v]s]m]] aort

]]
jy]\t]IB]]w p]qel]

idl]n]I v]]t]
m]]rI kow p]N] rc]n]]n]I p]]CL m]]r] v]]\c]ko k]y]m] rhel]] j hoy] Ce. tom]n]] g]m]]-aN]g]m]]n]o
Ky]]l] r]K]v]] hu\ k]y]m] p—y]tn]x]Il] p]N] rhu\ Cu\. keql]]k loK]ko G]N]I v]K]t] khe Ce ke tom]n]I n]v]l]kT]]n]]\
p]]ˆ]o jy]]re «v]\t] T]w j]y] Ce ty]]re A sv]t]\ˆ] T]w p]ot]]n]I rIto iv]h]r kre Ce ano v]]t]]* in]D]]*irt]
m]]LK]]no b]dlo b]Ij] j m]]go* v]hev]] m]]\ze Ce.
jo ke m]]r]\ p]]ˆ]o Av¶\ m]n]sv]I v]t]*n] krt]]\ n]T]I. h], G]N]I v]K]t] v]]\c]ko v]]t]]*n]] p—v]]hno b]dl]v]]
m]no m]jb]Ur kre Ce A v]]t] m]]re sv]Ik]rv]I jowA. jy]]re a]v¶\ b]no Ce ty]]re m]no v]]\c]kon]I v]]t]
sv]Ik]y]]*n]o s]\t]oS] p]N] T]]y] Ce. ano ty]]re m]no l]]go Ce ke m]]r]\ s]j*n]o A Akl]]\ m]]r]\ j b]n]I rhev]]no
b]dlo loK]k-v]]\c]kn]] s]ihy]]r] p¶ruS]]T]*Ðp] b]n]I rÁ]\ Ce.
Cev]qe v]]\c]kon]] aiB]p—]y] j t]o kow p]N] n]v]l]kT]]n]I l]okB]ogy]t]]n]I p]]r]x]Ix]I Ce. Aqlo jy]]re
v]]\c]ko j s]ID]I rIto n]v]l]kT]]n]] p—v]]h s]]To s]\kL]yol]] hoy] ty]]re ton]I l]okB]ogy]t]]n]o a]\k a]p]oa]p]
{\c]o a]v]t]o hoy] Ce. m]]r] loK]k t]rIken]] an¶B]v]m]]\ mo\ joy¶\ Ce ke jy]]\ v]]\c]kon]] aiB]p—]y]no k]rNo
v]]t]]*n]] p—v]]hno v]L]\k a]p]v]]m]]\ a]vy]o hoy] Ce to p—s]\g]no v]]\c]ko v]D]]v]I l]et]] hoy] Ce.
m]]rI a] n]v]l]kT]]m]]\ mo\ m]]rI a] ag]][n]I n]v]l]kT]]aom]]\ v]]\c]koA krel]] in]de*S]on]o a]D]]r
lov]] p—y]tn] ky]o* Ce. Am]n]] g]m]]aN]g]m]]n]o mo\ x]ky] Aql]o Ky]]l] Am]]\ r]Ky]o Ce. m]no Û]DD]] Ce ke m]]rI
any] n]v]l]kT]]aon]I jem] a] n]v]l]kT]] p]N] m]]r] v]]\c]ko p—em] p]Uv]*k v]D]]v]I loxo.
a] n]v]l]kT]]no Ak j aQv]]izy]]n]] qU\k] g]]L]m]]\ p¶st]kÐpo p—is]DD] krv]] m]]qe Am]. Am].
s]]ihty] p—k]x]n]v]]L] B]]w y]]kub] m]loke am]d]v]]dn]I je dzm]jl] krI Ce A d]d m]]g]I lo tov]I Ce. Am]n]]\
a] K]\t] ano s]]hs] m]]qe hu\ Am]n]o `N]I Cu\.
Hvo p]CI s]]ihty]n]] p—k]x]n] ano p—s]]rN]no Xoˆo kompy¶qrn¶\ v]c]*sv] j]m]v]]n¶\ Ce. hvo p]CIn]]\
dx] v]S]*m]]\ dex] ano p]rdex]m]]\ wnqrnoq Av¶\ p—c]il]t] ano h]T]v]g¶\ T]w jv]]n¶\ Ce ke m]oq]\ m]oq]\
p¶st]k]l]y]on¶\ s]G]Lu\ s]]ihty] wnqrnoqn]] m]]Dy]m] m]]rPto G]rn]] kompy¶qrn]I d]b]zIm]]\ s]m]]w jv]]n¶\ Ce.
p]rdex]m]]\ t]o h]wsp]Iz keb]l] noqv]k*no s]h]re A aty]]rT]I j G]reG]rm]]\ p]g]pos]]ro krI g]y¶\ Ce. a]p]N]]
dex]m]]\ p]N] n]«kn]] B]iv]Sy]m]]\ wnqrnoq drek s¶K]I G]rm]]\ ag]ty]n¶\ a\g] b]n]I rhexo Av]]\ A\D]]N] v]t]]*w
rÁ]\ Ce.
m]]rI any] n]v]l]kT]]aon]I jem] a] n]v]l]kT]] p]N] p¶st]kÐpo p—is]DD] krv]]n]I s]]To vob]
s]]wqn]] m]]Dy]m] m]]rPto a]p]n]I s]m]X] rjU krv]]n¶\ s]]hs] krI rÁo Cu\. a]x]] Ce ke p]rdex]m]]\ v]sol]]\
m]]r]\ v]]\c]kono m]]ru\ s]]ihty] vob]s]]wq : http://pustakalay.com p]r m]]N]v]]n¶\ g]m]xo.
a]p]n]]\ m]]rI any] n]v]l]kT]]ao a\go ke vob] s]]wq a\go kow p]N] s]Uc]n]o hoy] t]o m]no iv]n]]
s]\koco m]okl]I a]p]x]o. m]]ru\ wmowl]n¶\ s]rn]]m¶\ a] m¶jb] Ce : jd4books@gmail.com
__jy]\t]IB]]w p]qel].

2

v]s]m]] aort]]

an¶ßm]iN]k]
je p—krN] v]}c]v¶\ hoy] An]] p]r kl]Ik kro
1. j]g]Ird]rn]I a]b]Ð

20. x]\k]x]Il] p]it]

2. m]no B]Ul]I jje

21. somy¶al] ke s¶ism]t] ?

3. bo s]K]Iao

22. v]c]n] m]oG¶\ p]z/y¶\

4. v]Iruno ty]]\

23. somy¶al]n]I ic]\t]]

5. t]mo b]hu K]r]b] Co

24. An]IA j]Ny¶\

6. aj]N]I duin]y]]m]]\

25. m]n]n]] m]ñy]] x¶\ moL ?

7. in]x]IT]n]I Ðm] p]r

26. a]p]No PrIT]I m]LIx¶\ j.

8. v]&\d]no s]o\p]N]I krI

27. m]o\Goru\ im]l]n]

9. ip]C]N]n]I p]] p]] p]g]l]I

28. t]]re «v]v¶\ j p]zxo

10 in]x]IT] ano rv]In¨

29. in]x]IT]n]o p]ˆ]

11.wS]]* t]]ru\ j n]]m] sˆ]I no!

30. is]lv]Ia] ism]T]

12.m]]r] jev¶\ kow n] T]jo

31. jn]m]B]UK]I

13.aksm]]t]

32. v]s]m]] aort]]

14.p]]\c]hj]r

33. hu\ dex]m]]\ j][\ Cu\

15.hu\ p]N] tom]n]] jev]I j Cu\, b]s] !

34. is]lv]Ia]no s]\zov]I

16. in]x]IT]n¶\ idl]

35. s]PL xoQ

17. An]In¶\ aoLK]]N]

36. B]Ç]c]]y]*n]o Akr]r

18. a]<p]rex]n] T]y¶\.

37. m]no m]]P krx]o no ?

19. l]]go Ce t¶\ m]no B]Ul]I g]w Cu\
v]s]m]] aort]] 3

1. j]g]Ird]rn]I a]b]Ð
m]h]l]Xm]In]] diry]]ikn]]r] p]r Ak s]l]UN]I s]\Dy]] ZLv]] m]]\zI ht]I. idv]s] a]K]]n]I g]rm]IT]I
xok]yol]] k]Lm]I\Z K]zko diry]] p]rT]I m]\d m]\d v]het]] p]v]n]n]o s]h]ro l]wno p]ot]]n]I x]It]Lt]] p]]CI moLv]v]]
p—y]tn] krI rÁ] ht]]. Av]] j Ak m]oq] K]zkn]I, m]oj]\n]I p]Cz]q K]]wno s¶\v]]LI b]nol]I k]y]] p]r bo jN]]\
Akmokno azIno g]oQv]]y]]\ ht]]\. s]]g]rn]o a] ikn]]ro hj]ro p—em]Iaon]I {im]*aon]o m]Uks]]X]I ht]o. a] bon]I
g]oSQI p]N] A p]ot]]n]]\ m]oj]\no D]Im]]\ krI x]rvo k]no s]]\B]LI rÁo hoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\.
y¶v]k in]x]IT] ht]o no y¶v]t]I sp]\dn]]. boy] hm]N]]\ j k]<lojn]] Cell]] v]S]*n]I p]rIX]] a]p]Ino hLv]]x]
an¶B]v]I rÁ]\ ht]]\. y¶v]t]In¶\ Dy]]n] p]ot]]n]] t]rPT]I hQIno iX]it]jn]I x]Uny]t]]m]]\ K]ov]]w g]yol¶\ jow y¶v]kno
wx]]* T]w. ANo y¶v]t]Ino K]BoT]I p]kzI p]ot]]n]I s]]mo Perv]t]]\ p]UCy¶\ : Ôx]] iv]c]]ro c]ZI g]w t¶\ p]]CI! m]no
Akl]t]]m]]\ aqv]]t]o m]UkIno t¶\ ky]]\ svOriv]h]r krv]] {p]zI g]w ht]I ?Õ
Ôto svOriv]h]r t]o Akl]]\ j kr]y] no. p]N] t¶\ adeK]o ky]]rT]I T]v]] m]]\z/y]o ? t]no K]b]r Ce ke
adeK]]wn]o m]UL s—ot] m]]il]kIp]N]]n]I B]]v]n]]m]]\ rhel]o Ce ?Õ
Ôt]]re Am] m]]n]v¶\ hoy] t]o Am] m]]n] p]N] m]]rI s]]To bos]Ino t¶\ t]]r] m]n]n]I g]l]Iaom]]\ B]qky]] kre
t]o m]no t]o n] j g]mo no !Õ
ÔA v]]t] j hu\ khet]I ht]I no ! An]I p]]CL t]]r] m]n]m]]\ pol]I m]]il]kIp]N]]n]I B]]v]n]] Cup]]yol]I Ce.
m]]r] iv]c]]rv]] p]r p]N] t¶\ aiD]k]r jm]]v]v]] p—y]tn] krv]] m]]\z/y]o Ce. p]N] hju hu\ t]]rI T]w ky]]\ Cu\ ?Õ
Ôm]n]T]I t]o T]w j g]w Cu\, hvo je b]]kI Ce Ay] p]Ur\ u krI l]wA a] vokex]n]m]]\. b]ol], ky]]re p]rN]v¶\
Ce ? hu\ t]o t¶\ jy]]re khe ty]]re tOy]]r Cu\.Õ pol¶\ p¶ruS]idl] j]No c]oK]v]q kr]v]v]] a]t¶r ht¶\.
Ceze Ce.Õ

Ôm]]rey] A j p—Ãn] s]rdd* s]m]o Ce. Ôky]]reÕ An]o jv]]b] jzt]o n]T]I. h], Ôky]]\Õ An]o jv]]b] hoQno
ÔAn]I t]o m]noy] K]b]r Ce.Õ
Ôt]no ky]]\T]I K]b]r hoy]! hju t]o mo\ m]]r] hEy]]m]]\T]I An]o aN]s]]r p]N] kowno a]v]v]] dID]o n]T]I.Õ
Ôt]oy] m]no K]b]r Ce k]rN] ke Am]]\ m]]ru\ n]]m] Cup]]yol¶\ Ce.Õ in]x]ITo a]\K]o n]c]]v]t]]\ kÁu\.
Ôto t¶\ Am] m]]n]I boQo Cu\ ke hu\ t]]rI s]]To l]gn] krIx], Am]!Õ sp]\dn]]A s]]m]I a]\K]o n]c]]v]t]]\ kÁu\.

Ôm]]re A j t]o c]oK]v]q kr]v]v]I Ce t]]rI p]]soT]I. jo t¶\ n]] khe t]o m]no b]Ije v]]t] krt]]\ P]vo.
b]I«y] boc]]r CokrIao jow m]UkI Ce.Õ
Ôlo hvo b]z]w m]]rv]]n]I Coz. jo hu\ n]] khu\ t]o t¶\ rK]zI j j]y] An]I m]no K]]t]rI Ce. p]N] m]]re t]no
Am] rK]z]v]I m]]rv]o n]T]I.Õ
Ôt]o he dy]]n]I dev]I, Ak dy]] b]I«y] kr no ! m]no v]hel]I t]ke k\kua]Lo krI de no! to v]D¶ s]]rI
n]okrI x]oD]v]]n]I s]m]jN] p]ze.Õ in]x]ITo m]j]kno a]g]L l]\b]]v]I.
Ôdy]] krv]]n]o iv]c]]r t]o a]vo Ce p]N] m]]rey] m]]To aorm]]n] t]oyo m]] Ce. m]]re Am]no p]hel]]\ m]n]]v]v]]\

p]zxo no.Õ
Ôno kd]c] n] m]]no t]o !Õ pol]] p¶ruS]idl]n]I x]\k] b]ol]I {QI.
Ôn]hI\ m]]no t]o t]]re m]]ru\ hrN] krI jv¶\ p]zxo Aql¶\ j. t]no ih\m]t] t]o Ce no !Õ
Ôt¶\ khet]I hoy] t]o hm]N]]\ j [p]]zI j][\. p]Or]iN]k wit]h]s]m]]\T]I Aql¶\ t]o B]Ny]o Cu\.Õ
Ôjo ke t]]re Av¶\ krv]]n]I jÐr n]hI\ p]ze. A m]] Ce p]N] s]g]I m]] n]T]I no kdI s]g]I m]] T]w p]N]
n]T]I Aqlo An]]T]I m]]r] p]r kow db]]N] kr]y] tom] n]T]I. m]]n]xo t]o m]n]]v]Ix] n]hI\ t]o bo jozI kp]z]\ bog]m]]\
B]rIno a]v]I jwx] t]]rI Ðm] p]r. t¶\ Ðm] K]]l]I t]o n]T]I krI n]]K]v]]n]o no ! h], t]m]]rI p]qel]B]]wn]I n]]t]m]]\
hoy] Ce Av]I p]rQN]n]I ano t]ol]]n]I v]]t]o t]]re B]Ul]I jv]I p]zxo.Õ
ÔA t]o a] B]N]t]re B]ul]]v]I dID]I Ce ano b]]kI ht]I to t]]r] s]\go B]Ul]I g]y]o Cu\. hvo Aql¶\ khe ke t¶\
t]]r]\ A m]]no m]n]]v]Ix] ky]]re ! t]]ro jv]]b] n]hI\ a]vo ty]]\ s¶D]I m]]rI t]o {\G] hr]m] T]w jxo.Õ
Ôto a]moy] t]no {\G] a]vo Ce j ky]]re ? b]oic]y]]q Cu\ Ak n]\b]rn]o. Am] m]]n]je ke bo m]ihn]] p]rIX]]
m]ozI a]v]I ht]I.Õ
Ôbo m]ihn]]! b]]p] re, t]]re t]o m]no m]]rI j n]]\K]v]o Ce ke x¶\ ! Am] kr m]]r] v]t]I T]ozI [t]]v]L krje.
no ty]]\ t]noy] m]]r] v]g]r ky]]\T]I g]m]xo ?Õ in]x]IT] p]]Co m]j]ke c]Zv]] g]y]o p]N] sp]\dn]] g]\B]Ir T]w g]w ht]I
Aqlo An¶\ t]Ir hv]]m]]\ K]]l]I j g]y¶\.
Ôm]]re bo idv]s]m]]\ j Gor jv¶\ p]zxo.Õ
ÔAql¶\ jldI !Õ
Ôt]]re K]]t]r dost], t]]re K]]t]r. hm]N]]\ t]o t¶\ j khet]o ht]o no ke b]no Aql]I [t]]v]L krje.Õ
sp]\dn]]A hs]t]]\ Ano qoN]o m]]y]o*.
Ôc]]l]o, iv]y]og] T]v]]n]o j Ce t]o B]lo Aql]o v]hel]o T]]y], im]l]n] p]N] Aql¶\ v]hel¶\ j T]xo no ! p]N] t¶\
jr]y] ZIl¶\ n] m]Ukt]I. jÐr jN]]y] t]o m]no t]]r krje hu\ a]v]I p]ho\c]Ix].Õ
Ôm]]ru\ hrN] krv]] ? p]N] g]]\z ] hvo jm]]n]o hrN] krv]]n]o n]T]I rÁo, hvo t]o a]p]No jem] D]]rIA tom]
jm]]n]]no m]c]zI x]kIA CIA. t¶\ jr]y] ic]\t]] n] krt]o.Õ
Ôic]\t]] n] krv]]n¶\ m]n]no G]N¶\y] s]m]j]v¶\ Cu\ p]N] je v]]\cy¶\ Ce no s]]\B]ñy¶\ Ce no Am]]\T]I t]]rvy¶\ Ce A
anok a]x]\k]ao kr]vy]] kre Ce. Ct]]\ m]no t]]rI m]kkm]t]] p]r Û]DD]] Ce. t¶\ t]]r]\ m]]no jÐr s]m]j]v]I
x]kIx].Õ
v
in]x]IT]no a]x]] b]\D]]v]I ty]]re sp]\dn]]no je b]Ik n]hot]I l]]g]I A hvo Gor jt]]\ l]]g]v]] m]]\zI ht]I.
ANo Gor jt]]\ g]]zIm]]\, p]ot]]n]]\ aorm]]n] m]]no s]m]j]v]v]]n]] pl]]n] G]zv]] m]]\z/y]]. An]]\ m]] g]mo Aql]I dl]Il]o
kre Ct]]\ An]I m]kkm]t]] a]g]L Am]no JUkv¶\ j p]zv]]n¶\ ht¶\. p]N] aoCI dl]Il]o ano aoC] m]n]du:K] s]]To a]
v]]t] p]t]I j]y] tom] krv]] ton¶\ m]n] g]oQv]N]I krI rÁu\ ht¶\.
Aqlo j Gor p]ho\c]Ino t]rt] j A v]]t] [p]]zv]]n¶\ toNo m]n]T]I n]kkI krI r]Ky¶\ ht¶\. p]N] jy]]re to
v]s]m]] aort]] 5

Gor p]ho\c]I ty]]re j]No ton]]\ m]] s]]v] b]dl]]w g]yol]]\ l]]gy]]\. p]hel]]\ t]o jy]]re A Gor a]v]v]]n]I
hoy] An]] p]hel]]\ j Am]No Zg]l]o k]m] Ano m]]qe tOy]]r krI m]Uky]]\ hot]]\. Ano b]dlo a] v]K]to t]o m]] An]I
c]]re b]]ju Prt]]\ ano An]I t]ib]y]t] iv]xo ic]\t ]] krt]]\ deK]]t]]\ ht]]\. Ano T]y¶\ ke m]]n]o y]] n] m]]n]o p]N] kx¶\k
r\D]]w rÁu\ Ce.
k]\w n] s]m]j]t]]\ Cev]qe ANo p]ot]]n]I s]]v]kI bon] klp]n]]no j p]UCy¶\ : Ôk\wk n]v]]jUn]I Ce ke x¶\ ? b]]n]o
sv]B]]v] s]]v] b]dl]]w g]yol]o l]]go Ce !Õ
Ôt]m]no b]]A kx¶\ n]T]I kÁu\ ?Õ klp]n]]A s]]m]o p—Ûn] ky]o*.
Ôn]], x]I v]]t] Ce ?Õ
Ôl]o, kro v]]t]. {l]q]\n ¶\ m]re t]m]no p]UCv]]n¶\ hoy] ke x]I v]]t] Ce, Ano b]dlo t]mo m]no p]UCo Co. a] t]o
j]No : v]r t]o k\w j]No n]hI\ no j]nOy]] mh]l]] mh]l], An]] jev]o G]]q T]y]o.Õ
Ôx]]n]o v]r no x]]n]I j]n]!Õ
Ôx]]n]o v]r Am] n]hI\ p]N] kon]o v]r Am] p]UCo. a] t]o t]m]]r] j v]rn]I v]]t]o c]]lo Ce. b]]A t]m]]r]\
l]gn]n]I v]]t] x]Ð krI dID]I Ce. t]mo a]v]o An]I j A r]h jowno boQ]\ Ce.Õ
Ôm]]r] iv]v]]hn]I v]]t]! p]N] kon]I s]]To ?Õ sp]\d n]] b]ol]I {QI p]N] An]] m]n]m]]\ g]B]r]q T]w rÁo.
Ôa]p]N]]\ s]m]rT]Pow Ce no tom]n]] m]]m]]s]s]r]n]I dIkrIn]] dIkr] z]<kqr rv]In¨ s]]To. khe Ce ke A
m¶\b]wm]]\ h]<isp]ql]m]]\ n]okrI kre Ce.Õ
ÔAm]! t]mo b]D]]\ m]no p]UCy]] p]hel]]\ j s]]ru\ p]]ku\ krI lov]] m]]\z/y]]\ Co no !Õ no to s]ID]I iv]l]]s]bon]
p]]so p]ho\c]I. iv]l]]s]bon] s]]\jno m]]qe x]]k s]m]]rI rÁ]\ ht]]\.
sp]\dn]]no p]]so a]vol]I jot]]\ to b]ol]I {Q/y]]\ : Ôa]v], a]v] bos] ahI\. t]]r]\ pop]r kev]]\ g]y]]\ A t]o
hu\ t]no p]UCv]]n¶\ j B]Ul]I g]w.Õ hvo a] b]n]]v]qI v]h]l]n]o kem] jv]]b] a]p]v]o An]I j Ano iv]m]]s]N] T]w
p]zI.
An]]T]I an]]y]]so j b]ol]]w g]y¶\ : Ôpop]r t]o s]]r]\ g]y]]\ Ce.Õ b]ol]t]]\ b]ol]t]]\ A iv]l]]s]bon] s]]mo
g]oQv]]w. b]] b]dl]]w g]yol]I l]]g]t]I ht]I ty]]rT]I j sp]\dn]]no kx¶\k r\D]]w rÁu\ hov]]n]I x]\k] t]o a]v]I j
g]yol]I ht]I. v]LI A iv]l]]s]bon]no je rIto aoLK]t]I ht]I A jot]]\ Ano hvo l]]g]v]] m]]\z/y¶\ ht¶\ ke p]ot]]n]]\
l]gn]n]I v]]t] p]]CL p]N] Am]n]o jÐr kow sv]]T]* t]o hxo j.
Ôb]] mo\ Am] j]Ny¶\ Ce ke t]mo m]]r]\ l]gn]n]I v]]t] x]Ð krI Ce.Õ
Ôh], t¶\ hvo B]N]I rhI Aqlo t]]r]\ l]gn]n]I v]]t] c]l]]v]v]I j p]ze no. t]]r] ip]t]]« jo hy]]t] hot] t]o
A a] b]D¶\ krt] p]N] Am]n]I gorh]jrIm]]\ t]o m]]re m]]To j b]D]I jv]]b]d]rI no!Õ iv]l]]s]bono Q]v]ku\ m]o\ r]K]Ino
kÁu\. sp]\dn]] Am]no aoLK]t]I n] hot] t]o Am]n]I a] v]]t]n]I p]]CL Ano Ak v]h]l]s]ow m]]n]] hEy]]n]]\ j
dx]*n] T]y]]\ hot] p]N] A iv]l]]s]bon]no s]]rI rIto aoLK]I g]yol]I ht]I Aqlo Ano Am]n]I a] v]]t]m]]\ Am]n]]
kow kuqIl] sv]]T]*n]I j g]\D] a]v]I rhI ht]I.
Ôkon]I s]]To ?Õ
Ôa]p]N]u\ j]N]It¶\ j G]r Ce. a]p]N]]\ s]m]rT]Pown]] m]]m]]s]s]r]n]I dIkrIn]] dIkr] rv]In¨ s]]To.
6

v]s]m]] aort]]

a]v]o m]Urit]y]o a]p]N]no m]Le A j B]]gy]n]I in]x]]n]I, p]N] a] t]o t]]r] ip]t]]n]I a]b]Ð ano m]]ro A l]oko
s]]To s]]ro m]n]moL Aqlo v]]t] a]g]L v]D]I Ce.Õ
Ôp]N] m]]ro iv]c]]r l]gn] krv]]n]o n] hoy] t]o ?Õ sp]\dn]]A p]UCy¶\. to b]ol]v]] t]o b]Iju\ j m]]g]t]I ht]I
p]N] [c]]qm]]\ ton]]T]I a]m] b]ol]]w g]y¶\. a]m] t]o A je b]ol]I A j s]m]rT]bono s]]\B]ñy¶\ ht¶\ p]N] An]o aT]*
t]o Am]No A j G]q]vy]o je Am]no G]q]v]v]o ht]o.
Ôare, A x¶\ b]ol]I! l]g]n] n]T]I krv]]\ A to k]\w c]]lo a] jm]]n]]m]]\ ? zos]o ku\v]]ro m]re p]N] kow
zos]I ku\v]]rI m]rI s]]\B]LI Ce kdI! a] jm]]n]]m]]\ Akl]]\ rhev¶\ A keql¶\ aG]ru\ Ce An]I t]no K]b]r Ce ? m]]rI
s]]To t]o t]mo b]D]]\ Co t]oy] m]]re m]]To keql]I v]It]I Ce An]I t]no ky]]\ K]b]r Ce! v]LI a] t]o z]<kqr T]yol]o
Cokro Ce. a]v]o h]T]m]]\ a]vol]o m]oko a]p]No jo h]T]m]]\T]I jv]] dwA t]o a]K]I n]]t] a]p]N]no g]m]]r j khe
no. p]CI dIv]o l]wno x]oD]v]] jwx¶\ t]oy] a]v]o z]<kqr T]yol]o v]r ano a]v¶\ G]r n]hI\ m]Le.Õ s]m]rT]bono
z]<kqr x]bd p]Ip]rm]Inqn]I jem] «Bo Av]o m]m]r]v]Ino b]h]r m]Uky]o ke s]]\B]Ln]]r An]I m]IQ]x]m]]\ a]v]I
j]y]. p]N] sp]\dn]] a]je Am]n]I v]]t]m]]\ a]vo tom] n] ht]I.
p]ot]]n]] kT]n]n]I D]]rI as]r sp]\dn]] p]r T]w ke n]hI\ A s]m]rT]bon] Ak m¶ts]¢In]I ad]T]I
av]l]okI rÁ]\ t]o s]]mo p]Xo sp]\dn]]y] t]z no Pz krIno a] v]]t] p]r k]y]m]no m]]qe p]UN]*iv]r]m] kem] m]UkI dev¶\
A iv]c]]rI rhI.
Cev]qe ANo b]D]I ih\m]t] AkQI krIno m]kkm]t]T]I kÁu\ : Ôjuao b]], hu\ t]m]no m]]ro iv]c]]r sp]Sqp]No
jN]]v]I d[\. hu\ m¶\b]wm]]\ rhel]I Cu\, B]Nol]I Cu\ ano m]]re m]]qe x¶\ s]]ru\ Ce ano x¶\ s]]ru\ n]T]I A b]r]b]r s]m]«
x]ku\ Cu\. hm]N]]\ jy]]re mo\ Am] kÁu\ ke m]]ro iv]c]]r l]gn] krv]]n]o n]T]I ty]]re m]]re p]rN]v¶\ j n]T]I Av]o n]
ht]o. t]mo An]o B]lo t]m]]re P]v]t]o aT]* G]q]vy]o hoy]. m]]ru\ khev]]n¶\ Am] ht¶\ ke m]]ro iv]c]]r A z]<kqr s]]To
l]gn] krv]]n]o n]T]I.Õ
Ôp]N] av]o h]T]m]]\ a]vol]o m]oko jt]o krv]]n¶\ kow k]rN] ?Õ
Ôk]rN] v]g]r t]o hu\ Am] n]hI\ j khet]I ho[\ no ! m]]re l]gn] krv]]\ Ce p]N] m]]rI p]s]\dg]In]] m]Urit]y]]
s]]To, t]m]]r] h]T]m]]\ a]v]I g]yol]] ano z]<kqr T]yol]] m]Urit]y]] s]]To n]hI\. mo\ B]N]t]]\ B]N]t]]\ j Ak jN] s]]To
l]gn] krv]]n¶\ n]kkI krI r]Ky¶\ Ce. hu\ ton]I s]]To j l]gn] krv]] m]]g¶\ Cu\, jo t]mo Am]]\ s]\m]it] a]p]o t]o t]m]]rI
rIto n]hI\ t]o m]]rI rIto. a] v]]t]m]]\ kow m]In]moK] T]v]]n]I n]T]I.Õ
ÔkoN] Ce A ?Õ iv]l]]s]bon]n]]\ t]o j]No b]]rey] v]h]N] zUb]I g]y]]\ hoy] Am]No p]UCy¶\.
Ôjeno mo\ p]s]\d ky]o* Ce A s]]y]ns]n]o g—ejy¶Aq Ce ano B]N]t]]\y] An] p]]so aZIs]on]I n]okrI ht]I.
hvo A g—ejy¶Aq T]w jxo Aqlo An]o p]g]]r b]m]N]o T]w jxo. h], A t]m]]r] z]<kqr jev¶\ {\c¶\ B]Nol]o n]T]I
p]N] m]no A g]my]o Ce. h], A a]p]N]I n]]t]n]o n]T]I. A p]qel] Ce.Õ sp]\dn]]A m]kkm]t]]T]I kÁu\. p]N] An]]
Cell]] x]bdoA j]No s]m]rT]bon]n]] hEy]]m]]\ dl]Il]n¶\ tol] p]Uy¶*\.
Ôto t¶\ Ak {t]rt]I n]]t]m]]\ l]gn] krv]]n]I a]x]] r]Ko Ce. t]]ru\ B]N]t]r ano a]p]N]] G]rn]] s]\sk]r,
A b]D]]n¶\ kx¶\ m]Uly] n]hI\!Õ
ÔA b]D]I s]\sk]rn]I v]]t]o t]o hu\ B]N]I g]w Cu\. hvo t]o m]no A v]]t]oT]I [b]k] a]vo Ce. m]]rI v]]t]
sp]Sq Ce jo t]m]no n] s]m]j]w hoy] t]o m]no m]]P krjo p]N] m]]ro in]N]*y] aPr Ce.Õ
ÔAqlo t]]re p]rn]]t]m]]\ l]gn] krIno iv]Ãv]\B]r j]g]Ird]rn]I p—it]SQ] p]r p]]N]I Perv]I dev¶\ Ce ? t]]r]
v]s]m]] aort]] 7

jev]I s]\sk]rI CokrIn¶\ m]]n]s] p]N] jo boc]]r v]rs]n]] b]h]rn]] v]s]v]]qe a]v¶\ b]g]zI jxo t]o p]CI
a] s]m]]jn¶\ x¶\ T]xo ?Õ
Ôs]m]]jn¶\ je T]v]]n¶\ hxo A T]xo ano iv]Ãv]\B]r j]g]Ird]rn]I a]b]Ðn¶\y] je T]v]]n¶\ hoy] A B]lo T]]y]
p]N] mo\ je n]kkI ky¶*\ Ce Am]]\T]I hu\ hvo p]]CI hQv]]n]I n]T]I.Õ v]]t]]v]rN]m]]\ keql]Ik X]N]o t]ol]d]r x]]\it] Cv]]w
rhI. iv]l]]s]bon]n]] B]ÈI jev]] hEy]]m]]\ keql]]y] iv]c]]ro K]db]dI rÁ]. Am]No p]ot]]n]I hkum]t] ano sp]\dn]]n]I
m]kkm]t]]no Û]DD]]no ˆ]]jvo c]Z]v]I joy]]\. tom]no l]]gy¶\ ke b]nno p]ll]]\ s]rK]]\ T]t]]\ ht]]\. kow Av]o m¶¢o h]T]m]]\
a]v]I j]y] t]o p]ot]]n¶\ p]ll¶\ An]] B]]rT]I n]m]I j]y] Av]] m¶¢]n]I to JIN]I n]jre x]oD] krI rÁ]\.
Am]n]] m]n]m]]\ je hoLI s]Lg]I rhI ht]I An]o aN]s]]r b]h]r n] a]v]I j]y] A m]]qe p—y]tn]p]Uv]*k
x]]\t] deK]]v]]n]o p—y]tn] krt]]\ Am]No kÁu\ : Ôhu\ t]no [t]]v]Le in]N]*y] lov]]n¶\ db]]N] krt]I n]T]I. hu\ t]o t]no Pkt]
Aql¶\ j y]]d dev]z]v]v]] m]]g¶\ Cu\ ke je k]\w n]kkI kre A jow iv]c]]rIno n]kkI krje. t]]ru\ a] p]g]l¶\ a]p]N]]
a]K]] kuq\bu ]n]I p]]y]m]]l]In¶\ k]rN] n] b]no A joje.Õ
Ômo\ je in]N]*y] ky]o* Ce An]]T]I hu\ n]T]I m]]n]t]I ke a]p]N]] kuq\bu ]no kx¶\ s]hn] krv]]n¶\ a]vo. klp]n]]
ano s¶rex]noy] An]]T]I kx]o v]]\D]o a]vo Am] hu\ m]]n]t]I n]T]I.Õ sp]\dn]]A kÁu\. A m]n]T]I m]kkm] T]v]] p—y]tn]
krt]I ht]I ano s]m]rT]bon]n]I v]]t]om]]\ n] a]v]I jv]]y] An]I k]L« r]K]v]] p]N] p—y]tn] krt]I ht]I. a]m]
Ct]]\ A aj]Nyoy] Am]n]I v]]t]om]]\ Ko\c]]t]I jt]I ht]I An¶\ tono B]]n] n] ht¶\.
Ôt¶\ n] m]]n]t]I hoy] t]o p]N] je s]ty] A Ce ke s]m]]jn]I c]kkIm]]\T]I hem]Kom] b]h]r a]v]v]] jev]I
a]p]N]]m]]\ x]ikt] n]T]I ke Aql]I a]p]N]I y]–]] n]T]I. B]l]B]l]] iv]©]n]o ano s]m]]js¶D]]rkoy] B]U\zeh]l] p]]C]
v]LI g]y]] Ce ty]]\T]I. t]]re am]]ro-a]p]N]]\ b]D]]\n]o s]m]]jno B]og] c]Z]v]v]o hoy] t]o j a] p]g]l¶\ B]rje,Õ khet]]\
s]m]T]bono a]\K]o l]UCI.
Ôjuao b]], hvo s]m]]jno kow g]N]t¶\ n]T]I. aty]]re t]o s]m]]j kown]I v]]to a]zo a]v]v]] p—y]tn] kre
t]o l]oko Anoy] l]]t] m]]rI de Ce. a]p]N]I n]]t] t]o duin]y]]m]]\ n]]n]]m]]\ n]]n]I Ce. no duin]y]] G]N]I iv]x]]L Ce.Õ
ÔAqlo p]CI s¶rex] ano klp]n]]noy] A iv]x]]L duin]y]]m]]\T]I j s]\b]\D] x]oD]v]]n]] ? ano toy] kw p]U\«
[p]r! n]T]I a]p]N]I p]]xo kx]I rokz ke n]T]I b]\g]l]] g]]zI. p]]rkI n]]t]m]]\T]Iy] l]oko A b]D¶\ t]o joxo j no!Õ
Ôklp]I l]IDol]]\ B]y] ano ic]\t]]aoT]I t]mo Aql]]\ b]D]]\ ht]]x] T]w g]y]]\ Co ke t]m]no s]]c]o r]h s]Ujxo
n]hI\ ke m]]rI v]]t] s]m]j]xo n]hI\. p]N] t]mo m]]rI Ak v]]t] m]]n]x]o ?Õ
Ôt]]rI v]]t] am]]re t]o m]]nyo j CUqko Ce no. p]N] t¶\ Aql¶\ iv]c]]r ke jo s]m]jubon] (sp]\dn]]n]\ m]])
hy]]t] hot] t]o t¶\ a] p]g]l¶\ B]rt]?Õ
Ôh], t]o p]N] hu\ a]m] j krt] ano a]je p]N] Am] j krv]]n]I v]]t] krI rhI Cu\. mo\ t]o t]m]no m]]r]\
s]g]]\ m]] j m]]ny]]\ Ce ano a]j s¶D]I t]m]]ro Ak x]bd p]N] mo\ [T]]py]o n]T]I. Aqlo a]je Aql¶\ khI d[\ Cu\
ke m]]r] p]r kx¶\ aN]C]jt¶\ db]]N] krv]]n]o p—y]tn] krx]o t]o ton¶\ p]irN]]m] s]]ru\ n]hI\ a]vo. hu\ t]o m]]r] m]n]n¶\
D]]y¶*\ krIno j rhIx] p]N] t]mo l]okom]]\ g]v]]w jx]o. l]oko t]o Am] j khexo ke aorm]]n] m]] ht]I to a]m] T]y¶\.Õ
sp]\dn]]A m]kkm]t]]T]I kÁu\. s]m]rT]bon] k]\w n] b]oly]]\ p]N] Am]n]I a]\K]om]]\ l]]c]]rI t]rI a]v]I.
Am]No p]]l]v]T]I a]K]o korI krI ano s]m]y] v]t]I* sp]\dn]] p]ot]]n]] Ðm]m]]\ c]]l]I g]w. tono T]y¶\ ke
p]oto Am]n]I p]]so v]D]]re rok]xo t]o A v]]t]on]] n]v]] n]v]] PN]g]] k]Z/y]] krxo no kd]c] p]oto Am]n]I v]]t]om]]\
a]v]I p]N] j]y]. Ak]\t]m]]\ jw to iv]l]]s]bon]n]]\ a]\s¶ s]]mo qkI rhev]] m]]qe v]D¶ ih\m]t] h]\s]l] krv]] m]]g]t]I
8

v]s]m]] aort]]

ht]I.
p]ot]]n]] K]\zm]]\ a]v]I A s]ID]I j K]]ql]]m]]\ p]zI ano jev]I p]zI ke t]rt] p]ot]]n]I l]]c]]rI p]r g¶sso
T]w D—us]ke c]ZI g]w. p]oto p]ot]]n]] sv]]T]*n]I a]g]L iv]l]]s]bon]n]I v]]t]ono B]lo Qukr]v]I k]Ze p]N] Am]n]I v]]t]o
v]]st]iv]kt]]T]I dUr n] ht]I. Am]n]I qoc] p]r boQel]I n]]t]no b]h]rn]I b]D]I kom]o n]Ic]I j l]]g]t]I ht]I Aqlo
kow b]h]r j]y] t]o A v]ql]I g]y]]n¶\ m]heN¶\ k]y]m] Ano l]m]No l]K]]w jt¶\ ht¶\. p]CI A n] t]o pol]I n]]t]m]]\
B]LI x]kt]o ht]o ke n] t]o p]ot]]n]I n]]t]m]]\ p]]Co PrI x]kt]o ht]o.
a]v¶\ n]hot¶\ j b]n]t¶\ Av¶\ p]N] n] ht¶\. keql]]\k kuqu\b]oA l]]c]]rIv]x] A m]]g]* ap]n]]vy]o p]N] ht]o
p]N] p]CI A kuq\bu ]o n]]t]m]]\T]I Av]]\ t]o dUr Pe\k]w g]y]]\ ht]]\ ke Am]n]]\ n]Ikqn]]\ s]g]]\y] Am]n]I dy]] K]]v]]
is]v]]y] kx¶\ krI x]kt]]\ n] ht]]\ A hkIkt] ht]I.
Ak t]rP tono a]v]] iv]c]]ro a]v]t]] ht]] t]o b]I« t]rP tono Am] p]N] l]]g]t¶\ ht¶\ ke jo p]oto a]v]]
j iv]c]]ro krt]I rhexo t]o p]oto p]ot]]n]] in]ºy]no am]l]m]]\ m]Ukv]]n¶\ jom] K]ow bos]xo. p]CI a]K]I ij\dg]I
a]ho ano in]r]x]]n]]\ g]]N]]\ g]]t]]\ p]UrI krv]I p]zxo. Ano K]b]r ht]I ke B]]v]n]]x]Il]t]] Ak Av]I c]Ij Ce ke
A An]I hzPeqm]]\ a]v]I g]yol]]n]] idl]m]]\ p]hel]]\ m]oqp]n]o an¶B]v] kr]vo Ce no p]CI a]K]I ij\dg]I A m]oqp]no
m]n]m]]\ j kos]t]]\ k]p]v]] Ano m]jb]Ur kre Ce. Ôhu\ Av]I voidy]N] T]v]] m]]g]t]Iy] n]T]I ke m]]re Av]I m]oqp] jowt]I
p]N] n]T]I.Õ A m]n]m]]\ j b]b]zI.
Ôx¶\ T]y¶\ m]oqIbon] ?Õ K]\zno b]]rNo a]v]I {Bol]I klp]n]]A bon]no rzt]I jow sv]]B]]iv]kp]No p]UCy¶\.
Ôk\w n]hI\.Õ sp]\dn]]A {\c¶\ joy]] iv]n]] j kÁu\.
Ôk\w n]hI\ kem]! rs]oz]m]]\ b]] rze Ce no t]mo ahI\ a]oix]k]m]]\ m]o\ CUp]]v]Ino p]z/y]]\ Co, p]CI k\w n]hI\
kem]! n]kkI kx¶\k T]y¶\ Ce. t]m]no b]]A kx¶\ kÁu\ Ce ? m]noy] n]hI\ kho ?Õ khet]]\ klp]n]] An]I koqe v]Lg]I p]zI.
tono ky]]\ K]b]r ht]I ke boy]n]] Ðdn] p]CL A p]oto j k]rN]B]Ut] ht]I.
Ôt]no A n]hI\ s]m]j]y].Õ sp]\dn]]A v]]t]no q]Lv]] p—y]tn] krt]]\ kÁu\.
Ôkem] n]hI\ s]m]j]y]! m]oqIbon], hu\ t]m]]r] krt]]\ Pkt] ˆ]N] j v]rs] n]]n]I Cu\ ano Ak v]rs]T]I t]o
k]<lojm]]\ p]N] j][\ Cu\.Õ ANo kÁu\. to v]]c]]L p]N] ht]I ano sp]\dn]]n]I l]]zkI p]N] ht]I.
ÔAm]]\ [\m]rn]o s]v]]l] j n]T]I. jy]]\ s¶D]I t]mo Am]]\ z]y]rekq/l]I wnv]olv] n] T]]v] ty]]\ s¶D]I t]m]no
An]I s]]c]I s]m]jN] a]v]t]I n]T]I.Õ
ÔAv¶\ b]D¶\ t]o am]]rI k]<lojn]] kos]*m]]\ n]T]I a]v]t¶\ p]N] m]oqIbon], s]]m]]ny] b¶iDD]T]I iv]c]]rt]]\ m]no
Am] l]]go Ce ke b]]A t]m]no je kÁu\ A t]m]no p]s]\d n]T]I p]z/y¶\ ano t]mo je k\w kÁu\ to b]]no p]s]\d n]T]I p]z/y¶\.
m]no iv]g]to v]]t] kro t]o hu\ kd]c] v]c]l]o rst]o k]ZI x]ku\.Õ
ton]I a]v]I b]]il]x] v]]t]T]I hs]I p]zt]]\ sp]\dn]]A kÁu\ : ÔAm]]\ v]c]l]o rst]o hoy] j n]hI\. k]\ t]o [ –
]rm]]\ j]v] k]\ t]o diX]N]m]]\ j]v]. bom]]\T]I Akn]I v]]t] rhe ano b]Ij]n]I v]]t] m]ULm]]\T]I {zI j]y].Õ
Ôt]o deK]It¶\ Ce ke b]]n]I j v]]t] {zI j]y]. Ano hvo keql¶\ «v]v]]n¶\ b]]kI Ce !Õ
Ôjo Av¶\ n] b]ol]]y]. a] t]o m]]r] iv]v]]hn]I v]]t]m]]\T]I amo dl]Il]b]]«A c]ZI g]y]]\. mo\ Am]no Am]
kÁu\ ke hu\ A z]<kqr s]]To p]rN]v]] m]]g]t]I n]T]I.Õ
v]s]m]] aort]] 9

Ôp]CI b]]A Am] p]UCy¶\ hxo ke t]mo kon]I s]]To p]rN]v]] m]]g]o Co.Õ
Ôp]CI mo\ Am]no kÁu\ ke hu\ p]rn]]t]n]] Ak jN] s]]To p]rN]v]]n]] v]c]n]T]I b]\D]]w g]w Cu\.Õ
Ôp]CI ?Õ
Ôp]CI am]]r] bo v]cco T]ozI c]km]k JrI.Õ a]m] khI ANo klp]n]]no s]G]LI v]]t] krI ano Cev]qe
[moy¶*\ : Ôm]]r] a]v]] iv]c]]roT]I b]]no du:K] T]y¶\ hxo. A Am] p]N] m]]no Ce ke jo hu\ a]v]I rIto l]gn] krI l]wx]
t]o t]]r] je iv]v]]h n]kkI T]yol]] Ce A p]N] t]UqI jxo. p]N] hu\ l]]c]]r Cu\.Õ
ÔAm]]\ l]]c]]rI x]I ! t]m]]rI jgy]]A hu\ ho[\ t]o p]N] Am] j kru\. p]]\c] v]rs] p]CI s]m]]j a]v]o j
hxo Av¶\ koNo kÁu\ ? ano Av]o j rÁo hxo t]o Ano l]]t] m]]rIno Am]]\T]I b]h]r n]IkLI jt]]\ m]no koN]
rokv]]n¶\ Ce ? t]mo m]]rI jr]y] ic]\t]] krx]o n]hI\. b]]no K]b]r n]T]I ke m]]r] iv]v]]h t]UqI jv]]n]I a]x]\k]no dUr
krv]] A t]m]]r] «v]n]no K]r]bo c]z]v]I rhI Ce. A hvo G]rzI T]w Ce Aqlo Ano p—em] ke l]]g]N]Iaon]I
B]]v]n]] s]m]j]t]I n]T]I. p]N] hu\ t]m]]rI s]]To j Cu\. a]p]No boy] T]wno An]I s]]mo l]zI l]wx¶\. t]mo jr]y]
ic]\t]] n] krt]]\.Õ klp]n]]A kÁu\. An]I m]oqIbon] m]]qen]I l]]g]N]I Am]]\ deK]]w a]v]t]I ht]I. A hju v]Is]n]I
a\dr ht]I Aqlo An]] iv]c]]ro p¶Kt] khI x]k]y] Av]] n] ht]] p]N] m]oqIbon] p—tyon]I ton]I l]]g]N]I m]]qe A
p¶Kt]t]]n]I jÐr n] ht]I.
s]]\je s¶rexo v]]t] j]N]I t]o to p]N] iv]l]]s]bon] p]r ic]Z]w g]y]o : Ôs]m]]jn]I t]]bod]rI kowAy] x]] m]]qe
[Q]v]v]I jowA ? p]hel]o m]]N]s] ke p]hel]o s]m]]j ?Õ
Ôt]]re Am] g¶sso T]v]]n]I jÐr n]T]I. hju t]o m]]re x¶\ krv]]n¶\ Ce An]o iv]c]]r Pkt] m]]re j krv]]n]o
Ce. hu\ k\w Am] B]oLv]]w j][\ tov]I n]T]I.Õ hs]t]]\-hs]v]]n]o p—y]tn] krt]]\ sp]\dn]]A kÁu\. p]N] s¶rex] Am]
x]]\t] T]]y] Am] n] ht]o. A s]ID]o j iv]l]]s]bon] p]]so p]ho\cy]o.
Ôt]mo m]oqIbon]no am¶k jgy]]A j l]gn] krv]] m]]qe db]]N] krI j kem] x]ko ! tom]no t]m]]r] krt]]\
s]]r]-K]oq]n]I v]D]]re s]m]jN] p]ze Ce. t]m]]re t]o Pkt] t]m]]ro j sv]]T]* jov]o Ce, b]Ij]n¶\ m]n] duB]]y] ke An¶\
«v]n] roL]w j]y] An]I t]m]no jr]y] p]zI Ce K]rI ?Õ toNo iv]l]]s]bon]n]o [D]zo l]ID]o.
Ômo\ Ano l]gn] m]]qe kx¶\ db]]N] ky¶*\ j n]T]I. mo\ t]o Ano Aql¶\ j kÁu\ ht¶\ ke jo A p]rn]]t]n]] Cokr]
s]]To l]gn] kre t]o p]CI t]]r]\ ke klp]n]]n]]\ l]gn] v]K]to m¶xkel]I {B]I T]]y].Õ
Ôt]m]]rI A m]]ny]t]] s]ty]T]I s]]v] vog]LI Ce. aty]]re t]o keql]]k B]N]t]r juA Ce t]o keql]]k Ðp] juA
Ce t]o kowk v]LI pOs]]n]] p]Uj]rI pOs]] jon]]r]y] hoy] Ce p]N] G]r, kuq\bu ] ano a]b]Ðn]]\ t]orN] b]]\D]n]]r] t]o
b]]p¶« jnmy]] to p]hel]]\n]] jt]] rÁ] Ce.Õ s¶rexo kÁu\.
Ôt¶\ s]m]jt]o kem] n]T]I ? a]p]No klp]n]] m]]qe n]v]n]It]r]y] s]]To v]]t] krI m]UkI Ce to z]<kqr rv]In¨n]]
b]nov]In]] B]]w T]]y] Ce. hvo jo sp]\dn]]n]I v]]t] a]p]No [z]zI m]UkIA t]o A l]okoy] klp]n]]n]I v]]t] [z]zI
m]Uke. ano tom]]\y] jo sp]\dn]] p]rn]]t]n]] Cokr] s]]To l]gn] kre t]o p]CI a]p]No klp]n]]n]] A s]\b]\D]n]I t]o x¶\
p]N] n]]t]m]]\T]I b]Ij] kow s]\b]\D]n]Iy] a]x]] CozI dev]I p]ze.Õ
Ôto CozI dev]I p]ze t]oy] B]lo. Av]] n]]t]no j a]g]L krn]]r] G]rm]]\ klp]n]] n] j]y] A j v]D¶\ s]]ru\.
t]m]]rI a] n]]t] ano An]I v]]z]b]\D]I hvo J]JI c]]l]v]]n]I n]T]I. no klp]n]]n]I [\m]r p]N] ky]]\ Av]I T]w g]w
Ce ke t]m]]re a]jT]I j An]I ic]\t]] krv]I p]ze !Õ
10

v]s]m]] aort]]

ÔB]lo B]]w t]m]no juv]]in]y]]\no m]]rI v]]t] g]Le n]hI\ {t]re p]N] klp]n]] no n]v]n]It]r]y]n]] iv]v]]hn]I
v]]t] c]]lo Ce Am] t]o a]p]No j m]]n]IA CIA p]N] n]]t] a]K]Im]]\ t]o b]D]] Am] j m]]no Ce ke A iv]v]]h T]w j
g]y]] Ce.Õ khet]]\ a]\s¶ ddz]v]t]]\ iv]l]]s]bon] rs]oz]m]]\ pos]I g]y]]\. s¶rex]n]I p]]CL dozI a]vol]I sp]\dn]]A
m]]dIkr] v]ccon]I A dl]Il]b]]« s]]\B]LI ht]I. Anoy] a]j s¶D]I klp]n]]n]] iv]v]]hn]I v]]t] krI m]Uky]]n]I
v]]t] j K]b]r ht]I. a]K]I n]]t]m]]\ a] v]]t] j]her T]y]]n]I v]]t] t]o tono m]]qey] a]ºy]* s]m]]n] ht]I. jo iv]v]]h
T]y]] j n] hoy] t]o p]CI A v]]t] [z]zI koNo ? kd]c] b]Iju\ kow v]c]m]]\ n] pos]I j]y] A b]Ike b]]A j A
[z]zI hov]I jowA Am] tono l]]gy¶\. tono iv]l]]s]bon] p]r g¶ss]o a]vy]o.
Ôx]] m]]qe Am]No klp]n]]n]] iv]v]]hn]I a]ql]I b]D]I [t]]v]L krv]I jowA ? p]oto p]rn]]t]m]]\ p]rNo t]o
n]v]n]It]r]yo klp]n]] s]]Ton]] iv]v]]h x]] m]]qe t]ozI n]]K]v]] jowA ? jo s]m]]jn]I b]Ike A a]v¶\ krt]] hoy] t]o
Av]] s]m]]jno j dIv]]s]LI x]] m]]qe n] c]]\p]I dev]I jowA ?Õ
Av]] anok p—Ãn]o An]] m]n]m]]\ G]m]roL]w
rÁ]. p]N] s]m]]j t]o A]v]I anok ic]n]g]]rIaono Q]rI dwno hjuy] Av]o no Av]o j {B]o ht]o An¶\ x¶\ ?
b]Ij]n]] s]\s]]rm]]\ ic]n]g]]rI c]]\p]n]]r A s]m]]jno b]Ij]n]I ic]n]g]]rI jl]]v]I x]ke K]rI !
A p]ot]]n]] K]\zm]]\ p]]CI dozI g]w ano pol]] a]\s¶B]In]] aoix]k] p]r v]D¶ a]\s¶n]o aiB]Sok krI
rhI. rzt]]\ rzt]]\ ANo p]ot]]n]]\ m]]t]]-ip]t]]no s]\B]]ñy]]\. A l]oko jo hy]]t] hot] t]o a]v¶\ T]y¶\ j n] hot].
ano kd]c] a]v]o p—Ãn] j]gy]o hot] t]o A s]]moT]I j s]m]]jn]] A K]]\iD]y]]aono khI det] : Ôt]mo p]]\c]
p]\dr jN] t]o x¶\ p]N] a]K]I duin]y]] s]]mo p]zv¶\ p]zxo t]oy] hu\ m]]rI dIkrIno p]Xo j Cu\. t]mo b]D]] Bog]] m]LIno
am]no n]]t]b]h]r m]Uko to p]hel]]\ j hu\ t]m]no b]D]]no am]]rI a]g]v]I n]]t]n]I b]h]r m]UkI d[\ Cu\, j]v].Õ p]N]
Av]] p—B]]v]x]]LI ip]t]] a]je hy]]t] n] ht]] An]I t]o a] b]D]I m]ho\k]N] ht]I no !
rzt]]\ rzt]]\ A ky]]re {\G]I g]w An¶\y] Ano B]]n] n] ht¶\. h], {\G]m]]\ Ano Ak sv]pn¶\ a]vy¶\ ht¶\ :
j]No hj]ro m]]wl] s¶D]I p]T]r]yol]] ag]]D] s]]g]r p]r Ak n]]n]kzI n]]v]zIm]]\ p]oto in]r]D]]r boQI ht]I.
s]]g]rno kow ikn]]ro hoy] Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\ ano m]h]iv]kr]L m]oj]\ c]]re b]]juT]I An]I n]]v]zIno G]m]roLv]]
D]s]I a]v]t]]\ ht]]\. zrn]I m]]rI bo h]T] v]cco m]o\ Cup]]v]I p]oto rzI rhI ht]I, Av]]m]]\ Ak t]oit]\g] m]oju\ D]s]I
a]vy¶\ no n]]v]zI {\D]I v]LI g]w no sp]\dn]] c]Is] p]]zIno boQI T]w g]w. T]ozIv]]re m]h]p—y]tno sv]sT] T]t]]\ to
b]b]zI : Ôm]n] p]N] kev]] kev]] iv]c]]ro ky]]* kre Ce ? to sv]pn]]m]]\y] An]o C]l] Cozt]] n]T]I !Õ
s]v]]rm]]\ p]rv]]rIno A p]ot]]n]I bon]p]N]I [S]]no ty]]\ g]w. sp]\dn]] g]]m]m]]\ a]v]I Ce An]I [S]]no
j]N] T]w hoy] Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\ n]hI\ t]o b]]kI A j Ano ty]]\ p]ho\c]I g]w hot].
Ô[S]] Ce ke m]]s]I!Õ sp]\dn]]A An]]\ b]]no p]UCy¶\. sp]\dn]] Am]no m]]s]I khIno b]ol]]v]t]I ht]I. A
Ak t]o sp]\dn]]n]]\ m]&t] m]]t]]n]]\ K]]s] bon]p]N]I ht]]\ no v]LI p]ot]]n]I K]]s] bon]p]N]I [S]]n]]\ b]] ht]]\ Aqlo
sp]\dn]] tom]no m]]s]I khIno j b]ol]]v]t]I ht]I.
Ô h], Ce no. k]\ t]o t]]rI j r]h jot]I hxo kd]c]. p]N] m]no t]o t¶\ a]v]I Ce An]Iy] K]b]r n] ht]I.
ky]]re a]v]I t¶\ ?Õ An]]\ b]]A p]UCy¶\.
Ôhu\ k]l]n]I a]v]I Cu\.Õ khet]]\ A G]rm]]\ poQI.
Ôto t¶\ g]w k]l]n]I a]v]I Ce Ct]]\ m]no m]Lv]]n]I t]no a]je n]v]r]x] m]LI ! ke p]CI b]]w s]]heb]
aty]]rT]I j m]o\G]]\ T]v]] m]]\z/y]]\ !Õ Ano jot]]\ j [S]]A sv]]g]t] ky¶*\.
Ôm]o\G]I t]o t¶\ T]v]] m]]\zI Cu\. t]no m]]r] a]vy]]n]I K]b]r ht]I t]o p]CI t¶\ m]Lv]] kem] n]] a]v]I ?Õ
v]s]m]] aort]] 11

Ôm]no hju to b]]no kÁu\ ty]]re soknhenz K]b]r p]zI. b]]kI s]]c]I K]b]r t]o hju k\koˆ]I
a]vo ty]]re p]zxo.Õ [S]]A p]]Cu\ qIK]L a]dy¶*\.
Ôt]m]no b]D]]\no T]y¶\ Ce x¶\ ! je hoy] to b]s] l]gn]n]I j v]]t] krv]] m]]\z/y]]\ Co to ? t]m]no A is]v]]y]
b]Ijo kow iv]S]y] s]UJt]o j n]T]I x¶\ ?Õ ton]] b]ol]v]]m]]\ ic]Zn]o shej aN]s]]r ht]o Aqlo ke p]CI An]] m]Uzn]I
K]b]r n] p]zv]]T]I [S]] c]Up] j rhI. sp]\dn]]no p]ot]]n]I B]Ul] s]m]j]w. to shej CoB]Il]I p]zI g]w p]CI ANo
[moy¶*\ : Ôhu\ t]no Ak g]\B]Ir v]]t] khev]] a]v]I Cu\.Õ
Ôt]o t]]rI g]\B]Ir v]]t]o aty]]rT]I j x]Ð T]w g]w Am] no ! m]]rI bon] hju t]o g]\B]Ir v]]t]o m]]qe G]N]]
idv]s]o Ce.Õ [S]]A p]ot]]n]] sv]B]]v] m¶jb] p]]Cu\ qIK]L x]Ð ky¶*\. sp]\dn]]no ton]I a]v]I m]j]k p]s]\d n]
p]zI.An]o aN]g]m]o An]] m]o\ p]r jN]]w a]vy]o. [S]]A a] PerP]r joy]o Aqlo ANo [moy¶*\ : Ôs]orI m]no
K]b]r n]hI\ ke t¶\ a]ql]I b]D]I g]\B]Ir howx]. c]]l], khe t]]re x¶\ khev¶\ Ce ?Õ
Ôt]no K]b]r Ce ke m]]r] iv]v]]hn]I v]]t] c]]lo Ce ?Õ
Ôm]no t]o x¶\ p]N] a]K]] g]]m]no An]I K]b]r Ce. are, rv]In¨ p]]CL a]\q] m]]rt]] aocCv]l]]l] jev]]A
t]]ru\ n]]m] p]zt]]\ Am]n]I p]]CL a]\q] m]]rv]]n]] b]\D] krI dID]] Ce.Õ
Ôto hu\ m]]r]\ b]]no Am] khev]] m]]g¶\ Cu\ ke jem] aocCv]l]]lo a]\q] m]]rv]]n]] b]\D] krI dID]] Ce Am] A
p]N] An]I p]]CL a]\q] m]]rv]] b]\D] krI de.Õ
Ôare, t¶\ g]]\zI t]o n]T]I T]w g]w no ! to\ rv]In¨no joy]o Ce K]ro ke p]CI Am] j h]T] D]ow n]]K]v]]n]I
c]Is]o p]]zv]] m]]\zI Cu\ ? kowno khet]I n]hI\ p]N] m]]r] m]n]n]I v]]t] khu\ Cu\. jo m]]ro ty]]\ c]]ns] l]]go tom] hoy]
t]o m]]r] T]yol]] iv]v]]h t]ozInoy] hu\ An]I s]]To p]rN]I j][\.Õ a]\K]o n]c]]v]t]]\ [S]]A kÁu\. g]\B]Ir T]v]]n¶\ An]]
sv]B]]v]m]]\ j n] ht¶\.
Ôpl]IJ, t¶\ Ak v]K]t] m]]rI v]]t] t]o s]]\B]L p]CI t]]re iv]v]]h t]ozIno An]I s]]To p]rN]I jv¶\ hoy]
t]oy] m]no v]]\D]o n]T]I. A z]<kqr rv]In¨no hu\ dIQey] a]oLK¶\ Cu\ ano A sv]B]]v]n]oy] s]]ro m]]N]s] Ce An]Iy]
m]no K]b]r Ce p]N] m]]ru\ m]n] b]Ije Ce.Õ sp]\dn]] jem] tom] b]ol]I g]w. in]x]IT] s]]Ton]] An]] p—N]y]n]I v]]t]T]I [S]]
aj]N] ht]I.
ton¶\ a]v¶\ b]ol]v¶\ s]]\B]LIno to m]o\ P]zI An]I s]]mo t]]kI rhI, j]No sp]\dn]] kow aj]Ny]] g—hm]]\T]I
a]v]I c]ZI hoy] Am] t]]kt]]\ A b]ol]I : ÔAqlo t¶\ Am] khev]] m]]go Ce ke t]]rI p]s]\dg]I kow b]Ij]n]I Ce ?Õ
Ôh].Õ
Ôx¶\ n]]m] Ce A B]]gy]x]]LI m]Urit]y]]n¶\ je l]gn]n]I hrIP]wm]]\ z]<kqr rv]In¨no p]N] Ckkz K]v]z]v]Ino
a]g]L n]IkLI g]y]o Ce ?Õ
Ôin]x]IT]. m¶\b]wm]]\ rhe Ce no m]]is]k Ðip]y]] aZIs]on]I n]okrI kre Ce no b]I.As]s]I. T]yol]o Ce. A
p]qel] ç]]it]n]o Ce.Õ
Ôt]]ru\ to PqkI g]y¶\ Ce ke x¶\ ! to\ kÁo Aql]o p]g]]r t]o rv]In¨ An]I k]m]v]]LIno a]p]t]o hxo. a]v]]
z]<kqr T]yol]] n]]t]n]] m]Urit]y]]no CozIno t¶\ p]]rkI n]]t]m]]\ jv]] m]]go Ce ? to to\ t]]r]\ B]]w-b]hen]n]oy] iv]c]]r
ky]o* Ce ?Õ
Ôtom]n]o iv]c]]r krv]]v]]L]\ t]o b]] boQ]\ Ce p]CI m]]re Am]n]I ic]\t]] krv]]n]I x]I jÐr ! v]LI hu\ n]T]I
12

v]s]m]] aort]]

m]]n]t]I ke m]]r] a] p]g]l]]T]I Am]no kx]I t]kl]IP p]ze.Õ
Ôx]I v]]t] c]]lo Ce j]N]v]] ano jN]]v]v]]n]I boy] bon]p]N]Iao v]cco ?Õ a\dr a]v]t]]\ [S]]n]]\ b]]wcC]b]]A p]UCy¶\.
Ôt]m]]rI a] g]]\zI dIkrI An]] iv]v]]h z]<kqr rv]In¨ s]]To T]]y] Am] n]T]I wcCt]I. hvo t]mo j Ano
s]m]j]v]o ke An]] m]g]jm]]\ x]I K]]m]I Ce.Õ [S]]A b]]n]o s]h]ro l]ID]o.
Ôp]N] kem] ?Õ wcC]b]]n¶\ a]ºy]* b]ol]I {Q/y¶\.
ÔA p]rn]]t]n]] kow Cokr] s]]To p]rN]v]]n]I g]]\zI v]]t] l]wno boQI Ce.Õ An]I v]]t]T]I wcC]b]] Ak
v]K]t] t]o heb]t]]w j g]y]]\.
p]CI shej sv]sT] T]t]]\ sp]\dn]]n]I p]]so bos]t]]\ Am]No kÁu\ : Ôsp]\du, t¶\ t]o B]Nol]I ano iv]c]]rx]Il]
CokrI Cu\. a] b]D]I CokrIaono amo t]]ro d]K]l]o a]p]IA CIA ano Am]no t]]r] jev]I T]v]]n]I ix]K]]m]N]
a]p]IA CIA. hvo t¶\ j jo a]v¶\ kre t]o p]CI-Õ
Ôp]N] m]]s]I, a]m]]\ hu\ K]oqu\ x¶\ kru\ Cu\ A m]no s]m]j]v]x]o ?Õ sp]\dn]] tom]no v]c]m]]\ j b]ol]t]]\
aqk]v]t]]\ b]ol]I {QI.
m]]go Ce.Õ

ÔK]oqu\ j Ce Am] t]o kem] khI x]ku\ p]N] a]p]N]o s]m]]j s]hn] n] krI lo Av¶\ ß]\it]k]rI p]g]l¶\ t¶\ B]rv]]
ÔB]lo Am] m]]n]o, p]N] Am]]\ K]oqu\ x¶\ Ce ?Õ

Ôto\ t]]r] a] p]g]l]]n]] p—ty]]G]]t]o a\go kx]o iv]c]]r ky]o* Ce K]ro! jo t¶\ p]rn]]t]n]] Cokr] s]]To p]rN]I
j]y] p]CI x¶\ T]]y] An]I kx]I t]no K]b]r Ce K]rI ?Õ
Ôx¶\ T]]y] ?Õ
Ôiv]Ãv]\B]r j]g]Ird]rn]I a]b]Ð kozIn]I T]w j]y]. t]]rI bon] klp]n]]n]] iv]v]]h t]UqI j]y] ano A
iv]v]]h t]Uqe Aqlo x¶\ T]]y] An]I t]no K]b]r Ce ?Õ
ÔAv]I kx]I K]b]r m]]re r]K]v]I n]T]I. hu\ keql]]\n]I ic]\t]] ky]]* kru\ ?Õ
Ôic]\t]] krv]I p]ze. klp]n]]n]] iv]v]]h t]Uqe p]CI iv]l]]s]bon]no m]]qe Ak j rst]o b]]kI rhe-Jer
G]oLv]]n]o. t]m]]r] a]K]] kuqu\b]m]]\ a]j s¶D]Im]]\ T]yol]] bo j iv]v]]h t]Uq/y]] Ce ano A boy] voL] kuqu\b]n]] m¶Ky]
m]]N]so jt]I a]b]Ðn]I s]]To Jer G]oñy¶*\ Ce.Õ wcC]b]]A jUn]I v]]t]o t]]« krt]]\ kÁu\ ano sp]\dn]]no x]]\t] jot]]\
{moy¶*\ : Ôs]]ru\ T]y¶\ ke to\ v]hel]I v]]t] krI. hju kx¶\ m]ozu\ T]y¶\ n]T]I. t¶\ x]]\it]T]I iv]c]]r krI jo. t¶\ s]m]ju\ Ce
ano B]Nol]I Ce no s]]ru\ n]rs¶\ s]m]« x]ke tov]I Ce.Õ
Ôm]]s]I, hu\ s]]ru\n]rs¶\ s]m]« x]ku\ Cu\ An]I j a] b]D]I r]m]]y]N] Ce no ! a]n¶\ a]m] T]xo ano a]n¶\
tom] T]xo Av]I K]oqI ic]\t]]A krIno hu\ h]To krIno m]]r] p]g] p]r kuh]zo m]]ru\ ?Õ A KodT]I b]ol]I.
ÔAm]]\ kuh]zo m]]rv]]n]o s]v]]l] j n]T]I. z]<kqr rv]In¨ jev]o Cokro a]je a]p]N]I a]K]I n]]t]m]]\
b]Ijo koN] Ce ? Ct]]\ jo t]]re t]]r] m]n]n¶\ j D]]y¶*\ krv¶\ hoy] ano iv]l]]s]no m]rv]] dev]I hoy] t]o t¶\ j]No. p]N] jo
Am] T]xo t]o t]]re m]]To Ak kheN]I rhI jxo.Õ
v]s]m]] aort]] 13

Ôm]]re m]]To! x]I ?Õ
Ôl]oko t]o Am] j khexo ke m]]A t]o aorm]]n]p]N¶\ n]] r]Ky¶\ p]N] dIkrIA t]o aorm]]n]p]N¶\ krI
b]t]]vy¶\ no m]]no Jer G]orv]] voL] a]v]I.Õ sp]\dn]]n]] k]n]m]]\ j]No kow {kLt¶\ s]Is¶\ rezt¶\ hoy] Am] A
b]Lt]r] an¶B]v]I rhI.
Ôm]]s]I, hu\ t]m]]rI p]]so Av]I a]x]]A a]v]I ht]I ke t]mo m]no s]]T] a]p]x]o, qeko a]p]x]o. p]N] t]mo
t]o m]no-Õ khet]]\ sp]\dn]] CUqe m]o\A rzI p]zI.
Ôtono T]ozI rzI lov]] dID]] p]CI wcC]bono kÁu\ : Ôt]]rI m]rn]]r b]] ano hu\ bo K]]s] bon]p]N]Iao
ht]]\. t]]r] ip]t]]« hy]]t] ht]] ty]]\ s¶D]I t]o A p]N] am]]r] G]r s]]To s]]ro n]]t]o r]K]I rÁ] ht]]. Aqlo hu\
t]]r] kuqu\b]n]I rjerj v]]t]n]I B]oim]y]N] Cu\. a]vo p—s]\go t]no s]]c]I s]l]]h a]p]v]]n]I m]]rI Prj s]m]ju\ Cu\. hu\
K]]t]rIT]I khI x]ku\ Am] Cu\ ke iv]l]]so t]]rI s]]To aorm]]y¶\ v]t]*n] r]Ky¶\ Ce Am] t]o An]o vorI p]N] khI x]ke
Am] n]T]I. jo t¶\ Ano Jer K]]v]]n]o v]K]t] l]]v]xo t]o p]CI s]m]]j ke g]]m]no b]]ju p]r m]ukIA t]o p]N] K]Ud m]]re
khev¶\ p]zxo ke Ak dIkrI t]rIken]I t]]rI Prj b]j]v]v]]m]]\ t]o t¶\ in]SPL in]v]zI Ce.Õ wcC]bono kÁu\ ano
sp]\dn]]no c]Up] jot]]\ [moy¶*\ : ÔK]oqu\ n] l]g]]zt]I p]N] t]]rI b]]n]I Ak bon]p]N]I t]rIke m]no je t]]re m]]qe y]ogy]
l]]gy¶\ A kÁu\ Ce.Õ
Ôm]no kx¶\ s]m]j]t¶\ n]T]I ke m]]re x¶\ krv¶\ jowA.Õ
Ôm]]rI Ak v]]t] m]]n]. jy]]re a]p]N]no kow rst]o n] s]UJe ty]]re m]oq]\ m]]N]s] khe tom] krv¶\ jowA.
m]]rI v]]t]n]o iv]c]]r krI joje Ct]]\y] jo t]no Am] l]]go ke t]]rI j v]]t] s]]c]I Ce t]o t]no QIk l]]go Am] krje.
hu\ t]]r] p]r kx¶\ db]]N] l]]v]v]] m]]g]t]I n]T]I p]N] t]]rI s]]mo je v]]st]iv]kt]] a]v]I {B]I Ce An]o ic]t]]r
a]p]v]]n]I m]]rI Prj s]m]«no a] bo x]bdo t]no kÁ] Ce. l]o, t]mo bo bon]p]N]Iao v]]t]o kro ty]]\ s¶D]Im]]\ hu\
t]m]]re m]]qe ch] m]UkI l]]v¶\.Õ khet]]\ wcC]b]] a\dr ch] m]Ukv]] c]]ly]]\ g]y]]\.
bo bon]p]N]Iao Akl]I p]zI Aqlo [S]]A kÁu\ : Ôt]no amo b]D]]\ jUn]v]]N]I l]]g]t]]\ howx¶\.Õ [S]] An]]
m]UL sv]B]]v] p]r t]o n]T]I jt]I no A j]N]v]] m]]qey] sp]\dn]]A {\c¶\ n] joy¶\.
T]ozI v]]r p]CI A b]ol]I : jo [S]] b]D]]\ Am] wcCt]]\ hxo ke hu\ m]]rI Ak dIkrI t]rIken]I Prj n]
c]Uk\ u t]o hu\ Am]n]] khev]] p—m]]No krIx], p]N] p]CI Jer K]]v]]n]o v]]ro b]]no b]dlo m]]ro a]v]xo. k]\w v]]\D]o n]hI\
jo t]mo b]D]]\ Am] wcCt]]\ hx]o t]o hu\ Am] j krIx].Õ khet]]\ to D—us]ke c]zI g]w.
Ôt]no Jer K]]v]]n¶\ kow khet¶\ n]T]I. m]no l]]go Ce ke t¶\ am]]r] p]r g¶sso B]r]w Ce. c]]l], hs] jo[\.Õ
Ôkow Am] sp]Sq n]T]I khet¶\ p]N] b]D]]\ khe Ce Am] kru\ t]o Av¶\ j krv¶\ p]ze m]]re.Õ khet]]\ A p]]CI
rzI p]zI.
Ôjo Am] ZIl]I n] p]zI jwx]. t¶\ t]]re Am] j m]]n] ke amo t]no k]\w kÁu\ j n]T]I. t]no jem] QIk l]]go
tom] kr. l]okon¶\ t]o Av¶\ Ce ke boc]]r idv]s] v]]t]o krIno Q\z ]\ p]zI jxo. ano iv]l]]s]bon] Jer K]]y] A v]]t]no
t]o s]o g]][n¶\ Ceq\.u b]]no K]b]r n]T]I p]N] m]no no t]no t]o Am]n]] sv]B]]v]n]o p]irc]y] ky]]\ aoCo Ce ? kown]I
ic]\t]] krIno t]]r] in]ºy]m]]\T]I p]]CI n] hQt]I. mo\ t]no x]Ðm]]\ rv]In¨ iv]xo kÁu\ to s]]c¶\ Ce p]N] jo t]]ru\ hEy¶\
ap]]w j g]y¶\ hoy] t]o An]o iv]c]]r krv]]n¶\y] hu\ t]no kem] khI x]ku\ ? no m]]rI b]]n]I t¶\ ic]\t]] n] krIx]. Ano
t]o hu\ aSqm] p]Sqm] s]m]j]v]I dwx].Õ
Ôhvo t¶\ k\w k m]]rI bon]p]N]I jev¶\ b]ol]I.ÕÔhu\ t]o p]hel]]\y] t]]rI bon]p]N]I jev¶\ j b]ol]I ht]I p]N] to
14

v]s]m]] aort]]

v]K]to m]no K]b]r n] ht]I ke bon]b]] hEy¶\ ky]]\k m]UkIno a]vy]]\ Ce.Õ
ÔAm]]\ m]]s]In]o kow v]]\k n]T]I Am]no t]o je y]ogy] l]]gy¶\ A Am]No kÁu\. v]]\k jo kown]o hoy] t]o to
m]]r] n]s]Ib]n]o Ce. [S]] t¶\ in]x]IT]no n]T]I j]N]t]I. hu\ tono l]gn]n]I n]] p]]zIx] t]o to - t]o to -Õ b]ol]t]]\ to p]]CI
D—us]ke c]ZI g]w. [S]] tono idl]]s]o dev]] l]]g]I. ty]]\ wcC]bon] h]T]m]]\ ch]n]] py]]l]] l]wno a]vy]]\ no boy]
bon]p]N]Iaon]I v]]t]o aqkI. ch] p]ID]] p]CI jt]I v]K]to sp]\dn]] b]ol]I : Ô[S]] t¶\ in]x]IT]no j]N]t]I n]T]I.Õ
Ôt¶\ Ano s]]c]I v]]t] s]m]j]v]I x]kxo. jÐr p]ze t]o m]no p]N] s]]To l]w jje. tono a]G]]t] jÐr l]]g]xo
p]N] s]m]y] jt]]\ Ay] ky]]\k m]n] p]rov]I loxo.Õ
Ôn]] [S]] t¶\ Ano n]T]I j]N]t]I. A m]]T¶\ p]qkIno m]rI jxo. A Av]o t]o B]oLo ano kUN]] idl]n]o
m]]N]s] Ce ke An¶\ idl] k]c]n]] v]]s]N]n]I jem] t]UqI jxo. m]no l]]go Ce ke m]]r] ip]t]]«no b]dlo hu\ j m]rI g]w hot]
t]o s]]ru\ T]]t].Õ khet]]\ ANo CUqe m]o\A rzI l]ID¶\.

an¶ßm]

2. m]no B]Ul]I jje
G]N]] m]n]om]\T]n]no a\t o sp]\dn]]A n]kkI ky¶*\ ke ANo t]]tk]il]k m¶\b]w jw in]x]IT]no a] a]G]]t]B]rI
d]st]]n] s¶N]]v]v]I p]zxo. A t]o b]]p]zo s]]r] s]m]]c]]r m]]qe idv]s]o j g]N]t]o hxo ty]]\ a] du:K]d s]m]]c]]rT]I
An]I kev]I dx]] T]xo !
s]v]]rm]]\ v]hel]]\ {QI A m¶\b]w jv]] tOy]]r T]w. Ano tOy]]r T]yol]I jot]]\ iv]l]]s]bono p]UCy¶\ : Ôkem]
a]je b]hu v]hel]I tOy]]r T]w g]w ?Õ jy]]rT]I ANo z]<kqr rv]In¨ s]]Ton]] s]\b]\D] m]]qe tOy]]rI b]t]]v]I ty]]rT]I
iv]l]]s]bon]n]] c]her]n]I j]No ron]k j b]dl]]w g]w ht]I. Am]n]] p—tyok x]bdm]]\T]I hvo m]m]t]] Jrt]I hoy] Am]
l]]g]t¶\ ht¶\.
Ôhu\ m¶\b]w jw a]v¶\.Õ to s]hj B]]v]T]I b]ol]I.
Ôm¶\b]w!Õ j]No m¶\b]wn]] n]]m] s]]To j iv]l]]s]bon]n]] idl]m]]\ c]m]k {p]zI.
ÔAm]]\ t]mo a]ql]]\ c]m]ko Co x]] m]]qe ? hu\ k]\w a]je p]hel]I v]K]t] m¶\b]w n]T]I jt]I. hu\ ˆ]Nok
idv]s]m]]\ p]]CI a]v]I jwx].Õ sp]\dn]]A b]]n]I m]j]k krt]]\ kÁu\.
Ôp]N] hm]N]]\ t¶\ m¶\b]w n] j]y] t]o n]hI\ c]]lo ! Ak v]K]t] iv]v]]hn]I iv]iD] p]t]I j]y] p]CI...Õ
sp]d\n]]n]I m¶\b]w jv]]n]I v]]t]T]I A g]B]r]w g]y]]\. Am]no T]y¶\ : sp]\dn]] m¶\b]w j]y] t]o pol]]no n]] khev]]no
b]h]noy] m]Le no v]K]t] Ce ano pol]]n]I v]]t]m]]\ a]v]I j]y] ano boy] jN]]\ C]n]]\m]]n]]\ p]rN]I j]y] t]o x¶\ ? j]t]
j]t]n]I a]v]I x]\k]ao iv]l]]s]bon]n]] idl]m]]\ G]m]s]]N] m]c]]v]I rhI.
Ôb]], jo mo\ l]gn] m]]qe n]] p]zI hot] t]o duin]y]]n]I kow t]]k]t] tono h] m]]\ b]dl]I x]kv]] m]no Prj p]]zI
x]ke tom] n] ht]I. hvo jy]]re mo\ m]n]T]I An]I h] j p]]zI Ce ty]]re t]m]]re An]] p]r x]\k] l]]v]v]]n¶\ kx¶\ k]rN]
n]T]I. t]mo in]r]\to iv]v]]hn]I tOy]]rI krv]] m]]\z o. hu\ ˆ]Nok idv]s]m]]\ jÐr p]]CI a]v]I jwx].Õ sp]\dn]]A kÁu\.
tono K]b]r n] ht]I ke je x]ikt]n]I A av]hel]n]] krI rhI ht]I A j x]ikt]A tono iv]v]]h m]]qe Ôh]Õ p]]zv]]
m]jb]Ur krI ht]I.
Ôm]no t]]r] p]r t]o iv]Ãv]]s] Ce p]N] t¶\ hm]N]]\ n] j]y] ano T]oz] idv]s] p]CI j]y] t]o x¶\ K]oqu\,Am] m]]ru\ khev¶\
v]s]m]] aort]] 15

Ce!Õ iv]l]]s]bono l]Ul]o b]c]]v] ky]o*.
Ôt]m]no A n]hI\ s]m]j]y] b]], p]N] m]]re jv¶\ j p]zxo. m]]r] a] in]N]*y]T]I tono kev]o m]oqo a]G]]t]
l]]g]xo An]I t]o t]m]no klp]n]]y] n]hI\ a]vo. hu\ m]]n¶\ Cu\ ke A jeql]o v]hel]o a] v]]t] j]No Aql]o v]hel]o kd]c]
An]] a]G]]t]m]]\T]I m¶kt] T]w x]ke. A p]N] m]]rI jem] b]I« kow CokrI s]]To p]rN]I j]y] ano s¶K]I T]]y]
Am] hu\ wcCu\ Cu\. A m]]qe m]]r]T]I b]n]t]] b]D]] p—y]tn] hu\ krv]] m]]g¶\ Cu\. m]]r] B]]gy]m]]\ A no An]] B]]gy]m]]\ hu\
n]hI\ l]K]]y]]\ howA, b]Iju\ x¶\ ?Õ b]ol]t]]\ A a]\s¶ Cup]]v]v]] a]zu\ jow g]w.
iv]l]]s]bon] p]N] a]\K]o korI krt]]\ b]oly]]\ : ÔB]lo jev]I t]]rI m]r«, p]N] b]no t]o k]lo j a]v]I jv]]
p—y]tn] krje. pOs]]bOs]] jowA Ce t]]re ?Õ ip]t]]n]] m]rN] p]CI m]]A p]hel]I v]]r j pOs]] m]]qe tono p]UCy¶\ ht¶\ A
sp]\dn]]n]] Dy]]n]m]]\ a]v]I g]y¶\ ano K]U\c ]I rÁu\. sp]\dn]]no An]I tojsv]I k]rikdI*no k]rNo s]]rI Av]I rkm]n]I
skol]rx]Ip] m]Lt]I ht]I no K]Uqt]] pOs]] m]]qe to bo q/y]Ux]n]o krI lot]I ht]I. Aqlo Ano GorT]I pOs]] ky]]rey]
m]]g]v]] p]z/y]] n] ht]]. p]N] s]]mo A v]]t] p]N] Aql]I j s]]c]I ht]I ke iv]l]]s]bono Ano kdI pOs]] m]]qe p]UCy¶\
p]N] n] ht¶\.
Ôn]], m]]rI p]]so Ce.Õ khI to G]rn]I b]h]r n]IkLI. to ky]]re b]s]m]]\ boQI ano ky]]re sqex]no p]ho\c]I
ton¶\y] tono B]]n] n] ht¶\. in]x]IT]no p]ot]]n]I m]jb]UrI kem] krIno s]m]j]v]v]I An]I j iv]m]]s]N]m]]\ An¶\ a]K¶\
ic]–]t]\ˆ] aqv]]yol¶\ ht¶\. toNo y]\ˆ]v]t]/ m¶\b]w sonqšl]n]I iqkIq l]ID]I ano p]]CI iv]c]]rom]]\ K]ov]]w g]w.
Ôp]hel]]\ t]o in]x]IT] Am] j s]m]jxo ke hu\ An]I m]xkrI kru\ Cu\.Õ to iv]c]]rI rhI. Ôp]N] hu\ Ano
Akn]I Ak v]]t] v]]r\v]]r kÁ] krIx] ty]]re tono v]]t]n]I g]\B]Irt]] tono s]m]j]xo no ty]]re Ak v]K]t] t]o - n]]
n]], hu\ tono m]]rI l]]c]]rIn]I d]st]]n] iv]g]t]v]]r s]m]j]v]Ix]. tono p]]r]v]]r du:K] T]xo p]N] A Cev]qe m]no s]m]«
t]o x]kxo. A m]no AT]I {l]qu\ s]m]j]v]v]]y] p—y]tn] krxo. A khexo iv]v]]h t]UqI jv]]T]I kow m]] a]p]G]]t]
n]T]I krt]I. boc]]r idv]s] G]rno K]UNo bos]Ino A a]\s¶ s]]rxo p]CI m]n]no m]n]]v]I loxo. no Ak jgy]]AT]I
s]\b]\D] t]Uqxo t]o v]rs] v]hel]o ke m]ozo p]N] b]I« jgy]]A g]oQv]]w jxo.
Ôto t]o Am]j khe no ! Ano iv]Ãv]\B]r j]g]Ird]rn]I pol]I khev]]t]I a]b]Ðn]I ky]]\T]I K]b]r hoy] !
Ano A p]N] ky]]\T]I K]b]r hoy] ke A kuqu\b]m]]\ T]yol]] iv]v]]h t]Uqv]]n]] a]j s¶D]Im]]\ Pkt] bo j b]n]]v] v]ny]] Ce
ano A boy] v]K]to kuqu\b]n]] v]z]A Jer p]Ino kuqu\b]n]I a]b]Ð s]]c]v]v]] p—y]tn] ky]]* Ce. kho no ke kuq\bu ]n]I
a]b]Ð k]je x]h]dt] v]horI Ce. h], iv]v]]h n] t]ozv]] dwno A a]b]ÐA keql]] B]og] l]ID]] Ce An]I kowA
g]N]t]rI r]K]I n]T]I A v]]t] p]N] Aql]I j s]]c]I Ce.
Ôn]], n]], Am] n]hI\. m]]rI v]]t] s]]c]I Ce Am] to j]N]xo Aqlo to K]Ub] j g¶sso T]xo ano m]no n]
khev]]n]] x]bdo khexo. m]]rI s]K]t] x]bdom]]\ J]qkN]I k]Zxo. m]no, m]]r] a] kuqu\b]no ano ton]I a] khev]]t]I
a]b]Ðno A g]]Lo dexo, b]hu g¶sso T]xo t]o kd]c] h]T] p]N] [p]]zI bos]xo. m]r] boy] g]]l] p]r [p]r]C]p]rI
ˆ]N]c]]r D]ol] c]oZI dexo; s]q]k, s]q]k, s]q]k.Õ no j]No ton]] g]]l] p]r D]ol] p]zI hoy] Am] A An]] g]]l]
p]\p]]LI rhI. ton]I a]\K]o s]jL b]n]I g]w ht]I. kow ton]I s]]mo jot¶\ t]o n]T]I no Av]] B]]v] s]]To ANo
a]s]p]]s] n]jr Perv]I l]ID]I. kow jot¶\ n] ht¶\ An]I K]]t]rI T]yo ANo a]\K]o l]UCI.
g]]zI a]v]t]]\ A Am]]\ g]oQv]]w.to s]]m]]ny] rIto sˆ]Iaon]] zbb]]m]]\ bos]v]]n¶\ p]s]\d krt]I n] ht]I
p]N] a]je to sˆ]Iaon]] zbb]]m]]\ j boQI. bos]t]]\ t]o bos]I g]w p]N] m]n] p]]Cu\ c]kr]vo c]Z/y¶\. p]ot]]n]I a]v]I
rot]I s]Urt] jowno kow s]hp—v]]is]n]I kd]c] p]UCI bos]xo : Ôbon], kem] b]hu duK]I jN]]v] Co ?Õ t]o ? Ôp]N] kowA
m]]rI v]]t]m]]\ m]]T¶\ x]] m]]qe m]]rv¶\ jowA ?Õ to b]b]zI. Ct]]\ to T]ozI Cp]]w t]o K]rI j. toNo zbb]]m]]\ a]m]tom]
n]jr n]]K]I. s]d/B]]gyo zbb]]m]]\ a]Qdx] j sˆ]Iao ht]I ano to p]N] sp]\dn]]n]I j n]]t]n]I Aqlo ke y¶v]]n]
16

v]s]m]] aort]]

ano B]p]k]d]r; Aqlo Am]]\n]I kow An]I s]]To v]]t] krv]]n]o p]N] p—y]tn] n]hI\ kre Am] m]]n]I ANo T]ozI
x]]t]] an¶B]v]I.
v]LI pol¶\ jr]k x]]\t] T]yol¶\ m]n] p]]Cu\ iv]c]]re c]Z/y¶\. p]oto [t]]v]Le in]N]*y] l]w l]ID]o Ce A v]]t] s]]c]I
ano in]x]IT]no A i n]N]*y]T]I v]]keP krv]] ano ton]I m]]PI m]]g]I lov]] m]]qe A GorT]I n]IkLI ht]I A v]]t] p]N]
s]]c]I p]N] p]ot]]n¶\ kt]*vy] x¶\ ht¶\ ano p]oto je in]N]*y] [t]]v]Le l]w l]ID]o ht]o - l]w lov]o p]z/y]o ht]o An]I
c]k]s]N]I krI lov]]n]I t]k Ano m]LI ht]I ton]o p]Urt]o [p]y]og] krI lov]]n¶\ toNo m]n]T]I n]kkI ky¶*\. p]CI
p]ot]]no b]dlo a]v]I p]irisT]it]m]]\ m]uk]yol]I kow ˆ]]iht] sˆ]In]o iv]c]]r krt]I hoy] Am] toNo iv]c]]rv]] m]]\z/y¶\.
ÔANo je in]N]*y] l]ID]o Ce A m]]qen¶\ m¶Ky] p—erk b]L, klp]n]]n]] iv]v]]h n] t]Uqe ano b]]no Jer n] K]]v¶\
p]ze A Ce. p]N] Am] p]N] kem] n] b]no ke A p]rn]]t]m]]\ l]gn] kre Ct]]\ klp]n]]n]] iv]v]]h n] t]Uqe ! jo
n]v]n]It]r]y] deK]]y] Ce Av]] s]m]ju ano iv]c]]rx]Il] hoy] t]o iv]v]]h n] p]N] t]Uqe. jo a] x]ky]t]] hoy] t]o ANo
B]]v]n]]x]Il] b]n]I a]vox]m]]\ je in]N]*y] l]ID]o Ce A Ak p—k]rn]I m]UK]]*w j khev]]y]. p]N] A x]ky] n] ht¶\.
Ôklp]n]]n]] iv]v]]h je kuqu\b]m]]\ krv]]m]]\ a]vy]] ht]] A kuq\bu ]no p]oto v]S]o*T]I j]N]t]I ht]I. a]m] t]o A
b]D]]\ m]]N]s]o sv]B]]v]n]]\ s]]r]\ ht]]\ p]N] ÐiZc]Ust] ht]]\. Am]]\ n]v]In]c]\¨ kd]c] T]oz] n]v]]r\g o r\g]]yol]] hoy]
t]oy] Am]n¶\ ty]]\ {p]je x¶\ ! b]]kI jy]]\ p]]\c]s]]t] hj]rn]o d]y]jo a]p]v]]v]]L]\ l]oko dIkrI a]p]v]] p]z]p]zI
krt]]\ ht]]\ ty]]\ Am]No jy]]\T]I d]y]jo m]Lv]]n]I jr]y] a]x]] n] ht]I Av]] G]rn]I dIkrI klp]n]] m]]qe h] p]]zI
ht]I. jo ke Ano K]]t]rI ht]I ke Am]n]I a] c]]l]n]I p]]CL iv]Ãv]\B]r j]g]Ird]rn]] G]rn]I a]b]Ðn]o m]oh G]N]o
ag]ty]n]o B]]g] B]jv]I g]yol]o ht]o. hvo jo p]oto p]r n]]t]m]]\ l]gn] kre t]o A l]oko klp]n]]n]] iv]v]]h b]Ije j
idv]so t]ozI n]]Ko A v]]t]m]]\y] x]\k] n]hI\.
Ôhvo rhI Jer K]]v]]n]I v]]t]. iv]v]]h t]Uqe t]o kuq\bu ]n]I qoc]n]I vy]ikt]A x¶\ krv¶\ An]o je rst]o
p]Uv]*joA k\z]rI r]Ky]o ht]o A rsto kd]c] b]] j]y] ke n] j]y] p]N] p]oto p]rn]]t]m]]\ l]gn] krIno Ano A rsto
jv]] m]jb]Ur krI ht]I Am] t]o a]K]I n]]t] m]]no j no ! v]LI mo\ Pkt] m]]ro j sv]]T]* joy]o Ce ano m]]r]\ n]]n]]\
aorm]]n] B]]wb]hen]n]] iht]n]o jr]y] iv]c]]r ky]o* n]T]I no Am] krv]]m]]\ m]]r] kuq\bu ] p—tyon]I m]]rI Prj hu\
c]UkI Cu\ Am]j b]D]]\ m]]n]v]]n]]\. iv]l]]s]bono p]ot]]n]I s]]To kdI aorm]]y¶\ v]t]*n] r]Ky¶\ n]T]I p]N] p]oto aorm]]y]I
dIkrI b]n]I b]t]]vy¶\ Ce Am] p]N] b]D]]\ m]]n]v]]n]]\. al]b]–] iv]l]]s]bono p]ot]]n]I s]]To kev¶\ v]t]*n] r]Ky¶\ Ce An]I
s]]c]I j]N] B]lo kowno n] hoy] p]N] l]oko t]o A j m]]n]v]]n]]\ je p]oto a]j s¶D]I kuqu\b]n]I a]b]Ðno k]rNo
Am]n]I Cb]I rjU T]v]] dID]I Ce. ano A Cb]I t]o s]g]I m]] krt]]\y] s]v]]w aorm]]n] m]]n]I j Ce. kzv]] G]U\qz]
g]LI jwno s]d]y] hs]t¶\ m]o\ r]K]v]]n]I p]ot]]n]I n]Iit]no k]rNo m]]n]I Cb]I hov]I jowA An]] krt]]\ v]D¶ s¶\dr
Cb]I s]m]]j s]m]X] [p]sol]I Ce j. hvo p—Ãn] A {B]o T]]y] Ce ke A s]]c]I n]hI\ Av]I Cb]I n] K]rz]y]
aT]v]] s]m]]je je K]oqI C]p] Am]n]I a]j s¶D]I jow Ce Am]]\ m]]re b]il] b]n]I jv¶\ ?
ÔAn]] krt]]\ a] v]s]wn]I K]]zIm]]\ j kUdI p]z no. l]]K] duK]on]I Ak r]m]b]]N] dv]]. n]hI\ klp]n]]n]]
iv]v]]h t]Uqe ke n]hI\ b]]no Jer K]]v]]n]I voL] a]vo. no in]x]IT]no t]o p]oto «v]t]I rhe t]oy] ke m]rI j]y] t]oy]
s]rK¶\ j s]hn] krv]]n¶\ a]v]v]]n¶\ j Ce no ! [p]]y] K]oqo n]T]I. p]ot]]no bov]P] n] T]v¶\ p]ze no iv]Ãv]\B]r
j]g]Ird]rn]I a]b]Ðn]] k]\g]r] p]N] aK]\z rhe. p]N] a]p]G]]t] t]o k]y]r m]]N]s]o j kre. je a]v]] G]] s]hn]
krInoy] s]]mo p]]N]IA t]rI x]kv]]n]I h]m] D]r]v]t]]\ hoy] A a]p]G]]t] n] j kre. t]o p]CI a]\s¶ l]UCI n]]K]
ano s]]mo p]]N]IA t]rv]] tOy]]r T]w j].Õ An]] m]n]n]o pol]o aç]]t] K]UN]o b]ol]I {Q/y]o.
Ano m]n]no m]kkm] krI l]ID¶\ no b]]rI b]h]r n]jr n]]K]I. hiy]]L]\ Kot]ro ano Am]]\ a]C]\ a]C]\
v]&X]o. c]]l]t]I g]]zIn]I s]]mo D]s]I a]v]t]]\ ano Ak b]]ju K]s]I jw g]]zIno rst]o krI a]p]t]]\. n]«kn]]\ v]&X]o
v]s]m]] aort]] 17

Jzp]T]I dozI jt]]\ j]No g]]zIT]I B]zkIno no dUrn]]\ v]&X]o g]]zIn]I s]]To hoz b]kt]]\ dozt]]\ no T]]kIno
p]]CL rhI jt]]\. n]«kn]]\ ano dUrn]]\ A v]&X]o j]No g]rbo G]Um]t]]\ l]]g]t]]\ ht]]\, dozt]]\ ano g]oL Prt]]\. g]]zI
je dozt]I ht]I to isT]r l]]g]t]I ht]I ano pol]]\ isT]r v]&X]o dozt]]\.
Ôp]ot]]n¶\y] a]v¶\ j Ce no!Õ aj]Nyoy] A p]ot]]n]I h]l]n]I p]irisT]it]n]I t¶l]n]] krv]] m]]\zI. Ôiv]Ãv]\B]r
j]g]Ird]rn]I a]b]Ð ke jen¶\ aist]–v] ton¶\ v]]st]v]v]]dI hy¶\ sv]Ik]rI x]kt¶\ n] ht¶\ Ano K]]t]r m]] Jer K]]v]]n]o
c]]Lo kre ano p]ot]]no An]I p—tyo p—em] [B]r]w jt]o n] hov]] Ct]]\, p]oto Ano b]c]]v]v]] hom]]w j]y]. x¶\ a]
b]D¶\ iv]ic]ˆ] n] ht¶\ ?Õ to iv]c]]rI rhI. to QeQ b]ombo sonqšl] a]v]t]]\ s¶D]I to a]v]] g]]\z]Gol]] iv]c]]rom]]\
aqv]]yol]I j rhI. tono kow rst]o s]UJt]o n] ht]o.
sonqšl] p]r {t]rI ANo qek/s]I krI. b]Ijo kow p—s]\g] hot] t]o A qek/s]I krt] n]hI\. bosqn]I
b]s]on]] G]N]] Ðqn]] n]\b]ro tono K]b]r ht]] p]N] a]je to Aql]I [d]s] ht]I ke A b]s]m]]\ bos]I b]Ij]\n]]
t]m]]s]]n¶\ ken¨ b]n]v]] m]]g]t]I n] ht]I. Qek/s]I {p]zt]]\ j An¶\ hEy¶\ p]]Cu\ vodn]] ano g]B]r]qn]I im]Û] l]]g]N]In]I
as]rm]]\ a]v]I g]y¶\. in]x]IT]n]I aorzI jem] jem] n]«k a]v]t]I g]w tom] tom] ton]o g]B]r]q v]D]t]o g]y]o. Ôa]
qek/s]I in]x]IT]n]I Ðm] s¶D]I p]ho\co j n]hI\ t]o! Ano v]c]m]]\ j kow Aks]Iznq T]]y] t]o!Õ An¶\ p]]p]B]Iru\ m]n]
a]v]] t]o keql]]y] g]]\z]Gol]] iv]c]]ro krI rÁu\. no j]No s]]moT]I D]s]I a]v]t]I pol]I zb]l] zekr qek/s]In]I s]]To
B]qk]v]]n]I j hoy] Am] A a]\K]o b]\D] krIno An]] aoC] T]t]] a\t]rn]o a\d]j k]ZI rhI. ANo g]N]v]] m]]\zy/ ¶
: p]c]]s], aog]N] p]c]]s], azt]]l]Is] p]N] Ano An]Iy] K]b]r n] ht]I ke A ky]] m]]p]n]I b]]db]]kI krI rhI
ht]I. T]]kIno ANo a]\K]o K]ol]I t]o pol]I b]s] t]o ky]]\y] dUr c]]l]I g]w ht]I no in]x]IT]n]I aorzI n]«k s]]v] s]]mo j a]v]I g]w ht]I.
toNo qek/s]I {B]I rK]]v]I ano v]g]r b]olyo zš]y]v]rn]] h]T]m]]\ bo Ðip]y]]n]I n]oq m]UkI ano c]]l]v]]
m]]\z/y¶\. s]]mo j in]x]IT]n]I aorzI ht]I. rst]] p]r p]zt]I b]]rI b]\D] ht]I, b]]rN¶\ b]I« t]rP p]zt¶\ ht¶\.
b]]rI b]\D] jow ANo r]ht]n]o dm] B]y]o*. kd]c] in]x]IT] Ger j n]hI\ hoy]. p]N] m]]ˆ] dx] j zg]l]]\ dUr An]o
jv]]b] ht]o p]N] A dx] zg]l]]\m]]\ j «v]n]-m]rN]n]o Pe\s]l]o T]w jv]]n]o ht]o An]] ano Bog]] in]x]IT]n]]y]. A
dx] p]g]l]]\m]]\ j]No dx] g]][n¶\ a\t]r hoy] Am] An]] p]g]m]]\ p]]N]I {t]rv]] m]]\z/y]]\ hoy] Av]o tono B]]s] T]w
rÁo.
b]]rNo qkor] m]]rt]]\ in]x]ITo b]]rN¶\ K]oly¶\ no s]]mo j sp]\dn]]no {Bol]I jot]]\ to st]bD] b]n]I {B]o
rhI g]y]o. shej sv]sT] T]t]]\ ANo kÁu\: Ôare t¶\ t]o G]N]I v]hel]I p]]CI a]v]I g]w no ! a]v] bos], hu\ hm]N]]\ j
b]h]rT]I a]vy]o.Õ khet]]\ ANo aG]] K]s]I Ano a\dr a]v]v]] rst]o krI a]py]o. sp]\dn]] X]N]]D]* T]\B]I p]CI
a\dr d]K]l] T]w p]l]\g]no n]]mo aoLK]]t]], s]]d]\ p]]iqy]]\ jzIno b]n]]vol]] ano s]d]y] p]]T]rel]] rhet]] A
z]m]ic]y]] p]r g]oQv]]w. Am] t]o aorzIm]]\ Ak K¶rs]I p]N] ht]I p]N] in]x]IT]n]I a]Ls] Ano kdI D]ULn]]
a]v]rN]m]]\T]I m]ukt] krt]I n] ht]I Aqlo l]g]B]g] ajz jev]I j Ak K]UN]]m]]\ p]zI rhet]I ht]I. a]je in]x]IT]
An]] p]rT]I D]UL J]p]qI, Ano sp]\dn]]n]I s]]mo g]oQv]I An]] p]r g]oQv]]y]o.
Ôp]hel]]\ t¶\ tOy]]r T]w j], a]p]No ky]]\k dUr Prv]] jv¶\ Ce.Õ sp]\dn]]A kÁu\. ton]] m]o\ p]r hv]]wao
{zt]I ht]I p]N] pol]] p—em]I hEy]]no t]o Am]]\ Pkt] m¶s]]PrIn]o T]]k j v]t]]*t]o ht]o Aqlo A a\go ANo kx]I
p]&C] n] krI.
ÔB]lo hu\ t]o tOy]]r j Cu\, p]N] p]hel]]\ a]p]No ch] p]I l]wno p]CI n]IkLIA.Õ in]x]ITo kÁu\ no
sp]\dn]]A kx]I dl]Il] ky]]* is]v]]y] sqv] s]Lg]]vy]o ano [p]r t]pol]I c]z]v]I.
Ômo\ t]o aoC]m]]\ aoC] Ak m]ihn]] s¶D]I t]o t]]r] a]v]v]]n]I a]x]] j n]hot]I r]K]I. pol]I khev]t] Ce
18

v]s]m]] aort]]

no ke zu\g]re c]zel]o B]Il] ano ip]y]r g]yol]I p]tn]I kdI a]polo v]]y]de p]]C]\ a]vo n]hI\.Õ
ÔA t]o s]]s]reT]I ip]y]r g]yol]I p]tn]I m]]qe Av¶\ khev]]y]. hu\ t]o hju p]rN]I n]T]I Aqlo s]]s]rI ke
ip]y]r je g]N]o to Ak j Ce.Õ toNo khev]] K]]t]r kÁu\.
ÔAm] hoy] ke n] hoy] p]N] m]no t]o Am] j l]]g]t¶\ ht¶\ ke t¶\ t]]r]\ B]]wbon] ano m]]m]]\ Av]I K]ov]]w
jwx] ke t]no kd]c] m]]rI y]]d p]N] n]hI\ a]vo. h], t¶\ a]ql]I v]hel]I a]v]I p]ho\c]I Aqlo l]]go Ce ke hu\ roj
r]to t]]r] sv]pn]]m]]\ a]v]I t]no p]jv]t]o howx].Õ p]N] p]ot]]n]I a] m]j]k ANo sqv]n]] G]o\G]]qm]]\ s]]\B]LI n]hI\
hoy] Am] in]x]IT]no l]]gy¶\, k]rN] ke sp]\dn]] t]rPT]I An]o kx]o p—it]B]]v] n] a]vy]o. ANo m]oqeT]I kÁu\ : Ôt¶\
a]je t]]r] k]y]m]n]] m]Uzm]]\ n]T]I Am] l]]go Ce. kx¶\ T]y¶\ Ce ke x¶\ ?Õ
a] v]K]to t]o sp]\dn]]A p]ot]]n¶\ b]ol]v¶\ n] s]]\B]ñy¶\ hoy] A x]ky] j n] ht¶\ Ct]]\ sp]\dn]] c]Up] j rhI
Aqlo in]x]IT] An]I s]]mo p—Ãn]]T]*B]rI n]jre t]]kI rÁo. D]z]ko T]v]] p]Uvo*n]I x]]\it] boy]n]I v]c]m]]\ a]\q] m]]rI
rhI. sp]\dn]] b]D¶\ j]N]t]I ht]I m]]qe [d]s] ht]I no in]x]IT] kx¶\ j]N]t]o n] ht]o Ct]]\ [d]s] T]w g]y]o ht]o.
k]rN] ke sp]\dn]] [d]s] ht]I ano p]ot]]n]]T]I An]I [d]s]I Cup]]v]t]I ht]I m]]qe. ch] tOy]]r T]w Aqlo bo
py]]l]]m]]\ g]LIno sp]\dn]]A Ak py]]l]o in]x]IT]no a]py]o ano b]Ijo py]]l]o p]oto l]w A p]]CI p]l]\g] p]r boQI.
Ôsqv]n]] av]]jm]]\ kd]c] to\ m]]ru\ khev¶\ s]]\B]ñy¶\ l]]g]t¶\ n]T]I. hu\ Am] p]UCt]o ht]o ke t¶\ t]]r] h\mox]n]]
m]Uzm]]\ a]je l]]g]t]I n]T]I.Õ
Ômo\ A s]]\B]ñy¶\ Ce. p]N] a]p]No Prv]] jv]]n¶\ n]kkI ky¶*\ j Ce. t]]re je khev¶\ hoy] A kheje ano je
p]UCv¶\ hoy] A p]UCje. a]p]N]I p]]so p]Urt]o s]m]y] Ce.Õ khet]]\ ANo ch] p]Iv]] ky¶*\ t]o ton]] py]]l]]m]]\ Ak m]]K]I
p]zI g]w ht]I ano g]rm] g]rm] ch]m]]\ p]zt]]\n]I s]]To j m]rI g]w ht]I. ANo {B]]\ T]w p]ot]]n]o py]]l]o
c]okzIm]]\ ZoLI dID]o. a] b]D¶\ x]]\it]T]I jot]] in]x]ITo p]ot]]n]] py]]l]]m]]\T]I rk]b]Im]]\ aD]I* ch] k]ZI l]w A
py]]l]o sp]\dn]]n]I s]]mo D]y]o*.
no sp]\dn]] iv]c]]rI rhI : Ôa]no m]]re kem] krIno khev¶\ ke m]no B]Ul]I j], t]]r] idl]m]]\T]I m]no j]k]ro
dw de!Õ sp]\dn]]A ch]n]o py]]l]o hoQe m]\z/y]o no m]U\g]]\ m]Ug]]\ j ch] p]Iv]] m]]\zI. a] a]K]o v]K]t] in]x]IT] An]I
s]]mo t]]kI j rÁo ht]o.
Cev]qe ANo A c]Up]kIdI t]ozv]]n]o b]Ijo p—y]tn] krI joy]o : ÔG]rm]]\ krv]] jev]I v]]t]o b]h]r rst]] p]r
krv]]n¶\ kx¶\ k]rN] K]ru\!Õ p]N] An]o a] t]UqI v]]t]n]o t]]r s]]\D]v]]n]o p—y]tn] p]N] an¶–]r rÁo Aqlo An]I
D]Irjn]I hd a]v]I g]w. ANo p]ot]]n]I K¶rs]I p]l]\g]n]I v]D¶ n]«k Ko\c]I ano sp]\dn]]n]] b]nno ZI\c]N] p]r
h]T] qekv]I p]UCy¶ : Ôt¶\ m]no p]hel]]\ A jN]]v] ke t]]rI a] [d]s]I m]]qen¶\ k]rN] x¶\ Ce ? A j]Ny]] is]v]]y]
a]p]No ahI\T]I {Qv]]n]] n]T]I A P]wn]l].Õ khet]]\ toNo sp]\dn]]n]I s]]mo n]jro n]o\D]I. sp]\dn]] ky]]rn]Iy]
n]Ic¶\ j jow rhI ht]I. a]K]re ton]I n]jro p]CI ZLI jv]]n]I g]N]t]rI s]]To [\c]k]w ano Am] krt]]\
in]x]IT]n]I s]]To a]\K]o c]]r T]w g]w. no sp]\dn]]n]] idl]m]]\T]I Ak t]Iv— D—uj]rI p]s]]r T]w g]w. Ano T]y¶\ ke
p]oto khev]]m]]\ jeql¶\ m]ozu\ krt]I ht]I Aql]I j rjUa]t] m¶xkol] T]t]I jt]I ht]I.
Ôt¶\ m]no n]kk]m]I g¶sso kre Ce,ho\.Õ v]]t] kem] x]Ð krv]I to n] s]UJt]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôs]]X]ro m]]no Ce ke sˆ]Iao jy]]re g¶sso T]]y] Ce ty]]re v]D¶ s¶\dr l]]go Ce.Õ sp]\dn]]n¶\ m]On] t]Uqt]]\
in]x]IT] p]ot]]n]] m]UL sv]B]]v] m¶jb] qIK]Le c]z/y]o.
Ôs]]X]rono Av]o an¶B]v] T]t]o hoy] t]o A l]oko j]No p]N] t¶\ jo n]hI\ {Qe t]o t]no t]o Av]o j an¶B]v] n]hI\ j
v]s]m]] aort]] 19

T]]y]. lo, {B]o T]].Õ
Ôjev]o an¶B]v] T]v]]n]o hoy] Av]o B]lo T]]y] p]N] t]]ro jv]]b] l]ID]] v]g]r hu\ a] K¶rs]I p]rT]I {B]o
T]v]]n]o n]T]I A v]]t] c]okks].Õ
Ôt¶\ s]m]jt]o kem] n]T]I! m]]rI v]]t] g]\B]Ir Ce, G]N]I j g]\B]Ir.Õ
Ôhe\ !Õ Ak v]K]t] t]o in]x]IT] c]m]kI j g]y]o p]N] t]rt] j sv]sT] T]w jt]]\ b]oly]o : ÔB]lo, g]\B]Ir hoy]
t]o g]\B]Irt]]T]I khI n]]K]. hu\ g]\B]Irt]]T]I A s]]\B]LI l]wx].Õ
Ôp]N] m]]r]\ b]]A kÁu\ Ce ke in]x]IT]no kow Ak]\t] sT]Le l]w jwno a] v]]t] khe je.Õ khet]]\ toNo hs]v]]
p—y]tn] ky]o* no to hs]I; idl] v]g]rn¶\ hs]v¶\ jev¶\ vov]l¶\ l]]go An]]T]Iy] anokG]N¶\ vov]l¶\ A hs]v¶\ p]N] pol]] p—em]I
hEy]]no kx]I a]x]\k] n] l]]v]I x]ky¶\.
toNo Av]] j m]j]kn]] B]]v] s]]To kÁu\ : ÔkhI n]]K]. moy]rn]] idl] jev]I, ko\ßIqn]I dIv]]l]oT]I rX]]yol]I
b]]r b]]y] dx]n]I koqzIT]I Ak]\t] sT]]n] t]no duin]y]]m]]\ b]Ije ky]]\y] n]hI\ m]Le.Õ sp]\dn]] m]xkrI kre Ce Am]
m]]n]t]o in]x]IT] a]v]o j jv]]b] a]po no !
sp]\dn]]n]I h]l]t] dy]n]Iy] b]n]I rhI. ANo khI n]]Ky¶\ : Ôa]p]N]]\ l]gn] T]w x]ke Am] n]T]I. hu\....Õ
Ôb]Iju\ t]]re khev¶\ hoy] A khe p]N] m]herb]]n]I krIno PrI a]v]I m]xkrI n]] krIx].Õ sp]\dn]]n]I
v]]t]T]I Ak v]K]t] t]o in]x]IT] a]]\c]ko j K]]w g]y]o Ct]]\ An]I v]]t]no m]xkrIm]]\ K]p]]v]t]]\ An]]T]I a]ql¶\ j
b]ol]]y¶\. ton]I a]\K]m]]\ jLjiLy]]\ a]v]I g]y]]\.
Ôhu\ m]xkrI n]T]I krt]I, in]x]IT], hu\ p]Ure p]UrI g]\B]Ir Cu\. mo\ l]]K] p—y]tn] ky]]* p]N] hu\ l]]c]]r b]n]I
g]w Cu\. m]]r]T]I hvo j]No m]]roy] B]]r voQ]t]o n]T]I. s]m]]j, ç]]it] ano kuqu\b]n]I v]]t]oA m]no c]]re b]]juT]I
B]I\s]I n]]K]I Ce. hu\ t]no Aql¶\ j khev]] m]]\z a]v]I x]kI Cu\ ke m]no B]Ul]I jje ano kow s]]ru\ Qek]N¶\ jow p]rN]I
jje.Õ in]x]IT]T]I n]jro b]c]]v]t]]\ A b]ol]I ano dzI p]zt]]\ a]\s¶no Cup]]v]v]] a]zu\ jow g]w.
in]x]IT]n]I n]jre An]o a] B]]v] n] p]z/y]o. An]I a]\K]om]]\T]I c]oD]]re a]\s¶ v]hI n]Ikñy]]\ : Ôhu\ t]no
p]heloT]I j khet]o ht]o ke m]no t]]r] s]m]]jn]I b]Ik l]]go Ce. p]N] t]]rI pol]I v]]t] hju {B]I j Ce; hrN] krI
jv]]n]I. jo t¶\ tOy]]r ho t]o m]]rI t]o A p]N] tOy]]rI Ce. p]CI t]]rI n]]t] t]o x¶\ p]N] a]K]I duin]y]] s]]mo l]zI
lov¶\ p]ze t]oy] m]no v]]\D]o n]T]I.Õ
ÔAy] hvo t]o xky] rÁu\ n]T]I. m]]r] p]r a]K]] kuq\bu ]n]I Av]I B]I\s] Ce ke Am] kru\ t]o hu\ j m]]r]
m]n]T]I {t]rI j][\. hvo t]o je B]g]v]]no D]]y]u*\ Ce A j T]v]] dev¶\ p]zxo. m]]rI ano t]]rI v]]t] azDo rsto j
p]UrI T]w g]w. kd]c] a]v]to jnmo A x]ky] b]n]xo. t¶\ m]n] m]oLu\ n]] krt]o. m]]rI v]]t] m]]n]je ano y]ogy] p]]ˆ]
jow p]rN]I jje.Õ
Ôt]]r] jev¶\ y]ogy] p]]ˆ] m]Lxo K]ru\ ! ano kd]c] m]Lxo t]o A p]N] t]]rI jem] aD]v]ccoT]I a\g]UQo n]hI\
b]t]]v]I de An]I x]I K]]t]rI ! Aqlo t¶\ t]]ru\ kt]*vy] in]B]]v] ano m]no m]]r] h]l] p]r CozI de. hu\ p]rN¶\ ke n]
p]rN¶\ An]I t¶\ ic]\t]] n] krIx]. p]N] m]no A n]T]I s]m]j]t¶\ ke t]]r] jev]I B]Nol]I g]Nol]I ano sv]t]\ˆ]
iv]c]]rv]]LI y¶v]t]Ino s]m]]j ano kuqu\b] x]I rIto B]oLv]I j]y] !Õ
ÔA b]D¶\ iv]ic]ˆ] Ce. t]]r] m]]ny]]m]]\ A n]hI\ a]vo. jo Pkt] v]hev]]r, ç]]it] ke a]b]Ðn]o j p—Ãn] hot]
t]o hu\ n]m]t¶\ n] a]p]t] p]N] a] t]o -Õ khI ANo b]D]I v]]t] krI. ano Cello [moy¶*\ : ÔAqlo hvo t]o je a]p]No
20

v]s]m]] aort]]

m]]To p]zI Ce A voQI l]IDo j CUqko Ce. am]]\ jo t]no m]]ro v]]\k l]]go ano t¶\ m]no m]]P krI x]ke t]o m]]P krje
no jo t]]re ix]X]] krv]I hoy] t]o toy] K]m]v]]n]I m]]rI tOy]]rI Ce. p]N] t¶\ m]n]m]]\ aoCu\ n]] l]]v]Ix] ano t]]rI j]t]
p]r roS] n] [t]]rIx]. ano m]]ru\ khev¶\ m]]n]Ino -Õ
ÔA v]]t] hvo rhev]] de. t]]rI A v]]t] m]]re m]]To n] m]]rIx]. hvo v]D]]re s]hn] krv]]n]I m]]r]m]]\ h]m]
rhI n]T]I. m]no t]]r] p]r roS] n]T]I c]zt]o p]N] m]no T]]y] Ce ke t¶\ K]oqu\ h]rI boQI Ce. a] p—Ãn]n]o [kel] Pkt]
a] j kem] hoy] ! a]n]] is]v]]y] b]Ijo [kel] p]N] hov]o j jowA.Õ to b]oly]o. ANo sp]\dn]]n]I s]]mo n]jr
moLv]v]] p—y]tn] ky]o* p]N] sp]\dn]]n]I n]jro t]o jm]In] K]ot]rI rhI ht]I. An]I a]\K]om]]\T]I p]N] ht]]x]]T]I
K]rz]yol]]\ a]\s¶ qp]k qp]k krt]]\ D]rt]I p]r dzI rÁ]\ ht]]\. A t]o s]]ru\ T]y¶\ ke Am]n]I a]\K]o c]]r n] T]w
n]hI\ t]o K]ud B]g]v]]n] p]N] Am]no hEy]]P]q rzt]]\ aqk]v]I x]ky]o n] hot].
ÔCell]] c]]r idv]s]T]I hu\ An]] j iv]c]]r ky]]* kru\ Cu\ p]N] m]no Av]o kow rst]o deK]]t]o n]T]I. t]]re
m]]qe hvo Ak j rst]o Ce m]no B]Ul]I jv]]n]o. t]]re m]no k]y]r g]N]v]I hoy] t]o tom] ano bov]P] g]N]v]I hoy] t]o
tom] g]N]Inoy] t¶\ m]no B]Ul]I j]y] ano b]Ije m]n] p]rov]I lo Aql¶\ j hu\ t]]rI p]]so m]]g¶\ Cu\.Õ
Ôa]p]No c]]he to [p]]y] krIA Ct]]\ p—It]n]] G]]v] t]o dUJt]] j rhev]]n]].Õ in]x]IT] - n]] ton]I vy]T]]
b]ol]I. sp]\dn]]n]I p]]\p]N]o p]r j]No b—À]\zn]o B]]r a]v]I g]y]o hoy] Am] {\c]I n] j T]w x]kI.
ÔCt]]\ m]no Ak v]c]n] a]p] ke t¶\ m]no B]Ul]I jv]]n]o p—y]tn] t]o krxo j ano kow l]]y]k CokrI jow
p]rN]I p]N] jw s¶K]I T]xo.Õ vodn]] v]ccoy] sp]\dn]] in]x]IT]n]I m]n]ovy]T]]m]]\T]I tono b]h]r l]]v]v]] p—y]tn] ky]]*
v]g]r rhI x]kt]I n] ht]I.
in]x]IT] shej v]]r c]Up] rÁo p]CI g]m]g]In] c]here b]oly]o : Ôm]]r]T]I p]]LI n] x]k]y] Av¶\ v]c]n] l]wno
x¶\ krIx]! t]no v]c]n] a]p]Ino A n] p]L]y]]n]] p]]p]m]]\ hu\ p]zu\ Av¶\ t¶\ wcCe Ce ?Õ
Ôx]] m]]qe n] p]L]y] ?Õ
Ôt]]r] idl]no p]UC, m]no x¶\ p]UCe Ce ! Prjn]] no Jer K]]v]]n]I K]oqI D]m]kIn]] aoQ] n]Ico t]no t]]r]\
v]zIl]o B]oLv]I g]y]]\ Ce. t¶\ tom]n¶\ kÁu\ m]]n]Ino b]Ije p]rN]xo p]N] idl] p]r h]T] r]K]Ino khe ke t¶\ m]no B]Ul]I
x]kxo K]rI ?Õ
ÔB]Ul]I B]lo n]hI\ x]ku\ p]N] hu\ b]Ije p]rN]Ix], hu\ s¶K]I T]wx] ke n]hI\ p]N] s]]m]] m]]N]s]no s¶K]I
krv]]n]o p—y]tn] t]o jÐr krIx] j. t¶\ p]N] jo Aql¶\ krv]]n¶\ m]no v]c]n] a]p]xo t]o m]]r] m]n]no x]]\it] T]xo.Õ
Ôt¶\ l]gn] kre Ce k]rN] ke t¶\ Ak sˆ]I Ce. s]m]]je je v]]z b]]\D]I Ce tom]]\ rhIno j t]]re «v]v]]n¶\ Ce, p]N]
m]]re m]]qe Av¶\ kow b]\D]n] n]T]I. hu\ m]no jem] P]vo tom] «v]I x]ku\ Cu\.Õ
Ôjo m]]r] doS]n]I ix]X]] to\ t]]rI j]t] p]r j voQv]]n¶\ n]kkI ky¶*\ hoy] t]o m]no khev]] de ke t¶\ Am] n]hI\
krI x]ke.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôk]rN] t]o G]N]]\ Ce. Ak s]OT]I m]oqu\ t]o A ke t¶\ t]]r]\ m]]b]]p]n]o Akn]o Ak dIkro Ce. Am]n]o
v]\x]vol]o c]]l¶ r]K]v]]n]I t]]rI Prj Ce.Õ
Ôkw im]l]kt] m]]qe ! v]t]n]m]]\n¶\ p]]\c] hj]rn]] b]oj]v]]Lu\ Ak G]r ano idl] v]g]rn¶\ a] x]rIr; Am]no
m]]qe ! t¶\ s¶K]I T]v]] p—y]tn] krje. m]oq] m]]N]s]oA ty]]g]no j m]oX] g]Ny]o Ce. t¶\ je krI rhI Ce A An]]T]Iy]
v]s]m]] aort]] 21

m]h]n] Ce. t¶\ s¶K]I T]xo j Av]I m]no Û]DD]] Ce. jeqlo a\xo t¶\ s¶K]I T]wx] Aqlo a\xo hu\ p]N] K¶x]I
T]wx].Õ in]x]ITo ZLel]I a]]\K]o {\c]kv]] p—y]tn] ky]]* is]v]]y] kÁu\.
Ôs¶K]IÕ ano Ôs¶K]IÕ n]hI\ p]N] Ôs¶K]IÕ ano ÔK¶x]IÕn¶\ jozku\ sp]\dn]]n]] m]n]m]]\ G]m]s]]N] m]c]]v]I
rÁu\. Ôs¶K]I Aqlo j K¶x]I n]hI?Õ Av]o Ak s]v]]l] An]] m]n]m]]\ {Q/y]o no an¶–]r j s]moq]w g]y]o. p]N]
pol¶\ m]n] Am] Coze ! A b]b]zI rÁu\ : Ôs¶K]I Aqlo s¶K]I ano K¶x]I Aqlo K¶x]I; b]nno Ak t]o n]hI\ j.Õ
Ôt¶\ v]]t] [z]vo Ce.Õ a]K]re to b]ol]I.
Ôn]] hu\ ihs]]b] m]]\z\u Cu\. t¶\ kowkno s¶K]I krv]] p—y]tn] krxo ano Am] krt]]\ t¶\ p]N] s¶K]I T]xo ano
t]no s¶K]I jowno hu\ p]N]-Õ
Ôt¶\ p]N] b]I« kow CokrIno p]rN]Ino Ano p—em] krxo no Ano s¶K]I krv]] p—y]tn] krxo no Am]
krt]]\-Õ
ÔAv]I p—em]n]I v]]t]o m]no hvo n]T]I g]m]t]I. m]]re ano p—em]no n]]n]p]N]T]I j b]n]t] n]T]I. n]]n]o ht]o no
m]]n]o p—em] CIn]v]]w g]y]o, s]m]jN]o T]y]o no b]]po sv]g]*n]o rst]o l]ID]o no v]t]n]n]o T]ozo p—em] ht]o to g]rIb]IA
CIn]v]I l]ID]o. Ak t¶\ ht]I A iv]Ãv]\B]r j]g]Ird]rn]I a]b]Ðm]]\ K]ov]]w g]w.Õ ANo kÁu\. sp]\dn]] A b]D]I
v]]t]oT]I ky]]\ aj]N] ht]I ? p]N] a]je A l]]c]]r ht]I. in]x]IT]n]] hEy]]m]]\ G]N]]y] jv]]b] v]g]rn]] s]v]]l]o {Q/y]]
ano An]] jv]]b] n] ht]] Aqlo A t]zp]t]] hEy]]m]]\ j p]]C] s]m]]w g]y]]. sp]\dn]] A v]l]v]l]t]I in]rv]t]]T]I
g¶\g]L]w g]w.
no p]CI pol]] b]Lt]] hEy]]no rot¶\ m]UkIno A B]]re p]g]lo b]h]r n]IkLI g]w. p]]C]\ sqex]no jv]] ANo
qeks]I j rokI l]ID]I. rzt]] idl]n]o B]]r [p]]zI x]ke Av]I h]m] An]]m]]\ b]c]I n] ht]I.

an¶ßm]

3. bo s]K]Iao
sp]\dn]] m¶\b]wT]I a]v]I ke An]] iv]v]]hn]I tOy]]rIao x]Ð T]w g]w. iv]l]]s]bono An]]\ l]gn] Ak
m]ihn]]m]]\ j p]t]]v]I dev]]n¶\ n]kkI ky¶*\ ht¶\ no sp]\dn]]A p]N] Am]]\ p]ot]]n]I m]Uk s]\m]it] dx]]*v]I ht]I Aqlo
iv]l]]s]bon]n]I dozD]]m] v]D]I g]w ht]I.
in]x]IT]no p]ot]]n]I l]]c]]rI iv]xo jN]]v]I p]oto p]ot]]n]I Prj b]j]vy]]n]o s]\t]oS] m]n]]v]v]] A l]]K]
pÁy]tn]o krt]I ht]I p]N] ton¶\ m]n] tom]]\ Ano s]]T] dw x]kt¶\ n] ht¶\. ton]I ht]]x]] An]] drek k]y]*m]]\ v]rt]]y]]
is]v]]y] rhet]I n] ht]I. idv]s] t]o to jem] tom] krI p]s]]r krI det]I ht]I p]N] r]t] t]o An]I kemoy] K]Uqt]I n]
ht]I. p]T]]rIm]]\ p]zt]]\ j An¶\ hEy¶\ a]ß\d krI {Qt¶\ ht¶\.
b]D]]\ khet]]\ ht]]\ ke rv]In¨ z]<kqr ht]o, sv]B]]v]n]o s]]ro ht]o ano s]]ru\ km]]t]o ht]o. sp]\dn]]
rv]In¨no j]N]t]I ht]I Aqlo b]D]]\ je khet]]\ ht]]\ Am]]\ jr]y] ait]x]y]oikt] ht]I Am] p]N] khI x]ke Am] n]
ht]I. b]D]]\n]I a]v]I v]]t]o s]]\B]LI pol¶\ rzI rhel¶\ hEy¶\ kdIk khIy] det¶\ ht¶\ : ÔA g]mo tov]o s]]ro hoy] p]N]
in]x]IT] t]o n]T]I j no !Õ ib]c]]rI r]t] An]o x]o jv]]b] a]po ! A t]o j]No sp]\dn]]no ic]Zv]v]] l]]\b]I no l]]\b]I j
T]t]I jt]I ht]I no Cev]qe p]]s]]\ G]s]t]I sp]\dn]]n]I p]T]]rIn]I c]]drn]I jem] s]v]]r p]zt]]\ c]U\T]]wno s]rkI jt]I
ht]I.
22

iv]l]]s]bon] sp]\dn]]n]I a]v]I isT]it]T]I aj]N] n] ht]]\. idv]s]n]] B]]g]m]]\ t]o A sp]\dn]]no n]]n]]\ m]oq]\
v]s]m]] aort]]

k]m]m]]\ rok]yol]I r]K]I ton]] hEy]] p]rT]I B]]rno hLv]o krv]] p—y]tn] krt]]\ ht]]\, p]N] r]to-? r]to t]o sp]\dn]]n]I
A Akl]t]]m]]\ p]oto krIy] x¶\ x]ke ! h], Am]No sp]\dn]]n]I a]v]I isT]it] b]]b]t]m]]\ [S]]no qkor krI ht]I K]rI.
klp]n]] ano s¶rex] bon]n]I a]v]I m]U\Jv]N] p]]m]I jt]]\ du:K] an¶B]v]I rÁ]\ ht]]\. klp]n]] t]o Aqlo
s¶D]I khet]I ht]I ke m]oqIbono kuq\bu ]n]I K]oqI a]b]Ð m]]qe T]wno a]ql]o m]oqo B]og] a]p]v]]n]I kx]I jÐr n]
ht]I.
Ôm]]rI Ak v]]t] m]]n]x]o m]oqIbon] ?Õ ANo Ak idv]s] p]UCy¶\.
Ôhu\ t]]rI v]]t] n] m]]n¶\ Av¶\ b]n]t¶\ hxo ! khe, m]]re x¶\ m]]n]v]]n¶\ Ce ?Õ hs]Ino - hs]v]]n]o p—y]tn] krt]]\
sp]\dn]]A s]]m¶\ p]UCy¶\.
Ôt]mo m¶\b]w c]]ly]]\ j]v] ano t]m]]r] A Þenz s]]To p]rN]I j]v].Õ
Ôkem] ?Õ
ÔAn]I m]no x]I K]b]r! A t]o p—em ] krn]]rno ano p]rN]n]]r j]No.Õ
ÔA v]]t]n¶\ t]o p]UN]*iv]r]m] m]uk]w g]y¶\ Ce.Õ KodT]I sp]\dn]]A kÁu\. p]N] Am] khev]]T]I A v]]t]n¶\
p]UN]*iv]r]m] m¶k]w jt¶\ n] ht¶\. hju r]t] no idv]s], zg]lo no p]g]lo in]x]IT]n]I y]]d An]o p]ICo Cozt]I n] ht]I A
v]]t] t]o ANo kb]Ul] kyo* j CUqko ht]o.
Ôt]o A v]]t] p]]CI PrIT]I x]Ð kro.Õ
ÔA v]]t] t]]rI n]v]l]kT]]n]I c]op]zI jev]I n]T]I ke jy]]re b]\D] krv]I hoy] ty]]re b]\D] krI x]k]y] ano
jy]]re PrIT]I x]Ð krv]I hoy] ty]]re p]]CI x]Ð krI x]k]y]. ano hvo t]o A v]]t] p]]CI x]Ð krv]]n]I m]]rI
wcC] p]N] n]T]I.Õ khet]]\ to p]ot]]n]] aorz]m]]\ c]]l]I g]w. p]N] a]je klp]n]] An]o Am] p]ICo Coze Am] n]
ht]I. A p]]CL j a]v]I.
Ôt]mo a] l]gn] m]]qe h] j kem] p]]zI A j m]no t]o s]m]j]t¶\ n]T]I.Õ
Ôjo bon], t]no hju A b]D¶\ n]hI\ s]m]j]y]. l]gn]o b]D]]\ sv]g]*m]]\ g]oQv]]t]]\ n]T]I. keql]]\k ahI\ D]rt]I
p]r j g]oQv]]t]]\ hoy] Ce. ano drek l]gn] g]oQv]]v]] p]]CL kowno kow k]rN] hoy] Ce A v]]t] K]rI p]N] A
j]her krv]]n]]\ hot]]\ n]T]I. m]]n] ke m]]r] a] l]gn]n]I h] p]zv]] p]]CL p]N] kow k]rN] Ce, p]N] ag]ty]n¶\ t]o A
Ce ke mo\ m]]r] idl]T]I a] l]gn] m]]qe h] p]zI Ce.Õ m]o\ p]r kx]] iv]p]irt] B]]v] l]]vy]] is]v]]y] sp]\dn]]A kÁu\.
Ôjuao m]oqIbon], t]m]]rI v]]t] m]]r] m]g]jm]]\ {t]rt]I n]T]I. t]mo a] l]gn] m]]qe h] p]]zI Ce A v]]t] t]o
a]K¶\ g]]m] j]No Ce p]N] m]no j K]b]r Ce ke t]m]]rI p]]so p]r]No h] p]z]v]v]]m]]\ a]v]I Ce. t]mo B]lo v]]t] [z]v]I
m]Uko p]N] An]]T]I m]]r] p—Ãn]n¶\ s]m]]D]]n] T]v]]n¶\ n]T]I.Õ
sp]\dn]]no Ak v]K]t] t]o T]w g]y¶\ ke a] n]]d]n] p]N] v]h]l]s]ow b]hen]no khI de ke mo\ t]]re k]rNo j
a] l]gn]n]I h] p]]zI Ce p]N] A b]ol]I ty]]re b]Iju\ j : Ôa]p]N]] G]rn]I x]]\it] m]]qe, iv]Ãv]\B ]r j]]g]Ird]rn]I
a]b]Ðno m]]qe no-Õ
p]N] ty]]\ j klp]n]] v]c]m]]\ b]ol]I {QI : Ôt]mo a]ql¶\ B]Ny]] p]CI v]LI a]b]Ðn]] a] D]it]\g]m]]\ ky]]\T]I
m]]n]t]]\ T]y]]\ !Õ
Ôjy]]rT]I m]no An¶\ m]h–v] s]m]j]y¶\ ty]]rT]I. c]]l], m]no t]o {\G] a]vo Ce. no t]]re a]v]] g]]\z]Gol]] iv]c]]ro
v]s]m]] aort]] 23

krI «v] b]]Lv]]n]I jÐr n]T]I.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôkem] ?Õ
Ôkem] ke jy]]\ hu\ p]oto j Av]] iv]c]]ro krt]I n]T]I ty]]\ m]]re m]]qe Av]] K]oq] iv]c]]ro krI t]]re duK]I
T]v]]n]I x]I jÐr !Õ
Ôt]mo m]no p]]rkI g]N]o Co ?Õ
Ôn]], AT]I {l]qI, hu\ t]o t]no m]]rI p]ot]]n]I g]N¶\ Cu\ ano toT]I t]o m]]rI ic]\t]] krI «v] b]]Lv]]n]I t]no
n]] p]]zu\ Cu\.Õ m]h]m]hen]to to p]ot]]n]] m]n]n]] a]vog]no k]b]Um]]\ a]K]I rhI ht]I. Ak t]o pol¶\ m]n] a\drT]I z\K]t¶\
ht¶\ no tom]]\ a] n]]n]I bon]n]I s]m]jN] v]g]rn]I v]]t]o no ton¶\ v]h]l] An]] dUJt]] jK]m] p]r n]m]k B]B]r]v]I rÁu\
hoy] Av]I vodn]] tono T]w rhI ht]I.
Ôt]o p]CI t]mo m]no s]ID]o jv]]b] kem] n]T]I a]p]t]]\ !Õ
Ôkw v]]t]n]o ?Õ
Ôt]mo a] l]gn] m]]qe h] kem] p]]zI, A v]]t]n]o.Õ
sp]\dn]] m]n]m]]\n]] g¶ss]]no b]h]r a]v]t]o p—y]tn]p]Uv]*k rokI rhI ty]]\ j p]]CLT]I s¶rex]n]o av]]j
a]vy]o : Ô A s]v]]l]n]o jv]]b] t]no Am]n]I p]]soT]I n]hI\ m]Le. jo t]]re j]N]v¶\ hoy] t]o hu\ j khu\. Am]No a]
l]gn]n]I h] p]]zI Aql]] m]]qe ke t]]r] T]yol]] iv]v]]h Pok n] T]w j]y].Õ
p]UCy¶\.

Ôt]m]no koNo kÁu\ ke t]mo b]Ije p]rN]I jx]o t]o m]]r] iv]v]]h Pok T]w jxo ?Õ toNo s]ID¶\ sp]\dn]]no j

Ôsp]\dn]]A kx]o jv]]b] n] a]py]o p]N] Ano b]dlo s¶rexo j kÁu\ : Ôr]m] j]No m]oqIbon]no a]v¶\ b]D¶\
koN] B]rm]]vo Ce. Am]no t]o Am] j T]w g]y¶\ Ce ke A jo p]rn]]t]m]]\ l]gn] krxo t]o t]]r] iv]v]]h Pok T]w jxo
ano b]] Jer K]]xo.Õ
Ôm]oqIbon], b]] Jer K]]y] A v]]t] t]mo m]]n]o Co? are, A t]o a]K]] g]]m]no Jer K]v]z]vo Av]I Ce.
ano m]]rI Ak v]]t] c]okks] m]]n]jo ke m]]r] iv]v]]h kow k]Le Pok T]v]]n]] n]T]I. t]mo hju hirk&SN]no
aoLK]t]]\ n]T]I.Õ
ÔAm] ke ! c]]l]o, t¶\ t]o Am]no aoLKo Ce Aqlo p]ty¶\. p]rN]v]]n¶\y] t]]re j Am]n]I s]]To Ce no !Õ
sp]\dn]]A hs]v]]m]]\ v]]t]no [z]v]I m]Ukv]]n]o p—y]tn] krt]]\ kÁu\.
Ôt]mo Am] v]]t] [z]v]o n]hI\. t]mo l]oko je khe tono s]]c¶\ m]]n]I l]o Co ano zrI j]v] Co. are, Ak
v]K]t] m]]n]I l]o ke b]D]] khe Ce Am] m]]r] iv]v]]h Pok T]y]] t]o p]N] x¶\ ano b]]A Jer K]]D¶\ t]o p]N] x¶\ ?Õ
Ôkem] Am] b]olo Ce ?Õ sp]\dn]]no a] n]]d]n] B]]wbon]n]I a]v]I l]]g]N]IB]rI v]]t]o p]r g¶ss]o krv]o
hoy] t]oy] kem] krv]o A p—Ãn] T]w p]z/y]o.
ÔAm]]\ A K]oqu\ x¶\ khe Ce ? t]m]]re a]K]I ij\dg]I iv]rhn]I a]g]m]]\ b]ñy]] krv¶\ p]ze An]] krt]]\ b]]
Jer K]]y] t]o p]N] A v]D¶ s]]ru\ g]N]]y]. ANo b]hu ij\dg]I jow n]]K]I Ce.Õ
ÔAk t]o m]]r] iv]v]]h Pok T]]y] A v]]t] j p]]y]] v]g]rn]I Ce no Am] T]]y] t]o b]] Jer K]]y] A v]]t] t]o
AT]Iy] v]D]]re h\b]\g] Ce. b]] Av]I sonqImo\ql] Ce j n]hI\. ip]t]]«n]] m]rN] v]K]toy] A ky]]\ s]]c¶\ rzI ht]I!Õ
24

v]s]m]] aort]]

Ôano A kd]c] Jer K]]y] no m]rI j]y] t]oy] hu\ An]] m]rN] p]r Ak a]\s¶y] n] p]]zu\. jo A a]ql]I
b]D]I sv]]T]I* hoy] t]o A «vo ke m]rI j]y] An]I m]no kx]I p]rv]]h n]T]I. m]no t]o a]v]I m]]n]o dIkro
khev]z]v]t]]\y] x]rm] a]vo Ce.Õ
Ôt]m]]r] a]v]] g]]\z] iv]c]]ro b]] j]No t]o Am]no kev¶\ l]]go ? t]mo b]nno t]m]]r] Ðm]m]]\ j]v] ano v]]\c]v]]
bos]o. m]]rI K]oqI ic]\t]] n] krx]o. mo\ je k]\w ky¶*\ hxo A s]m]« iv]c]]rIno j ky¶*\ hxo no ! aty]]re t]m]no
kd]c] n]hI\ s]m]j]y] p]N] bo p]]\c] v]rso t]m]no m]]r] a] p]g]l]]n]I s]cc]]wn]I K]b]r p]zxo. z]<kqr rv]In¨
s]]To l]gn] krv]]n]I h] p]]zI hu\ kow ty]]g] n]T]I krI rhI. hu\ m]]rI wcC]T]I j Am]n]I s]]To l]gn] krv]]
tOy]]r T]w Cu\.Õ sp]\dn]]A m]kkm]t]]T]I kÁu\. pol]]\ bom]]\T]I kowno ton]I v]]t] m]]ny]]m]]\ a]v]I hoy] Am] Am]n]]\
m]o\ p]rT]I l]]g]t¶\ n] ht¶\.
Cev]qe s¶rex] ano klp]n]] p]ot]]n]] Ðm]m]]\ g]y]]\. sp]\dn]] je m]kkm]t]]T]I A l]okon]] s]v]]l]on]o s]]m]n]o
krI rhI ht]I A m]kkm]t]] k]c]I G]zIm]]\ {zI g]w no Ano sT]]no duin]y]] a]K]In]I g]m]g]In]I An]] hEy]] p]r
s]v]]r T]w g]w. no m]n] An¶\ iv]c]]ron]] c]kzoLe c]ZI g]y¶\. p]oto m]n]T]I j rv]In¨ s]]To p]rN]v]]n¶\ n]kkI ky¶*\
ht¶\ ano in]x]IT]n]I y]]d idl]n]] kow aç]]t] K]UNo db]]v]I dev]]n]o m]kkm] in]rD]]r ky]o* ht]o p]N] Am] m]n]no
m]]rv¶\ x]ky] n] ht¶\. Ano in]x]IT]n]o iv]rh jeql]o n]hot]o s]]l]t]o An]] krt]]\ v]D]]re t]o p]oto An]] B]oL] idl]no
je Qes] p]ho\c]]zI ht]I An]o g]m] Ano s]]l]t]o ht]o. ano A g]m] Aqlo j in]x]IT]n]I y]]d.
p]CIn]I b]]kIn]I r]t] ANo p]]s]]\ G]sy]] ky]]*\. je y]]dno A B]Ul]v]] m]]g]t]I ht]I An]I j y]]d Ano
a]vy]] krI. no Cev]qe l]]K] duK]on]I Ak dv]] jev]] rudno Ano GorI l]ID]I.
v
b]Ije idv]so G]rn]] k]m]m]]\T]I p]rv]]rI A [S]]n]] G]r t]rP g]w. l]gn]n]I D]m]]l] x]Ð T]w ty]]rT]I
An]]T]I [S]]no Gor K]]s] jv]]t¶\ n] ht¶\ p]N] [S]] roj Ano s]]T] a]p]v]] a]vy]] krt]I ht]I. a]jey] [S]] hju
G]zI p]hel]]\ j An]]T]I CUqI p]zIno p]ot]]no Gor g]w ht]I. sp]\dn]]no a]vol]I jot]]\ j A b]ol]I {QI : Ôa]v], t¶\
a]v]v]]n]I Ce Av]I K]b]r hot] t]o hu\ bo G]zI v]D]]re rok]wno t]]rI s]]To j n] a]v]I hot]! bos].Õ
Ano a]vol]I jow wcC]b]] p]N] rs]oz]m]]\T]I b]h]r a]v]I p]ho\cy]]\. Ôl]]go Ce ke a]je t]no m]]s]I
s]]\B]LI Ce. t]]rI bon]p]N]I t]o roj t]no m]Le j Ce. a]je b]hu d]Õze a]v]I Cu\ Aqlo jmy]] v]g]r t]o n]hI\ j jv]]
d[\.Õ
Ôt]mo t]o jm]]zv]]n]I v]]t] kro Co p]N] hu\ t]o t]m]]re ty]]\ rhev]] j a]v]I Cu\. b]ol]o, rhev]] dev]I Ce ke
k]ZI m]Ukv]I Ce ?Õ hs]v]]n]o vov]l]o p—y]tn] krt]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôto rhI j j] no, t]]ru\ j G]r Ce. hm]N]]\ kow p]oy]r]no m]okl]Ino iv]l]]s]no khev]z]v]I dwx]. ke p]CI t¶\
khIno j a]v]I Co ?Õ
Ôn]], khIno t]o n]T]I a]v]I p]N] a]v]t]]\ j iv]c]]r T]y]o ke [S]]n]I s]]To a]jn]I r]t] rhI j][\.Õ
Ôto An]o x]o v]]\D]o Ce ! hu\ iv]l]]s]no khev]z]v]I d[\ Cu\. t]mo boy] bon]p]N]Iao a]K]I r]t] s¶K]du:K]n]I
v]]t]o krjo.Õ
sp]\dn]]no khev]]n¶\ m]n] T]y¶\ ke s¶K]n]I v]]t]o t]o b]D]I p]t]I g]w hvo t]o du:K]n]I v]]t]o krv]]n]I j b]]kI
rhI Ce p]N] b]ol]I ty]]re b]Iju\ j : Ôa] t]o t]m]]ro B]]v] Ce t]o a]v]v]]n¶\ m]n] T]]y] Ce p]N] a]je dx] idv]s]T]I
jo[\ Cu\ ke [S]]A m]no ahI\ a]v]v]]n¶\ ky]]rey] kÁu\ n]T]I.Õ
v]s]m]] aort]] 25

Ôto n] j khu\ no! bon]b]] An]]\ m]]T]I G]zIy] vog]L]\ n] T]t]]\ hoy] t]o m]]r] khev]]n]oy] x]o aT]*
? hvo b]ol]I j ho[\ t]o roj a]v]je s]]To K]]wx¶\ no v]]t]on]]\ g]p]]q]\ h]\kIx¶\.Õ
b]Ijo kow s]m]y] hot] t]o sp]\dn]]A [S]]n]] a] vy]\g]n]o jv]]b] jÐr v]]ñy]o hot] p]N] a]je A c]Up] j
rhI. A bo jN]Iao [S]]n]] aorz]m]]\ poQI ano wcC]b]] iv]l]]s]bon]no s]\dex]o khev]z]v]v]] b]h]r g]y]]\.
Ôkem] p]]CI t¶\ [d]s] Ce. t]ib]y]t] t]o b]r]b]r Ce no !Õ [S]]A Ano ZIl]I jow p]UCy¶\.
Ôm]no t]o kx¶\ T]y¶\ n]T]I, t]ib]y]t] t]o t]]rI b]r]b]r l]]g]t]I n]T]I. t]no k]\w T]y¶\ Ce ke x¶\?Õ
Ôt]o m]]rI t]ib]y]t]noy] x¶\ T]v]]n¶\ ht¶\ ! ano kd]c] k]\w T]xo t]oy] Ak z]<kqr s]]To s]g]p]N] x]oD]I
k]Z/y¶\ Ce. m]Pt] dv]] T]xo no [p]rT]I ch]n]o py]]l]oy] p]]xo.Õ [S]] An]I qev] p]r a]v]I g]w.
ÔAv]]\ s]g]p]N] x]oD]v]]n]o j D]\D]o l]wno t¶\ boQI Co ke x¶\ ! v]]t]v]]t]m]]\ t]no v]hev]]r, s]\b]\D] ano
s]g]p]N] j s]Uje Ce !Õ sp]\dn]] a]je An]I a]v]I m]j]k s]]\B]Lv]]n]] m]Uzm]]\ n] ht]I.
Ôam]]re t]o Av¶\ hoy] no ! t]]rI jem] amo m¶\b]w s¶D]I B]Nol]]\ n]hI\ Aqlo. p]N] t¶\ bos] t]o K]rI, ke
p]CI {B]]v—t] l]ID¶\ Ce ?Õ
b]oly]] is]v]]y] j sp]\dn]]A K¶rs]I Ko\c]I no Am]]\ boQI. A jow [S]]n]I «B] p]]CI s]rv]rI : Ôkem]
a]je bon]b]] K¶rs]Im]]\ g]oQv]]y]]\! ke Aiqkeq a]]ze a]v]I ?Õ [S]]A p]]Co iv]n]od ky]o*.
no An]I v]]t] s]]c]I p]N] ht]I. sp]\dn]] jy]]re p]N] [S]]no ty]]\ a]v]t]I ty]]re s]ID]I j p]l]\g]m]]\ p]zt]I
no ch] p]N] aD]]*\ boQ]\ T]wno j p]I lot]I. [S]] kdI An]I a]v]I qev] m]]qe kx]I qkor krt]I t]o A khet]I :
Ôa]p]N]o t]o Ak is]DD]]\t] Ce ke s]Uv]]n¶\ m]Lt¶\ hoy] ty]]\ s¶D]I bos]v¶\ n]hI\ no bos]v]]n¶\ m]Lt¶\ hoy] ty]]\ s¶D]I
{B]]\ rhev¶\ n]hI\ no {B]]\ rÁe c]]l]t¶\ hoy] ty]]\ s¶D]I c]]l]v¶\ n]hI\.Õ p]N] A v]K]t]n]I sp]\dn]] ano a]jn]I
sp]\dn]] ky]]\ Ak ht]I !
Ôt¶\ t]]re p]l]\go c]ZIno bos] no ! hu\ m]no QIk l]]go Ce ty]]\ boQI Cu\.Õ
Ôto hu\ t]o boQI j Cu\ no ! mo\ ky]]\ t]]rI jem] v—t] l]ID¶\ Ce ke p]rNy]o s]]To hoy] t]o j p]l]\go bos]v¶\ !Õ
sp]\dn]]n]I [d]s]I p]]m]I g]yol]I [S]]A m]j]k krv]I c]]l¶ r]K]I.
Ôt¶\ a]m] akkl] v]g]rn]I m]j]k krv]]n]I b]\D] kr, m]no A n]T]I g]m]t¶\. jo hu\ ahI\ a]v]I A t]no n]
g]my¶\ hoy] t]o m]no sp]Sq khe Aqlo PrIT]I n]hI\ a]v¶\.Õ sp]\dn]]n]o kc]v]]q b]h]r a]v]I g]y]o.
Ôt¶\ m]]re ty]]\ a]vo A m]no n] g]mo Av]I klp]n]] t]o t¶\ j krI x]ke. a] t]o t¶\ j]No b]]rey] v]h]N] zUb]I
g]y]]\ hoy] Av]I s]Urt] l]wno boQI ht]I Aqlo t]no hs]]v]v]] p—y]tn] ky]o*. Cev]qe t¶\ hs]I n]hI\ t]o g¶sso t]o T]w
Ay] aoCu\ Ce ! b]]kI m]]ro t]o is]DD]]\t] Ce ke hso An]]\ v]so.Õ
Ôto v]K]t] jowno hs]t]I ho t]o !Õ
Ôt¶\ a]v]I ty]]re v]K]t] jow j l]ID]o ht]o. b]r]b]r c]]r no v]Is] im]in]q T]w ht]I. p]CI j hs]v]]n¶\
x]Ð ky¶*\ ht¶\. hvo t¶\y] t]]rI a] rot]I s]Urt] b]]ju p]r m]UkIno hs]v]] m]]\z.Õ
Ôt¶\ rzv]]n¶\ x]Ð kr Aqlo hu\ hs]v]] m]]\z \.u ke p]CI m]]re t]no rz]v]v]] m]]qe c]Im]qI K]N]v]I p]zxo !Õ
Ôhu\ rzv]]n¶\ x]Ð krv]]n]I Cu\ Ak z]<kqr a]v]Ino m]]rI a] s]K]Ino [p]]zI j]y] ty]]re. jo ke m]]re t]o
rzv]]n]I t]]l]Im] p]N] t]]rI p]]soT]I j lov]I p]zxo. t]no rzt]]\ s]]ru\ a]v]zI g]y¶\ Ce jy]]rT]I t¶\ hs]v]]n¶\ B]Ul]I
26

v]s]m]] aort]]

g]w Ce ty]]rT]I.Õ [S]] g]\B]Ir T]]y] A v]]t]m]]\ m]]l] j n]hI\.
sp]\dn]]no t]o rzv¶\ ke hs]v¶\ A j s]m]j]t¶\ n] ht¶\. [S]]n]I m]j]k krv]]n]I a]dt]T]I A aj]N]I ky]]\
ht]I ! a]K]re sp]\dn]]A An]I s]]mo An]o j d]v] ajm]]v]v]]n¶\ n]kkI ky¶*\ : Ôt¶\ jy]]re rzt]I howx] ty]]re
m]]ro hs]v]]n]o v]]ro hxo.Õ
Ôty]]re t]o bon]b]] hs]v]]n]] m]Uzm]]\y] n]hI\ ho. m]D¶rjn]In]]\ s]p]n]]\ jot]]\ hx]o.Õ
ÔA v]]t] t]o s]]c]I j no. p]N] K]ro a]n]\d t]o m]no A v]]t]n]o T]t]o hxo ke hu\ Ak m]UK]* ano k]y]m]
b]b]zt]I bon]p]N]In]I s]ob]t]m]]\T]I t]o [g]rI g]w.Õ
Ôt]o p]CI aty]]rT]I j CUqI T]w j] no ! t]no koN] roke Ce ?Õ
ÔCUqI T]t]I j j][\ Cu\ p]N] t]no m]UK]I*no Ay] ky]]\ s]m]j]y] Ce ! p]hel]]\ hu\ t]no m]Lv]] roj a]v]t]I ht]I
ano a]je dx] idv]so m]Lv]] a]v]I Cu\ no hvo p]CI m]ihno-Õ
Ôno bo m]ihn]] p]CI t]o roj r]to m]Lv]]n¶\ r]K]Ix] Am] no !Õ
Ôm]Le Ce m]]rI b]l]]r]t].Õ
Ôm]no n]hI\ pol]]no -Õ khet]]\ [S]]A a]\K]n]o Av]o c]]Lo ky]o* ke sp]\dn]]no An]] p]r g¶sso kev]I rIto
T]v¶\ A j n] s]m]j]y¶\. no to hs]I p]zI.
Ôhvo k]\wk m]]rI bon]p]N]I jev]I l]]g]I. b]ol] jm]t]] p]hel]]\ ch] p]Ix] ? n] p]Iv]I hoy] t]o v]]\D]o n]hI\,
Aql]]\ ch] m]ors] b]c]xo.Õ
Ôjmy]] p]hel]]\ ch] - n]]st]o krI l]wx]. p]CI jm]v]]n¶\ m]ozu\ T]]y] t]oy] ic]\t]] n]hI\.Õ sp]\dn]] p]N]
An]I p]]soT]I j a]v¶\ b]ol]t]]\ x]IK]I ht]I.
ÔA t]o t¶\ a]v]I ty]]rT]I j mo\ s]m]«l]ID¶\ ht¶\ ke m]]ro aQv]]izy]]n]] n]]st]]n]o kv]oq] t¶\ Ak j
idv]s]m]]\ p]Uro krI jv]]n]I Co. p]N] m]no Am] T]]y] Ce ke a]v]I B]UK]zI b]]rs] v]hu An]]\ s]]s]iry]]\m]]\ s]m]]xo
kev]I rIto ?Õ
l]ID]o.

Ôjo t]]r] jev]I n]]n]] m]n]n]I s]]s¶ hoy] t]o n] j s]m]]y].Õ sp]\dn]]A jev]] s]]To tov]] T]w qoN]o m]]rI

Ôm]oq] m]n]n]I ke n]]n]] m]n]n]I p]N] t]]r] n]s]Ib]m]]\ t]o s]]s¶ j ky]]\ l]K]]w Ce ? c]]l]o Aql]I t¶\
B]]gy]x]]LI. p]N] n]]st]o krv]o j hoy] t]o rs]oz]m]]\ j c]]l] no.Õ [S]]A {Qt]]\ kÁu\. sp]\dn]] p]N] ton]I p]]CL
rs]oz]m]]\ g]w. [S]]A p]]Cu\ kÁu\ : Ôt¶\ hm]N]]\n]I b]hu [d]s] jN]]y] Ce.Õ
Ôn]] re ! t]no Av¶\ l]]g]t¶\ hxo. hu\ t]o jev]I ht]I Av]I j Cu\, h], t]]rI jem] k]y]m] b]kb]k krv]]n]I m]no
qev] n]T]I Aqlo t]no Am] l]]g]t¶\ hoy] kd]c].Õ
Ôm]no t]o jev¶\ hoy] Ce Av¶\ j l]]go Ce. ano m]no An]I p]N] K]b]r Ce ke t¶\ a]jk]l] [d]s] kem] rhe Ce.
ano Ak v]]t] n]kkI krI l]ID]] p]CI t]]re Am] ihjr]y]] n] krv¶\ jowA.Õ
Ôhu\ k]\w ihjr]t]I n]T]I, p]N] m]]ro c]hero j Av]o hoy] Am]]\ hu\ x¶\ krI x]ku\! hu\ g]\B]Ir ho[\ Cu\ ty]]re t]no Am]]\
[d]s]I n]jr a]v]t]I hoy] t]o Am]]\ t]]rI B]Ul] Ce, m]]rI n]hI\.Õ sp]\dn]]A x]bdono m]c]zIno khev]] ky¶*\ p]N]
v]s]m]] aort]] 27

An¶\ hEy ¶\ Am]]\ s]]T] a]p]I x]kt¶\ n] ht¶\.
[S]]n]I n]jr b]h]r A rhe j kem] ? ÔAm] v]]t] [z]v]Ino m]no {Q]\ n]hI\ B]N]]v]I x]ke t¶\. m]]N]s]
D]]re t]o hj]ro du:K] v]ccoy] hs]t¶\ rhI x]ke Ce. h], Ano p]irisT]it] s]]To s]m]]D]]n] krt]]\ a]v]ze t]o. a]p]N]I
v]Irun]o j d]K]l]o lo no. Ano n]T]I s]]s]r]m]]\ s¶K] ke n]T]I ip]y]rm]]\, p]N] to\ Ano kdI m]o\ c]Z]v]Ino Prt]I ke
rodN]]\ rzt]I jow Ce ?Õ
ÔAv]]\ m]]N]s]o b]hu aoC]\ hoy] Ce. m]]re kb]Ul] krv¶\ jowA ke hu\ t]o Av]I n]T]I j.Õ
ÔAv¶\ n]T]I. p—y]tn] krv]]T]I Av]o sv]B]]v] keLv]I x]k]y] Ce. v]LI t]]re t]o An]] krt]]\ hj]r G]N¶\
s]]ru\ Ce. t]]re t]o ip]y]rm]]\ iv]l]]s]bon] jev]]\ m]] Ce no s]g]]\ B]]wbon] krt]]\y] iv]xoS] het] D]r]v]t]]\ B]]wbon] Ce. no
s]]s]rIm]]\ n]T]I s]]s¶ s]s]r]n]I zK]l]. v]LI rv]In¨ jev]o s]]ru\ km]]t]o Young toll and handsome
husband Ce.Õ
Ôt¶\ Ak sˆ]I Ce Ct]]\ m]]r] m]n]n]I v]]t] n]T]I s]m]« x]kt]I, kd]c] p¶ruS] hot] t]o-- ?Õ
Ôt]o hu\ t]]rI s]]To j p]rN]t] ano m]]r] rs]oz]n]o c]]j* t]no s]o\p]I det]; p]N] x¶\ T]]y] t¶\ m]]r] n]s]Ib]m]]\
j n]hI\ l]K]]yol]I Aqlo hu\ p¶ruS] t]rIke n] jnm]I ano t¶\ Ak z]<kqrno p]rN]v]]-Õ p]N] to a]g]L b]olo to
p]hel]]\ ton¶\ Dy]]n] [B]r]t]I ch] t]rP g]y¶\ no to b]ol]v]]n¶\ p]zt¶\ m]UkIno ch]n]I p]rojN]m]]\ v]Lg]I g]w.
Ôa]v]I no a]v]I v]]t]om]]\ to\ aD]I* ch] t]o [B]r]v]I n]]K]I.Õ sp]\dn]]A A jow qkor krI.
ÔA t]o [B]r]y]. ch]n]o p—em] c]Ul]] p]r Ce. p—em]n]o [B]ro a]vo ano v]c]m]]\ t]pol]I n]zt]I hoy] t]o
p]CI ANo [B]r]n]] jore Cl]k]wnoy] c]Ul]]no Boqv¶\ j jowA no !Õ
Ôt¶\ kono Boqv]]n]] [B]r] m]]rI rhI Cu\ ?Õ
Ôamo k]\w t]]rI jem] n]]m] Cup]]v]t]]\ n]T]I. [S]]A ch] g]]Lt]]\ kÁu\. sp]\dn]] iK]nn] T]wno a]v]I ht]I
p]N] ton]I A iK]nn]t]] koN] j]No ky]]\\y] jt]I rhI ht]I. [S]]n]] sv]B]]v]m]]\ j g]\B]Irt]] n] ht]I Aqlo to c]]he
ke n] c]]he t]o p]N] to hLv]] v]]t]]*l]]p]m]]\ {t]rI j p]zt]I. ch]n]o Ak jord]r s]b]zko m]]rt]]\ ANo a]\K]
[l]LI.
ÔAm]]\T]I j t¶\ {\c]I a]v]t]I n]T]I no. hu\ jo Ak v]K]t] rjn]Ik]nt] Bog]I T]w j][\ t]o t]no b]r]b]rn]o
b]oD]p]]Q c]K]]z]v¶\.Õ sp]\dn]]A An]o Av]o c]]Lo jow kÁu\.
Ôt¶\ jo Ano Bog]I T]w j]y] t]o p]CI z]<kqrno kow b]I« x]oD]v]I p]ze An¶\ x¶\ ?Õ
Ôt]no z]<kqr is]v]]y] b]Iju\ k\w s]UJe Ce ke n]hI\ ?Õ
Ôm]no t]o b]Iju\ G]N¶\y] s]UJe Ce p]N] t]]r] m]n]no p]UCI jo ke Ano A is]v]]y] b]Iju\ k\w s]UJe Ce K]ru\ ?Õ
Ôm]]ru\ Ak k]m] krIx] ?Õ k\q]LIno sp]\dn]]A kÁu\.
Ôare Ak x¶\ hj]r hoy] t]oy] krIx], b]ol].Õ
Ôt¶\ bo G]zI m]oZu\ b]\D] r]K]Ix]! t]]rI b]kb]k s]]\B]LIno m]]ru\ t]o m]]T¶\ p]]kI g]y¶\.Õ
Ôt]o t]o z]<kqrno b]ol]]v]IA; v]g]r PIA dozt]o a]v]xo.Õ [S]] g]\B]Ir T]]y] A v]]t]no s]o g]][n¶\ Ceq\.u
Ôhu\ j][\ p]CI b]ol]]v]je. t]]r] m]g]jn]o wl]]j kr]v]v]]n]o T]y]o Ce.Õ sp]\dn]]A kÁu\ p]N] [S]] t]rPT]I
28

v]s]m]] aort]]

m]Lv]o jowt]o v]Lt]o jv]]b] n] m]ñy]o. A kowk b]Ij] j iv]c]]rm]]\ zUb]I g]yol]I l]]g]I.
Ôhu\ a]v¶\ Cu\.Õ khet]]\ A b]h]r n]IkLI g]w. dxok im]in]qm]]\ p]]CI a]v]t]]\ toNo p]UCy¶\ : Ôk]lo t¶\ x¶\
krv]]n]I Ce ?Õ
Ôkem] ?Õ
Ôkow k]rN] v]g]r t]o n]hI\ p]UCt]I ho[\ no !Õ
Ôk]lo hu\ p]U\j], p]]iN]y]]ru\, p]ot¶\ ano v]]s]N] m]]\jv]]n]]\ k]m] krv]]n]I Cu\; Am]]\ B]]g] p]z]v]v]o hoy] t]o
s]v]]rT]I j a]v]I p]ho\c]je.Õ [S]] m]j]km]]\ j p]UCt]I hxo Am] m]]n]I sp]\dn]]A p]heloT]I j v]]\kI v]]t] krv]]
m]]\zI.
ÔA b]D]]\ k]m] iv]l]]s]m]]s]Ino s]o\p]Ino a]p]No k]lo s]Urt] jwA.Õ
Ôkem] ?Õ sp]\dn]]no An]I a] ac]]n]k s]Urt] jv]]n]I v]]t] n] s]m]j]w.
Ôv]Iruno m]Lt]]\ a]v]IA. t]no t]o K]b]r Ce ke a]p]N]] jev]I kow bon]p]N]Iao Ano m]Lv]] j]y] ty]]re
Ano keql]I K¶x]I T]]y] Ce ! no G]N]] v]K]t]T]I kow iPlm] n]T]I jov]]w to Ak]d s]]rI iPlm] p]N] jot]]\ a]v]IA.
a]p]No b]h]no ib]c]]rI v]Irunoy] iPlm] jov]] m]Lxo.Õ
ÔB]lo m]no v]]\D]o n]T]I p]N] b]]no p]UCv¶\ p]zxo.Õ
Ôto p]UCI loje, p]N] m]herb]]n]I krIno t]]r]\ B]]wbon]no s]]To n] lot]I.Õ
ÔAv]I Akl]poqI Ce t¶\ !Õ khet]]\ sp]\dn]]A Ano koN]I m]]rI.

an¶ßm]

4. v]Iruno ty]]\
b]Ije idv]so s]v]]rm]]\ [S]] tOy]]r T]wno Ano b]ol]]v]v]] a]v]I ty]]re sp]\dn]] toy]]r T]w j g]yol]I
ht]I. sp]\dn]] m¶\b]wT]I p]]CI a]v]I ht]I ty]]rT]I iv]l]]s]bon]n]] m]n]m]]\ tono m]]qe kow b]Ik ke x]\k] rÁ]\ n]
ht]]\. Am]No sp]\dn]]n]I s]Urt] jv]]n]I wcC] j]N]I ty]]re {l]q]n]]\ A K¶x] T]y]]\ ht]]\. sp]\dn]]A l]gn] m]]qe h]
p]]zI ht]I Ct]]\ An¶\ m]n] hju c]c]N]t¶\ ht¶\ An]I Am]no j]N] ht]I j. Am]no T]y¶\ ke A a]v]I rIto b]h]r
jt]I T]]y] ano An]I bon]p]N]Iaono m]Lt]I T]]y] t]o An]] m]n]m]]\ T]ozI x]]\it] p]N] T]xo.
Am]No sp]\dn]]no s]Urt] jv]]n]I rj] a]p]t]]\ kÁu\ : ÔB]lo jw a]v] bo idv]s]. [S]] s]]To Ce Aqlo t]no
m]j] p]zxo. b]no t]o v]Iruno s]]To l]wno zumm]s] p]N] jt]]\ a]v]jo. A b]h]no A ib]c]]rIn]] bo idv]s] t]o
a]n]\dm]]\ v]Ito.Õ
Ôm]no t]o Am] ht¶\ ke t¶\ hju t]o {QIy] n]hI\ ho, Aqlo t]o hu\ v]hel]I a]v]I.Õ Ano tOy]]r T]w g]yol]I
jot]]\ [S]]A kÁu\.
Ôt]no x¶\ hoy] Ce no x¶\ n]T]I hot¶\ A j aqp]qo p—Ãn] Ce. lo c]]l], t]]r] m]n]m]]\ Av¶\ t]o n]T]I no ke b]s]
t]]rI r]h jowno {B]I rhev]]n]I Ce !Õ khet]]\ ANo p]ot]]n]I n]]n]I bog] s]\B]]LI.
rst]]m]]\ [S]]A p]UCy¶\ : Ôiv]l]]s]m]]s]I t]no rj] a]p]t]]\ ac]k]y]]\ ht]]\ ?Õ

ÔA t]]r] jev]]\ v]hem]I n]T]I. v]LI hu\ m¶\b]wT]I v]]y]d]s]r p]]CI a]v]I g]w ty]]rT]I t]o
Am]no K]]t]rI T]w j g]w Ce ke mo\ m]n]T]I Am]n]I wcC] m¶jb] v]t]*v]]n¶\ n]kkI krI l]ID¶\ Ce.Õ
Ôhu\ jUn]v]]N]I iv]c]]rn]I n]T]I Ct]]\ m]no p]N] t]]ru\ a] p]g]l¶\ vy]]jb]I l]]gy¶\ Ce. t¶\ jo z]<kqrno shej
in]kqT]I aoLK]t]I hot] t]o a]je t]]r] a]n]\dn]I av]iD] j n] hot].Õ koN]In]o hLv]o g]odo m]]rt]]\ [S]]A tono
kÁu\. g]\B]Ir v]]t] krt]]\y] to An]o m]UL sv]B]]v] CozI x]kt]I n] ht]I.
Ôm]no l]]go Ce ke t¶\ Am]no in]kqT]I aoLKo Ce Aqlo j t]]r] a]n]\dn]I av]iD] n]T]I rhI a]je !Õ
Ôt]no x¶\ l]]go Ce ano x¶\ n]T]I l]]g]t¶\ A j m]oqo p—Ãn] Ce.Õ [S]]A G]zI p]hel]]\n ]] An]] x]bdo Ano
p]rt] krt]]\ kÁu\.
b]s]m]]\ bo v]cco K]]s] v]]t] T]w n]hI\ p]N] sqex]no p]ho\c]t]]\ j [S]]n]I «B] p]]CI c]]l¶ T]w g]w :
ÔiqkIq kZ]]v]v]] t¶\ j]y] A m]no b]r]b]r l]]g]t¶\ n]T]I.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôa]p]No iqkIq s]Urt]n]I lov]]n]I Ce p]N] jo t¶\ iqkIq lov]] j]y] t]o ky]]\k s]Urt]no b]dlo m¶\b]wn]I l]w
a]vo t]o !Õ
Ôt]]rI to «B] Ce ke krv]t]! hu\ hj]r v]]r khI c]UkI Cu\ ke mo\ An]] n]]m]n¶\ m]I\z \u v]]LI dID¶\ Ce. hu\ Ano
B]Ul]I g]w Cu\, p]CI t¶\ v]]rev]]re A y]]d krIno x]] m]]qe p]]p]m]]\ p]ze Ce ?Õ sp]\dn]]A kzv]]x]T]I kÁu\ no p]]CI
[d]s] T]w g]w.
Ôhu\ A m]I\z \u v]]LI dIDol]]n]I v]]t] n]T]I krt]I p]N] m]]r] ano t]]r] aoLK]It]] Ak z]<kqr m¶\b]wm]]\
rhe Ce Am]n]I v]]t] kru\ Cu\. Aqlo hu\ v]hem] K]]t]I ht]I ke - Õ khet]]\ A iqkIqb]]rI t]rP g]w. iqkIqb]]rI p]r
l]]\b]I l]]wn] t]o n] ht]I Ct]]\y] [S]]no iqkIq l]wno a]v]t]]\ p]]\cok im]in]q t]o T]w j. a] s]m]y] drim]y]]n] pol¶\
m]I\z\u v]]LI dIDol¶\ n]]m] sp]\dn]]n]] idl]m]]\ G]m]]s]]N] m]c]]v]I g]y¶\.
tono T]y¶\ : p]oto Ano Pos]l]]v]Ino c]]l]I t]o a]v]I p]N] An]] hEy]] p]r x]I v]It]I hxo ! in]x]IT]
l]]g]N]Ix]Il] «v] ht]o. Ak m]]N]s] je v]]t] m]]qe bo a]\s¶y] n] p]]ze no b]Ije idv]so j]No k]\w j n] b]ny¶\ hoy]
Am] k]m] p]r c]ZI j]y] ty]]\ b]Ijo m]]N]s] v]rs]o s¶D]I kr]r n] moLv]I x]ke. in]x]IT] a] b]Ij] p—k]rn]o
m]]N]s] ht]o. ano p]]CI a] t]o ht]I An]] idl]n]] kqk] T]w j]y] Av]I v]]t] - p]N] A b]D]] iv]c]]rono b]Lp]Uv]*k hzsol]v]] m]]g]t]I sp]\dn]] m]n]m]]\ j b]b]zI rhI : Ômo\ jy]]re Ak
in]N]*y] ky]o* Ce ty]]re Ano v]Lg]I j rhev¶\ Aql¶\ j n]hI\ p]N] Ano m]n]T]Iy] ap]n]]v]I lov¶\ A j m]]ru\ hvo
kt]*vy] Ce. m]]re in]x]IT]no B]Ul]I jv]o jowA ano ANoy] m]no iv]s]]rI dev]I jowA. m]]re m]]r] kuqu\b]m]]\, z]<kqr
rv]In¨m]]\ ano m]]r] l]gn]«v]n]m]]\ aot]p—ot] T]w jv¶\ jowA. in]x]IT]n]o iv]c]]r s]rK]oy] krv]o A hvo t]o
p]]p] g]N]]y]. hu\ Ano B]Ul]I jwx] ano A p]N] m]no B]Ul]I j]y] A p]N] hu\ jowx].Õ p]N] An]o a] juss]o AT]I
a]g]L n] v]D]I x]ky]o. Ak t]rP A in]x]IT]no B]Ul]I jv]]n]I v]]t] krt]I ht]I ano b]I« t]rP in]x]IT] p]N]
p]ot]]no B]Ul]I j]y] A jov]]n]I wcC]y] r]K]t]I ht]I. A kev]I rIto x]ky] b]n]v]]n¶\ ht¶\ An]I m]T]]m]N] An¶\ m]n]
krI rÁu\. Ano l]]gy¶\ ke Av¶\ b]D¶\ iv]c]]rv¶\ jeql¶\ s]hel¶\ ht¶\ Aql¶\ a]c]]rm]]\ m]Ukv]]n¶\ s]hel¶\ n] ht¶\.
h], in]x]IT]no B]Ul]v]]n]o p—y]tn] t]o to krv]]n]I j ht]I - krt]I j ht]I. An]] m]n]no a\D]]re K]UNo kow
zoiky¶\ kre t]o K]b]r p]zI j]y] Av]I v]]t] ht]I ke n] t]o in]x]IT] Ano B]Ul]I x]kv]]n]o ht]o ke n] t]o A
in]x]IT]no. p]N] sp]\dn]] Ano B]Ul]I jv]]n]o in]ºy] v]]r\v]]r ky]]* krt]I ht]I ano in]ºy]n]]\ A m]&g]jLm]]\
30

v]s]m]] aort]]

zUb]k]\ m]]rv]] p—y]tn] ky]]* krt]I ht]I. n] t]o to hs]I x]kt]I ht]I ke n] t]o ton¶\ rzv¶\ b]h]r a]v]t¶\ ht¶\.
b]Ijo iv]c]]r tono rv]In¨n]o p]N] a]v]t]o ht]o. l]gn] m]]qe ANo p]ot]]no kdI db]]N] ky¶*\ hov]]n¶\ tono
y]]d n] ht¶\. jo l]gn] p]CI p]N] p]oto a]v]I j K]ov]]yol]I ano [d]s] rÁ] kre t]o rv]In¨n¶\ x¶\ ? An]]\
arm]]n]on¶\ x¶\ ? An]] l]gn]«v]n]n¶\ x¶\ ?
p]oto t]o n]] Cuqke rv]In¨ s]]To p]rN]t]I ht]I p]N] A t]o Akb]Ij]no s]h]re «v]n]p]T] p]s]]r krv]]n]]\
t]T]] Akb]Ij]n]] s¶Ko s¶K]I ano duKo duK]I T]w B]v]s]]g]r t]rI jv]]n]]\ arm]]n]o l]wno ton]I s]]To l]gn] krt]o
ht]o. An]o b]]p]z]n]o x]o doS] ? to iv]c]]rI rhI no A iv]c]]ron]I p]r\p]r] s]]mo j]No p]zk]r Pe\kt]I hoy] tom]
A m]n]om]n] b]b]zI p]N] K]rI : Ôhu\ Ano duK]I n]hI\ T]v]] d[\. hu\ Ano kow p]N] B]ogo s¶K]I krIx] no hu\y] s¶K]I
T]v]] m]n]T]I p—y]tn] krIx].Õ
Ôlo, c]]l]. x]]n]] iv]c]]re c]ZI g]w Cu\ p]]CI !Õ iqkIq l]wno a]v]I p]ho\col]I [S]]A ton]I
v]]st]iv]kt]]no Z\ZoLI.
Ôh], c]]l].Õ toNo kÁu\ p]N] ton]] av]]jm]]\ du:K]n]I je C]\q a]v]I g]w A [S]]T]I C]n]I n] rhI x]kI.
Ôt¶\ dIv]]sv]pn] jot]I T]w g]w Cu\ An]I m]no K]b]r n]hI\.Õ ANo Ano qkor krI.
v]]ñy]o.

Ôt¶\ K]oqI klp]n]]ao krt]]\ x]IK]I g]w Cu\ An]I m]noy] K]b]r n] ht]I.Õ sp]\dn]]A Ano Av]o j jv]]b]

qešn] a]v]I ano boy] tom]]\ boQ]\ ty]]\ s¶D]I bom]]\T]I kow b]oly¶\ n]hI\. sp]\dn]]n]] m]n]n]I z]m]]zoL
isT]it]T]I aj]N] hov]]n]o zoL krIno [S]] tono ic]Zv]v]] p—y]tn] krt]I ht]I p]N] ton]] m]n]n]I isT]it]n]I [S]]no
K]b]r n] ht]I Av¶\ n] ht¶\. ton]] p]zI g]yol]] m]o\ p]rT]I ano v]]t]v]]t]m]]\ tono boDy]]n] T]w jt]I jowno A G]N¶\
s]m]« g]w ht]I. Aqlo t]o ANo D]n¶m]]s]Ino m]LIno sp]\dn]]no s]Urt] l]w jv]]n¶\ k]v]t]ru\ y]ojy¶\ ht¶\ no.
v]Iru s]Urt]m]]\ ht]I ton]I n]] n]hI\ p]N] sp]\dn]]no s]Urt] l]w jv]] p]]CL Pkt] v]Iruno m]Lv]]n¶\ j m]]ˆ]
k]rN] n] ht¶\. ˆ]Nok idv]s]T]I rv]In¨ s]Urt] a]vy]o ht]o ano b]Ij] bo idv]s] hju s]Urt]m]]\ j rok]v]]n]o ht]o.
D]n¶m]]s]I p]]soT]I [S]]no A m]]iht]I m]LI ht]I. Aqlo ANo t]]tk]il]k s]Urt] jv]]n]o pl]]n] iv]c]]rI k]Z/y]o
ht]o. Ano K]]t]rI ht]I ke sp]\dn]] no rv]In¨ Ak bo v]K]t] Akl]]\ m]Lxo t]o sp]\dn]]n]] m]n]m]]\ je g]m] Ce A
in]m]U*L T]w jxo.
p]N] sp]\dn]]n]] m]n]n]I isT]it]T]I jo A s]]rI rIto v]]keP hot] aT]v]] An]] ano in]x]IT]n]] p—N]y]n]I
Ano s]]c]I j]N]k]rI hot] t]o to s]m]« j g]w hot] ke sp]\dn]]n]I [d]s]I dUr krv]] Av]I kow dv]] k]m] l]]go
Av]I n] ht]I. h], s]m]y] kd]c] An]] A g]m]no dUr krI x]ke K]ro. al]b]–] An]] ano in]x]IT]n]] s]\b]\D]n]I
t]o p]UN]]*huit] T]w j g]w ht]I An]I t]o Ano K]]t]rI ht]I j.
A s]Urt] p]ho\cy]]\ ty]]re hju s]v]]rn]] n]v] j v]]gy]] ht]]. v]Iru x]]k lov]] b]h]r jv]] n]IkLt]I j
ht]I. ANo A boy]no joy]]\ no a]n]\dT]I b]ol]I {QI : Ôare, x¶\ khev]]y]! a]je s]Urt]n]]\ n]s]Ib] PrI g]y]]\ ke x¶\

Ôs]Urt]n]]\ n]s]Ib] Py]]*\ ke n]hI\ An]I t]o K]b]r n]T]I p]N] t]]ro p—og—]m] t]o PrI j jv]]n]o Ce. ky]]\ jv]]
tOy]]r T]w ht]I ?Õ [S]]A p]UCy¶\.
Ôn]IkLt]I ht]I t]o x]]k lov]] m]]qe p]N] b]]rN]]m]]\ j bo l]]l] q]moq]\ jev]I bon]p]N]Iao m]LI g]w p]CI -Õ
v]s]m]] aort]] 31

Ôp]CI x¶\ ?Õ
Ôp]CI x¶\ hoy] b]Iju\ ? x]]k lov]] t]o jv¶\ j p]zxo p]N] p]hel]]\ t]m]no c]] ip]v]z]v]Ino j][\. hvo t]o
x]]kn]I s]]To s]Urt]n¶\ Prs]]N] p]N] lot]]\ a]v]v¶\ p]zxo no.Õ khet]]\ v]Iru rs]oz]m]]\ poQI. boy] bon]p]N]Iaoy]
An]I p]]CL g]w no p]]ql]] Ko\c]Ino g]oQv]]w g]w. ch]n]I t]pol]I gos] p]r m]UkI v]IruA kÁu\ : Ôs]]s¶s]s]r]
dex]m]]\ m]j] kre Ce no amo ahI\. s]Urt]m]]\ a]vy]] p]CI T]ozI loÕrm]]\ p]zI g]w Cu\. b]]r v]]gy]] p]hel]]\ kdI
K]]v]]n¶\ tOy]]r j n]T]I T]t¶\.Õ
ÔA t]o K]]n]]r p]r a]D]]r.Õ
ÔAqlo j no. Am]no t]o v]LI kow idv]s] doZ v]]go t]o kow idv]s] boy] v]]g]I j]y]. t]pol]]\ p]kzIno
bos]I rhev]]n¶\. hu\ t]o m]]re b]]rno qkore K]]w l][\. p]N] t]mo boy] jN]IaoA a]je kem]n]I ac]]n]k m]her krI?Õ
Ôt]]rI K]b]r jov]] st]o. Akbo jN]]\A kÁu\ ke s]Urt] g]y]] p]CI v]Iru Av]I j]zI T]w g]e Ce, Av]I
j]zI T]w g]w Ce _ to amo jov]] a]vy]]\ ke ky]]\k Akn]I bo t]o n]T]I T]w jv]]n]I no!Õ [S]]A An]] sv]B]]v]
m¶jb] vy]\g] ky]o*.
ÔAv¶\ T]w j]y] t]oy] n]v]]w T]ozI Ce ! kowno v]rs] v]hel¶\ t]o kowno v]rs] m]ozu\. p]N] sp]\dn]], t¶\ kem]
c]Up] Ce, g]]zIm]]\ kow B]qk]w g]y¶\ ht¶\ ke x¶\ ?Õ
Ôkow B]qk]y¶\ n]T]I. hvo B]qk]w j]y] t]o n]v]]w n]hI\. v]]t] j]No Am] Ce ke _ Õ khet]]\ [S]]A Ano
Ak b]]ju p]r l]w jw k]n]m]]\ PU\k m]]rI : Ôrv]In¨ s]Urt] a]vy]] Ce no boy]no Bog]]\ krv]] iv]c]]r Ce. x]]k lov]]
j]y] ty]]re Am]no qhuko krt]I a]v]je. joje Am]no s]]c¶\ khet]I n]hI\. n]hI\ t]o b]D]I m]j] m]]rI jxo.Õ p]CI
v]Iruno kx¶\ s]m]j]v]v¶\ p]ze Am] n] ht¶\.
ch] ip]v]]w rhI Aqlo x]]k lov]] jt]]\ b]h]r n]IkLt]]\ v]IruA kÁu\ : Ôm]]re a]v]t]]\ shej m]ozu\ T]]y] t]o
k\s]]r krI r]K]jo; b]]kIn¶\ hu\ a]v]Ino krIx].Õ
Ôkem] k\s]]r ?Õ
Ôiv]v]]h T]y]] p]CI t¶\ m]]re ty]]\ p]hel]I v]K]t] a]v]I Ce to k\s]]r n]hI\ t]o t]no iK]c]zI K]v]z]v¶\ Am] !Õ
khI v]Iru hs]t]]\ b]h]r n]IkLI g]w.
K]]ss]] doZ kl]]k p]CI to p]]CI PrI ty]]re k\s]]r t]o k\s]]r p]N] s]]To d]LB]]t] p]N] tOy]]r T]w g]y]]\
ht]]\. Ôto t¶\ b]j]rm]]\ x]]k lov]] g]w ht]I ke p]CI v]]zIA ?Õ tono jot]]\ j sp]\dn]]A p]o\kv]] m]]\zI.
Ôx¶\ T]]y] ! g]rj s]m]«no l]okoy] x¶\ m]o\G]] T]]y] Ce ! a] t]o t]m]]re l]IDo n]hI\ t]o hu\ k\w n]v]rI Cu\ Av]]
k]l]]v]]l]] krv]].Õ
Ôhoy] A t]o v]K]t] a]vyo b]D]]y] m]o\G]] T]]y].Õ no [S]] v]Iruno K]]n]g]Im]]\ k]\w p]UCe to p]hel]]\ j b]]rN]]
p]r kown]] qkor] p]z/y]].
v]IruA b]]rN¶\ K]oly¶\. rv]In¨ a\dr a]vy]o : Ôky]]\ Ce rN]«t]?Õ ANo a]v]t]]\ j p]UCy¶\.
Ôa\dr s]Ut]] Ce.Õ khet]]\ v]IruA a\drn]I t]rP wx]]ro ky]o*.
ty]]\ rv]In¨A [S]]no jow. [S]]n¶\ ano rv]In¨n¶\ m]os]]L Ak j g]]m]m]]\ Aqlo A [S]]no t]o
aoLK]t]o j ht]o. Ano jow rv]In¨A a]ºy]* vy]kt] ky¶* : Ôt]mo ky]]rn]]\ a]vy]]\ Co ?Õ
32

v]s]m]] aort]]

Ôa]je j a]v]I.Õ [S]]A qU\km]]\ j p]t]]vy¶\.
rv]In¨ a\drn]] Ðm]m]]\ poQo ano n]Ic¶\ jow kc]ro k]ZI rhel]I sp]\dn]]no aCzt]I n]jre jow ANo
p]UCy¶\ : Ôky]]\ Ce rN]«t] ?Õ no jv]]b] v]]Lv]] {\c¶\ jot]I n]jroA Ano joy]o no jv]]b] v]]ñy]] is]v]]y] j ZLI
g]w. rv]In¨A p]N] ty]]re j sp]\dn]]no aoLK]I no toy] shej Cp]]w g]y]o: Ôm]no v]Irubono Am] khIno b]ol]]vy]o
ht]o ke rN]«t] ib]m]]r Ce. p]N] v]]\D]o n]hI\ A b]h]no t]m]no m]L]y¶\ t]o K]ru\. a]p]No Ak b]Ij]no j]N]IA CIA
jÐr p]N] p—ty]X] m]Lv]]n]I G]N]I wcC] ht]I. to idv]so iv]v]]hn]I iv]iD] v]K]to A B]Izm]]\ a]p]No Ak b]Ij]no
m]ñy]]\ Ano b]dlo Am] khev¶\ jowA ke a]p]No Ak b]Ij]no dIQ]\. kem] Co t]mo ?Õ
ÔAm]no QIk n]T]I Aqlo t]o hu\ t]m]no spoxy]l] iv]iJqe b]ol]]v]I l]]v]I Cu\. p]N] PIn]I a]x]] r]K]t]] ho
t]o B]Ul]I jjo. amo aoLK]It]] z]<kqrno PI a]p]t]]\ n]T]I.Õ [S]]n]I s]]To a\dr a]v]t]]\ v]Iru b]ol]I.
Ôno hu\ t]m]]r] jev]]\ aoLK]It]]\n]I m]Pt] dv]] krt]o p]N] n]T]I. Aqlo t]o dv]]n]I Aqec]I l]ID]] is]v]]y]
j a]vy]o Cu\.Õ rv]In¨A p]N] Ano y]ogy] jv]]b] v]]ñy]o.
Ôjoy¶ no kev¶\ ad/B]Ut] im]l]n] Ce ! sp]\dn]] z]<kqrno Aqec]I l]ID]] v]g]r a]vy]] b]dl] Jzu b]t]]vo Ce.
A bon]I v]cco j]m]I j]y] ano a]p]No Am]]\ s]]X]I b]n]v¶\ p]ze An]] krt]]\ c]]l]o amo bo b]h]r jwA.Õ
khet]]\ [S]] v]Iruno Ko\c]t]I b]h]r n]IkLI g]w.
sp]\dn]] jeql]I Jzp]T]I g]B]r]w g]w ht]I Aql]I j Jzp]T]I sv]sT] T]w g]w. ANo J]zu Ak t]rP
m]UkI dID¶\ no rv]In¨ t]rP Ak K¶rs]I s]rk]v]I. rv]In¨ K¶rs]I p]r boQo Aqlo Ay] s]]mo b]I« K¶rs]Im]]\
g]oQv]]w : ÔAv]I aqkc]]LI Ce boy] !Õ ANo kÁu\.
Ôm]no A rN]«t]n]I t]ib]y]t]n¶\ b]h]n¶\ k]ZIno b]ol]]v]I l]]v]I.Õ
Ôm]noy] v]Iruno m]Lv]]no b]h]no j s]Urt] l]w a]v]I Ce. t]mo ahI\ ky]]rn]] a]vy]] Co ?Õ
Ôhu\ aQv]]izy]]n]I rj] l]wno a]vy]o Cu\. G]r s]]P kr]vy¶\. a]vy]o to s]]ru\ T]y¶\, t]m]no m]Lv]]n]I t]k
t]o m]LI.Õ
Ôm]noy].Õ sp]\dn]]A kÁu\. hvo x¶\ T]xo A B]yo An¶\ k]Lju\ PPzt¶\ ht¶\. b]h]r b]]rN]] p]]se {B]I
rhIno pol]I boy] jN]Iao Am]n]I v]]t]o s]]\B]Lt]I j hxo An]I sp]\dn]]no K]]t]rI j ht]I. Ak t]rP a] X]oB]
ht]o t]o b]I« t]rP pol¶\ aisT]r m]n] c]qk] B]rI rÁu\ ht¶\.
Ô[S]] x]] m]]qe a]v]]\ aqkc]]L]\ krt]I hxo !Õ ANo m]n]m]]\ j [S]]no c]op]z]v]I. p]N] An]] m]n]n]o
pol]o K]UN]o An]I s]]mo b]Lv]o p]ok]rI {Q/y]o : ÔAm]]\ v]LI aqkc]]L]\ x]]n]]\ ! s]v]]re t]o t¶\ khet]I ht]I ke
in]x]IT]no B]Ul]I jwx] ano rv]In¨m]]\ m]n] p]rov]Ix]. t]o rv]In¨ s]]mo j boQo Ce p]rov]I de no m]n]. a]m] t]]kI
x¶\ rhI Ce jm]In] t]rP ?Õ
no A m]n]no jv]]b] a]p]t]I hoy] Am] A m]n]m]]\ j b]b]zI rhI: Ôhu\ Am] j krIx]. hu\ An]]m]]\ m]n]
p]rov]Ix]. hu\ An]I s]]To p]rN]Ix] ano «v]Iy] b]t]]v]Ix].Õ
Ôv]Iru.Õ toNo h]\k m]]rI ano hs]t]I boy] bon]p]N]Iao a\dr a]v]I. hvo sp]\dn]]m]]\ «v] a]vy]o :
ÔAv]I l¶cc]I Ce t¶\ !Õ ANo m]ukkI [g]]m]t]]\ kÁu\.
Ôno hu\ n]hI\ ? a]ql]] m]]qe t]o hu\ t]no ahI\ l]w a]v]I Cu\.Õ [S]]A kÁu\.
v]s]m]] aort]] 33

t]rP joy¶\.

Ôamo bo ahI\ bos]IA t]o t]m]no v]]\D]o t]o n]T]I no !Õ v]IruA a]\K] m]I\c]k]rt]]\ sp]\dn]]

Ôare, n]] re, kb]]b]m]]\ hÉI hoy] Am]]\ v]LI v]]\D]o x]]n]o ?Õ sp]\dn]]no b]dlo rv]In¨A jv]]b] a]py]o.
Ôjoy¶\ no m]]N]s]o kev]]\ sv]]T]I* T]w j]y] Ce ! g]rj m]qI ke vOd vorI.Õ [S]]A kÁu\ p]N] rv]In¨A vOd
x]bd p]kzI l]ID]o.
ÔvOd t]o hu\ Cu\ j. t]mo m]no vorI g]N]o Co A a]je j j]Ny¶\.Õ
ÔA boy] b]hu B]Nol]]\ a]p]N]no n]hI\ p]ho\c]v]] de. no t]mo bo[ G]uquG¶* krv]] m]]\zo no hu\ ano [S]]
rs]oz]m]]\ pos]IA. t]m]no m]oqe [p]]ze b]ol]]v]I l]]v]I Cu\ to k\s]]r jm]]z/y]] v]g]r aoC] jv]] dev]]xo ! no T]ozI
v]]rm]]\ t]m]]r] dost] p]N] a]v]I p]ho\c]xo.Õ khet]]\ v]Iru rs]oz]m]]\ poQI ano [S]]y] tono an¶s]rI. jt]]\ [S]]
v]c]l¶\ b]]rN¶\ a]zu\ krt]I g]w A jow rv]In¨ hs]I p]z/y]o.
Ce.Õ

Ôkem] c]Up] T]w g]y]]\ ? pol]]\A a]p]N]no v]]t]o krv]]n]o m]oko a]p]v]] m]]qe t]o a] b]D]I dozD]]m] krI
Ôp]hel]I v]]t] t]o A ke t]mo m]no hvo Ôt]mo, t]moÕ n]hI\ kro t]o s]]ru\ l]]g]xo ano m]no p]N] g]m]xo.Õ

Ôm]]rI b]]b]t]m]]\ hu\ shej s¶D]]ro s]Uc]v¶\ Cu\. t¶\ m]no ahI\ s]Urt]m]]\ ke a]p]N]]\ g]]m]z]\m]]\ howA ty]]\
s¶D]I Ôt]moÕ khIx] t]o s]]ru\ l]]g]xo p]N] m¶\b]w p]ho\cy]] p]CI t]]rey] Ôt¶\ t]]\Õ x]Ð krI dev]]n]I, b]r]b]r?Õ
ÔA t]o hju koQe p]zt]]\ v]]r l]]g]xo, p]N] m¶\b]w jwno A a\go iv]c]]rIx¶\. t]mo t]m]]rI v]]t] kro t]o
m]no s]m]jN] p]ze ke t]m]]ro g]m]o-aN]g]m]o x]o Ce t]o m]no Am] krt]]\ s]m]jN] p]ze.Õ
Ôt]]ro je g]m]o A m]]roy] g]m]o Ce ano t]]ro aN]g]m]o A m]]roy] aN]g]m]o Ce Am] j m]]n]je. ky]]\k
PeP]r krv]] jev]o l]]g]xo t]o hu\ t]no jN]]v]Ix]. x]ky] hoy] t]o t¶\ s¶D]]ro krje n]hI\ t]o hu\ t]no an¶kUL T]v]] p—
y]tn] krIx].Õ
Ôm]]rI p]hel]I qev] A Ce ke hu\ b]hu aoCu\ b]ol¶\ Cu\.Õ
ÔA t]o b]hu K]r]b] khev]]y]. Ak loK]ke t]o kÁu\ Ce ke sˆ]Iaono c]Up] rhev]]n¶\ a]v]zt¶\ n]T]I Aqlo j
A k]y]m] b]oly]] j kre Ce.Õ rv]In¨A qoL krI.
Ôm]no l]]go Ce ke A loK]k p¶ruS] j hxo ano Ano sˆ]Iao p—tyo p]Uv]*g —h hxo. K]]t]rI r]K]jo ke A
m]]rI b]]b]t]m]]\ K]oqo j s]]ib]t] T]xo.Õ
ÔCt]]\y] t]]re a]je t]o t]]rI A qev]no b]]ju p]r m]UkIno b]ol]v¶\ j p]zxo n]hI\ t]o pol]I boy] jN]In]I a]
dozD]]m] p]]N]Im]]\ jxo.Õ
Ôp]N] t]mo b]ol]x]o t]o Am]n]I aD]I* m]hen]t] t]o loKo l]]g]xo no !Õ j]Nyo aj]Nyoy] sp]\dn]] v]]c]]L
T]t]I jt]I ht]I. rv]In¨n]o in]K]]l]s] sv]B]]v] Ano Am] krv]] p—erI rÁo ht]o.
Ôt]o c]]l]o hu\ j b]rPn]I p]]L t]ozu\. hu\ t]o a]p]N]]\ l]gn]n]I k]g]no zoLe r]h jo[\ Cu\.Õ
Ôkem] Aql]I b]D]I [t]]v]L a]v]I g]w Ce ?Õ sp]\dn]]A m]n]m]]\ j An]o jv]]b] iv]c]]rI lot]]\ p]Cy¶\ An]]T]I p]uC]w g]y¶\.
34

v]s]m]] aort]]

Ôa]p]N]] iv]v]]hn]I v]]t] x]Ð T]w ty]]rT]I hu\ roj t]]r]\ j sv]pn]]\ jo[\ Cu\ ano Am]no s]]k]r krv]]n]I
hvo t]o t]l]p] l]]g]I Ce. t]no Av¶\ n]T]I T]t¶\ ?Õ
ÔAv]] K]r]b] Co t]mo !Õ sp]\dn]]A x]rm]]t]]\ kÁu\.
Ôc]]l], t]no g]mo Av]o s]]ro T]w j][\. t]]re a]g]L B]N]v]]n]I wcC] K]rI ?Õ
Ôaty]]rT]I x¶\ khI x]k]y] ?Õ
Ôkem] ?Õ
ÔA t]o jev]I an¶kULt]] hoy] Am] g]oQv]]y]. b]]kI hu\ B]N]Ino T]]kI g]w n]T]I. hju t]o t]k m]Le t]o
Am]. A. krI n]]K]v]]n¶\ m]n] K]ru\.Õ
ÔAm]]\ v]LI an¶kULt]] xon]I !Õ rv]In¨A An]I s]]mo t]]kt]]\ p]UCy¶\. no sp]\dn]] t]rPT]I kx]o jv]]b]
n] m]Lt]]\ ANo A j p—Ãn] p]]Co dohr]vy]o.
x]rm]]wno sp]\dn]]A kx]o jv]]b] n] a]py]o p]N] ty]]\ t]o b]]rNoT]I a\dr a]v]I g]yol]I [S]] b]ol]I
{QI : ÔB]l]] m]]N]s] a]ql¶\ B]Ny]] Ct]]\ t]mo s]m]jt]] kem] n]T]I ! an¶kULt]] Aqlo CzeCz]\, Cokr]\ v]g]rn]]\
hov¶\ to. jo Cokr]\ T]w j]y] t]o p]CI B]N]v]]n¶\ b]]ju p]r m]UkI [\v]]\ [\v]]\m]]\ p]zI jv]]n¶\.Õ
no [S]] tom]n]I v]]t] s]]\B]LI g]w A j]N]I boy] x]rm]]w rÁ]\. A jow [S]] khe : Ôs]orI, p]N] m]]re
c]]rN]I jowt]I ht]I Aqlo a]v]v¶\ p]z/y¶\.Õ
v]]ñy]o.

Ôp]N] [S]]bon], z]<kqrono ty]]\ Cokr]\ v]g]r m]]gyo a]v]t]]\ n]T]I.Õ rv]In¨A [S]]n]I qkorn]o jv]]b]
ÔAn]I t]o x]I K]b]r p]ze p]N] m]]re jo a]x]Iv]]*d a]p]v]]n]] hoy] t]o hu\ t]o Av]] a]p¶\ ke s]o_Õ

Ôt]]r] A a]x]Iv]]*d t]no j PLe Av]] a]x]Iv]]*d hu\ t]no aty]]rT]I j a]p]I r]K¶\ Cu\. no a]moy] hu\
t]]r]T]I m]oqI Cu\ Aqlo m]no a]x]Iv]]*d a]p]v]]n]o hk Ce.Õ sp]\dn]] b]ol]I {QI. [S]]no Ak v]]to s]\t]oS] T]w
g]y]o ke sp]\dn]] m]Uzm]]\ a]v]I g]w ht]I. A b]oly]] is]v]]y] rs]oz]m]]\ pos]I g]w.
v
b]D]]\A jm]I l]ID¶\ p]CI rv]In¨A p]UCy¶\ : Ôa]je b]p]orn]o t]m]]ro x]o p—og—]m] Ce ?Õ
Ôam]]ro Aqlo am]]ro b]D]]\n]o ke m]]ˆ] sp]\dn]]n]o ?Õ [S]]n]I m]j]k qhukI {QI.
Ôb]D]]\n]o.Õ
Ôam]]ro t]o b]D]o p—og—]m] PrI g]y]o Ce, t]mo a]vy]] Aqlo. b]]kI amo n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke T]ozu\ PrIx¶\,
Ak]d ip]kc]r jowx¶\ no r\g] [p]v]n]n]] b]]g]m]]\ jw bo G]zI bos]Ix¶\. t]m]]ro x]o p—og—]m] Ce ?Õ [S]]A s]]m¶\
p]UCy¶\.
Ôht]o t]o kx]o n]hI\ p]N] t]mo b]D]]\ a]v]t]]\ ho t]o zumm]s] jw a]v]IA. Ak im]ˆ]n]I k]r n]v]rI j
p]zI Ce.Õ rv]In¨A kÁu\.
Ôjoy¶\ no [S]], hu\ t]no khet]I ht]I no ke z]<kqr b]hu B]l]] m]]N]s] Ce. jo no a]p]No m]]qe kev]o Pq]Pq
k]y]*ßm] G]zI k]Z/y]o ! A a]p]N]I kev]I k]L« r]Ko Ce ?Õ
v]s]m]] aort]] 35

Ôm]UrK] s]K]I, a]p]N]I n]hI\ Am]n]]\ ÔAÕn]I k]L« r]Ko Ce. a]p]N]no t]o G]] Bog]o
G]s]rko j s]m]jt]] hxo. p]N] v]]\D]o n]hI\ a]p]No Am]no in]r]x] n]hI\ krIA. sp]\dn]] am]no s]]To l]w jv]]
tOy]]r hxo t]o a]p]Noy] Am]n]I s]]To joz]wx¶\.Õ
Ôt]mo boy] jN]Iaono a]je T]y¶\ Ce x¶\ ? mo\ a] k]y]*ßm] G]z/y]o n]T]I ke m]]re t]m]no l]w jv]]n]]\ hoy].
p]N] t]mo boyo m]]rI tOy]]rI p]UCI Ce t]o m]]re khev¶\ p]zxo ke t]m]]r] jev]I c]]v]I v]g]rn]] reizy]o jev]I s]K]Iao
v]g]r t]o zumm]s] s]]v] s]Un¶\ l]]go Aqlo t]m]no t]o s]]To lov]]\ j p]ze. Am] m]]n]Ix¶\ ke m]]To p]z/y]]\ ht]]\.Õ
sp]\dn]]A boy]no [z]v]I.
kl]]kek p]CI a]v]v]]n¶\ khIno rv]In¨ g]y]o Aqlo v]IruA kÁu\ : ÔA bo jN] jt]]\ hoy] ty]]re v]c]m]]\
m]oB]n]] zoy]] jev]]\ T]wno jv]]m]]\ m]]ru\ t]o m]n] m]]n]t¶\ n]T]I.Õ
Ôm]]rey] jv]]n¶\ m]]\zI j v]]Lv¶\ jowA Am] m]no l]]go Ce.Õ [S]] p]N] c]]l]t]I g]]zIA c]ZI boQI.
Ôt]m]]re m]no m]]rI n]]K]v]I Ce ke x¶\ ? Am]n]I s]]To Akl]]\ jt]]\ m]]ro t]o «v] PzPz T]]y] Ce. jo t]mo
boy] s]]To n] a]v]t]]\ ho t]o a]K]o p—og—]m] kens]l] j g]N]jo.Õ
Ôt¶\ t]o k]lo s]v]]re p]rN]Ino jwx] t]oy] khIx] ke m]]rI s]]To c]]l], Ak b]]ju hu\ s]Uw jwx]no b]I«
b]]ju t¶\ s]Uw rheje.Õ a]\K]o n]c]]v]t]]\ [S]]A kÁu\.
Ôm]]re t]o p]rNy]o p]]CL b¶D¶ l]wno a]vo Av]o Ce Aqlo Am]]\ t]o t]no [S]] j s]]T] a]p]I x]ke Am]
Ce; l]w jje Ano.Õ khI v]IruA [S]]noy] Bog]I l]ID]I. no sp]\dn]] m]o\ c]Z]v]I b]Ij] Ðm]m]]\ c]]l]I g]w.
A b]D]]\n]I s]]To v]]t]o krt]I ht]I jÐr p]N] m]n] t]o An¶\ ky]]rn¶\y] b]Ij] j iv]c]]rom]]\ g]oT]]\ K]]w
rÁu\ ht¶\. ANo pol]] in]N]*y]no v]Lg]I rhev]]n]o p—y]tn] ky]o* ht]o ano Am] krt]]\ Ano rv]In¨m]]\ rs] p]N]
p]zv]] m]]\z/y]o ht]o. p]N] a] bo jN]Iao je K¶ll]\K¶ll]] qkoro krt]I ht]I A p]c]]v]v]I Ano hju aG]rI l]]g]t]I
ht]I. h], Ano l]]gy¶\ ht¶\ ke rv]In¨n¶\ vy]ikt]–v] Ano p]ot]]n]] in]N]*y]no v]Lg]I rhev]]m]]\ m]ddÐp] jÐr T]xo.

an¶ßm]

5. t]mo b]hu K]r]b] Co
b]p]orn]] l]g]B]g] bo v]]gyo b]D]]\ k]rm]]\ zumm]s] jv]] n]Ikñy]]\ ty]]\ s¶D]Im]]\ sp]\dn]]n]I [d]s]I
s]\p]N]*p]No jt]I rhI ht]I Am] [S]] m]]n]t]I ht]I. no v]Iruno t]o sp]\dn]]n]] p—em]p—krN]n]I K]b]r j n] ht]I.
rv]In¨ k]r c]l]]v]t]o ht]o A jow [S]]n]I b]ob]zI c]]l¶ T]w g]w : Ôt]m]no k]r c]l]]v]t]]\ a]v]ze Ce A j]N]Ino
b]hu a]n]\d T]y]o. h]<isp]ql]m]]\ z]<kqr ano Gor zš]y]v]r. sp]\dn]]no t]o d]ZI kI d]ZI aOr J]zu k] J]zu.Õ
Ôto t]moy] kowk d]ZIv]]L] s]]To p]rN]I jjo, p]CI t]m]]rey] d]ZI kI d]ZI no J]zu k] J]zu.Õ rv]In¨no
[S]]n]] sv]B]]v]n]o p]irc]y] s]v]]rn]I voL]m]]\ T]w j g]yol]o ht]o Aqlo Ano [S]]no [z]v]v]]m]]\ s]\koc] n]hot]o
T]t]o.
a]Ko rsto sp]\dn]] no rv]In¨no ken¨m]]\ r]K]Ino j v]]t]o T]y]] krI. rv]In¨ Am]]\ t]k m]ñyo m]j]k
krI lot]o ht]o p]N] sp]\dn]] l]g]B]g] c]Up] j rhI ht]I. Ak v]K]t] k\q]LIno sp]\dn]]A khI n]]Ky¶\ : Ôa]je
t]m]no boy]no am]]r] bo is]v]]y] v]]t]n]o kow qoip]k j n]T]I jzt]o ke x¶\ !Õ
Ôqoip]k t]o G]N]]y] jze Ce p]N] s]m]y]no an¶Ðp] n]T]I hot]]. j]n]m]]\ jt]]\ howA t]o v]rG]oizy]]\n]I j
36

v]s]m]] aort]]

v]]t]o y]ogy] g]N]]y]. hju CEy]]\ Cokr]\n]I v]]t]o krIA t]o v]hel]I khev]]y]. t¶\ khet]I hoy] t]o CEy]]\ Cokr]\n]I v]]t]o
x]Ð krIA p]N] a]p]N]] c]]rey]m]]\T]I kowno Av]I v]]t]on]o an¶B]v] n]T]I Aqlo A j]m]xo n]hI\.Õ
Ôto l]gn]n]oy] t]no ky]]\ an¶B]v] Ce to ky]]rn]I rekoz* v]g]]z/y]] kre Ce !Õ
Ôv]Iruno a]K]] l]gn]n]o an¶B]v] Ce t]o a]p]N]no ˆ]Noy]no iv]v]]hn]o Aqlo ke aD]*l]gn]n]o an¶B]v] t]o
Ce j no ! Aqlo hu\ aD]I* v]]t] krIx] ano v]Iru t¶\ Ano p]UrI krje ; a]p]N]I iv]duS]I bon]p]N]Ino s]\t]oS] T]]y] ke
b]D¶\ in]y]m] p—m]]No T]]y] Ce.Õ [S]]A sp]\dn]]n]] g¶ss]]n]I QekzI [z]zI p]N] t]oy] v]t]on]o pol]o dor p]]Co n]
s]\D]]y]o. ano ty]]\ t]o zumm]s] a]v]I g]y¶\ ht¶\ Aqlo g]]zI Ak C]\y]]v]]LI jgy]]A p]]k* krI b]D]]\ ret]In]o
s]]g]r K]U\dt]]\ diry]]n]]\ p]]N]I t]rP c]]l]v]] m]]\z/y]]\.
[S]] j]No p]g]n]I c]pp]l]m]]\T]I ret]I K]\Kort]I hoy] tom] aqkI. x¶\ T]y¶\ A jov]] v]Iru An]I p]]so g]w
t]o [S]]A Ano h]T] p]kzIno rokI r]K]I. rv]In¨A ac]]n]k j p]]CL n]jr krI no An]I n]jre [S]]n¶\ a]
t]rkq p]zI g]y¶\. A j]No s]]n]m]]\ j b]D¶\ s]m]« g]y]o. ANo sp]\dn]]n]o h]T] p]kzIno s]m¶¨ t]rP dozv]]
m]]\z/y¶\. sp]\dn]] ac]k]t]I g]B]r]t]I ton]I s]]To dozv]] l]]g]I.
Ôl¶cc]]\ t]kn]I j r]h jot]]\ ht]]\.Õ p]]CLT]I [S]]n]o [p]]l]\B] s]\B]L]y]o. p]N] rv]In¨ Am] x]rm]]y]
tov]o n] ht]o. sp]\dn]]no x¶\ krv¶\ A s]m]j]t¶\ n] ht¶\ p]N] pol]] h]T]n]I p]kz Ano Ko\c]I rhI ht]I. Am]no jv]]
dw [S]] ano v]Iru ret]Im]]\ c]oKK]I jgy]] jow bos]I g]y]]\.
rv]In¨n]I p]]CL Ko\c]]t]I jt]I sp]\dn]]A T]ozI sv]sT]t]] m]Lt]]\ p]ot]]n]o h]T] Coz]vy]o ano b]ol]I :
Ôt]mo b]hu K]r]b] Co.Õ
Ôt]no je an¶B]v] T]y]o An]] krt]]\y] hu\ v]D¶ K]r]b] Cu\.Õ khet]]\ rv]In¨A sp]\dn]]n]I km]rm]]\ h]T]
B]r]v]I Ano p]ot]]n]I n]«k Ko\c]I. sp]\dn]] x]rm]n]I m]]rI PPzI {QI.
Ôpol]I boy] dUrT]I a]p]N]no t]]kI rhI hxo.Õ An]]T]I Aql¶\ j b]ol]]y¶\.
ÔAm]n]]T]I zrv]]n]I jÐr n]T]I. Am]no K]b]r Ce ke hu\ z]<kqr Cu\ ano m]no p—ekqIs] krv]]n]o hk Ce.Õ
ÔAm]]\ p—ekqIs] ky]]\ a]v]I ?Õ
Ôkem], k]lo aty]]re a]p]No p]rN]I jwx¶\ p]CI hn]Im]Un] p]r p]N] jwx¶\. a]v]I p—ekqIs] krI r]K]I
hoy] t]o A v]K]to t]no no m]no boy]no aj]Ny¶\ t]o n] l]]go. jo ke m]no rj]ao Aql]I m]Lv]]n]I n]T]I Aqlo
hn]Im]Un] kow y]ogy] s]m]y] m]]qe m¶l]tv]I r]K]v¶\ p]zxo. ky]]rek s]m]y] moLv]Ino a]p]No s]Im]l]] ke d]«*il]\g]
jwx¶\ ano b]]kI r]Kol¶\ hn]Im]Un] m]n]]v]Ix¶\.Õ
Ôt]mo a]v]I v]]t]o kro Co no m]no x]rm] a]vo Ce.Õ
no !Õ

Ôx]rm] t]o m]noy] a]vo Ce p]N] jo a]p]No l]gn]«v]n] x]Ð krv¶\ hxo t]o kowke t]o p]hel] krv]I j p]zxo
Ôp]N] A b]D]I v]]t]o t]o p]rNy]] p]CIn]I Ce.Õ

Ô[S]] khet]I ht]I Am] a]p]No adr]yol]]\ CIA Aqlo aD]]*\ p]rNol]]\ t]o khev]]wA j no ! c]]l]
a]p]No aD¶*\ hn]Im]Un] t]o p]t]]v]I l]wA.Õ khet]]\ rv]In¨A sp]\dn]]no n]«k Ko\c]I An]] g]]l] p]r Ak c]U\b]n]
dw dID¶\. sp]\dn]] g]B]r]wno An]I p]kz Coz]v]I dUr B]]g]I. An]] m]n]m]]\ j]No p]ot]]n]]T]I kev¶\y] p]]p] kr]w g]y¶\
v]s]m]] aort]] 37

krIA.Õ

hoy] Av]o B]]v] pod] T]y]o. Ôlo, hvo t]no n]hI\ s]t]]v¶\, b]s]. a]v], diry]]n]]\ p]]N]Im]]\ Cb]Cib]y]]\ t]o

x]rm]]t]I g]B]r]t]I sp]\dn]] D]Imo D]Imo krIno An]I n]«k a]v]I. rv]In¨A An]o h]T] p]kzI Ano
a]v]t]]\ m]oj]\ s]]mo Ko\c]I. a] v]K]to sp]\dn]]A h]T] Coz]v]I lov]]n]o kx]o p—y]tn] n] ky]o*. p]]CI rv]In¨n]I
«B] K]Ul]I : Ôt¶\ Aql]I b]D]I x]rm]]y] Ce ke m]no l]]go Ce ke ky]]rek m]]re t]]r] p]r b]Ljb]rI krv]I p]zxo.Õ
Ôkev]I b]Ljb]rI !Õ An]I v]]t]m]]\ s]m]jN] n] p]zt]]\ sp]\dn]]T]I b]ol]]w g]y¶\.
ÔahI\ t]o kev]I rIto b]t]]v¶\ p]N] ky]]\k Ak]\t] jgy]]A m]LI hot] t]o Ay] krI b]t]]v]t].Õ
ÔAv]] n]PPq Co t]mo !Õ
Ôpol]] Ak kiv]A kÁu\ j Ce no ke ip—y]t]m] t]o n]PPq j g]mo m]]n¶n]Ino. t¶\ t]o l]Iqrec]rm]]\ B]N]Iy]
howx] Av¶\ b]D¶\. A B]N]t]rno a]c]rN]m]]\ m]Ukv]]n]o a]v]o av]s]r PrI ky]]\T]I m]Lv]]n]o ?Õ rv]In¨ hvo
aqke tom] n] ht]o. boy] jN] kp]z]\ s]\korI p]]N]Im]]\ p]g] p]K]]y]]* p]CI p]ot]]n]]\ p]g]rK]]\ h]T]m]]\ l]w T]oz]\ b]I«
t]rP jw korI ret]Im]]\ g]oQv]]y]]\. Ôt]]rI boy] bon]p]N]Iao s]m]ju l]]go Ce.Õ p]]Co rv]In¨ c]]l¶ T]y]o.
Ôs]m]ju Aqlo m]st]IK]or ke ?Õ sp]\dn]]y] j]Nyo aj]Nyoy] An]I v]]t]om]]\ Ko\c]]t]I jt]I ht]I.
Ôjo g¶jr]t]I izX]norI mo\ b]]p] jnm]]rey] [G]]zI n]T]I A b]D¶\ t]o t¶\ khe Am] m]]re m]]n]v]]n¶\.Õ
rv]In¨A p]ot]]n¶\ aç]]n] Ct¶\ ky¶*\. p]CI v]]t]m]]\ X]Nokn]o a]\t]ro p]z/y]o.
no a]\t]ro p]ze Aqlo iv]S]y] p]N] b]dl]]y] j no ! Ôt]mo sv]t]\ˆ] p—ekqIs] kem] n]T]I krt]] ?Õ sp]\dn]]no
pol]I p—em]n]I v]]t]ono b]dlo a]v]I v]hev]]ru v]]t]o aty]]re v]D¶ m]]Pk a]vo tom] ht]I.
Ôp—ekqIs] krv]]n]o hm]N]]\ j p—y]tn] ky]o* ty]]\ t]o t¶\ dUr B]]g]I g]w.Õ
Ôjuao p]]C] t]mo m]jn¶voz] krv]] m]]\zy/ ]].Õ
Ôs]orI, hvo m]]r] m]jn¶voz] b]\D]. jo sv]t]\ˆ ] p—ekqIs] krv]] m]]qe dUr p]r]m]]\ j[\ t]oy] s]]r] Av]]
pOs]] jowA. T]oz] Bog]]y] ky]]* ht]] p]N] A t]o a] l]gn]m]]\ v]p]r]w jxo. p]CI p]]Cu\ Akze AkT]I x]Ð
krv]]n¶\ Ce. v]LI bOrI p]N] Av]I x]oD]I Ce ke Ay] kx]o d]y]jo l]wno a]v]v]]n]I n]T]I.Õ
ÔAql]] t]mo k]c]]. Av]I bOrI x]oD]I hot] t]o p]]Cu\ Akze AkT]I x]Ð krv]]n]I n]ob]t] n] a]v]t].Õ
Ôdol]t] s]]To p]rN]v]]n]o iv]c]]r hot] t]o kd]c] Av]I bOrI m]LI p]N] j]t]. p]N] m]no kowke t]]rI v]]t]
krI Aqlo p]CI Av]I g]]\zI v]]t]n]o iv]c]]r p]N] kev]I rIto kr]y] ! dol]t]v]]LI ke dol]t] v]g]rn]Iy] t]]r] jev]I
b]I« CokrI n]]t]m]]\ Ce K]rI ? v]rs] bo v]rs] m]ozI p—ekqIs] x]Ð kr]xo Aql¶\ j no. p]N] l]Xm]I c]]\ll]o krv]]
a]vo no m]oZu\ D]ov]] j][\ Av]o hu\ g]]\zo g]okiLy]o n]T]I.Õ
Ôm]]r]m]]\ x]] hIr] q]\gy]] Ce ?Õ
dID]I.

Ôkst¶rI m]&g]no ky]]\ K]b]r hoy] Ce ke An]]m]]\ x]] hIr] q]\ky]] Ce?Õ rv]In¨A p]ot]]n]] m]n]n]I v]]t] krI
Ôt]mo t]o kiv]t]] krv]] m]]\zy/ ]]. a]v]I kiv]t]] kow b]I«no t]o n]T]I s]\B]L]v]t]] no ?Õ
Ôkow b]I« m]LI hoy] t]o Ano s]\B]L]v¶\ no. t]]r] p]hel]]\ kow CokrI l]gn] m]]qe jow n] ht]I no hvo

38

v]s]m]] aort]]

t]o idl] p]r n]o vokens]In¶\ to\ p]]iqy¶\ l]g]]v]I dID¶\.Õ
ÔAv]] b]qiry]] Co t]mo !Õ sp]\dn]] m]n]m]]\ a]n]\d]n¶B]v] krt]]\ b]ol]I. g]mo tom] p]N] A rv]In¨n]I
v]]t]om]]\ Ko\c]]t]I jt]I ht]I. hju k]lo je m]n] in]x]IT] v]g]r «v]]xoy] n]hI\ Am] m]]n]I ihjr]y]] krt¶\ ht¶\ A
a]je rv]In¨ s]]To p—N]y]n]] P]g] Kol]v]] m]]\z/y¶\ ht¶\.
ÔAm]]\ b]qr m]]rv]]n]I v]]t] n]T]I je s]]c¶\ Ce A j khu\ Cu\. m]no T]]y] Ce ke a]je a]v]o s]]ro m]oko
m]ñy]o Ce to An]o l]]B] lov]]no b]dlo a]p]No b]qrn]I v]]t] ky]]\ m]]\zI boQ]\ !Õ
Ôkd]c] p]hel]] im]l]n]m]]\ kev]I v]]t]o krv]I jowA AT]I a]p]No aj]Ny]]\ CIA.Õ
Ôt]]rI A v]]t] s]o qk] s]]c]I. m]]ro j d]K]l]o lo no. m]]re x]I v]]t]o krv]I jowA t]]rI s]]To A m]no
s]m]j]t¶\ n]T]I p]N] m]]re x¶\ krv¶\ jowA An]I m]no rjerjn]I j]N] Ce. p]N]_Õ
Ôp]N] ?Õ
Ôp]N] Ak]\t] n]T]I Aqlo l]]c]]r Cu\.Õ
Ôjuao t]mo p]]C] P]sq jv]] m]]\z/y]].Õ
Ôto ahI\ v]D¶ Jzpo jv]]n]I m]n]]w Ce Av¶\ p]]iqy¶\ ky]]\ m]]rel¶\ Ce?Õ
Ôz]<kqro n]PPq hoy] Ce Am] s]]\B]ñy¶\ ht¶\.Õ
Ôano je z]<kqro n]PPq n] hoy] tom]no Av]] T]v]] m]]qe t]]rI a] qkor k]rN]B]Ut] b]n]xo Am] l]]go
Ce.Õ
Ôn]PPq m]]N]s]ono Qek]No l]]v]t]]\ m]no a]v]ze Ce.Õ
Ôs]]\B]ñy¶\ Ce ke sˆ]Iao p—em]T]I G]N]]no Qek]No l]]vo Ce.Õ
Ôano s]Kt]]wT]I p]N].Õ hoQ p]Is]v]]n]o c]]Lo krt]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôt¶\ Am] hoQ n]] p]Is], m]]r] hoQ B]In]] T]w j]y] Ce.Õ
Ôk]\w v]]\D]o n]hI\ a]p]oa]p] s]uk]w jxo ;a]v]o m¶l]]y]m] t]zko p]ze Ce Aqlo.Õ khet]]\ A {B]I T]w
ano b]ol]I : Ôc]]l]o T]oze s¶D]I PrIA.Õ no ton]o l]\b]]yol]o h]T] p]kzI l]w rv]In¨ {B]o T]y]o no h]T] p]kzel]o j
r]K]I An]I s]]To c]]l]v]] m]]\z/y]o. ANo sp]\dn]]n]]\ a]\g]L]\ Av]]\ c]p]s]Ino p]kz/y]]\ ht]]\ ke A j]No B]]g]I
jv]]n]I n] hoy] !
Ôt]]re m]]r]\ a]\g]L]\ s]]To vor Ce ke x¶\ ?Õ sp]\dn]]T]I b]ol]]w g]y¶\. ton]] m]o\AT]I rv]In¨ m]]qe p]hel]I j
v]K]t] Akv]c]n] s]y¶*\ ht¶\ A rv]In¨n]] Dy]]n] b]h]r n] rÁu\. to hs]I {Q/y]o. Ano l]]gy¶\ ke b]rP p]Ig]Lv]]
m]]\zy/ ]o ht]o.
Ôvor t]o n]T]I.Õ toNo qUqI v]]t]n]o t]]r s]]\D]t]]\ kÁu\.
Ôt]o p]CI a]ql]]\ db]]v]Ino x¶\ krv]] p]kzI r]Ky]]\ Ce ?Õ
Ôx¶\ kru\ db]]v]Ino t]o t]no kc]zI n]]K]v]]n¶\ m]n] T]]y] Ce p]N] a] s]]v] [G]]z] a]k]x] n]Ico Av]I
ih\m]t] n]T]I T]t]I.Õ khet]]\ ANo pol]]\ a]\g]L]\ p]rn]I B]I\s] shej j v]D]]rI no toNo D]]y¶*\ ht¶\ Am] j sp]\dn]]
v]s]m]] aort]] 39

c]Is] p]]zI {QI. ton]I a]\K]m]]\ a]\K] p]rov]I shej m]l]k]t]]\ rv]In¨A h]T]n]I p]kz ZIl]I krI. no
A p]kz ZIl]I T]t]]\ j sp]\dn]]A p]ot]]n]o h]T] s]rk]v]I l]ID]o.
p]CI shej dUr K]s]I to s]]To c]]l]v]] l]]g]I. rv]In¨ v]LI p]]Cu\ pol¶\ l]oB]]m]N¶\ n]Pq]wB]y¶*\ hsy]o.
ANo p]]Co p]ot]]n]o h]T] sp]\dn]] t]rP l]\b]]vy]o. sp]\dn]]A rv]In¨n]I a]\K]om]]\ t]oP]n]I c]m]k jow. toNo A
h]T]m]]\ p]ot]]n]o h]T] m]Ukv]]no b]dlo K]B]] c]Z]vy]] ano shej v]D¶ dUr K]s]Ino c]]l]v]] m]]\zy¶\. rv]In¨A p]]CL
dozI Ano p]kzI p]]zI ano An]I km]rm]]\ h]T] n]]K]I tono p]ot]]s]rs]I Ko\c]I p]zKo p]zK¶\ db]]v]I c]]l]v]]
m]]\z/y¶\.
ÔAw, kowk joxo t]o ?Õ
ÔahI\ kowno a]p]N]I s]]mo jov]]n]I n]v]r]x] n]T]I. pol]] m]]CIm]]ro Am]n]] k]m]m]]\ m]x]g]Ul] Ce.
Am]]\n]o kow kd]c] B]Ul]T]I a]p]N]] t]rP jow j]y] t]o p]N] to m]no ke t]no aoLK]t]o n]T]I.Õ khet]]\ rv]In¨A
Ano p]ot]]n]I s]]To v]D¶ B]I\s]I. sp]\dn]]no m]]qe p¶ruS]n]o a]v]o sp]x]* p—T]m] j ht]o ano tom]]\y] v]LI a]v]I
K¶ll]I jgy]]. ton]] hEy]]n]I D]zkn] v]D]I g]w. toNo rv]In¨n]I km]r p]r a]\g]LIT]I shej g]l]I krI, rv]In¨n]]
h]T]n]I p]kz shej ZIl]I T]w. sp]\dn]] A ZIl]I p]zel]I p]kz Coz]v]I dUr K]s]Ino {B]I rhI. rv]In¨ tono
p]kzv]] a]g]L v]Dy]o. sp]\dn]] An]I s]]mo jot]]\ p]]Ce p]g]lo hQv]] m]]\zI. no ac]]n]k c]Is] p]]zt]]\ dozI
a]v]Ino rv]In¨n]I b]]\hom]]\ s]m]]w g]w.
Ôx¶\ T]y¶\ ?Õ An]I a]c]I c]m]kT]I c]m]kI jt]]\ rv]In¨A p]UCy¶\.
Ôs]]p] !Õ
ÔahI\ s]]p] ky]]\T]I ! ky]]\ Ce ?Õ khet]]\ rv]In¨ a]g]L T]y]o. ANo boAk PUq l]]\b]] ano k]L] no
p]IL] p]Ç]v]]L] Ak s]]p]no ret]Im]]\ s]rkt]o joy]o. A hs]I p]zy]o. Ôare, A s]]p] jev¶\ deK]]y] Ce Aql¶\ j.
A krzt]oy] n]T]I no JerI p]N] hot]o n]T]I. A p]]N]In]] s]]p] khev]]y] Ce. m]]CIn]I j]Lm]]\ A m]]Cl]]\ Bog]]
p]kz]w a]vo Ce no m]]CIao tom]no p]kzIno b]h]r ret]Im]]\ Po\ke Ce.Õ
Ôhu\ t]o Av]I g]B]r]w g]w.Õ
Ôg]B]r]w t]o hu\ p]N] g]yol]o j no. n]hI\ t]o t¶\ a]m] s]]mo c]]l]Ino m]no v]Lg]I p]ze ano hu\ An]o y]ogy]
rIsp]ons] p]N] n] a]p¶\ Av¶\ b]n]t¶\ hxo kdI ?Õ
Ôp]N] t]]r] A rIsp]ons]n]]\ rIAkx]n] t]no B]]re p]z/y]]\ hot] An¶\ x¶\ ? hu\ g¶sso T]][\ ty]]re kown]Iy]
n]hI\ ho\ !Õ
Ôm]]rIy] n]hI\ ?Õ
Ôt]]rI t]o hju T]w Cu\ j ky]]\ ?Õ
ÔAqlo t]o m]]rI aiD]r]w v]D]t]I j]y] Ce no. m]]re t]]rI Þenzno khev¶\ p]zxo ke An]o kow rst]o k]ZI
a]po ; n]hI\ t]o m]]re j t]no ky]]\k [p]]zI jv]I p]zxo, Ak]\t]m]]\.Õ no Cell]o x]bd b]ol]t]]\ ANo Av]o c]]Lo ky]o*
ke sp]\dn]]n]] m]o\ p]r l]jj]n]I l]]l]Im]] PrI v]LI. ANo ret]In]o A k l]]zv]o v]]Lt]]\ kÁu\ : Ôjo m]no az/y]o Ce t]o
hu\ a] t]]r] m]]T]]m]]\ m]]rIx].Õ b]ol]t]]\ b]ol]t]]\ A p]]CL hQt]I jt]I ht]I. Am] krt]]\ A p]N]In]I D]]r p]r
a]v]I g]w. Ano ret]In]o l]]zv]o v]]Lv]o p]zt]o m]UkI rv]In¨ p]r p]]N]In]I C]l]ko m]]rv]] m]]\zI. n]«k a]v]I
g]yol]] rv]In¨A p]]N]In]I A C]l]kon]I p]rv]] ky]]* v]g]r tono Ak h]To p]kzI b]Ij] h]To ton]I s]]zIn]o p]]l]v]
40

v]s]m]] aort]]

Ko\c]I p]]l]v]T]I m]o\ l]UCv]] m]]\z/y¶\. Am] krt]]\ p]]l]v]n]] a]v]rN]T]I m]Ukt] T]yol]] ton]] [rp—dex] p]r An]I n]jro
m]\z]w.
Ôt]]r] idl]n]I D]zkn]o G]N]I j v]D]I g]w l]]go Ce. hu\ m]]p]I jo[\?Õ khet]]\ ANo sp]\dn]]n]I C]t]I p]r k]n]
m]]\zv]]n]o c]]Lo ky]o*. no g]B]r]wno An]] h]T]m]]\T]I s]]zIn]o p]]l]v] Ko\c]t]O sp]\dn]] dUr B]]g]I.
s]]zI vy]v]isT]t] krI toNo kÁu\ : Ôjo t¶\ hvo a]g]L v]D]t]o n]hI\ aqke t]o m]]re g¶sso T]v¶\ p]zxo, hu\
khI d[\ Cu\.Õ
Ôp]N] t¶\ g¶sso T]]y] A p]hel]]\ hu\ keql]o a]g]L v]D]I x]ku\ Cu\ An¶\ m]]p] t¶\ m]no n]hI\ k]ZI lov]] de ke ?Õ
khet]]\ rv]In¨A Ak p]g]l¶\ a]g]L B]y¶*\ ke sp]\dn]]A av]L]\ PrIno je doq dID]I ke s]ID]I k]r p]]so jwno
{B]I rhI.
v
A r]to sp]\dn]]n]I {\G] hr]m] T]w g]w. rv]In¨n]o sv]B]]v] j Av]o im]l]n]s]]r ano in]K]]l]s] ht]o
ke p]oto av]x] T]w An]] t]rP Ko\c]]t]I jt]I ht]I. rv]In¨ s]]To p]rN]I Ano s¶K]I krv]]n]o pol]o in]ºy] An]]
A a]vog]no p—ots]]hn] a]p]I rÁo ht]o. rv]In¨n¶\ s]]in]Dy] dUr T]t]]\ in]x]IT]n]I y]]d An]] idl]oidm]]g] p]r
p]]CI s]v]]r T]w g]w ht]I.
jy]]re r]t]n]] a\D]]r]m]]\ to Akl]I p]zI ty]]re An¶\ m]n] An]] iv]c]]rom]]\ p]rov]]y]] is]v]]y] n] j rhI
x]ky¶\. n] {\G]t]]\ n] j]g]t]]\ Av]I v]c]g]]L]n]I av]sT]]m]]\ j]No An]I s]]mo a]v]Ino in]x]IT] {B]o rhI g]y]o
ht]o. A khI rÁo ht]o : Ôt]]re m]no a]m] l]]t] m]]rIno dUr krv]]n]I jÐr n] ht]I. m]no t]]rI bov]P]wn]I - n]]
bov]P]w n]hI\ khu\ - t]]r] l]]c]]rIB]y]]* n]k]rn]I hju t]o kL v]LI n]T]I ty]]\ hu\ a]v¶\ b]D¶\ n]hI\ K]m]I x]ku\. h],
D]Ire D]Ire hu\ t]]r] idl]n]I hdm]]\T]I b]h]r dUr c]]ly]o jwx]. mo\ ky]]rey] t]]r] idl]n]] B]og]v]q]n]o d]v]o ky]o*
n]T]I. hu\ m]]re c]]ly]o jwx]. D]rt]I iv]x]]L Ce no AT]Iy] iv]x]]L iv]Ãv] ky]]\ n]T]I !Õ An¶\ keql¶\k b]ol]v¶\
sp]\dn]]no n] s]m]j]y¶\ t]o keql¶\k A s]m]jv]] j m]]g]t]I n] ht]I. Jb]kIno to boQI T]w g]w.
Ôt¶\ kev]] p]]g]l] jev]] iv]c]]ro kre Ce ? x]] m]]qe h]To krIno duK]I T]]y] Ce ?Õ toNo m]n]no t]t]z]vy¶\.

an¶ßm] ?

6. aj]N]I duin]y]]m]]\
s]\Dy]] s]moq]w g]yoy] kl]]kek T]w g]y]o ht]o. m]h]l]Xm]In]o s]]g]rikn]]ro s]Um]s]]m] T]w g]y]o ht]o. c]\¨
a\D]k]rn]I g]odm]]\ l]p]]w jt]] p]hel]]\ dUr iX]it]jm]]\ s]]g]rn]]\ p]]N]Im]]\ Cb]Cib]y]]\ krt]o jN]]t]o ht]o. no An]]\
a]C] T]t]] jt]] ajv]]s]m]]\ m]h]l]Xm]In]] K]zko, j]No D]rt]I p]r ZIm]N]]\ b]]JI g]y]]\ hoy] Av]] t]g]t]g]I rÁ]
ht]].
Av]] j Ak ZIm]N]] p]r Ak m]]N]s] bos]I rÁo ht]o. n] t]o An]I n]jr G]zI p]hel]]\ a]T]m]I g]yol]]
s]Urjn]I l]]l]Im]]T]I hm]N]]\ j m]ukt] T]yol]]\ s]g]rn]]\ m]oj]\ p]r ht]I ke n] t]o zUb]t]] jt]] c]\¨ p]r. An]I n]jrT]I
a]K]I duin]y]] aoJl] T]w g]w hoy] Am] Am]]\ x]Uny]t]] B]r]w boQI ht]I.
v]s]m]] aort]] 41

kp]z]\ ANo je p]hey]]*\ ht]]\ A ht]]\ t]o c]]l¶ Pex]n]n]]\ p]N] v]g]r k]L«A p]her]y]] - D]ov]]y]]T]I A
s]]v] ic]\T]r] jev]]\ T]w g]y]]\ ht]]\. pol]] m]]N]s]no An]I kx]I p]zI hoy] Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\. An]]\ kp]z]\n]I jem]
An]] dehn]Iy] Av]I j isT]it] l]]g]t]I ht]I. An]I d]ZI v]D]I g]w ht]I no v]]Lm]]\ idv]s]oT]I k]\s]ko Py]o* hoy]
Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\. An]] c]her] p]r je B]]v]o rm]I rÁ] ht]] toy] a]n]\d ke [ll]]s]n]] ky]]\ ht]]!
to in]x]IT] ht]o. sp]\dn]] m¶\b]w a]v]I g]w ano p]ot]]n]I l]]c]]rI dx]]*v]I g]w ty]]rT]I ton]]
«v]n]m]]\T]I j]No rs] j {zI g]y]o ht]o. Cell]] Ak m]ihn]]m]]\ aD]]* jeql]] idv]s] t]o A n]okrI p]r p]N] g]y]o
n] ht]o. Ano n]okrIm]]\T]I a] ain]y]im]t]t]]no k]rNo CUqo ky]]*n]I n]oiqs] bo idv]s] p]hel]]\ j Ano rijsqr
p]osq m]]rPt] m]LI ht]I. n]okrI g]y]]n]o r\j An]I a] g]m]g]In]Im]]\ kx]o [moro krI x]ke tom] n] ht]o. ky]]re
s]v]]r T]t]I ht]I no ky]]re s]]\j p]zt]I ht]I An]Iy] j]No Ano K]b]r p]zt]I n] ht]I.
l]]K] m]N]n]o in]s]]s]o n]]K]Ino to {Q/y]o no Ak ht]]x]-in]r]x] m]]n]v]In]I b]D]I j l]]X]iN]kt]]n]I
s]B]r D]Im]I l]T]zt]I c]]lo c]]l]t]o A ikn]]r]n]]\ p]g]iT]y]]\ c]Z/y]o. A p]g]iT]y]]\ c]ZI rÁo ke b]]jun]I p]]n]n]I
duk]n] p]rT]I a]ib]dn]o av]]j a]vy]o : Ôin]x]IBOy]], a]p] a]j wD]r kEso ?Õ
Ôky]U\, mo\ hrroj t]o wD]r a]t]] hu\.Õ toNo kÁu\. p]N] ton¶\ a]m] khev¶\ p]N] s]]c¶\ n] ht¶\. Cell]] Ak
m]ihn]]T]I An¶\ kow k]m] vy]v]isT]t] ke AkD]]ru\ rÁu\ n] ht¶\.
Ôkl] sp]\d] kI x]]dI hE. a]p] ko d]v]t] n]hI\ Bo« ky]] ?Õ sp]\dn]]n¶\ sp]\d] krt]]\ toNo a]ºy]* vy]kt]
ky¶*\.
Ôkl] x]]dI hE ? iks]no kh] t¶je ?Õ
Ô[s] ke s]]T] kB]IkB]I jo l]zkI a]t]I T]I [s]no kl] m¶Je b]t]]y]] T]]. l]g]t]] hE a]p] ko d]v]t]n]]m]]
n]hI\ im]l]] hE.Õ abdul]no je khev¶\ ht¶\ A khet]]\ An]I «B] {p]zt]I n] ht]I. A t]o in]x]IT] ano sp]\dn]]n]I
jozI t]o K¶d]no ty]]\T]I j b]n]Ino a]v]I ht]I Am] m]]n]t]o ht]o. roj jt]]\ no a]v]t]]\ A boy] abdul]n]I duk]no
{B]]\ rhet]]\. bo G]zI t]z]k] m]]rt]]\ no abdul] Am]no p—em]T]I t]]s]k D]rt]o t]o Am]]\T]I s]op]]rIn]I AkAk
kqkI l]w, An]o a]B]]r vy]kt] krI boy] jN] rv]]n]] T]t]]\. jt]]\ s¶D]I A n]jrT]I aoJl] n] T]w j]y] ty]]\
s¶D]I abdul] Am]n]I p]IQ t]]kt]o rhet]o no a]v]I jozI b]n]]v]v]] b]dl] j]No K¶d]n]o x¶ß g¶j]rt]o. Ano b]dlo_
Ôn]hI\ dost], A m¶j so ÐQI hE. v]o m¶je kEso d]v]t] Bojeg]I ? mo\ c]l¶ ab]. a]j b]zI der ho g]w.Õ
khet]]\ ANo c]]l]v]] ky¶*\. abdulo a]dt] m¶jb] t]]s]k D]rI ano in]x]IToy] Am] j s]op]]rIn]I Ak kqkI
[p]]zI no b]oly]] is]v]]y] n]jrT]I j kurin]x] b]j]v]I A c]]l]v]] m]]\zy/ ]o.
An]I p]IQ p]]CL abdul]n]o g]N]g]N]]q a]v]I rÁo : ÔkEs]I bon]m¶n] jozI T]I. n] j]no iks] kI n]jr
l]g] g]w [s]ko !Õ no in]x]IT]n]] p]g]m]]\T]I rÁu\ s]Áu\ je jor ht¶\ Ay] abdul]n]] a] g]N]g]N]]qe hrI l]ID¶\.
rst]]n]I D]]re b]n]]vol]I p]TT]rn]I p]]L p]r A j]No ke Ps]z]w p]z/y]o. An]I a]\K]o s]]mo l]]l] p]IL]\ n]]c]v]]
l]]gy]]\. tono ac]]n]k y]]d a]vy¶\ ke a]g]l]] idv]s]n]I s]]\j p]CI toNo k]\w K]]D¶\ n] ht¶\. Ano T]y¶\ T]ozo a]r]m]
krv]]T]I ton]]m]]\ Gor jv]] jeql]I x]ikt] a]v]xo. Gor kd]c] K]]v]]n¶\ Z]\kI r]Kol¶\ p]z/y¶\ hxo.
s]m]y] s]m]y]n¶\ k]m] kyo* jt]o ht]o. in]x]IT]n]] idl]m]]\ iv]c]]ron]I hel]I c]ZI a]v]I : Ôsp]\dn]]n]] G]rn]]
a]\g]N]]m]]\ aty]]re m]\zp] b]\D]]y]o hxo, c]orI ic]t]r]w hxo, t]orN]o b]\D ]]y]]\ hxo. m]hem]]n]o hrK]m]]\ a]m]T]I tom]
doz]dozI krI rÁ]\ hxo.
Ôk]lo sp]\dn]] c]U\dzI aoZI, x]N]g]]r s]« m]o\y]r]m]]\ bos]xo. pol]o z]<kqr b]n]I Qn]Ino a]v]xo ano
42

v]s]m]] aort]]

Ano p]rN]Ino l]w jxo. a]n]\dn]] A m]]hol]m]]\ sp]\dn]]no kdI a] boh]l] in]x]IT] y]]d p]N] n]hI\ a]vo. kd]c]
a]v]xo t]oy] A An]I dy]] j K]]t]I hxo m]n]om]n].Õ
ty]]\ t]o An]] m]n]m]]\n]] pol]] a\D]]r] K]UN]]m]]\T]I p]v]n]n]] k]rm]] s]Us]v]]q] jev]o av]]j a]vy]o : Ôt]]re
hvo Av¶\ b]D¶\ y]]d krIno x]] m]]qe p]]p]m]]\ p]zv¶\ jowA ? to\ Ano B]Ul]I jv]]n¶\ v]c]n] a]py¶\ Ce A B]Ul]I g]y]o?
t]]rI ht]]x]]n]] C]\q] An]] av]s]rm]]\ p]]zI x]] m]]qe av]s]rn]I x]oB]]] b]g]]zI rÁo Ce ?Õ no j]No An]]
iv]c]]ron]]\ km]]z v]s]]w g]y]]\. pol¶\ av]Lc]\zu m]n] p]]Cu\ g]]\z]Gol]] iv]c]]re c]ZI j]y] A p]hel]]\ A {B]o T]w
g]y]o. An]]\ p]g]l]]\ zg]m]g]t]]\ ht]]\. Ano c]kkr a]v]t]]\ ht]]\. Ano je k]\w J]\K¶\ J]\K¶\ deK]]t¶\ ht¶\ Ay] j]No
c]kr c]kr Prt¶\ hoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\.
tono l]]gy¶\ ke p]g]m]]\T]I j]No cot]n] j hr]w g]y¶\ ht¶\. ANo s]h]ro x]oD]v]] a]m]tom] b]]T]oizy]]\ m]]y]]*\
p]N] kx¶\ h]T]m]]\ n] a]vy¶\. a]\K]on]I s]]mo c]kr c]kr Prt]I duin]y]]m]]\ dUrT]I p—k]x]n]] bo il]s]oq] An]] t]rP
D]s]I a]v]t]] ht]]. tono l]]gy¶\ ke A kow k]rn]I l]]wqon]] il]s]oq] hxo. Ano A t]Iv— p—k]x]T]I b]c]v]] a]\K]
a]ze h]T]n¶\ nojv¶\ ky¶*\ no rst]]m]]\T]I Ak b]]ju K]s]I jv]] m]]qe p—y]tn] ky]o*, p]N] vy]T]*. ht]]x] hEy¶\ ano
B]UK]T]I B]]\g]I p]zel¶\ t]n] Ano s]]T] n] dw x]ky]]\. A Ps]z]w p]z/y]o. Ano l]]gy¶\ ke pol]I D]s]I a]v]t]I k]r
hm]N]]\ j An]o koiLy]o krI jxo.
-?ton]I a]\K] K]Ul]I ty]]re ton]] a]ºy]*n]o p]]r n] rÁo. Ano l]]gy¶\ ke A kow h]<isp]ql]m]]\ a]v]I g]y]o
ht]o. p]T]]rIm]]\ p]z/y]]\ p]z/y]]\ j toNo [p]r r\go m]Zel]I Ct] in]rK]I. dIv]]l]o p]N] J]\K]] ano a]D¶in]k r\go
r\g]]yol]I ht]I. Ano T]y¶\ ke A kow h]<isp]ql] t]o n]hI\ j hoy]. ANo boQ] T]v]]n]o p—y]tn] ky]o* t]o Ak n]s]*
jev]I CokrI dozI a]v]I : Ôt]mo s]Uw j rho, boQ] T]v]] p—y]tn] n] krt]].Õ ANo kÁu\.
Ôkem] ?Õ toNo g]U\c]v]]t]]\ p]UCy¶\. p]oto ky]]\ ht]o A j Ano s]m]j]t¶\ n] ht¶\. ahI\ A x]] m]]qe a]vy]o
ht]o Ay] Ano y]]d a]v]t¶\ n] ht¶\. An¶\ kut]Uhl] v]D]t¶\ jt¶\ ht¶\.
Ôz]<kqre t]m]no boQ] T]v]]n]I n]] khI Ce.Õ ANo kÁu\.
Ôz]<kqre ?Õ in]x]ITo m]n]om]n] p—Ãn] ky]o*. p]oto m]]\do p]z/y]o hxo ke G]v]]y]o hxo A y]]d krv]] ANo p—
y]tn] ky]o*. b]hu m]T]]m]N]no a\to Ano y]]d a]vy¶\ ke p]ot]]n]I s]]mo Ak k]r D]s]I a]v]t]I jow ht]I. ano
ton]]T]I b]c]v]] m]]qe p]oto- tono T]ozo Ky]]l] a]v]v]] l]]gy]o.
Ôm]no x¶\ T]y¶\ Ce ? m]no kx]I wj] T]w Ce ?Õ toNo p]UCy¶\.
Ôt]m]no kx¶\ T]y¶\ n]T]I. T]ozI ax]ikt] a]v]I g]w Ce. t]mo a]r]m] kro. b]D¶\ QIk T]w jxo.Õ
toNo PrIT]I boQ] T]v]]n]o p—y]tn] n] ky]o*. a]moy] tono ax]ikt] t]o l]]g]t]I j ht]I ano tom]]\ B]ñy]o
a] z]<kqrn]o a]dex]. Ôa] z]<kqroy] km]]l] Ce !Õ to iv]c]]rI rÁo. ÔboQ]y] n] T]v]]y] ? sp]\dn]]y] kowk
z]<kqr s]]To j p]rN]v]]n]I ht]I no. are, An]] l]gn]n]I a]g]l]I r]to j a] b]ny¶\ ht¶\. m]no b]D¶\y] y]]d a]vo
Ce...Õ to b]b]z/y]o.
Ôsp]\dn]] p]rN]I g]w ?Õ toNo p]UCy¶\. pol]I g]U\c]v]]w g]w.
ÔkoN] sp]\dn]] ? t]mo x]]\it] r]K]o ano a]r]m]T]I s]Uw rho hu\ t]p]]s] krIno khu\ Cu\.Õ Ano kd]c] Am]
l]]gy¶\ hxo ke hu\ a] kuq\bu ]n]o j kow s]By] howx] Aqlo t]o ANo t]p]]s] krv]]n¶\ kÁu\ no ! in]x]IT] iv]c]]rI
v]s]m]] aort]] 43

rÁo.
Ano B]]n]m]]\ a]vol]o j]N]I b]\g]l]]n]]\ m]]il]kN] am]&t]g]OrI dozI a]vy]]\.
Ôhu\ ky]]\ Cu\ ano t]mo koN] Co ?Õ Am]no jot]]\ g]U\c]v]]wno in]x]ITo p]UCy¶\.
Ôt]no b]D¶\ khIx], p]N] A p]hel]]\ t¶\ x]]\t] rhe ano a]r]m] kr.Õ Am]No kÁu\. in]x]ITo v]LI p]]CI Ct]
t]rP n]jro n]o\D]I. A iv]c]]rm]]\ p]zI g]y]o. keql]]y] v]K]t]T]I sp]\dn]] is]v]]y] kowA Ano t¶\k]rIno b]ol]]vy]o
n] ht]o. a] sˆ]I An]]\ m]]n]I [\m]rn]I Ce no v]LI p]ot]]no t¶\k]rIno b]ol]]vo Ce. A m]]n]I kow s]g]I ke bon]p]N]I
t]o n]hI\ hoy] no ! An]] m]n]m]]\ iv]c]]ro v]N]]w rÁ]. ton]I p]]\p]N]o B]]re T]t]I jt]I ht]I no x]rIre T]]k p]N]
v]t]]*t]o ht]o.
Ômo\ Am]no Gon]n¶\ w\jke x]n] a]py¶\ Ce An]I as]r T]v]] m]]\zI Ce. A B]lo boc]]r kl]]k v]D]]re {\Go.
hvo ic]\t]] krv]] jev¶\ n]T]I.Õ toNo kowno b]ol]t]]\ s]]\B]ñy]]. p]CI kow k]\w boly¶\ ke n]hI\ A Ano y]]d n] ht¶\.
A PrIT]I j]gy]o ty]]re aorz]m]]\ p—k]x] G]N]o aoCo ht]o. An]I p]]so pol]I n]s]* p]N] boQI n] ht]I.
aty]]re n]s]*no b]dlo Ak s¶\dr y¶v]t]I shej dUrn]] qeb]l] s]]mo bos]Ino k]\wk v]]\c]I rhI ht]I. Ôt]mo koN] Co
?Õ in]x]ITo Ano p]UCy¶\ no pol]I y¶v]t]I c]m]kI.
Ôm]]ru\ n]]m] v]&\d] Ce.Õ to b]ol]I.
Ôt]mo n]s]* Co ?Õ
Ôn]], kem] ?Õ
Ôt]mo sp]\dn]]no j]N]o Co ?Õ
Ôn]], sp]\dn]] koN] Ce ?Õ shej g]U\c]v]]t]]\ ANo s]]m¶\ p]UCy¶\.
Ôhu\ ky]]\ Cu\ ?Õ
Ôt]mo am]]re Gor Co. a] am]]ru\ G]r Ce. a] m¶b]wn]o G]]qkop]r iv]st]]r Ce. hvo a]g]L kx¶\ n]
p]UCt]]. z]<kqre t]m]no b]hu b]ol]v]] dev]]n]I n]] khI Ce.Õ
Ôx]] m]]qe ?Õ
Ôk]rN] ke t]m]]r]m]]\ G]N]I ax]ikt] a]v]I g]w Ce. t]m]]re ch] ke k]<PI p]Iv]I hoy] t]o m]\g]]v]I a]p¶\.
b]ol]o, x¶\ lox]o ?Õ
Ôb]nno.Õ
Ôb]nno ?Õ pol]I g]U\c]v]]w.
ÔB]Uly]o, g]mo to.Õ in]x]ITo Jzp]T]I s¶D]]y¶*\. pol]I y¶v]t]I a\drn]] aorz]m]]\ g]w. in]x]IT] p]]Co iv]c]]re
c]Z/y]o : a] v]&\d] koN] hxo ! p]ot]]no ax]ikt] a]v]I g]w Ce Am] b]D]]\ khe Ce p]N] a] ax]ikt] Ce x]]n]I ? x¶\ hu\
pol]I k]r s]]To aT]z]w p]z/y]o howx] ! h], km]rm]]\ hju T]ozo duK]]v]o Ce K]ro. n]kkI hu\ aT]z]w j p]z/y]o
howx]. sp]\dn]] t]o p]rN]Iy] g]w hxo. m]]re Ano hvo x]] m]]qe y]]d krv]I jowA ? A jy]]\ j]y] ty]]\ s¶K]I
T]]y] Av]I m]]re t]o p—]T]*n]] krv]I jowA.
je sˆ]IA Ano t¶\k]rIno b]ol]]vy]o ht]o A koN] hxo ! A a] v]&\d]n]I m]] j hxo Am] tono l]]gy¶\ p]N]
44

v]s]m]] aort]]

Av¶\ b]D¶\ p]UCv]]n]I ton]I ih\m]t] n] T]w. a] G]r s¶\dr ht¶\, v]&\d] p]N] s¶\dr ht]I, a] l]oko G]N]]\ D]in]k hxo
Am] tono l]]gy¶\,.
p]UC y¶\.

T]ozI v]]re v]&\d] ch]n]I qše l]wno a]v]I no qeb]l] p]r qše m]UkI ch] b]n]]v]v]] m]]\zI. Ô keql]I K]]\z ?Õ toNo

Ôp—m]]N]s]r.Õ in]x]IT]T]I b]ol]]w g]y¶\ p]N] b]I« j X]No k]\wk k]c¶\ kp]]y]]n¶\ B]]n] T]t]]\ ANo kÁu\ :
Ôm]]P krjo p]N] a]v]I rIto tOy]]r kr]t]I ch]n]] kow p—m]]N] a\go m]no kx]I j K]b]r n]T]I. a]j s¶D]I mo\
Pkt] tOy]]r j ch] p]ID]I Ce.Õ v]&\d] k]\w b]ol]I n]hI\. toNo p]ot]]n]I rIto c]] b]n]]v]I inn]x]IT]no a]p]I.
c]] p]Iv]]w rhI Aqlo in]x]IT]no l]]gy¶\ ke An]]m]]\ x]ikt]s]\c]]r T]y]o ht]o. toNo boQ] T]v]] p—y]tn]
ky]o*. v]&\d]A {B]]\ T]w An]I p]]CL t]iky]o m]Uky]o ano tono bos]v]]m]]\ m]dd krI.
Ôt]m]]ru\ n]]m] x¶\ Ce ?Õ toNo s]hj p—Ãn] ky]o*.
Ôm]]ru\ n]]m] in]x]IT]. hu\ aoilPsqn] roz p]r g¶rum¶K] Av]ny¶ p]r rhu\ Cu\.Õ
Ôt]mo x¶\ k]m] kro Co ?Õ
ÔAs]ois]yoqez k]b]]*wzm]]\ k]m] krt]o ht]o p]N] ty]]\T]I c]]rek idv]s] p]hel]]\ CUqo T]y]o Cu\. a] b]\g]l]o
kon]o Ce ?Õ
Ôam]]ro-D]n¶B]]w xoQn]o. t]mo p]rm] idv]so r]t]n]] Am]n]I k]rn]I k]r s]]mo boB]]n] T]wno p]zI g]y]]
ht]] Aqlo A t]m]no ahI\ l]w a]vy]] Ce. z]<kqr khe Ce ke t]mo B]UK]no k]rNo boB]]n] T]w g]y]] ht]]. hvo
t]m]no QIk l]]go Ce ?Õ
Ôh], hvo m]]re ahI\T ]I jv¶\ jowA. t]m]no b]D]]\no n]]hk t]kl]IP a]p]I.Õ
ÔA t]o z]<kqrn]] kÁ] p]r Ce. k]lo s]v]]re t]mo xoQ s]]heb]no j p]UCjo no.Õ
Ôt]m]]r] ip]t]]no b]D]]\ xoQ s]]heb] j khe Ce ?Õ
ÔA m]]r] ip]t]] n]T]I. hu\ Am]no k]k] khu\ Cu\. b]] tom]no xoQ khe Ce. ano a]<iPs]n]] sq]Pn]] m]]N]s]o
t]T]] b]Ij] l]oko Am]no xoQ s]]heb] khe Ce.Õ v]&\d]A kÁu\. in]x]IT]no a]ql]I v]]t] krI tom]]\y] T]]k v]t]]*t]o ht]o.
to T]ozI v]]r s¶D]I k]\w n] b]oly]o Aqlo v]&\d] p]]CI v]]\c]v]]m]]\ p]zI g]w.
Ôm]no hvo s]]ru\ l]]go Ce. t]m]]re m]]re k]rNo [j]g]ro krv]]n]I jÐr n]T]I. jt]]\ p]hel]]\ m]no p]]N]I
a]p]t]]\ jjo Aqlo b]s].Õ v]&\d]A tono p]]N]I a]py¶\ ano T]ozI v]]r p]CI n]s]* a]v]I Aqlo Ano j]g]v]]n¶\
s]o\p]Ino A p]ot]]n]] K]\zm]]\ s]Uv]] m]]qe c]]l]I g]w.
p]ot]]n]] K]\zm]]\ jw to in]x]IT]n]] iv]c]]re c]ZI g]w. tono T]y¶\ ke A kow B]qkt]o m]]N]s] n] ht]o.
B]Nol]o l]]g]t]o ht]o ano s]]rI k\p]n]Im]]\ n]okrI krt]o ht]o. hju n]okrI Coz/yo Ak aQv]]izy¶\y] T]y¶\ n] ht¶\
ty]]\ A B]UKo m]rt]o T]w j]y] A x]ky] n] ht¶\. v]LI sp]\dn]] n]]m]n]I kow CokrIn]I no An]]\ l]gn]n]I v]]t]
krt]o ht]o. sp]\dn]] koN] hxo! in]x]IT] s]]To ton¶\ x¶\ s]g]p]N] hxo! a]v]] no a]v]] iv]c]]rom]]\ to p]\drek im]in]q
aqv]]w rhI p]CI je hxo to, a]p]No x¶\ Am] m]]n]I ANo in]x]IT]n]] iv]c]]ro p]r p]UN]*iv]r]m] m]UkI dID¶\.
b]Ije idv]so s]v]]rm]]\ l]g]B]g] s]]z] C v]]gyo to j]g]I g]y]o. toNo joy¶\ t]o n]s]* K¶rs]Im]]\ boQI Jok]\
K]]w rhI ht]I. to {B]o T]y]o no b]]rN]] t]rP c]]ly]o. n]s]* j]g]I g]w ano [t]]v]Le {B]I T]w ton]I a]g]L
v]s]m]] aort]] 45

PrI v]LI.
Ôt]mo {B]] kem] T]y]] ? z]<kqr j]N]xo t]o ?Õ to b]ol]I {QI.
Ôt]mo ic]\t]] n] krx]o. m]no hvo ax]ikt] jN]]t]I n]T]I. t]mo m]no qUT] b—x] a]p]o t]o hu\ m]o\ s]]P krI
l][\.Õ toNo kÁu\. n]so* Ano qUT] b—x] a]py¶\ Aqlo A b—x] krI, m]o\ D]ow, v]]L s]rK]] krI s]Ton]] K]\zm]]\
a]vy]o. z]y]in]\g] qeb]l] p]r ch] n]]st]]n]I s]]m]g—I p]zI ht]I. v]&\d] ch] b]n]]v]t]I ht]I. xoQ t]T]] xoQ]N]I s]]mo
boQ]\ ht]]\ no m]h]r]j-rs]oy]o Ak t]rP {B]o ht]o.
xoQ]N]In]I n]jr in]x]IT] p]r p]zt]]\ tom]n]I a]\K]om]]\ v]]ts]ly]n]I c]m]k a]v]I. xoQe p]N] hs]I lot]]\
p]UCy¶\ : Ôkem] l]]go Ce t]no hvo, B]]w!Õ
Ôhvo s]]ru\ Ce a]p]n]I dy]]T]I.Õ toNo kÁu\ ano tono qeko dev]] {B]]\ T]v]] jt]]\ xoQ]N]In]I s]]mo jot]]\
ANo [moy¶*\ : Ôt]mo x]]\it]T]I bos]o, hu\ p]zI jv]]n]o n]T]I.Õ khet]]\ toNo K¶rs]I Ko\c]I ano a]s]n] jm]]vy¶\. no
xoQ-xoQ]N]I m]l]k]w rÁ]\.
Ôt¶\ c]] loxo ke k]<PI ?Õ xoQ]N]IA p]UCy¶\.
ty]]\ v]&\d]n]I a]\K]om]]\ c]m]k v]t]]*w. ton]]T]I b]ol]I jv]]y¶\ : Ôb]nno.Õ am]&t]g]OrIA An]I a] iv]ic]ˆ]
v]]t] s]]mo s]Uc]k n]jr n]]K]I p]N] v]&\d]n]I n]jro ch]n]]\ p]]ˆ]om]]\ aqv]]w g]w ht]I Aqlo Am]no kx]o p—
it]B]]v] n] m]ñy]o.
ÔAqlo ke g]mo to. m]no c]] p]Iv]]n]I qev] Ce no k]<PI n]hI\ p]Iv]]n]I mo\ b]]D]] l]ID]I n]T]I Aqlo je t]m]]rI
b]D]]\n]I p]s]\d A m]]rIy] g]N]v]]n]I. v]&\d]bono m]no k]lo r]t]n]] c]] b]n]]v]I a]pol]I.Õ
aty]]re p]N] p]oto K¶l]]s]o krv]]m]]\T]I [g]rI g]w An]] s]\t]oS] s]]To v]&\d]A c]]n]o py]]l]o An]I t]rP
D]y]o*. in]x]ITo py]]l]o qeb]l] p]r m]Ukt]]\ Ak K]]l]I ploq Ko\c]t]]\ Am]]\ bo qosq g]oQv]t]]\ am]&t]g]OrI t]rP jow
p]UCy¶\ : Ôz]<kqre a]n]I n]] t]o n]T]I khI no ?Õ
Ôz]<kqrno ky]]\ K]b]r ht]I ke t¶\ a]m] n]]st]]n]] qeb]l] p]r a]v]Ino g]oQv]]w jv]]n]o ht]o ?Õ
Ôt]o K]]t]rI r]K]jo ke a] m]no p]c]I jxo.Õ hs]Ino toNo kÁu\ ano a]r]m]T]I qosq K]]v]] m]]\z/y]o. Ak
qosq p]Uro krI ANo b]Ijo lov]] h]T] l]\b]]vy]o ty]]\ am]&t]g]OrIA h]T] a]zo D]y]o* no in]x]IT]T]I b]ol]I jv]]y¶\ :
Ôaoh, z]<kqr. m]]ru\ c]]lo t]o hu\ z]<kqrno Ak m]ihn]]n]] [p]v]]s] kr]v¶\.Õ
Ôt]]re A m]]qe b]hu r]h n]hI\ jov]I p]ze. hm]N]]\ n]v] v]]gyo A a]vy]] j s]m]j. to v]K]to t]]re Am]no
je khev¶\ hoy] A kheje. p]N] aty]]re t]o c]] p]Ilo ano s]ID]o p]T]]rIm]]\ jwno s]Uw j].Õ am]&t]g]OrIA kÁu\. no
in]x]IT] c]] p]t]]v]I p]T]]rIm]]\ p]z/y]o.
T]ozI v]]r p]CI xoQ An]I p]]so a]vy]] t]o ANo kÁu\ : Ôjuao xoQ s]]heb] hvo m]no s]]ru\ l]]go Ce. hu\
hvo t]m]]re m]]To b]ojo b]n]I rhu\ A b]r]b]r n]T]I. t]mo m]no aj]Ny]]no Gor l]w a]vy]] ano a]ql]I b]D]I
k]L« rK]]v]I ano dv]] kr]v]I A m]]qe hu\ t]m]]ro ~N]I Cu\. hvo m]]re jv¶\ jowA.Õ
Ôhju x]I [t]]v]L Ce hju t]]rI t]ib]y]t] b]r]b]r T]w n]T]I. Ct]]\ xoQ]N]I khe Am] krje. v]LI m]no
K]b]r Ce ty]]\ s¶D]I t]]rI p]]so h]l] kow n]okrI t]o Ce n]hI\ p]CI jv]]n]I a]ql]I x]I [t]]v]L Ce! kowno kx¶\
kh]v]v¶\ hoy] t]o n]]m] s]rn]]m¶\ a]p] Aqlo K]b]r krI dwA.Õ tom]No kÁu\.
46

Ôjem] n]okrI n]T]I Am] kow K]b]r krv]] jev¶\ p]N] n]T]I. ano C m]ihn]] s¶D]I Ðm] p]r n] j][\ t]oy]
v]s]m]] aort]]

m]k]n] m]]il]k m]]rI ic]\t]] kre tom] n]T]I. p]N] t]oy] hvo m]]re jv¶\ jowA.Õ
Ôjo t¶\ ahI\T]I jv]]n]I [t]]v]L n] krIx]. Ak v]K]t] t]]rI t]ib]y]t] b]r]b]r T]w j]y] p]CI jowx¶\. t¶\
x¶\ B]Nol]o Ce ?Õ k\wk iv]c]]rt]]\ Am]No p]UCy¶\.
Ôkeim]sqšIm]]\ b]I. As]s]I. ky¶*\ Ce. Ak v]rs]T]I n]okrI p]N] krt]o ht]o. p]]\c ok idv]s] p]hel]]\ j A
CUqI g]w.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôm]]rI ain]y]im]t]t]] v]D]I g]w ht]I. m]]ro j v]]\k ht]o. k\p]n]I m]no p]CI ky]I rIto c]]l¶ r]Ko !Õ
xoQn]I a]\K]o JIN]I T]w. Am]No p]UCy¶\ : Ôsp]\dn]] koN] Ce ?Õ
in]x]IT] c]m]ky]o. ANo iv]n]y]T]I khev]] p—y]tn] ky]o* : Ôm]]P krjo aiv]n]y] l]]go t]o, p]N] A Ak
Av]o p—Ãn] Ce ke jen]o jv]]b] hu\ t]m]no n]hI\ a]p]I x]ku\.Õ
ÔB]lo, jev]I t]]rI m]r«.Õ tom]No kÁu\. An]I a] v]]t]T]I Am]n]] m]n]m]]\ An]I p]irisT]it]n]o k\wk
Ky]]l] a]v]I g]y]o. A a]<iPso jv]] n]Ikñy]].
p]CI z]<kqr a]vy]] to p]hel]]\ xoQ]N]I, v]&\d] ano n]s]* p]]soT]I A Aql¶\ j]N]I c]Uky]o ht]o ke xoQ
Ak PekqrIn]] m]]il]k ht]]. a] PekqrIm]]\ Por m]]wk] jev]]\ loim]noqn¶\ [tp]]dn] T]t¶\ ht¶\ je toao a]v]I
PekqrIaom]]\ r]< m]qIiry]l] t]rIke s]pl]]y] krt]] ht]]. a] is]v]]y] b]Ij]\ p]N] p]]\c] s]]t] p—ozk/q Am]n]I
PekqrIm]]\ b]n]t]]\ ht]]\. Ak\dre xoQ s¶K]I ht]] ano b]\g]l]] m]oqr ano G]N]I im]l]kt]on]] D]N]I ht]].
v]&\d] xoQn]] Ak v]K]t]n]] m¶in]m] hrs¶K]r]y]n]I dIkrI ht]I ano m¶in]m] g¶jrI jt]]\ ton]I im]l]kt]
ano dIkrI boy]no s]]c]v]v]]n]I jv]]b]d]rI xoQe s]\B]]LI l]ID]I ht]I. ano a]je t]o A j]No xoQn]I dIkrI j
b]n]I g]w ht]I. xoQno a]je kow s]\t]]n] hy]]t] ht¶\ n]hI\ Aqlo Am]no t]o je g]N]o to a] v]&\d] j ht]I. A j
aty]]re xoQn]I im]l]kt] ano xoQ xoQ]N]In]] p—em]n]I Akl]I j v]]rs] ht]I.

an¶ßm]

7. in]x]IT]n]I Ðm] p]r
z]<kqr rv]In¨no v]D]]re rj]ao m]LI x]kI n] ht]I Aqlo l]gn] p]CI hn]Im]Un] p]r jv]]n]o iv]c]]r
Am]no p]zt]o m]Ukv]o p]z/y]o ht]o no l]gn] p]CI ˆ]Ije j idv]so Am]no boy]no m¶\b]w a]v]I jv¶\ p]z/y¶\ ht¶\.
boˆ]N] idv]s] im]ˆ]om]]\ ano p]]qI*aom]]\ Am]n]] v]Ity]] ty]]\ s¶D]Im]]\ sp]\dn]]A G]r g]oQv]I dID¶\ ht¶\.
G]r t]o Jzp]T]I g]oQv]]w g]y¶\ ht¶\ p]N] m]n] Aql¶\ Jzp]T]I g]oQv]]t¶\ n] ht¶\. in]x]IT]n]I aorzI p]]soT]I
sp]\dn]]no Ak v]K]t] n]IkLv]]n¶\ T]y¶\ ty]]re An¶\ m]n] PPzI {Q/y¶\ ht¶\. Ano T]y¶\ ht¶\ ke ky]]\k in]x]IT] s]]m]o
B]qk]w t]o n]hI\ j]y] no ! p]N] An]I A x]\k] s]]c]I p]zI n] ht]I. Aqlo hvo D]Imo D]Imo A wcCv]] l]]g]I
ht]I ke Am] T]]y] t]o s]]ru\. p]N] Am] p]N] n] b]ny¶\. An]I rst]] p]r p]zt]I b]]rI b]\D] j ht]I A jow
sp]\dn]]no ic]\t]] T]v]] m]]\zI.
ano Aqlo t]o b]h]r jt]]\ a]v]t]]\ T]ozu\ m]oqu\ c]kkr p]ze t]oy] ANo in]x]IT]n]I aorzI t]rPT]I n]IkLv]]n¶\
v]s]m]] aort]] 47

r]Ky¶\. p]N] t]oy] An]I a]x]] n] j PLI. hvo tono An]I ic]\t]] T]v]] m]]\zI. An]] m]n]m]]\ j]t] j]t]n]]
iv]c]]ro a]v]v]] l]]gy]]. Ano T]y¶\ ke in]x]IT] m¶\b]w CozIno c]]ly]o g]y]o hxo ! ANo rhev]]n]I jgy]] b]dl]I
n]]K]I hxo ! p]N] m¶\b]wm]]\ Am] jgy]] ky]]\ m]Lt]I ht]I ke r]t]or]t] b]dl]I n]]Ko ? to m]n]m]]\ j klp]n]]ao krt]I
ano An¶\ s]m]]D]]n] p]N] m]n]m]]\ j krI lot]I ht]I.
a]m] no a]m] p]\drek idv]s] p]s]]r T]w g]y]]. in]x]IT]n]] Ðm]n]I b]]rI hju Av]I no Av]I j b]\D]
ht]I. A b]]rI b]\D] jow sp]\dn]]n]I ic]\t]] v]D]I jt]I ht]I. An]] m]n]m]]\ Ak s]rK]] j p—Ãn] j]g]t]] ht]] : Ôx¶\
T]y¶\ hxo ? g]m]n]o m]]y]o* A ib]m]]r t]o n]hI\ p]zI g]y]o hoy] no ! ke p]CI a]p]G]]t] t]ono ton¶\ hEy¶\ D]b]k]ro c]UkI jt¶\. Cev]qe in]x]IT]n]I c]okks] B]]L moLv]v]]n¶\ tono n]kkI ky¶*\. pol¶\
p]]p]B]Iru m]n] a]n]o iv]roD] krI rÁu\. Ôhvo An]I B]]L moLv]Inoy] t¶\ x¶\ krIx] ? hvo Ano no t]]re x¶\ ? t]]re
x]] m]]qe Av]]\ {\z]\ p]]N]Im]]\ {t]rv¶\ jowA ? Ak t]rP t¶\ Ano B]Ul]I jv]]n]o in]ºy] kre Ce no b]I« t]rP
Ano m]]qe t]p]]s] krI t]]r] l]gn]«v]n]m]]\ J\J]v]]t] pod] T]]y] Av¶\ p]g]l¶\ B]rv]] tOy]]r T]]y] Ce. t]]ru\ t]o QIk
p]N] An¶\ x¶\ ! t]]re Anoy] kr]r n]T]I v]Lv]] dev]I ke x¶\ ?Õ
p]N] A m]n]n]I a]v]I dl]Il]oT]I Am] h]rI j]y] t]o p]CI a] m]n] m]]\kzu\ j x]]n¶\ ! to {p]zI j.
rst]] p]r p]zt]I b]]rI t]o k]y]m]n]I jem] a]je p]N] b]\D] j ht]I p]N] a]je t]o sp]\dn]] An]o t]]g] l]ID]] is]v]]y]
Coze tom] ky]]\ ht]I ! to a]g]Lno b]]rNo p]ho\c]I. b]]rNo p]N] t]]Lu\ j m]]rel¶\ ht¶\. ANo m]k]n] m]]il]k p]]so jw
t]p]]s] krI t]o j]N]v]] m]ñy¶\ ke Cell]] v]Isok idv]s]T]I A Ðm] p]r a]vy]o j n] ht]o. Aqlo ke Am]n]]\ l]gn]n]]
idv]s]T]I j l]g]B]g]. ton]I ic]\t]] hvo a]x]\k]m]]\ Perv]]w g]w. tono l]]gy¶\ ke n]kkI kx¶\k n] krv]]n¶\ A krI
boQo ht]o. jo a]v¶\ kx¶\ b]ny¶\ hxo t]o p]oto p]ot]]n]I j]t]no kdIy] m]]P krI n]hI\ x]ke.
ÔA Ce j Av]o. ANo x]] m]]qe a]v¶\ krv¶\ jowA ? jem] p]oto p]rN]I g]w Am] ANo p]N] kown]I s]]To
x]] m]]qe p]rN]I jv¶\ n] jowA ? jg]t]m]]\ b]D]]\no p]ot]]n]I wcC] m¶jb]n¶\ p]]ˆ] ky]]\ m]Le Ce ? ANoy] x]] m]]qe
m]n]n]I s]]To b]]\D]Coz n] krI lov]I jowA ?Õ iv]c]]rt]I A j]No v]]st]iv]kt]]T]I B]]g]v]] m]]\zI. ANo Jzp]T]I
p]g]l]]\ B]rv]] m]]\z/y]]\. p]N] B]]g]v¶\y] kon]]T]I ? p]ot]]n]] m]n]T]I kow dUr B]]g]I x]ky¶\ Ce K]ru\ ? Ôkem], s]]c]I v]]t]
s]]\B]LIno zrI g]w no ! s]]c¶\ s]]\B]Lv]]n]Iy] t]]r]m]]\ ih\m]t] n]T]I rhI ?Õ pol¶\ av]Lc]\zu m]n] j]No An]I
QekzI [z]zI rÁu\.
ty]]\ j s]]moT]I in]x]IT]no a]v]t]o jow tono hEyo D]rp]t] v]LI. ton]]\ kdm] T]\B]I g]y]]\. toNo in]x]IT]no
joy]o, in]x]ITo Ano jow; kow hsy¶\ n]hI\ - hs]I x]ky¶\ n]hI\. Ôto G]N]o lov]]w g]y]o Ce. bo m]ihn]]m]]\ to keql]o
b]D]o s¶k]w g]y]o Ce ! l]]go Ce p]N] kev]o in]r]x] ano duK]I. m]no B]Ul]I x]ky]o n]T]I An¶\ j a] p]irN]]m] Ce.Õ
sp]\dn]] iv]c]]rI rhI.
s]]mo in]x]IT] p]N] a]v]] j iv]c]]r krI rÁo ; ÔA m]no B]Ul]I x]kI n]T]I A t]o An¶\ {t]rI g]yol¶\ m]o\
j khI a]po Ce. A x]] m]]qe m]no B]Ul]I jt]I n]hI\ hoy] ?Õ p]N] A Av¶\ iv]c]]rI rhe A p]hel]]\ j An]] hEy]]n]]
b]Ij] K]UN]]m]]\T]I av]]j a]vy]o : Ôtom] t]o t¶\ p]N] Ano ky]]\ B]Ul]I x]ky]o Ce ?Õ no ton]]T]I aB]]n]p]No b]b]zI
jv]]y¶\ : ÔhEy]]\n]I hoLIm]]\ xok]t]]\ j jnm]]ro k]Zv]]n]o no hvo !Õ
An]o av]]j Av]o D]Im]o ano asp]Sq ht]o ke sp]\dn]]no Am]]\ Pkt] g]N]g]N]]q jev]o j a]B]]s]
T]y]o. Ôx¶\ kÁu\ ?Õ toNo p]UCy¶\.
Ôk\w n]hI\. a]vo Ce Ðm] p]r ?Õ in]x]ITo p]UCy¶\. sp]\dn]] k]\w b]oly]] is]v]]y] ton]I p]]CL c]]l]v]]
l]]g]I. in]x]ITo b]]rN¶\ K]oly¶\. a\dr b]Do D]ULn¶\ a]v]rN] c]ZI g]y¶\ hoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\.
48

v]s]m]] aort]]

sp]\dn]]A A joy¶\ no h]T]m]]\ Jzu l]ID¶\ : Ôl]]v] hu\ kc]r] k]ZI n]]K¶\.Õ toNo kÁu\.
Ôrhev]] de kc]r] p]CI kZ]xo. hu\ p]hel]]\ c]] m]Ukv]]n]I vy]v]sT]] kru\.Õ khet]]\ ANo dUD]n]I t]pol]I p]rT]I
Z]\kN] K]soz/y¶\ no a\drT]I P]qIno g]\D]]w g]yol]] dUD]n]I je v]]s] a]v]I ton]]T]I An]I a]\Kom]]\ p]]N]I a]v]I
g]y]]\. dUD] t]o dUD] ahI\ t]o p]]N]I p]N] b]h]rT]I l]]v]v]]n¶\ ht¶\ A tono y]]d a]v]I g]y¶\. koN] j]No ky]]rT]I to
Ðm] p]r a]vy]o j n] ht]o no !
Ôt]mo Am] kro b]h]rT]I p]]N]I l]]v]I a]p]o Aqlo hu\ t]pol]I s]]P krI p—y]m]s] s]Lg]]v¶\. ty]]\ s¶D]Im]]\
t]mo dUD] lot]] a]v]o.Õ x¶\ krv¶\ to n] s]m]j]t]]\ v]c]m]]\ j {B]I rhI g]yol]I sp]\dn]] m]oko m]Lt]]\ b]ol]I {QI.
p]N] b]ol]t]]\n]I s]]To j An]] Ky]]l]m]]\ a]v]I g]y¶\ ke to a]je in]x]IT]no m]]qe Akv]c]n] v]]p]rI x]kI n] ht]I.
jem] tono A v]]t]n]o Ky]]l] a]vy]o Am] in]x]IT]no p]N] a]v]I j g]y]o ht]o Aqlo t]o ANo kÁu\ no :
Ôt]mo x]] m]]qe c]] m]Ukx]o ? t]mo t]o m]]r]\ m]hem]]n] Co. t]mo bos]o. hu\ hm]N]]\ dUD] l]]v]Ino t]m]]re m]]qe c]] m]Uku\ Cu\.Õ
Ôt¶\ kem] a]m] kre Ce ?Õ
ÔA t]o t]]r] j idl]no p]UC no. m]n]T]I t]o to\ [t]]rI n]]Ky]o Ce hvo «B]T]Iy] x]] m]]qe [t]]rI n]]Ko Ce ?Õ
khet]]\ in]x]IT]n]o av]]j g]Lg]Lo T]w g]y]o. ton]I a]\K]m]]\ jLjiLy]]\ a]v]I g]y]]\.
Ôt¶\ a]m] ZIl]o n] T]w j], in]x]IT]. mo\ m]n]T]Iy] t]no [t]]rI n]]Ky]o n]T]I ke «B]T]Iy] [t]]rI n]]Ky]o
n]T]I. t¶\ a]m] ih\m]t] h]rI jxo t]o p]CI m]]r]T]I A kev]I rIto s]hn] T]xo ? {l]qu\ t]]re t]o m]no a]Ãv]]s]n]
a]p]v]]n¶\ hoy].Õ to b]ol]I.
Ôhu\ ky]]\ p]oc]o T]w g]y]o Cu\ ? p]N] t¶\ kre Ce j Av¶\ ke-Õ
Ôm]no K]]t]rI ht]I j ke t¶\ Av¶\ j khev]]n]o. p]N] t]]ro v]t]]*v], t]]ro im]j]j, t]]ro B]p]ko, t]]ro r\g]Il]o
sv]B]]v], A b]D¶\ hvo p]hel]]\n]] jev¶\ rÁu\ Ce K]ru ?Õ
Ôb]dl]]yol]] s]\jog]oA m]no T]ozo b]dly]o hxo p]N] Am]]\ K]oqu\y] x¶\ Ce ?Õ
ÔAm]]\ s]\jog]on]I v]]t] n]T]I. An]I s]]To t]o m]]N]s] s]m]jUt]I krI x]ke Ce. p]N] t¶\ Av]I kx]I s]m]jUt]I
krv]]no b]dlo ton]]T]I m]oZu\ Perv]Ino {B]o rhI g]y]o Ce. to\ m]no v]c]n] a]py¶\ ht¶\ ke t¶\ m]no B]Ul]I jxo ano b]Ije
p]rN]I p]N] jxo. p]N] m]no B]Ul]v]] p—y]tn] krv]]no b]dlo t¶\ m]]rI y]]dno hEyo l]g]]zIno m]jn¶voz] krI rÁo Ce.Õ
Ôm]no K]b]r n]T]I p]zt]I ke m]]re x¶\ krv¶\ jowA. jo a]p]G]]t] krv]o A p]]p] Ce Am] n] m]]n]t]o hot]
t]o mo\ ky]]rn]oy] A m]]g]* ap]n]]vy]o hot]. hvo t¶\ j khe ke m]]re x¶\ krv¶\ ?Õ
Ôjo m]]ru\ khev¶\ m]]no t]o t]]re t]]rI n]okrI c]]l¶ r]K]v]I, p]hel]]\ jem] «v]t]o ht]o Am] «v]v¶\. hu\ t]]re
m]]qe kow CokrIn]I t]p]]s] krIx] p]N] jo m]]rI drim]y]]n]ig]rI v]g]r p]N] t]no kow s]]rI CokrI m]LI j]y] t]o
t]]re An]I s]]To p]rN]I jv¶\.Õ
in]x]IT] jo An]] p]hel]]n]] m]Uzm]]\ hot] t]o kht] : Ôno Ay] t]]rI jem] a\g]UQo b]t]]v]xo t]o ?Õ p]N]
aty]]re ton]]T]I Av]o iv]n]od n] T]y]o. toNo kÁu\ : Ôm]]r]T]I A n]hI\ b]no.Õ
Ôt]o x¶\ b]n]xo ?Õ
ÔAn]I m]no K]b]r n]T]I. t¶\ khet]I hxo t]o hu\ a]jT]I t]no kdI m]]ru\ m]o\ n]hI\ b]t]]v¶\. je rstoT]I t¶\ jt]I howx]
A rst]]n]o rst]oy] B]Ul]I jwx]. are, t¶ khet]I howx] t]o hu\ m¶b]w CozIno g]]m] c]]ly]o jwx] p]N] t]no B]Ul]I
v]s]m]] aort]] 49

jv]I A m]]r] h]T]n]I v]]t] n]T]I.Õ b]ol]t]]\ to rzI p]z/y]o.
Ôt¶\ a]m] rz n]hI\. rzv¶\ t]o m]]re jowA. bov]P]w mo\ krI Ce ano rze Ce t¶\.Õ idl] t]o An¶\
ky]]rn¶\y] a]ß\d krI rÁu\ ht¶\ Ct]]\ An]o aN]s]]r p]N] b]h]r n] a]vo An]I k]L« r]K]I sp]\dn]] b]ol]I rhI
ht]I. iv]iD] p]N] keql]I iv]ic]ˆ] Ce ! jo in]x]IT]no rsto c]Z]v]I b]Ije p]rN]v]] tOy]]r krv]]n]o ton]o in]rD]]r n]
hot] t]o aty]]re A rzv]] boQI hot] ano in]x]IT] Ano a]Ãv]]s]n] a]p]t]o hot] kd]c] ke p]CI boy] s]]To a]\s¶
v]h]v]t]]\ hot].
Ôt¶\ khexo t]o a]j p]CI Ak a]\s¶ p]N] n]hI\ p]]zu\ p]N] a]je m]no rzI lov]] de.Õ in]x]ITo kÁu\ no
sp]\dn]] v]D¶ g]Lg]LI T]w g]w. Ano l]]gy¶\ ke A jo k\w b]ol]v]] jxo t]o An]]T]Iy] rzI p]z]xo. G]zIk t]o Ano
Am] p]N] T]w g]y¶\ ke p]oto Ak Av]] m]]N]s]n¶\ idl] t]oz/y¶\ Ce ke jen¶\ p—]y]Iºt] krv¶\ x]ky] n]T]I. Ct]]\ Ano p—
y]tn] krt]]\ kow rokI x]kxo n]hI\. Cev]qe row krg]rIno ke p]go p]zIno p]N] A tono m]n]]v]Ino j rhev]]n]I ht]I.
A ton]o in]D]]*r ht]o.
T]ozI v]]r rzIno x]]\t] p]z/y]] p]CI to {B]o T]y]o ano b]oly]o : Ôhu\ dUD] l]]v¶\ Cu\ , t¶\ sqv] s]Lg]]v].Õ
Ôrhev]] de a]je a]p]No c]] n]T]I p]Iv]I. t¶\ x]]\it]T]I bos] ano m]]rI l]]c]]rI s]m]jv]] p—y]tn] kr.
a]m]]\ jo kown]o doS] hoy] t]o A m]]ro j Ce. t]]re m]no je ix]X]] krv]I hoy] A kr. t]no g¶ss]o c]Z/y]o hoy] t]o
tono m]]rI p]r [t]]r. t¶\ je ix]X]] kre to K]m]v]]n]I m]]rI tOy]]rI Ce. p]N] m]]rI B]Ul]n]I ix]X]] t]rI j]t]no n]
krIx].Õ
Ôhu\ ky]]\ m]]rI j]t]no ix]X]] kru\ Cu\ ? no t]]r] p]r p]N] ky]]\ g¶ss]o kru\ Cu\ ? m]]re kown]] p]r jo g¶ss]o
[t]]rv]]n]o hoy] t]o ç]]it] ano s]m]]jn]] pol]] Qeked]ro p]r [t]]rv]o jowA ke jem]No t]no no m]no a] hoLIm]]\
hom]I dID]]\ Ce.Õ
Ôt]o a] x¶\ kre Ce ? t]]ru\ a] x]rIr jo. bo m]ihn]]m]]\ j]No bo v]rs]n]o duk]L voQ/y]o hoy] Av¶\ krI
m]Uky¶\ Ce to\.Õ
Ôt]o t¶\y] ky]]\ j]zI T]w Cu \! hu\ j]N¶\ Cu\ ke to\ t]]r] m]n]no m]]y¶*\ Ce. hu\y] m]]r] m]n]no m]]rIx]. n]okrI
p]N] krIx] no m]oZu\ hs]t¶\ r]K]v]] p]N] p—y]tn] krIx]. h], p]rN]I jv]]n]I v]]t]m]]\ t¶\ m]no a]g—h n] krIx].Õ
sp]\dn]]no T]y¶\ ke in]x]IT] jy]]re a]ql]I v]]to s]\m]t] T]y]o Ce t]o v]rs] v]\qoLm]]\ l]gn] m]]qey] kd]c]
tOy]]r T]w x]kxo. toNo kÁu\ : Ôt]o t¶\ m]no a] b]D]] m]]qe m]]P t]o kre Ce no ?Õ
Ôt]]ro doS] m]]r] m]n]m]]\ v]sy]o hoy] t]o t]no m]]P kru\ no ! m]]P jo kowA krv]]n¶\ hoy] t]o {l]q]\n ¶\
t]]re m]no m]]P krv¶\ jowA ke t]]r] s¶K]no m]]qe T]wnoy] m]]re t]no B]Ul]I jv]I jowA Ct]]\ hu\ t]no B]Ul]I x]kt]o
n]T]I.Õ
Ôt]o hvo t¶\ n]okrI m]n] l]g]]v]Ino krxo no ?Õ
Ôn]okrI t]o CUqI g]w Ce. b]I« x]oD]Ix] no m]Lxo t]o krIx] j no. a] poqn]o K]]zo p]Urv]] Aql¶\ t]o
krv¶\ j p]zxo no ?Õ in]x]ITo kÁu\ no sp]\dn]]no Ak v]]to t]o s]\t]oS] T]y]o ke in]x]IT] hvo k\w k s]m]jN]B]rI v]]t]
krt]o ht]o.
Ôa]ql]] idv]s] t¶\ ky]]\ ht]o ? Ðm]n]] h]l]hv]]l] jot]]\ Am] j l]]go Ce ke t¶\ Ak m]ihn]]T]I Am]]\ a]vy]o
j n]T]I.Õ y]]d a]v]t]]\ sp]\dn]]A p]UCy¶\.
50

v]s]m]] aort]]

ÔAk xoiQy]]no ty]]\ m]hem]]n] b]ny]o ht]o.Õ khI p]oto boB]]n] b]ny]o ty]]rT]I m]]\zIno a]je ty]]\T]I j
a]v]I rÁo ht]o ty]]\ s¶D]In]I v]]t] Ano krI. Cev]qe ANo {moy¶*\ : Ôb]hu B]l]]\ m]]N]s]o Ce A l]oko.Õ
jwx].Õ

Ôs]]ru\ ty]]re, aty]]re t]o hu\ j][\ Cu\ p]N] t¶\ n]okrI v]Lgy]o ke n]hI\ A jov]] PrIT]I ky]]rek a]v]I
ÔB]lo, p]N] jo m]]ru\ m]]no t]o hvo PrIT]I kdI ahI\ n] a]v]Ix].Õ
Ôkem], t]no m]]ru\ a]v]v¶\ n]T]I g]m]t¶\ ?Õ

Ôt¶\ a]vo A m]no n] g]mo t]o p]CI m]]r] jev]o akkm]I* koN] ? p]N] t]oy] t¶\ hvo ahI\ n] a]vo A j
y]ogy] Ce.Õ
Ôkem]? t]no t]r]m]]\T]I no m]]r]m]]\T]Iy] iv]Ãv]]s] {QI g]y]o ke x¶\ ?Õ
Ôiv]Ãv]]s] t]o m]]ro n]T]I {QI g]y]o t]]r]m]]\T]I ke n]T]I {QI g]y]o m]]r]m]]\T]I; p]N] s]]c¶\ p]UCo t]o hu\ hvo
zrI g]y]o Cu\ s]m]]jT]I. m]no t]o ANo b]r]b]rn]I l]]t] m]]rI dID]I Ce. A t]]r] s]\s]]rm]]\y] ic]n]g]]rI n] c]]\po
A m]]qe khu\ Cu\ ke PrIT]I ahI\ n] j a]v]t]I.Õ
Ôt¶\ K]oqI ic]\t]] kre Ce.Õ
Ôt]oy] jo t¶\ PrIT]I ahI\ a]v]xo t]o t]no hu\ n]hI\ j a]v]k]ru\ A n]kkI m]]n]je.Õ
ÔB]lo t]]rI Av]I j wcC] hxo t]o Am] krIx], p]N] Ak v]K]t] t¶\ n]okrIA v]Lg]I j]y] ano
p]hel]]\n]] jev]o hs]t]o hs]]v]t]o T]w j]y] p]CI.Õ khet]]\ to b]h]r n]IkLI g]w. A b]h]r a]v]I ty]]re j Ano
s]m]y]n¶\ B]]n] T]y¶\. C v]]g]I g]y]] ht]].
ky]o*.

A Gor p]ho\c]I ty]]re rv]In¨ a]v]I g]yol]o ht]o. Ôky]]\ g]w ht]I ?Õ ANo m]]ˆ] aOp]c]]irk s]v]]l]
ÔAk Þenzno ty]]\.Õ

Ôkow sˆ]Iim]ˆ] hoy] t]o m]noy] ky]]rek An]I aoLK]]N] kr]v]je, kev]Ik Ce ?Õ a]\K]n]o c]]Lo krt]]\
rv]In¨A kÁu\.
Ôkem] j]Ny¶\ ke sˆ]Iim]ˆ] j hxo ? kow p¶ruS]im]ˆ] hoy] t]o aoLK]]N] n] kr]v¶\ ?Õ
Ôt]o t]o K]]s] kr]v]je. hu\ Av]o wx]]*K]or n]T]I.Õ

an¶ßm]

8. v]&\d]no s]o\p]N]I krI
m]]n]v]In]o m]n]ovy]]p]]r p]N] kev]o iv]ic]ˆ] Ce ! Ak v]K]t] A p]oto j Ak v]]t] n]kkI kre Ce ano
b]I« j im]in]qe A An]]T]I iv]p]irt] v]]t] iv]c]]rv]] m]]\ze Ce. in]x]IT]no m]LIno to idv]so Gor a]v]t]]\ rst]]m]]\ j
sp]\dn]]A n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke PrIT]I in]x]IT]n]I Ðm] p]r n] j jv¶\. p]N] Gor p]ho\c]I to j p]LT]I toNo An]I Ðm]
p]r jv]]n¶\ iv]c]]rv]] m]]\z/y¶\ ht¶\. An]o A p]]CL Ak x¶B] a]x]y] j ht]o; in]x]IT] k]mo v]Lgo ano kown]I
v]s]m]] aort]] 51

s]]To p]rNo no s¶K]I T]]y] A.
Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke n]v¶\ v]s]]vol¶\ G]r An]I s]j]v]qm]]\ ano g]oQv]N]Im]]\ An]o s]]ro Av]o s]m]y] l]w
lot¶\ ht¶\, n]hI\ t]o A b]Ije j idv]so p]]CI in]x]IT]no ty]]\ An]] h]l] hv]]l] jov]] p]ho\c]I g]w hot].
Ak idv]so rv]In¨A Ano qkor krI : Ôt¶\ c]]r v]rs] m¶\b]wm]]\ rhI ano B]N]I t]oy] t]]r]\ kow
im]ˆ]o n]T]I t]no m]Lv]] a]v]t]]\ ke n]T]I t¶\ kowno m]Lv]] jt]I. x]I v]]t] Ce ?Õ
Ôhju vokex]n] c]]lo Ce Aqlo B]N]t]]\ kow a]vy]]\ n]T]I ano je D]\Do l]]g]I g]y]]\ Ce Am]no kd]c] hu\
m¶\b]wm]]\ a]v]I g]w Cu\ An]I K]b]r n]hI\ hoy]. keql]]\k t]o Am] p]N] iv]c]]rt]]\ hxo ke a]p]No hn]Im]Un] p]rT]I
hju p]]C]\y] n]hI\ a]vy]]\ howA. p]CI t]o t]mo Am]n]]T]I k\q]LI j]v] Aql]]\ im]ˆ]o a]v]v]] m]]\zxo.Õ
Ôt]]r]\ im]ˆ]oT]I hu\ x¶\ k\q]Lv]]n]o ! Am]]\ b]D]I bon] p]N]Iao j Ce ke kow m]d* m]UC]L] p]N] K]r] !Õ
Ôm]de*y] Am]]\ K]r] p]N] m]UC]L] n]hI\.Õ
Ôkem] ?Õ
ÔAm]n]I sˆ]Iim]ˆ]ono k]rNo st]o v]LI.Õ
Ôl¶cc]I.Õ
ÔDon’t be jealous. t]]r]\ z]<kqro no n]s]o* krt]]\ s]]r] ho\.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôb]D]]\ B]]v]n]]x]Il] ano m]y]]*d] s]m]jn]]r]\ m]]N]s]on]o A moLo.Õ sp]\dn]]A a]\K]o n]c]]v]t]]\ kÁu\.
Ôxoks]ip]y]re kÁu\ Ce ke kow b]Ij]A A t]o m]no y]]d n]T]I p]N] An]o B]]v]]T]* Av]o T]]y] Ce ke sˆ]I
t]]ru\ b]Iju\ n]]m] j wS]]* Ce.Õ
Ôm]]re l]K]v]]n¶\ hoy] t]o hu\ p¶ruS]o m]]qe Av¶\ G]N¶\y] l]K]I x]ku\ Am] Cu\, jo l]K]]yol¶\ j s]n]]t]n] s]ty]
m]n]]t¶\ hoy] t]o.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
ÔA t]o l]K]n]]r ano An]] v]]\c]n]]r p]r a]D]]r r]Ko Ce. p]N] jo t¶\ l]K]xo t]o m]no t]o jÐr g]m]xo
j. l]K]v]]n]o iv]c]]r hoy] t]o l]K]v]] m]]\z. Am]]\ t]]ro s]m]y] p]N] jxo hm]N]]\ CEy]]\Cokr]\ n]T]I ty]]\ s¶D]I.Õ
Ôx¶\ b]oly]o ? l]gn] p]hel]]\ t]o khet]o ht]o ke a]g]L B]N]v¶\ hoy] t]o_Õ
Ôno l]gn] p]hel]]\ t]o to\y] ky]]\ n]hot¶\ kÁu\ ke jo an¶kULt]] hxo t]o j B]N]v]]n]I t]]rI wcC] Ce. Ak
v]K]t] B]N]v]]n¶\ x]Ð ky]]* p]CI Av]I p—it]kULt]] {B]I T]]y] An]] krt]]\ p]heloT]I j [\v]]\ [\v]]\m]]\ p]zI jv]]n¶\
x¶\ K]oqu\ ?Õ
ÔAv]o l¶cc]o Ce t¶\ !Õ khet]]\ sp]\dn]] x]rm]]w g]w.
Ôjev]o Cu\ Av]o hvo t]o t]ro Cu\. n] m]]n]t]I ho t]o m]no t]]r] kow im]ˆ]n]I s]]To aoLK]]N] kr]v] p]CI
Am]no p]UCI joje. t]]rI im]ˆ]o s]]To aoLK]]N] kr]v]t]]\ t¶\ ac]k]y] Ce x]] m]]qe ! hu\ k]\w Aql]o K]r]b] Cu\ ?Õ
Ôt¶\ jeql]o K]r]b] Ce An]]T]I m]]re v]D]]re K]r]b] krv]o n]T]I Aqlo hu\ Av]I aoLK]]N] kr]v]t]I n]T]I
Am] m]]n].Õ
52

v]s]m]] aort]]

n]T]I.Õ

Ôt]o p]CI m]no t]]r] kow p¶ruS] dost]n]I aoLK]]N] t]o kr]v]. Am]]\ t]o t]]re kx¶\ b]Ik r]K]v]] jev¶\
Ôp]CI t¶\ jel]s] T]v]] m]]\zxo ho\.Õ
ÔAv]I jr]y] b]Ik r]K]t]I n]hI\. hu\ Av]o jun]v]]N]I n]T]I.Õ
Ôm]no l]]go Ce ke m]]re t]no Av]I kow aoLK]]N] kr]v]v]I p]zxo.Õ

rv]In¨ ton]] b]ol]v]] c]]l]v]] p]rT]I jev]o jN]]t]o ht]o Av]o j im]l]n]s]]r, hs]m¶K]o ano [d]r m]]N]s]
ht]o. A Akil]y]o «v] ht]o Am] t]o kow khI x]ke Am] n] ht¶\, p]N] b]I« t]rP A v]]toy] Aql]I j s]]c]I
ht]I ke tono ijg]rI khI x]k]y] Av]] kow dost]o n] ht]].
ton]I n]okrI sT]]in]k is]iv]l] h]<isp]ql]m]]\ ht]I. s]v]]rn]] a]QT]I b]]r ano AkT]I p]]\c]. b]p]ore t]o
to h]<isp]ql]m]]\ j GorT]I sp]\dn]]A B]rI a]pol¶\ B]]T¶\ K]]w lot]o ht]o. s]]\je boy]no s]m]s]]mo bos]Ino K]]v]]n]o
s]m]y] m]Lt]o ht]o. s]]\jey] to m]oqe B]]go t]o s]m]y]s]r CUqI x]kt]o n] ht]o. to m]ozo a]v]t]o t]o kdIk sp]\dn]]
tono qkor krt]I. no ton]I qkorn]I j r]h jot]o hoy] Am] A c]]l¶ T]w jt]o : Ôx¶\ kru\ a]je a]v]v]] n]IkLt]o
ht]o no Ak lozI z]<kqr v]c]m]]\ qp]kI p]zI. hu\ Ak n]s]*n]I s]]To lob]oreqrIm]]\ g¶s]p¶s] krt]o ht]o. An]o
h]T] m]]r] h]T]m]]\ ht]o no m]]ro h]T] An]] zšs
e ] n]Ico kx¶\k P\Pos]t]o ht]o. b]D]I m]j] b]g]]zI n]]K]I ANo.Õ
Ôp]CI ?Õ a]\K]o n]c]]v]t]]\ sp]\dn]]A q]p]s]I p]UrI.
Ôp]CI x¶\ ! ANo m]no a]<iPs]m]]\ b]ol]]vy]o. khe : im]. des]]w amo t]m]]rI p]]so a]v]I a]x]] n]hot]I
r]K]I. m]no An]I wS]]*n]o Ky]]l] a]v]I g]y]o. no mo\ Ano a]m] km]rm]]\T]I p]kzIno m]]rI C]t]I s]]To B]I\s]I
n]]K]t]]\ a]v¶\ Ak b¶c]...Õ khet]]\ ANo sp]\dn]]no Ak c]U\b]n] dw dID¶. ano An]o Av]o t]o b]Uc]k]ro b]ol]]vy]o
ke p]]zox]m]]\ kow {\G]t¶\ hoy] t]oy] j]g]I j]y].
ÔAv]o l¶cc]o Ce t¶\. p]CI pol]I z]<kqre t]no s]q]k krt]I Ak c]oZI dID]I A v]]t] kem] b]]kI r]K]I !
a] t]o a]p]N]]\ l]gn]n]I x]rmo mo\ t]no jt]o ky]o* b]]kI a]v]I n]]l]]y]kI kre t]o m]]r j K]]y] no !Õ
Ôs]]ru\ T]y¶\ ke a]v]I hrkt] krt]] p]hel]]\ mo\ l]gn] krI l]ID]]\ A. jo ke mo\ t]o t]no l]gn] p]hel]]\y] a]v]I
a]<Pr t]o a]p]I j ht]I p]N] t]no A s]m]j]w n]hI\. n]hI\ t]o a]p]N]o keql]o s]m]y] b]c]I g]y]o hot] aty]]re t]o
t¶\ B]]re p]go idv]s]o g]N]t]I hot].Õ
Ôke p]CI t¶\ hjuy] c]c]rt]o g]]l] p]\p]]Lt]o hot].Õ
ÔA t]o p]zt] Av]] dev]]t]. p]N] pol]I lozI z]<kqrn]I v]]t] t]o hju to\ p]UrI s]]\B]LI j ky]]\ Ce ! ANo
kÁu\ m]no b]c]k]\ B]rv]] a]vo Ce An]] krt]]\ pol]I b]]rN]]m]]\ v]]q jowno {B]I hxo Ano j jwno v]Lg] no.
Aqlo t]o hu\ s]ID]o t]]rI p]]so a]vy]o ano... b]]y] y]U.Õ
Ôb]oly]o b]]y] y]U. hu\ m]rI j][\ t]o t]]re x¶\ ?Õ
Ôm]]re x¶\ kem] ? jo t¶\ m]rI j]y] t]o hu\ B]g]v]]n]noy] «v]t]o n]] Cozu\.Õ
Ôkev]I v]]t] kre Ce ? t¶\ to z]<kqr Ce ke b]h]rv]iqy]o ? l]oko kowno «v]]zv]]n]I v]]t]o krt]] hoy] ty]]re
t¶\ B]g]v]]n]noy] m]]rI n]]K]v]]n]I v]]t] kre Ce !Õ
a] b]D]]\ m]st]I t]oP]n]o Ct]]\ pol¶\ m]n]-m]]\kzu\ jr]k Akl¶\ p]zt¶\ ke in]x]IT]n]] iv]c]]re c]ZI jt¶\ ht¶\.
v]s]m]] aort]] 53

ano Aqlo t]o a]je jy]]re rv]In¨ h]<isp]qlo g]y]o ty]]re A in]x]IT]n]I Ðm] p]r jv]] n]IkLI no.
Ano l]]g]t¶\ ht¶\ ke in]x]IT]no n]okrI m]LI g]w hxo t]o A n]okrI p]r g]y]o hxo. t]o v]LI An¶\ pol¶\ aqkc]]Lu\
m]n] An]I A dhex]t]n]o jv]]b] v]]Lt¶\ ht¶\ : ÔAm] m¶\b]wm]]\ n]okrIao ky]]\ reZI p]zI Ce ke a]je x]oD]v]] j]v]
ano k]lo k]m] p]r c]ZI jv]]y] ?Õ
b]h]r n]IkLt]] p]hel]]\ t]o A An]] m]n]no m]n]]v]v]] p—y]tn] krt]I ht]I ke to m]]ˆ] Prv]] j n]IkLI
ht]I. in]x]IT]no m]Lv]] jv]]n]I tono lox]m]]ˆ] wcC] n] ht]I. p]N] jy]]re An]]\ p]g]l]]\ a]p]oa]p] j in]x]IT]n]I
Ðm] t]rP v]ñy]]\ ty]]re ANo pol]] aqkc]]L] m]n]no C]\is]y¶\ krt]]\ khI j dID¶\ : Ôh], hu\ in]x]IT]no m]Lv]] j j][\
Cu\, b]ol], t]]re x¶\ khev¶\ Ce ?Õ
Ôm]Lv]] j]y] An]o v]]\D]o n]hI\ p]N] jr] iv]c]]r krI jo ke t¶\ je p]g]l¶\ B]rI rhI Ce A b]r]b]r Ce ?Õ
pol¶\ m]n] s]]m]I dl]Il] krI rÁu\.
Ôkem], Am]]\ K]oqu\ x¶\ Ce ? hu\ m]]r] kow im]ˆ]noy] n] m]LI x]ku\ ?Õ
Ôs]]\je rv]In¨ a]vo ty]]]re t¶\ Ano jN]]v]I x]kIx] K]rI ke t¶\ t]]r] A im]ˆ]no m]Lv]] g]w ht]I ?Õ
Ôx]] m]]qe m]]re Ano jN]]v]v¶\ jowA ?Õ
ÔAqlo j khu\ Cu\ ke A c]orI Ce, iv]Ãv]]s]G]]t] Ce, Cet]rp]I\zI Ce. t¶\ Ak Av]] m]]N]s]no Cet]rI rhI Ce
ke jeNo t]]r]m]]\ s]\p]UN]* iv]Ãv]]s] m]Uky]o Ce.Õ sp]\dn]] An]] a]\t]r m]n]n]] a] ©\©T]I k\q]LI g]w. toNo ky]]\k
v]]\cy¶\ ht¶\ ke m]]N]s]n¶\ m]n] A j An]I s]]rI n]rs]I ißy]]aon]I a]rs]I Ce. Cell]] ˆ]N]c]]r m]ihn]]T]I A
a]n]]T]Iy] v]D]]re duSkr an¶B]v] krI rhI ht]I. kdIk to m]n]n]]\ a] bo p]]s]]\n]] g]jg—]hno v]D¶ p]zt]I
x]\k]x]Il]t]]m]]\ K]p]]v]v]]n]o l]Ul]o p—y]tn] p]N] krt]I ht]I. p]N]g]mo tom] p]N] ton¶\ PPzt¶\ m]n] a]m]]\n¶\ kx¶\ rv]In¨no t]o jN]]v]I x]kv]]n¶\ j n] ht¶\,. A kev]I rIto
Ano khI x]ke ke A An]] Ak p¶ruS] im]ˆ]no m]Lv]] m]]qe g]w ht]I. kd]c] khe ano rv]In¨ Ano m]Lv]]n]I «d
p]kze t]o in]x]IT]n]] v]t]*n] p]rT]I Ano Ky]]l] a]v]I j j]y] ke A p—em]m]]\ a]G]]t] p]]mol]o m]]N]s] Ce. ano A
kd]c] bo ano bo c]]r krI lo ano p]ot]]n]I s]]To An]] s]\b]\D]n]I Ano g]\D] a]v]I j]y] t]o p]ot]]n¶\ t]o je T]v]]n¶\
hoy] A T]]y] p]N] Ano j k]rNo am]]r] s]\s]]rm]]\ zK]O pod] T]y]o j]N]I in]x]IT] t]o b]]p]zo a]p]G]]t] j krI
boso. An]] m]n]m]]\ anok iv]c]]ro p]g]iT]y]]\ m]]\zt]] ht]].
A in]x]IT]n]I Ðm] p]]so p]ho\c]I. a]je b]]rI K]Ull]I j ht]I. A Gor hxo j]N]I tono CUp]o a]n]\d T]y]o
t]o hju A n]okrI p]r n]T]I l]]gy]o Am] m]]n]I Ano du:K] p]N] T]y¶\. b]]rN¶\ b]\D] ht¶\ p]N] qkor] m]]rv]]n]I jÐr
n] p]zI. A Q]l¶\ j v]]sol¶\ ht¶\. a]\g]LIn]] hLv]] sp]xo* j to K]Ul]I g]y¶\. to a\dr poQI. in]x]IT] b]]rI p]]so
a]r]m] K¶rs]Im]]\ bos]I k\wk v]]\c]I rÁo ht]o. sp]\dn]]no jot]]\ A {B]o T]w g]y]o no h]T]m]]\n]I c]op]zI Ak
t]rP m]Ukt]]\ b]oly]o : Ôa]v], t]ib]y]t] t]o b]r]b]r Ce no ?Õ
Ôm]]rI t]ib]y]t]no x¶\ T]v]]n¶\ ht¶\ ? a] t]o a] t]rPT]I n]IkLI ht]I t]o T]y¶\ ke jot]I j][\ ke t¶\ n]okrIA
v]Lgy]o Ce ke p]CI hju bos]I j rÁo Ce ?Õ re idl] in]x]IT]n]I a]g]Ley] a]v¶\ jUQ]N¶\ x]] m]]qe!
Ôn]okrIn]I v]]t]m]]\ t]o Av¶\ b]ny¶\ ke t¶\ g]w Ano b]Ije idv]so j n]okrI j]No G]r p]UCt]I a]v]I ht]I.
b]Ije j idv]so hu\ n]okrI p]r l]]g]I g]y]o ht]o.Õ
ÔAm] ? ky]]\ ?Õ a]v]] kp]L] k]Lm]]\ in]x]IT]n]I n]okrI G]r p]UCt]I a]v]I An¶\ sp]\dn]]no a]ºy]* T]]y]
j no !
54

v]s]m]] aort]]

Ôpol]] xoQn]I mo\ t]no v]]t] krI ht]I no. A xoQn]I PekqrIm]]\ n]okrI m]LI g]w.Õ
Ôno A xoQno ty]]\ Am]n]I Ak p]]l]k CokrI p]N] Ce Av¶\y] t¶\ khet]o ht]o no.Õ re, m]n] t¶\y] kev]]
klp]n]]n]] G]oz] doz]vo Ce !
ÔA t]o Ce j. p]N] ton¶\ x¶\ Ce ?Õ in]x]IT] g]U\v]]w rÁo.
Ôm]no Am] T]y¶\ ke n]okrIn]I s]]To kd]c] A CokrI s]]Toy] t]]ru\ g]oQv]]w j]y].Õ
Ôky]]\ A ano ky]]\ hu\ ! t]]r] aN]s]m]jyo krel]] in]ºy]n]I p]]CL t¶\ a]\D]LI T]wno v]Lg]I p]zI Ce.
kowno m]]qe a]v]] aN]C]jt]] iv]c]]ro krI x]] m]]qe K]oq] p]]p]m]]\ p]ze Ce ?Õ
Ôkown]] l]gn] m]]qe iv]c]]r krv]o A k]\w p]]p] Ce ?Õ
Ôjy]]\ x]ky]t]]n]I jr]y] a]x]] j n] hoy] ty]]\ Av]I v]]t] krv]I A t]o p]]p] krt]]\y] v]D]]re.Õ
Ôt¶\ ky]]rT]I a]v]o T]w g]y]o Ce ? t¶\ pOs]]d]r n]T]I toT]I x¶\ ! t¶\ juv]]n] Ce, s¶\dr Ce, CokrIaono
a]kS]*N] T]]y] Av]o p—it]B]]x]]LI Ce. t]]r]m]]\ x¶\ n]T]I ? ano t]no K]b]r Ce a]jn]I a] CokrIao x]]n]I p]]CL
Gol]I T]]y] Ce ?Õ
Ôm]no K]b]r Ce ke hu\ kow CokrIno Gol]I krI x]ku\ Av]o sm]]q* n]T]I ano s]]c¶\ khu\ t]o m]]re kow
CokrIno Gol]I krv]Iy] n]T]I.Õ
Ôt¶\ in]r]x]]v]]dI b]n]I g]y]o Cu\. t]no K]b]r n]T]I ke t]]r]m]]\ x¶\ Ce p]N] m]no K]]t]rI Ce ke t¶\ jo A CokrI
s]]To v]]t]c]It]n]o p—s]\g] p]]zxo t]o A CokrI t]]rI p]]CL p]]g]l] T]w jxo.Õ
Ôno p]CI An]I dv]] kr]v]v]] Ano t]]r] d]kt]r p]it] p]]so a]v]v¶\ p]zxo.Õ b]ol]t]]\ to a]zu\ jow g]y]o.
A b]h]rT]I hs]v]] p—y]tn] krt]o ht]o p]N] An¶\ hEy¶\ tom]]\ An]o s]]T] dw x]kt¶\ n] ht¶\.
Ôt¶\ p]]Co a]zI v]]t]om]]\ {t]rI g]y]o.Õ to b]ol]I.
Ôa]zI v]]t]om]]\ t]o t¶\ {t]rI g]w. t¶\ A jov]] a]v]I ht]I ke hu\ n]okrIA v]Lgy]o ke n]hI\. hvo t]no
s]\t]oS] T]w g]y]o hxo ke hu\ n]okrIm]]\ l]]g]I g]y]o Cu\. p]CI b]I« a]zItozI v]]t]o krv]]n]o x]o aT]* ?Õ shej {\c]]
av]]jm]]\ in]x]IT]T]I b]ol]]w g]y¶\.
Ôhvo t¶\ kev]o m]rd l]]go Ce ! B]l]] m]]N]s] p¶ruS] T]wno g¶ss]o krt]]\y] n] a]v]ze A kem] c]]lo ? p]N] t¶\
jem] n]okrIA v]Lgy]o Av]I rIto kow CokrI s]]Toy] g]oQv]]w j]y] A p]N] m]]re jov]]n¶\ Ce ton¶\ x¶\ ?Õ to b]ol]I.
tono Am] ht¶\ ke An]]\ a]v]]\ v]c]n]oT]I in]x]IT] v]D]]re g¶sso T]xo p]N] A t]o g¶sso T]v]]no b]dlo idl]g]Ir T]w
g]y]o.
ANo kÁu\ : Ôt]]re x¶\ jov]]n¶\ Ce ano x¶\ jov]]n¶\ n]T]I A j m]no s]m]j]t¶\ n]T]I. p]N] a]je Cell]I v]]r
Ak v]]t] khI d[\ Cu\ ke t¶\ m]herb]]n]I krIno kx¶\ Av¶\ jov]]n]I wcC] n] krIx] ke je m]]r] v]x]m]]\ n] hoy]. hu\
t]]rI l]]g]N]I s]m]ju\ Cu\ p]N] s]]Tos]]To A p]N] j]N¶\ Cu\ ke t¶\ m]]r] idl]no j]N]I c]Ukel]I Ce. An]] p]r K]oqu\ db]]N]
l]]v]v]] p—y]tn] krIno t¶\ du:K]I n] T]]y] Av¶\ hu\ wcCu\ Cu\.Õ
Ôhu\ t]]r] A idl]n]I g]l]IkU\c]IaoT]I p]iric]t] Cu\ Aqlo j Ak v]]t]n]I c]oK]v]q krI lov]] m]]g¶\ Cu\ ke t]]re t]]r]
A idl]no ku\v]]ru\ rhev]] dev]]n¶\ n]T]I.Õ
v]s]m]] aort]] 55

Ôt]no t]o K]b]r j Ce ke A m]]r] h]T]n]I v]]t] n]T]I.Õ
Ôt]]r] h]T]n]I v]]t] n]T]I t]o p]CI kon]] h]T]n]I v]]t] Ce ?Õ
Ôm]no K]b]r n]T]I.Õ to b]oly]o ano K¶rs]In]] h]T]] t]rP t]]kI rÁo. G]zIB]r K]]m]ox]I A Ðm]m]]\
a]\q] m]]rI rhI, sp]\dn]]no x¶\ bol]v¶\ A s]m]j]t¶\ n] ht¶\ no in]x]IT]no kzv¶\ b]ol]I Ano v]D¶ du:K]I krv]I n] ht]I
m]]qe. h], in]x]IT] T]ozeG]No a\xo n]rm] T]y]o ht]o Am] sp]\dn]]no l]]g]t¶\ ht¶\. ton]o g]m] T]ozo aoCo T]y]o hoy]
Am] l]]g]t¶\ ht¶\. T]ozo s]m]y] a]m] j p]s]]r T]w jxo t]o A p]ot]]n¶\ khev¶\ g]\B]Irt]]T]I s]]\B]Lxo ano An]o
am]l] krv]] p]N] p—y]tn] krxo : to iv]c]]rI rhI.
to in]x]IT] s]]mo t]]kI rhI ht]I p]N] in]x]IT]n]I a]\K]on]]\ p]op]c]]\ [\c]k]t]]\ j n] ht]]\ no. sp]\dn]]no
in]x]IT]n]] sv]B]]v]n¶\ a] p]]s¶\ iv]ic]ˆ] l]]g]t¶\ ht¶\. p]oto Ano bov]P] in]v]zI ht]I. p]ot]]n]] p]r Ano g¶ss]o
a]v]v]o jowA. g¶sso T]v]]no b]dlo j]No ke A p]oto j g¶nog]]r hoy] Am] aoix]y]]Lo b]n]I rÁo ht]o. a]no
An]] sv]B]]v]n]I l]G¶t]]g—\T]I khev]I ke An]o in]Bo*L p—em]!
l]g]B]g] aD]]* kl]]k jeql]o s]m]y] Am] j p]s]]r T]w g]y]o. ac]]n]k t]\¨]m]]\T]I j]g]I jt]]\ A b]oly]o :
Ôt]no c]] p]]v]]n¶\y] hu\ B]Ul]I g]y]o.Õ khet]]\ A {B]o T]y]o. A sqv] t]rP a]g]L v]Dy]o. sp]\dn]] in]x]IT]n]I Ðm]
p]r a]vo ty]]re Am]n]o k]y]m]n]o a] k]y]*ßm] ht]o. l]gn] p]hel]]\ sp]\dn]] in]x]IT]n]] b]ol]v]]n]I r]h jot]I n]
ht]I. A sqv] s]Lg]]v]I c]]n¶\ p]]N]I m]UkI det]I ht]I. m]oqe B]]go t]o c]] m]]qen¶\ dUD] in]x]ITo p]]N]In]I m]]ql]I p]]so
Q\zkm]]\ Z]\kI j m]Ukel¶\ hot¶\. p]N] kow idv]s] dost]o a]v]I c]Z/y]] hoy] no v]p]r]w g]y¶\ hoy] t]o A K]]l]I t]pol]I
in]x]IT]no m]]To p]C]zt]]\ khet]I : Ôm]]r] m]o\ s]]mo t]]kI x¶\ rÁo Cu\ ? j] ano dUD] l]w a]v] jldI. v]]\Z]n]] r]jm]]\
kdIk c]] n] hoy] t]o kdIk dUD] n] hoy].Õ
no a]jey] j]No sp]\dn]]A A x]bdo kÁ] hoy] Am] An]]T]I p]uC]w g]y¶\ : Ôx¶\ kÁu\ ?Õ
m]U\g]I T]w g]yol]I sp]\dn]] p]N] a]v]] j iv]c]]rm]]\ aqv]]yol]I ht]I. c]m]kt]]\ A b]ol]I {QI : Ôl]]v] hu\
c]] m]Uku\ Cu\.Õ khet]]\ A sqv]no p]\p] krv]] l]]g]I. a] A j sqv] ht]o ke jeno m]]qe hju T]oz] v]K]t] p]hel]]\ j
sp]\dn]]A in]x]IT]no kÁu\ ht¶\ : Ôm]]r] ahI\ a]v]t]] p]hel]]\ jo to\ a] sqv]no b]dlo n]v]o sqv] n]hI\ v]s]]vy]o
hoy] t]o hu\ a]no b]]rIAT]I b]h]r Pe\kI dwx].Õ
no An]I v]]t] s]m]jv]] Ct]]\ n] s]m]jy]]n]o zoL krt]]\ in]x]ITo khel¶\ : Ôto aty]]rey] t¶\ a]vol]I j Ce
no. Pe\kv]o hoy] t]o Pe\kI de. p]N] kowno v]]go Av]o jorT]I n] Pe\kt]I p]]CI.Õ
Ôaty]]re t]o hu\ K]]l]I m]Lv]] a]v]I Cu\ Aqlo c]l]]v]I l][\ Cu\ p]N] jy]]re hu\ p]rN]Ino a]v]Ix] ty]]re
n]hI\ c]l]]v]I l][\.Õ
Ôty]]re t]o t]]re m]]qe gos]n]o c]Ul]o j n]hI\ l]w a]v¶\ ! p]N] t¶\ a]v]v]]n¶\ m]Urt] k]Ze ty]]re no.Õ hs]t]]\ j
in]x]ITo Ano qkor krI ht]I.
A b]D]I jUn]I y]]do t]]« T]t]]\ sp]\dn]]n]I a]\K]om]]\ p]]N]I t]g]I rÁ]\. a]zu\ jow ANo a]\K]o l]UCI ty]]\
j b]]rN¶\ K]Uly¶\ no Ak y¶v]t]I a\dr zok]w p]N] a\dr Akno b]dlo bo jN]no jot]]\ ac]k]wno p]]CI PrI jt]]\
A b]ol]I : Ôs]orI.Õ no A b]h]r n]IkLI jv]] g]w.
sp]\dn]]A Ano jt]I jow b]Um] m]]rI : ÔAw s]orI ! a]m] a]v].Õ
p]ot]]no a]m] b]ol]]v]]t]I jow pol]I y¶v]t]I c]m]kI. no a]v]I rIto b]ol]]v]n]]rno v]&\d] n] aoLKo A t]o
56

v]s]m]] aort]]

b]no j kem] ! p]]CI Prt]]\ A b]ol]I {QI : Ôare sp]\dn]] t¶\ ?Õ no sp]\dn]]A ch]n¶\ p]]N]I [moy¶*\ ty]]rT]I ch]
g]L]w ty]]\ s¶D]Im]]\ boy] bon]p]N]IaoA Aql]I b]D]I v]]t]o krI n]]K]I ht]I ke b]]p]z] in]x]IT]no v]c]m]]\ p]ur]v¶\
hoy] t]oy] n]] p]ur]w x]ke.
a] v]]t]om]]\T ]I sp]\dn]]A j]N]I l]ID¶\ ht¶\ ke in]x]IT] pol]] xoQn]I je CokrIn]I v]]t] krt]o ht]o A j
a] v]&\d] ht]I. ano Am]n]I PekqrIm]]\ j in]x]IT]n]I n]okrI c]]l¶ T]w g]w ht]I. ano v]&\d]no p]N] K]b]r p]zI
g]w ht]I ke in]x]IT] je sp]\dn]]n]]\ l]gn]n]I v]]t] p]UCt]o ht]o A a] j sp]\dn]] ht]I.
Ôto t]]r]\ l]gn] T]w g]y]]\ An]I m]no t]o K]b]r j n]hI\.Õ
Ôb]D¶\ b]hu Jzp]T]I g]oQv]]w g]y¶\ Aqlo m¶\b]wT]I kow bon]p]N]Iaono b]ol]]v]]w n] ht]I.Õ
Ôv]]\D]o n]hI\. p]N] A t]o khe ke t¶\ kon]I s]]To p]rN]I Ce. a]w m]In] t]]r] hs]b]\z x¶\ kre Ce ?Õ
Ôz]<kqr Ce. is]iv]l] h]<isp]ql]m]]\ s]iv]*s] kre Ce. z]<kqr rv]In¨ des]]w. ky]]rek aoLK]]N] kr]v]Ix]
m]]re ty]]\ a]v]Ix] t]o. amo m]rIn] l]]wns] p]r J\k]rm]]\ 15 n]\b]rm]]\ rhIA CIA.Õ
p]rNy]] p]CI Ano a] p]hel]I j s]K]I m]LI ht]I ano to p]N] in]x]IT]n]] B]]iv] «v]n]m]]\ ag]ty]n]o
B]]g] B]jv]I x]ke tom] ht]I Am] sp]\dn]]no l]]g]t¶\ ht¶\. Aqlo t]o toNo Ano Gor a]v]v]]n¶\ a]m]\ˆ]N] a]p]I dID¶\
no. b]]kI l]gn]m]]\ ANo kow bon]p]N]Iaono b]ol]]v]I j n]ht]I, k]rN] ke in]x]IT]n]I y]]d Am]n]I h]jrIT]I
v]]r\v]]r t]]« T]]y] Av¶\ to wcCt]I n] ht]I. Am]n]I gorh]jrI Ct]]\ A in]x]IT]n]I y]]dT]I l]gn]m]\zp]m]]\y] ky]]\
m]ukt] rhI x]kI ht]I ?
hvo l]gn]m]]\ n] b]ol]]vy]]n]o bon]p]N]Iaon]o Qp]ko s]]\B]Lv]]n]I ton]I s]IJn] x]Ð T]v]]n]I ht]I. a]je
v]&\d]A An]]\ l]gn]n]I v]]t] j]N]I ht]I Aqlo Ak aQv]]izy]]m]]\ t]o b]D]I j bon]p]N]Iaono k]n]ok]n] K]b]r p]zI
j jv]]n]I ht]I.
Ôhu\ t]no Ak jv]]b]d]rI s]o\p]v]] m]]g¶\ Cu\.Õ c]] ip]v]]t]I ht]I A drim]y]]n] sp]\dn]]A v]&\d]no kÁu\.
Ôkhe, t]]ru\ k]m] krv]]n]I k\w m]]r]T]I hvo n]] p]z]v]]n]I ht]I ! a]moy] t¶\ z]<kqrn]I p]tn]I Aqlo
s]m]]jm]]\ m]oqu\ m]]T¶\.Õ v]&\d]A Ano [z]v]I.
Ôt]]re jem] m]]n]v¶\ hoy] Am] m]]n] p]N] a] in]x]IT]n]I jv]]b]d]rI t]]re lov]I p]zxo. ANo t]m]]re ty]]\
n]okrI t]o l]ID]I Ce p]N] A ky]]re CozI de An¶\ kx¶\ khev]]y] n]hI\. v]LI to m]ihn]] p]hel]]\ ht]o Av]o [d]s]
PrIT]I n] T]w j]y] A p]N] jov¶\ p]zxo. K]ru\ khu\ t]o t]]re Ano «v]t]]\ ix]K]v]]zv]]n¶\ Ce. no b]no t]o Ak CokrI
x]oD]I Ano g]Le v]Lg]]zI dev]]n]I Ce. p]CI-Õ
Ôt]]re Am]n]I ic]\t]] krv]]n]I kx]I jÐr n]T]I. m]]r] krt]]\y] Ak m]oqI p]]qI*A Am]n]I jv]]b]d]rI
l]w l]ID]I Ce. m]]r] k]k]A Am]no m]]qe G]N¶\ b]D¶\ iv]c]]rv]] m]]\z/y¶\ Ce.Õ v]&\d]A Ano v]c]m]]\T]I aqk]v]t]]\ khev]]
m]]\z/y¶\.
Ôt]mo b]D]]\ m]]re m]]qe Aql¶\ b]D¶\ iv]c]]rv]] m]]\z/y]]\ Co ke m]]re p]ot]]noy] m]]re m]]qe kx¶\ iv]c]]rv]]n]I jÐr
n]hI\ p]ze Av¶\ m]no l]]go Ce.Õ Am]n]I v]]t]oT]I k\q]LI in]x]IT] v]c]m]]\ b]ol]I {Q/y]o.
ÔjÐr kem] n]hI\ p]ze ! Ak v]K]t] G]\qIn]] p]izy]] jev]I kow CokrI t]]re g]Le v]Lg]I jxo p]CI b]D¶\ t]]re
j iv]c]]rv¶\ p]zxo no. g]or p]rN]]v]I a]po k\w G]r T]ozu\ m]]\zI a]po ! p]CI t]o v]c]m]]\ p]zI m]]T¶\ Poz]v]v¶\ hoy]
A j t]m]]r]m]]\ v]c]m]]\ p]ze.Õ sp]\dn]]A kÁu\. p]CI ac]]n]k y]]d a]v]t]]\ p]UCy¶\ : Ôp]N] aty]]re n]okrIn]]
v]s]m]] aort]] 57

s]m]yo t¶\ Gor ky]]\T]I ?Õ
Ôshej s¶st]I jN]]t]I ht]I Aqlo a]je k]m] p]r g]y]o n] ht]o.Õ p]]CI An]I [d]s]I zok]w rhI.
Ôt]mo k]m] p]r n] a]vy]] Aql]]m]]\ t]o k]k] t]Le[p]r T]w g]y]]. m]no khe : j] jow a]v] ke A p]]Co
ky]]\k m]]\do t]o n]T]I p]zI g]y]o no.Õ v]&\d]A p]ot]]n]] a]v]v]]n¶\ k]rN] sp]Sq krt]]\ kÁu\.
Ôc]]l]o Ak v]]to t]o x]]\it] T]w. l]]go Ce ke xoQno t]]r] p—tyo G]N]I l]]g]N]I Ce. p]N] k\w dv]]b]v]] l]ID]I
ke n]hI\ ?Õ sp]\dn]]A p]&C] krI.
Ôbo Asp—o l]ID]I ht]I no t]mo boy] jx]o Aqlo b]I« bo l]w l]wx].Õ toNo kÁu\.
ÔAqlo t]]ru\ khev¶\ Am] Ce ke amo bo t]]ru\ m]]T¶\ duK]]zIA CIA! c]]l] v]&\d], a]p]No jwA a] t]o hvo
{\D]o v]Lg]v]] m]]\zy/ ]o Ce.Õ khet]]\ sp]\dn]] {B]I T]w. v]&\d] p]N] {B]I T]w.
ac]]n]k in]x]ITo kÁu\ : ÔPrIT]I m]]rI B]]L k]Zv]] a]v]t]I n]hI\.Õ
Ôkem], hu\ a]v¶\ Cu\ A t]no n]T]I g]m]t¶\ ?Õ sp]\dn]]A g¶ss]o db]]v]I p]UCy¶\. a] Akn]o Ak s]v]]l] ANo
keql]I v]]r PrI p]UCv]o p]zxo ton]o iv]c]]r to m]n]m]]\ krI rhI. to a]vy]] is]v]]y] rhI x]kv]]n]I n] ht]I no
in]x]IT] tono qok/y]] is]v]]y] rhI x]kv]]n]o n] ht]o An]I tono K]b]r ht]I j.
Ôt]]re Am] m]]n]v¶\ hoy] t]o Am] m]]n] p]N] PrIT]I m]]rI K]b]r k]Zv]] a]v]t]I n]hI\.Õ ap]m]]n] kyo*y]
jo A a]v]t]I b]\D] T]t]I hoy] t]o tom] krv]]m]]\y] in]x]IT]no v]]\D]o n] ht]o.
no sp]\dn]]no ton¶\ a]v¶\ b]ol]v¶\ rucy¶\ n]hI\ j. Ct]]\ A b]ol]I : ÔB]lo hu\ hvo n]hI\ a]v¶\ p]N] mo\ je kÁu\
Ce An]] p]r am]l] jÐr krje.Õ khet]]\ A b]h]r n]IkLI g]w. in]x]IT]n]I a]v]I t]oCzI v]t]*N]U\kT]I tono K]oqu\
l]]go A sv]]B]]iv]k j ht¶\. h], jo v]&\d]n]I A v]K]to h]jrI n] hot] t]o Ano A v]]t]n¶\ b]hu K]oqu\ n] l]]gy¶\ hot]
A v]]toy] s]]c]I. v]&\d] h]jr n] hot] t]o sp]\dn]]A ton]I v]]t] hs]v]]m]]\ k]ZI n]]K]I hot] ke p]CI K]oqo g¶ss]o
krI Ano m]n]]v]I p]N] l]ID]o hot] kd]c]. p]N] a]je ANo b]h]r n]IkLI s]]zIn]o p]]l]v] a]\Ko l]g]]zI a]\K]o
korI krv]] p—y]tn] ky]o* A v]]t] t]o s]]c]I j.
v]&\d] ano in]x]IT]n]I v]cco hju kow mOˆ]IB]]v] jn]my]o n] ht]o. Ct]]\ to sp]\dn]]n]] b]h]r n]IkLI g]y]]
p]CIy] rok]w : Ôk]k] t]m]]rI t]ib]y]t] iv]xo p]UCe t]o Am]no x¶\ khu\ ?Õ ANo p]UCy¶\.
Ôkhejo ke shej bocon]I l]]g]t]I ht]I Aqlo k]m] p]r a]je av]]y¶\ n] ht¶\ p]N] k]lo t]o hu\ jÐr a]v]I
jwx].Õ toNo kÁu\ no v]*\d& ] b]h]r n]IkLI.
v]&\d]n]o {Cer m¶\b]wm]]\ j T]y]o ht]o Aqlo to k]\w v]hem]I sv]B]]v]n]I n] ht]I. Ct]]\ ton]] m]n]m]]\
v]hem]n]o kIzo t]o s]Lv]ñy]o j. in]x]IT]n¶\ n]okrI p]r n] a]v]v¶\ ano sp]\dn]]n¶\ tono ty]]\ hov¶\ A bo v]cco kow
s]\b]\D] t]o jÐr ht]o j Am] tono l]]gy¶\. bocon]I hov]]n]I v]]t] tono s]]c]I l]]g]t]I n] ht]I p]N] Ct]]\ A bo v]cco
kow aG]iqt] s]\b]\D] hov]]n¶\ m]]n]I lov]] jeql]I v]hem]I t]o to n]hot]I j.
ANo sp]\dn]]no hju b]h]r v]]q jowno {Bol]I jow kÁu\ : Ôc]]l], t]no Gor m]UkI j][\.Õ no T]ozI
a]n]]k]n]I ky]]* p]CI sp]\dn]]A An]I s]]To k]rm]]\ bos]I jv¶\ j p]z/y¶\. hju T]oze dUr g]y]]\ hxo ty]]\ jrv]In¨
h]T]m]]\ Aqec]I hl]]v]t]o G]r t]rP jt]o tom]no m]ñy]o. sp]\dn]]A v]&\d]no g]]zI {B]I r]K]v]] jN]]vy¶\. rv]In¨n]I
n]jr sp]\dn]]n]] p]r p]zI.
58

sp]\dn]]no g]]zIm]]\ jot]]\ An]I a]\K]o hs]I rhI : Ôt]]r]\ s]hel]In]I k]r m]no b]t]]v]v]]n]o t]]ro wr]do
v]s]m]] aort]]

l]]go Ce.Õ hs]t]]\ j ANo kÁu\.
Ôb]h]r {B]] rhIno j n] jov]I hoy] t]o a]v]I j]v] a\dr.Õ v]&\d]A Av]o j hLv]o jv]]b] v]]Lt]]\
kÁu\. no rv]In¨ p]]CLn¶\ b]]rN¶\ K]ol]v]] jt]o ht]o to j]ot]]\ [moy¶*\ : Ôa]g]L t]m]]r]\ ÔAÕn]I p]zKo j a]v]I j]v]
no. G]N]I jgy]] Ce a]g]L.Õ An]I a]v]I qkore sp]\dn]]n]] hoQ m]l]k]y]]. ANo Ak h]To b]]rN¶\ K]oly¶\ no b]Ij]
h]T]n]I koN]In]o hl]ko g]odo v]&\d]no m]]rI l]ID]o.
Ôto\ m]no t]]r]\ a] s]hel]In]o m]no p]irc]y] t]o kr]vy]o j n]hI\.Õ boQ] p]CI rv]In¨A sp]\dn]]no kÁu\.
ÔaoLK]]N] kr]v]v]]n]I r]h juao Av]]\ Co bom]]\T]I Akey]!Õ sp]\dn]]A kÁu\ ano v]]r] Prt]I boy]n]I
s]]mo jow l]ID¶\.
Ôky]]\ g]y]]\ ht]]\ b]nno ?Õ rv]In¨A p]UCy¶\.
s]v]]l] a]m] t]o s]]do j ht]o jo v]&\d]n]I h]jrI n] hot] t]o. sp]\dn]] Ak v]K]t] t]o ton]] a] s]v]]l]T]I
g]B]r]w p]CI toNo hs]t]]\ jv]]b] a]py]o : Ôam]]r] Ak p¶ruS] im]ˆ]no ty]]\.Õ
Ôb]]p]zo, bo bo juv]]n]zIao AkI s]]To m]Lv]] a]vo Aqlo An]I t]o rev]zI j T]w g]w hxo.Õ
Ôarere, ty]]re t]o t]m]]rIy] hvo t]o rev]zI j T]xo. c]]l]o A b]h]no b]hu idv]so rev]zI K]]v]]n]I t]o
m]Lxo.Õ T]ozu\ rv]n¨ t]rP ano T]ozu\ sp]\dn]] t]rP jowno v]&\d]A kÁu\. An]I Ak g]N]t]rI t]o K]oqI p]zI ht]I.
sp]\dn]]A K]oqu\ b]ol]v]]no b]dlo p]ot]]n]] p¶ruS] im]ˆ]no m]Lv]] g]w hov]]n]I v]]t] krI Ano c]ikt] krI dID]I ht]I.
t]o x¶\ rv]In¨ p]N] in]x]IT]no j]N]t]o ht]o ke p]CI in]x]IT] Am]n]] bom]]\T]I kown]o s]g]o ht]o ! A g]U\c]v]]w rhI.
Ôm]]rI rev]zI b]n]]v]x]o t]o to p]N] dv]] jev]I kzv]I j l]]g]xo ho.Õ
Ôt]m]]rI dv]]ao t]o kzv]I hoy] Ce p]N] rev]zIy] Aql]I j kzv]I T]t]I hxo An]I K]b]r n] ht]I. b]hu
kzv]] T]v¶\ s]]ru\ n]hI\. l]oko T]U\kI n]]K]xo, T]U\kI.Õ
Ôl]oko a]og]]LIno p]I j]y] Av]] m]IQ] T]v]]n¶\ p]N] b]hu s]]ru\ t]o n]hI\ j no.Õ khI rv]In¨A sp]\dn]]
t]rP jot]]\ [moy¶*\ : Ôp]CI t]m]]r] pol]] p¶ruS]im]ˆ]n]I v]]t] t]o t]mo khI j n]hI\.Õ
Ôm]]r] A p¶ruS]im]ˆ]n]I p]]CL m]]rI Ak sˆ]Iim]ˆ] hm]N]]\n]I p]]g]l] T]w a]\q] m]]rv]] m]]\zI Ce to A
m]no p]UCt]o ht]o ke z]<kqr Av]] p]]g]l]p]N]]n]I dv]] kre Ce K]r] ?Õ sp]\dn]]A ˆ]]\s]I a]\Ko v]&\d] t]rP jot]]\ kÁu\.
v]&\d] p]hel]]\ t]o Am]]\n ¶\ k\w s]m]« n]hI\ p]N] p]CI s]m]j]t]]\ A T]ozI x]rm]]w, v]D]]re t]o g¶sso T]w
ano AT]Iy] v]D¶ t]o sp]\dn]]no s]N]s]N]t]o jv]]b] a]p]v]] An]I s]]mo t]]kI ty]]\ rv]In¨ b]ol]I {Q/y]o : ÔAno
kheje ke z]<kqro p]]CL K]oq] pOs]] n] b]g]]ze. C]n]o m]]n]o p]rN]I j]y]. pol]In¶\ p]]g]l]p]N¶\ a]p]oa]p] dUr T]w
jxo.Õ
Ôa]y] h]y], t]mo t]o kev]] z]<kqr Co! l]]l]-p]IL]\ p]]N]In]I b]]ql]Iao B]rI a]p]Ino no p]]N]In]]\
w\jekx]n] m]UkIno pOs]] p]z]v]I lov]]no b]dlo a]v]I {\D]I s]l]]h a]p]o Co!Õ v]&\d]no h]T] sp]\dn]]no b]dlo rv]In¨
c]ZI g]y]o.
Ôa] t]o ib]n]D]\D]]D]]rI s]l]]h T]w, k]rN] ke a] t]o m]]rI p]tn]In]] p¶ruS]im]ˆ]n]I sˆ]Iim]ˆ]n]o kes] Ce.
Aqlo A p¶ruS]im]ˆ]n]I sˆ]Iim]ˆ]n]] p]it] t]rIke m]]re y]ogy] j s]l]]h a]p]v]I p]ze. p]N] t]m]no kem] aty]]rT]I j
d]Jv]] m]]\zy/ ¶\ ?Õ
v]s]m]] aort]] 59

an¶ßm]

9. ip]C]N]n]I p]] p]] p]g]l]I
in]x]IT]no A s]m]j]t¶\ n] ht¶\ ke D]n¶B]]w xoQe Ano n]okrIm]]\ x]] m]]qe r]Ky]o ht]o. a]m] jov]] jwA
t]o ton]I a] v]]t] K]oqI p]N] n] ht]I. je k]m] to krI rÁo ht]o A k]m] ton]] p]ot]]n]] x]bdom]]\ khIA t]o k]m] j
n] ht¶\. a]m] Ct]]\ xoQe tono a]is]sq\q monojrn]I s]]To m]Uky]o ht]o. tono kow c]okks] k]m]n]I s]o\p]N]I krv]]m]]\
a]v]I n] ht]I p]N] xoQe Ano Ðb]Ðm]]\ Aql¶\ kÁu\ ht¶\ ke A monojr b]t]]vo A k]m] krv¶\ ano b]]kIn]] s]m]y]m]]\
poZIn]o jUn]o p]ˆ]vy]v]h]r v]]\cy]] krv]o. al]b]–] a] k]m] tono deK]It]I rIto [p]y]og]I jN]]t¶\ n] ht¶\ p]N] Ano
An]] p]rT]I Ak Ky]]l] a]v]I g]y]o ht]o ke xoQ Ano poZIn]] vy]v]h]rT]I p]iric]t] krv]] m]]g]t]] ht]].
a]n]I p]]CL Am]n]I kow g]N]t]rI hoy] t]o A j how x]ke ke xoQ Ano kow c]okks] jgy]] m]]qe
tOy]]r krI rÁ] ht]]. in]x]IT]no Aqlo t]o Ak p—Ãn] v]]r\v]]r T]y]] krt]o ht]o ke a]K]r to a]v¶\ x]] m]]qe
krt]] hxo ? p]ot]]n]]m]]\ Am]no Av]o ky]o g¶N] deK]]y]o hxo ke to p]ot]]n]] g]oz P]D]r b]n]v]] m]]g]t]] hxo ?
ton]] a] p—Ãn]n]o jv]]b] ton]I p]]so B]lo n] ht]o p]N] xoQ p]]so An]o jv]]b] ht]o ano AT]Iy]
c]okks] jv]]b] ht]o xoQ]N]I p]]so. a]jT]I p]\drek v]rs] p]hel]]\ Am]n]o Akn]o Ak dIkro s¶ism]t] ac]]n]k
g¶m] T]w g]y]o ht]o. ton]] g¶m] T]y]]n]I v]]t]T]I xoQ]N]In]] m]g]jn]I s]m]t¶l]] iCn]v]]w g]w ht]I. xoQe s¶ism]t]n]I
x]oD] m]]qe Ak j m]ihn]]m]]\ dx] hj]r Ðip]y]]n¶\ p]]N]I ky¶*\ ht¶\. p]N] b]D¶\ j vy]T]*. s¶ism]t]no j]No D]rt]I j
g]LI g]w ht]I. ton]o ky]]\y]T]I p]t]o l]]gy]o n] ht]o. n] t]o ton]o kx]o p]t]o m]ñy]o ht]o ke to «v]t]o Ce ke m]rN]
p]]my]o Ce An]I kow B]]L tom]no m]LI x]kI n] ht]I.
xoQ]N]In]I h]l]t] ty]]rT]I dy]n]Iy] b]n]I g]w ht]I. idv]s]n]o m]oqo B]]g] to G]rm]]\ m]U\g]]\, x]Uny]m]n]skx]]\
bos]I rhet]]\ ht]]\. p]N] kdIk m]n]m]]\ ru\G ¶\ B]r]w a]v]t]]\ s¶ism]t]no x]oD]v]] g]]zI zš]y]v]r s]]To m¶\b]wn]I
g]l]Iaom]]\ n]IkLI p]zt]]\ no p]c]]s]-s]]Q m]]wl]n]I rK]zp]ÇI krI a]v]t]]\ ht]]\. x]Ðm]]\ t]o z]<kqroA t]]rN]
k]Z/y¶\ ht¶\ ke Am]]\ v]K]t] jt]]\ s¶D]]ro T]w jxo p]N] hvo t]o A z]<kqroy] K]oq] p]zy]] ht]]. xoQe p]N] j]No
tom]n]I s]]j]\ T]v]]n]I a]x]] m]UkI dID]I ht]I.
Cell]]\ s]]tok v]rs]T]I t]o toao av]]r n]v]]r p]ol]Is] c]okIn]o Pon] jozt]]\ ht]]\ ano s¶ism]t]n]I
t]p]]s] krv]] Piry]]d n]o\D]]v]t]]\ ht]]\. x]Ðm]]\ t]o p]ol]Is] K]]t]]A xoQn]I x]rmo a] c]l]]v]I l]ID¶\ ht¶\ p]N] Cev]qe
Am]No xoQno jN]]v]I dID¶\ ht¶\ ke jo tom]n]I a]v]I j kn]zg]t] rhexo t]o p]ol]Iso G]qt]]\ p]g]l]]\ l]w xoQ]N]Ino
p]]g]l]K]]no m]okl]v]]n]I k]rv]]w krv]I p]zxo. p]CI t]o xoQe p]ot]]n]o G]rn]o Pon] t]]L]kU\c]Im]]\ m]UkI dID]o ht]o
ano b]h]r Ak knokx]n] v]g]rn]o Pon] xoQ]N]I m]]qe m]UkI r]Ky]o ht]o. no xoQ]N]In]I s]\B]]L r]K]v]] m]]qe Ak
k]y]m]I n]s]*n]I vy]v]sT]] krI dID]I ht]I.
Cell]]\ c]]rek v]rs]T]I xoQno m]]To v]&\d]n]I jv]]b]d]rI a]vy]] p]CI xoQ]N]In]I t]ib]y]t]m]]\ s]ro Av]o
s¶D]]ro jN]]v]] l]]gy]o ht]o. ty]]\ jy]]re c]]rek m]ihn]] p]hel]]\ xoQ boB]]n] in]x]IT]no m]oqrm]]\ b]\g]lo l]w a]vy]]
ty]]re t]o xoQ]N]In]I isT]it]m]]\ Ak n]v]o j v]L]\k a]vy]o ht]o.
xoQ]N]IA xoQno khI dID¶\ ht¶\ ke A B]lo Am]n]o s¶ism]t] n] ht]o p]N] Am]no A p]ot]]n]] dIkr] jev]o
l]]gy]o ht]o. g]mo to B]ogoy] A Ano p]ot]]n]I n]jr s]m]X] r]K]v]] m]]g]t]]\ ht]]\. no An]I l]]y]k]t] t]T]] sv]B]]v]
joy]] p]CI xoQnoy] to g]m]v]] m]]\z/y]o ht]o. Aqlo xoQe Ano p]ot]]n]I PekqrIm]]\ n]okrI a]p]I dID]I ht]I. A
60

v]s]m]] aort]]

b]h]no Ano kow no kow b]h]n¶\ k]ZI b]\g]lo b]ol]]v]I x]k]xo ano xoQ]N]In]] idl]no kr]r v]Lxo Av]I tom]n]I
g]N]t]rI ht]I. p]N] jem] jem] to An]] p]irc]y]m]]\ a]v]t]] g]y]] tom] tom] Am]no p]N] to v]D¶no v]D¶ g]m]v]] m]]\zy/ ]o.
Am]no T]y¶\ ke An]]m]]\ K]]n]d]n]In]I a]B]] ht]I. Ano kow p]N] jv]]b]d]rI s]o\p]v]]m]]\ a]v]xo t]o A
in]B]]v]v]]m]]\ to p]]Co n]hI\ j p]ze.
no xoQ]N]In]] m]n]m]]\ t]o {g]I g]y¶\ ht¶\ ke B]g]v]]no Am]n]] s¶ism]t]no j in]x]IT]n]] Ðpo Am]n]I p]]so
m]okly]o Ce. jeqlo a\xo A in]x]IT]no s¶K]I krxo Aqlo a\xo B]g]v]]n] Am]n]] s¶ism]t]no A jy]]\ hxo ty]]\
s¶K]I r]K]xo. Aqlo t]o Am]No jy]]re xoQe Ano n]okrIm]]\ r]Ky]o ty]]re Am]No xoQno khI dID¶\ ht¶\ no ke Ano
g]mo to k]m] s]o\p]o p]N] s]v]]re A a]p]No ty]]\ j n]]st]o krv]] a]vo Av¶\ g]oQv]jo.
t]o xoQn¶\ vop]]rI m]]n]s] Ano n]okrI r]K]t]] p]hel]]\ Ak g]N]t]rI t]o krI j c]Uky¶\ ht¶\. xoQ]N]In]I
l]]g]N]I s]m]« Am]No Ano n]okrIm]]\ r]K]v]]n]o in]N]*y] ky]o* Am]]\ kow v]]to K]oqn]o D]\D]o t]o n] j ht]o. Ano je
p]g]]r a]p]v]]n]o ht]o An]I s]]mo Aql]I l]]y]k]t]v]]Lo m]]N]s] t]o m]Lt]o j ht]o. v]LI An]I v]t]*N]U\k ano
An]o sv]B]]v] jot]]\ A n]okrI v]P]d]rI p]Uv]*k krxo An]I p]N] Am]n]] m]n]m]]\ ÛDD]] bos]I g]w ht]I.
in]x]IT]no Ak v]K]t] n]okrIm]]\ r]K]I l]ID]o p]N] Ak j m]ihn]]m]]\ xoQ ano xoQ]N]I An]] sv]B]]v]T]I
Av]]\ t]o p—B]]iv]t] T]w g]y]]\ ht]]\ ke ton]] b]g]r Am]no j]No g]oQt¶\ j n] ht¶\. T]oz] idv]s] p]hel]]\ j xoQ]N]IA
in]x]IT]no jN]]v]I dID¶\ ht¶\ ke a]<iPso p]]C] jv]]n¶\ T]ozu\ m]ozu\ T]]y] t]oy] v]]\D]o n]hI\ p]N] toNo roj b]p]ore K]]v]]
m]]qe t]o xoQn]I s]]To b]\g]lo j a]v]v¶\. b]j]rn¶\ a]c]rkuc]r K]]wno p]]Co m]]\do p]zI j]y] Av¶\ ANo krv]]n¶\ n]
ht¶\. in]x]ITo a]n]]k]n]I krv]] p—y]tn] krI joy]o p]N] xoQ p]N] xoQ]N]In]I s]]To joz]w g]y]] Aqlo in]x]ITo p]N]
l]ol] Bog]I l]ol] krv]I p]zI.
Am] krt]]\ s]]\jn]] Gor jt]I v]K]to p]N] xoQe Ano p]r]No p]ot]]n]I s]]To b]\g]lo l]w a]v]v]] m]]\zy/ ]o t]o
keql]Ik v]K]t] b]j]rm]]\T]I n]]n]I m]oqI c]Ij-v]st¶ao Gor p]ho\c]]zv]]n]I hoy] t]o to k]m] p]N] xoQe tono s]o\p]v]]
m]]\z/y]]\. a] b]D]]m]]\ Ak v]]t] rhI g]w ht]I ano to ht]I in]x]IT]n]o p]g]]r n]kkI krv]]n]I. p]N] ton]o p]g]]r
n]kkI krv]]n]I v]]t] xoQno hvo ag]ty]n]I jN]]t]I n] ht]I.
hju g]yo m]ihno j Am]No v]&\d]no kÁu\ ht¶\ : Ôa] Cokro b]D]I rIto l]]y]k Ce p]N] Ano g]]zI c]l]]v]t]]\
n]T]I a]v]zt¶\ Aqlo A kdIk m]U\J]w j]y] Ce. t¶\ Ano Aql¶\ ix]K]v]]zI de t]o !Õ
p]CI t]o jowA j x¶\ ? v]&\d] jy]]re n]v]rI p]zt]I ty]]re in]x]IT]no l]w dUr p]r]\m]]\ Ano k]r c]l]]v]t]]\
ix]K]v]v]] {p]zI jt]I. in]x]IT] t]o A b]D]]\n]] a]v]] v]h]l]T]I g]B]r]w j rÁo ht]o. b]D]]\n]o a]ql]o b]D]o B]]v]
Ano m]U\Jv]I rÁo ht]o Ct]]\ j]No a] k]r c]l]]v]t]]\ x]IK]v]]n¶\ p]N] p]ot]]n]I n]okrIn]o j Ak B]]g] hoy] Am] A
Am]]\ v]Lg]I p]z/y]o ht]o. Cell]] Ak aQv]]izy]]T]I t]o A x]herm]]\ p]N] sqIy]ir\g] vhIl] s]\B]]Lt]o T]w g]y]o
ht]o.
a]je p]N] A v]&\d]n]I s]]To p]c]Isok m]]wl]n]I m¶s]]PrI krIno k]r c]l]]v]t]o p]]Co PrI rÁo ht]o
ty]]re ANo sp]\dn]]no x]]kn]I Tol]I Jul]]v]t]]\ G]rB]N]I jt]I jow. sp]\dn]]n]I n]jr p]N] ton]] p]r p]zI ano
v]&\d]n]I azoaz bos]Ino k]r c]l]]v]t]] in]x]IT]no jow A m]l]k]w rhI. in]x]IT] T]ozo x]rm]]y]o p]N] ANo k]r
{B]I r]K]I. b]]jun]I s]Iq p]rT]I b]]rN¶\ [G]]zt]]\ v]&\d]A kÁu\ : Ôa]v]I j] a\dr, amo hvo b]\g]lo j jwA
CIA.Õ
Ôm]]P krjo p]N] m]]re z]<kqrn]] a]v]v]]n]o s]m]y] T]y]o Ce Aqlo Gor j jv¶\ p]zxo.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
v]s]m]] aort]] 61

Ôto z]<kqrn]I p]]so G]rn]I zupl]Ikeq c]]v]I t]o hxo j no !Õ in]x]ITo m]m]ro m]Uky]o. kem] ton]I
t]o tonoy] K]b]r n] p]zI.
Ôh], c]]l]no a]p]No b]\g]loT]I t]]r] z]<kqrno Pon] krI dwx¶\ ke amo t]]rI G]rv]]LIno [p]]zI g]y]]\
CIA. p]]CI jowt]I hoy] t]o Ðb]Ð a]v]I no l]w jjo.Õ no a] l]oko s]]To v]D]]re l]m]N]]\JIk krv]]no b]dlo
sp]\dn]] v]&\d]no hzsol]o m]]rt]]\ ton]I b]]jum]]\ g]oQv]]w g]w. no in]x]ITo k]r c]l]]v]I. tono k]r c]l]]v]t]o jow
sp]\dn]] a]n]\dT]I m¶skur]w rhI. v]&\d] j]Nyo aj]Nyo p]N] in]x]IT]n]I s]]To m]n] p]rov]t]I jt]I ht]I A An]I
n]jrT]I aoC]y¶\ n] rÁu\. v]&\d] sp]\dn]]n]o m¶skur]q jow m]n]m]]\ x]rm]]w rhI ht]I. al]b]–] a] bo jN]no
Akb]Ij]m]]\ a]ql]o rs] lot]]\ jow p]oto keql]I K¶x] T]w ht]I A p —g]q krI sp]\dn]]A Am]no v]D¶ x]rm]]v]v]]n¶\
m]]\zI v]]ñy¶\.
p]N] An]o a] a]n]\d v]D]]re v]K]t] m]U\g]o rhI x]ke K]ro ! Ôto\ t]o in]x]IT]no monojr b]n]]v]v]]no b]dlo
zš]y]v]r b]n]]v]I dID]o.Õ toNo qkor krI.
Ôx¶\ kru\! k]k] khe Ce ke monojrn]I p]hel]I l]]y]k]t] A hov]I jowA ke tono b]D]]\ k]m] j]to krI lot]]\
a]v]zv]]\ jowA.Õ v]&\d]A b]c]]v] ky]o*.
Ôno Am]]\ p]hel]I n]jr Am]no zš]y]iv]\g] p]r p]zI. t]]r] k]k]no kheje ke in]x]IT]no j]to ch] b]n]]v]t]]\,
rs]ow krt]]\, v]]s]N] m]]\jt]]\ no kc]r] k]Zt]]\ Av]] a]v]ze Ce ke Av]] t]o t]m]]r] kow monojrno n]hI\ a]v]zt]]
hoy]. ano b]]p]zo p]rN]xo t]oy] Av]I p]tn]I p]]m]v]]n]o Ce ke A b]D]]\ k]m] ANo j]to j krv]]\ p]zv]]n]]\ Ce.Õ
sp]\dn]]A hs]t]]\ kÁu\.Õ
Ôic]b]]v]l]I.Õ An]I qkor s]m]« jt]]\ v]&\d] c]IZT]I b]ol]I p]zI.
Ôt¶\ v]g]r s]m]jyo b]]Pyo j]]y] Ce.Õ in]x]ITo kÁu\.
ÔAk n]\b]rn]I G]oc¶\.Õ v]&\d]A p]N] [moy¶*\.
Ôt]mo bo a\dr a\dr l]Zt]]\ ho t]o m]no v]c]m]]\ n] l]]v]t]]\.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôamo t]no j khIA CIA, m]UK]I*.Õ v]&\d] b]ol]I {QI. in]x]IT] p]N] sp]\dn]]n]I qkorn]o B]]v]]T]* s]m]«
g]y]o ht]o A j]N]I A v]D]]re x]rm]]w no Aql]I j g¶sso T]w.
ÔB]lo m]no kho.Õ
Ôt¶\ a]ql]I b]D]I m]UK]* howx] A hu\ n]hot]I j]N]t]I.Õ c]IZT]I v]&\d]A kÁu\.
Ôto Am]]\ p]N] t¶\ t]]rI j]t]no n]\b]r v]n] j s]m]jt]I ht]I ke x¶\?Õ sp]\dn]]A v]LI p]]Co [p]]l]\B]n]o
g]oLo Pe\ky]o.
Ôt¶\ kx¶\ s]m]jt]I n]T]I k]k]A kÁu\ ke Am]no zš]y]iv]\g] ix]K]v]]z Aqlo p]CI m]]re-Õ v]&\d] b]ol]v]] g]w.
Ôib]c]]r] G]rz] m]]N]s]. Am]no kow zš]y]v]r n]hI\ m]ñy]o hoy] in]x]IT]no zšy]iv]\g] ix]K]v]]zv]] Aqlo
p]ot]]n]I [\m]rl]]y]k B]ˆ]I«no A k]m] s]o\py¶\. p]N] t]noy] Am]n]] a] s]Uc]n]n]o B]]v]]T]* n] s]m]j]y]o A
a]ºy]*n]I v]]t] khev]]y].Õ
ÔAql¶\ s]]ru\ Ce ke t]]r] jev]] n]]n]] m]n]n¶\ kow m]]N]s] am]]r] G]rm]]\ n]T]I. B]g]v]]n]n]o Aql]o
a]B]]r.Õ v]&\d] K]reK]rn]I c]IZ]w hoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\.
62

v]s]m]] aort]]

Ôt]mo boy] k]b]ro kl]b]l]]q m]UkI m]no x]]\it]T]I k]r c]l]]v]v]] dex]o!Õ pol]] p¶ruS]idlo x]]s]n]m]]\ j [DD]r
joy]o. a] bon]I «B]]jozIm]]\ An]I isT]it] s]UzI v]cco s]op]]rI jev]I T]w g]w ht]I. sp]\dn]] t]o p]ot]]n]] Dyoy]
p]]CL a]\D]LI T]wno p]zI ht]I Aqlo A t]o kow p]N] p—s]\g]no p]ot]]n]I rIto j jot]I ht]I ano p]ot]]n]I rIto
j Ano m]Ul]v]t]I ht]I. v]&\d] p]ot]]n]] m]n]m]]\ x¶\ m]]n]t]I ht]I An]I t]o in]x]IT]no K]b]r n] ht]I p]N] in]x]IT]no
Aql]I t]o K]b]r ht]I ke Am]n]I bo v]ccon]o s]\b]\D] hju bo s]m]v]y]sk dost]o jev]] p]]y]] p]r p]N] p]ho\cy]o n]
ht]o. ano Ano A v]]t]n]Iy] K]]t]rI ht]I ke A s]\b]\D] kdI An]]T]I a]g]L v]D]v]]n]o n] ht]o. p]N] jo ANo
v]&\d]n]] idl]m]]\ zoiky¶\ krv]]n]o p—y]tn] ky]o* hot] t]o Ano s]m]j]w j g]y¶\ hot] ke s]]v] Av¶\ n] ht¶\. v]&\d]A
ic]Z]v]]n]o c]]Lo ky]o* ht]o jÐr p]N] A v]]st]v]m]]\ ic]Z]w n] ht]I - ic]Z]w x]kI n] ht]I.
b]\g]lo p]ho\c]I v]&\d]A am]&t]g]OrIno sp]\dn]]n]I aoLK]]N] a]p]I ano Ano qeil]Pon]v]]Lo aorzo
b]t]]v]I A kp]z]\ b]dl]v]] An]] K]\zm]]\ g]w. sp]\dn]]A h]<isp]ql]n]o n]\b]r joz/y]o. s]d/B]]gyo rv]In¨ n]v]ro j
ht]o ano Gor jv]] n]IkLv]]n]I j tOy]]rIm]]\ ht]o. sp]\dn]]A p]UCy¶\ : Ôa]je t]]ro Gor a]v]v]]n]o keql]] v]]gy]]n]o
p—og—]m] Ce ?Õ
Ôhju s¶D]I t]o m]]ro kow pox]nq s]IrIy]s] T]y]o jN]]t]o n]T]I. jo kow Cell]I im]in]qe p]ot]]n]o iv]c]]r
n]hI\ b]dlo t]o hu\ p]]\cok im]in]qm]]\ Gor a]v]v]] n]IkLu\ j Cu\. kem] Pon] krv]o p]z/y]o ! p]N] t¶\ ky]]\T]I b]ol]I rhI
Ce ?Õ
Ôm]]rI bon]p]N]I v]&\d]n]] k]k]no b]\g]loT]I.Õ
ÔAm], t]o t]o p]CI Gor a]v]v]]n]I [t]]v]L n] krt]I. hu\y] hvo t]o Gor a]v]v]]n]I [t]]v]L n]hI\ kru\.
p]N] t¶\ ty]]\ ky]]\T]I p]ho\c]I g]w ?Õ
ÔT]y¶\ Av¶\ ke v]&\d] am]]r] A p¶ruS] im]ˆ]no k]r c]l]]v]t]]\ ix]K]v]t]I ht]I ty]]\ hu\ s]]m]I B]qk]w p]zI.
p]CI t]o A m]no s]]To l]ID]] v]g]r Coze !Õ
Ôm]n]m]]\ t]o b]b]z/y]]\ hxo ke a] ky]]\T]I s]]m]I B]qk]w g]w; kb]]b]m]]\ h]zk] jev]I. h\ p]CI ?Õ
Ôp]CI x¶\ ? hu\ tom]n]I s]]To hju hm]N]]\ j Am]no b]\g]lo a]v]I.Õ
Ôhvo p]CI t]m]]ro x]o k]y]*ßm] Ce ?Õ
Ôjo v]&\d] v]c]m]]\ n] hot] t]o hu\ m]]r] A im]ˆ] s]]To kow iPlm] jov]] j]t] ano t]no m]Ukt] p]zt]o.Õ
Ômon]I mon]I To\ks] qu v]&\d]. p]N] jo t]m]]ro iPlm] jov]]n]o pl]]n] hoy] t]o m]]re k]rNo kens]l] n] krt]]\.
hu\ t]m]no moqšo p]r b]r]b]r a]Q no ˆ]Iso m]LIx]. hu\ iqkIqo m]\g]]v]I l][\ Cu\.Õ
Ôt]o m]herb]]n]I krIno c]]r iqkIqo loje. A l]oko m]no a]je Am] Cozv]]n]]\ n]T]I.Õ
Ôc]]l]o ty]]re m]]re Am] s]m]jv]]n¶\ Ce ke A b]h]no t¶\ m]no t]]r] A p¶ruS]im]ˆ]n]I aoLK]]N] kr]v]v]]
m]]go Ce. t]o t]m]]rI a]ç]]n]o jÐr am]l] krv]]m]]\ a]v]xo, mom].Õ khet]]\ rv]In¨A Pon] m]Uky]o. sp]\dn]] Pon]
m]UkI jy]]re is]iq\g]Ðm]m]]\ a]v]I ty]]re in]x]IT] ano xoQ]N]I v]]t]oA v]Lgy]]\ ht]]\. ty]]\ v]&\d] p]N] kp]z]\ b]dl]Ino
a]v]I p]ho\c]I.
Ôz]<kqr s]]To k]\w b]hu v]]t]o krI!Õ a]v]t]]\ j ANo kÁu\.
Ôt¶\ kp]z]\ b]dl]Ino a]v]I ano mo\ Pon] p]r t]m]]ro pl]]n] b]dl]I n]]Ky]o.Õ
v]s]m]] aort]] 63

Ôx]]n]o ?Õ
Ôbo P]qel]]\ juv]]in]y]]\no moqšo p]r l]w jw b]oks]m]]\ p]Urv]]n]o pl]]n] krI n]]Ky]o. rv]In¨ iqkIqo m]\g]]v]I
loxo ano a]p]N]no moqšo p]r s]]z] a]Qe m]Lxo. no m]]rI Ak bon]p]N]In]I k]r Ce ano Ak dost] t]]jo j
c]l]]v]t]]\ x]IKy]o Ce Aqlo b]I« v]]t] x]I iv]c]]rv]]n]I !Õ
Ôib]c]]r] z]<kqrno B]UKy]] j r]K]v]]n¶\ to\ n]kkI ky¶*\ l]]go Ce.Õ
Ôn]]st]o t]o j]No iT]yoqr p]r krI l]wx¶\ no Gor jwno b]]r v]]go K]]wx¶\ v]LI.Õ
Ôb]]r v]]gyo! b]]r v]]gyo K]]v]]m]]\ t]o kx]I m]j] a]v]t]I hxo !Õ
Ôt¶\ hju p]rN]I n]T]I Aqlo b]]kI p]rNy]] s]]To s]]mo bos]Ino K]]v]]n¶\ hoy] t]o keql]] v]]gy]] Ce A t]o x¶\
p]N] x¶\ K]]v]]n¶\ b]n]]vy¶\ Ce An¶\y] B]]n] n] rhe. p]rN]I j] Aqlo b]D]I K]b]r p]zxo.Õ p]ot]]n]] sv]B]]v]T]I
iv]p]irt] in]x]IT]T]I b]ol]]w g]y¶\. ANo kÁu\ t]o v]&\d]no p]N] An¶\ lXy] s]ID¶\ sp]\dn]] t]rP ht¶\ ano Aqlo t]o
An]I c]oq s]ID]I sp]\dn]]n]] idl]m]]\ v]]g]I no. ANo kem] a] qo\N]o m]]y]o* A s]m]j]v]]n]I m]T]]m]N]m]]\ sp]\dn]]
aqv]]w rhI.
ty]]\ am]&t]g]OrI tom]n]I p]]so a]v]t]]\ v]c]m]]\ p]ur]y]]\ : Ôx]I v]]t]o kro Co t]mo juv]]in]y]]\ ?Õ
Ôamo jm]Ino b]h]r jv]]n¶\ g]oQv]t]]\ ht]]\.Õ
ÔkoN] koN] ?Õ
Ôamo ˆ]N] jN] ano sp]\dn]]n]] p]it]. A h]<isp]ql]T]I b]]rob]]r a]v]v]]n]] Ce.Õ v]&\d]A b]D]]\n]o pl]]n]
kÁo. in]x]IT]no a]v]I kx]I K]b]r j n] ht]I. ANo Am]]\ p]ot]]n]I b]]db]]kI kr]v]v]]n]o iv]c]]r ky]o* p]N] An]I
rjua]t] kem] krv]I A n] s]m]j]t]]\ A g]U\c]v]]w rÁo.
Ôis]nom]] jov]] jv]]n]]\ hxo p]N] in]x]IT]n]I t]ib]y]t]-Õ Am]n¶\ v]h]l] in]x]IT]n]I ic]\t]] krI rÁu\.
ÔAqlo t]o a] k]y]*ßm] G]z/y]o Ce. sp]\\dn]]n]] p]it] d]kt]r Ce Aqlo Am]n]I s]]To in]x]IT]n]I aoLK]]N]
p]N] kr]v]I lov]]xo.Õ v]&\d]no m]]no kem] s]m]j]v]v]]\ A b]r]b]r a]v]zt¶\ ht¶\.
ÔAm]! ty]]re Am]no a]p]No ty]]\ ky]]rek l]w a]v]je. ky]]\ Ce dv]]K]]n¶\ Am]n¶\ ?Õ
v]]ñy]o.

Ôdv]]K]]n¶\ hju x]Ð n]T]I ky¶*\, is]iv]l] h]<isp]ql]m]]\ hju s]iv]*s] kre Ce.Õ v]&\d]no b]dlo sp]\dn]]A jv]]b]

to s]]\je sp]\dn]]n]I G]N]I a]n]]k]n]I Ct]]\ ANo b]D]]\n]I s]]To jm]v]] bos]I jv¶\ p]z/y¶\. iPlm] jov]]
jv]]m]]\ in]x]IT] a]n]]k]n]I krt]o ht]o p]N] a] bo jN]IaoA Ano p]r]No k]rm]]\ D]kel]I dID]o. no a] b]D]I
Ko\c]]Ko\c] joy]] krt]]\ am]&t]gOrI m]n]m]]\ m]l]k]w rÁ]\ ht]]\. Ôa]v]Iao Ano Qek]No l]]v]Ino j rhexo.Õ A
b]b]zI rÁ]\.
in]x]IT]no k]rm]]\ D]kely]o ty]]\ s¶D]I jen]I klp]n]]y] n] ht]I A B]y] hvo sp]\dn]]no GorI v]ñy]o.
Ôrv]In¨ a]je inx]IT]no m]Lxo ano v]]t]om]]\ kd]c] Ano am]]r] jUn]] s]\b]\D] iv]So j]N]v]] m]Lxo ano
An]] m]n]m]]\ kd]c] x]\k]n]o kIzo s]rv]Lxo t]o ! ano m]]n]o ke v]&\d] p]ot]]n]] m]j]kIy]] sv]B]]v] m¶jb] k\wk b]ol]I
boQI t]o ?Õ tono iv]c]]r a]vy]o p]N] t]rt] j A v]hem]no m]n]m]]\T]I k]ZI n]]K]t]]\ to sv]g]t] b]b]zI rhI : ÔA
g]mo to hoy] p]N] rv]In¨ Av]o v]hem]I n]T]I no p]ot]]n]] s]\b]\D]m]]\ Av¶\ x]rm]]v]] jev¶\ kx¶\\ ANo ky¶*\ n]T]I ke p]oto
64

v]s]m]] aort]]

g]B]r]v¶\ p]ze.Õ
in]x]IT] k]r c]l]]v]I rÁo ht]o ano An]I g]]wz t]rIke aty]]re p]N] v]&\d] ton]I b]]jum]]\ boQI ht]I.
k]r iT]yoqr p]r p]ho\c]I ty]]re rv]In¨ b]h]r PUqp]]T] p]r tom]n]I r]h jot]o j {B]o ht]o. sp]\dn]] no in]x]IT]
n]Ico {t]y]]*\ ano v]&\d] k]r p]]k* krv]] g]w. Ôa] m]]ro im]ˆ] in]x]IT] ano a] m]]r] p]it] z]<kqr rv]In¨. t]mo
b]nno Akb]Ij]no m]]re k]rNo n]]m]T]I t]o j]N]o j Co.Õ sp]\dn]]A boy]no aoLK]]N] kr]v]t]]\ kÁu\. b]nnoA
hst]D]Un]n] ky¶*\ ano aOp]c]]irk v]]t]oA v]Lgy]].
Aql]]m]]\ v]&\d] a]]v]I tom]n]I s]]To joz]w : Ôx]I g¶s]p¶s] kro Co b]D]]\ ?Õ ANo b]D]]\n]I v]c]m]]\ {B]]\
rhI jt]]\ p]UCy¶\.
Ôk]\w n]hI\ hu\ t]o in]x]IT]B]]wno s]l]]h a]p]t]o ht]o ke jy]]re a]m] bo juv]]n] CokrIaon]I s]]To b]h]r
n]IkLv]]n¶\ T]]y] ty]]re p]heloT]I j bo g]oLI Asp—on]I l]w lov]I. t]m]]ru\ x¶\ m]]n]v¶\ Ce ?Õ rv]In¨A iv]n]od ky]o*.
Ôhu\ k\w z]<kqr T]ozI j Cu\ ke a]m] PUqp]]T] [p]r {B]I rhI Asp—on]I j]her]t] krt]I Pru\ ? p]N] Ak
v]]t] s]]c]I Ce ke jen]] m]]T]]m]]\ K]]l]I jgy]] v]D]]re hoy] Am]no a]v]I as]r v]D]]re v]t]]*y] Ce.Õ b]ol]v]]m]]\ to
aoCI {t]re Am] n] ht]I.
ÔAm]! ty]]re t]o t]m]]rI an¶B]vol]I v]]t] Ce Aqlo m]]re s]]c]I m]]n]v]I j p]zxo.Õ rv]In¨A m]m]ro
m]Uky]o ano v]&\d]no p]N] hsyo j CUqko T]y]o.
Ôp]hel]]\ a]p]No poqp]Uj] krI l]wA p]CI a\dr pos]IA.Õ T]ozI v]]r p]CI rv]In¨A kÁu\.
Ôarr, t]mo B]UKy]] Co A t]o m]no y]]d j n] rÁu\ n]hI\ t]o GorT]I k\wk b]]\D]I l]]v]t]. x¶\ h]wkl]]s]
kc]orI ht]I! a]h] ! sp]\dn]]n]] hoQ p]r hjuy] ton]o sv]]d v]Lg]I rÁo hxo.Õ v]&\d]A p]]CI qoL krI.
ÔAm] ke ! t]o t]o t]m]]r] hoQ p]r p]N] A sv]]d v]Lg]I rÁo j hxo no ! ke p]CI kow c]]K]I g]y¶\ ?Õ
rv]In¨A b]ol]t]]\ a]\K]T]I in]x]IT] B]N]I hLv]o wx]]ro krI l]ID]o. s]]ru\ T]y¶\ ke in]x]IT]n¶\ A t]rP Dy]]n] n]
ht¶\ n]hI\ t]o A b]]p]zo x]rm]]w j g]y]o hot].
Ôt]mo b]hu P]sq j]v] Co. kowkno K]oqu\ l]]g]I j]y].Õ sp]\dn]]A tono qkor krI. p]N] v]&\d] a]v]I
hs]v]]n]I v]]t]n¶\ K]oqu\ l]g]]ze Av]I n] ht]I ke a]v]I m]j]kn]o jv]]b] n] v]]Le Av]I aris]k] p]N] n] ht]I, p]N]
a]je A An]] sv]B]]v] iv]ruDD] c]Up] rhI.
in]x]IT] a] b]D]]\T]I jud o t]rI a]v]t]o ht]o.m]n]m]]\ to m]U\J]w rÁo ht]o. n]hot]o A a] k\p]n]Im]]\ K]Ull]]
idlo B]LI x]kt]o ke n]hot]o Am]n]]T]I dUr jw x]kt]o.
rv]In¨n]I Dy]]n] b]h]r a] n] ht¶\. ANo kÁu\ : Ôc]]l]o s]m]y] T]]y] ty]]\ s¶D]Im]]\ hu\ poqp]Uj] krI l][\.
t]mo b]D]]\ ty]]\ bos]Ino k\wk p]Ijo.Õ in]x]IT]no t]o kx]I a]n]]k]n]I krv]]n]o s]v]]l] j {B]o T]t]o n] ht]o no
v]&\d]no t]o sp]\dn]]A koN]In]o hLv]o hzsol]o m]]rIno a]g]L krI ht]I.
n]]st]o krt]]\ rv]In¨ in]x]IT]no khet]o ht]o : Ôjuao im]. in]x]IT], sˆ]Iaon]I k\p]n]Im]]\ howA ty]]re
m]g]jno jr]y] t]sdI n] a]p]v]I. Pkt] «B] j c]]l¶ r]K]v]I. pol¶\ khev]t]m]]\ kÁu\ Ce no ke m]g]jv]]L] s]]To j
m]g]jT]I k]m] lov¶\.Õ v]&\d] k\wk b]ol]v]] jt]I ht]I p]N] k\wk iv]c]]rIno to aqkI g]w. sp]\dn]] p]ot]]n]] iv]c]]rm]]\
j m]gn] ht]I. tono rv]In¨n]] sv]B]]v]n¶\ a] p]]s¶\ s]m]j]t¶\ n] ht¶\. A in]x]IT] s]]To Aql]I CUqT]I v]]t]o krt]o
ht]o ke sp]\dn]] v]hem]]w rhI ht]I ke A in]x]IT]no ano An]I s]]Ton]] p]ot]]n]] s]\b]\D] iv]xo j]N]t]o t]o n]hI\ hoy]
v]s]m]] aort]] 65

no !
no ton]o A v]hem] iPlm] p]UrI T]w ty]]\ s¶D]I c]]l¶ j rÁo. b]h]r n]IkLI b]D]]\ k]rm]]\ g]oQv]]y]]\. a]
v]K]to k]r v]&\d] c]l]]v]t]I ht]I. rst]]m]]\ p]hel¶\ sqenz in]x]IT]n¶\ a]v]t¶\ ht¶\. ton]I Ðm] p]]so jw v]&\d]A k]r
{B]I r]K]I Aqlo in]x]IT] n]Ico {t]y]o*. rv]In¨ p]N] ton]I p]]CL c]]l]v]] l]]gy]o. in]x]IT]T]I a]p]oa]p] j
b]ol]]w g]y¶\ : Ôa]v]o, m]]rI K]ol]I t]o juao.Õ no b]D]]\ tono an¶s]y]]*\.
b]D]]\ An]I aorzIn]I a\dr g]y]]\. in]x]IT] tom]no c]]-p]]N]In]I a]<Pr ky]]* is]v]]y] rhI x]ke K]ro ?
p]CI b]nno bon]p]N]IaoA m]LIno ch] b]n]]v]I ty]]\ s¶D]Im]]\ rv]In¨ ano in]x]ITo v]]t]on]] je t]z]k] m]]y]]*
Am]]\T]I rv]In¨ Aql¶\ t]o j]N]I j x]ky]o ke in]x]IT] b]I. As]s]I. T]yol]o ht]o no Cell]] keql]]k m]ihn]]T]I A
v]&\d]n]] k]k]n]I PekqrIm]]\ a]is]sq\q monojrn]] h]T] n]Ico k]m] krt]o ht]o, xoQ, xoQ]N]I t]T]] v]&\d] ton]] p—tyo
s]]ro p—em] r]K]t]]\ ht]]\.
Ôt]m]]ro Ak monojr a]v]I n]]n]kzI K]ol]Im]]\ rhe Ce A m]]qe t]m]]re x]rm]]v¶\ jowA.Õ c]] p]It]]\
rv]In¨A v]&\d]no qkor krI.
ÔAkl]] m]]N]s] m]]qe m¶\b]wm]]\ a] jgy]] c]]l]I j]y].Õ
no rv]In¨A in]x]IT]no a]\K] m]I\c]k]rt]]\ kÁu\ : Ôs]]\B]ñy¶\ no in]x]IT]B]]w! Akl]] m]]N]s]no rhev]] m]]qe
a] jgy]] s]]rI Ce. p]N] p]rNy]] p]CI t]o t]m]]re b]\g]l]o j lov]o p]zxo.Õ no ANo b]D]]n]I s]]mo n]jro Perv]t]]\
hs]Ino [moy¶*\ : Ôa] t]o v]&\d]n]o aiB]p—]y] Ce.Õ
no Am]]\ b]D]]\n]I s]]To v]&\d]noy] hs]v¶\ p]z/y¶\. Ak t]rP a]v]I K]Ull]I m]j]kT]I A x]rm]]w m]rt]I
ht]I t]o b]I« t]rP p]ot]]n]] m]n]m]]\ hm]N]]\n]I c]kr]v]] lot]I a]v]I v]]t] a]m] a]zkt]rI rIto p—g]q T]t]I jow
tono CUp]o a]n]\d p]N] T]t]o ht]o. tono l]]g]t¶\ ht¶\ ke je v]]t] in]x]IT]no krt]]\ p]ot]]no ih\m]t] AkQI krv]I p]zv]]n]I
ht]I A v]]t] a]m] a]p]oa]p] j Ct]I T]t]I j]y] t]o Am]]\ kx¶\ K]oqu\ n] ht¶\.
p]N] jo A in]x]IT]n]] m]n]no jr]y] aoLK]I x]kI hot] t]o ky]]rn]Iy] p]]CI v]LI g]w hot].

an¶ßm]

10. in]x]IT] ano rv]In¨
z]<kqr rv]In¨A jy]]rT]I in]x]IT]no joy]o ty]]rT]I Ano l]]gy¶\ ht¶\ ke A mOˆ]I krv]] l]]y]k m]]N]s]
ht]o.toT]I toNo p]]\c] s]]t] idv]s] ton]] a]v]v]]n]I r]h jow. p]N] jy]]re A s]]mo c]]l]Ino Ano ty]]\ n] a]vy]o ke
n] t]o sp]\dn]] ke v]&\d] Ano l]w a]vy]]\ ty]]re, Ak idv]so T]]kIno ANo h]<isp]qloT]I xoQn]I PekqrI p]r Pon]
ky]o*. ty]]\T]I Ano j]N]v]] m]ñy¶\ ke Cell]] ˆ]Nok idv]s]T]I A n]okrI p]r a]vy]o n] ht]o. xoQe An]I t]p]]s]
krv]] v]&\d]no Akbo v]K]t] Ano ty]]\ m]okl]I ht]I p]N] A Av]o [z][ jv]]b] l]wno p]]CI a]v]I ht]I ke Ano
shej s¶st]I jN]]t]I ht]I ano boc]]r idv]s] a]r]m] krIno sv]sT] T]w jt]]\ A n]okrI p]r h]jr T]w jxo.
xoQ]N]IA xoQno a] a\go qkor krI ht]I ano xoQe n]v]r]x] moLv]I An]I p]ot]]n]I j]to t]p]]s] krxo Av¶\
Am]no a]Ãv]]s]n] p]N] a]py¶\ ht¶\. p]N] a]<iPs]n]] k]m]m]]\T]I Am]no hju n]v]r]x] m]LI n] ht]I.
in]x]IT]n]I t]ib]y]t] K]r]b] hoy] ano A p]ot]]no K]b]r n] a]po Am]]\ rv]In¨no kx]Ik as]\g]it]
deK]]w. in]x]IT] j]to p]ot]]n]I s]]To s]\b]\D] v]D]]rv]] m]]g]t]o n] hoy] Av]o Ano B]]s] T]y]o. ANo A p—Ãn]n]o
66
v]s]m]] aort]]

jv]]b] j]to j x]oD]I k]Zv]]n¶\ n]kkI ky¶*\. to idv]so A h]<isp]qloT]I shej v]hel]o n]Ikñy]o no s]ID]o j in]x]IT]n]I
aorzI p]r p]ho\cy]o. to ty]]\ p]ho\cy]o ty]]re in]x]IT] K]]ql]]m]]\ p]z/y]o ht]o. p]]so sqUl] p]r p]]N]In]o kU\jo t]T]]
py]]l]o p]z/y]]\ ht]]\. toNo joy¶\ ke in]x]IT] s]]v] n]\K]]w g]yol]o l]]g]t]o ht]o. rv]In¨no jot]]\ j toNo boQ] T]v]] p—
y]tn] ky]o* p]N] rv]In¨A tono tom] krt]]\ roky]o : ÔboQ] T]v]]n]I jÐr n]T]I. t]mo Am] j s]Uw rho. m]no jov]]
do ke t]m]no x¶\ T]y¶\ Ce.Õ khet]]\ ANo in]x]IT]no t]p]]s]v]] m]]\zy/ ]o. ton¶\ x]rIr t]]v]T]I D]IK]I rÁu\ ht¶\.
Ôt]mo h]To krIno j t]m]]rI t]ib]y]t] b]g]]zo Co. B]l]] m]]N]s] B]g]v]]no a]v¶\ s]rs] x]rIr a]py¶\ Ce to
An]I jr]k t]o k]L« l]o.Õ no t]p]]s] p]UrI krI sqeT]oskop] bog]m]]\ p]]Cu\ m]Ukt]]\ ANo p]UCy¶\ : Ôkon]I dv]] l]o
Co?Õ
Ôkown]I n]hI\. b]j]rm]]\T]I keql]Ik jÐrI dv]]ao l]]v]I r]K]I Ce. An]]T]I s]]ru\ T]w j]y] Ce.Õ
Ôt]m]]ru\ a] x]rIr t]m]no p]ot]]n¶\ l]]g]t¶\ hoy] Am] jN]]t¶\ n]T]I. B]l]] m]]N]s], t]m]no ˆ]N] idv]s]T]I
Ply¶ T]y]o Ce ano t]mo b]j]rn]I s]st]I dv]]aono B]roso bos]I rÁ] Co. n]T]I t]mo kow z]<kqr p]]so jt]] ke
n]T]I m]no K]b]r krt]]. QIk hu\ t]m]no dv]]ao ano T]ozI g]oLIao m]okl]I a]p¶\ Cu\. no K]]v]]n]I t]mo x]I
vy]v]sT]] g]oQv]I Ce ?Õ
Ôm]oqe B]]go t]o hu\ xoQno ty]]\ j K]][\ Cu\. p]N] jy]]re n]okrI p]r n] g]y]o ho[\ ty]]re hoqel]m]]\ jm]I l][\
Cu\ ke p]CI ty]]\T]I m]\g]]v]I l][\ Cu\.Õ
ÔAqlo m]]re Am] m]]n]v¶\ ke ahI\ m¶\b]wm]]\ t]m]no t]m]]r]\ im]ˆ]o krt]]\ hoqel]v]]L] in]kqn]] l]]go Ce! v]&\d]
x¶\ kre Ce ?Õ
ÔA g]w k]lo K]b]r k]Zv]] a]v]I ht]I. Ano kd]c] An]Iy] K]b]r n]hI\ hoy] ke m]]ru\ iqiPn]
hoqel]m]]\T]I a]vo Ce.Õ to b]oly]o.
ÔA kd]c] Am] m]]n]t]I hxo ke t]m]]ru\ K]]v]]n¶\ rs]owao b]n]]v]t]o hxo ano t]m]]rI c]]krI krv]]
n]s]o* a]v]t]I hxo. t]mo sp]\dn]]no t]m]]rI m]]\dg]In]I K]b]r krI ht]I ?Õ
Ôn]] Am]]\ x¶\ khev]]n¶\ ! K]]l]I t]]v] a]vy]o Am]]\-Õ toNo v]]t]no roLIqoLI n]]K]t]]\ b]ol]v]] ky¶*\.
p]N] tono aDo*T]I aqk]v]t]]\ rv]In¨A kÁu\ : Ôt]mo z]<kqr Co?Õ
Ôn]].Õ k\wk g]U\c]v]]t]]\ in]x]IT] b]oly]o.
Ôt]o p]CI t]m]no kem] K]b]r p]zI ke t]m]no K]]l]I t]]v] j a]vy]o ht]o ? a]v]I b]]b]t]om]]\ g]]Pel] rhev¶\
b]r]b]r n]T]I. jen]I dv]] kr]v]v]]n]I isT]it] n] hoy] A dv]]no b]dlo dIv]o ano n]]iryoLm]]\ p]t]]vo. p]N] t]m]no
Av]I kx]I t]o t]kl]IP n]T]I. ano v]K]t] Ce no Am] hoy] t]oy] t]m]]r] im]ˆ]o b]D]] x]] k]m]n]] Ce ! Am]noy]
sov]]n]o m]oko t]o a]p]v]o jowA no. a]vo v]K]toy] t]mo am]no K]b]r n] a]p]o t]o p]CI A dost]In]o x]o aT]*!Õ
ÔAv¶\ kx¶\ n]T]I z]<kqr. t]mo am]sT]] Av¶\ m]]n]I l]o Co. K]rI v]]t] t]o A Ce ke a] t]]v]no hu\ m]]m¶l]I
s]m]jy]o ht]o ano m]no m]ULT]I j dv]]K]]no jv]]m]]\ x]rm] l]]go Ce. hvo t]mo s]]mo c]]l]Ino mOˆ]ID]m]* b]j]v]v]]
a]v]I j g]y]] Co to t]m]]re jeql]I dv]]ao a]p]v]I hoy] Aql]I a]p]o hu\ l]ID]] krIx].Õ in]x]ITo kÁu\.
no rv]In¨A {B]] T]w sqv] s]Lg]]v]v]] m]]\z/y]o : Ôkem] a]v]o sqv] r]K]o Co ? t]mo Akl]] rho Co A t]o j]No
s]m]jy]] p]N] sv]B]]v]m]]\ ano k]L« lov]]m]]\ p]N] t]mo a]v]] Akil]y]] T]w g]y]] hx]o A t]o a]je j j]Ny¶\.
t]m]]rI j]t]n]I jem] t]m]]rI c]Ijon]I p]N] t]m]no k]L« r]K]v]]n]I a]dt] n]T]I Am] l]]go Ce.Õ
v]s]m]] aort]] 67

in]x]IT]no khev]]n¶\ m]n] T]y¶\ ke Ak jN]IA Am] kÁu\ ht¶\ ke A p]rN]Ino a]v]xo p]CI jo
a] sqv]no sT]]no b]Ijo n]v]o sqv] n]hI\ l]]vy]o ho[\ t]o A Ano b]]rIAT]I b]h]r Pe\kI dexo. p]N] A hvo
ahI\ p]rN]Ino a]v]v]]n]Iy] n]T]I Aqlo m]]rey]p]N] b]oly]o ty]]re b]Iju\ j : ÔT]ozI a]Ls] ano T]ozI in]Ðp]y]oig]t]] p]N] K]rI. l]]v]o hu\ s]Lg]]v]I
a]p¶\. m]no l]]go Ce ke t]mo m]]r] a] x]rIrm]]\ Akbo k]N]]\ p]]z/y]] is]v]]y] m]no Cozv]]v]] n]T]I.Õ hs]v]]n]o p—
y]tn] krt]]\ in]x]ITo kÁu\.
Ôt]mo s]Uw j rho. hu\ m]]rI j]to sqv] s]Lg]]v]I l]wx]. Akbo k]N]]\m]]\ p]to Av¶\ t]mo r]Ky¶\\ n]T]I no.
Ak aQv]]izy]]m]]\ t]m]]re aoC]m]]\ aoC]\ p]\d re k w\jekx]n]o t]o lov]]\ j p]zxo.Õ rv]In¨A kÁu\ ano sqv]
s]Lg]t]]\ An]] p]r t]pol]Im]]\ p]]N]I g]rm] krv]] m]Uky¶\. p]]N]I g]rm] T]t]]\ toNo bo w\jekx]n]o tOy]]r ky]]*\ no
in]x]IT]no a]p]I dID]]\. p]CI jt]] p]hel]]\ ANo in]x]IT] p]]soT]I D]n¶B]]w xoQn]] b]\g]l]]n]o Pon] n]\b]r j]N]I l]ID]o.
jt]]\ p]hel]]\ toNo kÁu\ : Ôjuao a]je hoqel]m]]\T]I K]]v]]n¶\ n] m]\g]]v]x]o. t]m]]re m]]qe hu\ GorT]I iqiPn]
m]okl]I a]p¶\ Cu\. Ak z]<kqr t]rIke t]o m]]re t]m]no B]UKy]] rhev]]n]I s]l]]h a]p]v]I jowA p]N] Ak dost]
t]rIke hu\ t]m]no B]UKy]] r]K]v]] m]]g]t]o n]T]I Aqlo t]m]]re m]]qe p]cy] g]N]]y] Av]o K]or]k hu\ m]okl]I a]p]Ix].
al]b]–] Ano k]rNo t]m]]re T]ozI v]D]]re dv]]ao p]Iv]I p]zxo no boc]]r w\jqkx]n] v]D]]re lov]]\ p]zxo, p]N] ton]o
kx]o v]]\D]o n]hI\.Õ
ÔAn]] krt]]\ [p]v]]s] krI lov]o a]g]L p]zxo Am] m]no l]]go Ce.Õ in]x]IT] khev]] g]y]o.
Ôpol]I khev]t] Ce no ke aoLK]It]o s¶T]]r bo qc]k] v]D¶ m]]re. ano h]\, s]]\j p]hel]]\ jo v]&\d] a]vo ano
t]m]no b]\g]lo l]w jv]] m]]go t]o An]I s]]To jv]]n]I n]] n] p]]zt]]. ty]]\ t]m]]rI deK]B]]L v]D]]re s]]rI rIto T]w
x]kxo. b]n]xo t]o s]]\j p]hel]]\ hu\y] Ak a]\qo t]o m]]rI j jwx].Õ in]x]IT] n]] n]] krt]o rÁo p]N] ton]I v]]t] k]no
D]y]]* is]v]]y] rv]In¨ b]h]r n]IkLI g]y]o.
no rst]] p]rn]] p]bl]Ik b]UT]m]]\T]I j ANo xoQno b]\g]lo Pon] ky]o* ano in]x]IT]n]I m]]\dg]In]I sp]Sq
v]]t] krI. toNo Ano b]\g]lo l]w jv]]n¶\ p]N] K]]s] s]Uc]n] ky¶*\. Gor a]v]I toNo p]ot]]n]I p]]son]I dv]]aom]]\T]I
keql]Ik dv]]ao k]ZI ano sp]\dn]]no p]UCy¶\ : Ôa]je K]]v]]m]]\ x¶\ b]n]]vy¶\ Ce?Õ
Ôa]je x¶ßv]]r Aqlo-Õ
ÔK]Ic]zI j Ce no! vorI g]Uz. t]o t¶\ Am] kr T]ozI K]Ic]zI iqiPn]m]]\ B]r ano a] dv]]n]I s]]To
in]x]IT]n]I Ðm] p]r a]p]I a]v]. p]N] rhe, K]]wno a]p]No boy] s]]To j n]IkLIA.Õ
Ôkem] Ano iqiPn] p]ho\c]]zv]]n¶\ Ce ? A m]]\do t]o n]T]I p]z/y]o no p]]Co !Õ
Ôto t]mo l]oko t]m]]r] im]ˆ]n]I a]v]I j k]L« r]K]o Co ke ! A b]]p]zo Aks]o c]]r zIg—I t]]v]m]]\
D]g]D]go Ce no p]]Cu\ hoqel]n¶\ K]]v]]n¶\ K]]y] Ce. n]T]I t]no kx]I K]b]r ke n]T]I p]zI An]I kx]I v]&\d]no. kev]]\ im]ˆ]o Co
t]mo l]oko ?Õ
Ôp]N] m]no t]o kx]I K]b]r j n]T]I. v]&\d]no t]o t]rt] K]b]r p]zI jv]I jowA. A n]okrI p]r n] j]y]
Aqlo xoQ Ano t]p]]s] krv]] m]oklo j.Õ rv]In¨no a] v]]t] kev]I rIto j]N]v]] m]LI ton]o iv]c]]r krt]]\ sp]\dn]]
g]U\c]v]]w rhI.
Ômo\ v]&\d]no Pon] ky]o* Ce. A kd]c] a]v]I p]ho\c]xo. Ano mo\ K]]s] kÁu\ Ce ke Ano b]\g]lo l]w j]y].Õ
68

v]s]m]] aort]]

khet]]\ ANo K]\zm]]\ a]\q] m]]rv]] m]]\z/y]]. p]CI sp]\dn]]A T]]LIao tOy]]r krI Aqlo K]]wno boy] iqiPn] ano
dv]]ao l]wno in]x]IT]n]I Ðm] t]rP {p]z/y]]\.
in]x]IT]n]I Ðm]n]I b]h]r j v]&\d]n]I k]r p]zI ht]I A jow rv]In¨ m]l]k]w rÁo. Ðm]m]]\ jt]]\ K]b]r
p]zI ke a]je t]o v]&\d]n]I s]]To am]*t]g]OrI p]N] a]vy]]\ ht]]\. rv]In¨A dv]] k]ZI a]p]I ano in]x]IT]no
ip]v]z]v]I dID]I p]CI v]&\d] t]rP Prt]]\ kÁu\ : Ôt]mo t]m]]r] monojrn]I a]v]I j a]v]I j K]b]r r]K]o Co ke ! Ak
t]o Aks]o c]]r zIg—I t]]v]m]]\ b]P]y] Ce no [p]rT]I hoqel]n¶\ K]]v]]n¶\. t]m]no Pon] ky]o* to p]hel]]\ Ak v]K]t] t]o
m]no Av]o iv]c]]rey] a]v]I g]y]o ht]o ke Am]no m]]r] Ploq p]r j l]w j][\.Õ
am]&t]g]OrI a] b]D]o s]m]y] rv]In¨n]I s]]mo t]]kI j rÁ]\ ht]]\. to p]hel]I j v]K]t] b]oly]]\ : Ôhu\ Ano
m]]re ty]]\ l]w jv]] j a]v]I Cu\. t]mo dv]] m]]qe roj m]]re ty]]\ Ak]d a]\qo m]]rI jjo. t]m]no je s]m]y] an¶kUL
hoy] A kho Aqlo hu\ k]r m]okl]Ix].Õ
Ôs]v]]re s]]t] v]]gyo r]K]o. hu\ ty]]\T]I b]]rob]]r h]<isp]qlo jwx].Õ
Ôt]o s]]To sp]\dn]]no p]N] lot]] a]v]v]]n¶\ r]K]jo. t]m]]r] g]y]] p]CI Ay] G]rm]]\ Akl]I b]or T]t]I hxo.Õ
v]&\d]A kÁu\ no am]&t]g]OrIAy] Am]]\ s]]T] p]Ur]vy]o.
Ôhu\ A j iv]c]]r krt]o ht]o s]v]]rn]I voL]m]]\ Ano G]rm]]\ K]]s] k]m] p]N] n]T]I hot¶\.Õ sp]\dn]] kd]c]
n]] khev]]n]o p—y]tn] krt] p]N] rv]In¨A Am]n]o A p—st]]v] v]D]]v]I l]ID]o Aqlo Ano b]ol]v]]n¶\ j n] rÁu\.
p]CI k]rm]]\ Am]no [t]]rIno in]x]IT]n]I s]]To A l]oko b]\g]lo g]y]]\.Ôb]hu B]oLo m]]N]s] Ce. A g—ejy¶Aq
Ce Am] m]no K]b]r n] hot] t]o hu\ Ano g]]m]z]m]]\T]I t]]jo j wmp]oq* T]yol]o kow g]]m]izy]o j s]m]jt].Õ Gor
p]ho\cy]] p]CI rv]In¨A kÁu\. p]CI sp]\dn]]no c]Up] jot]]\ ANo [moñy¶\ : Ôm¶\b]wno m]]qe A G]N]o x]rm]]L g]N]]y],
n]hI\ ?Õ
Ôg]]m]izy]] m]]N]s]o t]o x]rm]]L j hoy] no !Õ a]\K]T]I hs]v]]n]o c]]Lo krt]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
ÔA a]v]o no a]v]o j x]rm]]L rhxo t]o Ano v]&\d]n]I s]]To Ano kem]n¶\ g]oQxo An]I j m]no t]o b]Ik
l]]go Ce.Õ
Ôkem] ?Õ
ÔAn]] jev]o B]oLo m]]N]s] a]v]I v]&\d] jev]I aov]r sm]]q* CokrI m]]qe qU\ko p]ze. Ano t]o t]]r] jev]I
Ak G]rrKK¶ CokrI s]]To j v]D]]re an¶kUL p]ze.Õ rv]In¨A j]No s]]m]]ny] v]]t] krt]o hoy] Am] kÁu\ no
sp]\dn]]n]] a]K]] x]rIrm]]\T]I j]No v]IjLI dozI g]w. Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke rv]In¨n¶\ Dy]]n] An]I t]rP n] ht¶\
n]hI\ t]o ton]o g]B]r]q v]D]I g]y]o hot].
rv]In¨ a] x]bdo Av]I s]hjt]]T]I b]oly]o ht]o ke sp]\dn]]n]] h]T]m]]\T]I zIx] p]zt]I rhI g]w. Ak t]o
rv]In¨n¶\ Pkt] Ak j v]K]t]n]] p]irc]yo in]x]IT]n]I Ðmo jv¶\ ano ton]I ib]m]]rI m]]qe a]ql]I ic]\t]] krv]I A
Ano g]B]r]v]v]] m]]qe p]Urt]]\ ht]]\. sp]\dn]] a] b]D]] p]]CL rv]In¨n]] m]n]no m]]p]v]]n]o p—y]tn] krI rhI. A
v]D]]re iv]c]]rt]I jt]I ht]I Am] An]o g]B]r]q v]D]t]o jt]o ht]o. p]CI t]o pol]I khev]t] : c]orn]I d]ZIm]]\ t]In]k]
jev]o j G]]q. Ano l]]g]t¶\ ht¶\ ke rv]In¨no Am]n]] p]Uv]*s]\b]\D] iv]xo K]b]r p]zI g]w hxo Am] l]]g]t¶\ ht¶\. Am]]\y]
jy]]re rv]In¨A v]&\d]no sT]]no tono m]UkI jow ty]]re t]o An]o g]B]r]q hd v]q]v]I g]y]o ht]o.
rv]In¨no Am]n]] p]Uv]*«v]n] m]]qe kow v]hem] a]v]v]]n]I x]ky]t]] n] ht]I ano kd]c] Am] T]]y] t]oy]
v]s]m]] aort]] 69

Am]]\ sp]\dn]]no k]\w zrv]] jev¶\ n] ht¶\ Ct]]\y] An]o zr aoCo T]t]o n] ht]o. a]moy] rv]In¨ Kol]idl]
m]]N]s] ht]o. ANo s]]moT]I keql]Iy] v]K]t] sp]\dn]]no An]] p¶ruS]im]ˆ] iv]xo ky]]\ p]UCy¶\ n] ht¶\ ! Ct]]\ a]K]re t]o
to Ak p]it] j ht]o no. no A jy]]re s]]mo c]]l]Ino in]x]IT] m]]qe a]ql]I b]D]I k]L« lov]] m]]\ze ty]]re sp]\dn]]
vy]]kuL T]w j]y] A sv]]B]]iv]k j ht¶\.
b]Ije idv]so s]v]]rn]] s]]z] p]]\c] v]]gyo j A p]T]]rIm]]\ boQo T]w g]y]o ty]]re p]N] sp]\dn]]no Av]o j
B]y] l]]gy]o. Ôhju t]o s]]z] p]]\c] j T]y]] Ce.Õ to b]ol]I {QI.
Ôs]]t] v]]gyo t]o v]&\d] a]v]I p]ho\c]xo. A p]hel]]\ b—x] krv]]n¶\, xoiv]\g] krv]]n¶\, n]h]v]]n¶\ ano b—ekP]sq
krI tOy]]r rhev¶\ p]zxo no.Õ khet]]\ to {QI g]y]o. roj s]]t] v]]gyo p]N] p]r]No {Qn]]r a]je v]g]r kÁe s]]z]
p]]\c] v]]gyo boQo T]w j]y] Aqlo sp]\dn]] iv]c]]rm]]\ n] p]zI j]y] t]o b]Iju\ x¶\ T]]y]! rv]In¨n¶\ Ak Ak p]g]l¶\
An]] m]n]m]]\n]I x]\k]no v]D]]re no v]D]]re b]Lv]–]r krt¶\ jt¶\ ht¶\.
hju s]]t] p]N] v]]gy]] n] ht]] ty]]\ v]&\d] k]r l]wno a]v]I p]ho\c]I. Ôjo hu\ t]no n]hot]o khet]o ke s]]t]
v]]gy]] p]hel]]\ j v]&\d] a]v]I p]ho\c]v]]n]]\ !Õ rv]In¨ tono jot]]\ j b]ol]I {Q/y]o.
Ôm]]rI bon]p]N]Ino m]]r] krt]]\ t¶\ v]D¶ aoLKo, Am] ?Õ koN] j]No kem] p]N] v]&\d]n]I h]jrIm]]\y]
sp]\dn]]T]I rv]In¨no t]u\k]ro T]w g]y]o. rv]In¨n]] Dy]]n] b]h]r a] v]]t] a]v]I j g]w.
ANo hs]I p]zt]]\ kÁu\ : Ôjo a]p]N]I v]cco n]kkIT]yol]] kr]rn]o B]\g] krIno t¶\ m]no j]herm]]\ a]m]
t¶\k]rIno b]ol]]v]xo A n]hI\ c]]lo.Õ
Ôp]N] a] ky]]\ j]her jgy]] Ce ? a] t]o G]rn]I c]]r dIv]]l]on]I v]ccon]I v]]t] Ce.Õ sp]\dn]]A p]N]
hs]t]]\ kÁu\.
Ôa] l]z]w j p]]y]] v]g]rn]I Ce.Õ v]&\d] v]c]m]]\ p]Ur]w.
Ôamo l]gn] p]hel]]\ j n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke sp]\dn]]A m]no Pkt] K]]n]g]Im]]\ j t¶\k]rIno b]ol]]v]v]o. hvo kow
b]h]rn]I vy]ikt]n]I h]jrIm]]\ A m]no a]m] t¶\k]rIno b]ol]]vo A kem] c]l]]v]I lov]]y]!Õ rv]In¨A p]ot]]n]o kes]
rjU ky]o*.
Ôjy]]\ s¶D]I s]m]]n] hkno l]]go v]Lgo Ce ty]]\ s¶D]I jem] m]no j]herm]]\ t¶\k]rIno b]ol]]v]I x]ke Ce Am] hu\
p]N] kd]c] k]y]m] Am]no t¶\k]rIno n] b]ol]]v]u\ p]N] ap]v]]de t]o Am] krI x]ku\ Cu\. Õ sp]\dn]]A p]N] s]]m]I dl]Il]
krI.
Ôt]m]]r] m]I\y]]\ b]Ib]In]] JG]z]m]]\ m]]re p]zv¶\ n] ht¶\ p]N] a] t]o s]m]]n]hkn]I v]]t] Ce Aqlo khev]]n]I
m]]rI Prj Ce ke z]<kqrn]o kes] t]¢n] p]]y]] v]g]rn]o Ce. Aqlo a] koq* a]T]I c]Uk]do a]po Ce ke sp]\dn]]no
ap]v]]dm]]\ n]hI\ p]N] k]y]m] z]<kqrno t¶\ k]rIno b]ol]]v]v]]n]o hk Ce ano a] c]Uk]d] m]ujb] sp]\dn]]A hvo An]o
am]l] krv]o Av]o hukm] a] koq* kre Ce. ano h], m]]r]\ m]]s]IA K]]s] khev]z]vy¶\ Ce ke k]l]T]I t]mo b]nno
s]v]]rn]o n]]st]o am]]rI s]]To am]]re ty]]\ j krv]]n¶\ r]K]x]o.Õ
Ôc]]l]o, Aql¶\ s]]ru\ T]y¶\ ke mo\ b]¶iDD] v]]p]rIno a]jn]o n]]st]o p]t]]v]I l]ID]o Ce n]hI\ t]o t]m]]r]\ m]]s]I
m]no a]je [p]v]]s] j kr]v]t] no.Õ hs]Ino rv]In¨A kÁu\ ano bog] s]\B]]LI.

an¶ßm]
70

v]s]m]] aort]]

11. wS]]* t]]ru\ j n]]m] sˆ]I no!
in]x]IT]n]I t]ib]y]t] s¶D]]r] p]r ht]I. p]\dr idv]s]T]I roj s]v]]re rv]In¨ t]T]] sp]\dn]] ton]I deK]B]]L
m]]qe h]jr T]w jt]]\ ht]]\. rv]In¨ t]o roj dv]]ao no w\jekx]n]o s]]To Akbo m]IQI v]]t]o krIno jt]o rhet]o ht]o
p]N] sp]\dn]] ty]]\ l]g]B]g] dx] v]]gy]] s¶D]I rok]t]I ht]I. to a] drim]y]]n] in]x]IT] ano v]&\d]n]I s]]To g]pp]]\
m]]rt]I t]o ky]]rek am]&t]g]OrI s]]Toy] kl]]kek v]]t]o krI lot]I ht]I. am]&t]g]OrIno ton]o sv]B]]v] g]m]I g]y]o ht]o.
ky]]rek A Gor jv]] tOy]]r T]]y] ty]]re A qkor krt]]\ : ÔAn]] krt]]\ d]kt]rno Pon] krI de no ke s]]\je CUqIno
s]ID]] ahI\ a]v]I j]y]. t]mo jN]]\ a]je ahI\ j jm]jo.Õ no sp]\dn]]n]] l]]K] n]k]r p]CIy] am]&t]g]OrIn]] a]g—
h a]g]L Ano JUkv¶\ j p]zt¶\. no ky]]rek to v]D¶ m]kkm] T]v]] p—y]tn] krt]I t]o Cev]qe xoQ khet]] : Ôt]m]]r]\
m]]s]In]] khev]]T]I t]o t]mo ahI\ jmy]]\ Co a]je m]]r] khev]]T]Iy] jm]I l]o.Õ no sp]\dn]]no p]CI b]ol]v]]n¶\ j n]
rhet¶\.
to rok]v]]n]I ano jm]v]]n]I h] p]]zt]I p]CI rv]In¨no A m¶jb] Pon] krt]I. t]o hs]Ino rv]In¨ khet]o
: Ôc]]l]o t]]re r]\D]v]]n]I kz]kUq m]qI. m]noy] hvo z]y]in]\g] qeb]l]n]o m]oh v]D]v]] l]]gy]o Ce.Õ al]b]–] toNo a]
b]]b]t]m]]\ kdI v]]\D]o dx]]*vy]o n] ht]o. {l]qo A t]o a]v]I vy]v]sT]]no hs]to m]o\A v]D]]v]I lot]o ht]o.
p]N] a]jn]I s]v]]r rojn]] krt]]\ j]No judI j {g]I ht]I. sp]\dn]]A p]\dr idv]s]T]I c]]ly]] a]v]t]]
a] ßm]m]]\T]I a]je p]hel]I j v]K]t] g]]p]c]I m]]rI ht]I. a]g]lo idv]so GorT]I klp]n]]n]o k]g]L a]vy]o ht]o.
ANo jN]]vy¶ ht¶\ ke b]] tono b]hu y]]d krt]]\ ht]]\ v]LI An]] Aqlo ke klp]n]]n]] iv]v]]hn]I iv]iD] p]N] a] v]rso
p]t]]v]I A pol]I m]oZ]m]oZn]I v]]t] p]r n]]t]n]] v]hev]]rn]I m]hor m]]rv]] m]]g]t]]\ ht]]\. Aqlo Am]No sp]\dn]]no
K]]s] toz]v]I ht]I.
klp]n]]n]] iv]v]]hn]I v]]t]m]]\ p]ot]]n]I s]l]]h lov]I p]ze Aql¶\ t]o p]ot]]n¶\ m]h–v] v]Dy¶\ hoy] Av]I
sp]\dn]]no a]x]] n] ht]I. p]N] p]helo a]No s]]s]re g]yol]I dIkrIno T]oz] idv]s] m]]qe ip]y]r toz]v]I p]CI b]Ije
a]No v]L]v]v]I jowA Av]I ÐiZ, ano p]oto p]ot]]n]I Prj b]j]v]I Ce Av]o iv]l]]s]bon]n]o s]\t]oS] a]n]I p]]CL
zoiky]]\ krt]]\ hoy] Am] Ano l]]gy]] is]v]]y] n] rÁu\.
Ct]]\ bon]n]o p]ˆ] hoy] ano p]oto jy]]\ jnm]T]I to a]j s¶D]In]o k]L vy]t]It] ky]o* hoy] Av]] sT]]no
jv]]n¶\ sp]\dn]]no m]n] n] T]]y] Av¶\ b]no K]ru\ ! p]ˆ] v]]\c]I ANo rv]In¨n]I s]]mo D]y]o*. rv]In¨A A v]]\cy]o
ano Ak p—Ãn]]T]*B]rI n]jr ton]I s]]mo n]]K]I. sp]\dn]]A p]N] m]U\g]]\ rhIno a]\K]oT]I j jv]]b] a]p]I dID]o ke
Ano jv¶\ ht¶\. no s]d] hs]m¶K]o l]]g]t]o rv]In¨ An]I jv]]n]I wcC]T]I j]No v]Il]o p]zI g]y]o.
Ôt]]r]T]I n]hI\ jv]]y].Õ to g]B]r]qT]I b]ol]I {Q/y]o.
Ôkem] ?Õ
Ôt¶\ s]m]jt]I n]T]I. t¶\ j]y] t]o p]CI K]]v]]n¶\, G]rn¶\ k]m], kp]z]\ A b]D]]\n¶\ x¶\ ? n]] n]] t¶\ n]hI\ j j]y]
b]r]b]r no !Õ
p]zI.

Ôh] t]]rI A b]D]I v]]t] b]r]b]r.Õ sp]\dn]] b]ol]I ano a]\K]o n]c]]v]I Ano ic]Zv]v]] jorT]I hs]I
Ôx¶\ b]r]b]r ?Õ
Ôhu\ n]hI\ j][\ to. to\ Am] j kÁu\ no !Õ
v]s]m]] aort]] 71

ÔkÁu\.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôs]]c¶\ khu\ ! t¶\ j]y] t]o p]CI m]no t]]r] is]v]]y] n]hI\ g]mo. m]no t]o l]]go Ce ke t¶\ jxo t]o t]]r] iv]y]ogo hu\
Av]o t]o bob]kLo b]n]I jwx] ke Av]o B]og] m]]ro kow ddI* b]n]I jxo Av]o m]no B]y] Ce.Õ
ÔAm]]\ ddI*n]o b]]p]z]n]o x]o v]]\k!Õ
ÔB]g]v]]n] j]No.Õ
Ôt]o p]CI K]]v]]p]Iv]]n]I ano ag]v]zn]I b]D]I v]]t]o t]o Pkt] b]h]n]]\ j no !Õ
Ôs]]v] Am] t]o n]hI\ j. A t]o t¶\ p]N] kb]Ul] krIx] ke t]]r] a]vy]] p]CI hu\ G]rn]I b]D]I v]]t]om]]\ kev]o
p]rop]«v]I b]n]I g]y]o Cu\.Õ
Ôah\ A v]]t] s]]c]I n]T]I. v]LI hu\ ip]y]r jwx] Aqlo am]&t]g]OrI m]]s]I t]no k]y]m] ty]]\ j jm]]zxo
ano jo t¶\ b]hu v]]\D]o n]hI\ lo t]o t]no Gor p]N] n]hI\ a]v]v]] de. v]LI m]no y]]d Ce ty]]\ s¶D]I t]no hm]N]]\n]o
z]y]in]\g] qeb]l] p]r jm]v]]n]o m]oh v]D]I g]y]o Ce.Õ
ÔAqlo m]]re Am] m]]n]v¶\ ke to\ jv]]n¶\ n]kkI krI j l]ID¶\ Ce ?Õ
ÔAm] n] khev]]y]. m]]rI jv]]n]I wcC] Ce ano A m]]qe hu\ t]]rI rj] m]]g¶\ Cu\. p]rNy]]no ˆ]N] m]ihn]]
T]w g]y]] Ce Ct]]\ hu\ ip]y]r g]w n]T]I.Õ
rv]In¨ shej v]]r c]Up] rÁo p]CI b]oly]o : ÔB]lo jw a]v]. keql]] idv]s] ty]]\ rok]wx] ?Õ
n]c]]v]I.

Ôjeql]] idv]s] ahI\ rok]w Aql]] idv]s] t]o ty]]\ n]hI\ j rok][\, b]s]!Õ khet]]\ sp]\dn]]A a]\K]o

Ôt]]ro iv]c]]r m]no m]]\d] p]zI dev]]n]o t]o n]T]I no. t¶\ ty]]\ v]D¶m]]\ v]D¶ Ak aQv]]izy¶\ rok]xo, AT]I
v]D]]re Ak idv]s] p]N] n]hI\. aoke!Õ
Ôjowx] p]N] pol]I khev]t]m]]\ kÁu\ Ce no ke ip]y]r g]yol]I p]tn]I ano zu\g]re c]Zel]] B]Il]n]] v]]y]d]n]o
iv]Ãv]]s] n] krv]o.Õ b]ol]t]]\ t]o to b]ol]I g]w p]N] b]ol]t]]\n]I s]]To ton]] m]n]m]]\ in]x]ITo a] khev]t] s]\B]L]v]I
ht]I A y]]d t]]« T]y]] is]v]]y] n] rhI. A [d]s] T]w g]w.
h]\.Õ

rv]In¨A An]] m]o\ p]rn]I a] [d]s]I p]]rK]I lot]]\ kÁu\ : Ôt¶\ m]no hm]N]]\n]I b]hu p]jv]v]] m]]\zI Ce,

Cell]] p]\drek idv]s]T]I A roj b]\g]lo jt]I ht]I ano in]x]IT] s]]To g]pp]]\ m]]rt]I ht]I ty]]rT]I Ano
l]]g]v]] m]]\z/y¶\ ht¶\ ke in]x]IT]n]] m]no kr]r moLv]I l]ID]o ht]o. sp]\dn]]n]] a]g—hT]I ANo p]hel]]\n]I jem] hs]t]]
rhev]]n¶\ x]Ð krI dID¶\ ht¶\. Ak j m]ihn]]n]] s]m]y]m]]\ ANo p]ot]]n]o b]]Á v]t]]*v] Av]o t]o b]dl]I n]]Ky]o ht]o ke
sp]\dn]] p]N] Ak v]K]t] t]o c]kr]v]]m]]\ p]zI g]w ht]I. p]N]-p]N] sp]\dn]]no An]] a] h]v]B]]v]m]]\ {\z \u dd* p]N] ky]]rek v]t]]*y]] v]g]r rhet¶\ n] ht¶\. Cev]qe Ano
Am] l]]g]v]] m]]\zy/ ¶\ ht¶\ ke An]] A hs]t]] m]o\ p]]CL B]gn] p—em]n]o D]g]D]g]t]o k]qm]]L j p]T]r]yol]o p]z/y]o ht]o.
n] t]o v]&\d] A k]qm]]Lm]]\T]I p]ot]]n]I wm]]rt] s]«* x]kI ht]I ke n] t]o A k]qm]]Lno dUr krI x]kI ht]I.
in]x]IT] hs]t]o jN]]t]o ht]o ano v]&\d] An]] hs]v]]n]o p]ot]]no g]m]t]o Av]o aT]* krI rhI ht]I A v]]t] p]N]
72

v]s]m]] aort]]

s]]c]I.
p]N] tv]r]T]I a]v]] iv]c]]rono dUr hzsol]I sp]\dn]]A rv]In¨n]] [d]s] c]her] s]]mo n]jr krI ano
a]v]] iv]c]]roT]I v]t]*m]]n]no KodB]y]o* n] b]n]]v]v]]n]I c]okks] g]N]t]rI s]]To l]]wq b]\D] krI dID]I. jo ke A
boy] {\Gy]]\ ty]]re t]o A l]]wqno b]\D] T]y]]no K]]ss]] bo kl]]k v]It]I g]y]] ht]].
no s]v]]rm]]\ v]&\d] a]v]I ty]]r p]hel]]\ boy] p]it]p]tn]IA G]N]I b]D]I v]]t]o krI l]ID]I ht]I. b]p]orn]I
doZn]I g]]zIm]]\ jv]]n¶\ sp]\dn]]A n]kkI ky¶*\ ht¶\. jo v]&\d] ton]] jv]]n]I v]]t] j]N]I tono sqx]no m]Ukv]] a]v]v]]n]I
tOy]]rI b]t]]vo t]o Ano in]r]x] n] krv]]n]I v]]t] p]N] Am]No n]kkI krI j l]ID]I ht]I. ano v]&\d] a] v]]t]
j]Ny]] is]v]]y] rhev]]n]I n] ht]I An]I Am]no boy]no K]b]r ht]I j. k]rN] ke Cell]] p]\dr idv]s]T]I c]]ly]o
a]v]t]o ßm] t]ozIno a]je sp]\dn]] ip]y]r jv]]n]I tOy]]rI krv]] m]]qe Gor rok]v]]n]I ht]I ano rv]In¨ Akl]o j
b]\g]lo jv]]n]o ht]o.
sp]\dn]]n]] jv]]n]I v]]t] j]N]I v]&\d] m]n]m]]\ r]« T]w. ANo Ano sqex]no m]UkI jv]] b]]r v]]gyo a]v]I
jv]]n¶\ s]]moT]I j kÁu\. sp]\dn]]n]] jv]]n]I v]]t] kowno g]m]I t]o kowno n]y] g]m]I. rv]In¨, in]x]IT] ano
am]&t]g]OrIno An¶\ jv]]n¶\ n] g]my¶\. p]N] v]&\d]no t]o A m]IQu\ m]D] jev¶\ l]]gy¶\.
v]&\d] Cell]] p]]\cok idv]s]T]I m]n]m]]\ no m]n]m]]\ b]LI rhI ht]I. Ak t]o sp]\dn]] roj s]v]]re a]v]t]I
ht]I ano boˆ]N] kl]]k in]x]IT]n]I s]]To qoLqpp]]\ krt]I bos]t]I ht]I A tono n]hot¶\ g]m]t¶\. tom]]\y] sp]\dn]] boQI
hoy] ty]]re hs]t]o ano hs]]v]t]o in]x]IT] An]] g]y]] p]CI j]No s]]v] ht]]x] ano in]Sp—]N] b]n]I g]yol]o l]]g]t]o
ht]o A Ano g]m]t¶\ n] ht¶\. A v]&\d]n]I s]]To b]ol]t]o j n] ht]o Av¶\ s]]v] n] ht¶\ p]N] A jev]I rIto sp]\dn]]n]I
s]]To v]]t]o krt]o ht]o Av]I rIto v]&\d] s]]To hs]Ino v]]t] krt]o n] ht]o. p]N] Ano ky]]\ K]b]r ht]I ke in]x]IT]n¶\
A hs]v¶\ A t]o An]] rudn]m]]\T]I g]]LIno [p]j]vol]o sp]\dn]]no K¶x] krv]]n]o Ak deK]]zo j ht¶\. no Av]o
deK]]zo v]&\d]n]I s]]mo krv]]n]I Ano jÐr n] ht]I.
v]&\d]n]] hEy]]m]]\ in]x]IT]n]I s]\B]]L r]K]t]]\ kUN]I l]]g]N]I jnm]I ht]I ano sp]\dn]] t]T]] rv]In¨n]I
s]]\keit]k qkoroA A l]]g]N]Ino Ak t]rPI p—em]m]]\ k\z]rv]] m]]\zI ht]I. p]oto du:K] s]hn] krI lov]]n]I t]T]]
p]ot]]n]] du:K]no k]rNo b]Ij]no ag]v]zÐp] n] T]v]]n]I in]x]IT]n]I B]]v]n]]T]I A p—B]]iv]t] T]w ht]I. p]ot]]n]I
vy]T]]no n]«v]I g]N]I k]ZI in]x]IT] ky]]rek Av¶\ t]o m]m]]*Lu\ khI det]o ke v]&\d] Ano idv]s]o s¶D]I m]n]m]]\ v]]g]oñy]]
krt]I ht]I. hju a]jn]I j v]]t] l]o no. rv]In¨ b]\g]l]]m]]\ a]vy]o ty]]re in]x]IT] p]l]\g]m]]\ boQo ht]o. rv]In¨no
jot]]\ j ANo kÁu\ : Ôz]<kqr m]no a]je Ak s]rs] sv]pn¶\ a]vy¶\ ht¶\.Õ
Ôt]mo t]o K]r] m]]N]s] Co, Ak t]rP Piry]]d kro Co ke t]m]no {\G] n]T]I a]v]t]I ano b]I« t]rP
kho Co ke sv]pn¶\ a]vy]u\ ht¶\ t]o m]]re x]u\ m]]n]v¶\ ! B]l]] m]]N]s], t]mo {\G]m]]\ sv]pn]]\ juao Co ke j]g]t]]\ !Õ
rv]In¨A T]ozu\ v]&\d] t]rP ano T]ozu\ in]x]IT] t]rP jot]]\ An]I m]j]k krI.
Cell]] p]K]v]]izy]]T]I ton]I dv]] krt]]\ ano ton]I s]]To n]]st]]n]] qeb]l] p]r v]]t]o krt]]\ rv]In¨no
in]x]IT] s]]To s]]ro moL j]m]I g]y]o ht]o. b]I« b]]ju v]&\d] p]N] z]<kqrn]o wx]]ro s]m]jy]] Ct]]\ n] s]m]jy]]n]o
zoL krIno in]x]IT]n]] sv]pn]]n]o ahev]]l] s]]\B]Lv]] Ak k]n] T]w g]w. Ano l]]g]t¶\ ht¶\ ke An]] sv]pn]]n]I
b]]b]t]m]]\\ p]oto t]o n]hI\ j a]v]t]I hoy] kd]c] ap]\dn]] hoy]. p]N] jo sp]\dn]] hoy] t]o in]x]IT] rv]In¨n]I s]]mo
A sv]pn]]n]I v]]t] k]Ze j n]hI\ no. jo ke to m]n]T]I wcCI rhI ke A sv]pn]]m]]\ p]ot]]no Aqlo ke v]&\d]no joy]]n]I
v]]t] kre. B]lo bo G]zI x]rm]]v]]n¶\ T]xo p]N] p]ot]]n]I k]y]m]n]I ic]\t]] ano x]\k]n¶\ in]v]]rN] t]o T]w j jxo no.
no in]x]ITo p]N] rv]In¨n]o A wx]]ro n] s]m]jy]]n]o deK]]v] krt]]\ kÁu\ : Ôt]mo s]]\B]Lo t]o K]r]. m]no
v]s]m]] aort]] 73

{\G]m]]\ j sv]pn¶\ a]vy¶\ ht¶\, hju hu\ j]g]t]]\ sv]pn]]\ jov]] jev]o p]rv]x] n]T]I T]w g]y]o. m]no sv]pn]m]]\
Ak m]oq] p]]z] p]r bos]Ino y]m]r]j a]vy]] ht]]. m]no khe : c]]l] m]]rI s]]To. t]o mo\ kÁu\ : mo\ kÁu\ ke m]no
a]v]v]]m]]\ v]]\D]o n]T]I p]N] hu\ dv]] p]Iv]]n]I c]UkI g]y]o Cu\ to p]I l][\. t]o A khe : A dv]]A t]o m]no her]n] krI
m]Uky]o Ce. p]N] m]no An]] b]ol]v]]m]]\ kx]I s]m]jN] n] p]zI Aqlo A khe : a] d]kt]r j m]]ro duxm]n] Ce. t¶\
An]I dv]] p]IA Ce Aqlo j m]]r] h]T] heQ] p]ze Ce no hu\ t]no m]]rI s]]To n]T]I l]w jw x]kt]o no m]]re
B]g]v]]n]n]o Qp]ko s]]\B]Lv]o p]ze Ce.
Ômo\ kÁu\ : m]noy] duxm]n] jev]] l]]go Ce A d]kt]r p]N] x¶\ T]]y], m]]r]y] aoLK]It]] Ce Aqlo v]g]r b]olyo
j Am]n]I a]ql]I kzv]I dv]]ao p]ID]] kru\ Cu\ no. m]no l]w jv]o hoy] t]o A d]kt]rno j Ak v]K]t] Av]]
g]B]r]v]o ke ahI\ a]v]t]] j b]\D] T]w j]y]. p]CI m]]re Am]n]I kzv]I dv]]y] n]hI\ p]ze no t]m]]re B]g]v]]n]n]o
Qp]koy] s]]\B]Lv]o n]hI\ p]ze.Õ
Ôp]CI ?Õ rv]In¨A v]c]m]]\ v]&\d]n¶\ n]]m] n] a]v]t]]\ in]r]x] T]w p]UCy¶\.
Ôp]CI x¶\ ! Am]no Ak g]v]n]*rn]I Ap]ownqmonq ht]I Aqlo m]no p]zt]o m]UkIno A {p]zI g]y]]. jy]]\
Ak g]v]n]*rn]I Ap]ownqmonq hoy] ty]]\ m]]rI p]]CL A s]m]y] b]g]]ze K]r] ! p]N] m]no Am]n]I dy]] a]v]I g]w
ke m]]re k]rNo b]]p]z]no B]g]v]]n]n]o Qp]ko s]]\B]Lv]o p]ze Ce.Õ
Ôno m]no a]m]n]I dy]] a]v]I g]w Aqlo mo\ Av¶\ ky¶*\. p]N] t]m]]r] sn]pn]]m]]\ A a]vy]]\ ht]]\ A v]]t]
t]o t]mo m]no hju krI j n]T]I.Õ rv]In¨A v]&\d] t]rP wx]]ro krt]]\ m]m]ro m]Uky]o. ty]]\ t]o v]&\d]n¶\ m]o\ k]n]n]]\
m]UiLy]]\ s¶D]I l]]l] T]w g]y¶\.
ÔAv]]\ an]]iD]k]rI iv]k]rI sv]pn]]\ jov]]n]] p]]p]m]]\T]I B]g]v]n] m]no b]c]]vo Ce.Õ
Ôsv]pn]]m]]\ v]LI aiD]k]rn]I v]]t] ky]]\ hoy] Ce ! Am]]\ t]o je G]N]I v]K]t] hEyo hoy] A j sv]pn]]m]]\
a]v]t¶\ hoy] Ce. no v]&\d] t]o t]m]]r]\ ano sp]\dn]]n]]\ dost] Ce Aqlo A kd]c] sv]pn]]m]]\ a]v]t]]\ hoy]. t]m]]re
m]no n] khev¶\ hoy] t]o Am]no t]o A sv]pn]n]I v]]t] khejo j.Õ
Ôa]je sp]\dn]] n]T]I a]v]I ke p]CI b]]n]I s]]To v]]to v]Lg]I Ce ?Õ in]x]ITo sv]]B]]iv]k j p]UCy¶\. tono
sp]\dn]] n]hI\ a]v]I hoy] Av]I t]o x]\k] p]N] n] ht]I. Cell]] p]\drek idv]s]T]I A in]y]im]t] a]v]t]I ht]I Aqlo.
ÔA a]m] t]o T]oz] idv]s] m]]qe a]je ip]y]r jv]]n]I Ce p]N] pol]I khev]t] Ce no ke ip]y]r g]yol]I p]tn]I
ano zu\g]re c]Zel]] B]Il]n]] v]]y]d]n]o B]ro\s]o n]hI\. aQv]]izy]] m]]qe jv]]n]I Ce p]N] m]ihn]o T]w j]y] t]oy]
n]v]]w n]hI\.Õ rv]In¨A p]ot]]n]] m]n]n]I v]]t] Ct]I krI.
to idv]so h]<isp]qlo jv]] tOy]]r T]t]] rv]In¨no am]&t]g]OrIA kÁu\ : Ôsp]\dn]] p]]CI a]vo ty]]\ s¶D]I t]mo
rhev]]n¶\ no K]]v]]n¶\ ahI\ j r]K]jo.Õ
ÔB]lo, K]]v]]n¶\ hu\ ahI\ j r]K]Ix] p]N] rhev]]n¶\ t]o hu\ Gor j r]K]Ix].Õ rv]In¨A kÁu\ no A g]y]o.
rv]In¨n]] g]y]] p]CI in]x]IT] [d]s] T]w g]yol]o l]]g]t]o ht]o. An]I A [d]s]I kl]]kek s¶D]I dUr n] T]w
Aqlo v]&\d]T]I b]oly]] is]v]]y] n] rhev]]y¶\ : Ôkem] [d]s] T]w g]y]] ? m]]rI s]]To v]]t] krv]I p]zxo Aqlo ke p]CI
__Õ
Ôhu\ ky]]\ [d]s] T]w g]y]o Cu\ ? t]m]no b]D]]\no Av¶\ kem] l]]go Ce A j m]no t]o s]m]j]t¶\ n]T]I.Õ p]ot]]n]o
g¶ss]o b]h]r n] a]v]I j]y] An]I k]L« r]K]t]]\ in]x]ITo kÁu\.
74

v]s]m]] aort]]

ÔAm] l]]g]v]] n] l]]g]v]]n]I v]]t] j n]T]I. t]m]]ru\ m]o\ j khI a]po Ce ke sp]\dn]] ip]y]r jv]]n]I Ce A
v]]t]T]I t]mo [d]s] T]w g]y]] Co.Õ v]&\d]A khI j n]]Ky¶\.
ton]I a]v]I qkore in]x]IT]n]] m]n]m]]\ g]B]r]m]N] jnm]]v]I Ct]]\ ANo s]hj rIto khev]] p—y]tn] ky]o* :
ÔAm]]\ a]p]No x]] m]]qe [d]s] T]v¶\ jowA ?Õ
Ôt]mo A m]]qe kd]c] [d]s] T]y]] ho ke roj s]v]]re ahI\ a]v]I t]m]]rI s]]To m]IQI m]IQI v]]t]o krI
t]m]]r] m]n]no b]hel]]v]n]]r sp]\dn]] b]h]r j]y] Ce. am]]rI s]]To v]]t] krv]]m]]\ t]o t]m]no j]No m]j] j n]T]I
a]v]t]I.Õ m]o\ c]Z]v]t]]\ v]&\d]A kÁu\.
Ôare, t]m]no Av¶\ kem] l]]gy¶\ A j m]no t]o s]m]j]t¶\ n]T]I. c]]l]o, k]l]T]I t]mo m]IQI m]IQI v]]t]o krIno
m]no hs]t]o r]K]jo, p]CI t]m]no l]]g]xo ke t]m]]rI s]]To v]]t]o krv]]m]]\ m]no m]j] p]ze Ce.Õ
Ôam]]r]\ Av]]\ B]]gy] ky]]\T]I ke am]]ru\ b]ol]v]]n¶\ t]m]no g]mo !Õ An]]T]I b]ol]]w g]y¶\. A khev]] k\wk
b]Iju\ j m]]g]t]I ht]I p]N] A kem] khev¶\ A j tono s]m]j]t¶\ n] ht¶\.
Ôm]no t]m]]ru\ b]ol]v¶\ n] g]mo Av¶\ to b]n]t¶\ hxo kdI ! s]]c¶\ khu\, m]no t]o kdIk Am] T]]y] Ce ke t]m]no
k]y]m] s]]\B]ñy]] kru\ p]N] t]mo t]m]]r] k]m]m]]\T]I n]v]r]\ T]]v] ty]]re no.Õ khet]]\ in]x]ITo a]\K]o b]\D] krI. to jy]]re
a]m] krt]o ty]]re Ano T]]k l]]gy]o Ce Am] m]]n]I v]&\d] k]y]m] b]h]r n]IkLI jt]I. p]N] a]je A Ano Am]
Cozv]]n]I ky]]\ ht]I !
Ôm]no K]oqu\ b]qr m]]rv]]n]I jÐr n]T]I. sp]\dn]] t]m]]rI k]<loj Þenz Ce. Ak v]K]t] p—ey]s]I p]N] ht]I.
s]\jog]ov]x]]t] A b]Ije p]rN]I g]w Ce Ct]]\ t]mo boy] hju Akb]Ij] p—tyo Ko\c]]t]]\ rÁ]\ Co. ano B]g]v]]no ˆ]]g]zo
p]N] Av]o g]oQvy]o Ce ke roj t]m]]re m]Lv]]n¶\ T]y]] kre Ce. ano m]no t]o-Õ koN] j]No toNo keql¶\y] khI n]]Ky¶\
hot] a]v¶\ g]]\z\Gu ol¶\ p]N] in]x]ITo ton]I a]v]I v]]t] s]]\B]Lt]]\ j k]no h]T] dw dID]].
hEy]]n]I b]D]I vodn]]no v]]c]] a]p]t]o hoy] Am] ANo kÁu\ : Ôt]m]]re m]no je khev¶\ hoy] A kho p]N]
sp]\dn]] iv]xo jem]tom] b]ol]I p]]p]m]]\ n] p]zt]]\. An]] jev]I sˆ]Iao a] y¶g]m]]\ pod] n]T]I T]t]I.Õ Aql¶\ s]]ru\ T]y¶\
ke v]&\d]A in]x]IT]n]] c]her] p]rT]I [jzI jt]I B]om]k] B]]LI n] ht]I. kd]c] An]I n]jre A p]z/ y ¶\ hot] t]oy]
ANo p]ot]]n]] hEy]]n]I a] v]r]L b]h]r k]Zv]]n¶\ a]je aqk]vy¶\ hot] ke kem] An]I j x]\k] ht]I.
ANo kÁu\ j : Ôh]st]o, p]it]no hToLIm]]\ n]c]]v]I p—em]I s]]To k]y]m] m]Lv]]n¶\ T]]y] Av]o ˆ]]g]zo p]it]
p]]so j rc]]v]v]o ano p]CI a]v]o s]]Dv]I hov]]n]o Zo\g] krv]o A b]D¶\ t]o-Õ a]v¶\ t]o ANo keql¶\y] b]]PI n]]Ky¶\
hot] p]N] Ano b]]rN]] p]]soT]I kx]ok av]]j a]vy]]n]o v]hem] a]vy]o Aqlo b]ol]t]]\ aqkI A b]]rN]] p]]so
g]w.
sp]\dn]] Jzp]T]I d]d]ro {t]rI rhI ht]I. p]ot]]n¶\ T]ozu\ G]N¶\ b]ol]v¶\ A s]]\B]LI g]w hxo Am] v]&\d]no
l]]gy¶\. A s]]\B]LI g]w ht]I A s]]ru\ j T]y¶\ ht¶\ Am] v]&\d]no l]]gy¶\. Ano s]]mo m]o\A Av¶\ khet]]\ p]ot]]no kd]c]
a]\c]ko l]]g]t]. ano p]ot]]n]] a]v]] iv]c]]ro j]N]t]]\ A kd]c] ahI\ v]]r\v]]r a]v]v¶\ b]\D] krI dexo A iv]c]]re
A hs]I {QI. p]N] A jy]]re p]]CI PrI ty]]re in]x]IT] a]\s¶ l]UCt]o ht]o.
Ôt]mo rzt]] ht]] ?Õ toNo p]UCy¶\.
Ôb]h]r koN] ht¶\ ?Õ tono jv]]b] a]p]v]]no b]dlo in]x]ITo s]]m¶\ p]UCy¶\. tonoy] v]hem] t]o a]v]I j g]y]o
ht]o ke kowk v]&\d]n]o a] b]P]q s]]\B]LI g]y¶\ ht¶\.
v]s]m]] aort]] 75

Ôkow n] ht¶\. p]v]n]T]I b]]rN¶\ h]ly¶\ ht¶\. p]N] t]mo kem] rzt]] ht]] ?Õ
Ôt]o hu\ b]Iju\ x]u\ kru\ ? t]m]]rI A x]\k] s]]c]I hot] t]o hu\ a] p]Le j Jer p]I lot]]\ n] ac]k]t]. p]N]
D]zm]]T]] v]g]rn]I t]m]]rI x]\k]ao ano ton]I p]]CLT]I zok]w a]v]t]I t]m]]r] m]n]n]I a]v]I s]\kuic]t]t]] m]no
rz]v]I g]y]]\. t]m]]re m]no je khev¶\ hoy] A kho. m]]r] p]r je a]rop]o m]Ukv]] hoy] A m]Uko p]N] t]mo sp]\dn]]no
Am]]\ s]\zov]o Co A m]]r]T]I s]hn] n]T]I T]t¶\.Õ to b]ol]I g]y]o.
Ôhu\ idl]g]Ir Cu\. v]N] s]m]jyo hu\ G]N¶\ b]D¶\ b]kI g]w no mo\ t]m]]rI l]]g]N]I duB]]v]I. m]no l]]go Ce ke hu\
T]ozI adeK]I b]n]t]I j][\ Cu\.Õ
ÔA adeK]]w x]]T]I jnmo Ce An]I t]m]no K]b]r Ce ?Õ
Ôh], p]ot]]p]N]]n]I B]]v]n]]T]I. hu\ t]m]]r] p—tyo Ko\c]]v]] l]]g]I Cu\ ton]]T]I j a]v¶\ T]y¶\ Ce Am] m]no l]]go
Ce.Õ
ÔA b]r]b]r n]T]I.Õ
Ôkem] ?Õ
ÔAk t]o A ke m]]N]so p]ot]]n]I B]]v]n]]aono Av¶\ iv]k&t] Ðp] j n] a]p]v¶\ jowA ke jen]]T]I adeK]]w
jnmo. no b]I« v]]t] t]o A Ce ke t]mo m]]r] p—tyo je Ko\c]]N] an¶B]v]o Co A p]N] b]r]b]r n]T]I. hu\ Ano l]]y]k
n]T]I.Õ in]x]ITo kÁu\.
Ôp]N] t]m]]rI l]]y]k]t]n]o m]]ro aiB]p—]y] t]m]]r] A aiB]p—]y] krt]]\ judo Ce.Õ
Ôt]o ton]]T]I p]N] m]]rI je l]]y]k]t] Ce Am]]\ kx]o Per p]zv]]n]o n]T]I. hu\ kowno m]]qey] Ôp]ot]]n]oÕ p¶rv]]r
T]w x]ku\ Am] n]T]I. hu\ Ak p]r]y]o m]]N]s] Cu\ b]D]]\no m]]qe p]r]y]o m]]N]s] j. hu\ Akl]o j Cu\ ano Akl]o j
m]rv]] m]]g¶\ Cu\.Õ KodT]I in]x]IT] b]ol]I rÁo.
Ôt]mo m]]r] p]r g¶sso T]y]] Co.Õ
Ôt]m]]r] p]r g¶ss]o krv]]n]o m]no x]o hk ? Ct]]\ g¶ss]]no l]]go v]Lgo Ce ty]]\ s¶D]I t]o m]]re khev¶\ jowA
ke hju G]zI p]hel]]\ t]mo m]]r] p]r g¶sso T]y]]\ ht]]\ K]r]\. no m]]re b]dlo sp]\dn]]n]] «v]n]m]]\ a]g] c]]\p]v]] jev]I
v]]t]o krI rÁ]\ ht]]\. m]]ru\ Ak k]m] krx]o ?Õ
Ôx¶ ?Õ
Ôhvo p]CI sp]\dn]] m]no m]Lv]] ky]]rek a]vo t]o Ano b]]rNoT]I j p]]CI v]]LI dejo. Ano K]r]b] l]]go
Av¶\ khI dejo ke hu\ Ano m]Lv]] m]]g]t]o j n]T]I. ano m]]r] m]y]]* p]CI jo a]vo t]o Ano khejo ke_Õ
Ôt]mo Av¶\ kev¶\ b]ol]o Co ! tono n] j m]Lv]]n¶\ hu\ t]m]no khev]] m]]g]t]I n] ht]I. hu\ t]o s]]m]]ny] v]]t]
krt]I ht]I tom]]\T]I g¶sso T]wno m]]r]T]I Al]Oel] khev]]w g]y¶\. ty]]\ t]o t]mo m]rv]]n]I v]]t] p]r a]v]I g]y]].
t]m]no kx¶\ T]v]]n¶\ n]T]I. s]om]v]]rT]I t]o t]m]no a]>iPso jv]]n]I p]N] z]<kqre CUq a]p]I Ce. a]je k]k] p]N] khet]]
ht]] ke t]m]]r] v]g]r a]<iPs]m]]\ G]N]I ag]v]z p]ze Ce.Õ CoB]Il]I p]zI jt]]\ v]&\d] b]ol]I.
Ôhu\ t]m]]ro kow v]]\k k]Zt]o n]T]I. jev¶\ t]m]no a]je l]]gy¶\ Av¶\ kd]c] k]lo kow b]Ij]no p]N] l]]go
ky]]rek z]<kqrnoy] Av¶\ l]]go. Am] T]]y] t]o p]CI sp]\dn]]n]] s]\s]]rn¶\ x¶\ ? ANo a]pol]] B]og]n¶\ x¶\ ? m]no l]]go
Ce ke hvo m]]re dv]] p]Iv]]n]Iy] b]\D] j krI dev]I p]zxo. w\jekx]n]oT]Iy] hu\ T]]ky]o Cu\.Õ
76

v]s]m]] aort]]

Ôt]mo x¶\ b]ol]o Co An]I j m]no t]o kx]I s]m]jN] p]zt]I n]T]I.Õ g]U\c]v]]t]]\ g]B]r]t]]\ v]&\d] b]ol]I.
Ôk]rN] ke m]]re hvo pol]] y]m]r]jno in]r]x] n]T]I krv]]. m]]r] m]n]m]]\ hvo [g]I g]y¶\ Ce ke hu\ jy]]\ s¶D]I
«v]t]o howx] ty]]\ s¶D]I sp]\dn]]n]] l]gn]«v]n] p]r B]y] t]oL]yol]o j rhexo. m]]r] m]rv]]T]I Am]n]] «v]n]m]]\ t]o
x]]\it] jLv]]w rhexo. jv]] do b]D]I v]]t]o p]N] hvoT]I Ak v]]t] n]kkI ke hvoT]I hu\ kow dv]] n]hI\ l][\.Õ khet]]\
in]x]ITo dv]]n]I x]Ix]Iao [Q]v]I b]]rIAT]I b]h]r Pe\kI dID]I. Am]]\n]I Ak x]Ix]I in]x]]n] c]UkI B]I\t]m]]\
aPL]w PUqIno Ðm]m]]\n]I q]wls] p]r p]zI. v]&\d]no l]]gy¶\ ke hm]N]]\ j b]] x¶\ T]y¶\ A jov]] dozt]]\ [p]r a]v]I
l]]g]xo. no Jzp]T]I sv]sT] T]v]]n]] ton]] l]]K] p—y]tn] Ct]]\ ton]]T]I rzI p]z]y¶\.
Ôhu\ b]hu v]hem]I Cu\. mo\ t]m]no G]N]] duB]vy]].Õ toNo kÁu\.
Ôje T]v]]n¶\ hoy] Ce A T]wno j rhe Ce koN] An¶\ in]im]–] b]no Ce An¶\ kx¶\ m]h–v] n]T]I. t]m]]re m]n]m]]\
m]U\J]v]]n]I jÐr n]T]I. m]no t]m]]rI v]]t]n¶\ K]oqu\ l]]g]v]]T]I mo\ a] p]g]l¶\ B]rv]]n¶\ n]kkI ky¶*\ Ce Am] n]T]I. p]N]
t]m]]rI v]]t]m]]\T]I m]no je s]m]j]y¶\ ton]]T]I m]no a] in]N]*y] lov]]n]I ag]ty] s]m]j]w Ce.Õ khet]]\ in]x]ITo a]\K]o
m]I\c]I dID]I. a] v]K]to v]&\d] ton]] a] wx]]r]no n] av]g]N]I x]kI. a]\s¶ l]UCt]I A b]h]r dozI g]w.
p]ot]]n]] Ðm]m]]\ jw to ky]]\y] s¶D]I rzt]I rhI. shej sv]sT] T]wno A n]Ico a]v]I ty]]re
am]&t]g]OrIA kÁu\ : Ôsp]\dn]] a]v]I ht]I. Ano ip]y]rm]]\ jv]]n]I Aql]I t]]l]]vol]I ht]I ke mo\ kÁu\ ke v]&\d] t]no
sqex]no m]UkI jxo p]N] t]oy] A qeks]Im]]\ l]wno j {p]zI g]w. m]no m]LIno ib]c]]rI g]rg]rI T]w g]w ht]I.Õ
Ak v]&\d]no j K]b]r ht]I ke A kem] g]Lg]LI T]w g]w ht]I.

an¶ßm]

12. m]]r] jev¶\ kow n] T]jo
sp]\dn]] Gor a]v]I ano tono jowno s]g]]\snohIaoA jy]]re kÁu\ ke A b]hu s¶k]w g]w ht]I ty]]re j
Ano Ky]]l] a]vy]o ke A T]ozI s¶k]w ht]I. rv]In¨n]o sv]B]]v] G]N]o s]]ro ht]o ano in]x]IT] p]N] v]&\d] s]]To
g]oQv]]w jxo Av¶\ hju s]v]]r s¶D]I t]o tono l]]g]t¶\ ht¶\ Ct]]\ Ano l]]gy¶\ ke A p]]\cok rt]l] jeql¶ v]jn] aoCu\
krI a]v]I ht]I a] ˆ]N] m]ihn]]n]] g]]L]m]]\. in]x]IT]n]] t]rPn]I a]ql]I ic]\t]] n] hot] t]o Ano l]]g]t¶\ ht¶\ ke
p]]\c] rt]l] jeql¶\ v]jn] v]D]]rIno a]v]I hot] kd]c].
rv]In¨ s]]ro m]]N]s] ht]o. G]N]o s]]ro m]]N]s] ht]o. ton]I s]]To t]o p]oto-An]I v]h]l]s]ow p]tn]I ht]I.
p]N] b]]p]zo in]x]IT]- tono in]x]IT]n]I y]]d p]]CI korv]] l]]g]I. roj tono m]Lt]]\, ton]I s]]To qoLqpp]]\ krt]]\ ano
v]&\d]no v]c]m]]\ r]K]I boy]n]I QekzI [z]zt]]\ An]o a]n]\d bov]z]w jt]o ht]o. p]N] a]je An]] k]n]m]]\ v]&\d]A je
[kLt¶\ s]Is¶\ rez/y¶\ ht¶\ An]I b]Lt]r] t]o An]] hEy]]n]] {\z]N] s¶D]I p]ho\c]I g]w ht]I. Ano T]y]] krt¶\ ht¶\ ke
v]&\d] a]v]] v]hem]I sv]B]]v]n]I kem] T]w g]w ht]I !
ANo in]x]IT]no m]oZ]m]oZ a] b]D¶\ kÁu\ An]I pol]] m]]N]s]n]] m]n] p]r kev]I as]r p]zI hxo ! A t]o
ib]c]]ro rzv]] jev]o j T]w g]y]o hxo. jy]]\ A p]r]Noy] m]oZu\ hs]t¶\ r]K]I rÁo ht]o ty]]\ a] adeK]In]o
b]zb]z]q A kem] s]hn] krI x]ky]o hxo !
sp]\dn]]n]] ip]y]rv]]s]n]] A idv]s]o T]oz] v]D¶ a]n]\dm]]\ p]s]]r T]w g]y]] hot] jo ANo v]&\d]n]o a]
b]P]q s]]\B]ñy]o n] hot] t]o. An]I a]v]I v]]t]o s]]\B]ñy]]T]I An¶\ m]n] vodn]]T]I vy]]kuL T]w g]y¶\ ht¶\. Ak
v]s]m]] aort]] 77

t]rPT]I An]] m]n]n]o pol]o v]hev]]ru\ K]UN]o Ano koc]I rÁo ht]o : Ô Am]]\ An]o b]]p]zIn]oy] x]o v]]\k ?
t]]ro pol]]n]I s]]Ton]o s]\b]\D] j]Ny]] p]CIy] A ty]]\ m]n] l]g]]zv]] p—y]tn] krI rhI hoy] ty]]\ t¶\ roj pol]]n]I s]]To
h]h]hIhI krI v]c]m]]\ zb]k]\ m]Ukv]] jev¶\ kre t]o A b]]p]zI akL]y] t]o Am]]\ An]o kow v]]\k K]ro ?
no sp]\dn]]A p]ot]]n]] m]n]m]]\ pos]Ino K]\K]]K]oL] krv]] m]]\z/y]]. in]x]IT]no m]Lv]]n¶\ p]ot]]no g]m]t¶\ j
ht¶\. An]I s]]To qoLqpp]]\ krv]]m]]\ p]ot]]no m]j] p]zt]I ht]I An]I t]o p]ot]]n]]T]I n]] p]z]y] Am] j n] ht]I.
rv]In¨ [d]r idl]n]o m]]N]s] ht]o. A t]o sp]\dn]]n]] ano hvo t]o p]ot]]n]] p]N] Ak im]ˆ]n]I dv]] krv]] roj
b]\g]lo jt]o ht]o ano am]&t]g]OrIn]] a]g—hno k]rNo sp]\dn]]noy] p]ot]]n]I s]]To l]w jt]o ht]o. Ano l]]g]t¶\ ht¶\
ke p]ot]]n]]\ k]<loj s]m]y]n]]\ im]ˆ]on]I s]]To g]pp]]\ m]]rv]]m]]\ in]x]IT] p]ot]]n¶\ duK] B]Ul]I jt]o ht]o ano idv]so idv]so
A sv]sT] T]t]o jt]o ht]o.
ÔA in]x]IT]n]I jgy]]A t]]ro b]Ijo kow im]ˆ] hot] ano t]]ro An]I s]]To Pkt] mOˆ]Is]\b]\D] j hot] t]o
to\ a]ql]o rs] D]r]vy]o hot] K]ro?Õ pol¶\ m]n] Ano v]]r\v]]r s]v]]l] krI m]U\Jv]t¶\ ht¶\. A p]ot]]n]I j]t]no A
s]v]]l] krI Cev]qe kx]o jv]]b] n] m]Lt]]\ Ano j p]]CI p]UCt]I ht]I : Ôt¶\ j khe no ke hu\ x¶\ kru\ ?Õ
jem] sp]\dn]] pol]] m]n]no jv]]b] a]p]I x]kt]I n] ht]I Am] A m]n] p]N] An]] a]v]] s]]m]] s]v]]l]n]o
jv]]b] a]p]t¶\ n] ht¶\. h] An]I p]]so jv]]b] ht]o K]ro. hvo p]CI ky]]rey] Ano m]Lv]] n] jwx], Am] A khI
x]kt¶\ ht¶\ p]N] Ano K]b]r ht]I j ke sp]\dn]] An¶\ khev¶\ m]]n]v]]n]I n] ht]I no in]x]IT]no m]lv]]n¶\ b]\D] krI
dev]]n]I n] ht]i Aqlo A c]Up] j rhet¶\ ht¶\. p]N] a]je t]o A s]v]]l]n]] jv]]b] p]r Ano p]ot]]n¶\ Akl]In¶\ j
n]hI\ p]N] in]x]IT] ano v]&\d]n¶\ B]]iv] p]N] K]r]bo c]Zt¶\ l]]gy¶\ Aqlo ANo jv]]b] a]p]v]o j p]z/y]o : Ôhu\ hvo
Ano m]Lv]]n]o kow p—y]tn] n]hI\ kru\. Aql¶\ j n]hI\ p]N] A m]no m]Lv]]n]o p—y]tn] krxo t]o g]mo to [p]]y]
krIno hu\ Ano m]Lt]o aqk]v]Ix]. B]lo Am] krt]]\ Ano K]oqu\ l]]g]t¶\.Õ to b]b]zI rhI.
toNo in]N]*y] ky]o* Ct]]\ ton]] m]n]no kr]r n] v]LI to s]]\je A [S]]no ty]]\ s]Uv]] g]w ty]]re p]oto m¶\b]w
g]w ty]]rT]I to s]v]]re v]&\d]n]I v]]t] Ano k]no p]zI g]w ht]I ty]]\ s¶D]In]I b]D]I v]]t] Ano krI. p]CI Ano j
p]UCy¶\ : Ôhvo t¶\ j khe hu\ x¶\ kru\ ? m]]ro a]m]]\ kow v]]\k hoy] t]o m]no khe.Õ
Ôjo m]]ru\ khev¶\ t¶\ m]]n]v]]n]I ho[\ t]o hu\ t]o A j khu\ Cu\ ke t¶\ Ano m]Lv]]n¶\ kow p]N] B]ogo q]L. jo
Ak khev]t] Ce ke m]IN]n]o t]oy] m]]qI. D]N]I g]mo tov]o B]oLo hoy] p]N] jy]]re p]ot]]n]I p]tn]In¶\ n]]m] p]]rk] p¶ruS]
s]]To joz]t¶\ juA ty]]re An]I a]\K]om]]\ l]ohI t]rI a]vy]] is]v]]y] n] j rhe. t]no a]ql¶\ B]Nol]Ino A kem]
s]m]j]t¶\ n]T]I ke t]]r] a]v]] v]t]*n]T]I kowk idv]s] t]]ru\ l]gn]«v]n] K]orv]]w jxo !Õ
Ômo\ p]N] p]hel]]\ Am] j iv]c]]y¶*\ ht¶\ ano hu\ Am] krI x]kI p]N] hot] p]N] Ak idv]s] in]x]IT]n]I no
rv]In¨n]I m¶l]]k]t] an]]y]]so j T]w g]w. no hvo t]o A p]N] in]x]IT]n]o dost] b]n]I g]y]o Ce. A j Av]] p—
s]\g]o {B]] kre Ce ke m]]re in]x]IT]no n] m]Lv¶\ hoy] t]oy] m]Lv¶\ p]ze. hu\ t]o G]N¶\y] wcCu\ Cu\ ke hu\ An]]T]I dUr rhu\
no An]] idl]no kr]r v]Lv]] d[\, v]LI hvo t]o a] v]&\d] a]K]o v]K]t] An]I n]«k Ce Aqlo Ano g]oQv]]w jt]]\
v]]r p]N] n]hI\ l]]go. p]N] rv]In¨-Õ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôt¶\ Am] kre ke rv]In¨no sp]Sq v]]t] krI de ke t¶\ in]x]IT]no m]Lv]] j]y] Ce Ano l]IDo v]&\d] An]I p]r
v]hem]]y] Ce ano Am]n]I b]n]t]I v]]t]m]]\ zK]o {B]o T]]y] Ce.Õ
Ôp]N] Am] krt]]\ rv]In¨ p]oto j m]]rI p]r v]hem]]y] t]o m]]re t]o k]l]n]I D]]z a]je p]zv]] jev¶\ T]w
j]]y]. aT]v]] v]]t]v]]t]m]]\ A v]&\d]no A a\go qkor krI boso t]o.Õ
Ôt]o x¶\ ?Õ
78

v]s]m]] aort]]

Ôv]&\d]no am]]r] s]\b]\D] iv]So T]ozo v]hem] t]o Ce j. Am]]\ A m]IQu\ m]rc¶\ B]B]r]v]Ino rv]In¨no v]]t] krI
de t]o m]]re t]o t]kl]IP j T]w j]y] no !Õ sp]\dn]]A kÁu\. An]I a] v]]t] p]]y]] v]g]rn]I n] ht]I A [S]]no
s]m]j]w g]y¶\.
Ô[p]rv]]L]no a]v]]\ kompl]Ikex]n] {B]]\ krIno x¶\ h]T]m]]\ a]v]t¶\ hxo !Õ [S]]y] ht]]x] T]wno b]ol]I.
Ôg]mo tom] t]oy] hu\ hvo in]x]IT]no m]Lv]]n¶\ t]o q]LIx] j. G]rk]m]n¶\ b]h]n¶\ k]ZIx], s]hel]Iaono m]Lv]]n¶\
b]h]n¶\ k]ZIx], x]oip]\g]n¶\ b]h]n¶\ k]ZIx]. Cev]qe k]<lojm]]\ jv]]n¶\ x]Ð krI dwx]. g]mo tom] krIx].Õ
Ôm]no p]N] A j QIk l]]go Ce. p]N] t]no Am] n]T]I l]]g]t¶\ ke in]x]IT]no a]m] n]korz] [p]v]]s] kr]v]Ino
CozI dev]o A p]]p] Ce ?Õ [S]]A a]\K]o n]c]]v]t]]\ qIK]L ky¶*\.
Ôx¶\ kÁu\ to\ !Õ khet]I sp]\dn]] An]I p]r Cez]w p]zI.
Ôje to\ s]]\B]ñy¶\ A. p]N] m]no t]o A b]]p]z]n]I dy]] a]vo Ce.Õ
Ôa]je t]no dy]] a]vo Ce p]N] jy]]re mo\ t]no l]gn] p]hel]]\ v]]t] krI ht]I ty]]re t]o t¶\y] pol]I zos]Iaon]I
l]]wn]m]]\ bos]I g]w ht]I. hvo jo t]no dy]] a]v]t]I hoy] t]o t¶\ j j]no An]I p]]so. hju t]]r]\ l]gn] ky]]\ T]y]]\
Ce!Õ
ÔA b]D]I v]]t]o. p]N] t¶\ t]o An]]\ sv]pn]on]I r]N]I, m]n]z]n]I m]]y]], a]\K]on]I rox]n]I, hEy]]n]I D]zkn]Õ
[S]] av¶\ t]o keql¶\y] b]ol]I g]w hot] jo Ano sp]\dn]]A aqk]v]I n] hot] t]o.
ÔkoN] j]No t¶\ a]v¶\ b]D¶\ ky]]\T]I x]IK]I a]vo Ce ! m]]re hvo m]]s]Ino khev¶\ p]zxo ke a]no jldI
p]rN]]v]I do n]hI\ t]o kown]I s]]To B]]g]I jxo.Õ
Ôt¶\ p]rN]I g]w Aqlo b]D]]\no lot]I p]zv]]n]I j v]]t] krv]]n]I. p]N] m]]r]\ b]] m]no p]UCy]] v]g]r l]gn]n]I
t]]rIK] kdI n]kkI n]hI\ kre.Õ
ÔAn]I t]o m]no K]b]r j Ce. hju pol]] v]rr]j] B]No Ce Aqlo m]]s]I t]no p]UCt]]\ n]T]I. b]]kI t¶\ t]o
v]rs] a]K]]T]I mo\dI m]UkIno p]rN]v]]n]] t]n]k]r] m]]rI rhI Cu\.Õ
Ôj] j], hvo b]D]]\ t]]r] jev]]\ T]oz]\ hot]]\ hxo !Õ [S]] b]ol]I no An]] hs]v]]m]]\ b]ol]]yol]] a] x]bdo
sp]\dn]]n]] hEy]]m]]\ kev]Iy] [T]l]p]]T]l] m]c]]v]I g]y]].
Ôm]]r] jev¶\ kow n] T]jo. B]g]v]]n] s]Ono Am]]\T]I b]c]]vo.Õ khet]]\ A row p]zI. A Av]I t]o D—us]ke
c]ZI g]w ke Ak v]]r t]o [S]]y] g]B]r]w g]w. tono T]y¶\ ke a]v]IA s]]s]reT]I B]]g]Ino t]o n]hI\ a]v]I hoy] no !
ke p]CI z]<kqre Ano k]ZI m]UkI hxo ?
An]] m]n]n]o [B]ro n]IkLI g]y]] p]hel]]\ k]\w b]ol]v]]n¶\ [S]]no y]ogy] n] l]]gy¶\. ANo {B]]\ T]w m]U\g]]\
m]Ug]]\ j Ano p]]N]I a]py¶\. kx]]y] B]]v] m]o\ p]r l]]vy]] iv]n]] j A p]]N]I p]I g]w. p]CI shej sv]sT] T]t]]\
b]ol]I : Ôhu\y] kev]I Cu\ ! t]no n]]hk g]B]r]v]I m]]rI. h u\ kev]I p]irisT]it]m]]\T]I p]s]]r T]w rhI Cu\ An]o t]no Ky]]l]
ky]]\T]I a]vo ?Õ
Ôhm]N]]\ to\ m]no je b]D]I v]]t]o krI An]]T]I m]no T]ozo Ky]]l] t]o a]v]I j g]y]o Ce. p]N] hu\ m]]n¶\ Cu\ ke t¶\
t]]rI B]]v]n]]x]Il]t]] p]r T]ozo k]b]U moLv]Ino v]rs] bo v]rs] in]x]IT]no An]] h]l] p]r j CozI de ano G]rm]]\
ano rv]In¨m]]\ j m]n]no p]rov]]yol¶\ r]Ko t]o b]D¶\ b]r]b]r T]w jxo.Õ
v]s]m]] aort]] 79

Ôp]N] t]no K]b]r n]T]I ke in]x]IT] kw m]]qIn]o b]nol]o Ce. hu\ jo Av¶\ kru\ t]o A s]]v] B]]\g]I p]zxo. A
aty]]re je T]ozo r]go a]vy]o Ce A p]N] n]hI\ rhe.Õ
Ôt]o Ano r]go r]K]v]] m]]qe T]wno t¶\ t]]ru\ l]gn]«v]n] hozm]]\ m]Ukv]] m]]go Ce ? hvo t]]re Akl]o t]]ro
Ky]]l] krv]]n]o n]T]I. t]]re rv]In¨n]o p]N] Ky]]l] krv]]n]o Ce. ANo t]o t]no t]]r] p]r p]UN]* iv]Ãv]]s] m]UkIno p]tn]I
t]rIke sv]Ik]rI Ce. ky]]\k in]x]IT]no s¶K]I krv]]n]I dozm]]\ t¶\ rv]In¨no ano t]no p]ot]]noy] duK]I krI n] boso t]o
s]]ru\.Õ
ÔAqlo t¶\ Am] khev]] m]]go Ce ke hu\ in]x]IT]no m]rv]] d[\! t]no l]]go Ce ke in]x]IT]no Am] rJLt]o m]UkIno
hu\ s¶Ko «v]I x]kIx] ?Õ
Ôm]]ru\ m]]n] t]o p—y]tn] krv]]m]]\ kx¶\ K]oqu\ n]T]I. kd]c] in]x]IT] ano v]&\d]n¶\ c]okQu\ Am] krt]]\ g]oQv]]w
p]N] j]y]. no t]]rI Av]I wcC] p]N] Ce t]o t¶\ in]x]IT]T]I jeql]I v]D]]re dUr rhexo Aql¶\ A kd]c] v]hel¶\
g]oQv]]xo.Õ
Ôm]no Av¶\ l]]g]t¶\ n]T]I.Õ
Ôm]no l]]go Ce ke t¶\ in]x]IT]n]I n]jrm]]\ t]]rI j]t]no Av]I hl]kI p]]zI de t]o A v]&\d] t]rP v]LI jxo. t¶\
jo p]UrI rIto rv]In¨m]y] deK]]v]]n]o p—y]tn] krxo t]o in]x]IT] t]]r] p—tyo G]&N]] krt]o T]w jxo ano v]&\d] n]hI\ t]o
kow b]I« s]]To v]K]t] jt]]\ m]n] p]rov]I loxo.Õ
sp]\dn]] [S]]n]I v]]t] m]n]m]]\ v]]g]oLI rhI. Ano T]y¶\ ke jem] [S]] khet]I ht]I Am] v]&\d]y] m]]n]t]I ht]I.
p]ot]]n]I k]y]m]n]I h]jrI in]x]IT]no v]&\d] t]rP Ko\c]]t]o aqk]v]I rhI ht]I. Ôhu\ t]]r] khev]] m¶jb] p—y]tn] krI
jowx].Õ
Ôare g]]\zI Am]]\ p—y]tn] krv]]n]I jÐr j n]T]I. t]]re Ano m]Lv¶\ j n]hI\. ano v]K]t] Ce no A t]no
m]Lv]] p—y]tn] kre t]o Ano c]oKK¶\ s]\B]L]v]I dev¶\ ke t]no rv]In¨ is]v]]y] b]Ij] kx]]m]]\ rs] n]T]I.Õ
Ôp]N] m]no K]]t]rI Ce ke A m]no m]Lv]]n]o p—y]tn] n]hI\ j kre. hu\ An]I t]ib]y]t] jov]] An]I Ðm] p]r
g]w ht]I ty]]re ANo m]no s]]moT]I kÁu\ ht¶\ ke m]]re Ano m]Lv]] n] jv¶\. Ano b]Ik ht]I ke rv]In¨no kd]c]
K]oqI x]\k] a]v]xo t]o m]]ru\ l]gn]«v]n] iv]\K]]w jxo.Õ sp]\dn]] n]jr Z]LIno b]ol]I.
Ôlo a] t]o pol]] B]Ut] jev]I v]]t] T]w. b]D]] khet]] ht]] ke jzT]]no B]Ut] v]Lgy¶\ Ce p]N] p]N] Ano j
K]b]r ht]I ke Ano B]Ut] n]T]I v]Lgy¶\ p]N] A p]oto j B]Ut]no v]Lgy]o Ce. to t]]rI v]]toy] A jzT]] jev]I j Ce.
t]no P]vo tom] krje p]N] p]hel]o t]]ro, rv]In¨n]o ano iv]Ãv]\B]rn]I a]b]Ðn]o iv]c]]r krIno krje.Õ
ÔAv]] a]b]Ðn]] B]Uto t]o m]no a] doJK]m]]\ n]]K]I Ce. hjuy] t¶\ Ano v]c]m]]\ ky]]\ l]]vo Ce!Õ
Ôt¶\ m]]no ke n] m]]no p]N] jo t]]re ano rv]In¨no aN]b]n]]v] T]]y] ano t¶\ An]]T]I CUqI T]w j]y] t]o t¶\
ky¶\ m]oZu\ l]wno g]]m]m]]\ a]v]I x]ke ke t]]r]\ b]] ke t]]r]\ B]]wbon] kyo m]o\Ze g]]m]m]]\ PrI x]ke ?Õ
Ôje v]]t] b]n]v]]n]I j n]T]I An]I ic]\t]] krIno du:K]I T]v]]n]o x]o aT]* ?Õ khet]]\ sp]\dn]]A v]]t]n¶\
p]UN]*iv]r]m] m]Uky¶\.

an¶ßm] ?
80

v]s]m]] aort]]

13. aksm]]t]
Ôm]oqIb]hen], t]m]]ro qel]Ig—]m] Ce.Õ [S]]no ty]]\T]I a]v]Ino hju t]o sp]\dn]] boQI j ht]I ty]]\ klp]n]]A
b]h]rT]I b]Um] m]]rI. qel]Ig—]m]n]I v]]t] s]]\B]Lt]]\ G]rn]]\ b]D]]\ h]\PL]\ T]w b]h]r rvox]Im]]\ dozI a]vy]]\.
sp]\dn]]A s]hI krI qel]Ig—]m] l]ID]o ano v]]\c]v]] m]]\z/y]o. t]]r hov]o jowA An]] krt]]\y] qU\ko ht]o :
Ôrv]In¨ wnjz* km] s]Un]. -in]x]IT].Õ t]]r v]]\c]t]]\ v]]\c]t]]\ An]] h]T]m]]\T]I t]]rn]o A k]g]L p]zu\ p]zu\ T]w rÁo.
Ôwnjz*Õ ano Ôkm] s]Un]Õn]I v]c]m]]\ aqv]]t]I An]I n]jrom]]\ iB]n]]x] t]rI a]v]I.
ANo [S]]n]] h]T]m]]\ t]]r p]kz]v]I dID]o no a\dr jw s]Uqkes]m]]\ kp]z]\ B]rv]] m]]\zI. b]h]rT]I a]v]I
p]ho\col]]\ iv]l]]s]bono p]UCy]u\ : Ôx]]n]o t]]r Ce ? kx¶\ ajug]t¶\ t]o n]T]I T]y¶\ no ?Õ
Ôrv]In¨no Aks]Izenq T]y]o Ce. m]]re aty]]re j m¶\b]w jv¶\ p]zxo.Õ sp]\dn]]A jv]]b] a]py]o no
bog]m]]\ kp]z]\ B]rv]]n¶\ c]]l¶ r]Ky¶\.
Ôx¶\ T]y¶\ hxo! hu\ t]m]]rI s]]To a]v¶\ ?Õ [S]] ano klp]n]] AkI s]]To b]ol]I {Q/y]]\.
Ôaty]]re t]o hu\ Akl]I j j][\ Cu\. jÐr jev¶\ hxo t]o hu\ t]m]no b]ol]]v]Ix].Õ
Ôx¶\ T]y¶\ hxo ?Õ klp]n]]n¶\ sˆ]Im]]n]s] Ct¶\ T]y]] is]v]]y] n] rÁu\.
Ôt]]r p]rT]I t]o kx]I K]b]r p]zt]I n]T]I. jo k]rn]o aksm]]t] T]y]o hot] t]o Am] l]Ky¶\ hot]. a]m]]\
t]o Aql¶\ j s]m]j]y] Ce ke «j]«no wj] T]w Ce. x]]n]]T]I wj] T]w Ce Av¶\ kx¶\ sp]Sq T]t¶\ n]T]I. m]oqIbon]
m]no s]]To a]v]v]] do.Õ s¶rexo kÁu\.
Ôhu\ t]m]no jev¶\ hxo Av¶\ jN]]v]Ix] p]CI t]m]no a]v]v]] jev¶\ l]]go t]o a]v]jo. j]Ny]] v]g]r b]D]]\A ty]]\
s¶D]I dozv]]n]I jÐr n]T]I.Õ sp]\dn]]A kÁu\. m]n]m]]\ Ano Ak v]K]t] x]\k]y] a]v]I g]w ke a] rv]In¨n¶\ Ano
p]]CI b]ol]]v]v]]n¶\ kow k]v]t]ru\ t]o n]hI\ hoy] no. p]N] t]]r in]x]ITo ky]o* ht]o Aqlo Av¶\ x]ky] n] ht¶\ jo
s]]cos]]c] in]x]ITo j ky]o* hoy] t]o. jo rv]In¨A Ano p]]CI b]ol]]v]v]] m]]qe in]x]IT]no n]]mo K]oqo t]]r ky]o* hxo
t]o a]je An¶\ a]v]I j b]ny¶\ Ce. A m]n]m]]\ no m]n]m]]\ rv]In¨n]I J]qkN]I k]Zv]]n]] iv]c]]r krI rhI. t]o a]
Ôkm] s]Un]Õn]I t]]kId krt]o t]]r s]]c]o j hoy] t]o ! ÔB]g]v]]n] A t]]r K]oqo j n]IkLjo. hu\ rv]In¨no kx¶\ n]hI\
khu\.Õ A ZIl]I p]zI jt]]\ B]g]v]]n]no iv]n]v]I rhI.
Ôjwno t]rt] j jev¶\ hoy] Av¶\ j]N]]v]t]o k]g]L am]no l]K]I n]]K]je. ano m]]rI jÐr hoy] t]o m]no
t]]r j krje Aqlo p]hel]I g]]zI p]kzIno hu\ a]v]I jwx].Õ [S]]A kÁu\. sp]\dn]] a] b]D¶\ s]]\B]Lt]I hoy] Am]
l]]g]t¶\ ht¶\ Aql¶\ j p]N] to s]]c¶\ n] ht¶\. b]D]]\n]I v]]t]o t]rP An]] k]n] ht]] A m]]P p]N] m]n] t]o An¶\
rv]In¨n]I ic]\t]]m]]\ m¶\b]wn]I g]l]Iao ano h]<isp]ql]om]]\ B]qkI rÁu\ ht¶\.
ton¶\ m]n] t]reh t]rehn]I klp]n]]ao krI rÁu\ ht¶\ : Ôm]oqrn]o aksm]]t] T]y]o hxo ? rst]] p]r l]p]s]I
p]z/y]] hxo ? d]d]r p]rT]I p]z/y]] hxo ? Aks]ren]I as]rm]]\ a]v]I g]y]] hxo ?Õ p]N] Am]]\n¶\ kx¶\ T]y¶\ hov]]n¶\
ton¶\ m]n] m]]n]t¶\ n] ht¶\. A b]D]I b]]b]t]om]]\ t]o rv]In¨ b]hu s]]v]cot] ano k]L«v]]Lo ht]o. Cev]qe ANo m]n]
m]n]]vy¶\ ke a] t]]r b]n]]v]qI j hxo ano in]x]IT]n¶\ n]]m] l]K]Ino rv]In¨A j b]n]]v]q krI hxo. ano a]
m]n]B]]v]t]I klp]n]]no s]h]re j ANo p]]\c] kl]]kn]I m¶s]]PrI p]UrI krI no !
m¶\b]w sonqšl] p]r Ano in]x]IT] m]ñy]o. sp]\dn]]no Ak v]K]t] t]o Am] khev]]n¶\ m]n] T]w g]y¶\ ke A
ton]I ano rv]In¨n]I b]D]I c]]l]b]]« s]m]« g]w ht]I, p]N] in]x]IT]n]] m]o\ p]r n]jr p]zt]]\ to aqkI g]w. ton]]
v]s]m]] aort]] 81

[jjz m]o\ p]rn]I g]\B]Irt]] jot]]\ Ano l]]gy¶\ ke t]]rm]]\n]I v]]t] K]oqI n] ht]I. no ton]] hEy]]m]]\ P]L
p]zI : Ôx¶\ T]y¶\ Ce ? kem] krt]]\ A wnjz* T]y]o Ce ?Õ
Ôsqv] P]qy]o Aqlo A d]JI g]y]] Ce. z]<kqro khe Ce ke ic]\t]] krv]] jev¶\ n]T]I. s]]ru\ T]w jxo.Õ
in]x]ITo kÁu\. p]N] sp]\dn]]n]] p]g]m]]\T]I t]o j]No cot]n] j hN]]w g]y¶\. ANo in]x]IT]n]o qeko l]ID]o. to kem]n]I
b]h]r a]v]I ano kem]n]I k]rm]]\ boQI An¶\ j Ano B]]n] n] ht¶\.
ÔA h]<isp]ql]m]]\ Ce ?Õ shej sv]sT] T]t]]\ ANo p]UCy¶\.
Ôh], a]p]No s]ID]]\ ty]]\ j jwA CIA.Õ in]x]ITo kÁu\ ano k]rn]I Jzp] v]D]]rI. ton]]\ g]\B]Irt]] ano
m]On] sp]\dn]]no v]D¶ g]B]r]v]I rÁ]\.
Ôz]<kqroA kÁu\ Ce ke ic]\t]] krv]] jev¶\ n]T]I ?Õ
Ôh].Õ in]x]ITo p]]Co Ak]XrI jv]]b] a]py]o ano rst]]n]I B]Izm]]\T]I k]rno k]L«p]Uv]*k s]rk]v]v]]m]]\
Dy]]n]no rokI rÁo. k]r T]ozI j v]]rm]]\ rv]In¨ jy]]\ k]m] krt]o ht]o A h]<isp]ql]n]] p]]ik*\g] l]]<qm]]\ jwno
T]oB]I.
rv]In¨no al]]y]do Ðm] a]p]v]]m]]\ a]vy]o ht]o. in]x]IT] sp]\dn]]no ty]]\ l]w g]y]o. a]K]] m]o\ p]r p]]q]
v]I\q]Lel]] rv]In¨n]I h]l]t] jow A rzI p]zI. rv]In¨n¶\ a]K¶\ m]o\ p]]q]T]I Z\k]w g]y¶\ ht¶\ Pkt] n]]k ano hoQ
j b]h]r deK]]t]] ht]]. ton]] hoQ K]Ull]] ht]] Ct]]\ d]ZIT]I m]]T]] s¶D]I b]\D]]yol]] p]]q]no k]rNo ton]]T]I k]\w b]ol]I
x]k]y] Am] n] ht¶\.
Ôz]<kqr, sp]\dn]] a]v]I Ce.Õ in]x]ITo p]]q]n]I p]]r s]\B]L]y] Aqlo shej {\co av]]je kÁu\. no
rv]In¨A k\wk b]ol]v]] p—y]tn] ky]o* p]N] b]ol]I x]k]y] Am] ht¶\ j ky]]\! ANo h]T]T]I hoQ p]]son]] p]]q]no
K]sozv]] p—y]tn] ky]o* ty]]\ Ak n]so* dozI a]v]I. no ton]o h]T] p]kzI l]ID]o.
Ôt]mo x]]\it]T]I s]Uw rho hu\ t]m]]rI p]]so bos¶\ Cu\.Õ sp]\dn]]A kÁu\ no rv]In¨n]I p]T]]rI p]]son]] sqUl]
p]r bos]I ton]o h]T] p]ot]]n]] h]T]m]]\ l]ID]o ano tono p]\p]]Lv]] l]]g]I. ton]I a]\K]m]]\T]I a]\s¶ s]rI p]z/y]]\.
in]x]IT] b]oly]] is]v]]y] Ðm]m]]\T]I b]h]r s]rkI g]y]o.
l]g]B]g] Ak kl]]k p]CI Ak z]<kqre a]v]I Ano Ak w\jekx]n] a]py¶\ ano sp]\dn]]n]o [d]s] c]hero
jot]]\ kÁu\ : Ôt]mo ic]\t]] n] kro bon], A s]\p]UN]* s]]jo T]w jxo. mo\ Ano Gon]n¶\ w\jekx]n] a]py¶\ Ce Aqlo
aty]]re Ano {\G]v]] do ano t]mo p]N] a]r]m] kro.Õ A z]<kqr rv]In¨n]I s]]To j k]m] krt]o ht]o ano
rv]In¨n]I l]gn]n]I p]]qI*m]]\ a]vol]o ht]o Aqlo ANo sp]\dn]]no aoLK]I l]ID]I ht]I.
sp]\dn]]A Ano D]Im]] av]]jm]]\ p]UCy¶\ : ÔAm]n]I a]\K]ono t]o n¶kx]]n] n]T]I p]ho\cy¶\ no ?Õ
Ôaty]]re t]o kx¶\ khI x]k]y] Am] n]T]I. k]lo An]o p]]qo K]ol]v]]n]o Ce ty]]re jev]I hxo tov]I K]b]r
p]zxo. p]N] b]n]t]]\ s¶D]I kx]o v]]\D]o a]vo tom] l]]g]t¶\ n]T]I.Õ ANo kÁu\.
s]]\je v]&\d] iqiPn] l]wno a]v]I. sp]\dn]]no K]]v]]n¶\ m]n] n] ht¶\ Ct]]\ in]x]IT] ano v]&\d]n]] a]g—hno v]x]
T]w toNo T]ozu\ K]]D¶\. b]Ij] Ak z]<kqre a]v]Ino rv]In¨n]o c]]q* j]oy]o. ANo sp]\dn]]no jN]]vy¶\ ke ANo
h]<isp]ql]m]]\ rhev]]n]I jÐr n] ht]I. p]N] to n] m]]n]I. in]x]ITo v]&\d] s]]To kx]Ik g¶s]p¶s] krI ano v]&\d] g]w.
kl]]kek p]CI A p]]CI a]v]Ino aox]Ik]\ xot]r\« ano blo\kqe a]p]I g]w.
An]] g]y]] p]CI in]x]ITo sp]\dn]]no s]Uw jv]] s]m]j]v]I p]N] to n] m]]n]I. to sqUl]no b]dlo Ak K¶rs]I
82

v]s]m]] aort]]

Ko\c]I An]] p]r j bos]I rhI.
a]K]re T]]kIno in]x]ITo b]]rN]] p]]so j l]\b]]vy¶\. r]t]n]] ˆ]Nok v]]gyo An]I a]\K] K]Ul]I ty]]re sp]\dn]]
n]m]Ino bozno s]h]re {\G]I rhI ht]I. hju rv]In¨n]o h]T] An]] h]T]m]]\ j ht]o. rv]In¨ p]N] hju Gon]m]]\ {\G]t]o
j ht]o. in]x]ITo sp]\dn]]no blo\kqe aoZ]z/y]o.
s]v]]rm]]\ in]x]IT] j]gy]o to p]hel]]\ sp]\dn]] {QI g]w ht]I. in]x]ITo tono Gor jw, n]]hI p]r]v]]rI
a]v]v]] kÁu\ p]N] to n] m]]n]I. T]ozI v]]r p]CI b]\g]loT]I v]&\d] tono lov]] a]v]I t]oy] to n] j m]]n]I. toNo kÁu\ ke
jy]]\ s¶D]I rv]In¨n]o p]]qo n] K]Ulo ty]]\ s¶D]I to ky]]\y] jv]]n]I n] ht]I.
Ôl]g]B]g] s]z] a]Q v]]gyo zokqre rv]In¨no z]k* Ðm]m]]\ lov]r]vy]o ano p]]qo K]oly]o. rv]In¨n]]
c]her]n]I h]l]t] jowno bo m]ddn]Ix]oA Akb]Ij] s]]mo aT]*p]UN]* n]jro n]]K]I. bom]]\T]I kow k]\w b]oly]] n]hI\.
boy] p]ot]]n¶\ k]m] krI rÁ]. z]<kqre rv]In¨n]I a]\K]o ano c]her]n]I t]p]]s] krI jÐrI dv]]ao l]g]]zI
n]vos]rT]I p]]qo b]]\D]v]]n]I m]ddn]Ix]ono s]Uc]n]] a]p]I. rv]In¨A Ano kÁu\ : Ô z]<kqr, m]no k\w deK]]t¶\ n]T]I.Õ
l]]g]xo.Õ

Ôhju hm]N]]\ t]m]no kd]c] Am] l]]g]xo p]N] hu\ m]]n¶\ Cu\ ke PrIT]I p]]qo K]ol]Ix¶\ ty]]re t]m]no G]N]o Per

Ôhu\ s]m]ju\ Cu\. p]N] m]herb]]n]I krIno b]h]r {Bol]I m]]rI p]tn]Ino a]v¶\ n] khet]]. A t]o s]]r]
s]m]]c]]rn]I r]h jot]I a]K]I r]t] j]g]t]I bos]I rhI Ce.Õ
Ôkem] Ce Am]n]I a]\K]ono ?Õ z]<kqr b]h]r n]Ikñy]] ty]]re sp]\dn]]n]o s]v]]l] tom]n]I v]]q jot]o j j]No
{B]o ht]o.
z]<kqre Am]n]] boy] m]ddn]Ix]o p]r n]jr n]]K]I l]ID]I ano sp]\dn]] t]rP Prt]]\ kÁu\ : Ôhvo ton]I
t]ib]y]t] s]]rI Ce. A hvo b]ol]I p]N] x]kxo. p]N] t]mo Ano b]hu b]ol]v]] dex]o n]hI\.Õ
Ôp]N] Am]n]I a]\K]o kem] Ce ?Õ
Ôhju t]o c]okks] khI x]ku\ n]hI\ p]N] m]no l]]go Ce ke a]\K]ono v]]\D]o n]hI\ a]vo.Õ khet]]\ A [t]]v]Le
p]g]lo v]]<z* t]rP c]]ly]]. tom]n]] boy] m]ddn]Ix]o p]N] tom]no an¶s]y]]*. tom]n]I a] [t]]v]Ln]o aT]* sp]\dn]]
n]hot]I s]m]jt]I to j s]]ru\ ht¶\.
to b]p]ore rv]In¨A sp]\dn]]no kÁu\ : Ôhu\ kev]o K]r]b] Cu\ ! mo\ t]no t]]r]\ B]]wbon] p]]so p]Uru\ aQv]]izy¶\y]
n] rhev]] dID]I, p]N] hu\ x¶\ kru\ ? m]]r] h]T]n]I v]]t] n] ht]I.Õ
Ôt]mo Av¶\ g]]\z \Gu ol¶\ b]oly]] is]v]]y] x]]\it]T]I s]Uw rho.Õ
Ôto\ k]\w K]]D¶\ ?Õ
Ôh].Õ Ano b]ol]t]o aqk]v]v]] sp]\dn]]A jUQn]o s]h]ro l]ID]o.
n]]K]I.Õ

Ôsp]\dn]] m]no Am] T]]y] Ce ke m]no k\w T]w g]y¶\ t]o m]]ru\ t]o QIk p]N] p]CI t]]ru\ x¶\ ? mo\ t]no duK]I krI
Ôt]mo Av]I am]\g]L x]\k]ao ky]]* v]g]r x]]\it]T]I s]Uw j]v]. t]m]no kx¶\ T]v]]n¶\ n]T]I.Õ toNo kÁu\.
Ôhu\ p]N] t]]rI jem] j m]]r] m]n]no s]m]j]v]v]] p—y]tn] kru\ Cu\ ke m]no k\w T]v]]n¶\ n]T]I p]N] sp]\dn]] A
v]s]m]] aort]] 83

s]]c¶\ n]T]I. hu\ Ak m]ihn]]m]]\ s]]jo T]w jwx] A v]]t] s]]c]I p]N] m]]rI a]\K]o-Õ
Ôa]\K]ono x¶\ Ce Ay] b]r]b]r T]w jxo. a]je s]v]]re j mo\ z]<kqrno p]UCy¶\ ht¶\. Am]No kÁu\ Ce ke
a]\K]ono kx¶\ T]y¶\ n]T]I. t]mo t]m]]re in]r]\to s]Uw rho. n]k]m]I ic]\t]]ao krI «v] b]]Lx]o n]hI\.Õ sp]\dn]]A
kÁu\, p]N] An¶\ hEy¶\ Am]]\ s]]T] dw x]kt¶\ n] ht¶\. Ak n]s]* m]]rPto ANo j]Ny¶\ ht¶\ ke z]<kqro rv]In¨n]I
a]\K]o m]]qe m]hu a]x]]v]]dI n] ht]].
s]]\jn]] in]x]IT] a]vy]o ty]]re t]o A rzI j p]zI. v]&\d]A a]Ãv]]s]n] a]p]t]]\ kÁu\ : Ôt]]re g]B]r]v]]n]I
kow jÐr n]T]I. mo\ z]<kqrno p]UCy¶\ ht¶\. A l]oko k]lo Am]n]I a]\K]on]o Aks]-re lov]]n]] Ce. A l]ID]] p]CI
a]g]L x¶\ T]w x]ke Am] Ce An]o A l]oko in]N]*y] krv]]n]] Ce.Õ
p]r\t ¶\ A b]D]]\y] b]h]n]]\ b]Ije idv]so l]Ul]]\ T]w g]y]]\, jy]]re Aks]-re lov]]y]o ano z]<kqroA h]T]
{\c]] krI dID]] ty]]re. A l]oko CUqI j p]z/y]] ke rv]In¨n]I a]\K]o a\go hvo kx¶\ T]w x]ke Am] n] ht¶\. h],
Am]No Ak a]Ãv]]s]n] jÐr a]py¶\ ht¶\ ke rv]In¨n]I a]\K]on]I a]s]p]]s] ruJ a]v]I j]y] ty]]r b]]d Ak
a]<p]rex]n] krI x]k]y] tom] ht¶\. jo A a]<p]rex]n] s]PL T]]y] t]o An]I a]\K]on]I rox]n]I p]]CI Pre tom]]\ x]\k]
n] ht]I.
to r]to rv]In¨A sp]\dn]]no kÁu\ : ÔAv¶\ n]T]I ke hu\ m]]rI a]\K]o p]]CI moLv]v]] wcCt]o n]T]I p]N] A
l]oko je a]<p]rex]n]n]I v]]t]o kre Ce Av]]\ a]<p]rex]n]o a]p]No ty]]\ boc]]r v]rs]T]I T]]y] Ce p]N] Am]]\ s]PLt]]n]]
c]]ns] m]]ˆ] bo qk] j Ce.Õ
{Q/y]o.
krt]]\-Õ

ÔB]g]v]]n]n]I dy]] hxo t]o t]m]]ro n]\b]r A bo qk]m]]\ j a]v]I jxo.Õ sp]\dn]]n]o a]x]]v]]d b]ol]I
Ôt¶\ jeql]I A a]<p]rex]n]n]I s]PLt]]m]]\ Û]DD]] D]r]v]Ix] Aql]I j p]]CLT]I in]r]x] T]wx]. An]]

p]N] Ano a]g]L b]ol]v]] dID]] is]v]]y] j sp]\dn]] b]ol]I {QI : ÔB]lo jo t]mo Am] wcCt]] hx]o t]o hu\
Am]]\ Û]DD]] n]hI\ D]r]v¶\ p]N] t]mo A v]]t] p]N] s]]To A p]N] khI d[\ ke hu\ A a]<p]rex]n] kr]v]v]]n¶\ m]]\zI p]N]
n]hI\ v]]Lu\. t]m]]rI p]]so hu\ Ak v]c]n] m]]g]I l][\ Cu\ ke t]mo a]j p]CI m]no Am]]\T]I p]]CI p]]zv]]n]o p—y]tn] n]
krx]o.Õ
Ôp]N] hu\ j]N]t]o ho[\ ke a] b]D¶\ kev]L-Õ
Ôt]mo aty]]re z]<kqr n]T]I. aty]]re t]mo Ak d]dI* Co. ano jeno a] a]<p]rex]n] p]r Û]DD]] Ce Av]]
z]<kqr t]m]]ru\ a]<p]rex]n] krv]]n]] Ce. t]m]]re Ak s]]r] ddI* t]rIke Am]n]] kÁ] p—m]]No krv]]n¶\ Ce.Õ
Ôt]o t¶\ m]no n]hI\ j Coze ?Õ
Ôn]], n]] no n]]. hvo t]mo s]Uw j]v].Õ
Ôp]N] m]no {\G] n]T]I a]v]t]I.Õ
Ôto b]ol]t]]\ b]ol]t]]\ t]o kowno {\G] a]v]t]I hxo ! A t]o a]v]t]I hoy] t]oy] B]]g]I j]y]. hvo t]m]no {\G]
n] a]v]t]I hoy] t]oy] b]oly]] ke K]oqu\ iv]c]]y]]* is]v]]y] s]Uw rho p]CI hu\ jo[\ Cu\ ke t]m]no kem] {\G] n]T]I
a]v]t]I.Õ
84

Ô{\G]n]] x]] B]]r Ce ke t]]r] hukm] Ct]]\ n] a]vo ! p]N] t¶\ n]Ico p]T]]rI krIno l]\b]]v]I j]. m]no in]x]ITo
v]s]m]] aort]]

kÁu\ ht¶\ ke k]lo a]K]I r]t] to\-Õ
ÔddI*A b]Ij]n]I ic]\t]] krv]]n]I hoy] n]hI\. c]]l] hvo z]Áo T]wno s]Uw j]. hvo jo g]Uz n]]wq jev¶\y]
jo t¶\ b]ol]xo t]o m]]re g¶sso T]v¶\ p]zxo, ho\.Õ sp]\dn]]A kÁu\. p]N] p]CI tono g¶sso T]v]]n]I jÐr n] p]zI.
rv]In¨ T]ozI j v]]rm]]\ {\G]I g]y]o ht]o.

an¶ßm]

14. p]]\c] hj]r
a]<p]rex]n] T]y¶\ ano jem] rv]In¨no x]\k] ht]I tom] t]¢n] a]s]PL p]N] rÁu\ j. sp]\dn]]no m]]To t]o
j]No a]B] j t]UqI p]z/y¶\. z]<kqr bon]r«A sp]Sq x]bdom]]\ p]ot]]n]o aiB]p—]y] jN]]vy]o A tono g]my¶\ n] ht¶\.
An¶\ m]n] p]N] kev]I iv]ic]ˆ] B]]v]n]]aono p]oso Ce. A bo qk]n]I s]PLt]]n¶\ av]l]\b]n] lo Ce ano aÈ]N¶\ qk]n]I
as]PLt]]no iv]s]]rI m]Uke Ce no p]CI x]ok kre Ce !
a]K]I r]t]n]] [j]g]r] p]CI in]x]IT] hju hm]N]]\ j Gor g]y]o ht]o. a]<p]rex]n]n]I n]]k]m]y]]b]I in]iºt]
T]w g]y]] p]CI sp]\dn]] ˆ]N] v]K]t] z]<kqrno m]LI. A rv]In¨n]] im]ˆ] ht]] ano k]m]n]] B]]re db]]N] v]ccoy]
Am]No a\g ]t] rs]T]I rv]In¨n]I s]]rv]]r krI ht]I. p]N] hvo t]o A p]N] T]]ky]] ht]]. jy]]\ s¶D]I a]x]]n¶\ Ak
p]N] ikrN] Am]no jN]]t¶\ ht¶\ ty]]\ s¶D]I to T]]ky]] n] ht]]. p]N] hvo t]o tom]no Av]I kow a]x]] jN]]t]I j n]
ht]I.
ano Aqlo t]o Am]No Ak idv]s] sp]\dn]]no khI n]]Ky¶\ no : Ôjuao, im]is]s] des]]w, hu\ idl]g]Ir Cu\ ke
G]N]] p—y]tn] p]CIy] t]m]]r] p]it]n]I a]\K]o b]c]]v]I x]k]w n]T]I. p]N] m]no l]]go Ce ke m]]re t]m]no sp]Sq jN]]v]I
dev¶\ jowA ke hvo g]mo toql]] pOs]]n]o D]Um]]zo kro Ct]]\ Am]]\ kow s]PLt]]n]I x]ky]t]] n]T]I j. m]]rI t]o t]m]no
Ak j s]l]]h Ce ke c]]rek idv]s] p]CI jy]]re rv]In¨no ahIT]I rj] a]p]v]]m]]\ a]vo ty]]re Ano Avo sT]Le
l]w rhev]] c]]ly]]\ j]v] ke jy]]\n]]\ hv]]p]]N]IT]I ton]I t]ib]y]t] s]]rI rhe b]s].Õ
Ôp]N] z]<kqr B]Ç]c]]y]* t]o khet]] ht]] ke hju Ak a]<p]rex]n] T]w x]ke Am] Ce !Õ sp]\dn]]n]o a]x]]v]]d
hju h]y]o* n] ht]o.
Ômo\ A iv]So j]Ny¶\ Ce. no An]I s]PLt]]n]I qk]v]]rI p]N] jow Ce. A a]<p]rex]n] w\glonz ano
jm]*n]Im]]\ T]]y] Ce. a]p]N]] g]j] b]h]rn]o K]c]* ano Ct]]\y] s]PLt]]n]I xky]t]] p]c]]s] qk].Õ
Ôkeql]o K]c]* T]]y] Am] t]mo m]]n]o Co ?Õ sp]\dn]]A m]n]m]]\ j keql]]k a]\kz] m]]\zt]]\ p]UCI n]]Ky¶\. A j]No kx]]k
in]N]*y] p]r a]v]I g]yol]I l]]g]t]I ht]I.
ÔAn]I m]no K]]s] c]okks] K]b]r t]o n]T]I p]N] hu\ p]]kI t]p]]s] krI x]ku\. m]]r] Ak im]ˆ] w\glonzm]]\
a]\K]n]] in]SN]]t] Ce. p]N] m]]ru\ m]]n]o A K]c]* a]p]N]I klp]n]] b]h]rn]o hxo.Õ
Ôv]]\D]o n]hI\ p]N] Ak v]K]t] An]o a\d]j t]o a]v]I j]y] no. p]CI m]]r]T]I n]hI\ p]ho\c]]y] tom] hxo t]o
m]]\zI v]]LIx].Õ
ÔB]lo, hu\ k]lo Am]no Pon] krIno p]UCI l]wx]. jo ke Cev]qe t]o a]p]No A v]]t] p]zt]I j m]Ukv]I p]zxo
An]I m]no K]]t]rI Ce.Õ
v]s]m]] aort]] 85

ÔAm] jN]]xo t]o hu\ Am] krIx] p]N] m]]re A K]c]*n]] a]\kz] t]o j]N]v]] j p]zxo.Õ khet]]\ sp]\dn]]
b]h]r n]IkLI.
Ôjo t]m]]re A rst]o lov]o hoy] t]o a]<p]rex]n] bo j m]ihn]]m]]\ kr]v]I lov¶\ jowA. p]CI jem] s]m]y]
v]It]t]o jxo Am] An]I s]PLt]]n]I t]ko aoCI no aoCI T]t]I jxo. Ct]]\ t]m]]r] m]n]n]] s]\t]oS] K]]t]r hu\ k]lo
Pon] krIno b]D]I iv]g]t]o moLv]I r]K]Ix].Õ
sp]\dn]] z]<kqrn]] a] x]bdoT]I shej c]m]kI p]N] ANo m]n]m]]\ j kx]ok in]N]*y] krI l]ID]o hoy] Am]
b]ol]I : ÔAm] hxo t]o An]o iv]c]]r p]N] krI l]wx]. p]N] k]lo m]]re An]o jv]]b] t]o jowxo j. b]ol]o keql]] v]]go
a]v¶\ ?Õ
Ôt]mo Am] kro b]p]orn]] bo v]]gy]] p]CI g]mo ty]]re a]v]o. hu\ ty]]\n]I v]hel]I s]v]]re Pon] k rIno z]<kqr
iv]il]y]m]s]n]n]o s]\p]k* s]]D]I jowx].Õ
Ôpol]o B]Ç]c]]y]* t]m]no koN] j]No ky]]\T]I a]v]] t¶kk] s¶J]ze Ce ! p]N] Ak in]SN]]t] t]rIke m]]rI t]o
t]m]no Ak j s]l]]h Ce ke a]v]]\ b]D]]\ P]\P]\ m]]rv]]n]]\ p]zt]]\ m]UkI do.Õ
jowx¶\.Õ

Ôt]o p]N] hu\ A v]]t]n]o t]]g] l]ID]] v]g]r t]o n]T]I j rhev]]n]I. t]mo t]p]]s] t]o kro Ak v]K]t]. p]CI

b]Ije idv]so z]<kqre K]c]*n]] iv]g]t]v]]r a]\kz] rjU krI tono a] Gol]C]m]]\T]I p]]CI v]Lv]] p—y]tn] ky]o* :
Ôp]c]Is] hj]r Ðip]y]]n]I tOy]]rI hoy] ano A pOs]] p]]N]Im]]\ j n]]K]v]]n]] Ce Am] sv]Ik]rv]]n]I h]m] hoy] t]o
j A rsto jjo. hu\ m]]r] A im]ˆ] z]<kqr p]r t]m]no B]l]]m]N] krIno [t]]v]L kr]v]v]] is]v]]y] kx¶ krI x]ku\
Am] n]T]I.Õ
Ôp]cc]Is] hj]r !Õ sp]\dn]]n]] g]L]m]]\T]I j]No c]Is] {QI. Am]n]I p]]so je T]ozI b]c]t] ht]I A t]o
rv]In¨n]] p]hel]] a]<p]rex]n]m]]\ l]g]B]g] p]UrI T]w g]w ht]I. je boˆ]N] hj]r b]cy]] ht]] An]o t]o a] a]\kz]
s]]mo kx]o ihs]]b] j n] ht]o. Ôm]no l]]go Ce ke m]]re PrIT]I g]N]t]rI m]Ukv]I p]zxo.Õ toNo jem] tom] krIno kÁu\.
p]N] p]cc]Is] hj]rn]o a]\kzo s]]\B]LIno An]] hEy]]m]]\T]I j]No h]m] j {zI g]w ht]I.
s]]\je rv]In¨A a]\kz]n]I a] m]]y]]j]L iv]So j]Ny¶\ t]o A b]ol]I {Q/y]o : Ôkeql]] K]c]*n]I v]]t] krI
to\! p]c]Is] hj]r no. a]p]N]I p]]so kdI p]]\c] hj]r Ðip]y]] p]N] Bog]] T]y]] n]T]I. no m]no a\d]j Ce ke hu\
h]<isp]ql]m]]\ rÁo ano m]]ru\ a]<p]rex]n] T]y¶\ Am]]\ A t]o c]qN]I T]w g]y]] hxo.Õ
Ôhju a]p]No ky]]\ kx¶\ n]kkI ky¶*\ Ce ? t]mo x]]\it] r]K]o. t]mo PrI deK]t]] T]]v] A m]]qe m]]r]T]I x¶\ T]w
x]ke Ce An]o m]no iv]c]]r krv]] do.Õ
Ôiv]c]]r krv]]n]o v]]\D]o n]hI\ p]N] Ano am]l]m]]\ m]Ukv]]n]I v]]t] n]] iv]c]]rt]I. m]noy] A a]<p]rex]n]n]I
x]ky]t]]m]]\ b]hu iv]Ãv]]s] n]T]I.Õ
Ôaty]]re t]mo Ak z]<kqr n]hI\ p]N] ddI* Co ano a]p]No a] ag]][ n]kkI krel¶\ j Ce ke t]m]]rI
s]]rv]]r a\go t]m]]re kx]o iv]roD] ky]]* is]v]]y] tom]]\ Pkt] s]hk]r j a]p]v]o.Õ sp]\dn]]A kÁu\. jo ke A
p]c]Is] hj]r Ðip]y]] ky]]\T]I a]v]v]]n]] ht]] An]o jr] s]rK]oy] Ky]]l] An]] m]n]m]]\ n] ht]o.
rv]In¨ ton]I a]v]I m]kkm]t]] a]g]L JUkI g]y]o : ÔB]lo t]no jem] QIk l]]go Am] kr. b]]kI m]]rI
a]\K] t]o t¶\ j Ce. hu\ t]]ro av]]j s]]\B]Lu\ Cu\ ano m]no a]K]I duin]y]] r\g]bor\g]I deK]]y] Ce. jy]]\ s¶D]I t¶\ m]]rI
86

v]s]m]] aort]]

p]]so Ce ty]]\ s¶D]I hu\ wcCu\ t]oy] a]\D]Lo T]w x]ku\ Am] n]T]I.Õ khet]]\ An]I a]\K]ono K]UNo a]\s¶ t]g]t]g]I rÁ]\.
b]p]ore in]x]IT] a]vy]o ty]]re sp]\dn]]A Anoy] a] v]]t] n] krI. v]&\d]no v]]t] krv]]n]o t]o aT]* j n]
ht]o. Cell]] keql]]y] idv]s]oT]I ANo h]<isp]ql]m]]\ a]v]v]]n¶\y] b]\D] krI dID¶\ ht¶\. hju g]w k]lo j A sp]\dn]]no
ac]]n]k rst]]m]]\ m]LI g]w ht]I ty]]re sp]\dn]]A Ano p]UCy¶\ ht¶\ : Ôhm]N]]\n]I kem] t¶\ h]<isp]ql]m]]\y] a]v]t]I
n]T]I ?Õ
hu\ a]v¶\ t]oy] x¶\ ano n] a]v¶\ t]oy] x¶\ ? in]x]IT] t]o roj s]v]]r ano s]]\j boy] v]K]t] a]vo j Ce no.
A Ce ty]]\ s¶D]I t]no m]]r] a]Ãv]]s]n]n]I jÐr K]rI ?Õ ANo t]oCzo jv]]b] a]p]t]]\ kÁu\ ht¶\. sp]\dn]]no Ak
v]K]t] t]o Am] p]N] T]w g]y¶\ ht¶\ ke An]I s]]To l]ZI lo. p]N] in]x]IT]n]o Ky]]l] a]v]t]]\ A k]\w b]ol]I n] ht]I.
ANo m]n]T]I j a]je kd]c] hj]rm]I v]]r n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke toNo in]x]IT] ano v]&\d]n]] m]]g]*m]]\T]I kow p]N] B]ogo
K]s]I jv¶\. ano Aqlo ANo a]je in]x]IT]no kx]I v]]t] krI n] ht]I no !
h], v]&\d] wS]]*K]or ht]I. p]N] A t]o s]]v] s]hj ht¶\ kowp]N] sˆ]I je p—em]m]]\ hoy] to Av]I j wS]]*Lu
b]n]I j jt]I hoy] Ce no. ano jy]]re Ak v]K]t]n]]\ p—em]Iao in]x]IT] ano sp]\dn]] a]m] roj m]Lt]]\ rhet]]\ hoy]
ano p]ot]]n]] p—tyo in]x]IT] b]hu l]X] n] a]p]t]o hoy] ty]]re A v]hem]]y] Am]]\ An]o p]N] x]o v]]\k ?
no sp]\dn]]A Jzp]I p]g]l]]\ lov]] m]]\z/y]]\. m¶\b]wn]I m]]y]] s]moqI l]w, rv]In¨no l]w kow n]]n]kz]
g]]m]m]]\ c]]ly]] jv]]n¶\ toNo n]kkI krI n]]Ky¶\. p]oto pOs]] m]]qe p—y]tn] krt]I hoy] ty]]re rv]In¨n]I s]\B]]L
r]K]v]] m]]qe ANo [S]]no ke b]]no b]ol]]v]I lov]]n¶\ p]N] n]kkI krI l]ID¶\ no A m]]qe Am]no k]g]L p]N] l]K]I
n]]Ky]]. [S]] t]o An]]\ a]v]I rhel]]\ l]gn]n]I D]m]]l]m]]\ p]zI g]w ht]I p]N] b]]A a]v]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I.
p]oto n]«kn]] Ak n]]n]kz] g]]m]m]]\ s]st]] B]]z]n¶\ m]k]n] r]K]I l]ID¶\ no iv]l]]s]bono rv]In¨n]o c]]j*
s]\B]]LI l]ID]o. a] g]]m]n]]\ hv]]p]]N]I s]]r]\ g]N]]t]]\ ht]]\ ano rv]In¨n]] Ak v]K]t]n]] ddI* Av]] Ak ix]X]k
ty]]\ skUl]m]]\ n]okrI krt]] ht]]. rv]In¨n]I a]v]I h]l]t]m]]\ m]ddÐp] T]v]] A b]]p]z] doz]dozI krI rÁ].
Am]No Am]no a] m]k]n] B]]ze ap]]v]v]]m]]\ t]T]] Am]]\ Am]no g]oQv]]w jv]]m]]\ G]N]I b]D]I j]hem]t] [Q]v]I.
rv]In¨n]I deK]B]]L m]]qe iv]l]]s]bon]no toz]v]v]] p]]CL sp]\dn]]n]I Ak g]N]t]rI A ht]I ke p]oto
pOs]]n]I vy]v]sT]] m]]qe ano w\glonz jv]]n]I iv]iD] m]]qe CUqT]I doz]doz krI x]ke. p]c]Is] hj]r Ðip]y]] Bog]]
krv]] A rm]t]v]]t] n] ht]I. are, sp]\dn]]n]I m]kkm]t]] p]N] An]I a]g]L aoCI p]ze Av]I x]ky]t]] ht]I.
in]x]IT]no t]o kx]I K]b]r j n] ht]I. Ano t]o sp]\dn]]A p]ot]]n]n]] b]Ije g]]m] rhev]] jv]]n]I v]]t] p]N] krI n]
ht]I. no rv]In¨ Am] m]]n]t]o ht]o ke z]<kqr bon]r«n]I s]l]]h m]]n]Ino sp]\dn]]A pol]o g]]\zo iv]c]]r p]zt]o
m]Uky]o ht]o. sp]\dn]]A b]]no p]N] kx]I v]]t]n]I g]\D] a]v]v]] dID]I n] ht]I. n]hI\ t]o Am]n]]T]I ky]]rek b]P]w
j]t] ano rv]In¨no An]] pl]]n]n]I K]b]r p]zI j]t].
hm]N]]\n]] iv]Ãv]y¶DD]n]] B]N]k]r] v]]g]t]] ht]] ano l]oko m¶\b]w CozIno B]]g]v]] m]]\z/y]] ht]] Aqlo An]]
Ploqn]I p]]G]zIn]] b]hu b]hu t]o p]\drek hj]r [p]jxo Am] sp]\dn]]n]I g]N]t]rI ht]I. ANo Ak dl]]l]no Ploqno
m]]qe G]r]k x]oD]I l]]v]v]]n¶\ k]m] s]o\py¶\ ht¶\. ANo T]ozI t]p]]s] ky]]* p]CI aiB]p—]]y] a]py]o ht]o ke jo Ploq
v]hel]I t]ke k]ZI n]]K]v]o hoy] t]o An]] v]D¶m]]\ v]D¶ b]]r hj]r [p]je Am] ht]]. Ct]]\ ANo p]\dr hj]r moLv]v]]
p—y]tn] krv]] m]]\z/y]] ht]]. A boc]]r Av]] G]r]k b]ol]]v]I l]]vy]o ht]o ano Am]no Ploq b]t]]v]I p]N] g]y]o
ht]o. kow b]]r s]]z]b]]r hj]rT]I a]g]L v]D]t]] n] ht]]. Ct]]\ dex]m]]\T]I t]]j] j a]vol]] Ak vop]]rIA An]]
c]Od hj]r a]p]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I.
sp]\dn]]n]I p]]so t]o v]D¶ Ko\c]t]]N] krv]]n]o s]m]y] j ky]]\ ht]o ! ANo Ploq k]ZI n]]\K ]I c]Odhj]r
v]s]m]] aort]] 87

Ðip]y]]m]}T]I dl]]l]n¶\ kim]x]n] k]p]t]]\ v]Dol]] pOs]] b]<\km]]\ m]Uk I dID]]. p]CI jy]]\T]I pOs]] m]Le tom] ht]]
Am] m]]n]I ANo jem]no v]]t] krI m]UkI ht]I Avo Qek]No doz]doz krv]] m]]\zI.
A roj s]v]]re GorT]I n]IkLI jt]I ht]I ano s]]\je Gor p]]CI Prt]I ht]I Aqlo rv]In¨no v]hem]
a]v]I j g]y]o. ANo Ak r]to Ano p]kzI : Ôp]]CI t¶\ a]<p]rex]n]no rv]]ze c]ZI g]w ke x¶\ !Õ ANo p]UCy¶\. Ploq
k]ZI n]]K]t]I v]K]to rv]In¨n]I jÐr p]zI Aqlo Ano p]]kI K]b]r p]zI g]w hoy] Am] l]]gy¶\.
Ôt]mo v]LI p]]Cu\ v]c]n] t]oz/y¶\ ke ! b]] t]m]]rI k]L« r]Ko Ce ano t]m]]re t]m]]rI t]ob]y]t] s¶D]]rv]]
p—y]tn] ky]]* krv]]n]o Ce Aql¶\ j y]]d r]K]o. hvo T]oz] j pOs]] K]Uqe Ce. hu\ ton]I vy]v]sT]] krI x]kIx] An]I
m]no K]]t]rI Ce.Õ
Ôky]]\T]I a]v]v]]n]] Ce ? t¶\ kow b]<\k l]Uqv]]n]o iv]c]]r t]o n]T]I krt]I no ?Õ rv]In¨A hs]v]]n]o p—y]tn]
krt]]\ kÁu\.
Ôt]mo t]m]]re Av]I klp]n]]ao ky]]* v]g]r Pkt] je T]]y] A joy]] kro.Õ
Ôjoy]] kru\ ? ky]I a]\K]oA ?Õ rv]In¨A An]I g]m]g]In]Ino h]sy]n]] a]v]rN] n]Ico Z]\k v]] p—y]tn]
krt]]\ kÁu\.
sp]\dn]]no p]ot]]n]I B]Ul] s]m]j]w. An]I B]]v]n]]ao v]]st]iv]kt]]n]I n]kkr B]I\s]m]]\ ip]s]]w rhI. to
rzI j p]zI hot] jo tono p]oto krel]o in]N]*y] y]]d n] a]vy]o hoy] t]o. ANo n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke to rzv]]n]I ht]I.
s]]g]r p]N] Cl]k]w j]y] Aql]]\ a]\s¶ to v]h]v]v]]n]I ht]I p]N] hm]N]]\ n]hI\. p]N] jy]]\ s¶D]I to p]ot]]n]] Dyoy]no
h]\s]l] n] krI rhe ty]]\ s¶D]I t]o n]hI\ j. ty]]\ s¶D]I t]o A l]ZI j lov]]n]I ht]I; iv]iD]n]I s]]mo, jg]t]n]I s]]mo
ano keql]Ik v]K]t] t]o p]ot]]n]] p]oc]] p]zv]] m]T]t]] m]n]n]Iy] s]]mo.
ANo Ðip]y]] p]c]Is] hj]r Bog]] krv]]n]o in]N]*y] ky]o* ty]]re Ano An]I p]]CLn]I m¶xkel]Iaon]o a\d]j
n] ht]o. G]rm]]\ t]o je g]N]o to Pkt] ˆ]N] hj]r Ðip]y]] b]c]t] ht]I ano An]] jor p]r A b]Ij] b]]v]Is] hj]r
Ðip]y]] Bog]] krv]] mod]n]m]]\ p]zI ht]I. rv]In¨n]] Av]] kow dost]o p]N] n] ht]] ke A Am]n]I p]]so jw x]ke.
h], Ak B]Ç]c]]y]* ht]]. Am]n]I p]]so t]o sp]\dn]]A m]]g]N]I m]UkI p]N] jow ht]I. Am]No m]oG]m] jv]]b] a]py]o
ht]o ke dx] hj]r t]o n]hI\ p]N] kd]c] p]]\c] hj]rn]I p]oto vy]v]sT]] krI x]ke. p]N] toy] bo idv]s] p]CI t]p]]s]
krIno jN]]v]xo.
Am]n]o a] bo idv]s]n]o v]]y]do sp]\dn]]n]I ic]\t]]n]o iv]S]y] b]n]I rÁo. jo A n]] p]]zI de t]o t]o An]I
b]D]I g]N]t]rI {\D]I v]LI j]y] tom] ht]I. A B]g]v]]n]no m]n]om]n] p—]T]*n]] krI rhI ke A Ano An]] in]N]*y]m]]\
p]]r [t]]re. p]CI to b]]kIn]]\ s]]D]n]on]o iv]c]]r krv]] m]]\zI. G]rm]]\n ¶\ Prin]c]r v]s]]v]v]]m]]\ Am]No ˆ]N] hj]r
Ðip]y]]n¶\ p]]N]I ky¶*\ ht¶\ ano a]je n]v¶\ j l]]g]t¶\ ht¶\. ano n]v¶\ j ht¶\ no ! hju t]o p]Ur] ˆ]N] m]ihn]]y] T]y]] n]
ht]] A v]s]]vyo. p]N] jy]]re An]] G]r]k m]]qe t]p]]s] krI t]o kowA p]\drs]o a]p]v]]n]I tOy]]rIy] n] b]t]]v]I.
Cev]qe jeNo Am]n]o Ploq l]ID]o ht]o ANo j An]] p]\drs]o Ðip]y]] a]py]].
sp]\dn]] t]]« j p]rN]Ino a]v]I ht]I Ct]]\ p]ot]]n]] ip]y]rn]I isT]it]no ihs]]bo An]I p]]so je d]g]In]]
ht]] Ay] p]\drs]o krt]]\ v]D]]ren]] n] ht]]. An]]y] aty]]re t]o m]]\z aig]y]]rs]o [p]jy]].hvo An]I p]]so Av]I
kow im]l]kt] rhet]I n] ht]I ke jono voc]Ino A pOs]] {B]] krI x]ke.
jo xoQ p]]so pOs]] m]]g]v]] hot] t]o t]o p—Ãn] j n] ht]o p]N] An¶\ m]n] m]]n]t¶\ n] ht¶\. in]x]IT] p]]so t]o
kx]I b]c]t] hov]]n]I x]ky]t]] j n] ht]I ano kd]c] hoy] t]oy] An]I p]]so m]]g]v]]n]I sp]\dn]]no wcC] j n] ht]I.
88

v]s]m]] aort]]

A v]&\d] ano in]x]IT]n]I v]c]m]]\ a]v]v]] jev¶\ kow p]g]l¶\ B]rv]] j m]]g]t]I n] ht]I. t]o m]]s]I a] v]rso [S]]n]]\
l]gn] lot]]\ ht]]\ Aqlo Am]n]I p]]soy] m]]g]I x]k]y] Am] n] ht]]. Ct]]\ Ano Ak v]]to s]\t]oS] ht]o ke jo
B]Ç]c]]y]* p]]soT]I pOs]] n] m]Le t]o Cev]qe xoQn]I p]]soT]I t]o m]Lxo j, p]N] Am]n]I p]]so m]]g]v]] n] p]ze t]o v]D¶
s]]ru\ Am] A wcCI rhI.
ANo hvo w\glonzn]] v]IJ] ano plon]n]I bo iqkIqo m]]qe Ak Ajnqno k]m] s]o\py¶\. ANo rv]In¨n]]
n]]m] a]g]L l]]gol]] z]<kqrn]] lob]l]T]I a\j]t]]\ p—Ãn] ky]o* : Ôbon] iqkIqo Psq* kl]]s]n]I lov]]n]I Ce ?Õ
Ôn]] wkon]om]I kl]]s]n]I.Õ toNo kÁu\. tono Am] khev]]n¶\ m]n] T]y¶\ ke wkon]om]I krt]]\ [t]rt]o kl]]s]
hoy] An]I hxo t]o p]N] c]]l]xo p]N] Ano An]I K]b]r ht]I ke Av]o kow kl]]s] n]T]I Aqlo Av]I m]xkrI krI
v]D¶ n]Ic]]\ deK]]v]]n¶\ ANo q]ñy¶\.
p]CI to B]Ç]c]]y]*no m]Lv]] {p]zI. A Gor a]v]I j g]yol]] ht]]. Ano jot]]\ j A hs]I {Q/y]].
An]] p]UCy]] p]hel]]\ j Am]No khev]] m]]\z/y¶\ : Ôto\ m]]rI p]]so dx] hj]r Ðip]y]] m]]gol]] p]N] mo\ b]D]I t]p]]s] krI
l]ID]I Ce no hu\ t]no v]D¶m]]\ v]D¶ p]]\c] hj]r Ðip]y]]n]I k]lo g]oQv]N] krI a]p]I x]kIx]. p]N] b]]kIn]] pOs]] m]]qe to\
x]I g]oQv]N] krI Ce ?Õ
Ômo\ Ploq k]ZI n]]Ky]o Ce An]] tor hj]r p]]\c]s]o a]vy]], ˆ]N] hj]r m]]rI p]]so ht]] no G]rv]K]rI
t]T]] d]g]In]]n]] m]LIno p]c]Is]s]o jeql]] a]vy]] Ce. hvo t]m]]r] p]]\c] hj]r a]v]xo Aqlo l]g]B]g] T]w jxo
ano Ak jN] p]]soT]I hj]r kd]c] m]Lxo Am] l]]go Ce.Õ B]Ç]c]]y]* ton]I v]]t] Dy]]n]T]I s]]\B]LI rÁ] hoy] Am]
l]]g]t¶\ ht¶\ p]N] Am]n]] m]n]m]]\ kx]I g]zB]]\j c]]l]I rhI ht]I. sp]\dn]] a]ql¶\ b]ol]I A drim]y]]n] Am]No ˆ]Nok
v]]r p]rsov]o l]UCy]o. Am]No b]ol]v]] bo v]K]t] p—y]tn] ky]o* p]N] Am]n]] g]L]m]]\T]I av]]jno b]dlo Pkt] g]rm]
g]rm] Ãv]]s] j n]Ikñy]o.
Cev]qe A b]oly]] : ÔAn]o aT]* A T]y]o ke to\ t]]rI p]]so Av]I kow c]Ij rhev]] dID]I n]T]I ke jen]] p]r
t]no kow pOs]] D]IrI x]ke !Õ
ÔA v]]t] s]]c]I p]N] t]m]]rI p]]so hu\ Aql]] m]]qe a]v]I Cu\ ke t]mo rv]In¨n]] K]]s] dost] Co ano a]
a]<p]rex]n] kr]v]v]] m]]qe t]mo j m]no G]N¶\ p—ots]]hn] p]Ur\ u p]]z/y¶\ Ce. v]LI w\glonzm]]\y] hu\ m]]r]T]I b]n]t¶\ k]m]
x]oD]I l]w T]oz] pOs]] {B]] krv]]n]I g]N]t]rI r]K¶\ Cu\, Aqlo b]n]xo t]o t]m]]r] pOs]] amo dex]m]]\ p]]C]\ a]v]IA
to p]hel]]\ j p]rt] m]LI jxo.Õ A b]ol]I p]N] ANo B]Ç]c]]y]*n]I a]\K]om]]\ Ak iv]ic]ˆ] p—k]rn]I c]m]k jow ano
g]B]r]qT]I A a]g]L b]ol]t]]\ aqkI g]w.
Ôh], m]]rI v]]t] judI Ce. hu\ rv]In¨n]o im]ˆ] Cu\. no A rIto t]o hu\ t]]ro p]N] im]ˆ] j g]N]][\ no.Õ B]Ç]c]]y]* g]oQv]I
g]oQv]Ino b]ol]t]] ht]] p]N] sp]\dn]]no Am]n]I A iv]v]x]t]] s]m]j]v]] m]]\zI ht]I. tono l]]gy¶\ ke An]I Am]n]I
p]]soT]I pOs]] m]Lv]]n]I v]]t] ahI\ j p]UrI T]w jt]I ht]I. B]Çc]]y]* b]olyo j jt]] ht]]. Am]n]I x]]rzI jev]I
a]\K]o sp]\dn]]no hj]r Pe\No x]]rt]I A an¶B]v]I rhI. Ôrv]In¨ m]]qe m]no p—em] Ce. aty]]re A l]]c]]r Ce. t¶\
a]v]o m]oqo K]c]* krIno An¶\ a]<p]rex]n] kr]v]v]] tOy]]r T]w Ce A m]]qe m]]re t]no D]ny]v]]d a]p]v]] jowA.
Ct]]\ a]v]] s]\jog]om]]\ hu\ t]no p]]\c] hj]r Ðip]y]] jev]I rkm] ky]I j]m]In]g]IrI p]r a]p]I x]ku\ ? al]b]–] hu\ t]no
p]s]*n]l] A rkm] a]p]I x]ku\ K]ro.Õ
no sp]\dn]]n]] m]o\ p]r a]n]\dn]I Ak s¶rK]I a]v]I n] a]v]I no pol]I l]ol¶p] n]jrono Ak j G]s]rke
j]No ke s]Lg]I j g]w. ANo b]ol]v]] p—y]tn] ky]o* p]N] An]] g]L]m]]\T]I av]]j j n] n]Ikñy]o. Ak v]K]t] t]o
ANo m]n]no m]n]]v]v]] p—y]tn]ey] ky]o* ke A An]I B—m]N]] j ht]I. p]N] An¶\ hEy¶\ Ano khI rÁu\ ht¶\ ke B]]g]I j]
v]s]m]] aort]] 89

n]hI\ t]o ky]]\y]n]I n]hI\ rhe.
Ôpol]]n]o p—l]]p] c]]l¶ j ht]o. a]m] t]o m]]rI p]]so pOs]] ky]]rey] qk/y]] n]T]I ano qkv]]n]] p]N] n]T]I.
m]]r] ip]t]]A, m]]r] B]]waoA ano m]]r] B]ˆ]Ij]aoA Am]]\T]I jeql]] krkol]]y] Aql]] krkol]I l]ID]] Ce. p]N]
A b]D]] p¶ruS]o ht]]. a]j s¶D]I kow sˆ]IA m]]r] iK]s]] p]r h]T] m]]y]o* n]T]I. t¶\ p]hel]I j Ce.Õ Am]No j]No
Ak p—k]rn]] n]x]]m]]\ hoy] Am] b]ol]v]] m]]\z/y¶\. sp]\dn]]no Am]n]] khev]]n]o T]ozo G]N]o B]]v]]T]* Am]n]] b]ol]v]]
p]rT]I s]m]j]y]o b]]kIn]o pol]I m]]rkN]I a]\K]on]] wx]]r]A. A g¶ss]]T]I l]]l]c]oL T]w g]w.
Ct]]\ j]No k]\w n] s]m]« hoy] tom] ANo kÁu\ : Ôt]mo K]]t]rI r]K]jo ke hu\ g]mo to B]ogoy] t]m]]r] pOs]]
p]rt] ky]]* is]v]]y] n]hI\ rhu\. rv]In¨n]I a]\K]o b]r]b]r n]hI\ T]w x]ke t]oy] n]okrI krInoy] hu\ t]m]]r] pOs]] t]o
p]]C] v]]LIx] j.Õ A b]ol]t]I ht]I ty]]re B]Ç]c]]y]*n]I pol]I l]ol]Up] n]jro ton]I k]y]] p]r s]]t]t]]LI rm]I rhI
hoy] Am] tono l]]gy¶\.
A b]ol]t]I aqkI g]w. B]Ç]c]]y]* ton]I n]«k s]rky]]. ÔA t]o Ce j no. t]]r] jev]I sˆ]I p]]so Aql]I
a]x]] t]o hu\ r]K¶\ j Cu\. ano kd]c] p]rt] n] krI x]ke t]oy] x]o v]]\D]o Ce. duin]y]]m]]\ pOs]o j s]v]*sv] n]T]I.
s]\b]\D] j m¶Ky] v]st¶ Ce. a]p]N]o s]\b]\D] s]c]v]]w rhe A j ag]ty]n¶\ Ce.Õ khet]]\ Am]No sp]\dn]]n]I km]rm]]\
h]T] n]]K]I Ano p]ot]]n]I n]«k Ko\c]v]] p—y]tn] ky]o*.
g]B]r]wno sp]\dn]] {B]I T]w g]w. Am]n]] wx]]r]no A aty]]r s¶D]I av]g]N]I rhI ht]I p]N] hvo
t]o hd T]w g]w ht]I. A ic]ll]]w {QI : Ôz]<kqr t]mo hd aoL\g]o Co. hu\ aty]]r s¶D]I t]m]no s]]r] m]]N]s]
D]]rt]I ht]I p]N] t]mo t]o s]]v]- Õ
Ôto kowke t]o hd aoL\g]v]I j jowA no ! t¶\ B]Nol]I Ce, juv]]n] Ce ano m]]ro wx]]ro s]m]« p]N]
g]yol]I Ce. Ct]]\ t¶\ n] s]m]jv]]n]o deK]]v] krI rhI Ce t]o m]no sp]Sq khI lov]]de ke hu\ t]no wcCu\ Cu\. a]v]t]I k]lo
a] v]K]to hu\ p]]\c] hj]r Ðip]y]] tOy]]r r]K]Ix]. t¶\ j]to a]v]Ino l]w jje.Õ
Ôhu\ Av]] pOs]] p]r T]U\k \u Cu\. hu\ b]I« vy]v]sT]] krI l]wx].Õ ANo m]kkm]t]]T]I khI dID¶\.
Ôno kd]c] pOs]]n]I vy]v]sT]] n]hI\ krI x]ke t]o t¶\ rv]In¨no a]D]Lo j m]rv]] dwx] ?Õ B]Ç]c]]yo*
a]K]rI G]] ky]o*. no sp]\dn]]no c]Up] joew [moy¶*\ : Ôhu\ t]no k]l] s]]\j s¶D]I iv]c]]r krv]]n]o s]m]y] a]p¶\ Cu\. g]mo
tom] t]oy] t¶\ m]]r] im]ˆ]n]I p]tn]I Ce. hu\ t]noy] m]]rI im]ˆ] j s]m]ju\ Cu\. t]]r] m]n]m]]\ Av]I gors]m]j n] rhev]I
jowA ke hu\ t]]r] p]r b]Ljb]rI kru\ Cu\. An]I vo, hu\ Ak idv]s] r]h jowx]. m]]re-Õ
B]Ç]c]]yo* a]v¶\ keql¶\y] b]kI n]]Ky¶\ p]N] sp]\dn]]n]] k]n] p]r a]m]]\n ¶\ k]\w p]zt¶\ n] ht¶\. A t]o j]No
g]jg—]hn¶\ Ak dorzu\ b]n]I g]w hoy] Am] t]N]]v] s]hI rhI ht]I. akTy] Ko\c]]N]- Ak t]rP x]Il], s]d]c]]r
ano n]Iit]m]–]] ht]]\ no b]I« t]rP n]kkr v]]st]iv]kt]]. ANo khI t]o dID¶\ ht¶\ ke A pOs]]n]I b]IjeT]I vy]v]sT]]
krI loxo p]N] A vy]v]sT]] T]v]]n]I ht]I ky]]\T]I ? no xoQ p]]soT]Iy] m]]n]o ke m]]g]I x]k]y] p]N] Ay] vop]]rI
m]]N]s] ht]]. A a]<p]rex]n]n]I s]PLt]] ano in]SPLt]]no v]]st]iv]kt]]no ˆ]jvo t]oLI Ano p]]CI p]]zv]]n]o p—
y]tn] p]N] kre. kd]c] Am]n]I v]]t]m]]\ a]v]I jw p]oto n]b]LI p]ze t]o ! Ct]]\ An¶\ pol¶\ c]ok\d\u m]n] t]o hjuy] khI
rÁu\ ht¶\ ke [t]]v]L krv]]n]I jÐr n] ht]I.
p]N] A a]g]L k]\w iv]c]]r kre to p]hel]]\ kx]] s]B]]n] p—y]tn] v]g]r An]o h]T] qeb]l] lomp]n]]
v]]y]rm]]\ B]r]yo ano tom]]\T]I tono Coz]v]v]]n]] p—y]tn]m]]\ A pl]g] s]]<kwqm]]\T]I b]h]r Ko\c]]w a]vy]o. Ðm]m]]\
a\D]]ru\ p—s]rI g]y¶\. B]Ç]c]]y]* a]no p]ot]]n]o m]n] g]m]t]o aT]* krI sp]\dn]]no v]Lg]I p]z/y]]. no x]bdo krt]]\
v]t]*n]no j m]h–v]n¶\ g]N]t]] A h]T] v]cco n]Iit]m]–]] kc]z]w rhI. sp]\dn]]n]I k]y]]m]]\T]I B]y]n]I D—uj]rI p]s]]r
90

v]s]m]] aort]]

T]w g]w. An]]\ p]]\s]L]\m]]\T]I rhIs]hI hv]]y] c]Is] b]n]Ino b]h]r n]IkLI g]w. ANo CUqv]] Ak Cell]o p—y]tn]
ky]o* p]N] pol]] l]ol]Up] h]T]n]I p]kzm]]\T]I An]]T]I CUqI x]k]y] tom] n] ht¶\.
B]Ç]c]]yo* An]] p]r B]I\s] v]D]]rI no Ano s]oP]m]]\ Z]LI dID]I. Ak qIp]]<y] hzPeqe c]Z/ y ¶\. ton]]
p]rn]o k]c] rN]k]r s]]To t]UqI g]y]o. sp]\dn]I k]y]] jzv]t]/ b]n]I pol]] l]ol]Up] h]T]om]]\ ip]s]]w rhI. s]oP]n]]
h]T]qekN] p]r sp]\dn]]n¶\ m]]T¶\ B]qk]y¶\. tono t]mm]r c]ZI g]y]]\. p]N] pol]] h]T] t]o An]] deh p]rT]I rÁ]\s]Á]\
a]v]rN]oy] Ko\c]I rÁ] ht]]. toNo n]] n]] krv]] p—y]tn] ky]o* p]N] ty]]re t]o G]N¶\ m]ozu\ T]w g]y¶\ ht¶\. Ak t]o
m]]T]]n]I vodn]] no pol]] p]]x]v]I dehn]I B]I\s]. m]]N]s] keql]I y]]t]n]] s]hI x]ke ! A B]]n] K]ow boQI.
A B]]n]m]]\ a]v]I ty]]re t]o A l]uq]w g]w ht]I. An]]\ a\goa\g]m]]\ kLt]r T]w rÁu\ ht¶\.
v]]s]n]]B]UKy¶\ Ak v]]v]]Jozu\ j]No ton]I aoix]y]]LI k]y]] p]rT]I koN] j]No keql]]y] [Jrz] p]]zt¶\ p]s]]r T]w
g]y¶\ ht¶\. toNo jem]tom] krI kp]z]\ vy]v]isT]t] ky]]*\. An]]\ kp]z]\ c]oL]w g]y]]\ ht]]\, v]]L v]I\K]]wno m]o\ p]r
a]v]I g]y]] ht]]. An]] hoQ p]r b]Lt]r] T]t]I ht]I. toNo B]g]v]]n]n]o Aql]o a]B]]r m]]ny]o ke a] n]rky]]t]n]]
v]K]to An¶\ B]]n] T]v]] jeql]I Ano s]B]]n] r]K]I n] ht]I.
B]Ç]c]]y]* K¶rs]Im]]\ bos]I s]Ig]req p]I rÁ] ht]]. Am]n]o c]hero p]º]–]]p]T]I iK]nn] b]n]I g]y]o ht]o.
A [d]s] l]]g]t]] ht]]. Am]No je b]n]I g]y¶\ ht¶\ A b]dl] kx]o Kod dx]]*v]v]]n]o p—y]tn] n] ky]o* p]N] Am]n]] m]o\
p]rT]I l]]g]t¶\ ht¶\ ke A KodT]I m]U\J]w rÁ] ht]]. Am]No p]ot]]n]I n]jro {\c]kI sp]\dn]]n]I s]]mo jov]]n]I p]N]
ih\m]t] n] krI.
Ôk]lo hu\ p]]\c] hj]r Ðip]y]] l]]v]I r]K]Ix]. t¶\ p]]\c] v]]gyo a]v]Ino l]w jje.Õ tom]No kÁu\. sp]\dn]] k]\w
n] b]ol]I. b]ol]I x]ke tom] p]N] ky]]\ ht]I ! ton¶\ hE y ¶\ a]je ton]] h]T]m]]\ n] ht¶\. ton]]T]I je T]w g]y¶\ ht¶\ A y]ogy]
ht¶\ ke ay]ogy] An]o ny]]y] krv]] jeql]I sv]sT]t]] a]je ton]]m]]\ rhI n] ht]I. b]oly]] is]v]]y] j A b]h]r
n]IkLI g]w. b]h]r n]IkLI toNo a]m]tom] n]jr krI. kow jot¶\ t]o n]T]I no A jov]], p]N] kow n]jre n] p]z/y¶\
Aqlo ANo T]ozo s]\t]oS] an¶B]v]v]] p—y]tn] ky]o* p]N] A p]ot]]n]] m]n]T]I ky]]\ CUqI x]ke tom] ht]I !
rsto c]]l]t]]\y] to a]m]tom] jow lot]I ht]I. p]oto a]ql]I b]D]I g]B]r]t]I kem] ht]I An¶\ k]rN] Ano
s]m]j]t¶\ n] ht¶\. ahI\ m¶\b]w a]K]]m]]\ ANo aoLKo Ce keql]]\k to Ano jow jv]]n]]\ ht]]\ ! Ct]]\ kow s]]v]
aj]Ny]o m]]N]s] p]N] ton]I t]rP jot]o t]o to PPzI {Qt]I ht]I. p]N] tono A K]b]r n] ht]I ke kowno An]I
t]rP t]]kv]]n]I n]v]r]x] j n] ht]I. s]Ono j]No Gor p]ho\c]v]]n]I [t]]v]L hoy] Am] doz/yo jt]]\ ht]]\.
ANo G]izy]]Lm]]\ joy¶\ t]o dx] v]]gy]] ht]]. ANo c]]l]t]]\ j sqex]n] t]rP jv]] m]]\z/y¶\.

an¶ßm]

15. hu\ p]N] tom]n]] jev]I j Cu\, b]s] !
Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke rv]In¨ jow x]kt]o n] ht]o n]hI\ t]o sp]\dn]]n]o [jjz c]hero jowno ANo hj]r
p—Ãn]o p]UCI n]]Ky]] hot]. iv]l]]s]bon] b]]p]z]\ x¶\ s]m]je ? tom]No m]]ny¶\ ke rv]In¨n]I ic]\t]]no l]IDo sp]\dn]] a]je
s]]v] n]\K]]w g]yol]I l]]g]t]I ht]I. Aqlo t]o tom]No kÁu\ no : Ôsp]\dn]], t¶\ khe Ce ke pOs]]n]I vy]v]sT]] T]w g]w Ce
p]CI a]m] [d]s] x¶\ T]w jt]I howx] ! B]g]v]]n] s]O s]]r]\ v]]n]]\ krxo. t]]rI l]g]n] B]g]v]]n]T]Iy] aj]N]I T]ozI
rhI hxo !Õ
v]s]m]] aort]] 91

sp]\dn]]no khev]]n¶\ m]n] T]y¶\ ke B]g]v]]n] krxo x¶\ Ano krv¶\ j p]zxo. Ano hju m]]r] jev]I sˆ]I n ]hI\
BoqI hoy]. p]N] b]ol]I ty]]re b]Iju\ j : ÔAv¶\ kx¶\ n]T]I b]], a] t]o k]lo a]K]I r]t]n]o [j]g]ro T]yol]o Ano l]IDo
t]m]no Av¶\ l]]g]t¶\ hxo.Õ b]ol]t]]\ to a]zu\ jow g]w. G]rk]m]m]]\T]I p]rv]]rIno toNo rv]In¨no jN]]v]v]] jev]I v]]t]o
krv]] m]]\zI.
pOs]]n]I vy]v]sT]] B]Ç]c]]y]*n]] p]]\c] hj]r a]v]t]]\ p]UrI T]w g]w Ce ano Ak j aQv]]izy]]m]]\
w\glonz jv]]n]I g]oQv]N] krv]]n¶\ p]N] Ak Ajnqno s]o\p]I dID¶\ Ce A j]N]I rv]In¨ g]Lg]Lo T]w g]y]o. ANo
sp]\dn]]n]o h]T] p]kzI l]ID]o ano C]t]I s]]To jzI dID]I. Ôsp]\dn]], hu\ t]]r] jev]I p]tn]I p]]m]v]] B]]gy]x]]LI T]y]o
Cu\ A m]]ru\ s]d/n]s]Ib] Ce. B]g]v]]n] t]]r] a] a]x]]v]]dno s]PL b]n]]v]xo t]o hu\ t]no ky]]rey] aoCu\ n]hI\ a]v]v]]
d[\. kd]c] hu\ A B]Ul]I j][\ t]o m]no c]Im]qo B]rIno An]I y]]d ap]]v]je.Õ
Ôt¶\ m]no Coz n]hI\ t]o m]]re t]no hm]N]]\ j c]Im]qo B]rIno A y]]d dev]z]v]v¶\ p]zxo. hm]N]]\ b]] a\dr
a]v]I p]ho\c]xo t]o m]]re t]o x]rm]]v]]n¶\ T]xo.Õ
c]]l]xo !Õ

ÔAk b]]ju m]]ru\ l]ohI c]qk] B]re Ce no t¶\ m]no r]m]]y]N]n]I kT]] s]]\B]Lv]]n]I khe Ce. a]v¶\ ky]]\ s¶D]I

Ôt]mo hm]N]]\ bo idv]s] D]Irj r]K]o. p]rm] idv]so aig]y]]rs] Ce Aqlo b]] s]]\je m]oze s¶D]I m]\idrm]]\
bos]v]]n]]\ Ce. ty]]re t]]r] c]qk] m]q]zI dwx], b]s] ?Õ sp]\dn]]A hs]v]]n]o p—y]tn] krt]]\ kÁu\ p]N] m]n] t]o An¶\
pol]] x]bdono Cek g]L] s¶D]I D]kel]I j l]]vy¶\ ht¶\ : ÔB]U\z], hvo a] K]oiLy¶\ t]]re l]]y]k n]T]I rÁu\. p]N] A D]]re
t]oy] rv]In¨no keql]] idv]s] a]G]o r]K]I x]kv]]n]I ht]I ! j]Nyo aj]Nyo Ak B]Ul] T]w g]w ht]I. p]N] a]K]I
ij\dg]I Ano hyo jzI r]K]Ino hvo «v]t]r aoCu\ «v]I lov]]v]]n¶\ ht¶\ ! ano rv]In¨ p]N] An]] p]r v]h]l]
v]rs]]vy]] v]g]r rhev]]n]o T]ozo ht]o !
b]Ije idv]so b]p]ore ˆ]Nok v]]gyo rv]In¨no hEy]]D]]rN] a]p]Ino A sqex]n] t]rP c]]l]I. Ôr]K]Inoy] t¶\
rv]In¨no keql]] idv]s] t]]r]T]I dUr r]K]I x]kxo ! rsto c]]l]t]]\ to iv]c]]rI rhI. ty]]\ m]n]n]o pol]o K]UN]o b]b]zI
rÁo : to\ t]]rI j]t] p—y]og] ky]o* Ce. hvo je p]irN]]m] a]v]v]]n¶\ hoy] A a]vo, p]N] An]] iv]c]]ro krv]]n¶\ CozI
de. Am]]\ t]]rI kow B]Ul] n] ht]I. t]]rI iv]v]x]t]] ano pol]]n]I p]]x]v]t]]A j Am]]\ B]]g] B]jvy]o ht]o. a]je
s]]v]cot]I r]K]je. a]je An]I v]]t]om]]\ n] a]v]I jt]I. ano a\D]]ru\ T]]y] to p]hel]]\ Ano GorT]I n]IkLI jv]]y]
Av]I t]rkIb] l]z]v]je.
p]N] m]n] t]o ton¶\ t]oy] g]B]r]w j rÁu\ ht¶\. jy]]\ s¶D]I pOs]] n] a]po ty]]\ s¶D]I A An]I p]]x]v]I
l]Il]] a]c]rv]]n]] p—y]]s] ky]]* is]v]]y] n]hI\ j rhe Am] tono l]]g]t¶\ ht¶\. ano A iv]c]]re An]] p]g]m]]\T]I rÁu\
s]Áu\ jom] p]N] hN]]w jt¶\ ht¶\. Ct]]\ ANo m]n]no m]kkm] krIno b]Ij]\ k]m] p]t]]v]v]] m]]\zy/ ]]\. p]hel]]\ t]o pol]]
Ajnqe v]IJ] ano iqkIqn¶\ k]m] h]T]m]]\ l]ID¶\ ke n]hI\ A j]N]v]] Ano m]Lv]]n¶\ ht¶\. Ano K]b]r ht]I j ke A
l]oko je v]]y]d] kre A p—m]]No k]m] krt]] hot]] n]T]I. A Ano m]LI ty]]re ANo kÁu\ ke p]]\c]s]o Ðip]y]] v]D]]re
K]rc]v]] p]zxo p]N] c]]rek idv]s]m]]\ A k]m] p]t]I jxo.
sp]\dn]]no T]y¶\ ke duk]Lm]]\ p]]Co aiD]k m]ihn]o ky]]\ a]vy]o ! Ak t]o n]kkI krel]I rkm]m]]\y] hju T]oz]
K]Uqt]] ht]] tom]]\ a]No v]D]]re K]rc]v]]n]] k]Z/y]]. p]N] je v]]t]n]I p]ot]]no jr]y] s]UJ n] hoy] tom]]\ pol]o khe A
sv]Ik]yo* j CUqko ht]o. ANo An]I A v]]t] kc]v]]y]] Ct]]\ sv]Ik]rI l]ID]I. p]N] s]]mo t]]kId p]N] krI ke c]]r
idv]s]m]]\ v]IJ] m]LI jv]] jowA ano A p]CI bo j idv]s]m]]\ {p]zt]I Pl]]wqn¶\ b]Uik\g] p]N] m]LI jv¶\ jowA.
no pol]]A An]I K]]t]rI p]N] a]p]I. sp]\dn]]no s]\t]oS] T]y]o.
92

v]s]m]] aort]]

p]N] jev]I A Ajnqn]I a]<iPs]m]]\T]I b]h]r n]IkLI ke Ano c]kkr a]v]I g]y]]\. p]hel]]\ t]o ANo
m]]ny¶\ ke v]D¶ p]zt]I rK]zp]ÇIno l]IDo kd]c] Am] T]y¶\ hxo p]N] p]CI t]rt] j Ano Ky]]l] a]vy]o ke s]v]]rT]I
ANo kx¶\ j K]]D¶\ n] ht¶\. ANo iv]c]]y¶*\ ke a]v]I in]Sk]L« kem] c]]l]xo ! a]m] krt]]\ p]oto j jo ib]m]]r p]zI
g]w t]o p]CI rv]In¨n¶\ x¶\ ! ANo n]«kn]I hoqel]m]]\ jw ch]n]I s]]To T]ozu\ K]]w l]ID¶\. hvo tono shej s]]ru\
l]]g]v]] m]]\zy/ ¶\.
p]]\c] v]]g]v]] a]vy]] ht]] Aqlo A B]Ç]c]]y]*n]] G]r t]rP c]]l]I. Ak t]rP A m]n]no m]n]]v]v]]
p—y]tn] krt]I ht]I ke idv]s]n]] ajv]]L]m]]\ B]Ç]c]]y]*no kd]c] bo a]\K]on]I x]rm] n]zxo. kd]c] a]je p]oto
Am]n]I p]]x]v]t]]n]o ix]k]r T]t]]\ b]c]I jxo. p]N] An¶\ m]n] An]I v]]t] m]]n]v]] tOy]]r j n] ht¶\ no. A khet¶\ ht¶\
: jo bo a]\K]on]I x]rm] n]zv]]n]I hot] t]o k]lo j n]zI n] hot] ! k]lo b]h]r b]Do a\D]]ru\ ht¶\ p]N] idv]]n]K]\zm]]\
t]o ajv]]Lu\ j ht¶\ no. Ano ky]]\ bo a]\K]on]I x]rm] n]zI ht]I ?
B]Ç]c]]y]*n]] G]r p]]so p]ho\c]t]]\ j An]] a]K]] x]rIrm]]\T]I B]y]n]I Ak D—uj]rI p]s]]r T]w g]w. ANo
a]s]p]]s] n]jr n]]K]I l]ID]I ano kow jot¶\ n]T]I Av]] l]Ul]] s]\t]oS] s]]To A G]rm]]\ d]K]l] T]w g]w. B]Ç]c]]y]*
a\dr s]oP]m]]\ boQ] ht]]. Ano jot]]\ j A b]ol]I {Q/y]] : Ôa]v] sp]\dn]], ch] p]Ixo no !Õ
Ôn]] m]]P kro, p]N] m]]re a]je [t]]v]Le jv¶\ p]ze tom] Ce.Õ Ano jv]]n]I x]]n]I [t]]v]L ht]I An]I t]o
jem] Ano j]N] ht]I Am] B]Ç]c]]y]*noy] ht]I j. Ct]]\ sp]\dn]]no ch]n]] b]h]n]e rok]v¶\ p]z/y¶\. ch] p]Iv]]w rhI
Aqlo B]Ç]c]]yo* Ano qeb]l]n]] K]]n]]m]]\T]I k]ZIno p]]\c] hj]r Ðip]y]]n¶\ b]\zl] a]py¶\. Am] krt]]\ Am]n]I n]jr
sp]\dn]]n]I [d]s] ano B]]v]hIn] a]\K]o s]]To qkr]w.
Ôt¶\ m]]r] p]r n]]r]j T]w hoy] Am] l]]go Ce.Õ
Ôje T]w g]y¶\ A s]]ru\ t]o n] j ht¶\. m]no ij\dg]IB]r An]o aPs]os] rÁ] krxo. no t]m]]re m]]qe m]no
keql¶\ m]]n] ht¶\ !Õ
ÔAv]I m]]n] ap]m]]n]n]I v]]t] jv]] de.Õ khet]]\ B]Ç]c]]y]*n]] dehm]]\n]o pol]o dEty] j]g]&t] T]w {Q/y]o no
Am]No sp]\dn]]no b]]T]m]]\ l]w s]oP] p]r n]]K]I tono p]ot]]n]I k]y]]n]] B]]r t]Le j]No kc]zI j n]]K]I.
st]bD] b]nol]I sp]\dn]] b]I« j p]Le sv]sT] T]w ano p]ot]]n]]m]]\ ht¶\ Aql¶\ b]L v]]p]rIno, Am]no
s]oP]m]]\T]I hzsol]t]I {B]I T]w g]w. Ôn]]l]]y]kIn]I p]N] kow hd hoy] Ce. r]K]o t]m]]r] pOs]] t]m]]rI p]]so, t]mo
m]no x¶\ s]m]« boQ] Co ?Õ khet]]\ ANo B]Ç]c]]y]*n]] m]o\ p]r pol]I n]oqon]O T]okzIn]o CUqo G]] ky]o* ano b]]rN]]
t]rP B]]g]I. p]N] b]I« j p]Le A shej K]c]k]w p]N] g]w. p]ot]]n]] g]Orv] ano s]\sk]rn]I vodI p]r A
rv]In¨n¶\ b]il]d]n] a]p]I rhI hoy] Am] Ano l]]gy¶\. xoQn]I p]]so pOs]] m]]g]v]]n]o in]N]*y] toNo m]n]m]]\ krI
l]ID]o.
ty]]\ t]o B]Ç]c]]y]*n]o av]]j avy]o : Ôsp]\dn]] hu\ j]N¶\ Cu\ ke m]]r]T]I b]hu m]oqI B]Ul] T]w g]w Ce. hu\
Ano m]]qe G]N]o j x]rim]\dg]I an¶B]v]I rÁo Cu\. m]]re t]]rI m]]PI m]]g]v]I hoy] t]oy] kyo m]o\A m]]g¶\ !Õ
sp]\dn]] p]N] Ak v]K]t] t]o tom]n]] a]v]] Akr]rT]I shej n]rm] p]zI g]w, Ct]]\ toNo b]]rN]] t]rP
c]]l]v]] j m]]\z/y¶\. jt]]\ jt]]\ ton]]T]I kÁ] is]v]]y] t]o n] j rhev]]y¶\ : Ôhvo Av]I zh]p]N]B]rI v]]t]o krI m]no
Pos]l]]v]v]]n]I v]]t]o n] krt]]. hu\ t]m]]r] A pOs]] p]r T]U\k\u Cu\.Õ
Ôt]o t¶\ m]no m]]P n]hI\ j kre ? hu\ m]]n¶\ Cu\ ke t]no m]]rI p]r g¶sso T]v]]n]o p]Urt]o hk Ce. p]N] hu\ Ak
Av]] p—k]rn]o s]]y]kol]oijkl] pox]nq Cu\ ke jen]o [p]]y] hu\ z]<kqr hov]] Ct]]\ n]T]I krI x]kt]o. g]wk]lo t¶\ g]w
v]s]m]] aort]] 93

p]CI a]K]I r]t] hu\ p]st]]v]]no k]rNo {\G]I j n]T]I x]ky]o. mo\ m]n]T]I j n]kkI krI r]Ky¶\ ht¶\ ke
a]je t]no r\j T]]y] Av¶\ kow j k]rN] m]]re {B¶\ n] T]v]] dev¶\. Ct]]\ jy]]re t¶\ a]v]I ty]]re hu\ p]]Co B]]n] B]Ul]I
g]y]o ano p]]x]v]I v]&i –]n]o ix]k]r b]n]I g]y]o. p]N] hvo hu\ p]Urpe ]Uro sv]sT] Cu\.Õ
Ôk]lo hu\ ht]]x] T]w g]yol]I ht]I ano B]]n] K]ow boQI ht]I. p]N] a]je t]o hu\ p]N] p]UrI sv]sT] Cu\
Aqlo j khu\ Cu\ ke hu\ t]m]]r] a]v]] pOs]] p]r T]U\k \u Cu\.Õ
ÔB]lo t]]re m]no m]]P n] j krv¶\ hoy] t]o t]no g]mo to ix]X]] t]no g]mo ty]]re krje. hu\ m]U\go m]o\A A
s]hn] krI l]wx]. p]N] a] pOs]] t]o l]w j j]. m]no K]b]r Ce ke rv]In¨n]I a]\K]on¶\ a]<p]rex]n] jeql¶\ v]hel¶\
T]w x]ke Aql¶\ kr]v]I n]]K]v¶\ jowA. Ak v]K]t] An]I a]\K]o b]r]b]r T]w j]y] p]CI t]]rI p]]so, m]]r] p]r
g¶ss]o krv]]n]o no vor lov]]n]o G]N]o s]m]y] hxo.Õ
Ôt]m]]r]m]]\ a]v]I m]]N]s]]w k]lo j a]v]I hot] t]o hu\ Ak m]h] p]]t]km]]\T]I [g]rI g]w hot]. a]je t]o
hu\ A pOs]] l]w j][\ Cu\ p]N] y]]d r]K]jo ke hu\ g]wk]l]n]o p—s]\g] kow k]Le B]Ul]I x]kv]]n]I n]T]I. hu\ An]o vy]]j
s]]To b]dl]o l]wx]. p]N] hu\ A p]hel]]\ a] pOs]] t]m]]r] m]o\ p]r m]]rIx] ano p]CI m]]ro b]dl]o l]wx]. p]N] ty]]\
s¶D]I hu\ t]m]no t]m]]r] a] p]]p]n¶\ p—y]iº–] krv]]n]o s]m]y] a]p¶\ Cu\. A drim]y]]n] t]mo b]n]I x]ke t]o t]m]]r] a]
p]]x]v]I dd*n]o kow [p]c]]r kr]v]I lojo.Õ khet]]\ sp]\dn]]A KodT]I p]g] v]I\Jy]o. ch]n]] py]]l]]v]]Lu\ pol¶\ qIp]<y]
hzPeqe c]zI g]y¶\. to Ak t]rP {zI p]z/y¶\. An]] p]rn]] kp]rk]b]In]] kqk] T]w c]]re b]]ju vor]w g]y]].
sp]\dn]]n]] g¶ss]] a]g]L Ano m]]qen]] aPs]os]n]] bo x]bdoy] b]h]r n] a]v]I x]ky]]. pol]I pOs]]n]I T]okzI
l]wno b]h]r n]IkLI g]w.
a]je toNo a]s]p]]s] n]jr krv]]n]I jÐr n] jow. A s]zs]z]q p]ot]]no rsto c]]l]v]] l]]g]I. p]N]
tono An]I K]b]r n] ht]I ke k]lo Ano bo CUp]I a]\K]oA z]<kqrn]] G]rm]]\ d]K]l] T]t]I jow l]ID]I ht]I ano
a]jey] An]I c]okId]rIA Ano G]rm]]\T]I n]IkLt]]\ jow l]ID]I ht]I.
a]je ton]I p]]so p]]\c] hj]r Ðip]y]]n¶\ joK]m] ht¶\ Aqlo ANo b]s] sqenz s¶D]I c]]l]t]]\ jv]]no b]dlo
n]]k] p]rT]I qeks]I krI l]ID]I. qeks]I sqex]n] t]rP jv]]no b]dlo {\D]I idx]]m]]\ c]]l]v]] l]]g]I Aqlo ANo
zš]y]v]rno s]ID]I sqx]n] t]rP c]l]]v]v]] kÁu\. p]N] tono t]rt] j Ky]]l] a]v]I g]y]o ke A v]n]vo ht]o. tono T]y¶\
ke to Ak]d bo K]]\c]] a]g]L c]]l]I hot] t]o a]v]o p]]\c] m]]wl]n]o D]kko n] K]]v]o p]zt] ano An]] v]D]]r]n]] bo
Ðip]y]] n] K]c]*v]] p]zt]. p]N] je T]y¶\ hxo A kd]c] s]]r] m]]qe j T]y¶\ hxo m]]n]I toNo m]n] m]n]]vy¶\. a]je
B]Ç]c]]y]*n]] p]\j]m]]\T]I to shejm]]\ j b]c]I g]w ht]I Aqlo An]]m]]\ Û]DD]] ano a]tm]iv]Ãv]]s] v]Dy]]\ ht]]\.
A z]<kqrn]I s]]y]ko-pox]nqn]I v]]t]o An]] m]n]m]]\ {t]rI n] ht]I p]N] tono Aql¶\ t]o s]m]j]y¶\ j ht¶\
ke A p]º]–]]p] krI rÁ] ht]]. G]zIB]r t]o sp]\dn]]no ton]I a]v]I isT]it] m]]qe dy]] p]N] a]v]I g]w. x]]\it]T]I
iv]c]]rt]]\ tono l]]gy¶\ ke a]K]] jg]t]n¶\ m]]LK¶\ a]v]] j is]DD]]\t] p]r a]v]Ino aqkI g]y¶\ ht¶\. jem] m]UzIv]]dI
m]]N]s] s]m]]jn¶\ x]oS]N] kre Ce ano s]m]]j Ano Ak ain]v]]y]* ain]Sq t]rIke c]l]]v]I lo Ce, Am] B]Ç]c]]yo*
p]N] p]ot]]n]I m]UzI ano sp]\dn]]n]I l]]c]]rIn]o l]]B] l]w An¶\ x]oS]N] j ky¶*\ ht¶\ no! pol]] vop]]rn]I B]]S]]m]]\
khIA t]o Am]No Ak s]odo j ky]o* ht]o. Akno jÐr ht]I pOs]]n]I ano b]Ij]no jÐr ht]I sˆ]In]] s]\g]n]I.
hvo Am]]\ kowno doS] dev]o n]k]m]o ht]o.
Ôp]N] An]] p]]\c] hj]r t]o hu\ dUDo D]owno p]]C] a]p]v]]n]I Cu\ An¶\ x¶\ ? A aoCo m]no m]]rI l]Uqel]I
asm]t]_ Õ
Ôt]o p]CI Am] m]]n]je ke An]] vy]]j poqe_ Õ pol¶\ av]Lc]\z \u m]n] tono Am] m]n] m]n]]v]v]] de tom] n]
94

v]s]m]] aort]]

ht¶\.
Ôp]N] An]] Aql]] am]T]] vy]]jn]] b]dl]]m]]\ a]K]u\ _ ? p]N] A v]D¶\ p]zt¶\ n] khev]]y] ?Õ A b]b]zI
rhI. m]n]n]] pol]] K]UN]]A An]o jv]]b] n] a]py]o p]N] a]\K]T]I Ak hLv]o wx]]ro krI dID]o k]rn]I
b]]rIm]]\T]I b]h]r jov]]n]o.
sp]\dn]]A b]h]rn]I t]rP n]jr krI no tono s]Ug] c]ZI g]w. hju t]o s]]\jn]] C p]N] v]]gy]] n] ht]] ty]]\
t]o Poklonz roz p]r j]No s]v]]r p]zI g]w ht]I. An]I n]jro mozIaon]I b]]rIaom]]\T]I g—]hkno x]oD]v]] B]m]t]I
a]\K]on]I p]]CLn]I g]m]g]In]I jow rhI. t]o p]\drT]I p]Ist]]LIs] v]S]*n]I v]y] anok Ðp] D]rI b]h]r rst]] p]r
p]N] aD]K]Ul]]\ a\g]on¶\ p—dx]*n] krI rhI ht]I. p]]v]zrn]] l]poz] ano mox] t]T]] l]]l]I ano l]Ip]sqIkT]I
k]b]rc]It]ru\ krI m]Ukel¶\ y]Ov]n] JÐKo bos]I g—hkono b]ol]]v]I rÁu\ ht¶\.
Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke hju rst]] p]r K]]s] B]Iz j]m]I n] ht]I Aqlo zš]y]v]r g]]zI Jzp]T]I c]l]]v]I
rÁo ht]o, n]hI\ t]o sp]\dn]]no a]v¶\ keql¶\y] jov¶\ p]z/y¶\ hot]. a]K]re A g]\D]]t]o iv]st]]r p]Uro T]y]o Aqlo
sp]\dn]]A Ak h]x]k]ro ky]o*.ty]]\ t]o m]n]n]] pol]] a\D]]r] K]UN]]m]]\T ]I av]]j a]vy]o : Ôt]no K]b]r Ce Am]n]I
a]K]I r]t]n]I km]]N]I x¶\ hoy] Ce ?Õ
Ôn]].Õ ton]]T]I b]ol]I jv]]y¶\.
Ôp]c]Is]T]I m]]\zIno p]c]]s] Ðip]y]] s¶D]In]I ano toy] keql]Iy] p]T]]rIao sovy]] p]CI. t¶\ Am]n]]T]I
t]]rI j]t]no {\c]I s]m]« a]m] n]]k n] c]Z]v]t]I. t¶\ k]\w tom]n]]T]I judI n]T]I. to\ jem] pOs]]no m]]qe dehn]o s]odo
ky]o* ht]o Am] Ay] b]]p]zIao_Õ
Ôp]N] t¶\ t]o j]No Ce ke m]]re m]ojx]oK] m]]qe pOs]] n]hot]] jowt]]_Õ
Ôa]m]]\n]I keql]Iy]no m]ojx]oK] m]]qe pOs]] n]T]I jowt]] hot]]. Am]no p]ot]]n]]\ b]]Lkon]] poqn]] K]]z]
p]Urv]] jowt]] hoy] Ce t]o keql]Ikno p]ot]]n]] D]N]In]I d]Ðn]I t]l]p]no s]\t]oS]v]I hoy] Ce.Õ
pol¶\ av]Lc]\z \u m]n] Ano a]v¶\ t]o keql¶\y] s]\B]L]v]I rÁu\ ano Aqlo t]o ANo k\q]LIno khI dID¶\ no :
Ôh], h], h]. hu\ p]N] Am]n]] jev]I j Cu\, b]s] !Õ
Ômo\ t]no Am] kÁu\ n]T]I. m]]ru\ khev]]n¶\ Am] ht¶\ ke t¶\ t]]rI j]t]no {\co p]g]iT]yo m]UkIno Am]no
ib]c]]rIaono any]]y] n] krIx]. hju t]o t]]re G]N¶\ s]hn] krv]]n¶\ Ce. t¶\ jeql]I akkz T]wx] Aql]I c]oq v]D¶
l]]g]xo. An]] krt]]\ t¶\ t]]r] a]tm]]m]]\ j rt] rhe. a] deh t]]ro Ce A j t¶\ B]Ul]I j]. Ak v]K]t] t¶\ Am] j
m]]n]I lo ke to\ dehiv]l]op]n] krI dID¶\ Ce.Õ sp]\dn]] m]n]n]] A av]]jno j]No ke p]I rhI.
Ôsonqšl] a] g]y]] mom]s]]Õb].Õ qeks]I {B]I r]K]t]]\ zš]y]v]re kÁu\ no An]I iv]c]]rt]\¨] t]UqI g]w.
k]rm]]\T]I b]h]r n]IkLI toNo zš]y]v]rno dx]n]I n]oq a]p]I. toNo keql]] pOs]] p]]C] a]py]] A g]Ny]] is]v]]y]
p]s]*m]]\ n]]K]I A sqx]n]m]]\ d]K]l] T]w.
A hju t]o iqkIq k][nqr p]r p]ho\c]Iy] n] ht]I ty]]\ in]x]IT]n]o av]]j An]] k]n] p]r p]z/y]o :
Ôsp]\dn]], ky]]\ s]\t]]w g]w ht]I t¶\ aty]]r s¶D]I ? hu\ p]]\c] v]]gy]]n]o t]]rI r]h jo[\ Cu\, c]]l].Õ
Ôky]]\ ?Õ
l][\ Cu\.Õ

Ôjh]nn]m]m]]\. a]je t]o m]]re t]no l]Zv¶\ j Ce. t¶\ m]no ahI\ j l]ZI lov]] m]jb]Ur n]hI\ kre Am] m]]n]I
v]s]m]] aort]] 95

sp]\dn]] k]\w b]ol]I n]hI\. tono l]]gy¶\ ke ton]I a]\K]o hm]N]]\ j c]Uw p]zxo. Ano p]ot]]n]] p]oc]] hEy]]
p]r Av]o t]o g¶ss]o a]vy]o ke kow b]Iju\ sT]L hot] t]o ANo A g¶ss]]no rzIno j x]]\t] ky]o* hot]. hs]v]]n]o p—
y]tn] krt]]\ A b]ol]I : Ôc]]l], jh]nn]m]m]]\ jv]]m]]\ m]no v]]\D]o n]T]I, p]N] m]]re jo ty]]\ jv¶\ hoy] t]o hu\ t]no t]o
m]]rI s]]To n] j l]w j][\.Õ no to in]x]IT]no an¶s]rI. Ak t]o in]x]IT] m]U\g]o m]Ug]o j c]]l]t]o ht]o ano G]zI
p]hel]]\ l]Zv]]n]I v]]t] krt]o ht]o Aqlo sp]\dn]]n¶\ m]n] x]\k]T]I PPzI rÁu\ ht¶\. ÔAno k]no z]<kqr s]]Ton]]
p]ot]]n]]___ p]ot]]n]] vy]v]h]rn]I___ Õ A iv]c]]rI rhI. p]N] An¶\ m]n] Ano khI rÁu\ ht¶\ ke A b]n]v¶\ x]ky] j
n] ht¶\. jy]]\ s¶D]I z]<kqr p]oto Ano A v]]t] n] kre ty]]\ s¶D]I Ano K]b]r p]zv]]n]I n] ht]I ano z]<kqr A
v]]t] kowno kre A x]ky] n] ht¶\.
in]x]IT]n]I aorzIm]]\ pos]t]]\ j A v]]t]]v]rN]no hLv¶\ krv]] b]ol]I : Ôm]]re c]] n]T]I p]Iv]I Am] khIx]
t]o t¶\ m]]n]v]]n]o n]T]I Aqlo hu\ sqv] poq]v¶\ ty]]\ s¶D]Im]]\ t]]re m]no jeql¶\ v]Zv¶\ hoy] Aql¶\ v]ZI lo.Õ
Ôm]n]no t]o hu\ keql¶\y] v]]ru\ Cu\ ke t]]re v]LI sp]\dn]]no v]Zv]]n]] aort]] x]] ? p]N] A m]]n]t¶\ n]T]I.Õ
v]Zv]]n¶\ B]Ul]I g]\B]Ir T]w jt]]\ in]x]ITo kÁu\. sp]\dn]]no l]]gy¶\ ke kow K]]s] g]\B]Ir v]]t]n]I A p]º]d/B]Uim]k]
ht]I. no to v]D]]re PPzI {QI.
Ômo\ kdI t]]re m]]qe Av¶\ r]Ky¶\ n]T]I Ct]]\ t]no Am] l]]g]t¶\ hoy] t]o t¶\ j]No.Õ sp]\dn]]A kÁu\. in]x]IT]no
ic]Zv]Inoy] jo ton]o roS] aoCo krI x]k]t]o hoy] t]o tom] krv]]m]]\ tono v]]\D]o n] ht]o.
Ôrv]In¨n]I a]\K]on]] a]<p]rex]n] m]]qe to\ p]rdex] jv]]n¶\ n]kkI ky¶*\ An]I to\ m]no j]N] p]N] n] T]v]] dID]I
ano A aoCu\ ht¶\ to to\ A m]]qe pOs]] Bog]] krv]]___Õ b]ol]t]]\ in]x]IT] aqky]o no sp]\dn]]n]o «v] t]]Lvo
a]v]Ino aqkI rÁo, p]N] b]I« p]Le in]x]ITo t]UqI v]]t]n]o t]]r s]]\D]t]]\ p]Ur\u ky¶*\ : Ôto\ t]]ro Ploq k]ZI n]]Ky]o,
s]]To b]D]I G]rv]K]rIy] a]p]I dID]I. to hu\ t]no hu\ p]UCu\ Cu\ ke hu\ m]rI t]o n]hot]o g]y]o no !Õ
Ôt¶\ Am] kem] b]olo Ce ! m]no K]b]r ht]I j ke t]]rI p]]so Av]I rokz rkm] n] ht]I ano m]]re t]no A
v]]t] krI K]oqI ic]\t]]m]]\ n]]K]v]o n] ht]o. jo t]]rI p]]so pOs]] hot] t]o mo\ A hk krIno m]]gy]] hot].Õ sp]\dn]]
K]oqu\ b]ol]I. Ôno m]]re m]]qe T]wno t¶\ kow b]Ij]n]I s]]m]o h]T] l]]\b]o kre Av¶\ m]]re T]v]] dev¶\ n] ht¶\.Õ
Ôt]no koNo kÁu\ ke hu\ b]Ij]n]I s]]mo h]T] l]]\b]o krt] ? hu\ g]mo ty]]\T]I pOs]] {B]] krt] ano hjuy]
krIx] j. b]ol], hvo keql]] K]Uqe Ce ?Õ
Ôhvo t]o n]T]I K]Uqt]]. jo hu\ t]no b]D]o ihs]]b] s]m]j]v¶\ : Ploqn]] ano G]rv]K]rIn]] l]g]B]g] p]\dr
hj]r [p]jy]] no p]]\c] hj]r z]<kqr B]Ç]c]]y]* p]]soT]I {CIn]] l]ID]] Ce, no am]]rI p]]so b]c]t]n]] p]N] c]]rek
hj]r ht]]. Aqlo jÐr krt]]\y] T]oz] v]D]]re pOs]]n]I vy]v]sT]] T]w g]w Ce.Õ
ÔAqlo Am] ke t¶\ z]<kqr B]Ç]c]]y]* p]]so h]T] l]]\b]o kre A c]]lo ano hu\ kow b]Ij] p]]so h]T] l]\b]]v¶\
A t]no n] g]mo Am]! hu\ Aql]o b]D]o p]]rko T]w g]y]o ?Õ
Ôt¶\ b]D]I av]LI g]N]t]rIao kre Ce no duK]I T]]y] Ce. z]<kqr B]Ç]c]]y]*n]I qšIqmonq c]]l]t]I ht]I ano
jy]]re p]rdex] jv]]n]I v]]t] a]v]I ty]]re Am]No s]]moT]I j p]]\c] hj]rn]I l]on] a]p]v]]n]I tOy]]rI b]t]]v]I ht]I.
v]LI A rv]In¨n]] dost] p]N] T]]y] Ce Aqlo ___Õ
Ôno hu\ t]o t]m]]ro boy]n]o duxm]n] T]][\ Cu\ Am] no!Õ
Ôt¶\ s]m]jt]o n]T]I. Am]No s]]moT]I tOy]]rI b]t]]v]I Aqlo Am]n]I p]]so pOs]] n] lwA t]o p]N] K]oqu\
Aqlo ___Õ sp]\dn]] Ak p]CI Ak jUQ b]olyo jt]I ht]I. Ak jUQno Z]\kv]] hj]r jUQ jo n] b]ol]v]]\ p]ze t]o
96

v]s]m]] aort]]

p]CI A jUQ j x]]n¶\ !
Ôt]no je QIk l]gy¶\ A K]ru\. t]no mo\ l]gn] p]hel]]\y] kÁu\ ht¶\ ke m]]rI p]]so b]<\km]]\ hj]rek Ðip]y]] p]z/y]]
ht]]. ano c]]r m]ihn]]T]I n]okrI kru\ Cu\ An]o p]g]]rey] mo l]ID]o n]T]I. K]rc] jeql]] T]oz] m]hI\T]I l]ID]] hxo
Ct]]\ azD]o p]g]]r t]o hju b]]kI j hxo. jo hu\ a]je b]<\km]]\T]I hj]r Ðip]y]] t]o [p]]zI l]]vy]o Cu\ A t¶\ lot]I j].
b]]kIn]I rkm] je Bog]I T]xo A hu\ a]v]Ino a]p]I jwx]. ky]]\ rho Co hvo b]D]]\ ? ke p]CI A p]N] m]]r]T]I
Cup]]v]v]]n¶\ to\ n]kkI ky¶*\ Ce !Õ
Ôv]l]s]]z p]]son]] Ak n]]n]kz] g]]m]m]]\ rhIA CIA. a] s]rn]]m¶\ Ce. p]N] t¶\ K]oqI doz]dozI n]
krt]o. hvo v]D]]re pOs]]n]I jÐr n]T]I j.Õ
Ôke p]CI m]]rI p]]soT]I t]]re pOs]] lov]] j n]T]I ! l]w lo. a]ql]] b]D]] Bog]] ky]]* Ce to Am]]\ m]]r]
pOs]]T]I B]]r n]hI\ v]D]I j]y]. p]rdex]n¶\ k]m] Ce kd]c] v]D]]re pOs]]n]I jÐr p]zxo t]o A k]m] l]]g]xo. ky]]re
{p]zo Co ?Õ
Ôhju kow t]]rIK] n]kkI krI n]T]I p]N] Ajnq khet]o ht]o ke aQv]]izy¶\ t]o l]]g]xo j.Õ khet]]\
sp]\dn]]A c]] g]]Lv]] m]]\zI. p]CI c]] ip]v]]w rhI ty]]\ s¶D]I kow b]oly¶\ n]hI\.
Ôt¶\ je rIto m]]r]T]I b]D]I v]]t] Cup]]v]I rhI Ce A jot]]\ t]o Am] j l]]go Ce ke to\ m]no t]]r] idl]m]]\T]I
j]k]ro j a]p]I dID]o Ce. t]o Ak t]rP m]no Am] p]N] T]]y] Ce ke m]]re Av]o aB]rK]oy] x]] m]]qe r]K]v]o jowA
ke t¶\ m]no___ Õ
Ôt]]re m]no rz]v]v]I j Ce ? mo\ t]no a] b]D¶\ Aql]] m]]qe jN]]vy¶\ n] ht¶\ ke hu\ t]no K]oqI ic]\t]]m]]\ n]K]v]]
m]]g]t]I n] ht]I. hu\ t]]ro hk sv]Ik]ru\ Cu\. m]no Qp]ko a]p]v]]n]o t]no hk Ce no m]]rI p]]so jv]]b] m]]g]v]]n]oy]
t]no hk Ce. jg]t]m]]\ kownoy] n] hoy] Aql]] hk t]no m]]r] p]r Ce p]N] m]herb]]n]I krIno t¶\ A a\g]]r] p]rT]I
r]K] n] [z]ze Aql¶\ hu\ t]]rI p]]so m]]g¶\ Cu\.Õ
___ p]CI rzI n] x]k]v]]T]I g]U\g]L]t]]\ A bo hEy]]\ v]cco B]I\s]]t¶\ m]On] kl]]k s¶D]I Ðm]m]]\ a]\q] m]]rIno
T]]ky¶\. ac]]n]k in]x]IT]n]I n]jr G]izy]]L p]r p]zI. Ôt]]rI g]]zIn]o s]m]y] T]v]] a]vy]o.Õ to b]oly]o.
sp]\dn]]A v]D¶ rkJk n] krt]]\ hj]r Ðip]y]]n]I A n]oqo l]w l]ID]I ano p]s]*m]]\ pol]I n]oqon]I s]]To Qo\s]I. A
bo T]okzIao v]ccon]o t]P]v]t] An]I a]\g]iLy]o an¶B]v]I rhI. Ak T]okzI Ano dJ]zt]I ht]I t]o b]I«
x]It]Lt]] a]p]*t]I ht]I. m]n]m]]\ no m]n]m]]\ A Aboy]n]I t¶l]n]] krI rhI.
ANo sqUl]no Ak b]]ju krv]] p—y]tn] ky]o* t]o An]] p]rn]] qb]lomp]n]o qU\ko v]]y] pl]g] s]okeqm]]\T]I b]h]r Ko\c]]w
a]vy]o no Ðm]m]]\ a\D]]ru\ Cv]]w g]y¶\. ty]]\ An]] m]n]n]o pol]o K]UN]o b]b]zI {Q/y]o : Ôm]no K]b]r Ce ke A v]]y]r
An]I j]to j n]T]I Ko\c]]w g]y]o. t]]re b]c]]v] krv]]n]I kx]I jÐr n]T]I m]no b]D]I K]b]r p]ze Ce.Õ
no sp]\dn]]T]I p]ot]]n]] A aqkc]]L] m]n]I s]]mo b]b]zI jv]]y¶\ : Ôh], h], h]. t]]re jem] m]]nv¶\ hoy]
Am] m]]n]. pol]]A g]rj v]t]I*no m]]gy¶\ ht¶\ no a]No hk krIno pOs]] a]py]] Ce ano___Õ
p]N] A a]g]L kx¶\ khe pol]] m]n]no to p]hel]]\ in]x]IT]n]o av]]j a]vy]o : Ôt¶\ l]]wq krv]]n]I m]]T]]kUq
n] krt]I. t¶\ j]. t]]ro qšewn]n]o s]m]y] T]v]] a]vy]o Ce.Õ to Ak v]K]t] b]oly]o p]N] sp]\dn]] Akl]I sqex]no j]y]
A QIk n] l]]g]t]]\ toNo [moy¶*\ : Ôrhe, hu\ t]no sqex]no m]Ukv]] a]v¶\ Cu\.Õ
no b]h]r n]IkLt]I sp]\dn]] pol]] aqkc]]L] m]n]no aqkc]]Lu\ krt]]\ m]n]m]]\ j khI rhI : Ôlot¶\ j].
b]D]]y] k\w t]]r] A z]<kqr B]Ç]c]]y]* jev]] hot]] hxo !Õ
v]s]m]] aort]] 97

an¶ßm]

16. in]x]IT]n¶\ idl]
ÔAjnqn]o s]\dex]o a]vy]o Ce. c]oT]In]] plon]m]]\ a]p]N¶\ b]Uik\g] T]w g]y¶\ Ce. m]]re a]p]N]I iqkIqn]I
rkm] B]rv]] m¶\b]w jv¶\ p]zxo.Õ sp]\dn]]A kÁu\. bo idv]s] p]hel]]\ A m¶\b]wT]I a]v]I ty]]rT]I j ANo w\glonz
jv]]n]I tOy]]rIao x]Ð krI dID]I ht]I.
Ôt]]re t]]re m]]qey] kp]z]\ lov]]n]]\ hxo. hu\ n]T]I m]]n]t]o ke t]]rI p]]so boˆ]N] zšes] p]N] s]]r] rÁ] hoy].Õ
rv]In¨A kÁu\.
Ôm]]rI p]]so p]Urt]]\ kp]z]\ Ce no t]]r]\ p]N] bo sy]Uq hju l]g]B]g] n]v]] jev]]\ j Ce. jÐr p]zxo ty]]re
ty]]\T]I n]v]]\ kp]z]\ K]rIdI l]wx¶\. hm]N]]\ a]p]No kow P]l]t¶\ K]c]* krv]]n]o n]T]I.Õ
Ôhu\ m]]re m]]qe n]T]I khet]o. m]]re t]o kow p—s]\go b]h]r jv]]n¶\ T]]y] ty]]re j s]]r]\ kp]z]\n]I jÐr
p]zv]]n]I p]N] t]]re t]o b]h]rn]]\ b]D]]\ k]m] p]t]]v]v]]n]]\ Aqlo v]]r\v]]r b]h]r jv]]n¶\ T]v]]n¶\. t]]re t]o s]]r]\
kp]z]\n]I jÐr p]zv]]n]I j.Õ
Ôjy]]re jÐr p]zxo ty]]re to a\go iv]c]]rIx¶\. no s]]zIao t]o ty]]\y] ky]]\ n]T]I m]Lt]I ? ano kd]c]
n]hI\ m]Le t]o Þok p]herv]]n¶\ hu\ B]Ul]I g]w n]T]I hju.Õ khet]]\ sp]\dn]] m]l]k]w g]w.
rv]In¨ p]N] An]o A m]l]k]q p]]m]I g]y]o hoy] Am] b]ol]I {Q/y]o : ÔAm]]\ a]\K]o n]c]]v]v]]n]I kx]I
jÐr n]T]I. t]no s]]zI krt]]\ Þok v]D]]re x]oBo Ce An]I m]no K]b]r Ce.Õ
Ôt]o hvo k]l]] T]y]] is]v]]y] a] dv]] p]I l]o, c]]l]o.Õ sp]\dn]]A ton]o h]T] p]kzI tom]]\ dv]]n]I py]]l]I
p]kz]v]I dID]I.
Ôkeql]I kzv]I Ce a] dv]]! t¶\ joy]] kr, hu\ Ak v]K]t] s]]jo T]w j][\ p]CI a] z]<kqrn]I K]b]r n]
l]w n]]K¶\ t]o m]no khej.e Õ
Ôto t¶\ t]]r] ddI*aono g]LI dv]] a]p]t]o ht]o K]ro no !Õ
Ôhvo t]o t¶\y] c]]l]to g]]ze j c]ZI bos]Ix] ke ?Õ khet]]\ rv]In¨ dv]] g]qg]q]v]I g]y]o. Ano kzv]I dv]] p—
tyo aN]g]m]o ht]o Am] n]hI\, p]N] A g]mo to B]ogoy] a]n]\dI deK]]v]]n]o p—y]tn] krt]o ht]o. A sp]\dn]]no hs]t]I
r]K]v]] m]]qe Am] krt]o ht]o. A p]oto t]o z]<kqr ht]o Aqlo j]N]t]o j ht]o ke sp]\dn]] ton]I a]\K]on]] je
a]<p]rex]n] p]]CL p]c]Is] hj]rn¶\ a]\D]N] m]Ukv]] tOy]]r T]w g]w ht]I An]I s]PLt]]n]I qk]v]]rI Pkt]
c]]l]Is]T]I p]c]]s]n]I j ht]I. m]n]T]I t]o to in]r]x] j T]w boQo ht]o p]N] ton]I a] in]r]x]] sp]\dn]] p]]m]I n]
j]y] A m]]qe to a]m] krt]o ht]o.
keql]Ik v]]r t]o tono Am] p]N] T]w a]v]t¶\ ht¶\ ke A sp]\dn]]no sp]Sq khI de ke B]]v]n]]x]Il]t]]n]]\
m]&g]jL p]]CL dozv]]n¶\ no p]c]Is] hj]rn¶\ p]]N]I krv]]n¶\ p]zt¶\ m]Uke ano n]kkr v]]st]iv]kt]]no s]m]je. p]N] tono
K]]t]rI ht]I ke sp]\dn]] An]I v]]t] m]]n]v]]n]I n] ht]I. no p]CI t]o rv]In¨ p]N] sp]\dn]]n]I A m]kkm]t]]n]I
as]rm]]\ a]v]I jw ky]]\ n]hot]o iv]c]]rt]o ke A s]PLt]]n]I qk]v]]rIm]]\ An]o kes] a]v]I j]y] t]o___ ?
p]oto p]hel]]\n]I jem] deK]t]o T]w j]y] A klp]n]] m]]ˆ]T]I An¶\ m]o\ Av]] a]tm]s]\t]oS]T]I JLkI {Qt¶\ ke
98

v]s]m]] aort]]

n] p]UCo v]]t]. p]N] An]I A c]m]k p]ot]]no m]]qe ht]I An]] krt]]\ sp]\dn]]no m]]qe v]D]]re ht]I. Ano j]No p]ot]]no
m]]qe a]\K]on]I ag]ty] ht]I An]] krt]]\ sp]\dn]]no m]]qe v]D]]re ht]I. ANo sp]\dn]]no s¶K]I krv]]n]I keql]Iy]
klp]n]]ao krI l]ID]I ht]I. roj A klp]n]]n]] A im]n]]r]n]]\ p]g]iT]y]]\ c]Zt]o ht]o no Am]]\ j]t] j]t]n]] [mor]
ky]]* krt]o ht]o.
p]ot]]n]I a]\K]o jo b]r]b]r T]w j]y] t]o v]D]]re n]hI\ t]o boˆ]N] v]rs] t]o w\glonzm]]\ rok]y] ano kow
h]<isp]ql]m]]\ n]okrI x]oD]I lo ano sp]\dn]]n]] b]D]] x]oK] ano b]D]]\ arm]]n]o p]Ur]\ kre. A n]] n]] krt]I rheno
Ano m]]qe p]oto roj k\w no k\w K]rIdIno tono n]v]]jt]o j rhe. sp]\dn]] g]mo tom] kre t]oy] A n]okrIm]]\n]I drek
p]]w sp]\dn]] p]]CL j K]cy]]* kre. G]reN]]\T]I tono l]]dI de. kp]z]\n]I t]o qš\kon]I qš\ko B]rI de. kl]b]o, h]<qel]o no
p]]qI* ip]kin]koT]I A Ano Av]I t]o g]U\g]L]v]I n]]Ko ke Ano s¶K]n]oy] k\q]Lo a]v]v]] l]]go. a]v]I klp]n]]aom]]\
A r]c]t]o ano Cev]qe rzI {Qt]o. b]Iju\ krIy] x¶\ x]ke ?
b]Ije idv]so s]v]]rm]]\ sp]\dn]]A tono kÁu\ : Ôhu\ aig]y]]rn]I l]okl]m]]\ jwx] t]]re m]]qe kx¶\ l]]v]v]]n¶\ t]no
y]]d a]v]t¶\ hoy] t]o khe.Õ
Ôjo t¶\ m]]re m]]qe c]okloq lot]I a]v]v]]n]I ho t]o hu\ t]]rI s]]To a]v]v]]n]I hQ n]hI\ kru\.Õ
Ôh], m]]ro dIkro kev]o z]Áo Ce !Õ sp]\dn]]A p]N] An]I A m]j]km]]\ s]]mol] T]w jt]]\ kÁu\.
Ôjo hu\ t]no idv]so ky]]rey] p]jv¶\ Cu\ ?Õ
Ôn]] re, p]N] r]to ?Õ khet]]\ ANo rv]In¨no Ak azp]l¶\ krI l]ID¶\ no Ak t]rP K]s]Ino {B]I rhI
g]w. rv]In¨A tono p]kzv]] a]m]tom] b]]Toizy]]\ m]]y]]*\ p]N] sp]\dn]] h]T] n] a]v]t]]\ T]]kIno bos]I g]y]o.
sp]\dn]] hs]I p]zI p]N] rv]In¨ khe : Ôa]je t¶\ B]lo hs]I lo, p]N] Ak v]K]t] hu\ deK]t]o T]w j][\ p]CI
joje t]no p]kzIno Av]I B]I\s]I n]]K]Ix] ke__ Õ
Ôt¶\ A v]]t] B]Ul]I n] j]y] Aqlo t]o hu\ t]no a]m] krIno An]I k]y]m] y]]d t]]« kr]vy]] kru\ Cu\.Õ khet]]\
A rv]In¨n]I b]]jum]]\ bos]I g]w. rv]In¨A Ano p]ot]]n]I t]rP Ko\c ]v]] p—y]tn] ky]o* ty]]\ j b]]rNo qkor]
p]z/y]]. sp]\dn]]A {QIno b]]rN¶\ [G]]z/y¶\. b]h]r in]x]IT] {B]o ht]o.
Ôa]v], aty]]re kw g]]zIm]]\ a]vy]o ?Õ v]c]m]]\T]I Ak t]rP K]s]Ino Ano a]v]k]rt]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôhu\ m¶\b]wT]I n]hI\ p]N] s]Urt]T]I a]v¶\ Cu\. hu\ jm]v]]m]]\ t]o m]ozo n]T]I p]z/y]o no !Õ khet]]\ A rv]In¨
p]]so K]]ql]] p]r boQo.
Ôt]mo m]oz] n]hI\ p]N] v]hel]] Co. no kd]c] m]oz] ho t]o p]N] ahI\ t]m]no kow B]UKy]] n]hI\ rhev]] de.
sp]\dn]] K]]v]]n¶\ b]n]]v]t]] p]hel]]\ am]no c]] p]]w de.Õ rv]In¨A kÁu\.
l]]go Ce.Õ

Ôt]m]]rI v]]t] t]o QIk p]N] sp]\dn]]n¶\ kx¶\ khev]]y] n]hI\. A hm]N]]\n]I m]]r] p]r K]P] T]w hoy] Am]

ÔAv¶\ to hoy]! m]ULm]]\ am]]re im]ˆ]o Ce j aoC]\, p]CI t]m]]r] p]r K]P] T]wno amo t]o s]]v] Akl]]\ j
p]zI jwA no! p]N] t]m]no Av¶\ kem] l]]gy¶\ ?Õ sp]\dn]]no b]dlo rv]In¨A kÁu\.
Ôm]no K]b]r n]T]I ke ANo t]m]no b]D¶\ kÁu\ Ce ke n]hI\ p]N] A jy]]re Ploq ano G]rv]K]rI voc]I m]]re, G]reN]]\n]oy]
kzdo krI n]]Ko ano B]Ç]c]]y]* p]]soT]I p]N] pOs]] [CIn]] lov]] j]y] ano m]no K]b]r p]N] n] p]zv]] de ty]]re
v]s]m]] aort]] 99

b]Iju\ x¶\ s]m]jv¶\, t]mo j kho. x¶\ m]]ro Aql]oy] hk n]hI\ ke__Õ
Ôt¶\ p]]Co g]rm] T]wno a]vy]o hoy] Am] l]]go Ce. lo Q \z\u p]]N]I p]I. mo\ t]]rI p]]soT]Iy] hj]r Ðip]y]] t]o
l]ID]] j Ce no!Õ sp]\dn]]A tono p]]N]I a]p]t]]\ kÁu\.
Ôt]m]no Av¶\ l]]go A sv]]B]]iv]k Ce ano A m]]qe g¶sso T]v]]n]oy] t]m]no hk Ce A hu\ sv]Ik]ru\ Cu\. p]N]
B]Ç]c]]y]* m]]r] im]ˆ] Ce. v]LI Am]No jy]]re s]]moT]I pOs]] a]p]v]]n]I a]<Pr krI hoy] ty]]re Am]n]I p]]soT]I
pOs]] n] l]wA t]o Am]no K]oqu\ l]]go Aqlo __Õ rv]In¨ khev]] g]y]o.
ÔA t]m]]r] Akl]]n]o j im]ˆ] hxo p]N] hu\ t]o t]m]]r] boy]n]o im]ˆ] Cu\. m]no v]]t] t]o krv]I jowA no !Õ
Ôt]mo G]N]] l]]g]N]Ix]Il] m]]N]s] Co A hu\ j]N¶\ Cu\ ano t]m]no am]]r] p]r g¶ss]o krv]]n]o hk p]N] Ce
p]N] hu\ ahI\ K]]qlo p]z/y]o Cu\ no sp]\dn]]no G]N]]\ b]D]]\ k]m] Jzp]T]I krv]]n]]\ Aqlo t]m]no v]]t] n]hI\ krI hoy].
hvo am]no m]]P krI do ano t]m]]rI v]]t] kro. t]m]]ru\ ano v]&\d]n¶\ k]m] keqlo p]ho\cy¶\ ?Õ
ÔAy] hvo t]o s]m]« g]w Ce ke hu\ Ano l]]y]k n]T]I ano hu\ t]o p]holoT]I j A v]]t] s]m]« g]yol]o j
ht]o. p]N] a]p]No t]m]]rI j v]]t] krv]I Ce. mo\ hj]r Ðip]y]] a]pol]] Ce no b]Ij] ˆ]N] hj]r lot]o a]vy]o Cu\.
m]]re p]]\c] hj]r krI a]p]v]] ht]] p]N] hj]r aoC] p]z/y]] Ce. jo[\ Cu\ boˆ]N] idv]s]m]]\ An]I vy]v]sT]] T]w x]ke
t]o.Õ
Ôp]N] a]ql]] b]D]] pOs]] t]]rI p]]so a]vy]] ky]]\T]I ?Õ sp]\dn]]A a]ºy]*T]I p]UCy¶\.
ÔpOs]] b]<\km]]\ m]UkI r]Ky]] hoy] t]o ty]]\T]I m]Le no n]hI\ t]o kown]] iK]ss]]m]]\T]I m]Le. m]]r] b]<\km]]\ t]o
ht]] j n]hI\. ke mo\ kown]] iK]ss]] p]r p]N] h]T] m]]y]o* n]T]I.Õ khet]]\ toNo ˆ]N] hj]rn]I n]oqo qeb]l] p]r m]UkI.
Ôjy]]\ s¶D]I m]no K]b]r Ce ty]]\ s¶D]I pOs]]n]I b]D]I vy]v]sT]] T]w g]w Ce. hvo v]D]]re pOs]]n]I jÐr
n]T]I. t]m]]ro a]ql]o B]]v] Ce A j am]]re m]]qe G]N¶\ Ce.Õ rv]In¨A kÁu\. in]x]ITo sp]\dn]] s]]mo joy¶\. to c]Up]
j {B]I rhI ht]I. n] t]o toNo kx]o jv]]b] a]py]o ke n] t]o A pOs]] l]ID]].
Ôt]mo aT]*x]]sˆ]I Co ?Õ in]x]ITo rv]In¨no p]UCy¶\.
Ôn]], kem] ?Õ
Ôt]o p]CI kow j]N]k]r m]]N]s] khe Am] krv¶\ jowA. ano Ak j]N]k]r m]]N]s]n]I heis]y]t]T]I hu\
khu\ Cu\ ke t]m]]re p]rdex]n]] m]]m]l]]m]]\ jÐr krt]]\ T]oz] v]D]]re pOs]] h]T] p]r r]K]v]] jowA. t]m]no jÐr n] p]ze
t]o jy]]re p]]C] a]v]o ty]]re m]no p]]C] a]p]jo no.Õ rv]In¨ k]\w boly]o n]hI\ Aqlo in]x]ITo kÁu\ : Ôm]no l]]go Ce
ke t]mo boy] K]]l]I b]t]]v]v]] p]Urt¶\ j kho Co p]N] m]no K]v]z]v]v]]n]o t]m]]ro iv]c]]r n]T]I. Aqlo hvo hu\ {Qu\ no
c]] m]]qe a]B]]r.Õ khet]]\ in]x]ITo {Qv]] ky¶*\. sp]\dn]] c]m]kI g]w.
p]N] ty]]\ t]o rv]In¨A j kÁu\ : Ôl]w lo sp]\dn]], l]]K] B]y]]* ty]]re s]v]] l]]K]. jo hu\ deK]t]o T]y]o
howx] ano t]m]]r] a] pOs]] v]Dy]] hxo t]o hu\ bo j idv]s]m]]\ An]I c]qN]I krI n]]K]Ix].Õ
Ôare, jowA t]o bo kl]]km]]\ j v]]p]rI n]]K]jo no. Ak t]o p]rdex]n]o m]]m]l]o, dv]]aon]] K]c]]* p]N]
B]]re ano z]<kqron]]\ m]o\ p]N] m]oq]\.Õ in]x]ITo qkor krI.
Ôm]]ru\ m]o\ m]oqu\ n]T]I ho\.Õ
ÔA t]o m]]rI m]]\dg]In¶\ ib]l] b]no ty]]re K]b]r p]ze.Õ
100

v]s]m]] aort]]

ÔA ib]l]n]I rkm] t]o amo b]]rob]]r a] c]]r hj]r Ðip]y]]n]] vy]]jm]]\T]I k]p]I l]wx¶\.Õ rv]In¨no
p]N] in]x]IT]n]I s]]To a]v]I v]]t] krv]]m]]\ m]j] p]zt]I ht]I.
ÔAqlo hu\ t]m]]rI p]]soT]I vy]]j l]wx] Am] t]mo m]]n]o Co ?Õ
Co.Õ

Ôjo t]mo m]no dv]]n]] pOs]] a]p]v]]n¶\ iv]c]]rt]] ho t]o am]]rey] iv]c]]rv¶\ p]ze j ke t]mo vy]]j lov]]n]] j
Ôhvo m¶Ky] v]]t]. t]m]]re jo m]no jm]]zv]o j hoy] t]o hvo b]hu s]m]y] b]cy]o n]T]I.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôn]okrI.Õ

Ôm]no Am] ht¶\ ke t]m]]rI s]]To bo G]zI v]]t]o krIx¶\. m¶\b]w t]o sp]\dn]]no p]N] iqkIqn]] pOs]] B]rv]]
a]v]v]]n¶\ Ce. t]m]]ro s]\g]]T] T]xo.Õ
Ôhu\ An¶\ m¶\b]wn¶\ k]m] p]t]]v]I dwx] Ano m¶\b]w a]v]v]]n]I jÐr n]T]I. ano k]lo s]v]]rT]I j rj]
l]wno hu\ ahI\ a]v]I jwx]. p]CI a]p]No a]K]o idv]s] g]p]]q]\ m]]rIx¶\. a]je t]mo ano sp]\dn]] G]UquG]U* kro.Õ
ÔB]lo Am] krje. p]N] jo t]]re jm]v¶\ j hoy] t]o Am] [t]]v]L kyo* n]hI\ c]]lo. b]I« g]]zI doZ v]]gyo
j]y] Ce. no t]]rI n]okrIn]I v]]t] t]o amo boy] s]m]«A CIA Aqlo A b]h]n¶\ t]o kow b]Ij]no b]t]]v]je.Õ b]ol]I
sp]\dn]] rs]oz]m]]\ poQI. rv]In¨ ano in]x]IT] v]]to v]Lgy]]. Aql]]m]]\ x]]kB]]« lov]] g]yol]]\ iv]l]]s]bon] p]N]
a]v]I g]y]]\.
v]]t]om]]\y] rv]In¨no in]x]IT]n]I l]]g]N]In]]\ dx]*n] T]y]] is]v]]y] n] rÁ]\. Ôa]v]] m]]N]s]no CozI B]Ç]c]]y]*
p]]soT]I pOs]] l]wA t]o Ano K]oqu\ l]]go j no!Õ A m]n]om]n] b]b]z/y]o.
Ôsp]\dn]] a]m]no a]g—h krIno jm]]zje. a]p]N]no v]Zv]]n]] m]Uzm]]\ Am]No s]v]]rn]I ch] p]N] kd]c]
n]hI\ p]ID]I hoy].Õ jm]t]]\ rv]In¨A qoN]o m]]y]o*.
Ôp]N] z]<kqr, t]mo j kho, hu\ m]]\do p]z/y]o ho[\ no t]m]no K]b]r n] a]p¶\ t]o t]m]no m]no v]Zv]]n]o hk ano
g¶ss]]m]]\ boc]]r k]\N]]\ p]]zI dev]]n]oy] t]m]no hk ano t]mo l]oko G]rv]K]rI s¶DD]]\ voc]I n]]K]v]]n]I hde j]v] ty]]\
s¶D]I m]no v]]t] p]N] n] kro t]o p]CI m]no g¶ss]o a]vo j no!Õ
Ôto t]no l]Zv]] m]]qe t]no hju bo kl]]k m]Lxo, p]N] p]hel]]\ D]r]wno K]]w t]o lo.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôhvo t]o x¶\ l]Zv]]n¶\ Ce, p]N] jo t]mo a]je m]]r] pOs]] p]]C] Qely]] hot] hu\ s]]cos]]c] l]ZIno j j]t].Õ
ÔA t]o t]m]]r] av]]j p]rT]I j m]no s]m]j]w g]y¶\ ht¶\ ke B]]w s]]heb] a]je j]n] p]r a]v]I g]yol]] Ce
Aqlo j amo h]rI K]]D¶\ no. p]N] B]]w, p]CI k]g]L p]ˆ] l]K]t]] rhejo. ano amo p]]C]\ a]v]IA to p]hel]]\
s]m]ort]m]/ x¶B] l]gn]m]/ n] krI lot]] ho\ ke.Õ rv]In¨A m]j]k krI.
p]ur]vy]o.

Ôano kd]c] p]rN]I j][\ y]oy] am]no k\koˆ]I l]K]v]]n¶\ t]o n] j B]Ul]t]o.Õ sp]\dn]]A p]N] Am]]\ s]]T]
Ôhu\ kd]c] p]rN]Ix] t]oy] t]m]]rI gorh]jrIm]]\ t]o n]hI\ j p]rN¶\.Õ

ÔAn]I t]o x]I K]b]r p]ze ! p]rN]v]] n]IkLe A am]]ro Ky]]l] krv]] aoCo bos]I rhe Ce !Õ
v]s]m]] aort]] 101

Ôt]o p]CI m]]r] p]r g¶sso T]v]]n]o t]m]]ro hk m]\jUr r]K]Ix], b]s] ?Õ in]x]ITo kÁu\.
ÔB]l]] m]]N]s], amo x¶\ Av]]\ adeK]]\ CIA ke kow l]gn] kre ano amo An]] p]r g¶sso T]wA !Õ
rv]In¨A p]]CI m]j]k krI.

an¶ßm]

17. An]In¶\ aoLK]]N]
in]x]IT], [S]], v]&\d], iv]l]]s]bon] ano z]<kqr B]Ç]c]]y]*n]I x¶BocC]ao s]]To rv]In¨ ano sp]\dn]]
m¶\b]wT]I plon]m]]\ {p]z/y]]\. sp]\dn]]no Am] ht¶\ ke Ano plon]n]I m¶s]]PrI m]]Pk n]hI\ a]vo p]N] An]I A
m]]ny]t]] K]oqI p]zI ht]I. rv]In¨n]I p]N] plon]n]I a] p]hel]I j s]Pr ht]I Ct]]\ Ano p]N] K]]s] kow bocon]I
v]t]]*t]I n] ht]I. x]Ðm]]\ Am]no plon]n]o av]]j v]D¶ p]zt]o l]]g]t]o ht]o p]N] T]ozI v]]rm]]\ An]]T]I qev]]w jt]]\
b]D]]\ Akb]Ij] s]]To v]]t]o krv]] m]]\z/y]]\ ht]]\.
Ôt¶\ m]]rI s]]To v]]t]o kre Ce p]N] pol]I Pl]]wq Aqenznq b]olo Ce An¶\ Dy]]n] r]K]t]I n]T]I. A khe Ce
ke a]p]No blok s]I p]rT]I {zI rÁ]\ CIA to jr] b]]rIm]]\T]I b]h]r n]jr krIno m]no khe ke A s]I K]reK]r
blok deK]]y] Ce ke n]hI\ ?Õ
Ôm]no t]o n]Ico b]D]]\ v]dLo j deK]]y] Ce. l]]go Ce ke a]p]N¶\ plon] v]]dLo [p]r t]rI rÁu\ Ce. Ano blok
s]I deK]]t]o hoy] t]o A j]No. p]N] m]no b]I« v]]t]n]I ic]\t]] T]]y] Ce. a]p]No v]jn] v]D]I jt¶\ ht¶\ Aqlo Arp]oq*
p]rT]I blo\keq p]]Co m]okl]I dev]o p]z/y]o Ce. hvo a]p]N]I A Q\zIm]]\ x]I dx]] T]xo An]I ic]\t]] m]no aty]]rT]I j
T]v]] m]]\zI Ce.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôt]]rI A ic]\t]] asT]]no Ce. t]no Am] l]]go Ce ke a]p]No plon]m]]\T]I A blo\keq aoZIno [t]rt]! v]LI
jy]]\ a]p]No rhIx¶\ A h]<qle ]m]]\ hIqrn]I vy]v]sT]] p]N] hxo ano blo\keq p]N] hxo.Õ rv]In¨A tono g]og]ls]
p]]CLT]I t]]kI rÁo hoy] Am] t]]kt]]\ kÁu\.
Ôm]no t]o b]h]r jov]]m]]\ zokI duK]]zv]] jev¶\ l]]go Ce.Õ
Ôno m]no a]p]N]] m]h]B]]rt]n]I Ak v]]t] y]]d a]vo Ce : D]&t]r]Sqš a\D] ht]o Aqlo g]]\D]]rI p]ot]]n]I
a]\K]o p]r p]]qo b]]\D]I r]K]t]I ht]I.Õ
Ôp]N] hu\ Av¶\ ky]]\ kru\ Cu\ ?Õ sp]\dn]]A hs]v]]n]o p—y]tn] krt]]\ kÁu\.
Ôx]bd]T]* jov]] jwA t]o Av¶\ n]hI\ p]N] n]hI\ jov]]n]I, n]hI\ j]N]v]]n]I no n]hI\ m]]N]v]]n]I t]]rI a]
v]]t]o p]]CL m]no t]o A p]]qo j deK]]y] Ce, je g]]\D]]rIA v]S]o* s¶D]I a]\K]o p]r b]]\D]I r]Ky]o ht]o.
Ôt]no Av¶\ b]D¶\ m]]n]I lov]]n]I qev] p]zI hoy] Am] l]]go Ce.Õ khet]]\ sp]\dn]]A rv]In¨n]o h]T] p]ot]]n]]
h]T]m]]\ l]ID]o no Ano p]s]v]]rI rhI.
Ôpol]I Ar h]<sqes] zšI \k l]wno a] t]rP a]v]I rhI Ce. jo t]mo boy] A p]hel]]\ l]ZI rÁ]\ hx]o t]o
t]m]no A p]Iv]]m]]\ m]j] a]v]xo.Õ ac]]n]k rv]In¨n]I b]]jun]I s]Iqm]]\T]I av]]j a]vy]o no sp]\dn]] c]m]kI.
ANo rv]In¨n]o h]T] CozI dID]o. Ak a\g —ej v]&DD]] je rv]In¨n]I b]]jun]I s]Iqm]]\ boQel]I ht]I to b]ol]I ht]I.
102

v]s]m]] aort]]

sp]\dn]]A ton]I s]]mo jow hs]v]]n]o p—y]tn] ky]o*. pol]I t]o hs]t]I j ht]I. p]N] sp]\dn]] k]\w b]olo to
p]hel]]\ rv]In¨ b]ol]I {Q/y]o : Ôt]o c]]l]o amo l]ZI rÁ]\. p]N] A zšI\kn]I s]]To kx¶\ K]]v]]n¶\ a]p]xo ke p]CI
aig]y]]rs]n¶\ p]Uny] km]]v]I a]p]xo ?Õ
Ôkx¶\k m]m]r]v]v]] jev¶\ s]]To hxo p]N] T]ozI j v]]rm]]\ D]r]wno K]]v]] jev¶\ l]]v]xo. t]m]no p]r]No
aig]y]]rs] n]hI\ kr]vo. p]N] t]mo b]hu jldI l]ZI l]ID¶\. m]no Am] ht¶\ ke t]mo poirs] s¶D]I t]o A c]]l¶ r]K]x]o
j.Õ
Ôt]m]]r] jev]]\ s]]r]\ m]]N]s] v]cco p]ze p]CI am]]r]T]I l]Zv]]n¶\ c]]l¶ rK]]y] K]ru\ ?Õ rv]In¨A j]No
b]qrn¶\ pokeq K]oly¶\. pol]I hs]I rhI.
Ôt]mo jow x]ko Co ?Õ
Ôn]], Ct]]\ p]N] hu\ t]m]]re iv]So G]N¶\ khI x]ku\ Cu\. d]K]l]] t]rIke : t]m]]rI [\m]r p]c]]s] v]S]* krt]]\ k\wk
aiD]k Ce. t]mo B]]rt]m]]\ ano tom]]\y] K]]s] krIno g¶jr]t]m]]\ ke m¶\b]wm]]\ G]N]o s]m]y] rhel]]\ Co. b]ol]o, a]
is]v]]y] v]D]]re k]\w j]N]v¶\ Ce ?Õ sp]\dn]]no l]]gy¶\ ke rv]In¨A Pe\k]b]]« x]Ð krI ht]I.
Ôt]m]]rI a] aqkLo s]]c]I Ce. m]no l]]go Ce ke m]]re iv]So t]mo v]D]]re x¶\ khI x]ko Co A j]N]v]]n¶\ m]no
g]m]xo.Õ pol]I v]&DD]]A kÁu\.
Ôc]]l]o, t]m]]re iv]So v]D]]re jN]]v¶\. p]hel]]\ t]m]]ro h]T] a] t]rP l]]v]o.Õ pol]IA p]ot]]n]o z]b]o h]T]
rv]In¨n]] h]T]m]]\ m]Uky]o. sp]\dn]]no rv]In¨n]I a] c]]l] s]m]j]w. rv]In¨n]] ip]t]] jy]oit]S]x]]sˆ]n]] iv]©]n]
g]N]]t]] ht]] ano rv]In¨ p]N] tom]n]I p]]soT]I G]N¶\ x]IKy]o ht]o. p]N] aty]]re a]\K]o v]g]r A x¶\ khI x]kv]]n]o
ht]o !
rv]In¨A pol]] h]T]n]I hToLIm]]\ p]ot]]n]I a]\g]LIao c]l]]v]v]] m]]\zI. T]ozI v]]re ANo kÁu\ : Ôjuao, hu\
jnm]T]I a\D] n]T]I Aqlo m]no a]m] a]\g]LIaoT]I h]T]n]I reK]]ao v]]\c]v]]n]o kx]o an¶B]v] n]T]I. p]N] t]m]no
m]]r] p]r iv]Ãv]]s] boso Av]I Ak v]]t] p]hel]I jN]]v]I d[\ ke jeT]I t]mo m]no Penq] x]]\it]T]I p]I lov]] do. h\, t]o
v]]t] Am] Ce ke Cell]] Ak v]S]*m]]\ t]mo B]y]\kr G]]t]m]]\T]I {g]rI g]y]]\ Co. l]]v]o Penq].Õ
no pol]In]I a]\K]o a]ºy]*T]I Av]I t]o P]qI rhI ke sp]\dn]] p]N] a]ºy]*m]]\ p]zI g]w. pol]IA
rv]In¨n]] h]T]m]]\ Penq]n¶\ qIn] p]kz]v]I dID¶\. b]D]]\A x]]\it]T]I Penq] p]UrI krI p]N] hju pol]In¶\ a]ºy]* aoCu\
T]y¶\ n] ht¶\.
Ôjo m]]ru\ n]]m] An]I Ce. t]]ru\ n]]m] ?Õ
Ôhu\ rv]In¨ des]]w no a] m]]rI p]tn]I sp]\dn]]. hu\ z]<kqr ht]o p]N] doZek m]ihn]] p]hel]]\ hu\ d]JI g]y]o
ht]o Am]]\ m]]rI a]\K]o g]w Ce. amo An¶\ a]<p]rex]n] kr]v]v]] w\glonz jwA CIA.Õ
ac]]n]k An]Ino m]xkrI krv]]n¶\ m]n] T]y¶\ hoy] Am] ANo sp]\dn]]n]o z]b]o h]T] rv]In¨n]] h]T]m]]\
p]kz]v]I dID]o no kÁu\ : Ôhvo b]r]b]r t]p]]s]Ino m]]re iv]So v]D¶ khe.Õ
rv]In¨A p]]CI a]\g]LIaon]I Koz x]Ð krI ano t]rt] j An]I s]m]jm]]\ a] v]]t] a]v]I g]w. ANo
kÁu\ : Ômo\ T]ozI v]]r p]hel]]\ je kÁu\ ht¶\ A K]oqu\ ht¶\. t]m]]r] n]s]Ib]m]]\ bo b]Lko Ce ano hu\ t]m]]rI hToLIno
c]Um]Ix] t]o t]mo x]rm]]w jv]]n]]\ Co.Õ khet]]\ ANo sp]\dn]]n]o h]T] c]Um]I l]ID]o. sp]\dn]] x]rm]]w g]w.
p]N] An]I khe : Ôhm]N]]\ t]o t]mo m]no kÁu\ ht¶\ ke m]]r] n]s]Ib]m]]\ s]\t]]n]n¶\ s¶K] n]T]I.Õ
v]s]m]] aort]] 103

Ôvol], mo\ b]Iju\ x¶\ kÁu\ ht¶\ ?Õ
Ôm]no Cell]] Ak v]S]*m]]\ G]]t] g]w ht]I Am] p]N] t]mo kÁu\ ht¶\.Õ An]IA An]I m]xkrI c]]l¶ r]K]I.
x]rm]]t]I sp]\dn]] p]N] Am]]\ joz]w jt]]\ m]U\g]I j rhI.
Ôt]o m]no khev]] do ke A b]D¶\ K]oqu\ ht¶\. t]mo Akv]Ix] v]S]*n]]\ Co ano Ak z]<kqr s]]To p]rNy]]\ Co
ano An]I m]]rI m]xkrI kre Ce Am]]\ t]mo s]]T] dw rÁ]\ Co.Õ
kÁu\.

Ôt¶\ G]N]o p]]ko Ce. p]N] l]]go Ce ke to\ p]]m]IsqšIn]o G]N]o aBy]]s] ky]o* Ce.Õ p]kz]w jt]]\ hs]Ino An]IA

Ôal]b]–] m]no Am]]\ rs] Ce p]N] hu\ hju t]o ix]K]][ j g]N]][\. m]]r] ip]t]] Ak v]K]t] j]N]It]] p]]m]Isq
ht]] tom]n]I p]]soT]I T]ozu\ x]IKol]o. p]N] A g¶jrI g]y]] ano hu\ moizs]In]n¶\ B]N]v]]m]]\ p]z/y]o.Õ
T]ozI v]]r c]Up] rÁ] p]CI An]IA kÁu\ : Ôt]mo l]oko l]\zn]m]]\ ky]]\ rhev]]n]]\ Co ?Õ
Ôhju kx¶\ n]kkI ky¶*\ n]T]I. kow s]st]I h]<qle ]m]]\ rhIx¶\.Õ
Ôt]no v]]\D]o n] hoy] t]o hu\ t]no Av]I vy]v]sT]] g]oQv]I a]p]Ix].Õ
Ôt]o t]m]]ro G]N]o a]B]]r. p]N] am]no p]os]]y] Av]I jgy]] x]oD]I a]p]jo. am]]rI isT]it]__ Õ
ÔA m]]rI j]N]m]]\ a]v]I j g]y¶\ Ce. t]m]]re Am]]\ x]rm]]v]]n]I jÐr n]T]I. w\izy]]T]I w\glonz a]v]]
m]o\G]] a]<p]rex]n] m]]qe a]v]v]]n¶\ T]]y] Aqlo pon]IA pon]In]o ihs]]b] krv]o p]ze. ahI\ t]m]no b]D¶\ m]o\G¶\ l]]g]xo.
p]N] hu\ t]m]]re l]]y]k vy]v]sT]] g]oQv]I a]p]Ix]. ic]\t]] n] krt]]\.Õ
Ôm]no l]]go Ce ke a] k]m] t]m]no B]L]v]I amo t]m]no t]kil]Pm]]\ m]UkI rÁ]\ CIA.Õ rv]In¨A m]sko
m]]rv]] p—y]tn] ky]o*.
Ôt]oy] v]]\D]o n]hI\. m]no t]kl]IPm]]\ m]Uke Av]]\ b]]Lkon]I m]no G]N]] v]K]t]T]I wcC] T]y]] krt]I ht]I.Õ
Ôjo m]]rI a]\K]o b]r]b]r T]w jxo t]o t]m]]rI A wcC] hu\ jÐr p]UrI krIx].Õ hs]t]]\ rv]In¨A kÁu\
ano sp]\dn]]A Ano a]v¶\ b]ol]v]] b]dl] koN]In]o hLv]o g]odo m]]y]o*.
An]IA A joy¶\ no A b]ol]I : Ôhn]I, t]]re Ano qkor krv]]n]I jÐr n]T]I. m]no t]m]]r] boy]n]o
sv]B]]v] g]m]I g]y]o Ce. l]]go Ce ke a]p]N]no s]]ru\ b]n]xo. no rv]In], t]]rI a]\K]on]I b]]b]t]m]]\ t]no t]]r] z]<kqre
je kÁu\ hxo An]] krt]]\y] loqesq qekn]ol]o« hvo [p]l]bD] Ce ano sp]\d] jev]I t]]rI p]tn]I Ce, Aqlo Ano t]o
b]r]b]r T]yo j CUqko Ce.Õ An]IA joz]X]rn¶\ kc]U\b]r krI n]]Ky¶\. a]ql]]\ v]S]* B]]rt]m]]\ rÁ] p]CIy] An]Ino
a]v]]\ joz]X]rv]]L]\ n]]m]o b]ol]v]]m]]\ t]kl]IP p]zt]I ht]I A rv]In¨A p]N] m]n]m]]\ n]o\Dy¶\.
p]CI An]I s]]Ton]I v]]t]m]]\T]I b]nnono j]N]v]] m]ñy¶\ ke A An]I kup]irn] ht]I ano m¶\b]wm]]\n]I Ak
im]x]n]rI skUl]m]]\ ip—ins]p]]l] ht]I ano rIq]y]r T]wno dex] p]]CI jt]I ht]I. no l]\zn]m]]\ An¶\ m]k]n] p]N] ht¶\.
plon] poirs]n]] Arp]oq* p]r T]oz] kl]]k m]]qe T]oBy¶\. sp]\dn]]no An]IA n]Ico {t]rI T]ozu\ PrI
a]v]v]] kÁu\. rv]In¨A p]N] Am]]\ s]]T] a]py]o Aqlo ac]k]t]I sp]\dn]]no n]Ico {t]rv¶\ j p]z/y¶\. b]]kI hoy]
tom] kow sqorm]]\T]I «\jrn]I qšoPI lot]]\ a]v]v]]n¶\ k]m] p]N] An]IA Ano s]o\py¶\.
A g]w Aqlo rv]In¨ khe : Ôm]no aksm]]t] T]y]] p]CI A Av]I t]o K]ow K]ow T]w g]w Ce ke Ano
j]No kx]]m]]\ rs] j rÁo n]T]I.Õ
104

v]s]m]] aort]]

Ôtono a]n]\dm]]\ r]K]v]] m]]qe t]]re p—y]tn] krv]o jowA. jeql]o t¶\ Ano a]n]\dm]]\ r]K]v]] p—y]tn] krIx]
Aql]o j v]D]]re py]]r t¶\ An]I p]]soT]I p]]m]Ix].Õ
Ôm]]re x¶\ krv¶\ A j m]no s]m]j]t¶\ n]T]I Ct]]\ hu\ k]y]m] hs]t]o rhev]] p—y]tn] kru\ Cu\ ano Ano hs]]v]v]]
p—y]tn] ky]]* kru\ Cu\.Õ
ÔAy] K]oqu\ n]T]I. p]N] t¶\ An]I p—x]\s]] kre, An]] p—em]n]e d]d a]po, An]I s]]To p—em]B]rI bo v]]t]o kre
A t]o Ano g]mo j. v]LI t¶\ Ano t]]r] is]v]]y] b]I« v]]t]om]]\ v]]Lv]] p—y]tn] kre Ay] Ano g]mo.Õ
Ôt]m]]r] h]T]n]I reK]]ao p]rT]I n] khI x]ky]o ho[\ Av]I Ak v]]t] khu\ ? t]mo K]Ub] b¶iDD]x]]LI ano
B]l]]\ p]N] Co.Õ rv]In¨A kÁu\ ano hs]I rÁo.
Am]No T]ozI v]]r a]v]I v]]t]o krI hxo ty]]\ sp]\dn]] a]v]I p]ho\c]I. Ôx]]n]I v]]t]o krt]]\ ht]]\ boy] ?Õ
a]v]t]]\ j ANo p]UCy¶\.
Ôamo t]]rI j v]]t]o krt]]\ ht]]\. rv]In] khet]o ht]o ke A t]]r]T]I k\q]LI g]y]o Ce.Õ An]IA kÁu\.
sp]\dn]]A Ak n]jr rv]In¨ t]rP Pe\kI p]CI An]I t]rP jow m]j]k p]]m]I jt]]\ rv]In¨no p]UCy¶\ : Ômo\
t]no x]o k\q]Lo a]py]o ?Õ
ÔAm]]\ Ano x¶\ p]UCe Ce, m]no j p]UC no. ANo b]]p]z]A jem] tom] krIno t]]r]T]I p]ICo Coz]vy]o ty]]\ t¶\ dx] j
im]in]qm]]\ p]]CI a]v]I g]w. are, t]]rI [\m]re jo hu\ poirs]m]]\ a]v]I ho[\ t]o m]no t]o aQv]]izy¶\y] aoCu\ p]ze.Õ
Ôhu\ x¶\ kru\! b]h]r Aql]I b]D]I Q\zI Ce ke hu\ t]o QrI j g]w. Aqlo t]o p]]CI B]]g]I a]v]I.Õ
ÔAm] Q\zIT]I zrt]I rhIx] t]o p]CI l]\zn]m]]\ kem]n]I rhIx] ? lo, m]]ro a] aov]rkoq p]herI lo no
b]h]r n]IkL, j] {p]z.Õ
sp]\dn]]A Ak v]K]t] koq l]ID]o t]o K]ro p]N] p]herv]]no b]dlo Ano K]oL]m]]\ r]K]I A p]]CI p]ot]]n]I
s]Iqm]]\ bos]I g]w. Ôs]]c¶\ p]UCo t]o m]no b]h]r Prv]] jv]]n¶\ m]n] j n]T]I T]t¶\.Õ A b]ol]I.
Ôto t]no t]]r] m]]qe koN] khe Ce ? t¶\ am]]r] m]]qe t]o Prv]] jw x]ke no! ano mo\ t]]rI p]]so «\jrn]I
qšoPI m]\g]]v]I ht]I An¶\ x¶\ T]y¶\ ? no b]I« v]]t] A Ce ke am]]re K]]n]g]I v]]t]o krv]I Ce.Õ An]IA kÁu\.
sp]\dn]]A An]I s]]mo l]]c]]rIT]I joy¶\ p]CI km]no koq p]herIno b]h]r n]IkLI. An]IA rv]In¨ t]rP Prt]]\
kÁu\ : ÔA n]]k Pul]]v]Ino g]w Ce p]N] jy]]re p]]CI a]v]xo ty]]re G]N]I Þex] hxo.Õ
Ôt]mo ahI\ bos]I rhev]]no b]dlo b]h]r n]Ikñy]]\ hot] t]o t]m]no p]N] m]j] p]zt]. hu\ ahI\ a]r]m]T]I
bos]t]. t]moy] jw a]v]o b]h]r.Õ
Ôjo t]no Am] l]]g]t¶\ hoy] t]o c]]l] m]]re K]Bo h]T] m]UkI de, a]p]No boy] T]ozu\ PrI a]v]IA. sp]\d]no
jov]]n]I m]j] a]v]xo. ahI\ An]I v]]t] kow s]m]jxo n]hI\ no Ano kown]I v]]t] s]m]j]xo n]hI\. Av]I g]U\c]v]]w
jxo ke m]]rI qšoPI l]ID]] is]v]]y] j p]]CI dozI a]v]xo.Õ khet]]\ An]IA rv]In¨no {B]o krI dID]o. no boy]
plon]m]]\T]I b]h]r a]vy]]\. a]s]p]]s]T]I v]t]c]It]n]] av]]j a]v]I rÁ] ht]] t]o ky]]\k s]oz]n]I b]oql] K]Ul]v]]n]]
av]]j p]N] s]\B]L]t]] ht]]. kowk s]hel]]N]In]o reizy]o a\g —e«m]]\ s]m]]c]]r a]p]I rÁo ht]o.
Ôa]p]No ky]] B]]g]m]]\ PrI rÁ]\ CIA ?Õ rv]In¨A p]UCy¶\. Ano p]UCy]] p]CI t]rt] j l]]gy¶\ ke ANo
a]v¶\ p]UCv¶\ jowt¶\ n] ht¶\.
v]s]m]] aort]] 105

Ôs]orI m]no A Ky]]l] n] rÁo. jo a]p]No l]]\b]I korIzorm]]\T]I p]s]]r T]w rÁ]\ CIA.
v]c]m]]\ posonjrno bos]v]]n]I vy]v]sT]] Ce. no a]p]N]] z]b]] h]T] p]r T]ozI duk]n]o Ce. sp]\dn]] Ak Av]I j
duk]n] p]]so {B]I rhI m]]re m]]qe qšoPI K]rIdv]] p—y]tn] krI rhI Ce. B]g]v]]n]n]I m]her hxo t]o tono kowk
a]Cu\p]]t]Lu\ w\gl]Ix] b]ol]t]o sols] mon] m]LI jxo. An]I n]jr a]p]N]] t]rP n]T]I. a]v] a]p]No l]onjm]]\
bos]IA.Õ khet]]\ An]IA Ano l]onjm]]\n]I Ak K¶rs]I p]r bos]]z/y]o ano b]]jum]]\ A p]N] g]oQv]]w.
An]IA s]Ig]req s]Lg]]v]I ano boy] al]g]m]l]kn]I v]]t]om]]\ zUb]I g]y]]\. azD]]Ak kl]]k p]CI A
boy] plon]m]]\ p]]C]\ Py]]*\ ty]]re sp]\dn]] tom]n]I v]]q jot]I boQI j ht]I. tom]no jot]]\ j A b]ol]I {QI : ÔK]r]\ Co
t]mo boy]! hu\ ky]]rn]I ic]\t]] kru\ Cu\ ke t]mo ky]]\ g]y]]\ hx]o no t]mo b]h]r {p]zI g]y]]\ ht]]\.Õ
Ômo\ t]o b]h]r jv]]n]I G]N]Iy] n]] khI p]N] rv]In] khe ke t¶\ n]]k Pul]]v]Ino g]w Ce to ky]]\k w\izy]] p]]CI
t]o n]hI\ jt]I rhe no, Aqlo m]]re An]I s]]To b]h]r jv¶\ p]z/y¶\. p]N] khe ke t]no m]j] p]zI ke n]hI\ ?Õ
Ômo\ keinqn]m]]\ jw g]rm] g]rm] c]] p]ID]I ano t]m]]rI qšoPI l]wno Ak m]oqu\ c]kkr m]]rI a]v]I. n]j]
a]v]I.Õ no boy] ton]I a] v]]t]T]I hs]I p]z/y]]\ Aqlo sp]\dn]] s]m]« g]w ke An]I p]ol] [G]]zI p]zI g]w ht]I.
Ôamo t]no sqor p]]so {Bol]I ano ty]]\T]I j p]]CI PrI g]yol]I jow Ce Aqlo t]]rI v]]t] m]]n]I x]kt]]\
n]T]I. p]N] Ct]]\ l]]go Ce ke t]no m]j] p]zI hxo.Õ
g]mo tom] p]N] rv]In¨ ano sp]\dn]]no are An]Ino p]N] l]]g An]Ino p]N] l]]g]t¶\ ht¶\ ke Am]n]I k\p]n]I
j]m]I g]w ht]I.

an¶ßm]

18. a]<p]rex]n] T]y¶\.
w\glonz p]ho\cy]] p]CIn]I m¶xkel]Iaon]I ic]\t]] aty]]r s¶D]I sp]\dn]]A ky]]* krI ht]I ton]o Ak
s]]m]qo j a\t] a]v]I g]y]o ht]o. An]Ino m]ñy]] p]CI boy]no Am] l]]gy¶\ ht¶\ ke p]rdex]m]]\y] Am]no Ak
v]h]l]s]ow m]] m]LI g]w ht]I. ano An]Ino p]N] ky]]\ a]v]]\ Cokr]\n]I aiB]l]]S]] n] ht]I! An]I b]ol]v]]m]]\
jeql]I in]K]]l]s] l]]g]t]I ht]I Av]o snohB]y]o* An]o v]t]]*v] p]N] ht]o. l]\zn]n]] Arp]oq* p]r {t]rt]]\ j ANo
kÁu\ : Ôhvo t]m]]re v]c]m]]\ s]v]]l] ky]]* is]v]]y] joy]] krv]]n¶\ Ce. t]m]]rI rhev]]n]I vy]v]sT]] hu\ krI a]p]v]]n]I Cu\
A t]m]no y]]d Ce no!Õ
Ôam]no A y]]d n] hoy] Av¶\ to b]n]t¶\ hxo! {l]q]n]o hu\ A iv]c]]rt]o ht]o ke t]mo A B]Ul]I g]y]]\ ho
t]o kev]I rIto A y]]d dev]z]v]v¶\.Õ rv]In¨A m]j]k krI. An]I hs]I p]zI. Ano rv]In¨n]o a]v]o sv]B]]v] g]m]I
g]y]o ht]o. t]o b]I« b]]ju rv]In¨ ano sp]\dn]] B]g]v]]n]no p—]T]*n]] krI rÁ]\ ht]]\ ke An]I Am]no je h]<qel]m]]\
l]w j]y] A Am]no p]os]]y] tov]I hoy].
An]IA Ak qeks]I b]ol]]v]I Aqlo Am]]\ s]]m]]n] K]zkI b]D]]\ bos]I g]y]]\. An]IA zš]y]v]rno Ak
jgy]]n¶\ n]]m] a]py¶\ Aqlo qeks]I c]]l]v]] l]]g]I. sp]\dn]] t]o l]\zn]n]I B]Iz ano An]I B]vy]t]]no a]B]I b]n]I
t]]kI j rhI. p]CIn]I p]]\cok im]in]qm]]\ sp]\dn]]A ˆ]Nok v]K]t] ano rv]In¨A Ak v]K]t] p]oto ky]]\ jw rÁ]\
Ce Av]o p—Ãn] ky]o* hxo. Cev]qe k\q]Lv]]n]o K]oqo deK]]v] krt]]\ An]IA kÁu\ : Ôjo t]m]]r] p—Ãn]o b]\D] T]v]]n]] n]
hoy] t]o boy] Ak Ak qšoPI m]o\m]]\ m]UkI do. A aog]LI rhexo to p]hel]]\ a]p]No jy]]\ jv]]n¶\ Ce A jgy]] a]v]I
106

v]s]m]] aort]]

jxo Aqlo t]m]]r]\ m]n]n¶\ s]m]]D]]n] a]p]oa]p] T]w jxo.Õ khet]]\ toNo boy]no Ak Ak qšoPI p]kz]v]I dID]I.
T]ozI v]]rm]]\ qeks]I kI\gJ kon]*r iv]st]]rm]]\ a]v]I g]w Aqlo zš]y]v]re qeks]In]I Jzp] aoCI krI
ano An]IA Ano rst]]n]I iv]g]t] a]p]v]] m]]\zI. T]ozI j v]]rm]]\ qeks]I Ak m]Dy]m] p—k]rn]] m]k]n] p]]so
a]v]Ino {B]I rhI. zš]y]v]re b]h]r n]IkLI g]]zIm]]\T]I poqIao b]h]r k]ZI ano An]IA Ano B]]z]n]I rkm]
c]Ukv]I a]p]I. p]CI Ak sy]Uqkes] An]IA [p]]zI ano Ak sy]Uqkes] sp]\dn]]A [p]]zI ano sp]\dn]]no K]Bo
h]T] m]UkI rv]In¨ p]N] tom]n]I s]]To m]k]n]n]]\ p]g]iT]y]]\ c]Z/y]o.
hju t]o An]I bol] m]]re to p]hel]]\ j p]Ist]]l]Isok v]S]*n]I l]]g]t]I Ak m]ihl]]A b]]rN¶\ K]oly¶\ ano
m]l]k]t]]\ An]I s]]mo m]]n]T]I n]m]I. An]IA Ano b]h]r p]zel]I sy]Uqkes] t]rP wx]]ro ky]o* Aqlo to lov]] A
b]h]r n]IkLI. An]IA rv]In¨ t]T]] sp]\dn]]no a\dr doy]]*\.
b]D]]\ G]rm]]\ a]vy]]\ Aqlo An]IA pol]I b]]w s]]To rv]In¨ t]T]] sp]\dn]]n¶\ aoLK]]N] kr]vy¶\. An¶\ n]]m] im]s]
m]]g]]*req ht¶\. to p]\ze Akl]I j ht]I. im]is]s] kUp]rIn]n]I to bon]p]N]I ht]I. jo ke b]nnon]I [\m]r v]cco G]N]o
t]P]v]t] ht]o p]N] A b]nno dUrn]I kJIn] p]N] T]t]I ht]I A n]]to Am]n]]\ bon]p]N]]\ jLv]]y]]\ hxo Am] l]]g]t¶\
ht¶\. An]I rIq]y]r T]wno a]v]t]I ht]I A j]N]t]]\ j ANo p]ot]]n]I n]okrI CozI dID]I ht]I ano An]In¶\ G]r
K]ol]I s]]P krI Am]]\ rhev]] p]N] a]v]I g]w ht]I. boy] bon]p]N]Iao hvo s]]To rhIno in]v]&i –] g]]Lv]] m]]g]t]I
ht]I.
Ôa]p]No Prin]c]r b]D¶\ rIArenj krv¶\ p]zxo.Õ An]IA kÁu\.
Ôkem] ?Õ
Ôk]rN] ke to\ A jy]]re g]oQvy¶\ hxo ty]]re to\ rv]In]n]o iv]c]]r n]hI\ ky]o* hoy]. v]LI sp]\dn]] p]N] ton]I
s]]To Ce Aqlo tom]no Ak al]]y]do Ðm] p]N] a]p]v]o p]zxo.Õ
sp]\dn]] x]rm]]w p]N] t]rt] b]ol]I : Ôb]D¶\ PrI g]oQv]v]]n]I x]I jÐr Ce ? bo ˆ]N] idv]s]m]]\ t]o rv]In¨no
h]<isp]ql]m]]\ d]K]l] krv]o p]zxo ano amo h]<qle ]m]]\-Õ
Ôt]no a]n]]T]I s]st]I h]<qel] a]K]] l]\zn]m]]\ n]hI\ m]Le. t]m]]re ahI\ j rhev]]n¶\ Ce. ano jy]]\ s¶D]I
rv]In]no h]<isp]ql]m]]\ d]K]l] krv]]m]]\ n] a]vo ty]]\ s¶D]I An]I s]l]]m]it] s]]c]v]v]] m]]qey] Prin]c]r n]vos]rT]I
t]o g]oQv]v¶\ j p]zxo no.Õ
Ôamo t]m]no am]]re m]]qe s]st]I h]<qel] x]oD]I a]p]v]]n]I v]]t] krI ht]I. amo a]m] t]m]]re m]]To n]
p]zI x]kIA.Õ sp]\dn]]no b]dlo rv]In¨A kÁu\.
ÔAm]]\ m]]To p]zv]]n]I v]]t] ky]]\ a]v]I. hm]N]]\ t]m]no a]<p]rex]n]no k]rNo pOs]]n]I Ko\c] p]zxo Aqlo
a] jgy]] s]st]I p]zxo. p]CI t]]rI a]\K]o b]r]b]r T]w j]y] ty]]re m]no h]<qel] jeql¶\ B]]zu\ a]p]Ix] t]oy] hu\ l]w
l]wx], b]s]!Õ p]CI m]]g]]*req t]rP Prt]]\ p]UCy¶\ : Ôto\ Pon] t]o c]]l¶ kr]v]I dID]o Ce no!Õ
no m]]g]]*req K]zK]z]q hs]I p]zI : Ôto\ b]\D] kr]vy]o hoy] t]o hu\ c]]l¶ kr]v¶\ no! hu\ aQv]]izy]] p]hel]]\
ahI\ a]v]I ty]]re qeil]Pon] k\p]n]In]I ˆ]N] n]oiqs]o ano c]]r ib]l]o m]]rI v]]q jot]]\ b]]rN]]m]]\ j {B]]\ ht]]\. mo\
a]K]o idv]s] m]]T]]kUq krI ano keql]Iy] K]oqI dl]Il]o krI ty]]re m]]\z p]ty¶\, jo ke t]oy] c]]l]Is] p]][nzn]o
K]c]o* t]o T]y]o j.Õ
Ôn]] hoy]! mo\ j]to j-Õ
v]s]m]] aort]] 107

Ôjo t]]rI v]]t] s]]c]I m]]n]IA t]o p]CI pol]I b]]skeqm]]\ je ˆ]N] ib]l]o ano ton]I rs]Ido p]zI
Ce Ano m]]re K]oqI j m]]n]v]I p]ze no! p]N] Ano K]oqI m]n]]v]v]] mo\ m]g]jn¶\ dhI\ krI n]]Ky¶\ p]N] A K]oqI
s]]ib]t] n] j T]w. a] t]o s]]ru\ T]y¶\ ke t¶\ Pon] b]\D] kr]v]v]]n¶\ B]Ul]I g]w ht]I. Ano b]dlo jo t¶\ p]]N]In]o n]L ke
gos]n]I sv]Ic] b]\D] krv]]n¶\ B]Ul]I g]w hot] t]o x¶\ T]]t] ?Õ
Ôhjuy] m]]r] m]]ny]]m]]\ n]T]I a]v]t¶\.Õ
Ôsp]\dn]] t]m]]re ty]]\y] p]\t¶«ao a]v]]\ j B]Ul]kN]]\ hoy] Ce ke ?Õ
Ôare, am]]re ty]]\ t]o b]]rN¶\ v]]s]v]]n¶\ B]Ul]I j]y] p]N] n]kUc]]no k]L«T]I t]]Lu\ m]]rIno {p]zI j]y]
Av]] ix]X]ko hoy] j Ce no.Õ rv]In¨ b]ol]I {Q/y]o.
p]N] A c]]l]t]I v]]t]om]]\ rs] l]ID]] is]v]]y] An]I Pon] p]]so p]ho\c]I g]w ht]I. ANo a]lÞez
reib]s]n]n]o Pon] joz/y]o. ANo Am]no kÁu\ ke w\izy]]n]] Am]n]] im]ˆ] B]Ç]c]]y]*n]I B]l]]m]N] l]wno Ak sˆ]I
An]] p]it]n]I a]\K]on]] a]<p]rex]n] m]]qe ahI\ a]v]I Ce. no jem] b]no tom] v]hel]I t]ke Am]no m]Lv]] m]]g]t]I ht]I.
reib]s]n]no t]o v]]\D]o ht]o j n]hI\. tom]No t]o {l]qu\ [m]Lk]Bor ddI*no s]]To l]wno to j idv]so s]]\jn]]
m]LI jv]]n]o s]m]y] p]N] a]p]I dID]o.
no
A l]g]B]g]
K]b]r p]UCI
des]]w, t]mo

s]]\jn]] b]D]]\ qeks]I krI reib]s]n]no Gor p]ho\c]I g]y]]\. reib]s]no Am]n¶\ [m]Lk]Bor sv]]g]t] ky¶*\.
p]\c]]v]nok v]S]*n]] l]]g]t]] ht]]. Am]No Pkt] Ak j v]]ky]m]]\ p]ot]]n]] im]ˆ] z]<kqr B]Ç]c]]y]*n]]
l]ID]] ano sp]\dn]]A An]o jv]]b] a]py]o to p]hel]]\ t]o A rv]In¨ t]rP v]LI g]y]] ht]] : Ôim].
jr] gl]]s]Is] [t]]rI m]no t]m]]rI a]\K]o jov]] dex]o ?Õ tom]No kÁu\.

Ôc]okks], ton]I t]o hu\ r]h j jow rÁo Cu\.Õ khet]]\ rv]In¨A c]xm]]\ k]ZI n]]Ky]]\ ano je t]rPT]I
reib]s]n]n]o av]]j a]vy]o ht]o A t]rP joy¶\.
reib]s]no s]]dI qoc]*T]I keql]ok s]m]y] s¶D]I ton]I a]\K]o t]p]]s]I, p]CI tono g]og]ls] p]]C]\ p]herI lov]]
jN]]vy¶\. rv]In¨A g]og]ls] p]]C]\ p]herI l]ID]]\ ano p]UCy¶\ : Ôkem] l]]go Ce z]<kqr ? a]<p]rex]n]n]I x]ky]t]] Ce?Õ
Ôp]hel]]\ m]no A kho ke a]v¶\ kem] krt]]\ T]y¶\ ht¶\ ?Õ reib]s]no p]UCy¶\. rv]In¨A p]ot]]no T]yol]]
aksm]]t] iv]So t]T]] p]CIn]I s]]rv]]r ano pol]] Ak in]SPL a]<p]rex]n] iv]So Am]no m]]iht]I a]p]I. ton]I
v]]t]m]]\ v]p]r]yol]] keql]]k qokin]kl] x]bdo p]rT]I reib]s]n] c]m]ky]]. rv]In¨ aqky]o ke t]rt] j Am]No p]UCI
n]]Ky¶\ : Ôt]mo z]<kqr Co ?Õ
Ôh].Õrv]In¨A kÁu\ ano p]ot]]n]o m]UL p—Ãn] ANo PrIT]I dohr]vy]o : Ôa]<p]rex]n]n]I x]ky]t]] Ce ?Õ
Ôc]okks] Ce j. ano An]I s]PLt]] m]]qey] m]no jr] p]N] x]\k] n]T]I. t]mo Am] kro, k]lo s]v]]re
s]]z] dx] v]]gyo h]<isp]ql] p]r a]v]o. ty]]\ t]m]]rI a]\K]on]I s]\p]UN]* t]p]]s] krIx¶\ ano p]CI a]<p]rex]n]n]I
t]]rIK] n]kkI krIx¶\. no h], t]mo rhev]]n]I x]I vy]v]sT]] krI Ce ?Õ
ÔA m]]r]\ m]hem]]n] Ce. hu\ kIgJ kon]*r p]r A/52m]]\ rhu\ Cu\.Õ An]IA kÁu\.
Ôt]o t]o QIk.Õ no sp]\dn]] t]rP Prt]]\ reib]s]no kÁu\ : Ôt]m]]r] dex]n]I jem] ddI*n]I s]]To Ak m]]N]s]no
h]<isp]ql]m]]\ rhev]] dev]]n]I ahI\ CUq n]T]I. h], ddI* am]]rI n]]t]n]] Ce Aqlo hu\ t]m]no g]mo ty]]re m¶l]]k]to
a]v]v]]n]o spoxy]l] p]]s] ap]]v]Ix].
108

v]s]m]] aort]]

g]w.

Ôt]mo m]no s]]To rhev]]n]I m]\jUrI n] ap]]v]I x]ko ? a] a]\K]n]o m]]m]l]o Ce Aqlo- Õ sp]\dn]] khev]]

Ôt]o izy]r, hu\ a]\K]on]o j z]<kqr Cu\ no! p]N] jy]]re t]mo m]]r] p]r B]l]]m]N] l]wno a]vy]]\ ho ty]]re
m]]re t]m]]r] p—tyo keql]Ik CUq m]Ukv]I p]ze. Aqlo hu\ t]m]no a]<p]rex]n] p]CIn]] ˆ]N] idv]s] s¶D]I rojn]] ˆ]N]
kl]]k ano to p]CIn]] idv]s]om]]\ rojn]] a]Q kl]]k m]]qe ddI*n]I p]]so a]v]v]]n]I CUq ap]]v]I x]kIx]. kzv]o
l]]g¶\ t]o m]]P krjo p]N] a]\K]n]]\ a]v]]\ a]<p]rex]n] p]CI ddI* p]r am]]re s]t]t] deK]reK] r]K]v]I p]zt]I hoy]
Ce.Õ
Ôa]p]no jem] QIk l]]go tom] z]<kqr.Õ to b]ol]I.
ÔAm] j hov¶\ jowA. t]m]]re jr]y] ic]\t]] krv]]n]I jÐr n]T]I. ahI\ tom]n]I p]UrI k]L« lov]]xo.Õ
v
b]Ije idv]so rv]In¨n]I a]\K]on]I s]\p]UN]* t]p]]s] krv]]m]]\ a]v]I. a]<p]rex]n] krv]]m]]\ b]Ijo t]o kx]o
v]]\D]o n] ht]o p]N] bl]z-p—ex]rn]I T]ozI m¶xkel]I {B]I T]w ht]I. rv]In¨n¶\ bl]z-p—ex]r T]ozu\ {\c¶\ ht¶\ Ano
b]r]b]r ky]]* p]CI j a]<p]rex]n] krv¶\ s]l]]hB]y¶*\ ht¶\.
p]CI z]<kqron]] kÁ] p—m]]No dv]]ao ano w\jekx]n]o a]vy]]\. ˆ]N] idv]s]n]] A kos]*n]I dv]]aom]]\ j
p]\c]otor p]][nz Aqlo l]g]B]g] hj]r Ðip]y]] t]o K]c]]*w g]y]]. sp]\dn]] m]n]m]]\ j K]c]*n]I g]N]t]rI krI rhI. jo
An]I s]]To rhev]]no b]dlo h]<qel]m]]\ rhev]]n¶\ hot] t]o An¶\ x¶\ T]y¶\ hot] A iv]c]]rI A B]g]v]]n]n]o a]B]]r m]]n]I
rhI. hvo tono Ak v]]to s]\t]oS] T]w g]y]o ht]o ke pOs]]no k]rNo tono t]kl]IP p]zv]]n]I n] ht]I. h], An]In]I
a] s]g]v]zn]o b]dl]o rv]In¨n]] s]]j] T]y]] p]CI kw rIto v]]Lv]o A p]N] A iv]c]]rt]I j ht]I.
a] ˆ]N] idv]s] drim]y]]n] tono rv]In¨ p]]so rojn]] ˆ]N] j kl]]k jv]] dev]]m]]\ a]v]t]I ht]I Aqlo A
An]I ano m]]g]]*req s]]To j b]]kIn]o s]m]y] iv]t]]v]v]o p]z/y]o. Ano boy]n]o m]Lt]]v]zo sv]B]]v] p]s]\d p]zI g]y]o
ht]o. A bo jN]Iao tono kow k]m] krv]] j det]I n] ht]I. T]]kIno sp]\dn]]A Am]no kÁu\ : Ôjuao, t]ib]y]t]n]I
t]kl]IP jo kowno hoy] t]o A rv]In¨no Ce. m]]r]T]I T]]y] Av¶\ k]m] t]o m]no krv]] do. hu\ k]m] krIx] t]o j m]no
ahI\n]] k]m]n]o p]irc]y] T]xo.Õ
Ôa]p]N]] ˆ]N] jN] jeql¶\ k]m] a] G]rm]]\ Ce j ky]]\ ? aty]]re t]o amo je krIA CIA A jowno t¶\
x]IK], p]CI t]]re an¶kUL hoy] A k]m] krje. rv]In]n¶\ a]<p]rex]n] p]t]I j]y] p]CI hu\y] t]no s]]moT]I k]m]
b]t]]v]Ix]. m]no Cokr]\no hom]v]k* a]p]v]]n]I qev] w\izy]]m]]\T]I p]zel]I j Ce.Õ An]IA hs]Ino kÁu\.
g]mo tom] ˆ]N] idv]s] t]o p]s]]r T]w g]y]]. rv]In¨n¶\ bl]z-p—ex]r n]om]*l] T]w g]y¶\ ht¶\, Aqlo a]je
a]<p]rex]n] krv]]n¶\ n]kkI T]y¶\ ht¶\. a]<p]rex]n] m]]qe s]]\jn]] c]]r v]]gy]]n]o s]m]y] n]kkI T]y]o ht]o. jem] jem]
s]m]y] n]«k a]v]t]o jt]o ht]o tom] tom] sp]\dn]]n]I aiD]r]w v]D]t]I jt]I ht]I. jo ke s]v]]rT]I j z]<kqroA
Ano m]]qe n]]n]]\ m]oq]\ k]m] k]ZI j r]Ky]]\ ht]]\. n]]n]]\ m]oq]\ Pom]* B]rv]]m]]\ ano h]<isp]ql]m]]\ a]g]ot]rI
zIp]]<JIq B]rv]]m]]\ An]o s]]ro Av]o s]m]y] p]s]]r T]w g]y]o.
b]D]I iv]iD] p]t]]v]I A shej n]v]rI p]zI ke An¶\ m]n] ihs]]b] krI rÁu\. Ano l]]gy¶\ ke An]In]I s]]To
rhev]]n]I s]g]v]z m]ñy]] Ct]]\ in]x]IT]n]] pol]] ANo hk krIno a]pol]] pOs]] v]]p]rv]] j p]zv]]n]] ht]].
Ano l]\c] krv]]n¶\ K]]s] m]n] n] ht¶\ Ct]]\ An]I t]T]] m]]g]]*reqno n]] khev]]n]I ton]I ih\m]t] n] T]w Aqlo
A l]\c]m]]\ Am]n]I s]]To joz]w. hju t]o b]Ij] l]]\b]] ˆ]N] kl]]k k]Zv]]n]] ht]]. A [–ojn]] ano g]B]r]q v]cco
v]s]m]] aort]] 109

Av]I t]o aqv]]w g]w ht]I ke Ano T]y¶\ ke jo An]I ano m]]g]]*reqn]o s]]T] n] hot] t]o An]I x]I v]lo
T]w hot] a] aj]Ny]] m]]hol]m]]\.
no hju t]o ˆ]N] p]N] v]]gy]] n] ht]] ty]]\ A tOy]]r T]w g]w. Ano tOy]]r T]yol]I jot]]\ m]]g]]*req hs]I
p]zI, p]N] An]IA t]o kÁu\ : Ôt¶\ v]hel]I jwx] Aqlo A l]oko k]\w a]<p]rex]n] v]hel¶\ n]hI\ kre ho\.Õ
Ôt]o p]N] a]p]No a]<p]rex]n] T]t]] p]hel]]\ ty]]\ p]ho\c]I t]o jv¶\ j p]ze no!Õ
Ôton]oy] kx]o aT]* n]T]I. A l]oko a]p]N]no k]\W a]<p]rex]n] iT]yoqrn]I a\dr pos]v]] dev]]n]] n]T]I.
Ct]]\ a]p]No c]]r v]]gyo t]o h]<isp]ql] p]r p]ho\c]I j jwx¶\, b]s]!Õ
Ôkem] n]hI\ pos]v]] det]] hoy] ?Õ
ÔahI\ Av]o in]y]m] Ce Aqlo.Õ An]IA kÁu\.
Ôt]o hu\ ty]]\ s¶D]I x¶\ kru\ ?Õ g]U\c]v]]t]]\ sp]\dn]] b]ol]I.
Ôt¶\ shej v]]r bos] p]CI a]p]No b]D]]\ b]p]orn]I ch] p]Ino p]CI n]IkLIA. jeql]I t]no [t]]v]L t]no Ce
Aql]I am]no p]N] Ce.Õ
Ôt]mo boy] a]v]o Co ?Õ
Ôh], amo t]o k]l]T]I j n]kkI krI r]Ky¶\ Ce. ano s]]\jn]] K]]v]]n]I vy]v]sT]] p]N] krI dID]I Ce. s]]\je
a]p]No p]]C]\ a]v]t]]\ m]ozu\ T]v]]n¶\ Ce A n]kkI Ce.Õ m]]g]]*reqe kÁu\.
sp]\dn]]A Ak b]]skeqm]]\ ÞUq j]ey]]\ no p]UCy¶\ : Ôa]ql]]\ b]D]]\ ÞUq kem] l]w a]vy]]\ ?Õ
ÔddI* m]]qe.Õ hs]Ino An]IA kÁu\.
Ôp]N] A l]oko ky]]\ a]p]v]] de Ce ?Õ
Ôh]<isp]ql]m]]\ n]hI\ p]N] Gor t]o a]p]v]] de Ce no!Õ
ÔGor ?Õ sp]\dn]] g]U\c]v]]w rhI.
Ôae t]]re m]]qe Ce. ahI\ Av]] iv]ic]ˆ] ikss]] b]n]t]] hoy] Ce. Ak jN]n]I p]tn]Ino b]]Lk a]v]v]]n¶\
ht¶\ no An]] p]it]no poqm]]\ p]Iz] {p]zI ht]I. am]no t]o t]ro kes] p]N] An]] jev]o j l]]go Ce, kem] mog]I ?Õ
ÔAv]]\ Co t]mo bo[!Õ khet]]\ p]oto jr]y] g]B]r]qm]]\ n]T]I Am] b]t]]v]t]]\ sp]\dn]]A Ak Ap]l] [p]]z/y¶\
ano s]ID¶\ j m]o\A v]Lg]]z/y¶\. B]]gyo j bo b]c]k]\ B]y]]*\ hxo no Ap]l] h]T]m]]\ p]kzIno A iv]c]]rom]]\ K]ov]]w
g]w.
ÔAn]I, t]]rI a] m]IQzIn]] d]\t] duK]t]] l]]go Ce. Ano jr] Ap]l] k]p]Ino a]p] t]o K]]w x]ke.Õ mog]IA
hs]t]]\ kÁu\ ano c]]n]] py]]l]] g]oQv]v]] m]]\zI.
b]D]]\ h]<isp]qlo p]ho\cy]]\ ty]]re K]b]r p]zI ke a]<p]rex]n] s]]z] c]]r v]]gyo x]Ð T]v]]n¶\ ht¶\. b]D]]\
l]onjm]]\ v]]t]o krt]]\ boQ]\. Am] krt]]\ s]]z] c]]r T]y]] Ct]]\ kx]I c]hl] p]hl] jN]]t]I n] ht]I. sp]\dn]] m]n]m]]\
j iv]c]]rI rhI : a] to kev]I h]<isp]ql] Ce! s]]z] c]]r v]]gyo a]<p]rex]n] krv]]n¶\ khet]] ht]] p]N] hju t]o kx]I
tOy]]rI deK]]t]I n]T]I. p]N] Aql]]m]]\ j a]<p]rex]n] iT]yoqrn¶\ b]]rN¶\ K]Uly¶\ ano z]<kqr reb]Is]n] b]h]r a]vy]]
no sp]\dn]]no kÁu\ : Ôkong—ecy¶lox]n] im]s]Is] des]]w, a]<p]rex]n] s]PL T]y¶\ Ce. a]]n]\d kro hvo.Õ
110

v]s]m]] aort]]

Ôt]m]]ro keql]o a]B]]r m]]n¶\,, z]<kqr!Õ khet]]\ An]I a]\K]om]]\ p]]N]I a]v]I g]y]]\.
Ôp]N] a]<p]rex]n] t]o s]]z] c]]r v]]gyo ht¶\ Am] am]no khev]]m]]\ a]vy¶\ ht¶\!Õ g]U\c]v]]t]]\ An]I b]ol]I.
ÔA t]o im]s]Is] des]]w m]]qe khel¶\. a]<p]rex]n] t]o bo v]]gy]]n¶\ x]Ð T]w g]yol¶\ p]N] A ic]\t]]m]]\
aqv]]y]] n] kre Aqlo Am] khel¶\. t]m]]re A m]]qe m]no m]]P krv¶\ p]zxo, im]s]Is] des]]w.Õ
kÁu\.

Ôm]]PI t]o {l]qI m]]re m]]g]v]I jowA ke m]]re k]rNo t]m]]re a]v]I b]n]]v]q krv]I p]zI.Õ sp]\dn]]A
Ôt]o z]<kqr, hvo t]o hu\ im]s]Is] des]]wno PLPL]dI a]p]I x]ku\ no!Õ An]IA hs]t]]\ p]UCy¶\.

reb]Is]n] shej iv]c]]rm]]\ p]z/y]] p]CI An]In]] p]UCv]]n]o aT]* s]m]j]t]]\ hs]I p]z/y]] no khe : Ôare n]], t]m]]re t]o
a]je Am]n]I p]]so Ak x]]n]d]r zIn]r lov¶\ jowA. p]N] Am]no t]o [p]v]]s] j kr]v]jo.Õ
ÔAno Av]I p]re« a]p]x]o t]o t]m]no g]LoT]I D]rv]I dexo.Õ
Ôa]moy] hu\ Am]no bo idv]s] h]<isp]ql]m]]\ pos]v]] dev]]n]o n]T]I Aqlo A m]no g]]Lo t]o dev]]n]]\ j Ce, t]o
p]CI T]ozI v]D]]re.Õ reb]Is]no hs]t]]\ kÁu\.
ÔzIn]rm]]\ Akl]]\ jv]]y]! jo Am]n]I p]]so zIn]r lov¶\ j hoy] t]o t]mo p]N] Am]]\ joz]v] t]o m]j]
a]vo.Õ An]IA sp]\dn]]n]] v]t]I a]m]\ˆ]N] a]p]I dID¶\.
ÔzIn]r v]g]r aoCu\ c]]l]v]]n¶\ Ce! p]N] Ak v]K]t] z]<kqr des]]wn]I a]\K]o b]r]b]r T]w j]y] p]CI
a]p]No b]D]]\ s]To jwx¶\. g]mo tom] z]<kqr des]]w vy]v]s]]y]n]I rIto t]o m]]r] j]t]B]]w Ce Aqlo m]]rey] Am]no
zIn]r a]p]v]]n¶\ j Ce no!Õ hs]t]]\ reb]Is]no kÁu\. Am]n]] a]v]] m]l]k]qT]I j sp]\dn]]no rv]In¨n]] a]<p]rex]n]n]I
s]PLt]] m]]qe K]]t]rI T]w g]w.

an¶ßm]

19. l]]go Ce t¶\ m]no B]Ul]I g]w Cu\
a]<p]rex]n] s]PL T]y]]n¶\ j]Ny¶\ ty]]rT]I j sp]\dn]] Av]] t]o a]n]\dm]]\ a]v]I g]w ht]I ke Ak v]K]t]
t]o Ano Ak]\t]m]]\ jw a]j s¶D]In]]\ b]D]]\y] du:K]ono Ak s]]m]q]\ row n]]K]v]]n¶\ m]n] T]w a]vy¶\ ht¶\.
reb]Is]n]n]I v]]t]oT]I tono G]N]o s]\t]oS] T]y]o ht]o t]o tom]n]] kzk in]y]m]o p—tyo T]ozo roS] p]N] jnmy]o ht]o.
Gor p]ho\c]t]]\ j A s]ID]I b]]T]Ðm]m]]\ poQI ano K]Ull]] m]no rzI p]zI. pol¶\ aqkc]]Lu\ m]n] Ano
qoky]] is]v]]y] n] j rÁu\ : Ôrzv]] jev]] p—s]\go t¶\ p]TT]r jev]I kQN] b]n]I j]y] Ce no a]v]] a]n]\dn]] p—s]\go__
?Õ p]N] a]je to A m]n]no g]]\Qe tom] n] ht]I. toNo rzv¶\ ht¶\ Aql¶\ rzI j l]ID¶\. m]o\ D]owno to b]h]r a]v]I
ty]]re ton]I a]\K]o ton]] rudn]n]I c]]zI K]]w rhI ht]I.
Ôv]oy] m]], t¶\ to kev]I p]oc]kN] sˆ]I Ce! a]v]] a]n]\dn]] s]m]yo to k]\w rzv]]n¶\ hot¶\ hxo!Õ tono jot]]\ j
m]]g]]*req b]ol]I {QI.
Ôhu\ ky]]\ rzu\ Cu\ ?Õ sp]\dn]]A hs]v]]n]o zoL krt]]\ kÁu\.
v]s]m]] aort]] 111

Ôpol]] b]]rI p]]son]] arIs]]m]]\ t]]ru\ m]o\ jow a]v] Aqlo K]b]r p]zxo ke t¶\ hs¶\ Cu\ ke rzu\
Cu\. p]N] m]]g]]*reqno ky]]\ K]b]r ht]I ke A jeno p]oc]kN] khI p]]n]o c]Z]v]v]] m]]g]t]I ht]I A Ak v]K]t]
iv]D]]ˆ]In]I s]]moy] m]UkkI [g]]m]Ino {B]I rhI g]w ht]I. An]]\ a]jn]]\ a]\s¶ A t]o pol]I ßoD], n]Prt] ano
©eS]n]I d]b]]v]I r]Kol]I l]]g]N]Iaono v]h]v]I dev]] m]]qen]]\ a]\s¶ ht]]\. rv]In¨no a]\K]o p]]CI m]LI ht]I p]CI
Av]I g]\dI l]]g]N]Iaono m]n]m]]\ s]\G]rI r]K]I x]k]y] K]rI ?
to b]D]]\no m]]P krI dev]] m]]g]t]I ht]I. jem]No tono duB]v]I ht]I, jem]No aN]Ino s]m]yo ton]]T]I m]o\ Perv]I
l]ID¶\ ht¶\ ano jem]No ton]I l]]c]]rIn]o l]]B] l]w duiS]t] krI ht]I A s]Ono to a]je m]]P krI rhI ht]I. hvo A
ht]I, An]o rv]In¨ ht]o ano An]I s]]mo a]K¶\ «v]n] ht¶\. a]s¶n]I a] p]t]It] p]]v]n]Im]]\ A b]D]] ©eS] ano
n]Prt]no A Jb]koLI a]v]I ht]I.
Ôm]]re K]]v¶\ Ce; m]]re K]Ub] K]]v¶\ Ce. m]no Av]I t]o B]UK] l]]g]I Ce ke__Õ khet]]\ ANo Ak Ap]l] [p]]z/y¶\
ano ton]]\ [p]r] [p]rI b]c]k]\ B]rv]] l]]g]I.
ÔAn]I, t¶\ jr] ahI\ a]v]je. t]]rI a] v]h]l]In]I B]UK] [G]zI l]]go Ce. t¶\ v]hel]I a]v] n]hI\ t]o
Av]IA a]je m]noy] K]]w jxo.Õ m]]g]]*rqe hs]t]]\ b]ol]I {QI.
An]I hrK]]t]I b]h]r a]v]I Aqlo b]D]]\ z]y]in]\g] qeb]l] s]]mo g]oQv]]y]]\. An]Ino l]]gy¶\ ke a]je
sp]\dn]]no K]]v]] m]]qe a]g—h krv]o p]ze tom] n] ht]o : Ôt¶\y] kev]I k]L« r]Ko Ce! z]<kqre Ano a]je [p]v]]s]
kr]v]v]]n¶\ n]hot¶\ kÁu\ ?Õ
Ôt]m]]ro [p]v]]s] j]y] j]h]n]m]m]]\. hu\ x]] m]]qe [p]v]]s] kru\?Õ khet]I to rs]oz]m]]\ g]w ano p]ot]]no
B]]v]t]]\ s]os] ano aT]]N]]n]I b]oql]o l]w a]v]I.
ÔAql¶\ s]]ru\ Ce ke a]je n]ze Av¶\ kx¶\ K]]v]]n¶\ tOy]]r n]T]I n]hI\ t]o Av]IA v]D]]re K]]wno a]je m]]\dI
j p]zt].Õ m]]g]]*rqe sp]\dn]]T]I K]]n]g]Im]]\ An]Ino khet]I hoy] Am] p]N] {\coT]I j b]ol]I.
Ôm]]\dI p]ze t]o v]]\D]o n]hI\. Ano rv]In¨n]I b]]jum]]\ j boz ap]]v]I dwx¶\ p]N] m]no l]]go Ce ke A kd]c]
g]]\zI n] T]w j]y]!Õ
Ôjo rv]In]n]I s]]To boz ap]]v]v]]n]I ho t]o A j]N]Inoy] m]]\dI p]zI jxo.Õ mog]IA p]]CI m]j]k krI.
sp]\dn]] k]\w n] b]ol]I p]N] An]I a]\K]o hs]I rhI ht]I. An]o a] m]U\g]o m]l]k]q [p]rCl]o n] ht]o.
rzI l]ID]] p]CI An¶\ m]n] Av¶\ t]o hLv¶\ PUl] T]w g]y¶\ ht¶\ ke K]ud sp]\dn]]no p]N] A v]]t]n¶\ a]ºy]* T]w rÁu\
ht¶\ no.
g]mo tom] p]N] A p]CI An]] roij\d] m]Uzm]]\ p]N] Per v]t]]*y]] is]v]]y] rhet]o n] ht]o. aQv]]izy]] p]CI
reb]Is]no kÁu\ : Ôa]je p]]qo b]dl]t]]\ amo im]. des]]wn]I a]\K]o PrIT]I t]p]]s]I ht]I ano am]no s]\t]oS] T]y]o Ce
ke An]I a]\K]o b]r]b]r T]w jxo Aql¶\ j n]hI\ p]N] tom]]\ jr] p]N] K]]m]I n]hI\ rhe.Õ a] s]]\B]LI sp]\dn]]n]]
a]n]\dn]o p]]r n] rÁo.
Gor p]ho\c]Ino t]rt] ANo PLn]] kr\izy]] p]r t]r]p] m]]rI. m]]g]]*req b]ol]I {QI : Ôa] CokrIn]I B]UK]
[G]zv]]n]o b]Ijo t]b]k/ko a]je x]Ð T]y]o hoy] Am] l]]go Ce.Õ
Ak idv]s] z]<kqr reb]Is]no rv]In¨no kÁu\ : Ôa]je z]<. B]Ç]c]]y]*n]o m]]r] p]r p]ˆ] Ce. Am]No t]m]]r]\
G]N]]\ v]K]]N] ky]]*\ Ce. t]m]]rI a]\K]on¶\ a]<p]rex]n] s]PL T]y¶\ j]N]I A G]N]] K¶x] T]y]] Ce. m]no l]]go Ce ke s]j]
112

v]s]m]] aort]]

T]y]] p]CI t]mo ahI\ k]m] krv]]n]I wcC] r]K]t]] ho t]o t]m]]re m]]qe B]l]]m]N] krt]]\ m]no jÐr a]n]\d T]xo. no
ahI\T]I Ak]d spoix]y]]il]qI l]wno jx]o t]o w\izy]]m]]\ p]N] s]]ru\ k]m] krI x]kx]o.Õ
Ôt]m]]ro A m]]qe a]B]]r, p]N] t]m]no hu\ kow jv]]b] a]p¶\ to p]hel]]\ m]]re m]]rI p]tn]Ino p]UCv¶\ jowA.Õ
rv]In¨A kÁu\.
reb]Is]n] jr] m]l]k]y]] : Ôm]]re kb]Ul] krv¶\ jowA ke tom]No G]N]I ih\m]t] d]K]v]I Ce. m]no z]<.
B]Ç]c]]y]*n]] p]ˆ]T]I K]b]r p]zI Ce ke Am]No t]m]]ro Ploq ano G]rv]K]rI s¶DD]]\ voc]Ino a]<p]rex]n] m]]qe ahI\
a]v]v]]n]] pOs]] {B]] ky]]* Ce. Aqlo j hu\ t]m]no K]]s] khu\ Cu\ ke t]mo ahI\ bop]]\c] v]rs] k]ZI n]]K]o ano
Am]no l]her kr]v]o no s]]To Ak s]]rI spoix]y]]il]qI p]N] l]w l]o.Õ
Ôhju m]]rI a]\K]o t]o b]r]b]r T]v]] do.Õ
Ôt]m]]rI a]\K]o t]o g]yo v]K]to p]]qo b]dl]t]I v]K]to T]oz] qesq ky]]* ht]] ty]]re j mo\ kÁu\ ht¶\ ke A b]r]b]r T]w
j g]w Ce. h], hju t]m]]re T]ozo v]K]t] p]]q]m]]\ rhev¶\ p]zxo Aql¶\ j. a]v]] ikss]]m]]\ amo s]]m]]ny] rIto ddI*no
p]\dr j idv]s]m]]\ rj] a]p]I det]] howA CIA p]N] t]m]no amo Ak m]ihn]] p]hel]]\ rj] a]p]v]]n]] n]T]I, k]rN]
ke t]mo m]]r] im]ˆ]n]I B]l]]m]N] l]wno a]vy]] Co ano p]]C] am]]r] vy]v]s]]y]B]]w Co.Õ
A s]]\je sp]\dn]]A jy]]re a] v]]t] j]N]I ty]]re a]n]\dn]I m]]rI A t]o [CLI j p]zI : ÔAm]]\ m]no x¶\
p]UCv]]n¶\ ht¶\ ? ahI\ rhIx¶\ t]o dev]]m]]\T]I v]hel]]\ CUqIx¶\. no t]mo kow spoix]y]]il]qI l]w l]o t]o dex]m]]\y] s]]ru\ j
no!Õ
ÔB]lo Am] krIx¶\. hju t]o a]ze doZ m]ihn]o b]]kI Ce. p]N] Ak v]]t] khu\! t¶\ hm]N]]\n]I m]no B]Ul]I g]w
hoy] Am] l]]go Ce.Õ
ton]] a]v]] m]j]k krv]]n]] sv]B]]v]T]I p]iric]t] Av]I sp]\dn]] ton]] hLv]] m]Uzno s]m]« g]w. ANo
p]UCy¶\ : Ôt]no Av¶\ kem] l]]gy¶\ ?Õ
Ôm]no roj t¶\ j]y] Ce no t]]rI y]]d s]t]]vy]] kre Ce. kdIk t]o T]]y] Ce ke t¶\ An]I ano m]]g]]*reqn]I
m]]y]]m]]\ m]no B]Ul]I g]w Co. ky]]rek t]o kow s]]rI n]s]* s]]To kx¶\k g]oQv]I k]Zv]]n¶\ p]N] m]n] T]w a]vo Ce.Õ
ÔAv]o l¶cc]o Ce t¶\! p]N] ahI\ koN] t]]rI s]]To g]oQv]v]] n]v]ru\ hoy]!Õ
Ôt¶\ B]Ulo Ce. ahI\ c]ov]Is] kl]]km]]\ ˆ]N] ˆ]N] t]o n]s]o* b]dl]]y] Ce. ano to\ s]]\B]ñy¶\ t]o hxo j ke n]s]o*
z]<kqrn]I v]]t]om]]\ jldI a]v]I jt]I hoy] Ce.Õ
Ôt]o v]]q kon]I juA Ce ? g]oQv]I j k]Z no. hm]N]]\ Ak n]s]* a]vo Aqlo An]I s]]mo G]U\qN]IA p]zIno
C]t]I p]r h]T] qekv]Ino khev]] m]]\zje : t¶\ s¶\dr Ce, ku\v]]rI Ce, bo Cokr]\n]I m]]- B]Ul]I, t]]ro p]rN]v]]n]o y]og]
a]v]I g]y]o Ce ano t]]r] n]s]Ib]m]]\ bo Cokr]\ Ce. no a]v¶\ b]D¶\ t]o t]no a]v]ze j Ce no!Õ
Ôc]]l]o, t]m]]rI s]l]]h a]je j am]l]m]]\ m]UkIx] p]N] p]CI a]p] s]]heb] n]]r]j t]o n]hI\ T]]v] no ?Õ
Ôpol]I sonzl] k]ZIno PrI v]Lxo Aqlo n]]r]j t]o t¶\ T]xo, hu\ x]] m]]qe n]]r]j T]][\ ?Õ
Ôkd]c] m]]ru\ g]oQv]]w j]y] ano t¶\ s]]v] B]Ul]I rhI j]y] Aqlo st]o.Õ
Ôp]N] m]no hju Av]I b]r]b]rn]I B]UK] l]]g]I n]T]I.Õ sp]\dn]]A kÁu\. to m]j]k krt]]\y] s]]v] jUÈu\ t]o n]
j b]ol]I x]kI.
v]s]m]] aort]] 113

ÔAn]o A aT]* T]]y] ke T]ozI T]ozI t]o l]]g]I j Ce.Õ
Ôl]oko khe Ce ke [p]v]]s]T]I x]rIr n]rv¶\ rhe Ce.Õ
Ôp]N] Am] krv]]T]I m]n] b]g]zI boso Ce A A l]oko khet]] n]T]I. B]l]], m]n] b]g]]zIno x]rIr
s¶D]]rv]]n]o x]o aT]* ? ky]]rek n]]st]] jev¶\ kx¶\k - Õ
n] m]Uke.Õ

Ôjo t¶\ a]v¶\ j g]]\z \u Gol¶\ b]oly]] krv]]n]o ho t]o hu\ z]<kqrno Piry]]d kru\ ke t]]rI sov]]m]]\ kow n]s]*no
Ôm]no l]]go Ce ke hu\ s]]jo T]][\ to p]hel]]\ t¶\ jm]]d]r t]o T]w j g]w hxo.Õ
Ôm]no l]]go Ce ke k]l]T]I m]]re ahI\ a]v]v]]n¶\ j b]\D] krv¶\ p]zxo.Õ
ÔAn]o v]]\D]o n]hI\ p]N] bo idv]s] p]CI b]\D] krje.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôty]]\ s¶D]Im]]\ hu\ kow n]s]* s]]To goz p]]zI l][\, p]CI v]]\D]o n]hI\.Õ

Ôt¶\ idv]so idv]so b]g]zt]o j]y] Ce ho\.Õ khet]]\ toNo rv]In¨n]o h]T] p]ot]]n]] h]T]m]]\ l]ID]o ano tono
p]\p]]Lv]] l]]g]I. no T]ozI j v]]rm]]\ rv]In¨ {\G]I g]y]o. T]ozI v]]r p]CI n]s]* a]v]I ty]]re p]N] sp]\dn]] Am] j
boQel]I ht]I. n]s]*no jot]]\ j sp]\dn]] m]l]k]w rhI. An]I [\m]r p]Ist]]LIs] v]S]* krt]]\ aoCI l]]g]t]I n] ht]I.
deK]]vo p]N] to wS]]* [p]j]vo tov]I n] ht]I.
Ôa]je t]mo G]N]]\ j K¶x] jN]]v] Co, im]s]Is] des]]w!Õ n]s]o* tono m]l]k]t]I jow kÁu\.
Ôhu\ t]o h\mox]]\ K¶x] j ho[\ Cu\.Õ
Ôt]oy] a]je t]o t]mo rojn]] krt]]\y] v]D¶ K¶x] j]N]]v] Co.Õ toNo kÁu\.
Ôrv]In¨n]I a]\K]o b]r]b]r T]w j]y] p]CI Ak]d v]S]* amo ahI\ rhI jv]]n¶\ iv]c]]rt]]\ ht]]\.Õ
Ôh], z]<kqr reb]Is]n] p]N] khet]] ht]] ke z]<. des]]w m]]qe k]m] tOy]]r j Ce. t]o p]CI rhI j j]v],
am]no t]m]]rI k\p]n]I g]m]xo.Õ n]s]* b]ol]I ano B]]iv]n]]\ sv]pn]]\ jot]I sp]\dn]] m¶skur]w rhI.

an¶ßm]

20. x]\k]x]Il] p]it]
rv]In¨no h]<isp]ql]m]]\T]I t]o CUÇI m]LI g]w ht]I p]N] Ano hju Ak m]ihn]] s¶D]I a]\K]o p]r p]ÇI
s]]To a]r]m] krv]]n]o ht]o. rv]In¨n]] Gor a]vy]] p]CI sp]\dn]]n]o s]m]y] koN] j]No kev]I rIto p]s]]r T]w jt]o
ht]o to j Ano p]ot]]noy] s]m]j]t¶\ n] ht¶\. h]<isp]ql]m]]\ a]v]v]]n]o reb]Is]no ton]] p]r je b]\D]n] m]Uky¶\ ht¶\ ton]o
b]dl]o to aty]]re rojn]] c]ov]Is] kl]]km]]\T]I v]Is] kl]]k ton]I s]m]Ip] rhIno l]w lot]I ht]I. An]I t]T]]
m]]g]]*req a] jowno m]n]m]]\ j m]l]k]w rhet]I ht]I.
rv]In¨A bo v]S]*n]] konqš]k/q p]r w\glonzm]]\ rhI jv]]n]o iv]c]]r ky]o* ht]o. ton]o a] iv]c]]r
114

v]s]m]] aort]]

j]N]t]]\n]I s]]To j An]I b]ol]I {QI ht]I : Ôt]]re bo v]S]* rhev¶\ hoy] ke b]]r v]S]* p]N] am]]rI s]]To j rhev]]n¶\
Ce. t]m]]re judu\ m]k]n] l]wno al]g] rhev]] jv]]n¶\ n]T]I.Õ
Ôaty]]r s¶D]I t]mo am]no p]ot]]n]]\ g]N]Ino je p—em] ano s]]T] a]py]]\ Ce A m]]qe t]m]]ro boy]n]o jeql]o
a]B]]r m]]n]IA Aql]o aoCo Ce, p]N] hu\ p]g]B]r T]][\ A p]CIy] amo t]m]no ag]v]zm]]\ m]Uky]] krIA A
b]r]b]r n]hI\.Õ rv]In¨A b]c]]v] krt]]\ kÁu\.
Ôt¶\ am]]rI ag]v]zn]I ic]\t]] n] krt]o. no G]r t]o Aql¶\ m]oqu\ Ce ke boˆ]N] Cokr]\ v]D]I j]y] t]oy] n]]n¶\
p]zv]]n¶\ n]T]I. no v]K]t] Ce no n]]n¶\ p]zxo t]o amo boy] l]Iiv]\g]Ðm]m]]\ p]zI rhIx¶\. t]]re judu\ m]k]n] lov]]n¶\ n]T]I
A s]o v]]t]n]I Ak v]]t].Õ An]IA P]y]n]l] hukm] a]p]I dID]o.
Ôc]]l]o ty]]re Am] r]K]o sp]\dn]]no dex]m]]\ s]]s¶n]I K]oq ht]I tono b]dlo ahI\ l]\zn]m]]\ t]mo bo T]wno p]UrI
krjo,Õ hs]Ino rv]In¨A kÁu\ no A v]]t] ty]]\ j p]UrI T]w.
Ak idv]s] m]]g]]*req khe : Ôrv]In] a]je t]o t]]re m]]ro h]T] jow a]p]v]o j p]zxo.Õ no rv]In¨
c]m]ky]o. tono v]]t] kem] PUqI An]] krt]]\ a]j s¶D]I kem] n]] PUqI An¶\ a]ºy]* v]D]]re ht¶\.
Ôp]N] m]]rI a]\K]o p]r t]o a] p]]qo b]]\Dol]o Ce p]CI hu\ kev]I rIto t]m]]ro h]T] jow a]p]v]]n]o ht]o ?Õ
rv]In¨A Cqkb]]rI x]oD]I.
Ôto\ plon]m]]\ An]In]o h]T] joy]o ht]o no!Õ
Ôh\, t]o A m]]zI PUqI Ce Am] no! QIk l]]v]o t]m]]ro z]b]o h]T].Õ
m]]g]]*reqe p]ot]]n]o h]T] rv]In¨n]] h]T]m]]\ m]Uky]o ano b]]kIn]]\ boy] jN] p]N] rv]In¨ x¶\ khe Ce A
j]N]v]] t]]kI rÁ]\. rv]In¨ khe : Ôjuao a] sp]x]*n]I B]]S]] Ce no hu\ jn]m]T]I k]\w a\D] n]T]I. Ct]]\ ˆ]N]c]]r
m]ihn]]n]] a] qemp]rrI a\D]]p]]T]I je T]ozu\ x]IKy]o Cu\ An]] p]r b]hu iv]Ãv]]s] kr]y] n]hI\. An]] krt]]\ p]\dr
idv]s] p]CI m]]rI a]\K]o p]rT]I a] p]]qo dUr T]]y] p]CI t]m]]ro h]T] jo[\ t]o v]D]]re s]]ru\. Ct]]\ jy]]re t]mo p]UCI
j boQ]\ Co ty]]re t]m]no iv]Ãv]]s] p]ze Av]I Akbo v]]t]o hu\ jÐr khIx].Õ to shej aqky]o, p]CI khe : Ôa]nqI,
t]m]no K]oqu\ t]o n]hI\ l]]go no!Õ
ÔK]oqu\ l]]go, no toy] to t]]r] p]r ? t]]re je khev¶\ hoy] A khe.Õ
ÔAv]I j v]]t] Ce Aqlo p]UCv¶\ p]z/y¶\. t]m]]ro l]gn]y]og] a]jT]I l]g]B]g] v]Is] v]rs] p]hel]]\ v]It]I
c]Uky]o Ce. Ak t]rP m]no K]b]r Ce ke t]mo ku\v]]r]\ Co jy]]re b]I« t]rP t]m]]r] h]T]n]I reK]]ao khe Ce ke t]m]]ro
l]gn]y]og] v]It]I c]Uky]o Ce Aql¶\ j n]hI\ p]N] A s]PL p]N] T]y]o Ce.Õ rv]In¨A kÁu\.
im]s] m]]g]]*reqn]I a]\K]no K]UNo a]\s¶ a]v]Ino aqkI g]y]]\. toNo kÁu\ : Ôt]]rI v]]t] s]]c]I Ce. amo
l]gn] n]o\D]]v]IA to p]hel]]\ j Ano m]orco jv]]n¶\ T]y¶\ ano __Õ
Ano rzt]I jow An]Iy] g]\B]Ir T]w g]w. Ôm]no K]b]r Ce. amo keql]]y] idv]s] l]xkrI kcorIn]]
D]kk] K]]D]] ht]]. p]CI Ak idv]s] Am]n]] m]ot]n]] s]m]]c]]r a]vy]]. b]s], ty]]rT]I An]] «v]n]m]]\ b]Ijo kow
n]T]I a]vy]o.Õ
Ôp]N] t]mo rzv]]n¶\ b]\D] kro t]o t]m]no Ak hs]v]] jev]I v]]t] p]N] khu\. juao K]oqu\ n] l]g]]zt]]\.Õ
Ôt]o B]]w, t]]rI hs]v]] jev]I v]]t] krI de, n]hI\ t]o A a]p]N]]\ b]D]]\n ¶\ zIn]r b]g]]zxo.Õ An]IA kÁu\.
v]s]m]] aort]] 115

Ôa]nqI p]UCe t]o khu\ no!Õ
Ôkhe.Õ
ÔAm] kro no p]\dr idv]s] p]CI r]K]o no. k]c] v]ze reK]]ao b]r]b]r t]p]]s]Ino khIx]. p]N] v]]t] Ce
m]j]n]I A.Õ
Ôm]j]n]I hoy] t]o khI j n]]K]. p]]qo Coz/y]] p]CI c]oks]]w krI loje.Õ An]IA kÁu\.
Ôa]nqI x¶\ khe Ce ?Õ
Ôt]]re je khev¶\ hoy] A khI j n]]K] Aqlo K]]v]] {QIA.Õ Cev]qe m]]g]]*reqe kÁu\.
Ôt]o s]]\B]Lo, a]nqI C m]ihn]]m]]\ s]]coc]]c] p]rN]xo ano AT]Iy] m]j]n]I Ak v]]t] Ce; sp]\dn]] t]]ro
h]T] l]]v] t]o.Õ sp]\dn]] t]rP Prt]]\ toNo kÁu\. mog]I t]o ton]I a]v]I v]]t]T]I t]m]t]m]I g]w ht]I. sp]\dn]] ke
An]Ino rv]In¨n]I v]]t]m]]\ kx]I s]m]jN] p]zt]I n] ht]I. An]Ino t]o rv]In¨n]o p]rc]o T]w g]yol]o ht]o Ct]]\
An]I a] v]]t] to m]]n]I x]kt]I n] ht]I. rv]In¨A sp]\dn]]n]] h]T] p]r a]\g]LIao Perv]I p]CI kÁu\ : ÔA v]]t]
m]j]n]I Ce j p]N] A t]o hu\ t]m]no m]]rI a]\K]o p]rn]o a] p]]qo K]Ulo A p]CI j khIx].Õ
ÔAw, x]Ð ky¶*\ Ce A p]Uru\ kr n]hI\ t]o m]]n]je ke a]je B]UKy]o j rhI g]y]o. hu\ mog]In]I a]\K] [p]rT]I
khu\ Cu\.Õ An]IA rv]In¨no qp]]y]o*.
Ôt]o khI j n]]K¶\. a]nqIno Ak s]\t]]n]n]o p]N] y]og] Ce ano ˆ]I« m]j]n]I v]]t] A Ce ke A p]N]
am]]re ty]]\ s]\t]]n] T]]y] to p]hel]]\.Õ
ÔAv¶\ kdI b]n]I j n] x]ke. t]]ru\ x]]sˆ] s]]c¶\ hxo p]N] a]je mog]In]o h]T] jov]]m]]\ to\ jÐr B]Ul] krI
Ce.Õ An]Iae kÁu\.
Ôt]]rI Ak v]]t] s]]c]I p]zI A p]N] azs]Çe j p]zI hoy] tom] m]no l]]go Ce. t]]rI a] boy] v]]t]o
K]oqI p]zv]]n]I Ce Am] hu\ t]no iv]Ãv]]s]T]I khI x]ku\ Am] Cu\.Õ mog]IA kÁu\.
rv]In¨ m]l]k]w rÁo ht]o. ANo mog]In]o h]T] PrIT]I h]T]m]]\ l]ID]o. mog]IA Ano K]oqu\ n] l]g]]zv]]
m]]qe T]wno j h]T] Ko\c]I n] l]ID]o. p]N] hvo tono rv]In¨n]I v]]t]m]]\ rs] ke iv]Ãv]]s] rÁ]\ n] ht]]\. p]N]
rv]In¨A mog]In]] h]T]n]I reK]]aon]o k]L«T]I aBy]]s] ky]]* p]CI kÁu\ : Ôjuao, mo\ t]m]no l]gn] ano b]]Lkn]I
je v]]t]o krI tom]]\ hu\ K]oqo p]zu\ t]o t]mo kho A h]rI jv]] tOy]]r Cu\. Ak v]K]t] m]]ro a] p]]qo K¶l]v]] do p]CI
hu\ t]m]no a]n]]T]Iy] G]N¶\ v]D]]re khI x]kIx]. iv]Ãv]]s] krjo, hu\ z]<kqr t]o Pkt] ˆ]N] j v]rs]T]I T]y]o Cu\ p]N]
joS]I t]o hu\ jn]m]T]I Cu\.Õ
Ôto\ B]]\g] p]ID]I Ce. t]]rI kow v]]t]m]]\ m]no iv]Ãv]]s] n]T]I.Õ mog]IA g¶ss]]T]I kÁu\.
Ôa]nqI, m]]r] ip]t]] m]oq] jy]oit]S]]c]]y]* ht]]. hu\ a]Q v]rs]n]o ht]o ty]]rT]I Am]n]] h]T] n]Ico
p]]m]IsqšI x]IKy]o Cu\. x]Iron]I p]]m]IsqšIm]]\T]I a] b]D¶\ n]T]I t]]rvy¶\ ho\.Õ mog]I ton]I v]]t] kem]n]I m]]no! v]Is]
v]Is] v]rs] jen]I y]]dm]]\ Akl]I JUrIno k]Z/y]]\ hoy] Av]I Ak sˆ]I hvo kow b]Ij] s]]To p]rN]v]] n]IkLe t]o A
kev¶\ khev]]y]!
b]D]]\ iv]c]]rm]]\ p]zI g]y]]\ ht]]\. kow k]\w b]ol]t¶\ n] ht¶\. T]ozI v]]r p]CI b]D]]\ jm]v]] boQ]\. rv]In¨A
v]]t] j Av]I iv]ic]ˆ] krI ht]I ke jm]v]]m]]\ kowno rs] rÁo n] ht]o. rv]In¨ p]oto C]t]I QokIno v]]t] krt]o ht]o
Ct]]\ kow ton]I v]]t] m]]n]t]]\ n] ht]]\ m]]qe ano b]Ij]\ b]D]]\no rv]In¨n]I a] v]]t] g]Le {t]rt]I n] ht]I Aqlo.
116
v]s]m]] aort]]

ano sp]\dn]] t]o bov]zI [d]s] ht]I. a]je s]v]]rm]]\ j dex]m]]\T]I in]x]IT]n]o k]g]L a]vy]o ht]o Am]]\ l]Kol]I
iv]g]t]oT]I.
roj t]o jm]I rÁ] p]CI z]y]in]\g] qeb]l] p]r j b]D]]\ azD]o p]oN]o kl]]k g]pp]]\ m]]rt]]\ bos]I rhet]]\ p]N]
a]je kowno j]No kow v]]t] krv]]n]o j m]Uz n] ht]o. K]]wno t]rt] j b]D]]\ {QI g]y]]\. rv]In¨ p]N] p]ot]]n]I
p]T]]LIm]]\ jw p]z/y]o. T]ozI v]]r p]CI sp]\dn]] p]N] k]m]T]I p]rv]]rI ty]]\ a]v]I p]ho\c]I. to p]N] rojn]] m]Uzm]]\
ky]]\ ht]I! ANoy] boc]]r m]IQI v]]t]o krI {\G]v]] ky¶*\ p]N] rv]In¨A Ano p]kzIno p]]CI bos]]zI det]]\ p]UCy¶\ :
Ôt¶\ a]je [d]s] kem] jN]]y] Ce ? kx¶\ T]y¶\ Ce ?
Ôt]no Av¶\ kem] l]]gy¶\ A j m]no n]T]I s]m]j]t¶\. h], t]]rI v]]t]T]I b]Ij]\ [d]s] jÐr Ce.Õ
Ôhu\ t]]rI v]]t] kru\ Cu\. t¶\ [d]s] T]w j]y] t]o m]]ru\ t]o «v]v¶\ hr]m] T]w j]y].Õrv]In¨A kÁu\.
ÔAv¶\ kx¶\ Ce n]hI\, Pkt] t]no Am] l]]go Ce.Õ
Ôm]no jy]]re Am] l]]go ty]]re A s]]c¶\ j hoy] Ce. dex]m]]\T]I kow k]g]L t]o n]T]I a]vy]o no!Õ
Ôn]], p]N] t¶\ a]je kem] p]]CL p]z/y]o Ce ? hu\ khu\ Cu\ ke hu\ [d]s] n]T]I, Pkt] T]]kel]I Cu\.Õ sp]\dn]]n]]
av]]jm]]\n]I c]IZ rv]In¨T]I C]n]I rhe K]rI!
kow idv]s] n]hI\ no a]je sp]\dn]]n]o av]]j a]v]o c]IZB]y]o* kem]? A iv]c]]rI rÁo. An]I c]IZ
p]]CL Av¶\ to ky¶\ rhsy] ht¶\ ke je a]je p]ot]]n]]T]I Cup]]v]t]I ht]I ? im]s] m]]g]]*reqe a]je s]v]]rm]]\ j v]]t]
v]]t]m]]\ rv]In¨no kÁu\ ht¶\ ke dex]m]]\T]I Ak k]g]L a]vy]] p]CI sp]\dn]] [d]s] T]w g]w ht]I, jy]]re sp]\dn]]
khet]I ht]I ke dex]m]]\T]I kow k]g]L a]vy]o n]T]I. jo kow k]g]L a]vy]o hoy] t]o Ano p]ot]]n]]T]I Cup]]v]v]]n¶\
k]rN] x¶\ ? rv]In¨no ton¶\ a] v]t]*n] n] s]m]j]y¶\ Aqlo j An]] m]n]m]]\ x]\k] pod] T]w. g]mo tom] hoy] p]N] to
p]ot]]n]]T]I kx¶\k Cup]]v]t]I ht]I ano ton]] sv]B]]v]T]I iv]ruDD] A c]IZ]t]I p]N] ht]I. rv]In¨n¶\ m]n] aj\p]]n]I
a]g]m]]\ b]LI rÁu\.
ANo x]]\t] ic]–o iv]c]]rv]] p—y]tn] ky]o*. b]]rN¶\ b]\D] krI to p]T]]rIm]]\ a]zo p]z/y]o. tono Ak p]N]
Av]o p—s]\g] y]]d a]v]t]o n] ht]o ke jy]]re sp]\dn]]A An]]T]I k]\w Cup]]vy¶\ hoy]. a]iT]*k vy]v]sT]]no l]g]t]o kow
p]ˆ] hoy] t]o to p]N] hvo p]ot]]n]]T]I Cup]]v]v]]n¶\ Ano k]rN] n] ht¶\. hvo Am]n¶\ je k\w dev¶\ hxo A b]hu b]hu t]o
boc]]r m]ihn]]m]]\ c]Ukv]I dev]]y] Av]I n]okrI h]T]vo\t]m]]\ ht]I.
b]Ije idv]so s]v]]rn]I voL]m]]\ im]s] m]]g]]*req ton]] Ðm]m]]\ a]v]I. toNo kÁu\ : Ôhu\ her zšes]r p]]so j][\
Cu\. t]]re kx¶\ jowt¶\ hoy] t]o t]no a]p]t]I j][\. An]I ano sp]\dn]] a]m] t]o g—os]rI lov]] g]y]]\ Ce p]N]
n]v]r]x]n]] s]m]yo g]y]]\ Ce ano g—os]rI sqorn]I m]]il]kN] An]In]I dost] Ce Aqlo A l]oko B]]gyoj c]]r v]]gy]]
p]hel]]\ p]]C]\ a]vo.Õ
Ôm]]re kx¶\ jowt¶\ n]T]I. m]no l]]go Ce ke hu\ {\G]I l][\, G]N]] v]K]t]T]I b]p]ore {\G]v]]n¶\ m]ñy¶\ n]T]I.Õ
rv]In¨A kÁu\.
Ôt]o hu\ j][\ Cu\.Õ khet]]\ mog]I g]w.
rv]In¨A a]z] p]zv]] iv]c]]r ky]o* p]N] ac]]n]k j Ak g]]\zo iv]c]]r An]] m]n]m]]\ a]v]I g]y]o :
m]n]m]]\ no m]n]m]]\ b]Lv]] krt]]\ j]to j K]]t]rI krI lo no! hvo t]o t]]rI a]\K]o s]]rI T]w g]w Ce. ton¶\ m]n]
aty]]re s]]r]s]]rn]o iv]c]]r krI x]ke Aql¶\ sv]sT] n] ht¶\. toNo p]ot]]n]] Ðm]m]]\T]I b]h]r a]v]I m¶Ky] b]]rN¶\
v]s]m]] aort]] 117

a\drT]I l]ok krI dID¶\. p]CI p]ot]]n]] Ðm]m]]\ a]v]I toNo b]]rI p]rn]] p]rd] b]\D] krI dID]] ano
a]\K] p]rn]o p]]qo K]ol]I n]]Ky]o.
x]Ðn]I J]\K]p] dUr T]t]]\ ˆ]Nok im]in]q l]]g]I p]CI ANo aorz]m]]\n]I b]D]I vy]v]sT]] jow l]ID]I. Ak
K]UN]]m]]\ Am]n]I syUqkes] p]zI ht]I. toNo A K]ol]I t]o Cek t]iLyo Ano in]x]IT]n]o p]ˆ] m]ñy]o. qp]]l] p]rn]o
ix]kko jow tono K]]t]rI T]w kw mog]IA je p]ˆ] g]wk]lo a]vy]]n]I v]]t] krI ht]I to j to ht]o. [p]r sp]\dn]]n¶\
n]]m] l]Kol¶\ ht¶\ Aqlo p]oto A p]ˆ] v]]\c]v]o ke n]hI\ ton]I iv]m]]s]N]m]]\T]I b]h]r a]vo to p]hel]]\ t]o pol]] x]\k]x]Il]
m]no h]T]no h]T]o b]n]]v]I p]ˆ] b]h]r k]Z/y]o ano t]]« j jnmol]I pol]I a]\K]oA pol]] k]g]Ln]o t]]g] moLv]v]]
m]]\z/y]o. p]ˆ] qU\ko j ht]o :
ip—y] sp]\dn]],
a]je z]<kqr B]Ç]c]]y]* p]]soT]I t]]ru\ s]rn]]m¶\ m]ñy¶\ Aqlo a]je j t]no p]ˆ] l]K¶\ Cu\. m]no t]o t¶\ p]ˆ]
x]]n]I l]Ko! m]]re Av]I a]x]]y] x]] m]]qe r]K]v]I jowA ?
z]<kqrn]I a]\K]o b]r]b]r T]w g]w Ce A j]N]I a]n]\d T]y]o. t]]rI m]hen]t] loKo l]]g]I. t]]r] jev]I
p]tn]I moLv]v]] A B]]gy]x]]LI p]N] K]r] no!
v]&\d] s]]To mo\ s]\b]\D] k]p]I n]]Ky]o Ce. t¶\ t]o t]]r] m]n]m]]\ Av]I a]x]] l]wno l]\zn] g]w howx] ke l]]\bo
g]]Le amo boy] p]rN]I jwx¶\. p]N] A x]ky] j n] ht¶\. hu\ ton]I s]]To t]]r] ano z]<kqrn]] s]\t]oS] K]]t]r s]\b]\D]
r]K]I rÁo ht]o. A a]p]N]] s]\b]\D]no v]hem]n]I n]jre jot]I ht]I. m]no T]y¶\ ke kowk idv]s] An]o A v]hem]
t]m]]r] «v]n]m]]\ p]N] hoLI s]Lg]]v]xo.
jo t]m]]re p]rdex] jv]]n¶\ n] T]y¶\ hot] t]oy] hu\ ton]I s]]To p]rN]t] t]o n]hI\ j p]N] t]m]]r] s]\t]oS] K]]t]r
An]I s]]To im]ˆ]t]] jev]o v]hev]]r r]Ky]] krt]. p]N] m]no ton]] sv]B]]v]n]o je p]irc]y] T]y]o An]]T]I m]]qe An]I
s]]Ton]o s]\b]\D] s]]v] k]p]I n]]K]v]o p]z/y]o Ce. h], hu\ Am]n]I PekqrIm]]\ k]m] t]o hjuy] kru\ j Cu\.
hvo p]CI m]no p]r]No p]rN]]v]v]] kow p—y]tn] n] krIx].
Cello Ak Qp]ko.
z]<kqrn]I a]\K]on]] a]<p]rex]n] m]]qen]] pOs]] Bog]] krv]] m]]qe to\ je B]og] a]py]o An¶\ Cev]q n]hot¶\
j]N]v¶\ t]oy] j]N]v¶\ p]z/y¶\. s]]ru\ T]y¶\ ke A v]K]to t¶\ p]rdex]m]]\ ht]I n]hI\ t]o__ hu\ p]oto p]N] n]T]I klp]I x]kt]o ke
mo\ x¶\ ky¶*\ hot].
m]n]n¶\ m]]n]v]Iy] jy]]re a]p]N]no n] aoLKo ty]]re je duK] T]]y] A kono khev¶\ ? m]]ru\ G]r voc]Ino mo\
t]no ˆ]N] hj]r Ðip]y]] a]py]] ht]]. are t]]re v]D]]ren]I jÐr ht]I t]o m]no khev¶\ ht¶\ no, hu\ p]\ze voc]]wnoy] t]no
jog]v]]w krI a]p]t]. p]N] m]]roy] t]no iv]Ãv]]s] n]hI\ ty]]re no!
B]g]v]]n]no p—]T]*n]] kru\ Cu\ ke z]<kqr p]ot]]n]I n]v]I a]\K]on]I s]]c]I ik\m]t] s]m]je, ano m]no K]]t]rI Ce
ke A jÐr s]m]jxo. Aql]] s]m]ju t]o A Ce j. t]mo b]nno s¶K]I T]]v] Av]I B]g]v]]n]no p—]T]*n]] kru\ Cu\.
-in]x]IT]
rv]In¨no azD¶\ s]m]j]y¶\, azD¶\ n] s]m]j]y¶\, p]N] An]o v]hem] A k]rNo p]]ko T]w g]y]o ke sp]\dn]]
a] p]ˆ]n]I v]]t] Cup]]v]t]I ht]I Aqlo j Am]]\ kx¶\ aG]iqt] ht¶\ j. sp]\dn]] p]ˆ]n]I v]]t] Cup]]v]t]I ht]I no v]&\d]
in]x]IT] ano sp]\dn]]n]] s]\b]\D]no v]hem]n]I n]jre jot]I ht]I no in]x]IT] am]]ru\ l]gn]«v]n] joK]m]]y] An]I b]Ik
118

v]s]m]] aort]]

r]K]I rÁo ht]o. a] b]D]]n]I p]]CL c]okks] kow s]\b]\D] ht]o j. no sp]\dn]], in]x]IT] ano v]&\d] t]o k]<lojm]]\y]
s]]To B]Nol]]\ ht]]\. D]um]]zo n]IkLt]o ht]o ky]]\k a]g] hoy] p]N] K]rI!
toNo k]g]L boˆ]N] v]K]t] v]]\cy]o, p]CIT]I s]Uqkes]m]]\ p]]Co ht]o tom] k]L«T]I m]UkI dID]o. s]Uqkes] b]\D]
krI toNo a]\K]o p]r p]]qo p]]Co b]]\D]I dID]o. p]ˆ] p]rT]I ton]o Ak v]hem] t]o jnmy]o j ke sp]\dn]] ano in]x]IT]
v]cco ky]]rek p —em] ht]o j. sp]\dn]]A A v]]t] rv]In¨T]I a]j s¶D]I Cup]]v]I ht]I ano p]ot]]n]I B]l]m]n]s]]wn]o
l]]B] l]w boy] k]y]m] m]Lt]]\ rÁ]\ ht]]\. A m]n]m]]\ no m]n]m]]\ du:K]I T]w rÁo.
in]x]IT] a]m] t]o b]hu B]l]o m]]N]s] l]]g]t]o ht]o. p]ˆ]m]]\ toNo je k]\w l]Ky¶\ ht¶\ Am]]\T]I An]] in]SQ]n]I j v]]t]
sp]Sq T]t]I ht]I. sp]\dn]]n]] «v]n]m]]\ a]g] n] c]\p]]y] m]]qe to v]&\d] s]]Ton]o s]\b]\D] CozI det]o ht]o. a]\K]n]]
a]<p]rex]n] m]]qe toNo c]]r hj]r Ðip]y]] a]py]] ht]] ano v]D]]ren]I jÐr hoy] t]o p]oto p]\ze voc]]wno p]N]
jog]v]]w krI a]p]v]]n]I khet]o ht]o, t]o a]n]o x]o aT]* s]m]jv]o ? sp]\dn]] ano m]]r] p]r ahes]]n] c]Z]v]I
ton]o aG]iqt] l]]B] [Q]v]v]]n]o! to iv]c]]rI rÁo.
sp]\dn]]A x¶\ p]ot]]no Cet]y]o* ht]o ? toNo l]gn] p]CIy] in]x]IT] s]]Ton]o p—em]s]\b]\D] c]]l¶ r]Ky]o ht]o ? toNo
a]m] x]] m]]qe ky¶*\ ? Av]] keql]]y] p—Ãn]o An]] m]n]n]]\ b]]rN]]\ p]r qkor] m]]rI rÁ]. a]v]] jv]]b] v]g]rn]]
s]v]]l]oT]I Gor]yol]] m]n] a]g]L to T]]kI g]y]o.
Ôa]\K]o s]]rI T]w g]y]] p]CI An]I p]Uj] krIx] ano tono kow v]]toy] aoCu\ n]hI\ a]v]v]] d[\ Am] jeno
m]]qe p]oto iv]c]]rt]o ht]o to sp]\dn]] a]v]I n]IkLI ? a] k]g]Lm]]\ l]Kol]I v]]t]o v]]\c]v]] m]]qe j x¶\ toNo m]no
a]\K]o p]]CI ap]]v]I ht]I!Õ ton¶\ hEy¶\ row {Q/y¶\. ton]o a]\K]o m]ñy]]n]o a]n]\d koN] j]No ky]]\y] {zI g]y]o.
s]]\jn]]\ b]D]]\ a]vy]]\ ty]]re p]N] A Am] j g¶m]s]Um] boQo ht]o. Ôs]]heb]n]]\ t]o j]No b]]rey] v]h]N] zUb]I
g]y]]\ hoy] Am] jN]]y] Ce.Õ sp]\dn]] tono Am] boQel]o jow b]ol]I {QI. b]p]orn]I rK]zp]ÇI p]CI to a]n]\d m]]\
a]v]I g]yol]I jN]]t]I ht]I.
Ôn]] re, m]]re t]]r] Ct]]\ x¶\ duK] Ce ? t¶\ t]o m]]r]\ b]]rey] v]h]N] krt]]\ v]D]]re Ce. no t¶\ t]o m]]rI n]jr s]]mo Ce, m]no
xon¶\ duK] ?Õ khet]]\ rv]In¨A hs]v]]n]o p—y]tn] ky]o* p]N] rojn]I jem] m]Ukt] rIto hs]I x]ky]o n]hI\ Aqlo tono
[morv¶\ p]z/y¶\ : ÔAql¶\ K]ru\ ke a]v]z] m]oq] G]rm]]\ hu\ a]je p]hel]I v]]r Akl]o p]zI g]y]o ho[\ Am] m]no l]]gy¶\
ht¶\.Õ v]]ihy]]t] v]]t] ano s]]c]I p]urv]]r krv]] m]]qe Av¶\ j v]]ihy]]t] h]sy]; Ct]]\ b]D]]\A to sv]Ik]rI l]ID¶\.

an¶ßm]

21. somy¶al] ke s¶ism]t] ?
G]N]] m]n]om]\T]n]no a\to rv]In¨A m]n]T]I n]kkI krI l]ID¶\ ht¶\ ke je x]\k]ao p]ot]]n]] m]n]m]]\ j]g]I ht]I
A v]K]t] Ce no s]]c]I hoy] t]o p]N] sp]\dn]]no An]o aN]s]]roy] n] a]v]v]] dev]o, Aql¶\ j n]hI\ p]N] b]no t]o
p]ot]]n]] m]n]m]]\T]I j A k]ZI n]]K]v]I.
Ôp]oto sp]\dn]]T]I s¶K]I ht]o, aty]\t] s¶K]I ht]o. are, a] jm]]n]]m]]\ iv]rl] g]N]]y] Av]I ih\m]t]T]I
ANo a]\K]on¶\ a]<p]rex]n] x]ky] b]n]]vy¶\ ht¶\. A p]ot]]n]] p—tyon]o p—em] n]hI\ t]o b]Iju\ x¶\ ht¶\ ? ano a] p]CIy]
p]oto Ano m]]qe v]hem] sov]I Ano duK]I kre t]o p]ot]]n]] jev]o aD]m] koN]!Õ a]v]] iv]c]]ro krI ANo m]n]no tOy]]r
ky¶*\. An]I x]\k]n¶\ s]m]]D]]n] p]N] ANo m]n]T]I j x]oD]I l]ID¶\ ht¶\ : v]&\d] tom]n]] s]\b]\D]no v]hem]n]I n]jre juA Ce
v]s]m]] aort]] 119

Av]I j v]]t] p]ˆ]m]]\ ht]I. An]o A v]hem] K]oqo ano sˆ]Is]hj j hoy] t]o! x]ky] Ce ke p]oto m]]n]I
boQo Ce Av]o kow aG]iqt] s]\b]\D] A bo v]cco n] hoy].
b]I« je v]]t] p]ˆ]m]]\T]I j]N]v]] m]LI to A ht]I ke sp]\dn]]A a]<p]rex]n] m]]qe je rIto pOs]] Bog]] ky]]*
ht]] A rIt] in]x]IT]no p]s]\d p]zI n] ht]I. tono A x]] m]]qe p]s]\d n] ht]I ke sp]\dn]]A ton]I j]N] b]h]r
pOs]]n]I vy]v]sT]] krI Ano m]]qe ANo x]] m]]qe a]ql]] duK]I T]v¶\ jowA! A x]]n]o hk krt]o ht]o Am]n]I p]r
? a] s]v]]l]on]] jv]]b] tono m]Lt]] n] ht]], p]N] jy]]re b]D¶\ B]Ul]I jw sp]\dn]]n]] s¶K]n]o j Ky]]l] krv]]n¶\ p]oto
n]kkI krI l]ID¶\ hoy] ty]]re A s]v]]l]o ag]ty]n]] rhet]] j n] ht]]. hvo t]o ton¶\ Ak j Dyoy] ht¶\; sp]\dn]]no
g]mo to B]ogoy] s¶K]I r]K]v]I.
v
rv]In¨A Ak aQv]]izy]]T]I wsq Anz h]<isp]ql]m]]\ juin]y]r z]<kqr t]rIke sov]] a]p]v]I x]Ð krI
dID]I ht]I. sp]\dn]] a]n]\dm]]\ rhet]I ht]I. rv]In¨ p]N] m]n]m]]\T]I pol]I x]\k]aono h]\kI k]Zv]]m]]\ s]PL T]y]o
ht]o, Aqlo A p]N] a]n]\dm]]\ rhet]o ht]o ano tom]no boy]no a]n]\dm]]\ rhet]]\ jow An]I ano mog]I p]N]
a]n]\dm]]\ ht]]\.
ton]I n]okrIn]I x]Ða]t] ht]I Aqlo tono a] a]K]o m]ihn]o r]t]n]I zy]UqI lov]I p]zI ht]I. r]to Ak
v]]t]n]I r]ht] rhet]I ht]I. idv]s]n]] p—m]]N]m]]\ r]to k]m]n]I B]]g]doz aoCI rhet]I ht]I. r]t]n]] a]v]]
n]v]r]x]n]] g]]L]m]]\ Ano any] z]<kqro ano n]s]o* p]]soT]I G]N]I v]]t]o j]N]v]] m]Lt]I ht]I. Ano l]]g]t¶\ ht¶\ ke
Ak j m]ihn]]m]]\ to h]<isp]ql]n]] m]oq] B]]g]n]] sq]Pn]I s]]rIn]rs]I v]]t]oT]I m]]iht]g]]r T]w jxo.
s]]\jn¶\ K]]v]]n¶\ v]hel¶\ p]t]]v]I A roj s]]\jn]] s]]tok v]]go GorT]I n]IkLI jt]o no b]Ije idv]so s]v]]rm]]\
l]g]B]g] C v]]gyo p]]Co a]v]t]o. n]okrI t]o ton]I s]v]]rn]] c]]r v]]gyo p]UrI T]w jt]I ht]I p]N] s]v]]rn]] c]]r
s]]z]c]]r v]]gyo A Gor a]vo t]o b]G]]\n]I {\G] b]g]ze Aqlo A Q\zIn¶\ b]h]n¶\ k]ZIno bo kl]]k h]<isp]ql]n]I
z]<kqs]* l]onjm]]\ j k]ZI n]]K]t]o.
h], mog]In]o h]T] ANo Ak v]K]t] PrIT]I dg]k]c]n]I m]dd l]w jow l]ID]o ht]o ano p]oto b]\D] a]\Ko je
t]]rN] k]Z/y]]\ ht]]\ A b]r]b]r j ht]]\ Am] B]]rp]Uv]*k j]her ky¶* ht¶\. mog]IA ano An]IA Ano PrIT]I g]]\zo
khI An]I v]]t]m]]\ p]ot]]n]o aiv]Ãv]]s] j]her ky]o* ht]o. mog]Ino t]o ton]I a] v]]t] p]r hs]v¶\ ke rzv¶\ A j
s]m]j]t¶\ n] ht¶\. Ak t]rP ANo B]Ut]k]Ln]I je v]]t]o khI ht]I to s]]c]I ht]I t]o b]I« t]rP C m]ihn]] jev]]
n]«kn]] B]iv]Sy]k]Ln]I je v]]t]o A krt]o ht]o Am]]\ An]I ke mog]I s]\m]t] T]w x]ke Am] j n] ht¶\.
ano Aqlo t]o mog]I K¶x] T]v]]no b]dlo An]I v]]t] s]]\B]ñy]] p]CI c]IiZy]N] T]w g]w ht]I no! a] Ak
b]]b]t]no b]]d krIA t]o b]D]]\ m]oj m]st]Im]]\ idv]s]o p]s]]r krI rÁ]\ ht]]\.
Ak idv]s] rv]In¨ khe : Ôa]je s]]\je hu\ Ak m]]N]s]no zIn]r lov]] s]]To l]w a]v]v]]n]o Cu\.Õ
Ôz]<kqr hxo.Õ mog]I b]ol]I {QI.
Ôn]], ddI* Ce. m]]ro n]v]o j T]yol]o dost] Ce. m]UL w\izy]n] Ce p]N] Ak a\g —eje Ano d–]k l]IDol]o Ce.Õ
rv]In¨A kÁu\.
Ôx¶\ n]]m] Ce An¶\ ?Õ
Ôsomy¶al] jons]n]. A D]\Do v]kIl] Ce no m]]rI j [\m]rn]o Ce. sv]B]]vo hs]m¶K]o Ce no s]]ru\ km]]y]
Ce.Õ toNo kÁu\.
120
v]s]m]] aort]]

Ôkev¶\ zIn]r a]p]Ix¶\ ?Õ mog]IA p]UCy¶\. rs]oz]n]o c]]j* s]]m]]ny] rIto mog]I p]]so j rhet]o ht]o. An]I ke
sp]\dn]] Ano m]dd krt]]\ K]r]\.
Ôjev¶\ a]nqI c]]he tov¶\.Õ khet]]\ rv]In¨ p]ot]]n]] k]m]m]]\ v]Lgy]o. a] m]ihn]]T]I An]I zy]UqI idv]s]n]I
T]w g]w ht]I Aqlo Ano b]D]]\ s]]To v]]t] krv]]n]o G]N]o s]m]y] m]Lt]o ht]o.
kow m]hem]]n] a] G]rm]]\ zIn]r p]r a]v]v]]n]] hoy] Av]] p—s]\g]o b]hu aoC] b]n]t]] ht]]. T]oz] idv]s]o
p]hel]]\ z]<kqr reb]Is]n]no zIn]r p]r b]ol]]vy]] ht]] A p—s]\g]no b]]d krt]]\ kow m]hem]]n] Cell]] c]]r m]ihn]]T]I
a] G]rm]]\ zIn]r p]r a]vy]]n¶\ kowno y]]d n] ht¶\.
a]m] jov]] jwA t]o A G]rm]]\ p¶Kt] [\m]rn]]\ c]]r m]]N]s]o rhet]]\ ht]]\. b]I« rIto g]N]IA t]o A
G]rm]]\ ˆ]N] al]g] kuqu\b]o rhet ]]\ ht]]\. p]N] l]]g]t¶\ ht¶\ ke a] a]K]o s]\G] s]]v] Akl]m]Uizy]]\n]o ht]o. m]oqu\
im]ˆ]m]\zL b]n]]vo ke s]]c]vo Av]u\ Am]]\ kow ht¶\ n]hI\.
rv]In¨no n]okrI x]Ð kyo* ˆ]N] m]ihn]] T]w g]y]] ht]], Aqlo vy]v]s]]y]no k]rNo Ano G]N]] s]\b]\D]o
b]\D]]y] A v]]t] s]m]j]y] Av]I ht]I. p]N] Ak t]o rv]In¨ dex]m]]\ ht]o tov]o j b]D]]m]]\ B]Lv]]m]]\ aoC] rs]v]]Lo
ahI\ p]N] rhet]o ht]o. aty]]re t]o A pOs]] km]]w dev¶\ c]Ukv]I dev]]n]] Akm]]ˆ] lXy]no v]Lg]I km]]v]]m]]\ p]z/y]o
ht]o.
rv]In¨n]o Ak dost] zIn]r p]r a]v]v]]n]o ht]o A j]N]I b]D]]\ a]n]\dm]]\ a]v]I g]y]]\ ht]]\. ano
Aqlo t]o rv]In¨n]] a]v]v]]n]] s]m]y] p]hel]]\ b]D]]\ rs]owk]m]m]]\T]I p]rv]]rIno tOy]]r T]w g]y]]\ ht]]\ no.
rojn]] a]v]v]]n]] s]m]y] krt]]\ rv]In¨no a]v]v]]m]]\ azD]o kl]]k m]ozu\ T]w g]y¶\, to drim]y]]n] b]D]]\
[\c]]\n]Ic]]\ T]w rÁ]\. rv]In¨ a]vy]o. An]I s]]To somy¶al] ht]o. ANo b]D]]\n]I s]]To somy¶al]n]I aoLK]]N]
kr]v]I. no b]D]]\ v]]t]oA v]Lgy]]\.
p]N] somy¶al]no jot]]\ j sp]\dn]] iv]c]]rm]]\ p]zI g]w ht]I. An]] c]her]n]I keql]Ik reK]]ao Ano
p]iric]t] l]]g]t]I ht]I. are, p]iric]t] j x]] m]]qe A t]o An¶\ p]goru\y] k]ZI c]UkI ht]I no! Ak t]rP rv]In¨
khet]o ht]o ke Ak a\g —eje Ano d–]k l]ID]o ht]o jy]]re sp]\dn]]n¶\ m]n] khet¶\ ht¶\ ke tono ton]] ip]t]]no ty]]\T]I kow
[Q]v]I g]y¶\ ht¶\. a]v]] b]D]] iv]c]]rom]]\ A Aql]I b]D]I aqv]]w g]w ht]I ke to somy¶al] s]]To s]]m]]ny]
ix]Sq]c]]r krv]]n¶\y] B]Ul]I g]w ht]I.
a]K]re somy¶al]no p]UCv¶\ p]z/y¶\ : Ôim]s]Is] des]]w m]]rI s]]To n]hI\ b]olo ke ?Õ
sp]\dn]] shej K]is]y]]N]I p]zI g]w. to hs]Ino b]ol]I {QI : ÔAv¶\ kx¶\ n]T]I p]N] hu\ t]m]no jowno hu\
iv]c]]rm]]\ p]zI g]w ht]I. m]no Am] l]]gy¶\ ke mo\ t]m]no ky]]\k joy]] Ce. ky]]\ joy]] hxo to y]]d krv]]m]]\ hu\
aqv]]w g]w ht]I. hu\ idl]g]Ir Cu\.Õ
Ôsv]pn]]m]]\ m]no t]mo joy]o Ce Am] n] khet]]\ n]hI\ t]o z]<kqrno K]oqu\ l]]g]xo.Õ hs]Ino to b]oly]o. to
v]]c]]L ano hs]m¶K]o ht]o A t]o An]] a] T]oz]k x]bdoT]I j jN]]w a]vy¶\ ht¶\.
Ôm]no s]m]Is]]\je sv]pn]]\ jov]]n]I a]dt] n]T]I An]I z]<kqrno K]b]r Ce.Õ khI sp]\dn]] p]]CI g]\B]Ir
T]w g]w. ton]o a] jv]]b] somy¶al]no t]oCzo l]]gy]o hxo p]N] toNo m]o\ p]r Av]] kow B]]v] a]v]v]] dID]] n]hI\.
jm]t]I v]K]to p]N] v]]t]]v]rN] Av¶\ j g]m]g]In] rht] jo sp]\dn]] a]g]L b]ol]I n] hot] t]o : Ômo\ t]m]no ky]]\ joy]]
hxo A hu\ khI x]ku\ Am] Cu\.Õ toNo a]g]Ln]] p]ot]]n]] kT]n]n]I p]]dp]Uit]* krt]I hoy] Am] kÁu\.
v]s]m]] aort]] 121

Ôky]]\ ?Õ sp]\dn]]n]I v]]t] s]]To jo kowno l]]g]t¶\ v]Lg]t¶\ hoy] t]o Akl]] somy¶al]no j ht¶\
Ct]]\ b]D]]\n]I ijç]]s]] s]]m]qI j p]UCI boQI.
jowxo.Õ

ÔA t]o hu\ aty]]re khI x]ku\ Am] n]T]I. A p]hel]]\ m]]re keql]Ik p]irisT]it]n]o iv]c]]r krI lov]] s]m]y]

Ôt]mo x]]\it]T]I iv]c]]r krI l]o. hju t]o l]g]B]g] bo kl]]k s¶D]I t]o hu\ ahI\ Cu\ j. t]m]]rI p]]soT]I jv]]b]
n]hI\ m]Le ty]]\ s¶D]I m]no con] p]zxo n]hI\.Õ somy¶al]n]I [–ojn]]A sp]\dn]]no bo kl]]kn]I m]het]l] a]p]I.
Ôrv]In¨A am]no jN]]vy¶\ Ce ke t]m]no t]m]]r] p]]l]k ip]t]]A
sp]\dn]] p]UCy]] is]v]]y] n] rhI x]kI.

d–]k l]ID]] Ce; x¶\ A v]]t] s]]c]I Ce ?Õ

Ôjo d–]k lov]]n]I p—T]] a\gon]o a] p—Ãn] hoy] t]o m]]re khev¶\ p]zxo ke d–]k lov]]n]I je iv]iD] krv]]n]I
hoy] Ce Av]I kow iv]iD]T]I m]]r] ip]t]]A m]no d–]k l]ID]o n] ht]o. m]]r] p]]l]k ip]t]]no hu\ B]Ul]o p]zel]o ano
aqUl]o m]ñy]o ht]o. tom]No m]]r]\ m]]t]]ip]t]]n]I G]N]I t]p]]s] krI Ct]]\ Am]]\ s]PLt]] n] m]LI Aqlo m]no Am]No
dIkr] jev]o g]N]Ino [Cey]o*.Õ
Ôt]m]]r] p]]l]k ip]t]]no m]LI x]k]y] K]ru\ ?Õ
ÔA x]ky] n]T]I. ˆ]N] v]rs] p]hel]]\ Am]n¶\ av]s]]n] p]]my]] Ce. hvo m]no v]D¶ ic]\t]]m]]\ n]]Ky]] is]v]]y]
m]no khex]o ke a] b]D]I p—Ãn]]v]l]In¶\ p—y]ojn] x¶\ Ce ?Õ somy¶al]n]I aiD]r]w v]D]t]I jt]I ht]I.
sp]\dn]] T]ozI v]]r c]Up] rhI p]CI ac]]n]k k]\wk y]]d a]v]t]]\ b]ol]I : Ôt]m]no K]b]r n]hI\ hoy] p]N]
rv]In¨ z]<kqr Ce ton]] krt]]\ hst]reK]]x]]sˆ]I v]D]]re Ce. t]m]]ro h]T] Am]no b]t]]v]o. A t]m]no k\wk Av¶\
khexo ke jen]]T]I t]m]]rI azD]I p]zD]I x]\k]n¶\ t]o s]m]]D]]n] T]w jxo. b]]kIn¶\ azD¶\ hu\ t]m]no khIx], p]N]
aty]]re n]hI\; v]K]t] a]vyo.Õ
somy¶al]no Am]]\ kow Û]DD]] n] hov]] Ct]]\ jem] zUb]t]o m]]N]s] t]rN¶\ p]kze Am] ANo p]ot]]n]o h]T]
rv]In¨ t]rP l]\b]]vy]o. rv]In¨A An]] p]r Ak n]jr n]]K]I no t]rt] kÁu\ : Ôt]mo hm]N]]\ kÁu\ ke t]m]]r] p]]l]k
ip]t]]n¶\ av]s]]n] T]y¶\ Ce, p]N] t]m]]r] h]T]n]I reK]]ao b]t]]vo Ce ke t]m]no ip]t]]n¶\ s¶K] p]c]]s] v]S]*n]] T]]v] ty]]\
s¶D]I p—]pt] Ce.Õ
somy¶al]no kp]]Le p]rsov]o v]LI g]y]o ht]o. mog]IA tono Ðm]]l] a]p]t]]\ kÁu\ : Ôrv]In] t]m]]ro h]T]
juA Ce a]<p]rex]n] n]T]I krt]] ke a]m] n]rv]s] T]w j]v] Co.Õ
Ômo\ jy]oit]S]m]]\ kdI iv]Ãv]]s] n]T]I ky]o*.Õ somy¶alo kÁu\.
Ôa]j p]CI t]mo Am] n]hI\ krI x]ko. sp]\dn]] m]no mogn]IP]w\g] gl]]s] a]p] t]o.Õ no sp]\dn]]A Ano
gl]]s] a]py]o Aqlo An]]T]I somy¶al]n]] h]T]n]I reK]]aon]o b]r]b]r aBy]]s] ky]]* p]CI rv]In¨A kÁu\ : Ôt]o
m]]r] v]h]l]] n]]ist]k s]]\B]L, Ak j v]]ky]T]I hu\ t]]rI A n]]ist]kt]] dUr krI d[\ Cu\. t]]ro l]gn]y]og] CT]I
s]]t] v]S]*n]I [\m]re v]It]I g]y]o Ce. y]]d Ce t]m]no Am]]\n ¶\ kx¶\ ?Õ
somy¶alo PrIT]I Ak v]K]t] p]rsov]o l]UCy]o. ÔAql]I n]]n]I [\m]re l]gn]!Õ toNo a]ºy]* vy]kt] ky¶*\.
ÔB]l]] m]]N]s] l]gn]y]og] Aqlo jeno a]p]No l]gn] khIA CIA Av]]\ l]gn] n]hI\ p]N] m]n]n]]\,
B]]v]n]]aon]]\ l]gn]. D]m]* ke k]y]do jeno l]gn]n]I iv]iD]m]]\ b]]\D]I n] xky]]\ hoy] p]N] hEy¶\ jen]I y]]dno iv]s]rI x]ky¶\
n] hoy] Av]]\ l]gn].Õ
122

v]s]m]] aort]]

somy¶al] shej v]]r c]up] rÁo p]CI jUn]I y]]dno t]]« krt]o hoy] Am] b]oly]o : Ôjy]]re hu\ m]]r] p]]l]k ip]t]]no
h]T] l]]gy]o ty]]re m]]rI [\m]r s]]t] a]Q v]rs]n]I j ht]I. m]]rI j [\m]rn]I Ak CokrI m]no hjuy] y]]d
a]vy]] kre Ce.Õ
Ôton¶\ n]]m] ?Õ sp]\dn]] p]UCy]] is]v]]y] n] rhI x]kI.
somy¶alo py]]l]]m]]\T]I bo G]U\qz] p]]N]I p]ID¶\ p]CI khe : Ôm]no ton¶\ n]]m] c]okks] y]]d n]T]I a]v]t¶\ p]N]
hu\ Ano vozI khet]o ht]o Av]o aN]s]]r a]vo Ce. p]N] hu\ n]T]I m]]n]t]o ke w\izy]]m]]\ kow CokrIn¶\ a]v¶\ n]]m]
hoy]. m]]re An]I s]]To l]gn] krv]]\ Ce Av¶\ n]T]I p]N] m]n]m]]\ Av]I wcC] jÐr Ce ke hu\ ky]]\k p]rN¶\ to p]hel]]\
Ano m]LI l][\.Õ
Ôt]m]no t]m]]r] ip]t]]n¶\ s¶K] t]m]]rI [\m]r p]c]]s] v]rs]n]I T]]y] ty]]\ s¶D]I m]Lv]]n¶\ t]m]]rI reK]]ao
khe Ce ano sp]\dn]] je rIto t]m]]r]m]]\ rs] l]w rhI Ce A jot]]\ l]]go Ce ke A t]m]]r] ip]t]]no aoLKo Ce; Aqlo
Am] khI x]k]y] ke t]m]no t]m]]r] ip]t]]n]o moL]p] hvo T]v]o jowA.Õ
Ôhu\ w\izy]]n]I c]]r s]Pr m]]rI a]vy]o Cu\ p]N] m]no kx]I m]]iht]I m]LI n]T]I.Õ
Ôt]mo ky]]\ t]p]]s] krI ht]I ?Õ sp]\dn]]A p]UCy¶\.
ÔK]]s] krIno t]o w\dor ano ton]I a]s]p]]s]m]]\.Õ
Ôty]]\ j kem] ?Õ
Ôm]]r] p]]l]k ip]t]]no hu\ w\dorn]] b]s] sqenz p]rT]I m]Lel]o Aqlo.Õ
Ôto v]K]to t]mo rzt]] hx]o.Õ
Ôh], p]N] t]m]no-Õ
Ôto aty]]rey] t]mo rzo j Co no!Õ sp]\dn]]A hs]t]]\ kÁu\ ano b]D]]\ hs]I p]z/y]]\.
somy¶al]n]o p]N] hsyo j CUqko T]y]o. Ôt]mo B]lo m]no [z]v]o p]N] m]no k\wk khev]]n¶\ t]mo v]c]n]
a]py¶\ Ce A n] B]Ul]t]]\.Õ ANo kÁu\.
Ôm]no A y]]d Ce ano hu\ t]m]no khev]]n]I p]N] Cu\, p]N] A m]]qe t]m]]re T]ozI D]Irj D]rv]I p]zxo,Õ
ÔT]ozI Aqlo keql]I ? jo m]]r] ip]t]]A m]no x]oD]I a]p]v]] m]]qe kow wn]]m]n]I j]her]t] krI hoy] ano
ton]I t]m]no ic]\t]] hoy] t]o A wn]]m]n]I rkm] t]m]no ag]][T]I a]p]I dev]]n]Iy] m]]rI tOy]]rI Ce.Õ
Ôwn]]m]n]I kx]I v]]t] n]T]I. m]]re Pkt] T]ozo s]m]y] jowA CIA. kd]c] t]m]no hu\ aQv]]izy]]m]]\ khu\
kd]c] Ak v]S]* p]N] T]w j]y], m]no p]N] kow a\d]j n]T]IÕ
ÔAql]o b]D]o l]]\b]o v]]y]do krIno t]m]]re m]no m]]rI j n]]K]v]o Ce ke x¶\ ?Õ
Ôp]N] Av]o v]]y]do krv]o p]ze Ce Aqlo t]m]]re m]no m]]P krv¶\ p]zxo. m]]re keql]Ik t]p]]s] krv]I p]zxo
ano keql]Ik g]oQv]N]I krv]I p]zxo. jo ke hu\ A jem] b]no tom] jldIT]I p]t]]v]v]]n]o p—y]tn] krIx].
Ôt]mo m]]r] ip]t]] iv]So khex]o ? m]]r]\ m]]t]] ? Am]n¶\ s]rn]]m¶\ ?Õ
Ôh], s]]To t]m]]rI vozI iv]So p]N] khIx], b]s] ?Õ
v]s]m]] aort]] 123

ÔvozI ? x¶\ to K]ru\ n]]m] Ce ?Õ
ÔkÁu\ no ke m]]r]T]I aty]]re kx¶\ khev]]y] tom] n]T]I. jem] a]ql]]\ v]rs] r]h jow tom] Ak v]rs]
v]D]]re r]h jov]I p]zxo Aql¶\ j.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
somy¶al] g]U\c]v]]y]o : Ôp]N] a]ql]o l]]\b]o v]]y]do r]K]v]] m]]qe kx¶\k k]rN] t]o hxo no!Õ
Ôk]rN] v]g]r hu\ k]\w a]ql]I p]I\jN] krt]I howx] ? Ak v]]t] khu\ ke t]m]]ru\ jnm]n¶\ n]]m] somy¶al]
n]hI\ p]N] s¶ism]t] Ce- jo t]m]]rI jm]N]I b]g]l]m]]\ bo t]l] hoy] t]o.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
no s¶ism]t]n]o c]hero K]Il]I {Q/y]o : ÔCe j t]m]]re jov]] Ce ?Õ khet]]\ rG]v]]y]] T]w toNo koqn]]\ b]qn]
k]Zv]] m]]\z/y]]\ p]N] t]rt] j B]]n] a]v]t]]\ x]rm]]w g]y]o.
Ôm]]re jov]]n]I jÐr j n]T]I. hu\ t]o t]m]no jot]]\n]I s]]To j j]N]I g]w ht]I ke t]mo s¶ism]t] Co.Õ
Ôt]mo m]no a]je A b]D¶\ n]hI\ kho ?Õ g]\B]Ir T]w jt]]\ to b]oly]o. ton]] m]o\ p]r j]No in]r]x]]n]]\ v]]dLo
dozI rÁ]\ ht]]\. sp]\dn]] p]N] [d]s] jN]]t]I ht]I. tono a]m] krv¶\ kQN] l]]g]t¶\ ht¶\ p]N] in]x]IT]n]I s]]To v]&\d]no
v]L]v]v]]n]I a]x]]no hju to v]Lg]I rhI ht]I.
Ôa]je t]o n]hI\ j, kd]c] k]lo hu\ t]m]no v]D]]re khu\.Õ to b]ol]I.
Ôv]]\D]o n]hI\ jy]]re t]mo m]no a]jn]I r]t] t]zp]]v]v]]n¶\ n]kkI j krI l]ID¶\ Ce t]o tom] B]lo. a]v]t]I k]lo
s]]\je b]D]]\ m]]re ty]]\ B]ojn] l]wx¶\ no im]s]Is] des]]w m]no b]D¶\ khexo. a]jn]I r]t] m]]re B]lo [j]g]ro T]w j]y]
p]N] hu\ ky]]rey] A B]Ul]Ix] n]hI\ ke Am]No Ak m]]b]]p]T]I iv]K]Uq] p]zel]] s]\t]]n]no An]] G]rn]o m]]g]* b]t]]vy]o
Ce.Õ khet]]\ A {B]o T]w g]y]o. Ano ty]]\ B]ojn] lov]]n]I b]D]]\A K]]l]I h], n]] krI p]N] sp]\dn]]n]o jv]]b] ano
toT]I v]D¶ y]o ton]I a]jn]I v]t]*N]U\kn]o a]x]y] j]N]v]]n¶\ Am]no kut]Uhl] ht¶\ j. Cev]qe b]D]]\ s¶ism]t]no ty]]\ B]ojn]
lov]] s]\m]t] T]w g]y]]\.
ton]] g]y]] p]CI rv]In¨A sp]\dn]]no p]kzI : Ôm]]rI s]m]jm]]\ k\w a]v]t¶\ n]T]I. somy¶al] w\dorn]]
b]s]sqenz p]rT]I m]LI a]vy]o hov]]n]I v]]t] s]]c]I hoy] t]o ton]I j]N]k]rI t]no kev]I rIto Ce A koy]zo v]N]
[kly]o rhe Ce. n]T]I w\dorm]]\ t]]ru\ kow s]g¶\ rhet¶\ ke n]T]I t¶\ ky]]rey] w\dorm]]\ g]w.Õ g]U\c]v]]t]]\ rv]In¨ b]oly]o.
ÔCt]]\ hu\ An]]\ m]]b]]p]no j]N¶\ Cu\ k]rN] ke A l]oko w\dorm]]\ n]hI\ p]N] m¶\b]wm]]\ rhe Ce.Õ to b]ol]I.
rv]In¨n]I wcC] t]o v]]t]n]o t]]g] lov]]n]I ht]I p]N] sp]\dn]] {B]I T]wno Am]n]] Ðm]m]]\ c]]l]I g]w Aqlo A
v]]t] aD]UrI rhI j]N]I mog]I ano An]I p]N] km]no p]ot]]n]] Ðm]m]]\ c]]ly]]\ g]y]]\.
rv]In¨ Ðm]m]]\ g]y]o ty]]re sp]\dn]] kp]z]\ b]dl]t]I ht]I. Ôm]no l]]go Ce ke m]no v]]t] krv]]m]]\ t]o t]no v]]\D]o
n]hI\ j hoy]. m]no m]]\zIno v]]t] kr.Õ
Ôt]m]]r]T]I a]ql]I b]D]I v]]t] T]y]] Ct]]\ A kem]n¶\ aj]Ny¶\ rhI x]ky¶\ Ce A j a]cy]*n]I v]]t] Ce.
t]m]]ru\ j]N]It¶\ j kuq\bu ] Ce, y]]d kro.Õ
Ômo\ G]N]I m]T]]m]N] krI Ce Ct]]\ m]no hju kx]I goz bos]t]I n]T]I. hvo t¶\ j khe.Õ
ÔD]n¶B]]w xoQn]o dIkro v]S]o* p]hel]]\ g¶m] T]w g]y]o ht]o A v]]t] kem] t]m]]rI Dy]]n] b]h]r rhI g]w ?
ano somy¶al] b]r]b]r An]] b]]p]] jev]o deK]]y] Ce A p]N] t]m]no y]]d n] a]vy¶\ !Õ
Ôaly]], a] t]o a]K¶\ koLu\ x]]km]]\ g]y¶\. xoQ]N]In]I t]ib]y]t] p]N] s¶ism]t]no k]rNo j__Õ s]m]jN] p]zt]]\ j to
124

v]s]m]] aort]]

b]ol]I {Q/y]o.
Ôano An]I vozI Aqlo v]&\d]. hvo t]o t]m]no s]m]j]y¶\ no !Õ
Ôt]o p]CI aty]]re j Ano b]D¶\ khI dev]]m]]\ t]no ky]o v]]\D]o n]zt]o ht]o ? Ano b]]p]z]no khI dev¶\ ht¶\ no
ke An]] «v]no t]o in]r]\t] T]]t].Õ
Ôt]m]no Av¶\ l]]go A sv]]B]]iv]k Ce. m]no p]N] x]Ðm]]\ Am] j l]]gy¶\ ht¶\. p]N] jy]]re t]mo kÁu\ ke s]]t]
v]rs]n]I [\m]re An]o l]gn]y]og] a]v]I g]yol]o ht]o ano ANo v]LI An]I b]]Lp]N]n]I s]K]I vozIn]I v]]t] krI
ty]]re m]no T]y¶\ ke-Õ
ÔAm]]\ t]o {l]qu\ K¶x] T]v]] jev¶\ Ce ke a]ql]]\ v]rsoy] A v]&\d]no B]Ul]I x]ky]o n]T]I. Am]]\ t]no ky]]\
v]]\D]o a]vy]o ?Õ
Ôm]no t]o n]hI\ p]N] in]x]IT]no t]o K]ro no! ANo b]]p]z]A v]&\d] s]]To hju p]r]No «v] joz/y]o Ce tom]]\ jo
v]&\d]n]o b]]Lp]N]n]o dost] s¶ism]t] v]c]m]]\ qp]kI p]ze t]o__ ?Õ
no Ðm]m]]\ G]zIB]r t]o Av]o s]op]o p]zI g]y]o j]No hm]N]]\ D]z]ko T]xo. rv]In¨ m]n]m]]\ s]m]s]m]Ino rhI
g]y]o. sp]\dn]]no in]x]IT]n¶\ a]ql¶\ b]D¶\ d]Jt¶\ hxo An]I a]je j j]No Ano K]b]r p]zI. Ano pol]] im]ˆ]t]]n]]
s]\b]\D] krt]]\ b]Ij] s]\b]\D]n]o v]hem] ht]o tom]]\ sp]\dn]]n]] a] v]t]*no [moro ky]o*. a]K]I r]t] to {\G]I n] x]ky]o.
b]]jum]]\ sp]\dn]] p]N] p]]s]]\ G]s]t]I ht]I.

an¶ßm]

22. v]c]n] m]oG¶\ p]z/y¶\
k]l]n]I a]K]I r]t] {\G] iv]hoN]I k]ZI ht]I ano a]je b]p]ore {\G]v]]n]o T]ozo av]k]x] ht]o Ct]]\
sp]\dn]] {\G]I n] x]kI. a]jn]o a]K]o idv]s] A iv]c]]ron]]\ v]m]Lm]]\ aqv]]yol]I j rhI. in]x]ITo p]ˆ]m]]\ t]o
sp]Sq l]K]I n]]Ky¶\ ht¶\ ke p]oto v]&\d] s]]Ton]o s]\b]\D] t]ozI n]]Ky]o Ce Ct]]\ hju sp]\dn]] A bono p]rN]]v]v]]n]] g]]\z]
iv]c]]rm]]\T]I p]]CI v]LI n] ht]I. ton]] idl]m]]\ hjuy] a]x]] ht]I ke Am]n]I v]cco v]K]t] jt]]\ p]]Co moL T]xo.
p]N]__
__p]N] jo p]\dr v]S]*n]] iv]y]og] p]CI s¶ism]t] v]&\d]n]I s]]m]o {B]o rhI j]y] t]o
Am]n]] p—em]no p]]\g]rt]]\ p]Uro m]ihn]oy] n] j]y]. no An¶\ in]x]IT]n]I s]]To v]&\d]no p]rN]]v]v]]n¶\ sv]pn]
aD]Uru\ j rhI j]y]. p]N] g]wk]lo s¶ism]t]n]I s]]To v]]t] krt]]\ ANo v]]t]no Ak Av]] m]oz p]r l]]v]I m]UkI ht]I
ke hvo An]]T]I Am]]\ p]ICe hQ krI x]k]y] tom] p]N] n] ht]I. ano kd]c] krI x]k]y] tom] hoy] t]oy]
am]&t]g]OrIn]I dy]n]Iy] isT]it] jot]]\ Am] krv¶\ tono y]ogy] p]N] l]]g]t¶\ n] ht¶\.
to kow j in]N]*y] p]r a]v]I x]kt]I n] ht]I. jem] jem] tono B]]n] T]t¶\ jt¶\ ht¶\ ke to kow in]N]*y] p]r
a]v]I x]ke tom] n] ht]I tom] tom] to p]ot]]n]I j]t] p]r v]D¶ no v]D¶ g¶sso T]t]I jt]I ht]I. Ôt¶\ Ce j A d]v]n]I. t¶\
Ano jot]]\ j aoLK]I g]w Am]]\ ky]o m]oqo v]]G] m]]rI n]]Ky]o ht]o ke ix]rp]]v] lov]] dozI g]w ht]I ! m]n]n]I
v]]t] jo to\ m]n]m]]\ j d]b]I r]K]I hot] t]o v]D]]re n]hI\ t]oy] boc]]r idv]s] iv]c]]r ky]]* p]CI ky]]\ jN]]v]]t¶\ n] ht¶\
! p]CI t]no jem] y]ogy] l]]go tom] t¶\ krI x]kI hot].Õ An¶\ pol¶\ aqkc]]Lu\ m]n] b]b]zI rÁu\.
v]s]m]] aort]] 125

zIn]r p]r jv]] tOy]]r T]t]]\ ton]] m]n]m]]\ Ak iv]c]]r Jb]kI g]y]o. tono l]]gy¶\ ke hju ton]I
b¶iDD]n]I t]Iv—t]] aoCI T]w g]w n] ht]I. no to m]l]k]w rhI. to Jzp]T]I tOy]]r T]w g]w. hvo tono l]]g]v]]
m]]\z/y¶\ ke G]izy]]Ln]o k]\qo b]hu D]Im]o c]]l]t]o ht]o. hvo tono zIn]r p]r p]ho\c]v]]n]I [t]]v]L ht]I.
toNo m]n]m]]\ j g]N]t]rI m]]\zI l]ID]I ht]I ke m]]b]]p]no m]Lv]] s¶ism]t] Aql]o aiD]ro T]w rÁo hxo ke
ton]I p]]soT]I Ak]d v]c]n] m]]g]I lov]]m]]\ kx]I hrkt] a]v]xo n]hI\. ano to v]c]n] Aqlo sp]\dn]]n]I s]\m]it]
is]v]]y] s¶ism]to v]&\d]n]I s]]To p]rN]v¶\ n]hI\ ke An]I s]\g]]To p—]It]zI g]]\Qv]I n]hI\. Aqlo j t]o A b]D]]\n]]
a]ºy]* v]cco a]je g]wk]l] krt]]\ v]D]]re a]n]\dm]]\ jN]]t]I ht]I no!
b]D]]\ s]Iiq\g]Ðm]m]]\ boQ]\ p]CI sp]\dn]]A x]Ð ky¶*\ : Ôjuao s¶ism]t] t]mo A j]N]v]] m]]g]t]] ho ke t]m]]r]\
m]]t]]ip]t]] ky]]\ rhe Ce t]o hu\ t]m]no A b]D¶\ jN]]v]Ix]. toao x]o D]\D]o kre Ce ano tom]n]I t]ib]y]t] kev]I Ce A
b]D]I v]]t]o hu\ t]m]no iv]g]t]v]]r jN]]v]Ix]. p]N] A p]hel]]\ t]m]]re m]]rI Ak kp]rI x]rt] sv]Ik]rv]I p]zxo,Õ
Ôt]mo kho Av¶\ v]c]n] a]p]v]] hu\ tOy]]r Cu\.Õ
Ôjem] t]mo t]m]]r]\ m]]t]]ip]t]]no m]Lv]] aiD]r] T]w g]y]] Co Am] A l]oko p]N] t]m]]r] iv]y]ogo ihjr]w
rÁ]\ Ce. are, t]m]]r]\ m]]t]] t]o t]m]]rI y]]dm]]\ kdIk m]g]jn]I s]m]t¶l]] p]N] g¶m]]v]I boso Ce.Õ
Ôp]hel]]\ t]mo m]no kho ke m]]re kev¶\ v]c]n] a]p]v]]n¶\ Ce.Õ s¶ism]t] b]oly]o. a]je p]N] ton]] kp]]L p]r
p]rsov]o v]LI g]y]o ht]o.
Ôhu\ to j khev]] m]]g¶\ Cu\. t]mo m]no v]c]n] a]p]o ke jy]]\ s¶D]I hu\ s]\m]it] n] a]p¶\ ty]]\ s¶D]I t]mo t]m]]rI
A vozIn]I s]]To p—em]s]\b]\D] n]hI\ iv]ks]]v]o ke ton]I s]]mo l]gn]n]o kow p—st]]v] n]hI\ m]Uko.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
rv]In¨ c]m]ky]o. som¶al] t]o k]p]o t]o l]ohIy] n] n]IkLe Av]o iPkko p]zI g]y]o. m]]b]]p]no m]Lv]] to aiD]ro
T]y]o ht]o Ct]]\ p]ot]]n]I b]]Lp]N]n]I s]K]Ino m]ñy]] Ct]]\ ton]]T]I aj]Ny]] hov]]n]o ke tono B]Ul]I g]y]]n]o zoL krv]o
A p]N] aoC] Kodn]I v]]t] n] ht]I. mog]I ano An]I p]N] sp]\dn]]n]] a] iv]ic]ˆ] p—st]]v]T]I c]o\kI {Q/y]]\ ht]]\.
Ôt]]rI a] m]]g]N]I s]]v] bohudI Ce, v]h]l]I.Õ An]IT]I b]oly]] is]v]]y] n] rhev]]y¶\.
Ôt]]re a]ql]]\ kQor n] T]v¶\ jowA.Õ mog]IA p]N] tono Qp]ko a]p]v]]n]] s]Urm]]\ kÁu\.
Ôt]mo t]o m]no K]ro g]U\c]v]]z]m]]\ n]]K]I dID]o, im]s]Is] des]]w. m]no khev]] do ke jeql]o hu\ m]]r]\ m]]b]]p]no
m]Lv]] a]t¶r Cu\ Aql]o j m]]rI b]]Lp]N]n]I s]]T]Id]r vozIno m]Lv]] p]N] a]t¶r Cu\ j. m]no l]]go Ce ke m]n]n]]
{\z]N]m]]\ hu\ Ano c]]hu\ Cu\. k]lo a]K]I r]t] hu\ An]] j iv]c]]rm]]\ j]g]t]o rÁo Cu\ ano m]no kb]Ul] krv]] do ke
a] B]y]]* B]y]]* s]\s]]rm]]\ hu\ a]j s¶D]I Akl]o j rÁo Cu\ An]I p]]CL p]N] An]I A y]]d j Ce. mo\ t]o Am]
p]N] iv]c]]y¶*\ ht¶\ ke hu\ Ano m]LIx] ano jo to kb]Ul] T]xo t]o An]I s]]To l]gn]__Õ
Ôt]mo x¶\ iv]c]]y¶*\ An]] krt]]\ t]mo m]no je v]c]n] a]py¶\ Ce An]I v]]t] iv]c]]ro. jo t]mo t]m]]r]\ m]]b]]p]no
m]Lv]] m]]g]t]] ho t]o t]m]]re m]]rI A v]]t] m]]n]v]I j p]zxo.Õ sp]\dn]] kzk T]wno b]ol]I g]w.
Ôm]]n]I l][\ Cu\ ke t]]m]]re m]]rI p]]so a]v¶\ v]c]n] lov]] m]]qe kow k]rN] hxo j.Õ
Ôh], kow k]rN] v]g]r t]o a]m] n]hI\ j krt]I ho[\ no!Õ to b]ol]I. no b]D¶\ j]N]t]o Ct]]\ m]Ug]o bos]I
rhel]o rv]In¨ m]n]m]]\ j s]m]s]m]Ino bos]I rÁo. in]x]IT] ano v]&\d]n]o s]\b]\D] c]]l¶ rhe to m]]qe A s¶ism]t]n]o
B]og] l]w rhI ht]I. sp]\dn]]n]I in]x]IT] m]]qen]I a]ql]I b]D]I l]]g]N]I ton]] m]n]n]I x]\k ]no v]D¶ b]Lv]–]r b]n]]v]I
rhI.
126

v]s]m]] aort]]

s¶ism]to bo v]K]t] p]]N]I p]ID¶\, bo v]K]t] p]rsov]o l]UCy]o no a]\K] [Q]vy]] is]v]]y] j p]UCy¶\ : Ôt]m]]rI
s]\m]it] m]no ky]]re m]Lxo ?Õ
Ôkx¶\ khev]]y] n]hI\.Õ sp]\dn]]A n]rov]] ku\jrov]] ky¶*\.
Ôm]ihn]o, bo m]ihn]], Ak v]rs] ?Õ
ÔkÁu\ no ke kx¶\ khev]]y] n]hI\ ! kd]c] k]loy] m]LI j]y] kd]c] ij\dg]I a]K]I n] m]Le.Õ to b]ol]I. a]
v]K]to c]Up] rhev]] m]]qe rv]In¨no G]N]o p—y]tn] krv]o p]z/y]o.
somy¶al] j]No Ak j b]]«m]]\ hj]ro p]][nz h]rI g]y]o hoy] Av]o in]r]x] T]w g]y]o. Ct]]\ m]n]no
m]kkm] krI toNo kÁu\ : ÔB]lo hu\ t]m]no v]c]n] a]p¶\ Cu\ ke t]m]]rI s]\m]it] v]g]r hu\ vozI s]]To p—N]y]s]\b]\D] n]hI\
iv]ks]]v¶\ ke An]I s]]To l]gn] krv]]n]o iv]c]]r p]N] n]hI\ kru\. h], ky]]rek t]o m]no A m]]qe s]\m]it] a]p]v]] jv]]\
a]p] k&p]]v]\t] T]x]o.Õ
ÔQIk, t]o z]y]rI k]Zo no l]K]I l]o : t]m]]r] ip]t]]n¶\ n]]m] Ce D]n]l]]l] xoQ, t]m]]r]\ m]]t]]n¶\ n]]m] Ce
am]&t]g]OrI ano t]m]]rI vozIn¶\ n]]m] Ce v]&\d]. Am]n¶\ s]rn]]m¶\ Ce : 2242, G]]qkop]r, m¶\b]w. {p]zo b]D]]\
t]m]]rI r]h j jow rÁ]\ Ce v]rs]oT]I. p]N] v]c]n] B]Ul]t]] n]hI\.Õ
An]I ano mog]I t]o sp]\dn]]n]] a]v]] v]t]*n]T]I zG]]w j g]y]]\. tom]No Ano Ak s]]l]s] ano s]m]ju
CokrI m]]n]I ht]I. p]N] a]je ton¶\ a] sv]]T]Ip]N]u\ jow to in]r]x] T]w g]y]]\ ht]]\. Aqlo j p]]C] Prt]]\ mog]I
p]UCy]] is]v]]y] n] j rhI x]kI : Ôv]h]l]I, a]v¶\ x]rm]jn]k v]c]n] lov]] p]]CLn]o t]]ro a]x]y] m]no jr]
s]m]j]v]Ix]!Õ
Ôn] s]m]j]v¶\ t]oy] Ak v]]t]n]I K]]t]rI r]K]jo ke An]I p]]CLn]o a]x]y] x¶B] j hxo.Õ sp]\dn]]A
kÁu\. rv]In¨ p]]Co s]m]s]m]I g]y]o. A aty]]r s¶D]I p]ot]]n]] A in]N]*y]no v]Lg]I rÁo ht]o ke sp]\dn]] duB]]y]
Av¶\ k]\w n] krv¶\. p]N] hvo t]o hd a]v]I g]w ht]I.
Ôt]]re m]]qe am]no a]j s¶D]I Av]I t]o Û]DD]] ht]I j p]N] a]jn¶\ t]]ru\ v]t]*n] am]no kemoy] s]m]j]t¶\
n]T]I.Õ An]IA boy]n]] v]t]I khet]I hoy] Am] kÁu\. sp]\dn]]A v]D]sT]]n] t]rP jt]] b]il]n]I jem] rv]In¨ t]rP
Ak n]jr n]K]I, j]No An]o s]h]ro m]]g]t]I n] hoy]!
p]N] An]I A a]x]] PiLB]Ut] n] T]w. {l]qu\ rv]In¨A kÁu\ : Ôh], t]]re A v]c]n] lov]] m]]qe je k]rN]
hoy] A a] bo v]zIl]ono jN]]v]I dev¶\ jowA. jot]I n]T]I, t]]r] a]v]] v]t]*n]T]I Am]n]]\ idl]no keql]o a]G]]t]
p]ho\cy]o Ce ?Õ
ÔAk m]]N]s]n]o p—em] iCnn]iB]nn] T]w j]t] jo mo\ a] v]c]n] n] l]ID¶\ hot] t]o. ano An]] p—em]no «v]\t]
r]K]v]]n]I m]]rI Prj ht]I Aqlo m]]re a]m] krv¶\ p]z/y¶\.Õ
Ôto\ somy¶al]n]o iv]c]]r ky]o* ? vozIn]o iv]c]]r ky]o* ? ke pol]] m]]N]s]n]o Akl]]n]o j iv]c]]r ky]o* ?Õ
Ôm]no kx¶\ s]m]j]t¶\ n]T]I.Õ to b]ol]I p]N] a]ºy]*iv]r]m]x]]\ pol]]\ bo m]o\ s]]mo jov]]w jt]]\ toNo {moy¶*\ :
ÔAqlo t]o mo\ Am]]\ m]]rI s]\m]it]n¶\ kl]oJ {B¶\ r]Ky¶\ Ce.Õ
ÔAqlo An]o aT]* Av]o T]]y] ke jo vozIn]I wcC] somy¶al] s]]To joz]v]]n]I T]]y] t]o t¶\ somy¶al]no
v]c]n]m]]\T]I m]Ukt] krxo.Õ m]]g]]*reqn¶\ p—Ãn]b]]N] c]Ukv]v]] toNo G]N¶\ ky¶*\ p]N] tom]]\ A s]PL n] T]w x]kI.
v]s]m]] aort]] 127

b]ol]I.

Ôm]no kx]I K]b]r n]T]I. a]v]t]I s]]l] amo dex]m]]\ jwx¶\ ty]]r p]CI je T]]y] A K]ru\.Õ to

m]]g]]*req k\wk s]m]« g]yol]I l]]g]I. to b]ol]I : ÔAkno s¶K]I krv]]n]I D]Un]m]]\ t¶\ b]Ij]\ bono du:K]I n]
krI boso A joje. t]]r] jev]I CokrI p]]so amo a]n]]T]I v]D¶ m]]n]v]t]]p]UN]* vy]v]h]rn]I a]x]] r]K]IA CIA.Õ
m]]g]]*reqn]] a] kT]n]T]I sp]\dn]]n¶\ m]]T¶\ x]rm]T]I JUkI g]y¶\. ton]o a]n]\d Ak X]N]m]]\ aos]rI g]y]o. x]rm]n]I
m]]rI to {\c¶\ j n] jow x]kI.
Ôhu\ p—y]tn] krIx].Õ a]K]re toNo khev¶\ p]z/y¶\.
a] b]D]I v]]t]c]It] drim]y]]n] x]]\t] rhev]] m]]qe rv]In¨no G]N¶\ m]n]om]\T]n] an¶B]v]v¶\ p]zt¶\ ht¶\. g]mo
tom] t]oy] A Ak p¶ruS] ht]o. p¶ruS] b]D¶\ s]hn] krI lo p]N] p]ot]]n]I p]tn]In]] p—em]Ino t]o s]hn] n] j krI x]ke.
Gor p]ho\cy]] p]CI b]D]]\ p]ot]p]ot]]n]] Ðm]m]]\ g]y]]\ Aqlo m]h]m]hen]to k]b]Um]]\ r]Kol]o rv]In¨n]o im]j]j
h]T]T]I g]y]o. Ôt¶\ Am] m]]no Ce ke to\ a] QIk ky¶*\ Ce ?Õ to b]r]zI {Q/y]o.
p]it]n]] a]v]] v]t]*n]T]I sp]\dn]] Akdm] CoB]Il]I p]zI g]w. b]Ij]\ b]D]]\ t]o QIk p]N] p]ot]]n]o p]it]y]
p]ot]]no s]m]« x]kt]o n]T]I A v]]t]n¶\ du:K] An]] c]her] p]r p]T]r]w rÁu\. Ôt]mo x¶\ m]]n]o Co ?Õ toNo s]]m¶\
p]UCy¶\. du:K] ano roS]n]I im]iÛ]t] l]]g]N]Iao v]cco hzsol]]t]I A x¶\ b]ol]t]I ht]I An¶\y] j]No Ano B]]n] n]
ht¶\.
Ôhu\ x¶\ m]]n¶\ Cu\ A p—Ãn] ahI\ asT]]no Ce. je k\w m]h]B]]rt] {B¶\ T]y¶\ Ce A to\ j {B¶\ krel¶\ Ce.Õ
Ôa]p]N]I v]cco t]]r] ano m]]r]n]o Bod ky]]rey] {B]o T]y]o Ce K]ro ?Õ
Ôh], t]]rI A v]]t] s]]c]I Ce. t]]r] ano m]]r]n]o Bod a]p]N]I v]cco ky]]rey] {B]o T]y]o n]T]I. p]N]
Am]]\ t]o m]]rI j B]Ul] ht]I. A Bodno {B]o T]t]]\ mo\ j k]y]m] roky]] ky]o* ht]o.Õ
Ôt¶\ a]je ic]Z]y]o jN]]y] Ce. t]no a]m]]\ m]]ro doS] jN]]t]o hoy] t]o t]no P]vo to ix]X]] m]no kr. m]]rI to
K]m]I lov]]n]I tOy]]rI Ce p]N] a]m] n] s]m]j]y] tov¶\ n] b]ol].Õ to b]ol]I. hE y ¶\ t]o ton¶\ rzI j rÁu\ ht¶\.
Ôin]x]IT] ano v]&\d] v]ccon]o s]\b]\D] at]Uq rhe A m]]qe to\ somy¶al] p]]soT]I v]c]n] l]ID¶\, b]r]b]r no?Õ
ÔAm] krv]]n]I a]p]N]I Prj ht]I.Õ
Ôa]p]N]I ? m]]rI x]] m]]qe ?Õ
ÔA t¶\ t]]r] idl]no j p]UC.Õ p]it]n]] a]v]] v]l]N]T]I ton¶\ hEy¶\ v]l]ov]]w rÁu\ ht¶\. rv]In¨n]o wx]]ro to
s]m]« g]w ht]I ano jÐr p]ze t]o A m]]qe A l]ZI lov]] p]N] tOy]]r ht]I.
Ômo\ m]]r] idl]no p]UCI joy¶\ Ce. mo\ Ano v]]r\v]]r p]UCy]] ky¶*\ Ce. ano Aqlo j khu\ Cu\ ke Ano m]]qe k]\w
p]N] krv]]n]I m]]rI Prj b]n]t]I n]T]I.Õ
Ôt¶\ A B]Ul]I j]y] A y]ogy] n]T]I. a]p]N]] p]r An]] G]N]] [p]k]r Ce. An]I s]]mo Ano m]]qe mo\ a]je je k]\w
ky¶*\ Ce An]I t]o kx]I iv]s]]t] n]T]I.Õ
Ôt]o p]CI v]]q kon]I juA Ce ? jen]I kx]I iv]s]]t] hoy] Av¶\ j kr no!Õ
Ôa]je t¶\ g¶sso T]w g]y]o Ce Aqlo a]p]No k]lo a] a\go v]]t] krIx¶\, c]]l] s]Uw j].Õ v]]t]no v]]LI
128

v]s]m]] aort]]

lot]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
rv]In¨A ap]l]k n]jre An]I s]]mo t]]ky]] j ky¶*\ p]N] s]Uv]]n]]o kx]o p—y]tn] n] ky]o* ano kÁu\ :
Ôa]je hu\ a]p]N]] s]\b]\D] iv]So keql]Ik c]oK]v]q krI lov]] m]]g¶\ Cu\.Õ
Ôjo c]oK]v]q j krv]I hxo t]o k]lo p]N] T]w x]kxo.Õ
Ôa]je x]] m]]qe n]hI\ ?Õ
Ôk]rN] ke a]je t¶\ g¶sso T]yol]o Ce.Õ
ÔAqlo j m]]re a]je j c]oK]v]q krI lov]I Ce. roj g¶sso T]w l]ohI[k]Lo krv]]n]I m]]rI tOy]]rI
n]T]I.Õ rv]In¨ b]oly]o.
ÔB]lo, t]]re je khev¶\ hoy] A khe.Õ khet]]\ to An]I s]]mo K¶rs]I Ko\c]Ino boQI. a]v]] v]]t]]v]rN]m]]\
rv]In¨n]I v]]t]n]o [kel] s]hel]]wT]I a]vo tom] tono l]]g]t¶\ n] ht¶\.
p]z/y¶\ ?Õ

Ôm]]re A j]N]v¶\ Ce ke t]]re ano in]x]IT]no Av¶\ t]o x¶\ Ce ke t]]re somy¶al] p]]soT]I a]v¶\ v]c]n] lov¶\
ÔA m]]ro ano t]]ro boy]n]o im]ˆ] Ce.Õ
Ôt]]ro A im]ˆ] j Ce ? AT]I iv]xoS] k]\w n]hI\ ?Õ
Ôk]\w n]hI\ kem] ? AT]I iv]xoS], G]N]o iv]xoS].Õ

Ôm]]r] krt]]\y] iv]xoS] ?Õ
ÔA s]rK]]m]N]I krv]I y]ogy] n]T]I. An]I s]]Ton]o s]\b]\D] ano t]]rI s]]Ton]o s]\b]\D ] b]nno al]g]
al]g] p—k]rn]] Ce.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôt¶\ m]]ro p]it] Ce. A m]]ro im]ˆ] Ce. t¶\ b]hu s]]ro p]it] Ce no A b]hu s]]ro im]ˆ] Ce.Õ
Ôano p—em]I n]hI\ ?Õ
ÔAqlo ?Õ
Ôm]]ro p—Ãn] sp]Sq Ce.Õ t]pol]I t]]v]zI p]r p]]N]In¶\ qIp¶\ p]ze ano jev]o c]c]L]q T]]y] Av]o j
c]c]L]q sp]\dn]]n]] hEy]]m]]\ T]y]o. ton]]T]I rzI p]z]y¶\.
rzt]]\ rzt]]\ j A b]ol]I : ÔB]g]v]]n]m]]\ jo t¶\ jr] p]N] Û]DD]] r]K]t]o ho t]o {Q, {B]o T]] ano
B]g]v]]n] p]]so m]]PI m]]g]. jen]] p]r t¶\ kl]\k c]Z]vo Ce Av]] m]]N]s]o a] duin]y]]m]]\ b]Do n]T]I hot]]. t¶\ m]no je
khev¶\ hoy] A khe p]N] m]]rI s]]To An¶\ n]]m] jozI p]]p]m]]\ n] p]zt]o.Õ to b]ol]I {QI. rv]In¨n]] x]\ikt] ¼dy]
p]r An]] b]ol]v]]n]I kx]I as]r T]w hoy] Am] l]]gy¶\ n]hI\.
Ôm]]r] jev]] p]]m]r m]]N]s]no, p]]p] ano p¶Ny]n]I v]]t]o krIno t¶\ g]B]r]v]Ix] n]hI\. t¶\ t]]rI j s]]mo jo.
t]]r]\ Ð\voÐ\v]]m]]\T]I bov]P]wn]I b]db]o n]T]I a]v]I rhI ? m]]rI s]]To l]gn] ky]]*\ Ct]]\ An]I s]]To p—em]n]]\ coz]\
k]Zt]]\ t]no kdI p]]p]n]o C]\qoy] {z/y]o Ce ?Õ to b]oly]o ano g¶ss]m]]\ p]zK¶\ Perv]Ino s]Uw g]y]o.
v]s]m]] aort]] 129

sp]\dn]] ky]]\y] s¶D]I rzt]I j bos]I rhI. T]ozI v]]r p]CI A p]T]]rIm]]\ p]zI p]N] An¶\
rzv¶\ b]\D] T]y¶\ n] ht¶\. b]]rN]] p]]so kown]o p]g]rv] s]\B]L]y]o. im]is]s] kup]rIn]n]]\ hLv]]\ p]g]l]]\ shej v]]r
p]CI p]]C]\ PrI jt]]\ l]]gy]]\.

an¶ßm]

23. somy¶al]n]I ic]\t]]
[p]rn]] b]n]]v]T]I b]Iju\ t]o k]\w n] T]y¶\ p]N] b]nnon]I v]cco Ak t]z p]zI g]w. b]nnom]]\T]I kowA A
t]zno s]]\D]v]]n]o p—y]tn] n] ky]o*. rv]In¨ [xker]w g]y]o ht]o ano sp]\dn]] p]it]n]] a]v]] v]t]]*v]T]I in]r]x] T]w
g]w ht]I. Ak t]o to p]oto x]ky] Aql]o B]og] a]p]I p]ot]]n¶\ l]gn]«v]n] s]l]]m]t] ano s¶K]I rhe Av]] p—y]tn]
krI rhI ht]I. An]] b]dl]]m]]\ a]v]I b]dn]]m]I m]LI Aqlo tono t]o j]No «v]v¶\ j a]kru\ T]w p]z/y¶\ hoy] Av¶
l]]g]t¶\ ht¶\.
rv]In¨ p]ot]]n]o p]it] ht]o ano ton]I a]\K]on]] a]<p]rex]n] p]]CL p]oto je k]\w ky¶*\ A p]ot]]n]I Prj
ht]I Am] to aty]]r s¶D]I m]]n]t]I ht]I. rv]In¨n]] x]\k]x]Il] m]n]n]o p]irc]y] tono p]hel]I v]K]t] T]y]o ht]o.
a]m] jov]] jwA t]o a]v¶\ b]n]v¶\ A t]o Ak s]n]]t]n] s]ty] ht¶\. drek p¶ruS] p]ot]]n]I p]tn]In]] p]rp¶ruS]
s]]Ton]] s]]m]]ny] vy]v]h]rnoy] v]hem]n]I n]jre jot]o j hoy] Ce, p]N] rv]In¨n]I je C]p] An]] m]]n]s]p]q p]r
a\ikt] T]yol]I ht]I tom]]\ rv]In¨n¶\ v]hem]I v]t]*n] b]\D]bos]t¶\ T]t¶\ n] ht¶\.
rv]In¨n]I a]\K]o a]g]L v]hem]n]]\ p]zL a]v]I g]y]]\ ht]]\. je v]]t] ton]] m]n]m]]\ Qs]I g]w ht]I ton]]
is]v]]y]n]I kow v]]t] m]]n]v]] to tOy]]r j n] ht]o. sp]\dn]] je kow K¶l]]s]o kre to t]o Ano jUQo b]c]]v] j l]]g]t]o
ht]o. Ano A v]]t]n]o g]m] ht]o ke p]oto s]]mo c]]l]Ino in]x]IT] s]]To mOˆ]Is]\b]\D] iv]ks]]vy]o ht]o ano A bo
jN]]\A An]o gorl]]B] [Q]vy]o ht]o.
toao aty]]re p]rdex]m]]\ ht]]\ ano bo m]m]t]]Lu v]zIl]on]I Cˆ]C]y]]m]]\ ht]]\. Am]no du:K] p]ho\co Av¶\
kow p]g]l¶\ n] B]r]w j]y] An]I k]L« boy] m]n]om]n] r]K]t]]\ ht]]\, p]N] mog]I ke An]IT]I Am]n]I a]
iv]s]\v]]idt]] CUp]I rhI n] ht]I. mog]IA Ak idv]s] s]v]]rn]] n]]st]]n]] qeb]l] p]r j boy]no p]kz/y]]\ : Ôt]mo boy]
hm]N]]\n]]\ K¶x] deK]]t]]\ n]T]I; k]\w T]y¶\ Ce ke x¶\ ?Õ
sp]\dn]] c]Up] rhev]] m]]g]t]I ht]I p]N] mog]In]o a] p—Ãn] Am] g]LI jv]]y] Av]o n] ht]o. A l]oko jo [–]r n]
a]po t]o mog]I p]ot]]no m]n]g]m]t]o-K]]s] t]o n]hI\ g]m]t]o Av]o aT]* G]q]v]I lo Av]I b]Ik p]N] ht]I Aqlo j
sp]\dn]]no b]ol]v¶\ p]z/y¶\ no : ÔAv¶\ k]\w n]T]I. m]no l]]go Ce ke t]m]]rI a]\Ko km]Lo T]y]o Ce Aqlo t]m]no b]D¶\ p]ILu\
deK]]y] Ce. m]no khex]o ke t]mo Cell]] dxok idv]s]T]I x]] m]]qe [d]s] deK]]v] Co ?Õ
rv]In¨ p]N] t]k j ow v]c]m]]\ kUdI p]z/y]o : Ôh], a]nqI, hu\ keql]]y] idv]s]T]I t]m]no khev]]n¶\ krt]o ht]o
ke t]mo x]] m]]qe hm]N]]\n]]\ a][q aoP m]Uz T]w g]y]]\ Co. x¶\ v]]t] Ce ?Õ
Ôv]]t] b]hu s]]dI Ce. m]]r]\ bo b]]Lko a\d r a\dr JG]z/y]]\ hov]]n]o m]no v]hem] Ce. hu\ A v]]t] s]hn]
krI x]kt]I n]T]I ke n]T]I Am]n]I v]cco s]m]]D]]n] kr]v]I x]kt]I An¶\ m]no du:K] Ce.Õ
Ôt]m]]ro A v]hem] Ce, a]nqI. Av¶\ kx¶\ n]T]I. amo b]nno p]hel]]\ ht]]\ Av]]\ j a]je p]N] CIA. h],
k]m]n]] b]oj]no k]rNo hvo hu\ p]hel]]\n]I jem] b]r]z] p]]zIno G]r m]]To n]T]I l]w x]kt]o A v]]t] K]rI.Õ rv]In¨A
130

v]s]m]] aort]]

kÁu\.
m]]g]]*req T]ozI v]]r c]Up] rhI; p]r\t¶\ An¶\ m]o\ j c]]zI K]]t¶\ ht¶\ ke rv]In¨n]o K¶l]]s]o Ano g]Le {t]y]o*
n] ht]o. a] v]]t] rv]In¨ ano sp]\dn]]T]I CUp]I rhI n]hI\ p]N] A l]oko D]]re t]oy] Am]]\ kx¶\ krI x]ke tom] ky]]\
ht]]\ ? Am]noy] p]ot]]n]] s]\s]]rn]I a] iv]s]\v]]idt]]n]I p—it]t]I zg]lo no p]g]lo T]y]] krt]I ht]I j.
Aql¶\ s]]ru\ ht¶\ ke a] v]]t]n]I g]\D] hju An]Ino a]v]I n] ht]I, n]hI\ t]o A t]o rv]In¨n]o j v]]\k
k]Zt]. sp]\dn]] p—tyon]I l]]g]N]In]I c]oK]v]q ANo plon]m]]\ w\izy]]T]I a]v]t]I v]K]to j rv]In¨no kr]v]I dID]I
ht]I.
somy¶al] tom]n]] d]\p]ty] «v]n]T]I K]]s] p]iric]t] n] ht]o Ct]]\ tonoy] Am] l]]g]t¶\ ht¶\ ke p]ot]]no k]rNo
j A bo jN] v]cco K]qr]g] {B]o T]y]o ht]o. sp]\dn]]n]] v]t]*n]T]I p]ot]]no kx¶\ K]oqu\ l]]gy¶\ n]T]I Am] jN]]v]v]]
ANo ˆ]N]c]]r v]]r p—y]tn] ky]o* ht]o p]N] Am]]\ tono s]PLt]] m]LI n] ht]I.
to idv]s]n]] tono ty]]\n]] zIn]r p]CI Ano v]]r\v]]r ahI\ a]v]v]]n¶\ T]t¶\ ht¶\. Ak t]rP ANo p]ot]]n]I
a]<iPs]n]I jv]]b]d]rIao Jzp]T]I aoCI krv]] m]]\zI ht]I t]o b]I« t]rP v]IJ] ano iqkIq m]]qe p]N] toNo
tOy]]rIao a]r\B]I dID]I ht]I. b]D¶\ s]moqt]]\ Ano ˆ]Nok aQv]]izy]]\ l]]go tom] ht]]\ Aqlo toNo ˆ]N] aQv]]izy]]
p]CIn]I Ak t]]rIK]n¶\ b]Uik\g] kr]v]I l]ID¶\ ht¶\.
jem] a]ql]]\ v]rs] D]Irj D]rI ht]I tom] T]oz] v]D]]re idv]s] D]Irj D]rv]]n¶\ toNo n]kkI ky¶*\ ht¶\. Ôhu\
p]\drv]Is] idv]s]m]]\ w\izy]] jwx], ty]]\ s¶D]Im]]\ B]]B]I m]]rI aoLK]]N] dex]m]]\ n]hI\ a]p]I de Av]I a]x]] r]K¶\
Cu\.Õ Ak idv]s] toNo kÁu\.
Ôa]moy] hu\ dex]m]]\ kowno p]ˆ] l]K]t]I n]T]I ano t]m]]re iv]So k]\w l]K¶\ An]] krt]]\ t]mo p]oto j ty]]\ jwno {B]]
rho t]o Am]no b]D]]\no je s¶K]d a]\c]ko l]]g]xo A jov]]n]I m]j] a]v]xo, Aqlo hu\ kowno n]hI\ l]K¶\.Õ
Ôa]B]]r.Õ
Ôt]m]no K]b]r n] hoy] A sv]]B]]iv]k Ce p]N] A l]oko t]m]]rI Aql]I a]t¶rt]]T]I r]h jow rÁ]\ Ce ke
hu\ t]m]]rI B]]L Am]no a]p¶\ t]o t]mo ty]]\ p]ho\c]o to p]hel]]\ j A b]D]]\ t]m]no m]Lv]] ahI\ dozI a]vo. t]m]]r]
g¶m] T]y]]no a]ql]]\ v]S]o* T]y]]\ Ct]]\ tom]No t]m]]rI a]x]] CozI n]T]I. t]m]]re ano v]&\d]no a]ql]o p]irc]y] ht]o
Ct]]\ toNo kdI t]m]]rI v]]t] ky]]*n¶\ y]]d n]T]I A m]no s]m]j]t¶\ n]T]I.Õ
Ôano B]iv]Sy]m]]\ p]N] A jUn]I v]]t] y]]d n] kre A m]]qe t]mo p—y]tn] krI rÁ]\ Co, Am] no !Õ
Cu\.Õ

ÔAv¶\ k]\w n]T]I, p]N] l]]c]]rI m]]N]s] p]]so k]\w k]\w kr]vo Ce. mo\ je k]\w ky¶*\ Ce A m]]qe hu\ l]]c]]r

Ôhu\ tono m]]qe t]m]no doS] n]T]I det]o. t]mo jo D]]y¶*\ hot] t]o t]m]]rI j]N]k]rI idl]m]]\ j s]m]]v]I x]ky]]\ hot]
ano m]no a\D]]r]m]]\ j aqv]]t]o CozI dw x]ky]]\ hot]. p]N] t]mo tom] ky¶*\ n]T]I. m]]r]\ m]]t]ip]t]]n]o p]–]o
a]p]v]]n]I t]mo dy]] b]t]]v]I Ce A t]o hu\ ky]]rey] B]Ul]I x]ku\ tom] n]T]I.Õ to b]oly]o. sp]\dn]]no Aql]o t]o s]\t]oS]
T]y]o ke a] B]l]o m]]N]s] ton]I l]]c]]rIno doS] dev]]no b]dlo ton]I [d]rt]]no v]K]]N]t]o ht]o.
Ôt]m]]r] ip]t]]n]I [\m]r l]g]B]g] p]c]]s] v]rs]n]I Ce ano t]m]]r]\ m]]t]]n]I [\m]r p]N] l]g]B]g] toql]I j
Ce. t]m]]r]\ m]]t]] t]m]]r] iv]y]og]T]I Aql]]\ t]o n]\K]]w g]y]]\ Ce ke A zos]I jev]]\ j l]]go Ce. t]mo Am]no m]]qe
ahI\T]I x¶\ l]w jv]]n]] Co ?Õ
v]s]m]] aort]] 131

Ôx¶\ l]w j][\ ? t]mo j s]Uc]v]o no!Õ
Ôhu\ x¶\ s]Uc]v¶\ ? p]N] Aql¶\ c]okks] Ce ke t]mo Am]no m]]qe je k]\w l]w jx]o A Am]no ad/B]Ut] j
l]]g]v]]n¶\ Ce.Õ
somy¶al] g]u\c]v]]w jt]]\ b]oly]o : Ôt]mo t]o m]no K]ro g]U\c]v]I n]]Ky]o. m]]r] m]n]m]]\ m]]r]\ m]]n]I je Cb]I
ht]I to ˆ]Is] p]]\ˆ]Is] v]rs]n]I v]]ts]ly]B]rI m]]n]I ht]I.Õ
ÔAv]I m]] m]]qe t]o t]m]]rey] qozl]r T]wno jv¶\ p]ze.Õ
Ôm]] m]]qe mo\ t]o Ak noklos] ano hIr]n]I v]I\qI jow p]N] r]Ky]]\ Ce. m]no Am] ht¶\ ke t]m]no s]]To l]w
jwno m]]rI c]ows] b]r]b]r Ce A j]Ny]] p]CI K]rIdIx]. hvo m]no l]]go Ce ke m]]re m]]rI c]ows] b]dl]v]I
p]zxo.Õ
Ôb]dl]v]]n]I jÐr n]T]I. vozI t]m]]rI juv]]n] ano Ðp]]LI Ce. tono m]]qe A c]]l]xo.Õ
Ôtono m]]qe hu\ k]\w n]hI\ l]w j][\. A B]lo Am] m]]no ke hu\ Ano B]Ul]I g]y]o Cu\.Õ k]\wk KodT]I A
b]oly]o. p]N] sp]\dn]] t]rPT]I kx]o p—it]B]]v] n] m]Lt]]\ A a]g]L b]oly]o : Ôano t]mo j kho ke a] jm]]n]]m]]\
C-s]]t] v]rs]n]] b]]Lkno p]ot]]n¶\ s]rn]]m¶\ y]]d n] hoy] A b]no K]ru\ ?Õ
Ôaty]]re t]o n] j b]no p]N] v]Ix] v]rs] p]hel]]\n]I p]irisT]it] j judI ht]I. m]noy] jy]]re p—]T]im]k
x]]L]m]]\ B]N]v]] m]UkI ty]]re m]]r] n]]m] ano s]rn]]m]]n¶\ k]z* Þok p]r l]g]]v]Ino j skUl]m]]\ m]okl]t]] Av¶\ y]]d
Ce.Õ
Ôano A j t]o m]]r] «v]n]n]I m]oq]m]]\ m]oqI m¶xkel]I b]n]I rhI. hvo vozIno p]N] A j iv]sm]&it]m]]\ x]]
m]]qe n] zub]]v]I dev]I jo Ano p]]m]v]]n]I a]x]] j n] hoy] t]o ?Õ
Ôt]mo b]hu jldI in]r]x] T]w j]v] Co.Õ
Ôn]], a]m] t]o hu\ b]hu a]x]]v]]dI Cu\. t]m]no K]b]r n]hI\ hoy] p]N] mo\ m]]r]\ m]]t]ip]t]]no x]oD]v]] Cell]]\ s]]t] v]S]*m]]\
mo\ w\izy]]n]I p]]\c] s]Pr KozI Ce. w\dor ano An]I a]s]p]]s]n]]\ dxok x]hero ano keql]]\y] g]]m]z]\ hu\ K]U\dI
v]ñy]o Cu\. m]]r] p]]l]k ip]t]] khet]] ht]] ke hu\ tom]no w\dorn]] b]s]-sqenz p]rT]I Am]no m]ñy]o ht]o Aqlo m]no
Am] ht¶\ ke hu\ w\dor ke An]I a]s]p]]s]n]] kow g]]m]z]n]o howx]. t]mo j kho ke w\dorT]I so\kzo m]]wl] dUr
Av]] m¶\b]wn]o hu\ howx] Av]I kowno klp]n]]y] ky]]\T]I a]vo ?Õ
Ôx¶\ v]]t] c]]lo Ce K]]n]g]I K]]n]g]I ?Õ h]<isp]qloT]I a]v]I rv]In¨A p]UCy¶\. sp]\dn]] ano rv]In¨n]I
v]cco hvo p]hel]]\n]] jev]o moL rÁo n] ht]o A s]]c¶\ p]N] ˆ]Ij] m]]N]s]n]I h]jrIm]]\ t]o b]nno j]No k]\w n] T]y¶\
hoy] Am] hs]Ino j b]ol]t]]\ ht]]\.
Ôt]mo K]]t]rI r]K]jo ke hu\ a]pol]] v]c]n]m]]\T]I CqkI jv]] m]]qe b]qr t]o n]hI\ j l]g]]zt]o ho[\.Õ
Ôt]o t]moy] K]]t]rI r]K]jo ke t]mo v]K]t] Ce no a]K¶\ qIn] b]qrn¶\ c]op]zv]]m]]\ v]]p]rI n]]K]x]o t]oy]
sp]\dn]] h]l]no t]b]kke t]o t]m]no v]c]n]m]]\T]I m]Ukt] n]hI\ j kre.Õ rv]In¨A p]N] hs]Ino jv]]b] a]p]t]]\ sp]\dn]]no
c]op]z]v]I.
Ôh]l]no t]b]k/ke Aqlo ? ky]]rek t]o Av]o idv]s] a]v]xo ke to m]no v]c]n]m]]\T]I m]Ukt] krxo Am] j no ?
t]mo x¶\ m]]n]o Co ? t]m]no keql]I a]x]] Ce ?Õ zUb]t]o m]]N]s] t]rN¶\ p]kzv]]m]]\T]I t]o n] j j]y] no!
132

v]s]m]] aort]]

Ôhu\ a]x]]v]]dI Cu\ a] b]]b]t]m]]\ p]N] Pkt] Ak ke bo qk] j. AT]I v]D]]re n]hI\.Õ rv]In¨A sp]\dn]]no
qoN]o m]]rt]o hoy] Am] kÁu\.
Ôt]mo Am] khI somy¶al]no n]v]*s] n] krI n]]K]t]], Av¶\ k]\w n]T]I.Õ sp]\dn]] b]ol]I {QI.
ÔAm] ke ? t]o p]CI t¶\ j khe ke Am]]\ ANo keql]] qk] a]x]]v]]dI rhev¶\ jowA ?Õ rv]In¨A G]] krI
l]ID]o. al]b]–] m]o\ t]o ANo Av¶\ Q]v]ku\ r]Ky¶\ ht¶\ ke kowno v]hem] p]N] n] a]vo ke to a]m] krIno sp]\dn]]n]]
hEy]] p]r krv]t] c]l]]v]I rÁo ht]o. ano Aqlo t]o sp]\dn]]A p]N] hs]Ino v]]t] [z]v]I dev]I p]zI no!

an¶ßm] ?

24.An]IA j]Ny¶\
no jen]o B]y] ht]o to j v]]t] b]n]I. An]Ino a] v]]t]n]I j]N] T]w j. kow p]N] Akn]o v]]\k k]Zv]]no
b]dlo toNo boy]no [D]z]\ lov]] m]]\z/y]]\.
v]]t] Am] b]nol]I ke An]In]I Ak im]ˆ] im]is]s] rojs]*no ty]]\ Ak p]]qI* ht]I. a] sˆ]I s]]To An]In]o
s]\b]\D] Aql]o n]Ikqn]o ht]o ke toNo G]rn]]\ {Q/y]]\ b]D]]\no p]]qI*m]]\ b]ol]]vy]]\ ht]]\.
b]D]]\ p]]qI*m]]\ jv]] m]]qe tOy]]r T]w rÁ]\ ht]]\ ty]]re rv]In¨A ac]]n]k kÁu\ ke An]I p]]qI*m]]\ jv]]n]I
wcC] n] ht]I. ton]] b]ol]v]]T]I An]I c]m]kI. toNo An¶\ k]rN] p]UCy¶\. p]CI v]]t] v]D]I p]zI. sp]\dn]] no rv]In¨
v]ccon]] s]\b]\D]o b]g]z/y]] ht]] An]o a]zkt]ro aN]s]]r t]o mog]IA Ano a]p]I dIDol]o ht]o j, tom]]\ a] v]]to
[moro ky]o*. no An]I l]]l]p]ILI T]w g]w. a]K]re rv]In¨A p]]qI*m]]\ a]v]v]] tOy]]r T]v¶\ j p]z/y¶\.
p]]qI*m]]\ b]]<l]n]] qy]Un] v]cco, het]B]yo* hEyo n]]c]I rhel]]\ anok y¶g]l]ono jow mog]IT]I qkor ky]]*
is]v]]y] n] rhev]]y¶\ : Ôt¶\ to kev]o m]]N]s] Ce? a]ql]]\ b]D]]\ juv]]in]y]]\ n]]c]I rÁ]\ Ce no t¶\ m]]\dl]]n]I jem] bos]I rÁo
Ce?Õ
Ôt]o hu\ x¶\ kru\ ?Õ
Ôa]ql]]\ b]D]]\ m]]N]s]o n]]co Ce tom]]\ kown]] m]n]m]]\ t]]r] jev]o n]]d]n] p—Ãn] n]hI\ {Q/y]o hoy]. t¶\ x¶\
m]]no Ce, An]I ?Õ no An]In]o K]oP v]horI lov]]n]I wcC] n] ht]I Aqlo rv]In¨ {B]o T]w g]y]o.
Ôc]]l]o.Õ ANo mog]Ino kÁu\.
Ôb]dm]]s], b]D¶\ m]]re j t]no ix]K]v]v¶\ p]zxo Am] no ?Õ no a]zu\ jowno m]l]k]w rhel]I sp]\dn]]no
mog]IA hLv]o hzsol]o m]]rI rv]In¨ t]rP D]kel]I. sp]\dn]] Jzp]T]I {B]I T]v]] g]w ano tom] krv]] jt]]\ to
shej l]T]zI. a]ql]]\ b]D]]\ m]]N]s]on]I v]cco g]b]zI p]zv]]n]I n]]m]ox]Im]]\T]I b]c]v]] ANo s]h]ro x]oD]v]] p—y]tn]
ky]o* no Am] krt]]\ A rv]In¨no j g]Le v]Lg]I g]w. rv]In¨A p]N] tono b]]hup]]x]m]]\ jkzI l]ID]I. An]I ano
mog]I a] jow Av]]\ t]o hs]I p]z/y]]\ ke rv]In¨ ano sp]\dn]]A ty]]\T]I Jzp]Bor K]s]I jv]]m]]\ j zh]p]N] joy¶\.
no b]I« j p]Le to l]oko b]]<l]n]] s]Ur s]]To p]g]l]]\n]] t]]l] moLv]v]] m]]\z/y]]\. tom]n]]\ hEy]]\n]] bos]Ur] t]]l]
s]]To p]g]l]]\n]o moL m]Lt]o l]]g]t]o n] ht]o. p]N] a]ql]I B]zB]zt]I rox]n]I v]ccoy] tom]n]]\ hEy]]\n]] A t]]l]no
aoCu\ kow p]kzI x]kv]]n¶\ ht¶\ ?
v]s]m]] aort]] 133

p]N] tom]n]]\ hEy]]\n]I a] iv]s]\v]]idt]] An]I ke mog]IT]I aj]N]I n] ht]I. Aqlo t]o pol]]\ bo
jN] z]ns] krv]] g]y]]\ Aqlo An]IA kÁu\ no : Ôa] v]]ju\ hm]N]]\n ¶\ G]N¶\ kT]LI g]y¶\ Ce.Õ
Ômo\ kÁu\ ty]]re t¶\ m]]n]t]I n] ht]I. m]no t]o K]]t]rI Ce ke to idv]so somy¶al]no ty]]\T]I zIn]rm]]\T]I
a]vy]]\ ty]]rT]I j a] x]Ð T]y¶\ Ce.Õ
Ôp]N] ty]]\ Av¶\ kx¶\ ky]]\ T]y¶\ ht¶\ ?Õ
Ôkem], sp]\dn]]A somy¶al] p]]soT]I v]c]n] l]ID¶\ A a]p]N]no kownoy] ky]]\ g]my¶\ ht¶\ ?Õ
Ôp]N] Aql]I am]T]I v]]t]m]]\T]I a]m] T]]y] tom] hu\ m]]n]t]I n]T]I.
Ôm]n]n¶\ t]o k]]c] jev¶\ Ce, kyo qkore t]UqI j]y] An]I kowno ky]]\ K]b]r p]ze Ce!Õ
ÔAm]no m]]qe x¶\ krv¶\ jowA Am] t]no l]]go Ce ?Õ
ÔAm]n]I a\g]t] v]]t]m]]\ m]]T¶\ m]]rIA t]o A m]oZu\ t]ozI lo tov]]\ im]j]« t]o A n]T]I. boc]]r idv]s]
a]p]No tom]n]I p]]CL p]zI jwx¶\ t]o m]no l]]go Ce ke Am]n]o s]\b]\D] p]hel]]\ jev]o n]om]*l] T]w jxo.Õ
Ôx¶\ krv¶\ joWA A t¶\y] iv]c]]rI joje ano hu\y] iv]c]]rIx]. m]]r]T]I t]o sp]\dn]]n¶\ a] m]o\ jov]]t¶\
n]T]I. t]no t]o y]]d hxo ke A ahI\ a]v]I ty]]re tono m]]To keql]I ic]\t]]ao ht]I Ct]]\ An]] m]o\ p]r a]v]I vodn]]
jow Ce kdI ?Õ
my¶iJk p]Uru\ T]y¶\ ano z]ns] krI rhel]]\ y¶g]l]o p]ot]p]ot]]n]] qeb]l] p]r p]rt] a]v]v]] l]]gy]]\. rv]In¨
ano sp]\dn]] p]N] p]ot]]n]] qeb]l] t]rP a]v]I rÁ]\ ht]]\. An]I ano m]]g]]*req n]&ty]n]I K]]l]I T]t]I jt]I jgy]]
t]rP k]\wk iv]c]]rm]]\ t]o k]\wk Kodm]]\ t]]kI rÁ]\ ht]]\. ac]]n]k j m]]g]]*req c]m]kIno {B]I T]w g]w ano
n]«k a]v]I p]ho\col]] rv]In¨no G]s]zt]I n]&ty] Xoˆ]n]I s]]mo g]oQv]]yol]] Ak qeb]l] t]rP dozI g]w. A qeb]l]
s]]mo K¶rs]Im]]\ b]I« t]rPno m]o\Ze boQel]] Ak m]Dy]m] [\m]rn]] im]il]qrIn]] aPs]rn]] K]B]] p]r ANo D—Ujto
h]To qp]l]I m]]rI. mog]In]o h]T] D—Ujt]o ht]o. pol]]A p]ot]]n]I v]]t]m]]\ p]zel]] B]\g]]N]T]I g¶sso T]t]]\ p]]CL joy¶\.
ANo mog]Ino jow, mog]IA Am]no joy]] ano koN] j]No x¶\y] T]y¶\ ke pol]]A {B]] T]w mog]Ino b]]hup]]x]m]]\ jkzI
l]ID]I.
h]\PL]\ T]w dozI a]vol]]\ sp]\dn]] ano An]IA a] joy¶\. Ay] pol]]\ bon]] a] im]l]n]no idgm]UZ b]n]Ino
t]]kI rÁ]\. ty]]\ m]]g]]*req D—Ujt]] av]]jm]]\ khI rhI : Ôky]]\ ht]o t¶\ a]ql]] idv]s] ?Õ
ÔCell]]\ v]Is] v]S]*T]I hu\ t]]rI x]oD]m]]\ B]qky]] kru\ Cu\. p]hel]]\ m]]r] m]]y]]* g]y]]n]] s]m]]c]]r v]het]] T]y]].
Am]]\ B]Ul] A b]]p]z]\n]I A T]w ke jy]]\ m]]ro Ak p]g] j m]]y]o* g]y]o ht]o ty]]\ Am]No m]no a]K]o m]rel]o j]her
ky]o*. p]N] A b]D]I v]]t] p]CI p]N] a]j s¶D]I t¶\ ky]] K]UN]]m]]\ s]\t]]w g]w ht]I ? t]no x]oD]v]] m]]qe mo\ a]K¶\
w\glonz g]]\z\u ky¶*\.Õ
m]]g]]]*req v]]st]iv]kt]]n]I B]Uim] p]r p]rt] a]v]I. toNo kn]*l]n]I s]]To b]D]]\n]I aoLK] kr]v]I p]CI
p]ot]]n]I a]p]v]It]I kn]*l]no khev]] m]]\zI.
to r]to b]D]]\ Gor p]ho\cy]]\ ty]]re r]t]n]] b]]r v]]g]v]] a]vy]] ht]] Ct]]\ s]Uv]] jv]]n]I j]No kowno wcC]
j T]t]I n] ht]I. An]IA t]UqI v]]t]n]o dor s]]\D]t]I hoy] tom] p]UCy¶\ : Ôt]m]]r]\ q]wql] p]rT]I jN]]y] Ce ke t]mo
kn]*l] Co. t]mo kn]*l] kev]I rIto b]n]I g]y]] ?Õ
Ôp]g]n]I l]]\c] a]p]Ino st]o. hu\ l]z]wm]]\ joz]y]o ty]]re s]]m]]ny] sOin]k j ht]o. m]&ty¶ p]]mol]]n]I
134
v]s]m]] aort]]

y]]dIm]]\ jy]]re m]]ru\ n]]m] m]uk]y¶\ ty]]rey] hu\ sOin]k j ht]o. p]N] doZ v]rs] p]CI hu\ l]\g]z]to p]g]lo, A y]]dIm]]\T]I
m]]ru\ n]]m] km]I kr]v]v]] g]y]o ty]]re hl]c]l] m]c]I g]w. hu\ kem] krt]]\ G]v]]y]o ht]o, kev]I rIto p]kz]y]o ht]o, kev]I
y¶ikt]T]I Cqky]o ht]o ano duxm]n] dLn]I kev]I m]]iht]I moLv]I l]]vy]o ht]o A b]D]I v]]t]o j]N]I Am]No m]]r]
y¶in]Pom]* p]r boc]]r c]b]rK]Iao l]g]]zI a]p]I. p]CI t]o t]mo j]N]t]]\ j hx]o ke l]zv]]n¶\ jeql¶\ aG]ru\ Ce Aql¶\
kn]*l] T]v]]n¶\ aG]ru\ n]T]I. Am] a]je hu\ kn]*l] b]n]I g]y]o Cu\.Õ
Ôt]mo a]nqIn]I x]oD] kem] n] krI ?Õ
Ôhu\ CqkIno dex]m]]\ p]rt] a]vy]o ke t]rt] mo\ An]I t]p]]s] krI. An]] k]y]m]n]] Qek]N]] p]r A n]
m]LI. t]p]]s] krt]]\ K]b]r p]zI ke A kowno p]ot]]n]o p]–]o a]py]] is]v]]y] ky]]\k jt]I rhI ht]I. mo\ p]osq
a]<iPs]m]]\ t]p]]s] krI ke toNo ty]]\ An]] p]r a]v]t]] p]ˆ]o rIz]y]rekq krv]] m]]qen¶\ kow s]rn]]m¶\ a]py¶\ ht¶\ ke
kem] ? p]N] ty]]\ p]N] m]no in]r]x]] m]LI. p]CI t]o rG]v]]y]] T]w mo\ pop]rm]]\ j]her]t] a]p]I ano reizy]o p]r p]N]
An]I x]oD] m]]qe j]her]t] krI. mo\ Ano x]oD]I a]p]n]]rno wn]]m] a]p]v]]n]I p]N] j]her]t] krI p]N] ky]]\y]T]I
kx]I B]]L n] m]LI. Cev]qe m]no l]]g]v]] m]]\zy/ ¶\ ke A k]\ t]o m]rN] p]]m]I ht]I ke kown]I s]]To p]rN]I
aç]]t]v]]s]m]]\ c]]l]I g]w ht]I.
ÔCt]]\ m]]r] m]n]n]] K]UN]]m]]\ hu\ An]I y]]dno s]\G]rI rÁo ht]o. n]okrI p]rT]I boc]]r idv]s]n]I s]L\g]
rj]ao m]LI x]kt]I ke hu\ n]oiq\g]h]m] {p]zI jt]o. mo\ mog]In]] jUn]] p]]zox]Iaono p]N] khI r]Ky¶\ ht¶\ ke Am]no
mog]In]I m]]iht]I m]Le ke t]rt] m]no j]N] kre. no rIq]y]r T]y]] p]CI p]N] A j a]x]] s]]To mo\ n]oiq\g]h]m]m]]\
m]k]n] l]w l]ID¶\ Ce. p]N] m]]rI A a]x]] p]N] PLI n]hI\ Aqlo Cev]qe mo\ m]n] m]n]]vy¶\ ke hvo An]I m]Lv]]n]I
a]x]] r]K]v]I vy]T]* Ce ty]]\ j A m]no m]LI.Õ
Ôt]m]]r] p]r x]I v]It]I ht]I A t]mo kn]*l]no n]hI\ kho, a]nqI?Õ rv]In¨A mog]Ino p]UCy¶\.
ÔAm]n]] m]rN]n]] s]m]]c]]r p]hel]]\ t]o mo\ s]]c]] j n] m]]ny]]. p]N] ˆ]N] v]K]t] reizy]o p]r ano bo
v]K]t] s]rk]rI y]]dIm]]\ Am]n¶\ n]]m] m]rN] p]]mol]]n]I y]]dIm]]\ a]vy¶\ ty]]re t]o m]]re m]]n]v¶\ j p]z/y¶\. m]]rI t]o
duin]y]] j [jzI g]w. Ak v]K]t] t]o m]no a]p]G]]t] krv]]n]o iv]c]]rey] a]v]I g]y]o. p]N] a]p]G]]t] krv]o A t]o
m]h] p]]p] Ce Av]I D]]im]*k m]]ny]t]]A m]no tom] krt]]\ p]]CI v]]LI. p]CI s]]D]v]I T]w jv]]n]o iv]c]]r a]vy]o p]N]
m]n]m]]\ T]y¶\ ke hu\ Av]I t]o in]r]x] T]w g]yol]I ht]I ke A k]m] p]N] hu\ m]n] dwno krI x]kIx] n]hI\ Aqlo Ak
n]]n]kz] g]]m]m]]\ jw s]]m]]ny] n]okrI l]w mo\ m]]rI j]t]no a]K]I duin]y]]T]I aoJl] krI dID]I. p]CI kn]*l]n]I
reizy]o j]her]t]o ke pop]rn]I j]her K]b]ro m]]r] s¶D]I p]ho\co j kev]I rIto ?
Ôa]K]re T]oz] m]ihn]] p]hel]]\ An]I rIq]y]r T]wno dex]m]]\ a]v]t]I ht]I A j]N]t]]\ mo\ p]N] n]okrI CozI
dID]I no ton]I s]]To rhev]] c]]l]I a]v]I. am]]r] bom]]\ a] bo ih\dIao B]ñy]]\. rv]Ino m]]ro h]T] joy]o. toNo m]no
kÁu\ ke m]]r]\ l]gn] n]«kn]] B]iv]Sy]m]]\ T]v]]n]]\ ht]]\ ty]]re t]o hu\ An]] p]r Av]I t]o g¶sso T]w ke aQv]]izy]]
s¶D]I An]I s]]To v]]t] krv]]n¶\y] q]Lt]I rhI. s]orI, rv]In].Õ khet]]\ to rzI p]zI.
Ôim]. rv]In], t]mo hst]reK]]x]]sˆ]I Co A j]N]I a]n]\d T]y]o.a]je jo ke m]no kx]I wcC] rhI n]T]I
Ct]]\ t]mo m]]ro h]T] jow dex]o jr] ?Õ kn]*lo kÁu\.
Ôt]m]]ro h]T] jov]]n]I kx]I jÐr n]T]I. a]nqIn]o h]T] jowno mo\ je k]\w kÁu\ ht¶\ A hju tom]No t]m]no
p]Ur\u ky]]\ kÁu\ Ce ?Õ
Ôx¶\ kÁu\ ht¶\ ?Õ
v]s]m]] aort]] 135

ÔkhI d[\ no, a]nqI ?Õ rv]In¨A m]]g]]*reqno p]UCy¶\. p]N] m]]g]]*req x¶\ jv]]b] a]po ? A c]Up] j
rhI. Aqlo rv]In¨A kÁu\ : Ômo\ Am]no kÁu\ ht¶\ ke tom]n]]\ l]gn] Ak j v]rs]m]]\ T]v]]n]]\ ht]]\ no tom]n]]
n]s]Ib]m]]\ Ak s]\t]]n] p]N] ht¶\.Õ
Ôt¶\ s]]c]o j p]zv]]n]o Ce. t]]ru\ khel¶\ b]D¶\ s]]c¶\ j p]zt¶\ a]vy¶\ Ce. kn]*l] t]mo p]N] h]T] b]t]]v]o.Õ
An]IA kÁu\ no rv]In¨A kn]*l]n]o h]T] p]ot]]n]] h]T]m]]\ l]ID]o.
A h]T]m]]\n]I reK]]ao jow p]CI kn]*l]n]] kp]]L p]r n]jr Porv]I kÁu\ : Ôt]m]no Ak a\g]t] v]]t] khu\,
t]m]]r] krt]]\ a]nqI T]oz]\ m]oq]\ Ce.Õ
Ôk]\w c]okks] t]o y]]d n]T]I p]N] m]]r]T]I C m]ihn]] ke doZ v]rs] to m]oqI hxo. m]no ton]I jnm] t]]rIK]
y]]d Ce p]N] v]rs] y]]d n]T]I.Õ kn]*lo kÁu\.
ÔaZI v]rs]. m]no b]D¶\ y]]d Ce.Õ m]]g]]*req v]c]m]]\ b]ol]I {QI.
Ôb]I« a]n]\dn]I v]]t]. t]m]]rI [\m]r T]w Ce Ct]]\ Ak a]n]\dn]] s]m]]c]]r a]p¶\ ke t]mo t]m]]r]
s]\t]]n]n]] s]\t]]n]no jov]] B]]gy]x]]LI T]x]o.Õ rv]In¨A kÁu.\
ÔkÁu\ no ke a]je t]m]]re m]]ro h]T] jov]]n]o n]T]I rÁo. jo g]wk]lo t]mo m]no m]ñy]] hot] t]o B]g]v]]n]n]]
s]m] K]]wno khu\ Cu\ ke mo\ t]m]]rI kow v]]t] s]]c]I n] m]]n]I hot] ano b]D]]\n]I v]cco t]m]]rI QekzI [z]zI hot].Õ
kn]*lo kb]Ul] ky¶*\.
Ôt]m]]rI A v]]t] s]]v] s]]c]I Ce. amo kowA p]N] An]I v]]t] s]]c]I m]]n]I n] ht]I no. Õ An]IA
kn]*l]n]I v]]t] s]]To s]\m]t] T]t]]\ kÁu\. p]CI b]D]]\ s]Uv]]n]I tOy]]rI krv]] l]]gy]]\ A drim]y]]n] ANo ac]]n]k
v]]t]n¶\ s¶k]n] rv]In¨ t]rP Perv]t]]\ kÁu\ : Ô rv]In], t¶\ b]D]]\n]] h]T] juA Ce p]N] t]]ro h]T] kdI juA Ce K]ro ?Õ
no b]D]]\ c]m]ky]]\. sp]\dn]] no rv]In¨no jev]I dhex]t] ht]I A j v]]t] {B]I T]t]I l]]g]I. rv]In¨A
An]In]] p—Ãn]n]o jv]]b] q]Lv]] m]]gy]o no An]]T]I an]]y]]so j b]ol]]w g]y¶\ : Ôkem] ?Õ
Ôto t]o t]]r] m]n]no j p]UC no. hu\ Cell]] p]\dr idv]s]T]I t]m]]r] boy]n]o t]]l] jow rhI Cu\. m]]rI
s]hn]x]ikt]n]I hvo hd a]v]I g]w Ce. t]m]]r] boy]n]I v]cco K]qr]g] T]y]o Ce. m]]re a]je j A v]]t]n]o Pe\s]l]o
l]]v]I dev]o ht]o, p]N] a]je kn]*l] ano m]]g]]*reqn]] p¶n]:im]l]n]n]o x¶B] av]s]r Ce Aqlo hu\ kown]I s]]To JG]zv¶\
p]s]\d krt]I n]T]I.Õ An]IA kÁu\.
Ôp]N] t]m]]re JGzv¶\ p]ze Av¶\ k]\w Ce j n]hI\.Õ rv]In¨no b]dlo sp]\dn]] b]ol]I {QI.
Ôhu\ p]N] Am] j wcCu\ Cu\ ke Av¶\ kx¶\ n] hoy]. kd]c] hoy] t]oy] k]lo s]v]]r p]hel]]\ ton]I p]UN]]*huit] T]w
jv]I jowA, n]hI\ t]o m]]re kown]I s]]To JGzv¶\ p]zxo A v]]t] c]okks] Ce.Õ

an¶ßm]

25. m]n]n]] m]ñy]] x¶\ moL ?
to r]to s]O p]ot]pot]]n]] aorz]m]]\ s]Uv]] g]y]]\ Aqlo rv]In¨n]] D]U\D]v]]w rhel]] g¶ss]]A sp]\dn]]no
hzPeqm]]\ l]ID]I : Ôt]]rI a] qev] m]no p]s]\d n]T]I. a]p]N]I a\g]t] v]]t]m]]\ A zos]Ino BoLv]v]]n]I x]I jÐr
136

v]s]m]] aort]]

ht]I?Õ
Ômo\ Am]no BoLvy]]\ n]T]I to\ BoLvy]]\ Ce. Ak t]o to\ p]]qI*m]]\ a]v]v]]n]I n]] p]]zI ano ty]]\ p]]qI*m]]\
z]ns] m]]qe p]N] t¶\ {B]o n] T]y]o. Cev]qe {B]o T]y]o ty]]re m]]re b]dlo to\ z]ns]m]]\ s]]T] a]p]v]] a]nqIno p]UCy¶\.
a] b]D¶\ x¶\ s]Uc]vo Ce ?Õ sp]\dn]]A p]ot]]n]o b]c]]v] krv]]no b]dlo rv]In¨no An]I B]Ul] y]]d kr]v]I.
Ôt]o x¶\ m]]re A b]D]]\ khe tom] j krv¶\ ? x¶\ hu\ tom]n]o--Õ
ÔA b]D¶\ t]o t]]re t]]r] p]ot]]n]] m]n]no p]UCv¶\ jowA, k]rN] ke m]]ru\ khev¶\ t]]r] m]n]m]]\ n]T]I {t]rv]]n¶\.
t¶\ s]]c]I v]]t] sv]Ik]rv]] j ky]]\ tOy]]r Ce ?Õ
ÔAqlo t¶\ as]hk]rn]I n]Iit] ap]n]]v]v]] m]]\zI Ce Am] j m]]re s]m]jv¶\ ?Õ
Ôt]]rI x]]\it]T]I s]]\B]Lv]]n]I tOy]]rI hoy] t]o hu\ t]no k]\wk khu\, n]hI\ t]o p]CI m]]r] khev]]n]o aT]*
n]T]I.Õ
rv]In¨ c]Up] rÁo. toNo shej v]]r sp]\dn]]n]I s]]mo t]]k/y]] ky¶*\, p]CI ac]]n]k kÁu\ : Ôt]]ro h]T] l]]v]
jo[\.Õ sp]\dn]]A An]I s]]mo p]ot]]n]o h]T] D]y]o*. rv]In¨A ton]I reK]]aon]o b]]rIk]wT]I aBy]]s] ky]o* ano
kÁu\ ; Ôhu\ kx¶\ n]kkI krI x]kt]o n]T]I A m]]rI B]Ul] Ce A hu\ kb]Ul] kru\ Cu\. p]N] t¶\ kow p]N] v]]to m]no knv]Ins]
n]T]I krI x]kt]I A t]]rI p]N] B]Ul] j Ce.Õ
Ôje s]]c¶\ hoy] Ano dl]Il]b]]«n]] v]]G]] n] p]her]v]IA Ct]]\ s]]c¶\ j rhe Ce. jo t]]ru\ hst]reK]]x]]sˆ]
s]]c¶\ Ce Av]o t]no iv]Ãv]]s] hoy] t]o t¶\ m]]ro h]T] jo, t]]ro h]T] jo ano s]rK]]v]I jo. t]no jo idl] p]r
iv]Ãv]]s] hoy] t]o m]]ru\ idl] jo, t]]ru\ idl] jo ano boy]no s]rK]]v]I jo. a] is]v]]y] b]Ijo kow rst]o m]no t]o
deK]]t]o n]T]I.Õ
Ôjy]]\ s¶D]I t¶\ m]]r] m]n]m]]\n]I x]\k]n¶\ s]m]]D]]n] n] krI x]ke ty]]\ s¶D]I a]p]N¶\ l]gn]«v]n] s¶K]I T]]y]
Av]o kow c]]ns] n]T]I.Õ
Ôt]]re m]]n]v¶\ hoy] t]o m]]n] no n] m]]n]v¶\ hoy] t]o t]]rI m]r« p]N] m]]re ano in]x]IT]no p—]T]im]k
t]b]kk]m]]\ p—em] ht]o. amo p]rN]v]]n¶\y] iv]c]]rt]]\ ht]]\ p]N] n]]t]n]] db]]N]no k]rNo m]]re Ano p]zt]o m]Ukv]o
p]z/y]o ano hu\ t]]rI s]]To p]rN]I. l]gn] p]CI x¶\ T]y¶\ An]I t]o t]no K]b]r Ce j. in]x]IT]n]I s]]To m]]ro
mOˆ]Is]\b]\D] c]]l¶ rÁo, to\ j A c]]l¶ rhe Av]I p]irisT]it] {B]I krI Am] khu\ t]oy] K]oqu\ n]T]I.Õ
sp]\dn]]no ht¶\ ke rv]In¨ k]\wk b]ol]xo p]N] A k]\w b]oly]o n]hI\. sp]\dn]]A a]g]L khev]] m]]\zy/ ¶\ : Ôno
jy]]re Ano m]Lv]]n]] p—s]\g]o v]]r\v]]r {B]] T]v]] l]]gy]] ty]]re m]no An]] m]n]n]I s]]c]I p]irisT]it]n]o Ky]]l]
a]v]v]] m]]\z/y]o. m]no Am] ht¶\ ke A m]]rI s]]To n] p]rN]I x]k]y]]n]] g]m]m]]\T]I T]oz] j idv]s]om]]\ b]h]r a]v]I
jxo, A D]]rN]] m]no K]oqI p]zt]I jN]]w. no mo\ n]kkI ky¶*\ ke hu\ g]mo to B]ogoy] Ano An]] g]m]m]]\T]I b]h]r l]]v]I
kow y]ogy] CokrI s]]To p]rN]]v]Ino j rhIx]. b]]kI t¶\ m]]no Ce Av]o aG]iqt] s]\b]\D] am]]rI v]cco p]hel]]\y]
kdI n] ht]o ke l]gn] p]CIy] n] ht]o, p]CI t]]re jem] m]]n]v¶\ hoy] tom] m]]n].Õ
Ôton]] p]ˆ]o ky]]rek ahI\ a]vol]] K]r] ?Õ
Ôton]o Ak p]ˆ] t]]ru\ a]<p]rex]n] T]y¶\ Av]]m]]\ a]vy]o ht]o A s]Uqkes]m]]\ p]z/y]o Ce no to\ v]]\cy]o p]N]
Ce. ton]o b]Ijo p]ˆ] t¶\ jy]]re a]r]m]m]]\ ht]o ty]]re a]vol]o je mo\ keql]]\k k]rN]os]r t]no b]t]]vy]o n]T]I no
b]t]]v]v]] m]]g]t]I p]N] n]T]I. p]r\t¶ jo t¶\ m]]r] p]r iv]Ãv]]s] m]UkI x]kt]o hoy] t]o m]no khev]] de ke A p]ˆ]m]]\ Ak
v]s]m]] aort]] 137

g]w.

x]bd p]N] Av]o n]T]I ke je am]]r] s]\b]\D] p]r kl]\kn]I k]il]m]] c]op]zI x]ke.Õ to AkI Ãv]]so b]ol]I
Ôt]o p]CI A p]ˆ] m]no b]t]]v]v]]m]]\ t]no v]]\D]o x]o Ce ?Õ

Ôt]]rI a]\K]n]] a]<p]rex]n] p]hel]]\ a]p]N]I v]cco keql]Ik c]oK]v]q T]w ht]I. am]uk b]]b]t]o a\go t]]re
m]no kx¶\ j n] p]UCv¶\. p]ˆ]n]I a] v]]t] Am]]\ a]v]I j]y] Ce. n] t]o hu\ A a\go v]D]]re c]c]]* krv]] m]]g¶\ Cu\ n] t]o
A p]ˆ] t]no b]t]]v]I x]ku\ Am] Cu\.Õ sp]\dn]]A kÁu\. sp]\dn]]n]] A kT]n]m]]\ s]ty]n]o je rN]ko ht]o ton]]T]I
rv]In¨n]] hEy]]m]]\ anok sp]\dn]o j]gy]]\. ton]I azD]I x]\k] t]o A rN]k]T]I j n]]x] p]]m]I. p]N] b]I« Ak
x]\k]n]o kIzo An]] m]n]m]]\ s]Lv]LI rÁo.
toNo A p]ˆ] v]]\cy]o ht]o. in]x]IT] ano sp]\dn]]n]] s]\b]\D] is]v]]y] A p]ˆ]m]]\ v]hem] K]]v]] jev¶\ kx¶\ n]
ht¶\. A PrIT]I A p]ˆ]no m]n]m]]\ v]]g]oLI rÁo. jo p]oto sp]\dn]]n]I A v]]t] p]r iv]Ãv]]s] m]Uke t]o A p]ˆ]m]]\
Av]I kow b]]b]t] n] ht]I ke jeno k]rNo sp]\dn]]A A p]ˆ] s]\t]]zv]o p]ze. toNo p]ot]]n]] v]t]*n] iv]So PrIT]I
JIN]v]q p]Uv]*k t]p]]s] krv]] m]]\zI. ac]]n]k Ano y]]d a]vy¶\ ke p]oto jy]]re a\D]]v]sT]]m]]\ ht]o ty]]re m]n]T]I
n]kkI ky¶*\ ht¶\ ke p]ot]]n]I a]\K]o b]r]b]r T]w j]y] p]CI sp]\dn]]no du:K] T]]y] Av¶\ kow p]g]l¶\ p]oto B]rv¶\ n]hI\
no__
__no v]g]r b]olyo to {B]o T]y]o no sp]\dn]]no b]]hum]]\ s]m]]v]I lot]]\ Ano c¶\b]n]oT]I n]v]z]v]I rÁo.
sp]\dn]] k]\wk s]m]«, k]\wk [p]r][p]rI T]t]]\ [Sm]]B]y]]*\ c¶\b]n]oA tono s]m]j]vy¶\ no b]]kI ht¶\ to pol]] h]T]n]I
p]kze j]No An]] k]n]m]]\ khI dID¶\. hS]*n]]\ a]\s¶ ton]I a]\K]n]I ikn]]rI s¶D]I a]v]Ino aqkI g]y]]\, kd]c]
b]h]r a]vy]]\ hot] t]oy] pol]] [Sm]]B]y]]* hoQn]I [Sm]]T]I v]r]L b]n]Ino {zI g]y]]\ hot].
p]CIn]I r]t] Am]n]I n]v]I Ak m]D¶rjn]I b]n]I rhI. p]N] s¶K]n]I in]\drm]]\ p]oZel]]\ sp]\dn]] no
rv]In¨no ky]]\ K]b]r ht]I ke iv]iD] Am]n]] A X]iN]k a]n]\dno p]]Co K]r]bo c]Z]v]v]]n]I y]ojn]] G]zI rhI ht]I.
v
s]v]]rm]]\ to {Q/y]]\ ty]]re Am]no G]rn]] v]]t]]v]rN]m]]\ a]n]\dn]I m]he\k v]rt]]w rhI ht]I. Am]n]I a]
an¶B]Uit]n]o p]zG]o An]In]] m]n]m]]\ p]N] p]z/y]o. Ôa]je t]m]no hs]t]]\ jow kev]o a]n]\d T]]y] Ce !Õ
Ôamo t]o roj hs]t]]\ j ht]]\ p]N] t]m]]rI a]\K]om]]\ km]Lo T]y]o hoy] Aqlo t]m]no b]D¶\ p]ILu\ deK]]t¶\
ht¶\. s]]ru\ T]y¶\ ke t]m]]rI t]ib]y]t] b]r]b]r T]w g]w.Õ rv]In¨A tono [z]v]I.
Ôm]]rI a]\K]on]o Am]]\ doS] n] ht]o. p]N] s]]ru\ T]y¶\ ke t]mo s]hejm]]\ s]m]« g]y]]\. n]hI\ t]o m]]re t]m]]rI
s]]To k]m] v]g]r l]Zv¶\ p]zt].Õ
ÔA t]o t]m]]r] m]Uz p]r a]D]]r r]Ko Ce, b]]kI amo ky]]\ JG]zv]] tOy]]r CIA ?Õ sp]\dn]] hs]Ino
v]c]m]]\ p¶r]w.
jow.Õ

ÔA t]o hu\ p]N] ky]]\ n]T]I j]N]t]I ? p]N] Cell]] p]\dr idv]s]m]]\ t]no s]]c¶\ hs]t]I mo\ a]je p]hel]I v]K]t]

Ôx¶\ T]]y] t]mo s]]cos]]c¶\ l]Zv]]n]I v]]t] krI Aqlo am]]re s]]coc]]c¶\ hs]v¶\ j p]ze no !Õ rv]In¨
v]c]m]]\ p¶r]y]o.
n]]st]]n]] qeb]l] p]r An]IA kÁu\ : Ôa]v]t]I k]lo riv]v]]r Ce Aqlo a] bo jN]n]]\ l]gn] p]t]]v]I dwA
138

v]s]m]] aort]]

ano r]ˆo Ak n]]n]kzI p]]qI* p]N] r]K]I dwA Aqlo A l]oko hn]Im]Un] m]]qe jv]] CUÇ]\.Õ p]CI D]ImoT]I [moy¶*\ :
Ôm]no t]o T]]y] Ce ke jem] Am]No a]ql]]\ v]rs] r]h jow Am] p]]\c] v]rs] v]D]]re r]h jow hot] t]o A l]oko
hn]Im]Un] m]]qe m]Un] p]r jw x]kt], kem] sp]\dn]] ?Õ
Ôa] zos]l]Ino m]xkrI krv]]n¶\ j a]v]ze Ce, j]No A t]o p]rN]I j n]hI\ hoy].Õ
p]zI.

Ôsp]\dn]], t]]rI a] juv]]n] a]nqIno jr] s]m]j]v] ke hu\ ton]]T]I T]ozI j m]oqI Cu\.Õ khet]]\ An]I hs]I

p]r\t ¶\ a]n]\dn¶\ a] v]]t]]v]rN] b]hu l]]\b¶\ c]]l]v]] s]j]*y¶\ j n] ht¶\. l]g]B]g] s]]z] a]Q v]]gyo qp]]l]
a]v]I tom]]\ dex]m]]\T]I D]n¶B]]w xoQn]o, sp]\dn]] p]rn]o p]ˆ] ht]o. a] p]ˆ]T]I j]No b]]« j p]l]q]w g]w.
p]ˆ]m]]\ tom]No jN]]vy¶\ ht¶\ ke in]x]IT]n]I t]ib]y]t] G]N]I j kT]LI g]w ht]I. z]<kqro khet]] ht]] ke Ano
X]y] l]]g¶ p]z/y]o ht]o ano to aty]]re b]Ij] t]b]kk]m]]\ p—vox]I g]y]o ht]o. in]x]IT] w\jekx]n]o lov]]n]I ke dv]]
p]Iv]]n]I n]] p]]zt]o ht]o. g]wk]l]T]I Ano h]<isp]ql]m]]\ d]K]l] krv]]m]]\ a]vy]o ht]o. p]ˆ] p]rn]I t]]rIK] jot]]\
A g]wk]l] Aqlo dx] idv]s] p]hel]]\n]I g]wk]l] ht]I An]I g]N]t]rI sp]\dn]]A m]n]om]n] krI l]ID]I.
am]&t]g]OrIno ton]I a] m]]\dg]IT]I m]oqo a]G]]t] l]]gy]o ht]o ano to v]LI p]]C]\ ic]–]B—m] jev]]\ T]w g]y]]\
ht]]\. xoQe sp]\dn]]no iv]n]\it] krI ht]I ke A in]x]IT]no p]ˆ] l]K]I dv]] ano w\jekx]n]o lov]] m]]qe s]m]j]vo ano
am]&t]g]OrIno p]N] p]ˆ]T]I a]Ãv]]s]n] a]po.
p]ˆ] v]]\c]I to rv]In¨n]] h]T]m]]\ p]kz]v]I det]]\ sp]\dn]] p]ot]]n]] Ðm]m]]\ dozI g]w. b]D]]\ p]ˆ]m]]\ x¶\ hxo
An]I klp]n]]m]]\ in]x]IT] s]]mo t]]kI rÁ]\. Ôx¶\ T]y¶\ ? p]ˆ]m]]\ x]] K]b]r a]vy]] Ce ?Õ An]IA p]UCy¶\.
Ôam]]r] Ak im]ˆ]n]I t]ib]y]t] b]hu K]r]b] T]w g]w Ce no tono h]<isp]ql]m]]\ d]K]l] krv]o p]z/y]o Ce. a]v]I
p]irisT]it]m]]\ ahI\ rhIno x¶\ krI x]k]y] An]I iv]m]]s]N]m]]\ sp]\dn]]no a]G]]t] l]]gy]o jN]]y] Ce.Õ p]ˆ] v]]\c]t]]\
rv]In¨A kÁu\ ano pol]]\ bo v]zIl]on]I rj] l]w to p]N] sp]\dn]]n]I p]]CL p]ot]]n]] Ðm]m]]\ g]y]o. a\d r sp]\dn]]
aoix]k]m]]\ m]o\ Cup]]v]I rzI rhI ht]I.
Ôsp]\dn]] t¶\ a]v]I p]oc]I x¶\ T]w jt]I howx] ? a]vo v]K]to j m]]N]s]n]I ih\m]t]n]I ks]oqI T]]y] Ce.
c]]l] sv]sT] T]w j]. a]p]No x]]\it]T]I iv]c]]rIA ke a]p]N]]T]I x¶\ T]w x]ke Am] Ce.Õ
sp]\dn]]A {\c¶\ joy¶\. ton¶\ m]o\ a]\s¶T]I K]rz]w g]y¶\ ht¶\. Ôb]Ij] t]b]kk]m]]\ X]y], a]p]No x¶\ krv¶\
jowA ? t¶\ j khe, a]p]No x¶\ krv¶\ jowA ?Õ toNo p]UCy¶\.
ÔAm]]\ Aql]]\ b]D]]\ n]v]*s] T]w jv]]n]I jÐr n]T]I. aty]]re t]o ˆ]Ij] t]b]kk]m]]\ X]y] hoy] Av]] ddI*no
p]N] y]ogy] s]]rv]]rT]I s]]j] krI x]k]y] Ce jy]]re a] t]o hju qI.b]I. b]Ij] t]b]kk]m]]\ j Ce. a]p]N]I s]m]X] p—
Ãn] A Ce ke ahI\ rhIno a]p]No Am]no keql]]\ s]h]y]B]Ut] T]w x]kIA CIA ? p]hel]]\ t¶\ m]o\ D]ow n]]K] hm]N]]\ j
pol]I zos]Iao ahI\ dozI a]v]xo ano t]no a]m] joxo t]o p—Ãn]on]I JzI v]rs]]v]xo.Õ to b]oly]o.
sp]\dn]] {B]I T]w no m]o\ D]ow a]v]I. p]CI K¶rs]I p]r bos]t]]\ b]ol]I : Ôh], a]p]No a] a \go x]]\it]T]I
iv]c]]rv¶\ p]zxo. a]je s]]\je a]p]No a] a\go x]]\it]T]I iv]c]]rIx¶\.Õ to b]ol]I. tono p]ot]]n]] m]n] p]r k]b]U r]K]v]]
G]N]I m]hen]t] krv]I p]zt]I hoy] tom] l]]g]t¶\ ht¶\.
___ no pol]]\ bo jN]]\ kut]Uhl] dx]]*v]t]]\ dozI a]vo to p]hel]]\ boy] jN] b]h]r a]v]I g]y]]\, p]N] v]]t]]v]rN]
zoL]w g]y¶\ ht¶\.
v]s]m]] aort]] 139

Ôt]mo t]o kev]]\ juv]]in]y]]\ Co ? a]v]I v]]t]m]]\ a]ql]]\ g]\B]Ir b]n]I jv]]n¶\ hot¶\ hxo ?Õ Ake qkor krI.
Ôa]Pt] t]o b]D]]\n]] «v]n]m]]\ a]vo, p]N] juv]]n] m]]N]s]oA t]o a]vo v]K]to ih\m]t]T]I k]m] lov¶\ jowA.
a]m] ih\m]t] h]rI jx]o t]o p]CI p]irisT]it]n]o s]]m]n]o kev]I rIto krx]o ?Õ kn]*lo kÁu\.
Ôt]mo v]D¶ p]zt]]\ B]]v]n]]x]Il] Co. hu\ t]o khu\ Cu\ ke m]]N]so «v]n]m]]\ jo s]PL T]v¶\ hoy] t]o a]v]I
B]]v]n]]x]Il]t]]T]I dUr rhev¶\ jowA.Õ ˆ]Iju\ b]oly¶\.
v]]t]no roLIqoLI n]]K]v]]n]I s]hun]I wcC] ht]I Ct]]\ sp]\dn]] kemoy] hs]t¶\ m]o\ r]K]I x]kt]I n] ht]I.
rv]In¨ kx¶\ b]ol]t]o n] ht]o p]N] m]n]T]I to, m]h]m]hen]to s]]Dol]o m]n]moL t]UqI p]zt]o an¶B]v]I rÁo ht]o. no
hs]I n]]K]v¶\ jÐrI m]]n]t]]\ Av]]\ pol]]\ ˆ]N] v]zIl]o p]N] a] as]rm]]\T]I m]ukt] rhI x]ky]]\ n] ht]]\ no ! Cev]qe
kn]*lo p—st]]v] m]Uky]o : ÔAm] kro, b]p]orn]] K]]N]] p]hel]]\ t]mo boy] jN] iv]c]]rI l]o ke t]m]]r]T]I a] a\go x¶\
krI x]k]y] Am] Ce.Õ
Ôare, Av¶\ k]\w n]T]I, a] t]o s]m]]c]]r a]kism]k a]vy]] Aqlo jr] g]\B]Ir T]w jv]]y¶\ sp]\dn]]T]I.
sp]\dn]] v]D¶ p]zt]I soinqmonql] Ce Aqlo A l]]g]N]Iv]x] T]w g]w. b]]kI a] p]ˆ]no k]rNo, a]p]N]] n]kkI
krel]] k]y]*ßm]m]]\ kx]o a\t]r]y] a]v]t]o n]T]I.Õ rv]In¨A sp]\dn]]n]I ht]]x]]no K]\KorI n]]K]v]] p—y]tn] krt]]\
kÁu\.
to v]K]to p]CI a] a\go kx]I v]]t]c]It] n] T]w. b]D]]\ n]kkI krel]] k]y]*ßm] m¶jb] p]ot]]no P]Le a]v]t]]\
k]m]m]]\ v]Lg]I g]y]]\. p]CI t]o j]No sv]]g]t], x]N]g]]r ano l]gn]n]I D]m]]l]m]]\ A v]]t] j B]ul]]w g]w l]]g]I.
l]gn] ano p]]qI* p]ty]] p]CI T]]ky]]\p]]ky]]\ b]D]]\ p]ot]p]ot]]n]] Ðm]m]]\ s]Uv]] g]y]]\ ty]]re sp]\dn]]n]] m]o\
p]rn]I [d]is]n]t]] jow rv]In¨A j v]]t] [p]]zv]I p]zI : Ôk]lo in]x]IT]no Ak p]ˆ] l]K]I n]]K]IA, Ak p]ˆ]
D]n¶B]]w xoQno p]N] l]K]IA.Õ toNo kÁu\.
Ôt]no l]]go Ce ke m]]ˆ] p]ˆ] l]K]v]]T]I a] v]]t]m]]\ kx¶\ p]irN]]m] a]v]I x]kxo ?Õ
Ôt]]r] m]n]m]]\ a]n]]T]I v]D]]re s]]ro [kel] hoy] t]o t¶\ s]Uc]v] t]o A p—m]]No krIA.Õ
Ôto\ v]]\cy¶\ n]hI\ ? qI.b]I. Ce ano toy] b]Ij] t]b]kk]m]]\ p—vox]I g]y]o Ce.Õ to k]\wk m]U\Jv]N] ano k]\wk
g]U\c]v]N]m]]\ aqv]]t]]\ b]ol]I. bo idv]s]n]] {\z] m]n]om]\T]n] p]CI to kow c]okks] in]N]*y] p]r a]v]I ht]I, p]N] to
p]ot]]n]o in]N]*y] j]her krt]]\ x]]\it]no joK]m]]t]I jow rhI ht]I ano Aqlo t]o to B]Lt¶\ j b]ol]I no ! Ôb]ol],
a]p]No x¶\ krIx¶\ ?Õ
rv]In¨ g¶\c]v]]y]o. ton¶\ m]n] p]N] ky]]rn¶\y] iv]sPoq p]hel]]\n]I g¶\g]L]m]N] an¶B]v]I rÁu\ ht¶\. to
in]x]IT]n]] p]irc]y]m]]\ a]vy]o n] hot] ano ton]] sv]B]]v]T]I p—B]]iv]t] T]yol]o n] hot] t]o Ano ky]]rn¶\y] khI
dID¶\ hot] :ÔAm]]\ a]ql]I m]UJ]w x¶\ jt]I howx] ? An]] c]]r hj]r Ðip]y]] a]p]N]I p]]so p]z/y]] Ce A m]okl]I
a]p]IA no s]]To p]ˆ] l]K]I dwA. jowA t]o boˆ]N] hj]r v]D]]re m]okl]IA. B]Ç]c]]y]*no B]l]]m]N] krIA ke
Ano K]]s] qšI qmonq m]Le Av]I vy]v]sT]] kre.Õ
Ôa]p]N]] p]ˆ]n]I kx]I as]r p]ze Am] m]no l]]g]t¶\ n]T]I. m]no t]o l]]go Ce ke An]I t]ib]y]t] v]D¶ kT]Le
to p]hel]]\ a]p]No ty]]\ p]ho\c]I jv¶\ jowA. a]p]N]I h]jrIT]I kd]c] b]D¶\ b]r]b]r T]w x]ke.Õ
Ôa]p]No D]]rIA t]o p]N] ahIT]I Jzp]T]I jw x]kIA tom] n]T]I. m]]re n]okrI p]rT]I CUq] T]v¶\ hoy]
t]oy] aoC]m]]\ aoC] ˆ]N] m]ihn]] p]hel]]\ n]oiqs] a]p]v]I p]ze An]I t]o t]noy] ky]]\ K]b]r n]T]I ? ano D]n¶B]]w
140

v]s]m]] aort]]

xoQ p]N] ky]]\ a]p]N]I h]jrIn]I m]]g]n]I kre Ce ? a]p]No Pkt]__Õ
ÔPkt] D]n¶B]]w xoQn]I m]]g]N]IT]I j ty]]\ a]p]N]I ty]]\ h]jrI hov]]n¶\ m]Uly]]\kn] T]w jt¶\ n]T]I. m]no
l]]go Ce ke a]p]No a]p]N]I je Prj hoy] tono an¶s]rv¶\ jowA.Õ
Ôm]no l]]go Ce ke t]]re B]]v]n]]x]Il]t]] no klp]n]]no b]]ju p]r m]UkI v]]st]iv]kt]]n]o iv]c]]r krv]o jowA.
je x]ky] j n] hoy] ton]o iv]c]]r krv]]T]I x¶\ P]y]do ?Õ
Ôhu\ Av]I v]]t] n]T]I iv]c]]rt]I ke je ax]ky] hoy]. v]LI t]]r] h]<isp]ql] s]]Ton]] s]\b]\D]o Av]] s]]r] Ce
ke a]vo p—s]\go t¶\ Am]no qU\kI n]oiqs] a]p]I n]okrI Coze t]o p]N] to t]]ro n]oiqs]n]o p]g]]r n] j k]p]I lo. ano
kd]c] Am] kre t]o p]N] k]\w v]]\D]o n]hI\, p]N] a]p]No a]p]N]I Prj t]o b]j]v]v]I j jowA.Õ rv]In¨n]] m]n]m]]\
c]]l]t]] g]jg—]hT]I aj]N] sp]\dn]] Am] j khe no !
Ôn]oiqs]n]o p]g]]r Aqlo ˆ]N] m]ihn]]n]o p]g]]r no ˆ]N] m]ihn]]n]o p]g]]r keql]o T]]y] Ce A to\ iv]c]]y¶*\ j
hxo. Aql]] pOs]] p]]C] B]rv]] p]ze t]o p]CI a]p]N]I p]]so dex]m]]\ p]]C] jv]]n]] B]]z] krt]]\ keql]] v]D]]re pOs]]
b]co A g]N]I jo.Õ
Ôb]<\km]]n]I p]ot]]n]I b]D]I j b]c]t] ano v]t]n]m]]\n ¶\ p]ot]]n¶\ m]k]n] voc]Ino jeNo t]]rI a]\K]n]]
a]<p]rex]n]no s]PL b]n]]vy¶\ An]I ij\dg]Ino t¶\ t]]r] ˆ]N] m]ihn]]n]] p]g]]r s]]To s]rK]]v]v]] t]o n]T]I m]]g]t]o no !Õ
koN] j]No ky]]\T]I p]N] sp]\dn]]n]] a] kT]n]m]]\ An]] m]n]n]I kzv]]x] {B]rI a]v]I.
a] kzv]]x] rv]In¨T]I CUp]I n] j rhI ano Aqlo j An]]T]I b]ol]]w g]y¶\ no : Ôm]]rI a]\K]on]]
a]<p]rex]n]no x]ky] b]n]]v]v]] m]]qe ANo a] pOs]] a]py]] ht]] Am] t]o t¶\ khe Ce. b]]kI toNo t]no c]]r hj]r
Ðip]y]] x]] m]]qe a]py]] Ce A hu\ s]]rI rIto j]N¶\ Cu\.Õ rv]In¨n]] m]n]n]I kzv]]x] b]h]r a]v]Ino j rhI.
sp]\dn]] D]Uv]]\p]Uv]]\ T]w g]w. Ôx]] m]]qe ?Õ
Ôt]]r] m]n]no j p]UCI jo. ANo c]]r hj]r p]t]Ikz]\T]I t]no K]rIdI l]ID]I n]T]I x¶\ ?Õ rv]In¨n]] m]n]n]o
{B]ro b]h]r a]v]Ino j rÁo.
rzv¶\ n]hI\ Av]o m]kkm] in]D]]*r krel]o hov]] Ct]]\ sp]\dn]]n¶\ hEy¶\ a]ß\d krI {Q/y¶\. rv]In¨n]] a]v]]
hl]k] iv]c]]ro s]]mo ton¶\ idl] b]Lv]o p]ok]rI {Q/y¶\. tono g]Le zUm]o B]r]w g]y]o. p]N] toNo Jzp]T]I p]]\p]N]n]I
a]ze in]ºy]n]I p]]L b]]\D]I dID]I no a]\s¶n¶\ Ak qIp¶\y] b]h]r a]vo to p]hel]]\ toNo m]n]no m]kkm] krI l]ID¶\.
p]CI m]kkm] ano kQor av]]je toNo khI dID¶\ : Ôt]]r] a]v]] iv]c]]ro ano a]v]] mol]] m]n]T]I m]no x]rm] a]vo
Ce. m]no l]]go Ce ke hu\ a]j s¶D]I Av]] B—m]m]]\ rhI ht]I ke t¶\ m]no s]m]« x]ky]o Ce no m]no c]]he Ce.Õ
ÔB—m]m]]\ t]o hu\y] ht]o j no ! p]N] m]]r] m]n]n]o t]]g] lov]]no b]dlo jr] t]]r] m]n]m]]\ zoiky¶\ krI jo
Aqlo t]no K]b]r p]zI jxo ke s]]c¶\ x¶\ Ce. no t]no m]]ro s]hv]]s] n] g]m]t]o hoy] t]o An]I p]]so c]]l]I j]; m]]rI
t]no b]D]I v]]to CUq Ce.Õ rv]In¨ p]N] l]Zv]]n]] m]Uzm]]\ a]v]I g]y]o, p]N] p]CI t]rt] j p]st]]y]o. p]r\t¶ je b]ol]]w
g]y¶\ ht¶\ Ano n] b]ol]]y¶\ krI x]k]y] tom] n] ht¶\. An]] A x]bdoA sp]\dn]]n]] m]m]*no v]I\D]I n]]Ky¶\ ht¶\.
Ôh], hu\ jwx] j. t]]re je m]]n]v¶\ hoy] A m]]n] p]N] hu\ m]]rI Prj n]hI\ c]Uk\.u hu\ t]]rI p]tn]I Cu\ Aqlo
jt]] p]hel]]\ t]no jN]]v]v]]n]I m]]rI Prj Ce Aqlo t]no jN]]v]I d[\ Cu\ ke hu\ dex]m]]\ j][\ Cu\. jem] t¶\ m]]no Ce Am]
ton]o s]hv]]s] m]]N]v]] n]hI\ p]N] je Prj t¶\ iv]s]rI g]y]o Cu\ A Prj in]B]]v]v]] m]]qe hu\ j][\ Cu\.Õ
Ôky]]\ ?Õ
v]s]m]] aort]] 141

Ôjy]]\ rhI hu\ m]]rI Prj in]B]]v]I x]hu\ ty]]\.Õ
ÔAqlo t¶\ dex]m]]\ jv]]n]I v]]t] t]o n]T]I krt]I no ?Õ
jwx].Õ

Ôhu\ dex]m]]\ jv]]n]I j v]]t] kru\ Cu\ ano to p]N] jem] b]no tom] jldI. b]no t]o somy¶al]n]I s]]To j {p]zI
Ôt]no K]b]r t]o Ce no ke t¶\ x¶\ krI rhI Ce ?Õ

Ôa]j s¶D]I hu\ x¶\ krI rhI ht]I An]I m]no K]b]r n] ht]I p]N] a]je t]o m]no p]UrI K]b]r Ce ke m]]re x¶\
krv¶\ jowA ano hu\ x¶\ krI rhI Cu\.Õ to b]ol]I. rv]In¨ m]n]m]]\ s]m]s]m]I g]y]o. a]moy] in]x]IT] ano sp]\dn]]
v]ccon]] s]\b]\D]n]] v]hem]n]o kIzo ton]] m]n]m]]\ s]Lv]LI rÁo ht]o to j]g]&t] T]w g]y]o ht]o. je sˆ]I p]it]no CozI
im]ˆ]n]I sov]] krv]] dex]m]]\ c]]l]I jv]] tOy]]r T]]y] tono m]]qe ton]o p]it] x¶\ D]]re ?
rv]In¨no T]y¶\ ke sp]\dn]] Ak t]o g¶n]]m]]\ ht]I ano p]kz]w jt]]\ x]rm]]v]]no b]dlo {l]qI p]ot]]no
db]z]v]v]] p—y]tn] krt]I ht]I. toNo kÁu\ : ÔB]lo, t]]re je krv¶\ hoy] to kr p]N] Ak v]]t] s]]\B]LI lo ke a] Ak
Av]I p]L Ce ke jeno t¶\ j]Lv]I loxo t]o a]p]N]] «v]n]m]]\ x]]\it] jLv]]w rhexo. n]hI\ t]o p]CI t]]re a]K]I ij\dg]I
rzv]]n¶\ j rhexo.Õ
Ôt]mo je t]k j]Lv]I lov]]n]I v]]t] kro Co Ano hu\ a]p]G]]t] krv]] jev]I g]N¶\ Cu\. jy]]re a]p]G]]t] krv]]
jev]I p]Ley] mo\ a]p]G]]t] n]T]I ky]o* ty]]re aty]]re m]]re x]] m]]qe a]p]G]]t] krv]o p]ze ? hu\ a] p]Ln]I ik\m]t]
s]]rI poQe s]m]ju\ Cu\. hu\ tono m]]rI rIto j]Lv]I l]wx]. a]x]] ht]I ke t]mo m]no Am]]\ s]]T] a]p]x]o p]N] m]]rI
A a]x]] in]SPL in]v]zI Ce. m]]rI a]x]]aon]I s]]To iv]iD]no kdI moL j n]T]I m]Lt]o.Õ KodT]I to b]ol]I g]w.
dUr kow G]izy]]Lm]]\ bon]] qkor] p]z/y]].
Ôc]]l]o, a]je {\G]I jwA, k]lo a] iv]So v]]t] krIx¶\.Õ Cev]qe rv]In¨A kÁu\.
Ôk]lo v]]t] krv]]T]I Am]]\ kx]o Per p]zv]]n]o n]T]I.Õ sp]\dn]]n]I m]kkm]t]] b]ol]I {QI.
Ôto\ t]ro in]N]*y] jN]]v]I dID]o Ce p]N] t]no m]]rI s]l]]h Ce ke t¶\ a]jn]I r]t] x]]\it]T]I iv]c]]r krI jo.
[t]]v]Le l]IDol]] in]N]*y] ky]]rek a]K]I ij\dg]I K]qky]] kre Ce.Õ
ÔK]qk] s]hn] krv]]n]I m]]re k]\w n]v]]w n]T]I. t]mo Am] j m]]n]I lojo ke m]no hvo l]]\b¶\ «v]v]]n]o m]oh
j rÁo n]T]I.Õ Av¶\ khI n]]K]v]]n¶\ sp]\dn]]no m]n] T]y¶\ p]N] An]]T]I Av¶\ n] b]ol]]y¶\. ANo kÁu\ : Ôp]N]
in]N]*y]m]]\ no in]N]*y]m]]\ hu\ a] t]k c]UkI j][\ t]o m]no to s]]t] B]v] s¶D]I K]qky]] kre An¶\ x¶\ ?Õ rv]In¨ k]\w n]
b]oly]o. dex]m]]\T]I s]m]]c]]r a]vy]] ty]]rT]I j kx¶\ ajug]t¶\ T]v]]n]] B]N]k]r] v]]g]I rÁ] ht]] ton¶\ a] Cev]q ht¶\
Am] tono l]]gy¶\.
sp]\dn]]A a]K]I r]t] p]]s]]\ G]sy]] ky]]*\. rv]In¨ p]N] {\G]I x]ky]o n] ht]o. A bon]I v]c]m]]\
aqv]]t]I Prj, v]hem], ßoD], x]\k] ano B]y]n]I l]]g]N]IaoA p]N] Am]n]I s]]To r]t] a]K]In]o [j]g]ro ky]o* j
ht]o no ! no Aqlo s]v]]rm]]\ {Qt]]\n]I s]]To j sp]\dn]]A rv]In¨no kÁu\ no: Ôt]mo h[<isp]qlo jt]] p]hel]]\ m]no
hj]r p]][nzn]o cok a]p]t]] jjo Aqlo hu\ iqkIqn]I vy]v]sT]] krv]] m]]\z\.u T]ozI K]rIdI p]N] krv]I p]zxo.Õ
Ôt]o a] t]]ro Cev]qn]o in]N]*y] Ce ?Õ a]K]I r]t] dLIno koizy]]m]]\ [G]r]vy]]n]o G]]q T]yol]o j]N]I ht]]x]
T]t]]\ rv]In¨A p]UCy¶\.
Ôh]. m]]rI t]o wcC] ht]I ke t¶\p]N] s]]To a]vo. t]]tk]il]k n] b]no t]o jem] b]no tom] v]hel]I t]ke t¶\ p]N]
142

v]s]m]] aort]]

dex]m]]\ a]v]I j]y].Õ to b]ol]I.
Ôx¶\ krv]] ?Õ
Ôje k]m] m]]qe ahI\ a]vy]]\ ht]]\ A k]m] p]Uru\ T]y¶\ Ce ano dex]m]]\y] k]m] v]]q juA Ce A m]]qe.Õ
Ôky¶\ k]m] ? in]x]IT]n]I c]]krI krv]]n¶\ ano A b]h]no t]m]no roj roj m]Lv]]n]I t]k {B]I krI
a]p]v]]n¶\ ?Õ
m]r«.Õ

Ôjo t¶\ t]]r] m]n]no v]hem]T]I p]os]Ix] t]o klox] is]v]]y] b]Iju\ k]\w p]]m]I x]kIx] n]hI\; p]CI t]o jev]I t]]rI
Ôaty]]rey] b]Iju\ x¶\ p]]m]I x]ky]o Cu\ ? Cell]] p]\dr idv]s]T]I D]r]wno K]]D¶\ Ce j koNo ?Õ
Ôx]] m]]qe ?Õ
Ôt]no K]b]r Ce j.Õ

Ôn]] m]no K]b]r n]T]I. t]]r] m]n]m]]\ x¶\ c]]lo Ce A K¶d B]g]v]]n] p]N] j]N]t]o hxo ke kem] An]I x]\k] Ce.
hu\ t]o t]no PrI Ak v]]r khu\ Cu\ ke m]]r]m]]\ iv]Ãv]]s] r]K].Õ
Ômo\ b]hu iv]Ãv]]s] r]Ky]o Ce no m]n]noy] b]hu m]]y¶*\ Ce.Õ to b]oly]o. sp]\dn]] v]D¶ C\Cez]w. An]I a]\K]n]]
a]<p]rex]n] m]]qe p]oto je ky¶*\ An]I kdr krv]I t]o b]]ju p]r rhI no __
p]N] sp]\dn]] k]\w b]ol]I n]hI\ Aqlo p]ot]]n]] g¶ss]]no aokI n]]K]v]]n]o rv]In¨n]o m]ks]d b]L n] a]vy]o Ct]]\
A b]oly]o : Ôhu\ [d]r m]]N]s] Cu\. in]x]IT]no mo\ s]]moT]I j a]v]k]y]o* ht]o. m]]rI A [d]rt]]n]o t]mo gorl]]B]
lox]o ano m]]rI p]]CL boy] jN]]\ CUp]I r\g]reil]y]o m]n]]v]x]o Av]I a]x]] n] ht]I. hu\ jow x]kt]o n] ht]o A
drim]y]]n] t]mo boyo x¶\y] n]hI\ ky¶*\ hoy] ! b]]kI jen]I p]]so l]]K]o Ðip]y]] Ce Av]I t]]rI bon]p]N]IA t]no
Pidy]]n]Iy] m]dd n] krI, are, to\ m]]g]Iy] n]hI\ no a] m¶Pil]so-jen¶\ p]ot]]n¶\ G]r p]N] g]Iro m]Ukel¶\ ht¶\ toNo A
G]r voc]I dwno t]no c]]r hj]r Ðip]y]] a]py]] ano to to\ l]ID]] p]N] K]r]. m]no deK]t]o krIno jo t]]re m]no
t]m]]rI a] r]s]l]Il]] j b]t]]v]v]I ht]I t]o p]CI m]no deK]t]o j x]] m]]qe ky]o*?Õ
ton]I a]v]I x]\k]T]I B]rel]I K]oqI v]]t]oT]I g¶sso T]w g]yol]I sp]\dn]]no G]zIB]r t]o x]o jv]]b] a]p]v]o
ton]I j s]UJ n] p]zI. Cev]qe to b]ol]I : Ôm]no l]]go Ce ke s]m]y] p]N] a]p]N]I v]ccon¶\ a\t]r aoCu\ krI x]kxo
n]hI\. a]p]No aj]N]I D]rt]I p]r CIA ano s]g]]\ m]]b]]p]T]Iy] aiD]k Av]]\ v]zIl]on]I Cˆ]C]y]]m]]\ CA.
a]p]No hs]Ino CUq]\ p]zIA A j y]ogy] Ce.Õ
Ôt]o x¶\ to\ in]ºy] j krI l]ID]o Ce ?Õ rv]In¨A p]UCy¶\. a] j p—Ãn] toNo r]to keql]I v]]r p]UCy]o ht]o
toy] tono y]]d n] ht¶\. sp]\dn]]A p]N] Akn]o Ak jv]]b] a]py]] ky]o* ht]o toy] kd]c] tono y]]d n] ht¶\. Aqlo
t]o to b]Ij] B]Lt]] jv]]b]n]I a]x]]A p—Ãn] v]]r\v]]r p]UCy]] krt]o ht]o no !
Ôh].Õ v]LI p]]Co A j jv]]b].
Ôm]no ahI\ Akl]o m]UkIno ?Õ
Ôt]mo k]\w n]]n]] n]T]I ke in]r]D]]r p]N] n]T]I. m]]rI s]]To dex]m]]\ a]v]v]] m]]g]t]] ho t]o AT]I Ðzu\ x¶\ ?Õ
qU\k], s]c]oq ano m]kkm] x]bdo no AT]Iy] m]kkm] m]n]. rv]In¨ An]I s]]mo t]]kI j rÁo.
v]s]m]] aort]] 143

ÔB]lo, hu\ pOs]]n]I no iqkIqn]I vy]v]sT]] kru\ Cu\. t¶\ somy¶al]n]I s]]To {p]zv]]n]I tOy]]rI kr.
a]p]No CUq]\ p]zt]]\ s¶D]I hs]Ix¶\. p]CIn¶\ t]o B]g]v]]n] j]No.Õ to KodT]I b]oly]o. sp]\dn]] p]N] b]h]r n]IkLI g]w.
G]rm]]\ b]D]]\ j]g]I g]y]]\ ht]]\.

an¶ßm]

26. a]p]No PrIT]I m]LIx¶\ j.
Ôam]]r] bom]]\T]I Ake dex]m]]\ jv¶\ p]ze Am] ht¶\ Aqlo amo n]kkI ky¶*\ ke sp]\dn]]A dex]m]]\ jv¶\. m]no
t]o Akdm] CUqI m]LI x]ke n]hI\ Aqlo__Õ rv]In¨A v]g]r p]UCyoy] khev]] m]]z/y¶\.
ÔAn]I t]ib]y]t] s¶D]rxo Aqlo hu\ p]]CI a]v]I j s]m]jo no.Õ sp]\dn]] khet]I ano p]CI [mort]I :
Ôare, b]n]xo t]o Ano j ahI\ lot]I a]v]Ix], p]CI x¶\ ?Õ no a]\K] [l]]LI hs]I p]zt]I. s]]\B]Ln]]r]\y] ton]I
s]]To hs]v]] p—y]tn] krt]]\ p]N] Av¶\ hs]v]]m]]\ kowno m]J] p]zt]I hoy] Am] l]]g]t¶\ n] ht¶\. b]D]]\no rv]In¨ ano
sp]\dn]]n]I v]cco p]zel]I t]zn]o aN]s]]r a]v]I j g]y]o ht]o.
a]m] no a]m] ˆ]N] idv]s] v]It]I g]y]]. A ˆ]N] idv]s]o drim]y]]n] rv]In¨A keql]Ik dozD]]m] krI ht]I
ano somy¶alo p]N] p]ot]]n]]T]I b]n]t]I s]h]y] krI ht]I, Aqlo sp]\dn]]n¶\ b]Uik\g] ano jÐrI k]g]iLy]]\ tOy]]r
T]w g]y]]\ ht]]\.
a]je s]]\jn]] s]]z]c]]r v]]go sp]\dn]] ano somy¶al] n]IkLv]]n]]\ ht]]\. rv]In¨ ano sp]\dn]]n]]\ p]kzI
r]Kol]]\ hEy]]\ hvo h]T] rhet]]\ n] ht]]\. boy]no CUq]\ p]zv]]n¶\ ht¶\ A v]]t]n¶\ Am]no du:K] ht¶\ AT]I aiD]k du:K] t]o
Am]no A v]]t]n¶\ ht¶\ ke toao Akb]Ij]no n] s]m]« x]kv]]no k]rNo B]]re hEyo CUq]\ p]zt]]\ ht]]\. s]v]]re
sp]\dn]]n]I a]\K] K]Ul]I ty]]re rv]In¨ j]g]t]o j ht]o. Ôt¶\ a]K]I r]t] {\G y]o n]T]I ke x¶\ ?Õ to b]ol]I {QI.
ÔAv¶\ n]T]I p]N] t¶\y] B]]gyo j bo kl]]k {\G]I howx].Õ to b]oly]o.
Ôa]je t]o hu\ jwx].Õ to b]ol]I.
ÔAy] t]]re m]no s]\B]]rI a]p]v]]n¶\ hoy] ?Õ Av¶\ khev]]n¶\ rv]In¨no m]n] t]o T]y¶\ p]N] A b]oly]o ty]]re
b]Iju\ j : Ôx¶\ T]]y] ? to\ n]kkI ky¶*\ Ce Aqlo.Õ
Ôt¶\ m]no s]\B]]rxo t]o K]ro no ?Õ kev]o p—Ãn] ? kev]] s]\b]\D]o s]]To A l]oko CUq]\ p]zt]]\ ht]]\ AT]I s]]v]
aj]N] Av]o iv]p]irt] ano h]sy]]sp]d.
Ôhu\ l]]K] p—y]tn] kru\ t]oy] t]no kev]I rIto iv]s]rI x]ku\ ?Õ iv]s]y¶*\ iv]s]r]t¶\ hot] t]o m]]N]s] du:K]I j xo\
T]]t] ? Av]] m¶K]B]]v] s]]To to b]oly]o.
Ôa]p]No PrIT]I ky]]re m]LIx¶\ ?Õ
ÔkoN] j]No ?Õ
Ôkd]c] n] m]LIA t]o ?Õ x]\k] ano sˆ]I s]]To j hoy] no !
ÔAv¶\ n] b]ol].Õ
144

v]s]m]] aort]]

Ôt¶\ a]x]]v]]dI Ce ?Õ
Ôm]no k]\w K]b]r p]zt]I n]T]I, p]N] a]p]No a]je t]o m]LIx¶\ j. idl]T]I ano dehT]I p]N]. a]p]No
Akb]Ij]no m]]P krI dwx¶\. t¶\ m]no m]]P krxo no, he\ ?Õ
Ôkev]o p—Ãn] kre Ce t¶\ ? m]]P t]o t]]re m]no krv]]n¶\ Ce. m]no iv]Ãv]]s] Ce ke a]p]No boy] Akb]Ij]no m]]P
krI dwx¶\, y]]d p]N] krIx¶\ ano B]g]v]]n] krxo t]o PrIT]I m]LIx¶\ p]N] K]r]\.Õ to b]ol]I ano__
__ano A p]CI s]v]]r Ak kl]]k m]ozI {g]I ht]I An]I n]o\D] t]o pol]]\ v]zIl]on]I hs]I rhel]I
a]\K]oAy] ky]]\ n]hot]I l]ID]I ?
somy¶al] ds] v]]g]t]]m]]\ p]ot]]n]I s]Uqkes] l]wno a]v]I p]hocy]o. A l]\c] ahI\ j lov]]n]o ht]o.
rv]In¨A a]je h]<isp]ql]m]]\T]I rj] l]ID]I ht]I.
Ômo\ m]]r] ip]t]]« m]]qe a] v]oik]g] sqIk ano a] is]g]]req l]wqr l]ID]]\ Ce ano m]]r]\ m]]t]]«
m]]qe__Õ somy¶al] khI rÁo ht]o p]N] rv]In¨n¶\ Dy]]n] An]] b]ol]v]] p]r n] ht¶\. g]wk]lo h]<isp]qloT]I a]v]t]]\
A in]x]IT] m]]qe sy¶qn¶\ k]p]z, v]&\d] m]]qe Air\g]n]I Ak jozI ano z]<kqr B]Ç]c]]y]* m]]qe Ak s]rs] m]J]n¶\
sqeT]oskop] l]w a]vy]o ht]o.
Ôt¶\ m]no p]ˆ] t]o l]K]xo no ?Õ b]p]ore shej Ak]\t] m]Lt]]\ ANo sp]\dn]]no p]UCy¶\. p]ˆ] Aqlo s]]t]ty] :
p—em]n¶\ ke ©eS]n¶\.
sp]\dn]] c]m]kI. Ôk]\w khev]]y] n]hI\. t¶\ t]o l]K]xo no ?Õ
Ôt¶\ kem] n]hI\ l]Ko ?Õ
Ôhu\ n]hI\ l]K¶\ Av¶\ mo\ kÁu\ n]T]I. jy]]re t]no jN]]v]v]] jev¶\ kx¶\ hxo ty]]re hu\ l]K]Ix] j.Õ
Ôt]]rI t]ib]y]t] s]]c]v]je.Õ
Ôt]ib]y]t] t]o t]]rI s]]c]v]v]] jev]I Ce. m]]rI t]ib]y]t] a] doZ v]S]*m]]\ ky]]rey] b]g]zel]I to\ jow Ce ? t¶\
t]]rI t]ib]y]t] s]]c]v]je.Õ
Ôno kd]c] n] s]]c]v]I x]ku\ t]o t]]rI sov]]n]o m]no l]]B] m]Lxo ke?Õ
ÔA m]]rI Prj Ce.Õ
Ôm]no l]]go Ce ke A m]]qe m]]re m]]\d] p]zv¶\ p]zxo.Õ
Ôa]p]No Av]]\ CIA !Õ
Ôkev]]\ CIA ?Õ
Ôa]p]No Akb]Ij]n]I a]ql]I k]L« r]K]IA CIA p]N] pol]I zos]Iao khe Ce ke a]p]No l]ZIno CUq]\
p]zIA CIA.Õ to b]ol]\I. A p]ot]]n]] m]n]no m]n]]v]v]] t]o n]hot]I m]]g]t]I ke b]nno s]]r] s]\b]\D]o s]]To CUq]\ p]zt]]\
ht]]\!
ÔAm]n]o sv]B]]v] s]]ro Ce.Õ
Ôt¶\ Am]no n]hI\ duB]vo An]I m]no K]]t]rI Ce. kn]*l] p]N] s]]r] m]]N]s] jN]]y] Ce.Õ
v]s]m]] aort]] 145

Ôa]p]No m]]qe b]D]]\ j s]]r]\ Ce. a]p]No b]D]]\no m]]qe s]]r]\ CIA no Aqlo.Õ
Ôt]mo boy] ky]]rn]]\ a\dr x¶\ kro Co ?Õ b]h]rT]I An]In]o av]]j s]\B]L]y]o. sp]\dn]] v]hel]I v]hel]I
b]h]r dozI g]w.
Ôm]no Am] ht¶\ ke t]mo Cev]qn]o ihs]]b] p]t]]v]t]]\ hx]o.Õ somy¶alo qkor krI.
Ôt]]r] m]n]m]]\ hm]N]]\n]] av]n]v]] t]r\g]o {Qt]] hoy] Ce.Õ sp]\dn]]n]I p]]CL b]h]r a]v]I g]yol]]
rv]In¨A kÁu\.
p]r\t¶ n]IkLv]]n]o s]m]y] jem] jem] n]«k a]v]t]o jt]o ht]o tom] tom] v]t]]v]rN]m]]\ g]m]g]In]In¶\ p—m]]N]
v]D]t¶\ jt¶\ ht¶\. pol]]\ ˆ]N] v]zIl]o t]o p]heloT]I j g]]\Q v]]LIno boQ]\ ht]]\. sp]\dn]] no rv]In¨n]]\ hs]t]]\ m]o\ tom]no
Cet]rI x]ke tom] n] ht]]\. sp]\dn]] ano rv]In¨ b]hu s]]r] s]\b]\D]o s]]To CUq]\ p]zt]]\ n] ht]]\ An]I Am]no K]]t]rI
ht]I. tom]no An¶\ du:K] p]N] ht¶\, p]N] toao tom]]\ x¶\ krI x]ke tom] ht]]\ ?
Ôjo rv]In] m]]ro dIkro hot] t]o mo\ An]I K]b]r l]w n]]K]I hot].Õ An]I m]n]m]]\ iv]c]]rt]I ht]I ano
v]]st]iv]kt]]n¶\ B]]n] tono rv]In¨no qokt]]\ aqk]v]t¶\, k]rN] ke a] b]D]]n]I p]]CL pol]o t]o\tor m]N]n]o t]o a]v]Ino
{B]o rhI jt]o ht]o. p]ot]]no rv]In¨ p—tyo l]]g]N]I ht]I. rv]In¨ p]N] p]ot]]n]I s]]To s]g]] dIkr] jev]o p—em]
r]K]t]o ht]o p]N] A t]o Ak n]kkr v]]st]iv]kt]] ht]I ke A p]ot]]n]o dIkro n] ht]o, ano Aqlo ton]]T]I b]ol]]w
g]y¶\ no : Ôsp]\dn]] y¶.ke. p]]CI a]v]v]]n]I Ce ke t¶\ An]I p]]CL {p]zv]]n]o Ce ?Õ
Ôsp]\dn]] j]No.Õ
Ôkem] sp]\dn]] j]No ? sp]\dn]] j b]D¶\ j]No no t¶\ k]\w p]N] n]T]I j]N]t]o Am] ? aQv]]izy]]T]I boy] jN]]\
g¶s]p¶s] kro Co Ct]]\ __Õ An]Ino a] p—s]\go g¶sso n]hot¶\ T]v¶\ t]oy] An]]T]I g]rm] T]v]]w g]y¶\.
Ôhu\ Am] n]T]I khet]o. sp]\dn]] dex]m]]\ Ak im]ˆ]n]I s]\B]]L r]K]v]] m]]qe j]y] Ce. jo tono jldI s]]ru\ T]w
jxo aT]v]] t]o to im]ˆ] ahI\ a]v]v]] s]\m]t] T]xo t]o sp]\dn]] tono l]wno ahI\ a]v]xo, n]hI\ t]o p]CI C Ak
m]ihn]] p]CI hu\ dex]m]]\ {p]zI jwx].Õ rv]In¨A kÁu\.
ÔAm] ke hm]N]]\n]o t¶\ b]hu jUQo T]w g]y]o Ce to m]]r]T]I ajNy¶\ n]T]I. t¶\ x¶\ m]no a]\D]LI m]]no Ce ?
t]m]]r] bo jN] v]cco kx]ok K]qr]g] T]y]o Ce no t]mo K]oqu\ hs]Ino am]no {Q]\ B]N]]v]v]]n]o p—y]tn] kro Co to
m]]r]T]I aj]Ny¶\ n]T]I.Õ
ÔAv¶\ kx¶\ n]T]I. A t]m]]ro K]]l]I v]hem] j Ce.Õ
p]N] rv]In¨n¶\ khev¶\ j]No s]]\B]ñy¶\ j n] hoy] Am] ANo a]g]L kÁu\ : Ôm]]re A j]N]v¶\ Ce ke t]m]]rI
v]cco x]]n]o K]qko Ce ?Õ
ÔAv¶\ kx¶\ n]T]I.Õ rv]In¨ p]ot]]n]I v]]t]no v]Lg]I rÁo.
Ôjo t]m]]r] krt]]\ mo\ v]D]]re idv]]LIao jow Ce. t]mo boy] jN]]\ vov]l¶\ hs]Ino am]no Cet]rv]] m]]g]t]]\ ho
t]o t]mo j]N]o p]N] An]]T]I hu\ ke mog]I Cet]r]t]]\ n]T]I. hu\ t]no PrIT]I Ak v]K]t] p]UCu\ Cu\ ke t]m]]r] bo jN] v]cco
ky]I v]]to t]Uq p]zI Ce ?Õ An]IA rv]In¨no s]ID¶\ j p]UCy¶\.
rv]In¨ k]\w b]oly]o n]hI\. to {\c ¶\ j jow x]ky]o n]hI\. An]Ino ton]] jv]]b] m]]qe K]]ss]o v]K]t] r]h
jov]I p]zI. p]CI kx]o jv]]b] n] m]Lt]]\ tono n]hot¶\ khev¶\ Ct]]\ ton]]T]I khev]]w g]y¶\ : Ômo\ t]]rI s]]To s]g]] dIkr]
jev¶\ v]h]l] r]Ky¶\ Ce p]N] a]je m]no T]]y] Ce ke to\ m]no m]] g]N]I n]T]I. t]]r] Pkt] m]] khev]]T]I j hu\ m]] n]T]I b]n]I
146
v]s]m]] aort]]

jt]I. jo b]n]I jt]I hot] t]o to\ m]]r]T]I a] Cup]]vy¶\ n] hot].Õ to KodT]I b]ol]I.
ÔAm] j hoy] t]o t]mo sp]\dn]]noy] dIkrI jev]I ky]]\ n]T]I g]N]I ? tono j kem] p]UCt]]\ n]T]I ?Õ
Ôaty]]re hu\ t]no p]UC\ u Cu\. m]no jÐr jN]]xo t]o hu\ Anoy] p]UCIx]. A t]]rI jem] jv]]b] [z]v]xo n]hI\
An]I m]no K]]t]rI Ce. p]N] aty]]re t]o t¶\ j jv]]b] a]p].Õ
shej v]]r m]On] rhI a]K]re rv]In¨A m]o\ K]oly¶\ : Ôhu\ Am] m]]n]t]o ht]o ke sp]\dn]]A dex]m]]\ jv]]n]I
jÐr n]T]I. sp]\dn]] Am] m]]n]t]I ht]I ke toNo jv¶\ jowA ano to dex]m]]\ j]y] Ce A t]mo juao Co.Õ
Ôjv¶\ ke n] jv¶\ A t]o t]m]]r] A m]]N]s] s]]Ton]] s]\b]\D]o p]r a]D]]r r]Ko Ce.Õ An]IA kÁu\.
ÔAm] jov]] jwA t]o A m]]N]s] s]]To am]]ro kow kOqu\ib]k s]\b]\D] n]T]I. A m]]N]s] sp]\dn]]n]o im]ˆ]
Ce. sp]\dn]] jo m]]rI s]]To n] p]rN]I hot] t]o ton]I s]]To j p]rN]I hot] Av]o A im]ˆ] Ce. m]]rI a]\K]n]]
a]<p]rex]n] m]]qe ANo am]no c]]r hj]r Ðip]y]]n]I l]on] p]N] a]p]I Ce.Õ rv]In¨A je k]\w khev]] jev¶\ ht¶\ A
t]qsT]t]]T]I khI n]]Ky¶\. jy]]re idl] K]oly¶\ ht¶\ ty]]re aD]Uru\ ke K]oqu\ khev]]n]o x]o aT]* ?
Ôa] s]\b]\D ]no t¶\ aoCo g]No Ce ? ano tom]]\y] tono jy]]re qI.b]I. jev]I b]Im]]rI Ce ty]]re ? to m]]N]s]n]I
p]tn]I ton]I s]]To n]T]I ?Õ
Ôn]], to p]rNy]o n]T]I.Õ
An]I shej iv]c]]rm]]\ p]zI g]w p]CI hs]I p]zt]]\ b]ol]I : Ôt]m]]re t]o pol]]\ s]]s¶-v]hun]] jev]o G]]q T]y]o
Ce.Õ
m]]g]]*rqe no ton]I a] v]]t] n] s]m]j]w. to v]c]m]]\ b]ol]I {QI : Ôky]]\ s]]s¶-v]hu ?Õ
Ôa] t]o Am]n]] w\izy]]n]I v]]t] Ce. s]]s¶m]] ky]]\k b]h]r g]y]]\ ht]]\ no Ak b]]w Am]no ty]]\ C]x] lov]]
m]]qe a]v]I. G]rm]]\ C]x] ht]I n]hI\ Aqlo v]huA tom]no tom] jN]]v]I p]]C]\ k]Z/y]]\. pol]I b]]w p]]CI v]LI. g]l]Ino
n]]ke Ano s]]s¶m]] s]]m]]\ m]ñy]]\. v]]t] j]N]I to t]o D]U\v]]\p]Uv]]\ T]w g]y]]\. khe : Ôc]]l]o m]]rI s]]To. v]hun]I x]I
m]j]l] ke A t]m]no C]x] a]p]v]]n]I n]] p]]ze ?Õ
Ôpol]I b]]w a]x]]B]rI tom]n]I s]]To p]]CI a]v]I. ty]]\ t]o G]rn]] a]\g]N]]m]]\ pos]I s]]s¶m]] pol]Ino khe :
ÔA v]hu An]] m]n]m]]\ s]m]je Ce x¶\ ? A s]]s¶ Ce ke hu\ ? j]ao, hu\ t]m]no khu\ Cu\ ke G]rm]]\ C]x] n]T]I. b]]r
v]rs]n]I hu\ boQI Cu\ no A t]m]no n]] p]]zn]]rI koN] ?Õ Av]o G]]q a]m]no T]y]o Ce.Õ
rv]In¨ t]o k]p]o t]o l]ohI n] n]IkLe Av]o T]w g]y]o. p]N] m]]g]]*reqno k]\w s]m]jN] n] p]zI. Ôm]no k]\w
s]m]j]y¶\ n]hI\.Õ to b]ol]I.
Ôrv]In¨no v]]\D]o A v]]t]n]o hoy] Am] l]]go Ce ke sp]\dn]]A dex]m]]\ jv¶\ jowA Am] ANo khev]]n¶\ hoy]
Ano b]dlo sp]\dn]] p]ot]]n]I j]to dex]m]]\ jv]]n¶\ n]kkI kre A kem] c]]lo ?Õ no m]]g]]*reqn]I s]]To kn]*l] p]N] hs]I
p]z/y]].
Ôn]], tov¶\ n]T]I.Õ rv]In¨ b]ol]I {Q/y]o.
Ôt]o kev¶\ Ce ?Õ
Ôv]]t] Am] Ce ke am]]re ty]]\n]o s]m]]j hju jun]v]]N]I Ce. sp]\dn]] no in]x]IT] Ak v]K]t] p—em]m]]\ ht]]\,
v]s]m]] aort]] 147

b]oly]o.

hvo sp]\dn]] in]x]IT]n]I c]]krI krv]] dozI j]y] t]o l]okono in]\d] krv]]n]I t]k m]Le.Õ to l]oc]] v]]Lt]]\

An]I a]\K]o JIN]I krI ton]I s]]mo t]]kI rhI. shej v]]r p]CI A b]ol]I : Ôjo, hu\ t]]r] A w\izy]]m]]\
b]D]]\ m]LIno v]Is] v]S]* rhI Cu\ Aqlo m]no ty]]\n]] s]m]]jn]o G]N]o p]irc]y] Ce. p]N] hu\ a]K]o v]K]t] ty]]\ Akl]I
j rhI Cu\ Aqlo ty]]\n]] p]it]aon¶\ m]]n]s] kev¶\ hoy] Ce An]I m]no K]b]r n]T]I. t]]rI v]]t] p]rT]I m]no l]]go Ce ke
a]m]]\ l]okono t¶\ am]T]] v]c]m]]\ l]]vo Ce. v]]\D]o jo kowno hoy] t]o to t]]re j Ce.Õ
Ôm]]re ? m]]re x¶\ Ce ?Õ
Ôt]]re j. t]]r] p]it]m]]n]s]no. t¶\ sp]\dn]] p—tyo x]\k]n]I n]jre juA Ce. jo a]m] j hoy] t]o m]]re t]no
khev¶\ p]zxo ke t]]r] jev]o m]UK]* m]]N]s] b]Ijo kow n]hI\ hoy]. t¶\ p]oto j v]]r\v]]r khet]o ht]o ke sp]\dn]] jev]I
p]tn]I m]Lv]I A p]N] s]d/B]]gy]n]I in]x]]n]I Ce. jo t¶\ An]] p]r a]ql]o j iv]Ãv]]s] r]K]t]o hoy] t]o m]]re khev¶\
p]zxo ke A t]]r]T]I dUr c]]l]I j]y] A j y]ogy] Ce.Õ An]IA kÁu\.
rv]In¨ {\c¶\ p]N] jow x]kt]o n]hot]o. Ak t]rP p]ot]]n]I a\D]]v]sT]]m]]\ je m]kkm]t]]T]I ANo k]m] l]ID¶\
ht¶\ ano je rIto ANo p]ot]]n]I c]]krI krI ht]I to t]o ton]]T]I kow k]Le B]Ul]I x]k]y] tom] n] ht¶\. p]N] s]]mo
p]Xo in]x]IT] s]]Ton]]\ sp]\dn]]n]]\ mOˆ]Is]\b]\D] ano [tkq l]]g]N]I tono m]U\Jv]t]]\ ht]]\. to Ak m]]n]v]I t]rIke
sp]\dn]]n]] a] g¶N]no jÐr d]d det]o ht]o p]N] Ak p]it] t]rIke __Ôkow p]it] a] s]hn] krI lo n]hI\.Õ A m]n]m]]\
j b]b]zI {Q/y]o p]N] b]oly]o ty]]re b]Iju\ j : Ômo\ tono s]m]j]v]I jow__Õ to b]ol]v]] g]y]o.
p]N] tono a]g]L b]ol]v]] dID]] is]v]]y] An]I b]ol]I {QI : Ôdex]m]]\ n] jv]] m]]qe no ? ANo p]ot]]no je
y]ogy] l]]gy]o A in]N]*y] l]ID]o. m]no K]]t]rI Ce ke ANo je in]N]*y] l]ID]o hxo to y]ogy] j hxo. p]N] t¶\ A t]o n]hI\
j B]Ul]I g]y]o hoy] ke w\izy]]m]]\ jy]]re z]<kqroA p]N] t]]r] a]<p]rex]n]n]I s]PLt]] m]]qe h]T] D]ow n]]Ky]] ht]]
ty]]re toNo j t]]r] a]<p]rex]n] m]]qe w\glonz a]v]v]]n]o m]kkm] in]D]]*r ky]o* ht]o. are, t¶\ j ky]]\ tOy]]r ht]o
t]]r] A a]<p]rex]n] m]]qe ? jo t¶\ m]]ro dIkro hot] t]o mo\ t]no sp]\dn]] p]r p]Urep]UrI Û]DD]] r]K]v]]n]I s]l]]h
a]p]I hot]. c]]l]o, hu\ tOy]]r T]][\. t¶\ Arp]oq* p]r t]o a]v]v]]n]o j howx].Õ {B]I T]t]]\ to b]ol]I ano b]h]r
n]IkLI g]w. rv]In¨n]I p]]\p]N] a]ze aqkI g]yol]]\ a]\s¶ An]I Cell]I qkore p]]L aoL\g]Ino b]h]r dzI
p]z/y]]\.
Ôb]D]]\ tOy]]r T]w g]y]]\ hoy] t]o n]Ico somy¶al] c]Is]o p]]ze Ce.Õ tOy]]r T]wno b]h]r a]vol]I
sp]\dn]]A azD¶\ m]j]km]]\ ano azD¶\ [t]]v]Lm]]\ kÁu\.p]N] rv]In¨n]I s]]mo n]jr p]zt]]\ to aqkI g]w. Ôx¶\
T]y¶\ p]]Cu\ ?Õ to b]ol]I {QI.
a]\s¶ l]UCv]]n]I drk]r ky]]* is]v]]y] rv]In¨A kÁu\ : ÔT]v]]n¶\ x¶\ ht¶\ ? zos]IA m]no T]ozo J]qky]o.
a]p]No D]]rIA CIA Aql]I A aj]N] ke B]oLI n]T]I. Ano g]\D] a]v]I g]w Ce.Õ
Ôx]]n]I ?Õ
Ôa]p]N]I v]cco je k]\w c]]l]I rÁu\ Ce An]I.Õ
Ôp]N] g]w k]lo r]t]T]I t]o a]p]No s]m]]D]]n] krI l]ID¶\ Ce.Õ
Ôm]no p]N] l]]go Ce ke A b]D¶\ m]]ˆ] aOp]c]]irk j ht¶\. a]p]No b]dl]]y]]\ n] ht]]\. m]]ˆ] Av]o deK]]v]
krt]]\ ht]]\. m]no l]]go Ce ke a]p]No b]D¶\ n]vos]rT]I iv]c]]rv¶\ p]zxo. a]p]No iv]c]]rIx¶\, p]ˆ]vy]v]h]r krIx¶\
ano m]no Û]DD]] Ce ke a]p]No Bog]]\y] T]wx¶\. a]p]No tom] krIx¶\ j.Õ to b]oly]o.
148

v]s]m]] aort]]

Ôa]p]No Bog]]\ t]o T]wx¶\ j ton]I t]o m]noy] Û]DD]] Ce. keql]]\ v]hel]]\ Bog]]\ T]wx¶\ A jov]]n¶\ rhe Ce. p]N]
a]p]No T]oz]\ [t]]v]iLy]]\ no aiB]m]]n]I CIA Am] t]no n]T]I l]]g]t¶\ ?Õ to b]ol]I.
Ôt]]re m]]qe t]o hu\ Am] n] khI x]ku\ p]N] hu\ [t]]v]iLy]o ano v]D]]re p]zt]o v]hem]Il]o Cu\ A v]]t] s]]c]I.
hu\ p]it] Cu\ ano toT]I hu\__Õ
Ôhu\ t]no ky]]\ n]T]I aoLK]t]I ? m]no K]]t]rI Ce ke a]p]No a] a\go jr]y] n]hI\ iv]c]]rIA t]op]N] T]oz]
j s]m]y] p]CI a]p]No Akb]Ij]no m]Lv]] a]t¶r T]w {QIx¶\.Õ
b]oly]o.

Ôt¶\ b]hu iv]c]]re Ce. hu\ Av¶\ kx¶\ iv]c]]rt]o n]T]I. a]p]No s¶K]I T]v]] p—y]tn] krIx¶\ A c]okks].Õ to

to s]]\jn]] plon] {p]z/y¶\ ty]]re rv]In¨n]I a]\K]m]]\ a]\s¶ ht]]\. m]]g]]*req t]T]] kn]*l] tono s]]\t]v]n]
a]p]t]]\ ht]]\ ano An]I p]ot]]n]I a]\K]ono c]Uw p]zt]I aqk]v]v]] a]zu\ jow rhI ht]I.
Arp]oq* p]rT]I p]]C] Prt]]\ b]D]]\n]] m]n]m]]\ Ak j p—Ãn] ht]o : x¶\ sp]\dn]] no rv]In¨ PrIT]I Bog]]\
T]v]]n]]\ ht]]\ ?

an¶ßm]

27. m]oGoru\ im]l]n]
plon] s]]\t]]ßuJ Arp]oq* p]r p]ho\cy¶\ Aqlo Am]]\T]I {t]rt]]\ somy¶al]T]I b]ol]I jv]]y¶\ : Ôa] sT]]n]
keql¶\ rm]N]Iy] Ce !Õ
Ôjev¶\ m]n] hoy] Av¶\ sT]]n] l]]go. t]m]]ru\ m]n] aty]]re kev¶\ B]y¶*\ B]y¶*\ Ce !Õ sp]\dn]] b]ol]I.
Ôt]m]]ru\ m]n] kev¶\ Ce ?Õ somy¶alo s]]mo p]UCy¶\, jv]]b] m]Lv]]n]I a]x]] n]hot]I Ct]]\y]. sp]\dn]]A kx]o
jv]]b] n] a]py]o. ksqm] p]]s] krI b]nno b]h]r a]vy]]\ ty]]\ s¶D]I to k]\w j n] b]ol]I.
b]hr a]v]I toNo Ak qeks]I b]ol]]v]I. Ôt]mo t]m]]r]\ m]]t]ip]t]]no m]Lv]] a]t¶r hx]o j ?Õ
Ôal]b]–] Cu\ j. p]N] t]mo je k]m] m]]qe a]vy]]\ Co A p]N] Aql¶\ j ag]ty]n¶\ Ce. a]p]No p]hel]]\
h]<isp]qlo jwA, p]CI Gor, b]r]b]r no ?Õ somy¶alo kÁu\.
Ôh]<isp]ql]o ahI\ G]N]I Ce ano in]x]IT]no kw h]<isp]ql]m]]\ d]K]l] ky]o* Ce An]I m]no K]b]r n]T]I
Aqlo p]hel]]\ Gor j jv¶\ p]zxo. GorT]I p]CI h]<isp]ql]m]]\ jv]]n¶\ P]v]xo.Õ khet]]\ sp]\dn]]A zš]y]v]rno jÐrI
s]Uc]n]] a]p]I ke qeks]I m¶\b]wn]] rst]] p]r dozv]] l]]g]I.
Ôa] x]her m]no b]hu g]m]t¶\. a]p]N]] l]\zn] jev¶\ j Ce Aqlo, p]N] hu\ Am]]\ kdI K]]s] rok]y]o n]T]I.Õ
qeks]I {p]zI Aqlo somy¶al] b]oly]o.
Ôkem] ?Õ
Ôjy]]re hu\ w\izy]] a]v]t]o ty]]re Aql]o t]o [–oijt] T]wno a]v]t]o ke Arp]oq* p]rT]I s]ID]o j b]ombo
sonqšl] jt]o ano ty]]\T]I s]ID]o w\dor. m]]b]]p]no x]oD]v]]m]]\ in]SPLt]] j m]Lt]I ano p]]C] Prt]]\ hu\ Aql]o
v]s]m]] aort]] 149

[d]s] T]w g]yol]o hot]o ke m¶\b]w Ak]d idv]s] rok]v¶\ p]zt¶\ t]o p]N] kow gosq h][s]n]I koqzIn]I
c]]r dIv]]l]o v]cco j hu\ g]o\D]]w rhet]o.Õ
Ôa] m¶\b]wn¶\ n]s]Ib] j Av¶\ Ce. ahI\ a]vo Ce A kow An]I B]vy]t]]no m]]N]I x]kt]] n]T]I. keql]]k
t]o ahI\ v]rs]o s¶D]I rhe Ce Ct]]\ kow Am]no p]UCe ke t]]r] G]rT]I xoQn]I duk]n] s¶D]I je rst]o j]y] Ce A
is]v]]y] m¶\b]wm]]\ b]Ij] kow rst]] Ce K]r] ? t]o A x¶\ khexo K]b]r Ce ?Õ
Ôn]], x¶\ khexo ?Õ
Ôkhexo, m]no K]b]r n]T]I, p]N] A is]v]]y] b]Ij] kow rst]] hxo n]hI\ Am] l]]go Ce.Õ hs]t]]\ hs]t]]\ A
b]ol]I. m¶\b]wno m]]qe ton]o a] aiB]p—]y] Aql]o t]o s]]c]o ht]o ke somy¶al] p]N] iv]c]]rm]]\ p]zI g]y]o.
s]–]r v]rs] p]hel]]\, jy]]re p]ot]]no p]UrI s]m]jN] p]N] n] ht]I ty]]re p]oto m]]b]]p]T]I CUqo p]zI g]y]o
ht]o. aty]]re n]]n]p]N]n]I keql]Ik sm]&it] tono D¶mm]s]m]]\ joyol]] J]\K]] Ïxy]n]I jem] s]c]v]]w rhI ht]I, p]N] A
Aql]I t]o J]\K]I ht]I ke tono a]D]]re p]ot]]n]] b]Lp]N]n]] rheQ]N]no aoLK]I k]Zv¶\ x]ky] n]hot¶\.
Ôm]no Av¶\ y]]d Ce ke am]]r] G]rn]I p]]so l]]l] r\g]n]I keql]Ik b]s]o {B]I rhet]I ht]I. b]\g]l]]n]I c]]re
t]rP b]]g] ht]o. drv]]j]n]I p]]so m]]LIn]I aorzI ht]I. G]rm]]\ Ak n]]n]kzu\ m]\idr p]N] ht¶\. b]] B]g]v]]n]no
p—s]]d K]]v]] amo b]]n]I p]]CL j bos]I rhet]]\.Õ to sm]&it]no v]]g]oLt]]\ b]oly]o no G]izy]]L s]]mo jot]]\ ANo p]UCy¶\
: Ôa]p]No hju keql¶\ dUr jv]]n¶\ Ce ?Õ
Ôs]]c¶ p]UCo t]o m]no p]N] rst]]n]I t]o m]no p]N] p]UrI K]b]r n]T]I. hu\ t]o m]]ˆ] s]rn]]m¶\ j]N¶\ Cu\. rst]o
t]o zš]y]v]r j]No. p]N] m]no l]]go Ce ke hvo a]p]N]no p]]\cok im]in]qT]I v]D]]re v]K]t] n]hI\ l]]go.Õ no T]ozI j
v]]rm]]\ g]]zI An]] j]N]It]] m]]g]o* p]r a]v]I p]ho\c]I Aqlo sp]\dn]]A kÁu\: Ôjo t]m]]re t]m]]rI sm]&it]n]I
c]k]s]N]I krv]I hoy] t]o a]p]No t]m]]r] b]\g]l]]T]I T]oze dUr {t]rI jwA, p]CI t]mo t]m]]ro b]\g]l]o x]oD]v]] p—
y]tn] krI juao.Õ khet]]\ toNo zš]y]v]rno qeks]I {B]I r]K]v]] jN]]vy¶\. qeks]In¶\ B]]zu\ c]Ukv]I b]nnoA p]ot]]n]I
s]Uqkes]o s]\B]]LI.
Ôhvo a]p]No t]m]]r] b]\g]l]]n]I t]¢n] n]«k CIA. hvo t]mo t]m]]ro b]\g]l]o x]oD]I k]Zo t]o K]r].Õ
somy¶al]n]] m]n]n]I isT]it] aty]]re Av]I ht]I ke A s]]m]]ny] rIto t]o p]ot]]n]I sm]&it]n]I ks]oqI krv]]n]o
iv]c]]r n] j kre p]N] sp]\dn]]A jy]]re Ano s]Uc]vy¶\ ty]]re h]rI K]]v]]no b]dlo colonj [p]]zI lov]]n¶\ tono m]n]
T]w a]vy¶\. no to a]g]L T]y]o. tono kx¶\ y]]d a]v]t¶\ n] ht¶\.
a]m] tom] jot]]\ to b]ol]v]] l]]gy]o : ÔahI\ t]o m]no b]D¶\ n]v¶\ j l]]go Ce. hu\ ahI\ kow idv]s] __Õ b]ol]t]]\
to ac]k]w g]y]o. ton]I n]jre b]s] sqenz p]z/y¶\ no ton]I sm]&it] j]g]&t] T]w no toNo kÁu\ : Ôhvo m]no y]]d a]vo
Ce. a] A j b]s] sqenz Ce. amo ahI\ rm]v]] a]]v]t]]\. sqenzn¶\ m]k]n] n]v¶\ T]y¶\ l]]go Ce.Õ khet]]\ to Jzp]T]I
c]]l]v]] l]]gy]o. c]]l]t]]\ c]]l]t]]\ to a]m]tom] n]jr Perv]t]o ht]o. T]oqe dUr g]y]] p]CI tono l]]gy¶\ ke sp]\dn]] ton]I
s]]To a]v]t]I n] ht]I. toNo p]]CL n]jr krI t]o to p]ot]]n]I s]Uqkes] n]Ico m]UkI hs]t]I {B]I rhI g]w ht]I.
to p]]Co Py]o*. sp]\dn]] {B]I rhI ht]I ty]]\ Ak b]\g]l]]n]o J]\p]o p]zt]o ht]o. somy¶alo J]\p]]n]]
T]]\B]l]] p]rn]I t]Kt]Im]]\ kot]r]yol¶\ n]]m] v]]\cy¶\ : Ôs¶ism]t] in]v]]s]Õ. n]]m] a\g—e«m]]\ l]K]]yol¶\ ht¶\ Aqlo tono
v]]\c]v]]m]]\ kow t]kl]IP p]ze tom] n] ht]I. ANo n]]m] v]]\cy¶\ no a]g]L v]D]I b]\g]l]]n]] k\p]][nzm]]\ d]K]l] T]w
g]y]o. a\dr d]K]l] T]t]]\ j ton]I n]jr b]]g]m]]\n]I m]]LIn]I aorzI p]r p]zI ano ton]]T]I b]ol]]w g]y¶\ :
Ôm]]LIn]I aorzI. Ôhu\ n]hot]o khet]o m]no T]ozIG]N]I y]]d a]v]t]I ht]I !Õ
150

v]s]m]] aort]]

T]oz] a\dr jt]]\ Ak B]vy] b]\g]l]o ano b]\g]l]]n]] p]oc]*m]]\ p]zel]I pl]Im]T] k]r jow A b]ol]I {Q/y]o :
Ôip]t]]« G]N]] pOs]]d]r l]]go Ce !Õ
Ôa] b]\g]l]] ano k]r p]rT]I klp]n]] krIA An]] krt]]\ G]N]] v]G]]re pOs]]d]r.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
b]\g]l]]n¶\ m¶Ky] b]]rN¶\ b]\D] ht¶\. sp]\dn]]A bol]-p¶x] t]rP wx]]ro ky]o*. somy¶alo bol] v]g]]zv]] h]T] l]\b]]vy]o
ano t]rt] j p]]Co Ko\c]I l]ID]o. iK]ss]]m]]\T]I Ðm]]l] k]ZI toNo m]o\ p]rT]I p]rsov]o l]UCy]o. hs]I p]zt]]\
sp]\dn]]ae j bol] v]g]]z/y]o. ano to somy¶al]n]I p]]CL l]p]]w. somy¶alo sp]\dn]]no K]Bo h]T] m]Ukt]]\ tono
p]]CL jt]I rokv]] p—y]tn] ky]o*. p]N] p]CI p]ot]]n]I B]Ul] s]m]j]t]]\ to s]hej CoB]Il]o p]zI g]y]o.
Ôs]orI, hu\ G]N]o j g]B]r]w g]y]o ht]o.Õ toNo kÁu\.
Ôjo b]]rN¶\ K]ol]n]]r vozI hxo t]o A g]B]r]q b]m]N]o T]w jxo.Õ
Ôhu\ v]c]n] p]]Lu\ Cu\ An]I K]]t]rI r]K]jo.Õ somy¶alo kÁu\.
ty]]\ b]]rN¶\ K]Uly¶\. K]ol]n]]r v]&\d] j ht]I. sp]\dn]]A tono jow l]ID]I p]N] v]&\d]A tono jow n]hI\. ton]I
n]jr t]o a] aj]Ny]] juv]]in]y]] t]rP j ht]I. Ôa]v]o, kon¶\ k]m] Ce t]m]]re ?Õ toNo p]UCy¶\. somy¶al]no ky]]\k
joy]o hoy] tom] tono l]]gy¶\ p]N] ky]]\ joy]o hxo to tono y]]d a]v]t¶\ n] ht¶\.
jv]]b] v]]Lt]]\ somy¶al] g]U\c]v]]y]o. Ôhu\, m]]re, m]]re__Õ no l]oc]] v]]Lt]I «B]no a]g]L c]l]]v]v]]
ax]kt] Av]] somy¶alo l]]c]]rI B]rel]I n]jre sp]\dn]] t]rP joy¶\.
sp]\dn]] a]g]L a]v]I. v]&\d]A tono jow. p]N] to k]\w b]olo to p]hel]]\ sp]\dn]]A kÁu\ : Ôtom]n¶\ n]]m]
somy¶al] jons]n] Ce ano to p]ot]]n]I vozIno m]Lv]] a]vy]] Ce.Õ
p]N] v]&\d]n]] a]ºy]]*it]reke An]] A x]bdono j]No s]]\B]ñy]] j n]hI\. Ôare, sp]\dn]], t¶\ ? ky]]re a]v]I
t¶\ ? a]v]o, a]v]o a\dr a]v]o. s]]ru\ T]y¶\ ke t¶\ a]v]I g]w.Õ to b]ol]I.
somy¶al] ano sp]\dn]] ton]I p]]CL a\dr d]K]l] T]y]]\. v]&\d]A tom]no bos]v]] kÁu\. sp]\dn]]A v]&\d]no
somy¶al]n¶\ aoLK]]N] somy¶al] t]rIke j kr]vy¶\. somy¶al] t]o G]zIm]]\ v]&\d] t]rP t]o G]zIm]]\ boQkK]\zn]I
x]oB]] jow rÁo. dIv]]l] p]r l]qkt]I D]n¶B]]w xoQn]I t]sv]Ir t]rP n]jr p]zt]]\ j tono s]m]j]w g]y¶\ ke
sp]\dn]]A p]ot]]no p]hel]I n]jre j kem] aoLK]I p]]z/y]o ht]o.
boy] boQ]\ Aqlo v]&\d] p]N] tom]n]I s]]mo s]oP]m]]\ boQI ano r]m]]no b]D]]\ m]]qe p]]N]I l]]v]v]] m]]qe s]Uc]n]]
a]p]I. Ôt]mo Arp]oq* p]rT]I s]ID]]\ j a]v]t]]\ l]]g]o Co. m]no Pon] ky]o* hot] t]o hu\ s]]mo lov]] a]v]t] no!Õ to
b]ol]I.
Ômo\ t]o somy¶al]no kÁu\ j ht¶\ ke p]ˆ] l]K]Ino ag]][T]I j]N] krIA p]N] to n] m]]ny]].Õ sp]\dn]]A
kÁu\. v]&\d] g]U\c]v]]w rhI. tono sp]\dn]]n]] b]ol]v]]m]]\ kx]I s]m]jN] p]zt]I n] ht]I. somy¶al]n¶\ m]n] t]o
m]]t]]ip]t]]no m]Lv]] Av¶\ t]o aD]Iru\ T]w g]y¶\ ht¶\ ke x¶\ b]ol]v¶\ to j tono s]m]j]t¶\ n] ht¶\. ty]]\ sp]\dn]]A a]g]L
kÁu\ : Ôt]mo boy] jN] v]]t]o kro ty]]\ s¶D]Im]]\ hu\ a] a]v]I.Õ no to a\drn]] aorz]m]]\ c]]l]I g]w.
D]n¶B]]w xoQ hju hm]N]]\ j ch]p]]N]I krI p]rv]]y]]* hoy] Am] s]v]]rn]I qp]]l] jow rÁ] ht]].
sp]\dn]]no jot]]\ j Am]n¶\ m]o\ K]Il]I {Q/y¶\ : Ôare, sp]\dn]] t¶\ ? ky]]re a]v]I t¶\ ? p]ˆ] l]Ky]o hot] t]o kowno
lov]] m]okl]t] no s]]mo !Õ
Ôac]]n]k a]v]I Aqlo p]ˆ] n] l]Ky]o. m]]re t]m]no Ak a]n]\dn]] s]m]]c]]r a]p]v]]n]] Ce. a]
v]s]m]] aort]] 151

s]m]]c]]r Av]] Ce ke A p]ˆ]T]I a]p]I x]k]y] Am] n] ht]] Aqlo m]]re Ðb]Ð j a]v]v¶\ p]z/y¶\.Õ
Ôt¶\ a]v]I A j m]]re m]n] a]n]\dn]] s]IT]I m]oq] s]m]]c]]r Ce, dIkrI. bos].Õ to b]oly]].
Ôno AT]Iy] v]D]]re a]n]\dn]] s]m]]c]]r hoy] t]o ?Õ
Ôt]o t]o t]]r] m]o\m]]\ s]]kr. khe, x¶\ s]m]]c]]r l]]v]I Ce ?Õ
Ôs]m]]c]]r n]hI\ p]N] a]K¶\ m]]N]s] l]]v]I Cu\. m]n] t]o m]jb]Ut] Ce no !Õ
p]N] xoQno ton]I a]v]I D]zm]]T]] v]g]rn]I v]]t]m]]\ kx]I s]m]jN] p]zI hoy] Am] l]]gy¶\ n]hI\. Ôk]\w
s]m]j]y] tov¶\ b]ol¶\ t]o s]m]j]y] no !Õ
Ôs]m]j]y] tov]I j v]]t] Ce. t]m]]re m]]qe hu\ Ak Av]o m]]N]s] l]wno a]v]I Cu\ jen]I t]m]no s]K]t] jÐr
ht]I. a]v]o no dIv]]n]K]]n]]m]]\ ano j]to j jow l]o.Õ xoQno k]\w s]m]j]y¶\ n]hI\ p]N] sp]\dn]]n]] doy]]* A
dIv]]n]K]]n]]m]]\ a]vy]]. dIv]]n]K]]n]]m]]\ d]K]l] T]t]]\ j A b]ol]I : Ôhu\ t]m]]r] s¶ism]t]no l]w a]v]I Cu\.Õ no
s¶ism]t] t]rP Prt]]\ A b]ol]I : Ôs¶ism]t] m]Lo t]m]]r] ip]t]]no.Õ
D]n¶B]]w xoQ je s]]\B]ñy¶\ ano je jow rÁ] ht]] A n] m]]n]t]] hoy] Am] G]zIB]r t]o av]]k/ j T]w
g]y]]. tom]n]] idl]m]]\ a]n]\dn]o Av]o t]o aoG] {Q/y]o ke to s¶ism]t]n]I s]]mo p]l]k]roy] m]]y]]* v]g]r t]]kI j rÁ].
b]s] Ak j X]N]. p]CI t]o boy] jN] a]g]L v]Dy]] no BoqI p]z/y]]. boy]n]I a]\K]m]]\T]I a]\s¶ in]t]rI rÁ]\.
Ôa]K]re B]g]v]]n]no m]]rI dy]] a]v]I K]rI.Õ to Aql¶\ j b]ol]I x]ky]].
ty]]\ s¶D]Im]]\ sp]\dn]] xoQ]N]I p]]so p]ho\c]I g]w ht]I. xoQ]N]In]I t]ib]y]t] in]x]IT]n]I ib]m]]rI s]]To j
l]T]zI ht]I. to ky]]rek ic]–]B—m]x]]\ T]w jt]]\ ht]]\ t]o ky]]rek sv]sT] hoy] Am] v]]t]o krt]]\ ht]]\. sp]\dn]] a\dr
p]ho\c]I ty]]re to B]g]v]]n]no dIv]o krI p—]T]*n]] krI rÁ]\ ht]]\.
Ôm]]s]I, hu\ a]v]I Cu\.Õ sp]\dn]]A kÁu\.
ton]] av]]jT]I am]&t]g]OrI c]m]ky]]\. tom]No sp]\dn]]no jow ano to hs]I {Q/y]]\ : Ôs]]ru\ T]y¶\ t¶\ a]v]I
g]w A. ky]]re a]v]I ?Õ
Ôhm]N]]\ j a]v]I. t]m]no a]n]\dn]] s]m]]c]]r a]p]v]]n]] ht]] Aqlo Ðb]Ð j a]v]I. m]no T]]y] Ce ke
t]m]]ru\ idl] t]o n]hI\ bos]I j]y] no !Õ
Ôg]]\zI, a]n]\dn]] s]m]]c]]rT]I to idl] bos]I jt¶\ hxo ! no m]]ru\ idl] t]o p]T]r] jev¶\ p]oc¶\ Ce. ANo x¶\
s]hn] n]T]I ky¶*\ ? b]]kI ht¶\ tom]]\ a] in]x]IT] p]qk]w p]z/y]o Ce. khe, x]] s]m]]c]]r l]]v]I Cu\ ?Õ
ty]]\ s]]moT]I s¶ism]t] ano xoQno a]v]t]] jow sp]\dn]]A kÁu\ : Ôm]]s]I, t]m]]r] idl]no s]\B]]Ljo ho\.
xoQk]k]n]I s]]To c]]lo Ce A Ce t]m]]ro s¶ism]t].Õ no am]&t]g]OrIn]I a]\K]o a]ºy]*T]I p]hoLI T]w g]w. je
s]]\B]ñy¶\ to n] m]]n]v]]n]I v]]t] j n] ht]I. xoQn]I b]]jum]]\ c]]l]t]o s¶ism]t] xoQn]I p]c]Is] v]rs] p]hel]]\n]I
juv]]n]In]I «v]t]I j]g]t]I t]sv]Ir jev]o j ht]o. n]«k a]v]I p]ho\col]] s¶ism]t] t]rP to a]g]L v]Dy]]\ no l]T]zI
g]y]]\. s¶ism]to tom]no jo s]m]y]s]r qeko n] a]py]o hot] t]o A jm]In] p]r Ps]z]w j p]z/y]]\ hot].
Ôa]K]re hu\ t]no s]]\B]LI K]rI. ky]]\ ht]o t¶\ ? B]g]v]]noy] kev]o Ce, s¶im], jy]]re t¶\ K]oLe rm]v]] jev]zo
ht]o ty]]re t]no m]]r]T]I dUr D]kel]I m]Uky]o no a]je__Õ b]ol]t]]\ to D—Us]ke c]ZI g]y]]\.
Ôt]mo B]Ul]o Co, b]], a]jey] hu\ t]m]]re K]oLe rm]v]] jev]zo j Cu\. p]UCo no sp]\dn]]B]]B]Ino. are, mo\ t]o
152

v]s]m]] aort]]

t]m]]re m]]qe Air\g]n]I jozI ano qeqšeX]n]I s]]zI l]ID]]\ ty]]re tom]No m]no kÁu\ ht¶\ ke t¶\ a] b]D¶\ s]]t] v]rs]n]]
s¶im]n]]\ b]] m]]qe l]w j]y] Ce p]N] A aty]]re s]]t] v]rs]n]] s¶im]n]]\ n]hI\ p]N] s]–]]v]Is] v]rs]n]] s¶im]n]]\ b]]
Ce. no b]], mo\ Am]no khel¶\ ke A v]K]t] B]lo v]It]I g]y]o p]N] m]] ano dIkro t]o An]]\ A j Ce no !Õ w\dorI
ih\dI, a\g—e« ano sp]\d n]] p]]soT]I Cell]] m]ihn]]m]]\ x]IKol]] g¶jr]t]In]o x]\B¶moLo krt]]\ s¶ism]to kÁu\. w\dorm]]\
A p]]\c] v]rs] rÁo ht]o no p]CI An]] p]]l]k ip]t]] im]. jons]n] s]]To w\glonz g]yol]o Aqlo Ano ihndI s]]v]
aj]Ny¶\ l]]g]t¶\ n] ht¶\.
Ôky]]\ ht]o t¶\ a]ql]] idv]s] ? x¶\ krt]o ht]o ? ahI\ kem] a]v]t]o n] ht]o ? keql]]\ qqL]vy]]\ to\ am]no
?Õ Am]No AkI s]]To keql]]y] p—Ãn]o p]UCI n]]Ky]]. s¶ism]t]n]] m]o\no in]rK]v]] Am]No boˆ]N] v]K]t] a]\K]o l]UCI
p]N] An]I t]rP n]jr m]]\ze n] m]]\ze ty]]\ v]rs]on]I s]\G]r]yol]I vodn]] a]\s¶ b]n]Ino a]zI a]v]I j]y].
Ôa]v]o b]D]]\ boQkK]\zm]]\ bos]o. ky]]\ g]w v]&\d] ?Õ
v]&\d] p]N] b]D]]\n]I s]]To a]n]\d]n¶B]v] krt]I ty]]\ j {B]I ht]I. to a]g]L a]v]I Aqlo sp]\dn]]A
s¶ism]t]no kÁu\: Ôa] t]m]]rI vozI ho\ ke.Õ no v]&\d]no p]UCy¶\ : Ôt]no t]o m]]re s¶ism]t]n]I aoLK]]N] kr]v]v]]n]I j n]
hoy].Õ no v]&\d] x]rm]]w rhI. s¶ism]to A h]sy] ano A x]rm] joy]]\ no to a]n]\dn]I l]]g]N]I an¶B]v]I rÁo,
p]N] A l]]g]N]Ino p]UrI an¶B]v]I rhe to p]hel]]\ t]o pol]] somy¶alo tono sp]\dn]]no a]pol]] pol]] v]c]n]n]I y]]d
t]]« kr]v]I dID]I. s¶ism]to a]n]\dn]I A l]]g]N]Ino hy]]no [\b]reT]I j j]No p]]CI v]]LI dID]I.
Ôv]&\d], m]h]r]jno k\s]]r b]n]]v]v]]n¶\ khe. sp]\dn]] t¶\ Akl]I j kem] a]v]I ? d]kt]r kem] n] a]vy]] ?Õ
am]&t]g]OrIA hvo Ak p]CI Ak m¶¢]aon]I n]o\D] lov]] m]]\zI. xoQ m]l]k]w rÁ].
Ôsp]\dn]], a]je t]]r]\ m]]s]In]I t]ib]y]t] G]oz] jev]I T]w g]w Ce.Õ tom]No kÁu\ no sp]\dn]] hs]I p]zI.
sp]\dn]]no ky]]rn¶\y] {Qv¶\ ht¶\ p]N] s¶ism]t] Ak v]K]t] ahI\ g]oQv]]w j]y] Aqlo {Qv¶\ m]]n]I to
D]Irj D]rI rhI ht]I. to hvo {B]I T]w ano b]ol]I : Ôin]x]IT] kw h]<isp]ql]m]]\ Ce ? hu\ An]I B]]L k]ZI a]v¶\.
ty]]\ s¶D]Im]]\ somy¶al], are, B]Ul]I s¶ism]t] t]m]no p]ot]]n]I v]It]k khexo. c]]l], v]&\d], t¶\ a]vo Ce ke p]CI
zš]y]v]rno khe Ce ?Õ
no v]&\d]T]I je hyo hEt¶\ A j b]ol]]w g]y¶\ : Ôt]no v]]\D]o n] hoy] t]o zš]y]v]rno j khu\. s¶ism]t]n]I v]]t]
s]]\B]Lv]]n]I m]no__Õ
tono aqk]v]I hs]I p]zt]]\ sp]\dn]]A kÁu\ : Ôs]m]«, s]m]«. c]]l], zš]y]v]rno j khe.Õ no v]&\d]
zš]y]v]rno b]ol]]v]v]] g]w to s]m]y]n]o l]]B] l]w lot]]\ sp]\dn]]A xoQno kÁu\ : Ôt]mo to v]K]to keql¶\ wn]]m] j]her
ky¶*\ ht¶\ ton]I t]o K]b]r n]T]I p]N] mo\ t]m]]r] s¶im]no Cek iv]l]]y]t]m]]\T]I x]oD]I l]]v]Ino t]m]no h]T]oh]T] p]ho\c]t]o
ky]o* Ce Aqlo t]m]]re m]no A wn]]m]n]I rkm] vy]]j s]]To a]p]v]I p]zxo, ho\.Õ
xoQn]I a]\K]o hs]I {QI p]N] to p]hel]]\ am]&t]gOrI b]ol]I {Q/y]]\ : Ôb]s] ke ? are, Aql]]T]I j t¶\
m]n] m]n]]v]I lo t]o p]CI t]]r] jev¶\ m]UrK] koN] ? b]]kI jo t¶\ wn]]m] j m]]g]t]I ho t]o v]rs]ov]] K]]ton]o b]\g]l]o
ano b]h]r p]zI Ce A k]r a]jT]I j t]no a]py]]\, j].Õ
Ôano t]oy] t]m]]re s]v]]r-s]]\j jm]v]]n¶\ t]o am]]rI s]]To a] j b]\g]l]]m]]\.Õ xoQe p]N] hs]Ino Am]]\
p]ot]]n]I s]\m]it] a]p]t]]\ kÁu\.
Aql]]m]]\ v]&\d] zš]y]v]rno s]Uc]n]] a]p]Ino p]]CI a]v]I g]w ht]I. b]h]r n]IkLt]]\ sp]\dn]]A kÁu\ :
ÔAv¶\ b]D¶\ k]\w n]hI\. Pkt] pop]rm]]\ j]her]t] krI hoy] Aql]I j rkm] hu\ l]wx], AT]I v]D]]re n]hI\.Õ
v]s]m]] aort]] 153

Ôt¶\ hvo Perv]Ino t]oLv]]n]] g]mo toql]] p—y]tn]o krIx] t]oy] xoQ]N]IA kÁu\ Ce Aqlo A t]o t]]re
sv]Ik]rv]]\ j p]zxo.Õ xoQe kÁu\.
Ôno jy]]\ s¶D]I t]mo A k]rn]o c]]j* n]hI\ s]\B]]LI l]o ty]]\ s¶D]I hu\ A k]r t]m]]re ihs]]bo ano joK]mo
v]]p]rIx] ano An]] poqšol]n]]\ ib]l] t]m]]re B]rv]]\ p]zxo, s]m]jy]]\ ?Õ s¶ism]t] p]N] b]ol]I {Q/y]o.
Ôt¶\ t]o aty]]rT]I j xoQ b]n]I g]y]o no k]\w !Õ khet]]\ hs]t]I hs]t]I sp]\dn]] b]h]r n]IkL I g]w.

an¶ßm]

28. t]]re «v]v¶\ j p]zxo
sp]\dn]] h]<isp]qlo p]ho\c]I ty]]re s]v]]rn]] ds] v]]g]v]] a]vy]] ht]]. in]x]iT]n]I p]T]]rIn]I c]]dr
b]dl]Ino n]s]* p]]CI v]Lt]I ht]I. toNo sp]\dn]]no jow, aoLK]I p]N] K]rI. to tono z]<kqr des]]wn]I p]tn]I t]rIke
j]N]t]I ht]I.
Ôky]]re a]vy]]\, bon] ? z]<kqr s]]heb]n]I a]\K]o s]]rI T]w g]w A j]N]I b]D]]\no a]n]\d T]y]o ht]o. A
a]vy]] Ce ke t]mo Akl]]\ j a]vy]]\ Co ? kono m]Lv]] a]vy]]\ Co ?Õ
hu\ Akl]I j a]v]I Cu\. m]]re in]x]IT]no m]Lv¶\ Ce. A j]go t]o Ce no !Õ khet]]\ jv]]b]n]I r]h joy]]
is]v]]y] A in]x]IT]n]] Ðm]m]]\ poQI. p]N] jeql]I Jzp]T]I A b]]rN]]m]]\ poQI Aql]I Jzp]T]I A in]x]IT]n]I
p]T]]rI p]]so n] jw x]kI. b]]rN]]m]]\t]I j ANo in]x]IT]n]] h]zip]\jr x]] dehno joy]o no ton¶\ hEy¶\ a]ß\d krI
{Q/y¶\. ton]] deh p]r h]zk]\no a]D]]re c]]m]zI l]qkI rhI ht]I ke c]]m]zIno a]D]]re h]zk]\ b]\D]]w rÁ]\ ht]]\ A
j khev¶\ m¶xkel] ht¶\.
ton]]\ a]\K]o no poq {\z]\ {t]rI g]y]]\ ht]]\. a]\K]on]] A K]]z]n]I a]s]p]]s] k]Ln]]\ k]L]\ ku\z]L]\ v]LI
g]y]]\ ht]]\ ano Ano l]IDo a]\K]o {\z] kUv]] jev]I l]]g]t]I ht]I. An]] g]]l]m]]\ p]N] K]]z] p]zI g]y]] ht]]. h]T]
ano p]g] p]N] x]rIrn]] b]Ij] B]]g]ono an¶Ðp] k&S]t]] D]]rN] krI rÁ] ht]].
in]x]IT]no jow jem] sp]\dn]] c]m]kI ht]I tom] tono jowno in]x]IT] p]N] c]m]kI g]y]o ht]o. ton]I a]\K]o je
jow rhI ht]I to m]]n]v]] ton¶\ hEy¶\ tOy]]r n] ht¶\. Ôsp]\dn]] ahI\ hoy] j x]I rIto ?Õ kd]c] a] sv]pn¶\ hxo toNo
m]]n]I l]ID¶\ ht¶\ ano A sv]pn¶\ {zI n] j]y] A m]]qe t]o A a]\K]n]o p]l]k]roy] ky]]\ m]]rt]o ht]o !
Ôto\ t]]r] x]rIrn]I x]I dx]] krI m]UkI Ce ?Õ a]K]re sp]\dn]]n¶\ rzt¶\ m]n] b]ol]I {Q/y¶\. in]x]IT] c]Up] j
rÁo. to kd]c] p]ot]]no hju sv]pn]n]I duin]y]]m]]\ j m]h]l]I rhel]o m]]n]t]o ht]o. Ôa] to t]]rI kev]I a]z]w
khev]]y] ? t¶\ dv]] p]Iv]]n]I n]] p]]ze, h]<isp]ql]m]]\ rhev]]n]I n]] p]]ze, w\jekx]n]o lov]]n]I n]] p]]ze, x¶\ Ce a] b]D¶\ ?Õ
sp]\dn]]A kÁu\ no in]x]IT]n]I t]\¨] {zI g]w.
Ôt¶\ ky]]re a]v]I ? kem] a]v]I ?Õ
Ôt¶\ m]rv]]n]o in]N]*y] krIno j p]z/y]o ht]o Aqlo hu\ a]v]I. hvo hu\ jo[\ Cu\ ke t¶\ dv]] p]Iv]]n]I ke
w\jekx]n]o lov]]n]I kev]o n]] p]]ze Ce ?Õ
Ôz]<kqr rv]In¨ ky]]\ Ce ?Õ
154

v]s]m]] aort]]

ÔA n]T]I a]vy]]. tom]no n]okrI p]rT]I rj] m]LI x]ke tom] n] ht]I. jo t¶\ Jzp]T]I s]]jo n]hI\ T]]y] t]o
m]]re n]] CUqke Am]noy] ahI\ b]ol]]v]v]] p]zxo. aT]v]] t]no m]]rI s]]To w\glonz l]w jv]o p]zxo.Õ to b]ol]I.
in]x]IT]n]I {\zI {t]rI g]yol]I a]\K]om]]\ dd8n]I C]y]] t]rI a]v]I.
Ôt]no t]o K]b]r Ce ke m]no qIb]I T]y]o Ce ano hvo t]o to b]Ij] t]b]kk]m]]\ p—vox]I g]y]o Ce.Õ
Ôhu\ j]N¶\ Cu\ ano A p]N] j]N¶\ Cu\ ke qIb]I hvo Aql]o as]]Dy] rÁo n]T]I. ˆ]Ij] t]b]kk]m]]\ qIb]I hoy]
Av]] ddI*no p]N] aty]]re s]]j] krI x]k]y] Ce A jot]]\ t]]ro kes] t]o t]¢n] s]]m]]ny] g]N]]y]. jo t¶\ t]]rI j]to j
m]rv]]n]o in]N]*y] krIno n] boso t]o bo m]ihn]]m]]\ t]o t¶\ p]hel]]\ ht]o tov]o s]]jo n]rv]o T]w jxo.Õ
Ôhu\ m]rv]]n]o in]N]*y] krIno boQo Cu\ A t]]rI K]oqI m]]ny]t]] Ce. Av¶\ kx¶\ Ce j n]hI\.Õ b]]Lk m]] p]]so
b]c]]v] krt¶\ hoy] Am] toNo kÁu\.
ÔAqlo t¶\ dv]] ke w\jekx]n]o lov]]n]I n]] p]]zt]o ht]o ? a] b]D]]\ t]]rI a]ql]I k]L« r]Ko Ce Aqlo
t]]re m]n] P]vo tom] v]t]*n] krv]]n¶\ no b]D]]\no p]jvy]] krv]]n]]\ ?Õ toNo g¶sso T]wno kÁu\.
in]x]IT] k]\w b]oly]o n]hI\. ton]] idl]m]]\T]I Ðdn]n¶\ Ak v]]v]]Jozu\ b]h]r D]s]I a]v]v]] m]T]I rÁu\ ht¶\.
keql]Ik v]]r s¶D]I toNo n] rzv]]n]o p—y]tn] ky]o* p]N] Cev]qe t]o ton]]T]I rzI j dev]]y¶\. rzt]]\ rzt]]\ to b]oly]o :
Ôt]]rI v]]t] s]]c]I Ce, sp]\dn]]. t¶\ j]No Ce ke m]]r] «v]v]] ke n] «v]v]]n]o kx]o aT]* n]T]I. m]]re «v]v]] jev¶\
rÁu\y] n]T]I. «v] v]g]rn¶\ a] K]oiLy¶\ t]o hu\ bo v]rs]T]I vo\Z]Lt]o ht]o toy] t¶\ ky]]\ n]T]I j]N]t]I ? no hvo t]o to
m]]ru\ Av¶\ «v]v¶\y] Jer jev¶\ krI n]]Ky¶\ Ce. p]CI hu\ «v]Ino x¶\ kru\ ?Õ
sp]\dn]] Ak p]L t]o g]m] K]]w g]w. p]CI toNo kÁu\ : ÔAqlo t]o t]]re K]]s] «v]v¶\ jowA. t¶\ Ak v]K]t] s]]jo
T]w j]y] p]CI t]no m]]ro doS] jN]]t]o hoy] t]o m]no je ix]X]] krv]I hoy] A krje. hu\ kb]Ul] kru\ Cu\ ke hu\ t]]rI
g¶nog]]r Cu\. m]]rI l]]c]]rIA m]no Ps]]v]I dID]I ano kown]I b]Ljb]rIn]o hu\ B]og] b]n]I ht]I. Ct]]\ t]]re m]no je
ix]X]] krv]I hoy] A v]g]r iv]roDo hu\ K]m]I lov]] tOy]]r Cu\.Õ
Ôm]]re t]no x]] m]]qe ix]X]] krv]I jowA ? to\ m]]ro Av]o hk p]N] ky]]\ m]]ny] r]Ky]o Ce ?Õ v]D¶ [d]s]
T]w jt]]\ to b]oly]o.
Ôt]]re jem] m]]n]v¶\ hoy] Am] m]]n] p]N] Ak v]]t]n]I K]]t]rI r]K]je ke m]ot] hvo t]]rI n]«k ZU\kI
x]kv]]n¶\ n]T]I. a]p]No Ak v]K]t] n]kkI ky¶*\ ht¶\ no to\ m]no v]c]n] p]N] a]py¶\ ht¶\ ke m]]r] doS]n]I ix]X]] t¶\
t]]rI j]t]no n]hI\ kre. B]Ul] hu\ kru\ no ix]X]] t¶\ K]mo A ky]]\n]o ny]]y] ?Õ
Ôm]no l]]go Ce ke t¶\ t]]ru\ D]]y¶*\ j krv]]n]I Ce t]o hvoT]I hu\ dv]]y] p]Ix] ano w\jke x]n]oy] K]]wx] p]N] hu\
A v]]t] j]N¶\ Cu\ no t¶\ n]T]I j]N]t]I to A Ce ke z]<kqroA p]N] m]]r] «v]v]]n]I a]x]] m]UkI dID]I Ce.Õ
ÔA t]o jev]] p]zxo tov]] dev]]xo. t¶\ t]]r] m]n]m]]\T]I in]r]x]]no K]\KorI n]]K]Ix] t]o dv]]n]I as]r v]hel]I
T]xo, n]hI\ t]o hu\ t]no w\glonz l]w jwnoy] s]]jo ky]]* is]v]]y] rhev]]n]I n]T]I A c]okks]. hvo t]no a]n]\dn]]
Ak s]m]]c]]r a]p¶\ : m]]s]In]o s¶ism]t] je v]rs]o p]hel]]\ g¶m] T]y]o ht]o tono hu\ w\glonzm]]\T]I x]oD]Ino lot]I
a]v]I Cu\. b]p]ore a]v]Ix] ty]]re Ano s]]To lot]I a]v]Ix]. n]]n]p]N]m]]\ A ano v]&\d] s]]To rmol]]\.Õ ÔG]rG]r no
v]rv]r p]N] rmy]]\ hxo.Õ Am] khev]] jt]I «B]no ANo m]h]p]r]No rokI l]ID]I.
in]x]IT]no ton]] a] m]n]ovy]]p]]rn]I j]N] T]w hot] t]o A b]oly]o j hot] : Ôre g]]\zI, X]y]n]] ddI* s]]To
v]&\d] jev]I Pkkz y¶v]t]Ino v]L]v]v]]n]]\ sv]pn]]\ x¶\ jot]I howx] ?Õ
v]s]m]] aort]] 155

ÔAy] hvo t]o K]]ss]o juv]]n] T]w g]y]o hxo.Õ in]x]ITo kÁu\.
Ôh], K]]ss]o bo m]]N]s] jev]zo. p]]Co v]kIl] T]y]o Ce no km]]y] Ce p]N] s]]ru\. b]D]I v]]t]o hu\ b]p]ore
a]v]Ix] ty]]re krIx]. t¶\ Ano j p]UCje no! m]j]n]o m]]N]s] Ce. t]no A g]m]xo.Õ
jt]] p]hel]]\ toNo n]s]*no b]ol]]v]I ano tono kÁu\ : ÔhvoT]I a] m]]N]s] dv]] p]Ixo ano w\jekx]n]o p]N]
loxo. An]] p]r kzk p]hero r]K]jo. no p]jvo t]o m]no khejo.Õ
n]so* zoku\ hl]]v]I hk]r B]Ny]o ano t]rt] d]n] A m]h]p¶ny] m]]n]I dv]]n]o Ak zoJ in]x]IT]no a]p]I
p]N] dID]o. in]x]IT] a]\K]o m]I\c]I dv]] g]qg]q]v]I g]y]o A jow n]s]* b]ol]I : Ôhvo dv]] kev]I s]]rI l]]g]I!Õ p]CI
sp]\dn]] t]rP Prt]]\ b]ol]I : Ôam]no Av]]\ t]o her]n] ky]]*\ Ce Am]No. Ak idv]s] t]o z]<kqr khe Ano rj] j
a]p]I do. x¶\ kre akL]y] n]hI\ t]o ?Õ
n]IkLI.

Ôhvo akL]v]]n]o m]]ro v]]ro Ce.Õ sp]\dn]]A kÁu\. p]CI n]s]* s]]To keql]Ik v]]t]o krI to b]h]r

A hju t]o h]<isp]ql]n]I b]h]r n]IkLIy] n] ht]I ty]]\ z]<kqr r][nz m]]rv]] a]vy]]. in]x]IT]n]] m]o\
p]r Am]no je s¶rK]I deK]]w A Am]n]I s]m]jm]]\ n] a]v]I. Am]no l]]gy¶\ ke Am]No dv]] b]dl]I ht]I A as]r
krv]] m]]\zI ht]I. Am]No A j dv]] c]]l¶ r]K]v]]n]o xoro m]]y]o*. p]N] Am]no ky]]\ K]b]r ht]I ke sp]\dn]]n]I
dv]]A je k]m] ky¶*\ ht¶\ An]o jx] A pol]I dv]]no n]]mo c]Z]v]t]] ht]]!
sp]\dn]] s¶ism]t] in]v]]s] p]r p]ho\c]I ty]]re s¶ism]t] t]o ty]]\ v]he\cy]oy] B]]g] a]v]t]o n] ht]o. a]<iPso
t]T]] PekqrIA Pon] krI xoQe b]D]]no c]]l¶ p]g]]re rj] ap]]v]I dID]I ht]I. rj]n¶\ k]rN] j]N]t]]\ monojro ano
keql]]k aiD]k]rIao xoQno b]\g]lo a]v]I p]ho\cy]] ht]].
s¶ism]t]n]I a]p]v]It]I s]]\B]ñy]] p]CI xoQe An]] g¶m] T]v]]m]]\ x¶\ b]ny¶\ hxo An]I klp]n]] krI l]ID]I
ht]I. Am]No b]D]]\no khev]] m]]\z/y¶\ ht¶\:: ÔA v]K]to m¶\b]wT]I w\dor ano b]Ij]\ m]oq]\ x]herom]]\ jv]] m]]qen]I
keql]Ik K]]n]g]I b]s]o n]«kn]] b]s] sqnzeT]I {p]zt]I ht]I. G]N]I v]K]t] a]s]p]]s] rhet]]\ Cokr]\ ty]]\ rm]v]]
p]N] jt]]\ ht]]\. s¶ism]t] rm]v]] ty]]\ g]y]o hxo no kd]c] kow K]]l]I p]zel]I b]s]m]]\ {\G]I g]y]o hxo ke a]v] w\dor
v]hel¶\.Õ
s¶ism]t]no m]LIno p]]C] jv]] n]IkLt]]\ monojre kÁu\ : Ôb]D]]n]I wcC] Av]I Ce ke n]]n]] xoQn]]
a]g]m]n]n]I K¶x]]l]Im]]\ PekqrI p]r s]m]]r\B] ano p]]qI* r]K]IA. jo a]p]no b]D]]\no an¶kUL hoy] t]o riv]v]]re
s]]\j p]r r]K]IA.Õ
Ôp]]qI* t]o m]]re a]p]v]]n]I Ce. ano to p]N] t]mo kho Co tom] a] riv]v]]re j PekqrI p]r r]K]Ix¶\. p]N]
Akl]I p]]qI*T]I kem] c]]l]xo! Am] kro no ke__Õ khet]]\ xoQe monojrn]e b]D]]no AkAk wnßImonq a]p]v]]n]o
a]<iPs] aoz*r k]Zv]]n]u\ k]n]m]]\ kÁu\ ano monojre hs]Ino hk]rm]]\ zoku\ D]UN]]vy¶\. b]D]] s]m]jy]] ke xoQe kow
m]IQI m]xkrI krI hxo. kowke monojrno p]UCy¶\ p]N] K]ru\ p]N] tom]No hs]Ino v]]t] [z]v]I dID]I.
b]D]]n]] g]y]] p]CI sp]\dn]] s¶ism]t] t]rP v]LI. tono A Pzk ht]I ke s¶ism]to v]t]v]]t]m]]\ b]D]]\no pol]]
v]c]n] b]]b]t]m]]\ t]o n]hI\ khI dID¶\ hoy] no ! p]N] ton]I A Pzk K]oqI p]zI. s¶ism]to p]ot]]n]I b]D]I v]It]k
jN]]v]I ht]I p]N] A v]c]n] iv]So ANo Ak x]bd p]N] kowno jN]]vy]o n] ht]o__ ano Aqlo t]o b]p]ore
h]<isp]ql]T]I p]]C]\ Prt]]\ sp]\dn]] j]N]I jowno p]]CL rhI g]w ht]I.
Ôt]]rI ano v]&\d]n]I v]cco hvo kev]I b]n]t] Ce ?Õ toNo in]x]IT]no p]Cy¶\.
156

v]s]m]] aort]]

Ôm]]re kown]I s]]To AN]b]n]t] hoy] Ce j ky]]re ?Õ to hsy]o.
Ôt¶\ k]\w s]m]jt]o j n]T]I.Õ s]hej ic]Z]wno to b]ol]I.
Ôt¶\ p]rN]I g]w n]hot]I ty]]\ s¶D]I hu\ b]D¶\ s]m]jt]o ht]o. hvo mo\ s]m]jv]]n¶\ j CozI dID¶\ Ce. b]]kI v]&\d]
x]Ðm]]\ m]]rI t]rP T]ozI ZLI ht]I p]N] k]\ t]o m]]ru\ Q\z \u v]t]*n] jowno ke p]CI m]]rI t]ib]y]t] jowno p]]CI v]LI
g]w ht]I. t¶\ j khe no ke kow qIb]Im]]\ s]p]z]yol]] Per] Prv]] tOy]]r T]]y] K]ru\ ? ano toy] Akp]X]I p—emo ?Õ
ÔAv]o n]]l]]y]k Ce t¶\! t]no K]b]r n]hI\ hoy] p]N] a] s¶ism]t] p]]soT]I mo\ Ak v]c]n] l]ID¶\ Ce.Õ
Ôke ?Õ
Ôke jy]]\ s¶D]I hu\ s]\m]it] n] a]p¶\ ty]]\ s¶D]I A v]&\d] s]]To p—em] krv]]n]o ke An]I s]]To l]gn] krv]]n]o
iv]c]]rey] n]hI\ kre.Õ
Ôx]] m]]qe ?Õ
Ôt]]re m]]qe st]o. jo t]]rI ano v]&\d]n]I v]cco k]\w c]]l]t¶\ hoy] tom]]\ An]o a] b]]Lp]N]n]o s]K]o v]c]m]]\
a]v]I j]y] t]o ?Õ
ÔAql¶\ s]]ru\ Ce ke t]]ru\ a] b]ol]v¶\ kow s]]\B]Lt¶\ n]T]I, n]hI\ t]o t]no A g]]\zI j g]N]I k]Ze. Ak t]o hu\
a] m]]\dg]Im]]\T]I s]]jo T]][\ ke n] T]][\ A j m]oqo p—Ãn] Ce, b]Iju\ A ke hu\ kd]c] s]]jo T][\ t]op]N] l]gn]«v]n]
g]]Lv]] jev]o t]\durst] kd]c] n] p]N] rhu\ no ˆ]I« m¶Ky] v]]t] t]o A Ce ke hu\ l]gn] krv]] j m]]g]t]o n]T]I.Õ
Ôkow t]]ru\ a]v¶\ b]ol]v¶\ s]]\B]LI j]y] t]o t]no p]N] g]]\zo j g]N]I k]Ze ke n]hI\ ?Õ
Ôn]]. v]LI t¶\ khet]I ht]I ke s¶ism]t] ano v]&\d] n]]n]p]N]m]]\ s]]To rmol]]\ p]N] Ce. m]no t]o K]]t]rI Ce ke
A a]ql]]\ v]rs] s¶D]I ku\v]]ro rÁo Ce to p]N] a] v]&\d]n]I y]]dm]]\ j Ce. a] v]]t]n]o aN]s]]ro t]o t]noy] ky]]\
n]T]I ? Ct]]\ t¶\ A bono CUq]\ p]]zI v]c]m]]\ m]]ro c]]izy]o rop]v]] m]]go Ce ? g]]\zI, iv]iD]A a]p]N]no iv]K]Uq]\
p]]z/y]]\. a]p]No ton]]\ p]irN]]m] B]og]v]IA CIA to p]rT]Iy] t¶\ d]K]l]o l]w x]kt]I n]T]I ? m]]ru\ khev¶\ m]]n]e t]o
a]je j Ano v]c]n]m]]\T ]I m]uk/t] kr ano jx] K]]qI lo.Õ
in]x]IT]n]] a]v]] v]t]*n]T]I g¶sso T]t]I A n]Ico dozI g]w. v]&\d]n]I aiD]r]w d]dr t]]kt]I j boQI ht]I
: Ôx]I K]]n]g]I v]]t]o c]]l]t]I ht]I a]ql]I b]D]I ?Õ toNo p]UCy¶\.
Ôb]\g]lo p]ho\cy]] p]CI khIx], ahI\ khev]]y] tov]I n]T]I.Õ sp]\dn]]A kÁu\ no a]\K]o n]c]]v]I. v]&\d]A
g]]zIno g]Iy]rm]]\ n]]K]t]]\ tono koN]In]o hLv]o g]odo m]]y]o*. s¶ism]t] t]rP jot]]\ sp]\dn]]A [moy¶*\ : Ôt¶\
wnqrnox]n]l] zš]wiv]\g] l]]y]s]ns] l]wno a]vy]o Ce p]N] v]&\d] t]]r] h]T]m]]\ sqIy]ir\g] a]v]v]] de A v]]t]m]]\ m]]l]
n]T]I.Õ p]N] A p]Ur\ u b]ol]I rhe to p]hel]]\ t]o pol¶\ aqkc]]Lu\ m]n]zu\ m]IQI qkor ky]]* is]v]]y] n]hot¶\ rÁu\ no : Ôk]\
v]&\d]n¶\ sqIy]ir\g] j t]]r] h]T]m]]\ a]v]I j]y] t]o n]v]]w n]hI\.Õ p]N] pol]]\ v]zIl]on]I h]jrIm]]\ to x¶\ b]olo ?
b]\g]lo p]ho\c ]t]]\ j v]&\d]A p]UCy¶\ : Ôb]ol], x¶\ khev]]n]I ht]I b]\g]lo p]ho\c]Ino ?Õ
sp]\dn]] hs]I. s¶ism]t] t]rP a]\K]n]o [l]]Lo m]]rt]]\ toNo v]&\d]no p]UCy¶\ : Ôin]x]IT] m]no p]UCt]o ht]o ke
v]&\d] no s¶ism]t] n]]n]p]N]m]]\ G]rG]r j rmol]]\ ke v]rv]r p]N] rmol]]\ ? p]CI mo\ kÁu\ ke n]hI\ rmy]]\ hoy] t]o hvo
rm]xo.Õ no s¶ism]t]n]] h]T]m]]\ t]]LI a]p]t]]\ ANo [moy¶*\ : Ôa]jT]I t¶\ m]]r] v]c]n]m]]\T]I CUqo, j]. p]N] A
v]c]n]n]I v]]t] kowno krt]o n]hI\ ho\ ke.Õ khet]]\ to a\dr c]]l]I g]w.
v]s]m]] aort]] 157

ton]] a]m] c]]ly]] jv]]n]o het¶ A bono Ak]\t] a]p]v]]n]o ht]o; p]r\t¶\ k]\ t]o s¶ism]t] A s]m]jy]o n]hI\
ke s]m]jv]] m]]g]t]o n] ht]o Aqlo A An]I p]]CL a\dr g]y]o.
Ômo\ v]c]n]m]]\T]I CUq] T]v]] m]]qe t]m]]rI p]]so m]]g]N]I krI n]T]I. t]mo jy]]\ s¶D]I m]no A n] jN]]v]o ke
t]mo ky]] k]rN]s]r A v]c]n] l]ID¶\ ht¶\ ty]]\ s¶D]I m]]re A v]c]n]m]]\T]I CUq] T]v¶\ j n]T]I.Õ to b]oly]o. sp]\dn]]
c]m]kI. p]CI A g¶sso T]w, p]N] A k]\w khe to p]hel]]\ t]o A Ðm]n]I b]h]r n]IkLI g]y]o ht]o.
v
in]x]IT]n]I t]ib]y]t]m]]\ je Jzp]T]I s¶D]]ro T]w rÁo ht]o An¶\ jeql¶\ a]ºy]* z]<kqrno T]t¶\ ht¶\ Aql¶\
in]x]IT]no ke any] kowno T]t¶\ n] ht¶\. ton]o kes] jy]]rT]I s¶D]]r] p]r a]v]v]] m]]\z/y]o ht]o ty]]rT]I An]I
p]]CLn]] z]<kqrn]] Per]y] v]D]I g]y]] ht]]. ano roj n]v]In]v]I dv]]ao a]v]v]] m]]\zI ht]I. in]x]IT] p]N] v]g]r
iv]roDo A dv]]ao p]I lot]o ht]o. a] b]D¶\ jow in]x]IT]T]I hsy]] is]v]]y] rhI x]k]t¶\ n] ht¶\. A j]herm]]\ An]I
B]]v]n]] vy]kt] krt]o n] ht]o p]N] m]n]m]]\ t]o khI j det]o ht]o ke hvo a]ql]I b]D]I dozD]]m] n]hI\ kro t]op]N]
m]]rI t]ib]y]t] s¶D]rv]]n]I j Ce, sp]\dn]] p]]CL p]zI Ce Aqlo. p]N] A kdI p—g]q Av¶\ khet]o n]hI\ ano
z]<kqro, n]s]o* ano dv]]n]I x]Ix]Iaon]I dozD]]m] v]D]t]I j rhet]I ht]I.
jem] A doz]doz v]D]I ht]I Am] in]x]IT]n]I k]L« lon]]r]\n]Iy] dozD]]m] v]D]I g]w ht]I. sp]\dn]]n]]
a]vy]] p]CI idv]s]n]] B]]g]m]]\ kdI A hot]I t]o kdI v]&\d] no s¶ism]t] hot]]\. xoQ-xoQ]N]I p]N] rojn]] Akbo
a]\q] t]o m]]rt]]\ j. in]x]IT] a] b]D¶\ jot]o no m]n]m]]\ j m]U\J]y]] krt]o. Ano T]t¶\ ke a] b]D]]\ An]I Aql]I t]o
k]L« lov]] m]]\z/y]]\ Ce ke p]oto s]]jo T]xo p]CI ky]]\k An]] B]]g] p]]zv]]n]I l]Z]l]Z t]o n]hI\ T]]y] no!
b]Ik Ano jo kown]I hoy] t]o A xoQ]N]In]I ht]I. s¶ism]t]n]] g¶m] T]w jv]]T]I Am]n]] m]n]n]I x]]\it]
joK]m]]w ht]I tom]]\ in]x]IT]n]] a]g]m]no k]\wk p]]q]ip]\zI ky]]*\ ht]]\. are, xoQ]N]IA keql]Iy] v]K]t] Am] p]N]
ky]]\ n]hot¶\ kÁu\ ke B]g]v]]no Am]no s¶ism]t] l]wno in]x]IT] a]py]o Ce. ano Aqlo t]o m¶\b]w CozIno c]]ly]]
jv]]n]] anok p—y]tn]o Ct]]\ A m¶\b]w CozI x]ky]o n] ht]o. n]okrIn¶\ t]o j]No s]m]jy]] p]N] am]&t]g]OrIA Ano
m]]n]o py]]r a]py]o ht]o.
An]I n]okrI A t]o khev]] p]Urt]I n]okrI ht]I. jy]]re m]n] P]vo ty]]re n]okrI p]r jv]]n¶\ ano je
m]n]m]]\ a]vo to k]m] krv]]n¶\, A An]I n]okrI ht]I. xoQe p]N] Ano p]ot]]n]] dIkr] jev]o j g]Ny]o ht]o. hvo
s¶ism]t] a]v]I g]y]o ht]o Ct]]\ Am]n]] A p—em]m]]\ jr]y] aoq a]v]I n] ht]I.
g]w k]l]n]I j v]]t] kro no. b]p]ore a]<iPs]m]]\ jt]]\ xoQ h]<isp]qlo T]wno n]Ikñy]] ht]]. xoQ]N]I p]N]
A v]K]to h]jr ht]]\. in]x]ITo t]k jowno khI n]]Ky¶\ ht¶\ : Ôb]], hvo t]mo a] g]]\izy]] Cokr] p]rT]I m]n]no v]]LI
l]o. hvo t]o s¶ism]t] a]v]I g]y]o Ce.Õ
Ôs¶im] t]o a]v]I g]y]o Ce p]N] AT]I k]\w t]]rI jv]]b]d]rI p]UrI T]w jt]I n]T]I. m]]re t]o jev]o s¶im] Ce
Av]o j t¶\ Co. {l]qI hu\ t]o t]no p]hel]o m]]n¶\ Cu\. hu\ t]o roj B]g]v]]n]no khu\ Cu\ ke v]Is] v]Is] v]rs] s¶D]I ANo
m]no dIkr] v]g]rn]I r]K]I ht]I ton]o b]dl]o v]]Lv]] Am]No m]no bo juv]]n]joD] dIkr] s]m]q] a]py]] Ce. p]CI t]o
t¶\ m]]no to K]ru\.Õ p]N] A b]ol]t]]\ j Am]n]] m]o\ p]r g]m]g]In]In]] B]]v] Cv]]w g]y]].
in]x]IT]no p]N] l]]gy¶\ ke toNo a]v]I rIto khev¶\ jowt¶\ n] ht¶\. A b]ol]I {Q/y]o : Ôt]moy] b]], K]r]\ Co
no. hu\ t]o s]]m]]ny] v]]t] krt]o ht]o.Õ khI toNo xoQ s]]mo n]jr m]]\zI, j]No m]dd n] m]]g]t]o hoy]!
xoQ hsy]] p]N] b]oly]] ty]]re b]Iju\ j ; Ôt¶\ Ak v]K]t] s]]jo T]w j]y] p]CI hu\ t]]ro G]]q G]zu\ Cu\. a]
158

v]s]m]] aort]]

v]K]to sp]\dn]]y] h]jr Ce Aqlo t]]ro CUqko n]T]I T]v]]n]o, hu\ je khu\ to ky]]* v]g]r.Õ
Ôhu\ t]o t]m]no p]heloT]I j khet]I ht]I ke Ano Ak v]K]t] p]rN]]v]I dwA Aqlo An]I moLe r]go a]v]I
jxo. m]no Av]o t]o k]L c]Ze Ce!Õ xoQ]N]IA kÁu\.
Ôty]]\ j m]]rI B]Ul] T]w no. ANo a] m]]\dg]I h]To krIno v]horI l]ID]I Ce. jo Ano p]rN]]v]I dID]o hot]
ano D]kel]I m]Uky]o hot] s]ID]o kl]k–]]n]I a]<iPso t]o m]j]l] Ce An]I ke m]]\doy] p]ze!Õ
Ôn]] kl]k–]]n]I a]<iPso n]hI\, hu\ aty]]rT]I j khI r]K¶\ Cu\, h]. Ano p]rN]]v]Inoy] ahIT]I a]G]o
jv]] dev]]n]o n]T]I. ahI\ m]]rI n]jr n]Ico j, h] v]LI.Õ
Ôhju t]o Bo\s] B]]g]oLe no C]x]__Õ
p]N] to a]g]L b]olo to p]hel]]\ s¶ism]t] ano sp]\dn]] a\dr a]vy]]\. Aqlo xoQ b]ol]I {Q/y]] : Ôt¶\
a]no Ak v]K]t] s]]jo krI de, Aqlo a] v]K]to t]o hu\ Ano p]rN]]vy]] v]g]r Cozv]]n]o n]T]I.Õ
Ôt]mo jo Ano p]rN]]v]v]]n]I v]]t] krx]o t]o A s]]jo T]t]]\y] boc]]r m]ihn]] m]ozu\ krxo. Av]]no t]o
t]rt] d]n] no m]h]p¶ny], Av]I j n]Iit] r]K]v]I jowA. a]je iv]v]]h ano k]lo l]gn] Aqlo a]G]op]]Co j n]
T]]y].Õ sp]\dn]] in]x]IT] s]]mo m]l]k]t]]\ b]ol]I. in]x]IT] k]\w b]oly]o n]hI\.
Gor p]]C]\ jt]]\ rst]]m]]\ sp]\dn]]A s¶ism]t]no kÁu\ : Ôm]no l]]go Ce ke mo\ t]no v]c]n]m]]\T]I m¶kt] ky]o* Ce
A t¶\ B]Ul]I g]y]o Ce.Õ
s¶ism]t] T]ozI v]]r s¶D]I ton]I s]]mo t]]kI rÁ] p]CI b]oly]o : Ôm]no l]]go Ce ke mo\ t]m]no je kÁu\ ht¶\ A
t]mo B]Ul]I g]y]]\ Co.Õ
Ôx¶\ ?Õ
Ô__ ke jy]]\ s¶D]I t]mo m]]rI p]]soT]I Av¶\ v]c]n] kem] l]ID¶\ ht¶\ A n] jN]]v]o ty]]\ s¶D]I hu\ m]]r]
v]c]n]m]]\T]I m¶kt] T]v]] n]T]I wcCt]o.Õ
ÔA t]]rI a]z]w khev]]y].Õ
ÔA je khev]]y] A, p]N] hu\ m]]rI v]]t]m]]\ m]kkm] Cu\. Ak v]K]t] t]mo keql]]\y]n]o K]oP v]horI l]w m]]rI
p]]soT]I v]c]n] l]o Co ano v]g]r m]]gyo m]no Am]]\T]I m¶kt] kro Co. kem] ?Õ
Ôt]]re A b]D¶\ j]N]v]]n]I x]I jÐr ?Õ
ÔjÐr hxo ty]]re j p]UCt]o howx] no! jy]]re t]mo v]c]n] l]ID¶\ ty]]re m]]re A j]N]v]]n]I jÐr n] ht]I.
a]je jy]]re t]mo m]no Am]]\T]I m¶kt] kro Co ty]]re m]no l]]go Ce ke m]]re A j]N]v¶\ jowA.Õ s¶ism]to kÁu\ no
b]\g]l]]n]] a]\g]N]m]]\ k]r {B]I r]K]I.
Ôt]o p]CI rK]z/y]] kr Akl]m]U\izy]o.Õ k]rm]]\T]I {t]rt]]\ sp]\dn]]A kÁu\.
Ôx]I v]]t]o c]]lo Ce bo[ Poren] rIqn]* v]cco ?Õ b]h]r p]oc]*m]]\ {Bol]I v]&\d]T]I p]uC]w g]y¶\. Ak v]K]t]
v]hem]T]I b]LI m]rt]I v]&\d]no aty]]re sp]\dn]] dev]I jev]I l]]g]t]I ht]I. ANo in]x]IT] p—tyon]I sp]\dn]n]I l]]g]N]Ino
ip]C]N]I ht]I ano An]] a]vy]]T]I in]x]IT]n]I t]ib]y]t] Jzp]T]I s¶D]rI rhI ht]I Ay] toNo joy¶\ ht¶\.
ÔA t]o hu\ s¶ism]t]no Am] p]UCt]I ht]I ke t]mo jy]]re G]rG]r rm]t]]\ ht]]\ ty]]re v]rv]r koN] b]n]t¶\ ht¶\?Õ
v]s]m]] aort]] 159

v]&\d] p]hel]]\ t]o x]rm]]w p]N] p]CI t]rt] j b]ol]I p]zI : Ôt¶\y ] ky]]rek t]o rm]I j howx] no!Õ
Ôrmy]]\ t]o howx¶\ j no, p]N] s¶ism]t] s]]To t]o n]hI\ no! A B]]w s]]heb] m]]r] p—Ãn]n]o jv]]b]
a]p]v]]m]]\ l]oc]] v]]Le Ce. hvo t¶\ m]LI Aqlo t]no p]UCu\ Cu\. m]]re t]o m]m]/m]m]/T]I k]m] Ce.Õ
Ôm]no k]\w y]]d a]v]t¶\ n]T]I. ty]]re t]o hu\ b]hu n]]n]I ht]I. s¶ism]t] x¶\ khe Ce ?Õ g]U\c]v]]wno toNo p—
Ãn]n]o B]]r s¶ism]t] p]r CozI dID]o. p]N] s¶ism]t] x¶\ khe Ce A j]N]v]]n]I w\toj]rI An]] c]her] p]r jN]]w
a]v]I.
Ôhu\y] ty]]re t]o n]]n]o j ht]o no.Õ s¶ism]to Cqkv]] p—y]tn] ky]o*.
Ôh], t]]rI A v]]t] K]rI p]N] t¶\ t]]rI a] vozI krt]]\ bo v]rs] no b]]r idv]s] m]oqo ht]o A v]]t] t]o
s]]c]I no! jo v]&\d]no Aql]I K]b]r hoy] ke t]mo G]rG]r rmy]]\ ht]]\ t]o t]no Aql]I K]b]r t]o hov]I j jowA ke
v]r v]r koN] b]n]t¶\ ht¶\.Õ sp]\dn]]A kÁu\. v]&\d]no l]]gy¶\ ke s¶ism]t]T]I jv]]b] q]LI x]k]v]]n]o n] ht]o Aqlo
s]\B]iv]t] jv]]b]n]I apoX]]A A aty]]rT]I j x]rm]]w rhI.
Ôk\q]ñy]] t]m]]r]T]I t]o. B]g]v]]n] s]]t] B]voy] m]no t]m]]rI s]]mo n] {B]o r]K]x]o. v]r hu\ b]n]t]o ht]o
Am] s]m]jo.Õ to b]oly]o no v]&\d] v]D¶ x]rm]]w rhI. p]rdex]I m¶kt] v]]t]]v]rN]m]]\ {Crel]o s¶ism]t] boy]n]I s]]mo
kx]] sp]Sq B]]v] v]g]r t]]kI rÁo.
v]&\d] x]rm]T]I n]Ic¶\ jow g]w ht]I ton]] t]rP jot]]\ sp]\dn]] b]ol]I: Ôly]o, v]hur]N]I x]rm]]w g]y]]\. p]N]
m]]ru\ m]]n]o t]o hvo boy] s]]cos]]c¶\ G]r G]r rm]v]] j m]]\zo.Õ khet]]\ A b]\g]l]]m]]\ pos]I g]w.
p]oto k]\wk b]ol]v¶\ jowA Am] l]]g]t]]\ s¶ism]to kÁu\ : Ôt]mo Am]n]] b]ol]v]]n¶\ K]oqu\ n] l]g]]zt]]\. Am]no
Av]I m]xkrI krv]]n]I qev] Ce.Õ
Ôt]m]no A K]b]r n]hI\ hoy] p]N] amo k]<lojm]]\ c]]r v]rs] s]]To B]Ny]]\ CIA ano s]]r]\ im]ˆ]o p]N]
CIA.Õ v]&\d]A kÁu\ ano p]ot]]n]] kT]n] p]r s¶ism]t] hs]I p]z/y]o.
Ôty]]re t]m]]rI A mOˆ]In]] d]vo A a]p]N]no m¶xkel]Im]]\ m]Ukv]] p—y]tn] krI rhI Ce Am] no!Õ A
b]oly]o.
Ôp—em] krv]o A m¶xkel]I hoy] t]o__Õ Am] khev]]n¶\ v]&\d]no m]n] T]y¶\ p]N] An]o aT]* s¶ism]t] x]oy] G]q]vo
A x]\k]T]I c]Up] j rhI. in]x]IT] s]]To Akp]X]Iy] p—emo v]Lgol¶\ ton¶\ hEy¶\ hju ty]]\T]I in]r]x] T]wno p]]Cu\ v]LI g]y¶\
n] ht¶\. h] s¶ism]t]n]] a]vy]] p]CI A b]]Lp]N]n]I y]]d t]]« krv]] p—y]tn] jÐr krt]I ht]I.
Ôa]v]IA p]N] sp]\dn]]n]I jem] m]n]m]]\ x]]y] l]]zv]] v]]Lt]I hxo.Õ A iv]c]]rI rÁo.

an¶ßm]

29. in]x]IT]n]o p]ˆ]
rv]In¨ t]T]] pol]]\ ˆ]N] v]&DD]o sp]\dn]]no v]L]v]Ino Gor a]vy]]\ ty]]re sp]\dn]] p]r l]K]]yol]o in]x]IT]n]o
p]ˆ] s]]\jn]I qp]]l]m]]\ a]v]Ino p]z/y]o j ht]o. K]]v]]n¶\ p]zt¶\ m]UkIno A p]ˆ] v]]\c]I l]w x]k]y] Am] n] ht¶\ Aqlo
rv]In¨ A p]ˆ] iK]ss]]m]]\ m]UkIno z]win]\g] qeb]l] p]r g]oQv]]y]o.
K]]wno b]D]]\n]I m]]PI m]]g]t]o A s]ID]o j p]ot]]n]] Ðm]m]]\ c]]ly]o g]y]o. pol]]\ ˆ]Noyo m]]ny¶\ ke ton¶\ m]n]
160

v]s]m]] aort]]

Qek]No n] ht¶\ Aqlo A v]hel]o {QI g]y]o ht]o. tom]No a\droa\dr v]]t]c]It] krv]] p—y]tn] ky]o* p]N] tom]no
jN]]y¶\ ke tom]n]]\ m]n] p]N] Aql]]\ x]]\t] n] ht]]\ jeql]]\ to deK]]zv]] m]]g]t]]\ ht]]\. ano A v]]t] p]N] Aql]I j
s]]c]I ht]I ke A r]to toao rojn]] krt]]\ v]hel]]\ s]Uv]] m]]qe c]]ly]]\ g]y]]\ ht]]\.
p]ot]]n]] aorz]m]]\ jwno rv]In¨A pol]o p]ˆ] K]oly]o. A sp]\d n]] p]r l]K]]yol]o ht]o Aqlo p]oto A
K]ol]v]o ke n]hI\ Av]I B]]\jg]zm]]\ p]zv]]n]I tono a]je jÐr n] jN]]w. to p]ˆ] in]x]IT]n]o ht]o m]]qe j toNo K]ol]v]o
jowA Am] ton¶\ m]n] khet¶\ ht¶\. p]CI t]o to Ano t]]bo T]]y] j no!
p]ˆ] qU\ko ht]o :
t]]. 19 m]]c]*, 19__
m¶\b]w _ 2
sp]\dn]],
a] s]]To m]]r] ˆ]N] p]ˆ]o T]y]] Ce. p]hel]] bom]]\T]I Akey]n]o jv]]b] to\ a]py]o n]T]I Am] a] p]ˆ]n]o
jv]]b] p]N] n]hI\ j m]Le A j]N]v]] Ct]]\ l]Ky]] is]v]]y] n]T]I rhI x]k]t¶\ AQlo a] Cell]o p]ˆ] l]K]I rÁo Cu\ no
An]] jv]]b]n]I apoX]] p]N] n]T]I r]K]t]o.
rv]In¨n]I a]\K]on]] a]<p]rex]n] m]]qe to\ je B]og] a]py]o Ce A iv]So mo\ Cell]] p]ˆ]m]]\ [lloK] ky]o* ht]o ty]]re t]o mo\
Pkt] {zt]I v]]t]o j s]]\B]LI ht]I. p]CI G]No v]K]to m]no s]]c]I v]]t] j]N]v]] m]LI. m]n]m]]\ hu\ Av¶\ a]Ãv]]s]n]
moLv]v]] m]T]t]o ht]o ke A aPv]] K]oqI j hoy] A a]Ãv]]s]n] p]N] l ]Ul¶\ T]w g]y¶\. t]]r] A p]g]l]] m]]qe hu\ t]]rI
qIk] krv]] jeql]o m]no l]]y]k g]N]t]o n]T]I Aqlo A iv]So kx¶\ khet]o n]T]I. p]N] m]n]m]]\ T]]y] Ce ke A p]hel]]\ to\
m]no v]]t] krI hot] t]o__
to r]to t]no sqex]n] p]r m]Ukv]] a]vy]o to p]hel]]\ Ðm]n]I l]]wq b]\D] T]w g]w ht]I. t]no Am] t]o n]hot¶\
l]]gy¶\ ke A a\D]]r]n]o l]]B] l]wno hu\__ p]N] t]no t]o K]b]r j Ce ke mo\ t]]re m]]qe m]n]m]]\ kdI ky]]rey] hl]ko B]]v]
a]Ny]o n]T]I. B]g]v]]n] m]no B]iv]Sy]m]]\ Av]I kub¶iDD] n] s]UJ]ze.
h], Aql¶\ K]ru\ ke v]c]m]]\ s]m]y]n]o G]N]o g]]Lo p]zI g]y]o Ce no k]Lno m]]rv]] m]]qe m]no m]]rI
l]]c]]rIA G]N]I v]]t]o s]m]j]v]I dID]I Ce. p]N] jo A v]K]to m]no s]]c]I v]]t]n]I K]b]r p]zI hot] t]o k]\ t]]rI k]\
m]]rI l]]x] m¶\b]wn]] diry]]m]]\T]I m]LI hot].
t¶\ j khe hvo hu\ «v]Ino x¶\ kru\ ? kon]] m]o\ s]]mo jowno «v]I n]]K¶\ ? z]<kqro p]N] hvo t]o m]]r]
iv]c]]ro s]]To m]Lt]] T]y]] Ce. Am]No p]N] m]no s]]jo krv]]m]]\T]I h]T] D]ow n]]Ky]] Ce. t]no jy]]re a] p]ˆ] m]Lxo
ty]]re hu\ kd]c] a] p]&Tv]I p]r n]hI\ ho[\. t]no du:K] l]]gy¶\ hoy] t]o m]]P krje p]N] m]]ro «v] j Av]o Ce ke
khev]]w j]y] Ce.
rv]In¨n]I a]\K]o b]r]b]r T]w g]w Ce ano tom]no p]g]]r p]N] s]]ro m]Le Ce Am] j]Ny¶\ Ce. m]]ru\ m]]n]o
t]o ty]]\ j rhIno s¶Ko ij\dg]I v]It]]v]I n]]K]jo. ahI\n]o s]m]]j t]m]no s¶K]I n]hI\ T]v]] de.
z]<kqr rv]In¨ s]m]ju ano [d]ridl] m]]N]s] Ce Av]o m]]ro an¶B]v] Ce; p]N] a]K]re to p]it] t]o K]r]
j no ! to t]no no t]]r] ty]]g]no n] s]m]« x]ke t]o __
t¶\ jeql]I v]D¶ s¶K]I T]]y] Aql]I j x]]\it] B]g]v]]n] m]]r] a]tm]]no a]po Aql]I p—]T]*n]] kru\ Cu\.
v]s]m]] aort]] 161

__aB]]g]I in]x]IT].
rv]In¨no a]m]]\n¶\ keql¶\k s]m]j]y¶\ keql¶\k n] s]m]j]y¶\. toNo p]ˆ] PrIT]I v]]\cy]o. ˆ]I« v]K]t] p]N]
v]]\cy]o. keql]Ik v]]t]o Av]I t]o asp]Sq ht]I ke tono tom]]\ kow D]zm]]T¶\ j n] s]m]j]y]]\. h], Ak v]]t]n]I tono
K]b]r p]zI g]w ke sp]\dn]] no in]x]IT]no ano tom]n]I v]ccon]] s]\b]\D]no s]m]jv]] m]]qe ton]I p]]so idl] j n]hot¶\.
sp]\dn]] p]r toNo v]hem] K]]D]o ht]o A m]]qe A m]n]m]]\ j p]st]]w rÁo.
in]x]IT]n]] p]ˆ]m]]\T]I An]] idl]n]I s]cc]]wn]o je rN]ko {Qt]o ht]o A rv]In¨n]] idl]m]]\ p]zG]]w rÁo.
a]m] t]o rv]In¨ p]N] in]x]IT]no ky]]\ n]hot]o aoLK]t]o ? in]x]IT] Ano kdIy] Av]o n]hot]o l]]gy]o ke je p]rsˆ]I
s]]To p—N]y]n]I g]]\Q g]]\Qe. p]N] ton]I sp]\dn]] s]]Ton]I jUn]I mOˆ]I, ton]] sp]\dn]] p]r a]v]t]] p]ˆ]o, tom]]\n]] aD]Ur]
[lloK]o ano tom]]\y] b]]kI hoy] tom] sp]\dn]]n]I ton]] p]rn]I l]]g]N]IA rv]In¨no a]\D ]roB]I\t] b]n]v]I m]Uky]o
ht]o.
in]x]IT]n]] p]ˆ]m]]\T]I Aql¶\ t]o sp]Sq T]t¶\ ht¶\ ke sp]\dn]]A pOs]] Bog]] krv]] m]]qe je vy]v]sT]] krI
ht]I to tono p]s]\d p]zI n] ht]I. in]x]ITo p]oto Ak v]K]t] Ano a] v]]t] krI ht]I. a] v]]t] Av]I n] ht]I ke
Ano k]rNo m]rI jv]] ke m]]rI n]]K]v]]n]I hde in]x]IT] g¶sso T]w j]y] t]o An]I p]]CL A bo v]ccon]o g]]Z
s]\b]\D] jN]]y] t]o Am]]\ rv]In¨n]o v]]\k ky]]\T]I kZ]y] ?
rv]In¨n]I m]it] m]U\J]w g]w ht]I. Ak t]rP Ano l]]g]t¶\ ht¶\ ke sp]\dn]] p]r p]oto K]oqo v]hem]]t]o ht]o
jy]]re b]I« t]rP tono l]]g]t¶\ ht¶\ ke sp]\dn]] p]rn]] in]x]IT]n]] p]ˆ]m]]\ Av¶\ k]\wk ht¶\ je tono sp]Sq n]hot¶\
s]m]j]t¶\, ano A j t]o ton]]\ ic]\t]] ano g¶ss]]no v]D]]rt]]\ ht]]\.
a]\K] m]I\c]I toNo {\G]I jv]] p—y]tn] ky]o* p]N] {\G] p]N] ton]]T]I j]No ÐQI g]w ht]I. n] t]o iv]c]]roA
ton]o p]ICo Coz/y]o ke n] t]o {\G] ton]] p]r p—s]nn] T]w. a]m] no a]m] r]t]n]] c]]r v]]g]I g]y]]. c]]r v]]go ton]I
a]\K]o shej m]I\c]]w. p]N] m]I\c]]yol]I a]\K]o t]o sv]pn]on]I duin]y]]m]]\ jw rv]In¨no v]D¶ s]t]]v]I rhI.
sv]pn]]m]]\ toNo joy¶\ ke in]x]IT] m]rN]p]T]]rIA p]z/y]o Ce. sp]\dn]] tono aox]Ike boQI Ce. ton]o h]T]
in]x]IT]n]] kp]]L p]r Ce. in]x]IT] khe Ce : Ôt¶\ x]] m]]qe ahI\ a]v]I ? mo\ t]no kÁu\ ht¶\ no ke jo s¶K]I T]v¶\ hoy]
t]o ahI\ kdI p]]CI a]v]t]I n]hI\.Õ
sp]\dn]] khe Ce : Ôhu\ t]no s]]jo krv]] a]v]I Cu\. t¶\ Ak v]K]t] s]]jo T]w j]y] p]CI t¶\ kown]I s]]To
p]rNo p]CI j hu\ s¶K]I T]w x]ku\ no!Õ rv]In¨A joy¶\ ke a] s]]\B]LI p]]CL {Bol]I v]&\d ] x]rm]]wno b]h]r
n]IkLI j]y] Ce.
Ôt¶\ Akl]I j a]v]I Cu\ ke b]nno a]vy]]\ Co ?Õ in]x]IT] p]UCe Ce. rv]In¨no l]]go Ce ke p]oto hvo j]her T]v¶\
jowA Aqlo to b]]rN]]n]I a]zeT]I a]g]L a]vo Ce. in]x]ITo tono juA Ce no b]olo Ce: Ôt]mo p]N] a]vy]] to s]]ru\
ky¶*\. a] duin]y]] G]N]I K]r]b] Ce. sp]\dn]]no t]m]]rI aoT] iv]n]] n]hI\ c]]lo. hu\ t]o a]je j][\ Cu\. kd]c] k]lo
j][\, p]N] t]mo tono jr]y] duK]I n] T]v]] det]]. An]] jev]I sˆ]Iao y¶g]m]]\ kowk j p]]ke Ce. An]] p—em]no, An]]
ty]]g]no, An]I l]]g]N]Ino m]ul]v]I n] x]ko t]o v]]\D]o n]hI\ p]N] Ano duB]v]x]o t]o n]hI\ j. duin]y]]m]]\ a]v]I ANo kx¶\
j B]og]vy¶\ n]T]I, Pkt] s]hn] j ky¶*\ Ce. t]mo Ano s¶K]I krx]o no ?Õ khet]]\ in]x]IT]n]I a]\K]o P]qI j]y] Ce, m]o\
K]Ul]I j]y] Ce no «B] a \dr Ko\c]]w j]y] Ce. rv]In¨ c]Is] p]]zI ton]] t]rP D]so Ce ty]]\ An]I a]\K] K]Ul]I j]y]
Ce.
to p]T]]rIm]]\ boQo T]w g]y]o. toNo G]izy]]Lm]]\ joy¶\ t]o s]v]]rn]] p]]\c] v]]gy]] ht]]. {Qv]]no hju v]]r
ht]I, p]N] hvo tono {\G] a]vo tom] n] ht]I. toNo pol]o p]ˆ] PrIT]I v]]\cy]o. p]T]]rIm]]\ p]z/y]]\ p]z/y]]\ j toNo
162

v]s]m]] aort]]

is]g]]req s]Lg]]v]I. Ak iv]c]]r tono Av]o p]N] a]vy]o ke dex]m]]\ in]x]IT]no Ak p]ˆ] l]K]I n]]Ko ke sp]\dn]]n]I
Av]I to kw B]Ul] T]w ht]I ke to a]ql]o b]D]o g¶sso T]w g]y]o ht]o no m]rv]] ke m]]rv]] s¶D]I tOy]]r T]w g]y]o
ht]o ? t]o tono Ak iv]c]]r Av]o p]N] a]vy]o ke s]ID]o p]oto j dex]m]]\ j]y] ano in]x]IT]no m]LIno p]UCe ke jo A
sp]\dn]] s¶K]I T]]y] Am] j wcCt]o hoy] t]o p]ot]]n]] m]n]n¶\ s]m]]D]]n] krI a]po ano A bon]I v]cco kev]o
s]\b]\D] Ce A b]t]]v]I a]po.
__ p]N] A b]D¶\y] j]No Ak t]rP hzsol]I m]Ukt]o hoy] tom] toNo aoZv]]n¶\ Ak b]]ju p]r Pg]]v]I dID¶\
no p]l]\g] p]rT]I {B]o T]w g]y]o. kzkzt]I Q \zI ht]I Ct]]\ toNo aov]rkoq p]N] p]hey]]* v]g]r ajv]]Lu\ T]t]]\ s¶D]I
Ðm]m]]\ a]\q] m]]y]]* ky]]* no Zg]l]oAk is]g]]reqn]I r]K] krI. h], in]N]*y] t]o Cev]qe ANo A j ky]o* ke h]l] t]o
n]okrI c]]l¶ r]K]v]I ano p]rdex]m]]\ rÁerÁe, je T]]y] to joy]] krv¶\. v]K]t] j kd]c] b]D]o K¶l]]s]o krI dexo.
to tOy]]r T]wno b]h]r n]Ikñy]o ty]]re s]v]]rn]] s]]t] v]]gy]] ht]]. tono a]ql]o v]hel]o tOy]]r T]w g]yol]o
jow An]I b]ol]I {QI : Ôa]je s]Uy]* p]iºm]m]]\ {gy]o Ce ke x¶\ ? ke p]CI p—em]T]I jg]]zn]]r p]rdex] jt¶\ rÁu\ Ce
Aqlo B]]ws]]heb], v]hel]] {QI g]y]] Ce ?Õ
ÔAv¶\ k]\w n]T]I. a]je v]hel]o j]g]I g]y]o aqlo T]y¶\ ke v]hel]o p]rv]]rI l][\.Õ
Ôt¶\ qeb]l] g]oQv] ty]]\ s¶D]Im]]\ hu\ c]]-n]]st]]n]I tOy]]rI kru\.Õ khet]]\ An]I rs]oz]m]]\ poQI. rv]In¨ p]N]
ton]I p]]CL rs]oz]m]]\ poQo.
b]oly]o.

Ôc]]l]o, a]je hu\ t]m]no k]m]m]]\ m]dd kru\. m]no l]]go Ce ke m]no c]] b]n]]v]t]]\ t]o a]v]zxo j.Õ to hs]t]]\

Ôc]] b]n]]v]v]]m]]\ ano dv]] b]n]]v]v]]m]]\ b]hu Per Ce ho\, z]<kqr s]]heb].Õ An]IA kÁu\ ano s]hej
x]\k]T]I ton]] t]rP t]]kt]]\ [moy¶*\ : Ôv]]t] x]I Ce, rv]In] ? t¶\ a]je kowk jud] j m]Uzm]]\ jN]]y] Ce.Õ
Ôhu\ iv]c]]rt]o ht]o ke jo t]mo m]no rj] a]p]o t]o hu\ m]]r] rhev]]n]I al]g] vy]v]sT]] krv]] m]]g¶\ Cu\.Õ
l]oc]] v]]Lt]]\ to b]oly]o.
An]I c]m]kI. D—Ujt]] h]T]m]]\n]I kIql]I qeb]l] p]r m]UkI det]]\ to b]ol]I {QI : Ôt]no Av]o iv]c]]r kem]
a]vy]o ?Õ
Ôm]no l]]go Ce ke t]m]no G]N]] idv]s] t]kl]IP a]p]I. hvo hu\ km]]t]o T]y]o Cu\. m]]re hvo m]]rI vy]v]sT]]
krI lov]I jowA.Õ rv]In¨A l]oc]] v]]Lv]] m]]\z/y]]. An]In¶\ m]o\ p]zI g]y¶\. An]] h]T]m]]\T ]I im]lk-p]oq p]zt]]\
rhI g]y]o.
ÔAn]] krt]]\ Am] kem] n]T]I khet]o ke t¶\ am]]r]T]I D]r]w g]y]o Ce ?Õ
ÔAv¶\ n]T]I.Õ
ÔAv¶\ j Ce . hu\ k]\w k]lo jnm]I n]T]I ke n] s]m]ju\. b]]kI jo t]no m]]rI s]g]v]z ke ag]v]zn]I ic]\t]] hoy]
t]o t]o t]]re hvo m]]rI s]]To j rhev¶\ jowA. dIkro km]]t]o T]]y] ty]]re m]]b]]p]n]I sov]] kre ke tom]n]]T]I judo T]w
jw Akl]o m]oj kre ?Õ
Ôm]]ro a]x]y] Av]o n] ht]o. m]no m]]P kro, p]N] m]]re khev¶\ p]ze Ce ke m]]rI km]]wn]o Ak p]N] pOs]o
t]mo m]no G]r-K]c]*m]]\ v]]p]rv]] det]]\ n]T]I, p]CI m]no Am] j l]]go no ke hu\ t]m]]re m]]To p]z/y]o Cu\ no t]m]no t]sdI
a]py]] kru\ Cu\ ?Õ
v]s]m]] aort]] 163

An]In]I a]\K]o c]m]kI {QI : Ôt¶\ g]]\zo Ce. a]p]N]] G]rn]o K]c]* j ky]] v]D]]re Ce ? Ct]]\ jy]]re m]no
jÐr p]zxo ty]]re hu\ t]]rI p]]so pOs]] m]]g]I l]wx], b]r]b]r ?Õ
Ôn]], b]r]b]r n]hI\. k]\ t]o G]rn]o b]D]o j K]c]* m]]rI p]]soT]I m]]g]I l]o aT]v]] m]no ahI\T]I jud]
rhev]]n]I rj] a]p]o.Õ toNo kÁu\.
ÔQIk B]]w, t]]rI jev]I m]r«. Ak t]rP m]]g]]*req ano kn]*l] hn]Im]Un] p]r {p]zI jv]]n]]\ Ce- kd]c]
v]S]*y] p]]C]\ a]vo. b]I« t]rP t¶\ p]N] c]]ly]] jv]]n]I v]]t] kre Ce. m]]r] n]s]Ib]m]]\ Akl]t]] j l]K]]w Ce!Õ An]I
KodT]I b]ol]I.
rv]In¨A Jzp]T]I kowk in]N]*y] ky]o*. hs]I p]zt]]\ toNo kÁu\ : Ôn]], t]m]]r] n]s]Ib]m]]\ Akl]t]] l]K]]w
n]T]I. t]m]]r] sv]B]]v]m]]\ p]N] A n]T]I. hu\ hvo ahI\ j rhIx]. h], Aql¶\ khI d[\ Cu\ ke m]]rI v]]t] t]mo n]hI\
m]]n]o no t]m]]r] pOs]]T]I k]\w K]rIdI l]]v]x]o t]o A hu\ t]ozIPozIno b]]rIAT]I b]h]r Pe\kI dwx] ano m]]r]
pOs]]T]I A j c]Ij K]rIdI l]]v]Ix]. hu\ t]m]no p]jv]v]]m]]\ b]]kI n]hI\ r]K¶\, jo t]mo m]]ru\ kÁu\ n]hI\ m]]n]o t]o. hvo
hu\ ahI\ t]m]]r] dIkr] t]rIke rhIx] ano Ak dIkr]n]] b]D]] j hk B]og]v]Ix].Õ to b]oly]o. no An]In]I a]\K]o
B]r]w a]v]I.

an¶ßm]

30. is]lv]Ia] ism]T]
sp]\dn]]n]] dex]m]]\ g]y]]T]I rv]In¨n]I a]\t]irk x]]\it] joK]m]]w ht]I. to p]ot]]n]] m]n]n]I a]v]I isT]it]
b]h]r jN]]v]] dev]] m]]g]t]o n] ht]o. jem] jem] to b]h]r b]n]]v]qI x]]\it] ano sv]sT]t]]n]o deK]]v] ky]]* krt]o ht]o
tom] tom] ton¶\ a\t]r tono v]D¶ no v]D¶ z\K]t¶\ ht¶\. toNo sp]\dn]]n]] a] p]g]l]]no vy]]jb]I g]N]v]]n]o ano ton]I
p]]CL dex]m]]\ jv]]n]o in]N]*y] lov]] p—y]tn] ky]o* ht]o, p]N] ton¶\ pol¶\ p¶ruS]idl] tom]]\ v]]re v]]re v]]\D]o n]]K]I ton]]
a]v]] p—y]]s]no in]SPL b]n]]v]I rÁu\ ht¶\.
kn]*l] ano m]]g]]*req hn]Im]Un] qšIp] p]r {p]zI g]y]]\ ht]]\. G]r s]Un¶\ s]Un¶\ T]w g]y¶\ ht¶\. g]U\jt]] G]rm]]\T]I
ˆ]N] m]]N]s]o aoC]\ T]w g]y]]\ ht]]\. a] ˆ]N]m]]\T]I Ak sp]\dn]]n]I gorh]jrIT]I j j]No G]rn]o kl]b]l]]q as]Á
in]rv]t]]m]]\ aog]LI g]y]o ht]o, ty]]\ kn]*l] ano m]]g]]*req p]N] {p]zI g]y]]\ ht]]\. jo ke G]rm]]\ hju bo m]]N]s]o
rÁ]\ ht]]\; p]r\t¶ rv]In¨ p—y]tn] krv]] Ct]]\ v]]c]]L ano hs]m¶K]o rhI x]kt]o n] ht]o. An]I p]N] An]] m]UL
sv]B]]v] p]r ky]]\ p]]CI a]v]I x]kI ht]I!
a]m] no a]m] ˆ]N] m]ihn]] v]It]I g]y]]. rv]In¨ G]rn]I Akl]t]]T]I k\q]LI idv]s]n]o m]oqo B]]g]
h]<isp]ql]m]]\ j p]s]]r krt]o ht]o. tono a]<P hoy] Avo idv]soy] tono z/y]UqI p]r h]jr T]yol]o jot]]\ z]<.
reb]Is]n] ky]]rek a]ºy]* vy]kt] krt]] ht]] : Ôz]<kqr des]]w, t]m]]rI y]]d]st]n]I dv]] m]]qe t]mo ahI\ a]vy]]
Co ke x¶\ ?Õ
Ôkem] ?Õ
Ôa]je t]m]]re a]<P Ce Aqlo m]no l]]gy¶\ ke t]mo kd]c] A m]]qe a]vy]] ho.Õ
ÔAn]I m]no K]b]r Ce p]N] m]no t]o h]<isp]ql] G]r jev]I l]]go Ce.Õ to khet]o.
164

v]s]m]] aort]]

ÔB]l]] m]]N]s], a] t]o w\glonz Ce. ahI\ t]o a]<Pno idv]so kow Gor p]N] ky]]\ rhe Ce ? a]<P Aqlo
hrv]] Prv]]n¶\, b]h]r K]]v]] jv]]n¶\ no m]IQI k\p]n]Im]]\ m]J] krv]]n]I, s]m]jy]], im]. des]]w ?Õ no b]Ij] z]<kqro
hs]I p]zt]]. a]m] Ct]]\ rv]In¨A rj]no idv]soy] n] t]o h]<isp]ql]m]]\ a]v]v]]n¶\ Cozy¶\ ht¶\ ke n] t]o b]h]r
rK]zv]]n¶\ x]Ð ky¶*\ ht¶\.
p]r\t¶ a]je to jy]]re h]<isp]ql]n]]\ p]g]iT]y]]\ c]ZI rÁo ht]o ty]]re ton]I p]]CLT]I Ak m]IQo sv]r
s]\B]L]y]o : Ôz]<. des]]w.Õ no ton]]\ p]g]l]]\ T]\B]I g]y]]\.
c]m]kIno rv]In¨A av]]jn]I idx]]m]]\ joy¶\. z]<kqr is]lv]Ia] ism]T] p]g]iT]y]]\ p]]son]] Ak PUl]J]z
p]]so {B]I ht]I. a]moy] to s¶\dr t]o ht]I j p]N] a]je t]o to Av]I s¶\dr l]]g]t]I ht]I, j]No Coz p]rT]I l]c]I
p]zt]]\ p¶Sp]on]o Ak g¶cC, b]D]]\T]I CUqo p]zIno, Cozn]] T]z s]]To n] v]Lg]I g]y]o hoy] ! rv]In¨A ton]I s]]mo
joy¶\, s]hej g]U\c]v]]y]o Ct]]\ hsy]o ano Jzp]T]I p]g]iT]y]]\ {t]rI ton]I s]]mo jw {B]o.
Ôt]mo m]no b]ol]]vy]o ? kho, x¶\ k]m] Ce ?Õ toNo p]UCy¶\.
Ôa]je t]m]]re a]<P n]T]I ?Õ
ÔCe no, kem] ?Õ
Ôt]o c]]l]o m]]rI s]]To.Õ rv]In¨ v]LI p]]Co g]U\c]v]]y]o p]N] Ano c]oKK]I n]] n] khI x]ky]o.
Ôky]]\ j]ao Co t]mo ?Õ ton]]T]I Aql¶\ j p]UC]y¶\.
Ôt]mo jy]]\ l]w j]ao ty]]\.Õ to b]ol]I ano a]\K]o n]c]]v]I rhI. b]ol]t]]\ to hs]I ano j]No a]K]o
b]g]Ic]o hs]I rÁo. roj Ano Ap—n] ano Pes]m]]skn]I a\dr tono jov]] qev]]yol]] rv]In¨A is]lv]Ia]no a]je
jud] j sv]Ðpo jow. rv]In¨n]I a]\K]o aB]]n]p]No j An]I G]]qIl]I k]y]] p]r c]IqkI rhI.
a]m] t]o rv]In¨ Cell]] Ak m]ihn]]T]I is]lv]Ia]n]I A m]]rkN]I
a]\K]on]o aBy]]s] krI rÁo ht]o. to h]<isp]ql]m]]\ k]m] p]r a]v]v]] m]]\z/y]o ty]]rT]I j is]lv]Ia]no j]N]t]o
ht]o. Ct]]\ Cell]] Ak m]ihn]]n]o ton]I s]]Ton]o p]irc]y] k]\wk judo j ht]o. Ak r]to n]]wq z/y]UqIm]]\ b]nno Bog]]\
T]w g]y]]\ ht]]\.
krel]I.

Ôt]m]no t]o z]<kqr des]]w, a] n]]wq z/y]UqI a]x]Iv]]*d s]m]I l]]g]t]I hxo.Õ toNo v]]t]n]I x]Ða]t] a]m]
Ôkem] ?Õ ton]] khev]]n]o aT]* k]Zv]] p—y]tn] krt]]\ rv]In¨A p]UCle ¶\.
Ôiv]y]og]I p]it]no a]moy] r]ˆo {\G] a]vo n]hI\, Aqlo __Õ

no rv]In¨A hs]I lot]]\ khel¶\ : Ôty]]\ j t]m]]rI B]Ul] Ce. t]]j]\ p]rNy]]\ hoy] Am]no m]]qe A kd]c] s]]c¶\
hxo p]N] am]no p]rNyo t]o l]g]B]g] ˆ]N] v]rs] T]v]] a]vy]]\.Õ
Ôt]mo t]o Av]I v]]t] kro Co j]No t]m]no p]rNyo ˆ]N] v]rs] n]hI\ p]N] ˆ]N] y¶g] T]w g]y]] hoy]! p]N]
ahI\ t]o l]oko p]c]]s] v]rsoy] D]r]t]] n]T]I An¶\ x¶\ ? z]<kqr rIc]]z*s]n]n]I [\m]r t]mo keql]I D]]ro Co ?
s]]QT]I n]Ico t]o n]hI\ j hoy] no,-Ct]]\ is]sqr a]mon]I s]]To__Õ no p]CIn¶\ khev]]n¶\ m]]ˆ] a]\K]on]] Ak hLv]]
[l]]L]T]I toNo p]t]]v]I dIDol¶\. rv]In¨no ty]]rT]I An]I a]\K]on]I A B]&\g]Im]]\ rs] j]g]&t] T]y]o ht]o.
v]s]m]] aort]] 165

is]lv]Ia] s¶\dr ht]I. aiN]y]]LI ton]I a]\K]on]o r\g] a]s]m]]n]I ht]o ano A a]s]m]]n]I B]Uim] p]r
s]rkt]I, l]s]rt]I no s]\t]]w jt]I An]I pol]I kIkIao a]s]m]]n]I dIv]]l] p]r j]No c]m]kt]] a]B]l]] jz/y]] hoy]
Av]I x]oB]t]I ht]I. Aqlo t]o keql]]kno A a]B]l]]m]]\ p]ot]]n¶\ m]o\ jov]]n]] aB]rK]] T]t]] ht]] no!
p]]\p]N]o An]I m]oqI ano v]Lel]I ht]I. B—m]ro G]Ç l]]\b]I ano k]L] r\g]n]I ht]I. kow ic]ˆ]k]re j]No
k]L«T]I aop] a]py]o hoy] Av]I m]rozd]r ht]I. p]rv]]L]\ jev]] ton]] hoQ p]r l]]l]c]qk l]Ips]qIk l]g]]zI
toNo tom]no v]D¶ B]zkt]] ky]]* ht]]. ton¶\ m]o\ B]r]v]d]r ht¶\ ano c]Ib¶k aiN]y]]LI ht]I ano g]]l] p]rn]I
l]]l]In]I a]B]] Ano Ak b]]LkI jev]I in]do*S]t]] ap]*t]I ht]I.
K]Ul]t]] Ap—n] n]Ico b]r]b]r n] jow x]k]t¶\ An¶\ dehl]]il]ty] aty]]re Ct¶\ T]w rÁu\ ht¶\. ANo
sqšep]los] zšes] p]hey]o* ht]o. An]I all]z jv]]n]I kowno p]N] a]kS]*v]] m]]qe j]No tOy]]r T]wno a]v]I ht]I.
Ôhu\ ky]]\ l]w j][\, t]m]no ? t]mo t]o j]N]o Co ke hu\ ˆ]N] v]S]*T]I ahI\ Cu\ Ct]]\ m]no a]p]N]I h]<isp]ql]
is]v]]y] kow rst]]n]I K]b]r n]T]I.Õ rv]In¨A kÁu\.
ÔAqlo t]o khu\ Cu\ ke t]mo jy]]\ l]w j]v] ty]]\ a]v]v]]n]I m]]rI tOy]]rI Ce. ky]]rek t]o t]mo ky]]\k p]]qI* ke
ip]kin]k p]r g]y]] j hx]o no! t]m]no jy]]\ g]m]t¶\ hoy] ty]]\ m]no l]w j]v].Õ pol]IA a]\K]n]o [l]]Lo m]]rt]]\ kÁu\.
rv]In¨ K]ro p]kz]y]o ht]o. Ano ky]]\y] jv]]n¶\ m]n] n]hot¶\, p]N] a]no kem] q]Lv]I An]I p]N] Ano
K]b]r n]hot]I. ÔB]lo, c]]l]o.Õ toNo Cev]qe khev¶\ p]z/y¶\. Ak]kIp]N]]T]I An¶\ hEy¶\ ihjr]y]] krt¶\ ht¶\ tom]]\ a]
qp]kI p]zI ht]I. rv]In¨no T]y¶\ ke Ak]d idv]s] An]I s]]To b]h]r Prv]]T]I jo tom]]\ T]ozI p]]q]ip]\zI T]t]I hoy]
t]o A an¶B]v] krv]]m]]\ kx¶\ K]oqu\ n] ht¶\. to is]lv]Ia]n]I p]]CL c]]ly]o.
k\p]][nzn]I b]h]r is]lv]Ia]n]I l]]l] qu-s]Iqr k]r p]zI ht]I. is]lv]Ia] sqIy]ir\g]n]I b]]jun]I s]Iq
p]r bos]I g]w. Ôkem] ? t]mo g]]zI n]T]I c]l]]v]t]]\ ?Õ rv]In¨A p]UCy¶\.
Ôt]mo c]l]]v]o, m]]re t]o t]mo jy]]\ l]w j]v] ty]]\ j a]v]v]]n¶\ Ce no!Õ
rv]In¨A n]] CUqke g]]zI sq]q* krI ano p]]Cu\ p]UCy¶\ : Ôkw t]rP jwx¶\ ?Õ
Ôm]no x]I K]b]r ? sqIy]ir\g] t]m]]r] h]T]m]]\ Ce.Õ p]]Co Av]o j jv]]b].
A Av]I boiPkr]wT]I b]ol]t]I ht]I ke rv]In¨ qIK]L krv]] m]jb]Ur b]ny]o : Ôp]CI khet]]\ n]hI\ ke ahI\
n]T]I jv¶\ ke b]Ije l]w j]v].Õ
Ôt]m]no jo jhnn]m]n]] rst]]n]I K]b]r hoy] ano m]no ty]]\ l]w jx]o t]oy] hu\ Piry]]d n]hI kru\, b]s] ?Õ
to b]ol]I. ton]I a]\K]m]]\ Av]]\ t]o s]]p]oil]y]]\ rm]t]]\ ht]]\ ke rv]In¨T]I ton]I s]]mo a]\K] m]]\zIno jow p]N] x]k]t¶\
n] ht¶\. toNo g]]zI [p]]zI ano x]hern]I p]rv]]ze, p]Ur Jzpo jv]] dID]I. tono Am] ht¶\ ke hm]N]]\ is]lv]Ia]
k]\wk b]ol]xo ke Piry]]d krxo, p]N] A k]\w b]ol]t]I j n] ht]I. ˆ]]\s]I a]\Ko rv]In¨A joy¶\ t]o to m]l]k]w
rhel]I jN]]w. rv]In¨A l]g]B]g] p]c]Isok m]]wl] g]y]] p]CI Ak qekrI p]r a]vol]] hoil]ze kemp] p]]so g]]zI
T]oB]]v]I. is]lv]Ia]no a] hoil]ze kemp] aj]Ny]o hoy] Am] rv]In¨no l]]gy¶\ n]hI\. jo ke rv]In¨no t]o Pkt] a]
j jg]]n]I K]b]r ht]I.
Ôt]mo a]v]I s¶\dr jgy]]A l]w a]v]x]o Av]I m]no a]x]] n]hot]I.Õ k]rm]]\T]I b]h]r a]v]t]]\ to b]ol]I.
Ôhu\ Akbo v]K]t] ahI\ a]vol]o Cu\ ano K]ru\ p]UCo t]o m]no a] is]v]]y] a]v]I b]I« jg]]n]o p]irc]y]
p]N] n]T]I.Õ to b]oly]o.
166

v]s]m]] aort]]

Ôa] jg]] s¶\dr Ce. ahI\ jo boc]]r idv]s] g]]Lv]]n]] hoy] t]o j]No m]ihn]o a]r]m] ky]o* hoy] Aql]I
t]]jg]I a]v]I j]y].Õ to b]ol]I.
Ôm]no l]Iv] rIp]oq* l]K]I a]p]jo jo t]m]]re ahI\ rhev¶\ hoy] t]o. hu\ h]<isp]ql]m]]\ a]p]I dwx].Õ
rv]In¨A m]j]k krI.
Ôjy]]re m]]re Am] krv¶\ hxo ty]]re hu\ rIp]oq* l]K]I a]p]Ix] p]N] a]je t]o a]p]No Pkt] a]jn]I r]t]
p]Urt¶\ j ahI\ rhev¶\ Ce.Õ to b]ol]I ano rv]In¨ c]m]ky]o. tono is]lv]Ia]n]I b]UrI d]n]t]n]o a\d]j a]v]I g]y]o.
ÔA t]m]]re n]kkI krv]]n¶\ n]T]I. a]je t]mo m]]r]\ m]hem]]n] Co. hu\ je p—m]]No n]kkI kru\ A p—m]]No j
q]wm] qeb]l] g]oQv]]xo.Õ toNo kÁu\.
Ôky]]\ jv¶\ A t]m]]re n]kkI krv]]n¶\ ht¶\, hvo keql¶\ rok]v¶\ Ce ahI\ A m]]re n]kkI krv]]n¶\ Ce. no hu\
t]m]no k]\w boc]]r idv]s] rok]w p]zv]]n¶\ khet]I p]N] n]T]I. p]N] p]hel]]\ a]p]No kenqIn]m]]\ bos]IA. a]je s]]\j
p]hel]]\ a]p]No p]]C]\ jwx¶\, b]s] ?Õ
Ôp]N] s]]\j s¶D]I a]p]No ahI\ krIx¶\ x¶\ ?Õ rv]In¨n¶\ g]B]r]t¶\ m]n] b]ol]I {Q/y¶\.
ÔK]]wx¶\, p]Ix¶\ ano v]]t]o krIx¶\. c]]l]o p]hel]]\ p]Iv]]n¶\ l]w a]v]IA.Õ
ÔB]lo l]w a]v]IA. p]N] hu\ t]o Pkt] kok j l]wx]. h], t]m]]re je lov¶\ hoy] ton]I CUq Ce.Õ
Ôt]mo kem] kok j p]Ix]o ?Õ
Ôm]]rI hojrI b]]LI m]Ukv]]n]o hju mo\ iv]c]]r kyo]* n]T]I.Õ rv]In¨A kÁu\.
Ôt]mo to kw y¶in]v]is]*qIn]] z]<kqr Co ?Õ
Ôb]D]I y¶in]v]is]*qIn]I z]<kqrIn]] kos]* s]rK]] j hoy] Ce.Õ
Ôx]r]b] p]Iv]]T]I hojrI b]LI j]y] Ce Av¶\ kow y¶in]v]is]*qIn]] kos]*m]]\ hoy] Av¶\ m]]rI j]N]m]]\ n]T]I.Õ
to b]ol]I ano An]I aiN]y]]LI pol]I a]\K]on]]\ t]Ir rv]In¨no j]No Bodv]] m]T]I rÁ]\.
ÔAkl]I hojrI j n]hI\ p]N] x]rIr, m]n] ano m]]n]v]t]]y] x]r]b]n]] sov]n]T]I b]g]ze Ce Av¶\ hu\ B]Ny]o
Cu\.Õ
Ôkev]I rIto ?Õ is]lv]Ia]A m]]ˆ] dl]Il] K]]t]r j p]UCI n]]Ky¶\.
Ôp]Ivo Aqlo hojrI t]o b]g]ze j. p]Iv]]T]I K]or]kn¶\ p]Ty]]p]Ty] n] rhe Aqlo x]rIr p]N] b]g]ze, p]CI
s]]r]s]]r iv]vokn¶\ B]]n] n] rhe Aqlo m]n] p]N] b]g]ze. p]CI m]]n]v]t]] ky]]\T]I rhe ?Õ
Ôt]mo a]v¶\ n]k]m¶\ G]N¶\ iv]c]]rt]] l]]g]o Co.Õ
Ôhu\ iv]c]]rt]o n]T]I. a] t]o v]]rs]]m]]\ m]Lel]] s]\sk]ron]I den] Ce.Õ
ÔahI\ t]o l]g]B]g] b]D]] j p]IA Ce. x¶\ A b]D]] as]\sk]rI Ce?Õ toNo s]]m]I dl]Il] krI. m]]ˆ] dl]Il],
x]bdon]I-idl]n]I n]hI\, b]D]]\n o m]]qe v]rs]I jt]o p—em] p]N] n]hI\ ke s]\sk&it]n]I Av]I K]oqI ke m]oqI l]]g]N]I p]N]
n]hI\.
ÔAv¶\ k]w n]hI\. ahI\n]o s]m]]j, ahIn]I s]\sk&it] ano ahI\n]] v]]t]]v]rN]n]] p—v]]h p—m]]No je k]Le
v]s]m]] aort]] 167

je y]ogy] l]]go tono l]oko am]l]m]]\ m]Uke Ce.Õ
Ôt]mo t]o dUD]m]]\ ano dhI\m]]\ b]nnom]]\ p]g] r]K]o Co.Õ
Ôh], t]m]]rI A v]]t] s]]c]I Ce. Akl]] dUD] ke Akl]] dhI\ p]r hu\ «v]I x]ku\ n]hI\.Õ tob]oly]o ano hs]I
p]z/y]o. tono A s]m]j]t¶\ n]hot¶\ ke A p]ot]]n]] sv]B]]v] iv]ruDD], is]lv]Ia]n]I v]]t]om]]\ kem] Ko\c]]t]o jt]o ht]o.
Ôhm]N]]\n]] t]mo [d]s] jN]]v] Co.Õ
Ôt]m]no kem] Av¶\ l]]gy¶\ ?Õ
ÔA m]]qe sqeT]oskop] m]Ukv]]n]I jÐr p]zt]I n]T]I. Ak im]ˆ] t]rIke hu\ Am] p]UC\ u ke t]m]]rI A [d]s]I
p]]CLn¶\ k]rN] x¶\ Ce, t]o to aiv]n]y] t]o n]hI\ g]N]]y] no ?Õ is]lv]Ia]A iv]n]y]n]o s]h]ro l]w hEy]]m]]\ pos]]ro
krv]] p—y]tn] ky]o*.
Ôm]UL v]]t] A Ce ke hu\ [d]s] j n]T]I ano b]I« v]]t] A Ce ke je v]]t] hoy] j n]hI\ tono m]]qen]]\ k]rN]o
x]oD]v]]n]I m]]r]m]]\ tov]z n]T]I.Õ khet]]\ to PrIT]I hs]I p]z/y]o.
Ôt]mo Am] v]]t]no [z]v]o n]hI\. mo\ s]]\B]ñy¶\ Ce ke im]s]Is] des]]w dex]m]]\ g]y]]\ ty]]rT]I t]mo b]hu
[d]s]Im]]\ zUb]I g]y]] Co.Õ
Ôn]], Av¶\ k]\w n]T]I.Õ rv]In¨A kÁu\.
Ôt]o An]o aT]* A T]y]o ke t]m]]r]\ p]tn]I dex]m]]\ g]y]]\ An]] iv]y]og]n]I kx]I as]r t]m]]r] vy]v]h]rm]]\
p]zI n]T]I.Õ rv]In¨A kx]o jv]]b] n] a]py]o Aqlo A {B]I T]w. n]] CUqke rv]In¨ p]N] tono an¶s]y]o*.
is]lv]Ia]A ˆ]N] b]Iy]rn]I b]oql]o ano c]Ips]n¶\ Ak pokeq k][nqr p]r m]Uky]]\. t]o rv]In¨A ton]I s]]To
kokn]I Ak b]oql] p]N] m]UkI dID]I no b]D]]n]] pOs]] c]Ukv]I dID]].
is]lv]Ia]A ton]I s]]mo Dy]]n] n] a]py¶\. qeb]l] p]r jw toNo b]Iy]rn]I Ak b]oql] K]ol]I ano bo
gl]]s]m]]\ T]ozI T]ozI rezI.
Ôhu\ b]Iy]r n]hI\ l][\. t]m]]re m]no m]]P krv¶\ p]zxo. hu\ x]r]b] n]T]I p]It]o A mo\ t]m]no jN]]vol¶\ j Ce.Õ
Ôm]]r], z]<kqr s]]heb], kowk m]UK]* j b]Iy]rno x]r]b] khe. a] t]o m]]ˆ] jv]n¶\ p]]N]I j Ce. ahI\ t]o
l]oko Ano p]]N]Ino b]dlo p]IA Ce.Õ hs]t]]\ to b]ol]I.
ÔCt]]\y] m]no m]]P kro.Õ khet]]\ rv]In¨A p]ot]]n]] gl]]s]m]]\n]I b]Iy]r is]lv]Ia]n]] gl]]s]m]]\ rezI dID]I
ty]]\ pol]I a]\K]oA a]t]x]b]]« p]]CI Kol]v]] m]]\zI.
Ôhu\ t]m]no v]D¶ lov]] m]]qe a]g—h n]hI\ kru\. t]mo khex]o t]o hu\ p]N] v]D¶ n]hI\ l][\; p]N] t]mo Ak v]K]t]
m]no k\p]n]I a]p]v]] m]]qey] Ak gl]]s] p]I juao. a]ql]]T]I n] t]o t]m]]rI hojrI b]g]zxo ke n] t]o t]m]]ru\ m]n].Õ
khet]]\ toNo rv]In¨n]] gl]]s]m]]\ b]Iy]r rezI ton]] h]T]m]]\ gl]]s] p]kz]v]I dID]o. jk krv]]T]I a] b]l]] n]hI\ qLe
Am] l]]gy]]T]I ke p]CI l]]v]o ty]]re bo G]U\qz] p]I n]]K]IA Am] m]]n]Ino p]N] hoy]__p]N] rv]In¨A AkI Ãv]]so
gl]]s] K]]l]I krI n]]Ky]o.
Ôt]mo CokrI jev]] b]IkN] Co.Õ to b]ol]I.
Ôkem] ?Õ
168

v]s]m]] aort]]

Ôkow p¶ruS]im]ˆ]n]I k\p]n]Im]]\ CokrI x]r]b] p]It]]\ K]c]k]y] tom] t]mo b]Iy]r p]It]]\y] zro Co.Õ
Ôp]Iv]]n]I qev] hoy] t]o x]] m]]qe K]c]k]y] ?Õ s]]m]]ny]-b¶iDD] v]g]rn]o l]]go tov]o p—Ãn] no pol]I aiN]y]]LI
a]\K]on]I v]D]t]I jt]I c]m]k.
Ôa]v]oyo m]xkrI t]o n]hI\ krt]o hoy] no!Õ Av]o iv]c]]r is]lv]Ia]no a]v]I g]y]o. p]N] to b]ol]I :
ÔAv]] B]oL] deK]]v] Co! j]No kx¶\ j]N]t]] j n] ho!Õ
Ôx¶\ ?Õ
Ôx]r]b] p]]wno, aD]*Gon]m]]\ p]zel]I CokrIn]o pol]o l]]B] [Q]vo.Õ
Ôs]]ru\ T]y¶\ ke hu\ t]m]no a]g—h krt]o n] ht]o, n]hI\ t]o t]mo x¶\n¶\ x¶\y] s]m]jt].Õ rv]In¨A ton]] sv]B]]v]
iv]ruDD] m]j]k krI.
Ôt]mo a]g—h n]hot]] krt]] Aqlo m]]re krv]o p]z/y]o no!Õ is]lv]Ia]A a]\K]o n]c]]v]t]]\ kÁu\. koN] j]No
An]I A a]\K]on]] B]]v]no rv]In¨ s]m]jy]o ke n]hI; p]N] b]Iy]rn]I b]oql] {Q]v]I ANo m]o\A m]]\zI.
An¶\ jow is]lv]Ia]A p]N] m]n]m]]\ m]l]k]t]]\ b]Iy]rn]I b]I« b]oql] K]ol]I m]o\A m]]\zI. Ano
b]oql]m]]\T]I s]ID]I b]Iy]r p]Iv]]n]I qev] n] ht]I Aqlo b]Iy]r hoQno K]UNoT]I b]h]r ddzI. An]o rel]o zšes]n]I
ikn]]rIAT]I a\dr {t]y]o* ano c]Ust] km]r p]]soT]I b]h]r n]Ikñy]o.
Gor]t]I a]\Ko a] jot]] rv]In¨T]I b]ol]]w g]y¶\ : Ôare, t]mo m]o\AT]I b]Iy]r p]Iao Co no A zU\qI
p]]soT]I b]h]r n]IkLe Ce. t]m]]r] poqm]]\ k]N¶\ Ce ke x¶\ ?Õ
Ôa]m] t]o ky]]rn]o kx¶\ s]m]jt]o j n] hoy] Av]I v]]t]o krt]o ht]o. hvo kev]o k]l]o T]wno k]\c]LIm]]\
h]T] n]]Ko Ce!Õ to b]ol]I {QI.
is]lv]Ia]n]] a] Ôt¶\Õk]rT]I [–o«t] T]t]]\ rv]In¨n]I «B] s]K]N]I n] rhI : Ôhu\ ky]]\ h]T] n]]K¶\ Cu\ ? hu\
t]o ahI\ a]G]o boQo Cu\.Õ
Ôhu\ jo t]no s]hej CUq a]p¶\ t]o t¶\ AT]Iy] a]g]L v]D]I j]y] tov]o Ce. p]N] hu\ Av]I k]c]I n]T]I t]o.Õ to
b]ol]I. p]N] je to b]ol]t]I ht]I ton]]T]I {\D]I j g]N]t]rI A m]n]m]]\ krI rhI ht]I A t]o An]I a]\K]o j khI
a]p]t]I ht]I.
rv]In¨no p]N] b]Iy]rn¶\ Gon] v]t]]*v]] m]]\z/y¶\ ht¶\. A D]Imo D]Imo j]No p]rv]x] T]t]o jt]o ht]o. Ak t]o
tono b]Iy]r p]Iv]]n]I a]dt] n] ht]I no v]LI to a]je Jzp]T]I l]g]B]g] doZ b]oql] jeql]I b]Iy]e g]qg]q]v]I g]y]o
ht]o p]CI An]I as]r v]t]]*y]] is]v]]y] rhe K]rI!

an¶ßm]

31. jn]m]B]UK]I
is]lv]Ia]A b]p]ore l]\c] l]ID]] p]CI hol]Ize kemp]m]]\ Ak Ðm] b]Uk krI l]ID]I. to Ðm]n]I c]]v]I l]wno
rv]In¨ p]]so a]v]I ty]]\ s¶D]I rv]In¨n]] m]n]m]]\ t]o Am] j ht¶\ ke A is]g]]req lov]] g]w hxo. rv]In¨A Gor
jv]]n]I hQ krI t]o A khe : Ômo\ t]no sp]Sq kÁu\ j Ce ke a]p]No s]]\j p]hel]]\ Gor p]ho\c]I jwx¶\, p]CI t¶\ a]m]
rG]v]]y]o x]] m]]qe T]w j]y] Ce ? Gor t]]rI p]tn]I t]o Ce n]hI\ ke t]]re jv]]b] a]p]v]o p]ze.Õ
v]s]m]] aort]] 169

Ôt¶\ s]m]jt]I kem] n]T]I ? hu\ Ak zos]Ino ty]]\ pow\g ]-gosq t]rIke rhu\ Cu\, p]N] A m]]r] p]r s]g]]
dIkr] jev]o p—em] r]Ko Ce. m]]r]T]I ton]] idl]no Qes] p]ho\co Av¶\ p]g]l¶\ B]r]w n] j]y] A m]]qe s]t]t] k]L«
r]K]v]I p]zt]I hoy] Ce.Õ
Ôp]N] a]m]]\ An]] idl]no Qes] p]ho\c]]zv]]n]I v]]t] ky]]\ a]v]I ? t¶\ h]<isp]ql]m]]\ g]y]o hot] t]oy] s]]\je j
Gor jv]]n]o ht]o no! A Am] j m]]n]xo ke t¶\ h]<isp]qloT]I j a]vo Ce.Õ is]lv]Ia] tono a]je Coze tom] n] ht]I.
toNo An]I s]]To Ðm]m]]\ jv¶\ j p]zy¶\. boy] jN]]\ Ðm]m]]\ pos]I ky]]\y] s¶D]I is]g]]req PU\k t]]\ bos]I rÁ]\.
is]lv]Ia] tono v]]t]om]]\ Ko\c]v]] p—y]tn] krt]I ht]I. ton]I v]]t]on]o kow c]okks] iv]S]y] n]hot]o ke rv]In¨n¶\ An]I
v]]t]om]]\ K]]s] l]X] p]N] n]hot¶\. tono t]o v]K]t] K]uq]zv]o ht]o no m]n] b]hel]]vy¶\ Am] m]n]no m]n]]v]v¶\ ht¶\. h],
is]lv]Ia]n]o kow c]okks] a]x]y] A v]]t]*l]]p] p]]CL ht]o K]ro, p]N] G]N]] idv]s]oT]I s]\G]rI r]Kol]I {im]*y]o
jy]]re s]]k]r T]v]]n]I aN]I p]r ht]I ty]]re [t]]v]L krI v]]t]no kT]L]v]I n]]Ko Aql]I n]]d]n] t]o to n]hot]I j.
keql]]y] v]K]t]T]I A Ak Av]] y¶v]]n]no x]oD]t]I ht]I ke je tono B]I\s]I n]]Ko, g]U\g]L]v]I n]]Ko, g]U\dI
n]]Ko no v]S]o*n]I ton]I B]UK]no im]in]qom]]\ B]]\g]I n]]Ko.a]je l]]g] a]vy]o ht]o ano is]lv]Ia] to l]]g]no c]Ukv]]
m]]g]t]I n] ht]I. Ôa]jn]o idv]s] G]N]o s]]ro g]y]o.Õ to b]ol]I.
Ôm]noy] m]J] p]zI.Õ rv]In¨A kÁu\.
Ôt]]r] m]o\ p]rT]I Av¶\ l]]g]t¶\ n]T]I.Õ
Ôto t¶\ m]]r] m]o\ s]]mo j t]]kI rhI Ce ke x¶\ ?Õ
Ôs]]c¶\ khu\ ? m]no t]]ru\ m]o\ jov¶\ g]mo Ce. m]no t]o t]]r] g]]l] p]r b]c]ku\ B]rv]]n¶\ m]n] T]w j]y] Ce.Õ to
ih\m]t] krIno b]ol]I g]w p]N] p]CI An]] p—ty]]G]]t]n]I a]x]\k]T]I g]B]r]w rhI.
Ôao B]g]v]]n], t¶\ p]]CI B]UK]I T]w g]w!Õ
Ôp]]CI B]UK]I! rv]In] t¶\ m]]n]xo ? hu\ t]o jn]m]n]I B]UK]I Cu\. jy]]re p¶ruS]o m]]rI p]]CL p]t]\ig]y]]\n]I jem]
B]m]t]] ht]] ty]]re hu\ at]zI rhet]I ht]I p]CI hu\ k]m]m]]\ zUb]I g]w.Õ
Ôp]CIy] t]]r] jev]I c]p]L ano PUqzI y¶v]t]Ino kow s]m]ov]izy¶\ p]]ˆ] n] m]Le A m]]ny]]m]]\ a]vo tov]I
v]]t] n]T]I. ke p]CI t]]re kow Akn]I s]]To p]n]]ro p]]zv]]no b]dlo jud] jud]__Õ
Ôa]j s¶D]I t]o m]]ro Av]o a]x]y] n] ht]o p]N] a]je Ce j ton]I hu\ n]] n]hI\ p]]zu\.Õ
An]] a]v]] [G]]z] jv]]b]T]I rv]In¨n]] hEy]]m]]\ g]jg—]h x]Ð T]w g]y]o. toNo Ak v]K]t] iv]c]]y¶*\ :
sp]\dn]]A B]lo g]mo tom] ky¶*\ hoy] p]N] m]]re Av¶\ krI p]]p]m]]\ p]zv¶\ n]T]I. p]N] ty]]\ t]o pol¶\ l]g]B]g] p]rv]x]
T]w g]yol¶\ idl] b]ol]I {Q/y¶\ : Ôm]]re m]]rI s]]rp] kono m]]qe j]Lv]v]I ? m]]rI s]]rp] j]Lv]I Cev]qe t]o pol]]
aB]z]yol]] x]rIrn]I s]]mo j Ano D]rI dev]I?Õ
no ANo s]]rp] a\go v]D]]re iv]c]]r ky]]* is]v]]y] is]lv]Ia]no b]]T] B]rI dID]I ano Ano C]t]I s]rs]I
c]]\p]I ky]]\y] s¶D]I jkzI r]K]I. ton]] g]rm] g]rm] hoQ ANo is]lv]Ia]n]] l]IpsqIkr\gy]] hoQ p]r c]]\p]I dID]].
p]N] b]I« j p]Le ANo is]lv]Ia]no p]l]\g] p]r p]zt]I m]UkI. is]lv]Ia]n¶\ m]]T¶\ p]l]\g]n]] hez -b]oz* s]]To B]qk]y¶\
ano ton]]T]I Ak dd*B]rI c]Is] p]z]w g]w. rv]In¨no l]]gy¶\ ke toNo is]lv]Ia]no a]m] p]zt]I m]Ukv]I jowt]I n]
ht]I.
to is]lv]Ia]n]I p]]so bos]I g]y]o no ton]o h]T] p]ot]]n]] h]T]m]]\ l]w ton]I s]]mo Av]I rIto jow rÁo
170
v]s]m]] aort]]

j]No p]ot]]n]] aiv]n]y] b]dl] m]]PI n] m]]g]t]o hoy]! m]]T]]m]]\ T]t]I vodn]] B]Ul]I is]lv]Ia] ton]I n]«k s]rI. toNo
rv]In¨no g]Le h]T] Borv]I tono p]ot]]n]] p]r Koc]I p]]z/y]o.
rv]In¨n¶\ m]n] a] p]Ley] dex]m]]\ sp]\dn]]n]I p]]so p]ho\c]I g]y¶\ : Ôty]]\ t]o r]t]n]] l]g]B]g] dx] v]]g]I g]y]]
hxo. sp]\dn]] kd]c] s]Uw p]N] g]w hxo. kon]I s]]To ?Õ pol¶\ av]Lc]\z \u m]n] An]I iv]c]]rD]]r]noy] Ak s]rK]I
v]hev]] ky]]\ det¶\ ht¶\ ?
h], T]oz] idv]s] p]hel]]\ j dex]m]]\T]I sp]\dn]]n]o p]ˆ] a]vy]o ht]o. to l]K]t]I ht]I ke in]x]IT]n]I
t]ib]y]t]m]]\ G]N]o s¶D]]ro T]w g]y]o ht]o ano tono h]<isp]ql]m]]\T]I rj] p]N] m]LI g]w ht]I. a]K]] p]ˆ]m]]\
rv]In¨no Ak j x]bd jy]]\ no ty]]\ deK]]t]o ano dJ]zt]o ht]o : in]x]IT]-in]x]IT]-in]x]IT]. p]CI pol¶\ av]Lc]\z\u
m]n] tono ano sp]\dn]]no Ak j p]l]\g]m]]\ s]Utol]]\ klp]I lo no!
{B]o T]t]]\ to b]oly]o : Ôhu\ k]\wk p]Iv]]n¶\ lot]o a]v¶\.Õ no jv]]b]n]I r]h joy]] is]v]]y] Ðm]n]I b]h]r
n]IkLI g]y]o. no T]ozI j v]]rm]]\ ivhskI, s]oz]n]I b]oql] ano b]rP l]wno p]]Co a]vy]o.
Ôare, t¶\ t]o ivhskI p]N] lot]o a]vy]o no ! m]]re m]]qey] s]oz] c]]l]t].Õ to b]ol]I {QI.
Ôhu\ j]N¶\ Cu\ p]N] m]]rey] ivhskI p]Iv]I Ce.Õ toNo kÁu\ ano k]\w p]N] dl]Il] ky]]* v]g]r is]lv]Ia]A bo gl]]s]
tOy]]r ky]]*. b]nnoA to g]qg]q]vy]] no p]]C] B]r]y]] no K]]l]I p]N] T]y]].
bo pog] p]CI is]lv]Ia]A tono v]]rv]] p—y]tn] ky]o* : Ôn]v]] p]In]]r m]]qe a]ql]I G]N]I khev]]y].Õ no toNo
azD]I B]rel]I ivhskIn]I b]oql] b]h]r zsqb]In]m]]\ n]]K]I dID]I. rv]In¨A kx]o iv]roD] n] ky]o*.
T]ozI v]]r p]CI toNo kÁu\ : Ôm]no An]I kx]I as]r n]T]I T]w A t¶\ jow x]ke Ce. hu\ k]\w B]]n] B]Ul]I
g]y]o n]T]I.Õ An]I «B] l]T]zt]I ht]I. to {B]o T]v]] g]y]o, p]N] l]T]z/y]o ano is]lv]Ia]n]I [p]r j p]z/y]o.
is]lv]Ia] ton]] v]jn]T]I kc]z]w a]n]\d]n¶B]v] krI rhI. toNo tono dUr krv]]no b]dlo p]ot]]n]]\ b]hum]]\ jkzI
l]ID]o.
p]CIn]] kl]]kekm]]\ x¶\ T]y¶\ An]I rv]In¨no j]No ic]\t]] j n]hot]I. x]Il] ano c]]irˆy]n]] v]]G]] {t]rIno
ky]]\y] dUr Pe\k]w g]y]], pol]]\ kp]z]\n]I jem] j. is]lv]Ia]n]I an]\g]J]Lm]]\ rv]In¨n]o sp]\dn]] p]rn]o g¶ss]o j]No
n]t]*n] krI rÁo.
Cek s]]t] v]]gyo ac]]n]k rv]In¨n]I m]it] v]]st]iv]kt]]n]o p]]r p]]m]I l]]g]I : Ôs]]t] v]]g]I g]y]] hvo
a]p]No {Qv¶\ jowA.Õ to b]oly]o. t]&pt] T]yol]I is]lv]Ia] p]N] v]g]r iv]roDo {B]I T]w.
Ôt]]rI hojrI t]o K]r]b] n]T]I T]w no!Õ hs]t]]\ to b]ol]I.
ÔhojrIn]I t]o kow z]<kqrno b]t]]v]IA ty]]re K]b]r p]ze p]N] m]n] t]o K]r]b] T]y¶\ j.Õ to b]oly]o.
Ôm]n] at]&pt] rhIno k]y]m] s]t]]vo An]] krt]]\ ky]]rek a]v¶\ b]g]zIno a]n]\dn]o an¶B]v] kr]vo t]o
Am]]\ K]oqu\ x¶\ Ce ?Õ
Gor jv]] [t]]v]L krt]] rv]In¨no toNo p]r]No kenqIn]m]]\ Ko\cy]o. zIn]r p]t]]v]I boy] b]h]r n]Ikñy]]\
ty]]re r]t]n]] n]v] v]]gy]] ht]]. Ôa]v]to aQv]]izyo p]N] a]p]No ahI\ j a]v]Ix¶\. m]no a] jg]] G]N]I g]m]I Ce.Õ
is]lv]Ia]A g]]zI sq]q* krt]]\ kÁu\. rv]In¨ k]\w n] b]oly]o Aqlo ANo a]g]L kÁu\ : Ôt¶\ sv]Iim]\g] koscy¶m]
lot]o a]v]je. a]K]I b]p]or a]p]No sv]Iim]\g] p]Ul]m]]\ p]z/y]]\ rhIx¶\.Õ
v]s]m]] aort]] 171

p]N] rv]In¨ tom]]\n ¶\ k]\w s]]\B]Lt]o hoy] Am] l]]gy¶\ n]hI\. to t]o sm]x]]n] vOr]gy]n]o an¶B]v] krI
rÁo ht]o. p]oto G]N¶\ j K]oqu\ ky¶*\ Ce Av]I l]]g]N]Ino A m]n]m]]\T]I kemoy] dUr krI x]kt]o n] ht]o.
ton¶\ m]n] z\K]t¶\ ht¶\ A v]]t] K]rI p]N] tono m]oqI b]Ik t]o ht]I An]In]I. k]lo s]v]]re A n]]st]]n]]
qeb]l] p]r p]ot]]n]I Kor rhev]]n]I n] ht]I A v]]t]T]I j to g]B]r]w rÁo ht]o. p]oto {Qxo ty]]re An]I ton]I
s]]mo p]N] n]hI\ juA. b—x] krI p]oto qeb]l] p]r g]oQv]]xo ty]]re to, m]U\g]I m]U\g]I j n]]st]]n]I ploqo p]ot]]n]] t]rP
hzsol]I m]Ukxo. An]I A K]]v]] D]]t]I c]Up]kIdI p]ot]]n]]T]I kemoy] s]hn] n]hI\ T]]y]. p]ot]]n]] c]Up] rhev]]T]I An]]
Kodm]]\ v]D]]ro T]xo. je s]]c¶\ Ce A p]oto jN]]v]I n]hI\ x]ke no jUQ\ u b]ol]t]]\ «B] n]hI\ {p]ze. An]] iv]c]]ron]o
Cezo j n] a]v]t] p]N] rst]]n]o Cezo a]v]I g]y]o. a\D]k]rm]]\ n]]hI rhel¶\ G]r jow rv]In¨no x]]\it] T]w.
Ôk]lo zy]UqI p]r m]LIx¶\. b]]y].Õ rv]In¨ k]rm]]\T]I b]h]r n]Ikñy]o Aqlo is]lv]Ia]A kÁu\.p]oto An]]
jv]]b]m]]\ x¶\ kÁu\ A rv]In¨no y]]d n] ht¶\. h], tono Aql¶\ y]]d ht¶\ ke toNo tono kx]ok jv]]b] a]py]o ht]o K]ro.
to c]]v]IT]I b]]rN¶\ K]ol]I D]ImoT]I a \dr poQo. p]ot]]n]] aorz]m]]\ jv]] toNo B]]gyo j boc]]r p]g]l]]\ B]y]]*\ hxo ty]]\
l]]wq T]w. c]m]kIno toNo a]m]tom] joy¶\. An]I j]g]t]I j boQI ht]I.
Ôt]]ru\ K]]v]]n¶\ z]y]in]\g] qeb]l] p]r Z]\kI m]Uky¶\ Ce.Õ to b]ol]I.
p]ot]]no k]rNo a]ql]I r]t] s¶D]I tono [j]g]ro krv]o p]z/y]o j]N]I rv]In¨ x]rm]]w rÁo ht]o ty]]\ a]
K]]v]]n]I v]]t] a]v]I. x]o jv]]b] a]p]v]o ton]I j Ano s]m]jN] n] p]zI. ton]]T]I b]ol]]w g]y¶\ : Ôm]]re a]je K]]v¶\
n]T]I.Õ
Ôkem] ?Õ
rv]In¨A «B] krzI, p]N] kÁu\ : Ômo\ a]je b]h]r K]]w l]ID¶\ Ce.Õ
Ôto\ s]v]]rT]I Av¶\ jN]]vy¶\ n] ht¶\ ke t¶\ b]h]r K]]v]]n]o ht]o.Õ
p]UCy¶\.

Ôhu\ G]N]o j idl]g]Ir Cu\, m]]. p]N] hu\ x¶\ kru\ ? m]]ro CUqko j n]hot]o. t]mo t]o K]]w l]ID¶\ Ce no ?Õ toNo

Ôhu\ t]]rI j v]]q jot]I ht]I, p]N] hvo m]noy] B]UK] n]T]I. t¶\ s]Uw j], g]Uz n]]wq.Õ to b]ol]I ano
p]ot]]n]] Ðm] t]rP c]]l]I. ton]]\ p]g]l]]\m]]\ B]roB]]r in]r]x]] v]t]]*t]I ht]I.
Ôt]mo dUD] g]rm] kro, hu\ K]]v]] a]v¶\ Cu\.Õ to b]oly]o.
Ôto\ b]h]r K]]w l]ID¶\ Ce.Õ
Ôp]N] m]]rI B]UK] p]]CI {G]zI Ce. m]no kkzIno B]UK] l]]g]I Ce. [t]]v]L krjo ho\.Õ khet]]\ to p]ot]]n]]
Ðm]m]]\ kp]z]\ b]dl]v]] c]ly]o g]y]o.
B]ojn] drim]y]]n] kow k]\w n] b]oly¶\. rv]In¨ t]o wcCt]o ht]o ke An]I k]\wk b]olo, Ano l]Ze. p]N] to
t]o b]rPn]] p]oql]]n]I jem] Q\zI ht]I, ano Aqlo t]o rv]In¨n]I Pzk v]D]t]I jt]I ht]I no! K]]wno {Q/y]] Ct]]\
jv]]L]m]UK]I n] P]q/y]o Aqlo tono T]ozI D]rp]t] T]w.
Ôg]Uz n]]wq.Õ khet]]\ A p]ot]]n]] Ðm] t]rP B]]gy]o.
Ôrv]In], a]m] a]v]. m]]re t]no k]\wk khev¶\ Ce.Õ An]IA tono rokt]]\ kÁu\. rv]In¨n]] p]g] zg]m]g]v]]
l]]gy]]. to p]]Co Py]o* ano An]In]I s]]mo K¶rs]I p]r bos]I p]z/y]o.
172

v]s]m]] aort]]

Ôt¶\ a]je h]<isp]ql]m]]\ n]hot]o g]y]o ?Õ
Ôn]].Õ
Ôt]o ky]]\ g]y]o ht]o aty]]r s¶D]I ?Õ
Ôb]h]r, Ak im]ˆ]n]I s]]To.Õ
Ôsˆ]I im]ˆ] ?Õ rv]In¨A jv]]b] n] a]py]o Aqlo ANo a]g]L p]UCy¶\ : Ôto\ x]r]b] p]N] p]ID]o ht]o ?Õ
rv]In¨ g]B]r]y]o. ton]]T]I jv]]b] ap]]y] tom] ky]]\ ht]o ? no An]Ino kem] jv]]b] a]p]v]o ke jen]]T]I
Ano du:K] n] T]]y] A p—y]tn]m]]\ An]]T]I b]ol]]w g]y¶\ : ÔkoNo kÁu\ ?Õ
Ôm]no b]Iju\ koN] khev]]n¶\ ht¶\ ? t]]ru\ m]o\ j khI a]po Ce. m]]rI B]Ul] T]t]I hoy] t]o m]no khe.Õ to b]ol]I.
rv]In¨ {\c¶\ j jow x]kt]o n] ht]o. tono c]Up] jow An]IA p]UCy¶\ : ÔkoN] ht]I A CokrI ?Õ
Ôam]]rI h]<isp]ql]n]I Ak z]<kqr.Õ
Ôm]no v]c]n] a]p] ke hvo t¶\ kow CokrI s]]To b]h]r Prv]] n]hI\ j]y]. jy]]re t]]re a]<P hoy] ty]]re t¶\ m]no
Prv]] l]w jxo.Õ rv]In¨A jv]]b] n] a]py]o Aqlo An]In]I [G]r]N]I bov]z]w {QI : Ôkem] b]oly]o n]hI\?Õ
Ôx¶\ jv]]b] a]p¶\ ? m]]rI B]Ul] T]w. hvoT]I t]mo kho Co Am] krIx].Õ to b]oly]o.
Ôno x]r]b] n]hI\ p]Ivo no kow CokrI s]]To b]h]r rK]zv]] p]N] n]hI\ j]y].Õ
Ôsp]\dn]] s]]To p]N] ?Õ qoL krI v]]t]]v]rN]no hLv¶\ krv]] p—y]tn] krt]]\ A b]oly]o.
Ôa]v]] no a]v]] c]]L] krIno t¶\ m]no rz]vo Ce; p]N] Ak v]K]t] sp]\dn]]no ahI\ a]v]v]] de p]CI t]]rI
v]]t] Ce.Õ a]\K]o l]UCt]]\ to b]ol]I.
p]CI r]t] G]N]I v]It]I c]UkI ht]I Ct]]\ A boy]n]I v]]t]o kl]]kek l]\b]]w. are, Aql¶\ j x]] m]]qe, p]N]
s]Uv]] g]y]] p]CIy] ky]]\y] s¶D]I boy] Akb]Ij]n]I l]]g]N]Iaon]o j iv]c]]r krt]]\ ht]]\ no!

an¶ßm]

32. v]s]m]] aort]]
sp]\dn]]A s¶ism]t]no v]c]n]m]]\T]I m¶kt] ky]o* ht]o A v]]t] s]]c]I p]N] s¶ism]t] A v]]t] hju sv]Ik]rt]o
n] ht]o. to t]o hQ l]wno boQo ht]o, Aqlo sp]\dn]]A a]K]re b]D]I v]]t] jN]]v]v]I j p]zI. b]D¶\ j]Ny]] p]CI
s¶ism]t] in]x]IT] p]]so p]ho\cy]o.
in]x]IT]no h]<isp]ql]m]]\T]I rj] m]LI g]w ht]I. z]<kqre tono Ak m]ihn]] m]]qe kow sv]cC
hv]]m]]n]v]]L] sT]Le r]K]v]]n]I B]l]]m]N] krI ht]I. xoQn]o iv]c]]r tono kow ihl]-sqex]n] p]r m]okl]I a]p]v]]n]o
ht]o p]r\t ¶\ am]&t]g]OrI m]]ny]]\ n]hI\ Aqlo tono v]rs]ov]]v]]Le b]\g]lo r]K]v]]n]I vy]v]sT]] krv]]m]]\ a]v]I ht]I.
p]CI Akl]] in]x]IT]no j ty]]\ r]K]v]o ano b]D]]\A roj ty]]\n]] a]\q]Per] krv]] A y]ogy] n] l]]g]t]]\ b]D]]\A
v]rs]ov]]v]]Le b]\g]lo rhev]] jv]]n¶\ n]kkI krv]]m]]\ a]vy¶\ ht¶\.
v]s]m]] aort]] 173

xoQn]o A b]\g]l]o ib]l]kul] diry]]k]\Qe j a]vol]o ht]o. b]\g]l]]n]I p]CIto c]ov]Isoy] kl]]k diry]]n]]\
m]oj]\ ihl]or] lot]]\ ht]]\. no hu \P]Lo ano Bojv]]Lo p]v]n] k]y]m] b]\g]l]]m]]\ v]Á] krt]o ht]o. xoQe a] b]\g]l]o
z]<kqrno b]t]]v]I joy]o ht]o. tom]n]o m]t] Ôh]Õm]]\ p]zt]]\ j in]x]IT]n]I ty]]\ rhev]]n]I vy]v]sT]] krI dev]]m]]\ a]v]I
ht]I.
Ôt]mo v]&\d] s]]To p]rN]v]]n]I n]] x]] m]]qe p]]zo Co ?Õ sp]\dn]] p]]soT]I ton]] m]n]n]I v]]t] j]N]Ino a]vol]]
s¶ism]to in]x]IT]no p]kz/y]o. in]x]IT] b]]rI p]]so bos]I s]]g]rn]]\ [CLt]]\ m]oj]\ jow rÁo ht]o. ton]o a] p—Ãn]
s]]\B]LI n] t]o toNo s¶ism]t]n]I s]]mo joy¶\ ke n] t]o Av]o kow B]]v] dx]]*vy]o ke jen]]T]I tono Am] l]]go ke ANo
An]o p—Ãn] s]]\B]ñy]o ht]o.Ômo\ t]m]no k]\wk p]UCy¶\ in]x]IT]B]]w.Õ s¶ism]to jv]]b] n] m]Lt]]\ p]ot]]n]] p—Ãn]n]I y]]d
j]No t]]« kr]v]I.
Ômo\ s]]\B]ñy¶\, B]]w. p]N] t¶\ t]o j]No j Ce ke m]]rI t]\durst]I joK]m]]w Ce. hu\ l]gn] krI kowno du:K]I
krv]] m]]g]t]o n]T]I.Õ in]x]ITo kÁu\.
Ôp]N] z]<kqro t]o khe Ce ke t]mo p]hel]]\ ht]] ton]] krt]]\ p]N] v]D]]re t]\durst] ano B]y]m¶kt] Co.Õ
Ôz]<kqro a]Ãv]]s]n] a]p]v]] m]]qe jUQu\ b]olo tono s]m]ju m]]N]so s]]v] s]]c¶\ n] m]]n]I lov¶\.Õ
Ôhu\ t]o t]m]no db]]N] krv]] a]vy]o ht]o ke t]mo v]&\d] s]]To l]gn] n] krv]]n]I «d CozI do; p]N] t]m]]ru\
a]v¶\ v]l]N] jowno m]no Ak iv]c]]r a]vo Ce. a]p]No kow aj]Ny]] z]<kqrno t]m]]rI t]ib]y]t] b]t]]v]I jowA.
p]CI jo t]m]no K]]t]rI T]]y] ke__Õ
Ôbos], hu\ t]no k]\wk khev]] m]]g¶\ Cu\. hu\ t]no keql]Ik v]]t] sp]Sq krI d[\. t¶\ khe Ce tom] kow aj]Ny]]
z]<kqrno b]t]]v]v]]n]I ke ton]I s]l]]h lov]]n]I kx]I jÐr n]T]I. A z]<kqr m]no colonjT]I Am] khe ke am]uk
v]S]o* s¶D]I m]]rI t]\durst]Ino kx]o v]]\D]o a]vo tom] n]T]I t]oy] hu\ l]gn] krv]] m]]g]t]o n]T]I A hkIkt] Ce.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôw\glonzm]]\ t¶\ sv]t]\ˆ] ht]o Ct]]\ a]j s¶D]I t¶\ ku\v]]ro j rÁo Ce, kem] ?Õ
Ômo\ l]gn] m]]qe iv]c]]y¶*\ j n]hot¶\.Õ l]oc]] v]]Lt]]\ toNo kÁu\.
Ôt¶\ m]]rI s]]mo s]]c¶\ n]hI\ b]olo t]oy] hu\ t]]r] m]n]n]o t]]g] moLv]Ino j boQo Cu\. t¶\ Aql]] m]]qe n]T]I
p]rNy]o ke t]]r] m]n]n]] Ak K]UN]]m]]\ vozI n]]m]n]I Ak CokrIn]I y]]d rm]t]I ht]I.Õ
p]N] __Õ
Ôp]hel]]\ m]no s]]\B]L. hu\ l]gn] n] krIno t]]rI ano v]&\d]n]I v]c]m]]\T]I K]s]I jv]] c]]hu\ Cu\ Am] n]
m]]n]t]o. sp]\dn]] Am] wcCt]I ht]I ke hu\ kown]I s]]To p]rN¶\ ano s¶K]I T]][\. Aqlo ANo m]]rI aoLK]]N]
v]&\d] s]]To kr]vol]I Aql¶\ j. mo kdI v]&\d] s]]To p]rN]v]]n]o iv]c]]r s]rK]oy] ky]o* n]T]I.Õ to b]oly]o.
Ôkem] ?Õ
Ôjem] B]y]]* B]y]]* w\glonzm]]\y] t¶\ ku\v]]ro rÁo ht]o Am] j m]]n].Õ khI in]x]ITo hs]v]] ky¶*\.
s¶ism]t] s]hej g]U\c]v]]y]o, p]CI b]oly]o : ÔkoN] Ce A CokrI ?Õ
Ôkow p]N] hoy]. hvo Av¶\ y]]d krv]]n]o kx]o aT]* n]T]I.Õ in]x]ITo KodT]I kÁu\.
174

v]s]m]] aort]]

Ôano Ct]]\ t]mo Ano B]Ul]I x]ky]] n]T]I A p]N] Aql¶\ j s]]c¶\ Ce.Õ toNo kÁu\.
Ôtono t]o hu\ s]o v]rsoy] B]Ul]I x]ku\ Am] n]T]I, p]N] m]]rI s]]To t¶\y] du:K]I T]]y] Av¶\ hu\ n]T]I wcCt]o.
v]&\d]no t]o t¶\ jn]m]T]I aoLKo Ce. Cell]]\ ˆ]N] v]rs]T]I t]o hu\ p]N] Ano aoLK¶\ Cu\. A l]]y]k CokrI Ce. t]m]]rI
bon]I jozI j]m]xo.Õ in]x]ITo kÁu\.
Ôb]] x¶\ khe Ce, K]b]r Ce ?Õ
Ôn]].Õ
ÔA t]o khe Ce ke p]hel]]\ m]oq]no p]rN]]vy]] p]CI j n]]n]]n¶\ iv]c]]rIx¶\.Õ
Ôjo t¶\ Am]n]e A v]]t]m]]\ s]]T] n]hI\ a]po t]o Am]no t]o hu\ p]ho\c]I v]LIx]. t]]r] m]n]m]]\ t]o hvo kx]I
g]zB]]\j n]T]I rhI no ?Õ
Ôx¶\ kru\ ? t]mo v]]t] j Av]I kro Co ke hu\ t]m]no a]g—h p]N] n] krI x]ku\. p]N] m]no khev]] do ke t]mo jo
ky]]\y] p]rN]x]o t]o m]no s]OT]I v]D]]re a]n]\d T]xo.Õ
ÔA hu\ j]N¶\ Cu\ p]N] hu\ l]]c]]r Cu\. hvo t¶\ a]v]I p]ho\cy]o Ce. b]]no v]hu l]]v]I a]p]v]]n]I t]]rI Prj t¶\ p]UrI kr.
to v]hu m]]qe aD]Ir]\ T]w g]y]]\ Ce.Õ in]x]ITo kÁu\ ano a]\K]o b]\D] krI. s¶ism]t] {Q/y]o.
to s]]\jn]] sp]\dn]] in]x]IT]n]I p]rez lot]I ht]I. Ôto\ s¶ism]t]no Am] kÁu\ ke t¶\ p]rN]v]] j m]]g]t]o n]T]I?Õ
Ôt]no koNo kÁu\ ?Õ in]x]ITo s]]m¶\ p]UCy¶\. tono K]b]r j ht]I ke a] v]]t] jo tono kowA krI hoy] t]o to
s¶ism]to j krI hoy] Ct]]\ ton]]T]I a]v]o v]ihy]]t] s]v]]l] p]uC]w g]y]o.
Ôm]no s¶ism]to p]oto j kÁu\. K]oqu\ Ce ?Õ
Ôs¶ism]t] K]oqu\ b]olo tov]o n]T]I.Õ
Ôt¶\ Am] v]]t] [z]v] n]hI\.Õ
Ôhu\ v]]t] [z]v]t]o n]T]I p]N] t¶\ v]D]]re g¶sso n] T]]y] Am] wcCu\ Cu\. hu\ j]N¶\ Cu\ ke t¶\ jeql]I v]D]]re g¶sso
T]]y] Ce Aql]I j v]D]]re rze Ce.Õ
Ôno t]oy] t¶\ m]no g]rm] ky]]* v]g]r rhet]o n]T]I.Õ
Ômo\ t]no k]\w kÁu\ n]T]I.Õ
Ôm]no kÁu\ hoy] ke s¶ism]t]no A s]rK¶\ j no!Õ
Ôn]]. s]rK¶\ n]hI\. mo\ s¶ism]t]no v]&\d] s]]To p]rN]I jv]]n¶\ kÁu\, t]no k]\w v]&\d] s]]To p]rN]I jv]]n¶\
khev]]y] ?Õ in]x]ITo hs]v]]n]o p—y]tn] krt]]\ kÁu\.
Ôt¶\ m]]rI v]]t]no m]xkrIm]]\ [z]vo Ce.Õ
Ôn]], AT]I {l]qu\. hu\ a]je Aql]o b]D]o g]\B]Ir ano g]B]r]yol]o Cu\ ke n] p]UCo v]]t]. m]no t]o ky]]rn]Iy]
b]Ik l]]go Ce ke t¶\ m]no a]je v]Zv]]n]I Ce. Aqlo hu\ m]]r] a] g]B]r]qno m]xkrIm]]\ [z]v]v]] p—y]tn] kru\ Cu\.Õ
Ôt¶\ p]rN]v]]n]I j n]] p]]ze Ce ? x]] m]]qe ?Õ
v]s]m]] aort]] 175

Ôt¶\ j]No Ce.Õ
Ôn]] hu\ n]T]I j]N]t]I. t¶\ p]rN]v]]n]I j n]] x]] m]]qe p]]ze Ce ?Õ
Ôkow m]]N]s] Jer K]]v]] tOy]]r T]]y] t]o tono p]UCI x]k]y] ke to x]] m]]qe Jer K]]y] Ce; p]N] kow m]]N]s]
Jer K]]v]]n]o iv]c]]rey] n] krt]o hoy] tono kow p]UCe Ce K]ru\ ke to x]] m]]qe Jer K]]t]o n]T]I ?Õ
Ôp]rN]v]]no t¶\ Jer K]]v]] jev¶\ g]No Ce ?Õ
ÔAm] j m]]n].Õ
ÔAm]]\ m]]r] m]]n]v]] n] m]]n]v]]n]I v]]t] n]T]I. t¶\ x¶\ m]]no Ce A j m]]re j]N]v¶\ Ce.Õ
Ôhu\ kx¶\y] m]]n]t]o n]T]I. s]ID]I no s]]dI Ak j v]]t] Ce ke hu\ p]rN]v]] j m]]g]t]o n]T]I. p]rN]v]] m]]qe t¶\
m]no l]]K] v]]toy] m]jb]Ur n]hI\ krI x]ke.Õ
ÔC]t]I p]r h]T] m]UkIno khe ke t]no ky]]rey] sˆ]In]] s]\g]n]I wcC] Ce ke n]hI\. a]je t¶\ B]lo g]mo to
iv]c]]rt]o ho, p]N] ky]]rek t]]ru\ m]n] t]no Ceh dw dexo, k]rN] ke A at]&pt] Ce.Õ
Ôhu\ dehdm]n] krI x]kIx] A v]]t]n]I m]no Û]DD]] Ce.Õ
ÔA dehdm]n] krIno t]]re duin]y]]no A j b]t]]v]v¶\ Ce no ke mo\ bov]P]w krIno t]]r] a] h]l] ky]]* Ce ?Õ
Ômo\ kdI Av¶\ wcC/y¶\ n]T]I.Õ
Ôt]]r] wcCv]] ke n] wcCv]]T]I kx]o Per p]zt]o n]T]I. t¶\ je a]c]rI rÁo Ce A b]D]]n]I n]jre p]zxo.
no k]lo b]D]] m]]rI s]]moy] a]\g]LI c]I\D]v]] m]]\zxo. a]p]No rst]]m]]\ kdI s]]m]]\ m]LIx¶\ t]oy] A l]oko k]g]n]o
v]]G] ky]]* is]v]]y] rhexo n]hI\. no kowk idv]s] An]]T]I m]]r] s]\s]]rm]]\y] hoLI s]Lg]xo.Õ
Ôt]o t¶\ j khe ke m]]re x¶\ krv¶\ ? m]]ro «v] a]pyoy] t¶\ s¶K]I T]t]I hoy] t]o tom] krv]]n]Iy] m]]rI
tOy]]rI Ce.Õ
Ôkhu\ ?Õ
Ôh], m]]re p]rN]I jv¶\ jowA, A is]v]]y] je [p]]y] hoy] to khe.Õ
Ôt]o t]]ro Av]o j in]ºy] Ce ?Õ
Ôh].Õ
Ôt]o p]CI a] x]Il] ano s]d]c]]rn]] v]]G]] [t]]rIno Pe\kI de ano jy]]\T]I b]]kI rÁu\ ht¶\ ty]]\T]I p]]Cu\
x]Ð krIA. t]no a]m] ihjr]t]o jov]]n]I m]]r]m]]\ ih\m]t] n]T]I no mo\ t]o s]d]c]]rn]I s]Im]] Ak v]]r aoL\g]I
p]N] l]ID]I Ce. hvo zUby]] p]CI v]]\s] p]]N]I v]D]]ren]I x]I ic]\t]]! a]v] no m]no b]]T]m]]\ l]w lo.Õ a]vox]T]I A
b]ol]I g]w.
in]x]IT] ton]] a]v]] b]ol]v]]T]I jz jev]o b]n]I g]y]o. Cev]qe to r]z p]]zI {Q/y]o : Ôa] t¶\ x¶\ b]ol]I rhI
Ce! jo t¶\ hm]N]]\ no hm]N]]\ b]h]r n]hI\ c]]l]I j]y] t]o hu\ a] b]]rIAT]I diry]]m]]\ kUdI p]zIx].Õ b]ol]t]]\ to
aty]\t] g¶sso T]w g]y]o. ton]I a]\K]om]]\T]I dzIno a]\s¶ K¶rs]In]] h]T]]no B]I\jv]I rÁ]\. s]]\jn]] Gor]t]]
a\D]k]rm]]\ A sp]\dn]]n]I n]jre p]ze tom] n] ht]]\. Ay] a]\K]o l]UCt]I b]h]r n]IkLI g]w.
176

v]s]m]] aort]]

A r]to A {\G]I n] x]kI. p]oto je kÁu\ An]]T]I in]x]IT]n]] hEy]] p]r x]I v]It]I hxo An]o iv]c]]r krt]]\
A p]ot]]n]] a]v]] v]t]*n] b]dl] x]rm]]w rhI. Ak v]K]t] j]g]I g]yol]I v]&\d]A Ano j]g]t]I jot]]\ p]UCy¶\ p]N] K]ru\
: Ôa]je {\G]v]]n]o iv]c]]r n]T]I ke x¶\ ? ke p]CI sv]pn]]m]]\ z]<kqre azp]l¶\ krIno jg]]zI dID]I Ce ?Õ
Ô{\G] j n]T]I a]v]I ty]]\ s]p]n]]n]I x]I v]]t] ? no am]]re t]o p]rNyo c]]r v]rs] T]v]] a]vy]]\. sv]pn]]\
t]o t]no a]v]t]]\ hxo s]]jn]n]]\. s¶ism]t] ano t]]ru\ p—krN] keqlo p]ho\cy¶\ ? m]]s]I k]g]no zoLe v]]q jowno boQ]\
Ce.Õ
ÔA v]]t] p]]kI krv]]n¶\ k]m] Am]No t]no t]o n]T]I s]o\py¶\ no!Õ
ÔA n]] s]o\po t]oy] t]m]no bono p]rN]]v]v]]n]I Ak im]ˆ] t]rIke m]]rI Prj Ce. kho ky]]rn¶\ m]Urt]
kZ]v]IA ?Õ
Ôaty]]re m]Urt] k]Zv]]n]I v]]t] kre Ce to kowk t]no g]]\zI g]N]I k]Ze A p]hel]]\ {\G]I j] ano m]no p]N]
{\G]v]] de.Õ khet]]\ v]&\d] b]I« t]rP p]zK¶\ Perv]I g]w. no sp]\dn]] p]]CI iv]c]]re c]ZI g]w.
a] t]rP in]x]IT]n]I p]N] Av]I j isT]it] ht]I. sp]\dn]]n]I l]]g]N]I n] s]m]je Aql]o ab]UD] t]o to n]hot]o j.
sp]\dn]]A je k]\w kÁu\ ht¶\ to p]ot]]no [xkerIno l]gn] m]]qe tOy]]r krv]]n]] a]x]y]T]I j kÁu\ ht¶\ Am] to m]]n]t]o
ht]o. p]N] to l]]c]]r ht]o. ton¶\ idl] A b]]b]t]m]]\ kown]Iy] v]]t] m]]n]v]] tOy]]r n] ht¶\.
Ôm]]ru\ idl] x¶\ B]]z]n]I koqzI Ce ke Am]]\ hu\ a]je Akno t]o k]lo b]Ij]no v]]s] krv]] d[\ ?Õ to m]n]m]]\
iv]m]]s]t]o j]No jv]]b]n]I r]h jot]o hoy] tom] a\D]]r]m]]\ t]]kI rÁo.
sp]\dn]]n]] p]rN]I g]y]] p]CI Ak t]o to «v]v]] m]]g]t]o n] ht]o Ct]]\ tono «v]v¶\ p]z/y¶\ ht¶\ ano hvo
p]rN]v]]n¶\ ano toy] m]n] v]g]r? kd]c] p]rN]e t]o pol]I a]v]n]]rIn]]\ arm]]n]on¶\ x¶\ ?
Ôsp]\dn]]n¶\ khev¶\ p]oto n] m]]n]I x]ke t]o Am]]\ p]ot]]n]I n]hI\ p]N] sp]\dn]]n]I j B]Ul] Ce. ANo Av]I
wcC] j x]] m]]qe krv]I jowA ke hu\ ton]] kÁ] p—m]]No j kru\ ?Õ A iv]c]]rI rÁo.

an¶ßm]

33. hu\ dex]m]]\ j][\ Cu\
An]Ino v]c]n] a]py]] p]CI rv]In¨ a]n]\dm]]\ rhet]o ht]o. h]<isp]ql]m]]\ z]<kqr is]lv]Ia] ism]T] ano
An]I zy]UqI Ak s]]To j g]oQv]]yol]I ht]I Aqlo n]okrIn]o l]g]B]g] b]D]o j s]m]y] Am]no s]]To j rhev]]n¶\ T]t¶\
ht¶\. is]lv]Ia] to idv]s]n]] p—s]\g] p]CI j]No s]]v] b]dl]]w g]yol]I j l]]g]t]I ht]I. p]hel]]\ t]o ton¶\ m]o\ j hs]t¶\
ht¶\ p]N] hvo t]o ton]I a]\K]o, ton]] h]v]B]]v], are, ton]I a]K]I k]y]] j j]No hs¶hs¶ T]w rhet]I ht]I.
Ôk]lo t]o a]p]No a]<P Ce. t¶\ keql]] v]]gyo tOy]]r howx] ? hu\ t]no t]]re GorT]I j lot]I jwx].Õ Ak
idv]s] k]m] p]rT]I CUqt]]\ toNo p]UCy¶\.
rv]In¨ c]m]ky]o. Ôp]]CI a]<P a]v]I g]w!Õ to m]n]m]]\ j b]b]z/y]o. toNo l]oc]] v]]Lv]] m]]\z/y]] : Ôk]lo t]o
m]]re keql¶\k k]m] Ce.Õ toNo kÁu\.
Ôg]pp]]\ n] m]]r.Õ
Ôt]no t]o K]b]r Ce ke hu\ Ak zos]In]I s]]To rhu\ Cu\. k]lo m]]re Ano x]oip]\g]m]]\, ip]kc]rm]]\ ano izn]r
v]s]m]] aort]] 177

p]r l]w jv]]n]I Ce.Õ to b]oly]o. is]lv]Ia]n]I a]\K]om]]\ p]]C]\ s]]p]oil]y]]\ rm]v]] l]]gy]]\.
Ôt¶\ m]no K]oqu\ t]o n]hI\ j khet]o hoy] An]I m]no K]]t]rI Ce, p]N] k]l]n]o a]p]N]o k]y]*ßm] rd T]]y] A
n]hI\ c]]lo.Õ to b]ol]I. ton]I in]r]x] a]\K]om]]\T]I v]]s]n]]n]] B]zk] t]o {Qt]] j ht]].
Ôb]Iju\ x¶\ T]w x]ke ? hu\ tono m]]To p]z/y]o Cu\ Aqlo ton]ey] r]« t]o r]K]v]I j p]ze no!Õ rv]In¨A l]Ul]o
b]c]]v] ky]o*. ty]]\ v]LI p]]Co pol]I a]\K]om]]\T]I k]m]N]g]]ro kq]X] CUq/y]o.
Ôt]]re j jo s]]v] p]]N]Im]]\ bos]I jv¶\ hoy] t]o t¶\ j]No, b]]kI T]w t]o G]N¶\y] x]ke tom] Ce.Õ to b]ol]I. no
ton]I hs]t]I a]\K]o, hs]t]] hoQ, A hoQ p]rn]I pol]I B]zkt]I l]]l]l]]l] l]IpsqIk ano qeb]l] p]r h]T] qekv]I,
a]g]L n]m]Ino {Bol]I is]lv]Ia]n]] Þokn]I ZIl]I p]zel]I ikn]]rIn]I s]]\kzI p]g]d\zI p]r rv]In¨n]I B]UK]I n]jro
p]g]l]]\ p]]zI rhI.
Ôm]]ro p]]N]Im]]\ bos]I jv]]n]o a]x]y] n]T]I, t¶\ jo kow rst]o b]t]]v]t]I ho t]o.Õ rv]In¨T]I b]ol]]w g]y¶\.
Ôt]o p]CI m]]rI p]]CL a]v].Õ to b]ol]I ano b]]rN]] t]rP c]]l]v]] m]]\zI. x¶\ T]]y] Ce A n] s]m]jt]]e
rv]In¨ An]I p]]CL b]h]r n]Ikñy]o.
H]<isp]ql]m]]\T]I b]h]r a]v]I is]lv]Ia]A p]ot]]n]I k]r b]h]r k]ZI. Ôc]]l], bos]I j] a\dr.Õ to b]ol]I
ano a]n]]k]n]I krv]] jt]] rv]In¨no toNo hLv]] a]\c]k] s]]To k]rm]]\ Ko\c]I p]]z/y]o. rv]In¨ a]v]I Ko\c]t]]N]
m]]qe as]]v]D] ht]o Aqlo A K]]l]I s]Iq p]r p]zv]]no b]dlo s]ID]o is]lv]Ia] p]r j p]z/y]o no jr]y] K]c]k]q
v]g]r is]lv]Ia]A tono p]ot]]n]I s]]To j jkzI r]K]I k]r sq]q* krI.
Ôt¶\ b]hu b]Ljb]rI kre Ce ho\.Õ shej v]]re sv]sT] T]t]]\ rv]In¨A c]IZT]I kÁu\.
Ôno b]L]tk]r p]N] krv]]n]I Cu\ jo t¶\ a]v]o j ZIl]o rhexo t]o.Õ to b]ol]I. rv]In¨ ton]I a] n]P/Pq]w
p]r hoQ p]Is]I rÁo.
Ce ke__Õ
hxo!Õ

ÔA]v]IA m]no no zos]Ino l]Z]v]Ino j rhev]]n]I Ce.Õ A m]n]m]]\ j iv]c]]rI rÁo. Ôt¶\ Aql]I t]o n]P/Pq
Ôt]]re n]PPq T]v¶\ jowA p]N] t¶\ n]PPq n]T]I T]t]o Aqlo m]]re T]v¶\ p]ze Ce. t]no to p¶ruS] koNo b]n]]vy]o

ÔjeNo t]no sˆ]I b]n]]v]I toNo st]o! t]no jowno m]no Am] T]]y] Ce ke t¶\ sˆ]I Ce Ano b]dlo p¶ruS] hot] t]o
aty]]r s¶D]Im]]\ to\ keql]Iy] sˆ]Iao p]r b]L]tk]r ky]]* hot].Õ
Ôx¶\ hu\ Aql]I b]D]I K]r]b] Cu\ ?Õ
Ôn]], iv]S]y]I.Õ rv]In¨A kÁu\. to g]B]r]w g]y]o ht]o. g]B]r]qno Cup]]v]v]] m]]qe toNo is]g]]req
s]Lg]]v]I. toNo B]]gyo j bo dm] m]]y]]* hxo ty]]\ t]o is]lv]Ia]A ton]I p]]soT]I JU\qv]Ino is]g]]req p]ot]]n]] hoQ
v]cco m]UkI dID]I.
Ôt¶\ a]je b]hu K]Il]I jN]]y] Ce.Õ to b]oly]o. is]lv]Ia]A Pkt] a]\K]o j n]c]]v]I. z]<kqr b]n]t]]\ p]hel]]\
to ht]I Av]I KozUt] kny]] hot] t]o Ano kÁu\ hot] : Ôv]r]p] Ak r]t] p]hel]I T]w Ce no!Õ p]N] aty]]re A
s¶ix]iX]t] m]ihl]] ht]I Aqlo Ano Pkt] a]\K]o j n]c]]v]I.
A aosqIn]I ihl] p]ho\cy]]\ Aqlo is]lv]Ia]A kÁu\ : Ôa]je a\D]]ru\ p]N] keql¶\ v]hel¶\ T]w g]y¶\ Ce ?
178

v]s]m]] aort]]

p]hel]]\ a]p]No k][nqr p]r jw izn]rn¶\ khet]]\ a]v]IA. p]CI sy]Uq ano T]ozI ivhskI.Õ
Ôhu\ a]je ivhskI n]hI\ p]I[\.Õ rv]In¨A kÁu\.
Ôkem] p]]Co B]g]t]zo b]n]I g]y]o ke x¶\ ?Õ no pol]I n]]c]t]I a]\K]om]]\T]I j]No hj]ro b]]N] s]]m]q]\ CUq/y]]\.
Ômo\ zos]Ino v]c]n] a]py¶\ Ce, PrIT]I ivhskI n]hI\ p]Iv]]n¶\.Õ ton]]T]I b]ol]]w g]y¶\.
hxo.Õ

Ôp]]CI zos]I v]c]m]]\ a]v]I g]w ? p]N] to\ ivhskI p]ID]I ht]I A ANo j]Ny¶\ kev]I rIto ? to\ j kÁu\

Ôton]]T]I kx¶\ CUp¶\ rhet¶\ n]T]I. toNo j m]no s]]moT]I kÁu\ ht¶\ ke hu\ Ak CokrI s]]To b]h]r g]y]o ht]o
ano mo\ ivhskI p]ID]I ht]I. ton]]T]I kx¶\ CUp¶\ n]T]I rhet¶\.Õ
T]ozI v]]r p]CI b]nno b]h]r b]]g]m]]\ s]oz] p]It]]\ boQ]\ ht]]\. Ôa]je s]oz]n]I n]dI m]]rI zU\qI p]]soT]I
n]hI\ n]IkLe ho\. m]no hvo b]oql]T]I s]oz] p]It]]\ P]v]I g]w Ce.Õ to b]ol]I.
ÔAm] ke ?Õ
Ôn]T]I m]]n]t]o ? jo n]IkLI Ce ?Õ khet]]\ toNo rv]In¨n]o h]T] p]kzI p]ot]]n]I C]t]I s]rs]o c]]\py]o.
a\D]]ru\ ht¶\, Q\zI r]t] ht]I, g]rm] dehn¶\ pol¶\ vogo D]b]kt¶\ hEy¶\ k]\wk khI rÁu\ ht¶\. rv]I¨n]o h]T] Þokn]I pol]I
ZIl]I ikn]]rIn]I a\dr {t]rv]] m]]\z/y]o.
Ôkev]o k]l]o T]wno k]\c]LIm]]\ h]T] __Õ
a\D]k]r.

Ôto\ t]p]]s]v]]n¶\ kÁu\ Aqlo m]]re t]p]]s] t]o krv]I j p]ze no!Õ no v]D¶ {\zo {t]rt]o h]T] ano b]Iz

rv]In¨n]I «B] p]r pol]I l]IpsqIk m]IQo rv]rv]]q m]UkI g]w. pol¶\ Þok sl]Iv]v]]Lu\ ht¶\ t]oy] hdT]I
n]Ic¶\ {t]rI g]y¶\. rv]In¨n]] h]T] hvo x]rm]]t]] n] ht]]. A kd]c] x]rm]]v]] kre t]oy] is]lv]Ia]n]]\ azp]l]]\
tono [xkey]]* v]g]r rhe tom] n] ht]]\. s]\sk]r ano s]By]t]]n]] v]]G]] Av]I t]o K]r]b] rIto {t]rI g]y]] ht]] ke
a\D]k]r p]N] a]\K]o m]I\c]I g]y]o ht]o.
to r]to Q\zI G]N]I ht]I Ct]]\ kowA a\dr jv]] m]]qe Q\zIn¶\ b]h]n¶\ n] k]Z/y¶\. b]nno {Q/y]]\ ano
p]ot]]n]] sy]Uqm]]\ jw p]l]\g]m]]\ p]z/y]]\.
rv]In¨A Ak Ak krIno is]lv]Ia]n]]\ b]D]]\ kp]z]\ k]ZI n]]Ky]]\. ton]] [\hk]rno toNo p]ot]]n]]
b¶c]k]rm]]\ s]m]]v]I dID]o no p]ot]]n]] a]K]] x]rIrn¶\ v]jn] Ano pol]I n]]juk k]y]] p]r n]]K]I dID¶\. is]lv]Ia]
c]Is] p]]zI {QI p]N] A c]Is]m]]\ vodn]]no b]dlo j]No a]n]\d v]t]]*t]o ht]o. p]r\t¶ A D]Im]I c]Is] rv]In¨n]]
hEy]]m]]\ {T]l]p]]T]l] m]c]]v]I g]w. ton]I p]kz ZIl]I T]w. ton¶\ x]rIr pol]I m]]K]iN]y]] k]y]] p]rT]I Ak t]rP
l]s]rI g]y¶\.
A c]Is]T]I D]kel]]w rv]In¨n]I sm]&it] ˆ]Nok v]S]* p]hel]]\n]I p]ot]]n]I m]D¶rjn]I s¶D]I Ko\c]]w. sp]\dn]]A
a]v]] j vy]v]h]rn]] b]dl]]m]]\ a]v]I a]n]\dB]rI D]Im]I c]Is] p]]zI ht]I. a] sm]&it]n]I s]]To j Ano hju T]oz]
j m]ihn]] p]hel]]\n]I Ak r]t] y]]d a]v]I g]w, jy]]re in]x]IT] s]]Ton]] sp]\dn]]n]] s]\b]\D]n]] v]hem]m]]\ ANo
sp]\dn]]no n] khev]]n¶\ khI du:K]I krI ht]I. kyo m]o\A p]oto An]] p]r, jen]o kow a]D]]r n] hoy] aev]] a]Xop]o
ky]]* ht]] ? no a]je p]oto j __
v]s]m]] aort]] 179

Ôt¶\ kp]z]\ p]herI lo.Õ toNo c]Is] jev]] av]]jm]]\ kÁu\.
is]lv]Ia] c]m]kI. ton]] hoQ s¶D]I a]vol]o py]]l]o j]No Ju\qv]]w rÁo hoy] Am] ht]]x] T]w g]w.
Ôkem]?Õ ton]]T]I b]ol]]w g]y¶\.
Ôt¶\ Ak v]K]t] kp]z]\ p]herI lo p]CI khu\.Õ khet]]\ rv]In¨ p]ot]]n]]\ kp]z]\ s]rK]]\ krv]] l]]gy]o.
is]lv]Ia]A tono g]Le h]T] B]r]v]I tono p]ot]]n]] p]r Ko\c]I p]]zv]]n]o p—y]tn] ky]o* p]N] rv]In¨A tono m]c]k n]
a]p]I. n]] Cuqke is]lv]Ia]A kp]z]\ p]herI l]ID]]\.
Ôb]s] hvo ?Õ kp]z]\ p]herI l]ID]] p]CI toNo l]]zT]I p]UCy¶\ no a]\K]m]]\ p]hel]]\T]Iy] v]D]]re k]m]N] B]rI
toNo p]]Co [l]]Lo m]]y]o* p]N] Ano s]PLt]] n] m]LI.
Ôm]]rI p]]CL a]v].Õ rv]In¨A kÁu\. k]\wk s]m]« g]yol]I ano Aqlo j ht]]x] T]yol]I is]lv]Ia] n]]
Cuqke tono an¶s]rI. rv]In¨ k]rm]]\ boQo ano bos]v]] a]n]]k]n]I krt]I is]lv]Ia]no k]rm]]\ Ko\c]I ANo k]r
m]]rI m]UkI.
p]ot]]n¶\ G]r a]v]t]]\ to kx]oy] ix]Sq]c]]r ky]]* is]v]]y] {t]rI p]z/y]o. D]U\D]v]]t]I is]lv]Ia]A p]N] k]r
doz]v]I m]UkI.
G]rm]]\ An]I v]]q jot]I boQI j ht]I. Ôs]orI m]]m], mo\ a]je p]N] t]m]no v]]q jov]z]v]I.Õ toNo kÁu\.
Ôh]<isp]ql]m]]\ k]m] a]v]I p]z/y¶\ hxo!Õ
Ôn]], a]je p]N] pol]I z]<kqr m]no [p]]zI g]w ht]I, h]<isp]qloT]I CUq/y]] p]CI.Õ
Ôp]CI ?Õ
Ôm]no K]b]r ht]I ke t]mo izn]r p]r m]]rI r]h jot]]\ B]UKy]]\ j bos]I rÁ]\ hx]o. hu\ tono h]T]t]]LI dwno
B]]g]I a]vy]o.Õ
ÔjuÈo.Õ
Ôs]]c]I v]]t], t]m]]r] s]m]. no a]v]t]]\ rst]]m]]\ j mo\ Ak in]N]*y] l]ID]o.Õ
Ôx]o ?Õ
Ôke m]]re a]v]to aQv]]izyo j w\izy]] {p]zI jv¶\.Õ
Ôa]ql¶\ b]D¶\ Jzp]T]I ?Õ
Ôh], jo m]n]no t]\durst] r]K]v¶\ hoy] t]o m]]re B]]g]I j jv¶\ jowA. Hu\ hm]N]]\n]o b]hu p]oc]o T]w g]y]o
Cu\.Õ toNo kÁu\. An]I k]\wk s]m]« k]\wk n] s]m]« Ct]]\ rv]In¨n]o w\izy]] jv]]n]o iv]c]]r Ano g]my]o. p]ot]]no
s]]v] Akl]v]]y¶\ l]]g]xo Ct]]\ rv]In¨n]] dex]m]]\ jv]]T]I An]] ano sp]\dn]]n]] s]\b]\D]m]]\ je t]z p]zI Ce A p¶r]xo
m]]n]I toNo m]n] m]n]]vy¶\.
jo ke rv]In¨ An]In]] m]l]k]t]] m]n]no m]n]m]]\ j j]No khI rÁo ht]o : Ôhu\ dex]m]]\ j][\ Cu\ A v]]t] s]]c]I
p]N] t]mo m]]n]o Co Am] sp]\dn]]n]I p]]so j j][\ Cu\ Av¶\ n]T]I.Õ h], p]oto w\izy]] jt]o ht]o ano sp]\dn]] p]N]
w\i zy]]m]]\ j ht]I A v]]t] s]]c]I.
180

v]s]m]] aort]]

an¶ßm]

34. is]lv]Ia]no s]\zov]I
b]Ije idv]so ANo G]N]o a]g—h ky]o* Ct]]\ An]I b]h]r Prv]] jv]] tOy]]r n] T]w. Ano Ak t]rP
a]n]\d T]t]o ht]o t]o b]I« t]rP Akl]]\ p]zI jv]]n]o r\j p]N] ht]o. Cell]]\ bo v]rs]T]I sp]\dn]] ano rv]In¨no
k]rNo G]r B]y¶*\B]y¶*\ l]]g]t¶\ ht¶\. Ano sp]\dn]] dIkrI jev]I l]]g]t]I ht]I. rv]In¨ ky]]rek dIkr] jev]o t]o ky]]rek
sp]\dn]]n]o p]it] Aqlo ke jm]]w jev]o l]]g]t]o ht]o.
rv]In¨A p]ot]]n]I rj]n]o [p]y]og] iqkIq ano b]Uik\g] moLv]v]]m]]\ ky]o*. tono n]v] idv]s] p]CIn]]
plon]m]]\ b]Uik\g] m]ñy¶\ Aqlo kow iv]c]]r b]dl]v]] db]]N] kre A p]hel]]\ ANo iqkIq l]w l]ID]I ano b]Uik\g] knPm]*
kr]v]I dID¶\.
a] k]m]T]I p]rv]]rIno to b]p]or p]CI h]<isp]ql]m]]\ g]y]o ano p]ot]]no n]v] idv]s]n]I a\dr CUq] krv]] m]]qen]I
iv]n]\it] krt¶\ r]«n]]m¶\ l]K]I n]]Ky¶\. r]«n]]m¶\ l]wno to s]ID]o reb]Is]n]n]I a]<iPs]m]]\ g]y]o. reb]Is]n]
a]<iPs]m]]\ j ht]].
rv]In¨ tom]n]] h]T]m]]\ r]«n]]m]]n¶\ kv]r a]p]Ino s]]mon]I K¶rs]I p]r boQo. z]<kqr reb]Is]no
r]«n]]m¶\ azD¶\y] n]hI\ v]]\cy¶\ hoy] no tono pop]r-vowq n]Ico db]]v]I det]]\ kÁu\ : Ôs]m]jo ke mo\ t]m]]ru\ a]
r]«n]]m¶\ P]zI n]]Ky¶\ Ce. p]CI t]m]]re k]\w khev]]n¶\ Ce ?Õ
rv]In¨ tom]n]I a] l]]g]N]In]I s]]mo jv]]b] a]p]t]]\, p]hel]]\ t]o K]c]k]y]o p]N] p]CI m]n]no m]kkm] krI
toNo kÁu\ : ÔA a]p]n]I m]herb]]n]I Ce s]]heb]. Hu\ j]N¶\ Cu\ ke a]p]n]] m]]r] p]r G]N]] an¶g—h Ce. a]p]n]I a]
l]]g]N]Ino hu\ l]]y]k n]T]I T]w x]kt]o An¶\ m]no du:K] Ce. p]N] m]]re v]hel]I t]ke dex]m]]\ jv¶\ j p]ze Am] Ce.Õ
Ôto j]ao no. t]m]no koN] K]]Le Ce ? p]N] Am]]\ r]«n]]m¶\ a]p]v]]n]I x]I jÐr Ce ? b]ol]o, keql]I rj]
jowA CIA ?Õ
Ôaen¶\ kx¶\ khev]]y] n]hI\. p]N] p]]C] a]v]v]]n¶\ kd]c] x]ky] n]hI\ b]no.Õ
reb]Is]no shej v]]r iv]c]]r ky]o* p]CI p]UCy¶\ : Ôt]mo n]v] idv]s]n]I m¶dt] kem] r]K]I Ce ?Õ
Ôm]no s]–]]v]Is]m]In]] plon]m]]\ b]Uik\g] m]ñy¶\ Ce.Õ
Ôhu\ m]]n¶\ Cu\ ke a]m] ac]]n]k w\izy]] jv]] m]]qe t]m]]re kow c]okks] k]rN] hxo j. Aqlo hu\ t]m]]rI
t]]kIdno Dy]]n]m]]\ l]w t]m]]ro n]oiqs]n]o p]g]]r n] k]p]v]]n]I s]\sT]]m]]\ B]l]]m]N] krIx]. p]N] t]m]]rI a] jg]]
t]m]]re m]]qe K]]l]I j p]zI Ce Am] m]]n]I p]]C] a]v]v]] p—y]tn] krx]o. t]mo jy]]re p]N] p]]C] a]v]x]o ty]]re t]m]no
ahI\ s]m]]v]I lot]]\ am]no jÐr a]n]\d T]xo.Õ
Ôt]o hu\ j][\, s]]heb] ?Õ
ÔB]lo, t]mo b¶D]v]]rn]] m]]rI s]]To izn]rm]]\ joz]w x]kx]o ? s]]To im]is]s] kup]rIn]no p]N] s]]To l]]v]x]o.
jo ke hu\ Am]no pon] t]o krI j d[\ Cu\.Õ reb]Is]no kÁu\.
ÔB]lo, hu\ a]v]Ix] ano im]is]s] kup]rIn]no p]N] a]p]n]] a]m]\ˆ]N]T]I v]]keP krI s]]To lot]o a]v]Ix].Õ
v]s]m]] aort]] 181

rv]In¨ b]h]r n]Ikñy]o Aqlo reb]Is]no Pon] [p]]z/y]o ano p]ot]]n]] m]ddn]Ix] z]<kqr m]ol]no
b]ol]]vy]]. rv]In¨n]] a] ac]]n]k a]vol]] r]«n]]m]]A Am]no g]U\c]v]N]m]]\ n]]K]I dID]] ht]].
Ôz]<kqr m]]re t]m]no z]<. rv]In]n]] a\g]t] «v]n] iv]xo p]UCv¶\ Ce, bos]o.Õ z]<. m]ol] a]vy]] Aqlo
reb]Is]no Am]no kÁu\. Ôz]<. Des]]w r]«n]]m¶\ a]p]I dex]m]]\ c]]ly]o j]y] Ce.Õ
Ôhe\ ?Õ z]<. m]ol]no m]]qe p]N] a] v]]t] a]ºy]*jn]k ht]I.
Ôh], a] rÁu\ ton¶\ r]«n]]m¶\. m]no A n]T]I s]m]j]t¶\ ke ANo a]m] kem] krv¶\ p]z/y¶\.Õ
Ôm]noy] tom]n¶\ a] p]g]l¶\ G]N¶\ iv]ic]ˆ] l]]go Ce. h], Cell]] ˆ]Nok m]]s]T]I to [d]s] rÁ] krt]] ht]] ano
a]<Pno idv]soy] zy]UqI p]r a]v]t]] ht]]. Am]No a]p]N]] s]k*l]n]I izn]r p]]qI*aom]]\ p]N] a]v]v]]n¶\ l]g]B]g]
b]\D] krI dID¶\ ht¶\.Õ z]<. m]olo kÁu\.
Ôk]\w k]rN] j]N]v]] m]ñy¶\ Ce ?Õ
Ôim]is]s] des]]wn]] dex]m]]\ g]y]] p]CI a] PerP]r jN]]y]] Ce Aqlo l]]go Ce ke Am]n]I a\g]t] kow
t]kl]IP hxo. m]no K]b]r Ce A m¶jb] A ano im]is]s] des]]w b]hu s]]r] s]\b]\D]o s]]To CUq]\ p]z/y]]\ n]T]I.Õ
z]<kqr reb]Is]n] rv]In¨ p]r v]h]l] r]K]t]] ht]] A K]ru\ p]N] a] b]D]I v]]t]o Am]no m]]qe n]v]I j
ht]I. sp]\dn]] dex]m]]\ g]w A v]]t]n]I Am]no K]b]r ht]I p]N] A bo v]ccon]] s]\b]\D]on]I a] v]]t] tom]no m]]qe
n]v]I ht]I.
Ôt]m]no K]]t]rI Ce ?Õ
Ôh], s]]heb]. jy]]rT]I im]is]s] des]]w dex]m]]\ g]y]]\ ty]]rT]I z]<. Des]]wn¶\ v]t]*n] b]dl]]w g]y¶\ Ce.Õ
Ôa]p]N]]m]]\n]] kowA t]o tom]no n]okrI Cozv]] m]]qen¶\ k]rN] n]T]I a]py¶\ no!Õ
ÔCell]] p]\drek idv]s]T]I z]<. im]s] ism]T] tom]n]]m]]\ v]D]]re p]zt]o rs] lot]I jN]]w Ce. k]loy] s]]\je Cuqy/ ]]
p]CI z]<. Des]]w im]s] ism]T]n]I k]rm]]\ g]y]] hov]]n¶\ m]]rI j]N]m]]\ a]vy¶\ Ce.Õ
ÔQIk, im]s] ism]T] h]<isp]ql]m]]\ Ce ?Õ
Ôn]], a]je tonoy] a]<P Ce.Õ
Ôao. ke. t]m]]r] j]N]v]]m]]\ b]I« kow v]]t] a]vo t]o m]no jN]]v]x]o.Õ reb]Is]no kÁu\ ano z]<kqr m]olo
rj] l]ID]I.
z]<. m]ol]n]] g]y]] p]CI reb]Is]n] keql]Iy] v]]r s¶D]I iv]c]]rt]] bos]I rÁ]. rv]In¨no m]]qe tom]no l]]g]N]I
ht]I. to Ano p]ot]]n]] dIkr] jev]o m]]n]t]] ht]], A v]]t] s]]c]I p]N] A dIkr]n]] «v]n]n]I a] kQN]]wn]I
v]]t]m]]\ p]oto k]\w j j]N]t]] n] ht]].
tom]No Pon] [p]]z/y]o ano is]lv]Ia]n]] Pfloqn]o n]\b ]r joz/y]o. s]]mo is]lv]Ia] h]jr j ht]I. Ôhu\
z]<kqr reb]Is]n] b]ol¶\ Cu\.Õ tom]No kÁu\.
Ô«, s]]heb], m]re l]]y]k kow k]m] Ce ke x¶\ ? a]p]no m]]re Gor Pon] krv]o p]z/y]o Aqlo Am] m]]n¶\ Cu\.
Hu\ ÞI j Cu\ s]]heb].Õ
Ôk]m] t]o K]]s] n]T]I p]N] m]]re T]ozI m]]iht]I jowt]I ht]I. z]<kqr des]]wA a]je r]«n]]m¶\ a]py¶\ Ce
182

v]s]m]] aort]]

no a]v]t]] v]Ikm]]\ A w\izy]] j]y] Ce. Aqlo__Õ
p]N] is]lv]Ia]n]] a]ºyo* Am]no v]c]m]]\ j aqk]v]t]]\ kÁu\ : Ôhoy] n]hI!Õ
Ôhoy] n]hI\ n]hI\ p]N] tom]No r]«n]]m¶\ a]py¶\ Ce A hkIkt] Ce. ano Aqlo j m]]re t]m]no p]UCv¶\
p]z/y¶\\. t]m]]r] Dy]]n]m]]\ Av]I kow v]]t] a]v]I Ce ke jen o k]rNo ANo a]m] ky¶*\ hoy] ?Õ
z]<kqr reb]Is]n]n]I v]]t] s]]\B]Lt]]\ j is]lv]Ia] Ak v]]r t]o j]No m]U\g]I j T]w g]w. p]CI toNo p]UCy¶\ :
Ôa] v]]t] m]]re m]]qey] a]ºy]* s]m]]n] Ce. am]]rI zy]UqI Ak s]]To j Ce Ct]]\ m]no An]o aN]s]]r p]N] ANo
a]v]v]] dID]o n]T]I.Õ
a\go!Õ

Ôt]m]]rI zy]UqI Ak s]]To Ce Aqlo j t]m]no p]UCy¶\. m]no T]y¶\ ke t]m]]re kd]c] kx]I v]]t] T]w hoy] a]

z]<kqr reb]Is]n]n]o K¶l]]s]o is]lv]Ia]no g]Le {t]re tom] n] ht]o. tono t]o Am] j l]]gy¶\ ke Am]No
p]ot]]n]] p]rn]I x]\k ]no k]rNo j Ano Pon] ky]o* hxo.
Pon] m]UkI ANo p]ot]]n]] m]n]m]]\ t]p]]s] krv]] m]]\zI. reb]Is]n]n]] Pon]T]I Ano g]w k]l] s]]\jn]]
p—s]\g]n]I v]]t] PrIT]I iv]c]]rv]]n]I Prj p]zI. g]w k]lo kl]]ko s¶D]I rv]In¨ p]ot]]n]I s]]To j ht]o, p]N] ANo
p]oto r]«n]]m¶\ a]po Ce no dex]m]]\ j]y] Ce Av]I v]]t]n]o AN]s]]roy] a]v]v]] dID]o n] ht]o.
h], ac]]n]k j]No B]Ut] B]]ñy¶\ hoy] Am] p]ot]]no b]Ljb]rIT]I k]rm]]\ bos]]zI Gor B]]g]I a]vy]o ht]o.
tono l]]gy¶\ ke rv]In¨n]] w\izy]] jv]]n]] in]N]*y] m]]qe p]oto j jv]]b]d]r ht]I. rv]In¨n]] p]tn]I iv]y]ogo
ihjr]t]] hEy]] p]r p]oto jb]rjst]I krI ht]I ton¶\ j a] p]irN]]m] ht¶\. w\izy]] jev]] ÐiZc]Ust] dex]n]] A
m]]N]s]T]I p]ot]]n¶\ v]t]*n] n]hI\ «rv]]y¶\ hoy] ano A kd]c] Ano m]h]p]]p] s]m]jt]o hxo ano v]D]]re p]]p]m]]\
p]zt]] p]hel]]\ dex]m]]\ B]]g]I jv]]n]o toNo in]N]*y] l]ID]o hxo. ÔAn]] r]«n]]m]] p]]CL t¶\ j Ce.Õ An¶\ m]n] p]ok]rI
rÁu\.
Ôz]<kqr reb]Is]n]no p]N] kd]c] Am] j l]]gy¶\ hxo Aqlo j Am]No m]no Pon] ky]o* hxo. ke rv]In¨A
r]«n]]m¶\ a]p]t]]\ m]]re iv]So kx¶\ kÁu\ hxo!Õ An]] m]n]m]]\ iv]c]]ron]u\ G]m]]s]]N] m]c]I rÁu\.
toNo Jzp]T]I kx]ok in]N]*y] ky]o*, kp]z]\ b]dly]]\ ano n]Ico a]v]I. b]I« j im]in]qe ton]I k]r
rv]In¨n]] G]r t]rP dozv]] m]]\zI.
to rv]In¨no Gor p]ho\c]I ty]]re rv]In¨ Gor a]v]I j g]yol]o ht]o. s]v]]re An]I Prv]] a]v]v]] tOy]]r
T]w n] ht]I p]N] s]]\je t]o tono g]mo tom] krInoy] izn]r m]]qe t]o b]h]r l]w j jv]I Ce Av]o in]N]*y] krIno to
h]<isp]ql]T]I s]ID]o Gor j a]vy]o ht]o.
b]Ijo kow p—s]\g] hot] t]o An]I Ano jowno m]n]m]]\ j akL]w {Qt]. p]N] a]je to n] akL]w.
rv]In] a]v]to aQv]]izyo t]o w\izy]] jt]o rhev]]n]o ht]o no! Ôty]]\ s¶D]I Co no a]\q] m]]rt]I.Õ to iv]c]]rI rhI.
b]Iju\ b]D¶\ t]o QIk p]N] Ano k]rNo rv]In]n¶\ dex]m]]\ jv]]n¶\ T]y¶\ ht¶\ ano A b]h]no sp]\dn]]n]I ano
rv]In]n]I v]cco m]n]moL s]D]]y] tov]o y]og] {B]o T]y]o ht]o Aqlo An]I is]lv]Ia] p]r g¶sso n] T]w.
Ôt¶\ Am]no m]]qe c]] b]n]]v]I a]p]je, hu\ m]]r] k]mo v]Lg¶\.Õ khet]]\ to a\dr g]w.
rv]In¨no b]dlo p]CI t]o is]lv]Ia]A j c]] b]n]]v]I ano Ak kp] rv]In¨n]I s]]mo m]Uky]o ano
v]s]m]] aort]] 183

Cu\.Õ

v]]t]n]I x]Ða]t] krI : Ômo\ je s]]\B]ñy¶\ Ce A s]]c¶\ Ce ke kem] A j]N]v]] m]]qe hu\ t]]rI p]]so a]v]I
Ôto\ j]Ny¶\ hxo A K]oqu\ t]o n]hI\ j hoy]. khe, t]no x¶\ j]N]v]] m]ñy¶\ Ce ?Õ rv]In¨A hs]t]]\ j p]UCy¶\.
Ôt¶\ h]<isp]ql]m]]\T]I r]«n]]m¶\ a]po Ce ?Õ
Ôh], mo\ r]«n]]m¶\ a]p]I p]N] dID¶\ Ce.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôw\izy]] jv]] m]]qe.Õ
Ôp]N] t]]re ac]]n]k w\izy]] jv]]n¶\ kow k]rN] ?Õ
Ôm]]N]s]no ky]]rek t]o p]ot]]n]o dex] y]]d a]vo j no! no p]ot]]n]] dex]m]]\ jv]] m]]qe k]rN] jowt¶\ hxo ?Õ to

hsy]o.
Ôs]]m]]ny] s]\jog]om]]\ k]rN] n] hoy] p]N] m]]N]s] jy]]re a]v]o a]kism]k in]N]*y] lo ty]]re ton]I p]]CL
kowk t]o k]rN] hoy] j.Õ
Ômo\ a] a]kism]k in]N]*y] n]T]I ky]o*. keql]]y] s]m]y]T]I hu\ dex]m]]\ jv]]n¶\ iv]c]]rt]o j ht]o.Õ rv]In¨A
jUQ]N]]n]o a]x]ro l]ID]o p]N] is]lv]Ia]n]I a]g]L to n] c]]l]I x]ky¶\.
Ôjo t¶\ keql]]y] s]m]y]T]I a]v¶\ iv]c]]rt]o hot] t]o to\ r]«n]]m¶\ p]N] v]D]]re n]hI\ t]o ˆ]N] m]ihn]] p]hel]]\ j
a]py¶\ hot]. a]je to\ r]«n]]m¶\ a]py¶\ tom]]\ t]o jo monojmonq D]]re t]o t]]rI p]]soT]I ˆ]N] m]ihn]]n]] p]g]]rn]I
rkm] p]]CI m]]g]I x]ke.Õ toNo kÁu\.
Ôhu\ to j]N¶\ Cu\.Õ rv]In¨A x]]\it]T]I kÁu\.
Ôt]]r] j]N]v]] n] j]N]v]]n]o s]v]]l] n]T]I. p]N] to\ ky]] Av]] k]rN]s]r n]oiqs]n]] p]g]]rn]Iy] p]rv]] ky]]*
is]v]]y] r]«n]]m¶\ a]py¶\ A m]]re j]N]v¶\ Ce.Õ to b]ol]I.
rv]In¨ shej v]]r s¶D]I t]o ton]I s]]mo t]]kI j rÁo p]CI ANo kÁu\ : ÔAv¶\ kx¶\ n]T]I p]N] m]]rI p]tn]I
G]N]] s]m]y]T]I dex]m]]\ g]w Ce. m]no tono m]Lv]]n]I t]]l]]vol]I l]]g]I Aqlo mo\ dex]m]]\ jv]]n¶\ n]kkI ky¶*\.Õ
Ôp]N] Av¶\ Akdm] kem] l]]gy¶\ ?Õ
Ôm]n]n]I b]D]I v]]t]on]] jv]]b] t]o m]noy] n]T]I jzt]] t]o hu\ t]no ky]]\T]I a]p]I x]ku\ ?Õ shej [d]s] T]w
jt]]\ rv]In¨A kÁu\.
Ôkeql]]k m]no a]m]]\ s]\zovo Ce. toao m]]no Ce ke m]]re k]rNo to\ r]«n]]m¶\ a]py¶\ Ce.Õ
Ôt]no x¶\ l]]go Ce ?Õ
Ôm]no p]N] Am] j l]]go Ce.Õ to m]kkm]t]T]I b]ol]I.
ÔA b]D]]\n]Iy] B]Ul] Ce no t]]rI p]N]. m]]N]s]n]]\ keql]]\k p]g]l]]\ a]\t]rp—eirt] hoy] Ce. m]]ru\ a] p]g]l¶\
p]N] k]\wk a]v¶\ j Ce.Õ
ÔA p—erN]] g]w k]lo pol]] sy]Uqm]]\ t]o n]hot]I T]w no ?Õ
184

v]s]m]] aort]]

Ôp—erN]] ky]]\ T]w A m]h–v]n¶\ n]T]I. m]]re A p—erN]] m¶jb] v]t]*v¶\ jowA A ag]ty]n¶\ Ce.Õ
Ôaqlo t¶\ Am] a]zkt]rI rIto m]no Am]]\ s]\zov]I rÁo Ce, Am] m]]re m]]n]v¶\ ?Õ
Ômo Av¶\ kÁu\ n]T]I no t]]re Av¶\ m]]n]v¶\ p]N] n] jowA.Õ
ÔAv¶\ sp]Sq khev]]n]I jÐr Ce K]rI ?Õ
Ôt]o p]CI t]]re m]]n]v¶\ hoy] Am] m]]n] p]N] mo\ Av¶\ kÁu\y] n]T]I ke m]n]T]I mo\ Av¶\ kdI m]]ny¶\ p]N]
n]T]I.Õ rv]In¨ akkz T]wno b]ol]I p]z/y]o.
Ôt¶\ a] s]]c¶\ khe Ce ?Õ
Ôh].Õ
Ôt]o p]CI jv]]n¶\ m]]\zI v]]L. z]<kqr reb]Is]n] t]]ru\ r]«n]]m¶\ P]zI n]]K]v]] tOy]]r j boQ] Ce.Õ to
b]ol]I.
ÔA b]n]I x]ke tom] n]T]I. mo\ jv]]n¶\ n]kkI krI j l]ID¶\ Ce. m]e\ plon]n¶\ b]Uik\g] p]N] kr]v]I dID¶\ Ce. no m]UL v]]t] t]o
A Ce ke m]]re jv¶\ j Ce. z]<. reb]Is]n] p]N] a] j]No Ce.Õ
Ôm]no K]b]r Ce. Am]No j m]no Pon] krI t]]r] r]«n]]m]] a\go v]]t] krI ht]I. Aqlo j m]no l]]go Ce ke
A a\drK]]no m]no a]m]]\ s]\zov]I rÁ] Ce. ano m]noy] hvo t]o l]]g]v]] j m]]\z/y¶\ Ce ke g]w k]lo t¶\ m]]rI s]]To
pol]] sy]Uqm]]\ ht]o ty]]re j to\ a] in]N]*y] l]ID]o ht]o. Aqlo t]]r] a] in]N]*y] p]]CL hu\ j jv]]b]d]r Cu\.Õ
Ôdrek k]y]*n]I p]]CL kudrt] kowno t]o in]im]–] b]n]]vo j Ce. jo t¶\ m]]no Ce Am] b]ny¶\ hoy] t]oy] t]]re
Am]]\ Kod p]]m]v]]n]I jÐr n]T]I. z]<. reb]Is]n]no hu\ khIx] jo A t]]re m]]qe v]hem] K]]t]] hxo t]o.Õ
Ôav¶\ krv]]n]I kx]I jÐr n]T]I. m]]rI t]o t]no iv]n]\it] Ce ke t¶\ rok]w j]. t¶\ khexo t]o hu\ m]]rI zy]UqI
b]dl]]v]I n]]K]Ix], t]no m]Lv]]n¶\ b]\D] krI dwx], are, t¶\ khexo t]o hu\ t]no m]o\ p]N] n]hI\ b]t]]v¶\, b]s] ?Õ
Ôav¶\ hot] t]o mo\ t]no m]o\ p]r j n] kÁu\ hot]! s]]c]I v]]t] t]o A Ce ke hu\ ano sp]\dn]] s]]r] s]\b]\D]o
s]]To CUq]\ p]z/y]]\ n] ht]]\. m]no l]]go Ce ke Am]]\ m]]rI j B]Ul] ht]I. Aqlo hu\ jem] b]no tom] jldI An]I p]]so
p]ho\c]I jw Ano m]n]]v]I lov]] m]]\g ¶\ Cu\.Õ rv]In¨A kÁu\. p]CI G]N¶\ l]]\b¶\ m]On] G]N¶\ l]]\b¶\ c]]ly]] p]CI G]izy]]Lno
qkore t]UqI g]y¶\.
Ôkem] a]v]I ht]I A ?Õ is]lv]Ia] g]w Aqlo An]IA p]UCy¶\.
Ôhu\ kem] CUqo T]][\ Cu\ A p]UCv]].Õ
Ôkhev¶\ ht¶\ no, ke t]]re l]IDo j.Õ
Ôano Av]o v]hem] ht]o j.Õ
Ôty]]re t]o A Aql]I s]m]ju K]rI.Õ An]IA kÁu\.
-?is]lv]Ia]A h]<isp]ql]m]]\ jwno z]<. reb]Is]n]no v]]t] krI tom]]\T]I p]N] Am]no Av]o j s]Ur a]v]t]o
l]]gy]o ke rv]In¨n]I p]tn]I dex]m]]\ g]w ty]]re A bo v]cco s]]r] s]\b]\D]o n] ht]]. tom]no a] j]N]I b]hu Kod T]y]o.
v]s]m]] aort]] 185

tom]No m]n]T]I n]kkI ky¶*\ ke p]oto rv]In¨no a] a\go ix]K]]m]N] a]p]v]I ano to dex]m]]\ p]ho\co ty]]re
z]<. B]Ç]c]]y]* p]N] tono s]m]j]vo A m]]qe Am]noy] Ak p]ˆ] l]K]I dev]o.
no Am]No p]hel¶\ j k]m] A p]ˆ] l]K]I n]]K]v]]n¶\ ky¶*\.

an¶ßm]

35. s]PL xoQ
s¶ism]t] ano sp]\dn]] jo l]gn] krv]]n]I h] p]]zt]]\ hoy] ano in]x]IT] ano sp]\dn]] A l]gn]m]]\
m]h]l]v]] tOy]]r T]wno boQ]\ hoy] t]o am]&t]g]OrI ke D]n¶B]]w xoQ v]]q juA K]r]\! Ak b]]ju s¶ism]to l]gn] m]]qe
h] p]]zI ke t]rt] am]&t]g]OrIA p]ot]]n]] g]orno toz]vy]] no v]hel]]m]]\ v]hel¶\ je m]uhUt]* a]v]t¶\ hoy] A m]uhUt]*n]]\
l]gn] k]Zv]] Am]no jN]]v]I dID¶\. no a]v]] jjm]]n] G]izy]]\ l]g]n] lov]] tOy]]r T]t]] hoy] t]o g]or x]] m]]qe m]ozu\
kre ?
m]]\zv]]n¶\, m]IQ]waon¶\,, jm]N]n]I vy]v]sT]]n¶\ no a]v]n]]r] m]hem]]n]on]] {t]]r]n]I vy]v]sT]]n¶\ k]m]
in]x]IT]no P]Le a]vy¶\. kp]z]\ ano G]reN]]\n]I p]s]\dg]Ino K]rIdIn¶\ k]m] sp]\dn]]no P]Le a]vy¶\. no pol]]\ bo
p]rN]n]]r t]o p]ot]]n]]\ k]m]m]]\T]I n]v]r]\ p]ze t]o b]Ij]\ k]m] krv]] l]]go no!
in]x]ITo b]D]]\n]I An]I t]ib]y]t]n]I m]IQI a]n]]k]n]I Ct]]\ a]<iPso jv]]n¶\ x]Ð krI dID¶\ ht¶\. no
a]<iPs]m]]\ jwnoy] toNo j]No K]ol]I ht]I t]o l]gn] s]h]y]k m]\zLI j. hm]N]]\ j GerT]I Pon] a]vy]o ht]o ke
B]]wc]\d v]sˆ]B]\z]rm]]\ sp]\dn]]A ˆ]N] s]]zIao p]s]\d krI r]K]I Ce tom]]\T]I Ak p]s]\d krIno in]x]ITo Gor jt]]\
lot]] jv]]n]I Ce. no Gor jt]]\ in]x]IT] Am]]\T]I Ak p]s]\d krIno l]w p]N] g]y]o.
tono s]]zI l]]v]t]]\ jot]]\ xoQe p]UCy¶\ : Ôt]]re kem] s]]zI lov]] jv¶\ p]z/y¶\ ?Õ
Ôsp]\dn]]A B]]wc]\dm]]\ ˆ]N] s]]zIao p]s]\d krI r]K]I ht]I tom]]\T]I m]]re Ak p]s]\d krIno lot]]
a]v]v]]n]I ht]I.Õ
Ôno An]] kÁ] p—m]]No t¶\ Ak s]]zI p]s]\d krIno lot]o a]vy]o?Õ
ÔH]. mo\ k]\w K]oqu\ ky¶*\ ?Õ
Ôak g¶m]]st]] t]rIke ky¶*\ hoy] t]o b]r]b]r g]N]]y]. p]N] Ak xoQ t]rIke __Õ khet]]\ xoQe z]ku\ D]UN]]vy¶\.
Ôm]no s]m]jN] n] p]zI.Õ g]U\c]v]]t]]\ in]x]IT] b]oly]o.
Ôt]]re A ˆ]Noy] s]]zIao l]w a]v]v]I jowA. khev]]n¶\ ke ˆ]Noy] p]s]\d p]zI Aqlo b]D]I l]w a]vy]o.
v]&\d]no p]s]\d p]zI A v]&\d] p]here ano sp]\dn]]no p]s]\d p]ze A sp]\dn]] p]here. jo ˆ]N] p]s]\d krI hoy] t]o Am]]\
Ak l]]v]v]]n¶\ k]m] xoQ t]rIke t]no x]oBo ?Õ
Ôs]m]« g]y]o.Õ
Ôa] s]]zIaon]I b]]b]t]m]]\ ?Õ
Ôn]], b]D]I j b]]b]t]m]]\.Õ khet]]\ in]x]ITo Pon] [p]]z/y]o ano B]]wc]\dm]]\, b]]kIn]I bo s]]zIaoy] pok
186

v]s]m]] aort]]

krIno t]rt] m]okl]I a]p]v]]n]I v]rD]I a]p]I dID]I.
Ôhvo m]no l]]gy¶\ ke t¶\ xoQ b]n]I x]kxo K]ro.Õ xoQe m]l]k]t]]\ kÁu\. no {B]] T]t]]\ shej iv]c]]rIno b]oly]]
: Ôa]<iPs] ano PekqrIn]] sq]Pno kev]]\ a]m]\ˆ]N] a]p]v]]n]]\ Ce A n]kkI krIno a]<iPs] a]<z*r p]N] kZ]v]I
deje.Õ in]x]IT] Am]n]] a] l]]\b]] kT]n]n]o aT]* n] s]m]je Av]o m]UK]* t]o n]hot]o j.
Ôm]no l]]go Ce ke m]]re hvo xoQ b]n]v¶\ j p]zxo.Õ toNo kÁu\.
Ôb]hu m]ozo s]m]jy]o. bo v]rs] v]hel]o s]m]jy]o hot] t]o a]je a]K¶\ m¶\b]w t]]rI adeK]]w krt¶\ hot].Õ
khet]]\ xoQ hs]Ino b]h]r n]IkLI g]y]].
g]mo tom] t]oy] a] l]gn]n]I D]m]]l] xoQn]] kuqu\b]m]]\ ano PekqrI ano D]\D]]m]]\ in]x]IT]n¶\ sT]]n] c]okks]
krI rhI ht]I. s]–]] ano xoQ]wT]I dUr rhev]] m]T]t]] in]x]IT]no to hvo Coze tom] n] ht]I. xoQe p]N] m]n]T]I
kx]ok in]N]*y] j]No krI l]ID]o hoy] Am] A Cell]] dxok idv]s]T]I a]<iPs]m]]\ a]vy]] j n] ht]] no.
are, a]je s]v]]rn]] A a]<iPs]m]]\ a]vy]] ty]]re b]D]]\no a]ºy]*m]]\ g]rk krI de Av]o Ak a]<iPs]
a]<z*r wsy]U krt]] g]y]] ht]] no! a] a]<z*rT]I xoQn]I gorh]jrIm]]\ xoQn]I s]v]* s]–]]ao B]og]v]v]]n]I t]T]]
k\p]n]I t]rPT]I drek p—k]rn]I lov]zdev]z krv]]n]I ke Ag—Imonq krv]]n]I s]–]] in]x]IT]no a]p]v]]m]]\ a]v]I ht]I.
in]x]IT]n]] h]T]m]]\ a] a]<z*rn]I n]kl] a]v]I ty]]re xoQ a]<iPs]m]]\ n] ht]]. s]]\je Gor a]v]Ino in]x]ITo
a]n]I v]]t] k]ZI : ÔCell]] a]<iPs] a]<z*rT]I m]no je s]–]]ao a]p]v]]m]]\ a]v]I Ce A m]]r]T]I sv]Ik]rI x]k]y]
Am] n]T]I.Õ
ÔA sv]Ik]rI x]k]y] Av]I n] hot] t]o a]p]I j n] hot]. h] t]no jo p]g]]rn]o v]]\D]o hxo t]o t]]r] m]oB]]
p—m]]Non]o p]g]]r ano b]\g]l]o no k]r p]N] t]no k\p]n]I a]p]xo, kem] s¶ism]t] ?Õ D]n¶B]]w xoQe hs]Ino kÁu\.
Ôare, hu\ t]o tom]n]] m]oB]] p—m]]No p]rN]]v]I a]p]v]]n¶\ m]]To lov]]y] tOy]]r Cu\, jo Am]no v]]\D]o n] hoy]
t]o__Õ s¶ism]to p]N] xoQn]I v]]t] v]D]]v]I lot]]\ kÁu\ Aqlo in]x]IT]no b]ol]v]] jev¶\ j n] rÁu.\ no__
__no b]Ije idv]so t]o in]x]IT] K]reK]rn]o j xoQ b]n]I g]y]o. ANo my¶iJkbonz m]]qe n]kkI krI dID¶\,,
a]Qdx] b]g]Iao jow ano Am]]\T]I Akm]]\ keql]]k s¶D]]r]v]D]]r] kr]v]v]]n]I x]rto b]g]I p]N] n]kkI krI
l]ID]I. s¶ism]t]no Pon] krI s]Uc]n]] a]p]I dID]I ke toNo l]gn] m]]qe je kow kp]z]\ is]v]z]v]v]]\ hoy] ton¶\ k]p]z
rIiv]yor]m]]\T]I l]w y]]ks]m]]\ s]Iv]v]] a]p]I dev]]\. xoQ m]]qe JBB]]n¶\ k]p]z l]w l]ID¶\ ano D]ot]Ijoq] p]s]\d krI
l]ID]]. HIr]n]]\ v]I\qI t]T]] b]qn] p]N] p]s]\d krIno xoQno b]t]]v]v]] m]okl]I a]p]v]]n¶\ JvorIno jN]]v]I dID¶\.
ton]I a] b]D]I c]Iv]q jow xoQe tono hs]t]]\ p]UCy¶\ : Ôa]m]]\ t¶\ t]]re m]]qe kx¶\ l]]vy]o ke n]hI\ ?Õ
Ôm]]re m]]qe hu\ kLIv]]L] JBB]] ano b]\g]]LI D]ot]I lov]] m]]qe kowno kl]k–]] m]okl]v]]n]o iv]c]]r kru\ Cu\.Õ
toNo jv]]b] q]Lv]]no b]dlo m]j]km]]\ j khel¶\ p]N] ty]]\ t]o A v]]to j]No c]c]]*n]I a]\D]I j {B]I krI
dID]I. Ôto ky]]re ? l]gn] p]t]I g]y]] p]CI m]\g]]v]v]]n]]\ Ce ? kowno k]lo no k]lo j m]okl]I de. m]]ru\ m]]no t]o hIr«no
j m]okl]je. A kp]z]\n]o x]oK]In] Ce. s]]To boˆ]N] jozI c]pp]l] p]N] ty]]\T]I j lot]] a]v]v]]n¶\ kheje. no Kos]
m]\g]]v]v]]n¶\ n] B]Ul]t]o.Õ xoQe n]]n]I n]]n]I iv]g]t]o y]]d kr]v]I.
p]CI t]o kl]k–]]n]]\ k]m]n]I K]]ss]I y]]dI j tOy]]r T]w g]w. kl]k–]]n]I a]<iPs]n]]\ a]m]\ˆ]N]o p]N] ton]I
s]]To j m]okl]v]]n¶\ ano ty]]\T]I b]Ij] kowno jo k]\w m]\g]]v]v]]n¶\ hoy] An]I v]rD]I no y]]dIn]I c]c]]* bo kl]]k
s¶D]I c]]ly]] krI. A]v]] v]]t]]v]rN]m]]\ in]x]IT] b]]p]zo khIy] ky]]\T]I x]ke ke A t]o m]]ˆ] m]j]k j krt]o ht]o!
v]s]m]] aort]] 187

Ôc]]l]o, a]moy] m]]re n]v]]\ kp]z]\ is]v]z]vy]] is]v]]y] aoCu\ c]]l]v]]n¶\ ht¶\ ?Õ toNo m]n] m]n]]vy¶\.
p]N] Cev]qe {Qt]]\ j kowke in]x]IT]no j Ðb]Ð kl]k–]] jw a]v]v]]n]I v]]t] m]UkI. A t]o s]]ru\ T]y¶\ ke
xoQ to v]K]to s]Uv]] m]]qe c]]ly]] g]y]] ht]] n]hI\ t]o b]Ije idv]so in]x]IT]B]]w hv]]m]]\ {zt]] j hot] kl]k–]]no
m]]rgo.
G]rm]]\ in]x]IT]n¶\ m]]n] v]D]t¶\ ht¶\ A xoQ-xoQ]N]I t]T]] s¶ism]t]no g]m]t¶\ j ht¶\. xoQ-xoQ]N]I t]o tono
x]ÐT]I j p]ot]]n]o dIkro m]]n]I boQ]\ ht]]\, jy]]re s¶ism]to p]N] a]v]t]]\n]I s]]To j Ano p]ot]]n]o m]oqo B]]w m]]n]I
l]ID]o ht]o. sp]\dn]]no a] b]D¶\ jow a]n]\d T]]y] A deK]It¶\ j ht¶\. v]&\d] a] b]D¶\ t]qsT] B]]vo jow rhI ht]I.
a] b]D¶\ s]]ru\ ht¶\ ke n]rs¶\ A iv]c]]rv]] jeql]I A m¶kt] j ky]]\ ht]I! A t]o s¶ism]t]m]]\ j K]ov]]w g]w ht]I.
in]x]IT] a] b]D]]T]I g]U\g]L]t]o ht]o. p]oto je g]]iLy¶\ k]ZI n]]K]v]] m]]g]t]o ht]o A j]No b]Ljb]rIT]I tono
g]Le Borv]]t¶\ jt¶\ ht¶\. no p]ot]]no n]]k]m]y]]b] deK]]v]]m]]\ x]rm] l]]g]t]I ht]I Aqlo j]Nyoaj]Nyoy] A k]m]no
v]Lg]I p]z/y]o ht]o. no k]y]*x]ikt] ano D]g]x] Bog]]\ T]]y] Aqlo s]PLt]] dUr rhe j kem] ? Aqlo A s]PL xoQ
g]N]]v]] m]]\z/y]o ht]o no!

an¶ßm]

36. B]Ç]c]]y]*n]o Akr]r
s]]\t]]ßuJ Arp]oq* p]r z]>kqr B]Ç]c]]y]* plon]n]I r]h jot]] a]\q] m]]rI rÁ] ht]]. plon] a]v]v]]no
hju t]o Ak kl]]kn]I v]]r ht]I Av¶\ hm]N]]\ j An]][ns] krv]]m]]\ a]vy¶\ ht¶\. Ak kl]]k jeql]o s]m]y] a]\q]
m]]rt]]\ p]s]]r krv]o m¶xol] l]]g]t]]\ A n]«kn]I K¶rs]Im]]\ boQ]. no iK]ss]]m]]\T]I reb]Is]n]n]o p]ˆ] k]ZI v]]\c]v]]
l]]gy]]. A] p]ˆ] A p]]\c]m]I v]K]t] v]]\c]t]] hxo.
rv]In¨ ano sp]\dn]] v]ccon]] s]\b]\D]o Cell]] ˆ]N]c]]r m]]s]T]I b]g]z/y]] ht]].sp]\dn]] dex]m]]\ a]v]I g]w
ht]I ano a]jn]] plon]m]]\ rv]In¨ p]N] a]v]I rÁo ht]o A s]m]]c]]r Am]]\ ht]]. reb]Is]no rv]In¨n]] a]v]]
kT]Lel]] s]\b]\D]o iv]So Kod vy]kt] ky]o* ht]o. p]oto a] m]]iht]IT]I a]j s¶D]I aj]Ny]] rÁ] ht]] tom] B]Ç]c]]y]*
p]N] aj]Ny]] n] rhe A het¶T]I Am]No p]ˆ]m]]\ b]D]I iv]g]t] l]K]I ht]I. no b]no t]o B]Ç]c]]y]*no tom]]\ rs] l]w A
s]\b]\D]no m]UL isT]it]m]]\ p]]Co l]]v]I dev]] p—y]tn] krv]]n¶\ s]Uc]n] p]N] tom]No ky¶*\ ht¶\.
Am]n]o p]ˆ] p]hel]I v]K]t] v]]\cy]o ty]]rT]I j B]Ç]c]]y]*n¶\ a\t]r z\K]v]] l]]gy¶\ ht¶\. tom]no m]n]m]]\ Am]
{g]I n]Ikñy¶\ ht¶\ ke rv]In¨ ano sp]\dn]]n]] s]\b]\D]om]]\ it]r]z p]zv]]n]I p]]CL p]oto j in]im]–]Ðp] b]ny]] hxo. no
tom]n]] a]m] m]]n]v]] p]]CL k]rN] p]N] ht¶\. je r]to sp]\dn]] p]]\c] hj]r Ðip]y]] l]wno Am]n]] m]k]n]m]]\T]I b]h]r
n]IkLI to v]K]to tom]n]] p]]zox]I Û]Ip]]d p]UNokre Ano jt]]\ ano a]v]t]]\ jow l]ID]I ht]I. ANo p]ot]]no P]v]t]o
aT]* a]n]o t]]rvy]o ht]o ano A v]]t]no p]ot]]n]] p¶rt]I j m]y]]*idt] n] r]K]t]]\ ANo A iv]So B]Ç]c]]y]*no qkor
p]N] krI ht]I.Ôt]m]]re B]l]] m]]N]s], p]rN]v]]n]I x]I jÐr Ce ? h]<isp]ql]m]]\ lozI z]<kqro hoy], n]s]o* hoy] ano
b]]kI hoy] tom] hm]N]]\n]I t]o pol]] a]\D]L] z]<kqrn]I Ðp]]LI bOrInoy] t]mo G]]qe p]]zI Ce.Õ B]Ç]c]]y]* t]o ton]I a]
n]]l]]y]kI jow Ak v]K]t] t]o zG]]w j g]y]] ht]], p]N] p]CI Am]No Ano Av]o D]D]z]vy]o ke A jv]]b] a]p]v]]no
b]dlo B]]g]I j g]y]o ht]o.
jo ke A jv]]b] a]py]] v]g]r B]]g]I g]y]o A Ak rIto t]o K]oqu\ j T]y¶\ ht¶\.. jo Ano s]m]j]v]Ino ton]I
188

v]s]m]] aort]]

s]]To v]]t] krI hot] t]o v]]t] a]ql]I v]D]t] n]hI\ Am] Am]no l]]gy¶\. Ano g¶sso T]wno B]g]]zI m]Uky]o ht]o
Aqlo A kowkno t]o v]]t] ky]]* is]v]]y] rhexo j n]hI\ Am] m]]n]I A PPzI rÁ] ht]]. AQv]]izy]] p]CI Ak
s]]\je in]x]IT] r]t]op]ILo T]t]o Am]no ty]]\ a]vy]o ty]]re Am]no l]]gy¶\ j ke v]]t] PuqI g]w ht]I. b]]kI ht¶\ tom]
jy]]re reb]Is]n]n]o p]ˆ] p]ot]]n]] p]r a]vy]o ty]]re Am]no K]]t]rI T]w g]w ke b]D¶\ p]ot]]n]I krN]In¶\ j PL ht¶\.
plon] a]vy¶\. d]dr {t]rt]] rv]In¨n]I h]l]t] jowno Am]no du:K] T]y¶\. rv]In¨no Am]No al]b]–],
hs]t]o rm]t]o jov]]n]I a]x]] t]o n]hot]I j r]K]I p]N] b]I« t]rP Am]No Ano a]v]o s]]v] ht]]x] ano n]\K]]w
g]yol]o jov]]n]Iy] a]x]] r]K]I n] ht]I. A jy]]re w\glonz jv]] n]Ikñy]o ty]]re A a\D] ht]o ano jen]I
s]PLt]]n]I n]hI\v]t] ht]I Av¶\ a]<p]rex]n] kr]v]v]] jw rÁo ht]o Ct]]\ to a]v]o in]r]x]-[d]s] n] ht]o.
toNo B]Ç]c]]y]*no joy]] hoy] Am] l]]gy¶\ n]hI\. p]oto p]ˆ]T]I kownoy] j]N] ky]]* is]v]]y] dex]m]]\ a]vy]o
ht]o Aqlo kow p]ot]]no rIs]Iv] krv]] a]vy¶\ hov]]n]I t]o x]ky]t]] p]N] n] ht]I.
ksqm] p]s]]r krI b]h]r a]v]t]]\ toNo B]Ç]c]]y]*no joy]] no ton]]T]I b]ol]]w g]y¶\ : Ôt]mo ahI\ ky]]\T]I ? kowno
rIs]Iv] krv]] a]vy]] Co ke x¶\ ?Õ
Ôt]no j rIs]Iv] krv]] hu\ a]vy]o Cu\ Am] khu\ t]o t¶\ s]]c¶\ n]hI\ m]]no.Õ B]Ç]c]]y]o* kÁu\.
Ôhoy] n]hI!Õ
Ôz]<kqr reb]Is]n]n]o p]ˆ] ht]o. to\ r]«n]]m¶\ a]py¶\ to j idv]so Am]No m]no p]ˆ] l]Kol]o.Õ tom]No kÁu\
ano qeks]I m]]qe h]T]T]I wx]]ro ky]o*. no qeks]I a]v]I Aqlo rv]In¨n]I s]]To tom]]\ bos]t]]\ tom]No p]ot]]n]] Ploq
t]rP l]w jv]] zš]y]v]rno s]Uc]n]] a]p]I.
rv]In¨ sp]\dn]]no m]Lv]] [ts¶k n]hI\ j hoy] An]I tom]no K]]t]rI j ht]I. to p]ot]]n]] iv]c]]rom]]\ j
aqv]]w rÁ] ht]]. K]]m]ox]In]I p]]L t]ozI D]s]I a]v]n]]r] rv]In¨n]I ©ex] ano iD]kk]rn]I l]]g]N]In]o s]]m]n]o
krv]] to m]n]ob]L AkQu\ krI rÁ] ht]].
Ôkem] ac]]n]k j ?Õ
Ôhu\ ty]]\ k]y]m] rhev]] m]]qe T]ozo j g]y]o ht]o ? K]c]o*l]] pOs]] Bog]] krv]] ht]] toy] a] doZ v]rs]m]]\
krI l]ID]]. p]CI t]o G]r s]]\B]re j no!Õ hs]v]]n]o im]Ty]] p—y]tn] krt]]\ toNo kÁu\.
Ôt¶\ Akl]o j kem] a]vy]o ?Õ B]Ç]c]]y]*n]] PPz]qe aj]Ny]] b]n]v]]n¶\ j y]ogy] g]Ny¶\.
Ôsp]\dn]] ˆ]Nok m]ihn]] p]hel]]\ j dex]m]]\ a]v]I Ce.Õ
Ôt¶\ An]I s]]To kem] n] a]vy]o ?Õ
Ômo\ ty]]re Av¶\ n]hot¶\ iv]c]]y¶*\. hvo iv]c]]y¶*\.Õ
Ôkem] ?Õ
Ôkm]]v]] m]]qe st]o.Õ toNo hs]v]] p—y]tn] ky]o*.
Ôm]]rI p]]soy] K]oqu\ b]ol]Ix] ? jo hu\ t]no sp]Sq khI d[\. jo\ g]w k]lo a]K]I r]t] An]] j iv]c]]ro
ky]]* Ce ano hu\ Av]] in]N]*y] p]r a]vy]o Cu\ ke k]\ t]o m]]re t]]r] m]n]n¶\ s]m]]D]]n] kr]v]I dev¶\ k]\ t]]ro g¶ss]o
v]horI lov]o.Õ
v]s]m]] aort]] 189

ÔAv¶\ k]\w n]T]I.Õ
Ôn]T]I kem] ? sp]\dn]]A t]]re m]]qe x¶\ n]T]I ky¶*\ A j s]v]]l] Ce. a]v]I p]tn]Ino t¶\ G]r Cozv]]n]I Prj
p]]ze An]o x]o aT]* ?Õ
rv]In¨ shej g]U\c]v]]y]o. Ôa]m] jov]] jwA t]o t]mo m]]n]o Co Av¶\ kx¶\ n]T]I b]ny¶\. mo\ Ano G]r
Cozv]]n]I Prj p]]zI j n]T]I. {l]q]n]I m]]rI m]r« iv]ÐDD] A svocC]A dex]m]]\ a]v]I Ce. jo A dex]m]]\ n]
c]]l]I a]v]I hot] t]o am]]rI v]ccon]o s]\b]\D] v]D]]re s]]ro rhI x]ky]o hot].Õ
Ôkev]I rIto ?Õ
ÔA dex]m]]\ a]v]v]] tOy]]r T]w ton]I p]]CLn]] k]rN]n]I t]m]no K]b]r hot] t]o t]m]no s]m]j]w j j]t].
A in]x]IT]n]I sov]] krv]] m]]qe dex]m]]\ a]v]v]]n]I «d l]w boQI ht]I. t]mo p]N] in]x]IT]no j]N]o Co. Ak v]K]t]
in]x]IT] no sp]\dn]] im]ˆ]o ht]]\. Hu\ v]c]m]]\ n] a]vy]o hot] t]o A bo jN] p]rNy]]\ p]N] hot]. hvo t]mo j kho ke
m]]rI m]r« iv]ÐDD] A An]I sov]]-c]]krI krv]] dex]m]]\ dozI a]vo t]o m]no Am]n]] aG]iqt] s]\b]\D] iv]So v]hem]
n] a]vo ?Õ
Ôkev]] p—k]rn]o v]hem] ?Õ
Ôak p]it]no bov]P]\ p]tn]I p]r a]vo Av]o j v]hem]. in]x]IT]n]] An]] p]r ty]]\ p]N] p]ˆ]o a]v]t]] ht]]
no A p]ˆ]o A m]]r]T]I Cup]]v]t]I ht]I. m]]re h]T] Am]]\n]] Akbo p]ˆ]o c]ZI g]y]] ht]] no mo\ A v]]\cy]] p]N]
ht]]. A p]ˆ]m]]\ keql]Iy] Av]I v]]t]o in]x]ITo l]K]I Ce ke je m]]r] v]hem]no m]jb]Ut] kre Ce. t]mo j kho ke
sp]\dn]]A a]<p]rex]n] m]]qe pOs]] Bog]] krv]] je vy]v]sT]] krI to in]x]IT]no p]s]\d n] a]vo ano Am]]\ A
m]rv]]m]]rv]] jev]I v]]t] kre A x¶\ s]Uc]vo Ce ? Ak s]]m]]ny] im]ˆ] krt]]\ v]D]]r]n]] kow s]\b]\D]no s]h]re j A
a]v]o hk krt]o hxo no!Õ
Ôt]no K]b]r Ce ke sp]\dn]]no t]]r] a]<p]rex]n] m]]qen]] pOs]] Bog]] krv]]m]]\ x]I x]I m¶xkel]Iaon]o s]]m]n]o
krv]o p]z/y]o Ce ?Õ
Ôm]no K]b]r Ce. ANo G]r, v]]s]N]kus]N] no p]ot]]n]] d]g]In]] p]N] voc]I dID]] ht]]. jo a]<p]rex]n] s]PL
n] T]y¶\ hot] t]o am]]re «v]v¶\ p]N] aG]ru\ T]w p]z/y¶\ hot]. toNo G]N]I ih\m]t] dx]]*v]I Ce.Õ
Ôno t]oy] t¶\ An]] p]r v]hem] l]]vo Ce ?Õ
Ôm]]rI jgy]]A t]mo j ho t]o x¶\ kro ? t]m]]rI p]tn]I p]r An]] im]ˆ]n]] p]ˆ]o a]v]t]] hoy] ano A
t]m]]r]T]I A v]]t] Cup]]v]t]I hoy] ano t]m]]rI m]r«n]I [p]rv]q An]I sov]] krv]] dex]m]]\ dozI a]vo t]o t]mo x¶\
kro ?Õ
Ôin]x]IT]n]I v]]t] kre Ce t¶\ ?Õ
Ôh].Õ
Ôt]o m]]re khev¶\ p]zxo ke to\ t]n]n]I a]\K]o B]lo moLv]I hoy] p]N] m]n]n]I a]\K]o t]o to\ g¶m]]v]I Ce. t¶\
sp]\dn]] p]r v]hem]]y] t]o p]CI hd j a]v]I rhI. Ano aoLK]v]]m]]\ j t¶\ T]]p] K]w g]y]o. Ano jo in]x]IT]n]I
s]]To s]\b]\D] r]K]v]o hot] t]o A t]]rI a]\K]on]] a]<p]rex]n] m]]qe t]m]]ro Ploq no p]ot]]n]]\ G]reN]]\ n] voc]I det]. A
t]]rI a\D] a]\K]on]I s]]mo j t]]r] j Ploqm]]\ [j]N]Iao krI x]kt]. in]x]IT]no p]N] t]]rI x]I p]zI hot]! ANo
p]ot]]n¶\ G]r voc]I dwno t]no x]] m]]qe pOs]] a]py]] hot] ?Õ
190

v]s]m]] aort]]

Ôp]N] A b]D]]n]I p]]CL Am]n]o a]x]y]__Õ
Ôam]n]o a]x]y] K]r]b] how j n] x]ke. T]no K]b]r n]T]I ke t¶\ in]x]IT]n]] p]r v]hem] l]]vo Ce p]N] ANo
t]o ij\dg]IT]I h]T] D]ow n]]Ky]] Ce sp]\dn]]n]] x]Il]no K]]t]r.Õ B]Ç]c]]yo* kÁu\. rv]In¨no a]m]]\n ¶\ b]D¶\ n] s]m]j]y¶\
p]N] p]ot]]n]]T]I k]\wk K]oqu\ T]w g]y]]n]o ahes]]s] t]o Ano T]y]o j.
Ôm]no t]m]]rI v]]t]m]]\ p]UrI s]m]jN] p]zt]I n]T]I. m]no l]]go Ce ke a]m]]\ kx]Ik gors]m]j T]]y] Ce.Õ
Ôh], Am]]\ gors]m]j T]]y] Ce A v]]t] s]]c]I p]N] t]]rI, m]]rI n]hI\.Õ
ÔB]lo Am] r]K]o.Õ khet]]\ to b]h]r n]IkLv]] g]y]o.
Ôky]]\ j]y] Ce t¶\ ?Õ
ÔT]oze s¶D]I PrI a]v¶\. hu\ K]Ub] j g]U\c]v]]w g]y]o Cu\. Hu\ m]]r] m]n]n]I v]]t] t]m]no s]m]j]v]I x]kt]o n]T]I A v]]t]
s]]c]I p]N] b]I« b]]ju hu\ K]oqo Cu\ A sv]Ik]rI p]N] x]kt]o n]T]I. A hkIkt] Ce.Õ
Ôt]o t¶\ sp]\dn]] p]]so n]T]I jt]o ?Õ
Ôsp]\dn]] ky]]\ Ce An]I m]no K]b]r n]T]I. no kd]c] K]b]r hoy] t]o p]N] ton]o kx]o aT]* n]T]I.Õ toNo
b]c]]v] krv]] p—y]tn] ky]o*.
Ôkem] ?Õ
ÔHu\ ty]]\ jv]] m]]g]t]o n]T]I.Õ
Ôt]o p]CI [t]]v]Lo T]w dex]m]]\ kem] B]]g]I a]vy]o ?Õ
Ôhu\ s]m]ju\ Cu\ t]m]]rI l]]g]N]Ino. p]N] m]no t]mo v]D]]re g]U\c]v]N]m]]\ n] m]Uko. Hu\ dex]m]]\ dozI a]vy]o Cu\ A
v]]t] s]]c]I p]N] hu\ sp]\dn]]no m]Lv]] j dozI a]vy]o Cu\ Av¶\ n]T]I. kd]c] m]]rI ano sp]\dn]] v]ccon]I t]z
p¶r]w p]N] j]y]. aty]]re t]o hu\ k]\w c]okks] khI x]kt]o n]T]I.Õ to Cell]] x]bdo m]]ˆ] B]Ç]c]]y]*T]I p]ICo
Coz]v]v]] m]]qe j b]oly]o ht]o. b]]kI hvo sp]\dn]]n]I s]]To p]ot]]n]o moL s]D]]y] A v]]t] Ano ax]ky] j l]]g]t]I
ht]I.
Ôaty]]re t¶\ ky]]\ j]y] Ce ?Õ
Ôm]h]l]Xm]I s¶D]I rK]zI a]v¶\.Õ
Ôm]]ru\ m]]no t]o s]ID]o D]n¶B]]w xoQno b]\g]lo j j]. m]no K]b]r Ce ty]]\ s¶D]I sp]\dn]] ty]]\ j Ce.Õ
Ôhu\ A j]N¶\ Cu\.Õ
Ôt]o t¶\ ty]]\ j]y] Ce ?Õ
rv]In¨ T]\By]o. p]CI p]]Co Prt]]\ b]oly]o : Ôhu\ D]n¶B]]w xoQno ty]]\ jv]]n¶\ khIno ahI\T]I m]]rI s]Uqkes]
l]wno b]Ije ky]]\k c]]ly]o j][\ Av¶\ t]o t]mo n]T]I wcCt]]no!Õ khet]]\ to b]h]r n]Ikñy]o.
ton]] a]v]] v]t]]*v]T]I B]Ç]c]]y]*no l]]gy¶\ ke rv]In¨ sp]\dn]] s]]To s]\b]\D] s¶D]]rv]]n]I t]k lov]] j m]]g]t]o
n]T]I. toNo je m]n]T]I m]]n]I l]ID¶\ Ce Ano j v]Lg]I rhI to sp]\dn]]no du:K]I j krI m]Ukxo. tom]n]] s¶pt] m]no j]No
tom]no D]kko m]]y]o* hoy] Am] ac]]n]k to c]m]kI {Q/y]] no dozIno rv]In¨no p]kzI p]]zt]]\ b]oly]] : Ôt¶\ p]]Co
v]s]m]] aort]] 191

c]]l] hu\ t]no Ak Av]I v]]t] khIx] ke sp]\dn]] p]rn]o t]]ro g¶ss]o x]]\t] T]w jxo.Õ
rv]In¨ tom]n]I p]]CL dor]y]o ano p]]Co s]oP]m]]\ g]oQv]]y]o : Ôb]ol]o, x¶\ khev¶\ Ce t]m]]re ? Õ
B]Ç]c]]yo* qeb]l]n]] zšov]rm]]\T]I Ak CrI jev¶\ s]]D]n] b]h]r k]Z/y¶\ ano to rv]In¨n]I s]]mo qeb]l] p]r
m]Ukt]]\ khev¶\ x]Ð ky¶*\ : Ôt¶\ z]<kqr Ce Aqlo t]no K]b]r Ce j ke a] s]]D]n]n]o Ak j G]] kown]o «v] lov]] m]]qe
p]Urt]o Ce.
Ôjo t¶\ b]I« kow rIto t]]ro g¶ss]o x]]\t] n] krI x]kt]o hoy] t]o t]]re a] duin]y]] p]r Ak j m]]N]s]
p]r g¶ss]o [t]]rv]]n]o rhe Ce : m]]r] p]r. pOs]] Bog]] krt]I v]K]to sp]\dn]]n]I l]]c]]rIn]o l]]B] l]w mo\ j
b]Ljb]rI krI An]] x]Il]no kl]\ikt] ky¶*\ ht¶\. in]x]IT]no m]]qe t¶\ x]\k] sovo Ce p]N] A t]o ib]c]]ro m]]r] a]
p]]g]l] p]g]l]]n¶\ p—]y]iº–] kre Ce, p]ot]]n]I rIto. A] j]Ny]] p]CI ANo ij\dg]IT]I j]No h]T] j D]ow n]]Ky]] Ce.Õ
B]Ç]c]]y]*n]I v]]t] j]N]I rv]In¨n]o g¶ss]o m]]J] m]UkI g]y]o Ct]]\ s]]c]I b]In]] j]N]v]]n¶\ kut]Uhl] Ano
v]x]m]]\ r]K]I rÁu\. B]Ç]c]]yo* a]g]L c]l]]vy¶\ : Ôt]no kd]c] K]b]r n]hI\ hoy] p]N] j]t]Iy]iv]k&it]n]o
s]]y]kol]oijkl] pox]nq Cu\. Hu\ s]y]kol]oijkl] pox]nq Cu\ Am] khI CqkI jv]] m]]g]t]o n]T]I. p]N] m]]r]T]I
aB]]n]p]Noy] je B]Ul] T]w g]w Ce An¶\ p—y]iº–] pol]o aoil]y]] jev]o m]]N]s] ky]]* kre ano t¶\ An]] p]r v]hem]
K]]w Ano aD]m] kX]]n]o m]]N]s] s]m]« Ano any]]y] ky]]* kre ke sp]\dn]]no v]g]r v]]\ke du:K]I kre A m]]r]T]I
s]hn] n]hI\ T]]y].Õ
Ôin]x]IT]no a] v]]t]n]I ky]]\T]I K]b]r p]zI ?Õ
Ôh], A p]N] hu\ t]no khu\. jy]]re a] b]ny¶\ ty]]re m]]ro Ak p]]zox]I sp]\dn]]no ht]]x] p]g]lo m]]r]
G]rm]]\T]I b]h]r n]IkLt]I jow g]y]o hxo. toNo m]no sp]\dn]]n]I b]]b]t]m]]\ Ak idv]s] qonq m]]y]o* ht]o no mo\ Ano
D]m]k]v]Ino m]U\g]o krI dID]o ht]o. m]no l]]go Ce ke ANo j in]x]IT]no v]D]]rIno v]]t] krI hxo to in]x]IT] Ak idv]s]
r]t]op]ILo T]t]o m]]re ty]]\ a]vy]o.
ÔtoNo t]o m]no m]]rI j n]]Ky]o hot] p]N] mo\ Ano jy]]re m]]r] a] dd*n]I v]]t] krI ty]]re A ZIl]o
p]z/y]o. ANo Cev]qe kÁu\ : z]<kqr, hu\ a]m]]\ t]m]]ro doS] n]T]I Am] m]]n]I x]kt]o n]T]I. kow p]]g]l] m]]N]s] rsto
jt]] b]Ij] m]]N]s]no h]in] p]ho\c]]ze t]o A as]]Dy] rog]n]o rog]I hoy] p]N] An]I jv]]b]d]rI t]o An]I j rhe Ce.
jo t]mo t]m]]r] a] as]]Dy] rog]T]I m¶kt] n] T]w x]kt]] ho t]o t]m]]re a]p]G]]t] krI ij\dg]IT]I m¶kt] T]w jv¶\
jowA. Ct]]\ m]no n]T]I l]]g]t¶\ ke t]mo sp]\dn]] s]]To je v]t]]*v] ky]o* Ce An¶\ p—]y]iº–] T]w x]ke.Õ
Ôp]CI ?Õ
Ôp]CI A khe a]m]]\ t]o z]<kqr t]m]]r] krt]]\ m]]ro v]]\k hu\ v]D]]re jow rÁo Cu\. jo hu\ m]]rI Prj
c]Uky]o n] ho[\ t]o m]no p]zt]o m]UkIno Ano t]m]]rI p]]so pOs]] m]]g]v]] a]v]v¶\ j x]] m]]qe p]ze ? Aqlo m]]rey]
m]]r] a] p]]p]n¶\ p—]y]iº–] krv¶\ j p]zxo.Õ
T]oz] m]ihn]] p]hel]]\ v]&\d] n]]m]n]I Ak y¶v]t]I tono m]]rI p]]so l]w a]v]I ht]I. mo\ ton]o Aks]-re l]ID]o
ht]o. Ano b]Ij] sqejm]]\ qI.b]I. ht]o. aty]]re A kd]c] m]rv]]n]I aN]I p]r j hxo. mo\ tono keql]Ik
dv]aon]o kos]* l]K]I a]pol]o. t]o m]no A khe : z]<kqr t]m]]re m]no jo dv]] ke s]l]]h a]p]v]]\ j hoy] t]o
a]n]]T]I {l]q]\ j a]p]o. hu\ b]\iD]y]]r hv]]v]]LI jgy]]m]]\ p]zy]o rhu\, aoCo s]]i–v]k K]or]k l][\. a] is]v]]y]
m]]re b]Iju\ x¶\ krv¶\ jowA m]]re v]hel]] m]rv]] m]]qe ?Õ
Ômo\ Ano Av¶\ n] iv]c]]rv]] m]]qe kÁu\ t]o m]no khe : z]<kqr, hvo m]]re kono m]]qe v]D]]re «v]v¶\ ? Ak
192

v]s]m]] aort]]

sp]\dn]]no s¶K]I jov]]n]I t]m]nn]] ht]I toy] t]mo rhev]] dID]I n]T]I. m]no T]]y] Ce ke kowk idv]s] a] v]]t] b]h]r
a]v]xo ano An]] l]gn]«v]n]m]]\ ic]n]g]]rI c]\p]]w jxo. Av¶\ k]\w T]]y] A p]hel]]\ hu\ a] duin]y]]T]I a]\K]
m]I\c]I dev]] m]]g¶\ Cu\. t]mo m]]r] v]t]I rv]In¨no Aql¶\ khejo ke sp]\dn]]n]] v]t]I mo\ p—]y]iº–] krI l]ID¶\ Ce. t]mo
khex]o no ?Õ
Ôm]no l]]go Ce ke toNo p—]y]iº–] krI j l]ID¶\ hxo. An]I p]]so B]]gyo j Akbo aQv]]izy]]\ rÁ]\ hxo
hvo «v]v]] m]]qe.Õ khet]]\ B]Ç]c]]yo* a]\K]o l]UCI.
rv]In¨ x¶\ b]olo ? tono p]ot]]n]I B]Ul] p]r g¶ss]o a]v]t]o ht]o t]o p]ot]]n]] aiv]c]]rI v]t]*n] p]r Kod
T]t]o ht]o. Ôs]]ru\ T]y¶\ ke t]mo m]no s]m]y]s]r b]D]I v]]t] krI dID]I ano m]noy] p—]y]iº–] krv]]n]I t]k m]LI.
in]x]IT]n]I t]ib]y]t] hvo s]]rI T]w g]w Ce. hu\ hvo sp]\dn]] p]]so j][\ Cu\.Õ
Ôa] CrIn¶\ t¶\ x¶\ krv]] m]]go Ce ?Õ
Ôk]\w n]hI\. jy]]\ in]x]ITo t]m]]ro v]]\k joy]o n]T]I ty]]\ hu\ x¶\ jov]]n]o ht]o ?Õ khet]]\ toNo CrI [p]]zIno
dUr K]UN]]m]]\ Pe\kI dID]I ano [moy¶*\ : Ôt]mo s]]ru\ ky¶*\ ke m]no a] b]D]I v]]t] krI dID]I no m]h]p]]t]km]]\T]I b]c]]v]I
l]ID]o.Õ khet]]\ s]Uqkes] l]w to b]h]r n]Ikñy]o.
qeks]I krI to s¶ism]t]-in]v]]s] p]ho\cy]o t]o K]b]r p]zI ke b]D]]\ v]rs]ov]]v]]Le b]\g]lo rhev]] c]]ly]]\
g]y]]\ ht]]\ Aqlo ANo qeks]I A t]rP lov]] m]]qe s]Uc]n]] a]p]I.

an¶ßm]

37. m]no m]]P krx]o no ?
v]rs]ov]]v]]Lo b]\g]l]o l]gn]n]I D]m]]l]T]I g¶\« rÁo ht]o. in]x]IT]no m]]To k]m]n]o b]ojo v]D]I g]y]o ht]o.
tono s¶ism]t] krt]]\ v]hel]o p]rN]]v]v]]n]I am]&t]g]OrIn]I wcC] m]n]m]]\ j rhI g]w ht]I p]N] A hju in]x]IT]no
p]rN]]v]v]]n]I wcC]m]]\T]I p]]C]\ p]z/y]]\ n] ht]]\. A hju ih\m]t] h]y]]\*\ n] ht]]\. tom]no a]x]] ht]I ke sp]\dn]] no
s¶ism]t] Ano p]rN]]vy]] v]g]r Cozv]]n]]\ n] ht]]\.
Am]n]I m]]n]is]k sv]sT]t]] t]o s¶ism]t] a]vy]o ty]]rT]I j s¶D]rI g]w ht]I tom]]\ in]x]IT] s]]jo T]w
Ak xoQn]I jem] k]m]m]]\ v]Lg]I p]z/y]o ht]o ano Ky]]it] moLv]I rÁo ht]o Aqlo t]o A PUly]]\y] s]m]]t]]\ n] ht]]\.
tom]n¶\ x]rIr p]N] pol]] ak]Le a]vol]] v]&DD]–v]no Pg]]v]I l]]l]]x] D]]rN] krI rÁu\ ht¶\. are, bo m]ihn]]n]] qU\k]
g]]L]m]]\ j Am]n]] m]o\ p]rT]I keql]Iy] kLc]l]Iao dUr T]w g]w ht]I no.
Am]No ˆ]N] idv]s] p]hel]]\ j xoQno y]]d dev]z]vy¶\ ht¶\ ke rv]In¨no t]]r krIno l]gn] p]r b]ol]]v]v]]n¶\
sp]\dn]]no jN]]v]v¶\. no a]v]I v]]t] p]ot]]no ke xoQ]N]Ino v]hel]I kem] y]]d n] a]v]I ton]o xoQ aPs]os] krv]]
l]]gy]]. Ct]]\ in]x]IT]no b]ol]]v]I tom]No rv]In¨no Pon] krv]]n]I s]Uc]n]] t]o a]p]I j. jo ke v]c]m]]\ s]m]y] Aql]o
aoCo rÁo ht]o ke hvo rv]In¨ a]v]I x]ke A v]]t]m]]\ Am]no x]\k] ht]I.
v]s]m]] aort]] 193

Ôm]]re t]no x¶\ khev¶\ A j m]no t]o s]m]j]t¶\ n]T]I. B]l]] m]]N]s], rv]In¨no m]oz]m]]\ m]ozo Ak
aQv]]izy]] p]hel]]\ t]]r krI dev]o jowA ke jeT]I A a]v]v]] D]]re t]o a]v]I x]ke. Hvo a]p]No Ano t]]r krIA
ke Pon] krIA An]o x]o aT]* ? t¶\ b]D]]\ n]]n]]\ n]]n]]\ k]m] p]]CL doz/y]] kre Ce no m¶Ky] k]m] Dy]]n] b]h]r j]y]
Ce. hu\ t]no ky]]rn]oy] kÁ] kru\ Cu\ ke t¶\ k]m]m]]\ s¶ism]t]n]I m]dd lot]o rhe. A k]\w m]hem]]n] T]ozo j Ce ?Õ tom]No
kÁu\.
Ôm]no l]]go Ce ke hju b]hu m]ozu\ n]T]I T]y¶\. A a]v]v]] D]]re t]o hjuy] a]v]I x]ke Aql]o s]m]y] Ce. hu\
hm]N]]\ j Am]no Pon] krI d[\ Cu\.Õ khI to rv]In¨n]o s]\p]k* krv]]n]] k]mo l]]gy]o. jo ke tono p]N] m]n]m]]\ t]o
x]\k] ht]I j ke rv]In¨ kd]c] a]v]v]] D]]re t]op]N] hvo s]m]y] Aql]o qU\ko rÁo ht]o ke A a]v]I x]ke tov]I kow
x]ky]t]] n] ht]I. kd]c] lowq kens]lox]n]no k]rNo G]N]I v]K]t] t]tk]il]k jgy]] m]LI jt]I hoy] Ce A a]Ãv]]s]n]
p]N] A moLv]v]] p—y]tn] krt]o ht]o.
b]I« b]]ju jy]]rT]I sp]\dn]] dex]m]]\ a]v]I ty]]rT]I rv]In¨n]o kow k]g]L ton]] p]r a]vy]o hoy] Av¶\
ton]] j]N]v]]m]]\ n] ht¶\. ke sp]\dn]]A p]N] Ano kx¶\ l]Ky¶\ hov]]n¶\ ton]I j]N]m]]\ n] ht¶\. tono sp]\dn]]n]] [d]s] m]o\
p]rT]I Ky]]l] a]v]I j g]y]o ht]o ke A bo v]cco jÐr t]z p]zI hxo. p]ot]]n]]T]I Am]]\ kx¶\ krI x]k]y] tom] n]
ht¶\ A iv]c]]re A p]N] du:K]I T]t]o ht]o. p]oto je a]\D]In]I x]\k] sov]t]o ht]o A a]\D]I a]v]I j g]w hxo Am] to
m]]n]I rÁo ht]o.
A sp]\dn]]n]I p]]soT]I s]]c]I p]irisT]it] j]N]v]] a]t¶r ht]o p]N] aty]]re A v]]t] [KoLv]]n]o s]m]y]
n] ht]o. l]gn]n]] a] m]hol]m]]\ sp]\dn]]no v]D]]re du:K]n]I C]y]] s]]To G]Um]t]I jov]]n]I ton]I wcC] n] ht]I. k]\wk
t]o krv¶\ j jowA Am] tono l]]g]t¶\ ht¶\ p]N] aty]]re kx¶\ T]w x]ke Am] n] ht¶\. p]CIy] x¶\ T]w x]kxo An]oy]
kx]o tono a\d]j n] ht]o. jy]]\ s¶D]I x¶\ krv¶\ An]o jv]]b] n] jze ty]]\ s¶D]I kx¶\y] n] krv¶\ A j y]ogy] ht¶\
Am] to m]]n]t]o ht]o.
Ak t]rP l]gn]n]I D]m]]l] ton]o G]N]o s]m]y] l]w lot]I ht]I t]o b]I« t]rP m]]\dg]Im]]\T]I t]]jo j boQo
T]yol]o deh p]N] ton]I p]]so p]Urt]] a]r]m]n]I m]]g]N]I krI rÁo ht]o. Akl]] dehn]I j jo a] m]]g]N]I hot] t]o
in]x]ITo An]I b]hu drk]r krI n] hot], p]N] Cell]] ˆ]Nok m]ihn]]T]I in]x]IT]n¶\ sv]sTy] j]No b]D]]\n]I k]L«n]o
iv]S]y] b]n]I rÁu\ ht¶\. a]no k]rNo Ano a]r]m]n]I jÐr jN]]y] to p]hel]]\ kowkno t]o ton]] a]r]m]n]I jÐrn]I
j]N] T]w j jt]I ht]I. no p]CI t]o in]x]IT]no a]r]m] lov]] m]]qe j]No hukm]o j Cuqt]].
a]v]t]I k]lo l]gn] ht]]\. kl]k–]]n]I a]<iPsoT]I keql]]k aiD]k]rIao a]je b]p]orn]] a]v]v]]n]] ht]].
m¶\b]wn]I a]<iPs]n]] a]<iPs]ro no km]*c]]rIao t]o Cell]] p]\drek idv]s]T]I D]m]]l]m]]\ p]zI g]yol]] j ht]]. A]v]t]I
k]lo t]o PekqrI p]N] b]\D] r]K]v]]m]]\ a]v]I ht]I. b]h]rT]I a]v]n]]r] any] m]hem]]n]o p]N] a]v]v]] l]]gy]] ht]].
no jem] a]v]t]] jt]] ht]] tom] tom]no rhev]]n]I ano any] s¶iv]D]]aon]I vy]v]sT]] p]N] tono m]]qe in]y¶kt] kr]yol]]
km]*c]]rIao g]oQv]I rÁ] ht]].
a]je v]&\d]n]I bon]p]N]I {im]*l]] a]v]v]]n]I ht]I. v]&\d] t]o a]je n]v]rI j ky]]\T]I hoy] ? sp]\dn]]no Ano
lov]] jv]]n¶\ ht¶\. tono k]r m]]qe s]Uc]n]] a]p]t]I jot]]\ in]x]ITo p]UCy¶\ : Ôky]]\ jv¶\ Ce t]]re ?Õ
Ô{im]*l]] a]vo Ce Aqlo tono rIs]Iv] krv]] m]]re sqex]no jv]]n¶\ Ce. t]m]]r] kow m]hem]]n] a]v]v]]n]]
hoy] t]o tono p]N] lot]I a]v]Ix].Õ
ÔA b]D]I vy]v]sT]] t]o g]oQv]]yol]I j Ce. t¶\ t]]rI {im]*l]]no rIs]Iv] krI a]v]. p]N] hu\ m]]n¶\ Cu\ ke
{im]*l]] t]o v]&\d]n]I bon]p]N]I Ce.Õ
194

v]s]m]] aort]]

Ôan]I j Ce. p]N] a]je v]&\d]no n]v]r]x] ky]]\ Ce ? c]]l], hu\ j][\.Õ khet]]\ A zš]y]v]re b]h]r k]Zel]I k]r
t]rP c]]l]I. to k]rm]]\ bos]v]] jt]I ht]I ty]]\ j Ak qeks]I a]v]I ano k]r ano in]x]IT]n]I v]cco {B]I rhI
g]w. J]\p ]] p]rn]o c]okId]r b]]rN¶\ K]ol]v]] dozt]o a]vy]o p]N] to p]hel]]\ t]o rv]In¨ qeks]In¶\ b]]rN¶\ K]ol]I b]h]r
a]v]I g]y]o ht]o. no rv]In¨no qeks]Im]]\T]I b]h]r n]IkLt]o jot]]\ k]rm]]\ bos]v]] jt]I sp]\dn]] {B]I rhI g]w
ht]I.
Ôt¶\ m]]r] iv]y]og]m]]\ a]ql]I b]D]I krm]]w g]w hxo Av]I m]no K]b]r n]hot]I n]hI\ t]o hu\ T]ozo v]hel]o
a]vy]o hot] no. s]orI mom] s]]b], vorI vorI s]orI.Õ rv]In¨A hs]t]]\ kÁu\.
sp]\dn]] keql¶\k ton]] hs]v]] p]rT]I t]o keql¶\k ton]] c]]L] p]rT]I s]m]« g]w. b]]kI ht¶\ to ton]]
ac]]n]k a]v]I p]ho\c]v]] p]rT]I s]m]« g]w ano dozIno An]] b]]huaom]]\ s]m]]w g]w. qeks]Im]]\ koN] a]vy¶\
Ce A jov]] in]x]IT] v]r\z] p]rT]I n]Ico a]v]t]o ht]o toNo a] im]l]n] joy¶\ ano to hS]*T]I JUm]I {Q/y]o.
Ôaw im]sqr, a] t]m]]ru\ w\glonz n]T]I. ahI\ j]herm]]\ a]v¶\ b]D¶\ n]hI\ c]]lo.Õ in]x]ITo kÁu\ no pol]]\
boy] x]rm]]w rÁ]\.
Ôs]orI in]x]IT]B]]w. p]N] t]mo m]]rI dv]]n]I v]]q joy]] is]v]]y] s]]j] T]w g]y]] Am] p]rN]Iy] g]y]] hot]
t]o A p]N] ahI\ n] j c]]l]t].Õ rv]In¨A s]]m]I qoL krI. no sp]\dn]] t]rP Prt]]\ kÁu\ : Ôs]orI sp]\dn]], mo\
t]no b]hu du:K]I krI.Õ
sp]\dn]]A An]] hoQ p]r a]\g]LI db]]v]I det]]\ kÁu\ : Ôaev¶\ b]D¶\ ahI\ n]hI\ c]]lo. A] l]oko a]p]N]I
m]xkrI krxo p]]C].Õ
Ôhu\ t]o ky]]rn]o m]n]m]]\ g]oKy]] krt]o ht]o ke ky]]re in]x]IT]B]]w Bog]] T]w j]y] no boc]]r k]N]]\ p]]zI
d[\. p]N] t]mo t]o m]]rI dv]] v]g]r j s]]r] T]w g]y]] Co no! sp]\dn]] to\ Am]no kow n]v¶\ aoLK]]N] t]o n]T]I
kr]v]I a]py¶\ no ?Õ
Ôare, A t]o m]oqo xoQ b]n]I g]y]o Ce. hvo Ano a]p]No aoLK]]N] kr]v]I a]p]v]]n¶\ n] hoy]. hvo t]o
A aoLK]]N] n]hI\ krI lo t]o kowk An]I s]]To aoLK]]N] k]Zt¶\ a]v]xo.Õ
Ôjo, v]&\d]bon]no khe ke tom]n]I bon]p]N]Ino lov]] b]Ij] kowno sqex]n] p]r m]oklo. sp]\dn]]n]] gosq a]v]I
g]y]] Ce Aqlo hm]N]]\ t]o A b]IJI T]w g]y]]\ Ce.Õ in]x]ITo zš]y]v]rno kÁu\. azD¶\ rv]In¨n]] hs]v]] p]rT]I ano
b]]kIn¶\ ton]] v]t]]*v] p]rT]I s]m]« jt]]\ in]x]IT]no K]]t]rI T]w g]w ke rv]In¨A sp]\dn]]no m]]P krI j dID¶\ hxo.
p]N] tono ky]]\ K]b]r ht]I ke rv]In¨ t]o sp]\dn]]n]I m]]PI m]]g]v]] t]l]s]I rÁo ht]o!
p]CIn]o kl]]k t]o a]K]] b]\g]l]]m]]\ doz]dozI m]c]I g]w. xoQ-xoQ]N]I no s¶ism]t]n]o t]o hS]* m]]t]o j
n]hot]o. v]&\d] p]N] dozI a]v]I p]N] hvo {im]*l]]no lov]] jv]]n¶\ Ano m]]To a]v]I g]y¶\ ht¶\ Aqlo Ano m]]ˆ] K]b]r
p]UCIno j c]]ly]]\ jv¶\ p]z/y¶\.
p]CI t]o l]gn]n]]\ Aql]]\ b]D]]\ k]m] p]z/y]]\ ht]]\ t]oy] rv]In¨n]I K]b]r p]UCv]]m]]\ j b]D]]\n]] ˆ]Nok kl]]k
t]o v]hI j g]y]].T]ozI v]]r p]CI rv]In¨ in]x]IT]no khe : Ôm]no jo s]OT]I a]n]\d T]y]o hoy] t]o t]m]]rI t]ib]y]t]
jowno T]y]o Ce. t]mo G]N]I Jzp]T]I t]\durst]I p]]CI moLv]I rÁ] Co.Õ
Ôan]o b]D]o y]x] sp]\dn]]no P]Le j]y] Ce. A a]v]I no in]x]IT]n]o rog] g]y]o.Õ am]&t]g]OrIA kÁu\.
Ôaql]] m]]qe t]o Ano ag]][T]I m]okl]I ht]I. m]]s]I, ˆ]N] m]ihn]] h]To roql]] b]]LI K]]t]]\ Av]o t]o
v]s]m]] aort]] 195

g¶ss]o c]Zt]o ht]o ke __ are, a]v]t]]\ rst]]m]]\T]I j m]n] s]]To n]kkI krI r]Ky¶\ ht¶\ ke hu\ a]v¶\ to
p]hel]]\ jo tom]n]I t]ib]y]t] G]oz] jev]I n] T]w g]w hoy] t]o rojn]]\ c]]rp]]\c] w\jekx]n]o a]p]Ino Am]no G]oz] jev]]
krI dev]]. Ano dv]] t]o Av]I kzv]I a]p]v]I ke A s]]j] T]y]] p]CIy] ˆ]N]c]]r v]rs] s¶D]I y]]d ky]]* kre ke
Ak aoLK]It]o d]kt]r m]ñy]o ht]o.Õ rv]In¨A kÁu\.
{Q/y¶\.

Ôto hju An]I dv]] c]]l¶ j Ce no t]m]]rI dv]] t]o Ano m]]Pk a]v]I j j]y] Ce.Õ pol¶\ m]]n¶\ idl] b]ol]I

Ôare Aqlo t]o Am]No hu\ b]\g]l]]m]]\ d]K]l] p]N] n]hot]o T]y]o ty]]rT]I j m]]rI bog] diry]]m]]\ p]D]r]v]I
dev]]n]I b]Ik b]t]]v]I ht]I. a] t]o m]]s]I t]mo Co to ahI\ a]v]v]]n¶\ idl] T]]y] Ce b]]kI A t]o __Õ
Ôa] b]\g]l]o kev]o l]]go Ce ?Õ ac]]n]k in]x]ITo Ano p]UCy¶\.
Ôkem] ? s]]ro Ce Aqlo s]]ro j l]]go Ce.Õ
Ôno b]h]r p]zI ht]I A pl]Im]T] k]r ?Õ
ÔA p]N] s]]rI Ce. m]no Am]]\ r]wz a]p]v]]n¶\ iv]c]]rt]] ho t]o A iv]c]]r p]N] s]]ro Ce.Õ rv]In¨no
in]x]IT]n]] s]v]]l]n¶\ h]d* n] s]m]j]y¶\.
Ôav]o kow iv]c]]r n]T]I p]N] a] b]\g]l]o ano A k]r m]]s]IA sp]\dn]]no s¶ism]t]no x]oD]I l]]v]v]]
b]dl] wn]]m]m]]\ a]py]]\ Ce.Õ
Ôsp]\dn]]no kem] ? s¶ism]t] t]o m]]ro Þenz Ce. hu\ Ano am]]re ty]]\ jm]v]] l]w a]vol]o ty]]re j
sp]\dn]]A Ano p]hel]I v]K]t] joyol]o.Õ
ÔAn]o in]k]l] t]mo boy] a\dro a\dr l]]v]I lojo. p]N] jy]]\ s¶D]I t]mo An]o c]]j* n]hI\ s]\B]]LI l]o ty]]\
s¶D]I hu\ ano v]&\d] A k]r t]o t]m]]r] ihs]]bo ano joK]mo v]]p]rIA CIA Aqlo n]v]r]x] m]Le ty]]re n]«kn]]
poqšol] p]\p] p]r jw b]]kI ib]l]n]I rkm] c]Ukv]I a]v]jo.Õ s¶ism]to in]x]IT]n]I v]]t]m]]\ s]Ur p¶r]vy]o.
Ôjy]]\ s¶D]I m]]rI ano sp]\dn]]n]I v]ccon]o a] d]v]o p]to n]hI\ ty]]\ s¶D]I An]I jv]]b]d]rI am]]r]
bom]]\T]I kown]Iy] n] g]N]]y].Õ rv]In¨A kÁu\ ano b]D]]\ hs]I p]z/y]]\.
m]ozeT]I b]D]]\ CUq]\ p]z/y]]\ p]CI rv]In¨A in]x]IT]no kÁu\ : Ôm]no m]]P krx]o, in]x]IT]B]]w ?Õ
ÔA b]D¶\ m]]r] h]T]m]]\ n]T]I. xoQ s]]heb] j]No. Am]No no b]]A j n]kkI krel¶\ Ce Aqlo A k]r no
b]\g]l]o t]o t]m]]re lov]]\ j p]zxo.Õ
Ôhu\ An]I v]]t] n]T]I krt]o. hu\ t]o t]m]]rI p]]so m]]PI m]]g¶\ Cu\. mo\ t]m]no n] aoLKy]] ano t]m]]r] p]r
x]\k]x]Il] m]n] r]Ky¶\ A m]]qe __Õ
p]N] tono aD]v]ccoT]I aqk]v]I det]]\ in]x]IT] khe : Ôare Av]I n]k]m]I v]]t]o p]zt]I m]Uko no t]m]]r]
p]rdex]n]I kowk v]]t]o kro. m]noy] hvo t]o p]rdex]n]]\ sv]pn]]\ a]v]v]] m]]\z/y]]\ Ce.Õ
Ôt]mo m]]rI v]]t] [z]v]o n]hI\, in]x]IT]B]]w.Õ
Ôjy]]\ s¶D]I m]]r] m]n]m]]\ t]m]]ro kow doS] v]sy]o j n] hoy] ty]]\ s¶D]I m]]P krv]] n] krv]]n]I v]]t] j
ky]]\T]I {B]I T]]y] ? Ct]]\ t]m]]r] s]\t]oS] m]]qe khI d[\ Cu\ ke hu\ t]m]no m]]P kru\ Cu\, b]s] ? h], m]no kzv]I dv]] n]
a]p]v]]n]I x]rto j. b]]kI t]m]]re jo kown]I m]]PI m]]g]v]] jev]I hoy] t]o A sp]\dn]]n]I j Ce. t]mo Ano G]N]I
196

v]s]m]] aort]]

duB]v]I hoy] Am] l]]go Ce. m]no khev]] do ke t]mo A s]]ru\ n]T]I j ky¶*\. t]m]]re m]]qe ANo kev]o B]og] a]py]o Ce
An]I B]g]v]]n] kre no t]m]no ky]]rey] j]N] T]]y] p]N]__Õ
Ôty]]\ ht]o ty]]\ s¶D]I m]no kx]I j K]b]r n] ht]I p]N] hvo m]no K]b]r p]zI Ce. no m]no g]L] s¶D]I
K]]t]rI Ce ke sp]\dn]] m]no m]]P krI dexo. m]no An]] p]r iv]Ãv]]s] Ce.Õ rv]In¨A kÁu\.
Ôano m]]r] p]r n]hI\, kem] ?Õ in]x]ITo hs]t]]\ p]UCy¶\.
rv]In¨ hs]I p]z/y]o. An]] A h]sy] p]]CL rv]In¨ no sp]\dn]]n]] s¶K]I «v]n]n]o p]zG]o p]zt]o hoy]
Am] in]x]IT] an¶B]v]I rÁo. ton]I a]\K]o s]jL b]n]I rhI. ty]]\ rv]In¨n]o jv]]b] a]vy]o : Ôt]m]]ro iv]Ãv]]s]
m]no n] hoy] Av¶\ hvo ky]]rey] b]n]v]]n¶\ n]T]I, ho\.Õ j]No rv]In¨n]o p]º]–]]p] b]ol]I {Q/y]o.
__ no p]CI keql]Iy] v]]r s¶D]I m]On] A bo hEy]]\n]]\ {\z]N]no m]]p]v]] m]T]I rÁu\.
v
G]N]]\ v]rs]on]]\ v]h]N]]\ v]It]I g]y]]\ Ce A v]]t]no. b]dl]]w g]w Ce duin]y]]n]I t]]s]Ir p]N]. h] hju keql]]k
s]\b]\D]o Av]] j s]c]v]]w rÁ] Ce.
sp]\dn]] no rv]In¨ p]]C]\ w\glonz c]]ly]]\ g]y]]\ Ce no tom]n]]\ bo b]]Lko s]]To An]In]] pol]] m]k]n]m]]\ j
rhe Ce. An]I hju g]yo v]rso j g¶jrI g]w Ce. sp]\dn]] no rv]In¨A Cev]q s¶D]I Ano «v]v]]n]o s]h]ro p]Uro
p]]z/y]o ht]o. no tom]n]]\ bo b]]Lko a]vy]] p]CI t]o An]Ino j]No sv]g]* m]ñy¶\ hoy] Av]o a]n]\d T]w g]y]o ht]o.
p]ot]]n]] m]rN] b]]d p]ot]]n¶\ A m]k]n] ano any] je k]\w ht¶\ to An]IA sp]\dn]]no m]Le tov]I g]oQv]N]
p]ot]]n]I hy]]t]Im]]\ j krI dID]I ht]I. jo ke rv]In¨n]I n]okrI Av]I s]]rI ht]I Aqlo tom]No A im]l]kt]m]]\T]I
m]k]n] is]v]]y]n]I b]D]I c]Ijo t]T]] rokz An]In]] n]]mo d]n]m]]\ a]p]I dID]I ht]I.
h], m]k]n] s]]To Am]no Av]I a]tm]Iy]t]] b]\D]]w g]w ht]I ke jy]]re Am]no v]D]]re m]oq] m]k]n]n]I jÐr
jN]]w ty]]re Am]No b]Iju\ m]k]n] lov]]no b]dlo Am]]\ s¶D]]r]-v]D]]r] krIno no tom]]\ b]Ij] Ðm]o [morIno tono
p]ot]]n]I jÐiry]]t] m¶jb]n¶\ b]n]]v]I l]ID¶\ ht¶\.
s¶ism]to p]ot]]n¶\ m]k]n] hju c]]l¶ j r]Ky¶\ Ce. in]x]IT]no rv]In¨ ano sp]\dn]] p]r]No w\glonz Prv]]
l]w a]vy]]\ ht]]\ ty]]\ xoQe p]ot]]n]] D]\D]]n]I a]<iPs] ty]]\ K]ol]v]]n]I v]]t] k]ZI Aqlo in]x]IT] ty]]\ k]m]m]]\ v]Lg]I
p]z/y]o ht]o. no dex]m]]\T]I a]vol]I Ak y¶v]t]I s]]To p]rN]I p]N] g]y]o Ce.
Ce.

s¶ism]t] ano v]&\d] ky]]rek w\glonz a]vo Ce ty]]re b]D]]\ jUn]I v]]t]ono v]]g]oLt]]\ s]v]]r s¶D]I j]gy]] kre

s}p]UN]*
an¶ßm]

v]s]m]] aort]] 197

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful