P. 1
Fin Men i Kontrola Sa Komore

Fin Men i Kontrola Sa Komore

|Views: 75|Likes:
Published by manilla78

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: manilla78 on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2011

pdf

text

original

ISPITNA PITANJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR PO PROGRAMU KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA PREDMET: Finansijski

menadžment i kontrola (modeli ispitnih pitanja) BILANS STANJA NA DAN 31.12.2006. GODINE
Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. O p i s AKTIVA Zemljište Ostale nekretnine, postrojenja i oprema Učešća u kapitalu drugih pravnih lica Zalihe gotovih proizvoda (stalne zalihe) Zalihe robe (stalne zalihe) Potraživanja od kupaca Kratkoročni finansijski plasmani Gotovina i ekvivalenti gotovine UKUPNO: PASIVA Akcijski kapital Neraspore ena dobit Revalorizacione rezerve Dugoročna rezervisanja Dugoročni krediti Kratkoročni krediti Obaveze prema dobavljačima Ostale obaveze UKUPNO:

(u 000 dinara)
Prethodna godina 322.500 1,216.200 136.000 273.800 98.900 347.600 220.100 2,615.100 620.000 580.000 490.500 198.000 155.000 85.400 320.600 165.600 2,615.100

Tekuća godina 322.500 1,100.500 136.000 354.600 121.200 720.200 100.000 162.200 3,017.200 620.000 920.000 490.500 266.100 135.300 125.600 306.300 153.400 3,017.200

BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2006. GODINE
Poslovni prihodi 6,708.000 Ukupni varijabilni troškovi 5,045.000 Kontribuciona dobit - Marža pokrića 1,663.000 Amortizacija 145.000 Ostali fiksni troškovi 800.000 Poslovni dobitak 718.000 Troškovi finansiranja -kamata 108.000 Bruto finansijski rezultat – Bruto dobit 610.000 Porez na dobit 61.000 Neto dobit 549.000 Stopa iskorišćenosti realnog kapaciteta 70% OSTALI PODACI: Prosečna kamata na tržištu 12% godišnje; Nominalna vrednost jedne emitovane akcije iznosi 1.000 dinara; Broj akcija koje se otkupljuju 200.000; Nabavna vrednost Nekretnina postrojenja i opreme iznosi 1,805.000 dinara; Nabavna vrednost prodate robe 728.000 dinara; Troškovi prodatih gotovih proizvoda 4,300.100; Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Opis Tekuća godina Prethodna godina 4,110.000 3,284.000 862.000 165.000 555.000 142.000 76.000 66.000 7.000 59.000 65%

1

1. Napiši strukturu kamatne stope a zatim objasni njene elemente: - realna kamatna stopa, - očekivana kamatna stopa inflacije, - premija za likvidnost, - premija za rizik neispunjenja obaveza, - premija za rizik od različitih perioda dospeća. 2. Objasni razlike izme u ugovorene i stvarne (efektivne) kamatne stope: * Šta je eskontna kamatna stopa ? * Šta je realna kamatna stopa? * Šta je stopa povrata? * Šta je vremenska vrednost novca – kako se utvr uje sadašnja vrednost novca a kako se utvr uje buduća vrednost novca? 3. Ako je zaključen ugovor o kreditu u iznosu od 1,000.000,00 dinara sa rokom otplate za tri godine i kamatnom stopom od 10% godišnje, izračunaj godišnji anuitet: 4. Kratkoročna hartija od vrednosti čija je nominalna vrednost 100.000,00 dinara, kamatna stopa po kojoj je hartija od vrednosti emitovana je 10%, a dospeva za naplatu za 120 dana od dana emitovanja. Kupac hartije od vrednosti želi da hartiju od vrednosti proda pre roka dospeća nakon 40 dana od dana kupovine. Kolika je cena kratkoročne hartije od vrednosti na dan prodaje? 5. Objasnite razliku izme u Tržišta novca i Tržišta kapitala? 6. Objasnite razliku izme u: - obične akcije, - preferencijalne akcije, i - užitničke akcije. 7. Ako je dugoročna obveznica emitovana na 1.000,00 dinara uz godišnju kamatnu stopu od 10% a vladajuća kamatna stopa na dugoročne štedne uloge je 9%, kolika je prva prodajna cena obveznice? 8. Preduzeće A i Preduzeće B zaključili su ugovor o zajedničkom ulaganju (poduhvatu). Projektovan je bilans uspeha za period zajedničkog poduhvata u tri varijante pesimistička, optimistička i najverovatnija, po kojima je stopa prinosa (rentabilnosti): pesimistička 6%, optimistička 14% i najverovatnija 7%. Izračunaj najnižu stopu prinosa i najvišu stopu prinosa i objasni šta partneri u zajedničkom poduhvatu utvr uju uz pomoć ovih stopa. 2

9. Napiši obrazac za izračunavanje kamatne stope na kredit: - stvarna kamatna stopa, - realno pozitivne, odnosno realno negativne kamatne stope i - konformne kamatne stope. 10. Objasni šta je Faktoring i objasni razliku izme u otvorenog i zatvorenog faktoringa? 11. Objasni šta je Forfeting? 12. Koja je razlika izme u Operativnog (poslovnog) i Finansijskog lizinga? 13. Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja izračunaj: a) Faktore rizika (leveridža): - poslovnog - finansijskog - konbinovanog (ukupnog) b) Stope elastičnosti: - stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka - stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog bruto finansijskog dobitka 14. Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja izračunaj: koeficijent finansijske stabilnosti, koeficijent trenutne likvidnosti koeficijent rigorozne likvidnosti koeficijent opšte likvidnosti iznos slobodnog, odnosno nedostajućeg kapitala, stopu zaduženosti, i koeficijent solventnosti.

15. Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja izračunaj: stopu bruto prinosa na ukupan kapital prosečnu kamatnu stopu stopu neto prinosa na sopstveni kapital stopu neto prinosa na ukupan kapital dejstvo finansijskog leveridža na bruto dobitak, dejstvo finansijskog leveridža na neto dobitak

3

16. Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja i pomoćnih podataka, izračunaj: koeficijent obrta zaliha robe koeficijent naplate potraživanja od kupaca koeficijent obrta gotovih proizvoda koeficijent isplate obaveza prema dobavljačima koeficijent obrta obrtne imovine neto novčani tok iz poslovanja društva

17. Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja i pomoćnih podataka, izračunaj: stopu bruto prinosa na ukupan kapital prosečnu kamatnu stopu stopu neto prinosa na sopstveni kapital stopu neto prinosa na ukupan kapital dejstvo finansijskog leveridža na bruto dobitak, dejstvo finansijskog leveridža na neto dobitak

18. Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja i pomoćnih podataka, izračunaj: potreban obim proizvodnje i prodaje za ostvarenje neutralnog poslovnog rezultata, potreban obim proizvodnje i prodaje za ostvarenje neutralnog bruto finansijskog rezultata, potreban stepen iskorištenja realnog kapaciteta za ostvarenje neutralnog finansijskog rezultata pri postojećem globalnom paritetu prodajnih i nabavnih cena, potreban procenat realnog povećanja obima proizvodnje i prodaje za ostvarenje neutralnog finansijskog rezultata pri postojećem globalnom paritetu prodajnih i nabavnih cena, potreban procenat pomeranja globalnog pariteta prodajnih i nabavnih cena u korist prodajnih za ostvarenje neutralnog finansijskog rezultata pri postojećem stepenu iskorišćenja kapaciteta, odnosno pri postojećem obimu proizvodnje i prodaje.

19. Šta je franšizing aranžman i koja je razlika izme u proizvodnog franšizinga i prometnog franšizinga?

4

20. Investicioni projekat sadrži: Pozicija 1 Gra . objekat 2 Oprema 3 Trajna obrtna sredstva Svega (1 do 3) Investicija 60.000 360.000 180.000 600.000 Godišnja amortizacija 1.200 72.000 73.200 Petogodišnja amortizacija 6.000 360.000 366.000 Rezidualna vrednost

Izračunaj rezidualnu vrednost: Uradi projekciju neto novčanog toka: I Poslovni prihodi 1. Troškovi proizvodnje 2. Troškovi uprave i prodaje 3. Troškovi amortizacije II Poslovni rashodi (1 do 3) 4. Troškovi kamata 30.000 25.086 19.680 III Rashodi redovne aktivnosti (I-II) IV Bruto dobitak V Porez, na dobitak (10%) VI Neto dobitak A. Neto novčani tok za primenu dinamičkih metoda B. Neto novčani tok za procenu metode roka povraćaja Izračunaj: - rashode redovne aktivnosti - bruto dobitak - neto dobitak - neto novčani tok za primenu dinamičke metode - neto novčani tok za primenu metode roka povraćaja 1 594.000 384.000 48.300 73.200 2 594.000 384.000 48.300 73.200 Godina 3 594.000 384.000 48.300 73.200 4 594.000 384.000 48.300 73.200 13.734 5 594.000 384.000 48.300 73.200 7.194

Projekat će se finansirati 50% iz sopstvenog kapitala, čija je cena 16% i 50% iz dugoročnog kapitala čija je kamatna stopa 10%. Izračunaj: - neto sadašnja vrednost projekta i stopu neto sadašnje vrednosti. - internu stopu prinosa - rok povraćaja

5

21. U postupku sačinjavanja PLANSKOG bilansa uspeha preduzeća XY utvr eno je : Ciljni dobitak minimalni maksimalni 2,400,000 2,400,000 1,988,000 1,988,000 412,000 412,000 494,364 742,286 372,200 372,200 19,200 19,200 102,964 350,886

1 2 3 4

Prihodi od prodaje po prvoj varijanti Varijabilni rashodi Marža pokrića Na teret marže pokrića (4.1 do 4.3) 4.1. Poslovni fiksni rashodi 4.2. Neto finansijski rashodi 4.3. Ciljni bruto dobitak

Izračunaj: - potreban procenat povećanja fizičkog obima proizvodnje za ostvarenje ciljnog bruto dobitka pri nepromenjenom paritetu prodajnih i nabavnih cena, - potreban procenat praćenja prodajnih cena za ostvarenje ciljnog dobitka pri nepromenjenom paritetu prodajnih i nabavnih cena. 22. Sačinjen je investicioni projekt A i investicioni projekt B koji su me usobno konkurentni. Interna stopa prinosa i verovatnoća ostvarenja su: Projekt A a) 1 2 3 b) 1 2 3 Interna stopa prinosa Najverovatnija Optimistička Pesimistička Verovatnoća ostvarenja Najverovatnija Optimistička Pesimistička 15.0 17.0 13.0 0.50 0.25 0.25 Projekt B 17.0 18.0 14.0 0.50 0.25 0.25 najverovatniju,

Izračunaj za projekt A i projekt B: - očekivanu ponderisanu stopu internog prinosa za optimističku i pesimističku varijantu, - standardnu devijaciju distribucije interne stope prinosa, i - koeficijent verovatnoće ostvarenja interne stope prinosa. 23. Preduzeće ima godišnji: - koeficijent obrta zaliha 3 - koeficijent naplate potraživanja od kupaca 10 - koeficijent isplate obaveza prema dobavljačima 12 Izračunaj koliko iznosi gotovinski ciklus u danima.

6

24. Preduzeće je odvojilo iz neraspore enog dobitka za dividendu 250,000 dinara 1 2 3 Broj akcija je: Postojeće obične akcije 01.01. u godini Prodato običnih akcija 01.07. u godini Otkupljeno sopstvenih običnih akcija 01.10. u tekućoj godini 15,000 5,000 3,000

Izračunaj prosečan broj akcija izvan preduzeća i dividendu po jednoj akciji. 25. Preduzeće posluje u zoni GUBITKA. Izvršena je analiza uzorka gubitka. Ta analiza ima sledeće rezultate uzorka gubitka: - varijabilni rashodi se mogu smanjiti svo enjem utroška energije i svo enjem troškova rada na nivo normativa za 240,888 dinara, - fiksni rashodi se mogu smanjiti po osnovu zarada svo enjem zarada na nivo produktivnosti za 294,216 dinara, - neto rashodi finansiranja mogu se smanjiti po osnovu smanjenja kreditnih obaveza zbog povećanja obrta ukupnih sredstava za 604,290 dinara. Bilans uspeha bez korekcija (varijanta 1) i sa korekcijama (varijanta 2) je sledeći: Varijanta 1 Varijanta 2 (bez korekcija) (sa korekcijama) Poslovni prihodi 7,737,048 7,737,048 Varijabilni rashodi 5,259,204 4,822,172 Marža pokrića (1-2) 2,477,844 2,914,876 Na teret marže pokrića (4.1 + 4.2) 4,936,010 4,037,504 4.1. Fiksni poslovni rashodi 4,067,216 3,773,000 4.2. Neto rashodi finansiranja 868,794 264,504 Stopu iskorišćenja realnog kapaciteta 65.0% 65.0% Izračunaj: - potreban obim proizvodnje i prodaje za ostvarenje neutralnog rezultata, - potreban stepen iskorištenja realnog kapaciteta za ostvarenje neutralnog finansijskog rezultata pri postojećem globalnom paritetu prodajnih i nabavnih cena, - potreban procenat realnog povećanja obima proizvodnje i prodaje za ostvarenje neutralnog finansijskog rezultata pri postojećem globalnom paritetu prodajnih i nabavnih cena, - potreban procenat pomeranja globalnog pariteta prodajnih i nabavnih cena u korist prodajnih za ostvarenje neutralnog finansijskog rezultata pri postojećem stepenu iskorišćenja kapaciteta, odnosno pri postojećem obimu proizvodnje i prodaje.

1 2 3 4 5

7

26. Preduzeće ima loš finansijski položaj zbog čega je nužno finansijsko saniranje. a) Saniranje putem dopune imovine. Bilans pre saniranja je sledeći: A. B. Stalna imovina (1+2) 1. Nekretnine i postrojenja 2. Učešće u kapitalu Obrtna imovina (1 do 3) 1. Zalihe 2. Potraživanja 3. Gotovina POSLOVNA IMOVINA GUBITAK IZNAD KAPITALA AKTIVA KAPITAL (1+2+3+4-5) 1. Osnovni kapital 2. Rezervni kapital 3. Revalorizacione rezerve 4. Neraspore eni dobitak 5. Gubitak do visine kapitala OBAVEZE 1. Dugoročni kredit 2. Kratkoročni krediti 3. Obaveze iz poslovanja PASIVA 540,000 470,000 70,000 300,000 100,000 190,000 10,000 840,000 100,000 940,000 300,000 20,000 50,000 60,000 430,000 940,000 130,000 370,000 440,000 940,000

C. D. A.

B.

Minimum osnovnog kapitala po Zakonu o privrednim društvima je 400,000, a obavezna statutarna rezerva je 10%. a) Izračunaj koliko vlasnici treba da ulože kapitala da bi se obezbedila: ≠ dopuna imovine u visini gubitka iznad kapitala, ≠ osnovni kapital u visini minimuma, i ≠ zakonske rezerve, a potom sačiniti bilans posle uplate vlasnika. b) Smanjenje putem prestrukturiranja aktive. Posle smanjenja putem dopune imovine nije uspostavljena dugoročna finansijska ravnoteža. Pretpostavimo da je učešće u kapitalu prodato u visini knjigovodstvene vrednosti. Sačini bilans posle te procene i izračunaj koeficijent finansijske stabilnosti.

8

27. Preduzeće SIGMA je u stečaju. U toku stečajnog postupka vrši se reorganizacija sa ciljem da se preduzeće sanira. S tim u vezi pokrenut je postupak poravnjanja sa poveriocima. Početni bilans poravnjanja je: A. B. Stalna imovina (1+2) 1. Osnovna sredstva 2. Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina (1 do 3) 1. Zalihe 2. Potraživanja 3. Gotovina POSLOVNA IMOVINA (A+B) GUBITAK IZNAD KAPITALA AKTIVA (C+D) 82,000 80,000 2,000 154,224 30,120 123,800 304 236.224 19.776 256,000

C. D. A. B

KAPITAL OBAVEZE (1 do 3) 256.000 1. Dugoročne obaveze (1.1 + 1.2) 40.000 1.1. Razlučne 30.000 1.2. Obične 10.000 2. Kratkoročne finansijske obaveze 10,000 3. Obaveze iz poslovanja (3.1 + 3.2) 206,000 3.1. Izlučne 60,200 3.2. Obične 145,800 PASIVA (A+B) 256,000 Sa bankom je postignut dogovor da se razlučne dugoročne obaveze konvertuju u kapital. Izlučne obaveze iz poslovanja odnose se na neisplaćene neto zagarantovane zarade, pa je sa zaposlenim postignut dogovor da se konvertuju u kapital. a) Izračunaj stopu pokrivenosti obaveza prema poveriocima koji učestvuju u poravnanju. b) 100 minus stopa pokrivenosti obaveza = stopa otpisa dugova. Odlukom većine poverilaca odlučeno je da se stopa otpisa dugova uveća za 15 procentnih poena. Izračunaj prihod od otpisa obaveza, - od tog prihoda oduzmi troškove reorganizacije u iznosu 10,000, što daje bruto dobitak, - od bruto dobitka obračunaj 10% poreza na dobitak - bruto dobitak umanjen za porez na dobitak daje neto dobitak od poravnanja. - od neto dobitka oduzmi gubitak iznad kapitala, razlika je neto dobitak od poravnanja posle pokrića gubitka. Posle napred opisanih radnji sačini bilans posle poravnanja, izračunaj koeficijent finansijske stabilnosti i konstatuj da se SIGMA finansijski sanirala.

9

28. Na osnovu podataka iz prikazanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu i ostalih podataka, utvrdi: a) Stopu funkcionalne sposobnosti (upotrebljivosti) Nekretnina, postr. i poreme? b) Potreban broj godina (vreme-mera efikasnosti) za povraćaj strane imovine? c) Koliko iznosi Operativna imovina društva? d) Koliko iznosi knjigovodstvena vrednost jedne akcije? e) Koliko iznosi ravnotežna otkupna cena jedne akcije ako se otkupljuje 200.000 akcija i ako je stopa dividende 30%? f) Koliko iznose Neto obrtna sredstva? g) Šta se dešava sa kapitalom (da li se povećava. smanjuje ili ostaje nepromenjen) društva ako: 1. društvo otkupi sopstvene akcije; 2. poništi otkupljene sopstvene akcije; 3. proda otkupljene spostvene akcije; 4. vlasnici prodaju 51% akcija? 29. Klirniške kuće (Clearing House) su: 30. Nabroj i obrazloži osnovna načela finansijske politike: 31. Obrazloži koliko treba da iznosi racio finansijske stabilnosti i zašto? 32. Da li jeste ili nije akcijski kapital besplatan izvor finansiranja društva? 33. Dejstvo Finansijskog rizika-leveridža-poluge na neto dobitak je pozitivno ako je: 34. Obrazloži razliku izme u Likvidnosti i Solventnosti društva? 35. Na osnovu podataka iz prikazanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu, utvrdi: * uz uslov da su fakturisani prihodi od prodaje naplaćeni, da li i koliko utiču promene zaliha učinaka na neto tok gotovine operativne aktivnosti društva? 36. Objasni kakvu vrstu finansijskih derivata predstavljaju Opcije (Options)? 37. Objasni koja vrsta i kojih karakteristika hartija od vrednosti su Municipale obveznice? 38. Nabroj i objasni interne i eksterne izvore samofinansiranja: 39. Objasni Akceptni i Rambusni kredit kao izvor finansiranja i razlike izme u njih? 40. Kako se izračunava Stopa troškova propuštenog kasa-skonta? 41. Rizik naplate potraživanja od kupaca može se smanjiti: 42. Gotovinski ciklus čine dani vezivanja u:

10

43. Kod Fuzije akcionarskih društava ili društava sa ograničenom odgovornošću, odnos zamene akcije ili udela utvr uje se: 44. U postupku Bankrotstva društva u stečajnu masu ulazi sva imovina, izuzimajući: 45. Preduzeće AVALA ima sledeći

BILANS USPEHA
POZICIJA A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5) 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 1. Nabavna vrednost prodate robe 2. Troškovi materijala 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. Ostali poslovni rashodi III. POSLOVNA DOBIT (I - II) IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I) V. FINANSIJSKI PRIHODI VI. FINANSIJSKI RASHODI VII. OSTALI PRIHODI VIII. OSTALI RASHODI B DOBIT PRE OPOREZIVANJA C. POREZ NA DOBITAK D. NETO DOBIT 1) Troškovi materijala za izradu 87,929 Troškovi režijskog materijala 9,674 Troškovi goriva i energije 23,460 2) 40% troškova zarada i naknada zarada je varijabilno a 60% fiksno. 3) Troškovi proizvodnih usluga 34,668 4) Nematerijalni troškovi 13,098 u hiljadama dinara Iznos 832,502 798,507 35,966 2,034 63 836,943 513,716 121,063 124,886 29,512 47,766 4,441 20,903 15,523 10,436 5,315 6,060 129 5,931

11

Izračunaj: Faktore rizika (leveridža): - poslovnog - finansijskog - konbinovanog (ukupno) Stope elastičnosti: - stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka - stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti. 46. Preduzeće SAVA ima sledeći

BILANS USPEHA
u hiljadama dinara POZICIJA A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5) 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 1. Nabavna vrednost prodate robe 2. Troškovi materijala 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. Ostali poslovni rashodi III. POSLOVNA DOBIT (I - II) IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I) V. FINANSIJSKI PRIHODI VI. FINANSIJSKI RASHODI VII. OSTALI PRIHODI VIII. OSTALI RASHODI B DOBIT PRE OPOREZIVANJA C. POREZ NA DOBITAK D. NETO DOBIT 676,546 658,474 540 12,263 5,269 645,072 384,917 123,226 71,924 30,350 34,655 31,474 5,172 24,404 5,118 1,101 16,259 1,234 15,025 Iznos

1) Troškovi materijala za izradu

84,049 12

Troškovi režijskog materijala 9,494 Troškovi goriva i energije 29,683 2) 40% troškova zarada i naknada zarada je varijabilno a 60% fiksno. 3) Troškovi proizvodnih usluga 23,948 4) Nematerijalni troškovi 10,707 Izračunaj: Faktore rizika (leveridža): - poslovnog - finansijskog - konbinovanog (ukupno) Stope elastičnosti: - ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka - ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti. 47. Preduzeće AVALA ima sledeći

BILANS STANJA
u hiljadama dinara POZICIJA AKTIVA A. STALNA IMOVINA (I do V) I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II. GOODWILL III. NEMATERIJALNA ULAGANJA IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 2. Investicione nekretnine 3. Biološka sredstva V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2) 1. Učešće u kapitalu 2. Ostali dugoročni plasmani B. OBRTNA IMOVINA (I do IV) I. ZALIHE II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA Iznos 453,612

2,813 450,347 302,303 148,044 452 452 129,080 76,061

13

III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5) 1. Potraživanja 2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 3. Kratkoročni finansijski plasmani 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA V. POSLOVNA IMOVINA (A+B) G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA D. UKUPNA AKTIVA (V+G) . VANBILANSNA AKTIVA

52,371 33,706 457 12,265 5,943 648 582,692 582,692 90,799

14

BILANS STANJA (nastavak)
u hiljadama dinara POZICIJA PASIVA A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI-VII) I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III. REZERVE IV. REVALORIZACIONE REZERVE V. NERASPORE ENA DOBIT VI. GUBITAK VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (I do IV) I. DUGOROČNA REZERVISANJA II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) 1. Dugoročni krediti 2. Ostale dugoročne obaveze III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6) 1. Kratkoročne finansijske obaveze 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 3. Obaveze iz poslovanja 4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE V. UKUPNA PASIVA (A+B) G. VANBILANSNA PASIVA Izračunaj: - koeficijent finansijske stabilnosti, - koeficijent likvidnosti - rigorozne, opšte i trenutne, - iznos slobodnog odnosno nedostajućeg kapitala, - stopa zaduženosti, i - koeficijent solventnosti. Iznos 191,237 124,854 1,074 65,309

391,455 263,200 213,140 50,060 128,255 15,800

101,011 11,093 248 103 582,692 90,799

15

48. Preduzeće SAVA ima sledeći

BILANS STANJA
POZICIJA u hiljadama dinara Iznos 312,578

AKTIVA A. STALNA IMOVINA (I do V) I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II. GOODWILL III. NEMATERIJALNA ULAGANJA IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 2. Investicione nekretnine 3. Biološka sredstva V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2) 1. Učešće u kapitalu 2. Ostali dugoročni plasmani B. OBRTNA IMOVINA (I do IV) I. ZALIHE II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5) 1. Potraživanja 2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 3. Kratkoročni finansijski plasmani 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA V. POSLOVNA IMOVINA (A+B) G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA D. UKUPNA AKTIVA (V+G) . VANBILANSNA AKTIVA

2,049 303,617 271,868 31,749 6,912 6,912 130,600 94,726

35,874 25,131 136 3,508 7,099 443,178 443,178 51,319

16

BILANS STANJA (nastavak)
POZICIJA PASIVA A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI-VII) I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III. REZERVE IV. REVALORIZACIONE REZERVE V. NERASPORE ENA DOBIT VI. GUBITAK VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (I do IV) I. DUGOROČNA REZERVISANJA II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) 1. Dugoročni krediti 2. Ostale dugoročne obaveze III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6) 1. Kratkoročne finansijske obaveze 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 3. Obaveze iz poslovanja 4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE V. UKUPNA PASIVA (A+B) G. VANBILANSNA PASIVA Izračunaj: - koeficijent finansijske stabilnosti, - koeficijent likvidnosti - rigorozne, opšte i trenutne, - iznos slobodnog odnosno nedostajućeg kapitala, - stopa zaduženosti, i - koeficijent solventnosti. u hiljadama dinara Iznos 191,896 124,854 1,074 65,968

251,282 126,673 64,340 62,333 124,609 28,198

88,602 6,456 1,353

443,178 51,319

17

49. U postupku sačinjavanja planskog bilansa uspeha utvr eno je : Ciljni dobitak minimalni maksimalni 2,400,000 2,400,000 1,988,000 1,988,000 412,000 412,000 494,364 742,286 372,200 372,200 19,200 19,200 102,964 350,886

1 2 3 4

Prihodi od prodaje po prvoj varijanti Varijabilni rashodi Marža pokrića Na teret marže pokrića (4.1 do 4.3) 4.1. Poslovni fiksni rashodi 4.2. Neto finansijski rashodi 4.3. Ciljni bruto dobitak

Izračunaj: - potreban procenat povećanja fizičkog obima proizvodnje za ostvarenje ciljnog bruto dobitka pri nepromenjenom paritetu prodajnih i nabavnih cena, - potreban procenat praćenja prodajnih cena za ostvarenje ciljnog dobitka pri nepromenjenom paritetu prodajnih i nabavnih cena. 50. Preduzeće ima emitovanih 5 miliona akcija,tržišna cena jedne akcije je 40 dinara. Preduzeće namerava otkupiti jedan milion akcija. Izračunaj ravnotežnu otkupnu cenu akcije, koju preduzeće želi ponuditi akcionarima s ciljem da akcionari ne budu oštećeni. 51. Opiši kako se i zašto vrši diversifikacija vlasništva nad trajnim kapitalom. 52. Objasni kako se vrši koncentracija nad vlasništvom trajnog kapitala uz korišćenje finansijske poluge i kako se to u budućnosti odražava na finansijski rezultat i finansijski položaj. 53. Objasni kako se vrši rekapitalizacija uz korišćenje finansijske poluge i kako se u budućnosti odražava na finansijski rezultat i finansijski položaj.

18

54. Ortačko društvo ORTAK ima sledeći zaključni bilans: A. Stalna imovina (1+2) 1. Nekretnine i postrojenja 2. Dugoročni krediti Obrtna imovina (1do 3) 1. Zalihe 2. Kratkoročna potraživanja 3. Gotovina AKTIVA (A + B) KAPITAL (1do3) 1. Ortak A 2. Ortak B 3. Ortak C Obaveze (1+2) 1. Dugoročni krediti 2. Obaveze iz poslovanja PASIVA (A+B) 300,000 250,000 50,000 500,000 100,000 350,000 50,000 800,000 400,000 200,000 100,000 100,000 400,000 150,000 250,000 800,000

B.

A.

B.

Me u ortacima zaključen je sporazum da Ortak C istupi iz društva uz uslov da se kapital proceni prinosnom metodom uz cenu kapitala od 12% i da se Ortaku C prinosna vrednost kapitala plati sukcesivno u naredna dva meseca. Sačini bilans ortačkog društva ORTAK posle procene kapitala i stvaranja obaveze prema Ortaku C.

55. Skupština akcionarskog društva A i skupština akcionarskog društva B odlučile su da se akcionarska društva spoje. Akcionarsko društvo A ima 5.000 akcija nominalne vrednosti jedne akcije 100, a akcionarsko društvo ima 3.500 akcija, nominalna vrednost jedne akcije 100. Razmena akcija akcionarskog društva A vrši se po bilansnom kursu.

19

Zaključni bilansi na dan spajanja su: Akcionarsko društvo B A 500,000 300,000 400,000 100,000 700,000 200,000 400,000 100,000 1,200,000 650,000 500,000 50,000 100,000 550,000 0 200,000 350,000 1,200,000 300,000 0 435,000 150,000 250,000 35,000 735,000 385,000 350,000 35,000 0 350,000 100,000 100,000 150,000 735,000

A. Stalna imovina (1+2) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 2. Dugoročni krediti dati akcionarskom društvu B B. Obrtna imovina (1do 3) 1. Zalihe 2. Potraživanja od kupaca 3. Gotovina AKTIVA (A + B) A. KAPITAL (1 do 3) 1. Akcijski kapital 2. Rezervni kapital 3. Neraspore eni dobitak B. Obaveze (1+2) 1. Dugoročne obaveze prema akcionarskom društvu A 2. Kratkoročne finansijske obaveze 3. Obaveze iz poslovanja PASIVA (A+B)

Izračunaj bilansni kurs. Utvrdi odnos razmene akcija akcionarskog društva B za akcije akcionarskog društva A i broj akcija posle razmene. Potom sačini bilans spajanja.

20

56. Ovlašćeni procenitelj procenio je dinamičkom prinosnom metodom kapital D.O.O. KAMENICA. Bilans sa ugra enom procenjenom vrednosti kapitala je: A. Stalna imovina (1+2) 1. Nematerijalna ulaganja 2. Nekretnine, postrojenja i oprema 3. Dugoročni finansijski plasmani B. Obrtna imovina (1do5) 1. Zalihe 2. Kratkoročni finansijski plasmani 3.Potraživanja od kupaca 4. Gotovina 5. AVR - Unapred plaćeni troškovi AKTIVA (A + B) A. KAPITAL (1 do 3) B. Obaveze (1+2) 1. Dugoročni krediti 2. Kratkoročni krediti 3. Obaveze iz poslovanja 4. Obaveze za PDV i druge dažbine 5. PVR - Odloženi prihodi PASIVA (A+B) 1,000,000 100,000 850,000 50,000 1,500,000 500,000 100,000 850,000 40,000 10,000 2,500,000 1,300,000 1,200,000 100,000 200,000 850,000 40,000 10,000 2,500,000

57. D.O.O. KAMENICA je prodato. Sačini bilans posle prodaje pod predpostavkom: a) da je prodajna cena kapitala 1,400,000 dinara - varijanta 1. b) da je prodajna cena kapitala 1,250,000 - varijanta 2.

21

58. Vrši se procena kreditnog boniteta A.D. BANAT po ZETA modelu. Utvr eni su sledeći podaci: Pokazatelj X1=Obrtni kapital / ukupna sredstva X2=Akumulirana zadržana zarada / ukupna sredstva X3=Zarada pre odbitka kamate i preza / ukupne obaveze X4=Tržišna vrednost kapitala / ukupne obaveze X5=Prihod od prodaje / ukupna sredstva Vrednost procenitelja 12,860/435,000 180,000/435,000 58,000/435,000 287,390/100,300 446,500/435,000 Ponder za vrednovanja X 1,2 1,4 3,3 0,6 1,0

a) Izračunaj Z skor. Da li po vrednosti Z skora A.D. BANAT ima: - dobar kreditni bonitet, ili - minimalni kreditni bonitet, ili - nema kreditne performanse, preduzeće je pred bankrotstvom? b) Napiši: - postupak kvantifikacije ciljnog maksimalnog dobitka

22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->