දී.මූ. හා ජී.එල්.

අපිට
අපි ඉස්ලාමයට.
Posted: නනොලැම්බර් 18, 2011 in අන්තලාදී මුව්ලිම් වංවිධාන, රටලල්
යටත් කර ගැනීනම් මුව්ලිම් උඳක්‍රම, න඼ෝක මුව්ලිම් වම්මණ්ත්‍රණ,
Motamor Al-Alam-Al Islami (World Muslim Congress), Sri
Lanka Islamic Centre-(Maligawatta)
ටැග:ජී.එල්., දී.ම෕.
නනොලැම්බර් 18 කුණු ඉව්඼ාම් නරේයාව් කුකුරාදා නලනුනලන් තම ම නම්
නඳෝව්ට් එක.
මශ න඼ොකු කෆීර් නායකනයො නදන්නනක් අනේ උත්වනේකට ආලා.
ඇවිල්඼ ඉතින් කුයල්඼ දන්නනෝ ලනේ ඉව්඼ාමය අපිට උගන්ලන්න
඼ෑව්ති වුනා. අපි හිත යටින් හිනා නලවී, අනන් නබො඼ කුණු කෆීර්
යකුනන්, නතොපි අපිරිකුඳු නිවා අනේ නමොව්ක් ඇතු඼ට ලැද්දගන්නනත්
නැති නලන්න අපිට අලලාද කර඼ තිනයනල කිය඼ නතොපි දන්නලනම්
එනශම නම් විදියට ඳැණි නටෝක්ව් නද මද කිය඼ හිතුනා.
නතොපි අනේ නමොන නැති නශොන඲ේ මල඼ කිේලත් නතොපි කෆීර්඼ම
ඳමණ ම. නතොපිට අනේ හිත දිනාගන්නල තියා හිතන්නලත් බැශැ. අපි
කෆීර්඼ල අනේ ලැඩ ල඼ට ඳාවිච්චි කරනල මිවක් උන්ට මනානඳ නම්
නදන්නන නැශැ. නිකන් ඳැනරෝල් ච්ච්තගත්තට අපිට කරන්න නද්කුත්
නැශැ.
Solutions for problems in Islamic scripture – Minister G. L Peiris
Monday, 14 November, 2011 4:11 AM

From:
“MuslimWatch” muslimwatch@hotmail.com

www.island.lk
External Affairs Minister Professor G. L.
Peiris said yesterday there were
solutions for all the problems facing the
contemporary world, and Islamic
scriptures were a wealth of knowledge
which has singularly contributed practical solutions to all these problems. Prof. Peiris, who was the guest
of
honour at the inauguration of the third
World Muslim Congress held on Sunday
(13) at Ramada Hotel in Colombo, said
hadiths in Islam clearly indicated the
moral duties of an employer to the employee, and citing a hadith, he said a
worker should be paid before the sweat
in his skin dries out.

නමෝල් ජී. එල්. බුලා අල්඼ගත්තනන අනේ යල් ඳැනච් ශදිත් එකක්
තමන්ට නඳොර නලන්න. ඒ ශදිත් එකට අනුල, නවේලකයානේ ශනම්
දාඩිය වියන඼න්න නඳර ඳඩිය නගල඼ දැමිය යුතු ම. අනන් , අනඳො ම.
නම්ක ලශල් යුගයද? නකොටින්ම දලනව කුළිය නගල඼ ලැඩ ගන්න
එනකක්ටලත් ඔය නේනගන් නගලන්න ච්ළුලන් ජගනතක් නම් තුන්
න඼ෝනක ලත් ඉන්නලද? නම් ජී. එල්. නේ ඔලුනල ඇත්තටම තිනයන්නන
උනේ නනම් මුල් අකුනරන් කියලන නද් නලන්න බැරිද කිය඼ මට
හිතුනන ඒක දැකච්ලම තම ම.
If such wisdom was applied practically
there was no need to get involved in

litigation like, Labour Tribunal etc., he
said.

රැකියා උවාවිය ආදිය මම දන්න විධියට නම් තිනයන්නන ශි඿්ඨ
වමාජනේ මාව් ඳඩි ගන්න අයට ල඼ංගු නලන විධියට. නම් ශදිත් එනක්
කියනලන ජාතිනය ලශලුන්ට නම් ලනේ නද්ලල් නකොනශත්ම අදා඼
නලන්න බැශැ. නමුත් G.L. න඼ොක්ක නඳොර නලන්නත් එඳැ ම. ඒක නිවා
බුලා නේ නත්රුම් ගැනීම අනුල නම් නමේල තම ම එ඼ ක්‍රම.
He also said that as a non Muslim, he
was eager to learn the hadith on the
responsibilities to the neighbour. Citing
examples, he said if one prepared a
delicacy and not in a position to share it
with the neighbour, then one should make sure that the aroma is not
scented by the neighbour. Such hadiths
taught people how to live happy
averting problems without leaving
room for enmity and jealousy.

තම අවල්ලැකුයාට දීමට අකමැති රව කෑමක් ශැදුල නම් ඒක
අවල්ලැකුයට සුල඲ නනොදැනනන්න ශැරිය යුතු ම කියන බා඼ ශදිත් එක
නම් ජී. එල්. ඳේඳට මශා න඼ොකු නදයක් කිය඼ තම ම ඊ඼ඟට ඌ
කිේනල. රව කෑම නනොනදන්න හිනතන එකම ඉරිකුයාල
නනනල මද? නම් ශදිත් එනකන් කෑම ශදච් එකානග ඊරිකුයාල තලත්
ලර්ධනය කරන එක ඇත්තටම නලන නදය ම. නමුත් කබරය ත඼
නගොයා කරන්න ශඳන් ජී. එල්. නගොේයට නම් නේන්නන එනක් අනික්
ඳැත්ත. ශරි ච්දුම ම නන්?

Chief Guest Prime Minister D. M.
Jayaratne said that he was pleased to
be present at an important gathering
after the country had won a 30-year
war. He said that Muslims in Sri Lanka had
contributed immensely to the
development and they also lived in
peace and harmony with Buddhists and
Hindus.

දී. ම෕. උන්නැනශේ ගැන නම් ඉතින් කිය඼ ලැඩක් නැශැ. නඳොර නඳොඩි
කානල් ඉව්඼ාම් මුඩුක්කුලක නවල්඼ම් ක඼ා කිය඼ අනේ හිත
දිනාගන්න ශැදුල. අපි අහු නල ම ඕලට? කියන්න නදයක් නැති කමට
ඉතින් අනේ ජාතියට කිකුම අදා඼ත්ලයක් නැති, උන්ම තනිනයන් කර
ගත්තු අවු. 30 යුද්නධ ම, තල අනම් මනම් බ ම඼ ටික ම කියච් නඳොර
නියම නකේඳයක් තම ම අන්තිමට ඇද බෑනල. අනේ ශම්බ ශැතිකරය
දිලා රෑ නලනශනවන්නන නම් රනට් වාමය විනා඾ කර඼ තලත්
ඇෆ්ගනිව්ථානයක් බලට නම්කත් ඳත් කරන්න. නම් බුලා කිේලනන අපි
තරම් වාමකාමී නවට් එකක් තලත් නැශැ කිය඼. වශභාගී නලච්ත ජිශාඩ්
ත්‍රව්තනයො ටික හිනා වුනන් ච්නකන්.
The inter conference was organised by
the Sri Lanka Islamic Centre-(Maligawatta)
under the chairmanship
and in association with Motamor Al-Alam-Al Islami (World Muslim Congress)
in Islamabad, Pakistan. The theme of the conference is
“Problems faced by the world Muslim
community and solution”. (IN)

This Post:

http://wp.me/p1yy2Y-7T

Site:

http://musalmanuwa.wordpress.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful