Xhevdet Bytyçi

PËRMBLEDHJE
1200 TEKSTE KËNGËSH SHQIPE TË MUZIKËS POPULLORE DHE ARGËTUESE

Gjakovë, gusht 2006

1

BOTIMI I PËRMBLEDHJES ËSHTË MUNDËSUAR NGA MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE TË KOSOVËS

Autor i Përmbledhjes Redaktor Kopertina Realizimi kompjuterik

: Xhevdet BYTYÇI : Hasan ARLLATI : Art KUPA : Fitim I. HALILI

Përgatitur për shtyp dhe shtypur në SHTYPSHKRONJËN “L I T O G R A F I A” në Gjakovë

2

Në vend të parathënies, dy fjalë të autorit
Botimi i kësaj përmbledhjeje me tekste të këngëve të muzikës popullore dhe argëtuese shqipe është kurorëzim i një pune shumëvjeçare të bërë me përkushtim e dashuri të veçantë dhe paraqet një kontribut modest për kulturën shqiptare, posaçërisht në fushën e muzikës dhe ruajtjen e trashëgimisë dhe krijimtarisë popullore. Pasioni për mbledhjen e teksteve të këngëve te unë ka lindur shumë vite më parë. Duke qenë nga Gjakova dhe i rritur në një mjedis dhe shoqëri ku është kultivuar muzika e mirëfilltë shqipe, në veçanti kënga qytetare (një vëlla imi është njohës i mirë i muzikës dhe një kohë të gjatë merret me këngën), çështja e mbledhjes së teksteve të këngëve më është bërë pasion që në vitet e shtatëdhjeta dhe me intensitet të ndryshëm, sipas periudhave të caktuara kohore, dhe ka vazhduar deri në ditët e sotme. Këto tekste janë mbledhur në formë dorëshkrimi dhe janë rreth 3.000 faqe të shkruara me tekste të këngëve të ndryshme shqipe. Tekstet, kryesisht, janë nxjerrë përmes dëgjimit të këngëve. Kjo mënyrë e shënimit të teksteve të këngëve mbase është e vështirë dhe për këtë arsye tekstet jo gjithherë mund të jenë të plota dhe të sakta. Vitet e fundit më shumë jam marrë me plotësimin, sistemimin dhe përzgjedhjen e këtyre teksteve nga dorëshkrimet. Për plotësimin dhe korrigjimin e tyre është konsultuar edhe një numër i caktuar përmbledhjesh të këngëve të botuara nga autorë të ndryshëm. Kjo më shumë vlen për këngën shkodrane, siç janë botimet: “Këngë popullore shkodrane” nga Agim Velaj, “25o këngë qytetare shkodrane”, transkriptuar dhe harmonizuar nga Tonin Zadeja dhe Tonin Daija dhe “Këngë popullore shkodrane” nga Kasem Taipi, botuar në vitin 1998 dhe në një masë më të vogël për këngët e Shqipërisë së Mesme, ku do përmendur përmbledhja e këngëve të Isuf Myzyrit nga autorët Sulë Dreshaj dhe Alfons Balliçi, botuar në vitin 1996 dhe Këngë popullore të Shqipërisë së Mesme nga autori Hysen Filja botuar në vitin 1991. Për plotësimin dhe korrigjimin e këngëve gjakovare kryesisht janë shfrytëzuar disa përmbledhje nga Qamili i Vogël të botuara duke filluar nga viti 1961. Pas plotësimit dhe sistemimit rezulton se janë rreth 1.700 tekste këngësh. Do të ishte mirë që këto të botohen të gjitha. Por duke pasur parasysh qëllimin që në një vëllim të vetëm të mblidhet numër sa më i madh këngëve, është bërë një përcaktim që në këtë përmbledhje të botohen tekstet e 1.200 këngëve të muzikës popullore dhe argëtuese shqipe. Është e kuptueshme që pjesa dërrmuese e tyre janë të muzikës popullore - 850 këngë, kurse 350 janë të muzikës së lehtë dhe argëtuese.

3

Pjesa dërrmuese e këngëve popullore, rreth 80 % janë tekste të këngëve të vjetra. Të tjerat janë kompozime të reja dhe janë përfshirë në këtë përmbledhje për shkak të popullaritetit që kanë pasur dhe kanë këto këngë. Një gjë e tillë vlen edhe për tekstet e këngëve të muzikës së lehtë dhe argëtuese, për aq sa mund të thuhet se është e vjetër kjo lloj muzike te ne. Janë bërë përpjekje që në këtë numër të përfshihen tekste me këngë nga të gjitha trevat shqiptare dhe sado që ky ishte edhe synim imi, vërehet ndikimi më i madh i këngëve të disa trevave të caktuara. Ndoshta kjo rrjedh edhe për shkak të kontaktit më të madh me muzikën e këtyre trevave. Kështu, tek këngët popullore dallohet ndikimi i këngëve gjakovare, këngë më të cilat edhe jam rritur, pastaj këngët e Shqipërisë së Mesme, këngëve shkodrane e kështu me radhë. Tek tekstet e këngëve të muzikës së lehtë dhe argëtuese më shumë vërehet ndikimi i këngëve korçare dhe kompozimeve të ndryshme të muzikës argëtuese. Janë bërë përpjekje që këngëve t’iu gjinden dhe shënohen edhe autorët e tekstit. Për një numër të konsiderueshëm të këngëve autorësia është e ditur. Mirëpo, për një numër të konsiderueshëm të tyre, posaçërisht te këngët popullore, duke u kënduar brez pas brezi, edhe janë transformuar dhe iu është humbur autorësia. Për këto arsye është përcaktuar që teksteve të këngëve (edhe e atyre që u dihet autorësia) të mos u shënohet autori i tekstit. Një angazhim i rëndësishëm është bërë edhe në sistemimin dhe renditjen e teksteve të këngëve popullore sipas trevave nga ku e kanë burimin dhe ku janë kënduar e kultivuar më tepër. Ndarja e prerë e teksteve të këngëve sipas kriterit të trevave prej nga e kanë burimin, në veçanti te një numër i këngëve të vjetra popullore është një punë mjaft e vështirë. Arsyet e këtyre vështirësive janë të ndryshme. Po përmendi disa. Është e ditur se shumë këngë janë krijuar, ta zëmë, në Shkodër apo Berat dhe me kalimin e kohës janë shtrirë edhe në trevat tjera, ku kanë lëshuar rrënjë të reja, duke fituar një lloj autoktonie të veçantë. Kjo ka të bëjë me këngët e vjetra, të cilat janë përvetësuar nga njerëzit e një treve të caktuar, kanë krijuar nuanca të dallueshme si në tekst ashtu edhe në vijën melodike, janë kënduar për më shumë se një shekull në një formë pak a shumë të re, prandaj i kemi renditur aty ku janë. Një numër i këngëve që e kanë burimin në një trevë të caktuar më shumë janë kultivuar dhe kënduar në një trevë tjetër, dhe do të ishte vështirë, mbase edhe e padrejtë, që këto këngë të mos i atribuohen trevës ku edhe janë kultivuar dhe kënduar më shumë. Në këtë aspekt duhet kuptuar edhe radhitjen e teksteve të këngëve sipas trevave që i është bërë në përmbledhje, gjithnjë duke mos pretenduar që kjo radhitje të jetë e plotë. Një numër i caktuar i këngëve këndohen në dy apo më shumë versione, duke pasur dallime edhe në përmbajtjen e tekstit. Në raste të 4

tilla, në këtë përmbledhje janë përfshirë që të dyja versionet. Po ashtu, një numër i caktuar i këngëve popullore me përmbajtje të ndryshme të teksteve kanë të njëjtin emërtim, dhe kjo është shënuar, për t’u dalluar, me numër pas titullit të këngës. Te emërtimi i këngëve, respektivisht titulli i këngëve ka pasur vështirësi të theksuara. Pjesa më e madhe e titujve të këngëve të cilat mund të gjinden të shkruara në ndonjë botim, emërtimin e kanë të saktë. Ndoshta kjo, në raste të rralla e të veçanta, nuk mund të thuhet edhe për emërtimet e këngëve të cilat nuk ka pasur mundësi të gjendën të shkruara. Në këto raste, si emërtim i këngës është marrë vargu i parë i tekstit. Meqenëse te një numër i konsiderueshëm i këngëve popullore përdoren terma nga persishtja e vjetër, turqizma, etj, është bërë përpjekje në fund të tekstit të secilës këngë ku përdoren këto terma, të jepen shpjegime për domethënien e tyre. Përveç kësaj, shpjegimi i fjalëve të përdorura në tekstin e këngëve është dhënë edhe në fund të përmbledhjes. Ndihmesë të rëndësishme në këtë drejtim ka ofruar redaktuesi i tekstit të këngëve, z. Hasan Arllati. Jam i bindur që secili dashamir i muzikës sonë, ngado që të jetë dhe kudo që të jetojë, në këtë përmbledhje do të gjejë diç që do t’i pëlqejë, diç që do ta kënaqë dhe do t’i flejë në shpirt. Vlera e përmbledhjes së teksteve të këngëve shqipe të muzikës popullore dhe argëtuese do të jetë shumë më e madhe kur do të bëhet NOTIZIMI i tyre. Nga autori i përmbledhjes janë bërë përpjekje dhe janë hulumtuar mundësitë e notizimit të këtyre teksteve, por në këtë angazhim kanë dalë vështirësi të ndryshme. Notizimi i teksteve të këngëve është një punë më se e vështirë dhe do të bëhet vetëm nga profesionistë të mirëfilltë të muzikës, të cilët edhe kanë dijeni për këngët sipas këtyre teksteve, përkatësisht të cilët i dinë këngët dhe ky kuadër profesionistësh fatmirësisht Gjakovës e Kosovës nuk i mungon. Duke marrë parasysh vjetërsinë e këngëve, trevat e ndryshme shqiptare prej nga e kanë burimin, etj, nuk mund të pretendohet se mund të bëhet notizimi i të gjitha teksteve të këngëve, anipse për pjesën dërrmuese të tyre kjo është e realizueshme. Vështirësia më e madhe në këtë punë është fakti se notizimi i teksteve të këngëve nga kjo përmbledhje do të rriste koston e botimit për më shumë se katër herë. Mbase kjo punë do të realizohet në rastin tjetër. Me rastin e përcaktimit për botimin e kësaj përmbledhjeje, kam pasur dëshirë që kjo punë në një mënyrë t’i atribuohet Gjakovës. Kjo për një arsye shumë të thjeshtë ngase Gjakova zen një vend të rëndësishëm në përgjithësi në kulturën shqiptare, në veçanti në lëmin e muzikës, pastaj edhe për faktin se përmbledhja është botuar në Gjakovë, dhe se autori i kësaj Përmbledhjeje është gjakovar. Kjo është edhe arsyeja pse në ballinën e përmbledhjes është vendosur pamja e qytetit të vjetër të Gjakovës.

5

Krejt në fund, duhet vlerësuar se e gjithë puna në Përmbledhjen e teksteve të këngëve të muzikës popullore dhe argëtuese shqipe do të kishte mbetur e pa kurorëzuar dhe përmbledhja nuk do ta kishte parë dritën e botimit pa kontributin dhe ndihmën konkrete, kryekëput të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës. Xhevdet Bytyçi

6

BETIMI MBI FLAMUR
Rreth flamurit të përbashkuar Me një dëshir’ e një qëllim, Të gjith’ atij duk’ iu betuar Të lidhim besën për shpëtim. Prej lufte veç ay largohet Që është lindur tradhëtor, Kush është burrë nuk frikohet Po vdes, po vdes si një dëshmor! Në dorë armët do t’i mbajmë Të mprojmë atdhenë më çdo kënt, Të drejtat tona ne t’i ndajmë: Këtu armiqtë s’kan vënt Se Zoti vetë e than me gojë Që kombe shuhen përmbi dhe, Po Shqipëria do të rroj; Për të, për të luftojmë ne! O flamur, flamur, shenj’ e shenjtë, Te ty betohemi këtu, Për Shqipërinë atdhen’ e shtrenjtë, Për nder’ dhe lavdimn’ e tu. Trim, burrë quhet dhe nderohet Atdheut kush iu bë therror. Për jetë ay do të kujtohet Mbi dhet, mbi dhet si një shenjtor! Asdreni 1907

7

8

KËNGË POPULLORE
I. II. Gjakovare Të Shqipërisë së Mesme

III. Shkodrane IV. Trimërie V. Të Shqipërisë së Jugut

VI. Të Shqipërisë së Veriut VII. Kosovare VIII. Kompozime të ndryshme popullore IX. Dasmash

9

10

I. KËNGË GJAKOVARE

11

12

01. Këngë për Gjakovën
(Avni Mula)

Lulzoi fusha, lulzoi mali Bukuri ka ra n’sevda. Moj Gjakovë, sa m’ka marrë malli! Nji këtë kangë du’ me t’a knu-e. Shpresat ka mote Kanë marrë arratinë. Sa ditë kanë mbetur Të hapura? - Nuk di. Malli për ty Më vranë në shpirt. Kangët e ambla Plot melodi. Ref.: Vitet kalojnë Dhe s’kthehen ma Buz’qeshja m’lindë Me mall plot. Ka hapur zemrat Dhe fole një shprese Larg nga Çabrati Gjakovën përshëndet. Tani unë erdha Se malli m’kish marrë. Dy fjalë me juve Unë do t’kuvendoj. Nëpër rrugë, nëpër kalldrema Këngët e zemrës kurr mos t’harroj.

13

02. Do t’ja marr nji ashikishte
O, do t’ja marr nji ashikishte Se k’to kangë shpirti m’i don-e. I: I knon zemra e beqarit Zemra e djalit, of ai! :I I knon zemra e beqarit Qi po digjet si flakë zjarri O kangë të vjetra, kangë plot zjarre Që të djegin për së gjallë Djegin, pjekin porsi qiri Kurr mos ju tret’t nuri, of ai! O kangë të vjetra gjakovare O janë të buk’ra dhe krenare Brez pas brezi do t’i knojmë-e Kurr për jetë s’do t’i harrojmë, of ai! ______________________________
nuri =bukuri, hije e bukur, dritë

14

03. Po t’përbej pashë Perëndinë
I: Po t’përbej pashë Perëndinë Ty që m’je si molla n’rrem. :I I: T’a kam njoftë moj bukurinë Qysh se t’ka lidhë nana n’djep. :I Sytë e mi qajnë e s’pushojnë Porsi çeshme, sikur kru’. Sa do kohë që do t’kalojnë Ahti im ka me t’mundu’! Tuj u rritë kapak përditë Bukuria tuj t’u shtu’ Kah na erdh gjithë kjo dashni Nisa kangën me t’a k’ndu’. Kanga jote ka me t’metë Gjithë dynjaja ka me t’a k’ndu’ A s’mendon se ki me dekë? Për atë dhe ki për m’u shtru!

15

04. Dashuni nji herë më gëzove
Dashuni nji herë më gëzove Herë në vaj, herë n’përmallim. I: Asnjiher prej mundimeve t’shkreta Trupi im nuk pat pushim. :I Bri gjergjefit kur unë t’rrisha Me ty vashë tuj bisedu’, Bukurinë moj kur ta shifsha Nuk m’u bante me u largu’. Mos mendo se kam me vdekë Do t’ushqehem me maraz. Shum k’si zoresh kam me hjekë Der t’vjen dita që t’pëlcas. Ref.: O ku t’ka lala moj hyri-e? Hajde ja ka lala-e! I: Hajde ja ke lala-e Del lala përpara-e. :I O ku t’ka lala shtat selvie? Hajde ja ke lala-e! Hajde ja ke lala-e Del lala përpara-e.

16

05. Shikjo vehten, dima hallin
O shikjo vehten djalë, dima hallin Me t’u anku’ s’po guxoj-e. I: Ma lshon shpatën për o mi ball-e Boll’ o i mjeri, vlla, shum-o durova. :I O tuf’t e shallit djalë ç’mi ke lshu-e Hije t’paska, djalë, ty shamia. Po vjen çuni me buz-o tuj kesh-e Kesh’ o i dekun m’u duk o se u ngjalla. O hajde t’shkojmë, o djalë, tu kadia! Që t’na dajin kadia fetfanë-e. Ty o të zofshin nam’t e mia Sebep t’u bo djal o sevdaja. ________________________________
kadi = gjyqtar në kohën e Turqisë fetfa = gjykim, sqarim, rrugëzgjidhje sebep = shkak

06. A t’kam thanë moj pupulake
I: A t’kam thanë moj pupulake Eja t’vijsh ke lala. :I I: Faqja jote rrumbullake Gushën pala-pala. :I Me harru’ dashninë e vjetër Nuk asht gja e kotë. Për mas teje nuk du’ tjetër Askërkend n’këtë botë. Të kam dashtë edhe të due Të don zemra ime. Edhe ti m’ke dashtë mu’ M’ke lanë shumë kujtime. _______________________________________
pupulak = që ka trup të shëndoshë, të ngjeshur, topolak

17

07. Lulja prej lules ban ferk
Lulja prej lules ban ferk, Njanën prej jush do ta du’. I: Ka shumë kohë që m’ke ndejt larg Të lutem me m’u afru’! :I Ty të vraftë moj Perëndia Paske pasë besën me rrenë. Fjala jote dhe dashnia Hiç kurgja nuk paskan qenë. _________________________________
ferk = dallim

08. Nëpër kafez more bylbyl
O nëpër kafez o more bylbyl Ka me t’ra bukuria- ai. O i vogël koke xhevahir Qysh o m’i more mend’t e mia, ai. O kur m’u zdirgjshe prej mejtepit Krah për krah o tuj sallanitë O m’at dallamën jeshil vesh-e Hije po t’ka buza kur m’keshë-e, ai O fajin q’i t’a kam bo vetë Që o t’kam zan-un për dylber-e ,ai T’u gjykofshin për at jetë! O qysh ma ban o beharin zeher- ai! ________________________
mejtep = shkollë filore

18

09. Me pak bejte moj du’ me t’thanë
Me pak bejte, moj, du’ me t’thanë Se njikshtu du’ me fillue. I: O prej marakut moj që m’ka zanë M’dridhet moj zemra tuj t’shikjue. :I T’i kalojmë malet tuj kja, Emrin tand moj tuj t’a thirrë. O zani yt po shkon për hava N’zemrën time m’a’ ba birë. Bishtalecat moj, zylyf arit Gjanë për shpine m’i ke l’shue. Oh, me ja plasë zemrën beqarit Për së gjalli m’ke vorrue. Vonë t’a njofta moj zemrën tande M’paske dashtë me politikë. O kur m’i çon do letra t’ftofta O anë o për anë m’a ngulë ka i thikë. Dru’jmu pak moj namve t’mija! Se t’birojnë, moj, anë për anë O s’dhimet vehtja, s’t’dhimna unë Që po m’dan prej t’zezës nanë? _____________________________________
bejte = vjershë e thurur nga poetë popullorë

19

10. Zot o i madh
Zot-o i madh keq mos e ban! O sa t’jem’ gjallë në kët jet-e, ai. O fort e dojshin dervishhontë O Alisë i kanë zonë besë, ai. O Alia ashtë nji asllan O si t’len dielli, tek praron, ai. O, ai që don me e njoftë Alinë O, mbi ballë i shkuen more Zylfiqar-e, ai. O, me Dyldyl, o me Zylfiqar-e O n’fushë t’mejdonit o kur janë dalë ai. O, n’fushë t’mejdonit o kur janë dalë O, paska pre o divin Mervon-e, ai. O, ai burri zemrën s’e trembi O, kur gjëmojshin o jezidija, ai. O, hizjetin që e hoq Hyseni O në dynja se hoq rob njeri, ai!

___________________________ * Dydldyl – kali i Imam Aliut r.a. * Zylfiqar – shpata me dy tehe, shpatë e Imam Aliut r.a.

20

11. Të shtunën mas iqinije
Të shtunën mas iqinije Në Misir u nis nizaja. O le t’a ndinë more Mehmet Alia Se u rrethu-e Rexhep Aga. E more Rexhep Aga fjalë na çon: - Kësaj pune si t’ja bojmë? O se me bo me hi në gjaqe Misiri s’mun’ na pajton! E trim i mirë o Haxhi Bajrami Sa me t’shpejtë m’a zu xhaminë. E rreh topi, e rreh havani Ispatë e bojn-e trimënin. Ali Qirezi shkon n’mejtep. Shkon n’mejtep e kjan si grue: - Mos qëllofsha ku ndizet baruti! Dyfeku s’ish konë o për mu-e! Disa toskë e disa gegë Shkojnë e mbyllen në nji bullat: - Kush don me imon me dekë Le t’luftojë me turkoshak!

Turkoshak, bre kopilhone Hajde t’dalim n’fushë t’mejdanit! E të rrokem jakë për jake Ta shikojmë shoqi-shojnë!

21

12. Zamaku i bardhë kur lul’zon
Zamaku i bardhë kur lul’zon-e, O hajde more shokë! Me erë e mbushë dynjanë, e ai. Goca kur nuk bisedon-e O hajde more shokë! Ma tepër ma shton sevdanë, e ai. Kur u ngrita në mesnatë O hajde more shokë! Sa mirë këndon bylbyli, ai. Prej sevdasë keq piskata O hajde more shokë! Veç për gonxhen, drandofillen, ai.

13. Dal e dal po na vjen behari
Dal e dal po na vjen behari Lum kush asht ashik! O me lule na u mbushke djali Me kumash jeshil. O me tanuz, fesin në ballë Po m’gjezdis nëpër Pazar. O açik m’i ke sy e vetlla Aman more djalë! Zenel Aga mor shka’ t’kam bo Që m’ke marr mëni? O me vuxhud o jam ograshtisë Ai po m’hjek zingi. E me vuxhud o bre je i vogël Kërkush hallin s’ma din. Për Zotin o që asht rrahim Ashki yt më dogj! ________________________________________
kumash =lloj veshje e sipërme vugjud = shtat, forcë rrahim = mëshirues

22

14. Krisen topat n’atë zabel
Krisën topat n’atë zabel: - Thu’j Mahmutit a s’po del? O thuej Mahmutit, more, ndaç me dal-e Se dovleti ty t’ka fal-e! - O me m’pas falë davleti mue Me asqer o s’më kish rrethue. O me asqer o s’më kish rrethue Veç me i djal o më ka ngushtue. O veç me i djal besa vet i tretë Kulla ime more lufton vet. O lufton vet more deri n’aksham Kajmekamit o t’ja lamë nji nom. Kajmekamit t’ja lam nji nom Le t’a ndijn pasha n’Stamboll! Le t’a ndijn o pasha n’Stamboll Le t’a ndijn o krajli n’nizom! Le t’a ndijn krajli e kralica Po lufton Mahmut Dac Galica. - O Mahmut, o djali jam Merr shishonen, biro, vraji me ran’! Merr shishonen, bir-o, vraj me ran’ E t’mi zgjedhish burrat bang e bang! E t’mi zgjedhish burrat bang e bang T’ju bojmë vorret bir-o në Saraj! _________________________________
davlet (dovlet) = shtet, pushtet

23

15. Mblidhen lulet në nji dovlet
Mblidhen lulet në nji dovlet Çu’n e thrrasin drandofillin: - Hajde kemi o myshavere Me pajtu’ me bylbylin, aman, aman! Me pajtu’ me bylbylin. O bylbylit n’a i vajt haberi Ai u tret-o për hava. - Si s’kam fat o unë i mjeri Me m’u ndigju’ qekjo rixha, aman, aman! Me m’u ndigju’ qekjo rixha. Për rixha nuk kesh ilaik N’a erdh vakti i zemanit Dynjaja na u mush mynafik Se me gojë s’po m’flet sulltani, aman, aman Se me gojë s’po m’flet sulltani. Du’l nji sure prej musafit: - A dihet kur asht’ hana e re? Për pa i m’su tridhetedy harfe Nuk bohet bajram kurr për ne, aman, aman Nuk bohet bajram kurr për ne. _________________________________
mynafik = njeri i dobët, dyfytyrësh, ngatërrestar, spiun

24

16. Me vetllat si kalemi
Me vetllat si o kalemi Mbi ball të ndritë bukuria O i lamun ishe n’ujë t’Abu Zemzemit Hej, ja hej! O i lamun ishe zbukurue Ja hej, hej, hej! Po t’lutna, shpirt-o, po t’lutna Kur shof me sy këputna. O fort po t’lutna, po t’boj rixha Hej, ja hej! Me m’i lyp sytë hatri se m’met Ja hej, hej ,hej! Lotët për faqe kur po m’shkojnë Si malet që s’kan di’lli O hajde, Allah, jepna selametin Hej, ja hej! O mos t’na munon Azraili Hej, ja hej! _______________________________
zemzemi = ujë i bekuar në Qabe Azraili = engjëll që merr shpirtin

25

17. Hala s’të ra ndër mend
I: Hala s’të ra ndër mend Dashninë moj që kem pasë. :I I: T’kërkova gemb mbi gemb Shumë hoqa për me t’pa! :I O i lumi un-o për ty, Ore zambaku i bardhë! I: Sa fort më ke pëlqy’ Si ma mirë lulja në rrem. :! Ref.: I: Oj vjollcë me pika Je për dashni. Se n’zemër u fika N’kujtim po rri. :I Kur t’bojsh me u mërzitë Moj zemër moj e ngratë. Për vajzën pa u rritë Ashiku kjanë ditë e natë. Dashnia m’ka molisë Kund malli yt o s’po m’len. Pse je moj tuj m’braktisë? Vendi s’po m’zihet vend! Ref.: Oj vjollcë me pika Je për dashni’. Se zemër u fika N’kujtim po rri.

26

18. Kangë për Dah Polloshkën*
O me tre vet luftën e nisi More si me kon’ o Misirlija Abdullah aga, Karamoni, Zanin ia njeu more Rumelia. O thot nizami: - Me i lanë armët! - More unë i mjeri qysh do të rrnoj-e? Oxhakut le t’mi shkojë zani Për nji shpirt vehten se marroj-e! O more at more janet-e More qysh se bone nji grim gajret-e. Mos t’ish konë qaj llagom o i shkretë Pat me dalë Daha n’selamet-e. O Dah Polloshka kur ka vdekë More për to kajshin sheher e Rekë. Vorri i Dahës na u m’loft o me nur Sa me gajret na i erdh deka! ______________________________________ - *ngjarja u zhvillua më 1845 - karaman = trim, guximtar
- Rumelia = pjesa turke e Evropës - gajret =durim, guxim, zemër - selamet = shpëtim nga një gjendje e vështirë - sheher =qytet - Misirlia = Mehmet Pashë Misiri, shqiptar, themelues i dinastisë mbretërore në Egjipt

27

19. Pasha sytë e mi që i kam në ballë
Pasha sytë e mi -e I: Që i kam në ballë. :I I: Jam tuj vu’jt gjithnji-e Deri sa t’jam gjallë. :I Dal e rri te dera Me hjekë pak mërzi. Jam jetime e shkreta Hallin kush s’ma di. Këndo kumri e mjera Pse rri në vetmi? Këndo se erdh pranvera Në kafaz s’je n’dry’. Zanin kur ta ndjeva Më bajshe gu-gu. Qysh na kaloj jeta Vajz-o pa u martu’.

28

20. Për herë t’parë kur t’pashë moj Dije
Për herë t’parë kur t’pashë moj Dije I: Sa kishe lulu’. :I I: Sytë e tu moj bukurije M’banë me t’dashunu’. :I Ti n’ferexhe ishe mbyll-e Moj e bukura vashë. Ballit tand si hanë me yll-e Mashallah i thashë. Si m’diq nana njerka m’erdhi Vu’jtjet kurr s’mu ndanë. Nisa gjak për goje t’derdhi Jetë për mu’ nuk ka! Kërkush hallin mu’ të mjerit Nuk don me ma dijtë. Veç nji Shpend i im i zemrës E n’gjofsha për ditë! Shpendi yt jam unë, moj Dije Hatrin pse s’ma ki? Mish e shpirt jam përmbas teje Po vij gjithë tuj shkri.

29

21. Vetlla jote more djalë
Vetlla jote more djalë More bash si harku me shigjetë E djem’t e bukur do t’i dojmë E oh medet Deri sa të vajmë n’atë jetë. More kush ta kepi dallamanë More m’ato du’rzitë si o biluri? Oh fol Adem t’u shtoftë nuri, oh medet! O mi vorr tond t’u djegsha nuri! More n’a po gzohem na vjen o Bajrami More piqem Zot në Adem Begun! E koka kon’ qesi jarani, o medet! O mirë po i bje o karadyzenit. ____________________________
dallamë – lloj veshje karadyzeni – përkryerje, harmoni

22. M’agoi dita
I: M’agoi dita n’breg t’nji prroni Ka nisë dielli me rrezu’ :I I: Eni shokë e ju m’shiqoni Delet fushës tuj blegru’ :I N’gjoj bylbylat n’kupë të qiellit Kah këndojshin si përherë. Dhe bariu me kang’t e fyellit Ia thot mirë se vjen pranverë. M’çeli drita n’breg t’njaj prroni A po m’shihni ju bari? Merrni fy’llat ju m’kujtoni! Nji shok t’jujin sevdali. Sytë e mij prej lotsh s’po m’teren Halli im m’ka mujtë përherë Me kangë t’mia çeli derën E prej trupit derdhi vner.

30

23. Kur të pashë moj lulja e bardhë
I: Kur të pashë moj lulja e bardhë Lulja e bardhë plot me erë :I I: Në më dash’ moj sa t’kam dashtë Nuk më len vetëm n’pranverë. :I Ref.: Hajde moj unë o të du’ Besa moj shum o të du’ Dogje vehten, më fike mu’, Aman më fike mu’! A s’ma fal moj dashuninë E më thu’j se unë o të du’? Po të lutem lulja ime, Dil n’dritare me t’shikju’. Ref.: Hajde… Tash na vjen o mu’ji majit Mu’ji i majit plot gjelbrim. Zemrën time do ta fali Ty dashnore plot gëzim. Ref.: Hajde…

31

24. Bash n’zeman të djelmënisë
Bash n’zeman të djelmënisë Porsa i mbusha njizet vjet I: Koka shkrue prej Perëndisë Me e marr rrugën për gurbet :I

N’hastahane të dovletit Erdh heqimi o me m’pa mu’: - Po t’kallxoj o rrezikzi Jeta jote o ka maru’! Mori hanë sonte po t’shof-e Rrezet tuja tuj zbukuru’ Amanetin e asaj nane Hallallykun o me m’ia çu’! Dola n’bahçe prej oborrit Me mend t’mia tu’ mendu’: - A çohet i dekni prej vorrit Për me ardhë e me bisedu? Amanet shokëve ja u la: Mos me kjajtë mos me m’vajtu’ Dhimtë e mia me m’kujtu’ Mbi rrasë t’vorrit o me m’i shkru’! Ju dallëndyshe që po shkoni, Po ju jap nji porosi: - N’sheher timin kur t’kaloni Thu’ni ka dekë o ai djal’ i ri! Lamtumirë o djemt e ri Lamtumirë o fushë e male! Tash oi mbylli sytë e mi Se pa dekë nuk paska qare! ________________________________________
gajret – durim, qëndresë hastahane - spital

32

25. Gonxhe çeli trandafilli
Gonxhe çeli trandofilli I: Era e tij m’huton. :I I: I lshon rremzit, bani hije N’zemrën time m’ngushëllon. :I Kah flutron o zog i zi Andej kah flutron. Merr këtë lulë të zemrës sime Dhe dashnores m’ia çon. Kah flutron o zog me lara Andej kah flutron. T’fala i ban dashnores sime Andej gjithnji kah shkon.

A mban n’mend bylbyl i vogël Na kur bisedu’m Kem’ të strukur porsi gogël E s’na lan’ me u argtu’.

26. O jaran i lumi jaran (version)
Çka ke vajzë, që po m’ban kaq gazep? Kush t’ka folë keq për mu’? I: Mynafiku vend mos gjet’t As n’dynja, as n’ahret! :I Po vijnë zogjt tuba tuba Shkojnë e pijnë ujë në lum. Se ç’faj pata djalo unë? Pse m’a merr fjalën për dhunë? O jaran, i lumi jaran Na erdh koha për m’u nda. Veç kujtom me ndoj selam Ditë o për ditë ose vjet-o për vjet.

33

27. Nji këllëf me ar t’a çova
Jar, nji këllëf me ar t’a çova E, edhe i letër zotnisë sate. Jar, me lot t’mi t’a shkrova, Hiç gajle për mu’ s’pate. Hiç gajle për mu’ nuk pate, Për mu’ t’mjerin koftë kështu! I: Shokë e shoqe pse s’më therrni Por më lini me hek kështu? :I Jar, si lis me rrema m’hapesh bre E, e se di se ç’mendje ke. Jar, fort po tutna se po m’çartesh bre Oh, e po m’shtjen gjallë në dhe. O gjallë në dhe, në dhe marofsha Për mu’ t’mjerin koft’ kështu. Prej vorrit, vorrit u çofsha, T’ardhsha bre djal me t’shikju’! Jar, si shkohet moti kështu, bre? Oh, gjithmonë tuj hekun zi. Ja, a s’mendon se ke me vdek bre? Ke me hi ne dhe të zi. Kur më bjen ndërmend për ty Ti kurgja nuk je kah di. Besa djal-o s’ti jap syzitë Edhe tu’t s’i ndrroj për t’mitë. _____________________________
këllëf - 1. zarfë, pliko; 2. mill

34

28. Kush ma i pari bani
I: Kush ma i pari bani More djal gurbetin? :I I: Allahi o mos ja dhashtë Kurr-o selametin! :I Tri ditë ymër i kena Në këtë tokë fallxhore. Edhe këto të mjerat Në gurbet na i more. Borë e shi tuj ramun Në fushë më zu nata Pa kurgja m’u mlu’mun Jastyk guri pata. Për midis nji pylli Hajnit më kan dale. M’i kan ngrehë martinat Me zor donë me m’ndalë. N’kto siklete t’mija Nanën e kujtova. Ajo thot e mjera: - Vetëm, qysh e lshova? Ulurojshin malet Ujqt’ e zi untue. Gjithë më bante zemra Se don me m’coptue.

35

29. Tridhet ditë ka Ramazani
I: Tridhet ditë, tridhet ditë ka Ramazani :I A sot e nesër falet-o Bajrami I: Aman-aman, xhanëm aman E syni i gocës sikur filxhan. :I I: Hajde t’shkojmë, hajde t’shkojmë të rrijm-o në Shkodër! :I Atje ku gocat na kcejn-o me lodër Aman moj gocë, njat qafën si rosë E zemrën time ti ma ke sosë. I: Hajde shkojmë, hajde t’shkojmë të rrijm-o n’Malsi-e! :I Atje ku gocat kcejnë me tepsi. E mirë moj bijë, njat shtatin selvi O, zemrën time ti ma ke gri. I: Hajde shkojmë, hajde t’shkojmë të rrijm-o n’Tiranë! :I T’mjert jaranat qysh donë me i lane. Aman moj gocë, njat qafën si rosë T’shkretën zemër ti m’a ke sosë.

30. Gazeli
Elif t’u bona ashik Kam shtri qafën, t’rashë nër kom’ Medet, medet! Pushkë e shpatë t’i lashë në dorë Hej, hej! Oj medet ymri se m’shkoi e vajti O se dynjaja s’ka kujt me i metë M’sa i ka metë Hazret Sulejmanit, hej, hej!

36

31. U zdorgja prej promje
U zdorgja prej promje Për skaj nji hamomi. I: Du’l Eminja e bukur, aman Nën hije t’limonit. :I Hej, selamin ja dhash-e Selamin s’ma muer. Pasha din e iman-e, aman Nuk foli me mue! Kur dola në bahçe N’bahçe me shetitë. Du’l Eminja e bukur, aman Lulet tuj vaditë. Lulet po i vaditë Lulet s’po i vaditë. T’shkru’met e beqarit, aman S’po e lanë me pa ditë. E kur fryni era Mu më ra në shpinë Kur m’i prishi tufat, aman E bistekve t’mij-e. Kur shkova në krue Me la duer e faqe Mos m’u mshef mbas kronit, aman Se zemrën ma plase! _______________________________________
- promje – mbrëmje, muzg, - selam – të fala, përshëndetje

37

32. Ka motmot e disa muej
Ka motmot e disa mu’j-e Kemi pasë dashni të randë I: Tash do t’i kallxoj gjithkuj-e Vet ke ikë se unë s’t’kam thanë. :I Me pas dijtë se ke ndoj tjetër Unë ma rallë të kisha ardhë Me harru’ dashninë e vjetër Pa u marr ngryk s’ta baj hallall-e. Miku i mirë erzin ta ru’n-e Aj kërkund leqe s’të ban-e M’prit me t’mirë se s’jam i huej Jarabi t’a marrsha t’keqen! T’marrsha t’keqen dhe gjynahet Përmas teje unë do t’des. Copa e grima do të bahem E prej zemrës kurr s’të qes! Kur më dilshe n’derë t’oborrit M’bajshe zemrën zi si korbi Mos i paça sytë e ballit S’jam razi me folë k’to fjalë! Kur më dilshe në megrim-e Ka shumë kohë qi kan kalue Asnji send o për kujtim-e Asnji letër s’ma ke çue! ________________________________
erz – nder, njerëzi gjynah – mëkat, faj, gabim hallall – diçka e fituar me djersë, e merituar, (përdoret edhe në kuptimin: ia dha me gjithë zemër, ia fal fajin

38

33. O banëm Zot
O banëm Zot rrasë në kru’! Le t’vijë Mihanja e të laj mbi mu’. Ref.: I: Mihane bre, hoj-dado hoj Ku m’a le moj besën-o? :I O banëm Zot, lalë, bylbyl në mollë! T’a shoh Mihanën në kmishë’ t’hollë. Ref.: Mihane,… Banëm Zot shpend n’atë lis! T’a shoh Mihanën, lalo, tuj qendisë. Ref.: Mihane… Banëm Zot shpend n’atë ftu’! T’a shoh Mihanën lalo tuj gatu’. Ref.: Mihane… Banëm Zot shpend n’atë plep! T’a shoh Mihanën, lalo, tuj ba vek. Ref.: Mihane…

39

34. More Ili*, more krajl
More Ili, o more krajl O shko te pasha boma’ nji hall! O pasha ndodhi nji o vezir T’a hjek kokën s’të jep o tehir. - O more Ili, o ku m’je l’shue? - O deri n’kishë, o po kam o nji punë! - Ku o nisë more qaj’ murtati Bashkë me popin, ku dojnë o me shkue? O, kërkoj pasha o vilajetin, E kërkoj more Rumelinë. Me dy djem qi na i gjet në Shkodër Për me premun o pop-o Ilinë. Çka i ka thonë, o Dana Ilisë: - O merre Husën o shtine m’rena! Ai asht njeri o i valisë Le t’na ngojin qeto’ kuvena! O se në Shkodër o na vajt haberi: - O paska pre o Dana Ilinë! Të gjithë shkit’ o janë ra për dhe Mish në faqe o s’u ka mbetë. More Ili, o more krajl O, a po t’hidhet m’u çu’ o prej vorrit? Me kërku’ more vilajetin Me punu’ si ke pasë o adetin? Mori shpi, o mori trimneshë O Hysen Aga i Podgoricës. Ai po vjen me shpatën ngjeshun Kuçit ia zuni o granicën!
________________________________________________________________________________

- pasha, vezir, vali – qeveritarë të lartë të emëruar nga Sulltani - vilajet – territor i caktuar shtetëror - granicë - (fjalë sllave) - kufi - Ili – Ilija Drekalloviq, i vetëquajtur “guvernadur” i të gjithë malësorëve, malazez në shërbim të rusëve, me anën e kontit Orlov dhe princit Dollgoruki, të akredituar në Cetinë dhe Dubrovnik. U mundua të nxiste turbullira në Malësinë e Shkodrës në mesin e katolikëve. U vra më 1771, bashkë me pop Paviqin në kishën e Grudës. Koka e tij u ekspozua në Stamboll.

40

35. E para pemë piqet qershia
I: E para pemë piqet qershia Edhe dita vjen tuj nxe. :I I: Kurr s’mbarojnë hallet e mia Gjersa t’vdes e hi në dhe. :I Të gjitha pemët o nji nga nji Qesin lule e lulëzojnë. Kurse mu’ hallin s’ma dinë M’rrinë për seri e m’shikojnë. - Kush ndër ju pra më ngushllon? Erë me lule po ju flas. Kush ndër ju pra më gëzon, Se jam mbushur me maraz?

36. Lulzoi fusha, lulzoi mali
Lulzoi fusha, lulzoi mali Bukuri ka dalë n’dynja. I: Ku m’je kon që m’ka marrë malli Sytë e mi janë mbush me vaj. :I Po vetë nana: - Ku kam djalin? Ku kam djalin ku ka mbetë? Ai ka vdekë e ka mbaru’ Vorri i tij ju ka rrafshu’!

41

37. Dil njiher moj vajzë e bukur
Dil njiher moj vajzë e bukur I: Sa të shoh në derë. :I I: Ta shof trupin tand si flutur Që m’ke dal n’pranverë. :I Ta shof ballin si yll drite Lule në behar. Le t’na jesin kujtimet e ditës Për dashninë e parë! T’ejten proma n’tetë sahati Kah dera të rashë. Pashë ytë at, njat zemërthatin S’fola, por të pashë. Shkova n’shpi, dola n’dritare Nisa t’qaj me lot. Mori vajzë, e shkreta beqare M’ban me vaj n’kët mot. Doli hana të shëndrisi Porsi f’tyrë gjelinë. Gjithë natyrën aman e stolisi Ma shtoi dashuninë.

42

38. Si n’a u bo kjo puna e verës
I: Si n’a u ba kjo puna e verës? Hajde Naze t’bojmë sefa! :I I: Me ja ditë hallin dashnorit Gjithmonë digjet për sevda. :I Flok’t m’i kishe krrela-krrela - Nal’ bre dreq mos m’i përzi! Jam e dashnja k’ti ashikut! Fasligen e ru’j në gji. Nga dritarja rri shikjojsha Isha ulë tuj pi raki. Me m’i dhonë o treqin qese Nuk ta jap synin e zi.

39. Kah dera të rashë me t’pa
Kah dera të rashë me t’pa E kthej kryt e t’shoh në burg, vajzë e re E kthej kryt e t’shoh në burg. I: O hap dritaren për me t’pamun! A s’ma hjek të shkretën sevda. :I Vu’jtjet tona s’do t’harrohen Shtat vjet rresht dashni na u banë, vajzë e re Shtat vjet rresht dashni na u banë. O kush ke ai që na trazoi? Veç yt at zemrat na i helmoi. Vet’llën holl si hana s’pari Fjalë e besë kur po m’i jep, vajzë e re Fjalë e besë kur po m’i jep. O unë i mjeri e mora iletin E s’do t’kem heqim n’këtë jetë. Fjalë e besë kur m’i ke dhanë Për së gjalli s’kem’ m’u nda, vajzë e re Për së gjalli s’kem m’u nda! O, ndigjo kangën që ta këndoj Mbasi dashunia vazhdon! 43

40 . Ma e bukur m’dole se m’thanë
Ma e bukur m’dole mori se m’thanë Ti je kadër mu’ me m’vra. O unë o prej teje s’kam o të ndamë E unë prej teje qysh do t’dahem? O se unë jam nji jaran sadik. Pashë bukurinë qi ma ke hallall! E po t’marr kur del behari. E ç’hall pata me t’dashtë unë ty? O veç për s’tepri m’zu sevdaja Kur dola me pa dashnoren.

41. Sa me t’shpejtë ma vune kamën
I: Sa me t’shpejtë ma vune kamën E më more gjithkaq mëni, aman mëni! :I I: Balli yt sedefe moj xhanëm Çka t’kam ba i mjeri se di! :I Më difto ku t’kam dukunisë Fol me gojë barem ta di, aman ta di! Qenke mret i gjithë vajzave, Bukuria s’ka t’maruem, aman t’maruem. Yll i bardhë, more djalë i bukur Qe sa kohë t’kam zanë për mik, aman për mik. Unë kam dijtë se kam me të pasë Përgjithmonë je mbetë besnik, aman besnik. Besnik’ria ç’do me thanë? Tjetërkend mos me shiqu’! Për atë besën që m’a ke dhanë Kur atëher jena bashku,aman bashku’.

44

42. Në pranverë, lulet në behar
I: Në pranverë lulet në behar :I I: Kur filloi dashnia për t’u bashku’ Hallin tim s’ma din askush. :I Prej gyrbetit o ti ke ardhë. Unë me sy vashë o kur të pashë Prej teje nuk kam të ndamë! Tash po shkoj unë nji vjet ushtar Pushkë e hanxhar vashë i ke në dorë Therrëm, ti mos më trathto! T’kam dhanë fjalë deri në bashkim Se do t’jeshë vashë, o fati im Lule moj, o plot gëzim!

43. Na u ka smu’ Zyrafetja
Na u ka smu Zyrafetja E vetmja e nanës. Oh kallxoj bijë, kallxoj ti nanës Se çfar smundje ke! Oh, smundja ime, nana ime e dashun S’asht’ prej Perëndisë. Oh, smundja ime nana ime e dashun Asht’ prej dashunisë! Oh, kallxoj bijë, kallxoj nanës Me kend ke dashni? Oh, shpirti im, moj nana ime e dashun Me nji djalë të ri!

45

44. K’ndo o zog i malit
I: K’ndo o zog i malit Se sot jam mërzitë. :I I: K’ndo kangën e djalit E m’shëro në shpirt. :I Zemra ime e shkreta Asht tuj vujtun zi. M’bahet porsi bleta T’shof at djalë të ri. Prej së largu ndjeva Zogun tuj këndu’. Menjëher u ktheva Me mall me e ndëgju’. At’her zemra ime Si lule n’mëngjes. U mbush me kujtime N’dashuni u ndez.

45. Ti që m’vrave mu

(version)

Ti që m’vrave mu’, o Zoti ty të vraftë, jalla! Më vrave moj më plagose I: O plag’t e mija, s’kanë o të shëruem, jalla! Më vrave more, më sose. :I Vetë ma ke dhanë besën Se nuk due tjetër, jalla. Përmas teje more xhanan. Oh dy pikat shej ti lash në vetull, jalla Për kujtim t’i lash nishan Në zabel të erdha O në muej të majit, jalla Të gjeta si zog i hutuem., O rri xhanan-e kurr-o ti mos qaj e jalla M’i fshin lotzitë se t’erdha unë.

46

46. Kur një ditë të pashë
Kur një ditë të pashë Rrugës tuj kalue. I: Rrijshe gjithë tuj qeshë :I I: Pa të folë nuk m’u durue, Thash’ e kujt do t’jeshë. :I Thash’ e kujna je ti moj vashë Sa fort m’ke pëlqy, I: Sa fort m’ke pëlqy’ o, lule Gjithë mendoj për ty. :I Me ata sy si rrushi, Vetullat gajtan-e I: Kur m’shikon kajherë :I I: Zemrën time ma ligshton-e Dersa të marr erë. :I Dersa të marr erë moj Hyrie Pse je luleborë Pse je luleborë e hajde Fol se m’ke në dorë. Fjalët tua t’buk’ra Tash që po m’i thue I: Ma shtove dashninë :I Pra mbas teje tjetër s’due Përveç Hyrinë Përveç Hyrinë, ti o moj lule Tjetër s’di çka të them. Tjetër s’di çka të them e hajde Moj e buk’ra zanë.

47

47. Ç’ke more mret’ (djalë)
Ç’ke more mret’ qi më bon gazep? Kush t’ka fol keq për mu’? I: Oh mynafiku vend mos gjet’t As në dynja as n’ahiret! :I Po vijn zogj’t tuba tuba Shkojnë e pijnë ujë në lum-e. O s’e ç’faj pata i mjeri unë Që m’a merr o djal fjalën për dhunë? O jaran o i lumi jaran, O na erdh vakti për m’u nda. Veç m’kujto me naj selam-e O ditë o për ditë, o vjet o për vjet. ______________________________________
mynafik = dyfytyrësh, i keq, ngatërrestar, spiun ahiret =bota pas vdekjes (në kuptimin shpirtëror dhe fetar) selam = të fala, përshëndetje

48. Për herë t’parë dashninë fillova
Për herë t’parë dashninë fillova Dhe po rri gjithë tuj mendu’ I: Shumë po tutna mos gabova Më thuej djalë çka ke mendu’ :I Vetë më the se tjetër s’du’ Por ti tash m’harrove krejt M’çove fjalë se je largue Se ti tjetrën e ke gjetë. Qysh s’mendova kur e nisa Lojën tonë të dashunisë. Humba vehten dhe u shkrina Mu në lulen e rinisë.

48

49. Njizet e katër pashallarë
Njizet e katër o pashallarë I: Se n’Janinë o vajtn’ e ranë. :I Se n’Janinë o more vajt’n e ranë Zaptu’n Shkodër o Elbasan-e. Zaptu’n Shkodër more Elbasan-e - Ç’ke Vasile more që po kan-e? Ç’ke Vasile o qi po kan-e? Se na e kema more o kalanë! Kjo kalaja more me bedena Shumë asllanat more i ka përmrenda Lum kalaja more kan ka mrenda Ali Pashën more me shtat zemra Kjo kalaja midis detit Karshillyk po i qet davletit Kjo kalaja midis gjolit Karshillyk po i qet Stambollit Çka kalaja që o ushton-e Ali Pasha po lufton-e Ç’ka kalaja që po dridhet Ali Pasha gjallë s’po lidhet ____________________________________________________________
Vasile = Vasiliqia, e shoqja e Ali Pashës Gjol = këtu: Liqeni i Janinës

49

50. Këngë për Ymer Rizën
M’ka marrë malli me ndigju’ At plak tonin sevdali. Zan’n e tij për me ndihmu’ Tuj rrehë telat në sharki. I: O hajde,tuj rreh telat e sharkisë! :I M’ka marrë malli me ndigju’ Ymer Rizën o mjeshtrin tonë. I palodhun i pa pushu’ Kangë e valles o tuj ia thonë. O hajde, kangë e valles o tuj ia thonë! M’ka marrë malli me ndigju’ At za t’ambël të sharkisë. Se unë bashkë me ty kam knu’ Qysh në kohën e vogjlisë O hajde, qysh në kohën e vogjlisë! M’ka marrë malli me ndigju’ Kang’t e vjetra të burrnisë. Kang’t e bukra pa pushu’ Që do t’knohen prej rinisë. O, hajde që do t’knohen prej rinisë!

50

51. I vujtun jam në këtë jetë
I vu’jtun jam në këtë jetë Sa të rrnoj e të vdes. I: Sevdaja m’u ka përjetë Si bylbylit o në pranverë. :I Bylbyli këndon n’Çabrat Vajzë mos qaj me lot. Dil gjarpnushë mos rri në dhomë N’gjo bylbylat sa mirë këndojnë! Male dhe fusha jeshil Ç’u bona harabë. Mjaft durova sa i mal me borë Vashë se la pa të shti në dorë! Me t’shti n’dorë mori syzezë Mjaft moj më ke përvlu’. Qe shtat vjet n’zemër m’ke ndezë E t’lutem me m’u afru’. _______________________________________
harab – i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm

51

52. O n’atë fushë t’mejdanit
I: O n’atë fushë t’mejdanit Shkojnë e vijnë dynjaja. :I I: Sille kryet prej xhamit Digjet fukaraja. :I Oh moj shtat selvie Shikjo në qitap-e! Fol me gojë Nurie Se ke shumë sevap-e! Oh çka po thotë jot amë Ditë edhe përditë Venë tasfes me n’janë Ndaç me zanë ashik-e. Refreni I: Ik bre budalla Ik bre qerrata! Goca asht’ e vogël Ndal e mos e nga. :I

53. Bylbyli n’Çabrat
Bylbyli n’Çabrat I: Hajde çiko pak ma ngat! :I Se në ty jam ba merak. Bylbyli në mollë Qenke çiko fort e hollë Paske shtatin për kollon. Bylbyli këndon në dardhë Qenke çiko fort e bardhë Qenke e mirë për djalë beqar. Bylbyli këndon në ftu’ Hajde çiko rri me mu’ Soll dy fjalë me i kuvendu’.

52

54. Gur mbi gur bohet kalaja
Gur mbi gur bohet kalaja Ditë për ditë m’shtohet sevdaja I: Fjal-o mbi fjalë bejtet na i qet Bash si bari o vlla që e mlon dhenë :I Mbidhen shok’t o ta bojnë nji dua Le t’i thahet hoxhës bastoni Si s’na lan me bomun’ sefa Me Asllanin, o vlla, me Kapllanin! Mbidhen çunat o vlla tuba tuba Shkojnë e i bijnë hoxhës tu guni Thot ashiku: - I mjeri unëI Bjen nji punë o vlla të du’ përdhunë! Me i dyqan o me i berberhone Gjeç’ muhabet o me zotninë tone Zot o i madh ju maroft-o myradin Që m’pajtu’t, o vlla, me jaranin! _____________________________________
myrad - dëshirë, synim (shpesh përdoret në kuptimin e plotësimit të një dëshire, synimi)

53

55. Qiri, qiri
O vet me veti, djal-o po mendohem O se me gojë s’po m’flet o qiri! O of ai, i mjeri unë kujt t’i ankohem? O veç e lam te Perëndia ai, i, i! O qiri qiri, pamuk edhe vjamë O ti që m’je i pa du’r e i pa komë. O of ai, ti që m’ndizesh n’mromje n’akshom O se me ty knohet-o Kuroni ai, i i! O se na t’vorfën vlla more nuk jemi O për behar na digjte malli O of ai, na jaranat tubë o s’i kemi O veç po shtyhem me hijalle ai, i, i! O qiri qiri, natën e bon ditë O ia l’shon, dritën sabahit. O of ai, Halilit ju dogjën mushknitë O s’ju gjet qarja o ashik o të mjerit ai! ______________________________________
hijall – ëndërr (fanitje, joreale)

56. Kah dera të erdha
I: Kah dera të erdha Për me t’pa njiherë. :I I: Je e buk’ra vashë Si lulat n’pranverë :I Aman, aman! Gjithnji në kujtime Veç për trupin tand Mendoj sytë e zi-e Vetullat gajtan, Aman, aman! Era ka pushu’mun Bylbylat këndojnë. Eja pra e dashun Zemrat t’i bashkojmë! Aman, aman! 54

57. Gjallë në dhe mos më shtini
Hej gjallë në dhe mos më shtini! Hej me sy t’ zez-e o, bash si o i petrit O maleve ju ankohem, ra shigjeti Ani ra shigjeti m’a goditi. Hej behari i bukur tash ja mrrini E bylbylat-e o e bojshin-o ispatë O i mjeri ashik kjan e thrret’ Ç’hallin t’ja boj’ unë-o fakiri? Hej i mjeri unë e o, jam ra n’zanan Hej kur po m’del o shahi o n’pazar A s’më flet njiher o shah me goj-e, o more mret Ani more mreti o i gjithësisë! __________________________________
ispatë - dëshmi, dëshmitar

55

58. Destan Begu kqyrë sahatin
Destan Begu bre kqyrë sahatin: - Çou bre Din shaloma atin! Çou bre Din, shaloma atin! N’Rahavec e kom konakun N’Rahavec e kom konakun Me u pajtu’ me sallangjakun! Sallangjaku në divanhone: - Aman Beg, pash zotnin tone! Aman Beg pash jetën tone! Mos më shti sonte n’hapsone! Mos më shti me flejt’ me kali! Ta dhash besën e s’un ta fali. Sun’ ta fali me i parë pishtole Piqem Zot n’hasmin pa ndore! Piqem Zot n’Avdullah Agën! Që ja u matke burrave shtagën. Me ma matë s’duroj as babën! Jo s’duroj o Avdullah Agën! Jo s’duroj o Avdullah Agën Soll pesë pllamë ja djeg dallamën Soll pesë pllam ose ja djegi krejt Me e rreh burrin ish fort gazep! ___________________________________
hapsane - burg pishtole - (fjalë slave) armë zjarri, allti, revole hasëm - armik

56

59. A s’ma falë pak dashurinë
A s’ma falë pak dashurinë Prej së vogli të kam dashtë. I: Sa qenke lig, sa qenke tretun! Për ata syt-o moj kur t’i pashë. :I M’u mbush trupi moj me gjylpana Ka tre muej qi po lëngoj. Asnjeri nuk vjen për me m’pa Përveç doktorit që m’viziton. Unë të erdha në m’hallën tande Për me nxanë dashni me ty. A s’po mendon se nesër plakesh Dhe s’të shikon njeri me sy? Do t’a marr strajcën ta vej n’kurriz-e Portë në portë un’ do t’trokas Porsi lypsan moj do të bahem. Vajz-o s’të ka pa t’shti në dorë!

57

60. Ku po knojnë këto dy kumria
I: Ku po knojnë kto dy kumria, of aman? :I N’bashqe t’bukur nër o bojlia, of aman! N’bashqe t’bukur nër o bojlia, hajde aman! Sylarushja du’l në bashqe, of aman! Kuq e bardh si mollat lalçe, of aman Kuq e bardh si mollat lalçe, hajde aman! Molla lalçe katunare, of aman! Zemrën time flakë ma kalle, of aman! Zemrën time flakë ma kale, hajde aman! Pasha at vlla s’po na len nona, of aman! Natë e ditë na ru’jnë o te loma of aman! Natë e ditë na ru’jnë o te loma, hajde aman! Ref.: I: Hajde moj unë-o të du’ Besa moj shumë o të du’. Dogje vehten më fike mu’ Hajde më fike mu’! :I

61. Flokët e tua kuran-kuran
Flokët e tua kuran- kuran Un’ i mjeri s’ti zuna me dor’! I: Jam jabanxhi-o i vetëm-e I mjeri si do t’shkoj jetën-e? :I Syni i vajzës si filxhan Vetllat e saja o si gajtan. Jam jabanxhi-o i vetëm-e I mjeri si do t’shkoj jetën-e? Goja e jote si kuti Dhambët e tu, o moj si inxhi. Jam jabanxhi-o i vetëm-e I mjeri si do t’shkoj jetën-e?

58

62. Ishin mbledhë lulet në bahçe
O ishin mbledhë lulet në bahçe Çojnë e thrrasin trandafilin I: Se na dona me u pajtue Me u pajtu’ me bylbylin. :I O bylbylit na i vajt haberi E u tretun o për hava A kam baft-o unë i mjeri Me m’u ndigju’ kjo rixha? Oh zymbyli çilë lulen mavi I mjeri-o ndjell behar. Çil për borë e çil për shi Me shokë t’vetë ban kangë mbi kangë. ____________________________________
haber – lajm, njoftim

63. More Selman, djalë i pabesë
E more o Selman djal o i pa besë! Ç’pate djalë more që u zemrove? More m’i dhe rrugat e Moresë Perëndinë djalë s’e kujtove! O shul në rrugë djal po të pres-e Se m’zu halli i merakut. More s’do të rrnoj, por do të des-e Mori gonxhja lule zamakut! E more ika ika rashë në det Me xhemitë o të Ulqinakut More po çoj fjalë se do të pres I pa besë, djalo, m’dole hakut! ______________________________
xhemi – anije

59

64. Kah pranvera flakë jam djegë
Kah pranvera o more, e ije Kah pranvera flakë jam djegë. Dranofilles po i vjen era Hajde me shumë shyhret Karajfil me gonxhe t’veta Hajde mos rri n’kujtesë. Ref.: O mu’ kujtesa s’po m’harrohet Shkoj dallndyshja për hava. I ka kraht’ e nuk damtohet N’gem t’ullinit don me ra. Aman, xhanëm aman! N’gem t’ullinit o more, e ije Ra dallëndyshja për me fjetë Se për mu’ moj tash len dielli Hajde se dritë baj vetë. Ju lutem sharkijave bini Hajde se s’dona me fjetë Ref.: O s’du me fjetë as ditë as natë Du’ me nejt moj tuj këndu’ Sa t’ja marr dallndyshes kraht Kah të mundem du’ me shku’ Aman, xhanëm aman! Çohem heret o more, o ije N ‘sabahile heret fort. T’a shikoj moj drandofilen Hajde t’a kjaj me lot. Koka’ kon’ tabir me u djegë Hajde mas nurit tand. Ref.: O nuri yt sa i bukur ish Zemrën time ma ka k’putë Karajfili i saksisë Era jote mu’ m’ka k’putë Aman, xhanëm, aman 60

65. Prej mallit të bukurisë
E prej mallit të bukurisë Ani n’a ka dal nji gonxhe taze. O kush o mret i djelmënisë e o? Ani Shaban Begu plot me naze. E hanë e diell je si n’hajratë Ani kur gjezdisë bregut të detit. O kush don me pa yll o me bajrak? Ani bukuri te Shaban Begu. E kur ia pashë rremzit në gjyks-e Ani sa zanan m’u bo dynjaja. E kjaj e plas i mjeri ashik-e Ani se për ju o ju dha sevdaja E për Bajram të erdha n’zijaret Ani erdha t’gjeta bash o tu blini. O selamin ta dhash me isharet: - Ani urdhno Beg, more, del të rrina! _______________________________________
dynja - bota zijaret - vizitë selam - të fala, përshëndetje

66. Kush e nisi luftën ma i pari
- Kush e nisi luftën ma i pari? - Fadil Hoxha, Emin-o Duraki. Mazllum Kpuska, more Mustaf’ Bakija Kallxuen vetin qysh asht’ o trimnia. Kallxuen vetin, more, shka ban azgani S’ju tremb synin o italiani. Në fabrika more, nëpër shumë shkolla Emni juej thirret heroj-a. Shumë ksi’ djemsh more, ka dhan-o Gjakova Pri ju ka o Fadil Hoxha.

61

67. Me ty vashë do t’za dashni
I: Me ty vashë do t’za dashni Qysh në shkollë moj të kam njoftë. :I I; Ta kam njoftë moj bukurinë Moj e bukur vetullhollë. :I Fjalt’ e tua po i ndigjoj Që mendon me zemërsi. S’pari herë më flet me gojë Du’ të jeshë besnik gjithnji. Do t’pajtohemi ne të dy S’bashku jetën t’a kalojmë. Po t’baj be pasha t’dy sytë Mos ke frigë se s’do t’trathtoj!

68. E mora lapsin në dorë
I: E mora o lapsin në dorë Përgjegjen o me ta k’thy. :I I: M’u ba zemra bardhë si bora Kur më ra ndërmend për ty. :I Ke me thanë se çka i bana vedit Por atëher s’ke me pasë dobi. Ke me u shkri si shkuma e detit Dashnore para syve t’mi! Kangën ty ta këndojnë djelmënia Ndoshta atëher ke me mbajtun shpresë. Kan’ me t’ra ndërmend fjal’t e mia Dashnore, mori e pabesë!

62

69. Tridhet ditë në o Ramazan
Tridhet’ ditë o në Ramazan-e Me tri hallka o jam o i mjerë. O se tri hallka o m’i kam vanu-e Vaj more shokë se ç’bahet halli? O se tri hallka o m’i kanë vanu-e O se për ty djalë ç’po m’merr malli! Ç’kokan mushë o malet me borë-e! Kush mi kjanë o hallet e mia? Nji jaran qi e pata në dor-e M’a zapu’n, djalë more jezidia. Për midis vetllave tu’ja Asht’ nishani i kijametit. S’paskan skaj o hallet e mija Si me konë o n’fund, mjedis detit!

63

70. Efa more shokë, efa
Efa more shokë, efa Qare s’ju gjetë kësaj sevdasë. Ashiku asht’ nji padishah Mbi dertet e kësaj o dynjasë, ai! Bahti i ashikut asht’ me fermon O hasha s’i bihet nimetit. Kur po m’del çuni në duqan Pa thirrë po vjen, prej vetvetit. More çun qi therrë dynjanë Me qepallët si neshteri. N’ahiret ju hekshin xhefatë Se n’atë jetë nuk sundon dylberi. E more çuni i Sejfullah Agës Me e ditë sa shumë-o të due-e. Soll për hatër t’Sheh Selimit Kangën tone jam tuj ta knu’-e, ai! ________________
bahti – fati sevda - dashuri, festë, gëzim, hare dynja - botë ferman – dekret mbretëror neshteri -

64

71. Shkojnë e vijnë menzit si era
Shkojnë e vijnë menzit si era Si me konë n’vakt t’beharit, o beharit. I: Sa’ hyqmet pse mue esmerja Nuk m’zdirgjet ‘kolla iftarit , aman, aman! :I Ti na dish e mos ardhsh-e Hajrin vetit mos ja pash-e! Ti n’ma kthefsh-e shpinën o bu-bu Vera t’u boft’ dimën-o! O ‘kolla iftarit, mas akshomit Keq po digjem o sikur nur, o sikur nur. Mirë ja di unë dertin djalit Do ta baj unë zemrën gur, aman, aman! Merri çelsat çil dyqanin Vish jelekun, xhamadanin. Unë do t’vi t’a jap selamin Ta jap kafen, t’a pres o filxhanin. Ku po rrina t’martën proma Me at buzë qi rrjedh-o sheqer? Ball e faqe me nishona Portokall lule me erë, aman, aman! Hajde pra të shitoft zana Jan ashikat s’po mi le nana. Jan ashikat s’po mi le nana Po m’i prekin vetllat e holla. Mu rrit mjekrra m’u ba grath, grath I mjeri unë o për t’ri tam, o për t’ri tam! Shkoj ndër shokë s’ma bajin nji vend S’ma diftojnë hallin që kam, aman aman!

Herë në teqe, herë n’medrese Aty bajshin ilahi. Pa m’i dhanë çun-o treqind qese Nuk t’i jap sytë e zi,aman, aman!

65

72. T’shitoft zana moj xhevahire
T’shitoft zana moj xhevahire Qysh s’u nale me m’kujtu’ I: O se unë ty t’kom dashtë pa hile Tjetër kend ti e ke ngu’. :I O mynafikun e vraft ai Zot! Shka na bani ne n’këtë jetë!? Oh se dashnia na shkoi kot Ne të dyve na ka tretë. O unë jam mbetë sikur zog mali Qysh atë ditë qi t’kan mbyllë n’dry. E se për ty fort po m’merr malli Me t’i pa dy sytë e zi.

73. Vaj moj lule
Vaj moj lule qi n’a çelë sivjet O prite borën deri sa t’tretë. Djelmënisë na i falish me shnet O vjen behari e nuk na nget. Na u kthy’ moti për së mari Çelin vjollcat dhe zymylat. E myzhde ashik po vjen djali O mbushen bahçet plot bylbyla. E ti bre djalë m’a shkofsh ymrin rahat E ty ta dhashin gjithçka kërkon. E nal ta jap nji nasihat Kam nji rixha e t’ma ngojsh!

E sytë e mi kan marrun tallas Me gazep po shkojnë si deti. Goja jote inxhi, elmaz E se na sun’ t’ja u qesim o kimetin! ______________________________________________
kimet – vlerë, dobi

66

74. Shkon bylbyli për hava
I: Shkon bylbyli, hej aman O për hava tuj fluturu’. :I I: O nal ta jap nji amanet Dashnores o me m’ja çu’. :I Prej dashnores, hej aman O na ka ardhë moj nji selam: - O ti që n’kofsh dashnori im, Zdirgju n’bahçe t’bojm Bajram! Karajfili, hej aman O lule e hijshme, lule e shpeshë. - O mos m’a lu’j dashnore synin Po m’tranon moj kah po m’keshë!

67

75. Rrushe mori Rrushe
Rrushe, lumja Rrushe Rrushe dil n’oborr! Rrehe defin me ni dor-e Hajde, hajde Rrehe defin me nji dor-e! Rrushe mori Rrushe Rrushe dil në bahçe! Po t’vjen era molla lalçe Hajde, hajde Po t’vjen eramolla lalçe. Rrushe mori Rrushe Rrushe dil n’sokak-e! Lujma shtatin si bajrak-e Hajde, hajde Lujma shtatin si bajrak-e! Rrushe, lumja Rrushe Rrushe dil n’livadh-e! Po t’vjen era portokall-e Hajde, hajde Po t’vjen era portokall-e. Rrushe mori Rrushe Rrushe shkel në themër! Qysh ma le moj dryshk në zemër Hajde, hajde Qysh ma le moj dryshk në zemër? Rrushe mori Rrushe, Rrushe bukurie. Vjen jarani me t’pa ty-e Hajde, hajde Vjen jarani me t’pa ty-e. Rrushe mori Rrushe, Rrushe n’kapixhik-e. Rrehe defin me ni gisht-e! Hajde, hajde Rrehe defin me ni gisht-e! 68

76. Të kam thanë moj pulpulaqe
Të kam thanë moj pulpulaqe Ja’ ke rri te lala. Faqja jote rrumbullake Gushën pala-pala. Ja’ ke rri se të don shpirti Porsi sytë e ballit. Dashuninë tande kush s’e dijti Oh si t’ja baj hallin? Të kam dashtë edhe të due Të don zemra ime. Edhe ti më ke ngacmue M’ke lanë shumë kujtime. Për kujtim ta jap nji lule Sa mos me m’harrue. Zemrën time ti ma shkule Aman, sa të due! Ta kujtoj dashninë e vjetër Nuk asht’ fjalë e kotë. Përveç teje nuk du’ tjetër Asnji në këtë botë.

69

77. Vlla e motër bashkë
Vlla e motër bashkë Pushkatu’ dhe varë Në Gjakovë o prej t’pashpirtëve O bre gjakatarë. I: O për pa i mbushë njizet vjet Nana qan për bijt e vet. :I Ganimetja th’rret: - Abedin o vlla! Çou e shihe motrën tande Afër teje ra! O t’përqafoj e t’marr erë Karanfil o në pranverë. Me ferexhe veshë Dhe me peçe mblu’ Kur më shihke nana, halla Në kanop tuj m’vu’. Oh rrijnë tuj kja, tuj vajtu’ Sikur qyqet pa pushu’. Nana thrret’ me za: - O ju bijt e mi! Ju kam rritë t’pa babë, jetima Qyshse në vogjli. Oh sod m’u mshel mu’ kjo shpi E jam mbet me du’r në gji.

70

78. Kadaldal po vjen pleqnia
Kadaldal po vjen pleqnia I: M’i kjanë hallet çiftelia. :I Ka nisë gishtat s’po m’punojnë Edhe zani mirë s’po m’shkon. Trupi jam kurr s’u bo rahat Tuj këndu’ n’qytet e n’fshat. Kur unë isha n’ditë ma t’mira Mall e kishin me m’pa te shpija. Unë këtë kangë qi po kndoj’ ma i pari Ka me i ra n’mend çdo kangtari.

79. Kangë për Ymer Rizën (2)
More e kam pasë nji jaran të vjetër Sevdali, shoq si gjindet tjetër. Me sharkijen o plakë Zemrën ma digj’te flakë, hej, hej Zemrën ma digj’te flakë. More ata gishta prej qelibari O tuj lodru’ fort t’ushtojke zani Vallen o sevdali. Zemrën ma ke shkri, hej, hej Zemrën o ma ke shkri! Ani moj sharkia me dymbëdhet tela More s’ka kush t’bjen ty si hera tjera! Mallin o me na hjekë O se pa ty o kem mbetë, hej, hej Mjeshtri o ty t’ka vdekë. Ani unë këtë kangë po ta qes Ymer Riza Ani le ta knojnë krejt o shoqnia. Mallin o me na hjekë O se pa ty o kem mbetë, hej hej Se pa ty o kem’ mbetë.

71

80. Ngoni shokë se ç’thotë Nezimi
Ngoni shokë se ç’thotë Nezimi Se ashiku s’gjindet o kudo. Janë ispatet e Rrahimit Duro guhë mos besado-e, ai. Jam nji dervish jam i bijade O falma Zot çunin axhakzade O le t’a kujtojë Perëndinë Mos ta braktisë ai ashikninë, ai. Leu divadhi n’gjyl të detit Hapi rremzit zu dynjanë Çka po i thotë i dashni ashikut: - Hajde i mjerë ta kjajmë sevdanë! Preva hyrkën vuna qylah. Dola me bo testir dynjanë. Ç’konka konë elhyqmililah Me i braktisë o shokë e jarana, ai. O gjithë këto bejte t’mira m’i fole Për mi gjithë t’vuna nji mret. O për mjedis t’mejdanit dola Tash jam nisë për n’ahiret. __________________________________________
oxhakzade – shtëpi që kishte të drejtë të mbante oxhak elhyqmililah – fuqia, pushteti i Zotit

72

81. Lavdu’ qoftë moj Perëndia
I: Lavdu’ qoftë moj Perëndia Që ta dha këtë bukuri, jar. :I I: O natë e ditë po kjaj si fmija E s’po m’teren sytë e mi. :I Vetllën holl si hana s’pari Syni jot si yll me bisht, jar. Kaçurrelat n’midis ballit Përmbi shoqet moj da me gisht. Çohem heret pa ra dielli Dal n’dritare me t’shikju, jar. O e kthej kry’t prej drandofillit N’gjoj bylbylat tuj këndu’. O bylbyl, o bylbyl shkreta Qi sa kohë je mbyllë n’kafaz, jar. O medet hallin, unë o i mjeri Derisa qi po pëlcas.

82. Në agim rrezet e para
Në agim rrezet e para Drandofill mbulu’ me vesë. I: Manushaqe si ma e para Për çapkënën sy e vetull zezë. :I Me kombajna korrë në fushë Kokrra gruri si flori. Mbush hambaret gushë për gushë Knaqet’ zemra e nji çifti t’ri. Ti moj vashë, moj drenush-e A s’ma fal faqen ma parë Ndëgjon vasha faqekuqe Ja merr zemrën dhe i digjet zjarr.

73

83. Te ‘i dugojë e re
I: Te ‘i dugojë e re Në magaze t’vjetër. :I I: Djalë si Sulejmanin Nuk ban nana tjetër. :I Porsa dola n’bahçe Me pi kafe t’amla. Po na vjen shoqnia Veshun allafranga. Bahçja plot me lule Sa kishin lulue. S’bashku djem e vajza Ja kan nisë me knue.

84. Ty t’krijoi natyra
Ty t’krijoi natyra Lule përmbi tjera Tash na vjen pranvera Plot me t’bukra ngjyra. I: O sa të du’! Që më knaqe mu’! :I Manushaqja ime Plot me ngjyra t’hijshme Ke nji bojë si flutur Plot me erë të shijshme Zemër për mu’ Shpirtin ta du’! Jeta ishte e shijshme Je moj manushaqe. Shpirtin mu’ ma knaqe Ti o me shpresime Plot me madhni O shpirti im!

74

85. Mora lajm se je feju’
I: Mora lajm se je feju’ Mori vajzë e buk’ra ti. :I I: Dashninë time ke harrue, aman Qysh t’mashtroi moj ai njeri? :I Ka sa kohë që u fejove Disa herë ti fjalë më çon. Thojshe prore që s’më harron, aman E se din se tash asht vonë.

86. Prej shtëpisë kur jam dalë
I: Prej shtëpisë kur jam dalë Dhe në burg jam ra. :I I: Kush s’vjen me m’pa, as me m’shiqu’ I mjeri sa keq kam pësu’ :I Herët n’mëngjes hana ndriçon Yjt’ po xixëllojnë. Nji erë e shkretë po don me m’tretë I mjeri vetëm kam mbetë! N’moshën e re nji qyqe m’k’ndon Zemrën m’a helmon. Mjaft o m’ke therrë, m’ke marr nji lul’ t’re S’më ke lanë gjallë as në dhe. K’ndon nji bylbyl mbi vorr të ri: - Për mu a do t’ketë dritë? Do t’shkoj e tres me ‘i mal të shkretë Për mu’ ma s’do t’ketë jetë!

75

87. Ylli i sabahit
Ylli i sabahit Drita e syve t’mi I: Kush të ka ngucatë Që m’ke marrë mëni? :I

Hajde osmanli Kush a çun si ti? Koke nazeli Hallin kush s’ma di! N’a ka dalë në Shkodër Nji topçi me nam. Sylçe Begu i vogël Si uvill me nam. Sylçja çka ka thanë: - Qirakllëk nuk du’! Bektash Aga i fortë Mu’ më ka zapu’. Bregut t’vi’s po m’shkon Fustanat me i anë. - Sylçe Beg na i g’zon! T’paskan ra taman. Ore çun, bre çun Gushën sikur plumb. Mos m’a pi rakinë Se të ban zullum! Zullumi të gjet’t More baca i vet! Hallku t’kan hasret More top sheqer! ____________________ vi’s – vijës

76

88. Ditë e zezë 30 qershori
Ditë e zezë tridhjetë qershori U hap fjala lajm i zi. I: Shokun tone vdekja e mori N’kohë ma t’bukur të rinisë. :I Vdekja e tij qe e papritur Në centralin elektrik. Kush ndëgjoi mbet i habitun Nana e vet qëndroi trimnisht. Këtë lajm t’zi që ndjeu Kosova E ma larg, në Shqipëri. Për kangtarin nga Gjakova Idriz Dhomin, djal të ri.

89. Kangë për Hysen Bajrin
Hysen Bajri o po bon o me dor-e: I: - Nuk po muj o baclok o me folë! :I Se m’ka ra o gjaku në gojë Se m’ka ra o gjaku në gojë M’kanë pre shkijet o me jatagan-e. Hysen Bajri o po duel në shkallë I: - T’madhe briti’: - O ju bajraktarë! :I I: Mos më leni o nër Shekullar-e :I M’u ka m’bush o trupi o plot varr-e! Hysen Bajri o more fjalë o ka çu-e: - Kajmni shokt’ o m’a fort o se mue! Kajma Smajlin, o mor kajma Zekën! I: Qysh nuk ikën o more me m’lanë vetëm! :I Bashkë me mu, o e kanë ba dekën. _________________________________________
jatagan = lloj shpate e lakuar Shekullare – krahinë në Mal të Zi

77

90. N’mes ballit ma ke i nishon
N’mes ballit o ma ke i nishon-e, ai, O për andej o shkëlqen n’faqe. O bukurinë ma ke me fermon O si në prill manushaqet. - O vaj moj lula o ju sa jini, O vallë mbret o ju kon kini? - O mret e kemi derjah gjylin. Vezir kemi o karajfilin! O zamaku i bardhë thotë: - Jam shah-e! O përmbi t’gjitha hedh përpjet-e Jaratisun me shumë degë Dorë më dorë o na i majshin djemt-e. ______________________
ferman = dekret mbretëror

91. Na po g’zohem vjen o Bajrami
Na po g’zohem-o vjen o Bajrami More piqem Zot me Adem Begin. E konke konë qesi jarani, o medet! O mirë po i bjen karadyzenit! Kush ta kepi dallaman-e More me njato du’rzi-o si biluri? Fol Adem tu shtoftë o nuri! Mbi vorr tand t’u djegsha nuri! Ecja jote nabushaqe More plasa e mjera o gjithë tuj kajt-e! E po m’shkon djali nëpër bahçe E unë prej tejet s’kam të ndam-e!

78

92. Pesëdhjet vjet o shokë i bana
I: Pes’dhjet vjet o shokë i bona I mjeri kam hy n’pleqni. :I I: Hala mirë nuk e kuptova Çdo me thanë dashuni. :I Vonë e mora vesh i shkreti Çdo me thanë me qenë ashik. Mora vesh çka ashtë sikleti Kjo sevda don ustahllyk. Ustahllyku, marifeti Janë dy gjana për ashik. Le ta marrin vesh mileti Se pleqënia vjen nji ditë. M’ka pasë thanë nji plak i vjetër Kjo sevda don marifet. Bon’ gjynah me kqyrë naj tjetër Rri me tanden që ke kismet __________________________________________
ustallyk - mjeshtri marifet – shkathtësi për të kryer një punë, një veprim mileti - populli

79

93. Hem vallahi, hem bilahi
I: Hem vallahi, hem bilahi S’e kam ditë se ç’asht’ maraki! :I I: Unë i mjeri keq gabova Prej mallkimit m’u prish gjaku. :I Dola n’bahqe me karrikë Të gjithë lulat m’u kan afru’. Edhe zogj’t m’u kanë avitë Për xhananin qi ka pësu’. Unë kangën po ta qes E gjithë bota ka me t’a knu’ E pabesë moj paske qenë Sa besnik të kam qëndru’! ________________________________________
vallahi, bilahi = be tek myslimanët

94. Sytë si xixillonjë
I: Sytë si xixillonjë Oh, sa fort i du’. I: Ata kur m’shikojnë N’shpirt më prekin mu’. :I Gojën si kutia Vashë o ti ma ke. Dhambët si inxhia Sa e bukur je! Veç me nji shikim Dashnor n’ty jam ba. Prandaj si kujtim Këtë kangë unë po ta la.

80

95. Shtat ditë ymër n’këtë dynja
I: Shtat ditë ymër n’këtë dynja: Gjashtë idhnim e nji sefa. :I O me njat’ ditë shka do t’bojim na Thirrja emnin: - Ja Allah! Se kam ditë se kam kujtu’ Me Allahun o jam taku’. Mos e ban vehten gjithkush Me hyp n’kumbull, me lyp rrush! Me hypë n’kumbull me lypë rrush Se të sheh e të flet dikush. Mall, evlad në këtë dynja Kujton kush se gzime i ka. Derte, gajle vijnë pa nda Thirrja emnin: - O ja Allah! Gjith kand t’shohish me kapuç t’bardhë Mos kujto se gjenë manfatë! Gjithë kand t’shohish me flokë e mjekërr Me zemër banja muhabetin! Vnoja menën në bejatë! A ka besë o në tarikatë? Mos ia kqyr o ilajetin! Me zemër shehut banja hyzmetin! Hej dervish sa mirë po flet Je i lidhur për Ehli Bejt. Ehli Bejtin hak e di Jam evladi sadedi. Hej dervish bona derjah Nji ditë vdesim të ton na. Nji ditë vdesim të ton na S’met gëzim, as s’met sefa! ____________________________________
evlad = fëmijë (vajzë apo djalë) dynja = botë hyzmet = shërbim Ehli bejti = familja e profetit Muhamed, a.s.

81

96. Kangë për Metë Isufin
Metë Isufi djal i ri-e Se n’Gjakovë o ka m’sy o me hi-e! Se n’Gjakovë ka m’sy o me shku-e Tri herë dyert o ju kan ngujue! Hima Daka n’mahallë t’Qerimit, Dil e nije pushkën e trimit! Dil e nije qysh-o kërset-e! I: Ju prallaza metshi’ shkret-e! :I I: Qysh s’u çelet kurrnjoni vet-e! :I Për me pshtu’ këtë Muhamet. - Unë jam dalë o për m’u çartë-e I: Nuk jam Dula që i du’ grat-e :I Jam nji djal o qi t’kalli flak-e. T’kalli flakë t’kalli barut-e! Nal bre shoq, o ti mos u ngut-e! Nal kadale Shaqir Curri! Se je le o s’ke tesh k’si burri! Se je le s’ke tesh k’si burri I: Ku qilloj o dy komtë i nguli! :I Ti lo plumat o rreth ushkuri!

82

97. Këngë për Bajram Currin
Hej, dridhet toka, po ushton Malësia Hej, në këto male po lufton djelmënia I: Hej, bashkë me trima e kësaj Krasniqes Me Bajram Burrin o zemërçelik-e! :I Ref.: Bajram Curr, o Bajram Curr Emni yt s’harrohet kurr! Të ka lind-o nanë Gjakova S’të harron Kosova! Bajram Curr, o Bajram Curr Emni yt s’harrohet kurr Të ka mbajt-o Dragobia S’të harron Shqipnia! Hej, na du’l trimi në këto male tona Hej, tym e flakë po n’a i rrjedh nga goja N’luftë me tradhtarin, o Kadri Mehmetin Se n’Dragobi-i ai trimi n’a mbeti. Ref.: Bajram Curr… Hej, moj Kosovë-o ty t’a lumsha shpinën! Hej, bijtë e tu’ e kan lu’jtë martinën! Me Bajram Currin, Isa Boletinin, Me Azem Bejtën e Hasan Prishtinën. Ref.: Bajram Curr…

83

98. Dora jote t’u praroftë
Dora jote t’u praroftë! O, kjoftë e plot-e përgjithmon-e ai! O ashikut i derdhen lot-zitë. Ref.: Shpirt, more vetullat ilall All me sy e vetulla edhe qepallë O besa m’trete, po m’bon o me hall! Zemra ashikut si gastare O ajo thehet me i gjysë fjale. O, a po m’flet shpirt-o boma i qare?! Ref.: Shpirt… Zemra ashikut si qibriti Fjalë e besë don djalë ashiku, ai O veç për dhunë o të mynafikut! Ref.: Shpirt… Të kam dashtë edhe të du’ O itikati n’a u maru-e, ai O a po m’flet shpirt-o çka po thu-e? Ref.: Shpirt…

84

99. Pranvera nisi me dalë
I: Pranvera nisi me dalë E bylbylat po këndojnë. :I I: Hajde vashë moj lulja e bardhë Dil në bahçe t’bisedojmë, O t’bisedojmë! :I Unë në bahçe po të pres Me tufë vjollca m’gjen n’dorë. Jam e jotja der’sa t’vdes Se më ty do t’baj kunorë, Do t’baj kunorë. Pra ti fjalën kur ma dha Mori lule moj shebojë. Prej teje nuk di me u nda Kah po m’flet me t’bukrën gojë, Me t’buk’rën gojë. Këtë tubë lule që po t’jap Për kujtim ta mbajsh në dorë Ti ndërmend t’ më kesh mu’ prap Mbasi bashk do t’bajmë kunorë, Do t’bajmë kunorë.

85

100. Kanga e Rexhep Gërçarit
I: Qatje poshtë o te mullini Luftë po ban more Rexhep trimi. :I I: Luftë po ban qaj Rexhep trimi. Prej gojet n’a i dilte timi. :I Qatje poshtë more në Gërçar Luftë po ban me pashallarë. I: O Rexhep i çikës-o! Porsi yll i dritës-o! :I Të mërkurën thirri telalli Në mesditë na u mbyll pazari. Në mesditë na u mbyll pazari O rrethu’ Rexhep Gërçari. - Në Çabrat more kush lufton? - Ky Rexhepi me nizom. O Rexhep i nanës-o! I le nom Gjakovës-o!

86

101. Këngë për Ganimete Tërbeshin
Herët në mëngjes, nga sa gjakatarë Në mes të Gjakovës u hodh një litar. Në trekam’sh e vunë Ganimeten tonë: - Fol, n’e daç ti jetën! me za i kanë thanë. - E shtrejtë asht liria, pa te s’është gja jeta! Me një za të tmerrshëm, foli Ganimetja. Ref.: - Nuk du’ jetën të ma falin! Ra vetë ne litar Hakun motrës do t’ja marrin Vllaznit kosovarë. Atje poshtë qëndrontë Gjakova kreshnike Asaj Ganimetja i mbeti besnike Para se t’a varin, foli Tefik Çanga: - M’a mirë t’vdesim motër se t’jetojmë në pranga! Ke Isë Boletinin ke dhe vllazën tjerë Ke Kosovën trime që s’të ndrron për jetë! Ref.: Nuk…

87

102. Si na u çfaq kjo dashunia
(Version tjetër i këngës “Ç’na ka zanë kjo dashunia”) I: Ç’më ka zanë kjo dashunia! Kërkush hallin s’po m’a din! :I I: Kush mi qan hallet e mia? Ku do t’shkoj e ku do t’vi? :I Dranofillat kuq si gjaku Salltanet o për djem’t e ri. Kur i zen o gocat maraku Dehen çunat pa raki. - Ç’ke moj gocë që rrin mendue? - Rri e kjaj hallet e mia! Deri n’Durrës du’ me shkue Se m’ka zanë kjo dashunia. Moj durrsake më bone marak-e, Jarnanana, ne Gushë e faqe, bardh moj si zamak-e, Jarnanana, ne Moj durrsake o sa fort të due! Jarnanana, ne T’vinte era more mollë e ftue, Jarnanana, ne.

88

103. Elif, Elif
Elif Elif, ije, senja me tet-e, aman Gjithë shqiptar’t o jan çu’ në kambë Of aman, aman! I: Kush të don-e, ije, me imon me dek-e aman Karadakun hajde ta bojmë bejon! :I T’ejten proma, ije, n’dy sahati aman Donë me i ra o katunit t’ri. Of aman, aman! Lu’jti raja, ije, Podgoricës aman Ja rrethoi hajde Kuçit kalanë. Moj kalaja, ije, e me bedena aman Qe sa mot o m’ke metë rrethu’ Of aman, aman! M’i ke shkallzit ije, gur mermeri aman S’mundet shkau hajde me t’i zaptu’. Çka i ka thon-e, ije, shkina N’kollës aman Se qeshtu o se kem kujtu’, Of aman aman! Asqer po m’vjen, ije, prej Kosovës aman Dita ditës o po vjen tuj shtu’. Aferim ije, ju shqiptar-e aman! Trimëninë o ç’e botë ispatë Of aman, aman! Gjithë tuj pri-e, ije, para urdisë, aman Shkojshit malit hajde tuj shalakatë’. __________________________________________
iman = fe, besim në Zotin

89

104. Zuna në kajkë, rashë në det
O zuna në kajkë e o rashë në det O erdh nji shiptar e n’a gjet-e. Shyqyr bona e gëzova Gjeç’ jaranat n’breg t’Uzdrumit! Ku kam ndoj mik o le t’më kjaj! Le t’më kjajë me lot si lumi! E ikën shokt’ dhe më lan-e E më lan o n’breg t’Uzdrumit! O n’breg t’Uzdrumit deri n’takatë Çadrat ngrehun bajrak, bajrak. Ferman po vjen prej Bagdati Vaj more shokë se ç’bohet halli?! Ika, ika rashë në det-e More me gjemi të Ulqinakut. E shyqyr bona për selamet Selam Gonxhes së zamakut!

90

105. Konstantine
Konstantine, heret po m’vjen Se jam bamun hajde marak në ty, aman, aman Se jam bamun hajde merak në ty! I: O në ma daç moj goc-e hatrin mue Tjetërkend s’shikjon me sy, O fare aman. :I Maraku ma i randë se plumi Me njat zemër, hajde moj, katileshë, aman, aman Me njat zemër hajde moj katileshë! O bi me fjetë moj gocë, s’po m’zen gjumi Don me m’lu’jtun mendt e kresë. Fare aman. More pllum’-o, krah’t e shkrum-e Qe sa mot je hajde tuj fluturu’, aman, aman Qe sa kohë je hajde tuj fluturu’? O fluturo moj gocë dhe të shkojsh-e Zgjoji ata që janë në gjum’ Fare aman!

91

106. O kandil kandil garipi (version)
O kandil kandil garibi I: Ç’ke more qi s’ban dritë? :I I: O shumë sefanë e do t’a bajmë na sonte Sa të zbardhë e lumja dritë. :I O jorgan, jorgan i ngusht-e Gjithë vija, vija! O sa ke nata, lal-o nuk m’i m’love Shpatllat e mia! Në penxhere lalo prej sokakut F’tyra jote ndritë dynjanë. O ty t’ru’jt Zoti lalo qi t’ka fal-e Fol me mu’ se s’ke ku m’çon! Dashninë tonde s’mund ta harroj-e Deri sa t’jam gjallë. O dhe në vorr-e, lalo, kur t’më çojnë Mu’ për ty do të m’bjen mall.

92

107. O mori nanë, rashë n’hapsane
O mori nanë, Nanë rashë n’hapsane. I: Tash vjen stina O tash vjen stina e do t’dali. :I O ti maqinën, lale, lale Unë gjylpanën. Qepim rrobat, O qepim rrobat e beqarnisë. O hala djal-o S’ma din zemrën time Ta kam njoftë, o i kam shitë Tjegullat e shpisë! O na u çu’n rosat Lale, lale, prej Tirone Bajnë pushimin, o bajnë pushimin Në Barbullush. O fort po tutna Se s’po m’don durrrsajka. Hallin tem,o dertin tem S’ma din njeri _________________________________________
hapsane = burg

93

108. Dola n’penxhere synin kur t’a pashë
Dola n’penxhere Synin kur t’a pashë Piva ‘i gotë raki moj vashë Mashalla të thashë. Mashalla të thashë Rakia m’ka zanë. O mor çun i vogël Qi po m’shkon nizam. Nizam du’ me shku’ Letra du’ me t’çu’ O moj gocë e vogël S’ka kush me t’i k’nu’. Me t’i k’nu ti k’noj Veç me shkru nuk di O mor çun i vogël Shka baj un’ pa ty?

109. Mori shkrepsa e Venedikut
Mori shkrepsa e Venedikut I: Ti që m’kallesh o si barot. :I Sa m’ka marr malli i duhanit I: Bjerma shkrepsën po du’ me e dhezë :I Mora vesh se je sëmue I: T’paska ra ai verem i zi :I Sa m’ka marrë malli me t’pa I: Se pa ty o moj s’mund të rri! :I

94

110. Dalngadalë po të kërkoj
I: Dalngadalë po të kërkoj Megjithëse jam dëshpëru’ :I I: S’kam ndërmend moj të kujtoj Ti nuk qe lule për mu’ :I Sikletin do ta duroj Se me zemër prap të du’. Si dhuratë po të dërgoj Nji zamak tuj lulëzu’. Kur të njofta t’pata thanë Do t’vij koha me u nda. Kujtimin që m’pate dhanë Po ta kthej me lot tuj kja. Me dëshirë moj të këndova T’ledhatova bukurinë. Synë e shkru’ unë shumë ta çmova Por ma tepër dashuninë. S’punon goja me ligjëru’ Se u dogja porsi prush. Sado kohë që ka me shku’ Hallin tem s’do t’ma dijë kush.

95

111. Fletët tua moj drandofille
Oh fletët tua moj drandofille I: Kuq e bardh m’i ke. :I I: N’bahçe tande je hiç pa hile Shoqe ti nuk ke. :I T’gjitha shoqet t’kan inat Pse je kuq e bardh e gjatë Bukuroshe, lule e bardhë Athu’ kush do t’baj kunorë? E me t’marrë e me t’shti ndorë? Hajde me t’shti n’dorë! Oh, me t’shti ndorë moj sylarushë E me t’marrë përherë. Qysh kur s’pari me ty u poqëm E kur t’pashë në derë. Nji unazë moj po t’a çoj Edhe hallin t’a tregoj. Po t’jap fjalë e po t’jap dorë Se me ty do t’baj kunorë. Jam i yti përgjithmonë! Hajde përgjithmonë!

96

II.KËNGË TË SHQIPËRISË SË MESME

97

98

1. Manushaqja e lulja e shqerrës
O manushaqja e lulja e shqerrës Po çelin ma avash. I: O vetëm lulet e pranverës Qenkan për t’u dashtë. :I O t’gjitha lulet plot burbuqe Çelin për zili. I: Si faqja jote kur më skuqet Porsi shefteli. :I O kangën po ia k’noj unë lules Që ta nigjojsh ti. I: O lules time faqekuqes Se kam dashuri. :I

2. Moj dashnore
Moj dashnore të gjykoftë Perëndia Ti që ma çfaqe dashninë e rremë. I: Se fjala jote bashkënia E pabesë moj paska qenë. :I Unë të dita moj se t’kam mike Prandaj e vuna dashninë në ty. Ti s’u kallxove aspak fisnike Sa që s’paska të rrëfy’m. T’u thaftë dora moj që më shkrove Mallku’ qofshin letrat e tu’. Se vet më deshe, moj më harrove E pabesë o mori gru’.

99

3. Çeli molla e shartu’me
O mun aty n’atë faqe t’malit Shartova një mollë. I: O goca e re e pamartu’me Paska belin e hollë. :I O çeli molla e shartu’me Çeli lulen e bardhë O goca e re e pa martu’me Don nji djalë beqar. O çeli molla e shartu’me Lulen për bukuri O goca e re, e pamartu’me Don’ nji djal të ri.

4. Ç’na ka zanë kjo dashunia
I: Ç’na ka zanë kjo dashunia Kërkush hallin nuk ma din. :I I: Kush i qan hallet e mia? Ku do t’shkoj e ku do t’rri? :I - Ç’ke moj gocë qi rrin mendue? - Rri e qaj hallet e mia. Deri n’Durrës du’ me shkue Se m’ka zanë kjo dashunia. Ç’qenka kjo sevda e shkretë Mjerë ai’ që se ka provu’! Gja’ ma t’bukur s’ka në jetë Kur dashnori thotë të du’.

100

5. Për midis pazarit t’Durrësit
Për midis pazarit t’Durrësit Pse ma hudh dorën serbez? I: Gocë e vogël, ma jep fjalën Mos më le fare pa shpresë. :! Ref.: Dallëndyshe vaj, vaj, vaj Prej zemre moj nuk të ndaj Dallëndyshe hej, hej, hej Kurr s’do t’n’dahem prej teje! M’i gëzofsh dimitë mermeri! Kur m’i hudhje për Pazar. Do të lutem, do të themi: - Më merr mu’ se jam beqar! Ref.: Dallëndyshe… Mora rrugën kah kalaja Aty un’ gjetsh nji djal të ri. Mu’ me ty më zu’ sevdaja Hajde djalo më merr ti.

101

6. Për midis pazarit t’Durrësit (2)
Për midis pazarit t’Durrësit O ç’m’a hudh dorën serbez. I: Ti bre djal, o djal i ri Pse mi ze vetllat me fes? :I Ref.: Dallëndyshe vaj vaj vaj Sy laroshen me lot ta qaj. Dallëndyshe vaj, oji Sylaroshen ta shti në gji. Mi ke vesh dimi t’mermerit Dhe jelekun qep me ar Do të lutem, do t’i themi: - Më merr mu’ se jam beqar! Ref.: Dallëndyshe…

7. Shoqet tua moshatare
I: Shoqet tua moshatare Kan hasret prej bukurisë :I I: Janë tri goca me nji çaire Po pëlcasin prej zilisë :I Ti je si ar i kulluem Je si nuse për merak-e. Vjen gjithnji tuj hijeshue Si zamaku në bardak-e. Bukuri duhet me t’thanë Pëllumbeshë buzën në gaz-e Gocë e bukur në Tiranë Avitu se nuk të ngas-e. ___________________________________
çair = livadh

102

8. Kur dole në lamë
I: Kur dole në lamë Belin nji pëllambë! :I I: Bukuroshe e lalës, Synin si bajamë. :I Kur dole n’çardak Faqen për marak! Bukuroshe e lalës, Dukesh si zamak. Kur dole në derë Belin me qemer! Bukuroshe e lalës, Ndrite si fener. Kur dole n’oborr F’tyrën bardhë si borë! Bukuroshe e lalës Eja t’vejmë kunorë!

9. Se shkon skifteri
O se shkon skifteri more zemëru’ More zavalli, o si ka mësue. O se zavalli o si ka mësue More krahi i djatht o ç’ju ka plague. O se krahi i djatht o ç’ju ka plague More kjo rixhaja s’iu ka n’igjue. O se kjo rixhaja s’iu ka n’igjue More prej syuit t’zi, o prej syut t’shkru’m. ___________________________
-zavall – hall i madh, bela e madhe - rixha - lutje

103

10. Jalla u shemsh Kalaja e Durrësit
E jalla u shemsh-o, O kalaja e Durrësit! E ç’më del goca, o lal, Ke grykë e pusit. E ç’i qet Durrësi, o hajde, I pret Shijaku. Se ku e din goca, o hajde, Se ç’asht’ o maraku? O fushë e madhe, Hajde fushë e Qerretit O u plak goca lale Në bash t’lezetit. Ref.: E qava,qava Lala qesh tuj plas-e. E ç’mu mbush zemra Hajde me maraz-e.

11. Ç’mjellë ashtu, moj ç’mjellë ashtu
E ç’mjellë ashtu, moj ç’mjellë ashtu? E ç’mjellë ashtu, moj bukuri? I: E selvijon, e selvijon, Selvijon në baçen tonë. :I E ta këpus, moj t’ këpus! E ta këpus, ta vej në vazë! E je lule moj je lule, Je lule moj për beqarë. E m’i fal sytë, moj vetullat! E vetullat t’u paskan nxi. E jo, m’re jo, për Perëndi E i kam vet për bukuri. ___________________________
- selvijon – lloj luleje

104

12. Hije e bukur të ka ra
I: Hije e bukur të ka ra-e Si zamak po lulëzon. :I I: Shumë dëshirë kam për të pa-e Asnjiher nuk më shikon. :I Kur më deshe s’të çëmova’ Kujtova se do t’harroj. Por me mall u dëshirova Sa me mall po të kujtoj! Lulen që ma ke dhurue E shikoj me shumë dëshirë. Moj t’i puthsha sytë e shkru’m-e! Që t’ndriçojnë si xhevahir.

13. Dy të bukra në një degë
I: Dy të bukra o në një degë :I I: Dimnin, dimnin o e bajshin verë Aman ore :I Zot, më ban o zog skifter! T’shof të buk’rën o ke mineri, Aman ore! Zot më ban’ o zog petrit! Marr të bukrën o me shetitë, Aman ore!

105

14. Knon bilbili në behar
O knon bilbili lale në behar- e O ç’më ka zanë me ty maraku i parë! Ref.: Ke ullini n’kodër t’pres, Prite lalën se po vjen Prite lalën se po vjen Kam nji llaf e do ta them. O k’non bilbili në qershi O dil ta shof moj goce syn’ e zi! Ref.: Po të pres nuk kam durim Kam në zemër nji kujtim Nji kujtim të paharrumë Po të pres se prap të du’. O knon’ bilbili goce në zamak-e O ty t’ka lala shpirt-o për merak! Ref.: Ke ulliri n’kodër-e Prite lalën se po vjen Prite lalën se po vjen Kam nji llaf e do ta them. O knon’ bilbili goce në zaman-e O ty t’ka shpirti goc-e për marak-e. Ref.: Ke ullini…

106

15. Fustani me pika
I: Fustani me pika Sa hije të paska! :I I: Ngreje kokën pak moj Nepi! Sa të shof, se plasa. :I Zanin ta nigjojshe-e Una ty përditë. Edhe rrugës ti kur shkoje, Sikur bojshe dritë. N’tre sahati t’natës Të erdha ke porta. Zanin ta nigjojsha Nepi Thojshe: -Po m’dhemb koka! Në mëngjes të erdha Me u taku’ me ty. Aman, se ç’mu dridhte zemra, Kur m’shikoje n’sy-e. Ty të kam ndërmend-e Gjithë kah shkoj e vi-e. Gjumi natën nuk më zen M’i more mend’t e mi-e!

107

16. Dy çuna që ka Tirona
I: Dy çuna që ka Tirona Bojnë’ harab nji kasaba. :I I: O dyqanet karshi ç’i kanë, aman Sadiku me Mustafanë. :I Hajde, hajde mor Selman, Ç’i del zot o bukurisë. Si s’t’u qep ai xhamadan, aman? Iu thafshin gishtat terzisë! Xhamadani qep me tela Çfar terziu ta ka qepë? Aferim mre Hasan Muka, aman Në Tironë ke qitë marifet! Si s’t’u shëru’n kto plagt e thikës? Kur t’i shof o më merr vaji. Mre syziu i Kasem Agës, aman S’je ma i bukur se Mustafai.

108

17. Hajde, hajde mre Rrem Demneri
Hajde, hajde mre Rrem Demneri, N’kafe Dem Xhepës o vjen kapterri. Kafja e Demit o myll’ me xhama. - Prij o përpara mre’ Rrem Tirona! Prij përpara o Rrema i Babës! Se nuk kom gjo o me Xhepin e Shabës. Ditën e enjte o n’tre sahati Pushkë po bante o Rrem Kasapi. Rrem-o Kasapi, mre Rrem-o Tirona Asht asllan-o që se bon nona. Vjen majori o me makinë: - Mos e nga Rremën, o kapterr Selim! Mos e nga Rremën o kapterr Selim! Se ai asht more shoku im.

109

18. Iku goca më la vetëm
O iku goca, mi lale, më la vetëm Ti je jarnane. O ç’më kujtojn-o, lale, me nji letër, Ti je jarnane. Ref.: Jarnanina, më deshe të desha-e Jarnanina, balluket e shpesha-e O qesh në male, lale, rashë në fushë Ti je jarnane. O për atë nishanin, o gocë, që m’ke në gushë Ti je jarnane. Ref.: Jarnanina.. O syn’i jot, o mi gocë, si shkëndija, Ti je jarnane. O se ç’na zu, moj goce, dashunia Ti je jarnane. Ref.: Jarnanina…

110

19. Ç’asht ma e bukur në këtë botë
I: - Ç’asht ma e bukur në këtë botë? :I I: - Ftyra e gocës hanë e plotë! :I I: Oh, oh, hanë e plotë. :I - Gjum’n e natës kush t’a tretë? - Syu i gocës gjithë lezet! Oh, oh, gjithë lezet. - Kush të shkrin moj si qiri? - Syu i gocës filxhanli! Oh, oh, filxhanli. - Ç’asht ma e bukur në pranverë? - Buza e gocës si sheqer! Oh, oh, si sheqer - Çfar të djegë si zjarr në gji? - Syu i djalit sevdali! Syu i djalit gjithë lezet Ç’ma përvloi zemrën e shkretë!

20. Hajde malenake
Hajde malenake, Du’je lalën-e. Hajde gushë bardhake, Du’je lalën-e. Hajde malenake, Du’je lalën-e. Hajde gushëbardhake, Du’je lalën-e. Hajde gocë e lalës, Ç’e hudh vallen-e. Hajde gojësheqere, K’naqe lalën-e.

111

21. Moj fëllënz moj mitare
O moj fëllënz-e, moj mitare O qenke nisun për o Kaninë. Shko dhe mos u vono fort Fare mos e harro dashuninë, dashuninë. O paske marr një rrugë të gjatë-e O s’mund të rri o nji ditë pa ty-e. Shpirti s’po m’gjen rehat, Rehat, s’mund të vej gjum në sy, gjum në sy. O po vjen koha e lumtunisë-e O që të rrim-o të dy pranë. Të gëzojmë ditët e dashnisë Të dashunisë, kur t’vish nuse në Tiranë, në Tiranë.

22. Të betohem tuj t’u lutun
I:Të betohem tuj t’u lutun Për ato syt e shkru’m. :I I: Eja me mu’ mori flutur, Aman sa të du’! :I Të gjithë flutrat në pranverë Shkojnë tuj fluturu’. Lule m’lule tuj marr erë, Aman sa të du’! Lule t’bukra plot burbuqe, Shkojnë për t’u mbaru’ Eja eja faqe kuqe, Aman sa të du’!

112

23. Disa herë më shkon ndërmend
I: Disa herë më shkon ndërmend Mos me të fol ma me gojë. :I I: Mirëpo zemra nuk më len, jasaman Nuk duron ma kësifarsoj. :I Po më sillesh pa kujdes-e Më shikon si për mëshirë. Kur të pashë sot në mëngjes, jasaman Nuk m’a the një fjalë të mirë. Ti mbahesh për bukuri-e Për ato dy sytë e shkru’m. Mos e kurse dashuninë, jasaman Por besomë sa fort të du’. Kur të njofta që të re Trandafil mbulu’ me vesë Bukurin ti prap ma ke, jasaman Si menekshe në mëngjes.

113

24. K’non bilbili te qershia
I: K’non bilibili te qershia Nga meraku flakë ç’u ndez :I I: Trandafilat ndër avllia Shpërthejnë gonxhet pa kujdes. :I Refreni: I: Hajde shpirt se erdh pranvera Çelin gonxhet përsëri. Vjollca t’njoma lule shqerra Do t’i mbledh shpirt-o veç për ty. :I Kërkon djali sy skifter Buzën e gocës si sheqer. Goca baka naze shum Djali i shkretë mbeti pa gjum. Refreni Hajde… ____________________________________
avlli – oborr, mur që rrethon oborrin e shtëpisë

25. Çohi djema shaloni atin
_ Çohi djema shaloni atin! - Besa atin e kam shalue. - Cili djal-o po vjen me mue? Cili djal po vjen me mue? Po thot Mema: -Po vij unë! Ia pret M’stafa: -Ma i parë jam unë! Ti mre M’stafë, o M’staf-o Delia Tash po t’ njihet burrënia Me qitë pushkë te zotnia. - T’kishe pasë nji djal si Mema, Paç me i hy vezirit mrena! Paç m’ia lanë oxhakun n’femna!

114

26. Në zabel të erdha
Në zabel të erdha, Goc-e t’gjeta vetëm, hajde Pse m’rrishe o si zog i harru’m? I: O mos ja prish-o, goc-e qefin djalit, hajde M’i fshin lot-zit se t’erdha unë. :I Ti më more n’qafë, Që m’fute n’dashni e hajde. Unë prej teje s’kam të ndamë O rri mre djal-o, qesh e mos qaj-e, hajde Prej teje o se heq sevdanë. Vet ma ke dhonë besën, Djalo se s’du tjetër, hajde Përveç teje, mor më ke thanë O dy pika në vetull se ç’mi ke e hajde Për kujtim mor’ t’i lash nishan. ____________________________
nishan – shenjë

27. U hutova prej shikimit
I: U hutova prej shikimit Prej dritës së syve tu. :I I: Mori lulja e kujtimit Mos më len ma që të vu’j! :I Ma merr dorën e më pajto Mos më rri ma në mëni. Hajde shpirto më beso K’naqe shpirtin me dashuni. Hajde t’dalim dorë për dore Të shetisim dalngadalë. Mori vjollca me kunorë Kam me ty moj n’ja dy fjalë.

115

28. M’vune kambën pa të drejtë
I I: M’vune kambën pa të drejtë S’u tregove zemërgjanë. :I Unë të çmova shum të shtrejtë Ti e din moj t’pata thanë. VI Po t’këndoj një kangë të re Për të thanë sa fort të du. E din mirë se ti më le, E sa shpejtë më ke harru’!

II Vet më more me të mirë Me dëshirë, plot bujari. Por tashti pse s’ke mëshirë? Pse ma hedhë për bukurinë? III Të putha njëher në faqe Më buzqeshe si fëmijë. T’vinte era manushaqe M’u duk vehtja djal i ri. T’vinte era manushaqe Mori lule në saksi. IV Vuna vehten në mundime Për hatër të dashunisë. Nuk më dhe asnjë premtim More nuri i bukurisë. V Në dy faqet ke ka ’i pikë Nuse e re moj me kimet. Eja afër mos më ik! Më shikon e nuk më flet.

116

29. Qysh se t’pashë moj tuj kalu’
I. Qysh se t’pashë moj tuj kalu’ Shpirtin vashë ma ke plagu’. S’më ze gjumi jam hutu’ Du me t’pa vashë sytë e shkru.’ VI. Je mbulu’ me stoli Kur me ecë dalngadal’ S’ta del kush për bukuri Me gërshetat palë mbi Pale VII. Më ke lanë o shumë kujtime Sa të jem s’do t’i harroj Pse më vune në mejtime? Veç pse unë të dashuroj?

II. Dashunia qenka zjarr Kur rrëmben e s’ka të shu’m Eja vashë sa ma parë Mos më lenë me u dëshëru’.

III. Ah i shkreti çfarë po them Ti s’më njeh e s’din kush jam. Ti se din hallin tem; Të t’a them guxim nuk kam. IV. Shko ti kangë pa ngurrim Shko si zogu fluturim. Ja trego hallin tim Unë i mjeri s’kam guxim. V. Të vjen erë lule zamaku Buzën kuq porsi qershi. Veç prej se më zu maraku Shkova rashë në dashuri.

117

30. Una ty moj të kam dashtë
Una ty moj të kam dasht-e, i- je Prej së vogli, qysh fëmi. I: S’të vjen keq e i-je,me më lanë, e i-je E të marrish tjetër njeri? :I Sytë e mi ma s’po shikojnë Qajnë e rrjedhin si burim. Ah moj zemër i-je, shumë durove, i-je Digju, kallu, hajde bre shpirti im! Edhe shpirti s’po m’qet’sohet, i-je Nga idhnimi që m’ka gjetë. Se kjo vjeshta i-je, s’po m’harrohet, i-je Për kujtim tandin, moj, ka me mbetë Djelmëninë’ moj ç’ma helmove Me zeher të dashunisë E gjithë bota i-je, më bojnë të marrë, e-ije Pse s’hjek dorë prej ashikisë.

118

31. Rrallë kam pa këso bukurie
I: Rrallë ka pa këso bukurie Por si hana tuj ndriçu’. :I I: E gërshetat moj t’paskan hije Ç’ti pëlqeva sytë e shkru’! :I Të deshta ditën e parë Sa në zemër më ke hy. Moj burbuqe në behar Sa më merr malli për ty! Të shikoj me mallëngjim-e Rashë në zor prej dashnisë’. E do t’i ru’j si për kujtim-e Tiparet e bukurisë. Deri ditën kur të pashë Rashë në zor e rashë në hall. E moj burbuqe në behar Je e mirë, një vajzë e rrallë.

32. Fol njëher’ moj shtat selvi
Fol njëher’, moj shtat selvi-e! I: Dil në derë o moj goc-e, T’ shof syn’n e zi-e! :I Dil njëher’ se m’zuni halli Në pranverë, o moj goc-e, Do t’marri malli. Kam dëshirë të fal nji kujtim-e Xhevahire moj goc-e Me mallëngjime. Një peshqesh për dashurin-e Një buzqeshje moj goc-e, Për bukurinë.

119

33. Ç’më shikon me buzë në gaz
Ç’më shikon me buzë në gaz Sikur don me folë me mu’. I: Unë me ty moj s’do të flas, o moj xhan Nuk po mundem me duru’. :I Kur të pashë moj tuj kalu’ Gërshetat për bukuri. Ç’më pikllu’n dy sytë e tuj, o moj xhan Ç’më ke prekë në dashuri! Flokët m’i ke thurr gërshetë Si kunorë lule me ar. Askërkush moj s’t’i gërget Një petrit, një djalë beqar.

34. A ke qenë ndojher’ e re
O, a ke qenë ndojher’ e re? A ke pas marak? I: O, je e bukur se ke le Shtatin si bajrak! :I O mjerë ate që zen maraku Unë vet e kam provu’. O mori lule kuq si gjaku Syt vetllat t’i du’. O n’baçe tate tuj punu’ Mendja m’rrin ke ti. O zemra ime asht idhnu’ Si t’ia baj se di.

120

35. Dy të bukura janë bari
Oh dy të bukura janë bari-e I lumi, lumi unë, o sa bukuri-e. Njana me dhen tjetra me dhi-e Lum, lumi unë, o sa bukuri-e. Po bajshin mriz o nën nji hije Lum, lumi unë, o sa bukuri-e. Po bisedojnë me nji djalë të ri-e Lum, lumi unë, o sa bukuri-e.

36. Balluket e tua
Balluket e tua moj goc-e Rreth me kaçurrela, Duken bukuri. I: E plot me lule moj goc-e Po na çelë pranvera Ç’mi ke sytë e zi! :I Faqet e tua moj goc-e Si shegë devedishe, Vetllat ly me bojë. Se kur më shkon o moj goc-e Porsi dallëndyshe, Sa të dashuroj! Shtati jot o moj goc-e Si selvi e gjatë. Veshë për bukuri Se fol me gojë, o moj goc-e Mos më merr inat Ç’mi ke sytë e zi!

121

37. Ma jep dorën
I: Ma jep dorën dhe më thuaj Nja dy llafe për të mirë. :I I: Mos më len kështu të vuaj, Lajkatare e pa mëshirë! :I Të putha njëherë në gushë Shtat’n e hollë moj si selvi. Vetllat hark moj si gajtan Edhe gojën si kuti. T’pata thanë moj ashiqare: - Mos u tall me fukaranë! U kallxove ziliqare Hajde pra më ban derman! _______________________________
ashiqare – në mënyrë të qartë, sheshazi

122

38. Një ditë më del
I: Një ditë më del, Një ditë s’më del. Si nusja me tel Të dua! :I Ref.: I: Të du’ mi gocë e vogël, Të dua! Të du’ të vish me mua, Të dua! :I Syun si filxhan Ftyra të ndriçon. Kur më del në xham, Të dua! Ref.: Të du’… Kur më del n’hajat Shtatin si bajrak. T’u bona merak, Të dua! Ref.: Te du’…

123

39. Fryni era, u çel taraba
Ftyni era u çel taraba: - Çou Halil se Avdi Aga! Çou Halil se Avdi Aga, Me treqind sejmen përmbrapa! Të tan’ opinga pa çorapa. Musta i vogël u çu’ n’kambë Kërkon armët: - Ku i kam lanë? - Na i ka mshefë ky miku mramë. S’e ka menden me na zanë. Bejta Sylja, qen qafiri Bani gostinë çoi na thirri Mish e pite boll na qiti Çoi për myzhde tu veziri: - Myzhde pashë, se u zu Halili! U zu Halili tuj këndu’! E tan’ Shkodra n’kam a çu’: - Fole Shkodër nji fjalë për mu’! Nuk po them, jo, për me p’shtu Me pre Mustën para mu’ Asht i ri, mos me u frigu’! - Mustën e vogël ka fal Pasha! - Pa Halilin t’gjallë mos paça! Xhelatçia prehi shpatën, Musta i vogël shtrini qafën. Xhelatçia po ban be: - Kurr k’si trimash nuk kam pre! Vjen e motra tuj përvetë: - Të mijt’ vllazën ç’mi ka gjetë? -I ka shitun’ miku i vet! - N’qafë më paç, o mori motër Që më rrejte m’prune n’Shkodër! Mos të leftë ty djalë në votër! Mos t’leftë djalë e mos t’leftë çikë! - Këtë punë motra s’e ka dijtë! Shkoi nji javë e shku’n dhet ditë, Preu të shoqin me gjith’ t’bijt. Preu të shoqin e të birin. - Kur ja vuna thikën burrit, Si me i nxerr vllaznit prej vorrit! Kur ja vuna thikën djalit, Si me i nxerr sytë e ballit! Ç’bani motra për Halilin? Preu të shoqin dhe të birin! 124

40. Mori vjollca që çel në saksi
I: Mori vjollca që çel në saksi-e :I I: Lul’ e parë o për djemt e ri. :I Ref.: O, ah moj ledhatare I: Lul’ e parë o për djem beqarë. :I Të këputa të vuna n’bardhak-e Lul’ e bukur-o për marak. Ref.: O, ah .. Të këputa se ç’të mora erë Lul’ e parë o që çel n’pranverë. Ref.: O, ah …

41. E shoqënia
E shoqënia, oh lalë, moj shoqënia Shumë itibar-o, Oh lale që m’paske – ije ti. Shumë itibar-o, Oh lale që m’paske – ije ti-e! Ref.: E hajde, hajde moj delja rudë O a s’ma falë o lalë një qingj të butë? E ta kullos o hajde rrugë më rrugë! E kënoi gjeli, O lale ke kali i bardhë E sa me t’shpejtë-o o Lalë n’a zbardhi dita E sa me t’shpejt- o Lalë na zbardh – e ije dita! Ref.: E hajde… ____________________________
itibar - autoritet

125

42. Bilbili që k’non mbi rrasa
I: Bilbili qi k’non mbi rrasa :I I: A s’ma fal moj gushën se plasa?! Se plasa moj gushë, gushën–o! :I Refreni: Jepja faqen moj xhananit-e, Mollë e kuqe Elbasanit-e! Jepja gushën moj të mjerit-e, Moj llokumja e sheqerit-e! Bilbili që k’non mbi rrethe Asaman ç’më lige ç’më trete! Ç’më trete moj gushë, gushën-e!

43. S’paske pasë një pikë mëshirë
S’paske pas një pikë mëshirë I: Qysh mësova unë kësisoj!? :I Xhanëm aman! S’pres prej teje far të mirë I: Veç me m’fol o njiher me gojë :I Pse m’ke marr kaqë mëni-e? I: S’shkohet jeta me inat, :I Xhanëm aman! Fol me gojë o syu i zi I: Mos ke frikë se ban mëkat, :I Xhanëm aman! Paske pasë moj zemrën hekur Qysh durove mori xhan? Xhanëm aman Jam betu’ se nuk du’ tjetër Drandofille n’Elbasan, Xhanëm aman! Kur më than t’u idhnu xhanani, Mu’ ma mirë t’më kishin vra. Edhe me m’xierr prej Elbasani Unë se hjek t’shkretën sevda.

126

44. Lum e lum se ja mrrina
Lum e lum-e se ja mrrina, Hej, hej aman! I: Bukurisë së këtij behari :I Gocë ma t’bukur moj se ban nana, ije I: Si kjo goca o prej Tirone :I Ref.: O hajde hajde gush’pëllumb-e Kush të don ma fort se un-e? O hajde hajde çukapik-e Bashkë me lalën t’rrimë nji çik-e! Vetllat tua hark e çark-e, Hej, hej aman! Për midis t’ndritë bukuria Jasaman o moj gocë Tirone, – ije Se me ty m’zu dashunia. Ref.: O hajde …

127

45. Një lulishtë me trandafila
Nji lulishtë me trandafila Asht parajsa e vërtetë. I: Ky asht vend ku knojnë bilbilat Flakë ç’na u dogj ashik i shkretë. :I Vetë më the more xhanan N’atë lulishtë ymrin ta çojmë. I: Mos më len në këtë zindan Se gjithë jetën s’do të rrojmë! :I Maraku ashtë nji shkëndijë Djeg si dielli në qershor. Këtë sevdanë kush t’ma dijë Shpirtin tem ja nap në dorë! T’gjitha lulet janë lavdëru’ Dranafillja asht me famë. Ashiku ç’u përvëlu’ U dogj flakë porsi pervan. N’Elbasan asht nji gur dyrri T’mjer ashikat qi s’e panë. Flakë u dogj Isuf Myzyri Si Mexhnuni për Lejlanë. _____________________________________
zindan - gjendje shumë e vështirë, siklet, vuajtje, burg pervan - flutur e vogël që sillet rreth e përqark kandilit derisa të digjet në të ymri - jeta

128

46. Dashunia si rrufe
I: Dashunia si rrufe Ç’më goditi mu në kokë. :I I: Nuk kam gjuhë që t’ju rrëfej O ç’më ka gjetë o more shokë. :I Më gremisi sevda e shkretë Pleqënia s’mund ta mbajë Rrojtja ime s’asht ma jetë Oh natë e ditë me lot po qaj. Ku qëlloi kjo ditë e zezë Që u bashkuam o ne të dy? Unë kam ngelë krejt pa shpresë O s’kam me t’pamun ma me sy! Zemra ç’mu ka zemru’ Qaj me lot mre Qenan! S’paska qenë tekdil për mu’ Ta baj terq këtë Elbasan. ____________________________
Qenan – pseudonim i vjershëtorit

129

47. Moj Selvi e kuja je
- Moj Selvije, e kuja je? I: - Jam e nanës, babës o ku jam le! :I Jam e nanës, jam e babës Jam Selvija, hajde, e Elez Agës. Elez Aga rrin o n’atë çair-e Shef Selvijen hajde, kcen’ o me dajre. Elez Aga del në kodër Shef Selvijen, hajde, k’cen o me lodër. Elez Aga del nër fusha Shef Selvijen, hajde, k’cen o me cuca. Elez Aga, na u idhnue Se Selvija hajde na u bo grue. Elez Aga na u mërzit-e Se Selvija hajde qenka rrit-e.

130

48. O se për atë unazë
Oh se p’r atë unazë-o Djalo që m’ke çu-e. I: O se n’gishtin tem-o Djal-o e kam v’nu-e. :I Oh se n’gishtin tem-o Djalë-o e kam v’nu-e. Se dashnin tande, Djalë mos m’e harru’. Oh në behar-o, O çelin trandafilat. O nga sevdaja jote Djalë këndojnë bilbilat Refreni: O mi gëzofsh o mi’ gocë Këpucët me take! O unë pas teje mi gocë Jam ba marak-e. O ma gëzofsh o mi’ gocë Jelekun prej ari! O ta ka çu’ o mi gocë Ky beqari.

131

49. O ç’u çu’sh herët sabahile
O ç’u çu’sh herët sabahile, Herët fort. I: O mbusha du’rt me trandofile E qaj me lot. :I Ref.: O qaj me lot moj bukuri Zemrën time ç’ma ke k’putë O karajfili në saksi Ditë për ditë tuj zbukuru’ Aman, xhanëm aman! O karajfili i kuq si gjaku, Për sevda. O sa me t’shpejtë më zu meraku I shkretë mor’ vlla. Ref.: O maraku ma i randë se plumi Mori zemër katileshë. Rashë me fjetë moj s’më ze gjumi Desh më lujti mendja e kresë Aman, xhanëm aman! O bjen dallndyshja, n’gem t’ullinit Për me fjetë. O ju çallgia, o që po bini Me shum lezet. Ref.: O muhabetin t’a bojmë’ bashkë As kërkushi mos t’a dijë. O fjala t’mos na dalin jashtë T’a dimë vetëm unë e ti, Aman, xhanëm, aman! ________________________________
sabahile – herët fort, agu i mëngjesit

132

50. Kur pata nji lule t’bukur
I: Kur pata nji lule t’bukur Thashë se do ta kem përher. :I I: Iku fluturoi si flutur Edhe s’mujta me i marr erë. :I Lulen n’dorë unë kur e pata Kimetin nuk ia dita. Vaj sa shpejt na u ngrys nata Unë këtë gja nuk e prita. Lulja prej dorës ç’më ra Unë nga gjumi u zgjova. Më la të shkretë si gur varri Dhe nga mendja shkallova. Unë prej lules s’kam t’largu’ Si asht gjithë kjo dashuni Dhe sa vjen duke u shtu’ Merre kupën edhe pi. Dy herë leva n’Elbasan Njofta lulen e vërtetë. Pije Myzyr si t’kam thanë Kjo është jeta e vërtetë.

133

51. Pushka e parë që bani bam
Pushka e parë që boni bam-e Nanë e Halilit du’l në xham. Du’l në xham në penxhere Pyet se ç’ashtë kjo poter-e Qaj moj nan-e qaj! Kur u vra Halil Gërçari Me lot qan i gjithë pazari. Dyqanxhi të plaçin sytë! Vrave Halilin vet i dytë Qaj moj nan-e qaj! Kur u vra Halili i vogël Shkoi haberi der’ në Shkodër. Der’ në Shkodër në Tironë Mos më qaj e zeza nanë! Qaj moj nan-e qaj!

52. Erdhi, erdhi e bardha vera
Erdhi erdhi e bardha vera Edhe lisat kan lulu’. I: Kjo syzeza shkon me shqerra Në livadhe moj tuj këndu. :I Kjo pranvera qi çelë sivjet-e Ma e bukur se çdo herë. Edhe shpirtin o po m’a therrë Kjo syzeza moj si përherë. Sytë e zi faqet me pika Edhe gusha bardh si borë Ma e bardhë gusha se k’misha Lum kush ka me t’prekë me dorë!

134

53. Erdh pranvera me jeshile
Erdh pranvera me jeshile I rashë bashqes për midis. I: Këputa nji trandafile Nji dhuratë të dashunisë. :I Jasemin të vinte era Kur t’i putha të dy sytë. Asaj nate mun ke dera Në krahnor ma vune kryet. Rreth e qark lule të kuqe Karajfilat në saksi. S’të ka kush moj buzëburbuqe Sikur unë s’të don njeri. Më buzqesh njëher’ me shend-e Më jep zemër të qëndroj Të lutem moj mos më len-e Se pa ty nuk mund të rroj!

135

54. Ke çeshmja e kishës
Ke çeshmja e kishës Oh lal kam dalë të pres. E ç’ja heq gocës O lal shaminë e kresë. E jarnanina, Si e gëzojshe beqarin. Se punët tona O lal s’ju qasin. E dashunia o lalë Që m’zu me ty-e. E ta pres vet’llën lala Me gjithë sy-e. O sylarushe e lalës Vetllat ly me bojë. O ç’ke moj gocë Që s’m’flet o me gojë? Qysh s’mi dole fjalës Qysh s’mi dole fjalës? E hajde Ec ke shpirt i lalës-e!

136

55. Ke selvitë e Namarxhasë
Ke selvitë e Namarxhas-e Rreth e qark o ç’e kan’ hijeshu’ I: O bani hise moj fukaras-e Kujto Zotin e fol me mu’, aman! :I Mora rrugat për Qafë Krrabë: - Udhë e mbarë o djal i ri! O mos qëndo o ma shumë se ‘i javë Unë pa ty djalo s’mund të rri – aman! Ftyra jote si rreze dielli Jeretisë moj prej Perëndisë. O ku ta gjej unë nji bojë të zezë T’i shkru’j harfet o të bukurisë, aman! _______________________________
jeretisë - krijuar namarxha – shesh i lutjeve fetare

56. Mun ke arra ke lajthia
Mun ke arra, moj, ke lajthia I: Se ç’m’i more, gocë, mend’t e mia! :I Mun ke arra, moj, ke lajthia Po na vinte, moj, shoqëria. Mun ke arra, moj, ke qershia Sa hije që t’ka, gocë, shamia! Mun ke arra, moj, ke tërshona Prite lalën, gocë, nesër mroma!

137

57. Në bash qefit të muhabetit
O n’ bash qefit të muhabetit Se ç’jam bo’ o marak në ty. I: O cilën deshe njate të pruna Më shiko, gocë, njiher’ me sy! :I O du’rt e tua moj si hakiku Edhe gishtat si qelibar. O shum hallet qi i ka ashiku Kur mendon se del behar. O floku jot o si pendl’ e korbit Që s’peshohet me derhem. O natë e ditë po i lutem zotit Të ma hjek o merakun tem. Kur erdha n’mahallën ton’e Për me vu dashni me ty. O ti kujton se unë u plaka Jam akoma djal i ri. ___________________________________
hakik – gur i çmueshëm qelibar – shumë i pastër, i kthjellët, i kulluar

138

58. Të hanën kur topi krisi
Të hanën kur topi krisi, aman-e Ja dha kalasë anë për anë, aman-e O mbreti pashallar’t i nisi Mbi vezir Ali Pashanë, aman-e! Ali Pasha i ngrat-e, luftoi ditë e natë Ali Pasha i mjer-e, ç’u ba muhasere Bini gegë e bini se ju trima jini! Bini toskë e gegë, fishek ju jap vetë! O dyzetekatër o pashallarë, aman – e O du’n me i hy o kalasë përmrena, aman – e O Ali Pasha del i parë, more Ali Pashë Ali Pashë Tepelena, aman –e! Ali Pashë Berati ç’po t’luftonte ati! Ali Pashë Terhalla, ç’po t’shkëlqente palla! Bini gegë e bini, se ju trima jini! Bini toskë e gegë, fishek ju jap vetë! O duron top, duro havan-e, aman-e O moj kalaja me bedena, aman-e O ç’po ban luftë-o me padishah-e more Ali Pashë Ali Pasha Tepelena, aman-e! Ali Pasha i jonë, ban si e ke zakon-e. Ali Pasha i ngratë-e lufton ditë e natë-e. Ali Pashë Terhalla ç’po t’shkëlqente palla Ali Pashë trimi, nga goja t’del tymi. ________________________________
muhasere – shtetrrethim, gjendje pa rrugdalje beden – ledhë kështjelle, pyrg

139

59. Dritës sate xhevahir
Dritës sate xhevahir S’ka njeri t’i vej kimet. Si Isufi në Misir Prej bukurisë u ba mret. Je si hana pesëmbëdhjet’ I jep lules bojën e vet. Nat’n e errët ç’e ban dritë Dhe skëterrën e ban xhenet. Elbasani nji gjylzar Me trandafila i lulzu’m. Ah Isuf, more budall’ Pije, pije nji kup për mu’! ________________________________
kimet - vlerë, dobi gjylzar - drandofillishte

60. Hajde, hajde moj selvi
Hajde, hajde moj selvie Je si yll o i bukurisë. I: O xhamadani gocë të paska hije, aman Ju thafshin gishtat terzisë! :I Xhamadanin qep prej ari A s’ma falë mori selvi? I: Oh ta fërkon me lot beqari, aman E ta ruen për dashuri. :I Hajde, hajde lule behari Gjithnji f’tyra moj po të qeshë I: O knaqja shpirtin këtij beqari- aman Se ia çove zemrën peshë. :I

140

61. Se dit’n e enjte
O se dit’n e enjte O djal, në gjashtë sahati. O se dil moj Tinë O lalë, të pres ke rrapi! Refreni: E jarnanina, Ç’do t’i themi nanës? Se më vjen çuni, Natën n’rreze t’hanës. O dhe jalla u djegsh-o O lalë me gjithë kasoll-e! Refreni: O jarnanina…

62. Merak t’u bana i mjeri
Marak t’u bana i mjeri Atij syu t’zi. I: Po vij qark porsi skifteri Me u taku’ me ty.:I Aman shpirt mos ik prej meje Se unë tjetër s’du’. Ke me u plakë moj gocë e re Dhe ke me u pendu’.

Unë ndër shoqe ty të zgjodha Për njat bukuri. Dy faqet kuq, kuq si molla Ru’ja djalit t’ri.

141

63. Nën hije unë pashë
I: Nën hije unë pashë Një lule të blertë. :I I: Si ylli ndritte Ishte plot me erë. :I Me k’putë unë deshta Kah unë ajo u kthy’: - Që unë të vyshkem Po don me më shky? Me rranjë e nxora E vuna në gji. Në kopsht e çova Në t’buk’rën shtëpi. I: O kur të pashë moj drandofille :I I: O zemrën teme se ç’ma shkrive :I I: O je gojamël dhe syzezë :I I: Zemrën teme ç’ma ke ndezë :I I: Shumë gonxhe t’bukra moj ke çil-e :I I: Dhe m’shndritë si hanë e di’ll-e :I

64. Mori vajzë e re
Mori vajzë e re Yll i bukurisë. Se ç’të ndrisin ata sy Sikur inxhi. Floku jot i zi Mbi sup e ke lëshu’. Vetllat hark-e si gajtan Ballin ta kanë shkru’. Më shiko njiherë Pa më tjetër s’du. Dashnia që kam n’shpirt S’ka kurr për t’m’u shu’. ___________________________________
inxhi -margaritar, perla, rruaza të shkëlqyeshme për zbukurim

142

65. Qenke veshun me të bardha
I: O qenke veshun-o me të bardha Hajde ‘ja ke lala-e! :I I: O mu’ me ty më zu sevdaja Hajde ‘ja ke lala-e! :I Re. I: Hajde, ‘ja ke lala-e Dal lala përpara-e! :I O qenke veshun-o me të kuqe Hajde ‘ja ke lala-e! O m’a ke buzën si burbuqe Hajde, ’ja ke lala-e! Ref.: Hajde… O qenke veshur me jeshile Hajde ‘ja ke lala-e! O m’a ke zanin si bilbil-e Hajde ‘ja ke lala-e! Ref.: Hajde…

143

66. Ç’u dëshru’sh me të pa ty
Ç’u dëshru’sh me të pa ty Ftyrën tande mre xhanan. I: U ban shumë qi s’jemi pa Kaqë kohë e kaq zeman. :I Fati im me ty asht lidhë Përveç teje tjetër s’du’. Për ty menoj ditë e natë Vetëm ti qenke për mu’. Do t’bashkohemi dhe njëherë Se ti besën ma ke dhonë. Po të them mori mollë Ne të dy të shtimë kunorë. Ç’asht nji dritë n’Elbasan E shëndriste gjithë këtë jetë. Myzyr, mos u ban pishman! Dylber tjetër ma s’do t’ketë. _____________________________________
harab – i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm pishman - pendim

144

67. Qan lulja për lulen
Qan lulja për lulen, o bo bo! Qan lulja për lulen o. Lulen që këpusin, o bo bo! Lulen që këpusin-o. Që këpusin gocat, o bo bo! Që këpusin gocat- o. Që lahen si rosat-o bo bo! Që lahen si rosat-o. Qan lulja për lulen, o bo bo! Qan lulja për lulen o Lulen q’e këpusin, o bo bo! Lulen q’e këpusin-o. Që këpusin çunat o bo bo! Që këpusin çunat-o. Çunat gush’pëllumbat o bo bo! Çunat gush’pëllumbat-o.

68. Mun ke sheshi ke Bezistani
Mun ke sheshi ke Bezistani Gocë e vogël moj tuj kalu’. I: M’ka ndi zemra n’Elbasan N’tjetër vend o nuk du’ me rrnu’. :I Në dritare moj më ke dalë Po më shkon o me gojë s’më flet. Për at nishan që m’ke në ballë Kujtim i bukur moj t’paska metë.

145

69. Ç’më ke dalë në penxhere
O ç’më ke dalë në penxhere Ke zgjatë kokën si pata? I: Se ç’ma ban me isharet Me ato leshrat e gjata. :I O jarnana opa, I: Se ç’ma ban me isharet Me ato leshrat e gjata. :I O goca me shaminë e kuqe Kishte vetllat si gajtan. Goca me buzën e kuqe Lala t’u bofsha kurban! Jarnana opa, Goca me buzën e kuqe Lala t’u bofsha kurban. O, goca me naze ç’po vike Shtati i saj moj si selvi. Në mes faqes ka dy pika Se ç’mi lujti mend’t e mij’.

_________________________________
isharet – dhënie shenje për të kuptuar diç

70. Ke çeshmja në kala
I: Ke çeshmja në kala Unë kam dal se du’ me t’pa. :I I: Du’ me t’pa njiherë me sy Se m’ka marrë malli për ty. :I O bre djal, o bre djal Të vjen era portokall Djal i Elbasanit –e, Bashkë t’a lidhim jetën – e!

146

71. O ju fusha e ju male
O ju fusha e ju male Pritni sot nji musafir. I: O kush e ka gushën e bardhë? Ka ai djali, ai bandill. :I Ref.: I: O qafë për qafë, O i miri bylbyl. Nga sevda e jote shpirt-o Çeli drandofill. :I Shkova rashë në një bahçe Me zymbyla zbukuru’ O ni nishan ma ka në faqe Ai xhanan që më don mu’. Ref…

________________________________
nishan – shenjë zbukuruese

72. Mori kullë, e mjera kullë
Mori kullë, e mjera kullë I: Po vjen turku me na zanë. :I Me na zanë me na robnue Tokën tonë me na shkretnue. Me na zanë me na robnue T’gjithë nizam don me na çue. Mori Shkodër moj mizore Pak na u duke shumë na dole.

147

73. O ju hyje, ju hyjnesha
Ju o hyje ju hyjnesha Mbushni qiellin me ndriçim. I: Ju o goca pëllumbesha Mbushni vehten me gëzim. :I O ju lulet plot burbuqe Po i çilni në pranverë. Sa jeshile, sa të kuqe Gonxhe t’buk’ra plot me erë. Lulja rritet zbukurohet Do ta keshë gjithmonë kujdes. Dashuria e parë s’harrohet Bashkë me zemrën len e vdes!

74. Këngë për Sulë Mustafën
Mun ke ura bre biro, N’kry’ t’pazarit Na u vra Sula, mre biro, Bash i djalit. - Ç’bone ti o mre djalo, Mre i zi? - Kam vra, Sulën o babo, Me pahir. Gjithë Kavaja bre biro Zunë me qa-e. Qajnë për Sulën bre biro Që u vra-e.

148

75. Në mëngjes lava sytë e zez
I: E në mëngjes, Lava sytë e zez O në sabah, Dola n’namazgja. :I Ref.: I: Mos më vra mu’, Ti moj Hafife! E mos bon naze Se ashik më ke! :I Mbas kafazit O të penxheresë. Pashë sytë e zezë O të Hafifesë. Ref.: Mos më vra mu’…. Vish jelekun, Goce kadife! E për shtat qefe Lala moj ta ka pre. Ref.: Mos… ______________________________________
namazgja – fushë e lutjeve fetare

149

76. Erdh, erdh pranvera
Erdh, erdh pranvera, moj erdh behari Lum lum për ty! Aman sa më dujë e unë qyqari Lum lum për ty! Për ty, për dy sytë e tu, Të du, për dy sytë e shkru! Lum, lumja ti o që je e re-e, Lum lumja ti! Aman lum për shtatin o që m’a ke-e Ah për bukuri, Kuq, kuq buzën si qershi Qershi, dhambët si inxhi. Sa hije moj goce të ka nishani Që ma ke në gushë! Mollë e kuqe moj gocë Mollë Elbasani. Ah moj sylarushë, larushë Të puthsha në gushë Në gushë, më thuej si të du’sh!

77. Xhevahirja e lalës
Sytë e zi që m’ke nën vetull Xhevahirja e lalës-o. I: Më kanë djegë e më kanë tretun Xhevahirja e lalës-o. :I Shtati i gjatë, belin e hollë, moj Xhevahirja e lalës-o. Faqekuqe, porsi mollë, moj Xhavahirja e lalës-o. Më ka marrë malli për ty, moj Xhevahirja e lalës-o. Eja njëher të shof me sy moj Xhavahirja e lalës-o.

150

78. Dashuninë që kam për ty
I: Dashuninë që kam për ty-e Askërkujt s’mund ia kallxoj-e. :I I: Bukuroshe m’shif me sy-e Dashninë sate s’e harroj-e. :I Askërkush moj s’mund ta dij-e Se ç’kërkon kjo zemra ime. Vetëm ti o syu i zi-e Që ma ban zemrën thërrime. Se ç’kërkon kjo zemra ime? Vetëm ty të dashurojë! Për t’hjekë vu’jtjet dhe mjerimet Të dy zemrat t’i bashkojmë!

79. Faqja jote si shebojë
Faqja jote si shebojë Edhe syu i jot rrush i zi Vetllat tua ly’ me bojë Lule e vogël si kuti. Më kënaq sa fort të du’ Në zemër t’kam përherë. Unë mendoj do t’jesh për mu’ Mori vjollca me shumë erë.

151

80. Merr gjergjefin dil ke arra
I: Merr gjergjefin, goce, dil te arra! :I I: E m’ka marrë malli goce, eja ke lala! :I N’iz cigaren çun-o dil te mani! E m’ka marr malli shpirt-o, eja ke xhani! M’paske vesh-o goce bluzë të kuqe E je e bukur goce, t’marr për nuse M’paske veshë o çun gjymlek të bardhë O ta bajmë dasëm shpirto në behar ___________________________________
gjymlek – lloj veshjeje

81. Dola herët në mëngjes
I: Dola herët në mëngjes Në penxhere moj tuj t’shikue. :I I: Pash njata sy sytë e zezë Sy të bukur sy të shkrue. :I Në mëngjesin pranveror-e Ti shkëlqen si rrezja e diellit. Faqekuqe o luleborë Si dy gonxhe trandafili. Flok’t e arta thurrë kurorë Da’ në dysh për bukuri-e M’i le moj t’i kap me dorë T’i përk’dhel me dashuri-e.

152

82. Po filloj me t’u ankue
I: Po filloj me t’u ankue Për një brengë e për një hall. :I I: Du’ me ditë pse rrin idhnue. Fol me gojë e thu’j një fjalë :I Lule, m’thu’j një fjalë! Sa merak jam ba për ty-e Du’ të shof moj si përherë. Rri pa gjum se s’po më flihet Drandafile plot me erë Lule në pranverë. Lamtumirë unë ty të thash-e Me inat e me nxitim. Në rrugicë unë kur të pashë Desha t’falja një kujtim. Lule një kujtim.

83. Kur t’i shoh dy sytë e shkru’
I: Kur t’i pashë dy sytë e shkru’ Më duke si lule e shtrenjtë. :I I: O si s’mendon njiher’ për mu’ Më harrove kaqë shpejt. :I Për dash’ninë që kam për ty Jam në zor e jam në hall. O kur të shifemi të dy Do t’i puth dy sytë me mall. Behari i parë kur të vijë Nji tufë lule moj do ta fal. Do t’këndoj me dashuri Dorë për dore me ty do t’dal.

153

84. Moj e bukra symëshqerrë
Moj e buk’ra symëshqerr-e Lule e malit plot me er-e Ndalu pak, moj, kru’ më krue E të rrish një çik me mue I: E të keqen-o ty ta marsha Mëkatet tua unë t’i marrsha: I Unë po vij more sokol-e Por nuk di ashtu me fol-e. Jam e vogël dhe këtë ver-e Prit të vij unë prap n’pranver-e Pastaj vij të k’noj me ty-e Edhe rrimë gjithnji të dy-e. Moj e buk’ra symëshqerr-e Do të pres deri n’pranver-e Do të pres porsi bilbilat Der’ të çelin-o drandofillat Por aman o të fluturojsh-e Ndonji tjetër n’bri t’qëndrojsh-e.

85. Ma ven qeleshen mbi sy
O ma ven qeleshen mbi sy-e I: Aman sa i bukur je! :I O kam dëshirë të rri me ty-e I: Aman sa i bukur je! :I O m’paske vu shaminë e kuqe Aman sa i bukur je! O buza jote si burbuqe Aman sa i bukur je! O kur ma ven gjokën nër krye Aman sa i bukur je! O s’të njof lala pa t’pa me sy-e Aman sa i bukur je!

154

86. Krisi pushka moj gjemoi deti
Kri pushka moj gjemoi deti Kujton nemcja se u bo qameti. I: S’ashtë qamet, por ashtë murtanë Vjen Kavaja me gjithë Tiranë. :I Gajret çuna e ju faltë zoti! Se princ Vidin s’e zen k’tu moti S’e princ Vidin s’e zen k’tu moti Kemi lemun o prej baroti. Zojë e Vidit po i krifte flokët: - Refik bej, o ç’i bone shokët? Refik bej o ç’i bone shokët Shif si t’ikën o porsi lopët. Ky princ Vidi po ban medet Ngeli asqeri o në Shkozet. Në Shkozet o bre në Kashar-e S’bohet pushkë o me katunar-e. Mal në mal po këndon bilibili Trim m’i trima Haxhi Qamili. Haxhi Baba me vegjëli Qiti Vidin me dymbdhjet’ mijë. ________________________________
menzja, mencja (metatezë) nemcja – gjermani; këtu: princ Vidi asqer - ushtar

155

87. Kumuri e lalës, mori qafbardhë
E kumuri e lalës, mori qafbardhë, E dil e prite lalën o në Qafë Shkabë! E kumuri e lalës o moj sy zezë, E dil e prite lalën o në fushë t’Prezë’! Kumuri e lalës në behar, Dil e prite lalën në Kashar! O qeraxhi, o lal të kam vëlla M’a jep gjogun lalës o pa qera. O jarana, na, ne, eja ke lala e O jarana, na t’dal lala përpara-e.

88. Jalla, jalla se ç’asht kjo jeta
Aman jalla, jalla se ç’asht kjo jeta O edhe ti ç’u bosh ashik-e. More si t’ja boj hallin unë e shkreta? O hajde shpirt të rrijmë nji çik-e! O sevdaja e shkretë asht shumë e randë O sa nuk mundem moj ta duroj-e. Aman, paskem kenun o shumë e gjanë O se pa ty aman s’mund të rroj-e. Aman, mjer ai o qi zen marak-e O lum ai qi s’e ka provue. Aman zemra e shkretë o ç’i digjet flakë-e O pse më zu o maraku mue?

156

89. Hiqe pra shaminë me oja
O hiqe pra shaminë me oja I: Dil të shof me sy, Se m’merr malli për ty! :I O hiq jelekun me tentena Dil të shof me sy, Se m’merr malli për ty! O dil moj goce mos rri mrena Dil të shof me sy, Se m’merr malli për ty! O dil moj goc-e prej hajatit Dil të shof me sy, Se m’merr malli për ty! O hiqe perçen e çarçafin Dil të shof me sy, Se m’merr malli për ty!

90. Me jelek me barrnavek
I: Me jelek me barrnavek-e Po m’dukesh si mollë në xhep-e. :I Me jelek nën hije dola Në bahçe, unë lule mblodha Në bahçe moj, lule mblodha Të buk’rës në dorë ia lshova. E bukra’ thotë: “Nuk i due!” Ban gajret moj, mollë e ftue! Ban gajret o mollë e ftue Sy e vetlla unë ti due. Sy e vetlla unë t’i due Se ti je o vashë për mue.

157

91. A kan’ ujë ato burime
A kan’ ujë ato burime Ti moj buzëkarajfilja ime? Ti moj buzëkarajfilja ime O aman, aman, aman – e! O për belin-e Për kokën tënde, Aman, aman-e! - Kujt ia bën-o ato naze? - Ia bëj djalit o me çapraze. Ia bëj djalit-o me çapraze O aman, aman, aman –e! O për belin-e Për kokën tënde Aman, aman-e! Jepmë ujë o me dorën tënde Ti moj vajza përmetare! Ti moj vajza përmetare O aman,aman,aman-e! O për belin-e Për kokën tënde aman,aman-e! Rrijmë bashkë, me gojë nuk flasim Shumë durojmë o që s’pëlcasim. O shumë durojmë o që s’pëlcasim. Aman, aman, aman-e Për belin e Për kokën tënde aman,aman-e! ______________________________________
çapraz – në mënyrë të ndërthurur apo të kryqëzuar

158

92. Shkoj në pyll o m’i lale
O shkoj në pyll o m’i lale O të pres O se m’rri mendja moj lale O ke valizakja O valizakja e lalës ku je? O moj gushëbardhakja e lalës ku m’je? O valizake m’i lale Ç’më ka zanë sevdaja O të çon lala mi goce Te kullat e bardha O moj bojesmerja e lalës, ku je? O moj buzësheqerja e lalës, ku m’je? ___________________________________
valizake – vajzë nga fshati Valias

93. Të deshta me hakikat
I: Të desha me hakikat Të çmova mikesh të shtrejtë. :I I: Mir’po paskem qenë pa fat, e aman Ma punove pa të drejtë. :I Me gjithë zemër unë të desha Si njeri me mirësi. Disa herë unë të buz’qesha aman Me mallin e djalit t’ri. Një kujtim që m’a ke dhanë-e Po e ru’j me dashuni. Do t’a kujtosh fukaranë, e aman Megjithë se m’ke marrë mëni. Nuk e di se t’kam bezdisë Unë të pata me kimet. Qofsh e lumtun ti moj mike, aman Për mu’ si të jetë kismet.

159

94. Moj e vogël sa të du’
I: O moj e vogël sa të du’ Kur të shof duke punu’ :I Ref.: I: Jarnana, ne o moj e vogël je Jarnana,ne sa puntore që më je :I O moj e vogël ç’po qenisë Me gjergjef e me gjynysh? Ref.: Jarnana,ne… O moj e vogël ç’më mëson N’shkollë të natës kur më shkon? Ref.: Jarnana,ne, o moj e vogël je Jarnane,ne, sa e zgjuet që më je Jarnana,ne, sa puntore që më je O moj e vogël ç’hije t’ka Kur m’a venë pushkën në krah! Ref.: Jarnana,ne, sa e vogël që më je Jarnana,ne, sa e shkathët që më je Jarnana,ne, sa e zonja që më je.

160

95. Si m’ke sytë m’ ke vetullat
Si m’ke sytë m’ke vetullat Ashiku në sevda çe shtjeve. Hajde më jep fjalën e dashunisë Ani të bukurisë Lule jasaman, kërkoj derman! E prap me nur sa të pashë, Ani dy sytë e tu Lule jasaman, o kërkoj, o derman! Buza jote moj si qershia, kuq flakw Balluket e tua moj si florini kur verdhë Hajde më jep zemrën se fort ta du Dy sytë e tu Lule jasaman, o kërko, o derman! E plot me nur, aman sa të pash! Dy sytë e tu Lule jasaman, kërkoj o derman!

161

96. Më ke dalë në penxhere
O ç’më ke dalë në penxhere Hapë gjoksin si pata. I: Seç ma ban me isharet Me ato leshrat e gjata. :I Jarnana, opa I: Seç ma bon me isharet M’ato leshrat e gjata. :I O goca me shaminë e kuqe Kishte vetllat si gajtan. Goca me buzën e kuqe Lala ju bofsha kurban! Jarnana, opa Goca me buzën e kuqe Lala ju bofsha kurban! O goca me naze ç’po vika Shtati i saj porsi selvi. Në mes faqesh ka dy pika Se ç’mi lujti mend’t e mi’. Jarnana, opa Në mes faqesh ka dy pika Se ç’mi lujti mend’t e mi’.

162

97. Dola me shetitë në bahçe
I: Dola me shetitë në bahçe U ula me pushu’. :I I: Sa m’ka marr malli për zotninë tande Hajde të rrish me mu’! :I Bahçja mbushë me dranofille Vend për t’u dashunu’. Oh fort u dogja e u treta Hajde të rrish me mu’! Rreth e m’rreth bahçes ju solla Pashë nji pëllumb të shkru’m. Oh fort u dogja e u treta Hajde të rrish me mu’! Syni zi porsi shigjeta Vetllat’ hark i zi. Oh fort u dogja e u treta! Unë po vi te ti.

163

98. Dola te portë e kalasë
I: Dola te portë e kalasë Dy çeshme i pashë karshi. :I I: O ia merr zemrën fukarasë Me fjalë t’mira e bujari. :I Çfarëdo t’jetë portë e kalasë Djal i ri çeshmet i di. O me njat pamjen bukuri Më vrave me synë e zi. Buz’n e kuqe si qershi Edhe shtatin si selvi. Oh, unë pa ty nuk mund të rri Si t’ja baj hallin se di. Vaj akshomi, garibane Kur ngryset nji jabanxhi. Bujari s’bohet pishman E merr mikun në shtëpi. Dola n’fushë të Bezistanit E pash rrug’n e Maxharisë. Ah, s’vyshket lulja e Elbasanit S’nalet sofra e bujarisë. N’aksham vete në mejhane Pi nji kupë për mik’n e vjetër. Or Myzyr, or divan, Mos t’kalojë njeri tjetër! _______________________________________
jabanxhi – i ardhur, i huaj pishman - pendim

164

99. Ku t’ka lala bojë esmere
I: E ku t’ka lala bojë esmere Jarnana,jarnane. :I O mos më thaçin kaçurrele Bukuroshja e lalës je! Jarnana, jarnane E bojë esmerja e lalës je Jarnana, jarnane E ty t’ka lala moj me kimet. E ku t’ka lala moj rrumbullake Jarnana, jarnane. Shpirtin lalës moj ia kënaqe Bukuroshja e lalës je. Jarnana, jarnane Ty t’ka lala moj me kimet.

100. Mun aty te Zaranika
Mun aty te Zaranika I: Po vjen asqeri me muzika. :I O s’janë muzika, por janë borie I: Se Cen-o Kavaja gjallë në dorë s’po bie. :I O moj martinë t’a puthsha grykën Jakup Çaushit ia shtine frikën! O moj martinë t’a puthsha çarkun Jakup Çaushit ia derdhe gjakun! Mun aty o te hije e arrës Më thonë Ceni i Beqir Kavajës O ti bre Cen, mre Cen i shkretë Ç’e dogje rripin o me fishekë.

165

101. Unë e mjera me siklet (Kënga e Qamiles)
Unë e mjera me siklet, O s’e ç’po vuej o se ç’po heq! I: E ku t’ka lala o moj Qamile O të kam dasht’ dhe prap të du’! :I O nëpër bahçe kur m’kalon, Dashunin’, moj, seç ma shton, E ku t’ka lala moj Qamile, Të kam dasht’ edhe prap’ të du’.:I _____________________________________
siklet – mërzi e madhe, gjendje e rëndë shpirtërore

166

102. Buzqesh goca në dritare
E buzqesh goca, Hajde në dritare. I buzqesh djalit, Djalit t’ri beqar-e. Ref.: E lake lake, Lake pulpulake E lalën ç’e bon Ç’e bone marak-e. E buzqesh goca Tuj punu’ në ara: - E punë e mar moj, O t’u dhashtë e mara Ref.: E lake… E buzqesh goca Hajde te qershia E i buzqesh djalit, O nga dashunia. Ref.: E lake…

167

103. Vijnë pampurat moj nanë
Vijnë pampurat moj nanë Bregut detit. I: - O dilni shifni, moj nanë, Asqert e mbretit! :I Djemt e ri o moj nanë Që po i çojshin. O gjysa qajshin, moj nanë, Gjysa knojshin. Gjysa qajshin moj nanë, Gjysa knojshin O nga nji letër moj nanë Me lot e çojshin! O në mos ardhshim, moj nanë Për shtat vjet-e O le t’i marrin oj nanë Burrat pleq-e! O burrat pleq o moj nanë Pleq të vjetër. O ishalla vjen o moj nanë N’aj devër tjetër!

104. Më shikon me buz’ në gaz
Më shikjon me buz’ në gaz Sikur don me fol’ me mu’ I: Un’ me ty moj do të flas, of moj xhan, Nuk po mundem me duru’ :I Kur të pashë moj tuj kalu’ Vesh’ e math’ për bukuri Ç’më pikllu’n dy sytë tu, of moj xhan Ç’më ngacmove në dashuni. Flokët m’i ke thur’ gërshetë Si kunor’ lule me ar. Askërkush, moj s’t’i përket, of moj xhan, Nji petrit, nji djal’ beqar. 168

105. Fërfëlloi fëllënza n’ujë
I: Fërfëlloi fëllënza në ujë :I I: Fëllënzo, fëllënzo :I Dil prej ujit o mos dalsh kurrë! Fëllënzo, fëllënzo. Dil prej ujit se nuk të ngas-e! Fëllënzo, fëllënzo. Pak për faqe moj të përkas-e Fëllënzo, fëllënzo.

106. Isha vetëm tuj mendu’
Isha vetëm tuj mendu’ Drandofillat paskan çelë. I: Bilbilat janë tuj këndu’ Edhe hana sa po del. :I O unë mendoj vetëm për ty Prej at ditë kur të kam pa. F’tyra jote m’rrin nër sy Kurr prej teje skam të nda’. O veç n’më marrt’ ai vorr i shkretë Dhe n’u mbyllsha n’dhe të zi. Der’ sa t’jem unë në këtë jetë Nuk e nd’rroj këtë dashuni. O vetëm nji kam dashtë në jetë Gjithmonë bashkë do t’jem’ të dy. Dashuria e vërtetë Lind në zemër, jo në sy.

169

107. Bubullin te shkambi i Kavajës
O bubullim ke shkambi Kavajës I: O ju dogj shpija hajde fukarasë. :I O shkoni merrni hutën e dajës T’a vras beun te shkambi i Kavajës. O ti mre bej, o prej Shijakut O dil aty, o ku derdhet gjaku! O dil aty o mre mu në fushë O t’i puqim hutat, hajde gushë o për gushë! O djal i ri, o të keqen nana Vrave beun o aty mun ke thana. O s’më vjen keq o se u vrave vetë Ti vrave beun o me dyzet vetë.

108. Me gëzim po shkoj në punë
I: Me gëzim po shkoj në punë Po punoj-e pa përtim. :I I: Faqebardhë e lumja unë Sa me gaz e me dëshirë. :I Me shoqet jam vu në garë Tuj kalu’ normën përdit’. Na u dhashtë e punë e mbarë! Jemi shembull për të rinjt’. Po punoj për vendin tim Do të ec përdit’ më shumë. Natë e ditë-e pa përtim Faqebardhë e lumja unë.

170

109. Edhe gurët e sokakut
Edhe gurët e sokak, sokakut Për ty bojn-e shiqajet. I: O vaj, vaj, vaj lule e zamakut Kur më shkon sokakut Ashikut o me gojë s’i flet. :I Edhe faqja t’u bo gropë moj grop-e Si paraja e Misirit. O ashikut ç’i derdhen lotzit Nga sevda e bukurisë. Çka ka lumi që utrinë, utrin-e Qan për hallet e sevdas. O pret beharin të na vijë T’lahen çupat e kasabasë. _______________________________
shiqajet - ankesë kasaba - qytet

110. M’i ke buzët si qershi
M’i ke buzët moj si qershi Syri yt moj rrush i zi. Rreze e diellit më je ti Je e vetmja moj dashuri. Rrugës sate moj kur kalon Zemrën time moj ti e shpon At shikim o moj kur ta ndi Ti më mbush plot dashuni. Kend pranë meje si ti se du’, Ti që m’i fal moj sytë e shkru’, Me asgja moj nuk të ndrroj Veç për ty moj unë jetoj.

171

111. Vuna vehten në mundime
Vuna vehten në mundime Për hatër të dashunisë. I: Nuk më dhe asnjë premtim-e, aman! More nuri i bukurisë. :I Në dy faqet më ke nga nji pikë Vajzë e re moj me kimet. Eja afër mos më ik-e, aman! Më shikjon e nuk më flet. Po t’këndoj nji kangë të re Për me t’thanë sa fort të du’. E di mirë se si më le, aman E sa shpejt më ke harru’. ______________________________________
hatër – përkrahje a mbrojtje që i bëhet me anësi dikujt kimet – vlerë, dobi

112. Elbasan qytet i lashtë
Elbasan qytet i lashtë Sot qytet i metalurgjisë. I: Sa bukur për ty knoi Myzyri Bashkë me djemt e vegjëlisë. :I Ref.: I: Ushton nga kalaja Der’ n’Metalurgjik Kanga popullore Kanga jonë çelik. :I Iku nata, ndriçu’n malet I lumtur qe ti në qetësi. N’Elbasan kanga kurr nuk ndalet Në k’to vitet e partisë. Ref.: Ushton nga kalaja…

172

113. Ç’më ka marrë malli për ty
I: Ç’më ka marrë malli për ty, moj Xhevahirja e lalës-o! :I I: Sa të shof njiher me sy, moj Xhevahirja e lalës-o! :I Le të flasin kush të don, moj Xhevahirja e lalës-o! Le të shofim punën tonë, moj Xhevahirja e lalës-o! Kemi lidhun besa bes’n moj Xhevahirja e lalës-o. Ja do t’marr, ja do t’vdes moj Xhevahirja e lalës-o.

114. Sa mas dore më ke lanë
Sa mas dore më ke lanë, si nuk ke mëshirë? Moj e bukura si hanë, ndrit si xhevahir I: Trandafilin moj kur ta dhash, ta lash për kujtim Masandej ma nuk të pashë, xhan o shpirt-i im. :I Si s’të erdh moj keq për mu, se jam djal i ri? O, s’të vjen keq moj për fëmijë, do t’rritet jetim. Tradhëtinë e paske për fis, paç vehten në qafë E s’do t’mendoj ma hiç për ty dhe s’do t’kem gjynah. Midis lulesh moj ty të zgjodha, besova n’dashni. O shpirtin tim e mundova, humba gjithë rininë. Mos kujto pra se ti s’do të zbardhesh, thinjat kan’ me t’dalë E sot për hatrin e gru’s sime, unë me lot po qaj. Sa mas dore moj më ke lanë, si nuk ke mëshirë? Moj e bukur-a si hanë, ndritë si xhevahir. Deri kur moj do të pres, që të shof me sy? E ndoshta kot unë po pres, s’kam me t’pa me sy.

173

115 . Synin si filxhan
I: Synin si filxhan F’tyra të ndriçon. Kur më del në xham Të dua! :I Ref.: I: Të du’ moj gocë e vogël Të dua! Të du’ të rrish me mua Të dua! :I Kur më del n’hajat Shtatin si bajrak. T’u bona marak Të dua! Ref.: Të du’…

174

116. Vika deti mi gocë
I: E vika deti mi gocë-e O tallas, tallas-e. :I I: E më ka zanë o mi shpirt-o Sevdaja me gaz-e. :I Ref.: O jarnana ni, na, ni, na Më don dhe të du-e. O jarnana, ni, na, ni, na Ti qenke për mu-e. E kjo sevdaja mi gocë-e Që m’ka zanë me ty-e. E t’a puth vet’llën lala Aman me gjithë sy-e. Ref.: O jarnana… E vika deti mre lal-e Aman truma, truma. E kush të don o mi shpirt-o O ma shumë se unë-a? Ref.: Jarnana…

117. Zjarr në male, zjarr në kodra
Zjarr në male, zjarr në kodra I: Po n’a vika pasha me lodra. :I Zjarr në male, zjarr në bjeshk-e Do t’a djegin o Martanesh’n-e. S’un e djegin Martanesh’n-e Shtat’ vjeç djali e rrok dyfek’n-e Mu si gjarpni me nan’ kren-e. Mahmut Pasha, i rrem dragoi Të nan’ malet i kërkoi 175

Martaneshin s’un e shtroi. Martaneshi vend i mir-e, S’duron pashë, s’duron vezir-e !

118. Unë e di se ti mu’ më don
I: Unë e di se ti mu’ më don :I I: Ma thot zemra moj sorkadhe :I I: Ah, pse ti mua m’thua aman jo Oh të qafsha moj nazemadhe. :I Leni nazet, ma jep gushën! Hajde t’dalim o dorë për dore Të dy bashkë o të marrim fushën Der sa t’mrrijmë o në nji bregore. Hajde shpirt, hajde moj flutur Zemra jote të thërret. Unë nuk jam o dhe aq i bukur Porse kam o një çik lezet.

176

119. K’no moj qyqe
Kno’ moj qyqe se po vjen behari Ç’i ra zjarri, u dogj stani Unë po qaj për bojesmeren. Gjumi lale gocën s’po e merr. Po qaj natën, lala, po qaj ditën Qaj syzezën lala që m’ka ikë. E knon kumria, lal, sabah m’sabah E na erdh vakti shpirt-o Për me u nda. Ref.: Jarnana- ne du’je lalën e Jarnana-ne, e të don lala e E knon kumria lal Ditë-o për ditë. E gjithnji goca lal Po vjen tuj rritë. Ref.: Jarnana-ne…

120. Me f’tyrë t’qeshun po më vjen
I: Me ftyrë t’qeshun po më vjen Një fjalë t’mirë a do t’ma thu’sh :I I: Oh gjumi natën, s’po më merr Tuj mendu’ a do t’më du’sh Aman, do t’më du’sh. :I Fjal’t e tua me shumë mall Ty përher kam me t’kujtu’ Oh ta jap fjalën sa t’jam gjallë Kurr unë ty s’kam me t’harru’ Aman, me t’harru’. Ti moj lule në pranverë Fjal’t e mija mos harro! Oh t’a shof f’tyrën dhe nji herë Ti prej meje mos u largo Aman, mos m’harro! 177

121. Bukuri moj bukuri
I: Bukuri moj bukuri Prishe mendjen djemve t’ri. :I Jalla, jalla porsi pata Bukuri me flok’t e gjata Jalla, jalla porsi rika Bukurisë na i raftë pika! Bukuria buzëgaz I mbush çunat plot maraz. Jalla, jalla porsi pata Bukuria flok’t e gjata. Jalla, jalla porsi rika Bukurisë i raftë pika!

122. Si bilbili në pranverë
I: Si bilbili, në pranverë Që këndon o pa pushue. :I I: O moj zemër moj e mjerë Ç’qenke djegë e përvëlue. :I Pse më dhe kaqë mundime Dersa unë s’mundem t’i mbaj-e? Shumë po hjek kjo zemra ime Natë e ditë me lot po qaj-e. Si bilbili baj figan Edhe gjuha s’më pushoi. Mu dogj zemra si pervan Gjeç xhananin që kërkoj. Të gjithë të shofin more xhanan Asnjeri nuk të njef. Je nji lule n’Elbasan Vetëm kush ka sy të shef. Zemrën time ç’ma ke fikun Gjynah tate mre xhanan Myzyri t’u ba ashik Ty moj lule n’Elbasan. 178

123. Lule t’bukra ka Tirona
I: Lule t’bukra ka Tirona Na i mbushë bahçet plot me erë. :I I: Bojë esmere ku t’ka lala Thu’ja kangës dhe njiherë. :I Ref.: I: Mos më rri i dëshpëru’ Jam e jotja prap të du’! :I Reth e qark bahçes ju solla Për me t’pa moj bukuri. Një tufë lule për ty i mblodha I kam mbledhë me dashuni. Ref.: Mos… Trandafil moj të vjen era Ti na mbush me dashuri. Unë ty moj të pëlqeva Ditë e natë mendoj për ty. Ref.: Mos…

179

124. Jam tuj shku me i rrugë të ngushtë
O jam tuj shku’ me i rrugë të ngushtë Ka fillu’ moj me ra shi, aman, aman Ka fillu’ moj me ra shi. I: O ma mirë shpirt t’mos ishim pa-e Sa në zemër më ke hy! :I O të lutem, çfar ke me mu’? Po të th’rras moj stambolleshë, aman, aman Po të th’rras moj stambolleshë. O ktheje kryet pak me m’shikjue Mori zemër katileshë! O ne të dy kishim nji hall Të dy zemrat me i bashku’, aman, aman Të dy zemrat me i bashku’. O në ma daç moj hatrin mue Prej meje mos me u largu’.

180

125. Vajta n’Elbasan
I: Vajta n’Elbasan Për me ble fustan. :I I: Ishte krizë e madhe goc-e Veresi s’ma dhanë. :I Ref.: I: Fol e mos fol-e Fol se kam sevda, hajde! Belin e holl-e Hajde marshalla! :I Syri jot i zi, Vetullën gajtan. Shpirtin se ç’ma dogje goc-e Hallin kush s’ma qan. Ref.: Fol… Kur më del në derë Era jasemin. Shpirtin se ç’ma dogje goc-e Hallin s’po m’a din!

126. Ky Myzyri n’Elbasan
O të shof ty moj gocë n’behar Pylli ligjëron. O ky Myzyri n’Elbasan Bukur po këndon. O këngëtari i kumurisë Of, of aman. O yll i parë i dashurisë Lule n’Elbasan.

181

127. Bylbyli qi këndon mbi rrasa
I: Bylbyli qi këndon mbi rrasa :I I: A s’ma fal moj gushën se plasa, Moj gushë, gushën-e! Ref.: Jepja gushën o xhananit-e Mollë e kuqe e Elbasanit-e! Jepja gushën o të mjerit-e Moj llokumja e sheqerit-e! Bylbyli qi këndon mbi rrethe Asaman ç’më lige, ç’më trete Moj gushë, gushën-e! Ref.: Jepja faqen o xhananit-e Mollë e kuqe e Elbasanit-e! Jepja gushën o të mjerit- e Moj llokumja e sheqerit-e!

128. Dashunia kur filloi
I: Dashunia kur filloi Nana ime ra në burg. :I I: S’pat njeri që t’më kallxojë Veç kam ndi kur dola n’rrugë. :I O Ikball, o shpirt me famë Njikto fjalë t’i marrish vesh. A ndigjon çka thot yt at? N’Elbasan duhet të vetsh! Trupi yt s’paska të shamë Si shandan i bukur je. Rrugës po m’shkon si pasha Vetlla jote si shigjetë. Xhan, xhanan po të thërras Kujtoje pak Perëndinë! Deri ditën që do t’vdes Për me t’folë kam ba betim! 182

129. Pse më rrin kaq i vronuem
I: - Pse më rrinë kaq i vronu’m, Sikur po bie shi? :I I: - Lis me lis e dru me dru, Qaj për synë e zi. :I Me hakikat unë të desha Pa ndonji karar. Vetëm qava moj, kurr nuk qesha Zemrën mos ma plas! Nuk t’erdh pak keq për mu’ Ty more xhanan. Të kam dashtë edhe të du’ Gonxhe n’Elbasan. Me sevda jetën e çova S’u bona pishman. Të kërkova moj dhe të gjeta Lule n’Elbasan. Hatri ty moj ku të ka metë Që nuk flet me mu’? Kujtoje Myzyr’n e shkretë Mos e le helmu’! __________________________________
pishman - pendesë

183

130. M’atë anë detit, m’atë anë bregut
M’at anë detit, m’at anë bregut Kish fillu’ hana me ra. O ish nji djalë aty mas bregut Me nji vajzë po rrin tuj kja. Djali thotë: “Moj vasha ime S’du’ t’shikoj me lot në sy. Ma zhbirove zemrën time Nuk duroj as gemb mbi ty.” O vajza thotë: “O na kanë diktue, Prandaj duhet, o, për me u nda O nanës teme i kanë kallxue Zoti e din a shifemi ma.” Kur erdha në lagjen tande T’pashë në çeshme moj tuj mushë ujë O mbuloje moj fytyrën tande Mos ju ban pasqyrë gjithkujt.

184

131. Jam sëmurë moj nanë
Jam sëmurë moj nanë Jam shtrirë në shtrat-e, I: Trupi po m’dridhet, Rehat nuk kam-e. :I E mjerë moj nanë, më ban derman-e! O dil moj nanë se po vjen vera O po t’vjen xhani, moj unë e mjera! E mjerë moj nanë, më ban derman! Ref.: O bu, bu, bu se diqa shkova Dynjallykun s’e harrova! O bu, bu, bu se ç’kesh e re Më mbulu’n shoqet me dhe! Qaj moj zemër qaj, sa t’pëlcas! Qaj moj zemër qaj, sa t’pashë pas! O mos më çoni Kah Bezistani! O se m’shikon i gjithë Elbasani. E mjerë moj nanë, më ban derman! O pse më çoni kah Zarranika Kam lan sepetën moj te Can Selita. E mjerë moj nanë, më ban derman-e! Qerime, moj Qerime Ti më je moj kaq e re. Qerime me halle shumë, Kush të desh ma fort se unë? Qaj moj zemër qaj-e, sa t’pëlcas! Qaj moj zemër qaj, sa t’pashë pas! __________________________________
derman – shërim, shëndoshje ( shpesh e ka kuptimin e zgjidhjes së ndonjë halli)

185

132. Tuj shetitë për ara t’gjata
I: Tuj shetitë për ara t’gjata Midis barit t’njomë. :I I: Mu’ me ty na zuni vapa Ramë me fjetë në gjum. :I Sa herë ballin ta lëmojsha Më rrishe e qetë. Premtimin prej meje e dojshe Të dua për jetë. Të kam thanë njëher moj gocë Se po vjen pranvera. E do t’dalim me shetitë moj Si nga hera tjera. Çeli vjollca dhe zymbyli N’vendin e caktu’m. E lis me lis këndon bylbyli Për me u dashuru’.

133. Shkojnë e vijnë k’to stin’t e motit
Shkojnë e vijnë k’to stin’t e motit Në fytyrë t’vashës floku i zi ka ra Në degë zani ç’po i shkon korbit Dhe se zemra vashës i këndon. Ref.: Kur vjen pranvera te pragu t’dal Me ty jetën dua t’a shijoj. Veç nji herë ty të shof me mall Se kjo sevda mua zemrën m’a dërmoj. Më vijnë vashat tuj qa hallet Nji tubë t’vyshkun lulesh dielli se ndriçon O si shpend nate tuj prek hanin Me maraz, lulja i kërkon.

186

134. Iku nata, agu’n malet
I: Iku nata agu’n malet Na u gdhi e u bo sabah. :I I: Eni shokë t’mi kjani hallet Përsëri o zuna sevda. :I Sevdaja në pleqëni S’asht mymqym o me u duru’. O t’mi kjajnë hallet shoqënia I mjeri unë si kam pësu’! Lum e lum po vjen pranvera Drandafillja-o tu zbukuru’. Unë kam dashtë edhe shumë tjera Përmbas teje moj tjetër s’du’!

135. More kam një babë
More kam një babë, aman plak e mjera More që s’më len o të dashuroj-e More që s’më len o të dal o ke dera More djalin me sy t’a shikoj-e, Hej, hej, hej! More ku ta gjej o një mik të mir-e More që t’më don-e, aman dhe ta du-e? More t’i kjaj babës hallet e mia More se jam djegë, djegë e përvëlu-e, Hej, hej, hej! More n’bahçen tande po këndojnë bilibilat More gushë për gushë tuj u ledhatue Aman kur t’na çelin drandofillat Shpirti don o me u dashunue, Hej, hej, hej!

187

136. Porsa dola nga shtëpia
I: Porsa dola nga shtëpia Ktheva kry’t kalanë s’e pashë. :I I: Plot me lot m’u mbush shamia Me xhananin kur jam nda. :I Ref.: Of, of, aman, Lule më dogje xhanë Of, of medet Dhe në vdeksha m’ban rahmet. Ç’ke me mu’ mre çun i vogël? Ç’ke me mu’ mre gjeç belanë! Do të shkoj t’i them sate amë Hiqe prej meje sevdanë! Ref.: Of, aman … Ç’e mora kalanë përpjetë Edhe zbrita për teposhtë. Jam zemru’mun me xhananin Bubu qyqja ç’më ka gjetë! Ref.: Of aman… __________________________________
rahmet - mëshirë

188

137. Unë jam djalë e nuk jam plak
Jam bandill nji trim i fort' I: Zemërohem kot e kot :I I: Durimin s'e duroj dot :I Nat'e dit'po qaj me lot . A e di ti a je si je? Sa e bukura që më je! Duke u tundur më shkoje Porsi si qingj-o më vije Hajde lule menekshe, aman Hajde shpirt-o rri me ne! Refreni: I: Jam bandill një trim i fort' Zemërohem kot e kot Durimin s'e duroj dot Nat' e dit' po qaj me lot :I Un' jam djal' e nuk jam plak I: Zemra po më digjet flak' :I I: Je e bukur moj si zamak :I Bel'n e holl moj për merak. E di ti a je si je? Sa e bukura që më je Duke u tundur më shkoje Porsi qingj-o më vije Hajde lule menekshe, aman Hajde shpirt-o rri me ne! Un' jam djal'e nuk jam plak Zemra po më digjet flak' Zemra po më digjet flak' Je e bukur moj si zamak!

189

138. Valizakja
O se shkoj në pyll o mi lale O s’më pret nagaqja O se më rri mendja mi lale O ke valizakja. Ref.: O valizakja e lalës, ku je? O mi gushbardhakja e lalës, ku je? Do t’shkoj lala në Kavajë Me lot lala moj do ta qaj. O valizake mi lale Më ka zanë sevdaja O të çoj lala mi goce Te kullat e bardha. Ref.: O mi valizake e lalës, ku je? O mi buzsheqerja e lalës, ku je? Do t’rri lala në Tironë Si dashi me kumonë. ____________________________________
valizake - femër nga fshati Valias

190

139. T’u thefshin rrotat ty o i shkretë felban
T’u thefshin rrotat ty o i shkretë felban Hej, hej, aman! Na i more çupat na i çove n’Elbasan Hej, hej, aman! Ref.: T’u bëfsha kurban, aman! Jotja qesh, e jotja jam, aman, Zemra po më qan! Ore ti felban po kalon me krushq-e Hej, hej, aman! O se sot e varf’ra moj po shkoj nuse Hej, hej, aman! Ref.: T’u bëfsha kurban aman! Jotja qesh, e jotja jam aman Zemra po më qan! O derdimen lala derdimen-e Hej, hej, aman! O nga meraku lal ç’jam ba verem-e Hej, hej, aman! Ref.: Aman t’u bëfsha kurban Aman yti qesh dhe jam Aman zemra po më qan! O lemeri, o lala ç’më ka gjetë me ty Hej, hej, aman! Ç’do ta pres o lala veten me gjithë ty Hej, hej, aman! Ref.: Aman t’u bëfsha kurban Aman yti qesh dhe jam Aman zemra po më qan! _______________________________________
- felban – lokomotivë e vogël - kurban – fli, therror - verem –tuberkuloz

191

140. Ke plepat e Brukës
O se n’maje t’shelgut Këndon bylbyli. O se po vjen djali O tuj knu’ rrugës. I: O ma gëzofsh, o mi lalë, Jelekun prej ari! :I I: O ma ka pru’ o bre shpirt-o Ky beqari. :I O se n’maje t’shelgut O lalë këndon bylbyli O se n’breg të lumit O lalë ka çelë drandofilli. E m’i gëzofsh o mi lalë Këpucët me take. E kur m’i vesh o mi gocë Ç’më bane merak-e!

192

141. Jalla jalla se ç’është kjo jeta (2)
Amam jalla, jalla se ç’është kjo jeta Edhe pleqtë na u banë ashik. Aman, me ‘i kuvend s’i gjetsh dy veta Na u mbush oda me mynafik. Aman, jalla ç’ashtë o ky hukubet? Sot në ditë të Ramazanit. Krisi pushka, plasi dyfeku, O përmbi kry’t o të Sylejmanit! Aman unë të erdha e s’të gjeta O ti më the hajde mrena. Aman s’mirret djali me të fortë Se të gjithë rob t’Zotit jena. ____________________________________________
mynafik - njeri i lig, i keq, ngatërrestar, spiun

193

142. Jelekun kadife
I: Jelekun kadife Vishe ti për mu’! :I Ti s’e din zemrën time. I: I mjeri unë sa të du’ aman sa të du’ Jam djegë e përvlu’ :I Hajde sy i zi aman, aman Lum lala për ty! Hajde sy i zi aman Qan lala për ty! Meraku i shkretë Që m’ka zanë! Shpirt-o, zemërgjanë. Ki mëshirë e dhimbsuni, Aman o dhimsuni! Zemra m’u ba hi. Ref.: T’i puth vet’llën O me gjithë sy, aman Qaj lala për ty. Ma jep vet’llën Me gjithë sy, aman Qaj lala për ty.

194

143. Çelin lule drandofillat
I: Çelin lule drandofillat N’lulishtë përsëri. :I I: Asht’ stolisun sot Tirana O sa bukuri! :I Ref.: G’zohen vajzat në pranverë Gjithçka asht për ne. I: K’pus’ nji lule t’i marr erë Hajde moj vashë e re! :I Në mëngjesin pranveror Vashat nji nga nji. Shkojnë në punë dorë për dorë Me plot dashuni. Zemrën vashës ja ka marrë Ai djali syzi. Ref.: G’zohen… Shkojnë në punë dorë për dorë Me plot dashuri. Zemrën vashës ja ka marrë Ai djali syzi. Ref.: G’zohen…

195

144. Mora rrugën për Shijak
I: Mora rrugën për Shijak Me u taku’ me mikun tem. :I I: Më ka zanë i ziu merak Kërkush hallin s’po ma din! :I Ref.: Mos më le mori Servet Sa të rroj e të vdes! I: Flokt e kresë moj do ti shes Se me ty, moj, kam lidhë besë! :I Erdhi nana tuj qa n’spital Gjet Servetin shtru’ n’karajoll: - Kush të vrau moj bi e nanës? Të ka nana si kokërr mollë! Ref.: Mos… Ti mre dajë, dajë katili Ç’pate ti që m’vrave mu? Kush qe ai që ta dha fitilin Mu’ n’spital për me m’çu’?

___________________________________________
karajoll - krevat, shtrat

196

145. Mun aty ke shtat’ zymylat
Mun aty ke shtat’ zymylat Ku këndojshin-o të shtat’ bilbilat Amon, amon-e, amon-e! Ku këndojshin-o të shtat’ pre’iherë Ata dimnin, ata dimnin e bojshin verë, Ja hej, hej, aman! Ref.: Nëpër fusha t’barit-o, bilbil-o O me lule t’beharit-o, bilbil-o. Ç’asht ai djalë o që rrin mas dere? Shtjeva kryet more pashë esmeren, Aman, aman-e, aman-e! Esmerja more sa m’pa mue Uli kryet, uli kryet e ç’u menue Ja hej, aman! Ref.: Mun aty more në at’ kënetë Ku çelin o zymbylat vetë Amon, amon amon-e! Ku çelin o zymbylat vetë Bojshin hije, bojshin hije o për dy vetë Ja hej, hej aman! Ref.: Nëpër…

197

146. Karajfili në saksi
Karajfili në saksi, Aman karajfili o në saksi. I çil gonxhet-o nji nga nji e Aman i çil gonxhet-o nji nga nji. I: Hem qibar, hem bujar Aman je i bukur-o për behar, Aman për behar. :I Ku ta gjej-o nji djal të ri, Aman ku ta gjej o nji djal të ri? T’mos pin venë e t’mos pin raki, Aman t’mos pin venë e t’mos pin raki. Hem shkollar, hem të mbarë. Aman djal të bukur O zilifqar, aman zilifqar. Çelin vjollcat o nji nga nji Aman çelin vjollcat o nji nga nji. Ku ta gjej o nji vajzë si ti, Aman ku ta gjej o nji vajzë si ti? Hem syzezë, hem belhollë Aman faqekuqe O porsi mollë, aman porsi mollë. _____________________________________________________
qibar - shumë i kujdesshëm në sjellje, në të veshur, në të ngrënë

198

147. N’penxhere ke dalë
I: N’penxhere ke dalë Për me ba sehir :I I: Pse s’ma thu’ nji fjalë o moj goc-e Nji fjalë për të mirë? :I Unë me shpirt të desha Pa ndonjë maraz. Sa herë të buzqesha moj goc-e Zemrën pse ma plasë? Kurr nuk e mendova Se nuk je shpirtmirë. Mbas teje sharrova, moj goc-e Pse nuk ke mëshirë? Fjalën m’pate dhanë Se më dashuron. Pse s’më jep derman o moj goc-e? Pse po më mundon? _________________________________________
me ba sehir - me shiku’, me pa derman - shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje apo ngatërrese

148. Mjeri unë ç’më zu belaja
I: Mjeri unë ç’më zu belaja S’ma qajnë hallin shok’t e mi! :I I: Në pleqni m’ka zonë sevdaja Si t’ja boj hallin se di. :I Lule t’bukra sjell pranvera Ndër ma t’bukrat ishe ti. Unë kam dashtë dhe ma shumë tjera, Por zemrën ma dogje ti. Më thonë shoqet je e marrë Pse ke zgjedhë ashikun plak. Por ato nuk i besoja, Se e kam zgjedhë vetë për marak.

199

149. Ç’u çu’sh heret sabahile (version)
Ç’u çu’sh heret sabahile, Heret fort. O mbusha durt me trandofile, I qaj me lot Ref.: O qaj me lot moj bukuri Zemrën time ç’ma ke këputë Karajfili në saksi Era jote më ka këput Aman xhanëm, aman. O ra dallëndushja n’gemb t’ullinit Për me fjetë. Ju lutem çallgijave bini O me shumë shyhret. Ref.: O shumë shyhretin ta bojmë bashkë As kërkushi mos ta dijë. Fjala mos t’na dalin jashtë Ta dijmë vetëm unë dhe ti. Aman xhanëm, aman!

150. Sa marak jam ba në ty
Sa marak jam ba o në ty Kur të shof moj si përherë. I: O m’le pa gjum, pa mbyllë sy Drandofille m’lu’ me erë. :I Kur të shof moj tuj kalu’ Menja se ç’më rrin tek ti. O jam djegë, jam përvëlue Si t’ja baj as vetë s’e di.

200

151. Shifni bredhin në ndriçim
Shifni bredhin në ndriçim Me shumë ngjyra lulëzu’. Edhe zemra ndien gëzim Viti i ri nga mot gëzu’. Ja rreth pemës t’vitit ri Po e hedhim vallen sot. Bujar plaku për fëmijë Dhurata sot ka pru’ plot.

152. Këndon gjeli pika pika
Këndon gjeli more, pika pika Çou, moj goc’ se na zbardhi dita, Zbardhi drita jarana-ne Merre, mi, merre çunin-e Hajde merre gushpëllumbin-e Ref. Jarana, jarana, kadal’ e kadalë, Jarana-jarana, çuni të çon fjalë Këndon gjeli mgjez’ për mgjez, Ani, moj goce, una pot ë pres, Jananana-nanane. Merre, moj, merre çunin-e Hajde, merre gushpëllumbin-e. Ref. Jarana-jarana, kadal’ e ka ‘i çikë, Jarana-jarane belin nji pëlçik

201

153. Lale ti moj goc-e, laje
E laje ti moj goc-e, laje, I: E shaminë e beqarit-e. :I E shtrydhe ti moj goc-e, shtrydhe, E shaminë e beqarit-e. E neje ti moj goc-e, neje E shaminë e beqarit. E digje ti moj goc-e, digje E shaminë e beqarit-e.

154. Delja rudë
I: Oh moj delja, delja rud-e :I I: O a s’ma fal nji kingj’ të butë Verë, verë aman? :I I: Kingj të but-e, lara, lara :I Ta kullos-o nëpër ara Verë, verë aman. Sa t’i dal djalit përpara Verë, verë, aman. I: Ty moj nanë të shtisha n’dhe :I I: A ke kenë ndoj herë e re Verë, verë, aman? :I I: E re kesh edhe u plaka :I I: T’zezat tu’ja nuk i pata Verë, verë-aman. :I

202

155. Gjashtëmbëdhjet’ jam unë moj
I: Gjashtëmb’dhjet’ jam unë moj Tetëmb’dhjet’ je ti :I I: Dashurohem’ të dy bashkë Qysh se jemi fëmijë. :I Nga dashnia jote moj, Qi pata me ty Të mora të vogël moj, U rritëm të dy.

156. Kumuria po ban gu-gu
I: Kumuria po ban gu gu N’at mëngjes kur zbardhon drita. I: Nuk ka tjetër ma për mu’ Zemrën unë te ti e ngjita. :I Me dëshirë këndon kum’ria Se pranvera u gjelbëru’. Zjarr i madh qenka dashnia T’gjithë ashikt’ janë përvëlu’! Knon kum’ria edhe qoku A ndigjon more xhanan? Më erdh keq që m’ka humbë shoku Prap e gjeta n’Elbasan. Kumuria po ban figan Natë e ditë po rrin tuj knu’ M’ka ndi zemra n’Elbasan. Në vend tjetër s’du’ me shku’. K’non kumria kur bie fyelli Po rrëfen brengat e veta. Kështu tha Isuf Myzyri Çfar kërkova, atë gjeta!

203

157. Moj Tiranë e bukur
T’kanë pas thanë Tiranë e kuqe I: Porse nata ish ma e bardhë. :I I: Çelnin lule sa burbuqe Veç për bej e agallarë. :I Kur si shega devedishe Mbush me kokrra si sheqer Porse sot Tirana ime Po shkëlqen porsi pranverë. Moj Tiranë e bukur Trandofil i ri, Lulja ashtë për mue Jemi hasë n’miqësi. Kur të shof n’lulzim-e Zemra m’bahet mal. Kangën thellë prej shpirtit O Tiranë ta fal. Çova larg o mend’t e mia Ke çarçafi përmbi f’tyrë Kur u ndrydhte dashunia Fukaraja nëpër dyer. Ishin ditët e zemanit Po buzqesh Tiranë e re Me rininë o e aksionit Po përtrin o lum si ne. Moj Tiranë e bukur Trandofil i ri Lulja ashtë për mue Jemi hasë n’miqësi. Kur të shof n’lulzim-e Zemra m’bahet mal Kangën thellë prej shpirtit O Tiranë ta fal.

204

158. Atë gushë të bardh moj lule
I: Atë gushë të bardhë moj gocë Që t’a kam zili :I I: Eja duke ardhë moj lule Me atë bukuri! :I Ref.: Faqet kuq si mollë moj lule Vetullat si hanë. I: Për shtatin e bukur lule T’u bona merak. :I Nuse me stoli e veshur A s’ma thu’ një fjalë? Eja duke ardhë moj lule Balluket mbi ballë! Ref.: Faqe…

159. Mori vjollca që çel në saksi
I: Mori vjollca që çel nësaksi :I I: Lule e parë o për djemt e ri. :I O, hajde ledhatare I: Lule e parë për djem beqarë. :I Të këputa e të mora erë Lule e bukur që çel n’pranverë Oh hajde ledhatare Lule e parë për djem beqarë. Të këputa, të vuna n’bardhake Lule e bukur për marak. Oh hajde ledhatare Lule e parë o për djem beqarë.

205

160. Tuj shetitë o ke grykë e pusit
Tuj shetit’ o ke grykë i pusit Këputa një trandofile. I: Trandofiles ç’po i vinte era Lule t’bukra na çel pranvera Of aman aman! :I Kur ma prune kafen përpara Me ato du’rzit si biluri. I: M’shif me sy, o tu dhasht’ e mbara Fol e qesh tu shtoftë nuri I bukurisë ore! :I Kur më vjen me fytyrë tuj qesh-e E m’shikon me at sy’n e zi-e Je si karajfili me vesë Trandafile je kimetlesh-e Of aman aman!

206

161. Mori gocë me halle shumë
I: Mori gocë me halle shumë :I I: Kush të don mi lal ma fort se unë? :I Ref.: Lake moj pupulakja e lalës-e Je gocë e Tironës-e. Lake moj pupulake e bardha-e Hajde shpirt-o të marr erë! Syu i gocës si filxhan-e Porsi lulja n’Elbasan-e. Ref.: Lake moj pupulakja e lalës-e Je gocë e Tironës-e. F’tyra jote porsi hanë Mbaje besën gocë qi m’ke dhanë! Ref.: Lake… Mori gocë ledhatake Kur të pashë o mi lal t’u bosh’ merak-e Ref.: Lake… Jasaman moj bukuri-e Lala pa ty s’mund të rri Ref.: Lake… _____________________________________________
pupulak - që ka trup të shëndoshë e të ngjeshur, topolak

207

162. Midis vetllash m’ke nji pikë
Paskam pas fatin e zi A deri sa t’jetë jeta? I:Kur i shof shokët e mi Me të dashmet e veta. :I U banë shumë qi jemi nda Sa fort që jemi largu’ Hiç me sy s’të kam pa Si s’u gjind derman për mu’? Midis vetllash m’ke nji pikë Unë për ty jam ba harabë. Qëndro pak t’rrijmë nji çik Të dy bashkë mre xhanan. Faqet porsi shefteli Buzën kuq si shebojë, Ku t’ka lala moj kumri Pse s’më flet njiherë me gojë? Djali kur të ve merak Edhe vajza me ia ditë. N’Elbasan asht’ nji plak Këto vjersha na i ka qitë.

208

163. Harap u bosh unë i mjeri
Harap u bosh unë i mjeri I: Ç’u gremisa me i sy jeshil :I Më pret vetlla si neshteri Fol me buzën trandafil Lanet qoftë mynafiku! Do me t’da ty me mu’. Ti m’shpëtove nga rreziku Si n’kohë tufanit – Nuh’. Zemrën teme ti ma shkule S’të erdh keq mor xhevahir? Ti je mret përmbi çdo lule Ti je mret o trandafil. Sado ti me m’munue Për mu asht ‘I lumtuni. Për atë zot qi m’ka kriju’ Të kam njoftë qyshë n’ezeli Kërkova gjithë Elbasanin Nërshim tjetër nuk kam pa Pije Myzyr pa pishman Pi shereben tahura. ________________________________________
harap, harab - i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm mynafik - njeri i dobët, dyfytyrësh, ngatërrestar, spiun pishman – pendim Nuh – profet i Zotit, në kohën e përmbytjes së madhe, (Noe)

209

164. Ma mirë në pyll se n’qytet
Ma mirë në pyll se n’qytet I: Na të dy o atje të rrojmë. :I Atje njeri s’na gërget I: Të ambël o jetën ta çojmë. :I Kapërceva mal’n e Krastës Të mirë meç mor Elbasan! Vuna kamën në mal t’Vashës Pashë Sopotin dhe Vasjanë. Ç’ju lutem zotit na dha Nuk ka tjetër lumturi. Nji kasollë mlu’ me bar Të rrojmë në mal si bari. Kur humb rrugën nji njeri Të gjithë brengat o i mendon. Shok i bahet nji bari Hajde sonte n’kasollen tonë! Zoti ju dhashtë bujari Që se latë udhëtarin jashtë Bukë, venë dhe raki N’këtë kasollë mlu’ me kashtë. Bariu mikun e dëfren Edhe fyellit duke i ra. Zakone t’vjetra i rrëfen Kështu gjyshnat na i kanë lanë. Sa amël raka fyelli Kush ka vesh për me e ngu’. Larg u ndodh Isuf Myzyri Bariut afër iu afru’.

210

165. Paskam pasë fatin e zi (variant)
Paskam pasë fatin e zi Deri sa t’jetë jeta! I: Kur i shof shokët e mi Me të dashmet e veta. :I Në mes ballit ma ke nji pikë Unë aty jam bo harab. Qëndro pak të rrimë nji çikë Të dy bashkë more xhanan! Faqet porsi shefteli Buzën kuq si jeshebojë Ku t’ka lala moj kumri-e, aman Pse s’më flet njiher me gojë? Djali kur na zen marak Vajza duhet me ja dijtë. N’Elbasan asht nji plak Këto vjersha na i ka qitë.

211

166. Jam bandill e trim i fortë (variant)
Jam bandill e trim i fortë Zemërohem kot e kot. Durimin se duroj dot Natë e ditë po qaj me lot. Ref.: Oh, a e di ti a je si je? Sa e bukur që më je. Me shumë naze më shkonje Porsi qingj-o më vinje. Hajde lule menekshe Ec mor shpirt e rri me ne. Jam bandill nji trim i fortë Zemërohem kot e kot Durimin s’e duroj dot Natë e ditë po qaj me lot. Unë jam djalë e nuk jam plak Zemra po më ndizet flake. Je e bukur si zamak Belin e hollë moj për merak. Ref.:

212

167. Vijnë tajaret për hava
E vijnë tajaret o për hava E, gratë e Durrësit o zunë me qa. E vijnë tajaret o truma-truma E gratë e Durrësit o mbyll n’bodruma. E vijnë tajaret o bregut detit E hudhin bumjet në fushë t’Qerretit. E vijnë tajaret o bregut gjolit E hudhin bumjet n’dy’r t’vaporrit E qukapik, o mre qukapik E ec me lalën t’rrijmë nji çik’. Ref.: Hajde, dogje mi lalën-e! Hajde, s’majte moj fjalën-e!

168 . Erdh pranvera moj çel qershia
I: Erdh pranvera, moj, çel qershia moj Unë rri tuj mendu’. :I I: Kush m’i qan hallet e mia, moj E dashnja m’ka trathtu’. Shkoj në çeshme, moj, me mbushë ujë dhe moj Aty të pres ty. Ktheva kryet dhe shikova, moj Ata ishin lot’t e mi. Kam gjithë ditën, moj, që po pres dhe moj Du me t’pa me sy. O nana yte edhe baba moj T’kishin mbyllë në dry.

213

169. Shoqen ku e kam (Brigadieres së re)
I: Shoqen ku e kam-e Që e adhuroj-e? :I I: Punon n’porcelan-e Përdit e kujtoj-e. :I Shoqen ku e kam-e Që sa fort e due? Punon n’porcelan-e M’i ka sytë e shkrum-e. Punon n’porcelan-e Brigadiere e parë. Flamurin e mban-e Me shoqet në garë. S’e ç’e kam zili-e Kumurinë me flet-e! Punon bukuri-e E kam me kimet-e.

214

170. Mu’ me ty më zu sevdaja
(Version tjetër i këngës “Në bash t’qefit t’muhabetit”)

Iptida për me fillue Sa e vështirë kenka dynjaja. I: Njizet vjeç i paç kalue Mu’ me ty m’zue sevdaja. :I Në bash t’lezetit t’muhabetit Pruni kafen për me pi. Buza m’dridhet prej qametit Filxhani në dorë m’u ngri. Qysh prej s’larg, moj të vegova A je xhind a je hyri? Shtati yt m’vjen hova hova M’i shashtise sytë e mi. Du’rt m’i kishe si hakiku Edhe gishtat qelibar. Shumë hallet i hjekë ashiku Kur mendon se del behar. Flok’t m’i kishe krrela, krrela Se me ty moti më shkoj bosh. Në t’ardhsha moj te dera Unë në shpi mos shkofsha shëndosh!

215

171. I mjeri unë ç’më zu belaja
I: I mjeri unë ç’më zu belaja S’ma kjajnë hallin shok’t e mi! :I I: Në pleqni m’ka zanë sevdaja Si t’ja baj as vet s’e di. Lule t’bukra çel pranvera S’ka ma t’bukur porsi ty. Të shetisim si përhera T’gjitha shoqet na kanë zili. Më thonë shoqet je e marrë Pse ke zgjedhë ashikun plak. Porse unë nuk ju besojsha E kam zgjedh vetë për merak.

172. Kumuri e Elbasanit
Kumuri e Elbasanit Këndon herët në mëngjes. I: Po shkëlqen ylli i sabahit Ndriçon sytë e Pakizes. :I Je e bukur si hyri-e Si ma e buk’ra në pranverë. Ku të kam moj kumuri-e? Thu’ja kangës dhe nji herë! Mos e merr vehten për kambë-e! Zgjidhe shokun djal të ri! Du’ të shof moj yll e hanë Si zamak për bukuri. Nuk do t’kem aspak zili-e Kur të shof moj tuj shetitë. Me dashnorin nazeli-e Jeni s’bashku dy të ri.

216

173. Leu dielli n’atë buzë mali
Leu dielli n’atë buzë mali Vaj, vaj, vaj! E mjera unë ç’mu dogj xhanani Ç’mu dogj shpirti e m’u dogj xhani Vaj, vaj, vaj! Ref.: I: Të kam shpirt-e, të kam xhan O e jotja s’qesh, e jotja jam. :I Hajde shpirt-o, zemra ime Vaj, vaj, vaj, Se m’ka rritë o nana jetime Me shumë halle, me shumë mundime Vaj, vaj, vaj! Ref.: Të kam xhan, të kam shpirt-e Po t’baj rixha shpirt mos me m’ikë!

174. M’vune kamën pa të drejtë (2)
I: M’vune kamën pa të drejtë S’u tregove zemërgjanë. I: Unë të çmova shumë të shtrejtë Ti e din moj, t’pata thanë. :I Jasemin moj t’vinte era Kur t’i putha të dy sytë. Asaj nate mun ke dera Në krahnor ma vune kryet. Më buzqeshë njiherë me shend-e Më jep zemër të qëndroj! Të lutem moj mos më len-e Se pa ty nuk mund të rroj!

217

175. Na leu dielli n’atë buzë mali
Na leu dielli n’atë buzë mali Gjithë dynjanë e ka ndriçu’. I: Moj hapsone, ije, ty t’raftë zjarri, aman Qysh na i more hajde këta djemt e ri! Ref.: Vaj, vaj Sylaroshe, hajde, me lot po qaj! Hej, hej Pimë rakinë, hajde, bre mos u dej! Qysh prej Durrësit deri n’Shijak E çojnë gocën mbyllun me prangë Ku po m’çojshin ije, ashiqare aman? N’hapsanë t’Shkodrës hajde ku vdesin trimat. Ref Vaj, vaj…

218

176. Ç’ke moj Fiti
Ç’ke moj Fiti që po qan? Vrava kamën me i dyqan. Dyqanxhi të plaçin sytë I: Vrave Fitin, o vrave Fitin o vet i dytë :I E vet i dytë besa vet i tretë Vallahi nuk deshta vetë Vallahi nuk deshta vetë O më shpëtoi martina e shkretë. E her’n e parë py’ta për ty Mu’ më thanë se je sëmu’ Çova mendjen me marrë doktorin Mend’t e mia fluturu’n. E kur del Fiti te maroku Për me marr nji durduma. Nga meraku i dridhet floku Unë prej teje s’kam me u nda. Shtro dyshekun për me ra Aty janë moj dy gjarpij. Mos ke frikë mor budalla! Ato janë gërshetë e mi.

177. Karajfili i zamakut
O karajfili i zamakut I: Paska çelë o për bukuri. :I O ku je gocë që s’t’i kam fajet I: Se pa ty o moj s’mund të rri. :I Oh hajde t’dalim n’hije t’manit Në gjergjef vajzat tuj qenisë. Oh më ka zanë malli në ty-e Nga meraku i dashunisë. Oh karajfili mbush me gjethe Rreth e qark oh qenka hijeshu’ Kumuri moj gocë e lalës Përveç teje moj tjetër s’du’. 219

178. Jam e lumtun se ia mrrina
I: Jam e lumtun-o se ia mrrina Me i pa lulet e k’tij behari. :I I: Çelin lulet, jaseminat Në pranverën e k’tij beqarit. :I Jasemin lule e kuqe I çel gonxhet-o nji nga nji. Janë të mbushun o me burbuqe Lule e bukur-o për dashni’. Çelin vjollcat dhe zymbylat Trandafilat për bukuri-e. N’bahçe tate këndojnë bilbilat Vend i bukur për dashni-e.

179. Sa moj e pa besë
I: Sa moj e pabesë Ti që m’dole mu’! :I I: Më shtine n’ngatërresë Dhe në burg m’ke çu’ :I Unë në burg jam n’dry’ Robi m’ka dënu’. O sa të kam dashtë ty Prap tash m’ke harru’. Kur vjen ditë e diel, moj gocë Dëshiroj me t’pa. Zoti ta baj mirë Meqë n’burg jam ra. N’andërr n’gjum të natës Shpeshher ty të kam. O m’kan zanë namt e babës Për mu’ s’ka sevda. Unë nuk të besoj Sa t’jem gjallë n’këtë dhe. Rri edhe vajtoj Qaj për fatin tem. 220

180. Në sabah bre shpirt-o
O në sabah o bre shpirt-o Kam dalë në Pazar. O për me ble o bre shpirt-o Shami për beqar. O n’qofsh beqar o mre çun-o Të më dal’sh për Zot E mos ban naze mi gocë Hajde kot më kot Hej , s’majte moj fjalën-e. Ref.: E kjaj me lot o me lot në sy-e! E m’ka marr malli me nejt me ty-e. E kjaj me lot o me lot në faqe! E po t’vjen era moj manushaqe. O, t’keqen moj lala e. O të dy zemrat mre shpirt-o Ne kem me i bashku’. O na po ndahem mre shpirt-o E kem me u harru’. Ref.: E kjaj…

221

181. Pasha ty moj pasha mu
Pasha ty, moj pasha mu’ Tridhet vjet më kanë dënu’! Ti n’Tiranë moj martohu! E, a ndëgjon more xhanan Unë do t’pres deri në vdekje. Do t’rri me djalin e vogël Që ti ma ke lanë amanet. Dy vjeç djalin unë ty ta lash Kur dola - njizet vjeç e pash’ - Hajde bir ke babi të të shoh! - Ah më fal babi, nuk të njoh! Sa të mora ty moj, Unë gjeta belanë Do të rroj dhe pak, Sa ta heq sevdanë. Sa e mbajti Pali veten Aq e mbajti shtriga besën. Qaj moj zemër, qaj me lot! Paska qenë dashni e kotë!

182. Mu ke çeshmja në Bezistan
Mu ke çeshmja në Bezistan Krisi pushka, boni bam E vranë një djal një fukara Borxhin beut s’ia ka la. I gjithë pazari na u çu’ në kambë Ç’po dridhet toka o xhanan. O mun ke çeshmja në mes t’sheshit Ranë përmys xhanart e mretit.

222

183. Çuni m’ka çu letër
I: Çuni m’ka çu’ letër: - Shëndosh e mirë unë jam-e. :I I: Shko e zgjidh nji tjetër, aman! Se për ty nuk jam-e :I I: Ik mre’ budalla Ik mre’ qerrata Se gocat janë të vogla S’din me ba sevda. O moj shtat selvie Shiko në qitap-e. - Fol me gojë Nurie! Se ke shumë sevap-e. O n’atë fushë t’mejdanit Vjen e vijnë dynjaja. Qitma kryet prej xhamit Se s’harroi fukaraja _________________________________________
qitap – Kurani, libër i shejtë i myslimanëve sevap - mëshirë mejdan – fushë, arenë lufte

184. Odë e vogël me gëlqere
I: Odë e vogël me gëlqere Bija e Tarit bojë esmere. :I Jarna- jarnane Lala moj të ka xhan, aman, aman. Odë e vogël ly’ me bojë Bija e Tarit s’fol me gojë Jarna, jarnane Lala moj të ka xhan, aman, aman. O bo bo me ato gërsheta Se ç’mi more mend e shkreta Jarna, jarnane Lala moj të ka xhan, aman, aman.

223

185. Eni more shokë, eni
(version tjetër i këngës “Efa more shokë efa” )

Eni more shokë, eni Çajre more shokë s’i gjej sevdasë Përmi t’tan je padishah, more Përmi vajzat e tan dynjasë, aman-e! Bafti ashikut me ferman Hasha nuk i bihet ymetit, more Kur më del vash në mejdan Krejt po shndrit sikur xhenet, aman-e!

Ashik zeza me shumë halle Jabanxhi në dhe të hu’j, more Me lot kjajshin fushë e male Nji sahat m’bahet nji mu’j, aman-e!

186. Ky Myzyri n’Elbasan
O të shof ty moj gocë n’behar Pylli ligjëron. O ky Myzyri n’Elbasan Bukur po këndon. O këngëtari i kumurisë Of of aman! O yll i parë i dashurisë Lule n’Elbasan.

224

187. Rreth e m’rreth kalasë
Rreth e m’rreth kalasë Këndon kumuria Elbasan i ri, Elbasan! I: N’t’hyrë të namasgjasë Rrjedh metalurgjia Elbasan i ri, Elbasan! :I Ref.: I: Vajzat si sorkadhe Djemt-o si petrita Hedhin kangë e valle, anë e mbanë. Si ylber me ngjyra Vezullojnë dritat Elbasan i bukur, Elbasan! :I Këndon kumuria Qesh metalurgjia Yllin partizan lart e mban Kanga e rinisë Drita e shoqnisë Elbasan i bukur, Elbasan! Ref.: Vajzat…

225

188. Tridhjetë ditët e Ramazanit
Tridhjet ditët e Ramazanit Ç’e kërkon ashiku dylberin. Turqinia po bojshin bajrom E vejnë e vishin tek Selman beu. Selman, të mos mbesi hatri Kan fillu’ o me dalë mustaqe Kam shahit e ta baj ispatë Për atë nishan që më ke n’faqe. Ref.: Hajde sy o sy aman, aman Qaj lala për ty! Hajde ve o ve aman, aman Nisu jak me ne! U kthy vjeshta për së mari Çelen vjollcat dhe zymylat. Myzhde djalë se po vjen behari Bahçe më bahçe këndojnë bylbylat.

226

189. Potpuri e Shqipërisë së Mesme
Aman kam nji babë, more Aman iftijar-e. Aman që m'përzihet o more Aman me dylbera Aman, rri baba Mos u bëj i marr-e Se na dalin fjalë të tjera, Unë e mjera! Aman ku ta gjej, o more O nji mik të mir-e? Aman që t'më dojë o more Aman si ta due. Aman ti thotë babës për hallet e mia Mos shkoj djegë e përvëlue aman-e ! O jarnananina moj e vogël o O jarnananina moj e vogël o I: Qyqja m'ka ly du’rët goca me këna! :I I: E jarnanina sa fort të du’! I: Ec o more çuno hajde t'rrish me mu’! :I

O jarnanina moj të keqen-e O jarnanina moj të keqen-e E iku goca lale më la vetëm-e E iku goca lale më la vetëm-e E jarnanina sa fort të du’ Ec o more çuno hajde t'rrish me mu’ E jarnanina sa fort të du’ Ec o more çuno, hajde t'rrish me mu’!

227

190. Ke urë e Shijakut
I: Ke urë e Shijakut Mblodha ca bajama. :I I: Do t’ja çoj ashikut Meze nesër mrama’ :I Ref.: Of aman, aman, O më ban derman! Of aman, aman O më dogje xhanë! O le, le, le, iku goca-e O le, le, le, bashkë me çunin–e! Bahçe nëpër bahçe Mblodha ca qershi. Do ja çoj ashikut Meze për raki. Ref.: Of aman…

228

191. Kush kërcen napolonin
I: - Kush kërcen napolonin? :I I: - Nusja me gjithë dhondrin. :I O Mari Mariana Faqet me nishana. O Mari Maria Faqet gurabia. Kush e ban haremin? Çunat e Ali Demit. O Mari Mariana Faqet me nishana O Mari Maria Faqet gurabia. O më marsh të keqen E m’u bofsh kurban! Me jaranin isha Me jaranin jam! Hudhe hudhe vallen E loz lala dajren! O Mari Mariana Faqet me nishana O Mari Maria Faqet gurabia.

229

192. Zemra ç’m’u dogj
Zemra ç’m’u poq, Mëlçia ç’m’u dogj Sevdaja s’m’u hoq O lalë nga bukuri e saj! Amani, amani Hallin mos ma qani Si t’ja boj o shokë As vetë nuk e di! I: Kush niset me bo’ sevda Në moshën e pleqënisë? :I I: Mjer ate që e rren mendja, Kujton vitet e rinisë. :I Asaman moj lulja e gemit Me at shtat porsi selvi Vure zjarrin gjithë miletit More n’qafë kta djemt e ri. Gjithë njerëzimi le ta di Se sevdaja s’ka kufi Unë vetë e kam provu’ Si n’rini e në pleqni. Amani amani, Hallin pse s’ma qani? Si t’ja boj o shokë As vetë nuk e di!

230

193. Ç’na çudite moj hyrije
Ç’na çudite moj hyrije, aman I: Si na u çfaq kjo dashuni!? :I I: Kur t’takova unë ty-e aman Më vrave o me syn’n e zi. :I Letrat tua si kujtim-e aman Ti kam ru’jt si hajmali. M’dogje zemrën edhe shpirtin, aman M’paç në qafë o moj bukuri!

194. Vajta i rashë Rumelisë
Vajta i rashë more Rumelisë T’ja bajmë sehir more ashikënisë I: Se Rumelia asht nji mot a dy vjet Ashikënia s’ka të sosun-o, të sosun-o. :I U plake djal more ç’m’u plake O pa të shku’ o brisku në faqe. Por marshalla bukurisë sate M’u plake djalë, more ç’m’u plake Shkove, vajte! Ref.: More Mihal, more Mihal Të vjen era djal portokall Portokall edhe limon Era të vinte djal-o mollë e ftu’.

231

195. Prej Zotit ka me t’ardhë dënimi
I: Prej Zotit ka me t’ardhë dënimi Që tallesh me mu’, aman, aman. :I I: S’ka me t’ba fajde premtimi Çdo gja ka marr fund. :I Prej meje kur u largove Vashë, ti ç’ke mendu’? Po fëminë ku e lëshove? Zoti ka me t’dënu’!

196. Sa gëzim që kam në zemër
I: O sa gëzim që kam në zemër Kur t’ndigjoj moj tuj këndu’ :I I: O se për neve, kështu paska qenë Sonte ne me u bashku’ O me u bashku’. :I Ref.: I: Si t’ja baj moj xhan, Si t’ja baj se di? Zemrën t’a kam falë Shpirti im je ti. :I O sa e ambël aq e idhët Asht’ e shkreta dashuni. O faqja m’zverdhet, aman buza m’dridhet Zemra m’shkrihet si qiri Aman si qiri. Ref.: Si …

232

197. Moj Mahmudi
Oh moj Mahmudi, Sa e mirë je ti. I: Të ka rritur nana Si molla në gji Moj Mahmudi. :I Oh moj Mahmudi, T’presin shoqet ty. Përqafoje nanën Edhe babën ti Moj Mahmudi!

198. Kur më folë si dallëndyshe
I: O kur më folë si dallëndyshe Buz’të e kuqe si qershi. :I I: O të lutem moj sylarushe Më fol pak për dashuri. :I O dashunia nuk shikohet Por ate veç zemra e ndinë. O zemra e fundit po dëshprohet Unë e mjera për dashni. O ti je lulja që nuk thahet Plot me gonxhe bukuri. O zemrës teme ti si ndahesh Ç’më ke mbushë me dashuni.

233

199. Po këndoj për një trim
Po këndoj o për një trim I: Dëgjoje kangën mori nanë! :I Me sa shumë mallëngjim-e I: E kujtojmë sot trimin tonë. :I O e kujton e gjithë Shqipnia Kujtimin e shokut tonë. O që e rriti vegjëlia I: N’kry t’detyrës që ai ra. :I Tashti djali ishte i yni Shumë kujtime na i ka lanë O mos e qaj nanë o trimin Ai ka mbetë në zemrën tonë!

200. Buzën kuq si drandofilli
Buzën kuq si drandofilli Balluket lëshu’ mbi ballë I: Ku të kam o lulja e prillit Po të pres me gaz e mall. :I Më pëlqen të shof përditë Do të kem pak për vetiu. Sytë e tu më japin dritë U treta porsi qiriu! Zemërngushtë moj paske qenë S’ke për mu’ pak dhimsuni. Dashuninë moj do t’a sjell T’a kam sjellë për bukuri.

234

201. Errësinë e pyllit
I: O errësinë e pyllit Dëfrimi i njeriut. :I I: Porsi drita yllit E bija bariut. :I Pyllin ç’e kërkova Hije për me gjetë. Ti qenke për mue S’bashku të dëfrejmë! Ne në pyll do t’rrojmë Unë edhe ti. Si kemi zakonin Hallku t’ kanë zili. Bota se kuptojnë Se ç’asht’ ky qëllim. Në t’errët shkojnë Ju ngjan si dëfrim. Unë zemrën e ngjita Me ty mor xhanan. Si ylli Afërdita Lindun n’Elbasan.

235

202. Moj hyrie bukurie
I: Isha n´ondërr n´gjum të notës Kujtova se rri me ty. :I I: Kur filloi gjumi me m´dalë Ftyra jote m'rri në sy. :I Moj hyrije, bukuri Konga jote t´ka dal sot Mos t'vi keq se po t´këndohet Ta ka qit arshiku jot. Du’l fëllonxa nga kafazi Shkoi ne mal ku binte borë. Jalla u djegsha si voj gazi Nuk të la pa t'shti ne dorë.

- Ku do ta bojmë Bajramin sonte? - Do ta bojmë o ke shpia ime! Pash të modhin zot, o mor çuno, M´hajde k´tu o ke shpia ime! Refren: Ç´e mora palpoçen, e gju’n zari rosën E mora tabaken-e, që ta heq merakun. I: - A don pare a don dimi-e? :I - Pare nuk du’, dimi nuk du’! Pash të modhin zot-o Mor çuno m´hajde ktu!

236

203. Se ç’po zbret çuni nga mali
I: Se ç’po zbret çuni nga mali Me çifte në dorë. :I I: O për me gjetun Fëllënzat mitare. :I Ref.: O,o,o sa e bukur je! O,o,o qenke për t’u dashtë! O,o,o qenke për t’u dashtë! O ti moj vajzë e re! O se ç’më ra rruga O nëpër pazar. O për me blemun Shaminë për beqar. Ref.: O,o,o …

204. Mbas asaj kalaje
I: Mbas asaj kalaje mor Nje bahçe me lule. :I Një bahçe me lule moj Mbushur plot me cuca. Mbushur plot me cuca Cila asht’ ma e bukra? Cila asht’ ma e bukra, mor Njajo’ faqekuqja! Njajo’ faqe kuqja, mor Zemrën t’a këputka! Zemrën ta këputka, mor Sytë me lot t’i mushka. Sytë me lot t’i mushka, mor Gjallë në dhe të futka!

237

205. Ç’na erdhi kjo pranverë
Ç’na erdhi kjo pranverë Ma e bukur se çdo herë. Se qeshi mali, fusha se qeshi Lulet plot me erë Mirë se vjen ti moj pranverë Ku i paske vajzat o - Ku i kam shoqet-o? - Në fshat të ri i ke, moj pranverë. Janë vajzat-o, bashkë me trimat-o. - Ku i paske vajzat-o? - Ku i kam shoqet-o? Ngjitun mbi diga e në kantiere Shiko tek punojnë bashkë me trimat-o! Sa herë vjen ti moj pranverë N’a mbush plot gëzim Anë e mbanë atdheut tonë Qeshet jetë e lirë. Ti na vjen e na lulzon, Në vetëm nji stinë. Kurse neve t’gjithë gëzojmë Lulëzojmë Shqipninë!

238

206. Nji natë hana se ç’po ndrinte (2)
I: Nji natë hana se ç’po ndrinte Ishim vetëm pa njeri-e. :I I: O një qemane, lalo, se ç’po binte Edhe frynte pak veri-e. :I Për një natë desh shkallova U ngrit’sh në një tepe. O përpara shtëpisë të shkova Gjet’sh nji vajzë, nji të re. Ajo plaka se ç’më thoshte Për të renë që kishte ngjarë. O kishte ngelur fare pa paj-e Rrobat se ç’ia kishin marrë. Doli hana, doli hylli Doli sorkadhja nga pylli. O, emrin tand nuk e gjej dot Do ta qaj gocën me lot.

207. Kënga e Mahmudesë
Kjo sevdaja e insanit Edhe gjarpnin ç’e përvlon; Mahmudeja e sulejmanit Me gazep sokakut shkon. M’at Edrene të gremisur, Andërr m’u shtir e mjera sevda; Kur pash’ Mahmuden’ stolisur, Vall’ e mjera se ‘ç’po ka! Myrati s’më le ta gjej, Kam baftin qi ma largon; Sytë më çdo an’ t’i kthej. Si nata m’i errëson. Më shkon me llanë përveshë, S’I mat shoqet më kët dhe; Vjen me buzë duke qeshë, Du dy syt’, moj Mahmude. 239

208. Sot këndoj në festival
Sot këndoj në festival-e, Hej hajde more hej! I: Këngët tona atdhetare. :I Ku je kanga popullore Rrjedh nga gurra shekullore. Ref.: Kangë e dashun-o, kanga ime Unë t’dëgjoj o me mallëngjime. Kangë e dashun, kanga ime Kur t’dëgjoj o më mush me g’zime. Bjen daullja bashkë me dajre Hej aman, more hej! I: Djem e vasha moj hedhin valle :I Ref.: Kangë… Bjerni trima çiftelisë, Hej hajde more hej! I: I këndojmë o gjithmonë shoqnisë :I Ku je kanga popullore Rrjedhë nga gurra shekullore!

240

209. Moj Sanije, bukurije
I: N’andërr jam në gjum të parë Ftyra jote m’ra ndërmend. :I I: Kur filloi gjumi me m’dalë Çela sytë e s’shof kërkend. :I Moj Sanije, bukurije Kanga jote ka dalë sot. Mos t’vij keq që po t’a knojna T’a ka qitë ashiku jot. Iku fllanza prej kafazit, Shkoi në mal me hangër borë. Unë u djegsha si vaj gazi Nuk e la pa t’shti në dorë! Dy penxhere ly’ me bojna Ibrahimi i ka goditë. Moj Sanije mos ban ojna’ Prej Allahut t’raftë nji pikë! ________________________________________________
ojnë - sjellje a shtirje e dikujt sikur nuk e do apo nuk i pëlqen diçka; lojë, naze, xhible

241

210. M’kanë thanë shoqet mramë
I: M’kanë thonë’ shoqet mramë: - Merre moj merre plakun-e! :I I: - O ju thaft goja mori shoqe! Që ma dhatë ju plakun- e Tuj e pasun çunin –e. :I Ref.: I: U bu, bu, tjarnane :I I: Hajt të lumshin kamët’ e! :I I: Boj’ kuvend me gocat –e :I I: Shih gocat shqiptare Bukur hedhin valle! :I M’kanë thonë shoqet mramë: - Merre moj merre çunin-e! - O ju lumt goja mori shoqe! Që ma dhatë ju çunin -e Çunin gushëpullumbin –e!

242

211. Po n’a vjen karaj me dru (potpuri)
O po na vjen karaj me drue Po na vjen karaj me drue. - O dil moj nuse me shkarkue dil moj nuse me shkarkue! Refreni: Jar nana nana nana ne Du’je mi du’je çunin-e Çunin mi gushpëllumin-e Se puntor e ke! Jar nana nana nana ne Duje mi du’je djalin e Djalin mi të marrin-e Se puntor e ke! - O jom në magje tuj gatue Jom në magje tuj gatue. O kom byrekun o tuj t'hollue Kom byrekun o tuj t'hollue. Refren: Jar nana… O mu ke guri që bon xixa Mu ke guri që bon xixa. O shko me lalën e boj pipza Shko me lalën e boj pipza.

Ref.: U bu, bu…

243

212. Ra Faja prej fikut
I: Të rroftë Faja nuse! :I I: O me shami të kuqe. :I Refreni: Jarnana, na, ne hopa Jarnana, na, ne hopa. Ra Faja prej fiku. Nuk e zu dekiku. Refreni Jarnana… Se ç’po digjet një shami Porsi gjaku flakë e kuqe Vello e Fajës po nxierr tym Edhe zjarri si të shuhet? Refreni: Jarnana…

213. N’penxhere ke dalë (2)
I: N’penxhere ke dalë Për me ba sehir. :I I: Prit të them nji fjalë o moj gocë. Nji fjalë për të mirë! :I Në rrugicë të pres Të t’falë një dhuratë. Si kujtim ta keshë, o moj gocë Mos t’më marr’sh inat! Më le në vetmi Si zog të harru’m. Ruje dashurinë o moj gocë Qi ke pasë për mu’! ______________________________
sehir = magji ( në këtë këngë e ka kuptimin me vrojtue, me soditë)

244

214. Artizane e Lumës
I: Artizane e Lumës je Shoqen tande nuk e gjej. :I I: Natë e ditë në vek punon Qylyma t’bukur prodhon. :I Ref.: I: Cucë lumjane T’lumshin du’rët-e! Artizane End qylymat-e! :I Ti punon pa u lodhun-e Me gëzim në vekun-e. Lule t’bukra ti qëndisë Mori lulja e Malësisë. Ref.: Cucë…

245

215. Kanga e Gani Begut
O leu dielli more, aman në buzë mali Po shkëlqejnë gur’t e kalasë, e hajde I: O Gani Begu, more, Gani Beg Toptani Ndan zeqatin fukarasë. :I Gani Begu more, veshun me fustana Gardh me gardh e shteg o me shteg, e hajde O Liku i Nurit, more me Sufin e Miftarit Nuk janë djem o që du’n me vdekë. Gani Begu more o i hypi atit Gjithë Tirona zunë me qa: - Mos kujtoni se shkoj n’Stamboll Shkoi n’Korfuz tevdil hava! O dit’n e ejte more, o n’tre sahati Rrin Gania tuj mendu’, e hajde: - O çohi djem more o ti rrokim hutat Sadi Mollën e kanë rrethu! Osman Motja me Llesh Nikollën Xhiu i Fajës me Demin e Sulës. Gani Begu e zu derën: - Na t’i bijmë me hyxhym kullës! Shum fort qe hazdisë Harroi Zot e pejgamer. Iu sul Zoti prej Ganisë Me lanë vetem pa hyner. ____________________________________________
tebdil hava - verime, me pushime verore

246

216. Gjinokastra n’atë shpat mali
Gjinokastra n’at shpat mali Guri shekullor. Tundet sot nga festivali Gjinokastra jonë. I: Hajt t’ja themi sot një kange Kangës sonë të re. Ti me iso, unë me daire Le t’shkojë der’ në re. :I

217. Çelin qershiat
I: Çelin qershiat lule plot mimoza Trandalili erë kundërmon. Vjollcat ma t’bukra, lule shqiptare Sikur ti na erdhen moj pranverë. :I I: Vaj ju qëndisnit ndjenjat-o Mbrenda katër mureve t’shtëpisë Në fabrikën tonë vajzat duararta Do t’na sjellin drit’n e dashnisë. :I I: Shihni lulëkuqet që kanë çelë petale Era e trandafilit kundërmon. F’tyra ma t’buk’ra prore shpipëtare Gocat e bukra pikturojnë. :I M’a shumë dritare sot do t’kan Ndaj prodhojnë xhama sa më shumë Në fabrikën tonë vajzat duar-arta Do t’na sjellin drit’n e dashurisë.

247

218. Aman gocë e re
Kush ma freskon ballin mu’? Aman gocë e re. Të kam dashtë dhe prap të du’ Aman gocë e re. Hej, aman gocë e re Hej, sa e bukur je! Kjo dashnia qoftë mallku’! Aman gocë e re. Të kam dashtë dhe prap të du’ Aman gocë e re. Hej, aman gocë e re Hej, sa e bukur je!

219. Një bahçe me trandofilla
I: Një bahçe me trandofilla Këputa një luleborë. :I I: E bashkova me zamakun Dhe me te të lidhë kunorë. :I Lulebora dhe zamaku Sa bukur ato kërcejnë. U bashkuan dhe lule tjera Dhe me to po dëfrejnë. Lulebora është nusja jonë Sa bukur ajo vallëzon! Dhe zamaku është dhëndri jonë Që të dy rreze lëshojnë. M’u ke sheshi i Bezistanit Dasmë e madhe plot hare. Kërcen dhëndri nga Elbasani S’bashku me nusen e re.

248

220. Vajta rashë nëpër bahçe
Vajta rashë nëpër bahçe, aman M’bjen ndërmend mori për ty. Po të them moj manushaqe, aman Nuk të ndrroj mori për sy! Ref.: Lule, hej, hej aman Shpirt-o o ku të kam? Dola n’penxhere Synin kur t’a pashë Asaman moj gocë Marshallah, të thash’. Vajta rashë o nëpër bahçe, aman Çova kryet moj me t’shikju’ Dashninë tande kur ma çfaqe, aman! Kur më the se je për mu’. Ref.: Lule…

221.. Of aman moj Perëndi
Of aman moj Perëndi Çfar igballi paskem pasë!? I: Natë e ditë mendoj për ty Ma mbushe shpirtin me maraz. :I Ki mëshirë moj ti për mu’! Unë të pres i përmallu’m E du’ t’i shof dy sytë e zi N’du’rt e tu’ja të jap shpirt.

249

222.. Një barakë me d’rrasa t’vjetra
I: Një barakë me d’rrasa t’vjetra Vejnë e vijnë vasha t’reja. :I I: Nuk iu shifen sytë e ballit Nga çarçafi, ferexheja. :I I thonë hoxhë, por hoxhë nuk ishte Nuk thrret’ sallë nuk thrret’ jaci. Gjithë ditën tuj pi raki Ban hajmali për bukuri. Një barakë me drrasa t’vjetra Aty rrin një burrë i gjatë. Ai bon zarfa edhe letra Me t’vërtetë ja ka zanatë. __________________________________________
jaci – kohë e faljes në mbrëmje

223.. Po i vjen era karajfilit
Po i vjen era karajfilit Mu’ meraku o më ka zanë. I: M’len nji çast o të rri pranë teje Dhe në vdeksha dert nuk kam. :I Ref.: E në bahçe k’non bylbyli Ti më rrin moj tuj mendu’. Floku yt moj pala pala E syn’ e bukur ta ka mbulu’ Fryn nji erë e ftoftë nga mali Unë i mjeri dal me t’pa. Tuj mendu’ aty më rrijshe Gjethi i verdhë aty ka ra. Ref.: E në bahçe…

250

224. Ç’asht’ ky djalë moj nanë
I: Ç’asht ky djalë moj nanë Që po vjen nga shpia? :I I: I hollë e i gjatë, o moj nan-e M’i mu’r mend’t e mia. :I Ç’asht’ ky djalë moj nanë Që po vjen te porta? I hollë e i gjatë o moj nanë Ç’po çuditet bota! Sy e vetlla tua Si engjëll pehrria. Oh moj gocë, e gocë e lalës Ç’na ka zanë dashnia!

225. Për nji mot e gjysëm viti
O për nji mot-e, gjysëm viti I: O ne u deshëm moj gocë e vogël Kush se diti! :I O ne u deshëm, kush se diti O përveç teje moj gocë e vogël Edhe shpirti. O përveç teje edhe shpirti O që atë ditë kur t’a vuna unazën E gishtit.

251

226. Nji natë hana se ç’po ndrin
I: Nji natë hana se ç’po ndrin Isha vetëm pa njeri. :I I: O nji qemane larg o moj po binte Edhe frynte pak veri, :I Aman, aman. Unë atë ditë për ty erdha Ftyra jote më rri ndërmend. O pse more shokë nuk po m’shkon fjala Edhe gjumi nuk po më zen? Aman,aman. Moj bukuri, t’shoh me sy Se pa ty moj s’mund të rri. O gjum’ i shkretë se ç’më ka mbërthye Të t’baj mollë e t’shti në gji, aman, aman. Për një natë desh shkallova U ngritsh lart o në një tepe. Oh përpara shtëpisë të shkova Gjetsh një plakë e një të re, Aman, aman. Ajo plaka se ç’po thoshte Për të renë që kishte qarë. Oh kishte ngelur fare pa para-e Rrobat se ç’ia kishin marrë, Aman, aman. O po sonte qe sëmurë Iku lart e derës sime O mun ke porta e kaurit Më vuri shpirtin siklet, Aman, aman. Doli hëna, doli ylli Doli sorkadhja nga pylli. Oh emrin tënd nuk e gjej dot Do ta qaj gocën me lot, Aman,aman.

252

Prita sorkadhen kur doli Ishte lagur nëpër vesë. Duke qeshur ajo mu’ më foli S’e harroj deri sa t’vdes, Aman aman!

227. Ke pasë thanë Safet nji ditë
I: Ke pas thanë Safet nji ditë: - Kur të vijë pranvera :I I: Do të dalim me shetitë Sikur herat tjera. :I Sa herë ballin qi ta l’mojshe Ti m’rrijshe e qetë. Premtimin prej tejet dojshe Se të du’ për jetë.

Çilin vjollcat dhe zymylat N’vendin e caktu’m. Në atë vend ku k’ndojnë bylbylat Ne u dashunu’m.

253

228. Kam tre vjet në spital
I: Kam tre vjet në spital :I I: Kam tre vjet, e o bo bo Në spital moj nano! :I Edhe n’vdeksha në Tiranë Edhe n’vdeksha, o bo bo Në Tiranë, moj nano! Le t’më çojnë në Erzen! Le t’më çojnë, o bo bo Në Erzen, moj nano! Një të dashun, unë që kisha Një të dashun, o bo bo Unë që kisha, moj nano. Asht larg deri në Korçë Asht’ larg, o bo bo Deri në Korçë, moj nano. Telegrafet s’shkojnë, as s’vijnë Telegrafet, o bo bo S’shkojnë as s’vijnë, moj nano. Do të vdes në spital-e Do të vdes, o bo bo Në spital, moj nano! Nuk kam vlla me m’kërkue Nuk kam vlla, o bo bo Me m’kërkue, moj nano!

254

229. Moj Zoge, moj Zoge
Moj Zoge, moj Zoge A po vjen në dasëm-e ? Unë po vi po s’kam me se Moj fëllanzë e malit-e Moj fëllanzë e mali-e Jam djalë i krutanit-e. Moj Zoge, moj Zoge, A po vjen në dasëm-e Se jelekun t’a baj vet Moj fëllanzë e malit-e Moj fëllanzë e malit-e Jam djalë i krutanit-e. Moj Zoge, moj Zoge, A po vjen në dasëm-e Se fustanin t’a baj vet Moj fëllanzë e malit-e Moj fëllanzë e malit-e Jam djalë i krutanit-e.

255

230. Sillu, sillu botë e vjetër
Sillu, sillu botë e vjetër Ty t’ka beku’ Perëndija. I: Zoti asht nji, s’bohet tjetër E beson gjithë njerëzia. :I Ka motmot e disa muej Kemi pasë dashni të randë Tash do t’i kallxoj gjithkuej Vet je ikë e më ke lanë! Tridhet ditë të Ramazanit As s’kam hongër, as s’kom pi Kur t’vjen dita e Bajramit Bashkë me lalën do t’shkojmë n’xhami. Moj raki, raki e rrushit Ti qi m’piqesh n’kazan t’prushit. Moj raki moj bukuroshe, E çon lalën qoshe m’qoshe. Mora vesh se t’kanë fejue Nji gjysëm ore larg shtëpisë. Të lutem mos me i harrue Kujtimet e beqarnisë.

256

III. KËNGË SHKODRANE

257

258

1. Oh sa bukur sot ke çelë
I: Oh sa bukur sot ke çil-e Tash na vjen pranvera. :I I: Shoqja ime drandofile Je mbi lule tjera. :I I: Kur të shof n’lulzim Mbushem me gëzim. :I Mbasi doli tash pranvera E natyra çeli. Mbi të gjitha lulet tjera Mbeti karanfili. Sa herë t’shof me sy N’zemër të mbaj ndry’. Për të kuqet flet’t e tua Me gonxhe rrethue. Drandofille ty të zgjodha Pra ti je për mue. Kur t’shoh bukuri Lule lidh’ n’dashni.

259

02. Në zaman t’asaj furie
Në zaman t’njasaj furie Unë desha me dalë me tretë I: Fjala jote moj hyrije Më ndali vetë :I Ref.: T’a dish, t’a dish t’a dish Hallin që kam, aman, aman! T’a dish, t’a dish, t’a dish Se s’la pa t’marrë! Ti t’a dish moj bukuri-e Se prej fjalës unë s’të dal. I: Por në m’bash’ moj jabanxhi-e Unë dal në mal. :I Ref.: T’a dish… Kemi ardhë n’ajri zaman Behari vjen tue dalë. I: Të lutem mori sulltanë Të më rrish në fjalë! :I Ref.: T’a dish…

____________________________________
zeman = kohë, epokë, moshë

260

03. Nuk e di çfarë ke në zemër
Nuk e di çfarë ke në zemër Ma thonë ata sy. Lule je, lulë e ke emrin I lumi unë për ty! Kur m’kalon ti rrugës sime Dhe më përshëndet. I fal jetës plot gëzime Je dashnia vetë! Ref.: Ky marak, marak i shkretë Nuk e len zemrën e qetë. Dashuninë që kam për ty Nuk e nd’rroj për këta dy sy. Unë e di çfarë ke në zemër Ma thonë ata sy. Lule je, lulë e ke emnin I lumi unë për ty! Kur m’kalon ti rrugës sime E më përshëndet. Nuk e di pse zemra m’dridhet Shpirti m’çohet peshë. Ref.: Ky marak…

261

04. Ti më je si nji gonxhe
I: Ti më jë si nji gonxhe E bukur lulzimi. :I I: Nuk të gjindet shoqja Veç në kopshtin tim. :I Ref.: I: Hajde moj, beja moj Hajde lule moj shebojë! :I T’gjitha shoqet t’kan’ inat Se ti je e bukur. Shoqet le t’pëlcasin Der sa unë të du’. Ref.: Hajde… F’tyra jote si pranverë Syni jot i zi. Shoqet le t’pëlcasin Dersa unë të du’. Ref.: Hajde…

262

05. Nji lule që m’ka çilë tash
I: Një lule që m’ka çil tash, aman! Mbi gjithë shoqe bante dritë :I I: Bukurinë ma ke me naze Zemrën teme ma bezdisë. :I N’zemër teme ke zanë vend, aman! Bereqet s’po m’len me ba. Natë e ditë më rrin ndër mend-e Më merr malli për me t’pa. Vaj bre djalë se ç’asht’ meraku, aman! Ti hala se ke provu’ Me vu vesh se çka thonë hallku Kishim tretë kishim maru’. Kisha maru’ kisha tretë, aman! Si bylbyli n’vend të shkretë. Hajde dushë e hajde shpirt-o! Hajde t’rrina dritë me i dritë!

___________________________________________
bezdi - mërzi, shqetësim dushë - shpirt, e dashur hallku - të tjerët (ata që nuk i ke farefisni)

263

06. Ç’na çudite moj hyrije (Version)
I: Ç’na çudite moj hyrije Si s’të vjen vaji me kja? :I I: Shumë hallet i ka ashiku Kur mendon se del behar. :I N’andërr jam në gjum të parë F’tyra jote m’bjen ndërmend. Kur fillon gjumi me m’dalë Çili sytë nuk shof kërkend. Në kafaz të kan zaptue Si bylbyli në pranverë. Hapi kraht’ me fluturue Sa t’i shof moj sytë nji herë.

07. Edhe njiher du’ me qa hallin
Edhe njiher du’ me qa hallin Prej gurbetit kur erdha n’shpi, jar. Veç Shipnisë kush s’ma shu’n mallin Kurr moj qofsh gurbet o i zi! Për mu t’mjerin nuk lind dielli Për mu t’mjerin s’ka pranverë, jar. A mos vjen najherë çasti T’a shof Shqipnin dhe njiherë. Për në p’shtofsha prej këtij halli Se ditë e natë po rri e pres. Do t’i shes dhe sytë e ballit Veç n’tokë timen t’shkoj e t’vdes.

264

08. Net pranverore
I: Kush ka shijue net pranverore S’bashku me vashën nëpër lëndinë? :I I: S’kanë për t’harrue zemrat n’krahnor Si ato rrahin për dashurinë. :I T’i g’zojë rinia ditët e saja Lulet e malit, netët me hanë I: Se dashunia ndjenjat e saja Të zgjon në zemër, flakë e ca varrë. :I Erdhi freskia rishtas në mue Kthejti dashnia që m’ke largu’ Kështu dhe pranvera, n’gjelbrim asht veshë Edhe në mue gjithë rrin tuj qeshë. Zogjt me mallnjime, mallshëm po knojnë T’parshmet gëzime mu’ m’i kujtojnë G’zimin natyra mu’ ma tregon M’qeshet pra ftyra, shpirti më g’zon.

265

09. Moj lulja e allit
Moj lulja e allit, Pashë sytë e ballit! Kush t’ka gërga-e Flutur me krah-e? Na kan diktue S’jena frigue. S’na kan’ lanë bashk-e Ma fort jem dasht-e. T’jam ba ashik-e N’zemër t’kam mike! Moj dranofille, Zemrën ma shkrine! Qysh se t’kam pa-e Tejet s’jam nda-e. Na kanë diktue S’jena frigue Po të baj be Moj lule e re: - Ashik t’jam ba-e Pa t’marr nuk t’la-e! Hallku kanë thanë Besën kanë dhanë Fjalën që dham-e Sa mirë e mbajt’m-e! Jem dashunue Zemrat me i gëzue. T’lumtun e t’qetë Ta shkojmë këtë jetë! Ku asht dashnia Asht lumtunia!

266

10. Lule e gjethshme plot njomësi
I: Lule e gjethshme plot njomësi :I Në bahçen e kopshtit tim boçe çile Boçe çile si nji petrit Dranofille moj në gem! Unë të pashë ty porsa çile Edhe çile në prenverë, boçe çile Boçe çile si nji petrit Dranofille moj në gem!

11. Më ka vra dashnia jote
I: Ah ç’më ka vra dashnia jote Që t’pata t’vetme në kët jetë. :I I: Oh edhe shpirtin ma dogje, djalo Shumë të durova unë e mjer’! :I Oh ke me m’lyp’ e s’ke me m’gjetë Dit’ e nat’ do t’kjajsh për mu’! Oh ke me m’lyp e s’ke me m’gjetë Do t’shkoj prap, s’do t’kthehem ma! Ah si s’tu dhimt o bashkimnia Për njata sy që m’i dogje zjarr? Oh kan’ me t’ra ndërmend fjalt’ e mia Por at’her s’kan’ me pasë dobi.

267

12. Çoje nuse sexhaden
O çoje nuse, çoje Çoje moj sexhaden! O shum nazet na i paske Hajde moj belhollë! Dy molla t’ambla t’freskta Ti zgjodha, t’reja i mblodha. O naze nuse paske Hajde moj nuse hajde! O me shami të kuqe Dhe me buzë burbuqe. Për gojë tande t’i zgjodha Dy molla t’reja t’i zgjodha. O hajde nuse hajde Me ‘i nishan në ballë! Me ‘i nishan në ballë O me jelek me ar-e! Veç për ty i mbodha Hajde moj belhollë.

268

13. Ndalu vashë pashë jetën tande
Ndalu vashë pashë jetën tande, Ndalu fol me mu’! Se me ty moj ma ka andja Shumë me bisedu’. Zani yt si za bylbyli Çerdhen kur ndërton Syni yt si marangjyli Mendjen ma huton. Ref.: Ah kjo dashnia, zemrat përtrin Si lule n’fusha kur n’pranverë çilë. Hajde afrohu ti o shpirti im! Vetëm pranë teje ndiej çdo gëzim. Veç me ty më duket jeta Lule plot aromë. Vetëm ty mbi shoqe t’zgjodha Për me g’zue gjithmonë Zani yt si za bylbyli Çerdhen kur ndërton. Syni yt si marangjyli Mendjen m’a huton. Ref.: Ah…

269

14. Atje n’kopsht asht’ një lule
Atje n’kopsht asht’ një lule Si bylbyl o n’dega ulë O sa shpejt ajo përulet Kur knojnë zogjët, moj Teutë. I: Mori lule, lulja jonë A s’ma fal moj pak aromë? :I Sa herë n’mramje kam me t’ardhë Unë pranë teje me pushue Mori lule gjethe bardhë Ah të lutem me m’pranue Mori lule lule vere, Lulja ime brigadiere! Nisja kangës t’fluturojë Moj e vogël lule e mirë Bashkë punojmë e bashkë këndojmë Se ti je lule besnike Bashkë t’punojmë e bashkë t’jetojmë S’bashku jetën ta kalojmë!

270

15. Ç’më dhimbesh moj vashë
!: O ç’mu dhimte moj vashë Se m’je rritë pa nanë! :I O, asaman o shpirt-o i vogël, O kurr se la pa t’shti në dorë! Ç’më dhimbesh moj vashë Që m’ke mbet pa babë! O asaman o shpirt i vogël, O kurr se la pa t’shti në dorë! S’të dhimbna moj vashë Me mbetë dhe pa mue? O qysh atë ditë që t’kam dashunue, O sy e vet’lla fort t’i due.

16. Ç’a kanë sytë e mi qi kjajnë
Oh ç’a kanë sytë e mi qi kjajnë, O more vëlla? Oh ani na braktisi, Aman ashiknia, aman-e! Oh se na s’kemi kuj i vem faj-e O, more vëlla! Oh, ndaj se ç’thirra, Aman, Perëndinë, aman-e! Oh mori zemër, a t’kam than-e O more vëlla? Ani banu gur E duro shumë, aman-e! Oh se na s’jemi në dhe tonë O more vëlla. Oh, ani jabanxhi-e Aman, në dhe t’huej, aman-e!

271

17. A vjen për mu’ pranvera
A vjen për mu’ pranvera? A zbardhë për mu’ ma dritë? I: A g’zon kjo zemër mjera? A po rri kot tuj pritë? :I A ka për mu’ ma gzime? A ka për mu’ ma shpresë? Kur nanës, përkulun dhimjet, Nuk kam si me u përshnetë. O vjeshtë, vjeshtë e shëmtu’me Që m’thave n’ditë ma t’mirë! Ç’e fike at dritë t’beku’me? Mu’ lot s’ka kush t’mi prinë. E lypa kot te shpija. Nuk lash unë kend pa vetë. M’ka lodhë, m’ka kputë’ vetmia Po nana ku do t’jetë? Nji za mu duk se ndjeva, Më foli, m’dha qëndresë. Dhe zemrën n’vend ma pruni Kur m’tha gjithkush do t’vdesë.

272

18. Çili karajfili gjeth
Çili karajfili gjeth Plot me erë o na dërmon O plot me erë o na dërmon. Bylbylat o sa jeni I: Në pranvern’ e bukur :I Prap fillojnë Dhe na gëzojnë. Zanin tand tuj e nigju’, T’gjitha hallet i harroj O t’gjitha hallet i harroj. Në këtë stinë në lule m’lulë I: Zemrën time t’ngratën :I E ngushlloj Hallet harroj! Kno’ bylbyl n’bahçe jeshil! Nëpër lule plot me erë O nëpër lule plot me erë. Zani yt kur knon për qef-e I: Zemrën time t’ngratën :I Se ç’ma therrë N’t’bardhën pranverë.

273

19. Pranverë e bukur
I: Pranverë e bukur shpejt do t’na vijë. :I Hajde moj flutur, vashë të rrimë Se askush moj shpirt-o Xhan nuk do ta dijë. Ref.: Hajde moj, amam-aman eja mollë në gem! Unë të du si sytë moj, porsi shpirtin tem. Hajde moj aman-aman, eja mollë e ftu’ Ka me ardhë nji vakt-e, ke me m’thanë të du’! Këto zemrat tona mos t’i pengojmë Se kjo pranvera do t’na lulzojë E përsëri shpejt do t’na i bashkojë Ref.: Hajde …

20. Sa me mall rri vashë tuj kujtu’
Sa me mall rri vashë tuj kujtu’ Se unë puthjet s’mundem me i harru’ I: I kujtoj sa herë me dashuri I kujtoj kur k’ndoj këtë melodi. :I Ref.: Eja, pashë sytë e tu, vashë ti eja! Eja me dash’ni e kangë gjithmonë! Eja, s’bashku të jetojmë Jetën e re ndërtojmë Dhe lumturinë. I kujtoj moj vashë dy sytë e tu Ata sy të zi që janë për mu’. I kujtoj sa herë me dashuri I kujtoj kur k’ndoj këtë melodi. Ref.: Eja..

274

21. Me lule t’buk’ra
I: Me lule të buk’ra du’ me t'dhurue Vash' nji kunorë. :I I: Po ma parë kangës me ia fillue Me at' za gazmor. :I Je sot e para, mes lulesh lule Fllad pranveror. Flokët e tua shndrisin spërkatun Me ar diellor. I: O a a a a a a a a a a a :I N'ktë vend malor. Prandaj i doje më shum se veten K'to bjeshk' me borë. I: G'zoni, g'zoni o ju krushq-o Se sot do të merrni nusen-o! :I Dielli ka lemun majave. Shetisin krushqit-o fushave.

Gëzoni, gëzoni, o ju krushq-o Se sot do të merrni nusen-o. Niset karvani me krushqit-o Me nusen ja çu malit-o. Gëzoni,gëzoni,o ju krushq-o Se sot do të merrni nusen-o!

275

22. Dridhet rrezja nëpër valë
Dridhet rrezja nëpër valë Ushton kanga der’ n’kala-e. Këndon djali ndezun flake-e Shpejt del vasha n’derë me e pa-e. Ref.: Turtulleshë, turtulleshë Ç’ma ke çu’ shpirtin peshë! I: Pasha sytë e ballit-o Aman fort m’u dogj zemra prej mallit! :I Qitma synin gjeraqinë! Ta shof synin tand si yll. Folma fjalën gjeraqinë! Ndëgjoj nji za bylbyl në pyll. Ref.: Turtulleshë,…

Ka shumë kohë që s’jena pa Fjalë as letër s’më ke çue. Sytë e mi janë mbushë me vaj I randë malli m’ka kaplue. Ref.: Turtulleshë,… Dridhet rrezja nëpër valë Ushton kanga der’ n’kala. Tretet zani dalngadalë Hija e vashës s’shihet ma. Ref.: Turtulleshë,…

276

23. Mori vjollca me shumë erë
Mori vjollca me shumë erë Rri n’vetmi unë tuj t’mendu’. Dal n’dritare në pranverë Kangën tande tuj ta këndu’. Çou moj vjollcë t’u dhasht e mbara Hajde bashkë të kuvendojmë! T’kuvendojmë sikur përpara Edhe jetën bashkë ta shkojmë! Nuk e di çka asht dashnia Ishalla ke me e provu’! Je e re, kur t’vjen pleqnia Ka me t’ra ndërmend për mu’. Mbasi shku’n disa vjet Unë prap u pashë me ty. Vjollcë e bukur me shumë fletë Gjithfar’ bojnash ke shpërthy.

277

24. Nji ditë diele atij zemanit
I: Nji ditë t’diele t’k’tij zemani Mbledha shokt m’e ba nji heng. :I I: Rrijnë dy vajza n’hije t’manit E s’më lan me nxanun vend. :I Mori drandofillja n’gotë Hiqe pak at shami. Bishtalecin si pavodë. Të shoh pak moj bukuri. O, rrinë dy vajza n’hije t’manit Me shoqe tuj bisedu’. M’u ka shkepun xhamadani S’kam nji arrën me arrnu’. Xhamadanin rrush bajama Peshqesh ty moj ta kam çu’. Ishalla tash t’bjen taman Po të them moj mollë e ftu’. Porsi zog tuj fluturu’ Ulu poshtë e buk’ra vashë. Po të them pra se të du’ N’zemër m’hyne sa të pashë.

278

25. Kur të pashë moj drandofille
I: O kur të pashë Moj drandofille. :I I: Zemrën time Se ç’ma shkrine. :I I: O je gojë ambël Dhe sy zezë. :I I: Zemrën time Se ç’ma ndezë. :I I: Shumë gonxhe t’bukra O m’ke çilë. :I I: Dhe m’shëndritë Si hanë e diell. :I

26. Nuse s’pari kur u bane
O nuse s’pari kur u bane O si ma e bukra në mahallë. O faqen kuq, buzën sheqere. O floku i yt të ra në ballë, aman! O hije e bukur t’paska ra-e O edhe kusur nuk t’ka lanë. O si zamaku n’bahqe t’mëdha-e O mbi shoqe je e parë, aman! O jelekun qendisë me ar-e O ftyrës sate i bante drit-e O porsi vjollca në behar-e O mashallah si hanë po shndritë!

279

27. F’tyrën tande me shumë mall
F’tyrën tande me shumë mall, aman! I: Unë ndër sy e kam përherë. :I Karajfil lule në ballë, aman I: Si gjyliaku plot me erë. :I Ti je lule për t’u pa, aman Mashallah lule shebojë. E rritun nër kopshte t’m’dha, aman Foli ashikut o me gojë. Xhevahir ti je për mue, aman! Mollë e rritun o në gem. Mashallah për sytë e tu-e, aman Vetullat qerpik me rrem. _______________________________
gjyliak = lëndë aromatike

28. Shtati i nuses si selvi
Aman shtati i nuses si selvi Belin e hollë për marakli. Faqet kuq porsi mollë Vetullat gajtan i hollë. Aman beli i nuses si pasqyrë Ç’po i shndritë e bukra f’tyrë. Sytë e zezë si ulli Qerpikët për marakli. Aman, ftyra jote pikali Ma gëzofsh dhandrrin e ri. Nuse e re, të kanë thanë: - Çoje kryet, naze mos ban! ____________ ________________________________
pikali = që ka pika në fytyrë, në trup a lëkurë

280

29. Sa të du’ moj bukuri
I: O sa të du’ moj bukuri, Trandafile. Dhambët tu’ si inxhi, Sa bukuri! :I I: Se ti je nji lule për marak Moj gonxhe behari. Mbi t’gjitha shoqet je e parë Moj sokoleshë mali! :I I: Qysh se t’pashë për t’parën herë Paç dëshirë me folë me ty Ti ma e bukra në pranverë Je moj zanë!:I Je e bukur si pranverë Del si zana Po shëndritë si lule verë, Si hana. Se ti je nji lule për marak Lulja e beharit. Nuk të la moj pa të marrë Pasha sytë e ballit!

30. T’parën herë kur jemi pamun (version 2)
T’parën herë kur jemi pamun Se ç’m’u ngul zemra në ty. Sikur hana kur asht tuj dalun Njashtu m’u duke në sy Gjithnji më vjen të m’shikjon moj Thue se jam tuj nejt n’nji kru’ Njashtu n’zemër më vazhdon moj Bukuria e syve t’tu.

281

31. Unë kujtim jam tuj t’dërgu
I: Unë kujtim jam tuj t’dërgu-e N’shej t’çiknisë.:I Me këto lule tuj t’kujtue N’shej dashnisë. Se janë t’bukra Janë t’panverës Plot me erë. O rueji fort moj e bardha verë! Për kujtim këto lule t’çova Me mallëngjim. Nji nga nji moj unë t’i zgjodha Për kujtim. Janë të kuqe janë të blerta Si në prill. O të mushin o Me erë të mirë. K’to janë lule prej saksie Me shumë mall. Edhe janë si shej dashnie Gjinden rrallë. Ruej këto lule me shumë ngjyra E m’kujto! O vashë e bukur o Mos m’harro!

282

32. Se ç’po fryn nji fllad pranvere
I: O se ç’po fryn nji fllad pranvere Moj syzeza vetullhollë. :I I: O bash në zemër mori më ke therrë, moj Faqekuqe moj porsi mollë! :I O drandafile, manushaqe Mbulojnë kopshtet dhe u jep jep erë. O kur të skuqen mori buzë e faqe, moj Ma e bukra lule je. O me blerim natyra veshë Nëpër fllad bylbylat këndojnë. O moj e buk’ra mori pëllumbeshë Ndjesi t’reja t’kandshme zgjojnë.

33. Në pranverë që kena hy
I: Në pranverë që kena hy Drandafillja po lulzon. :I I: Rri bylbylin tuj e ndi Kangën qi ai po këndon. :I Drandofille sa mirë k’ndon Afër nji bylbyli t’ri. Mos kujto se përgjithmonë Ke me mbetun pa u prishë. Unë e fresk’t rri si gjithmonë Edhe çili në pranverë. Por ti bilbil kur këndon Gonxhe çeli menjëherë. Bylbyl hallin jam tuj kja Je nji zog qi k’ndon përherë. Lulet çilin pa ja da Në tri stinat dhe në verë.

283

34. F’tyra jote e bukur
I: F’tyra jote e bukur Si qiri me bojna. Hajde porsi flutur moj Me ojna! :I Ref.: I: Aman, aman, Xhanëm hajde aman! Aman fol me gojë, O më ban dermon! :I Porsi molla n’gem-e , F’tyra jote shndrit-e Moj vetull kaleme, Si yll ndritë. Ref.: Aman,… F’tyra jote e kuqe, E ambël si sheboja Aman faqe kuqe, moj Si molla Ref.: Aman,…

_______________________________
ojnë = sjellje a shtirje e dikujt sikur nuk e do apo nuk i pëlqen diçka

284

35. Moj e vogël në lëndinë
Moj e vogël dushe moj nën lëndinë Hajde moj lëndinë. Bishtalecat vashë lëshu’ mbi shpinë Hajde sa bukur t’rrinë. Ref.: Dije moj tarnanane, Belin e hollë moj ma ke Dije moj tarnanane, Aman e bukur je, aman-e ashtu si m’je! Moj e vogël dushe moj nej’ në bjeshkë Bukur moj m’qenke veshë Hajde dushe xhanëm moj sa mirë m’je Shoqe moj ti nuk ke. Ref.: Dije….. Moj e vogël dushe moj nën qershi Hajde sa bukuri! Vetullën moj dushe moj si gajtan Hije mori të ban! Ref.: Dije moj tarnanane, Faqet si mollë moj mi ke Dije moj tarnanane, Aman të kuqe m’i ke, aman si nuse je! ____________________________
dushë – shpirt, e dashur

285

36. Moj e mirë synin larushë
Moj e mirë synin larushe I: Besa ty o s’të ka kërkush-e! :I Besa ty moj s’të ka kërkush-e I: Veçse unë moj qi t’këpus-e! :I Moj e mirë qerpik’t me gema Daj zylyfet në katër rrema. Daj zylyfet moj fije fije Ru’ju djal-o se m’i përzie. Shyqyr dushë që t’kam kojshi-e Kur t’mërzitem moj vi e rri-e. Kur t’mërzitem moj vi e rri-e Nuk rri shum veç der n’jaci-e.

37. Sa e bukur m’je natyrë
I: Sa e bukur m’je natyrë Ti moj vjollcë qi çil ma parë! :I I: Hej, shumë t’kërkova unë ty Po të pres me gzim, tan’ mall! :I Si ndër fusha, si ndër bahçe I çel gonxhet pa përtim. Hej, djem e vasha lulen tande E bajnë tufë e vejnë n’saksi. Lule t’bukra plot me erë Bahçe, kopshte na i m’ushë. Hej, mirë se erdhe moj pranverë Me gëzim zemrat na i mushë!

286

38. Tash du’ me fillu’ me t’qitë këtë kangë
I: Tash du’ me fillu’ me t’qitë këtë kangë :I I: Gjithkush ka me e knu’ me njikët mekam. :I I: Bylbyli një zog nër shpend i parë :I I: Oh sa bukur këndon në t’bukrin behar! :I Si deti kur qan, përkund tallas Oh sa bukur këndon kur je mbyll n’kafas. Lumi ai që t’ka e t’ban hyzmet Njaj thotë banë sefa e ninë lezet! Karajfili thotë kërkund s’ka vend Masi t’du’ kaq fort, eja rri n’vend tem! Ti mu’ nuk m’binde, ndaç me m’kërku’ M’gjen nën drandifille, bashkë me bisedu’. __________________________________
mekam – melodi, motiv, shkallë muzikore tallas – valë, rrymë hysmet - shërbim

39. Iptida do ditë përpara
Iptida do ditë përpara Shkru’jn gjeridet e Stamboll’s: I: “Hot e Grudë ju ka dal fjala Ja ka falë mbreti Nikoll’s!” :I Hot e Grudë ishin betue Vijnë në Shkodër me qa dert. Pa gjak malet mos me i l’shue! Jena nisë me u ba milet. Shkodër e Malsi janë çue Du’n me zgjedh ni komandar Hodo Pashën kan emnue Nuk ka qajre pa n’a ardhë! ______________________________
iptida - me fillesë, në fillim qajre - rrugëdalje

287

40. Pse u largove pra
Pse u largove pra? Fajin kush s’ta ka! Ike pa ba za Pa pasë pak sevda! I: Shpesh të kam ndërmen, More fisligen. Çfar t’i baj marakut, O marakut tem? :I Ref.: I: Hajde pra, eja pra Se ç’më ka marr malli, Hajde për me t’pa. :I Mjaft jam tuj t’kërku’ Për me t’than se t’du’ Masi e din se t’du’ Mallin ma ke çu’. Ti kujton se s’gjej Zanin s’ta kursej Mbasi t’ bisedoj, Flokët t’i lëmoj. Ref.: Hajde pra …

288

41. Xhylystane, moj Xhylystane
Xhylystane, moj Xhylystane I: Po ku të kam mori lule alle? :I Lulekuqe, lulebardh-e I: O bashkë me shoqet-o del n’behar-e :I Ti je lulja, lulja vetë Diçka desha o me t’pëvetë. Diçka desha me të thanë: - N’ty maraku moj më ka zanë! Kur ma vënë tasfes me i anë, O, më dukesh moj yll e hanë. Xhylystanja m’a bon me dorë: - O, s’jam e vogël-o për kunorë. _____________________________________
tasfes – veshje koke për femra e punuar prej ari

42. A man n’mend moj në pranverë
A m’an n’mend moj në pranverë? I: Më premtove miqësinë-e. :I E s’e mbajte për gjithëherë I: Por ia prishe moj bukurinë. :I Si s’të vjen pak keq për mue Moj dibrane lule e malit? Pa të keq unë ty të due Mos i paça moj sytë e ballit. Po të vij me të urue Se të desha moj për marak-e. Du’ të shof tuj nusërue Porsi nuse moj me duvak-e. _____________________________________
duvak = vel, tis i hollë që përdoret për të mbuluar fytyrën e nuses ditën e martesës

289

43. Ani na u shemb fusha, moj Hatixhe
Ani na u shemb fusha Moj Hatixhe. Ani ra në male. I: E bardhë po m’dukesh Moj Hatixhe Si bora n’Moravë! :I N’ato faqe tua Moj Hatixhe. T’kuq o në bojë gjak-e. Mos më len pa m’marr-e O moj Hatixhe! Ani se jam bonjake! Kjo fytyra jote Moj Hatixhe. Kuq o si qershia O s’të len baca Moj Hatixhe Pa të çu’ te shpia!

44. O ku je lulja dalë prej lules
O ku je lulja dalë prej lules O se me ty ndrisin hanë e di’ll-e I: Ballin ma ke si bilur-e O si zamak, o që çel në prill-e! :I O unë e di se je insane-e O faj s’kam pasë o moj drandofille Qysh se s’pari moj bash’ zan-e E kishe pasë o zemrën me hile. ______________________________________
bilur – porcelan (e ka kuptimin i pastër, shumë i bardhë)

290

45. Shumë lulet na i çelë pranvera
I: Shumë lulet na i çelë pranvera :I Vjollca t’bukra e lule tjera Vjollca t’bukra e lule tjera Moj pranvera! Era e tyne t’knaqë me erë. Zemrën peshë ta çojnë përherë. Zemrën peshë ta çojnë përherë Moj pranvera! Fillojnë dalin nji nga nji-e Karajfilat në saksi-e. Karajfilat në saksi-e Moj pranvera! Sa i bukur mu’ji i majit! Plot me lule krejt jeshile Plot me lule krejt jeshile Moj pranvera!

46. O bylbyl me pika pika
I: O bylbyl me pika pika :I I: A t’kam thanë mos rri me çika? :I I: A t’kam thanë mos rri me çika? :I I: Se ato janë kopilica. :I O bylbyl me pika t’kuqe A t’kam thanë mos rri me nuse? A t’kam thanë mos rri me nuse? Se ato kan buz’t e kuqe. O bylbyl more i ngrat-e A t’kam thanë mos rri me gra-e? A t’kam thanë mos rri me gra-e? Se ato bajnë veç shamatë. O bylbyl me pika t’bardha A t’kam thanë mos rri me plaka? A t’kam thanë mos rri me plaka? Se ato janë t’panafaka. 291

47. Pra njitash du’ me fillue
Pra njitash du’ me fillue, I: Ani se m’ka zan i ziu marak-e :I Në ma daç moj hatrin mue, I: O tjera kend mos kqyr’ aspak-e! :I Refreni: I: S’ma din kush hallin qi kam Krejt u dogja për së gjallë! U shkrina si bora n’shkamb Begenis e fol nji fjalë! :I Edhe unë moj s’jam kujtue O se t’ka marr moj vesht jot amë. M’çove fjalë se je idhnue Oh po t’a qes moj njikët kangë. Refreni: Kanga t’dalt e marrt dynjanë! E gjithkush ka me ta k’ndu’ Lutju vet moj bijë sat amë Le t’na thrrasin me u pajtu’! M’u ba ftyra kuq si thana O kur më fole t’parën her-e. Mu’ të mjerit m’u dridh dora Oh kur ma prune at filxhan kafe. Po na del e bardha verë Nëpër bahqe tuj shetitë. Mbledhim vjollca si përherë Ku të kam o ty moj dritë?! ____________________________________
begenisë = pëlqye

292

48. O bylbyl o i buk’ri shpendve (1)
I: O bylbyl, o i buk’ri shpendve Çka ke n’dimën qi gjëmon? :I Aman, aman I: Gjithë dashnorve shnoshjau zemrën, Aman, Hiqjau dertin qi i mundon! :I Në kafaz bilbil si ti-e Prej k’si dimni jam rrethu’, Aman,aman Zemra ime mush n’mërzi-e, Aman Pret pranverën e dishiru’. Del pranverë me lule tu’ja Mjaft ky dimën na la fjetë, Aman, aman Ti bylbyl, kang’s pra thu’ja, Aman, Knaqjau zemrën dashnorve t’shkretë!

293

49. Karajfili i kuq si gjaku (1)
O karajfili i kuq si gjaku, Aman, aman! I: O n’Shkodër tonë ka ra sevda. :I O për njata që i zen maraku Aman, aman! Hallin s’kanë se ku me kja. I kam ra shpend’ve në kambë, Aman, aman! O hallin tem iu kam diftu’. O se ata që shetisin dynjanë, Aman, aman! Ata gjejnë derman për mu’. O karajfil me kunorë, Aman, aman! O q’i çil gonxhet përditë. O të kam njoftë moj qysh në shkollë, Aman, aman! E mashallah sa qenke rritë! _______________________________
derman = shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje apo ngatërrese

294

50. F’tyra yte e bukur si pranverë
I: F’tyra yte e bukur si pranverë Del si zana. Po shëndritë sikur në verë Si hana. :I Ref.: I: Se ti je ni lule për merak O boj lulja e beharit. Mbi gjithë shoqet je e parë Moj sokoleshë mali. :I Qysh se t’pash për t’parën herë Paç’ dëshir me folë me mu’ Ti ma e bukra në pranverë Je moj bijë! A s’mi fal dy sytë e zi, Sytë e ballit. Se po m’djegin jam i ri Prej mallit. Ref.: Se ti …

295

51. Luleborë
Tuj t’kërku’ në mal e n’kodër Tuj prekë lulet gjithë me dorë. Veç n’nji kopsht ma t’buk’rin n’Shkodër Ty të gjeta luleborë. Ref.: Je e vogël, por e plotë Unë t’kërkoj ty ta sa mot Tash sa mot unë ty t’kërkoj N’g’zim me ty jetën t’a shkoj I: Eja eja luleborë! Se me ty do t’thurr kurorë :I N’bash ma t’buk’rën stinë t’pranverës Pashë ma t’buk’rin drandofill! Mos t’ja falish kuj ti erën Se për mu vetëm ke çilë! Ref.: Eja…

296

52. Knon bilbili në këtë mollë
I: O knon bilbili, aman, në këtë mollë Hajde në këtë mollë. :I I: O ai i knon kangën belholl’s Hajde kangën belholl’s. :I I: Kno bilbil, ti mos pusho Nëpër bashqe teme ti za i ço! :I O knon bilbili aman nëpër bahçe, Hajde në bahçe. O t’i puthsha moj sy, faqe Hajde sy, faqe! Kno bilbil ti në bahçe Se zemrën teme ç’ma kënaqe! O kno bilbili aman në një ftu’ Hajde në një ftu’ O gushë e faqe unë t’i du’ Hajde janë për mu’! Kno bilbil në nji ftu’ Ti ma din marakun mu’!

297

53. Moj Manushe e vogël - o
I: N’nji kopsht t’bukur unë mblodha Nji tubë lule plot blerim. :I E n’zarfë t’mbyllun unë ta çova Ty Manushe për kujtim. :I Ref.: I: Hajde moj Manushe e vogël-o Unë të du’ si synin-o! :I Asht’ nji lule si e hershme Prej nji kopshti plot me fryt. Se po m’dukesh si e mjeru’me Pra ta çon dashnori yt. Ref.: Hajde… Ti kujtim këtë lule ru’je Moj e dashtuna Manushë Sa ma tepër ate dru’je Aq ma fort ti do më duesh. Ref.: Hajde… Sa ma fort ti lulen mbaje Edhe rueje me kujdes Unë prej tejet kurr nuk dahem Jam i yti der’sa t’vdes! Ref.: Hajde…

298

54. Sa e bukur kenka Gjylja
O sa e bukur hajde kenka Gjylja O Gjyla bahçet mbushun me zymbyla. Gjyle sa e bukur je! O Gjyla bahçet mbushun me zymbyla Gjyle na more në qafë! O paske kenë o shego devedishe O bukuria, Gjyle mos t’u prisht-e! Gjyle sa e bukur je! O bukuria Gjyle mos t’u prisht-e! Gjyle na more në qafë! O Gjyla faqet kuq o si sheboja O fol moj Gjyle, mos të dhami goja! Gjyle sa e bukur je! O fol moj Gjyle mos të dhamin goja Gjyle na more në qafë! Oh ç’po shetisim, kodër nëpër kodër Oh, sa e bukur, kenka Gjyla e vogël Gjyle sa e bukur je! Oh sa e bukur kenka Gjyla e vogël Gjyle na bane harab! _________________________________________
shebojë = bimë zbukuruese me kërcell të degëzuar harab = i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm

299

55. Hala emnin s’ta kam zanë
I: Hala emnin s’ta kam zanë E nuk di se si të thonë. :I Por në fytyrë m’dukesh si zanë K’shtu do t’thrras përgjithmonë. Je një zanë qi m’ke shitue N’shndet e jetë moj më ke tretë. M’dridhet zemra tuj t’shikjue Çka t’kam ba nuk di as vet. S’jam i dejë ndoshta për ty Veç dashnia n’ty m’ka zanë. Ditë e natë të kam ndër sy Mend’t e kresë janë tue më lanë. Orë e çast rri tuj mendu’ Njikëtë kangë moj me ta qitë M’dridhen du’rt moj tuj ta shkru’ Edhe sytë ma nuk m’bajnë dritë.

300

56. Sikur hana q’i po ndrin
I: Sikur hana q’i po ndrin Natën detit me dalë pse s’po m’shtjen? :I I: Sikur vasha tuj u gatitë Tuj u veshun në pasqyrë. :I I: Hiqmu vash mos m’u venit Mos m’u hiq moj si pehrri. Me kujdes o mos m’u qit Me atë bukuri. :I Se kujdesi me shumë mall E plakë njeriun shpejt edhe e thinë. Porsi qirin flakë e kallë Dhe si borën n’shkamb e shkrinë. Sikur vasha të mos jetë Çka do t’baj unë në mesnatë. Çfar’ i duhet kësaj të shkrete Të kjaj me lot? Për pa i mbyll unë sytë e ballit Mori vashë unë ty të kërkoj. Se përndryshe prej mallit Për pa t’pa unë jetë nuk ndrroj.

301

57. Pra me kaq du’ me fillue
I: Pra me kaq du’ me fillue Me ty vashë me zanë miqësi. :I Nuk kam vaj me ta diftue Mori lule në saksi. Ref.: Moj fëllënzë e malit, E malit, e malit. M’je si lulja e allit E allit, e allit! Mori vashë mori belhollë Porsi lulja je n’pranverë. N’t’bukrin kopsht unë ty të mblodha Si ma e bukra lule m’je. Ref.: Moj fëllënzë e fushës E fushës, e fushës. Si t’ja baj Manushes Manushes, Manushes?!

58. Ipdida du me fillue (1)
Jare, ipdida du’ me fillue, jare Çila sytë moj për me t’pa. I: Po vijnë shoqet me t’kallxue Ahti jem moj ka me t’vra. :I Jare, qysh at ditë që u bane nuse, jare Dola dhe të pashë në xham. Sytë e zezë, faqet e kuqe Vetullat porsi gajtan. Jare, edhe vjollca çil n’behar, jare Tash sa kohë rri tuj t’mendu’. Ku t’a gjej moj nji shkollar Ftyrën tande me m’a shkru’.

302

59. N’Shkodër tonë ka ra nji dritë
N’Shkodër tonë ka ra nji dritë Ka l’shu’ rreze anë o për anë. I: Perëndia t’ka goditë Kusur moj s’të ka lanë. :I Ref.: O lu’jma, lu’jma, belin-e Ta fala qemerin-e! O lu’jma, lu’jma shpinën –e Vera t’u baftë dimën-e! Kambë e duer, bel edhe shpinë Gusha jote farfuri. Zani yt si gardalinë Dhambët si inxhi. Ref.: O lu’jma, lu’jma, shtatin-e Ta fala sahatin-e! O lu’jma, lu’jma dorën-e Ta puthsha moj gojën-e! Balli yt shëndrit si hana Du’rt mi ke si qelibar. Bishtalecat me gjylpana Të janë rritë në ishtihar. Ref.: O, mos ma lu’ni ishën-e Se na derdhi shishën-e. Oh, mos ma lu’ni gocën-e Se na derdhi gotën-e. _____________________________________
farfuri = e bardhë dhe e ndritshme, që t’i merr sytë qelibar = shumë i pastër, i kthjellët, i kulluar ishtihar = në lulëzim, në kushte të mira zhvillimi

303

60. Sa e kandshme vjollcë ti je
O sa e kandshme vjollcë ti je Jara nana, jar’nane. O me t’bukrën ngjyrë qi ke Jara nana jar’ nane. I: O moj e vogël sa të du’ Hajde shpirt e rri me mu’! :I Je e njomë, e freskt’ edhe re-e Besa shoqe ti askund nuk ke-e. Jara na hopa! - e bukur ti je Jara na hajde! - e bukur ti je Jara na hajde! Mos n’a ban ti naze! Oh ti je vjollca aman për t’u dashtë Jara nana jar’ nane. Oh t’a çojmë motin hajde të dy bashkë Jara nana, jar’ nane. Oh ty moj vjollcë sa të du’ Hajde shpirt e rri me mu’!

Je nji lule qi del në pranverë Je nji gonxhe e lule me erë. Jara nana hopa! - lule në pranverë Jara nana hajde! - ashtu si përherë.

304

61. Sillet moti për së mbarit
O sillet moti prej së mbarit Çelin vjollcat dhe zymylat. Del moj vashë se erdh behari! E bahçet mushun o me zymyla. O mori lule moj burbuqe A s’na çilni, s’na gëzoni? Sa jeshile sa të kuqe E gjithë dynjanë ç’e zbukuroni! Ju moj lule gjithë sa jeni Pritni borën der sa t’tretë. Dimnit t’m’i falesh me shndet Sa vjen behari me plot shyhret.

62. Kur të pashë për t’parën herë
Kur të pashë për t’parën herë M’u duke plot hijeshi. Shtati yt m’u duk pranverë Plot me bukuri. Me atë pamje aq të rrallshme Para meje s’un e shof. Ftyrën tande aq të mallshme Që përherë e njoh. Ref.: N’zemër t’kam ndry’ Sikur t’shof me sy. Edhe sot unë kam kujtime Dhe dashninë kurr s’e harroj. E sa her rri n’përmallime Kurr pra s’të harroj. Ref.: Kurr pra s’të harroj Zemrës s’të largoj!

305

63. Kur më del në derë
I: Kur më del në derë Belin me qemer, Of aman, aman! :I Ref.: Ani mora mora moj briskun-e, Ani për me premun moj mollën-e, Ani ç’më shpëtoj preva dorën-e, Dorën edhe gishtin-e, Oh ç’ma këpute moj shpirtin-e! N’daç o më du’j, n’daç mos më du’j Jam jabanxhi o në në mahallën tu’j O, oh, oh Nji sahat më bahet nji mu’j! Kur më del në shkallë Dukatin në ballë, Of aman, aman! Ref.: Ani mora… Kur më del n’çardak Shtatin si bajrak, Of aman, aman Oh, medet Allah! Ref.: Ani mora…

306

64. N’këtë stinë të bukur
N’këtë stinë të bukur Çeli trandafili Ti je si flutur, Si flutur. Ref.: Atë unazë që t’a kam dhanë Ajo asht’ shej i besnikrisë. Metelikun ta shikjoj I: E me dorë me t’prekë s’guxoj. :I O unë të du’ Moj lulja e prillit. Du’ me t’kujtu’ Me t’kujtu’. Ref.: Atë…

65. Oj Zogo
I: - Oj Zogo, Oj Zogo jelek me vija! :I I: A i ke pa shoqet e mia? :I I: - Tuj qenis-o nën nji hije Tuj bo gadi për nusni-e :I - Oj fëllanzë, Oj fëllanzë, fëllanzë e malit! A i ke ba, a i ke ba çorap’t e djalit? - I kam ba e i kam qenisë Lule m’lule i kam ujdisë! - Hajde nuse Hajde nuse dalngadal-e! Ka shumë ditë qi t’pres me ardh-e Ka shum ditë qi t’pres me ardhë. Plasi vallja, plasi vallja orë e or-e Nusja jonë si lulebor-e!

307

66. Kur të pashë moj mollë
Kur të pashë moj mollë, kur të pashë me sy O,o,o kur të pashë me sy. I: Buzën si sheboja, dhambët si inxhi O,o,o dhambët si inxhi. :I Ref.: I: Gushën bardhë porsi biluri, Gjoksi yt porsi peshtah. Mbas teje u dogja nuri Marshallah! :I Moj zemër gastare sa e pastër je O,o,o sa e pastër je! Eja më ban qare, der’sa t’jeshë e re O,o,o dersa t’jeshë e re Ref.: Porsi gonxhe trandafili Ti për mu’ je yll e hanë Që shëndritë si rreze dielli Gjithë dynjanë.

______________________________________________
inxhi – margaritar, perlë, bilur – porcelan (shpesh e ka kuptimin shumë i pastër, shumë i bardhë) peshtah – kuti e vogël e zbukuruar, zakonisht e veshur me cohë ose kadife dynja - bota

308

67. Njata sy të zezë o moj të zezë
- O njata sytë e zezë, o moj të zezë I: Falmi se unë po vdes-e! :I - O nuk ti nap o se janë të nan’s, babës! Qefin o nuk ja prish, Zemrën o ia godis. - O njata sytë e zezë o moj si kupa I: Falmi se unë hupa! :I - O nuk ti nap se janë të nan’s, dajës! Qefin o nuk ja prish, Zemrën ia godis. - Oh!, m’i fal syt-o bashk-o me qerpik-e! I: O se t’jam bo ashik! :I - Oh, në i paça djal-o e mos ti dhaça Hajrin o mos ja paça! Po t’shkretë unë i laça!

309

68. Hajde Gjyle
I: Si t’ja baj o unë i ngrati? :I I: Se me ty m’xu taksirati :I Hajde Gjyle, peja Gjyle! E hollë, e gjatë, e kuqe si mollë Ej, pse s’m’ flet o me gojë hej, hej?! Ref.: Hajde Gjyle, mori mollë S’të la pa t’shti në dorë! Hajde Gjyle, mori dushë Për çukat qi m’ke në gushë! Tue t’mendu’ më kap mërzia Ti m’i more mend’t e mia Hajde Gjyle, peja Gjyle! E hollë, e gjatë, e kuqe si mollë Ej, pse s’më flet o me gojë hej,hej?! Ref.: Hajde… Hajde pra moj Gjylja ime Se me ty unë kam kujtime. Hajde Gjyle, peja Gjyle E hollë, e gjatë, e kuqe si mollë Ej pse s’më flet o me gojë hej,hej?! Ref.: Hajde…

310

69. O ti det, o ujë të njelmtë
I: O ti det-e o ujë të njelmtë Ti gjithmonë na u gjindshe plot. :I A,a,a,a aman-e! I: Shumë kërkova fundi s’tu gjet Ku do t’jetë mbarimi yt? :I Sa vapore, sa gjemi-e Mbi ty shkojnë e s’bajnë zullum. A,a,a,a, aman-e! Ti ke hyqëm me i përbi-e Por je i gjanë e duron shumë! Kapiten, o djal i ri-e Merr dylbin e ban serjan! A,a,a,a, aman-e! Desh më lu’jtën mend’t prej kreje Kur e shof tallasin tand! O ti det- o, ujë i gjan-e Ke shum gjana që t’kushtojnë Ke elmaz e xhevahir-e S’ka kandar që na i peshon.

______________________________________________
njelmt = me krip, i kriposur zullum = dëm, hyqëm = autoritet, fuqi vepruese mbi dikë

311

70. Je ma e bukur se drandofilli
Je ma e bukur se drandofilli. Kur të shof moj në pranverë. I: Erën ke si karajfili Kur t’afrohem dhe t’marr erë. :I Ref, A,a,a ndalu moj të shof njiherë! A,a,a, ndalu moj që të marr erë! Shumë je rritë e lulëzu-e Erdhi koha me të këputë. Shumë je rritë je zbukuru-e Erdhi koha me t’shiju’. Ref.: A,a,a,…

312

71. Në kohë të mramjes, në pranverë
Në kohë t’mramjes në pranverë Rri n’dritare tuj ndigju’ I: Kundru’ll zani vjen nga i herë I nji bylbyli tuj këndu’ :I Ref.: I: Këndo bylbyl n’atë pyll ku je N’dritë të hanës qi t’paraqet! :I Nëpër fusha, nëpër male Ku janë pyjet me gjeth t’blertë Bylbyl zanin mos e ndal Se tuj kndu’ ti njell pranverë! Ref.: Këndo bylbyl se s’po t’trazoj Gjithë nata me ty më shkoi! Në atë dritë qi hana l’shon Nëpër pyll mbi t’njomin bar Asht’ bylbyli qi n’nji kndon Gjithfar kajdesh tuj i marrë. Ref.: Këndo bylbyl, këndo Zemrën time m’a fresco! ________________________________
kajde = melodi

313

72. Pashë dy sytë e tu si drita
I: - Pashë dy sytë e tu si drita Pashë dy sytë e zezë që m’ke! :I I: Pashë freskinë e trandafilit Me m’diftu’ se e kuja je! :I - Be po t’baj ty more djalë Me t’diftu se e kuja jam. Për dy sytë që i kam në ballë Se la vedin me shku dam! - Ma pak m’deshte se të due Pa ty vendi s’me zen vend. Qysh njat ditë qi je fejue Më shikjon me tjera mend. - Në i paça mos t’i dhasha Mos i paça k’to dy sytë! Pashë freskinë e trandafilit Si m’don zemra mu’ me ty!

314

73. Vashës bukur na i kan shkrue
I: Vashës bukur na i kanë shkru-e Dy-tri vjersha nji kangë të re. :I I: Pse më rrin kaq e mendu’me Tuj e ditë e kuja je? :I Ref.:. I: Nazet tu’ja ditë për ditë Kangë m’a t’bukra kanë me t’rritë. :I Ti ndër shoqe e parë përhera Zani jot gjithkund gëzon. Kam kujtu’ se n’këtë pranverë Zemrën teme tash m’a g’zon. Ref.: Nazet… Dhe në qoftë se jam largu-e Dy tri fjalë o vashë t’i them. Unë kurr s’kam me t’harru-e Plaça i mjeri, ma s’kam me t’dashtë! Ref.: Nazet…

315

74. Jargavan me bojë për mallë
I: Jargavan me bojë për mallë Shpendi ban pushim te ti. :I I: Ndër kopshtije gjindesh rrallë Aman kush kimetin nuk t’a di. :I Drandafillja tuj e pa Karajfilin keq azdisë: - Unë, thotë, jam gjallë hala Boqe tjera du me nisë! Jasemin ti përpjetë shkon N’lule t’bardha me gjeth’ t’blertë. Zogu i ajrit n’ty pushon Tuj këndu’ kangën përherë.

316

75. Asaman o moj Bakushe
I: Asaman o moj Bakushe, Ku je nisë o moj me shku’? :I I: Ku m’je nisë o me shku’? :I Taksirati moj Bakushe Qi më zuni mu’. Ref.: Asaman, aman, aman Asaman, aman, medet! I: Për në vdeksha moj Bakushe Ti më jep rahmet. :I Asaman o moj Bakushe, Me ty du’ me bisedu’. Ndalu pak se kam nji fjalë Taksirati moj Bakushe Me ty më ka zanë. Ref.: Asaman… Asaman o moj Bakushe, Sa me vrap moj po më shkon! Hype detit moj Bakushe Ike me vapour. Ref.: Asaman…

317

76. Qysh se t’pashë njëher
I: Qysh se t’pashë njëher mor djal-o tuj kalu’ :I U mahnita, unë nuk fola Pse m’u pre mu’ fjala, pse m’u pre mu’ fjala of aman, aman Pse m’u pre mu’ fjala, o në gojë. Mashallah, o djal si lulja në pranverë! Ti mbi shokët, shok’t e tu-e Je si mollë e ftue Tash do t’jesh për mue, bej aman aman, Kurr prej teje s’kam me u nda! Pra gjithmonë në zemër unë do të mbaj Fjalët tua që m’ke dhanë, O zambaku i bardhë O zambaku i bardh-e bej aman, aman Kurr prej teje s’kam me u nda!

77. Syni i yt porsi ullini
I: Syni i yt porsi ullini Vetullën gajtan. :I I: Aman, aman, hi, ha, ha Vet’llat si gajtan. :I Sy, qerpik e gojë e hundë Gjithë për bukuri. Aman, aman, hi, ha, ha Gjithë për bukuri. Dhamb’t e bardhë porsi fildishi Gushën si zambak. Aman, aman, hi, ha ,ha Gushën si zambak. Aman, aman, aman, aman.

318

78 . Kur filloi drita me dalë (1)
I: Kur filloi drita me dalë, Hej, hej aman. :I Knojnë bylbylat në bahçe, Hajde more aman. Knojnë bylbylat në bahçe Hajde moj ku të kam. Kno bylbyl ti qofsh i bardhë, Hej hej aman! Ti na mbushe me gazmend, Hajde mori aman. Ti na mbushe me gazmend Hajde moj ku të kam. Kjo dallndyshja qi rrin n’mur-e Hej, hej aman Prej marakut po pëlset Hajde mori aman Prej marakut po pëlset Hajde mos m’ rri n’siklet!

319

79. Moj Elinë
I: - Moj Elinë, moj Elinë Merr gjergjefin eja të rrimë! :I I: - Unë po vij, po s’më le nana - Çile shtegun e dil ke thana! :I - Moj Elinë,moj Elinë Merr gjergjefin eja të rrimë! - Unë po vij, po s’më len halla. - Çile shtegun e dil ke dardha! Në të thashtë moj gocë nana Thu’j se mbledha një grusht thana. Në të thasht moj gocë halla, Thu’j se mblodha një shportë me dardha. Në të thaftë moj gocë nana Thu’j se njat tjetrin donja.

80. Margjela
Moj Margjelë, mori puntore Ku po shkon me njat kosë n’dorë? Ku po shkon moj tuj vrapue? A po vjen o bashkë dhe mue Margjel-o, mori Margjelë? Se pas teje s’du’ me ngelë! Ref.: I: Margjel-o, mori Margjelë Çilma synin qi m’ke mshelë! O Margjela e Malsisë Nisja kang’ve t’çobanisë! :I Moj Margjelë, mori sojnike Bija e malsisë kreshnike! Mos t’l’shojë zemra bre sojnike! Trimi i mirë qi shkon n’minierë Mendjen n’ty e ka gjith’herë E do t’kthen sa t’bahet verë! Ref.: Margjelo…

320

81. Sylarushe e vogël o
I: Dola me shetitë në bahçe Në një bahçe me lule. :I I: Për me zgjedhë moj një më t’bukrën Me t’a dhanë moj si kujtim. :I Ref.: I: Hajde sylarushe, e vogël o Të kam dashtë si synin-o! :I Mbasi mue më harrove Lulen ru’je me kujdes! Sa me t’shpejtë moj më harrove Jam i yti der’ sa t’vdes! Ref.: Hajde…

82. Syni yt si xixillonjë
O syni yt si xixillonjë Që shëndrit aman nëpër terr-e O se s’më flet me goj-e moj Zemrën mos ma banë zeher-e! O çka kan sytë e mi që kjajn-e, moj Moj ç’po m’dridhet zemra me buzë O kjo sevda q’i m’ka ra sonte, moj Mos i raft as gurit n’rrug-e! O në ma daç ti hatrin mue. moj Ashik tjetër mos me zanë. O se t’kam dashtë edhe të due, moj Sa prej mejet-o s’ke me u shmang-e!

321

83. Kur unë dola në një bahçe (variant)
I: Kur unë dola në një bahçe Në një baçe me lule. :I I: Për me gjetun një m’a t’bukrën Me ta dhanë moj për kujtim. :I Ref.: I: Moj Manushe e vogël o Të kam dashtë si synin-o! :I Në një bahçe me shumë lule Kishin çelun zymbylat. Një zymbyl moj unë e zgjodha Dashnores moj me ia çu’. Ref.: Moj… Mbasi mue më harrove Lulen ru’je me kujdes. Sa me t’shpejtë moj më harrove Jam i joti der sa t’vdes! Ref.: Moj…

322

84. Drandofille me erë plot
Drandofille me erë plot, me erë plot Aman me erë plot. I: Se me ty m’shkoi mundi kot, mundi kot Mundi kot O po kjaj me lot! :I Si fëllënza qi kndon n’male, në mal Aman në mal. Shejin qi ma ke në ballë, në ballë, Për mallë Oh moj lule all! Si pasqyrë balli të shëndrit, të shëndrit Aman të shëndrit! Shtati jot moj tuj u rritë, ditë për ditë, Tuj u rritë Oh porsi dritë.

85. Drandofille me shumë erë
I: Drandofille me shumë erë Gjithfarë gonxhesh rrin tuj qitë. :I I: Mashallah moj se k’saj herë Oh sa kenke rritë! :I Drandofille, gonxhe e re Topçe lulen ke shpërthy’ Po çka ke moj qi m’je zbeh N’zemër e mban n’dry? Gonxhet tueja t’kanë rrethu’ E rreth tejet t’janë shpërnda. Hije t’bukur moj ke l’shu’ Si ty shoqe s’ka. 323

86. Ti n’atë kodër, unë n’këtë kodër
I: Ani ti n’atë kodër, moj Unë n’këtë kodër. :I I: Ani shumë e bukur, Por pak e vogël. Jaranana, na, na hej. :I Ani as e vogël, moj As e madhe. Ani porsi dardha, moj Rrumbullake Jaranana, na, na hej. Ani ti n’atë bahçe, moj Unë n’këtë bahçe. Ani zemrën teme, moj Ma kënaqe. Jaranana, na, na hej.

324

87. Kur të pashë moj bukuri
Kur të pashë moj bukuri, of aman Yll për sytë e mi-e Mori zanë. Of xhanëm, xhanëm, m’ban derman!

Syt e zi vetllat e holla, of aman Faqet kuq si molla Për nishan. Of-o xhanëm, xhanëm m’ban derman! Dhamt e bardhë porsi biluri, of aman M’shkrine, m’dogje nuri Moj Sulltanë Of xhanëm, xhanëm, m’ban derman! Nazet tua porsi dielli, of aman gonxhe trandafili, Porsi hanë Of xhanëm, xhanëm m’ban derman!

88. Të kam dashtë si sytë e mi
Të kam dashtë si sytë e mi Ty moj lule që çelë n’pranverë. Ta kam njohur moj bukurinë Të këpus dhe të marr erë. Ti me mu’ do t’rrnosh përherë. Vera ka ardhë Dimri po shkon. Ç’kanë nisë bilbilat Bukur po knojnë. Çka ke bilbil që s’flet me mu’? Mirë e din sa shumë të du’ Këndo bilbil pra ti këndo Zemrat tona na i bashko!

325

89. Nima qenke si m’kanë thanë
I: Nima qenke si m’kanë thanë Sikur ylli bashkë me hanë. :I I: Dallëndyshe te përpjetë Ke me m’lypë e s’ke me m’gjetë! :I Vet’llën hollë si shigjetë, o more sy Mirë e din sa fort të du’. Nima qenke si m’kanë thanë Veç po t’lutem me m’shikju’. Dallandyshe për hava Sa m’ka marr malli me t’pa! Nima’ qenke si m’kan thanë Kur të pashë për t’parën herë. Porsi gonxhe trandafili Që shpërthen në t’buk’rën degë Dallëndyshe për hava Sa m’ka marrë malli me t’pa! Dallëndyshe te përpjetë Ke me m’lypë e ske me m’gjetë!

326

90. Shkova në krue me mushë ujë
Shkova në kru-e me mushë ujë I: Harrova gjerdanin-e. :I - Ju moj shoqe, ju moj motra I: A ma patë gjerdanin-e? :I - Shoqe jena, motra s’jena Gjerdanin s’ta kena pa. Njaj djali qi qe me ty-e Njaj ta mu’r gjerdanin-e Shkova n’krue me mush ujë Harrova unazat-e. - Ju moj shoqe, ju moj motra A m’i patë unazat-e? - Njaj’ djali qi qe me ty-e Njaj’ t’i mur unazat-e. Njaj’ djal i shkodranit-e Ai t’i mu’r unazat-e.

327

91. Po ti ça i ke thanë dikujt
Po ti ça’ i ke thanë dikuj-e I: Ilaka e kam filan-e. :I Qysh se erdha n’mahall tu’j-e I: Unë t’kam ardhë për zotninë tande. :I Ref.: I: Hajde, hajde moj Manushë Për çukat që m’ke në gushë. :I N’at penxhere kafazlie Kishe ndej me petka t’reja. Kur ma bane buzën gaz Unë i mjeri flakë ç’u ndeza! Ref.: Hajde, hajde, gushëpëllumb Kush të don ma fort se unë? Kur t’a pashë moj ftyrën tane, Porsi hana n’mjedis t’qiellit. Zemrën time flakë ma bane Mori lulja e trandofillit. Ref.: Hajde, hajde moj Manushë Për çukat qi m’ke në gushë.

328

92. Kanga e Sylqebegut
- Sylqebeg, moj nanë Ku ke fjetur mramë? I: - Te veziri n’Shkodër, O e lumja nanë! :I - Sylqebeg, moj nanë Mos dil heret fort! As natën për terr. Hallku flasin kot, More top sheqer! O yll i sabahit Drita e syve t’mi, Kush të ka gërga Që m’ke marrë mëni? Çun o more çun Gushën si pullumb Mos ma pi rakinë Se të ban zullum! _________________________________
zullum = dëm

93. S’të harroj deri sa t’vdes
Oh s’të harroj moj, deri sa t’vdes Prej marakut m’hini veremi. Tashti kangën po ta qes-e E le ta marrin vesh i gjithë alemi. Oh tan’ k’to vjersha jam tuj t’i kndu’ K’to janë fjal’t e ashikut Kje kismet me u idhnu’ E me ja ba qefin anmikut. _________________________________________
verem = sëmundje e tuberkulozit kismet = fat, e shkruar

329

94. Iptida për t’parën herë
I: Iptida për t’parën herë Vetë ke dashtë me folë me mu’. :I I: Mos e pritsh gushtin e verës! Qi kaq shpejt don me m’harru’:I Ke fillu’ me ma vu kambën S’ke dashninë qi kena pasë. Porse unë tash ta marr anën Ndonse e di se kam me plasë. Lot’t e mi po shkojnë si gurra E krejt tash jam tuj verbu’ Ta kam mbajtë besën si burrat Veç në daç me m’u shkarku’!

330

95. Knojnë bylbylat kah pranvera
Knojnë bylbylat kah pranvera Flakë janë ndezë, jar, flakë janë ndezë. I: Drandafiles ç’po i vjen era Hajde rri n’kujdes. :I Ref.: O mu’ kujdesi s’po m’largohet Vjen dallndyshja për hava. I ka kraht’ e nuk zaptohet N’gem t’ullinit don’ me ra. Moj dallndyshe hajde t’rrimë Se po t’pres, jar, po të pres Se pranvera po na vjen Hajde me shumë shyhret! Ref.: Na shyretin ta bajmë bashkë Askërkush mos me na dijtë! Fjala mos t’na dalin jashtë! Njikto’ bejte jam tuj qitë. N’gemb t’ullinit ra dallndyshja Për me fjetë, jar, për me fjetë Ju lutem sharkija bini Hajde se s’du’ me fjetë. Ref.: O, s’du’ me fjetë as ditë as natë Du’ me nej’ moj tuj këndu’. Sa t’ja marr dallndyshes kraht Kah të muj me fluturu’. _______________________________________
shyret = festë, gëzim, hare

331

96. Karajfili i kuq si gjaku (2)
Karajfili i kuq si gjaku, për sevda O sa me t’shpejtë na zu maraku, I shkretë mor vlla! Maraku ma i randë se plumi Mori zemër katileshë! O rashë me fjetë moj s’më ze gjumi Desh më lujti mendja e kresë Aman, xhanëm, aman! O bjen dallndyshja o n’degë t’ullinit Për me fjetë. O ju çallgia o qi më bini O me shum lezet. O muhabetin ta bojmë bashkë Askurkushi mos t’a di O fjala mos t’na dalin jashtë Ta dimë vetëm unë e ti Aman, xhanëm, aman!

97. S’pari herë kur jena pa
S’pari herë kur jena pa Se ç’m’asht mushë zemra me g’zim I: Sikur hana asht tuj dalun. E ma shton marakun tem. :I Vjen nji kohë që m’kërkon Ta dish mirë sa fort të du’. A thu’ zemrat na i bashkon Lumturinë syve tu’? Mori vjollca që çilë në borë Unë për ty diçka mendoj Si ma more ashtu atë valle? Më rreh zemra, se t’dishroj. Gjithmonë m’duket se më thu’ Jeta e jonë asht tuj u rritë Ke me m’thanë moj se të du’ Si m’dishron zemra moj dritë. 332

98. Kur të pashë si hana s’parit
Kur të pashë moj lule Oh si hana s’parit O sa t’paç pëlqy’! I: E bukur si zana malit N’zemër t’majta n’dry’. :I Ref.: I: Nuk di moj vashë E çka m’u tek. Ti je për mu’ Lule mos m’prek! :I Ftyra jote bukur Të ndritë porsi hana. Del të shof me sy! E bukur si zana e malit Të du’ vetëm ty. Ref.: Nuk… Se ti je nji lule Qi çil nëpër bahçe E na mbushë me erë Drandofille, lule topçe Që çilë në pranverë. Ref.: Nuk…

333

99. Të kam dashtë dhe prap të du’
Oh qysh atë ditë qi unë të pashë Oh a je zanë apo je vashë? Oh karshi dola e të pashë Oh marshalla moj vetullhollë! Oh të kam dashtë e prap të due! Oh zemrën time mirë ma din. O jasaman moj vetullhollë E nuk të la pa t’shti në dorë. Oh zemra ashikut si gastare Oh qi prishet me i gjysë fjale. Oh fol me gojë e bama i qajre Oh jasaman moj vetullholla ____________________________________
qajre, qare = rrugëdajle, zgjidhje

334

100. Pranvera me dalë ka fillu’
Pranvera me dalë ka fillu’ O, ka fillu’. Të gjitha lulet bijnë n’behar O, bijnë n’behar. I: Zymbyli vjen tuj maru’ Shoqet mbrapa i ka lanë. :I Zymbyli shoqeve iu la fjalë O, ju la fjalë. Jam nis me u maru’, o me u maru’ Mos vononi ju me dalë. Gjithë ashik’t ju presin ju. Drandofilja në mashtrapë O, në mashtrapë. Tue çil gonxhe ditë për ditë Ditë për ditë. Karajfili jep xhevap: - Jam melhem unë për ashik’t! I lumi ti more zambak O, i lumi ti! Lum kojshia qi t’ka njitë Qi të ka njitë. Padishah je n’atë sokak Nuri yt rreze të ndritë!

335

101. O bylbyl o i buk’ri shpendve (2)
I: O bylbyl o i buk’ri shpendve Çka ke n’dimën që m’gjëmon? :I Aman, aman I: T’gjithë dashnorve shnoshjau zemrën, aman Hiqjau dertin që i mundon. :I Në kafaz bylbyl qi rri-e Prej k’tij moti me kalu’, aman, aman! Zemra ime mbush dashni-e, aman Pret pranverën me gjelbru

102. Metelikun ta kam dhanë
Metelikun ta kam dhanë Bej, aman, aman! Ti hala se ke harxhu’. Aman, aman, aman-e! I: Blej kalem e mereqep-e Sy e vetlla me ti shkru’ E sa e bukur je! :I Të kam thirrë nji natë me bujt-e, Bej aman, aman! Ma don hatri për me m’ardhë. Aman, aman, aman-e! Mos kujto se du’ me lujt-e Maraku në ty m’ka zanë E sa e bukur je! N’atë dekik qi t’dalin hana, Bej aman aman! Dalim bashkë e rrimë në fresk, Aman, aman, aman-e! Dru’ qyqja se m’dikton nana T’baj me dit’ me guralec E sa e bukur je!

____________________________________
mereqep = ngjyrë (bojë) shkrimi

336

103. Kënga e Kalasë së Shkodrës
I: O se ç’po punojshin tre vllazën! :I Murin e qytetit tonë! Ja, ja, ja-re. O vjen një plak o aty pari: - Puna e mbarë o ustallarë! Ja, ja ,ja –re. - O çfar të mbare ti po shef? Gjithë ditën punojmë Gjithë natën rr’xohet! Ja, ja ja-re. A din plak me na diftue? Çka kalaja që s’man? Ja, ja, ja-re.

104. Me këtë kangë du’ me fillue
Me këtë kangë du’ me fillu’ Zemra jeme asht ndezë flakë. I: Nuk kam mujtë me ta tregu’, aman! Tash sa kohë qi jam tuj t’dashtë. :I Ref.: Moj fëllanzë e malit, e malit, e malit Banja qefin djalit, e djalit, e djalit! Moj fëllanzë e fushës, e fushës Unë të du’ për nuse, e nuse, e nuse! Ka me t’ra ndërmend për mu’ E me vedi ke me thanë: - Veç atë djalë unë do ta due, aman! Edhe besën du’ me ia dhanë! Ref.: Moj…

337

105. Shegë e amël, shegë e butë
I: Shegë e amël, shegë e butë Më shkoj vera pa t’këputë! :I Shegë e amël, shegë Ulqini Nuk të ndrroj për tur florini! Shegë e amël, shegë Tivari Nuk të ndrroj për sytë e ballit! Shegë e amël, moj shegë e amël Paske pas njat zemër t’amël! Zemër t’amël o si sheqeri Hajde t’rrimë ku rrin skyfteri! Rrin skyfteri njato rranxa Hajde t’shkojmë ku rrin fëllanxa! Shegë e amël, ku je shej-e? Se me ty moj du’ me ndej-e! Shegë e amël, ku je rrit-e? Se me ty do t’shkoj të rit-e! Shegë e amël, ku je pjekë? Se me ty moj du’ me vdekë!

106. Knon bilbili poshtë te zalli
Knon bilbili poshtë te zalli Edhe hana sipër ndritë. I: Vashë e dashur për ty malli Ajo shteg don natë e ditë. :I O moj hanë që mbi qiell ndritë, Mallin ti mu’ po ma shton. Shumë kujtime më ke qitë Jetën time po m’shkurton. Praj bilbil pra mos vajto! Mos më le në këtë mjerim! Në dritare t’vashës shko! Vaj ti kjajma hallin tim! Thuej ti vashës se unë t’ du’. Kurr prej teje s’kam me u nda! I: Bukurinë tuj ta kujtue Oh, me lot tash kam me e kja. :I 338

107. Knon bylbyli nër njat bahçe
I: O knon bylbyli nër njat bahçe Hajde në bahçe. :I I: O ty t’puthsha sy e faqe Hajde sy, faqe! :I Knon bilbili në bahçe Hajde në bahçe Oh se në zemër ç’më knaqe! Hajde ç’më knaqe! O knon bilbili nër at mollë Hajde nër at mollë. O ai këndon kangën e vet Hajde kangën e vet. K’no nër mollë e k’no nër’ ftu’ Ti ma din marakun mu’!

108. Iptida du’ me fillue
Iptida du’ me fillue I: O se m’ka zanë i ziu marak-e. :I I: O në ma daç moj hatrin mue Tjetër kend s’shiqon aspak. :I Ref.: S’ma din kush hallin qi kam Unë u dogja për së gjallë. U shkrina si bora n’shkamb Begenis fole nji fjalë. Xhamadanin qep me ar Ma gëzofsh moj kur e vesh Iptida dora ju thaftë! O terzisë qi ta ka qepë. Edhe unë moj s’jam kujtue O se m’ka marr moj vesht jot amë. M’çove fjalë se je idhnue Oh po ta qes o nji këtë kangë.

339

109. Ja na erdhi sot pranvera
I: Ja na erdhi sot pranvera E natyra çili. :I I: Përmbi t’gjitha lulet tjera Çili karajfili. :I Ref.: I: Zemrën se ç’ma more Shpirtin ma qetësove K’naqem kur t’shikoj-e O, hajde! :I N’bahçen tande kur t’kalon Shoqet t’kan zili-e. Rritu lule, çilu gonxhe Ti për bukuri. Ref.: Zemrën…

340

110. Jare të du’ mori të du’
Jare, të du’ mori të du’ Jare të du’ mori për mbi gjithkend. Jar, mos kqyr me ma ba keq mu’ Jare, të pasha n’hall tem! Ref.: S’ke gjynah ti me m’mundue Ti Allahut s’i ke dro’n. I: Tue ditë se unë të due Me nji fjalë ti më kujto! :I Më kujto! Jare, jar të nama e ç’u pendova E s’po di moj se ku jam. E, jare, ma fal fajin se gabova! Jare, e gjithmonë në zemër t’kam.

Ref.: Zemra jeme ç’asht tuj hjekun E m’asht ba moj copë e grimë I: Ke me m’lypë me m’pamun t’dekun Veç se Zoti m’u baft ndihmë! :I M’u baft ndihmë! _______________________
të nama = të mallkova

341

111. Dola në penxhere
I: Dola n’penxhere, Qirova mollën-e. :I I: Më shpëtoi sajaku, gocë Preva dorën-e. :I Ref.: O në daç më duej, Në daç mos më duej O jam jabanxhi, Moj gocë, në dhe’ të huej! Më shpëtoi sajaku Preva gishtin-e. Mos ma djeg, Ma përvlove shpirtin-e! Ref.: O në daç më duej Në daç mos më duej O jam jabanxhi, Moj gocë, në dhe të huej!

_____________________________________________
jabanxhi = i huaj, i ardhur nga një vend tjetër sajaku = brisk i vogël

342

112. Ç’u këputa unë e mjera
I: Oh, ç’u këputa lale unë e mjera! :I I: Oh, tue të pritun djalë ty te dera. :I Ref.: Lule na po ndahem-o Bej aman, aman! Shpirt-o del e piqena! O piqena me gojë nuk flasim, Bej aman, aman! Shumë durojmë e nuk pëlcasim-e.

Oh, ç’u këputa lale unë e ngrata Oh tue të prit djal-o unë te dardha. Ref.: Lule… Oh, ç’u këputa unë e zeshkta Oh tue të pritë djal-o ty te pjeshka. Ref.: Lule,… Oh, ç’u këputa, lale unë e holla Oh tue të pritë djal-o unë te molla. Ref.: Lule… Oh , ç’u këputa unë kërcuna Oh tue të pritë djal-o ty te kum’lla.

343

113. Moj e vogël tash sa vjet
Moj e vogël tash sa vjet Mirë e din se unë të du’, aman, aman Mirë e din se unë të du’. Hajde t’bajmë pak muhabet Të k’naqna tuj bisedu’, aman, aman Të k’naqna tuj bisedu’. Njato flok’të zezë, të tu Kur t’i hjedhë era mbi sy, aman, aman Kur ti hjedhë era mbi sy. Po të them ty mori dushë, Unë ty t’i kam pëlqy’, aman, aman Unë ty t’i kam pëlqy’. Po ndigjo ti mori vashë Ndigjo zemrën se ç’të thotë, aman, aman! Ndigjo zemrën se ç’të thotë! Edhe besën ty ta dhashë Tjetër s’du’ veç ty n’këtë botë, aman, aman Tjetër s’du’ veç ty n’këtë botë.

114. Karajfilat që i ka Shkodra
I: Karajfilat që i ka Shkodra Medet sa t’bukur janë. :I I: Gonxhe t’mdhaja, gonxhe t’vogla Me erë mbushin’ dynjanë, Aman, aman. :I Karajfili lypte hije Medet-o për me çilë. Gjeth’t i dalin fije, fije Aman sa erë të mirë, Aman, aman. Marangjyli kaq i bukur Medet por s’paska erë. Me ia prek gjethin me pupul Medet ç’i bjen menjiherë. Aman, aman. 344

115. Sa të du’ moj s’kam guxim
I: O sa të du’ moj s’kam guxim E jam ba si dru. Zemrën time mirë ma din Se ç’ma ke shtrëngu’. :I Oh syni yt porsi magnet Më ban rreze mu’. Ma dogje zemrën e shkretë Plasa tuj t’shikju’. O ku t’ka ra kjo bukuri Si dielli n’prendim. M’asht m’ush zemra me dashni E s’mund baj durim.

345

116. Ani ma ven dorën përmbi dorë
Ani ma ven dorë, hajde përmbi dorë-e Aman,aman-e! Oh se me ty do t’thurr kunore-e Ashiku ka sevda, vaj, vaj, vaj Qaj me lot si fukara. Ref.: Ika, ika i mora malet-e Bashkë me lalën, lala t’i kjan hallet–e Ika, ika i mora fushat-e Bashkë me lalën, lala t’i puth gushat-e. Ani ma ven dorë aman përmbi kry-e, Aman,aman-e! O se m’ka zanë o sevdaja në ty-e Ashiku ka sevda Qaj me lot si fukara. Ref.: Ika… Ani ma ven dorën, hajde përmbi faqe Aman, aman – e! O mashallah flutur në bahçe Ashiku ka sevda, hej, hej, hej! Qaj me lot si fukara. Ref.: Ika… Ani ma ven dorën hajde përmbi ball-e Aman, aman-e! O si hana kur ban o me dale. Ashiku ka sevda Qaj me lot si fukara. Ref.: Ika … ______________________________________
fukara = i varfër, i vobekët

346

117. Për mu’ paska kenë kismet
Jar, për mu’ paska kenun kismet Me kenë ti e tjera kujt. I: Mbasi t’du’, ban merhamet! Jar edhe ti moj prap më du’j! :I O të vegova e m’ra terri. Hupa krejt e s’qesh insanë E shof mirë se s’mund t’dal açik Jar, ty moj zojë e randë! Kah të shof sytë s’mund t’i daj E prej gojet nuk të lëshoj. Por po m’mbushen sytë me vaj Jar mor si s’mbaroj!? _____________________________________
kismet - fat, e shkruar insan - njeri açik - i qartë, haptazi

118. Dy vjet që ndejtëm bashk
Dy vjet që ndejtëm bashk Du’ me i kujtu’. Dashninë qi kena’ pasë Mos me harru’. Ref.: I: Mos më qesh mahallë e re Se qes flokun n’lule t’ballit. Kam dy burra, s’jam e vejë Kam jaranin me kitar. :I Shka m’rrin mori zonjushë Tuj m’u shikju në xham T’puth faqe e gushë Dashnori i yt unë jam! Ref.:

347

119. Kjo dashnia kjoft mallkue
Kjo dashnia kjoft mallkue Qi s’po m’len me ndej rehat. I: Ty moj lule pa t’i shkrue, S’paku dy tri fjalë. :I Ref.: I: Ah, malli yt s’më len derman, Aman! :I I: T’kisha krah i mjeri T’vij në prehnin tand! :! Ty moj lule njiherë t’zgjodha E në zemër të mbaj ndry’. Ndonse larg prej teje ndodha Mendjen e kam n’ty! Ref.: Oh t’shkretën zemër Ç’ma ke therrë, aman! I: Drue po vdes i mjeri, Pa të marrun erë! :I Sytë prej lot’ve rrinë pa u terun Loti i jem’ n’ty pikoftë! Çka t’i tham kësaj zemre t’therrun Kurr hallall mos t’kjoftë! Oh n’andërr m’vjen E më trazon, aman! Zemrën teme të ngratën N’vaj përher m’a çon! ___________________________________________________
derman = shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje ose ngatërrese hallall = diçka e fituar me mund, me djersë

348

120. Vaj si kenka ba dynjaja
Vaj si qenka ba dynjaja! Me tu ba mos me kenë gjallë. I: I mjeri unë fukaraja Paskam ndodhun i pa ikball!:I Gjithë prej hallit të sikletit M’u ba borxh me dalë, me tretë. Mora rrugat e gurbetit Selametin për me gjetë. Rrugën mbarë me lot ç’e lava Dersa mbrrina jabanxhi. Zemra m’thot gjithmonë pse qava Qysh i vogël e der’ n’pleqni. Me taman kenka thanë motit Vendit t’ hu’j mjerë kush i shkel. Paska qenë o shkru’ prej Zotit Me mbaru’mun o me siklet! M’u rrit mjekrra m’u bo grrathë, grrathë I mjeri unë o për t’ri tam! Shkoj nër shokë s’ma bajnë nji vend T’ju diftoj dertin qi kam. ___________________________________________
dynja = botë selamet = shpëtim nga një gjendje e vështirë siklet = mërzi, ngushticë shpirtërore dert = hall, brengë, shqetësim

349

121. Në sabah të parë
Në sabah të parë Kur këndon bylbyli I: Nga sevdaja jeme, aman! Çeli drandofilli :I M’i ke flok’t e gjata Nuk ti zen shamia. Fryni erë e malit, aman! M’i mu’r mend’t e mia. Kur m’i bjen sokakut Me putina n’dorë. Ça t’i baj marakut Moj vetullkunorë?!

122. T’gjitha shoqet t’kanë zili
I: Shoqet t’kan zili Se ti je e bukur. :I I: Ato le t’pëlcasin Der’sa unë të du’. :I Ref.: I: Hajde moj, eja moj Eja lule je shebojë! :I Moj gonxhe e bukur E bukur lulzim. Nuk të gjindet shoqja Veç në kopshtin tim Ref.: Hajde… Era yte e kandshme Më mbushë plot gazëllim. Ti gonxhe je futun Thellë në shpirtin tim. Ref.: Hajde moj… 350

123. Ju dallëndyshe kah po shkoni
Ju dallëndyshe kah po shkoni Do t’ju jap nji porosi. I: N’sheher timin kur t’kaloni Thoni: - Vdiq o nji djal i ri! :I Djal i ri në bash të vaktit Për pa i mbushun njizet vjet. Paska qenë takdir prej zotit Me shku’ ymrin në kurbet. Lamtumirë o fushë e male! Lamtumirë o shoqni! Se pa vdekë nuk qenka qare Tash po mbylli sytë e mi. Tash po bjen kambanë e madhe: - Dil moj nanë se kush ka vdekë! Në past’ vdekë ai qi m’ka dashtë mue I ka plasun zemra e shkretë!

124. Shkoj e vij flutrim si zogu
Shkoj e vij flutrim si zogu tuj mendu’ Ndalem n’at’ dritare vasho me t’shikju’ I: O shpirt sa të du’, del njiher e fol me mu’1 Jeta ime për mbas teje ka mbaru’. :I Si u shkrina e s’të pashë moj bukuri? Nën dritare tueja, po kjaj si fëmi. Kjaj se m’ke hutu’ e s’po di se kah me shku’ Zemra jeme për mbas teje ka mbaru’! Ti moj vashë n’atë dritare, çfar mendon? Mue prej gjumit, çfarë kërkove, pse më zgjon? A e din se kam mbaru’, ma nuk mundem me duru’ Jeta jeme për mas teje krejt u shu’?

351

125. Midis ballit ma ke nji pikë
Midis ballit ma ke nji pikë Shtatin moj si selvi, hej, hej! Foli e qeshi ashikut moj dritë Kur më del moj si pehrri. Mbret i luleve drandofili Mbi te nuk ka të shamë. Shumë telashet i hjekë bylbyli Kur mendon se del behar. Zoti ty ta dhasht laikun Qi more t’rijt tem, hej! Jam ba borxh me dalë me ikun E me tretë n’tjetër vend. Behari vjen tuj u zbukurue Po na vjen sivjet, hej, hej Ndigjo ti moj bukuri Mu ke pusi dal e t’pres! T’gjithë dit’t qi i ka motmoti Të gjitha shkojnë tuj kja. Ty të raftë nji pikë prej Zotit! Sa kjofsh gjallë në këtë dynja! _______________________________________
laik = ndëshkim, dënim (Zoti ty ta dhasht laikun)

352

126. Ti moj Shkodër, Shkodra jonë
Ti moj Shkodër, Shkodra jonë Shumë djem t’ri ke qitë n’gyrbet. I: Vend për vend moj tuj t’livdue Për djem t’ri ka kenë kismet. :I Djemt e ri moj janë habit-e Nuk po dinë se kah me shku’ A do t’dalim ndoj herë n’dritë Në dhe tonë për me shku’? Penda n’dorë asht tuj m’u dridhë Lot për faqe janë tuj m’shku’ U shkrina si bora n’diell. Si s’u gjet derman për mu’? _____________________________________
gurbet = mërgim

353

127. S’ka ma t’bukur se pranvera
I: S’ka ma t’bukur se pranvera Çilin lulet gjithfare. :I I: Ikën zogjët, e lanë çerdhen Vijnë me gzu’mun si përher. :I Ref.: Hajde pra moj pranverë Çilna zemrat si përherë! Hajde pra moj pranverë Na i mbush zemrat plot me erë. Kanarinat e bylbyli Se ç’po kndojshin pa ia da. Në mes tyre marangjyli Lule t’bukra ka shpërnda. Ref.: Hajde… Nuk përshkruhet asnji herë Sa gazmend ka njikjo stinë. Çdo gja sillet kah pranvera Jetë të lumtun na përtrinë. Ref.: Hajde…

354

128. Si hyri nusja na doli
I: Si hyri nusja na doli Hajde xhanëm, peja xhanëm, marshalla! :I I: Vetullat porsi gajtan, Synin zi porsi filxhan, Qerpikët me rrema, Hajde yll e hanë! :I Si hyri nusja na doli Hajde xhanëm, peja xhanëm, marshalla! Faqet kuq porsi shebojë, Dhamt’ inxhi i paska n’gojë, Flok’t si karaboja, Hajde moj belhollë! Si hyri nusja na doli Hajde xhanëm, peja xhanëm, marshalla Paska gjoksin si peshtah, Bel e shpinë për marshalla, Shtatin si selvi-e, Po më shtjen n’gjynah!

___________________________________________
karabojë = ngjyrë e zezë e përgatitur në mënyrë të veçantë gjynah, gjynaf, = mëkat, faj, gabim

129. Enterinë moj vizali
Enterinë moj vizali-e Hajde moj! Belin e hollë moj si qystek. I: Kur t’më sillesh nëpër shpi-e Hajde moj! Ishalla do të marr erë! :I Ti m’i meke moj sytë e mi F’tyrën tande kur e shof A je hanë moj a je di’ll? Beja moj! Avitu se nuk po t’njoh!

355

130. Njikët kangë që jam tuj knu’
Njikët këtë kangë që jam tuj’ knu’ Për ty moj vashë. Dhe ti rrishe në dritare Tuj ndigju’. I: Memzi tuj kujtue Kangën po ta qes. Kurr s’kam me t’harrue Jo kurr der sa t’vdes! :I Vetun isha me kërku’ Derman me gjetë. N’andërr pashë se kam gabu’ Në rrugë kam mbetë. Në zor e në halle Ty veç tuj t’kërku’. Larg e larg në male T’gjeta nër nji kru’. Përbri kronit nën nji hije T’nji lajthisë. Aty ishe ti oj vashë Tuj qendisë. Mbamni mori kroje T’hishme porsi zanë! Ma freskoni gojën S’pata shka me thanë.

356

131. Elif nur ola bre nur
O ku je lulja nda prej lules? O se me ty shndrisin hanë e diell! I: O ballin ma ke si bilur-e O si zamak o qi çil në prill. :I O unë e di se je insane O faj s’t’kam pasë o moj dranofille. Qysh se s’pari moj, t’pashë, zanë E kishe pasë o zemrën me hile. O zemra ashikut si gastare O që prishet për nji gjysë fjale. Pa u pajtu’ moj nuk ke qare Se mirë e din o se sa t’kam dashtë.

132. Freski pranverore
I: Freski pranveret Ka nisë me fry-e. :I Lulet plot er-e Janë tuj shpërthy-e. Vjollcat në fusha N’saksi zymylat I: Ku k’ndojn bylbylat N’djep t’dashunisë. :I N’fusha kopshtije Shifet pranvera. Plot gjeth e hije E lule t’reja. Natyra knaqet Dhe lulet qeshin. Kur n’ shoqe ndeshin N’shej t’dashunisë. Çel vjollc’ n’kaçuba Me t’bukrat ngjyra. Lulet tub-tuba Të qeshet f’tyra. Pse ngjall pranvera Nji hop blerimi. Dhe në mu’ gëzimin Sot e ka l’shu’. 357

133. Dranofillja lypte hije
I: Dranofillja lypte hije Aman për me çilë. :I I: Gjeth’t dalin file file O sa erë të mirë. :I Ref.: I: Me lule tjera Fillon me u përzi. :I I: Ty moj dranofille e bukur Hallin unë ta di. :I Plot me vjollca nër kaçuba E para del n’pranverë. Mbi njat lule tuba, tuba Të mbushin me erë. Ref.: O tubë e tubë Të mbushin me erë. Unë e para midis shoqesh Se i baj n’pranverë. Karajfili kryet ka çue Thotë dhe unë kam erë Drandofillen thotë e due Shoqe e kam përherë. Ref.: Erën teme Me ty e bashkoj. Miqësinë me ty moj lule Kurr nuk e harroj!

358

134. Lule s’pari vjollca nisi
Lule s’pari vjollca nisi Ashik ngratin me kërku’ Ashik ngratin me kërku’ I: T’gjitha lulet qi harlisi Nji nga nji tuj i kujtu’:I K’ndo ti djalë që në vetmi je Sonte natë që ka qëllu’ Sonte natë që ka qëllu’. Kjan i mjeri porsi fëmij-e Mend e zemër i ke ganu’. Pra kush gjindet me m’ngushllue Si kam vujt’ kam shku’ krejt dam Si kam vujt’ kam shku’ krejt dam. Dy-tri fjalë me ia diftue Se në zemër ndry e kam.

359

135. Fëllanzë moj e bukra’ fëllanzë
I: Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë Fol çka ke që këngën o s’e ke fillu’! :I Je mbush me meraz, po qan ditë e natë I: Çke që kjan? Çke që s’k’ndon? Zemrën time s’ma gëzon? :I (ma helmon) Fëllanzë moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë Pse nuk çelë ti gojën e nuk nis me kndu’? Vetllat pse i ke vra? Rrin e nuk ban za. Çke që kjan? Çke që s’k’ndon? Zemrën time s’ma gëzon Pra mos kjaj, veç këndo! Zemrën time ma gëzo! Fëllanzë moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë Sot nuk pata fatin me t’nigiu’. E buk’ra pranverë, k’ndo pra si përherë! Çke që kjan? Çke që s’kndon’? Zemrën time s’ma gëzon? Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë K’ndo se kënga yte ka plot sevda! Mos praj ditë as natë, për ashikt e ngratë. Zanin tand gjithë ta ndij N’male, fushë dhe lëndinë.

136. Si bylbylat në pranverë (2)
I: Si bylbylat në pranverë Gjithfar kangësh je tuj kndu’. :I I: Porsi sot unë asnjiherë Rrij ndritare tuj t’ndigju’. :I I: Tuj t’ndigju’, tuj këndu’. :I Zanin tand me amëlsi Rrij bylbyl tuj ta ndigju’. Se te ti tash po vij fill Me ty bashkë o me këndu’. Me t’ndigju’, tuj këndu’. Bylbyl kangën mos e ndal Zanin tand me ambëlsi. Se ti gardalinën ndjell Se te ti tash po vjen fill. Pra këndo e mos pusho!

360

137. Iptida moj lulja e allit
I: O iptida moj lulja e allit Zemrën teme ç’ma ke therë. :I I: Po t’baj be pashë sytë e ballit Tjera kush t’mos marri erë. :I Si ty lule erën e fundit Drandofilles ia ka lane. Pa ty s’mundem, asht e kotë Zemra jeme veç ty t’don.

138. Në gjergjef vashë o tuj qenisë
I: Në gjergjef vashë o tuj qenisë Dan, se je bija e efenis-e. :I Ref.: Ku m’je rritun lulja me erë? Bukur-o, ndalu fol nji herë! Ven shaminë xhamadan jeshil-e Hije t’paska mori drandofile! Ref.: Ku… Ven shaminë, xhamadan të kuq Hiqe vashë se të bijka ngushtë-e! Ref.: Ku.. Ky jelek qepun prej dukati Ah sikut t’a xhvesh, o unë i ngrati! Ref.: Ku m’je rritun, lulja me erë? Bukur-o, sa të shof njiher-e!

361

139. Mori vjollca në muej t’prillit
I: Mori vjollca n’muej të prillit Kur të pashë për t’parën herë.:I I: Porsi lulja e drandofillit Qi shpërthen n’t’buk’rën pranverë. :I Pala e flokut të ka ra T’paska zanë të buk’rin sy. Hije bante pa ia da Porsi lule në saksi. Gusha jote menduhi Buzën kuq porsi shebojë. Dham’t të shndrisin si inxhi Qi t’i mban e bukra gojë. _______________________________________
menduhi - para me vlerë që vendoseshin në hilallëkun e nuses inxhi - margaritar, perlëe, rruza të shkëlqyeshme për zbukurim

140. Sa e kandshme vjollcë ti je (2)
I: O sa e kandshme vjollcë ti je Me njat t’buk’rën ngjyrë! Je e njomë, e blertë, e re Kah ti t’tanë janë kthy’. :I I: Me t’pas unë du’, me ty me g’zu’ E mos m’u largu’. :I I: Unë e bukura nuk jam Karajfil i bardhë Porse erë të kandshme kam E baj shej ma parë. :I Ti mbretneshë o në pranverë Je mbi t’gjitha t’tjerat! Rrin e mshefun në bar t’blerë T’ndihet larg era. Me t’pasë unë du’, me ty me g’zu’ E mos me u largu’. Unë jam nji lule e qetë E baj shej në pranverë Por gjithnji me erë të letë K’naqi si përherë.

362

141. Ani ma ke shtatin si selvia
I: - Ani ma ke shtatin, vash-o si selvia! - Qe besa djal-o si selvi e kam. :I - O mori vashë, kur s’parit t’pashë Mjeri sharrova gadi për krah t’rashë. I: Ti kah kalove, zemrën ma shporove Dhe ma nuk shërohet, po s’e shërove ti. :I - Ani ma ke synin, vashë o si filxhani! - Qe besa djal-o si filxhan e kam. - Vashë, a s’ma falë, synin e zi? Ta ruen ty djali si synin e tij. Nuk shikoj yjet, nuk shikoj as hanën Shikoj synin tand qi shëndrit ma fort se ato. - Ani ma ke gojën, vashë o si kutia! - Qe besa djal-o si kuti e kam. - Vashë a s’ma falë, gojën njiherë? Due ta shijoj, du’ me i marrun erë. Dhe që për te me më thanë ti nji fjalë Me m’thanë se të due, të due, more djalë!

363

142. Kanga e Gjyles (2)
Kur më flet me gojë moj Gjyle Sa me t’shpejtë ma shton sevdanë Aman, aman, mori sevdanë! I: Për sumull qi m’ke në gjyle Unë prej teje s’kam të ndamë Aman, aman! :I Ref.: Lu’je moj lu’je shtatin, o bu bu! Ta fala sahatin-e. Lu’je moj lu’je shpinën, o bu bu! Vera t’u baftë dimën-e.! Me jelek me nji dallamë Karajfil lule në ballë Aman, aman, lule në ballë! Kur m’a hedh qat kamb’ mbi shkall-e Hajde moj s’më le derman Aman, aman! Lu’je moj lu’je kamën, o bu bu! T’a fala dallamën-e. Lu’je moj lu’je belin, o bu bu! T’a fala qemerin-e. Xhamadanin lara lara Kur m’a veshë moj mbi jelek Aman, aman moj mbi jelek! Si t’ja baj e t’dal përpara? E ta jap nji muhabet, Aman, aman! _________________________________________________
sevda = festë, gëzim, hare qemer = 1. hark prej guri, tulle a betoni që vihet sipër dyerve, dritareve; 2. vend ku ruhen paratë, thesari; kuletë etj. muhabet = bisedë, kuvendim

364

143. Bishtalecat palë e palë
Bishtalecat palë e palë Ç’mi ke l’shue! Ç’mi ke l’shue për ballë I: Aman o për ballë :I Aman-e, aman o për ballë! I: Hajde moj Gjyle se kam sevda! :I E kuqe porsi shebojë Kur më flet-e! Kur më flet me gojë I: Aman o me gojë :I Aman-e, aman o me gojë! I: Hajde moj Gjyle, moj shebojë! :I I: Sy, qerpik e gushë e faqe Gjithë për bukuri. :I I: Aman hi, ha ha Gjithë për bukuri! :I Aman, aman, aman-aman! I: Syni yt porsi ullini Vetullat gajtan. :I I: Aman-aman hi, ha, ha Vetullat gajtan. :I Aman, aman, aman, aman!

365

144. Të gëzojmë se erdh pranvera
I: Të gëzojmë se erdh pranvera Përsëri. :I I: Përmbi t’gjitha lulet tjera Bashkë me ty moj dranofille Do të rri. :I Tash sa kohë qi s’jena pa Na të mjerët. Mos të rrimë ma kështu tuj kja Avitu o mori lule Të marr erë! Gonxhe t’bukra në behar-e Kanë lulzu’. Dashuni zemrën ma ngjall-e Era jote mori lule Kah të vjen. Mos t’na shkojë moj dranofille Kjo pranverë. Bashkë me gonxhe gemin sille Avitu o mori lule Të marr erë!

366

145. Moj e vogël si floriri
O moj e vogël si floriri, Aman, aman, aman-e! O, përmbi hazna t’xhevahirit Aman, aman, aman-e! I: O për mbi ty shndrit’ hana e dielli. Njashtu moj zylyfe, Je mi shoqet tu’ja, more sy! :I O me ditë ti sa fort të due, Aman, aman, aman-e! O sy e vetulla unë t’i due, Aman, aman, aman-e! O me kalem të zi janë shkrue, Njashtu moj zylyfe, Je mbi shoqet tueja, more sy! O moj gërshetat fije ari, Aman, aman, aman-e! O hije t’bajnë midis ballit, Aman, aman, aman-e! O porsi hana si del s’parit, Njashtu moj zylyfe, Je mbi shoqet tua more sy!

367

146. Moj fëllanzë që rrin në kafaz
I: Moj fëllanz që rrin në kafaz-e! :I Anmiku të ka zaptue, aman, aman Anmiku të ka zaptu’! Ndonse je mbushun me maraz-e, Fillon kangën me këndu’ aman, aman-e, Fillon kangën me këndu’. Ikë fëllanza aman prej kafazit Shkon në mal ku binte borë, aman, aman-e. Shkon në mal ku binte borë. Jalla u djegsha me vaj t’gazit! Nuk të la pa t’shti në dorë aman,aman-e. Nuk të la pa t’shti në dorë. Hypi fëllanza maje malit E këndon kangën e vet, aman, aman E këndon kangën e vet. Ashiku digjet o prej mallit Prej marakut po pëlcet aman, aman-e. Prej merakut po pëlcet!

147. Në kafaz të kanë zaptue
I: N’atë penxhere mbas kapakut Kishte ndejë nji vajzë e re. :I I: Mos i ven vesh fjalëve të hallkut Ata flasin keq për ne. :I Në kafaz të kanë rrethue Si bylbyli në pranverë. Nuk kam krah me fluturue Me t’i pa moj sytë njiher. N’andërr jam në gjum të parë F’tyra jote m’bjen ndërmend. Kur fillon gjumi me m’dalë Çili sytë e s’shof kërkend.

368

148. Iptida du’ me fillue (2)
Iptida du’ me fillue I: O se m’ka zanë i ziu marak-e. :I Në ma daç moj hatrin mue I: O tjetër kend mos k’qyr aspak. :I Ref.: I: S’ma din kush hallin qi kam Dhe u dogja për së gjall’. U shkrina si bora n’mal Begenis fole nji fjalë! :I Edhe unë s’jam kujtue Se e ka marrun vesht jot amë M’çove fjalë se jam idhnue Po ta qes moj njikët’ kangë. Kanga t’dal e t’marrë dynjanë! E gjithkush ka me ta kndu’. Lutju vet moj bijë sat amë Le t’na thrrasin me u pajtu’.

__________________________________________
hatër = përkrahje a mbrojtje që i bëhet me anësi dikujt begenis = me pranue, me pëlqye dynja = botë

369

149. Nji tubë dranofille po të çoj
O nji tubë dranofille po të çoj Nji peshqesh për dashuni. Aman nji peshqesh për dashuni. O me k’to lule po t’diftoj Se në zemër më ke hi. Aman se në zemër më ke hi. Ref.: I: O se ç’po m’grin e po m’copton Mikun tand në vorr po e çon. :I O k’tyne luleve dijau hallin I: E shikjoji me sy tuj kja. :I O merri erë se t’largojnë mallin I: Për në paç ndopak sevda. :I Ref.: O thu’j se miku, miku m’i ka çu’ E me lot du’ me i vajtu’! O lot’t prej syve jam tuj derdhë E s’më ka mbetë as pikë gjakut. O porsi dranofillja e verdhë Jam i terun-o prej marakut Ref.: O se maraku yt o më ka lodhë Je e kuqe porsi mollë!

370

150. Karajfil në kodër
Karajfil në kodër, Dranafill në kodër, I: Vajzë e mirë në Shkodër, Mollë e vogël-o! :I Karajfil në vijë, Drandofill në vijë, Emnin s’po t’a di-e, Mollë e vogël-o! Karajfil në bahçe, Drandofill në bahçe, Zemrën ma kënaqe, Mollë e vogël-o! Karajfil në kashtë, Drandofill në kashtë, Qite plakën jasht-e, Mollë e vogël-o! Karajfil në prrue Drandofill në prrue. Të marrsha për grue Mollë e vogël-o!

151. M’i gëzofsh pesëmbëdhjetë pranvera
I: Perëndia ka premtue Pesmbëdhjetë vjeç ti me u feju’. :I I: Moj e vogël unë të due Prej teje mos me u largu’. :I Ref.: I: Po pse, pse moj bukuri Kemi ndodhun jabanxhi? :I Flokët tua moj kaçurrela 371

Përmbi ballë hije të bajnë. M’i gëzofsh pesmbëdhjet pranvera! Moj e bukur porsi zanë. Ref.: Po pse… Vet’lla e sy me gjithë qerpik Kush i shef moj ban çudi. Se unë ty t’jam ba ashik Po të lutem o moj nuri. Ref.: Po… Pra me kaq po e mbyll kangën Po të them mos me m’harru’. Të lutem mos ma merr anën Tue e ditë se sa të du’. Ref.: Po…

372

152. Bylbyli në pranverë
I: Ti bylbyl-o në pranverë Gjithfar’ kang’sh ti nisë me kndu’ :I I: Porsi sot ti asnjiherë Jonet tueja i ke ndrru’ :I I: I ke ndrru, tuj këndu’. :I Zanin tand në ambëlcim Gjithnji vjen tuj e shpeshtu’. Lule m’lule në agim Vjen bylbyl ti me pushu’ Me pushu’, tuj këndu’. Kanarinën bylbyl ndjell N’gem t’limonit qi po k’ndon. Se ti tash po vjen fill Me za tand e ambëlcon. Ambëlcon, nisë e kndon’. Kanarinë e gardalinë Bylbyl ty vendin ta l’shojnë. Me ty bashkë ulen edhe rrinë. Nisin kangën e këndojnë E këndojnë, kurr s’pushojnë.

373

153. Tash ka çilë pranvera
I: Tash ka çilun-o pranvera E gjithçka asht’ zbukuru’ :I I: T’gjitha fletët tueja t’blera Moj lule i ke mbushë për mu’.

Ref.: I: Hajde moj lule Çilu menjiherë Mos rri kryeulun’ Sot na mbushë me erë. :I Mos rri mpitas’ pra moj lule Edhe mbushu plot me fletë. Mos rri pra me kryulun’ Çili gonxhet pra e qetë Ref.: Hajde… Ti moj lule sot gëzoju Çili gonxhet me shpejti. N’gjeth e n’lule krejt ti mloju Çilu, çilu, plot madhni. Ref.: Hajde…

374

154. Ma ke gishtin për unazë
I: - Oh ma ke gishtin, bash-o për unazë! :I - Qe besa djal-o, për unazë e kam-e Vallahi djal-o, nana ma ka ba-e Bilahi djal-o, unë në gisht e kam-e! Ref.: - O hiqmu sherr o prej meje Se mi lu’jte mend’t-o prej kreje! - Oh, mi ke faqet kuq-o porsi molla! - Qe besa djal-o kuq si molla i kam-e! Vallahi djal-o nana mi ka ba-e Bilahi djal-o, sytë e zi i kam-e! Ref.: O… - O ma ke gishtin, bash-o rrush të zi-e! - Qe besa djal-o, fort ma ke lakmi-e Vallahi djal-o nana ma ka ba-e Bilahi djal-o, s’mundem me t’i dhanë! Ref.: - O…

155. Syn’ e zi si mereqepi
Syn’ e zi si mereqepi Vetullat zinxhir, Aman, aman-e, aman-e! I: Kur del vajza prej mejtepit O, o fol o gur, o xhevahir! :I A të kam moj sy filxhane Mos ban k’shtu se s’vi, Aman, aman-e, jo xhane! Vjen nji vakt qi bahesh pishman O, o besa-besë nuk t’ban dobi. A t’kam thanë moj bukuri Je ma e buk’ra e zanave? Aman, aman-e, aman-e Se t’ka ra nji hijeshi O, o, je e lehtë si flutur-e!

375

156. Asaman moj lulja e allit
I: Asaman moj lulja e allit Zemrën teme ma ke ndezë. :I I: Të baj be pashë sytë e ballit Tjera kush mos t’marrin erë. :I O , mi gjithë shoqet unë të zgjodha N’zemër teme t’majta n’dry. Pa ty jeta asht e kotë Nuk të ndrroj për k’ta dy sy. O, mori vashë ti plot me naze Bishtalecat m’i ke l’shu’. Ma mushë zemrën me maraz-e Sy e vetlla unë t’i du’.

376

157. Marshalla bukurisë sate
I: Marshalla bukurisë sate! Hije e randë të paska ra, nuri! :I Balli jot rreze të bante Tuj të thanë moj: - Marshalla! Ty o me gisht moj të kam damun Je nji yll qi del n’sabah. Rri t’shikjoj me sy tuj kjamun Tuj të thanun: - Marshalla, O marshalla nuri! Unë t’shikoj, ti me gojë s’më flet S’më ban zemra me t’shikju, nuri! Ti e din mirë se hatri m’jet Kur m’thue: - Djalë s’je fat me mue! Unë mirë hatrit i kujtohem, Kur m’zuni ky taksirat. Kastanile moj s’të afrohem Por prej s’largut t’baj itat T’baj itat, nuri! Pashë gjezdinë qi m’ke si flutur Venja veshin mori dritë! Ti e din mirë mori gushë-bukur Kangën tande jam tuj qitë, Jar, jam tuj qitë! Je nji xhind qi m’ke shitue Mend’t e mia mi ke tretë M’teret ftyra tuj t’shikjue E s’po m’pyet se ç’hall m’ka gjetë Se ç’hall m’ka gjetë, nuri! Vetvedin për ty e bora E s’po di moj se ku jam. Prej zemret të zemrës t’hoqa Pse je e bukur faj s’të kam! Xhevahir t’ban kjafeti Ty Allahu t’ka goditë. Dija moj kimetin vedit Si ke le njashtu je rritë O marshalla, nuri!

377

158. Më shkoi lala në Tiranë
I: Oh, më shkoi lala, Më shkoi lala në Tiran-e :I I: Me i ble Minës nji shall të gjanë, aman, aman. :I Ref.: Vishu mirë për shoqëni, aman, aman! O si t’ja baj hallin se di aman, aman! Oh, më shkoi lala, Më shkoi lala n’Elbasan-e Me i pru Minës xhamadan, aman, aman! Ref.: Vishu…

Oh, më shkoi lala Më shkoi lala në Berat-e, Me i pru Minës nji sahat, aman, aman! Ref.: Vishu… Oh, më shkoi lala, Më shkoi lala n’Itali-e Me i ble Minës nji shami, aman aman! Si t’ja baj hallin s’e di, aman, aman Më shkoj jeta n’terr të zi aman, aman!

378

159. Krisi topi
Edhe krisi topi, Djal-o gjëmoi deti aman! More thanë se doli, Djal-o Mullabegu, aman! Oh, kah po vinte, Djalo prej Balldrenit More n’atë Zadrimë, O na u ba o kjameti, aman-e! More Mullabegu, Djal, po çon fjalë - Del Brahim-o Ndaç o me dal, aman! Oh, sa ta çoj o kalin me shalë More n’atë Zadrimë Po duem me dalë aman-e! Edhe more i biri, Djal-o i Pistullores aman More kaq i vogël, Trim-o kah na dole, aman? Oh me Brahimin Djal-o ç’u rrethove More kullën pa gjak, djal Nuk e lshove’ aman-e!

379

160. Kur më flet me gojë moj Gjyle
Kur më flet me gojë moj Gjyle, Hije t’ka moj marshalla! Aman, aman o marshalla! I: Për sumbull që m’ke në xhybe Unë o prej teje s’kam të ndamë, Aman, aman! :I Ref.: Hajde, hajde, hajde o bu bu Ku të kam moj mollë e ftu’? Hajde, hajde, hajde bej aman Ku të kam moj sy filxhan? Xhamadanin lara lara Enterinë moj vizali. Aman, aman, moj vizali. Kur më del mori përpara Më dukesh porsi hyri Aman, aman! Ref.: Hajde, hajde, hajde bukuri A s’ma falë moj syn’ e zi? Hajde, hajde, hajde bej aman Mollë e kuqe ku të kam? Sytë e zezë porsi ullini Dhamb’t e bardhë porsi elmaz, Aman, aman, aman porsi elmaz! Porsi lule jasemini Belin e hollë porsi unazë, Aman, aman! Ref.: Hajde, hajde, hajde se të du’ Se ti je lule për mu’ Dranofille moj fisligen, aman Se m’je rritë si mollë në gem. _____________________________________
enteri - veshje e sipërme prej pambuku, e thjeshtë ose me vija elmaz – gur i çmueshëm

380

161. Çou moj vashë e dil në derë
I: Çou moj vashë e dil në derë! Se me ty do t’flas njiherë. :I Jarnana, e jarnane Flet ashiku me vashën-e. O me vashën-e, me syzezën-e O belhollën-e gushëbardhen-e! Çou moj vashë e del në derë! Karajfil lule me erë. Jarnanana, e jarnane Oh ta preksha moj synin-e O synin e zi sikur flakë e ki Qerpikët me gem, zylyfet me rrem. Çou moj vashë e del në xham-e! Vesh jelek e xhamadan-e! Jarnana, na, jarnane Flet ashiku me vashën-e. O me vashën e me syzezën-e Me belhollën e kuq si mollën-e.

381

162. Kur të pashë moj lule
Kur të pashë moj lule Porsi hana s’parit. Oh sa m’ke pëlqy’! I: E bukur si zana e malit Në zemër më ke hi. :I Ref.: I: Afro mori vashë, Zemra po të pret! Afro, afro Të du’ për jetë! :I Me ato sytë e shkruem Kur më del përpara Sa fort më gëzon! Fol e qesh t’u dhasht e mbara Moj lule shebojë! Ref.: Afro… Me ata flok’t e verdha Porsi fije ari. L’shue për bukuri Si lule që çil behari M’japin lumtuni. Ref.: Afro…

382

163. Shum pranvera po kalojnë
I: Shum pranvera po kalojnë, Rri e vuej prej k’saj sevdasë. :I I: Po zemrat na t’i bashkojmë Prej dashnisë, n’dashni me ra. :I Ref.: Dashnori yt përherë t’kujton. Ti me atë za e përqafon. I: Hajde, hajde moj vogli’ Se me ty kam ra n’dashni. :I Kangë e valle plot dashni Emnin kam me t’ thirrë pranverë. Të kujtoj me melodi Drandofille plot me erë. Ref.: Dashnori… Syni jot si qelibar Të shëndrit faqet që ke Flokë e gushë t’shëndrisin si ar Drandofill i bukur je. Ref.: Dashnori…

383

164. Si dukat i vogël je
I: Si dukat i vogël je Hajde shpirt e rri me ne. :I Na ka dalë nji gonxhe e re Era karajfil po i vjen. Ref.: I: Hajde, cakrroma gotën! Mos më len si të vorfën, hajde! :I Kur ma luejshe shtatin, Ma shtojshe marakun. Iku nata, zbardhi dita S’e shikojmë sahatin. Ref.: Hajde… Letrat kur m’i çojshe Marakun ma shtojshe. Karajfil ty të vjen era Na ka dalë nji kangë e re. Ref.: Hajde…

384

165. Si t’kam dashtë moj unë ty
I: Si t’kam dashtë moj unë ty Askërkush moj nuk e din. :I I: Nuk të ndërroj moj unë ty Se në zemër të mbaj mbyll në dry! :I Hajde drandofille, Hajde plot me erë! Sa bukur m’ke çile, Hajde të marr erë! I: Hajde pra mori vashë Besën ty ta dhashë! :I Sa herë rrugës kur të ndeshi Ndalu pak e fol njiherë. Ti më flet e unë qeshi Se më ngjan si luleverë. Ref.: Vene pra shaminë, Vene midis ballit! Mori shtat selvi Mori lulja e allit. Vene pra hyrije Se të paska hije! Sa bukur dukesh n’pranverë T’gjitha shoqet t’kanë zili. Edhe unë tuj t’kqyr’ përherë Si nji lule në saksi. Ref.: Drandofille e kuqe Oh sa kenke rritë Mori buzëburbuqe Tuj u rritë përditë. Hajde pra hyrije Se të ka hije!

385

166. Tri vjet që u deshtëm bashkë
I: Tri vjet që u deshtëm bashkë Du’ me t’diftu’. Dashninë qi kena pasë Mos me e harru’. :I Ref.: I: Mos më qesh mahallë e re! Se t’qes flokun lule n’ballë. Se unë jam nji vajzë e re Qi shëndritë moj nji mahallë. :I

(version)

Shoqet më thonë përditë Kur del në pus për ujë. Pse rrin tuj m’u goditë Tuj ju ba pasqyrë gjithkujt. Ref.: Mos… Dashninë qi kem pasë bashkë Mos me e harru’. Qysh t’vogël të kam dashtë Moj prap të du’. Ref.: Mos…

386

167. Pse më len në këtë zanan
I: Pse më len në këtë zanan? Tuj e ditë se unë të du’! :I I: Merhamet t’u bofsha kurban Begenis e fol me mu’. :I Dhambët tu porsi biluri Të kriju’m prej Perëndisë. F’tyra jote ndrit si nuri Zemra m’digjet prej dashnisë. Syn’i zi porsi filxhani Mori dranofillja e bardhë. Vetullën porsi gajtani Të lutem ma ban hallall. Na po dahna more sy Por zemrat s’po mund t’i dajmë Kur më bjen ndërmend për ty Sytë e mi mbushen me vaj.
____________________________________________________________

merhamet = mëshirë, pranim, falje zanan, zandan = burg, ngushticë, gjendje e pashpresë

168. Sa bukur vjen pranvera
Oh sa bukur vjen pranvera Dhe natyra çeli. Çelin lulet çelin gonxhet Oh sa bukuri! Çelin lulet çelin gonxhet Oh për dashuri. Ref.: I: Zemrën se ç’ma more Shpirtin ç’ma qetësove Knaqem kur t’shikoj-e Hajde! :I N’bahçe tande kur kaloj Shoqet t’kan zili. Çel si lule çel si gonxhe Oh për bukuri Çel si lule çel si gonxhe Oh për dashuri! Ref.: Zemrën…

387

169. Karajfili e dranofilli
I: Oh, sa bukur paske çilë Tash qi erdh pranvera. :I I: Shoqja ime dranofille Je mbi shoqe tjera. :I Ref.: I: Sa herë t’shof me sy Mbushem me gëzim. :I Mbasi doli tash pranvera Dhe natyra çili. Përmbi t’gjitha lulet tjera Je ti, karajfili. Ref, Sa… Për të kuqen ti na flet Me gonxhe rrethue. Drandofille unë të gjeta Pra ti je për mue! Ref.: Sa…

170. I kam hypë vaporrit
I: I kam hypë vaporrit Po më çon avash. :I I: Tuj mendu’ për lulen teme Lulen kujt ia dhashë. :I Lulen ia kam lanë Nanës amanet. Le t’ma ru’jn e le t’ma k’qyrin Si bijën e vet. Lulen ia kam lanë Babës amanet. Le t’ma ru’jn e t’ma k’qyrin Si shpirtin e vet.

388

171. Këpucët me meste
I: Këpucët me meste, t’i kam ble me teste. I Kjajma, hallin tim-e, pupulakja jeme! Hajde pupulake, me çuka në faqe Hajde moj hyrije, se pa ty s’mund t’rri-e! Këpucët me tela, si barka me vela Kjajma, hallin tim-e pupulakja jeme! Hajde pupulake , me çuka në faqe Hajde moj Hyrije , se pa ty s’mund t’rri-e! Këpucët me nyja , t’u thafshin të dyja Kjajma, hallin time-e, se kam mbetë jetime! Hajde pupulake, t’puthi gushë e faqe Hajde moj Hyrije, se pa ty s’mund t’rri-e! Këpucët me maja , ti ka sjellun daja Kjajma, kjajma hallin-e , pupulakja jeme Hajde pupulake , me çuka në faqe Hajde moj Hyrije , se pa ty s’mund t’rri-e _____________________________________________
pupulake = me trup të shëndoshë e të ngjeshur, topolake

389

172. Ti në kumbull, unë në kumbull
I: Oh, ti në kumbull lale, unë në kumbull O xhamadanin me nji sumull. :I Ref.: O, o hajde pra! Të ka lala për sevda Kjo sevda, sevdaja e shkretë Të kam ru’jtë si mollë në xhep, Aman, aman, aman-e! Oh ti në fik-e lale unë në fik-e O shoqishojt jem ba ashik-e. Ref.: O,o hajde… Oh ti në mollë lale, unë në moll-e O i lumi unë lale, për ty belholl-e! Ref.: O,o, hajde… Oh, ti në man edhe unë në man-e O, un-e ty t’jam ba jaran-e! Ref.: O,hajde…

390

173. Edhe baba po m’bërtet
O edhe baba po m’bërtet-e I: Kurr prej teje s’kam o të ndamë! :I Oh! Ndër du’r tueja du’ me vdekë I: Syt’ e tu moj du’ me më kja. :I Ref.: Hajde moj, peja moj Hajde, hajde dal o ngadal! O porsi hana qi ban me dalë I: Si dielli qi shndritë dynjanë :I O nuk mund t’rri moj pa të kqyrë Se m’djegë zjarmi i ashiknisë. Oh! lija qi t’ka ra në f’tyrë, Porsi kokrrat e inxhisë. Ref.: Hajde… Oh me at shtat moj si selvia Më varrose për së gjallë. Oh, ty të rashin namtë e mia! Kurr unë ty s’ta boj hallall! Ref.: Hajde…

174. Mu te shtylla, te hajati
I: Oh, mu te shtylla, moj lale Te hajati. :I I: O, po vjen goca moj lale Si dukati! :I Oh, mu te shtylla moj lale Me gëlqere. O, po vjen goca moj lale Bojë esmere. Oh, dalngadalë o moj gocë Mos u ngut-e! O, kambë e du’r o moj gocë Ç’mi këpute! Oh, mu te shtylla, moj lule Bri shtëpisë. O m’u dogj zemra moj gocë Prej dashnisë!

391

175. Djalë i ambël, djalë i dashun
Djalë i ambël, aman, djalë i dashun T’pata zanun dikur mik. I: Aman, dikur mik. :I I: Tuj kujtu’ se kam me t’pasun O besnik. :I Besnikria don me thanë Tjera kend mos me shikju’. I: Me mbajtë besën qi m’ke dhanë Kur jem dashtë e jem bashku’. :I Tash po shof, aman, o unë e mjera Se fillove me m’largu’. Aman, me m’largu’ S’je tuj m’dashtë si tjera hera M’ke harru’! Të gjykoftë moj, aman, Perëndia Paske pasë besën me rrenë. Aman besën me rrenë. Fjala jote dhe dashnia Hiç kurgja nuk paskan kenë.

392

176. Ku po shkon moj kuqëloshe
I: O ku po shkon moj kuqëloshe Rrugës me shpejti? Kaçurrelin qi m’ke n’qoshe Oh ç’ta kam zili! :I I: O ndalu pak se kam nji fjalë! Me ty vashë me bisedu’. Kaçurrelin qi m’ke n’ballë Du me t’thanë moj se të du’. :I O ku po shkon mori kuqëloshe Porsi pranverë? Dy tri fjalë me i folë unë dojshe Moj e bardha verë. Oh ku po shkon moj vashë e bukur Rrugës tuj shikju’. Me shpejti moj porsi flutur Rrugës tuj këndu’.

393

177. Marshalla moj bukuri
I: O marshalla moj bukuri Gonxhe s’parit! A s’mi falë moj sytë e zi Sytë e ballit? :I Se ti je nji lule për sevda Mori lule, lule alli Mbi t’gjithë shoqet të kam da Moj vjollcë beharit. I: Qysh se t’pashë unë menjiherë Paç dëshirë me folë me ty Si ma e buk’ra në pranverë Mori sy! :I F’tyra jote e bukur si pranverë Ndritë si hanë. Vjollcë e burkur si përherë Je si zanë. Se ti je nji lule për marak Nëpër bahqe gjindesh rrallë. Marshalla porsi zambak Mori lulja me shumë mallë! Je nji lule përmbi t’tjerat Qi çilë shpesh porsi kunorë Me ty shej ban sot pranvera Mori mollë!

394

178. Dasho Shkrelit
N’mes t’pazarit ç’u ba nami! Ç’u tund toka e u dridh shkambi! I: Hidhet Dashja nji djal shkodran Seç po pret dyzet nizam! :I Ç’po del pasha n’derë t’kalasë E ka mbledhë gjithë tevabinë: - Ç’asht ky burrë, ç’asht ky azgan, Qi po pret’ po ban kërdinë? Dil pra pashë e hiq taganin! Del e shif si bahet bejleg! Mbidh kto’ krena çoja sulltanit! Thuej: - Shqiptari s’t’len të qetë! S’t’len të qetë se jemi bij dauleti Jem stërnipat e Skenderbegut. Kemi lindur nga kjo tokë E gjithmonë do i dalim zot! Dasho Shkreli trim si zana Si drangue e bani nana Ky vigan ky sokol djalë Zemër flakë zemër shqiptar. ____________________________________________
tevabi = njerëz që shoqërojnë nga afër një personalitet daulet = shtet, pushtet bejleg = dyluftim

395

179. Nëpër fusha, ndër kodrina
I: Nëpër fusha, ndër kodrina Rri pra bylbyl me t’ndigjue. :I I: Ke zanë vend ti n’k’to freskina E s’po din kurr me pushue. :I Je nji zog ma i shtrejtë nër tjerë Je plot kangë e melodi Porsi lulja që m’çelë pranverë I mbushë bahçet-o bukuri. T’gjitha bahçet i kërkova Për me gjetë folenë ku rri-e. N’hije t’tanden ula e pushova E m’u mbush zemra plot gëzim-e. Shpejt pra vash ti kenke rritë Ku s’qëllova unë pranë teje S’do t’largohem kurr, as ditë Por gjithmonë do t’jem pranë teje!

396

180. Kur p’rendon dielli
Mbeta gjithë ditën hijeve Se m’thanë në hije rri. Etjen e shova krojeve Krojeve ku pin ti. Flaka ju raft-o hijeve! Qi s’mujtën me m’fresku’ Turbull asht’ uji i krojeve Se etjen s’ma kanë shu’. Ref.: I: Po t’jemi bashkë ne të dy Do t’na shikjojnë me zili. E do t’na flasin ndër sy Sa duhemi unë e ti. :I Kur prendon dielli majave Dhe muzgut rrugë i l’shon. Sa kandshëm iu th’rret deleve Kur stanin nisë e i l’shon. Besa u mërzita majave Gjithë ditën kep e n’kep. Kur zanin ju lshoj’ deleve Pse ti përgjigjen s’jep? Ref.: Po t’jemi bashkë…

181. Kanga e Hatixhes
Ani na u mshef cuca moj Hatixhe Ani ra në mal-e. I: E bardhë po m’dukesh moj Hatixhe Si bora n’Moravë. :I Njato’ faqe tua moj Hatixhe Kuq o në bojë gjak-e Mos më len pa m’marrë o moj Hatixhe! Ani se jam pojak-e. Kjo fytyra jote moj Hatixhe Kuq o si qershia. O s’e len baca moj Hatixhe Pa të çu’ te shpia.

397

182. Xhamadani kuq si gjaku
I: Xhamadani kuq si gjaku Kuq si gjaku. :I I: Ta qenisa prej maraku. :I Fije fije me gajtan Me gajtan-e. Ojna ojna për sevdanë. Dil në derë të shikoj pak! Ta qenisa për merak. Sa ta shof si t’rrin në shtat Hajde djalo të rrimë pak. Xhamadani… Fije… Dil…

398

183. Yll i bardhë , djalë i dashtun
Yll i bardhë aman, djalë i dashtun T’pata zanun dikur mik, I: Aman dikur mik. :I I: Tuj kujtu’ se kam me t’pasun Shumë besnik. :I Ref.: Besnikria don me thanë Tjera kend mos me shikju’ I: Me m’ajtë besën qi m’ke dhanë Kur jem dashtë e jem bashku’. :I At’herë besën aman, kur ta mora Unë e mjera kesh gëzu’, Aman kesh gëzu’ Tash po shof se keq u bora, M’ke harru’. Ref.: T’pata zgjedhë përmbi shokë tjerë Oh sa i dashun qe për mu’ Karajfili se ç’ka çelë Zemrën ti ç’ma ke ganu’ Si t’ja baj djalë, aman, unë e mjera Si do t’rri unë pa ty, Aman unë, pa ty. Më shkuen poshtë shtatmbëdhet’ pranvera More sy. Ref.: T’pata… ______________________________________
ganu = lëndu, plagu

399

184. Fëllanzë moj e buk’ra fëllënzë (2)
I: Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë Fol çka ke qi kangën se ke fillu’ ? I: Je mbushë me maraz Qi t’kan n’dry n’kafaz. :I Ç’ke qi kjan, ç’ke qi s’k’ndon? Zemrën time ma gëzon. Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë Tash nuk ka kafaz që t’mban mbyllë ty. Në t’buk’rën pranverë K’ndo prap si përherë. Pra mos qaj, veç këndo! Zemrën teme ma gëzo! Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë K’ndo se kanga yte nuk ka të ngja. Mos praj ditë e natë Për ashik’t e ngratë! Zanin tand t’gjithë ta ndijnë Mal e fushë edhe lëndinë!

185. Po ta marr kangën me saze
I: Po ta marr kangën me saze Kabahatin me ma falë. :I I: Je e bukur me shumë naze Me gojë flet si papagall. :I Pse gjithë rrugës shkon me çadër? Floku i zezë t’ka ra mbi sy. Si s’të pata aqë hazër Sa me folë njiherë me ty? Po t’kallxoj syzezja ime Mu’ m’ka lodhun vetmia. Se ç’na bani mynafiku Veç të morri kojshia. Faqet kuq porsi sheboja Kur më shkon porsi aga. Fol moj vajzë mos t’dhamin goja Se me shtine ne gjynah.
____________________________________________

kabahat = faj, gabim

400

186. Si vjen devri vjen zemani
I: Si vjen devri vjen zamani Për me u nda moj për së gjallë. :I I: Shumë hallet qi kam, insani, Të lutem m’a ban hallall! :I Ç’na çudite moj hyri Si më merr malli me t’pa. Të shkoi moti n’terr të zi-e Shumë gjynahe paske ba. N’andërr jam në gjum të parë F’tyra jote m’bjen ndër mend. Kur filloi gjumi me m’dal-e, Çili sytë e s’shof kërkend. Në kafaz të kan zaptue Si bylbylin në pranverë A s’ke krah me fluturue Sa t’i shof moj sytë nji herë. Porsi flutur shkon e vjen Kërkund çift s’mujta me t’gjetë. Si skyfteri kur m’shikjon Me ato vetlla çark e shigjetë. __________________________________________
zaman = kohë, epokë, moshë insan = njeri

401

187. Unë jam lule dimnore
I: Unë jam lule dimnore Porsi nji pranverë. :I I: Mundesh djalë me m’marrë për dore Porse nuk kam erë.:I Aman, porse nuk kam erë. :I Di se thirresh lule topçe Dhe pse erë nuk ke. Gjindesh rrallë nër bahçe, kopshte Por e bukur je, hajde Por e bukur je. Unë jam nji lule e rrallë Qi shpesh m’majnë në dorë. Porse jam-o për beqarë. E m’thonë luleborë Aman, e m’thonë luleborë.

188. Iptida du me fillue (3)
Ipdida du’ me fillu’, Zemra jeme pikon gjak. I: Nuk kam mujtë me ta diftue, aman Tash sa kohë qi kam marak. :I Ref.: Moj fëllanzë e malit, e malit, e malit Banja qefin djalit, e djalit, e djalit! Moj fëllanzë e fushës, e fushës, e fushës Banja qefin dushës, e dushës, e dushës! Ka me t’ra ndërmend për mu’ E me vedi ke me thanë: - Njat’ ashik prap do t’a due, aman! Për njat’ besë qi ja paç dhanë. Ref.: Moj fëllanzë… M’i kjaj mirë hallet e mia Vjen maraku tuj m’u shtu’ Me dit ti se ç’asht dashnia, aman S’kishe kaq fort me m’mundu’.
_________________________________________

dushë = shpirt, e dashur

402

189. More krisi topi (2)
More krisi topi, djalë, gjëmoi deti More thonë se doli, djalë, Mulla Begu. Oh kah po vinte o prej Balldrenit. Oh në Zadrimë na pret o Seferi, Aman, aman-e! More Mulla Begu djalë po çon fjalë: - O del Brahim, o ne daç me dalë! Oh sa ta çoj o atin me shalë Oh në baden të marr për djal-e, Aman, aman-e! Oh ç’u dogje Brahim ç’u dogje! Aman si bylbyli n’ato shtogje, Si peshku n’furrë u poqe, Kullën pa gjak nuk e lshove! More ti i biri, djal’ i Pistullores, More kaq i vogël trim kah n’a dole? O me Brahimin ç’u rrethove! Kullën pa gjak nuk e lshove!

190. Nuk kam hak me t’dashtë ty
Oh nuk kam hak me t’dashtë unë ty-e. O mu’ të mjerin më zu sevdaja. I: Aman kur baj e t’shikjoj me sy-e Oh fol moj vashë se m’u zu dynjaja. :I O çuni qafën o si qafuri O gushën bardh o si biluri. Aman, jeretisë kenke prej nurit! Oh, fol moj vashë, t’u shtoftë nuri! O jelek sadef me merxhana O inxhitë n’qafë moj të bajnë dritë. Aman, balli yt shndrit si hana Vet Perendia t’ka goditë.

403

191. Me vjollca lule kurr s’u ngina
I: Me vjollca lule Kurr o s’u ngina, Në këtë të buk’rën dynja. :I I: Nji drandofill në xhep e shtina E prej tij s’dita m’u nda. :I Me kanarina , me gardalina Dhe me bylbyla paç sevda. Kurr e kurr me t’a su ngina Por gjithmonë kam pasë sevda.

192. Çka ke djalë qi je habitë
Çka ke djalë qi je habit-e E shkon rrugës tuj mendu’? I: Tuj u rritë dita për ditë Gjithnji vjen tuj zbukuru’. :I Dita për ditë e tuj zbukuru’. Për pa i mushun njizet vjet-e Nuk di djal se çka me t’thanë. Se me ty s’kam muhabet-e S’ta diftoj hallin qi kam. Hallin qi kam, e s’mundem me ta thanë. Ti je fllanzë qi rrin ndër male E këndon veç në pranverë. Po të them moj lule alle Afrohu sa të marr erë. Të marr unë erë, në t’bukrën pranverë.

404

193. Merre nji tufë lule
I: Merre, merre, merre nji tufë lule, N’zemër time ngule! :I Çoja, çoja, çoja zotnisë sate! Për dashninë qi pate. Hajde, hajde, hajde dushë të rrim-e! Sa t’a pimë rakinë. Hajde, hajde, hajde manushaqe Me çuka në faqe Hajde, hajde, hajde moj hyri-e! Se pa ty s’mund t’rri-e.

194. Hajde mori vashë se na erdhi vera
I: Hajde mori vash-e se na erdh pranvera! :I O hajde t’rrim-o nën hije te dera! Se vjen ashiku rrugës-e, Me nji tubë vjollca e lule. Oh le të vijë, moj bija ime S’kam çka i baj! Hajde mori vash-e, se na erdhi vera O hajde t’rrim-o në fusha të blera Se vjen ashiku rrugës-e Me nji tuf vjollca e lule Oh le të vijë, moj bija ime S’kam ç’ka i baj Hajde mori vash-e, se na erdhi vjeshta! O hajde t’rrim-o nën hije te pjeshka! Se vjen ashiku rrugës-e, Oh me dy lule kadife. Oh le të vijë, moj bija ime S’kam çka i baj! Hajde mori vash-e, se na erdhi dimni! O hajde t’rrim-o nën hije t’ullinit! Se vjen ashiku rrugës-e, Oh me dy lule kadife. Oh le të vijë, moj bija ime S’kam çka i baj!

405

195. Mori drandofillja e vogël
I: Mori drandofillja e vogël, Ku e ke marr këtë bukuri? :I I: Le e rritë ti je në Shkodër Nanë e babë o jabanxhi, of medet! :I Ref.: I: Hajde moj pse s’më flet? Ru’ju moj, se m’gërget Maraku n’ty m’ka metë, of medet! :I Mori ti buza burbuqe, Kush ta bleu shallin e ri? Kur ma ven boçen e kuqe Na myte me bukuri, of medet! Ref.: Hajde… Moj e vogla si florini Rrin në xhep të djalit t’ri. Porsi lulja erbainit Na mbyte me bukuri, of medet! Ref.: Hajde

196. Mor kandil kandil garibi
Mor kandil kandil garibi Ç’ke që nuk ban dritë? I: Mos rrëfe se ç’u ba sonte Der’sa t’zbardhi dritë. :I Mor jargan, jargan i verdhë Gjithë vija vija. O sa ke nata, lalo, qysh s’mi m’love Shpatllat e mija. Disa herë ti më gënjeve Do vij në shtëpi. Tue qenun sy i shkruem Dole jabanxhi.

406

197. Amël këndon
Amël këndon Bylbyl në pyll. I: Zemrën ngushllon Shpirti m’gufon. :I Po njaj’ herë kur t’vinë pranvera E lulishtet t’mushen n’erna I: Dalin vashat ndejë te dera Dalin presin djem’t e ri. :I Bylbyl në pyll, Zani yt ushton. Këndon ti pa pushim Zemrat na i gëzon. Dalin vashat e feju’me E të tjera t’dashunu’me Dalin presin të gëzu’me Dalin presin djem’t e ri.

198. E mira që shkon me dhen
I: E mira që shkon me dhen, :I I: A shkon vetëm a me kend? :I Ref.: O bubu për mue moj, Nata më shkoi zgjue. Nata me shkoi zgjue moj Dita tuj mendue. E mira qi shkon me lopë, A shkon vetëm a me shokë? Ref.: O bubu… E mira qi shkon me gja, Kërkund vendin s’do t’a la! :I Ref.: O bubu… 407

199. F’tyra jote si sheboja
I: F’tyra jote si sheboja Hije e randë të paska ra. :I I: Flok’t e zezë si karaboja Hije t’bajshin pa ia da. :I Ref.: I: Hajde mollë, beja mollë Nuk të la pa t’shti në dorë! :I Maraku vjen prej dashnijet Kurgja s’bahet pa sebep. Shpend e gjeth e lule hije Ashikut i bajnë shyhret. Ref.: Hajde… More guri i xhevahirit, Gjithë dynjaja n’andërr t’ka. Se je lulja jaseminit Sa të shof t’baj temena. Ref.: Hajde…

408

200. Gocë e vogël në lëndinë
Gocë e vogël, hajde moj, në lëndinë Hajde moj në lëndinë! I: Bishtaleca, hajde moj, l’shu’ mbi shpinë. Hajde sa bukur t’rrinë! :I I: Dije moj jarnanane :I, Belin e hollë moj ma ke, Aman, sa e bukur je! Aman, ashtu si je! Gocë e vogël hajde moj ndej nën pjeshkë Bukur moj qenke veshë! Gocë e vogël hajde moj e zeshk’t I: Shoqe moj ti nuk ke :I Aman, sa e bukur je! Aman, shoqe nuk ke! Gocë e vogël moj nën qershi Hajde moj syni i zi. Vetllën vasha moj si gajtan Hije mori të ban I: Dije moj jarnanane :I, Faqet si molla m’i ke Aman, si nuse je! Aman, shoqe nuk ke!

201. Mori dall’ndyshë
I: Mori dall’ndyshë Në dritaren teme rrin tuj k’ndu’ :I Të kam para sysh Edhe kur kesh larg Besa po pra! At’her kam me ditë Sytë e mi për ty rrinë tuj kja Pa ia da! Rishtas n’pranverë Në dritare teme kthe njiher! Tuj k’ndu’ si përher Ke me m’gjetun mu’ Ndej n’minder Tuj t’shikju’ Mori sqepsheqere Me zymyla ndej rrethu’, lulëzu’.

409

202. O djal prej gemit
I: O djal prej gemit Dorën ma hjek-e. :I I: Se mu’ m’thonë emnin Lule mos m’prek-e. :I Unë jam nji lule Qi rri n’saksi-e. Kur erret nata Ulem e bi-e. Ndër male t’shketa Unë du’ me shkue. Ndiqem me letra S’kemi me u harrue. T’kam dashtë si motër M’ke dashtë si vlla. Jem rritë me ‘i sofër Qysh duem m’u nda?

410

203. Taksirat qi m’ka zanë mu
I: Taksirat qi m’ka zanë mu’ Sa nuk mundem me ta diftu’. :I I: Kur t’i shof moj sytë e ballit Fort po m’therrin mu’ prej mallit. E nuk mundem me duru’. :I Ref.: Oh mor marak, Se ç’më ndeze flakë! Oh mor marak Ti më dogje flakë! Dhe tashti du me t’kujtu’ Dashninë kur ma ke dhuru’. Tuj shetitë në fusha t’blerta Më thojshe me fjalë t’sinqerta Se sa fort unë të du’. Ref.: Oh… Gjumin vashë du’ me t’trazu’ Me kitarë unë tuj t’këndu’ Pashë sytë e ballit, Dije Po të them në formë dashnie Të lutem mos me m’harru’. Ref.: Oh…

411

204. Sot ka çilun o pranvera
I: Sot ka çilun o pranvera E gjithçka asht’ n’zbukurim. :I I: T’gjitha fletat tu’ja t’blera Moj lule i ke mbush n’gjallnim. :I Ref.: I: Hajde moj lule, Çilu menjiherë! Mos rri me kry’ ul-e Sot na mbush me erë! :I

Pra ti sot s’ke pse me dashtun Mos rri mpitas dhe n’idhnim. Ai qi t’desht asht prap tuj t’dashtun Pra sot mbushu me gëzim. Ref.: Hajde… Ti moj lule sot gëzoju! Çili gonxhet me shpejti! N’gjethe, n’lule, krejt ti m’loju!’ Çilu, çilu plot madhni! Ref.: Hajde…

412

205. Xhamadanin me gajtan
I: Oh xhamadanin me gajtan Oh seç të paska ra taman! :I I: Oh me atë shtat porsi selvi Ma mirë s’paska, moj hyri! :I I: Aman, aman xhanëm, aman! :I I: Ku të kam moj lulja ime Hajde m’ban derman! :I O jelekun moj shkru’ me ar O hije t’ka nishani n’ballë. Oh faqet kuqe bukuri Ç’na çudite djemt e ri! Aman, aman, xhanëm, aman Ku të kam moj lulja ime Hajde m’ban derman!

206. O bylbyl, o mbret i shpendve
I: O bylbyl, o mbret i shpendve Çka ke në dimën qi ankon? :I I: Gjithë ashikve shnoshja zemrën, aman! Hiqjau dertin qi i rrethon! :I Jam n’kafaz bylbyl si ti Prej këtij dimni jam rrethu’. Zemra e jeme mbush dashni-e, aman! Pret pranverën e dishru’. Dal n’pranvera ndër lule tueja Se ky dimni na la fjetë. Ti bylbyl kang’s sate thueja Shëndoshjau zemrën ashikve t’shkretë.

413

207. Me lule janë mbushë kopshtijet
I: Me lule janë mbushë kopshtijet Oh sa i bukur ky behar. :I I: Flok’t e artë sa të kanë hije Vjollca t’buk’ra nëpër bar. :I Në pranverë çil drandofillja E na mbushë plot me aromë. Në mëngjes porsa len dielli E mirë m’dukesh moj pranverë. Pse ul kryet moj drandofille Ti nderë kopshtit i ke lanë Ato gonxhe pse si çile Ti je yll e ti je hanë. Çili pra ti njato gonxhe T’gjitha shoqet t’kan zili. Unë me ty do t’bahem shoqe E do t’rri gjithmonë me ty.

208. Lulet me mu’ janë idhnue
I: T’dielen nadje t’pashë me sy S’më punon goja me t’folë. I: S’paskam pasun hak për ty Gjithfar lulesh kam në dorë. :I Lulet mue m’janë idhnu’ Kur m’kanë pa tuj folë me ty. Prej mejet më janë largu’ E nuk don’ me m’pa me sy. Kur fillon me m’zanë maraku Ti n’gjergjef tue punu’ Qafa e yte si zamaku Maraku vjen tuj m’u shtu’.

414

209. Mori drita e syve t’mij
I: Sytë e mij tuj kja s’pushojnë Posi çeshme, porsi kru’. :I I: Sado mot, moj qi do t’shkoj Ahti i jem ka me t’mundu. :I Të baj be pashë Perendinë Ti moj mollë qi m’rri në gem. Ta kam njoftë moj bukurinë Qysh se të përkundë në djep. Tuj m’u rritë përditë ka pak E me sy moj tuj t’shikju’. Tuj m’u shu’ i ziu marak Edhe kangën tuj ta këndu’. Gjithë këto bejte qi t’i fola Mori drita e syve t’mij. Je si drandofillja n’gem Moj bukuri!

210. Dranofille plot me erë
I: Dranofille plot me erë Je nji lule për dashni. :I I: Si ma e buk’ra në pranverë Me erën tande s’di me u ngi. :I Ti moj lule si përherë Kuq e bardh për bukuri. Si në dimën ashtu n’verë Ti je lule plot gjallni. Unë ty gjithmonë të du’ Dranofille kuq e verdhë. Bukurinë tuj ta kujtu’ Nër ma t’buk’rat në pranverë.

415

211. Çil njat zemër plot kujtime
I: Çilu pra mos rri e mbyllun: I I: Diçka n’zemër m’ke mbajt ndrydhun. :I Ref.: Haj, haj hajde lule! Bej, bej, beja lule! Se mas tejet jam i lidhun. Jetë të re unë gjej me ty-e. Ref.: Haj… Çil njat zemër plot kujtime! Çile pra moj lulja ime! Ref.: Haj… Çilu pra me ambëlsi-e! Se me ty jam lidhë n’dashni-e! Ref.: Haj, haj…

416

212. Ni’ bylbylat në pranverë
I: Ni’ bylbylat në pranverë Gjithfar kang’sh nisin me knu’ :I I: Por ti tash si asnjiherë Jonet tua m’i ke ndrru’ :I I: M’i ke ndrru’, tuj këndu’. :I Zanin tand plot ambëlsi Gjithnji vjen tuj e shpeshtu’. Lule m’lule në agim Rrin bylbyl ti me pushu’. Me pushu’, tuj këndu’. Kanarinën bylbyl ndillë N’gem t’limonit ti po k’non. Se dhe ti tash pa përtim Me za t’ambël ambëlcon. Ambëlcon, si të këndon.

213. Shpirt e zemër pse po fshani
Shpirt e zemër pse po fshani? Pse gjithçka sot rrin n’qetësi? I: Sytë e mi ç’keni qi kjani? U dishru’sh për dashuni. :I Kur n’mëngjes këndon bylbyli Me kujdes rri tuj vështru’. Prej dritares sa herë kqyri Mallin ai vjen tuj ma shtu’. Ti veç mundesh me m’ngushllue Gjithë tuj desht e tuj m’hi n’shpirt. Lot’t prej sysh me m’i nd alue’ Shpirtit tem me i dhanun dritë.

417

214. Pranvera po nisë, lulet po lulzojnë
I: Pranvera po nisë, Lulet po lulzojnë. :I I: Secila tuj qendisë Vehten zbukurojnë. :I E bukura pranverë Po fillon me dalë. I: E ju plot me erë Lulzojnë këtë behar. :I Erën tuj shpërnda T’gjitha nji nga nji. Vjollca pa ba za E para u del karshi. E para fillon Pranverën me lajmëru’. Si e ka zakon Bahçet tuj zbukuru’. Hajt filloni pra T’gjitha përnjiherë. Erën tuj shpërnda T’gjithë t’ju marrin erë. Sa të bukra jeni T’njoma plot me erë. Të gjitha shkëlqeni Në t’buk’rën pranverë.

418

215. Këndo bylbyl pa pra, këndo
Nëpër fushë e nëpër mal Ku janë pyjet me gjeth t’blertë. I: Bylbyl zanin mos e ndal Për me këndu’ ti ndjell pranverë. :I Ref.: I: Këndo bylbyl pa pra, këndo Zemrën teme ma gazmo! :I Me atë dritë qi hana lëshon Nëpër pyll mbi t’njomin bar. Bylbyl pa pra ti s’pushon Gjithfar kajdesh tuj i marrë. Ref.: Këndo, bylbyl pa pra n’at gemb Nuk t’xen kush e mos u tremb! Në at’ pyll qi asht i shpeshtë Fryn nji erë me ambëlcim. N’kangë bylbyli çohet peshë Prej gëzimit me fishëllimë. Ref.: Këndo bylbyl këndo, këndo Zemrën teme ma fresko!

419

216. Nji dit’ diele ksi zamanit (Version)
I: Rri moj vajzë e mos qit ojna Ty natyra t’ka goditë. :I I: Të kam pa çarçaf me bojna Jarabi të raftë nji pikë! :I Nji dit’ diele k’si zamani Mblodha shok’t me ba aheng. Pashë nji vajzë n’majë t’manit E s’po m’len me xanun vend. Tue ndej nën hije t’manit Me shoqe tuj punue. T’kenka shkye moj xhamadani Merr nji arrën me arrnue. Xhamadani yt me lajle T’paska hije moj për bukuri. Sy e vetull, gushë e faqe Bardh e kuq si farfuri. ________________________________________
jarabi = (arab. ja Rabb) o Zot

420

217. Putpuri këngësh shkodrane
Moj e mira synin larush–e, Besa ty moj s'të ka kërkush–e! Besa ty moj s’të ka kërkush-e Veçse unë moj që të k’pus-e! Moj e mira synin e zi-e Shyqyr dushë o që t`kam kojshi–e! Shyqyr dushë o që t'kam kojshi - e Kur t`mërzitem o vij e rri-e! Pashë dy sytë e tu si drita! Pashë dy sytë e zez qi m'ke! Pash freskinë e drandofilles! Me m`diftu se e kuja je! Be po t'baj ty more djal-e Me t'diftu’ se e kuja jam. Për dy sytë që kam në ball-e Se la vetin me shku’ dam. O, kur më rri karshi m'karshi-e Unë me ty kam ra n'dashni-e. Bardh' e bukur je Nuk kam qajre pa t'marr-e!

421

218. Sa e amël asht’ dashnia
I: Sa e amël asht’ dashnia Unë atë moj ta kam falë. :I I: Ti mi din hallet e mia Pranej zemrën ta kam dhanë :I ...aman ta kam dhanë! Sa merak jam ba për ty Kur të shof moj si përherë. M'le pa gjumë e e pa mbyll sy-e Dranofille mbush me erë, ...aman mbush me erë! Kur të pashë tuj kalue Mendja se ç'më rrin tek ti! O jam djeg jam përvëlue! Si t'ja baj hallin se di. …o hallin se di!

219. Ti moj shtat selvi
I: O ti moj shtat selvi-e Shiko në qitap-e. :I I: Fol me gojë hyrie! Se ke shum sevap-e. :I O mori shtat selvi-e Folma vash një fjalë. Fol me gojë nurie Pa ty s’mund të rri-e. Fol shka t’thotë kjo këngë Dil mori n’sokak-e. Fol me gojë moj xhan Ani se ke zanë marak-e! O çuni më çoi letër: “Shnosh’ e mirë unë jam! Dil e zgjidh nji tjetër Se për ty unë s’jam.” _____________________________________
qitap = libër i shenjtë i myslimanëve

422

220. Hajde verë, e bardha verë
I: Hajde verë, e bardha verë Fushë e male i ke lulzu’. :I I: Të gjithë çelin përnjiherë Gjithnji vjen tuj zbukuru’. :I Thot zambaku: - Ta mbërrina! Karajfili jep xhevap: - Unë dynjanë me erë ç’e ngina! Çeli gonxhe pa hesap. Hajde verë e bardha verë Fushë e male i ke përtri. T’gjitha lulet përnjëherë Marrin hov për bukuri.

221. Sa fat t’madh arrita
I: Sa fat t’madh arrita Vashën kur takova. :I I: Ti je për mu’ drita Vashë, kurr s’të harrova. :I Ref.: I: Kurr s’kam me t’harru, hajde! Ti je dritë për mu’! :I Ti me syt e shkru’m Zemrën ma gëzon. Vashë duke punu’ Jetën zbukuron! Ref.: Gjithmonë tuj punu’, hajde! Ti je dritë për mu’!

423

222. Me dy, tri pika ly në faqe
I: O me dy, tri pika ly në faqe Mashallah moj manushaqe! :I I: Oh, zojë e randë, ku m’i le Unazat e dorës-e? :I Aman, aman, aman, aman-e! O, me dy, tri pika ly në gushë Asaman mori manushe! O zojë e randë, ku m’i le Unazat e dorës-e? Aman, aman, aman, aman-e! O me dy, tri pika ly në hundë Porsi ty nuk ka kërkund. O zojë e randë, ku mi le Unazat e dorës-e? Aman, aman, aman, aman-e!

223. Karajfil të zgjodha
I: Karajfil të zgjodha, O në bahçe të mblodha! :I I: Shpirtin tem me ty ç’e bora O i mjeri unë i mjeri! :I Ref.: Jarnana, jarnane Moj e vogël, e kuja je? Jarnana, vaj medet Medet, zemra po m’pëlcet! Aman, aman, aman e! Sa hije të paska Ty mori shamia! Nuk e din se ç’asht dashnia O i shu’mi unë, o i shu’mi! Ref.: Jarnana… Sa hije t’paska O ty mori tasfesi! Unë për ty do t’ru’’j kujdesin O i shumi unë o i shu’mi! Ref.: Jarnana,…

424

224. Jargavan me ngjyrë të gjallë
I: Jargavan me ngjyrë të gjallë Zogjët bojnë pushim te ti. :I Në kopshtije gjindesh rrallë Aman, kush kimetin jar nuk ta din! Bar me erë që rrin n’saksi Dritaret na i zbukuron. Elbaroza me madhni Aman verë as dimën, gjeth’t s’i o l’shon. Ç’u përhap karajfili Anë për anë gonxhe rrethu’ Ndër lulishte edhe ky çili Aman kush kimetin jar, nuk ta di. Dranofillja si shebojë Gonxhe tjera s’ke pse qet. Të lutem më fol me gojë Der sa t’vjen dimni sivjet.

_____________________________________________________
jargavan = dru i vogël a shkurre me lule ngjyrë vjollcë të çelët ose të bardhë me erë të këndshme

425

225. Me lule t’bukra (version)
I: Me lule t’buk’ra du’ me t’punue, Vashë nji kunorë. :I I: Veç se ti kangës me ia fillue, Sikurse pror’. :I Kan çilun lulet me gjithë atë erë N’këtë t’bukrën stinë. Ato më k’naqin mu’ si përherë N’kopsht dhe n’rudinë. Me duer të arta mes lulesh t’kuqe Fllad pranveror. Me kangët tueja thurrim nji valle Me ar diellor. Me kanarina dhe gardalina S’bashkut këndojmë. T’i hapim zemrat n’kto’ t’bukra stina! T’gjithë të gëzojmë!

226. Nëpër bahçe tuj shetitë
Nëpër bahçe tuj shetitë E shoh vashën tuj punu’. I: Me du’r t’arta tuj qendisë I hedh lulet me m’shikju’. :I Rri bre djalë mos lu’j me mu’! Natë e ditë për ty andrroj. S’ka ma gëzim sot për mu’ N’t’gjitha hijet bashkë pushojmë. Pusho vashë se t’erdhi dita Shumë kalove ti për mu’. Sa me t’shpejt na zbardhi drita Këtë kujtim s’kam mi harru’.

426

227. Jasaman moj rrezja e bardhë
I: Jasaman moj rrezja e bardhë Diçka deshta për me t’thanë. :I I: Kah ke kenë që je tuj ardhë, aman Që ndriçove gjithë dynjanë? :I Nji ditë kur t’erdha n’shpi-e, aman Me ‘i tubë vjollca në dorë. Ty t’i pruna për dashni Ku të kam moj luleborë? U ba vonë, më zuni terri, aman Edhe dritat na janë ndalë. Sa i pafat jam unë i mjeri, aman Kërkund fati s’më ka dalë! Bri gjergjefit kur unë rrishe, aman Me ty vashë tuj bisedu’. Bukurinë moj kur ta shifshe, aman Nuk m’u bante me u largu’.

228. Shife vedin t’ma dish hallin (2)
O shife vedin, djalo, t’ma dish hallin Me t’u anku’ nuk mund të guxoj-e. I: Kur zylyfet moj të bin’ ballit, Un-o i mjeri, o nuk mund durova. :I O po të thërres moj o kur t’thrras’ jacia Dil t’ma japish o nji muhabet-e! Ty t’u njitshin namt’ e mia! Sevdaja moj o t’u baft sebep-e. Oh ndër petka më dukesh e hijshme Me zemër, aman, aq të but-e. Karajfili moj më dalldis-e Lum ashiku moj qi të k’put-e!

427

229. Karajfili kuq si gjaku (3)
Karajfili kuq si gjaku Që shkëlqen o për bukuri. I: O mu’ me ty m’ka zanë maraku Si t’ja boj hallin se di? :I O karajfili e zamaku Salltanet për djemt e ri. O mu’ me ty m’ka zanë maraku Unë pa ty, aman, s’mun po rri! O karajfili në bardhak Reth e qark o me hijeshi. O unë me ty kam zanë marak-e Si t’ja boj hallin se di!

230. Mbi gjithë lulet marangjyli
I: Mbi gjithë lulet marangjyli Asht nji lule për sevda. :I I: Afër saj kur rrin bilbili. :I I: Thotë se lulja po i ban za Aman po i ban za, s’di me u nda. :I Je nji lule plot me erë E kimetin unë ta di. Se me ty moj kurrnjiherë Me erë tande s’di me u ngi Aman s’di me u ngi, unë e di! Zanin tand gjithkush ta çmon Ty moj lule marangjyl. Me t’pasë afër gjithkush t’do. Mori hanë e mori yll Mori yll, që shëndritë n’pyll. _________________________________
kimet = vlerë, dobi

428

231. Balli yt pranvera
I: Balli yt pranvera, Çil moj dranofille! :I I: Kur më del te dera, aman Sytë o mi i çil-e. :I Ref.: Ato letra tueja moj, Në xhep do ti ruej-e Ato letra tueja moj, S’ia kallxoj askuj-e! Flok’t e gjatë e t’holla Nuk ti zen shamia. Fryni erë e malit moj, Mi muer mend’t e mia. Vaj medet për mue, Për hallet e mia. Kush u bo sebep e moj Me na u shu’ dashnia. Ref.: Ato… Vetë më ke pëlqye More fisligen-e. Vetullën mbi sy moj Si lisi me gem-e. Ref.: Ato… Fjalë ti më ke çue, Me ta mbajtun besën. E më rren përditë moj, Po vi sot e nesër! Ref.: Ato…

429

232. M’ka shku’ menja me u fejue
E hej, m’ka shku’ menja me u feju-e E me marr nji ulqinajkë. I: Aman ulqinajken s’ma don nana Se m’ka zanë i ziu marak! :I E hej, kur m’a ven bohçen e kuqe Na myte me bukuri. Oh, asaman moj buzëburbuqe A s’ma falë synin e zi?! E hej, si do t’jetë kjo puna verit Edhe deti çon tallas. Oh, mos ja prish qefin beqarit Se na mushe me maraz!

233. Kur të pashë mor djalë
I: Kur të pashë mor djalë Rrugës tuj kalu’; :I I: U mahnita e nuk fola Se ç’m’u pre mu fjala Se ç’m’u pre mu fjala Hajde aman aman Se ç’m’u pre mu fjala o në gojë. :I Mashallah mor djalë Si lulja në pranverë. Je mbi shokët, shok’t e tu-e Je si mollë e ftue Tash do t’jeshë për mue, Hajde aman, aman Kurr prej teje s’kam me u nda. Pra gjithmonë në zemër Unë do të mbaj. Fjal’t e tua që m’ke thanë O zamak i bardhë S’bashku do ti ndajmë-e Hajde aman, aman Sa t’jem gjallë në këtë dynja.
_______________________________

dynja - bota

430

234. Minire moj bijë
I: A e din moj nanë Se unë jam sëmue? :I I: Zemra po ma ndin moj nanë S’kam për t’u shërue! :I Amanet moj nanë Çantën me kalema. Jepja vllaut tem moj nanë Se m’u këput zemra. Amanet moj nanë Çantën me fletore. Aty i kam shkru’, moj nanë Krejt ç’kam hjek n’këtë botë. Senatoriumi i Korçës O me katër kate. Minire moj bij e nanës Ti ngele në krevat-e. Vllaut tim iu luta Të më çojë në Shkodër. S’ka kush t’ban hyzmet, moj bij-e Minire, moj motër! Minire, moj bijë Shaminë kuq e zi-e. Hajde dalim n’bahçe moj nanë T’hjekim pak mërzi! Bahçja tuj lulue Mërzia tuj shtue. Jeta e Minires, moj nanë, Veç paska mbarue!

431

235. Pranverë, pranverë
I: Pranverë, pranverë Ti na mbushë me t’kandshmen erë. :I I: Pranverë s’ka ma për mu’ Qysh se baba m’ka feju’. :I - Oh, more babë Me të cilin m’ke feju’? Nji dyzetvjeçar M’detyron me përqafu’. Mallkue kjoftë Ai që bani këtë shkuesi! Babën lashë në shtëpi, Babën gjeta përsëri. A thue s’kishte N’Shkodrën tonë nji djalë të ri? Shkuet e m’dhatë për burrë Atë që quhet pleqëni.

236. Ti moj lule je e bukur
Ti moj lule je e bukur Dhe dishroj me t’pasë n’saksi. Kur më shkon moj porsi flutur Me krah t’lehtë e ban freski. Pra moj lule plot me erë N’kopsht të bukur ke lulzu’. Kry’t ke çue moj si përherë Sa bukur je hijeshu’. Ti moj lule buzëqeshun E kuqe moj der’ n’blerim. Kur pranë vinje krejt e dehun Unë t’vej vazo si kujtim.

432

237. Kur u vra Haliti i vogël
Kur u vra Haliti i vogël Shkoj haberi der’ në Shkodër. Der’ në Shkodër në Tiranë I: A s’më kjan e zeza nanë? Kjaj moj non-e kjaj! :I Kur u vra Halit qyqari Me mall gjithë po kjan pazari. Dyqanxhi të plaçin sytë! Vrave Halitin o vet i dytë Kjaj moj non-e kjaj! Dyqanxhi të plaçin sytë! Vrave Halitin vetë o i dytë Vet o i dytë, besa, vet o i tretë. Besa besë s’e desha vet Por më shkretoj koburja e shkretë Kjaj moj non-e kjaj!

238. Mollë e kuqe topsheqer
Mollë e kuqe topsheqer Pse m’ke mbetë e vogël-o? N’paç merak në zemër ti, Unë kam mbetë e vogël-o E jam mbetë pa u rritun-o. A ti kjahem, kujt do ti kjahem? Do ti kjahem babës-e Baba s’mi din hallet-e. S’mi maron dëshirat-e. A ti kjahem, kujt do ti kjahem? Do t’i kjahem nanës-e. Nana s’mi din hallet-e S’mi maron dëshirat-e. A ti kjahem, kujt do ti kjahem? E do ti kjahem motrës-e Motra m’i din hallet-e Mi maron dëshirat-e.

433

239. Tash sa ditë e mot
I: Tash sa ditë e mot Qi nuk jena pa. :I I: Drandofile e vogël Qe po shifna pra. :I Ref.: Drandofillja ime, hajde lulja ime I: Se ke mbetë e vetun, o ke mbetë jetime. :I Aman, aman, xhanëm aman, I: Drandofile e vogël, ti më ban derman. :I Lot’t më shkojnë si kru’ Prej sevdasë qi m’ra. Drandofile e vogël Vetëm nuk të la. Ref.: Drandofillja … Sa herë t’shof me sy M’dridhet buza e shkretë. Unë të kam pëlqy-e Se je lulja vetë. Ref.: Drandofillja…

434

240. Zare trandafile
I: Zare trandafile :I Ç’na bane me hile, moj Zare Sa e bukur je! Zare moj, dil ke mani! Po të pret jarani, moj Zare Sa e bukur je! Zare moj, dil ke vija! Po të pret shoqnia, moj Zare Sa e bukur je! I: Zare moj, dil ke fiku! :I Po të pret ashiku moj Zare Sa e e bukur je! Zare moj, vish jelekun! Zare vish jelekun Shoqet po të vesin, moj Zare Sa e bukur je!

241. Zare moj e bukur je
Zare vene fesin! Ashikët po desin. Zare, e kueja je? Zare, moj e bukur je. Zare, ma lësho shallin! Ashikët po pëlcasin. Zare moj e vogël je Zare moj e bukur je. Belin nji pëlçik Dogje t’gjithë ashikët. Zare, e kueja je? Zare, e vogël je. Belin nji pëllambë Dogje gjithë dynjanë. Zare, moj e kueja je? Zare moj e bukur je. 435

242. T’parën herë kur jena pa
T’parën herë kur jena pa Se m’u mbush zemra në ty. I: Si ndriçon rrezja e parë Njashtu m’erdhe ti ndër sy :I S’bashku jetën me kalu’ Jeta jonë me shku e lum’ Në një çerdhe me gëzu, Si gëzon vida me pllumb.

243. S’pari kur të pashë moj
I: S’pari kur të pashë moj Drandafilja e kuqe. :I I: Marshallah! të thashë moj Ty buza burbuqe. :I Vene shaminë e kuqe Vene se t’ka hije. Mori buzëburbuqe Mori bukuri-e. Vene moj shamin-e O me topa ari. More mend’t e mi moj Mori lule alli. Belin si unaza Shtatin si selvia. Vet’llat si gajtan More mend’t e mia.

436

244. Bash zemanit të lezetit
Bash zemanit të lezetit M’u fillu’ nji koll i lehtë. I: - Ku e mora Zot iletin Mos me rrnue njimijë vjet? :I Gajret bana e u mundova Mos me i shti vedit siklet. Deri n’Trieshtë me shokun shkova Dhe për mu’ heqim s’u gjet. I papasun me shumë halle Kur jam le e kur jam rritë. Kur m’gjet mu kjo dergjë e madhe Me maru’ sot e n’këtë ditë. Oh, po vdes more doktor A t’rri këtu, a t’shkoj te shpia? A kam jetë a jam për vorr? Se për t’gjallë po m’qan shtëpia Kur të bij kumona e madhe Delni shokë se unë kam vdekë! Tash vjen nana e mi kjan hallet Ajo e din se çka kam hjekë. Arkivol shirita arit Rreth e rreth lule mavi. Jalla u shofsh, mori fusha e Rrmajit! Që na i kalbe djemt e ri.

437

245. Drandofillja ka çel’ s’pari
Drandofillja ka çel’ s’pari Vajz’ e re moj ndodh’ e mjer’ Tash po dalim prej behari E hyjmë në stin’ të re Dalkadal po na vjen vjeshta Edhe vdekja m’u afru’ Dhe doktori me sa mjeshtra Mundohet me ma largu’. O doktor pash’ Perëndinë Qe sa kohë që m’viziton. A s’ma gjete ma ligshtinë? Apo mu, ti s’po m’difton? O moj nanë ty po t’baj be Mos t’i shof syzitë me lot! Mbasi unë po shkoj në dhe Mos të shkoj ty jeta kot!

246. Edhe njiher du me kja hallin (2)
O edhe ‘iher’ du’ me kja hallin. I: Prej gyrbetit erdha n’shpi, jar. :I I: Medet paskam pasë igballin Me ken’ gjallë me hjekun zi. :I Nejse, kto bejte i shkrova Me pak fjalë nuk e kam zgjat’ Shum’ telashet i sprovova Allahu na baft’ imdat’! Me kenë se pshtoj prej k’si hallit Qi s’mund t’ja diftoj kërkuj. Kisha m’i shit’ sytë e ballit E me pa me t’tjetër kujt. O për në pshtofsha k’si kjameti Do ta la nji amanet: “Edhe peshqit n’fund të detit Le t’ma kjajn’ kët’ hallin tem!” 438

247. Pse më le mori Servet
Me sy t’bjerrun prej vajtimi Der’sa zemra m’pikon gjak Po kujtoj këtë kangë mallëngjimi Dashuninë që m’le marak. Ref.: I: Pse më le mori Servet? Dhe me gojë ti nuk më flet? Zemra ime po pëlset Pse më le mori Servet? :I M’ke pas thanë se në këtë botë S’kam me dashtë moj tjetërkend. M’ke pas thanë se zemra jote Rreh’ për mue moj përnjimend. Ref.: Pse… A t’bjen n’mend kur më kërkove Gjasht’ ditë leje me shku’ n’Lezhë. Sa me t’shpejtë ti më harrove N’tjetërkend zemra t’u ndesh. Ref.: Pse… Tash kaluen dy vjet dashnie Askërkush nuk na trazoi. Veç yt vlla moj bukurie Mbas do kohe n’a diktoi. Ref.: Pse…

439

248. Lule t’bukura ka pranvera
I: Lule t’bukura ka pranvera S’po gjej lule me i krahasu’ :I I: Je ma e buk’ra ndër lulet tjera Vjollcë e bukur je për mu’. :I Erdh pranvera, erdh përsëri Dhe bylbylat po këndojnë. Këtë natyrë për bukuri Eja vjollcë t’a gëzojmë! Vjollcë e bukur me shumë erë Do të mbjell unë në saksi Eja t’i shoh sytë njiherë Se me ty kam dashuni.

249. Moj Xhemile zylyfet me rrema
Moj Xhemile zylyfet me rrema I: Qysh na dogje moj ty t’u djegt’ zemra! :I T’u djegt’ zemra t’u baft’ hi Po ç’na i sose, moj ti pleq e t’ri-e. Kjo Xhemilja k’cei prej gardhit Gjet të dashnin-o tuj ra kavallit. Kjo Xhemilja duel në shpat-e Sheh të dashnin o tuj lujtë me at-e. Kjo Xhemilja duel te kodra Gjet të dashnin-o tuj lu’jtë me gogla.

440

250. Të dielen nadje, n’gjashtë sahati
Të dielën nadje, n’gjashtë sahati Aman, janë mbledhë shokt’ me ba ‘heng. Dalin vajzat në penxhere Prej merakut u banë verem. Ref.: Hajde mori lule, peja mori lule Zemrën time s’e ç’ma shkule. N’zemër time ke zanë vend-e Aman e s’më len me ba derman. Largou djal’ e hiqu meje S’e m’i more mend prej kreje. Ref.: Hajde… Branaveket me fije t’arit Aman, edhe beli si selvi. Largou djal’ mos m’u avit Se ma shtine t’ziun verem.

251. Si me naze t’pashë me sy
Si me naze t’pashë me sy Unë të ndala për me folë. I: Fort kam pas’ moj hall me ty-e Ty moj lul’ që t’kam në dorë. :I Mu’ lulet më jan’ idhnue, Që m’kan pa tuj fol’ me ty. E me jetë që m’je largue E s’na lan me u pa me sy.

441

252. Na po dahemi more sy
Mos më le në këtë zalldëm Tue e dijtë se unë të du’. I: Merhamet, t’u bafsha kurban Begenis e fol me mu’. :I Syn’e zi porsi filxhani Mori dranofill i bardhë. Vetullën porsi gajtani Të lutem moj me ma falë. Na po dahemi more sy Veç zemrat s’po mund i ndajmë. Kur më bjen ndërmend për ty Sytë e mi mbushen me vaj.

253. Ballin ma ke për dukat
Ballin ma ke për dukat Vetllat tua gajtanli, Ai, i i! Del t’i shof moj qerpikt’ me gema Se m’knaqi zemra Hej more marak, hej! Vetllat tua gajtanli Syri yt moj dyzenli, Ai, i, i! Del t’i shof moj qerpik’t me gema Se m’knaqi zemra Hej more marak, hej! Syri yt moj filxhanli Hunda jote bukuri, Ai, i, i! Del t’i shof moj qerpik’t me gema Se m’knaqi zemra Hej more marak hej! Hunda jote bukuri Goja jote si kuti, Ai i, i! Del t’i shof moj qerpik’t me gema Se m’knaqi zemra Hej more marak hej!

442

254. Lulet sot kanë fillu’
Lulet sot kanë fillu’ Gjithfar ernash tuj shpërnda Fushë e mal janë zbukuru’ T’knaqet syni sot me i pa. Hajde fushë e mal zbukuru’ Me blerim sot krejt jam mlu’. T’gjitha kopshtet e kopshtijet K’naqesh sot tuj i shikju’. Me mallnjim dashunie Sot bylbylat rrin tuj kndu’. Hajde kndoni pra bylbyla Kangët tuja tuj shpërnda. T’gjitha lulet nji nga nji Janë tuj lshu’ rrajën e vet. Të gjithë fletat janë përtri Sot janë s’bashku tan me ne. Hajde lule e blertë, nji nga nji T’gjitha sot janë përtri.

255. Asaman o trëndafili i Çeles
I: Asaman o trëndafili i Çeles, N’ty bilbili po këndon. O vajza si lule pranvere Këngën tënde po këndon :I Amani, amani Shokë mos më ngani, Se më dogji xhani Nga bukuri e saj. Zemra më gëzoj, Kur ajo m’shikoj, Zemra m’u bë mal Kur ajo u ndal. I: Asaman… 443

256. Qindra herë te ti jam nisur
Qindra herë te ti jam nisur I: Për me t’thanë se ty të du’. :I E çdo fjalë unë kam ujdisun I: Ty dashninë me ta tregu’. :I Ref.: I: Hajde moj, beja moj Pse s’më flet mori me gojë? :I Këtë maraz unë do ta shprehi Do ta baj moj zemrën gur. T’gjitha kam unë me t’i thanun Por mjerisht nuk di se kur. Ref.: Hajde…

257. Sa bukur ke çilë (Lule vile)
I: Sa bukur ke çilë Gjatë murit ke l’shu’. :I I: Hap tuat vile E me gjeth janë mlu’. :I Moj e bukra lule Që në maj lulzon. E kryet e mban ul-e Rrugës erë na lshon. Me t’pasë afër mejet Kisha me dishru’. Kurr me u damun tejet Veç se t’rrish me mu’. Prandaj po afrohem Tejet s’du’ me u nda Mori lulja jeme Vetëm nuk të la. 444

258. Taksirat qi pata
I: Taksirat qi pata Mendjes s’të largova. :I I: Me gjithë se shpresë s’pata Vashën s’e harrova. :I Ref.: I: Kurr s’kam me t’harru’! Gjithmonë tuj’ t’kujtu’. :I Edhe pse u largove Fajin unë s’ta pata. Kurse unë besojsha Mori vashë e ngrata. Ref.: Gjithmonë tuj punu’ Kurr s’kam me t’harru’! Edhe pse u largove E m’u hoqe mejet. Mori vashë e ngratë M’nxorre mend’t prej kreje. Ref.: Kurr s’kam me t’harru’! Gjithmonë tuj’ t’kujtu’.

445

259. Po m’shëndrit si xhevahir
Qysh në gushë e deri n’ballë Po m’shëndritë si xhevahir. Me këto naze më shastise Ma shtine të zinë fitil. Çka do t’jetë kjo punë me ty Qi m’i lshon gjithë këto rreze? Të tan’ dynjanë e ke shëndritë Zemrën teme flakë ma ndeze. Hallku për ty m’kan thanë Je ndër t’bukrat myteber. Kur të pashë unë me sy Çifti n’Shkodër nuk të del. Kur të pashë unë u shashtisa A je gjind a je pehrri? Balli yt rreze si drita Vetullën si korb i zi. Nishani qi m’ke në faqe Me kimet të bukurisë. Sikur dranofillja n’bahçe Kur më del në qoshk me qëndisë.
_____________________________________________________________

shashtisë - çmendem, mrekullohem, çuditem, luaj mendsh

446

260. Fushat tan’ jeshil
O, fushat tan’ jeshil O gjthçka tuj lulzu’. Rri mos kjaj more bylbyl-e Kangën tande jam tuj knu’. Jarna nana, jarna nine Kjajma vashë ti hallin tim-e. O kjaj moj Mine kjaj O gjithçka tuj lulzu’. Du’ me shfry unë këtë maraz-e Qi m’gërget moj pa ja da. Jarna nana jarna nine Se m’ka rritë nana jetim-e. O gjithkund në pranverë O gjithçka u lulzu’. Rri mos kjaj more bylbyl-e Fushë e male zbukurue. Jarna nana, jarna nine Këndo kangën plot me gzim-e.

261. Kam dymbëdhjet’ vjet që rri në burg
Kam dymbëdhjet’ vjet Kam dymbëdhjet’ vjet që rri në burg. I: Asnjeri s’më vjen me m’pamun Asnjeni prej prindve t’mi. :I As nanë as babë As nanë as babë, as motër vlla Përveç e dashnja ime Që më vjen nganjiherë me m’pa. Ajo më thotë, Ajo më thotë: - Ma jep shaminë! - Unë shaminë ty po ta japi Që t’ma lajsh me lot’t e tu.

447

262. Kur kam qenë njiher i ri
O kur kam qenë njiher i ri Lum, i lumi unë! Shkojsha mirë o me kojshi Lum i lumi unë! Me nji vajzë vuna dashni Lum i lumi unë! E dikush na ka diktu’ I mjer i mjeri unë! O nanës s’vajzës i kallxoi I mjer i mjeri unë! O nana vajzën e martoi I mjer i mjeri unë! O nana vajzën e martoi I mjer i mjeri unë! O kur më bjen ndërmend për ty I lum i lumi unë! O çilu mollë të shof me sy Lum i lumi unë!

263. K’ndo bylbyl me të buk’rin za
I: K’ndo bylbyl me ma t’bukrin za Në at pyll qi hije ban. :I I: Se ty gjeth’t nuk lanë me t’pa Tuj t’ndigju’mun zanin tand. :I I: K’ndo pra bylbyl, pa pra n’at gem Nuk t’zen kush, o mos u trem. :I Në at pyll mbi t’njomin bar N’hije t’vet e m’ushtim t’vet. K’ndo bylbyl ti pa ia nda Se gjithë pyllit i jep lezet. K’ndo bylbyl, këndo, këndo Zemrën time ma fresko. Në at pyll qi asht i shpeshtë Frynë nji erë me ambëlsi N’kangë bylbyli çohet peshë E prej gzimit’ n’fishkullim. Bylbyl, gardalinën nji’ll Se te ti tash po vjen fill.

448

264. Pranvera filloi me ardhë
I: Pranvera filloi me ardhë Dhe bylbyli nisë me k’ndu’. :I I: Njajo dranofillja e bardhë Del n’dritare me ndigju’. :I Ref.: O shpirt sa të du’ S’bashkut jetën me kalu’. Rreth e rreth Shkodrës jam sjellë Lule m’lule tuj shetitë Ndër ma t’bukrat ty t’kam zgjedhë Porsi hylli i bukurisë. Ref.: O shpirt… Kanarinën e merr malli S’mundet kujt me i diftu’ Se bylbyli asht i pari Edhe unë i kam besu’. Ref.: O shpirt…

265. O bylbyl o more i mjerë
I: O bylbyl o more i mjerë Gjithfarë kang’sh rrin tuj këndu’. :I I: I pa fati rrin gjithë herë Natë e ditë tue vajtu’. :I Mbramje vonë e nadje heret Plasa i mjeri për me t’pa. Kam kujtu’ se njikësaj here S’ke me m’lanë mu’ ma me kja. Përmbi vesë të dranofillit Lot’t e mi ke me i pa. Edhe me lule tjera t’prillit N’prehnin tem ti ke me ra. 449

266. Ti o yll qi del n’sabah
I: Ti o yll qi del n’sabah Qi shëndrit dynjanë. :I I: Të lutem mos ban tamah Del e ban serjan-e! :I Po çka kanë këta djem të ri Qi nuk rrinë rahat? Janë të m’sumun qysh n’vocrri Kan marrë nasihat. Kjani fusha e kjani male Si asht ba dynjaja! Djemt e ri janë mbushë me halle I ka zanë sevdaja. Djemt e ri pse i gërgitni? Ata nuk kanë faj. I gërgasin vajzat vetë Ato janë për t’vra.
________________________________________

tamah - lakmi, pangopësi nasihat - mësim, shembull i mirë sevda - festë, gëzim, hare dynja - botë

267. Ç’po shkëlqen lulja në mur
E ma gëzosh shaminë e kuqe, hej aman Hej asaman moj gushëburbuqe, hej aman. E ma gëzofsh shaminë jeshile, hej aman Hej asaman moj dranofille, hej aman. E ç’po shkëlqen lulja në mur, hej aman Hej se mbas teje u dogja nur, hej aman E ma gëzofsh shaminë e hollë, hej aman Hej nuk të la pa t’shti në dorë, hej aman.

450

268. Me dymbëdhjet në muej të prillit
I: Me dymbëdhjet në muej të prillit Kur të pashë për t’parën herë. :I I: Je si gonxhe dranofilli Qi shpërthen n’t’bukrën pranverë. :I Pala e flokut t’paska ra Ta ka zanë të bukrin sy. Hije t’bante pa ja da Porsi lule në saksi. Gusha jote menduhi Buzën kuq porsi shebojë. Dhamb’t të sh’ndrisin si inxhi Qi t’i mban e bukra gojë.
____________________________________________

menduhi - para me vlerë që viheshin në hilallëkun e gruas

269. Pse ti lule rrin e mshehun
I: Pse ti lule rrin e mshehun E s’prekesh me dorë? :I I: Vetëm dimnit del e veshun Bardh-o porsi borë, Hajde bardh-o porsi borë. :I Unë jam lule dimnore Porsi nji pranverë. Mundesh djalë me m’kapë në dorë Porse nuk kam erë, aman, Porse nuk kam erë. Ti pse thirresh lule topçe Edhe erë nuk ke? Shifesh rrallë ndër bahçe e kopshte Por e bukur je, hajde, Por e bukur je. Unë jam nji lule e rallë Qi shpesh s’ju rri në dorë. Porse jam unë për beqarë O m’thonë luleborë, Aman, më thonë lule borë

451

270. Kenke nuri i bukurisë
Kenke nuri i bukurisë Shpinë ma kishe në serjanë. I: Do t’i baj rixha kojshisë Të ma presin pak njat man Aman, aman. :I Si me sy, njashtu me vet’lla Shoqi-shojt i kemi ngja. Kur mendoj se mbushet vjeta Plasa i mjeri me të pa. Aman, aman. Rreth e rreth me avulli Si fëllanza ndrye n’kafaz. Jasaman moj shtat selvi Del në xham se po pëlcas Aman, aman. __________________________________
serjanë - pamje e bukur, soditje

271. Je nji lule qi nuk gjindesh
I: Je nji lule qi nuk gjindesh Ndër lulishta me t’këputë. I: Si në verë ashtu në dimën Bardh e njomë e kuq e butë. :I N’t’gjitha lulet e beharit Drandofillja asht lavdu’. Mirë e din se m’ka marrë malli Me ty bashkë me bisedu’. T’kesh pra dhimbë moj drandofille Qi je lule për sevda. Për të gjallë vorrin ma çile E mos m’hjek prej ksaj dynja’.

452

272. Karajfili kuq si gjaku
Karajfili kuq si gjaku, aman, Sa bukur kenke lulzu’!

(4)

Për ata që i zen maraku, aman Hallin s’dinë si me e tregu’. Karajfili lule kumbonë aman, aman Tue çilë gonxhe ditë për ditë. Të kam njoftë moj qysh në shkollë, aman Mashalla sa qenke rritë! I: Karajfili kuq e i bardhë, plot hijeshi, aman Qi çilë gonxhet ditë për ditë për bukuri. :I

273. Ku je nisë moj dushë
I: Ku je nisë moj dushë hanëm Me çarçaf në krye? :I I: Bej aman, aman, bej aman, aman Nuk të ndrroj për sy. :I Ku je nisë moj dushë hanëm Vetullat me bojë? Bej aman , aman, bej, aman, aman Fol njiher me gojë! Ku je nisë moj dushë hanëm Me putina n’dorë? Bej, aman, aman, bej, aman, aman Moj vetull kunorë! _______________________________________
dushë – shpirt, e dashur

453

274 T’dielen nadje, n’sabahile
T’dielen nadje, n’sabahile S’punon goja për me folë. I: S’paskam pasë moj hak për ty-e. Gjithfarë lulesh qi kam n’dorë. :I Kur filloi me m’zanë maraku Ti n’gjergjef moj tuj punu’. Qafa jote si zambaku Maraku vjen tuj m’u shtu’. T’gjitha lulet m’janë idhnu’ Se m’kanë pa tuj folë me ty. Dhe prej mejet janë largu’ E nuk dojnë me m’pa me sy. Kur filloi me m’zanë maraku Ti n’gjergjef tuj punu’. Qafa yte si zamaku Maraku vjen tuj m’u shtu’. Do t’i qes nja dy-tri bejte E t’i shkruej n’nji letër t’bardhë. Unë po t’vij andej kah dera Se mandej s’mundem me t’ardhë. ________________________________________
nadje - mëngjes sabahile – heret fort, me ag

454

275. Gonxhet tueja me shumë erë
I: Oh, gonxhet tueja me shumë erë Gjithfarë lulesh paskan çilë. :I I: Marshalla moj njiksaj vere Oh, sa kenke rritë! :I Oh, drandofille je e bukur Gjithkah t’shof unë baj çudi Qysh njat herë moj qi t’kam pa N’zemër më ke hi! Oh, gjethet tu’ja kadife Qi shëndrisin porsi dritë. Rrin e mshefun nën hije E l’shon erë të mirë. Edhe kurr s’kam me t’harru’ Por gjithmonë kam me t’kujtu. Qysh njat ditë qi m’je largu’. N’zemër kam mbaru’.

276. Kah mendoj se vjen pranvera
I: Kah mendoj se vjen pranvera Gjithçka vjen tuj u gëzu’. :I I: Shokë e shoqe si përhera Nisin valle me këndu’. :I I: Vallen-e aman me këndu’ :I Gjithçka pra na u gazmue Ah! sa i bukur ky behar. Rrin bylbyli tuj këndue Veshë me pupla, shkru’ me ar. Shkru’ me ar, aman shkru’ me ar. Çohem herët në mëngjes Dal n’dritare me shikjue. Drandofillet mbushë me vesë Ndij bylbylin tuj këndu’. Bylbylin, aman tuj këndu’. 455

277. Krushqve
Dielli ka lemun majave. Shetisin krushqit fushave. Ref.: I: G’zoni ju g’zoni o ju krushq-o Se sot do t’merrni nusen-o! :I Nisen kumbar-t me krushqit-o Nusen ia çojnë dhandrit-o. Ref G’zoni ju g’zoni o ju krushq-o Se sot do t’merrni nusen-o! Në shpi të nuses prijnë kumbar’t Krushqve na i qesin petlla me mjaltë. Ref.: G’zoni ju g’zoni o ju krushq-o Se sot do merrni nusen-o!

278. S’parit kohë du’ me fillue
I: S’parit kohë du’ me fillue Sa e vështirë kenka dynjaja. :I I: Disa vjet moj i paç kalue Me ty më zu sevdaja. :I F’tyra yte porsi zana Kur t’shikoj baj çudi. Balli yt shkëlqen si hana Porsi dielli në pranverë. Duert mi kishe si hakiku E gishtat si qelibar. Shumë hallet i hjekë ashiku Kur mendon se del n’behar. Flok’t m’i kishe moj krrela krrela Me ty moti më shkoi bosh. Në të ardhsha moj ma te dera Sot në shpi mos shkofsha shnosh.
______________________________________________________________

hakik – gur i çmuar qelibar – shumë i kthjellët, i pastër, i kulluar

456

279. Marangjyli
Plot me lule ngjyra ngjyra Gjithë qyteti është lulëzu’. Marangjyl ka çelë natyra T’buk’rat fletë i ka mbulu’. Karajfili gonxhe plot Po krenohet me madhështi Eh sa bukur ka çelë sot T’gjitha lulet i kan’ zili. Ref.: Marangjyl e karajfil Ju na knaqet me bukuri. Porsi lule plot aromë Ka dhe tjera plot freski. Je ma e bukra në lulishte Lule t’kandshme plot me erë. S’jeni çelë ju kurr ma bukur Siç keni çelë në këtë pranverë. Lule t’kandshme fleta t’njoma Që na mbushën plot gëzim. Mos t’harroni se n’mes lulesh Lule asht qyteti im. Marangjyl e karajfil Edhe ju lule plot erë. S’bashku në qytetin tim Tashti ju pafshim ju përherë.

457

280. Tuj qendisë të pashë te dera
Tuj qenisë të pashë te dera Nder në shkall me flokët lëshu’. Qi pa da t’i merrte era Tuj qenisë me atë sy t’shkru’, Aman, aman, aman-e! Të shtat malet i kalova Për me folë me bisedu’ Dhe prej teje unë kërkova Dashuninë me ma diftu’ Aman, aman, aman-e! Kur më the me t’bukrën gojë Të vështrova moj ndër sy. T’gjitha lulet qi i paç n’dorë Me gjithë zemër t’i dhash ty. Aman, aman, aman-e!

281. Je e bukur si xhindeshë
Tash sa ditë uzdaja m’mori Unë i mjeri tuj hek zi. Aman, aman M’asht’ ba ftyra verdh si limoni Prej marakut qi kam n’ty. Maraku në zemër më rri Tuj m’u shtu’ vjen ditë për ditë Je e bukur si xhindeshë Perëndia t’ka goditë. Je e bukur porsi hana Gjithë dynjanë e ke ndriçu’. Ty moj lule të vraftë zana! Të vjen era mollë e ftu’.

458

282. Ç’ke bylbyl qi m’je idhnue
I: O kaloi dita, erdhi nata Ditët janë tuj u zhvillu’. :I I: Oh nji bylbyl-o qi e pata Tash mu’ m’asht largu’. :I Oh ç’ke bylbyl qi m’je largue Edhe nuk zen vend? O gjithnji rrin tuj fluturue Ec bjer n’kafaz tem! Oh sa m’merr malli dhe nji herë Bylbyl me t’ndigju’. Oh ditë e natë rri n’penxhere Qysh se m’je largu’.

283. Ç’ke qi kjan i mjeri ashik
Oh ç’ke qi kjanë i mjeri ashik? Oh, se me ty djal do t’baj beharin, aman-e Oh shumë i kena mynafik-e Ç’po çalldisin me na damun. Oh s’gjeta, asnji njeri ashik, aman, aman Oh, si bylbylat në mal, aman, aman, aman. Oh qysh se s’parit t’zuna mik-e E mjera unë rashë n’hall-e.

459

284 Hije t’bajnë mori qerpik’t
Oh hije t’bajnë mori qerpik’t-e Asaman o mori mollë! I: Oh na i shashtrise gjithë ashik’t-e Qi s’na u le o derman-e. :I Oh, synin zi me gojë s’më flet Asaman, o mori mollë! Oh shpirtin tem ta laç në dorë Fol e qesh o me gojë. Oh gjithë nata me ty më shkoi Me ty bashkë tuj bisedu’ Oh, sa herë n’andërr t’shof Për ty rri tuj mendu’.

_____________________________________
shashtrisë – çmendem, mrekullohem, luaj mendsh

285. Kanarina e bylbyli
Kanarina e bylbyli rrijshin çift, jar , Rrijshin çift. T’dy me pupla si florini Yll me bisht, jar, t’damë me gisht. Kanarina e pëllumbi Rrijshin bashkë jar, rrijshin bashkë. Natë e ditë moj s’i merr gjumi Tuj u dashtë, jar, kjajnë hall bashkë. Gusha jote me alltuna Gushën kuq si rrush mëshqet. Pse u idhnove, si kje puna? Pse m’gërget, jar, pse s’më flet?

460

286. Ku m’je zanushë
Ku m’je zanushë Mramë kur t’këndova? Mas kafazit të përgjova. Me dalë jashtë Prej nan’s s’guxova Qyqja, veç përgjova. Ref.: M’rrah zemra tik e tak-e Se ç’më dogj i ziu marak-e More m’dogj i ziu marak-e. Moj zanusha vetullhollë Moj e kuqe porsi mollë. Mori belkëputun-o Kur më shkon si flutur-o. Ref.: M’rrah…

287. Larg të pashë e shpejt të njofta
O larg të pashë e shpejt të njofta O shtatin tand mos t’a harrofsha K’ndo o bylbyl, çil-o lule zymyl K’ndo e mos pusho për mu’. Oh kur më del në avulli-e Oh bishtalecat nën shami Kjaj o bylbyl, çil-o lule zymyl Kjaj e mos pushoni për mu’. Oh kur më del mori në derë O drandofille plot me erë. K’ndo o bylbyl, çil-o lule zymyl K’ndo e mos pushoni për mu’. Oh kur më del mori n’oborr-e O karajfilat moj shatorr. K’ndo o bylbyl, çil-o lule zymyl K’ndo e mos pushoni për mu’.

461

288. Mor kaurri i Venedikut
O more kaurri i Venedikut Po çka ke qi s’vjen n’iman? O pse si flet me gojë ashikut? Qeder mos i ban-e! Gjithë nata me ty më shkoi Tuj ndej e tuj bisedu’. N’andërr jam e vjen e më çon Se ç’më ke varru’. Syn’ e zi me gojë s’më flet Asaman o more djalë, Shpirtin tim ta lash amanet Del e fol nji fjalë!

289. Nji vajzë t’mirë qi ka kojshia
Nji vajzë t’mirë qi ka kojshia Shoqja saj kund mos me u gjetë Mu’ me te m’ka zanë dashnia, aman E s’po m’hiqet kurr për jetë. Ti m’ketë anë e unë m’at anë Në mes kemi nji sokak. Njima konke si m’kanë thanë Porsi ylli me bajrak. Hajde vashë të lidhim besë T’lidhim besë me shoqishojnë, Se s’do t’mundet asnji t’na prishë, aman Zemrat tona t’i afrojmë.

462

290. Synin si qershia
Për Shkodrën plakë, bullojnë agime t’reja Me lule vile plot me drandofille Kullojnë si mjalta kang’t dritë n’atë hije E n’f’tyrën tande, vashë lulzon pranvera. Ref.: I: Synin si qershia Flakë e ke ndezë djalin. Buzën n’gaz e bane Pesh’ ia çove mallin. :I Liqeni n’mramje Shkodrën q’e flladitë Nën pemët e nalta qesh ballkoni i ri A ndien syzezë t’amblën melodi Sa bukur jeta vashë të ka stolisë? Ref.: Synin…

291. Si yll ishte ndër hyrina
Si yll ishte ndër hyrina, marshalla! Kur e pashë unë shtang u ngrina, marshalla! Kur e pashë unë shtang u ngrina, sa mirë-a, sa mirë-a! Sa mirë moj marshalla, hiu! La, la, la, la, la, la la la, Flokt’ e verdhë i ka si ari, marshalla! Kish t’ia lmojsha unë i pari, sa mirë-a Kish t’ia lmojsha unë i pari, sa mirë-a, sa mirë-a, Sa mirë, moj marshalla, hiu! La, la, la, la… Me petk t’linit ajo ish veshun, marshalla! M’kqyrë ka i herë me buzë tuj qeshun, marshalla! M’kqyrë ka i herë me buzë tuj qeshun, marshalla! sa mirë-a Sa mirë, moj, marshalla, hiu, la, la, la, la Kur e shof unë me krye ulë, marshalla Zemrën time se ç’ma shkule, marshalla Zemrën time se ç’ma shkule , marshalla Sa mirë, marshalla, hiu! La, la, la, la…

463

292. Ma gëzofsh shaminë e kuqe
E ma gëzofsh shaminë e kuqe, hej aman E jasaman moj buzburbuqe, hej aman. E ma gëzofsh shaminë jeshile, hej aman E jasaman moj drandofille, hej aman. E po shkëlqen lulja në mur-e, hej aman Se për mas teje u dogja nur-e, hej aman. E ma gëzofsh shaminë e hollë, hej aman E nuk të la pa t’shti në dor-e hej aman. U bu-bu ç’kam ndërmend hej, aman Ku t’a gjej marakun tem hej, aman.

293. Bukuri mos t’kanë gërga
I: Ka shumë kohë qi kanë kalu’ Për ty vashë unë kam mendu’. :I I: Zemrën ty t’a paç dhuru’ S’mujta kuj me ia diftu’. :I I: Bukuri mos t’kanë gërga Unë të du’ moj pa ia da. :I Për në kjoft kështu e vërteta Don me m’lanë ti në këtë jetë Shumë kujtime kanë me metë E nuk dij a kam me i gjetë. Bukuri mos t’kanë gërga Unë të du’ moj pa ia da.

464

294. Ti tuj qeshë e unë tuj kja
Oh ti tuj qeshë e unë tuj kja, aman-e Oh na erdh vakti për me u nda. Ref.: Kjaj, o bylbyl, çil o lule zymyl Kjaj e mos pusho për mu’! Oh rreth e rreth në avulli-aman-e Oh bishtalecat nën shami. Ref.: Kjaj… Oh kur më del mori n’oborr, aman-e Oh karajfilat moj shatorr. Ref.: Kjaj… _________________________________________________
shatorr – pemë që i ka degët e dendura e të mbledhura si tendë, si kurorë

295. Sa e bukur del pranvera
Sa e bukur del pranvera E natyra zbukuru-e Çelin vjollca, lule tjera Për mu’ shpresat kan marue. K’ndon bylbyli sa vjen prilli Bota mar’ rrin tuj gëzu Kur çelë vjollca e zymyli Rrij i mjeri tuj vajtu’. Flok’t e tu moj krrela, krrela Vet’lla, syzezë si ullini Ty t’kam zgjedhë përmi t’gjithë t’tjerat Nuk të ndrroj për sytë e mi

465

296. Luleverës
I: Mos rri pritas, lulevera Sepse dimri t’zdeshi shqim. :I I: T’gjitha fletat tua t’blera Plot gjallnim. :I Ku të kam e bukra lule Si me erë plot bukuri? Mos më rri pra me kry ulë Sy qershi. Je e bukur dhe e dashtun Dhe e mushun tan gjallnim Ai qi t’desht’ asht prap tuj t’dashun T’ka n’kujtim. Mos rri ngritas lulevera F’tyrën ndrroje në gëzim Sot për ty ka çel pranvera Plot lulzim.

297. Vinte çika prej livadhit
Vinte çika prej livadhit Buzën kuq si lulja e allit I: Kaçurrelat midis ballit Çik-o mori çikë! :I Çika djalin po e dashka Na e dashka dhe e paka Vaj medet, po na diktoi plaka Plakës i raftë nji pikë! Rrinte djali n’maje t’gurit N’maje t’gurit prej bilurit. Po ja thoshte kangës nurit Nurit të bukurisë.

466

298. E mira tuj qendisë
E mira moj tuj qendisë Rrin tuj k’numun dashunisë K’ndo me za si t’gardalin’s Përvetë shoqet, shoqet qi po vinë Mos janë zemru’, se jam feju’. Po vinë shoqet me u përgzu’ Vet t’ka anda me t’uru’ Fat të mirë moj çikë ke pasë Ke marr burrë, burrin qi ke dashtë. Na shtjen lakmi, me këtë dashni.

299. Si t’kam dashtë unë ty
Si t’kam dashtë unë ty-e Hajde moj zylyfe zeza. Hajde mori e pabesa. Nuk të ndrroj për syt-e Hajde moj zemër jallane Hajde moj e paiman-e. Unë nuk jam kujtue Se ti mu ma ban me hile Moj zemër katile. Por t’kam dashtë e të du-e Oh më ke ba me hile Të vraftë moj dita diele! Qyqja moj e mjera M’ndrrove me ashik të tjerë Jeta t’u baft zeher. Qyqja ti e ngrata Se shumë bela ti pata O mos t’u errt’ o nata. ________________________________________________
iman – fe, besim në Zotin

467

300. Të gjitha hallet t’i diftova
T’gjitha hallet t’i diftova Veç me ndej me bisedu’. E prej tejet unë kërkova Dashuninë me ma diftu’ Aman, aman-e. Kur më the me t’buk’rën gojë Të vështrova moj ndër sy. T’gjitha lulet qi paç n’dorë
Me gjithë zemër t’i dhash ty

Aman, aman-e.

301. Moj e vogël ndej n’oborr
Moj e vogël ndej n’oborr, aman Zylyfin moj, zylyfin-o moj zi si korb. Vet’lla t’holla, vet’lla t’holla gajtanli, aman Syn’ e zi por, syn’ e zi-o moj si qershi Gojë të vogël, gojë të vogël moj si kuti. Dham’t e shpesh, dham’t e shpesh moj si inxhi, aman Qafë të gjatë, qafë të gjatë për hijeshi Bel të hollë moj, bel të holl o për merakli. Kur t’mërzitem, kur t’mërzitem vi e rri aman N’hije t’blinit, n’hije t’blinit nën lajthi Në bar t’njom-o, në bar t’njomë O në dushk të ri.

468

302. Kur më bjen ndërmend për ty
Pse më len në këtë zanan Tuj e dijtë se unë të du’? I: Merhamet t’u bofsha kurban Begenis e fol me mu’. :I Na po dahna more sy Porse zemrat s’mund t’i ndajmë Kur më bjen ndërmend për ty Sytë e mi mbushen me vaj. Syni i zi porsi filxhani Mori dranofillja e bardhë. Vet’llën holl porsi gajtani T’lutem moj me m’i falë. Kasaveti yt më plaku S’më merr gjumi ditë as natë. Mu’ t’mjerin m’zu maraku Zemra jeme ç’m’u ndez flakë. ______________________________________
kasavet – kujdes, merak, brengë

469

303. Mori buzburbuqja ime
I: Sot për sot me itibar Askërkush mos me ta mrri. :I Rueje synin tamahqar Se të çartë moj bukuri, of medet! Ref.: I: Hajde moj qi s’më flet Hajde moj kush t’gërget? Ashiku yt jam vetë, of medet! :I Mori buzburbuqja ime Kur t’a pashë synin e zi. Kur ma ven bohçen e kuqe Na mbyte me bukuri, of medet! Ref.: Hajde moj… Mori drandofillja e vogël Ku e ke marr këtë bukuri? Le e rritun je në Shkodër Nanë e babë jabanxhi, of medet! Ref.: Hajde moj… M’at pexhere ly me bojna Dibrani e ka goditë Rri Vitore, mos qit ojna Prej Zotit të raftë nji pikë, of medet! Ref.: Hajde moj… M’at pexhere mas’ kapakut Kishte ndejë nji vajzë e re. Mos ven vesh fjalve t’hallkut Ata flasin keq për ne.

470

304. Maraku ma i randë se plum’i
Maraku ma i randë se plum’i Paske zemrën katileshë. I: Bij me fjetë e s’më merr gjumi Janë kah m’lu’jnë mend e kresë. :I Ky marak fort më mundoi Tash dy vjet e gati tri. Fushë e male do i kërkoj E do t’bahem jeremi. Po t’i qes nja dy tri bejte Venja veshin mori dritë. Karajfil me gonxhe t’verdha, Si na bane natën ditë? N’pranverë këndon bylbyli Në bahçe ulet rrallë. Sy e vetull porsi ylli Ty të lutem me m’i falë.

471

305. Asaman moj drandofille
Asaman moj drandofille M’je nji lule për sevda. Për së gjallë vorrin ma çile Prej k’saj jete don me m’da. Zemra jeme m’u ndez flakë S’kam ku flas njiherë me ty. A mendon se ke me u plakë Ke me dekë, n’vorr me u ndry. Zemra jeme m’asht ba birë E m’asht ba si karabojë. T’u ba faqja si limoni E ke pasë si shebojë.

Kur të pashë moj tuj gjimue Faqja jote ba jeshil. Thashë: - Medet ç’po hjekë për mue E shkreta moj drandofill! Unë i mjeri unë i ngrati Jeremi m’u ba kjo jetë. Sielli sytë e shiqoj malet S’di se kah me dalë me tretë.

472

306. Mori dranofillja e kuqe
Mori dranofillja e kuqe, Sa bukur moj kuvendon. I: Dranofille buzën burbuqe Me të këputë kush nuk guxon. :I Dranofill kuq si sheboja Lule topçe si përherë. Bardhë e kuq moj bojna bojna Më kënaqe o me erë. Vjen bylbyli për hava Sa të shef ai do t’ndalon. Tuj të k’ndu gjithë pa ia da Ni vend t’bukur zen n’nji degë. Afër tejet tuj t’këndue Rreth e rreth sillet mbi kry’. Çou moj lule thot mendue Me kuvendu’ du’ me ty.

307. Vjeshta erdh dhe kaloi
Vjeshta erdh dhe kaloi Gjithçka la për bukuri. Të dy zemrat t’i bashkoi Me kalu’ nji bashkmëni. Ty moj lule të raftë zana! Gusha jote si pëllumb. Porsi di’lli, porsi hana Shoqe nuk t’gjej moj kurkund. Tash sa vit tuj të shikjue Ftyrën tande me shumë mall Kur m’ndigjon tuj bisedue Si bylbyl qi knon n’behar.

473

308. Mori vashë vetullhollë
Mori vashë vetullhollë Ftyra yte ç’po t’shëndritë Prej ‘saj nate kur më fole N’zemër time më ke hy. Kur më del prej derës n’mbramje Bulevardit tuj shetitë. F’tyra jote shndritë si hanë Si selvi shtatin ma shtrinë. Dashni zuna me ty s’parit Deri tash se kam provu’. Si t’ia baj mori k’tij halli Zemrat tona me i bashku’? Nji letër du’ me t’a çue Mos kujto se du’ m’u tallë. E xhevapin me ta çue Nuk të la moj pa të marrë.

309. Karajfil emnin e ke
Njitash lulet janë harlisë E kan qitë filiza t’ri. I: Bylbyli me krah shetitë Ban pushim ndër gema t’tij. :I Bylbyli me krah t’arit E kërkon shoqin e vet. Qysh i vogël n’derë t’kafazit Rrin e k’ndon kangën e vet. T’gjitha lulet çelin verës Ashiku u ban hysmet. Karajfili i saksisë Rreth e rreth ganxhet i qet.

474

310. Po fillon me dalë behari
I: Po fillon me dalë behari E shyhret i nep dynjasë. :I I: Mue për ty më ka marr’ malli E s’po i gjej qajre sevdasë. :I Hajde pra moj drandofille Ti për mue e bisedo. Zemrën tande fill ma çile Me gojë tande ma dëfto. Kur të pashë nën derë t’oborrit Rreze t’bante bukuria. Të baj be natën e vorrit M’i qaj mirë hallet e mia.

475

311. Kur më rri karshi-karshi
Kur më rri karshi-karshi-e Unë kam zanë marak në ty-e. Vetëm ti më ke pëlqye Të kam zemër, të kam sy-e. Ref.: I: E bardhë, e bukur je Nuk kam qajre pa t’marrë erë :I O unë me dijtë moj se t’marr ty Si nji pulë more du’ me u ba-e E n’kotec unë du’ me hi-e Tana pulat me i përzi-e. Ref.: E bardhë… O, ustallëk Zoti m’ka dhanë Si një gjel more du’ me u bo-e E n’kotec unë du’ me hi-e T’tana pulat me i përzi-e. Ref.: E bardhë… O, ustallëk Zoti m’ka dhan-e Si nji peshk more du’ me u ba-e E në det more du’ me hi-e Të tan peshqit me i përzie. Ref.: E bardhë…

476

IV. KËNGË TRIMËRIE

477

478

01. Ded Gjon Luli
I: Krisi pushka disa topa Sa me vrap na u mblodh ordia:I I: Me e njoftë zuni gjithë Evropa Trima t’fortë paska Shqipnia. :I Dedë Gjon Luli shkroi nji letër Valisë s’Shkodrës ia ka çue: “Se Shqipnia nuk don tjetër, Veç don vendin me sundue.” Ded Gjon Luli ban kërdinë: - Tungjatjeta! - po i thot krajlit. - Del e shikjo me dylbi Si lufton biri i shqiptarit.

02. Kangë për Bije Vokshin
Nëpër telat e sharkisë Derdhim kangët e trimnisë. Sot me dhimbje e k’nojmë këtë kangë Pushoi zemra e Bijës nanë. Ka vdekë mbesa e Sulejman trimit Hallë Sabria o e Asimit. Ka vdekë bija e Kastriotit Kosovarja e derës Vokshit. Shpija e saj o shpi e trimnisë Jetë e vdekë o kushtu’ lirisë. Ne gjithmonë o ty t’kujtojmë Kunorë lulesh, o kanga e jonë. Kunorë lulesh o ti je vetë Që nuk vyshkesh o kurr për jetë. Ti me nder o je nda prej jete Lule qe o dhe lule mbete!

479

03. Kaçanikut i raftë pika
Kaçanikut i raftë pika! Nuk e din se çka asht’ frika Nandë sahat tuj pre me thika! Hej more hej! Grykë e Kaçanikut Jo s’i thonë shaka. Varr asht i anmikut Tmerr dhe hata, ore hata! Ref.: Dërgut pasha, mor Dërgut, Kaçanikun mos e nguc! Mos e nguc e len rahat Merr ushtrinë e kthehu prap! Pashë, more satrap.

04. Këngë për Ibe Palikuqen
Mbi këto male t’nalta Atje në Mavrovë. Lufton Ibja nanë O me armë në dorë! Ref.: Me vllaznit e vet, Trima partizanë Hasmit mu në ballë O se ç’i ranë. Ti na dole partizane Ibe sokoleshë. Të nderojmë si bij të madhe Ibe moj shqiponjë. Prandaj ne sot, moj sorkadhe, Për ty do t’këndojmë. Dhe një ditë shtatori Atje në Kërçovë. U vra Ibja nanë O me armë në dorë.

Ref.: Me … 480

05. Xhamadani i lirisë
Kërcet topi e gjëmon trolli Xhamadanin hapë Mic Sokoli. Përmes fushës kalldram me gzhoja Bash si fletët kur hapë shqiponja. Hej, ngriti krahët e i tha Vatanit: - S’na shpon, jo, o top i sulltanit! Zemra jonë ka gjak sa gurra Mbi anmikun o bini burra! Kaluan vitet, kaloi një shekull Koha grrye ka gurë e hekur. Erdh ndër kohna e iu vesh trollit Xhamadani i Mic Sokolit. Hej, e pat vesh o dhe Selam Labi Kur për gryke topin e kapi Përmbi tank o kur rrugën skuqi E pat veshë o dhe Vojo Kushi. Prap në botë o sot ka sulltana Që n’a mbajnë o ndër nishana Porse gjum, jo s’ka Kosova Sytë me dritë o n’a i mbushë vatani. Hej, shkëlqen djersa e s’dridhet loti Në këtë truell o me bukë baroti. Shkrinë çeliku e lulzon molla. T’gjithë shqiptarët janë Mic Sokola!

481

06. O moj Kosovë, me k’sulë të bardhë
Hej moj Kosovë me k’sulë të bardhë O moj Kosovë. O shtati yt o me dyzet plagë Me dyzet plagë. O shtati yt asht bajrak i gjallë Sa mirë po i rri hasmit përballë Sa mirë po i rri hasmit përballë O, o, o prite Azem Galicën! Bashk-o me nuse! Shqipja ban plag-o në fushë të kuqe. Lufton Kosova me krajl e me mbret-e O shumë po vritet, por s’ka me vdek-e! Po i prin Azemi në log të burrnisë Po i prin Kosovës, lufton për Kosovën Lulja e trimnisë. Hej, o jo s’ka vdekë baca Azem, Baca Azem. O krejt rininë tani po e bjen-e Tani po e bjen. O po i bjen zjarrit, bjen kah gremina O kam lan Shotën o me do trima __________________________________
hasëm = armik

482

07. Këngë për Jakup Ferrin
Ç’asht ai zog i kuq i bardhë? Nga beteja sjell haberin. Eu, nëpër mes bjeshkës i bie Fill i vetëm pa luftarin. Si dori i lashtë prej çetash Ai po vjen me vrap prej malit As ujvarat e Valbonës Nuk ia lajnë rrëketë e gjakut. Ref.: O Jakup Ferri, mor ku je? Thrrasin malet me piskamë. Tridhjet krena i ke pre Me shtat plagë po rrin në kamë! Ndal dorin n’shteg t’oborrit Shkumbë nga goja tringëllima. Eu, mbeti trimi n’log t’mejdanit! Gjak trimnie pikë lëndina Rrin mbështetun mbi një mal Rrjedh lumi valë e i gjatë Eu, tuj luftu’ o për vatanin Jakup Ferri me bajrak. _____________________________________
haber = lajm, njoftim mejdan = fushë e hapur, shesh, arenë (zakonisht në këto vende zhvillohen dyluftime)

483

08. Këngë për Sefë Kosharën
- Hej Sefë Kosharja i pari i fisit O hije t’paska o maja e plisit! - Hije m’ka o shok’t e mij Kam dhanë jetën o për liri-e! Kam dhanë jetën o për liri Jam shqipar kosovarli! S’na ka le nana prej barkut! O na ka qitë pushka prej çarkut! Hej amanet-o për me m’varrue Ngat njaj lisi, për me shikjue. T’i shoh fushat o tuj jeshilue T’shoh flamurin o tuj flakrue! Du’ manxerrin për t’qitë te varri T’ja ngjesh hasmit n’lule t’ballit! Du’ manxerrin me gjithë fishekë Oh se s’kam vdekë e s’kam me vdek-o! Hej mal me gjak asht’ ba Kosova! O luftë po ban o Sefë Kosharja! Po ban luftë e po ban kërdi, Gjëmojnë malet o duen liri. Nuk jeton shqipja pa bij Nuk gjallnon ajo pa liri. Nuk duron shqipja robëri O jam shqiptar kosovarli!

484

09. Këngë për Avni Rrustemin
I. Bërtet polici Sa u bind Parisi: - Kjo pushkë kah krisi? Vallë, kush u vra? II. Frengjt’ grumbullohen Fort pezmatohen. Disa ndigjohen Tuj thirrë me za. III. Asht vra Esati! Me u shu’ fesati S’e zuni sahati Ai vdek ka ra. IV. Desh Perëndia E vrau Avnia. T’shpëtojë Shqipnia T’ngeli pa u nda. V. T’marrë fund ngatrrimi T’soset mjerimi. T’mbretnojë bashkimi T’rrojmë vlla me vlla. VI. Mban zi Serbia, Çirret Greqia. Qan Italia Për atë që u vra. VII. Lutet Libohova Dibra e Tetova. Ma fort Kosova Me lot tuj qa. VIII. Po gjithë Shqipnia Dru’ gjithë njerëzia. Që të rrojë Avnia K’shtu bajnë dua Rrofsh ore Avni! IX. Avni Rrustemi T’ka ndezë alemi. - Lum na që t’kemi! Thomi pa pra. X. Je i lavdërueshëm Fort i urueshëm. Gur i paçmueshëm Ndër burra e gra. XI. Kjo do të festohet Kurr s’do të harrohet. Kangë do të këndohet Gjithmonë pa nda.

485

10. Këngë e Ibes
Ç’po kërcasin pushkët Gjëmojnë malet lart Djemt e Dibrës vijnë nga mali Trimat partizanë. Katër ditë e katër netë Pushka n’Dibër ç’po kërcet Kan ngelë trimat partizan Ujë pa pi e bukë pa ngranë. Hej, vaj medet Nanë moj ç’na ka gjetë! Se Dibrën tonë, Nanë po dojnë me e djegë. Dolën tanksat nga Taraniku I tërbu’m bërtet anmiku Dibrën e Madhe me shkatrru’ Grima-grima me e coptu’. Mirpo trimat partizan Kapën Dibrën anë e mbanë Prej mbas shpinës s’Taranikut Mu në ball i ranë anmikut. Ngadal shtriga e gjermanit! S’i ke njoftë djemt e dibranit! Djemt e Dibrës, sokola t’malit, Që ta çajnë kapak’n e ballit. Hej, ngadal kapiten gjerman! Se shok’t e Ibës luftojnë si luanë.

486

11. Këngë për Bajram Currin (3)
I: Kërsiti pushka, :I I: Ushtonte mali, aman, aman Dilni kush ashtë vra! :I Bajram Curri n’kali Në syret ma i pari aman, aman Mahzun ish kon’ dalë. Bajram Begu n’bjeshkë N’kmishë e n’tlina desh-e, aman, aman Kry’t në faculetë. Bajram Curri n’borë-e Bukë po rrin pa ngranë, aman Vetëm për Kosovë! Bajram Curri n’shi-e Ujë po rrin pa pi aman, Vetëm për Shqipni! Oj Sherife hanëm, Djali po t’thirrë bab-e aman, aman Babë nuk ka n’dynja!

487

12. Këngë për Sulejman Vokshin
Ka ra terri prej Stambolli. Kujt po i digjet nji kasollë? Ka ra pushka n’krah të malit. S’e ç’i ndriste djersa e ballit N’flakë t’barotit, n’prehën t’mikut N’djep prej druni rrit kreshnik Mos ia prek ballin kreshnikut! Se t’pret grykë e Kaçanikut Jam Sul Vokshi, s’e lshoj trollin Krah për krah me Mic Sokolin! Avdyl Frash’rin kam midis Për liri djegë shkamb e lis. Mos m’iu turr sulltan flamurit Se kam dalë nga palca e gurit. Ka marr flakë kreu i sulltanit Ç’asht kjo rrfe që i bjen karvanit? Çoni fjalë Kosovës vogël Do t’ja ngreh çadrën mbi kodër. E në bjeshkë te retë e bardha T’i kam djegë harem e çadra!

13. Kangë për Skenderbeun
Kaluen shekuj mbi Ballkan Nga shtat zemra shqiptar’t i kanë Me shtat zemra i ka lind nana Brijt e trupit o jatagana. Me i lahutë o i knon lirisë Mbi lahutë o koka e dhisë E n’bisht Gjergji o n’përkrenare Ia ka dhanë o lahutës shqiptare. Me i ba o lahutës telin Çikat tona e pren bistekin. Kur tradhtitë o na i ban bllokada, Shkrimë unazat e i bom shpata. Shtat krajli o i kish Bota Shtat krajli o na m’synë me topa O shtat zemra n’gjak t’shiptarit Shtat herë vritet, o tetë herë ngjallet!

Shpatë e Gjergjit o rrkoj zi zana I theu n’Krujë o tre sulltana.

488

14. Ditë e zezë 6 qershori
Ditë e zezë 6 qershori Shtini me pushkë tradhëtari I: Ranë si trima tre dëshmorë N’mes të rrugës, në Kavajë. :I Dalin motrat e Raziut N’skaj të rrugës pranë shtëpisë: - Hakun tand vlla do t’a marrin Bij të tjerë të Shqipërisë! Doli nana e Vangjelit Mu ke pragu i shtëpisë: - Kam dhe ma unë djem të tjerë Për në radhët e partisë! - Fli i qetë o shoku Loni! Edhe ju dëshmorë të tjerë. Për shumë shekuj do të rrojë Emri juaj në këtë jetë!

29. Këngë për Ismail Qemalin
O Qemal, kur të përzunë, Kur të rrethosi Turqia, Dhe një çik, pra të zunë, Erdh e të mori gjemia. Brënda në Paris të shpunë, Atje ku qe katemia, Se ç’u ngrut krali në gjunjë, Kralesha edhe e bija: - Cili je ti more burrë, - Që di pallatet e mija? Unë jam Smail Qemali, Prapa më vjen historia. Të lutëm nëmë një vulë, Të vuloset kufia. Të shtat vulat ti dhamë, Po s’doj të vulos’ Turqia. Do vulos’ se s’është punë, Është imja Shqipëria! Sazan e Karaburun Janë vatanet e mija.
_________________________________________________________________________

-

Katemia = këtu është fjala për mbledhjen e Fuqive të Mëdha ( rrjedhë nga fjala “akademi”)

489

16. Këngë për Hajdar Dushin
Një ditë vjeshte në nandor Buzë Drinit tradhtari zuni pusi. I: Me e vramun Hajdar Dushin e ri Me i qitë shokët në pabesi. :I Krisi pushka, jehoi errësira Anë e mbanë lufta filloi. - S’dorzohemi gjallë or ballista! Zani i tij si i luanit jehoi. Kaluan shumë orë, beteja s’maroi Val’t e lumit gjersa gurgullu’n. Nga gjaku i Hajdarit që s’pranoi Me tetdhjet trima me u dorzue!

490

17. Këngë për Isa Boletinin
Ministrit të Londrës shku’n e i thanë: - Isa Boletini vet ka ardhë! O man allti e man k’sul t’bardhë! - Duhet t’prit o si asht’ zakoni, Veç kujdes t’ma kontrolloni! Ju gjeneralë o t’ma shoqnoni! Hyni Isai me kokën naltë, Palë e xhamadanit i rrin hap’t. O si shqiponja, o mor me dy krahë: - Më kan thon o se je trim mali As kërkush armët s’ti nali! Veç n’Evropë unë do t’jem ma i pari! - Mos besofsh more ta kallxoj Se nant’ plumbat i mbaj në gojë Ismail Qemali o vet ma dor’zoi! Sa për rregulla i zbatova, Veç alltinë unë s’e dorzova Gjithë jetën prej brezit s’e l’shova! Lordi plak mbeti pa mend. Asnji fjal se foli, por bon me shenjë: - O ulu mor shqiptar të bojmë’ kuvend! - Unë kalova detin o ktu’ me ardhë Më ka çu’ populli shqiptar. O veç kralive me ua thonë dy fjalë. Nuk kam ardhë ktu’ mor zotni Në pallat të Londrës me u vra me ty! Veç me thonë more se ka Shqipni. Kush t’ka thonë se nuk ka Shqipni, S’ndëgjon me vesh as s’shef me sy. E koritë o vehten e tij. Se Shqipnia asht’ ai dhe Ku ka lindë ai Skenderbe Portës naltë more i ka vu re!

491

18. Ushton gryka e Kaçanikut
Ushton gryka e Kaçanikut Morën zjarr këta gur’t e malit. I: Përmbi çallmat e Anadollit Ndizen hutat e shqiptarit! :I Ref.: I: Hej Kaçanik e shkamb e gur Digjesh e pritesh për flamur! Për flamurin e Skenderit Luftojnë djemt’ e Idriz Seferit! :I Kurr nuk çarten o kullat tona Vendit tonë i dalim zot. Tirq e zhguna e xhubleta Thurr i kemi o me barot. Ref.: Hej… Sulen trimat nga Kabashi, Nga Lubizhda e Stagova. Th’rret me t’madhe Dërgut Pasha: - Ndihmë Sulltan se sot marova! Ref.: Hej …

492

19. Këngë për Bajram Currin (1)
I: Bajram Curri i ri-e:I I: Natë e ditë në shi, Aman, aman Vetëm për Shqipni! :I Bajram Curri n’borë-e Bukë po rrin pa ngronë Aman, aman Vetëm për Kosovë! Bajram Curri n’mal-e Luftoi pa u ndalë Aman, aman Vetëm për vatan! Bajram Curri plak-e Zemra i pikon gjak, Aman, aman Vetëm për bajrak!

493

20. Kangë për Bajram Currin (2)
Bajram Curri fjalë ka çue: - A po vini sot me m’nimue? A po vini sot me m’nimue? Se Sulltani bre na ka çue. Se sulltani bre na ka çue Shemshir Pashën o me na shtrue. Me na shtru’ këtë copë Shqipni Duen të dhjeta, duen vergji. Duen vergji e duen nizam-e Kanë qitë topat në istikame. Kanë qitë topat në istikame. Gratë e Pejës janë çu’ në kamb-e. Gratë e Pejës u çuen në kambë: - Po i thonë Pejë e po i thonë Gjakovë Po i thonë Pejë e po i thonë Gjakovë S’napim vergji, s’napim nizam! _____________________________________
nizam = ushtar

494

21. Ç’janë k’ta gurë t’bardhë e t’zi
- Ç’janë k’ta gur-e t’bardhë e t’zi? - Dikush krushqit na i ka ngri! I: I ka ngri e i ka ba gurë O krushqit tonë me flamur! :I - Cili ashtë krushku i parë me radhë? - Skenderbeu me shpatën zjarr! Krushku i dytë o asht’ Naimi O Mic Sokoli lshon kushtrimin. Nusja jonë o kurr nuk vritet N’çdo pikë gjaku ajo rritet. Ku e derdh shqiptari gjakun. O rrnoftë liria me bajrakun!

495

22. Në muzeun historik
Në muzeun historik Nji herë shkova me nji mik Me bylbylin kangatar O Dervish Shaqën, kosovar. Me bukë premin e ka nisë. Çan rrethimin baca Isë! T’u n’a i qite flakën Cetin’s S’lidhen Agat e Judbinës, o hej!

Ref.: Ja koburja e Boletinit! Vesh me sërm e tytë florini. Paska ardhë këtu n’Tiranë Pranë herojve t’tokës nanë. N’t’gjitha anët e Kosovës Ka dalë zani i Knjaz Nikollës: - Isa Begun me ma gjetë! Me armik nji natë me fletë! Ref.: E ka pritë e ka gostitë E ka mbajt nji natë e i ditë. I pabesi s’njef tradita I ka mbush rrugët me prita. Knjaz Nikolla e rrahu telin N’Podgoricë e dha haberin: - Me u çu’ n’kamb çka janë xhandarë O me vra Isën kosovar! Ref.: Jo s’e vret trimi Jutbinës Se ç’ia qet flakën Cetinës Tanë Kosova dha betimin Gjallë e kemi Isë Boletinin! Veshoviqi e ka ndalë: - Ndal Isa, se i kam dy fjalë! Arm’t e brezit me i dorzu’! - O Veshkoviq more, ke gabu’! Ref.: A e din me kend po flet? S’mi ka nal as krajl as mbret Për trimni mos t’qofsha falë. Arm’t për mu’ janë babë e nanë!

496

23. Ani moj Shqipni mos thuej marova
Ani moj Shqipni mos thu’j se marova! Ani se djemt tu hala janë gjallë. O n’komë’ jan çu’ rrept o Kosova E bajnë luftën ballë o për ballë-e. More ishin ditët ma të vshtira Me njëmijenantqindedhet-e. Kur n’Kosovë ra egërsina Don me zhbi çdo bimë mbi dhe! More se n’Prishtinë, aty pik s’pari More krisi topi o me duhi. O aty gjaku i shqiptarit Ra në tokë me bi përs’ri.

24. Këngë për Tahir Mehën
Po thotë rinia: - Kush na ka ardhë? Asht’ Bacë Tahiri O me kapuç t’bardhë! Ref.: O Bacë Tahiri me pleq e t’ri E shkriu gjithë jetën O për Shqiptari. Gjithmonë i pari O në demonstratë Asht’ Bacë Tahiri O me kapuç t’bardhë! Ref.: O Bacë …

497

25. Këngë për Adem Jasharin (Sërish vjen marsi)
Sërish vjen marsi, sërish vjen stina T’rënët dhe të gjallët bëhen tok. Vesë as shi s’duron lëndina Burrëria jonë nuk duron lot. Midis kujtimesh e midis këngësh Çfaqet kryetrimi fjalëpak. Ndë’ gema degësh e sytha pemësh Mërzisë sonë i vë kapak. Ref.: Sërish vjen stina e ne ndërrojmë mot. Po vetëm ai s’plaket kurr. Uji i bjeshkëve i rrjedhë për poshtë Ai lartësohet si flamur, o si flamur! Dhe njerëzia vijnë përkulen, varrin tënd nderim Nipi e mbesa me uratën, nisen fluturim. Zemra merr guxim, plisi i bardhë shkëlqim Hej me ty gjithmonë në ballë,me ty o Legjendar! Sërish vjen marsi e vjen pranvera, Amanetin e tij përtrijnë. Lulet e barin i tund veç era Si medalona n’pelerinë. Midis… Ref.: Sërish… Dhe njerëzia…

498

26. Këngë për Hajredin Pashën
O Hajredin Pasha, o po vjen Radikës I: - O vallë ku jan’ o malet e Dibrës? :I Vallë ku jan’ o malet e Dibrës? I: O te kalaja o po bajnë kuven'! :I O bëjnë kuven' e po tek kalaja Hajredin Pashën e ka gjet belaja. Kjo belaja pashën ç’e ka gjetë Malet e Dibrës na kanë lidhun besë. O lidho me vdekë e po lidhë të tan-e S'nigjon Dibra jo me dhanë nizam-e. Hajredin Pasha o more hutaq-e S'rrihet Dibra pash mër me kërbaç-e! - Hajredin Pasha ku e ke lanë ushtrinë ? - Gjithë në Dibër besa mi kan gri! O gjithë në Dibër besa mi kan gri Jo ma pak se dymdhetmijë. Jo ma pak o se dymdhetmijë Kan' mbet' n'istikam e n'varrezë ç'kan hy!

27.Këngë për Ganimete Tërbeshin (2)
Hej asnji fjalë si shpëtoi o prej goje Nanë moj sa shumë duroi Hej, hej! Nanë moj sa shumë duroi! Hej shkumza t’bardha i dilnin prej goje Shokët nanë s’i tregoi Hej, hej! Shokët nanë s’i tregoi! Ref.: Jo, jo s’ke vdekë lul’kuqja e Gjakovës O ne me mall të kujtojmë, oj Ganimete! Jo, jo s’ke vdekë lul’kuqja e Kosovës, Ganimet, moj krenaria jonë!

499

27. Këngë për Ali Pashë Tepelenën
Moj kalaja me bedena, Çfar asllani paske mrena! Ali Pashën me shtat’ zemra, Qi i mush topat me dykmena. Ç’ke Vasiliqi ,qi qan, Se ne kemi Yç Kalanë! Tridhet’ vjet do ma nizanë,un’ prej teje s’e hek sevdanë. Moj Janinë, Janinë e shkretë, Të raft zjarri e të djekt! M’vjen keq, se t’kam godit’ vetë, S’të gëzun’ as djemt’ as vetë! Bijt’ e mi, ju soj çifuti, Njeri mu hallin s’ma di; Jalla u preft sultan Mahmuti Qi m’flliqët soj e oxhakun!

28. Këngë për Avdyl Frashërin
Kurvelesh e Gegëri Ç’u mblodhë në Ergjëri, Bëjnë një komision të ri Për të shkretën Shqipëri. Avdyl Bej na’ Frashëri Dhjetë herë vate Frëngji, U përpoq i varfëri Prit Gjolekën me ushtri Të bënë luftë me Turqi.

___________________________ - Frëngji – këtu e ka kuptimin :Evropë

500

V. KËNGË TË SHQIPËRISË SË JUGUT

501

502

01. Kur më shkonje lumit goce
Kur më shkonje lumit goc-e Hajde truma, truma. I: Sa të pashë o ty moj goc-e Mendjen se ç’e humba. :I Ref.: Jarnana,jarnane, T’desha moj goce, t’desha Balluket e shpesha. Se ky lumi gurgullonte O tallas, tallas-e. Të kalova afër moj goce Marshallah të thashë. Ref.: Jarnana… Unë s’të fola me t’vërtetë Bëja një shaka. Oh se jam i vogël moj goc-e Andaj kam sevda. Ref.: Jarnana… ____________________________________
marshallah – përgëzim bukurie

503

02. Njëzet e pesë gërsheta
I: - O njëzet e pesë gërsheta T’i numurova pa fjeta. :I I: - Ti s’m’i numërove dot More djal-o borzilok. :I Ref.: I: Moj lule, moj lule Sa e bukur që më je! :I - O ti numërova kur bie Buzëkuqe, karajfile. - Ti s’mi numërove dot More djal-o borzilok. Ref.: Moj lule… - O mos je yll a mos je hënë? Mos je mollë për t’u ngrënë? - Jam nji lule për dynja Veç për nënë e për baba. Ref.: Moj lule…

03. Të rashë pas, moj, të rashë pas
I: Të rashë pas moj të rashë pas Rrugës kur shkonje për gjimnaz :I Ref.: Do ti them nja dy tri fjalë, Se unë ty të dashuroj, o jo Çapkën, çapkëne e vogël o! Të rashë pas moj kur më ike Rrugës për pedagogjike. Ref.: Do… Të rashë pas moj kur më le Rrugës kur shkonje për lice. Ref.:

Do…

504

04. Mora çiften e dola për gjah
I: Mora çiften e dola për gjah Pashë fëllënzën në një degë. :I Vuna çiften në nishan Por ajo nuk bëri bam. Se fëllënza pesmbdhjet’ vjeçe Iku jasaman! Morra rrugën aman për me u kthy’ Pashë fëllënzën përsëri. Por ajo nuk më qortoi Me synin e zi më shikoi Se fëllënza pesmbdhjet vjeçe Mua m’dashuroi. Vura çiften në nishan Por ajo nuk bani bam Se fëllënza pesmëdhjet’ vjeçe Iku jasaman!

05. Dil pak moj në penxhere
Dil pak moj në penxhere, Të të shoh moj se cila je! Të të shoh moj se cila je, E vogël moj a e madhe? Të të shoh moj se cila je, E vogël a e madhe? Ç'u ngrit lulja moj në mëngjes, O i ra bahçes moj mespërmes. O i ra bahçes moj mespërmes, O këput trëndafil me vesë. Ç'i ra bahçes moj mespërmes, Këput trëndafil me vesë

505

06. E ç’u këput e ra një yll
E ç'u këput e ra një yll vajti ra pas hënës-ë. E rritu çupë e vogël-ë me nazet e s'ëmës-ë. E ma mbaje llokumen-ë në mes te pëllëmbës-ë. E rritu çupë e vogël-ë me nazet e s'ëmës-ë! Refreni: Dil shiko moj çupëzë, nga këndon bilbili! Se i thonë prill o moj, jeshilon jeshili. Dil shiko moj çupëzë, nga këndon bilbili! Se i thonë maj o moj, hapet trëndafili. E ç'u këput e ra një yll, vajti ra pas hënës-ë. E rritu çupë e vogël-ë, me nazet e s'ëmës-ë! E kur ma hidhje vallen-ë, me majat e këmbës-ë . E rritu çupë e vogël-ë, me nazet e s'ëmës-ë.

07. O dhëndër ku vete kështu
I: - O dhëndërr ku vete kështu? :I I: - O gjerë tek nusja kam pak punë :I I: - O se tek nusja vajta vetë :I I: O do ta marr ta kem për jetë :I

506

08. Leskoviku
N’Leskovik o fryn një erë Dil e hapni moj penxheretë! Dil e hapni moj penxheretë Ka ardhë djali moj vetë o i tretë! Ka ardhë djali vetë i tretë Me lahutë e me gërnetë. Me lahutë e me gërnetë Daulles i bie vetë! Leskovik, o gur i thatë Sa punëtore moj na i ke gratë! Sa punëtore na i ke gratë Si të voglat moj dhe të mëdhatë!

09. Përse të rritë mamaja ty
Përse të rritë mamaja ty? Pse të zbukuron kaq shumë? I: A mos vallë ty t’i kanë zili Njatë gushë moj njato faqe? :I Ref.: Je e vogël sa më s’ka Unë me ty kam ra n’sevda. Je e vogël si flori Unë me ty kam ra n’dashuri. Si t’ia bëjë zemra ime? Rreh tik-tak-e pa pushime. Të pashë moj kur vadisnje, Të pashë moj kur vadisnje O të pashë moj kur vadisnje Fushë me jargavan.

507

10. Ç’u mbush mali plot me rrush
Ç’u mbush mali plot me rrush Plot me rrush. Thotë nënëja: - Janë krushq, Janë krushq! I: Në janë krushq të dalimë! Syzezënë ta marrinë! :I Ç’u mbush mali plot me fiq Plot me fiq. Thotë nënëja: - Janë miq, Janë miq! Në janë miq të dalimë! Syzezënë ta marrinë!

11. Ma ke ballin - o
Ma ke ballin-o Me lule, moj bardhule. Lulet o jepi hua Ballin o falma mua. Lulet-o jepja dylberit Ballin-o mua të mjerit! Ma ke syrin-o Me lule moj bardhule. Lulet o jepi hua Syrin-o ti falma mua Lulet-o jepja dylberit Ballin-o mua të mjerit! Ma ke gushën-o Me lule moj bardhule. Lulet-o jepi hua Gushën-o ti falma mua Lulet-o jepja dylberit Ballin-o mua të mjerit.

508

12. Te rrapi në Mashkullorë
Proto marsi në të hyrë Asqer nga Janina vijnë. Doli shkurti hajde hyri marsi N’Gjirokastër ç’na u vra Bimbashi. Nga Janina vjen mezapi. Në Mashkullorë te rrapi. Te rrapi o në Mashkullorë Foli Çerçizi me gojë: Milazim, largoji taborë! Leri djemt e mi të shkojnë!

Se ju skuq, ju bëj me bojë! Çerçiz Topulli mua më thonë! Të vranë o Bimbash të vranë Hito Labi me Bajramnë!* ____________________________
Hito Lekdushi dhe Bajram Prongjia, pjesëtarë të çetës së Çerçiz Topullit

509

13. Janinës ç’i panë sytë
Janinës ç’i panë sytë Ishte pranë ajo ditë Janino, Janino! Zeneli me të velçionë Çanë mes për mes taborret Janino, Janino! Janinës ç’i panë sytë Ishte pranë ajo ditë Janino, Janino! Zenel Çelua vetë i dytë Zeneli me të velçionë Janino, Janino! Zenel Çelua vetë i dytë, Zeneli me të velçionë Janino, Janino! Zeneli me të velçionë Çanë mes për mes taborret Janino, Janino! ________________________________
velçiot = fshatar nga fshati Velçë

510

14. Kur m’i zbrisnje shkallët
E po kur m’i zbrisnje shkallët moj Me dy duart plot. Një me trëndafile moj Një me borzilok. Kur m’i zbrisnje shkallët një nga një E po se ç’ma dogje zemrën-e. O si bilbilat o krah për krah Bashkë të këndojmë gjithë jetën-e. E po mu në mes të odës moj Ti zure me qeshë aman. E ngrihe pakës vellon moj Se ç’ma dogje shpirtin-e. E po kur m’i zbrisnje shkallët moj O ç’ma dogje zemrën-e. O si bilbilat o këngën e Bashkë të këndojmë gjithë jetën-e. E po… E po mu në mes

511

15. Gjitonja
Pse ma mban kokën mënjanë? Ta marrë lumi, ta marrë! Gjitonën ç’e kisha pranë Ta marrë lumi, ta marrë! Pse ma mban kokën mënjanë Ta marrë lumi, ta marrë! Sikur të kanë vra babanë Ta marrë lumi, ta marrë! As babanë, as vëllanë Ta marrë lumi, ta marrë! Gjitone moj grykë zanë Ma jep fjalën që m’ke dhanë Dola moj dola Atje moj lart në male. O sa bukur tingëllon O surla dynjanë.

512

16. Ato gërsheta
I: - Ato gërsheta Ke tash kush ti mësoi? - Eh rri të lutem Se s'mundem ti duroj! :I I: Aman, aman më dogje xhan-e Aman, aman më bëj derman-e! :I Këto dy fjalë që po ti them Ti them për të mirën tënde: - Të lutem syrin mos e mbyll Se të tërë i çmënde! Mbushma gotën me raki S'të dija beqare! Se jam djalë jabanxhi Do të marr për fare! Eh tërë me radhë Eh rrugës kur kalon Plagën që më ke hapur ti Sa vjen e ma zmadhon. Aman, aman më dogje xhan-e Aman, aman më bëj derman-e! Këto dy fjalë që po ti them Ti them për të mirën tënde: - Të lutem syrin mos e mbyll Se të tërë i çmënde! Mbushma gotën me raki S'të dija beqare Se jam djalë jabanxhi. Do të marr për fare!

513

17. Çupëzë, beqare moj
Ç'm’u verdhe o moj m’u bëre ftua Çupëzë, beqare moj. Pse shtive o moj merak për mua Çupëzë, beqare moj. E hiq merakun e hajde me mua Çupëzë, beqare moj. E të kam dashur edhe prap të dua Çupëzë, beqare moj. Kur më shkoje ti moj në ato varre Çupëzë, beqare moj. Me fustanin zvarrë-zvarrë Çupëzë, beqare moj. Të vdekurit o moj ti seç i ngjalle Çupëzë, beqare moj. E të gjallët o moj ç'i vdiqe fare Çupëzë, beqare moj. Ti moj shqerkëza, o moj manare Çupëzë, beqare moj. Pse na dole ti moj gënjeshtare? Çupëzë, beqare moj. Ti pse na the o moj s'martohem fare? Çupëzë, beqare moj. I: E do ti rri o moj babait beqare! Çupëzë, beqare moj. :I

514

18. Dardha rrumbullake
I: Hajde moj, me futë moj Hajde moj dil pas darke. Ti o moj dardha moj Dardha moj rrumbullake! :I I: Hajde moj, ka ky djali Hajde moj nja dy llafe. Ti o moj dardha moj Dardha moj rrumbullake! :I Hajde moj kush ti puthi moj Hajde moj gushë e faqe. Ti o moj dardha moj Dardha moj rrumbullake ! Hajde moj po ky djali moj Hajde moj pa mustaqe. Ti o moj dardha Dardha moj rrumbullake! ____________________________
futë = përparëse

515

19. Fustanin që të solla mbrëmë
I: Fustanin që të solla mbrëmë A se vesh moj për hatrin tim? :I Aman, a se vesh moj për hatrin tim? Se jam rritur o jetim. Futanin o me lule shumë A se vesh moj për hatrin tim? Aman a se vesh moj për hatrin tim? Se jam rritur o jetim. Aman se jam rriturë jetim Me kulaç moj të siturë. Aman a se vesh moj për hatrin tim? Se jam rritur o jetim. Aman se jam rriturë jetim Me kulaç moj të siturë.

20. Gushëbardha si dëbora
I: Epo gushëbardha si dëbora Xhan, xhan, vetulla holla :I Epo ç'të sheh syri ta bën dora Xhan, xhan, vetulla holla. Epo në punë shkoje në punë shkoja Xhan, xhan, vetulla holla. Epo si s'më the njëherë u lodha Xhan, o xhan, vetulla holla. Epo të isha zog të fluturoja Xhan, o xhan, vetulla holla. Epo mbi balluke të qëndroja Xhan, o xhan, vetulla holla.

516

21. Qaj Maro
Ike dhe më le shtëpinë Qaj Maro, qaj moj bijë! Epo qaj Maro, qaj moj bijë! More rrugën per Misirë Qaj Maro, qaj moj bijë! Epo qaj Maro, qaj moj bijë! Me le vetëm me fëminë Qaj Maro, qaj moj bijë! Epo qaj Maro, qaj moj bijë! Jeta jote rrokullimë Qaj Maro, qaj moj bijë! Epo qaj Maro, qaj moj bijë.

22. M’u dogj i shkreti xhan
I: Vendosa vajzë të të dashuroj Të shkrova ty një letër. :I I: Mos qoft'e thënë ajo që flet Ti dashuron një tjetër?! :I Refreni: I: Aman, aman, aman, aman Pse m’u dogj i shkreti xhan? Për fjalën tënde Zemra, moj, po më qan :I Posht'e përpjetë shoqkave ju flet Ju thua që se dua. Mos qoft'e thënë ajo që flet, Pse tallesh ti me mua? Ref.: Aman, aman… Në ke vendosur vajzë të më lesh, Më thuaj që s'të dua. Mos qoft'e thënë ajo që flet, Pse tallesh ti me mua? Ref.: Aman, aman….

517

23. Shkova mbrëmë
E shkova mbrëmë, O asaj o moj ulice, I: E pashë nëne moj një të bukurë. :I Po ajo moj e bukura, Oh kur më o moj pa mua, I: E rendi nëne moj mbylli derën-e. :I Po mos e mbyll-o, O sheqer o moj me mjaltë, I: Se vjen bandilli moj shumë i lodhur-e. :I Po shumë i lodhur e i rraskapitur, E mal më mal o moj ka gjezdisurë-e. E mal më mal o moj ka gjezdisurë.

24. Ballukeprerë
Më jep një pikë ujë Moj ballukeprerë. S’kam me se ta jap O trëndafil me erë! O me dorën tënde O ballukeprërë. Dora m’u ndodh zënë Moj ballukeprerë! Ref.: Jarnana, jarnane Jarnana moj të keqen-e! Nesër këtu do t’zënë Moj ballukeprerë. O me unazën tënde Trëndafil me erë. Ref.: Jarnana… 518

25. Do marr çiften do dal për gjah
I: Do marr çiften more, do dal për gjah, Jaman shok-o, jaman aman. :I E çiftenë more me gjithë zagar, Jaman shok-o, jaman aman.

E çu ngjita more sipër në mal Jaman shok-o, jaman aman. E pashë dy more të bukura, Jaman shok-o, jaman aman. E cila të more të pëlqen, më qafsh, Jaman shok-o, jaman aman. E ajo mes, more, këputura, Jaman shoko, jaman aman E ajo, more, më e bukura Jaman shok-o, jaman aman.

519

26. Trëndafil me dyzet fletë
Hedhur leshrat mbrapa, Vetullat kurorë, Po ç'faj të pati djali moj, Që si flet me gojë? Kur ta pashë ballin, Të dhashë stolinë, O më dogje në zemër moj, Erë trëndelinë. I: Do të dal e do t'i flas, Do t'i flas e do ti qesh Edhe rrugën do t'ja pres-ë. Do më vish a s'do më vish Do më vish a të vij vetë, Trëndafil me dyzet fletë. :I Qoshet e shamisë, Lulet e dynjasë, Po ç'ka çupa me mua moj, Që s’do të me flasë? Kur ta pashë ballin, Të dhashë stolinë, O më dogje në zemër moj, Erë trëndelinë. Do të dal e do t'i flas, Do t'i flas e do ti qesh Edhe rrugën do t'ja pres-ë. Do më vish a s'do më vish Do më vish a të vij vetë, Trëndafil me dyzet fletë. Do më vish a s'do më vish Do më vish a të vij vetë, Trëndafil me dyzet fletë.

520

27. Çelu trëndafil
O ç’e mbolla bahçen o O me borzilok-e. Çelu trëndafile moj Hapu borzilok-e! Unë e mbolla rrallë moj nënë Ai më mbiu plot. Çelu trëndafile moj Hapu borzilok-e! O s’e ç’më trazoi moj nënë O e shkreta zogëz-e. O se e shkreta zogëz-e iku perëndoi-e Çelu trëndafile moj Hapu borzilok-e! Iku zogëza e malit nënë-o E s’e kapa dot. Çelu trëndafile moj Hapu borzilok-e! Ja do t’më vijë zogëza nënë-o Ja do t’bëhem zog-e. Çelu trëndafile moj Hapu borzilok-e!

521

28. Fëllënzat që hedhin valle
I: Fëllënzat që hedhin valle, moj fëllënzat. :I I: Hedhin valle o me ngadal-e, o moj fëllënzat. :I Ref.: I: Dil e shihni ju fëllënzat-o Që m’a marrin vallen shtruar-o! :I Fëllënzat poshtë e përpjetë o moj fëllënzat Sa të bukra me lezet, o moj fëllënzat! Ref.: Dil… Fëllënzat kur bisedojnë, o moj fëllënzat Shoqja shoqen e ngazmojnë, o moj fëllënzat! Ref.: Dil… Fëllënzat kur shkojnë sokakut, moj fëllënzat Djemve ç’ua shtojnë merakun, moj fëllënzat! Ref.: Dil… Fëllënzat që hedhin valle moj fëllënzat Hedhin vallen o me ngadal-e moj fëllënzat Ref.: Dil…

522

29. Veleshtare
I: Veleshtare, moj kokone :I I: A s’ma falë synin e zi? :I Mora vesh se je sëmu-e. T’paska ra i verdh o i zi! Veleshtare, eja ke lala Ti mbush du’rt me portokalla! Portokalla dhe limona Veleshtaren se ban’ nona!

30. Në një arë, në një lëndinë
I: Në një arë Në një o moj lëndinë, Trëndëlinë, moj trëndëlin-e! :I Nja dy çupa O aty po rrinë Trëndelinë, moj trëndelin-e! Njëra fliste O për bukurinë Trëndelinë, moj trëndelin-e! Tjetra fliste O për dashurinë Trëndelinë, o moj trëndelinë!

523

31. Nën një portokalle moj
I: Nën një portokalle moj Të ndala unë ty. Lulet e limonit Na binin në sy. :I

Ref.: I: Ule kokën poshtë moj Se ç’më dogji malli T’vinte era jote moj Aromë portokalli. :I Ishim ne të dyja moj Loznim si sorkadhe. Përmbi kokat tona Lulet hidhnin valle. Ref.: Ule… Nën…

524

32. O moj dukane
O moj dukane, moj dukane “Puna e mbarë!” deshta me t’thanë Hej, hej, hej! Puna e mbarë deshta me t’thanë. O puna e mbarë deshta me t’than-e Du’l një gjarpën me na ngranë Hej, hej, hej! Du’l një gjarpën me na ngranë. - O ku po rrina nesër mrama? - N’odë të vogël rreth me xhama Hej, hej, hej! N’odë të vogël rreth me xhama. O n’odë të vogël rreth me xhama Aty rrijshin dy-tri zana. Hej, hej, hej! Aty rrijshin dy-tri zana. O aty rrijshin dy-tri zana Bajshin dritë sa dy-tri llama Hej, hej, hej! Bajshin dritë sa dy-tri llama. O bajshin dritë sa dy-tri llama Pijshin kafe me filxhana Hej, hej, hej! Pijshin kafe me filxhana. O me filxhana me kutia Rrush të bardhë e leblebia Hej, hej, hejI Rrush të bardhë e leblebia.

525

33. Sajzez-o
Sajzez-o, moj sajlaro Sajzez-o, moj sajlaro O si më dogje muhallën-o? E nuk e dogja unë se jam deli-e, o E dogji qaj djali me allti-e, o Sajzez-o, moj sajlaro Sajzez-o, moj sajlaro O si më dogje katundin-o? Nuk e dogja unë se jamë qibar-e, o E dogji qaj djali me cigare-o. Sajzez-o, moj si flutur-o Sajzez-o, moj si flutur-o Hajt ma jep fjalën moj e bukur-o! Fjalën s’mund ta jap djal-o Fjalën s’mund t’a jap Jam shumë e re djal-o, Prit të rritem pak!

526

34. Çova rrush tek buza jote
Tek vreshtat e i shkova Rrush tek buza jote qova Me një vreshtë po rri zotrote Çova rrush tek buza jote. Ref.: Ç’i kam thënë asaj sate ëmë Që se do sevdanë Ç’i kam thënë të jatit-e Që shkon në rrugë e nuk më flet Ç’i kam thënë të j’atit e Që shkon në rrugë e nuk më flet? Ref.: Ç’i kam… Me një vreshtë po rri zotrote Çova rrush tek buza jote Çova rrush tek buza jote Me një vreshtë po rri zotrote. Ref.: Ç’i kam…

Ç'i kanë thënë t'jatit – e Që shkon në rrugë e nuk më flet Që shkon në rrugë e nuk më flet? Ç'i kanë thënë t'jatit – e!? Me nji vresht po rri zotrote Çova rrush tek buza jote. Çova rrush tek buza jote Me një vresht po rri zotrote Ref.: Ç’i kam…

527

35. Binte shi pika pika
I: Binte shi pika pika: - Besomë o baba se ika! :I I: - Të besova moj, të besova Që ditën moj që të fejova. :I I: Ike, ike more dhenë: - Kush t’ja bëj o babait kafenë? :I I: - Le t’ja bëjë moj kush të dojë Kush i tha të më martojë!? :I Ike ike more dhenë: - Kush t’ja bëjë o nënës kafenë? - Le t’ja bëjë nusja e djalit Se për ty do t’më merr malli!

36. Kalino
I: Kalino, të dalim moj nga maletë! :I I: Ti nga malet dole, Manushaqe mblodhe, Bandillit ia çove, moj Kalino! :I Kalino, të dalim moj nga vreshtatë! Ti nga vreshtat dole Rrush të ëmbël mblodhe Bandillit ia çove, moj Kalino! Kalino, të dalim moj nga çeshmat-e! Ti nga çeshmat dole Ujë të ftohtë more Bandillit ia çove, moj Kalino!

528

37. Xhixhile
Trëndelinë e bukur-o Me shtat dritë të syrit më vërbo! Shkundi xhixhat-o, shkundi xhixhat-o Nuk kalohet nata vetëm-o! Xhixhile, moj xhixhile Ku të kam e ku më je? Xhihile moj xhixhile Je këtu a je atje? O po, po, po, po moj o le, le, le, le Veç një natë me ty të fle! O po, po, po, po moj o le, le, le, le Le të vdes të bëhem dhe! Trëndelinë… Xhinxhile… O po…

529

38. As e vogël as e madhe
I: As e vogël moj as e madhe Qenke çupë moj namuzqare. O sa të deshta e të dua, moj e mira! :I O kur më shkoje në sokak, e vogëla Zemrën ç’ma bëje merak, e bukura! O sa të deshta dhe të dua Moj e mirë, e bukura Të kërkova dhe s’u lodha, e vogla As e vogël o as e madhe Vetëm ty unë të kërkoj Mendjen se ç’ma hoqe fare Lozonjarja ime moj! As e vogël… As e vogël, as e madhe, fiks fare As korçare, as kolonjare Të zgjedh përmetare? Më mirë hiç fare! Shko njëherë nga Tirona Shko njëherë nga Vlona Vlona i ka gjysëm çika gjysëm gra Dhe kërkon nga Shkodra Por prap nuk e gjeta! Ku është ajo e mira? Ku është ajo e shkreta? As e vogël…

530

39. Çupë thyej ato gjilpëra
Çupë thyej ato gjilpëra Çupë thyej ato gjilpëra Çupë ç’e do pajën ti Çupë ç’e do pajën ti? Ref.: Of aman, aman, aman Je e bukur e dynjasë. Je e bukur e dynjasë Nuk e lë unë pa të marrë. Se prej gjethes trëndafilit Se prej gjethes trëndafilit. Një fustan unë do ta pres Një fustan unë do ta pres. Ref.: Of aman… Ref.: Of aman…

40. Mora rrugën për Janinë
Mora rrugën për Janinë Isha vetëm. Bashkë me arabaxhinë E po natën-e. Atje më zunë pusinë E po natën-e. Copë e copë më bënë mëlçinë Edhe zemrën-e. Mora rrugën për Janinë E po natën-e Atje më zunë pusinë E po natën-e.

531

41. Asaman o moj lule
Asaman, asaman, asaman Asaman o moj lule Asaman o moj lule Dilmë pak në penxhere! Dilmë pak në penxhere S’të kam parë as sot as dje. Ç’u ngrit lulja në mëngjes Duke fshirë dhe sytë e zezë. Ç’i ra bahçes o mes përmes Këput trandafil me vesë Këput trandafil me vesë I shkojnë tufat mes për brez. Ç’i do lulja trandafilat – e? Të gënjejnë bandillat – e! Të gënjejnë bandillat – e!

42. Se ç’u hodha nëpër lum
O se ç’u hodha nëpër lumëz-o Ishte thellë o moj gjerë në gjunjëz-o Ref.: Jarnana, ni na të keqen o O ç’më iku goca më la vetëm o. O se ç’u hodha moj nëpër vijëz-o Ishte thellë o moj gjerë në ije-o. Ref.: Jarnana… Se ç’u hodha nëpër lumëz-o Ishte thellë moj gjerë në gjunjëz-o. Ref.: Jarnana…

532

43. Ç’u ngrit lulja në mëngjes
Ç’u ngrit lulja në mëngjes Duke fshirë dhe syt e zezë Duke fshirë dhe syt e zezë Me shaminë e djalit-e Të gënjejë bandillat e A ta marr të mirën-e? Merr shaminë e djalit-e I ra bahçes mes për mes I ra bahçes mes për mes Këput trandafil me vesë Të gënjejë bandillat-e A ta marr të mirën-e? Ç’u ngrit lulja në mëngjes Duke fshirë dhe syt e zezë Ç’i gaboi trandafilat-e Të gënjejë bandillat-e Të gënjejë bandillat-e A t’a marr të mirën-e?

533

44. Kur më vjen burri nga stani
Kur më vjen burri nga stani Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen Fër, fër, fër më bën fustani I: Fër, fër, fër :I I: Kur më vjen burri nga stani Fër, fër, fër më ban fustani. :I Kur më vjen burri nga kisha Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen Fër, fër, fër më ban këmisha I: Fër, fër, fër :I Kur më vjen burri nga kisha Fër, fër, fër më bën këmisha. Kur më vjen burri nga ara Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen Unë me ngut i dal përpara Dal e pres, dal e pres, dal e pres. Kur më vjen burri nga ara Unë me ngut i dal përpara. Kur më vjen burri nga ullinjtë, Marr nji krrabë e i nxjerr sytë.

534

45. Ora dy e natës
(Potpuri) I: Ora dy e natës dhe moj Trak e truk tek dera. :I Ngrehu, moj zemër, ngrehu! Se moj na thau era. Penxheret e odës dhe moj Këthyer nga lumi. Xhamat moj do t’i thyej Që të të zgjoj nga gjumi. Rakia, konjaku dhe moj Dopio moj po na vijnë. Ngrehu, moj zemër, ngrehu! S'ta gjej moj dot shtëpinë. Bëmë zonjë dhëndër-ë! Se jam djal'i ëmbël-ë Se s'pi verën as rakinë Po jam djalë për shtëpinë. Bëmë zonjë dhëndër-ë! Epo se jam djal'i ëmbël-ë Se s'pi verën as raki Po jam djalë për shtëpi. I: Se do ta kafshoj nishanin-ë Që ma ke në faqen tënde. :I Mamanë ti hiç mos e dëgjo Fillo të bësh të mira! Ma bën zemra rik-tik-tak S'di se ç'fjalë të të jap. Se do ta kafshoj nishanin-ë Që ma ke në faqen tënde.

535

Më thanë se të panë ty Të qash me hidhërim për mua. I: Bëmë zonjë dhëndër-ë Se jam djal'i ëmbël-ë. Se s'pi verë as raki Epo jam djalë për shtëpi. :I Se do ta kafshoj nishanin-ë Që ma ke në faqen tënde.

536

46. Të dinja të vogël
Të ka mbirë manushaqja Ty moj n’penxhere. Unë të dinja të vogël Ti më qenke moj dyzet vjeç. Ref.: Të dinja të vogël, Ti më qenke dyzet vjeç. Lëri nazet, Se s’të kan lezet. Ti kur më del me shoqe Leshrat m’i mbanë gërshetë. Unë të dinja të vogël Ti më qenke dyzet vjeç. Ref.: Të … Ti kur më del te porta Dhe m’a bën me isharet Lëri moj ato naze, Se për ty moj nuk të kanë lezet. Ref.: Të … Kur të shkoj nga dritarja Ti ma bën me isharet. Unë të dinja të vogël Ti më qenke dyzet vjet. Ref.: Të …

537

47. Tundu bejkë
O duke tundur zbret nga mali Me shaminë lidhur te balli. Tundu moj bejkë e bardhë, tundu Natën me hënë, duku! Bejkë e bardhë e borë e malit Ti je ilaçi i çobanit. Kur mbush ujë te burimi Më dukesh si lule prilli. Tundu moj bejkë e bardhë. tundu Natën me hënë, duku! Bejkë e bardhë e bor'e malit Ti je ilaçi i çobanit. Natën-ë pa gdhirë mirë Do takohem me barinë. Bëj të flë, gjumi s'më zë Cula moj bie ëmbël-ë E dëgjoj e gëzon xhani I bie djalë çobani.

538

48. Po t’boj rixha
Na pikën gjethtë e ullinit o bre djalë Ni’ bre shokë se n’a shkoj kjo verë Me këto çunat e Gjiritit Disa të bardhë, disa të zez’. Re. I: Po t’boj rixha moj gocë, Po t’boj rixha. Po t’boj rixha moj gocë, Djalin mos ma nga! :I Unë u nisa për kurbet Qashtu paska qenë kismet Si s’u gjet nji dylber Sadik Me ma thonë nji “Rrugë të mbarë!” Ref.: Po… ________________________
Gjiriti = Kreta (ishull në Detin Egje)

49. Kur vjen behari, çel qershia
I: Kur bjen behari, çel qershia Vajza të bukura, faqka t’paputhura Andej këndej kërkojnë djemtë Duan të lozinë, të qeshinë. :I O moj ti që rri ne porta Mos kujto s’e ç’thonë bota Se bota na kan hasret Plaç me gojë e që s’më flet!

539

50. Hapi sytë e zezë moj
Hapi sytë e zezë moj Hapi sytë e zezë! Hapi sytë e zezë moj O moj hapi sytë e zezë! Të na sjellë beharë. O moj hapi sytë e zezë moj! Të na sjellë beharë, moj Sa të desha ty o moj O moj sa të desha ty-e.

51. Mikja me shami mënjanë
Mikja me shami mënjanë - mos mike se dogje fshanë! - U ç’I bëra fshatit shkretë, Sepse shkoj poshtë e përpjetë? Xhinde mushka e xhinde vetë! Rathë- rrathë balluketë, Si në peill manushaqetë Si në maj trëndafiletë.

52. Bejkë ç’të kam silloinë
Bejkë ç’të kam silloinë, Qysh do më shkoj me jetimë? Si guri në rrokullimë, Si gume në manastir! Rrobat në karcellë rinë, Vishi bejk’, e prishe zinë, Se tyj fëmija t’u rrinë; Të tundesh kur merr avllinë, Mënt e kokësë më iknë! ________________________ - gume = igumene

540

53. Sevdaja jote ç’m’u shtua
Sevdaja jote ç’m’u shtua Qaj, moj lule, qaj për mua Po s’më lënë të të dua Nja di ortaket e tua. Që vete me to në krua: Të thonë fjalë për mua. Ti kallogrinjë ç’u thua? Të bëç si bushtr e tërbuar, Sa të vëç mua në duar? Rri djalo se je qoti, S’hipën dotë n’atë avlli, Se s’ke bërë kseneti, Po ke qën’ çoban me dhi, Po të dua dyqanxhi Se jam bij’ e të merit Po ç’t’I bëjë kismet fakirit Që më ka truer dhe unjë Më ka bër’ baraj me gjunjë! Ti në daç, hajde te unë. _______________________________ - kseneti= këtu e ka kuptimin e pasurimit unjë = ç’ti bëjë fatit të shkretë që më ka ulë e më ka mallkuar, sepse u varfërova

-

54. Moj e bardha si semini
Moj e bardha si sejmeni, Moj e ba’ q’aman-aman. / përsëritet pas çdo vargu/ Ruhu se të sheh sehmeni Dhe të thotë, - Hajde vemi! Si do vemi, ku do vemi? Barr’ e pajë nuk kemi. - Unë barr’e paj s’dua! Sit’ e vetullat e tua., Që hodhën në dishek mua Dhe lëngova di-tre muaj, Di-tre muaj të beharit Të gushtit e t’allonarit. _____________________ - semini = jasemini 541

55. O unaza gur jeshile
O unaza gur jeshile Udhës malit kur më vije, Thoshje çobanit : -Ç’u dive ? - Zaif o zemra ime, O ftuj’ e bardha me rrezhda, Më gënjeve me gënjeshtra, Më the – “ sa të vij vjeshta”, Vjeshta erdhu edhe shkoj, Mikja mikun e harroj.

56. Sevdaja jote më treti
Vashëzo, lule xheneti Ballëkollonar’ e xhepit, Sevdaja jote më treti! Më të tretë e më ka tharë, Se si tinë s’kamte parë! Didi-didi, laroja, Ç’ke që leh, a paç bela ? Do të trokëllij dhe ca, Dolli plaka: - Ç’isht’ ashtu? Hesht moj plakë, se jam u’! Ç’kërkon qenë këtë natë? Kërkon çibukun e artë.

57. O moj hunaza me grep
O moj hunaza me grep, Mir’ me gojë që s’më flet, Pse s’ma bënë me isharet? Më sheh nëna pa më vret, Më ruan nga një lanet. Lanet e bir i lanetit, Pse s’vështron anën e detit, Mos na vjen burri kurbetit? O burr mos arç pëllua, Po kazandise për botë! Arç e thjefsh këmbën në portë! __________________________ -pëllua = këtu e ka kuptimin : mos ardhsh kurr 542

58. Hiri prilli, shkriu bora
Hiri prilli, shkriu bora Maleve; Zoqtë di nga di jetojnë Në fole, Çajnë qiellin e shkojnë, Si rrufe Ti, moj vajza kanakare, Ç’bënë atje? Mua më harrove fare Ç’zëmër kë? Jo, mo, jo, s’të kam harruar, S’të harroj; Në zëmër të kam të shkruar, Sa të rroj!

59. Moll’ e kuqe plot dora
Moll’ e kuqe plot dora, U rite, se erdhi koha. U rita nga perëndia, Çupa nuk i mbanë shtëpia. Gjithë çupa kemi qenë, Nën’ e baba kemi lënë, Dhe vajtëm në shtëpi tënë Se zoti atë ka dhënë.

543

544

VI. KËNGË TË SHQIPËRISË SË VERIUT

545

546

01. Doli vasha n’maje t’shkambit
Doli vasha n’maje t’shkambit, o I: Zbret moj zbret ngadal o si zanë e malit. :I Ditë për ditë o t’kam kërkue, o I: Shtatë kodrinat-o moj i kam kalue. :I Ref.: I: Ti m’kërkon, unë t’kërkoj Fusha se ç’po ndalet. Zanin tand kur ndigjoj Bora shkrin nga malet. :I Herë si fëllanzë, herë si flutur O shkon moj shkon e vjen syzeza e bukur Ndal syzezë-o t’prift e mbara O ku moj ku po i qon, o këto dele t’bardha Ref.: Ti…

02. Hajde lule malsore
I: O hajde ti lule malsore, Aman, aman. :I I: Hajde malsore vogël Për ty kam marak! :I O syni yt porsi rrush i zi, Aman, aman. Hajde malsore e vogël, Falja djalit t’ri. O të kam dashtë, Edhe prap të du’, Aman aman. Hajde malsore e vogël Ti qenke për mu’.

547

03. Ku po m’shkon me drapën n’dorë
I: - Ku po m’shkon me drapën n’dorë Moj e mira vetullhollë? :I - Shkoj me korrë unë more djalë Gruri hapet val-e e valë. Nëpër kolza gruri i ri Po shkëlqen sot si flori. - Ndalu pak ti them dy fjalë Moj e mira faqe all! - Fjal’t e tua more djalë Mi tha mua zogu i bardhë. Në pranverë kur molla çelë Këndon zogu mbi një degë. Çikë tropoje bardhë si bora Hije t’ka drapni te dora. Po punojmë bashkë të dy Nji ylber na ndritë në sy.

04. Ç’po i bjen çobani fyellit
I: Ç’po i bjen çobani fy’llit Çobaneshat po këndojnë. :I I: Edhe delet përgjatë pyllit Bashkë me qingjat po lodrojnë. :I Çobaneshat hedhin valle Me çobanin kam’ë për kam’ë. Po çobanin e zu’n hallet E la fy’llin me nji anë. - Ç’ke çoban qi je hutue E s’po i bjen ti fy’llit ma? Zgjidhe njenën ja’ m’merr mue T’a jap besën se s’të la!

548

05. Çikë malësore
- Oj çikë malsore, shtatin si selvi Po i ban hije kronit, me qerpik në sy. Je si rrezja e diellit, kur po del te mrizi Kur gishtat e dorës po ti prekë ogiqi. Ref.: - O more djal malsie, mos ma lu’j kapuçin! Se m’i treme qingjat, m’a lodhe ogiqin. Dhe deles së butë, ti mos se ia prishe mrizin Se vjen era e bjeshkës e t’a l’shon kokrrizin. - Oj çikë malsie, oj lulja e blinit Mos e thu’j at fjalë, pashë dritën e synit! Se po t’a hjek barin, ikën cicërrimat Me gur të ortekut, po t’i mbroj rudinat. Ref.: - O mor djal malsie, hajde qatij shtegut Ti rrethoj me lule, kopsat e jelekut. Bash si ky agim-o që zdritë mbi ne Mbush zemrën time me gaz e hare. Fjala rriti barin, syni shëndriti fushën Zemra çeli kangën, kanga prini tufën O k’to ditë të bardha ç’na dhanë lumtuni Gjithmonë bashkë do t’jemi, bashkë ne të dy!

549

06. Kur bie fyelli çiftelia
I: Kur bie fyelli çiftelia, natën deri vonë Vet nga zemra knon Malësia, krenaria jonë. Ti o fyell i bariut, bukur po tingëllon Nëpër bjeshkët e Malësisë, që lavdi t’këndojnë. :I Ref.: Bjeri çiftelisë mor djalë! Këngë e trimave t’ushtojë! Kur bie fyelli çiftelia natën deri vonë Vet nga zemra knon Malësia, krenaria jonë. Mbushen malet me teraca, shkallë-shkallë qëndisë Do t’i kthejmë në tokë pjellore, shkrepat e Malësisë. Prandaj kanga dhe jehona maleve ushton Sot po g’zojnë zemrat tona, k’non Malësia jonë. Ref.:: Bjeri çiftelisë…

07. Na u çu’ Rrushja në sabah
N’a u çu Rrushja në sabah-e Pa i la du’rt, pa bismilah-e. Oh me du’r t’bardha ja ka ngjitë Plot me rruza e bylyzyk. O plot me rruza e bylyzyk: - Çka don djal për sillë me t’qitë? A don pulën o me ta mytë? A don petlla e fli të ngrytë? - Nuk du’ pulën o me ma mytë, Veç m’fal faqet dhe dy sytë!

550

08. Prej nji shpati t’i l’shova sytë
Prej nji shpati o ti l’shova sytë Kur t’ i pashë o rruzat në fyt. Kur t’i pashë o rruzat në fyt Krejt prej mendjes more jam habitë. Krejt prej mendjes more jam habitë Kam çu’ dorë o allti me qitë. Kam çu’ dorën o tej prej rrethit M’u mbush menja me i ra vetit. M’u çu’ menja veten me mytë. - Djal i dadës mos u habit! Djali i dadës mos u habit! O smutë jam konë o qe pesë javë ditë. Smutë jam konë o qe pesë javë. Nuk je ardhë o dadën me e pa. Me m’pas ardhë o ti me m’pa mu’ E tybe n’Zot, n’komë isha çu’

09. Hypi cuca majë gurit
Hypi cuca n’maja t’gurit: - A i ke ba çorap’t e burrit? Xhanëm aman-e hopa! A i ke ba çorap’t e burrit? I kam ba e i kam palue! M’kan metë tufat pa i tufue. Xhanëm aman-e hopa! M’kan metë tufat pa i tufue. I tufoj kur t’shkoj me dhen-e. Pa i maru’ s’m’zen vendi vend-e. Xhanëm aman-e hopa Pa i maru’ s’m’zen vendi, vend.

551

10. Krisi pushka bregut t’Drinit
Ani krisi pushka Ani bregut t’Drinit, I: Ani jam e motra E Selman Brahimit. :I - Ani o Selman-e, Motra të ka vlla-e. Ani t’i shof motra Plum’at ku t’kan ra-e Ani t’i shof motra Plum’at ku t’kan ra-e. - Ani m’i shef hoxha Motër kur t’më lan-e!

11. Tuj shetitë rreth Drinit t’Zi
Tuj shetitë rreth Drinit t’Zi Se ç’mu ça zemra për ty. I: M’u ça zemra e m’u vra balli Se dy sytë o mi dogji malli. :I Ref.: Tuj shetitë o për bri valë Drinit Mora udhë o të Manastirit. Mora udhë o udhë të vjetër Mblodha shkronja me shkru’ nji letër. Mora shkronja e gjeta fjalë Me shkru’ gjuhën tone të ambël. Ku u nis e ku udhë gjeti Si valë Drini alfabeti. Ref.: Tuj…

552

12. Këndo bylbyl ti fushave
I: O një bylbyl sa mirë këndon T’gjitha vashat i gëzon. :I I: O te burimi po e pres Me ja pa dy sytë e zez’. :I Ref.: I: K’ndo bylbyl ti fushave Bashkë me këng’n e vashave Që këndojnë lëndinave Pranë trëndëlinave. :I O ky bylbyli ka nje hall Se dy vasha i ka pa. O ti moj vashë me sytë e zez’ Ka shumë kohë që po të pres. Ref.: K’ndo…

13. Sytë si xixillonjë
I: Sytë si xixillonjë Oh, sa fort i du’. :I I: Ata kur m’shikojnë N’shpirt më prekin mu’:I Gojën si kutia Vashë o ti ma ke. Dhambët si inxhia Sa e bukur je! Veç me nji shikim Dashnor n’ty jam ba. Prandaj si kujtim Këtë kangë unë po t’a la!

553

14. Dy dele - treqind pare
I: Dy dele, dy dele treqind pare. :I I: - Çohu nuse, çohu nuse hyn në valle! :I Merre dhandrrin, mere dhandrrin dorë për dore! O sa fort ju paska hije! Si bureku në tepsi-e. - Mirëmrama, mirëmrama i zoti i shpisë! A ke mish o me na qitë? - Sa ka deti, sa ka deti ujë e ranë Krejt kasap’t i çoj në kamë. - Mirëmrama, mirëmrama zoja e shpisë! A ke bukë, a ke bukë o me na qitë? - Sa ka deti, sa ka deti ujë e ranë Krejt furrtar’t i çoj në kamë.

15. Faqekuqja
Faqekuqe te burimi, Jeni nisë o kah Drenini, Ma së miri e njoj vet Ta rrëmben zemrën e shkretë. Ref.: O,po,po,po Në mes të fshatit n’një kësi xhade Hidhen djemt hedhin valle. Dhe në bisht të syrit t’saj Kanarinë që kthen në maj O,po,po,po Që kthen në maj, more hej. Kur e hedh grurin në verë Beli i saj duket si bredh. E kur zë e t’hollon petat Sikur tretën mend’t e veta. Ref.: O,…

554

16. Krah’t e shqipes kah Tropoja
Krah’t e shqipes kah Tropoja Ty Kosovë këtë kangë ta k’nova. Ty Kosovë n’histori t’kena N’krah’t e shqipes me dy krena. Me gjak lave dru e gur Por në gjuj s’u ule kurr. Si barot që ndez vetëtima Po na vjen Hasan Prishtina. Tirq, gajtana kapuç t’bardhë Isa Boletini, kosovar. Tym të zi po qet Evropa Mic Sokoli me gjoksin topa. Me armë n’dorë i linde burrat Sulejmanat e Bajram Currat. Djemt e tu s’dinë çka asht tuta I ka lind nana e i ka rritë pushka.

17. Liqeni e Lurës
I: Në maje t’kunorës-o Se ç’na janë betue. :I I: K’ta liqejt e Lurës-o Plot me ujë t’kulluem. :I Ref.: I: Shih sa bukur malet duken Bashk’ me lulet kur valviten Si liqejt e Lurës-o Haj, kurkund nuk ka. :I Ky liqeni i Lurës-o Ma i buk’ri k’tij vendi. Kur i l’shon dielli rrezet-o Shkëlqen si argjendi. Ref.: Shih…

555

18. Më ka zanë maraku
I: Më ka zanë maraku Me nji cucë matjane Si lule zambaku Moj vetullgajtane. :I Ref.: I: Lum o lum për mu’ Moj fëllanzë e malit. Bukur m’i ke lëshu’ Balluket e ballit. :I Fjalën kur ta dhash-e Besën që të due. Ditën kur të pash-e Ata sytë e tu-e. Ref.: Fol, o fol me gojë Nuse malësore! Mori cucë matjane Zemrën se ç’ma more! Bukur të ka ramun Nishani në gush-e. Sa hije të paska Mori sy larushe. Ref.: Lum o lum për mu’ Lum o që të kam-e! Do të marr për gru’ Hajde ban’ derman-e! ________________________________________________
derman – shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje apo ngatërrese

556

19. I kam thanë bilbilit
I kam than bilbilit: - Mos m'hajde nga dera! Ndaç me m'marr për nuse, Prit sa t'vijë pranvera. Refren: O bilbil o trandafil Këndo degë mbi degë S'ta ha fjalën S'ta pres besën Sa t'jetoj kët' jetë. I kam than bilbilit: - Mos m'hajde n'dritare! N'daç me m'marr për nuse Prit t'dalim n'behar-e. Refreni: O bilbil, o… I kam than bilbilit: - Mos m'hajde n'oborr! N’daç me m'marr për nuse Hajde me dasmorë. Refreni: O bilbil…

557

20. Po martohet malësori
I: Shtat palë lodra gjëmojnë malet K’ndon Malësia shend e verë. Dhe gëzimi s’nalet, s’nalet Dasëm e madhe bahet n’verë. :I Ref.: Hej, hej, hej, I: Po martohet malësori Çobaneshën mori. Nusja e bukur bel’n e hollë Si shqiponja n’mal me borë. :I Po bjen fy’lli çiftelia K’ndon Malësia shend e verë Mirëseardh’t ju pret Malësia Bukë e kryp e zemër t’bardhë. Ref.: Hej…

21. E mir’ boll
E mir’ boll-o, del tu blini T’qenka shky’ kmisha tu xhini, T’paska dal’ cica pahiri, Bash si guri xhevahiri. As ja fal, bre kti’ jetimi! Jetimzeza shka po lyp! Nji cop’ buk’ e i kokërr krypë, Vjamt’ nën gush’ e njanën cicë. Tutem djal’, se t’jet në fyt, Në ma baft’ zoti kismet, Cica jote n’fyt me m’metë, N’prenin tan o me nru jetë! N’prenin tan o jet’ me nrue, Me sy t’zez o me m’lotue, Me goj’ t’vogël me m’vajtue, N;kofsha dek’, se la pa u çue 558

VII. KËNGË KOSOVARE

559

560

01. Baresha
Hej kam rritë shtatin në këto male Bash me qingja e me dele Me bylbyla në zabele Mbas kumbanës lojës sime Si shqiponja ime. Ref.: O tjera lule dalin-o Eni shoqe t’lozim-o O fusha lart po veshet-o O lulet bardh po qeshin-o O dridhet mali çka u ba! O vijnë bareshat me shum gja! Hej po fillojnë shumë kumbana Po gurgullon kroi malor Natë e qetë bjeshka me borë Bjeshkë dashnia këcen me valle Sot nuk ka halle! Ref.:. O…

02. Ani mori nuse
I: - Ani mori nuse Ani qafëgastare. :I I: Ani a do rruze? Ani a don pare? :I - As nuk due rruza As nuk due pare. Veç e due burrin Hajde me cigare! Ani me cigare Ani me kuti. O me këpuca t’zeza Veshun si zotni.

561

03. Eja, eja e bardha verë
N’lulishte mbushuna me erë Sa janë t’ambla shetitjet n’verë. I: Veriu fryn freskët, bilbili këndon Zani ambël zemrat na i gëzon. :I Ref.: I: Eja eja e bardha verë! Sikur erdhe viteve tjerë. Sikur erdhe viteve tjerë Plot me lule plot me erë. :I S’ka si zani i bilbilit Kur fillon për me i këndu’. Burbuqes së drandafilit Që ka nisë me u zbukuru’. Ref.: Eja,…

04. Kur më shkon si zog n’hava
I: Kur më shkon si zog n’hava Unë me ty kam ra n’sevda. :I Ref.: I: O oh, o medet-e, Medet zemra po pëlcet! :I Oh, sille kryet m’shikjo me sy-e Se m’ka zanë sevdaja n’ty. Ref.: Oh… Kur m’shkon rrugës tuj qesh-e Zemrën time ç’ma ke ndezë. Ref.: Oh…

562

05. Mora testinë
Mora testinë o për me mushë ujë Oh me mushë uj-e, o. Hasan Aga te kroni kish qillu-e Te kroni kish qillu-e, o. Oh njaj kru’ fort ish turbullue Fort ish turbullue, o. Mora shaminë ujin me kullu-e Ujin me kullue, o. Shpejt u nguta o në shpi me shkue O n’shpi me shkue, o. Filloi nana o me më qortue O me m’qortue, o. Pse kaq shumë bij-o je vonue O je vonue, o. Hasan Aga merak asht’ ba’ n’mue, O asht ba n’mue, o!

563

06. E kujtoj atë takim
Ma fal atë buz’qeshje Që ëndërroj n’vetmi. Ma fal atë buz’qeshje E më mbush lumturi. Asgjë nuk më ka mbetur Tani t’gjitha i humba. I: Dashuria dhe gëzimi U zhdukën për mua. :I Ref.: I: E kujtoj atë takim Me lot e dashuri. Jetoj në këtë përqafim Që ma dhurove ti. :I Kaluan shumë vite Vite të tëra ndër ne. Ti ike shumë larg Pa më thënë kush je. Asgjë nuk më ka mbetur Tani t’gjitha i humba. Dashuria dhe gëzimi U zhdukën për mua. Ref.: E kujtoj…

564

07. Fjalët e qiririt
Unë për ju do t’rri të tretem As sa qiri të mos mbetem. Të venitem t’digjem dot Këtë dëshirë e kam sa mot. Unë as zjarrit nuk i druhem Prandaj dua që të shuhem. Do të digjem me dëshirë Që të bëj dritë sa më mirë. Kur t’më shifni se jam tretur Mos pandehni se kam vdekur. Jam i gjallë e jam ndë jetë Jamë në dritën e vërtetë. Unë jam në shpirtin tuaj Flakën time s’e merr i huaj’! Më është flakur mua durimi Andaj po digjem si trimi. Që të bëj dritë sa më mirë Të mos mbet’ni në errësirë. Dua shum fjalë të ju them Por kam frikë se digjem shpejt. Mos harroni urtësinë, Trimërinë e bujarinë.

565

08. Martesa jonë
I: Qysh në vegj’li ne u deshëm Njeni tjetrin përqafuem. Zemrat tona kurr pa ia nda Njena tjetrën e kërku’n. :I Ref.: Martesa jonë është e lumtur Kurorëzim i dashurisë. O zemër këndo pa pushue Kang’t e buk’ra të lumnisë. Si andrrën ma të shtrenjtë Dit’n e sotme dëshëru’m. Zemrat tona kurr pa ia nda Përherë njena tjetrën e kërkuen. Ref.: Martesa … Qysh…

566

09. Punën time do ta shes
I: Punën time do ta shes Për me ngranë e për me pi Do të ulem në kujtesë Sa me mall po rri n’vetmi. :I Ulu me mu’ sevda I: Ulu me mu’ sevda! :I Se me ty kam sevda. Ref.: Edhe ini ju moj goca Për t’hu’jt mos ma lini I: Hani pini g’zoni! Për dashuninë që keni. :I Kur më shkon sokakut ti Me nji rrem me shumë halle. Mori gocë moj turtulleshë M’len njiherë të puth në faqe! I: Ulu me mu’ sevda :I Ulu me mu’ sevda Se me ty kam sevda. Ref.: Edhe…

567

10. Bylbyl, pse s’këndon
Bylbyl, Pse s’këndon, pse loton Mos u trem’, dil këndo në rrem! Bylbyl, Ti këndo si në pranverë Mos u mbyll, o bylbyl në pyll! Të kam thënë ty të kam thënë Se ty prap të du’. Të kam diell e të kam hënë Veç ti je për mu’. Të kam thënë ty prap të them Vetëm ty të du’. Këndo o bylbyl në rrem Këndo veç për mu’. Pse s’këndon… Të kam thënë… Të kam thënë…

11. Do më plasë kjo zemër
Do më plasë kjo zemër E më pikon loti Se pa dashuri Më kaloi moti Ref.: Plas moj zemër e dalldisur! Ajo shkoi e t’ka braktisur. Cakrro gotat shpirti im Të ma hiqni këtë pikëllim. Pasha sytë e mi O më dogji malli. Dashuria zemrën Flakë ma kalli. Ref.: Plas…

568

12. Prap për ty këngën këndoj
Cila ëndërr të ka kapluar? N’përqafim t’cilit jeton? Nuk e di a kam gabuar A gaboj se të dashuroj? Ref.: Prap për ty këngën këndoj Dit’ të lumtura sot kujtoj N’rininë time hyre si engjëll Kurr nuk të harroj. Prap për ty këngën këndoj Prap unë ty sot të kërkoj. N’rininë time hyre si engjëll Kurr nuk të harroj! Mos më le, ti vetëm kthehu! Jeta nuk është aventurë. E di mirë se më dëgjon Kthehu sa s’është vonë! Ref.: Prap për ty …

13. Dy sytë e lotuar
Në sytë e mi ma s’ka ndriçim Ti largohesh, unë po qaj Një dashuri shuhet prapë Unë ty moj nuk ta fal. Ref.: Sytë e lotuar janë Vetëm lot’t për ty m’pikojnë Sa herë unë po të kërkoj Zemrën ma plagon. Më the mua se s’të harroj Ti me lot në sy. Në zemër do të kem çdo herë Të parën dashuri. 569

14. Lize moj Lize
Lize moj Lize Lize kur u rrite? Po u bëre ti moj kopile Lule drandofille. Lize moj lize Lize moj kur u rrite? Të kërkoj nana te molla Lize moj ty belholla. Lize moj Lize Po u bëre ti e lazdruar. Ah moj lule Ti moj qofsh mallkuar! Po u bëre ti moj kopile Ah moj lule drandofille. Po u bëre ti moj e lazdruar Ah moj lule qofsh mallkuar!

570

15. Eja djalë
Gur më gur e lis më lis Kjo fëllanza në besim. Që n’mëngjes e deri vonë S’nalet’ jo dy fjalë t’i thotë. Ref.: Eja djalë, pra eja vetë Mos shko larg ti me m’kërku’ Në një çerdhe ke me m’gjetë Bashkë me ty me bisedu’. Në pranverë çelin zymbylat Eja pak ti me pushu’. N’bahçen time k’nojnë bylbylat Me za t’ambël tuj cicërru’. Ref.: Eja djalë… Flokët e verdha porsi ar T’bijnë mbi supe kur fryn erë Ulu n’krah të këtij beqar’ Moj fëllanzë që sjell pranverë. Ref.: Eja…

571

16. A jam ëndrra jote
M’u qite në ëndërr Buzët t’i kam puthur Dielli më ka gjetë Për ty duke u lutur. Do ta kisha falë unë Arin e kësaj bote Veç t’a kisha ditë A jam ëndrra jote. Pritëm se do t’vij Ti je dritë e syve t’mi. Sa të dashuroj Më parë vdes se sa t’harroj! Njëqind herë në ëndërr Buzët t’i kam puthur Dielli më ka gjetë Për ty duke u lutur. Do ta…

17. A s’më thua cila je
A s’më thua cila je? Nga po vjen e ç’zemër ke? Unë e kam veç një dëshirë Ndalu pak të shof më mirë! Lutjen time pse s’e ndëgjon? Vetëm pak pse nuk ndalon? Ku je nisë moj pse nxiton? Ndale hapin pse vrapon? Kur t’shikoj më dukesh mua Ti je engjëll, nuk je grua Unë e kam veç një dëshirë Ndalu pak të shof më mirë! Lutjen…

572

18. Dashuria e parë
Jetën do ta kisha falë Për dashninë time të parë Më beso se të kam dashtë. A thua vallë aqë shumë gabova Pse aqë shumë të dashunova? Isha e re aspak s’mendova. Ref.: Kthehu t’lutem përsëri Se të desha vetëm ty. Kanga ime ty të thërret Eja, mos më le të shkretë! Ika unë nga jeta ime U burgosa n’errësi. Zemrën time ma ke nxi. Yjet dikur më ndriçonin Tash janë humbë n’errësirë Të kërkoj i dashur ty. Ref.: Kthehu…

573

19. Krejt çka kam për ty i shes
Mori çikë moj bukuri Ma ke çu shpirtin peshë Kur m’shikon me ata sy Duket se kam lindë për ty. Ref.: Jeta ime ç’e mbet era Po të pres çikë qe tri vera Qe tri vera po të pres Krejt çka kam për ty i shes. Do ta shes unë dhe orën Hajde çik-o jepma dorën! Do t’a shes unë edhe shpinë Veç ti falma dashurinë! Shpesh të shof në kafiteri Më mahnit me hijeshi. Kur vallzon ti mu’ më huton Zemra vetëm ty të don. Ref.: Jeta…

20. Yjet na shikojnë
O pëllumb i shkruar Do të marr në duar. Për ty po këndoj Se të dashuroj. Po të pres me mall N’përqafim do t’marr. Për ty more djalë Zemra m’digjet zjarr. Yjet na shikojnë Zogjtë na këndojnë Hëna po shëndritë Veç për ne të dy. O pëllumb… Po të pres… Yjet…

574

21. Çou Rexho
Çou Rexho, dil te sana Dasëm t’madhe po t’ban nana! Çou Rexho, çou djalo Çou delia i nanës-o Sot ma i mirë po m’dukesh-o! Çou more Rexho, dil në shkallë Po vijnë krushqit palë-palë! Çou, Rexho çou djalo Çou sugari i nanës-o! Sot ma i mirë po m’dukesh-o! Çou more Rexho, dil te votra Merri n’gryk të shkretat motra! Çou Rexho, çou djalo Çou sokoli i nanës-o Nuk ka nana tjetër-o! Oh more gjog-o, t’u thaftë kamba S’ma le Rexhën t’ejten proma! Çou Rexho, çou djalo, çou sokoli i nanës-o! Qysh ma fike derën-o? Oh more gjog-o, t’u k’put jela Qysh ma mbyte Rexhën shkelma?! Çou Rexho, çou djalo Çou sugari i nanës-o Shka ban pa ty nana-o?! Po vijnë krushqit rrethit malit Rexha i dekun n’grazhd të kalit. Çou Rexho, çou djalo Çou delia i nanës-o Sot m’a i mirë po m’dukesh-o! Çou more Rexho, kqyr sahatin! Kush t’ia hjekë nuses duvakin? Çou Rexho, çou djal-o Çou sugari i nanës-o Sot ma djege zemrën-o! Oh more krushqi hani e pini Nesër Rexhën n’dhe t’ma shtini! Çou Rexho, çou djalo Nuk ka nana tjetër-o E ma fike derën-o!

575

576

VIII. KOMPOZIME TE REJA POPULLORE

577

578

01. Një lule në maj
Një lule në maj, sapo kishte çelun E këputi dimni pa e përkëdhelun Uli kokën lulja, shoqeve ju tha: - O sa shpejt kjo lule prej shoqnisë u nda! Ref.: Hajde lulja ime Hajde se të du’. Se pa ty moj lule Jetën s’du me çu’! Na u rrit kjo lule dhe na mori dhenë Iku u largu’ për me ardhë n’pranverë. E bukur ish lulja, sikur je dhe ti Sa vështirë e pata që ta marr në gji. Ref.: Hajde…

579

02. Pse s’më thirre djalë
Pse s’më thirre djalë Të vi unë me ty? O net’t m’duken t’gjata Kur jam unë pa ty. Dola në dritare Ti me dorë s’ma ban. M’kish marr malli vashë Veç për zanin tand. Ti e din sa të dua E di sa më don. E di se t’penguan Për bashkimin tonë. Kur të dua unë Bota le të plasë. Ata që s’kuptuan Zoti le t’i vrasë. Ma jep dorën vashë Bukuroshe moj. Jam e jotja djalë Pa ty s’mund t’jetoj!

03. Doli goca n’penxhere
I: Doli goca n’penxhere Për me pa se kush po vjen. Po na vjen nji djal beqar Zemrën time ma ka marrë :I Ref.: I: Oj, oj, oj, oj Lajle Oj, oj, oj oj Lajle Kujtova se binte shi Ato ishin lot’t e mi :I Ndoshta jam dhe fukara, Por nuk blihem me para. Mos t’m’a kesh moj me hile Sa më do moj, kurr s’ma the! Ref.: Oj, oj…

580

04. Këngë bilbili
O bylbyl a s'ma fal zanin Ti knoj djalit që e du’ I: S'më ze besë se i dhash zemrën Me kang' tate du’ me i tregu’ :I Refreni: Kangë bylbyli me këndu' Krah pëllumbi me flutru' Rreze dielli me bo drit' O veç me nejt me ty nji dit' O pëllumb, a s'mi fal krahët Der’ te ai sa flut'roj? I: S'më ze besë ai për fjalët Ti hap shpirtin e t’i tregoj. :I Refreni: O ti diell a s'mi fal rrezet Ta ndris rrugën te ai? S'më ze besë se për të tretem Hajt'pra diell tregoji ti! S'më ze besë se për të tretem Hajt'pra diell tregoji ti!

05. Aman asht’ nji vajzë
Aman asht nji vajzë o në lagjen tonë. Ajo asht’ syzezë dhe vetullshkru’m. Ani pa t’marr ty moj s’kam me t’lanun! S’bashku jetën o me kalu’. Unë o për ty gjithçka bana Haram t’qofshin o ç’kam harxhu’! Ah, jetën time moj e shkatrrova Qysh don tash moj me m’lanë mu’? Lotët e mia kur kanë me t’ramun Ka me t’vra moj pleqënia. Ti sot prej meje kërkon me u ndamun Në rrugë të madhe t’mesin fëmija.

581

06. Letër më ke çu’ (Letër ushtarit)
I: Letër më kë çu’ atje në kufi S’më paske harru’ Që kur ishim fëmijë. Më ze malli për shtëpi Për fushë e për mal Jo s’e kam harru’ shaminë O që ta pata falë. :I Ref.: Kur do t’kthehem pajtohemi Vashë, o mori vashë. Zemrën time t’a kam falë Vashë, o mori vashë. Paske gjetur shokë Djem që rrojnë n’kufi. N’mrëmje dhe net t’tërë Kujtonim shtëpinë. Ref.: Kur do t’kthehem pajtohemi Djalo si m’a parë. Zemrën time ta kam falë Djal-o more djalë!

582

07. Larg teje oj nanë
Larg teje oj Nanë Dielli nuk të ngrohë Dalin para syve nanat kosovare Tuj pritun të bijët Me kry në dritare Ref.: I: Hej, hej, moj Kosova nanë Në zemër të kam! N’ty është ardhmëria E andrrave t’mia. :I Malli më ka marrë Për lisa të gjatë. Për ara e fusha Për gurë e për baltë Zemra ime e mjera Gjithnjë e kërkon. Dashuninë tande Kosovë t’a shijon. Ref.: Hej,hej…

583

08. Zambaku i bardhë çel e lulzon
I: Zambaku i bardhë çel e lulzon Lulen e ka si qelibar. :I Ama nji herë sa t’i marr erë Mirë se erdhe moj pranverë! Ref.: Era lule asht kah vjen Edhe m’a fort fasligen. Vishu mirë e bajmë dyzen Hajde t’shkojmë në Prizeren. Nëpër fusha lulet çelin Andej pari vashat shkelin. Ama nji herë sa t’i marr erë Mirë se erdhe moj pranverë! Ref.: Era…

09. O moj bukuroshe
I: O moj bukuroshe, Synin kur ta pashë, At ditë kur kalojshe Dy, tri fjalë t’i thashë. :I Ref.: I: Hajde shpirt-o ti, Hajde shpirti im! Se pa ty jeta Asht e zbrazët gjithnjë. :I Dy, tri fjalë të ambla Për dashninë e parë. S’bashkut me të tana Zemrën ty ta dhashë. Ref.:: Hajde

584

10. Lulen e kam zili
Mora një lule në bahçe E ujitja me kujdes. O sa shpejt u rrit kjo lule Lëshoi gonxhe, zuri vesë. Ref.: Zemra ime pranë saj rreh Si sahati me flori. Çdo njeri kur e shef Lulen se ç’e ka zili! Prej lules unë s’mund të ndahem. E kam rritun me dorë vetë. E tashi s’guxoj ta këputi Lulen time gjithë lezet. Ref.: Zemra…
__________________________________________________________

lezet = andje, shije, kënaqësi

11. Ç’e mora koferin nanë
I: Ç’e mora koferin moj nanë Dola nga Kosova. :I Tani me i çikë t’mirë oj nanë Se unë larg moj shkova. Ref.: Aman, Ejvallah, moj dera e shpisë! Kam lanë babën tuj mërzitë. Ejvallah moj shpija e bardhë! Kam lanë nanën gjithë tuj kja. Tani me i çikë t’mirë moj nanë Të ma bajsh mu’ hallall. I ka mbushur vitet nana Ndoshta s’e gjen gjallë. Ref.: Aman…

585

12. Po shikoja një ëndërr t’bukur
Po shikoja një ëndërr t’bukur Sikur në buzë ti më puthe. M’u ba vehtja sikur flutur Rrija me ty oj lule. Ref.: Atë ëndërr do ta doja Që të ishte shumë e gjatë. Le të ish ëndërr dhe jeta Vetëm ty të kisha pranë. Në mesnatë kur sytë i hapa E pashë unë veten të vetmuar E, papritur s’di pse qava Ëndrra më kish tradhtuar. Ref.: Atë…

13. Erdha nanë o nga kurbeti
Erdha nanë o nga kurbeti Për të parë o me sy. Ah i mjeri çfar më gjeti! Kishe mbyllur ata sy. M’dogji malli i fëmijërisë Kisha kohë që s’t’kisha parë. Thashë të t’gjej te pragu i shtëpisë Por të gjeta moj në varr. Nëna ime, nëna ime S’e besoj se s’je më ti. Ti po fle moj në një hije Dhe do t’zgjohesh përsëri! Nëna ime…

586

14. Nëpër shtyllat e telefonit
I: Nëpër shtyllat e telefonit Zogjët po këndojnë. Hapa, hapa u afrova Sa zanin t’ju ndëgjoj. :I Ref.: Of aman, of aman Pse s’ma qan hallin që kam? Of aman, of medet Ç’po m’del shpirti o në siklet! U bu-bu ç’i bana vedit! Ngela në vetmi. Do të tret si shkuma e detit Para syve t’mi. Ref.: Of… A ndëgjoni ju o shokë? Ndëgjoni ç’po ju them: - Prej merakut hiqni dorë, Se bahi verem! Ref.: Of…

587

15. Të kërkova ditë e natë
I: Të kërkova ditë e natë. E ç’më lodhi rrugë e gjatë. Për ty bahem zog me krah Dashuria - mall i zjarrtë! :I Ref.: E jotja jam, i imi je O një jetë me ty më duket pak! E jotja jam, i imi je Dhe s’dua kurr të të humbas! Sa herë të shof me sy veç flas Zemra ime sa nuk plasë Qetësoje për një çast Shpirtin tim unë t dhash’. Ref.: E jotja…

16. Po të pres akoma
I: Më prit, më prit dhe pak Sa t’them nat’n e mirë. Dritaren lene hapë Xhan, o shpirti im! :I Ref.: I: Po të pres akoma Po të pres akoma Akoma, akoma, akoma! :I Dritaren ti s’ma hape Dhe s’më le një takim. Ti fike jetën tande Dogje shpirtin tim. Ref.: Po… Dritaren unë se hapa Se më shikon mamaja Dhe më thotë: “Sa shpejt Ty t’ka zanë sevdaja.”

Ref.: Po…

588

17. Se dy të dashura që i kam
I: Se dy të dashura që i kam O ju shok’t e mi. Unë i dua shumë ato Porsi sytë e mi. :I Ref.: I: E para është nana E dyta moj më je ti. Që të dyja t’mira jeni Ju kam si sytë e mi. :I Por ti e dyta Mos u dëshpro kaqë shumë! Se nanën time e dua Ma shumë se ty. Se po mos të ishte nana S’do t’më kishe ti. Që të dyja t’mira jeni Ju kam si sytë e mi. Nana, unë dhe ti Ne jemi nji. Ndoshta flasin për ne Se na kanë zili. Ne rrojmë të gëzuar Të lumtur në qetësi. Se po mos t’ishte nana S’do t’më kishe ti.

589

18. Më erdhe pranë
I: Më erdhe pranë Si një fëllënzë e re. Dy fjalë zemrës Me gaz m’i the. :I Se ç’më gëzove Ti sot o me këto fjalë. Se vullnetare Ti më ke dalë. Ref.: Si lastar do të rritet dashunia jonë. Nëpër ara plot me gonxhe do t’lulzojnë. I: Dora-dorës, zemra-zemrës, në punë e në jetë Pranë e pranë njeni tjetrit, si shokë të vërtetë. :I N’punë të gëzuar Sot ditë e re po del. Dil ti nji herë, moj Moj vashë e re. Me mija ngjyra Sot vezullojnë Dhe bukurinë Ma shumë ta shtojnë Ref.: Si lastar…

590

19. Je i imi përgjithmonë
Ti m’je rreze plot me dritë, plot me dritë Të kam zemër të kam shpirt. Ti m’je lot në syrin tim, n’syrin tim Veç te ti djalë gjej ngushllim. Ref.: Do t’i them gjithnji Se në zemër do të ruaj Shpirt-o të baj be Veç i imi je. Unë të dua një të kam, një të kam Veç e jotja djalë unë jam! Sytë e tu kur mbushen lot, mbushen lot Shpirti im nuk gjen qetësi. Zemra ime ty të don, të kërkon Je i imi përgjithmonë. Ref.: Do…

591

20. Të kam dashtë
Moj e mirë Moj e mirë në majë të bjeshkës Që më ngjan si lule e pjeshkës Ndalu pak, Ndalu pak të t’them një fjalë Zemrën time ç’e ke marrë ti. Pritmë moj Pritmë moj e mirë e nënës Që më ngjan si lule e thanës Ndalu pak Ndalu pak të t’them një fjalë Zemrën time ç’e ke marrë ti. Nuk rri dot pa t’marrë për nuse S’rri pa ty moj buz’burbuqe S’rri pa ty moj sylarushe! Moj e mirë… Pritmë moj…

21. Esmerka
I: Esmerka, o moj esmerka, Esmerka o s’më flet me gojë. :I I: Pa dilë pak, moj, pa dilë pak Pa dilë pak o të shof një çikë! :I Esmerka, o moj esmerka Emerka o s’ma bën me dorë. Pa dil pakë, pa dil pakë Pa dil pakë o më fol me gojë!

592

22. Dashurova unë një vajzë
I: Dashurova unë një vajzë Që ka pasë merak në mue. :I I: Por ajo ishte e feju’me Prandaj unë-o jam largue. :I N’qafë më pastë kjo shoqëria Që më ndau nga dashuria. Që më ndau nga dashuria Plot me lot m’u mbush shamia. Plot me lot m’u mbush shamia Ia fillova nga rakia. Dashurova unë një vajzë Ish e vogël topolake. Ish e vogël topolake Se ç’ma ndezi zemrën flak-e!

23. Festa e Ramazanit
Fest’ e madhe e Ramazanit Mirë se erdhe në këtë vend. Ta gëzojmë të gjithë Bajramin! T'bëjmë adetin siç e kem’. Ref: Agjënim, agjënim je i lashtë Për shpirtin tim. Agjënim, agjënim, hiq mëkatet Shpirtit tim! Kush beson moj Perëndinë, Kush beson të madhin Zot, Besimtarë kudo që jeni Agjënimi i lehtë ju qoftë! Tridhjetë ditë të Ramazanit, Këto i dijnë pleq e të rinj. E kush ka faje dhe gjynahe Le të falet në xhami!

593

24. Byrek, byrek
I: Kam dyqanin ke selvia Hej ustah Murat M’a mirë e ama se e bija Hej ustah Murat! :I Ref.: I: Byrek, byrek O ustah Murat. Katër copa bojnë nji lek, O ustah Murat! :I Kam dyqan’ ke kinemaja O ustah Murat. O pak pare bon durdumaja O ustah Murat. Ref.: Byrek…

25. Bota zunë e flasin
I: Bota zunë e flasin Keq për ne të dy. :I I: Nuk mendoj për vehten moj gocë Më vjen keq për ty! :I Ref.: Qoftë mallku sahat i shkretë! Që ne u morëm vesh. Unë ta shkela kambën moj gocë Ti zure me qeshë. O erdh me gaz o ky behar E n’a u ndez o shpirti zjarr Vetë n’a zu maraku moj gocë S’më ke, s’të kam faj! Ti nuk je fajtore S’të vjen keq për mu’. S’deshta unë i mjeri moj gocë Me ty me u ngatrru’.

Ref.: Qoftë…

594

26. Kush niset me bo sevda
I: Kush niset me bo sevda Në moshën e pleqërisë? :I I: Mjer atë që e rren mendja Kujton vitet e rinisë :I Pleqërinë askush s'e don Zemra kurrë nuk e pranon Del një rrudhë e del një thinjë Koha ikën, mosha shkon.

27. M’i dhe flakë mallit tim
E kujtoj me mall Ndjenjën në agim. A do t'kem ty vallë Lule n'përqafim? Si zanë mali je Trupin si selvi. Synin zjarr e ke Buzën si qershi. Haj... mi dhe flakë o mallit tim Trëndafile m'lu’ me vesë. Në këtë natë o pa agim Puthjen tande po e pres. N'prehnin tim nuk ke pik'llim do të shkrihem n'dashuni. Eja t'pres me padurim Të jetojmë sa jemi t'ri (përsëritet nga fillimi)

595

28. Ma jep dorën vashë
Pse s'më thirre djalë Të vi unë me ty? Orët më duken të gjata Kur jam unë pa ty. Dola në dritare Dhe me dorë s'ma ban. Më kish marrë malli vashë Veç për zanin tand. E di sa të dua, E di sa më do. E di se të penguan Për bashkimin tonë. Kur të dua unë Bota le të flasë. Ato që s'kuptuan, Zoti le t’i vrasë! Ma jep dorën vashë Bukuroshe moj. Jam e jotja djalë Pa ty s'mund jetoj!

596

29. Ç’po këndon bilbili moj
I: Ç’po këndon bilibli moj O në degë të malit O në degë të malit! :I Ai këndon për mue moj S'do t’ia di asnjanit S'do t’ia di asnjanit! Ref.: I: Këndo bilbil i fushave Bashkë me kangën e vashave Që këndojnë lëndinave Pranë trëndelinave. :I Ç’po këndon bilbili moj O në degë të mollës O në degë të mollës! Ai këndon për mue moj S'do t’ia di asnjanës S'do t’ia di asnanjës! Ref.: K’ndo bilbil….

597

30. Ah pranvera
Do ta lus unë Perëndinë Që mos ta prishë ty bukurinë... I: Ma mirë hiç mos t'ishim pa M'ka lindë dashnia n'ty. I: Me të shkretin fukara Si t'ja baj hallit s'e di. :I Ref.: I: Ah pranvera, pranvera Zoti ty moj të bekoftë! Ah pranvera, pranvera Emni yt mos t'u harroftë! :I Do ta lus unë Perëndinë Mos ta prishë bukurinë. Gërshetin moj me tallaz Sa shumë ra shi këtë natë.

Ref.: Ah pranvera… Ban rahmet me gjetë ashik Mos lu’j me dashnorë t'vërtetë! Pse banojkam në kafaz Me zemër të kam dashtë. Ref.: Ah pranvera…

598

31. I kujtoj me mall
I kujtoj me mall Ditët në agim. A do t’kem ty vallë Lule n’përqafim? Si zanë mali je, Trupin si selvi. Syrin zjarr e ke Buzën si qershi. Ref.: Haj, m’i dhe flakë ti mallit tim Trëndafil mbulu’ me vesë. Në këtë natë o pa agim Puthjen tande po e pres. N’prehnin tim nuk ka pikllim Do t’a shtyjmë dashuninë Eja t’pres me padurim Të jetojmë sa jemi t’ri! I kujtoj… Si zanë… Haj…

599

32. Moj burbuqe lozonjare
Moj burbuqe lozonjare, Se ç’ma dogje zemrën fare! Jetës sime i jep shumë vlerë Je një lule plot me erë. Ref.: Jaman, burbuqe moj, jaman Falma zemrën që më do Jaman, syzane moj Ne askush nuk mund t’na ndajë! Hap dritarën dhe shikoj Kush ma mori jetën moj. Me kunorë dafine, moj Jetën tonë do ta dhuroj. Ref.: Jaman… Dasma jonë do ta tund botën Hidhe vallën e mbushe gotën! Në Tiranë do të jetojmë Jetën bashkë ne ta gëzojmë! Ref.: Jaman…

600

33. Hidhni vallen vasha t’reja
Diku larg një këngë dëgjohet ha, ha, ha, ha Në qetësi kujtimi zgjohet ha, ha, ha, ha Mall i shkuar, zjarr i shuar N’vegim ti vjen, rrinim zgjuar, rrinim zgjuar Rrinim atëherë. Ref.: Hidhni vallen vasha t’reja Sonte le t’ju ndezë hareja Kënga juaj shpirtin ma rrëmben. Bini lodra mos pushoni Sonte gëzimin ju ma shtoni Sonte bashkë me ju dua të këndoj. Diku…. Ref.: Hidhni…

34. Kanga e mërgimtarit
Jam mërzitë, jam mbushë me halle Nuk kam lot ma as të qaj Shumë ksi’ vu’jtje unë durova E në dhe t’huej azil kërkova. O k’thehu pra, o vllau i motrës Se ty po t’pret ky pragu i votrës. Ref.: A kam shpresë nji ditë me ardhë Në tokë temen njiherë me u çmallë? Nga vendlindja ju kur t’vini Nji grusht dhe n’mërgim ma bini! M’ka marrë malli për fusha t’blerta E kam harru’ qysh vjen pranvera. N’varfni m’rriti kjo nanë e mjera O për pleqni asaj s’iu gjeta. Ref.: A kam… 601

35. Kur kujtoj ditët e korrikut (këngë kurbeti)
I: Kur kujtoj ditët e korrikut, Lotët më pikojnë. Më djeg malli, oh më djeg zjarri, Prindërit kur kujtoj. :I I: Më qan zemra më qajnë sytë, Më digjet shtati o në vetmi. Ku i lashë unë nënë e babë? Ku i kam shokët e mi? :I Kurbetin e kam mallkuar, Fjalën refugjat. E trishtuar qenka jeta, Nga shtëpia larg. Më qan zemra më qajnë sytë, Më digjet shtati o në vetmi. Ku i lashë unë nënë e babë? Ku i kam shokët e mi? I vetmuar larg atdheut, Me mall numëroj, Edhe gurët e sokakut, Qaj edhe këndoj. Më qan zemra më qajnë sytë…

602

36. Mbrëmje prilli
N’mbrëmje t’prillit që kur të pashë Bukuroshe porsi zanë. Engjëllushë, o mori vashë Zemrën tejet kush s’ma ndanë! Çka do tjetër more djalë? Zemrën time ta kam dhanë. Kur t’i pashë njata dy sy Sy të bukur plot magji. Që shëndrisin sikur yje Trupi im moj krejt m’u ngri. Çka do tjetër more djalë? Sytë e mi unë do t’i jap. Goja jote si burbuqe Sa herë çilet më mahnitë. Paçit juve buzë të kuqe Jo nuk mundem ma me pritë. Çka do tjetër more djalë? Zemrën time ta kam falë.

603

37. Ti s’vjen
Mu mes natës erdhe Ëndrrat m’i prishe ti Për mua ishe e vdekur E humbur n’gjithësi. Më lerë të qetë të lutem Gjumin ti mos ma prish! Ajo që njëherë thyhet Nuk ngjitet sërish. Kujtoje pik’llimin Që zemrën ma copëton Që bien bashkë me shiun Si një mjegull-o. Ref.: Ti s’vjen Koha është ndaluar Unë qaj për ty Dhe të qajmë për ne. Unë s’mundem të të harroj Unë në jetë nuk rri. Gëzimi yt i shprehur Tretet nëpër shi. Ref.: Ti s’vjen…

604

38. Si yll drite n’pritë t’kam dalë
Si yll drite n’pritë t’kam dalë Ti erdhe si hana more djalë. Ti je n’zemrën time përgjithmonë Jetë të bukur bashkë do t’kalojmë. Ref.: Eja djalo të këndojmë Zemrat tona t’i bashkojmë. Të këndojmë, të këndojmë Për ardhmërinë tonë. Për ty gjithmonë djalë unë këndova Si zog mali fluturova. Dhe bylbylat prap po këndojnë Jetën më të bukur t’ kalojmë. Ref.: Eja…

605

39. Moj malësore
Ç’ke mor djalë që më mbanë mëni Jo për zotin s’po t’marr vesh Pse s’më flet ti mu’ njëher Pse s’m’shikon e pse s’më qesh? Moj malësore, Shqipe symëshqerrë Trandafil që kopshtet I mbush plot me erë. Ref.: Unë jetën ta kam dhanë Të dua për jetë. Të dua vajzë me të vërtetë Çka do zemra, goja thotë vetë. Ti më the se m’don mor djalë Por s’mashtrohem veç me fjalë. Unë jam vashë, por kam guxim Që të thërras në prehnin tim. Moj malësore Shqipe symëshqerrë Trandafil që kopshtet I mbush plot me erë. Ref.: Unë…

606

40. Ka shumë kohë moj që t’kam dashtë
Ka shumë kohë moj që t’kam dashtë Sa në zemër më ke hy. Eja vashë moj të takoj Se unë ty të dashuroj. Ref.: I: Zemrën time vashë ma more Tjetër zemër dashurove. :I I: Zemrën time, zemrën time, Zemrën time dashurove. :I Natë e ditë për ty mendoj Dhe nga zemra s’të largoj. Mendoj veç për dashuri Që të kemi lumturi. Ref.: Zemrën…

607

41. Kur dola n’dritare
Kur dola n’dritare N’terr s’e pashë oborrin O jo, jo, jo, loke jo! Hana porsi nuse Po ta ru’nte varrin O jo, jo, jo, loke jo! Kur dola n’dritare Thashë po binte shi O jo, jo, jo, loke jo!

Nuk qe ujë i shiut Por qenë lot’t e mi O jo, jo, jo, loke jo! Na ka dalë n’lugje t’verdha Kërkon djalin shamizeza O jo, jo, jo, loke jo! Vaji i saj e thanë dhe malin Nanë e mjerë kërkonte djalin O jo, jo, jo, loke jo! E kërkon, por s’e gjen dot Lot i bahet gjithë kjo botë. Hiqe lotin nanë shqiptare! Nuk mbajmë zi pa dalun fare. Vatrat tona nuk janë të shkreta Knojn’ lahutat e tunden djepat.

608

42. Ndaç me m’vra moj
Ndaç me m’vra moj, ndaç me mbytë Ndaç verbomi, të dy sytë Kurgja n’jetë ma keq s’ma ban Se m’ndrron mu’ me tjetërkand. Ref.: Sa t’jem gjallë ti shpirtin falma! Se kur t’vdes ti vorrin kallma! Arijetë, Arijetë, Arijetë! Mos më thu’j se nji herë m’ke dashtë Se m’ke dashtë moj me gjithë shpirt Njimijë herë m’ke dashtë me fjalë Asnjëherë moj me gjithë shpirt.

Ref.: Sa…

609

43. Sa shpejt qenke rritë
O sa shpejt erdhi pranvera Ti sa m'qenke rritë Nuk të ndrroj me lule të tjera Pra duhet me t'pritë. Unë ta fala ty një puthje Ti mu’ një premtim. Eja pra në krah't e mia T'më japësh gëzim. Refren: O me ata sy moj vogëlushe Ti mua më verbon. Sa shum kohë kaluem bashkë Sa shpejt më harron. Shumë merak jam bo në ty Ty moj po të pres. Eja pra të lutem shumë Mos më le në shpresë. Se çdo ditë që po kalon Shum po më mundon Zjarrin për ty ti ma shuen Pra mos m’u largo! Refreni: O me ata sy…

610

44. Dua të kem pranë gjithnji
Sa herë shof fytyrën tande Që buzeshë me ambëlsi Ndëgjoj zanin tand me andje Kur më flet me dashuni. Due me t’pasë unë pranë gjithnji Me ty jetën ta kalojmë Vetëm vashë nuk mund të rri S’kam gëzim as lumturi. Ku do t’jem për ty mendoj Kurr nga mendja s’të largoj. Me ty zemra ndien gëzim Gjithnji t’pres me padurim. Eja, eja të këndojmë Zemrat tona t’i bashkojmë. Jetë të lumtur të fillojmë Çerdhe t’bukur të ndërtojmë.

45. Kanga e burgut t’Spaçit
Rri i mbyllun në qeli Rri i mbyllun dhe mendoj Mendoj për fëmij’t e mi Edhe sytë po m’lotojnë. Ah kjo jetë, kjo jeta ime Se ç’u kalb në burg të zi! Çfarë mëkate i kam ba Zotit Që e humba gjithë rininë? Shumë të vogël e lash djalin Tash ashtë rritë e asht’ ba burrë O ky burg o burgu i Spaçit Për gjithmonë qofsh mallku’m!

611

46. Kanga e refugjatit
Kur kujtoj dit’t e korrikut Sytë më lotojnë. Më djeg malli, më djeg shpirti Prindërit kur kujtoj. Ref.: Më qan zemra më qajnë sytë Digjem flakë porsi qiri. Ku i lash unë nanë e babë, Ku i lash unë shokt’ e mi? Gurbetin e kam mallkuar Edhe fjalën refugjat. E trishtuar qenka jeta Nga shtëpia larg. Ref.: Më qan…

47. Moj fëllënzë që m’gjezdisë
Moj fëllënzë që m’gjezdisë Prej mëngjesit gjer në natë Lis me lis e shteg me shteg. Ndalu pak moj t’i them dy fjalë. Moj fëllënzë me rreshta, A e din moj sa t’vijë vjeshta Do të blej fustan të blerë Me lule që i do vetë? Do të vej shami për gushë Qëndisur me lule fushë. Ref.: Eja vashë, eja ti Aman, aman Lis me lis e shteg me shteg Zemra më qan. O sa fort më troket zemra Lule për ty. E ta çojmë jetën Në lumturi.

612

48. Të kam dashtë dhe të du’
Të kam dashtë dhe të due Unë ty moj vetullhollë. I: Prap ti m’je largue Dhe me gojë s’po m’folë. :I Ref.: Dhim’t aspak nuk pate Ti o për shpirtin tim. Asnjiher s’më knaqe Veç m’mbushe idhnim. Ti ndonjiher do t’kujtohesh Por atëher s’ka me pasë dobi Se me dhe kur t’mlohem N’mend do m’kesh gjithnji. Ref.: Ka me t’ra ndërmend moj Për fjalët që m’i ke ndërru’ Se me dhe kur t’mlohem Ti ke me m’kujtu’!

49. Në kujtime isha
Në kujtime isha Isha tuj mendu’. Dëgjova bylbylin Kangën tuj këndu’. Ky bylbyl në degë Kangës po ia thotë. Kërkon dashuni Dashuni n’këtë botë. Fjalën se të due Po ta them nga zemra. Sot e deri në vdekje Do të jesh e jemja. Nuk due premtime, S’due avantura. Por due t’vërtetën Fjalën që të due.

613

50. Kangë gurbeti (2)
Sa herë bjen kjo dritë e hanës Më kujton fjal’t e nanës. Për gurbet unë kur jam nisë Më përcollën n’qoshe t’shpisë. - Pse o bir, kur n’dritë të qita Me shumë mund n’këtë jetë të rrita Pse s’u g’zova në këtë jetë? Nanën sot po e le vetë? Ref.: Gurbetqarë ju sa jeni Shumë të pasur ndoshta jeni Gjithçka blehet n’këtë dynja Por veç nanë nuk ka. Këto ishin fjalt’ e nanës Kur i tha në dritë të hanës. Ikën dit’t e ikën vjet’t Larg u treta në gurbet. S’u largova nga dëshira Por nga zori e varfënia Na mallkoi i madhi Zot Me u tretun nëpër botë. Ref.: Gurbetqarë…

51. Sa të dua unë
Sa të dua unë Moj lule zamaku. Ty të don një çun Ç’e ka zanë maraku! Bukuria jote Syri jot i shkruar. Mori vajzë e bukur Sa je zbukuruar. Të ka falë natyra Ty dhe bukurinë. Ti je plot me ngjyra Falma dashurinë!

614

52. Ti e lumtur
Si s’ma din marakun tem Se për ty jam ba verem. Më shikjo njiherë me sy E kam mendjen veç te ti. Ref.: Ti e lumtur, e lumtur E unë i shkreti i pafat. Ti si flutur, si flutur E unë si pëllumb i ngratë. Më ka nana djalë hasret Ti për mu’ do t’jesh kismet Nëse merr ti tjetër kend Të çoftë Zoti në xhehnem Ref.: Ti…
__________________________________________

xhehnem - ferr

53. E si ta them
O jetë të thërras Por nuk gjindesh dot. Dashurinë që kam Kurr mos e harro! Ref.: E si ta them sa shumë të dua Si dritën e syve t’mi. Jo në botë kurr tjetër s’dua Lule t’bukur porsi ty. Mos më le n’vetmi Gjithmonë të kujtoj. E imja dashuri S’mundem të t’harroj. Ref.: E si…

615

54. O gurbet, gurbet i zi
Atje diku larg Atje kam lanë fëmijë Kanga më e ëmbël Mëmëdhe je ti. Refreni: O gurbet, gurbet i zi Ti më le n’vetmi. O gurbet, gurbeti i zi Jetën ma ke nxi! Atje diku larg Atje kam lanë shtëpi. Mendjen gjithnjë e kam Mëmëdhe tek ti. Ref.: O gurbet…

616

55. A do vish
Do vish ti mor çun i vogël? I: A do të vish të rrish me mu’? :I Ne kemi një pyll përpara I: A do mundesh të vish dot? :I Erë e lehtë dhe unë do të bëhem Edhe pyllin do ta kaloj I: Dhe me ty do të vij mor djal Dhe me ty do të shkoj! :I Do vish ti mor çun i vogël? I: A do të vish të rrish me mu’? :I Ne kemi një lum përpara I: A do mundesh të vish dot? :I Peshk me hala unë do të bëhem Edhe lumin do ta kaloj Dhe me ty do të vij, mor djalë Dhe me ty do të shkoj! Do vish ti mor çun i vogël? I: A do të vish të rrish me mu’? :I Ne kemi një mal përpara I: A do mundesh të vish dot? :I Zog me krah unë do të bëhem Edhe malin do ta kaloj. Dhe me ty do të vij, mor djalë Dhe me ty do të shkoj!

56. E moj Mirushe ti je e para
I: E moj Mirushe, ti je e para E ia kalove djalit në gara. :I Ref.: I: E ty të lumshin durët-o E ia kalove beqarit-o. :I

617

E moj Mirushe, je vajzë puntore E ti flamurin-o na e more. Ref.: E ty… E moj Mirushe, edhe kësaj here E ty të zgjodhën o brigadiere. Ref.: E ty…

57.. Fryn kjo erë e lehtë
Fryn kjo erë e lehtë Bukur dita çelë Vashat me gëzim në zemër Fushës-e, vashat fushës-e. Ref.: E pa përtuar përherë Në mes të fshatit t’ri Në mes shoqeve duar artë Shtatin si selvi Mbushun tok me shoqe shokë Gruri porsi det Hambarët e sofrat-o Gruri i punës sonë Qeshin f’tyrat zemrat knojnë Për jetën e re O gruri i punës sonë Këtu në atdhe. Frynë kjo erë e lehtë Dalin fllanzat’ përsëri Vajzat o me kangë e vepër Si fëllanzat vijnë. Ref.: E pa…

618

IX. KËNGË DASMASH

619

620

01. Goca në oborr
I: Goca n’oborr-e Po ma ban me dorë. :I I: Po ma ban me dorë Ajo vetullhollë. :I Goca n’çardak-e M’u ka ba marak-e. M’u ka ba marak-e Ajo shtatbajrak-e. Goca n’çarshi-e Po ma ban’ me sy-e. Po ma ban’ me sy-e Ajo shtat selvi-e.

621

02. Malsorja
I: O hajde ti, Moj lule malsore! :I I: Hajde malsore e vogël Në ty kam marak. :I O syni yt Porsi rrush i zi, aman, aman! Hajde malsore e vogël, Falja djalit ti! O të kam dashtë, Edhe prap të du’, aman aman! Hajde malsore e vogël Ti do t’jesh për mu’!

03. Unazën prej arit
Unazën prej arit Në gisht do ta ru’j-e Ti moj vajzë mos lu’j me mu’! I: Do të shkoj të tres Në një mal të shkretë Se ma s’mundem me duru’! :I Kët’ dashurinë tonë S’po muj ta kuptoj Ti moj vajzë që paske pasë Pse mu’ më tradhtove? Kur unë të besova Mos t’lasht’ zoti pa të vra! Kur të vjen pranvera Do t’i lutem Zotit. Me m’dhanë krah me fluturu’ Do të shkoj të tres Në një mal të shkretë Se ma s’mundem me duru’!

622

04. Tate du fustan
I: - Tate, du’ fustan! - T’a blen Tata për Bajram! :I Ref.: I: Palo taktuke, palo tabake, Do t’a marrim gocën T’a çojmë n’Shijak-e! :I - Tate, du’ këpucë! - T’i blen Tata me majuc! Ref.: Palo tabake, palo taktuke Do ta marrim gocën Ta çojmë në Pukë! - Tate, du’ kapele! - Ta blen Tata me kurdele! Me kurdele e me vija Që të jeshë ti ma e mira. Me kapelë e me fustana Ti blen lala ty të tana!

05. Po të pyes sa vjet i ke
I: Po të pyes, po të pyes po të pyes sa vjet i ke? :I I: Unë i kam, unë i kam unë i kam njizetetre. :I Po të pyes,po të pyes, Po të pyes sa vjet i ke? Unë i kam, unë i kam Unë i kam pesëdhjetetre. Pesëdhjetetre, pesëdhjetetre Pesëdhjetetre vërtet i kam. Njëzetetre, njëzetetre Njëzetetre në shpirt unë jam.

623

06. Lu’jmi, lu’jmi
Lu’jmi, lu’jmi, Lu’jmi, lu’jmi Oh du’rt e bardha, oh du’rt e bardha, o! Si bylbylat, si bylbylat Oh nëpër ara, oh nëpër ara. Lu’jmi, lu’jmi, lu’jmi, lu’jmi O du’rt e holla, o du’rt e holla, o! Si bylbylat, si bylbylat Oh nëpër molla, oh nëpër molla. Lu’jmi lu’jmi, lu’jmi, lu’jmi O kraht e gjona, o kraht e gjona, o! M’i ke vetllat, mi ke vetllat Oh sikur hana, oh sikur hana. Lu’jma, lu’jma, lu’jma, lu’jma Oh lu’jma belin, oh lu’jma belin,o! Çiftelisë o, çiftelisë–o Djalo k’putja telin, o k’putja telin-o!

624

07. Te guri që bon xixa
I: Ara bahçe, ara bahçe Era jote ç'na kënaqi. :I Ara bahçe ku? Trashëgohet çifti! Ara bahçe ku? I qoft' për hajër t'zotit t'shpisë! Ara bahç' ku ishe mrom? - Rrug' më rrug-o o në Tiron. Ara bahçe ku? - Ke shoqnia e dhondrrit. Ara bahçe ku? - Mu ke guri qi bon xixa. I: O mu ke guri mre qi bon xixa :I I:O eja me lalën moj t'shkojm për pipza! :I I: O asht diell e më djeg vapa! :I I: O të vjen lala me çadër mrapa! :I I: O lal Kamer o mre lal Kamer-e! :I I: O bone darkën-o me sheqer-e! :I O darka ime u boft zeher-e O thirra mikun-o e dhe s'më erdh-e. O po na vjen Karaj me dru-e O dil moj nuse me shkarkue! O jom nër magje moj tuj gatue O jom tuj ly oj lala jom tuj shkrue O mu ke guri n'qoshe t'votrës O meraba moj nona e gocës! O mu ke guri n'qoshe t'murit O meraba mre baba i çunit ! Ke mullini i Sharrës-e Prite lalën se po vjen! Prite lalën se po vjen, Dy-tri fjal moj do t'i them. Ke mullini i Sharrës-e Prite lalën se po vjen! Prite lalën se po vjen Dy-tri fjalë moj do t'i them.

625

08. Piku mollë e kuqe
Piku mollë e kuqe E na ra prej malit. I: Rritu vajzë e bukur Prej merakut t’djalit. :I Hej piku mollë e kuqe E na ra n’qat’ vend-e. Rritu vashë e bukur Prej merakut tem! Piku mollë e kuqe E na ra n’saksi-e. Rritu vajzë e bukur Veç për dashuri-e!

09. Lu’j Lirije, lu’j
I: Kur më del n’oborr Lirije Pse s’ma bon me dorë? :I Pse s’ma bon me dorë Lirije? Mori vetullhollë! Ref.: I: Lu’j, lu’j, lu’j’ Lirije Sa je pa martu’! :I I: Sa je pa martu’ Lirije Natën ta pagu’j! :I Kur më del n’sokak Lirije Mori shtat bajrak! Mori shtat bajrak Lirije Ç’na bone merak. Ref.: Lu’j… Kur më del n’çardak Lirije Ç’na bone merak! Ç’na bone merak Lirije Mori lulë zamak Ref.: Lu’j…

626

10. Rroka mandolinën
I: Rroka mandolinën Dola në çardak. Oh mos cuca e vogël T’u kam ba merak! :I Ref.: I: Vaj, vaj, vaj Gishtat me bajrak Oh moj cuca e vogël T’u kam ba merak! :I Rroka mandolinën Dola në oborr. Oh moj cuca e vogël Po ma ban me dorë. Ref.: Vaj, vaj, vaj Gushën si kajmak Oh moj cuca e vogël Hajde pak ma ngat! Rroka mandolinën Dola në sokak. Oh moj cuca e vogël T’u kam ba merak! Ref.: Vaj, vaj, vaj Shtatin si selvi. Oh moj cuca e vogël Pa ty s’un të rri! Rroka mandolinën Dola në çarshi. Oh moj cuca e vogël Mos ma ban me sy! Ref.: Vaj, vaj, vaj Gishtat me bajrak Oh moj cuca e vogël T’u kam ba merak

627

11. Sa e bukur na ka dalë nusja
Sa e bukur na ka dalë nusja, marshalla, marshalla! E bukur për bukuri-e “ “ Paska shtatin o si selvi-e “ “ Paska ballin o perishan-e “ “ Paska vetllën o si gajtan-e “ “ Paska synin-o si filxhan-e “ “ Paska hunden-o miskavi-e “ “ Paska faqet-o gurabi-e “ “ Paska gojën-o si kuti-e “ “ Paska dhamët-o si inxhi-e “ “ Ma gëzofsh-o dhandri i ri-e “ “ __________________________________________________
miskavi = i pastër, i kulluar, i ndritshëm

12. Vetë më the të due
Vetë më the të due E tash m’ke harrue E tash m’ke harrue. Kur t’piqet qershia, Kujtoj lot’t e mia Kujtoj lot’t e mia. Kur t’më lindë një vajzë-e, Ia la emnin tand-e Ia la emnin tand-e. Ta la amanet-e, Mos më harro krejt-e Mos më harro krejt-e!

628

13. Hidhet vallja
Hidhet vallja, vallja e parë, vallja e parë I: Kush vallzon u mloft’ me ar, u mloft’ me ar! :I Hidhet vallja vallja e dytë, vallja e dytë Kush s’vallzon i plaçin sytë, i plaçin sytë! Hidhet vallja, vallja e tretë, vallja e tretë Kush vall’zon u gzoft’ përjetë, u gzoft’ për jetë! Hidhet vallja po lunë Shota, po lunë Shota Bijnë tupanat gjëmojnë lodrat, gjëmojnë lodrat! Hidhet vallja kanga s’nalet, kanga s’nalet Bijnë dairet, gjëmojnë malet, gjëmojnë mallet!

14. Sonte o shokë
I: Sonte o shokë, ma afroni gotën Se ajo më bëri, ta mallkoj gjithë botën. :I Sonte mbushni gotat, deri në agim Dridhe vash-o shtatin, veç për hatrin tim! Ref.: I: O ti djalë me klarinetë, Se ç’ma djegë zemrën e shkretë! Qaj kitarë ti mos pusho Sonte ajo tjetrin po e don. :I Shokë më ndihmoni, t’i harroj këto halle Le të bij tupani edhe të mos ndalet! Sonte ajo tjetrin, po e ledhaton Zemra ime e mjera, po qan e po vajton Ref.: O ti…

629

15. O syni i zi
I: - O ku po shkon moj Rrushe e lalës Me dimi të bardha? :I I: - Bej aman, aman, aman Sonte jam te daja. :I Ref.: I: O syn o i zi Lum daja për ty! Për sy e vet’lla Ishalla vjen apet! :I - O ku po shkon moj Rrushe e lalës Me këpucë të zeza? - Bej aman, aman, aman Sonte jam te tezja. Ref.: O syn i zi Lum tezja për ty! Për sy e vet’lla Ishalla vjen apet! - O ku po shkon moj Rrushe e lalës Me dimi biluri? - Bej, aman, aman, aman Sonte jam te burri. Ref.: O syn zi Lum burri për ty! Për sy e vet’lla Ishalla vjen apet!

630

16. Ti ku ke moj Ajshe
I: Ti ku ke moj Ajshe, te molla? :I I: Te molla, aman te molla? :I Ref.: I: Ti te molla shkojshe, Molla t’ambla hajshe. Dashnorin mendojshe, Shumë e dashurojshe. :I Ti ku ke moj Ajshe, te dardha? Te dardha, aman te dardha? Ref.: Ti te dardha shkojshe Dardha t’ambla hajshe Dashnorin mendojshe Shumë e dashurojshe.

17. Hajt ta lidhim besën
I: Hajt ta lidhim besën-e Me një fije kashtë! :I I: A do ta duash nanën moj gocë Sikur e ke dashtë? :I Hajt ta lidhim besën Me kunorë me ar-e! Ta kem pranë njëri tjetrin Sikur një thesarë! Hajt ta lidhim besën Me puthje plot zjarr-e! Të na lindë një djalë, moj goc-e O një djalë çunar-e!

631

18. O kush po vjen
O kush po vjen O përmes lëndinës? O ma e buk’ra Çikë e Prishtinës!

O kush ia mori Bukurinë hanës? O ma e mira Gocë e Tiranës! O kush ma ka Bardhësinë e borës? O kjo syzeza Çikë e Gjakovës! O kush po i çel-o Lulet e majit? O kjo belholla O prej Gjilanit! O kush na solli Flladin e verës? O vjen me vrap Kjo gocë e Pejës! O kush ju plasi Zemrat djelmënisë? O ma e buk’ra E gjithë Shqiptarisë!

632

19. Hajde Shot-o marshalla
I: Hajde Shot-o marshalla, Fluturo me krah! :I I: Lu’j Shot-o, lu’j! Ditën ta pagu’j. :I - E kam begenisë Çikën e kojshisë. - Jo, non-o, jo Se e kemi fis! - As se kemi n’fis oj nanë As s’e kemi n’farë. Çikën e kojshisë Nuk e la pa e marrë! Lu’j Shot-o nëpër therra Dimi t’kuqe, dimi t’verdha. Lu’j Shot-o nëpër ara Dimi t’kuqe, dimi t’bardha!

20. Zake, Zake
I: Zake –Zake, mos ma pi rakinë! Je e re moj Zake, je e re. :I I: E do ta pi moj Zake Se ma hekë mërzinë Je e re moj Zake, je e re. :I Zake-Zake, mos ma pi duhanin! Je e re moj Zake, je e re. E do ta pi moj Zake Jam çun Elbasani. Je e re moj Zake, je e re.

633

21. Jalla more çun
Ç’ke me mu E gjeç’ belanë! E unë prej teje Nuk e heq sevdanë! Ref.: Jalla more çun-o Gushën si pëllumb Mos ma pi rakinë! Se të ban zullum. Hajde shpirto Hajde pranë! E mushna zemrat Jalla me sevda! Jalla moj Sadete Na lige na trete! Na lige na trete Na bone për vete!

22. Mos ma pi rakinë
I: - E të kam thanë mor djalo Mos ma pi rakinë. Jar na na mor jar na ne! :I - E do ta pi moj zemër Sa ta heq mërzinë. Jar na na mor jar na ne! - E të kam thënë mor djalo Mos ma pi konjakun. Jar na na , mor jar na ne! - E do ta pi moj zemër Sa ta heq marakun. Jar na na mor jar na ne! E do ta pi moj zemër Sa ta heq marakun Jar na na mor jar na ne!

634

23. Vashë e bukur mos u ngut
Vashë e bukur mos u ngut E mos luej me mu’! Se unë jam një gacë e mblu’t Muj me t’përvëlu’. I: Mos luaj me mu moj lozonjare E kam zemrën djaloshare. :I Ref.: Me ngadalë, moj me ngadalë! Se unë jam një goxha djalë Do të luej pak me ty Sa të mu’j - tetë me dy! Vashë… Mos…

635

24. Luej qyqek
Jemi gëzuar sot Në këtë shtëpi. Dasmën e fillojmë Për çiftin e ri. Ref.: Lu’ni motra, lu’ni bija! Plot me miq na u mbush shtëpia. Po vallëzon motra për vëlla Hidhet vallja - marshalla. Nusja me gjithë dhandrrin Sa mirë po vallzojnë. Babës edhe nanës Zemrat ju gëzojnë. Ref.: Lu’ni motra, lu’ni bija! Morëm nuse, u gëzu’ shtëpia Luhet vallja o sa bukur Po vallzojnë t’gjithë si flutur. Po lu’n tezja po lu’n halla, Po lu’jnë vllaznit Po lu’n daja. Po lu’n baba edhe nana Lum e lum për ta po bajna Kemi g’zim, kemi sevda Marshalla o marshalla! Paska hy djali n’gjerdek O sa mirë po lu’jmë qyqek!

636

25. Mi ke flokët fije fije
I: Se mi ke flokët zemër Amon fije fije Amon fije fije Sa të paskan hije! :I Po më py’t shoqnia: - Çka u bo me mue? - Ty t'ka zonë rakia Hiç pa e provue! Se mi ke flokët zemër Gërsheta-gërsheta. Gërsheta-gërsheta Unë e mjera u treta! Se mi ke flokët zemër Gërsheta gërsheta. Gërsheta gërsheta Unë pas teje u treta. I: Po më py’t shoqnia: - Çka u bo me mue? - Ty t'ka zonë rakia Hiç pa e provue! :I

637

26. Sonte kemi dasëm
I: Sonte kemi dasëm Të gjithë do festojmë. :I I: Djalin më të bukur Sot po e martojmë. :I Ref.: I: Hajde more shokë Të pimë nga një gotë raki Të na trashëgohet O ky çift i ri! :I

Plot miq edhe shokë Na u mbush oborri. Hyni t’gjithë në valle Të trashëgohet djali! Ref.: Hajde…

27. Ç’asht ai djal që rrin mas dere
Ç’asht ai djalë që rrin mbas dere? Nan-o mori nanë. Asht ai djalë që vjen përher-e Nan-o mori nanë. Ref.: Vet ma fale synin moj, Vet ma fale gushën moj, Vet ma fale dashuninë, Nan-o mori nanë. Nanën dhe babanë e moj Ti nuk e ndëgjove. Me nji djalë të vogël moj Ti u dashurove. Ref.: Vet… 638

28. Kënga e nuses
I: O shifni nusen sa mirë ka dalë O si del lulja o anë o për anë. O se e gëzove nanë e babën-o Mirë se na erdhe n’fshat të bukur-o! :I Ref.: O njik’to lule t’i kemi mbledhë O i kemi mbledh-o gemb mbi gemb. E do t’a gëzojmë o të ardhmen-o Si ngjyra lulet mas teje kan me ardhë. I: N’supe tua knojnë bylbylat N’supe tua rrijnë bylbylat T’ri e t’reja do t’gëzojnë Ty të paçim-o! :I O nusja jonë më shkon me nji anë O si sorkadhe hije ban. O që e paske djalin o për krah O porsi drita rrezet kanë me t’ra. Ref.: O njik’to……

29. Këndon bilbili gjetheve
Këndon bilbili gjetheve Gjetheve moj lale, gjetheve. O me maraz të derteve Derteve moj lale, derteve. Këndon bilbili fushave Fushave moj lale, moj fushave. O me sevdanë e nuseve Nuseve moj lale, nuseve Këndon bilbili degëve Degëve lale, moj degëve. O me sevdanë e cucave Cucave lale, moj cucave. Ref.: I: Lum kush i ka, Lum kush i m’a! Luma ata bandilla Që lozin me ta! :I

639

30. Ishin dy kunata
Ishin dy kunata Shkojshin porsi motra. Ruaji faqet e bardha moj gocë Mos t’i puthin bota! Ref.: I: Hajde, moj Sadete Na bone për vete. Na bone për vete Na lige, na trete! :I Floktë e holla t’gjata S’po ti zen shamia. Fryni erë e malit moj gocë Ç’m’i muar mend’t e mia. Ref.: Hajde …

31. Mora mandolinën
I: Mora mandolinën Dola në sokak. Me ty gocë e vogën Unë zura merak. :I Ref.: I: Jarëm, jarëm, jarëm Gushën me flori. O moj gocë e vogël S’ka lule si ti. :I Mora mandolinën Dola në oborr. Ti moj gocë e vogël Po ma ban me dorë. Ref.: Jarëm,… Mora mandolinën Dola në Pazar. O moj gocë e vogël Je si qelibar.

640

Ref.: Jarëm, jarëm, jarëm Të kam me kimet. O moj gocë e vogël Me gojë pse s’më flet? Ref. Jarëm…

32. Jam një djalë bujar
Jam një djal, një djalë bujar Këndoj me shpirt, këndoj me mall. Këngën unë e kam në shpirt Me vullnet këndoj, pa frikë. Ref.: Hajde s’bashku të këndojmë T’gjithë në valle të vall’zojmë. Cakrrojmë gotat sy më sy K’ndojmë për pleq, kndojmë për t’ri. Hajt ti djalë me harmonikë Kënga jote m’flen në shpirt Zanin tand du’ me ndigju’ Dhim’t e shpirtit me i largu’. Ref.: Hajde… Hajt ti djalë me klarinetë Shëro këtë zemër t’shkretë! Bjen tupani ushton shpia Për ju po këndon shoqnia. Ref.: Hajde…

641

642

TEKSTE KËNGËSH TË MUZIKËS SË LEHTË DHE ARGËTUESE SHQIPE

I. KORÇARE II. TË NDRYSHME III. KOMPOZIME TË REJA

643

644

I.

KORÇARE

645

646

01. Dëshërim i mëmëdheut
Dua mëngjeset e majit Kur këndon bilbili i bukur. Kur fryn erëza e malit Edhe qarku është i skuqur. Dua luletë të fushësë Në mëngjes kur janë plot me vesë. Doçkat e bardha te çupësë Vete me vrap që ti presë. Ref.: I: Po nga gjithë ato më parë Dua më shumë Shqipërinë! Që të vejë puna mbarë Edhe përjetë të ketë lirinë. :I Dua natënë në verë Kur të ndritin yjtë e artë. Kur fryn zefiri me erë Dhe dëfrenj këtë zemrën e zjarrtë. Zogjt' që ëmbël ligjërojnë Nëpër lisa mbushur me fletë Oh! sa gaz që mua më bëjnë Për at Zotnë e vërtetë. Ref.: Po nga gjithë ato…

647

02. Betimi mbi flamur
Rreth flamurit të përbashkuar Me një dëshir’ e një qëllim, Të gjith’ atij duk’ iu betuar Të lidhim besën për shpëtim. Prej lufte veç ay largohet Që është lindur tradhëtor, Kush është burrë nuk frikohet Po vdes, po vdes si një dëshmor! Në dorë armët do t’i mbajmë Të mprojmë atdhenë më çdo kënt, Të drejtat tona ne t’i ndajmë: Këtu armiqtë s’kan vënt! Se Zoti vetë e tha me gojë Që kombe shuhen përmbi dhe, Po Shqipëria do të rrojë; Për të, për të luftojmë ne! O flamur, flamur, shenj’ e shenjtë, Te ty betohemi këtu, Për Shqipërinë atdhen’ e shtrenjtë, Për nder’ dhe lavdimn’ e tu. Trim, burrë quhet dhe nderohet Atdheut kush iu bë therror. Për jetë ay do të kujtohet Mbi dhet, mbi dhet si një shenjtor!

648

03. Uratë për liri
Merr uratën, bir, prej meje Edhe armët i gatit, Se erdh dita e shënuar, Dolli ylli e na ndrit. Është ylli i lirisë, Me të tjerët nuku ngjet, Shqipëria kaqë shumë Këtë yll që po e pret. Djemt e saj le t’a dëftejnë, Kush mban emër shpipëtar Kurrë s’ka për të duruar Ta urdhërojë një barbar. Vdekje djema të kërkoni Për të shejtënë liri Rrojtjenë përse e doni Nën zgjedh’ e robëri? Rrojtja pa nder është vdekje Po një vdekje pa mbuluar, E kur vdes për mëmëdhenë Je i gjallë, i paharruar. Si i dha uratën, djali Mori armën e betoi: “Për lirinë e Shqipërisë, -tha,- do vdes” e fluturoi.

649

04. Kij mëshirë vajzë tek mua
S’të ardhi kaq dhim’s për mua Që hoqa gjith’ këto hidhërime Kështu të shkretë mos më lerë Do t’arratisem, të marr malet. Ref. I: Kij mëshirë vajzë tek mua Vajzë e dashur e syzezë Zemra ime, shpirti im Pse rri për ty në qeder, të dua :I Eja vajzë të dashurohemi Se po na vjen vdekja e shkretë Afroju o moj vetullhollë Afroju pranë djalitë. Ref. I: Kij…

650

05. Vemë
Ah! Vemë Në mes të pyllit thellë Ku nuk hyn diellë Dhe bota nuk na sheh. Atje ku zogjtë mshefin, Folenë dhe dashurinë Atje shtëpinë Ta ngrehim edhe ne. Ref. Vemë, ah! Vemë… Atje të shkojmë jetën Me këngë dhe puthje të nxehta; Se janë të meta Të gjitha përmbi dhe. Ref. Vemë… Ndjemë, Ah! Ndjemë, Ndjemë që fort guxova Të dashurova Si nonjë mituri. Dhe vetë nuk e desha Por zemra s’u urdhëroka Kur dashuroka S’di nom as dituri. Ref. Ndjemë… Të gjithë kanë dashur Dhe kanë në funt fituar Rrojmë gëzuar Veç unë qanj për ty. 651

06. Krehi leshrat
Krehi leshrat, leshrat krehi Bëni shkall’, bëni shkall’ të ngjitemë Të të puth nishan e ballit Edhe gushën të bardhë. Nga hapsanja nuk kam frikë Nga errësira s’dua t’ja di Po kam frikë se nuk shijonjë Një të ëmbël dashuri.

07. Vdekja e Skënderbeut
Nga na vjen tinë Trim o kapedan ? Vinj nga ushtria Nga mali Ballkan. A e njeh o tinë Trim o kapedan, Mbret’n e Shqipërisë Skënderbenë me nam ? Unë e njoh fort mirë Bashkë jemi përpjekur, Dhe për Shqipërinë Trim’ i mirë ka vdekur. Armiknë ç’e hëngri Më këmbë s’e la Gjerë në buzë të varrit Skënderbeu s’iu nda.

652

08. Alfabeti shqip
Sot është dita Shqipëtarë Të përpiqemi Alfabetin tonë ta mbrojmë Shpejt o burrani. I: Shkronjat tona janë të arta Këto duamë. :I Ref. I: Shqipëri, atdhe i dashur Ne s’të lëmë ty të varfër. :I Armiqtë o shqipëtar Po përpiqenë Shkronjat turqe dhe greqishte Të na japinë. Le t’i mbajnë ata për vehte Kemi tonatë. Ref. Shqipëri… Ata duan Shqipëtarë Ndarjen tonë Këto punë shumë kthjelltë E treguanë. Ngrihuni shpejt t’u tregojmë Se ne s’durojmë. Ref. Shqipëri…

653

09. Lamtumirë ju lë shëndenë
Lamtumirë ju lë shëndenë Se erdh dita që të shkoj, Për liri, për Mëmëdhenë Me gaz vete të luftoj. Për lirinë, për lirinë Me gëzim kam un’ me vdekur Më s’duroj dot robërinë Se mjaft zemra m’është djegur. Pushka m’është mëmë e dashur Edhe shpata e shkëlqyer Ati im këto ka pasur Me gjak t’armikut lyer. Shtëpi kam gunën e dhirtë, Mallet, pyjet ku jetoj Duke pritur mot e ditë Armikun t’a copëtoj. Se dhe bora, shiu dhe bresh’ri Këjo rrojtje s’më tmerron Është e ëmbël si sheqeri Kush për Shqipërinë lufton. Vdekja kurr s’më tremb mua Si çdo tjetërë njeri Se vdekjen e kemi hua Po lum kush vdes për liri.

654

10. Hymni i Vatrës
I: Vëllëzër u dërmua Errësirë e sllavërisë Lindi me dirsë nderi Një diell plot gëzim :I I: Vatra kështjell’ e dashur E mëmë Shqipërisë Me dashuri na mblodhi Rreth shkabës në mërgim :I I: Për dashuri dhe për bashkim Rreth vatrës të pa ndarë Bashkohuni me një qëllim Si burra Shqipëtarë. :I

11. Këngë lufte (O trima luftëtarë)
O trima luftëtarë ! O bijtë e Skënderbeut Kërkoni Shqipëtarë Lirinë e mëmëdheut! Ref. Se mjaft në robëri Moj e mjera Shqipëri O djem rrëmbeni pushkëtë Ja vdekje, ja liri! Sot lipset me flamurë Malit të dalimë Përmbi shkëmbinj e gurë Liri të ngjallimë. Ref. Se mjaft…

655

12. Zëri i Atëdheut
Zër’ i Atëdheut po na thërret Dhe për në luftë vrapojmë Se ardhi koha të kuftojmë Shqipërinë t’a çlirojmë. Ref. Edhe flamur kuq’ e zi Do t’valojë përsëri Në të bukrën Shqipëri Plot me gaz, me gaz e me liri. Mos u helmo se un’ do shkonjë Ja ku të lë zemrën time; Se s’duronjë dot fqinjt barbarë Viset tona të na i mbajnë. Ref. Edhe… E bukur je kurorë Me ar gjithë je lidhur Po sotë tinë për mua Më dukesh fort e hidhur. Ref. Edhe…

656

13. Të gjithë ne o djema
Të gjithë ne o djema Të japim dorënë. Se neve jemi shokë Me bes’ e dashuri. Ref. Eja mblidhuni këtu këtu Eja mblidhuni këtu këtu Eja mblidhuni këtu Bashkë me ne. Të gjithë ne o shokë Të japim fjalënë. Për t’mirën nënën tonë Të bëjmë mirësi. Ref. Eja… Se fjala tonë është Liri për Shqipëri! At-her flamur i ynë Shkëlqen për bukuri. Ref. Eja…

657

14. Që me një të kollozhegut
I: Që me një të kollozhegut U fillua shoqëria. :I I: U fillua brënda mu në Sofje Për skolin’ në Shqipëri. :I Ref.: Burra, burra djema Burra djem,burra djem përpiquni. Kohë e sotme, o Shqipëtarë, Është shumë e pëlqyer Ësht’ vërtetë shum’ e pëlqyer Mblidhuni me dashuri. Ref. Burra… Zot i madh të qofshim falë Që s’na le në errësirë Po na fale në mes tënë Një të madhe dashuri. S’jemi Grekë as Bullgarë Turq as Sërbër nuku jemi Jemi vetëm shqipëtarë Këtë emër nder e kemi. Ref. Burra…

658

15. Nën Skënderbenë
Nën Skënderbenë, at trim me famë Shpatar kam qenë dhe kam luftu’ Me mijra armiq çeta barbarë Që atëdhenë kan dashtë me shkelë. Ref. Shpatën kam patur mëmë të dashur Atë lirinë dhe kombin fe S’jam trembur kurrë, nën flamurë I: Jetën kam dhënë për mëmëdhe. :I Se Skenderbeu për Shqipërinë Jepte dhe jetën, shpirtin e tij Dhe Shqipëtari s’duronte kurrë Barbar t’a shkelë atdhen e tij. Ref. Shpatën…

659

16. Porsi flet’ e engjllit t’Zotit
Porsi flet’ e engjllit t’Zotit Po rref flamur I Shpeipërisë Thërret bijt e Kastriotit M’u mbledh çetat e ushtrisë. Ref. Bini toskë e bini gegë Si rrufe që shkon tu djegë, Bini Lekë, bini Malsorë Trima me rrok me dorë, me dorë Përmes flamurit t’vet Shqiptari Kur rrok arm’ për t’drejta t’vet, Atje lufta ndizet zjarri, Dhe armiku mbetet shkret. Ref. Bini… Në at flamur Perëndia Me dorë t’vet ai e ka shkrue: “Për shqiptarë do t’jet Shqipnia Kush e prek, ai qoft mallkue!” Ref. Bini…

660

17. Sa bukur rronim bashkë
I: Sa bukur rronimë kur ishim bashkë, Dashurinë e kishimë të ëmbël shumë! Zili na kishin të gjithë bota Kur na shikoninë bashkë të dy. :I Tani që u larguamë po dëshërojmë Sytë përlot mëkuarë, jetën shkurtuar, Gjersa të vijë ora e mirë Që të të shoh, pa le të vdes! Të du’, të du’, të dua gjer në fund mali! Edhe të vdekur, edhe të vdekur unë ty s'të lë.

18. Burimi i Çardhakut
I: O burimi i Çardhakut, sa i ftohtë që je ti Sa dhe djalit edhe plakut i fal jetë dhe fuqi. :I I: N'atë shesh n'atë lëndinë Sa kënaqem që të rri Sa kënaqem që të rri Sa kënaqem që të rri :I Uji yt fort i kulluar Gjelbëron si qelibar Edhe zbret duke kënduar Në ato fusha porsi ar. Refreni: N’atë shesh… Në ato kodra lule, lule Manushaqe aguliçe Ato lozin dhe dëfrejnë Në këtë jetë plot gëzim Refreni: N’atë shesh… 661

19. Në dritare vasha rrinte
Në dritare vasha vete e rrinte Dhe në duart e saja drandofille mbante. Me flok’t e verdha, fytyrën e saj mbulonte Me dashuri dhe mallëngjim po qante. Ref.: I pabesë, çfarë zemre paske Dashurinë e parë ku e le, o i marrë Unë të kam dashur më fort se veten time Se vetëm ty jam gati të fal jetën. I pabesë kur të vish ke varri Çfarë fjale do t’më thuash vallë? Ëndrra të ëmbla të gjitha do t’kujtohen Te uji i zi një jetë na iku n’rini. Ref.: I pabesë…

20. Vajzë pse rri mejtuar
Vajzë pse rri mejtuar? Je ligur, je tretur. I: Vajza ime, shpresa ime Ç’maraz të ka mbetur? :I Ref.: Vajza ime, shpresa ime Je ligur je tretur. Xhanka ime zemra ime I: Ç’maraz të ka mbetur? :I Ky marazi yt më hëngri Rrush i bardhë, i pjekur. Vajza ime dil nga vendi Nga vendi ku del argjendi. Ref.: Vajza…

662

21. Sa të rrojë gjithësia
Sa të rrojë Gjithësia Sa të rrojë gjithë dheu I: Do të rrojë Shqipëria :I I: Dhe emr’ i mëmëdheut. :I Nënë ty të le shëndenë Se Shqipëria po më pret Falmë nëno pak bekimnë Se trumbeta po thërret. Se detyr’ e djalërisë Është lufta për atëdhe Dhe për nder të Shqipërisë Dëshmitar vete të vdes.
_______________________________

dëshmitar - dëshmor

22. Nënë moj e zeza nënë
I: - Nënë moj, nënë moj e zeza nënë Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti? :I - Sa të zbardh, sa të zbardhet pendla e korbit I: Aqë zi, aqë zi do mbaj për ty! :I - Motër moj, motër moj e zeza motër Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti? - Sa t’bashko’ sa t’bashkohet mal me mal-e Aqë zi, aqë zi do t’mbaj për ty! - Grua moj, grua moj e zeza grua Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti? - Sa të lu’, sat ë lulëzojë qershia, Aqë zi, aqë zi do mbaj për ty! Dhe të mblidhen djelmëria Aqë zi, aqë zi do mbajë për ty! - Grua moj, grue moj e zeza grua Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti? - Sa t’marr knatë, sa t’marr knatën t’shkoj në krua Kur të k’the’, kur të k’thehem t’kam harru’! 663

23. Ike larg në mërgim
Ike larg në mërgim O engjëll i dashuruar. I: Më le të vuaj si një jetim Të kjaj pa pushuar. :I Ref.: I vdekurë, I pa mbuluarë! Përmbi dhe kam mbeturë I pa kujtuar. Ti o fati im M’jep krahë të fluturoj Se t’dashurës mbrënda në gji Do vete ti qëndroj. Ref.: I vdekur…

24. Asnjëherë nuk u kthy’
Asnjëherë nuk u kthy’ Asnjëherë nuk u lodh. Gjithë botën e harroi Gjerë mbi qiell e gjer mbi det. Ja ku shkojnë dy të ri Shkojnë plot me dashuri. Njëra vajzë e tjatri djalë Shkojnë plot me dashuri.

25. Dragojt e Shqipërisë
I: Dragojt e Shqipërisë që përpiqenë T’i japin Shqipërisë gjithë dhenë. :I Ref.: I: Rrofshin, rrofshin, rrofshin Atdhenë e trashëgofshin! :I Të gjithë shqipëtarët anë e mbanë Shenjënë kuq e zi në flamur kanë. Ref.: Rrofshin …

664

26. E mbanë n’mend kur më ke dashur
E mbanë n’mend kur më ke dashur Tani mua s’më kujton. I: Gjithë gëzimet i harrove Dhe një tjetër dashuron. :I Mos pandeh se gjej një tjetër Që të jetë me synë e zi. Je e vogël, ke të drejtë Prandaj ti më mban mëri. Ç’u vyshkën lulet e para! Porsi zemra jonë në gji. Të fresk’tat i mbuloi bora Tani vjen era liri. Të ëndërroj shumë gjatë E pranë teje sikur fle. Hape sytë dhe u zgjove Ndonjë tjetër ti nuk ke.

27. Mos u helmo që do t’iki
Mos u helmo që do t’iki Se zemrën time ta lë. Prej teje s’mund të më shqiti Veç vdekja mbi këtë dhe. Syri yt më ka lidhur Dhe sado larg që të jem Në zemër të kam ndritur Në mendje ty do të kem. Ref.: Çelu, çelu mos rri sëndisur-e! Ti je e lindur për dashuri. Mos e humb atë dashuri Çelu, çelu, mos rri sëndisur-e! Sytë e tu t’mos lëshojnë lot Zemra ime s’i duron dot. Bilbili këndon n’mëngjes Dhe unë tynë t’këndoj. Lulet kërkojnë vesë Dhe unë tynë t’kërkoj. Kur dielli puth trëndafilnë Dhe çelet n’dritë, zbukuron Unë kam zili në bilbil Pa ty as s’mund t’a dëgjoj.

665

28. Çelin lulet
Çelin lulet sa fryn era Shih sa zbukuron kjo vera! Lindi dielli i dashurisë.

Çelin lulet në blerime Të na sjellë plot kujtime Si dhuratë dashurinë. Çelni, hapni ca burbuqe! Ca jeshile, ca të kuqe. Dynjanë ta zbukuroni! Shkoi dimri, ardhi prilli Çeli vjollca, trëndafili Nga malli i dashurisë.

29. Fort i brengosur unë jam
I: Fort i brengosur unë jam Por shpirt t’dashur unë të kam. :I E vogël je, s’mund të ta them! Kam frikë se ti më gënjen. E mitur je, naze s’më ke Kam frikë se ti më gënjen. Kam kaqë kohë që po të pres Ti shpirtin tim mua ma njeh. E vogël je, s’mund të t’a them! Kam frikë se ti më gënjen. E mitur je, naze s’më ke Kam frikë se ti më gënjen. Ngado që vete dhe që të shkoj Syçkat e tua s’i harroj. E vogël je s’mund të ta them! Kam frikë se ti më gënjen. E mitur je, naze s’më ke Kam frikë se ti më gënjen. 666

30. Ç’maraz të ka mbetur
Vajzë pse rri helmuar? Je ligur, je tretur. I: Vajza ime, shpresa ime, Ç’maraz të ka mbetur? :I Ref.: Vajza ime, shpresa ime Je ligur, je tretur. Xhanka ime, zemra ime I: Ç’maraz të ka mbetur? :I Ky marazi yt ç’më hëngri Rrush i bardhë, i pjekur. Vajza ime dil nga vendi Nga vendi që del argjendi! Ref.: Vajza ime… Nga vendi që del argjendi Argjend i kulluar. Vajza ime, shpresa ime Ç’mbetëm pa u martuar! Ref.: Vajza …

667

31. Moj pullumbeshë e malit
Ti moj pullumbeshë e malit Pse s’afrohesh pranë djalit? Të shtangojnë kraht e mia Të kuptosh ç’është dashuria? Ref.: S’tu lodh dora dyke tjerrur? Edhe furkën dyke hedhur? Hidhe furkën atje tej E t’a mbroj unë këtej! Që të mbledhim manushaqe Manushaqe, atje në bahçe, atje në bahçe. Në lulishten pranë zallit Eja edhe ti moj lule e malit! Të ja thojmë bukurinë Të këndojmë për dashurinë. Ref.: S’tu lodh dora…

32. Po shkoj, po shkoj moj e dashur
Po shkoj, po shkoj moj e dashur Mbrapa gjithë këtyre maleve Dashurinë që kemi patur Po në zemër tënde mbaje. Ç’më ra puna të largohem Se për fatin e shëmtuar. S’m’premtoj koha të takohem Se orari ka kaluar. Ti më lë në hapësirë Që gjithë botën e ndriçon Më bën mua një të mirë Në qoftë se më dëgjon. E pashë dritën e pasosur Që t’a shoh dashnoren time. Që e kam lënë të brengosur E shkon natën plot mejtime.

668

33. Ke dalë te porta
Ke dalë te porta dhe rri mejtuar Më dukesh fort e dëshpëruar. Ref.: I: Hiq at mejtim! Mos ki dëshpërim! Se ardhi koha Të kesh gëzim. :I Nga do që vete, kudo që shkoj Syçkat e tua nuk i harroj. Seç në zemër më kanë hyrë Dhe gjë prej gjëjë s’kam për t’kursyer. Ref.: Hiqe…

34. Dita po shkon
Dita po shkon, dielli përëndon Hëna del dhe po t’shikon. E ndiej një zë të ëmbël shumë Këngë, natën po gjëmon. E kur këndon kështu ngadalë Zëri i saj mbush fusha e male. Sytë hapen dhe s’i ndëgjon. Natën e mirë, natën e ëmbël! Nata ardhi, dita shkoi Flini mirë, flini ëmbël! Se jam unë t’ju shikoj.

669

35. Lamtumirë
I: Ka ardhë koha me u largue Me lot tuj vajtue. Tani kem me u ndamun Nuk di kur kemi me u pa. :I Ref.: Lamtumirë, lamtumirë! O e dashura ime e mjerë. Lamtumirë, lamtumirë! O e dashura ime e mjerë.

36. Ku kullosnin shqerratë
O ku kullosnin shqerratë Plot bukuri. I: Në malet tona Këtu në Shqipëri! :I O malet me dëborë Fushat jeshil. Kjo jetë e ëmbël Këtu në Shqipëri! O, o sa bukur është Në fshat atje. Në malet tona Këtu në atdhe!

670

37. Eja moj eja
Rashë të flinja, s’më merr gjumi Ëndërronja për tek lumi Moj syzezë, vetullzezë Moj e lindur në qytezë. Ref.: Eja, eja moj eja! Eja eja, eja! Do të marr të kem për t’parë. Lum kush çpiku dashurinë Ndjenë vetëm lumturinë. S’kam ç’e dua pasurinë Kur nuk kam unë dashurinë. Ref.: Eja …

38. Trëndafili i bukur
Trëndafili i bukur shumë. Mbret i luleve më je! Errësirë e kam dynjanë Kur zotrote nuku je. Gjithë anë, gjithë mbanë Tërë jetën në hidhërim. Njëzet vjeç më bëre plak-ë Unë kur qaj ti ke gëzim. Rroj ti çupë e rroj ti vetë Pa dhe unë le të vdes. S’do ta dua ymrin unë Kur zotrote nuku je. Ref.:: I: Trëndafili i bukur shumë. Mbret i luleve më je! Errësirë e kam dynjanë Kur zotrote nuku je. :I Gjithë anë e … 671

39. Si një lule e dërmuar
Si një lule e dërmuar Qëndron vasha e mejtuar. I: Se s’u piqke si një lule Sikur leshrat e purpule. :I Ç’mendon vallë o vajzë e mjerë? Pse qëndron si në skëterrë? Pse e prishni virgjërinë? Dhe po shkon për në greminë. Trëndafil me tyle bojë Shpirti im të fluturojë. Por ti çelu zbukuroju! Pa në daç me tjetër vloju. ___________________________________
vloju = fejohu

40. Varka po niseshe
I: Varka po niseshe që prej limanit Ngriti flamurin të udhëtojë. :I I: Ishte një djalë bashkë me një vajzë Ndalo varkën varkaxhi të vijmë dhe ne! :I Ndalo, ndaloje, ndaloje varkën! Varka po niseshe e po largohet. Iku i dashuri, iku përgjithmonë Edhe mua po më lë me shumë hidhërim. Lulet po çelin dhe lulëzojnë Dhe të dy zemra ne t’i bashkojmë! Po qajmë, të qajmë për dashurinë! Se ti m’jepshe syçkat-e, unë djalërinë.

672

41. Për ty qan zemra ime
Për ty qan zemra ime Që është bërë copë e thërrime. Vajton e s’gjen ngushllim Dhe bashkë me shpirtin tim Kërkon të rrijë pranë teje. Kam vuajtur ditë e natë S’kam dashur as paratë. Vetëm dy sytë e tu Se ata më kan ngushllu’ Sa herë që rri pranë teje. Ref.: Gjeloze në të dukur As kjo s’m’intereson! Veç zemra ime e vyshkur Që ty të dashuron. Folmë, ngushllom me zërin tënd Folmë, mos më mundo më kot! Për ty qan zemra ime Që është bërë copë e thërrime. Vajton e s’gjen ngushllim Dhe bashkë me shpirtin tim Kërkon të rrijë pranë teje.

673

42. Puno sa është ditë
Puno sa është ditë Se nata po afron. Dita si një kalorës Po ecën edhe shkon. Dielli dyke ndriçuar Shkon edhe po punon Edhe dyke nxituar Udhën po e mbaron. Një zë i madh që dolli Nga varri i Skënderbeut: “Shqiptarë të kërkojmë Lirinë e mëmëdheut!” Puno dhe ti i gëzuar Vapën e duro, Oh ! pas këtij mundimi Rri edhe gëzo ! Puno gjer sa të erret Gjë tjetër mos mendo. Dielli ndriçon nga herë Kështu ti mos përto!

674

43. Perëndeshë e bukurisë
I: Perëndeshë e bukurisë je Un’ për tynë do t'pëlcas. Dashurinë që kam shtën’ për ty U bu bu si do t'ia bëj?! :I Ref.: Fle dhe në ëndërr të shikonj E kurr s’të harronj. Mos më mundo yll-o O xhan, o zemër-o! Jak o xhan e jak o shpirt! Jak o zemra ime! Eja të rrojmë që të dy Në këtë botë! Jak o ylli me shkëlqim Fytyrë e dashurisë. Me zënë e ëmbël ti që ke Më bëre të vdes. Ilaçet nuk më bëjnë gjë S'më shërojnë plagëtë. Përveçse syri yt i zi Që më dogji zemrënë. Ref.: Fle dhe në…

675

44. Një ditë shkova nga Drenova
Një ditë shkova nga Drenova, Gjeta një vajzë të re; Ish e bukur, ish e mitur Duket ishte fort e ngjitur. Dhe më thotë me zë plotë Zot, që më ve kaqë re, Në do udhën ta gjeç Aj me mua dhe mos qesh. Ref.: Jam i lodhur, thashë, fare Moj drenova, moj drenova, moj drenovare, Rrijmë pakë në lëndinë Të flasim për dashurinë. Se ti zemërën ma more Moj malëso, moj malëso, moj malësore Me këtë bukurin që ke Ma bëre udhën ta le. Ndajmë pranë dhe mënjanë Më shtinte nga një vështrim Unë me sy mënt e hanja Dorën ndër timet ia mbaja. Kur më thotë me zë plotë: - Në më do me nder si trim, Tek im at ej të vesh Më kërko të më kesh! Ref.: Jam…

676

45. Bonjaku
O në këtë botë i vetëm jam Njeri të dashur nuk kam. I unët jam pa ngrënë Ah vetëm të kisha nënë. Ref.: Pa nënë, Ah nënë! Kush më don mua kush më mban? Çdokush më shtyn, më rrah, më shan Kështu më qenka thënë Se nuku paskam nënë. Ref.: Pa… S’më qas në derë asnjeri S’kam ku të fle e ku të rri I shkretë jam, i lënë Pse? Se s’kam patur nënë. Ref.: Pa… Lyp i mjeri t’më dëgjojnë Njëri s’më do, s’më dëshiron. Dhe të gjithë më përzënë, Sepse nuk paskam nënë. Të gjithë lozin shok me shok Të gjithë bredhin, qeshin tok Të veshur për të qenë Se ata kanë nënë. Ref.: Pa… A vetëm unë s’kam guxim Të loz me ta, të ndiej gëzim S’më qasin e s’më lënë Se s’kam edhe unë nënë. 677

Ref.: Pa… Kudo festim e bukuri, Kudo dëfrim e brohori. Këngë dhe valle zënë Po unë që s’kam nënë? S’të njoha dot e s’të mbaj ment Përkëdhelje, fjalë e kuvend Ah ku të kamë nënë, A varfëra ime nënë? Veç unë qofsha varfanjak Vobek, i shkretë dhe bonjak. I verbër të kisha qenë, Pa le të kisha nënë. Ref.: Pa…

678

46. Përse mejtohesh
Nënë hije t’hënës rrinje Dhe mejtohesh pa pushim. E pandeva se mos flinje Dhe përpara vinj. Ref.: Përse mejtohesh kaqë tinë? Përse, përse, përse? I: Përse mejtohesh kaqë tinë? O yll, o xhan, o dritë! :I U afrova pranë teje Dhe me dorë të trazonj. Mos u turpëro prej meje Se të dua, pa guxonj. Ref.: Përse… Shtire syçkat më shikove Nënëqeshe me gëzim. Zemrën time ma lëndove Tani gjaku më lëvrin. Ç’kërkon prej meje tinë, thuajmë?! Ç’kërkon, ç’kërkon, ç’kërkon? Ç’kërkon prej meje tinë, thuajmë Ç’kërkon, thuajmë, ç’kërkon?

47. Mora kitarën shokë
I: Mora kitarën shokë Dhe nisa këngën time. Ta pimë nja nji gotë raki Për shokë e shoqërinë. :I Ti rrinje në dritare Dhe unë o për karshi. Të lutem lemë një dhjetëshe Të pimë nga një gotë raki 679

48. Kur nata Korçën e mbulon
Kur nata Korçën e mbulon Dhe kafenetë mbushen plot Atëher qan zemra ime dhe vajton, Dhe raki kërkon. Ref.: Do t’vij, do t’vij moj xhan Me lot moj do të qaj Zjarrin e zemrës sime Ta shuaj moj me duhan. Do t’vij, do t’vij moj shpirt Do ulem dhe do t’rri Zjarrin e zemrës sime Ta shuaj moj me raki! Kjo kamarierja jonë syzezë Na përkdhel, na buzëqesh. Ulet bashkë me ne. Syrin na e shkel Dhe raki na sjell. Ref.: Do t’vij…

680

49. Në ëndërr pashë
Në ëndërr pashë Një njeri që desha shumë I: Dhe m’u porsi fantazmë Pranë shtratit ku flinja unë. :I U trondita, kur e pashë Të dashurën time të gjallë. I: Mora zemër dhe i thashë: - Ku është dashnia jonë e parë? :I Ajo më thotë: -I dashur mos m’u qas! Mish e eshra unë s’kam. Vetëm erdha unë e mjera Dy a tre fjalë për të t’i thënë! - A e mbanë n’mend atë unazë Që m’a pate dhënë ti? Dhe më thonje mua me gaz Që ta mbulojmë në atë shkreti?

50. Këngë e mullirit
Dielli vërtitet, bota rrotullon Mbi jetën tonë koha po kalon. Vite e shekuj shkojnë e s’kuptohen Mjerisht si njerëzit vdesin, harrohen. Uji vërtitet, guri rrotullon Ditë edhe natë mulliri punon. Grurë dhe misër venë e dërmohen Miell e brum, buka gatohet. I: Rridh o ujë, fry moj erë! Vërtit gur si ngaherë! Rridh e fry shumë me të shpejtë! Bëj miell të hollë e të lehtë! :I

681

51. Shi ku ndrit
Shi ku ndrit prapa një reje Një yll si drit’ e syve tënt Nënqesh me t’ëmbël prehje Sikur pret nga ty gjësend. Atë yll e ka ndrituar Flak’ e zemrës që të do Mallëngjehet duke pritur T’i përgjigjesh me një “po”. Aqë kohë sa do ndritë Yll i lartë atje në qiell. Do të dua ty si sytë Se ti je si yll kur del.

52. Në sabah kur unë të pashë
Që në sabah kur unë të pashë Me leshrat e lëshuara. I: Mbi supet e hedhura Po qeshnje, po loznje me to. :I Na erdhi prapë dhe prilli I qeshur si nga mot. Fëllënza e bilbili Ligjërojnë bukur sot. Po shkon rrugës si drenushë Mua mos më trazo. Jam vajzë e je djalë Në punën tënde shko! Dashuria më ka fikur Mendohem natë e ditë. Thëllënza e ikur N’të shtënça në kulvi!

682

53. Vajzë malësore
Vajzë malësore Zemrën ti ma more Kij ndjesi në mua Se unë ty të dua. I: Syri yt i bukur Mua më tërhoqi Që kur ti je dukur Zemrënë ma dogji. :I Ref.: Kij mëshirë për mua Se unë ty të dua Mos më lër të vuaj Në një vënd të huaj! Tretem dhe po thahem Nga bota po ndahem Që kur ti je dukur Me syçkat e bukur. Ref.: Kij…

683

54. Lul’ e bukur
Lul’ e bukur por si dielli Kush të mbolli ty këtu ? :I I: Më ka mbjell Imzot nga qielli Për të ndritur mënt e tu :I Lum ay njeri i urtë Që më sheh e më beson Vetëvetiu s’ka mbirë Lum ay që kupëton. I pabesi le të thotë Që ka mbirë prej vetiu Edhe bukurinë time Fisi verbër e mbiu. Çdo njeri është i kotë Po s’njeh krijes’n e tij E shkon jetën në të zezë Pa shpresë gjithë zi. Mua Zoti më ka mbjellë Çdo i urtë e kupëton Le të mësonjë çdo i pjellë Një mësim që të larton.

55. Syçkat e kaltra
Syçkat e kaltëra tënde të bukur Herën e parë kur unë t’i pashë Leshrat e verdha, buzët të kuqur Si përëndeshë je ti unë thashë. E vdekmje je ti moj pëllumbeshë ? Thuajmë të lutem, thuajmë ç’je ? Folmë të keqen moj pëllumbeshë Me zënë e ëmbël tinë që ke ! Mendja më merret e humbas rrojtjen I mjeri unë s’di ç’jam kështu. Do t’humbas i varfëri unë rrojtjen Në mos fitofsha syçkat e tu. 684

56. Fort larg ti ke ikur
Fort larg ti ke ikur Fort larg po jeton K’to pyje, k’to male Ti më s’i kujton I: I harrove tinë Të tëra ndofta sot Ti kujton sikundër I kujtonje një mot :I S’të ardhi pak liksh Lamtumirë kur më the S’vajtove ti ndofta At çast që më le. I: Shpirtin ma more Me mallëngjim. M’u largove, ike larg Atje në migrim :I

685

57. O moj korçare
Në mes të natës në qetësi Ti në ballkon po rrinje. Unë të këndonja me ëmbëlsi Dhe tinë më dëgjonje. Ref.: O moj korçare e bukur si tufe Me nj’ato naze, porsi nuse e re. I: E kur më shkonje ti në bulevard Zemrat tona digjen flakë e zjarr. :I Fjalën e parë ti kur ma the Zemrën ti ma lëndove. Tash nëqoftëse po më le Të vetëm pa dashnore.

Ref.: O moj… Në mos shijofsha atë gëzim Që çfaq fytyra jote. U shoftë drita e syve t’mij Nga faq’ e kësaj bote! Ref.: O moj…

686

58. Për mëmëdhënë
Për mëmëdhenë, për mëmëdhenë Vraponi burra se s’ka me prit! Të vdesim sot me besa bes’n Pranë flamurit të kuq q’u ngrit ! Pranë flamurit, pranë flamurit ! Me shpatun çveshur shqipëtarisht Për dhen’ e Babës edhe të Burrit’ Kemi me vdekur sot burrërisht. Tym edhe flakë, ujë të valë Baba Tomorri nxierr e buçet, Të gjithë trimat atje me dalë Se dita erdhi, koha më s’pret ! E Drini plaku me oshëtima Mbi Shqiprërinë valët po derdh’, Toskë edhe Gegë si vetëtima Armikut bini se dita erdh. Eja burra malit përpjetë Duke betuar vdekj’ a liri, Se s’ka më ëmbël në këtë jetë Kur vdes Shqiptari për Shqipëri ! Shpatat gatitni e të përzëjmë Armikun e egër nga mëmëdheu, Se afroi dita që t’i dëftejmë, Që kemi lerë nga Skënderbeu. Vdekje vëllezër ne të kërkojmë Se sa në jetë në robëri. Më mirë një ditë neve të rrojmë Po zgjedhjen shkundur e në liri. Poshtë robëria ! Poshtë errësira Që po përdorin armikët sot ! Njëri me kisha, tjatri xhamira Jemi vëllezër, s’na ndajnë dot !

687

59. Dëbora zbardhi malet
Dëbora zbardhi maletë Dhe fushën tatëpjetë. I: Se njerëzia s'dalin dot Se rruga është e shkretë. :I

Të thashë moj syzezë Që të mos dashurohemi. Dashuria është e ëmbëlë, Po do t'na hidhërojë. Të thashë moj syzezë Se më s’këndon bilbili. Se fletët zunë po bienë Dhe po afrohet dimri. E tash që u dashuruamë Dhe më s’këndon bilbili. Se gjethet zunë po bienë Se po afrohet dimri.

60. Ç’është ajo
O po ç’është ajo Që po zbret nga mali? I: Me të zeza veshur Nga mali ajo po zbret. :I Në duart e saja Shporta të argjenta Trëndafile mblidhte Për kujtim të dashurisë. O dhe në vdeksha unë S’ka kush të më qajë Një qiri mbi varrë S’ka kush të ma ndezin-e.

688

61. O moj ti me sytë e zi
O moj ti me sytë e zi M’i ke flokët porsi ar. Eja mezin të ta marr Se po s’ardhe do të vij. I: O moj ti me sytë e zi Me ato lule rreth më rreth. M’jep një lule të mos vdes Se po s’ardhe do të vij! :I O moj ti me sytë e zi Me vështrimin si rrufe. Falmi sytë që më sheh Se po s’ardhe do të vij! O moj ti me sytë e zi Më ke buzën si qershi Falma dorën dhe mos rri Se po s’ardhe do të vij! O moj ti me sytë e zi Me njato lule rreth më rreth M’jep një lule të mos vdes Se po s’ardhe do të vij!

62. Të dua shumë
Të dua shumë Sa s’ta tregoj. Me dashuri, Me shpresë Edhe për ty Vuaj fort. Për ty o moj E pa besë. Në qoftë se ti Nuk më jep besë Jetën pa ty s’e dua.

689

63. S’kam ç’e dua pasurinë
I: S’kam ç’e dua pasurinë Po s’ma deshi zemra sot. Nuk e blej dot dashurinë Me të holla është e kotë. :I Shumica kur dijnë se ka metelikë E marrinë vajzën të jetë edhe shtrigë. Të ketë dhe mjekër, mustaqet një pash Se syri iu erret iu bëhet kopash. Harrojn’ se paraja harxhohet njëherë Dhe zonjën e tyre s’e marrin për zë. Ajo mbetet malli që bëhet hallall S’e lajnë mëkatet që kur jemi gjallë. Ref.: S’kam … Shumica kur dijnë se ka metelikë E marrinë vajzën të jetë edhe shtrigë. Kërkojnë të bëhen dhëndurë me zor Atje ku s’i qasin aspak në oborr. Pranojnë të gjorët të bëhen theror Kur dijnë se paja u vjen me vapor. Por shpirti s’kënaqet e zemra nuk do Verdhuçkat e syrit i bëhen kopallë. Ref.: S’kam …

690

64. Kapiten i ri
I: - Kapiten i ri, m’dëfto se kah po vjen? :I I: - Unë vij nga ushtria, nga lufta për atdhe. :I I: Po ti pse më pyet, moj e bukur vejushë? :I I: Se ty diçka t’ka tretur, që ke dalë në këtë fushë. :I - Kapiten i ri, po vejushë unë jam. E kam pasë në ushtri, emrin ia thonë Jovan. - Me mall ka luftuar, por tash shkoi n’at jetë, Dhe tash ti më merr mua - Jovani yt ka vdekë! - Kapiten i ri, porsi bora në mal, S’e ndrroj dashninë e tij, jo me një general! - Po ti o moj vejushë, mbi ty kurgja nuk kam! Të puth faqe e gushë, Jovani yt unë jam!

65. Sa i ëmbël është muaji i majit
Sa i ëmbël është muaji i majit Kur dilnim bashkë rrënzës së malit. Ref.: I: Të përqafuar rrinim qëndronim. A e mban n’mend sa bukur rronim? :I Nën ata lisa të lulëzuar Loznin bilbilat dyke kënduar Ref.: Të përqafuar… Të vie prapë muaji i majit Të dalim prapë rrënzës së malit. I: Pranë burimit ne të qëndrojmë E zemrat tona ne t’i bashkojmë! :I

691

66. Jam, jam e mirë
I: Jam jam e mirë, S’jam s’jam e mirë Jam, jam e mirë, Sheqer për bandillë! :I Të mori ky Pali, Të shpuri n’Rrëmbec. Burrat karajana, Kokën kastravec. Jam, jam e mirë, S’jam, s’jam e mirë Por jam jam e mirë, Jam për vehten time.

67. Se karnevalet
Se karnevale do festojmë Me një dëshirë, me një qëllim. Se edhe qefi edhe djalëria Tërë jetën nuk vazhdojnë Dhe tango vajza, djema lozin Dhe dashurinë ta shtojmë ne. I: O moj ti që rrin te porta Mos dëgjo çfarë thonë bota! Se bota na kan hasret Plaç me gojë o që s’më flet! :I I: Më ban zemra rrik, tik, tak Çfarë xhevapi do t’i jap? Ty Allahu moj të vraftë Që s’më le një herë rehat :I

692

68. Zum tirajra
Se na del vjeshta Fillojnë të vërtetat Zum tirajra. Qenkan vyshkur malet Ngarkuar me shkarpa Zum tirajra. I verb’ti po kërkonte Një vrimë në kashtë Zum tirajra. I shurdh’ti po dëgjonte Fjalimin e memecit Zum tirajra.

69. Bulevardi i Korçës
I: Bulevardi i Korçës Ka vajza pa masë. Dalin e shetisin Pa lejen e mamasë. :I Veshin pantollona, Hipin biçikleta. Dhe u k’thejnë djemve U thonë: - Tungjatjeta! Njëra prej tyre, Se ç’e pashë unë vetë Vinte nga Mborja Në tatëpjetë. Një fëmij i vogël Na i del përpara. Që të mos e shtypte, Kapi rrotë e para. Se me rrotë e para, Se ç’na u rrëzua! E iu gris fustani Dhe u turpërua.

693

70. Syçkat si ato të tuat
Syçkat si ato të tuat Nuku gjenden në dynja. Lum ay që i ka provuar Frikë nga vdekja nuku ka. Falmi vashë t’i puth një herë Që të shuaj këtë sevda. Që m’a morën zemrën time Dhe të qetë nuk më lanë I: Mos më mundo moj nënë! Mos më qorto moj nënë! Syzeza më ka shtënë Me syn’n e saj të zi. :I O m’i more mend’t me leshratë Që m’i lëshon në ballë Të tjera bën, e të tjera thua Që të ma prishësh ti mendjen mua. Por unë mendjen e kam të mbledhur. Se anjë tjetër s’ma ka hedhur.

694

71. Rrokullisni kadet
I: Rroku’ rrokullisni kadet Dhe bëni qefin tamam. Se qefi është i ëmbël Nuk blihet moj me para. :I Ref.: I: Se vitet vijnë e shkojnë Ikin moj një nga një. Se vajzat bëhen plaka Rinia moj nuk vjen më. :I Mora kitarën shokë Dhe nisa këngën time. Ta pijmë ne këtë gotë Për gjithë shoqërinë. Ref.: Se… Ti rrinje në dritare Dhe unë o për karshi. M’a dogje zemrën fare Me ato sytë e zi. Ref.: Se… Mbushni moj mbushni gotat Përplot-o me raki! Që t’ju urojmë të gjithëve Të keni veç lumturi! Ref.: Se…

695

72. Te duqan i Tasit
Te duqan i Tasit-e Karshi Mitropolisë Dalin çupat me shetitë Nga sevdaja e bukurisë-ore. Më bën zonjë dhëndërë, dhëndërë! Se jam djal i ëmbëlë, ëmbëlë Nuk pi verën as rakinë Me një krah e mbaj shtëpinë! O moj ti që rrin në porta Mos dëgjo se ç’të thonë bota Se bota na kanë hasret Plaç me gojë që s’më flet! Ref.: Më bën zemra rrak e tak- rrak e tak Çfar xhevapi do t’i jap, do t’i jap? Ty Allahu moj të vraftë! Që s’më lë mua rehat.

73. M’është mbushë trupi moj me gjilpëra
M’është mbush’ trupi moj me gjilpëra Kam tre muaj që po lëngoj. I: Asnjëri s’po vjen me m’pamun Përveç doktorit që m’viziton. :I Do ta marr strajcën t’a hedhë n’kurriz-e Portë në portë do trokullis Si një lypsar unë do të bëhem Behijen s’e lë pa e shti në dorë. Jam jabanxhi e jam vetëm-e I mjeri si ta çoj jetën-e Flokët e saja kurorë- kurorë I mjeri s’ia zura me dorë!

696

74. O Korça ime
O Korçë e dashur, Po të këndoj këtë serenatë, Mallet e brengës Kur unë jam larg e ndiej për ty. O Korça ime, Po të këndoj i përmalluar! Këngën më të bukur Me sytë përlotur po të këndoj. Korça ime e dashur, për ty zgjodha Këngën më të bukur që të këndoj, Këngë që del nga zemra jonë e pastër, O princeshë e bukur ti ku je? Kujtoj netët e bukura pranverore, Rrugëve të tua me kalldrëm; Vajzat me atë bukuri hyjnore, E dëgjonim ne me mallëngjim. Vajza edhe djem të dashuruar Këngën më të bukur të këndojnë; Si margaritarë ti i rrite Dhe kudo janë, ty s’të harrojnë. I: Për ty këndoj, për ty këndoj, O Korçë e dashur ty të adhuroj! Për ty këndoj, për ty këndoj, Qyteti i ëndrrave, jo nuk të harroj! :I Korça ime e dashur për ty zgjodha Këngën më të bukur që të këndoj, Këngë që del nga zemra jonë e pastër, O princeshë e bukur ti ku je? Kujtoj netët e bukura pranverore, Rrugëve të tua me kalldrëm; Vajzat me atë bukuri hyjnore, E dëgjonim ne me mallëngjim.

697

Vajza edhe djem të dashuruar Këngën më të bukur të këndojnë; Si margaritarë ti i rrite Dhe kudo janë ty s’të harrojnë. I: Për ty këndoj, për ty këndoj, O Korçë e dashur ty të adhuroj! Për ty këndoj, për ty këndoj, Qyteti i ëndrrave, jo nuk të harroj! :I

75. Lulet e majit
I: Një ditë të bukur maji unë ty të takova. Tek po rrije futur nën një lule. Lulet e majit për ty i ëndërrova Lumturinë në shpirt veç ti ma fute. :I Por tani je vyshkur, më s'ke erë Lulet e tua për mua s'kanë më vlerë. I: Nuk je lulja e bukur e ditës së majit Por je lulja e këngës sime të vajit. :I Më kujtohen ditët kur rinia Sa herë rrëmbehet ajo nga dashuria. Ishe e vogël atëherë vajza ime S'mendoje tjetër, veçse për ëndërrime. Por tani je vyshkur, më s'ke erë Lulet e tua për mua s'kanë më vlerë. Do të kujtoj përherë moj lulja ime Ndonëse je kaq larg kësaj zemrës sime.

698

76. Flamuri i Shqipërisë
Rrofsh ti o flamur i Shqipërisë Me gjak të ngjyer dhe me trimëri. Ref.: Një, dy, tri, rrofsh moj Shqipëri Urra, urra, urra, o burra përmbi ta. Ja ku të ardh’ dita të valosh prapë Anë e mbanë përmbi Shqipëri. Ref. Një… Me Pirron vajte kundër Romakëve Me Skenderbenë përmbi Osmanlli. Re. Një… Dhe Skenderbeu u ngrit nga varri Me shpatë nxierrë neve na uron. Ref. Një…

77. Një zë popullit
I: Prej qiellit të ndriçuar Një zë po n’a thërret. Të gjithë duke vrapuar Detyra po na pret. :I I: O popull luftëtar Ndër flamur sot vrapo Për emrin Shqipëtar Jetën me gaz dhuro. :I

699

78. Ardhi dita
Ardhi koha, ardhi dita Iku nata, doli drita Ngrihi trima mos përtoni Këtë kohë ta shpëtoni. I: S’është mjaftë sa ju duruat Edhe tërë ato që vuat? :I Është turp për emrin tuaj Të mundohi për të huaj! Qitni pallat si ju dini Edhe kordhën në e kini. I: Me gjithë zemër e pa ndjesë Bini qenit të pabesë! :I Mjaftë me robënë të çjerrë Mbroni vatrën, mbroni nderë! Ç’mbani duart sit ë thata ? Nxirrni shata dhe lopata ! I: Ferrat, gjembat ti qëroni Nga ky rrezik t’i shpëtoni ! :I Kryet ngrini, zgjedhën shtini, Pastaj lumtur që të jini. Ju në jini atdhetarë Dhe të thjeshtë shqipëtarë. I: Bëni ju sotë atdhenë Siç qe nën Skënderbenë ! :I

700

79. E bukur era
I: E bukur era E keqe dallga. Unë mbeç i shkretë Si varr i zi :I Ref. Eja të rrojmë I: Eja të rrojmë Bashkë të dy. :I I: Se jeta është Në këtë botë Një lidhje e bukur Me dashurinë :I Ref. I: Eja.. I: S’mund të rroj unë Pa patur tynë Ja ku betohem Për sytë e mija. :I Ref. I: Eja…

701

80. Ku kemi lerë?
- Në ç’vënt kemi lerë? Ku na bëjnë nderë? - Në Shqipëri. - Po njeriu vetë? Ci’në do në jetë? - Do vënt e tij. - Ku i duket balta Më ëmbël se mjalta? - Në Shqipëri. - Ku rron me një shpresë? Ku kërkon të vdesë? - Në vënt të tij. - Ku munt të gëzonjë? Dhe me nder të rronjë? - Në Shqipëri. - Përse të punonjë? Dhe të lakmonjë? - Për vënt e tij.

81. Jam vlonjat
Jam vlonjat, jam vlonjat Zhgabën e kam mëm’ e at Zhgaba trime dykrenorë Fron’ e saj e ka në Vlorë. Ref. I: Vlora, Vlora, Vlora, Vlora Rroki armët, bëja for a Vlora, Vlora, Vlora, Vlora Bjeri më të lumtë dora. :I Vlora është e Shqipërisë Krishti është i Perëndisë. Vlora është e Kastriotit Muhameti është i Zotit. Ref. Vlora…

702

82. Këngë e mullirit
Dielli vërtitet, bota rrotullon Mbi jetën tonë koha po kalon Viti dhe shekuj shkojnë e s’kuptohen Mjerisht që njerëzit vdesin, harrohen. Uji vërtitet, gurin rrotullon Dit’ edhe natë mulliri punon Grur edhe misër ven’ e dërmohen Miell edhe brumë bukë gatohen. Rridh o ujë, fry moj erë Vërtit gurë si nga herë Rridh dhe fry shumë më shpejtë Bëjë miell të hollë e të lehtë.

83. Sa mirë
Sa mirë është Plot dashuri, Në malet tona Në Shqipëri. Të lumtur rrojtje Shkojmë n’atdhe Malet me d’borë Janë për ne. Në prehje jetën E shkojmë ne Në vendet tona Këtu n’atdhe.

703

84. Të vegjël ishim
Të vegjël ishim Dhe afër një moshë kishim; Në shkollë venim Bashkë të dy. Të dielë merrnim Udhën dhe në vjeshtë rentnim; Qershiçka mblidhnim Bashkë të dy Me qershi bënja mustaqet; Tinë skuqnje faqet; “Jam e bukur”- theshe Të të puthja deshe Me faq’ e me sy Pastaj sërënditnim nuskat; I vinim si krushkat; Losnim burr-e- grua; dhe më thoshe mua; “Merremi të dy”.

704

85. Mëma jonë Shqipëri
Shqipëri, mëmë Shqipëri Ty të qofshim falë. Të të nxierrim nga kjo robëri Andaj kemi dalë. Ref.: Lum ay cili të do ty Mjer ay cili të shan ty! Gjarpëri do t’u hajë. Gëzoju Shqipëri dhe miq Dridhi, dridhi ju armiq! Gjarpëri do t’u hajë. Ejani, mblidhuni o djem Të bëjmë batalionë. Mbi armikun të hidhemi Me shpata në dorë. Ref.: Lum ay cili… Gëzoju… Ne i falemi një perëndi Edhe jataganë Mëmë kemi një Shqipëri E fis miqtë tanë. Ref.: Lum ay cili.. Gëzoju… Lum kush është shqipëtar Me gjak të vërtetë Të rrëfehet jo si kusar, Po si trim me fletë. Ref.: Lum ay cili… Gëzoju…

705

86. Atdheut
Kurrë neve mos harrojmë Se shqip duhet të mësojmë. Ref. I: Atdhenë t’a dashurojmë Dhe flamurin t’a nderojmë! :I Si shqiptar thjesht që je lindur Shqipërisë t’i jesh bindur. Ref. I: Atdhenë… Hiqni dorë ju shqipëtarë Nga të përditshmet marrëzitë. Ref. I: Atdhenë… S’ndalon feja kombësinë Po do t’faljnë mirësinë. Ref. I: Atdhenë… Rroft’ e qoft’ Kryetari jonë E gëzoftë vendin tonë. Ref. I: Atdhenë…

706

87. Vallja e vëllazërisë
Aj të zëmë dor’ më dorë Gjithë djemt e Shqipërisë Dhe të tundim Tomorë Me vallën e trimërisë. Toskë, Gëgë, Labër, Çamër, Gjithë ç’janë Shqipëtarë Aj të lozim an’ e mbanë Vallën tonë të pandarë. Aj të lozim, të kërcejmë Të gjithë sot të bashkuar Gjyshërit të na vërejnë Bij, qofshi të bekuar! Gjithë armiqtë do t’kuptojnë Të shohin vëllazërinë Do të dridhen kur ndëgjojnë Që shpëtojmë Shqipërinë. Neve botës t’i tregojmë Që shqiptarët nuku flejnë Por punojnë dhe nxitojnë Të shpëtojnë mëmëdhenë. Të këndojmë e të thërrasim Rroftë, rroftë Shqipëria! U shtoft për gjithë jetën Në mes tonë vëllazëria!

707

88. Kij shëndet e mjera botë
Kij shëndet e mjera botë, Kij shëndet e mjera jetë, Dhe ti o Atdheu i gjorë, Kij shëndet përgjithënjë! Ref. Kini shëndet ju kroje, E fush’ e male tona, Kini shëndet ju kroje, Dhe ju çupat suliote! Në sterrë nuk rron dot peshku, As lulja në ranishte. Dhe suliotët nuku binden Të rrojnë në robëri. Ref. Kini… Sikur shkojmë në panair Në kremtim, në lulëzim Dimë dhe qysh të vdesim Se s’durojmë dot skllavërim. Ref.: Kini…

708

89. Kënga e Shoqërisë “Vëllazëria”
Sot gjith’ djalëria Ç’është kah po pret, Sot vëllazëria Ne po na thërret. Ref.: Shpejt o djalëri Dita ka arri! Në vëllëzër jemi Ne askush s’na lot. Gjith’ një gjuhë kemi S’mund t’na ndajnë dot. Ref.: Shpejt… Vëllëzër qemë e jemi S’kemi për t’u ndarë Bes’ e fe kemi Kombin shqipëtar. Ref.: Shpejt… Djemt e Shqipërisë Lidhi tok me ne! Djemt e Toskërisë, Eni bëni be! Ref.: Shpejt… Tjatër nuku duam Besë e dashuri, Gjithë ju betuam Rrofsh moj Shqipëri ! Ref.: Shpejt… 709

90. Krejt ashtu
Krejt ashtu sikur pranvera Qesh një lule plot blerim. Edhe ikë e shkon si reja Kjo djal’nia ikën me shpejtim. Po frynë era me ndryshime Duke qeshur shkon e vjen Po djal’nia me ndryshime Ikën dhe ajo më s’kthen.

710

II. TË NDRYSHME

711

712

01. Po ecja që me natë
Po ecja që me natë Mes shkrepave t’pa udhë. Takova te burimi Një vajzë tuj mbushë ujë. I: I thash se m’u dogj xhani Moj vajzë me kaçurrela. Pak ujë i jep partizanit Të lutem nga bucela. :I Ajo nuk tha një fjalë Dhe uji i freskët rrodhi. Shikimin valë-valë M’u duk se vajza m’hodhi. Me sytë e mi në faqe Tek rridhnin dy bucelat Ranë një tubë manushaqe Të verdhat kaçurrela. Këmbyem buzëqeshjet Dhe djersa se ç’u derdh U shkrinë tërë malet Dhe udha m’u ba terr. Dhe ika nëpër pyje Mes pritave me tela S’më hiqeshin prej syve Të verdhat kaçurrela.

713

02. Sa me mall po këndojnë bylbylat
Sa me mall po këndojnë bylbylat Në lulishtë përsëri. Çelin vjollcat dhe zymylat Me sa hijeshi! Ref.: Gëzon natyra kur pranvera Vjen çdo mot ma e re. O mirë se vjen me lule tjera Moj mimozë ndër ne. Në Tiranë Kur lulëzojnë mimozat Ndrit qyteti jonë i ri Por ma shumë ai ndrit kur vashat Nisin dashuninë. Ref.: Gëzon…

714

03. Lisi plak rrëzoi fletët
Dhe lisi plak rrëzoi fletët Dhe bryma prapë ra kudo. M’thuaj, m’thuaj të vërtetën: - Më do ti mu’ apo s’më do? Ti ike larg o shkove larg Ke kohë që s’k’thehesh më tek ne. Çdo gjë të shtrejtë që kishim bashkë Ti ike larg e pas na le. Dhe lisi plak rrëzoi fletët Dhe bryma prapë ra kudo. Vashë, shkruam, shkruam të vërtetën: - Më do ti mu’ apo s’më do? Tek rri mendoj për dashurinë Që kam për ty, ndonse je larg Sot ti ke vetëm bukurinë Dhe prap të thurrë unë ty një varg. Në letrën që më shkrove ti Plot afsh e mall e dashuri. Të pres të pres me padurim! Largimi s’mbet veç një kujtim. Dhe të bashkuar do qëndrojmë Për jetë të dy ne – mrekulli! Dhe të gëzuar do t’punojmë Ta ngrejmë folenë që ti e di. Dhe lisi plak lëshoi fletët Dhe bryma prapë ra kudo, Vashë, shkruam, shkruam të vërtetën! Më do ti mu’ apo s’më do?

715

04. Moj flutur
M’u duke krijesa më e bukur E ëmbël, e zjarrtë si dashuria. Për ty më ngjallet në shpirt mu’ sot zilia Te ti u nisa të rashë o pas o flutur. Të desha, të desha si i marrë Se sytë, ah sytë, më mahnitën Dhe zemrën time të pastër ma grabite T’u fala ty unë me zjarrin tim të parë. Ref.: I: E bukur si yjet dhe si drita Çdo gjë që ty natyra t’ka dhuru’ Veç zemrën ty të kish harruar Por unë këtë jo, jo nuk e kam ditë! :I Një orë më duket sa minuta Dhe dita e shkurtë sa një orë. Por zemrën time gjithmonë e mbajte në dorë Nuk di arsyen pse shpirtin ma robnove. Më thoshe “të dua” kur s’më deshe Me ledhje, nënqeshje më hutove. Në zemrën time ti hyre dhe sundove Dashurinë o flutur ti mua s’ma dhurove. Ref.: E bukur…

716

05. Në mes gushës m’ke një pikë
Në mes gushës m’ke një pikë Bukur t’ka qëlluar. A s’ma fal ta kapë një çikë? Moj qofsh e bekuar! Nuk të lë se më shikojnë Mos më mbaj mëri! Nuk të lë se më ngacmojnë, Vajzat, djemt e ri. I: S’të thonë gjë moj se e dinë Të gjithë bijtë e fshatit. Se të dyve ne moj Rinë Na ka lidhur fati. :I Rinë moj sa do t’pres vallë Moj e buk’ra Rinë Këto ditë nga rrusht e parë E kam nxjerr rakinë. Ti rakinë, unë verën Kjo është pija jonë. Puthe djalë-o gushën time Sot e përgjithmonë!

717

06. Kur gjethet bijnë në vjeshtë
Kur gjethet bijnë në vjeshtë, Dhe m’duket në vaj natyra Për ty s’mundem me heshtë Si gjethe mbahet fytyra. E zverdhur dhe e ngrime Si barnat në kallnor Po del kjo kanga ime Ankuese, ther n’krahror. Ref.: Ti m’ke braktisë T’qofshin haram ndjenjat e mia! Se larg dashnisë Të lindi n’zemër pabesia. I: Ke me u pendue Por atëhere ka me qenë vonë. Dhe tuj lotue Do t’bjen ndërmend dashnia jonë. :I T’kujtohen ty pranverat Ah, puthjet me pasion. Dhe fjalët “të du” nga hera Që zemra s’i harron. Edhe pse gjethet ranë Të vyshkuna mbi dhe Tash kam me besue Se sa e pabesë je. Ref.: Ti m’ke braktisë…

718

07. Lulëzo natyrë
Bukur dielli po shkëlqen Në qiell t’kaltërt pa mbarim. Deti valën lehtë e sjellë Vishet toka gjithë blerim. Ref.: Lul’zo natyrë, N’ditët e buk’ra pranverore. Gëzim më jep ti falë mbi dhe Lumturi dhuro për ne! Qeshu natyrë, N’ditët e buk’ra gëzimplote Mbushë me ndjenja zemrën plotë Do t’këndoj për ty gjithmonë! Fluturim dallëndyshet shkojnë Plot gëzim në vendin tim Vijnë pranverën, lajmërojnë Me sa gaz po fluturojnë. Ref.: Lul’zo…

719

08. Kur je larg gjithmonë tuj pritun
Kur je larg gjithmonë tuj pritun Letrën tande rri. Dhe mendoj, mendoj at ditën Kur t’kam pasë përbri. Sytë e ndritun para mallit Ambël më shikojnë. Ata sy që dritë më falin T’buk’ra ditë m’kujtojnë. Ref.: Ah kjo letër sa kujtime! Lidhë me gaz përsëri Kujtoj ditët plot andrrime Kur t’kam pasë përbri. Qeshin sytë plot vezullime Letrën kur lexoj. Por do t’qeshë kjo zemra ime Kur do t’përqafoj. Për çdo herë kur troket dera Dal se letrën pres. Kjo s’asht letër si të tjerat Dashuninë t’a ndezë. Do pres letrën dhe një ditë Do të pres dhe ty. F’tyrën gëzimi do t’ma ndritë Kur ti ke me u kthy’. Ref.: Ah kjo letër …

720

09. A t’kujtohen ditët e majit
A t’kujtohen ditët e majit Kur ne dilnim në piknike? Te burimi afër malit Unë të zgjodha ty për mike. Sa të qeshën sytë e shkruar Kur të thash se unë të du’ Dashurisë duke i kënduar Me këto fjalë të kam tregu’. Ref.: Hajt të shkojmë të burimi i kulluar! Hajt t’pushojmë pranë lisit të bleruar! Lule mali plot aroma Tuba-tuba t’i kam mbledhë Manushaqet ma të njoma Veç për ty unë do t’i sjell. Me dafina, lule fushe Një kurorë do t’thur për ty Sepse ti moj ëngjëllushe Thellë në zemër më ke hy. Kur qëndruam te burimi Njëri-tjetrit iu betuam. Atë ditë nga gëzimi S’bashku sikur fluturuam. Përsëri do të festojmë Çdo pranverë me lumturi. Dhe gjithmonë do të këndojmë Këngën tonë me dashuri. Ref.: Hajt…

721

10. Kur unë jam n’andërrime
Kur unë jam n’andërrime Nëpër natën e qetë. Hapet n’qiell tingëllimi I nji kange që th’rret Asht kënga e jote O krijesë e dashunisë Asht kjo kangë që ndër mote E nji zemre që t’fali. Ref.: K’noj për ty o lule prilli Shoqe me pranverën K’noj për ty që drandofillit Ia grabite erën. K’noj për ty mbretneshë mbi zana Sa të kemi pritë K’noj për ty se ti je hana E shtegtimeve t’mia. Mirë e di, lyra ime Jo, për ty s’asht e denjë. Pusho vashë në andrrime Unë tuj knu kam me t’nejt. Le t’ushtojë kanga jote Peng i gjallë i dashunisë O pushtuese gaz-plote E motmoteve t’mia. Ref.: K’noj për ty …

722

11. Po ta marr dhe unë maturën
Po ta marr dhe unë maturën, O i dashur veç më prit! Dhe atje në fshat të largët Do t’takohemi ne të dy. Ref.: Unë të prita, por ti s’erdhe Pse të prita ndaj s’të pres. Ti s’u skuqe, as s’u zverdhe Kur më dole e pabesë. Jetë e fshatit s’të pëlqeu Ndaj një tjetër dashurove. Besën moj që s’e tret dheu Vallë ç’e bëre, ku e çove? Ti s’e don zemrën bujare Që të pret me përmallim. Ah, ta dinja lozonjare S’do të kisha dashuru’! Ref.: Unë të prita… Unë prapë do të këndoj Dhe këputur jam nga lotët. Prapë unë vargje do të shkruaj Por për ty më asnjë dot! Ref.: Unë të prita…

723

12. Këndoj për nënën
I: E lehtë m’është jeta kur di se kam nënë Çdo çast trishtimi e ndjej pranë. Në breng e halle ajo më ka qenë Rreze që dritë shpërndan. :I Ref.: I: Nënë, emër i dashur për mua Më je e shtrejtë të dua Sa jetë e tërë Për ty unë thurrë melodi! :I Një nënë, vetëm një nënë ka në botë Ëmbël tingllon zëri i saj. Kur “bir” fëmijës ajo do t’i thotë Qesh e ndriçon zemër e saj. Ref.: Nënë.. Kur zemra m’rreh në gëzim e dëshpërim Tek ti mendimi më shkon. Pranë teje më e dashur, më trime unë jam Më e lumtur se botë e tërë. Ref.: Nënë…

724

13. Kur dielli bie
I: Kur dielli bie, Dhe hana nisë me dalë. Unë edhe ti Fillojmë dashurinë e parë. :I Ref.: I: Oh sa m’gëzon Njaj syri yt i zi! Kur ti më don, Unë ndiej çdo lumturi. :I A s’ishe ti, Që në zemër më plagove? Me dashuri, Mu në shpirt m’përvëlove. Ref.: Oh sa …

14. Në kopshtije plot aroma
Në kopshtije plot aroma Ndër të tjerat më e njoma Manushaqe në blerime Dhe e mbushur plot shkëlqime Ashtu m’je ti bija ime. Ref.: Je e vogël shend e verë Një buqetë lule me erë. Të puthë babi mij’ra herë Moj erëmira! Je e vogël ti akoma Prandaj luan nëpër dhoma. Do të rritet fëmijëria Prandaj qeshin sytë e mia Gaz e dritë që ka shtëpia. Ref.: Je e …

725

15. Lemza
O ra zilja më zu frika Mësu’si hyni në mësim Por plot shqet'sim e ankth e prita Kur ai e thirri emrin tim. Unë asnjë fjalë s'kisha mësuar Se mbrëmë në takim isha me ty. Po nisi lemza e bekuar Në d'rrasë të zezë, një halë në sy. Ref.: Ohoho, oho mos më ngacmo Ohoho se më mundon, ohohoho Tralalala ... Ç'më kujton kaq shpesh mor djalë? Lemzë or lemzë, më ler të qetë! Është turp i madh kur s'di një fjalë Dhe te lemza kisha mbet’. I: M' ler moj lemzë se mbarova Çdo mësim unë do mësoj. Po t’jap fjalën: Po kalova Në takim më shpesh do shkoj! :I Në takim më shpesh do shkoj Në takim më shpesh do shkoj!

726

16. Unë qesh i mitur
Unë qesh i mitur, ti e parritur Kur për së pari u pamë ne. Se kohë shkuan, vitet kaluan Oh sa pranvera kanë çelë mbi dhe! Oh, a t’kujtohet ç’më pate falë Një jaseminë, një borzilok Pastaj, moj vashë, për dashurinë Më the t’ja nisim një kënge tok. Ref.: Eja eja dhe njëherë, Pranë meje e dashur! Se për ty unë si aherë, Zjarr në gji unë ndjej përherë. Eja, eja lule maji, Eja eja përsëri! Sepse ty unë të kam dashtë, Të kam dashtë që në vogli. Por që atëherë e bardha verë Mallin që lindi ma fort ma shton Oh ty o vashë që kur të pashë N’mbrëmje e agime shpesh të kujtoj. Lulja me erë edhe njëherë Si n’natë pranvere eja përs’ri! Se aqë të dua saqë për mua Në botë lule më s’ka si ty. Ref.: Eja, eja…

727

17. Mbrëmje në Tiranë
Kur vjen mbrëmja në Tiranë Muzgu gjethet i mbulon. Ndizen dritat anë e mbanë Gjithë qyteti vezullon. Lindin shpresa dhe gëzime Rrahin zemrat dashuri. Ndrit Tiranë, Tirana ime Ndrit qyteti me stoli. Ref.: I: Mbrëmje në Tiranë Në çdo anë këngët jehojnë Çiftet anë e mbanë Buzëqeshur gjithnjë këndojnë. :I Kur vjen mbrëmja në Tiranë T’rinj e t’reja rreth shikojnë. Vajzat veshur e stolisur Zemra atyre ju këndon. Këngë e valle sa takime Plot premtime, lumturi Qesh Tiranë, Tirana ime Ndrit qyteti me stoli. Ref.: Mbrëmje …

728

18. Marinari
Atje në Holandë, në vendin e (m)ullinjve Jetonte Keti një vajzë shumë e bukur I kishte sytë të zeza dhe të mëdhaja Dhe dashuronte më t’buk’rin marinar. Ref.: Oj holandeze, vashë e ime e dashur Oj holandeze ke me qenë vajzë e pandarë. Ti ke me qenë vajza ime e dashur, Prandej të them oj holandeze. Një ditë prej ditësh, vapori zu të nisej N’udhëtimin e largët n’gjuetinë e peshkut Ajo tuj kja e përcolli deri n’molo Ai prej anije e përshëndeti. Ref.: Oj holandeze… Një ditë prej ditësh, anija mbërrin n’molo N’maje t’dyrekut kishte një shenjë zie. Prej marinarëve që ktheheshin n’molo. Moris, Moris nuk kishte ma! Ref.: Oj holandeze …

729

19. Erë e lehtë
Erë e lehtë, Fryn mbi det I: Varkën time përkund, Përmbi detin e pafund. :I Ref.: I: Je tuj shku’, Me m’harru’. Gëzim për mua nuk ka, Pa ty jetën se dua ma! :I Mori vashë, Moj e ngratë Bukuria të shkoi, Por virtyti lart qëndroi. Ref.: Jem .. Ndaj ndonjë herë, Në pranverë Ndoshta ke me u kthy, Mbi të gjitha të dua ty! Ref.: Je…

730

20. Pranë shtëpisë sate
Pranë shtëpisë sate, moj vashë Një djalë po vajtonte. Për dashurinë që kish pasur për ty O sy o i zi! Ref.: I: Ndoshta ishte prekur nga ti Moj dashnore. Prandaj po rrinte i varfër pranë portës Me t’pamun me sy. :I M’fol dhe njëherë o me gojë Deri sa t’qetësohem. Se shpirti im asht tuj vujtun për ty O syn i zi! Ref.: Ndoshta …

731

21. Kënga e shoferit
Që nga Durr’si në Bulqizë Rrugë e largët gjarpëron. Si arusha nëpër mal Shkoda ime fluturon. E të keqen ty ta marrsha Sepse kromi po na pret Faqebardhë ty të pafsha Në tabelë e në gazetë. Ref.: I: Ty,ty,ty po bjen boria Më ngadal se bagëtia E kan mbushur rrugën plot. Mos u trembni dhent e mia Shkoda ime ju don fort! :I Shkodë e dashur siç e pe Gomë e parë na lodhi sot. Eja mbushim sa ma shpejt Dhe t’pushojmë pak në Milot. Një raki, një gotë likeri Qafsha ty shpirti ma do. Ti hap sytë po erdh togeri, Menjëherë më lajmëro. Ref.: Ty,ty,ty… Hajt t’ja shkelim edhe pak Hajt, t’a marrsha shpirti im Sepse plot në orën shtatë Me burbuqen kam takim. Ti me t’shkuar, do t’shkarkohesh Unë pastrohem me kujdes. Ti do lahesh, grasatohesh. Pastaj gocën del e pres.

Ref.: Ty,ty,ty…
_____________________________________________________

grasatim = lyerje e makinave me yndyrna

732

22. Dikur lodronim të dyja bashkë
Dikur lodronim të dyja bashkë Një ditë kërkove kukullën Plot dëshirë ta dhashë. E dija se kjo lodër Ishte e shtrenjtë për ty Dëshirën ta lexova n’ata sy. Ref.: Një ditë do linim lodrat, fëmijërinë E bashkë do jetonim moshën e rinisë. E para do mësoje të miat ëndërrime Do njihje ti kush është dashuria ime. Si ta mendoja vallë, më thuaj, Si ta mendoja unë? Ti më rrëmbeve jetën time Atë që desha shumë. Si lodër do ta fal shpirtin E për sa kohë s’e di. Veç s’të fal kjo zemra ime Si t’ju fal, më thuaj vallë!? Kudo të shkoni, Pas do ju ndjekë mallkimi im Ky shpirt nga kjo nuk ndjen Jo asnjë ngushllim. Lodër s’është kjo jeta ime Prandaj lehtë nuk ua dhuroj Ndonse dhimbja po më mbyt Do të di unë t’a jetoj. Ref.: Një ditë…

733

23. Mësuese e fshatit je
Shtëpizë e vogël pranë një burimi Me pemë, perime lule krejt rrethuar. I: Atje ku buçet kënga e gëzimi Ajo është shkolla që i jam kushtuar. :I Ref.: I: Mësuese e fshatit je, N’zemër nxënësit ke. I don dhe i mëson, Për t’a me gaz punon. :I Shtëpizë e vogël pranë….

Të thjeshtë e t’dashur nxënësit të rrethojnë, Të shkathët të vijnë për çdo ditë. Me zell e dashuri ata punojnë Të etur për dije dhe për dritë. Ref.: Mësuese…

734

24. Fëmija i parë
Si sot një vjet më parë jam martuar Dhe të lumtur rrojmë ne. Dikur isha çapkëne, por jam shtruar Nisa në familje unë një jetë të re. Kam qenë në rini shpesh e gëzuar Ëmbël qeshën sytë e mi. Por sot me një gëzim të madh jam zgjuar Ndjeva ndoshta më të shtrenjtën lumtuni. Dua të këndoj Gjithë botën unë ta lajmëroj. Tralala…. Unë e ëndërroj Mezi pres që ta shikoj Ta përkëdhel, ta puth me dashuri. Dua të vallëzoj Gjithë botën unë ta përqafoj Trashëgimtari im jeton Ref.: Tralala, ma të lumtur s'ka Se mua "mami" do më thotë Me lulëzim edhe shkëlqim Edhe natyra po më uron. II Fëmija është shpresa e shtëpisë T'ardhmen tonë përshëndet. Dhe vjen me gaz ky fryt i dashunisë Ëndrra e çdo zemre që me mall e pret. Prandaj dhe unë e dua aq shumë Porsi drita e syve të mi Kur ndoshta do më lerë edhe pa gjumë Vetë unë do ta mbaj në krahë me dhimbshuri Dua të këndoj Gjithë botën ta lajmëroj 735

O miqtë e mi Më lindi një fëmijë… Ref. Unë e ëndërroj Mezi pres që t’a shikoj T’a përkëdhel T’a puth me dashuri Dua të vallëzoj Gjithë botën Unë t’a përqafoj Trashëgimtari im jeton. O miqtë e mi Më lindi një fëmijë.

25. Të shtrenjtës sime
Mendonja ta donja, Me zemër si të vegjlit kaqë shumë Të shihnja për çdo natë edhe në gjumë, Mendonja, mendonja. Të desha, të dua Ashtu sikur në jetë s’kam dashuruar, E dashur për mua Je shok i mirë dhe krah i fortë mbi dhe. Ref.: Dëgjoje, dëgjoje! Se si buçet për ty sot kënga ime Për ty që i fal kësaj zemre veç gëzime, Dëgjoje, dëgjoje! Me shpirtin e pastër, Për mua vetëm ti je e vërteta Kur sjell pranë meje gazin që fal jeta Për shoqen e dashur. 736

Dhe vitet do t’shkojnë Të vegjlit do ta mbushin plot shtëpinë Kur ti do u tregosh për dashurinë Për jetën e lumtur. Të desha, të dua Ashtu sikur në jetë s’kam dashuruar, E dashur për mua Je shok i mirë e krah i fortë mbi dhe. Ref.: Dëgjoje, dëgjoje…

26. Si ujë të dlirë
Si ujët e dlirë, që rrjedh kah bora shkrin, Si qielli n’maj, që fal ma t’bukrën ngjyrë. Ashtu dy sytë e tua vashë ndrijnë Se shpirtit tand ato i janë pasqyrë. Dy sytë e tu kur t’vështrojnë Edhepse buzët nuk flasin, kuptojnë Dy sytë e tu moj vashë nuk trathtojnë Prandaj i dua do t’i dashuroj. Si ujë të dlirë… Dy sytë e tu moj vashë Nuk trathtojnë Prandaj i du’ Dhe do t’i dashuroj Si ujë të dlirë…

737

27. E bukur vjen ti moj pranverë
E bukur vjen ti moj pranverë në vendin tim Mirë se vjen gjithmonë! E diela parkun plot me drita Plot me ngjyra e gjallëron. O fluturo gëzimi moshës Horizonteve ti, kudo Këngë e zemrës, Ti flutro! I: Moj pranverë, e bukura, Lule plot qëndisura Ti je stinë e zemrave Ke dritën tonë, blerimin tonë t’i ke O moj pranverë! :I

28. Një zog i vogël
Një zog i vogël në një fole, I: Rrin e mendohet. :I Do t’fluturojë, por sa ka le I: Ka frikë se rrëzohet. :I Ref.: I: Shpejt do mësojë, të fluturojë, N’maja me gurë. Ambël do t’knoj, kur të shikoj Qiellin kaltruem. :I Do t’shikojë detin, fusha e male Që s’kanë mbarim. Dhe do mësojë sa zemër t’madhe Ka vendi im. Ref.: Shpejt …

738

29. Memzi po marr frymë
Memzi po marr frymë, Lotët më kanë shpëtue. I: Mora sot një letër Për me ta shkrue. :I Për me ta shkrue Gjithë dashurinë. M’kallxo t’vërtetën, Gjithë çka ke ankime. Sytë e zezë m’i ke Por je pak e shkurtë. Moj vajzë e dashur Moj vajzë e urtë. Kur të vish te vorri Më sjell një tufë lule. Dhe të m’i ndezish Disa kandila. Kur t’lulzojë fusha. Kur t’lulzojë mali. Vetëm për ty vajzë Ka me m’marrë malli.

30. Kur hana del
I: Kur hana del Mbi dhe ndriçon. Dy zemrat I bashkon. :I Ref.: I: O shpirt o dritë Sa fort të du’! Megjithëse M’ke harru’. Zemra ime qan, Qan e vajton Për atë Që dashuron. Ref.: O shpirt…

739

31. E kujtova përsëri
E kujtova përsëri, Koh’n e bukur që kaloi. Dhe në zemër si një shkëmb Thellë me forcë se ç’më rëndoi. I: Para syve si vegim Më kaluan ato ditë. Dhe n’këtë çast me përmallim Plot me lot m’u mbushën sytë. :I Kujtoj t’ëmblin ledhatim Fjal’t e tua gjithë gaz. E prandaj me melodi Unë nga larg ty po të thërras. Eja si në vashëri, Me guxim ti qëndro pranë! Natë e fshehtë, e larg qetësi Atje askush nuk na ndanë. Jo më pak unë s’e mendoj Dashuria s’pyet vallë Dëgjo këngët që këndoj E pastaj ti do t’më besosh. Mos shiko kohën që shkoi! Flok’t e tua ngjyrë ar, Se kjo zemër i kërkon Se prej saj ti nuk je ndarë.

740

32. Vendi im
S’ka vend ma t’bukur se atdheu im Kur edhe dielli t’jep gjithmonë shkëlqim Rrethu’ me pyje, dhe me fusha plot Dhe fryt’t e punës që g’zojmë ne sot. Nuk shof më t’bukur tjetër vend në botë Fryn erë e lehtë dhe ma nuk derdhim lot Vjen kangë e punës atje ku ka liri Sa të du’ o vendi im! Ref.: I: O moj ti Shqipni O atdheu im. Vend i bukur ti O moj Shqipni! :I

33. Përse më mban mëri
Përse, përse më mban mëri? Përse më jep qortime? Për ty, për ty më djeg në gji Më djegin plot kujtime. I: Ky çast, ky çast më sjell ndërmend Takimin tonë të parë. Këtu, këtu në këtë vend Pa dashur, jemi ndarë. :I Dashnor, dashnor për sytë e tu U bëra unë atëher. Këtu, këtu përsëri Do t’rrijmë prap n’pranverë I: Përse, përse më mbanë mëri? Përse më jep qortime? Këtu, këtu përsëri Ta nisim dashurinë! :I

741

34. Një kujtim
I: Këngën time ndjej këtë natë plot ndriçim Ty unë të adhuroj, o vashë e bukur me dashuri Syrit tënd të zi unë sot po i thurr këtë melodi Dridhet zëri im kur unë këndoj me adhurim. :I Ref.: I: Hyll bukurie, o sa fort të dashuroj Shpirt dashurie natë e ditë pët ty mendoj. Dhe në këtë natë pranverore për ty M’dridhet zemra ime shkretë për t’bukrat sy. :I Larg në qiell shndrit kjo hënë e bukur plot magji Duket sikur thotë të mira fjalë plot dashuri Ty unë të kërkoj në këtë vetmi pa durim Eja pra këtu në gjirin tim plot dashuri! Ref.: Hyll …

35. Këndo kitarë
Këndo kitarë në gjuhën tënde Kur bie mbrëmja në qetësi Këndo ti këngën më të bukur Se ti je gjithë melodi. Ref.: Kitarë, di pse ti këndon Kitarë, di pse rënkon! Fjal’t që flet për mua në ëndërrime Na i këndo ti kurdoherë, na i këndo Më ëmbël se çdo pranverë! E di pse ti n’zemër ke drithërime Që t’pret ngrohtë ty me adhurim Kitarë, kitara ime mos pusho ti Me tinguj plot melodi! Ref.: Kitarë … 742

36. Bie borë
Bie borë, bie borë pa pushim Unë çaj nëpër shtigje t’bardha. Më presin në fshatin e largët fëmijët Të nisin mësimin e parë. Të shtrenjtë e të dashur për mua ata janë Ndaj bor’ e as era s’më ndajnë. Ref.: Ndaj bjer, ti bjer parreshtur moj borë Unë përpara çaj gjithnjë. Pishtarin plot me dritë mbaj në dorë S’do ma shuash kurrë ti. Dhe s’jam vetëm unë që çaj shtigjet sot Kudo kam bashkudhëtar. Se zemrën dhe vatrën e kemi të ngrohtë Ndaj bjer, ndaj bjer ti borë e parë. Bie borë, bie borë pa pushim Të gjithë do të jemi mbledhur në klasë Detyrën dikush me një shok bisedon, Të tjerët ngrohen në zjarr Ndonjë, kush e di, ka filluar lexon Tregime për shokë partizanë. Ref.: Ndaj…

743

37. Sytë e tu
Më rreh zemra prej gëzimit Kur pranë meje je oj vashë. Ti je shpresë e ëndërrimit Shumë të desha qysh se t’pashë. Zemra jote si burimi Përjetë zemrën time ty ta dhash. Krah për krah së bashku ngjitur Ne të lumtur jemi tash. Janë sytë e tu sikur pranvera Kur më qesh kjo lumturi. Trëndafili i kuq si f’tyra Ti je vashë për bukuri. Ah sa hijshëm kështu e qeshur Si një kopsht me lule plot! Ku ke qenë moj gojë pëllumbe? Një dëshmi, dëshmi që nuk kam sot Sytë e tu o sytë e ty Veç ma vodhën qetësinë. Por n’ata pashë sytë e shkruar Si n’pranverë lumturinë. Janë sytë e tu sikur pasqyra Ku e ardhmja vezullon. Mrekullisht me mij’ra ngjyra Me të dashurat janë sot.

744

38. Dashuri e parë
I: Dashurinë e parë Shpejt e harrove. :I I: Nuk mendove fare, Mua kur më le. :I Ref.: I: A, a, a, a, a, Zemrën se ç’ma more Shpirt i vogël-o! :I Tash na erdh pranvera Të rrijmë të gëzojmë. Por neve të mjerët Fati na dërmoi. Ref.: A, a, a, a, a…

745

39. Shkonte vasha për në krua
Shkonte vasha për në krua Vasha shtatsorkadhe. Shkonte duke na kënduar Dale me ngadale. Syri i saj si sy i shkruar Ndezur nga gëzimi. Dielli që kishte perënduar Ia kish ndezur trimi. Edhe lulet bardh si bora I freskon ngadalë. Por mes lulesh thur kurora I vë palë - palë. Po ia mori me zë këngës Ashtu me të shtruar. Se ç’ia bënte qefin zemrës Që ish përmalluar. Pa të ngjitej në përrenjtë, Pa të ngjitej fushës. Dhe pastaj tek çerdhe gjeti Do t’i hudhet gushës. E kish parë tek punonte Ballin të djerësitur. Kish dëgjuar kur gufonte Një e psherëtitur.

746

41. Djali simpatik
Punën si mbaron ai djali simpatik Në parqe t’qytetit shetit ai vonë. Nëpër bulevarde pranë vitrinash shkon E në kafe pak, ku rrin ky simpatiku jonë. Vajzat bukuroshe djalin e shikojnë Duan sylaroshet zemrën t’ia lëndojnë. Por ky djali jonë, djali simpatik Çupat, si na thanë, nuk i shef një çikë. O ti djalë i ri, vajzat i shiko! Me ata syt e zi n’zemër i plago! O ti djal i ri, djali jonë i mbarë Zgjidhe bjonde gruan, mos rri më beqar!

42. Vajza me trëndafil
I: Rrugës kur shkon duke qeshur Një trëndafil mban në dorë Flokët e thurur kurorë Më e bukura për mua je! :I A, a, a, a, Ref.: Natën do vij në bahçen tënde Trëndafilat do t’i pres. Do të përgjoj unë ty me ëndje Herët në mëngjes. Kur do kalosh çapkëne… Rrugës më rrin e menduar Se sot pa lule ke mbetur. M’thuaj: -Vallë a e ke gjetur Se trëndafilat kush t’i pret? Lule mos mbaj nëpër duar Ato s’ta shtojnë bukurinë. Ti ke për mua freskinë Se trëndafil je ti vetë. Ref.: Natën do vij…

747

42. Dashnori frikacak
I: - Kur pranë meje ti kalon Bëhem gati të ndaloj. Mendja e shkretë më fluturon Dridhem krejt e s’di kah t’ia filloj. :I - Pse kështu sytë i ke turbullu’? Krah për krah me qenë të rinj Pra tash ulu më dëgjo! Mblidhe mendjen djalë si mendon!? - Vashë, s’kam guxim Prandaj nuk gjej qetësim. Zemra ime do ketë shërim Veç po m’fole ti! - Ti më dukesh burracak Kur nuk ndalë një vajzë që do. Gati mirë ke ra në lak Prandaj dua t’ma thuash një fjalë. - Kur jam vetëm në shtëpi Bëhem trim, zemra m’gufon. Sa më del përpara ti Mbetem shkëmb e goja s’më punon. - Djalo, s’ke besim Prandaj s’gjen qetësim. Zemra ime do t’ketë shërim Veç po m’fole ti!

748

43. Ti m’u betove
Ti m’u betove Veç meje tjetër s’do të kesh Për jetë e dashur Veç e imja do të jesh. Por shpejt harrove Dhe larg betimit qëndron Me sy më nuk më shikon Ndonjë tjetër dashuron. Ref.: Ti eja, vashë eja Zemrat përjetë t’i bashkojmë! N’pranverat e reja Jetën me gëzim ta kalojmë! Ti eja, vashë eja Eja një këngë të këndojmë! Bashkë të ëndërrojmë ne për lumturi Të jetojmë në dashuri! Ti s’më kuptove Ty vashë dyshimi të mundon. Me kot e dashur Me fjalë të rënda më lëndon. Ref.: Ti eja …

749

44. Kush e këndoi dashurinë
I: Kush e këndoi dashurinë Lakmoi më parë bukurinë. Veçse në ty unë do të rroj Pse kaqë fort atë e dua Se qenke zemër për të qenë Prandaj dhe zemrën ia kam dhënë. :I Ref.: Se dashuria s’është e thënë Të jetë vasha yll e hënë. Se bukuria shkon e vjen Por zemra kurrë s’të gënjen. Ajo u bind për të ndierë Jo vetëm lulet n’pranverë Por edhe dimrin dhe acarë Pastaj të ngrohet ku s’ka zjarr S’e ka mirësinë e ëmbëlsinë Prandaj ia fala dashurinë. I: A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, :I Ref.: Se …

750

45. Për ty mendoj gjithmonë
Për ty mendoj gjithmonë Çdo çast, çdo ditë të re. E buk’ra si n’pranverë Mendoj gjithmonë. Se zemra ime, vjollcë Me besnikëri Me zjarr dashurie t’madhe Këndon këtë melodi. E dashur larg më je E buk’ra ime vashë. E unë të pres me mall Në gjirin tim. Se shpirti im përherë Me përmallim. Të pres unë krahëhapur Shpresë e shpirtit tim.

Për ty mendoj gjithmonë E zemra ime t’pret. Për ty mendoj përherë Kurr s’të harroj. Për mu’ je lumturi E dashura ti.! Me lot, këngë e ëndje Eja bukuri!

751

46. Je i bukur vend i lindjes (Qytetit tim)
I: Je i bukur vend i lindjes, Je i bukur Durrësi im. Plot me kodra, brigje deti E kopshtie plot gjelbrim. :I Ref.: I: K’ndoj për ty qytet i dashur Vend i shtrejtë, pa kufi. Të du’ në ditët kur vlon puna Të du’ në mbrëmjet plot qetësi. :I Je i lashtë por ti dukesh Ti gjithmonë ma i ri. Se çdo ditë duart puntore Ty të falin lumturi. Ref.: K’ndoj për ty …

752

47. Shqipëri, o vendi im
Ngat flamurit kishte marrë Gjyshi plak një grusht me dhe. Të na thotë se t’kemi nënë Se nuk jemi pa atdhe Pa atdhe.

Brez pas brezi larg atdheut Një grusht dhe na mbajti gjallë. Ja ku erdha, jam pranë teje Tokën puth dhe bëhem zjarr. Bëhem zjarr. Ref.: Shqipëri, o vendi im O e madhe Shqipëri. Të kam nënë e më ke bir Zemra ime Shqipëri. Shqipëri, o vendi im Shpirtin tënd dhe nëpër botë I dhe botës dashuri Dhe vetë mbete në lot. Por sot koha po kërkon Shpirtin tënd dhe dashurinë. Atë barrë që ti mbolle Të mos endet nëpër botë. Ref.: Shqipëri…

753

48. Mjekut të ri
Me bluzën e bardhë afrohesh ngadalë Pranë djalit që ndodhet në gjumë. I kthjellët, rreze drite kur hyn në spital Sheh jetën që rrjedh si një lumë. I: I qeshur, i dashur, i ëmbël që s’fle Pamposhtur qëndron në shtrëngatë. Për t’ardhmen e lumtur kur jeta thërret Ti lodhje s’ndien ditë as natë. :I Ref.: Në zemër ndiej, ndjenjat fisnike Për duart e arta që ke. I: Me mirënjohje ty të kujtojmë Për ty këndojmë ne. :I

Ti vjen si një dritë që ëmbël agon Dhe ty po të presin të shkret’t. Dhe vdekjen mizore ti ashpër largon Që t’mos shuhet, t’mos fiket një jetë. Që foshnje e pafajshme t’mos vdesë Kur vdekja largohet trishtuar Një nënë ku foshnjen për shpirtin e saj Dhe ty t’mendon e gëzuar. Ref.: Në zemër ndiej …

Me punën fisnike ti zemrat pushton Sa njerëz deri tash ke shpëtuar. Ndaj kënga ime për ty sot jehon Ti je si një zjarr i pashuar.

754

49. Një qershori
Qesh e bukura natyrë Gazi s’ka kufi. Po ky gaz me njat fytyrë Duket ndër fëmi’. Ty të presim sot, Gëzueshëm se nga mot Për fusha dhe lëndina Gonxhe, lule plot. Një qershori ja erdhi ndër ne E na gjeti me shëndet, gëzim edhe hare. Një qershori ja erdhi ndër ne Shkëlqen dielli, vjen pranvera, Qesh kjo jetë e re! Ref.: Një qershor për ty këndoj Me mall si përherë Një qershor për ty vallzojnë Fëmijët dhe qengjat n’verë. Edhe nënat ty të njohin Ndaj të derdhen pak Kur vjen ti porsa të shofin Qeshin buzagaz. Ref.: Një qershori… E të themi: “Mirë se erdhe Ditë, o ditë e re!” Kur fëmijët kanë festë Festë kemi dhe ne! Se gëzimi i tyre është Edhe gëzim i jonë. Një qershor mirë e më mirë Ti na gjetsh gjithmonë! Ref.: Një qershori, o erdhi … 755

50. U dashuruam në punë
Në punë e sipër, një ditë të dy u njohëm Dhe me dëshir fillu’m shoqërinë e re Kalonin ditët kalonin edhe muaj Për ata dukej jeta krejt e re. Dalngadalë, ashtu si pa kuptuar Zuri u trash, u ngroh kjo miqësi. Dalngadalë, ashtu si pa kuptuar U kthye shpejt në dashuri. Të dy dashnorët kalojnë në dëfrime Nga njëri tjetri kurr nuk ndahen dot. O sa takime, puthje sa kujtime! Çaste gëzimi jeta mbushur plot. Ditët plot diell të buk’ra për ta ishin Natyra qesh, këndon me ngrohtësi Netët me hënë dhe qielli me plot yje Jeta për ta është vetëm dashuri. Të dy të zgjuar, punëtorë e simpatikë Të dy së bashku mbushen me gëzim. Dhe pa e bërë as një as dy një ditë Shpallën fejesën plot gëzim. T’ambla si mjalti janë dit’t e fejesës Lum o si ju dhe shifni ç’mrekulli! Por mos harroni se për nder t’martesës Duhet t’ia lini ju o çift i ri. Fjalë e martesës u hap e mori dhenë U mbush shtëpia shokë e shoqe plot Prit musafirë, ngrit dreka e shtro darka Vlon nga muzika lagjja juaj sot. Pastaj dashnorëve Shpejt-o ne fejesë Me ndjenja t’pastra me zemrën e bardhë E ndezën dasmën me martesë. U trashëgofshi për jetë e mot! Për nderë ju paçi mirësinë! U trashëgofshi për jetë e mot! Paqe për ju dhe lumturi!

756

51. Për sytë që mahnisin
Si era magjistare n’pranverë Në zemrën time sonte ti ndriçon. Ti më e bukura ëndërr e jetës sime Ti gëzim që jeta adhuron. Ref.: Ajo nuk tretet Dashuri në zemër ndiej për ty Dëshira ime është për dy sy Që më mahnisin gjakun zjarr. Ajo lidh zemrën mbush plot mall Ti vetëm për mua porsi pranverë E qeshur porsi lule trandafili Pranë djalit që fort të dashuron. Ref.: Ajo nuk…

52. Të pres
Në fusha e male, më ngushllove ndër burime Dhe hëna më e dashur për ne do t’rrezojë. Po jo, jeta paska edhe ndarje e hidhërime Kur zemra e lënduar një çast mund t’këndojë. Ref.: Të pres duke menduar, se n’ndarje nuk mendoj Kjo shpresë e pashuar kot lotët po m’i fal Ta mbajmë dashurinë, të parën dashuri! Të pres me lumturimin që më ke falur ti. E di që do të kthehesh, po nisesh n’udhëtime Larg, edhe dita më duket shumë e gjatë. Për ty do të udhtojë kudo kjo zemra ime Kur dielli i qeshur, do të rrezojë. Ref.: Të pres …

757

53. Syri i zi
Vetëm syn’n e zi mendoj përherë Ç’ma dogje zemrën në rini! S’di, se kam takuar asnjëherë, S’gjeta tjetër sy si syn’n e zi. Ref.: Prapë po e kujtoj, S’mund ta harroj Dje që në rini ndjeva dashuri Desha syn’n e zi. Sot një letër tjetër kam në dorë Koha e ka zverdhur si borë. Por unë e mbaj si gjënë me vlerë Sepse syn’n e zi kjo m’kujton. Ref.: Prapë …

54. Shitësja e re
I: Prapa vitrinës, afër banakut Një vajzë e re plot bukuri. Në t’bardha veshur, lule zambaku I pret klientat plot ëmbëlsi. :I Ref.: I: Është shit’sja e re e lagjes sime Shit’sja e bukur si lule verë Për të dëgjoj unë veç lavdërime Gjithmonë e qeshur si në pranverë. :I Dyqani mbushur me plot të mira Çdo gjë në rregull dhe pastërti. Nga punë e vajzës si xhevahire E gjithë njerëzia ndjen k’naqësi. Ref.: Është… Për punë të mirë plot hijeshi Me flok’t e saja porsi kurorë E zbukuruar me ar qëndisur I shëndrit flamuri ikuq transitor.

758

55. Erdhi pranvera
Sa bukur dielli po shkëlqen Në qiellin e kaltërt pa mbarim. E deti val’t e veta i len Toka vishet me blerim. Ref.: O erdhi pranvera, jeta zien O vend i bukur përherë. Plot me t’bukra lule, gjethe Si nuse e veshur me stoli. Në fluturim dallëndyshet Sa kalojnë Tek sa vijnë plot gëzim Pranverën sot lajmërojnë. Ref.: O erdhi pranvera…

56. Lokomotivës
I: Larg, larg nga qyteti Ne deti po na fton. Vasha, djema me gëzim Eni shpejt në trenin tim, e ja, a, a! :I Ref.: E çuf, e çuf, e çuf, e çuf Çuf lokomotiva Ec, ec, ec, ec, ec Ecim pa pushim A, a, a, a, a, a, a, Ecim fluturim A, a, a, a, a, a, a Valë e detit po na fton. Kish zbardhë horizonti Nga dielli që agon. Rreze t’arta me shkëlqim Ndrisni ju në trenin tim, eja! Ref.: E çuf…

759

57. Pranvera
I: E bukur vjen për ne pranvera Me lule vjollca plot hijeshi. Dhe zemrat tona mbushur me zjarrin e ri Kërkojnë pa u lodhur punë e shoqëri. :I Ref.: I: E bukur vjen për ne ti o pranverë Gëzim dhe hare sjell ndër ne. Dhe ditët tua o sa fort gëzuar Këndojnë melodi për ate verë. :I E nisi këngën dhe bilbili Dhe zemra zemrën tjetër kërkon. Dëshira t’reja lindin me zjarrin e ri Për ne vjen ti o moj pranverë. Ref.: E bukur…

58. Një ditë të bukur maji
Një ditë të bukur maji ty të pashë Sytë ndër gjemba t’i kundrova. Plot me vërejtje n’zemër t’kujtova Derisa një ditë m’u përkule. Ref.: Porse tash je vyshkë e ma nuk ke erë Fletët e tua nuk kanë më vlerë. Nuk je lulja e bukur e ditëve t’majit Por je lulja n’zemër time t’vajit! Do t’kujtoj përher o lulja e vyshkur Ndonse gjendem larg tash ma prej teje. Dhe në kujtim sa vjet jeton pranë meje S’do të harroj moj lulja më e bukur Ref.: Porse tash…

760

59. Porsi portokalli n’degë
Bukuri hana në mes të blerimit Portokallat me ngjyrë floriri. Mbushur degët po rëndojnë Erë të këndshme kundërmojnë Përreth pemëve vashat po lodrojnë. Por këta kanistra mbushur dalngadalë Atje n’mes degësh vasha dy tri fjalë Gjeti rast e foli fshehtas Me një djalë. O, o, o, o, o, o, Dëgjomë mue o e bukura vashë Në dashni unë me ty se ç’rash-e Ndizet flakë kjo zemër e shkretë Porsi portokalli n’degë Larg shoq, shoqit mos të ngelim vetë. Si portokalli që ndriçon si ar Le t’jetë e dashur për ne si dëshmitar Eja zemra ime, eja sa më parë!

761

60. Të falem o Durrës
Një këngë për ty unë do këndoj Që Durrësit me mall t’ia kushtoj. Pra e dëlir le t’tingëllojë dhe jehona e saj Në çdo anë le të ushtojë! Sot kangën më t’bukur krenare Qytetit ku linda ia këndoj. Kjo melodi gazmore E ngroht dhe e dlirë l’e t’kumbojë. Ref.: I: Të falem i bukuri Durrës! Me mall e me ashk të këndoj. S’t’harroj unë ty kurrën e kurrës Me asnjë qytet nuk të ndërroj! :I Me pyje me kodra bleroshe Qe sipër të rrijmë e punojmë I vogël i lashtë dje ishe Por sot je një port madhështor. Ref.: Të falem… O Durrës, i dashur me nam Gjithnjë ty në zemër të kam. Gjithnjë këtë këngë me mall Këndoj gjithmon.

762

61. Ne jemi tre
Një nga ne është kompozitor Ai e thur këngën me melodi. Kurse tjetri është këngëtar Oh sa bukur këndon ai! I: Me poetin ne bëhemi tre Miq të vjetër në moshë të re. I këndojmë jetës sonë të re! :I La,la, la, la, la Ndëgjoni ju, ndëgjoni këngën tonë tani! La, la, la, la, la Se jeta jonë do t’jetë e bukur Sot ajo plot gaz e gjallëri Rend moj këngë tej e përtej. Ref.: Çaj hapësira dhe fusha përshko! Zbrit mbi supet njerëzit kudo! Anë e kand atdheut fluturo! La, la, la, la, la, la Këndoni tok me neve juve këngën tonë La, la, la, la, la, la Jeta jonë do t’jetë e bukur përgjithmonë. Ref.: Çaj hapësira…

763

62. Në mes dy urash romantike
Në mes dy urash romantike N’ballë dy plepa te blerimi. Është një shtëpi fantastike T’knaqet syni me shikju’. Endet pranë një djalë i ri Porsa nata derdhi hije. Ajo mbyllur sytë n’qetësi Me kry’ ulur prej dhimbsunie. Pranë dritares përmalluaeshëm Dhe ëndërron në hije t’saj. Në kështjellë qan mjerueshëm Syt e tij mbushen me vaj.

764

63. Endësja
End lumninë o vashëz, Vashëz duarartë Lodhje s’njeh ti kurrë, Ndaj për ty jam krenar! A e di se drita ime moj syzezë, Ti je vetëm ti. Bashkë lodronim dhe vallëzonim Kur në shkollë venim ne të dy I: Vashë o vashë, pse s’më thua Pse tani nuk rrin me mua? Unë si dritën ty të dua , Lule në freski. :I O, o o o o o vashëz-o A e din ti kush të do? O, o o o o o duarartë Midis shoqeve e pare! Plot gëzime, ëndërrime, Shkojnë vitet një nga një. Edhe mallin pa ngurrim, Na shtojnë neve përgjithmonë. Vashë o vashë Pse s’më thua Pse tani nuk rri me mua? Unë si dritën ty të dua Lule në freski. O, o, o vashëz-o…

765

64. Të dua o det
O det të dua kur çelë në ty agimi Me t’parën puthje më çmon, dhuron N’breg tëndin në zemër m’vërshon mu’ gëzimi O det i thellë sa më përmallon. E du, trazimin tënd të pafashitur E shtrirë magjepse me hovin tënd blu. I: M’i dhe dritë o jetës Një këngë t’flakt m’i hartu’ Me grishëë zani i jetës Një yll të zjarrtë unë me këndu’ :I A, a, a, a, a, a, a, a A, a, a, a, a, a, a, a Një yll të zjarrtë unë me këndu’ I kaltër, si sytë e vashës sime Pa fund i gjërë si kjo pranverë e re. Se ti më jep gëzime Dhe palmat të sjellin frymëzim. Andaj zemra ime Të do ty o det, deti im! A, a, a, a, a, a, a, a A, a, a, a, a, a, a, a të do ty o det, deti im. Si vet lumturia Në jetë së bashku në atëdhe Gjithmonë ndër këngë të mia I jonë i kaltërt o det!

766

65. Gjyshes
Sot një këngë do këndoj, Veç për ty, o gjyshja ime. E di mirë dhe s'e harroj Të shkaktova shumë trazime. Këngën time ta kushtoj. E të falur të kërkoj, Për shumë faje e gabime, Net pa gjumë e mundime. Ti u zbardhe, gjyshja ime. E çdo vit një rrudhë shton Sa kokëçarje, shqetësime Sjellja ime të shkakton. Por ti je gjithnjë e mirë Edhe fajin shpejt ma fal T'jem e urtë unë kam dëshirë, Porse vrullin dot s'e ndal. Kur fëmijë kam qenë një herë E pranë zjarrit me ty rrinja. Më tregoje ti atëherë Shumë gjëra që unë s'i dinja. Unë dëgjoja gjithë çudi, Plot kureshtje, kënaqësi. Dhe sa shumë nga ti mësoja. Me sa vrull të përqafoja. Shkuan vitet e tani S'jam e vogël si atëherë. Epo gjyshe unë përsëri Ta prish qejfin nganjëherë. Por se prapë edhe sot Për çdo gjë ti më del zot. E shikimi yt i dlirë Më jep forcë të jem e mirë.

767

66. E dua vendin tim
Nga këto male sa të zbardh agimi Dua ta shoh e sodit atdheun Si ëndërroj plot frymëzim Naimi Dua ta shoh si zgjohet në hare. Para sysh më shtrihen fusha t’arta Brigje kaltrore dhe kantierë Shtylla të çelikta, pisha të larta Porsi roje që s’flen ndojherë. N’rrugë të jetës kaluam shtigje Dallgë e maja, o atdhe! Ndaj zgjohem plot gaz në vegime Zemra më rrah o toka ime për ty Andrrën më t’buk’rën andërroj. Dhe ngjallem për ty nër vegime Ngjallen përsëri ca kujtime. Zemra më rrahë o toka ime për ty Kangën ma t’bukur këndoj. Ref.: Bari i njomë sa mugulloi nga toka Mali lartë mbushet me dëborë Si rrëfim nga zemra ç’më buroka Melodi e vendit arbëror. N’rrugë të jetës kaluam shtigje Dallgë e maja o atdhe! Ndaj zgjohem plot gaz në vegime Ndaj gëzimi gjithmon kënga ime Zemra më rrahe o toka ime për ty Andrrat më t’bukra andërroj. Dhe ngjallen për ty në vegime Ngjallen përsëri ca kujtime. Zemra më rrah o toka ime për ty Këngën më t’bukur këndoj. Ref.: Bari … 768

67. Nën kurorën e ullirit
Nën kurorën e ullirit Shtrydh një valë të rrjedhin lot Ranë lotët e mi në dhembje Në zemrën tonë. Përtej fshatit në të dalë Niset rruga e kurbetit. Përmbi brigje përmbi valë I rrinte si plagë deti. Kjo shami e nënës e larë o me lot Priste vajza, dhimbje ndjente thellë në tokë. Ikën ditët, vitet, shokët na lanë Drita e lirisë rreze hodhi anë e mbanë. Nën kurorën e ullirit Një grusht dhe në dorë kam marrë Dhe më ngjan o si floriri Toka e shtrejtë.

68. Ajo është lule
Dallëndyshe bukuroshe Ti Rozafën e kalon. Brigjeve kah rrjedh Buna Falëmeshnet asaj i çon. Mu si vesa do të duket Kur në punë shkon e vjen. Po do t’thuesh moj dallëndyshe Jam një lule shend e verë. Ndaj të lutem me ca fjalë Përshëndetma buzagaz. E rrëfeje se një zemër Për ty rrah orë e cast. Ref.: Ajo është lule Shoqen nuk ia gjen Bukurinë e shpirtit Syri ia rrëfen. Ref.: Ajo është…

769

69. Kur të kam pranë
I: Nëpër lëndinat plot me hijeshi Kullosnin qingjat në livadh t’njomë. Dhe bariu fyellit ia thotë plot gaz e ëmbëlsi Që natyra plot me lule është qëndisë. :I Ref.: Atje burimi i ujit si kristal Ia merr bilbilit ëmbël melodinë. Me gëzim pranverën ne e përqafojmë, sa bukuri! Me aroma lule plot dhe zemra rrah kaq fort. Ti eja vashë bashkë të këndojmë Natyrës s’bukur ne t’i përgëzojmë. Neve zemrat t’i bashkojmë dhe t’lumtur të vallzojmë Për të ardhmën tonë të bukur t’kuvendojmë. Na qesh ne jeta plot me dashuri Dhe afër njëri tjetrit do të rrimë Dhe së bashku eja zemrat t’i afrojmë, sa mrekulli! Ti e dashur mos loto, për lumturinë veç mendo. Ref.: Atje …

770

70. Dielli i verës
Dielli i verës ja po zbret nga qielli E puth detin n’perëndim. Vapa përshkoi tash dhe fshatin Gjithçka duket si n’agim. Flladi i lules, luleve verore Ndër fytyra na lëmon Kjo aroma e përshkon barin Sa kujtime po n’a zgjon! Ref.: Po na thuaj shoqe, hajt tregona një Hyn në zemër trimit ngriti një fole Tek po korrnim grurin tek po lidhnim duaj Atje edhe zemra gjen ngushllim. Kur u lodhëm, kroi jonë i dashur Na shuan etjen dhe na çlodh. Ref.: Po…

71. Eja t’pres me padurim
Kur hëna del e gjethet shushurijnë Nga flladi i mbrëmjes plot me ëmbëlsi Përpara syve m’duket sikur vijnë Dy sytë e tu, t’ëmbël syt e zi. Ref.: I: Eja t’pres me padurim Mos u vono! Ngushllimi i shpirtit tim Eja t’pres mos më harro! :I Nga gjiri i madh këta yj’ të që ndriçojnë Fytyrat më të mira. Je larg nga unë, je larg kujtesa ime Kjo zemra ime veç rënkon. Ref.: Eja …

771

72. O i miri i nënës
O i miri i nënës, trëndafil me erë Mbyll syrin e vogël, gonxhe në pranverë Sot je i vogël, flij bir sa më shumë Se s’të don atdheu nesër të pagjumë. Ref.: I: Rritu dita ditës o pëllumb i djepit Lësho rrënjë të thella si llastar i plepit. Rritu dita ditës o grusht si vetëtima Se toka do krehur, pushka kërkon trima. :I Si zogu i shqiponjës të çash në furtunë Ballin edhe gjoksin dhe atë kur fryn më shumë. Rritu ti i pastër si pika e vesës Se të don atdheu trim dhe të besës. Ref.: Rritu..

772

73. Nusja e maleve
Rreth e rreth shtat vitesh E veshur si nuse Shotë o yll i bukurisë E sa shpejt pushoi sharkia e lodra Ëndërr mbet për ty, jo dhe nusëri Nina-nina pranë djepit këndove Pushka të kërkoj moj burrneshë. Ref.: Ndeze fushë e tunde mal Ndaj dhe pushka kurr s’t’u ndal Mes trimave si vetëtima Shota lëshoi kushtrim: E he e, e, e, e, ej! Tan vatani tym e flakë Ti si yll o Ti flamur moj ngrite lart. Hyre ti n’mes këngëve Shotë moj bijë e maleve Dhe mbete nuse e maleve. Trima legjendarë N’mes plagëve kujtoj kur qëlloje mbi krajli Ty të lumtë moj bijë se faqen na z’bardhe Pushka jote e re shkrepi për liri Nuse e maleve ty trimat të thirrën Histori të rrallë shkrove. Ref.: Ndeze …

773

74. Ti qeshu gëzuar e dashur
Si hijet po ndritim, e era E freskët lëviz, ledhatare. Ne ecim në rrugët e blerta Hareja prej zemrës buron. Oh buza gjithnjë pëshpëriti Për jetën gjithë ambëlsi. Ndër gjethe që t’përshpërisin Me puthje, me plot dashuri. Ref.: Ti qeshu gëzueshëm e dashur Eja te unë fluturim. Fluturim m’sjell dashurinë Dhe zemrat na i mbush me gëzim. Unë dua që në buzët e tua burbuqe Të ngreh gaz e gjithmonë ndër ty. Të ardhmen ta shoh, o lulëkuqe Pas pak në gaz presim gëzim. Së bashku në jetë do t’kalojmë Pranvera ime je ti. E dashun sot zemrat na vlojnë Pa dashje po rrahin gjithmonë. Ref.: Ti …

774

75. S’di se përse
S’di se përse, gjumi natën nuk më zë Ti dhe vetëm ti, gjithnjë në mendje më rri. Ti eja pra, xhani m’u dogj flakë e zjarr Ti e vetëm ti, gjithnjë në mendje më rri. Atë natë t’pranverës kur të pashë Zemrën menjëher unë ty ta dhashë. Gëzim nuk gjej ngado të shkoj Vetëm pranë teje dua të rroj. Ref.: Të lutem falmi sytë e shkruar Që si prush janë tuj përvlu’. Pas syve t’tu jam dashuruar. Dhe s’po mundem me duru’. Qerpiku yt i rëndë Më jep gëzim e lumturi Shikimi i syrit tënd Zemrën ma mbush me dashuri. Ref.: Të lutem falmi sytë…

775

76. Të lumtur jemi ne
Si yjet plot shkëlqim Me t’bukrin vezullim Po ndrisin vashë në mu’. Sytë e tu. E hëna nëpër re Lulishten po ndriçon. Dhe lumturi për ne Na dhuron. Ref.: I: Të lumtur jemi ne, së bashku ne punojmë Dashuria jonë në punë n’a ndihmon. Plot gëzim edhe hare, lum kush sot dashuron Se jeta jonë e re, po lulëzon. :I Sa herë që jam me ty Pse zemra më rrah fort? Dhe kur më shikon me sy Nuk di ç’do. E di se m’dashuron Dhe unë i yti jam Me buzën gaz gjithmonë Ta kam thënë. Ref.: Të lumtur …

776

77. Kitarës sime
Të vegjël ishim Kur u takuam. Dhe ngase nuk denim, Ne u dashuruam. Por dashuria Nuk lumturoi. Oh Perëndia Kështu na dënoi. Vajto kitara ime I: Vajto për shpresën time :I Që iku e më la. Iku djali fluturoi I: Një tjetër e dashuroi :I Dhe mua më harroi. Kitara ime vajto Për dashurinë që u shua. Bjer si n’mjerim e mos pusho Ti vetëm më mbetesh mua. Iku edhe njëherë Në vend të huaj. Më la të mjerë Prandaj po vuaj. Aspak s’mejtove Kohën e shkuar. Aspak s’mejtove Që më le pas.

777

78. Dashuria jonë
N’mëngjes heret kur zgjohem Dhe tok me të një dashuri. Gëzimin tonë përcjellim Në rrugë, në rrugë në mijëra sy. Ref.: Si zogjtë me cicërrimë Lodrojnë voglushët në shtëpi Menjëherë dritaret hapen Një diell,një jetë një kaltërsi I: Me dashurinë e madhe si det Që rritet nën qiellin pa re. Me ëndrrën në jetë ngarkuar të dy Me gaz e plot dritë jemi ne. :I Në krahun tënd mbështetem. - Tek unë, tek unë mbështetu ti! Dhe dora mbi fëmijën E ndien të ardhmen tonë me lavdi. Ref.: Si zogjtë …

778

79. Shoqet tona ilegale
Netë të gjata ditë pa diell Përmbi sy çarçafi nxirë Pyesnin o shoqet e mia: - Ç’ngjyrë vallë kishte liria? - Është e kuqe, - unë ju thonja.Porsi prushi i zemrës-o. Ref.: Në çdo prag në çdo kasollë Hyni dilni porsi yje Ilegale iu dha emrin Vite që s’harrohen kurrë. Netët s’qenë aq të gjata I shkurtonin krismat tona. Tak, tak, tak zgjonte nga qendra Hapet porta, hapet zemra - Hyni bija, ju past nana! Zjarrin ndezur mbaj për ju. Ref.: Në çdo…

80. Pse kështu të sëmurë ti më le
I: Vjen pranvera dhe si ngahera Çelin lulet, zogjtë çlodhen N’çerdhe t’veta plot dashni. Ktheu dallëndyshe, moj bukuroshe! Pse larg qëndron nga çerdhe e jote, Larg qëndron, ti larg qëndron? :I Ref.: I: O moj vashë, o vasha ime Pse kështu të vetëm të sëmurë ti më le? Kur unë donja paqë e gëzime, Kur në mu’ çelin ëndërrime Ti stuhi e erë më dhe. :I Lere zemrën të dashurojë E letrat të mos pushojnë Ditë e natë për dashuri. Zemra, zemrën le t’ kërkojë Me gaz e shpresë të pres Të vish te unë gjithmonë o bukuri. Ref.: O moj …

779

81. Më do apo s’më do
I: Ti loz e qesh me mua si një fëmijë Më ndez në zemrën time një zjarr të ri. Një zjarr të thellë që shpirtin ma shqetëson Ç’ke vashë që më ngacmon? :I I: Vjen e ikën, plot lajka ke Moj e bukura çapkëne je! Me shikim e fjalë mos më mundo Thuaj m’do apo s’më do? :I Me sytë që shkëlqejnë ti më shikon O sa shikime t’ëmbla ti më dërgon. Një natë të mos më shohësh zemrën m’kërkon Sikur më dashuron. Ditë e natë pranë meje qëndron. Të të puth ti kurrë s’më lejon. Me shikim e fjalë mos më mundo! Thuaj m’do apo s’më do!? A, a, a, a, a, a I: Thuaj m’do apo s’më do? :I Thuaj m’do apo s’më do? - Të dua, por mos trego!

82. Ti përsëri ke me u afru’
I: Ti, përsëri ke me u afru’ Përsëri ke me andrru’ N’krahët e mi moj vashë! :I Ti, vetëm ti për mu’ je shpresë Ti mëngjesit i jep vesë Vjollcat i freskon. Vashë, ti ushqen frymëzimin tim Ma mbush zemrën me gëzim. Oh ta dish sa t’dashuroj! Për ty ditë e natë unë mendoj. Për ty që aqë shumë të adhuroj. Përse, nuk afrohesh me nxitim? Përse nuk po kthen o shpirti im?

780

83. Grurë dhe këngë
O erdhi bilbili, o erdhi në lëmë Tak më bëri zemra kur i ndjeva zënë Dhe shoqet më panë dhe me bisht të syrit Ç’u përzi me grurë, kënga e bilbilit I: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na :I Ref.: O erdhi bilbili o erdhi në lëmë Shoqet mbledhnin grurë, unë ndjellja këngë E nuk di ç’më gjeti, e nuk di ç’më zuri Dhe u bëra kuq-ë, kuq-ë si purpuri. Lozim plot me grurë, grurë edhe këngë O bilbil i dashur pse erdhe në lëmë Tani vajzat sytë tek unë shpesh i këthejnë O sikur ta dinja ku e ke folenë. Në zemër folenë e ke thurrur vetë O bilbil i dashur pse s’më lenë të qetë O ç’dasëm do bëjmë, o ç’dasëm në lëmë Shoqet mbledhnin grurë, unë ndjellja këngë Ref.: O erdhi…

781

84. Kroi i fshatit tonë
I: Kroi i fshatit tonë Ujë i kulluar. Ç’na buron nga mali Duke murmuruar! :I Ref.: Venë e mbushin ujë Vashat anë e mbanë. Cipëzën me oja Lëshuar me një anë. Cipëzën e bardhë, Cipëzën e kuqe Qafën si zambaku Buzën si burbuqe. Kroi i fshatit tonë Ngjyrë argjendi lyer Që nga rreze mali Ç’na buron rrëmbyer! Ref.: Venë…

782

85. Ti m’ke braktisë
T'kujtohet ty pranvera T'kujtohen ty nga hera Puthjet plot pasion Kjo zemër i kujton. Kur gjethet do të bien Të vyshkuna mbi dhe Atëherë kam me besue Se sa i pabesë ti je. Ref.: Ti m'ke braktisë T'qofshin haram ndjenjat e mia! Se larg dashnisë Lindi në zemër pabesia. I: Ke me u pendue, Por atëherë ka me qënë vonë. Dhe tuj lotue Do t'bjen ndërmend dashnia jonë. :I Tani lulet e verës Nuk kanë ma hijeshi. Tani dhe zemra ime Nuk rri dot pa dashni. Por ja dhe gjethet ranë Të vyshkura mbi dhe. Tani kam me besue Se sa i pabesë ti je! Ref.: Ti m’ke braktisë…

783

86. O e bukura More (Arbëreshe)
O e bukura More, Si të lash E ngë t’pash! Atje kam zotin tat, Atje kam zonjën mëm, Atje kam tim ua. O e bukura More, Si të lash E ngë t’pash!

Versioni që këndohet O e bukura More, Si të lash E nuk të pashë! Atje kam zotin tatë, Atje kam zonjën mëmë, Atje kam tim vëlla. O e bukura More, Si të lash E nuk të pashë!

784

87. Dashnor t’u bana
Dashnor t’u bana Unë ty moj lule. I: Rrezet si hana N’zemër m’i ngule! :I Prej larg m’shikjoje Si rrezja e diellit. Kur m’u afrove Si engjëll qielli. Tuj kja po m’rrin M’ka lodhë dashnia. T’keshë moj mirësinë! T’ru’jtë Perëndia! Ref.: Të gëzojmë se erdh pranvera përsëri! I: Përmbi t’gjitha lulet tjera Bashkë me ty moj drandofille Do të rri. :I Sa kohë ka që s’jemi pamun, N’këtë pranverë? Mos më rri pra k’shtu tuj kjamun Avitu o mori lule, të marr erë! Mos t’na shkojë moj drandofille, Kjo pranverë! Për mi t’gjithë lulet ke çilë Hajde ti moj drandofille, të marr erë!

785

88. Të dashuroj
Të dashuroj! Jeta për mu është e qeshur, e gëzuar Zërin tënd sa herë dëgjoj Të dashuroj! Ti je imi unë jam e jotja Për tërë jetën kurr s’do t’mundem Të harroj. Të dashuroj! Do të mendoj vetëm për ty Për ty ëndërroj vetëm për ty. Pra të betohem, përgjërohem për çdo çast Të dashuroj! Pa më dëgjo: Përse ti heshtë? Përse ti, Zemrën m’a copton? Më fol pra një fjalë, djal i dashur K’saj zemre që digjet zjarr! Një puthje ma fal djal i dashur! Dhe po nuk m’a dhe do t’a marr. Këndoj për ty Shpresën time përgëzime Ditëve t’mia për lumturi. Që kurr s’të harroj, do t’këndoj…

786

89. Postieri i gëzuar
Ja letrën shoqe që ti e ke pritur Për të më pyesnje dita përditë S’e di çfarë shkruan, se di çfarë thotë Por ndiej se brënda një zemër ndrit. Ref.: Lajme t’buk’ra sa të doni Tuba tuba letra plot. Puthje t’ambla sot për ju Por nga’jhera edhe lot. Shpërndaj letra me shpejti Pa përtim unë shkoj kudo. Se sa fort në përgjithësi T’mirën tuaj zemra ma do. Posta! Ja edhe ty nanë djali të shkruan N’ushtri me shokë shkon mrekulli. Dhe ti moj motër mos u helmo! Nuk t’harron vllau, ai prapë të do. Ref.: Lajme … Dhe ti çapkëne shum letra merr Kujdes në t’shkruar mos shti ndo’i sherr Dhe ti, kryelarta që shkon ndonjëher’ Ia dogje zemrën k’tij djalit t’mjerë. Ref.: Lajme …

787

90. Me sa mall kujton kjo zemra ime
Me sa mall kujton kjo zemra ime Koh’n e bukur të rinisë që shkoj. Ver’n e parë të dashurisë sime Syri yt kur zemrën m’a kërkon. Shkuan ditët bashkë më s’u pamë Dashuria mbeti n’ëndërrime. U harruan puthjet, puthjet plot pasion Por prap të kërkon sot shpirti im. Ref.: Vjollcë e kishe emrin Dhe unë si lule t’mbajta n’gji. N’kopshtin e stolisur Lulja më e bukur ishe ti. K’ndoj për ty o vashë Për dashurinë e parë që s’e harroj! Për ditët që shkuan Një mall i zjarrtë sot më pushtoi. Me sa mall kujton kjo zemra ime Koh’n e bukur të rinisë që shkoi. Ver’n e parë të dashurisë sime Syri yt kur zemrën ma kërkon. Shpesh unë kam shpresuar që një ditë Do të gjeja lule si për natë. Mbylla sytë e ndjeva se humba çdo shpresë Vet i dyti ah, ty kur të pashë. Ref.: Vjollcë …

788

91. Jeho kangë
Jeho kangë, jeho heeej O për dashni një kangë du’ me këndu’ hej! O kangë jeho, plot gaz jeho! Te djali shpejt flut’ro, uha! O kangë jeho, plot gaz jeho! I thuaj se një vajzë fort të do!

Çka ka zemra, s’e thotë goja Hej, more hej! Si t’i them atij të dua s’dij as vet Jo nuk e dij as vetë. Të lutem fat afrohu njashtu Se me gjithë shpirt unë jam dashuru’. Jeho këngë, këngë jeho! Sa më shpejt flut’ro, uha! Të lutem fat afrohu njashtu I thuaj se një vajzë fort të do Një vajzë fort të do! Jeho kangë, jeho!

789

92. Valsi i lumturisë
La, la, la, la, la, la… Sa kënaqësi kur ndëgjoj Valsin tonë në këtë pranverë. Ai përsëri po n’a fton Të vallëzojmë si atëherë. Ref.: Bashkë me pranverë Dhe ti lulëzojmë Lulet plot erë Që në shpirt më gjallërojnë. Vals o vals ti jeho! Mbi të bukrin atdhe. Fushat tona i përshkon Ku shpërthen jetë e re La, la, la, la, la… Ne një vals na bashkoi Dhe na fali lumturinë. Tingujt sot kur ndëgjoj Dhe kujtoj prap rininë. Ref.: Bashkë …

790

93. Si mimozat që çelin
Si mimozat që çelin, pra çelu ti Lozonjare mos rri gjithnjë! Se pranvera s’ka vlerë, jo, jo nuk ka Për një zemër që s’ka dashni Ndaj çelu ti. Ref.: Eja ti, eja ti, porsi diellin të pres ty Si një gaz, si një gaz më je ti. Mos ke frikë, eja eja mos vono! Mimoza çel njëherë, pra mos ngurro! Eja ti, eja ti, porsi diellin të pres ty Eja ti, eja, eja, eja, eja mos vono! Kur unë pranë të dua, ti pse nuk vjen? Pse moj vashë, kur ti më do? Kur t’rri larg vog’lushe, pse më vjen pas? Lozonjare pse më kërkon, Kur ti s’më do? Ref.: Eja … Ty në kopshtin e jetës të zgjodha unë Lozonjare të dua shumë. Dashurinë e pastër e shoh ndër sy Pra afrohu vog’lushe ti! Të rrojmë të dy. Ref.: Eja …

791

94. Këndoj
Kujtoj një kohë plot trishtim Kujtoj një kohë që kaloi. I: Dhe vitet që shkuan Ndërmend m’u sjellën tani. :I Sa vite të trishtuara Atë jetë që shkoi, që shkoi Që shkoi, që shkoi! Tani shpërthen gëzimi, gëzimi Në shpirt e kudo Dhe etja për jetë, etja për jetë N’zemër këndon. Si lisi që gjethe lëshon përs’ri Përtrihem dhe vet këndoj tani Këndoj për botën e re Për jetën që sot gëzojmë, këndoj…

95. Do të vij një natë o me kitare
Do të vij një natë o me kitare O në dritare. Që të zgjoj nga gjumi ty Moj ziliqare. I: Bashkë me kitare do të vij e të këndoj Dhe nga gjumi i ëmbël ty engjëll do të zgjoj. Do të vij një natë o me kitare Të të tregoj, sa shumë të dashuroj. :I

792

96. Një lules
Mes lulesh të tjera Që vadisnja në kopshtin tim Një lule në zemrën time Mbetnje lule si kujtim Ref.: I: Mos janë vallë pika vese? Mos janë vallë yje nate? Ah këta sy që m’xixëllojnë Jo nuk mundem t’i dalloj. :I Tash lulen ta shikoni shokë Të ç’thurur, por nuk guxoj T’afrohem, ta prek dorën ty N’atë lule fort s’guxoj. Ref.: Mos …

793

97. Ç’është dashuria
Dua ta di, o miqt e mij Ç’është dashuria? Është gëzim, është hidhërim Që të shqetëson? Hej! Lot dhe gaz ke në çdo çast Dhe shum fshehtësira. Herë të mundon, herë të gëzon Vallë, kush më tregon? Ref.: I: Nuk më tha, jo, jo, gjer tani Se gjen dot jo, jo, asnjeri. Ndaj e pyes përsëri: Ç’është e ëmbla dashuri? :I Zjarr apo mall? Ç’të jetë vallë? Kush di të më thotë? Pa dashuri as unë, as ti Nuk jetojmë dot. Po për çudi që asnjeri Pyetjeve t’mia s’iu gjegj Nuk iu përgjegj as mirë as keq Ç’është dashuria? Ref.: Nuk më tha… Kush e di, kush e di? Kush e di, kush e di?

794

98. Vetëm një “po” n’a lidhë
Drejt nesh u shtru’ e ardhmja Plot e mbushur me shkëlqim. Në sy mbesim me shpresë Pas qëlluam ne të dy. Dhe duart duke u dridhur Atë çast kur i shtrënguam Në shpirtin tonë lindi Një tjetër gëzim. Të pyetën: “E do?” Më pyetën: “E do?” I: Vetëm një “po” na lidhi Të dyve ne përjetë. Filluam dashurinë Bashkimin tonë Një tjetër gëzim. :I

795

99. Zemrat djaloshare
Mbledhur vashat janë në krue Njena diell e tjetra hanë. Shpirt e zemër si mjaltë gatue Me ngapak lakmi. Qeshin vashat ledhemadhe Gushë e gjij stolisura. Pa mendo se çfar sorkadhe Që ta ndezin zemrën zjarr. Ref.: Shkojnë trimat mbushë me zjarr Zemër e tyre flakë shëndrit Humbet dielli dalngadalë Por nuk shuhet flaka në gji. Qeshin trimat zemërdridhun Si qesh ujët në burim. Si qesh ti atdhe i lirë Fort qesh ky shpirt i im. Qeshin zemrat djaloshare Gëzohu, gëzohu o rini. Dashuria më bujare Le të digjet flakë e t’shndritë. Ref.: Shkojnë …

796

100. Valësi i rinisë
Mësuam së bashku n’fakultet Pranë qëndruam për katër vjet. Dhe si kujtim n’zemër ka mbetë Valësi i rinisë. Për ditë pranvere plotë ëmbëlsi Muzgje dimërore plot lehtësi Për ndjenja tona vlon përsëri Valësi i rinisë Ref.: Eja sonte mike e dashur Të vallëzojmë deri vonë. Nesër ndahemi, por valësi Do t’na shoqërojë gjithmonë. Në vende të ndryshme neve do t’shkojmë Në vepra t’reja do të punojmë. Si gjë të shtrenjtë ta kujtojmë Valësin e rinisë Ndoshta do rrijmë sapo kam falë Malli të dyve ka për t’na marrë. Atëher t’këndojmë me afsh e zjarr. Valësin e rinisë Ref.: Eja …

797

101. Këputa trandafilin
I kujtoj unë ditët Ato ditë me ty. E kujtoj harenë T’bukur melodi Ref.: K’puta trandafilin Por kujt t’ja dhuroj? Je diku larg meje Tjetri t’ledhaton. Pa prit’ erdhi dita Më lë në vetmi. U tretën ditët tona Për t’ëmblën dashuri. Ref.: K’puta …

102. Çapkënja
I: Do të shkosh të rrotullohesh Në mes të gjithash ti të dallohesh Dhe të rinjtë me mejtime të shikojnë Afrohen dhe me fjalë t’ngacmojnë. :I Ah çapkëne, aman moj çapkëne Voglushe pse m’je kaq e pa shpirt Ah çapkëne, ah moj çapkëne Falmi mu’ pra bukuroshe e gjithësisë, Ata sy që skllavërojnë Kurdoherë që më shikojnë. Falmi buzët se m’a ndezën zemrën zjarr! Ah çapkëne, oh moj çapkëne Asnjë tjetër, përveç teje s’du’ me marrë.

798

103. Sillma erën e malit
Ej, sillma erën e malit Vashë e mir-o Bashkë me cucat e Malësisë Je rritur-o. Ref.: Me shami lidhur për gushë Je hijeshu’. Si shkëlqim i diellit po të pres Lule flladi në pranverë. Ndalu vashë o njëherë Moj gojëmbël-o! Porsi diellin po të pres Vashëz-o, e mir-o Të dua përgjithmonë! - Ej, ku kalove verën-o? Vashë e mirë-o! Shtrova shinat o djalo Buzë malit-o! Ref.: Me shami …

799

104. Një ditë t’bukur kur të pashë
Një ditë t’bukur kur të pashë Rrugës tuj kalu’ Fryn murlani në zambak N’zemër tuj k’nu’. Se dashninë ta dhurova Për jetë në zemër do t’kam N’trandofile ty të zgjova Jo kurr s’do t’harroj. Qenke lidhur n’dashuni Mori cucë e njomë. Eja gjeje lumturinë Veç një kohë qëndro. Jetë e lumtur po na pret Eja t’vejmë kurorë! Si dy lule në pranverë S’bashku do t’jetojmë.

105. Kur më del moj si një hanë
Kur më del moj si një hënë. E bukur sa s’është e thënë. I: Pse të tërat i harrove Dhe pa shpresë në shtrat u shtrove. :I Kur del hëna ty t’mendoj. Me njata sy porsikur zjarri. Dashurinë sa herë kujtoj Prej mallëngjimit m’shpërthen vaji. Afrohu moj vetullhollë Sa t’i them nja dy-tri fjalë. Mos më lë kështu të mjerë T’arratisur nëpër male!

800

106. Një natë n’bregdet
Ma bukur se dita është nata në bregdet Kur yjet dhe hana mbi ujë pasqyrojnë. Ja varka me vela si njalë po rr’shqet Mbi valët ritmike, mbi detin e pafund. Një natë n’bregdet Mu në plazh të vendit tim. Jehon një këngë Me shumë mall e dashuri. I: Nata n’bregdet Vesh natyrën me stoli. Zemrat përtrin Dhe i mbush me dashuri. :I Në qiellin e bukur, në detin e pafund Në valët ritmike në t’gjërin horizont Në varkën e largët në plazhin e thellë Dëshirën për jetën në ty e ndjejë n’çdo vend Ref.: Një natë …

801

107. Jam i lodhur ndër vajtime
Jam i lodhur ndër vajtime Dhe vetmia m’ka kaplu’ M’asht mbush zemra me idhnime Dhe s’po mundem me duru’. Ref.: Flej ti flej, o vashë e re Edhe hana s’po perëndon. Mos besofsh moj të baj be Për së gjalli s’të harroj. A mban ndërmend kur t’putha, shkova Pik së pari unë o i mjeri. Në Tiranë ushtar qëllova S’pate besë dhe më trathtove. Ref.: Flej… Një letër që ta shkrova Të kujtoj me dashuri Fjal’n e dhanë s’e besova T’rri me tjerë, por në vetmi. Ref.: Flej…

108. Letrën
Me dorë dridhur hapa letrën Ti oj vashë më kishë shkru’ M’u betove - njëherë tjetër Kam me t’dashuru’. I: Ti më shkrove se prej mall’ngjimit Shpejtë të dashuroj. Ti më the se prej gëzimit Lumturia na bashkoi. :I 802

109. Kthjelltësi e lumturi
Shikoj diellin që po agon Shijoj aromën që kundërmon Të lumtur së bashku këtë ditë të re E presim ne Ref.: Jo, lumturia s’dhurohet! Nuk falet, por fitohet! Jo, as dy zemra nuk bashkohen Kur ata s’dashurohen. Por, lumturia e dash’nisë s’vërtetë Ka qenë gjithmonë e do të jetë Kur zemra, sytë flasin vetë. Ref.: Jo lumturia …

110. Zgjodha njeriun
Kur isha vajzë e re gjithmonë ëndërroja Për djalin tim, vallë si do t’ishte E doja t’ishte një djalë i qeshur Dhe sytë bojë qielli t’i kishte. E doja djalin të ish i bukur Me flokë të zeza djalin e doja. Sa shumë portrete nga zemra fshinja Dhe sa të tjerë unë ndërtoja. Erdhi një ditë dhe djalin e zgjodha Çudi,vërtet sa çudi! I: Dhe s’kish as emrin që unë doja Dhe s’kishte as flokun e zi. :I I: Tani më vjen të qesh me veten time Kur sjell ndërmendje, ëndrrat, rininë. Harrova flokët, sytë dhe emrin E mbi të gjitha zgjodha njerinë. :I

803

111. Tango e trëndafilave
Ah, një natë e prillit qe Dhe qielli ish pa re. Kur vajza doli Dhe lule mblodhi. Ato që donte zemra e saj Eja ndëgjo bilbil Merr trëndafil Për ty e mbaj Ashtu pra i këndon Djalit që dashuron. Ref.: Eja pra dhe merr lulet e mia Mos harro, dije që dashuria Lulzon, çelet, si trëndafili mbetet Por dhe si trëndafili vyshket. Ah, eja se të pres! Po një ditë e keqe vjen Dhe hidhërimin ndien Vdiq dashuria Shkon lumturia. Dhe trëndafili u vyshk, u tha Vajza gjithë e tronditur Me lotët t’ikur Pa shpresa qan Të dashurin kërkon Të shkuarën kujton. Ref.: Eja …

804

112. Dashurisë
Atë ditë që të pashë Gjithnjë unë e mallkoj. Me të parë ty të njojta Edhe kurr s’të harroj. Syçkat e kaltra kur t’i pashë Dhe qepallat që m’i vërvite Kryet posht se ç’e lashë Se në zemër më godite. As që ka, as që të do ketë Më të keq hidhërim. Përveç dashurisë së fshehtë Që s’ju gjetka dot shërim.

Ngado që vete, ngado që shkoj Ty o ëngjell po të pres. Nga goja jote të dëgjoj Që të rroj apo të vdes?

113. Do të shkrihem të venitem
Do të shkrihem,të venitem Si kandili kur s’ka vaj. Baltë e pluhur do të bëhem Të më shkel’një këmbë e saj E të prehem duke puthur Atë këmbë pasandaj. A s’më thua, ç’ke me mua? Pse të dua paskam faj? Pse heq unë hidhërime? A në vdekça ti mos qaj! Vdekja ime s’të prishë punë, Haj e zeza jetë, haj!

805

114. Rrjedh në këngë e ligjërime
O fort po ndrit ai diell! Dhe burimi këngët lugjeve i përcjell O fort po ngroh ai diell! Edhe trimat nëpër mend m’i sjell Që t’i përkëdhel Nga ky diell i kohës sime Ndrisin shekujt ndër agime. Edhe pushka e shqiptarit zjarr Flakëron, Ref.: I: O ku ka si ti o Shqipëria ime? O fisnikja përmbi gurë! Rrjedh në këngë e ligjërime Ballëlarta me flamur! :I Hej fort po bjen ai tel Dhe lahuta tingujt i çon lartë I përcjell Hej, fort po bjen ai tel Edhe trimat nëpër mend m’i sjell Që t’i përkëdhel. Nga ky zëri i kohës sime Flasin shekujt me gjëmime. Edhe krisma e shqiptarit vjen Brez mas brez. Ref.: O ku ka si ti o Shqipëria ime? O fisnikja përmbi gurë! Rrjedh në këngë e ligjërime O ballëlarta me flamur!

806

115. Buza buzën kur takoi
Sa fort desht t’a kisha pranë T’i thoshte: - Të dua! Dhe me te të merrte male Pëllumb e pallua. Pa të ngjitej nëpër retë Pa të zbriste fushës. Dhe pastaj n’k’të çerdhe t’qetë Do t’i hidhej gushës. E kishte parë tek punonte Ballin të djerësitur. Kish dëgjuar kur gufonte Një e psherëtitur. Të më doje sa e dua Xhan- i zemrës-o! Kë të pyet, folm’ o krua! Vallë ai a më do ? Ngeli vasha e turpëruar Trimin kur e pa. Desh të ikte fluturuar Por ay s’e la. T’a kish ëndja zërin e tija Kur të ligjëronte. Por kish frikë se mos pusia Aty pranë përgjonte. Buza buzën kur takoi Goja s’tha një fjalë. Syu i ndezur që flakëroi Zemrat shprehin mall. Sy ndër sy duke shikuar Flisnin sytë vetë. Që të dy qenë dashuruar Të lidhur përjetë.

807

116. Moj Arbëri
Në breg pulëbardhat çajnë fluturim Si zogjtë flutrojnë Këndoj me mall, me dashuri Moj Arbëri! Të parët tanë Me brengë të lanë Ende nuk të panë. Por sot si lule më je ti Moj Shqipëri! Ref.: Valët e detit shkumbojnë Plot me dallgë bashkë. Bashkë me shokë në breg kemi dalë Sa kemi mall, sa deti valë O moj e bukur Arbëri! Shikoj nga larg mendoj për ty O moj e bukur Shqipëri! Shikoj nga deti, hidhem matanë Mes dallgësh e stuhish. Shkuan kaq vite degët s’t’u thanë Moj Arbëri! Kjo kënga jonë, për ty përherë Na djegë si zjarr në gji. Se zjarri yt ne jemi përherë Moj Shqipëri! Ref.: Valët e detit…

808

117. Lule t’bukra sjell pranvera
Gurrë dashurie je o vashë për mu’ Je burim i lumturisë. Koh’të më t’bukra me ty kam kalu’ N’kraht e tu tuj u molisë. Ref.: Oh sa andrra, sa kujtime Ka prej teje zemra ime. Që na i lidhëm mos me u nda Syri i dhandrit që i ka pa. Lule t’bukra sjell pranvera Bashkë me ty dhe gëzime tjera. Dalim fushash me i shiju’ Unë me ty e ti me mu’. Sonte hana djal asht tuj ndriçu’ Për shumë t’rinj si unë dhe ti. Ndoshta me zili është tuj m’shikju’ Veç ta shoh n’dashni me sy. Ref.: Oh sa andrra …

809

118. Çel si gonxhe dashuria
Erdha tek ti, me dritë në sy Asnjë fjalë s’fola unë. Zemrat thanë aq shumë Zambak i bardhë çeli për ne Kjo dashuri, e re. Jo s’e harroj, me mall kujtoj Lulja thosh: - Lulëzoj! Zemra thosh: - S’dashuroj! Si det i gjërë këndoj. Një jëtë e tërë s’pushoj. Nëpër shtigje ku çel jeta Shok i dashur ty të gjeta unë ty. Moj rini, rini me lule Ku hedh hapin çelin lulet , ç’bukuri! Në krahë na mori jeta plot lumturi Dhe u lind motivi i ri Vrapo tek unë! Unë fluturoj tek ti. Fluturoj, shtigjeve ku ecë rinia Çel si gonxhe dashuri e re.

810

119. Kthehu pranë meje
Jo, ky zem’rim Është i kotë për dashuri. Bashkë ne do t’jemi përsëri. Ditët e buk’ra s’mundem t’i harroj Që na dhuruen ne lumturi Pranvera përsëri po afron. Ref.: Pranë meje këthehu! Oj vashë engjëllore Një jetë të re t’fillojmë. Së bashku me këngë Këtë jetë gazmore. Të ardhme të lumtur t’ndërtojmë. Eja të pres, ditë të buk’ra agojnë Dritën m’përtrije përsëri. Gonxhen e jetës eja ma dhuro! Dhe si atëher do t’jem përsëri Pranvera përsëri po afron. Ref.: Pranë meje …

811

120. Takim pas vitesh
Është kjo mbrëmje kaq e ngrohtë Na ndez zemra të mëdha. Ja ku vijnë me radhë shokët Mbas kaq vitesh takohen me mall. Mblidhen shokët dhe tregojnë Për qytetin e rinisë. Ndonse flasin kaq pak fjalë Kan kaq shumë dashuri. Ref.: - Ti më jep adresën tënde Shok, që pranë të të kem! - Ti adresën time, shok i dashur, Ja ku e ke! Nuk jemi më studentë Kujtimet ndezur përherë T’i mbajmë, shoqe dhe shokë Kudo nëpër atdhe! Është kjo mbrëmje kaq e ngrohtë Na ndez zemrat e mëdha. Ja ku vijnë me radhë shokët Mbas kaq vitesh takohen me mall. Do kalojnë vitet radhë Zbardhësi, aty këtu. O moj jetë, ne do të jemi Përgjithmonë nxënësit e tu. Ref.: Ti më jep…

812

121. Je e bukur nga të tjerat
Më fal, se s’dua vashë E shtrenjtë je për mu’. Të dua shumë Sa jeta vetë. Kur t’shoh t’dishrueshëm Unë ty të bukur t’du’ Në gji mu’ zemra Më troket. Kur vjen pranvera E lulet përsëri çelin bukuri Unë vuaj ende moj për ty vashë gjithnji. Një lule qe më e bukur ti. Ref.: Por kështu ma s’jem qëllu’ Ty po t’pres me padurim. Por ta dish o shpirti im Se sa fort unë për ty po vuej. Eja, pse larg ti më rri Ti je e bukur si hyri. Çel pranvera përsëri O lule për dashuri. Në kopshtin tim lulet kanë çelë përsëri Dhe zogjt ia thonë me ambëlsi Çdo gja që bahet në këtë verë n’dashuni Dhe mendjen unë e kam tek ti. Dhe përmbi lulesh ma e bukura je për mu’ Vashë sy shkëndijë Ta dish sa fort po vuej e sa të du’ Ti m’dhe të parën dashuni. Ref.: Por kështu…

813

122. Këngë për Emin Durakun
I: Në shtrat po dergjet shok Emin Duraku :I I: Shok Emin Duraku dëshmor n’a ka ramun Dëshmor n’a ka ramun, për liri është vramun. :I Mbi kry i rrinte nana vet e plaka. Nana vet e plaka, digjet por si flaka Digjet por si flaka, t’birin e vajtojka. Çohu ti çohu, biri im i dashur! Rrugës shokët po ecin, lot si breshër qesin Lot si breshër qesin, ty të përshëndesin.

123. Ku kam vajzën ku kam djalin
- Ku kam vajzën, ku kam djalin? M’i kanë mbyllë në burg të zi! I: Farefisin ma kanë tretur Larg në ishull n’Itali. :I Ah, ju morët shpresën time Mos m’i çoni n’Itali1 Jo ata nuk kan ba krime Për atdhe s’deshën robëri. - T’i shkatrrojmë prangat mizore! Hidhet nana si rrufe. Mitralozi n’dorë t’trathtarit Rrëzoi nanën përmbi dhe. U munduan për t’mirën tonë T’a bajnë jetën që t’a gëzojmë. Poshtë terrori, jashtë zaptuesi! Neve nanat nuk durojmë.

814

124. Malli për vendlindje
Sa herë kthehem në qytetin tim Lule loti nga malli në sy më mbijnë. Flas për gjithçka e flas pa pushim Me gjuhën që dhe zogjt’ në pemë ma dinë. Sa herë unë n’vendlindje kthehem Fëmijërinë, rininë, filloj t’kërkoj. Me mall në krah’t e saj unë pres I lumtur si atëher unë të udhëtoj. Ref.: Melodinë e parë Ma mësoi vendlindja Me za bylbyli e me tinguj jete. Kang’t e mia ia këndoj atdheut I sjell si lule për një buqetë. Sa herë kthehem në qytetin tim Lule loti nga malli në sy më mbijnë. Flas për gjithçka e flas pa pushim Me gjuhën që dhe zogjt’ në pemë ma dinë. T’buk’rat fjalë bylbyli ç’mi kujton Asht këtu gjithçka e bukur e mirë Një pjesë e gëzimit Sot jam edhe unë. Ref.: Melodinë e parë Ma mësoi vendlindja. Me za bylbyli e me tinguj jete Kang’t e mia ia këndoj atdheut. I sjell si lule për një buqetë.

815

125. Gjethen e dafinës e lëkundi
Gjethën e dafinës e lëkundi Krahu i një zogu në agim. Me një gjeth në buzë un’ vërshëlleja Këngët që i zgjodhi vet pranvera. Refreni: Në qiellin tonë, me gjakun tonë bleron ti Jo nuk bleron por lulëzon, dafinë. Ne deshëm vetëm të lulëzojë tek kumbon jeta Të katër stinët i kish gjithmonë ajo të blerta. Ne si dhuratë dafine jetën tonë kërkuam Nga gjaku i derdhur mbi këtë tokë lulëzuam. Në ditë me diell kur vetëtimë Ti rritesh, rritesh lulëzon, dafinë. Blerimi yt blerim rinor në përjetësi. Dafinë e bukur e thurur prore për lirinë E veshur me blerime plot kjo tokë Agimet pret, agimet vet i zgjon. Gjethen e dafinës e lëkundi Flladi i veriut dhe i jugut Ditë për ditë përcjellin njëra tjetrën Gazin e pranverës dhe të jetës. Refreni: Në qiellin…

816

126. Natë e qetë natë maji
Natë e qetë natë maji Hana farfuron. Ç’po ia nis një këngë e mallit Bilbili këndon. I: Ç’po ia nis një këngë e mallit Vetëm n’arrati. Ç’të mundon bilbil i ngratë Që m’ke metë n’trishti? :I Zëri yt m’a ndezi gjinë Me një zjarr të rrallë. Kush vajton për dashurinë Me kaq dhimbje vallë? Ç’m’u përgjegj me cicërrimë Zog i vogël-o. Pse m’a merr ti këngën time Për trishtim djal-o?

817

127. Autobusi
I: Autobusi, ecte me nxitim Pranë qëndronim ne të gëzuar. Ato çaste kurr nuk kanë mbarim Në t’bukrin udhëtim. :I Ti ëmbël më shikoje Dhe me përgjërim. Mes zhurmës ulen ndjenjat N’t’ëmblin ledhatim. Ref.: I: Atje në autobus Ku njerëzit n’a rrethonin. Atje voglushja ime Çdo çast ne na afronin. :I Autobusi ecte me nxitim Zgjata dorën për t’a shtrënguar. Ti m’dhurove t’ëmblin shikim Më fale një qortim. Çdo fjalë që përshpërita Unë pë dashurinë. Në mes fjalëve dallonje Të parin zërin tim. Ref.: Atje… Autobusi ecte me nxitim Ah kjo rrugë t’mos kishte mbaruar. N’krah e mia rrinje me gëzim Çaste që s’kanë mbarim.

818

128. Me kot dhe guxove
Me kot dhe guxove, Me kot po rri i vetmuar. Dikur se si më donte Dhe tani m’ka harruar. Mbi sytë e mi janë lotët Rrëke e ftyrës sime Dhe unë po dergjem kot Mbi këtë dhimbjen time. Sa fort të desha unë Sa fort ti më lëndove! T’a dish se unë po vuaj Larg meje u largove! Sa fort të desha unë Sa fort ti më lëndove T’a dishë se unë po vuaj Larg meje pse qëndron? Me kot dhe guxove Dhe rri dike kujtuar. Ajo se si më donte Si duket m’ka harruar Mbi sytë e mi janë lotët. Rrëke e ftyrës sime Janë mbushur me helm plot Kjo zemra, shpirti im. Ref.: Sa fort…

129. Kur sytë e tu sa herë që më shofin
Kur sytë e tu sa hërë që më shofin Plot gaz e jetë m’a mbushin zemrën time Zemrën që askujt s’ia kam dhuruar Veç syrit tënd të zi që rron për mu Pres ditën që në krah’t e mi të derdhesh Të afërt ty të kam unë për tërë jetën Dhe asgjë në botë unë tjetër s’dua Veç syrit t’zi që rron për mu’. I: A, a, a, a Në zemër ty të kam dhe tjetër s’dua A, a, a, a Veç syrit tënd të zi që rron për mu’. :I

819

130. Mirëmëngjes
Mirëmëngjes, mirëmëngjes Ditë e bukur kaltëron. Mali, malin, fusha fushën Zemra zemrën zgjon. Si lumejtë nëpër rrugë Brigjet jeta rrah tani Ajrin tënd, zërin tim I rrëmben në gji. Refreni: Brezat t’bardhë t’ëndërruan Një zgjim ja si ty. Me diellin në zemër E dritë në sy. Në mes agimesh të zjarrta Hedh shtat premtimi Si gruri sot mbjellë Ditët që vijnë. Gëzimi i jetës përflaket Si vezullimë në çdo skaj Ne jemi flladi i ditës së re Jemi agimi i saj. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Zëri zërit i uron. Ditë të re, jetë të re Grur të ri kërkon. Në çdo hap çel një këngë Këngë dhe një dashuri Drejt stacionesh, drejt uzinash Ecim unë dhe ti. Refreni: Brezat…

820

131. Gjurmë të arta
Linde ti për të qenë i lirë shqiptar Por jeta s’ish për ty një dhuratë Se mbi tokë kish shum gurë dhe pak baltë. Jo s’mund të jetoje ti pa liri Liria, kënga e bardhë Lumenjët kurr s’ndalen rrugëve, ecin në det As ti s’u ndale jo drejt lirisë Drejt një kënge që ndez si rrufe Ja, rri ti o biri i trimërisë. Ref.: Në shekuj je mes krismave Mes breshërisë së plumbave I lidhur fort me tokën Dhe me ëndrrën më të bukur, më të bardhë. Mbi truallin tënd u mbështete Në çdo gëzim e shqotë me kokën lartë. Dhe tani, afroma pak ballin shqiptar Ja, koha la këtu në çdo vragë Shumë gjurmë, gjurmë të arta janë O, pranverën kemi zog nër sy Lumenjët… Ref.: Në shekuj… Me kokën lartë gjithmonë.

821

132. Një ditë në bankë, o mike
I: Një ditë në bankë, o mike Dy emra i gdhendëm dikur. Por ti nuk e di si më ike Në zemër më vune një gur. :I I: Ne u ndamë n’errësirë Jeta ndarje ka. Porse zemra lamtumirë Zemrës nuk i tha. :I Dashnia e parë nuk harrohet Dëgjoje këtë fjalë që trondit! Se mali me mal nuk takohen Por njerëzit bashkohen një ditë. Refreni: Ne u ndamë n’errësirë…

822

133. Ju vini që nga larg
Ju vini që nga larg Kangë të pastra t’vendit tim. Me mall, n’zemra derdhni dashurinë Tek ju kish derte plot Por gëzimi hodhi shtat Edhe jeta ngjitej lart, o, o, o, o, O kang’t e vendit tim. Refreni O kangët tona, kangë rinore Si një pranverë bleroni ju gjithmonë. I: O koha jonë, o dita jonë Ke djersën tonë, Ke hovin tonë, ti zemrën ke. :I Në zjarr e suferinë Baballarët tanë të mirë U mblodhën dhe shpirtin thanë në kangë Dhe ne na bënë të fortë Të fortë e plot besim. Ndaj bashkoj unë zërin tim Gjithmonë me ta po k’ndoj O kangët tona kangë rinore Ne gjokset tona Ju do të bleroni gjithmonë Refreni: O kangët tona kangë rinore Si në pranverë bleroni ju gjithmonë O koha jonë, o dita jonë Ke djersën tonë, Ke hovin tonë, ti zemrën ke.

823

134. Oh moj vajzë
Oh moj vajzë,ti o moj te zalli Haj, haj, haj! I: O se për ty mua më zuri malli Haj moj vajzë e haj! :I Ti si vajzë, unë o mor si djalë Haj, haj, haj! Ku të shkëmbejmë dy o moj tri fjalë Haj moj vajzë e haj! Oh moj vajzë, ti o moj te gruni Haj, haj, haj O se për ty mua s’më zuri gjumi Haj moj vajzë e haj! Hajde t’shkojmë ti o në Tiranë Haj, haj, haj! O të shikojmë, shikojmë kasabanë Haj moj vajzë e haj!

135. Dit’t e bukura moti kanë kaluar
Dit’t e buk’ra moti kanë kaluar Dhe pa puthje u largove ti. I: Unë i mjeri tash po bredhi natën Ty e dashur s’mundem me t’harru’. :I Po mundohem për me të harruar Por i kotë është ky mundimi im. Se shikimi yt për çdo ditë M’sjell në zemër dhimbje e pikëllim. Kur në vjeshtë ikën dallëndyshet Bashk me to u largove ti. Mua më le vetëm drandofillin Për kujtim të asaj dashurisë. Kur vallzonim m’a shtrëngonje dorën. Dhe më pytnje a të dua unë? Unë të donja, por ti më trathtove Jeta ime pa ty ka mbaru’. 824

136. Dashuri e mallkuar, trathtare
Dashuri e mallkuar e trathtare Kur të dëgjosh serenadën në dritare I: Kur të dëgjosh ti këngët e mia Atëherë do t’bje ndërmend moj pabesia. :I Dëgjon një zë moj fort të përmalluar Atje larg në një kodër t’zbukuruar. Kah vajton me lot jetën e mjerë I humbur shpresash djali në pranverë.

137. Ndëgjoje ti kangën time
Ndëgjoje ti kangën time Që ty ta kam kushtu’. Frymëzuesja e kangëve të mia Eja pra ti me mu’. Ma fal vashë dashuninë Që ti në dorë e ke. Jeta kërkon lumtuninë Zemra kërkon hare. Ref.: I: Pranvera lule ka Si ty o vashë për mu’. Pra mos më le me qa Të du’! :I Të du’ sa jetën time Që ty ta kam kushtu’. Frymëzuesja e kangëve të mia Eja pra ti me mu’! Burim i çdo frymëzimi Je shpresa që m’ngushllon E vetmja rreze gëzimi Që shpirtin ma ndriçon. Ref.: Pranvera…

825

138. Kaluan ditët
Kaluan ditët si n’ëndërrime Ty për mua s’të ra ndërmend Ndoshta puthje, përqafime Tashti i ruan për tjetërkend. Natën kur hëna del Për ty unë bij n’ëndërrime. Dhe veten nuk e ndjej të qetë Se pranë s’të kam o shpirti im. Ref.: Mos harro, mos harro, Ato mbrëmje kujto! Kur shetisnim të dy të gëzuar Dhe më thonje gjithnjë Duke më mbajtur në gji. A do rrojmë njëherë të bashkuar? Vallë, qëndro përsëri n’atë dashuri! Që kërkoj unë tani. Oh, mos më mundo, nëse s’më do Ti thuaj, e mos vono!

139. Të të them
Të të them një lule je Ti më e bukura. Të të them një gonxhe je Që humbet freskinë. Ref.: Se unë të dua, të dua, të dua E ato buzka ti vashë falmi mua! Se unë të dua, të dua, të dua Përgjithmonë. Te pragu i shtëpisë Për çdo ditë rrinja. Dole e pa besë Ti o vajza ime. Ref.: Se… 826

140. Hëna porsa ka dalë
Hëna porsa ka dalë Ndrit fusha edhe mal Dhe ujërat me rrëmbim valë, valë. Ndriço moj hënë e bukur gjithë natyrën Ndriço dhe jetën e qetë mbi det! Dashnorët të dy bashkë Lundrojnë në një varkë Dhe ujërat me rrëmbim valë, valë. Hëna…

141. Ishim një natë në kinema
Sa herë e sjell ndërmend Dhe qaj me lot në këto mote Ku është, ku vajti ajo kohë? Ta dish ti dhëmbjen që kam Mbrënda në zemër Pikon si gjak dhe katran. Dhe vetë ti mua më le Na, na, dole e pabesë Dhe nuk je ajo që m’qe Nuk je ajo që m’the! Ishim një natë në kinema N’errësirë krah për krah. Kur dolëm jashtë diçka më the Për dashurinë më bëre be. Sa herë kaloj këtë vend Gjithmonë e sjell ndërmend Dhe qaj me lot në këtë mot Ku është ku vajti ajo kohë?

827

142. Ti më erdhe
Në jetë takon shum njerëz Vështrime të hedhin juve Por ti je si fllad i pranverës Aroma që shpirtin ma dehë. Ref.: Ti m’erdhe në netët e qeta Në krahët e mi si demon. Më dehe me puthje të fshehta Si ëndrra që vjen e shkon. Veç sytë e tu më rrëqethin Më bëjnë që kokën t’a ul Por ti je si fllad i pranverës Aroma që shpirtin ma dehë. Ref.: Ti… Kur shkon ti me hapa kujdesi Me mall përgjërohet çdo gur Si lot që mëngjesi e ndezi Mbi faqe plot gaz e plot nur. Ref.: Ti…

828

143. Kur të jesh mërzitur shumë
Këtu s’do t’jem, do jem larguar Dhe tok i tretur si të tjerët Në kafenenë e preferuar. Nuk do më shohin kamarierët Dhe nëpër rrugët ku kam ecur S’do t’ndjehet koha ime e thatë Dhe kur në xham do fryjë një erë Do t’qash me erën dalngadalë Por kur të jesh mërzitur shumë Në raft të librave kërko. Atje i fshehur do t’jem unë Në ndonjë fjalë a ndonjë shkronjë Mjafton që librin pak ta heqësh. E unë do zbres, do vij pranë teje Ti si dikur me mall do qeshësh Si një blerim pas një rrëkeje Dhe unë do zbres, do t’vij pas teje, Do t’vij!

829

144. Fustani i bardhë
Në ëndërrime e dashur shef rininë Dhe në vegime me mall kujton rininë Por ata shkuan, vitet kaluan Fustani i bardhë ty të pret tani. Me të bardha, me të bardha veshur-o Zbukuruar si yll i mëngjesit-o Baba, nëna të gëzojnë vashëz-o Shoqet pranë të qëndrojnë rrotull-o. Si ëndërruam, shpresat kot të shkuan Leri nazet, nazet leri moj tani! Se djalin ti e zgjodhe vetë Dhe kjo është kënaqësi në jetë I ke naze gjithë këto, Gjeraqinë e bukur-o Po pse bën sikur nuk do? Merr shaminë e dhëndrrit-o! E në valle prin me gaz Ti në krye, neve pas Le këngën le t’buçasë, e bardha nuse! Gjithë të mirat të urojmë në jetë Fati yt dhe i yni është sot. Ndaj me ty dhe zemra jonë këndon Lumturi t’urojmë!

830

145. Mesnata
Afron mesnata e zemrat dridhen Gotat janë mbushur me ngritë dollinë. N’kujtesë t’secilit andërrimet mblidhen Po vjen sot festa e vitit t’ri. Ref.: Mesnatë, mesnatë dritat i shuam Po pse janë zgju’ aq shumë kujtime? Me mijra çifte janë përqafuar Për çaste t’bardha, për gëzime. Diku një zemrër e braktisur Rrin e vuan sot në vetmi. Dhe pret me shpresë zemërmolisur T’sjell gëzime t’reja Viti i Ri. Ref.: Mesnatë… Vitet kalojnë e ne kem’ me u zbardhë Por zemrat tona s’kanë me u plakë Sa vite t’rij që kanë për t’ardhë Jeta dhe zemra ndizet flakë.

831

146. Anës e pas anës-o
Anës e pas anës-o Lumit të fshatit tim. Nga fushat vijnë vajzat Djersa në ballë u ndrinë. Lumturinë rrisin sot Vajzat tona duar arta. Lule janë vetë ato I: Lulet e gëzimit-o! :I Ref.: Me bukën e fushës-o Me erën e malit-o Me këngë trimërie vashat E kan rritur shtatin-o. Mes erës së fushës-o Mes erës së malit-o Rrisin dashurinë vashat Për djemt e fshatit-o! Anës e pas anës-o Lumit të fshatit tim Rriten vashat trimëresha Në roje të lirisë. Flok’t e tyre ngjyrë artë Se ç’i poqi dielli i jugut Lule janë vetë ato I: Lulet e gëzimit-o! :I Ref.: Me bukën e fushës-o Me erën e malit-o Me këngë trimërie E kanë rritur shtatin-o. Mes erës së fushës-o Mes erës së malit-o Rrisin dashurinë vashat Për djemtë e fshatit-o.

832

147. Me sytë shikonim ne
Me sy të shpesh të dy shikonim ne Porsi një këngë është shikimi jonë Është si burim që kurr nuk shterron Është emocion që ti më zemër e ngacmon. Sytë e tu më flasin vetëm mua Ndaj më fort i dua Sytë e tu si dielli Zemrën time e ndriçojnë. Ref.: I lumtur jam sa herë shikoj Dy sytë e tu që i dashuroj Në sytë e saj lule pluhur gjej Dhe në çdo stinë unë pranverën ndiej. Edhe deti edhe qielli Marrin ngjyrë nga sytë e tu Edhe hëna edhe dielli Marrin dritë më shumë. Ref.: I lumtur…

833

148. Xhaketa e kuqe
E mbaje ti në ato vite Kujtime t’shpeshta ajo më sillte Sa ma kujton mbi supe kur e hidhje Xhaketa jote, or baba N’jastëk e vinje ti n’ato vite Tani ngjyrë me gjak të kuq Shokët që ranë Gjithë m’a kujton ti xhaketën Xhaketën e kuqe, or baba. Ref.: I: Do marr me vehte xhaketën tënde Që kohën e madhe më sjell ndër mendje. Me të shkoj unë në festë e në furtunë Xhaketën e kuqe jo s’e harroj baba. :I E mbaje ti në ato vite Kujtime t’shpeshta ajo më sillte Sa m’a kujton mbi supe kur e hidhje Xhaketa jote, or baba Ref.: Do…

834

149. Dëgjoje këngën e nënës
Qesh natyra n’fshatin tonë Lule bliri kundërmojnë Sytë e njomë ç’po shikojnë Larg në oborrin tonë Vallë ne shofim ara gruri Zgjime t’vlugut pranveror Ndjeva flladin që ndrit nuri Brezin nusëror. Ref.: Si gonxhe E bardhë si bora përherë Si rreze dielli n’pranverë Kur i shpalos Të gëzuar Ambël si mjalt trëndelinë Në fusha krah gjeraqinë Zemra që aq shumë i do. E lumtur, Natyra hedh me kurorë Paç gjithë fshatin dasmorë Edhe gaz nga mot. Dëgjoje, këngën e nanës Këngën e nanës që të do fort! Ref.: Si gonxhe…

835

150. Vetë ke mbetë
Vetë ke mbetë në dhomën tënde Dhe shikimi Vetë ke mbetë E duart e tua të janë tretë në errësirë. Gjersa disku i fundit bën tregim Se të dua, se të dua Vetë ke mbetë. Por të lutem mos qaj e mos rrënko! Vetë ke mbetë Për dashurinë s’guxon t’a lusësh kënd Ende të dua, sa të dua o Vetë ke mbetë. Sa edhe ditët të janë tretë n’errësirë Se sytë e tu të gjelbërt e dinë më mirë Sa të dua, sa të dua, sa të dua!

836

151. Kur isha fëmijë
Kur isha fëmij n’klasën e parë U ula ngadalë n’abetare. E ç’ngjyra m’u hapën krejt si lëndinë E dija, e para fjalë më erdhi nëna. Nëna ime, thashë, aty brënda E imja gjersa ish aqë e bukur, nënëz-o! Ref.: Nënë, zëri yt dhe kënga jote! Ku s’na ndoqi pas nëpër botë Rriti djem-o që i do bota Edhe të bukur edhe luftëtarë. E vajzat tona kush i ka vallë? Shqipërisë i rrinë si xherdan Nënat tona gaz i paprerë Kënga e tyre s’ndalet asnjëherë. U rritëm ngadal si llastarë Me puthjen e nënës në ballë Në rrugët e tyre ne pamë shtigjet tona Ne ecëm në këtë jetë dhe u zbardhëm Për atë fëmijë neve mbetëm O veç fjala nënë nuk njeh moshë asnjëherë. Nënat e Shqipërisë, kudo jeni Ç’kishit më të shtrenjtë na dhuruat Ju shpërblim nga ne kurr s’kërkuat Nënëz-o! Ref.: Nënë zëri yt, kënga jote…

837

152. U deshëm shumë ne të dy
U deshëm shumë ne të dy Dhe çdo mëngjes na gjente bashkë E meriton vallë dashurinë? Nuk më rrin pranë kur unë jam larg. Ref.: Po unë do t’shkoj dhe po t’mos vish Se mua koha më kërkon. S’mund ta kuptosh ti dashurinë Veç në qytet po qëndron. Dikush më tha se ti do t’vish S’më zuri gjumi deri vonë I the qytetit lamtumirë Më prit, më the në telefon. I: Alo, alo, alo! - unë të dëgjonja Dhe zërin tënd të ngrohtë Unë pranë e donja. S’e fsheha lumturinë Dhe në çast të thashë: -Të dua! Dhe këndonte çdo njeri. :I Në një stinë dashurie Diell s’ka gjithnjë. Ka dhe dimër në mes verës Ka edhe vesë në qiell. Por kur jeta thuret mirë Diell ka gjithëherë. Katër stinët zemrat bëjnë pranverë E dija se do t’vish!

838

153. Shtegtimi
E qeshur vjen pranvera, Çel toka lule shqerra. Ja po vijnë barinjtë nga fusha Plot me gaz zemrën ç’e mbusha Vjen djaloshi im. Me qingjat bardh si bora Lule e kuqe për kurorë Plot me gaz e blegërime Ç’u mbush gaz kjo zemra ime! Ref.: Do t’vij të dalim bashkë Rrugëve të fshatit tone. Po çelë kjo dashuri lule plot. Do t’hy n’mes tufës unë Ai s’do më njohë dot I lumtur do më thotë Dele e bardhë! Se ç’fryn një erë nga mali Një erë dashurie. Në kullotë kur vete djali Zërin tim e merr me vete Zemra i këndon. Të bardha janë ditët Në fshatin tonë të qeshur Ne kërkojmë lumturinë Zëri im si lule e jetës. Ref.: Do t’vij…

839

154. Flakë e borë
O i lirë rroj, për ju këndoj Në këto male me shqiponja O e lirë rroj, për ju këndoj Unë jetën time - flakë e borë Shoh si gëzon natyra. Fusha, male e pyje, nalt jehojnë Fort tingëlloni ju këng’t e mija Fort të pastra janë fjalët, si fëmija. Ref.: Flut’ro me këngën pra hi, ha, ha, ha Shko në majet më të larta hi, ha, ha, ha Flakë e borë O i lirë…. O prej dashurisë nuk mund të ndalem Dashuria jonë të rrojë sa malet Ref.: Flut’ro…

840

155. Kaltëron ky qielli ynë
Kaltëron ky qielli ynë I qeshur vendin me llastar e gjeth. Është mbushur plot me fllad edhe me erë Ti erdhe moj pranverë. Moj pranverë e vendit tim E rritë shtatin dhe mendimin tonë E bukur erdhe ti edhe njëherë N’mes njerzve, moj pranverë. Ti më dhe jetë nga gjaku yt të jetoj Ti më dhe zë nga zëri yt të këndoj. Ti më dhe dritë nga syri yt të shikoj. Ndaj gjerë në shekuj të dashuroj I: Gjer në qiell të jehojë Gjithë bota këngën ta ndëgjojë Se e lumtur jam unë që jetoj Në këtë pranverë. :I Kaltëron…

841

156. Gëzimin njerëzve t’ua shtoj
Njerzit nxitojnë, në punë të shkojnë Midis tyre për këngën time unë po kërkoj Dhe nis mendoj, njerëzit takoj Dhe dua unë, me këngën time Gëzimin njerëzve t’ua shtoj. Ref.: Më pëlqen kur shikoj rininë Dhe sa herë bujku kur arën mbjell. Gjethe pemësh më përshpërisin Edhe dimrit një ditë me diell. Më pëlqen kur shikoj çifte të lumtur, Djem kur lozin në shesh, Mbi një lule unë ndal një flutur, Vajza djalit kur i buzëqeshë. Dëgjoj, shikoj, njerëzit takoj Dhe unë me këngën time Gëzimin t’ua shtoj. Dhe rri, mendoj, shetis, shikoj Dhe kam dëshirë që kënga ime Midis njërzve të jehojë. Ref.: Më pëlqen… Më pëlqen në mëngjes, Kur më përshëndesin Shokët kur i takoj Anë e mbanë në gjithë qytetin Gjej motive që unë kërkoj Më pëlqen të punoj, Më pëlqen të këndoj Gëzimin njerëzve t’ua shtoj.

842

157. Djaloshi dhe shiu
Në pemë gjethe ma nuk ka E bora malet mbuloi përsëri. E ndonse shiu pik, pik nis me ra, Qyteti ynë është plot gjallëri. Ref.: Bie shi, pikë, pikë, pikë Në tokë troket e pa pushim. E ora tik-tak, tik-tak shkon E djali pret me padurim. E zemra tak, tak, tak Pse tashti të rrahë me aq nxitim Mendoj djaloshin që më pret Në shi, me afsh e me gëzim. Binte shi, orën nuk e vinte re aspak Për çudi, as ombrellën nuk e kishte hapë Ish hutu’, tuj mendu’ se erdh ajo një ditë Studenteshë e bukur pa përtim Tek reparti i tij pa frikë. Ja, ja, ja, u duk se djali e ndaloi Por tani, si, si, si të shkretën duhet ta fillojë Po, po, po, unë të du’ E fjalën tande tash kërkoj Mendohet vajza, thotë Pasi u lag, ombrellën pse se hap? Bie shi, tash nga ti nuk kemi frikë aspak Mrekulli, nën ombrellë ti dot s’na lagë Veç andrroj, njeri tjetrin t’lagun tuj shiku Dhe e mbajnë ombrellën hapë Ndonse shiu ka pushu’. Ref.: Bie shi

843

158. Sot jam njëzet vjeç
Kur rrijmë bashkë o shpirti im Gëzimet unë ëmbël i kujtoj. Çdo vit nëntorin pres me padurim Me ty ditëlindjen dua ta festoj. Për ty sot qeshin sytë e mi Ky frymëzim më vjen në kraharor. Çdo çast jetoj e lumtur me liri, Se me lirinë unë linda në nëntor. Ref.: Sot jam njëzet vjeç edhe jeta më thërret Të qesh, të këndoj dhe gëzime të ëndërroj. Sot jam njëzet vjet dhe në zemër më buçet Një këngë pa mbarim, për të ardhmen plot shkëlqim. Dhuratë më prune sytë e tu Që buzëqeshin sonte përsëri Me ty do të rri gjithmonë unë kështu Se ti më dhe të parën dashuri. Rinia jetën zbukuron Për ne shkëlqejnë yjet me aq zjarr Më përqafo i dashur me pasion Pushtomë ti me afshin djaloshar. Ref.: Sot jam …. Kur rrijmë pranë shpirti im Gëzimet unë ëmbël i kujtoj Çdo vit nëntorin pres me padurim Me ty ditëlindjen dua ta festoj. Për ty shkëlqejnë sytë e mi, Ti frymëzim më sjell në kraharor. Çdo çast jetoj e lumtur me liri Dhe me lirinë unë linda në nëntor. Ref.: Sot… 844

159. Kjo është jeta jonë
Endërronim ne të ardhmën tonë Më të bukur se çdo ëndërrim. Erdhën vitet shokë Ne sot atdheu na kërkon Ndaj pas zërit t’tij ne të vrapojmë Kjo është jeta jonë. Rinia jonë sa herë uratë Me ballin lart o e bukura Me ju jam gjithmonë, Kur na kërkon koha sot Nuk ka në botë si jeta jonë. Në rrugët e saj ne ecim sot Me ju jam gjithëmonë Kur zëri i Atëdheut n’a kërkon. Sot të gjithë ne, Kush në Jug e kush në Veri Tek ti zemrën kemi, Shqipëri. Dhe kur jemi bashkë Dorën njëri tjetrit shtrëngojmë Dhe për veprat që sot po ndërtojmë Kemi ç’të tregojmë.

845

160. Trëndelinë
Nëpër kohra lule kemi dashur Aq sa lule trimave u thamë. Dhe kur shokët ndër beteja ranë I qëndisëm, trëndelinë e bëmë, Trëndelinë e bëmë. Refreni: Trëndelinë, trëndelinë Sa krenare sot ti lulëzon. Vitet e rinisë, malit Torbën me fishekë brënda Mbaja një tufë trëndelinë M’i pat dhënë te pragu nëna. Dhe më thotë që këto lule Nëpër tym e flakë baroti Të na i kthesh të fresk’ta bij-o Me lirinë e kësaj toke. Refreni: Trëndelinë, trëndelinë Sa krenare sot ti lulëzon Trëndelinë, çil petale! Zemrën time, këngën m’a freskon, Trëndelinë!

161. Nënë moj, do pres gërshetin
Nënë moj, do pres gërshetin Dhe do t’dal unë partizane Shokë e shoqe po më th’rrasin N’ato bjeshkë ku puthin retë. Dil moj nënë, lajmëro dasmorët Se po shkoj unë partizane Mos më bëj nuse zakoni Do marrë pushkën në mal do dal. Në m’u kalbt’ rripi i pushkës Nënë moj, në shi e n’erë. Do ta lidh në ballë të lukës

Do ta lidhë në ballë të lukës Me gërshetin tim o mori nënë.

846

162. Sa herë më ke pritur
Sa herë më kë pritur tek vëndi që le ti Mes shiut rrëke ku era sjell stuhi Të dy të lagur, strukur qëndronim E s’ndjenim ne vetmi Vetë më mësove se dashuria Ka diell edhe në shi. Vetë më mësove se dashuria Tërë qiellin ka çati. Mes qershive mjaltë, qëndruam ne të dy Kokrrat që nga lart pikonin lëng në sy Dhe zgjatëm duart, përkulëm degët Por kokrra s’morëm dot. Ty të mos kisha pranë n’ato çaste Jetim do t’ndihesha sot. Ty të mos kisha pranë n’ato çaste Nga mendja s’do m’hiqesh dot. Sa herë… Një ditë buzë detit më pyete si fëmijë Vallë, dashuria a deti ka më thellësi? Pastaj e dashur kokën mbështete Përgjigje prisje kot S’di në ç’thellësira humba i tëri Por s’di pse s’dilja dot.

847

163. Për ty atdhe
Për ty atdhe, më t’buk’rën këngë Me fuqinë e kësaj zemre do t’këndoj I: Për këto male, për këto fusha të gjëra Për këtë vend ku sot i lumtur jetoj. :I I bukur je, ngritesh madhështor Si një qiell i pamposhtur ti qëndron. Në mes dallgësh, shkamb graniti vigan S’u përkule në çdo stuhi e tufanë. I bukur je, ngritesh madhështor Si një kështjellë e pamposhtur ti qëndron Në mes dallgësh, shkamb graniti, vigan S’u përkule në çdo stuhi e tufan.

848

164. Dashuri, dashuri
Mesi i natës mbi ne ja tani sa kaloi Qetësi, qetësi. Qyteti fle dhe rrugët edhe njerëzit ngado Flenë e çlodhen. Pranë e pranë ne ecim të heshtur të dy Si n’takimin e pare. Je sot i mahnitshëm si n’takimin e parë Dhe më thua dashuria Është si ëndërr, si këngë e re Tek njerëzit tu dhe kurr s’mbaron. Ref.: Se çdo njeri një ëndërr t’vetën e ka Dhe mban e ushqen një dashuri Në shpirtin e tij të thellë. O dashuri, e bardhë, e imja e parë Mes ëndrrash ti tani qëndron Mes dashurish pa fund! Mesi i natës mbi ne ja tani sa kaloi Dashuri, dashuri. Dhe ftyra plot jetë me sytë Kur po vjen dhe kjo natë Ti tani vjen. Dhe kryet në kraharorë ma mbështet Dhe ashtu si flet ti me zërat e jetës s’re Që ngado n’a rrethojnë Po më thua dashuria Është si kënga jonë, dhe koha jonë Gjithë botën sot me krah pushtojnë Ref.: Se çdo…

849

165. Të due o det
O det të due kur çel agimi Të parën puthje me ç’mall m’dhuron Mbrenda në zemër më lëshon mu’ gëzimi O det i thellë sa shum m’përngjason. E du’ trazimin tënd të pa pashitun Veç ti magjeps dhe hovin tand e du’ Më thërret dritë e jetës Një kangë të flak’t me hartu’ Më grishë zani i jetës Një hymn të zjarrt me këndu’. I kaltërt si sytë e vashës sime Pa fund i zjarr’t si e jona dashuni Se ti m’jep gëzime E m’falë më të thelltin frymëzim Andaj zemra ime të don ty o det O deti im!

166. O vendi im
O vendi im të thërras me mall Ku n’jetë më la vetëm kjo tokë. Se anë e kënd kudo që kërkoj Si ty të dashur nuk gjej. Ku janë njato fusha? Ku ato kaçuba? Vajza të bukura Si n’vendin tim, jo nuk ka! E huaj jam dashuri nuk kam Për mua nuk lind diell’ i ngrohtë O vendi im ku përbuzje nuk ka Si të lash e dola në megrim?

850

167. Asnjëherë nuk kam ëndërruar
Asnjëherë nuk kam ëndërruar Lule më të bukura se këto sot. Ndonse ty fletët një nga një të shkuan Dashuria mbet e re gjithmonë. Se s’vyshket kurrë ajo si lulet S’është si bylbyli në kafaz. Atë zemrat tona se ç’e ruajnë Dhe çdo bime i shtojnë shumë gaz.

168. Dyzet gërsheta t’i numrova
Dyzet gërsheta t’i numrova Dhe më ngrohe n’gjirin tim. Kur si pëllumbat nga shiu i verës U strehuam nën çati. Shiu i verës flok’t mi lagu Vetëm buz’t mi lage ti. Sa shumë të doja vetëm kur thoshe: - T’lutem bjer e mos u ndal o shi! Shiu i verës, shi i ngrohtë i dashurisë Ma kujton atë puthje nën çati. Lutjen tënde aq të ëmbël e ndëgjon T’lutem bjer e mos u ndal o shi!

851

169. Mimoza e dashurisë
Si një tufë pëllumbash radhë-radhë Krahët shtrin dëborë e parë Dhe i falën tokës bardhësi Zjarr në zemër më dhe ti. Ku ta gjej mimoz’n e bardhë, ku ta gjej? Ajo çel veçse njëherë. Në lulzim të saj u njohëm ne Unë dy fjalë e ti në sy më the. Fole ti me zogjtë, këngën e lanë Zemra zemrën ndien pranë Gishtat nëpër flokë e dielli mbi re Rritu dashuri e re! Lulëzo mimozë e çel ti në çdo stinë! Me aromën tënde rritëm dashurinë. Çdo njeri në jetë një ëndërr të vërtetë Se ikin vitet, lulzon e rritet Mbetet gjithmonë e re.

170. S’ma njohe zemrën
S’e kam të lehtë të të kujtoj unë tani Ato vite që na mbetën larg. Çdo gur i rrugës fjalët tona i di Si munde vallë t’i kesh harruar? Por zemra nuk të fal, thotë: - Mos harro! Ishe ti që shkele dashurinë. Mos mendo se bashkë me ty Jo, jo, humbë unë dhe lumturinë. Ti zemrën time nuk e njohe dot Ajo kurr nuk e pranon vetminë. Ndjenjës tënde s’mund t’i bëhesha roje Njeriu s’rron në jetë për një dashuri. Lumturia që të jetë e vërtetë S’krijohet veç me ty dhe mua. Me mijëra zemra bashkë Kërkon ajo. Dhe s’mund të jetojë kurrë një dashuri Që veç për vete ka lulëzuar. As botën brënda saj Nuk e don dot.

852

171. Mos më qorto
Mos më qorto, mos më shaj nëno! Me nusëri je martuar ti. Por më fal, s’e dua këtë zakon Zemra ime dashuron! Brigadierin pararojë Trimin zemërmirë, Shpatull gjërë e sy shqiponjë, Djalin xhevahir. Është i dashur dhe i zoti Shokun nuk ia gjen Mos ta zgjasim kot së koti Mua më pëlqen! Ah moj nëno, Ta dish sa më do Mos më qorto Po më thuaj “Po”.

172. Pragu i vegjëlisë
Erdha prap tek ti prag i dashur Kur gjithçka me zë të ngrohtë më thotë Mirësevjen! Dhe çdo zemër portat m’i mban hapur Vendlindje që në krah m’ke mbajtur Mua, birin tënd më pret e më përcjell Tek ti njoha unë nënë e babe, Ma ndëgjove ti të parën fjalë. Dhe hapin që hodha, kudo në atdhe Ti e ndoqe veç me sytë e nënës Të madhen dashuri që nënat na dhurojnë Ia falëm Shqipërisë. Dhe bijtë e saj kurrë s’e harrojnë At prag të parë, pragun e vegjëlisë Erdha…

853

173. Motrës sime
Dallëndyshet përgatiteshin T’shtegtojnë të tjera vënde Dhe ti o motër për të vajtur Në folezën tënde. I: Do kthehen dallëndyshet Bashkë me pranverën Ashtu siç vjen ti motër Tek folezë e vjetër. :I Refreni: Folez’n e vjetër Të re e bënë cicërrimi Cicërrojnë zogjtë Lule gëzimi. I: Megjithëse motra U bë nënë me fëmijë, Zemra për v’llezrit Rrah ku ngjizë njeri. :I Dallëndyshet… Refreni: Folezë…

854

174. O dielli i lirisë
Si n’vegim kujtoj gjithë fëmijërinë që shkoi Pa gëzime në vitet pa dritë. Pa ledhatim më fluturoj Porsi përrenjtë më iku rinia e shtrenjtë. Por lindi dielli i ri, një diell i nxehtë Që derdhi tek zemra bonjake veç jetë. Për lumturinë, për jetën tonë të re Ky dielli i zjarrtë do ngrohë gjithmonë Të ardhmën tonë. Ref.: I: O diell i dashur, o drita ime Veç ti më fale gaz e hare. Në krah’t e tua, o jetë e bukur Unë zemrën time ty po ta lë. :I Sot me jetën gëzoj Se dashurinë e gjeta tek ti. O moj vashë sy shkruar Në shpirtin tim ndiej lumturi Për voglushin që rritet çdo ditë Pranë nesh i gëzuar. Sa herë që shkoj qesh nga gëzimi Kur syçkat e mia shkëlqejnë plot jetë Për lumturinë, për diellin tonë të ri Çdo pikë djerse e derdhim ne për jetën e re. Ref.: O diell…

855

175. Bukur natyra është stolisë
Bukur stolisi kjo pranverë natyrën Lule ngjyra-ngjyra erë kundërmojnë. Dhe ndër objekte roja kryen detyrën Porse zemra trime o sa fort gëzon. Refreni: I: Gëzon zemra e ushtarit Për këtë jetë të re. Edhe roje besnike Që rriti atdhe. :I Ajo rrahë dhe për vashën Vashën o sy shkruar. Këto takime çapkënja Me mall i kujton. Sot kudo stërvitje Në marshime t’gjithë. Kudo në marshime Në dëborë e n’shi. Zemra e ushtarit Për çdo ditë kalitet Zemër guximtare Plot me trimëri. Refreni Gëzon…

856

176. Përherë të dua
Një ditë shoku im M’tha me zemrën plot: - Të dua, përher të dua! Ëndrra mori krah Syri dritë më çeli mua. Çeli buzqeshja si petale lulesh Erdhi tek unë dashuria. Ëndërrova unë këtë çast të bukur Plot me ndjenja në netët pa gjumë Kurse tash ai erdhi Si një fllad pa gjurmë. O sa shumë fjalë unë kisha menduar Po veç me sy i fola unë. Dashurinë e kishim në mes përherë Ajo rrinte si llastar i blertë Dhe ne qeshnim të dytë si fëmijë. Me ty shoku im do ecim bashkë në jetë. Një ditë…

177. Duart e nënës
Në duart e tua u rrita moj nënë. Në netët pa gjumë pikoi dritë e hënës. Dhe veten qortova të zënë në gabime Zemrën kur t’a theva, o e shtrejta ime! Vij nga rrugë e largët, ti më del e para Ti puth ato duar mbushur plot me mall Dhe në çdo rrugë tëndën, në çdo këmbë të bardhë Unë shoh fëmirinë, hapin tim të pare. Dhe nga unë fëmija kërkove në jetë Të kthehem mbarë për këtë tokë të shtrenjtë. Në duart… Vij….. Dhe nga….

857

178. Këngët e rinisë
Vini ju plot zjarr, këngët e rinisë Historia zë e flet Si çdo këngë e saj dhe mendim Rrugë marrin shkojnë lart Dhe më flisni ju për atë rini. E lindur në tetor, e rritur në stuhi Fati i saj gjithmonë në çdo skaj Pranë gjithmonë të mbaj, Shqipëri. Ref.: Si zogj’t e shqipes kur fluturojnë Për herë të parë lart në qiell. Dhe shqipja nënave krahëfortë Fluturimin bashkë me bijtë ajo merr. Pranvera erdhi prap dalngadalë Dhe lulet çelin pemët e lirisë Fluturimi kërkon shqipe të reja Me ju o këngë, zjarr të rinisë.

179. Rrak e trak ia bënte porta
E rrake trak ia bënte porta Voglushja ime rrinte në bahçe Me duert e saja më hapte portën Dhe një të puthur mua ajo ma dha. E ç’bën kështu ti moj vajza e nënës? E gjithë bota flasin keq për ty. E le të flasin sa të pëlcasin Unë do ta du’ atë që më deshti mu’ Unë do ta du’ djalin e shkretë Se qe në burg e hoqi keq për mua.

858

180. Liria e shqiptarit
Linde ti, Për të qenë i lirë shqiptar, Por jeta s'ish për ty Një dhuratë, Se mbi tokë kish gurë shumë Dhe pak bar. Jo, s'mund të jetoje ti pa liri. Liria - kënga e parë. Lumenjtë kurrë S'ndalen duke rendur në det. As ti s'u ndale jo drejt lirisë Drejt një kënge që ndezi rrufetë. Ja tek rri o bir i trimërisë Me ballin gjer tek retë. Refreni: I: Në shekuj ec' mes krismave, Mes breshërisë së plumbave. I lidhur fort me tokën Dhe me ëndrrën më të bukur, Më të bardhë. :I Mbi truallin tënd u mbështete Në çdo gëzim e shqotë O shqiptar. Refreni: Në shekuj ec mes krismave.... Në çdo gëzim e shqotë Me kokën lart. Dhe tani, Afroma pak ballin, shqiptar. Ja koha la këtu në çdo brazdë Shumë gjurmë, Eh ç'gjurmë të arta janë!

859

Po pranverën ke ti sot në sy Dyfek lidhurin me gjalm. Lumenjtë kurrë S'ndalen duke rendur në det. As ti s'u ndale, jo, drejt lirisë Drejt këngës që ndezi rrufetë. Ja tek ri o bir i trimërisë Me ballin gjer tek retë.

181. Mesnatë
Mesi i natës Mbi ne ja tani sa kaloi. Qetësi, qetësi… Qyteti fle Edhe rrugët dhe njerëzit ngado Flenë e shlodhen… Pranë e pranë Ne ecim të heshtur të dy Si n'takimin e parë Je sonte e mahnitshme Ashtu si n'takimin e parë. Dhe më thua: - Dashuria Është si ëndërr Si këngë e re tek njerz' si ty Dhe kurrë s'mbaron. Refren: Se çdo njeri Një ëndërr t'vetën ka. Dhe mban e ushqen një dashuri Në shpirt të tij të thellë. O dashuri e bardhë, e imja e parë! Mes ëndrrash ti tani qëndron Mes dashurish pafund.

860

Mesi i natës Mbi ne ja tani sa kaloi Dashuri, dashuri… Me fytyrën e vogël. Me sytë ku po rrjedh vetë kjo natë E ngrohtë vjeshte… Ti tani vjen e kryet Në kraharor më mbështet Dhe ashtu si flet ti Me zërat e jetës së re Që ngado na rrethojnë. Po më thua: - Dashuria Është si kënga Dhe koha jonë gjithë botën sot Me krahë pushton. Refreni: Mesi i natës mbi ne Ja tani sa kaloi Sa kaloi…

861

182. Rrisim jetën tonë
Rrjedhin, o mëngjeset, Rrjedhin si ujëvara, Ja, kështu mes njerëzve, Jeta jonë hedh hapat. Hyj dhe unë mes tyre, Shtoj një fjalë, një këngë, Është kjo këngë e jetës, Për ty, Shqipëri, Për ty, Shqipëri, moj nënë! Refren: Më merr në krahët e tua, Si merr fëmijën nëna, Që ballin të ma puthi, Edhe dielli, dhe hëna! Unë marr nga drita jote, Ti merr nga zemra ime, Dhe dorë për dore rendim, E shtrenjta jeta ime. Rrjedhin o buzëmbrëmjet, Rrjedhin, kaltërojnë, Në një kënd të globit, Rritim jetën tonë. Hyj dhe unë mes tyre, Shtoj një fjalë, një këngë, Është kjo këngë për jetën, Për ty, Shqipëri, Për ty, Shqipëri, moj nënë!

862

183. Udhët e atdheut më thërrasin
Udha më thërret shtigjeve të reja Vala e një lumi po më thotë “Eja”. Toka jon’ e bukur hapet valë,valë Zërat më urojnë: - Biro, ardhsh i bardhë! Qielli ësht' i kthjellët si një sy fëmije Toka rrit për ne fjalë dashurie. Syri i udhëtarit - zog që s'di të ulet Pikë e djersës sonë ra e u bë lule. Qielli ësht' i kthjellët si një sy fëmije Toka rrit për ne fjalë dashurie. Refren: E ku ka më t'bukur si kjo tok'e artë? Dielli nëpër pemë si fole e zjarrtë. Moshën e rinisë ti jeton atdhe Ti je dashuria zemra jon' ti je! Toka jon' e bukur hapet valë, valë Zërat më urojnë: - Biro, ardhsh i bardhë! Toka ësht' e lumtur kur ndjen hapa njerëzish Jeta kërkon këngën, siç do zogu qiellin Udhëtoj në fusha, udhëtoj në shkrepa Njerëzve që s’i njoh u them “Tungjatjeta!” Mbushur plot me ritme ngjyra gjithashtu Dashurinë për jetën e përcjell tek ju. Udhëtoj në fusha, udhëtoj në shkrepa Njerëzve që si njoh u them “Tungjatjeta!” Refreni: E ku ka më …

863

184. Vajta kalova
I: Vajta kalova Gjith' Italinë. Askund nuk gjeta Më Shqipërinë. :I Ref.: I: Dy manushaqe Në dorën time. I zgjata njërën Arb'reshës sime. :I Vajta kalova Gjith' Sicilinë. Askund nuk gjeta Unë Arbërinë. Ref.: Dy… E lule lul E lule lule maca mace. E unë për ty, E unë për ty e ndalu pakë E ndalu pak E ndalu pak është e vërtetë Se zemra im, Se zemra ime je ti vetë! E lule lul E lule lule maca macë E unë për ty E unë për ty e ndalu pakë. E ndalu pak E ndalu pak është e vërtetë Se zemra im, Se zemra ime je ti vërtetë.

864

III.KOMPOZIME TË REJA

865

866

01. Jeto dhe jetën time
Jeto dhe jetën time, po e deshe Eja dhe merre, veç jeto! Ata që s’duan dashuri, Nuk dinë se ç’është mirësia Folenë e ngrenë në errësirë Dhe mbi sy lëshojnë stuhira. Se janë mësuar të zvarriten Të të helmojnë, pastaj të vdesin Pa prekur trupin tënd të ngrohtë Nga afshi i puthjes, ledhatimit Dhe pena ime nis e shkruan Kaq e lodhur nga mundimi Kërkon nga ty dhe merr dy fjalë Dhe ndalet lumi i zemërimit. Të dua, të dua, të dua O fjalë hyjnore të kësaj bote U përshpërit nga buzë e dashuruar. Dhe frymë ty të dhanë. Shumë të kërkova, gjersa të gjeta E nëse vdes mos u trishto, Por ti jeto! Nëpër rrugët e dashurisë Enden këngët dhe legjendat Nëpër vargjet e poetit, zemrën ka ajo Dhe në vija pentagramesh Derdhet shpirti i një artisti Por pa thënë diçka ka mbetur. Dhe të tjerët t’a tregojnë Jeto…

867

02. Mall
Ca pika shiu ranë mbi qelq Për ty unë befas ndjeva mall. Jetojmë të dy në një qytet Dhe rrallë shifemi, sa rallë! Edhe m’u duk pak e çuditshme Si erdh kjo vjeshtë, ky mëngjes. Qiejt e ngrysur pa lejlek Dhe shirat pa ylber në mes. Dhe thënja e vjetër e Heraklitit Seç m’u kujtua sot për dreq: “Të zgjuarit janë bashkë në botë, Kurse të fjeturit janë veç” Në ç’ëndërr kemi rënë kaq keq Që dot s’po zgjohemi vallë? Ca pika shiu ranë mbi qelq Dhe unë për ty seç ndjeva mall.

868

03. Pikoi vesa e mëngjesit
Pikoi vesa e mëngjesit Hapi dielli syn’n e zjarrtë Nëpër fushë ta ndjeva hapin. Shoqe moj! Bëj të them një fjalë të ëmbël Por ti m’ikë e m’bëheshe erë Rend e qesh porsi një flutur Nëpër fushën tonë të gjërë. Ref.: I: Do të vij si fllad i majit Do të gjej moj lule fushe Faqet ç’tu bënë flakë të kuqe Kur të thashë: -Do të marr nuse! :i Në mes shoqesh ty të gjeta Grur i artë dallgëzontë Nëpër fushë ta ndjeva zënë Shoqe moj! Bëj të them një fjalë të ëmbël Por ti ike… Ref.: Do të vij si fllad i verës..

869

04. Mirësia dhe e vërteta
Pse sytë e nënës janë mbuluar me lot? Ti pse vallë na ke harruar, o zot? Pse toka ime e bekuar nuk çel? Pse dielli rri kaq i menduar kur del? Në vend të këngëve veç krisma dëgjojmë. Vajza të reja me vello zie shikojmë. Fëmijtë e vegjël rrinë të menduar si pleq. Po kush vallë na ka ngatërruar kaq keq? Zotin nga gjumi unë dua ta zgjoj. Zemërlënduar për ju sot këndoj. Dua ti lutem me përgjërim Të na çlirojë, të na çlirojë nga ky mallkim! Refren: I: Të sjellim dritën e mirësisë Të ndezim zjarrin e dashurisë. Si trëndafil të çeli jeta Nga mirësia dhe e vërteta. :I

Në vend të këngëve veç krisma dëgjojmë. Vajza të reja me vello zie shikojmë. Fëmijtë e vegjël rrinë të menduar si pleq Po kush vallë na ka ngatërruar kaq keq? Zotin nga gjumi unë dua ta zgjoj. Zemërlënduar për ju sot këndoj. Dua ti lutem me përgjërim Të na çlirojë, të na çlirojë nga ky mallkim!

870

05. Lozonjare
Për një sy e për një zemër Më shkon jeta si në ëndërr. Kur në rrugë ju më shikoni Me ngadalë, se mos më zgjoni! Mos i fol zemrës qe digjet Se ajo, jo, nuk të përgjigjet! Syri i zi i dashuruar Është aty por i verbuar. Gjumë, o gjumë i arratisur Ku ke shkuar, ku je nisur? Ku je tretur, je mërguar? Ç'të kanë bërë, pse je larguar? O ju djema, mos më flisni! O ju djema, mos më ngisni! Ju të gjithë më doni mua Por unë një, veç njërin dua. Jam një vajzë lozonjare Djemtë i tërbova fare. Kush më puth buzën e sytë, Ka të gjitha pasuritë. E pse puthe syn' e ndritur Sa ke zjarr te krahërori? Jeta shkon e vjen papritur Si një dritë meteori. Kush ka puthur buzët e njoma, Kush është djegur përvëluar, Rron e do të rrojë akoma. Si një mbret i mbretëruar Jam lozonjare..... (Përsëritet nga fillimi me përjashtim të strofës së tretë) A a a a, lozonjare jam A a a a, shoqe jo nuk kam! Jam një vajzë lozonjare Djemtë i tërbova fare Fare…

871

06. Makina e memories
Makina e memories vrapon në kujtime Në çastet e jetës që endëm të dy. Dhe ditët rrëshqasin e syrit i fshihen Dhe rendin e rendin, humbasin diku. Makina e memories si era Humbet nëpër mjegull, mbi të fluturoja Me sy të përgjumur kërkoj nga dritarja Diku të ndaloja… T’i mblidhja kujtimet, aty t’i fiksoja Mundohem mundohem, t’i gjej nëpër vite Kujtimet kalojnë… ...po kujtimet kalojnë. Dhe ti qeshje, ti këndoje Psherëtije në heshtje dhe qaje Me lotët që të ndrinin në sy Dhe më flisje, ëndërroje Dhe tregoje, tregoje Të vertetat trillime që jetuam të dy ....dhe kujtimet kalojnë ....dhe kujtimet kalojnë ....dhe kujtimet kalojnë Fragmente kujtimesh më dalin përpara Në skena qiellore me diell a me shi. Çapitem i lodhur të ulem mes tyre Ato më largohen...largohesh dhe ti. Fragmente sensuale që era Si gjethet e vjeshtës i shkundi nga pema, Piktura që koha ngjyrosi në mendje Sikur ti ndaloja... T’i mblidhja të gjitha në krahë, t’i mbuloja Mundohem, mundohem t’i gjej nëpër vite Kujtimet kalojnë… ...po kujtimet kalojnë. Dhe ti qeshje, ti këndoje Psherëtije në heshtje dhe qaje 872

Me lotët që të ndrinin në sy Dhe më flisje, ëndërroje Dhe tregoje, tregoje Të vërtetat trillimet që jetuam të dy Më afroje, më largoje Më humbisje dhe prapë më takoje. Më puthje në buzë si fëmijë Më thërrisje dhe më prisje Dhe kërkoje, kërkoje Të vërtetat trillime ti jetojmë përsëri ....Po kujtimet kalojnë.. Dhe kujtimet kalojnë... Dhe kujtimet kalojnë... Kalojnë, kalojnë, kalojnë. Makina e memories vrapon në kujtime Në çastet e jetës që endëm të dy. Dhe ditët rrëshqasin e syrit i fshihen Dhe rendin e rendin, humbasin diku. Dhe kujtimet kalojnë… Dhe kujtimet kalojnë... Dhe kujtimet kalojnë..

873

07. Jon
Më erdhe në një kohë të dëshpëruar Me dhimbje, Jon Kur anijet si fantazma Nëpër det me aventura Klithnin: Libertà! Dhe sytë i kish aty gjithë Shqipëria, Ajo dinte si duronte Po i shkuleshin filizat Deti u bë mal me njerëz, E toka det me lot. Dhe ty për herë të parë të puthte drita Ti linde, Jon Nuk e dije ç'ish gëzimi As dhimbja as mjerimi Që flakë, godet e rrudh një tokë. Sot me gjithë foshnjet në botë je njësoj Si ata ti qesh e luan. Kjo është vetëm nisja juaj Por do rritesh, do kuptosh Se fatet s'janë njësoj. Bekimin merr nga mua O shpirt i patrazuar. Një fjalë të thënë ma dëgjo: Zinxhirë të praruar ty kanë për të ofruar Por prapë je skllavëri. Refreni: Jon, ky emër marrë nga deti Jon, me këngë vale tund djepin Jon, dhe ti ja ndjeve aromën Ta kesh për jetë me vete. Jon, po të lundrosh me këtë emër Jon, e të takohesh me vëllezër Jon, do të mjaftojnë dy duar Të thuash se je, ti je Jon! Bekimin merr nga mua O shpirt i patrazuar.

874

08. Ecën në shi
Me flokë të lagur Me sy të plakur Ecën në shi. Me ëndrrën fikur Shpres' e arratisur Ti ecën në shi. Me flokë të lagur Me sy të plakur Ecën në shi. Me ëndrrën fikur Shpres' e arratisur Ti ecën në shi. Ref.: I: Sytë e tu nuk qajnë Lotët janë tharë. Vajzë e plakur Ti ecën në shi. :I Natën zgjove Kur ti thirre Dëshpërimi Nuk ka kuptim. Merrni arin E kësaj bote Dhe më ktheni Prapë rininë. Të dridhet buza Nga hidhërimi Por shpreso! Të kthehet mbrapa Ajo që iku Jetën jeto. Refreni: Sytë e tu nuk qajnë… 875

09. Çapkëne moj
Rrugës kur më shkon Më shkon ti me nxitim. Çapkënja ime e vogël Mbushur plot gëzim. Edhe shpirti më ndien një knaqësi Kur më buzqesh ajo plot ambëlsi. Ref.: Çapkëne moj, çapkëne moj Ti më mbush plot dashuri Falmi sytë t’i shikoj! Falma zemrën të dashuroj! Ti kur më shkon Më verbon me ata sy. Ah kjo zemra ime Vuan veç për ty. Kur ty të kam pranë Kam shum emocione. Nuk e din çfar ndjej Ah moj çapkëne. Ref.: Çapkëne moj…

876

10. Pranvera me një lule s’vjen
Si i vogël në lëndinë Mbi barin që ndriste nën vesë Në prak pranvere nji lule gjeta Erdhi pranvera, t’thirra menjiherë. Buzëqeshi motra ime Sa desha t’ia thur një kurorë. Me kot vrapova edhe kërkova Të tjera lule jo nuk gjeta dot. Ref.: Nji pike vesë mbi faqe ra O motër unë lulet ku t’i gjej? Ajo e dinte, ndaj më tha: - Pranvera me nji lule, jo, nuk vjen! Kështu dhe jetën se bën një ditë Një lum i vetëm se bën një det. - Kishe të drejtë o motër, - them. Pranvera me një lule s’vjen! I: Si në lëndinë, fëmijëria Por fjalët e saj jo, s’i harroj. Kështu do jeta dhe vetë rinia Më e bukur jeta bëhet me shumë shokë. :I Ref.: Një …

877

11. A t’kujtohet natë e parë
A t’kujtohet natë e parë Shi kur binte në Prishtinë Unë e ti si dy këngëtarë Pëshpërisnim për dashurinë. Ref.: Unë të doja, ti më doje Lugut t’gjelbërt të Gërmisë Hëna, yjet na bënin roje Dhe lisa gjelbëronin prej lakmisë. S’harrohet dot ngrohësi e parë Kur pranvera vinte në Prishtinë. Unë e ti si dy këngëtarë Thurnim vargje për dashurinë A t’kujtohet… Ref.: Unë…

878

12. Fati ynë shpresë e marrëzi
Ne të dy kurrë s’jemi ndarë Ne të dy kurrë s’kemi heshtur Ëndrra ime është një shpend i marrë Krahët hap, qiellin gjen atje. Tek ti. Kur je larg të pres me mall Kur je pranë grindem me ty. Jeta jonë çfarë është vallë Duhemi të dy, grindemi të dy S’e di. Ti je si engjëll që më mbron gjithmonë Unë jam si zjarri që të djegë nga pranë. Ti je si djalli që në faj më fton Ndryshe nuk bëjmë dot. Jo, jo! E kemi fatin, shpres’n e marrëzinë Na jep një engjëll të na mbrojë! Se ne në jetën tonë jemi fëmijë Ndryshe nuk bëjmë dot. Jo, jo! Kur je …

13. Shi bie në Tiranë
Shi bie në Tiranë Nga malli yt edhe qielli qan. I: Je i dehur nga pija, apo nga dashuria Ti ecën, por këmbët nuk të mbajnë. :I Sa shumë u endëm me ty bashkë Sa shumë u lagëm e s’ikëm! Harruam ditët dhe vitet. A s’është kjo dashuri? Shi bie në Tiranë Si nën ombrellë strukesh nën një palmë. Gjysma ime mbeti, rrugëve të këtij qyteti Shi bie në Tiranë.

879

14. Mikesha
Moj mikesha ime e parë, Dashurinë time do ta kuptosh Kur të takohemi në atë botë Me gënjeshtra dhe pa lot, pa lot. Ref.: Jam ai, jam ai Që dua të jem Kështu linda dhe do t’vdes Dhe do t’vdes. Shumë kalova unë nga ti Dashurinë time ti ta kuptosh Mos mendo se do t’kesh frikë Nga takimi në amshim, në amshim!

15. Ty të kujtoj
Ishim gjithmonë pranë njëri tjetrit Në të dy. Ti më trathtove, ndaj veç lotojnë Këta sytë e mi. Ref.: Ty të kujtoj, ty të mendoj Unë në çdo çast. Ti ke harru’ se dikur Ne jemi dashur. Gjithnjë në ëndërr o e dashur Unë të takonja. Diku atje larg në kurbet Ty të martonja. Ref.: Ty…

880

16. Bota e madhe është me ty
Sa e vogël duket bota Kur e sheh nga lartësitë. Edhe njerëzit kaq të vegjël Ngjajnë në shtëpitë. Humbin mallet dhe qytetet Kodra, dete bëhen një. Që të gjithë fëmijë, të rinjë e pleq S’i dallon asnjë. Nga lart pa rëndësi Duken fjalët xhelozi Humb e keqja e kësaj bote Por je ti. Ref.: Bota e madhe është me ty Bota s’ka vlerë pa dashuri. Botë ti je, tokë ti je, frymë ti je Vetëm ti. Nga avioni bota ngjan Si një kartë pa kufi. S’duken racat edhe ngjyrat Gjithë mëritë zhduken, edhe luftrat Toka qiellit i përngjan. Gjithë mërzitë e kësaj bote T’i lëshosh në oqean. Do t’shikosh si edhe letrat Duken fjalët xhelozi. Ti i merr kaq seriozisht Po a e di? Ref.: Se, bota …

881

17. Dashuri e vonuar
Ishte vonë të bija n’dashuri Aty ishin gruaja, fëmijët e mi. Por kur kalove pranë kopshtit tim Shpirtin s’e ç’ma dridhi një shqetësim Po s’dije as që më shikoje fare Se të trazonin shikimet djaloshare. Ah, ç’të bënte për njeriun e hutuar Midis librash e kopshtit të lulëzuar Ref.: Ku ishe fshehur e s’të kam pare? Ti lulëzove kaq papritur. Ndaj thjeshtë më vinte për të qarë. Bukuria jote më ka mahnitur. Midis pemësh rri e prisja netët Që të shihja s’paku nëpër gjethe. Për një çast ndjehesha i ri Dhe të çmallesha me atë bukuri. Ref.: Ku…

882

18. Dielli që praron
Ti më thua nuk është vonë Nga e para të fillojmë. Unë duroj dhe pse s’e di A është kjo kohë vërtetë për dashuri. Në jetën time plot hare Nuk e di vend a ke? Ref.: Dielli që praron Të gjitha ëndrrat m’i gjallëron Dhe era e lehtë që fryn Drejt teje më shtyn Dielli që praron Të gjitha ëndrrat m’i gjallëron. Dhe hëna mua më kupton Sa e lumtur jam. Prapë më thua nuk është vonë Çdo gjë tënden ti ma dhuron. Por zemra ime është n’Gjithësi Ende s’kam kohë për dashuri. Në jetën time plot hare Nuk e di vend a ke? Ref.: Dielli…

19. Ditë dimri
Në jetën time ka qenë një çast Kur unë për ty pata nevojë. Dhe për tuat gjeste, fjalë Por ti pranë meje më qëndroje. E kundërta ndodhi ike larg. Ato ditë dimri të jetës sime Gjithmonë gëzimet i ndanim bashkë Po pse më ike, më braktise? Në jetën … E kundërta… 883

20. E urrej shiun
Në kitarë teli i këputur Ndali këngën më të bukur. Por s’e ndali shiun Në këtë qytet. Ku je buza e paputhur? Dashuria ime e humbur? Në mes të rrugës Unë po lagem vetë. I harruar, Si një letër e djegur Në këtë rrugë, Pa adresë kam mbetur. Ref.: E urrej shiun kur bie Se njëherë më fiku një zjarr Një zjarr dashurie. I urrej lotët e mi Veç se ngjajnë në shiun. Që më ndau nga ti. Dashuria ish dikur Veç kornizë e pakuptim’ Që askund Nuk e sheh në udhë. I harruar… Ref.: E urrej… Ti ndoshta ishe një rrufe Që erdhi shpejt. Dhe kur shkove nuk e dita as s’e di Por këngën dhe shpresën I le të vetëm nëpër shi.

884

21. Eja
Vajzë e valave pret Dhe era flet me detin. Përmbi zallin e shkretë Në heshtje yjet heshtin. Vajzë e valave pret. Këmbë zbathur Fëmijët e brigjeve vetmojnë. Asnjë lajm, asnjë fjalë, Veç zogj që vijnë e shkojnë. Ku je, ku je o ëndërr e vetmuar? Malli po pret dhe loti nuk tretë. Ref.: Eja me detin eja, eja dhe përbije detin! Merre botën, falma qiellin! Eja me detin eja, eja dhe përbije detin! Kemi lindur, bashkë do vdesim Këmbë zbathur…. Eja me detin eja…

885

22. Kur një ditë të kthehesh ti
Fjalët tua aq të rrejshme Qenë të vrazhda për me zgju’ dashninë time As që dite me m’ngushllue N’ato çaste kur për ty unë sytë i meksha. Fjal’t e tua aq të vrazhda S’qenë në gjendje me pajtue zemrën time Ishim vetëm si të huej Asgja tjetër nuk na lidhte. Ref.: Kur nji ditë të kthehesh ti I përbuzun nga të gjithë. Do t’dëshirosh t’më keshë fare pranë vetit Mos kërko të vish te unë Se tradhëtia e shpirtit tim për ty Ka shum kohë që fluturon për ty n’amshim. Kur nji ditë të kthehesh ti Do të them se je fajtor. Se unë ende po jetoj në dashuri Dhe çkado që tash premton Për dashurinë, për shpresën tonë Për urrejtje për dashni për ne të dy Çdo mesnatë unë shof në andërr Gjoja se po flen pranë meje si dikur Çdo mesnatë më zgjon kujtimi Se më lodhi dashunija me këto andrra Çdo mesnatë, t’shof në andërr Si largohesh ti prap heshtas pa buzqeshje Fjal’t e fundit janë për ty Sytë e mi rrinë tuj lotue. Ref.: Kur…

886

23. Liqeni i kaltërt
Ç’po dremit liqeni i kaltërt Dielli i zjarrtë tu përçu’ Mërmëritet pylli me frashër Le të le, të le të shuar. Atje tej në këtë grunishte Rri tuj lagur një lejlek Ëndrra ime e fashër ishte N’arrati, në shteg më shteg. Ref.: Shteg më shteg e kah nuk vete Të kërkoj më kot. Herë dridhet nëpër dete Dete dridhur porsi lot. Herë ngjitet gjer te retë Re të akujt deti në shi. Herë kërkon e herë tretet Por s’e gjeta përsëri. Të kërkon një zemër e varfër Ku më je, pra ku më je ti? Ç’po dremit liqeni i kaltërt Dielli i zjarrtë se ç’po pret ti. Ref.: Shteg…

887

24. Ma jep dorën ti
Ma jep dorën ti. Në këtë dorë të rri Labirinthe shoh, vija rrugësh plot Ku do shkoj s’e di. Tek ajo rrugë këtu Kjo zemra ime thërret. Lermë që të dy Përjetë aty të mbes. Çelma zemrën ti Jashtë saj po pres Mos më le të vdes! Fati i bardhë o fati i zi Është tek dora jote-e. Mbyllur zemra jote rri Si duron s’e di. Pra, më thuaj ti: Nga të besoj tani? Dorën tënde ku fatin kërkoj Ma jep një fjalë ti! Dhe zemrën m’a shëro! Gjithë bota le t’a dijë Unë fatit i besoj. Ma jep…

888

25. Ma ke prishë gjumin e natës
Ku t’kam parë moj bukuri Flokun ar, synin e zi. Ma ke prishë gjumin e natës Moj e rritun n’atë çarshi. Mos kujto se është e lehtë Dhe më merr ti me dy fjalë. Unë për vehte s’jam e qetë Nuk e di ç’më djeg një zjarr. Pa m’a thuaj zjarrin e zemrës Mos më len kaq shumë të pres. Nuk e di as s’të besoj Fjala jote më trazoi Ref.: Do t’sjell krushq djemt’ e Prishtinës Lahutarë o prej Dukagjinit. Një tupan do t’a sjell prej Shkodre Krushk të parë o prej Kastriotëve. Ku… Mos… Ref.: Do…

889

26. Kur era flokët t’i merr
Kur era flokët t’i merr Edhe dimri bëhet verë. Kur qeshin buzët e saj Edhe dimri bëhet maj Vashëz-o, vashëz-o! Ref.: Po erdhe te unë një natë Helmi do të duket mjaltë. Po erdhe te unë një orë Do të ndjehesh luleborë Vashëz-o, vashëz-o! Vashëz-o po nuk të mora Shpejt do t’tretem si dëbora Ty po nuk të puth nga pak Për dy ditë do bëhem plak. Vashëz-o, vashëz-o! Ref.: Po erdhe…

27. Merrma shiun e Prishtinës
Merrma shiun e Prishtinës Pika, pika mbushe n’gotë! Ma dërgo me lotin tënd T’a pi larg diku në botë. O, o N’këtë qytet ku shpesh bie shi Si t’a kthej sërish një verë? Kur të laget floku e faqja Gushës sate t’i marr erë. O, o Pika loti të ra n’faqe Dhëmbja jote m’dhëmbi mua

890

Kur kanë vend dhimbjet e mia Mora n’gjoks dhimbjet e tua. O, o Hapi krahët shpirti im Fluturo o mbi kujtime! S’paskam ditë çfar bukurie Paskam pasë në dorën time. Merrma… N’këtë… Hapi…

28. Moj e bardha me gërsheta
Lere ti gërshetin mbrapa Se vjen vera, të zë vapa, o, o Merr gërshetin mbyt’më mua Mbyt’më se gjë tjetër s’dua, o, o Moj e bardha!

Ref.: Moj e bardha me gërsheta Ç’më gënjeve me gënjeshtra Ç’më gënjeve me gënjeshtra! Po ti prit sa të vijë vjeshta Pastaj heshte, pastaj heshta, o, o Po me sytë e me qepallë Më fute në dhe të gjallë, o, o! Mike me shami me n’njanë Qasmë se më dogje xhanë, o, o Po të pyesin miqt e shkretë Thoni vdiq nga një gërshetë Moj e bardha! Ref.: Moj… 891

29. Një dashuri
Ishte një valë, vetëm një fjalë Takimi i parë Vriste një natë kur toka u ndal Për vetëm një cast. Lindi një jetë Si dhe në zall tash vetëm mall Sa ishte e lehtë Të flisnim në baltë tash vetëm prapë. Ref.: Tingujt e kitarës i dëgjon Sa herë pranë detit unë kaloj. Në lartësi ishim, bejbi, unë dhe ti Një dashuri. Ishte një valë, vetëm një fjalë Tani e di, ishim të ri Nuk njihnim kufi Lindi… Por jeta vazhdon, kitarja m’kupton Çdo gjë gjallëron. Ref.: Tingujt…

892

30. Nuk kërkoj tjetër njeri
Kam kohë pa e parë Nuk e di ku do jetë Atë vjeshtën brizh Dhe zërin e saj si kristal Zërave dimrit mundohem t’i flas. As vetë nuk e di Pse lodhem ta gjej Endem, ndonëse ka shum akull mes nesh Kjo vjeshtë e heshtur Dimrin s’e fsheh Se diellin ndriçon prapë Dhe shiu pushon. Nuk di zemra e saj Nga dhimbja s’rrënkon Çkado do të falja që hapat e saj Të trokasin prap tek unë, tek unë. Ende sytë e tu kanë ca lot të patharë Fshi lotët e dashur se jemi larg Dhe kurr mos mendo Vetëm s’je në këtë botë Sepse ke një njeri që të do! As vetë… Se dielli… Në zemrën time dimri dhe vjeshta Më thonë për ty Jo mos kërko tjetër njeri Se dielli…

893

31. Që ditën që vdiqe
Që ditën që vdiqe Që kur s’të kam parë Lotët që kam derdhur S’më janë dhe tharë. Shumë vjetë u bënë Sot u mbushën dhjetë Që kur më ke lënë Dhe s’të shof ndë jetë. Ndë ç’kopshte me lule Kë qëndruar vallë? S’të vjen keq për mua S’të vjen mall për djalë? O ëngjëll i bukur Mos më rri në botë Kthehu të të shoh’më Se na mbetën lot’t Si rrojmë dot pa ty? Ti si rron pa ne? Motmot që rrojtëm bashkë Ti s’më urreve! Atje tek ti janë Qiparis dhe varre Kthehu të të shoh’më Mos na le për fare! Mos n’a lenë të gjorë! Me zemër të ngrirë Kthehu të gëzosh Kur të shofsh të birë. E ke lënë fëmijë Tani u bë burrë. S’arrite ta njihnje S’e ke parë kurrë!

894

32. Shiu i vjeshtës flokët m’i lagu
Shiu i vjshtës flokët m’i lagu Unë vrapoj të vij tek ti Por ti je shumë larg E s’të gjej dot. Sa shum afrohem, më shum largohesh Që ndjeva kjo dashuri. Me tërbim në rrugë vrapoj E nëse ti e ndien si unë Vitet kalojnë e mbeten larg Eja pra të puthim shiun Të vallëzojmë me të në trotuar Se jeta ikën!

33. Faleminderit
Iku loti në mesnatë Se ti ike për t’mos u kthyer Për mos t’u kthyer. Pamjen tënde Të vërtetë E tregonte si pasqyrë e thyer Pasqyrë e thyer. I: Faleminderit që më le! Sot mos qaj si ike dje. E nesër kur nata n’udhëkryq të gjen Mos u kthe, arsye s’ke! :I

895

34. Anija plakë
Dikur nga deti i lodhur Te toka e premtuar një ditë Anija plakë e lodhur detesh Anija plakë e shpirtit tim. Me forcë e futën hijen time E lanë në breg me sytë pa jetë Me shpresën e kripur nga dallgët Me shpresën e madhe det. Dhe nëse dikush do pyeës : ”Ma keni parë hijen diku? Në port të lodhur, të pakrehur Hijen që iku nga unë?”. Dikur nga deti i lodhur Te toka e premtuar një ditë Anija plakë e lodhur detesh, Anija plakë e shpirtit tim Me forcë e futën hijen time E lanë në breg me sytë pa jetë Me shpresën e kripur nga dallgët Me shpresën e madhe det. Dhe nëse dikush do pyes : "Ma keni parë hijen diku? Në port të lodhur, të pakrehur Hijen që iku nga unë?”. Më solle, më solle ti Psherëtimën. Nga molot ku era ngrin Shkaktoje, shkaktoje prapë Që të mos mbytesh Edhe unë të shuaj urinë. Dhe nëse dikush do pyesë: "Ma keni parë hijen diku? " Në port të lodhur të pakrehur 896

Hijen që iku nga unë? Më solle, më solle ti Psherëtimën. Nga molot ku era ngrin Shkaktoje, shkaktoje prapë Që të mos mbytesh Edhe unë të shuaj urinë. Ej të lutem Mos u zemëro! Ëndrrën time ma shpëto! Mos e ler të ketë uri Ëndërr mos u mbyll Nga dhimbja ti!

897

35. Zemra e një gruaje
I: Zemra e një gruaje Them shpesh me vete Ngjan me një xixëllonjë Që digjet në heshtje. Provoni ti buzëqeshni një zemre t'thyer Mos përbuzni lotët në sytë e mallëngjyer :I Refren: I: Mos puthësh dorën e saj kur zgjatet Se buzët e tua do vyshken, do plaken Puthje që ëndrrat zgjon në shpirtin e valuar Ngjan me lindjen e diellit ...jo s'është e vonuar :I

36. Emri i saj
Në zemrën time Jeton një emër Që jo, vitet Nuk e shuajnë. Në zemrën time Ka zënë vend një emër Që jo, kohët Nuk e shuajnë. Buzëqeshja e saj Shumë e lumtur Mendime të bukura Më zgjon. Vështrimi i saj Shumë i lumtur Një botë të re Më tregon I: Emri i saj Është lumturia Emri i saj Më sjell dhe pranverën. :I 898

37. Dal të pres te shatërvani
Dhe kur dielli puth qytetin Dal të pres të shatërvani. Më buzqesh me buzë të zjarrtë Se në shpirt më dogji xhani. Po të pres pëllumb i bukur N’kraht e tua, n’ëndrrat e mia. Vallë si qenka dashunia Më e fshehtë se fshehtësia Oh, oh, oh. T’ëndërroj natë për natë O shpirt, o xhan T’ëndërroj natë për natë E s’të kam pranë. Hape zemrën shpirt Se më mbyti malli. Kam dy fjalë i ruaj për ty Do ta puth buzën e zjarrtë Do t’i puth dy sytë e zi. Dhe kur… T’ëndërroj…

899

38. Eja në pranverë
Kështu dhe dita fillon nga dashuria Qyteti rritet plot bukuri. Këtu dhe jeta fillon nga dituria E qielli sodit me lakmi. Ref.: Eja në pranverë Do t’jetojmë si gjithëherë Zemra zemrës si përherë, si përherë Besa, besë si gjithëherë. Më mbushur me erën në verë Anë e mbanë ushton jehona Yje të reja ranë mbi ne Shend e verë në zemrat tona. Ref.: Eja…

39. Një unazë
Dritë e syve t’mi ishe vetëm ti Pse m’harrove, pse u largove Sa herë lulja çel një kujtim më th’rret Të kujtoj të ëndërroj. Ref.: Një unazë më mbeti n’xhep Jeta merr e asgjë nuk jep Një unazë më nuk shkëlqen Jeta merr asgjë nuk len Edhe njëher unë vetë kam mbetë Ah kjo jetë veç merr e s’jep Jeta po na fton, malli nuk pushon Të kujtoj, s’të harroj Sa herë lulja çel të kujtoj përherë Nga do t’shkoj, s’të harroj Ref.: Një… 900

40. Mollë e ndaluar
Njëqind poezi Po i shkruaj për ty Por asnjëra s’bënë punë Që të këthehesh te unë Ref.: Mollë e ndaluar E ndaluar për ne Qenka dashuria jonë. T’kujtohet kur më the? Njëqind lutje te Zoti Po i bëj për ty Por asnjëra s’bënë punë Që të këthehesh tek unë Ref.: Mollë…

41. Ishte natë magjike
Ishte natë magjike Për mu’ e për ty. Ishte natë e parë për ne të dy O ne të dy! Ref.: Sa fort më kanë djegur Buz’t e saj plot zjarr Si rakia kur pihet Për herën e parë. O zjarrin që ma ndeze Me lot mos ta fiki. Se nji jetë të lumtur do ta nisim Nisim ne të dy. Ref.: Sa…

901

42. Moj mikesha ime e parë
Moj mikesha ime e parë Dashurinë time do ta kuptosh Kur t’takohemi në agim Pa gënjeshtra, e pa lajka, e pa lot. Ref.: Jam ai, jam ai Që dua të jem. Kështu linda dhe do t’vdes Dhe do t’vdes. Shumë kërkova unë nga ti Dashurinë time do t’a kuptosh. Kur takohemi në agim Pa gënjeshtra e pa lajka e pa lot. Ref.: Jam …

43. Sonte ti po bëhesh nuse
Sonte ti po bëhesh nuse A ka kush këtë natë ta ndalë. Sytë e zi faqet e kuqe Tjetrit po ia fal. Sonte gotat një nga një Zbrazin dhimbjen plot. Dhe askush dhe mos ta dijë Pse po qaj me lot. Do të bëhem një ditë dhëndërr S’do t’kem pranë ty nuse që të du’. Mos e pafsha as në ëndërr Atë natë kur ti më je largu’. Do të bëhesh një ditë nuse S’do t’kem pranë ty nuse që të du’ Mos e pafsha as në ëndërr Atë natë kur ti më je largu’. Sonte ti po…

902

44. Ah kjo zilia
Kjo zemra m’dridhet nga dashuria. Gjithmonë më hidhet kur bjen zilia. Ah kjo zilia që na verboi! Ah kjo vetmia që na shqetësoi! Ref.:. Sy më sy të zemëruar Po rrijmë që të dy pa kuvenduar. Për dashni sa mallëngjime Zemra psherëtin, o zemra ime. Prandaj kjo zilia larg nesh të shkojë Gjithmonë dashuria të n’a bashkojë. Prandaj kjo zilia larg nesh të shkojë Gjithmonë dashuria të n’a bashkojë. Kujtoj ditët kur ne u ndamë Ah me atë ditë më me sy s’u pamë Kujtoj ditët kur ne u ndamë Ah me atë ditë m’a me sy s’u pamë. Sa dashni kishim atëherë Sot kemi zilinë me vaj e vrerë. Sa dashni kishim atëherë Sot kemi zilinë me vajë e vrerë. Prandej kjo zilia larg nesh të shkojë…

903

45. Pra eja, eja
A fjete? Zgjohu vashë! Po të pres me padurim. Të bredhim nëpër kodra Dashurisë ne t’ia fillojmë. Të më puthësh ëmbël, ëmbël Të më japësh ledhatim. Të dy të përqafuar Këtë natë të gëzojmë. Ref.: Pra eja, eja! Në zjarr të shpirtit tim Të dy moj të bashkuar Një këngë të këndojmë. Do të plakesh, do të thinjesh Do t’venitet kjo bukuri Apo s’është, jo nuk është Dashuri kjo që më jep ti. Vështroj n’dritaren tënde Që s’ka britmë, s’ka gjallëri. Mendoj se nuk më do Prandaj s’përgjigjesh ti Dhe unë atje brënda Një puthje t’a dërgoj Një puthje dashurie Që ndoshta të gëzon. Ref.: Pra…

904

46. Dua të vdes
Dua të vdes Der’sa jam i ri. Ndoshta kur të dëgjosh, Do të qash dhe ti. Ref.: Por dije se ke vdekë Dhe zemra m’u bë hi. Dhe s’mendoj Më për ty. Ndoshta do të gëzosh Se nga unë do të lirohesh. Ndoshta do të qash Se nga unë do të ndahesh. Ref.: Po dije…

47. E di se ti më deshte
I vetmuar në dhomën time Rri e mendoj, mendoj për ty Sa shumë të kam dashuruar Sot vajtoj për atë dashuri. Ref.: E di se ti më deshte Por këtë nuk e shprehe. T’lutem më përkujto Dashurinë e parë mos e harro! Ende të dua, lule. Sytë e mi kërkojnë dashuri. Prandej kthehu të lutem Mos lejo t’më thërret kjo dashuri. Ref.: E di… 905

48. Fshatarja ime
Ishim fëmijë të lindur në një stinë Fshatarja ime mike e rinisë. Jeta është grackë, mjaltin e bën pelim Mbesim veç se rob të dashurisë. As unazë, as dasëm me flamur Fëllënza ime, ëndërr e pa shpresë Edhe pse kurrë, ne nuk u prekëm kurrë Ne në shpirt lidhëm kurorë e besë. Sa e bukur ish me vellën Atë ditë shiu mu në maj Isha i strukur nën ombrellën Musafir n’dasmën e saj. Sa e bukur ish me vellën Bëja be s’e s’do të qaj. Po të fshihesha nën ombrellën Mua m’lag dhe lot i saj Edhe pse kurr… Sa e bukur…

906

49. Harroje vetminë
Nëse sonte ndihesh vetëm Dhe ke frikë të shohësh ëndrra. Shuaj dritën, ndize zemrën! Do t’më gjesh mua brënda. Ref.: Dhe lindi kënga e dashurisë Që kurrë për ty s’do t’kish mbarim. Kjo këngë për ne - vetëm kujtim. Me ty asgjë nuk më afron Le t’më falin bota mua. Çdo vajzë tjetër që e takoj Bën më tepër të të dua. Ref.: Dhe lindi…

50. Ishte vjeshtë moj kur më le
Ishte vjeshtë moj kur më le Ishin ditët plot vetmi. Dyqind ditë m’u dukën shumë Zemra m’digjej si qiri. Ref.: Je ma e bukura në këtë botë Për ty sonte e çoj këtë gotë. Dyqind ditë e hiç më pak Unë i mjeri s’jam rehat. Ty të kam moj për merak Ti ma dogje shpirtin flakë Mos më shti moj me t’ba be Që të vuaj mos më le! Ref.: Je…

907

51. Sonte
Sonte gjithçka ndalet n’gjysmë Përveç dhimbjes. Sonte asgja s’është e lehtë Përveç ikjes. Sonte kujt dorën ia mban? Kujt në vesh i flet? Puthja jote nesër kend e pret? E kend më vonë e vret? Nëse emrin tand çdo natë e thërras Dhe për ty flas Do të them se të du’. Nëse netët pa ty vijnë e shkojnë Do t’mundem unë pa ty Kur ti mundesh pa mu’! Sot kujtimet fund nuk kanë As s’du’ t’i harroj. Ndoshta nesër për çast Ndoshta dhe qëndroj. Sa fshehtësi ishte për mu’ Këtu në dashuri Do të provoj pa ty me jetu’ Po t’lutem në vetmi. Nëse…

908

52. Të dua Zana
Të dua Zana! Të pres me mall Pa të parë S’do të vdes. Me yjet e natës Ty të përshëndes. Ref.: Dëshiroj të bëhem lot Të pikoj n’faqet e tua E të them, e të them Të dua, të dua! Atje Zana te një lumë Ku ka lule shumë. Kur të jetë Zana në gjumë Vi e t’puthi unë. Ref.: Dëshiroj…

909

53. Buzë detit jemi rritur
Më thua shpesh: - Eja bashkë të shkojmë buzë detit! Kur shkojmë atje, Ne papritur heshtim. Tek ky det kemi ne fëmijërinë Si ky det duam ne çiltërsinë Si ky det. Më thua shpesh: - Eja bashkë të shkojmë buzë detit! Kur shkojmë atje, Pse papritur heshtim? Tek ky det kemi ne fëmijërinë Si ky det duam ne çiltërsinë Si ky det. Porsi det i valëzuar Zemra jonë është e trazuar. Se gjithë bota aty na ka bëzajt’. Ne dy shoqe fëmijërie Rendim bashkë kaltërsive Si ky det miqësia e jonë Le të jetë, jetë! Më thua shpesh: - Eja bashkë të shkojmë buz detit! Kur shkojmë atje Pse papritur heshtim? Tek ky det kemi ne fëmijërinë Si ky det duam ne çiltersinë Si ky det Porsi det i valëzuar Zemra jonë ësht e trazuar Se gjith bota aty na ka bëzajt’ Ne dy shoqe fëmijerie Rendim bashkë kaltërsive. Si ky det miqësia e jonë Le të jetë, jetë!

910

54. Dy dashuri
E dua dashurinë ta kem në krah E dua bashkë me të një gotë të pi. E dua të shkojmë vetëm në kinema E dua të ketë shumë fantazi . E dua dashurinë për një moment S'e dua dashurinë pa xhelozinë. E dua dashurinë të ketë para E dua të ketë shumë shoqëri. Refreni: I: E dua një të kap E dua për dashurinë E dua sytë ti shoh Se dua ta kem pranë për gjithnjë :I E dua dashurinë për një moment S'e dua dashurinë pa xhelozinë E dua dashurinë të ketë para E dua të ketë shumë shoqëri. E dua dashurinë ta kem në krah E dua bashkë me të një gotë të pi E dua të shkojmë vetëm në kinema E dua të ketë shumë fantazi.

911

55. E duam lumturinë
Kur një zog, një pëllumb ne shikojmë Duam krahë si ata të fluturojmë Zemra jonë tik e tak kur troket Me zemrat flet. Me gëzim kudo janë pranverojnë Dhe në sy ata mbajnë jetën tonë Dashurinë, lumturinë e pafund Me ëndrra shumë. Janë një botë me ëndërra Janë të vegjël shumë. Mos lëndoni nënat Syrin e pagjumë . I: Të gjitha do i duroja Kaq të lumtur ti shikoja Dhe fëmijët në gjithë globin Anembanë. :I Refreni: Mos ja u prishni lumturinë! Mos ja u prekni dashurinë! Askërkush mos ta provojë Se nënat s'ju lejojnë! Fjala "Nënë" kudo në botë Zgjon në zemra dashurinë Mirëmëngjes! jetës i thotë Se nëna e lind njerinë. Kjo dorë që tundi djepin gjithë botën e gëzon O o o o.... Mos ja u prishni ëndrrat Janë të vegjël shumë! Mos lëndoni nënat Syrin e pagjumë! Të gjitha do i duroja Kaq të lumtur t’i shikoja Dhe fëmijët në gjithë globin Anembanë. Refreni:…

912

56. Ëndrra ime
Larg, larg, larg, atje në fshatin tim Kur e vogël bridhja qysh n'agim Fllad i ëmbël, flladi mëngjesor Ah, sa fort, në shpirt më frymëzon. Ëndërroja pranë kroit tim T'ardhmen time plot gëzim. Ëndërroja unë e lumtur të jetoj Si bilbili të këndoj. Refreni: Ëndrrat e rinisë më ndoqën kudo Ëndrra ime e shtrenjtë më tha "Ti këndo!" Zëri im kumboi, tej maleve ushtoi Si një jehonë së largu dhe më ftoi... ....Të këndoj përditë me afsh dhe me zjarr T'i këndoj e lumtur atdheut krenar. Fshatin tim kujtoj dhe pyjet ëndërroj Skenës kur dal dhe këndoj. Jetën time po kujtoj tani Rruga ime ngjitet lart më lart Në çdo çast me shpresë dhe dashuri Ndjeva pranë... Kush fuqi më dha?! Dhe u rrita për atdheun tim Që më fali çdo gëzim. Sot artiste jam, e lumtur po jetoj Dhe nga zemra po këndoj Ref.: ...dhe këndoj ...dhe këndoj

913

57. I thuaj jo
Dhe vrapova nëpër natë Në qytetin e panjohur ty të kërkoja I humbur mes gëzimit, mallit të pafund Me një adresë në duar. Dhe yjet përgjonin pas mjegullës të fshehur Me marramendje ndjenjash, jetë të dehur Nata e ftohtë, sinjalet misterioze Nën taka prostitutash, pasione zbulon ti. Pemët e lagura anës totuarave ...Spektatorë të trishtuar Heshtur vështrojnë skena dashurie …Në errësirën e konsumuar. Dhe më frikësoi nata e këtij qyteti Kjo gjysëm jete, jeta e një planeti Një siluetë shfaqet si hije Shkujdesur jetonte një çast dashurie. Atje dy drita krejt pa pritur ndizen E pamundur, zë i njohur, qeshje e njohur Ishe ti... Refreni: I thuaj jo, të paktën vetëm sonte! I thuaj jo! Po ti më bën të trembem Të ulërij të çmendem Harroje veten tënde dhe mos shko Me të mos shko! Dhe mjegulla të lutet: I thuaj jo! Po ti me natën tretesh Jehonë e zërit mbetesh Rend mbas teje të t'ndalojë Do doja të ishte ëndërr Sikur të ishte ëndërr!

Atje një dritë shprese fiket E pamundur, zë i njohur, qeshje e njohur, Ishe ti…

914

Refreni: I thuaj jo, të paktën vetëm sonte! I thuaj jo! Po ti më bën të trëmbem Të ulërij të çmendem Harroje veten tënde dhe mos shko Mos shko Dhe era ulërin: I thuaj jo! Po ti me natën tretesh Jehonë e zërit mbetesh. Rend mbas teje të t'ndalojë. Dhe mjegulla të lutet: I thuaj jo! Por ti me natën tretesh Jehonë e zërit mbetesh. Rend pas teje të t'ndalojë I thuaj jo!...

58. Je e çmendur
I: Çdo ditë rrugës kur kalon E shëmtuar shumë ti je. Jo nuk mund ta imagjinoj Se të dua ty, jo kurrë. :I I: Më vështron me ata sy Më ngjall, më ngjall Neveri. Është tmerr kur e mendoj Jo s'të dashuroj. :I I: Ti je e çmendur që ëndërron Gjithë kohën për mua Nuk dua të jetoj N' ëndërrat e tua. :I Je e çmendur! Je e çmendur! Je e çmëndur!...

915

59. Jetoj
Pyes: Ç'të pëlqen? Shpejt përgjigje nuk më kthen. Kam një det dëshirash, ajo flet Zgjomëni shpejt! Muzikë kur dëgjoj Zemra mua më këndon Detin kur shikoj Dua valës ti ngjasoj. Dhe çdo ëndërrim Dua ta shikoj në jetë Dua emri im Kuptim të më ketë. Muzikë kur dëgjoj Zemra mua më këndon. Detin kur shikoj Dua valës ti ngjasoj. Dhe çdo ëndërrim Dua ta shikoj në jetë. Dua emri im I: Një kuptim të më ketë. :I Dua vendi im Të jetë si vetë rinia. Në shekuj këndon Pa fund, melodi. Dua të këndoj O dashuria ime. Emri më merr kuptim Nga ti vendi im. Muzikë kur dëgjoj Zemra mua më këndon Detin kur shikoj Dua valës t’i ngjasoj.

916

Dhe çdo ëndërrim Dua ta shikoj në jetë. Dua emri im Kuptim të më ketë. Dua me rini Emrin tim më mirë të zgjoj. Dua dashurinë Vetja ime le ta zgjedhë. Dhe çdo ëndërrim Dua ta shikoj në jetë Dua emri im I: Një kuptim të më ketë :I

Dua vendi im Të jetë si vet rinia. Në shekuj këndon Pa fund melodi. Dua të këndoj O dashuria ime. Emri më merr kuptim Nga ti vendi im.

60. Kthehem përsëri
Sa herë them të iki Unë bëj një hap. Sa herë them të iki Unë kthehem prapë. Dhe shoh një pemë Një rrugë, një shtëpi. Një mik të vjetër, Një mik të ri. I përgatis valixhet I marr në krah. Para biletarisë avionit Mendohem prapë. 917

Dhe i vendosur marr taksinë Dhe gjej një shkak të kthehem përsëri. Refreni: Fati deshi të na ndajë Nëpër botë të na shpërndajë Por të gjithë një ditë do t'vijnë Kudo brodhëm nëpër botë Por nuk gjetëm si kjo tokë. Shpirti ynë këtu do prehet Një këngë e pambaruar Një natë pa gjumë. Sa letra nis të shkruaj Qenkan shumë! Një puthje nëne, një e qarë Një tufë adresash në sirtar. E prapë i përgatis valixhet I marr në krahë. Para biletarisë avionit Mendohem prapë. Dhe i vendosur marr taksinë Dhe gjej një shkak të kthehem përsëri.

918

61. Me fund të pimë
Hajde, hajde pije, Me fund-e pije! Hajde, hajde pije, Hajde, hajde pije! Nuk kam asgjë çfarë të humb Nuk di as vetë ku do dal. Dua ta shoh; pastaj gjithë detin Do ta pi në këtë natë. Nuk kam asgjë çfarë të humb Nuk di as vetë ku do dal Dua ta shoh Pastaj hajde, hajde pije! I: Hajde, hajde pije, Me fund pije! Vuatjet fort t'i fshijë. :I Mërzitjen nuk mund ta heq Të vdes, nuk dua të vdes. Këtë natë ti mua më pret Në dritë lokali të zbehtë. Mërzitjen nuk mund ta heq Të vdes, nuk dua të vdes! Këtë natë ti mua më pret Hajde, hajde pije! I: Hajde, hajde pije, Me fund e pije! Vuatjet fort t'i fshijë. :I

919

62. Më prit
Nuk njoh të vërtetë Unë fjalët do ti ndjek Kjo mbrëmje nuk më flet Diçka unë kuptoj vetë. Nëse dua t'i harroj mendimet Në këto net Të dal nuk është e lehtë Në breg të detit lagem. Nuk e pranoj Kohën të kaloj. Veten harroj Detin do kaloj. Refren: Më prit se do t'gjej Më prit se do t'gjej Nuk e kam të lehtë Të shoh në këto net. Më prit se do të gjej Unë zërin ta dëgjoj. Këtë natë s'e shqetësoj Endrrën që po kërkoj. Lodhem… Nuk e di pse dëshira s'realizoj Në jetë sakrifikoj Dua të shoh unë ty më pranë. Nuk e pranoj Kohën të kaloj Veten harroj Detin do kaloj. (Nuk e kam të lehtë) Nuk e pranoj Kohën të kaloj Veten harroj Detin do kaloj. 920

30. Me the “të dua”
Me the “të dua” Por nuk m’u besua. Mos folën zogjtë, apo pemët? Mos ishte zhurma e erës? Unë ty t’u luta Që mua të më thuash: "Të dua, pra, unë ty të dua!" I: Mos folën ujërat e pranverës Mos folën udhët plot njerëz? Mos folën udhët plot njerëz? :I Prapë unë ty t'u luta Që mua të më thuash: ”Të dua, pra, unë ty të dua!” Mos foli kush? Natë, natë prush! I: Natë gusht e natë prush Nata mos foli apo tjetër kush? :I Mos foli hëna përmes degësh? A gonxhet që do çelin, gonxhet që do të çelin nesër? Prapë unë ty t’u luta Që mua të më thuash: ”Të dua, pra, unë ty të dua!” I: Natë gusht e natë prush nata mos foli apo tjetër kush? :I Kokën lart e vure e vure ti tek mua "Të dua, pra, unë ty të dua!"

921

Më unë ty s't’u luta Që mua të më thuash: “Të dua, pra, unë ty të dua!” I: Natë gusht e natë prush Nata mos foli apo tjetër kush? :I Kokën lart e vure, E vure ti tek unë. ”Të dua, pra, unë ty të dua!” Më unë ty s't’u luta Që mua të më thuash: ”Të dua, pra, unë ty të dua!”

64. Në shtëpinë tonë
Shtëpia jonë plot me diell Plot me ngrohtësi. Ne dimër dhe në pranverë Kemi kaltërsi. Dritarja jonë hapur rri Për ty, ditë e re Për dashurinë e njerëzve tanë të mirë. Refreni: I: I duam ne njerëzit T'i kemi gjithmonë pranë. Shtëpia e jonë e pastër, e bardhë I rritim fëmijët me dritë e me djersë Me dashurinë për njerëzit tanë të mirë. :I Shtëpia jonë plot me diell Plot me ngrohtësi. Ne dimër dhe në pranverë Kemi kaltërsi. Dritarja jonë hapur rri Për ty, ditë e re Për dashurinë e njerëzve tanë të mirë. Refreni: I: I duam ne njerëzit… :I 922

65. Ne sytë e tu
Një mbrëmje kthehesha tek ti. Me mall të ri, të pa treguar Unë të mungoja ty, e di. Ashtu si ti më ke munguar. Në krah pranë meje atë çast Kaloi një çift i zemëruar. Pashë një fëmijë i ndiqte pas Si zog i trembur i hutuar. Oh se ç'më folën aq shumë Sytë e tu, vogëlush. Thellë në botën tënde gjurmë Mund të lërë dikush. Jo, s'është e lehtë, e dimë Është e vështirë. Që të jesh në jetë një prind I mirë. Refreni: Jo s'është vetëm fjalë Ndjenja jonë e pastër Rritur me fëmijët tanë. Por ti dhe unë e dimë Ç'është për një fëmijë Dashuri e njerëzve të mirë. ---------------(Përsëritet nga fillimi)

923

66. O natë, o erë
Nuk fryn dot erë Udhëtoj ngadalë. Nuk fryn dot erë Nuk fryn dot erë. Nuk fryn dot erë E nxehtë do të jetë kjo verë Filloj të ndjej largimin Dallgët dëgjoj Mërzitjen e harroj Sot unë filloj udhëtimin Udhëtoj ngadalë. Qëndroj me duart lart Nis unë të këndoj. Refreni: I: O natë, o erë Dua të jem atje. O natë, më merr Mos më gënje këtë herë. :I Nuk fryn dot erë E nxehtë do të jetë kjo verë Filloj të ndjej largimin Qielli me re Diçka s'më le të fle Pa zë unë pyes: "Kush je ti?" Diçka shikoj Unë sytë e mi kërkoj. Ndoshta më lodh udhëtimi Afrohem ngadalë Filloj me duart lart Prap nis të këndoj. Refreni: O natë, o erë.. Nuk fryn dot erë… 924

67. Shtegtimi (2)
Shumë e re u dashurova Edhe veten e helmova. Atë kohë kur e kujtoj Qaj edhe vajtoj. Rrezatime që të djegin Sytë e mi e sytë e tu Dhe një zë që flet me vete: - Pse s'merr guximin Që të jesh me mu’? Shume e re u dashurova Edhe veten e helmova. Atë kohë kur e kujtoj Qaj edhe vajtoj.

Një rrufe në qiell të kaltër Ka goditur shpirtin tim. Dridhëron klithma dashurie Fjalë për diellin. Rrezatime që të djegin Sytë e mi e sytë e tu. Dhe një zë që flet me vete: - Pse s'ke guximin Që të jesh për mu’?

925

68. Vetëm ne kemi munguar
Sa kam pritur të jemi prapë të dy Dhe liqeni dhe pemët janë aty. Vetëm s'jemi ata që jemi Dhe themi ato që themi. Dhe kujtojmë tek stinë e vjetër Ndërsa shkruajmë këngën tjetër. I: Edhe prapë ja ku jemi ne të dy Njëri tjetrin se shohim më në sy. Sa vështirë të bisedojmë! Se nuk dimë ku ta fillojmë Dhe kam frikë të të afrohem, çudi! :I E ndoshta pemët liqeni dhe bari Do të donin që të flisnim përsëri Edhe pse fjala vërtet Është e çmuar si argjendi Por heshtja është flori. Refren: E ndoshta pemët, liqeni dhe bari Do të donin të puthja përsëri. Po kush nga ne do guxonte, Kush nga ne do guxonte i pari? Unë për vete kam frikë Më ndihmo edhe ti! Më ndihmo edhe ti! Ja dhe pema ku rrinim ne të dy Dhe emrat që gdhendëm janë aty Aty ka mbetur qielli Dhe era, edhe dielli Dhe asgjë nuk ka ndryshur Vetëm ne kemi munguar. Është aty ku ne mbollëm një gëzim. Është aty ku na ndau një trishtim Janë puthjet, përqafimet Janë zënkat dhe gabimet Janë aty ashtu siç ishin, për çudi! Refreni: E ndoshta pemët, liqeni… Sa kam pritur të jemi prapë të dy Dhe liqeni dhe pemët janë aty Vetëm s'jemi ata që jemi

926

Dhe themi ato që themi. Dhe kujtojmë tek stinë e vjetër Ndërsa shkruajmë këngën tjetër. Edhe prapë ja ku jemi ne të dy Njëri tjetrin se shohim më në sy Sa vështirë të bisedojmë! Se nuk dimë ku ta fillojmë Dhe kam frikë të të afrohem, çudi!

69. Vetëm pesë minuta
E bukur, simpatike je Të gjitha ti i ke. Plot’soma dëshirën Vetëm një herë! Mis të quajnë në shkollë E dimë edhe ne. Nuk është kompliment Por gjë e vërtetë. Ty çdokush të dëshiron, Për ty çdokush, ëndërron. I: Vetëm pesë minuta Dhe jo më shumë. Plot’soma dëshirën Të jesh me mu’! Jeta kalon si një Lum i shpejtë Plot’soma dëshirën Ndonjëherë!… :I I: Të jesh me mua vetëm pesë minuta :I

927

70. Luaj, luaj me kitarë
I: Luaj, luaj, luaj me kitarë! :I Luaj, luaj, luaj me kitarë Kitarë e dashur mos u ndal! Këndoj për ty zemra ime Me dhimbje, me shpresë dhe me lot. Syrit të kaltër si deti Të ëmbla, të zeza dhe plot. Ylli dhe dielli këndojnë Kur ti fle e zgjohesh çdo ditë. Dhe unë me kitarë që rri zgjuar Krijoj melodi veç për ty. Refren: Luaj luaj me kitarë! Në sy, në mend unë ty të mbaj. Puthje e nxehtë, puthje e bardhë Buzët e tij ëndërr e zjarrtë. Luaj luaj luaj me kitarë! Kitarë e dashur mos u ndal! Këndoj me ty, jetoj me ty Vullkan e jotja melodi. I dashur, ti a më dëgjon? A se kupton se më mungon? Kitarës sime jepi shpresë Pa shpirtin tënd ajo do vdesë. Por zemra ime është si det Me dallgë, dallgë shkumëzon. Luaj, luaj, luaj, luaj! Kitara ime ndizet zjarr. I: Luaj, luaj, luaj me kitarë! :I Luaj luaj luaj me kitarë Kitarë e dashur mos u ndal! Hënës së artë iu përula Në qoftë se më do, më ndihmo! Më merr ti në krahët e tua Më shtrëngo, më shtrëngo, hënëzo! Një puthje e gjatë më rrëmbeu Kitarë, të lutem pusho! O zot erdh' dashuria Më shtrëngo, më shtrëngo, hënëzo!

928

71. Mikja ime
A të kujtohet ty pranvera Kur ne shëtisnim bashkë të dy. I: Më thoshe ti ngahera: - Vdekja më ndan nga ty! :I Ah moj ti varfëri e mjerë Djemtë të shumtë ti i ke. I: Paret si dua s'kanë më vlerë Zemra e mirë është flori për ne. :I Dhembjes kush dashuroi një herë Ti je prej meje sa të rrosh I: Qofsha dhe në pallate t'arta O mikja ime ty s'të harroj. :I

72. Zambaku i Prizrenit
I: O zambaku i Prizrenit, o zambaku i bardhë1 :I Aman, aman. Që lulzon n’Prizrenin tim Aroma yte ma mbush zemrën plot gëzim La, la, la… N’aksham t’bukur të Prizrenit N’vesë t’agimit gjithë shëndritë Aman, aman. N’muzg të mbrëmjes pranverore Me erë të këndshme ti zamak ne na gazmon La, la, la.. O zambaku i Prizrenit që çdo kopsht e zbukuron. Aman, aman. Porsi lule e argjendit Gjithkund bukur hijeshon, o ti zambak La, la, la…

929

73. Mos më lini vetëm
Na ndodhi edhe kjo Ndarja trokiti. Sado që s’deshta dje dhe fort, Loti rrëshqiti. Nuk thashë se sa kam pritë U përgatita unë. Ndarja më ka goditë Veç më shumë. E çka është kjo që s’është sëmundje? Kushdo pjesë e trupit tim. E çka është, nëse jo sëmundje Kur du’ me u çmendë? Prandaj mos më lini vetëm! Folni çka t’ju bjerë në mend! Mund të flasim për çkado. Vetëm për atë jo Ai është temë që s’është me vend Mos më lini vetëm. Nëse për të bisedoj Mos vini të bashkoj’ Se mundem me u çmendë. Na ndoshi edhe kjo… Nuk thashë se sa kam pritë… E çka është kjo që s’është sëmundje?…

930

74. Krejt mbrapsht
Thonë se nuk jetohet nga dashuria Por nuk jetohet as pa dashuri. Shpirti lëndohet nga vetmia Zemra shtegton, kërkon shoqëri. Fjalë e dashurisë nga poetë të lashtë Të tjerëve u këndoj çdo natë. Veç asaj që deshta kur është dashtë Asnjë fjalë nuk gjeta si për inatë. Ref.: Krejt mbrapsht po më shkon jeta Ditën fle e natën rri. Mbrapsht humba dhe u treta Nuk mundem të jetoj pa dashuri. Krejt mbrapsht po më shkon jeta Fshihem nga dielli e dal në shi. Mbrapsht, humba e u treta Nuk mundem të jetoj pa dashuri.

931

932

SHPJEGIM I DISA TERMAVE DHE FJALËVE TË PËRDORURA NË TEKSTET E KËNGËVE

A Açik Aga Ahiret Aht Alem All Aman Amanet Aksham Arbain Asqer Ashiqare Ashik Ashk Azraili Avulli - qartë, haptazi. - pronar tokash, - bota pas vdekjes ( në kuptimin shpirtëror e fetar) - rënkim i thellë, nëmë që del nga dhëmja shpirtërore. - mbarë njerëzimi, bota. - i kuq i ndezur. - përdoret si shprehje e lutjes për të kërkuar falje,mëshirë. - gjë që i lëmë dikujtë për t’u kujdesur. - mbrëmje, muzg. - dimës, acar. - ushtar. - në mënyrë të qart, sheshazi. - dashnor. - pasion - engjell që t’a merr shpirtin. - murë që rrethon oborrin.

B Baft Bajrak Bash Beden Begenis Bejtë Bela Bezdi Bezistan Bilur Brandavek Budall Burbuqe - fat - flamur - pikrisht, tamam. - ledhe kështielle, pyrg. - pranim, pëlqim. - vjershë që thurret nga një poet popullor. - hall, ngatërresë, sherr. - merzi. - shesh në Elbasan. - në këngë e ka kuptimin shumë i pastër, i bardhë. - veshje e sipërme prej pambuku për burra e gra. - i drejtë, i sinqert, i pa djallëzuar. - lule që nuk ka çelur ende, gonxhe.

933

Ç Çajre Çair Çaprraz Çarshi Çartun - rrugëzgjidhje, rrugëdalje. - livadh. - në mënyrë të kryqëzuar. - treg i mbuluar. - i prishur nga mendtë. D Davlet Dekik Derhem Derman Dert Devedishe Dogonisë Dollame gajtana. Dukat Dushë Duvak Dynja - shtet, pushtet - minut. - masë e vogël peshimi. - shërim, shëndoshje, shpëtim. - hall, brengë, shqetësim. - e ëmbël, e shijshme. - ngacmim, i bje ndesh dikujt. - veshje shtofi ose shajaku me mëngë të qëndisura me - monedhë e vjetër prej argjendi ose ari. - shpirt, e dashur - vel, tis i hollë që përdoret për të mbuluar fytyrën e nuses Ditën e martesës - botë

E Elbanoze - bimë barishtore me erë të mirë dhe lule të vogla ngjyrë Trëndafili. Elhyqmililah - fuqia, pushteti i Zotit. Enteri - veshje e sipërme prej pambuku, e thjeshtë ose me vija. Erz - nderë, njerëzi

F Ferman Figan Figane Filan emrin. Fildish - dekret mbretëror. - pishman. - përvëlohem. - përdoret në vend të dikujt a diçkaje që nuk duam t’ia themi - lëndë e fortë kockore e dhëmbëve të elefantit.Në këngë e ka 934

Fisligen vogla e

kuptimin i bardhë, i shkëlqyeshëm. - bimë barishtore njëvjeçare me lule të bardha, me gjethe të me erë të këndshme.

G Gajle - hall, shqetësim, dert. Gajret - durim, guxim, zemër. Garib - njeri i vetmuar, pa ferefis. Garibane - vetmi, fatmjerë. Gërget- shqetëson. Gerçar - lagje në qytetin e Gjakovës. Gërshet - tufë flokësh që lëshojnë femrat. Grasatim - lyerje e makinave me yndyrë (vaj). Gume - igumene. Gur Dyrri - gur i çmueshëm. Gyrbet - mërgim. GJ Gjemi Gjeride Gjergjef Gjezdisë Gjiriti Gjol Gjyl Gjyljak Gjylzar Gymlek Gjynah - anije, barkë e madhe me vela. - gazeta. - mjet për të qëndisur. - shetis, bredh. - ishull në Detin Egje (Kreta) - sipërfaqe toke e mbuluar me ujë që nuk lëviz. - trëndafil. - esencë aromatike. - trëndafilishte, kopsht me trënfafila. - lloj veshje e sipërme. - mëkat, faj, gabim. H Haber Hakik Hall Hallall Hallk Hamam Hanxhar - lajm, njoftim. - gur i çmueshëm. - gjendje e vështirë që vjen nga mungesa e diçkaje. - diçka e fituar me mund, e merituar. - bota, njerëzia. - banjë publike. - armë e ftoht, lloj shpate e shkurtër. 935

Hapsane Harab Harlisë Hatër Hasem Hastahane Hasret Hazdisë Hava Heqim Hijall Hyri Hyqem Hyqmet

- burg - me u dhënë pas dikujt pa rezerva. - e bëjë të marr fuqi e të zhvillohet. - përkrahje që i bëhet me anësi dikujtë. - armik. - spital. - zili, xhelozi. - marr fuqi, marr guxim. - klimë, kohë, mot. - mjek, diktor. - ëndërr ( përjetim joreal, fanitje) - vajzë a gray shumë e bukur,femët që dallohet për bukuri. - autoritet, fuqi vepruese mbi dikë. - pushtet, autoritet.

I Ikball Ilahi Ilaik Ilaka Inxhi Iman Iptida Ishtihar Ispat Isharet Istikam Itibar - fat, fatbardhësi. - këngë, bejte fetare te muslimanës(shehlerët) - i pajtimit me diçka. - i afërm, me lidhje gjaku. - margaritar, perlë. - fe, besim në Zotin. - me fillesë, në fillim. - në kushte të mira zhvillimi, në lulëzim. - dëshmitar. - dhënje shenje dikujtë për të kuptuar diçka. - llogore. - autoritet. J Jabangji Jaci Jarabi Jargavan Jeretis Jezidia Jone - njeri që ka ardhur nga një qytet tjetër, i ardhur, i huaj. - kohë e faljes në mbrëmje ( te muslimanët) - ( arab. Ja Rabb) o Zot. - shkurre a dru i vogël me lule ngjyrë vjollcë të çelët e me erë të mirë. - krijoj. - Ithtarët e Jezidit, kundërshtarit të Imam Aliut. - melodi.

936

K Kabahat Kader Kadi Kafazlie për ta Kajde Karabojë Karajoll Karaman Kasaba Kasavet Kimet Kismet Kllëf Kumash Konak Kurban - faj, gabim. - i paracaktuar. - gjyqtar në kohën e Turqisë. - thurrimë me rripa dërrasash që i vihet dritares nga jasht mbrojtur. - melodi. - bojë e zezë ose kafe e përgatitur në mënyrë të veçantë. - krevat, shtrat. - trim, guximtar. - qytet. - kujdes. - vlerë, dobi. - e shkruar. - zarfë, pliko. - lloj veshje e sipërme për meshkuj. - shtëpi banimi, banesë. - fli, therror. L Laik Lazëm Lezet - ndëshkim, dënim. - nevojë për diçka. - andje, shije, kënaqësi.

M Muhallë Mekam Marak Mahmudi Manfatë Marangjyl Marshallah Maxhari Mejdan Mejhane Mejtep Mereqep Melhem Metelik - lagje. - melodi, motiv, shkallë muzikore. - dëshirë, passion, dashuri për diçka. - monedhë e vjetër ari. - dobi, shpëtim. - trëndafil i kuq. - përgëzim bukurie. - emër i një rruge në Elbasan. - vend i hapur, shesh. - pijetore. - shkollë fillore. - bojë shkrimi - bar për plagë. - monedhë e vjetër prej metali. 937

Merhamet Meste Milet Miskavi Muhasere Mynafik Myrad

- mëshirë, pranim, falje. - këpucë të holla prej lëkure. - popull. - i pastër, i kulluar, i ndritshëm. - shtetrrethim, ngujim, i mbetur pa shpresë. - njeri i dobët, i keq, ngatrrestar. - plotësim i një dëshire, synimi.

N Nasihat Naze Neshter Ngratë Nishan Nizam Nur - mësim, shembull I mirë. - shprehje mospëlqimi për një gjë, për një punë. - thikë e vogël e mpreht që përdoret në mjekësi popullore - që është për të ardhur keq, i gjor, i mjerë, i shkretë. - dekoratë, shenjë zbukuruese. - ushtar. - hije bukurie, i ndritshëm, i ëmbël. NJ Një çik - pak çaste.

O Ojnë - sjellje a shtirje e dikujt sikur nuk e do a nuk i pëlqen diçka. P Padishah Pehrri Pejgamer Pervan në te. Peshtaf Pikali Pishman Pishtole Promje Pupulak Putinë - Mbret. - vajzë a grua shumë e bukur dhe shtathedhur. - profet, i dërguar i Zotit. - flutur e vogël që sillët rreth e qark kandilit derisa të digjet - kuti e vogël e zbukuruar në të cilat ruhen stolitë e grave. - që ka pika në fytyrë apo në trup. - pendim. - (fjalë slave) armë zjarri, allti, revole. - mbrëmje, muzg. - që ka trup të shëndoshë e të ngjeshur, topolak. - papuçe të lehta të punuara zakonisht prej leshi ose stofi.

938

Q Qenan Qelibar Qibar Qitap Qystek - pseudonim i vjershëtorit. - shumë i pastër, i kthjellët, i kulluar. - që është shumë i kujdesshëm në të ngrënë e në të veshur. - libër i shenjtë i muslimanëve. - zingjir i sahatit të xhepit R Rahmet - freskim, pushim shpirtëror, mëshirë.

RR Rrahim Rrëke rrëmbim. - mëshirues. - rrjedhë uji që bëhet pas shiut, vij me ujë që ecën me

S Sabah Sabahile Saze Sebep Sehir Selam Selamet Selvijon Serjan Sevap Sevda Siklet Sojak Sokak - mëngjes. - heret fortë, që me natë, në agim. - vegël muzikore popullore me dhjet tela. - shkak. - magji. - përshëndetje, të fala. - shpëtim nga një gjendje e vështirë. - lloj lule. - pamje e bukur, soditje. - mëshirë. - pasojë e dashurisë. - mërzi, ngushticë shpirtërore. - brisk i vogël xhepi, biçak. - rrugë e ngushtë, rrugicë.

SH Shahit Sharki Shastis - dëshmitar - vegël muzikore popullore me 4,6,9 deri në 12 tela. - çmendem, mrekullohem, çuditem, luaj mendsh. 939

Shatorr Sheboj Shefteli Sheher Shej Shekullare Shiqajet Shqerrë Shyqyr Shyhret

- pemë që I ka degët e dendura e të mbledhura si tendë. - bimë zbukuruese me kërcell të degëzuar. - lloj pjeshke. - qytet. - tipar i vaçant dallues. - krahinë në Mal të zi - ankesë - lloj shkurreje. - përdoret kur shprehim kënaqësinë, gëzimin për diçka. - festë, gëzim, hare.

T Tajare Takdir Taksiratë Tamam Tebdil-hava Tehir Terq Topçe Tybe - fluturake, aeroplan. - e thënë nga fati, e shkruar. - rrezik, fat i keq. - pikërisht, bash ashtu. - verime, me pushime verore. - afat. - me u braktisë - i shëndoshë, rrumbullak, topolak. - betim. U Ujdis Ustallëk Utrinë Uzdrum - vë diçka në vendin e vetë, ndreq, rregulloj. - mjeshtri. - kullotë, lëndinë. - vënd.

V Vakt Vali Valizake Vallahi Velçiot Vasile Veçil Verem Vi’s - kohë e caktuar, afat kohor. - qeveritar i lartë i emruar nga Sulltani. - vajzë nga fshati Valias. -be, betim te muslimanët. - fshatar nga fshati Velçë. - Vasiliqea, e shoqja e Ali Pashës. - zëvendës, përfaqësues a dëshmitar i dikujtë - sëmundje e tuberkulozit. - vijës. 940

Vizali Vloju Voj gazit Vuxhud

- me vija, vija-vija. - fejohu. - vaj gurit. - shtat, forcë. XH

Xhamadan Xhan Xhanan Xhanem na Xhehnem Xhehnet Xhevahir Xhevap Xhind Xhybe

- veshje e sipërme prej shajaku për burra dhe gra. - shpirt - i dashur. - përdoret kur shprehim paknaqësi ose habi për diçka që nuk pëlqen. - ferr. - parajsë. - gur i çmueshëm, diamant. - përgjigje. - figurë e prrallave popullore që paraftyrohet si shpirt i keq. - veshje e sipërme grash prej cohe, të gjata e pa mëngë. Z

Zabel Zanan Zaman Zanë Zavall Zeher Zemzemeni Ziliqar

- pyll i vogël i dendur. - mundim, gjendje e mjeruar shpirtërore. - kohë, epokë, moshë. - përfytyrim i vajzës shumë të bukur dhe luftarake. - ai që ka shumë halle, i mjer i gjor i shkret. - helm. - ujë i bekuar në Qabe. - që i ka zili të tjerët, smirëzi.

941

942

N.R.

P Ë R M B A J T J A
Parathënie Betimi mbi flamur KËNGË POPULLORE I. Gjakovare Këngë për Gjakovën Do t’ja marr nji ashikishte Po t’përbej pashë Perëndinë Dashuni nji herë më gëzove Shikjo vehten, dima hallin A t’kam thanë moj pupulake Lulja prej lules ban ferk Nëpër kafez more bylbyl Me pak bejte moj du’ me t’thanë Zot o i madh Të shtunën mas iqinije Zamaku i bardhë kur lul’zon Dal e dal po na vjen behari Krisen topat n’atë zabel Mblidhen lulet në nji dovlet Me vetllat si kalemi Hala s’të ra ndër mend Kangë për Dah Polloshkën* Pasha sytë e mi që i kam në ballë Për herë t’parë kur t’pashë moj Dije Vetlla jote more djalë M’agoi dita Kur të pashë moj lulja e bardhë Bash n’zeman të djelmënisë Gonxhe çeli trandafilli O jaran i lumi jaran (version) Nji këllëf me ar t’a çova Kush ma i pari bani Tridhet ditë ka Ramazani 3 7 9 11 13 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

943

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Gazeli U zdorgja prej promje Ka motmot e disa muej O banëm Zot More Ili*, more krajl E para pemë piqet qershia Lulzoi fusha, lulzoi mali Dil njiher moj vajzë e bukur Si n’a u bo kjo puna e verës Kah dera të rashë me t’pa Ma e bukur m’dole se m’thanë Sa me t’shpejtë ma vune kamën Në pranverë, lulet në behar Na u ka smu’ Zyrafetja K’ndo o zog i malit Ti që m’vrave mu (version) Kur një ditë të pashë Ç’ke more mret’ (djalë) Për herë t’parë dashninë fillova Njizet e katër pashallarë Këngë për Ymer Rizën I vujtun jam në këtë jetë O n’atë fushë t’mejdanit Bylbyli n’Çabrat Gur mbi gur bohet kalaja Qiri, qiri Kah dera të erdha Gjallë në dhe mos më shtini Destan Begu kqyrë sahatin A s’ma falë pak dashurinë Ku po knojnë këto dy kumria Flokët e tua kuran-kuran Ishin mbledhë lulet në bahçe More Selman, djalë i pabesë Kah pranvera flakë jam djegë Prej mallit të bukurisë Kush e nisi luftën ma i pari Me ty vashë do t’za dashni E mora lapsin në dorë Tridhet ditë në o Ramazan Efa more shokë, efa 944

36 37 38 39 40 41 41 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 56 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 64

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Shkojnë e vijnë menzit si era T’shitoft zana moj xhevahire Vaj moj lule Shkon bylbyli për hava Rrushe mori Rrushe Të kam thanë moj pulpulaqe Vlla e motër bashkë Kadaldal po vjen pleqnia Kangë për Ymer Rizën (2) Ngoni shokë se ç’thotë Nezimi Lavdu’ qoftë moj Perëndia Në agim rrezet e para Te ‘i dugojë e re Ty t’krijoi natyra Mora lajm se je feju’ Prej shtëpisë kur jam dalë Ylli i sabahit Ditë e zezë 30 qershori Kangë për Hysen Bajrin N’mes ballit ma ke i nishon Na po g’zohem vjen o Bajrami Pesëdhjet vjet o shokë i bana Hem vallahi, hem bilahi Sytë si xixillonjë Shtat ditë ymër n’këtë dynja Kangë për Metë Isufin Këngë për Bajram Currin Dora jote t’u praroftë Pranvera nisi me dalë Kanga e Rexhep Gërçarit Këngë për Ganimete Tërbeshin Si na u çfaq kjo dashunia Elif, Elif Zuna në kajkë, rashë në det Konstantine O kandil kandil garipi (version) O mori nanë, rashë n’hapsane Dola n’penxhere synin kur t’a pashë Mori shkrepsa e Venedikut Dalngadalë po të kërkoj Fletët tua moj drandofille 945

65 66 66 67 68 69 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96

II. TË SHQIPËRISË SË MESME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Manushaqja e lulja e shqerrës Moj dashnore Çeli molla e shartu’me Ç’na ka zanë kjo dashunia Për midis pazarit t’Durrësit Për midis pazarit t’Durrësit (2) Shoqet tua moshatare Kur dole në lamë Se shkon skifteri Jalla u shemsh Kalaja e Durrësit Ç’mjellë ashtu, moj ç’mjellë ashtu Hije e bukur të ka ra Dy të bukra në një degë Knon bilbili në behar Fustani me pika Dy çuna që ka Tirona Hajde, hajde mre Rrem Demneri Iku goca më la vetëm Ç’asht ma e bukur në këtë botë Hajde malenake Moj fëllënz moj mitare Të betohem tuj t’u lutun Disa herë më shkon ndërmend K’non bilbili te qershia Çohi djema shaloni atin Në zabel të erdha U hutova prej shikimit M’vune kambën pa të drejtë Qysh se t’pashë moj tuj kalu’ Una ty moj të kam dashtë Rrallë kam pa këso bukurie Fol njëher’ moj shtat selvi Ç’më shikon me buzë në gaz A ke qenë ndojher’ e re Dy të bukura janë bari Balluket e tua Ma jep dorën Një ditë më del Fryni era, u çel taraba 946

97 99 99 100 100 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 107 108 109 110 111 111 112 112 113 114 114 115 115 116 117 118 119 119 120 120 121 121 122 123 124

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Mori vjollca që çel në saksi E shoqënia Bilbili që k’non mbi rrasa S’paske pasë një pikë mëshirë Lum e lum se ja mrrina Një lulishtë me trandafila Dashunia si rrufe Moj Selvi e kuja je O se për atë unazë O ç’u çu’sh herët sabahile Kur pata nji lule t’bukur Pushka e parë që bani bam Erdhi, erdhi e bardha vera Erdh pranvera me jeshile Ke çeshmja e kishës Ke selvitë e Namarxhasë Mun ke arra ke lajthia Në bash qefit të muhabetit Të hanën kur topi krisi Dritës sate xhevahir Hajde, hajde moj selvi Se dit’n e enjte Merak t’u bana i mjeri Nën hije unë pashë Mori vajzë e re Qenke veshun me të bardha Ç’u dëshru’sh me të pa ty Qan lulja për lulen Mun ke sheshi ke Bezistani Ç’më ke dalë në penxhere Ke çeshmja në kala O ju fusha e ju male Mori kullë, e mjera kullë O ju hyje, ju hyjnesha Këngë për Sulë Mustafën Në mëngjes lava sytë e zez Erdh, erdh pranvera Xhevahirja e lalës Dashuninë që kam për ty Faqja jote si shebojë Merr gjergjefin dil ke arra 947

125 125 126 126 127 128 129 130 131 132 133 134 134 135 136 137 137 138 139 140 140 141 141 142 142 143 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 150 151 151 152

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Dola herët në mëngjes Po filloj me t’u ankue Kur t’i shoh dy sytë e shkru’ Moj e bukra symëshqerrë Ma ven qeleshen mbi sy Krisi pushka moj gjemoi deti Kumuri e lalës, mori qafbardhë Jalla, jalla se ç’asht kjo jeta Hiqe pra shaminë me oja Me jelek me barrnavek A kan’ ujë ato burime Shkoj në pyll o m’i lale Të deshta me hakikat Moj e vogël sa të du’ Si m’ke sytë m’i ke vetullat Më ke dalë në penxhere Dola me shetitë në bahçe Dola te portë e kalasë Ku t’ka lala bojë esmere Mun aty te Zaranika Unë e mjera në siklet Buzqesh goca në dritare Vijnë pampurat moj nanë Më shikjon me buz’ në gaz Fërfëlloi fëllënza n’ujë Isha vetëm tuj mendu’ Bubullim te shkambi i Kavajës Me gëzim po shkoj në punë Edhe gurët e sokakut M’i ke buzët si qershi Vuna vehten në mundime Elbasan qytet i lashtë Ç’më ka marrë malli për ty Sa mas dore më ke lanë Synin si filxhan Vika deti mi gocë Zjarr në male, zjarr në kodra Unë e di se ti mu’ më don K’no moj qyqe Me f’tyrë t’qeshun po më vjen Bukuri moj bukuri 948

152 153 153 154 154 155 156 156 157 157 158 159 159 160 161 162 163 164 165 165 166 167 168 168 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173 174 175 175 176 177 177 178

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Si bilbili në pranverë Lule t’bukra ka Tirona Jam tuj shku me i rrugë të ngushtë Vajta n’Elbasan Ky Myzyri n’Elbasan Bylbyli qi këndon mbi rrasa Dashunia kur filloi Pse më rrin kaq i vronuem M’atë anë detit, m’atë anë bregut Jam sëmurë moj nanë Tuj shetitë për ara t’gjata Shkojnë e vijnë k’to stin’t e motit Iku nata, agu’n malet More kam një babë Porsa dola nga shtëpia Unë jam djalë e nuk jam plak Valizakja T’u thefshin rrotat ty o i shkretë felban Ke plepat e Brukës Jalla jalla se ç’është kjo jeta (2) Jelekun kadife Çelin lule drandofillat Mora rrugën për Shijak Mun aty ke shtat’ zymylat Karajfili në saksi N’penxhere ke dalë Mjeri unë ç’më zu belaja Ç’u çu’sh heret sabahile (version) Sa marak jam ba në ty Shifni bredhin në ndriçim Këndon gjeli pika, pika Laje ti moj goc-e, laje Delja rudë Gjashtëmbëdhjet’ jam unë moj Kumuria po ban gu-gu Moj Tiranë e bukur Atë gushë të bardh moj lule Mori vjollca që çel në saksi Tuj shetitë o ke grykë e pusit Mori gocë me halle shumë Midis vetllash m’ke nji pikë 949

178 179 180 181 181 182 182 183 184 185 186 186 187 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 205 205 206 207 208

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Harap u bosh unë i mjeri Ma mirë në pyll se n’qytet Paskam pasë fatin e zi (variant) Jam bandill e trim i fortë (variant) Vijnë tajaret për hava Erdh pranvera moj çel qershia Shoqen ku e kam (Brigadieres së re) Mu’ me ty më zu sevdaja I mjeri unë ç’më zu belaja Kumuri e Elbasanit Leu dielli n’atë buzë mali M’vune kamën pa të drejtë (2) Na leu dielli n’atë buzë mali Ç’ke moj Fiti Karajfili i zamakut Jam e lumtun se ia mrrina Sa moj e pa besë Në sabah bre shpirt-o Pasha ty moj pasha mu Mu ke çeshmja në Bezistan Çuni m’ka çu letër Odë e vogël me gëlqere Eni more shokë, eni Ky Myzyri n’Elbasan Rreth e m’rreth kalasë Tridhjetë ditët e Ramazanit Potpuri e Shqipërisë së Mesme Ke urë e Shijakut Kush kërcen napolonin Zemra ç’m’u dogj Ç’na çudite moj hyrije Vajta i rashë Rumelisë Prej Zotit ka me t’ardhë dënimi Sa gëzim që kam në zemër Moj Mahmudi Kur më folë si dallëndyshe Po këndoj për një trim Buzën kuq si drandofilli Errësinë e pyllit Moj hyrie bukurie Se ç’po zbret çuni nga mali 950

209 210 211 212 213 213 214 215 216 216 217 217 218 219 219 220 220 221 222 222 223 223 224 224 225 226 227 228 229 230 231 231 232 232 233 233 234 234 235 236 237

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Mbas asaj kalaje Ç’na erdhi kjo pranverë Nji natë hana se ç’po ndrinte (2) Kënga e Mahmudesë Sot këndoj në festival Moj Sanije, bukurije M’kanë thanë shoqet mramë Po n’a vjen karaj me dru (potpuri) Ra Faja prej fikut N’penxhere ke dalë (2) Artizane e Lumës Kanga e Gani Begut Gjinokastra n’atë shpat mali Çelin qershiat Aman gocë e re Një bahçe me trandofilla Vajta rashë nëpër bahçe Of aman moj Perëndi Një barakë me d’rrasa t’vjetra Po i vjen era karajfilit Ç’asht’ ky djalë moj nanë Për nji mot e gjysëm viti Nji natë hana se ç’po ndrin Ke pasë thanë Safet nji ditë Kam tre vjet në spital Moj Zoge, moj Zoge Sillu, sillu botë e vjetër

237 238 239 239 240 241 242 243 244 244 245 246 247 247 248 248 249 249 250 250 251 251 252 253 254 255 256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

III. SHKODRANE Oh sa bukur sot ke çelë Në zaman t’asaj furie Nuk e di çfarë ke në zemër Ti më je si nji gonxhe Nji lule që m’ka çilë tash Ç’na çudite moj hyrije (Version) Edhe njiher du’ me qa hallin Net pranverore Moj lulja e allit Lule e gjethshme plot njomësi Më ka vra dashnia jote 951

257 259 260 261 262 263 264 264 265 266 267 267

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Çoje nuse sexhaden Ndalu vashë pashë jetën tande Atje n’kopsht asht’ një lule Ç’më dhimbesh moj vashë Ç’a kanë sytë e mi qi kjajnë A vjen për mu’ pranvera Çili karajfili gjeth Pranverë e bukur Sa me mall rri vashë tuj kujtu’ Me lule t’buk’ra Dridhet rrezja nëpër valë Mori vjollca me shumë erë Nji ditë diele atij zemanit Kur të pashë moj drandofille Nuse s’pari kur u bane F’tyrën tande me shumë mall Shtati i nuses si selvi Sa të du’ moj bukuri T’parën herë kur jemi pamun (version 2) Unë kujtim jam tuj t’dërgu Se ç’po fryn nji fllad pranvere Në pranverë që kena hy F’tyra jote e bukur Moj e vogël në lëndinë Moj e mirë synin larushë Sa e bukur m’je natyrë Tash du’ me fillu’ me t’qitë këtë kangë Iptida do ditë përpara Pse u largove pra Xhylystane, moj Xhylystane A man n’mend moj në pranverë Ani na u shemb fusha, moj Hatixhe O ku je lulja dalë prej lules Shumë lulet na i çelë pranvera O bylbyl me pika pika Pra njitash du’ me fillue O bylbyl o i buk’ri shpendve (1) Karajfili i kuq si gjaku (1) F’tyra yte e bukur si pranverë Luleborë Knon bilbili në këtë mollë 952

268 269 270 271 271 272 273 274 274 275 276 277 278 279 279 280 280 281 281 282 283 283 284 285 286 286 287 287 288 289 289 290 290 291 291 292 293 294 295 296 297

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Moj Manushe e vogël - o Sa e bukur kenka Gjylja Hala emnin s’ta kam zanë Sikur hana q’i po ndrin Pra me kaq du’ me fillue Ipdida du me fillue (1) N’Shkodër tonë ka ra nji dritë Sa e kandshme vjollcë ti je Sillet moti për së mbarit Kur të pashë për t’parën herë Kur më del në derë N’këtë stinë të bukur Oj Zogo Kur të pashë moj mollë Njata sy të zezë o moj të zezë Hajde Gjyle O ti det, o ujë të njelmtë Je ma e bukur se drandofilli Në kohë të mramjes, në pranverë Pashë dy sytë e tu si drita Vashës bukur na i kan shkrue Jargavan me bojë për mallë Asaman o moj Bakushe Qysh se t’pashë njëher Syni i yt porsi ullini Kur filloi drita me dalë (1) Moj Elinë Margjela Sylarushe e vogël o Syni yt si xixillonjë Kur unë dola në një bahçe (variant) Drandofille me erë plot Drandofille me shumë erë Ti n’atë kodër, unë n’këtë kodër Kur të pashë moj bukuri Të kam dashtë si sytë e mi Nima qenke si m’kanë thanë Shkova në krue me mushë ujë Po ti ça i ke thanë dikujt Kanga e Sylqebegut S’të harroj deri sa t’vdes 953

298 299 300 301 302 302 303 304 305 305 306 307 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 318 319 320 320 321 321 322 323 323 324 325 325 326 327 328 329 329

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Iptida për t’parën herë Knojnë bylbylat kah pranvera Karajfili i kuq si gjaku (2) S’pari herë kur jena pa Kur të pashë si hana s’parit Të kam dashtë dhe prap të du’ Pranvera me dalë ka fillu’ O bylbyl o i buk’ri shpendve (2) Metelikun ta kam dhanë Kënga e Kalasë së Shkodrës Me këtë kangë du’ me fillue Shegë e amël, shegë e butë Knon bilbili poshtë te zalli Knon bylbyli nër njat bahçe Iptida du’ me fillue Ja na erdhi sot pranvera Jare të du’ mori të du’ Dola në penxhere Ç’u këputa unë e mjera Moj e vogël tash sa vjet Karajfilat që i ka Shkodra Sa të du’ moj s’kam guxim Ani ma ven dorën përmbi dorë Për mu’ paska kenë kismet Dy vjet që ndejtëm bashk Kjo dashnia kjoft mallkue Vaj si kenka ba dynjaja Në sabah të parë T’gjitha shoqet t’kanë zili Ju dallëndyshe kah po shkoni Shkoj e vij flutrim si zogu Midis ballit ma ke nji pikë Ti moj Shkodër, Shkodra jonë S’ka ma t’bukur se pranvera Si hyri nusja na doli Enterinë moj vizali Njikët kangë që jam tuj knu’ Elif nur ola bre nur Freski pranverore Dranofillja lypte hije Lule s’pari vjollca nisi 954

330 331 332 332 333 334 335 336 336 337 337 338 338 339 339 340 341 342 343 344 344 345 346 347 347 348 349 350 350 351 351 352 353 354 355 355 356 357 357 358 359

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Fëllanzë moj e bukra’ fëllanzë Si bylbylat në pranverë (2) Iptida moj lulja e allit Në gjergjef vashë o tuj qenisë Mori vjollca në muej t’prillit Sa e kandshme vjollcë ti je (2) Ani ma ke shtatin si selvia Kanga e Gjyles (2) Bishtalecat palë e palë Të gëzojmë se erdh pranvera Moj e vogël si floriri Moj fëllanzë që rrin në kafaz Në kafaz të kanë zaptue Iptida du’ me fillue (2) Nji tubë dranofille po të çoj Karajfil në kodër M’i gëzofsh pesëmbëdhjetë pranvera Bylbyli në pranverë Tash ka çilë pranvera Ma ke gishtin për unazë Syn’ e zi si mereqepi Asaman moj lulja e allit Marshalla bukurisë sate Më shkoi lala në Tiranë Krisi topi Kur më flet me gojë moj Gjyle Çou moj vashë e dil në derë Kur të pashë moj lule Shum pranvera po kalojnë Si dukat i vogël je Si t’kam dashtë moj unë ty Tri vjet që u deshtëm bashkë (version) Pse më len në këtë zanan Sa bukur vjen pranvera Karajfili e dranofilli I kam hypë vaporrit Këpucët me meste Ti në kumbull, unë në kumbull Edhe baba po m’bërtet Mu te shtylla, te hajati Djalë i ambël, djalë i dashun 955

360 360 361 361 362 362 363 364 365 366 367 368 368 369 370 371 371 373 374 375 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 387 388 388 389 390 391 391 392

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Ku po shkon moj kuqëloshe Marshalla moj bukuri Dasho Shkrelit Nëpër fusha, ndër kodrina Kur p’rendon dielli Kanga e Hatixhes Xhamadani kuq si gjaku Yll i bardhë , djalë i dashtun Fëllanzë moj e buk’ra fëllënzë (2) Po ta marr kangën me saze Si vjen devri vjen zemani Unë jam lule dimnore Iptida du me fillue (3) More krisi topi (2) Nuk kam hak me t’dashtë ty Me vjollca lule kurr s’u ngina Çka ke djalë qi je habitë Merre nji tufë lule Hajde mori vashë se na erdhi vera Mori drandofillja e vogël Mor kandil kandil garibi Amël këndon E mira që shkon me dhen F’tyra jote si sheboja Gocë e vogël në lëndinë Mori dall’ndyshë O djal prej gemit Taksirat qi m’ka zanë mu Sot ka çilun o pranvera Xhamadanin me gajtan O bylbyl, o mbret i shpendve Me lule janë mbushë kopshtijet Lulet me mu’ janë idhnue Mori drita e syve t’mij Dranofille plot me erë Çil njat zemër plot kujtime Ni’ bylbylat në pranverë Shpirt e zemër pse po fshani Pranvera po nisë, lulet po lulzojnë Këndo bylbyl pa pra, këndo Nji dit’ diele ksi zamanit (Version) 956

393 394 395 396 397 397 398 399 400 400 401 402 402 403 403 404 404 405 405 406 406 407 407 408 409 409 410 411 412 413 413 414 414 415 415 416 417 417 418 419 420

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

Putpuri këngësh shkodrane Sa e amël asht’ dashnia Ti moj shtat selvi Hajde verë, e bardha verë Sa fat t’madh arrita Me dy, tri pika ly në faqe Karajfil të zgjodha Jargavan me ngjyrë të gjallë Me lule t’bukra (version) Nëpër bahçe tuj shetitë Jasaman moj rrezja e bardhë Shife vedin t’ma dish hallin (2) Karajfili kuq si gjaku (3) Mbi gjithë lulet marangjyli Balli yt pranvera M’ka shku’ menja me u fejue Kur të pashë mor djalë Minire moj bijë Pranverë, pranverë Ti moj lule je e bukur Kur u vra Haliti i vogël Mollë e kuqe topsheqer Tash sa ditë e mot Zare trandafile Zare moj e bukur je T’parën herë kur jena pa S’pari kur të pashë moj Bash zemanit të lezetit Drandofillja ka çel’ s’pari Edhe njiher du me kja hallin (2) Pse më le mori Servet Lule t’bukura ka pranvera Moj Xhemile zylyfet me rrema Të dielen nadje, n’gjashtë sahati Si me naze t’pashë me sy Na po dahemi more sy Ballin ma ke për dukat Lulet sot kanë fillu’ Asaman o trëndafili i Çeles Qindra herë te ti jam nisur Sa bukur ke çilë (Lule vile) 957

421 422 422 423 423 424 424 425 426 426 427 427 428 428 429 430 430 431 432 432 433 433 434 435 435 436 436 437 438 438 439 440 440 441 441 442 442 443 443 444 444

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298

Taksirat qi pata Po m’shëndrit si xhevahir Fushat tan’ jeshil Kam dymbëdhjet’ vjet që rri në burg Kur kam qenë njiher i ri K’ndo bylbyl me të buk’rin za Pranvera filloi me ardhë O bylbyl o more i mjerë Ti o yll qi del n’sabah Ç’po shkëlqen lulja në mur Me dymbëdhjet në muej të prillit Pse ti lule rrin e mshehun Kenke nuri i bukurisë Je nji lule qi nuk gjindesh Karajfili kuq si gjaku (4) Ku je nisë moj dushë T’dielen nadje, n’sabahile Gonxhet tueja me shumë erë Kah mendoj se vjen pranvera Krushqve S’parit kohë du’ me fillue Marangjyli Tuj qendisë të pashë te dera Je e bukur si xhindeshë Ç’ke bylbyl qi m’je idhnue Ç’ke qi kjan i mjeri ashik Hije t’bajnë mori qerpik’t Kanarina e bylbyli Ku m’je zanushë Larg të pashë e shpejt të njofta Mor kaurri i Venedikut Nji vajzë t’mirë qi ka kojshia Synin si qershia Si yll ishte ndër hyrina Ma gëzofsh shaminë e kuqe Bukuri mos t’kanë gërga Ti tuj qeshë e unë tuj kja Sa e bukur del pranvera Luleverës Vinte çika prej livadhit E mira tuj qendisë 958

445 446 447 447 448 448 449 449 450 450 451 451 452 452 453 453 454 455 455 456 456 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 464 464 465 465 466 466 467

299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Si t’kam dashtë unë ty Të gjitha hallet t’i diftova Moj e vogël ndej n’oborr Kur më bjen ndërmend për ty Mori buzburbuqja ime Maraku ma i randë se plum’i Asaman moj drandofille Mori dranofillja e kuqe Vjeshta erdh dhe kaloi Mori vashë vetullhollë Karajfil emnin e ke Po fillon me dalë behari Kur më rri karshi-karshi

467 468 468 469 470 471 472 473 473 474 474 475 476

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

IV. TRIMËRIE Ded Gjon Luli Kangë për Bije Vokshin Kaçanikut i raftë pika Këngë për Ibe Palikuqen Xhamadani i lirisë O moj Kosovë, me k’sulë të bardhë Këngë për Jakup Ferrin Këngë për Sefë Kosharën Këngë për Avni Rrustemin Këngë e Ibes Këngë për Bajram Currin (3) Këngë për Sulejman Vokshin Kangë për Skenderbeun Ditë e zezë 6 qershori Këngë për Ismail Qemalin Këngë për Hajdar Dushin Këngë për Isa Boletinin Ushton gryka e Kaçanikut Këngë për Bajram Currin (1) Kangë për Bajram Currin (2) Ç’janë k’ta gurë t’bardhë e t’zi Në muzeun historik Ani moj Shqipni mos thuej marova Këngë për Tahir Mehën Këngë për Adem Jasharin 959

477 479 479 480 480 481 482 483 484 485 486 487 488 488 489 489 490 491 492 493 494 495 496 497 497 498

26 27 28 29

Këngë për Hajredin Pashën Këngë për Ganimete Tërbeshin (2) Këngë për Ali Pashë Tepelenën Këngë për Avdyl Frashërin

499 499 500 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

V. TË SHQIPËRISË SË JUGUT Kur më shkonje lumit goce Njëzet e pesë gërsheta Të rashë pas, moj, të rashë pas Mora çiften e dola për gjah Dil pak moj në penxhere E ç’u këput e ra një yll O dhëndër ku vete kështu Leskoviku Përse të rritë mamaja ty Ç’u mbush mali plot me rrush Ma ke ballin - o Te rrapi në Mashkullorë Janinës ç’i panë sytë Kur m’i zbrisnje shkallët Gjitonja Ato gërsheta Çupëzë, beqare moj Dardha rrumbullake Fustanin që të solla mbrëmë Gushëbardha si dëbora Qaj Maro M’u dogj i shkreti xhan Shkova mbrëmë Ballukeprerë Do marr çiften do dal për gjah Trëndafil me dyzet fletë Çelu trëndafil Fëllënzat që hedhin valle Veleshtare Në një arë, në një lëndinë Nën një portokalle moj O moj dukane Sajzez-o Çova rrush tek buza jote 960

501 503 504 504 505 505 506 506 507 507 508 508 509 510 511 512 513 514 515 516 516 517 517 518 518 519 520 521 522 523 523 524 525 526 527

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Binte shi pika pika Kalino Xhixhile As e vogël as e madhe Çupë thyej ato gjilpëra Mora rrugën për Janinë Asaman o moj lule Se ç’u hodha nëpër lum Ç’u ngrit lulja në mëngjes Kur më vjen burri nga stani Ora dy e natës Të dinja të vogël Tundu bejkë Po t’boj rixha Kur vjen behari, çel qershia Hapi sytë e zezë moj Mikja me shami mënjanë Bejkë ç’të kam silloinë Sevdaja jote ç’m’u shtua Moj e bardha si semini O unaza gur jeshile Sevdaja jote më treti O moj hunaza me grep Hiri prilli, shkriu bora Moll’ e kuqe plot dora

528 528 529 530 531 531 532 532 533 534 535 537 538 539 539 540 540 540 541 541 542 542 542 543 543

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VI. TË SHQIPËRISË SË VERIUT Doli vasha n’maje t’shkambit Hajde lule malsore Ku po m’shkon me drapën n’dorë Ç’po i bjen çobani fyellit Çikë malësore Kur bie fyelli çiftelia Na u çu’ Rrushja në sabah Prej nji shpati t’i l’shova sytë Hypi cuca majë gurit Krisi pushka bregut t’Drinit Tuj shetitë rreth Drinit t’Zi Këndo bylbyl ti fushave Sytë si xixillonjë 961

545 547 547 548 548 549 550 550 551 551 552 552 553 553

14 15 16 17 18 19 20 21

Dy dele - treqind pare Faqekuqja Krah’t e shqipes kah Tropoja Liqeni e Lurës Më ka zanë maraku I kam thanë bilbilit Po martohet malësori E mir’ boll

554 554 555 555 556 557 558 558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

VII. KOSOVARE Baresha Ani mori nuse Eja, eja e bardha verë Kur më shkon si zog n’hava Mora testinë E kujtoj atë takim Fjalët e qiririt Martesa jonë Punën time do ta shes Bylbyl, pse s’këndon Do më plasë kjo zemër Prap për ty këngën këndoj Dy sytë e lotuar Lize moj Lize Eja djalë A jam ëndrra jote A s’më thua cila je Dashuria e parë Krejt çka kam për ty i shes Yjet na shikojnë Çou Rexho

559 561 561 562 562 563 564 565 566 567 568 568 569 569 570 571 572 572 573 574 574 575

1 2 3 4 5 6

VIII. KOMPOZIME TË REJA POPULLORE Një lule në maj Pse s’më thirre djalë Doli goca n’penxhere Këngë bilbili Aman asht’ nji vajzë Letër më ke çu’ (Letër ushtarit) 962

577 579 580 580 581 581 582

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Larg teje oj nanë Zambaku i bardhë çel e lulzon O moj bukuroshe Lulen e kam zili Ç’e mora koferin nanë Po shikoja një ëndërr t’bukur Erdha nanë o nga kurbeti Nëpër shtyllat e telefonit Të kërkova ditë e natë Po të pres akoma Se dy të dashura që i kam Më erdhe pranë Je i imi përgjithmonë Të kam dashtë Esmerka Dashurova unë një vajzë Festa e Ramazanit Byrek, byrek Bota zunë e flasin Kush niset me bo sevda M’i dhe flakë mallit tim Ma jep dorën vashë Ç’po këndon bilbili moj Ah pranvera I kujtoj me mall Moj burbuqe lozonjare Hidhni vallen vasha t’reja Kanga e mërgimtarit Kur kujtoj ditët e korrikut Mbrëmje prilli Ti s’vjen Si yll drite n’pritë t’kam dalë Moj malësore Ka shumë kohë moj që t’kam dashtë Kur dola n’dritare Ndaç me m’vra moj Sa shpejt qenke rritë Dua të kem pranë gjithnji Kanga e burgut t’Spaçit Kanga e refugjatit Moj fëllënzë që m’gjezdisë 963

583 584 584 585 585 586 586 587 588 588 589 590 591 592 592 593 593 594 594 595 595 596 597 598 599 600 601 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 611 612 612

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Të kam dashtë dhe të du’ Në kujtime isha Kangë gurbeti (2) Sa të dua unë Ti e lumtur E si ta them O gurbet, gurbet i zi A do vish E moj Mirushe ti je e para Fryn kjo erë e lehtë

613 613 614 614 615 615 616 617 617 618

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

IX. KËNGË DASMASH Goca në oborr Malsorja Unazën prej arit Tate du fustan Po të pyes sa vjet i ke Lu’jmi, lu’jmi Te guri që bon xixa Piku mollë e kuqe Lu’j Lirije, lu’j Rroka mandolinën Sa e bukur na ka dalë nusja Vetë më the të due Hidhet vallja Sonte o shokë O syni i zi Ti ku ke moj Ajshe Hajt ta lidhim besën O kush po vjen Hajde Shot-o marshalla Zake, Zake Jalla more çun Mos ma pi rakinë Vashë e bukur mos u ngut Luej qyqek Mi ke flokët fije fije Sonte kemi dasëm Ç’asht ai djal që rrin mas dere Kënga e nuses 964

619 621 622 622 623 623 624 625 626 626 627 628 628 629 629 630 631 631 632 633 633 634 634 635 636 637 638 638 639

29 30 31 32

Këndon bilbili gjetheve Ishin dy kunata Mora mandolinën Jam një djalë bujar

639 640 640 641

TË LEHTA DHE ARGËTUESE I. KORÇARE Dëshërim i mëmëdheut Betimi mbi flamur Uratë për liri Kij mëshirë vajzë tek mua Vemë Krehi leshrat Vdekja e Skënderbeut Alfabeti shqip Lamtumirë ju lë shëndenë Hymni i Vatrës Këngë lufte (O trima luftëtarë) Zëri i Atëdheut Të gjithë ne o djema Që me një të kollozhegut Nën Skënderbenë Porsi flet’ e engjllit t’Zotit Sa bukur rronim bashkë Burimi i Çardhakut Në dritare vasha rrinte Vajzë pse rri mejtuar Sa të rrojë gjithësia Nënë moj e zeza nënë Ike larg në mërgim Asnjëherë nuk u kthy’ Dragojt e Shqipërisë E mbanë n’mend kur më ke dashur Mos u helmo që do t’iki Çelin lulet Fort i brengosur unë jam Ç’maraz të ka mbetur Moj pullumbeshë e malit Po shkoj, po shkoj moj e dashur 965

643 645 647 648 649 650 651 652 652 653 654 655 655 656 657 658 659 660 661 661 662 662 663 663 664 664 664 665 665 666 666 667 668 668

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Ke dalë te porta Dita po shkon Lamtumirë Ku kullosnin shqerratë Eja moj eja Trëndafili i bukur Si një lule e dërmuar Varka po niseshe Për ty qan zemra ime Puno sa është ditë Perëndeshë e bukurisë Një ditë shkova nga Drenova Bonjaku Përse mejtohesh Mora kitarën shokë Kur nata Korçën e mbulon Në ëndërr pashë Këngë e mullirit Shi ku ndrit Në sabah kur unë të pashë Vajzë malësore Lul’ e bukur Syçkat e kaltra Fort larg ti ke ikur O moj korçare Për mëmëdhënë Dëbora zbardhi malet Ç’është ajo O moj ti me sytë e zi Të dua shumë S’kam ç’e dua pasurinë Kapiten i ri Sa i ëmbël është muaji i majit Jam, jam e mirë Se karnevalet Zum tirajra Bulevardi i Korçës Syçkat si ato të tuat Rrokullisni kadet Te duqan i Tasit M’është mbushë trupi moj me gjilpëra 966

669 669 670 670 671 671 672 672 673 674 675 676 677 679 679 680 681 681 682 682 683 684 684 685 686 687 688 688 689 689 690 691 691 692 692 693 693 694 695 696 696

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

O Korça ime Lulet e majit Flamuri i Shqipërisë Një zë popullit Ardhi dita E bukur era Ku kemi lerë? Jam vlonjat Këngë e mullirit Sa mirë Të vegjël ishim Mëma jonë Shqipëri Atëdheut Vallja e vëllazërisë Kij shëndet e mjera botë Kënga e Shoqërisë “Vëllazëria” Krejt ashtu

697 698 699 699 700 701 702 702 703 703 704 705 706 707 708 709 710

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

II. TË NDRYSHME Po ecja që me natë Sa me mall po këndojnë bylbylat Lisi plak rrëzoi fletët Moj flutur Në mes gushës m’ke një pikë Kur gjethet bijnë në vjeshtë Lulëzo natyrë Kur je larg gjithmonë tuj pritun A t’kujtohen ditët e majit Kur unë jam n’andërrime Po ta marr dhe unë maturën Këndoj për nënën Kur dielli bie Në kopshtije plot aroma Lemza Unë qesh i mitur Mbrëmje në Tiranë Marinari Erë e lehtë Pranë shtëpisë sate Kënga e shoferit 967

711 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 725 726 727 728 729 730 731 732

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Dikur lodronim të dyja bashkë Mësuese e fshatit je Fëmija i parë Të shtrenjtës sime Si ujë të dlirë E bukur vjen ti moj pranverë Një zog i vogël Memzi po marr frymë Kur hana del E kujtova përsëri Vendi im Përse më mban mëri Një kujtim Këndo kitarë Bie borë Sytë e tu Dashuri e parë Shkonte vasha për në krua Djali simpatik Vajza me trëndafil Dashnori frikacak Ti m’u betove Kush e këndoi dashurinë Për ty mendoj gjithmonë Je i bukur vend i lindjes (Qytetit tim) Shqipëri, o vendi im Mjekut të ri Një qershori U dashuruam në punë Për sytë që mahnisin Të pres Syri i zi Shitësja e re Erdhi pranvera Lokomotivës Pranvera Një ditë të bukur maji Porsi portokalli n’degë Të falem o Durrës Ne jemi tre Në mes dy urash romantike 968

733 734 735 736 737 738 738 739 739 740 741 741 742 742 743 744 745 746 747 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 757 758 758 759 759 760 760 761 762 763 764

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Endësja Të dua o det Gjyshes E dua vendin tim Nën kurorën e ullirit Ajo është lule Kur të kam pranë Dielli i verës Eja t’pres me padurim O i miri i nënës Nusja e maleve Ti qeshu gëzuar e dashur S’di se përse Të lumtur jemi ne Kitarës sime Dashuria jonë Shoqet tona ilegale Pse kështu të sëmurë ti më le Më do apo s’më do Ti përsëri ke me u afru’ Grurë dhe këngë Kroi i fshatit tonë Ti m’ke braktisë O e bukura More (Arbëreshe) Dashnor t’u bana Të dashuroj Postieri i gëzuar Me sa mall kujton kjo zemra ime Jeho kangë Valësi i lumturisë Si mimozat që çelin Këndoj Do të vij një natë o me kitare Një lules Ç’është dashuria Vetëm një “po” n’a lidhë Zemrat djaloshare Valësi i rinisë Këputa trandafilin Çapkënja Sillma erën e malit 969

765 766 767 768 769 769 770 771 771 772 773 774 775 776 777 778 779 779 780 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 792 793 794 795 796 797 798 798 799

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Një ditë t’bukur kur të pashë Kur më del moj si një hanë Një natë n’bregdet Jam i lodhur ndër vajtime Letrën Kthjelltësi e lumturi Zgjodha njeriun Tango e trëndafilave Dashurisë Do të shkrihem të venitem Rrjedh në këngë e ligjërime Buza buzën kur takoi Moj Arbëri Lule t’bukra sjell pranvera Çel si gonxhe dashuria Kthehu pranë meje Takim pas vitesh Je e bukur nga të tjerat Këngë për Emin Durakun Ku kam vajzën ku kam djalin Malli për vendlindje Gjethen e dafinës e lëkundi Natë e qetë natë maji Autobusi Me kot dhe guxove Kur sytë e tu sa herë që më shofin Mirëmëngjes Gjurmë të arta Një ditë në bankë, o mike Ju vini që nga larg Oh moj vajzë Dit’t e bukura moti kanë kaluar Dashuri e mallkuar, trathtare Ndëgjoje ti kangën time Kaluan ditët Të të them Hëna porsa ka dalë Ishim një natë në kinema Ti më erdhe Kur të jesh mërzitur shumë Fustani i bardhë 970

800 800 801 802 802 803 803 804 805 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 814 815 816 817 818 819 819 820 821 822 823 824 824 825 825 826 826 827 827 828 829 830

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

Mesnata Anës e pas anës-o Me sytë shikonim ne Xhaketa e kuqe Dëgjoje këngën e nënës Vetë ke mbetë Kur isha fëmijë U deshëm shumë ne të dy Shtegtimi Flakë e borë Kaltëron ky qielli ynë Gëzimin njerëzve t’ua shtoj Djaloshi dhe shiu Sot jam njëzet vjeç Kjo është jeta jonë Trëndelinë Nënë moj, do pres gërshetin Sa herë më ke pritur Për ty atdhe Dashuri, dashuri Të due o det O vendi im Asnjëherë nuk kam ëndërruar Dyzet gërsheta t’i numrova Mimoza e dashurisë S’ma njohe zemrën Mos më qorto Pragu i vegjëlisë Motrës sime O dielli i lirisë Bukur natyra është stolisë Përherë të dua Duart e nënës Këngët e rinisë Rrak e trak ia bënte porta Liria e shqiptarit Mesnatë Rrisim jetën tonë Udhët e atdheut më thërrasin Vajta kalova

831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 846 847 848 849 850 850 851 851 852 852 853 853 854 855 856 857 857 858 858 859 860 862 863 864

971

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

KOMPOZIME TË REJA ARGËTUESE Jeto dhe jetën time Mall Pikoi vesa e mëngjesit Mirësia dhe e vërteta Lozonjare Makina e memories Jon Ecën në shi Çapkëne moj Pranvera me një lule s’vjen A t’kujtohet natë e parë Fati ynë shpresë e marrëzi Shi bie në Tiranë Mikesha Ty të kujtoj Bota e madhe është me ty Dashuri e vonuar Dielli që praron Ditë dimri E urrej shiun Eja Kur një ditë të kthehesh ti Liqeni i kaltërt Ma jep dorën ti Ma ke prishë gjumin e natës Kur era flokët t’i merr Merrma shiun e Prishtinës Moj e bardha me gërsheta Një dashuri Nuk kërkoj tjetër njeri Që ditën që vdiqe Shiu i vjeshtës flokët m’i lagu Faleminderit Anija plakë Zemra e një gruaje Emri i saj Dal të pres te shatërvani Eja në pranverë Një unazë Mollë e ndaluar 972

865 867 868 869 870 871 872 874 875 876 877 878 879 879 880 880 881 882 883 883 884 885 886 887 888 889 890 890 891 892 893 894 895 895 896 898 898 899 900 900 901

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Ishte natë magjike Moj mikesha ime e parë Sonte ti po bëhesh nuse Ah kjo zilia Pra eja, eja Dua të vdes E di se ti më deshte Fshatarja ime Harroje vetminë Ishte vjeshtë moj kur më le Sonte Të dua Zana Buzë detit jemi rritur Dy dashuri E duam lumturinë Ëndrra ime I thuaj jo Je e çmendur Jetoj Kthehem përsëri Me fund të pimë Më prit Me the “të dua” Në shtëpinë tonë Ne sytë e tu O natë, o erë Shtegtimi (2) Vetëm ne kemi munguar Vetëm pesë minuta Luaj, luaj me kitarë Mikja ime Zambaku i Prizrenit Mos më lini vetëm Krejtë mbrapsht Shpjegim i fjalëve dhe termave të përdorura në tekstet e këngëve

901 902 902 903 904 905 905 906 907 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 929 930 931 933

Shpjegim: Në tekstet e këngëve, në mes të shenjave I: dhe :I, vargjet përsëriten.

973

Autori i Përmbledhjes, Xhevdet Bytyçi është i lindur në Gjakovë, më 19 gusht 1953.

974

BIBLIOGRAFIA

Agim Velaj – Këngë popullore shkodrane, Shkodër Tonin Zadeja & Tonin Daija – 250 këngë qytetare shkodrane”, Shkodër, 2000 Kasim Taipi – Këngë popullore shkodrane, Tiranë, 1998 Sulë Dedej & Alfons Balliçi – Isuf Myzyri, Elbasan, 1996 Qamili i Vogël – Përmbledhjet, Prishtinë Hysen Filja – Këngë popullore të Shqipërisë së Mesme, Tiranë Ramadan Sokoli – Këngët në shekuj, Tiranë

975

PËRMBLEDHJE
1200 TEKSTE KËNGËSH SHQIPE TË MUZIKËS POPULLORE DHE ARGËTUESE

Autor i Përmbledhjes Xhevdet BYTYÇI Redaktor Hasan ARLLATI Kopertina Art KUPA Realizimi kompjuterik Fitim I. HALILI

BOTIMI I PËRMBLEDHJES ËSHTË MUNDËSUAR NGA MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE TË KOSOVËS
Përgatitur për shtyp dhe shtypur në SHTYPSHKRONJËN “L I T O G R A F I A” - Gjakovë

976

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful