"-,

-:

\ : i1i~~.

:~/:t~\,J~·,"['5 }~I.'~,!~ L~·:~~TI~._~\ SE.I"~~~};_.J-~&.l~i ~o/i~_:,~_·L/~ __ 1- Sl ~..

~)~._"~.~/ {i=~_L~~~~T I_ ~~K,~~ '-~ \·~E

PEf'E~-::'~KSA}':'_;:"- EJ.t Cr_;B,-\:~N P
SI.;tl. 'L~CC]j:TI{3E·XOLAH_4..l.\.i l',11;l..L\YS1A 2011

SS..E·.\u, :KESUS,~·.. TEH.':: .. \~'i .">lELA lit .S

lrlODE;"i

KEEL-\S Z

Tiga jam

PERlNCATAi4':

Skemu b_11 ~~~;r':::l~~ "2;:,:~r;i.h~~:!_ -~t~1~~.PJ.an :;~r(:eta2<. _2~~ © Hakcinta ?-i(aj1~sPen3chJ~. Sc-~~~:..::1~ ;\~~,~~~~,~~~~. C1.:""L".~r~no~t"""r ~;FIo(,;-~M\A~i~l(·~ __

?i")!

SLUT

7
2

-,

.

~~ ...:.::-:
·

",":,:';

.

.•:::-.: ....... i··:.·

.....

.\

v-.... .... .. .... ..

Bahagian A. : SEJARAJ-J K£S;_j';./{STEi';~J~~;VAfEL4 XU .t1.0))E:'/ DAl'i K..PJ17KAi'l SAST1(RA

"iT ?~l"k~iil~J~i.U~~i

- tahun surab
:. .:1. "~T!

a...;.~o-"'J

(Ivu-=t:A - j·i0\.o~~ l-~rci.J.)'-i.~ Ij_·i':'J~~~\ L·U~·J).&4~:iii~ z_..:u·.l...:..rui. ~~g~.Gi.i.~~i6mj ~al.n.in ~~u~~ 1960-an. Banyak karya Cor;. t,~!jl Iahi pada zamen tersebut adalah hasil daripada ~"'T" beberaI..-i.yl...., institusi .... . • '''no- ".." ;.,,..; ",•.,.t, , ~ Jel ...,l - " •. ~. "h..,"," 5'-- ... ;.~.,..dl'.... .".,~ ~ .. !1l:-'1' ;~ib;~:;,'o.!:. .... }ti.!. ... ~ ~
.............
io2oJ,

"f.;"W-_:Ii.-Io-

....

~~~

L~"""_..

<"

.....!L£l.:i-:l.

...&..& ...

1..J".._~-.l

.... or....L..O ..

_-.-L:t

~

dalarn hubungan dengan peayataan di atas,

a) Dewan Bahasa dan Pustaka b) Peranan penerbit

a.

Dewan Bahasa dar: Pustaka (DBt-')

1.

Lazar belakang
1. Ditubuhkan 2. pada bulan Julai 1956 di Johor Bhnru.

Dikenali denaan llama Balai Pustaka. .... . Karang Mengarang.

3. Diletakkan di bawah Kementerian Pclajaraa bersama-sama dengan Pejabat
4. 'Hasil resolusi Kongres Bahasa dan Persurutan Melayu ] 11 pada . 16-2 I ditukarkan

Sernptember 1956 • Kementerian Pclajaran kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. diserap dalam pentadbirannya, 6. DBP ditubuh untuk mengalakkan

setuj u Balai Pustaka

5. 10 Julai 1957, DBP pindah ke Kuala Lumpur dan Pejabat Karang Mengarang
perumbuhan bahasa kebsngsaan dan dalam

mempekayakannya. 7. Bertujuan untuk mi;..':lga1akkilllJIIldlli::~kar,/mencmlgki] bahasa kebangsaan. perr~bit;m, teurama dalam bahasa kebangsaan, bakat-bakat persuratan terutamanya

8> Juga untuk mernperbanyakkan

i

.

Pilih 4 isi sahaja, 1 isi = 1 markah fakta, 4 lsi x 1 markah = 4 markah

r-, . ~
",

''T'''"

n.
Kegiatan penting DoP dalarn karya-karya !l~::::r~(;ungki1 kdfya-kayd \c;:;utii. bau dengan menganjurkan peraduan mengarang

Huraian :' contoh : sebanyak 48 novel dl~diE. 32 hl.l:lr. Lo,,~1 hasil karya golongan guru, C\ "'O':~! zolonzan ." a.... "";-.-,,,.,,,- dan selebinn _"lI:t r1"-:J-~-I~ penulis- penulis lain Tiada '.' 1(......... ::;:, ,-,U.i..I.oI.:!
._.J

U

_V

~:L.O..L.i.

10' ....

:....:.l. ....... ~~

'al..l

~

,1 ~! .•

.i~.r.J._!Ja.l..L.::.j_

"'-'

lL_r-.

~J..l.l.

I..

J..

pemenang

tempat

pctama

:13..l1.

ketiga.
TI!.J,<~~·i

i>em;;lla:J_g tempat

kedua ialah novel Musafir

karya Hasan Mu .. hamrnad ;\E.:1

dibcri hadicl; penghargaan.

a) Bukan Salah Ibu Meugandung

... Yahya Silman

b) Seperti Laut Berombak - Sallen Daud c) Berlindung Di Balik Pelaian« Abdul AT,:;:: Alj& d) Tak Ada. Jalan Keluar - Suratman Markesan e) Sampab Si Ping.~arf) Mehd Yusuf Jantan H:.:,jiAbdul RahGUlD

Perjuaganku Amiruddin --Zakaria Salleh
1 dan 11 - A. Samad Said DB? dengan judul Layang- layang

g) Anak Petani di Lernbah Kinta - Abdullah

b) Gerhana

Novel Bukan Salah Ibu Mengandung diterbitkan

Putus Tali dan Nove! Gerhana 1 dan it dengan judul salina.
1962 -- Peraduan Mengarang Novel Huraian : Keputusan Pemenang diberi kepada novel panel hakim juga mendapati
DVe}

tiada pemenang karya

pertama Arena

dan ketiga,

kedua ialah

Desa Pingitan Pokok

kaya Ibrahim Omar, Hadiah penghargaaan T ak Berlangit Wild

Tumbangnya

dan

diterbitkan dcngan judul Lingkaran.
Fakta Huraian Fakta Huraian 2 : DBP telah melahirkan : (nama-nama tokoh-tokoh / pcnuiis-penulis daripada petandingan

mengarang tersebut, pengaran.g yang tercatat dalam senarai tcrsebut di alas) majalah dan karya kreatif - Dewan Masyarakat Di samping itu menyiarkan

3 : DBP menerbitkan

esei-esci kritikan novel. : 1957- Dewan Bahasa.l963 1971 - Dewan Sastera, 1079- Dewan Budaya,

·

:

:~ . ~ -. .,~-

Fakta
~~,~"i;r"

4
.-._

: DBP
.._ ..• " ~

juga
...-

menerbitkan
..... -:.. -{ .-:.-,

karya"":'jo"---" .. ""'.

karya

daripada

aktiviti -aktiviti

yang

1l.411J ,_._Ka.1. lI..tra] aan U<1..'1 l, ..... _<W l,e."

.-:-·.~I·~"-.
~L\v

Huraian

: sempena

1{)T a.. merdeka <1Oi '.."'r'L"1 aan .. aun ker:lJ

2.) Sandcra - Aena -v;,"8.ti b! Interiok ~ Abdullah c) Pulangiah Perantau }Iwai.:u;. - Aziz Jaaphin Lag.~·· Khadijah Hashim

d) Merpati Putih T erbanglah

e) Meruti Buill - Ali as H2!'1.ll! t) Badan Bertuah - Ismail A' Fatah.
Fakta 5 ~ Mengadakan melalui kegiatan
~ridT;L'"1

kesusasteraan Tdd.i\.-, 'TV,

dengan kerj asama TM. Mengadakan

bengkel penulisan

Pilih 3 sahaja 1 iSJ = 4 markah (Fa-leta2 markah, Huraisn/Coatoh 3 isi x 4 markah = 12 merkah.

2 markah).

(b) Peranan penerbit dalam perkcrnbangan (1) Latar belakang : 1. Syarikat I badan yang rnenerbitkan

novel 1960 - an.

basil karya sastera

1 isi == 1 rnarkah
(2) Sumbangan Fakta : penulis-penulis menghasilkan novel. novel dan

1 : Memberi wang bagi menggalakkan

Fakta 2 : memberi kernudahan penerbitan seperti kesanggupan rnenerbitkan membayar royalti yang agak yllilg: tinggi dan lumayan kepada para penulis novel. Fakra 3: Antara [1encrbitan utama : i. Pustaka National ii. iii. Abbas Bandung

iv.
Y.

Pustaka Antara Utusan Melayu
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

5
Fakta 4 ~Contoh - ccntoh novei dan penerbit 1. Salina karya A,S,m1ac Said terbitan DBP 196;_
11.

iii.

Putera Gunung Tahan karya Ishak Hj. Muhammad ierbitan Geliga 1957. Pratts karya S~Jci1hJL11 Ahmad k.!!);·l.<~.l Abo;X:5 B,"lud;;'J.1g dak8. [967. M

Fakta 5 ~ Mer.ganjurkan pcraduan penulisan sastera. ~. Peraduan !\·f<:n.gan.ng N:.''IeJ: anjuran dimcnaugi iL oleh Ibrahim Omar dengan 1962. Pada 1967 diadakan Peraduan Mt!Ilgarang Kerajaan "Saadera'. Malaysia, Pcraduan

I:BPnovel
~()\'d

P~n~u~

trsehut

lela]:

"Desa Pirigitan'

pada tahun anjuran

10 tahun Merdeka

ini dimenangi

oleh Arenawari

dengan novel

Pilih 4 iSI sahaja
1 isi "'"2 markah 4 isi x 2 markah _'"8 markah + latar belakang = 9 merxah

Taburan markah
(a) 16 markah (b) 9 markah __

25 mariah

Skema Pemarkahan 2. Kritikan sekitar 1960 penyataan tersebut,
31'.

dikatakan

suatu kritikan yang lebih berdisplin,

Huraikan [25j

Kritikan 1960-an: Fakts 1 : Bermula perbicaraan terhadap kritikan secara teoritikal, arah, displin dan metode.

Fakta_2: Ciri penting kritikan ialah bercorak kitikan junalistik. em iui wujud kesan daripada perturnbuhan pesat dalam pencrbitan akhbar dill! majalah seperti: 1_ Akhbar ;""'Hf.igguan : Utusan Zanian , Berita Minggu ii. Majalah Mingguan : Mastika, DBP dan
DeY{J.,_i

Masyarakat,

Fakta

3 .Muncul

rarnai pengkritik

dan aoh:;h .hbanagikan

xepada dua golongan berdasarxan

latar sosiai dan. tahap pendidikan mereka,

MGhd Taib Osman, Fakra 5 : Gclongan

Shaari Tadin , AJi::; Mumi, Bana Zain, Hashim Awang. yang terdiri daripada penulls-penulis kreati

r dan

pengkritik-

pengkritik

yar.g rnenimba pengalaman mclal ui pernbaca, penelaahan, persepsi YJI'.g kuat dan sensitif di
samping berani dan jujur. Contoh Yahya Ismail, Shancrr; i~..tmad,S.Othmnn Kelantan. Fakta {) : Pengkritik
L

terkenal pada dekad 1.96D- an sepcrti: • • Banyak menghasilkau Scperti pendekatan tulisan kritikan tchadap novel.
kritikan,

Yahya Ismail: ;., Menulis dari pelbagai pe&kalau

kritik sosial, forrnalistik,

dan mernbicarakan

H.

konsep penilaian dan. keindahan sastera. Kassim Ahmad: • • Lebih cendcrung kepada pendekatan kitikan sosiologi berlandaskan teori progresif dan aliran realisme sosialis. Contobr .. a, tulisan kitikan tenadap novel Musafir, y _. menumpukan Iatar.dan perhatian terhadap persoalan dan struktur formalistik ialah Yahya Ismail,

F akta 7 : Pendekatan fomalistik karya seperti plot, perwatakan, Fakta

sudut pandangan.

8 : Penulis- penulis kritikan yang menggunakan

Hashim Awang, Mohd. Affandi Hassan, Ramli Isin, Mohd. Hashim ) mohd. Noor Azam, Ali Ahmad, Shahnom Ahmad.. F

am 9 ; Pendekatan

sosiologi - melihat karya satera dan mengaitkannya Ahmad, Ashraf

dengan

masyarakat,

Fakta Fakta

1Q: Penulis Kritikan +Kassim 11 : Pendekatan

Keris Mas, Ismail Hussein dan Mohd yang

Noor Azam,
moral- mcrnentingkan
nilai moral dan noma masyarakat melingkungi indi vidu atau wutak, Zainal dan Kassim Ahmad,

Fakta 12 : Penults kritikan - Baharuddin Pilih 8 1St

1 isi= 3. markah
8 lsi x 3 markah "" 24 markah Penengasan "'" 1 markah 25 marka..~

, '-:: ~-:

,J_ '~,"

-

"

7

Bahagian B; Skema Pemarkaaan

Iv'O"VEL DA.:.V CElcPEI'.,r

3. Boca petikan di bawah dengan teiiti dan ja.14'ab soalan yang mengikutinya
• _ -l,c. ~-0: + ........

'rf..I.........,

sembahyang Tahajud, beJjJ.g:l larut ma!~::u mengingati Tuhsn dan menyatakan kesyukuran serta mrnta jayakan ¥c~~~,nn~ 3i"~~~~at it:.:" Se-l~~b die ~~~2 sekali ~!)gi perasaan d~k"1! dengan Tnhan. Tetaoi kali ini di tengah-tengah jemaah orang kampung Pulai. Diu tunduk menekur ke pangkuan silanya yang kernas, mencuba untuk rneadapatkan keheningan cipta, buiat semata-mata kerana Allah, minta selesaikan semua masatah yang sedang dihadapinya. Kesyukuran yang melimpah-Iimpah dalam dadanya waktu penubuhan Syarikat Lombong Lembah Tualang dahulu tidak ada sekarang, Yang ada hanya perrnohonan untuk dilepaskan dan segai a gangguan yang sedang dioadapinya, (Dipetik daripada novel Saudagar Besar Dill Kuala Lumpur,

halaman 260)
a) Siapakah 'dia"! [ 1]

b) Apakah

yang dimaksudkaa dengan minta selesaikan semua masalah yang sedang

dihadapinya?
c) Jelaskan atas d) Huraikan tfga mesej ya.'1g hcndak novel disampaikan oleh pengarang teknik penceritaan

[3] . yang digunakan
oleh penganmg berdasarkan petikan di

[3]
melalui petikan dan [18]

tiga mesej dalam keseluruhan

a)"Dia" ialahEn. Muhammad
b) Maksud rangkai kata

(1m)

F: Maksudnyu ialah En. Muhammad ber-doa dan bermunajat kepada Allah agar menyelesaikaa masalah yang scdang dihadapinya dalam penubuhan Syarikat Lcmbong
Lembah Tualang, {1m) HiC: Rancangannya hendak memajukan Kampung Pulai ada masalah kerana terdapat penduduk Kampung Pulai yang menentang, Pal Salim menuduhnya pilih kasih kerana dia seorang saja orang tua yang terpaksa ikut anaknya ke rancangan FELDA tanpa diberi tapak kedai, Jamaludin pula menganggap pembinaan hotel peranginan hanya akan mengundang maksiat dan rancangan Felda ada udang di sebalik barn (2m)

1 isi X 3 markah = 3 markah
c) Teknik yang digunakan

F~ T eknik pemeriaa (Im) !-!/C; Pengarang menggur::ikcrn :~bi;: r-:;m<:r1;;:;S_~ berkesan yang gambaran keinsafan yang dialami oleh En. Muhammad (2m)

dan jcias untuk memberi

i isi = 5mdrlutil (lllictk~

;;:a..~,_d,2

Ji!'U

!t.ai , ;,ui4i<-1_{, " i.viii_vG}

1 isi X 3 markah -;;;3 markah

Fl: Menjadlkan agama sebagai panduan hidup perIu UIlt'uk. menenterumkan jiwa {1m) HiC: Kim periu menjadikan agama scbagai panduan hidup, En. Muhammad kembali mengingati Allah apabila menghadapi masalah walaupun sebelum ini ilia tersasar jaw daiarn kehidupannya dengan agama (2m) F2: Klra perlu mcmehcn pertolengan iill:lb (1 rn) H/C: Kita perlu memohon pertolougan Allah apabila berhadapan dengan sesuatu masalah.

En.Muhammad. berdoa kepada Allah agar menyelesaikan dengan penduduk Karnpung Pulai (2m)

S~m1.L3

masaiah yang dihadapinya

F3: Kita perlu bersyukur dengan rezeki dan rahmat Allah (Irn) H/C; .Allah lab -yang memberikan rezeki kepada seseorang, Oleh itu, kita patut bersyukur apabila diberikaa kejayaan dan rezeki melimpah rum. Encik Muhammad bersyukur semasa kejayaann~a menubuhkan Syarikat Lombong Lembah Tualang (2m) F4~ Pentingnyakeikhlasan dalam melakukan ibadat kepada Allah (1m) Hie: Kita perlu beramal dengan penuh rasa ikhlas rendah diri terlJ.adap Allah. En.Muhammad memohcn pertolongan Allahdengan penuh keikhlasaa, dia membulatkan hatinya hanya kerana Allah semata-mata (2m) (Pilih tiga isi) Tiga mesej dalam keseluruhan novel

F'l t Pentingnya slkap kerjasama dalam melakukan sesuatu kerja(lm) Hie: Sesuatu pekerjaan yang dibuat secant berkumpulan alan Iebih berjaya, Dalam novel ini, kerjasama dapat dilihat dalam urusan perniagaan antara En.Muharnmad, Sudin, YB Muhd.Yusuf dan lain-lain untuk menjayakan projek Syarikat Lombong Lembah Tualang (2m) F2; Seseorang itu perlu berani meuempuh cabaran sebelum mengeeap kesennngan.(lm) HiC: Dalam novel ini, En.Muhanu-r.adbanyak-menempub cabaran sebelum menjadi saudagar besar, Sikap berani dan cekalnya menyebabkan ilia dikagumi Datuk Tan. En.Muhammad berjaya ruenyelesaikan urusan pembeliantanah di Kampung Puiai dengan baik (2m)
F);

Kita perlu menjanh!

laraugan

Allah (1 m)

/

9 HfC: Dalarn rnengejar kernaiuan. l,I<:.a1'up menentang pembinaan maksia t (1;n) o lSi 1 ~l _: 3~_11d!~~:_!_ \!_ ~Ur1.:l~_ct~ i~~.ti., : 6 lsi X 3 s&rh,-,~ = 1~ markah
."

la.. u.ngaa Allah tidak bo:el. diabaikan, Daiarn novel ir.i, Lebai hoed di ;(~l·,:!i'Tl. M>!dalig KeT:L"11Lbunbang menjadi ternpat

..

~Htl.!·k_~

il~..:.r4_~d(~ ....~01~·~~~:J11.f

/a)

\~ ('0) (~\ -.... ,'

1 markah
1:

markah

l,l,

I.U.~

3 markah 1S rnarkah 2S markah

Skema Pernarkahan

"Lihat itu!' Tiba-tiba Yoshida bersuara agak kuat ketika rnereka sampai di ruang
pameran gambar-garnbar digugurkan, tersisa berbentuk akibat daripada pengeboman yang dahsyat itu, 1.52 meter

Nilakesuma memandang ke arab yang ditunjukkan yoshida, Replika born atom yang
bela ragbi. T ingginya 3.25 meter dan ukuran kelilingnya

Nilakesuma mendengar suara Y cshida bergetar seperti berisi dendam yang masih (petikak daripada cerpen Nagasaki Sastera Melavu Moden, halaman l64)
a) Siapakah Yoshida dan Nilakesuma?

dalam

Mutiara

dimaksudkan

[Sill} [Sm] [9m]

c) Huraikan dua persoalan cerpen ini

.....
·... ..

\

10
il)

Y oshi da ialah
Bcr:1SiB leoih kurang fiD t<!hun( 1m)

Pernah ke TanahMelayu 3:..~b~gai tentera zarnan Jepuntl
..................... .............~ ~J
"":' .. .;.~.--:---r:'I

ill)

:-1~.',....l"

,.,:...

-r-o.; _,_...

~,...... ...... .~ -""'"":.: « ; ~ r
:L~6.....:.& L.&...., ........... ..'L

oL

.A.'

,

rpirih dna Lsi) Nilakesurna i~<ill

Anak I-Ij. LJ~~1(!l~ .c~ F:~_i:~·:l};,~::J. T~-.~ .. (-~ Meauntut di {)n~.T!-f:rsitl~/Li~J.y~ dan t:_;.~_~iLl.~ ~=.:.;.t~'"";.}~tkan pelajarcn Ke Jepum 1m)

i is'; ,= 1 markah ('. markae f,,-k.~! 4 isi X 1 markah = 4 markah

b) Kesan fizikal 75~OO0 penduduk terbunuh
75,000 penduduk

C:::r~'·
I_ 1m)

ceders (Im)

H artabenda .' bangunan rcusuah

3 is:'
l lsi = 1 markah (1 markab fakta) 3 isi Xl markah =.3 markah

Kesan mental

m~J]p).am..i texanna perasaau l'lp'lhila mengmgnti akan kesan peagehoman Amerfka ke atas N::::.g:~saki {Irn) HiC; Beliau amat sedih ::er,gan xezaliman yang telah berlaku sehingga tidak rnembenarkan cucu dar. kawan-kawannya bergambar d.i tu6'..l. Hypccen t{:r(l rn)
F2; Yoshida. masih kesal dan be~di':ndam terhadap plhak barat yang telah mcnggugurkan born atnm di Nagasaki. HiC: Nagasaki telah musnah akibat serangan itu, dan isterinya sendiri telah terbunuh (1 rn)

Fl: Yoshida

2 isi 1 isi ""- markah [Lrnarknh fakta, 1 markah 2 1 isi X 2 markah = 4 marka ... ~

~.;.l.raifu---';/ i.:GT: tch~

"
11·

F'l : Persoalaa nil~ .pei'~u.hab~~ta...~L (l~;" HiC: Yoshida men! ct:jr. 1"'i';1""&-'lJ:-.;'\(l~1t:Vr1 vfl~1g 7.~ ~1., ,:..1 1"'1"' ... .. ";"';-"'P""" "'-·'s"l.;:_;.,., Y,.,~I..;r.a.'l; ........ ..,!.. t.t·•
'..$....,..-'1L,i' .... _./ _ .-,;

p.r"~1

.j.~

<?;~
o(. .....

.j atuk

Nilakesuma
~

semasa
L,z.&

,..!.,;,'::"':'

......

''iuI...!.,..;,

;

....

.........."

.............

~",1,...'- r- ........... '..-", .L ""'J"'"'~..,,,~ ,....,:1".,.~ c...._ iuo ... ..:..L.o,~ J.ti ~-t:.I....L~..:a...LJ

l~F'l~~-" m·:l.S;t.· ........... ~ .... h1w • "'.

racagutus surat kcpada d~t~ ~·E:.~1~~5~liam) (2 F2; Perptsahan dan pertemuan semula (1rn:
H/C: Yoshida dan da!uk ·:"·k:!~:3i..ilr.a terpaksa bcrpisah apabila Yoshida terpaksa pulang ke !J~gar4'lya.. \1 ereku rnasih !a~'""i t:rhub.iEg sehinggalah datuk Niiakesuma b meuinggal. Tetapi, berlaku perternuan sernula antara Yoshida dan Nilakesuma dan pertemuan merapatkan lagi kedua-dua kdudTga tersebut (2m)

1 lsi sahaja

1 isi= 3" markah (1 markah fakta, 2 markah huraian/ contch) 2 isi X 3 markah = 6 markah

d} Dua nilai dalam cerpcn

Fl: Nllai menghormari teramu (2m) Ere; Kits mestilah menghormati tetamu lebih-Iebih lagi tetamu yang datang dari jauh,
Yoshida menghormati Nilakesuma yang mcnjadi tetamuuya dan melayannya dengan baik (2m) . F2: Baik hati sesame manusla {2m) HJC: Sikap baik hati adalah sikap terpuji dan dituntut oleh agama, Yoshida menjalinkan hubungan yang balk dengan keluarga Nilakesuma sewaktu zaman pendudukan Jepun lagi, Walaupun ramai teruera J~UIl yang zalim tempi tidak bagi
Yoshida (2m)

2 isi
] lsi
=

4 markah (2 markah fakt.a,2 rnarkah huraian/ conton)
=

2 isi X 4 markah

8 markah

Taburan markah 4 7 6 3 markah markah markah ~:!tb~

25 markah

.

,.,
'

...

:'::"-;'.

._' .':"_

~...:..,..

'

..

\
.\

',:

;5 Baca petikan drama di bawah ctmga.'~ teliti dar:.fGwah soaicn yang mengikutinva

. £tnak-cuj,z:k vft:ilg lain .. ~alil( belzjar J..i..L.:.--: England, mahu berjuang bersuma-sama ;;-;''I...:CY"U.t bcogi faedah rnasyarakat dan bangsa. D.&"HLp,l'i: Patutnya pJe cik ~~egab<n=!:g~l '!~:.'~ bcrpelajaran tinggi dan berpenoaparan besar, PAX. H.A....MID: pa guna berpendapatan besar, kalau hutang berselaput, tidak arnanah A DARLA.I.'\[: Apa, pak cik" iBangun), Tidal: aman..ah? P_J.\KHA..i\1ID: Rahimah mengadu, kau tak arnanah? Kerana rnenunrtkan nafsu, kau banvck butang. Sekarang .. sebelum pintu pc-nja~~..;,. tcrbuka bUilt kau, lebih baik kau jelaskan hutang~'.i .al~T.·~·i·!~~)~·3c~crtl

:;::;~;:st.~~c.~_giu t~;tl !

~r4i~ .. l.iu~A K.IJL{).r~~UU~_::l~0ti~ Jijil-d.l oaiis, ~\i. Pii_K HA..:.\.ITD:Kepala brei {Berj~-;.li/.·:l .' sana ke marii. Kesal aku mernbcnarkan .!:c'

kau belajar

hutang kau itu, Bcrhentiiah dati kerja-kerja tas arnanah. DAHLAl'-J: Pembohong, ap". yang &"11'1 tak amanah?
daripada C:-:lJ.-na awyer Dahlan dalam Mutiara L Sastera Melayu Moden; halarnan 216-217) (Dipetik

a) Bu..!c1k:m sejauh manakah kcoenaren d.akwaan PlL.~ Hamid terhadap Dahlan yang tidak amanah dan banyak hutang [6] b) Apakah peristlwa yang berlaku sebelum petikan di atas c) Jelaskan perwatakan Dahlan dalam petikan
d) Huraikan dua pengejaran

[4J

r .....,
JI _l

y:?.rrg boleh diambil daripada petikan dan dna pengajaran daripada keseluruhan drama [12J

a) Bukti kebenaran dakwaan Pak Hamid F:: Dahlen berhutang dengan A....1J. San Jan ndak memoayamya selama 6 bulan. ilia juga tidak memceri . 'N'IDg kepada Rahimah ill1i:;l!<; rnembeli barang sehingga Rahirnar terpaksa berhutang (2m) F2: Dahlen pecah amanah menerima suapan 10,000 dari Tauke Leong sehingga
akhirnya diu dipenj ara (2m) F3: Menekan orang-orang dibawahnya
mereka

lci":rj::1.jika 60.;<k- JT!err!;"~

dengan l:1~gugut hendak memberhentikan <l~hq}.~T~~ B"_aji rneTf':b ~"2m} .

3 isi sahaja
1 lsi
=

2 markah (2 markah fakia)

1"'-'

.~
.-

.,

3 is: X 2 rnarkah "'"6 markan

Fl ~ Dahlen telah bertindak

menceraikan

Rahimah

seleoas berlaku nergaduhan

antara meteka( 1:;;::).
:F2: Pak Ha ... nid
Qal:J.I.ig

'l;~t~k menasinati Dahlan \ 1m.

f4:

Dahlan berdevii dan bcrtcsanz .....

-

--......urat

denzar

Pak Harniti

(IlL) .

"

4 isi sahaja 1 Lsi = 1 markah (1 markah fakta) 4 lsi X 1 rnarkah = 4 markah

"-) Perwatakan

Dahlan dalam pctikan

Fl: Dahlan seorang yang keras kepala(1 m)
HIe: Dahlan tidak mahu mendengar (2m) nasihat agar mengambil semu.a Rahimah dan kembali ke pangkal jalan, rnalah bertengkar banyak berjasa kepadanya dengan Pak Hamid, orang yang teiah

1 isi 1 isi ;.;:. markah (1 markah fakta, 2 markah huraian / contoh) 3 t isi X 3 rnarkah ;;; 3 markah

b) Dill! pengajaran

daripada petikan nasihat orang tua.(l.n:) nasihat orang tue lebih-lebih menerima kepala bam (2m) lagi orang y-ang teiah nasihat Pak Hamid

fl: Kha hendaklah mcndengar H;'C: Kita hendaklah oanvak sehingga berbudi mendengar kenada

kita, Dahlan tidak mahu

P::i:..c Hamid menggelarkaanya

,-,

'

.. '.~','

F: K1~;g B:c:n.dakJ.a;1amaaah HiC: Orang

dalarn we"j",J,wkaa
akan menerirnu

tL<gas C:~) kesan burak dalam nidupnya.

yang tidak arnaaah

Dahlan seorang

yang tidak a.:.""TI<L."tJ,Msuka berhutang. dar.

Akhirnya

dia ditangkap

F j_~ f;..:it::; mesriiaa
H'C: Seorang bertindak

berrikir

seheturn

b,,,:-~i:Hiak i).
S<.:'"C:.1:11

'"'1,'.>
dan wuras. Dcii.i<;iiYT:"fiah keluar dari

Jsiam mestilah aoabila

bertindak

rasional

terburu-buru

cuba untuk

:r,-l;;rr.i-u:'''"-r.;.h d~ri setelah

penjara f2.m)
F2~ Krta mestilah Il/C: Budaya memesongkan mengumalkaa budaya sendizi dan tidak teTPellg~::u.h

dengan budaya barat (1.~1)
timur lebib..sopan In}tu.~. ia.'":la!kar. manakala budaya ~ru-at hanya d seseorang daripada landasan akhirat, Daaian yang mer:.g::lmalkan

budaya barat t daB. meoj adikann ya m <1..1·1 us':a ya;\ g t~ da;';: bertanggun gJ awao sam a ada .kepada isteri mahupun orang tua (2m)

4 18i
1 isi .::.:: markah (J rnarkah fakta, 2 markah huraian I contoh) 3 4 isi X 3 markah ~ .12 markah

Tnburan markah (a) (b)

6 markah
4 markah

(~) .. markah (d) 12 markah

25 markaa

Skema Pemarkahan
6 Huraikan wahl dan perwatakan watak mama drama Malam ini Penyu Menangis

~va-{8j(mama -

J ,1'1,11.

Aziz
puis! (~m~1

[25J

Seorang penyeir, ba.tlf31 menghasilkan

Lahir pada tahun 193-1-± Hujung Tanj u::g, Seberang Takir \.1rn)

--

'.";

~ ..

_.

Berkahwin Mempunyai

dengan Cik :"':jai pacta wnun. 1iSZ (; nil 7
O~C!T;g 9...TJ.W:_

Jatuh sakit pacta t:L.1.l.X. 1955 (l:r::)

{!.tl~)

B~kE'.5nelavan {1rr;\ 5 lsi
1 isr= 1 markah (1 markah) 5 lsi Xl markah = 5 markah

-Fl~ Aktif dalam politik (Irn) F_jC: J_M_ Aziz bergiat aktif daiam politik. Beliau menjadi ahli iJ'};fl\O Seberang Takir dan membantu Osman Abaci d1_ ibu pe:j~at UM,~O_ ;:>dia"iJ juga rnengikuti Tar, Sri Ibrahim fi:cri memberi ceramab dan sering bersama Dato Hj. "Van Kadir, Y.R Dab' Engku Mohsein, Dato A.. ias Ni, Dato' Hj.Rashid Muhammad dan Date' Hj. Rashid Ngah(3m} I F2~ Seorang yang peka (Im) H'C: J_M. Aziz Peka terhadap apil. yang dilihamya dan peka terhadap unSUT-WU~cr alam khususnya lant, ombak, dan parrai, Unsur-unsur inilah y3.J.1.g mendasari hasil karya seninya, khususnya sajak, Karyanya yang menggunakan ketajarnan akal fikiran telah mengbasilkan sajak-sajak yang sederhana tetapi cukup indah dan menyentuh perasaan, Segela pahit maung kehidupan dirakamkan dengan begitu indah dan menyentuh perasaan pembaca. Contohnya, beliau telab menghasilkan karya seninya melalui peristiwa kematian dua orang rakaunya{3m) . F3~ Seorang yang gigih (Im) WC: J.M_ Aziz gigih dan tabah menjalani kehidupan terutama selepas beliau diserang penyakit kusta. Pada tahun 1956, beliau telah diserang penyakit sehingga menyebabkan tubuhnya tidak berdaya dan mataoya menjadi buta. Hidupnya begitu tersiksa dan merana tetapi beliau tetap tabah dan terus menghasilkan karya kreazif (3m) F4: Senrang yang pen)'ayang (l m)

Hie: I.M. Aziz seorang yang peny:.!yang dan amat menyayangi isterinya, KasL.1;_ayang s
terhadap isterinya amat mendalam sehingga dirakamkan melalui puisinya, J.M. Aziz jugs. mcnyayangi sahabat-sahabarnya, Beliau bersedih alas kematian dua orang sahabatnya iaitu
Ibrahim dan Jaafar (3m)

F5~M~mpunyui semangat patrictik (Ln) Hie: J.M. Aziz ternyata mempunyai sifat cintakan tanah air, Beliau pernah berkhidmat sebagai polis hutan ... Beliau juga pcrnac ~e;juang rnelawan dan menentang pengganas komunis '!~ilg~.l ~,L~ (~fu) 1 5 isi sahaja (mana-mana isi lain yang difikirkan sesuai) 1 isl.= 4 rnarkah (l markah tl1k:t<i, markan huraian .. ccruoh) 3

··::~~;l:~;
~
,.-..

~"'.~~'-':~~',,:

5 lsi X 4 rnarkah

=

20 rnarkah

Taharan markah :' marksh
~'Uf?hk)

20 2a!"!-ca.~ {pcrwatakzn)
·25 markah

........

.~

l!

KUJ1~! .

1'. Alias Taib
/~f[_~~J.'''' verse

bt;" ! a ke._y ike

Thai. opens u thousand doors -Vincente Huidooro Dcngan seberkas kunci di tangan kubuka seribu hang luka yang sekian lama terturup kubiarkan seribu gabus duka yang rnengapung til dalam dada berkumpul di depan rnatamu agar- kau mengerti: makna rnakanrr di tengah lapar makna harmoni di tengah inflasi ruakna mewah di tengah gundah, Dengan seberkas kunci di kaki kumasuki seribu pintu berliku yang berisi pula seribu ratap dan harap yang tak terjawap urnpamanya seorang buruh suatu petang ya."'1g sedaag membersihkan longkang sebagai ganti daun kering dan kotoran ia rnenyapu potongan- potongan nasib serpihan - serpihan masa depan dan doa ternan - temannya yang bertaburan. Dengan seberkas kunci ill mata Kulihat seribu kcaj aiban Seribu teka .- teki dan misteri hidup Yang cukup sulit dan berbelit Bagai j alan ke puncak Kinabalu Kadangkalaada mula tak ada akhir Kadangkala ada akhir tak ada mula Kadangkala tak ada mula tak cda akhir.

5

10

15

20

25

... ... .:..;_:.;.<.::" -,:.

~.":"

.

Dengun seberkas tnasaiahku ill kepaia f':'ucd~l; jawl--- ~~:i-!k~r.~.;~ ·;'j~~td~:.i. d~ Dewan Sz.stera, April 1980 0e~~ra.,_~rsaaasa can Pustaka

30

(o) Jelaskan gaya bahasa berdasarkan :-'-)54;i; bawah dan kesancya, i. kubuka seribu liang luka ii, pintu berliku ill. urnpamanya 'l;;;or'''_ng b uruh suaru petang

[Ul r"J

Skerna pernarkahan
a)

Pemikiran

Fakra 1 : Pengslaman hldup yang bermakna Huraian : Dalam sajak ini dijelaskan ,penyajak rnempunyai pengalaman
bermakna dalam hidupnya,

hidup dan sangat

Fakta 2 : Rahsia hldup yang sukar dihuraikan Huralaa : Dalam sajak ini dijelaskan tentang rahsia h.:idup penyajak yang suka dihuraikan, kebaayakaanya menj adi tanda tanya kepada penyajak, Dengan seberkas kunci di mata Kulihat seribu keaj aiban Seribu teka- teki dan misteri hidup Fakta 3 : kesusahan hldup masyarakat hawaiian
Hurman ~Dalam sajak ~i digembarkan b1.ll""'_'h d.i kota bekerja keras tetapi hidup dalam keadaan tak sempurna urnpamenya seorang buuh suaiu petang yang sedang membcrsih longkang sebagai ganti daun kering Jan ktoran ia menyapu potongan-potcngan tl::lsi!1-

Fakta 4: Berusaha dengan gigih dan sabar
Huraian ; peayajak merasakan adalah pelu beusaha untuk mengubah nasib diri dan keluarga .. Bagi rneneruskan kehidupan di masa hadapan , penyajak rnengesyorkan supaya melupakan kisah silam dan beazam mencapal kejayaan.

Pilih 3 isi sahaja 1 isi = 3 markah (I markaa fakta, 1 markah huraian,

} TIJ'-!.rbh contoh)

·19 ..

Skema pemarkahun

(b) Gaya bahasa dan kesannva:

i.

Fakta 1 : hiperbola 1) uraian : p• candingauyang melarnpau/metebih- tenih c
Kesan : menimbulkan keindahzn r~1lg:_;l:ara.'l/lcbili puitis

ii.

Fakta 2 : metafora Huraian : perband kgar.2 unsuryang nyata dan abstrat;.. Kesan : Memberikan pebaneingan yang j eL1S berkesan mcmberikan ketepatan /
kesesuaian dengan terna ipcr:soi:l.lanrnonghidupkan suasana atau latar/realiti menimbulkan keindaha r: y~g'..!t;:;',;p;;,.c. den;;re:-: rr:er.gz!!!::d ... n perbandingan ya.."lg tepat, a

111,

Fakta 3 : simile/l: Huralan : perbandingan

kata yang mengunakan kata-kata perbaadingan

, umpama,

seperti, bak, bagni, macam .laksana, Kesan : memberikan kesan perbandingan

yang tepat dengan perasaan penyajak,

1 lsi = 3 markah \.1 markah fakta, 1 markah huraian, l markah kesan) 3 lsi x 3 markah = ;) markah

Skema pemarkahan
(c) Pengajarannya: Fakta 1 : Kita haruslah peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat,

Contoh : R1B6
F akta 2 : Setiap orang perlulah gigih dan taoah dalam men] alani kehidupan,

Cnntoh : R2B2. Fakta 3 : Penyajak juga ingin menyarapaikan rnesej tentang perjaianan kehidupan kita suka
untuk ditafsikan dan diteka apakah yang; akan berlaku,

Contoh : R3Bl

-.

,V't j., ~ L! F asra 4 :.J:.~ a nencaxran' p~:rAg~.ar;J:E r::~"l1t ~ m3.S.L"! S~t'ZLg~u j_Jli] pengajaran untuk rnenghadapi rintangun yang m-e-ndata::;_g. .
't _... ,.,. • ,

Con-tl)h ; R4B2
?iiW 2 is.i S<J!aj a 1 lsi '" 3 markah/ 1 rnarkah Iakta,

markah huraicn. . l markah

C0;J.t0h).

Taburan markah
9 markah 9 markah (~' 7 markah '")
(a)

(b)

25 markah

Skema Pemarkahan
Soalan S {a) Jeiaskan tig2 perubahan (b) Huraikan lima unsur sikap aku setelah melintasi Kundasang. penggunaanya,

[9J

gays. bahasa dan kebckesanan

[15J
[1]

(c) Nyatakan nada sajak ini.

a. Persoalan Sajak
F AKTA 1 : kasih sayang H"lJR_A.IA...'i; Ikatan kckeluargaan dan pcras.aan S<ly"3.!1g: ya,1g mendaiaul antara seorang lou dan aaak, Pcnyajak (idak dapat menahan kesedihannya apabila ibunya yang sangat disayangi meningga] pad! suatu subuh, CONTOH: yang berderai air mataku dingin subuh menggigit kulit dan.janiungku berdetap

ketika embun turun mencecah bum; mengnitung denyu: '~jaxtusaul natasmu
memba» ..'12 pergi cr:a .yang kumiliki

{Rl : B 3-7)

. _

•••••

-:.

_-

+

>; -.:;;.. ..

21

FAKTA 2 : Penderiraan hidup yang pernah dialarni eleh seorang ibu, HliRAl.<l,.JS": Semasa hayarnya. ibu penyajak (dah menempuhi pelbagai dugaan Jan mengalanzi peaderitaan. Penyajas, seudir; !!!~~ga.._~t2i bahnwa d:a idak mampu IJn1.uk menE:)ta<;E -P'~::ldcri:t::wn :yar.g ditar,gg1mG ibunya, CONTCE:

selamanya kudenga: deb .. ·:"c'7i. ombak hUupmu
seadanya k:.aampung penderitaanmu, sedang kuderatku . ' untus: menanannya: do' , 7_._ . -, I ' casu munglC'..Iewat terxaout , I eman FAKTA 3 : Doa seorang anak ~nitik kesejahteraan Ibn, HURlullL'l" : Sebagai seorang anak penyejak serrtiasamendoakan bersemadi dengan tenang. CONTOR: Kau adala): segala ,X[.j.ki4 (R2;Bl-3)

Cigar jasad ibunya

Tenang dan tenanglah
Dalam doaku pasti kita bertemu (R6: B J-6)

3 isi sahaja 1 isi = 3 markah(lmarkah fakta, 1 markah huraian, :. isi X 3markah =9 markah

J rnarkah contoh)

b) i. Gaya bahasa perulangan

Fakta 1 ! Anafora
contoh:

Yanv kupeluk tubuh lelahmu ~kucium rambut lusuhmu (RI:B 1-2)
kesan : menimbulkan keindahan/estitika dan irama menimbulkan kemerduan bunyi/ sedap didengar menimbulkan keindahan pengucapill'l...iinda."h@sedap dideklamasi menimbulkan keseragarnan dalam penglJ.cnpan dar. menj eiaskan kesungguhan dan ketangkasan maksud

Fakta 2 : Asonansi contoh : YangkupcIuk

tubuh lelahmu (Rl:B

1) @contohyangsesuai

kesan : menimbulkan menimbulkan menimbulkan meaimbulkan

ketnerduan bunyi/ indah didengar keindahan pengucapan keseragaman dalam pt:ngucapa."'1 dan menjelaskan kelembutan bunyi

22

F akta 3 : Alitrasi
contoh: kalaulah munekin a.0.1. erdosa /R 3,'B2) o

~erkes"XC:aerr::-e::k~penegasan menghasilkan sentuhan emosi sernasa peagucapan .. ,- - - - -.menimbulkan kcseragaman/keselesaan pcrlg~<:4'an
mernberikan penekanan/rncnguatkan rnaksuc

Fakta 4; Dlksi contoh: ibunda ( diulang sebanyak 3 kali Ji baris pertama R2,R3,Ro) Kesan: menimbulkan keindahan/esterik kemerduan suara

Berkesan memberikan penegasan Memberi penekanan/menguatkan maksud Memheri kesan keseragamau/keselesaan pengucapan
Pilih 21$i 1 isi = 3m (1 rnarkah fakta 1 markah huraian/contoh, 1 markah kesan) 2 lsi x 3 markah == 6 markah

b. gaya oahasa perbandingan

Fakta 1 rPersonlflkasl coutoh: betapa pil unya embun terakhir menyentakku (R 2; B 6) kesan: rnemberikan perbandingan yang j elas berkesan memheri ketepatan/kesesuaian
menghidupkan SU;LS:w.a atau latar/realiti menim bulkan keindahan pen gucapan indah untuk dihayati Fakta 2 :Metafora contoh: segenggam rindu jadi selaut duka (R 5 :B7) kesan: memberikan perbandingan yang jelas

dengan tema/persoalan

berkesan memberi ketepatan/kesesuaian dengan terna/persoalan
menghidupkan suasana atau latar/realiti menimhuikan keindaaan pengucapan indah .. tuk -dibayuti m

Fakta 3 : Simlle

contoh: barIaiken batu [!_ualam (R5 kesan:
ill en jeia::: ~illJ. i1ld._~

.si:
yang tepat/sesuai deagan per2sarffi penyaj ak

ud

.mcmberiknn

perbandingan

pilih 2 lsi sahaia
1 isi 2 isi
;;=

X

3 markah (Imarkah 3m ;;;;6 markah

fakta, J rnurkah huraiaa/ccntoh,

l marxah kesan)

c. Unsur pengajaran Fakta 1 : Sebagal anak kita mestilah sentiasa rnenyayangi lbu

huraian: penyajak sangar menyayagi ibunya, Peayajak memeluk tubuh dan rnencium rambut ibunya sambil menagis kerana tak sanggup melepaskan pemergian . ibunya.'·
Ccntoh: yang kurd uk tubuh lclahmu

Yang kucium rambut Iusuhnru (Rl :B! -2)

Fakta 1 : Sebagaianak kita mestilah selalu mendoaksn kesejahteraan ibn. Huraian : walaupun ibunya telah meninggal, penyajak sesalu berdoa agar roh ibunya sentiasa berada dalam kete nang·dIl. Melaiui doanya itu, penyajak berasa dapat

bertemu dengan ibunya @ berada hampir dengannya,
Contoh,

tenang dan tenanglah Dalam doaku kita past: bertemu (R 5 ~B 5-6)

Fakta J ~Kita hendaklah senrlasa menjaga kebajikan ibn Huraian: penyajak tidak sanggup meiihar ibunya menderita, Dia akan cuba sctakat yang

terdaya untuk meringankan penderitaan ibunya,
Contoh: seadanya kutampung penderitaanmu, sedang kuderatku (R2: B3)

Fak!a4
l-i1.'Fll3.TI;

: Kira hendaklab memohcn ntllOlf da.ripada iou. penyajak znenyedari bahawa dia pernah berdosa terhacap ibunya. Lantas
.,.....~l."'I-...!-:I~ Ie t :JL-L..J,. ,..,.
~-..... J

.,......,.CI~(_~h. ..
.J. -_)

Ti

rT'"I

r..........,..:....

~~f o'tss

!r:.:Io'=='-:=i j~ h ~r'\t""I-'1;;"'~ ..:.. __ .. ..-............;:..-

.('~

an

f"I:"!I"-':1-I)'~",:!q .:.. ,::. '

rankan L.o.rr
rrw.

~hl .. ,-s-:! ~t"i
-~..-

tp.i.·,h
_.J_ "--

:::.~~~~.~~:

{a) :=; .narkeh 0.;;'.1 markah ~c) j markah 25 .narkah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful