ga`InarI saIksarayagaDacyaa

baalaoiklyaava$na
idsaNaara
sauyaa-odya
,rajagaDacyaa
saMjaIvanaI
maacaIva$na Astalaa jaatanaa dyaa-caI sauvaNaroKa
camakvaNaara
sauya-naarayaNa
,
hirSacaMd`gaDacyaa
kaokNakDyaava$na
idsaNaaro [Md`vaja` ,
kLsaubaa[- iSaKracyaa KaMdyaava$na vaahNaaro
inama-L Jaro AaiNa saaosaaTyaacaa vaara,
rayaroSvar – taorNyaavar cao ranafUlaaMcao
sammaolana, rajamaacaIcyaa jauLyaa ikllyaava$na
idsaNaaro tLkaokNaatIla dRSya AaiNa pvana
maavaL va$na GaaTmaaqyaavar laxa zovaNaaro
daona ABaodya laaohgaD AaiNa ivasaapUr,
sajjanagaDava$na
phaTo
eokU
manaacao
Slaaok
AaiNa
GaMTanaad..........p`sannagaDavarcaa
inasaga-.....

yaoNaaro
p`sanna
p`sanna

Apiricat ihrvyaa vaaTovarcaI SaaMtta ho f@t
AnauBavaNyaacao
xaNa...........
%yaaMnaa
SabdaMcyaa AaoMjaLIt kOd krta yaoNaar
naahI..........
na $Llaolyaa ihrvyaa – ipvaLyaa , fUlaaMnaI
naTlaolyaa
Paa]lavaaTova$na
BaTktanaa
inasagaa-cyaa
navanavyaa
$pacao
dSa-na
GaDto.......kQaI
QaU@yaacyaa
maKmalaI
gaailacyaat hrvalaolao gaDmaaqao SaaoQatanaa tr
kQaI %yaaca Qau@yaacyaa laaoTat hrvato ,
AaoLKIcyaaca gaDkaoTaMvar BaTktanaa , navao
navao gavasalyaacao sauKd AnauBava yaotat.....

... [--maola.%yaok gaaoYT Aamhalaa sahkayaanao bahrto AaiNa mhNaUnaca ga`InarI saIksa.cyaa ]pk`maamaQyao AapNa do#aIla sahBaagaI hao} Sakta... sahBaagaatUna sahkayayaa inasaga-Ba..ek AanaMdyaaHaa..Aamhalaa AiQak p`ao%saahna do[-la...Aahot...marazoSaahIcaa payaa rcaNaa~yaa pivaHa iSavacarNaaMnaa sma$na ASaaca sauuMdr AnauBavaaMnaa saamaaoro jaaNaaryaa DaoMgarBaT@yaaMsaazI . inasagaa-tIla p`....`maMtIt Aamhalaa jaaNavalaM kI vaolaI vaRxaaMcyaa AaQaaranao vaaZtat..greeneryseekers@gmail.com ... ga`InarI saIksa.jaoNao k$na ga`Ina saIksacyaa p`vaasaalaa Aaplaa hatBaar laagaola.... CayaaicaHakaraMsaazI AamhI Gao}na Aalaao Aahaot ga`InarI saIksa-. Aaplyaa p`itk`Iyaa Aamhalaa ja$r kLvaavyaat %yaa Aamhalaa mah%vapUNa....yaa AnaMt p`vaasaat Aaplao sahkaya.

..9028951296 ga`InarI saIksa“maatI maQalyaa baIjaalaa ekca Aqa..kLtao kaoMba fuTuna Aalyaavarca ihrvaa maaoxa imaLtao.... DaoMgar dryaa jaaNaaryaa yaa rajaanao Asao kahI JapaTUna Taklao kI mana AapaoAap %yaa ihrvyaa – ipvaLyaa fUlaaMnaI naTlaolyaa na paihlaolyaa mana hrvaUna jaatIla ASyaa .9028094254 EaIrama gad`o :.saMpk...:Anauraga vaOV :.” KrcaM ranao vanao .

jyaaMcyaasaaobatInao svarajyaacao taorNa }Bao kolao %yaaMcaI AazvaNa p`%yaokacyaa manaat $javaNyaakirta AamhI “ga`InarI saIksa-” hI ek AanaMdyaaHaa Gao}na Aalaao Aahaot..............!!! ga`InarI saIksa- सर् ु य चंद्र नमवणारे ते शिवाजी राजे सागर दुगय आशण ती जहाजे .... %yaalaa jaaoDNaarI .tr ASaaca AnauBavaaMnaa saamaaoro jaaNyaakrta tyaar vha..... %yaacyaa AivdtIya $pat laIna haoNaarI. inasagaaSaI ek$p haoNaarI . jyaaMcyaa saaxaInao iSavaSaahI AvatrlaI %yaaMnaa maanaacaa maujara krNyaakirta......... %yaalaa Aaplyaatalao maanaNaarI .... “ga`InarI saIksa-” ha kahI ]pk`ma naahI jaao f@t maaihtIsadRSya Asaola tr tI Aaho naaL..pa}lavaaTaMkDo vaLlao AaiNa janma Jaalaa “ga`InarI saIksa--” yaa yaaHaocaa..

हे सवय क्षण आपल्र्ा महाराष्ट्रातले. म्हणूनच ga`InarI saIksa. दम ु ीळ असे. हो. आशण तेवढेच हवे हवे असे.घेऊन आलo हे सदर तम ु च्र्ासाठी.शिल्ले समाध्र्ा सांगतात इशतहासाची िहाणी आिाि त्र्ा दऱ्र्ा आशण झऱ्र्ातन ू वाहणारे ते पाणी हे देव आशण त्र्ाने बनवलेल्र्ा माणसातलं वेगळे पण मनाला सख ु ावणारे शनसगायतले ते िाही क्षण. .. अनमोल असे.....

िधी धक् ु माच्मा भखभरी र्ारीच्मात हयलरेरे र्ाड्भाथे ळोधताना ओऱखीच्माच र्डिोटांलय तय िधी त्माच धक् ु माच्मा रोटात हयलते..प्रसन्द्नर्डालयचा प्रसन्द्न ननसर्ग..... भयाठे ळाहीचा ऩामा यचणाऱ्मा ऩवलत्र शळलचयणांना स्भरून अळाच संद ु य अनब ु लांना साभोये जाणाऱ्मा डोंर्य बटक्मांसाठी छामाचचत्रिायांसाठी आम्ही घेऊन आरो आहोत भहायाष्ट्रातीर दर् ु यग त्ने. बटिताना नाल नले र्लसल्लमाचे सख ु द अनब ु ल मेतात.भहायाष्ट्राची दर् ु यग त्ने यामर्डाच्मा फारेकिल्लल्लमालरून ददसणाया सम ू ोदम...!!! . न रुऱरेल्लमा दहयव्मा – वऩलळ्मा पुरांनी नटरेल्लमा ऩाऊरलाटे लरून बटिताना ननसर्ागच्मा नलनव्मा रूऩाचे दळगन घडते..... याजर्डच्मा संजीलन भाचीलरून अस्तारा जाताना दमागची सल ग ायामण.. यामये श्लय – तोयण्मालय चे यानपुरांचे संम्भेरन याजभाचीच्मा जळ् ु मा किल्लल्लमालरून ददसणाये तऱिोिणातीर दृश्म आणण ऩलन भालऱ लरून घाटभाथ्मालय रऺ ठे लणाये दोन अबेद्म रोहर्ड आणण वलसाऩयू ... अऩरयचचत दहयव्मा लाटे लयची ळांतता हे पक्त अनब ु लामचे ऺण...... हरयश्चन्द्रर्डाच्मा ु णगयेखा चभिलणाया सम ु न िोिणिड्मा लरून ददसणाये इंरलज्र. आणण सोसाट्माचा लाया. सज्जनर्डालरून ऩहाटे आईिू मेणाये भनाचे श्रोि आणण प्रसन्द्न घंटानाद.एि आनंदमात्रा.....त्मांना ळबदांच्मा ओंजऱीत िैद ियता मेणाय नाही. िऱसफ ू ाई शळखयाच्मा खांद्मालरून लाहणाये ननभगऱ झये ..

..ननसगाथळी एकरूऩ िोणायी.... जमांच्मा साक्षीने मळलळािी अलतयरी त्मांना भानाचा भुजया कयण्माकरयता.. ” खयचं याने-लने.. त्मारा जोडणायी त्मारा आऩल्मातरे भानणायी. जमांच्मासोब्तीने स्लयाजमाचे तोयण उबे केरे त्मांची आठलण प्रत्मेकाच्मा भनात ुजजलण्माकरयता आ्िी “भिायाष्ट्रातीर दग ु यथ त्ने” िी एक आनंदमात्रा घेऊन आरो आिोत.. “भिायाष्ट्रातीर दग ु यथ त्ने” िा कािी उऩक्रभ नािी जो पक्त भाहितीसदृष्ट्म असेर तय ती आिे नाऱ.. त्माच्मा अद्पलतीम ुजऩात रीन िोणायी.“ भाती भधल्मा फीजारा एकच अथथ कऱतो कोंफ पुटून आल्मालयच हियला भोक्ष मभऱतो.. डोंगय-दऱ्मा जाणाऱ्मा मा याजाने असे कािी झऩाटून टाकरे की भन आऩोआऩ त्मा हियव्मा-पऩलळ्मा पुरांनी नटरेल्मा न ऩाहिरेल्मा भन ियलून जातीर अश्मा ऩाऊरलाटांकडे ऩडरे आणण जन्भ झारा “भिायाष्ट्रातीर दग ु यथ त्ने” मा मात्रेचा..तय अळाच अनुबलांना साभोये जाण्माकयता तमाय व्िा...!!! सूमग चंर नभलणाये ते शळलाजी याजे ...

घेऊन आलo हे सदर तम ु च्र्ासाठी.!!! सर् ु य चंद्र नमवणारे ते शिवाजी राजे सागर दुगय आशण ती जहाजे शिल्ले समाध्र्ा सांगतात इशतहासाची िहाणी आिाि त्र्ा दऱ्र्ा आशण झऱ्र्ातून वाहणारे ते पाणी हे देव आशण त्र्ाने बनवलेल्र्ा माणसातलं वेगळे पण मनाला सख ु ावणारे शनसगायतले ते िाही क्षण.सार्य दर् ु ग आणण ती जहाजे किल्लरे सभाध्मा सांर्तात इनतहासाची िहाणी आिाळ त्मा दऱ्मा आणण झामागतून लाहणाये ते ऩाणी हे दे ल आणण त्माने फनलरेल्लमा भाणसातरं लेर्ऱे ऩण भनारा सख ु ालणाये ननसर्ागतरे ते िाही ऺण. . म्हणूनच भहायाष्ट्रातीर दर् ु यग त्ने आरं हे सदय तुभच्मासाठी.... दुमीळ असे. हो हे सलग ऺण आऩल्लमा भहायाष्ट्रातरे अनभोर असे दशु भगऱ असे.. म्हणूनच ga`InarI saIksa.. हो. अनमोल असे...... आणण तेलढे च हले हले असे.. हे सवय क्षण आपल्र्ा महाराष्ट्रातले. आशण तेवढेच हवे हवे असे.

 d       ´   hd    h     d d  d h ƒ   d  d  d d  †  Œ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful