РЕЧНИК НА СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК

ИЗПИСВАНЕ НА
СТАРОГРЪЦКИ
`άνθρωπος
άγαπάω
`άγγελος
αγχίαλος
άγρός , ‘ο
άεί
`άνθος
άγαθός
`άγω
`άστρον
άγορα , ‘η
Άθηναιος
‘άμα
`άρχω
άρχή
`άρτος
άλλα
‘άρπάζω
`αρα
ανά
βιβλίον
βίος , ‘ο
βωμος , ‘ο
βουλεύω
βλέπεω
βραδέως
γράφω
γλωττα
γιγνομαι
γιγνωσκω
γένος , τό
γαρ
γεωργός
γαμος
δελφίς

ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ
човек
обичам
вестител
по морето
земя, нива, поле
винаги
цвете
добър
карам, водя
звезда
площад, пространство
атински, атеняи
едновременно с …
стоя начело, в началото, управлявам
начало, власт
хляб
но, обаче
вземам
нали, дали, ли /?/
на, върху
свитък
живот
олтар, храм
съветвам, решавам
гледам, виждам
бавно
пиша
език
раждам се, ставам, случвам се
познавам, зная, опознавам
род
защото, зер, впрочем
земеделец
брак, сватба
делфин

посветен отсъждане . дело ако искам Аз обичам съм в имам е /3 л.δε /+μέν/ δεινή δέωδρον δήμος διδάσκω `εις εύ είναι `εκκλησία `εναντίος `εκεί `έργον . ч. тълпа уча. ‘ο ‘ιερά κρίσις а пък.. лекувам. из. почитам смърт история коне свещен. ед. пристигам беше. до. имаше ден водя Хера(Богиня) спасявам Божество учудвам се р възхищавам се жертвопринасям Богиня ловувам грижа се . τό εί εθελω `εγώ εράω ε’ιμί εν `έχω έστί (ν) έκ (έξ) ζωον Ζεύς ήθος ‘ήκω ήν ‘ημέρα ‘ηγέομαι `Ηρα ‘ήλιος Θεός θαυμαζω θύω θεά θηρεύω θεραπέυω θανατος ίστορία ‘ίππους . добро да бъда събрание враждебен. животно Зевс(Бог) обичай идвам. враг там работа. противник. от една страна – от друга страна страшно дърво народ. на добре. преподавам към./ от.

’ο καλός κακός καί κοινος κόσμος κοσμέω κόρη . ‘η περί πλούτος Ποσειδων παρέχω плод добър лош и. изоставям казвам мистерия битка. усилие.καρπός . жена опасност изпадам в опасност. украсявам девойка. относно. изглеждам господар наука. сражение. украса подреждам. труд. ‘ο ξένος ούρανόσ ού = ούκ = ούχ = μή ‘όπλα οινος ποιέω πιστευω πειθω παιδεύω πρεπω πόνος πολλακις πορεία . правя вярвам убеждавам. а общ свят. слово оставям. чужденец небе не оръжие. пътуване за. приличам мъка. рискувам. ‘η κινδυνος κινδυνεύω κύριος λόγος λείπω λέγω μυστήριον μάχη μακρός μικρός μή μέγας μανθάνω ναί νόσος νόμος . науча да болест закон. подчинявам се възпитавам подобавам. война дълъг малък не голям уча. предоставям . около богатство Посейдон (Божество) предлагам. многократно път. норма гост. трудност често. вселена. ред. въоръжение вино творя.

‘ο πολλάκις πόθος παρασκευαζω ποντος πως ‘ρήτωρ σεισμός σύν στρατεία συμμαχία στρατηγος σωζω σπεύδω σε τραύμα τρόπος τέ τέ καί τα το τυφλος ταύρος . подреждам сън син слушам. приятен. обработвам пазя убийство философия обичам страх унищожавам. ‘ο ‘υπακούω ‘υπό φίλιππος φάρμακον φονή φυτεύω φυλάττω φόνος φιλοσοφία φιλέω φόβος φθείρω φίλος φεύγω правя. бик нареждам. нрав. обичащ конете лекарство. от конелюбив. характер и както и неща нещо сляп телец. враг война често страст осигурявам море как оратор земетресение със военен поход съюзничество военачалник спасявам бързам теб травма обрат. ‘ο ταττω ‘ύπνος υίος . върша враждебен. глас садя. отглеждам. подчинявам се под.πράττω πολέμιος πόλεμος . отрова звук. приятел избягвам . погубвам мил.

страна труден.φέρω φθόνος χορός χρόνος . ‘ο χώρα χαλεπος χαίρω ψυχή ώκεανός ως нося. мъчен радвам се душа океан като. танц време земя. както че . пренасям завист хора.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful