในเขตปลอดภัยทีจ
่ ด
ุ สิน
ของสนาม

เกมส์จะเริม
่ ขึน
้ เมือ
่ คนทีเ่ ล่นเป็ น Barking dog
ตะโกนว่า “สุนัขเห่า” (Barking Dog)

ผู ้เล่นจะวิง่ ข ้ามไปยังสนามและพยายามไปให ้ถึง
เขตปลอดภัยทีอ
่ ยูฝ
่ ั่ งตรงข ้ามของสนามโดย
ไม่ให ้ถูกจับ

เมือ
่ ผู ้เล่นถูกจับ พวกเขาจะต ้องร่วมทีมกับ
Barking dog และพยายามจับผู ้เล่นคนอืน
่ ๆใน
ขณะทีก
่ าลังวิง่ ข ้ามไปอีกฝั่ งของสนาม

เมือ
่ ผู ้เล่นมาถึงเขตปลอดภัย ผู ้เล่นทุกคนทีถ
่ ก

จับได ้จะเข ้าร่วมกับ สุนัขทีเ่ ห่า ในตรงกลางของ
สนาม ทัง้ หมดจะตะโกน “สุนัขเห่า” (barking
dog) และผู ้เล่นก็จะพยายามวิง่ ไปอีกฝั่ งโดย
ไม่ให ้ถูกจับ

เกมส์จบลงเมือ
่ ผู ้เล่นทัง้ หมดถูกจับ
5. เมือ
่ ทุกคนถูกจับ ให ้เล่นเกมส์อก
ี ครัง้ แต่กฎเกณฑ์จะ
แตกต่างออกไปสาหรับผู ้เล่นแต่ละคน เช่นให ้เด็กๆ:

เดินอย่างเดียว

ใช ้สนามเพียงครึง่ เดียว

ให ้กระโดดไปทีเ่ ขตปลอดภัยอีกเขต

ออกจากเกมส์เมือ
่ พวกเขาถูก สุนัขเห่า จับตัวได ้

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

สุนัขเห่า ต่อ


สงเกต
 ผู ้เล่นทาตามกฎระเบียบทีว
่ างไว ้หรือไม่?
 เด็กๆอยูใ่ นเขตปลอดภัยแทนการวิง่ ข ้ามไปยังสนามหรือไม่
?
การสนทนา

สะท้อน
 คุณมีความรู ้สึกอย่างไรกับการเล่นเกมส์เมือ
่ คนอืน
่ ๆต ้อง

ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบทีแ
่ ตกต่าง เช่น เดินหรือวิง่ เท่านัน
้ ?
 อะไรคือ สิง่ ทีย
่ ากในการเล่นเกมส์?
 คุณคิดว่าคนทีเ่ ล่นเกมส์รู ้สึกว่าวิธไ
ี หนทีม
่ ค
ี วามท ้าทายมาก
ทีส
่ ด
ุ ?

ื่ มโยง
เชอ
 มีกลุม
่ ไหนในชุมชนของคุณทีไ่ ด ้รับการปฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ ตกต่าง

ออกไป หรือทีถ
่ ก
ู ติเตียน? คุณคิดว่าพวกเขามีความรู ้สึก
อย่างไร?

ปร ับใช ้
 คุณทาอะไรได ้บ ้างเพือ
่ ให ้เข ้าใจความรู ้สึกของคนอืน
่ ?
 คุณจะทาอะไรถ ้าใครบางคนถูกเพิกเฉยหรือได ้รับการปฏิบต
ั ิ

ทีไ่ ม่เป็ นธรรม?
การปร ับเปลีย
่ น
 ทาสนามให ้เล็กลงสาหรับกลุม
่ ทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่าและใหญ่ขน
ึ้
สาหรับกลุม
่ ทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า
*ปรับปรุงแก ้ไขจาก แหล่งความรู ้ Right To Play Live Safe Play Safe

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

23

กอริลล่าตาบอด
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ ให ้สามารถบอก
และเข ้าใจ
ความรู ้สกึ นึกคิด
ของผู ้อืน
่ ได ้
เป้าหมาย
เกมสไ์ ล่จับโดยคนที่
ถูกผูกตาพยายามไล่
จับคนอืน
่ ๆ
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
 ทีป
่ ิ ดตา (หรือผ ้า): 1

จานวนผู ้เล่น
 6 คนหรือมากกว่า

24

คาถามเปิ ดการสนทนา
อะไรคือ สิง่ ทีเ่ รารู ้สึกว่าจัดการยากมากทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เราไม่
สามารถมองเห็นได ้?
วิธเี ล่น
1. วาดวงกลมขนาดใหญ่กว ้าง (ประมาณ) 10 เมตร
2. ขออาสาสมัครทีจ
่ ะปิ ดตาหนึง่ คน ผู ้เล่นคนนีจ
้ ะเป็ นกอริล
ล่าตาบอด
3. อธิบายและสาธิต:
ทุกคนจะยืนอยูต
่ รงกลางวง
คนทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาจะพยายามไล่จับคนอืน
่ ๆ ผู ้เล่นสามารถ
วิง่ หนีได ้ภายในวงกลมเท่านัน

เมือ
่ คนทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาพูดว่า “กอรีลล่าตาบอด” ทุกคนก็จะ
ตอบว่า “อยูน
่ ”ี่
เมือ
่ กอรีลล่าตาบอดจับใครได ้คนนัน
้ ก็จะออกจากวงไป
คุณจะต ้องพากอรีลล่าตาบอดกลับเข ้ามาในวงถ ้ากอรีล
ล่าตาบอด ออกนอกวงไป
4. หลังจากเล่นไปได ้สองสามนาทีให ้ผู ้เล่นคนอืน
่ ๆมีโอกาส
เป็ น กอรีลล่าตาบอด
ิ้ สุดลงตามการตัดสินใจของคุณ
5. เกมส์สน

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

กอริลล่าตาบอด ต่อ


สงเกต
ผู ้เล่นรู ้วิธไี ล่จบ
ั คนอืน
่ หรือไม่?
ผู ้เล่นก ้าวออกนอกวงหรือไม่เมือ
่ ถูกจับได ้?
การสนทนา

สะท้อน


รู ้สึกอย่างไรกับการเป็ น กอรีลล่าตาบอด?
การไล่จบ
ั คนอืน
่ ง่ายหรือไม่?
ถ ้าคุณจะต ้องช่วยกอรีลา่ ตาบอดแทนการวิง่ หนี คุณจะทา
อะไร?

ื่ มโยง
เชอ

มีใครบางคนในชุมชนของเราหรือไม่ทบ
ี่ างครัง้ จะอาจจะมี
ความรู ้สึกเหมือนกอรีลา่ ตาบอดยกตัวอย่างเช่น โดดเดีย
่ ว
กลัว หรือถูกแยก
เราจะรู ้ได ้อย่างไรว่าใครบางคนรู ้สึก โดดเดีย
่ ว กลัวหรือถูก
แยก?

ปร ับใช ้

สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราสามารถทาได ้เพือ
่ ช่วยคนทีร่ ู ้สึกโดดเดีย
่ วหรือ
กลัวคืออะไร?
การปร ับเปลีย
่ น
ทาวงลมให ้กว ้างกว่าเดิมเพือ
่ ให ้เกมส์มค
ี วามท ้าทายยิง่ ขึน

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

25

อายุ 6 ปี ขน
ึ้ ไป

คล ้องข ้อศอก
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ ให ้สามารถบอก
และเข ้าใจความรู ้สกึ
นึกคิดของผู ้อืน
่ ได ้
จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
เกมสไ์ ล่จับซงึ่ เด็กๆ
จะต ้องพยายาม
ไม่ให ้ถูกจับโดยทุกคู่
จะต ้องเกีย
่ วข ้อศอก
กันเอาไว ้
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
 ไม่ม ี

จานวนผู ้เล่น
 6 คนหรือมากกว่า

26

คาถามเปิ ดการสนทนา
สิง่ ทีท
่ าให ้เรารู ้สึกสนุกสนานมากทีส
่ ด
ุ ในการเล่นกับคน
อืน
่ คือ อะไร?

วิธเี ล่น
ให ้เด็กจับคูก
่ น

และให ้กระจายกันออกไปตามสนาม
ขออาสาสมัครหนึง่ คูใ่ ห ้เป็ นคนไล่จับ
ขออาสาสมัครหนึง่ คูใ่ ห ้เป็ นนักวิง่
และให ้คูอ
่ น
ื่ ๆเกีย
่ วแขนกัน (ดูภาพประกอบ)
อธิบายและสาธิต:
• เกมส์เริม
่ ต ้นเมือ
่ คนทีไ่ ล่จับพยายามไล่จับคนทีว่ งิ่ หนี
• ถ ้าคนไล่จับสามารถจัดนักวิง่ ได ้ ก็จะเปลีย
่ นหน ้าทีก
่ น

(คนไล่จับก็จะกลายมาเป็ นนักวิง่ และนักวิง่ ก็จะเป็ นคนไล่จับ)
• นักวิง่ จะปลอดภัยโดยการเกีย
่ วแขนกับคูใ่ ดคูห
่ นึง่ ทีอ
่ ยู่
ในสนาม
• เมือ
่ ได ้เกีย
่ วแขนกับคูแ
่ ล ้ว คูท
่ อ
ี่ ยูด
่ ้านนอก (คนทีไ่ ม่ได ้
เกีย
่ วแขนกับนักวิง่ ) จะกลายมาเป็ นนักวิง่ คนใหม่
7. เล่นต่อไปเรือ
่ ยๆจนกระทั่งเด็กๆมีโอกาสเป็ นทัง้ นักวิง่
และคนทีไ่ ล่จับ
ต ้องแน่ใจว่าเด็กวิง่ ช ้าลงเมือ
่ วิง่ ไปหาคูเ่ พือ
่ ทีจ
่ ะเกีย
่ ว
แขนกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

คล ้องข ้อศอก ต่อ

สงเกต
เด็กๆปลอดภัยหรือไม่เมือ
่ พวกเขาพยายามทีจ
่ ะเกีย
่ วแขนกัน
ในขณะทีถ
่ ก
ู ไล่จับ?
นักวิง่ เกีย
่ วแขนกับเด็กคนใหม่บอ
่ ยหรือไม่?
เด็กทุกคนมีโอกาสทัง้ วิง่ และไล่จับหรือไม่?การสนทนา

สะท้อน
รู ้สึกอย่างไรเมือ
่ สามารถช่วยเหลือนักวิง่ ได ้ด ้วยการให ้เกีย
่ ว
แขน? ทาไม?

ื่ มโยง
เชอ
คุณพอจะคิดถึงครัง้ หนึง่ ในชีวต
ิ คุณเมือ
่ มีคนให ้ความ
ช่วยเหลือคุณยามทีค
่ ณ
ุ ต ้องการความช่วยเหลือได ้หรือไม่?
คุณรู ้สึกอย่างไร?
คุณพอจะนึกถึงครัง้ ทีค
่ ณ
ุ ช่วยเหลือคนอืน
่ ได ้หรือไม่? คุณ
รู ้สึกอย่างไร?

ปร ับใช ้
คุณจะรู ้ได ้อย่างไรว่าใครบางคนต ้องการความช่วยเหลือ?
คุณจะช่วยเหลือคนอืน
่ ได ้อย่างไรเมือ
่ พวกเขาได ้รับความ
เดือดร ้อน?


การปร ับเปลีย
่ น
ให ้ผู ้เล่นกระโดดขาเดียวเพือ
่ ทาให ้เกมส์ยากขึน

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

27

อายุ 6 ปี ขน
ึ้ ไป

ปฏิกริ ย
ิ าลูกโซ ่ 8
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ ใชทั้ กษะในการ

ใชวาจาและอวั
จนะ
ภาษาในการ
แสดงออกให ้คนอืน

รับรู ้และสนับสนุน
การพูดคุย
แลกเปลีย
่ นกับคน
อืน
่ อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท

1.
2.
3.
4.
5.

จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
การสง่ ต่อข ้อมูลโดย
ิ สมาชก
ิ ใน
การกระซบ
ทีมจากคนแรกไป
จนถึงคนสุดท ้ายและ
ให ้คนสุดท ้ายในแถว
เป็ นคนประกาศ
ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
กรวยหรือก ้อนหิน
- 1 ต่อทีม

จานวนผู ้เล่น
8 คนหรือมากกว่า

6.

คาถามเปิ ดการสนทนา
่ สารอย่างชัดเจนในสิง่ ที่
เพราะเหตุใดจึงจาเป็ นต ้องสือ
คุณกาลังคิดหรือกาลังรู ้สึก?
วิธเี ล่น
วาดหรือทาเครือ
่ งหมายเส ้นสตาร์ทประมาณ 2-3 เมตร
จากเส ้น
ให ้วางสิง่ ของต่างๆ เช่น กรวยหรือก ้อนหินตรงข ้ามกับจุด
ทีท
่ ม
ี จะเข ้าแถว
แบ่งกลุม
่ ออกเป็ นทีม ทีมละ 4 -5 คน
ให ้แต่ละทีมเข ้าแถวตรงข ้ามกับกรวยหรือก ้อนหิน
ให ้สมาชิกคนแรกของทีมในแถวจากแต่ละทีมไปยืนที่
กรวยในขณะเดียวกันคนทีเ่ หลือยังคงเข ้าแถวหลังเส ้น
(โปรดดูภาพประกอบ)
อธิบายและสาธิต:
 เมือ
่ คุณพูดว่า “Chain reaction!” คนแรกในแถว
จะต ้องวิง่ ไปหาเพือ
่ นร่วมทีมทีย
่ น
ื อยูต
่ รงกรวย
 เมือ
่ เขาหรือเธอกระซิบคาถามคนทีย
่ น
ื อยูต
่ รงกรวย
เช่น “คุณชอบเล่นฟุตบอลไหม?” หรือ “คุณชอบ
ทานข ้าวไหม”
 หลังจากสมาชิกในทีมทีก
่ รวยตอบคาถามแล ้ว คน
ทีถ
่ ามจะวิง่ กลับมาทีแ
่ ถวและกระซิบคาตอบกับคน
ทีอ
่ ยูถ
่ ด
ั ไปในแถว
 จากนัน
้ เขาหรือเธอก็จะกระซิบคนต่อไปในแถว
จนกระทั่งคนสุดท ้ายได ้ฟั งคาตอบ
 คนสุดท ้ายจะบอกคาตอบให ้หับคนทีย
่ น
ิ อยูต
่ รง
กรวย ถ ้าคาตอบถูกต ้องคนทีย
่ น
ื อยูต
่ รงกรวยก็จะ
บอกว่า “ใช่” และวิง่ กลับมาด ้านหลังเส ้น
 ถ ้าคาตอบคือ “ ไม่ถก
ู ” คนแรกในแถวจะต ้อง
กลับไปบอกคาตอบอีกครัง้ จนกระทั่งถึงคนสุดท ้าย
ซึง่ ต ้องเป็ นคนทีบ
่ อกคาตอบทีถ
่ ก
ู ต ้อง

8

Gibbs, J. (2000). Tribes: A New Way of Learning and Being Together (p. 260). Sausalito, CA:
CenterSource Systems. NOTE: Permission to use granted by CenterSource Systems, LLC, publisher of
Tribes: A New Way of Learning and Being Together, by Jeanne Gibbs, © 2000, Windsor, CA,
www.tribes.com.

28

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

ปฏิกริ ย
ิ าลูกโซ ่ (ต่อ)
7. เกมส์จะต่อเนือ
่ งไปเรือ
่ ยๆจนกระทั่งผู ้เล่นทัง้ หมดวิง่ และ
เป็ นคนถ่ายทอดข ้อมูล

สงเกต
ผู ้เล่นระมัดสังเกตในการวิง่ หรือไม่?
ผู ้เล่นจาว่าจะต ้องกระซิบได ้หรือไม่?
ผู ้เล่นถามคาถามทีเ่ หมาะสมหรือไม่?
การสนทนา

สะท้อน
คุณได ้เรียนรู ้อะไรเกีย
่ วกับสมาชิกในทีม?
คุณรู ้สึกอย่างไรเมือ
่ ถึงรอบของคุณทีจ
่ ะต ้องถูกถามคาถาม?

ื่ มโยง
เชอ
่ หรือไม่วา่ การแบ่งปั นข ้อมูลให ้กับผู ้อืน
คุณเชือ
่ มีประโยชน์?
คุณเคยเจอสถานการณ์ทค
ี่ นเข ้าใจผิดในสิง่ ทีค
่ ณ
ุ พูด
หรือไม่?

ปร ับใช ้
คุณจะพูดอย่างไรเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าคุณเข ้าใจทีใ่ ครบางคนพูด
ยกตัวอย่างเช่น: “ผม/ฉั น ต ้องการทีจ
่ ะเช็ค” คุณ
หมายความว่า....? หรือ: “ผมได ้ยินทีค
่ ณ
ุ พูดคือ.....”
การปร ับเปลีย
่ น
ทาสนามให ้ใหญ่ขน
ึ้
ให ้ผู ้เล่น 2 คนอยูท
่ ก
ี่ รวยและให ้ตอบคาถามทีแ
่ ตกต่างกัน
คาตอบทัง้ สองจะต ้องถูกทวนกับสมาชิกแต่ละทีม คน
สุดท ้ายในแถวจะต ้องประกาศคาตอบทัง้ สองให ้ถูกต ้อง

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

29

อายุ 6 ปี ขน
ึ้ ไป

ปิ ดตาหาของ
การเรียนรูห
้ ล ัก
เป็ นการฝึ กการฟั งอย่าง
ตัง้ ใจและไตร่ตรองเพือ

ทาความเข ้าใจข ้อมูล
ข่าวสารของผู ้อืน

จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
ื่ สารและกิจกรรม
การสอ
ื่ ใจ
ทีเ่ กีย
่ วกับความเชอ
ซงึ่ เด็กทีถ
่ ก
ู ปิ ดตา
จะต ้องหาเป้ าหมายให ้
พบโดยการไปตามการ
บอกทิศทางด ้วยวาจา
จากเพือ
่ นร่วมทีม
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
ผ ้าปิ ดตา
1 ผืนต่อกลุม

จานวนผู ้เล่น

คาถามเปิ ดการสนทนา
 ตัวอย่างช่วงเวลาระหว่างการใช ้ชีวต
ิ ประจาวันของคุณที่

จาเป็ นต ้องสือสารอย่างชัดเจนคือช่วงเวลาใดบ ้าง?
วิธเี ล่น
แบ่งผู ้เล่นออกเป็ นทีมๆ ละ 6-10 คน
บอกให ้แต่ละทีมจัดกลุม
่ เป็ นวงกลมและประสานมือกันไว ้
ข ้างหน ้า (โปรดดูภาพประกอบ)
ขออาสาสมัคร 2 คนจากแต่ละทีม อธิบายว่า ให ้ปิ ดตา
อาสาสมัครคนหนึง่ (เป็ นคนหา) และให ้อาสาสมัครอีกคน
หนึง่ สามารถมองเห็นได ้ (เป็ นเป้ าหมาย)
อธิบายและสาธิต:
• ทัง้ เป้ าหมายและผู ้ค ้นหาต ้องยืนตรงกลางวง
• คนหาต ้องพยายามหาเป้ าหมายให ้พบ
• คนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายต ้องพยายามหลีกเลีย
่ งคนหา
• ผู ้เล่นทีเ่ ข ้าแถวเป็ นวงกลมต ้องยืน
่ มืออกไปเพือ
่ ทาเป็ น
กาแพงและค่อยๆ นาคนหาให ้กลับเข ้าไปตรงกลางวง
• ผู ้เล่นทีอ
่ ยูใ่ นวงต ้องใช ้เสียงเพือ
่ บอกทิศทางให ้คนหา
ทราบทิศทางทีจ
่ ะเดินไปยังเป้ าหมาย
เมือ
่ คนหาพบเป้ าหมายแล ้ว ให ้เล่นเกมส์ซา้ อีกโดยสลับให ้ผู ้
เล่นคนอืน
่ ๆ เป็ นเป้ าหมาย และเป็ นคนหา

6 คนหรือมากกว่า


สงเกต
ผู ้เล่นทีอ
่ ยูร่ อบๆ วงมีโอการบอกทิศทางครบหมดทุกคน
หรือไม่?

30

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

ปิ ดตาหาของ (ต่อ)
• ผู ้เล่นทุกคนยืน
่ มืออกไปมีความความปลอดภัยต่อคนหา
หรือไม่?

การสนทนา

สะท้อน
คุณพบว่าอะไรคือสิง่ ทีท
่ าได ้ยากในการบอกทิศทางให ้แก่คน
หา?

สาหรับคนหา จะรู ้สึกอย่างไรทีต
่ ้องถูกปิ ดตา และต ้องเชือ
ทิศทางตามทีเ่ พือ
่ นบอก?
ถ ้อยคาและทิศทางประเภทใดทีม
่ ป
ี ระโยชน์มากทีส
่ ด
ุ ?
อะไรจะเกิดขึน
้ ถ ้าผู ้เล่นครึง่ หนึง่ ไม่ได ้รับอนุญาตให ้บอก
ทิศทาง?

ื่ มโยง
เชอ
่ สารให ้ชัดเจนจึงจาเป็ นในชีวต
ทาไมการสือ
ิ ประจาวันของคุณ?

ปร ับใช ้
คราวต่อไปทีท
่ า่ นพบใครบางคนทีต
่ ้องการความช่วยเหลือ คุณ
่ สารอย่างชัดเจน?
สามารถทาอะไรได ้เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าคุณสือ
การปร ับเปลีย
่ น
ให ้เด็กแต่ละคนในวงกลมสลับกันบอกทิศทางเพือ
่ นาทางให ้คน
หา
ให ้ผู ้เล่น 2 คนเล่นบทบาทเป็ นเป้ าหมาย และอธิบายให ้คนหา
ต ้องหาเป้ าหมายตามลาดับ
จัดกลุม
่ เป็ นสองทีม จับคูผ
่ ู ้เล่น (โดยปิ ดตาผู ้เล่นคนหนึง่ )
ภายในแต่ละทีม กระจายสิง่ ของในพืน
้ ทีท
่ ก
ี่ าหนด เพือ
่ ให ้ผู ้
เล่นทีป
่ ิ ดตาหา จัดทาลาดับสาหรับให ้ทีมต่างๆ ต ้องหยิบ

สิงของ ให ้เด็กเพียงหนึง่ คนจากแต่ละทีม ได ้รับอนุญาตให ้
อยูใ่ นพืน
้ ทีท
่ ก
ี่ าหนดทันที เป็ นการแข่งขันระหว่างทัง้ สอง
ทีม เพือ
่ เก็บสิง่ ของตามลาดับให ้ถูกต ้อง
*ปรับปรุงแก ้ไขจาก แหล่งความรู ้ Right To Play Red Ball Child Play

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

31

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

วอลเล่ยบ
์ อลบนผืนผ ้า
การเรียนรูห
้ ล ัก

คาถามเปิ ดการสนทนา
• วิธก
ี ารทาให ้ชุมชนชอบทีมกีฬาทาได ้อย่างไร? (อธิบาย
ว่าเกมส์นี้ ผู ้เล่นจะต ้องฝึ กการทางานร่วมกัน)

เป็ นการฝึ กการฟั ง
อย่างตัง้ ใจและ
ไตร่ตรองเพือ
่ ทา
ความเข ้าใจข ้อมูล
ข่าวสารของผู ้อืน

วิธเี ล่น
ต ้องมัน
่ ใจว่าพืน
้ ทีเ่ ล่นใหญ่พอทีจ
่ ะให ้กลุม
่ เคลือ
่ นทีไ่ ด ้
โดยอิสระ พืน
้ ทีเ่ ล่นควรสะอาดและปราศจากสิง่ กีด
ขวาง

จุดมุง
่ หมายของ
เกมส ์
เป็ นเกมสโ์ ยนบอล
โดยให ้ทีม A โยนลูก
บอลจากแผ่นผ ้าไป
ทีท
่ ม
ี B ซงึ่ เป็ นฝ่ าย
รับบอลและโยนบอล
กลับไปให ้ฝ่ าย A
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
ผืนผ ้า (หรือผ ้าใบ) –
2 ผืน
บอล - ลูก

จานวนผู ้เล่น
6 คนหรือมากกว่า

32

1. แบ่งผู ้เล่นออกเป็ นกลุม
่ เท่าๆ กันกลุม
่ ละ 4-12 คน
2. แบ่งทีมเป็ นคู่ คือทีม A และทีม B
3. แจกผืนผ ้าให ้ทีมละ 1 แผ่น
4. ขอให ้สมาชิกของทีมถือมุมและขอบของผืนผ ้า (โปรดดู
ภาพประกอบ)
5. วางลูกบอลตรงกลางผืนผ ้าของทีม A
6. อธิบายและสาธิต:
• ทีม A ต ้องทางานร่วมกันเพือ
่ โยนลูกบอลจากผืนผ ้า
ของตนไปยังผืนผ ้าของทีม B
• ทีม B ต ้องทางานร่วมกันเพือ
่ รับลูกบอลด ้วยผืนผ ้าของ
ทีม B
• ถ ้ารับบอลได ้ ทีมก็จะได ้คะแนน
• ทีม B ก็จะพยายามโยนลูกบอลไปทีผ
่ น
ื ผ ้าของทีม A
7. ให ้แต่ละทีมสลับกันระหว่างการรับและการกระเด ้งลูกบอล
8. ความท ้าทายคือการดูวา่ แต่ละคูข
่ องทีมสามารถทาคะแนน
ร่วมกันได ้เท่าใด
9. ในรอบแรก อย่าเพิง่ ให ้ผู ้เล่นพูด ในรอบทีส
่ องอนุญาตให ้ผู ้
่ สารกันและกันได ้ ก่อนทีจ
เล่นสือ
่ ะเริม
่ รอบทีส
่ าม อนุญาตให ้ผู ้
เล่นพัฒนากลยุทธ์ในการเล่นได ้
10. อนุญาตให ้ทีมมีเวลา 1-2 นาทีระหว่างรอบเพือ
่ ให ้ผู ้เล่น
พัฒนากลยุทธ์ในการเพิม
่ ความสาเร็จของตน

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

วอลเล่ยบ
์ อลบนผืนผ ้า (ต่อ)


สงเกต
แต่ละทีมทางานร่วมกันเพือ
่ รับและกระเด ้งลูกบอลหรือไม่?
ทีมทัง้ สอง (ทีม A และ ทีม B) ทางานร่วมกันในการรับและโยนลูก
บอลหรือไม่?
ผู ้เล่นหยุดเล่นเพือ
่ คิดกลยุทธ์เพือ
่ เพิม
่ ความสาเร็จหรือไม่?
การสนทนา

สะท้อน
อะไรทีค
่ ณ
ุ เห็นว่ามีความท ้าทายทีส
่ ด
ุ เกีย
่ วกับเกมส์น?ี้
เพราะเหตุใด?
่ สารกับทีมของได ้ระหว่างเกมส์นไ
ท่านปรับปรุงการสือ
ี้ ด ้อย่างไร?
อะไรคือความท ้าทายเมือ
่ คุณไม่สามารถพูดกับเพือ
่ นร่วมทีมได ้?
จะใช ้เวลาอย่างไรในการพัฒนากลยุทธ์เพือ
่ ปรับปรุงเกมส์?

ื่ มโยง
เชอ
ในชีวต
ิ จริง เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
ุ เคยทางานร่วมกันเพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมาย?
่ สารทีด
กรุณาบอกทักษะบางประการทีค
่ ณ
ุ ได ้ใช ้เพือ
่ การสือ
่ ก
ี บ
ั ผู ้อืน

ในขณะทีค
่ ณ
ุ กาลังทางานให ้บรรลุเป้ าหมาย? (ตัวอย่างเช่น
การพูดอย่างชัดเจน การฟั งอย่างตัง้ ใจ การให ้ความสนับสนุน
และการให ้กาลังใจ การแบ่งปั นความคิดของคุณกับผู ้อืน
่ และ
ฯลฯ)

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

33

วอลเล่ยบ
์ อลบนผืนผ ้า (ต่อ)
ปร ับใช ้
่ สารบางประการอะไรบ ้างทีค
• ทักษะการสือ
่ ณ
ุ สามารถสอนคน
อืน
่ ? (ตัวอย่างเช่น เพือ
่ น สมาชิกในครอบครัวของคุณ) คุณ
สามารถสอนทักษะเหล่านีใ้ ห ้บุคคลดังกล่าวได ้อย่างไร?การปร ับเปลีย
่ น
ให ้ผู ้เล่นแต่ละทีมเล่นลูกบอลมากกว่าหนึง่ ลูก
เล่นโดยใช ้ผ ้าผืนเล็กลงหรือใช ้ผ ้าขนหนูผน
ื ใหญ่
ให ้ทีม A และทีม B ยืน
่ ห่างจากกัน
*ปรับปรุงแก ้ไขจาก แหล่งความรู ้ the Red Ball Child Play

34

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

สะพาน
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ สร ้างและดารง
ไว ้ซงึ่ การติดต่อ
ั พันธ์และการ
สม
ตอบแทนบุคคลและ
กลุม

จุดมุง
่ หมายของ
เกมส ์
การสร ้างสะพาน
มนุษย์

คาถามเปิ ดการสนทนา
 มีครัง้ ไหนในชีวต
ิ ของคุณทีค
่ ณ
ุ ต ้องใช ้ทักษะและ
ความสามารถทีแ
่ ตกต่างกันหลายๆอย่างเพือ
่ ให ้บรรลุตาม
เป้ าหมาย?

1.
2.
3.

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี
อุปกรณ์
ไม่ม ี

จานวนผู ้เล่น
6 คนหรือมากกว่า

4.

5.
6.

วิธเี ล่น
แน่ใจว่าพืน
้ ทีส
่ ะอาดและปราศจากสิง่ กีดขวาง
แบ่งกลุม
่ ออกเป็ นทีม 5-6 คน
้ สุดของสนามและเส ้นชัยอีกด ้านของ
ทาเส ้นสตาร์ททีจ
่ ด
ุ สิน
สนาม (ดูภาพประกอบ)
อธิบายและสาธิต:

เมือ
่ คุณบอกว่า “ไป!” ทีมจะต ้องสร ้างสะพานหลังเส ้น
สตาร์ท
่ มเข ้าหากันไม่วา่ จะด ้วยวิธใี ดก็ตาม

ทุกทีมจะต ้องเชือ

ส่วนของร่างกายทีส
่ ามารถสัมผัสพืน
้ ได ้มีดังต่อไปนี:้
แขน 4 แขน เท ้า 4 เท ้า และหัวเข่าทัง้ สอง

จากนัน
้ แต่ละทีมจะต ้องย ้ายไปยังสนามทีเ่ ล่น (โดยยัง
่ มกันอยู)่ ให ้เร็วทีส
เชือ
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเร็วได ้

แต่ละทีมจะมีเวลา 2-3 นาทีเพือ
่ คิดกลยุทธ์
บอกให ้พวกเขาหารือกันถึงกลยุทธ์ในทีมของตน สังเกต
วิธก
ี ารทีผ
่ ู ้เล่นมีปฏิกริ ย
ิ ากับคนอืน
่ ในระหว่างขัน
้ ตอนการ
วางแผน
หลังจาก 2-3 นาทีให ้ตะโกนคาว่า “ไป!” และแน่ใจว่าผู ้เล่น
เริม
่ การแข่งขัน
ิ้ สุดเมือ
เกมส์สน
่ ผู ้เล่นทัง้ หมดข ้ามเส ้นชัย

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

35

สะพาน (ต่อ)

สงเกต
ผู ้เล่นทุกคนมีสว่ นในการสร ้างสะพานหรือไม่?
พวกเขาปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหรือไม่?
การสนทนา

สะท้อน
ทีมของพวกเขาใช ้กลยุทธ์อะไรเพือ
่ ให ้ประสบความสาเร็จ? คุณ
ปรับปรุงกลยุทธ์อย่างไร?
ทุกคนทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ ของคุณรับฟั งหรือไม่? ทาไม? ทาไมไม่?
ถ ้าคุณมีโอกาสทากิจกรรมอีกครัง้ คุณจะทาอะไรเพือ
่ ให ้แน่ใจ
ว่าความคิดและคาแนะนาของทุกคนนัน
้ ถูกรับฟั งและถูก
พิจารณา?
ทักษะและความสามารถใดทีเ่ พือ
่ นร่วมทีมของคุณใช ้เพือ

ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจให ้แล ้วเสร็จ?

ื่ มโยง
เชอ
ทักษะต่างๆทีค
่ นในกลุม
่ นีม
้ ค
ี อ
ื ทักษะอะไรบ ้าง?
เป็ นการดีกว่าหรือไม่ทใี่ นกลุม
่ มีคนทีม
่ ท
ี ก
ั ษะและความสามารถ
ทีแ
่ ตกต่างกันออกไป?

ปร ับใช ้
มีวธิ ไี หนบ ้างทีค
่ ณ
ุ สามารถเรียนรู ้เกีย
่ วกับทักษะและ
ความสามารถทีแ
่ ตกต่างกันของผู ้คนในกลุม
่ ?
ทาไมการรู ้จักทักษะและความสามารถทีแ
่ ตกต่างกันในกลุม
่ จึง
มีความสาคัญ?
การปร ับเปลีย
่ น
เปลีย
่ นจานวนแขน เท ้า ทีอ
่ นุญาตให ้สัมผัสพืน
้ เพือ
่ ทาใหเกมส์
ง่ายหรือยากขึน

เพิม
่ จานวนสมาชิกในกลุม

เพิม
่ ขนาดสนามทีใ่ ช ้เล่น
ปิ ดตาสมาชิกสองคนจากแต่ละกลุม

*ปรับปรุงแก ้ไขจาก แหล่งความรู ้ Right To Play Live Safe Play Safe

36

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6 ปี ขน
ึ้ ไป

กลับผ ้า
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ แก ้ปั ญหาความ
ขัดแย ้งโดยให ้เกิด
ความพึงพอใจ
ร่วมกันโดยการเน ้น
ถึงความต ้องการของ
ทุกคนทีม
่ ส
ี ว่ น
เกีย
่ วข ้อง


1.
2.
3.
4.

จุดมุง
่ หมายของเกมส ์
การพลิกผ ้าคลุมโดย
ไม่ให ้ผู ้เล่นเหยียบพืน

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี

5.

คาถามเปิ ดการสนทนา
การทางานเป็ นทีมหมายถึง?
คุณพอจะนึกถึงเวลาทีค
่ ณ
ุ ทางานเป็ นทีมเพือ
่ แก ้ปั ญหา
ความขัดแย ้งได ้หรือไม่?
วิธเี ล่น
ปูผ ้าลงบนสนามให ้ห่างจากกันและกันประมาณ 1 เมตร
แบ่งผู ้เล่นออกเป็ นทีม ทีมละ 8-10 คน
ให ้ผู ้เล่นแต่ละคนยืนอยูบ
่ นผ ้าคลุม
อธิบายและสาธิต:
 เมือ
่ คุณพูดว่า “กลับผ ้า” ให ้แต่ละกลุม
่ พยายามเลิก
ผ ้าคลุมออก
 ผู ้เล่นแต่ละคนจะต ้องยืนอยูบ
่ นผ ้าตลอดเวลาและ
ไม่สามารถเหยียบพืน
้ ได ้
เล่นเกมส์ตอ
่ ไปเรือ
่ ยๆจนกระทั่งแต่ละทีมเลิกผ ้าคลุมออก

อุปกรณ์

ผ ้าห่ม (หรืออะไรก็
ได ้ เช่น พลาสติกซึง่
ทีมผู ้เล่นสามารถยืน
หรือเหยียบได ้):
-1 ผืนต่อกลุม

จานวนผู ้เล่น

8 คนหรือมากกว่า

ได ้สาเร็จ

สังเกต
ผู ้เล่นอยูบ
่ นผ ้าคลุมตลอดเวลาหรือไม่?

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

37

กลับผ ้า (ต่อ)
การสนทนา

สะท้อน


ใครประสบความสาเร็จกับภารกิจ? ทาไม?
้ ภารกิจก่อนเป็ น
คุณช่วยเหลือกลุม
่ อืน
่ หรือคุณเสร็จสิน
อันดับแรก?
ทาไมจึงเป็ นการอานวยประโยชน์ในการทางานกับกลุม

อืน
่ ?

ื่ มโยง
เชอ

คุณพอจะนึกถึงช่วงเวลาในชีวต
ิ ของคุณทีค
่ ณ
ุ ทาภารกิจ
้ และอาจจะเป็ นการเป็ นการ
กับคนอืน
่ ได ้เสร็จสิน
ช่วยเหลือเกือ
้ กูลในการทางานด ้วยกันได ้หรือไม่?
เมือ
่ ไหร่ทก
ี่ ารแข ้งขันกลายเป็ นผลลบ?

ปร ับใช ้

ในอานาคต การเน ้นทีก
่ ารทางานเป็ นทีมมากกว่าการ
แข่งขัน สามารถช่วยคุณได ้อย่างไร

การปร ับเปลีย
่ น
 บันทึกข ้อคิดเห็นของผู ้เล่นทีม
่ ใี นระหว่างภารกิจ อ่าน
ดังๆในระหว่างสนทนาคาถามสะท ้อน จากนัน
้ พูดคุยกัน
ในฐานะกลุม
่ ว่าข ้อคิดเห็นมีประโยชน์หรือไม่?
 ให ้ผู ้เล่นปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจโดยไม่มก
ี ารพูดคุย

38

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6 ปี ขน
ึ้ ไป

ปมมนุษย์
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ แก ้ปั ญหาความ
ขัดแย ้งโดยให ้เกิด
ความพึงพอใจ
ร่วมกันโดยการเน ้น
ถึงความต ้องการ
ของทุกคนทีม
่ ส
ี ว่ น
เกีย
่ วข ้อง

1.
2.
3.

จุดมุง
่ หมายของ
เกมส ์
การทางานร่วมกัน
เพือ
่ แก ้ปมมนุษย์ท ี่
ยุง่ เหยิง
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งมี

4.
5.

คาถามเปิ ดการสนทนา
ให ้ดูปมของเชือก คาถาม: “ปั ญหาคล ้ายกับปมอย่างไร”
(ยกตัวอย่าง เช่น บางครัง้ คุณไม่เห็นสิง่ ทีเ่ ริม
่ ต ้นขึน
้ ยากที่
จะเห็นวิธก
ี ารแก ้ไข เป็ นต ้น)
วิธเี ล่น
แน่ใจว่าพืน
้ ทีส
่ ะอาดและปราศจากสิง่ กีดขวาง
แบ่งผู ้เล่นออกเป็ นทีม ทีมละ 8-10 คน
ให ้แต่ละกลุม
่ ทาเป็ นวงกลมโดยหันหน ้าเข ้าหากัน
อธิบายและสาธิต:
 ผู ้เล่นแต่ละคนจะต ้องไปทีจ
่ ด
ุ ศูนย์กลางของวงและ
จับมือหรือข ้อมือให ้แน่นกับคนอืน
่ ๆอีก 2 คน
 โดยทีไ่ ม่ปล่อยมือ ผู ้เล่นจะต ้องทางานร่วมกันและ
พยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากการจับกุมและ
ทาเป็ นวงกลม
ิ้ สุดเมือ
เกมส์สน
่ แต่ละกลุม
่ แยกออกจากกันได ้
สนับสนุนให ้กลุม
่ แก ้หรือสลัดแขนออกจากกันให ้เร็วเพือ

ช่วยเหลือกลุม
่ อืน
่ ทีย
่ งั จับกันแน่นอยู่

อุปกรณ์
ไม่ม ี

จานวนผู ้เล่น
8 คนหรือมากกว่า


สงเกต
ผู ้เล่นทัง้ หมดกระตือรือร ้นทีจ
่ ะมีสว่ นในการแก ้ปมทีเ่ กิดขึน

หรือไม่?
ผู ้เล่นในแต่ละกลุม
่ ทางานด ้วยกันหรือไม่?

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

39

ปมมนุษย์ (ต่อ)
การสนทนา

สะท้อน
สิง่ ทีท
่ ม
ี ของคุณทาร่วมกันเพือ
่ แก ้หรือคลายปมมีอะไรบ ้าง?
เกิดอะไรขึน
้ ถ ้าคุณต ้องแก ้หรือคลายปมคนเดียวโดยไม่ได ้รับ
ความช่วยเหลือจากคนอืน
่ ?
ผู ้นาแสดงตัวหรือไม่ในระหว่างกิจกรรม? ใคร? ผู ้นาได ้เลือก
อะไร? เขาหรือเธอใช ้รูปแบบการเป็ นผู ้นาแบบไหน? ได ้ผล
หรือไม่?

ื่ มโยง
เชอ
คุณพอจะยกตัวอย่างชีวต
ิ ประจาวันของคุณว่าเมือ
่ ไหร่ทม
ี่ ี
ความสาคัญในการทางานร่วมกันได ้หรือไม่?
สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ทาเพือ
่ ช่วยเหลือสมาชิกในทีมมีอะไรบ ้าง?

ปร ับใช ้
(ผู ้เล่นอายุ 6-9 ขวบ) ทาไมจึงมีความสาคัญในการทางาน
ร่วมกันเพือ
่ ให ้บรรลุตามเป้ าหมาย?
(ผู ้เล่นอายุ 10-14 ขวบ) เราจะทางานร่วมกันเพือ
่ แสดงให ้เห็น
ถึงความท ้าทายหรือปั ญหาในชุมชนของเราได ้อย่างไร?

*ปรับปรุงแก ้ไขจาก แหล่งความรู ้ Right To Play Red Ball Child Play

40

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6-9 และ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

ั ว์
เกมฟาร์มเลีย
้ งสต
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาทักษะในการ
สือ่ สาร การเคารพความ
คล ้ายคลึงและความ
แตกต่างของผู ้อืน

ความเห็นอกเห็นใจผู ้อืน

เป้าหมายของเกม
้ า
ภารกิจของกลุม
่ ทีจ
่ ะชีน
เพือ
่ นทีโ่ ดนปิ ดตาในการ
เก็บขวดพลาสติกโดยใช ้
เสียงของสัตว์ประจาทีม
ได ้เท่านัน

สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ผ ้าผูกตา
– ทีมละ 1 อัน
 ขวดเปล่า (ถุงถั่ว
เศษกระดาษ หรือ
ลูกบอล)
– ทีมละ 20-30
อัน
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

ั เลีย
ั สอ
ื่ สารก ับเรา
้ งบ้าง? สตว์
เปิ ดการสนทนา: ใครเคยมีสตว์
อย่างไร?
วิธเี ล่น
1. แบ่งเด็กออกเป็ นทีมละ 2-4 คน
2. วางขวดเปล่ากระจายให ้ทั่วพืน
้ ทีเ่ ล่น
3. ให ้แต่ละทีมเลือกสัตว์ทจ
ี่ ะเล่นเป็ น เช่น สุนัข แมว นก แกะ สิงโต
ฯลฯ
4. ให ้เด็กๆ ซ ้อมโดยการออกเสียงของสัตว์เหล่านัน
้ โดยให ้เสียงของแต่
ละกลุม
่ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
5. ขออาสาสมัคร 1 คนจากแต่ละทีม
6. ปิ ดตาอาสาสมัครดังกล่าว
7. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• วัตถุประสงค์ของเกมนีค
้ อ
ื ให ้ผู ้เล่นทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาเก็บขวดให ้ได ้
มากทีส
่ ด

้ าให ้เพือ
• สมาชิกของทีมสามารถชีน
่ นร่วมทีมทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาโดยส่ง
สัญญาณเสียงของสัตว์ประจาทีม ห ้ามจับตัวหรือส่งเสียงพูด
อืน
่ ๆ
ให ้เด็กๆ ส่งเสียงให ้ดังพอทีเ่ พือ
่ นทีถ
่ ูกปิ ดตาจะได ้ยิน
้ าเพือ
• ให ้เด็กๆ ใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ในการชีน
่ นร่วมทีมทีถ
่ ก

ปิ ดตา – มีหลากหลายวิธท
ี จ
ี่ ะทาได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
้ าเพือ
คอยระวังให ้เด็กๆ ชีน
่ นทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาอย่างปลอดภัย
• เมือ
่ เพือ
่ นทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาเก็บขวดได ้ ให ้ทีมย ้ายไปยังขวดต่อไป
เพือ
่ เก็บขวดให ้ได ้มากทีส
่ ด

่ สารได ้เท่านัน
8. คอยเตือนให ้เด็กๆ ใช ้เสียงสัตว์ในการสือ

้ สุดลงเมือ
9. เกมสิน
่ ขวดถูกเก็บจนหมด
10. ให ้เด็ก ๆ สลับตัวคนถูกปิ ดตาแล ้วเริม
่ เกมใหม่

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

41

ั ว์ (ต่อ)
เกมฟาร์มเลีย
้ งสต

ข้อควรสงเกต
-เด็ก ๆ สามารถแยกเสียงของทีมตัวเองจากเสียงสัตว์อน
ื่ ๆ รอบๆ
ได ้หรือไม่
-เด็ก ๆ สามารถได ้ยินเสียงของเพือ
่ นร่วมทีมตนเองได ้หรือไม่
การอภิปราย
สะท ้อน
-เด็กๆ ใช ้กลวิธใี นการช่วยเพือ
่ นทีถ
่ ก
ู ปิ ดตาอย่างไรบ ้าง
่ มโยง
เชือ
่ สาร?
-มีเหตุการณ์อน
ื่ ๆ ในชีวต
ิ อะไรบ ้าง ทีม
่ ค
ี วามยุง่ ยากในการสือ
ลองยกตัวอย่าง
ปรับใช ้
-หากเวลาทีเ่ ราเจอคนทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางการพูด เด็ก ๆ จะ
่ สารกับคนนัน
สือ
้ ได ้อย่างไร?
การด ัดแปลง
-ให ้เฉพาะผู ้ทีโ่ ดนปิ ดตาอยูใ่ นพืน
้ ทีเ่ ล่น เพือ
่ นร่วมทีมสามารถส่ง
้ าเพือ
เสียงชีน
่ นทีถ
่ ูกปิ ดตาได ้จากหลังเส ้นออกตัวเท่านัน

-เด็กทีเ่ หลือสามารถส่งสัญญาณให ้เพือ
่ นได ้จากระยะไกลเท่านัน

การไม่แบ่งแยก
 ดูข ้อมูลอ ้างอิงทีห
่ น ้า G7-G11

42

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6-9 และ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมจับหางมังกร (งูกน
ิ หาง)
การเรียนรู ้หลัก
เพือ
่ พัฒนาทักษะความ
เป็ นผู ้นา การให ้ความ
ร่วมมือและการทางาน
เป็ นทีม
เป้าหมายของเกม
สมาชิกในกลุม
่ ร่วมกัน
ปกป้ องหางมังกรจาก
อัศวิน
สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ไม่ม ี หรือผ ้าปิ ดตา
เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพ
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

เปิ ดการสนทนา: ใครเคยเป็นห ัวหน้าห้องหรือผูน
้ าในกลุม

ต่าง ๆ บ้าง? ห ัวหน้ามีหน้าทีท
่ าอะไร?
วิธเี ล่น
1. แต่งตัง้ เด็กเป็ นอัศวิน 1-3 คน
2. แบ่งเด็กทีเ่ หลือเป็ นกลุม
่ ละ 3 คน
3. แต่ละกลุม
่ เข ้าแถว
4. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• สมาชิกในกลุม
่ เข ้าแถวเป็ นมังกร มีหัว ตัว หางของมังกร
• สมาชิกในกลุม
่ ต ้องเกาะติดกันตลอด จะเกาะเอวหรือไหล่ของ
คนด ้านหน ้าก็ได ้
• ในฐานะมังกร ทุกคนต ้องหนีอัศวินทีพ
่ ยามยามจับหางมังกร
1. พยายามให ้ตัวมังกรเกาะติดกันไว ้ ถ ้าตัวมังกรหลุดออกจากกัน หัว
มังกรต ้องกลายเป็ นหางแทน
2. ถ ้าอัศวินแตะหางมังกรได ้ หัวมังกรต ้องกลายเป็ นอัศวิน และอัศวิน
กลายเป็ นหางมังกรแทน
3. เกมจะจบลงตามดุลยพินจ
ิ ของคุณ
ตรวจดูวา่ เด็กเคลือ
่ นทีก
่ น
ั ได ้สะดวกระหว่างเล่นเป็ นมังกร

ข้อควรสงเกต
่ สารและทางานกันเป็ นทีมหรือไม่
 เด็กๆทีเ่ ป็ นตัวมังกรสือ
 เด็กวิง่ และเคลือ
่ นทีส
่ ะดวกหรือไม่ขณะเกาะเพือ
่ น

หางมังกร
อัศวิน
หาง ตัว หัว

มังกร

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

43

เกมจับหางมังกร (ต่อ)
การอภิปราย
สะท ้อน
่ สารกับเพือ
 เด็ก ๆ สือ
่ นในกลุม
่ อย่างไร ระหว่างเล่นเป็ นมังกร?
 คนทีไ่ ด ้เล่นเป็ นหัวมังกรรู ้สึกอย่างไร? หางมังกรรู ้สึกอย่างไร?
่ มโยง
เชือ
 ในชีวต
ิ จริง ถ ้าเด็ก ๆ ต ้องเปลีย
่ นบทบาทจากผู ้นาเป็ นผู ้ตาม จะ
รู ้สึกอย่างไร?
ปรับใช ้
 เด็ก ๆ จะทาอย่างไรเพือ
่ เป็ นผู ้นาทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพทัง้ ทีไ่ ม่ได ้รับ
มอบหมาย?
 การมีทงั ้ ผู ้นาและผู ้ตามสาคัญอย่างไร?
การด ัดแปลง
 ตัดอัศวินออก แล ้วให ้หัวมังกรตัวหนึง่ พยายามจับหางของมังกร
อีกตัว
 เพิม
่ จานวนผู ้เล่นเป็ นตัวมังกร และถามพวกเขาว่ารู ้สึกอย่างไรที่
เป็ นหนึง่ ในสมาชิกกลุม
่ ทีใ่ หญ่ขน
ึ้

44

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6-9 และ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมเข ้าแถว
การเรียนรูห
้ ล ัก

เพือ
่ พัฒนาทักษะการให ้
่ สาร
ความร่วมมือ การสือ
และความเห็นอกเห็นใจ
ผู ้อืน

เป้าหมายของเกม
แต่ละกลุม
่ ต ้องเข ้าแถว
เรียงลาดับอย่างถูกต ้อง
สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ไม่ม ี
จานวนผู ้เล่น

่ สารมีกรี่ ูปแบบ? เราใช ้อะไรเพือ
่ สาร
เปิ ดการสนทนา: การสือ
่ สือ
ได ้บ ้าง?
วิธเี ล่น
1. แบ่งเด็กเป็ นกลุม
่ ละ 6-10 คน
่ สารหลายรูปแบบ
2. บอกเด็กว่าเกมนี้ต ้องใช ้การสือ
3. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• บอกให ้เด็กเข ้าแถวเรียงตามลาดับ (เช่น จากสูงไปตา่ อายุ
่ หรือนามสกุล)
น ้อยสุดไปมากสุด เรียงตามตัวอักษรชือ
• เด็กต ้องร่วมมือกันจัดแถวให ้เร็วสุดเท่าทีจ
่ ะทาได ้
4. เมือ
่ เด็กเรียงลาดับเสร็จ ให ้เด็กแข่งกันเรียงลาดับอีกครัง้ โดย
ไม่พูดกัน เช่น “เรียงจากคนมือเล็กสุดไปมือใหญ่สด
ุ โดยไม่
ส่งเสียง”
5. เกมจะจบลงตามดุลยพินจ
ิ ของคุณ

 6 คนขึน
้ ไป

ข้อควรสงเกต
 เด็กจัดระเบียบกันรวดเร็วหรือไม่
 เด็กทุกคนให ้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีหรือไม่
่ สารเมือ
 เด็กทาท่าทางสือ
่ ห ้ามไม่ให ้พูดได ้หรือไม่

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

45

เกมเข ้าแถว (ต่อ)
การอภิปราย
สะท ้อน
 เกมนีท
้ ้าทายอย่างไร? เด็ก ๆ ใช ้วิธอ
ี ะไรในการจัดแถว?
่ มโยง
เชือ
ื่ สารรูปแบบอืน
 ในชีวต
ิ มีตอนไหนอีกบ ้างทีค
่ ณ
ุ ต ้องใช ้วิธส
ี อ

นอกจากพูด?
ปรับใช ้
่ สารกับคนใบ ้ หรือคนหูหนวก?
 คุณทาอย่างไรได ้บ ้างเพือ
่ สือ
การด ัดแปลง
 ให ้เด็กเล่นเกมโดยสวมผ ้าปิ ดตาด ้วย

46

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6-9 และ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมลอดและข ้าม
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาทักษะการให ้
ความร่วมมือและการ
ทางานเป็ นทีม
เป้าหมายของเกม
เกมวิง่ ผลัดทีเ่ ด็กๆต ้อง
ส่งบอลข ้ามศีรษะและ
ลอดใต ้ขาไปให ้อีกคน
หนึง่ โดยแข่งกับทีมอืน

สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ลูกบอล
– ทีมละ 1 ลูก
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

เปิ ดการสนทนา: ตอนเด็ก ๆ อยูท
่ บ
ี่ า้ นหรือโรงเรียนเคยถูกดุ
เรือ
่ งอะไรบ้าง?
วิธเี ล่น
1. แบ่งเด็กออกเป็ นทีมละ 6-8 คนแล ้วให ้เข ้าแถวเรียงหนึง่
2. แจกลูกบอลให ้คนหัวแถวทีมละ 1 ลูก
3. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• เมือ
่ เกมเริม
่ ให ้คนแรกในแถวส่งต่อลูกบอลข ้ามศีรษะไปให ้ผู ้
เล่นอีกคนหนึง่ ทีจ
่ ะส่งต่อลูกบอลด ้วยการลอดใต ้ขาสลับกันไป
เรือ
่ ยๆจนถึงผู ้เล่นคนสุดท ้ายในแถว
• จากนัน
้ คนสุดท ้ายส่งต่อลูกบอลตามรูปแบบเดิมกลับขึน
้ มา
เรือ
่ ยๆจนถึงคนหัวแถวอีกครัง้
4. ถ ้าลูกบอลตกให ้เก็บขึน
้ มาแล ้วเล่นเกมต่อ
5. เกมจะจบลงตามดุลยพินจ
ิ ของคุณ
ให ้เด็กยืนห่างกันพอสมควรเพือ
่ ไม่ให ้ชนกันเอง

ข้อควรสงเกต
 เด็กๆคอยดูให ้เพือ
่ นรับลูกบอลได ้ง่ายๆหรือไม่
 เด็กๆมีการให ้กาลังใจกันด ้วยคาพูดทีด
่ ๆี หรือไม่

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

47

เกมลอดและข ้าม (ต่อ)
การอภิปราย
สะท ้อน
 คนทีท
่ าลูกบอลตกหรือส่งผิดท่า รู ้สึกอย่างไร? เพือ
่ น ๆ รู ้สึก
อย่างไร?
่ มโยง
เชือ
 ใครไม่เคยทางานผิดพลาดบ ้าง? เมือ
่ เราทาผิดเราได ้รับกาลังใจ
หรือคาต่อว่า? เรารู ้สึกดีตอ
่ สิง่ ใดมากกว่ากัน?
ปรับใช ้
 เด็กจะให ้กาลังใจแก่คนรอบข ้างอย่างไรได ้บ ้าง?
การด ัดแปลง
 ให ้เด็กเล่นเกมนีโ้ ดยใช ้ฟองน้ า 1 อันกับถัง 2 ใบ เป้ าหมายคือ
การส่งต่อน้ าให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้ด ้วยการเอาฟองน้ าจุม
่ ลง
ไปในถังทีม
่ น
ี ้ าเต็มเพือ
่ เอาไปบีบลงในถังเปล่าทีอ
่ ยู่อก
ี ฟากหนึง่
เด็กๆต ้องส่งต่อฟองน้ าตามรูปแบบข ้างต ้น คนสุดท ้ายจะบีบน้ า
ลงในถังเปล่า วิง่ ไปทีห
่ ัวแถว จุ่มฟงอน้ าลงในถังทีม
่ น
ี ้ าเต็มแล ้ว
ส่งต่ออีกรอบ
 เมือ
่ ลูกบอลไปถึงคนสุดท ้าย ให ้คนสุดท ้ายวิง่ ไปทีห
่ ัวแถวแล ้ว
เริม
่ ส ้งต่อลูกบอลอีกครัง้ แต่เปลีย
่ นจากลอดและข ้ามเป็ นข ้าง
ซ ้ายและข ้างขวา สลับกันไปในแต่ละรอบ

48

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 6-9 และ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมหอยทากวิง่ แข่ง
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาทักษะการให ้
ความร่วมมือและการ
ทางานเป็ นทีม
เป้าหมายของเกม
การเคลือ
่ นทีพ
่ ร ้อมกัน
เป็ นกลุม

สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 กรวย
– ทีมละ 1 อัน
 ชอล์ก (อะไรก็ได ้
ทีใ่ ช ้ขีดเส ้นแสดง
จุดเริม
่ ต ้น)

 นาฬกาจั
บเวลา
– 1 อัน
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

เปิ ดการสนทนา: เราเคยวางแผนทาอะไรแล้วไม่เป็นด ังหว ัง
หรือไม่? เล่าเหตุการณ์ให้ฟง

วิธเี ล่น
1. แบ่งเด็กออกเป็ นทีมละ 3-6 คน
2. ขีดเส ้นแสดงจุดเริม
่ ต ้นโดยใช ้ชอล์ก
3. ให ้แต่ละทีมเข ้าแถวเรียงหนึง่ หลังจุดเริม
่ ต ้นแล ้วนั่งลงกับพืน

(ดูแผนผัง)
4. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• เด็กๆต ้องเอามือเอือ
้ มไปข ้างหลังเพือ
่ จับข ้อเท ้าของอีกคน
หนึง่ ไว ้
• คนสุดท ้ายในแถวให ้วางมือลงบนพืน
้ ข ้างหลัง
• ความท ้าทายของเกมนี้คอ
ื การเคลือ
่ นทีไ่ ปข ้างหน ้าโดยอย่าให ้
หลุดออกจากกัน
5. ให ้เวลาฝึ ก 2-3 นาที
6. วางกรวยไว ้ข ้างหน ้า ห่างออกไปประมาณ 5 เมตร ให ้แต่ละ
กลุม
่ ตัง้ เป้ าหมายว่าจะไช ้เวลานานแค่ไหนในการไปให ้ถึงกรวย
ให ้เด็กฝึ กเคลือ
่ นไหวจนชานาญก่อนจึงค่อยเริม
่ เล่นเกม
โดยเฉพาะคนสุดท ้ายทีต
่ ้องเอามือยันพืน

คาแปล: (ซ ้ายไปขวา) กรวย, หอยทาก, จุดเริม
่ ต ้น

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

49

เกมหอยทากวิง่ แข่ง (ต่อ)

ข้อควรสงเกต
 เด็กๆช่วยกันจนประสบความสาเร็จหรือไม่
 ทุกคนมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร ้นหรือไม่
การอภิปราย
สะท ้อน
 เพราะอะไรทีท
่ าให ้กลุม
่ นีช
้ นะ? (ถามกลุม
่ ทีช
่ นะและกลุม
่ ทีแ
่ พ ้)
่ มโยง
เชือ
 การทีเ่ ราจะทางานให ้สาเร็จ ถ ้ามีปัญหาระหว่างทางเราจะจัดการ
อย่างไร?
ปรับใช ้
 หากมีความผิดพลาดเกิดขึน
้ ในชีวต
ิ ประจาวัน เช่น ของหายหรือ
พัง เราจะทาอย่างไรเพือ
่ ให ้สามารถก ้าวต่อไปได ้?
การด ัดแปลง
 แต่งตัง้ ผู ้นาให ้เป็ นผู ้ออกคาสัง่ ในทีมแต่เพียงผู ้เดียว

50

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมจับคูว่ งิ่ ปิ ดตา
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาการเคารพ
ความแตกต่างและ
คล ้ายคลึงกันของแต่ละ
บุคคล ทักษะในการเป็ น
ผู ้นา และความเห็นอก
เห็นใจผู ้อืน

่ ใจคืออะไร? เราเชือ
่ ใจใครบ้างใน
เปิ ดการสนทนา: ความเชือ

ชีวต
ิ ?
วิธเี ล่น

1. แบ่งเด็กออกเป็ นทีมละ 4-8 คน (อย่าให ้เกิน 5 ทีม)
2. ให ้เด็กๆจับคูก
่ น
ั ในทีม
้นจุ
3. ขีดเส ดเริม
่ ต ้น
4. ให ้ทุกคูม
่ ายืนเข ้าแถวเรียงกันเป็ น 2 แถวหลังจุดเริม
่ ต ้น

เป้าหมายของเกม
เด็กจับคูว่ งิ่ แข็งกับคูอ
่ น
ื่ ๆ
คนหนึง่ มีผ ้าปิ ดตา
สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์

ทุกครัง้ ทีเ่ ริม
่ เล่นเกมอย่าให ้เกินครัง้ ละ 5 คู่ (ดูแผนผัง).
5. วางกรวยห่างจากแต่ละทีมประมาณ 10 เมตร
6. ให ้แต่ละคูจ
่ ับแขนกัน
7. ให ้คนหนึง่ ในแต่ละคูป
่ ิ ดผ ้าผูกตาเอาไว ้
8. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :

 ผ ้าปิ ดตา
– คูล
่ ะ 1 ผืน

• นีเ่ ป็ นเกมวิง่ ผลัด

 กรวย
– ทีมละ 1 อัน

• คนหนึง่ จะมีผ ้าปิ ดตา อีกคนจะเป็ นคนนาทาง

 ชอล์กหรือท่อนไม ้
(อะไรก็ได ้ทีใ่ ช ้ขีด
เส ้นแสดง
จุดเริม
่ ต ้น)
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

• แค่ละคูจ
่ ะต ้องเดินไปทีก
่ รวยแล ้วกลับมา
• เมือ
่ คูแ
่ รกกลับมา จะถึงตาคูต
่ อ
่ ไป
ั เปลีย
• จากนัน
้ ให ้แต่ละคูส
่ บ
่ นบทบาทกัน
• เกมจะจบลงเมือ
่ แต่ละคูไ่ ด ้เดินไปกลับ 2 รอบคือได ้มีโอกาส
เป็ นทัง้ คนนาทางและคนปิ ดตา
9. เมือ
่ เด็กๆชานาญกับเกมแล ้ว เล่นเกมอีกครัง้ โดยเปลีย
่ นจาก
เดินเป็ นวิง่

ข้อควรสงเกต
 เด็กทีม
่ องเห็นคอยระวังคนทีป
่ ิ ดตาอยูห
่ รือไม่
 เด็กๆยืนห่างกันในระยะทีป
่ ลอดภัยหรือไม่
 สถานทีเ่ ล่นเกมไม่มส
ี งิ่ กีดขวางใดๆทีอ
่ าจเป็ นอันตรายต่อคนที่
ปิ ดตา

คาแปล:
กรวย
จุดเริม
่ ต ้น
เด็กทีจ
่ ับคูก
่ น

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

51

เกมจับคูว่ งิ่ ปิ ดตา (ต่อ)
การอภิปราย
สะท ้อน
 ตอนทีป
่ ิ ดตาอยูเ่ รารู ้สึกอย่างไร? มีใครไว ้ใจเพือ
่ นนาทางเราบ ้าง?
่ ใจเรา?
 คนเปิ ดตาพยายามอย่างไรเพือ
่ ให ้คนทีป
่ ิ ดตาเชือ
่ มโยง
เชือ
 เด็ก ๆ เคยอยูใ่ นสถานการณ์ใดบ ้างทีต
่ ้องรับผิดชอบสิง่ ของหรือ
คนอืน
่ ?
 เด็ก ๆ รู ้สึกอย่างไรทีต
่ ้องรับผิดชอบความปลอดภัยของคนอืน
่ ?
ปรับใช ้
 สิง่ สาคัญใดทีเ่ ด็ก ๆ ต ้องจาไว ้เมือ
่ ต ้องดูแลคนอืน
่ หรือสิง่ ของ
ของคนอืน
่ ?
การด ัดแปลง
 เพิม
่ สิง่ กีดขวางให ้เด็กวิง่ หลบหลีก
 จัดกลุม
่ 3 คนทีม
่ ค
ี นถูกปิ ดตา 1-2 คน

52

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

อายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

เกมเดินสามขา
การเรียนรูห
้ ล ัก
เพือ
่ พัฒนาทักษะในการ
ให ้ความร่วมมือการ
เคารพผู ้อืน
่ และการ
สร ้างสัมพันธภาพทีด
่ ก
ี ับ
เพือ
่ น

เปิ ดการสนทนา: เด็ ก ๆ จะเลือกอะไรระหว่างการเดินทางคน
เดียวก ับมีเพือ
่ นเดินทาง? เพราะอะไร? บอกข้อดีขอ
้ เสีย
วิธเี ล่น
1. กาหนดจุดเริม
่ ต ้นและเส ้นชัยโดยใช ้ชอล์กขีดหรือวางกรวย
2. ให ้เด็กจับคู่
3. ให ้ 3 คูม
่ ายืนอยูห
่ ลังจุดเริม
่ ต ้น

เป้าหมายของเกม
จับคูก
่ น
ั เพือ
่ แข่งเดินสาม
ขา
สิง่ ทีจ
่ าเป็นต้องใช ้
อุปกรณ์
 ผ ้าหรือเชือกผูกขา
 ชอล์กหรือกรวย
(เพือ
่ แสดง
จุดเริม
่ ต ้นและเส ้น
ชัย)
จานวนผู ้เล่น
 6 คนขึน
้ ไป

4. ทุกคูท
่ เี่ หลือยืนอยูห
่ ลัง 3 คูแ
่ รก (ดูแผนผัง)
5. ให ้ผ ้าผูกตาและเชือกคูล
่ ะ 1 ชุด
6. อธิบายและสาธิตให ้ดูวา่ :
• ให ้เด็กให ้ผ ้าผูกขาข ้างซ ้ายของคนหนึง่ เข ้ากับข ้างขวาของอีก
่ งว่างระหว ้างเท ้าทัง้ สอง
คนหนึง่ ให ้ชิดกันโดยไม่มช
ี อ
• ให ้แต่ละคูฝ
่ ึ กเดินเหมือนคนทีม
่ ี 2 หัวและ 3 ขา
• เมือ
่ ฝึ กจนชานาญแล ้ว ให ้ทัง้ หมดแข่งกันเดินสามขาทีละ 3 คู่
จากจุดเริม
่ ต ้นไปจนถึงเส ้นชัย
7. คอนเตือนให ้เด็กผูกขาติดกันตลอดเวลา
8. เกมจะจบลงเมือ
่ ทุกคูไ่ ด ้แข่งกันจนครบ
ก่อนเริม
่ การแข่งขัน ให ้เด็กฝึ กเดินอย่างช ้าๆเพือ
่ ให ้ชินกับ
ความรู ้สึก ให ้เด็กประสานจังหวะในการเดินเพือ
่ ให ้ขาข ้างทีผ
่ ูก
ติดกันอยู่สามารถเดินไปเหมือนเป็ นขาเดียวกัน

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

53

เกมเดินสามขา (ต่อ)

ข้อควรสงเกต
 ทุกคนสะดวกใจในการใกล ้ชิดกับคูข
่ องตนหรือไม่
 ทุกคนมีเวลาในการฝึ กฝนก่อนเริม
่ การแข่งขันหรือไม่
การอภิปราย
สะท ้อน
 เด็ก ๆ รู ้สึกอย่างไรทีต
่ ้องพึง่ พาคนอืน
่ เวลาเคลือ
่ นไหว?
่ มโยง
เชือ
 เด็ก ๆ เคยทางานกับคนทีค
่ ด
ิ ต่างกันหรือไม่? เล่าให ้ฟั ง
ปรับใช ้
 การทีเ่ ด็ก ๆ ต ้องอยูร่ ่วมกันกับคนหลาย ๆ คน เด็ก ๆ มีวธิ ก
ี าร
อย่างไรเพือ
่ ลดความอึดอัดใจลง?
การด ัดแปลง
 เอาผ ้าปิ ดตาเด็ก 1 คนในแต่ละคู่
 ให ้เด็ก 2 คูม
่ าผูกติดกันเป็ นการเดินห ้าขา ดูวา่ เด็กๆมีการทางาน
่ สาร ลองดู
และปรับตัวอย่างไร นี่ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็ นการสือ
ว่าคุณจะผูกขาทุกคนในกลุม
่ เข ้าด ้วยกันและเดินได ้หรือไม่

54

คูม
่ อ
ื ทักษะชวี ต
ิ และการรับมือกับภัยพิบต
ั ิ - Right To Play Thailand

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful