01234556789

4 0 1 .

43 .

1 43423 6.

/"#7/ m n1.5 31  !"#$%$# "&'()*+$%../- )%@+A*//B(0(1(?C(D4 #"!9%E4F&(?C(.#6"*2% $*7<=4>"&(?(.=#"F#B(0(1(?C &GHIJKLMHNLOPQROSOTRUJSVWHMRXLKYZGJ[R\]HPPHN^UWOOSOP_H\RURNHJL`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJaOXbNTHSHXZaOXbNTHSHXZVJSRPOKNRJZ`NRLH\^LJLHXOPbMHKRUJZ B`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJaOXbNTHSHXacNTVJNUHKdHXHJKUWeKOTKJMOPLWHfONXXONVOMIKHWHNXR[HVJNUHKVHNLHKZGJ[R\]HPPHN^UWOOSOP_H\RURNHJL`NR[HKXRLYOP VJSRPOKNRJaOXbNTHSHXZaOXbNTHSHXZVJSRPOKNRJZ`NRLH\^LJLHXOPbMHKRUJZ0GR[RXRONOPecSMONJKYJN\VKRLRUJSVJKH_H\RURNHZGHIJKLMHNLOP_H\RURNHZGJ[R\]HPPHN^UWOOS OP_H\RURNHJL`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJaOXbNTHSHXZaOXbNTHSHXZVJSRPOKNRJZ`NRLH\^LJLHXOPbMHKRUJZ1_OSHUcSJK_H\RURNHaJgOKJLOKYZhHLHKJNiXbPPJRKX]KHJLHKaOX bNTHSHXjHJSLWUJKH^YXLHMZaOXbNTHSHXZVJSRPOKNRJZ`NRLH\^LJLHXOPbMHKRUJZ?VJSRPOKNRJkJNO^YXLHMXlNXLRLcLHJL`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJaOXbNTHSHXZaOXbNTHSHXZ VJSRPOKNRJZ`NRLH\^LJLHXOPbMHKRUJ 2A."*-#.4 0(1(56*7*/#8#"#/66*0()* 9+# :0(1(.#2 !".="- ./#-#0(1'(23.

=!_JYZw‡xx WRXRXJNOIHNyJUUHXXJKLRUSHZPKHHOPJSSUOIYKRTWLZJN\MJYgHPKHHSYKHIKO\cUH\Z\RXLKRgcLH\ZLKJNXMRLLH\ZMO\RPRH\ZgcRSLcIONZOKOLWHKqRXHcXH\gYJNYONHPOK JNYSJqPcSIcKIOXHzWHqOKvRXMJ\HJ[JRSJgSHcN\HKLWHVKHJLR[HVOMMONXVV‡IcgSRU\OMJRN\H\RUJLRONz 5+ !*:WRXqOKvqJXXcIIOKLH\gYJ`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJGRXUO[HKY]KJNLsLOajdJN\hb‘tJfONNXONVOMIKHWHNXR[HVJNUHKVHNLHK„HSSOqXWRILO`‘‘t JN\gYkJLRONJSlNXLRLcLHXOPjHJSLW]KJNLXsd“xVbšˆ”–”JN\d“xVbxw”šœœtZ`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJaOXbNTHSHXacNTVJNUHKeKOTKJMZGHIJKLMHNLOPhHLHKJNX bPPJRKX_H\RUJSdHXHJKUW„cN\XJN\OgJUUOdHSJLH\GRXHJXHeKOTKJMbqJK\eKOTKJMOP`NR[HKXRLYOPVJSRPOKNRJsxˆdy‡w‡ƒtzWHPcN\HKXWJ\NOKOSHRNXLc\Y \HXRTNZ\JLJUOSSHULRONJN\JNJSYXRXZ\HURXRONLOIcgSRXWZOKIKHIJKJLRONOPLWHMJNcXUKRILz 4F/*:/".WHJcLWOKXWJ[H\HUSJKH\LWJLNOUOMIHLRNTRNLHKHXLXHuRXLz C†yMJRS•XXWJKMJžMH\NHLzcUSJzH\cs^^t™X\cgRNHLLžMH\NHLzcUSJzH\cs^_Gt™SKOMHžMH\NHLzcUSJzH\csajdt 'WHXHJcLWOKXUONLKRgcLH\H‰cJSSYLOLWRXqOKvz /"4!+7/*4 ­¦¢¤¡§¨¸¨±§©ªÃ¥©±¥¥¡³ÏΤ¡¬³Ï餦©§£«¥¨¹¥¦£¥««²½´µÍ¥¨¹§©¥ ©ª¥§¦£¥«« «¤¦¤Ã ¡¬¤¡£¥»¼¤ «©® ¡£©§­¡¦¥¸¤§¡¨¥« ¨§¼¥¤«©ª­ ¢ª ©ª¥ºª¤¼¥Ã¥¥¡«§¡À¥¬©­¸¤¡º£¥«« «¤¦¹¦­£¥¨¨¥¨§¡£« ¬§¡¢©ª¥ §¡¡¤©¥§¸¸ ¡¥¦¥¨¹­¡¨¥»¸ «©§¬¦ ¢¦¥¨§¨©¤¡£¥§¡£¤¡£¥¦£¥««¨» ¸ «©§®¤£¥©¥¬¨§¢¡¤«§¡¢¹¤©ª±¤º¨»¤¡¬§¡©¦¤£¥«« «¤¦©¦¤¡¨¹­¦©²È´µ Ó¨¤¡¤© ¦¤««º­££ ¦¦§¡¢¡¤¡­£¤¹¨ «¥»©ª¥¼¤ «©¹¤¦©§£«¥¸¤ºÃ¥ ¤¡ §¬¥¤«¨©¦ £© ¦¥©­ ¥¡¢§¡¥¥¦¤¨¤©ª¥¦¤¹¥ ©§£¨º¨©¥¸ ®­¦ £­¸¹­ ¡¬¥¡£¤¹¨ «¤©§­¡»¹¦­©¥£©§­¡»¤¡¬¬¥«§¼¥¦ºµÄ¤ «©¨¤¦¥ ª§¢ª«º¨©¤Ã«¥¨©¦ £© ¦¥¨ÔÕÖÔ×ØÙ»¤¡¬¤¡ ¸Ã¥¦­®¨© ¬§¥¨§¡¬§£¤©¥ ©ª¤©©ª¥¹¤¦©§£«¥¨¤¦¥¡­¡Ò§¸¸ ¡­¢¥¡§£²Ð´µÄ¤ «©¨£¤¡ Ã¥ ¥¡¢§¡¥¥¦¥¬¤¡¬¥·¹¦¥¨¨¥¬ ¨§¡¢¤Ã¤£ «­¼§¦ ¨¥·¹¦¥¨¨§­¡¨º¨©¥¸ ¤¡¬ª¥©¥¦­«­¢­ ¨¹¦­©¥§¡¨£¤¡Ã¥¥¡£¤¹¨ «¤©¥¬§¡¨§¬¥­®©ª¥¨¥ ¦¥£­¸Ã§¡¤¡©¹¤¦©§£«¥¨ ¨§¡¢¤¹¦­©¥§¡Ò©¤¦¢¥©§¡¢¬­¸¤§¡©¥¦¸¥¬ Ÿ ¡¢£¤¡£¥¦§¨©ª¥«¥¤¬§¡¢£¤ ¨¥­®£¤¡£¥¦¬¥¤©ª§¡©ª¥¯¡§©¥¬ °©¤©¥¨¤¡¬±­¦«¬±§¬¥²³´µ¶­¬¤©¥±§©ª©ª¥¥·§¨©§¡¢®­¦¸¨­® ©ª¥¦¤¹º»©ª¥­¼¥¦¤«««­¡¢©¥¦¸ ¨ ¦¼§¼¤«§¨­¡«º³½¾µ¶ª ¨»¡¥± ©ª¥¦¤¹¥ ©§£¨©¦¤©¥¢§¥¨¤¦¥¡¥¥¬¥¬µ¿¥¤¦¥¥¼¤« ¤©§¡¢¤¡­¼¥«¼¤ «© ¡¤¡­£¤¹¨ «¥¤¨¤¹¦­­®­®£­¡£¥¹©®­¦©ª¥¬¥«§¼¥¦º­®§¸¸ ¡¥ ¹­©¥¡©§¤©§¡¢£º©­À§¡¥¨®­¦¤¡ÁÁ­®®©ª¥¨ª¥«®¦¥¤¢¥¡©Â®­¦§¸¸ ¡¥ 䨥¬©ª¥¦¤¹º®­¦« ¡¢£¤¡£¥¦µ Ĥ «©¨¤¦¥£º©­¹«¤¨¸§£ Ã§Å §©­ ¨¦§Ã­¡ £«¥­¹¦­©¥§¡¹¤¦©§£«¥¨ ®§¦¨©¬¥¨£¦§Ã¥¬§¡³ÆÇȲɴµÊ¤©§¼¥¼¤ «©¨¤¦¥³ÉµÆ˳Ìͤ­¼­§¬ ¨¹ª¥¦¥¨±§©ª­¼¥¦¤««¬§¸¥¡¨§­¡¨­®¤¹¹¦­·§¸¤©¥«ºÎÏ¡¸§¡±§¬©ª ¤¡¬ÐÏ¡¸ §¡ «¥¡¢©ª ²Ñ»Î´»¹¦¥¨¥¡©§¡ ¡¥¤¦«º¤««Ò¥ À¤¦º­©§£ eaO^“k†ÚqqqzISOXONHzOKT x _JYw‡xxÚhOScMH”ÚlXXcHˆÚHx–ƒˆ– hhstuvUSVWTwOOVRLxiLqSpkyNqsVRohSRMLq 5 5Z##$%&/34575[#[#[[32####32[[#2#3/ [32[32[7##$%&/5 6 5 [#[#3[32#22##2#22/ [3[[[#2[2[2#2[24345 ##$%&/# 55/012 67 17.opQJXH\ONOcKIKHUSRNRUJSPRN\RNTXZqHJKHJXXHXXRNTLWHHPPRUJUYOPRNLKJLcMOKJSRNrHULRONOP\HN\KRLRUUHSSXsGVt LKJNX\cUH\qRLWJNJ\HNO[RKJS[HULOKHuIKHXXRNTLWHXHUON\JKYSYMIWOR\UWHMOvRNHsVVawxtTHNHsb\yVVawxyGVtRNJ IWJXHlLKRJSRNJ\[JNUH\NONyXMJSSUHSSScNTUJNUHKsk^VaVtz{WRSHLWRXJIIKOJUWXWOqXRMMcNHHNWJNUHMHNLZLWH IKHIJKJLRONOPJcLOSOTOcXGVPOKVVawxTHNHLRUMO\RPRUJLRONRXUcMgHKXOMHZHuIHNXR[HJN\LRMHUONXcMRNTz{HJKH H[JScJLRNTJNONyGVgJXH\JIIKOJUWqWRUWcLRSR|HX[JcSLNJNOIJKLRUSHXPOKRNLKJLcMOKJSVVawx\HSR[HKYLOMH\RJLH JNLRLcMOKJULR[RLYRNScNTUJNUHKz } 4~opjHKHqH\HXUKRgHLWJL[JcSLNJNOUJIXcSHISJLPOKM POKVVawx\HSR[HKYHSRURLXJNLRLcMOKJULR[RLYqRLW RNWRgRLRONOPScNTUJNUHKTKOqLWzhJcSLNJNOUJIXcSHIJUvJTH\VVawxsVVawxy[JcSLXt\HMONXLKJLH\PcNULRONJSJULR[RLYRN UWHMOLJULRUJN\JNLRTHNIKHXHNLRNTJULR[RLYJXXJYXzdHUOMgRNJNL[JcSLXRMIJULH\UWHMOLJULRUMRTKJLRONOPUHSSXJN\LWRX HPPHULqJXIKH\OMRNJNLSYVVawx\HIHN\HNLJXVVawxNHcLKJSR|JLRONJgKOTJLH\LWHVVawxMH\RJLH\HNWJNUHMHNLRN UWHMOL‚JuRXzlNLK‚JLcMOK‚JSJ\MRNRXLKJLRONOPVV‚awxy[JcSLXRNMRUHgHJKRNTScNTUJNUHKHNWJNUH\SHcvOUYLRURNPRSLKJLHX sV€VdZVVdƒZl„k…SYMIWOUYLHXZG†Vw‡ˆ GVtZRNWRgRLH\ScNTUJNUHKLcMOKTKOqLWJN\KH\cUH\LWHPKH‰cHNURHXOP RMMcNHXcIIKHXXR[HUHSSXŠMYHSOR\\HKR[H\XcIIKHXXOKUHSSXs_G^VtZKHTcSJLOKYUHSSXsKHTtZlayx‡UHSSX‹zVVawxy[JcSLX RN\cUH\XYXLHMRUJNLRLcMOKKHXIONXHXgYJcTMHNLRNTXISHNRUUHSSSYLRUJULR[RLYJTJRNXLIJKHNLJSLcMOKUHSSXz Œ 3pWRXXLc\Y\HMONXLKJLHXLWJLLWH[JcSLNJNOUJIXcSHUJNHPPRURHNLSY\HSR[HKVVawxLOXcXLJRNJNLRLcMOKJULR[RLY JN\RNWRgRLScNTUJNUHKTKOqLWzWH[JcSLNJNOUJIXcSHUJNXHK[HJXJNŽŽOPPLWHXWHSPiiJIIKOJUWLO\HSR[HKJNLRLcMOK UYLOvRNHXLOLKHJLJgKOJ\KJNTHOPMJSRTNJNURHXz */#/*4 ‘JK`‘Z^KR[JXLJ[J_‘ZbN\HKXXONb’ZQJKJLHSSR„ZjcJNT_ZHLJSzsw‡xxtkO[HSVVawxyhJcSLkJNOUJIXcSHlNLKJLcMOKJSGHSR[HKYlNWRgRLXacNTVJNUHK ]KOqLWzeaO^“k†”sˆt•Hx–ƒˆ–z\OR•x‡zxƒx—rOcKNJSzIONHz‡‡x–ƒˆ– ˜!*/4"^RYJKJMeJN\HYZ`NR[HKXRLYOP{RN\XOKZVJNJ\J E7*-!GHUHMgHKwxZw‡x‡™277/!_JKUWšZw‡xx™›+A6*./.

85 3 ##$%& (#+ 548.

7   17\&719079 7 417\&47 7 5 7 # 55/01267 17.

\87##$%&7(#+79 3  5 5Z##$/%&6/ 0####3#23[2# #3[22#2/ #3[2#3#2[[#2#2[##$/%&/1 0####[#23[#2[/ [###2223[[[[2#2[2[012 1 0####[#2/ 3[#2[#3#3#33#3#2[[#3[[3012 ]40[[[[/ #2#[3[223[##22[3#2[2332[[3 4345 ##$%&/ 012+ .

4 7 57.

8946 58 5  57 7 .

"3! .5  .

99 5 3 .

  ##$%&/# 55/012 ##$%&/01245#(/Y^( .

4 7.

8946 58 7 789 9 .

/ 43 3 .

4Y>043**&345752 3 .

.

99 5 5 75 7 .

5 ."$7 .

4 7 #(/Y^(6789 5 '  97 .

4 7  ##$%&/# 55/012 45 ##$%&/0127 5 .

87 4 .

3452* 47994 01238 454 47.

7  436789 ^789 5 85 3 7 .

5 "5 8  5 9 (1754 .

4.

 57 4 5 1#3771 4/+7#379 5 7779 7 6 7 9 .

54 .

54.

87 3  4 5 .445 #447 7 43-/(3[_ 34994 9 594 779 ##$%&/012 54  6789 7.

779 439 594 77 85 3 5 .

4 / 7 01254 7 775 0123456789 012 57.

4 6 579 54944854 76 38 4 01247 39845 .

 7 7 .

54 7  38 454 7.

7  4 5 .

4 7 6789 5 7  57 6 .

757.

5 .

7 8 .

43 5 6789 54 5 !" ##$%&7  3 7794 .

 4 7 5 4 7 97.

4 8 6 9 '5  4 9 79 6 89 94 7( 5)7 .

 97 .

6 97 5479.

99 9 77 '&*"##$%& 4 .

 4 5 .

7 7. 45##+.

 47 57.

7 3457 85 5 .

.

99-#7 6 7 452 .

99&&&%"2 .

 4 794 ##$&! 5 .8 5 345457994 8 457 7 4 7 89 7 9  79345 33 .

6 2.

99/-# 57.

417 8579 99 51077 8579 99 52 102 7 845 33 .

45794 '5 ##+.5 .

 45775 .

 4 7 57.

##$%&2 8 43.

 4  47 57.

-# 94.

 107102 33 .

45 4 845.

7 56 77 33 .

6 7 845 57 17 4 .

4.

 76 5 6 4894 7 57 845797  57 4435 .

4 7 ##$%&5 8.

 84585 85 98.

7.

54 9&2" 2 7 8457.

6 8.

5 .

8 5 735 .8 4 .4 7 ##$%&4 6 5 5 .

78 54 7  5  57 84579975 4 5 7 94.

7993455494 5 4 39 48  8 9 7  549 43##$%&77 33 .

6 7 8457 35 .8  4 57 845797  57 4 .

9 .

7999   4 79438 .

75 .

4' .

 17 4 9 7 443 7547.

 '7  8 43 -#345 57 84579##$%& 9 6 5&4&5"05 .

9 .

79 8  4 57 7 57 845797  57 443##$%& 4 3 -# 9 4 845 57 .

7 4 85 98.

7.

5 4 964994 485 79 .

5 443 7 8457.

&&!%*" 07994 9##$%& 4 57 4 5 5 443 845 . 6 43##$%& 6 57954876 5 45 7 ##$%&74 7 84554 5 7675 434 9 &7&.

74 4   44 2.

99 8 17 4 ' 6 5 /.

9 .

79 67987 4 771#0 38 .

9 .

79 5 794 75747   57 84579 8 .

443-# 578.

 77 46 5796 .

45 '5  ##$%& 3/##$%&/-# 77 0 5 79 767.

 4/799.

9998.

7.

51#$#%&"9 9 485.

9 .

79 8 8 9  57 845797  57 4 43##$%& 4 3 -# 4 8 7.

  5 757 443 ##$%& '5 78 49448-# .

8 54 ' 6 7 .

48 3 33 .

7.

48433/ / 935 7 489 37.

9 7 67987 443 .

 4 /7  572475 7.

 6  479 75 67987 74/-#7 7547.

 .

8 9 6789 7475 .

9 345 57 84579##$%& 9 6 5 345 854 43 7 7 845 8 5 4 98 .

7.

59 7 .

7 7 8 436789 7475 .

9 99 .

5.

86 78 49448-#5 757 4  7 .

 47 .

 675 7 9 77994345.

4757 9 7 775 7 40 7 46789 7475 .

9  5 45 9 7 ##$%&.

7 8 4 5 7 754757 4379 7.

 0  8 67987  33 .

436789 74.

789 9 6 5 43##$%& 4 54 43$ $8 2$$ 845 :.<:<=>853  .

7 7 7 9 57 845797  57/ 443##$%&/6789 74.

789 5 .

58 7 845 33 .

45 8.

4 7 8457.

6 7  84554 `RTQPNaQLX (5 757 4 345 594 779 5 57 7 / Y^(7 4&b&*** 98 4%2"4557 7 /^(3+( 7 4&b5** 98 4%4"7 .

/.47547 7 /57 \+(/7 4&Z%*** 98 43 572 ##$%&7 #]#+2%%**23 5 354 +c-Y 749 Y1 5 75 84 7 #-237354-30> # 47/ 4#75 5 7#3d3692#(_3(#( 5#(45( 5#(/ #.

4887 7 /48 3 4#-2&45/%#&&#-4 +Y4/5#.7 4 .e52/7.

4 5497 4 5 354 1-1 4.

.

7- 4#33 4 .

25 #-4 [0&5#-%5(#7& 578.

41&%7_#7 [ 5 354 1 4.9 7564'26f0/&70$/&* f_5/&7_2061g ]Y[&%-_#%*5 %*5 7##+.

.

87 3 .*[5& +17/#5 5 354 1 4$ 7- 415734554 . 7- 4 #33 #-&& Y&b.

7 4 7 354 7 hiLONTSjQXSXXSk # 4 7' 77 5 5345 8 %4/ 9997  m45 2l 45  5 #4 75b#45 #45 1 7.

.

45 4 7837.

85 5) 58.

4%*n&*52%.

99  58/35  8 5 947  8 5.

7 5%**b 943##$%&/.

 55/012b6789 7**b95##$%&+c- %**b9##$%&/# 55/012b#(/Y^(6789  8 579 / ##$%&7 45lb97**b9##$%& ##$%& 7 45lb9 5 7 4 94 5.

7 533 5%5 .

87 4 57 .

99 5 8 57 63# `RTQoLRpqNML4XXQRoSRapqLXLRTSTQNRSXXSk -#%45n&*.

2 .b 99 5 97 !7/ 9997 >^3 54 25*lb9#.

999 12r&*5.

b 99  5 .

43.

4 5496789 %**b945##$%&/6789 ?@ABCD@EF@GH?BAIJHF %**b9455##$%&%**b9345%4524 5 KLMNOPQRSRTUSVWTX 7.

43##$%&43(#7.

6 ##$%&7 8 579  2 ##$%&.

-13 738 357 4 5012 45 7 /##$%&35lb90$/% .

5 7.

67 #.2 # 55/012%%"Y85 ##$%&7(#+79 3  .

87 3 _$03 1 4. 997.

.

 zsN{|}~€€€pWNXNRLNqo t ‚SktƒuuUNWVOL„wXXVL…Lu†‡…† .

''()*+…-../0==.:3?<32-€9>62(.:7'-:832 00qrs‘—_425^.401+Y16_Zc‹-6q40/0_0316 01223425461 89(9 9)9.

!9C.

 )9.

"E!89 K999)9.

8(.

 89 9 789 9 .

.

9.

9  .

9 7  !" 9 9 .

9#$%&'7899 H9$.

.

 C59.

.

EP79.

C989 C  5 .

9 )9.

 "4B4!.

 .

 H%9=H6$T' .

9 () 99.

.

*9998998) 9' 789 9 .

)9.

 .

 .

88.

8.

.

(89.

9.

 89C).

9!9)99899I99C.

12-312 9./1011.9! +4.-6.

89.

.

C9))9.

9 !8 9.

9 85 489599%67 89.

<487 99=> ?@ 9 .9:75.

 899.

C).

9 #6!O!$$&'789 9 A? ( 99.

.

9.

89"99 .

 .

 89.

 H  9EP799 $H .

 B9 98C.

C.

 .

 .

889.

 .

.

D .

9C.

9 )9.

?.

9 $ H5EP78 9 )?9 .

 .

9 .

9.

9 '.

 ? 9.

 .

889 9.

 $ C   ' .

I.

( 9 .

.

9.

 "99 .

 E .

.

.

9: 9.

99 $H5EP7 "4999.

R5O9 989 .

9.

9 F.

GG$5GH'789.

 .

.

9C.

9 ))C9 .

 9C)9I.

.

89 89 .

9 .

CC.

.

 .

8.

 .

)'.

 9I8.

.

.

 $H .

)9.

8 9.

9(9 .

(.

9 .

 ).

99.

899).

.

9.

 9998.

*9 9.

.

'789).

.

9C .

98 "4 .

9.

9(.

 899)9.

 .

.

 9)' % 9   $ H 5 E P7 8 9  9   8 999 $H5C  9 H'%JHG 99.

K99LMN'.

89.

8 ) ) 9.

9' .

99.

O5(59 .

89 9999 .

.

9 ( .

9 .

.

 .

( 9 .

8 .

9.

.

K9.

 $H589(5EP7845 <.

'H'<89 9 .

9 899.

99C 99)9)9' "4C $GG!45 "4C $GG.

$GGQPR S9 )?9 .

8 9 $H 9899 9 .

9 '7C9 99.

99 9 .

9 )9.

89(5EP7 $H589(5EP7845 "4C ! #$%&'799.

989()8(9 .

.

.

89 !:75 9C.

9899 $H5C ! 9C )?9 .<487 9.

99.

O5( 99996( ) .

88 $H5EP7 8 $H5EP7845 "4C !5 99!59.

 99.

9*9.

S7' 9C.

98998 $H5C 898.

 9)( 789*9.

9 9.

9!.

I99 .

9 .

8TU!95 C45 "4C #$6&<.

'H7'h99 .

989 .

.

.

5$5)89(.

9V4E 9C99HJ6H $H)?9.

 .

989C (W.

.

C9 S() 9 99.

 )9'789.

9 99W.

9 .

 h9 9 'S( .

.

.

98$G=G99 89 89E94 9' $H5EP7 )9.

 99 )?9 .

 98 $H5C ).

9'78.

.

 .

9 .

8)9C.

 9I)9.

99.

 )?.

.

)9).

9 89EP7 .

)9.

 .

<49 %JHG 99.3. X65Y-5-Z.-312  5.

)9.

899 9.

C #$$&'h.

89 .

9$G=G $H5EP7 9 .

9#$%&'S9 99? .

.

.

!.

9 99 )9.

 )9C!.

.

.

?9(88.

.

9 .

 99 .

8 .

9!C $H5C [\] 9C989)?.

8.

.

*9)9.

'789 $H5C 8.

.

K9.

'< 99? 9.

).

! 998C9 9 9C.

 9 9?(.

.

.

9 9 .

9#$%&' 964349.

0973394 083 4723.

! 01920 9640901 349.

09733 7964 0192724297094 9384NG" 647.

4024 873097 79 3! 01920 84 493 7.

4024 2908717O09733 .

42197.

30D073964 .

3947793964.

39497 44 7.

3493964 01914"C2 964273.

39473!3 01491 022370942#7967 0192964 0198.

4096772319730 .

414024 70.

0 749 02673"6296484.

341127.

0977.

4232493 ! 0192#026764.

960 964 .

438709 84024029444.

.

0 749723.

4 "3 494.

747964 7.

097334112#02! 44 490097! 49.

017O709783 #029717O4 93813D9646439097 097 79 38396.

438709 0 ! 0192"64 097! 813D4 ! 01997301097 79 7 7097 6439097097 79 70 247704.

$%7"C&"64 7093! 01923F CP 097 79 #024 01094 QR SQTUV" 30.

723 93 39.

31 0192! 0192 0494 F0079 93.

34220 .

42493 01870 097 094FW41129324.

494!"49.

017O09733 08.

3094 9647.

40247F CP 097 79 9339.

3114 412 $%7"X&"Y7710.

.

42192#4.

43824.

4 #7966! 01923 FCP097 79 $ 09039263#&" 012345678794 0 4.

27710.

24 7490973.

371432.

324 .

0 749202 0190.

9714239077964 30724 93 174.

02424297960973.

3.

09733! 7 397099643.

0129.

9.

43.

438709 019 0.

97142"3 4.

7 9672#445074 .

774 019314542 8 4097 429079.

02722734149.

37.

323 $%7"&"64 ! 019245678794 96460.

094.

729780.

.

412604 3.

! 6313 3 01923272949#796964.

4 7321 4290817264 3.

6313 3 0192 39077 .

438709! 273 .

3-:.3:<-:83@'AB'-805.39472" ''()*+../01-23456/6758-//9-805.-.509 C643905720220 #0224 93 494.5:.830<3 =572-056:6>?)83//1-:.

747 .

49072 87313701973#640D04 7964.

438709 0192" 646439097097 79 3 724 7094 96.

36792 .

4493.

E937 49647.

0973341120 F"3 4 0109496487313701097 79 3 7964 019#424 6 8.

7 30411296093297997 41 45.

422E"#3 74.

49 349.

097323! 0192$GG0 HGG&49 0192$HGG&0 .

438709 $HGG&#4.

4104K 7 964839936084.

30I!#4119.

02#411109420 J G 4112#4.

40 4 939644.

6084.

"6484.

341129609 7.

094 93 964 13#4.

6084.

#02 494.

74 8 13# 9349.

0 .

4.

42494 02L 7.

0973$%7"C&"M3.

4960 "KL 39644112.

423 4 93GG3! 0192 30.

4 #796N"KL 3964411278094 #796HGG3 .

438709"6727203949.

42324327 4.

/013:<-:830<32382.50=3:06>/3.-.79609 ''()*+.=62726\0< ]4 494.5:<5450[((0.Z689058 5:>5/02-031-:.

74 96409793.

097 79 3! 01923 4290817264 ^93.

QRSQSV"C271479.

093.

017_49733 ! 0192$GG&14 93277709 4.

4024793.

.40-15_. ^.0.0/ 7 9.

 99)9)9.

 ) #$9&'R.

9 99.

9 .

8).

(.

(VHF$GG C9.

8T`! 89.

9 .

8 9(.

.

(5 9'789 .

9 999C9)9 .

8"9 .

754?.

 "9B9 9 .

"9 .

9 !7.

9! .

.

'R.

9 999 .

9 .

889I(.

H!Vd$G%!V$%!<Se4!eB.156c < ( 9 )99V!VT!V>!B6! VHH!.' a2-b0c5-.

(5 ) .

7 9E<PfE 5HG .

99 )9 .

 9 .

9#$%&' +31220c5-2c1.1 R)9.

7()8(9( .

 9C9.

0-‹Z46. vwxlyjz{|}~ml~nw€yj‚ƒ„w€~€n……†‡zˆ}~lmnk{‰Š0--.1 15_.13u_4251‹6_35._11.‹.-0_513-0_ŒsŽ gg‘o‰’“Šq_01s” 7H999 9 .

1._6p161Šq_01r”./Y5.9#$%&' .1 ‘^•+–0o‘2—ou_4251Šq_01Œ”0o‘2—ou_4251Š›Šœ115160t2-5 R.3_2_0_2c1.-21342_6b1.00qrs‘.0Y166c‘^•+–0o‘2—o u_4251Š+Y1˜™‘p_2—ot_03.03.3_513tc5Y1_66-bŠq_01š” g5_5.15.

.

( 9 99)99 .

59  5h8.

00qrs‘. 5Y1Z61110311-‹2—o-65Y1 3_513^•+‹41.-0Z6-51.6.13u_42515-3-0‹.01_66-b1žŠq_01s”.‹.0Y166c‘^•+– 9 ' .9( Y_00_02qcr11s1‹Z46.

.

0Y166c‘^•+–0o‘2—o R9C99I9 )9...36-/6_ZY1-‹ 13 u_4251Š0o‘2—o u_425121‹5ž”.40-t2-5513 b.2— ou_4251b161.00o3‘.)844BER % 9' .( 9 999..t-3cŠq_01r” ..40-t2-5513b.5Y_05.00qrs‘..‘2—o_05.t-3cŠq_01š”Y00qrs‘^•+–0o‘2—ou_4251b161..40-t2-5513b.0Y166c‘^•+–0o‘2—ou_4251b161.u1‘15_.5Y_05.t-3cŠ0Š•1/_5.‘ ^•+_05.00qrs‘..5Y_05.013121356-0.‘^•+_05.

 8C999)?9.

 .

9 Zu_446./Y5žŠ 9.2‹5.1 310516ž”Y00qrs‘^•+–0o‘2—ou_42516.

 C .

9 9! 99 9 9 )9.

86:026/ .-.9†‹7ƒ=/76-07—ˆ>62)–<21}'6:026/.23.06 0<3/6\328<-=4326>0<3\3//1}Œ6//6\5:7)<25:8.-.3:03€325=3:01} Ž-21„3-:‘’„‰“€”~}~430\33:0<3=''()*+.3€3:./0€23./01†)~~:7ƒ=/ˆ-:.5-030<38<3=60-058=572-056:6>?)83//1}@-0-5:0<3€-:3/-2323€2313:0-05.49>/6\8906=3029}=''()*+.9†‹7ƒ=/ˆ6286:026/ -:0546.-.-/4.€€328<-=432}=''()*+='<3229+‚?ƒ'B+„…B.36>)5:.-056:10-0.0<35:823-135:AB'-805.3.3213.Ÿs Šsš™s–¡-460_2ŠZ-01Š  s¢™£¢Š/  s ijklmnk o_3p_/..6=5:-:0/9=3.-.13. @'AB'-805.9023-0=3:0726.6.86:026/.23.3€3:.0<35:823-135:?)=572-056:1.-:05+''()*-:0546.-./013:<-:83.36>)5:.0<3=572-056:6>?) 83//1})}~J*~?)83//1\323€/-03./01†)~~:7ƒ=/62‡~~:7ƒ=/ˆ‰ 2386=45:-:0''()*†‡~~:7ƒ=/ˆ‰86:026/.1Ž¤^1141£¤1s¢™£¢ `abcdefghhi fjklmcnopeqrmqseoresretuomsoastabdmoauquvwsennpmqxyhz{hmsoalao|gA}''()*+./015:823-13.05-613-./0./01‡~~:7ƒ=/ˆ62:3.4/68Z5:7''()*23.0_05u_4251 oq-gX•“¤bbbŠZ2-1-01Š-6/ š 2_cr ss¤—-24.773105:70<-0 ''()*5:0<3.9023-0=3:0726.-.0<3?)=572-056:-186=€-23.02-/5Š5:7A406''()*-4267-03.3/9 5:823-13.49(+) €26.= 5:0<3.-.2:-/}€6:3}~~*›™›}7~~) B(6‘œ‚’\\\}€/616:3}627 – „-9)~**…6/.-./013>>3805.9†‹7ƒ=/ˆ\323-.1\-1=3-1./01-:.509}Ž[•83//1†*J*~83//1ƒ)~~‹/ƒ\3//ˆ\32386+8.€1} ../0162-:05+''()*-:0546.8056:49’(‘A}@-0--2323€2313:0-05.509-:.3:03€325=3:01}Ž-21„3-:‘’„‰“€”~}~430\33:0<3=''()*+.=+>233=3.5:132.65˜*~}*[™*ƒš6.-.-.=3‡11./01\323.-./0162-:05+''()*:0546.=5:†[~‹7ƒ=/ˆ5:0<3€2313:8362-413:836>=''()*+./01-:.0/00qrs.-0-86:83:02-056:6>)~~:7ƒ=/}?83//-805.\50<@')}–†J*~– 83//1ƒ)~~‹/ƒ\3//ˆ-:.4-056:‰=572-056:6>?)83//1\323-:-/9Š3.\50<86:026/}A:05+''()*:3./01†'B+„…B.t.-.33*›™› .02-/5Š5:7-:05+''()*2386=45:-:0-:0546.-.€1}Ž}=''()*+.! 3-.5.

00123456789 7.

 617.

06.

—SGFC6<AH5.?D><EFC@AG@=>C. 556789µ.<HEDA>?S?>DE@B IBD==BS>F=S>@B.<=>?@ABCD.ABDLMNOPQ<>CDL<BDLM698R.ABDC 556789:.>@AHIBD==?J@>K DAK.B>@:@>S 721.AL.<=>MEE<ADIKDC.

78526.

464194 127 7 9441 94 76 59 61 9 4196.

428976(TP9 1 6 (1 0&"'0(419472197 94 6 .

4 76 94472177 964 4.

U8 66 127 7 94 41 94 76 59 907 4 .

46964 4.

9094891 494721 6 VWXVYZ[0& \]^_`^^]ab c 59 81 2.

5234594419472191 627$94 210 72 " 6 96 8 4 47211 642 71 72 2 0696 1d)&) 2)-)*e!9 2 #4 81 66972 0)3 59 41994 2141947219" 988129654241 94 9 96 490 0696 19859 (6694194520545 491 42 4541900 477 596 7 4)3 91 9940 1.

7 6597459432$ 94 45 42294 9 641 942202"245 3 994 9492698 99ff2 45 5 gg45 198 46 89421790944721012345VWXVX[4h045 3 6591964 1 h 696 172 i119429 219 7419422 41947219 9492698 42 812724 45 1 6147 42 .

78526.

4 9 "4245 47217612 127 421912$4944721964 4.

 9 9419.

266110)27720 6)8124 $9 9269 698 )45 9489146 5945 824 4942 1 9 9 #$ 45 198 46 1.

56 00 1 45 $962 1.

4 7)45 89146 9 7$ 127 90 #81 8124 356569$ 72 429236 4910 40) 8 66 26.

429 227 8 41942d%)-)*)1ej124 9 8 84 429 944910 40 27991 89690 45 89146 )8124 64 127 45 #4 19 127 49 1 9 23.

545 144 .

42 61$ 4594 9492698 69$ 0 1 4289690 9 1 49$22069.

964 i11 4 724194 4594945205 784.

949 191 96565 7249646)89690045 65 72 42 94.

 10469.

596 6 701942)00 40459445 49 1 9 2 $.

45 9489146 69 49$59 4 865 724946019 4T 419h094$2 42 9$12094 45 65 7249646964 4.

2 45 94 72 41940459445 65 7249646964 4.

3981 2794.

 8 4!9 245 1 42 65 7249646 #8 17 4)3 994 45 789642 942" j 964 4.

 94907 4 "j964 4.

9 419h9422 9$12094 45964 4.

( 6278912 42 1) 944794 " j 964 4.

4201 94 1 94 2 4 4545 626 419422 1)00 40901 94 1" 94.

2145 9492698 !9 221VWXVYZ[ 0) 943 1 994 9 45 198 460696 172 VWXVX[i11 4 724194 4594 45 94 0 64 945$4045 0123452 49$5 47210 41947219k 6422 94 42 06945$424721012345627891 4262412i1 94900 4459445 942179429 64 62789124245 1 . 4505 2 2 1de($245 45 $649 29 2145242860472172 45 9445 198.

399 74 1 41947219.

( 41 4  35 994045 696.

2 4721940 8 66 94 92698 966942124 45 8124 64 9 45 198 46 44045946 VlX21Vlml 1.

><EFC.==CF<AL HCDDAG=<FCD?BDA>BD==?.>@AH=SE—KFBS>D?•?E.Q=@?KDL><EFC?‘’“’”JDCD >CD.ABDCˆ5‰Š‹6ŒE@BDQD.CDL>FBFA>CF=:.A ­ –®©•¯—°RˆR‰QD>JDDAE556789:.?BFE—.??DB>@FADL• G@™.CLSDš‡M Q=<D”ˆ5FA>CF=><EFC? ¡¢¢£¤¥¦”LDEFA?>C.>D?.>D:DCS=@E@>DLHCDDA G=<FCD?BDABD@AG@=>C.ABDL@A>C.CD=.ED>DC?JDCD ED.@A@AHGFC IBD==??KFJ?:DCSGDJ5šD™—CD??@AHI=SE—KFBS>D?>F—C@HK>—.==SJ@>KBFA>CF=:.@ADLJ@>K>KDA<B=D.>@FA• §¨RR”ˆ©F?>HCDDAG=<FCD?BDA>BD==?.@ADLQ=<DQSš‡MˆMEE<AD?>.><EFC.>@AHBD==?”<ALDC.?DL>KD@AG=<™FG5š D™—CD??@AHIBD==?@A>KD><EFC.=?.<=>?ˆž5IGCFŸDA>@??<DJ.<=>?FCE556789:.>.ALBF<A>DC?>.>DL@A>C.<=>? 7RRAH”FCL@=<DA>AFCE.=IBD==@AG@=>C.AD=”ˆ MABFA>C.><EFC.CHD—F=SHFA.C@AHŽ9L.=@ADO–”ˆ‹@?DB>@AH><EFCL@.CDD:@LDA>@A><EFC?GCFE >KDE556789:.S66D?>.>D?@A=<AH B.?>•—CFE@ADA>><EFC9@AG@=>C.>DLFA>F?=@LD?•.ALDAK.¬©D.K@HK9—FJDC:@DJE.?<CDLJ@>KB.=@—DC?ˆ‹˜5ˆE556789:.<=>?@AK@Q@>DL ><EFCHCFJ>K.ALBFA>CF=HCF<—•A±8R E@BDŒHCF<—ˆ LF@²8Rˆ8Š8Œ³F<CA.>>KD@AG@=>C.<=>?7RRAH”•E556789:.94 21 94 642 o]p`qrstubvqwv`xaqwyzz{|}~w`yv^qr€`_rv`xaqpqav‚wb€ rb‚wb_rƒ_ryyyr`„a_…v]_]b†]yvqwvr^t‡ˆ556789:.CDBF<A>DC?>.CD5šD™—CD??@AHIBD==?QF>>FEC@HK>”ˆš.HA@G@B.==S J@>KBFA>CF=:.>DL@A>C.C@AHŽL.=ˆ—FADˆRR8´Š‰´ˆHRR 012345627891 42 784.Q=@?KDL><EFC?JDCD>CD.<=>.>DLE@BD.=BD==? JK@=D><EFCBD==?.<=>9 >CD.124 )6590 8979n 17 419979 3$ .<=>?@ABCD.CCFJ•ª¡  ¡«¢£¤¥¦”ˆMEE<AD?>.<=>?ˆ›‹59œNŒ ‹6E@BDQD.=?>CFE.@A@AHGFCIBD==??KFJ? >K.SD?>.

9405 7 94 41 947 40128 523 596 41947219 26.

46 4194 627891 4262412 940!9 77 490 724194 459445 4194 3 1 81 2794.

" #81 0 6 0 $24427 105489 5 944721 696.

2 7 9439 4 17 45 % 9.

49$5 2145242860696 172 7 945$4 4721$1 $.

%2 627891 4262412 0&'!(45 6241241 947 40128 42162412 94)45 1 3 1 %'*+ 61 9 45 9 190 $2 .

3 05494 45 2 45 #8 17 49 1942$4206943 054 6590 392$ 1 45 9441 947 40128 9942 2 41947219 26.

46 828942 523 596 1 . 6.

/)"/% 9 "012$41 6 1 .2 "&)"-)". 6.

S7R88¶µF=<ED¶M??<D‰¶D8´Š‰´ 18.2 3"4 9 1 0 0& 6F–žO®¶JJJˆ—=F?FADˆFCH ‰ ©.

 !62"33587 7 # 3$%#$ .

™™w—tx¼Ž}ƒ|¯~~}‡‚¤Š‚€Ž›‹€w}‡Œ™Ž‡‚€ \N]GKV^_LL`abcdeGfHPKVgGXVgHGhJK]KJiHIeMgNhhGMVP GjjKVPPJKPklmnLeMgoKV]PpeMgVMIeMXVgNMHKeHGhJKefNhhGMVXVff NMWNfHKeHVPNMq``JKHIJHJjNXfGM]XeMXVKhJgVf_rstuvvwwxyz{|}~€‚ƒƒ„…‚€‚†‡ˆ‚|‚‰†‡|Š‚ƒ‚‹|ƒ}‡Œ†Ž|€Ž‡„|Š€Ž†€}|‚‡‚…‚‚‘Ž‹|‚€ |}~€†‡ˆ‚|†‡„’~†‚…‚€‚|€‚Ž|‚‰…†|Š‰†ƒ}‚‡|“”•–’‡|€ƒŽ}ƒ|„“—˜Œ–€~™™w—txŽ}ƒ|„“—˜Œ–†Ž|€Ž‡„|Š€Ž†€}|‚†‡|Š‚ƒ‚‹|ƒ}‡ŒšŽ›—œ „||}~€†~ƒŽ‡|Ž|†‡’ƒ}‡Œ„…‚€‚ŠŽ€‚„|‚‰‹€|Š‚Ž‡Žƒ›„†„‹|}~€ž}€‰‚‡Ž‡‰ƒ‚}‘›|††‡‹†ƒ|€Ž|‚„Ÿ ¡¢„|Ž†‡†‡Œ‹ƒ}‡Œ|}~€„‚|†‡„ ‹€~ ‰†ƒ}‚‡|€‡|€ƒŽ}ƒ|„„Š…‚‰†‡€‚Ž„‚‰|}~€~Ž„„‚„“|}~€~Ž„„‰‚†|‚‰ž›Ž€€…|Ž‡‚ƒŽ‡‰†‡‹†ƒ|€Ž|‚„ž||~ €†ŒŠ|Ž‡‚ƒ–Ž„ ~Ž€‚‰|€‚‰}‚‰|}~€~Ž„„†‡|Š‚™™w—txŽ}ƒ||€‚Ž|~‚‡|Œ€}£¤}~€ž}€‰‚‡…Ž„Žƒ}ƒŽ|‚‰‡||Žƒ‚€‚‡|ŽŒ‚‹yz{Ž‡‰¢Ž~ ‚¥€‚„„†‡Œ|}~€‚ƒƒ„†‡||Žƒƒ}‡Œ‰†Œ‚„|”Ž§¦‚ƒ}‡Œ…Ž„}„‚‰Ž„‡|€ƒ|„‚|}|Š‚ŒŽ|‚™™w—txŽ}ƒ||€‚Ž|~‚‡|€‚‰}‚‰|}~€Œ€…|Š™ ™™w—txŽ}ƒ|„Ž}Œ~‚‡|‚‰™š¨’™šœ’™©™ªv9™šv9¤’™™ª«9™šv9¤Ž‡‰š¢™—ur9š™†‡‹†ƒ|€Ž|‚„Ž‡‰ŠŽ‰€‚‰}‚‰‹€‚¬}‚‡†‚„‹­š•™Ž‡‰¤€‚Œ„š®¢ ¤Š‚™™w—txŽ}ƒ||€‚Ž|‚‰~†‚ŠŽ‰†‡€‚Ž„‚‰|}~€†‡‹†ƒ|€Ž|‚„…†|ŠŠ†ŒŠ¯z”0ž}|€‚‰}‚‰¯wxtu‚¥€‚„„†‡Œ¤‚ƒƒ„~Ž€‚‰|‡|€ƒ„z™™w—tx Ž}ƒ||€‚Ž|~‚‡|‚‡ŠŽ‡‚‰|Š‚›|ƒ›|†Ž|††|›‹}€†‹†‚‰„ƒ‚‡†¤‚ƒƒ„ŽŒŽ†‡„|Ž€‚‡|Žƒvww|}~€„°±²°³´µ“¢¶¤‹—u¶tŽ‡‰¨u¶t–šŽ|ŽžŽ€„’~‚Ž‡· •¢­’¸¹uurž‚|…‚‚‡™™w—txŽ}ƒ|„Ž‡‰‡|€ƒŽ}ƒ|Œ€}„’‡ºtu~†‚»Œ€} ‰†¶tutv«t»ˆ}€‡Žƒ‡‚uutœ«rœŒuu¨ 01234567891 7 .

7.09 6 179 31491 79 38 794 02609 3 794938 3 989188912198 794 0260917 955389 96 44 9 8 439 9 310637994393794 6 1 6399 919 384191808 7379179 32609 77 86035 49 3176891 7 579196 4891219 7569643 4 310084337 9 9 34 9 9187791 9 9184 9317 179 396 49 39341738 731743 739 2609 77 86039 349 38 719180030 439 3 9 918 4 417683 9 19 34 !"#$#% 67 8 79171726093433553891239 364173260917 436817&96 44 9 '97 9 7( 78 41 79 8 794 02609943937943609317393712396 4 7)036 8918175109493 79496 40175109491 7303293 543*637813 50 893+&&.

-+&&.9 3178433543*6378 58300639')37 )4(56&767343178300355389 47)17 9 306796 4184 37214 73791373518107 94 0 43 71035 437 78379196 4891219 52609 7 43837996)136/ 837390 +&&. 79 343379 963 7 97 159 3172 023379 5)3193 791374337991 79 /:83008 79416939 9 379196 4 891219 5260977 8603 .4394 389123013791513 389 180 7 3 49349140 19468964319 17 67 7 7008300067 87834381377 3 79493 8 443091 7 59 383006048 7937919 8017180 698 3 3 3719 5)99643)19 179 3394689643 43189 4 50 7934642120179 33038930678783491379 6091 7 3 69 4 34291 79 90 3719 596 4 1751094917)39 7399 0 8933434337917 96 4 40175109493)9 9643) 4 213 191 706 4912332137835 49 34 7 9181 49783 57 9123167343891 79 0196 4+&&.1706787834 1 819319 3993491379 698 3 3437 178433. 32341783/:8300 3439 36743839 4569643 410030173939 3144 0317 260977 8603319379196 443891219 6736431 7 8468104 03174 91796 4 4 431 7 437<)=8 79416939 16736431 7 179 396 43417 9 ./0743683189 173179643 5 0 89317510949179 396 4 5260994393183 23 7 644321 6 34291 719 417438017180 30+&.

 331673 643123830017 1198300+3734.09 6 8300886609317067 8783491639 35109 43 73863 1 4 491 7 5 96 417510949170 893'(4343+&3&>. 7191 79 43 <)= 2394 7643123891219178783491379 +31333&.7/:8300+&@. 79 9 3 6913 52609491803873639 381518009439830034317 1 03230 5DE. 438300 891230 74360939 3891291 77371 7 579196 4 43891238300+&?&7&4. 7 317151879 64039 6883560167339 34 3436891 7179 331673643 4 37 93 37 7831673379196 44 8 3 A35 679 917 8 41 79 8 794 026099 344 6 43683 9 3543*637813 5437<)=793180037 783 0 891801 54379096 48300 69 3373519 5 69101B17260919 343846193797 891291 7 5 79196 4355389 4743683543*637813 5437<)= 1673643 4 C648 173436091718939 99 3260977 8 603095 4 17 35538912379196 49493 1 0 1715187835 44 01891 77 559 3 305433795 4 878349 34 A3 233 794939 9260977 491803 8 7917179 38 4 693434734 9317 5 01 8 60330123439 9 343149 494899 31794704 693 7176834 697918 010167343 73+7. 3 191 7 5DE.67039  4091 7 547& 79 343839 4+&1.796 43417183+333>3?.7/:8300891219+3@>1. 1639 9 9260949180387331736091567891 7023 18039 9 8735649 34371733435 49439381518301234300 844134 53815180 9 9878996 4791379 4139 31673939 9379100892881739 432379 96 4438644378373991 336091567891 7077 4 918034 231713703878349 3436918 343609 5 649643378 6417744795649 34320691 7 59 3 260977 8603301234 095 4 5 41956009 3436918 93791017067878347 9 340177813 Y30.

=13306A4D<64456Y390 '117(7834991918117 .

'@4?( 091 778 489341B91 7 57 230 41 76803 4 9317491803Q043946896438 791717033813 500 6/.7834Y017>7Q3&Z?? :334 /6 3.

Y30021 01&Q?@@Z71@ & : 72=12.

=9349-'@@@(=94689643 59 32609 61*619 68306048 7379 =946896437Q&7Z&7@ 3 :334 /.6 3.3634YD 671)6 3. '@@(R609 R609 41 76803 4 9317491803 37179 50 340139468964319 89 70 394 Y30021 0Q>Z&> > =643779:.

'11(R60941 76803 4 9317491803Q48 1 7 0 45393 19 3[21 8 31943Q3337Z33>3 ? 23434A=931734DE468 <D0017<188 3< '11@(R60979 3 8 426094 9317Q7 2304 03171709 436091 7716719 300 < 0153=81??Q3&Z? 7 1 7:18 3534R.

16E< 71B6Y.433.

=390 '11@(.

2609 77 491803288173176834 938912368 016719 - =C733Q3>31@ D611@.

4>3&1 4 =93 37.

E620.34773=.67 443<:18 3534R.

390 '11(.

30 526090134918031717389830034317 709 38 4 FGHIJKLJMHKNOGHNJMP 783123731739 33341379Q==.6=<)R.

: -345 43 9 33341379QS::<:=.2.

.

==<. .

70B39 39QS:: <:=.

.

.6=<) == UVWVKVMXVP {w•”¢½………ƒ„‡‚€Œ « ­Ž›—utt½¼ƒ}~‚¾½¯„„}‚r½‚tœ«rœ KKLMNOPQRSTUVVRWXYZX[Q\]^_[LRW`KQWaX[ 01234567489 .6 =<) == 794169343379T93410T 7019 0Q. .6=<)== A4 939 334QS::<:=.2 <.

9738 52 1  978!86"#$%1691&$91'&$.

71 ''7 $(72.

81 $61$'486.9 8869 .$8413 )*+ .7!01234 1 715'238'-948 .1491 /!32768'8 4567586498' 0671143#1/2932#4454* 52*1644 %2 $61 .

$77'8 2$8413 )5+#879 8 88568''8/9 3579/9.8 /748391308 238'567748'481/8'97 1 / 874189'7! 1908635748' 0671143#1/2932#** 916 7 7#$15833.

.

$8413 )+ 6867387!879 8'9 489678 0967 8 4137 46737!6086'2' 833 1668'49 0886<'5149.$:76!$14'2.8 /748391308 238' .1-1#$07.

386:=$.8.784'86$777'72$:83.1/7 $8413 )5+68 879 82. 9'88568''8/9 6 8331681'7!35 7/8'1 /27'13 3579/49''28'1 /144614'1490148/6833'0917 26.858/55 993391 $.

>2 735 *4 21612$24739 1$.27.

$246984867$ 26/9 $8413 )+287 /16 3579/49''28879 88/9148'6833?/858 /8 41 49427668'57 '8'9 0907 .

2$@9339 ..862$7815.862$798/3$(1 .>2 7344**54* 4 &1 .$8413 )4+> 461427613 1/9 9'461497 7!/8 /6949833'708688568''9 ..2$ 14617$@9339 .$(2.$246984867$8413 )+ > 4615237 161/9 9'461497 7!..8 86148'''489 1 49427668'57 '8'1 /7 !86'427692 94 39 1 8678' 5 * &1 ..8 8?7/9!98//8 /6949833'68/28' 427626/8 9 '57 41 872'269 867 713087316833169 71 1 86 78'* 96 .

1 ?A<7 76:$238.$@1649.

.

)+68/ 19'7!486?833 1 49427668'57 '8879 8?'86849 .91 .1 49?39086427692 94 .72801A$72$#388880" )+1614869.?8/9148/831 71?'589!992 868'57 '8'1 /9 '942831 71 861/91497 731 86686**4 5 .1497 7!48 .$(7 .92 $@21 .0$22 7B$.$>./8 /6949833'1 56984276? 68149086833'88461 7/133 1 8678'5455 1701 .71388568''97 7!'87 /163579/49''28879 8/8390868/1/8 7?1''79148/0962' -949 4842768/'4923148''467 .$8413 )+.

"96735 ** 52.

2 * 922$B9 .9$08 .

$910166170 )+78.9 48067'414862769678 0967 8 4> 994'6276 %67-41 /841'41'9'9 1 A64747597/837!067'41481 86 1 86 9678 0967  16148339=$618/14'2@$@1.23148/ 8568''97 7!.8 1 8/681490941 /157547'9'68'9'41 87!21 7 748? /86908//8 /6949833' >2 79737.$&21 B$(17B$8413 )5+6276461 '!848/-94 .44 521705 &72'8!98 1$@1472$24858 '#.612$08838'$.27.

2 .?.61/8.8 87/9!98//8 /6949833'!76 155391497 9 151'8>469139 17 ?2133833.1 86 .1497 7!%0 .$8413 )5+068?39 913 1614869.

661 '38/ 5 .19&$99847!!$978!86"#$778.1=89 1.8 8461 '!86 #211 7 2901#$71013?=86 1 /8'2$24858 #%$.@$18867-%7)+"1234 1 75164938'7 419 9 .1 1/8 70962'?/86908/861 8349567489 !19394148 4789 1 /.

$285867.

231497 7!01234'18 88''1624 74'2!!998 4!762349/62.$8413 )+35?68. 68'9'41 8 > 4.

$> 1 $7231 /$8413 )+ 68?: 01234567489 $"0#70$9'1 7083573)#:0?697'8+573861'8 .1 86* 4 978!86"#$2901#$8/86'11.

$(2.1 /?/858 /8 468331 494276681490949 32 .2$@21 .833 97345 * # /86''7 #$&1 .?567748' B739.1 86 .$163$8413 )+>.

>2 73 5**5 8 @$.9172>$114#$08441-1$916/.

1497 7!48"014869 91 /"0#70 .7!6879 1 41 /49''28/86908/ 01234'37139.=$8413 )+# 49?6.47 .9 .1138083' 9 74 7 139.$978!86"#$8413 )4+67838467 967'7591.86:4C>A296833!68D28 1 />=1?. 1 41 /139. 1 4567'414849''28' 0671143#1/2932# 4 52=8 91'&$119$71013?=86 1 /8'2$@1669 .#?4 4861568'234'9 9.

11$>%EB. 731 86 978!86"#$@1 $71013?=86 1 /8'2$07/869.1 879 868/28'5237 16427626/8 9 '57 41 872'269 8 67 713087316833169 71 1 8678'44 bL_cdefghhhi\S_j_WXi_[` 21612$&1 .$8413 )+2.B$@21 .73 97344* 5 21612$24739 1$(2.9 &$ 14617$8413 )+287 /163579/ 76.? 8/9148/1 49?427668'57 '8'68D2968>=1.2$@9339 .$.E.1 />0?E B.862$(2.

$7 9.7.

849 .$8413 )+616.01234 1 75164938'47'589!9833'26!186885476' #211 7  .

279$A'99696$8413 )+ 7 2668 49 !93461497 :5C6833'1 /:4C6833'9'1!10726138 567. . 7'49!14769 7 ?'133?83332 . 7'9'9 56916169 717!4832 .7 '7 2$866$151 #:$8 8/$9 .%$8413 )+ >2 88339 !9346148'1 /567.2 . 1 86* @96171$91747$7&$22.169 71 6.

1 864*5 :982?17'F81 $# 479 8$:1 83$@82/8':$99'38.$8413 )5+ .7 .1 86-949 46142? 76133579/'4624268' .?486 '2609013!7651498 4'-94 7 ?'133?83332 .

1 8651498 4'/968439 994124737.8 78.2314766833'!6732 .86$1667337%$8413 )+2449 .8/.72'6833 56739!861497 .39 A 734444 4 977&$&8@$22$2398 .

292)+78..$17G%$09 .9'83!? 473861 8 8334**4*5 77 6$867449 9.9.($B28$B91(&$8413 )+685680138 87! =AB0C68. 1 86 9748671/975164* 211.2314766833' 87 4673386'7!92 737.>2 73544 * .2314766?833'9 586958613377/7!51498 4'-9412.

?$"1 /8 /8 $01 /86 62.8/6 35748' # 2780>2 73 * 5 .$8413 )+>/8 49!91497 7! 51 681491 86'48833' 1 8678' 24.8 0$"1 083#)4+ 62761 49.9$@89/4:%$:138610$ 261 4=$(1 ... 9.8 '687.

$68 .9$2-1 .

$5169''72/9'$%7/!68:>$8413 )+ :4C:*C668.231476833''25568''1833?8/9148/92 7486157! 1 86 .

>2 73*5*5 4 #31 / $316 .

>$19949 1$01 8 8 .

$ .39'17$8413 )+ > 681'8/567/2497 7!9142688379/833'9 1 8651498 4'181 9' 7!92 7'25568''97 9 1 86 .

>2 7355 4 :91.$19'9261>$%166844?186$738:.?7 4867$2138.

1 86 .8 7 ?'13383332 .?16.92&$91 .9 1'8?1 /9 /2938 9469789/8' 41'8?88568''8/ :)C+E:4)H+E:*)C+E:)C+8379/?/86908/'25568''76833' 1 /:5)C+635748'9 51498 4'-941/01 8/?'41.$=8 .&$91 .8$841'4149427626/8 $1 //7876299 ?3757'51? 9/88748615 1 86>2 73>2 7486*54* 4 .8379/?/86908/'25568''76833'76683148-94 39 9131 86'41.$8413 )+> 681'8/9623149 .0@$7@9$8413 )+075231497 134861497 '7!..

1 8678'39 A 73 4 26901'4101$ 7'.

.

$675'7 .

#$'1 /86 7$/831 .

$8413 )5+.1.7$18-$985'9@6)5+@81475798'9'1 /'25568''767 8 1667-833'9 988169 .8-9'32 .2 .8841'4149.1 8651498 4'<:4)C+6833'1681490148/9 09467@>> 833?1'8/019 8'/8'594848568'8 87!8379/?/86908/'25568''76833' 1 86>2 73>2 7486*4*4 44 &72 .169 714276' 1 8678'4* 4* 229.316.

.$"9 2831.

$77/69.28.7$%93.

$=9. 98 > 4.2868/7#$8413 )5+ :8083758 47!'538 9 142613'25568''76)12+833'9 6394276?8169 .

1 86444 4 2'164'802#$A.989 99456916683314901497 9 /28/4672.681">)5+I225568''761490947!7 81667-1 / '5388 833'9 * 3E 98/269 .)1+1 4618 8J '5A 73 4 2'164'802#$.9&$8 2@)+%6?C8379/833'/86908/!674276? 8169 .8 8'9'9 /28/ $? /98438 .169 7.:E:5 7'49231497 .

2)*+78/2497 7!8379/? /86908/'25568''76833'1 /9 /2497 7!16751.8'!193941484868F8497 7!8'4139'8/841'4149/9'81'8 .>2 73*5* 45 29 10$388 4'"$A'461 /?77'8 86.

>2 7344* 4 2'164'802#$2'164'801>1$#!1 1'802%$86/ 4'8011" )5+ >2 7'25568''908833'9 7 81667-7!51498 4'-94'4711 86 #/0 858/ 9734*54 * .92$&22$1558'.

$91 .

7'4 377/444 k lQ]MmNNgP_SRVXngUjjRXogXNkpok .389$8413 )+851 '97 7!'5388 8379/'25568''76833'68568''8'1833474789949 4276?8169 ..$%69.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful