Dai Su Quan PhanLan Van Phong Xanh

Thuc hiên Chuong trình Vån phòng Xanh ó

Ðai sú quán Phân Lan
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
2
VÄN PHÒNG XANH - TAI SAO?
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
3
VÄN PHÒNG XANH - TAI SAO?
• WWF Phân Lan thành lâp chuong trình này vào nãm 1997
– Khuyên khích nhüng công ty cúa Phân lan và quôc tê cüng nhu các tô
chúc dân su tham gia
• Bô ngoai giao Phân Lan quyêt dinh tham gia cùng vói nhüng don vi
và Ðai sú quán khác
– Hà Nôi là môt trong nhüng Ðai sú quán thuc hiên thí diêm chuong trình
này
• Chính sách phát triên mói cúa Phân Lan
– Vân dê thay dôi khí hâu và su bên vüng cúa môi truòng là môt trong
nhüng uu tiên quan trong nhât
Tiêu chí thân thiên vói môi truòng và cam kêt thuc hiên cúa toàn thê nhân
viên Ðai sú quán
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
4
CHUONG TRÌNH VÄN PHÒNG XANH Ò ÐAI SÚ QUÁN
• Nhüng muc tiêu ngãn hanvà dài han
– Ngãn han - dã dat duoc vào cuôi tháng môt 2008
– Dài han 2008-2010
• Môt cán bô diêu phôi cùng vói môt nhóm thuc hiên chuong
trình tai Ðai sú quán
Quan trong nhât là tât cá nhân viên Ðai sú quán dêu cam kêt
thuc hiên chuong trình!
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
5
Chuong trình Quán lý Môi truòng cúa Ðai sú quán
1. Mua nhüng vât dung thân thiên môi truòng cho Ðai sú quán
2. Giói thiêu rông rãi vê chuong trình
3. Huóng dân và khuyên khích nhân viên thuc hiên
4. Sú dung nãng luong hiêu quá
5. Giám luong khí thái
6. Sú dung nguyên vât liêu hiêu quá
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
6
1. MUA NHÜNG VAT DUNG THÂN THIEN VÓI MÔI
TRUÒNG
• Khi mua máy móc, các vât dung và dich vu vãn phòng thì các
mâu mã thân thiên môi truòng duoc uu tiên
• Các vân dê sau cüng duoc cân nhãc tói:
• tiêt kiêm nguôn nãng luong, chât thái và giám chât thái
• sú dung các nguôn và vât liêu có thê tái chê
• chúa ít hoãc không có các chât thái dôc hai
• có khá nãng tái sú dung, tuôi tho lâu dài, dê súa chüa...
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
7
2. GIÓI THIEU VÈ CHUONG TRÌNH XANH
• Giói thiêu nôi bô
– Gúi email và tô chúc hop nhân viên
– Nhãc nhân viên tiêt kiêm giây, tãt dèn khi không cân thiêt, v.v
• Giói thiêu rông rãi vói bên ngoài
– Thông qua trang web cúa Ðai sú quán (www.finland.org.vn)
– Tò roi giói thiêu chuong trình
– Trao dôi thông tin và bài hoc kinh nghiêm vói WWF
– Thông qua các hoat dông cúa sú quán: các du án hop tác phát
triên, các su kiên, etc.
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
8
3. Giói thiêu chuong trình cho nhân viên và khuyên
khích thuc hiên
• Thông qua các cuôc hop nhân viên giói thiêu vê vãn phòng
xanh
• Khuyên cáo cúa WWF
• Ðào tao, huóng dân do WWF tô chúc
• Huóng dân trong nôi bô
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
9
4. SÙ DUNG NÄNG LUONG HIEU QUÀ
• Tãt dèn khi không cân thiêt (trong cuôc hop, giò ãn trua,v.v)
• Han chê sú dung dèn khi không cân thiêt --> sú dung ánh
sáng tu nhiên thay cho dèn diên bât cú khi nào có thê.
• Han chê tôi thiêu sú dung dèn bàn
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
10
5. Giám luong khí thái
• Ðai sú quán có hai xe dap, han chê sú dung xe ô tô trong
quãng duòng ngãn.
• Kêt hop di cùng nhau khi tham du chung các hoat dông bên
ngoài
• Tô chúc hop qua hình thúc hôi dàm diên thoai dê tránh viêc di
lai di chuyên nhiêu
• Tô chúc hop tai các dia diêm gân
• Tiêt kiêm nhiên liêu khi lái xe
• Cô gãng thuc hiên các chuyên bay thãng và ngãn nhât có thê
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
11
6 CÁCH SÙ DUNG NGUYÊN VAT LIEU MOT CÁCH
HIEU QUÀ
A) LÀM THÉ NÀO ÐE GIÀM BÓT VIEC SÙ DUNG GIÁY?
• Luu giü diên tú
• Uóc luong viêc sú dung giây tò, tài liêu... phái gúi di môt
cách chính xác
• Gúi thông tin bãng thu diên tú
• Chi in các tài liêu thât cân thiêt. Khi in, sú dung các cách tiêt
kiêm giây:
– in và copy hai mãt giây
– 2 trang copy trong cùng môt mãt giây
– sú dung mãt sau cúa tò giây dã sú dung môt mãt...
• Dùng khãn vái bông dê lau tay
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
12
6 CÁCH SÙ DUNG NGUYÊN VAT LIEU MOT CÁCH
HIEU QUÀ:
B) LÀM THE NÀO ÐE GIÀM BÓT CHÁT THÀI ?
• Nhüng dô có thê sú dung lâu bên nhu:
– túi vái thay cho túi nhua
• Tái sú dung nguyên vât liêu bât cú lúc nào có thê
– Tái sú dung hôp muc in trong máy tính bãng cách dô muc mói
– Sú dung tiêp mãt sau cúa giây
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
13
6 CÁCH SÙ DUNG NGUYÊN VAT LIEU MOT CÁCH
HIEU QUÀ
C) PHÀI LÀM GÌ VÓI CHÁT THÀI?
• Tái chê
– hüu co
– kim loai
– thuý tinh
– nhua, v.v.
• Chât thái dôc hai --> cân duoc phân loai và tiêu huý hop lý
17.3.2008
E M B A S S Y O F F I N L A N D
H A N O I
14
CÂU HÒI?
Xin liên lac:
Irene Leino
Cán bô diêu phôi chuong trình
Ðai sú quán Phân Lan
31 Hai Bà Trung
Hà Nôi
Tel. 8266788, ext. 228
Fax. 8266766
Email: irene.leino@formin.fi
www.finland.org.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful