QUY TRÌNH

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN (ĐA KHOA HOẶC CHUYÊN KHOA)
TƯ NHÂN, DÂN LẬP
(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ y tế)
BƯỚC I:
Chủ đầu tư có Đơn xin thành lập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi
đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt Bệnh viện.
BƯỚC II:
Sở Y tế có Công văn kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh.
BƯỚC III:
Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập
Bệnh viện …tại địa điểm …
BƯỚC IV:
Sở Y tế có Công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề
án thành lập Bệnh viện và Công văn ý kiến của UBND tỉnh.
BƯỚC V:
Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm
định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện.

Các căn cứ pháp lý của dự án Bệnh viện Thiện Tâm:

Caên cöù vaøo giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát

soá AC072599 cuûa Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng caáp ngaøy
16/08/2005 vôùi muïc ñích söû duïng ñaát laø ñaát cô sôû y teá
coù kinh doanh (xaây döïng beänh vieän ).

Caên cöù vaøo baûn ñoà vò trí ñeå laäp thuû tuïc giao

thueâ ñaát ngaøy 2/06/2005 cuûa Trung taâm Kieåm ñònh Baûn

Döï aùn naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc caên cöù phaùp lyù chuû yeáu sau: 1. Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. traû nôï vay. 3. thể thao 2.  Caên cöù Coâng vaên soá 1843/SQHKT-QHKV2 ngaøy 30/06/2006 cuûa Sôû Quy Hoaïch Kieán Truùc Thaønh Phoá veà vieäc “YÙ Kieán thoûa thuaän veà phöông aùn kieán truùc coâng trình xaây döïng”. Quyeát ñònh Soá 44/2000-QÑ-UB-TH ngaøy 17/07/2000 cuûa UBND Thaønh phoá veà vieäc söûa ñoåi khoaûn 1 vaø 2 ñieàu 8 chöông III trong Quy cheá ñöôïc ban haønh keøm . văn hóa. Quyeát ñònh Soá 87/2003-QÑ-UB ngaøy 20/05/2003 cuûa UBND Thaønh phoá veà baõi boû. boå sung moät soá Ñieàu cuûa Quyeát ñònh soá 81/2001/QÑ-UB ngaøy 19/09/2001 cuûa UBND Thaønh phoá veà söûa ñoåi boåà sung moät soá Ñieàu cuûa Quy cheá quaûn lyù vieäc vay voán. hoã trôï laõi vay cuûa caùc döï aùn ñaàu tö thuoäc chöông trình kích caàu thoâng qua ñaàu tö cuûa Thaønh phoá. ñieàu chænh.  Caên cöù vaøo keá hoaïch khai thaùc vaø caùc tieâu chuaån cuûa ngaønh y teá .  Caên cöù vaøo ñieàu chænh qui hoaïch chi tieát Khu daân cö vaø trung taâm quaän Thuû Ñöùc ñaõ ñöôïc UBND Quaän Thuû Ñöùc pheâ duyeät taïi Quyeát ñònh soá 190/2006/QD-UB ngaøy 23/01/2006 . y tế.ñoà vaø Tö vaán Taøi nguyeân Moâi tröôøng – Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng TP Hoà Chí Minh.

traû nôï vay. .3 tyû ñoàng. 4. ñieàu chænh Danh muïc döï aùn ñaàu tö theo Chöông trình kích caàu thoâng qua ñaàu tö cuûa Thaønh phoá (ñôït 7 ). 8. Quyeát Ñònh 11/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä Tröôûng Boä Xaây Döïng ban hành về định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. Quyeát ñònh 161/2003/QD-UB ngaøy 04/09/2003 cuûa Uûy ban nhaân daân Thaønh phoá veà vieäc giao chæ tieâu keá hoïach boå sung. 5. Nghò ñònh 164/2003/NÑ-CP ngaøy 22/12/2003 qui ñònh chi tieát thi haønh Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Quy cheá quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ – CP cuûa Chính Phuû ngaøy 07 thaùng 02 naêm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 9. 6. Quyeát Ñònh 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä Tröôûng Boä Xaây Döïng ban hành về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. hoã trôï laõi vay cuûa caùc döï aùn ñaàu tö thuoäc chöông trình kích caàu thoâng qua ñaàu tö cuûa Thaønh phoá. 7. Quyeát ñònh soá 155/2002/QÑ-UB ngaøy 19/12/2002 cuûa UBND Thaønh phoá veà coâng taùc quaûn lyù caùc döï aùn ñaàu tö trong nöôùc.theo Quyeát ñònh Soá 15/2000-QÑ-UB-TH ngaøy 17/04/2000 cuûa UBND Thaønh phoá veà vieäc ban haønh Quy cheá quaûn lyù vieäc vay voán. Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Beänh vieän THIEÄN TAÂM ñaõ ñöôïc ngaân saùch thaønh phoá hoã trôï 100% laõi vay trong thôøi gian vay 7 naêm cho khoûan vay 10.

Bệnh viện Thiện Tâm : bệnh viện đa khoa hạng III. hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp. quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư. y tế có kinh doanh (xây dựng bệnh viện). c) Vốn đầu tư. 3. d) Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường. Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát soá AC 072599 caáp ngaøy 16/8/2005 cuûa Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng. tiến độ thực hiện dự án. mục đích sử dụng đất là đất cơ sở. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh. Vaên baûn veà yù kieán thoûa thuaän veà phöông aùn kieán truùc coâng trình xaây döïng soá 1843/SQHKT-QHKV 2 ngaøy 30/6/2006 cuûa Sôû Quy hoaïch – kieán truùc . Quyeát ñònh giao ñaát soá 5700/QÑ-UB ngaøy 17/11/2004 veà vieäc giao ñaát cho Coâng ty TNHH Beänh vieän Thieän taâm.10. Nội dung đăng ký đầu tư bao gồm: a) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 11. Giaáy pheùp xaây döïng soá 1307/GPXD ngaøy 04/10/2007 do UÛy ban nhaân daân Quaän Thuû Ñöùc caáp. chức năng và nhiệm vụ được qui định trong Quy chế bệnh viện 1997 ban hành kèm Quyết định 1895/1997 BYT-QĐ ngày 19/09/1997. b) Mục tiêu. “Ý kiến thỏa thuận về phương án kiến trúc công trình xây dựng”. 12. 13. .

được Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007. Cô sôû phaùp lyù: Baûo veä moâi tröôøng ñeå ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng kinh teá – xaõ hoäi ñaõ ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaëc bieät quan taâm. mục 1 Thủ tục đầu tư.. dược tư nhân của Ủy ban thường vụ quốc hội ( ngày 30 tháng 09 năm 1993) Nếu dự án sau khi thẩm định sẽ được tài trợ và triển khai thì cần thêm : 1. Nhà đầu tư đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư. . TCXDVN 365 : 2007 ”Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế” quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế bệnh viện đa khoa.. 4. chương VI Hoạt động đầu tư trực tiếp của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005) Căn cứ pháp lý của một dự án mẫu : Nhöõng caên cöù laäp baùo caùo: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.đ) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có)... Luật xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. theo quy mô và phân cấp quản lý do Bộ Y tế quy định. Pháp lệnh về hành nghề y. (trích từ Điều 45. nhaát laø ôû nhöõng thaønh phoá laø trung taâm vaên hoùa – chính trò vaø kinh teá cuûa tænh vaø caùc vuøng phuï caän. ... Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.

Thủ Đức tp HCM ñoùng goùp moät phaàn vaøo vieäc thay ñoåi caûnh quan ñoâ thò TP ...Hạnh phúc . ngày... - Quyeát ñònh 290/QÑ-MTG ngaøy 21/12/1996 coâng boá 97 tieâu chuaån baét buoäc aùp duïng veà baûo veä moâi tröôøng Vieät Nam.. Căn cứ Nghị định số.. của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.. TỜ TRÌNH Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Kính gửi: ………………………….. Tên dự án: 2. Chủ nhiệm lập dự án: .. Các căn cứ pháp lý khác có liên quan....... Chủ đầu tư: 3. - Nghò ñònh 175/NÑ-CP cuûa Chính phuû veà vieäc höôùng daãn thöïc hieän luaät baûo veä moâi tröôøng. Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 1.....Tự do ....... Phụ lục : Phụ lục II (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) CHỦ ĐẦU TƯ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ... ngày.. ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng yeáu toá aûnh höôûng tích cöïc vaø tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng caàn phaûi ñöôïc xöû lyù nhaèm baûo veä moâi tröôøng..- Luaät baûo veä moâi tröôøng ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua vaø Chuû tòch nöôùc ñaõ kyù saéc leänh ban haønh luaät vaøo ngaøy 10/01/1994. - Vieäc xaây döïng Beänh vieân Ña khoa Thiện Tâm – q........ năm. tháng..... Tổ chức tư vấn lập dự án: Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án): 4.

Hình thức quản lý dự án: 16.Chi phí dự phòng: 14. cấp công trình: 11. tái định cư: .. tái định cư (nếu có): 13. Nơi nhận: . Địa điểm xây dựng: 8.Chi phí quản lý dự án: .Như trên. Thời gian thực hiện dự án: 17.Lưu: --------------------------------------------------- Chủ đầu tư (Ký. Nguồn vốn đầu tư: 15./.. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 6. .5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 7. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 10. Tổng mức đầu tư của dự án: Tổng cộng: Trong đó: . ghi rõ họ tên. Kết luận: Chủ đầu tư trình. Loại.Chi phí thiết bị: .Chi phí khác: .Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: . Diện tích sử dụng đất: 9. Thiết bị công nghệ (nếu có): 12. Phương án giải phóng mặt bằng. Các nội dung khác: 18.Chi phí xây dựng: . chức vụ và đóng dấu) .

ngày.. Xét đề nghị của.. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Tên cá nhân/cơ quan phê duyệt) Căn cứ chức năng. Tổng mức đầu tư của dự án: Tổng mức: .. Diện tích sử dụng đất: 9.......... Mục tiêu đầu tư xây dựng: 6... Tên dự án: 2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của....... cấp công trình: 11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 12. Căn cứ Nghị định số.. của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...... Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 7. Phương án giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án): 4... Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Chủ nhiệm lập dự án: 5.. và báo cáo kết quả thẩm định của. Các căn cứ pháp lý khác có liên quan......... ngày.. với các nội dung chủ yếu sau: 1... tại tờ trình số.. tháng...Hạnh phúc Số: . Địa điểm xây dựng: 8...Tự do . ngày.... Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 10... Loại.Phụ lục III (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .. năm. tái định cư (nếu có): 13...

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án: 17. Điều 3.Chi phí.Trong đó: . ghi rõ họ tên. .Chi phí dự phòng: 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định. thiết bị: .Tự do . Các nội dung khác: Điều 2. .Chi phí xây dựng: .Các cơ quan có liên quan. tái định cư: .Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình. chức vụ và đóng dấu) Nơi nhận: . Tổ chức thực hiện.Lưu: -------------------------------------------------Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Cơ quan phê duyệt (Ký.Chi phí khác: . nhà ở riêng lẻ ở đô thị) .Như Điều 3./.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: .Chi phí quản lý dự án: . Hình thức quản lý dự án: 16. Nguồn vốn đầu tư: 15.

......................Loại công trình: .........................................................................Số điện thoại: ........................Chức vụ: ...................... ........ thành phố: .....Quận (huyện) .................Phường (xã) ..................................................................................................... Nội dung xin phép: ........Số nhà: .Tại: ........ ....................................................................................................................................m2.m................. .................... ...Diện tích ......Tỉnh.................Lô đất số:..............................................................................................................................................................................................Nguồn gốc đất: ............ 3............... Đơn vị hoặc người thiết kế: ............................................. ..Cấp công trình: ........................ .....................................................................................m2............ Địa điểm xây dựng: .......................................................................................Kính gửi: .... ............Tỉnh.................................. ............. m2................................. 4............................................................. Đường: ............................ Tên chủ đầu tư: ............................................ ......................................................................................... thành phố: ...Tổng diện tích sàn: ................. .............................................................................................................................................. 2................................ ....... .............................................................................................. .................... ...................................................... Đường .............................. .....................................Phường (xã) .....................................Chiều cao công trình: .................................. .......................... 1................Địa chỉ liên hệ: .....................................................Số tầng: .......................................Người đại diện: ...................................................Diện tích xây dựng tầng 1: ................................................

...................Địa chỉ: .................................................................... cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ... tháng ..............Điện thoại: ............................................................................................. Phương án phá dỡ........ ...................................... 7.... di dời (nếu có): . 5.........................................Giấy phép hành nghề số (nếu có): ............... năm ..................................................cấp ngày .. nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật................. ..................... 6...................... Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp............. ........................................ ngày ... 8............... Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) ............ Tổ chức............ tháng................. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . Điện thoại: ........................... ...............................................Địa chỉ: .....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful