P. 1
Acta Sanctorum. 1863. Volume 19.

Acta Sanctorum. 1863. Volume 19.

|Views: 160|Likes:
Acta Sanctorum


Volume: 19
Subject: Christian saints.
Language: Latin
Digitizing sponsor: Lyrasis Members and Sloan Foundation
Book contributor: Falvey Memorial Library, Villanova University
Collection: villanova_university; americana
Acta Sanctorum


Volume: 19
Subject: Christian saints.
Language: Latin
Digitizing sponsor: Lyrasis Members and Sloan Foundation
Book contributor: Falvey Memorial Library, Villanova University
Collection: villanova_university; americana

More info:

Published by: Patrologia Latina, Graeca et Orientalis on Nov 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

; r^ * r cr^ »— - ^ - --..-^ - ."^ -'-: ''izr -.-^--s:-, "iS;'-; '"— ::i.'' ^2^_ ?^i Z'i' ^'C 'r.'.rS ^ -^-' — X' c (Tcc c <-.'. cr rm'•::(( ^< r . ^3:5cs> ' : 4^((c< CgC(BB^Mn ^ c r^^tmc c ^' ' XC ( — C^ " KCcC cc cc:c (Ciccc 'CCcCCCCCC ^C^CCC CCC^.c^c'^ (^, F^F ^ C «5^< :'l»&^:g:m mm^ cCC iiiipl ^'^'C «SS:CCC"Cv «Srcccc CO ccc.GC"C'C(CC'^ cCC cc ' CC''C<,(i.' 'CC" CfCCC 0« C-tCc^E' ^^ CCfCCOC, ' CcC(,""C5 — - ,^^-. ^ ^ _, ^^ ^ , ,, , CC Ctf cccc (CC c ' -i ^:ii ' CC"C2J^ c C''C cCc(CCC^' "- rccCCiCCF DC^C: CC (SiC^. C JESII P\Pi:UK()(;niO, SOCIETATE KIMTHl NOVISSIMA. c.riiANTI-; .lOANNl', KAHNANDKT MAII QVQ TOMUS SEXTUS DIES XXV, XXVI, (^OI^TINKNTIIII XWII I:T XXVIII OPI-RAM ET STUUIUM CONH:RENTll!rS Franc.s.m. BAERTIO lUltSnRM f,t Conhai... IANNIN(J() SOCIKTATI* PARISIIS ET APUD VICTOREM ROMM PALME, bibliop(jlam 1866 SERENISSIMO CO SMO MAGNO HETRURI^ SERENISSIME PRINCEPS III DUCI. Vidimiis Florentiam tuam, et, qnam mcrito intcr cctcras Italia; urbes ipsa singularis tilulo indigitctur uiiLLA, coram cognovi; mus. Sive enim viarum strata, nitorcm, latitudinem sivc sivc Kdium, tam privatarum, quam publicarum majcstatem; tcmplorum amplitudinem, elegantiam, arcbitecturam contemplarcmur; sive adlar- gum . Arni alveum, quatuor instratis opcrose pontibus commissum oculos dcflecteremus; seu dcniquc urbis totius situm, intcr asperos montes et fertiles campos, intcr amoenas silvulas ctlimpidos villas aqua- '^rum rivulos, inter innumeras Nobilium |late spectabiles, circumspiceremus; per acclivia montium et omniex parte BELLissiMAM coacti sumusfateri Florentiam. Ita sane est. Nunc tacmen sanctissimam quoque prsedicare necessum babcmus; dum in bocce Sdies mirabamuromnia, .^^unico de Actis Sanctorum Maji tomo, quatuor non amplius mensis complexo, tantam sola Florcntia suppcditat Sanctorum copiam, aliamajorem; tantam sancti cjus implent lut nulla civitas Actorum omnes. ^suorum V prolixitate Tomi partem, quantam in reliqui vix simul ?Illos inler, primo statim limine ad diem xxv Maji occurrit, suo, utpote reli(|uis agmen taliorum ducens, jure quodammodo prior tcm- ^bius, dignitate prsestantior, singulari prserogativa clcctior, S. 1 pore, Florentinus Civis, Episcopus, Tutelaris. Occurrunt eodemZenodie, Cives item Florentini, B. Clarilus, Fundator monastcrii, ab ejus nol-mine vulgo appellati,et S. Maria Magdalena de Pazzis, innocentis- sima Yirgo, gentilium suorum in rcbus adversis confugium, in mces- His solatium, iu dcsperatis auxilium. Succedit proxime S. Pliilippus ^Neriorum familise grande dccus; et Congregationis Presbyterorum ^Oratorii, vitae morumque exemplo illustrium, Institutor; et ipsc Flo- 1 rentia •^tinis oriundus. Sequitur S. Podius, ibidcm dignifate Episcopali et merito conspicuus. Denique sericm claudit Maria Bagncsia, veneraScbidamcnsis Liduina, cum diu>;,bilis Virgo Florentina, velutaltcra multorum annorum iufirmitatibus confliclata. Quid porro de S: Ubaldcsca, itemVirgine; quid de B. Petro Solitario; quid de B. Her* culano; MnjiTomusvi. ouil culanojomnibusinHetruriavitsesanctimoniaclaris, dicam? Tuisunt «dificata in ditionibus ob natalc solum, dominio tuo subjcctum; ob qiia Dituiseorum tcmpla ac altaria; ob singularem venerationcra, tui sunt ad sivos ipsc, prajsertim indigenas proscqueris sed raagis militudincm morura atquc imitationcm virlutum. Fclix Florentia, : jam non tantum sanctorum bella, scd paritcr ctiam sancta, qu?e tot bcllissimis hominum virtutibus olini floruisti! felicior etiara sanctior- que! quod casdera modoin Principe tuo Cosrao ejusque pientissima familia rcflorcscere, et subditis in exemplura quotidie proponi vides, tanto potentius stiraulans ad est iraitationem in sui, quanto major solicita auctoritas dantis; Emicuit enim Zenobio luo ca- ritas, nescio an crga animas aberrantium, an erga corpora indigen; tium major tatem ; quandoquidcm Iiis, relictam sibi a parcntibus ha^redi- illis se ipsum, vit» pariter ac in opum prodigus, tara amore Dei ingeniosa impendit. Emicat in Principc tuo cadem caritas, adducendo ad Ecclesiam P«omanara aniraas ab ca alienas, quam benefica in suppcditando corporibus necessaria ad vivendum. Vidimus, ipsi et loquentcs audivimus ex illo conversorura genere nonnullos qui aut in railitiam, autin aliud obsequium Ducis adscripti, duplici prsesertim Isetabantur de causa rae Fidei ; tum quod per ipsum prima sibi ve- lux affulsisset; tum quod per Ipsum honcstam in obtinuissent sustentationem quam alibi difficulter nacti fuissent, propter abjura- tam hffiresim non ausuri patriam redire ad suos. Emicuit in B. alienje, Clarito studium ardens non rainus quara proprise perfectionis, aliam sibi dumsacrosanctis conjugii conferri legibus adstrictus, ab uxore operam noluit procreandis liberis, quara ut conquisitas un- dique a se inopes puellas, piis oolloquiis, salutaribus exemplis, pruin denti rcctione et secum parturirct Christo, coempta a se sere proprio, earum ac religiosis exercitiis habitatione. Quara proprie conveniant baic eadem Princi])i tuo, nihil attinet quoad alteram sui partem commemorare. Alteram probat Ambrosiana Principis villa, ostentans raagnificum Franciscanse familise, juxta normara adaptata sanctis reformata?, coenobium, recens ab eo excitatum, et accitis ex Hispa- niaPatribus stus in iis incoli jussum: quos etiam ne quid deficeret, quo CbriActis parturiretur; extemplo mandavit coemenda, tura aliarura facultatum plurima, tum quotquot prodierunt hactenus de Sanctorum volumina, eaque novo monasterio donavit, prjeclarara bibliolhccam ratus (ut ncdicam, expcricntiai doctus) illa componen; dis moribus, alendae caritati, pietati inflammandse, parturiendis Christo animabus aptissima esse.Huc similitcr facit ejusdem Principis vere prodiga, nisi cultui divino impenderctur, liberalitas, qua saccllum Laurenlianum, ab integrofere seculo, quam lente tam sumptuose construi trui coeptum, pergit magno successu et perficere; vario luarmore, Pario, lo- LucuU^eo, Laconico, Porpliyrelico, ta quo non? vestirc concjuisilis Europa pretiosis lapidibus dislinguere; majorum slaluis arte mirabiii efiigiatiset circum disposilisornare; sicquein sacello non main- gno magnum mundo miraculum exhiberc. Emicuit gens desiderium ornandi defendendique Ecclesiam ta, |)er in S. Philip|)() erudiloruni scripconqtulil, ad salis dum auclor ipse Cffisari Baronio ejus fuil, ac rcluctaulom exponendos alque tos. illusti-andos in Annalcs, nunupiam latida- Emical idem desideriun) ille Principe tuo; hoc solum discrimine quod do ; suos ad lalestudium applicueril, pro auclorilatc prajci|)ien- hic vero alienos suavius eodeminclinct, per quos, cl spe praimii alliciendo. muiiiliccnlia Scimus enim, et quibus, et quam liberalis Scriptoribus nonnullis ab ipso collata sil in conpensalionciii iaborum. scpleiii Renovat Idem eximiam Philippi religionem, Urbis basilicas, de- vota visilatione populi notissinias^frequenler obirc soli(i;duiii fere nullum invisat, diem praelerire sinit, quo non aliquot ecclesias constanler nulla aeris coelive intemperie prsepediendus. Prseler alias aulcm, nola- vimus, ut plurimum adiri tres, quarum una corpus lense S. Mariai Magdaet de Pazzis, marmoreo in sacello sub altari decorein conservat, quidem,uti vidimus venerabundi^ integerrimum hactcnus. Allera, ad- mirabilem salutataeab Angelo rentiae magnse Virginis imaginem, totius FIo- imoet illa Italise concursu ceIeberrimam,reIigiose veneraturai.Tertia denique est, in qua quovis die per anni circulum, Christus Domi- nus, in sanctissima Eucharistia expositus populo, adoratur. Neque : ta- men illa sacras visitandi sedes religio soli Principi propria cst quippe, quam prefeunte Philippo didicerat Ipse, exem|)Io iiiox suo subdilos docuit tam multos, ut merito quis possit diccre, Philippina; devolionis tot iniilaloresFlorenlise nunc esse, quot iiicolse numcrantur. Quidporro ? de Marise Magdalense, quid dc Bagiiesiaj virtutibus dicam illarum giosa ita Plurim» reli- relucent in Priueipe, ut nbn inauhestrepitu, sed in domo vitam traduxisse videatur; nisi aulam ipsam, istiusmodi illa doraum appellare malis: certe itamoderaleordinateque in illas agun- turomnia, appellareutpossis. Sed bus exercere mavult Ipse, ita virtutes, uti fere clam omni- putamus silentio praetereundas nunc quidem nobis nactis. esse, tametsi religiosissimarum in qiiarumquc notitiam Unum tamen, quo Magdaleiiam aemulatur, quia publicum illa non est omittendum. Fatigabat de continuis c(jelum indies precibus, ul Christianum nomen riosius latius latiusque propagarctur ac glo- impietate triumpharet. efficacius, quam et illud At vero Princcps quid conatur idem effeclum dare? non modo precos sed liberaliter et opes, Maj^ sanguinem impendens? Nota loquimur, et T.vi B loquitur loquitur ipsa classis, cuni tinuis annis in mulla nobilitate Hotrusca, tot jam consuccursuni Veiietorum conlra perfidos Maliomeli sec- tatores missa: loquitur insula S. Maurse, palaistra; ubi Chrislianorum prima gloriosa; expeditionis quidom omnium, scd imprimis Tuscoet rum eluxil impertorrita virtus, per c.Tdem cadavera sua in locis in paludosis viam sociisslernontium ad urbem: loquuntur civitates Peloponeso, fortitudinem Hetruscam experta; ac bact.'B, feliciter Religioni su- Corona, Methone, Novarinum, aliiE. Quid plura? Ipsa Reli- gio beneficium a Tc sibi prcTstitum, Serenisjime Princeps, agnosce- re visa, remunerari conata est; ciscum, glorio.so cum Serenissimum Principem Franfratrem tuum, inter summos Ecclesiae Patres adlegit; in Purpurei coloris amictu, quem dedit, adumbrans gloriam quam Tui profuso sanguine, sibi, Tibi, Religioni pepererunt. Respiciat modo (et respiciet) ecoelo Deus, quem respicit Lusitania, ambit Gallia, amat Hctruria, Serenissimum filium tuum, Principem Fer- dinandum: rcspiciat; et votis paternis, ad perpetuitatem Serenissimse sanclissima^quc familise, obsecundet. Ita vovemus Antuerpiae, anno festo S. Miniatis Domini MDCLXXXVIll, VIII Ralend. Novembris, Martyris, Florenlise Tuse Tutelaris. SERENITATIS TU^. Clientes devotissimi Danibl papebrochius BAERTIUS' JANNINGUS. Franciscus CoNRADus INDEX SANCTORUM TOMl SEXTI A 8. .Vrcana cordium Aiidreai revelala coram i\ bprcius 28 /Eiiiiljus M. cura sorore iii Heleiia, an ex patre Epliiphanio ejusque famulis. et uni horuni indicala illiussanctilas 30*. Ctip. 9. Post accepta Aliiliaju iKitus » Ex Symr. el aliis 363 verbera euiite in fiiiieto ohilormi^cens, snb pcrtrans- M. Sardinia cuin sociis COMM. Siiriii : ciirru ilhcsus mauet iii Saiictns ; noctu CRIT. Quain temere cum deque variis alterutroriiin tione corporuin icque iii his coiifusi eonini- autpin dcpreliensns ecclesia iiltro roscrata id dera aut similiuin nomiuuin Episcopi orare,iniracnlo eflicit ne revelari ca'ditiir, possit34*. ecclesiis, et invcn- Cap. 10 Iinmanitcr aperit, occiilta peccata terra iii 736 CO.V.l/. qii.idruplici a pojuam secuturam et pripdicit, cum dia- 25 Aldlielmus Ep. Scliireburn. An{;lia. bolo varie congreditur 37*. Cap. 11 dainiiafio cognit^i , Mort.ui PR. Deejus Monaslerio, Vila pr;t'dictiis Kpiphanio perle- Malmesbuiiensibus scripta, cura nioiiasleriorum et libris 77. 1'IT.I ex MS. Oillimiam. Auct. Willelmo Malmesbur. Cup. 1. Ortus Kes gestae a studia, libri edili 78. Cii)'. i Sancto, primum Abbate, deinde Episcopo 80. sepultura miracula S2. Cnii. 3. nhitus, . Palri:irchatus 40*. Cap. 12. Iteinones ah eoclesia pellit .\ii(lreas : liiijus iiiagiiain ctionem desfinatam in cckIo gloriam per visum dncetur Epiphanius 43*. Ca\i. 13. Propheticus AndreiE spirilus in futuris occultisct {pic rehiis : pestis dcpiilsa, peccat;» cnrrepta ALIA VITA gia, stiidia, Cii/J. Auct. Anonvmo Malra. ex ilS. 47'. Cap. 14. Kevehitur .\iidrea; slatus nachi, probi alias, sed nvari : Moab Diio Cvltonianu Prologus 83. Cap. 1. Familia Re- hic autein 2. Monachatus, Acta Romse, libri .'\bliatis niunus 84. Cap. 3. eo inonitns sese corrigit 50*. Cap. 15. scripti 8S. , Sodales Epiphaiiii, altt:r uli hypocrisiin casti- Miracula, Episcopatus, obitus sepultura 87. Cap. 4. Curpus elevatum, et a S. Dunstano gatusab ab i[)so Aiiilrea, alter oh animuin libidinnsuin Epiiihaiiio corrcjifus 54*. Cap. 10. tumulo collocatum. Persecutio Damiracula facta 89. Cap. 3 Energiimenica nus, contractus, ct ca^cus sanati. Corpus re01 velatuin in lapideo , Pr».'lati juvcnis damiiatio, ah Andrea praios- tensa Epiplianio,inoxque secuta 58*. Cap. 17. Mulicri, a Mago , dcceptic et diaholicis illnsio- nibiis snbjectaj succurrit Epiphaniiia circa CO*. 26 Alpbitus, Pater SS. Matthaei ct Jacobi Aposlolorum, Capharnai iii Galila»a. Comm. Ejus genus, conditio, patria, et cultus apud Grae351 cos £x Synax. 27 Alypiils M. apud Graecos, Ex Synax MS. 073 28 Andreas, propter Christiim Salus. i.l est, Stultiis, Coiistantinopoli. Prxl. cur relatus in Corollarium *. COMM. PR. De ejus familiaribus l'>pipIianio, Gap. 18. Qiia) mulicrcin et Epipha- nium acta : scinntiir ab .Vndrea, et apte expli- cantur alia qutedam ejus nhscura, sed sapientiaresponsa63'. Cap. 19. Epiplr-iniiis tentationes carnis superaf, et Diaconi iinpiiri hor- rendum intuitus exitiiin, ejusjieccata aiidit ei Andiea 66*. Cap. 20. Oe aniiiia et de inundi creationc, rehusqiie hlimiter dncet diviiiis E/ii|i|ianilliii sll- postea Patriarcha *. ; et sl Nicevlo, et phoro, scriptore .Actorum, hnrumque «tate ac cultu Saucti 2 cephoro, Sancti VITA , Auct. Ni- Andreas 69'. Cap. 21. Varias Scripturas nalurcque pliiEnomena idem illi explicat 74*. Cap 22. Celerae qiuestiones, ab Epiphaiiio proposita! lut.e , directore ac Cnnfessario Ex et ab .\ii(Irea apte so- MSS. in solo Grseds. Prohgus cum ; Syllaho Tiliiloriim 78*. Ciip. 28. inffli.x Iiiipuri^simi peccatoris : MS. : Vnlic. lepertorum 4. Cop. l. An- mors pra nionslrata .\iidrea! etliiijiis dreae servitus et docilitas ctioris oci'asio vitae san- eximia er^^a iiiiinicos caritas [lia; iniilieri ma- visio 5. Cap. 2. Stultitiam siraulans nifestata Hl*. Cap. 24. E[iiphaniui) a tenta: vincitur, revelationibus illustratur, tur a diemoniis et liberatur secreta et : oppugnaad serviendum in tione carnis libcralus : visa Dei[iara prote- geus po[iuhim iiiipuri hominis hypocrisis de.\ntevarii» et Deo vocatur8*.Cnp.3Pr" illusoribnssuisorat, futura eniintiat, tecta S3*. Cap. 25. 1)e initio doloriiin, : lupanari : a christi advenfiira praegrcssurorum scortis ad libidincm frustra solicitatur absti- Hcgibus ultimo isto seculo C(instaiitino[ioli fu- nentia et raptihus in oratione excellit 12*. diutinain , turis 89*. Cap. 26. De Jud»is et Antichristo, Cap. 4. Saeviente gravi temjiestate, ejusi[ue tyrannide ac raundi fine 94t. Cap. 27. ecstasin patitur, in ccElum raplus et varia conspicatus 16*. Cap. 5. Ejiisdein ecstasis et visorum continuata narratio 20". Cap. 6. Diemoni sub specie humana sibi calumniafo illuabsentia cogiioscit, Epiphanii cum Philosophis de SS. Trinitate sapiensdispuiatio 23". dit, Occasione cmlestis Iragrantiae , suh sacra lectione perceplse. narratur historia 'l'l:eodori, ab Angelis iiitertoriiicntacoiiforlati97*. Cap. 28. < Extreniuin Andreaj : cuiii Epi[)haiiio et Auctore colloquiuin ctiias, coelesli odore indicata discessus, obitus, san- Cap. 7. et tentatur Epiphanius obvium habet daiinonem hujus artes eidcin ab Andrea : 28 Ania M. Hom!e, 23 Anolinus Coinmentarien. M. Ei Martyroloijio Hier. 100* 738 Urbano 7 cum S. lil aperiuntur, et remedia suggeruntur 26*. Cap. PP. Maji T. Fl 26 INDEX SANCTORUM 26 Antcon M. in Africa, Ez ifurlyTd. Ilier. 28 ArmiMiii seii Mariminia, Ex Marlyrol. 27 Aquilns vel Aquilinus aut Acculiis, M. xandriic. E'x Marlijroloiim 366 736 Al«- 26 Berengarius Mon. setale et Flavio in urbe S. Papuli Comm. d Anselmo Vitae scriptore 443. Vita a variis edita 444 in Gallia. 28 Avcltia M. Uoina'. 28 Anfjiistinu.'- Kii.Cantiiar. I)e Ex Marlyroi llier. 672 738 Gocelino 370. 26 Bobolinus Ep. ejuscultuet Viennen. ffitate : Comm. de 442 rccentiora Elcgia. in Aiiglia COMM. PR. a 25 Bonifacius PP. IV per Ronia;. Comm. Dc Panlheo Epitaphio, anno et Vila ct Tran^latione, ac (luplicis scriiitis eum dedicato, cultu, Moiiacho, festi cclebritate die mortis, acdupliciTranslatione corporis 74 VITA e\ eilitiune Mal)ilionis. Prologus et l)imio Cajdhim Vi. Cap. \. Res gestae usque ail ingressum 374. iii .^ngliani, miracula S. in Gallia ji.-itr.itn 6'"//. 2. Iiise ingressiis. ConverGregorii Vjoelestinus 23. Caiiion M. apud Griecos. ExSynax. MS. 26 Afer AcheruntiiB ejus in sio S. yl';thelreili Paiiii- Rejiis. hrtitia En. Luc:inia. 378. Cap. 3. Miraoula S. Auguslini , CO.MM. PR. De Epistola S. Gregorii CLristianis 382. Acta cum liriinniliiis p.M- Aii- 6Vi/;. 4. Pra'ilicatio : corpore et ecclesia, Actisque suspectis et compendiis inde sumptis 26. ACr./. Prologus 28. Cap. 1. S. Canio Pr;e.''ecto gliam. Ciip. ejii.sque convcrsio varia niiraculaSSti. coram farthagmensi piofiietur 28. Cap. J. tatus. fidem Christi •'). S. Livinus baplizatus et instructus, 39'.). Variis tormentis tan- S. Auyusiiiii obifiisct scpiiliiira /IPP. vim Ex Clnou. liromloni. De niortuis. ad evictioet Ab Aiigeb) translatus in omnibus invictus perstat 30. Cap. 3. Campaniam, ibidein Cap. 4. nem Decimarum prob.'ind:im, a excoiiiuiiinicationis clarct miraculis 31. Obitus et sepul- Sancto suscilatis 302. eodem Uoreliuo el e.c MIRA- tura ejus : Translatio S. .\clieriiiitiaiu 33. APP. 34 CULA Aml. Edil. Malii- lionis. Capitiila prioris divisionis. Cap. 1. In- De Baculo 28 Caraunus M. Canionis Vitse et in Diojc. Carn..ten. COMM. PR. , jurii puniti, contraclus nioribundus sanati a de ejus letate , Miraculoriim actis adjnli periclitanles in mari 394. Cop. 2. nanfra{^i aiit jicridilanles , Alii ecclesiastico cultu 740. ACTA Ex MSS. iiiorte aut temInqiiela, peslalibus liberali 397. Cop. 3. Miiti claudi gressu, 4. captivi liliertate donati 400. Cap, Sacrilegi aut iircverentes puiiiti, Prolng.js. Vita. 741. Miraciila&S.l/SS. 744 27 Carpia M. iii Airica. Ex Marlijiol. Hieron. 673 26 Carpus ex lxxii Episc. Beroese. Comm. EIo„'ia ox Gr^cis, Episcopatus, Laureola an idem : iiilenique ptenitentcs sanati 403. IIIST. Prol. qui Cretensis Presbjter a Dionysio ad Demo- TRANSLAT. Ex lili. ediiwiie Maliilionis. ad S. Anselnium Cantuar. Arcliiep. 1, Caintula 408. CiiiK 1. Iiiter deinnlienduni vcte- rem ecclcsiam invenitur S. Augiistiiii ct transfertur 2. corpus 409. Caii. Translatio SS. , Laurentii, Melliti, Deo-noli, Justi, Hoiioni Nolhcliiii 411. Cap. 3. ef 28 28 25 28 2b 353 M. Roina;. Ex Murtijrol. Hieron. 738 Castula M. Rnm, ultimis duobiis aunis , nadii, in monasteriis S. Petri etS. .lacobi 98 obitiis sepultura I4b. 25 Gerius apud Montem sanctum in PR. De ejus cultu, Vita, ajtate. riTA Aact. Matthaeo Masio Erem. August. Ex MS. ^S loci PR. % 1. De 28 Germanus Ep. Parisien. COMM. ejus ietate, Vitaa coaevo scnpta, Professione, an Benedictina ? 764. § 2 De discipulis ejus variisque gestis in Vita prieteritis 706. VITA Ex variis JHSS. e.t impressis. .Auct. VeI Piceno CO.MM. ALIA Centil ex MS. Censuali III. Centii Caiierarii 1 postea Honorii Cap. Elcclio Gregorii, Komani et Guiberti : Kavcnnatis , maad cbinationes punitae Heurici insnleiilia depositionem P.mtificis progressa ct castigata 146. Cap. 2 Henrici pervicacia. Rudolfi, eleclio, irriti ronatus Gregorii pro pace Ii9. Cap. 3 Guiberti Antipap* promotio Henrici mors Grcgorii 151. ACT/1 fnga ab urbe : : nantio Fortunato Presb. postea Ep. Pictav. Cap. 1 Ortus, studia, sacerdotiura, Abbritis III ex nostris MSS. Vitis Pontificuio. Cap. 1 Acta primo hiijus Pontificatus quiuqueunio 183. INDEX SANCTORUM 1S3. Cap. 2 Pliires Synodi a Gregorio deinceps habita! 155 Dioec. 28 Guilielmus Ercm.in Comensi COMM. DalEpi- De ejiis vit* actis et Martyrol. ctiltu, Ex el Cliron. Fisil. larini, Comi'nsi, scopi 820 Mon. C.-isinen. ExScriplo100 ribus Italis i Urtiano Papse 23 Joannes Presb. M. cum S. Marlgrol. 25 Joannes M. Gortina; in Creta. Ex 24 Hierongmiano 25 Joanues Psichaita Confess. CP. sub Iconoma- 25 Jejnnius Mon. Hieracii in Calabria. 26 Guitiizo COMM. Cap. PR. Fjuslaus 1'elro chis. COMM. Elogia ex Synaiariis, Cogno- in Diali gis Desiilcrii Ali. Vita a Dia- men unde? 99 cono scripta. Cttsm. Relii|uia; i'i5. ACTA Ex MS. 1 Prologu.s IM. Ortus : vita monasticn et eremilica. Oppressio monasterii Casinen. illustre miraculum 'i'i7. Cnp. 2 Ca- sinum a obitum ta suis opprc>soribus lilieratuni : : hi (li - 27 Joanups Papa I Mart. COMM. HISTOR. In qno etiarn agitur de Symmacho et Boetio. Cap. 1 Terapus et acta Pontiticatus ac Legationis Const.intinopolitanfe 094. Cap. 2 Symmachi et Boetii sub hoc tempus vexatorum laus 090. Ciip. 3 Boetii et Joaiinis vinitus [inniti 4'i8. jiiir.iculaSiincti in vifa et post mors at, Cap. 3 Novissima invontio cor- que cultus 099. Cnp. 4 Symmachi cajdes poris &n. 1627, a M. Ant. scipione descrip- Tbeodorici R. infelix exitus 450 H liplici.nis V. M. Cnrinthi pore, ct COMM. Ph'. De vario cultus die apurl Graecos, Marfyrii tem- Actorum sub nominibus tesliumocii- latnrum Lucinni ct Pauli incertiludiiie 728. ACTA susiiecta, Ej: Gr.rro fhrent. Pro- MS logns. Cap. i. Confessio el tormenla sub Pe- riuio 730. Cap. 2 Tormenta Oriente. et mors sub Jii- sfino 730 in 28 Jucundianus M. Sardus. V. yEmiliiis 27 Juliaiia M. apiid Grjecus. Ex M.S. Synax. 25 Juliana -M. Blerie in Tuscia. Ex Marlgrol. Hierongmiano 24 27 Julius M. Dorostori in Mcesia. Comm. De ejus notilia ex Martvrologiis, deque Actis Passionis. ACTA Ex MS. Marci Velseri 6b4 28 Julius M. in Painphilia. Ex Martgrol. 736 28 Juslus Laicus Vicensis in Hisp. Ex Vinceniio Domeneeco 704 Justus Ep. Urgbellen. Hisp. COMM. De cultu et rebus gestis 708 702 720 073 27 llelladius Ep. M. Sijnftxariis et COMM. pro amissis Aclis, substituuntur Elogia. Me.nseis : Quo Ex J^ambertus ex ipsa Episc. Venciei,. conjccturam quajritur 26 Helcna M. curo fratre Abercio, AlpliJKO nala ? tempus Martyrii per 703 an ex palre Ex Sijtiax. el aliis 3G5 COMM. 453. PR. De cullu et Aclis a teste oculato scriptis, dandis MS. Venciensi et Barali ACTA in 20 Heraclius M. liitim Tiulerti in Urabi'ia. Ex 'Marlyro- 366 a Plegali 28 Lanfrancus Archiepisc. Cintuariensis glia. 454 Anet 28 Herculnnus Tuscia Ord. Min. de Observ. in COMM. PR. VITA Cii/i. 1 De Vita a Milone COMM. PR. ex MS. Dc cultu et actis. Eadmero scripta, aliisque ejus laiidatoribns et I. riTA tini Chronica Mariani in Gallia. Floren- cultu 822. Ex MS. Beccensi. Pro- 849 logus 823, stica, Orfus. studia. vita C'a/i-2 mona- 27 Hildevertus Episc. Melden. § COMM. nlficium Prioris 823. A;ta cum 1. Do cultu ejus cum Lectiimihus pmpriis, Actorum uiala fiJe. i]isiusqne a'tate 704. § 2 Translatio Gornacnm, cullus, miracula, an Giiilielmo ceiise Duce et Berengario bseretico, Becmoniisterium instauratura .\bbatia , Cailomc:i>;is suscepta 825. Cap. recusato, 3 Rotoina- post extinctam ibidem S. Guitmari Abb. gensi Arcbiepiscopaiu sein admitterc cogitur Cantuarien- Centuleii. menioriam ? 706 28 Hilus M. Uoma:. Ex Marlyrol. Hieron. 738 28 Honiinius M. Roniae. Ex Marlyrologio Hierony- miano Lanfrancus 828. Cap. 4 Efclesia Beccensis consecrata, Cantuariensis restaurata, jura vindicata 830. Cap. 5 Decisio controversiaj de Primatu Cantuarien- 738 I sis Ecclesiaj supra Eboracensem 832. acta, Cap. 6 Reliqua Lanfranci obitus, i translatio 835 luiuriosusejusqueUxor.Virgines, in VITA 1 11. Ex Lihr. Hisl. novornm Arvernia. Ex 2b Cap. S. Greg. Turou. Istialus M. Ephesi. Ex Mariijrol. Hieron. 38 20 Lanfranci in Episcopatu largitas erga ecclesias. monaclios, pauperes et in recupe; randis Ecclesiis Cantuariensis juribus felici- 837. Cap. 2 Stabilitas monachoruin procurata, jiira ecclesiastica propiignata. Succestns Jlacobus-Pbilippus Faveniia.. sio Willelmi Presb. Ordinis Servorum II in regnum 8'tO. COMM. PR. morte scripta, ET MIRAC. rio alTixa 105. gliesio. De Vita. statini a familia et cultu 105. VITA FRANCUS Willelmi stinensis lis , ANTILAN- Tliorn Monachi Augu- sua seipsum mnkdicentia refutan- XI. Kx Veteri tabula i-. sacraAucl. Nicul. Bor- g^2 in EADEM 25 Leo Ab. Direc. Trecen. COMU. et De ejus 2 parte Anniil. Ginnii. Hujus Pr"logus 100. Ipsa Vita; bistoria 100. Epilogns Ex A^ita, cultu_ miraculis 73 27 Liberius, Percgrinns Anconae. ciis. COMM. Crili, PriKd. Giauii 107. Coiitinuatio miraculorum 108. Appendix Giauii 171. Instruraentum Dc fabulositate Actorum afflctorura immunitatis, concessa- pntri ipsius Reati ejnsque posteris. ex MS. 171, APP. De variis primi a morte cultiis documentis ex y^O 25 Lucianus Diac. M. cum S. Urhano Papa 4 26 Luc.anus M. Tomis in Ponto. Ex Marlgrologus vero cultu, et verosimili jectura circa a;tatem con- MS. 448 , 96 S. Januarius Mon. Casin. Vita, inventio J73 Miracula 445 450 V. Gmniio 28 Lucianus M. Sardus. V. ^milius 25 Lucina V. M. Roraai. Ex Actis S. Urbani i» Lucius M. Sardus. /-'. yEmilins 672 736 4 736 M AD TOMUM VI MAJl. M lagniis M. M. iii culosae. lutiira praedicta, zelus ingcns anima- rum 202 Cap. 10 M.ipisterium Jiiniorum Africa. Er MutUjml. Hiero- mjnmm 25 28 Mainili.uiiis Presb. M;inveii.'i pestum a S;uicla, ejus humilitas. iiiiio cuni Deu et inentis puritus 205. Cn/i. 11 Zelus divinai voliintatis impleiuUe, servaiuUu RcguliB, 366 M. ciim S. Urbam Papa in 4 Episc. Bajocen Normannia. cultu, Actis. VOMM. PR. FIT.4 mioiu) pauperlalis et castilaiis liiendic 207. Cap. 12 M.agistra Novitiarum f;icta eas egregie instruit, fiitura De ejns ivtate, priBdicit, videt glorinm C(i;i. B. E.r vcleri Cliarlario Biijoceusi lloinoe. 787 Abiysii Gonzagie, moriios ciirat209. 13 28 Marciana M. Ex Mariijroloijio Hieromj- Extremiis 738 E.c Marlyroloijio Hierniiij. PARS voros, 213. II. Continens siiigulares quo.sdam fafamulio 1 niorbus et obitus SancliB 28 Marcianus M. Roma;. iiiiiino dilecta- sum a Jesu Chrislo 738 ^'.r concossos 218. Cap. cta) Raptus dieriiiu 40 po:.t 28 Marcilius M. Rorax. MarUjrologio Hieio- nuncup:itam Professionein 210. cordi inscribitur, etaiiiiiiiu Ciip. 2 Saii- nijmiaiio 738 28 Maria Hagnesia V. 3 Ordinis S. Dominici, Fljjrentia'. CO.MM. PR. Dc corporis incorrupti Verbum Caru fuctum, imprimunturStigmataCrucilixi 221. Cap. 3 Particip it oinnibus ex ordiiio toruiontis cultn inchoato; ileque Vita bis lenine a Coiifessariis et familiaribus scriptu Domiiiicie Passioiiis 223. Cap. 4 Sp.iusaauiiulo 103 *. VITA domeado- li Christo despon^a. etiani Corona Auct. D. Augustino stico. Carapi Fresbyt. ejus spinea per visiuii duiiatur 220. ter coiitcmplaliunes Ex MS. Iliil. Prologus, et Divisiu Ca- 5 Indc Cbristi sepullura et Cii;i. pitum 105*. Cap. appliciia reinedia ria Irdbituiii tertii 1 Infuitia, pueritia, resurrcctione, cor ejus accipit, :u; postc;i lescentia, et inorbus Maria», einueciini damno iii lOG *. Cap. 2 Suscipit Ma- Ordiuis, Auctoiem ; sa- donuin suminaj puritatis 229. Cap. 6 Contemplatio Dominicio ascoiisi;inis, ct alia 4 dierum ecsliisis 232. Cup. 7 A Sanctis Igii.atio et cellnnum domesticum recipit misericors, humilis, et mire obcdieiis 108 *. Cap. 3 Patientia Mari.-e etiam e.tteriiis vexationibiis probata , Angelo instrucla circa liuinililalom et fr;i- paupertate.o, vidclpouiias Purgatorii, no tris sui iu 00 dotculi lilierationoni proinovet tcrliai, quartie. quint;u niira ad afflictos solandos gratia 234. SYNOPSIS 237. ac 110*. Cap. 4 Prudcntia, castitas, sobrietas sexta3 Piirlis. imliculis Ec earum Praatiniis ct Cupiinni et discretio Mariie. Item freipientis Cojinuu5 Teutationes tule- OPEHA. S. Maria) Magihdeuui nionis usus 112 *. Ca/i, ratae, id tis Paz/.is. Pr;efatio Gollcctoris 237. Syiiop- ecstases occultatie, mala aversa a pro.ximis 114*. Cap. 6 Extremi morbi actus, et obitus Mariai 116 - Cap. 7 Coucursus po. pularis ad corpus et exequias sepultura ecclesia S. Mariie Angeloruin \\1 * Suiiple- m eorumdem 2il. PARERGON l)a Simctarum ecstaticarum, secundum spcciesnaturaliler pr;elialiitas duranle r:iplu quandoqua motarum. diclis factisiiiie, ad historicarum quiesli.iiiuiudecisionos iiim tr:iiislcreiiilis 244. mentuin ciuiii, 1. Ex vita per Fr. .Mexand. Capucscri]ita 1 ALIA VITA Ex Prxfalw 1 Italico Ceparii et Fotii. Maria; Confe.-^sarium, iO*. Paslr.rioris Tituli Capitum 247. Cap. et pietatis exuiv.itia EPISTOL.l D. Hieremiie Foresti familiaris Ilal. i Priina Sanolffi ietas, anniirn ad D. Augustinum prufatum. Ex MS. monaslerii Aaijeloruin. Exordiiim. Pars faina Mariie ante lata deciiiium 248. Cap. 2 l'rim:i I)e ejus Ciiinmunio et ctjelitiis iii ista iotatulacoliii ad Auctorem [lerlata, et liujus dona. Scsquianni inora raon,asterio prinio cuiu ea congressu 121 *. P,ir.i 2 Spirituales fructus ex colloquiis Maria; relatiab S. Joaiinis230. Cap. 3 in Proobt nendoingressu rnonasterium Angelorum, cum parcnti- Auctore 124*. Purs 3 Miracula (|iueiliun circa ipsam et per ipsain facta 12.5' *. Snpplem. 2 De ejusdcm gloria, S. Marice Ma„'d.ilense Ilal. bus ct Ciinfessariodoliberat Saiicta 252. Cap. 4 Primus sccundusque ingressus Saiictiu in monasterium, 5 et sii.scoptio habitus de Pazzis varie rtfvelata. E.i MSS. 127* Tirooiiiiuiii cl Prufessio, atqiie 234. Cap. hanc seciita, post 40 dierum raptu moi bosquc, miraculosa sanitas, Ca]i. iis 2S Maria Magdalena de Pazzis rentia^. Ordiiiis Carin. Flo- CO.l/.l/. PR. De Vitis Sanctae, cuui contiiiuatione novitialus 257. Ecstases Miigdaleiiio, et quomodo in scriptis a Vinceutio Puccinu ct Virgilio Ceearunuiue editiotide 17,'). se liaberet, certaqiie fieret noii csse illusio- pario, Confessariis ipsius, nibus et .\uctoruiii lico Puccini. f^ITA Ex Ita- nes 260. Cap. 7 Propheticus ejusdera .spiritus, prajdicendis fiituris pribatus 262. Cap. 8 Proamium PARS I. Totius Vitae San- Cognoscendis oc.Jultis et pcuctraiidis secretis serieni continens 178. Cap. 1 Nativitas ctie, piiei'itia, teriiini cordiuin clarescit .Magdalena 264. Cnp 9 Ani- vocatio et ingressus ad iiiona- 181. Cap. 2 Religiosa Professio, eamque secuti raptus, nec non abstinentia iii pane et aqua 182. Cap. 3 Regula vivendi Sanctae data a Christo, et veheinentia amoris ejus 186. Cap. : functarum status, sajpissime cofavores divini alii, nec non curationum 200. Cap. 10 Ofllcia per gratia maruin vita gnitus a SaiicLa : Beatam administrata : Junioriiin ac Novitia- 4 Exameu couscienliie in ecstasi quinqucnnidis probatio, post praeparatorios ad eain raptus 188. Ca/i. 5 Miracula probationis tempore patrata per Sanctam, et rum magisterium 269. Cap. 11 E.iimiffi discrelionisspiritus in regiraine earumdein 271. Cap. factum 12 Quanti fecerit ; .Sancta Religionern staturn(|ue religiosum et quo zelo studucrit el ejus perfectionem promovere275. Cup. 13 De erga Dciira Jesura favores aliqui eideni tunc concessi 191. Cap. incenso illius araore 6 Ali;e graves tentatioiies, variis divinis fa- voribus interpolali 194. Cap 7 Similiuin tentationuin et adniixtorura eis favorum prosecutio 198. Cup. 8Favores, explelo probationis te.-npore ccclitus accepti : sponsuni suura 278. Cap. 14 De ingenti desiderio sanctae Coramunionis, atque ut aiiie digne coinraunicarent 272. CVip. ISDeeximia Sanclae caritate er-ga proxiinum, et zelo vitx- per reliquam pro animarum salute, itein erga Novitias, statem forma 199. Cap. 9 Curationes mira- Conversas, et infirmas 282. Cap. 10 Quod- dam INDEX SANCTORUM malutinum cxercilium, cura olilaipsiiis, et quinque petitiones pro OriJiniliu» religid.Ms faciend.c 2H5. Cnp. 17 De profunda iiiniiilitate jMaria; Magdalena; dain ejus tinne sui 28C. Caji. 18 .Mia excnipla et (lociinienta militati», relicta a Saiicta liu- 288. dip. 19 De virtutibus et volis obedientia; ac pauperlatis, a Sancta servalis et Cap. 20 Exiniia cio et castit.is ejus, et commemhitis 290. media ipsam conimernoiinullis Con^ervandi, fiigaque a colloijiiio et 6'o/;. rum secularibus 293 21 De oratione cnnlemplatione Sanct>e, et ipsi de afTeclibussnb ea couiinunicatis 294. Cnp. 22 Devoti sensus pultiirffi ejus:'ein supra ni)'ateria Se- Christi et .\»sumptionis Deiparae 207. Cap. in 2;t 1'atieiidi : desiderium adiiiirabile morbiis, obitus, Magdaleiia extreinus sepuliura, miraciila 200. (ILORIA PO!i1). TIJMA \ I'.'x variis .\uctoribiis et Monun.eiitis cum S. Prisco 362 28 Maxima M. Roniae. B.r Mariyrol Hieron. 738 28 Maximiliaiins I'iac. Hiinmgi m Istria 796 25 Maxiraus et Venerandus fratres MM. in dioecesi Ebroicensi. Couim. De eorum cultu et inventione, deqiie eorum legenda, sed fabulosa 35 26 Menioiius Confess. Petracorii-a; in Aquitania. Comm. crilicax. De ejiis iclate, laureola, ciiltu an unus ex Innocenlibus? 367 26 Mfiiediiia M. Tiiderti in Umbria. E.r Marlyrol. 366 26 Mindina seii Mnndinus M. Ex Mariyrol. Hieronymtano 365 Monachi Martjres Thecuae in Pate.stina, Ex 28 Marlyrol. Rom. el Cassiano 746 27 Murina M. Tomis in Ponto. Ex Mariyrol. 672 : 25 Marlj-res v millia, Ex Aelix S. Urbani 26 Martjres Plurimi Cociaci in Gallia. Papx 4 collccta. Pra-fiilw Culleiliiris P. 301. Cap. Miracula post moitein, impressa Italice ad Partis 2, et cuin aliis nonnullis re- calceni cusa post Vit.im, anno 1()20 iinpres.sam, 301. Ciip. 2 Alia ad finem Parlis 6 relata a PuCiip. atalius M. Roma>. Ei MSS. Sijnax. 739 28 Nicephorus Episdp." Humagi in Istria Comm. cril. de Actis S. Grcgurii Ficoclensis et Nicephori Antiocheni, huic altcrique Nicephoro Na cino 304. tertio 3 Ivxpositio sacri Corporis, post obituni aniio adliuc integri, et miracula qna'dani jtosterius a Puccino collecta, ot in Koiiianani editionein ex ipso et Processibus relata 30G. Cap. 4 Alia ex Prucessibus aCuratore editionis prajfata; collecta. Et alia Luca allala 308. Ciip. 5 Bcatificatio et perperam aptatis 706 28 Nicetas Episc. Chalcedon. in Bitliynia. Comm. De ejus ciiltu apud Gra;Cos, Actorum defectu, et Sedis tenipore per oonjecturam 798 28 NonnusM.inPampliilia. /i'j Marti/ro;. 726 ilariai Magiliilrni): facla olei, anno 162G, eam secuta mulli|ilicatio liiijus usii 312. Cd/i. atque miracula ex 6 Translatio sacri Corpo- ris ct Moiiasteiii, obtiiieiit a veleriad eura illiusque aniiiiiii quem nunc incorrujiti locum, post adhuc stnlus iisquc ad Wir.iciila 1GG3, 310. Cnp. 7 tubrus M. Romre. Bx Marlijrol. Hieron. 738 25 Olbianus apud Grsecos. Ex Syiiax. MS. 100 27 Oliverius Peregriniis Ancouse 720 V. Liberius. ilcatiticationeni usqiie ad an- nnin IGGl, 319. Cap. 8 Alia usquc ad annum 1CG9, 320. Cap. 9 Solennis Canonizatio SaiictaM'iiui(|ue secuta niiraiula 323. Ciip. 10 Eornnidem Miraciilnrnm prosecutio 326. Cap. 11 Alia iiiiKdara a Fr. Patricio Carmel. col330. Cap. 12 GratiiB miraculosaj ex Italicis 1 ardus E|iisc. PatronusLirini inltalia. COMM. lecla MSS. anno PR. De ejus ecclesia, cultuque in ea et Actis 367. VITA Auct. Radoyno Levita Lariuensi Br MSS. Prologus 368 Htst. Vit«et Translationis monasterii lCfiO, 332 Cap. ac primuni factas 13 Alia> an. 1670 ob: 372 seu et 25 Pasicrales Marlyrol. Polycrates Menaiis M. Dorostori. tenta; 334. Cap. 14 Alia; sequentis deceniiii 336. Cap. 15 De expositione corpoi-is an. 1G76, ct conliuuatione ciiltus usque ad nuperaiii Ex 22 27 Pauhis M. apud Grajcos, 26 Paulus seu Paulinus M. Trau.-lationeiii 338, Bx MS. Syna.r. 673 Ex Marlyrol Hieron Cap. 16 Novas Ca- atque apparatus ad dictam Translatiuncm 341. Cap. 17 Ipsa Translalio facta an. pellie fonua 365 26 Paulus M. in Africa. ExMnrtyiol. Hieron. 366 28 Paulus M. Romie. Bx MSS. Siynax. 738 2G Paulinus M. Tuderti in Umbria, Ex Martyrol et fabrira, 1685, et triduaua ad Corpus couspcciui populariexpositiim soleimilas 343. Cap. 18 Mirabilia festivitatem jam taiu pra-gressa et secuta ,'545 descrip- 366 28 Pelrus solitarius. juxta Collem Vallis-Elsae in 2S Mariiniiiia seu Arminia M. Ex Marlyroll. 25 Marius M. 736 Hie^, Cnrtiiia' in Creta, i'.c .Viirtyro/. Comm. Ex Waddingo et aliis 847 27 Phanurius M. in Rhndo. COMM. PR. De culEtruria. tu r.erto, inceito die, deque miraculis sec. 8 scriptis, et causa ea hic referendi 685 MI- rotiymiaao «ii Mariuenia Matrona M. Ex Aclis S. Urbam 4 27 MarlialisM. Toini.s in Ponto, Ex Martyrol 672 2.-; Martiahs Diac M. c.im 5. Uibano Papx 4 25 Marlyres 11 vel iii Dorostori. RAC. Ex MS. iiymo. Cap. 1. Vulicano Graco Auctore Ano- Ex Marnjrol. el Meiixis „„ 26 28 Martyres Romani vi vel ix. Ex ilariyrol Hiennymiatw -„„ 27 Martyres xiv, Alexaudriaj. Bx Marttjrol. 672 2;i Marijres xxiii, Ex Aclis S. Urbati, Pap, 4 2G Martjres xxii, cuin S. Symmetrio sub Antonio Koma; r.i Martyres xuCEx Acti, S. Urbuni Pap^ -21 Martyres cccc ,n Africa. . Cultus ex Rhodo in Cretam propagrttus, occasinne Sacerdotuin in Hispania apud Saracenos captorum 686. Cup. 2 Alia miracula apud Cretes. 689 S. Philippus Nerius, insiitutor Presliyterorum Oratorii Roma;. PR. De tribus COMM. Sancti Vitis, a Gallonio, coiiipositis, Baccio, Barnaba;o et ultima quarum prima I. dautur 456. VITA 1. Quinto Priuia Bx \ edita. Cap. post morteni anno Philippi stas, usque Marlyrol. Hier. ad annura 24 a;tatis 450. Cap. 2 Usque ad Ordines sacros, et annum 36 ajtatis 462. Cap. 3 Sacerdotio initiatus Sanctus, irapensius AD TOMUM YI erga proxiinos nuinei-ilms vaoat 463. Cav. i r.esta annoiuin IbbS. 50 et S7, 468. C.;p. S .\n:uis Chrisli 1538. a'tntis Pliisius ciRptis M.UI. 29 Socrefa cordiura noscil ,S95. Cap. 30 Prudcntia ejus et discrotio ad iininianim rcgiinen 599. Cap. 31 Kncrguinenos liborat, absenti- C .-Vnnns Chiisti I3S'.), 476. CajK 7 .\nni 1560 et ti-ium sequenlium acla 480. C.i/i. 8 .\li anno Christi lippi 44, 473. Cfp. Lus apparet, mortuum Cop. letatis 4S, 602. apud oinncs de cjus sanctitato a'slimatio 003. Cup 33 Siepius ad siiscital Pliilippus 32 Qiianta fuerit 1564 ad 1371, 483. Oi;i. 9 Itp^ gpsta' ab anno 1571 ad 157C inclusive 487. Cui'. 10 Annus Cliristi 1377 el (ininquc cunsciiueiues quwdam eveniunt, et tanilcm s.inctissiiue obit 609. Cup. 34 Appariiioiics post morleiu. miraciila, sepiilninrleni a-grotanti mir.i ipse 491. Cnp. 11 .^uiiiis 1384 et alii post huno quatuo- 494. Cii;;. 12 Aiinus 1588 et sequentes diio 497. Cnp. 13 Acla suh Pontiticatu Gregorii XIV et Innocentii IX 500. Cap 14 tura 612. aiiiio C-ina^ Civilulis-iwvx Kpinriipo, Dcqiio lleliquiis ardor peitoris : ailjiili pmximi, : a'gi'i visitati et Patrocinio Ncapoli, Prxful. 612, Cii(i. 1 323. Cap. 4 Sucictatem SaiictissiniajTrinitatis Saccrdotio iniliatus percgriuorum inslituit aliis Initiuui Orati.rii Palavini ct siidnris observari cicpli aiiiio 1632 in .\prili. Caii. 2. Siidoros ad S. Hieronymi sejungit 526. et Ciip. 3 meiisc Majti nutali, cum iionniillis apparitioJiinii A consilio potendi Indias revoc.itus, Jiiiheo- nihns Saiicli 6'i3. Cii;). 3 Sniliires cuni rum heereticorum iii urbe conversioni judicio Picloriini ct Phihiiophoruin do roi su]iei'ii;itiiralitate se impendit cum fructu 328. Cap. 6 Pro CaAii- 647. Cap. 4 Pairociiiiiim Neatranslata; sacellis Suiicti,pr,i'5orl,ini duo- tholica fide tuenda Cssarein Baroniiim pnli suscepluin ct Koliqni:c eiiduiii nales ecclesiasticos scr.bere jubct 330. Cap. 7 iiiS.CoioH.Df biis in iedibus Caritatis spirituales exercitatioiies instituit : doincsticis, altero qiiidein RX culiiculLs, ecclesiain Florentinie nalionis re- qnod iiihabitare, allcro voro reliqiiiis gendam Christo suscipit 533. Cap. 8 Varias pro l)e celchrare solebat coiifectis. ex a.'diciil.u ubi inagna ex parte geslis ejus persecutioncs passus. Congreg.itio9. V, .\pp. post Toiii. 7. nem nullis Oratorii fundat 536. Cap. ejus in noii- 28 Podius Ep. Floronlinus. Comm. De in Pontificatu spiritu filiis, vila; in Sanctiiate Vallicclla Ex vaiii.s. 818 prseclaris 339. Cap. 10 ilii Novk 25 Polycrales Muriijrol. seii /1 Pasicrales M. Dorostori. Ej: Congregalionis Pi'a^[insiiuram snspicit 341. Cti;?. 11. Ouantam obedientiain ac reve- rentiain sui niiines pra-stiieriiit 3^4. Cup. 12. De ejus in Deum cariiaie 546. Cap. 13. et Saiiclos ; He548. ligio erga Deiparam fervor De- 28 28 28 26 23 736 Piirtinus 736 Priamus M. Sanlus V. yEmilius 730 /ix MorlijroL Primus M. iii Pamphilia. Priscus M. Cociaci iii C.aliia COMM. PR. Ue Menseis seii Prolus M. /i"j; Marlijnl. votionis cominunic;itus cuiu pro.';imo Actis Pa,ssionis ct Traiislalioiiis, Iiquiis362. ,-/C7'/lexvariis ciillu et Re- Cup. 14 De dono iacrymnruni et orationis in Philippo 550. Cap. 15 Ejus caritas erg:i proximos 353. Cap. 16. Ut jiiventutem piocul a vitiis MSS. ct IJreviario Autissiodurensi. Cap, 1 Martyrinin S. Prisci el Socioruin 363, Cap. 2 Rcliquiai honorata), contineat, omni studio conleiidit 536. templum erectnin, desolalum. restitutum 364 Marli/rol. Cap. 17 Ad suos in extrenio agone juvandos, 28 Protus seu Portinus M. Ei 736 diligentiaiii adhiberet 557. Cap. 18 Multos ex variis tenlationibus, molcstiia et scrupulis liberat 560. Cop. 10 Eleeiiiosyn;e et cordis teneritudo erga miseros .563. Ciip, 20 Virginalis castitas 560. Cap. 21 Abstinen- qnantam Wuadratus Ep. Atlien. Scriptor Ecclesiasticus. Comm. De ejus doctrina. Episcopatu, cultu ; tia in victu, divitiarum conteiiiptus 568. Cap. dignitates recusat; et hu- 22 Primariasetiam militate excelleus, suos ad eamdem instriiit distinguendisque ab eo .Magnesiciisi et Piiiladelphiensi cjus nominis Kpiscopis. An Carme333 lita et institutor S. Telcsphori Papa;? 371. Cap. 23 In virlute mortificationis seipsura primo, tum etiam alios exercet 374. Cup. 24 Patientia injuriarum et morhurum excellens 579. Cap. 25 Constantia alque perseverantia exiinia 581. Cap. et 27 Quintus M. in Sardiiiia.ix^l/arfyro/. //«r. 673 K J\agnulfus M. 27 Restitiita in 26 Ecstases, raptus visiones 583. Cap. 27 Prophetico spiritu Artesia Sylloge de cultu, eleva- tione, et ietate 709 Sorffi in mortera pluriinorum, et aliorum sanitatem, ahaque plura praedicit Philippus 588. Cap. V. M. I. Campania. COMM. PR. § De ecclesia et cultu, ac corporc diu 28 Summas dignitates multis prtenuntiat, aliaque absentia et longe remota 392. Cap. nuperque invenlo 6.53. § 2 Acta Passionis et Miraculorum, a Gregorio Episeopo quaesito, Tarracineosi AD TOMUM Tarraf.inensi do<;cripta : VI M.\JI. scius tenuitalis 676. Cap. corporis existentia Confirmatiir e.i. i EpilciKUs cnrumdem prosecutio 681. Cap. 683 cuin invocaliiuie Sancti in ACTA Kx vamsCoiHdhus MSS. 27 Thcrapon l>reshvt. M. Lydia. Ex Stjnaxarii.ii LIU. I. Continens passioiicm sancta) facta Virginis. LIB. II. Continens niirac.iila G5H. a;tale scriptoris Gregnrii sec. 1 1 MSS. 27 Ticianus M. vymiiiiio in Sardinia. 674 Ex Marlijrol. Ihero"'"' aut 12, C62. Imrntio dcscripta a Conr. Janningo teste ut plurimuin rculato. 66o in 23 Timeu.s M. Ephesi, 25 Tomunus M. Ephesi, Ex ilailijrol. Ilieron. 26 26 Ex Marlyrol. Hieromj 27 Reslitula rarula alia, THANSLATIO Galliam ex MiGallico conlractaa Nicolao lielforlin 6fi8, pn fitmdem 009, Ilymnus in Gallia. lix 671 Brev. et U 28 Hi(;omprus Ep. Mclden. Stitissnyo 20 liulinus M. in Africa. Ej: Marlyrol. Jliti 746 3CG L Pisis in baldesca V. Ord. S. Joannis Hierosol. Etruria COMM. PR. Vilffi De ejus cullii .ieque originario Ilal. lextuamisso 844. FITA E.c Silvani I liatm 25 Urbanus .iccus O.iccus M. Africa. in Africa ICx Marlijrol. Ilieroii. in 673 073 27 Salucianus M. Ilieron. S.irdinia. lix Mailijrologiis COMM. I'R. % 1 Acla Martyrii, quaidam hic edita, reliqua omissa. Aclorum Appendix 4. § 2 Torapus P.ipa Marlyr. ria 845 Va- Sedis. Cultus sacer : ejus et Socioruin, alio6. 25 Sanctia M. Hler^ai in Tuscia. Ex Mnrtyrol 11 le- rumque variorum sepuUura rehiis § 3 Excerpta tonijmiaiio. 24 739 28 Saronas M. Koma-. Ex MSS. Stjnax. 26 Epliesi. Ex Mailtjrol Jlier. 2!) Saturniuus M. Uinhria. Ex MarltjtoTiiderti 20 .Saturuiiius M. iii cx variis, de corpors ad ecclesiam S. C;Ecili;u Iranslato 8. § 4 De .aliciijus S. Urhoni corpore et cultu et v u-iarum suh eodem Catalauni.s in Oallia : in PontiHcatu gestis, et 366 lotjiis 26 Marlyrol. Hieron. 25 Salunis M. Epliesi. Ex inUmbria. KcMnrt!/!'. 366 20 SaturusM. Tudcrti H^''!. Saiurus aller M. 25 Savinus Ci.iif. iiomine reliquiarum veiieratione pluribiis in locis 9. ACTA Ex MS. per Notarios S. R. E. cullecta. Cap. 1 S. Urbaui et Sociorum captivitas, in carccre mortuus. Ex Aclis S. Conslantia inter verbera. S. Anolini conversio ct Marlyriuiu 10. Cap. 2 Sancti et Urlwiii _4 Sardinia. lix Mnrt. Hier. .socioruin nis, 27 Sciabilus M. iii 28 Secundinus M. .^'.r Miirlyrnll. 28 Seiialor Ep. Mediolanen. COMM. IIIST. Cap. 1. Acta, elogia, et ajtas 759. Cap. 2 Quihus argumentis lllustrissinia Septaliorum fainlia sihi 073 736 animosa professio fidei vis oratioverbera, martyrium 12. Cap. 3 SS. Mar: meniai, Liioinw, aliorunj conversio S. Urhani dix. : corpora et Sociorum translata 13. Appeii- euin arroget lilera; in 760 Hctruria. Martyrium SS. Marinenise Luciiia;etSociorum 14. TRANSLATIO ET MIRACULA,E.rMS.Calalatui. CAP.\ SS. Urbani ac Tihurtii et S. 28 Sentiana M. 25 Ex Marlyrol. MM. corpora Roma Autissiodorum, Jlierotiymiaiio 24 alterum liinc Catalaiinum ad monasterium Seiizius 1'resh. lileisein Helruria. COMM. PR. De rultu Blerije et Spoleti, Socio S. Mamilia- 25 Scptimus, 69 ex MSS. SeptiraaM. in Africa. Ex Kalrnilar. Carlhag. et Marlyr. Hier. 25 Servuhis M. Tomis in Pouto. Ex Marlyrol. 672 27 26 Syuinietrius M. Ronia;. Cninm. Marljriuin et no, et Actis 70. Seiitimius, vel ciiltus : VITA Urbani 15. Cap. 2 De prupria S. Urbani capellaad Matronam, postan. 1141 inirai^ulis ilhislrala 18. Cnp. 3 Captivi liberati ope S. Urbaiii 20. Cap. 4 Alia miracula ejusdem 21 28 Uroria M. Rorase. Ex Mariyrol. Hieron. 738 (^orpiis aii Ledernaci ex ? Acta fabulosa 357. TR^NSL.ITIO iu Helgiura. Alicujiis Symmetrii T alentio M. Dorostnri. iixi.^ Ex Ex MarlgroU. Marhjrol. el Me22 Roina iluobiis MSS. 359 26 Valeria M. miano in Africa. Ilierony- 366 et 25 Venerandus Maxiraus fratresMM. in Dioec. l hecidulus ex Prafecto CP. Monachus Stylita Ebroiceusi. : COMM. De eorum cultu et in- Edessffi. CO.MM. PR. De Vita; Actis, cultus die, qualitate ac lempore PriEfertura; 747. Gra-co Elor. Iiuerpr. D. Car- riTA Ex MS. dono. Cap. 1 Praefectura generose ahdieata, Dequidquam ohniieute uxore 748. Cap. 2 Siiperatis dcuuo uxoris hlaitditiis, ac ea tandem ipsa luortua, vitani in columna ducit 750. Cnp. 3 Cornelio Mimo comparatus, post iuitum cum eo eolloquium, saucte moritur 752. ventione deque Legenda, sed fabulosa 33 28 Victia M. Komse. ^'.r Martijrol. Hieroiiym. 738 25 Victoria M. Ephesi. Ex Marlyiol. IJicrongvtiano 26 25 Victjriiis M. Ephesi. Ex Martyrol. Hietony- mtaao :26 26 Victorius M. Tudeiti logiis in Umbria. Ex Ex Ex Martyro- 366 in Hetruria. 25 Vinceiitius M. Blerse JJieroiiytniaiio Marlyrol. Epitome Er MS. Synax. 26 Theoinedus M. Tuderti in Uiiibria. rologiis 755 24 in Creta. Ex Mariij- 25 Vinceulius M. Gortinse Marttjrol. 306 : H ieronijmiano 28 Vippia M. Romae. minno 24 27 Therapon Episcop. M. ex Cypro translalus CP. COMM. I'li. De ejus cultu et crdiue deque martyrii et Iran.-lationis teinpi.re 674. Ex Marlyrologio Hierony- 738 MI- R.iC. Ex MS. Orxco Florenl. Aiictore Synchrono. Cap. \ Vilte et Martyrii acta per prajteritionem indicat Auctor, suaB sibi con- w W illelraus ex Ducc Aquitanise Mon. Gellonensis AD TOMUM VI in Gallia. CO.l/.V. M.\JI. PR. ie vitse et mimculo- PR. De ejus cnltu et Vita, male S. Simpli- rum Actis, ciiltu diebus variis. et Reliquiis "'.18. ciaiui atlributa, antiqua tamcn, et a S. Anto: ejusdem Saucti S. Benedirti duplki Vit;e .1111(111. Compend. Ex Vila VIT.\ Aucl. gravi ex ninoatque Laurenlio .-Vmalph. rescripUi ilem de alia dupUci, a Joanue Aretino et Rapliaela MSS. 800. Prologus. Cap. 1 Vita Sancti in seculo, militia contra Saracenos, mouasterii fundatio, sororuni oblalio 801. Cap. 2 dicto, 804. ta; bona Regis gratia, vale araicis mouasticuni habitumassumitWillelmus Cap. 3 bumillima mitiisteria a Sancto ; Cum VITA /tNTlQVA a AntoMino .\rchiep. Florentin. modice interpohita. Ex ejiis Siimim Ilist. ^t.EADEM, a lilnsio Monaclio post sec. i;t exornala. Bx Viilaterrano edita 49. S. MSS. Ex 84. VITA Uijhello. III a Laurenlio Archiep. Amalph. prout .VS. rl refcrri audierat scripta xi sec. exercita pius obilus 807. .M'FEND. Cliar- Prologus. Ciip. 1 Zenobii douationum monasterio factaruin 810. MlGellon. et Eiit. M. ja'n nolie vifelicet, cuipiam, per fixc scnpta noslra, religiosions cuftus adscriptnm ampfius, , qnam per Apostoticx Scdis Dccrela nisi sacro.sancta ficet neque aliam fiic collecti^ fidem pelere, 'luam pure fuimanam erroriqssos relali. anl nec relati quidem vel defuU pudignum suis merUis focum recipient; qnn nunc carent, quia vef de iis mhildum innatuit nobis qnol icriplor bttci Cuttits idonra confirmatiol Tafis enim CuUus ni-ii o^tenfaiur, non solet nobis e^se satis iur injuriam. Hoc si obtinuerimus, quanto prxslanUus , , , , quispiam, aul eliam pUtres , vel pnpidanter prxsumpta ex tafi pietnte licentia. indutgeat cuipiam nppetlalionem , SANCTIvel BEATI. MuUa sonix, ex tnctdenii commr^mnrnfts eltam enata ; ralionc em>nidabuntur fiaud dubie, in locii, femporibus per- qux tof inlibris non esse piuci, satis inieUigimu^ ex numero depreltensorum per nos ipsos, jnmque in adversnria relaiorum. Eos tumen qui de fiujwimnli non monitos velim, ne cum accipienda stutim per fitteras graliantm actione (ftanc enim expecfenl illico diqnabantur inslrwre., prds- numquam patiemur desiderari) ipiorum omaiu : responsnm ad singida. Ftert enim pilest, tU nou xque nobis proi/enlur et ex~ perientia docuit, ejusmodi contentionis, ad singufa respondendi sedulitatem afio non servire, quam ad emttlendum funem fiat. quem reciprocando magnum semper dispendium quietis et lemporis, sxpe etiam amicitix ACTA ACTA SANCTORUM MAJl TOMUS SEXTUS. iiiio 4 ciicn MDCLXxxv (•OHCfJ /'h/hiijx .si.s7cre iiiipirssionciii Mnji, leiitius oni llhri, ct coruni rvuli/ntioiirin iillrriorrin nova iterum iiiorn iiijecta di/fcrri, doiiec diioriiin islorumdierum ]>rolixissiinfi/lcln rxcitsfi liahc- lelur, vcl cllinn lolus inniiis ohsolveretiir, liilolernhile videhaliir /irldrni nlliiiiid />romissiv roiilinunlionis expeclnntihus. Hahehis cri/o iion jain trcs srcundie Pnrtis Tomos, loriiin let/tialcs jirioribus j .leil omnino qualuor, inoletiunc etinin i/ttain illi fuerint niai/ls cnstii/ntn. Sic /lorro lihroruin iiiitnerus, pro ratloue liiinilnulir niolis sliii/ulociis nctiis, ininime i/ravls, sprro, accidcl UihllophHls; ciim hnr oceasioiic (letiir ad/irietidls Tomo ultiino ^tppcndiclhiis ad omncs /triores futurum quiniiucTo- mos, et ijuns nlioiivi oporluisset in i/cneralc Su/iplcmciitiini diffcrre. Ills rri/o friirrr, Druin ineeiim Sniiclosi/ue i/uiis />recnre, ut eessnntlhus piihllcls prlvallsiiur ralanillalisiih hvs, jier ilrraln hiec inora sudnntihus IHajo prirlis lu/rrla fuil, relcrius proijredi fnciant Juniiim, tanto nilnori Totnoriitn nutnrro nhsolvrnduni, i/uanto mihivero cnncedant eatcnus vivere, i/iio /lossini totiim Semeslre tiovo studio reeoi/iilluin dare, duin irtas vircsiiue ndhuc pcrinitlitnl eo malrria minor sese ostenillt; spes extendere, non ointiino improhus. VIGESIMA QUINTA DIES MAJl. SANCTI QUI anctus rFBA.NUS VIII KALENOAS S. JUNil COLUNTUR /MartyresDorostori n .'i(a'sia seu / i Romanus I'assicr;itcs s S. S. S. 1'ontifcx. ^. seu Policrates, S. Valentio, Mamilianusj .loanncs, 1 S. Ciironuitius, ' Presbvteri, „ , , . Sancii ii aut I Uulsaria. iii, S. Sentiaiia. S. Diony>ius, S. Mai-tialis, S. Vinceiilius, S. Sanctia, jMartyrcs l{ler;e in Tuscia suburlji,' i tiinuchius, Lucianus, (Diaconi, ' .Vartyres caria, Romae S. Juliana, S. Vinceiitius, S. Joanncs, S. Maiius, S. MartvresCortynH; in Crefa. Anolinus Commentariensis, S. .Marmenia matrona, S. Lucinia Virgo ejus filia, Sancti .\xii, item xlii, et f|uinc|ue niillia, Eusoljius, Marlyr in Oricntc. S. I- la viaiius seu Faliianus, I S. Scptiniia scu .'eptinus/.Martyres inAfrica S. Savinus, in earcere extinctus Maji T. VI vcl Se;-tinius, 1 ' S. Saturninus, 2 S. Saliiriiiiius, S. Salurus, S. S. VIGESIMA QUINTA MAJI. S. Zenobius Episcopus Florcntinus, truria. in He- Timinus. Toniuiius, ( S. Lco Abbas, iii diocccsi GalliarumTrecenci. Martyrcs Eplicsi in Asia. S. Donifacius Qiiarlus, 1'ontil'e.x Romanus. S. Victorius, S. Istialus, / S. Victoria, S. in S. Aldclmus, lipiscopus Schireburnensis Anglia. apudGraecos. S. Joanncs Psychaifa.Confessor S. Flavinus, Kulr()|iia, S. Martyr Alcxan(lii;e. S. Olbianus, apud Grsecos. Gcnnadius, Episcopus Asturicensis inHispania. S. Coilcstinus, Martyra|)U(l (ira;cos. Atcllae et S. Canio, Kpiscopiis Alcr ct Martyr, S. S. Jcjunius, Monacluis S. liasilii in Calabria. Aclicruntioe in Italia lx Marlyrcs Cai'tliaginc. iMartyrcs, in diiBCosi S. Ma\inius, iliarum Etiroiccnsi. S. Vcnerandus, Grcgorius Scptimus, Sancti c S. Gcri^us, Romanus. apud Montem Sanctum in 1'iceno. Poiitife.^c Gal- B. Clarilus, Fundalor monaslcrii a sc 1'bilippus, dicti, Florcntite in llctruria. li. S. Injuriosus, jCorijugcs Virgines ' Jacobus Ordinis Scrvorum B. S. cjus uxor in Arvernia. Mariic, Favcntia; in /Emilia. S. M.\niA S. Dioiiysius, Episcopus Mcdiolancnsis iu In- Maudalena de Pazzis, Ordinis Canne- subria. litarum, Florentiae in Hetruria. PR^TERMISSI ET IN ALIOS DIES REJECTL Saiictos Synesiuni ot Tlieopomptum Martyres venerationeni core videlur, recenliori tisn Iran^lalum feslum esse lialiere Homa; in ecclesia S. ad xxii Maji : sed ncqiie isto, neque alio uUo die in- Blusii in Campitello, eoruraque ibi Reliqiiias esse, scribit Abbas Piazia in Satictuario venimns qiiidqiiam in recenliori Breviario Ordinii anni 1672 : de Salonie agil Romanum Martyrolo- Romaim. De iis egimusiiiler Prxleimissosx-s.1 siib Maji: gium xxii Octohris. oc dixiiims, lUos esse qui nomiiie Tlieopempti et Theonx Adelmus, colmitiir aliis m Januari;. Nos de Maria Cleophae pottssimum egimus ix Apr. S. Maronis Martyris natalis, in territorio Reatino, indicalur tn Ailelelmus, sidc Elesine, Ablms, inejiis MS. Falicano S. Petri, Parisicmi S. scriptiis est MmoUi(jio Biuelini. Nos \Uam edi- Vicloris, et alio Reginse Suecix : et omisso loco in dimm S. Calogerus Episcopus memoroliir lioiiibiis Ciirlltiisiaiii xxx Januarii. .vriiitis MSS. Casinensi, Allempsiano, el alio Valicaiio S. Addirela- Petri. fidelur S. Maro Preshyter et Briixelleiisis ad Greveiium. For, quetn cutn aliis celcbravimns ad diem Martyr esse. xv .\prilis. san lus esl Calocenis, Episcopus Ravennas SS. Sulpitius et Servilianus ttjrologio iitilicantiir in MS. Mar- XI Febriiarii. Trevirensi S. Martini, aliis Supplicius et S. Viuilina Virgo, Arton^e apud Arvernos, memora- Servilianus Martyres Romani, relali etiam duobns Branche de SancUs Arrerniie, cilalo Breviaiiii Claronwnlano, anno lo3t) Liujdnni excuxxi Feliruar. so. Acla cjns illustravimus ad diem lur a Jacobo S. Milo, .\rcliiopiscopus scriiili.\ proxime elapsis diebns. Acta corum dedimus .\prilis. XX S. Euphrasii, e et septem primis Episcopis a SS. Petri Ilispaniam missis, translatio Reli- Beneventanus. imliialur iid in Paulo in //ddilionibus Carlliusiie Bnurllensis Gre- qiiiarum, p:irtiin ad Regale S. xxiii Febriiarii. venum. De eo egimiis B. Bartholomffius ab.^nglario, Onlinis Minorum bium in Escuriali, Laurentii coenopartim Lliturgim anno mdxcvi in iacta Iioc die, indicatnr Hagiologio in Lusilanu Obsorvantiuin, Empiili in Hetruria. /loc rfii' refertur in Martyrologio Pranciscano: Vitum dedimuf., et pliis forlassis iii Cardosi, roloj. et explicatur a Tamayo Salazar et Marlyegimus Hispanico, qaando nos de eo snpiilemeiito dabimiis xviii Mart. XIV Januarii, S. Pancharius, Martyr Iinp. Nicomediffi.iiirfira/iir tn ^e- Ulide ejus aliorumqneadvenluin //isuaiiiV/nxvMaji. S. Secundus, Episcopus l.'onlessor, reiertur in scriptis noloijio Basilii Menxis, et Sgna.vario Grxco- runi,nli etiam, quando Acta (irf martyrit explicuimus, Additionibus Corlhiisix Bruxellensis ad GreveAbitlensis? diem XIX Martii. , num. Jn Episcopus Colitur is i et S. Maria) Jacobi Translatio, Verulas in Hernicis Mariyrolvijio Romiino liodie brutiir eliain in a XV Maji. S. Gerbertus Episcopus proponilur in iisdem Addiliontbiis, commemoratnr Gallitim. : cele- pturibiis : per prxsertim in nobis bactenus incognitus. S. Gerebernus relatus Narbonensem, Kcclesiis el totnin proprinm hnbet Presbyter et Martyr, ciim rsl S. Dyinpna, Ecclesia Arelatensi, ubi pro secnndo Niicturno su- XV Maji. Episcopus indinalur in inuntur Lectiones ex libro flieronymi contra Helvidiiim, in lioc S. Desiderius in MS. Augnslano , eaindem esse Cle.^phae. cnm flenschenio consentientis quod putet aim ea.qnamalii vocant Mariam S. Udalrici nec non pervetuslo Gellonensi ac membranis Argenlino'. nensis, relati repertis nvperque Auyustie xxiii Maji. Ordo Carmelitanits, pio speciali xita erga Deiparain devotioiie.eliam consanguineas ejiis colendas sibi vulgalus. Vtdetnr esse aut . Lingonensis, aul VienS. censueral el in antiqiiiortbus Missalibns ac Memoria gio, S. M.irthae, matris Simeonis Cltiffleliants : in raonte elo- Bieviarits suis notatitm habebat, Octavn Kal. Junii, Mirabili, recolitur in Meuxis cum Marise Jacobi et Salome Duplex, cmii Ofjicio proprio tolo; Daniel a Firyine Mariac in Speculo indi- Synopsin Vilx complexo quam pridie, cum Vito Simeonis /iiii yii.s, ertirfimii.v xxiv Maji. Innocentiu s ACTA S.\NCTORL'M. Innocentius Martyr bmi, et rfferliir in MS. Parisiensi LabMacentius diciliir in MS. Aiigiislann S. Udalrici. Ast Innocentius appetlalur a Peliv de niiis esl Woradus et et Vinedbaldus, Sacerdotes ; Verwaldus Nalalibiis, qui Viiicentius ia Poi-tu Ro- Diaconi monasterii Sithivensis, se Deo devoverant a moiiasterio iioii re;essuros. Hi a Danis diversis niaclali crucialiliiis martyrio Benegiirdus, mano, rohgii retalits S. Marcelli depiisitio, in H ieronijmiani xxiv Maji. apogropfw Corbeiensi Martysiib finem proponiliir : al S. corouanlur, Sabbato Penlecostes amio ncoc'i.xi. lla Iperins in Chronico MS. Bertiniano t^apitulo ii in Hutjone ./hbiile 1-1. Ihs Menardiii,, Bucelimis et Sau.isagus Confessoris depositio legitur in apographis Lucensi e! Btiimiano. In MS. Trevirensi S. Marcelli referunl ad Aiiiir (/(Vm, no beatos Mttximini hoc modo Marcelli Episcopi. .\lil)i Iraitilur : Alibi depositio S. : Martyres appeltant. Cilalnr n Menardo .Molanns, ijui eorum mcminil in Chronieo Sanctoruni Betgii cap. 12. (( (/1(0 appellnnlur Wocardiis el Winobaldus Presbyteri, C.erardtis et Regenardus Diacnui, Quia autem in Profesto ,«ci( Sabbato Pentecostes dicunliir oeeisi dirto anno nc.rCLXi, refercndi erant ad privcettentem diem xxiv .\laji, lunc cnini littern In MS. Eccte.^iix e.il ralicanx S. MaiTelli Episcopi. Diflicite conjeclare, qui.wam, sil. e.t pturibiis hoc nomine Siinctis, esse pos.Jddilamenhim Gnllici antiquarii art)ilramur,el forsan ob aliis ad alium diein relaliim. Est S. Mar- cellus Epi.',copiis Timgrensi!. ad iv Septernliris, risiensisnd sic r Pa: Dtnniniciiti E Pascha cctebralum fuil vi Apritis, el Noveiuliris, Diensis ad v .\prilis refernnlur. in <•/ fesltim Penlecostes xxv Maji. Il.rc aulein sunl qiix fa.ilis a.scri- ptures alii de his scinius, quos nullis anltqnitirihiis S. PRsrELUi Martyris corpus adservatur legio Societatis .lesu Ocaniensi in Castella Colcon- plos rcpeiimns: nisi forte sint liarchvardiis ct Dict- nova, et wiirdus Marlyres, Confessores. Gilbertus, siili relati hoc die a Greveno in Au- Roma ficlo acceptuni : de quo e.T Pseudo-Deitro clario Usuardi, qni tn .\IS. plorario (/((loiliir boati Marlijroloijiu Nisptinico ad casse forsan ntjnium est. Lnitprando varia congerit Taniaijus Sntazar tn hnnc dietn : qiiod indi- S. Rernardo nioiuichus in in Clara-valle, dein Abbas Suinsoteusis Coiuitatu Angliso SS. Eunuclms, et Lucianus Diaconus, Marlyres, memorantur in prxNobis fortian Manilion, Joannes, Martialis, I.incolnioiisi, (((»( ttluto Bcati mi'raura(i(r ab Ifenrique:., Chnleinoto, et Bucelino. Jongelinus ile diclo .led scriptis .Iddiiitinibus Carlhusiiv Bri..crl!insis. monasierio indical, ibidem //r)ri((W (lillmrliini, ab omni venernttonis titnlo ahstinet. hffc elaf,sis Murlijrum hactenus incognila ibi : altcubicoluntnr,quodnliquwIieliquix asscrventur. Egilhardus Abbas viu titiilo S, Coruplii ad Fastis Iiiilani. riii» SS. Felix et Vincentius, ContVssores et Sacerdotes, cotebantur olim tn ecctesia ipsis dicula, ubi eoritm requiescebnnl, et ft Heati, el (ir/.sfr(/iili(r A rinppiiiensibus Animas a cojpora Gelenio, Theodoro Rtiag, : iiiler itlustres prope iiibem : Aleltam, inler Juttx, Ctivite, Montiitni fuit anno 881 Bercttemi Capnam Neapolim esl. Ecclesia cversa hunr diem ctoi itm tn Actis cum urbe hac simul dicta Horum memorta servalur ad S. Canionis, in diclorum Sansed Ctivix patjo ocrisns a Niirmannis, suspicnfttrqnc Qclenius tib ejits niimine delorlum vutqare itonien Saintit/iilein in sitva prope cullum in sttomet Indensi Eulard. inditnin cuidam sactdlo Butlentlorf. cxmctcrio sepulti. Nullnm ejiis SS. Felix et Felix, Confessores, habuerunl ottm basilicam cognomento Argentariam, pmipe propc Aqittsijranttin mimasterio reperimns, quare illo saretto, tle dictam quis ibi Patronus elqtto itie eolatiir, cer- Ateltam, cujns memoria nionis. c.itat in dictis Aclis S. CaRi- liorem peliinus informalionem. Meminit eiirumdem Jtmiines Mabitio in Appeiidice ad seculum iv Bene- De iis nonntdta in Aniiotatis observantur. Amonius Atellae in Campania die imlicatur tn m MS. dictinum ubi agil de Martgritms Monachissecuti sed fatetur nitiit ix : chenaiigieusi propc braniitr privcedeuli Constanliam Sancti Sitcvia. Cele- se reperisse ile illiits Egilliardi Atellani Elpiditis cuttu, nisi tn recentioritins nonnuttts, iis sciiicet quos Episcopus, Cyon Presbyter, et Elpicius Levita. An lis adjnngendns Amonius, an per errorem isti toco atljunctiis, ditbilamns. Jam nominnvi. Catharina ab Angelis, ordiiiis l'ra;dicatorum iir moiiasterio saiicti Spiritiis Heiieveuti. ergasacra- Lucianus Presbyter, cui corpus S. Stepliaiii revelatiim, dicitur in nuper crcogilalo Chronico Ma.Timi XXV Majt mortuus. et titnlo Sancti honoratitr, inscritiilurque Mnrtijrot. tissimam Eucharisti.im miiedevnta, imttattur die in Itoc Anno sanclo cjusdem Ordinis. Hupauico Tamai/i-Salazar. Eeclesiastica eertiora De ciijus veneralioiie monit- Ludovicus Frisen, Orilinis Miniinoruiii, Laiidiini mortuus, intcr Pios recenselitr a Saussngo. OrdiClaudius Keignatiis in ftallia aniio 1510 I menta e.xpeetamits. Hispanmti ntitem fuisse, ut creillius damus, numquam movebil prxtensi auctoritas, Maximi ; Franciscus a IJajona in Corcyra anno 1 ."iOS ; Mentia a Mendo.sa in Ilispania anno 1558) nis qux nutta apiid nos est. noium, indieantur luri ; in Martgroloijio Francisc. MiAr- Mutius, ex latroiie nionachus ac dein Abbas et Mutiiis, obedientia clarus; referuntur a Pelro de Natatibhs, rotijco, et ct Meiitiai'((am in ejits Ggneceo, Itunc secutis Greveno, Witfordo, Mau- Thoiuas a Jesu, Ordinis Discalceatorum. monaslerii fundator Goloniai, mortuusanno 1627, ii( venerabilis tnseriptiis esi Fastis Coloniensibns Getenii. Cantsio, Ferrario. Prior aliis dicitur Pater- mtitius, de quo Ruffinus in Fitis Patrum ittis cap. 9, et S. Alpliaeus Apostolus /iot/(i' notalitr in paee i/uievisse Patladius eap. 54. tutioniim cnp. 27. De altero Cassianus tib. 4 Insti- in Syiiaiario Chtffletiano. el Est pater de SS. Matthxi Non Hiae, reperimus cuttum Ec- ctes/asticum a Graecis aut Latinis trihulum. Dunchadus Ahbas ralur in filius Kinnfaladii, memohac MS. et Hibernico Tamlachtensi. in Siib quo agimus sequenli XXVI Maji. et Marlyr. ConstanS. Therapon, Episcopus Gypri et Thenapon, Episcopus tinopolim translatus Jacobi /Iposlolorum : ; Abbate S. /liensem, Egbertus Presbgler venit insulam Dunchadum ejusque monachos ad legi- timam celebrattonem Paschse pcrduxit. nli 24 Aprilis referlur in Vila S. Eijberti num. 9, ubi annotavimus, eum anno 717 iecessisse, JndicanturindiCrumtherus Coel, sive Presbyter ctoMS. TamCoelius de Killmor, Sardiiim et Martyr, indicanlur in Menoloijio in de utrnque aijimus die scquenli Basilii Imperaloris XXVI Maji. : S. Eleiitherius et in pluribus Papa memoratur ab Adone, Notl,ero, ,MSS. In Martyrologio Romano. cum xxvi Maji. in Sardinia, indicatiir : solenni veneratione, S. Juvenalis, Episcopus Galari in Calaloijo ijenerall Ferrarii Mocbolla, filia Damae, tachlensi for- in qitu tlerum, Italiie, et in. Modciinnocus, bi relati. san sxpiusati' ejusdem Calalogo Sanctnrum refertiir ad ttiem VIGESIMA QUINTA MAJI. iliem ^xvii. M;.ji. ('(.rnelii Marlijrologio. llem n Molano in Aiiclario Usuardi. Egillianlus Abbas, a prupe Aqmsgranuiii relulus m'. De e.a agi polrril in festo Decollatioim xxix Augusti. Nnrmannis occisus. ul Martyr viii Kalendas Jmni : doro lihaij reiiiliini ..eil a (ielcnw, cjuniue exf.m)th a Tlieociiravil im moneii (Jcleiiiun, refc- Nicetas, Martyrapud Gothos, cap. 40 ile Nalalibus lib. 5 refe.rlur et seculi upud Pelrum sunt ; Greve- iiil VIII KalenilasJiihi. sive x^dV esi .Iiinu. S. Goaris Prosbyteri Transhitio imcriplu Marlijrolo;iio e.l MS. oniio Canivius : qux ontem mis, fVitfordns, Maurolijcus, Aclis S. Nicetx de ipso narriiniur, siint exlracla ex Floriirio, Colonia: et Luhccx H90 est cxcvso, Auclario Greceni Dies nalalis VI Julii. VeneS. Stcpbani Translationmn, Canstaiitiiiopoli renclii cclcliral Bellinns a Pailua in nUlimie tias, anni 1408 nus rl Parisicnsi un. 1521, uililcns 1 1 fuciam ail xv Septembris. ad viii Kalendas Juuii Adilix, sororis S. liiivonis, nomen reperil Molanus, in bildiotheca Prxpositurx asseril se non S. Biivonis Giindeiisis. Qiiibiis lectis, qiiiu B. liavonis ecrlesia olim S. Adidubitasse. Officio celebraverit. Celiai iiiein.>ri;ini in divino Mttrlijris, dandis monasteriiim S.Georgii majoris aniio iu irilnis editionilmi. iilcm littlwl. lO.Mo/.ii-ili- terum quo loco quiescat, et quas ejus fuerit vita, lu prima iiusquain repcrire potuit; nisi sit S. : Adilia Or- tione anni 18G8 viilctur iiiiiucre, .luiiioris, linnc Tranylalio- «CT» «.«iS. Slepliaiii ginc. : cnni aduil in iiiar- quam dubitationem, e\ quarumdam Ecpiensis clesiaruiu Martyrologiis conceptam, ad ultimum diem Jiiiiii de proponciidam Molanus, a se pollicetur. Molanum sequunlur FerS. Lrije 20 Novcmh. ilie aihlilionem er Enlrrino. Adilia acturus Agil autem co a/ii's dc S. Stcpliaiio Juiiiore. aniiotalioiiem Sed m cdiiionilms islum iinii^il, el repo- rniiiis. Saus.suijiis et Fiscn in FloribusFcclesia: Leo: suil (Inevins lameii) 28 Noccmbris. in ijuoil vli et Romanum el dtensis, sCd niliil lucis affundunl ncc nos modo af- aliaqiie Marlyrologia. Canisius liabet, seninda cdilione ct ferrc possumus. indiciiri Si qnid ccrli asscquamur, poterit idem qiiogue addit : /iellvius Molauus, ad Vitam S. Adilise Orpieiisis xxx i Juiiii. Do qiio plenius 20 Novembris. Al 20 NoJuniore, ileinijue Aut ad Vitain S. Bavonis S. Francisci Translatio .<\ssisii, Octobris. vembris agil de forlassis, Slr/>biiiio diversos credidil. Maiirohjciis 28 sed 25 Maji : ab ecclesiaS. Geor- : giiad basilicain in ipsius houorera coustructam, Item Translalio S. Siepliiini MHrljii.'', ex Byzaiitio Veiietias in coenobium S. Georpii. Galesinius : facta aiino «iccxxx, celebralur in variis Marhjrologiis, uti in aliqiio MS. acceptio Stigmatuin. crit Dc Venctiis Traiislatio S. illius Slephaiii M.iityris : cum quibus omnibus agcndum el iv Octobris. Reliquia; e Constantiiiopoli ad euiii uibem S. Caprasius menioraliir in Kalendario Lucensi apuil asportata; sunt in ecilesi:im S. Gcorgii. In Notui. a/( rf/scr/i', iimi Florenlinium scniilis ; dicilur Marlyr iii castro Gola, iu Pnitomartyris cum Tiunslalioncm oil adduionibus Ciathusias Bru.Tellcnsis ad Gree.st, esse : cl faclnm aimo Mcx. Ferrarius Stepliaiii in Calul. veiiiim. Nobishacieniis ignotus nisi sit Caprasins Octobris. Gcncr. Vciietiis Traiislatio S ex Hyzantio. agi, Martyris Martyr Ageiini, refcrendus Corpits xx In Noial. o.~iendil de Protomarryre illic S. Aurelius Epi.^copiis, eodeot qiio S. Diongsius, ciijus cum guicrat qui essc possit, qui Roniiv sit Mi'diolanumrcdnxeral,die dcfunclus, e.odem a m ex " mde S. Luurentii. Habcmiis coilice /Uta Transluliunis ctiam referlur Moliino in Additionibus ad UsiiarliomiWi MS. ei Reijinse Suecix, qid fuerat Pauli duin anni 158S, aliegalurquc in Notis S. Rliamnusii amiciinm, et in quibus voctiiur Proto- Ambrosii in ejus fiinere : exTrithemio, sic exordiens, martyr. Stepliaiii Habemvs alia Acta Traiisl.itioiiis S. Amisiinus fratrein in qua' Homilia iilinam ahcunde is coli- Protomarlyris Roinain. Qiiic oinnia puie- luccm erumpat, pro dic Translationis, quo runt c.rcuti ad diem Jnrentionis avt Naniliscjusdem. suggeri, cuiu grati animi profercinus. Seponiiuus illa saltem usill tur Hirsaugix in in .Sucvia ix Noveinbris. hilerim si qiiid certi possil Deinetrius, cummilito S. Martini, refcrlitr a Corvasserio siijnificulioiie Hisloria Episcoporum : Cenomanensium a suspecta illud licebit que ad Capitis celebratur a Grxcis in giis, Augusti. Pag. 88 ud 93 est. sed de fulsitale res tota S. Joaiiuis Ilaptistro et Pr.rcursoris Inventio lertia Si iihqmd possit solidi hnheri, cum Menxis suo et Menolo- S. Marlino e.cliihere ad diem xi NoveinhriS ilemifue a Muronilis in Arabo-jEgijptio DE SANCTISMARTYHIBUS ROMAMS, URBANO ROMANO POIVTIFICE, MAXIMILIANO, JOANNE, CHROMATIO, DIONYSIOPRESB. MARTIALE,EUNUCHIO LUCIANO DIACONIS, ANOLINOCOMMENTARIENSI, MARMENIA MATRONA,LUCINIA VIRGINE EJUS FILIA, ALIIS XXH,ITEMXLII,ITEM QUINQUE MILLIBUS, ET SAVINO IN CARCERE EXTINCTO. ITEM ALIO SANCTO URBANO, ROMA CATALAUNUM IN GALLIAS TRANSLATO. COMMENTARIUS PR^EVIUS. §. 1. Varia Acta marlyrii i„ : aliqua liic edita, reliqua omissa. Bosins, Aciprum Appendix. iitiiiisqiie ASNO ccx.\x iiamidurima cxtant iiervetutlis l codicil.us : .luiimius Jiiris Q Doctor, asserit se .U.SS. Acla marlyrn S. lnis rbani Papa! ccrliimiiia qui- illa reiicrissc in tribus antiquis egregiis manuscriptis liis- inserunliir in prsfclnra alioruin exemplaribus bibliutheca; Vaticana, enque cvm toriu pu.i.iionis AclaexiMSS Vaticanis, uihletuniin, litulo pra^fi.io nominiilmnm. S. CiiciliirVirgiiiis, e.i SS. Faleriuni. Tibiirtu VIGESIMA Tibiiriii et QLIMA MAJI. ab Ini-nmtione vero Ilomini ccxxx nc meilio. Imlictione mi, :il) Haximi, fidehter accmaleque in lucrm dita atino Dcoa-i.xxv nnsiri Jesu Chrisli edidit Romx, nniw Mnr. approhante Paiilo Sfondralo S. R. E. tilulo S. Ctrcilix Pre;ilsiai rum plurilius u.ih imt S. llrlmniim ri.risse, tduntur conscripta. Flornit eo tempore S. .^iitcii.^i, jioslnwdnm Poutifex Romaniis, qni pesta Martvrum (liligeiiter OdiKJiilit : Rom.an» rnm pas.<:im in es^e: scriiilorilins trmpora rrrnm gestn- riim ad JCram a Nut.iriis ex(juisivit, et in Ecclesi.s re- adjnn.ril •innos aliolilns, Cbristiannni referir. Dein huic .f:r.v rrbis Conditip, i-iyii.( timc usns cral id i»:vslitit, Ciitoliiitos ol) iinani caiisom in Pra-falione nd anliquo.i Rimiiinoriim Poniifwum, a nobisanle tomnm nec recte in cnm aiinns Cliri.ti ccxxx sed incidat : nnniim Uiiis rondine Varroiiiiiniim iii liic primiim meiisis Aprilis Itttileni edilos, di.rimus vii,iiern ac K'?surrcCti'ine.n saiictaiii N. I. XIV Octobris annoccxxii, csi, tonc primum S. UrCallisti Cliristi atque C.itliolicarn in sangiiine siio baniis sitbrinjotus carceri inclitsi. aclu ftirsan Vicarius luiidarunt Ei-clesiain, rnerila vel iiobis virtutes qi|,.lies Perperam Igitur qitoque in iisdent Actis isfa annuus revoluti temporis iinbis commenilat exciirquia illoriim deinde inseruutur: Poiititicatus sanctissimi sus, toties profeito vita; et sancta; conversationis tempore Macrini et tilii ejiis, fore ciBpit quorum Impeiium parvo tempore fuit. Pbst quos imperavit Antonius (imo .^ntoiiinus) cognoineiito HeUrbani ; debet iiiiinvari profectus : iii exernplis vel virtiitibus invenire pateiiter possumus, iinde ad meliorem vilam proticere valeainus ct. ; liogabalus... extitit cujus gubernaciilum Imperii diiobus illonim maxinie, quoriim specialiter prajsentiainfiisa mensibus novem, Huc quoque mortno, ab Urbe condiebus quatuor) annis {imo annis tribus, Coi*porali licet indigni assistimus, et fuiciri desuper gratia patrociiiiis non dubitarnus. Apparet huiic 6 hunclibrum cocomjtoutum, Itir : DE itliit S. URBANO PAPA ET §. II. SOCIIS MM. /Iniiiveisario recilare- spd quia totus iusttmittir Arlortim prxfatortim suburc qtititijtiam slQiilix copiosiiiS cr-})ticaiiilx, iiav.v tucis ; ad historiam confcrt, ijMtui guoijue omitttmus nti et ea Sedis S. Urbani, CiiKus sacer sociorum, aliorumque variorum cjus et sepuKura. Tempus Caltisti Tempus qux et stinl a Bonino Momlirilio ante (sicut in iliiccntos aniios qux in eilita, quibus Urbanieusi Cadicc) pliirima de et edlttone Imperio Maerini flelioqabali Alexandri, ad rcm UomMlii continentur T empus, quo Ecclesiam rexeruiit S. Urbanus, ejus- decessoris priiposilam non pertinentiu, invruntur. Deinum alia Acta atibmisit uobis Juannes Gamansitis noster ex scd lixc piitius MS. Passmiali Hoilccensts ccenobii Ciinonicoruin Reijidnrinm aliaguc. quc decessor S. Callistus el sttccessor S. Pniitianus, supra aUigimus. hic accttratius dilueidandum. Cerliorem ad id nobis viain pnndil Cntaloqus primtis de f^itis Pontificum supra Inndattls, in qv.o de S. Callisto isla Callistus annos quinque, menses duos, in diacesi Piiderbornensi, : dici ilebent Sernw encomiastictts in ijiio ad Julianum apostatam indicantur runlur, niinnulla ex Actis S. primo persecutioncs usque liitn omnittm ije; potiiil, liabeiiliir: dies decem. Ftiit temporilms Macrini et Hpliogabali, nera virtntnm, quibtis Sanclus excellere et rcfe- Cscciliie adfcrunttir. Ointttiiitus lecenserc compendia, tam maniiscripta, quain apud Bellovacensem, S. Jntoniimm, Petruin ih Natalibns, I) a Consulatu Aiitonini et Adventi usque Antonino III et Alexandro. Ex liis Consules priores. Antoninus Diailumenianus Macrini filius et Adventus, fuerunt 0)1(10 ccxviii, et posleriores Imperator .4ntoninus He- et iitios rcccntiorcs cccusa. iingabalus plane sineera, ('( M. Aurelius Severus Alexander anno e.iliiiclo : Piirro Acta, qux sola damus ut ccxxii; qnaudo, successit ix aul x Muitii Heliogabalo, Aclis printogcncts qnanttiin posstitnus judicare, non finiebanlur cuin obitu S. l"rlj!ini, ('( Alexander sub qiw S. C;illistus miirlijrio sed continuahnttur ctttn Marlyrio S. tittilo Mar- coroiiatus est die xxviii Scptembris, sepultus xilii Octnbris; meiiijc aliortim in relatorum. f^erum sicut in unde sursiim ascendcndo per e.ccepit liiijiis aniios v, menses II, Actis SS. Praxedis iib ct Pudentianx vidimiis, Colteclo- dics X, pervenilur ad diein xix Jttnii anni ccxvii, quem ; res Pussionaliuni per auni cursuin diijestoruin distraxisse proxime c.c Consulatns Antonini et Adventi qui invicem, ijux fueranl ab Aticlore conjuncta, ; siglo Cntatogi, nt alibi dictttin, sumuntiir ex ut prior quod vcltcnt stinm singutts Leficndain adscribere cliain hic facttun sic primo inlegro nnno, decessori, nlioqui bis Consulatus rellnquatur scilicet opinaiiiur, idcmque suadet utrittsque f^otentes noininandus, in fiite ile- ipsiusque partis siinilitiido qtioitd slijltitn. uutcm scorsim cessoris ct initio suecessoris. Siniiti inodo procedcns ad dare qux eranl de S. Urliano, ut idonea clitusuta fini- Urbanum. cariutu. Pontificatiim ejus olim exorsus vivo ailliiic sum a Vi: Urbani mortuian. 230, re.ntur Acta, accepenint sectili, ex Caialoijis Pontificahlms vi qucm tottns C&lUsto suscepisset et Epi- nutncrum sacrurtm donattonnm ordiuatioitumlonije scopatus teinpus finivi xxv Maji aitni ccxxx, que, ctim loco sepulturis, et teinpore vacantis Episcopattli, qux melitis Itiiic auferunlur. Pais antem continct itla tiltimn, qux nobis tertiiim Cnput dicettir, intcritvin Alc addittir iijenia^ Capnt ultiinum Carpasii Vicarii, conveisionem SS. Maruxoris et Luciniie filiae, ac translatimiem cor- porum ttiitcin S. Urbani el Sociorum Martyrum relatis, et in ct : inuenitur sic legebam : Urbanus anmenses undecira, dies duodecim. Fuit temporibus Alexandri, a ConsulatuMaximi et ^liani, usque Agrirola et Clemenlino nam duo Iti postreini notant annvin ccxxx sub quibtis si mortuus erat Urbanus, hoii puterat tempns tot annorum, meii- quia in prxdicto Cutalogo octn, iios : : in Aciis Majoribus ante MSS. ex siiim tttquc dierum liaberi nisi iiichoaitdo a Junio anni Codice S. Maximini a Joannc Uliinerio subinissis. ita ccxxi. 7 Verum postea Collega meus Papebrochius. seriem Chfonologicam Romanorum Poutificum novo slndio relexeiis, jndicavit, Urliani Marttjrium dijferri debere usqiic in Capul ticct lioc scquitur Appendix, dicla a itobis qtiod, veim. ejvsdcm Aiictoris omniito esse videatur, sequatur tamen Acta S. Urliani, per soteiineni clausulam. bic demutn cum Appendi ce ttuctorls SS. obitu ftnita; et ha-c pars continet, primo martiirium Marmcnia;, Lucinia; et alioruni xii, una ciim annum ccxxxi Vistts cst post Consulatum ille sibi in ii .'\gric0la3 et Clementini. enim prima Catalogi ejtudem ex S. Saviiii in carcere extincti meinorato : caitemque eiim vetcrts piirte iihseivasse, qiiod Consnles adscribuntur ms. priori Capite continetur in MS. Captiano Tertiu autein pars superadJit ceitiiinen snb ylnnilio XLirMartyrum, Vicario decollalorum; simiil autcm pars Ciipite extnt Poina- in itti vel pro majori partc e.cplevciunt, vel non nisi paucis meusibus supera- Pontifictim mortibus, quorum aiinum n?o?'(ii!t! verunt : et sic Urbanus quia pars xxv Maji, ultimos utraque cum tcttio MS. codice Consutes sihi adseriptos ; habueriteos, posl qnorem Coii- sanciimonialitim monasteiii S. Laiircntii in Panisperna, siib tittilo Legenila; S. Marmenia;, quod hitjiis sacrttm corpus in ilicto monasterio asservetur. liuindem sutaliim obiit ejus sententia ilte vixisset, anni scquentis, qno adhuc in ad dimidium anniiin non ucEligat Lcctor utram vovcl serius vel cititis eedil, tantttnt abest ut supcret. let Leijeudam descripsimns ex aimgruplio Antonii Gatlunii Presbtjteri Congregationis senlcntiam, et prout sic Oralorti, tnserto collectioni titteris Urlianiim statuet, intelligal : anno ccxxx ordinalum ccxx.M mortuum nominibus de /'ilis Sanctonim Uiilice signala; C D, in ipsamque ffisloria utrumlibct tcnuent, Consulum recednt necesse esl a Legcmliim edidil idem Gallonius inlixrendn, calcuto Illuslrissimi Sanclaruin Virginum cxcii.sn, . Pomanarum, Romu-. (Uiiio mdxci sub tiluto S. Licinia Virginis Romana;, ijurt; ..D"'-^ .v^.,ii.iti«7, quiB Marmenia; coiticibtts Curdiiintis Baronii.atia ex causa longitis nbducti ab ea, ijtiwin qtiom ipsemet nobis commendat, Fastoriim Consttlarium tp^emri noois coiiiTncnaat, rasioritm i^onsuiarium ; el lint .S. filia : el illam Roinx itos contuli- Rcgtita diffcrentis niortem Urliani usqiie iid nius et prtrtiijuntur cttm MSS. aiinum Lateranensi et raticano CCXXXIII. Aliqtta prirlerea, a S. Urbano hsceipta ex Actis Catiitis S. Caciti.v. teinpore Poulificutus sui gesta et siitu digttn, eontineittur tn Aclis S. lix Yirginis et SS. Valeriaiti Cxci- ciis 8 Acta infra dandu referunt, S. Urbaoum cum Sodecpllatum et sepuUum, octavo Kalendas Ju: Cutltts in fastis antiquis rtim, qux atque Tiburtti Marttjliubemtis tum manttscriptu cx variis antiquis tttm excusa nias ad qtiem ilicm ejus solennitas inserta est libro 25 mji. Sacramentorum S. nardo ncciiralius Gregorii Mugni, ab codtcibtis, Bositim, eilemla in per supra taudiititm Antoniiim opeie noslro a posteris ad diem Huqonc Me- edilo, et in Oratione Urbaiius Martyr xxii Novembris, natalem tp4us S. Cxcilix. Sictit au- tem ex scittcet ila illis qiix ad nonnulta excerpta dedtmtts xiv Aprilis, tlla SS. ralenaiitim et Ttburtittm spectant: atiqua ttic et Pontifex appellattir. Quiu tamen in juventuto, sive (ut Itoc tempore Pontifices loquuntur) cum adhuc in minoribus esset. dicitur imo et in .4ctis multoties Confessor ettam ellectus, et in .-IclisS. Cxciliir liis inile Confessor factus, ctlam tituto sub reltqttis Actis S. piirtigtmns, suntquc titde quitm qux Latiim certiora, Grxcetrandata. etex Gr jrxco rtirsum i/isis m Urbani septies damnatus in et dijudicatus in atiis ylctis : Con- fonlibus legitttr; itomen Confessoris eipostmartgiiiim adhxsit fessoris. alque Itoc Lalina modo eilita suitt a Lipoinano ct Sttrio. iiiitiquioie, et Kalendnrio Romiino nongeiilisrmnis a Joaiine Frontone Pitrisiis edtto, legilur YIGESIMA QUINTA MAJI. tur : Pontifif.is, via Die xxv Maji S. Urliani, Conlessoris atque Appia. Quo etiam inodo istn apnil Begennino Marliiruioqio leiiitnfnr : ralmamtntai extra, ndi.s juxtariilatiiim Vespasiaiii : D iV- quoii, iiiquil iilem Aringhiis, ipsemet lm|ierator (iit TOnK G, it. dam in vni Kalenilas Concius Camerariiis, Nicolaus Signorilis, asserunl) haii.l |irociil aliiiiiie Junii, Romaj nalale S. Urlmni Papa^et Confe^soris, sunt. a Calaciinilus obtiiielrit. Dicti i'i) cujus doctrina muiti marlyrio coronali eadeiii Qux Carpasii uxor. .Marmenia conversa, in miscrc cxlinclo nd /iJcm apud Rabanum referunlur : ast ila aucla iiabeit' tur apud Usuarduni : Ruma) via Numentana, nalale B. Urbani Papae et Martyris, cujus doctriua. sub persecutioneAlexandri, muitiMaHyie^coronatibunt. Addutil siiis ;i'i(//iik traiislata ; corpora S. lirbimi et Socioriim recondiilil cl Innilcm ipna vigiiiti Marmcnia «< ejiis- qne */ filia Lucinia, cum nliis diiobus ; miir(i;ri«m pasfie, ibiilcmquc i/f/iasii.r \ncriinl infra niim. 12 sepultura Ado cl yutkerus, via Nuuientana in CaMiie- i^ cxpliculur. De Transiiilionihus corjwrts S. ile prima In terio Prajtextati. FuU illo hoc Coemeterium via Appia, Uibani mox agemn.i, fueril .lctiim. nbi Sociis in titnlo proi>osilis cotmeterio alque liane Viamcmn Ccemeterio opdme conjumjunt Ponlificum iii Prsetextat via Appia Acta S. Urbuni, ejusqne elur.ia ex AfS. Reginn Suecin' a iiohis in Cataloijo e.rcuso, 10 Socii, ciim S. Urhano pnssi censentiir, l^rosby- .SocH .s. iV- /'ifis et eorum- teriqiiatiior, Diaconilres./l'.i/'/'i's%i.'n,tam Scaunarolara, Sidonio- At vero juxta pra^memoadduntur sepulcrum quoddam in pavimento crate ferrea vallatum videre est, in quo insculplus raluin altare, ejusceinodi tilulus, aiitiquitatem redolens, logitiir. rum Archiepiscopum, altari, Benedictioneimpertita, erecto HOC EST SEPVLCRVM SANCVyE LrCIN^ VIRGINIS. Ac dein inler varias conjecturai eiiam ad- festivorecurrentediexxvMaji, anno redempti anno l(J3i. orbis MDCXXXV, incrnentiSacrificiioblationeperacta, impertitis quoque ab Urbano VIII ^acris Indulgenritibus coli co-pit. tiarum thesauris, sacris de more Quoitem devotionis gratia Romanus certatiin populus, ad tribuendum promeritum beato Pontifici ac Martyri Urbano honorem, quotannis confiuit. Hxc ibt. jiassa jure merito, sepulclirdem Tiquod nohis tiilura loqui de S. Lucina lilia Marmcniie martijnumque satis prohatur, eo quod in vicinia vixeril, adjumjilur S. iic sepulla fueril. Omnihiis denique ilit, posse exi.stirnari : H- Savlnai, Savinus, qui curn per duodecim annos ob confeSsionem Jesu Christi raaceratus fuisset, migravit ad Eadem icni Appia luernnl eedes Carpasii Vicarii executio de inartyrio S. Urbani et Sociorura fuevia rhristum, eraiit el reconditus : cxxv Martyres sarcophago, ubi sepuUi quos i» litulo seorsim nm apposuimus in 8 suimus, AlKTORIi C. :ooo. II DE quitt S. URRANO PAPA ET meam ij-iern.-B SOCIIS MM. faciara imsunt Arlis fuissa iiitm. Almacliiti.s iii ex qum-)iie railliljiis, quos 3 objml S. Urbanii, pcr venire. qui ita vos omnes Urbinus faciat vitse participes. Et Dornino procurante comS. b.ipiiz.avit ojiis fiillaci.'.mileceptos. periisfe. Verum respoiiclUS. pletur. Tunc veniens Papa Urlaniis, iion periisse, sert aii ter migrasse. dicli El quia ilicunlur fere regna cieleslia feliciquinqne milliii, forlc aliqui inlra d.pinam ejusamplius qu.am quadringentos pro- mi-cui sexus, conditionis, clarissimus vir statis, inter quos : unus cxxv poi.sunt niimerum compleri:, si erat, nomine (lordianus hio sub ilefuissent .qiiamqunm jam iii sirpius ohservaimuis, dii-lain parliciiliim fere similibiis hciUionibiis iilem signilicare defensionesui noiniiiis domumS. Ca-ciliae suo nomine litulavit, ut in occullo ex illa die, ex quabaptisma Christi ibicelebralum est, Ecclesia illic quod lix jmrlicuhe, circiter, plus miuus, aitl prieter propter. De.nuiue ndjun.timus qui tiir, siib fiiiem adjiuiqiin- quadraginla et duo, et sul) Annitio Vicario (iim, ila ut etiam Papa Urbanus morattir in occulte, quolidio tameu, redemptionis Cbrisli ibicre- domo S Cx- Dominica fieret; moraretur; et licet capitibu» iruncatis ubi S. Ciecilia martyrium compleveruiit, .scpulta, fiieru it scerent liicr.i, etEcclesiaj innumerabiles talentorura citix : fiicrat reconditi, dielre. .Quia iiiilem corjms S. IJrbani, rimi corjiore S. ille thesauri, diabolovero perpetuailelriinenta AlmachiusPra^feetus jussit eain in siia domo flam- Tunc CVciliai invcnlum huic rjiisqiie fiiil. hic inimo poiiimus, qux el liiijiis .s/ran.vf/ Voleriuno fratri Tibiirlio misbalnear.bus concremari. Cuinque fuisset incalore biilnei iiiclusa,... ipiasi in frigldo loco illibala perstilit sanitate... p-xmiil, ex ipsonim Aclis. Hoo cum audisset Alraachius, misit qui eam in ipso balneodecollaret. Quara ciim spicusiiscipit § 111 Kxpcriila cx Variis, dc rcbus in 1'onllf^cslis. F,t, lator tertio icfu percussisset. caput ejus amputare ah ; ficalii cor|)()rcacilia. Jiiiimiis aviem iv Marlii, Alraachius prscepit ; S. Cajciliam, de nongenlis et decem Martyribus Romanis, quorura quasi Valeriani coujugem, arclari ut tburaquoque apparitoribus, ponerel, ca^pit impelli Tunc dixit : Cxatia connrsos .100: quieam hoc et fratres... Audite me. cives Gloriosum es! et valde optabile omnia pro Christi confe^ionc perferre tormenta... qui centuplum reddit et vitara a;ternara... Creditis haec,qua.>ilixi';At illidixeruut; filiuiu facere conipollebant corpora posila sunt iu coainelerio ad S. Caiciliam. 15 Florml poslmodiim S. Pnscbalis I Papa, creatus anno dcccxvii. ex reccntiori calculo Collegx mei Pape.brocliii, Dei. verura Deum esse, qui : Credimus, Clirislum talem possidet Ilic vita morlali funclus aniio Dcccxxiv, xiv Maji, ad quem dicm ejus Acla recensuimus. Hic scripsit Epislolam de reoelatione sibifactaaS. CxcHia, ob qiiam, iiiquit, properantes in coeineterio S. Sixti (atiis^ Praetext.ati) foris iiiter famulam. Dixit eis B. Caecilia intra doraum S. Cajciliae, portam Appiam situm, corpus coUegas Episcopos, in aureis indumentis VIGESIMA QUINTA MAJI Corptis S. 9 bani apposl- venerabili sponso Vnleriano reperiCrmus, et honeste infra raurns luijus Romana' urbis \ dumentis cum induximus pus, talaunoriira Episcopus, ad coenobinm S. Germani D veniens. largitione Fralrum Kcliquias pretiosi I'a- ACCTOBB G. tum et Titulum : iji melion-ra statum a pie el Martyris Vrbaiii in oliiinuil : eisqua susceplis, eius hoiiore con- novis fecimus restaurari mo corpon S. et ejusdem \'irj;inis corsponsoatqucTibunio et MaxiMartyribus, nec non Urbano et Lucio utris^ue mnnaslerium stru\it : pago 1'artensi iii cum carissiino qiio locn lania tamqiio freqiienlia postniosi litteris dum claruere miracula, ut universa man- Poutificibus, sub sacroallari dedicantes collocavi- mus. y/a-c e.Tcerpsimus ex ilicla epislola S. Pnsclialis, darentiir, suo per se pnsseiit suppeditare volumiiii. ibi. Venim lixcde aliqua parle Reliquinrmn S. Hxe co, Cscilix, a S. PaschaH P. in ciijiui gestis eadem referl Aiittslasius liibliolliecariiis. Urbant dicla siint : nam poslmodiim, S. teste eodcm Hcriin Alnova iuveulu inquisilio facta est aiiiio mdxcix, anclore Paiilo ; adextro latere corporis Germani, ciypta Sfoudrato, TiliiliS. Csecilise Prcshi/leroCardiiiale siiiil et Autissiodori, ossa B. Urbaiii Papie, cum capile In- XX Oi lobris corpora SS. Cieciliaj, Vale- riani, Tiburtii et Maximi. Qnilnis eleralis, rccoleus Cardiiii'.lis Sfondratus, Paschalem corpora etiam Beatnrum Urbani et Lucii Pniitificuni in eadem ecclc-ia coUocasse, ad jussit : nocentii Martyris, eodoin loculo coiupositasiint. In Registro benelicioriim diacesis Catalauneusi.t anno MncXLViii cxcuso, loco in Decanalu Juitutlloni oppidi, prinio el exprimilur dictn .\bbalia S. l,'rbani, dein in ca perquirenda altius lodero Ca;cilia> statimque subter arcam iuaruinream, unile fuerat S. ; cl ilerum nn. extr.actura cnrpus, similis alia ISM. eodem Decanatu assignatur parnchia S. Urbani, el capella S. Urbani e reginne Kurgi S, Urbani iiti m Decunalu Cuslri-Bussini Prii-pnsitiira S. Urbaiii, ; arca detecta est in qua dunrum Pontificum Urbaiii et Lucii corpora cniidila erant, proprio separalim velo circumvoluta. Pr^epostere taiiienjacebaiit, ita ut primi cnput ad dexteram, alterius ad sinistram vergeret arje majoris. Repositd vero scvtptione iiicisa laluilx arijenteie lisec sita 17 ad S. Gcrmani-villain Grdinis liencdictini. Ilxc (imiiid cnm siuijularem S. Urbani Papio cujiis ossa veneralionem diwrcii dcmouslrarenl, occusionc niinc elevanReliquiuriim atictijns S. Urbaiii Martyris illic deposi- litr isla in fneriint a tarum, et miruculovtim inultiltido ab Ilerico monticho recnrrimtis per Itlletas ad R. E Clemenle Papa VIII die xxii Novembris, : ciim in- indxcatu verosimile nobis facerel, aliqua corum .wipto fuisse mnntlala ; et pnedicii Poiitifi- P. Jouii- oes Urbanus et Lucius sub arca S. CiEciha;, prout ncm gii Biipltsliim de Comitin, Catalauneiisis noslri Colle- ante a S. Paschali factuin, diti iii alia similiter arca con- Reclovem, eo ipso tempore, qtw S. Urbaiii Abbnlia Cbrislianissimo colluta tiititts SFB HOC ALTARI REqVIESCVNT C0RP0R4 SS. MARTYRVM CyECILLEVIRGIMS. VALERIANI, TIBVRTII, MAXIMI SOCIOR. LrCII ET VRB../NI PP. EJSDEM SANCTIS MARTYRI BVS CONSECRATO. Acla S. Lucii dedinius iv sunt, apposito hoc epilnplno. fuerat a Retje ipsiqiic filio nobitissimi addiclissimi vtri, Cumpaniw tiiqiiam, Prtvfecli (Intendentem nominanl) Domini, de Mtvomeuil. Tliomx Ilue sed ad ipsius i/ic entm faelatn fiUo siio adliuc puero in profuuos iisiis, gratiam, non ut pleriquc concrediti sibi monasterii instauralionem ornatutnque prius, quain dc cupsu S. Uritani deduximits ex traclatu Auqux liic noluimus repeleve. Abbas Piazza in Sanclutirio Romano addit, in ecclesia S. Marise Majoris asservari brachium S. Urbaiii, et Marlii, el in tis latiiis liaec conversurus, in niliit liabuil lonii Bosii snpv/i laudati, niajorem liiccm educenda cogitatr. Cumqiie ea iti hiinc finem essct reserala, invcnliis csl opinione tliesatirus, mojor luvolutus sudario sericeo cjus coloris quetn in Aracieli exponi ejus caput, et alias ejus Reliquias sicca vosariim folin referunl, alterique inleviovi ac vc- esse in a;de S. Praxedis. tustiovijam fere consmnpto aclacevo, videlicet, nssu duo . IV. Dc alicujus S. Urbani corpore et cultu : tt Tramtatio grandia integra, unumque etiam ex grandioribus, uc mlracuta capiit, in quinquo vel sox lilc dantur: sed dimidium durataxat partes divisum utraque scapiila, costa dimidia iiiia, : : Catalaunisiu Gallla ct variarum sub codcm nominc Itcliquiarum vcneratlonc pluribus in locis. dens uiius, particulie et fragiiientu o.ssiiini coiiiplura. tntento Ilis evgo exovnundts Pvxfecto jum nomiuuto, continiio jussit gratissimum accidit posluluri Translationis oc Mirt.iuloriim monumenla : ideoiiiie depromi il. diximus Ui£ C mx Corpus alicunefas de Covpore et Reliquiis S. Urbani Roiit MS. Codicem, quo illa, stmuliiue Iriplicia S. Urbani adservotis, adeo probanliiv Raniunis, videatiir apud illos vel minimum tamen in de ejns ibidem fievi, depo- jus S. Vrbani silione dubitare : quod in diwcesi Caex Aiidrex Saiissaiji GaUia : colligimus uld Papa; Acta et S. Radegiindis Fitu, conlinebulnr; lolumque per Notarios Regios siiosumptu cnravii elcgnnler Iranscribi nobi.iqlie milli. Iloc beneftaum mujiis Martijrohgio Gaiticano, ista tradit tatamensi, ad qnam piisluliibalnr, cum dcbita animi grali teslificnlioiie hunc diem xxv Muji Natalis S. Urhaiii commemorandiim liic fuil; simulque indicandum, in liuberi, Papa; et Martyris, cujus veneranduin corpus, cura pretiosis exuviis Tiburtii Martyris, quem Christo sanctus ipse Pontifex progenuit, a Nicolao Papa hujus norainis primo Legatis Caroli Calvi eximio eadem Jbbiilia diiasquoque alias cupsiis una poltovem piivtem conlinet ex corpore cujus fesltim atjilur xiv Oclobris ; quavum S. Munehildia, e.r aliera, simili causa, vocalur S. Sacerdotis, ncscio an Episcopi Lugdunensis, ejiis Galliamque advectum, rairaculis in viaundique rutilaiis, ejusdem Iinperaloris jussu in mnnasterio, quod in ejus honnreni cnndide- munere concessum, in qui Lutetix Parisiorum defiinclus colilur xii Sep: lembvis de quovum y/clis et Trnnshlianibus quanlo et scimus minus, lanlo magis cupimus mart. speramus tnfor- rat in Catalaunensi agro, honorifice collocatum est: ibique nunc usqiie quiescit, indita loco, ut pignoribus sanclitate, sic patrocinio nuiieupatione. Ilxcibi. Conligil ha-c Translulio anno Dccci.xiii, jiixta Chronicim 18 luterim dori insignis ille (ciii numerus sacroriim otsitim sirl vrjiit ex corpore S. Urbani forte pnrs ea quie. Atitisiio- ob Malleacense, in nova Bibliotlieca Labbxi Tom. 'ipng. remansit liaud mulltm cedere qiioad numcvum sotam homovijmiam PapBb debel, ita iit simtil sumpla ossa utvaque integrnm fere crtditi 200 : sed priori anno Romam e Gallia discesserunt, , corptts constitiiere possml) cerlos non reddunt, nlterius qui sacrum illum thesaurum impetvavunt lib. uli scrtbit Urbani, qurim ejiis qui Ecclesiam Pontifex rexit, esse credimiit esse corpus, qiiod paillo- Hericus monachiis 2 de Miraculis S. ciijus Germani omnia; siciit et alterius S. Tiburtii. ^iiam qui in Actis , Episcopi Autissioderensis, sunt XIV Aprilis, ad Acla verba a nobis relata Tibuvtii el S. Ca-citix iiomiiiatur rtter fuit SS. Faleriani, Roma allalitm; licet utrumque, ul vere Pontifici, et Maximi in Analeclis num. 10. Fnerunt autem reli- rum, sed ejhtbittiin Autisswdavensibus mana[uti credeteoportel) quise Autissiodori honorifice sitsceptx pridie Kalenda- chis Irttditiim sit; fide quidem bona, rum Novembrium. At quod raerito su;e religionis anuo dccclxv venerabilis Herchenraus, Caliuc spectat, parum fundatu, uti docutt pmterior eorinn inventio. qux lunc fidem tradi pulabuntitr corporum Inlerim bonam Majt T. VI 2 10 fide.m DE approbarml miracula, pix S. URB.\NO ET SOCIIS MM. ipU S. Ur- proitide AtTCTOns 0. 11. liano Papse, m i/u«m devotio [ercbalur istxc qiialiacum'iue oina, merilo allrilniunliir cttm venrranlmm maxime : appnrens quorum adventu sanali mulus nnus, tres cxcx, energumena una ct alii. pioul ibidem lale omnia exposiia sHul. II,TC cl D eum ciiUum el sil/i acceplijm cme milicaiil, nachi. accurattusdeduximus, qiiod Fuldenses Moex e.oriim relatu Bucetinus in Sacrario Behaberi gloriosissimi hujus : habitu I'oiilifici.>i, confessus, speciosa canitie, seque Urljanum sanalum palias acliiriim millen.t ad smm lioc nediclino, dicaiit, apiid se Ponlificis sacruin caput ejusqne causa alim sub rilu Sacelium. In Siiccllum ab tpsa prinnpali ecrlesia suaile.re viiktur Duplias 2 tllius classis celebrari Officium solilum. cum Vitx translatum esse corpiis atino Mcxi.!, tn ea auclor nusquitm nieminerit Capilis. Sicul aulem ; proprtam deinde ecck- quam diimus Miraculorum litslmia. cum ail, qiiod ibi diutius clegit sibi pro|iriuni Marljr doiiiicilium, qui (liiasi lio.-iies Urbanus Papa o;);ji'/;(i/Kr Confessor ita etiam siipra itominori a Beda el Rabano in sitis Martijrologiis ibiS. ttnm Iransldti fuerat iiitra nirinasteriuin, in saiictffi diximus, ratione aildila hujus nomeuclalura- Trinitalis lionore conslrurtum. Erat islic is locus ad Maesl, Irmiam tluvmm, bases, svpra et prideni exlabanl Slatuae, id 20 Pra-lerea aliquas S. Urbani Papa; et Martyris Rcliqitias haberi Cremoux, in ecclesia S. Laurentii, quce motiacliorum cst Ordints Beneiliclini. tradit Liidovicus Cantellus in Aiinalibiis et Crenionfe. quas collocabalvr lorpus S. Urb.ini, exigente temporum ratione. Cum aulem ad has statuas prircipttus eisqiie esse.t Cremonensibus aiino 1 1 30 peregrmoriim infirrtiorumqite concitrsus, suprrtlrueretur denique sacellum liqneum; lot nova prioribus accessere prodiijia. ut denique jrxdicio 14C2. Aliquas etiam esse Bononiir, in Iribus diversis ealesiis.as.ierit Masinns in Bononia perlustraln. CoBinonix Cololonise etiam esse, in ecclesia S. Gereonis et apud Car- ni^. Trcviris. thiisianos scribil anno condila pnvata. Illttd islic el dedicala sit Parocliiitlis ecclesia, Gelenus : in Trevirensi ecclesia S. gusc etiiimniim sitperesl, scd corpore Sancto pridem in ipsa manasterii Mailhix aliquas asservari, ad hujus Acta dixiiuus enim ilerum servalur scriptum esl nabis) quatuor bnijam. duos lalam, totideinque citm dimidia allam, alqiie ex arijento e.t ,rre inaiirato in forma ecclesia, vilra arcatn [sicnl circiler pedes XXIV Februarii, pag. 453: et nostrx Socielatis Collegium Monaslerii Weslphalix simile quid habere se credil in armario, super aram majorem localo. Parti- Anluerpix, cula msiiper ex corpore S. Urbani Papa;, dono P. E ecclesix couslructam, citm imaijinibus alle cleganterque tabaratis, lapidibtisque preliosis, Jaannis Melandri, od hanc Socielatis ejusdem Professorttm domiim quorum olim majorem Anlnerpix provenil, cuni insignibus SS. Didaci fuisse numerum credibiie est. Bijgini siib el Soleris Ponlificum Marlyritmquc reliqiiiis, tionis itpiid Alteritu itcm 19 Iiilerim quod, pro manittenetnlu novissimx invenRomaiws jide, dicere cogimur contra FranadmittU Hteaitclor llistorice allestalione (prout dictum est xxii Aprilis) de IV corpus TheaI*, cos, divcrsa corporu conslituendo; ii ultro ),'(mi/mtu Nicoliuus, Campo. Pontificii Cnbicularii intimi, siynata Romx Nonas Marlii anno mdxi.v: qux simul omncs sub PoiHificum Martijium servanlur in preliosa Uie- Tlieatiux Italice titulo edilx aimo 16S7, ile eo cujtis Corpus vel Reltqiiix siib altari licel anno rotbeca albu, iusigniter ornata paitcarpiis operis phrygiouici, atque culis, MccXLiii positic suiit majori, in oppido Tliea- xre fusis inauralisqiie cornubus, stalun- tinx diwcesis Buchianico, ex lali : occnsione S. Uralle- peditusqne. In urbe quoque Campanijc GallicaitX est ecclesia baniis I*apa ibi colatur Patronus siiadet autem Trecensi S. Urbani Papa; Collegiata, ab Trecis. et rum iis propriiim colenduin potiiis esse xxill Novetn- Urbano Papa, Qnarto natuTrecensifundala, sacris Reliquiis, scilicel dolala et bris, qito reperilttr inscriptus vrteri Kalendario Ecclesix fuit. bracbio S. Urbani Papae Nicolao Theatinx. Ittiir qiti fortiissis ibi eiiam Episcopus Co- cranio S. Danielis, prout indicalur a Des m Arcbidmcesi Bolicmix feslum sub rilii semi- Guerrois de Sanctis Trccensibus Pr(iQ,T cainit. duplici, ei caiisa alleijatiti iu MS. Maitijrologio Pra- nuni. 6. Esse etiavi dc ossibus S. yensi, quia ejus coiporis pai tem niagiiara cuni capite, gustx Vindelicoriim scribit in ad aniiuin 1264, Urbani Papffi AuBasilica SS. Udatrici et AfrcE, IJItinjecti Cnroluj ejus Kex obliiiuit iu monasterio siinul monialium ; S. et Bcneiiicti iu Oressein, dia;cesis Argeiuineiisis Bernardus Hcrlfelder par. 2, bujus Basilicce cap. 40 et 50. Scd notuinus hxc utterius prosequi; ve- corpvs. non Orifani sed Pontianl. tumbam dccoratam, Pcziina in cum capite, donavit riline subinde. iiomen Vrham ait, etiam loco alleriiis Siincti Ecclesi;e Prageiisi. scribil floc factum fuisse anno MCCCMii subrepserit. lla ylrnotdns Raissius in Hierogazophytacio Diario Pragensi. addens, niandibu- Belyico pag. 337 Mctropolitanain Ecclosiam him superiorein cuui Iribus dentibus adhuc adha;rere sacro capiti. 7'»»«; i Januarii, in Addendis ad diem secumlum pag 1084, diximus, tunc coli varios . Martini Ultrajccti possidcre corpus S. Urbani Papae et Martyris, quod Baldricus hujus Ecclesiae S. Episcopus XV, aiino Dumini dcccclxvi ex tulit lelo : Sunclos, quoruin Iteliqitise a Carolo IF Iinperutore S. Pragam iillalx fucrunt, alque inler eas refertur Italia reS. Ponliani Marlyris, Spo Ullrajectitm transtatum, de quo egimus xiv JaCii)„ F illnd sit corpus Urbani Papio Martyris caput et pars oorporis, xxv Maji. yfrimi quia Roma; caput cura corpore S. Urbani asservari dicitur in supra relata narralione, polius alterius nuarii. Marlyris Urbaiii corporis. esse censemus iv tlliid oaput ACTA MARTYRII per Notarios Romanae Ecclesite conscripla. Ea-lrihis cum parte Dedinuis etiam Februarii Vilam B. liabitni, ex Jbbalc FulJrnsi Arclnepiscopi Moguutini, auclore Kudolfo Presbgtero Fuldcnsi ejiis discipulo, a qito cap. MSS. bihliothecx Vaticanx cdila. el alibi an.r Jteliqitix, ptt- la FiiU.i, Rtliquianm Fuldain Translalio od B. Rabanum, el num. 15 inter aluts numcraliir, pars dc ossibus Sanctorum Episcoporum Fabiani alque Urbani; ac dein cap. X, num. 27 dicttniur in ecdesiain S. Joannis Baptisla;, quae l'"ulda 3 mdiciitur prima CAPUT S. I. Urbani efSociorum caplivitas. Constanlia inler verbera. S. Anolini conversio et tijrium. Mar- quasi novem et stadiis distat, cum lijninis et laudibus illata-, cineres sanctorum Mart^Tum seorsim Urbani et fideliter Quiriiii pariler depositi, siiiguli in singulis loculis Deum (i inclusi, ubi orationibus eorum deprecantibus beiieficia priestantur. Urbanus Episcopus, natione Romanus, ex nobilissima prosapia ortus, cujus pater Pontianus dictus S i'rltaiius Popa, est, a B. Petro Apostolo octavus decimus Vicarius a [Christi] ; 30 diciur Ibeodorus, frater Deusdona;, Koma detulisse Reliquias Urbani Papre et Confessoris, cujiis doctriiia sno lempore multi coronati sunt manjrio, ossa quoque S. Ca;cilia! Vir£iiiis. Tiburtii, ValerianietMaximi, ."i alioiitm m „„,„. Postea cap. extitit. Alexandri qui Prajfuit autem temporibus b cum, commonitus, a c Mamraea ma- a b tre.clemens in Christianos esset; Almachius, Urbis d Pra;fectus, in eos tyrannidem exercebat. Hic apparitoribus suis praifecit runi, quemdam crudelem viCarpasium nomine ;eique praioepit, ut cum omni VIGESIMA QUINTA MAJI. 11 A imperante Ale-zandro omiii scilicitudine quaereret, si forte reperiret Chriililigenter sententiam. S. tianos absconditos. Quod cum faceret, sunt des. dii tui, si gesta Urbanus dixit Quam reverendi D eorum recolas, ta-ile deprehen- KX ; ; 118. Matntnea e filio, B. ( ctim Sociis in antro latens. et currens anxiando, haec Prsefecto sub festinantia nuntiavit. At ille, qui Cbristianorum genus delere cupiebat e terra.jussit ut eosdem Clirisli famulos suo lonspe: Urbanum cum tribus Diaconibus, Presbyteris, in quodam reperit antro f et e duobus Porro Deus nosler crenvit omnia, et nos suos famulos corroboravit dicens Nolite tiinere eos, qui oceiduntcorpus, animain autem nou possunt occidere. VATIC. Mallh. 10, Almachius dixit ; Nequaquam; ; sed, cum sis iit ctui celeriter prfesentaret. educitur ad Atmacfiium P. V. 9 Veniens itaque Carpasius, B. Urbanum, et ejus Clericos, ad Palatium Vespasiani deduxit, in quo Almachius morabatur. Quos Pra-fectus intuens, ut leo infremuit, ait : senex, mortera rejiutas requiem ot ideo, quasi iuvidens juvenibus, facis ut alii amittant, quod te se- sTpe anlea. nectus cogit amittere. Ad hscc Jo:iunes Presbyter respondit Manifeste inentiris Patri enim nostro, : : et proloquens et in juventute Christus vivere eo fuit, et niori lucrura; Urbanus seductor. qui jam g semel et iterura damnatus est, quem Chrisliani sibi Papam feceruul? Cui B. Urbanus respondit Ego seduco homines, ut viam iniquitatis relinquant, et ad viam veritatis, deveniant. Praifectus dixit iste est : : Nonne raultotiens quippe pro Confessor effectus, ani- jussit veiiire ad se via veritatis, cnnstans In fide carcerc inctudi(ur : quae nec Deos colit, nec Principes obtemperat! B. Urbanus re.spondit Nec Deos tuos colo, nec Principes tuos timeo fac quod facturus es. Carpasius autem ait ad Almachium, et ad populum circumstantem Quid vobis videtur de sacrilegisistis? Almachius dixit; Utducantur /i ad Pagum : ; : juxtatemplum tur. 7wcte accedentibus benedlcit. Jovis, et ibidem custodiie mancipen- mani suam pro ejus ovibus posuit. Tunc Almachius Carpnsium, et (li\it ei Audi Carpasi Urbanum sacrilegiim, unn cum Clorosuo, in privata claude custodia. donec nostris obtemporetjussionilnis. t^iios Carpnsius coinproheudons.duxit ad carcerem juxta Fngum At ubi ingressi sunt Sancti, p.Millebant dicenles, Domine refugium factus es nobisa generatione, et progenie. 5 Et quidara Christiani hoc cognito venerunt ad eos nocle, inter quos eraiit tres Triljuni, Kaviiinus, Callistus, et Ammt)nius; et duo Presbyteri, Kortu; ; Coiifessor pro fide. r.«\. 89. ejrclitlt •T nocle Trtbiinos, et 2 Quod cum a Carpasio fuisset impletum audientes hoc Christiani venerunt nocte usquead car; natus et Justinus qui dum venissont ad ianiuim pulsantes steterunt. Ut autein audivit M;irtialis ; 2 Piesbyleros E Diaconus, curavit nuntiare li. Urbano : quod ille cerem, etdantes munera Carcerario, nomine Auolino, intraverunt ad Sanctos. Quos cum vidissent, cceperunt altius gemere, et prostrati audiens, rogavit .Anoliniini Carcerarium, ut eos ad se iiitrare permitteret. Mox ut ingressi suiit, cor: humo : benedi- ctionem a scepta, Summo : Prsesule deposcebant qua su- ruentes ad pedes S. Urbani, cum fletu dixerunt Ora pro nobis, Sanctissime Pater, quia tonipus persecutionis imniinot. Quibiis ipse una cum Sanctis tota nocte in Dei laudibus vacaverunt et cum jani dilucesceret, dantes invi- respondit : ; Nolile ex hoc flere, sed magis gaudete oporlet nos iii per multas enim iii pacis osculum, beati Papsese orationibus commendaverunt. 3 Post hsec misit Almachius Praefectus ad Carpasium Vicarium, ut Urbanum sacrilegum suo conad Almachium spectui prassentaret; qui una cum Clero suo ejectus reductus, arguitur iit pht' de carcere, Turcio Almachio prasseutatur. Quos rlbus causa mortis. ille cem tribiilationes introire regiium Dei. Totam itaque noctein Iiymniset canticis transise ad gentes, Dei raisericnrdiam implorabant. Vidons au- tem Anolinus cuncta qufe gerebantur, misit pedes B Urbaui, cum lacrymis rogans, ut baptiza- intuens ait : Depunite pertinaciam vestram, et returabeo; quera B. Urbanus, jussit surgero, ot ait Anollnitm ei; Vide, fili, si ex toto corde credis, ut reniissio- Commenta' sacrificate diis, quos adorant Imperatores; et rece- nem fletu rlfnsem percipias j,eccatorum? Respnndit Anoliuus, cura baptlsat, Jam enim per fallaciam vestram fere quinquemillia hominum decepti perierunt. de quorum miserabili interitu vos rei Non perierunt, ut tu estis. B. Urbanus respondit dite ab insania, qua estis infecti. dicens ; Credo, Doraine. Et baptiz;ivit eum, ac chrismate consignavit. Et cum dies factus ssset, Missarum solenuia celebrantes, pane coelesti refecti sunt. : et ob thesaurum S Cx- cilix datum : pauperibus miser existimas, sed ad regna cadestia feliciter migraverunt. Almachius dixit Hac vana spe induota Caecilia, cum sponso suo et cognato, omnem gloriam perdiderunt, et immensum tibi dimiserunt thesaurum, qucm te nunc exhibere oportet. B. Urbanus Stulfe, agnosce Creatoreni, pro quo illi respondit sua omnia pauperibus erogantes, mori exoptave: : 6 Audiens ha>c Almachius, jussit iterum B. Urbanum, cum Clerosuo, suistribunalibusprffisontari, cui et dixit non solura Sic adhuc in vesania tua perduras, ut sed te ipsuni ab errore non revoces : ; etiam alios errore studeas implicare? Nam te linum Commenlariensein nostrum luis contagiis infecisse. Ad haic Anolinus Anoaudivimus et : ait Infelix runt. Almachius ; dixit ; Deponite coutumaciam, ut B. possitis vivere alioquin niale perire habebitis. ego, qui praeterito vitse lueae tempore non agnovi Creatorem meum veriimtaraen gratias ego ei, quia : Urbanus dixit : Non pereunt, nisi qui vel fide vel saltera in opere suo displiceut Creatori. 4 Almaehius autem, conversus ad sanctos Presbyteros et vos tionem extrcraodierum meorum, sui raihi cogniloisericorditer tribnit. Almacbius dixit : i/iii decrillalur nostri Joannem et Mamilianum, dixit Numquid eadem sentitis? Atilli responderunt Patris monita peromniasunt salubria, sed in male: : Hujus loquacitas, si repressa non fuerit, multia erit causa damnationis; et data sententia jussit, ut capitepuniretur. Qiii ductusad templum Dianae, cum sacrificare renueret, juxta templum decollatus est, XV Kalendas Junii. I» tfaji. volam animam non intrat sapientia. estis, Almachius dixit Ut video deteriores effecti nex Magister vester; sed quam delirus seerubescitis, miseri non ANNOTATA. a Apposuimus nomen Christi, clanlatis causa, ne liici : quia S. Petri habeatur Vicarius qund nequil non deciraus-octavus, sed decimus septimus. tunc esset Marab Hic est M. Aureliiis Alexander Severus, , qui totiens damnati proscriptionibus in impudentia perduratis? et iratus jussit eos plumbaCis csditur i : plumbatis caedi. Qui cum csederentur, clamabant Gratias tibi agimus, Domine. Porro Almacbius cum furore vociferabat dicens ;Isti ita arte magica imbuti sunt, ut , nullo modo valeant dixit ei ; nostris jussionibus obedire. B. mea; tio filius, qni successit M. Aurelio Antonino He- Urbanus Immo tu miser diis tuis similis es ; mense liogabato, per seditionem militarem occiso. effectus, aures habens, et non audiens oculos, et : annim. c Quoetiam anno S. Callistus MarFapamarcap. non videns. Ad haec iratus Almachius ait In injuriam deorum os non timuisti procaciter aperire? Testor deos deasque, quia dignus es capitis subire tijno coronatus est xiv Octobris. Mammea, apud Eusebium lih. C Hist Eccl. ; 21, dicitur pia ao religiosa femina quse Origenis conspecta PASSIO A cnnspectu S. URBANI PAP^. Pr3!8to est siiperbae vestra» responsionis remuneratio, qiiia in nostram et deorum injuriam dixit ; fnii.et soientiam rcruiiidivinHriim rertis- D » Hft T«Tio. gimo illa expcrimcnto cof;noscere accersit ijni npiitl illi conciipiyit. Igitur Antiochse ilogcns, misso mililari ; siifellitio, lio- minem ratus, cam alifinamiliu commo- innumcra documenta exhibuit, ad Domini illius iira)dicationis DuEt praecepit Carpasio dicens a Carpasio citc cos ad templum jiixta Pagiim, et vel sacrificent siipDeo magno Jovi, vel multiplicibns macerentur debaccbamini. ; f"*"J'^°'* /<,„„. gloriam et ad divina! declarandani. potentiam et d Ad Prajfcctnm criminaliuin spectaliat cognilio. //" Din llrbis causarum civilium lib S.'}. llinc Venientes igitur ad te.mplum Jovis juxta Pagiim, iibi dicebatur n Locus tnicidatonim. compellebantur ab apparitoribus, iit libaniina diis imponerent. Illi autein irridentes, et expuentes in pliciis. a Ulpianm inijuil, lih. 1 o/f. ilr Oljicw 1'rrfrcli Urbis, Omnia, In simiilacnim, dicebant ; Similes in illis fiaiit qiii faciunt (Timina Praefwlura Urliis sibi vindic.ivit. ea et omnes qui confidunt eis. Iratus autem MS. Cii/iHimii dtcilnr Mm!>i:hiuf, jira-lrmi Augiistali ; Carpasius dixit ail Sanclos: Infelices. discedite ab fultus auctoritato cui iiim vitlctnr : Alcxander impeas- Tulor auf.ns sr oppiinrrr e lUrm signat et : MS. Cnpuaniim, quatuor Presbyteros duo lis hoc perverso dogmate, ct adorate deos, et esfote amici Priiicipiim. B. Urliauiis respondit Insensate persisiu canis, qiiasi sepulchriiin patens guttur tuiim fosto- suu in /ide ; nm ned forsnn atiundc adjuncli fuerunt, rem omanat; nobis enim Conversus Carpasius ad raaleficiis suis, nullo modo persiiadere ^^*"'"' nna martijrio f coronnti. poteris. iita caritate Chri.sti aliquatenns satellites, dixit isti separemur. : Idem MS. non longe ab Urbe occultalum. AclaS. Cxciliir; tertio ab Urbe milliario, via Appia, infer sepulcra Quidnam esse dicitis, qiiod sacrilegi audaciores sunt pro Marlyrnm latitabat ; et confirmant Ma:.arini, Ulimcrii i:l Reginx Sueccix. g Eadein Acta S. Cxcilife : bis (lonfessor factu.s infra niim. R diciiur, in juventiite multoties Con; MSS. quain aliquis miles pro defensione Si vos Reipiiblioa;? Sancti aiitem responderunt pro revereutia lapidiim sic nitimini, ut etiam ves; tris cons.inguineis non parcatis : quid noliis est [j fessor elfectus. et In Actis majoribus, examinatus rtiain \\ dijuilicatus. ajijirllatus. : usque septies Hinc jiosl martyrium agenduin pro Deo vivo et vero, a quo condili sunius? Carpasius ait Praeceptuin Principum exequi ; E Confessor nos oportet, slatua .lovis ut videlicet, nisi sacrificetis, diversis Eadcm Acia S.S. Valerianus et Tiburtius ; ducli ad agniin Paguiii, vbi erat infia, et liario Locus igiturqui vo;;abatur Pagus, quarto milabUrbesitus crat in qiio per templi januam ; Respondentes Saiicti dixerunt Hoc est quod optamus. Carpasiiis dixitad Clerumejus Princeps vester, pro senectute hebes effectus, mori desiderat; vos aiitem, ut niacerati suppliciis capite piiniamini. : : transitus erat, ut oinnis qui ingrederetur, si Jovi prudentes, jiiventuti vestrae ; convenit providere. "* tliura iion pnneret, puniretur. i Sancti responderunt dicentes erant tigiis niillatenus A Patris nostri ves- Pluinbataj, qitihus Marlyres cxdebantur, exorbitabinus. glandes seu globuli pluinboi, funiculis vel calenulis iinpacli, uti in anliqim fiietiira EcclesiieS. Laurentii 8 Tunc Carpasius, pertractans secum de Sancto ruin constantia, reduxit eos ad iiee Almachium Urbis Tunc Prie- iterum obtatus extra Urbis mcenia adliiic videri. tcstatur Bosius. Iv Alma- Prujfectum, relerens quod fectus, agitans caput minis, nec precibus cftio el cum "'"' MS. S. Maximi Fabiniis, Calixtus , Annina. eos posset a primo revocare proposito. , "" reducius Ast Acta majora versi, MSS. Fabianus, Calixtus, fiiisse, Ammovi- nius. VidenlurTribiini militares ciim forle jam ante con- prmssent custodix carcerum, ac dissent consluntium Martyriim. Ciipnanum, S. Maximini, et Acta majora, adilunt qiiem Foitunatus Presbyter de sacro fonte su5ce|)it. Vedimiis 18 Februani Acta Martyrum 1 : MSS. Video eos ad lioc tendere, ut magis mori eligant, quam ab his superstitionilius suum animum revocare. Nunc ergo reducaiitur ad templum et, si statimnon sacrificaverint, non jam cuin eis multiplicilate verborum, sed enait ; ; " ™'^ siumictibusdisputetur. Ad hrecquidamTarqiiinius.ii Pra)fectura ; Comitisrai privata, Claudii ejus fratris, et hiijus nxoris Pra,>pedigiia., atqiie horum flhorum Alexandriet Cutiaj; Claudium S. Gabinius Presbyter baptizavit et hujus frater JVlaxiini manorum, Ro- cognoniento Tauriniis, dixit ad Si tu ^ cum eis, tan eoruni Princeps, ires ad templum, posses forsisensus ad raeliora convertere. Credit et praemittens cum militum ambitione stipatus , Prffifectus hujus assertionibus satellitibus Sanctos, ipse S. Caiiis Papa chrisraate Psal. 118 linivit, pi-„ et illis baptizavit C uxorem et et filios subsequifur. tiinc corpus et sanguinem consecravit Domini nostri Jesu Christi et participavit omnibiis mysterium Domiiii quibus smilia III piuvibus Actis Simclorum obtulit sacrificium, Pergeutes autem Sancti psallebnnt In via testimoniorum tuorum, Domine, delectati sumus, .'iicut in omnibus divitiis. Et cum venissent ad , F m xvii legiuHur In Acl.s majoribiis dicitur inarlyrio Kalendas Jiinii ; ,„ MS. vanu Marlijrohgiis referlur xmv Maji. Nos dwm, cum S. Urbano .( utiis Martyribus, coronatus S. Moximini xvi Kal ad Pagum, compellabantur a militibus sacrificare ixmoniis. Qui cum orassent, et in cordibus snis clamassent ad Dominura elevans B. Urbanus vocera ; , dejiclt stO' m liuiic statuunculam Jovis inluens, dixit Destruat te virtus Dei nostri. Et repente cecidit simulachrum et ; ; titam. ilhm nropo- seil et sacerdotes, qui ministrabant ignera sacrificii, mortui c corruerunt. CAPUT II. S I Urbaniel Socionim ani?nosa yis orationis, 9 Tunc invasit timor Prsefectum, et fugiens cum residuis, se recepit in Palatio Vespasiani, saeviens rn-ofessio fidei Verbera. Marlyrium. Hursum ab Atmachlo txatninatus J^apa, ostha;c Turcius [Almachius] Pra.fectus iiissit tnbunal parari. nt no.te Christi lamulos e.am nan uicile contra Sanctos et facta de eis inqiiisitione, jussit eos suis Tribunalibus applicari quibus cum indignatione loculus, ait Quousque artera magicam ; ; ; qu» est insauia vestra magisoptetis. quam vitan., Ciii Resp miseri, ut mortem An putatis, quod de manibus meis eripi Respondentes Sancti dixerunt Potens est Dominus eripere nos de manibus tuis. Tunc Alsectamini-? valeatis? ; ; fiistibus cx- sus socios - duit ,1,"?;^ n,m,„ j ; Nonmoriuntur.qiii patiunturpro ChristT niachiusjussit eos extensos in terra fustibus diutis- animat sime caedi et cum caederentur, et Deo gratias age- d xit aixit . po^.t h„c "'N^r^r'"^™" -"P''-"- P-fect; Nulla ratione possuia advertere fieri. """ '"'""• B. Urbanus resprrt Ta ! """ !""-?*'. q"» Dei sunt. Almachius «1 unus de biaconibus, erectis ad ccelum oculis emisit spiritura. Sanctus vero Urbanus hortabatur oeteros, ne tormeiita pavescerent momentanea. Almachius aufem satellitibus suis ait Plumbatis, et d reiit , : scorpionibus eum cadite, quia fustes deridet. Et (I VIGESIMA QUINTA MAJI. plumbatis et acorpioni- 13 iii curn hoc ageretur, ministri diaboli jactavernnt corpus S. Luciani de Iribun.Tli ante conspectum San- ;i(M( Aar : niilfm MS. Cnpiiiitio i)i,«ii/)("r addebantiir lerUis D K\ MS, VMIC. sequentin, qux' fnrlaxm eliam ipsa oriijinarii bus cxditur, et post S. ctorum; quod quidem nenio Clirislianoruni, propter tyrannorum edictum, palam ausus est sc-pehre. Veniens igitur noctu Fortunatus Presbvter tulit corpus, et sepelivit in Crypta in (.'ocmeterio Pr.-vtextati e snnt Lvcianum 21 Majise- et Martyris ibidem in superinri ca-naculo condiderunt, in hvninis et canticis pratias agcntes Deo. fjii.-r fere eadem le; Corpus autem H. Urbani Papaj pulium, e gnnliir in .-ielis innjorilnis : in qnilnK, nonimilnis pro- Mi Kaleudas Junii. 10 Post diem autem tertium ; jussit Almacliius pnisapposilis, inrfirnndir corpora SS. .loannis, Chromatii, Dionysii, Martialis, Eunuchii et Luciani : ajiparitoribus suis. ut B. Urbanum cum Clcro suo re- qiiontm tre.i ; ptinil, fi//i nnn enm S. Mamiliano. fnernnt secnndns Kuliic eum atiis ad tenipluni Diana! ducerent nuerenl, tuno sine et. si sacrificare Pirsbijleri Ires Dinroni, inter qiios ducilur ad dilatione capite plecterentur. nui-hius, aliis dirilnr Mutius. Qitod ai:lem cessiiris.' ait, : professiouem auiera noslrani, Domino. Christianam confitemur. Tunc et vos, annuente En, ut video. omnes Chrisliani estis. Et ille : ANNOTATA. a MSS. V'(i/i™iiiim !•( S. iriMrinidi, quia (ulnosti melius agnoscere, et proflteri viam quae Christus est, et per quara ambulare ad patriara, hoc est in vitam a;ternam, del)emus,quam Sancti; Est, dicunt, proverbiura) falsidicus rumor cito quiosrere solet. b MS. sciliret quia ne i'(f seil omiiino pulo apo. sioimim c essr, qnalis Vinjilinnii illa : Qiios ogo. numinibus vanissubdere colla aut vobis cedere, vestrisque assentire nefariis jussis. MS. Liileratinisf : couscendis adinstar cnlmen montis, iieriiin ait. 16 Tunc Turcius .\lmachins indignatus, praecepit Tarqninio Taurino, ut absque iterata intenogatione d Idem .\fS. uUos hcros. e H:ir pareiithi-sis Atirloris primi esse pole.il, qmil lamen nolim nflirnwre pro certo : el similis ilerim occurril iiifra f eorum et verf>ei'atl, capita trunearet, et dixit hiin,iliantur, nisi : Numqunm homines seu ut hujusmodi eos, durissiniis pcenis num. 18. Promiscui sexus : per crudelissiinam ntcem. Mox Tar^iuinius dnxit MS. Ciipiianiim nil, quoil l'uis.'e vi- jam acriter verberatos, ad idolum M.Trlis, ginti et duo Irsdunlur iteimle ilirit, quoil eos sacrificarent. Cujus libaniina psissent, accipere omnes duui conlemmeruerunt palmamMartyrii fue: PrirfechisAveiiWan pra-c.opit qmirtoKalendas Jiinins. p Veriim e.recucio poluil ililnla fiiisse in scqucnlem diem. ruut iiamque, qui decollati sunt pro noniine Domini el filia ejus Luduo quoruin sancta passio f tertio celebratur dieante Kal. Juiiias. Cognoverunt itaque Cliristiani, quomodo Sancti in perpeluunipro Christi ainore pugnavorunt et veneruntnoctecum Al coli S. Marmeniam aliquis S. hoc 2."! .Maji le.^.lanlur siipra Jesu Christi, absquc B. Marmenia cinia, fere viginti et : citati Gallonius, Pancirolus. Ferrariiis. g Cohtiir Februani, nis jttnior. Polycarpus diibiuni nn hicmenwratus an Presbyter 23 nlitis 100 i/HBollnndtts, Uttiusqtte mcmoriani ; collegil : non que austts dtstinguere in aqnoscens tamen, siiinus idemqtti in Beatissimo Forlunato, et tulerunt corpora eorura Pnsstone S. de Marmenix stt pliira Actis S. Sehns- cum hynmis S Savims per annos 12 incarce- et laudibus, et sepelierunt eos in loco, tiani ftiisse nominntur. longtrvujn supra niorem : (ommunem Supiluos itllera in qiio sanctus erat sepultus Urbanus. fuit,' qiio mirtim intcrim gesta non nte: In tempore quo hoc actura rabilis per erat vita; veneet morari. Nolini tom scrupttlosus esse et posleris omnia sanclus, nomine Savinus, qui Saccrdotale gerebat : plementttm facturis suadeo, tttnon vereanltir mngis ratus obit : ipse officium cum audivisset Polycarpos facere.guam ftilt i/iio.s Liicinas; qtiaruni hoc quod B. Marmenia. cuni filia ao servis suis, processisset ad Dominuni, niinium afHixit sc, et niigravit ad Christum qui jam per duodecim annos [fuerat] macoratus in carcere, ob confessionem Je-«u Christi Nazareni, filii Dei omnipoteutis. Xt ubi .sensit Taurinus, cum esset Carcerarius, quod S Savinns de: Apostoliirum discipula, attera sccitlo ftoruit, adliuc suh Dioctetiano nola. h y^« solvm censcndi xxit, qiiorum aiite fucta mcn- tio? scd possunt nlii Martijrcs fiii&se. i Idem MS. Capuanum luhlil : Quorum : oraniiim fuuctus fuisset ; fune illaqueavit illiiis pedes, et tra- orationes et merita nos comraendent Christo, qiii cum Patreet Spiritu sancto vivit et finitint Acla, desidcralis reliquis. 9 hebat corpus ejus per terram, qui et in foioillud dimisit iiihnmatum. Deinde venit quidam Poljcarpus g Piesbyter nocte, et accopitcorpus eju>den:sancti Saviiii, et recoiididitin k Zelalnr 1 hic svmitur in deteriorem parlcm. /oi(a,Mis/c(;('H(/iim,.iudicaret, vel, capitc abdioa; sarcophago, ubi sepulti erant i. rot qna'dani cnitn hic obsiuriora sunt; ftiil qtiare [ |. etiiim I' centum h viginti quinque Marlyres opus sufl^e- lineam fere tolam supplere pcr 18 Doniqiie inipiissiiiun .Vlniachius, non m Mc.ninit iiifiim sepulttirie ylrtnghtis. citnlo lih. rens aniino, ccepit dona promittere plurima, si quis investigator ac proditor Chri.^tianorum extitisset, 3, cap. 14, /« gtio agtl de Ccemeterio ad S. Ca-ciliam, cilalque MS. codicem Lateranensem dc Actis S. Urqnoti per qualecumque ingeuium aut calliditatem ejusque auribus nuntiaret. l'nde fictum est ut tertium post bani Itanc : tinde conftrmatnr didimus, ytppendicem ad ilta spectare. diem qniil.Hm legis Dei k zelalor pramiique cupidus, nuntiasset bat ei quosdam Chrislianos sese reperisse, numero quadraginta ct duos. Staliraque gaudens aie: TRANSLATIO ET MIRACULA. Ex MS. Abbatia; S. Url)aiii (lia'C. Calahmti. communicala a Domiiio dc Mironienil, Campanite Praifecto. Reatus neinpe Christianoriim est. ut in onmibus sic perversus ante ncistram exoellentiara nulla- leiiusdiu valeat occultari. I^ratres niei, non sestirae- tur oranino ad hujus infelicissimi animalisque Jndicis notionem venisse Domini et Salvatoris nostri benignissiina verba, dicentis : t CAPIITI. SS. Urbani ac Tiburlii Marlyrum corpora Roma Autissiodorum, et atlerum hinc ad Calalaunenses Iranslatum. a Igitur anno incarnati Dei octingentesimo sexageAn 802 simo secundo. Fratrura qiiidam Autissiodorcusis donanlur Monasterii, inandatis pariter et cpistolis Regiis in- Monaekl* structi. Nemo accendit lucer- sub modio ponit, sed super candelabruin ut luceatcunctis deeo namque convenienter per veriet : nam ab Anni/io yicario dicum etsanctissirauin Vatem factus est serino vinus, quod scilicet vir insipiens non cognoscat, stultus [non intelligat. diet Deinde mandavit) tyrannus illuc decoUati, l cuidam .\unitio Vicario, ut interrogatione eos ocius l usqueadiret, etsine abduceret. Qiii raox pro- cessit alacer, ut impleret faciuus fectoriaextitcrat feritate. scientes, quodjussum a PrKQuam rem Sancti prae- grntia, Urbem Romam expetunt, cum orationis tum etiani quarumdam Ecclesiasticarumstu- Autissiodor. armaverunt se signo Crucis Christi, expectantes intrepidi mortem, oratiouibus sanctis quas. Deo negotium procurante, et allegaruul slrenue et efficaciter expleverunl. Prudentissimus dio caus-irum 16 I MIRACULA mnxjma venerntioiiis reverentia 4 I'apa, S. URHANI PAP.E. respondit, dentissimus et pra!si(lens. su- Amen. Ex eo pleni dicitur, compos eloquii, ad scipiendus Nioolaus a PPcolao Papa, RnmanffitumCathedrae iligiiitate locum usque, qui est. -\rlia Sanctos prosecufa vicem Apostolici culininis et velleiit et stuilio prwferebat. riis ail ciiiicta qiiin Qui cum pra!nominatis legataper ilies siii 5 Dehinc in villam, cui k Botgalia loci nnmen est, lc aliqiiot plenis- cum venissent; quidam ejus siine sui copiam fecisset, magna ministroruin- que ejus gratia corpora San- iliscessuri.s, Sanctorum Marlyrura tradiilit, ct virtule Urbani etTiburtii Reliqiiias ctorum iilitculu preet adeo ut per dies singiilos sionem pateretur, raptim ad Sanetos cucurrit, feretriim vexit, triduo prosecutus, nihil demuiii mali caducus a puero, caducam non semel alli- epiteptlcus. tinsas, ct quaiititalo prascipiias. Sic Doi favore, Regis ('aroli c, quoil alias vel laboriosissi- mnm riint. vel impossibile fiierat, facili negotio confece- Hinc ad Salinas ventum. Paterparvulum filium. contractione artuura imbecillem humeris vectitans, sub feretrum composuit- Paulo post coepit passiisest. erigi, et patiem anxie inclamare. Exciti omnes voociilis Vectorcs nonenlur duo- 2 Qiiiil pignoris, quiil thes.iuri Romulea feiTclur ab IJrbe, virlutiiinconsequentium crebritateca'ptuni esl cibus hinc inde concurrunt, incoluraem inveniunt. Pater sub omiiium sanum recipiens filium, cvestigio declariri. Reiiiotis superfluis, si bui Sanctis rcfercnila sunt, coinpi-iidio (ii-iit il gratiora. qua Urbe immcnsum tetus r.ivexitad propria. Actum in ec- clesia .Saneti Joannis Baptistje vico publico. egressi, duos ccreos accendere mansione prima Ibi in S. Alexainlri Eccle- siam ileveneriinf. Iiiluin ciiiii pernnctarent, camlela .afflavit 6 Sartum-MorlhaIi:f / ingressos novae hilaritatis abcessus namque inter ventorum impetus : I litminaria prolixie longiludinis unosiiccensa capile, post pau- et pluvias a parte alia llaprans, utriinqueperliixisse visa vehementes, duo cerei, sacroriim prcevii a ptuvia et centis non pignorum, inextincto per diem totam lumine perdu: e.rlintjnuntur ; est. Ingenti devotionecomplexifactuin.duoruinpra!- quidam ex comUatu IIticraiilur cipuorum Sanctorum mcmoriis, geminis de cetero siTviendum luminaribus, adverterunl. Exinillustris vir Lntbariiis. Sanctorum gratia quibus deferebanindefesso ofiicio et imevidentius contutati tur flamina contempserunt. In villam Pagi m bres et rarunt ita , ojusdem comes expcditionis, febre et a ftbrUms. (niTcptus prjovaliila, cindplara sun statui respondcnloin detulit in : Amausensis, qu^ linc moilo siijiinnt: Cenleniis i|ual;er ct quater annu» erat numeratus, l'()stquani Chriflns erat Virgine matre satus liis (lecies se vidisse |urejurando retulit. Si quidera ex partibus summi rivi nebulam conscendere vidit, quaj, ut mos est, altiori divisa loci ribus. : progressu, hilgore notabilis ipso, illustrabat. trinos ac Tunc locus iste : annos adjice quinos, tui ca-pit honore Irui. susoeptis, z Lalib:eus Ei.sque mon.-isterium : in Enimvero cum saepius hac et illac oberrasset. quasi non ignorans ut quid devenisset, et quo tendere debuerat, revesajpe fati conflnia liago Pcrtensi cjus honori construxit quo in loco rendis i Statuis se infudit plenarie : postremo ad tanta tamque frequentia etc : at illud jam aiile constrii- ctuni erot. majorem evidentiam, globiis ille luminis iu candelahrorum ardentiura distinctus est specimine. Is vero qui Iiajc a Prrtensem in Galliis Perlensis dicitur, titia Pagim vuhjo le Partois, viderat. revelalione Martyris admouitus, divcrsiim esse u Pei'ticensi vulijo la Perche, qui etiam ostenilit Iladrianns Fulesius fiictiim in no- Galliarum) censetque nomen sanl-Uiinnieuses ab ojijjiUo primum ad Basilicae lundanientum lapidem apportavit. H is inquam et similibus praisagiis locum electum et pra>electum virtus Martyris commendavit, et ut celebcrrimus habeatur. crebris hunc non cessat decorare miraculis. Horum quaidam de fida relatione Pertes, ju.rla S. IJesidcriuni. o Inlerim Monacln inullis litulis et C probare se piitnnt majorem antiquitatem , Carolum Magiium, Caroliim Calviim nlque cet Lolliiirium, nec nou Erclieiiranni, tamquiim qnatuor (iindatores, quod scili- tocum successive auzerint, depictos ostentanl infra qua;dam, quaj ipsc oculis annotavi, scribens memoria; posleroruni destinavi. 16 Igitur dum carpentarii conducti materiam de silva colleclam ibi caederent, ut circum Statuas tradidici; propler slatitas Saitcti, Odeiim. y Cahleia, antiquU Clapeia.ra/jo Chablie, in Vita S. Beriiardi lib. i Clmbleia, locus Ternodorensis paiji in Linijonibus. loca- .rgrorum afltu.Tii famosas ; rent, vel desuper operirent, ne convenientes infirmi k extrinseco molestarentur irapediraenlo; leprosorura bibus et /.' scedulis clausuraiii coinpetentein quidani qui juxta morantur, qiui trabium dolaturas CAPUT De propria S. II. ad igiiem cumponendum colligeret, illuc perrexit, etasserem operi necessarium furto abstrahens fasciculo interposuit. viitus Martyris, ris, Urbani Capella ad Mdtronam miraculis itluslrata. postannumHH Eo vero properante domum redire, ob incepti commeudationem opefurtum voliiit publicare. Nam cum jam domum ille ; J ons totius honitatisDeus,opportunitatis tempore quodaiu assultu prosilivit, et adco ut etiaiu nsser unus longius ab eo qui portabat decidit quod divulgatum propinquaret, affer ablaftis red- consulere voleus ecclesia) sui Sanctissimi MartjTis loco illi uon incelebre est, fuit. Artifices vero qui, ut deiidus fnerit ." Urbani, seilenti in tristitia et moerore pro spiritualibus suarum ; dictum quamdam trabiuiii connexuram facere fieri : reruni temporahuni attritione et diminutione daiitia sua) nherlalis, abun- proposuerant, luutato consilio, ut Capella ret super Martyris debe- lam m (piam in miruculis, ubertatis Statuas decreverunt fidelium ad quod corporalibus. eam ; reficere voluit. et potare torrente acceleraiidum et suEe volujitalis (Kn-oiMiido eain crehris censum sup|ieditavit, et operis acceleratio, inlei'ventu pra^dicti Martyris. Hanc autem miraculoruin executio , parochiauorum devotio nec non locuiu nobilitavit. Porro abuniiantiani, et miraculorum crebrara declaratiorectoribus funs nem, quo lenipore, vel sub ille ilislillaverit, quibiis paucis enuntiabo. quanta febricitanlium multitudo ibi restituta sospilati fuerit, nec occurrit memoria}, nec si sciret hoc aliquis, ad scribendum sufiiceret cuiii etiam aute: C tltii 14 Anno lucarnali Verbi Dei millesimo centesinio quadragesimo priino, legnante in Franci:i Kege a Ludovicd, Catalaunensibus Episcopo, sub Abb;ite c quaiji loci ipsius fama crebresceret, plures illico. iUuc dicami fa- aniw lUI /*(7i'o- quasi fortuitu divertentes sanarentur coruiii ciuivcntus, qiiis , Quiscae- itfitlcaln praesidente Gaufiedo 4 furiusorum (ut ita ctila corpui Sanctum accepil j'^, Petro ecclesia,'Saucti Urbani, facta est beneiliclio prsesentis Parochiaj a Prsesule praiiiominalo. In qua benedictionc, vellent aplare Auleiilo ! S. confluxerit exercitus nou alicujus explicaret cundia. dum caipentarii 17 Inter illos vero qui gratia recuperandi luminis Uvatrinevili ei /, j f Analogium d ad sermucinandura, de Urbaiii quodsitum erat super MaterUrbani pretiosi Marratione teniporis, nienibratira dis- convolabant, mulier quaedam quai Ibi ittiimina- adjacet Ecclesia; S. Urbani, oculis nain tyris f. i; uhi solebat poni curpus f II cxigente visum non administrantibus, ad Capellam Martyris est adducta nioxque ut uni Statuarum oculos apposuit, lumine : tur cseca: junrtum inirum lacellum lig- redintcgrare valuerunt. Ncc ad aliud aptari uou poluit, qiiod ad multorum mullolies [salutem] glebaiu tulit corporis Martyris Christi. Ubi vero ad prseslitutum locum relasi nuUateuus recepto, ductu nonalterius propria repetiit. Iteruni alia mulier, properans Martyris implorare praisidium, obtiuuit ut oculorum nube depulsa potiretur visus acumine. Hujus nomen et unde fuerit ignora- "^odneMo" tramferretm mtraatla '"""^ ^^^' *""''' ''"^''''«''^ singula luembra suis locis artifices, ; convenerunt, ut mirareiitur prinio iUaqueari nequiverant arte autum est : locus lia. ille qua de re in veneratioue habitus, luiraculorum frequen- quorum magna mox ut illurainata est, sociis qui ad duxerant urgentibus, acceleravit reditum nobis ignorantibus. Alii duo caeci, alter de »« Muceio, caecus nius, ideoquia, ut postinodumostendemus, excolitur divinitus. a nativitate, alter de n Vendopere, obducla turbatus caligine, aliquamdiu ibi persistentes, teti facti redierunt, ad propria, recuperato videndi niunere. 15 Ut autem paulo altiusincipiamus; quia toeutn a dum locus Sancloataum '"« nonduiu adeocelebiisbaberetur,ostentis quibus/>iisjf dain mirabihbus, quod dispositum ab Kterno iuturuiii erat teiupore opportuno, quibus voluit personis 18 Nec his contentavirtusgloriosi Martyris, aliis raorborura generibus subveniendura statuit. Nam airantur, Domini revelavit benigna miseratio. Nempe ut qiiodam non temerario ausu mihi verba ad loqueiidum quidam Flammerecourtis indigena, sub annis adolescentiffi membris debilitatus oranibus, alterius adiniuiculo ad Sancti paralijtictis. Capellam veiierat ; ubi dum quodam YIGESIMA QUINTA MAJI. dam quasi conamine sibi ipsi nititur subrenire, palmis ad Statuam nexis erigitur et mox, cnoperanteMartvre, soluta nervoriim nodi.isitate gandens ; 19 Denique matrina-, pro candelam respondentem in lionore Martyris intulit, fur afTectu, dolorein quantitati puerili D sx m. ilem morfttf deflincti piieri more ad eiim sepehendiim convocatai, decreveruiii facere; quapurocta, et domum regreditur. Non loiige post alius quid.im de cum invocatione duo i Fronvili, quem cuncti noveramus diutius pedinn ca, Martyris accensa, novilate parentes, piier et qui resumpto spiritu, InntiB rei ruisse officio, festinavit occurrere pedlbus gradi nequieiis, ne expers tiinti :ulorant jucimdos reddidit .s- remanens pi^assidii, dilationis poanas lueret. Denique ad pontem quem Materna suhterfluit perveniens, inclam.Tto sancti Urbani omnes. Qua:dain de Suniniilonantla anni filium habi>l>al, qui cnrreptiis mulicr, unius morbo, duiu no- nomine, stetit erectus, et se sibi redditum divinitus intellexit; procedensque ctis inedio ja.-eret in cuiiis, totus, ut qui vita discesserat, (rigiilus iiiveiiitiir. Cui duin a geiiitoribus ulterius, (^apellam ingreditur, ubi fusis l.acrymis et sepultura debita pararentiir: pia;senies ranl, cuin qui ade- precibus, et oblatione reddita. alacer remeavit ccntracta, ad maximissauctum Dei invocautes gemitlquatenus vita propria. Mulier qusdam meml^rorum habebatur, quse contractione bus, inipetraverunt, redeunte puer vitii' jam dudum inutilis expetens auxilia. dum ibi Sanctuni Dei gemitibus exoraret, incolumitale potita, ImJHs Patroni paucis diebus coniniorata reddidit prie- surgeret incolumis. (^uod factum tes, tori publice nimtian- etad capellam puerura deferontes. magnifice gratias reddiderunt. Restifu- Puer quidam nobis prffisentibus, laudum Deo auditu privatns, cui etiam Sanatw puer suritus; linguai deeratofliciiim, conia. annis 15 teclo affixa. i9 Quaedara materfamilias, Elisabeth de Bracheio nuncupata,cum raembrorum officio adeo privaretur, ut nec a lecto quindecim annorum spalio surgere posset aiiditis quae per sumranm PrtTesulem Dominus operabatur miraculis,mente devota parari vehiculuni jussit, quo ad templum Martyris Deum roga; Hde non dubia gloriosi Marlyris expeliit piwsidin. Deductus igitur, etsub Martyris fcretro qiiiesoens, velut iii extasi raptus, extra se qiiodammodo factus est. Postmodum ; voc:ivit et qiiae in siiperno tediens expergefactus, genitricein raptu vidisset, solutis ile linguae vinculis retexuit, llac re niiiler non morei dico exhilarata gnudio, [•'ratribus qui afliiernnt gest;e oriliiieracxplicuif, et cuin ipsis i>pifici ipsa tura deferretur. Paratis igitur necessariis debilis vehiculo superponitur, et prai aegritudinis . summo gratcs iiinumeras eglt. incomniodo, vix unius leuca; potuit itineris ferre la- borem. Remorata ilaqueapud villam Blecourt o nominatam, mane factn, iter qiiod copperat perrexit, tanto utique majori desiderio, quanto ad pretiosi martvris rapellam propinquior reddebatur. Nec id frustra nam mox ut sajpe fatum de jouge locum videre potuit, segritudinis sensit levamen. adeo ut quas multorum manibus veliiculo superposita fiierat, freta solo Numine Christi descenderet simulque ; ; 22 Do vaile Hodionis piier qiiidam. iniligpiia vilquie Rocha dicilur, orbatns erat liiminibus oculoCrcus rum, qui ad Dei Martyrem cum parcntuin gemitu nntus. Iffl ittuni- est adductus. lllic oblafionn lacfa, Statuis pretiosi Marfyris se devofe supposuit; et per noctis spntium dormiens postero die iinn fraudatus liimine ad propria redili:U. En vero in reditii Cnnstitiito, Roge; rus, Sanctae ; obvius ctus, gradus ecclesia; conscendens, ac prse gaudio lacrymans, precis et oblationis libamina Domino solvit. Hebdomadis etiam integraespatio ibi cousistens, auctori sospitatis, quem in prirais tacuerat, demuin Remensis ('anoniciis, fuit illi tam mirifico opere ab eodem edoquasi adhuc dubius, rei certiiis investigandfe Mariic qui de suie Canonico lirmensi pro. bat in se fa^ ctum ntiraeuliim^ gratia, vestis raanicam illi qui ciecus fiierat ostentavit : quaille visa etcngnitn, iteriim ab quoil eodem Rogero ostensis habenis, ufrum videret tenebat, manu t populorum gestum fuerat manifestans et alia privata gressu. stipata frequentia, grates singulis. debilis Dervensis p Monasterii adeo nequaquam peduni fungeretur quod Puella quaedam habebatur, quod egit, interrogatur. Is aiitem liabenas frajni se videre confitens, de agro proxiino, ut calvas tura palrais deferat eo jubeiite perrexit. segefacto, in il- Quo P hendentes parentes, hiculo detulerunt : Hanc appre ad sanctum Dei Martyrem veofficio. idem de eqiio quera sedebat descendif, ef quasi pafrato opere Saiicfnm Dei priesontein cerneret, Iiim deosculans, videbantur siquidem forinsecus cum I.'icryinis Dco praeconia solvit. pedes dolor nuUa laesione infecti, sed debilitatis indicio Mimus quidam, reatiis sui ciilpis exigentibus, nnius prodebatur interior. Igitur dum ex pi^tiosi comite oculi orbatiis lumine, cnm etiara alterura in qiiadam llluminatur circullens. !•' Mart^Tis Reliquiis signata fuisset, sanitate aegritudine amisisset, ad Marlyris Capellam devenit; ubi fusis domuin repetiit. 20 Quidam puer Unahecurt cidit. precibus et lacrymis, illiiis ociili quem q dum Maternam qui subterHuit transiret, fortuito casu in flumen ce- morbus consumpserat, visum recppit. Unde Deopersolvens mnnera lauilum, secunduin morem sui officii, Quod ; ulu nuntiatum est patri etmatri, acce- citiiarizando singulis beneficii coliati sibi non leratis cursibus, tota etiani villa confluente, ad lociim tacebat gloriain. perveniunt Resuscltanlur, sed absorptum puerum nusquani repe- riunt. Tandem sanctum Dei Urbaniiin praecordiali- puer in Matro- ANNOT;\TA, a Ludovicus VII hic fmt. Juvenis dictus,IHius Lu~ dovici Crassi, cui sttccessit aiino na mersvs. bus exorantes precibus, et noraen ejus consonis coiiclaraantes vocibus, in superficie Maternae unda famulante vident corpus examine quod domum de: latum regrediente anima coiitremuit et vivificatum non modicara parentibus Iffititiain exhibuit. Sequenti autem sabbatho uterqiie pareiis eum ad Sanctum ; H37. H31, usque ad b Gaufridus Episcopus Calalaunensis, ex Abbate S. MedariH Suessionefsis, ah quo obllt ju.ita iiniio H42, et alius in batneo adduxerunt; et liceteis unicus esset, iii Monachura obtuleruiit. Processu temporis, cum alius capite ver.«o parvulus in balneo foret submersus, matre tiinc absente; ipse quidem ad lllius villae ecclesiam deportatus, parochianis snnctum Urbanum conclamanquem genitor assumens, tibus, vit!E restitutus est ; Sammnvtliaiios. c Catalogum miis. /Ibbalum aiitem S. Urbnni adliuc requiricolliijilur Post miracula notitiu triplicis lioc Translationis, Roma et Anlissiodorum 862, inde ad momisterium; vico, elc, tertia qux fuit H41 , sub Ludo- attuht ad sancti Martyris Uratorium, illic Deo reddens praeconia cum gemitu et lacrymis, et quae d .\iialogium, siiggestus, putpitum, sicprimnrw di- gesta fuerant nobis coram retulit. :21 Alius quid.im a Castro r Ciresiura dicto puerulus, infirniitate cogente ad extrema deveniens, ctum quia ex ev leqebantur populo Scripliirse sacrie. e Auleolum, dimiiiutivum ab Aula, saceilum liijneuin peiqnam exiijuum, sed eleijnns {ul videtur) quoi operx pretium fuerit Irunsferre ad ornalum claiistriUis ecclesiie. non minimura pareatibus, a quibus tenero diligeba- f 20 MlRACULA f S. URBANI MART. quo adepto, pretiiim in A Materna, im!jo Marne, nnliquiti Matrona, Cala- testimoniuin sus sospitatis, taxatum launoK prirtnfluena. Deo et Martyri promisit se redditurum quo- g Forfasnis qufinih pro avertenila per ogroK circnmferetmtur Ii Kiccitote vel pitivia tannis. Jonvilla, n(/»inis'iv;m Mnlronst. ripam.meditt fere vio inler Cntalaunos et JAnijfmcs, et 12 circiler vlrim- que. leucis. i Statnas liic inleUiijit banes, vcl lapidens, vel ligneas cante pro eo Dumque unius mensis spatio resideret in vinculis, matre, genitrix ipsius. audiens quai per Iiujus Martyris 24 Adolescens quidam de Gunnancort o, dum a quodnm Huberto milite de h Merelvilla captus fuisset; gravatus compedibus sub custodia tenebatur. Alius depre- er palis lerra' infixix, supra quas liinc inile innilclialur allato ilhic sancli corporis orca : c.o loco ubi anno 1 141 dam tia merita Dominus operab.atur mirarula, nudipes, quaprsedicli juvenis comitata sorore, jam frequen- dedicala fuil insiguis sub uomivc S. Urbani Parochia, virtntum insignem locum expetiit. Nec ; fuit con- diversa utique ab ecctesia monaslerii. //(c tenta semel expnscere Martyris prasidia perseve- k Scedula^ suniunlur pro tahulis, notione hacle- ravit ut quiereret, donoc tertio advcniens potiretur optatis. nus 1 olibi uon lc.cto. Ea namque in Cnpella Martyris Domino sofutis ullfo Kir ihibitiirem quiu iilcni sil loeus, unde suprn raedullatam lacrymariim ho.stiam offerente, priedictus .luvenis hoc vinatlis liiier evnttit Pelrus de VeirinviUc, visi iofra tnnn. 3f), c/mm de fliivium, modn vinclis absnlvitur. Compedum Vetorivilla sanalits atiquis legcrelur. cunei assultu qiiodam resilierunt : custodes nimio m iesius, Mncpium, prope Drocas cx lillcris siiper Arvam stupore perterriti, ne iminunis abiret, facere nequi- oslendit nohis Gaufridi Kp. Cnrnutcnsis Va: verunt : denique quibusdam malevolis eum inse- nd iiiymen Arva iu sed atiud liic indicatnr, vixses- qui boradtslaus .hnvitla. n le.ste quentibus.ad fluvium venit;quemnatando transiens, compedes, quas suse solutionis indices deferebat, amisit: attamen perveniens usque ad Sancti Capel- Vcnflnppra /'olesio, Linqouilms , viilgo Vendeuvre, ie.ii- odcoque uou ttn tonije silum a mouosterio lam, nobis et qui aderant cnnctis, quaj gesta fuerant, E , B a. Vrbtini, a quo Linqoutim nwtropolis soltim 12 c.is Deum niagnificando, retulit, alius quidara de Blesensi c Riveria exti- obesl. 23 Ilem loco Jn tahulis Citnipaniiv i circitcr teucis a S. Uiboni inrcnio Hloronrt, che dictum. el uua iudc lcuca lociim Hra tiu/r/o pascuis matutinali siib tempore Teriiusarcx arnienta sui eustodiebat parentis. Dunique sibi non ifctusus tit. qui de more in p Dervonse monaslerium, ei Monstier en Der, in viln providet, ecce qiiidam latrunculi properanter accurrerunt, ipsnin vinclis et verlieribus affecerimt, et fmilrn-lcMontiraniW, Vigera, rulgo lii in Pcrlensi pago liaui longe ad quoddam oppidiim ultra d Vizeliacum positum '^ n/i /miiii Voire. nbi S. Ber- deduxerunt ; ubi euni arctius vincientes, ne quo nitrili uomiuolur Dervensis vasta solitudo. Porlassis Vini;irourt. ad dcrleram Miitron.r,me- mndo non elaberelur, in arca obserata caruit divino prasidin : tniserunt. Sed q ibi nam recordatus eofiimu- disc fere via intrr Jonvillani el Colnlaunum. ad meridiem diqurn rum lum, quffi Dominus per hunc suum operaretiir affectii suspirii r Ciresinm, vulgo Circy, ./ouvilln stnl circiter s 5 leucis. ; Kon vncal singula loca nprrosius perquirere lobtilx nomen Martyris, illis sub- eadem disso'''"'''' sannanlibus, inclamabat. Nec mora, subsequens J||^" effectus cum declaravit, Deo quantura displiceat impia depre- tamen uno lerinl, t Cnmpaniensisinsprctu se oculis olitu- subsannatio, et calio. qiiid possit pia tides et justi unn grovalior deiuccps indicnre. intcrpretor slipulas; Eo enim coiiclamante, compago partis infe- Calvas .'segelum. id est, msiGer- rioris illius arca; dissolvitur; ipse vero prngrediens, bas mnnipulos, scriptum fuisse pules. a nemine disturbari potuit pra?coiiiis, qu.-e et cura raagnis rediens gesta fuerant propalabat singulis, ; CAPUTIIl. Caplivi liberaliopeS. Urlmni, luminaria coelitus tanti laudans virtutes Praesulis. 2(i Vir quidam de Soudoruin, paralysi percussus, 'PTdislor'tantam deforraitatem vultus patiebatur, ut a quovis ttis mlium, accensa ,alia eodem loco miracula. ITJililares qnidam, Jxijcta mortalium vix aspiceretur quippe ciijus os ad auremTleclebatur, cujus lingua quasi avulsa gutture : patriic hujus indigena», juxta Murtyris Capellani transitum facientes juvenem , caprl- lamSancll captus a Iq' tionlbus. captumet vinctumsccum abdncebant. Qui juvenis, dum violeuter abstrahitur, locum celeberrimum de louge conspcxit ; et ex devotione trahcns suspiria, huiniliato capite loco quaM v.iledixit ; et (ut credi- mus) orationis inreusum Deo et Martyri fide mediante, quia priesens non potuit, absens direxit. Intt extra oris clausuram prominebat, adeo ut nec cibura sumeret, nec ad loquendum linguam labiis et palato recliideret. Hic iii Sanctoruin omniuin Vigilia ad Sancti Capellam deductus, ipsa nocte ad unam Statuarum capite reclinato obdnrmivit. Verum ciroa galli cantura evigilans Gratias, inquit, tibi Urbane, : F alius a ser- refero, qui dio. me saniiin reddidisli doloris anXnui $iqnatui rjus HfHquHs. tcrim nnnfortuitu cnntigit.ut Monaolius loci cnstos a Capella exieiis, captivum qui ducebatur procul videret; eiusqne misericordia motus, Reliquiis cnnsigiians, ffistivo Juvenis ex Blesensi villa. dum labore fatigatus, somno indulsisset, mei incen- pentei/utlur "''"""'"" quadara die, venenati morsu cepit. aniraalis circa guttur tumoris Iffisionem sus- Quo Martyris precibus commeiidaret. Quid plural Abstrabitur miser. qni a pra^donibus ducebatur in convexa moiilis deveniens, ubi silva rarior habebatur, inirn Dei opere hostiles manus evasit si : ; infortunio genitorcs, quamvis fuissent vehementer qiiidem silva illa rarissima praestare vix poterat Martvris prajsinon difliilentes," celebrium exhibitioue virtiitum insignem locum adierunt deformem illum secum adducentes. Qui sacris consigdio de restituenda salute exterriti, tiimen bujus lati- eorum manut fvadit. invisi- bilu ipii* factus : tandi suffugium, nisi sumina protectio occultare vohiissel miserum. Obeunt igitur prajdones .sednla locum circuitinne et quo pra>da, avide possessa et sub nculis elapsa, diHugissel, leni murmure sciscitantur. Is vero, qui (ut dictum est) solo Dei munimine occultatns iuerat,paucisp|apsis diebusrediens qus in se gesta fuerant, palam omnibas ; natus Rehquiis, et in loco metuendo somnum percipiens sospitatis, expergefactus sensit virus pestife- rum vim et tumore jam laxato paulatim eftiuere. Itaque jara rediens, paucis diebus plenarie convaluit, et ad Sanctum redditurus gratias remeavit. nec tantte rei gloriam occultari voluit, fervoris amisisse, cumjiicun- fx iisdfin dis reterebat laudibus. uobis •''gri' unus sanatur. dictum juvenem reptus est : Porro unus ex his qui praeadstrinxerant, vii.clis morbo cor- cum honesta macie, quem primitus horrebamus detiirpatura tumenti facie. exhibuit quam relntu postmodum miiltiplici referebat singulis. Is se venit et ipse Martyrisauxilium rogatiirus- ii Quadam feriarumPentecostes, Fralribus apud Incendiuvi Martyris Capellara. junctis plebium turmis, Missam restinguUtir celebraiitibiis. VIGESIMA QUINTA MAJI. celebrantibus, affuit vir fidelis de Harecort tactus araore Martvris. e. 21 : qui Hsec igitur ilartyris ad Capellain dediicitur hiis, quam D rs Ms. 01 Cnpeila Sancti iiheralur e Statuis, quasi \n'o quasdam sumpsit partii-ulas Reliqiiiis secumque defereus, ; ipsa nocte sa-viens inimiiMis tanlis afflixit cruciatiiit biiic posset percipi, iion hoc ab illo vascupossidendum diutius. Denique duiu luce diei adveniente pene remansisset exanimis, qaodam Fra- fretus tide, propria repetiit Postcra vero villa die. eo luin longe posito airricuiturse studio, eadem plures accensa. domus corruerunt incendio sibi ; : at ubi doniici- tre siimino ibi ihluciilo in Missam celebranle, iii viniim, lium ejus conflagrari coepisse injectis sla- nuntiatum est. quo perfusii' fucrant Itoliquia', atl potuin sumpsit: properans accurrit tus, in et (ut dixi) fidei constantin fre- qiio haiisto, rediit prtipria sospes ot iiicolumis. tili:im tuanm parlicuiis. cum invocatinne Martyris, particulas projecit 30 ciijus -Vlia nnilier de b Oiia halnd):it unicam, tiactn tis et b oirtitur conrflpl- ignem. Miruin dictu! Obstiipuit inirendium, et maiiuum digiti ita ; palmis iiilKerebnnt, ut mil- quasi inundantiam recepisset fluminis. reflagrandi caruit virtute. lafeiuis erigi possent pediim qiioque sic languebat 28 lu Octavis Candeta a vento extincta calitus hiijus benignissimi Patroni. dum non sine alterius juvamiiio qiioquam vaieret iiicedere. (^uaiu tliiin Parontes Saticto ropraadebilitate, ut pcdt- lius dtisidil' la. Missa in sEepe nominata celebraretiir Capella, post sentassent Cirico c, nec enrum preciluis subvenisset, Evangeliura, quidam boni testimonii Juvenis de villa S. Urbani, vovenint eam tocius. Miruni atl Saiicti Capellaiii tlethicondam qii.inI reaccendifur candelam referens accensam, ad offeren: tlii-tu Dum seqiionti noctti doriniret, qiia> vento flante dam procedebat moxque eo a Capella egresso ut eam extincta est, excilata matre, Surge [inquit] velocius, et me .ail S. reaocenderet, Urbanuin tleilticito, cujus ope et anxilio jam moni- cunctis videntlbus diviniius in manibus ejus aocensa est. Hanc iteriim referens obtulit, et in monimen- tura tanti miractili ut servaretur olitinuit. Qiiajdam item lantpas. brorum utnr oflicio. Quod factum patiiit omnibus; et nos inde Deo grates laiti roddidiiuus. 31 Vir unus de"/ Tailhiufourt aciitaj fobris piil hijer il feraina degens, a finibus Uvangionis Rivi progressa, duobns Clericis coraiqiiffi tantibus, auxilium Dei Martyris requisivit sub Religionis babitu sabatur incoinmodo tleiis : ad quoiii hoslis rallitlus, jiro morlii oro- n dictnoiw /)Mstrn sottciInllls, sibi patere tlecipientli ailitum, va- : letudiue venit, /Ethiopis assumpta sperie. Cninque segor hoc in visii dura in Capella consistens oblatioiiem facere voluis- miraretiir et stuperet; Iiostis idein, sciscitatiir candelam qiiam gerebat ex tradidit, ut eam ad lampadem infra Capellam pendentem accciideret; qiiod is quidem accelerans, exset, uni jirseiiominatis non oblitus pniptcr quid venerat, iiorit, an Is quis ipse sit; et difiiil,at siiatiet, ut accejito coiniigno munere, non ia oum crederc. .-Eger autem enititur ut valeat so Denique dum exiens deforis vellet accendere, illa ab oratioiie levato capite, et custode loci Monacbo ibi assidente, igne subito lampadem vidit accensam Hoc autem signum admiratinotam illain reperit. confortutus superiio mimine, signare in Triiio Noinine; et satagens bostem rcpellerc, attestatur se in eiiin non velle credere. se spretum Tunc bostis graviter ferens, fnste suinpto viilli bile cum die Sabbatbi accidisset, frequentia? popiiloet debatur mortem miiiitari, nec permitteb:itur ftctido atieoqiie inefi.uii. rum qu£e aderant, cunctipotenti pretioso Martyri iintu Dei propius accedero. Deindo anhelitu f:icieiii grates iiinumeras reddiderunt. et spiritu lctifero in aegrotantis visus est invisio et idein sufflasse : et (ut rei exitus donionstravit) cariiit : ANNOTATA. a Ipsim tn fintl/iis fi:itus diemonis eflectu nocivo non nam ail a?ger fortasse, quod, baiid mente captus, et ilimnonl gravissirao ve- miiltum trans fl Mosam Xiindiim traditiis, est ad Capollain. piet;is inelfabilis silii I liiijns Lotliaringia;, Geinancoiirt Goyecourt, O sumini Prajsulis dftluctus miranda con litoris et amaiida ex;imen juilicil ! scribimt tabulx Jansonii; Gonsancourt et Geseiicourt altitudo con- Blavianas ; qtiod iileo solum noto, ut appareat quiim va- investigabilis. Potestas invinciliilis liostem per- num sit sclarun tnbularum, adeo discrepnntium indicio esl, raittit vincere ; ne sacvi^it in aiiima, saevire tlat in minora loca investigarc. b In Behia prope Stampns Merenvilbi silan indicata. bic foi~ hinc magis clarcant almi virliites Praesiilis, vel qiiid possit iii Dnniino, nolificetiir po- corpore: et ut pulis. Nam mox somno tanto iit introgressus est Martyris Oraet post nomen trabit a castro Blaise, medio fere spatio inler JonviUam el Bariium; adeoque diversissima est a Pago Btcsensi, cujus capilatis vulgo c Blesensis Riveria, I tnriuin, snlubri ^remitur, contiiiuo curatur a dasmonio. tyri Cumque Den vcllet, soranum et Marap- pro lieneficio laudes persolvere Blois dicitur. nostra devotio, alio suporvenieiite miraciilo, d Vizeliacum, vii.lgo Veselay, in pago Nivernensi ad confinia Burgundia;, quod corpore S. Marix Magdalenx gluriatiir. e Harcourt, titulo Comitatus insigne in iippidiim, dieecesis Ebroicensis esl : Rocha e plaudendi crevit tetitia. Etenira signata Roliquiis jam viinterim c;cca venerat, et dendi usum receperat. Pro utrnque igitur Deum pupll;i ile iilumtitnlur circn ; Normannia tiuc pro- glorificantes, solenni ciim tripudio la;ti diera exegi- atiud, quod mus. His et Iiujusmodi addita sunt et alia, quas de- pius speclet, necdinn iiiveni. levit oblivio, et scriptonim jicnuria. inulier, pahiiis in 32 De Mennes qucetlam piignum lirncltits et diijitls CAPUT IV. contrnctis, et brachiis nervis rigentibus ad colli ficxurain relig;Uis, fama virfutum cxcita, locum cele- con- Irncta, Atia miracula, invocato S. Urbano patrata. berrimum ct^ptum iter ageret; lestinabat adire. ('nmquc, viro comitante, ijuodam morbi latentis impiilsu \je Post terrifi- Monasteriolo a mulier, in lectulo, dum cum viro noctu se venientes Illi ccepit tota raolcste tremere, et ut passa phrenesim cum spectrum invasa a dxmone mutier. cubaret Mauros qiiosdara ad capitis viri allias ore salivas spuere, interque manus absque qutn i't intuita, borrore vero terribili jacentem puerum, ejusdem mulieris nitebantur. rita, nimio coepit conturbari subito. cum tumultu propius accedentes, cunis filium, rapere niriter procumbere. Nec, ut credo, id contigit divino nuinine, qui ut gloriosior appareat in mu- pltreiteltca Quo dolore iramoderatius exter- nere, graviori quns diligit molijstia iilfiigi patitur. Tandem haic a raorbo liberata; coepto itinere Capel- curatitr. clamore jani non videre potuit, et huraili et illos abigere, et vi- rum illos coeperat corapellare. Qui consurgens ocius, nec puerum ciinis jacentem repe- ne tamen niiiil effecisse diemonica videretur illusio, et illi sunt audili, velut tauri raugientes in stabulo, et u.xorem jara mentis [tenebat] captivatio. rit : ubi pia devotio quid possit, patuit. Nempe ilem conper noctem ibi jacuisset, post soinnum ad sc lincU- tres dum rediens, et innexa Statuis, palmas cfepit extendcre, et brachia a collo longins nervis solutis ducere. Sic lam adiit : factum est, coram qu;B nobi^ ut ntroque incommodo exuta dicta siint enarraret singulu, Deo lau, diini 22 A dum pnrsolvens miinera. MIRACULA Ex eadem villa tres S. UKBANI MART. ex proposito pra?di.nes illi, binis dorraientibus, Captus a eis fuga quobini vigilare coepissent, ne captiviim prxdonihus nutu Dei fictum est, ut pa- uheralur. libet mcdo subriperet qiie ; D adve- nenint postea mulicrcH, non multum dissimili conquifi non diu fraudatse a traetiono tabesceijtes : desiderio suo, ad propria rcdierunt incolumes. riler eis soporatis, capto tur, manuum vincla solveren- 33 Die praicedonte f item paralytiCQ, vigilias hujus benignissimi dum nomen Marlyris inolamaret. Et ne lioc quwdam de f Sommivilln, cui nervorum nodosilas omninm inembrorum neiraverat usum, P;itroni, Mailj-ris alini precibu,s ut sibi mederetiir obtinuit. fictum quis crederet, per multam raoram custodibus non expergefaclis, pedes etiam solvit nobis coet aufugiens die feslo ejiisdem Martyris, fortiiitii : Sub eadem die, ,\dolescens quidam de Donlcvent, cujus os mutum, cujus lingun faucibus prominens horrore nimio eum delbrniern fcceral, incnlumitate polilus est, Kt is (luidem jam peiie seplem dies gustu potuque abslinuerat veiiiens aulem ad siepe falum : rarn populorum frequentia gravi tres miilieres, talia relulit. Vidimus inc"mmodo vexalas, recepisse : curantur inembris miinera sospilatis ail Capellam pretiosi Martyris qunrum prima utroque brachio arefacto facultatem operandi, vel ipsa bracliia extendendi amiserat; al- mpedMx omni cullu reverentia; dignis.-.imum locum, dum ibi pernoctando suspiriis et gemitibns, quia voce non poteral, clainaret ad toraquoquejunior ietate, ex familia S. Urbani nata, Doniinum; Monuchus ori loci laclu pollicem maniis, ut opinor, dextra>, habebat intixum, niliil operis inde potens agere; tertia dcniqiie, ipsa brachii ariditale debilifata, iiec ad Reliqniarum viniim consecravit; quod tis languen- extendendum suf- infusum, abslulit, et linguio Deo volonte, et vultus deformitatem vinculum sidvit. Non multo post rei gesla; : ficiebat. Hai ad S^ancti Martyris Capellam diverso empore venientes, gavisie sunt percepto salutis mu- dum Friitres noslri Keliquias sacras circuini.|uaque nere h, " prajdicando deferrent, miraculo iter ipsuni et ipsum dum non pinet meuioriai poslerorum tradere, proposui declararo voluit Dci raiseratio quod ANNllTATA. a Alplialieliim Duvallii loca iiisiijinii Ij relatu tiani. veridico aurilius audieiitium exhibcre gra- (lualiior Monnsterioli iwmine ; E nomiiial. viilgo Monstreuil el apiiil : Pontiihw 34 CJ lapsii fuinfuert- Igitur in villa ciijiis noiiien Sejunni, mulier vios, Picloiies, iii Anilegavos : Ebroicenses iilein quo^dain ciiram rei fainiliaris agens, scala; gradibus decidit, el Monistrcd ./rvernia puto tamen viciniorem aliquem nienibris lecto oninibus debililnla per quin- nlum rfrM- quennium decubuit. Fratribus vero, qui, ut prEcdicta bcum liic b Ona c Esl Hotari, : vereor iit reete scriptum sit nomeii. vel S. littita, dicluin est, Reliquias sacras circumfcrebant, villam hic velS, Quiricus Cyriucus ; .led qmm 10 enindem ingredientibus; tintinnabulorum pignora aiidito, ,\ mulier, sonitu prontl a moi>asterio alteruter colatur, non defiuio. quid hoc esset nalam quae d Talliancourt, opiiidnm in inter confiniis Loiliaringiset circiter assidebat consiiluit, illic qiia edocta, Martyris Urbani Neuf-chnstel cl Vaucoulcur, leucis esse delata, petiil ut ipsius ductu Reli- distat a S. Urbani inonosterio, leucis circiter distat a quiis sncris praisentaretur. sanaiur ad fleHquias, Quo duin cata rerusaret e Roche 3 Monasterio versus pergere, eo quod videlicet carere se diceret oblationis Orientcm. f munere; a>gra nitens baculo, quo potuit gressu conspectu populi sospitati redditur, inces- SommevilliE oppidiim, intra tertiom ab Jonvilla pignoribus ngebatur pruxinia, Sed non diu voto frustrala, in leucam, ad dc.itram Matroux ripam, ail occurrit descen- dentibus od faiium S. Desiderii. suqiie proprio domum jucunda rediit, quae acclinis g Calvus-raons, munitmn inter .Joiivillam et Lingoues. Matronam oppidum, et incurva vencrat appodiala baculo, Crescunt lau- des alque vota populorum, ingens veneratio aug: mentaturerga cullum sacroruni Pignorum id postea duin nobis fida relatio notiflcare potuit, non desides prajconia persolvere studuiraus pretioso Maityri, 35 Hoino quidam Sancti Urbani de Veteri-Villa, caplus a praedonibus de r;tfalvomonte, vinctus ma- : CoUatura per nos Claudium Roget Notarios Regios atque Apostolicos juratos et immatriculatos Catalauni in Campania commorantes cum originali suo in papyro scripto, sano et integro in- h Subscrtptum ccgrapho erat et Claudium Collesson , , , , scrijiliim. A|irilis Quo facto d. originale redditura die 3 '' nus etpedos ducebatur iii secretiorem silvani. Cum- anno Domini 1G73. DE SS. PASICRATE SEU POLICRATE, VALENTIONE ET ALllS II AUT III, VIDBnOT, 1"*' MAHTYRIBUS DOROSTORI IN MOESIA, SEU BULGARIA. APP, TOM, Tll -M\JI Ex Martyrologiis Latinis et Menaeis Graecis. aliis Durostolon, et sequiorilxvo Rhodoslulon difdim fii/i apud CuroJimlatem semper legi notat in Tlusnmo Geo- orostoron, nomen Dorostori seu Dorostoli po!;t S. ciiaiu Urbanum I>aprx^ferendum : d; dierno pam collocatur, et uistar Maitijris, quod videtur trans- posilum, Policrati seu Passicrati grupliico Oileliiis) iirbs olim Bimcopalis reiiqua autem qux de in hodierna Bulgaria plures cmlo , siitmisif Martijres, e quibus huc die Mtmoria In referuntur aliqui tWis utkrm, apud Usiiardum, Adoiiem , Notkerim et alios iViCMj' infcrioiis crenieterio Pr^textati prirpouli niinlur, spectaiit ad S. Urbanum, ad hujiis Fitam diximus. In titulo Pasicratem. non Passicratem scripsimiis: ut ciim lio- Apud Mirsiam civitate Dorostoro sanctorum Martyrum Passicratis, \'alentionis ct aliorum duorum siraul verbis: /ii Mnrlijrokgio Roinatw, his lere grniihix regiilas exprimeretur, coronaiorum. aul Polegrati, apogriiptiis celebralur el Weroinimiain Muitijrologii memoria Poiicrati, seu Polecrati aliorum quatuor coronatorum id: ,i,i,„,,„s nomen Grxcum secunilum Grsae urtliosignifical autem Omnibus-dominantem. b Consarcinator Pseudo-Clironici Dextriiii, quia re- „,,,„,,,.,,, perit Moesiam ab ) scribi, altis Mysiam {addo ,n MSS. ettam PaLrate, in Messiara arbitratus est hic sibi dari libertalem mspaniam que fere post Bleranos Marlyres aliquid fingeiidi, Ciim nwx referemlos et /iVtenum reperisset in enim apud Plmiiim ac Festum "•""«'"'" Hispania Ulteriori civitatem Masiam VIGESIMA QUINTA MAII Masiara et 33 Z3ti Promnciain Masiorum, non et diibilavit ibi~ OMxlvj-iovo^ TO; zr.-j ou(i!jp(»£rv T'i xyM IlxoizpatEi tir.m. af/^oTSOoi n G. dem Dorostorum aliquod sibi fmijere, locura Doratensem alqnc ad auunin ; supra ittud dicit, Sti li^^Ji ornolfaoi» (}3ioi' Siyam tjv "EvG» AVCTOHK CLXViii ovfMtpo7r:>|ji9=!. Tjlv ,ur.T£pj: TJv ayiov' Ilaoixpa- quod ibi claruit S. Pasjcrates, rairabilis vir conver- Tnv, ziTafipCvo-joav /.XL i/r.oayfry nyivx -C 1,'t^u satione et oranibus operibus >uis. Qu^ in 7no.t propu- zEAEvouoav. 'Vrapyov Si, oti " fisv iyio; IlaoixpaTr,; Tiiv xs^stXiiv airoTpK-Or.ojrv, gnaruul in snis ad DtwtrHm Commenluriis Rudericus Martijvologio Sala^-ar, reteuto iTMV J-Jo Kxi sixooi, iSi ivio; Carus et Franciscus Bivurius, atque 0'Ja/£vTro piixovTjt. sic , Hispanicu Tamoyus (jui ioco Dorafi- b HaetenusGrseca, quie Laline sub Prajfeclo provincia! * reddunlur: Erant legionarii milites : tensi. maluit onnltere Dorostoron, niniis evidenti clione translatum in Ilispaniain, el ilH hi e\ Rliodostolo Mvsia^ oriunili • Sirtettis Passioratera Ausolano (jui impiola- \iiloxiino sunm relinqnere, a quo diversiis fuerit Doratcnsis Pa- tem inorlalium iilolis adsilientium inluiti, rcliquis sycrates. Cnm f itli probaverinl i\i antiquis jnonmnentis in pleris(|ue se \n\v luelu e foro .'uliducentibus ot oc- sincerx fxdei et in alium Pasycratein Hispaniis vixisse, culentibus, libere sepalam Cliristianos profcssisunt: Ecclcbiis buisse, Hispanias venerationem tcgiiimam fta~ rdinquemus ipsuin illis: interim vo amandato fimdamenla pro lioc certiora ilamus w? o Pasicrate rju ab idolorum culloribus comprebensns, et ad Magi^tratuin addutlos, Pi'a>lor diis adolere cogebat. Quod uterque recusavit: atque Pasicrates quidem (luos iihi Paslcrales que Culius apud Grxcos 24 ApriHs. sociis. iit osteiisum sibi Apollinis idoluni acceilons conspuil tftotum : 3 Grirci Menoiogio Basiiii Iniperaloris, ilent in consputsse. et alio et. Hic cultus, inqiiil, ipsuin magis d(>cet. : Krgo ca- Cardlnalis Sirteli, antiqno Sijnu.iario, qttod tenis culis Parisiis in collegio Claromonlano Societalis Jesu adserVfttur, ceierisqne Aleitxu lam maiiu diein e.t:aratis qttam in cav&im compingunt quibus vinPasicrates perinde triumpliabat, alque si aiireos torqucs gestaret iit qinu essent instrumonta , oneratum ttjpo custs, illusuia quiedain, artlis,uti iid liiinc Prx- consecuturum sperabal. Rursus illis tennissosdixinius,el leetorem simus : liic solumdamits, qiix in HKV Afaji reiniMenxis excusis Graece autem adstantibus sit ad tribimal Pricsidis, uccesillius frafialrein niiotliiis ad Pasicratem habentur, pnentissis duobtis liisce distichis : '0 nx'ji-/.^y.-r,^ yfpzTo T^y.Oei; v.paTo;, Ou3:A£vTi'yw £/,03;/ojv 'i-ooov ter; et Pappiauus, germauus laeryinabuudus suadebat fratri, uti et cederet idolo ^/iitaiil reprf' adoleret, ad teiiipiis nocessitali, quem- /iciifllsse, ^rxoj:. admoduin et et ijJse fecisset. Foi'midinein ensis e.xinien.^ Valentino, futuroriim coiitemptu, Frater enim ex mcliorum ac prajseiitiuui bouoruiii Capite refeclo Pasicrales expiravit. Cerlatneii coruin deinde sic nnrralur. desiderio, raeluque suppHciorum, a Cbristi lidc apostata defecerat. Quem S. Pasicrales cxecratus, suo /.£- 4 OuTot Elogium ex Menwis impressis : •jnr.oyj}V iv Po^ooToXfrf T>5; MuOt'?:; iv sanguine et genere indignum procbimavit, nec iilo- y£wvi' Tivi OTpaTEiio^Evoi AuXoJ^avo^j £'t^{*)).a ^YTrao^ovToi. T>iv neum , cujus consilium, cum a flde Cliristi nerarie ina; Si 7r£p( ta 7T?.xv«v Ttiv avOpwTTtriv fBXeTiovTE;, xxt y.al UTrov.puTTTovTa; -0^; descivorit, audiretur. Ergo accedeiis ad aram, ita ) Travta; itti-r^yoTxi^ Tti)v twv v.paTouv- nura in ignem injecit, et Pr.X'sidoin alloquilur 9eoTTt'optv:oi, 7T7ppi^ot'« XotOTiavov; tot; £t'Oo')/oi; £3:i;to-j: a'v£/.y'- Garo quidem tione creala, (ul vides igtii morlalis, el nKirlali : py^tjty. 0'j; T:i^jLCy/rj-i-, ol Koooy.zi^vjin, toi"; ziSijjAtnc cmlil .-itque :ibsumitur maiium irjiil scd aiiima, Impoautiie, potest condi- txyouot TTpoc tiv 'Ilyefttiva- TTap' ou Qvoat concretionis expers et imniortalis, iis flecti iion zaTava7)'.5:^opt£Vot, ToOto fxkv ou /.ate^elKvtO' o ^e avto; p.u.oi, 6 //tec Men.fu cltus, legiinlur qua; eailnn, sed aliiiuanlo conlraBasilti /in/jeiatoris, iibi ou^.6ou/:uo)y £7rioa?.£rv Atoavottjv ivx-f/.v. zat T)7; in Menoioijto E7rtxEif.£vr; u7T£po(jJt'a puo9)7vaf zat xat 7Tfj9o) yap ttu/Ey auti;, -'jjv Soeius Valenliijus appelhttir, dteunlurt/ue anibo sura- t'j)y zpEttttJVOjy 7:apfjvto)v, (aE^et ma cuin laditia capitibiis plcxi liilari , coraiii Pasicratia filii Se Ttiv aXyetviv, tyi; toO Xpotoij 7tt'otEOj; a7T0OTa;. '0 t)7; geiiitricc, qua: a;quo alque aninio martyTa; TJf,; /;.y;- Si tzyto; Ilaa-t/.paTy;; :x7T(»JoaT0 autov, aya£tov y6t'«; £t'7Tti)v, -/.yX ouyye- riura excepit ayt'a; a'jTfjJy : qtiod Grxcc sic legitur: 'Afj.fffjT£pot pty; ^s i/.avov /.pt'vat 7Tpo; oupt^oX-^v, t;^; Tfl) '/EtfaXa; yat'poVT£; a7r£T|y.'/'0r,oav, /.ai Tou XpiOTOu T.ifj-tia:, aTtoOTavTa. 'tlyyt'oa; oe J^Etpa /.«t'£oOat, jaEV /.ai (3oi/'iJ Tpo; naOf/paTou; TTapouo'/; 7Tpo; 7Tpo0up.o7loto'jO'/;; auTOV iy. TTpouTEtvE T);v eauToiJ 7Tpo; tov 'Ap To juapTuptov. Betntim oriundi dicuntur T)7; /ovTa E/syEV, etzEt Ttj') tri; r! oap?, ): o^ptoupyr.OEioa r' Oyy.TJ;, (jj; 7:(i).Eo); AopooT(j).ou tj:; Ma/e'jovt'a;, in ex civitate Doroprorinci:e 7Tupt /.ai (ij; opa; /-aTa(5a7Tavataf /.f.i Ji tLuv); stolo Macedonia, quod Moisio, liujns tirbs Prxsidi sive txijXo; /.ai a9a'yaTo; Ti; ouoa pt)7 7T£'-5u/.ura toi"; (ipo)- stibesset adeoque et Dorostolura, pEvot; xap.7TT£oOai 7ra'Geotv, Kev, et; Cfri>;» cr/./tv>i; /.ai dvivSozoi eoTr,- Rhodostolum. ottivtov ouvTKpoupiEvy;, 'F>p(«)Ty;9£VTo; ^e tou nii 34 ACTASANCTORUM. DE SANCTIS MAHTYRIBUS SENTIANA, VINCENTIO, SANCTIA, JUUANA, BLER^ IN TUSCIA SUBURUICARIA. S. ex Martyrologio Iftra, Hieronymi. mox apparebit. civitas Tiincornm mcdilcninie/i iiiroliv Ptnla- nncensi eelebrantur, uti tiana! in Nomen SenSentiati. cujun Ulernni IHinio, Blerates mscriptum est MS. Parisiensi Labbxi; pro quo leijilur Bi esl ySlriiboni dieiinliir, jwtria Sahiiiiimi Poiililicis, MS. Auiiustano S. Udalrici Jt in m inter 'S. (iieijoriv Maijno siibroijuli, iiiinc oppidiilum Tusciu Subul'bii'aria seii Patrlinonio S. 1'otri, Viterbium rt mare Tijrrbcnmn. Ihiic civilali ad h'jitcrnacense Marlijvcrbis: Vincenlii et Sanclite nomina recensenlur et in antiquo MS. titnlo Aqiiisiiruiiennis ecclesix. Repra-sentamus enjo SS. Senlianam, Vincentium Sanctiam, ciim XXV Moji assignot Apoijriijibum raloijii Juliana ex MS. Corbeiensi adjuncla. At Policratem el Ilieronijmiani lilerii ulii/uol Mnrliires hiscc atioique transmisimns in Mmsiam provinciam, de iis Civitale licrati Senclana!, Vinceiiti, et c|ualuor. ita Scaiita.', Po- suprn eqimus. Damus qvideni infra yHam S. Senzii et ulioiuin ejusdcm Martijnlmjii //jmgrupham Lucense auspieutiir liunc diem : vili Lera, na- Presbyteri , eliam Blcrse dcfuncti, sed seculo qmnto, Kalendas Junii, Insnla lalis Tiiscia:, civitate ncque eliam marlyrio coronali, ideoqne a Sentiana ct Sanctia ut diveisum scjunijiinus; solumque noiamus iiomen Sentii (unde nomen Sentianaj derivatiir, sicut a E SS. Sentiani, loco Vincenti et Sancta;. Ubi Seiitianie. MS. Bliimianum explicanlur in ista leijuntur Sentiani habct lieliqua. Quinto Quintiana) »i(/eri a«(/i;ui(u.^ Blerauis fiiisse MS. Corhcicnsi Parisiis exciiso, in quo ditioue) Tuscigs, ci- satis famitiare, ivqnc ac Romaiiis: a quibus lamen nohodie : In solo(i(/ cst in iiatalis ; lim dedncere Centios. siqux Romx nsii aut in vici- vitato lilera, Suncliii Juliana) i'( SS, Senteiiiiala;, Vincentii et inlerimilo S. Diomjsio, Pulein nia sunt familiiv itauppellatx: quia CQniins, per aphx- resim primie sijtlabdi, ex mvi posterioris usque nuiic grati L't alioruin quatuor coronaturuni, uiiet Lii- perseveruulc, idem est Itulis, quod integre scriberetur censi ac lilumiano, scd Polecrati scribilur. Nomen Crescentius uuriini Coronatorum ud hos spectaie, constat e.r Usiiordo, Adone etatiis; aut certe iiiirusnni fi;( /mo Gortunie civitate, ubi sequentes Marlijres in apoijrapho vcl Vincentius aut Decentius moderaulcm familiarum coqnominu nihil crcdimus : cum iintiqui"siniis illis hiibere commune, praeter sonum Epter- sijllabarum, aliquaniio cumdein vel afjinem. DE SS. YINCENTIO, JOANNE ET MARIO, MARTYRlBUSlGORTYN^ Ex Marlyrologio IN CRETA. S. Ilieronymi. Martijres assignat apographum Martyrologii Hierony- ortyna itluslris quondam urbs Cretx insulie, fidcm Christi primis temporibus amplexn esi: miani Eplernaccnse ante in qiiaisla leguntur, inille prope aniios exaratum; G; lein et -quum S. Philippuni, ejus wbis Episcopiim, tutatum fiiisse, di- fiortuiiacivitate^Vincenti, Joan- H'cuto Cliristi sectindo contra Gentitium furoegreijie nis. hxrelieorum insidias ejusdem Eosdem, scd patxstra omissa, referunt apographa ^ Murtyrologii Lucense et Btumianum, cum Cnsinensi. his verbis. Coronati, vel SS. Coroiia- .cimus nd ejus /'itain xi /IpTilis: Eamdem fuiem san- MS. ti guine elfusn propmjnusse S. Cyrilhini, ejiisdem urbis to Gortynae, in Vincentii, Joaunis : lyii/Jus nomen Episcopum in perseaaione Dccii, tesiantur et Lulini eidein et Marii addilur cuso. apographu Corheiensi, Parisiis ex- Grieci in tacris fastis ad dicm ix Julii: hos DE SANCTO EUSEBIO MARTYRE rogrcdimiir IN ORIENTE. S. Hieroiiymi. perii Ex Marlyrologio 1-^ ^ Hieronymiani apoijrapbis leguntur: cum qiiatumautiquis Martyrologii : in qaibiis bxc puuca s/i'i; Romani in Orieiite. Posteriores Grxci, Constanti?c (>.yxir,lfi^,ab tiiiopoli atiiue in parlibus Eiiropx, oim In Oriente Eusebi, /Iquii.granense Euseliii. Meminerunt ejusdem, sed mentione, absqne Orientis MSS. Orienle, per prioris sgllabx ipsis usitatissimam apbxresim, Natoliain dixcrunt minorem Asiam quod trabi non debet. Ecclesise primuriir, Augiistanum S. Udalrici, et Parisiense Labbxi. Est ssepius /ii hiice faslis iwnien Orientis, <;( quantum littclenus potuimus investigare, sumitur pro locis miiius cognitis Vercellensis, in huc Fuit quidem S. Eusebius, Episcopus exilium missiis in partes Orientales, et : pliirima ibidein ab Arianis passiis; sed post obitum Conslantii Impernloris in ulterwri Asia, ad sitain Bcclesiam reversus, lioc scilicet Armenia, Mesopotolimitaneisantiquilm- et Ka- mia, Assijria, ac locis finitimis ct Aiiqusti vita functiis: ab diversus censetur liic Martyr lendis tamen nobis plane Eusebius. DE VIGESIMA QULNTA MAJI. K DE SANCTIS MARTYRIBUS AFRIS, FLAVIANO SEU FABIANO, SEPTINO SEU SEPTIMO VEL SEPTIMIA. Ex Kalendario vcteri Carlhagiiieiisi el Martyrologio S. et Hieronymi. xxii Jam In Hierony- ter comequenter ailegata numquam satis accipere debuissenf, qusb ad diximus, de SS. luvdata iiualuor, Martyrologii flierottymiani Apographa f/rnsclwnio tw Mazxpt'-/;, varias colligenti Casto et ^niilio, batur nolaii, hic Emilio. Mar- quam qiiod miano mutatis merex Kal. Junias, privscnbatur nihil a-que I^uci Sed tyrum classa ex tisdem Majumdistributas, hoc viii per inensem nonnihil memoria tertioque Septiuiia'. celebranda Stinclorura et Montani, iwminibus relnti ; Kal. Junii suggerebant mc- abindedienn Kal. Juuii. Sanoli Flaviani et monam liiani, recolendam, lelnt passorum non In Afrii-a, Fa- Septini: suh hac tnmen diversitate, quod ijuiin el antiquissimo Eptemacensi, nec Lucensi MS. 4 Egerat Ilenschenins ad diem xxiv Februarii, de SS. M(uitano, Lucio, Jiiliano. Flaviano, et Sociis Iminimis atifrm S. Btumiano et Corbeiensi excuso vocetur Septiraus; nec aliud illi addendum occurrcbat; qmm Septinus f«^ in Martyrihus *S. iu Alrica, ibidem illustraverat eorumque prxstantissima Acta Commentario pr^fvio, quo doctbat, Flavianus quod in Corbeiemi insuper inveniretnr nome.n illos ]\},\\\: ilaqve tres conjnnctim proponendos slatuerat. Ctjpriano Cnrlhaginetisi Kpiseopo Martyrii palmatn adcplo in persecutwnc f^aleriani et Galtieni, xiv Se; 2 Verum ditissimus nltero post Ilemchenii mortem anno, eruevulgans, prolulit ptetnhris ac diligentissimus Pater Jounnes Mabilio, fertium Aualectorum suorum \ii Tomum se. annn cci.vni anno proxime seqnenti ad idem btavium pcrvenisse plures ejus diHipiilos quorntn unus Flavianus. in Jctis narratur ntitn. 21 sibi visns ititer: E tvrlio post ex velcri lucem antiqutssiraum felici Ecclesias Carthagincnsis rogare sanctum y/ntistttetn, pati ictus doleret, quia in visu Katendario Carlhaginerm Kalendarium. casu a repertuiu in ijuodam scilicet apparcntetn, an ss. Montanittn lurlum et Martyr futurus do Jullanum die Facliis est veterrimo Codice celebris mouasterii Cluniacensis, continente B. Hieronymi comraentarios tineis iii passionis tolerantia consulebat. ibi auletH pOiSIUf Isaiara; Martijr {ut vel pluries dicitur) die tertio, sive post bi- imo non in codice, sed codicis ligneo operculo, affixum. Operculi ac vermihus corroso , duum, post crastinum a passione sociorum pratno- minaioriim, pulcherrimo et sxpius iterato perfiiticlm tion pars antica Kalendarii principium, postica inferioribus, reli- ogone. Ilnjus dies quia in ipsis Actis nti nec indiciutn reperiebatur, quura continebat, scriptura Roraana, (ulis, litteris inajus- seculo septimo non haec insuper notat. de qvo exaratum: Antiquius Kalendarium, dignutn vidtbatur tum prarlaros puqiles innominatos prxteriri; aliquis qid Mortytoloijintn mensis vel atini, nec tatnen eorum Usuardi varie auj:equod nedum Fulgentius Episcopus, reperiantur, iis posteriores qui in Wandalorum persecutione sub Hunnerico Rege passi sunt. Qui tuiic cura in eo nulli Sancti, Tunt, aut forsiianprimus Notherus Balbulus, pnvdictutit diem februarii hodicque seivat ipsis simul omnibus assigtiauit, Romanum Mariyrologium. Africa annuo cultu honorabantur Sancti, pleri que erant populares: quiilam taraen ex Italia et ex in - 5 Inleiim eoUem ad .\xni et xxv Maji, liiijus, revei-a per- el ex veri tinere, ex coUatione Ilierotiytniani omniutn antiquissi- JSdtnlls ijiiO' Hispaniapraeter Apostolicos viros. Nulhiiu Ueipara^ festura. mi Martyroloyii dies anniversarie clesia, et et Kalendarii pcrsnadeor; ne- ranlia de qua nuUus apud Augustinum tractatus quai^uutn existimans verosimile, quodeoruia Natalilioft seu serrao. Annus a xui Kalend. Maji inquit, non celebravent Carthaginensis L\: nempe post Pascha,- dcsinit in xvii Kal. Martii. Nul- Kalendariu suo inscriptos non habuerit e&to lum festumpertoturaMartium.idestper totam Quadragesimara. Titulus hoc raodo conceptus: Hic continentur dies Nataliciorum saria celebrant. in f/ ierotiymiatio constanler Fabiaiius dicatur, qui in Aciis Flavianus. rentur. Quam enim facile vicina nominaaltevelerutn ciim II Hs ad- Marfyrum et Depositio- frequenti discimus e:cperienlia et usu nesEpiscuporum.quosEcclesia Curthagenisanniver3 Haecego putarem exmenteauctoris, sicrestituenda; tinde alii Murtyrologiorum, Ilieronymiani prxsertim. Nolumus propterea tatnen mutari licet dietti scnptu.' 21 Frhruniil. cuUus,jatn semei a Ro- mana Kcclesia, hic absque idoneo fundamento, stabili- dies natalitiieoruin gnidam hoc ineme fucrant Klus/ran di. nis anniversaria celebrant. quod Ecclesiae CartliageSed leclamilnserius sunt mensisTomis posfem alias tum: sed dicta illuc transferetida decernimus, pro futuro mensis Februarii supplemenlo: quando huicdiei quam ut in quinque prioribus liujus istius relinquenda erit S. Septimia, alibi. Septimus et Sepli- Kalendani tuisset: meininisse, quod factum opor- nus ; nihd c^m Flaviano commune habens prxler diem et pritnnm adn Nonas inter alios Maji, occasiom; SS Ma- Martyrii, alio fortassis anno alio loco, non larnen est, rini et Jacobi, Jfros Martijres lali die re~ procul Carlliagine, tolerati. Nolatidum porro in III qiiod latonim ex pracdicto flieronymiano Marlyrologio: fodem Kalendario idem inpmen recurrat, et Septimice dum ad deinde ad v Idus Maji, ubiocciurit alterius yjfricanx turmse. primipiltis S. istins Kul. Augusti notatur M/^a/m' Sanctarum Tuburbi: Majulus. Qu^aH/em in ecgraphis tanarum m quem diem fortasse lucis alivero, Martyrologii omnibus differlur od pridie Idus hic quid adferet tetnpus futiiriim. Juliiim ; ex unico Maji, dux totius Ayminis S. Secundianus, nomi- Corbeiensi huc addjictum, prxtereo quia ipsum et eum- natur ad iii Idus ; aU pridie Idus hic suggeritur, alibi Saiictae Felicis. dem curh lato credo iisque. cum Juliano, SS. Monlani Lucii socio, nusquam inventa notitia, CEecHi et hi II ieronymiatiis oitinibus concorditer reillos Coraitum. Confirmationem quoque ex hoc Kalendario ad XXIII Maji, quo teverapassos tenemus. Maji T. ri DE 3S ACTA SANCTORUM. DE SANCTIS MARTYRIBUS EPIIESINIS, SATURNINO, SATUIU), TIMEO, TOMUNO, VICTORIO, ISTIALO, VICTORIA, FLAVINO. Ex Marlj rologio S. Ilieronymi. Prmjreilimur liiiljct: cum anliquis Marlijrohijii Hirriiijuibus ninus: o( Saturus deesl !H Epternacensi in est el Corl'eiensi: iiiiniiani apoijrajiliis, e Bluiiiianum S:itiiri, inla boc etiam ileesl Tirainus, qui in Lucensi Timidus Sciali, in aliis In Eplieso Safiirnini, Timini, scribitur. Loco : Stiali el Lucensi esl aliis Tomuni, Victori, Stiali,Viclnria\ Flavini. In Iribus afoijrajiliis, in Eplieso Joannis Evangoquod nomen lioniiris iluobns Isti:ili pro Flavini in jam diclo Cor- bciensi Flavii, m F.plcrnaccnsi vero Fluini. In MS. listae, legilur: cnusa ajiposilum obi- Aquisijranensi refcrlur Seountlinus, an forsan loco .Saturnini, non lectnri ista aliis arbilrmnur, quia riim civilatem sua tu, ct liabilalioiie, audemus conjicere: siiit proponimus interim certiora ex veneraliouc Iwiioraril. Quod aulem ad Martij- omnia, ut usui cum eruentur res spcclal, ab omnibus anlcsiijnanus collocalur Satur- monumciitis DE SANCTA EIITROPIA MAHTYRE ALEXANDRI^. Ex MS. Synaxario Divionensi. anu e.Taroluin Sijnaxiiriitm Grsecnm, quiid Divionenpud 1'clnm Franci.'CumChilllelium .j-t -^Miirlijrem {scilicel ovTfi> -tliijyijx To jUapTV&tov, xnf.l^t sic rpoc Tiv : 7ro9ovt;.£- vov Kvpiov. Qun: Laline rediles £lo,ittmex US.Chtfllella""• M; Kat Eadem die xxv Sorictotis Jcsu reperimus, sic nobis honc Sanctiim fji.iijy. Maji, Momoria S. Eiitrnpiffi. Erathffic suli Praeside profert.lf, yiirn rf,i: Apclliano. et comprehensa ab ipso in ui'be Alexaudria. coniitebatur Christum, affirmans jxr.mi M^^fou K E') (ivr/y.r, xyhc EvTpo-/.y.i tyranno quod ma!,. AbTYi vTrtfi/ev y.azany_t^itooi iin' e7T( 'A:reXXi3!voi> tou ''.\pyovToc, persuaderi ab eo non posset autcni etiam illuin ut negarct. Quare «Ctou ev '.\XeHav5p£''jr, x«t zov yoi- mandavit eain suspendi. et Intera ejus radi: ciun igiiitis OToy iifj.oX'i''/f,tjaijix, rhtctcv.iw tw TVpavvoj -ic y.vi tjov oj^ oO T.tia%- lampadarum : flamniis esset ustu- OETKi «uTtiJ. "O^ev Xxp-Tratjt Trupi; y.^tiiy.nOiit;y. , TrJ.e-joa; lUzv.i' y.xi lata, dixissetque tyrauno tyXoyiiOeroa rw Tvpxvyo» TTvp, etTiovaa, t>5 ignis, conjeeta est in Valde frigidus est tuus carcerem: sequenti vero die idola ipsuinque ct sic Ai'av eoTi etpxTir,. tjiv^pov T»j To iraoa' evaTroTi^OeTai ad tribunal rcducta, irriilcret. capite cum Praesidem e^>j; ny.Civ.arxix, x«t Ta tiSoilx rf,v jitjv.Tr,- plexa est: Martyriiim com- tjiwiT. y.vi TOV "Ap/0VT«, dTtry.y.Or, yv^y.lfv y.xi plcns. ad desideratum Dinninum niigravit. DE SANCTO COELESTINO MARTYRE APUD GR^COS. Ex eodem MS. Synaxario. 11)11 iiitftcodtm MS. Synamri^mi Grxcum suiigerit, ctiiim nivit. Quod in suhjuiiclo spiTrapcic dislicho sic explicatur J Imic nobis Mnrtijrem his verbis sed pnucioribus t:i3>!fo) llTipv:?; oiwpot; KcXeoTtvo;, ;raTti>v o'.^tv. '0 siytoc MdipTv^ KeX-OTivoc, TeXtovTai. Ta; Tov -T£pvoTy'pY.v ovvTpt^cet TiT/pva; TrepiiLapeic, , Sanctus Martyr trajectus , Cuilestiuus ferreis calcaribus vitam Ferro trajectus per calces Coslestinus, 1'roirivit anguem calcibus intentum suis. DE SANCTO CANIONE EPISCOPO AFRO CONFESSORE, ACHEIiUNTIyE /IV LUCANU. COMMENTAHIUS PRyEVIUS. De XXV MAJI Colittir Acfic- ejus corpore el ccclcsin. civitn.-< Ac(is(|»e suspectis, corpiis el compendiis inde sumptis. Capuam el runUx, Pattonus ob corpus eotranstalun, A cheruiitia Bnsilicnix , olim Liicanix antiquissimn .et Archiepiscopnli Sede e.cornata. quo' hodie Cirenza nuucupatur, ccclesiam thedralem habct S. Canioni tiicalam, cx ruinis Jtcllanx urbis, inler Nea- poHm quondam Episcopo Leone Ca- sitx, translatum ab Aclierunlinie urbis liujus iiominis sectmdo, sub annum propler mtni Dccxcix, uti referunt Acta. Hxc ex veteri Domem- branaceo VIGESIMA QUINT.V M.UI. branaceo libro, Longohardim in Aclierunlina Erclesia lilleris conscripto. proiil eilidil 97 D. P. legunlnr, Ferdinonilus el Angelo Achcruniiam porlalum, ciira Acla Aletlam nominent : quem ullimum emrem Ferrariiis triinscripsU ADCTOnB III Ughtllus lomo \ii Ilaliie sacrar, ; Lucanix isiius ./pulia: Catologo Satictorum Itati,r. Menwiil etiani S. Ca- Episcopatus complcTO te.rens ubi ille ipso principio longam sic pnffationem ile Provincix melropoli describit pnediclam Calhcdrulem ecdesiam. Ea admoalis distineuilur, dum nionis iilem 1'errarius in attern Calntoijo gencrali, uli el Grereniis in yluctario Usiiardi edilo annn .mdxv el MDXXI. Hahemiis iteniqi;e aliqnod MS. conipendium fit.v, lilas illustris tribus et in meclio divMim dividitur ad modum in Leclionesad Malnlinnni recilari so- crucis, a lateribus habeus duos ciim variis Ilymnis el hac Oraiionc. Deus, qui angulos, locura quoque subterraneum, crv|>tam seu sub confessionem vocant, in qua tria altaria in quo: Beatum Cnnionein. rum medio jacere dicunt corpus Divi tutehiris Ca- Marlyrem tiuim, virtnle constanlia' in passione roliorasli', quique illi tantain gratiam conferre dignatiis os. ut svnantico niorbo laboraiites ipsiiis Ponlificoni et nionis, ibi reconditum. Ejus translationis festus dies ]n-ecibus curarenliir; con- celebratnr xi Martii, festivitatis vero xxv Miiji : in qua die, liquor pretiosus liquorem quod mirum est emanare dictu. solet, dulois ex bipideo loculo et omnibus in cede propilius, ut qui tuain per ejus merita cleinentiam invocanuis, ab omnihus .anirai et corpnris languoribus libpreinur. Per I)oiuiniim,iVc. \os, i.ilis Hi/(i/o mellora .lcta, oninibiis giiam infirmitalibus salutaris tt Vsservatur argentea IJijhelct coinpendiis omissis, soliiin oinniiiin fnnlrm damus, cl pretiosa statua ejusdem insignis Reliquia, ad popu- Acfa Acherunliua, non magn.r, nisi agiint. iiiiidcm emanantem. ul suspecta, fideiqiie gu.r daiilw ut suspecla. lorum confugium llis, et devotionem. ffnclemis qiialenus de corporis diciliir Iranstalione lotesiiiil cui adslipuhnir Nicolaus Palmn, Jrchidiaimiis Quidquid enim Snncliis lol aul cgisse Vicarins Generalis Achernnlinus, sub Ofjicii sui el sitjillo rasse in vila, posl decnrsuin eniin nisi seculorum {scripla manus ; proprin' snbscriplione anno mdclx.^xii nobis Acla seculo e.r ul minimum nono) hiiberi non potuil : missn \ addeiis, prajter statuam istam haberi cui etiam sit incerta popiilarique Irodilione slglus aulem, argenteum brachium, pars aliqua corporis : nihilominus inclusa qiio ilta scripla sunt, in ornliones aliaque rtietorica orsiio in- Bjusdem duo ibidem altaria ; Ughellus festis neque solis duobus qiias dixit annue celebrandis contentos AcheS. nnmenla exiiberans, eredere facil, Aiictorem ex E genio mullns comnicnlum rirrumslanlias; el fnrlassis runtinos, Ofiicium etiam facere de ritu Semiduplicis die Canione sub nihilomnino certi habnisse de rcbiis a Saiielo tjrslis, vet xxv in cujiisvis mensis. Tum vero lormenlis toleralis in Africa. 4 prseter alt;ire dictae S. majns, quo servantnr dua; j.im Ugliello Livarii, Pr.rferunl i(/ itla Diocleliani ac Maxiiniani annum dum seeulo 3 mlscrilmnf. Canionis lipsanotheca?, statua item argenOliverii tea'S. Marlvris, de quo Chrisli annuni cclxxxvi qun gesla siut; ideoque cimformiter omnia referunhir iid formam est secundum, veleruni brachium S. .Vntonii Abbatis argento iuclusum. Duo ejusdem S. Canionis agendum xxvii Novembris, ibidera esse altaria ; et Roninnis Impeyaloribns. Inlerim S. Canionis morienlis nnimam, in ca:los siibvesiib Mnrlgriorum Sanctum, unura in crypta sub clioro, conilliussta- ctam clus tinens ipsius Sancti corpus; alterum iu ecclesia ad dextruni latus sacristias, tua capsaque sirae cum pulcherrima ; SanCiim aulem mortuHs ac seputtus dicnlur Sanrlus Cantcm juxla Alell^.lvidius, vidisse, el corpus in urbem ret inlnlisse, diciliir Uclfidius, Mlpirlius. marmorea cujus (iperculiim, tirmisiistnii tam ; nemo hic rommoilius intcltigi pos.ict, quam Atel- cum ipsa ferruminatum, mensse habet ad tanus liiijus nominis lipiscopus, MissEe sacrificiura, intus qiio coutinens Pastoralem S. prmedenti. Ferum ; tiic temporc dc egimus die Arcadii el 'llouorii, qiio Canionis baculum, de post seorsim aliquid in Appendice sccuto verosimiliter qiiinlo jnm inclionlo, Seitein itlnm Actn dicendiim. edidit, primum accepimus sub : obtiniiil adeoque non poluil siib viitisse persecutioatti- 2 Ipsa Acla, i/ux Ughetlus Acta indldem accepta ex scripti, ri, ncs Chrislianoriim gisse GentilitiHs ; potuil iiulem fideipiibHcae atleslalione signata Iwc modo Nos infra- tempora ffandnticx persenitionis in Africa, snb Archidiaconus, Cantor,|^Canonici, Presbj-teet Clerus Metropolilanae Ecclesia; ciAcheruritiffi, MS. CapituUim vitatis fecimus, supradictam Vitam, marfjTium, gesta, et rairacula gloriosi MartjrisDivi Canionis Episcopi, cujuscorpus requiescit sub altari majori dictaj Metropolitanae Ecclesise, fundafa; suh titulo ejusdem S. Canionis, exfractara esse... asuo originali codice antiquo, in pergaraeno fidem qua Episcopi ptnrinii Sedilius suis propter fiilei conslnnliam sunl putsi a lieqibHS .Iriaiiis; Quod-vnll-Ueus qui jiropter videtnr eliain Carthngiuensis KpiscopHS, qtii ciun ma- mminatum xima Clericoriim tiirha navibtis fractis imposilus in lisS. dinm quos Dominus miseratione bonilafis sua;, proest : Blvi- spera navigalione perdncere dignatus est Canipaniae civitatem, iiti seribit coxvhs testis Victor Vitensis. Eadem vet simiti occasione ac modo, eoilem appulsiim sociis manuscriptolitterisLongobardicis.continentevitam, S Cttstrensem mortem chivio non solum istius Sancti, sed raultorum Sanctorum, qnod conservatur in publico aret gesta, dictse diem XI Februnrii ter se coltatis. iibi censiiit Bollnndiis nosler ad Acta drdit ex pluribiis M,SS. inab Auclore u( videliir comio descripla : : cum el Mefropolifanae Ecclesiffi : et in fidera num. 8, dnm sanrtos Cnnfessores in navim piitre- hoc testimoniale, nostris propriis manihus signa- faclam impnnHut ciiju^que niinislri, et amnro iis itluilentes : sarcasmo, tum, et parliculari sigillomunitum, in fieri curaviinus, oidinrm minislerium digeriint et .Vd intra, ciyifafe .-Vcheruntiae, die vi mensis JanuaMDCX. Ego Josephus Neritonus V. I. D. Archidiaconus Acheruntinus, affirmo ut supra. Abbas rii eadem inquiunl, alferius partis detineat locura Marcus et iis Augustinus, Canion et Vindemius pariter cum Lelius Pofentia Cantor. Bein octo Canonici, novem recumbent. 5 Ifsec tam in certa notitia ('anionis unius, er Africa delati siib Presbyteri aut alii, lum denique Notarius publicus Campaniam Wandatis intra cnriosam naejus de qiio liic mellus di/fer» retur adsecu- omnia et siugida confirmat, ciim sigitlo apposito, quse vim; et aetas Elpidii, m agimiis Canio- lum 5. danda non judicamus. Itlud autem scriptum Neapoli transmmt ylnloniiis Bealiltus nosler, el nobis quia deeral Prologus, hunc poslea cum eisdem yictis, exactius nis Aclis qunlibHscumqiie nomtnati; collala tilHiliue cum incer- etexigua fiile ipsorum Actorum, ve/iementer nos iucliuant, nt arbitrrmur, non nisi Elpidiuni unicum et sed hinc inde imperfeclis, submisit. unicumCa.nione,m habendos veteri codice : pro.^tanctis, eosque adqitin- 3 Eadem Acla ante descripseramus ex Trevirensi monasterii tumsecutumet Wandnlorum lemporn discere, rx ^lctis S. pertinere. Aileo volel S. Ma.Tiinini, sed conlracta ut, qui vera S. Canionis/'(i(ri)ni.4c//i!run!in( Arla Compendia varia apud rnrios. qux ilidem, sed magis abbreviata, ex MS. Ultrajecli- ('astrensis haurire ea debeat, qui- no S. Salvatoris habemus. Atiquam etiam Vitam Italice edidil Pautus Regius, tomo primo de Sanctis Neapotilanis, cum tiabuit communem carcerem, exiliumque, in el refugii ac seputtiirx primae locum nihit retiqui erit, qitam ut Campania. Tum autem sed non absque Carthaginensem asserit fuxsse mendis : quia Episcopum Canionem, el inde ab Acta, y/cherunlix scripla servataque, omniiio credantiir esse fabulosa, et Iwcintligna 28 ACTA SUSPECTA S. CANIONIS EP. CONF. noslnim Jesum Chrisfum fidelifer credidif, ef dilexit, illius factus gloria; particeps et nostrae sal- A AiiCTonB 0. I'. dignn opere. ,,i,if„ii N iluoK i,a,nenr,imi>rioid„^C^':ormdear. C-iuiones admittere, Miet ipsa mlegra ; hoc mortali corpore imitatus super omnia perfecte in Acla ilare, qunlin arcepi «"(> nla rnulione, ul Aposloli sententia itc Hk pr.Tceinl , qum insmili anjumcnloplnliomim ept lilierlalcm (]W>d cuil Oelanio l'npir, Oiniii.i |irnl)ii(e, cationibus ad vationis adjutor et opifex, quotidie etiam nis prsedisuam leternitatem consortes vocat, tenetc milii : pro majnri Inmcn hecloris violrnlas el commoih Kumnm, revocnndi importunos quas- dam lrantpositionesverliorum,ad onlincm comtrurtionis testimonioMartyrii nosornat, miraculiscoruscat, defensor vigil nos [contra insidias] inipiorum hostium visibilium et invisibilium tuetur, pietate paterna piissimus Patronus fovens et protegens. facilioris. Idcirco utpole Patranl. ACTA SUSPECTA lix jduribus ejus virtutum opera, confessio cum constantia, Martyrii palma fanfo magis et perfectius est attendenda, MSS. Codicibus el Ughello. amplectenda, quanfo excellentius eum in ajferna dignifate, ab hoc in quo sumus corruptihili sublimatum detrimento, Angelorum consortem, et devotius Prophetarum sociura, et Martyrum cohaeredem, PROLOOUS. missum Verbum ab arco l'atris, per uterum semper virgiuis incarnatum, homo fieri ilignatus et X ostquam Deus et Dominus noster Jesus Christus, Mariie est, credimus et confitemur; ut efficaces in stadio tirones, pra:vium sequentes ducem, consummato cursu bravium supern.ij vocaconfinuis ejus prodigiis tionis adipisci valeainus, et aeterna; beatitudinis co- rona et gloria potiri raereamur. induit nostram mi)rtalitatem. ut no< suse ; efficeret participos iramortalitatis destructo quoque CAPUT I. mortis impcrio ij el ilevicto iiiunili principe, curn San- S Canio coram Carlhaginensi Christi profitetiir. 1'vxfeclo fidem ctorum Patris, iigmiiie et (riuniplio gloriae, ad sedem redivit patenter eiiim dicat, traxit, Jo. 22, 32 juxta illud, Cum exaltatus fuero a terra acsi ; omuia trahaui ad me ipsiim; Orania, id est, niea Slcut ctxlum membra fidei omnia qui de electis suis apud inferni claustra nullum reliqui(. Catholica; ornatur lls, ttel- etenim et sacramenta, mysteriis inclitis, secundo impiissimorum Principum DiocleMaximiani cognoniento Herculii. cum unus regeret Eoas provincias. alter Occiduas; et sanitia Persecutione tyrannica. ad devastandas Ecclesias Christi. etaffli- mota. tiani et a /Vnno eviileutissimis pra>.couibus declaravit. Sicut enim divinilas illius incomprehensibilis fatenda est, gendos et puniendos Christianos, fremendo pronioveretur; unius conspirationis insania per universas provincias destinavere [edicfa] hiijusmodi continenb Quoniam Deorum beneficia in bello dimicantesaccepimus, et eoruin auxilio frophea ex devictis tiae. illud. eoquod sn])er oinnia est et continetomnia; ut est Cielum milii sedes esf, terra autem scabelluni pedum meoriim sic iiicomprehensibiliter omnia ordinando dispnnit, ot disponendo ornat, et ornando beatiiicat, et beatificandogloriticat. Ccelum namque ; hostibus sumpsimus ; hujus efficiamini, universos rei vofo, quo cuncti s;dvi duximus admonendos, ut nm- conisciiiitibus oniatur sftllis. qiiai velnt diverso nes hoinines utriusque sexus, sublimati, velClerici vel Regiis fascibus distinguuntiir himine, sic diversoriim curriciilorum ecclesiarumatqueMonachorum deoc dispunimtur ita Scclesia officiis. mauis seusibus invisibile (iiam Sanctis, auris audivit. nec in supernum, huoculusnon vidit, uec corhominisascendit qiiaj prseifjique Kegnum c societates. renuntiantesreligionibus propriis, rum, ciis idest, Apollinis, Dianae et si Minervae d. sacrifi- d accingantur. Quod vel paravit Deus diligentibus se) innumerabiliuin constat inilitia jussa vel imperia, tanta quisquam homiiiumnosfra propter crfinumina crediderit ab- ctum imperiale. Sauctorum ; noc seciis Regnum coelo- rum, quod qu,i3 aif, est pi-iBseiis Ecclesin (ipsa tes(e Veritate, nuenda.sacrilegii reusnostrijudioii po^naplectalur. Et dum h»c prajcepfa, ab obsequentibus impiissi- Regnum Dei intra vos est) ifa Luc. n, nmterio 21 dispositionis prieconiis, et innumerabilium ornatur Sanctorum sanctarum usque ad Mar(yrii coronara fidelibus ma; profanitati. delafa per orbem fuissenf, et venissent in civifatem c Julianam Regionis Africas fubi B. Canio Episcopus, in divinis laudibus perspicuus et sacris edicti jura. testimuniis, ut supernae contemplationi ; aiiiunirum inhaoreainus, juxta egregium Doctoreiu qui ait, Nostranutem conversafio iu ciielis est.San- semper intentus dogmatibus, inorabafur) afPigratio Praifecto illata, insani ru- guorwn ctorum siquidem corpora idciiro nobis veneranda cor- pora merito tiiniorantiir magniticis exhibentur miraculis, ut dum eorum spiritus aiterna perlVui beatitudine non ambigiinus, attentius moris undique perstrepebat opinio. et per triduum vox prasconii crepitabat per nubila,et talis continentifficlamor diffundebatur in auribus. ut oinnes, quo- earum concives : fieri, calcalis laqueis mundi, inhiciuus ot quia membra cuiuquelococonstifuti. pra;ceptisImpera(orum conveniant, ad sacrificia Apollini. Dianaj et Miiierva) celebranda. fidelibus veneranter Christi sunt. a Christi recolendi sunt et reverendi. liajreseos nefandaj Quod non perpendens quidam veneranda esse, glorificandas. 4 Dum haic ad B. Canionera Pontificem pervenis- uuctor Vigilantius, asserit, nec Sanciorum corpora iiec eorum festivitales celebrius Quodetenim insanum caput autever- nvium lucrata- Canio suos animaf. runi custndia. verbi Deidispensator fidelis etprovidus distributor, talentorum negotio argumentosus sent, imraotus pervigil pastor super suiu cerebrum, capiit vel corpus testatiir veneranduiu?Erunt, inquit Apostolus. duo in carne uiia Ecclesia. Spiritus denique diti, acquisitor,incessanter credentiuin exh&rtabatur ani- mos, et confirmabat in Deum ; et in ; Sacraraentuni hoc inagnum est, in Cliristo dico et tilium ejus, hoc modo fratres etfllii, in Jesum Christum regnum colla suspendite, ; acceplati et Regis ajferni, Sanctonim sursum * a;ternitati de- transfcrunfur agloria in gloriam, et cum corruptibile induerit incorruptionem, tunc erit per- rum Deum est qui in crelis regnat contemplamini et ipse enim Rex Regum Dominus dominanfiuin, Je fectum corpore, et duo in canie una. Quemadmudiim Joannes Apostolus. scimus, inqiiif quia cum apparuerit similes ei eriraus, et videbiraus iii membrum sus Christus eum Imprtmii Canionis, S sicuti esf. Dominus nosfer, qui propter nos per Virginem incamari dignatus est. et per crucis patibulum omnibusjustis et in se credentibus coelesfia regna reseravif, ad qua; vos per me servum suum vocare voluit, et beatis Angelis consortes fieri. 2 De quorum Sanctcrum numero sanctusConfess.ir et MarljT Christi, Canio celebernmus, potissimisesi laudibus honorandus; qui dum Dominura enim Regesminimi sunt, viam ; Isti veritatis et justitia; quaj Chrisfus est, ignoranfes. Ipse e^f verifas, lux et vita dii autem istorum sunt aU illam salufis causa idola muta, sustinendam via', : constantia VIGESIMA QUINTA MAJl. constantia ex ligno et lapide et raetallo, diabolicis 20 re.spice, et est : sed tuDeusmeus nedsrelinquas nie, li infecta venenis letiferis, et se rolentes cleducnnt ad infenii tartara: u!ii liix nuni(iuam est, ulii vermis neque discedns a gratius his me : Doniiiie virtus saliitis intende in adjutorium nieum, k^ «*' mea>. Pi».rectus denique Plaffatiluis : eorum non mDritur, tietus et stridor et ignis non extinguilur, ubi eum aggreditur Qua; tihi reli- dasmonum in dentium. Ha^c possident cultores jeterna damnatione. cum principe eo- gio, aut qua^ sacrificii lota, vcl quibus caqiiotidianis persolvisrultilius'! S. Cauio, repletus Spiritu sancto, rum diabolo. Ipse utique colendus et contitendHs esl. qui est Deus verus de Deo vero. lumeu e.\ lumine, constans aiebat : Ego Christiana' religionis devotum et incanvertiliilem ine assero cullorem, et niendacii creator et salvator totius generis huraaui, etperennis l.irgitor graliie,etprincipis raundi qui est diabolus, cnnculcator. idolorum vestrorum probatissiiiium conleiiiiitoreiu. Pnefectus quoqiie subsequitur diccns H.irtor te : Non sunt quippe : isti timendi, qui potius ti- consulerecanisseiiectutis tuie, ut secundum decreta diis. csiilodit (loloritin corpus solum oocidere possunt niendus tere in est, sed ille invictissimoriim Principumaccedas etsacrifices S. qui potest et ; animam si et corpus mit- Canio respondit, Ego ince.ssanter sacriflcoet vota gehennam et pro quo quis perdidorit ani- laudis persolvo sto filio Deo Patrioiiinipoteiiti, et Jesu Chri- mam suam, in vita astenia inveniet eam. Idera namque coram regibus et gentibus invicta fide confitendus est, qui in sancto ejus, et Spiritui sancto : justissimum est vonitatti\ eiiiin sacrific:ire Creatori iiiui ci'eatur:e, iiec [adorare] Evangelio coi-ani promisit di- ea qua? cens, Mat. 10, 32 Qui me cnnfessus fuerit hominibus, qui est in surda et niuta, non videntia, diaboli fallacia infccla. suos ciiltores quud suut eflicolitis idola, confitebor et ego coelis. eum coram P:Ure meo B. cientia, quibiis illud pocticum aptanduniest : quare ad Prxfectum Carthagin. delatus. ' Canio Episcipus contestando. roborabat mentes credentium, et ad martyrii pi.lniam atque ccelestem gluriam jteVtiugere 5 Haec et his similia Liguee. ligna rogas, surdis clamare videris, De mutis responsa petis David euim Prophcta do his dicit Simulacra gentiuin argentum et aurum, opera manuuiu lioniinum: : jam enim ccelesti culeminebant prajcouia ; jaui verbuin Christi, probatum in tenebris, pnedicaliatur super tecta; jam lucerna Dei, de sub modio educta et super candelabrum posita. lucebat onmibus qui in doardentissime desiderantium turffi : os liabeut, ct iiou luqueutiir; iicidos liabent, et iion salutifera vidcbuut; aures liabent, et noii audient; nares ha bent, et non odorabiint inanus Iialjeiit et non pal; . pabuut;pedes habent, mo, id est inEcclesia Dei.fideliter congregati erant; Christi autera mabunt in ea, et omnes nonanibulabuut nouclagulture suo. Similes illis Hantqui faciuut et ; qui confidunt iu eis. liaac jam ad sacrilega da?moiuim sacrificia populorum nufides 8 Audiens Prajfectus, dixit : Ignoras, qui:i et merus quantocius ininuebatur, invictissimi Principes, Domiiii nostri jussorunt hiiobjectx etgratia diffundobalur. Inteiea ad Pigratiura, Carthaginensis iirbis Prajfectuin suporbuiii, volitabat, quod in urbe Prasfecturic su;e Juliana, minime va- jusmodi fidem non negantes graviler puniri'IS. (!a- mortis mlnas nio re.-^pondil Ego nec negavi, nec nego meesseservum comtemnit Christi, etsanctae Deitatis ejus verisslmum confes: lerent jussa Imperatorumet Deorum saci-ificia fexe- sorein : iiiilii aulein viveie Chrislus I!. est, et mori invi- crante ea Canione Episcopo, et populos ab eorura lucrum. bat, et .\st ubi iniquus tantam iu Ganiono libamine avertente) sed Chrisii nomen, cunctorum pene cordibus insertura, divulgata confessione adoquxritur ctse fidei audivit conslantiam, anxiiis uudique sasviecalliditatis ; nesciebat ad quai arguraenta randum seu colcndum veraciter profiteretur. Quod contradicendo se pnsset convertere iterumqiie re: audiens Pncfectus Pigratius, concite direxit plurimam mnnum, ut ubicunique hujusmodi auctor culturas Canio Episcopus inveniretur, ejus prajsentioe petens pusillanimitatis vecordiam. aicbat Dcsinc quantociusab hac po;tinaci:c perfidia quam praidicas, et diis dealjusque nostrls sacrificii. Sanctus vcro Canio, sine ul!a dilationis mora deduceretur. : munitus sciito fidei et galea salutis, : gladium Hiec ubi dicta cohorsjiivenum insana capessit. Ad priefatse urbis propcrabat mienia tendens quani magnoperstrepente impetu furiosis querelis spiritiis objiciebaf, diceiis Jam iiie sacrificatorem niagni Dei illi et salvatoris Jeperuiit sacrificiuiu constanter offerre et vnta reddere, cui Cauionem Epi.^copum quasrere, Cafidus in armis, est propria divinitas etffiternitas, per iufinita secula nionem Episcopuin jiroclamare. 6 Is vero hoc audiens, divis bene seculurum. cultorem sese eis imperterritus otlert, sese Christi ANNOTATA. a .Vnnus secundus cwmmHii/cfl/i perii. ci:,.. etfideidoctorem. et Christianorum protectorern protestatur ac ductnrem, et idolorum cultibus idoneum adversatorem Hunc ergo sacrilega acies manibus profanis comprehensura attingens, relro unde venerant perpete cursu repetunt Cartaginis arccm. et Pigratii Maxlmianalm de- cu Cliriati anntm 297, iiuialaituii ineiitio fit creti sifvissimi. apectavil fortiisais Aitclor ttiimim *lper- prsfecturarn. est, At ubi impio a clientibus secutionis novissimx, qni fiiit C/iristiaitte xrj' 304. quod Canio Episcopus, Christianse religionis professor ac diffamator et deorum culturae nuntiatum b Edictum c dixit. tioc ex sito cajiiic jiniit Aiictor. siii Monachorum qitoque Societates ex usu seculi contumax repuguator, antejanuain a inilitibuscomprehensus assisteret fallaci exultat gaudio, insano cri.spat cachinno, tiindemqueadversus veritatis oraculum prohrosa insania dimicaturus egreditur. Naai cum niuUis vesaniae aestuaret ignibus, et furorum ; Tales snb Diocletiano nullie fneritnt, licet monachi tiinc essc in ^ijyploco^perint, iuxtusitinoininis riolionem, id esl SoIitariiEremita;, aut eliam ret:e. primam Anacho- nefandis vexaretur impietatibiis, jussit ; sibi tribu- nalia g profanatica prajparari vere profauatica ; et sub qua semper fertur concathedram pestilentiae silium inferos, d Non debebat Jovis aut Herculis oliliiiisci Auctor, quorum nltero Imperuiorum aller sibi nomen sumJupiter vero credebatur Romani Prolector Iinpsit a : perii. impiorum et via peccatorum qua; ducit ad e Neque Julianara, neque Tuscianam ; (quic est MS. et justos ei abrenuntiantes ad perpetuam Ullritjectini lectio) invenio in Africa cnjus Notitia apud gloriam. Ad tnbunat consistens 7 Sedente eo pro tribunali introductus est li. Caingrediens autem, arcanum cordis muniebat, nio ; qiti Carolum a S. Paulo Tulanam exhibel : interque eos, anno iiiiextota /Ifricasub Uunerico convenerunt, nommatur Pascasius Tulanensis in Provmcia Procoii- Canio. hsec instanter psallens, Deus laudem cueris, quia os peccatoris meam ne taetdolosisuper me apertum sulari, cujus caput Carthago. Ilic potuit Cauioni, jam ante sexennium ejecto cum S. Castrcnsi et sociis, suc- cetsisse 30 ACTA SUSPECTA 438, vcl eliam jitiim, iilius S. CAN.TONIS EP. CONF. tat pcrfidia; perlinacia, et A cmme anno conliijil, si ea ejeciio serius sccundum invictissimorum sacrificet diis. Jacin: aut inler ulrvmi/ue seilil. f Uijhellus 1'iKrasium scri]isil, ile.m Rei/ius et Fer- Principum statuta accedat et thus Commeiitator ei diccbat qnid nio tibi hoino, intellixisti rarius : MSS. jileiaiiiie fier y liiibenl Pygrasium. : g Profanatica idestallocutoria. iiuidem uhiqiie leijo scd ne friijida consulcndo pia dixerit Praifeclura. !i. CaEgo permansi et permaneo verse respondit : tilejusdem vocis ileralio, miiUe.mleijere, Prosplionetica, fidei in jesum Cliristum confessor, fidelibus, erit. sicut ipse prffice- pit spondens Qui perseveraverit usque in Pra;feclus furore percussus, sacrilegiim, qui se testatur ct fustiga- finem hic salvus CAPUTll. Variis Uirmerilis lerilalus S. pro.sequitur ; Canionem in lur, Caniu, omniOus in hac usque flnem perseverare confessione, ju- Mat. 10,22 inviclus perslat. JCirgo ubi devinci se con~pi(it impius, iram [Praifectus] panrtit, furiis.stimulatus iniquis (Si (aincn ille cjueat Pr.-ffectiis jiire vncari, : hemus cxpoliari et burdillis icaedi. Cumque : c.-cde- returfcreunaliora, non respondit eialiquod verbum, Post haec exclamavitad Dominuni, dicens Domine et dum Jesu Cliriste, ad ;idjuvandum me feslina spiritus meus, Deus, ne derelinquas rae defecerit : Plumbatii : Virlutiiin nullo qui sit pra^latus lionoro; In Sanctiini sifvnni adsit iiiihi tuas virlutis pntestaS, per quamtrespue- infrendens ; furor arina mi- ros ab ignecamini ardentis eduxisti. nistrat 19 Ha'c illo loquente . Pigr8tius suae profanita; inertiw. Kxpolians eum, pluinbatis «edi prasccpit. Cum aulom Ad non te, caiderolnr, respiciensinccehim dicebat: Dicite ei ut incatasta oraculuin sibi favenlilius dicebat suspensus. saltem nunc rcsipiscat, et sua; consulat senectuti. tis , Dnmino, levavi aniinain meam, intesperavi, Praico vociferatur di- Sanctus ergo Caiiio ad pius liffic nihil respondeb.at , sed confiiiidar in a;ternuiii. in su;e oratiimis persistebat instantia. Ast ubi imdemulceri flecti, B €t lalera cens, Coiisenti Pra^fectoet sacrifica Diis. Subsequi- Praefectus vidit . , eura nec blandis turvox tua', et Pra-fecti incassis blandimeiitoruin adulatio- posse scrmonibus iniiiis nec spe promissorum ; nec ite- tampndHnis ustuliitus, nibiis:Sacrifica,homo,etconsulevciierandiCsenectuti tormentisque moveri ; ad austeriorera se faciam te Sacerdotem teraplorum. I!. Canio respondit, Vaa tibi, iniserriine, cni potius necessa- rium erat, ut diabolicis errorum exutiis laqueis, DominumDeumetsalvatorem Jesurn Christum .-ignosceres amentiam et S. Canionein in citasta vehementer ciedi jubet. Tantumaiitemeumdivina tuebaturpotenlia.utnectortu- acdirecx- rum convertit suspeiidi, et ciiigulis c raiii confractionis elevatus in cntasta sentiret, nec : sus. ut niiror enim veram viam salulis spernentes, : vestr.-e impudicitiae sacrilegiuin, flatrroram penitus injurin vexarctur jam enim gr.-itia in deUilira nullius eo non erat c:irnaUs passibililalis afleclus nec ejus instantia , sensus adorantes colatis, Pigratius vero, ferventiore et saiicli spiritus mirahili in non lampadosignonsapplicari, etvehemeiitissimeeumurgeriad succensusins:i!iiie rabie, jussit lateribus ejus sentiendo roborahatur. rocibiis torturis nihil Cum vero carnifiees tam fesentire vidis- eum dolere vel sacriflcandum factus diis. Sanctus autem agonotlieta, belligere ad scnt , acrius instimulahantur ejus ita membra raisera- in iigonia gloriosi : certaminis, bilibus laniare verberibus, ut raultus cruor de Pra'fectmn aicbat raenta tua miser, qui igiioras quod tor- ejus corpore uioDeo etDomino meoJesu Cliristogratibi dimanans decurreret. 13 Multitudo autem circumstanlium , , habentes conslantia convertit tissimiim exhibeiit hostiam, tiljus aeternai vero et tibi fiivon- viscera prajdita pietate : flebant am.irissime super sna I damnationis interitum miiiantur. in : 10 Post hipc jubet eum detrudi januas carceris consignari Ciesario per rescripltm Imperulorls reliiiqHiliir arhllrli, carcerem, et certaminis Martyrem Christi Spiritus qiioque sanctus praeveniens eorum illuminabat pectora et videntes in , 00 de ads- tantifnis ubi orans sine agnnntlieta Dei beatissimam constaniiam confessionis spe perennis gratia; roborati et ccssntione, diviiium nuxilium dicens : in tanti pradio dcposcebat, PiicftcH Deus ne elongeris a me Deus in aiixiliuni uieum respice nequando dicat inimicus meus, Pnevalui adversus eum. Pra2: deniquelifficsuggestionis scriptaimpiis dirigit Augustis. Piissimi Principes, subvenite legibus ves- 1'ectus cffiperunt Deura Doniinum nostrum Jesura Christum cognoscere, et apertis vocibus ejus gloriamccnfiteri.. Erant autera qui crediderunt viri d centum sexaginta et clamabant ad B. Canionem et diceb:int Serve Dei excelsi ora.pro nobis Dorainum Deum tuum ut , : ; , , C Canionem Christianoruin Episcopum vcstris conspeclibiis iiricsentate. Im]ieratores autem hanc tri.s, et possiraus et nos servi ejus esse. .\d , horum voces et , nimio furore commotus Priefectus flamraatus facibus , irarum in- rescripserunt licentiam in liac Pra^fer-to Pigratio, nt si aiebat ; Magicis ut video, arti- Canio iml lenebrat Episcopus perseveraret confessione, bus vinciniur , et deorura nostrorum nuraina Caniomilites , habcretlicentiam qnalicumYellet pGenamulctari. Et cura hoc iira>cpptum accepissct. misit '"^'" nis evertuntur Ulusionibus. inquit, invi- eum in interio- ctissiniorum [Principumj parentes jussis, ;°™7al!'°' carcerem. Heata autem fldes quanlo in interiorihus putahatur occultari tenebris, tanto eminentior in gloriosa liiccdivinilatisexultabat, sicut etdeorum poqni omnes gtodto cRSi, dearuinque tentibus , sacrificiis idonei, accingimiiii arniis scriptum est ; Aurum : hoc numen vociferati suiit usque ad internecionem gladio perimite. Cuin autem et quanti probat foi-nax, etju^os tentatio trihu- lationis. dicens tenebris B. Canio, orabat Deus ccelorum, qui judicium inenarrabile Inclusus ergo decrevisti, per quem contremiscunt omnes interficerentur, et cruentus ensis militum sancto grassaretur cruore eorum beatie voce sidera pulsabant attentius it clamor ad coelum et Spiritus , : , constat orania secula, quera poteslates supcrorum et infe- sancti donum : ccBlitus fldes , multiplicabatur in et cordibus fideliura jlis rorum, respice in me et miserere iuei, ut iigonis liubcllum iraiii.iculato calle perficere possim, et palmara ciini Sanclis tuis viclor comprehendere, et immarc-essibilcm II glori.-B coronam. vox una consonans pro Christo morientium erat serve Dei excelsi, orapro nobis ad Dorainura Jesum Christum ut illius efficiamur servi et ejus gloriie tecum in aiternura conuiia ; , , sortes. Peatus ; a iim""" '<•<"!<'' nis sui ablutos , Angelonim et consoi'tium etperennis glorim \i- 1'igratius Sanctus tem~ poralia sternispostponen- omnium Sanotorum promeren coronam. solvo, huic sacnfico sacrificiuin laudis et justitite, etreddo Altissimo vota mea qiue distiu\criiut liibia denique Piwlectus, infrcndens ct . mea, stridens dentilius jussit dej.oni , eum de catasta, et et qu» locutum est os meum iu tribulatione mea. Elc\ans auteui oculos snos ad cielura dioebat in eculeo suspendi et virgis csdi et torqueri. ei Et as- Doniine Jesu Christe vincula mea, ut , qui babitas iii aiterna gloria dademonstrat duni torqueretur dicit cipuin Pigratius : Ohomo, et et reguas in secula seculorum disrum|iere tibi digneris senti milii et obtemperajussisinvictissimorum Priii: desine ab bac et fica diis plici magica pcrtinacia, deabusque nostris immorlalibus, argenti sacri- Sanctis tuis iu gloria tua reddara hostiara etvictiraain laudis tua;. cum et midti- auri pretiosarumqiie gi>mmarum fides , ANNOTATA. a fulgore pro certo ditaberis. et athleta Christi subridens et sacrie testantur Ueatus autem Martyr ait : Vera habet (luae MS. Trrviv. Jaquiulus. Ufilietto, liic : nj-aciuthus. dogmata Scriptnra.' quod se.fe; Qiii niilein videntur, temporalia et periiuru sunt ex qua; mentariensis Cominentator, melius •jocarelur Comsi tamen scmit iiiictor ('ommenlaria iiitilnis qiii , autem Dei tabilia noslri Jesu Christi ; , invisibilia et , imniu- fuisse caireres pitl.licos, inirernt .ueilicctmlur. ; nuUus denique oculus vidit nec auris audivit, uecincor hominis a.-cenderuutqua; pneparavit Deus diligenlibus se. Hific autem super omnia ([uidquid sunt anmnda (juia non snnt mutanda onim corporeis oculis videmus et aflectu diligimus sunt , ; h Bundillus .scii bordillus utein qnoil bacillus si- citti anijiiienliitive /tii/i Hordoue voennt ininjnnm Ijiicii- lim, pereijrinantiim c.r iioto tesseram. /n MSS. IJIirii- ject. et Trevir. est virgis ca;di. c Ita etiam Uijheiiiis : prxtiicla iluo MSS. nos Uii- ^'' carnis, constat esse mutabile et ad niliilum redigen- gulis. dum. Sive enim parentes sunt amici, mutantur sive propinqui ; , moriuntur; sive d Idem nitmeriis tijrnni liahetiir in oninibus , MSS. Mar- , non permanent : turinas copiosas in , Africa ex Martijroloijiis solus autera L)eus , repertor nrbis et conditor ccclocujus gloria non prxsertim llieionijmiuno e Suspectx coilo voces, inilii stcpe tleiliinus, tle rum et est , cujus majestas a^tenia, , sunt semper illx tani fretiiieules mutabilis qnem nisi quissuper aururn et argentum nec alibi fere quain in iiaruin siuceri.s Mar- videbit genmias et omnem honorem mund: (hlexerit, non neque ejus gloriam promerebitur. Et facta bene Canio serve Dei est vox e de cado dicens , tijrum /Jctis mveniendii'. CAPUT variis ibi claret III. , , coustans esto Denigue : quia in Campauia erit tibi requies et S- Canio Iranslalus ab .Uujcto in Campaniam, vita per infinita secula seculorum. miracuiis. IS Tuiic Pigralius et , Prffifectus jussit S. : Canionem plumbo resina llquatis perfvsus vulnera. de eculeo deponi et dicit ei crifica diis ut bene sit tibi , Cuns('nti milii et sa- T Jl unc Pigratius. videns cx suis lormentis augeri coiistantiam, ... lu ip.so : quia per salutem Deo, fidei et incxpugiiabileni invi- Caplte pte. eteiiilm, rum et piissimorum Principura aut sacrificabis aut : ctumque afferri in Christi persistere conlessione, jubetsibi diversis ts posnis intcrficiam. B. Canio dixit mi- per Jacintum Coniincntariensem gesta Canio: ser et perfidorum crudelissime es : , fac quod facturus Hlio ejus. nis Episcopi cumquc iu prEesenti , lecta fuisseut, : si considerares, quid tu ipse esses vel Principes et dedit sententiam aJversus eiim scribeus ita Ca- tui, humiliaremini Deo Jesu Christo nionein tera, , resistenteiu et diis libaraina iion olleren- Tunc Pra;fectus furore pra.'Conaria , repletus, jussit eum sub voce vel Iinperatorum prajcepta et coiiteranenteni iiii- iteruin plumbatis ca;di, clanians et di- gladiu capite c;udi jiibcuius. Traditur crgu viris Deos deasque blasphemare noli. Post hoec et super plagas et resinam solvi dilaniatas perfundi. Sanclus quoque Canio, immocens : quis vir sanctiis : cum ducereturad , (lcc(dlanduin, jussit plumbum , illudeiitcs et diministri iniquitatis exprobrabant Quid tibi profecit haec tua tcmeritas? Eccentes ei : tus in confessione Christi persistens, dicebat; Trans- quid non potuit Christus tuus, pere te de torineutis istis iii in quem siiliorta lior- Sjieras, eri- rlUlt tem- c eo per ignem et aquain, ut deducar in refrigerium. immanibusV Ut autem Saiicto suu, voleus us- peatate, Suscipiens ergo ad C(Elum dicobat :Gratias tibi ago, Deus tuni , glorificaret seipsum V Doniine Jesu Christe et , quia hostia tua effici merui tendere suara poteiitiam invnsa ira; aptata in interiet rcddere indignatioiiem suaiii sccuiidiiin et cor imptenitens me iu numero servorum tuorum , fidelium aggre- du- semper comtans. €t sibi es. Coiitundebantur autem membra vehementer et miserabiliter dilaniabautur fustigatione verberum. Uaus vero carnificuiii, crudelis impietatis minister, circumstantibus minaudo dicebat Istius ([ui destruendatempia praidicat, qui deos nostros daemonia appellat, omnes pariter deorum dominorunique nostrorum vindicemus injurias. IG Ast ubi sacrilegi carnifices cessaverunt ejus vulnera ferventi plumbo resinaque profaualiter com- gare dignatus ejus ritiam cordis factuin est thesaurizantibus sibi irara, in die ira; et revelitionis justi judicii Dei ; dum , talibus ins:iiiiie lusibus lieatum de- : riderentCaniouem, subito facta sunt tonitrua et pluet terra;motus. grandines et coruscationes vite Videntes vero inilites Prwfecti, de supernis pote, , semivivi fugientes, liuc statibus tani terriiiilem fiirnris irimi(liruinpr;i'o ; alii illuc latebant dispersi ; alii, , burere, Pricfectus kis eum : alloquitur dictis : Canio, quid dicis, vel ubi corpus tuum miserabile conspicis? Assenti mihi et sacrifica Iraperatorum et non eiiim potes prajcepta conventnm omnium deorum convinniliil autem cadentes in faciem suam miserabiliter expirabaut. Angehisautcm Dei aj.preliendit beatum famulum [Dei Canionem] Sacerdotem Christi, et eripuit eura de mcdio iuiraicoruin ejus a et ut adhuc, ; velut tis aurum igne lumen passionis probabilem factum , raul- au/ertur Anyelo, b i cere. Beatus ergo miles Dci ad haec : respondit. : lucidius efficeretur in via salutis a^terna;, , Prsefectus dixit Nihil respondes ? B. Cauio dixit nihilum nihil respondere oportet tu autem, Ad : quasi coluinbam Christi plaudentem Campanise civitatem perduxit. iii b Atellam et idola tua, et dii enim nullius sensus [sunt] salutis aliquid liabent in eis : , domiuique nec vera; , tui, nihil estis : ipsa virtutis nec qui sem 18 Altera vero dic, cum facti faraa Carthaginencrepitaret per urbem, undique clamor insurgit, sicut etninnes qui confidunt Deus autem altissiraus credendus est , undique tumultuiintium populorum fremitus, undi- cum magna que qucstus querelarum adversus Pigratium erum- Pra-fecti pebaiit. creavit omnia, qui per Filium suum Doininum nos- Quod illcaudiens, nimio confusionis hebe- confutione. factus it . ACTA SUSPECTA anxiis S. CANIONIS EP. CONF. nequam. Hic audiens opinionem B. Canionis. et P Aovennio quia omnes ab nfirmitatibus suis liberavit, et die- obsessttm a i factus liorrore, stiis, undique coercebatur anguet pansa manii frontom perciitieb.it, dicens : Qui (licdinis suin populo hiiic Cliristiani quippe instantissimc requirehiint aiicturfin ; vol Iinper.itoribus ? moniaetiamab obsessis corporibus effugavit sacris dxmone. Chri8tiiinit.itis suas viclii.-c , et piipilli : pntronum nobis exorcismis, rogabat obnixe ut ad lieatum deduceretur Pontificem. Curaqne addiictus fuis.set ubi beatus et KpiscopUMi requirehant dicenies ^tftilile salutis nostric legislatorem, reilile piissimum patro- num et aniiniiruin salvatorem. l'igratius eteniin ti- Diore perterritus, ubi senimiis circumseptum conapoxit angustiis, irruenle siiper euni popiilorum Episcopus verbum salutis prajdicabat raultitudini credeulium, et audiens ex ore ejus tanta veritatis miracula egredi, cicpit pedibus ejus advolvi et indulgentiainpetere de peccatissuis. Dicit ei B. Canio, Quid vis ut faciam tibi : ? Ille autein cura lacryrais strepentium iinpetu, ret nescicbat. et liaic qiiid ageret vel quo se vertelalso deproraere ccepit exclamavit, dioens Rogo te, (acias effugari a me ab codem, frustra la- landem , spiritum nequam, qiiia eece cuin audisset e.sset a spiritu novem anni sunf, ex ab ore ; Angidus , inquiens , eum in cudo rapuit, et quibiis datiis suin ei in potristate ut li. me torqueat. Et Anglnam curaf, quod per pretium se rcdeniit. 19 1'noterea veniens H. Oiiio anle ainphillieatrum r priEfatae urbis Alelte, quod situm erat in suburbano ejusdem habens juxla se forniceni opere a quibu.^dam lcrtnr iinniniido, (!cepit : C.mio Episcopus, qiiod obligatus mentante. flere, et lacrymas fundere, ef orare, dicens Iramunde tibi spiritus, fibi , dicu in noraine Jesu Christi, reccde ab lioc piiero, d marinoreo pra'ditus constantem eoce qindiiiii d scinantico morho, ita nt etiam ad exlrenium vita; ; qiiem Duininus plasraavit: ipse dilacerans aggredi praesumas. contradicil.dia- bole, ut receilas ab eo. nec ulteriuscreaturain suam jam deveniret, ohlatus est ei . ot al) oflereiitihus Et ecce diabolus ap- siippliciter rogaliis est [Sanctus), ut ejus meritis et paruit nudiis. et totum corpus plenus vulneribus, et ita vociferabatur diceiis : precihus sospilatem recipero posset. .Sanctus autem ;\djuro te. ssrve Dei, per Canio suspiciens Christe. iii coplum orahat, , Doinine qui ine per Jesu ipsum qui nos religavit de manibus meis ciini patre nostro, iit quando sunt, Hex superniiruni virlutnm An- passus est pro muudi salute, ; inihi iion auferatur gelum luuni adhanc civitatem tr(>itiim tradiixisti; custodiin- quia ecce jam novem anni meuin, et siijier huiic inlirinnin, per IiocCru- cis salul.ire signuni, polentia; luiE oslende virlutein, fu es heiiedictusin , ulcognoscant cirriimstantes quia secula , ex quibus eum in mea accepi potesfate Tunc dicit ei B. Canio Tibi dico, iinmunde spirifus, vade in profundura abjssi, et ihi relegatus esto usque ad : Ueus de Deo vero qui creasti et gubernas in omiiia. Tunc Tger pristinse sanitati est reddiius, etviilentes qui circumstahant miracnlum et verus factuni, crediderunt e Ueo, et siHtjulari consurainationeiiiseculi, tiequeinqiiamlajderepossis. 22 Ad haec diaholus vocilerabatur, vieque vocis mugitns quisita; possessionis in et dira: tor- aera emittebat, dicens, I et injuiiam fleri glorificaveruntJesum , violentia,quam ab hoc sene decrepifo patior impie ereptor I ac- queiente, lihcrat: iM Cliristiiiii liliuin ejus. eam donatm conlra Sratla, beneficiii posteris Nec minus etiam ut seterna Deo attribuenle in ojus inlroitus , Non tibi suffi- ciebant diicenta i/millia Africanorum.quai mihiabstulisti '! a niemoria darentur iteruin orahat diceiis , : I'ra'sta insuper et spem Doniine Jesu Christo siis ut si qiiis scinanlico depres- scidisfi, et ficasti. mihi fundifns abDeo tuo per bapfismuin offereiis sanctio senecta nequissima meam morho illi istuni arcnin transierit, in virtute nomi- Iteruinque ad gemitus conversus repefebat violentia I nis lui incoliiinis ett reccdatfab : lioc dobire. , Et facta dicens, I jam ul- vox de ccelo dicens Canio serve bone, om- tra non suffero inacliinationes tuas, et insuper diuturnis in inhabitabilibus lafebris abyssi deraergor. nia qua3 petiisti acrepisti. In tis eodem loco pro ineriqnidem orationum et testimonio sanctai lidei ejusque iniraculi, beneflcia curationum ab hac ffigritudine permanent usque in hodiernum diem; ita ut quiscunique hanc partiatur infirmilatera, et in loco g ipso advenerit coiifidens in dies corporum himianorura receptaculis avulsus, Pereat illa annoriim ex nuraero, nec solis illustretur Deo, precibus Canionis Martjris et Confessoris, sospes abscedat. 20 Deindc vir Dei, divis seniper bene fidus in intrepidus ex lumine, sed inmaledictioneobscuretur ieternura qua tu, oninis meae virtutis et dominationis adversator perfidus, nasci permissus es nam fliimen lacrymarum tuarum velut torrens impcgitdomicilium : meum inlirmum. et spes mea dilap.sa subruitur. arniis, civitatem Atellain ingreditur, et coopit praedicare Regnuin Dei, et evangelizare Jeet Multifudoergocircurastanlium.audientes vehementein mugifura abeuntis maligni spiritus, et videntes virtutis miraculura quod per servura suum Domini operabatur potenlia. atloniti stupentesque laudaverunt et confessi sunt nomen Doniini nostri Jesu omnii generis miracula patrat. sum Christmn veriim Dei virtus et Chrisli : esse Deum, hunc certain omnibus daro salutem. gralia, iii Dilafabatur etiain ubique testiinonio gloriaj nomiriis ab infesta erigebantur debilitate, et variai corporura infirmitales per invooationeni nominis Christi corri- surdi reparabivntur audilu, claudi Christi : nam ctpuer centum ipse a diaboli vexatione etla- queis ereptus est, et cetera multitudo credentiura nuiuero Christe, baptizafi sunt a beato Pontifice, gebantnr solutis : da?monia quoque e mullorum eftugabanmorlui. in virfufoveriB suscilabantur: leprosi mundabanel allati confitentes et dicentes. Benedictus es. lur corporibus; sed et vita-, Deus nmnipotens : raajestatis gloriie tuie tu Domine Jesu benedictum noraen enim es Deus unus etve; et tur, paraljlici curabantur, insignia quoque charismaope- tum et virlnlniii in noniine Doinini Jesu Christi : rabantur et de quibus paiica ad nienioriam redurere inclili compendioso stvlo censuimus, ut nos autem mundati unda sacri baptismatis, cura viam salutis ieternie per beatum fa: rus, quem miser hic mundus ignorat credimus et cognoscinuis, Martyris muluni tuum Canionera cognoscere meruiraus. Confessoris gloriosa raagnificentur in virtutibus tropha-a, adversus anliqiii hostisinolimina, etquanta in 23 Tunc S. Canio, exultans Domino Jesu, dicebat Gratias : speciali tibi gaudio in ago, Domine perennis exulfatione gloritp monslretur. Multi vero audientes verba vitie, et ceriientes opera miraculorum n beatifico Antistile facta, Spiritu coelis fidgeat redimitus Jesu Chrisfe, quicongregastinumerumhuncfideliura animarum, ut laudet noraen tuum in alrio sancto tuo, et ordinent lestainentura tuuin super sacrificia cacx vidu.T! vniim reddit: unanimiter Ueum laudutmnt. dicentes; Domine Jesu Christe. rerum omnium creator, sit nonien tuum benedictum in secula et crediderunt in Domino aniiiiiE circiter sexaginla septera. 21 Erat autem quidam homo, liabens spiritum : sancto compuiicti, laudis tuffi. Multiplicata crescal, et crescens multi- plicetur Ecclesia sancta tua, in gloria regni tui, in secula seculoruin. Pricterea cuminsignisopinio virtutis plurima; in manu Sanctorum ; celeberriraa di- vulgaretur fama vidua quiedam noraine Eumenia, marito geminisque orbata liberis, multo teinpore ploraus. VIOESIMA QUINTA MAJI. plorans, araissisoculiscecafactafuerat: qua; audiens tes, coeperunt celeriter sequi eura : » "" de miraculis sancti Antistitis, lacrjmis, et ejus venit ad eiini cum cum ingenti luctu et suspiriis i\d: voluta pedibus, preraljatiir dicens domum tiiat. ejus Adjuro te per Dominuni Jesuin Cliristum, ut facias me videi"e luraen cieli: quia quinquenniumest, ab obitu raariti filioruraque nieorum, quod in tenebrisvivo et lumeu cadi videre non possum. Beatus autera Cauio, nihil h^esitans, sed fidei fretus munimiue, elevans oculos suos ad ciuluni, dixit Dominus Jesus Christus, qui aperuit oculos ca;ci Tol:icB Propheta', ipse le illumiuHt. Et facto Crucis signaoulo in Deum et videbalur enim D a longe. Sanctus autem &inio, cum respiceret post ^" tergiim, vidit post se carnilices insUnter currere. Si-iens vei-o qii.id oum sequerentur, quia jam ei dictura fuerat quod ab eis quaereretur; ingVes.ous est domuni cujusdam anus, iu qua orat min.-intis riiina) veteris muuumentum,ubi sebeatusabscondit 1'onlitex. Mulierivero stantiante ioresdonuis su;u appropinquantes carnilices dixerunt Mulier, nonne vi: ; disti /i totam bap- oculis ejus, eadem lioraapertisunl ; et vidit lunien, senemdecrepitum, hic a ad eos, Vidieum pra^pete gressu " imetuenles prieterire. At illi inceptum iter iuani pnisecuti siint <'''tii retei-l motramite. Et ingressa ad fugientem/ Quas ait hominera a t.uisuratum, et ofpit clamare, dicens: lienediciusDominusJesus eura inulior dixit Ecce ntimento, carnifices qui te persequebanlur pra'lerienint iie : : Clnisius, Deus ffiternus, qui nie illuminavit perser- mureris aulem egredi, iie vum forte revertentes te hic suuni Canionem Episcupuin : statimque bapti- inveniant, et pariter nos ipne cromabimur. zata est cum douio sua proniiscui se.\us numero de- 25 Beatus autem Canio pervenit ad egressiis monumentura, beatiflca cem, laudesetgratias agentes Doniino Jesu Christo. quemdam rubuni, quem locum post haic senuUura sacravit. Cojlitus vero divinum ANNOTATA. a Huic, vis iibsque i eflecit Nnmen, mirae ut vereor, fiitioni occuiiotiem dedisse jiutiiii, ut arancalolum circa rubuni b telam texeret artis ingenio. .\st ubi miiiistri ini, b ttn .sata populos, circa sexiinctis lioram, vidit in visione Angeliim Dei, D transfert S. ElvidtHi' fereiitem aiiiinam .^icut coluiiibam, qui ait ad eum : Anima i.sta qiiani vides coiiservi nostii Canionis darum el Aprilis, et Felicis x Kalendariim Maji. Sed id beatissimoruni Confessorum, est, Vincentii et enim locum apud omnipotenrefectionis. Ubi Sanctus cogtem i)eum perpetua; novit Elvidius e obilum Ijealis.Hini Marlyris el ConMarlvris est ; inveiiit Felicis reqiiiescenliuin in basilica Argeiitarii, quu- ruin natuleunius celebratur sexto idus Augusti, alterius pridie Idus Februarii. Qiia; potermil ad Prietermissos referri, donec aliumie qiiod opliimus, confiimeiilur. fessoris, venit ad lccum, uln :i fidelibus sepuliusest, una cumplebe Dei: [qua insisteiiti: et ail perfectum su- Quamvis enim de suo tempore loquens Aiiclor videalur : adducente, a-dificavit erciesiam et [ culiiciiiiira fidem mereri tame.n facil, ea quam sibi vidcliir pra corpus ejus, omni variarum spccierum decoratuiu fulgore, .sicut teslimonium tituli in fronteipsius cubiculi scriptum dcclaral. arrogasse fuiqcndi licenlia vere di.ril ut ncc in iis forsitiin aud^amus ipsi credere. aii. d Ma.renlio viclo^ilS Oclobris .312 cestavil pri- 28 Anno ~'.Mi I'ost labi [cospissetj civitas, et divis plurima deiiique annorura curricula, dogmatibus devia, et cum mum e in Ilalta persecullo : scdsiad Watidalicam perli- net Canio, gralis hxc ficlasiint. Atellannm, : Jtrosolj/mas tanla; virlutisdecus irreverenter recolens, privatii [eodem] ingrata, In- Non poluit diu Elpidiuin, Episcopiim iturus Lto extitit ; et salutis sibi [coll:il8e] lalere facla a civibiis suis septUtura, aJeoqite et obitns Ep, Acherunttnus alienn [a Salvatorcj pcrmansit. Anno namque ergo male consula hnx sitnt. Est lamcn verosimile revc- cara;.liuiiis Domini seplir.genlesimo noimgesiino t.itiiinem, si qiia facla cst, faclam csse .pso arliculotemprosuhtcrraneo oralorio, ad qiiod nttnc nono, vir insigiiisAcberontia) Sedis Leo (/ I-^ontilex, sancto suggerente spiritu Hierosoiymiim [proficisci, el] veiierabile seiii|icr porisquoS. Cumo obiit. f Cubiculuiii hic sumititr Passionis Domiiii nostri Jesu alicujus Saiieli scimlcrum iiislniclo, passim Constij,- Cbristi oraculum, el sanctae Resurrectionis ejus se- Confessio tuti apjiellatiLr Hinc a Leoiie Pnpa I. pulcrum, Atella cor~ pits ollffrf, et gloriosissiniie Ascensionis salutiferum [ut| indicium videre cupiens, pereimem : plebi pro- corpora Apostolorum, vocantur Cubicularii apud ^naslasium. ex Clero Romano Custodes super videret l'atninum etubique in omnibusprotectorem, et sublato prajfalam quoqiie urbem Atellam jietiit saucti corporis thesuuro, Evaugelico negotiatori siroilis, ail g Ughellus Leonein II oppcllal, ct Episcopum /aclum ait aiiiio 776, citi succcsseril Rodulphus, qui lcmpore dirnlo, Jotiniiis Papa; VIII Gritr,iento a Saracenis Pontificatus sui eximiam Sedem Iransve; Achcnnliam transtulerit corpus S. LWerU seu xit, etconslruxitpiwciimi operisiudustriatemplum Laverii Marlyris. Httjiis Acta hatiemus prol7 bris : Novem: et huic plurima administraiis reni beiiti.«siiiii ornamenta, Marlyris et Confessoris, in honoperactam non ilem S. Mariani, cujus corpus anno 1613, jiolc- invenltim mirabiliter fuil el sub altari repositum rimtts dedicuNlt Basilicam. lamcn dc eo agere ad diem, quo colilur 30 Apri- SOIpse vero Antistes, tidei indiciii in el ipse raoriilla cuiii dictie devotionis iter lis, in Siippleinenlo illius mensis. tnitc arripuisset. Dei provideutia factum est, ut qui ejus h Liccl Jensntcm quenlabalur lamen gis qiifim cssct sub Saracenis, freatil terrena Jerusaleni videre ciipivit ; in illa a peregrinis, seqne ntitius ibi mabar- a^terna Jerusalem, qua; est inater nostra (juxta nuitc snb Turcis; Chrtstianos lur Juliaiix illud Apostoli ubi dicilur, Illa autemquai sursiim est libera iii troctantilitts, eoruntque religionem loleranlibus est, et M. 1, W Jerusalem, cuin est, qua; est mater nostra) euin baris. .'Isl in Africa pejus nclnm anno 10i)4 4, dolueril, qui est pax vera sua meruit m.ajestate videre. et in jain dicta Africao jam eo rcs vcnerat, ut Leo IX Episl. Sanctis ejus gloriani possidere seinpilernam. Defunclus vero etsepultus est regioMis Juliaiia itiique coliliir /i, Africanarum decus ita oonculcatum a Gentibus, ut tunc vix quinque invenirentur Epiecclesiarum scopi : ubi beuelicia divime salutis cre- qna de re vtde egretjtuin optts et amiti noslri Cantoris in el D. Ca- ut Patronus, deiitibus per polentiii. in ejus merita largiendo prfaliB tui urbis Juliaiiie Ponlificem, ad ItrTalann fucril, ut usqtie confessionem borastij. et iiominisin Marlyrii cerlamine [ro- giants culinin servanl, ud an. 799, aliqnem reliequidem nescio.Dtfjtdlius tnmen cttm ejusmodi pere- \ii-r Angelum luum ad fecisti. pluriiiioriim sa. capioqtintnodo Ilierusolgmas navigiins L'^o, illuc citrsuin iitsltlueril, nist lutcm traustulisti. sicut dictum vii;utis my.sterio est inenarrabili lempeslate coacius : ut qui ejus corpus in suo grini soliii ftieriut Africie littora remis velisque fii- iranstulit Poulificio, sua; prajvidens plebis perennis opem salulis ; ipse iu urbeiu Ponlificaliis ejus, gloriosis fiue gcre. i Hor eliain ntagis increiUbUe, quod lali loco ac temolilinuil miraculis egregia; virtutis signifer, et sine porc cullum Sancli invenerit Leo, qui nullum in paliiu sua, udeo ut itec mortis perpetuus salutis upifer, et semper pius Patroi nus qnidein dicm discere igitur e.c transferrelur. Achcrtutlini curaverinl. Ul sttmmum comili- bus ttineris c-ignttttm ftiertl, ctun qtiomodocumque ANNOTATA. a Hilne credibile, tinoit fervente ap- pulsum Tulanam, ibidem n qnaltbiiscttmque Cluisliunis stto sepulittm esse. Celera libcraliler pro ingenio adje- jieimutmie TonsuEcclesiaslici, ram i'a sucriim tam nperlc prjnuleriut ul cx coQiwsci jiiissrntf Auctor, vcl boc nontine diguus suspeclior hnheri qnod etiam in rebus snat noiilix propinquioribus prxceiii sumpsertl uti b Qiianlo verosimilius de S. Felice Nolimii legiiur, quodco iitlra duot iiarieles iiropingnos se nbdciilc. lus stibilo aiipariieiit lelis eiiim ficltuite. aili- arimearum obslimliis spiiictum .lic ! qnis ob- APPENDIX. IX' liaculo S. Ciiiiioiiis. eidtnandus Ugltelltts, eo qt.em Commentarius pree- uacutiis sub vtus e.vhibcl loco, tslic ubi nolavimus, hxc iiistiper "la elavsus. habet, in ftiiem reservnlu a nobis Pcope sacrarium -. nifiuam vtdil rulium vel lotiuii tejclum ejtismodi leVts? c Hanm Basilicarnm ei q,.aluor hic iiidicalorum Suncionm .U.S. niemoria periil simid : cum r itrle Jlella. hi Ticfimist en .wnarnuiliir Duarum b;isilicarum visitu VIGESIMA QUINTA MAU visitur locus, 3S : ubi asservatur simulacrum ejusdem Sancti in altari, corapaginato ex candido marmore, vacuo tame^R. Ineoasservatur pedumMartyrls.quod per Ibramen conspicitur et taiigitiir, aliipiamlo vero permeiisesmultosnec apparet nec tangi potest; quod ferunt, De Sancti baculo quidam titubaverat Heros Proh Statim evadit caecus, et ire nequit. Ad Sanctum supplex convei'sus adorat. et orat ! D Miracutoinere' dutus, tdeogtte Ut Non cum lumina creilit habet. possunt srribi calamo miracula tanta, sibi restituat : : excrcatus iitsnm credendo recipit acciiUt, irara Dei pn.pinquam annun- Quanta vigent : faciunt his tiare. /rfcm novissitne noliis vario ara et ut urna [fidem. coiifirmat Arcliidiacimits : motu mtrabUls, Nicolnns Palma, appellalquc Miraculum continuum et disllnclius ipsnm dcsciibens ail, foramen prx'liclum duos digilos simul esse in dextio latcre capsae Ora pro Marlyr Canione, fac istam Tutam urbem a noxis, a fame, labe, ' cane. nobis, pcsto : ad lactiim inliomissos recipcie. et qnod aiUeintangi et cons: pici modopossit, modo nequeul, inde fieri; quiu subinde et In quibus ajrurauis prajsentibus augitur, esto Prffisto ne proisus diruta, lapsa cadat. Defunctis requiem, vivisque precare salutem : proxime ad foramen se udmovel, subinde retroactum in niedin aere siispensum manet. Deinde alleijal idem Archidiaconus, Iranscripliimque nobis miltit Carmcn Alfonsi Costa Docloris Mcdici, qiiod non gravabor atlexere. describitur Atque tuamin cuuclis,Sancte, precauiuropem. Qiiisquis es, ail Sanclum priqwra, et reverenter [adora excitantur cires ad snl Ut PafroiU cut- volis compos. criiiiine mutiilus eas. : tum. carmine Alfonsi Casta 31 Hic Sancti Baculus Canionis conditur Mille et quingentis niillia multa facit. : annis In terris tuus unus orit Protector et orans, In coelum facict |ira3vius alimis iter. Ter, quater o felix, Nunc foris apparet, tangis Et raanui tactum, modo iiiabditur arca, quem dedlt ante, negat. : Hunc babuisse Alfonsus Medicus : Acheruulia, digiia Beatum diem ter venerare suum. : tibi carraiiia : Costa dicavit : Huc illuc excurrit : abit, redit : inunanet, hieret Se, siia curameudat protege, surae, suos. Templi hujus lux est, lumen et urbis erit. Redditur intactum ac incorriiptibile. Mirum est : Cum ferri ad nihilum mafsa reducta foret. DE SS. MAXIMO ET VENERANDO COMMENTARIUS HISTORICUS cultu et inventione Concitii ; FRATRIBUS, MARTYRIBVJS IN DIOECESI EBROICENSL De eorum CuKiiS Sacer. dequc Legenda, sed conlinebatque et fabulosa. reriarium Ebroicense, juxla decreliim Mati B Cbronica Eitsebii, Hieronijmi, Prosperi qitod Tridenliui per Claitdium de Sancles Episcopum Sigeberti : uilimum auctor qui el vi.cit post anet iEbroiceusem emendatum , , et Parisiis anno num Hcc, dicitse accumulasseadjunclis Normanuicis MDLXXXVI excusiim exhibet ad et hunc xxv Anglicis post aiictoista Bedam Aiinoinum : et sic in : Sigeberto venei alionem Sanctorum Maximi aliqiiot Venerandi Lectio- adonuumt>CCCCL\iv habentur Ricarili Ilnc tempore, Martyrum sub ritu semiduplici, additis novem scilicet DucisNormannorum, qui terlius a corporn anno nilius propriis, cum Anliphonis. Harum prima : Rollone avo ejus Normanniai regebat Ducatum, 90 'i iiiiienta. ad Vesperas est hujusmodi. quiqiie propter aetatis diuturniliitem Vetuli sunipserat cngiiomen, piiv dies. Aiitiphons', Quam ; Ave fraterna Martjruni progenies seculo geminam protulit una memori.^e Mainardo Abbate in- sistente in sacri monasterii Fontinellensis restauratione, vir quidamex commonitus visione, traiisniarini.*;partibus frequenti in Gallias venit et ad locum, fluvium situs, Aciiieia dicitur, : Avete Cbristi gloriosi Martyre.s. Quos seque passos sequa fovet requies. Vos, qui supernara jam tenetis gloriaiii Robis, precamur, irapetrate veniam. Allera Antiphoiiaod Landes reciiutur hujtismodi. qui super Autiirara quam jucunda Martyrum germanitas, Quam vera consecravit Christi caritas illos qiiam beata fovet requies, noctis silentio accessit Sanctorum Corpora Maximi et Venerandi Martyrum, ut quoque ex revelatione didicerat, invenit, secumque secretius tulit. et ad portum Logiensemfe,>.tinu5 deseenulii ilato naulo cuidam nomine Araalberto, nadit intempestas : : Quos bic afflixit pcenarum congeriesl Per vos precaraur, croli luminaria, Oliva; binee, laudis sacrificia, viculam ingredi voluit : at divina reteiitus virtute, velut ebrius labarecospit; iterquequod disposuerat, implere nullatcnus valebat. Quod neret, et novitate rei ctaret ; cum naiila ille cer- /FAevass lucis mereamur gaudia, Quaesumus omnihodiernse feIsetitia attonitus, paulo diutius aspe- ad lontamt,j„j^ monuste- El sequens ubique stivilatis reciUitiir Oratio. tandera hominem percuuctatus, compiilit quid sub rinm aeiatu. potens Deus, ut nos geminala excipiat : involucro ferret; ad FontineilEe monasterium, quod tuorum Maximi dit, quos eadem qus: Oratio in Martyrum qua; de beatorum Venerandi glorificatione procefides et passio 1'ecit essegermanos Romano cst SS. Joannis et Pauli, 26 et : juxta erat. vit. secum venire deprebpnsum : Abbatiqiie et liierat Fratribus illum oflerens, quod aclum expedi- Af ille se intueiis, spemque de- ferendi rcsexit, sicqiie coelesti penitus mm habens, siincta ossa involuta Jnuii. nominaetvisionem cunctis palam exposuit amisso, qiiem per tot pericula qmesicrat, tristis Sepultuin f"i flgua, Eliroicensi, in 2 Hive desarra eorum veneratioue tn urbe etdicecesi qua ad AuUtram fluvium aliis Juream, iu itlnm defluxeritllonus, est .\c\i\e\2^burgum, thesauro, moestusque veheracnter, postquam positu recessit. Qua; res ciim Pra'fato Principi Normanno- ciim Prxpositura Ordiuis Denedictini, m qua olnn de- [uerunt corporn : quoritm iiivenlionis bisloriam in ruin iiinotuisset, et Fratreshumiliterillisiiggerercnt, ut, quid inde agere deberent, deceriieret ; vigilanter anle mullos annos reperirniis MS. codice Reginx Pelavii, Sueciiic signatouitmeroS^ii. Fiierat isolim D. hoc decrevit, ut quo divino imperio et sua Sancti pervenerant electione, ibidem dcinceps permanerent sua 3» "• DE SS. MAXIMO ET VENERANDO MART. delita A sua quoque auctoritatc. Unde lensi coenobio hiictcnus in Fontinel- iliidom Sancti curn habentur atpinb omnes novimus. Formias in Latio; nb ttac dive.rsam Formanam Brixias vicinam, ul reperiamus D reverentia. Iliiclcnm dir.hm MS. Chrrmicon. lertio Qnx lomo postmoduvi rj:nif~a t;unr a Luca Dacherio, Spicilegii in Appendice 2 ad Chronicm Fotitnnellense lieliijniaruni huc cap. 5, pacf. 2S6. umhrnm, nihit proptus occurril quam Verona ciijus loco utrum Formana obrepserit nescimus ; scimus autem salis vicinam essc BriMx, et in ea haberi celebre amphit/iealrtim, qitod cum suis caveis anno mdclx convet per 3 Qni rerostatus dictnrnm sit, ila tempore speximus. In hac Forntana civitate dicto anno crci.xvi dicunlnr inanis fttisse indii:atur in relaln supra Breviario Ebroicensi, atipie in solct. Lectione nona de liisce Sanctis, qux ila recitari satis Consules Vitellius et Sabiniis. ex Rosumpta tioniina, in qttibus Vitellii fueet Ad liorum Mart^ruin ac totius historiac meinoillo runt Consules proximis a pnssione Chrisli nnnis, uti et S;ibini sub J>rioro(u riam, in rntus AehlMaco: pigo Achiniaco monasterium seu priovetustissinius oonspicilur, in quo illorura aii Domtliano Anlonino Caracatia. Scd qiiam aple tta-c in quatenicuntqite Forinanatn : venerationem servantur, et opitulantur variis Chrislianorum morbis et necessitatibus, qui devotioni^ cnusa illiicpcregrinantur. Corpora vero in Capita ranlur, non iiusrro dicilttr proijredior urbem trnnsfecum anliquo MS. itbi stib qucd paler eorum cjus Magnus Laoditio et Ma- ximo est. in Aniphipoli provincia moDastcrio S. WandrcKisili tur. Pagus(leni.^iie Acliiniaco locus Uardjrii illuc tr.anslata retinen- Al qnis Mnrtyrio coronatus Mnrlyrii meminit? et iibi esl Amphiin prnximus, Silva impioadrirti pholis provincia, coronatiis? qua Mngnus Brixiensis , fucrit runi seii finientjiim vociitur; ob impiet;tteni illoruin, illa SUva vlcina. qui de silva ex insiiliis Sanctos sunt; vel post conpertule- ab eoruin runt fiiie et interitii, quem statiiu Ampliipolim Macedonicc urbeni nlicubi forle nominatam lepererat Anclor ; nescio an eliam Maxiraum, Murtijrem Btixiensem Marlgrotoqio Brixiano Faijni nuper adsrriptiim. nd \ii Junii eo lempore, sitb ; summatam : contra Sancto.s persecutionem scd pro Jovita, qiios ultio ilivina noliiit longius taiitum scelus quo passi sunt Sancli Fattslinus et et impiineferre. Hxc ilii, el pagus Achiniacus dicilnr : Auretinno Prsrfrclo ptttritjts Adriano hnperatore; ndeo- p supra Acineia, vulgo .\quigny et ijuod ibi esl mona- que annis quatn duceiitis qntidrnginta anle an- sterium Fontanellense, a (undntore dicitur S. Wan- Wandrille, cnjus Aclareferenlnr ad diem \x\ Julii. Ejns successor fuit S. Larubertiis, dein Ardtiepiscopm Luffditnessis nd cnjns Acta die dregisili, rulfio S. ' ct Ponlificaliim Damosi. G Poslea a Ponlifice Romano (qui in MS. Reginse alyue a PaSuecia: est Daniasusl ordinatus est Maximus, Episcopa Damaso pus et Venerandus, Levita siw Archidiaconus. Fe- ordimti nutn supra notatnm XIV Aprilis dedit.Tmns accurate lempora xdiftcati Fcntane.Uensis cirnobii rum istsc dignitales in supra rctalis non mcmoranlur, et ideo in Ttlulo ipsosotnisimus. sntis Ab eottcm Pontifice Evittifite- 4 Hactenus relnla, noHs sendn; alque ncndus. nisi Leg»nda fabutosa. fabitlosn', illis cerla videnlur cen- geliznndi gralia missi dicitnlur Brixiam, unde orti satisfaclum esse, ttJeoqve ftnis impo- ranl ; indeque excurrisse Fonnauam, ; ttbi idolum erat sitbjerli, obslnrent aliqux narrotiiiiicul.T, onini^w Vestnrosii. id est Baccbi riii qnod contradiiissenl, a el querslioni hic rejmendse. Ex pancis adjungebantur in Vitatio Proconsule capii sint supra relalo codice Reiiime Snecim, ac pluribus referuntnr in oclo Lectiunilms Brevtarii Ehroicensis; MS. atquc ad idolum adducti: qiioJ eoriim precibus terrse moln tacli teltio fnclo corruerit in pulverem. Tiiin narrunlur in conjecli, sed accedente ; plmissimc autem desrribuiilnrin nincensi, quodjoaniifs MS. : prr antiqiio Aqui- fornncem ardenlem Darde Socielatis Jesn Sacerdos, quitt sa^ptus ab igne perinansisse nl scrtbil, mullo lobore e.rtorsil repttlsnm Proconside circiter Jngclo in- posl varia flamma consnmplis ctim Vi- a Proconsule cenlum sexaginta, qui circnm- Gcntili illala quidem suppUcia, coltigi passus,sic inslitiiqua precibus qtta ct amicorum interventu stabanl Gentilibus, quortim nec corpora auctontate, ut, quod bonus Procuralor staluerat non contmodure, laiidem eeicerit alque e.rp,ignaril, sponsore facto pnllebat, potuerinl. Postea a Sabino Principe. illico qiiod Apollinem noltent odorore, toIis ntligati ferunlur scindetidi, sed dusolulis rotis amicorum membralim dipostea aliquo, qui in illo, ilto oppido auctorilale incotumes evasisse. de Ihesauro nli leslimabat, posl septem Deinde tn ampbitheatro objccti primum' leeenie, : dies resliluendo, ubt secuh SS. Maximi et -i Inhoc ergo codice \'itaet martyriura Venerandi stc incipit Anno siquidem . teonibus tridttana fame nd ferociam prseparatis linxisse pedes, et ilevorarint. sed hos onbiis mitiores Satictorttm stu potius 5, flngHur suiJlo°'° ''"""' •»'« ItaUa; Consulibus, repentinus Gcntilium tumultusejusdem Provincias inidulorumculturibexoritur. Qi/a. itn abbreviala in legtinitir: :ancts republicam Valentiiiiano minore, cuin Placidia matre strenue gubernante, Vitnlio et Sabino tura in Formana civicnrilationis Incarnationis Domiiii trecentesimo circiter et sexagesimose.vto, prffisiilente Sedi Roraana; in tpsos venntores irruisse. quos momenlo Papa D.-unaso, Rem 7 Incttisi taiidem carceri Marlijrcs, scptem diebits vero absque cibo utlo aut potu perstileiint, editcli, sed ab Angelo in Galtias ubiesint, Ires <^x 'latia aitscilis sociis Etlierio et Mario ftiglsse in rint Galtiam. : qito in ilincre quatuor morliii suscttati a F MS. codice Beginte SnecitB Valenliniano jiiniore Italia) cum matre et nativilale cxci tltuminati, dtto ctaudt erecti, nc lolidem leprosi mundati. Burgiindiam porro {co-pit tieec sitb initium seeuli y nomtuan j Burgundiam. inquam in- Placidia in gressi, accessisse Rempijl)li,-ara dicitnlur ad gubernante, Vitalio Sabino Germanum Episcopum profeclionem miana civitate Consulilius, repentinus ForGen- tilium tiimultus ejusdem provincia! in idolorum culturis exoritur. Lectto printa Brevtarii Ebroicensis sic tnciptt Anno Verbi incarnali circiter treceiitesimo : Autissiodorensem, luttc cum S. Lupo Tricassinorum Episcopo ex Hibernia reversum (quam aniio ccccxLvi imjmtaitt tits et atiil Brda tib. 1 cap. 17, Sigeber- etsexagesiniosexto, tempore Damasi ratoris Valenliniani, Papa etlmpeejus frater Venerandus Brixia; nati sunt. In primo US. poslea dicMnittr de Brixia civitate oriundi, qua vicinaerat Formana; urbi. Maximusatque cumqiie versus Seqiianam tenderent, el Proconsul Sabiniis, ex Iialia progressus ciim diicciitis armatts viris eos persequerettir prr S'qitanam miracutose ; dtvisum transivisse. media partc sutisequenlitim virorum snbmersa: ttaque in Arboniacura pagum, nemiiti quod 8 Obsecrosingulainxpiciamus. «/ ipil natt S, Damasus ra r!o.s(ro Brtxue, Cttlcuh cteatus cst dicto anno cccLxvi snb finem mensts i>eptembrts. Al proctit ab eo anno distat Valentinianus junior. qtticttm matresua Placidia cceptt sciam nolum, devcmssr. reriim a Sabino dcniq.ue post triduun comprehensi in pago Achiniaco, cttm duos ^btgue marenergumenos a spirilibus fitriosis Itberassent, iijrium eonet tnqinta ""'""'"" octo ex comttibus Sabini ad fi.lem Christi perdttxilsenl capite pUxi oclo asseruittur vtrt ortnvo ccccxxv, tervallum imperare anno esl in- triginta vbt post asstgttalum anitum cccLxvi manam amtorum ux. Xomtnat detnde Auclor For- lirixia; vicimim, urbem ,„ qm fueril An>ph\. Iheatrum cum cavea leonura. Urbem Brixiam ,„ Cis- dtto Marlijres propria Capila detutissenl ad centitertum. ubi tib Btticriu et Mario fnmetit sepulturx Ira<''"-1'" ctiam co,iscri,,setiiit ttsec Acta. prtepostta ad b. Oermanum Epi.icopum AulUsiodorensempnefaiione, iti M in sanguine Katendas Junii uti e.t siio baplismum 'adeplt VIGESIMA QUINTA MAll, u( nihil desit 37 qm minus ut cerlissima et , haherentur, lam- agoneni suimi inipietatis gloriosa troplwa locuni deportasse, ubi eum ad 1) quam aboculalis leslibus; qui illonim, inquiunt, usi illos demum a fidebbus, ad perpe- AUi/rnntt c. ii. fuistis familiaritate quique veslra prosecuti evulgetis tuum mvs sanct») iporum uipmoria» deciis, basilica ciim impcrile a plcturis estis benedictlone, eorum certaniina vestra monasterio dicere, fuit auctoritate. construrta. Ad hac aliiid nihil habequam, iireplB srmet pcr GaUiam consiiein 8 Jam togamus et crutlitum lectorem, ut circiimspicittt luiitne, oinnes ros debaiiliir, Snnctos, qui •ai»le niinnii fuisse cre- sumpta. slaliiis perlustrel seculum Christi fjuartum, ma.rnne pacifiet in exprimendi piclurisve ciim coilcm ; Cum 4 secuto cum Chrisliana reliqione stobilitnm, in ilto qiio Veillo- copite inlrii nianus aiile pgetns snhlato eredili snnt iiivatuisse po- Veron« et Brle( 5 rouenscs Episcapi, quolquot toto seculo prirfuerunt, pularem crrorem, quo posl illi decisx capila Sanctnrum Cul/ihgo sunl aihcripli, nultns lamen sclx, nulli sciantur facll Martyres, rum Mnrlijrio coronatus. Al si qitx Formana e.i iirbs, a morlem snstulisse, el ad locum su:r veneralioni dicalum deporlasse. Poluit hoc seinel iieruiuque revern conligisse; sed Veronensi distincla, objicialur; ea concaro : Lnnx sed et agnilo semel illo, qiiod lam mullos in deducendx foret, el prope Bn.riam colhcanda errorem tesl imliLTil, fallaci principio; de nullo Sauelo po- Brixiiini hpiscopi, qiti dicto seculo flonierunt. pleiiqiie, eliam Sanctoium numero sanguini: rffu.io inler inserli snnt neqne nllus 1'uit Marlyres recensetur. pne- eiijns Aela non hinl omnino sincirissima, el ab omnl interpolaliouis .suspicioue, proiiler .Jnctoruin indubilabilem (idein, reniolissiina.Modus au- prndenter crcdi, terea iilnd secidnm scriplvribus prxclarissimis exoinatuin, tein iste sic pingenili Maitgres, coUnm : seelos, in opli- quorum nullus tam ivinianis pcrseculionis molx mo fiinitalnr rutinne qiin memlnit, qiiod lainen fecisseul Socrales, ThcOilore.lns, Sozomenus, qui historiam Ecclesiasticam islorum temporiiin scripserunl. Grscci sunl. inqnies: ergo snstomus, Homiha xi, iii XXV Janunrii pnssos /Inlioclnx Sicut : mdlus S. .foanves ChniSS. Juventiniim el Maximnm, inilites, vulnera c.ipita nominen- in pra-liis sibi inflictu Regis moiistrantos, fidcnlcr tur ej: Italis el Galtis ejusdein xvi scriptores iUiislriores, loqiiuntur; ita et in illi, in manibus absecla , S. Eucherius Episcopus Lugiliinensis; Claudianns Episcopiis yiennensis, S. Sidonius, Epi^copus Arve.rneii1 gestanles et mediura afferentes qiiiecnniqiie voluerint apiid Regcm coslorum iiupstrare possunt. sis, sed econtra pacata fuisse omnia suli S. riucenlius Monachus Lirinensis, .$. Pelrus Chrijsoloijus Episcopus Ravennolum, S. Leo Papa, Gennailius Episcopi Massilienses ulla lunc lemporis aliiqiie siio 10 Hisee sic deditclis, rcperimus mentionein liorum Marlijrnm fnctam a Roberlo de Monle, in Aree.ssionibiis S. Hiinriiis Arelntensis, S. Pror.per /Iquilanus, Salvianus et , nd Sigeberlum, una cum iUi is Appeudice eilitis a Valcnet Liica Dacherio post opera Guiberli j^bbalis de Novi: ubi is ad annum dcccclxvi primo profert Ai.vloriam Transhilionis borum Marlgrum ad FonUnellamonaslerium, conlraclam ex tis quiv iios supra uuin. 2 tiniano Placidla. prxler illos, qui Jclii Sanelorum ejuslem seculi ca- gento lamo exornarunt, nbsque seculionis menlione. stantius, in Vita S. Prx omnibus cuiiis sufficiat motx perCon- Germnni Episcopi yJulissiodorensis, deduximus. Deinde ait : Progeuiera eorum, et pa- Eadcm liijet lcgl ubi variae ejuslegutiones referuntiir,alquc eliuniRaren- triam, et vitam, et passloiiem breviter intiet po.^Kunt apud nam ad Valenlianum Imperalorem, atquo inler alia isla tiabel, quse eliam Baronius insernil suis Annalibus ad annnm 435 nitm. 19. Regebat Roinanum Imperium Placidia Regina cum Valentiniano jam juvene, qui ita fidem mare ginx : et sequitur Vita SS. Maximi possint, Venerandi, Hobertum prout supra di.ximus nos reperisse in Snecite. Qu:r nobis, cotiice MS. de Monfe. Repiilo cum quod ibi Irgi islaiii neminem indignaturum ctx tain mafe cousutnm fnr- Catholicam diligebant, ut cura , omni- raginem referre pr:etermiserimus, aliiis ! ciijus a uobis prottu- bus imperarent Dei famulis sublimi bumilitate fmis nnllus essel, multis quam probare, (id qnod servirent. El hipermisissenl publica aiicloritale a suis Proconsiilibus tam horrendn Dei famulis inferri supplicin ? heu uimis exemplis quolidie diseimusj medio tevofnisse complures, quibus sil pulnbrum ac Ucitnm visuin Quid autem Concitia Ge.ieraliu, Chakedonense^. Regiensia, Arelaleusia, qv.id varia particuloria Epbesiuum et Romana, tlem Andegavemia, et pro pietate mentiri, ut loquitnr Ilarigcrus Lobim- sis Abhas in Gestis Pontificum Tungreiisium elc. cum Fasensia, Mediolanensia, Turonensia, decrelis Cabilonensia, similes simiHa .' non debeat pudere fateri nos nescire qu» ne.snimus. Longe oplabilrus omnino fuissel, ut pro tteperditis aiit nuUisne in e.a censiiissent perseculiones numquam scriptis vcris Sanclorum plurimormn ; Vilis, ilislin- reprimeiidas, vel instiucndos Catholicos quomodo agere iis neino prxsttmpsisset supponere alins qux qnanlo deberent 7 ablegatis clius et solieitius videiiliir suis usqueqiuique vestitfe teni- lam porte«tosis figmentis, 9 Piocul ergo istoium patriam ignorari ; el eos dicamiis, Marlijrum non alio verosimililer Titulo vocnri Martyres, quam quod occisi a lalrouibus, adeoqiie cruenta morte deHis addita gestatio re- porum, locorum, ae personariim cirrumsluuttis ; tanto evidentiores plennnqne damnationis sn.v notas eircum ferunl, ex quibus etiam rioso see.uio o. mediocriler eruditis lioc Itoc cu- deprehcndautur. El vitieri. a nobis ingenue funcli. et deinde miracuUs illustrali, merucrint ut agnosci, uullis potest grave nisi tjm suus ipsi le- sectomin capitum, Sancti honorari : nam hujusmodi omuibus Martijrii litulum pia majorum simplicilas arlscripsil : eodem jure qiio dixit Confessores, quolquot iiicriienlum finem habuerunl et cotunlur ul Sancti. Islorum aulem mnlta nebras amanl, snx vct patria- vet profc.^sionis condi- tione adslncti, ut clousis ocults pra-gressos sequanliir forle multis quidem f'renda, sed miseranila profecto ; maxime cum iidem et in eo ettam se abripi siniail, ut meliorrasci, ext.ilimeut ne.fus ; habemus in hoc ope.re exempla, ac nominalim S. hverin ra sanioraque docentibns ntm marum prope Tungros. a latronibus occisiim in nostra qiio eosdem sibi Itcere credant, et qnidquid eoncilaliis Brabanlia, de tijrologio egimus i Mnji. Saussaijus illos Marprse- animns suggerit, ad diras invectivas tiinc fere pro- Gallicano asscril. superna virtute clivior,quaiido deslitutum se invenit prxsidio ratioiium. ditos capita decisa sustulisse, et velut devicta) per DE S8 ACTA SANCTORUM. DE SANCTIS DUOBUS AMANTIBUS, INJUmOSO EJUSQUE UXORE, CONJUGIBUS FimiNIBUS IN ARFERNU. ExS. Grcgorio (IBCA aN. D. Tiiroiicnsi. (s^ ' ifijoriiis Episcoims Titrotictisis, libvo de Glolilulo, Poit conll- rm CottftSt.ortim, cnp. xxxn sttb lioc ntntem diu vitani -M-I)e (luobus Amantiljus,i'/o(7iiim duorum Coii- ha=c inihi purilatis stolam induere onus exbibuif, non honorein. Sed quid amplius verba protrahimus? Infelix ego, quaD debiii Agni flumine vestis ; ^ fuis.^io juijuin ai)uil virijinnm littjustnodi firoferl : Duos sorte mereri si polos, hodie Arvei-num, virum : scilioet et puellau), mihi bfcc fnlura erant, qu.Tre qui fuit demergor in abyssos. non dies vitae meic ! refert anliquitas et in ijni conjuncti conjugio, non coitu, ipse fuit finis, initium lactis si ante introis- uno stralo (|iiiescentes, non sunt ab alterutro sein miirlis januain. ta ! quam acciperem alimenoscula in rtligionls haliilum stimunt Post multos vero annos, cum eis esset latenter vila catlissimaexconsensii pari, vir tonsnralus ad Clericatum, pueil.i vero religiosum induit vestimentuin. Factum est autem, polluti in voluptatc carnali. si milii dulcia nutricurn funere fuissent qiiia expensa! Horrent enim terrenie species, pro inundi vita transfixas inanus suspicio Redemptoris nec cerno diadeinata geminis iiisigni: ut impletis cliebus puclla nii{^iMrct a seculo : denl- bus coruscantia, cum illam spineam miror mente que vir ejiis priEparala sepultiira exhibuit corpuscu- coronam. Respuo longe lateque diftusa spatia lua;, terrae p, lum ad sepelieiidnm. Cumqiie eam sepulcro reconderet, arcanum quod inter eos conveneraf, elevatis manibus ad cadum pandif, dicens Gratias tibi re: quia aracenitatem concupisco Paradisi. Hor- rent tua solatia, cio super astra. cum Dominuin residentem suspi- runi omnium .\rlifex ago, quod sicut milii eain cora- 3 Talia cum inagiio fletu jactanti : commnlus pietton adtiiisio mendare dignalus in 7«o mortUH Itla mariti es, ita tibi reddidi ah omni vo- tafejuvenis, ait Uiiicos nos nobilissimi .Vrverno- luptatis contagio iinpoUutam. Sile, sile At illa subridens, ait: rura habuere parenles, et ad propagandam genera: conjuiiis nostrum vir Dei, quia non est necesse, falearis nemine interrogante secrctum. Post ha^c rtprt- tionem conjungere voluerunt, ne receilentibus de mundo succedtret heres extraneus. Cui illa Nihil solatio, IttntiU totjiia- oblecta opertorio recessit. Non in post multum vero basilica estmundus, iiihil sunt divitize, niliil est pompa se- cilaltm. tempus et ipse inigravit a seculo, sepiillusque est in loco suo. Erat autem una quadam sed e divcrsis parietibus utrumque sepub rum habebatur; et uiiuni quidem ad Meridiem, allerum ad Aquilonem, Mane autem stpulcra raculOit junrjuntur. ffll< facto. inventa sunt pariter : qua fruimcr. Sed illa magis vita qua:rendaest, qu^ morte terminante non claudihir, quse labe iilla non .'olvilur, nec aliquo occasu linitur ubi homo, in beatitudine aterna permanens, luce uon occidente vivit et quod majus culi istius, nihil est vita ipsa : : hodie superdurant idcirco nunc incoU-e Diios-Amantes vocitant, etsummo veneranliir honore. esse scpulcra. qua; ulique est his oinnibus, ipsius Doinini pra^sentia, jugi per- Hxc Greijorius in libro de Gloria fruens contemplatione, in -^ngelicotran^latus statu, indissolubili tetilia gaudet. Ad haec ille, Dulcissimis, iiiquit, eli.quiis tuis a;terna milii vita Confcssonim, qui est lerliits lili-r i Mirncttlorum : qno tamquam cilalo iilem Greijorins, ciim libro Historix Francorum raagnum jubar ciar, Illa illuxit : et ideo, cap. 41 eijissct tttiio ile S. Nepoliaiio, Episcopo Claromon(ijuein stinere concupiscentia, a carnali abparticcps tuae mentis effisi vis aptid Arvernos ii Origincs Clnromonlanx iledti- respondit : Diflicileest sexum tibi virilera mu- obiitise iiotant die Octobris civca aitnum cccLXxxviiiJ lieribus istapra^stare. lati Tamen, si feceris ut subjungit liisloriam immacu- clam cap. 42, bens. et duoviim- imonlitim, lalius vivnm nppellat Iiijuriosiim, ila permaneamus in seciilo, ego partein tribuam scvi- 2 Per idem tempus Iiijuriosus quidam, de SenaArvernis, cum magnis opibus similem sibi in coiijiigio puellam expetiit, datoque arrhabone diem constiluit nuptiarum. Erat aulem «lerque uiiitoribus quara prnmis^.am habeo a Sponso Domino raeo 'lu^trat ad Jesu Christo, cui me et famulain devovi esse et cwlibalum servandum; sponsara. Tunc ille, armatus Ciucis vexillo. ait dotis, ; F cus patri.^^uo. Advenieiite vero die,celehrata niiplia- rum Dlt nviilia- rum tttiilO' rat itta sorttm in uno strato ex more locaiitur. Sed puella graviter contristata, aversa ad parietem araarissirae tlebat. Cui ille, Quid, inquit, turbaris-! solennitate, Faciani quie hortaris: et datis inter se dextris quieveruiit. Mnltos postea in uno strato reeumbentes annos, vixerunt cum castitate laudabili ; quod postea in eorum transitu declaratura est. Nam cura impleto certamine puella migraret ad Christum.perin acto vir funeris officio. cum puellam tibi sepulcrum suam Indica qua?so mihi. lllaque silente, adjecit Obsecro te, per Jesum Chrislum Filium Dei, ut raihi quid doleas sapienler exponas, Tunc illa conversa : deponeret, ait : Gratias ago. ad eum ait : Si omnibus diebus pectcris vitffi itl ttlliitO numquid tantaj tam iiiiniensum eruiit lacrjma-, ut mea; plangam queant abluere 7 viro demde noster, quia liunc thesaurum, sicut a te commenda- pramorltia. tum accepi, ita iininaculatura pietati lua; restituo. Ail hoecilla subridens, Quid, inquit, loqueris, quod a;terne Doraine noninterrogaris? Illaraque multum inseqiiitur. mei dolorem sed va; mihi sepultiira ipse non post Porrocura utriusque scpulcrum Statueram Christo antt dapon sata enira ut corpusciihira meum immaculatum : ! a vinli t.actu servarem ab eo rehcta sum, ut quod valerem; et quod ab iiiilio qua; taliler ..ptabai.i perficere non Imc novissin.a didi. die. quam hcce enim relicta ab immortali riiristn, nui mihi dotem promiltebat Paradisum, mortalis homin.ssumsorlitaconsortiura:et pro rosis atalis mea; servavi in videre iion debueram, per- iraraai- escibilibus, arentiura deforraat spolium : rosarum. non ornat, sed et cura debui super quadrfluo me acce- ,„,„„,,,„ deren ,invenerunt sepulcrapariter, qua; longe inler l,.,cup^ se distare reliquerant scilicet ut quos tenet focios "'"<"<•"''"" ccelum, sepultorum liic corporum non separet monumentum. Hos usque hodie Duos-Araantes vocitare loci mcola; voluerunt, raeraiiiiraiisque de his m hbro Miraculorum. Hactenus ' : collucatum fuisset, niiraculi novitas, qua; eoruin castitatem manifestaret, apparuit. Narafacto raane, cura ad iocum populi e diversis parielibus Gtrtjoritis Tiivo- nensis. i Tvactntum ile Sattclis ecclesiis et inoiiitsleviis Cla- romontii VIGESIMA QUINTA MAJI. romonlii corpora servantur in ecdesia S circa qiio 39 i.u.licitia< lal.e. hhris d,:obmcomaij>sil Auclor ammjmus : juge s„b ,,er s-ua casle vixit. siiuM.lIa ': amnim nccccL, ediliim a Joaiiiic Savnroiic A/ ,,«a- D >>x c.nk.-.. Scliolastiea imdii el In altaii S Marix. m. 1 . ca,,. XI isla dc Sc,„,lt„r., livdiiiiliir In ecclesia S. lUiJii, altareS. Cleiiiei.lis, aliare S. M.n-i S. Illidius, et S. Desideratus, et S. Gallus, et si'/7'imi;i/ur,nr.ii/ii,-ii( ejiis ,,oii,it ij, licct Sniicla Simisa, ,,r:vici-ili,m d,il,io r,-lii,g„o Girgoiio M m„jori,m lr,i,liii„„cm iv„,.Ke a,l ,,oslcim. Cerlc S. islic Scliolaslica, Soror S. Uciiedicti. ncqiie .vc/.ii/M S. Av.jIu.^, et S. Juslus, et S. Iiijuriosus, et Scholastica in coriiore quiescunt. F„il isla Ecclesia jiri,iiiim S. Clcmeiitis dicla, coqiiod S. lilidiiisdcx.erum hiijtis Oracliium Po„l,licis sul, arcii altaris coiiJi,li.isel. Diem Anernix ac Saussaijns in liunc XXV Maji nssiijuaiit, el I fuit, iiec i,„i.squiimili,itur illuc cjus Iteliquias Iranslu. lisse. n lalem J,icobi,s Branclie de Vitis Saiielo- iim Mait,irologio Gallicano, lomjo ulriwiqiic ornant Itclviui quatuor prioies fucruiit Saiicti Epiicoiii Claro- elogio,formaio monlani, cx ,iuil'Uscoluntur, Illldius,xii Jutii; GaJIus, Julii, Desidei-atus I xi />4n(nrii; Avr.Ii natalem necdiim reperimus. At S. Justus, S. Illidii /licliidiit. ,-x iis qu,r attulimiis : sed iti eonon ,,os- Xntatls 55 semiis non notare iiiconsidecantvim Sa„.i.\^{nnrraveratsii]uiiicm qua ratione Valensfidem fecerat Imperatori, adncribendiim eidem dccennium aclum constat obitsse in eodem, prins sn/lem m cxilio; quia quod victorinm de Mngncntio ad ubi quam Julianus fecit Murciam ipsumquc Imperiumejus tulere anim.ts Ariani, potestato meriris dcheret) gx- anno cvQV.\\ adeptus Impcrimn, exulcs Episcopos jus: Rcgis usuri, sissct rererti ad Ecclesias suas hoc enini ipso auctoritate paruin valui&>Hnt. l^ntur cum sententiam stalim exordio. clemcnliiv fiiinani taptnrc visus; av.tem hoc inWndens, reipsa Cathobcos fovendo et c.ccitundo contra Arianos ut Chiistiunos intcv se committercl, clesinsqiie maijts conlurharet, quas Ec eorum. qunm de Athanasio dederant, nostri non reci]icrent; edictum ad Impf^ratore pnipoiiitur, ut qui in dainnationem Atlianasii lum subscnborenf. in exilium pellerenlur. Ceterum a mistris turn,apud Arelaton acHuteras oppidri Galliarum, Episcoporura Conciliii fuerc. Pctebatur ut priiisquam in Athnnasium subscribere cofterentur, de fide potius disccp^' C vidcbaniur pacifice Ariani jam ubique possidere. Imo in Vitu hic danda pra^ceptum ab Iinperatore Constantio fuissc, ut Dionysius Episcopus omni cum honore idqne fnturum fuisse, nisi Seili suie restitiieretur exegisset, ut vitam in exlliu poneret vir Dei votis nnm. 25 (/(nVH?' ; tarent; et tiun denuim de re cngnosccndum, cum ne regressuR oonfusa tis infii.leliuni Arianorum ; institji- de persona judiciura constitisset. Sed Valcns sociique prius Athanasii damnationcni cxtorquere cupiebant, de fide certare non ausi. studia plebis aut Cicri inveniret adeo ut potuerit viullo etiam citius Sanctus obiissc. ef Inip. 2 Episcopnlnm ergn micrit S. Diouy^ius nunc aijere instituimus, qnia hoc xxv Maji fesium ejus agil Ecciesiu McdioUniensis, incertum un ut hodie mnrlui, {de qiio 4 Ab hoc partium ccmflictu ajiitur in exilium .Mhunusn Paiduius, Trevn-orum Episco^nis. Jnterea Mediola- unji-redir '''"'""'''^' nura convenitur ubi, dum adei-af Imperator, eadem : Consfanfio. illa contentio niliil invlcf^m relaxaha(. Tum Euse- an vcro nt tunc, rehilu e.c Armcnia corporc, in aiiqua bius Vercelleiisis et Luci fer a Calari Sardini;e Kpi scopi. relegati. Episcopatnm^ inquani, 3sque ac Oriente Mediolanensium ecclcsiarum a S. Ambrosio depnsili) inierit S. Dionysius, quando Ceterum Di-mysius, Mediolanensium mortuis fralrihus victisquc lyrannis. solus in Occideutc Saccrdos. in Athanasii daranationera se consentire subscripsit, duminndo de fide inter Episcopus quaereretur. rerum poliebatur Conslantius AriaVaicntis otque SeJ Valens et Ursacius ceterique, raetu nus : cui cuncla agenti ad nrbitrium, plebis, quae Catholicara fidem egregio studio con- Ursucii, Episcoporum turpiter reversorum sium ; quo prostrato, Pannoniorum atque ad vomitum prima cura fuit everlere Athanafacilem sibi spondebat viam nd ArtaItaque quod servabat, non ausi piacula prufiteri, intra palatium congregantur. Illinc epistolam sub Imperatoris nomine einittunt, omni pravitate refertam eo nimi; nismum pro Catholica fide slabiiiendum. rum consilio, ut si eara agquis auribus populus ac- ejus auctontate fuUi Arinni ayere eceperant AreUitei cepisset. publica auctoritate cupita proferrent; sin cogendo uudeqnaque stibscriptiones Episcopnrum contra aliter fuisset excepta, invidia esset in veniaiis. quia Alhanasium ; hoc pcrqcbnnt urgere Mediolani, anno Rege, et ipsa etiam tum Catechumenus sacramenIgitur CCCLV, ^wo, ad Concilium universaie cciebrundum, omnes lum fidei merito videretur potuisse nescire. lectam 40 lectam iii DE ecclesia epistolam S. DIONYSIO EP. MEDIOLAN. : populus aversatur Eiisebii disciplina ciales Episcopos, ; vel denique quod iiiler comprovin- Dionysius, quia non esset assensus, urbe pellitur staliinqucejus in locuin Episcopus subrogatur Au: xeiititif; //riaiiun. 5 Inilium (/ prius (te cimcetlalionin, i« (/iio primas ilebiliis, scrilieiidi parles sil/i sumpsil Dionysius, jure res aijebulur, quia suli flde agt velltnt ejiis jurisiliclioiie hic uecipe ex secumlo Dionysium ordiuaverunt, xlale primus fuerit idem S. Eusebias : liis cnim et yradu omnibus tilulis moris est in Ecclesia vocari filium. Ferdinaiidus Uybelliis Tom. 4 Italix sacrx asserit, ab Albensi apitd Insubres Episcopatu ad vacantem Medinlani Sedem (iiisse translaium Dionysium. Sed nimis qui Bplscopt CathoHci, Ililarii contra Conslantium (raijmento, polius qiiam cum Paulinus Post Arelatenseni S^^noilum Episcopus tantis illonini Arianorum s-celeribus con- hbra. , alienum ab ejus lemports iisu fiiit, prxsertim in Occidente tiostro, rjusmodi translatio ab tiiia Ecclesia ad alleram : et sponsahlio contraclui similis censeatur Sa- traissct, venii-e collectii jain Mediolanum EuseOius nialignantiuin ail pra,'cipitur, cerdolahs Ordinatio, ut non niiniis absurdiim viderctur si illic sjnagoga. Decem ail- Episcopiis Ecclesiam commutarel, quam si vivenle diebus vetitus est ' ccclesiam acceilere, diim oniiiibus. priari sponsa ad alia vola Irausiret vir qiiispiam. Quare vcrsus tani sanctuni virum maliliasc perversa conan. sul)- miilim innomiiuitos ceiiseri qiiolqiwt anle suinit r sopoiatis ileindc coiisiliis ubi liomanx Sijnodo Dioiiysius, siibscribentem ornatis? libituni cst, ailvocalur. Adest. una cum Romanis ; prafnerunt. Foi ro iibstractus Lampndium, itnno ccccxcviii, Albx a faclione. Arianorum suii spiritiiali Clericis et Kucifero Saniiniic lipi.^-copo conventiis, qminodo ciim patrc Eusebio Vila niox ab ecclesia Patatium iraducltur eausa, In ut in .Ulianafiiira subscribeiet, fide prius ait, dr Sacerilolali sibi, contra eosdem deeerlaverit, in feri Actis salis SS. Allianasii el Luciin debere constare; coinpert"s in quosdam : jam ditlum esl, et pieniits ex liisqui adessent liicretica labc polkitos tara e.vposi- danda II. describilur. lidemapud Niiieam posuit facluruiii qiia; medio; spondens si oiniiia se postularent, pro fidei ISelatio corpoiis S. Dioiiysii, tempo- profcssione scripsissent. Dionysius ; Mediolancnsis ubi profiteri rc S. Anibrosii. E DioFnexitiiinicum Eusdiio viissus Dioiiysius Kpiscopus chartam prinius accepit scribeiido ccepif, Valeiis calanium et nibus ejns violenter extorsit, claraans fleri chartam e n;anon posse yjuod nd exilium iiysii pertinet in , el in eo finitam S. ut aliquid iiide gereretur. in Res per clamorera plebis est, pravis vttam, : Ambrosius Epistola ad Vercellenses multum deducta •an. Clii- conscientiam ita liabet Pro qui flde Eusebiiis exilia sibi dura prjeoptavit amicitiam mor omniuiii ' dolor ortiis est, Iin[iugnata est a Sacerilli alque clegit, conjuncto iiysio , sanclaj meiiioria; Dio- P dotibus tidcs. Verentes igitur Doniiiiico a populi judicium, e posthabuit Imperaloris Palatium Iranseunt. 6 QuoiUameu priusiiiuim fierei; ; et in ipsa udliuc intra exilio voluntario. Ilaque iiiemnrabiles viri, circunidati arinis, vallati exercitu, cuni raperentur de ecclesia, priustamen aS.Eusebio calllilraboIrtttr eccletiam coiicerlaiione (uclum viilelur ul abolerelur Dioiiysii suiscriplio, in coiulemnatianem Atlionasii ex~ majoro triuinphabant de Iniperio... Confessus est victuni se esse, qui rog.abat ut mutarent sententiaiii : pressa jain aule, et priiis forle expressa quotn Mettiola' uiim veniret Ensebiiis, priussaltein sed illi validiorem calanium suuiii quam udinitleretur esl ferreis gladiis arbitrabantur... , Non desideraruut locus deli- ad Synodales in ecclesia consultaliones. Abolita tem, sicui Amliiostiis, in feslo S. Eusebii beus, liic uulia- palrium sepulcruiii quibus reservabatur coeleste es.^-ent, sermauem domicilium... Quocuiiique niissi verbis uarral. Cum .Vrianorura detestanda ciarum alios, pulabatur perfidiatotam cuin universon.undo Ilaliam perturbassct, atque ejusdeia pestilentiaa Sacerdotes simplicitalciii S. erat, quibus fides ipsi neque enini illis quidquaiii delocuples abundabat. Locupletabant : inopes ad sumptum, oiiinii ad gratiain , ; Dionysii Martjriiscaptivassent, ila ut subscriptionis cjus vinculum retiiicrent, qua illum e eniui ait tentabantur, sed noii mortificabantur in laboribiis, in custodiis. in vigiliis. in jejuniis, manibus corumsapienlia liberavit? Sicut S. Paulus, 1 infirniilate fortes ; Evaserunt de non expectabaut deliciarum ille; in illo (iir. mori- Factus Cor. 9, sum Juda;is ; tamquam Eusebius , Juiteus, harelicis titbscriptio ut Jud.cos lucrifacerem ita cebras, quos saginabat faines ikiii adurebat eos torrida sslas , qiios refrigeiabat wternffi spes glo- S.DionysH lisreticuni se esse nientitus est, ut de hieresi tilium libei-aret. Di.Nit enim, se enrum consenlire perfidiEe, illis ; hoc sibi placero quod sed quod sibi filiura Dionjsiura in subscribendo prajpoiierent, graviter semoveri. Vos eniin, inquit qui dicitis. Filium Uei Patri Deo ajqualcm csse non posse, cur mibi filiuin pra-tuUstis? Quaillirationepernioti, statira S. Dionjsii cliirographuiii deleveruiit, iu'iorein scribendi 13. et irridens, locum subKusebiodefeientes. Quus ille increpans ait, Keque ego iiie vestris scelenbus tiliuni non fi-angebant glacialis plaga; frigora, quibus ferveuli tpirilu veniabat devotio non verebantur vincula hominum, quos Jesus solverat non desiderabant rediiiii a niorte qui praisumeliant , a Christo resuscitari. Denique S. Dionysius e.xegit votis ut in exilio vitam poueret ne regressus confusa institutis et usu infldclium studia plebis aut cleri inveniret ineruitque ria; ; : : ^ , ; paceiii polluo, !,uc. 10, vobiscum paiticipare permitto. Uudecura dicat Evangelium, inliacgenerationo prudeutiores esse filios tenebrarum qu.im lucis; ecce liic neque meum hanc gratiaiii ut Domini tranquillo affectu secuin referret Itaque ut S. Eusebins prior levavit vexillum : coii- fessionis; ita B. Dionysius, in exilii locis, propiori Martynbus 9 Porro repertus est. Eadcm ipse, tenebris prudenlior filius lucis, miillo prolixins iilqiie cum pliiri- yJcla, vitam exlmlavit. secundum ea qnx dabimus vita: i mle Med.oexihi locum, S. Dionysius '"""""f'»'» liabiiit in Armenia titulo, yloriosi , bus circuiiislanliis narianlur sebii, eilUa m fila ipstiismet i'. Eu- ab Ugliello jiolest, inieijre mox cilaiido, uln inlerim leyi res profeicndu ad Kal. .JuijiisU. vocet 7 Eiliiis suum cur Dionysiiim Eiisebius, prx- quem fitium suum Eme- ler xlati:. ililferentiam, ralio redditiir in baplismiUe tinxerit, ubiqiie sicut Au6tus nominat. gustinum postca Ainbrosius : sed lioc difficuller compolutur ciim eo, quod plenque recenlioies voliiut, quod illum sam prxcUala Vtta, nomtnabalur .lureliusxit fuerat a Sancto moriiuro royalus corpiis ejits Medwluiiiim retulil. cttm jam Bpiscopatim oblininssei S Ambrosius , adeoqiie post antium ccct^^m. Morluus esl iste Aurelius ipso anniversario S. Dionysii dte.et prope eiimdem aS. Ambrosio seputtus; axdeiiide, tempore Liidovici hnperaloris, a Motqux eliam. t.n.j,> 1« cijiis urhe aliqua Episcopits ""'"" Vercelleiisi Diony- sius Medwlani ex Qnure, ea „ ea ralw iiou Vua .Mediolanenstbiis piirentibiis luiium subsisUt {iiec enim ma.ilm^ erii, „el ,,uod Imidalore. qii^dum Reliquix Episcopo. Iltrsaugteiisis monaslerti ejiis traiisi.ilx sant Hir- Iklei esl) dicendum <.«<. Eberesbergenst.et Vercellensi tcnplus Clero Dionysius aliquot aiinis vixerit sub ad- miltl,elmoIIi,sauijiensi dic„t,s, bau post annum ^b- mi.xviii S uc ix quaiido cohiiir Uluslrandis. Novembris 10 VIGESIMA QUINTA MAJI. 10 Amffrosius celebravit. sis 41 Eadem ddndc S. jiiirclii Actn compenUio refe- cepil. reccnti adhiic nov:v funilalwni.i rens TrithemiuiSpanhcimcnsis Abbas. in Hirsauijicnscripto circa annum md, S. Dionysium atl vitu functitin esse anno cccLXXix ylwetium aulem Iriennio poslqunm ex Arme.nia discesserat anno Dumini ccci.xxsiii. fnorme iioc est, , ; , vectariim iiiino monaslerii Chnmico que ab nllro vur mediiis mrmoria el Irnnsncccxxx reliquiiirum S. Aiirelii, alcitroiiue ex Gennnnin cnmnieanlilius ipse ijiia: D AlicTOHK D. facile discere potiiil, : Mediolani Hirdwersas esset. sauijiieque dicehanlur non leque facile, inter , narrationes discernere, ntra verosimilun qiioad DiMiiysiuin, Chronoloijne mendum , , et fnrtnssi.i sumplum ex tempore . Iraiislali Uediolnnum corporis. qucd fmsse anmis CCCLXXIX Ambiosii in sno "- ^ illo Episcopaiu sexlus. Idcm Triihrmius de Ambrtisio poliiit .r.™ 13 Ego, lium considero epislolam S. liiisilii, ndilum Episcopatum li. Ainbrosiu ijratiUnntis.facilc addu,.....,. . .. fiirtassia coii' cor ul opiiier, hac occasioneusum Ambrosiumposlvlasse J"'" 01« '"• auxiUiiim ejiis , iil S. Diiunsii corpus, , e.r eo ubi lu, diiciiis Aiire- addit , qiinil , Aurelii exequias luulds cum Hiis est. lacryniis mulaluin eral pote cujiiS loco civibus reslitucndum curarel e.ssel ul- prosecutus illuni seriininciii insigneiii fecit puli;ni, qui incl|iit, ad imAmisiinus Fratrem et Pastorem : proeinciie vicina provincia Armenia'. sihi Basiliuin vero persuasisse , Aurelio nulo , ut .si:se dulcissimuiii, inio iirffiiiiislinus Advocatuin lauiies etprseccnia ipsius S. Aurelii tiie viribiis 1 1 in quo Iransferret in Ilaliam et per Cappadociam necessario magnis eloqueii- Iriinstturum cutn .sunctn ciirpore Nencivsarc.e e.rccpisse, eflert in cceUini. hic alque cnmtnealu jiivisse, ttec sine novis liilens qiiibiis diniisme co Ulinnm sermo . quein Qui corpvs in una cum Reliquiis disceremus aliqua ad Ambinsiian ; fac.lum sit , ut cutn taula cssct tni.isiim iib ftaliam retutit S. Aurelius delalum Ilirsaugiam non dubitamus, adhuc alicubi invenireliir I S. Basilti celcbrilas, corpus S. Dionysii verosimiliter : ex eo diceretur. eliiiin nbsque mentiotte Aurclii.diu niisquam nist ctiam de S. Dionysio utriim scilicet ip.iius corpus cx apud Mcdiolanenses narralionis noli ; indeiiue uiitam esse il- Armenia allatum B Episcopus Ara- Mediolunum, an veio prius Cassani uliquandin quieverit una ciim ipso S. Aurelio. Deinde hnberemus iii eo accuralius forlc exprcssiim iiomen uibis, in qua hic Episcopiis vi.cil. isle enil obiil. sit tam Itandi diversilatem. Hiinc utroqne conci- viam iuiverunt rfcoijnilores Mcdtolatiensis .\(C Bre- viarii. Nam . ubi iu velustioribus Breviariis leijcbalur: Corpiis autemejusper Aurelniiii, sauctai viise Epi: MSS. Metliolancnsia , . ex iisque MS. Blauburense et sccpuai Mediolanenslbus reddilum est a quibus ratMx /iiit, lionimis Momhrilius Ilionjsii : Arreiciuni scribunl in Vila S. Vila S. Aiirelii aliaque sumina cum re\erontia susceptum, tur, ipsi venerHiiiliter in leijcbiin- Hirsauijiensiu, in ct ecclesia suatuiniilntuni est: ubi. inqunm.ista dcinceps leji sic Oermanica, ex iis Trithcmius, atque ex Triltiemio anni 1539 lctjerelur Arretium. est utlis jii.iserunt : lijiis cnrpus leclio Brcviiirii Mediolanensis aiini 1035, Rediciam; Mediolanum ad B. Anibrosium ab Aurelio tr:iiisla(um est Basilii ; Epi.^copo cum anlea in Brmario Ast Arretium nultum Uediciu, qiiam nec in in Armenia, a S. luulio minus' qiiidcm Episcopaliuin loco- lum phia calaloijis, apud Carolum imo nec Paulo, in Geoqraquo quoque S. Idem qiio ad senstitn htibct Eerrarius in Calaloqo Sanclorum Italite. 14 Ccteriim non sunl tain clara quum prima fnrcui pia; aclioni oflTicium traditur. Magni acressisse , siicra inveuies, aliiid nomcii qiiod co ac, san frotile apparenl , vcrha Adonis el Vsuanlt. Quid dicaltir esl aiit ex vitiato cedat. ailduci Quomvis uutem Redicia posset ; afjine aliquod inveniretur enitn esl, quod, post «tmiiiifl/Hm Cappadociam, foiite res e.a iiistrlti est pr,esumi tamcn mcrtto debciet, Iltrsaiiijix Basilius, pnefata; urliis Episcciius? Non urbs Httiil tjroloQiis. jmriiis illudesse Mediotani quani servutum. Cappadocttt, sed provincia; in eaque urbs Basilii Scdes. Opurlel igilnr ul dice ista acceperinl atnho forle legcietiir tio npiid ; Neomarea, Cum igilur in prsediclu Gemjraphia sacru inveniam ex MSS. faticanis Ariaratiam jiixta Cataloijum primum; Ararasthiara ;u.i(a srcuniZiim; Araratham, jiixta tertiiim ex MS. Reijio urbem Episcvpalem in , , ex aliquo viliato cooriginario lextu sic .\ria- ctim in qui ab Iinperatore Constantio, ; Armenia reiciuni se.cunda seu minore ; et hoc nomen ad Arloci, iit quias. per S. Cappadociam. Aurelium daiiinatus exilio... RellpriEfata) urbis Episcopum fiiciliiis accedat propius; urbis suadet ipse situs fuisse cr&dam ejustlem inler successorcs thise , Episcopum Aurelium, et qiiam ut ex receptas etc. Nihil sane videtur Ariatio, conlraciius scriplo pro Ariaratliiouf!; Ariai :ithia, legeretiir tantii nnniine ejus numcrundum Acaciuiii Arara- Ariano, pra-cedente Imperiitnris Coussic leijenduin prjebente, ac fere Episcopum pro lcinpore Chalccdoneiisis Concilii nominatum ab Evaqrio lib. 2 eop. 18. C 12 Huic de Arifienia .icntentiae, et de Jraraihia pro ijuo III cniijeclur.r, itno toti de Aurelio rclntioni, haud levem aiiliquis Mrtscrujmlum nbjiciuut Usiiiivdus et ^do, nihilaltcr sciens Olis .^cribitiir S. /iasitiui. ansam ad necessitalem iis qui Ariatiiim uulhim noveriint. Inleiniliciiim rim temerarix mulutinnis praefatffl urbis ; mansit in verbis qiiod el jiista iltilur ciiusa suspirundi, sit eadetn temeritate suhrtigolum \n pni nnmine S. Aurein priiniqeuia trans- de altcro, iideo et iisttctn tuinen uterque uteiis verbis, atque fotile acceplis, nnmen S. Basilii, ctijiis fnrle ex eodein anliquiori qui dutn viii Jtilii lalionis istiua historia nec minima quidem ftebat men- aiunt; Mediolaui S. Dionysii Episcopi et Confessoris , Ho. ab Iraperatore fide Constantio Arriano apud exilio, .§. Cappadociam pro ibidem requievit. Catholica damnatur Reliquias corporis ejus per S. , III. Cassanensium dc corporc apudsc pri- Basilium hobes , pra-fatce urbis Episcopum receptas B. lljrc/fsiVi mum dcposito S. , Iraililio. Amhrosius , condigno hoiiore condidit. Eatleni verba, Dionysii, ntst ctijus non tnnlum apud ttuctnrem Supimitilii Bcdx, et meminerunl tiiili.iua fiiii. qni snlum est exlensiu tienlibiis eonlraclio yldonis , consen; Breviaria non pnsl plura secula cnndita ut quond sensum Maurohjco : et Gtilcsinio : sed etiam apud Nolkeriim laiitifuaiti hic tnmen addit aiui.l I , Alii couten- auctor Istius traiislutiouis dunt, quod I in Arraeniam Reditum civitatem per S. Aurelium, sit exiliatus, ibideinque defunctiis ejusdein urbis ICpiscnpiim, Mediolanum transla- Aurelius ibidem inlirmatus ac raortuus, in eodeni cum S. Dionysio iiionumento, sicut in vita coiidixerant fiierit tuniulatus. Fuit tus : et quod ide:n menlio in rccctilinnbus Breinfru dicetiir : ilaque ejiis esl : ptus etiam mntundum viariis piudentiiis omtssa Ambro..w nit, quou ,S cctsutt Fcrranus tiuando de . If Dionybii corpiis prmium in n^.,,r^,i /-/lini/K IIVItTllim III ttllatum ab Aurelin S. lli.mc-n, hon.rifico rrtiilitto Cassani oppido, juxta Adduam Ctrsaiicusium passuum milltbus ctrciler de ctirpore S. sepelivit Est illud uppidum . . iiniiis motlerato qnatuordfctm, attiue atlen dict fere difftalii conceplu Uediolano ili.isttum ; ncc tti- l>iou!/it', est, , tiete Notkerus ad tnonasteriumS. Galli in Ilclvetia tnnnachiis, Adonis synchronus; ucceptoque iib co Marlijrolngio Uadriuticuud uliqitcm quuinodo Aurelius. eflitmso fere el vcl adverso subnavtVeiietorum portum appulsus , plurimum tistis, coinpostiit siium circa annum ijiins Pailo . rectiim tettens vel terrestn ittnere breviori nccCLXXi: qiiiqtiodsupru Adonem aililidil, ab Ilitsaugiensibus in Spiirnsi tUtecissi monachis haud diibie ac- iler Medtolunum versus , iiervenerit Cassunutn. IIiic . fiiciuiit inunainenta untiquitatum Cussimcnsium i> per Maji T. VI Jouunem i^ DE AnlMium CuMltonxitm , S. DIONYSKi EP. MEDIOLAN. itUqitam- A A CTORB D P- Joaiinem etlilft ,^iobis iiu fnsttti Metlioliini qutesila seil n Pliictilo Pticci- od miirqinem tiello in Zoditico Mediolaneitsi paij. 197 ptcliirurum, rx cilala, unti cum teslimonio anlitiuartim giitbus Italiealur , nutu Dei iiiventa bus, hedera, et vepribus repleta , codicibus, illam esse basililectisque antiquis est Ponlifice Mediolac.iiii, a S. Harnaba Aposlolo et ; illic immolum steti.^se Sancli corfus, ; Ambrosius nensi dedicatam. indubie cogiioverunt immensis, populos iis vern, laudibus Deo pnrrectis : non vtilenltbus bobus porro movere carrum hiijusque e.l miracuU foma e.Tcitiim Ambrosium eotlem accessisse, aperln arca ample.rum esse sncrum cissim brncltia prodigiose elevans soris itrinxeril, et seril iiel , piiintis ; qnotl vi- ju- iUud ibidem verbis exnrsus est [affari] Etcniin dignuin et deposverif. in hac liasilica stum est, ut is, qui pro fide certavit, digno qua; ex fidei fervore noviter extitit dedicata, . collum cari succes- extenta vel inlerna vuce persuain Sunclo ipsum deponcre ili vcleii xdiciila, quam condatur hnnore. Faraa per urbem diffusa ad stupenduni miraculum populus undique confluit. Nec mnra, ecclesia purgatur et reparatur, et in parvo , , olim cnrat, sub tKimiiii' litrc Atque S. Stilvaloris S. Bariiabas deilitimnia dinmlur probari ex MSS. tempore decentius reficilur, et reaidificatur. Igitur dociimenlis tjisiusmel ecclesia- S. Dionysii Meiliolani: quod maijnum ilebel censeri leslimonium veritalis. a solis recrtiltoribus Metlitilitnensikts sctipluribiis itleoqiie reslaurata ecclesia, ilignus Dci S.icerdos Ambrosiiis glorinsura Dionjsii corpus celeberrima devntione, et ultra Confessione dicta; basilicas recondidit prinii Poniificis Barnaboe, h.^-.nc sacrosantiiulum ctam ajdem.adhonoreniBeatissimi Dionysii.etConin : negaltr: ipsa illa MSS. oplaremns ridere. AdtUt apnd , Pucciuellum CaslilUonxus manseril Ca^sunt u.tque qitod corpus S. Dioiiysii tid anitum Mcxxiii, qunndointra fuenlad ecelesiam, sub SS. Dionysii urlem Irauslalttm fessorum omniuin consecravit et dedicavit. Ad cu- defnde mirajus sepulcrum mirabiliter mulla infirmorura corpora culis clarum sanilati fnerunt restituta, et continue Jesus Christus est, et .\urelii invttcalione , ab Ariberlo Archtcpiscopo aidiitifra. Dominus noster, qui inSanctis suis mirabilis ficatam : ile qua funilalione plurilius , precibus sanctissiini Confessoris siii, languen, 16 Ilaclenus scripseram cum Mediolanii vitatis itceepi tir- tibus raedicinam praeslat et hac infirmis salutem qui bis hiijus Anliqtiilales, a pra:cilalo Caslillionieo ex ci- vivit et regnat in secula seculorum benedictus. E If.rc /raditio paraciis ('/ diligenlisstme iollectas edilusque antto 18 Snnl Puccinello in narrittione qttaeilam qux prtrfato liabere no7] est 1625, w iis parle i, Fasciculo i, pug. 17. reperi. c.ipsulae consi, displicent, et : Maiiuscrijitiiin, oliin veteri ferrere simiUtudinem leri exiguom nnm qnomodo, ei videnlur tam inquit, S. Aurelitts, ahximllis vero. gnatum, et qiwd forte fortuiia re|iertuni ajile; , ui aii, in ijisa qni dicitur ad S. Dionysii sepulcrum orare solitus quoad vixil, D. illuc Dinnysii ; cnjus pars allera S. Barnabam : lam prociil itlenlidem e.TCnrrissel ah urhe, in qtia usquc prrla- speclat dictis allera de S. l)ion)>in lixc hahel \ pr.e- vivebal, hisptlio et familiarilale S. Ambrosii tUcalitr : ulens? tum cum exciperet hrosius, Armenix partibus , cuiii iui liaiir urbeiii corpus Verum non ei video, quo fundamenlo Aurelius, Am- deducereiiir tioiie gloriosus .\nibrosius, , divina revela- Mediolani potius quam Ciissani vitam egisse quid enim eJoctus quod Sanctitsimi antecessoris sui per ; cum urbis potenlissinix immenso el strepilu, cui longe Dion)'sii Corpus, ip^ius studio et diligentia ac hor, oplabilius fuit, post dimissam cttram redeundi adsuttm quielam vilritn ? tatu 15. legatorunique Medinlanensiuin instaiitia Episcopaluni, solituriam ogere Eo- Basilium Arnieniai Priinatein tranMnilteretiir rtim quse tradilione sola aut scripttirts longo post intervallo confeclis habenUir, iton snnt statuti.^idie etliora, convocalo et subseqiienteClero, adtnodum scrupulose eiiim facile illis est et populo qui alio MedioIanensi,ad Portuiu Adduse fluininis noniiiie quain Cassaiiuiii lunc iiominabalur soleiini vetificandte circutnslnntia' singula;, sed nec lemere ne- gaiida tota rei suislantia: quam , ad- cuni processione devcnerunt. Nec inora ; miscelur fabulosilatis aliquii tam tcmerarmm navis, sacruni corpus dcfereiis, portui appropinquavit. auilaci negiilione conlraire famie onliqutr, el cujus nnlIttni Et ecce cum Anibrosiiis reverenter et devufe capsam in qua jacebat voluit amplecti, pernii.ssione , invenilur principium qiiod falsilalis mertto suspe- ctiim halieas. divina corpus benedictuiii a capsa exurgens, -\iu- 19 Itaque subslantiain nt Cassanensiuin Iraditiottes reverenfer quatii ab eodem aaturgentf. est brosium fuit aniplexiitiim, Ave, frater, prnferendo. Deindeque a Pnrtu usque ad locum ubi uunc ec, indulgenlerque suscipimus, quia nihil ohjicilnrcurquoad verte Pseu- dolmtprandi non ftierint; sie ftdenter rejicimus flgmenta, clesia S. Dionjsii pmpe ripain purtu< in testimu- nova illa fiijmenla,quxsub nomine fragntenlorutn Luit- F satutatui niuni prajmissorum est fahricata, pergenles, de flde et Chrisli divinitatc ad iuvicem contiileriint. miraculnni in:iudituin quanto iirieconio extollenI prtttuli hoc primum seculo prodiernnl in Hi-^panin, Iranscripsisse, qnx- quevel tittie sufjiciel ad eorum confnsio- nem, qtii tsla, sopienlioribus Hispants pridem explosu, duni Suspicante vero .Vmbrosio, ijuod dignissimus Pontifex Dionysius in liumanitate, coiinito tara niiI odhuctuenlur utotnniacceptionc dignissinttt. Sunl aiilent h^c, juxla ediUonem Mairilettsem anni 1G35. num. rabili Dei speculo, divina potentia pernianere debcret; incuiictanter exorsus est Prasul DionyMUs \Z^. NatalisToIelamis, abexilio rediens, Mediolani ad Ambrosium ris et in caiisaiii • Corpus meum in Basilica Salvato- moralur: pulso iu exilium sanctissimo Dinnysio, a deS. iXataU Catliolicis Mediolanensibus Episcopus eligitur, qui Diontjsii licet se gesserit ut Prophetarum Irades rediens , sepultiira,'. His cxpletis Vicarius iUius, rebusgestis prae- exu!anfis quievit in pace. Admiraiilibus et stupeiitibus cunctis adstantibus qiii laiidrs im, clare floruit ; et in numero Sanctoruni Vicario. relatus fuisse dicitur. Obiit xiii mensas omiiipnlenti devnlissime reddiderunt ob miraculuni praedixiii us, ; et clus, pius, et doctus, Tuin mensis Maji auno cccLix, vir sannutn. 136 ailiilitr; S. post Mediolanensis, abiiide ritra appellaUis e>t portus Cassaiii a Cassa, E|iiscopus \'itiilis Natalis Toletanus, Dionysii Coiifessoris eximii, quod Ilispani filiusfuit, nepos S. Natalis Cnnfes; ad laudem et gloriam Doiniui nostri •Tesu Cliristi, lideique Caiholica; corrobnriitjoneni, soris Romani successit S. Melanlio Confessori I, : in- teifuit Concilio Arclatensi el Roniano sub Silvestro, 17 Postremo gloriosus populo, capsa hic vero moni. tus mtraculo tuliststfnlis cum tam ad ecelesiam Salvatoris currvs. rum imposita, versus urbem iter ceperunt et cuni juxta inemoralam basilicam Sahat.,ris ])erveneruiit eiirr.is stetit adeo lixus, ul nec equi. calcaribus et ; Ambrosius cnni clcro et pretioso thesauro supra cur- Nicseno: pnst versu.s. ritur. posl fidei causa missus in exilium, reMediolaui Episcopus eligitur, Sanctus mo- De vero S. NuUdi, Mediolanensi obitl, Epi>.eopo, qut xiii annum dccxi, egimus ad dicluni colel tium Maji de ilUiis fictilio aliis llagellis siiniulau, palrc Vilali, prioribus sitniUa, ineadem . abimmobiluate eiim posseiit sancto repletusAmbrosius Dionysii recordatus bortatus , indiigatur si forsaii ibinem Incus esset Doraino sacrutus. Pa, ta diliuenti mquisitioiie, benedictu Salvatoris ecdesia, arborirevocare. Spiritu nteudaciorum farragine Irgal qui 137. s i\- VIGESIMA QUINTA MAJI. yxvni Aribortus seu //nibertus 43 factus ArchiepiscopuS, D D. § IV. De poslerioii Iranslationc corporis ad ecclesium ct monas>a vdificatam, aut saltem erectam, Ariberti titutum parochialem et annis fere cl ante S. Ambrosium, od Episcopi tempora ac seciUum Christi xi su- Puccinellus. !i3 perstttem. Sed tantam illius ecclesix vetuslatetn nescio ; et In eodem tet.tanu'nio jidiet Aribetttis, ut totus qua ratiuue prohaturns se sperenl rint, ha''ehunt cum eam probavcCiissanensiuin tra- Ordo neris Scclesiiisticiis et Mointsiicun omni anno. die Ve- ibtdrm sepelttur nn. lOlc.. odhuc oppositam siht ditionem, iione. de diuturnio''i S. Dionysii apud se reqnie- de secunda hebdoniade Qnadragosima:, in Presbyterio saucta^ Mediolanensis eclesia; congregnti, Riirsum Cassanenses, cum dicunt auctorem iUius transfcrendi fuissc Aribcrtutn, inveniunt. accipiant sigillatnn sux qutnque ecclesi.r ac mo- Mcdiolanum nec primtim ah Ariberfo illatum in nonomnem tutsterio attrihuti.m beneilictioiiera.... et statiui cnm apnd me Aurelii fideni IVam el his repuijnot Mein diolanensium traditio, qna asserunt, SS. Dionysii et corpora, urbem detiir : cr veteri S. Sfilvnturis ecclesia, Ci.sc vi- receptam habneritit, (unn processione omnes simul ambuiare debe;int il)j, ubiego, tnquit, corpus nieum requiescere desidero. Nccdum erijo tuuc tocuni sux sepullurai delcijerat, delcgitautem non diu post: siquidem novam ub Ariberlo hnperatoris. Iransloto : quibiis favcl, quod ex translalione S. Aurelii Hirsaugiam, tempore Ludovici ix anno mxlv etiatn diewn Januarn infer duos defunctus, tutnutum ibidem appurent, .wuh Cbrisii aut citius, nunc habei. Superest quoque ad cujiisdom Crnci faclum fuisse aliquid cirea pnedicta Sanctorum corpora. fmi pedes, pednm clavos, ipsins efjigics, in in habitu ArchiepiscopaU slnntis, cterecto cwlum vnltu 21 Jtnque media utrimque coujeclura placet, qua di- offerentis suuin illud SS. Dioiiysii et .\urelii moitaste' dexleru sfringit: cerentur iUa Cassani tnattsisse immota useu: movei'ent. norem contralicndo hic Aiiclor reddidit 6 Eo teuipore m ciijiis : defeclim et apud Mursiam coutra MagneuIielli qnaterna parenthesi addita paragraplii prima ualnrali suo loco restituimus. r] siipplcmiis nliqual liujns tiuin ai-iuis cert.atum est, Coiistantius. timore rerba, post linens rejecta, perculsus, intra quorumdain cuni Valente moratus est : Martyrum Basilicam i.lem autem Valens : k Maiwllmn Mncyrnnnm, veral Sijnodiis Sardicensis ; ut fahoaecu.satuin alisol- Praesulares infulas eo iu loco gerebat (lui callide per suos disposuerat.quatenus in alterutrmn arrais certantibus, ipse prius belli sed hic deinde Inp^us iii opud Imperati sciret eventiuu. Late bxresim. meruer.it eum Vbotino Sirmieiisi Episcnpo dumnari ab Arinni, sa-piiis super ea re iic dciiique Sirniii I torem l'a/CHobiw^tium euim armato milite campo ; repleto, acies liinc imle «»m)351 el conijreyatis. ; mucroiie stahat corusco inilitibus, cessa victoria lens,. et et pugnantibus est. Romanis [Quml intelligens Va; seripsrrat jorle Auctari\'\\ priiis ;uit potius laoieiiduin. MSS. Mombrit. Satislacicndiim Constantium] allocutus Agenunc [inquit] seiuper victor, age uostri decus orliis, quatenus et nostra celebratur victoria, dmn tua graviter de hostibus constat esse e.xpleta. Cui Imperator. Quid hoc, mquit, esf? At ille Siilereus niilii es im: m ^nno 3S1, est. 18 Seplembris, puyuttlum (id'S\\\rf.\Mn Eulropiiis, Socrntes, Sot,omcnnsU\\ry>:\\nappelUiiil, Fuit autein Castelluni in Galliii, bidiio forlussis di.isitum Luydnno, ubi Mnynenlius seipsnm intcrfecit. n Factuin id Arelole aniio 3S4. g proviso affuit nuutius, pandeus tuos permausisse victores. His dehisus verbis Imperator Libertas [iuquit] cessa est Ariauis uam et ipse solitus erat asserere, non sua virtute exercitus. sed Valeutis ; : E CAPUT Concerlalio Calholicorum If. cum Arianis intra meritis, advei'sarios superasse. ecclesiam, prxsente Dionysio, seutentia « est : n contjemnatw Bpiscopis subscribcre coactis. 7 Data igitur de Atlianasio cumque aliquauti uoii pra-bereut assensum, edictum est ab Imperatore, ut ciui in ejus danmatione se X-iodem tempore sanotissiraus vir, sa-pc memo,,i,„„ raiidus Episcopus Dion.vsius. apiiil Mediolaneiiscm : uon siSta.- subsciiberent, exilio pellereiitur. Nempe civitatem Pontificatus ageliat officium irainunis a vitiis, erat autem ; «i lipiscopum quibus fuudamen spiritualis gratiai inerat, malue- conspicuns caritate, liuiiiilitate ruut suos descrere cives suamque patriam, quam inaudifum damuare virmu. sacrse religioni omni- facills, patienlia atqiie Ijenignitatc niirabilis flebat cum flenfiliiis. gaudeliat cum gandcutibus, aderaf ei mode aptum. Sed gamur, et quid tain diu per singula diva- operantibiis, opciu ferebat miseris, alelmt egenle», non de viro sancto, cujus de miraculis. vestris aniiuis quasdam epulas prasparare studuimus.currit oratio?Interea non passus est inimicus navim tranquilli maris spatia iiernatare sed cou; operiebat nudos.Tanta inerat in Iiumnnitas,utniliil sibi aliorum cognosceret actibus quod sicut scripsit ; iion repu: taret, egregius gentiuiu Paulus, dicens Qiiis infirinatur, et Magisfer ego non iiifiriirorV Itn ali Cur. 1 1, 20 venforum flaniinibus Iiiiic iude compage dissoluta stridere neque meridianuui lumen, quod onmi seculo specialiter prfflnitebat. absque lunljra uuliium usque ad mundi pervenire flnem. Pastquam vero ^ulicis partibus suse malitia; semiua severunt [Ursacius et flueutis, cussis mor? quis scandali/.atur. cf ego iiuii ciucta, assei'ibus et enini bcati viri iioraeu enituit; ut, qui Sanctus ; omnibus habebatiir, fere ut .4postolus haberetiir. 9 .\dveuieiifes quip|)e ex viciiiismdiibusEpiscopi et coadmiafi, iiitra ecclesiam resederiint : iufer coiireiiiwit iiitraccclesiatn quos tres religiosi aderant viri, qui, quasf donius IJpiiCopi Valeiis sociique]. frumeiito : lolium miscentes, diolanum pervenerunt ibi Imperatorc posifo nodus congregari jiibetur. Mec Sj- lapideo fuiidamiiie structa, quae non tiirbatiir ab undLs, uoii niovetm' a venfis, ita iiicoucussi, .^riana; perfiiliae sectam uitebantur dcstrnen^ Et quid ] mti'um,si iii his fribiis Triuitatis grafiasignabatiir, ANNOTATA. aMartijrum sanguinem intdlujil. b Conslantinus Maynus. c Foriasse, qua trauquillafa. rl cum per hoc fidelibnsfructiis sacra; fideiquotidiana seculo doctrina largiretur? Erant antem hi, omiii sis Antistes. Eiisebius digna memoria celebrandus Dionjsius,Meilio!aneuVercellensis, et iiitra Liiciler a Caralis Sardiniae positis, Episcopus. His ccclesiara (iiiter ^/ .ji^i,,^ Ita MS. Mediol. alii exercuerit. et cum ceteris qui aderaut Episcopis e Addilur Omitto ciiluu-te, in Mombr. Medwl quod re- quos, cutn Valeute et Ursacio, pariter adcraut CathoHcx '"uUiiuda, ditndat. et metius abest in Blnlmrcnsi. f Ariani) turba et (ut Catliolicornm midique iit coiifliixerat. iioii parenthesim importnnam contextni. Taiita autem era etiam fidelibiis firmitas, solurn Quia flaute Spiritu sancto, teiisa jam vela, impoUuto calle, opacas ac profimdissimas oppositiones ipsorum lucidissirais potuimus vene fideiassertionibuscoutraire. .-Uquia totus peiic mimdus. de nomine emicat Regis, in quo sua mauet staliilitate fuiidatus et rejeclis tenebris meridiauum lumeu resplendet necessariiun duximus coepta prosequi. Perjit deinde yiuclor, verbis ex S. Seven Sulpitii lib, 2 histonse sacrx sum~ ptis, el in epitomen conlractis, causam Alkanasii proseiiunc habelur) difflcultei cnrriyibilem. ; ; viri sed femina; conslaiifes permanereut, quasi in eis virilis sexus non femineus esset. 10 Egressus est tractaretur. Tuiic viri hortari a it.aque ad eos vir Dei Dioiiyaliijuid ^ sius, silentium petens, ut de fide inter cos jnam itie eum magna constantia Catholici animal ad ccDpcrunt.nonprius fleri verbiim,qiiam "nsiantiam, .Vriani de ecclesia peUerentur. Quibus ejectis, ifa exorsus diviiiis est. Non vos, filii carissimi, crneuta coii; cutiat .Vrianorum vajsania uou lingua, quae [in] raeditatur mandatis, tremefacta tabescat ; qui. el hi quidem columina g ^tias, cruore infecti factionis Arianx fucrunt, post mortem utriusque Euse; nec succumbat b ampla coliors prava; plebeculje, quae quotidie comraunita deperit sed EvangeUcis nexa compagibus, solide in Trinitatis unitate plan; ^ bii : non tamen Ariani apcruerunt sibi aditum ad Con- tata pcrmaneat. Jara enim post modicum tanfjim Christus 46 nirisdis noii VITA Domimis al) S. DIONYSII EP. MEDIOL.^N. compellebat eos exire ecclesiam bere eos ecclesiae criraiiie se iiitra ; Ecclrsiic sua! tribiiet imiiiigiitMiiiiii ; pacem. ut [dicens] (|iii non de- D clesia sdhun istis ixiu vcnim etiam hostcs pni- gremio residere. ; maeiiloso '''"""' "* « qui inipiigiuirc (piiverint, ab his qui suosque foedarent iieque Arlanos digiium essc ctUholid bantur [receilentes], pro victi sucoiinibant. viibis cum c (hinicaverint, 11 ft tumtiltuuntf-m compesctt. His ilictis intrii vclum facta receptiis est ; et ciim vellet cetcri.s Episcopis qui erant suli vclo intimare non accomnHidant fidei, .([uaui Spiritu saiicto dietante, orc ediiam .Xpostolico. uuiversalis Eocle.sia praedicat. Quibus expulsis, obseratis januis, Dionysium, sacras sedes persistere [illos]. qiii [aiires] qu» (,'osserat, siibito turbatio est, pni lioc ut Missam faceret, pnstiilabant. .Sacranieiitis. plebs, : qiiod (piidnm Krater, a Palntinis Comitilmsviiictiis, (rnhebatiir. Qiio agiiito, suminus Dei (le ecclesia 15 Rite peractis divinis meiisas im- Deo gratias ageiis, dicebat Jesu boiie, Sncerdos egressus ad liberuiuliini hontiiiem est. scelerum indiiltor, tibi iiiortalis liiigiia Inudes pro. mnlens siiain poiiere nniiniiin.ipi.imsibi coiiimissam perdere oveni. sn'vire coiitra .\(1 mit. tuos qui sic nitore circumdas. ciiltores sacros I . . ni eaque citm haec comiiiota plebs ; ('atlinHca, tueiis a nialis. .\iebaiit iterum ; Hic ; luaneaiiius, ille E]iiscopis .\rioiios ca'peruiil qiiibus Dionjplacido atque nocfem pervigilem diicamus saivus custodiain irruiupens, ne forte fur noctis periii^Uani sius. veiieraiida; iiieinoriic Episcopiis, sic per tenebras nocte efTnUis (!st ; ore; Non est pro (liviua religione nrinis <( dilnoeret queniquam. Factiimque est ut totn iu certaiKhiiii seil diclaiite .Spiritii sniicto docemur, aiiimos, hymiiis et canticis Deo vacareiit ; quateiius suciil- imilcere plncidis pectora dictis, et regere jierveniento luce, et ipsi liirainis invenirciitiir tores. sumuin pietnle.fureiites.Sicait, cnt sa^vientinm iras. et dicto cilius pla- Lucescente igitur : die. ndvenit Germiiiius /' cum videiites Dioii}(!t Eusebio illi /1 eiuiucho cumque loqiii de ..Vrianorum 12 sii 1'ost liaec .\riniiorum primi. fiilei, sajvitia quaedara qiia; constniitiani roliiir nientis, et fortitu- ut saivissime agerent, iste digiia putaret, et tribuiial ; improbe voluisseut. ita adsutifcri- dineni spiritiis. nil ei persiiailere audentes, si versind Germuiius jam grate cieiites. bendum Ikitutus xo- Kusebiuni siiiil ; qnnleiius. possent. ejus ineutem ferentes nd dnmiinliraiem .\tliaiinsii (;iii revocnrent. Sed iniipiitate ille. conscendens resideret iiiviri, a xisto i euiii deji[abstraxerunt] cum euuucho, [et ita] ecclesia religiosi : i cui cuni seciilo cietas. ([ui iiiliil. cum iiulln so- sunt ejecti luiii oportebat eiiim etiani iiiutilia vasa non so- '"(•""'«« "'"''''""' regressos pro jiistitia niillum fatigatiiniis impe li- projici. sed : coiifracta et coiiciacanda E mentura, his verbis all!TA MAJI. cthnis rohimun, primus Miniytrorum Conslcntii. liano Apostala occidi posthivc jussus, t'ebitns i 47 facto impetu ab Eiisebio aJu- Ha>c cum dicerent, eunu- D MS-. snclis Rpiscti- Dfo et el hominibus cho, apprchensi sunt de fidelibiis viris niiinero : cen- KX 7nu!tovum scelerum pwnos dedit. pro eo qiiod tum quadragiuta Ita conigo Mcmbr. MS. hahent Sistro. k Toiim Juctoris fcre Capnt et seqnnttis Capitis pnrs e.r piima et septem onm quibus qiiidam de pis Cribits in Sacerdoiibu^ et Clero vincli, intra Theruias e Her- al^fndinm culianus rcclusi sunt Florcntiiis vero et Lucifer abftnctis. Episcopi, apud Tribunuiu Caiiiiu Ensebius, Tribuno : ; ac prxcipua, videnlur accepUi vtilde atcurnti. in libris aliijua antiijuiori Vita Galliioni custoiiia' triulitus est. Simifiu pvluit etiam scripsisse S. Nilnvius, nd Conslaulinm aut in opcre Historico, ijiturum frogmentn duintaj:iil hahciituv. Perseverante Dionysio intra ecclesiam, advecuiii Palatinis Comitibus et ingressi domuin Dei, ca^periint persuadere B. Dio21 nernnt Ariaui siuiul fntstia att ; cos ttatnnaiitt>'S solicila. nysio, quatenus senteiitiaiu daret iu Episcop « quos respon- liir CAPUT 111. ceperant. dit ; Ille vero divino fretus auxilio, illis ila qiii Ego magis compellor conjungi, pro re, SS. Ensebii, Luci/eri el Diomjsiiexitium: Itujun in en niors. 1"' ligione fidei in custodia retinentur detrusi quam nialedico in eos ore seutentiam daro. Hesterna et J rani-acta denique uocte, lulgido polo lucileri ni- nudius tertius confusi, receilenlesahecclesia, etiain invitati, ulleriiis uon veni-^tis. Sed tantnm v:ilct fcrrea frons et cor versi. .\t idi, I.ipide tor a cofuscans, [et solis] aurea lux mundo refulsit. durius, ut soli confusi non Tuuc b Post ridie reversos incre- Palalini Optiniales aditus ecclesia! iinpluriiiif erube^catis, soliquc approbelis qua' reprobant uni- [quod b vid^ns] S. Dionysius, insiguis inei itis et np: pat Dionysiits, tus copia fandi, egressus ad eos dixit que seditionis piaculo inconsueta loca : Non puto abs- vos occupasse auteni sed, quii-so, Arianorinn subversione, an veIlli , verba ipsius qua^i vaiia rc|icientes, et bene oppnsita insana niento reproba senlientes damuatioiiis lii cuin sententium applicant f, :22 [Tuni qnidam] Caxilianus g nomiue, scctoB , IJ stri consilii astutia feceritis, iiitiraate. conscii sibi tileinque cogiiosceiites viruni cui etiam silel)ant, et frigida^ liu- populo arcana patescunt pectoruin, guae c : Arianoruiu Episcopus, Tribunal conscendil, ut in faceret verbum. Quod cernentes religiosi viri, quamvis pauci inter plurimos, tantani non fe; jil fbeintjitc cxemjito. ha;relant laucibus, arreclisque auribus stahffiretici vero, sui livoris iiifiimi:imsenliontes, liaic rebant insaniam /i bant uti auxilio. ubi [efj rredenles nnii debere huunino divinum non doerat pra;sidium, eo confusi foris ab ecclesia restiterunt. Post ve- dein Caiciliano pulso, ecclesiam exire luercticos Dionysium cetevellent Iinperatori suggerosque Episcopos, quid rere qui nihil se necessarium lialiere dixerunt, nerunt eunuclii tres, sciscitantes compellebant. Sequeuti igilur die ex more venerunt Ariaiii, deferentes secuiu plurimas oppositiunes, : qu im cum haireticis de fide disceplanduin, Liicife- ruraque sibi c"pulandum. 18 Redditus [ergo est] occlesia^ Lucifer, et dimissus PaUitio [ideoque] gratias divino Regi plebs ; quatenus veterani eorum callidissime possent, per orta contentinne valedissime suadere Dionysio [sed] victi recesserunt. Quibus reecrepugnanti dentibus, sanctus vir Dionysius Episropus plebein , : et verliis ita est allocutus : Cnnstaiites estote, et ]ireces :id con/irmons. CathoUcos animat : digniis Dco Ecce jam triduo in ecclcsia commoramur, nemo tamen Arianorum ad disceplandum propeiare viiietur, iii t:intum cordeobtusi, ut neque nostram nnbiscuni dolendant iiinumeras refcreliat. Tuuc Dioiiy»iu>, : h:ibitu et sanctitate, lia^c lurbis dixit ne forte iPe zizaninrum sator, Dominum Doiniiiicum, qiiernquam dc grcgibus irrumpens ovile fiindite, cruento dilaniet ore. Stemus viriliter, non timeiites homiiiem.qui polest corpns occidere, animam autein trucidare ininiine valet. fidem, neque suam erranteir abjiciant i/. Missuiii quoque ab Imperatore est, Eusebium, Luciferumque qnibns diictis ad atque Florantium accersendos P:ilatium, Dionysius in ecclesia est relictus. Ubi : cnin coivbi fidelinm superni roris rigaref pinguedine, et ajterna; vita; pabula eoruin mentibus subministr.a-- 23 His dirlis advenit Datianus, Decurio Castreiiqui di^tulit sis, Dionysium Palatio accerscndum diluculn. dcveneruiit ire. Sequeiiti autem die, priiuo Optimates, Diniiysiuni Palatio exhibendum. EgresEcce ego Re dixit ad plcbem .''us autem ecclesia omni patientia g:s prffisentabor obtutibus, vos cuni : cuijittir atl 1'olntlttm irc : , : ad Patntium acccdere re- Palatioexhiberijubetur. 19 Sed Dionysius, cui nec blanditiae suasionem nec teri-or tiniorem ingerere poterat, iturum se ad ret, , divinis autem quidquid lectionibus cordis flectite aures gestum fuerit, vobis reiiuntiabimus. Iiigros: nuH. Pabitium denegavit. dicens Prffisto sunt conspectiii Regis Catliolica' fldei verissimi assertores, et Arian£e impictatis iiialedici obtrectatores neino tamen : sns est [igitur] B. Dionysius Palatium, mnraestes Ariani altercari ctt-periint. Cumquediii quid in Palatio set, et plebs intra ecclesiam posita, ageretur, nesciret; acceptn consilio, uti cum suo Pastore in defensione fidei perdurareiit, perrexetjuo etadvcnien- ; vestrum putet, qiiod tur victoria. Sic Miit. numero bellatnrum celcbreqiiippo Dominus in Evangelio proin cum 10, 10 conspectum nolite Principuni, propter veritatem iioniinis mei quomodo :uit qnid loquamini dabiturenim cogitare vobis in illa hiiru quid loquaraini. Ego quidem ut cernitis. plebein iiilra ecclesiam perseverantem mittitdicens : Cum statuti fueritisante , runt ad Palatium. Eraiit ibidein lam viri qiiaiii iiiu Couglnbali delieres. pro religione conccrt:iiites. ^imul cum Valente insurgebant conlra mum Ari:iiii ctiain ptebs accurrliset. : Dionysium Episcopum quo viso mulieres reli?iosiP clamare ccc]ierunt, dicentes, Ariaiii recedant, con: relinquere nei]uaquaiii possiim. Quo audilo. lii qui mis-i fuerant :id Palatiuin sunt regressi. Cumque temptnres divina) legis abjiciantiir. 24 Diu hajc agentcs egressiis est , Dionysiii.s ad titmuttaiii cos : et imiieratn silentio, dixit : Cniigruiim Impera compesclt hoc renuiitia-sent Iiuperatori. ex Dei nutu diinissi Palatio Eusebius, Lucifer et Florentius, pariter plebe ad ecclesi:ira regressi sunt. cum paucis transeuntibus diebus, Tunc iiifacta iterura conventione, de flde agatur. tori esse videtur, ut quiunt religiosi viri siranl cum raulieribus , : Huic 20 ecchsia perseverat et in Positis autem in ecclcsia iiocte agni'um consiliura est, quatenussequenti raperentur de ecclcsia, suspensa lainen prfficepto libenter flectimus colla communinne. [Dcinde] regressus Valentis.et Ursatii et aii eccle- atque in exiliiini dirigerentur. Qiias niinas in nullo pertimescentes orthodoxi Episcopi, hymuis et laudibus consurgentes glnrificabant Deum. dicentes, Tu es, Domine omnipotens, scriitator cordis, tu mentis inspcctor, tu tuorum defensor servorum in : siam Dionysius in ecclesiam, throniim Sacerdntalem conscendit, diviniE lectiones legi cieperunt, ac post ha;c remistui, Missarum solennia celebrata sunt Corporiset : ciimque omnes S:iiiguinis Christi consecratimii ]iartici; tc confidentes, non timpmiis quid faciat nobis homo. passent, et popnlus ab eccle-^la diraitteretur raptus Dionysius a Consulibus, atqiie hospilio i C:istrensis recliisus. 48 VITA S. PIONYSII EP. MEDIOLAN. indifinus lialiilus sil. Tfclasas, sicque per opaca nootis silentia cxilio deEX MSS. jioctv rapUvr tn exitlmn quem '. scriplores alii Iriius Confesvero. D stinatus cst, inlrcpidus carpens ignotuni iter. soribus ci//osiiis ailitumerareiit ileinde postquam eliam sil 25 Devenicns anteni provinciam Armeniain, vitafe .\rreifio, ita lapsus esset. divinam )m.%sus ullionem. itl hrevi atqne angustis-^inio car- ejus sic punili exemplo permolus Hosivs ad pcenilentiam ccre clausus est, ut csset, sicut omni liabitaculo / Ijrevior. Ita cumulus per tnlam .\rmeniam provinciam ulii fama k coniperimus, autem sanctitatisejus effloruit revocinelur? ut ncnio pUMi duliitaret .Vpostolorum esse consortem. mirofulis e De liis Ugliellns inilio Tomi 4. co/. 20, Thermse, Maximiani .\ugusti sedificiuni, et templum llerciilis, fuere ubi nunc est iedesS. Laurentii. f Oinillo Quisquis enim inlirmorum eum visere poluisset, convalescebant. Per idera tenipus obscura liitc et depruvata : ut parcenti re- ctarescil. procul liubio sanus abibat; et plerique, ab eo bene(lictione mandatii. trnversi ingrali parcere ignorant. Tn Mediolan. esi Parcenti relroverti. praoceplum est ab Imperatore Conslantio, ut S. Dionysius Episcopus omni cum honorc suK Sedi reslitueretiir. Doniqiie vic Dei egregins exegit volis, ut tt g Cnve ginis Caiicilii Itic magtium Caeciliauum lauilaliim a intelligas. Carlliaet Episcopnm, ab .Jllianasio, Nicxni : Potribtis anntimerntum ali : Gelasio Cijziceno mori prxiii optat. exiliovitain poner<'t ; nc rcgressus, confiisa insti])l('liis quem ijrandis sua ktns fanle exhibenda Inm procul ciijiis tulis inrideliiim stiidiu m aul cleri iuveniret : pr.rseiitin sna potnii cxcusarc fiierit lamen Sedis liic ineruitijue liaiic grati:im, ut quillo eirectu pacem n Domiiii tranin exilii F.piscopns non otfacile iiominare. qnandoqnidem spcum rcfcrret, alque locis intcr septuaginla Ircs Arianos Episcopos. qui ,'t /'seiido- propiorc Martyrii lilulo vilam cxhalarel. Sardicensi Sijnodiae contra Atlianamim iiodi Sariliecnsis contra Sy, 20 Sed quid nos inertes tanta pra^rogntiva Con; sententiani subscripsis.ie inveniuntur in fessf-ris prfficipui viiluiiius facla riinari cujusgesta '/ apitd Hiiirinni fragmenlis, nec iiniis quidem Caeci- mcrtalis fateor lingiia nulla potest explii^are giliis et o Vi- lianus nontn elnr, aut alio viciniori nomine, quam sit oratinnibus noctibus diebusque continuabat noinen Sabiniani Episcopi a Chatiraera, urbe xque ignoti nominis et de mcnilo suspecti. ul stint ibidemiio- Pie deflsncti corpuSt niilluiiiqiio vaciium ali opere Dei tempus duquo vcl olio iudulseril vel ab operalione cessaverit. Videbautur in eo ciinrta esse majora, quam opus, xit. mina plurimn niendosissiine scripta. niti. h Forsilan. i Cumqnejani Dominus omnipotens Cnnfessorem suum inlra cfelestis regni gauverbis os pnsset e/Iiiri. Fliiim apud Athanastum in epist. ad Solilarios dia ciillociire voluisset r(frrll>r ; dcfecto macie corpore, intinivil ;; ; currente a^griludine, vitara i et mutata luce spiritii cocleslia rarpsit... Italium. Sic ex Dei nutn, per .'Vurelium vitie vcneraliilis Episcopuin, r quamvis cori/ Hes^chius Caslrensis [Grace Kai^-pioto;) cuni Mit.lumo Comile. tontqitoni pracipnx m Anla poleslalis nominatitur. Notnm esl aulcm ipsam Principis /lulam Sive Cvrtam ( astra eliam dictn fuisse cvmqne siiperius Irgolur Datiarus Decurio Castrensis omniiio , : ; pus exaniine civibus reddilum est 1 : et qiiamvis vi- inielligendus Aitl.v, sitb .s(* videliir aliquis, sub poleslale Prxfecti agebanl. venti tanto viro communicare immerili fuimus, liabenlis plures decuiias mililares citm ibi ciisloilins patronum defensoreniqne sentimus in a?tliere. .\dveniens itaque Mcdiolauum. sunima cum venerationesusceptum et vencrabililer tumulatum esl. In quo loco, meritis Saiicli s viri sedule craicurrenlibus, mulla exubfrant beiieHcia, qus ad laudem no>• suis Dcctiyionihus. i^ qui per viccs /fic ntodtis Inqnendi videlur significare fitmani. e hnginiiiio qnidein lcco. sed non a longo tcnipore scu per trudilinnein mojorum, acceptam : qiiod auget hiijusfitx auctorilalcm, lamquam a coivtoneoiiim scriplis haitslx minis sui Cliristus Jesiis Doininus noster, ineritis .quoail dtio poslreina capitn. X S Dionysii, fidelibus (luotidic pra^stat. lla MS. Mediol. ctim alibi liahealttr, omni habicorrup- 27 Kgo enim curaque legerint aures eorura constat / revera veuiam flagito ab his qui: tacula biternorura, quod iiuUiim sensum III facil. et opto, ut aE'quo anirao feranl, si Locum ut ex Jmbrosio acceplum , et hic ita vitiosus forsitan serrao perculerit tiim, legeretiir, pedibus (in Mediolan. Plebibus) quia regniim Dei, non in : eloqueutia, sed in Hde sed per , non eiiim mundo per iit oratores, ct aut Clericis, ex ipso corrcximus, miroti, hirctantuin, non plitra /Jmbrosii de Dionysio loca, qu:c in Commenlurio prxvio dedimus lioberi. piscatores. salulein intulit Christus. Chrisli inclite ii tranda; veiii;u Qua-so etiam mihi tuo fainulo impeprasstes ellectum quatenus peccatoS:icerdos, ; num. 8, hiiic Vit/te inserta rnm menrum mole Jesu Christo, qui et regnat fugata, sit mihi pr.x-miuni tartapra.'stanle ream vilasse geheiinam, Deus Domino nostro cum Palre et Spiritu sanclo vivit n Omillo hxc verba, et vexilkim confessionis, quia hxc apiid Ambrosiitm ulio speelant. Vidclur hic potius pax a-terna inlelligi, quani moriendo oblinuil Dwnysius; quani leinporurin illa quain morltius Ecclesix sux vi, p in secula seculorura. Amen. deri potest nieruisse. ^(j/ifnicii/cr suspicor, in anliquiori ANNOTATA. a Mombr. c (I nta , omissis interniediis qux sub Artberto adjecla videntiir, periori niiniero fnisse stc coniinuatttm el MSS. cum sutextum : Bene- Liicifer nilore coruscans. b liilem. Sanctus videlicet Dionysius. /i(/('in dictione niandata convalescebant. Vigiliis et oralionibiis etc. upparet enim liquidiora sic esse omnin, et iiu haerentes. semel lanlum niirralitr mors : qttte nlias Itaud satis aple l-"Ioi'entius, (ii(cr eos qiti Sanliceiisi Siinotliae ex inculcalur bis. i//.<;)om'(i ;K)5( //o.Niiim mbcripsermil, .•.eu nomiiialitr .- apud I/ila- Alliatiasiiim m p A'c(ari....i;iiia e.r.istima excidisse aliqnid ile lega- Sijlhrio Apologia 2 apitil tione vel litteris rium ivro in friigmenlis, iuler siiliscrilieiiles jitdicia leilin Syad; coiporc; lioc nodijam diclx omnitto loco legilur Klorenlinus : Ambrosii pro recipieitilo ex Armcnia enim indicnl conjiinclio Sic, qux lamen . ab Spanis de Emerila Itrimas (/iiem omniiio cieJimiis Itic fuisse pro //o.iio, gritvem lelnlem merilo e.irusanlc potest ftiam refern ad niorlem; et ila niliil deessel. q Siispicari qtiis posset , lixc esse verbu sii, et dcsumpta ex sermane in funere vidit , iiiler sit,-e naiionis /iiiiscopos leniii.w. Ulitiam vero cliam leniiisset conslanliam jidci. qualem Itxc iniliu promillelmnl Mamltiniis el Faiitlinus in suo preciim libello nariuttl. qma ciim Hosio jmt lapsiim com< S. AmbroS. /Jurelii : ipse in eiiim Dionijsiiim numquatn asl populo multi supereraiil, qtn vivenlis communioiie fruili eranl. est nobis V Olim forle legebaliir Cassanum. Nec nova ista miilatio is, ciijus mmicavil. ab arlicuio. siki Episcopali Se ojus ciillu el Vila rnale S. Simpliciano iesci'ip(a: Inliiila, anli(|ua lanicn cl a S. a alque Laurentio Anialphilano ]»liaele ilein alia duplici, Anlonino Joanne Aretino et Ra- Volaterrano edita. ciri.t innctus Zenobius, urbis Florentina: Colitiii naliis ih Maji, s Oghello el cst, h'pisciipus moytuus, et hactemisProtcctor ac debentinteresse.TotHniOflluium. diunium sjlicet et nocturnum, ante ipsius allure bodie et per tolam \Piilrnnus solenni ritu colitur xxv Moji : qiio die Octavam facimus. Episcopalem Iii maiievero,post dictam Missam ail 'ail altare ejus suas dcfcit ohlatioucs Scnatus, in fiinctione gerentihus I\'oi>ilihus , populi, pulseiitur nmiies cimpaiiaj , pr.eiljptiouera vrimas en proijnatis vel alleriiis si noiv.adest Episcnpus. ^ ex Bicroiiyma yente. in Nan. , ottestante Fcrdtnaniio Anhiepiscopis Florentiiiis, cimst.it Hiernuljir,ue et Fact.i pra'iliiation.' conveiiiinus omnes in ecclesia S. Joaiiiiis, iliiqui' dicimus Terliain. Interim prajpa- iiymam geniem, semper , suinniae liigiii- ratur Episcopus paratis, cum sacris Ministris , ; quibus praa- tatis fiiisse faniiiitim, quie prEeter cetera decora me- rito gliirinri piissit S. Zenoliium liabuisse alumnum; Florentia Hierony- Cruce praTeileuto et cereis ad ultimum coram Episcopo ordinatis procedimus de ecclosia , ia'jus sanctitatis radiis et patria S. Joaniiis in ecolesiam S. Ueparatffi, ubi requieacit maqiie gens mirifice nobilitatur. Ea nos optaremiis, deciis ex antiquis Actis posse firf Geiilis Hierumjmx stabilire; soliti alias flocci peadere adiiiveulioncs iwvas, , corpus Beatissimi^^Patris nostri in Zenobii ; ibique duoriim ut siiminuin secutoriim adututione firmalas, lioc quibus antipii oiiines Itulici Sancti inter familios, Processione Responsorium, Jam non dicaiii vos servos, de Apostolicis, soilicet quia ipse fiiit noster Apostolus. Et lioc modo vsque hodie ilme tunc Missx cantantur : Senutus item Popiilitsque , Missam dioimus, cantantes tempore quidem nohtles, sed nnte , non mutla secula iguo. ttd ccreiiriim oblationcm ex veteri i,:stiluto tissimos plerasque distrihuunlur Hiic accedtt quod facicndam, die eodem proccdit. Capilaneus Cosmus delln Rcmi, in paucis lulium scicntissimus, probassc se e.tisfiinavcrit, 3 Silvanus Raziius Ahbiis Ciimnlilulcnsis , tamo { Vita perpe- duorum Synonijmo. EpittCopnritm memorias confusas fui.-isc : et S. Zeriim nohmn, fundatorem ecclesiaiuin S Michaciis in Paset de Vitis Snnctorum Helru.scorum Itulice editts pag. 71, profert Vilaiii scriptiin ii( ait, a S. .Simplioiano, , siniano S. Gcrvasii in civitute Florenlinu, utramqua intro vctcrcs terminos diacesis ttd Fesulanie , licet nunc , Ftorenlinam pertineunt, spectare ad S. Zenobium Episcopo Mediolanensi et successore S, Ambrosii. Jimuues Pelrus PitriceUus, mttitain sc frustra opernm posuisse, ut hiijusmodi Vilam nancisceretur scribii :n sua Dissertatione Nazariana ciip. 49 suh finem. Meriir. , ram ""• iiliqnixita s. simiiticia «71(5 nominis primum Episcopum Fesulanum snb fiiiem ; batiir certe, ut mngno stmlio requireretiir, quae tantpm seculi IX qucm prxfatiis Cosmus , credidit ad Hicrony' pr,i:seferebat Ittto te.-li, sic mianam fnmiliam tius quum altcrius dntus Ltidovico eode.m, perlinere esse et consequentrr liujus poqiii anuulum, seculo xv coiunio- siise cs.se ocaconcludenti scriptioncm suam. Aiino quiiito dormitioiiis corpus ejiis , scilicet S. Zenobti, a auctoritatem,quimlam conveniebal F XI Francix Rcgi, lejira laboranti, . ab Basilii-a .\mbrosiana (ea scilicet, quam ejus rogatii post ohtentam sontiatis gratiam remissus cst S. Ambrosius Florentix consecrarat, scd quam vix credas sic appclltttam litm eito fuisse) traiislatuin fuit ilie aiirea eapsa donatus, et vchut opud Hieronijmos asservalur. cj' gente Hieromjiitd iialiis 2 Memoria S. Zenobii Fiorentini cetebratur in hodicrna Romano Martgrologio per luec verba : Florenti;e septima Febriiarii, ad majorein ecclesiaiu S. Salvatoris, ubi antea ipse sepeliverat Eugenium et Crescentium : iiatalis S. Zen',ibii, et ejusdein civitatis Episcopi, ibique, jiixtaijnrpora ipsnrum etaliorum lioiiorifice miraculonim gloria conspicui. vita3 ante Baronium in suis Maitgrologiis scripseSimilia rant Bcltinus, Grecenus. Maurolgciis, Molaniis, Gusanctitatj lesinius, abiquc posl Florcntina Mnrtijroloijia, lam tgpis Sanclnruni, jacet collncatum. Kacta sunt autem litec, resideiite ipsa in civitate Aiidrea Epi- scnpo, viin magi);e sanctitatis et honestatis. Etego vocatus Simplicianus seiiex , servus Jesu Christi . cusa quum munu exarata. Primo ejiisdem Translatio rccolitor xxvi Junuarii, quemadmoditm ibi inter prxterniissos di.cimus. Ad cxplicandttm autem singvlarem Episcopus, qiiod oculis vidi et auribus audivi a Domino Ambrosio Episcnpn Mediolaneiisi, anlecessore met), ruravi scribere fideliter; ut tantorum virorum iperita Florculini Cleri ac Populi crqa livnc suum Sanctum ecclcsia- islius, non maneant siil, inodio, sed supra candola- Pationum , veneralioneni, ficil MS.vetus bruin, ut luceant, ad lauilem, gloriam et bnnnrem soteanis.timo ptaiie r tn cui titulus, Mores et consuetudines CanonicaeFlorenubi sic legitur : In festo S. Zenobii pulsanius tinse Vesperas, Vigilias, et Matiiliiium quatunr vicibus, sicutin summisFestis. Ecclesia miindetur per lotuin, Jesu Christi. cui est laus, gloria et hnnor, in secula seculorum. Amen. Sed quanto clausula lim fidentius Auctorem Episcopum et Ambrosii siiccessorem D. IS'. facit, lanto lampades aliluantur, et ornetur ubique in ecclesia, praicipue subtus volfas, et iii medio navis ecclesiie: sedes pro Clericis ante vojtas praeparentur. In Vesperis vero,Vigilia, etMissaomues Clerici de civitate jtlicianuin ipsi S. tissime habel : recijii. Sanclum enirn SinZenobio fuisse prxmortiium evidendocet Paulinus in Vita S. Ambrt uli ista Defuncto eo. S. Ambrosio, non alius illi suj, minus mcretur ante tioiimm cessit in Sacerdotio, nisi is, Simplicianus, quemille Maji T. VI 7 boiium : bo DE S. ZENOBIO EPISC. FLORENTINO. : iOCTCB B. Cui Simpliciano A bonum SGnem trina voce sigmverat. sentatus fuit dicto : D. Lauroutio per Lapuni Miirtini. vice pi'!udict:n eci'h'siiB et : nomine et D. Jcanuis, Operiirio deiu omniiim, et Civis Florentiiii. VI nd fl- cujus est Proloijus, toiius Collectionis auctorem; et laio Ego Nicdhuis Kudi in diclo Nicoiai, Notarii die sallem seciilo post u/liino nominatos Sanctos i'ixisse,sci- Opere Scriba PP. E cujus rogattt scripsit Aprilis, moriui auiw Lucensem, c^ijus Vitam dedimus xxvmi mcclx et S. Finam, lUustralam a nobis xn Martii, dcfunctnm annoacc\Ai\. Nequesnne majorcm seculo xiv xtatem indicunt, quibus iitilur, licet post S. Juhi Mccccxi.iii. Hoc aulem insirumentum idco hic aliampostea Rnpline/ Vn/oterranus ad usuiii ecHnp/iacl ; apposui, quia occasione isliusnioili /cgali tcstamentarii fiiclu7n videinr, ut iotaterran. clesiio Florentina>, mpatu Docaui quam : et Capituli, anno pkrases. MDXXi, breviorcm u/tquam niaginque Latinam S. Zefuerit 9 Fehciorne Blasio Sinceriorem dedtt S. An(onintts. Petrus de Natalibus.scire nobii Vilnm scriberel, ndliuc ineditom exhibuit non posstmus tomen solvit T^^itx, ; quia is Catulogo suo solum inseruil epi- nobis prx/audntus Cavalcantius, nos antcmtwn censui' a se repertae; Catalogum autem illum ahfuisse utilior mus /luic operi e.c neccssnriam /lic tamen debuimus indiopera, anno mccclxxxii. Felicwr omnino videlur care, quia notn anni a nobis iranssiunpta, inlelligitur, e.rtanf S. Jntoninus, Fhrcntinus Archicptscopus; certe genjo suo imtulgens Rap/iaelem {cujus notis.sima ptt Julio prsaevtim xvi publico fuil, nihil de substantia dctrahens, ct minus in: octoctlriginta tibriCommentariorum Urbatwrum.imcri' quare eam Fitam, quam ipse suse Papx II) non sotimt iuitio seeuti vi.iisse, Summse Historiali inseruit , primo loco hic loco, damus : se- sed ctiam ultra iilius primos viginti annos bus : anno Dcmini mcccci-xxv. partes. Prima eapilum \\yi, tle tis, qua compositx snnt singulx; sed gradum auctoricuique deferenda'. ea vomplectttur, quat mortnits ttdhuc Sanctus gessisset. xiiii, tatis Ncc inntitis [ut putO' erit ista agit prima Truns/atione et triu?n Vitarum, : ila dissimiUter scriptarum, inter se et amlnr ver/iotenus fere sumunlur ex sicut facta col/atio diriiet enim judicium, de similibus eliam a/ias ferendum. Hnbuimus aitteiu terliam islam exinsigniLcgendario MS. Francisci ('ardinalts Barberini, cognovmus, utrumque conlextum ad invicem conferendo; so/nm in enumerandis Succcssoribns p/enior e.st Clemens (funm Joannes, Laiina Jonnnis Arelini; eamdemque ac simul rcperinv^s F/orentix apud et cantium, Nobilem Ftorentinum ; Andream Cavalcum en contulimus, Romse /la- quod nobis occasionem dedissel non inuti/is /Jppendicis, cum ej- edilione Ughe/ii; qui ipsam vetu.^to nisidepre/wnt/issimussupp/ementum istud purum putum esse figmentum, cui merito fidem abrognvit Ughellus, pro islic buisse reait Codice sui cwnobii SS. f^incentii nominatis invcniens alios, eodem quo . isti se- et Anastasii extra motnia. dtssent co/legit tempore, sedisse demonstratos viiii, . Terita denique 10 Quartam f^ilam ex prioribus Joannes pars capitum explicat fiistonam Transiationi* secundx^ DE secmdx. sub Eugeiiio S. ZENOBIO EPIS,C..1-L0KENTLN0. ille ly : ad quim piirlem sic ultimam Lati ne r«/dimw- prxlniur, ul exaisalos velit prioru^n tluarum jiarlium iugenii, errores, si guos incurreril /ler imOecillilalnn aut Urbem fleve- D summo Zenobii et a S. Amniens Ambrosius, Damaso Prai.-^uli broslo comsanctimoniam et sapienliam patefecit quam ob rem wendalus dam dilectione adslrinxit. Nempe ad : velerum liuijuarum scriiiiurariiiiique imjieriliam hieverosibi crcdi pelal ul lei.li ucidalo, quamvis tum adliucpuero. Ergo piislniirratianein Lalitiam.ujoanue Daiiiasuseum ad se accersiri fecit, etsecum manere Papa constituit. Cum autem quadam die Damasus S. Damaso, Areliua sumptam, Irunsfere.mus elium atteram, accep- tam a Clemenle Mazui; utqiie ilasperammnihilomis- proficisceread ecclesiam S. Marise trans Tiberini Prajfecli fi- paralyticum tur, el cum eo Zenoliius; oblatum sibi curatlium, paralysi dissolutuin, oratione sua Zcnobius restituit sanitati. Certis sum iri, veritiilis quod a nobis maijnoperepossUdesiderareleclor, maxime cum in suo fonle scrulaiidx curwsus : autem ex causis a summo descripta accedel novissima Trumlalio anui Miici.xxxv, tesle et tolius islius uclionis panicipe, Illuaboculalo striss. ai- Hevereiidiss. Pontifice Constantiiiopotim legatiis directus, id cuadimjus gratia inissus fuerat, fideliter et solerter plens, remeavit ad Archidiucoiio /•loicnUiioLudovi: Urbem. 3 Intereaaccidit ut Tbeuduru Episcupo Moren- co Slioizio. Caroli SenaliirisfiUo qu eliam lulioccasione ciirunit recttdcndiim, cum siia iitmdum Pnefnlione, Fi- lum a Clemente MazM oliin ediiain, sed absque dwisioiie Partmn, nec uli iis per Cupila continiia quinquaginla dednclam; erroribus repurgalum, quorum caiisa minoris liorijbttius, luce subtra.Jto, de siiccessore elipendo Episcopits postulatus a non modica controversia et contentio inter Catboli- Florentinis, cos et haireticosoriretur propter quod, ut riveni, Uaniasns Zenobium destinavit ad sedanduiii tumultino de hac : tura. eam rum faciebat Fincenlius scienlissiinus, in Florenlinarumre- obviara egi-essus est, Eo autem appropinquante Florentiam.populus euni cum luulto honore suscffiperunt, operede UccUsia ctEpiscopisFloviso : cipiens. Qiicm associantes ad ecclesiaiu usque, cla- reiilinis, nobis necdum quiis e.lium errores eriidila mare un.inimiter omnes ster Episcopus. Sed hoc telligens, ail Zenubius sit noin- ad nos epislola nolavil /Intoiaiis Magliabechius. AdUo omnino recusaus, onus ejusdent Translalionis eliam memiuisse eruditum Pre- eum qui misit illum regressiis.nuntiat sbijlerum Caroltim Mazii, in Ilulaa Vtlir Zenobianx epilome, qtiam coviiiiituiciivit, iiobisciim praiaudulus Magliabechius suppresso Auclons iiomine recenler ex- Magistratus autem et iiopulus adDamasumdirigunt. asserentes, E solennes oratores c\ omnes unanimes Zenubium petere, nec ad alium se nil agere posse. legre concessus. ciisam. declinari in ; obnixis precibus supplicantes, ut ipsura dignai'etur. Restitit Pastorem suum ooncedere VITA ANTIOUA a S. prinio sumniusAntistes, sanctissinuim viriinidoleus a se scparandum. Tandein iraportunis devictus precibus, exaudivit ad votuiu, ZenobiuniinstiluensEpi- ,\ntoninn Archiop. Kloronl. niodice in(crpolatii. ex epts Sunniia Porentlltui Ilistorialt TU. x Cap. xii. scopuniFlorentinum et licet invitiim, quasi invitus ipse, Florentiam adexequcnduin uifioiura Pastorale transmitlit qui sumrao cum gaudio et veneraiione : : susceptus, inthrouizatur. \_jn\ niiiniii Zenol)ius, l^nilifex Fiorentinus, luce 4 Non diminuit. sed adauxit indies vir sanclus nobmt/us sed GentlHbus nalus. iliviiiailliistratU!', Ecclefiam irradiavit, pra-cipue in niiraculorum glo- virtutura operasancta, gregem suum p^scens verbo et saiictitatis exeiuplo; Tiisciiu partibus, sanctitate vit», ria, doctrinae praedicationibus ; snnctissimam vitam instiluil. uec iioii et iloctrina; gemnmscientiaprfflilitus, eiiita insistens et audientia; Confessionis haereticos ra- licet opuscula rainime pusteris reli(|uerit a. Hic igitur nuljilibusparentibus, sed gentilibusortus, confntando, exhortationibus remissos ad bona opera excitando, discolos etpravos increpando, tionibus patre Luciano, matre Suphia Flurentina, duxit ori- pauperibus ultra tenuitateni victus gieiido. sui omnia tectus lar- ginem. Puerilibus autem annis totiiis pliilijsoplii.« apiceni, litteris traditus, ad Carnem domabat abstinentia cibi et potus, ; acuto ingenio et studio quaiitura valetudo pernutferet cilicio : sub au- cum SS- Eu^ cjcnio et ingenti, temporebreviori pervenit. Cui progenitores tuuica, jejuniis et vigiliis inlrerebat teni et orationi Crescentio: cum piielbim pulchrani et nobilein ;etat,is ilesponsari pro- contemplationi cum Maria intentns, ut ap- curassenc, vigesinnim su;e genli; carnales ipsc renuens niiptias, ' annum jam animam attinsiiani tiiis eis vacare valeret, cutn sanctis viris l<;ugenio -\rchidiacono sno et Crescentio Subdiaconu, in ecclesia S. Laurentii, quse hinu nni viro Chrislo ilesponsavit iu stani, (iile, virginem ca- baptisu um ab Kpiscupu civilatis et devote Theodoro tamen bat. !S erat, vitain quasi extra muros, prope eremiticam servans niane- bumiliter eiMrfrm couVfr- petens suscipiens. Audientes illud parentes. furorerepleli, cum curailivasuoruni, .\d divulgandam autein cjus mirain sanctitaperegriiix miilieris pliiim tH batJlizatus: Pontiiicem contunietiusis vertiis aggi-ediuntur et miflis. Seit adstante Zeiiotiio, et jam divina gratia in tem, et doctrinie veritatem coinprobandaiu. inulta eo niirabiliter operante, talUa verioonis suavitas in labiis ejus diflusa est, ut miracula per eum, adtiuc in carne positum, Dominus operari dignatus est ptures enim mortuos siiscita: resuscitat non solum eonsanguinei dinnttereiit, sed et relicto vit. cunceptam indignationem gentilitatis errore et ipsi Nam cum quaedam nobilis Doinina Gallicana, ad limina Apustolurum visitanda pergeret, uiiicum tilium Baptismi S.icramenta sus- secum duceiis. debititaluin exitinere; audita ciperent. Cteticus factus. sancta seculi vanilale conteinpta, to- viri faraa, eum commendatnm sibi fecit us- t Zenobius vero, tumsediviuis mancipavitobseipiiis. Clerieusfactus, [Kpiscupii autem adtiitrens, creatiis est Canonicus ecclesi» cnlhedralis :] que ad reversionem. Infirmatus auteni adolescens. feria secunda post Pascha diem clivusit extremuin quaiido tunc actu B Zenobius cum ctero et populo ; etdevirlute invirtuteramira processionaliler incedebant [d inajoris, ad ecclesiam S. Petri : ceterilate progrediens, in : Archidiaconnm ipsius basilicic est assumptus faclus omuibus sanctitatis specutura. et retigionis ex3iii|diiui. Krat enim in oratione assiduus, prsedicationibus deditus, disputationibus hajreticorum et Arianoruni veiiena propulsans, caritate dilfusus, tiberalis ad pauperes, et omni probitate conspicuus. Traiisieus auteni beatissimus vir Ambrosius, c Mediolanensis Antistes, per nunc observalur fertur emni ipsuni Pontificein triduanam illain pi-ocessiosicnt etiam nem post Pasclia instituisse, ad Dei misericordiara implorandam erga indigne commuiiicantes, et erga devote snmentes gratiara conservandam.] Sedetinater adolescentis, ea die ab Urbe veniens, Florentiam ingressa, percepit Hlium suuin ad Domiiium migrasse. Hajc autem, elsi animo consternata, iiitei tamen niagnanimitate suflulta, delunctum filii cada- Florentiam, Zenobiuni ipsum visitans.ut virumperfectuni et doctissimum sibi intiuia et faniiliari qua- versumi fecit; et copiosa turba eam sequenle, sibi corapatiente VIGESBIA QllINTA MAJI. compatiente, accedit acl S3 astileruiit • locum. ubi audierat sanctum perve.iiens. qui ctuni virum virum adesse. Qua; ad fum jam de stea supervixit ea infir.nit.iie dicltur Albi- f,.|iriter in zorum cum vellit, Cler., procedebat, cadaver filii ad pedes crines di- Posti-enio . intimis, Sanctis e Eugenio Diacono et Cresceutio Subdiacono, quasi servaiis vifain a S. Ambrosio eremiticam, habifabat: iu ciijiis congregatione suus invisitttr infimus Prsesul .\mbrosius pro luagna parte poris teiii- furore p'iter et mater deposito, ad pedes Episcopi se prosternunt, baptismuin iucontiiienti sumunt, laetitia benedicentes Zenobiuin dierunt. cum suis sumina re- affeotu ordinaliis instsUI pr 3 PrKsul sauctus ipsum aliquo tempore secura maximo tenuit, Clericum et Canonicum Cathedralem fecit, et slatuto tempore ibidem in Sub- permanebat, et multa ibi per utrosque unius cordis et vitae Deus miracula faciebat. 7 Ejus audita fama, quadam uiagna et nobilis Doraina Gallicana, Roniam magno iippanitu pergens, eura visitavit; etsumrae ipsius iediflcata sanctitate, quenidiim suum debilitiitum ex itmere filiura, iter suiini catioui; diacouum ordiiiavit qui sic perfecte vixit, quod Archidiacono viain carnis uiiiversa; ingresso, eum : ad Arcbiiliaconaleni qnid potuit davit. siiaj sibi dignitatem promovit : et quid- perflciens, commendavit. Secunda dignitalis (oniniittere, nim tar- igitur feri'i Pascha', Ex tiinc vir Dei, prajilicationibus et dispnta- cum Clerii suo et ; iniu-e ad processioiiem populo ad ecclesiam S. Petri luajo- cum ex tionibus ciuitra liau-eticos viriliter Tita) sauclitate insistere cEpit, ris perrexi.-set Domina prsefata rediit, et fllio quod pra^dicabat ostendere, largas sibi victu scopatum gaudiose consolari cum suo sed ipso ad Epipuerum morpergit : luum. eleeinosynas servaio parcissimo pauperi- absente tune expirasse filium in adinveiiit. bus distribuere, nil de crastiuo cogitare, eruditus Evangelica veritale curavit. Patrem sanctura nit, quiirit, ubi sit novit, crines vestes scindit, ulnis fllii depocorpus sumit. et . 4 " .sulis Qiia; cuni ad nolitiam alnii a .\inbrosii PraiMedioianensis Episcopi deveuissent, ad eum ^""1™'«)"« s« '^'''i "iiione conjunxit, et quid invenerat et qualem, summo Poiititici referre DaeaiuraUiima«o.maso mora deposita non ueglexit. Qui confestiin pro eo misit et comperto quod niliil audierat re- "«"".^"[t ''^"'' cum comitatu miigno obviam pergit Ut ei reverteuti cum fletu irremediabili obviavit. ante pedes ejus corpus ponit, et sibi reddi vivum suum natura fletu doallegans ad sui do- ad mafris augmentuin, quod unicus, nobi|.is, ditissimus, preces. amicis, etconsanguineis altus, coiitra voluntatem illorum secum ductus uude, nisi sibi restituat deposi: lorosissirao humilifer postulavit loris : speclu eorum, qua; inipsoprobitatisvitajacscientiie ; tum VIGESIMA QUINTA MAJI ss e.xoravit. A ium penes sed ibi se factum, in propria redibit miseriu iiei-petuo permanebit. Sanctus nnmqHnm ad et eum tuum git perfusus lacrymis : Ubi sit, quajrit D A. illuc acccssit t,.lun, conqiiiissiitum velut attonitus, spicit, Clerum populum hinc inde pro- cum equo inor BLVSIO .MSS. genufleclit versus pi.rtes Orientales, cluusis in manibus rlere cwpit, coelum oculos erigit, dulciter orando super corpus sigiMim Criicis fecit, et nanus super capnt ejus imposuit et ab oiatione : juxta exaniraeiu dedit: a EX qua surgens, qui fueral mortiius , sanissiraus sur: rep.-rit: orationi so surgens, puerum dulcissimuin matri donum, quod sanctns Antistcs miserat, avide manibus suiiiit: pluribus dichus secum fuit, ot quando placuit «d dirigentcm sumino cum gaildio suis restituit, Po, reuieavit. pulus totiu DoiniiHMn Iniidando, Episcopuiu ad Hpiscopatum, prKcedente ipso resiisciiato, reduxit et 13 Dnniina qua-dam filio domum ad propria rej^atriavit. Domiiia vero aliquibus dieliuscum rriesule stetit, et uua cum puero et gente sua ingeuti gaudio redire curavil. in sct ; cum quadragiula vicibus suo, infiruio gravifer, uiia nocle poluin dcdis- n tlmnne nec sic, casu aliquo potuin pctcndo, quielari ob$cssum tt~ , noctcipsam iieriiiittcret; Franciam pro- hacnocte tibi nomiiic sume, qui illacomiuota: Qnaterrlecies potuiu porrexi, asseruit: nuucdiaboli lc pujsidcat, tterat ex Patrimonium in paupens dMrlbull: Suis igitur gnnitoribus, quibus erat nnicus viam universas carnis ingressis; cuneta patrimonia qua; pnssidphant vendidit, et pauperibus erogavit , (|Uo ine quiefari nulla rafione pcriuiftis. Suinpsit, ct mnx iu eum tise- salvo quod in possessioniiuis magnis, quas h.abebat jure p.itrimonii, apud Passinianum Comitatus I"loreiitia' et F.-suUiua; ingrcssus euin crudclissime vexnrc ccepit. Ipsa vero quod dixerat more raiilerno considcrans, affligi mon ca'pit ; ct licct Pagana, Sanctum adiit: ct ejus miscri;i', sibi provolufa pedibus, ut su:u siiccurrerct flagitavit. dicecesis [ecclesiam] in hono- romS facto expo.sito, hurailitcr irrenieiliidiilibus doloribus Salv.atoris ajdificari fecit /; sicut fecit Rom£e Pielate inntus, siiper l^ Constantinus Imiierator de palatio suo in Laterano g ; et [Clericos ejus] ab onnii onere patronatus perpetuo ut Deo vacarent libentius liberavit. 9 Die quadam cuni a visitando quamdain eccle- dcductum inagua violenlia infiruuun oculos dirigit, orationi se dodit, et facto super eo signo Crucis dicmon discessit : et resfitutus prislinie saiiitali, cum malre baptismum E rivifatis, qniii- surnp>il, et incolnmis domiiiu rediit. siam prope inuros resuscitat atiitm ado- civitatis, versus partes Septempede.^ter incederet 14 Cum quajdam Doinina nobilis trionales , cum suis Clericis que filios, virisolalio dc.^titiila, nsque ad logiliiuam miiltitudini civiiim, defHreiitiiiiii ad tumulura corpus tescentem. cujusdam adolescentis multuin honorabilis, vit: obvia- qui cum decliiiare ntl qnod coufesiim ei facio circiilo eam vcllet, nequivit; eo pedes ejus corpus posuerunt, ct ei seipsis ne fugeret. et ut suum , a'tatem dclicnfe iiutrivisset; et ipsi uiia dicruin cara ct verbis contiimcliosis, et, qnod est gravius, ver//(|„ ,„ „„. bcribus attlixissent; ipsa gcnullexit, daiuioni coiu- irem rabetmendavit et quod Deiis in cos rabiem visibilcra '" ''' '•'«'' , miftat, ita quod sibi corrodaut brachia, luiillo fletu reuvcitaret concivem qui filium suscitavit vidure ali^uigena-, clam:ire ca-perunt. Cujiis excusationera J,",^"'"'''''" et doloribi.s exoravit; cujus exorati.uiem Deiis siue n.edio exaudivit. approbarent, genua versus Orientem flexit. ut oranes dicerent Kjric eleison eis imponit clausis manibus, in caduin eiectis lu'iiinibus, Deum exoravit ; atque concitc surgens secum qui crat niortuus sanissimiis resurrexit , secum cum omni , dum non catenis ligavit; quilibct sibi Ad rumorcra viciniaconfliiit, ipsos non taiuen sic cito quin eorum infer se usque ad cubilum sua bracliia , ; mordicus aunulhirct. Ad sc mater rediit ot licct pagana sanctum Patrem adiit: ct crine soliita, pro filiis catenafis, ad cjus praascntiain deductis, causa populo ivit , et ad propria revertens magno tem- sui erroris exposila, miscricor.Ilaiii postulavit. Qui tcr- pore supervixit. puerulus qiiidam, annorum /i puto quinque, in via prope Calhfidralem ecclesiam resideret, aurigacuin curru illac tran^iens, bobus «ubito versis in furi.im , confestim antc imaginem Crucifixi se prosternit; sanat tt baptlant 10 Cum adstante popiili iniiUitudiue, a maue usque ad itempuerum a bobascontrl- tiam multis hicryiuisorationi vacavit; fatigatus plu- tum rimum surgit, et facto signo Crucis sujier eis. con- : supcr infantulum irrucrunt , et totum cito effugatis dicinouibus, et saiiitati prisfinai re.sfi- riodo immedicabili opiiresserunt. Quod genilrixdolorosa pernoscens, panno involutum ipsniii accepit, ad Diaconem Eugeniiim attulit, ot ut ipsum pro recuperaiida vita saneto Patri ofii^rret, ciiro fielu horribili tutos, eos cum sua mntre baptizivit; et inslruclis, quomodo 1.5 se regcre dcberent de cetero in o;unibus, diimum rcdirc mandavit. Die quadain . , Eugeiiio Archidiac.uio suo gra. .iipplicavit. Hic pie assensit, et Sancti pedi- viter iufirnio, adsfiuto S. Anibrosio Pra?sule, (iji- bus cuni raulfis exorationibusposuit. Qui confestira oralioni se dedif. a qua siirgens secum puer iiicolumis surgif. Eugenius ipsura sumit, et matri gaudiosissimiE resignavit. caecum itlu- dam nova do , . inorf.! sui Cimsauguiuei, ... .' siiio apfatioiie ;iflligi inortuum ,„j,„ „,„,, betieilicta aliqua suajaiiima;, attulit: de quo sic cuipit, quod ex hoc inflrmitas inaestimabiliter valoreui suinpsit. Qiiod cernens Pr.esul Ambrosius, S. Zeiiobio resuscitat minat 11 Dum quidam ciEcus longo tenipore petens eleemosynam, ad portam templi persistei^ef audifis miraculis, qua' Deus per suuin Episcopum faciebaf, una ilierum duin ingrederctur, ejiis se pedibus ad, ; maxime tiare bius, qiiod afflicto , dixit, et qu.id ei providcrct nunservitore Zenodirigil, et nou desinit. Tiinc advocato aquam benedixif, per eiim a.l Eugenio raora deposifa surgat, ef ut mortuiim pcrgat volvens, ut sibi misereretur, devotione ipsum maxima exoravit. Tunc Siinctus, si vellet fieri Christianus. lumiiie recepto, ab eo quaesivit. super eura fundat, sibi noniine impoiiat, secum ad euin vcniat, suo pr.i-cipere non neglcxit. Quo ( Libentis- factoin instanti, qui fucrat inortuus, iiicoluinis surgit ; sime, respondit perfecte : et liis ; dictis super ipsius oculos Sancti conspccfui ut fucrat pra-ceptum) se rediit, et Crucis siguum apposuit vi.su, et confeslim, restifuto sibi ; pr,Tsentavit; gratiisque redditis domiiin quo vixit 12 Cum Prajsul sanctus ultra allum tapsu visitatura ecclesiam accederet, baplismum sumpsil et Christo, toto tempore, optimo semper servire curavit. ( .Upes quamdam multo temporc supervixit. Eugenius vero, expleto mandato, quo.l saiius fecit, ad lectuin rcversiis, ut in sua diceinus Legcuda, paucis diebus interpositis, coelica penefravif. quosdam : dire flentes nmMaf'"" 1"^™dam spondit, suiim consocium reperit qiiomodo, et ad quid venirent petiit. Iiicaut.e, major inter eos rc- pergeus de rupe cum equo prorupit: [di- 18 Piistor sanctus, suum obitum imrainere pra;una dlerum in Cathcdrali ccclesia Cleruin et populum congregavit eos de conc..rdia, in civinosceiis, ; /''«'"<""'"• rexif autera eiira] ad vos, Pater, Prsesul Ambrosius, tafe infcr se .servanda, eis dece.ssum publicavit raullura ; conrortavit; suum cum et corporibus SS. Vitalis k et Agricola; mittens ut ei misereatur, qui aliis fecitgratiam, multis : gerentur (cum iret quod ex hoc non affliad illum, erga quem raultum eis et proflcefer) 5B proflcoret) niintiavit. r. II F.< liis VITA S. ZENOBII EP. FLORENTINI. raln veteris urbis et cnlleiiialn sitii. dictis eo.s l'ontiflcaliter (jiio fuiuc en potiiil, qiir niinc ampla BLtSIO. licneHixit : et arl locpllum, linbitahat, , labore Maijiwnim Ducum ivchtsa initem sepulcris el Itililwllieca urbi fuit [tcste Vil- BX USS. multiplici coslico fletii r'evcrsus, ceteris po.stpositis soluin de ilhistrntnr laiiiii) : primum : traiisitii procnravit. Adstanti suo Capitulo, , cum suo subiirbin, an. /lietinus aililil 1075. pio psallcnte vir sanctiis / ; sumina devotione r-ece|)it f .loiiuiics Amplo in iljidem constru- sacrosancta; Matris Ecclesiar eis Sacraracnta ct« riiori steri". duofleirariiim : eo numei'um . mo- ecclcsiam recommendavit signoque muniens, sur.sum erectis oculis, eoruin brachiis caput reclinans. aniina lica illa saiicla carrie Crucis se nachoriini iustituit qui sepli claustris vitam sub Alibate coenobilicam ducerent. dcposita ccc- g Drleci, veliit a dcscribenlibus postmodiim intrusam, nouagesimo, anno Domini 420, 8 Kalcndas Juuii, tempore Theodosii et Ilononi Inipcr^aluruni]. Cujiis corpus Clciicnelravit fa^tatis m sua; aiino Hodie sub bonore S. Micbaelis est magnunr monasterium. sub Abbate moriacliorum OrJinis Valli.s-Umbr-osa; sub i^egula S. Bcnedicti. parentliesim lianc. rus etpnpiilus devotiono inaxima, condifnm aromatibiis, Est ibttlem rorpus S. .Joannis , Giialbertt, ubi et nos ipse colitur jiixta allaro supradicti l.cvilre S. L.aureiitii qiioquc illud veneriiti siimus et \n , Julii. sepelierunt. 17 In Irmsfatlone cor- Anuo igitur qiiiiilo a dic suir scpulturar, iii An- dreas siiccessor ipsius Episcopali dignitr.tc, con, h /ftc modux loqnendi, pcr verbuin puto videtuv inniiere antiijuiorem oliiincm Auctorem, nec a S. Zenobii setate remotum; a 1/110 verbutenus acceptum Iwc miroculuin i pohs vocatis Collateralibus lCpiscopis iii transfcrrc ijisura s;t, et alia forte plnra. cst ecclesiam Catbedralcni, iii honore S. ,SaIvatoris Ultra Alpes, id Apenninunr monlem, guem ulvnis urkUi altaclit couslniclum, voluit; ct die xxvi Januarii, ut jiropoaiilciii Ejiiscc))i corjuis sasiiit, adiiiijibnit. Ciiiii criim liunicris Pnntificalibiis jincji.^irati etiam Alpos appellant. Id enim nnmen Italis qenericuni est, Montes slgulficons. ftorrn il ferrent, op- k SS. Vitalis tur tur ct el ; jircssl a pojiiilo cecidcruiit ; ; el in casu quamdam ul- i Novembris; iii Agricola, Bonnnix pnssi, coluneorum corpora ibi adliuc servin, niuni, quic tistic iii , jilateajuxta ecclcsiaiir S. Joaunis Hajicorjiore ecclesia S. Slepliani sed nim iuieiira : , variis iiiliil «lat capsam cuin constrinxerunt coufetola- iisque insiqiiibiis parlibus atibirxislenlibus vetat aliquai etiam csse l quare quie ulmiis, contacta sic a corpore sancto, sliiii jiiirticulas a S. Ambrosin viissas flores et folia cniisit, ct fliii'ida illo , anno floreutiam. Ilsec plirasis nnlat liler perdiiravil. Gcnles siquidem nb devotionem ; Auclorem, medii, ut snmmiim ccijrapbo Stroziiano eijent stirjiando, supradictam arborein deslruxeruiit , sed , xvi. in Florentini inibi erigi ne tanli niiraculi dcperiret menioria Deeraut b.rc in , ct coluinnam niarmoi'pain cum Cruce dosuecclcvia^ correclionc, qiinm supra dedimns. (0nonicatus rt H per jiosita receriint, et sic fore pcrpetuo decrevenutl. (^nm vcro ad valvas jiopiilo iiituens, ip.'.a devenissent funitantur. nullo inodo intrcmitti potuit. Qiiod Episcopus ciira APPENDIX Miracula post aiiniim jici-. Clero cl cuuctis nsseuticniibus de- patrala. Ecclesise, Clericus posl intermiKSant vovit, sc in ccclesia qiii nuinerum duodeciin Caei de.^.erviant, nonicorum pnsiluruui, competit fliinasseut, l'ra.'siilis iii prout su;e \^um qiiid.im « C.rnonrcus Cathedralis digiiitati. Qiiod cuin omnesproinissiim con, in niediciiia Magi-.ler, qiiemlara sibi c.irissiniuraCle- sanctuin corpu.s tuleruiTt et et ricum, gravi detentum infirmitate, halierel; : eum desi- ubi nunc est altari honore debito collocirunt: , B. Zenobio assidue commendabat ceret, steliat. medicinam sanatur. et licet hoc fa- ilisani dieiu, sicut Dcpositiouis in Officiis divinis tamen a i-eniediis silii medicinai nulhitenus celubrein (irdiuaveninl. Quoii cuin uihil prodcsse conspiceret,omB. Zenoorationi nia nredicinalia dimisit, Deum solum cum ANNOTATA. a Illud brnsii tiuns. , bio curare proposuit. Undo quadam nocle contigisse sub initium Epi.^.copaius S. AmAre- ante altare B. Zennliii se dedit, et precibus humilibus ejus suffragium postulavit. Cui sanctus Praesul, Pontificalibus albissinris indutus, apparuit; et ijisius adeoque circa an. 373 tndicat Joannes quod auxilium cunr curis medicinalibus pernrixtura nuntiavit. b Silvnnns Ra-.iiis, die Assumptionis Beat:p riae, Ma- iraploravit, redai-guit; et scd xx sna conjectura. ; desceirderet, ut MS. Stro:.iianum, repulsus scilicet MS. Florenti- et domum i'ediens, quod eura sanaverit Jum Qui confestim consurgens ipsum perfecte sanatum, quem : num, Completis, [avent S. Antoiiiuus, rebus: qnod maiiis placet, et Jo.iuucs Arrlinus et Razzius. iu extrenris qunsi laborantera diiriisei'at, de quo Dicitur apud Joauucm, dnos, a d.iMrronibus miserabiliter obsessos, corMin onini pnpulosua oratione li- adinvenit laudans, ut acciderut publicavit. 19 Quidain Clericus/i, noinine Claritus, servieus Deum EcclesiEe Catbedrali, qua Pra'sulis berasse, ct sic errorem et bieresiiu repressisse. d 7/1 MS. Slio:.i. uliu inunu insertum : Cui etiam sancti corpus aiiostema iju- quiescit, die quadam apostema summi horribile in gula ha- luris ciiratlir, duo corpora Sanctorum Marljruiu pro dono bcbat, quod inridi deberet; El slri [quia judicio] niagi- siiffi Guidonis, inedici de Aretio, sibi pr'aedice- ecclesia>concessit, quio in inajori ecclesia S. Salva^ toi'is collocavit: quoruin noinina Abiion et Sennen. batur quod per natnram saliiti evadere iion posset et ; ex more denti anirnaj sua; pr'ovidit, Kecondita niajori rentiiio, aiitera sunt in cupsa plumbea, apiid nocte preecemeritis Dei flelu in altsri dieiii fiendae incisinnis, cjusdem srd ante altare se Prassu- ccclesia,^ De.simt liwc in fit .MS. Fln- lisalnri pmslravit, et enrumdem menlin sibi miserisri suis Joauuem AreJulii, adliiic eleinentium imploravit. Fatigatus linum, Clcmentem, alque Ma:.:am. Al Raizius nomiua .Voili/riim 11(111 aprimit. Coluntnr ipsi 30 mimi autcm prxtciidunt se eorum corpora multo in Roliae.c- oratione, .somno corripitur, et quod peliit sibi null.atemis denegatiir. Nam subito ei gloriosus Pater apparuit in albi.ssimis fecit, et bere iu ecclesia S. Miirci, sed et vnrias iu variis clesiis ornamentis super ipsum ut .sanus Reliqiiias : quare siguum Crucis surgeret imperavit. , tiihil obest , quo minus ex lis poliieril partieipus.'e et Zrnobins. e Sunt Eugenius yiprilis, liitic bi , ambo Marlyroloijio Romano insrripti , ad »9 ad quem diem liiijus .\cla iMtmiis. Illa autem parvael ejrlra urbem S. Laurentii ecclesia, coiisule- u(/ i7 Novcmbris; Qui excitatus incolumis surgit, factiira exprimit. Deumqiie laudaus In Sancto suo, terapor-e uiagno in Plebanalus officio ecclesia; S. Joanuis de Floi'entia sanctevixit, et ibidern minavit. Crescentius suam vitanr felici exitu ter- 20 Sacerdos quidam, nomine Lapus, sui altaris devotus VIGESIMA QUINTA MAJI. devotus minister et servus, duin elevando lumbts Iractus sanatur 37 in quoddam ligatus tenus sivit, curaponiiiue ei niodum, ut sacrum cainterim D '.. lignum deecclesla causaordinandi snum : festuni, in put supcrponi potucrit. dum Presbvleri ULASIO renibus Iractus. esset deductus adlectum; duc a medicis, graviter risSanoti, sic aiiligi coepit, eo quod in Vespe- Kvangeliu, tttque lu- EX MSS. attactu sficrt strali aqun ipsaui aspergebaut, sicut inUlibus fieri capttis luertt rccitalnuit Orationes et solenuibus, esse nequivit. Nocteni consuevil. Tum, inquit Ambrosiiis, ego ipsain flxius eodem mo liberata. usque ad horam matutinalein in flelu et dolore mullo deduxit quare sibi Pntsulis amore Cliristus gratiam non >ubti'axit quia subito minficis pra>pnratus [ornamentis) Sanctus apparuii; utque surgat. et ad ofiiciaudum pergaf cum aliis in eccli?siam, priE cipere uon negiexit. Qui stalim iiicoiumis surgit. in teniplo ad oflicianduni pergit. ('lenim in admirationeni ina^stimabilem duxit. qua; acta fuerant exposuit. et quoad vixit ei fideliler deservivit. ; : mento temporis quod, sacro cranio posito siiper caput ejus, statim mansueta rf ddita sit iustar ovicula; sequo huiui collorans qtiasi ad dormiciuluni, statim ut eam cooperucrunt soporata est et post aliqu:uUum somnum fuit ; iutueus, vidi ; experrei;ta, sana et salva, ad Dci lionorem et S. Zenobii. IIoc autein, dixit, viderunt duo Presbyteri etduo res Olerici, et quam viginti secuhires, nos ibidem adstautes craiiuis plusuporne vero per feno- il marilus coiiclnntuT v^ori. licta, Cum (|ua;dam Domina f pulcherrima, derecontra Deura et justitiam, a viro sno luisset, ejusodium in stias ascendiu'ant plures quam fabricaj centuiu, occupantes quemcuraque angulum et in Angliam perrexisset; in festo li' Zenobii ob sui viri memoriam graviter flere cuepit, et in boc fletu ipsius invocare mi.'-ericordiam non liora ac procurrentium trabium, qui audiebaut horribiles ululatus iiifirmae et oiuiies viso miraculo laudes et gratias dederunt Deo. Amen. ; posfponit. Subito die ipsa et cjus eadem, cor viri amore constriugitur. iter confe.stini arripitur, sociis, aliud 24 Dixit etiam, atlestantibus quoque iiiiraculuin sibi iisdem dunbus paiilo ante faotum item paiilo aiite ener- Flnreutiam alisque ulla inora revertitur, milia utriusque sexus Insttper in IIS. rialico et sun) con- jugi .iraore inieslimabili conjungitur, et solennis fa- eorum sancla uninne jucuna Blasio Prtsbijlero relaiis, fuisse hoc modo. Paucis diebus ante hoc miracu- gumenus, lum, cumilluc inductus esset euerguiueutis, etadju- E ratus hostis utexcederet ex illa crealura, dicebat : datur. His miracntis , yiacet addere alin duo, ex veleri MS. D. Italico, rep,'rlo Egrediur egrediar omnino. Quaudo autem? Jam jam, responilebat vel. Equidein nescio, vel, Egrc: ; apud ssepe tauduliim Carolum Slroizium Seitatorem.in lilleris diartaineii ; etsic deridebat ndjurautes, donec inanut in Cotlice I0G4, sujnalu H datum Junii, fecit S.Zeniihi illud ei e.^t, signum sui egressus, uuum de 22 Anno mccclxxxmv, tresocitlati testes die xxx niultis, qiii ibi accensi stabaiit, cereis extinguerst. hobius seqtieiis miraculum, pruiit narrant uarravit Cum autem raoras neoteret, capiti ejus imposuerunt ; .\mbrosius Picforis.filiusU. Santinaede S.Joanne.et crauiiim S. Zenoiiii ipsum asseruit ut testis de visu. Diio autem juvenes mansuefactus se reclinavit super terram, ac dormire ccepit. Eodemque et subito honesti, iliius socii, etiam majori constantia oadem teniporo cereorum uuus taiii luriose extinctiis fuit, duo miracula affirmaverunt, idque in capella S. Jacobi ubi iUos audivi ego Don Zeiiobius, qui et exa; ac si duodecim : folles simul fuissent ad flatum cien- minavi eos, audiente sic mecum Fr. Ludovico, quem : tunc docebara cantare, et Fr. Laureniio Pictoris adhibiti al.que if.a eliara isle .sauatiis fuit, ad Dei sanctique Zeiiobii lionorem. Stepius autera paria atque etiam majora miracula contingiiiit per inerita S. Zenobii : dum autem reterebnt. Mulier de Porta Florentina, a malo diemone in.ses.ea, a patre et matre aliisque consanguineis suis conducta fuitad S. Zenobium. Hatc mox atque pervenit ad angulum Palese, et eminus conspexit ecclesiani S. Reparata;, intellexit daemoquott meminiqiie milii quod reddiderit Inquelara puero muto Christo sit, dictum a Sacrista, unde gloria : et matri ejus Marise Virgini. ANNOTATA. a iliraculum hoc in sequenti Vila oculis scriploris, post dicititr factitm iib anno nium quid ageretur; in terram, tius ' : et mulier subitn se prostravit tola- 13S4 addttcta cum ululatu et indiciliili alteratione persons nam aliorum vestes mordebat ac annum 1200. cerabat, usque adeo ferox, ut duodecim homines ali b II oc et sequens miracitiuvi dicilur a Jiiartne Are^ constituendi fuerint, qui eara apprehensam vinlenter lino, fmtraliim tempore Francisei dc Cingulo, Episcopi infra : inducerent ad S. Zenobiura. Ita ab illis protracta est in sacristiam S. Roparatse, me semper praece- anito 1323 ad 1341. Nos lioc ilie Clariti Vidici- tam, taihijuom Beati, ditbimus tur aceidisse an. tn liac aulem res ^ dente, inquit Ambrosius, ut miraculum fiituruin vi- derem. Elenim flrmitei- prnposuerara veritatem rei propter multa miracula meis ipse oculis contueri , quse valde ruriosa, celebrari antea aiidiveram ait : ideoque intenta 1318. Porro idem Franciscus /IretiAreliito lesle, caput S. Zenobii de marmorea nus, Jo. capsa extrahens. pulcherrime exorriavit. c Ifoc miiitculum ab eodem Arelino relcrtur ad tempora Francisci Tiulertini, qui sedil ub aitno seuiper in ipsam tenebam luraina. Dein prosequens : 1343 ad institutam narrationem Statim atque inducta 1336. fuit in sacristiam, uni eorum qui ipsam attraxerat verum dorso est, acsi fuis.^et raortua posita in numquara valebaiit eam sicdispoquidquid agerent, : VITA TERTIA a Laurentio Arcliiepiscopo Amalphitano, prout referri audierat, scripta seculo xi- uere, ut capiti ejus imponi posset caput S. Zenobii: ideoeam deposueruid no sedecim in in pedes. Sed licet viri omni- hoc fatigarentur, et capillos ejus qua- drifaiiani partitos totiderahomiucsappreliendisscut, Fx MS. non poterant efficere iit se in genua quantoque magis connitebantur, tanto stabat erecta. dimitteret illa : Codice Cardimlis Barberini, tione UghelU. et edi- rigidius PROLOGUS. melius potuit, 23 Tandem tamen, ut adaptata cum esset, et caput S. Zenobii efferretur ex came- rula, cui existenti in sacristia inclusum erat; mox Jlortatui vestraj dilectionis, amabiles Fratres, auditum mentis accoinmodans, ita virtutes et miracula Aiictor ^lijlo modisto. ut ipsum vidit. tanta cum violentia se prnripuit a communis PalrisZenobii proposui Christo duce rigere, quatenus di- rit, Iiac illac manibus teuentium, ut omnes in terram prostravedisjectos; et male excipiebat quotquot audebant sibi appropinquare, vere dffimoniaca. Domita nihilominus aliquantulum, teneri se quadam- pntius sirapliciuin mentes ad pro- genii provocem. fectum spintus, quaiu sapientiuin cor ad acumen inCum sit euim numerosa populorum caterva, quse minus insudat philosophicis studiis ; et Maji T. ri 8 rarissiraos S8 L.UB. AUAL. HSS- III VITA S. ZENOBII EP. FLORENT. dicaiiiine, A. P. RX dialecticain rarissimos esseeonstet, quilus c-ordi sit ojiortet utique nos, qui per.scruturi subliinitatem plurimoruin saluti consiiliinus, eis potius qiii multi ; calorem liis cum dapes ei subtrahuntur, mortiferum subministrantes; idcirco jejuniis et vigicaritatem, sunt, quam paucissimi» proviiJere. Eruditissimis er- artus suos congruentissime castigabat. adjunglt 4 I'ra,'terea virliis caril-ilis in eo sibi proprium rego quiliusque supplico, quatenus illius ciiritatis quserere coinprobatur, miniscentos, quai sua iion utentein seriiiousitatis et qiiodammodo simplicibus audmiit, ut fraterna; nibus me imparem patieiiler comprobeiitur pTOfert mi- utilitatis aiiiatoiv» existere. iNulla racula sacts protiata, vero sitcuiquam, ileprecor, ambiguitas de miriiculis describensancti viri. quai liic siint fautore Uomino quodamniodo constituerat habilaculum, ita ut vere posses dicere; In hoc juvene, caslitatis et geminse enim dilectionis amatore, Deus utique requiescit. Cuin abneget dieere, Deus caDeiloquus Evangelistanon ritasest; et, Qui manet iii caritate, iii Deo manet veridiceastruat, et Deusmanetineo; Paulusquoque eos qui caste vivunt templum e.sse Spiritus sancti; constat utique beatissiraum Zenobium, eiusraodirepletum virtiitibus,Divinitatis habitaculuni extitisse: Joa. I 4,16, 6, 19, Cor. da : quoiiiam parlim illa diilicimus u personis gra- oninem Tusciam hodieque ad rutilant, ut infiJeles hora claudere, et fideles laudem Christi cogant quodammodo reserare. Qaavissimis, partim vero |ier literiiutem sacratissimis virtutibus unice viguerit, hinc maximeclaret; quod semper existenti feliciter adhaireiis Divinitati; viva, ut ita pra-eipue cura lanta; raansueludinis tanfa;que huini- mausuetudicustodem, ap- ncm, humtUlilatis, quam constat esse virtutura tatem, probarelur, ut quaiii specialiter de ipso dictuin esse dicam, miracula, ad /.cnobil saticWatrm dtmonsfran dam. • per carnem siiam liumanitnte mortuam doiiiuiistraretassidue. Argumontuin igitur trahentcs ab eflectis, agnoscimus eum quondam virtutibns fli.ruisse: qui nunc in coolo degens, aridilatem noslrarum inentiuin miraculorum siiorum la:tifluis exliibitionibus irrigat. perficit, Super quem requiescet spirilus meus, nisi super Zenobium, humileni et quietum, et trementem verba mea? Nobililale siqiiidem carnis, qua diciturpric ceteris enituisse, calcata, sic menlis iiivideretur; genuitate pollebat, ut in coelesti curia jani tunc esset aureis littoris insignitus. Quain vero liberalis iu Isa G6, 1. dandis eleemosynis, et quam pius pauperum hospes Effectum namque est qiiod prajcedens causa ul dies, quein .solis ortus emittit. Cuin ergo E fiieritin Domino, brcviloquio .stiidens, oraitto scriaolTectum collectivum, sicut aiuut, statim dicerc; quia pcr prudens lcctor, in laudc quam prsmisiiuus earitatis, hoc valet pleniter intueri. Ncc enim carilatom, qua Dcus proximusquc diligitur, haberc putandus est, qni, ut Evangelistas scrmonibus utar, tuiii, cr^a pauperes. clarilalflin miraculoruiii cjus jugiter experti fuerimus, quid aliiid iiobis intelligi dalur, nisi quod virtu tum peniiis ad ;ctUcra sublevalus, soli justili» Celi- I Joa 3, n citer sit coiijunclus? lllius eiiiin efficacin, virtutibus euin fuisse cis. aslniit. signorum vivax repletuin nun modi- \iderit fratrcm suum neccsse habere, et clauserit Virtutnm vero possessio, vitioruin maculis indicat eum cunctis modis caruisse. Duo quippe inter se contraria (sicut aiunt) uni eidem subjecto itasimul inesse nequeuiit. Sed proceraii satis est : viscera sua ab eo. oporis cst exhibitic. Gregorius, scdis su« Probatio quippo dilectionis (ut compar, miiabiliter edocet) /n Episcopum efectus. que favciite Doraino vilam ejus enarrare aggredior. 5 Talibus igitur virtutibus pollcns, cum plurimo tcmpore ininoribus cssct contcutus officiis, in ecclesia Florentina, defuncto ipsius loci Pra;sule, non CA1'L'T I. solura a clero. sed etiain ab universo tatis ejusdem civipopulo. solcnniter ad Pontificatus apicem est S. y.enobii sancla adolesceniia. ViiHiites Epi- electiis. Ncc vcro ; licuit ci rcuiti vcl obsistcrc istius- copales. /jennbius, I'uer Ittterls et vtrlule Klorcntinffi civitatis indigena, non so- quoniam, ut pra-fatus suni, ita modi clcctioni aiinisu oranium suorum concivium fuoconscnsu ct rat piislulalus ad ejiudcni Ecclcsiie gubeniacula, ut p;ilam darctur intcHigi, diviiiiuis fui.ssc luhi carnis iirigiiie : nobilis, sed etiiim mentis iiige- cum ad ejusmodi et ordinalus, tmbuitur uuit.ite chirissiiinis extitit. A piierilibus etiitn aiinis offichmi invitatum. Vidcns itaquc divinisjus- divino se famubtui mancipan.-:, diosi.^simusenituerat, ut, ita lilterariim stu- sionibus nec posse necdcbcre pcrtinacilerobluctari; studet humiPrffisulatiis Iiiinulilatis miles esset futuriis, in quam validissimus ipso quodammodo sui Christi tiroci - quidcm officium canonice sumpsit, scd gratiamsibifaniiharissimamnoiideseruit. lilatl, i moribus adornans adhuc acerbam aetatulaMi, de virtutibus ad virtutes insigniterarabulabat; ut nou dubitares in Sion nio denionstraret. Deniijue nmturis Prodcssccnim raagis quam pra^esse eiipiens, ita se cunctis humilliiiium exhibebal, utuon esset ambiguuiii, qiiiii assiduus auditum mciitis Evangclicse sententia; Deum deiirum feliciter esse visuruni,qui viani luansuffi coinmodarel, in qua videlicet dicitiir : datoiuni ilivinoriim tam celerrime decurrcbat. Discite a mc quia mitis sum sibi 3 Cumquepueritia,' adolejicetis nissct ad auuos puberUitis, decurso terapore pcrveagnovit sagacissimus vero dilcctione clerura Tanta commissuiu acrcliquum et hiunilis curde. Mallh. 11, iO. et dtlectioni cTija tt omorccaiti- adolescen.s, non iUo quo Cliristianus sui corporis tendere desideria, ardnr properare cupiebat. Sicut pnpuhim dulcifluus ainplcctcbatur, utquisquis corum daimoiiiacis aut luimauis fluctuaret angustiis, ad illius Clerum populum • solameii vclut ad portuiii tranqiiillissinium enira egregius iutonat prajdicator, Caro concupiscit adversus carnem ; festiuarel. QuosiUedulcitursuscipieus, itadiviiiarum adversusspiritum, spiritus ;iutera Scriplurariini solabatur cloqiiiis, utgaudcrent istius- et ha>c sibi inviceiu adversantur. Videamus igitur, modi Patrera coelitus esse Iributum, qui filiorum quid Chrisli miles coiilra istiusmodi couflicluin peregerit; ut agnoscamus, eum in hujus vita; stadio discrimiiiibus mirifica dulcedinc subveniret. Prolixo quippe, sicut pra-fatum non carnem inedta inediis subjecit spiritui, ut divino adjulus auxilio, a domat corpore suo non subjiceretur ut famulus, sed e diverso principaretur ut dominus. Castitati igitur dans Job. 31, 1, in vaciio decurri.sse. Tantis ergo carnem suam est, temporc disciplinis insudans ccclesiasticis, sub aliorum rcgiminc optiine didicerat unicuique hinguori meutium congrua serinonis medicaraina subrogare uicriloque praiessi; poterat, qui congruenter subcsse didieerat. operam, cum Job iii in debilitatibus iortissimo, dicere poterat, Slatiii corde me:). ut no cogilarem quidem devirgine. Noverarenim, jaiu diviuis apprime litteris eruditus, pudicitia; virtutcm esse pra: ceteris amplecleiidaiii 6 Si quando vero secularium potcntia quemlibet subjectorum injiislo judicio comprimebat, non a potentihus verebaiur audactcr illoruin nequitiam rcdarguere ixijuste sibi : aflli- tamdiiuiuc lacta qua dilapsa virtutes reliqua: fundiScd quia nou valet igneus ardor extiugui, cui lignorum pabula jugiter a^dminislran: tus extirpantur. quadam commixtiunc severitatis et lenitatis insistcbat; donec favento Domino plcrumque rcvocarel adviam jusliliae, quosper iniquilatum devia conslabal incedere. Justus enira. quemadmo- ctos juval tur ; et tunc venereus tumor salubri deprimiturine- dum Divina tcstatur auctoritas, tamquani leo coii- fldens. VIGESIMA QUINTA MAJI fidens. rrov. 28, 1 89 st sua divinitjitc pos' felicitcr siiiit visu- absque ten-nre graditur : econtra vero fusit quem ' graviter conscieutiae reatus accusat, deoore suo videbunt id est * iiemine LeT. 16, 17, et oppressores Ecclesias- juns tici corrigit persoquente. Sane juris Ecclesiastici prKdia sibimet usurpantes, non niaterialib\is gladiis liic Pater excellentissimus impugnabat, sed etfieacis armis orationis viriliter expugimbat. Unile conligit nt divina potentia cernens insDnlis .«ui famuli patientiam. sio mundi terranuimpropriisoculis ri. quem nunc p.T speculiim in plantur. A. LAiin. KP. AMAL. MSS. Isal. 3.3, a:uigraate coiitem- K\ n sius. 9 Nec pra}tereiindum. quod sanctus vir Ambroquemadmodum devote postulantibus Florenti- quosdam illorum severissima vindicla raulctaret, ut amaro subito morientes iiiteritu.non solnm privatos quosque, sed etiam Reges ail obsequium sancti viri quodammodo cogerent. Unde profecto coutigit sacrosanetam Ecclesiam Florentinoruni ab istiusmodi personis eeterls amplius esse ditatam ulpote qui : nis promiserat, nonsoluin vivus eos freqnenter visitarestinluit, sed etiain inortuus. In i|uaprofectore magnis est Florciitiiioriiiii populiis l.iiidibus extnllendus, cujus ante, scil iiigcns profecfo etiaiii dcvolio, iion solum post inortem sancli viri reiiiiinerata a iiit s. AmbrQsl(r est; diim frequentcr apud eos et credendiim visitatur, esl) visa Patris Zenobii sanctitate. coiuperlaqiie divina severitate, quae pro eo frequentissiniepugnabat, non violeutcr auferre, sed offerre suppliciter Ecclesiaj necBSsaria prucur.ibant. Denique Regia potestas, ei pro cis ornre visus a qiiibus * olim invitalus non soluin Floreiifiam vencrat. sed eos cliam c resiisciest, tatione ciijusdam pueri inire la-lificaverat. Intflr hos niinirum populos ecclesiasticum Clcrum arbitror ad fuisse, in quibus profeclo renitebat ut sidus darissi- "^ imperatorlbus est in venei-a~ qux tione. in diebus illis Itali;e principabatur. in tanta se prosternebat humilitate vestigiis ejus adorabilibus; ut temporalis Imperator ad lameuta posniteiitiae cum mum noster Patronus Zenobius, licct tum tcmporis necdura essct PonliKcali stemmate dccoratus raa: suis Magn.atibus confugiens, a>ternuin in eo venerabiliter adoraret. Imperatorem : xirae cum lcgamiis ecclesiam il. qua> dicifiir Ambro'' Nec iminerito ipse siana. solenniter ab eodein Reveremli.ssirao Poiitiflce namqueChristus Evangelica tuha inloiuiit inquiens: Quivos honorat mehonorat,etqui mespernit, spernit euinqui me misit et perProphetam, Qui vos, iiiquit, ; Ainbrosio fuisse dedicatam, ciim totius Floroiilina) plebis la;tilia miiias Ecclesiie tangit, id est cum dedccore tractat, pupillam procul- aniicabili undedatur conjici, ex tunc has geDei cohimnas invicem sibi fuisse fccderecopulatas. Nec iinmerito scriplum ; : «' n"''™"" Lue- 10, 10 Zacli. 2, 8 dubio tangit oculi mei. Quid plura? Sicut oliin gau debat Roma, rerum maxiuKi pnetice dieta, de spoliis occisorum; sic exultabat Florontia de conversione miiltorum, per tantum Patreiu in perpetuum victuro- est enim. (Imiie aiiiinal diligit sibi siiiiilc : quod, C,,,'",,"" Eccli. 13. 19, iitique. aiiimal, de honiine pra?dicalur. Pra'terea Patris videniliim, qimliler sauctilatem i^tius eximii ^ efRcientia rit. quoque miraculorum liquidius propalave- rum. Unde jure poterat, interejus reliquapraoconia, decantari. Refloret magno felix Florentia Sancto. ANNOTATA. a Qiix liic stib 7 Porro ne minoris haec, esse videantur auctoritatis iiomive qu», sicut prailibavimus.a religiosissimis quididiciinus. qui veridice asserebanthaee qui- S. Ptinlitii Ifibfntiw, iiiniil refe: busdam riintnrcnjt. 26 Vilir S. Ambrosii Snriiim sed antiquitus fuisse descripta; sed incendio, quod casu contigit, esse consumpla; quid Paulinus San- dem anclor Vilx illius est ; Paulinus Presbj^ter, ijmns S. Ainlirosii amaiiuemis uti non autem S. Paulinus Episcolioc Patre Zeiiobio referat, audiainus. Inter reliquas enim virtutes atque. miracula celcberrimi PatrisAmbrosii subintiilit, iiiqiiiens In Tiiseia etiam ctus ciilis aufeni spirilualibusdixe- ad suiim hospitiiim jam voli compos remeasset. suisque narraret, quanlje saiiotifcmina unicortiuncu!am uon solum incolumitatis. erogarent, Kl- AMAI.. ^gtr SU05. simi filii. : nolite. (le|irecor. inimoilerata ((uaiulociuiiloni ail vos afficere viani pa- summo K\ MSS. soltttiir tristitia tempus est. ut facere. suleliat. discrimine positus. quid deberet amplius viros. sed etiam feinin;is coii- truni grailiens. Ixinum nem tero, senitio. Quinimo ganiiete, ; Dominnm iieracto festime patrem vecnjus, in (inantuni po- llnde contigil ei qnamdam religiosani iiuUie: rem s.iluberrinuuu struni ad ipsnni pra;ceilere cousilinm praibere. diceudo .\d Patris Zeuoliii sacralissimum tnmuhim si propriuin ileduxeris filiura. ad tui misericoriliam pro vestris excessibus obse: eflectum procul dnbio enini c;iusa (I crabo ailmonitiones tantura meae parvitalis in poteris desiderii pervenire. Dum nnitate concorilia- satagite cnstoilire. His ct talibus finitis alloquiis. oratiouis eos Pontificaliter b(>neilixit ; suble- vatis manibus ail cceluni, oravit; ac dcinde scmetipsum signans, ita lajtus animam exlialavit. nt ili25 Idaji obit et se- nuper ilbi pervenissem. vidi quaindam Fiorentinam sic ab eo niirabiliter esauditam. utab oratione ilumum redieas, iion silum filiiun sunm, pro (pio Sauctum poslulaveraf sanit;iti sed etiiun moiiile quoildain, invenirel . : palre, aumlivi- (li'is cjtlis mn/o. redilitum sibi ceres ad patriam ridens animal ridendo relire. furto ille jielilur; Corpus autchi ejus sacratissimnm. ipso die quidefimctus est, octavo scilicet Kalendas Jiuiii. reconditum est in arca marmorea. et pjsitum in ccclesia Sancti Laurentii jnxta aliiiuot ;iblatuin, in iLiin i pnipria rcperirel. Talilius compertis, iirbem Floreutiuam uiia prio festin.anter ndiit faniiliariiis ; cum nat i pro- altare. Quod cura fuissst saeps dicti ac religiosos Ciericos. qui Patris eeo!esire serviebant, annorum circulis elapsis, ob infestatiunem enixius obsecravit, ut iniserriinum viiilonter puerum, ail (pii in translfi' quarumilam gentium, paratse Basilicam. tautam D,!us ob ejus raeritum translatinn in ostendit gratiam, truni ejus ruisset. hanc aS. Reciuara sponte uolebat ingredi, S. Zeuobii usque altare deducere diguareatiir, taul.!m Vcrum spirilus tione corporis sicca ar- ut ipiiedam arbir, ferc- nequam pertralii, obstitit, in ei degens, cuni formidaret ad Sunctuni antc fores reluc.tiitiis hor reftorescit cum adduceretur tetigerat, cjntinno floNonue videtur, iect.ir. liajc arbor et flores repugn;ivit, tantiim tantuin est, ut ileceuiiis puer virtutum B. Zenobii dera mstrasse, et Florentinam oivitatem indicasse, prae multis aliis urbibus ob ejus Reliiiuias variis gratiis reflorere"! Lsetabiliter vix posset a qiioiiam v.ilidissimo virn usqiie .adtri- bunal deJuci. Ubi diim pro eo cnra l.acryinis esset oratiii tra ; in torra jaceule illius riisa defcrlur Saiicll cl ad snbito venter visus ul- tumulutn : itaque gaudeat Florentiuus populns. ct exultet in hunianam normara intumescere eal ac Domiuo mam 1 ipsitni quia divinitus acciperemeruitlianc gempretiosissimam, excellcntem cunctis lerrao ; deiiide reversus ad statiun pristiiium. tiUratur tantnmputo- opibus. 4 riseffudit.ut pulaiii dareturiutclligi. spiritinii ab eo putenteiu meritis S. Zeuobii fuissc ellugatuni. Sanis- Nec illud est obliviosa pnctermittendum seg- simus ergf) surrexi puer a paviineiito niliil : et qui tri, imino' tum manet. dum Cterus ejus obseguio depuletur. quod idem sacratissiiniim cadaver, ad praefatam usque poi'tani scptemtrionalcra delatum, tamdiu se non permisit uUatenus ab eodem loco moveri, quamdiu Poutifex, (pii tunc temporis liuie praeerat urbi, Deo polliceretur, non minus duo;lenario Clericorum numero ad cjusdcm Sancti perp»s nitie, biis jara elapsis dielms cibi iicceper.-if nian- ducare coutinuo postulavit, atque ad suam patriam cum patre lietissimi) remeavit. illud 16 Nec i'aculuin, pr.ctereunduin vidi-tiir insig;ie miqiii- quod nostris quoque eidein diebiis ac nostris oculis fiiisse constat exhibitum. Clericus cuim obseqiiiura depnt;u-c. Video fivigilitatem lueutis liu- dam. bens iiiultis aliis devotiiis fiiraulatuin prai- maua!, quae gauderc solel breviloquio, tot auditis sedmiliicur.andumcst, miraculis po.sse lassescere ; Ecclesiai:, dum esset in ultimo sui langunre Zonoliii, servuli ciiitristafus, ;iccessit ad altare B. ne dum (livinam male saniis quasi providus liumauain offensam refugio, incurram. Undc disposui per lUice deprecaiis iutimis sui cardis gemitibus, iit ojusdein Patris interveiitio.iibus qiiia bo.uiin nieiitis illi sauitiis piu-veiiiret. Sed lantjHor servl quoddiim quasi meditullium Cliristo lare, ; deainbu- huniaiue desideriiiin, sicntante eloqucntius orante htro quatenus miiiora sileam et m.ajora, quje p')st obitum suuiii patravit, studeam nou segniter enarrare. nos rault.i sanctius et dictum Clericus est, i; solet dilatiiinibus ; aiigmeutiiri. atque ideiii aiigmentata pro- optata pcrcipei'e aliqiiandq m.agiiaiii nou est tuin 15 Qiiidam b imer Italicus. febricitans tiiius e.\auditus. Veruin quia s.:ie.is iiou s diim .Hcciilaribus, ii ruin febriuin ardore perustus. xiet;item deveneral. ut t;intam sitis an- sed etiain divinis butus. ac per Iioc litteris crat >:i mcdidiwiler iinilic.tura puer ob sapius petitum quadam nocte quaterdecies Eva'igeiii'e ; osse ; potum aquaiu biberet. Sed qiiia niinis ;iccensiE febris eain constat esse naturam, ut quo amplius biberitis ([ui Pnlsiite, ct aperietur vobis iion dcstitit per dies ; undecim creilehat pi-ecibiis aurein piiis.ire Toiia^itis auxi(piein ab ea decoquitur, eo niagis xius, genitricem suaiu sitiat ; idein piier an- iiuin viilelicet taiiti Po;itificis postulaiidi, graviter (lurinicntein iris in;igiiituiline, quin- esse Divinitiitis audilui pr.iximum. lu quiesetsexies, nou smeclaiu tavit. voci- quibus arain nimirum siio Cuinqueiuulier lassabunda fuissetcxcitata, sno I pni eodeiii ; uudecim. oratuin qnidom faniulo pergebat Zeiiobii Patris ad iliebus ntirite inediciiiali illi jiosl inter- quedixissetflliolo;Puiilvis?Ciirtantum vocifer;u-is Ille , scd niedicaraen exterius, quasi iiecdum bibisset, aquara infcliciter p.i- peritus ante, cjinpete.itei' omittebiit. adliibere f')t uullate'ius mlssa atia viHltcamenla cttratur. tmjirecanle natrt a d:T- mater illius obDabo tibi diabolum qui sessa, respondit dicens te praefocet. Nuiiiquiil non sufficit iiigluviei tme stulavit. Deniqiie niinio jain t;edio : Cuiu vero ceriieret eum. elapsis die- bus. habilem qiiidein curatioues adinittere, sed laii- mone tus ; obses- qiiater decies jam biljisse, meqiie nimis infelicein non sivisse saltein paululuin requiescjre ? Igitur adhuc eudem inebriata furore, aqiiain iUi porrexit, guirein nuUate:ius ainittere; sfituit ii onle suj ine licinalia tuuc temporis studia pMtp-jue;'e, et tantummodo st'jlari. laudabilissiini Pra;sulis auxiliiim prae- Bibe diabolum, (pii te facit potuin toties postulare. Nulla itaque in medio mira, continuo dicens : Cuin ecce die diiodecimD Sauctus, ei per Diebus liis pi-ieteritis idvisionem appareiis, ait : circo puero tuo nequaquam iie sanitatis iloiium fri- spiritus malignus introivit in pueruin. eumque coe- buere volui, pit acerrime agitare. Qiiod ut aspexit eatenus proC3,\ mulier. in lesti ciu'atiiine videretur pitius lerreia qnain coesalvatus. Nunc aufein quia, sicut intonat I'8. 51, 23 terram prostrat;i. liictu c(Bpit .amarissimo lamentari ; seque causain fuisse calamitatis. quae puero contigit. veraciter attestari, Pnqiosuit Psalmograplius Domiiio cupativi Doiiiini Vates, stabiliter iii vere cogitatiiiu tuum jiictasti, scias aiiiittere te : nuusanabitur vocabulum uon 62 pre4iosissinium RP. cise a;s ipsum a lanifioibus einptum fuisse scio. ex illo quod ipsis superabundabat pro statua S. Stephani. qiiam fabriel fecit. Ki|iiidcni dicere pro illo pulcherriino vase solutuiii fuerit ; Episcopis auiera, caverat Ursanus-Michael. Scio eliam quod iuBildiotheca Strozziana inveniatur meinoriale quoddara. luaulgentiam quo indicatur arca illa stetisse florenis mcccxiv ; sed VIGESIMA QUINTA MAJl. sed «(011. 1590 11011 63 O.tVIS. Jistinguitui- utrum pro sola arte tantum soDeniiiostra' lutuiu sit, au vero pro aite et uialeria siuiul. lam, iuqua ossa erani beatissimi Zenobii, assumunt; D et suos humoros sex illi Ponlifices subjicieiites, «on- ^X I inaurata. que boiius quidani Sacerdos. Ecclesiie Capellanus, Victorius de Aiicisa, fuiidator pueltarum quas Stabilitas uominant in via Scal;e pra-dictara arcaiuiuaurandani, prosua erga Sani-tuui ilevotione, ciiravit anno mdxc, successu taiii parum fi-lici, utde innovauda iuauratione denuo cogilare oporleat. ; atni sequeiite Ludovico Ardiieiiiscopo, cuui totius popompa infepuli jubilo, org.uiisque ac tibiis atque diversis mu- riinlurcorpora frin(;)ia sicoriim geiieribus, Dei laudem per totani ecclesiam resonantibiis, niagua cuin omnium devotione et ro- verentia, interira oriiatissiiiio allari superimposuoruut. Et dum Missanim 4 //(.s tfa (Itspositi.i, tandcin benlum cori/us, cr loco siifr- gnissimi omnes solennia celebrarentur, diFlorentiiiio urbis cives, accensos in qiio fuerat aniio Mccc.cxnx tleposilnm, transtatnn: cereos iii mauilms gestautes, incedentesque conspi; tus in novum CajieUtnii fuit anno pust nono; qnematlmotlum Vila apud Surium nurrat oculatus le.^tis Joannes Aielinus, liis cuo atciue aniplissimo Tortelli /injio verbis. Aiino ab Incarnatioiie ordiiie. magiia dovotione veuerari beatissimiim Corpus adveiiiuut atque oiuniuin pi iuu hi fueiuiit, qui ex eadeiu progenie cuin 1433 Doiniui niillesinio quadringentesiiiio trigesimo tertio, Zeuobiu quaiido Eugenius 1'ontil'ex Maxinius, tiain RomaTlorenmoritur, iluos aiiiios. iii hac Florenlina civilatu perduraiit, viri ut plurinium claiissimi ac nubilissinii, do Ilierony- venit, et .Ainericus Arcliiepiscopus vacavitque .-\rchiepiscopatiis circiter mis hodierno temporo vocitati. Po.st hos civitatis Primores, aniplissimo (iit soleut) apparatu couveuiunt, quos ceteri magistralus, neciion idii suh Eugeniu Papa ly Nain summus Poulifex Eugenius. cum apud l''lorenlia;:'. degeret, voluit eo lempore liujusceniodi Eccle^iam regere, quam in phirimis rerormavit. Et inter cetera, statuic plerique civps priestantissimi subsequebaiitur. Deiuum per- actis sacris, assumuiitcapsiilam iidciii illi.ipii prius, pueros clericos trigiuta et 'Vesperis ecclesiae illis tres, qui in Missarum solenniis quo- ct sequeutibus Archiepiscopo cum Canouicis ac iunumerabili populo, iii novacatacum- Pontifices sacri : tidie deservirent, prffiessetque magister Pres- ba, apiid primam cjus ecclesiai capellam, ut lio- .SS. Xenoliii byter et vir delectiis, ; qui Gramiiiatica eos atqiie dicrno tempore nomiuantur, suo noniine consecra- rl PodH Musica institueret et pro magistro ceiituni aureos quotaiinis. et puerorum singulo novoui dari ex reditibus quibusdam publicis ordinavit. Demum ad Archiepiscopatum proiuuvit Joaiinem Vitellescum de Coriieto. qiii et titukim etiam Alexaudrini Patriarchatus obtinebat. nec multn post sia? iii Episcoiiji. tam, niaguo cuiu hoiiore locaverunt. (^uo videlicet E in loco, post paucos admodum dies, marmoroam capsam cum Reliquiis teris aliquibus, iutegris B. Puilil Episcopi Florentini, soli Cauonici cum Pra;posito et Presby- paucisque civibus, et mo praiseiite, Romana; Eccle- transtulerunt. Cardinaleiii assmnpsit. Huju.s terapore Priesu- mva hasiUca latus consecratur: geiitesimo Domini incanuitione millesimo qtiadrintrigesimo sexto, mense Martii, die Aiiiuiutiationis B. Maria> Virginis, pra;fatus Euge ab nius sanctissimus Pontifex. bafilicam celebritate coiisecravit : EAD1'M Eor llulico III TIUNSKATIO Mixzzx, xquc ocukiii Cleiiientis novam magna auno, meiise cii- leslis. et sequenli Octobri, idein Eugenius Ludovicum Patavinum PROI.OGDS. j[n rcbus autehac a biculariam suum ad Archiepiscopatum proniovit. Cujus teiupore corpiis B. Zenobii, ex loco, ob diversara nova; ecclesia! dispositionem ignobiliori, ad digniorem aptioremque raagiio apparatu trauslatura in me scriptis, dulcissime Phiid frollleliir lippe, si error aliqiiis fortassis irrepsit, accidere ceitn esse qux scriliet. potuit vel scripturarum vitio, vel idioraatis veteris quam fuit. Nam cum forniaet dispositio magnificentissiiui quod seculus ingenii luei. fui inscitia, vel etiam ex inibecillilate durantiConcitio templi ad complenicntum redacta fuisset, et Eugepro Gracoium unione ceconveuissetque Joannes P,ila'o!ogus Gra;corura Imperator, Demetrius Despotus ejus frater, iiius Verumearum rerum, quas tain firuiam iiullo oculis meis, Pontifex Concilium ; licetpucrilibus, vidi, habuo iiiipressam iis lebraret niemoriam, ut Qua; a;c|ue luodo possim de dubitare. igitur iu tertio lioc mco tractatulo Icges de Jo.sepli Patriarcha Constaniiuopolitanus, iiiagua Archiepiscoporum Gracorum et Latinorum atque Epi.scoporum mullitudo ; nostro S. si Zeiiobio, certa obsecro ac grata liabeas, ac ea propriis ociilis vidisses ; taiii pioptcr visiiiu fuit Joaiini S])i- nello, Cathedralis ecclesiEe Priepi^sito, viro claris- simo, Canonicisque et Civibus, eo potissirauni tem- honorcm ipsius Sancli, tanla fiierunt. utiiiereaiilur iiuii supplori falsis ajditamentis quain propter revereiiliam inei et carila; cujus gesta et miracula pore Translatiouem et coiporis beatissiiui Zenohii tem, qiia feror erga flua dicere. te. dignus iio existiiiicr super- celelirare, convenienti illud ac praeparato loco Kaleiidas Majas, ab disponere. Quol hic deinceps vides nunieros, vi tot notantur in Dlvislo b Statuto igitur die Do- orifjinali Iiultcorum Caiiilum tiluli, hos autem conse- capltum. mini iiicarnatione anno mille.simo quadringentesimo an. 27 AjiriUs quenler exhfbt'o, I \m trigesinio nono, coaveneruut qui : in niajuri basilica Qmimodo decreta ftierif secunda Trimsluiio corjioris Cardiiiales oniiies, Curiain Eugeiiii seqiieiites, et ornatissime in et aula,'is S. Zenohii. ad Concilium venerant clesia; medio ec- choro, variis tapetis pia-parato. dexteram versusaltare partem Cardinaies iusederunt. Post quos Patriarclia Hierosol^-niitanus. et Patriarcha Gradensis, aliaque ingens Arcliiepiscoporum et Episcoporum, Gra;corumque et Latinorum raultiiudo. pulcherrimo ordine disposita, stabat. Ad sinistram vero sedebat primus Deiiictrius Despotus : Modus et ortio in tp.su servfilifs. De maxima prudenlia Joimnis Spfnelli, aliorumque eam tictionem tliritjentium. IV De seiretn ratione obsereatu: in requirentio .sunilo II iii corpore. V Qiiomotlo ipsum iuvenlum sit, tleque maxiino miraculo foliorum ulmi, funlo lempore conscrvalonm. VI vii VIII Hic narrtilur niodus faclx Translationis. post quein Legaii diversorum Principuin et De ordine oblafionis sub eu faclx S. Zenobio. conpus delutnm sh in Comitum, Protonotarii Latin:u Ecclesia;, iSobilium Gra;corum ac Latinorum multitudo non parva. Quamodo capellum, qua: liodie nominalur S. Zenobii. Tunc Ludovicus ficia et raitra .\rchiepiscopus, in veste Ponti- XI De Translalione corporis S. Podii /./iiscopi redimitus, cum sex aliis delectis Epi- Florentini. scopis et Canonicis populoque innumerabili, ad an- X De multis qui voluerunl scqui S. Zenobium in opere. in tiquam procedens catacumbam, marraoreani capsu- ntmine, utque efiam quatenus potuerunl 7 64 7 Sub liis TR..VNSLATIONES litMs deilucla Capila piius qtiam Laline. S. ZENOBII EPISC. iii reJiUim, jiival ex Joaime esl, /Ire.imo dare, queitle liabet : 9 Aderant eo tempiii-e Maximus Eugenius"lV, de .ilnieiura norx Cuthedralis lirala iinoiiiiim in liac cele- TriiiisLlio el ali ejiis iilimlulione nmratio- iramlaiio Cardinalium, Eiiiscopisque et Arcliiepiscopis Lati- facienda 21 ipsius Pon- Apr. 1439. nis magno numero. Ex anctoritateetiam nostracivitate Pontifex cum dignissimo Collegio D (lccernifnr Aor« fabricr molitlo ab aniio I29S ; «m illhis celebravil >m«c inlra Huromjmorum ades „m-.s, .<«* qnam Uooluwi: WIm versibus Ii"em xv seadi Poela iwbdU. speclohilrm. . Archiepiscopus Flo- D ^_^^ Alexander de Medicis, Maria;a flore dicta., ,„^p,^.^,^ rentinus, visitavit in ecclesia S. quod a me aliari s. Crualtare .s:inctiO Crucis, h„ra prin.a noctis Hlrn.nvnii n»nm prisca (oiiihtn sit tcstis, totos domus fuit, ardua taiTis jam mills per annos; [lutatur. Intus erat cipsa, ,onga aa scilicet cralicula aiiiea. vetusto panuo meiisuram altaris. ex ligno, operta cnm fabiis et minstrisOpera;apertum fuerat, si.blata e,s. urbis, Qiiam sacer .\ntisles Tuscas Zcnoljius Tam lio clara i!o sliipe s:iliis. c.oliiisse ;„ sm, qvisque semu ealeaus ul eo slelerinl i,i aMel, et valeal ejusmoih Irad,- deal. ledcs loeoqnem •uim Hieromjmi imnJipiscopales Zenoliii imtcrnx vel S. siccosquo flores, et continens raultum bombacis, Sebastiani, absque scliedam in.HTiplam noinine S. etiam er:it altera caps:.. plena ulla Roliquia. Ibidem et olim panno rubeo cooperta similiter bombace. : ttnliquam fore. si turrim ipsam censaerim valde molas Gaellorum ae OibelUaoluerit secalo XII, inler excilala iii cap.^ella phimbea, ferruex latere ipsius capsaj erat qu:i repertie sunt Kehqi.ia; minata et religata, in sociornm S. ZeSanctorum Crescenlii et Eiigenii rum. ; siail et ali.v per TiMiam plares. jn-x- sertim cirilale Hieroii.vnia ril, neuio ; cerle Senarnm, usque hodie supersUles. aliquod habuefarailin, an vel tuuc nomen inler illas. qnas Flonon invenitur fuisse scrihit renlimc bisloriir parens Joannes rilhmus quando antra perparva celebres sub anniim mlxxviii, alia etiam non circuilu ampliala (sie ul pneler civitas, Abdonis alque Zeniipn Mariyriim, et nomine. Pra;- ,.,„qmas Pallium Archieiii^copale absque ullo cum ji.sto nu.i.ero condiias. dicta antem Visitatio facta est tonebant ardentium cereoruin, qnos partim manibi.s ciroum ac suPcesbyteri, parliin candel.bra a)nea Anposita snstentabant. Cardirahsautem nobii. et SS. ibi pra allare stola ac tistes induebaturPoiitificaliter, cum superluinierali, iii compleclerelur) S. Lniirenlii ecclesiam suburbiiimiiue et in svas reiiiones mitra, Cano.iici vero ahqui suo l.abitu ; secumlum ordmem ac nomina porla'' lamp;ides atperqiie eccle,iam tolam accensiB erant g rum '* divisa fuit. : que indicanlur duo : candela; et faces coram Sanctissimo S..crainenpro Archi- k Sequilur Iransiatio S. Pmlii Spiseopi Florenlini, nominali Zenobii to, nec non form.ilffi flectendis geiiibns ^uoriim unus : episcopo loco variis cuUocatffi. Absoluta visiiatione amio Dcccii, »//i'r iirc.x.x /|icii«/ coiiseciati sed neu- pra;dicta, repositaestcnpselIapluinbeapra!nomi..ata ve.ro potuil an. Iriim lioriim ognoscit Ughellus, iiniaira Miirlijres inMCLXI. Duos eliam Zenobios Preshijleros labernacuhim Crucis, atque a Cardinali signata Capsa; vero lignea; delata; sunt ad sigillo Fabrica: in : dical Maizit, ntruimjue die : Rumano xxiv Mnrtijniluijio iidscriii!l plwn, scilicet xx (iion illc) Februarii. ct anlam ejnsdem Fabricie, ubi hodiediim sunt, i-ontineules lotuin boi.ibaciura capsuiamque minorem ; XXIX Oclobris lauilem Saiicti opuscutum aulem fmit cum Cunlico. in comimito. Zenobiiim Fesulanum iirsiluisse, cre- qua; etiam clavis clausas, repositse fuerunt h.tra ar- marium muuitum. IG Clauso tabernaculo Crucis, nominalum, didit anaumeratum Gapilaneus Cosmns della Rena. Sanctis qiioque itum est subtus INSPECTIO CORPORIS Aiiiio capellam Sanctissirai Sacrament., uhi eodem die «^« ««'J" aperta; eraut duffi capsa; majures, quie in ipsa ca- ,„j„,j pella sunt, m.a ex opposito alterius, e regioue altaris S. Zenobii. Ibidem accensie habebanlurlamiu allari; MDLXxxiv ex MS. Joannis Fabri. Cionaccio Presb. Florent. poslea pades et candeUe petes humi autem ; strati ta- enUa a Franciscu ArcMeplsc. atque aromata fumigabant. Ibidem iulrospiciens cussini pretiosissimi incensa etiam capsaui ple- prjefatus Cardinalis \josmusMinerbeUi, Arcliidiaconus Florentinus. Episcopus Corloiiensis. anno mdcxv, id est annis xv ad Inlulaspromoverctiir,Maijno Helruriee Hnul pM^o"' Vriusquam Diici Cosmo II Relalionem scrijisilde Reliquiis ecclesiie Uo Xt, Metropolilttnx Fioreutinx. In hac, poslquam eijissetJe priina lcrliaque Translalione S. Zenobii, et loco ubi re- capsam.qua; respicienti versus altare nnm terra, stabat ad .nanum dextram, invenit eam plenam ^,f^°J°jJiJ,',.^j_ terra qua; istic posita cre.htiir, quandotranslatum fuit eorpus S. Zenobii, sublatnm de loco quipostmo; duni t^anonicorum sepullura; cessit sepulti raulti Sancti, ; ubi a;stimaiitur quorum ossa cura credanli.r est resokita in cineres, terr» permixtos, juijicata positum'luit ejus sacrum corpus Cardiiialis ; In ipto. inquit, loco fuit esse ipsa illa lerra. qua; fuitreperta in capsa pra;^, Florenlinus, qui deiiirte Leo Papa dicta. Respiciendo deinde ad alteriim lal.is. inveiita C XI, invenit corpus S. Zenobii, et alias duas parvas urnas, plenas ossibiis, qua^ esse SS. .-Vndrece et Mauritii Episcoporum sunl, panno anliquo operta, ossa scopi. omnia unius Epi; ^„^,,.,„„„„5 cum vetustissimi eti;iiniium operis Ci"iice pectorali reliquise uota- nt creditur s- Podii, Florentiuurura prsesumitur, banturque lam Plauetifi quam ; quamqiiam id certo non sciatur. eo quod uon sint cliirolhec;ii'uni. sed nullum suis nomen inveniebalur ipse adM'ripta nomina. sicut nomen in S. Zenobii. lielatioedidil, quapropler Card.i.ahs quaesivit, manibus multiiin nem islam anno mdclxxxv lucem Notisque studiose iUuslravit, Franciscus Cionaccias Presbyter tabiU detrimento sancti etqua;rendo ipsa ossa dissipavit, cum noCorporis. Multi dicebant ; Florenlinus jiim alias nobis commemoratus, ob editam Viliim S. Hiimilinnie de Circulis xix not. vl refert ocalatut tesiis, , esse ossa S. Podii Episcopi Florentini et iii vita Maji: atqucAn- S.Zenobii, manuscripta in 17 et 18 indical. iltius S. AndieBe festum nojxxvi ,. r^ r ,, rebruurn, S. Mauritii vero fesliim nullum iiut 7nemo7"j(im /icre, Sanctum lamen appelluri ab auctoribus plu- c.\t vatur est in sacristia, viileti.r pergameno, qualis seristud confirniari. Postea S. Zenobii, quge inventa tenlaveruiit aperire arcam tam apte : posita, ut visura fuerit est. non esse moet ribus quos recenset, adscribens ei xxviii Junii. quando vendara definire aliquid circa ettm potcrimus. IIiic aiitem prx- cipue facil yjnnol. 16. ubi verbolenus refert Memoriam AIS. cu- ego abstiili omnescUives. quibus praedicta capella recluditur. 17 Deinde cura aliis de causis convenissem lllustrissimum, coeptumque esset cujus ossa integra videliantur reperta itaqne discessum Inspectionis pra^lttutatte, suviptam ex proprio juslam Joannis Fabri, Minisiri et olim Fabricx Melropolitanx ...,,. quiieri decoriini-e iUo. , , m arca . ' pra;- cf deutqiic 3 .vorcminis *'• Custodis sacrorum piirumentoriim; transcri- pium ipsms Fabricx. ciim aliis similibus monumenlis usque ad anniim hdcxliv manu Vincenlii Bruni, iii libro memorata; suggessi eidein ut etiam jnberct aperiri arcara S. Zenobii. videretqiie quid superesset ipse aulem respondit. quod gratissimura id haliilnrus ; arcam ^'"'"''"- iisdem quihus Joonnes officiis in dicta Ecclesia luncti. esset. siquidem ita vide.-etur Ea Memoria sic habet. 15 Die xvn Octobris a cioni Operario. auiio mulxxxiv, persuasus III me Joanne Mag. lieiie.licto UgucHujus ergo consensu iiccepto, die Novenibris anni mdlxxxiv, ivi ciim ca;meiilariis abstulimus incrustatioiiem Fabri Illustriss. et Heverendiss. Car- Fabricie, et marinoris albi. VIGESIMA QUINTA MAJI. albi, 67 Palme- D ex co«vi8. perquam bene coagraentati in ; attollentesquela- rarius, Alexander Segni, ciun D. Provisore pidem quo celebratur, inveninius oapsam, toti altari coinmensuratam, superne et inl'ernea3(inaliter compositam, et vinculis ferreis religatam. atque fractoque ciecsemento durissimn circunilitam mento illo exposuinnis arcam, et in ea reperimus : rini Equile. aliisque MiiiistrisetOfficiahbus Fabricae, ac ilenique D. Senatnr .VlexanderStrozzi.etD. Guido Pccori, in eadem parcchia cnmmorantes, testes ad ejusmodi rngati atque voeati. arculam ter. albi marnioris, inter duas quaib-atns caliene firmi- 20 Hi omnes, adorato priinum S;inctissimn Sacramentn, descenderunt iii cryptam ubi prseter Cere; psulas, oranes uncinis ferreis clausas moniarios et Sacristanum aliosque vencrabiles SaClericos, iirasparati cerdotes et adstabant et fabri, alii 18 Post ]ia;ccnmornata esset capella accensffii|ue larapades omnes, etiamilla?quieerantintotaecclesia, omnisiiue locusaureopannn cnnvestitus, atque instratns lapftibus, et ad opus adscripti, caeruleas chlamydes proraajori decnre induti universi. Ibi genuflexus D. .\rmurarii, latomi, serarii. fabrica; atque lignarii, inniedioerectum altarecumplu- chiepiscnpus cnrara arca ; qu?e. sublata prius incru- ribus scd minoribus ccreis propter rumum, ad priniam Cardinalis noctis lioram venit Illust.ris«imus cum Episcopo Fesulano [Francisco Diacetio] alque Canonicis in habitu circiler duodecim, vestitns ipse Pontificaliter : statioueinarmnrea et lapidearmn rorinante, inslrata post erat Imlosericn operimenlo telaque aurea apertaque brevein secretamque oratinnem, exorsus est Iiym- viarmorea ; num, Veni creator Spiritus ; eidemque absnluto arca, cantatoque Orationeni Hymno de Confessoribus, de S. Zenobio, cui Cardinalis addidit subjunxit Orationes duas, Dens cui omne cor patet, et, Actiones noslras. Tum vero sessum sc coraposuit lignarii ac coementjirii faliri sustulerunt operculum arcae marraorese, qua- erat plena : ossibus sancti ipsa Patris nostri, optime conservatis tamen non ex una parte, ex altera Doraini scamno ligneo ad id parato decenterque Canonici in instrato, una cura ahis Doininis ipsainqiie arcam aurata in sella ; n invenUque ossa ibi iit esse omnia, sed bonam enrum parteni deficere, satis illa ooulis circumlustrans Cancellarius fiorghigianus clare apparuit. Qiiod auteni nobii, essent ossa S. Zein eranl certum fieliat ex eo, quod utroque capite : posita m. unije sintlaterculi dun plumbei,his verbis exarati 1139 beneocclusain vinciilutamqueessepronuntiavit. Mox Illusfrissimus ac Kevereudissimus Dominus inalleo- repertam inibi minojiaucis levibusque ietibus lo, iirobe deargentato , HOC CORPFS BEjri ZEKOBII DE MEDIO DIE XXVI ECCLESIjE POSITVM EST , principium deniolilioni dedit bri, p.-ilis : quein mox rem arciilam seciiti fa- alii^que ferreis instriunentis, cirperunt APPILIS MCCCCXXXIX. Postmodum et iu altera : aperta ossa est capsula latens dextri. in qua erant multa auferre quatiinr ferrea vincuUi, quibus firmata arcae marmorea; clausura erat. His intra tres borae qua- absque nomine. quemadmodum atque drantes ablatis, cceperunt viri valentes sex amoliri omnes repositae fueruut in priora sualoca.occlusBe et sigillataj a Cardinali sigilln Fabricas. Ipsa deni- que arca clausa similiter fuit. incensoque ailnlito devoto suffuniigata, prsesentibus ad onraia vice utraque, prader supra nnmiuaios. Magnifico Mag. Benedicto Uguccioni. et Cancellario Fabricae, atque gravissimum istum la])ideni, qm arcam operiebat detectmque simt illffi tres uruEe, quas ibi relictas unde universi in dietabat memoria anni mulxxxiv Deoferendam eff^usi, vix amplius gratiarum aetinnem ; ferebant ulleriorem actionis viderent. mnram, iiuin fiiiem pulcherriiua; meipso : omnia enim facta suntinterveniente me, ut il Subhito triuin supra, atque ex consilio meo et continua directione tuli. ; mediam ablatoque nperculo, apparuit, nrnam rescrari CH: esse marinoream, atque in nmne lalu.bere fa- etego claves, ut supra, mccum tus quadralam tegi duas tertias latitudiiiis, ail ac operculo, in orbem convexn, graiidiuin inediae ulnae IV Ex MS. TRANSLATIO Italico Laurentii Strozzii, allitudinem. Visus etiam continuo est ex una parte titulus plumbeus, Archidiaconi Florentirii ac Tcstis oculali. Sasiem Reliqu\as in characterum foras ma"is ma"isque desiderio conspicieiidi : prominentiuin beneque formatorum uude gliscente the.sauri intiis f erro .non poterat Pastoris nostri pienlissimi, D. iiitate contenti, solusis metiis supereral. ne forte. diiiturteraporis et humiditato loci, iu cineres redacta' pubtiricm effeiie vo- Jacobi Antonii Morigia', devotio erga S. Zcnobium esseutsacr» omnes Reliquiie. lixalteroquoque ardentissima, ut tam vemnMndi cnrporis thesaurus diutius renianeret sub crypla abditus. Quapropter, lens Archicpi- scopus aniio 1085, prsebabila certi.^-sima notilia, ex priorinn temporuui Actis, de indubitiibili f-acri paulatim retecta fuit laraina altera, priori ferreis, ac denique, laxatis ilunbus uncis similis est, patuitque urna, plesublatura etiam operculum latcre ; F inventis Hicris in ea ossilius corporis pnesentia, et na venerabilibus ossibus Pontificaliter no-tri S. Zennbii. accedeuteSerenissimi Magni DucisCosmi Illadhortatione pientissima, vncalo in censilium D. Alexanspectionis indutus Arcliiepiscopus. ; Nec niora sumensque San- cto preces /uurfif dro Segni Operario, ineduni diemque definivit initeranda?*, lertium nempe Septembris. ; moxque prostratus Iburibulum, adnlevil incensuni leoerriinn sensu devotioiu genu.i, coram omnibus. iiis aflectis, : Tunc apparato quain fieri potuit decentissime loco quem tntum aureus per circuilum iiannus, el super hunc pensilia ex dendas prorupit iu preces animo anlenti efiunnrando Sanctum, ut suain benedictionem digiiaretur cuntinuare supra S. cnmmunein oiunium argento crystallnque candelabra 3 Seplem- bris venit iid cri/ptaiii, ornabant illustrabanlque; clausa po.^t Vesperlinam psalmodiam ecclcsia fuif, ad pnpuli, alias turmatira affluxuri, strepitum turaultunique arcendum :etegn, famquam Canonicus Archidiaconns, cuin DD. Luca Tornaquinci atqiie Horatio Panciatichi, etiam Canonicis, processi Papam XI, siipra Pasturem. familiam Medicaiam, Clerum, PopuSerenissimam non supra seipsiira, lum. ac patriam oinuem nec D. N. Imiocentium ; ejusilem met gregis custodia: destinatum. ; quem is ad Palntium Archiepiscop;ile, Illu- ac deuiservaveratque per tot secula protexerat liymiium, se exorsus est decanlare que ipse per Prsesulum cui, pn.st dictam a ceteris Floscolende ; strisshiium adduclurus. Cum hoc iu verfiinus ad respicit : eam portam ecclesise, qua3 rheda ejus re(^anonicam Vi- ubi Archiepiscopum et prsslolaliautiir carius .\rchiepiscoi)alis Cflstellani : Canouicus, D. Nicolaus : D. Archiiiresbyter, Horalius liardi duo Dl). Canonici Curati, Robertus Medici atque Rngeriiis Minerbetti nec non D. Caiionicus Vincentius : dicasset, ccupit Saneto subjecit. Antiphonain, Orationera qunqiie de ihidem, isluin in finem a Domiiiis 22 Aderat tt inleijra pra;parat.i, capsula Operai-iis ac Provisore diligeiiler guidfiit in paiino sericen. albo C'i/>s!tm tiglignea, intus ac foris obihicta nram. virgafn, va« etiam a-ris inaurati: aureisque striis Arcbiepiscnpus decumque ennsuet» rilu utrumque manibus siiigula nssa traiissuis ipse Hicci, omnesinhabilu sui Ordinis; iteinqueD. Ope- iustratam sericeocarferre inprajdictamcapsulam, TRANSLATIONES fi S. ZENOBII EPISC. se pof.ita mesino panno. liuoden.i.s iniilta siibtus bomliace fiilto; primum clausa lierma, liabens in EX C0AV15. fragmenta vero in quiilem jjrnmliora, niimirii lieindr, quae ad plures ipsam capsam partim sancfi cranii, supra D toUebatur in aera. Ista autem exhihetur majori. simililer crystallin.TD arca erecla numeralmnlur. His ita cnuipositis. arca includebatur -ilteri estcapsa clavi inaurata, reli- si^'illisque tara ipsius Illu- et aureis radiis adornatse, sustentatirque a quatuor supra pyramide.m lu- xneum quiartum transfert. .strissinii quani Fabrica; ob^ignata, dccussanrlo .supra in Angelis, ex gypso form.ali3 sit ip^am seram iluas tenias e\ albo serico, ipso Crucis. Poste.i collecla fuerunt fraginenta formam omnia ab mensiira lare quam humani ad vivura, sed majori minosam, corporis qui Angeli vo: videbantur etiam .\rcliiepiscopo, Doniini Canonicis ad factam, quasi super nubeni. ex eadem raateria deraissam e coalo in ciispidem pyra, juvantibus. cura iisque nonnulte particulae ossium adlia^rentos ei plumlx>, quo ail ferruminanda caps» I vincula aflusum fuerat, in ipsamque casu penetraverat. Siniul aiitein omnia, cbartae involuta. coUo- cujus infima planla implebat midis vastissim?.' quarlara parlein inediiB in hac grandi basilica navis, ipsa vero pjrainter quatuor pilas proximastholo : cata sunl in prasnipnioratum rfliqiiiarium, uuacuni bujusraixli sclieilula, mis gradatim instructa erat ingenti numero candelabrorum argenteorum, cereorumque super eis ardentium. Fragmeuta fuit Reliquiaruin : cor- pohs ,S. Zennbii. Episcopi iluplici Florentini ipsuinque sirailiter ut obsifjnataque capsa sigillo ob.signatum. ail Noluit d"iniie IUustrissiinus pmgredi inspectiii- nem aliariim duarum urnarum, sed mihi e.i3 simili .\rchidia; cono mandavit, ut sicut feci, eailein r.iti'ine obsigiiarein ambo insignia : superimprimeas vinoula duabus sericeis candidis vittis quamquam 25 Insistebat hiec pyramis proportionatae sibi qualuor facies historiatas, partem alimonochromate rubeo quani Vitae repiassentabant expressam, et tituln congruo explicatara. Ex qualuor ejnsdem basis angulis prosiliebant qualuor cubi ad suslinendos totidem altissimos obeliscos, quoruni singula latera percurrebat, ab imo basi, cujus , inter cereos plurimos cleganter dispositos. , ferrea, pene corrosa esseut a temporis vetustate. sursuin prosiliens, duplici ordine palnies vilis inargenlala;, 23 Toti denique actmni eollocat !»• fi:iis impositus, cantato Te Deum laiidamus Oralionem. .\giraus tatus fuit : cui D. .Vrcliiepiscopus subjecit surgebant. unde ardenlescereoli pari ordine ducti asEx arcubus etiam lateralibus utrimque tra arcam tibi gratias. R^irsus autem cau: pendeb.ant ceroferarise coronse argentese, luminibus plena) lucem rreaiH tn altari V. S. Hvmnus, O FIos colende Praesuluiu capsa , quaquaversum .spargentibus. Majores ilaque prOTnemorala quatuor Canonicis bis alije coron,^ qiiatuor, grandibus instrnctae faci- vicissira succollaiUibus, .\rchiepiscopo autem subse: bns, illiiminabant duplicem percircuitum tholi exe- quente cum fragmentis intcr manus simulque dram liura ; totumque mediai navis peribolum dispositae omnia tunc reposita fueruut in arcara aineam, qufe coutinet Capiit ipsius Sancti, super altariSanctissimi Sacranienti, oonsecrato in nomine S. Zenobii ad ; fiices illuslrabant. Ornatissima etiain erant latera- laAidem Dei, maguique illius Patris ac Pastoris gloin- sacellorum altaria; sed ipsum impriiuis raediae navis sacellum, quod majori portie direote respondet, estque sanctissimo Sacramento dicatum hoc . riam : prout de his omnibus rogatiis publicuin confecit .\rcIiiepiscopalis Uorgliigiani. enim dainasceno rubroaureis batur, et supra cti teniis ilistinctooperieeffigies san- strumeiitura Cancellarius hic finis fuit eum pannum pendebat D. Laureutius, .\tque Episoopi, aurato in limbo sic exaltata a terra, Actionis totius, inferim dum expectaretur dies, so- ut ipsi altari esset pro tabula. forraaiii Quod quidem altare lenni expositioni destinata, quando splendidissiraam olim babuit arcaB, : sicut et altare saiicta; processionem instituendam coraitaturi erantEpiscopi et Prajlati Status nostri, congruenter ad eam vene- Crucis Siinctique Antonii nunc vero stat elevalura supra quatuor pedes albi marraoris, subtusque ha- rationem,quam Populiis Florentinus semperexhibuit corpori sui S:iricti bet capsara aeris inaurati, dictam S. Zemibii, intra Patroni. Haclenus Illuslrissimus Archidiiiconns, e.xcujus au- ac Revereniliss. Dominus stia quara die tertio collocata fuit superius descripta. nova lipsanotheca, ctographo Illtistri.isimus D. Antonius Magliabechius transcripiam. mihi misii, in hac eTemplm; propria cupiens vel Actis S. Zenobii. manu 26 Tribus solennis hujus expnsilionis diebus. qui fuerunt tres ultimi dies Septembris, Officiura per plures siraul clioros, sic habere. parlem Commenlario, de vidimus • tam mane quam per diem, snTi Eadem rero poslea excusa lennissime oelebratum fuit idwuvi : et die qiiidem xxviir, solcnne quo- ad calcem Prxfutioms supraluudalx, nec non in Com nieiiloriolo Cionaccii iid Relalionem Minerbelti; mde etiani accipilur quando majori Missai totus quadraginta octo viro- modo actum. ruin Senatus in babilu sun rubro inlerfuit, Pontifi- F caliler sacrificavit Pisaniis Archiepiscopus, D. Franciscus Pannocchiescbius ex Comitibus d'Elci (nec sequens Narralio F..iposilionis Solen-- ni5, facU eodem amo mense Seplembn. enim Arcbiepiscopiis noster posuerat, arthriticis iidesse potuerai, ut pro- EXPOSITIO SOLENNIS Italice descripta tum forte impeditus doloribus) et a Francisco Cionaceio. D 28 Septembris lie festo S. Wenceslai Ducis Bohemia;, xxviii Tertia>, aperta , Septembris, omata mane sub horam ecclesia panegyricam orationera pronunliavit D. Canonicus della Stuffa secundo die Missara cecinit Episcopus Pistoriensis et Pratensis D. Glierardus Gherardi, et peroravit Canonicus Panciaticbi tertio denique die Pontificalibus funclus est D. Ar: : fuit Mi-lropolilana tnagnlfice eccietta. nostra raagnificentissime exornata, pannis laneis sericeisque et aureis, aptissime digestis par parietos naviura lateralium arcusqiie navis majoris, sic tamen ut non obtegerentur pils illffi majorese saxo quadrato, quie amplissimos fornices ecclesiae sustinent. Reliqiiia; sancti nostri tpiscopi Zenobn conspiciebantur.publicie adorationi chiepiscopus noster, Jacobus Antoniiis Morigia, aliquantojam melius habens, et sub ipso Mi.ssae sacrificio Sanctum eloquenlissima dictione laudavit. Sub XXI horani diei primo datum fuit initium Proquas transeundum erat pulcherrime adornatis. 27 Mota primum sunt vexilla duo, solita Processiones oranes solennes prxcedere, Metropolitana; Ihocessio aucta : videlicet ecclesiiE atque Abbatiai Florentina; quae : cessioni, plateis per expositae,clausa;intracrjslallinam arcam, et collocatie supra pulvinum rubri i die qinbussencei flores interludebant, opere eleganter adornato per industnas manus Matriim serici, c.ira variis ligulis Carmelitanarura Discalccatarura hujiis civitatis. Ibidera indlusum etiara erat vasculura ajneum. continens iragraenta iacrorum ossiiim vetas autem argentea : ut in area ante Cathedralem praitensa comparuerunt, prffioedere ipsa cosperunt quatuor Palatini tubicines in habitu holoserico rubro, quo etiam induelianlur Praecoiies publici, oranes equis invecti, pedites autera post eos incedebaut mox Commendatores Magistratuum. Vexillasequebantur primum Mendi- cantium VIGESIMA QUINTA MAJI. A cantium Ordines tum Canonioi Scopetini, et Mnnaciiorura Bonedictiuornm Collegia Clerus Henique Prioratuum quinque. et ipsi Priores et Rectores , renissimus Magnus siinisfiliis Dux Cosmus .atqiie ; Principibns III, cuni SerenisKr.lrc suo, ac deniqne KX C0.1,V|». universiia Senitus, oum Masistratibiis , populoque parocliialium ecclesiarum. His sucredeli:it vexillum S. Zenobii, cujus auralas hibenas tenobant fratres unici, ar- propemodiim infinilo. Quee pnmpa sic per omnes pra^cipuas plate.is duota, ab liora xxi diei usque ad noclis tenuit, et in foro Qlei post Arcbiepiscopatum, tam egredionsquam regrediens. salutata fuit expbisioiie octoginta inortariolorum. germani duo, HieronynuD f.miilia! surciili gentea mduti veste, .innurum xvni nnus, : primam alter xiv. Succedebat Clerus Metropoliticus cum lurba copiosa Sacelhmorum tum cborus musicorum !\uli.'onun hymnos Sancto canentium, et iJoraini Canonici, omnes ex priraa nobilitate violaceis conspicui; Epi, 28 Plobe.s Confralernitates, atque Nobiles non exemplum Serenissimorum Potronoriira, duolms subscfpientibiis diebus, venidefiierunt sibi, qnin ad 'innrp non ai iiifarnm prtttracta ilrroflo. scopi octo status Florentini, post quos ibat Arcbie- piscopus risanus, imraediate praioedens b.ildaccbi- rent visitatiuii Reliquias gloriosi I'.astoris sui, alliciente oinnes sarijinim Indulgenliarum tbesauro , num, latera claudentibiis , bipenniferis publicis. ip- quem Saminiis Porro a Cruce Collegiata; S. Laurentii usque ad sas sanctas Reliquias, binc inde tendebantur liueffi duse faces acceiisas gestantmin, prinium Confra- tempore regnans Ponlifex liberaliter exposuenit. Crescento autem in.lies magis niagisque concursu, magis etiam crevisset numerus undequaqiie adveuienlium vicinarura plebium ex lioo trum rum veteris Sodalitii Zenobiani plusquara ducentocapitum, quibns mille alii miscebantiir ex omni inscripli sodalitio agris oppidisque, ai nuataea relieio fuisset per integram Oct.ivam contiaed Superiorum noslrorura : Nobilitate collecti, qui licrt esseiit, non inoomparaliili prudfn'ia! |ilacuit. iidia!rere in\-stico convenerant tanien sancto civi suo honorem facturi. Capsa ejusdem sub baldaccbino ferebatiir, j, trium dierum numero, ne iniminens tempus niusti ex doliis ad lagenas tr.jducendi, irapedimentum ali- succollantibus per vices priraura : Episcopis intra quod devotioni adferrei. ecclesiam, deinde Canonicis .^equebatur autem Se- DE SANCTO SENZIO PRESBYTERO, BLER.E IN HETRURIA COMMENTARIUS PR.EVIUS, De cultu ejus Blera? et Spoleli, soeio S. Mamiliano, el Aciis. lera, Ptolomspo el Straboni B>r;pa, urbs He- luc trausldtis. Ast hic dignitatc i Presbijtirr, , Spoleti alio Btem Ecclesia ejus ut Palronl. Bi tri. nuncoppidum Sutrio et Viterbio iivhtbns vicmum, ab nsque, vulgo Bieda diiiil X millia passiinm distana. frnri^, •pontmodum Episcopatis, passus dicitur, coliturque ablatus fui.tse, nl ses illum Jannarii nec ; mtur vevehi pnrs' polueril .huos neque LucenSolebat untc mtrr Palronos nunievant. cluvi, Pontifici Romano suhest est et iii patrimonio S. Pe- S. Sentii prxdiclas in arde Crncifm apud Spoletum , H uj in us oppidi Fa.tronns vixit, S. Senzins Presbyter, Ri^iquins perpetuo urdvrfl lampas nnnc eis tantum qui viano monle ubi Bleranos veram Chnsii occctsionibus lucet. q^ibus oleum' eo offertnr a fidelibus, festo illi religionem docuit, ibidemqne die xxv Maji exhocvita decessil ; qno deinde contra devotissima morbos utanlur. Ipso nulem civitaits, etiam colituv, basiUca supra sepulcrum ejus reperimus lorvm adit Mugintrafns est. ; qux fota Sancto constructa. yHam Romx in MS. Le- Habemus, prxter p^itam jnm dictam, alleram ex gendario Ecclesix Lateranensis, quam hic damus. Aliquam etiam descripsimus Florentuv ex MS. eo~ dice IIZ plutei 34, in monaslerio S. Crucis fra- dipplicem aliinn prioris MS. , pervetusto Ecclesise Ctrlhedralis Spoletan^ mulatn conlrnctoqne trum Minoi^m Conventualium S. Francisci, sed pluribus locis contractam, et ibi, , stylo transcriptam ab Adm. lUustri ac Reverendiss. D. Jacobo Plnlippo Leoncilh Patricio Spoletino, sed proplerea illam , omittimus. sed Sentias Ipse sanctus Presbyter scribitur tur. Relxquix jux: non Senzius civilas et urbs Blera Bladuaiia appelta- Cajma nolm musani a D. Silveslro Ayossa PresbyCnpuono alternm distinctnm in novem Lectiones, ad Matutinam recitandas, qunm apud Ludovicnm Jatero ; cobillum Fulginii reperimus. NuHn ni ulrwjue fit taSpoleluni 2 Corpus ejus asservari suo tempore Spoleti, in sacelio proprio apud sanctiinuniales Ordinis Servorutn, eumque Sensiain appellari, tradit Fevrarius in Calalogo generali addit, ibidem : mentto Blerae, in locum ejus subslitula uibe Spoleto, quasi ibi nhierit , Hic iii MSS. SnnctH-s : servatum tamcn esc ct nomen prope fiicifur l^» ftlHisie Minionis qui fl.uvius procut abest n Spoteto, el in Catalogo Smrtorum , Ilaliai Bleram orif/inem hahet, ndeoque probat pevperam mn- magna religione coli. Islinc evgo ulfe- tatxim esse in dictis MSS. nomcn eumdem Lucx nrbis, post covporis in riorem notiliam petendam existimantes nostro didicimus , ex 7ion tvanslationem. Esse .serii veneralione as- R. P. Dominico Anlonio Pieranionii Ferrarius, et In Katendario Lucensi npnd Flo; longe a m(enibus urbis versus Septemtrionem visi ele- rentinium rejertur Sentius Episcopns de quo tamen gans templum, Sanctissimn Cvucifixo dicntum ex loco, niliil Franciottus in sito opere de Sanctis Lncensibus: fcmplum idolorum extitisse ; quoddiu quidem Snnctimonialium fnerit, sed fiis in urbem traductis nunc teneatur ab Augusiinianis Discnlceatis. Addebal ibi ex latere summi altaris, ad /jitod Epistola ubi olini cveditur legitur, extave sacellum sed bene de S. VJncentio Mevaniensi, ut putant Episcopo ei Marlyre, sub Archiepiscopatu-Spoletano : de quo suspicari quis pos.. Benedicti> a quo fuerit Benedictinus. Opponit se ilU dictus Carolus le solutus est vinculis et catenis, et vidit portam car- Coinle in Annttlibiis Ecclesiaslicis Francorum ad an. somnio vTde- bantur facta ; sed mox plene evigilans. reperit : om- nia in veritate ita contigisse et cum ingenti laeti- tia egressus, vincula sua mox detulit ad S. Leonem agnoscens suum redemptorem, ei Deoque debitas egit gratias. Successit S. Leoni in regimine monaet sterii Mentuniaci venerabilis Baudemundus aidiflcare alias : qui ad B35 num. 7. Satius, inquil, fuissetnomen expungere, quia S. Leo antiquior est B. Mauro, Ordinis Benedictini cis Alpes primo fundatore.ilffnarrfus arbitralur eiim vixisse circa annum Domini quingentesimum sexagesiraum sed tin non fuerit anie dictum annum quia dicitur non fuisse in mortuus, dubiiari posset morteaevo gravis. Qui eum ad xlernum gandium evo: : honorem Dei desideravit Tvmtia corporis ultro in magnificum temindustrias : carunt Sancii Episcopi, [uerunl Hilarius Pictaviensis ciijus plum, et inter transferre ingenii sui voluit alium lo- cum secedit eumque fineui accessit ad S. Winebaudum Abbatem {cnjus Acla dedimus vi Aprilis) ejusque rcligiosos monacorporis S. Leonis in tumbam nensis, et S. iste Acla dedimus xiii Januarii; S. Marlinus TuroAnianus Jurelianensis; quoritm ille XI, XVII Novembris colunliir. DESANCTOBONIFACIOIV PONTIFICE ROMANO. COMMENTARIUS HISTORICUS. De Pantheo per eum dediealo, culUi, epitaphio, anno et die mortis, ac duplici Transiatione corporis. AKNO DCXV. Slogium ex Anasta$io £tbHot/ie- cario. B ' natione Marsorum , de civitate ex patre Joanne Medico, sedit anjMOs sex, menses octo, dies tredecim. Hujus onifacius V.aleria, , ordinatioues duas per mensem Decembrem, Diaco' nos per diversa loca triginta quinque. HwcJnastasiits BibUolhecaritts in VilisPonlilicum * octo, Episcopos novom 'teraporibus fames, pestilentiaj, et inunila- Romanorum lib. : et passim ex illo posteriores. Pantttfon aquarum gravissimae fuerunt. Eodem tompore petiit a Phoca Principe templura, quod appellatur Pautheon in quo fecit ecclesiara beata; et gloriosistiones ; 2 Qitod aiitem teste Plinio ad templum Pantheon, id, 36 cap. IB, Jovi Ultori ab Agrippa spectat factum asserit est, genero AugusU, Panllieumque acciperet. sfructum ab Agfrijipa, simae Dei Genitricis Mariae seniper Virginis et omniura Mart.vrum Christi, et Reliquias in eo collocavit diclitm, ut Dio lib. b3, quod in simulacris Martis et Vein- neris qua ecclesia Princeps multa dona Hicdomura suam monasterium fecit, quod et : multasDeum imagines in Sxpe ille instauratum rarits, obtulit. dicavit. Qui defunctus , lum die vigesima sepultus est ad S. Petrura .Vpostoquinta mensis Maji. Hic fecit slauralum esl; priinum ab Adriano qui Pantheum a , vocavit, ut ait Spartianus; deinde ab Anloiiino Pio, qui teraplura .Vgrippae, ut Capitolinus; denique eliam a . Severo , u( scitur ex antiqua inscriptione Quia vero templi VIGESIMA QUINTA MAJI leclum porlicus lcgulis ac labulis seneis tegebntur, eas Constantiuin Grxcorum Imperatoet 78 lempti lcsliludo lata, ob e.xhibet in el rem Constnnlmopolim cum tulisse , a:dificiiformam,quamBartholomseusMarlianus D sua Urbis Roinx topographia lib. 5, ca/i. 11, ACCTOnE alii. D. aliis Urbis ornamentis transVita S. plures Octavius Piinrirolius. in thesaurn abscon- scribit Anastasius Biblinthecarius in dilo Urhis Romx Fitaliani Pnpx, a nobis edita ad diem xxvii Januarii. Urbanus VIII duplici porlam ornavit titulo, et quie a : regione 4 erclesia 18, de.vribit eamnovse dem Bcclesiam, etmeminit Corporiim Sanctorum Marlijium a S. Bomfacio illiitorum. uti et aiictor se facta smit erposuit his verhis ortiatttm Urlianus VIII Pont. Max. vetustas columnas inutilia et ipsi , Ecnei lacunaris reliquias, in duplicl Ututo ab Vrbano Vtll. et be)lica Vaticanas tormenta conflavit, ut decora Vatiornanienta in in ; prope fama' ignota, fierent corporum SS. Rasii e qutbus Inve-ntt anno et Anastasii Presb.vtercrum et Martyrura, iiliimo die lOTi .S.<. Deceinbris aiini mdclxxiv quo m Nalivitate Christi Rasiiu et , relalionis invenlorum venerabiliuin cano templo Apostolici sepulcri Adriana arca, instruraenta publicie securitatis; anno Doraini mdcxxxti, Pontificatus ix. Alter titulus, noslra; directioni maijts siibservit, et esl liujusmodi. Jiibilsrum ttiim sacri fueral incep'iim. Ctim eiiim iiliqua \jiaitasius. tunc rcparalio /ierel, circa altare majiis diclje Riitundx; reperta ptione : fuil Ecclesix nrca idumbea cuin hac inscri- Corpora Sanctorum Rasii Pan- aliis Reliquiis, hic theon, aidificium toto terrarum orbe celeberriraura, ab Agrippa Augusti genero, impio Jovi et reliquis raendacibus diis, a Ronifacio IV Pontifice Deipars et Anastasii, cura recondita a Bonifacio IV. De quo- diimS. Raso Episcopo, Koi.ta; deposito, egimus ad diem XII Martii pag. 10(i ; sed ctim ntiper 'iiivenliis non nos dicattir latet. iibi Episcopus, niim uniis idemipte habendus ettriumphantibusSanctis pie dicatum.UrbanusVIlI Pontifex Max. binis ad campani aeris usum turribus exornavit, et nova consignatione munivit, anno Domini mdcxxxii, Pontificatus ix. f/xc ibi. dedlealw a s. i In Ecclesia Valicana, S. Bonifacii hiijiis sepultu.i esl, celebralur Colilur ln festiim siib ritu dttidici die hac ; xxv Ecctesia Katicana, Miiji. qiiod istic ejus corpus adhiic serivlur et rectlan- 3 Dedicalio liujus Ecclesix inscripta Fastis sacris ad iliem xjii Maji, el esl antKjuis ttirnmma cst ile Communi BonifaclQ I 13 Maji, a Dcda , in gcnuino legitur etinm Maiiyrobrjio his verbis, m Confessoris Ponliftcis. In Missa Credo. Sarra. ejnsdcin memoria inscripta seciin- Idus Maji Dedicatio S. ad etimilem xxv Maji Mnrlgrnbijio Bellini, hiiiic At pluribus ciplicatur apiid Ustiardum Jdonem Noikerum et posleriores ctim hodierno Martijnloijio Romano. in qiio primo loco isla , Marise ad Martyres. , dum morem e.l , Ecclesix Roinanx nniio MCCcc\cvii[ excmo secidi sunl Maurolijctis Felicitis Gabsiitins . E et rcfertur Motanus, Canisius, ciim hodieriio Marlyrologio Romaiio, in qiio isla leguntiir legunlur sia) S. Tertio Idus Maji, Roraa; dedicatio EccleMaria; ail Mart.yres, quam K. Bonifacius : tn Marttjrotogiis, qui Pantheon in Papaquarfus, expurgato deorun omniuui veteri ra fano, quod Pantheon vocabatur, in honorem Beatae semper Virginis Maria; et omnium Martyrum dedipluribus dedttcit destrucltonem Romne S. Bonifacii Papffi quarti, homirem S. Mari;ead Martyres de : dicavit. Ferrarius in Calabgo Saiiclorum Ilalix pro elogioei ponil, quod eo Pontifice monasteriura Luxo- viense in Burgundia, et Bobiense in Italia extrui- temporePhocajImperaforis. So>on!«,sm7Vo(is, temphrum, ad Ettiiiicis pro fatso deorum suoium ctillu ereclorum ac dein itta , cavit. tur. Ipse vero Honifacius divino cultui deditus, do- mura propriam in cffinobium convertit, et pranlia in raonachorum usuiii multa attribuit. .7/, cujiis Ordinis fuerint hi lib. subjiutgit : Cur autem Pantheon templum intactum remanserit, ea fuitcausa, quod Honorius Imperator, lege sancita, ejusmodi impetum Cliristianorum com- monnrhi . non iiuUcatitr. Trilliemius pescuit, haji; rescribens Sicut sacriHcia prohibemus, itavolumiis publicorum operum munumenta servari : Ordinis S. Beneilicti cap. 3 an recte asserit. domum in monasteriura sui Ordinis reda- etiam Beneet lam ibi, quain tibrnZraii. \'i8addii, fttisse dictinis ? ctam ilttistiibus : i de Viris monacliuin S. Sebasliaui in Urbe tiludine, : enilein fntie cer- etc. Lege xv de Papanis in Codice Theodosiano. qun ibidem .iVprilis. uit, Pantheon a Doniitiano Imfcstiira ejiis Inscripta ernt tcx Miicrobio Pra-fecto Prietorw Hispaniaritm, et Procliano Vicnrio qtiinqiie Pi-ovincwrum peratore constructiim fui«se, et agi viii Kalendas Correxerunt ittum in utiimo puncto : Theodoro Consub am/occcxcix. Sed pcrgit Baroniiis : Puto divina dispensatione factum, ut inter tot idolorura fana prostrata et in anathema oblivionis , /fion Dorganius, Menatdus. Bitcetinus ciim Tritliemio Beiiedutiiium facitiiit, qiii eumdem ejtts sed referunt eversa, Pantheon, velut insigne quoddam et perenne trophffiura de expugnatis hostibus pernianeret; cederetqiie triumpho omnium Marfjrum, Kalenilas Junii. Joannes Mabitio, Sectito secundo Benedictino rejicit ad Prsetermissos addeiis : .\n vero monachus ipse fuerif, non saris cla- festum ad viii qui oranium Gentilium deos Christi cruce subegerant. De ejus dedicatione per Bonifaciura facta sci-ibit Beda de gestis Anglorum. lib. 2 cap. 4, et de sex a-tatibus in Phoca Imperatore .Vdeo Viennensis, in Chronico anno 604; Paulus Diaconiis, de Gestis Longobar, ; rum ; uti nec ctara siint reliqua qu.v adjiciunttir a Tritliemio et atiis. scribit 5 Romanuin coiicilittm ab eo cetebratum antto dcx Beda, tib. 12 Ilistortx Ecclesiaslicx getitis Anliis verbis : His temporibus venit MelCoiieitium Londonia; Episcopus Romara de necessariis celehratum , glorum eap. 4 litus eo corporibus itlatis dorum lib. 4cap. 1! Marianus Scntus, in Chronico anno 610; Sigeherfus anno 609, et alii. Legi in ejus ; Ecclesia^ .\ngloruin causis Boiiif;icio tractaturus. cum .\postolico Papa Et cum idein P;ipa reverenItaliae. anno r.lO. Sanctontni Martijfitm Ecclesiae codice raanuscripto, teraplum illud dicatum in primis in honorem Dei GenitricisM.iriK, omniuni- dissimus cogeret Synodura I'^pisc"porura litus intec eos assedit, de vita raonachorura et quiefe ordinaturus; et ipse Mel- que Sanctorum Martyrum et Confessorum illataque illuc esse reperi duodetriginta curribus ossa Sanctorum Martyruin, e diversis Urbis cu-meteriis : aiinooctavo Imperii Phocatis terti;i Principis, Indictione decima tertia, die Kalen- darum decreta, Martiarum ; ut qua^que erant regulariter solenniterque comportata ac Uecentissime collocala. Hsec Baronius : quibus additum velim, qtiod si ea Dcdicalio facta esl in Doniinica, sicut fert u.ius oreffossa , sua quoqiie auctoritate subscribens, conepisfolis, firmaret; ac Britanniam rediens, mandafa el ob- servanda deferret, una cum dilecto quam idem dinarius Ecelesix qtto erat liitcrit sttb isto Romame; : facla ftterit anno dcxiii, Dominiculis G, quia id alias fiierit numquam Pnnlifiintu conligit posl Pascha, ro aiino celebratitm atitern Dominica iv xv ^prilts. Emlem quoque Sanctoruin cnrimra fuisse tiansluta, asserttil Ciaconitis in Vita S. Bonifacii el Pomueius Vgonitts in Historin Stalionum Romtv, Statione uidie , die, dicta Laurentio et Ponfifex Deo Ethellierto Regi atque Clero universo, similiter et genti .Xnglorum, direxit. //a-c ibi. Dedimtis secimda xxiv ejiisdem, Acta Fcbruarii, Acta S. Liurentii .led has S. Ethelberti; et xxiv apritis, S. Melliti .S. Boiiifacii cpistotas nnn iiotuimiis as>.eqni. .-Vrchiepiscopo ; : Veneris in hebdomade Paschali tlict» Ecctcsia, passini jam S. qux tuni liabetur in Maria Rotunda appelr , 6 Roiniiniis Basilicx Vaticanx Canonicus, tempore Jn epitaphio Eugenii Pnpx III, secutn xii ad meittetatem perdiiclo, laudafur ejusdem Basilicx moiiumcnla descrtbens. Bouifacio II Sanctiis, Epitaptiium 76 DE alltiluil, quotl xtiite Serijii S. BONIFACIO PAPA se- IV. dciiiii, A EiMaphimn AUITORE n1*. Papa: 111 ctilo XI creilo cum scpidcra fuissecomimitiim, cum varioriim Poiitifiornain Faticano titiitts ct marmoribus rentur. E.ise autem Bonifacii liitjtis IV rccle animad- quo fuerit ordinalus Bonifacius. Tractatu de hac Dico autem dies xu non XII, qiiia in iimolabilem mnteria speciali doceo, perpetiium ac fere Romanx Ecclesix fuisse, ex Apostohca Augii.iti anni consuctndiiiem collegit, vcrtit Manlius-.ijiii eailcm moniimeiila/msteritn ad primo.i oclo tomos allcgaturque a Biironio iii odilenilis pro aniio 614. Est illud liujusmodi Punlificales verosimiliter triidilioiie, ut Ordinitliimes ilies xu, : Iwc aulem habetiir per Dominicii cclebrarentiir m Annalium tomo 9, apiul liomanum. correctis qui ducmit ad xxu Aiignsti diem, anno Dcum Domini- meiidis paiicis, (juee ad mar- tronscrigiiicm nolaci, qiixqtie verosimile cst obrepsisse extritarum obscuribenli , proptcr litternriim aiicubi qiios pleraqiie Anacani; non dies xii, ncc efiam xiii, habenl. Obeiimdemcaiisam,itemtiue stasiann e.remplaria tatem. obalias alibi melins eliicentes, malumtis, cntn Canonim Roinano taiito vetuitiori, legcre in Epitaphio nomen Vita liorainum brevis est, certa hanc deternimat [hora : Maji, qiiam cum Maulin nomen mensis Martii iieqiie : quia a diemw Martu, xu (/ii:.v, per xil, »i(^7«r per xili, ncque per Sed • ' vitae nfternae * deinde paratur iter venire ad Dominicam rctrogradiendo possumus. Exegulx cete- ; idem vidotur ' Qui) noii indecora aut rursuni peritura videntur Sed pulchrura atque decens, ac sine fine manens. : Quiid rtiam vox Depositus, hoc de quo agimiis seculo, sigiiificabat Dic igitur, quid, Mors, stiiiiulis agitaris iiiiiiuis? Quid fremis incassum? quid furibundageris? Coiiim.ida nulla tibi poterunt tua facta reforre, idem quod Mortuus. apparet ex simili S. hratx 2bMaji. Gregorii Eiiitaphio, in quo dicitiir eliam ipse depositus quarto Idus Martii. Mortiium aiitem esse Gregorium xn Marlii. extra conlroversiam esl. Veriim. inquies , 'Nec prodesse Gi'egorii ut S. Grego- potest irapctus iste tibi. id si ila est, qiiomodo dicitur ab Anastasio Bonifacius semper raonita atque e.xempla magistri, : tH • dlscipti- his, Quo Vita, opere, ac dignis moribus iste sequens terrere putas, sunt hujus maxima vota, XXV Maji, et tali etiam die colitur? Responqida tah die celcbrutie ejiis exequiee sint a Siiccesdeo, sorc Deusdedit, ^«iiicis anle dicbiis primnm Electo. et sepultus snb hoc titula Ecclcsiain admiiiistrante; lieet pro infeUcitate illius secuH, non ordinalo nisi post plures menses, qiiibus Imperotoris rcscriptum cxpeclaiidum fuit videlicct snb initiiim seqiienlis anni iicxvi. Ilunc raiionem , tcrra re- ptilas. • nam animam, redderecorpus humo. Saucia inultiplici siquidem * jam raembra dolore, Rursus in antiquo pulvere versa manent Mittere iid astra E : 'surgunt • mcrito ' surgent Quie i-onjuncla aninUe stabilito iu corpore Ad vitam seternam, te pereuiite magis. Sancta fides, * meritum vitne, clementia Patris, distinguendi ihes Obdus et Sepidtiirx, atqne a die Obitus termiiios per nssignatos ctiiquc Pontificattii , relrogra- Spcm certam hanc famulos jussit habere suos. Hic requiescit Bonifacius Papa junior qui sedit annus ui, diendi ad ihein Ordinntionis probaturiim me spero , menses mii, dios xii. Depositus est viii Idus meneiiquc verificaturttm plerosque nnmeros nnnornm sium ittque diei-um descrtptos apud Jnastasiiiin : quos alias inipossibik esse.t inter se conciliare. Maji. iraperante Uomiiio Eraclin, anno ejus... 7 Cum legis laiidaluin Boiiifacium, qiiia Gregorii sepullus 10 Ex ea porro qiiam. diximus sepidtiira, fuisse ele- Corpiis sec. iiet juila por/am Hanritliaftim, magistri raouita atque exempla secutus es(; convinceris, iion posse Junioris nomine inlelliiii secunduin, aniiis sexaijinta fere vata ossa secido-L ant XI, atque in lapideam persuadent istius, urnam sii- u eleva- tthiim traiisiata, . certe non majoris """' Gregoiio prsemortiiuni; sed Juuio- xttttis verstis rhgthmici, qnos Romanus Canonicus lenore : rera opiiellati, respeclu facii 111. immcdiati ilccessoris .siii Boni- pra luudaliis seetilo xil descripsit lioc Dc giiarto iiutein scribit prxlaudittus Romntiiis scpidlttrutn ejiis fiiissc intra ccclesiam B. Petri, juxta qiiia portain Raveniiatiira, batur ab urbe (iil sic diclam, per cam intraid est, Gregorio quartus jacet hic Bonifacius almus... Cujus Natalissolennia qui celebratis Primis Septembris fert liiEC lux quarta Kalendis. Inter inedios qtiatiior verstis, de Pantheo dcdicato, vide in nis 'i rocabant) Ravennatum, s/rii( , a l Septembris, Regione Urbis Transtiberina, Pontitii:uin notattir ail Veteres meis nd Coiiatnni Chronico-historicum Paralipome; liotnaiiorum f^atalogos anfe loinuin Aprilis stib etogio S. Callisli Papin, qiti dicitiir Roiit nianus de Regione Urbe-1-lavennatiura. Uoc ergo, ex oiiiiquo loqiiendi nsti, sic exanligiio aliquo scripto de : eadem ratione assignari Bonifuciano quartam a priniis Kalendis, id est quarNatuti diem tam mensis, qiio ipse Boiiifacius quartus a S. Gregorio dicitur. Natalem autem dico appellari ab ancfore, ubi ostendo Pontificum sepulturis dcbuit habuisse Romanits qnem tanto post xtiitem sit Sancti scribente, non in rigore. ut [.' qui edidit, et ^nnotationibiis anxit Paidiis de Angelis, dies Obitiis ttut Ordiiiafionis, sed in signi/icatione ; eidem prirposuit Vestigium veteris D. Petri in Vati- Itttius snmpta pro qtiociimqiie festo qtiia tali forte die oano Basilicse, nec nou sacellorum atqiie oratoriorum sacrarumque fedicularum illi adjuiictarum. ubi transito vesttbulo occuirunt tres portx, in mediiim basiticse factaesi prxdicta Trunsl.atio. 11 Aha dcindc Trunslatio facta cst exeiinte secnlo XIII, ciim dedirato navcm dticentes : guitriim dextcrn ct seii mcridioiialis ad prtjedictam Ravennianam porfain ^y^ annim Boiiifaciano oratorio, quod usqiie ad Basilicx veteris de- 1258, uttnri moiilionein superfuit, signaiiir niim. 1.13, in Indiculo apitellatur suiit Porta Raveniiiuna, supra catena portus quam Smjrna a appensa insignia et in sacristia Ort:ivus titulo hoc Bonifacius, ossa reperta imponltur, forsan 'i5 Mojt. Sixto IV, nunc siiniliter pcndeits. Huc locat erecta Bunifaci iiiminis ara. Hos enun vcrsus, ut prionbus ailditos, reeitat Ludovicus Jacob in Bibliotheca Pontificia. indical, 8 Atque hxc de obitl antto scindtiira. ifitod attinet ad tempiis sed aiictorem iion mortis, liomanus aiinum Imperatoris, obscure in lapide seniitrito nec locum ubi eos invenerit. aboliio An autem idem fcsti opimrcntem, , et verosimiliterper litteras nume- Bonifacius VIII, prxmcmorato ruu iv ralcs sculpttm iiolens iiitegre exprimere non , scripsit se- Septembris celcbrandi, maluerit ipsum agi hac xxv cuiido : Manlius, quia : vidit hoc , siibsistere. scnpsit, ; Maji, vel qnia tunc scpultttm Anustasiiis nofat, vel qnia qainto nterque , lU apparet per coiijcclimim ,iit eiim mier voces secundo et qiiinto nulla rum. Econlra ntinirrales litterx II primebont inler nunierandum xvo offinitas littera- notatum ab Jnastasio diem, anno Mccxcviii Dominicum, ipse elegerit altan prxdicto dediciimlo, non iiusim dimiianda defiiiire, quamdiu nomen in nullo antiquion Martgralogio invcnitur. qiwd Bellini xtatem prcecesse- et U (nam miilti, sic ex- illo piitius quam V) lunf. t Xojt. facillime inter se alterantiir, et alteralx falaiintini ril; qui sic tamen Bellinus, velut Trneamiis ergo ex usu CurisE Romanae, s:iiicti iiuiiuum Heraclii, a die impressit snb annitm Mccccxcviii, Eodein die V Octobrtsanni ucxiiii Dcxv, qtio inclicatiim; et liobebimus annum : Bonifacii Papse. l-Z Pauliis Jringhus, lioinx stibterruiiea- lib. 2 cap. 8, agens de Pontificibas in Vaticana Basdica rc- morluus sit Bunifacius die , uiii Maji dics unile {sic retrogradiendo per aniios ui mcnses iion uiii, xn enm omnino legemlum pulo xh) venietur ad xxii conditis, postqnam de prxfatis scu Titidis seu Epifapliiis VIGESIMA QUINTA M.UI. 77 D. V. A ^'ovisstma inventio phiis egissel, Reseratum, inventa et inquil, fuit sanctissirai portas Judicii et Ravennianam, a Bonilacio Octavo ejus Pontificis Bonifacii sepulcrum aiino mdciii die xxi ossitm an 1503. Uctobris : ubi sunt ejus ossa in duabii:: fictilibus ollis, recondita. quodam rotundo vase Qua quidem omnia in novum translata in vitreo ornato et dotato, in novum ALCTOnE templum, Pauli V. Pont. Max. jussu honorificc translatum, hac sub ara ritu solenni collocavit noniiiii dicato, Evangolista Pallottus. ter. tit. S. Laureiitii in Lnciiia rt translatio sunt templuni, ibidcmque posita in arca cypres^iim et sarcophago marmoreo sub altari, quod est in abside CanlinalisCiisentimis, hujus iiiino 11)00- Biisilica,' Archipresby- anno mdcvi die xxii Januarii, primis Vesperis lamina meridiem versus, ejus luemoria in pluinbi sio inscripta ; Corpus S. Bonifacii Papte ex altarl sito in Vatioana Basilica, inter Quarti, Cathedrae S. Petri, sedente Paulo Pana V anno primo. DE SANCTO AL,DELMO EPISCOPO SCHIREBURNENSI, EX ABBATE [MALMESBURIENSI IN ANGLIA, COMMENTARIUS PR^VIUS. De ejus monaslerio, deque Yita quadruplici a MalmesburicTisibus scripta, eura monasterio- rum, ellibris. ernta. Priora, Aitctorcm pra-fcrcntiu supra landattitn K Smc- fttndatorem Malmesburiensem. dulpho eremitw. Inter cujus discipulns potissimum. inquit, floruit S. Aldhelmus, qiii ope Leutherii Episcopi pulcherriinum construxit monasterium, ei demqiie priiiius pra?fui t: cujus viri memoria permanet, utpote : Mi almesburiense monasterinm /ii ffiUonia, Saxonix Occiiienlalis itpnd ^mjlos provincia, IVillelmuin Malmcsburiensem, ipsemet se descripsisse Itoc VHa Aitctore mltetmo rir».(l in confiniis Ghceslriensis ComitaUis, debet Itomo grauda-vus, pro insigni sua de lestimatione, .\nb finem tcstalur : noslro opere suam oriijinem, leste CawMena, Mai- Verum exemplar ab Mnlmrsludalur M.t • mc Willirlmum Dugdale, prin- ei Regera Armorura Anglicanorum, nuncupacipalem tum Garter. Scripla esse b,TC Arta anno Mcxxv, qut erat a transitu S. Aldhelrai annus cr.ccxxvi, affirmat ectypo exaratum per ipsemel Maimesbitriensis sttb fincnt, et in ejus festo hic in Sanctos relatus nundina; sunt frequentes, inilituinquc coliors scribi disolet, ne discordia inter tot conveuas oriretur : Itanc sctiptionein antc poilicitus, libtv 2 dc Gestis Ponlificum tilulo Anglorum, : de Episcopis Schirebtiruensibits, his verbis Pri- Patronum colitif Hex Athehtanus gnusque sane est, cujus memoria in aeternitatem vigeat, non solum sanctitatis, sed etiam doctrinae Hunc Aldhelnomine, ut eatempora ferebant mum, jam defunctum, in Tutelarem Sanctum sibi ascivit mus tara Sciraburnia; sedit Pater Aldhclmus, queiu hic (qiiod i'jus Vi- tantum loco ordinis nomino. Nainqiie nusquam plene digesfam quain iiliiriina, reperi, spect;intqne ad eam qiiai si celavero in posteros iii Athelstanus ille Magnus ; qui eo noniine delinqiio) "ogitavi, aiinuente Deo, extremo hiijus oppidiim hoc maximis immunitatibus donavit, mn- opusculi libro, cuiii ejusraodi maleria liberiori con- nasterium ainplissimis donariis ditavit, in eo sepulturam sibi delegit, ejusque innnumentuni etiainnum ostendunt incohr. Ab .Vthelslano jain inde monasteriuiii gredi otio. Jtiannes Mabilio parle itcdictini, i Sectili lertii Be/it teiens Eioiiium ejtts hisloricttm ipsius Saucti. queritur se nulla^n nactits postea haitc a in Vitum polttisse asseqtti. magna hiuc lunga opulentia clarum Iloruit. et inter alios eruditione viros produxit Guilielmuin, qui Matinesburicnsi scriplatn, cdidil qitarti, et Appendiie prinue partis Seruti quidcm Malmesburiensis dictus, cujus eruditffi .-Vngliie in- (ul priefalur) e.v MS. coilice et bibliolliecv Cotlonianir, i dustrise et ecclesiastiea et politica ria histoet eodem verosimti.ter unde sed ttlterius nos accepitnns. plurimum debet fatalis ille Monachi continenter 3 Alteram Vitatn procnravit nobis idetn Dugtlale, aedibus et proventibus accessionem adjunxerunt, do- manu. cui tamen stia ipse adscripsit : Ex "'"" ' ' nec dies Anglias raonasteriis intonaret. coiigesta; tot annis opes (quae fue- 'I'unc reditus et runt, ut majores habuerunt, jiatrimonia vota fidelium, pretia ; codice MS. iu bibliotheca Cutloniima sub effigie Faustinae, B 4 fol. 139. De ipso Dugdale ejusque lihris lale eijimus xvi Mitji, ad Fttam S. Carautoci, qttam dein cliam nobis transcripserat, snlagenle pro noliis " ' "" " pauperum) dissipata) communemque demolitionis .sorteni templum suredeiidsset et in Pabiisset, nisi Pannarius rochialem Ecclesiam conversum. magna ex parte superest. //a:c aliaqne pinra Cambdenus in Wiltonix peccatorura, et : npiid euin Reverendo e Patre Ktioartlo Mico viro alias Harvxo Societaie nostra, magna prttdentia, descripttone : quibus uddi jjossenl varia e.r Toino primo et omni virlutnin geutic pra-itito', qui hic eadem domo Professvrttm nobtscuin vixerat; sed jain a.<^sttmptHs a Reverendo Patre Provinciali dortrinn alque Antuerpix in monaslici //nglicani, pcr Rogertm Dodsworllt Gu- Thoma Ha-collo aliiis Wttebret in socium, ctiin etniem lielitittm Dugdvle edito, qui faciem oquilonarcm Mal~ mesburicnsis Ecclcsix, prout nunc extat, scutplam in inpersecutione plusiiuam Diocietianxa.anno Mnci.xxviii a Parlamentariis Angltcanis e.ccitula, nlireplus in cu- lamina e.tliibent. Laudntus Rex Atltelstanus im/ieravit slodium, sub prxtextn chimericx cujus-.lam conspirationis, ibidem Itanc mortalein vilatn ab anno dcccc.\xiv, ad anntnn ttsquc DCCi"CXi-. qtto vita ftinctus sepultttram in ecctesia Malittesbttriensi oblinuit cum aterna ticstcr et feticiorc commutavit; sicttt et atius inlitmis amicus Tltoex tnorbo Porro eumdem Athelstaniim, invoeato Deo et S. .\1dhelmo. occisis Constantino Rege Scotorum, aliisque Regibus quinque, Comitibus duodeciin, celerisquc, victorem fuisse st-ribit Malmesbtiricnsis, iib. 2 iU Geslis Regutn man Motttfordtis, qui ex tedibus Dticis Eborucensis nttnc abrepttts, Regis eodem in carcere pienlissime decessit, vir inlegerrintus, nec minori doctrina qtiant iniquissimos, scquentt virtnle ornaltis. Ipse vero Prorincirtlts Hnreotltts, post Auglorum cap. C. e.z longas tcruinnas ct vexationes 2 Acla AMIielmi dupltcta damus, ulraque codicibus bibiiothecx Coltonianx a MSS. jam citato Dugdaie anna mdclxxix dte xx Junii, glotioso martijrto est reronii^M, exfidei oilio suspensnsetdisseclus adTiburnuin nosirx 78 DE S. ALDHELMO EPISC. SCHIREBURN. propositionibus meis pia monacliorum meorum sapius in restitit pertinacitas. Et cum lioc sedulo riis A noslrx propn Lonilimm, una cnm ijuatuor alm Socielatis Sacerdotibusfi imlefessisAnglicnnx vinex operariis.AnlonioTurnero, GuilielmoWaritKjo, Joimne Gavano, prwsentia, viilius seienitale, lularilale verborum renlibus, iil et conventn Fratruni meorum fiducialitcr narrassem ; Joanne J-'enwico ; prtmiliv.r Ecclei.i.r siiirilus lanta animi refe- vel e.r li.rreiieis illi nmlli faterenliir, fieri non posse, quin innoccnles essent, cerliqiie ea morte se transfervi ad Deiim. nunjiidicem criminum. scd reniu- sum, nobiscum praesentis vit;e stadio depularis. Tuse eorum tibertati consutit. semper dominationis jugo huinillime culla subdere non dedignamur; sed lioc supplici communique ro: assennullus his votis raeis placidissimum prffibebat Quamdiu vitali vegetaris spiritu, dicentcs comtanlissime servaHf.. Alleram islam Vitam scripsit sub finem secuh tmilecimi aut inilium sequeiilis, vir erudiliis. qui se piofessione Munaclium neralorim fidei gatu deprecamur, qiiod sub sacra Scripturarura testificatione, et favurubilium viroruin claro coiisensu corrobores, ut nullu'^ post obitum tnum, nec Regalis aviditas, nec Pontiflc:ilis auctoritas, vel aliquis ecclesiastica: seu sccularis dignitatis vir, sine nostrae fuisse indiciit in Proloiio, et iium. 19 acceiisel se illis Malsciiiso mesburiensibus, scriliens, in ; prima pcrsona de siib el Nobis fniem aiilem asserit, se novisse et iii Fr. Huherlum lus, satis infirmvm, Noti revelalione Reli- voluntatis arbitrio in nobis sibi vindicet principatum. Huic dcbitiP iiionachorum meorum, in.axime quiariim sanatiim. Interim quo nomine fueril appella- uon addilur. putamiis Iicct quod lianc Vilam famiilnrum Dei, petitioni libentissime consensi cum optabili faniosissimi Regis Ynii consensu, reverendissirai lis, et Malmnburiensia riiis vijtif.se tiabiicril. videaiur aliquanlo se- et scripsisse. IJiiic lainen anliqniorem post- Fratris et praesentata; promissionis devoto nutu, decentis- Coepiscopi mei Danie- posuimus, lowjius, rei quia argnmentum assumfilum pro.^cculus omnrs vsque lul Rerelalionem Reliquiarum Wtllielmus Duijdale, in simam vernarum Domini pnstulationeinsacrs Crucis signaculo confirmavi. Itidem idein venerandus Rei Kt pr^nominatus Poiitifcx pari devotionis raanu Sciipta esi, huju-! cunfirmatiouis chartula au lucarnatiou.- Doiuini nostri Jcsu Christi cxponil. 1'nelaudatvs suo Cottoiiiano cadice anle ipsnm cap. 1 positu, Vilam Injeiis vcrba, iiiitio eoa\iderari jubel, an furte non sit la- subscripserunt bor Egwini 'Wir.cii, id esi /figorniensis Episcopi supra memoritti. Sed tiac cogilare vetal mcmoria rerum, eliam tribvs et amptius scculis post Eijtvini obttttm liic uccv, Indictione iii. 6 Hxcibi. Ex hisdiio monasteria scilicei From, narrolorum : et quod scriptor se Monacliuin Malmiisest : ad honorem S. Joannis Baptistieadfluvium From et Bradamfort, u/iis Bradenum.posteaa Danis desstructa fuisse. indicalur apud Copgvinium. Dealiis iiifra burienscni probvl, uti dicttim fatebimur ergo nos Llbri ab eo- ignorare {qiiod nec verosimililer quii'am possumus divinare) noincu Auclnris. S. .\b'ihehui scriptis agitur, el siinl plernque in dem scnpti Bibliothcca Palriim veciisa. Qiianti ca fcceril S. Boniciijits 4 Ejtat pars cx Yitx ab aliis tllam scfiptx indiearittir. liiic lcvlia Vita apud Capgraviiim, prior et faciu.^ secuiida nta est in epilomcn redaclii, adhuc Diacoiius, indical Epislola i liis verbis : Obsccro ut uiihiAldhelmi Episcopialiqua opuscula, seu prosarum seu metroruni aut iTlhiuicorum. dirigere digneris. ad consolationem peregrinationis ineai et csl dcinde oniissis notiiiulta alia adjiciuiilur. Eadcin nonnullis rcferunlur apud Surium ; ncc non in Breviaiio Siiriim anno 1499, in el Sorisburiensi anno \^^7 ercuso iiis ob memoriam ipsius beati Episcopi. Faclus unde nohnuHo Annotatis observaatitr. In qiii dicitiir dcin S. Bonifacius SaccvJos anno circiler DCCXii, S. Egtvinus Epif.copus /figornicn^is, differat o scripto ibiilem addilo scpultiivx Episcopus Romx anno Dccxxiii, Morlijr cjus aiino nccLV Ipsius menioria in pvxfuit, ejus Vitam conscvip.HSsc : scd niim ca aliquid die v Junii, qiiando varia Acla dabunlur. el pliiribus ignoramus. Alius nlicsifc Alfrctlus, veroS. Aldhelmi sucra nicnioria, ad liunc xxv Maji, refevtur in Mavlijrologio faMs. gatura Malmesburiensiniim. 3 Elfredus Moniicbus, is Romano : anliquis, ut videliir, cl Abbas Malmesbiiriensis, guasi c.c nianu cxaratis atque eicusis celehralicr Cori oris etiantTvAns,\AWo seculo dccimo fllam iiilev ejus scripsissct, quo nonnulla Episcopus is xbidem liabcnliir. l'rxtcvea S. Osmuudus, scriptoves sio, fttcla Savisbuviensis , aiino Vilx censeluv. Esl rologiis xxxi Martii. vli tiinr indicatum :et Abscona S. Dunstano tertioNonas Maji iuMartytestata lcgilur infro, in sccunila Vila , 1099 vita functiis, cjusqiie mentio sub fiuem rilae num. 23. secundx a liiibeluv, et forsan inde arrcpta occasio dicendi Vilam ab eo cliam fuisse cxavalain. Hisce additur Mahilmie Eodmerus Monaclius Cautiioriensis, de quo Ittlius egimiis xxi Jprilis, ad ruam S. Anselmi Arcliiepiscupi Cantuariensts : VITA Auctore Williclmo Malmesburiensi. sed si aliquid ile S. 41- dhelrao scripsil tiori, ut rjus Eadmerus iste, scripsit stylo longc culopeva lcgenti patescel. Porvo S. Aldliehni Bpiscapi Scbivcburnensis memineiunl scviploves Revitm Anglicanavum plcrique, seculo 1 cnp liew, in el Ex MS. Coltoniano eruta a Willielmo Dugdale. post anliquos Harpsfeldius ; 19 el sec. 8 cap. i\ Edouordus MaiTrophxis Anglicanis ad iliem xxv Maji; et in CAPUT Natus Be Aldhclnms, primis imbuendus Augustiiii traditur : 1. Orlus, Sludia, Libri editi. Alfordus, Annalihiis Ecclesise Anglicanx ab ail unr.o 606, qiio statiiii Jbbalem creatum; aunum 709, quo evita hac migravil. Hic repertam illius, in MS. regislro elenieiitis, a Saxonica prosapia oriundiis, Adriauo Abbati S. in arcescicntiaast.etisse, Malmesbiinensi Epislolam edidil: ciijus pars ad annuin 70S quo quom crealus est EpiscopusSchiveburnensis, uum. iSeamdem irameritum, nulin quiAngelorum bxc est. 5 Ego Aldhclmus, postquani lisquc praedigriis moi-ibus creatus Etnteopus «t ir.onatlerii cu- me Pontificatus olficii Sedero divinagratia subinthronizasset; proposui arcano raentis mea; affectu, ut monasteriis mcis, Maeldumesburgi, Froom, Bradamford, quibus jam dudum in Abbatis gradiim constitutus, suffragantc compmbatum, pusio, Graicis et Laiiiiis eniditior litteris. brevi niirandus ipsis enituit magistris. Cumquc jani majiisciUus a * gcsta pcrlcgit. intclligit. Ibi A S. Adrla- Cantia in West-Saxones remcasset. religionishabi- no doctus. tum et in est in civitate, quse ram retinerf Meldunensi accepit coeiiobio, qiiod situm antiquo vocabulo Mealduberi, Id rogalus, nunc Mealincsberi vocatur. quidani Meldun, et Abbateni, Domino regulariter praefui, religiosura quem sibi spontanea familiarum mearum optio consona voce elegissent, canonica creatione atque regulari sanctione constituisse. His volunta- Meildulf, natione Scotus! cruditione Philosoplius, professione Moiiachiis. fecerat qui cuni iiatali solo vohintarie carens. iUuc : qui alio noniine vocatur Malmes- liurii fnctits Motiathus devenisset; neraoris ainoenitate. quod tunc tempons in imraensiin co loci succreverat. captus ereme- tioam VIGESIMA QUINTA MAJI. ticaiu 79 \. vitam excrcuit : deficiciitibusqiie necessai'iis, Ucet omnibus artibus studiuin nuiiiquain iilmuerit scliolai'es in c disciplinatuni acccpit, ut ex eorum sequaces, Uberalitate tenuitatcni victus con-igeret. quibusdam taraen, iiotissimum apnd Cantiam iterata mausione studens. animum impenderit. Sic enim Epistola iidg Heddaiii auteccssoreni suum laborem dum exequitur. proprium commendat excrcitium. . WILLBL. AI.VLUBSR. 2 deinde ad Illi, procedcnte tenipore, effecti. Magistri iii EX MSS. i) ex scholaribus raonachi Conventum non Adrianum reversus, d cxiguum coaluere. Hcirumexeniploetconsortio Alilhelmus (/ informatus ail stuftium, liljcrales artes plenitudini scienti* adjecit Fateor, beatissime Pricsul, ine duiluni dccrevisse, si temporum volitans vicissitudo patcrctur, vicinain biberet e. tpias ut meduUitus coniterum studuit Cantia; ad podes Adriani, : optati Natalis Doinini soleniiitateni, ibideni in consortio Fralruni tripudians celebrare ; et postmortum qui erat fons litterarum, rivusartiuiii ;donec vale- vita coniite vestras caritiitis tudine cogente. repedaret domuni. ItaiiuelibcraUimi artium conipos factus consortio functus fuit. est, qui tanti contubernalis praesentia friii. Sed, quia diversis inipediincnt(n'iini obstaculis rctardati, qucmadraodiim li\tor prajsentium viva voce promulgivbit. Necipse sane suffragio laupriniuii iUud perficcre neiiuimus intervalla, ei ; idcirco difficultatis cniiii dum suarum pHmus na edit defuit, et dixit, se omuium Ista veniani precor impeniUte. Ncquc parva temprote- suse gentis hoininuin fuisse, qui ad scientiammetrointer poruni census, bitur, in hoc lectionis sludio rum pra?sunipsit ingenium, iinpulit animum. landa sunt, et diimtaxat, quisiigacitato legendisuc- tuos carmi- enim ejus erant verba Scbematiljus : in calce libri, quein fecit de Lcgum Romananim cuncta jura niedullitus rimasecreta iinis Hi"-ie5b. a'l Al llielmum totis semitis; his vitte sanctim.miam, illis litterannu scienliam desiilerautiIms. Erat enim, rjiiamvis (ut 'lixiiims; erulitioue batm- titus sapientia! pvierogativa, et aevi culiiien Epucopu.i Sareliur- inatiiritas ad mnjus aspiraret, tum etiam quort iit genitalis ferrae caritas suffragaretor, ejus "'"''» multiplex, tameu religionc alfahilis et simiilex qui advorsaiites ohtineret diceiuli fulminr, disceutes . proviiicife indigeua esset. PvoceiUt ergo, credi- tur, ageute Deo. universalis electio; ambiluniue .iccipe- mulceret ncctareo docendi fluminc gulis ; ad utr(;s(iuc ex a beatissimo sene ut Episcopatuui dignetur ejus ore flueret salsi leporis oratio. uf esset in sin- re. Onniis aetafis et onliniscouflatur senteiifia. di- bc acquirU posscssiones mirahiUs, et in omnihus sinsularis. Eo.faclum est, ut Reges et Comites. b Merciorum c et M'est-Saxonum, religioneviri, riuam nobilitas comincudab.it ger.eris, (lii-i- gnum viileri Prcesulatu. iiuum. lifferis l exc 'Cta jam aHate ceruberem. religioue uidli disparem; l sin vero luataliiun dignitatciii considcrandani pufes iUccti. pUu'a et 1(jco cor.forront, et ad moiiaclim-um stipem, suarum anirna- ruin [salutem] proficerent. 1 1 Postnuam ergo factus est nionaclius. sic euiii vitam duxisse cjniperimus. Lectioiiibus irequciiter, (quam heatus Apostolus iioii priBtermisit) qiiis eo uobilior. (lui regalem prosiipinmattingit linea'? ejus fama», ejiis vit» seiuper iUuui fuisse. dc qua uum(luaiii, vel piirum. siuistra jaetita sit (qiiuio. Susrc,\rconsecrafur. cipiimt igitur coUegam Episcopi, patrcm : Clcrici, or.ationilius instantcr casfiUdis amore immcrfjit se fonti: incumbehat ; Ut (sicut ipse iu patronum Laici iude acclaniantibus cunctis, (liia'ani Epistola cixitjlegens, ; Domiuum loqueiitem teuuitate clainaiitihus nullis, m Uertlnvaldo primae Sedis audiret orans, Dominimi alloquerctur; cliiepiscopo, pro niore cousecrandus in veteris coiituhernii sodaleni deducitur. Is a Bcrtwhaldo victualium pascens aiiimum, nusquaiu a mcnasterio, nisi necessario proprcdiens pccimia; ultronea (nam et pariterlifteris studueraut, pariterque viain religioiiistriveraut) elc- „ rum minime avidus, si (piid (lahatur. in usus utiles cfiouem factain grafiose eoiuplexus. itaque etiain favoreiii auxif iiidulsit, Continuo aimmnerans. Jam vero, ut vim rehelli cor- non solum coiisccrationeiu sed pori conscisccret, fonti, qui proximusinonasterio,se midtos dies seciim retinuit. ejus consilio .\r- liumero teiius immergeliat. liieme rigorem strihiis flnis , Ihi nec glacialeiu iu nec astate nehulas ex locis paluhahuitescurans, noctes durabat inofleusus : eliiepiscopatiis curam alleviaiis, causarum rafioiiem oxaminaus. dumtaxat percantati Psalterii terminiim imponchat labori. Fous il!e, de nominc Sancti dictus, in valle ANNdTATA. a lib. ciEnobii lenibus scatebris fluens, et visu Cliurluiii Inijiis prwilegii eilidit Mahneshurievsis his rerhis : est delectabilis, et potu suavis. Iii alia parte ui'bis 2 tie Geslis Rfi.ium Angliirum Cap. 2, fous Danielis dicifur; quia iu eo Daniel C(i-lestes noctihus ducehat excuhias.qui cum .\IdIielnio Ponluijus Ego Leutlierius, gnitia divi.iaEpiscopus Pontiticarogatiis tus Saxeiiiai guberu;icula regeus, sum ab tificales accepit infulas. Inter IiEec pra-clara, Abbatibus uoscunturj ((luisiib jure Par chia» nostnE, ccenohiali hoininis continentiam descrihere peiie verecundare- moiiachorum iigmini, iiastorali solicitudine praiesse tur oratio, casio. Si iiisi esset in facto gloriosa; victoriae (;c- uti terrain illam, cni iniUtum est voca- quando eiiim stimulo corporis adinoueretur, nou solum iUecehrae denegabat eflectmu, sed alias bulum Miuldiilfeshurch. .\Idclmo Preshytero, ad insolitum reportabat triumphum. Neiiue ta- ilegendam regulariter vitam. conferri largirique dignaretur ... Quapropfer, prffidictorum Abbafum prccibus aiiiiuens. siiis, nicn consortium inttr /cjn.nas 1'itcijcr: (lui vel (/ feminarum repudiahat, utceteri, ex opportuuitate timent prolabi immo vero assideiis,velcubitans, aliiiuam detiuebat, quoad : ipsuin locuiu, tani sibi (luam solerti successoribus devotioiie uornnim sancfiB Regulae cariiis tepescente lubrico, quieto et inimoto disalias avocato : ultroneus sequcntibus, IVaterna petitione coai' :(, concedo. .\cfuiii pulilice juxta fluii.en cederet aiiimo. auiuio cicbat' Derideri se videbat diabolus, cer- nciis adliffirentem reminam, viruiiKiue salvo Kalendas Septemhris. aniio Iiicaraatiouis DCLXXV. //ac ibi. Sed magis int.'griim balelur Bladoii. VIII iusistentem cantando Psalterio iile et valefa- Tomo I. Manastiei Anglieani lleaddi ulius Ifeddu. /lag. aO, et sub.srribuHl el F miilieri, piidore. iU^esa ca.sfitate. Ciinibertus et Jbbates: Wguibrrtiis Hiddi et Residebat earuis incomniodum. dolebat nequam Presbgteri alibi gratis el Veiror interim nc hic sit spiritus de se agifari ludibrium. .\ssistmit verifati ex cunjecluru intrusus annus IncarmiS. .Udlielmo Ab- dictorum nieorum. quanfimi verif, eoelihatiis amoreiii fotiui tionis. li liher de Virgiiiitafe praeclarus. ct illius Ita Elhelredus Rex Merciuruui xxx 1 liouorem ucfinit, pulcliritudiuem oniat. perseverantiani coronat. Ne^iue etiam fas est credi. saiictum viruiii batis ejusiiiie coMubto obtulit cassatos et ileriim xv, de quibiis alifer fecisse quaiii docuif, alitcr vixisse 51, (/ Jux chartx in dicto Monasticn png, el prxter Regem sunlsignata.-anno 6S0 f 681 exliitit ; (luaiu dixit. sul:signanl Coeiifrithus Comes, Tlieo 'orus ll^igu. niensis. .\reliie- iml S. oltUuni IkMa; 12 At vero aliquot annorum iutei-currente spaHedda, totius Wesf-Saxoniae Poutifex. apud Wintoniani Sedem haheiis. excessit niimdo. Gratissimus fuit hic ohitus Ccelesfibus. (luod, pro saiictitio, e piscopus Canluariensis, felJensis, cl liesel Saxulplius Episcopus Liih- Episcopus c CaUvidla, Rcx Occidenf;dimn, cassatos : Dblulil terram Kemele 132 scopus. et subscripsil Hedda Epi- fate praeterifae vitae, numerum eorum ampliaret; luctuosus iiire. mortalis, quod vix parein posseiit iiivecirciiitum vellet regere. eiiini / nuiic (lui faiita3 (li(«ce.seos Quidquid uiius tuuc iiieiis, quatuor Episcopi gulicrnaiit. rehelles aiictoritate preSyiiodiili iii cmite legenda. Vide 25 d Monet Mabilio seqiienlta deB.Robeilo .Irbriselio culumniam, Februuriisimileni Vindocir.en^is edilam, et a Bollunsub mmvie Goftridi iUe fraBiiahat; supplices simplicitafe (leiiiulceus. nec iliibitcd. iiuin menn. SC do relidatam Com. Pr. nlfin.rerit iid laudem, qH.e iUi dax lama ii. Aldlielnm ; ergo consilio lUias dioacesis. uUra niodum altera ij proteiisa, ad coniumeliain. Sedes divisa: quaruiii : .Scirebuniia', alfera essef Wiiitoiiiae visio, uf iii iiiia et impar fuit ea diunus h duos fanfum pagos. aUer tofuni i regeret quidiiuid West-Saxouici tractusimmeiisilas Sedes anno 705. die 7 Julii. e Moiluiis est S. Hedda 1105 ut infru dicilnr, erant anno f Niuic. idr.d Hampionia; Epu^copales quatuor; Wiiitoniai,. in liatlionix. in Scmersetleu- Sari.sheriu'. iK Ifiltonia; coutineret. Siiigulis Sedibus suifecti Poutifices, pro ilaji provincia. si; ErvoiiiiB. 1« Deeoni.-e T. VI '1 g 82 g Sciruburnia. Somersellensis, Ib riii, VITA inini: S. ADHELMI EPISC. SCHIREHURN. turbo conquiniscit ; Sheiifoii. oppiilum Comitatus iii tota quiescit, ventoriim usus polli- D leiicis nrcosum ilislnns a Surisbf- conversiis, iiavem iinpellitad littus ; undae, quje ante qno Sedes Scilicel fuit transliUa. minahantur exilinm, nunc sensim allahantes el h Iliimptoiiiam Sulii'1'iiMispm vutgo oenlur uljsequiuni. digiietur inunus f.iueibus Potiti erco nautae optata statio- Surhei. i nis arena, librum sponte offerunt ; accipiat gratis, ipsis Scilicei Willoniam. , Somersftiaiii. et Dorsctiam, ; famulorun;, quos ab mortis Devoniam. Herolu'riam iTaclw postmodum niensis. Conwallinm umle ex- diclx Seilcs.BallionieiisiselE.ro- insiccum evexerit. Appendit ille mercedem. a;qua lance in inedium conferens ne aiit pauperes niagiio damno emungeret, aut supplicum preces re; k Daniel pnrfuil ab anno 705 ad iinniim 744 .' luiic piidiaret. Id b volunien tiquitatis ailliuc Meliluni visitur. an- b Efisiojuita leliclo monasleriiim ingiessiis, iliidem diciqiii lur amio seqiienlimorliius. Ila Alfordns, dici Saiiclorum illum In- venerandum pra'ferens spccimen. ISIntraB. .Mdliehniisvicinifinisnoneratiiescius Deo placita.post mnriturln : Anglix inscnijsil, sed addit omissnm sordcbant jani viroterrena, inhiabatque coelestihus. Diicta itaque vita hominihiis placida, in luihlis Anglicanis. 1 Ila Maljilw, qux Dugdule per inlerposila piincta ostendil se nnn potiiisse legere, interposuitque, cxcocta jam a;tate iS. serenum. est, et colilur annos Episcopatus qiiatvior, .\d superos Supenim socius cultorque recessit Alterat astra solo, mntat et arva polo. Halitus alta subit, fovct artus hospita telhis, *'"'" DitUinq. m Berlliwalilus Archiepiscopiis Cantuiiriensis, ab anno 693 ad iiiiniim 731, 7110 mortnvs Januani, quandn de co est actnm. 9 Depositiimque Involucris suum bis Impulerat Phcebus pascit utcrque locus, quina hice c Laconas, abit. in mundi cum resolutus ; CAPUT li III. Villaestin agro Sumersefensi Dultingvocabulo, qua hominem exuit Ohitus, sepjillura, quarapridera Monachis dederat pactus. Doinus miraculaS. Aldhelmi. Dorolierniam Glastoniensilius, obitiis usum fructuarium p ejus conscia, in ecclesiam mutatafertur. In l ut unc factuni est, ut hii iliebu'; littus eadem iniisse ecclesia est lapis, cuiSanctus acclinis iiiorbo jiergeret. quwi est CantuariEB ad xii millia liroNimuni. auiliens naves (ileriqne illic aiipulis.^ie. Portus ibi, quam angustus in iUius spatii maritimorum locorjim. tam inquietus c.itissinius eo a Morinis trausitus, quo fit. ut pavicoruni aihninlnm miUium trajectu ; ; decubuerat; cujus ablutione plures asgroti sanitatein noscuntur. IGTuncH. Egwinoii Wigorniensi Episcopo.visio aflulgens, ^/ coelestis obituni sodalis innotuit; ut ad angustia inter se currentes et illi(lenlesfluctus, iiimia occursione pelagus exaspcreut; ihique maximc incurrat ratis periculum, ubi spera- locum pergeret, prfficepit. Ille doloris et amoris stiuiulis iter maturans, eeleriter Dulting pervenit depositoque pro anim« reqiiie oratione, utpro desiet praecepto Sancti Meldunum corpus promoveatur, jubet. Excipiunt interea Patroniini Melderio batur periculiirum effugium Irridentes ; jain vero iu statioiie navihus receptis.tutissima quavis lempestato quies. volenlem U- dunenses.ingenti ploralu, reverenti affectu. hatur amori veneratio. Jiiiij brum emere Hac net. ideo protuli, quia ad Spatialiatiir rem quaiu inferam si atti- pugnabatque fides cum af- sepcUtiir Sanctus juxta niare. intentusque quid lorte cominoqui e usui Mnlmesbtirii obserpiio. Nescires quid eligeres; aut inparenle oculos nierciinoniis infigeliat. fecliim, aut in advocalo duin Ecclesiastico attuUssent nautfe, libroruni Gallico sinu iirovecti, quoque copiam gaudium; si lajtarentur ad pro promisso Patronn, sed dulere cogebantur pro amisso vitse solatio. Inter hos fluctus Doiiiinum extractis apportassent. Conspicatusquelibruni, totius veteris et novi Testanienti duiii intentus, seriein contincntem. ad emcnbarbari a ceteris aniinuni reinisit. effriiigeret ; Ciiinque giia^nis lolia vol^'eret, euiii pretium nautica lascivia c mvitiis aggrcdiunlur, et quod ro. ita merces alineas depretiaretur, noii ; atteuuarcf si rum suarum valentiam illc ; sua. vellet, cven- landem sepelitur in S. sancdssimus olim sepulturam providerat. Excessit anno abliicarnatione Domini septingesimo nono, e aiite Bedam vicesinio quinto postquam Ahbas a Leutherio liiclus, quidragesimo quarto f; poslquam Episcopus a Berthwaldo. quiiito. Eodem auno Wilfi'idus(/ Epi.scoiius aliquot diebus, ubi Micliaehs ecclesia. sibi vir ; I tilaret extranea. suo pretio relinqueret. 9 decessit. V 14 Horuiu niliil vcrboniin contumaciam snlo rjsu, : contra lihri relereus, dissolvit postrenio adliuc 17Cujusda:nvici,nonindigena, sedincola femina, Cxca tllumiiiahir. liicis inops. postero anno, in sulennitale Patris Aldhelini. Iiiraen, perdiiosdeviginti annos amissiiin, recepit. pretiuni percuiictantem, loco cuni ignoininia deturhairt, tensisque se removent. rudcntibus longivis a littore Sed ivoii longe morata divina ultio Causam caccitatis, texere lere. ; caveiis loquacitate a tempeslad tiberift. Saucti acrius vindicavit; procella sur"it, turbo sajvit, densatur nubes. subducitur dics. pcla- injunam quam nescio, nolo me legentiuiii fideiii coaf:i|- uoctisque liorror nociem iiuhicit coiigeminant torrorcm, ventnrum furor, stridor rudeiitiuui antenna siEvitiain tenipcstatis non patitur,lagi caligo ; ; constat, quia ciim ante Crucifixnm slaret flavo crinc in/i lerrasoluto speclabilis. sed teiiebris ociiluriim Hoc tus navis hinc inde tuinlcntibus fluctibus preclbits aver- defonnis.crebris piiiictionibus orhes vidui cceperemoveri. Quihus mulierirritata, primo leiii fricatioiie cruorem emisit: sed cum majori pniritui atrocinrH profliiente uiida, ita, quassatur ; ; tens. defecit ars remiguin. decidit peritia naiitaruni et jaiiipessumihant, videhanturquc in miseroruin niorlein oiiinia conspirassi' aiiiuios unguivim injuria saiisfaceret, copiosiori postulatacruorem exeepit concha ; expeditis ohst-aculis, concavitatemlenestrarum, eleinentii. iutelligentia suhiit, Tiim lict brutos propter injuriain Saii- sereniini veraci.ssimi intravit luminis. Tiim iiffiiiesqul iiiinc cli, cui convitiati fiicraiit. se luere poenas. Excla- adessent bumines, et plausere miraciilo, et iisque stipeiidiariu suslentantcommodu. quani maiit igitur nec tamen obtalum gratis recipil in planctuin, et supplices tendunt ad sidera palinas; orant openi. p iUiccntur cmendatioiiem. Fiicile tuit heato Poiitifici ut remitlerct cul- Illa saiictiorisha- bilus professa velainen, nullo fraudatur visus dis- pcndio, nisi pniveciur i,,|a a'tus .accepit scniu \tta li;vc scripta amio ii-;i. Vivil ad huncqiiu pam. qui non doiuerat contuineiiam. Et priuio quidem, piirrecto coiitra saevieiiti;i flabi'a Crucis signo, nou uihilteinpcsiatisdiniiiiuit et mansucfecit mox, ; scriplilainiisanniim, qui esl cum ipse. scaphii asc.-iisa. viitute ; taiite» udisset inutata in rcmignm pericliOonum omnia, teiiipei-tas ah Iiicarnatiuiie D imini aiiiius millesin iiscenlesimus vigesiniusquintus alraiisidisanclissimi Confessoris ccccxxvi. inregnn HenriciRegis xxv, i falsariorum qui monelain curruperaiit pei- lutam .\ngli:,mdetruncatioiie nutabil propier camdeiii prcinde falsi; t itpiii. VIOESIMA QUINTA MAJI. tatem, annonffi caritate. etedacifame, tum prajterea emineiitissiranrum indiscreta vulgi clade infamis ; atque algores spontanee a semetipsis sive ab ver.-E fidei iiii- D ,\. micis perpessi sunt, a postcris raagnifice celebrentur. Tertia WILLBL. cultoribus virorum mortibus Papse, et funestus; praesertim k Calixti auteiii subsequitur, malmssb. BX HS. quinti Henrici ImpiTatoris Alemaniiiae, ut nos quibusnullifuerintprEestantiorei inofticiis utrisque; sores, instrenui atqiie imbecilles siiccestanta eoruin legendo vel audiendo victoilbiruiii omnes nienses infestus; imbrium continuatione. nuUo pene intermisso die. aestivis etiam raensibus pUnius et luteus. tonitribus etfulminibus per riosissimagesta. incntis nostra; oculos sublevando, sequaraur liorum inoffensa vestigia. ANNOTATA. a at 2 Unile nos fragiles idiofas, qui nequaquam opera monachi sed touien indigne pni-tainus iiomina, saiictissimi Aldelmi Prajsulis ortum etvitara, iniracula atqiie doctriiiain, ex miraculis varto modo, sed hoita flde acceptls. utcumqiie descriliere, fideliter Doroberna, Bfi/« est aliisque estCaiiliiaria lioilienia, tanien, aggreiUraur. qiiffi Verumtaraen non ea tantura Dubris b In portus, vuif/oDouvre. Inlerim seiiiiitiitur Malmesbu- per euin, sumrao Opiflce prajstante, qiiai vidimus rietisem passim liujus Atigli. magnalia,- sed et curiose iiidagando, in multis principio quis inde auferret, anathema adscriptum, ne vidimus, in()uit aUa Vita. fta reperiraus barbarice atqne latine paginis assigmita; quoriiin aliqiiam partem Roniana privilegia diver- annolarat Duqdale. Laconum nomine intrlligiliir, Signum Geminorum ijvod ivgressus Sol erat 16 Mitji: CaUor enim c sorumque Regiim traditiones, sub raultorum Praesulum Abbafumve testiimmio inscripta, nostris adhuc testantur tejnporibus nec non ea quae averi; et PolUix ex d S. Leda Lacedemoiiiaet Jove nalifinguntur. Egwini Aita illustrantnr XI Januarii, ubi et Seil''! circiter dicis et vel regiilariter aliis monastico ordine degentibus, quse ab diverso ordine catholiceconversantibus, alix ejusvisiones proferuntiir. ab annoQQ'A sa^pe audivinius facta per ipsi merita servi sui, ad 720. Annotarat Dugdale eralio scriptum, Egwinum tunc Romam properasse. qitod in sequenti Vita indicatitr. aut corporeis oculis viderunt, aut a primoribus suis, jain in ccelesti gaudio ante divina? cnnspectum frequenter audierunt ejus lucido stylo di- clementiffi congaudeutibus, e Imo die vicesimo sexto, nam S. Beda deccsstt anno qiii se voUiineii ex ; virtutibus 735 f 26 Moji, quo ejus Acla ilabimus. cebant legisse Christi sed Danoruni tempore, cum adhuc ; Inw trigesimo quarto, uti legitiir apud Capgravivtn ct Surium: idque recte: nani creatuni ylbbatem anno 675 colliiiitur ex cliarta Leutlwrii Episcopt, ad istum nnnvm dula aiiniis aulem 44 liic indicatusrequirit annum 608, post quem Jdrianus Jbbas unte ejus Magister. adliuc degebal in Italia quem aniio 668, 6 Kalendas Jiinii, cum S. Tlieudoro Roma missum esse, : : Ecclesiam persequerenfiir, perdidisse illis qui ninnia Deo iiostro, igiioto, dedicata, aut pe- dibus concnlcabant, autira superanterationem igne concreniabant. seu quocumqiie iiindo poleraut ancullabant. Multa etiain suoruin factorum in scrinio, non multum post obitura ejus ossa servabantur, ejus facto, in quo beata antiquiores Patres nostri et secundo post anno in Brilannia ad functiones Abba- argenteis laminis ad meiuoriam posterorum a primis tiales pervenisse, asseril Beda lib. icap. 1 et 2. g S.Wilfridus. Eboracensis ,/rchiepiscopus, obiit et colilur, die 24 Aprtlis. ad quem ejus yJcta dedimus alia unliquiora, Auctore Eddio Stepliano Presbylero coscvo, secxili Ii Patribus assignata viderunt et qiiia istud erat negligentia et vetustate jara pene consiiinptum. Praesul : postmodiim eilidit Mabilio, in Appendice ad quarti priorem partem. In terra, miillem legere, In terga. i Henricus Hiintintloniensis lib. 7 Historiarum. quidam cum aliis Deo faraulantibusinaliuil novitatis causaadsuccessoruramemoriara, inquo adliuc videntur, eadem transtulit. 3 Fueruntquoque.postprima iustitiitasancti viri, sui loci familiares amatores, sicutArchipra-suI Dunstanus, de cujus sanctitate non dubitatur, et aUi quampUires Prnesules, quoruin requiescunt basilica : quamseverus Rex Operje pretium, Monetarios eniin fere omnes totius fueritin pravos. Anglise fecit ementulari, et manus dextras abiH^iK/. auditu, s.acra ossa in eadein selecCa tan- qui si haic prioruin relatu fum auctor profert, scindi, quia anniis carissimus monetam omnium nostri temporis, II furtive corruperant. Iste est in quoonus vera non crederent. illiesa iisque ad iiosfrani memoriarn absque dubio non relinquerent. De quibus studiose pUira dimisiinus, et eorum quie videbantur digna relatu, pro referentiura auctoritate, partem decerpsimus: ea namque quaj nos ipsi in pra'sentia sajpe vidimus, verara fideiu equi frunieiUarium sex solidis. k Callistus cedeniis morluus eratHDecembris anni prxab Adrenlu Domini annum ecclesiastico more auspiceris; at Hemicaslmperalor vita functus esl die 'iZ aliis 21 Maji hiijus anni 112b. Is 1124. ntsi praeteriLnrum faciunt. ; Qua in re nerainem nos accusare debeie videmus quia beatum Gregoriura in Dialogtirum libris itidem fe- prseciare eoipit: sed postea sa-piiis e.rcommunicalus,et subinde reconciliatus.nullum reiiquit Imperii heredem. cisseconspicimus; atque(sicut ipsemetretulit; Lucas quoque inediciis, cujus laus per uinnes Ecclesias et gentium Doctor aitj est in Evangelio Patriarchaet Petridicipulus, Marcus, Ale.xandrinus nequaquam scripsere visa; sed tantum audita. in Evangeliorum voluminibiis. ,Non. quod ali.^-it, ut (ut ; ALIA VITA AiieluiT ;ilio nioiiaclio Malincslmrionsi. bibliotlie.ca Col 4, li. Eruta ex Coltoniana. nos in minimoillis quoque a;quiparemus,vel nostros illorumque relatores iii aniino cnnemur reddere PROLnouS. I^anotorum Palrum Tiiplici dc pia certaraiiia studiose reco- causa ViCx Sanctoruni ^a-ifiuiitur leiites, triplici ratione factiim esse arbilramur,quod scriptores eorum, subf equentium utilitati servientes, easuinmopere chartis conimemlaruiit. Prinia quidein et laudabilior extitit ceteris, utDeus, qui pcenas fidelilius ;verumtamen, quod inajoribusin tam maximo opere licuit. in minimo nubis inflmis ot tainenfidelibuslicuisse fideIitei'opiiiamur. Alios quoque muilos divinisp;iginis etscripturn idem hoc egisse repetres vero tanfum, quos supra posuimus, rimus fideiintegritatecatholicos, raoribus etopere sanclissinios, imifari hac in ro. quamvis loiige incedendo, similes ; pro posse nostro cupiiiius. quoiunH|ueniodoprose illatas in eorura corpo- ribuspatitur, qiiique virtutemtolerantibus prw.stat, quateims sua in majestate laudetiir. Secunda vero, oppmbria. Sancti, qui tot sudores,jejuuia, vigilias, CAPCT 84 II VITA S. ALDHELMI EP. SCHIREBURN. vile.scant, ut vir undicumque eruditissimus, plenus D CAPUT fuit scientia I. 6 oinnium rerum. Sed quid morainur inparvis? Adaltiorastylum iit Familia regia. Studia, rnonaclialus, el .Abbalis vertaraus. quomodo iste ; sanctus vir a pueritia et qualiter et iii Monaclitis munus. deguit ostendere valeainus raonastico Matmesf/urii, habitu iiiter homines conversando. Pauluin ciun .Aiitonio ereinitarum primos unitando vixerit, pro ecclesia eflei'tus. xVd sit sand.i ; igitiir AUelrai genealogiam flfictainus iiostri parvitate ingenii ostendamus. ingenium et pro posse nobis a Dro dato, ex qua quideni in Meldunensi therius vir perfectus Monachus siquam Leu: ortus propagine, explicemus. Hic itaque a Rcgia slirpe ilescendit. a ciaris^imisMatus prngeuitorilius, gubernabat suo studio inler ceteros Dei famulos^vir iste coinmorabalur ita ut, ; ortliodoxacque reiigionis verissimisindesinenterculAatvspaire Kentenlo, £egis Ina\ flalre, toribus divini : quibus tanto exitit pretiosinr, il is in fidc lucidiorot opere cultus quiinciim rosa ex qiiibus oritur spinis, et prio. unde turgescit ce.spiteproHiijus siquidein prHTlarm sot)olis Anglorum lilii semper meiite interesset civibus Augelorurn. Hic autem pra3Cepta transcendens regularia, tali modulo pccesentis seculi fungebatur vita, quod orania decora qnamquam hominum uteretur aspectibus. visu et auditu dulcia corde castissiina vilipenderet, veluli perituras fa;ni quisqr.ilias. Iraitabatur hicreli- Kex bollis () Ina sqiientissimus, fulgens vitaet moribus, strenuissimus et clarus virtutibus, quautura giosissimus Testamenti veteris justissimos Patres, in attinet ad Istius regiam subliraitatem, fuit principiura. sua unuinqueinque animi sancta virtute scilicet. in hospitalitatis : Abrdham nomen Primatis multum eximium. secundo s:in- Ipco fratrem fuisse c Kentcn, virum probum. ctitate perseverantia obedientiie, ; reverendo studio, atque in bonorinn operum qiia; imitalur -vir sanctoritm velerum. tittes lautum, honestate ra:igiiificuin.antiquissimis lingua! Anjtlicanae , schcdulis sa^jiius ex interprete legendo audiiimus. Qui Apostoli pr;ccepta Pauli creditur perfectio Jeremiam quoque, in solitariis degentem scrobibus. atque laudabili remotione a conspectu hominu:u Job quoque, virum summa vir : Elih. 5, 33, adiuii>]ere stiidens, virtute nou modica Deum pne tute laudabilera. in patientia; fervore indesinenter fieri omnibus raetuens, in uxoris castse vivebat copula. Is equidem non idcirco uxoris intrabat cubiculum, quo carnis. ut moris est quorumdam. exercere cuperet desiderium ; assequitur. ne iu eo (quod absit) alicubi legitur ; posset quod Omnis : virtus est vidua, in quam fortis non firmat patientia cuiu, caritatis fervore Liavid, sed ut, queniadmodum Samuelem filium, qiii, belligeri Goliath (ut refert S.Tiptura) victorem lypi- Anna. talem generaret Mnl. ii, .17, ut Scriptura quemsequitur iste. invidiie superando vitium: di.cet, tuta animi virtute diligeret Dominum. Vota in castitate utriusque substantia; Joannem, carura ct Christi : deuique ejus Deus ex alto prospiciens, sicut de beatissimi Nicolai reverendis parentibus legiiur, hunc sibi dedit filiuni, Christo Apostolum, cuisse. quem cognoverat quodammodo aliis hac etiam pietate plus eidem Doinino compla- Domtni compassio;iis proposita, ipsuia qunlem : hujusnostriopusculi vobis fide- Ceterum in verffi nionstrabit intentio liuiu quem tempore cougrua eeclesia Quem vir iste san'tissiraus sequebatur, nisi assuetudine Deo in devffte obhdit, per Saceidotum manus Aldelmus oppdlatur. lavit : catechunienumque fieii postunon absque divino nutu Aldelinum nomen iniposuii. Aldenus etiam. ut aiunt barbarice, latine Senex interpretatur inde Aldelmus quasi d Senex cui ; rerum omnium factorem?qui pro totius generis humani delioto. amarae inortis gustavit pociilura ad tempus. Ista sub brevitate,,non ad fastidiuin alicujus, sed ad ffidificationera , ideo ita transcurriraus ; quia saucto juvante spiritu ad alia multa. 7 sed tamen almus. Vere eniiu, etsi juvenis cnrpore, animo ejusdein viri facta, narranda veaire disponuuus. senili viTeb.it et laudabili opere. Vir namque omnino Christo deditus, hoc sibi ceteris stiidtis tittera- et rum tTaditvs, S Post haec annis succeJentibus puer ablactatur, sacris litterarum studiis a genitore Christianis- incenliva libulinis sinio traditnr. Qua in re futuroriuu pra-scius Deus illiustantopereaperuitingeniura, utdoctoris animus in seipso soepe mirarelur nimium, qiiod tam facile caperet, spontaneum inferebat martyriuuj, qua tenus iramensum ti iumphuin sibi acquiireret ex hoste nequissimo; si quando ffistuantis iucentiva sentiret libidinis. armatus toto corpore inexpugnabili lorica caput ornatus galea justitise, spera accendens fervorecrelestis glori*, talem impoiiebat verefidei, et cum extinijnu, tam acute retinoref meinoritor, qus : sibi Psal. SO, Me:is namqiie ejiis, rore perlusa, hujus rci fuerat causa quippe gratia Dei erat cum illo. illius scilicet, qiii per proprieticum dixit eloquium, Aperi os tuum et ego adcffilesti 1 1 ostendelratpei- singulos dies. cundiam spiritui, carnalis nequitis administratorio. Virgiuem siquidein c, secundum perituraecarnisspurcitiam slratu B' adraodum pulchram, taindiu securii in suo fecit castissimo in ,,„(g somnum lotnm quiescere, doiieo coelum : lei/cndo implel), dogmate meo. Triuin quippe" proprietute linguarum, non soUun vuigiiritate reruin, verum etiam litterarum dogmate, sanctissimus illud spiritu intento totuin Psalterium diceret ex ordine iisalterium, nec sie ei in aliqiio iste rtere. iiolitia^n 3 Hnguant'11 sncrarum. peritus exstitit. Miro denique modogratia facuudia! omnia idiomata sciebat, et quasi Gra;cus natione, scriptis et verbis piMuuntial)at. Mirum namque non fuerat, quia et sannti Spiritus gratia sibi in eo habilaculuin lecerat, et illius linguaj binos Doctores appnme peritos pra;clarissimus InaRex,qu6msupra poterat malignus Spiritus obsivirum bnge laudabilem, qui aestuantis banullatenus seusit voraginein ! ratri, etsi interesset, Hic namque illud est honnrabilelignum, de quo * Salomonis verba testantur. quia secus aquarum tiuenta plantatum ad sancti Spiritus • imo Davidis I, indeficientem radicem ; honorem protulit continet scilicet Angelorum I's 3. posuimus, ad conlirmandam illius lilteralem scientiam, ab Atbenis conduxerat, Latina: tiae virginitatem, et non metuit quoqiie scienvalde potiitus rivulis.etiam proprietate partium ahquis eo melius neqiiaquam usus est post VirgiIium; ilaenim in Antiquariis suffi lingua; legitur Proph.-tarura exempla, Davidis exterius Eesfura ab inimicosibi ilIatum,quiaintrinsecusdivino rore fuerat plenarie irrigatum. Hic etiam est vir ille magnificus, de quo Scriptura dicit, Beatus horao qui semper est l'iov. 58 pavidus. Ille vero prfficepta Luc. 12, secutus divina, tnavulumma. ct 3Iuslcj: Psalmos, Salomonis acptirit. Moj/saicam. Musicie autem ariis omnia instruioenta quai fidibus vel fistulis aut aliis varietatibus melodi* fieri possunt, et memoria tenuit et in nuotidiano usu habuit. Et ui paucis multa, et grandia parvis coiistriiigamus, iie ea qu!e dicimus t*diosis Hobraicislittcrisbeiie novit, et le-em eximia, tenens ardentes luceruasinmanibus, intraturus cumSponso ad nuptias spirituales atqiie coelestes. lurabos suos castitate circumligavit 8 Quem Leutberius, Antistes iaudabilis vita et nioribus, cujus facit mentionem Beda venerabilis Presbyter num et Anglorura historia Ecclesiastica, digconsideraus Sacerdotali officio. et jier se rogando in Abbas con stilutus. alios fide Catholicos hortando, ad tantum Ordi VIGESIMA QUINTA MAJI. nem promovit. In quo vir Dei aliquaradiu victitans CurisE monita audivit irreprehensibiliter ministerio, es I) "'' "^^' ab eodem Praesule duiim ei ; iter arripuit. quamvis ariugenti quiilniu refertus bef itia, quia successit Pater raonacliorum meruit constitui in ]ira;dicto Meldunensi cnenohio. Quibus nou sponte praepositus, quidquid assulue docebat pollenti eloqiiio. totum qua.'.i bonus paslor opere coinpeteuti ad effectura perducebat. lento sibi a causa Principuin Apostnlnpum videre diu desideliininaj; doleiis rata piireo vero. qiiod vel iul tempus cor- termino tanta relinquebat Fratrum consortia. seduio cupiens referre lucrum de ta- Ut autem vir pretiosissinnis Hnmam veuit, la-tabundus properata obedieutia, sine qua impossiiiile est alieiijus lici viri vinciie poimlns. pervnrsus opere. fldei uostra;, Deo comraisso. Eo tempore illius proquamvis sub.litus ecclesiamnoafreiiuentabat. nec Sacer: animam unquam posse salvari, Aposto- bonorifice receptus colloquio, et pro velle in dotuui satis curabat inqicrium verbis ({uem vir biaadus (ut omnibus illius pruptur iutiabiliintein gratiam Dei usus coutubernio; beueiicio nostris tcraporibus inaudecoritiir a Deo, cui se devute dederat; quo magis a tanto I-^uitifice omniqiie populo veneraretur. Vir quippe lauiiabilis, seciim quocuinqiie ibat, dito monens suavibus, ; et divina ssepe locus inerat) eloquia retexens secularibus ad ecclesiam taribus. 1 COI- 3. 2 modestu oouvocalis, pra;ceptis eos foecandabat siluQua in re Doctorem gentium imiiabatur, qui rudibus lac priuunn priebuit, et postea fortes cibo solido pavft. Una itaque Sabbati ad eaiudem urbem, mercatorumex diversis partibus multituJo congregabatur maxima cui Pater iste. Apostoloium -. ut adimpleret sibi commissa Quibus nffi.-ia, oerdiitalia doferelMt. in vestimenta SaLateranensi Pi'esby- terio ut Sac-raineuta offerret uidntus, subsequoas iniitatur, et exteros extra ucbem veniebat obviam: ac super miraculum osteusum est omnibus. Juste et pie peracto MissiE olficio, eodemque mmistris suis purrigente Casulam, induhifanter ibi prtesiuente diviuiB majestatis poteutia, iia firiiiiter mercatores. pontem stando tam diudivina subLninistrabat pabula, quo quidam eorum, perservi sui opus, divinaconcedente gratia, pro quibus venerant relinquentes ad tempus mei-cimonia, ad sanctoi'um hunc spimte sequebantur sancta ovilia siciiue in ecclesiapersisten; et coustanter ulj Casulam .solis I radio pepeiidit. adio sotit ac si •aliciijus : solidie materiei luitein in sus- ttppensam. tentaretur adminieulo lia:j Meldunensi {iu decet) hactenus habetur ecciesia, in sanctitatis K magna gium ! reverentia. IIIuiii, do, sancta revereiiferauscuhabantofficiarpost hfflc, vere iiovuni magni Elia; prodi- fompamim discipulo cernento, ad Cffiliim currus '''"^' peracto pro quo venerant negotio , repedabant ad propria. aniiuabus suis divinu prius officiu saguiatis. levavit igneus;huic, multis mirantibus, in Romana Uibesolis servivit radius ille, in reranta coeliparte : claro devectus est lumine ; istius indumenla Saceriit ANNOTATA a Mtdmetibiiriensis .siipra iii . dotis in siinili pependere elemento. Sed absit is- tum Sancto aiquiparemus altfra Eliis : ille enim Prophe- Vita nnm. 12. ta magnificus tatis adhuc Quis eo nobilior, finea serit, : qui regalem prosapiam attingit dimicet, quo contra filinra iniquiqnin eti:im inoriendo et resurgendo vivit. ; 2 tle Gcstis Reyum Anqlorum. cap. 6 asAldhelmum. ox antiquis progenitoribus, eonet lih. divinum priEcedat judiciuin Isetissimus, fidelibus : hic vero sanctns Conextat fessor, de percepto praeniio aiite Dei tribunal iibi saiiguineura Athelstani Regis fuisse. b Inas Regis Acta fletiimus 6 februarii, secuti Mctrtijratigium Aiifilicanum, sua pietate iutercedat pro cunotis qiiarnqii iin dispsri nierito.si verumlaroen, quod etiam .sequitur Alfordua fas est dicere jam c forle eum non tam sean'e inler Saactos colloca- vorum, ambo valde placuere Deo. lOd Post hiecsanctiviro apud priEdictum Papam ,;, remus. yalmesburiemislib, \ diu morante, divino ingerente Spiritu, : rogatus est rapam a ' de GestisReqnin Aiitjiorum, , non audet pro vero arrogai'e ti'em Iiiiie Kentenuni fuisse fra- Reqis, licet, ntjiim dictttm, i'egalem ejus pro- sapiam agnoscat ; forsan patruelcm potiits admitteret. d Alden qitidem adjectire seuein noUit ; sed ridicutnm est tiybridam vocem linjere ex Barbaro et Latinn : dum compositione e.r iiUCijro barbarica, Aidhelm sit ab e,i, iit quemdam baptizarst piieruin de ciijus iiti- "''""ni" ''*"'"' que genitore in popiil absque evidentim cansa satis dubium quia, ut moris est fere omnium gentium, plebs ruinigerula, hunc genuissc Apostolicuin icstimabat. Folso euim gens inscia boc de tanto Anlistite opinabatur. quiaper vitie moritum in reglstris suis i : aliisque scriptura; locis vir Apostoliciis decl irafur. '' anfiqua galea: Hffmheim Anjlice siqnificat; et et Teutonice et ga- Ciijus Patris voluntatibus S. Aldelinus obsecundans, leam ilaapud Capijravium Siirium ex puero, nonnisi novem ilierum spatium ut periiilietiir Breviario Sorisbitriensi irqimns; Ald lehniis. Latine posset dici Vetus-galea. Anctor ne prtecouceptam se- gerente. (idelium more iu ecclesia catechizato, coram astantibus tarbis priecepit eilicere. si pater ejus esset isqiii vulgo dicebatur. Illico iiifans, niiuiura met amilteret onomatopa.'am: mediain, qtiani iiic uhiqiie omittit tispirutioiiem aiiliilteat alioqiii quamqnam constanter alii ut in parvulus, remotis contra uaturam linguiB fecit composifis nan necessariam, patet, in Guiiielmns, obstrusionibus, quod Abbas ille jusserat san- Anselmus, aliisque. : ctissimus. Locutione enira sibi divinitusdata, satis- e Obscurius id dixerat Vitx alleriits Aitclor quomo- que intelligibili, illius ostendit omnibus noii se esse geni- dccumqne tamen potins qitftm ; expiicetur, exemptiim loco est miraniliim liic tum caret opere, quem vanus in imitanditm, quodque non suo inilus. : Miriiin quippe nequiiquam est, ille hoc referebat poquia novitate relatum puto perinissum ? qiiomodo enim Monacho id crediin fuisse namqiie qui nsiuie raditatem eloquio focit peritain, fantis a,*! idem ipse istius huraano linguam in- religiossimi viri jussus reddidit eruditara. inulta laode dignuin, nimia rererfum san- CAPUT virura II. Acta Rom.v, llbri ah Aldelino scripU, usus discretionis studio, et patrem peccamine liberavit &t seipsurn, cujus meriti apud Deum existeret, tantse urbis populo ctitate I qui tali sibi ab ignota ; llunc autem perseverantia, tifex, in tanta persistentem boni operis declaravit. 1 1 Apostolice Sedis Suuiinus Pon- Vir iste litlerarum soieutia apprirae. et inter luagiKe sanctitatis vir a Sergius, asciverat; niontes. scabrosio valles separarent et ieqao- priinos eruditus, die quadam cura in regina urbium , Emcatits a Serf/io quiaetsi longepositum ampia teiTaruiii sp.atia. scopulosi Apostolorum ecclesiam ingrederetur ad laudeiu fapa Jtoinani, eonim raemoria dignani, hos edidit versus. ra; lui;c taiuen quae dicimus, et raulta qu» lapsa a iiieinoriastylus rat. non perarabit. deeo persifipe audie- Mox vero ut Sanctustanti Patris Romanajque Hic celebranda rudis florescit gloria templi, Limpida quie sacri signat vexilla triuraphi Hic Petrus et Paulus tenebrosi lumiaa iiiundi. : Priecipue " S6 i II VITA S. ALDHELMI EPISC. SCHIREBURN. non tenendi .succrevit quia enimcereis figuris tantorum I^atrniiislatuta non inveneruntassignata, ideo non custodienda (ut perhilient) amiseriint /. Quasi pliis valeret adprobationem, periturfficene impressio, qiiaiii .Apostolica vel Regum jure sorvanda facta institulio. Nondum enim transmarina qiiorumdam : Pr.Tcipui Patres popiili i|ui frana gubernant, pandis in D f aposteris "^^ ^^ ^- Canmuibus Carmtnn in taudtm SS. Piin ti 1'ailU crebris alnia veneraiitur in aula. Ciavii,'byleriiin, crrantes, in ordine '"»<"'" < St/iiodo, poiiebaliir Ponlificuiiiy prosanctitatis suaereverentia posiluni. Tiinc a saiicto Papa, ad suornm )iosleroinquietudine debita Dei ser- rogavit. librum compoiiere cgregiuni, quo nialigna, rum iililitatein, uti sine quae tunc supmmoduni pullulabat, haMvsis Brito- vitia celebrare possent, Iwc ; qiia; infra legiintur cu- nuin desfrueretur. Qiiem Sanctus, ut erat sermone libera quiesivit sancta donaria non auri rel argenti aut niiidus, sapientia refertus.et sanctitate conspicuus, cujusquemetalli ponilera.quiase',-urusdec;'astinoniilJins nisi tnonaslertu argumentis libus pleiius, et syllogismis pra:ililus, ocgmril ex- Dei qua-rc-bat admiiiiculum. Pctiit crgoedictum. sunuuiPatris auctoritatesancituin. quatenus insuper scripturis et ecclesiasticia in sententiis eruditissiinus, etiut He.Ia narrat) omnibiis pruinstitiitionibus tmptionum privltcgta Deo aniiuente solicita mentegubernabat. Meldunense scilicet, ubi intrhonizatus fuerat (qiiiid Mcldn snncfse niemoria; de ciijus stirpe nioiuisteria. quse , dentissimus, Israelitarum repletus niultis .i^igjpliorumqiie, de hoc invenlioiiibus et scripto tibro Sanctus iste descendit, condiderat) atque liuic subditum aliud, in honore S. Joaniiis conditiiin super fluvium, qiii dicitur Fruni r, ab omni seculari servitio redderet absolula, dine, jussis, et syrodis. Sanctorum P.^trum authcnlicis traditionibus, sed et carmine Pachomio Abbati ab Angelis tradito, et aliorum religiosorum dognmte satis aperto, supradictis hajreticis Iransmisit, perquosdam domes/. k Episcnporumque catbedris, orEt si quando aliqno Ordine ticos fidei et satis ad hoc fideles ministros. Ipse vero solus in afflictione positns orabat assidue, ut Ecflesiastico, vel etiaiii indigerent Presbjtero. a quocunique vellentilluni facerent ordinari, Catholico tamen existente Episcopo si aiiteni religiosuiu Abbatem obire contingeret, et ad alterius electiouem ; Deus ab lantsE hareseos implicatii.iie mentis ver.-e illos dignarelur eripere; sicque adDominicai fidei ventum voriiiii esset; illum queni religiosa congregatio serDei eligeret oninium cuniniuni consilio, hunc rf. reguhim, et ipsos Prsesules, et innumeram populi revocavit multitudinem. Qua in re omni|iotpntis Dei magnam possumus considerare pietatis misericordiaiii, e vestigio proraovendimi qu.(la(l ens venire eisque (^orumque inspiferre suis orationibus non diderat, oflicioque su(^, si quid ulile fuerit, cere scapliam, accipcre non reciiset. armario reposuit ratiim liabctur; pricpedieiitibus et Prafliitorum i.igrilia inpecratis noscitur. Is gruente, ad tempus nobis irrilum esse que liodie quod etiam ussed, ut superius diclum est, : Tiinc Dei faniulus. non il- colectus prcmisso ab eis munere, sed quia caritate auxilium, sagenulain ascendit, eis prajshire s:ineimpedilior rebiis secidaribus, iii Episcopio, ut mos est omniuiii (uti de B. Martino Turonensium Prissiile legitur; gebatur slatim auudivit et eos coutinuo non dcdigtiatus naviculam suo corpore poiidel«m ut Sanotus ille tranquiUnro ad naviravit, Inrbiitiim prius mare, Sic Deum in scrvo laudando gandum se piicbuit. : haud postea tantum valuit iii virlu- tibus, qiiaiitum prius valel.at. ille sanctissimus vooatur, abuudel viriutibus, quisquis devote Verumtamen merito quamquam solitis iion sibi a Domiiio : commissum fecit implct officium in omnibus quod hic naiitica Tuullitudo et ab i\s Sa- cra bibliit accipi/. 18 Mox illi novo Tostamento compactum Sanclus vero obl.aeis tinnein non respuit, et siiaruni reruni majora : inlravitporlum cuui la'lilia. (illciunt Saiiclo volumen, veleri ac Paterjustissimus. Sed his ita relatis, a.l ejus gliu-iosum ..bitiim referondiim veniamus. 20 annnIn Episcopio siqu'dem bis bino peracto circulo, oarnis inflrniilate gii'avatus, rum convocat .igcr comwpjidafa' munera eis pra;buit, quamquam nollent_: ne pretio. (qudd absit)nliquisintBlligeivt, actum esse ut eos quod ejus gregom Mouicliorum, C:Uholicum Clerum, et ferme oninem populuni pacisque unilalem et c-irilatis : caiUafe. summa ejus pr.-eliuernt devotio. prostrati pedibus. rogubant. Quo Deo viso suis viiiciilum pricdicaiis, sine quibus pre- Ecclesia, sicut boniis Deo placet suas Domiuo com pastor oves milla piecibus commendaret. Ovirum carilale refertnm, secutus, et plenum qui I!. Nioolai vesligia tnte ! mendavit. Post lia.c rogal familiares sibi et fide domesticos, quatenus in co;nobio Melduuensi, quod pra; oeteris dilexeral, ejus penculo per suos adbuc nautiis lilieravil et quid Deus (q)eraretar in carne dcgenlcstideles, alienigenis Sic faota humaretur corpusoiihiin. Deo digna oratione, et divinis armatns : declaravit. tn mciiaste- ad Librum vero, bouitatis ope .acquisitura, Moldunense cauiobiiiiii deliilil quem ibidem ; rio postca Fratrcs adliucpcsitum, ob tanti digne custodiuiit. Iii viri reverentiam, adicrvata. liujuspiincipio analbema scrip- tum, iste iis quis eum iiide auferrct, vidimus. Ilaque vir Deo plenus iu codem loco vixit Alilias eximius, donec per Bertwaldi n,anus impositionein, cauouice ad Episcopatus oflicium ductus est. quod ho'j ordine vel causa gestuin est. quem Saoramentis. gloriosiis migravit a seculo Micbael ciim co;tu suscepit Angelicn. Qiio defiincto sub in Dunting villa, nd (luam pro salute eorum qiins Dei tutela gubernabat, perrexerat, ut pius Pastnr parochiam suam oircumieiis; utraque congregalio fldelii.ni primum inter se, modestum tamen, cocplt habere litigium, quo fanti Pafrnni corpus ad sepeliendum portaretur. Sedpars iUa ratioue prievaluit, ad qiiam idem se portari ad tumulandum pra?cepit. In eadem vero villa, ol'if hi Dun- ting villa. 19 Tempore 0.«redi. pracclari Anglorum Regis, in eo scilicet loco quo : vit.ii HedJa .^ianctissimiis Ant.istes, cujus vitam laudabileni Be la venerabilis Presliyter in Hisloria narrat Ecclesiastica.dcfunctusvita, coelestemmigravitadgloriam. sed finera fecerat, lignea capella constructa fucrat Glastonia quidam relipost ejus obitum ibidem de giosus monachus, bipide inciso, quoddam feoit oratoriura citcu litnien rcciptcnte llb. Cujusparochiaprffi circuitus sui inagnitiidiue, quia ab uno gubernari non poterat, Ecclesiasticorum Pa- quod cum ad ceret: auus quffidam, : illius .|Ute honorem dedicare fa- multo lempnre proprio tramUegum lueconsiliodivisaestinduas: cujusunam partem Daniel gubernavit, vir in mullis strenuissimus; ad regimen vero alterius dicecesis, Primates Cleri et copiosa multitudo populi, quasi una voce coucordes, juxla Etectus in luinine orbata fuerat, luininis recepit visum, atqiie ut juvencula coepit viderc. Eo autem tempore S. Camuium antiqua : prsecepta, san- Epiicopum, hunc elf>gerunt .\ldelnium cui hoc sumuioperesullragabalur, quodvocatus remiebat, attractus quantum poterat re.Mstebat. Patcr quippe Deo ctuin Egwinus. Wigoriiiensi» Ecclesiaj Episcopus. vir quidem et ipse doctrina et opere probatissimus, Romam pergens orationis causa cum c compedurn vinculo, divino (iit fas est credere) monitus alluquio, .*r. Etjirino Episcopo sepciii«r Meldunum tumulato. Prfesul venlt. ut defiiuclo Puntifici de- bitum reddereti/ ob.-equium. iter Quo ut dlgnum ille fiierat amabilis, nec ambitione est attractus ' : sed inutro- inceptum peregit Anlistes santis- que servavit nioduin. nulla bonitate remota. Vere in eo fuerat, quod .\p"slolus gentium Timotheo diserat in Epistola, Oportet Episcopum irreprehensibilera esse. In qiio uiio pra^ceplo Romajque diviua virtute soluta fuit illa catenarum circumligatio. sicut in ejus Vita; legitur volumine.Istevero,apudDeumomnium invocantium simus : ab Apostulo dato se advocatus, ccElesti in solio sublirnatus, precibus assiduis omnia subsequentia continentur. quamvis pro intellectu singula non ni.minentur. Iste namque, ut de in lionis Praelatis ait S. supradicti ; loci gregem i'egit !;ibi devote rfare' subdilum e Gregorius, siciit praeerat plurimaque per eum ibidem priestantur beneficia. ad illius hiudem, cui est honnr ct gloria f. n raculis. lionoris culraine, ita precedebat sibi sobjectos in per infinita seoula seculorum. Araen omniuui bonitatuiu amplitudliie. Quidquid enim ore pra^dicabat, priiis opere sine elationis tuniore pra;monstrabat. Qiii ANNOTATA. a S. Dnnatus, Epiacopns nrbls Arctinas, 7ion ' dum Episcopatum per aiinos quaofficio, tuor strenuosissime rexisset, Episcoidi mo- Rea- nasteriis, quEe providentia divinai cleuienti;e ante id olticii i\nsi Hti jier fvroretii erat scripluin) cotitur 7 ^fugnsti. 1) simul cofjitur prxesse monasferio ruin j gubernaverat, Patres prseponere voluit. Cetecoiigregationum multiludo, sub pio Patre victiians feliciter, respuit eo snperstile alium pra;pi.i Etttlrm. scil nouiiullis circnmsturttiis tilitcr rclatis^ proiioiiuiilur tn altcra Vila et quidcm verosimHiori forma. c /h tlcs tercum liabere Patriuium. Tunc vir sanctus, eorum beuignissiraam oonsiderans voluiitatem, poiiendoque alium timens Ordiuis collidere stabilitatem; Abbas, Vila XI Jiinuniii, dicitur aili^trin^^issc, liic S. Egw-inus pe- vinculis clavi eamque miraculosc paij. recepisse, uli flimum abjccia; num. 4 e( 5 legere est in ut prius foerat, eis remansit sentiente, et atque Ina Kege conCoepiscopo ejus Daniele teslifioante, : 708. d Dc koc obseiiuio ista apiid Capijravium ct : Surium ne aliquis Ecclesiasticse digiiitatis vel Secularis leguntur E]\K autera obitum S. Egwinus. qui Vi-" sublimis poteiitia;, Abbatcm. pra-ter TentioFratrum eligeret, quem pia conponere auderet, privilegium tam cjus conscripsit, divinitus cngnovit, sicut ipse in qundam suo scriptotestatur his fere verbis Post : duos VIGESIMA QUINTA MAJI. Tit ad Domiiium scens. duos annos AHlielmus religiosiis Episcopus migraquod ego pei' revelationem agno: diii Dens Meldunensi cotnobio, qni liicernnm siiam non D latere sub modio, sed ut luoeret omnibus erigere rx voliiil M88. convocatis Fratrilms, ; excessuin veueraudi siiper candelabruiii ; per Clericns tunc ibi Patris eis aperui concitoque gradu ad locuni, ubi fere miliibus sacrum corpus jaeebat, quiuquaginta ultra Meldiineuse monasteriuni positiiin. deveni, et ad sepulturam adduxi, lionoriticeque sepelivi maudavique. ut quibuscumque locis sacrum corpus, dum ; comuior.intes,; suprailictis tamfen-dissimiles, tantum corpus S. Aldhtlmt tbesaiiriim, corpus soilicet iUius, tam magniradoreUvatur iialum virtntilms, levari fecit ile sarcopliago, et in locello bonorifice cnllocari argenteo iibi et quEedam ; absportaretur, quiesceret, sacrai Criicis signa statuerentur. Qua; quidera adliuc permauent, nec ul- opera, de libro scilicet, et tralie. et puero, et casula, laminis auratis adbiic apparenti insculpta. illiiis 22 Requievcreautera quoiisque S. illius sauctissima ossa in lam vetustatis sensere injuriam, potestque ex iis umim etiamnum videri in ca-nobio. Dein addilur apiid Capgraviiim, quod omismin apud Siiriiim, Cum otiaui in quadam valle. duiu viveret, ad praedicandum pergeret, et sermonem ad plcbem faceret forte baculuin fraxineum, quo utebatur. terrie fixit, etinterim per Uei virtutein, iniram in magnitudinem excrevisse. succo animatus, cortice indutus. foliiiruni et siipradiclo feretro per aliqiianfi temporis spatium, clementia iiifulam, saevitia. Diiustanus divina faveiile .Vrcbipra'siilatiis et c Cantuariorum b siiscepit Danoriim super .\nglos furere coepit Qui tanti viri aiidiens opera et perinde ejus crebra qitod s. Dunstanus cernens miracula; ccepit ilhid, poslbabitis ceteris, qui mtttta doiia terat excepto iVondmiii decorem eniisisse. dicitur. seqiiens, e Miraculum o?nissum in utraque el Vita, ; quo inthronizatus. diligere coenobium; multaqiie ecclesiastico oongrua servitio ibidem poneie de rebiis propriis, qiiarum plura usqiie ad id temporis in ciBnoliio habeutur in uibus .suo in : oHumona- sterto, narratur apud Capgraviiim Surium Itis verOis Quodam tempore Roma secuni attulit altare e\ marmore candido, sex pedum erassitudine, quatuor longitudine, Iriuiii palmorum latitudine. Jam ad .Vlpes pervenerat, et etiam anatliemata illius. neqiiis ea eliminare ad ecclesiajdamniim audeiet, inetrice inscripta videntur. lu organis scilicet, qufe ad tanti Palris honorem .Vrchipra-sul dederat, haac suiit wneis litteris assi- jumeutum illud ferens altare. gnata carraina. ob itineris pra;rupta loca. cecidit; et altare in jumentuin, coutritumque est duas scissum partes. Id ut preces fudit; et Organado sancto Prsesul Diinstaniis .Udelrao, vidit vir sanctus. ad Deum cum be- nedictionem impertiisset.salus jumento redditaest; etmarraor. non directa linea sed flexuoso anfractu ; Perdat liicaiteriium, qui vult hinc tollere. regnuni. In hydriola. quam, ut Miuistris altaris Ijmpham funderet, fabricari fecerat, lixc vidimus metrice scripta ; diruptuin, redintegratum est ; sed ita tamen, ut in ejus vesti- miraculi memoriam, etiamnum rupturie inspicienti. gia ap|iare;int curiosius Fertur autem Hydriolam hanc fundi Dunstan mandaverat ArchiPrsesul, ut in templo sancto serviret Aldelmo. lu campanula, quaj aurata iii refectorio majori raensa2 hoc altare luarmoreum nuuc esse in provincia Somersetana. in qiiodam Canonicoruiu, ut vocant, Prioratu. fhraci /Ja:c suis verOis ita : pra;eminet, obrizeis figuris liuc impressura vidi- ra.us. Surius, qux diversa Elisiara coeli numquam haliei Capgravius illud in hoc minus jirobandus, Ilalia Qui ferat h.inc nolam .Vldelrai contendat ad aiilain, de sede beati. Diinstano quadra- quod jiimentiim faciat camelum. ^otiem credo iii Sunt etalia ibi signa, quae a B, modo quo in Fitu S. Paterniani, fanensis Episciipi. Caineli pro Asinis, tn Piceni regione notis- genis libris einpta fuere. Plura quoque dedit alia, qii;e a nobis idcirco relinquuntur intacta, neaudieutibiis simis, inducuutur. Simili porro in modo narratur iliim HJ unii ejits generentfastidia. liujus Vita S. Albini Murtgris, quod corpns 23 Tenipore vero postmodiim .Vnfistitis, reverendi metu Daiioruni, Ruma f Iransjerrelur Culoniam, id in .icd et : summis Alpibits gens Danorum perfida veriqiie Dei adhue inultitudine lapsumsit cum equo, cum hoc lUn-so servalum. inscia, cum dassium insulaia inx^>it .\ii- In MS. additur Explicit vita S. Aldelmi Epi- Britanniae. Cujus feritute longe perferrita gens gliae, scopi et CoBfessoris: Incipit Translatio ejusdem. sicut moris est timenlium, sumiria» Trinitati assidue devota mente referebat hymmidiam, ut sal- CAPCT Corpus IV. varet, quos redemerat, persistens in fide Catholica, de nimia criidelitate barbaroruni; et Sanctorura corpora, m S. .U(lhelmiekvalurn,el aS. DmstaPersecu- suis in locis iinmota servaret beafa quo- in lumiilo ktpideo coUocatian. rum precibus plebs adjuta crudeliura fidelis, ejusque imperio tio Danica. Miraculafacta. igitur subdita, hostium calaniitatis sarcinam ini- B tris posset evadere. is Tunc supradictus Pontifex, sub brevitate , etsi rusticiter tamen absque Aldelmi. sulis, rei veritate, inclili de vita non sanctissimi Pa, quorum hostium coguosccns perversitutem, et in carioris metalli specie eorum spurcam cogitans aviditatem; timensque ne auri argentive existentis lutis illecli Confessoris et orthodoxi Praeingenioli in feretro secundum ; nostri parvitatem illius rite ainore, tanti Patris Reliquias polet tractatas foede pejus si transcursis ad ea qua; per eura post oliitum manibus contingerent, taiilum eodem ccenobio digiKitiis estoperarimiracula veniainus. Tumulatus siquidem in ecdesia S. in Dominus relinquereiit; vel {quod absit) ecclesite ornatus iii toUereut. thesauruni alicubi projicerent; tamulo Michaelis Aichangeli, illi ecclcsiio quam Pater fa- sanctissiiiiiira corpus reverenter traxit de feretro, translationem, et, ut lupUteo cotIncat: bricaverat contigua. jacuit usqiiead tempusa Edwi. fratris Eadgari Regis, qiii aiite Eadgarum infantise suaj ignavia per devia quseque iriceileus, niiUiiisque •5u(/ et in tuniulo lapideo sericis linleamiiiibus involutiim collocavit. Hancautem verius Edwio probi viri consilio fruens, et reguum dissipando dimisit et ecclesiarura bona intestinis praeilonibus distribuit. Iste quoque coenobitas religiosos utriusque sexus a dominicis ovihbus segregavit, et lascivientes guteque illecebris servientes, pbilargyria;- absconsionem sancti corporis, fecit ferlio non;is Maji, ut multa teslantur Mailyrnlogia. Verumtamen Deus custos fidelium hoc peccatrici dicain, fidelem genti intulit iinproperium, per sui servi beati Al- que inliianter lucra sectanles, non mores canonicos ut deceret ililigeiites, per totius Angliae regionem exercitus nefandorum hac illacque discurieret, d tandera ad Meldunense coenobium pervenit, iibi iii- delmi meritum. Cum sed secularia desideria turpiter digenam pojiulum, tanti Poiitificis defensicne coii- r i['tore Dtt110 C.TC0 effe- impudenterque in ecclesia ciipientes, utriusqiie generis Clericos colliKavit. Misertiis tamcn omnipotens fidentem, auri copiain detulisse audiverat. Qui, ut frendens leo per desertum discurrit, nullius ferai clo sercattir moiiasteriwit. Moji T. VI. 12 timens 90 II VITA S. ALDHELMI EP. SCHIREBURN. cupiens o Arcliimandrita, carelat liberis, timens occursum, cajcus esuriei ardore, tamen quisriiquiddevi,ret;ecclesiam irruiiit, acus.iuead sancta sanctorum vesanus accessit. Mox ut illorum quidani. accepto arcano, lapillos cupivit pretiosos trahere oferetro.aniissoluminedivina ultione continuo cecidit in pavinientum. Tunc ementati hostes ceteri, Danorum tur quod subsequietsi "'^- "^»' ^. tilium, perstjte. una lantum iugressus nocte, genuit Rex pietate motus. quia advena^ erat Quo cognito. post filium * fecerat illectus.ut ea "^ et amore gcnitura! quam Regi genitum eam servaret. utquenecessaria ei tribueret. uxoris elficere, quia - omnia qua: in monasterio erimt, quamquam nolentes, fecerunt rolinqui (exceptis his :quaj plebs provaga jam in officinis accepcraf aiquc viam inhian, iram caute met.ueiis. cuidam Deum tiiiieiiti commeudavit Episcopo. Qui a Domino capere retributionem ambiens, duminique sui benevolentiam habere cupiens, usque quo puer ablactaretuream liberaliter fecit custudiri. Ablaotato denique infantulo Rex ille ubiit : ter prcifugi arripuere. Sic quippc Deus locum illum liberavit a rabie fraudalorum prece sui famuli : niagni enim apud Denin estat iste Sanctiis meriti, qcii (ul diximus) populun) sibi carum a timore tanti eruit periculi. e Hunc ergo et nos cisto corde, pronis qncique exoremns vocibus, quatenus nos indignos vita et moribus, a peccatis expurgatos, lia;c verci ncjcte rapiens filium, fugw septeniiio iu petiit latibulum. Reginse viventis adhuc incurrere timens periculum. Peracto liinc auditum est a iiartibus : miiltis. eani iioii procul esse remotis apud Deum tunc pro ea Dani inisere, qiiu filiuro reJuceret ut menle exaltatos, suis reddat precibus, quo cum eu post lianc vitam potiamur ccelica. Natuin videndo sedere Patris ad dexteraiii, cui sit virtus honor et gloria cum Pneumate sancto per imiiiensa secula. paterno fruereliir solio. Quud tamen idem Kegulus. anno gni transactu. hac luce phildis. factum est verum culmine redefuuctus est. Tunc Helet : et semis in desolatam se morte nati considerans, et 24 Post haec Danorum conventus, Deo odibilis, praeteritorum oerumnam. et futurorum multam mi- B immanitate scelerum, ne, post varios eventus belloruin iu diversis locis, post castellorum destructionem ac multarum eversionem statareiiione, tolerante et Chi istianae fidei evacuatio- seriaiu corde saepe vcdutans. stabilivit si posset re- urbium, oinui undcque iiltra Deo/ ad temjius regnum hamendicitate opuni corporumque modiun deva- pedare ad prupria. ubi per Sanctorum Deu cara me- reversa in Britanniam rita. jam jamque .id nihilum terrena reputans. coeE lestem posset acc|uireregloriam. Venit igitur ad na- ; buit insua perversa ditlone. Qiiare attritis nrthodoxitatis cultoribus, sohim Britanniam. alque trium viUarum beneficium ex censu emit quem secum attulit. Haic ergo in pacis quiete longissime deguit, Deique titivitatis miiltis tribulationibus, templa non frequentabantur morem cum Sanctorum indesinenter habuit. reverentia in arcano cordis assuetis ingressibns fidelium, nec monachorum vel sanctimonialiumtidelium turma nocturnis sive diurnis utebatur synaxibus. Unde contigit Sancti corpus miracula varia patranlur. litet 26 Verumtamen diviuo tacta verbere eu sciquo servorum suorum, ut ad meliura pro( diupausarein tumulo, ubi a S. Dunstauo repositum fuerat, Pontifice virtutumcongerie clarissimo quod : ficiant, quemque uovit affligere; uti patientissimuni Job, iit eum in exemplum posteris poneret. ut seipsum quis foret quiret agnoscere, misericurdia divina quondain carnaliter afflixit) membrorum euervationem. quam Graeco vocabuln parah^sim dicuiit, omniputens Deus, quamquam vili lalei-et subtegmine, magnis adurnabat virtutibus. Saepe enim et diversis temporibus multos utriusque sexus, : variis et in If/sin paralapsa possessos languoribus. liberavit fuerit, et quaa, in ut facultas suis locis per triciinium passa est. Initiuni vero hujus sibi exinde memciria snccreverit. ; passionis taliter eveiiisse I'aiiia. ; diccbat. Voverat, carnis ordinatius singula distribueiitur illa scilicet quae priusquain remearet a se nnmquam per eum Deus 1'ecit pust destructam jier ptasdicatores Danurum saavitiam, et post devictain per bellatores viros illorum iuvis.cm uudaciam. Ea enim antiquorum memoria nulla tenuit, etsi magna forent qua' peregit Danorum inibi superstite perfidia quia et bonoriiiii virorucu eo tenipore magna fiiit inopia: : comesturam alimoniam quod illibate longe servaverat. Ceterum Sacerdotum quorumdam bonae conversationis supplicata inonitu, cum secum plures esseiit in convivio, ut senicl taiitum gustaret,eorum diviiia precibus vix invita ro equidem acqiiievit : moxque eam propter vioobsti- percussit ultio supradictse stimulo paraljseos. Mi- Idlnm malunim, peccatis exigeutibus, innuini;rabilis copia. Quiid et multis contigit Martjnbus, quinetiam p et quibii^dam discipuloruni, quos ipse siimmus Pastor et Dominus praemisit per civiiatesante prffidicationis sua; adventum quia tanta: persecutionis restus ingruerat. quod niilli eorum liciiit chartis commendare, actuum eorum sequentia. Apud Doum tameu eorum non minus extat meritum. aut inter homines auctoritas quia frecjuenter vident. qua; per eos Deus ostendere dignatur haud miniina lacta. pro quibus prius non scripla liclei corde retiiientur sine ambiguiiate tradita. Et quia accedendum est ad istiusSancti facta. supradictonim utique nequiquam minima, quamquam a Deo post multoruin sint oset ; ; modo omnipotens Deus, diversa mentis suis factis se justum nenttx vo- tum, iiitentionepeccantes,dissimilispoena;griivatviiiculo, et in V omnibus Judicem et pium et esse Dominiiin deinonstrat. Ananiam namque : Sapbirara, c|uia cordis re, irrevocabili livida intentione cecidehaiic sententia ferire non distulit vero. quiainvita et quadam caritatisspecie peccavit, ad tempus corrigere voluit. Quibus exemplis quisque cavere debet, ut aut non voveat, aut post vo- promis^a persolvat, et qua intentione difflcultatis quie Deo obtulit postea non fraiigat. H;i'C igitur Sanctimonialium amicta velamine, circumquaque in tuin rhedie vebiculo a suis satellitibus ad patrocinia se deducere faciebat, uti per cta suflragia illius Sanctorum eorum sanraembra. Alsa- tensa annorum curricula. de isthac re nunc ista in pra-senli sufficiant. reviviscerentinortua HelpMdii a;pud Danos tapttea, 25 Tempore multo postquaiu Danorum atque Norwcigensium crudelissimi Reges devastavere Britanniam, nonnullas, ut moris est barbaroruni hobtiuni, pulchriores duxere virgunculas. Inter quas quaidam valde nobilis, Helphildis nomine, cum captiva duceretur, cuidam Primatum pulchritudinis causa valde complacuit :.qui legale, quod prius habueratjuxta gentis sua: morem. destituens c;onjugium. duin hac forte uterelur concubina, inorte supervenieiite defunctus cousiliu, est. Attamen, non ut eorum Deusomnipotens quos sem- opud S. perglorificat suorum fidelium sperneret orationem, ddmnm natur. sed quo famam sen'i sui Aldelmi sspius ostenilendo miracula periculo fac;eret sublimiorein ; illam in intiruiilatis tam diu misericorditer detinuit, quousque Meldunense ccEnobiuiu veniret sicut disposuerat. Deniqup cum ibidem in Saucti istius feslivitalis Vigilia, devota mente Dei expectans per servi sui meritumconsolationeni,prostrata, quia stare nequibat, duniqiie religiosa monachorum coliors, post solennes Matutinos, consueto niore ad honorem san; jaceret Ha;c vero orbata illius remansit inter alienigenas media. Ad quain cta; Maris Genitriois Redemptoris nostri hymnum decautaret VIGESIMA QUINTA MAJI. 91 A decanfaret; tlivino mox ad tacta : memhra prius arida reviviscere raedicamine, sensit et propere sana sur- stus, in dextcra Dei marum rexit;atiiue usque quo sanctissimura corpus fuerat. sine duclore pervcnit qui' ab ipsa die quidquid potuit habere illius Salutiferi sui ecclesiae contulit, atque inibi carne defuncta in pace iocura, : sedens disjudicat, atque anilanguores sanat et corporum. Quapropfer, D " «ss. " ""'" '!Z"alur!' ' carissimi Kratres, in ecclesia pernoctafe, ac intento corde sacrasexcubias celebrate, etsine ambiguitate credife, qnod ille qui eum in tantum sublimavit ut quievit. ANNOTATA. a S. Dunstanus, Re.rie iit secum in co^lo grafulari faceret, ipse irtem per eura quod quterifis deraonstrabit, Asfantibus ergo illis anten Iconiam m.sfri Redemptoris nricturno officio. divin:i infirmum ^ fetigit niiserirordia, prn famuli sui cttjus ; ittft-a ntenlio ftt, ab Edwio merito peteiifi Nam sibi possessornm siue fabrica; ita foedi exilittm acliis est cum cora- in ciijtts Vilaprioi-i, aiicto- expulit confuuielia; rePrrslitjtero, i>lius scclrra desciibunliir cap. i. Uliin allera f^ila Auctore Osbrriio cap. 6, relatis ail diem sanum reddens infirmum, acsi tigisset inolestia. Qun 19 Maji. hospitis nulla cuin iinquara teviso, onines qui aileninf, qui- que auditis 6 Llem Dunstanus ad Archieijiscopalum anno 939 asstimptiis ab Eadgara, post morlem Edwii Rege, morluus cst aitiio siguis. devofione oordis vocibus adveneranf, sonantibus et sono vocis, sempiferni Regis lauclnrunf magnalia. la^titia; 988. c Aniio 980, qitatido Suanits Rex Danixiiivasil Anqitamlo Willonia gliam. 28 Alio qiioque tempore vir quidam aeger, pedibus aique coxis adhajsis cruribiis, tantillura silii *"'«"""• , quort erat itineris vix soln ...... , , tractus, d f/irc videntiir facla anito proviiiria a reptando raanduis peracujiis 1003 gebat : qui Suano tandem labore defecfus assiduo, quomoSancti devasiala fuil. videnl'ir dn Dei clementiara utsui misereretur, e Qiia; seiiiiunliir ex quodam Hymno ac- adminiculum postularet, curiosa meiife sedulo se- cepla, cujiis Itxc fiieril clausula. j, cum volvebat. Tandem per nos corde. pronisqunque exoremus vocibus, Quatenus indignosvita et pollutos moribus Huuc totius provincia; latitu- A Quo cum peccatis expiatos suis reddat predbus, eo post hanc vitam potiamur ccelica, Cui sitvirtus. laus et honor per immensa secula. f Abaiino 1017, qttanilo Canuliis m Regem est coronatiis ; dinem fama vnlanfecognovit, quoniam in orntorio, quod Christi b ecclesia Anglice vocafur, omnipotens 4 Deus solifas operaretur virtutes, scilicet quod di- E versorum oppressis langiinrum gravaraine, ut pius repem verhumani generis restaurator, innuinenis redderetsa- '"/ ^'f'"''"'' .. Chrisll, ,11 , 4 ,, nitates. Illo igitur utcumque, qiiasi siiie iilln ve— . u.iqiie ad aiinttm 1042, liic qmndo Hardecaimto summo idem mox stigio, coepit tondere gressura aliquot : ut sicut credulitatis esse particeps. mortvo subrmjuliis eslS. Edoardiis. fuerat c.ompns, ita sanitatis quiret dieriim e Archimandritam Sacri/iculorunt dici crederem. pro nisi Consurapfn denique nuraero, etsi Danicortim : .4nlislite. appellaretur Rex ergo imitalione quaiam Homeri, iisus videtur qui Rege vo-at Pastores populorum, ( parvo itinere, vixequidem tandem ad Meldunense, quia in ipso ejus itinere situm esf, devenit coenobium. Mox ut veteranus idem monasferium ingressus est, sensit Auctor, scieits quod M:indra nt dicliim ad vitam S. ex prima inesse sibi ali(|Uod Sitnronis Slijlilx jiinioris) ovile signi/icet, torpore quasi lenitatis remedinm. tur, de membrnrura ^j^luunum Pernoctavit igi- vocis nolione. mane die ; altero recessurus, nisi hic qiio eum compu- GArUT V. et Deus, per sancfi Conlessoris sui raeritum, suie piefatis dignaretur prieliere sublerat intentio Energumeniis, contractus, cxcussanuti. sidium. Erat enim dies sabbati in vesperis, et infra supradicti Patris Octavas festivitatis. IVIaneautem Revelatio corporis. jam facto, et solisfervore roliorato, primaque Hora i\ccidit :iutem postea, cum ibidera sacras in nocte Ascensionis Domini celebrarent vigilias, longe admirabile factum. ejusdera paroehize quidara rusticus, peccatis iilius exigentibus, fuerat correp- congregatione Frafrum ibidem commorantium decantata; ciim jara pr^epararetur processin in chodiei a rum, cumceteris procedere volcntibus, sequi tiiif, ut po- Nam venit infirmus : iibi tainfliii orandn jacuit, do- nec more solito per clausfrum officinasque pergeret, ac unde ieraf reraearet C tusad:emonio. Bnergume- Imd^s'' Quemconsanguinitatepropinqui, qui cernebant furore [agitarij et in Deum ejusque fiile^^^ blasphemias nonnullas spumanti ore prnjicere, atque in eos eorumque vicinos, saxa, ignem, arma, denique quajque vinculis lerti Fratrum congregafio Can- F caferva, et mulfitudine ei tanfe aufera laicali monachorum ; sanuatm asfante divina claiidus mox si attactus piefactus, tate. stupore magno quasi extra se de fiiror ministraret insanus, capere loco in quo jiicebat exiliit sanus, ac nulla unquam cura. in quidem fei-reis manciparunt, ac sic sub soquantum illorura inurbanitas permit- corporis sui sensisset detrimenta : atque ad saurtissi- noctuque aliquanlisper habuerunt. Tuno noverant sapientiores, eumdem circuniquijque ad ea loca, ubi audierant quorumdam Sanciorum corpora requiescere. ut fuerat tebat, die inito consilio. per quos mi corpnris turab.am acciirrit, ut quantulascumque pnsset Deo in servo sun gratias referret. Quo viso, omnes qui intererant, Dei oranipotentis qui Sancti 'l"demper- sui prece talia fecerat, lauilarunt inagnalia. Is vero qui sanitatis ita habitK utebafur romedio, in raultis vinculis aslriclus, festini .'atagunt perducere. crasMrtiM advthilur, rumtanipn Conditor rerum, qui quofidie exalfat humiles et deponit superbe fumentes. hano gloriam f imulo .-iuo reservavif, humilhmo Pafii Aldelmo. Cum igitur ad ejus raonasleriura Melduni cum vesano venissent, nionachos fraterna carifate inibi victitantes supplici voce alloquuntur, ut Dei precarentur clenienfiam, quafenussuper hiinc energuraenum, per servi sui ,\Idelmi meritum, osfende..\t monachi hoc eis .salubre Hodie Vigilia Ascensionis Redemptoris omniura est, qua carneui, de infenierata Virgine acceptam et mortis passione glorificatam, portavit ad ccelura, ubi Deus et horao, unus Chri- Vesuo more teraporibus ad ejusdem Sancti laudem nionasterin : eo deguit etadhuc isticsupersunt niulti degentes in monasfico habitu, qui eum prius et pnslea bene quibus relatoribus nos ista scripsimus noverunt de en. ad Redemptoris nnstri gloriam atque Sancti ejiis laudabilem memnriara. : ig Inter alia nonnulla, qme pro servi sui meritis ret assiieta miracula. dedere respoiisum : omnipofens Deus patefecit reverenda opera, quoddara admirabile dictu. quod sequifur, ibi ostensura esf miraciilura. Terapore primi c Willelrai Anglorura strenuissimi Regis, atque Warrini Abbatis eamdem Ecclesiara regulari moderamine gubernantis. in quadara insula quse Wichland d .\nglice nuncupatur. quidara piscator morabatur, qui necessitatis ^^^ GuUittr:o Rege . 92 L VIT.V S. ALDHELMI EPISC. SCIREBURN. squora pis- sitatis siine iiiopia coaclus, qnotiilieper rant, Deo laudes devote refe.-cbant. cui honor et cando laborabat; et raarinis periculis saepe se ingerenilo, manu et arte victiim quasrebat. Qiiadam vero dic, eo per mare vagante. confcstim ex adversa gloria in secula seculorum. Ameii. 30 Superiiis serie lectionis retulimus, sacratissi- ma ossa Pafris noslri .\ldelmi, propter Danorum partenebulaquailam irruente. liimina oculoi'uin, tali perfidiam, a reverendo Antistile Dunstano Cantuarioru.n, infra cis peccatis suis forsilnn sic exigentil)us, amisit. Qui diu erransperilevia ptseaior accus factns, occasione illuc- marmoream turabam . honorifice, seri- Chronolazls , ;cquorum,huc soi innnii indumenfis, ligneis thecis, fuisse collocata; nunc ""*•'' ., que alferiianlibus undis, tandom auxilio.qui inaliis naviculiserant, adjutiis, ad liltnrausque per- , , , , lempons inler utrorumque ob.tus autem quantum , Praesiilum fuerit, quantumve post Dunslaiii dormi- Aldhelmi. vcnit: atqiie ductoris frotus admiiiiculo.ad consuetuni reiliit liospitiolum. Deindec^ecifatis hujiis fama referre ci.ramus. lionem jacuere, qualilerve et a quibus sint elevata, Fuerat vir iste a B. Eleutherio, in ecclesia volans hacillncqiic per provinciam, amicorum Irequenlia, quor Saxonum quarto Episcopo, Melduni, minica? circiter Apo- um aniibusinsonuit,ciiriivitquanictliiis qiialifer slolorum Petri et Pauli, Abbas ordinalus, anno Doiiicarnationis sexcentesimo ad euin venire, interrogans bitatis sibi conti{,'is.set insperat» orQuilras. Hebili sexagesimo et adversitas. sexto in ; Episcopus vero, anno ejusdem veri carne.n nafivitatis voce exnrsus, omne, qiioil sibi acciderat, ordine de- Salvatoris mundo secundum claravit. Post ha.'C abei.s qua;rere cajpit. qiiid .igerct, apud qiiein S.inclnrum sperarent .Sibi eiini niisiTicnrdiam septingentesimo et quinto, a Blitwald.i successore Theodori, Cai.tuario.'um ArchipraiM.le, viro Ecclesiasticis invenfuniin. autem propinquorum moesta contihi, frater, rebus valente, qui bunorumqiie moruni hone- gregatio sic re^ponilisse ferlur; Melius state longe p.'aeilito; defuiictusque est, consilium luijus persiiasus ah rei dare nescinius, eci-lesife iiisi ut in quam ; ci- gentesimo noiio : anno septinsecundum hanc supjiutalionem : tius fesfines ad Christi limina Occidensicut conjuncti, fuerii.t quadraginta et tres i.i ex quibus amicis adire eccle- tali p;ii(e. iibi diviiia niiracula siepius fiunt quatuor, irreprai-hensibililer cut supra dictiim est : Episcopio vixit, siin slam Chriiti, enim populari rumore ferlur. ibi diversarum infirmitatuin genera evacuautur quo in loco oninipotentis Dei clementiam piis precibus tam diu efflagi; reliquis Abbatis tantum ordine, non tamen unius tanfum Abbafije, sed mul- tarum Magisler extilit. Prsecessit equidem e istius in tes. praiteritoruui pec(;aturinn satisfucliuneiu in- stanler proiiiittas, eleemosynis quibus poteris malefacta tua redimas, douec te divina'. polentia; larga annis ducentis septuaginta iiovem, et pausavere .llius reverendae Reliquiae, in loco ubi a Dunstano fi.crant obitinn positae, Christo Arcliiantistitis Dunstani e misei-alio piistin» sanitati iiicokimein reddat. His post ejusdem Archipontiflcis .nigrationem, ' siqiiidemadliortationibus inultoties ab ainicis, quainvisrusticis, sapientibus taiueii. beiie mouitus, ad annis 31 f nonaginla duobus, unde relevari hoc denique mo- nindo vidi.niis. pliiribus rebus vir uasterium. rexit post '.\ ubi diversi debiles convenerant, per- annos mor.v qui tres aniios illic intirmitate lahorans deSedpius et raisericors Pater, qui in momento quodcuinque vult efficit. in tani longo tempore de; Praeerat in eodem ccenobio Abbas Warinus, Elevatio seeruditus etmonatiscfe religiosi- cunda facta guit. tatis docti-ina pr.idifus; qui vita et moribus poHen- . 1080, tem G.'egem sideriuin illius, misericordiler iu eum uperan.s, adsit, sibi coramissun. regebat moiiasticis traditionibus. Qui aliquanti.sper de corpore dubitans impleie noluit. Priescius itaque quid futurum cui etiam re.-ervaret gloriam laudis ccclitiis nio- suaj. sic etiam remoraiido sanitatis dunura, de inalo faciebat prius bonuin. Pustremo iiocte una in cnbili suo prostratus, per visum in somnis admonitus est, quod sanctissimo, indicit fideli Congregationi triduanum agere jejunium, Psalmos devofe locis*congruis decantare, omnibusque niodis ante divinai conspectura clementiae humiliari. quatenus omnipotentis Dei ad nltus Mcltlunum venit Melilunensem ecclesiaiu, ubi servi pus qiiiescebat. gressum tenderet sui ; Aldelmi cor- Deo juvaiife ac Sancti sui prece hoc exigente, amissum tamdiu lumen recuperaret. His dicfis a Deo pra;mo.-iifus, ad Meldunensem ecclesiain comite prieibiqne miscicordia tanti Pr^sulis Reliqiiias reperirent. Glocestrensium etiam religiosa congregatio, quia huic caritalis cnnjuncta fuerat vinculo, jubente illi Patre post indictim Serbone. religione monastica reverendo. hoc idem W""'"'". fecit jejunium, in diebus sanctum diein Pentecostes prfficedentibi.s. Tertia nilatis, facto vero die supradictae snlen- eunle est addiictus sericurdiam in crastino. vigiliis et Illic quidem sepsiiflraiiiis tem Continuisdiebus, sancti oraliunibus Dei nii- cum reverentia matutinali OflScio, ad corporis ambo Abbates timore pleni venere cum Sanctorum suornm statum turanln.n. Cum de- precal.ur. ut qiii veuerat vandum lapidein peccalores salvos^facere, quibus duo Fratres, qui eis ad lepnebuere auxilium quorum alter ; ^ ad prioris dignaretur adducere' Susleutabatur interim Fratrura eleemosynis, qui sic desiderabat gr.itiara Domini. .Septimo aiilem Joa. 11, 13 liiininis eum Hubertus noniine. vir {ut nob.s sajpiiis idem liqiiiarura et ille .nira; pafientiaj, qui Duininico die, Redemptore nostro illi volente misericordi.iin prastare, atque fidelis sui faraam etiam et in hoc propalare (ut sit vera illa seuteuiia Si quid petientis Patre,n in nuinine raeo, fiet vobis istiiis Sancti precibus atque sufli-agiis, ; cujusdam inflrmitatis gravabatur pondere, statim ut sensit sanctanim Reretulit) fragrantiam, in terra cuin ceteris fixis genibus Dei omnipotentis laudavit clementiam, quai sic Sanctos suos glorificavit, ut et in c(plo a concivibus Angelicis spiritibus, et inter mortales hnno- ctorura rat ita aliorumque Sanibidem quiescentiuin, visum quem amise- rentur corpora. Qui post orationis instantiam ut surrexit, bene sanura j se scnsit, sicut nobis sa;pius dixit; satis q recepit. Dum in Dominica die more monachi « viuim ad processionem mjnasterii irent, alque ad introitum ecclesiie cauen lo redisseut illo „, medio templi ante Crucifisum in orationibusjacente.tjintaSpirifus sancti ; solilo per claustra etnos ipsi cura multis testificainur, qui eura infirmum prius noveramus. Abbates autem re- recipit. ounctis sanguis ex ocuiis ejus guttatim deflueret, et cadentibus suuamm.ssejamvidere clamaret. Statiraqne qu. antesine ductore ire ne,uiverat. Sanct. solus veni.-e festi.iat qui diii ib, flendo prostralus. tandem ; eum gi-atia sur.er descendit, ut cernentibus cluserunt sarcophagum. et ita i.sque ad octavura d.era, quo ejus futura erat festivitas, dimisere infactum. In die autem ejus festivilatis, ascito ab Abbate loci illius Dioecesis Osmundo /, orthodoxo Episcopo, yiro humilitate sapi(*ntia et sanctitate , /, honorando atque consurgeus, ad sepulcrum illuc- laudabili, et religioso Abbate Gloraagno n s. osmnn''" Bpiscopo. cestrensi supradicto, est cum rai.ltitudine Cleri et pr^ gaudio unde qui ade populo, Principiim turba et catervis Militum, facta eius secunda revelatio, ex tumulo quo positus ab Archipriesule Dunstano; et in feretro aurato honoranda Pi"'' Dei servos locafio ubi ea die et esf, ; consurgens venerat cst reversus. H*c videntes omnes deinceps, VIGESIMA QUINTA MAJI. deinceps, beneficiis illius, et 98 reijnnvit ab ''^ aliorum ibi requiescen- tium Sauctorum mentis. pra-stanlur s;.nit;tlu)n dona nniltis, ad laudem et glorinm Doniini nostri Jesn Christi, qui vivit et regnat per omnia secula secu rum. Amen. c Guiliebnus Aormnnnus, Conquestor, anno 10G7 ad oniium 1087. ^"^- d si An\ecth insula, /'(i(/N' Wight, Hnntlnimtonienei sic Coniilotui objecla in mari Brilaunicc. e Mortuus est S. Dnn-^tanus onno 988. cuius islc exiijU. is est cal- ANNOTATA. a Ifoniam, itvn, qiiod f Annus 1080 : quo anno fcshim Pentecosies, : de quo infra, celehralnni fuil 31 Mnji siqiudem Aprili^i. cijclo pro imafiitie, elinm nlihi (egimns : non soHs^i)^, Innx 17, Pnsclia inridit in 12 mox scqniluv, adlia^sus, firo affixus. iiilrllifjHur, g iieiiefcium, lualni (eqcre, llenesanuni. b F.r stqueiili mirnculo niiiuslanlum dici iilfiicrit. quod ca ecdfsia Mulnteshurin nvn solum Itabucrit adjunctum moua.-^teiium, sed etiam itiiicre b S. Osmnndus, Epi^icopus Surisburic^tsis, morluus anno 101)9, die 4 Decembris, a Calisto IIl Sanctia adscrijitus. Melduno, id est, DE SANCTO GENNADIO EX ABBATE ORDINIS EPISC. S. BENEDICTI MOMST. FUNDATORE. ASTURICENSI IN IIISPANIA, ET PLIRIUM CAPUT I. Tempus Iiile.r C1BC\ suscepti regiminis Abbatialis ct Episcopalis. moiiaslerin pliira, Testamentum Alphons! Regis curatum. qnx S. Fnictiwsm ArCliristi VII, chiepiscopus Braccareiisis per Ilispaniam instUiiit et menti v [forlassis viii legentlum) Kaleiidas Maji, sub JEra Dccccxxxvi, Luna xiv el seqiuinlur ^iibsigna: DUCCCXXV /n monaiterio prnpria Regida informiwil, secido ejits, a tiones lioc ordine, montayio de quibiis aritlnr in Vila nobis illiislrnta xvi Sub Christi nomine Kanulphus, Dei Gratia Episco])U,> .\storiceusis Sedis. S. Pelrl, Anrilis iium. b; mcmoiu/tir inoiiiisteriiini Rufanense, in vastissima et arcta atriue pnicul a soculo remot i solitndinH, in excelsorum tlir iib iii Ordonius Rex, confirmans hujus seriem teslamenti. Gilnyra Regina, boc tesfainenlum coiifirmans. Adrfnnsum Secinam, Gardeintle pnst Sanillum , , montium finibus. Itl lio: Hispaiiis San Peilro rle IVIr>ntes appeilnlur el Testamento ilotalionis Regise, ilicitur constructum ju.xtii rivulum qui dicitur Oza, sub monte Ariuiliana, subtus cast^lo antiquissimo Ruflano, in confinio Vergidense; viilijns, Vierzo nominal. Qiii venerabi- seam, Ranemirum, Regios fralres aul subscribitur. filios, rarsum lis locus, quamvis {itli in eo.lem Reijio Teslamentu loqiiitiir jtis seil Ranulfus Epi.scopus Astoricensis Seilis, ciiTeslamentum islic tvrlmtenus inserifir, absque debita ihslinclioiie) quamvis. inquam, veanliqiiius essel Hodoarius Dei gratia Episoopus confir. Ordnnius Rex non ille. qu: supra, Itujus nominis secuitdus (bic eniin nnno uocccxxiii obiil) sed tertius : onno DCCCCL regnare e.rorsus, qiiantlu pnciiominatus Hodoarius niilplinm Ejiiscopaliim Astitricensem irniiil. post Raiirplus poilea nerabilis locus, D jmino duJum sanclificatus sejiliniiis. lierumque Episcopos subsrribil, post alios sex per raanus B. Fructuosi, et rcdificatus prirao cou- variaruin successor, Sedtv.m Gondiaalvus Hodoarii .sequuntitr alii Episcnpi fessioni monachorum, (/««i lamen postea multistemporibus manebat desertus, Nos Ranulfus Episcopns A.stDricensls ordinavimus, pfo con-.er'i'ationis nffiuio iiiniwoluin. m quem confirmando successar, duo. Magnales diiodecim : tnm Gondisalvi siib Christi nomine Notarius Episcnpiis Astoricensis Abbatem ni.mine Gennadium, dedimusque lam iibservationis sanct» illi sitb re'jnhi ei Regu- vitiB. cunctaque inonaslica aiitem dubitari pos- confirm. ulique circa animm millesimiim qitanilo vixil Sampyrus. idem Eiiiscopti,^ et Ranemiri Regis Secretarnis alque generalis regni Notarius. ut lat Diivila : V pr.-ccepimns inslrumenta. A^i' eum appel- sel qiialis illa BeiiedicH Abbas fitdus Gennadlits ; S. Eimcopus expressius loquitur,non sine ipsius Retjitlx. commendntione insiijni: Oiiinem. iiiquiens. doctrinam Deiticim, coustitutam obseriu Regula B, Beuedicti, quara ei (GennaMo) Requla esset, iilem qui eo litc nnmine ioco proprii ulitur, nisi forte proprium, per ; .solain lillernm initinlem scriptum, librariis excidil et seqiiunlur Magnates Oecein : ac de- nique ullimns, sub Clirisli iiomine posl Goilesluin Sttmpijro successeral Scemenus Episcotribtis, vaudilm tradidimus, cum cuncti^ sibi subjectis mosic qiioiiue ut nacbis retinendam' injungimus a Patribus institutionem, et cunctse omnera sanctam Friicluosi be;ititudinis exoellentiam (ipiibus vitlenir S. Reijutn pus .\storicensis Sedis, cum Magitatibus siib qui iinnitm Mxv. 3 Rlacuit ba-c ita miniilim ileduccre, ut appareret a prxiliclum Teslamentum. Ranitlfn Epiicopo el Or- eodem sub nuper erecto monanomine Gennailius,.cum sibi ileSterio idem Abbas exercilegata plebe conservet, et in omni spirituali denolari) in donio Rege confecium, que fitisse. Adeoqite jidenditm sn-iiiiis Iranscriplitm renuvatiimiton esse numeris nolan- tiliis /Eramm:cccwx.\s,quiiiabises.ielannusncccscviii, seniper intentissimus regularia jiissa complentes, sanctum ipsum monastetio extr^t; et ipsi inonaclu, qitast jani tum Rex fiieril scimits anno dumla.cat Gliristi Ofdonius II, quem almnde dccccxiv regnare civpisse. prioris rium bonis testimoniis orneut, et sibi lucrum volet leter- Itdem eliam qui Ordonin III cunfirmandum donii Tesitmentiim fiaverunt Or- nie vilse pie vivendo augmentenl. leslamentiim legere qiii , ilescripserunt, in unuin lextitm condiio , 2 Totuin per inveniet tnstrumenla Episcopale scilicel antea mshumenanni 811« tiiin apud Pruilentium de Sawhval, nibits m opere de fmditlinfol. Benedicliiiorum in ffispanin, part. 3 20, it AbbalU caiidiliim, quo contiaebalur institulin Gennatlii verosimditer ille non noininnbalitr, el Regiuin, in qito exprimebantitr tlonaliones facl.e moitaslerio, itonaliones sunt itlque omissa nota JErx, siib qita e:t exitrimilur ad innovationes qiiatuor facla'; sicut nec ea soliimque snbsequentes. reciisum npttd /Eijiex ejusdem Iranslalioiie Hispanica ecclesix Astiiricensis lib. i tliiim Davila in Tlteatro cap 2 iu fine aiitem adtiitur. Fa/ta chartula testa- 94 subscquentcs. At DE J/is S. GENNADK) liiimilfus, fiiissc EPISC. .\STURICENSI. exaltaverat ef qui jam tunc fratribus praeminebaf, peliit ut serael impeteret Saracenns. Et impctrafo a filio quod pefebat, movit exercitiim contra autcm posilis, cum qui qucm CTORR D. r- Gemndium Jbbalem scojins jnm inile inslitiiil. iimnialur E/ii- flt fipiSCOJlUS ab anno dcccxc, niliil obslat qun muius Asturicfiists, anno ejus oclavo Jbbas Reslat orilinatus fueril Genr.iidius. Mauriis; ct eorum terrls slragibus ct incendiis despoliis , quanendum aii qnaiido fuctiis Eiiiscofms. /Eijiilius vastafis, factus inclitus et et cnptivis, victor Durila factum auno Dcccxcrii, cl nittiiir tcsttmanio civitali restituitur sic Zamorensi sicut principium ; inscrii>twnis anliquar, rii qux in prxdicta ecclesin monnsle- S. Pelri speclatur od latus porlm versus claiislriim, Insignis inpritis H. Fructuosus Inijus tenoris : finem regni vicforiis adornavit ibique prnprio morbo coacfus,fcIicein spiritum Creatori restituens, vific , cursiim feliciter consumniavit, et sepultus est postqnam Complufpnsf i-onilidit coenobium, nomine ; .Vsfuricae. pnsl qucm S. Petri in lioc loco ccndidit Onilorium Valerius Sanclus opera ecclesiffi non impai- merilis diliilMvit : H f/inc colligtinl prxeilati Maurus, ^Eijidius, alii- que, pijgnonti marienliqne /llpliimso ndfnisse Genna- mortui an. 910, no\i.-sinio Geiiin.dius Presli.vler cum duocernitnr, dium; cl e.itremx niluntatis exccutorem, defuncli cor- lan. 919 eccleslam coiisecraf. dccim Frntriljus restauiavit; a!ra urcccxxxiii Pontifex eflcclus, a fundanienlis pussepiillurse mandasse. Porro Rmlericus /Ircliiepiscolibro i, : mirifice ut denuo erexit. non oppi-cssioni vuljji, sed largitale prctii, et sudore Fratrum liujus monastcrii. ConFecralum est hoc lenplum ab Epi.-copis quatunr, Gennudio Astoricense, Sabarico Dumiense, Feruni- pus Toletanus, unitc jam prolata aceepimns, cup 20 CKptain natralionem sic prosequiliir Alde- phnnso defuncfo Garsias filius ejus siiccessit in rePost Garcl cap. 21 gno. et regiiavit annis tribus siam Ordonius frater ejus regni gubernacnla legitur : , mio Legionensc, Dulcidio S.tlmanticense, sub a?ra teriia ct qiuiterna, IX credeit: lapiilem suscepisse, quem Rex Aldephonsus Gallociae prsefe; novies centena, decics quiua posiliini ipso cerat adhuc regnans. Hire Roderiens sed, nescio quo u£ Kalendas Novembrium. Si volunnts kiinc /'iii.vst errore, nnfe et posteo clironologuim sic pricvertcns, nnno Clirisli dccccxix, quem nolat yErn dcccclvii, in nuniero /Era', qua Gennndius mors Alpliohsi componntnr ciim jEra dccccxxi, id esi aniio Clirisli Dcccxcili. Alqui ex Eptslolis Jooniiis Papa: dicilur faclus Episcopus, itrraluni fnisse oporlet a Iriinscribentibus, omisi^ionc unius i.t IX ad cumdem AlpliOnsuni, cl ex lcmpore Concilii mininium dennrii; quo Ovelensis nn. dcccci celebrali, eon.slat cnm clironohgiom et alii tli- supplelo posiloque /Ern dccccxli'1, hahebilur annus morino illc succc.iscrit. twn posse subsisfere. Rectins ergo Mnriana cint, Alptionsum ccssisse rcgiio, sisse, et belliint Dccccv, qiio lioniilfo Idem fmral anno 915 4 Hujus aiilem jnin Efmcopi pcrqunm insiijnis menioria cilat in qiiodam ijrxiticli Reijis Ordonii secundi Teslainenlo, in Hislorin S. Jacobi,scriplape.r Caslella defnnclum anno : Clirisli ultimum gesdccccx. qux esset jEra Dccccxi.viii atque lioc cum catculo a nobis posito optime Mauriim couvenit. Abtlicnli porro geril Episcopntus onniim nobis sugnbdieantis Ferrerum lib.ipag. 483, facta scrie Testadiscurmenti snb die quod mancl iii Kalend ronte ..Era dccccliii, id csl i, ; Sandovallius, ex ipsius Gennadii sese ineipit . Teslamento quod anno Cliristi Dccccxv, in procedeiitisque Spiritus Sub Genitoris ac Geniti sancti nomine Gennadius et deposilo anno feliciter regni noslri comniorantes similitcr Dei Christi servus (ce/era deinite ex ejusdem Sandovallii interprctalione snppetit, sic Efiiscopatu secessit nomiiie in civifate doniiis Zamora ; et subscripinm erat, Or- Hispanica, dum texlus oriqinaiis non Lnlinitati.) ad Sileiitli Rex ; confitrao sub,scribit Regina el post simililcr confirmanles Mngiitites leslcs, Geloyra novcm circa iternm taiiien reddunlur Indignus tocum an.no. quidem, sed pus. magna Dei maligni niisericnrdia Episco- atque trcs Gennadius Fpiscnpus Conf tnm lotidem ait testcs. : Quandoquidem elong.ivi a gr^avi j^go Prassulanegotiis, confirviiinles tres et Ita oulcm tus, et seculis hujus furbulentis , privcipium Re.c Ordoniiia Dubium esse non pofirnium manet alquc notissitest, quod plerisqiie muni, quod genitor nosterbonae niemnriae Dominus ut impcriderem vitam contemplationi cui diebus mihi superfuturis cupivi vacare, vivcndo solilarie secreto monte Silentii dicto, cum sncictate quoruindam monachorum Anachoretarum iri hoc morite in Adefonsus Rex, ad obitum veniens, ordinavit sub juramenti diftinitione, pro remissione j.eccatorum suorum, Patri Gennadio Episcopo quingcntns auri numnios, Aulai B. Jacobi Apnstnli deferendos. Qnara vivenfium; ideo ad corumdem susfentafioiiein, propfer laboriosain quam ducebant deili, vifam, et ut in suis oraiionibus semper mitis hujus loci, niemiiiissent nioi, promittendo rem a Rege Ordonlo missus et genitrix nostra Domina Scmen.'' Regina, promisi et confirmando omnibus monachis Erein ter: ul comjilelum fuisset, nmnibus niodis eidein Pontifici Locuni de Lagiina dictum Compoitettam, mcnte spontanca confirmavil. Ille vero hoc agere noi, valuit, quia germanus nnsler Dnnnus Gai>ea, apicem Kegni accipiens, aditum eundi et redcundi ad eumdcra locuiu samtum jam dictus Kpiscopus minime liabuit; nec talciii bominem invenire poluit, per mino Molinae S. Jacobi de lis, et territnrio .Vsfuricensi cumque sic partitus sum. ut ejus mediefas peiiineat ad locum Pennalba, quaj est domus mnnasteria- quem munusculum sili conimeiidatuii. ibi direxissct. Hac de causa eos penes se lefinuit, usque dum piist mortem Germani nostri, Nos divina procurante clcnjentia pareiilum in solio et reliquarum Reclusionuni qu» ilii circum sunt propter salufein animarum et ut vescautur monachi.quando diebus designatis insimul couvcnient aUcra vero mediefas ad hoc sit, ut portionibus a?qua, : locati, cosdem Hsec nunimos supradicto iit Antisliti comrncndavinuis. qiiod AUUplioiisiis omnes fructus qui inde cnlligi-nfur, impendanturque vestitui et susteutatiniii nioicn liuruni. Facfa chartula Testainenti sub libus dividaiitur per cremifnria iulcUiijontitr, seicudiini. Rex Letjestas die ad ferrnduin eo teijfltum Regis Aldefon (jionis, proptcr res bello forliler couira Mouros coqnomenlo Maijiius, ciim exbousto bcllis adificiisque Kalendaruni Octobi-ium ..Ern nccccLvrii, quse notnl anniim Clirisli Dccccxx ut plane videotur hoc ipso anno fncta cessio, cui deinde post S. Genmidium sub; tcrorio siipplcmeuliim ex novis veetigiilibus quwreret, scripti tegiintiir Rex et Reginn, cum ituobus Episcopis et aliis /''res- adeo a se alicnarit aaimos subditorutn, ut quamvis setlttiouem conipiessisse ipso in cxortu in vinciila filto alque Abbutibus sex, lotidemqne Conversis, byteris atquc viderelur, conjecto Garcia; eadem tanien gravins exarserit paulopoi.t; eohspiranlibusque cum mnlre filiis, et ottju- Monuchis Biuconibus; sic tamen ut post Regem et Reginam cum Gennadio signantes, siqnasse ettnm refteriantur Regcs successores Alfonsus et Froijla, sicuti, et vonie Ferdinando Castellte Comite, ciijusfiliam Gaicias Asturicenses snb iltorum reqimine Episcopi, nzorcm liabebat; coarctatus Rex regni regiinine se Genuailii successorcs, Fortis alque Snlomon. piivavil, el filium suum Garciam bac (licet invitus) refiliis gni constituit successorem, praesentibus tioribus regni sui. Posl et po- oralionis causa B. Jafilio cobi limina visitavil : et rediens a suo Garcia, CAPUT VIGESIMA QUINTA MAJI. ctuoso et inslitutus : 9S [fuit] post quem S. Valcrius D quanta' iiutem [in] vita sanctitatis »i'cto«e d. CAPUT II. eura obtiuuit fuerint, et : quanta virtutum gratia et miraculorum enilueriut, historiai et vitaruin eoruni Monasteria condita ct dotata a S. Gennadio. omolumento scripta E S. \rruvil Miirielta, in Histoiia Sauclnrum Hi.^muix Tum suprafalum loculum. in vetustatem reductiitn, pcne oblivioni doditum, vepribus seu densissiniis silvis opertu>;>, atque magnis declarant. Gennadius 'ib. 8 cap. 80, cum a. DE oraiii verlio S. GENNADIC) EPISC. ASTURICENSI. ipsum uutem reaidificandum suscepit prfflS. Gennadius vildus Januarii /Era DCCCCLIIII, Samorensi, et Frosentibus S. Attilano Episcopo nimio, et aliis multis Abbatibus, ipsum Testameudesolavitque : quod protedit de ore Dei) ut D tl alioa ha- tradara ceteros libros diviiios, id est, Bibliotliecam totam, Moralia Job, Pentateucbum cum historia btndos 11 communt, Ruth id est liber uuus; sive eliam specialiter Dcctorura, Vitas Patrum, ilem Mor.ilium, Kzcchielem, item Ezecliielem, Prosptiruio, Genera officiorum, Etymologiarum Calhaivanis, libri Trinitatis, liber Apringi, epistola; Hieronymi item Etymnlogiarum et Glosseniiituni, liber Comitis, liber Regularum virorum illustrium. Hos omnes librosjubeo ut omnibusFratiibus in istis locis commuiips sint; nec ; tum conlirmantibns ex quo etiam et ex alio ^roe DCCCCLxm inlelbgitur, quod S. Gennadius tantnpere : habuerit cordi incrementura hujus loci, ut statim post abdicatum Episcopatuin illuc se recipere cogitaverit, atque reipsa receperit. Primum iii priori, : secunditm in con.ilal e.v posleiiori charla indicari poluit qiiia quisqtiam eorum [iiliqueni] pro dominatione sibi S. Gennadius tempore ileJiaitx ecclesiie S. adliuc in Episcopalu fuerit aniio post Petri. qxtod vendicet; sed, sicutdixi, pcr partos et in cimimune posiidenles videanl legem Dei, et ad supr.iscriptas ecclesias percurrant rint ; prioris Teslameiiti scriptionem lerlio. Posleriiis Teslamenlum non ipsius S. Gennadii, sed Episcopi Forlis fnisse videlur : verbi gratia, ut quantum mutuo fueet perlinet eiiiin ad 1 ex cis in S. Pfltro. .ilios tantos in S. Andrea, Samlovallhts § id est 5 expresse dicil, post anmim dccccxxvii el JSrmn DCCCCLVIII, ulteriiis alios tantos similiter in S. Jacobo; et [inter] post amittm Dccccxx nullam reperiri eos disponent istos sterio, quos qui legerint in uno monacommutent eos cum alio; ita persiiigula loca discurrent, ut totos eo.-^ communiter habeant, et to; memorimn S. Gennadii. CAPUT Tcmpus mords, III. cavens ne quid alienetuia quoqtiam, tos per ordiiiem legant. Ea dunitaxat ratione ser- ex his in alio loco transferre, donare, vendere, aut commutare; sed tantuin in his B locis permaneant, et in haceremo fundata sint seu etiara si adhuc alia oratoria infra islis montibus advata, ut nulli liceat : e( dics cuHus S. Geiinatllj. 0,. ad ^^uod cnim E finem vitx a saiicto Prxsule Iraductse attinet, ease lenenilum, huc constructa fuerint. Iiabeant participationem in his specialibu.-i libris. Si quis autem Frater vel Abbas, omnino mdelitr viuisset, quoi antequam excederet Fortis, iisdem jani e.ccesserat Gennadius. yidetur e vivis Sanctus obiisse an/e For- Si tcm de his locis egre^sus, aliud ; inonasterium iu non ila facite per moUein Episcopi hseqiio alio loco sedificare voluerit non habeat potestatem sissel in hco Silenlii inlerruphim opus novi monaslerii asportare neque ejicere ex omnibus quse in hoc te- a Forte inclwali. post Hccsisse autem tolo Novidius intelli- stamento resonant, neque transferre de proprio loco ubi nunc iUud confero sed tantum in his locis, : Forlem sedit annorum phrium tempore, : gitur ex quodani Teslamento Episcopi Salomonis, condito siib qu£e fuerint deS. Petro usquead Pennalbam, sera- per ea tifex, ibi consistere decerno, instituo et jubeo. sentem Itiitid annmn Dccccxxxvil quod qtiia ad rcm pneparum facit, ex Hispaniea Sandovallii ; H conlrn- 10 Si quis pr;eruptor, Princeps vel Judex, PonAbbas, Presbjter, Mouachus, Clericus seu traductione, tantisper Lotiniim reddo riutn coiilexlum donec oriijiua- noUs millat aliquis, In nomine san- venienlibus gravts pwnas imprecans. Laicus, hoc voium nieum infringere aut immutare viduerit, aut secus quam hffic scriptura continet ctissim» et individuai Trinitatis, ego Salomon, indignus Episcopus et minimus servoruni Dei. Du- agere disposuerit, in primis orbatus hac careat luce; ulcere pessinio divinitus ultus, a planta pedis usque ad verticem rente madefactus, fiat capitis, rivo [et] ; vulnerum percur- bium nullum es(, sed oinnibus notorium, quod Domnus Gennadius, Domnus inens et Pater in Jesu Christo, fuit coUocatus in gradu Sacerdotali et Sede Astoricense ptr Principein nostruin bonos raemoriae qui IJISl, scaturiens vermibus, horror et in {lillliSSO omniuiu visibus [in] futiiro cum impiis et : Domnum nasterium lano, E/iisiopalu Aldefonsum ; et quod positus : in hoc or- motiasleria se condita sceleratis obrutus, trad;itur flanimis ultricibus in- dine isto loro fuit multis annis in loco dicto acdificavitque mo- super secularia darana muictatus. coactus a Penualba sub monte Aqiii- r'P'tenll. Judice, conferat ipsi eiclesias quanlnm auferre co- ubi olim, pi'iusquam esset Episcopus, etiam aliii'l, naverat per undecuplum hoc testamentum flrmissimum vigorem retineat in perpetuum. Factum et confirmatum testanientum ^Era ; et aedificaverat ubi sunt Reliquias SS. Petri et Pauli. Praiterea sedificavit alia multa monasteria et DCCCCLIII Sub ravi. Christi gratia Gennadius Episcopus fieri in hunc robo- testamentum, quod volui, manu mea quotquothoc tenipore sedificata videmus. Cum autem esset Episcopus visitavit dicta loca, et ple- F nus Spiritu sanct", contemnens oinne quod terrenum est, et ajstimans quod veniin atque ieternum, renuntiavit (quemadmodum semper oplaverat facere) loca, Ordonius Serenissimus Princeps confir.. Geloira Regina confir. Ermigius Dei gratia Episcopus confir. Didacus Dei gratia Episcopus contir. Segeredus confir. Diilcidias confir. Sarracinus qui Notarius. Sedi et dignitati Episcopali recepit, eligens pro sua ; seque ad illa deserta commoratione sancta ista monasteria quie sdificaverat in quibus tuit usque ad finein dierum suorum, regnante tunc temporis Domno Ordonio diviiiaa inemoriae. Qui videns glo: H Anno 916 restoural , /Era prsnolala, cum nuno Ckristi Dccccxv con- stica, et riosam contentionem hujus sancti in vita raonaqund Sedes Asturicensis nerainem habebat ; siibstUuliis succcssor, monasterium .S. veiiit, notntque amium a suscepto AUialix reijimine ilecimum septimum. decimum vero ab ordinatioiie Episcopali. Anno autem sequenti aliud monasterium re^- a quo gubernaretur ex sententia et consensu ejusordinavit, ut discipulus ejus dem Domni Gennadii Domnus Fortis esset censis, subiit Episcopiis Asturicensis. Leotadij;. Cum dificavit, inquit § in xi Sandovalltiis, quod autiquis autem Doinnns Fortis jam esset Episcopus Asturiillum desiderium grande fundandi monasteriura prope Magistrum suum, ia quo permaneret seniper inemoria sua ad remedium animae suie. Audiens vero hoc Dominus ac Magister temp.iribus S. Leocadiaj quodque ipsemet asserit priraitus ctis et electis de Castanera dicebatur, Testamento desuper coiifecto extructum fiiisse a quibusdam san- aliquod Patribus, Valentino et Moyse, Mona- chis «t Abbatibus ibidem, qui istic vixerunt ardua nirais et Deo placita vita post quorum saiictorum : ejus, plenns gaudio sanctificavit Silentium, Patrum mortem, per negligentiam monachorum, monasterium perierit, utpote ab illis traditura Episcopo Indisclo, qui illud plane in hicum, qui dicitur quo fabricaretur monasterium quod fundare decreverat et ad eum quo ipse mandavit modum, incepit opus Domnus Fortis verum antein : : cirpcra' in loco Silnilii v.ouastiriiiiit f;ttuerc. usus suos convertit quam posset absolvi, obiit. Tunc ego prffiiiominatus Salomon VIGESIMA QUINTA MAJl. Salomon indignus fui 97 -, eloctus loco illius Episcopus quorumdam rudium montanoru " ' Asturiccnsis, per Principem nostrum cnsi Di.mnum Ra- et Dominus loci nimirum. Videns ergo me pnsitum loco Magistri mei, de'erniinavi ab:ic.lvere memoriara (lu.uu ille exorsus fuerat guod Salomon Ep. alio transtuHt, ; habet tilulum Abbulis ac Diguitaiis '«Tone d. iii ecclesia Astiiriceusi. hic jacet corpus S. " ""'"'' Geiinadii, quod D p. cum magna et dctermiiiationem istain prose- quens, congregatis .Vbbatibus et Muuachis omuibus istornm locoruni vi.«um Cot. qiiod siius in quo fuorat incboatum opus non erat cuugruus, esscuiue in aliain veneratione visitatur et adoratur a populis. qui aliquibus vicibus per iiniium, etiam ex locis remotissiniis, pcregriuationis caiisa eo adveniunt, Uomino per frequentia miracula eorum devotionem compro- "' tT' ' ' partem transferciidus. Itaque a.diticatura est ibi iu vicinia, locu inagis cuiiiniudo, qui vocatur S. Jacobi Apostoli. ubi sepullum est curpus ejiisdeui S. Gennadii. baute. Estautein coiiipositum intraarcaiii lapideam, modicp extantem a terra, cui infossa est: de ipsa antein lerra aufortur pulvis contra febres, et iisdera abactis reporlatur, quo fit ut sauctum islud sepulcriim totum cuopertum sit panniculis terra fartis. Piira est pelra, iiiillisquo exarata liUeris, nec us- 13 Hailcnus veyba TesUimenli sie iiilelligenili, ul uliumqiie toeum tam Silenlii ijuttm Penniilbiv, anlea livu jiaiieis ereiieitis ttclifuueeiit S. (iennailius inqiiit : quod anno 907, opus porro prosequens idem Saloinon, 1'ullivs., Samlo- piam apparet ulla de aniio vel die murlis niemoria. 18 JJxe Sunduvullius,sed ilu ul inlerserut mentioiwm ulicujus Translutionis faetse n Sulomnne, ex loeo ubi prias ccepernt iFdi/icari eo posuit multos ."anctos Monaclios confessore.x, pro quorum susleniatione et subsidio vilae, ut ejusmodi cura eos non : statinj absolvit et in monastermm ad S. Jacobi : : qiiod sane. non est inverasimile ut autem pnriter transopiirterel latum fuerit eorpus Episenpi Furlis, sepeliri voluisse, eum istic distrahat a contcmplatione et vita spirituali, sub crdinatione piissiini Piincipis Ranimiii, et cum consensii oninium C!ericoruin socioruin suorum elo. dat cis 1 qucd nullo argumenlo adliuc probitlim invenio. sed ex niidu prxsuinplione asserlum. Idem deinde Sundovnllius per meram conjecturam referl S. io locum et ecclcsiam S, Culiimbse, meiise FebruayEra dcccclxxv. /EijuUus Diaila Episeopi EoTiis pro anno Cliriui uccccxxii, pv^ quud deposilo Episcopnlu eliiim ipse ad monastenil : Gennadii inurlem, piiret, ob inler Jirum «cccCLVii et viii, id est iip- inter annuin Dccccxix et xx. Nobis nihil rationis moriuo qui opus neglexcrat iVovl^o. ii^ernonum eeperiri liitque quum Petri e.ccle.sia credatur Sanctus slatim a ilcdieata S. se obdicasse Episeopalu, nmlto minus cur E VidfUur obivisse clrca riiim se reeeperil uiclis pulere,. sed in hoc euni fnlli videtur ex erijo jirib- (0 abdicuio diealiir mo.r obiisse; quin potius videtur inler "" ''5 Obiil Fortis inchuato eo iu quad mo- fiirsan {quuniloubsolutuin essel) coiiitabat se reeipere monachosmonachus cuisse sultem paucis annis, ut mors ejus iuchleiil cina annum xxv i.itius seculi; quo limen, cii. naslerio, et sneceswrem accepit vidmm : qui piosequer.ihs sui Sede Episcopaii Nodecessoris cceplis nuilam in nihilo s.gnior Furlis perrexit urqere opiis ccepti eedifidouec et ipse obiil, huud iliu (orlussis supersles luram accommodans, liingo quo sedit tempore, fortussis iiec nomcn quidem Jam boberet in historia, nisi illius, f-icut Mugisiro, lulerim ex dictis corrun Pseudo Juliani conimentuin, qiiod Tamaijus nlque. Vardosus arripiiint, velut Davilu ait, exiurei raeinoria in archivis Asturi- sucrum unchorum diini in fluctuatwiie in auclorum circa censibus, per chartam referentem, davcrit pos, ct quomodo man aniium mortis, leijunt Jdrersariis num. 504 KanimirusRex Asturica; cungregari Episco- Celebris est inenioria S. Gennadii Epi.scopi Asluri- Abbates et Nubiles Regni sui, anno Bocccxxxiv; quod in raagno illo conventu definitum decrefuerit, ut censis sub Mauris, die xxv Maji anni dccccxvii. yJnnos enim tum.iue redderentur E<-clesia; ;\sturicensi pro eo quo Juiianus scripslsse debuisset xvo, nesciebat Hispania numerare. Nihilo Cltrtsti, eJBsqae Episcopo Novidio, ecclesico quie sont Brigantiae, Sanabrise et Quirogae, qux ei ex ipso .sno jure proprio et antiquo ablala: fueraiit, teini.oribiis quibus ob h.irbarorum tempestatcm et ingruentem persecutionem plurima' ecclesi* deslrudse sunt 14 Gennadius alHs pluriIJUS VIO/l(l~ nCagis audiri mereiur idem lubulalor, cunt in iisilen Adversfiriis privsuniil definiie, qiio loco fuerit Aeeum munasterium, audacter ititm. unde prodiit hic Sunclns, scribendo 509 S. Genniidius Lusitanus Bra.'S- rensis, monasterii fuerit aliqutid Agen prope Hracaram. prope Silne .i.i Jntequam vcro Nuvidius iste J'^piscopus fieret ntonaslertum fictioni liuic Brucnrum, .'Vgen (qiiod vuletur fnclus ante annum Dccccxxx) mottttus iUctum, quad oecusionem dedcrit, egiiidem S. Gennadius, pro suo munusleria, ingeiiti desiderio muttiplicandi nescio; dubilo auleni un SanctUfi in preelnuduto Teslantcrtto voliterit suo faiiiiilo Dei Franco memoriam islam posueril. Deciclesia; adjuvemur. nique, lutitiit Sandovallius, in parte meri- dionali aforis, ad ptdem extremi parietis, cui intrin- CAPLIT IV. Abbatcs ct Sancti, successores Gennadii in inonaslcfio .\lonlano S. 1'etfi, et Pennalbensi S. secus adjacet scpulturaS. Urbani, aliaestsepiiltura infra porticum, solius parietis interjectu d.stincta ab illaiiiiam dixi S. Urbani, sub gratidi lapidc his verbis inscripto, Jacobi. L VS DEI qux di' : f HIC lACET VILIAS FAMVOBIIT /ERA MLXXX. volui. Mii7„i(Sa«- 20 Haec aulem minutim referre iJaTiilovalttns, prn-ctpuarum S. Gennadio lia- docaltius. quia communi o|iiiiione indigenarum. se- Bodfm toco bfiititf iepuUus ui tanclux, Vtbiinits ntitiliaruin auctor. iii posl descrtptttm, in ut supra, pulcra isiic st^pulcriitn eatleiu, ini]ui(, capella. qua lumiilaet in iiac ma|orilius accepla cuni S. tu3 est S. Gennadius. ad aliud ecclesite latus iiive- creduntnr Sanctorum essc, famaque a dicuntur septem omnino Sancti Gennadio fuisse sepulli. Iia ille, cui. quimd ttluto snnclitalis Abba$. nitur arcu lapidea, Geimadiaiiae similis : Urbanuin. de quippe indubilnnler assentior; est corpus S. Urbani, Alibatis hnjus monasterii tan- cnjns sepitltura intra in ecclesinm fuit. an titnnes Forlera Sanctt ? aut, si ut eodem quo sanctus Fiindalor sepulture Iionore dignus sit Iiabitus, eodemque quo ille modo religiose cultus. Sciendum est autein,quod taeqiie sanctitalis, ut Episcopum aut esl, Pennalbse sepultum esse, aforis fnme posilum, probalione solidiori viilelur : quam sitnpltci priesutnptione egere iit cum vere ibi sepul loquitur, Itic intra hancecclesiam parochianorura nullus sepiiltus sit tus esse ponterit quidain, adhuc si lapis Dei unquam, propter revereiitiam laterulein, loci. e.st Intra parie.S. famulus Januarius. Ahlias monaslerit i/'ii, xque Qitod ac celeri niiminati, tein cui adjunctuin sepulcruin fiieril. verum est, di.verim, Gennadii, aforis est fornix atitKjUus, dnobtis p;irvis qiiod monitsleriiim re.veriut Itoc fere ordine. Primo Ur: UmJanuariwl, arcubus inedia columna eos lulciente priesiructus, ^ub eoque intra parietem excavalum grandis arca lapidea. cujus epigraphe litleris Golhtcis scripta. et temporis vetustate consiimpta, nibil amplius legen- banus, deintle Vilias defunctus anno mxlii tum Jaet ; nuarius, Petronatus. yranco, ac Stephanus, mo/7ui(.s aiiito McxLviii, ejnsque sui:cessor Pelagiiis Fertiandez neino ponere curaverit, Abbates ? cnjus monitmeitlum fortassis cotlabeute monasterH dum quam S. exbibet qiiain tria liaec verba, FAMVLUS ibi jam tum discipltna loci, ejusqne proprtelntead si DEI JANVAHIVS: S. nec videiuralius depo^itus Asturicense Cnpitnlatn devolula. Sane S. Gennadii Pen- Kortis Episcopiis Asturicencis discipulus : suecessnr Fortis Saucti tiluium vene.ratiouemqiie Gennadii siquidem accobe venerantur corpus nalbne unqnain babuissel, tion video cur eectesia Asliiricensis, istic reclusura, tanniuam Sancti. In eadem parie quie respicit Seplenilrioiiem, est alia petra intrafe- non a'qtie knjus festuin atqtte illius snmpsisset celfbraulum. Alilt.ites aulem ipsitistoci. spfei.tli.i monu- f IIIC PETRONATI'S. Significatque iutrorsum, non tamen inlra corpus ecrlesia;, sepnltum esse aliquera sic appellatuni et quideni eum, qui dignu> fnerit tilulo exiniiae nestellam, cui aforis in.-criptura ; menii prxrotjaliua donatns futssc, pree vuhjo Mnnacho- rum 21 et Lnicoruin, per Stinile quiit in qnam conoeuieus ralioni est. veuis.te videtur. ibi montano S. Pelri ccenobin usit eiiitn, ul scribtt idem Saitilovallius, post t In ecclesia S. Petri sunt sanclilalis tali loco hutnari titulo aliove siniili iibi : neque enim nobilitatis credi potest eo loci, in capi^lla majori, ibulam altaris, sub fornice inquil, id factuin post attare qiiodam sunt quatuor ar^a;, rui, ot iiitr.i Iti quas vidi et ape- cjpsj: quatuor nulli circuiii nobiles, sed bubulci dumtasat p.irtoe iii et ruslicuna gens. Stephanus, conspexi. eafum sitigul.ts uiiius Saticti c.irpiis harum una pra>sutnilur esse corpus exligno estet inanrata, Testamenti, dicutit esse expressi.-. Sanctorttm ; 18 per Iii eailera parte, ad ingressiim unius, iu- S. Valerii. Alterti, ut prior, quam ex etad porticu ecclesiam ambiente illaiii cum aliquibus historiis novi tratur. ipso in liinine jacet granilis lis, lapis sepulcra- penicillo et coloribus; in qua corpusS. latiis portae est foi-niosa petra. lilterissalis Vincentii, ..\bbatis diiiin, liiijus inonasterii post S. illius sociis. GennaTertia, eleganlibus acleie ex integroR..nianissic insci ipta: Claiiditur in Christo submarinore Stephaiius ist.i, uniiis cxdiiodecim primis corio obilucta corio et circulis deargeiitatis vincla, varias Abbas egregius, moribus eximius, Vir Doinini Rectus, reclique lenore scverus, Grandis Uuin Discretu-, sapiens, sobnus, ac patiens boiiest;Uis, niagna:i|ue vir pietaiis. sibi habuit ipso in niliil ain[ilius designatas : picturas, quaruni sita taiii ossa vero intus posunt ititegra. ut ex ebore torntita vidert potest discerni possint, fragrantque odore eoqiie suavissimo. aliqiiot non adscttilio, .-ed propriu ligne.i, posse fuit, vivere dum licuit Qiiarta denique figiiras Queii, nobis clarum geiiuit geus Fr.incigeiiarura, Reclorera juvenum, dogma decusque senum. Gervasi festo ccss.t fragilique .-enecta; Virlus celsa Dei propitietur ei. opereperquam vetusto piclas et Filii refert, Doiiiiiui) iii scilicet nostrai ejus; iion tanien eadeni qiM ceterae aestitiiatiotie e-t. Coiilitiet autein recen- tioris not-^ scriptirram in pergaiiieiio. Artnum centenum III ex altera veviri ereiiiitae, diic, sepiius addito denurn, ..Era, .scies. tustioris seii Gotliici characteris lraiissiitiipl;ini, qujc dicit : .Mille qiiibiis .soiies. qiijc fiiil K H;ec sunt ossa cujiisdani oplinii qiii .Ieud.is.lulii, i.biii Ste|.haniis mci.xx, Pelagius dixi qui vocab.ilur Alf.msus Petri, vixit qiiadriginia annis, in in hac Feniandus ninntana et ju.-sitfieri. Pelru>que notivit. 19 In qiiadain maxima Hic piEiiilPiitia iialuiit feiie»iella portii uum, quibus ambin '"0"» perpeiua a caruibiis absliiieiiltii. SK-iiim, e.;clesiini, ad deKlraiii li illius p.,rta; ubi 11, ubi>epeliuntur parochiani, qu;eest snpultus esl Sieph.iiius, laiii.ie sci qiiise hocneinore siispendit. ei ibisepulluscst Nerao i et.am haic ossa liinc auferai. Iste videtiir iiiihi Pll iXrs iptuia ceriiilur STE- IJEI /fiANCO. VITHE lUc allvnus IIOC ShCVLO. QVANDO MlGliAHoOATL PHO EO eip, ibideiii aulem sanctus Ereinit vixisse. prius quain S Geiina tii dius in motiasterii foriiiam locuni rediicerct.. vtrba s,c ejpltc.l SaiidocnUiits, ,,„„.v ci.is.em cel Sie|iliaiii ,n sil. 22 Utinam, ribus priitirederemiir ii/ iu imler.iiri.sic etiitm ejiisinodi iiibusprio- quorum uiiuiii esse S. iuviniretnr Epilaplttum s:nl. lc/cw corruinat.utomtna, eM« Famulus scriplma; securnts enwi tnli i„. uOi ud prxiimuinalnm Valerium uiiscriben- yalerit sttlls leijettiius ditm Sunctis aJ xxv Februuni; quaimis dnhinm tlr esl : die uon VIGRSrMA QUINTA MAJI. non valde cerlos nos dovdliin, rt 99 redilal Epilapliium. igmlum Snn: produrliim a Tiimayo, atqur sir liuienle Mr.\ sepliiigena, trihus iuliiitis .cd tricena, Abliatis Dorlon.-ei. Histori.imque et Rpvelationes ac Miraciilrt D AITCTORE D. •"•"'"' SS M:iximi liiielenns e.rlai nnlitia pi Ronelli monachorum, nas nec qiio- rumommum Tumaijum tnriprrem Mense Fobrnario, nulU; nec apud : die quo minus apnd et "'"•«^ in Kalenilarin, si autem Si bene [lerpenilas, nunieraliir qninlo scmm Maximum Kalendas srculo vii Boii,.l[„in ipsius Sequenlis rnensis, anno octavii Sicut eiiini tiulla rsl in veisilius manasieriiS. Pelri inqmlinns fuis.i.e, E(.'icanis. siijli fnrlii.isis rmiilare, in dirlis stne nomine ceilo fornia arris. eoiuni eorpara rnnlineri. 2'l ttsurpaii, sie ex primo versu. qiio diriiur. Ceterum. ul n Innqinri dtqrrssinnr e.r In hoe cosmeteri loco jacet corpus insipne Valeri eoiisequeiis (nrelsenilo mi, qiio lalequid scriln paluissel rrdrnm ad ^. Anfra S. Gen- Gcnnailiiim, oprrx inrlium furril cere. qualin fuerinl nnlra. feril, rl tnttt. Snnilnrnllin dis nndii (n toco qnilius ille Silenlii {nec enmi prnisra^peruvt epitnpliia rijlhnnce tex.) nnmen *"«"'" m rommuni cwmelerio Valeni : iitius adhuc rorpns lumnlnlum .mo inrolniu vruerahihlntrm hnnd mmlicnm ronnnde eiiam hnd,e nomen nheo retinenl, ,i(S. jacuisse quod non fuisset, si ante tria srculn puhlicum habnissel cnltnm ut Sanctus. Ad huuc Inmrnri ahjudicandum parutn me mnvel cnnsequenlia illa : quia lam istud Eiiilnphiiiin. qunm plnrima atin per ^artiirolnginm Hispnnicum spar.ia, ex fide MS. apnd Tamaijum svspeclissimtiin Gcn- nadii antra vivam cavaia ditur, Sunlilla niimnro quin()iip,intra altisMini inonlis riipem, naturip solins iluctu : dici caulur. ail qniB non nisi per anjiustain semitam, capris polius qunni Vininibus meabilem, sic asceniil neces-e sit apprchendere arbusta. scrvati snh nnmineaiili Hnlij. refi'n(,.« neque miln cst deorsum ut ociilns inclinare, alias in vertifjinem f icile finionis, adenque rx eo non pnio passe .lolidnm ahquam consequrntinm >ion agendos. Supra ipsa anlra assnr^'it rupps, aileo alta fnrmari, non mndn de eulln vel horrorem incuiial suspicicntibus nr-n p.ilpntia. : : eorum vero dimidiara cullu, sed neqne de die vrl ihi ^ram r.olnlum ,.«,/ unno mortis, qui juxla dcxcv annus Chiisli. el xxx oslia solem respiciiiiit orientem; et ultra hnminis staturain porl.irum simul ac .-atis ab ohitn S. Fructnnsi; ciijns impta promnvisse quidem sntiir Valerius isir;*ed crehro de loco in locummigrare solitus. grnlis sitiiponilur ohiisse et sepnltus esse fenestraruin prwbenl usiim inirorsum vero m.ate, thesatpro, serveni. amplo m mo- ad m..deralam i.ltitudinera Prigunlur, exiavalis circumcirca ad sessioncm latcribi.s longo spiilio ^ naslerio S. Pelri. tractu. Hui' Sancti illorum temporum Monacbi, ad 23 Qinnimo ex eaquadejnsapera in Cerradrttsi, et MSS. servenlnr claustr.ilis vita; exerciiiis inveteraii, spiriliialia nunc Cislerriensinm monarhnrum. cerlamina nohio, snspienri quis po.sset.qnod Aurlorilidemobierit. Ceterum eam potuerit obilsse in si quis illa in Incem profrrni, libentrr nd xvi Aprilis, post f^iiatn S. fructnosi. dahimus Vitain surCf.wnris Valerii propriis ejus verbis rollntnm. qu.f. nunc sntum hahetnus intrrprelatn ab alii.'.. Illa anlem opera, vel edi tn lurem. vrHoca ex quibus Vttn colligUur inde siiraino ciira S'lenlio obpiuida se conferebaut, Adveniiis Doniinici et Qiia.lrappsiiiia» teniporp; quo dpimle paralinres redirent ad sacra Nntalis rhristi Resurrpctionisque solennia. intra monaste- rium cum rratribus celebranda. Hic graiidps thesauros latere abscnndilns barbara afrrestium accohirum turha sibi persuadot; recle, si sanctitateminteiligat, Cerradensi monasferio vbi .sunt ejus opera, transcripla nnhis milli, tnnto mngis oiilomtis. quunio qiiam isti.- reliqiierunt bibitatores sui, pcr : tselnnlius sitnul airipientns ejusdrm ppislolain, Mona- aiisterinris p.rnitentiie nper.i ibiilem exercita alios chis Compliilcnsibus dirpctam, qua Vita B. Eiicliariae enim thos.niros ibifrustra rcquiras. Sanctimonialis dpscribitur; et Historiam snncti DE S. JOANNE PSICIIAlT/l CO.NFESSORE APUD GR^COS. SYLLOGE IUSTORICA. Elogia ex Synaxariis : cognomeii Psichaitrc uiidc .•omiiiiitavit, //.rr IH ei daltim. SUB ICO."VOM.vCUlS Cetebrant eorum hnnc Chrisli Confeswem Gra-ci hne .ledlol diversis diebus in.irriplum Menologio Basilii Iinperatoris, ei mrnse Mnjo; ad dietn xxv Maji suh finem tamipritni Graere producla. memoria ejus ex MS. .lairis Fa.ilis, nt merito dulnlari passil, At pridie, sive die xxiv Mnji. relibraiur f^ijnaxario cui poti.mtnutn diei debeat nttiibui. Jnter antiBto^iiim €x inpemnliqiio MS. Grirco Synaxnrio Eiclesix Coustan- -*""''. quiores Fa.ilos crnsrmns Mennlogiuvt Bnsi.it rogeniti Imperatoiis in quc vetiiis. Porphy- linnpnlilaiur, qiind spectnt nd cnUeijium Clnromontunum Menol. Itusitii •!i Imji. Maji, nd xxv Mnji lauJatur his J.annes sanctus Pater nnstpr, ab ineunte ct Eliie ac Societntis Jesu Parisiis, cum hujusmodiencomio. 'IRioi^ ex vnriou ro'> ,6i'ov 2 OiTo; ztr.c, 5 .M:yxaiiQ;, 'IoJZ>'yoy zai p.ip.'rjptjtii, «tatpChrisium amore coniplexus. reliquit ; Joan- Tp'iT:'.',.c a/.^x c-/-Ar^a;wyi'ar nis Prjpcursoris vivpiidi ratinupin imitatiis, atqiip in mundiim latiram Psychait:c abicns. m.na: E-i.ToO or.^pr.i^trc, to' 5 r.olipirj^ av?pc/.'i)-«T?;- zw zqv Sv.ip.ntav hiY.r.c&v '^•.,-/ry Tar; vJrj ^•^/.^.itjyj T.f/yl- trv (-)='>> MO- sticam vilain snscepit rnnnes et adpoqi.prigido vitie iiistit.itn Ax^y^^zic, Y.rfi y.y.i r.urjyijyrii.L rr.ie.i.':!. 'uyc-/.'i^vj'i^' seipsuin ad.lixit. ut dnniiin a fiif,'anili Deo acceperit et da!- lY.pxOyc Tt^oyvjrj ^xY.iiittrj nizvp.ir.i zlr'pyj£ zHiy niiOi^Y.vjfiiy ii.orhnscur.-.iidi. Cum aiitem I''0- «.[iEcewv ToO ^tov, xat r.ai^JzctcvJ, X tx^ltoijij ''i(ji'ii'iqj.y w^ cecat^- nomacbnriim XI. s leiiip. re snlertcr cprt:.ret, Pt nrihndo- zi ^^).£(ip.-yTX y.yT7'j7.i'^ilJ.VJ0i; ilnetrinas pr..pugnarpl: dpnunti..lus fuitiyrnnno iio^iac niY.tort Y.-i 'iv/.ytir^c Y.y^zt^.ri c '.T.op.ii- impennti, et ab eo evocatiis niaiidaium a.cepit abneuandi sacranim iii.aginuiii venpratioiipni, ha>resibiis vv^' xy.i vifxiiiy n^^oirrypvJic T.yl 7ry-pi-/.'Jv 7:~f.y5'j':EO)v, voucijv Ciiiic, ^'mlr/.iri-j )t?rETtTi*CfV' oOev -/.yi cT/.irsfc Y.yczt- assenlipnili, parli.jiie abomin:.lioiiis siil)scrirecii.-uus, qiiin polius Yyi y\zii^ rov r.!,yzii, Kov z^^lc X)t1:c a-^iliyy. op.f.fiic xai Z'jy bcndi Verum is, p .rere jussis CTE-iavov (.)c vo^ouvrwv iTijipyzy /-'i <^-j'/y: OepTevwv, lmperat.'rein arpiieiis, ip-umi|ue ci.inpellan- hareticuiii, in exi'ium lelegatus luil; in .jiio <*uin ab inipiis Twv ^yjfixztirj zr.v '/xf.tv 'v/. P)EoiJ ^ilxuvjiic. Mpttllis hic, ab incunabiilis Jnaiinis H.ii.li>ta' ei l'"l:ai vilani imitalus, rigi.lo vivendi iii-t.tut.. et iniquis Iconomacliis plurinias sibi illalas a--uiupto, scj.siim «rumuas cniisiantei' sustinuis-cf, vitain ciiin niorlc praclareexercuil, et hosliles daemonuin infesiationes m A AucTOBE D. p. vS. JOANNE PSICHAITA CONF. enenmt elegrnfium fnec enitn inter ^\r/ri anima et ^r/n D Cngnomen mica ulla esl significafionis proportio) crroris facife vel PstcfiaUm, eo convincilur, quod nuUns uspiam seiafur es.^^e bcns, Psjchaitas nnmen farmanm i|/y/>- dirfus, undr possil dici : nesppntTrtsissime devicit; poRtqunm jam antelacrymarum thientis animnm [uirgasspt. et totis nortibus precum statione Deum sibi propitium reddilacrymarum ronlibusflnmina hjcreticonim exsicca^sel. Sacram nauiqiie Cliristi iniHginflm at venerandam honoravit. et de subversis impiorum assidiia diss<»t, et fuit fiufeni in urbe iih. ref/ia (uti iH sua Consfanti- nnpoli Chrisfiann 2. cap. 16, num. 70 docet consihis , triumphavit. (Iravia et acerba exilia et decreta Imi-era ("ortiter carceres genero.se pertuhf. diim Patnim constitutio- nes traditiune.sque propijfjnaret, toris ccnspueret et pxplodnrct pt qnidam lociit: Psicha; appellatus, tsque non prornl a Fnro situs : sic eaim suggerente eodent Caiiquo-i ante {jio, rcperio apud Leonem (jrammalicnm. Cuntjius) Christopliori Und.'! et de- C^saris mortem , qux accidit anno ceriando, par et ipse et pareni aliis Sunctis certamen suhiit, Dccccxxxiiii mense Augusto, contigit inc«ndium inin fori porticu. corunam tvportavit; acceplnque aDeocuratiunumdono, multonim corpora et animas illis cum pens siiiice et horrendum tpmplo sanctis- sumptum a loco url)lfi D-eiparse vicinn, adeo ut cereariorura el pel- sanavit. et tn atlL% liouum ofticina; fj-iycirw <^i.yjhv (s\c enim scribendum CP. ubl morabatur dte et n et 3 Eadi-mfere ri'feruntw a-liheni\\u\ MnjiinMSS. Gr.rcis Menfeis MetiiolaiifinsihH^ biblnfhexx Ambro&innap, etin nliera codicc erat non ^l^jy^v, et ttaeliam habet Anontipius Combe^- sinnus idem inccn-Uum narrnnx apud Canginm) adeo, 26 ttem 7 28 Maji, Taurtncnsi Ducis Sobiuiliw. in inqtiam^ ut olficince usque ad Psiclias consuinerentur. cnjns allero ndscrihitur /id dwm xxvi mensi-i. ufi att in Quin ef Micamaureaiu f^uhlius in regione secundo veteris MSS. Maji DivionensiOus Petri francisri CUifflclii diem Romx que statu.it Virtor, redditi xxiii; addiio disticho, quo cjns nnima ad sinnm voce. t|jt/>i ejusdcin ha.'c nommis Gr.rce un e ad novnm Roinajn iisus Puxisse potuit. Atfuisse Abr-ifr^, cum Laziro panpere, et ah Anijeli.s delata eleid est , eo dicla sint, ad Intelligendum, quod niios ne- gantev innuilur, occosinne tiominin, a bciremus; Joannem. de quo ngimus, Constanti- Mioa sumpii. Ipsum qualeinrjimqne inlerprelalionem Jiberiori, nt ista soiemus relilcre, mctro accipe : inqnHiuHm, in forum Riclusum ac solHaric v/rentem, sicul alii per eamde/n urbem plures faciebant, mediis in 'civitatibus eremnm nopolilan.i'. nrbis Psichis prope NOT. 2 •"' D; Qui per to npvj ypctti v.ai Tr,c TparreCr.c ^iy«c Micanum accipe, Lazare. cohaMtautem, qnoiqnnt vidmus, non : Demiim in Men-eis ejccusis his refertur APP. TOM. cum eodem encomio jam ultimo relato, scilicet ad diem VU UAJI sibi invenientcs. siistuli.'-se diceris mlia;; mensa?. et wiei ncm. iit xxvm Maji. Uiroqne die, secundum consiietudi- Synaxaria quidem I MenAo, refertiir apud Maximum Episcopnm Crjrfierorum; in sed per Y cognomcn Suncll eXf-rimunt sed ea nuilu fiorum vel pra-.nominalornm dierum Menol q scribeniii rulio, pr^terqnam quod tniom prse.jali Disliclii gio Sirlcd. DE SANCTO OLBIANO APUD GRyECOS. ex MS. Synaxario Divionensi. Duos hujus relfbmia niiii ei iwmhiis Sanctos lioc mense Majn Grxti, allrrum Einscopum JiiriiMarlijrem, die xxtx allenim hoc xxv ; Sanctus Olbianus in paee consummatur. etdeinele liac disiichion sulipingilur : Tiv O/.ctavov, oO TravoXSto^ (5i'o5, Maji, (/110 ilic imlicalur in Divioneiisiliiis, iv coUeijin SocielnHs MSS. Menxis Jem apud Pelriim ; Franciscum Chifflelmm olim assenmlis pauca refeiunliir : iii rjiiibiis liiec AacjVT^ nsri 7T3!voAot'zv Jvfl^tv ypacpo). Quia Olbiaiio vKafer Wix fiiit, Ter qiioqiie felici niorte resolutum dico. Alliaio fit ad nomeu. Grxcis eiiim (5i'o;, Vita Felix, foitunatus, dives, locuples esl. ; el oASto; '0 ayioc '0/ota>o: £v ticjr,yr, -O.uovzcn , DE SANCTO JEJUNIO MONACHO OUDINIS ex Italis -ler.ncium, va/jo Gieraci, urbs S. BASILII IN CALABRIA. scriptoribus recentioribus. olim Bieracii dicitur notus. et H in reijni Mngnx Illustrissiini Grxcix, -nunc Culabnx uUerioris, ab aana rccxxx Epiicopalis,ciiiutiilusfiiii EpiscopaIfis Pliiiippi L Fratris Joanuis Tirsa;i. ex Abbate S. Ordinis S. Basilii, a Clero electi Episcopi Hieraceusis, etaClemente Vconfirmatranno mcccxii. difficilis ecetesia et Locreiisis, e.x ciijiis riiinis mullum acireeil, Crxciquoniiam ; Ettet nions altissimus, lapidosus, ascensu ons junii, S. Je- rilus et obeilieutix fuii n.sqiie aJ an- niim McccCLXvii cepil ceremoniiis qm abdicaiis Greecoriim ruibiis, ac- Ecclesuc liomnnx. Ex hac Hieracensi urbe fuisse B. Jejimiuin. (Irdini- S. Kasilii monaclium, fiti Ferilinandiis ljgliellu.i, lomo 9 Iialix sacrx Hierucensibus Episcopis sub iiiitium coliunme 543. /intoniu.^ Beulillus Socielalis juxta civilateiii, sesquimille piissus a castro distans Aquilonem versus: inhujus suramitate adest ecclesia semiiliriila, niiiie qu* dicitur S. Jejunii ; (jiio eliam iio- raons ipse usque in hunc diem appellatur. f/xc Be.itdlus. Diwid Romirus in Indice Divorum, i/iii nati ve.l Ciiltiisli Jesu Sacer.ias, versaius, liumali sunt in regno Neapolilano pag. 404, inler "'"'' in S.incli ile Sttiictos Xeapolitani itia illiisiraiidis ilin : eolem Sanclo tur aU noc scnpsu S. Jejunii m memoria habe HieracensesrecfTisplS. Jejuniume societate Divi liasilii. etcoliiiilwn Kalendas Junii. /lie.ronymiis Miirufiiillus Pnlislinensis folia .307, illiis Elogiis Episcoporura Hiera.rensiura. quaj nia- nuscriptn apud me servantur, et potissimum in Vita lib. 5 Chronici Cnlabrix enumerat elinm Sanclns Calabriie. ulqiie inle.r nominni S.Jejiiiiium Confessorem Hieracensem . Feirariiis, VIGF.SIMA QUINTA MAJI. .\ iOl V> Ferrarvis, /» Calalofjo geni'rnti ad inqttil, in litnir (tiem; Loc»'is, Magna Graetia S. Jejunii ninnaolii, Ordinis tabulas Ecclesi.r Hier:icensis, Itnlta) ctimonia effulsisse.ac viileri ciroalcnipor.i SS. Nili, Faniini el alioruni floraissB. E.r liis S. Nilns viiit scriilo Chrisli }i,roliUiiqiie '''"/"'« "1'«. S. uht, liasilii, {tit iiit m iii cilat \\\\ Sf/iIcwi/Tj"?. Al Fan- Culahijo : Siiiictoriim magnani san- tiuo i/ii',': XXXI Jiilii siurr cst.aijii.^ 1,'niiiora xqueiwbis habet venerationera AFP- TOM. TU HAJI ennique assei'it niir'jivita) inccrtn sunt, ac iftns Jejimii. DE %. I S. GfiEGORlO SEPTIMO PONTIFICE ROMANO. COMMENTARIUS PR.EVIUS. Laudalores et defensores dffuncli, Vita a Paulo Bernriedensi Pontifiealia Iriplicia. ijcnerosissimus Pontifc.r '(«/'''J seripta, Acta AK,NO MLXXXV. TempHS Sedis. Saiictissimus ilrfuactus et Romanus uiii- que.alusomissis. Bcrualdus PrcsliylerCinistantiensis, cttjiis Gregoriussepliraus, (iir/M.iHililc^n^iinui-i, opuscula et er MS : Ratit.bnuensi etlita sunl n dielo ticriinldus 1'rrsb. Coit- x\v ; ifnji aniio siLXXXV, itrxluit Grelsero. fere spectant et nd defettsitmem rerum a S. el Epislolai vrisx Ecclcsiie annns duoiWcm, mcrtsem nnuin, el ilics Gregorio gestaruni ejiis maxime Apologelieus inter et ^laiitlensis. quatuor ; sciUcct inclioandos a die xxii Aurilis electionis pro DecreiisS. Gregorii, quas etiam erudile expo- anni mlxxiii uli evideuter liqtiet e.t decrelo sutl Christianiis Lupus Sgnodorum tieneralium tnfra jiroptinenilo. Erraverttnt enim, qiii sohim xxv ante islatn ac priwincialium Deereta Caiiones, inlegto libro seu die dtcti niensis eleclum vnhtnl. sumpln errandi occasiane piirte qitmtn. Stibjun.rit illisomnibits pr.rfnudntiis srriai Gret- a Calahgis, in qiiibus decessotis, eleclionem defuncti. obitus triduo Grcgnrii VII Vitnin, elerlinnem el res ijeslas, ex cum deposiiinne confitnditur. Hbro quarlo Onuphrii Pitnviuii De vartacrealione Sttm- liic pliirimas in Defensore.-. vilii possus est persecutiones, et ndlinc ejus mi Ponli(ieis. et ex blbltothecn llluttt fiarnrica. Ista-c omnin post mortem calumnins. Sed nnn defueriint ccntiie, et mno- apud tibi is videri possiitit. edita ['igalstadii anitn miCW: in ejus Saro- pro Ecclesia Dei propugnandn : ftirlitiidinis aiino sequenle vulgavit .'Jpohginm pro CariUnale nliiiuot capita spectiiut acjvstitne acerrimi ilefcnsnres iiiter c/ quos censeri pos- Baronio, in qun eouiroversium sunt Cardinalis Ca;^ar Baronius JacobusGretserus caustt S. Grcg')rii motam; est ttli airiosus lector tbidem SnijHianns. iUequideinin Anniilibus suis Ecclestitsticis, in quibus res ejus geslas per singulos aiinosdedttcitei scriptoribus rcperiet. Dignus etiam qni legntur Erancisctts iCEu- tjhien, Ordittis Pra-dicaloruinS. Tbenhgiie Lirentioltis, ctti miuime Gretservs, et coxvis, et Coticiliis sub eo habitis, atque Reiji- edito novissivie lihro titulum feril, Auclnrit:is Sedis slro epistolarum ejus in undecim libros dislinclo : Grct- Apostulicre pro Gregorio Pap:i VH vindicata adverDocl.i'ri*ni sens vero Tomoi DcfenstonisConlrover.wiriim Curdi- sus Natalem .Mexaiidruin ejusdeinOrdiiiis ab eo ualis Bellarmini. proiiugnans eum contra vurios liujus Theologiim, pilit iiitfi' selccla Historix Ecclesiaslicx sii.v. Ca- protali 50 te^lcs, itlustri temporis sectarios. piitissimum libro i rap. l'i:acdeiu Apohgia, in qita quinquaginla testes addticit. qui suis scripiis res gestas liiijusS. Gregorii proponunl, et secuti XI parli'. 3, u.'ique tideo professionis soln catisa oblitum, politerit uhi de Gregorio agit, ut vel ea commerttisse gravissimam, qnn lihn ejusomues contra ndversarios defendunl. fulminati sunt censiirum Jnnocenlii Pupx XI. Dtitur 2 in guititis S. Horum primus est S. Anselmus Episfopus Lu- Anselmus ptvximo post obiliim sancti Pontificis anno vila ftinctus : qtii cotitra Guibertum Antipapant, pro defencensis, 3 Nos, omnilnis nliis nmissis. ibimits hic primo loco Vilam S, Grcgnrii n Paulo Biinriedensi scriptam. pn pouensis, mo Viia lucetisis. sione Gregorii leijitimi Ponlificis Romani, dicti : hbtum srd ab Henrico IV tn , e.riliiim nrtits, in cainobio Beruried Udalrico scripta fiiulo Bern- scripsil. Secundm testis est aui ior Vilx S. Aiisel- reccus fundaio habititm Ordtnis Cuuouicorum Regula- rifflena', mi, domesiicus Presbtjter Poeniteiiltarius quam Vilam rium suscepit circa anniim Mcxx , ub F nosaddiem ejas nalalem xviii Martii ilUstraviinus. Siiccedunt .\cta Valicana apiid Buroninm ud anntim ULXxiIl, et Acta puljlica electionis qu:e iiifra proferuntur. Episcopo Passaviensi (qui rexit dictam Ecclesiam ab anno Mxci , usque ad nnntim Mcxxiv) Presbtjter Episcopi obitu liujns ob et elapsis consecratus , Lambertus Sc/iufnitburgensis, Dein atleguntur anliqui Historiei seii Clironohgi, inter quos est Laniberlus Schat'n;ibiirgensis, de rebus sed solum deductis ad annum geslis Germanorum, Gregorii quarlum : ttim et Ponlilicattis S. MLXXVii, P.iulus Langius sepiein annis . , absolvit . hatic Vilam, ctrca annitm /Ipo- MCXXM Gretserus qui eavntlem una cum loqiapro Cardinale Bnronio edidil arbitratiir Pauluin, ciim Roina.' esset, familiarein p;e, qtti setUt n die XJI iv Febriturii fuisse Callisto II Pa- m Chroinco Citiiensi. eum adduclis unito Mcxix, u.<:que ad lanifius teslimoniise.e ,lnnnUbus Magdebiirgei.sibus et Cbronieis Turingensiltus : Mariaims Hioin Scolus, ejtisque Cnnlintiator Deeembris anui ,MC\xiv, et confsrmnvit fundatioiem hac qui infra consiie- mnobU niim. II Bernriedensis uitno mcvxii, iiuundo potttit Dodccliiuus, et ab hoc proilurtus Stephanus , de cattsa Panlus Rotnam addttcU Callistuin prufrctus fnisse : Episeopus Halberstatensis qiii cau.tam : Greijorii Papam narrare fortissime cnnlra Hearicum Regem egil deinde S. An- S. Ansetmus Cantuariene VII. Et AI^CTCItl' quihus collujimus Auvtnre adhibitom : in B>'hj\o hrErelirorum mfil/eus, quonim rirca hunc cc- D I* (iilificuliam, acrwole omnia contuieriiiiuv Ivniierel quod uiiusAnriovibus, Ponti/icn moaslrosn:: ralinnmas ditucida confiihuic de ScriploriOw:, Grejjorii Iniidaritihus. guisque elinm polrril tata lollifjrrv, si tfux uiUlimns Aniiorelif;uis talione rvdarifuil. pernprxerU t nnn 5 Pamgrapho Acta Epislola WH- ilem vpistolis Greijorii et Sijnolis tunc hahitis. Etetiim ptiiue couveniunl cotliqenlHnis, dvfendeniilnis. iusiijuis omnia, viiuime nln dv Siinnniwis Juit. vl Epislola Williflmi Ahbnlis, in finem faviat IttmiAbb. 'nonnslerio S. .ticeensls. \primo Nivntoitis svn Clvricis fornivoriis atirndnm illns B. Aniiilphi .Mvlis po.U Wurinum, jnm wpolv qiiidem in Pvtnis DnmiauuR passim vtinm Inl Nicoliiilus appil ej ipsis vpi.^toli.y fo> tn.ssis Lnudensi Eitisvnpis : ttahneranl Fnnianeli, qma iluohus anie nnnts vonvvntnm in qnocommnni senlvnlia stalue' huherc lireret ; rant, quod (tviiris uxores jii.^su qui tamen post hxc atiquis, qui h.i- llvnrici Imperatoris, Gretjorti etevtionvm nppro- hvjus S. Grvqorii,.'tcut iu /ivqistro trecentx huvil, vnliiino pntins qunin nniino, nti Willelinus stc fl'l vx hac Ept- hentui pliiriw qnam qumqnaijintu, hujus tniunlius slidn liqnet. qunm illo, prnsequitur. Nunc pn- proseqnutur ge.\ta; et rollitiat .^int,nln snucll Ponlt/icts er^o ac.ciiiizere ^ladio, ; tuo super feniur gladio ah tUo fxtern.inaiidi vet tmirn, qurmndjnodum fvcii Mngm ex Episudis S. Grvtjorii Joannes Diaionus, ad xii Marln ob //vns ofini : teritissime inquam, quem non pro- subjugandt bil.rndura esse a saiiguine Propheta procbtmat. salnhriter rheuto nostru iHusiiatis seu potius quulii.-r h thnnus quHni')ue dpvur.iturnm carnes Doininns S. Lvints jqnr Mnqni Jcla, sim litvrexEpislntis vjus rollvctn digrstuquv ub emdtssnio v.ro /'nsvhasio Qiivninvl; nnm noh s od vju.sniotli Inloivm olium niodo non vst. FiCit oliqntd tn eo yenvre XI purle 1, nieliusisiivquam fet:il pdliceuir. Vides c(*rte in Israelitiea castra cliit.is Am.ile- et Madiaaitas. ceter-asqne peslos pnriler con- spirasse. Magna solieiliidini». gra»idi coi;>ilio. conti- A'»/h//.s iiiihi ,!e Atvxaniler, svculi nuoqiie stiidio opus st. ut tot monstra coiiflictu illius et f rgfi be^tif^ Greguriu mr/irH,? /'onlifi- posMnl vol jugulari vel snl)JMgari. Nnllius spiriluaii et m tu, et Tvuioniva linijna, in suo Unmanorum indliu-' niinis ;ib b'-c sanct que in ^umTriumpho, nostvr Corneitus //azurttus, perpvluus certamine rctarderis, Gcdoonis raorera ad VIGESIMA QUINTA MAJI. ad prselium processurus, lagunculffi netimeas fractinnem. Ecce te iii suliliiui et in specula positum oculi celebraiissimus ille 10:i Gregorii nnnistumulumejus reperitJoannes Procliila, f^rsp, rarum Sicularum uuctor. Hic AUiauiiii u. i>. oninium vultusque suspiciunt ; singnli magna vero nescio qtinm atiain potuenl hnl)ete celli. causm ejussa- intva sacel- de te audire desiderant; ex prieteriris, oolligentes, ipsQ sepukri locu, tm. magnifire e.vtriiendi, ibi tnmS. Michaetis quidnunc positiis qunm in niajori ofTirio sis jicturus, qiii iinii sub finem I quondiim peniliarem affectum enjn sepnlfim Pvntificejn, jmet sccili :t ere,- inrainon te sineglnria militasti. priEsuinaui. tu lervore mirahili Atmeplus nixum vuttrindeejusdem snnclitate miracnlis opi^ ctum ego, qui admonere : ciirreutemque nitar impellere liaris, qu< cum majora mo- nostra su.^picetui- inflrmitas; et aqu'.liuo moreomuiainferioratransvolitaus, inipsiussolis m nioni.quamvis ip.mm sacellumS. Michadi .irchnugelo, non autem GrQ^^uYxo fnerit dedicatum. Nec ntnil ad ardorem tuos inflgere coneris obtutus. probandum ejusdem antiquum caltnmfacit, quo.l Aua- Imngo tif .ifinvli Ronxx stasins P>ip't n^, annis liaud mnito pluribus quum sein allari ab xaginta post Gregorium. picturis cxornnns absidem ct anno U.')\ aliare Oralorii S. Nirolai in JJrbe, prout ipsum mnea §. II, De Translationc corporis, ct cultu tabula ex/iressum dedi in .-J/ipendice ad pi li. imam partem Pontifuibus, Chronicolmtorici Conatus de Rom^inis Gregoril Vli. An. 1577 inspectum ab Archif-plscopo corpits, Gregorium VII, parum, deping: a ii no a^que ac Sanctos alios ip^amf/ue Dei- M. fecerit arcus Anloniiis MaisiUm Columna, mdlxxiv circum ca/mt dticto. cum titulo Sancti et dtademate Sed i.sla Marsiliu vel ignornta pe isliusmodi Salerniianus Arcliiepiscopiis salulalus, pr^eier alia Epi' scopalissoliciliiditiisopera, quibus PrsElatiirx nitus vel dubin ciim essent, prudniler titulo abstinuit, et sux on/ns scripsit sloli qualuordecim reddidil posteris memorubiles, librum con~ de vila etgestis uclranslatione B. Munlnei Apoef Romana' Sedi^ arbilrium sibi cn-didit e.tpectandum. /iujus autem scntentia, an el qnomudo e\ fuent declaratn, ignoro : unnm video, quoL prxfatus Evangetistx ; nerdum qnidem nobis visum, Gregorius tione, Xfll eln/iso ja>n serennio a memnraia inven- cognilum tiimen ex defgium corrigi per viros dus U'jlielius, pr^emittitque Calalogo Salernitanorum Arcliiepiscoporum, tom. 7 Italnt sacrx. Hic cum tri- bunam sive abrii)/rie l'ro DE df ipM ugendi, erirlns efil ., S. GREGORIO PAP.V impegusliis latere VII. et xub Joaiine Bel- uia lucerna lucens iioii ardens ; in iii cI,iustrorum anEcclesiie altissi- quihus larminio Boloipnvi snccetifiorc el Ab lioc sifjviilnn debebat sed tiulint /ttHium tratum a Poulo V U/ftcUim ad mlitiam tiniimqiie lotiux Cdri Snkrnttani mo vertice cidem fuit. ut Dei jussu l.icanda eiat, Uoinam adduclus, esi Breir, nuno Mi>c\. cnjuse.remplntn, nonnuHis inslructionibus huc specinnttbus^ ulminiuetfide NolnnuU aieipprem; (ecif R. D. Nicolans imprimi jnsfnim iiliis et .sanct.e Ronianie Ecclesiie S. Subdiaconus ordinatus, Citm Leoni ac successoril.ns nsque adeo carus nihii siiie ipsiiis consilio g(;rereiit. .A Victo- Lovianns, Salrrniiani CuUegii nostri R>'clor nnno re Pajia secundolegatus e latere in Galliam missus, lC8b. Ipsuin tnle cst. Episcnpum publice Simoniaca l:.be iiifectum, quia humanitiisconvinci non poterat, divinitus couvicit; PAllHJS PAPA OUIINTUS .irf cum vinis jiissiis .Vntistes, Gloria Patri, et I''ilio, et Spi- ritui saiicto palam pronuntiare, diiabus qiiidein Di- perpeluam rei meinoriam. qiii Personis facile pronuiitiatis, tertiain, ciijus donuin Episc.palum pecuuiis coemerat, proferre \jom\m n£e gionje noslri Jtwu Cliristi, |iritTiiio servos snos seter- nullo niodi. valuisset. Tu auleni. d.inatin cailis. vicos qtiami|iiam immeriti in ten-is ^erentes; e\ iiijnncti no!>is oifiou debito oninino tenemur procniare, ut eorumdera veneratio in terris r]uoque iileoque ficlelium voiis, qiia; pcctilia- servorum Cliristi lionos et ; pri'raovcatur rem erjia illos culluin respiciiint, libentcr aniiuinius, ii) prout UoiniiiO conspicintiis expeilirc. Siine nnbis nu|.er fnitespositum.nomineFrairisJoaniiis Archiepiscopi Salernitaiii, addelictonim (iiionini Decaiii et Dcnique a Nicolao secundo Pon- et consum. tifice Arcbidiaconus Cardinalis, et ab Alexandro matas in Pontip.catu item secnndo Cancellarius S. Rornana! E(;clesiae vtrtutes. creatiis, eidem in summum Pontilicatum succedere raeriiit. .Vd taiiti vero honoris apicein assumptus, jain fonna gregis factus, quod Terbo docuit, etiam exemplo deinonstravit ac fortis peroinnia athleta, se pro Tiiurodoniui Israel ponere iion timiiit. Henri- 12 Li;(n'io VI. ; cuin Oerniania; Uegem quartuin, b^cclesia; infcstum, Capituli ecclesijE. nec iion totius Cleri Civitatis SaIe:'iiitaiia;. Fideliuni coiiuiiunione popiilos fide ei ivgnoque privans, subditus qiiod ipsiex peculiari. (jn..m erga Bealuiu Gregoriuiii I'i'p:im diviiia digiiatio affi"<;luiii, VII ciijus indigniiiii .'Uccessoreni data liberavit.Cum posteaab iniqui Regis exeicitn Roin:c gravi obsidiono premeretur ; nos esso voluil, dcvoiioi.is gerunt peciiliari qu.iqiie rilu, die Natali ip.-ius, exciiatum ab hostibus incendium signo Crucis extiiixit; aliis «juoque, tam vivus quam niortiius. mi- et illius T:'aiislationi sacro, de eodcni lieato rio Gregoi/h/ sacrosauctmn Missit recitave et ali.i divina OIThia fenoris subsequentis iccit.lalioni.t B. Gre- quae ve! coaclis Popx VII. Omttia qine dc Communi Confe...soris IJrbcSynodissapicnter constituit. De manuHenrici taiidom a Uidierto (Julscardo Duce Nor.hinanno ereptus, Junii, Pontificis piictcr ilhi pniinntiir propria t)nATio. Deus qui Deatuin Gregorium, Confessorein tiium alque Pontificein, Saiicturniii t'jorum gloria sublimasti; concede ])ropitius, ut qui pcccat.rnm nosrro- Salcrnum veniens, ibidcm octavo Kaleudas ciiin pra^fiiisset Ecclesiae atinos duodecim, niensera nia: unum, dics tres, creatis coiiipluribus Ro- pnndeie proiniinur, ejus apud te preoilins sublevemur. Per Do.tinum etc, fit Commemoratw S. Urbani I'apie el M.irtyris in priinis Ve.-.peiis, el in rnra lnndilius [ilum orcurri!, ct in inilitcr in atque abbi Cardinalibiis et Episcopis, die Doini- nico niigravitad in Dominum ; cju^quesacruni Corpus Cathediali li.isilica Salerninata est honorifice Mnlutino scnindis Vcsprrin, S. Eleutherii tt lecfionibtis primo Noclurno Lrclwnes de inilw secundie Epislolx B. Pelri Aposloli, prout linliel .•/(/ H IX Lccti.i. Si P et M. conditum. nes Tu autein etc. In lcrlio Noctnrno Leclio- de Hnniiiio S. Leonis Papx in Evangelium, in Matiiiinum in Venit Jestts in iiartes Caisarc^e Philippi, quas liubel Breriarium li propriis, Romanum die xxii Febriiarii, festo Brcvinriiim .4scen.vrnis. riiis Hoinnnum Iii in feria sexia iufra iv. Orlmiam C.rego- Calliedrx Anlioclieua' S. Petri. .Uis,sii sccundo Xorturun Lectio duilar, quic ponilnr ; tspHcanlifriM ejui Ini- Papa VII. .Soana) in Elruria iialiis, doctrina, l sanctitate, nmnique virtutura penere cuinprimis nobilis, niirifice die XI y/prilis tioues. ii( in frslo in Missali Poinano Missa eliam S. Leonis Pnpa\ pririer Ora- dilermiiiatiir, univer^ani Dei illustravit Ecidesi.iiu; in OnATIo Prima. Deus qui B. (iregoriuin etc. F supra. Secrkta. li. Giegorii Conlessoris lui atque tia in mo- supreraam vero Sacerdotis sui terris dignitatem iii Pontificis. quaB.snnius reildat acceptos ; Domine aniiiia soleniiilas iittfitfrio, nos admirabil ter, qui est adniirabdis Dorainns, pramon.strare dignalus Sanctis siiis est. Nara cuni ut per ha;c pia; placationis oflicia, et illum beata retrilmtio comitetur et twbis gratlK tuae parvulus.ad rum ligna cdidaiilis pedes, jani litterainscius, luderet; ex rejectis taraen segnientis faliri ; (lona cimciliet. Pcr Dominum, Postco.m, li. Da quDesunius, Dotnine, fidelibus populis tui Confessoris illa Davidici elemeiita Oraculi Dominutjilur a mari nsque nd niaie, divinitus coiiforni,issp narratiir. Is abineunteaetate Konia; bonestis animuni disciplinis atque ; Poiitificis hi-tari et cjus Gregorii semiiei' veneratione perpetua supplicalione rauniri. Per et itna ciiin Dotnintim etc. excolens. in domo S. Petri est ; enulritus, tali nu- tritore dignus largieiite, alumnus ut cujiis altissimam, Deo 15 Cuniqiie tam Joannes Archiepiscopits quara Dccanus et CapiUtlum ac Clerus prijdict: ni.bis Itutniiiter of/icio ap- ipsius illis. auctorilatem suscepturus aliquando erat, Apostolico in greraio educatus, Apostohcis po-tca in pnbatur. supplicaii fecer nt, ut de opportuna sibi in pra;niissis licentia providere bBiiigiiit.ile Apostolica qims etc. gerendo siiinmo PonliHcatu dign ireinur : Nos, eorum laitd ilide desiderium in exliibiiit, viriutibus plenius imbueretur. Tu autera Domine cis progressum per vurlos officiorum gradvs. 12 Lectio V. Juvenis Ecidesia» liberfalem, a Laiopprcssam. ac depravatosEcclesiaslicoruin Doniino plurimiiiii coinmendantes, et corum singulos a quibusvis cxcommunicationis, suspensiunis, et interdicli, ;diisqiie ecclesiasticis sententiis, censuris mo- et pa'nis, res veliementius dulens, in Cluniacensi Monasterio, uhl siib HeguiaS. Benedicti austerioris vit» observaiilia ajurevel ab hominequavis occasione vel causa eo teinpoi-R maxime latis, siquilius quoinodolibet innodati existttnt, ad eflfclum prasentium dunttaxat cotisei|Uenilum, vigebat ; Momichi habi- tum harum biliutn indiiens, taiilo pietaiis ardore 1'ivina. Majustnti deservi.ibat. ntasanctis ejus.leni Cujiiobii Patribus Pnor siielectus. Inde raox aS. serie absolventes. et absolut.is fore censen- tes, bttjtisracili suiiplicationibus inclinati. de venera- Frainttn noslrorura S. sacris R. Ecclesia; Cariliquibus rem LeoncPapa iioiio, naliuni, Rilibus prasfectoruiit, . examinandam VIGESIMA QUINTA MAJI m qua: Jiodieque cxlat, ; A sxaminaudara et mature pi'0 discutienJaiii commisiraus inarmor cuiavit, staiuain, iliinque iii iculpinulam «.siis V ^,„'','",1,^"" consiliu, eisdein et tenipoie e\is'entibiis. Ar- saieMo coiiaciinr/ara penli o^ctohe b chiepiscopo Salernitano. ac Dccanu etCapitulo Ecolesi». et Clero Civitatis Salernilanai, ut Otficiura ..culiiloiis iimiiii, iicicio aii ctiam vcra elfiijie viveiilis Gregcrii, qiiaiis Salenii ijoluil^fiiisse liic conservata. Talis marmorea, priEdictum cuni Missa de commuui uniua Poutificis, cerle diijiia cfset, quam vcllemiis ,f.. cum Orationiljus et Lectiondius seMiinli Nucturni. pnrscntare, patius quaq, inveatiim qui xri iiicisum rcB. de Caveltenis, propriis. Annis singulis, fam ejusdem B. Gregorii, quam ejus Trauslalionis diebus festis sub ritu duplici Gregurium prosiiiwiquc in decessores ac succcs.iores repcifseiitavitbiirliu ru.sa, contra teinporis illius.morem: ati. loon; recitare. libere et licite valeant, Aposlolioa ex Anastasiana S. yicolai ejliibilai ai\ Vibe tabula, cnjus alilfi auctoritate tcnore pvaiseutiuin, perpetuam licentiam et supra mcmuiimus, ciiqiwscciiiliim. Ucltrainiiiio, racullatem concedimus et impertimur ; obslantibus cirastiiutionibus et rrdinationilius non Apo- stX'lici.'^;neciion D. Ecclejiai. eti;imjiirainenti,confir- Paccnsern in Utspania Ecdesiain t,i:anslalo, siiccesiil aniw uncML Liicius Cardinalis Sainicvcrinus qui lerlio sui Artbicpiscopiitus onno, siiiim qiwqne rcliijioiiein : tt matione Aposlulica, fcrariis vel quavis firinitata aba roboconS. an. 11)14 crga B. tiregorium sub untiquiori : lcslatam /i;ci(, biijusmoai titulb, liouuiH at- ratis, statutis. et consiietudinilms. |ccterisque MarsiUi tabiiUi, in alia simtUter mur- tnre consecratilr. qiiibuscumque. Datiim Rnm^e apud morca Egu Lncius Sanseveriuus, Archiepiscupus iVlarcum, sub ^DCI.\, Pontllicatus noslri Annulo Piscatoris. die .vxvm Julii, anuo v. S. CobfUuUus. Salernitann.s altnre hoc in honorera H. Gregorii Pap'* VII cunsecravi; ejusque sucrum cnrpus in oo inclusi; 17 Joaniies Bellninus de Guevara, Miseratioae Divina et Apostolica Sedis gratia Saleriiitanus Aroliiepiscopus, Kegius Cimsiiiarius, et in pra?senti 1 praiseutilms, annumununi; iinniversaria deiiiceps coiisecrationis die, ipsuin pie visitantibus, ub Neapolitano regno per sacrara Regiam Majestatem (ieneralis Vi.^-itator. quadraginta dies verae Indulgeulia' de EcclesiaB more cincessi. A. D. mdcmv, die iv mensis Maji. Noviini ArcUep. BeltTami- Inter alios cuele-tes ac pene twc attarc fucrit, q,uod iteraiiilx TrunsluUoni oc- inuunieros thesauros, quibus divinte benignitati ctisionem dcdit : eu aiUcin prudcntcr fnit in eumdem foret. H Salernitaiiam Ki.clesiam ditare atque illuslrare plaluit, \ diem iiidiclQ qiio piior, nc festa mnUipticarc opits ftti,ssc K liaud postreino loco numeiandum profecto veiie- Eodcin occusione credcrcm traUtm a SoancNsitius impe- idetur sancti Grcgorii Papai VII saorum ac Bractiium; nisi inissm inilii instriiclioiics dice- randum corpus; qui pot.t tot laborcs, tot serumnas rcnt. Curdtntilcm Soanenscm. Punti f^ pio creaticiie sacro atque persecutiones, pro Dei Erclesia forti.-sime et constantissinie invictissimo animo tderatas, taiidem divina sic di-poneiite Providenlia) in Salernitana civitate (ibdormivit in Doiiiino inortali, ; Coltcgio iidsiriptuin, crqa concivem Ponttjicem Sotcriu rcsitleret, olfcclu niotuin cum Scde vacante ut qiiaiii in curpore sua vener.ibili prae-entia, .id caverat; etiaiiiprftiosa mi^rte. ad tempus lobtlliccenani nupliarum Agni vncatus. in perpetuum illustraret. Nos autem, Breve ad Ca- donatw Soapitulum Salcrnitor.hm, qno jnbcbanlur Canomci, ad nensltnts. sotalium ctvitulis Sooncnsis, ipsihsque, B. Greg"rii lipnoicni, 'nsignem atiquam c;us Hciquiam targiri. IJoc Brcve, una ctiin commendutiuis Magni Ilctruria' Ducis eodcin Paulti iinpclcasse Poniijiciitin litteris, F ab Brachium qua.nvis indigiii. in Salernitanae Ecclesia; regimine constituti, cuju loca Divinie Majestati dicata visitanies, in ipsa Cathedrali nostraBasilica atiisqtie ipsius Cardinatis, per duos Soanen- sniin Legatos oblalum Capiluto, perauasisse dicilur, ut tis monuinen- tiexiiuni bracliium domirctnr, ct scriptumqtie esse ea in ureliivio Cotlie- tura raemorati gloriosi Pontificis acturate perspicereraus, el debito Coelitibus liouore ao veneratione de re Inslrumcntum Aotariuie, driitts servntum. Ilxc cvm vacaiilc Sulcinituna sit Scde, ; onmtbus uiurpiinda promulgan lur 1610. animo possemus e\ illum carere Apostolica Scde diplonia nobis haud segniter iuipatrandum esse cousuimus, ut et congruus saiicto liaud ajqiio pati ; paulo aiitem quinto sedente, tct scnlanluc facta opor- ut fucta sint ditjres.io i« /Itspuniam Beltrummio, id est aiino Lncio uut^m necttum suHecto, ti.m luerit iiitcr Cartiinales, uucxii scd ; qiiis <, honos ab omnibus, et Salernitana civitas e\ hoc in dies singulos magis inagisque Dei promereretur cleinentiam, tain prajclari Cuiiressoris atqua Pontiticis Deoque cura primis accSpti Puntifici e\liiberetur cui Sonna fuerit patn discere non potui cx iiovo Ctiiccoiiio Otdoini, nnltuin cjusmodi nomiiiantis inter sexaginla quos Pantus creavil : quute optiirein ipsum Instrumentitm vtdere, e.x adjuta suflragiis. Ne iUam iiuidein causam sileiitio coquc dubti liitjus solutwnein pclcre. jttin pr:i'tereuudara arbitramur, quara nulla unquam apud ; 19 Quiv porio ipsius Sticelti quenlibus veibis, per e.rarnto. Sai'elluni lcties mcmorati r Sacettum Capltulo frattitftr. vos vetustas, nulla unquam delere debebit oblivii; qiiod cuiii Saiernilanuin Capituliim (quemadinodum a Praidecessore iiostro fel. iiiein. i\Iarsilio proditum est) ab eodeni Lieato PuntiHce lilteris foituna fuerit, ibidem posl liac lcgitur in mnrinore, se- D. Fabrviiim p.nttiin diclatis, hoc Divo Michaeli Archangelo, magnos coiisecutum dio ad illius, sit honores, alacriter atque omni stuita bene de vobis meriti, cultum atque Duci invictissimo, astrenuo Milite Joaiine de Procida, Salernitiuiu Palricio ac Patriae oriiameuto, olim dicatum aniioMDXcv sacra Beiitissimi Gregorii, nuii Miigiii, sed Puiitificis plusquam Maxiiid, irans; veiieratiunein dcbetis incunibere. Hoc igitur tempore voleates, impetratura jam niiper a Sede Apo.-tolica lata sub arani accepit us.-a; ut iii Arcliaiigeli tutela in diploma pie et fideliter excqui, auctoritate qua iungimur mandaraus atquc praecipiinus dileotis Ghristo filiis, jaceret niurtuus. qui Rumae dum viveret arce S. m .\ngeli a schismatico Iniperatoie Heiii ico se tutum Capitulu et Clero civitatis nostrai Sa- rcdibdit; et Pnqnignaloris eiclesia^tica! reliquia;. Iibertatis lernitance, ufquutannis, ju\ta cuiumemorati diplo- matis serieni, tam in Natalitiis S. Grcgorii l^ipffi VII, celebi-andis die \xv mensis Maji qii.am in festo : Traiislationis ejusdem. celcbrandu die iv suli iiiensis ilefensorem haberent illuiii, per queni a rebellanhbus Dco spiritibn.- Iil.eruui se agiiuscitcieluni ipsuiii. Tandein Eniinentis-imi Cardinalis FaReverendisbritii SabeUi rauiiificeutia, Saloriiitaiio Maji; Missain et Ofliciuin propriuni rilu, uostru jus-u typis excusa, posth;ic ad ipsius gluriosi Poiiiificis-. oiiorem cantare vel recitare tehiiicnostrai seinper valilurai cunstitulioni parere oontemp.serit, is quidem gravioiieaiitur. Si duplici jure donalo, auctoii Vesperi Canoiiici qui CardiSiculi possessores successere codem ornali Ponnalitiis et ni.niine et insigiiiis ab simo Capitulo sacelli ; quis ;mtem tifice. Gregorii Seplimi glorias perpeiiiu canent hic, ris cilpae tis II viiicolo apud treniendiim ,Dei uranipoten- non •i|oiiusam de Gallis reporl itara a Juanne victoquasi usque ail riain. IlxcPintus; quse stc intelU>cta, Transtntioiiein paediclum, alibi Tribuiial sese noverit illigatum. Datuiu Siderni. Bellramiiiiiis, egregxam quain ipso in Sacetlo Kal. Septembris. mugx. 18 /Jis rwii miileiUiis i'.t jacuerit tiregorii corpiis; non salis coiisoiia essentpratlauttalo cerUssimoqite Marsitii tesiimoi.io; proinde ac1 Maji T. yi 4 ripi/nila {06 AUCTOBK Di*: S. GREGORIO l'APA VII. ciiuemla sunt cUra cjmmoili reHlrkitonem. D. P. mdlam hic lierimentionem nuper dciunrli Miror porro Archiepmupi Chrisli Mxxxvi, quaudc RomnnaEcrle.^fafKtlissimis agitnhahiV procellis.snb Uirunnide potius quam Pnnlificatu Gregorii Cara,fv, cujus ieque memornbili munificenuudique tia idem Saceihm, ut miht sn-ilntur, novn piclura aun-oquc spleadore exornatnm irsplendel ris : pictu- BeaMicti IX, mujruverit Ctuaiacum adhucHro; el fortassisex consitio avunculi sui, ne Romanai nrbis corniptissimis lunc morihus (ubi omnis pene Ctcrus aut SimC' inacus erot nut concutnanrius, aut elinm vifio ulioquc et autem in iliis pritcipue lepra-soitaliir honorifica exceptio, Pon- pnus piam fterel siil> tificis Vrbem una cum lioberto Duce ipsnm acclnmalioues fesHvns, snrdebal) inqninaretur a-lns lenera, ignicuti pieliUis primum acccnsi Roma^ Clerieus Gregorio G, snbeuntis, inler fidrlis populi. Christi Vicarium suppitviter veueianlis. Inm malis excmptis snflocarenlnr. Ibi annos vet septcm egerit sub optiuia S. Odiloergo sex nis disciplina, donecjnm salis iiotus atquc probatus permissus est redire %. III. Dc monachatu S. Gregorii VII, ct tcmgcsti. Romam,ad disciptinnmCli.niaccasem porc Prioratus Cluniaccnsis ab co ia aviincuU monasteriiim induccndam ; piius tamen oc~ casione aliqun dederit se in mdam Lnperatoris, ac tan- \Jux de lioc moratx, suis niuci susceptum a Gretjorio eleclum viaeulur sciiberelur, dicej-e, argumento continent Lectiones snpra me mendis iinn cnrent : mnn et habiium Chtas&eriinl, et dcm Romam qiiain anlea, ticel venerit circa annum xtatis xx,iv, Chrisli Mxxxxiv. Hic vero cumpejori omnia in statu repcrlssct duobus simul Priorem inibi Papntum gerenlibus, eo sci- priusqutm Romano Clero ad quorum neutrum pulamiiscumverltate sub quiin di.ii Benedicto IX, el Romanis ehrlo SdvestroIII ; iterum deseruerit Bubijio- recens contra hunc a qunpropier diqua vidituv cnusn qniv hic accnVitxauctor Pnutus, Sancti hujus ratius exnmineivr. Pontifuis primordin describens, nutn. (i nicam • islnni confusionem, : ia Gallinm vet Germaniam u recepluriis sed iis quns dLci visionibus ex ilinere re- asserit qnod iii vocatus, et in lio Clerum Homnnumsit adscriplus sub idem Grcgo- Quod minus disftjicte halte- puerilia avunculo suo, Abbali niouasterii S. Marias VI : qiii tempas utriquc Pscvdopontifici tui tx lila propria, JJ in Aveiitino monte, ad instructionein liberaiis scientiae et compositionem moralis discipliua^ a jiarentilius coniinfiidatus... persuaser.it fiterat 2;2 at mnle invaso loco cedere, coque commentus ipse in eumdetn ereherefur libera electione. Ilildebrandus ip.se, adolesciMitiaui vero ingrejssus, ibi Certe facl n s postea prulectus cst in Franci;im, diimilurus caruis rius VII, tn Cuncftto scitis, si, Romano protestatur. dicens Gre^o;Vos petulaiitiain et niolestia peregriiiationis et in^tantia quia noii lihenter eruditionis; iude post ;Uiiiuot annos turus, Roniarn redi- et invitus nltra : ad sacrum Ordinein accesmontes cum Domino meo Papa nioram lerit aliquantuni temporis in aula Henrici 111... Post haec Hoinam revei>us, cura stutes gutbus verbis satis aperte sigmfical sr, Gregorlo abii priusquam secuuda nc passim noltori vice Romaabiret, dio pertectionis insisleret.... iugredi statuit in par- txtracium e monasterio fuisse, et ad ipsius Gregorii VI gueiH iu SulritOlG, Germaniae in et GnlliBC : cuniqne venissetad Aq\iasprohtbilus pendentes, sicquc dislitietlt/s triplici viswne ullm pergere, Romami' Ecclesix Clero dnnatum. Quo- Syiiodo modo autem cnm ipso Gregovin rursum Atpes Iransie na an. famutahim, paucis ril, RoniunaB Eccle.siiE solaiium revocatus.... ordinatus, inona-te- hic videtur expticandum. Fiierat Grego- Subdiaconus a Leoiie Papa IX tegilur in Vi- rius VI, in tain prwscnti iieccssitale Eictesix, jusloquc rio S. Pauli miserabiliter de^olato pr^latus est. metu, ne Benedictusmulutd voluntnle cessiouem retractaret, ta Lfouis r Hiec tegeus, Abbalem factum vtdes; sed Regulnris, an Seculuris seu Commendntorius, merilo dubitafns, in prteyressts non prxhalilo consensu Regis Ileurici, hoc noTertii, nihil invenis undc inletliyas dum Monnchum mine Regis Germantx ordinalits Imperatorts Sccundi. Punlifcx. Cumijue niaxinum reformandn- revera fuisse. scire Monaclium tnmen expresse vorat, qui optime potuit, S. Bruno Episcopus Signiensis, in Ecctesjsi spem lionis facerei, matis vero metnm ; liqui sibt conscii eiunt Ecctesiarum dignilates Simoniace pos~ ; f^da S. Leonis prxdivli, ibi, scilicet dum mt, lii illis diebus erat sidere, vet fornicurie inqhinare ci, facite animnm Henrint, Wormatix ei anno mxlvii, cum Leo Ponindolis se prmterilum dotentis, eo ficxcrunt, Ecctesia in quundo Ro- tifex coram Impemlore desiijnaretur, Mtinachus qui- mana fices, jam dicebatur tres simul hohere Po'iliipse se conferret, dani Romanus. nobihs adolesceiis. Hilde- Italiam brandus noiLine, Huiic igilur sten clari ingenii sanctaeque religionis amolituriis inlegitima pticuit ea res tuntum scandaluni Sgnodo Episcoporum. Nou dis- beatus Episcopus Bruno Tultensis, po- Gregorio VI, nihil duOitnnti, quin snam Leu dtctus, vocavit ad se, et rogavit ut simul R'i- mam Quin eliavi Cluniac Prior fulsse Hitdelfrandus dicitur rediret. fuit, causam facde piubaturus esset Regi, confinuandusqui. in Papalu. Sed longe opinione falsus est. Etenim conlocifn Suirii Sijnodo,accusntus estipse pecuniain dedisse 21 Monachus eryo Ilildebtandus et quidcm in Monachus Roraanus qiio ; ulique ; ejusdem mnnaslerii, Benediclo. adeoque incnpax fiiisse obltnendi Papntus. coactiiiit PapU' fuerntpuer eilucatus necnisi Monnchiis Iransiit in in auln Ilenrici Hoc inopinato successu percutsus in sui Gregorius, vidensque fu cpdere. Franciam, nec conversutus : aliter est Imperatoris Episcopos ad Regis votum nemqiie permisil viisisse ; damnationem depositiosc proiude monnsticorum Fasturuni Aticlores, ud>>crip- propensos ; uitro cedens, eornm arbitrio Dorgunius, Menardus, Biicelinus, merilo dt um sere suis. quamvis eo quod accusubnlur , facto, non com- Maxime cum Ollho Frisinqensisdical, eum Simimiam ; sed sotiim injuriam avertisse ab Cluniaci Prioratus obedienliani admiiiistrasse, q-^ondo Leo Ponttfcx dcAignabatur. Seiidubium est, Ecctesia qnomosolum dem neque emisse a Benediclo diynttaicm, sed eamex merito a Clevo Romano oblinitisse ptusquam suslineunl atii ; do id verum e-\ alia qunm si elfclione as- sumeudiun liolUcltus rigoro constantissimus fuit, causa ista, in qna sententia Principis et Kpiscopnrum prafvalnit, semper tli.'pliciiit. ilirit, conditiouc co}hunsiss,' in ridilum, isti .s nunum xxvn) scncctntem sunm, ipsique Grcgnrio majnri cnm potcstate ministraturnm nccessnriu. Tnlcrim conli.iit Romsc mori, non soium sufleclum Grcgorin Cfeincnleni, sed eliam Dnmasum, anihos ejus nominis scciuidos, nmninqnc miscevi a Bcucdiclo, ilcrnm in Sedcm Aposioticam rcgrcdi moItentc : noctcm, redierat. nerdum inleger anuus efp.u,rerat qnnd Rnma Lanvenlins autem {ut in eudem Vita hubeluv) legrofanfi per men>es quiuquc maxitno solalio eidcm teris ihi fuerat, vir, S f^elro Damiani tcstc, qui potcns in h"tet ac biglossus. Gr:cce imverat et Latine; et, Laurenlii qur.d lougepr;pstniitius est, laudal)iHs quare Rom-nii nplnnnmccusuere. legntwne mis- poUebat. mortiius tbidem Rumie S. Odilonis claritale Anhiep. prnTima post mortcm Amalphitani. viti,el Leoni 9, quam itineri loco niotirm, sciebatque endem quo ftngvohat jpse zelo xstnare. ; individui aumris spiritu. Si interrogas, quan; reformandie Ecclesiat 6cd alium huic dn migislrum Lnurentin7n hnfnierit ffitdetnnndus ex exilum destiuavernt Deus quia per talem occa- stouem vcntt in notitiatn novi Poniificis. e.teunte unno mendactssimo Bennnnis ore disce ccr/issimnm vcvitafem. Accusat hic Grrgnriujn sexiiim. quod L;iurenfium Ro- MxLvn designati vitia cl ; gui homitvm nactus. corrnplelas, non scienfem miuus, Romanx qunn urhis, mEB agentem preshvtcrio dnf>iujn doini seniper retiuuit, in suo Archi- odien- S. Joannis ante porlam Latinam ; nec c ijut tem, crcdiderit cum sibi consilio et au.ritio ulilissimnm qnin etiam e&se pos^c, si .'^ecum venire pcr.sua^^iis^ct. csset Pontifex. Lolerauensi Patriarchio, (utn domcsticumque Clericiun vel Secreta- m luernt disctpufus. 25 Ottho per Gallins ctti P^visingensis pinito iter ohtcrrem nnrmt, quasi vnim haherel Ilitdebiandum. fni^tsc Rotnntn tenenstiovHer dcMgnmns Pon- Laurcnlii disctpntunt, coutra uisi /fnnc aulem ne.sciremus idem Benuo, satnnidocnisse! ; persiiasil tilcx, et dimls.sa Pur- Prioicm tiiuie Ctuniucum transiens. ibi luveneril flitilebrandum Itic illiim adiens, ieiuula: ndditqne, quod co furore tttum aclus, nns td dnm BatoiiJo lcsle {neqne enim iltnm dccfnthct, uf ipsum dignor iu.-.picerc) in pura moTc pc regrini Ro- Dei plcnus, constauter de ince|»to redarpuit; insi^niem ci magiim. niahu-um nm- mam ire: maMuni laicam summiiin Pi-ntificem ad gubernationem Ecclesiae violeuter inverum. si suis se credere velit cousiliis, troire utrnmque, et quod niajestas Imuprialis in ipso non exacerhelur, qnodque libertiis Kcclesiaj in electione illicitum csseinquiens, per ; nium Hcnedicti IX nq)Iicem. di>ctorein et princi- pem malHficiorum, ceret . qui el aruspicinain publice exer- njagianiqiic et alia id geniis vetifa llomaj pa- et lam cunctis discere volentihus prnfitelmtur ;a quo Hildebrandiis ejiis di^cptdiis ensd^m imigicas Cnn(mica renovetur, se pollicelur eflecturum. Inclinatus ille. ad nionitum ejus Purpuram deponit peregrinique habitiim assuinens, et ducens sccum nrtes. legibus diviniset Immanisiiuprobaias, didicerit. Hcrum igiiur dunnnn ei utiorum forsiluu exinno- rum virorum, Romie hnf pariier cojnmnraufium, nperain sibi in taiiti Hildebr.mdnm, iter carpit. Igitur ad Urhem ns()ue venieiiies. consilioHildebrandi tur. Nthtt Leotiis . sumniuni Pontifict-m qnidcm de nssumpta Purpura ct a Clero et Populo in Bruno. mor Leo diclus, elij^ihnfiet defuturam spcruns ffifdeOrnudus cst, momcnti negolio prorurauda minnne ; f.oiuit gnod pofficitus Vita autein cum fi'lucia optimi successus, spnndere Leoui. An Romain adveniejiles iln adftnc S. Odilonen^ j'eest ; quoad hahitnm percgrvii. ait, post Natuiem Dnmini TuUi rejicere totam cefeftralum. eum susreptnm Aolim ta- perenni. incertum mitii runt luvcnisse. Laurentium plajie dehve^ men propWrea narrationem Aucloiis tam 27 DE ADCTOnE D. r S. GREGOUIO PAPA VII. fitisse 27 Porro ad excmationem OUhonis Frisinljensis, perperam Cluniaco allriltue.ntis quod factim tformntix eral, l-oc eiiom fucit; ijnod minime dnbiliiri possit, qiiin ex ifinerr,per Lotliariniiium Buriiundiamqueinstitutn, Cluniacnm dej\e,.rerint Leo el Hihlchrandus. Secundo runt uspioin. Ordiitis Vallumbrosani monachum nHdehranilnm. Solum veniens, cttm preedicto cap. 67 invenio eumdcm Loca- tellum narrare.quomodoident 'Hildebrandns Ftoreittiam Popu Alexandro, ad compoet nenditm discordiam inter monachos circiter mlxiii ; Bpiscopum anno in (ratuUu adetmt Clu- jus medio nlaatm. enim Arori eommodissimu Lngdunain via est : in euad dexleroin ripum est Cnhilanensis civilas, Occidenlem leucis Ciiiniacum : quo el dunbiis inde ad Leonem qnidem invitnre polerot lum sanclitns celcherrima loci, tum Gregorii Exponlificis ibi alloqnendi commoditas, a quo posset opportunissimis consitiis infor- lentandam ad .^iibi proposueril S. Joannis Gualberli patientiam, solidie rapiendum cxperimentnm fucalxve sanclilalis, compositis ad injnrixspeciem : verbis quoriira stea retulitj tamen omniuin ( sicut ipsemet po- ride/ur memoriaei exciderit, mox atque iii Sancti cepium ac- ex mari : necessitos ipsum vero Hillehr:mdum eodem traliere debehat uhdicandi Prioraliis, cl stalum monaslerii Quam adeo sibi, alioquin eloquen- Locolello, narrante insolitamobrautescentiainpro miraculo accipiens congressuni ti, inquii Locaiellus,fro indicio eam hahuit llitdebra ndi Cardinalis conspectuin venit. , constiluendi, necdnm ex Itnlia revcrso Quotodcinde Leonis Pontificis fectns sit mmiaslerio Odihne Jbhale. anuo Hildehrandus prx- S. Ponli rcqciido rcformondoqiie, eumquedeinceps alnumerari voluit dilexit ut fratrera, et ex flliisnostre Reiigionis Valluiiibrosanse. Utvera hsec Dei, sanctitatem viricomprohantis; Card. cttm S. Joanne ea liora Guatberto nniluscxpUcot. f^isionem ipsimel eu dc re faclum lus Beruriedeusis relert Pau- esse probarentnr omnia, spiritualis tamen filiationis num 8 : similem aliam Leoni Postea, ad rogen- nomen. quo nonnuUis lale se extendit, retigiosis Ordinibwi adserihi se oblnlam sic descrihit .1/S. nostrum. factunt cujnscnmquecniiditionisac se.rus fiiieles pii, adeo dum. ecclesiam pro quadam B. Petrum B. iii S. Pauli Leo tradidit Hildebrondo, eliom ad liicos sujficere, et conjugalos, ut ea sola visioiie quam viderat : videlicet qiiiti prjedicta visiine hilarera videbat. ad aliquem Sanctnm uni pirliculitriOrdinialscribandam ut proprium : sic enim ralio xgre rideatar Paulum trif-tem et tiirbuleiitum erga se prospicie- una eademque pcrsona trahi, et contentionum in multos posset Ordlnes discompetal. bat. fituorum ansomprxbere, certanipsam libus portihus, utri plus Jttris in Ad ha- §. IV. Quomodo Ordini Vallumbrosano nuper adscfiplus Sanctus hic sil. v.onnm cxempla re : sitnl , sed si ttiltil ntUitel ea nunc addace- soliim dien, qnod Pelraccins prxtentioiiis otiud nuiliim buit fundainentiim sux quam dictuin jfrrxmissa, eoUatis undique Auctorum tcslimoniih, so- catelli lestimoiiium. infirmitm iltudonnino hahnii. LoSed H nunc iri- linn liabere vel pcr conjectnram potiii de Gregorii \\l prius quam id dcmouslreoi, exhihendaest qnxdam ipstus ser/um Rom. lHattyrologlo, et Off monactiolu; doncc, onte non mnltos nnnos, nmicus no- Hillebroudijnm Pap.e Epislola, post mortein sancti Funilaloris scripto hoc tenore. sterTiberiusPetroceius, sui Vallumbrosoni Ordinis tunc proprio. Procurotor Gcneratis, nunc Jbbas S.MiihoelisPistorii, oblinuit a Sacra Riluuin Congregatwnc Dec^etiim, Ciericis. 30 Givgorius Episcopus, siu-yus servoram Dei, Monachis ao Religiosis Laicis, discipliinm salutem et quem 'Jio H signalum xxi /.iiNiomMDCi.xxiii, quotmnnonnulli Ordinis isliusSaiiclijnbchaiitur Morlyrologio icribi, SaQCt:B i'ecordationis.I.unnis CTualberti -Vlibjtis imituitilr.is. Romano in- .^pistolicam hencdictiouem. tum a.l eloiium Gregorii nostri siipra relatum Licet venerandie memoriae euindeinJoaniiemPatrem vestruiii -t- mhsistere piobat tllivt joni Papx Episloln, expresse addi,qnod /'«/(OrdinisVallisumbrosse. Poslea IV Martii ejusdcm unni, alternm einanovil corporeis oculis non in Tuscise viderimus : quia Becrclum, ad ejusdem Procurotoris inslauliam, quo approbantur coneedunturqne Leetwncs proprir de eisdem Sanctis, ac nominatim dc S. Gregorio PapaVtl. ubi dieilnr.quod ciim a seculo alienus soli Deo servire cuperet. ino- tainen fldei ejus puritas partilius raira- biliter resplenduit. imiltj jiis eum amoredllevinuis. Cu- smctae conversationis quamvis vos imitatores esse studiosos non ambigimus, ut vigor rectitudinis vestrte ad extirpandam do agro Dominico zizaniam solieitius nasticam vitam protevsus.cueiiobiiiraS. lienedicti in patria sua exlriixit, snb instituto Valluinbrosauo. iuvigilet attentiusqiie ferveat. paternffi vobis exhort:itio.iis verha imp'ndiiniis. Vis itaque, quod pridemamplexusfuerat./y is/ona'/'a/;«n!4ro.saiia iCriftlorUiUi dilectissimi. in quaituinliumi'iapossibilitas pjrmittet. parenselervderolordiligeniisstmusAmhrosiusLoeatellus, Ordinls antea ignotnm. vitam illius sequciites. et vere fllios ejus et cenlum Gregorii A^II saepe memiuit cuni hnde, tamqunm suo Ordini optime affecti; ac nomiahliinc annis, heredes siinili vos convers;itioneproba'ites, viriliter agite et confortamini tutis ejus. natim cap. 63 endcm Italice referens, qnxin Vita mox alleganda exprimuutur Latine, dcgestis inSyiwdo Romanasub Alexandro II; ubi plcrique Pradati ipseque etiam S. petrus Damioiii obsislebonl monachis, a S. iuDjmino et in poteiitia virD icumentasanftarumScripturarum, quiet hus haereticoram argumeiita destruuiitur, sanctae Ecclesiee d»feniUtur contra Kdes li- F poit Joannis, inens vestra quotidie miditetur. et ea qia JoonnemissisadPctrum Episcopum Florentiniim Simo«iaj accusiindum; exprimunlur autem his verbis : Interea surrexit iii Coiicilio quidam vir egregius et excellentissimus.alter quasiGamaliel, nomine scilicet Hildebrandus. Moiiarlius et Arcliidiaconus Ecclesi» Roinanae et Cardinalis : mortem quem viderit numbertate in malorum confusioue erigatur. Eos aute.n qunm, ad qui in A'obis confidunt, et coiisiliura Religionis ve- Valhmbro- memhra diaholi, s ilet strae sequi dispouuiit, in'Ji'e prceilicti Patris vestri pertinere : sanos scrlpta. suscipite. et de iis qu?e ad salutem e irum videntur saiictis exhortationibus instrnite nt non qui prius fuit Prior sidiim vestra. sedet vos seqiieiitium circunipositipopuli considerantes saiicta opera. gloriflcent mona^terii Cluniacensis Ordinis S. Benedicti, etqui post decessum Alexamtri II Apostolica est dignitate pra;dilus. vestruin qiii iii c elis est. Et quiaplijcuit Papa. et sibi ut fieret defeii.sor qiieni Patri vestro et Patrem autem ipstiiu ain irem. vobis olim impendimus. donec N is causa» Christi, factiisevt postea Chrisli. hoc est Vicarius est vocatus ejusdem Gregorius nostros spiritus rexeritartus.exhihere desideraiuus et taiito quidein deinceps inajori \'os caritate : f ive- VII. Qui duin esset Cardinalis hanc controversiain prudentcr audiens. et auctoritateraCanonum sapienter perpendens, bimus. quaiito vos in divinis iiigitiis ferveatlor.i.s esse prohahiinus; quibus non soluin spirituale. sed et seculare, si nei:esse fuerit, Moiiachorum : in universis adjutor quos non pedetentiin ratiocinando, sed aperte atque fortissirae defendit, contra omnium opinionem. 99 Sed neque hic Auctor, tieque ipsum aliosque sui Ordinis sci iptores et defensor nohiliter e\titit vante, ministrabimns. aiixilium, Dao adjuVos igituromnipotentem D.j- minum tribuat. exorate. ut ipse vires et facultales nobis quateuus suscepti regiminis importabile pondus possimus tolerare. et sanctara Ecclesiain in statiim aiitiquaereligionis reducere. Valete. 31 Obiii S. Joonnes annquiores vel aiio jira- oculis liahens Loca- lellus prxfatus, tslo ubi res ferebat loco dixe- Gualhcrli xii ./ulit, ipso quu Pontifex VIGESIMA Gregorius fiierat a«noMi.xxii, jmncis diebus post Episcopalem seti Pontiliciilem ejus consePoiili[ex electus QCmTA llistoria MAJI. m alibi S. Joannis Gniilberti, snb anniim lancxxxvili hbris duoilecim Itultre vutgata; quiiem, notmis -.(i.ronE 0. p. crationem, nii : ['jctain, sicut infra oslendemus. die\w Jujnm ad utrumqucmnrginem fidtm suum liberat pra-ritatum ; iiccurale lotis verbisqueAitclomm, Iractttns adeo ut hvec fuerit una ex pnmis Gregoni, se scrilienlis. epistolis. in libro iiuiem iindecimo, et in Episcopum proul iUa habetur in 1'itacompilata Hanc aulem mbis argumentum exiimomnrgineadnumeJlidacus de Fraiichis ali tcr conalttr suggessit sanili Fundaloris vita,qunm ex MS. Ecgraapud pho ftipolensis prope Florenliam AbbalhT, Re- verendiss. asseiviilo, dii. Vitie anno UI8, Abbulem Ascnniuin Tambiirinum Florentix biibeniHSbeueficioIthistriss. D. Frnncisci Heiltins ubi Gregorii mentinitLatina verba Leclionum propriiu-um anno .MLC.sxiv edilurum, in i;uiinsHiklebr,indi iiomcu expriin ithero, rans Ilnlica verba Theuuittis, mitur ; nmitlil nmnin.ex qtiibus intelligi pos..el, in eon- noittm sol- Anctor iladc seipso S. in Prologo locpuilur Fossato, ; specluin Sanctt revera oljurgntoremprxmedilalnm venis- vere. se. Imiiiiinniur uulein sibi RiigMiite RevereinloinriiristoPatreD. BavtliolDmaeo Auctor iste, quod Cardinali, Abbate monasterii Bartholomsei tle Or- prscordinala verba rrcolenli irrivatim apitd se, eorum dinis Vallisumbrosae et dioecesis Januensis, Andreas de S. Ambrosio. uatione ego D. civis Januensis, dicecesis e.rcideriltnetitoria;posteaveroeuHdem petitoalloquiofru- etlumiilis Prior monasterii S. Mattliffii slratum esse eu qiiud Sanctus neinini se conspicienitum tunc lemporis prxberet, sedomitin per internuntios ct litlerns agerel. Janueusis OrdinisS. Beuedicti et tantilius niter los. uovissimus tantosejusdem B. Joannis discipufabricare uni- Quod snne pro eo rerum iirticulo.qno geri qui ejus gesta virtutes et signa det.cri|)sere, ag- persnnahler tam difjicUia negotia debumenl, incredibUe videlur, mtllo id veterum usscrenle. Tum Auctor, inqtise di.ri S.Atlonis verba Lalina resumens, mnrgine paninx 429, iUo citalo hxc habel : Deinccps tantus inter iitrumque firmatus est amor, grediar in numine Bomini ciira scriplii terruptu opus de scriptis dictorum discipulorum, ac in etiara de ahis gestisejiisdr^m B. Jjaiinis, liabitis ej: ex B. Andrcx et S. Attanis, archiviis majoris monasterii Vallisumbr^sie, traditis Florentiffi raihi quantus inter amicos carissimos et esset germanos. nteriiios solet Septembris ; anno Domini mccccxis de mense ac etiam ex aliis gestis, habitis ex scri. 34 Hatcs fontetn filintionis. a Locnlello primum sic niis dieti mona-terii S. Bartliolom»! dc Fossato. . excogUatx gralis, a Petraccio maijis ctiam gralis indiiclx, quasi seU nec ipse Hfc LoCfftetlu.\ . . .Sad ut dubitationis occasiouem subtraliam, li^ec accepliK, et in Leitiones MarlyroloiiiiMittttliuiqueofftcii Soanensis per sirieula qu;e describo, quibus mihi niauifebto, quia e.K scriptis auciori- Vallumbrosanum institutum pridem : bus sint comperta, superius raauifestavi discipulorum I). etiteium suorum, Pisto- qunrura nomina sunt hsec ricnsis ; Acto, qui fuit fiiit am[)\exus tenuisseiHUdcbrandus. Quamaiilem fridcml facit HUdeJudi iterum Lectioncs Monasticam vitam profes- brandnm. sus, coenobium S. Benedicti in patria suu extrii\it Abbatix fundatorem Episcopus ; et D. .Andreas, qui .Abbas nu»nastei-ii S. Fidelis Struiuensis ejusdcm Ordmis x sub iustituto Vallumbrosano, quod pridem atnplexus fuerat, deinde profectus in Galliain in monasterio Cluniacensi permansit. Vallisuuibrosje. Romac anle ergo, adliuc totus 32 Eijimus dc 3. .\iidreayam ^uontni prior l^iit Itis niniiinnlo die Mar- jucenis ac peite puer, f^allumbrosanum inslilulum lii, discipu' cti elnum. 13. dolnimiis prxcUiruin ejiis opus de SanJoannis Vita modo nuspiam reperiri. Sicut tainen Arialdi nobis amptexus si esl csl Hildebrnndus. aunum MXLVi, amplexus Sancti, S. et a Marlijris Fitri, ab eodem \eliciter conscripla, insiituti unquam. Atqui nuliim VaUumbrosani monastcnum eo secuto Roma hatmit : quod liabel danda xxviii JHnii, ; hoc seculo antem nunc iccle sub esse tilulo S. Proxedis, primum mclxx, subduxit eecte- emersil in lucem ita speramiis iilam quogue alicunde VaUumbrosanum si ca:pU circa annnm prodituram po.ilcrior e tenebris, prius qwim siib manus noslras lempus qundringentorum annorum venial Jaliiis. Isle aulem Andras, vivente adhnc Sancto sua sumpsil, ex Ontiplirius siis Pauvinus inlibeUo sitb itepriecipuis Vrhis Fundutore no }M.\.%. (Jorebat, inexpugnandisSimoniacis, vidimus adejiis B . Aan- edito annum 1370. De monasterio Soanensi ejuidem disciputo B. rialdi Mnrlijris apud Medtolanenses adjutor sicuti j'im fidciis, .\.q\.o, Natalem el circa tlrril) (quod a lumjuvene fundulum fuisse itemopriidenter crediagens privtaudatns Didaciis dr Franctnslib 8 pag. lefert aequisitionem T/ieusme xxii hujus mensis Maji, mortuus anno jai,X)t. mclv, 233, adexlremun Joitnnis xlulcm toci luitc Itabitabant el primmn natus, nuUa : ratione potuit vivenlis sancli illis, suburbani de Calvetlodicli, quein : EremUx puiici disciputis adniimerari sed sua accepU ex ac no- tdd a-iificp.tu pavtatim Abbatiupne- miratiin ex B. Theuzone, uno ex primis qut usque ad dicln, anno denique .Mrcccxc\i intrn civitatem translaUi annum hic vero iion M^icv dicitur citam propagasse, nc nonnuUa de vero Tiieuzo, esl, reduclis eodem Eremilis. non Cnm atilem tiujns locis Vitii S.incti Piitris mandasse lilteris. Hic meinitiil Oidacus, obliviscitnr annolare, quod Soa; Uildebrundo, sed Gregorlo Card. congressum adscrlbit. prout fjus verba alleganlur ex veteri tra^tuclioiie Italica Valtuinbrosano, non Hildeljraudum,se(/GregorinmCardiualem nominal,cui res stiperius narrala usuveneril : pro 5110 si Hildebrauaitni .MCCLX existenlc in archivio nasi/ patria famosi monachi Hildebraudi aidil ettradUionem incolnrumesse, [nnin scripturassiibanmim MDL incenilio dicU periis^e) sit quod sua pnescnlia locum aUquondo dignalus quidpinm ipse S. Joannes : el credemus de dum me S. Atto coiistitiLil, ratus per aitlicipationem id fecil coujectura, vocari iniiti. fundaiore Hildcbrando nil dtclurum fuisse,si vel subotfecissel ? eminm (jV&^,or\Vim, ex proprin eaque solida: cum Gregonus Papn in profitealur.quod ctum corporeis oculis non quidem Ciacconius, lus, Oidoiitus, viderit Sanunqnnm. Jlphonsits VitisPonlificum etCardinatitm, 38 Universim vero, quod ad Cregorium Papnm VII, et tanlitm FaUttmbrosanis Sanctis adnumerandum, attinet, prx- propter alin fatus Didacus ttb. 9 page 293 nliamcnusam non assignal: lieneftcia, yiwm^obsequii et gratitudinis, qiiia S. ejusquerecoijnitoresa.npltficatoresque Viclorellus, Ugitel- Joannein Gual- proantioiAL^w, in quem incidisKet congres- sus iste cum S . Joanne,nuttum nobis exhibent CacAintilem Gregorium. Sedcumcertumsitynuttosabiismedioisloirvo prailermissos,quorumnotiliamnoa fueruntassecuti, qiiod vel sola bertum canonizavit, et primumOrdini Cardinalem eodam plane modo. quo dedit S. Petrum Igneum Ordo Vallurabro.sauiis conservat honoratam memoriam Victoris Paptell, similem eiquam retinelBea: probat ; supplemenlorum idenlidem adjuitctonim copia nibil obest quo minuscogitemus, sub Alexandro revera : torum suorum ; non pro ; cultii saiictitalis. sed pro ille obsequio gratitudinis fuerit, qui noviler propterea quod primus Papa 11. inter Curdinales fitisse Gregorium aliquem, necdum atiunde noliim quod centum post annis non discernens S. Atto, malc supposuerit Hitdebrauilum Cardinalem, diclum in Pontificatu Gregorium. verborum 33 Interim mnnifeslam contradictionem , natam Congregationem .\postolicis Privilegiis communivit. Sed lianc piam, inquitUle. ethonestam consuetudinem non satis cognifam habeiites exlraneorum aliqui, vitio nobis iuounsiderate vertiiiit attribuentes ipsam desiderio iinmodiapud nos persoco augendi numenmi illustrinm nariim. Bonse sil animx Scriptoris, candidissimi si; Atlonis et Localelti, cum ipsiusmet Grsit grafi Inulis anos, sic i-a-iilirun', uliuim m-i ullerms f.iUndi /'ir qwim romproliiire nrr ri}o eon- tulo yallum- iguorantinmpatyatvr, ncc aliis obligntionem viducnt VallumlirusauiOidiuis t\tulumutlribueudiiis,quos,quincon- sullum pulo. lorum facerr iii ei dare in oprrr niislro, el sumplus hrosahls Junji fatclur, rirluUtram genealotiirx arlinri.-,, piiruin ftrniis suetx Prv{i-R^Umisv\muloi}isi uon ab&que cjusmodi tit\ilo fuissi' adavrijitos RCivnt, fiirsan radtrihus ni.rx. 'il appeUare mnlunt, propti-r pcri- cuium ambujun.' nwdi qux ncc p: siijnifuulionis m vulijo, tilulum i'jns~ cia GenroUirji^- hrriem. Licrn: lamen verlioindicarr prxlrnsir a PrlracPrawumil illr, Aldohraudrficam acccpti.sr; , ehendere vnlumux ucc imitati Murhjrologw et .^ntj/j mn Lectionibu& lecilari peCoufjre^alio npprnel Francorum Rrgum slrmninle ,,,,,, in eadrnui^ie . Do FuniJatorls hul , ticiit J^etracciiiis, fiiluhm frei]uens uiinten Ilildfbraiidoriuu, intleiiue eo secuin lantitiis uotiiliurihiis ^ j^^^^ (.„„,. debemui, Imril; scd liuhemus r.rptirt viam ejrpedilam commndam, ad inha-renles quo rotjttomrutu ftrmari cm- iicrtt Coitso- das iunumeras Iriras, iis, itohis otjrrlas s.rpius s,z- pcrunl, Aldobrandesconim cognomen fitium i'»lu>" : proanno ^';|™^,,^;_"^, piusq III' ottjicicnitas ah qt,i itotenl quoil aiilem ucnxxL-viiI produril qarmilam Hildcbranduni cl contmnuion vocitm in vuigo u.suritalarum atcepluini. eos onines Stiuetos uon pro{erainus suh lilitto .mi Ordinis, qnos itti tiuxcumque vationr ailscrihendos ipsarum mnjorcs a-slintacri iinl ; qtiosque in propriis cuique Ordini Ofliriis ptivttlim sic Irilnii, TheuMuis berti aiino qm Cotues Soanensii sitnut fllium Comilis Tiiscix soancnsls, Marcltio, ijetiu-rii Willam, malrrm S. Joaiinis GualFattumhrosanorum ftindaloiis; tl BuiiizouPin. Dcccr.i.xxix Contilem Ptlittanensem ac Soanenii iudutgel pnlius iieqtte qunm ntan- sem.pairrni S. Giepoi inler se fuerinl dal licctcsia. Sicut aulem et amici.ssimus nohis I'e- Snnrli ttli dtto, Pmia; VII adroul consottrini Jthos el Puntijrx. F.x : eamOem Iruccius, neque Vtitlunttiitistiiti Monactii,qttntum hnspinttrtttiti nttjttlo^ rtiieinporro lioni.mxe Pelr.tccitisfacil nasci Pesiderium, excxtsntioucm lio li!'eitili Ittttlrr nos otlnl usos carilalrqnr gru- Comilein Suaurnseni, u tiun tjeniius silS. Pcirus Igneus ''"^' """^,"^ eliam apud atio.s simiti iJt mrnnnintius, uon succensrhtiul htc r.tptitui :sir oploul ulii ntthi, qtiia .luam ca\u }>rX' menlrm quicmnque Rrligiosi ipsi, vel tendimm. nos btthennl r.rrusalos, qualirs obsqne sni Ordinis liluto e.r Ordine /^atlumhrosnno Cardinalis, ttelunclus aimo jj p,„j p, MLXXXviii. f/*(? vul /^i7'ri(«u'/; ('( Aldubranda, maler Brntardi Cuiritmtlium: S. Bcrnardi, c.r coilem Orditte Episnqti Parntensis ct agimtts de atiquihus Sanclis dr quihits ex an- Cardinalis, /rfuucti anno Mcxxxiii, die iv Drcemhiis. Ila ille. tiquousu, vet c.r i ccenliori Congreqalionis sucra' indttilo. ,llia deinle .iclirmatis rjuslem parir, S. Gual- Otlicium rccilani bis niinns cerlus esl lamquum drsuo quando cxiitoralusque est. tilutus i..le nontin berti pateruum genus duril a quodntn Voltis.Pesiiii', e.T Scbiava, Coinile Qtioniam vero Liinqohardonu.n Rrtjihus orlo; Ber{ttt ah onmihus sjtcrttnda ea moderalio, qua VatlumhrO' nardi iicro 5nnf/i, c.TUlierlis; fumitio Rirordanus sattos Pnlrcs luc lcclnros confiditnus; convcniel ut talis atiiquevotunl) nb autiquis cenlius Romuuis propagalii, lieel ve- oniissiouis cau.stis siibiiHle relircnntus, frrentlaK invitos vrttl cogrre neque ad eas proquisqunm; ne postea qtiam nomen sil, ejtisprimo, qui srculo \ bulio sil iilartim Irarlum ab Ul erlo oliquo nominis vi.ceril. Prnes nsserloies pro: eas prolulerimus, scro pceniteut imi>orlunilaii^ maleconsittla', lom anliquarum origmitm Pctracao vclinlque fttissr. eam qua-slioucin vumqunm Don inolam con- incnmhil ilocitmenla profrtrr, quihns Sanrlorum itiMm\& Giialberfi el Gregorii VII proressio a Comilihus uensihtts, el cognnlio Ira iws Unmn addidrnm, quod, titsre jam nd Soa- pradunt postutulis, veitertl ritsiolu Ptncidi Pollri lam propiitqiia, probentitr. Nam Vattuml.rosani. nescio quid noro' priihnlionis pultirens, quiid liltenler in quidquid sildrsancio /Itihale, quem nobiti genere nutum Apprndice past Tonuim 7 dnnda e.rpen: eilra conlrorersiam esl; de Ponlifice vereor ul Pelracciiis dam, forie el quatenus polrro elium seqiiur quani nmtc itsque proiitdr dicta bac- aliud fundantenium huhueril lii : ipswn ad Aldobrannalus lenus aceipiunlurrtlra priejudiriuntsenlcnliie,nliqunndo 1 descos trabenili, quam quia genus suum rrfrrunt od itte etius, sii faclmn, comprobanda^. midcbramlos Soaniv Comites, Soana' aulem dicilnr, el Hildfbrandi esl )iOTHe/( in bitplismo tiilil. Sei §. V Slomina SaiicU (iencalogicum, cjustiue novtrm uon sttnt, ea nonnna, quse Principihus familinria sultdilos, oi'(liiialio E|)iscop;ilis iuter eorumdem inluilu f'e'jueulori suorum quanlmnms iguohtlrs, Dominorum, tiut alta ex ijuprrion Parngraplto sapr diss. j-Jhhas Pclraiciiis, ibifas J'etiuccltts tnibi inemoraltts Rrveren- rnttsa. de stio Ordinr sitnul ar S. Gre(/c gorio nan sohim niereri bene sluduil, qutid e.rptiralo jiim srnsu 38 Cnrtlinotis Baronius ad amtt,m 1073 nam. 18 Hildohrando yoi» elt'clo Poutiftce arlurus, cum di- F quod nYii Oid. Vat ipsum Ituic inne.iurril, per addilionrs faclus xissel, Sianeu.^sem, alii Seiipn>em fuissetralauyltutu lua,l}rosani, ad Romanx Errlrsia: Marlgrologiunt et sua Contjre- diiut, {(juoiitm senletitias fnrite coucttii,bil. cuni nuclore gntionislSteviurium. ft.vrnlc ficutlales sthi iu his iimi itms. etdif- Fas'oruni Scnen.\inm,qui Srnensi diliore Soaunin conlineri intettigcl) maqnas snperure facienie CariUuati ISano.cu. buinili loco natuni asscnl, parente jus Judicio irmcommi!,rrol sacra setl tinines ii( Riluum Congrrgaiio; iuienttit, fabro : qnod it'noniiniie. inquit, cuiii tausa adversarios liac etiam ingcnii alqne sludii sui nervos Ofliciis eiobjecissecon'perirrus: ex parlemagis ex liis lau- Sanciorum, novis ad .psitis iustaulinm doiia- dandiisessel.quod evidentiora rent veri cat; .'Vposlolaliis iiieo elucesce- loruin genus, quum ctarissimum fuisse, oslendrret; ip- signa; siquideni Ajio^t('lusdi- sosque inter se, uon spiriluali mogis profectu simites, Videte vocationein muiidi elegit Deus, vestram, Frades, quoniara ; ^iiam prosapia cainati conjuttctos. Srruintns ergo tnte- iiou inulti poteutts, noii iniilti uobiles siiiit iit sed qiiaj stulta hrosorchivioritm,slemma eorumdem geneulogicitm le.Tuit quod ul liuic loco inserercni olnixis a nie precihus rogavit; Florruliux uotililalis judieia e.iptorttre cupiens in noslioopeie. iulerim coiifundat fortia. el igiio- bilia inundi et conteinptibilia elcgit, Deiis et ea quse noii suut, nt ea qiiie suiit deslrueret, ut iion glorie; dum suum luci ptirui Trarlulum labulis tur omnis caro lu con.-.pectu in qito piodurli.' veleriirr instrumrnloritm com- cum alioqiii eju-^. Hiec .'\postolus supeibe nimis respuat buinaniis f.istus tdquit rl ud prohriurvriiius gruduum siutjutoium.qitoadaflinilalum .\on eral nohis dies yisix Itiiidrm vcrlit Htrvttttts, illiim natalis litulum. quo Diius filio, filiuir. suiiin bomi- ncm^ el rtmstingutnilalis progrrss'is. neui factuin viduit insignire. utfabri .\dduiit vf ro ista de fabri i'cl filitis diceretur. lum propiuqna prwto .ynj,, qnnin sibi prrsua qiiod cuin puer lude: dehal ista sciileiis Petrurctus, mxilitm i'irtiuata sett nunis ad pi^des iiatri.s, lipnadolantis ex rejectaneisseftbuiienta illa ah hinc decem impressioneprimi Tomi; Ituc venirclur abunde fuil temports, vl priusqttam graeiitis, cum ne^ciret litteras. siiniil casii ttle suum feceril inte; rim traclalum ederct. lloc av.lem ciim non et Davidicum exprimeretur oraculuin. Doininabitur a mari usque formarit. quibus conjunctis illud ad VIGESIMA QUINTA aii Vs. 7"2, ^IA.II. 111 I) 8 mare; qnosignificaretur. mnnum pUHri fluctante Namine, ejus ire ampliss:mnm in niuniio au<*toritn1' eum in hoc qnoque secutnm morem dccessornm suarutn; adeo'ine Ponti{\catui ejus, tvnc primnm lucfioato cum Ai..Ta:.K n. p. tem. If(t B'in)ni>is; Atd : Hulium iiamiiiaUin Aititiirrm end'vi viio in /jfciiouihus 0{'~ iil CQ^pit csse Episropu.<, soiuin udscrHendo^i e.ssc aiiuos xi. s., dies xxvi. IIoc autem modo pracedcntiu-u ouiuium P(m!i{icu]u. Doi rntiouon purvx considnationis sempcr bcrtii.f Sc/liill'n,di f^irventissimus erat jucritetiam in monnslicurum Prxfeclnrarum collatione; loco nitlos, minus tumfu inusitutum eslad eas pruvehi etiam in^mo qitam \tirps nou iledcrit clnrUutem moriOuSy litt\'ris Epijcopi Galliarum pr.itiau^ grandi scrupulo permoveri ciKperuut, ne vir vehemcntis ingenii et acris erga Dcum fid^si, districtius eos pro negligputiis snis quanduque di-^outeret : at- mcrilis, aut conferentibiis. que ideo conimunibus oinnes ti. consiliis Regem adnr- Ofdinaim est 40 ,/ /^J7W(; Gregorii inlcrris Xulali, liunseo ad alterum sanctiorem in Calhedra, qiwm mnre. iuslilatoque majorum uniiue eum celebrassc duhitandum non f»t. Dubilari tumcn pnlesl, qno dic eum ceftbraverit, eo 4fuod Lumbcrtus Schu{J)iabur(jcnsis , iliius ips.us tempons sctiptor, orabant, ut eiectionom. quae ejus injussii facta essef, irritamesse de(;erneret: asserentes. quod nisi GreQorhis noWi Fibr. 0». 107 i impetuni liominis pru'veniro maturaret, maUira hoc non inalium nmgis qnain iii ipsum Regpm rpdunda- 1 adannum die {ut miaxiii. quo electus Pontife.c c.v Gre- gortua est, Maji ; (//c/V,(/;(W(/ Rcijis decreto hntictnr) x Kalondas consensum prxstofaiis, primnm Statimquc Rc\ a latere suo Eberhar. misit, qui RoinaiMs Procores co;ivf. niens, caus Pe- retur, mand.ivit. ab infantia iub aiis suis singulari quadarn pielate iHilrivit, et in givmio suse clemeu(i;e fuvit; nti untca >id Saxcuia Priucipes .^ciipstrat. Dominicam tamen cxpeitatum e.c mnre (uisse, quu Commemoiatio speciuiis S. Pauli agendn erut, contiuuato quodammodo fcsto iu 43 Nescio qnam procul aut prope Roma tunc Rex obfiieril, iulit commode vcritota adeoqnenec defiuire possum, ntrum infia decrin qitu' couciliantur illas liebdomaJes, iuter Electiouera Ordinationem- cum qiie (luxcruut, toties poiiteriutcommeare unutii, qnotics expcctaverit , donec pjst reditnm opus est ul Greqnnns Xatulis Apostoiorum, persuadet Epintola , eju.^ \ii prxdicti Comilis novos a Rege nuntios acciperet. Sed ne- Pcijistro per quam Gregorius, , in Pontifi'-em que id opus fui^se vtdeo : siquiilem prxinudata cx Vati- Romanum salutem die III electns Guiliehno Papiensi Episcnpo ipsomet cauo Archivio /Icta hnbent, quod altem die ub Electionc, in Domino Jesu Chri>to scri/^sit, apiid se ipsum soliclta sit mento pcrtractaus. aensu n pr:uqiiod si non faceret, certnni quod gravinros et niiinifcstos ejus excolsus nuHalenus impunit)s tderiret. Rem enjo sic qe- ^j. icns jiss. ded-ieta. beret attentiiis exoravit ; sibi esset, Apostolioam benefUctionem impertivit. o quo dic etiam ccpvit Ponttficutvs Nuu habiiit liic Poutifex in usu id, quud Cleuientem Papam Ilfctjcpisse, et Calesliunm Papam similiter 41 lllconstaiilcr vitlemus obseivusse, ceuium post luec annis, ui sui cpi.^-tolis, fama stam existimo, nt Gregorii nnnlios pvieaicunerit [nt ftt Eleciionis, enmquc seciH.c vcl moc secuturx Or- dinationis, eo qiiod Romauus pnpuiiis diiationem unllnm a..- annos iiumerarc. Poutijicatus uunos a luwneraret sul/scnbendis siiUcui in Registro ; videretnr pati velle [sicul ex responso Grcgorii nec aliarnm exiaul excm- pla,quibiis {ilenioriformnsubscribentesS. R. rii sivi' E. Scriuia- Comitem tnm forte raniibii.-i, satis inleHigitur) et EpiM^opis Gnllicnaix. qu/ e.v Bun/uulia et Lothnringia ii R-gLf Curia CunceHarii, iilum tt alios tempori^ chnracteres iis aderant, regix nuctoritalis ueglectum procerlo exutjge- apposuei e: pi oinile uon pos.^iumus ex dcnou.^trare. quod missus Comes sif ; quo diqres.w superveueriu: ; idem Grcgorius an torum suoi diicere sitsoiitus a um Pontifxcalium iniiium nunlii cum epistolis, faisi arguenles fiinam prxdictam xvx •/»"". Credcrc tumcn possumiis, ideoque nou expectuto Comitis reditu, missum mcndatum IIJ VITA S. GREGORII PAPyB , VII. A AUCToas D. r. tum ad Vmellcnsan Episcoimm. ut Ordiimtioni. Panlir qnoil liic sine marn laciens fw.i£ curarM inli^ritysr ativenenl citiiu forle i}tte bileui sustinens sibi hereditalis ablatae iiijuriam, iiiiqiiissimo et metiienfiffi ab T) potenti;e viro , flebilem Romam dcnma iiuam Comes /jo»; Elcetioiiem hebdomade, ail Rc.^em poluil rcdii.^se. Atin querirnoniam dBtiilit Ponlifici R^imano. Veruin hic, cum propterea sibi qiioiiua ilamnuin ab auirao irreverenti et infrunitn sul)Pundura formiilaret. etjusta senlentia misericordiam sublevare treprlaret justus ; Itoc niodo, etiamsi licx fnmiet inlima Germa- nia, polucrajil esscfacta omnia //nai nlrinnjue nnrrantur. Undi! aiitem Lamlvrtus diem PunliciUionis accepcrit, satis Hiltebraudus, quasi leo confidens, tentasset. sed cum priraum Pon- ignoro : ernis.\e, cerlis docimentis cnncici, quod tificemadexereiidiim ultioneni e.-icitareet confortare M. eum a pusillanimitate spiritiis nequa.„,„1;,,^ „,„. quam Iiberareprffivaluisset;sibivicem iUani miseri- VITA Aiiclore Piuilo lk'i-iii'ieileiisi, cordiajelveritiUis coramitli postiilavit. Qna protimis slernUiir: accepta. sentcntiam anatliematis in pra;donem dedit. Canoiiico At ilie, velnonhabens, ; vel erubescens haberevideri tertia die solito timorera tanti jmlicii cum exinde Regiilari. CAPHT A'()WiCT( [inore] exultantis val insultantis eqiiestrem militiam inter commiliiones ventilasset; subito fulminis ictu I. percHssus, veluti durus Pliarao, in stagno ignis ar- Hildehrandi, cl huic conformia ignis dentis siibmersus est. viiraculn circa ipsum oslensa. .\ctausque adannuin 1052. I Bitdetiianiiiis itur nominalus. mi Giegorii requievit p.itrem liahiiit nomine Gregorius seplimus. siiper qiiem vere prispiritus, natione Tuscus, a lioniciiin, et ipse. Hiltebi\inili 4 Interea vidit illud faraosum somnium, Pontifi- soniniat sdil calisexcellenliaietpflricaciaj vaticinium.qnod scilioet ex orc itaine.xoreejus igiiis exiret, qui totum miindum igniret; mam proitirc, haad dubiuni. qiiin ille ignis, quem Dominus, Jesus Christus misit cendi. sic iii lerram, ct voluit veliementer aosic iinpii interpretati sunt, Verum uon neqae sortitus ost in bnplismo vocabulum, non sine grandi raalignantns experli sunt. Nam quia Spiritiira praisagiofuturorum Hiltebrandus^enim.Tentomcfe veruacula nuncupatione, Perustionem signilicat cupidilatis (erran.-e, qnalem Psalmista sihi diiingiia- sanctnm blasphemaverunt, eumque in sf rvo suo arguoulem de pecoato, tnfernalem titionem vocaive:jiisti Dei iiltione, irreraissibili delicto obligati, perpetuani miseriam malign» appellationis inciderunt et nnirum in modum, qu"d piis erat salu- runt vinitus impertiri precalur, dicens Psal. ; xxv Probi iire renes meos et cor ine, Domine, et tenta me meum Apte vero in biiptismo datum est hoc nomeu. dicente Joaiine Baptista Marci i. Kgo quidera V09 baplizo in aqua in pcenitentiam: qni autem venturus est post me, fortior est me, cujiis non sura . : tiferum, impiis factum est raortiferum. Hic suceodit miraculum, non solum Eliffi, sed etiam justi Abel, etsapientissimi Saloraonis,nec non etaliorum Patrmn exemplis gloriosum, qunrura videlicet li- digniis calceamenta portare ritu sancto et : ipse bapiizabit in Spiipse Salvator ait qiiid bamiuibus illapsa Spiritus. e.st per speciem ignis gratiasancti snbliraatus in igne. De hoc igne Domino namqne auctore produceret Luca) 12, It:nem volo. nisi veiii inittere in terram. et specula .\postolorum Petri et Pauli, cum in uni"er- eloqnio jacula iit ardeat?Quoniam ergo vir iste ignito Domini repulsurus erat a domo Dei ignila inimici, non incongrue pra^tulit incendiiim sam terrain sonum eorum, R')gi<, et in fines orbisterraj disseminaret verlia eorum; moderni Neronis, scilicat q)i,arti Henrici erat, ciijus fiagitiis appellatione, quodexhibituruseratferventissima caritatis et veritatis attestatione. ' et facinoribus omnispr^dicatio veritalis.veluti ignis ureus, intolerabilis gravissimara contra se Christianis- :2 rarlis in j^nf praimonslrationes, ex quibus Hibeinus adhuc firmiores in eo divini fervoris eum quondrim hdiae assimilaviraus, persecutionera coraraovit: ideoque necessitate com- pulsus fugere de civitate in civitatem, prodigiis Prophelas cura forte Isidorum de si ortu et obitu Pri'phetarura legeremns. Ibi enim. meraoria non diviiia) fiillit, caput Eliae recens na'i globo simae Comitissa! Mathildis tutelam ad tempus expetiit. Cumqueapud eam in pace factus esset locus gux et ejus, et habitatio ejus in Sion, hoc est in specula ficanti so' ignis traditur illustratum;,idpra!signanduravidelicet asmulationis ardorera, quo tandein inflara erat recurrente temporuni rota, .. n....^..i ,..._ forte imminebat dies maxirae dedita Pontificalibus divinffi ' ' contemplationis , . ; p" '' , , , maiidus contra praivaricationes pe.^simorum officiis, quae nuncupari solet Coena Doinini. Reguin, atqiie seductiones pseudoprophetarura, Simili modo ex Gregorii siveHiltebrandiparvuli vesti- ergo celebraturiis, adiit Abbatiam, vocabulo d Hanc Noil bus scintiUse ignis visae sunt einicuisse, ad prajno- nantulam, sanctorum praedecessorum ejus Silvestri et Adriani patrociniis gloriosam. Ibi nempe sacrosanctis insistens minisleriis. cura jara sanctificationein Chrismatis, tandum sine dubio sancti zeli fervorem. quo et ipse consummaret igniendus erat contra gravivsimas insolentii)S Henricianae vesan'a3,etcontra iutolerabiles effraenationes Sacerdotalis incoiitinentiie. snhito ccelitus inflain- raante henedictura liquorem clara specie ignis. congliirificatus est antiquis Hanc auteinscintillarum in Patribus signo divinae ac- visionem saepius ostensam, primitus censis raonasterii tasse, Iste miral>itis eo Clunia- ceptionis, atque illiid B. Pater S. Majidus r fertur adnoJoannis Baptistae adaptasse, 5 Sedjam congriiuravidetur, miraculade igne in rairabili et itd ijus extinctione ignis finire, qu» in Chronicis preces pririignatnr; puer m.agnus erit cor.am Doraino. Denique ut ciinctas visiones ignis, qiia! de eo comperimus, sine intermissione coraraeraoremus; visa esl etiara de ipsius capite quodara teiupore flarama venerahiliuinviriirum hacoccasione legituraccidisse. ex('"?"''"': Cum priedictus Henricus Roman» hostili manu assedisset, etob hoc civitatis mcenibus ignem quodain loco procedere, ad fulci- exprcsiorera similitudinem reniur cnoperatione. Eliae, si ffitalum Verum sicut illud proplieiicae ; iiijecisset, ut populo a tutaudis propugnaculis ad avertenda combustionispericulaconverso, sineprohibitioneirrumperet; iutelligens hauc versutiHm fortis- increpatioiiis prodigiuia contigit in infantia ita iUud simus in pinxit; fide Chrisii Gregorius, Tibi-ris signum Crucis apail Apostolicaiexamiiiationis oslentum acciditin slate perfecta anatbema ab eo tutum conlemneni et, velut inunilantiam effuniieret, incendium protinus extinxit, plebemque gnacula defensaiida redire pra^cepit propu- 3 Fuit et in hoc aliqua simililudo Elia), quod coutemptus a quodain calumniatore, terribiliter vindicatus est Cffilesti igne. cura esset Archidiaconus antecessoris sui Alexandri; pauperquidam intolera- Nam 6 N )bis etiam redire placet ad commemoraudam pueritiam ejus, in qua avunculo suo Abbati rannasteriisanct-icDeiGenitricisMariEe injVventinoinoute, otiqiiannllu in ii:ciiastcrit^. ad VIGESIMA QUINTA MAJI. ad instractioiiem liberalis scientiaeetcompositionem moralis disciplin*. a parentibus commendatus, in brevi ostendit nienti. Jara il3 ultorexstitisse legitur suisauctuarii; ita etin diebus D spectabiles dores utriusiiue nutrivero adolesceutiam iugressus, protectus iuibi carnis ejusdemque Gregorii VII, B. Paulus A. PAOLO Apo.-tokis vindex enitiiit sui sauctificii, utroque BERNRl scilicet Apostolo cooperante suo operario. Hillebrandi ostinFrauciam, doniiturus petulantiam et raolestia peregrinationis et instantia eruditionis. ANNOTATA. a Inde post aliqnot snnos Romani rediturus. ocoult.i Dei prKparatione, moramfecit aliquautum temporis tum tn auta in aula Henrici III ; utqiiia subliraanduserat in cul- nizonem iwii versatiis mine Sacerdotii, profectus ejus manifestus lierot omnibus e.talta speoula regni. Hinc ipse Imperator aiebat, noilrum iiomen patris rectius expressit, Bohk sallem Boniims vel Bonitus Bonicus, icribendus eiat. scribeiis, qtii MS. nnmquam se audisse liominera, cuni tanta fiducia Verbura Dei priedicantem. Probatissinii quoqiie Episcoporum, reipnlilicie cousulentiura, ad- viirio ilialeclo varie nomen lioc saibiliir, Hiltebraut, Hildebiand, Heldebrant, et{suavioris pronuntialioiiis cuusa) cliam Hellebrand qiiod poslremum, : b Pro qiiia varie accipi polest. iiiimicis Greijorii cl miiledicis mirabaiitur in verbis gratiie, quie ore ejus. 7 Post liaec procedebant de studio perfe- occasionein dedil, ul infra num.idicitur, hitcrpretiindiln- Roniam reversus, cum Romam (lif, fernalem litionem quamvis Helle, nonsoLum suhslanuvc inferniim, ab Hellen in dcclive vcrgcre, sed adje: re- ctionis insiitiii-ot, et accepta divinitus talenta intel- ctive eliam Clarum siijnifuet. Nosler aiiclor, omissa. loctus atque operationis duplicare satageret, tor- prioris parlis elijmoiogia, in /MSftTiori ttrdcre aBranden, urere, : p3ntes domesiiens sensit inimicos, et illnd verctatis eloginni probavit; Uic. i siimpta, liie stelil Perustioiiem reddens est Nemo Propheta acceptus est in invidiae, et nja- jiatria sua. Proinde parcere volens aulem Braud, ardor, inccndium, litio. Hilt vero vel Held, ji(i/J!//ito(Heroem atque adeo Hildebr.-mduses/ ; j'jre:a caritatis fructura quserere, ingredi statuit in Ardor heroum disliiiijmtur a seu heroicus ; r/.r autem in usii onliqiio p iTtes Germania; et Gallias. Cumqne veaisset ad f .\quas pendentes, apparens ei in visione B. Petrus, q:ii e/ discedere Childebraudo, est siciit nec Childebertus ab clijferenlia. ^ Hildeberto : tamcn nolwiiis qiwlciius jara ascensiones ejus in Catliodram suam disaii- Childe anliqiiis Francis Saxonibusque, infantem, filium, el liodie adhttc piuebat, prodire iiinere eum ulterius proliibebat. Ipse Anijlis, .liqiufiiat etc. Ituli fere siite prohibeiur. tem fallacem existimans imnginem, a proposito non refiexit. Item secunds noctis similem asinrulione. Ililebrandum dininl, qiiod recenlior ususin Aldobrandum i;iso vcrltt. Porro qnx occasioneiijnci ardons, visionem praeterivit. Tum vero tertia nf-cte cum lumiine siguificati, mos ad dieiinlur de Eha, et apo- maximo terrore ingerens se facies Apostolica, graviter eum luiturura, si noureverteretur, intentavit sicque eum in Roraanaj Ecclesiae soiatium revocavit. 8 In diebus illis, mortuo o Damaso secundo. sucSubdiacomts ordiiia(HJt, (I crijkis siimpla, poleruut ejiis feslum 20 Julii accu- ratius ejpciidi. c JMajoIi ebiisse illiim Vitain diimiis : xi Muji, ubi oslendimus anno 994 uliquo fiterit. alqid anno : 1048 IlildebranItic Leo; qui, laudabilis viri prudentiara et sanctitatem ex corde veneratus et amplexatus, eiusper omniaconsiliasuscepit; et li ec eorum concessit /i nonus dus adhnc erut adolcsceus tributtur, sttb ejiis iluque qiiod S. Majolo distipulo vei siiccessore S. Odilonc diclhin h c;>rdia plurimum in agro Dominico spinis erutis frii- d Nnnantula in confiniis nicnsis fundala a ctificavit. luterea Subdiaconusabeodem Papa ordi- aijri MutincnsU et BoiioS.Anselmo pnmo AhhatQ,quidit(ivit riatus. monasterio S. Pauli, raiserabiliter desolato, illumreliquiis S. Silveslri, tttdirlum estndS. Anseiini prselatus est, tali priraitus visione confortatus. Ap- Vttam driani dte 3 Martii. Ihidem eliain I. liaberi corpiis Ha- pareus ei B. Paulus in basiltca sua stabat, ac palam ievaliat, Papae non scd III, ostendi in Clironologia mauibustenensstercora boum. de pavimento ac foras jactabat. ret, Ponlificia. increpabat : varet monasterium S. Cumque spectator otiosus assisteeum A.postolus, quare non se adjujussitque eum palam appr'ehendere, et tiuium Latrunculis enim Caraalimonia;, in diripientibus e Memiuitscqvcnlis Itistoria Bellholdits Constanti<' sis -i - ad annum 1082. f Aqua-pendens oppidiim dilionis Poutificisc in ler- Paull re- (sicut ipse faceretj ejicere. ritorio Urbcvctnno. format pania! subsidia tantnm g Damasiis h I" II creatits est die 17 Julii anito 1048, Aprtlis. p C languorem gulai, ut et inciderat observantia sanctitatis et re- et cuin sedtsset iltes^i^cxtinclus esl, utcredititr, veneiio. armenta, licenter ingredientia, domum itam S. Leouis liinc erat IX dedtmus 19 Vita S. Annus 1 uratio.iis fojdarent; etmulieres, in refectorio neces- autem i 1048. in famam paucissiinorum, qui remauAerant, monachorum dehonestarent. Eliminata saria ministrautes, igitur Hxc hubeiitur ittttstrata, Gregorii, a nobis lib. 2 4 Marlii nuin. 96. auctore Joaimc hiacono omni spurcitia, et recuperata victualium suf- congregavit liouestain multitudinem Kegularium monachorum quorum religione et diaciplina licientia, : CAPUTll. Miracula el veuerabiliter usque liodie pollet locus isfe. ft arcana luorum deliVa cofjnaseit. 9 Deuique tam siugularem ccepit liabere fiduciam super opitulatiuuibus precura illorum, ut, si quaiido nou liberaretur ab adversitatibus, certissimum ei delicti impediraentum esse quo pra^senti ipsius examinatione correcto, solito cursu liberatioiiein ejus arceleratara ferebat oratio. Beatus plane Pater, be;iti filii, quos inter ignorantia et impunitas culpse moram non potuit habere, sed exemplo quidem Josue prodita, in spiritu lenitatis, secunduin .\postoli prajceptum, castigata est. Si qui tamen, cujuslibet professionis fuei-int, majores culpas, et ma.xime ad immunditiam vol sacrilegium periineates, apud S. Paulum committcre gesla ante l'apatum. signum fieret, alicujus ; _lnterea spiritualis agricola, sanotus viilelicet Leo IX Papa. cousiderans et admirans multuin fructiim palmitis hiijus, eo quod ipse maneret iu Christo, et i-acius Ar- inter eos cliidiaconus Christus in ipso; dilatavit iu eo inan.-,ionem Christi per impositioucm Ordinis Levitici, et ut fructum plus aflerret, liomanie Ecclesite Archidiaconum insfituit. Post ha;c in partes Galliaruin dirertus, ita creditum nierito sibi Apostolica; vicis exhibuit officium, ut el misstis '" cuin qiii Apostolo dicere posset 2 Cor. 2, Deo 6«'«'"«. gratias, et semper triumphat uos notitiiE sua' manifestat iu Cliristo Jesu, praisumpserunt, mox in .Apostolicie reverentiie (honorem) ab exterininatore perierunt. Sicut enim, i B. .Vndreas Apoilolus prinii Gregurii tempore , per nos m omni sumus Deo. in iis qui bonus odor salvi fliint. et in iis qui pereunt; aliis quidem odor inortis iu inortem, aliis autem .odor vitic in vitani. odorem loco, quia Christi Maji T. VI 13 II m II A. P\ltLO VITA Primam GREGORII PAP,E ilis- VII. saiieodoris Imius fraf;ruiiti;imLu^iluest Galliurum, synoilali ot qnantocius relinqueret civitatem, alioquin peritiiri essent. omnes viae so- num, quajprima sedes (us>iiine suscepit. Dicto parens Abbas velociter rever- BEnNBI Simoniacum JSpiseopum Nain sicut Papa Kalistus narrare proclamatus est quiPseiulo-episcopus de Simoniaca Pontificalis (lam culniinis a-ccnsione seo quiaad finem perduci non consuevit, prima Concilii die, ; sus est ad hospitium, et ecce reperit cios repenlina duos morte prostralos. Ciimque liliert.ate. festinaii- tissime deseruissenl lnciim pestileiitias, pntitus sciscitandi rabilera .Mibas jam pereunctatns est vene- potuit pri.balio, in scqucnleni iliem leriiii |iriilala est. '. Iii- quid facerct ? silu iiiale cmsiius Quo se ver- rationem indixisset: divit. Levitam, quid vidisset, quod tantain prope et, quod prjEdictum est, au- teret Adaniante duriorem judicis nicntem nullo munere iiususestattentare, mm iluliitans se per hoc ora- 15 Tnter hsec, set, Romam proHciscens, il cum audisd contra Iiivasorem cural a Papaiu deponi. ardentissimuinverilatisamatorem ma^'isexasperare, mortuo Stephano Papa in .-Vpostolica : Benedictum querahominibus, ; quam taiii placare. Dala i{;ilur peciiiiia, oppilavit dara, ab iniquis ct imporlunis cooperante secu riiatis insolentia, tumidus crastin.c sessionis cognitori insullavit, dicciis: Ubi suat, qui mc accusabant? acciisalorum testiuin, et convincit, quam Canones celeravit iter suura rura in Tuscia, magis ac collectaque Synndo Episcnpo- Sede substitntum Jubens dicere Gloria. mc comlemnavit. Ad li«c zi^lotes Dei altogemitu suspiraiis, ctfrixorium cordis sui super illis qui enrnipti er.uit dedignativu gestusignificans, ait Credis, o l':piscope, Spiritiim sanad corruptorem neino : Bcnedictum quidein siincti Spirilus judicio condemnavit; Gerliardum vero. Florentinae civitatis veiierabilem Episcopum, commuui bono- rum consensu electum, zavit, atqiie i! Apostolicas II Sedi inthroni- Nicolaum nominavit. Hoc autcm ctum uiiius cuni '! Patre et Filiii esse ; subslantise et deitatis Quo rcspondente, Credo Uic inquit, Gloria post biennium defuncto, siiccessit Alexander II. 16 Hujus Canierarius. uomine Joannes, narrare soleliat factiim in semelipso divin* ciirationis ,E<)rum ad miraculum, per venerabilem Hiltebraudum adliuc morlem. .'irchidiaconum. Patri,et Filio, et Spiritui sancto. Ciimque hunc Versiculiim, ad coiiiinetulandani saiictLe Trinitatis fidem a Nicsenis Palribus bymnizaiido pndatum. et D. Hie- Nam acri ciim idem Joannes apud Tnsfebriuni ilnlore E roiijmo pro succeiitu niaso Papai h singulorum Psnliuorum Dafiilucialiter ciilanum nimis fatigaretur, commendatum, adorsusfuis- set;Gioria Patri et Filio, dicebat;sed, Spiritum sanctum uominare mininie valebat. Seciiiido tenlare admonitus, defecit mtssus, obticuit in in Filio. Tertio repetere per- Patre. Tunc demum pedibus est misso nuntio beatum viruin rogavit obnixe, ne pigritaretur venireusque ad se. Nec iiiora, quia boni nuntii honiinem csse cognovit. venire non renuit. At ille, nimio gaudio repletiis in adventu ejiis, traditis ei omnibus suis, commendavit etiam, humiliter implorans, ut Apocrisiarii provolutus, Simimiacum se esso pro- communem Dominnm pro se deprecari, intimis visce- siiblto snnan. fessus est. Qui mox. ut ab Episco|)atu depositus S|iiritui sancto, ac religiosos homines in idipsum curaret adliortari. dnni spondet Gloria Patri, et Filio, et personiiit. clara voce Tuuc vir Dei, domestica pietate ab ejectis Et his divinae cogiiitionis indiciis ferun- ribns commotus, tur nonnulli Pseudoepibcoporiim compuncti, raalas conscientias spontanea contessione prodidisse. et omnibus, se diutissime in oratiunein cum lacryniis absque verboriim strepitu dedit. Cnmpletaoratione, Comitissam, cuin qua idem injnste acquisitas dignitates juste diraisisse. 1:^ Joannesmorabatur. vocavit;eamque utrefectionem. te- Ideni veiierabilis Arcliidiacoiius Synodum pullura videlicet gallina^, iiifirmo prsepararef, hortatur. Cui renitcnti.eo nuit, cui Hugo f Cliiniacensis Abbas Hiterfuit:in iin OccuUam S. But}onis qiia Episcopum quemdam ordiiie judiciario deposuit. chum aileo quod longa debilitate stomainfirmatum esse nnn ignoravit, ut etiam raodo. Iiide simul amboprofecti ad flumeu quodd igitur perve- aute aliquot hebdomadascihum perciperefastidierit vir Dei responilet: Sine cogilotloncm redar^uit, nientes transvadabant: Ari-hidiaconus vero prsecessit Scias eniin, quod Abbatem. Trausmisso Huiniue, conver- sus retro respexit, et dixit :Cur talia de mecogitasti? Abb.is vero respondit Tune es Deus, qui cogitatio: tam festinanter nnn pra-parabitur, quomodo ipse desiderabit. Hnc ita res probavit. Nam sufficienter refectus, obdormivit soporatus, ac deomui illa va- nes horainum te scire asseveras ? Deus, inquit, non sum sed tamen, qiiie in animo volvebas aiidivi. Di: Mdissima invaletudine sine mnra convaluit. 17 Iterum virbeatus ad Ecclesiarum directionem a \'iJii imagi- xisti enini in corile tuo, me niagis Episcopum illura Domino Papa destinatus, cum inter multa bona ncm D. V. causa jactantia;, quam zelu Dei deposuisse. Perculsus Atibas conscientia tem. : Rogo te, inquit, per carita- opera quajoperatus est, Aniistitem quemdam, falsis criminibus impetitum, a malignantium caliimniii F Dei, ut edicas milii, qiiomodo hoc sentire potuisti? Quiaveiiienlemte. inquit, peralveuniflumi- duce Spiritu verit;itis eripuisset Roinam reversus, Basilicam Petri Apostoli, eausa oratioiiis et gratia; nis re^pexi. eT quasi Hlum tensum ab ore tuo usque rum actionis, ingressus est. ad aures raeas et alteritis : inde, hoc perpeodisse te, sensi. verticuIu:T', ut Erat ei familiare diad B. Marife Dei Genitricis iconera, 13 Altera item die. irforalione cum aiiibu, .\rcliidiaconus consistentem intra eaindem Basilicara, ante eam videlicet etpradictus distractionem Abbas Cluniacensis, ecclesiam quamdam iugressi fuissent; Camerarius Abbatis .ilans ad oratiouem, clam aliquos nunimos e inarsupio protulit, atque pro expensis tribiiendos in ile orandoprociileret, et plorando corsuum baiic effunderet. Igiturcum ipsain liac vice secundum ; consuetudinem facturus accessisset vidit, manu eccle- imaginem lacryraas stillare, et quasi quod dictu mirabile est, illacnjmancahmnix dolorem tem in se jaclatse mauum calculavit. Interrumj : eiis antem oratio; : suuin pro aliqua dilecti sui midestia significare. Ipse nem Archidiaconus inquit, agis, periiiittis. vociferando Exi diabole siam euni relinqnerecoegit. quod neque Urationem. ait, Inhuraane, orationem nos complere monaclii tui sciscitare, Tum Abbas autem repletus stupore et ecstasi, postquam satis in admirationem defixus est, lacrymis lacrymas ubertim revisit. reddidit: et supplicalione completa, Lateranense Palatium, salutaturus Domnura Papam, eti-ur id fecerim, poteris cognoscere. igitur .\bbas, invenit, quod Requirens nuimnos computasset. Qui mox perlati ad eum falsi rumomuneripateiiter ris excipiens indicium, quod videlicet pro Prxmontft Consequeiiter Arciiiiliacniius inlulit; Et egn teterrimiim spiritiiinante ip«um hoc idem simulare vidi. 14 Eodem itinere venerunt ail quamdam civita- bus pra;notatum justificasset Episcopum, dedit intelligi, quid in siiiiilitudo sacra imagme significasset condolendi. ejus, Veriira cuni sapientia, qua; ; eavendam ji^fli-ni. tem, multa mortalitaie liidc, labi.raiiteiii : iiiqua vidit An- lucebat in vultu rationem coepisset reddere in prffiseutia eranl, gelum Dei erecto gladio paratum ad occisionem. erubescebant omnes, qui sarii 1'jiis : adver- cum irent ad oratorium seciindum cnnsue- etjuxta B. et Hieronyraum, falsus rumor batur : tndinein, rogabatAbbatem, ut breviaret orationcm. cito opprimebatur, mordax lingua cito confodie- eaqne discussa rldenlem. VIGESIMA QUINTA MAJI. batur: quippe vita ipsius voce et exemplo commendal)atur. Inde cum pr^dicto more solito repeteret iraaKinem. converso sibi 115 Per idem tempns qniilam Pisani per- D t^ratia loco dicemus. noctnliant in Basilioa H. Petri orandi : cum -^ ^"^^ miracnlo, vidit eam arridere ecce vident 18 Sic tamquam triumpliatoi Ne aiitem lia;i^ miraciila, ile ipsnm Principem Apostnlorum iu ea- ^rdlatbina' dem domo sua, cuni hoc pr«destinato herede suo ''"'*' " '* deambulaiitem, eiqiie pra-cipientem, ut stercora quanivis de sanctis, videantiir: ""'™"'''"di- Joannes tamen inseiisatis relius, increiiibilia qiiidam Anachoreta, ex probabilioribus Drthoiloxnrum Patrum scriplis ficiem dare volumus, quiedam ex liis rautuantes exempli, quK contra hnjusmodi incredulitatem mm putainus invalida. S:c enim legitur iu Actiouibus septlmi universali Concilii, auctoritate primi.Vdriani versorum jumenloruin, quaj sparsim inibi jacere videhautur, iu saccum, qui comimis haberi cerneliatur, congererel, el dorso iinposita egereret. Et quiilem per hiw, stercora. luxurias et spurciti.as di- versoriiui hoiuiuuiu. maxime autein Nicolaitarum, etquarti Henrici patrnni eorumsiguificari, inpromp- narratur cereuin Papa; rollecti ter Ecclesia; reta, dicens : / : Narravit nobis Diouysius Presbyiu pra^senti tu est. Sed coram Ascalonis, de Abbate .loanne Anaclio- quomodo et iiortata, et exportata suo tempore, Deo aspirante, demonstrabimus. sint, ea acce.r.sum, Quia hic magnus genera- tione fuit homn, et ad statum Iioc suum i)eo placenlein ANNOTATA. a Cimi S. Leoiii de eo iniraculum asserebat: In specu, inquiens, senex sedebat in partibus Sochus, possessionis ab IX successissel se iii Viclor II, crealiis Hierosolymis milliariis i; ix lerme distautis. Imagi- 13 Aprilis aniio 105H, misstim ipse HililebraiHliis apiiil Gallias leslatur iiem auleni habeljat senex in specu sanctas et inteet semper Christum Dominuin nostriim. Qiiotiescumque igitur volebat quoquam pergere, aut ad eremos Inuginquas, aiit Hierosolyraam ad adorandam sanclam Crucem etsaucta loca, vel etiam in Sina monte oraturus, aut ad Marlyres qui ab Hierosolymis multis spatiis aberant (erat euim amicus Martyrum oppido senex nam, nunc quidem ad S. Joanuem Ephesum. nunc vero ad S. Theodorum k Euchaitam, aiit ad S. Theclara Seleuciam pergebat. vel ad S. Sergium Araphani) Dcsiderium Abbatem Casineii- meralw Dominae nostrEe, Dei Genitricis iii sem, npiul ilein Virginis Mariae, habentein ulnis ficlorem II Piijmm lib. 3 Dialogorum, et Pelrum Dnmiaiii Oimsculo \9 cap. 0, aptid quos Berlbnlditm iiitin. sequens narraturhistoria, .'(«/Subdi.aconiis appellatiir. Veriini iii/ra apiiil i et apiid Grtit- „ munilum Arcbiepiscopum Aversanutn Corporis Cliristi in Eticharistia, ciiur. 1) lib. 3 de Veritale Archidiaconiis di- : De hoc succentu, a S. Hieronijmo commendiito, Aitnntatis ad Epislolns prxvias utrique ad- eijiinus in scriptas, aiite edilos ante Cataloqosvelercsantiquortiin Pontificum, l ; lomum antto ApriVis pitij. iv. inconsnmp- pra^slruebat caiidelam et succendebat, sicuti habebat c Acln varia S. Hugnnis deditnus 29 Aprilis. tum reperisse. consuetudinem sibi : et ad deprecationem stans. ut iter d Mortuo I0S4 S. Leone IX. 1057 sttbslitutus ij//a fttncto dirigeretur ;dicebat ad Dominam, in imagiuem anno seqtiente Victor II. et hnic aniio qiti Domina, Dei Genitrix, qiioniam viam haheo longam ad ambulandum. multnrum dieruni spatium hahentem, de caudela tua curam habelo. et inextinguibilem eam secuudum meum proposituni custodi ego enira adjulorium taum comitem hahens vadam. Et his ad imaginem dictis, ejus attendens: Sancta : sticcesserat Stephanus IX, post octoeirctter menses Cltro- deressil e vivis. Hic, teste Lc.nne Ostiensi lib. nici 2 Casinensis cap. 100, inandavit, nisi iidessel tit iiullus a stio obitu eliqcrelur Papa, II,';i'r/(/ Hildebrandus. e Nicolaus a Januario aiini 1059 (ere us- que ad Juitium anul lOGl, eui tiinc suecessit Alex.an- abibat ;et proposito intinere corapleto revertebalur, aliquanflo der II, a qtio Hildebrandura Cancellis Apnstolorum Mnlmesbnrtensis, lib. bus vel ralus : quidem raeuse uno. aliquando vero duotrilms, uonnuniquam quinque aut sex inosic pra^feclum ait 3 de Oeslis ReErancoliirlensi. lih. gutn Anqlortiin, pag. f 107 e.c editione ordinatam et ardeutem, iit eam aditeragendura egressuius sinebat nuraquam illam aliquando a semetipsa extinet inveniebat caudelara Hubenlur hax in Prato Spirituali seu 10 de Vilis Patrutn, ttuetore Joanne Moscho cap. 180. : ctara vidit. nequeasomno surgens, neque ab eremo speluncam. rediens in g Ibiilem niilliaribus fere viginli. Scriptnra vahcis Socho noininat, resqite iitiev ipsiim et .\z&versus clia (actas narrat. est nulem ad Euronotttm riis 19 Item ex eisdera Actionibus ex Vita^rS. Theo- yEgtjptant. F c Stc S. Theo- dori Archiaiandritae, ciim esset annorum illa qiiasi xii, dorvs a pes/e convaluit mlraculose facla est mortalitas ex bubone in villa, ita ut h Perperinn tmpressum Eucharetam. Consiile qux de S. Tlieodoro diximus ad ntam ejtis die 7 februa'•"§. 2. i et ipse infirmaretur pene ;id mortem. P-^rro detuBaptistae, lerunl euminniatoriam domumS.Joannis Imo Saraphas, uti dtcelur ad ejiui et S. Bacchi ad dictum quse erat juxta villam, etstraverunt eum ad introi- Vilain 7 Oclnbris. dtetn Consute notas Baronti Porro supra illum in receplaculo Crucis stabat imago Salvatoris Jesu Christi. Cumque ex dolore bulionis cruciaretur, repente de imagine ceciderunf super eum roris guttse et statim, gratia Dei. a dolore cnnvaluit, et tanus eflectus est, et ivit domuni suam. His exemplis, ad adstruendam tum altaris. ; k E.r .'Jclione 4 constat hiinc esse S. Thendorum Siceorum .\bbalem; riyiis ylctu vulde illustria iledimtis 22 Aprilis; sed ex sola versione Lutina, curata per Lipomanum: in qua cum hoc miraculiim deiit, apparct nec ipsiim Lipomanutn, iulei/rnm Griecum te.clum babuisse, firiem sufficere valentibus . ad noslrse narratioiiis quem rel ideomaijisoplamusinvenirt. Siiiictiis cil III dls- visioiie ordinem redeamus. 20 Igilur vencrabilis Hiltebrandus vidit visiouem, Apostolicse pietalis in proximo suscipiendas pra?signationem. Apiiariiitei Simnn Magus, tripiidi;iiis CAIHTlll. FAeclio ad 1'apatum et hanc secuta visio colume.l fiiiiwiiincos, ct exullans iii navi : et ipse sibi videljatur hx : murlji tUvinitus Oregoriu immissi sanati. illum insilire, etcoUuctandopedibiis subacluin insolubilibus nexibus vincire. Quod navis Ecclesiam significel, rarus esl qui ignorel : aljlati, iKjri in qua nimirum Si- mon M.igus, anlc beati viri hujiis Aposlolaluin, sequaces sacrilega venalitale libere scilicet et impudenter emens ac venluserat. cens ecclesiasticas dignitates. Quomodo autem per athlelam Dei prostratus et alligatus sit, suo loiige laleqiie per suos 1 lunc electinnis ejus. post mortem Alexandri Pa- sano Blectto>••' ad religionem et justitiam Dei pertinenl, hostes opponant. Qiio magis nobis dolendura est, apuerilin satis nobiliter eJuc:itum vita) et qui susceptum universalis Ecclesi»regimeii in tanta dootum, atque pro merito in Arcliidiaconatus Hildebrandum videlicet .\rcliidiaconura quem arandousquoin sempiterniim. et esse et dici Gregorium Papani ct .\postolicum, volumus ct npprnbamus. Placet vobis? Placet. Vultis eum? Volumus. Laudatis eum? Laudaraus. Acta Knma> x, Kalend. M:iji, Indictione XI. 22 Ipse quoque Gregoriusde electione sua conusqiie hodie honnrem sublimatiim, ; nec rite administrure, nec tutodeserere possumus. Celerum quia fidei et constantiffi virtutera (donante De" iii te sitam esse cognovimus difficultato, ) ; omuem, quain in te oportet, in carissirao S. Petri fiiio, " acrtbll tinuo lias misit epistolas. Gregorius, in Romanum Abbati Casin. Poniificem electus, Desiderio Ahbati Monastei-ii S. Benedicti moiitis Casiiii, saiiifem in Christo Jc*sii. animiim tuum de nostra et erga honores tuos prnmptissinia voliintate, iiequaquam dubitare voiunius. I)e Rege vern mentem noslram et deside E rium plene cognoscere potes quod, quantura in el soliciCus Doinino sapimus, neminem de ejus prie.senti ac fu- pro Rege fiduciam habenfes, coiistantissima itidem dilectione, ; adofe4cenle. tura gloria nostra, ut nuntiiis clesiEe aiit snlicitiorem, aut copiosiori desiderio Dominus noster Papa Alexander morluus jus mors super est : cu- noliis pra?ferri credimus. Est etiara liiec voluutas omnin viscera raea coucutiens, peuitus cimturbavit. Nam in morte quidem ejus Ronianus populus ciinlrn raorem ita quiececidit, et vit, et in niaiiu me primum obiata nobis super his, qua; Regiae opportiinilale, per niistros ad pipfectiim Ec de et littnorem dignitatis suae pertinere nostra consilii fra^na dimisit. ut arbitramur, paterna conveuiaraus. ejus, eum si dilectione et admonitione filiter ; evidenter apporeret, ex Dei misericordia hoc provenisse. Quod de nns audierit, non salute Unde accepto consilio boc statuiraus, ut post et quam nostra gaudebimus quani triduanum jcjuuium, post Litanias tiunsin, eleeniojjnis couditam, multorum orafulti aiixilio tunc certissime stitia, nosfris sibi lucriiri poterit, si in tenenda ju- diviuo monitis et consiliis acquievit. Sin ve) stafueremus qnod nielius de clectione Romani Pontificis vidcrMur. Sed siibito, cum prsedictns Donii- rn (quod nnii nptamus nobis odium pro dilectinne ; omnipntenti autcm lato, nus noster Pnpa tradereiiir, nrtns in Ecciesia S.ilvatoris sepulturse pro tanto lionme sibi coldissimulandu justitiam ejus, contemptura nnn Den, ; est raagnus tumultus populi : et ita eX aeqiin reddiderit inierminatio, quadicilur, MaHier 48, 10. fremitus, et in rs. 68 3 me qimsi vesnni ; insniTexerunt cM Veni in altitudiutcuih Proplieta possim dicere nem innris, et terapestas demersit nie; Laboravi clanians, raucie facta; sunt fauces mere; ef, bomo. qui prnbibet gladinm suum a sanguine. super nos, Den prnvidenle, noii veuiet. Neque enim libenim nnbis est, alicnjus personali grnledictus tia Timor legem Dei postpnnere, aut a tramite |-ectitu- l'». 51, G fremor venerunt tenebr». Sed quia et super me, in et contex£runt me diiiis pr.i hiiin.iiin favore recedere, dicente Apostnhi Gal 1. lectojacens valde fatigatus Si hnminibus placere vellem, serviis Dei non esscm. xi. 10 satisdictare nequeo, angusfias meas enarrare siipersedeo. Te igitur per omnipotentem Dominum DataRomce, iiNm. Maji, Indictione 24 Post qnara luEC, Poiitific.ili benedictione confirmatus, sibi rogo, ut suffragaiieos Fratres et Filios, quos in accepfus fuerit ad exeinpliiin Evangelii F Qin socrifican' fi cofuinbam insislcre C pncei ejus Christo nutris, ad exoralidum Deum : pro me pro- Pater vulis. coelestis ostendif, quoniam mysteria, qitsabspriidenlibus, vnces, et ex vera caritate invites implorans qua me quateuus oratio, liberare debuit. ne iucurrerem pericuiiim, condit a sapientibus et revelavit par- Nam duo rdstici, non improhabili curiositate Pontilicis in Lateranara viderat. sallem tueatur iu periculo positum. Tu aiitem ipse quantocius ad nus veiiire tion pra^termittas. qui quantiim Rornana Ecclesia te indigeat, et in prudentia tua fiduciam halieat, noii ignoras. (1 ducti, cum adventum iiovi diuecesim comperissent, ad videndum eum tnutuis cohortationibus instigati, ad ecclesiam properint. Dominam : Quo cum tare ab Agnetcmlmperatricem, et 6 Rainalduin venerabilem Curaanura Episcopura ex nostra parte saluta et qnantumerganos dilectionis habuerint, nunc ut ostendant, nostra vice fideliter obsecra. Data RoraEC, IX pervenissent, invenerunt eum, jiixta alMissarumsolennia celebraufem. Quem curiose inspicientes, omnes motus corporis et gestits ejus diligenfi animadversiotie notarunt. Sed alrer eoruin velut in ecstasin raptiis, vidit columbam d de cnclo Kil. Maji, Indictione undejiina. 23 Gregorius.in Ronianum Pontificem Goltifredo Duci, salutem in et electus, c descendere, humeroque Gregorii dextero insidentera alisextensis caput ejus velare. t;ompIelo vero Cacalici rostrum, quo retracto, unde venerat, illico reversri est.Sluperai-tus igitur novo miracolo rOsticiis, atque post paululuin ad se rever- Doinino Jesu Christo. none, columba collum utsibi visum est, protendens, : CWItredo Duct, Grafa nobisest la.fi(ia tua, quairi in litteris tuis de promotione nostra te habere coguovimus; nOn ut hoc aliqiia causae nostrcc deleclafio faciat, sed qnod iminisit eam ex fonte tio, sincera" dilectionis el fideli raenle derivatam esse, non dubitamus. Nostra eniin pronho- sus, ad propria remeavif. qua; tibi ceterisque fidelihus piam de nobis existimationem et gaudiura adminisfrat, nobis interni doloris amaritiidinem et nimi;e anxietatis angustias 25 Sequeiili nocte tres viri, hibitu decoro vultuque splendido, ei appariierunt quoruni unus, ve: id revelure alio vUo stitu succincto canicieque decenfi, in picturisviiiecesolebat) sibi figuram Petri.ut monitus, alius vultu expressit : generat. Videinus eniin, quania nos solieitiidn cir- splendidiis, statura procerus, in admiratinnem ; si- cumsfat ; seiitimus, quam nos suscepti oneris sar- mul et timorera convertit inspectorem tertiuin, cii- jus VIGESIMA QUINTA MAJI. A jus qualitatis esset, 117 A III nnn adeo curiose qusesivit. lia;- Proiurle affabilicir sitans, ille honim trium, quis esset diu tandem canum ilkun sermoneagi;ressus, esset, vel : qiiis nostraj moiiilia trnctavit neptis su.-e : idcirco gratiam, quam habuit, ainisit. Sed nunc. qnia pceniteutiain de pecoalo sno pereait, donum Ijicrymarum reoipiet. 1'MLO HMII. major quo censLTetiu' nomine, scisci- Hinc admonenuir illius dicti : Bonum est a quo responsum, quod Sol vocaretur. accipiens, insuper ita increpatus est Quare uon autatus est : uuntiasti Gregorio. quod heri vidisti?Ille vero perterritus, nihil se vidisse testalur. Oblilusne es, homini. uuilierein non langere. 27 (^uadain a->|jite, qiiaa Roma." Immanis corporibus valde contraria est, duin idcm virDei iiiaximis per inlegram hebdoinadam mstuaret febribns ap; lieipiird cidein febrini imiiiittit quod colunibaui heri interMissariim snlennia requievi.sse super humerura ejus videris? totamque visiou^ui, utvideuat, sibi retexiiit. Deiude praerepit ei, utquantocius adGregorium iret,"quia eadem die iude erat transituriis, atque ex ordiiie ei visionnm inquit, paruit ei H. Dei Genitrix semper Virgo Maria , atindignationem osfenderet, ventrem' cjus maiiu versa percutiens, recessit. Deinde per alferara septiraauiim adeo debilitatus esf, ut respirare que, ut euin. qiii cxitiim ejus prsestolabantur, illa, vix sentire recitaret. ifemgitc ac iertia, Mane facto rusticus. quid ageretdubitans. posseuf. Fiiiila bebdomada diei rursus ad eura Beata atque visiouem illusionem esse secum pertractans, consHii Dei Geiiitrix, hora sibi videretur, quasi quemdam ejusdem accepit, quatenus si sexta, accessit; qiiasatis loci religiosum virum adiil, et liter se liaberet, et si quid sibi visum fuisset intimavit. Id autum ex illo haic visio fnissef, : lare dignaretur Dominura obnixedepreoaretiir, iit. secuadnac lertio ei revequod ita rusticus devote pere^it. ilern poenarum luisse ab eo sciscitatur. Cui ilU respondit Doniina piissiiua, ut fibi videtur. Tuin leni manu, quasi corpus ejiis perungens, ab oculisejiis evanuit. aiUmc r! aufcrl. Mox illo, vesfiiKenta sua, fpiasi es.set, ail ecdesiam pro- Secunda preeibus igitur institit. nocte coramonitus. obnixius praicepit ei uniis, Tertia vero nocte, cura iidem viri : qui aderant, pra; niraia infirmitafe minus sanurn sentire a?stiinabant. cessiiriis hi. .\t ille. nil requirente; terribilius solito se ingessissent mali se B habere alfi"mans. extorquet ut vitam aliquamdiu vellent differre, ne duhitaret, quod jiissus fuerat, Doraino Apjstolico flenuntiare, ac subintulit Si tu, cura prope fueral, jussis ut. si : vestibiis se inJuaut, atque ad ecclesiam perdiicant. Quo facto, in etiain sacra tantum sanitafe recepta cniivaluit, ul Missarum soleunia publice in ecclesi:i tandem Grfjo rio ipsi indicat. minime obteraperasti, necesse est, fe post eundo laborare. Sed ille. certius adlmc aliquid ab his elicere gestiens, dixit Ego quidem rusticus sum et iudoctus, quid mihi iu siguum dabitur, ut a tali persona credatiir? Unus eoriim, qai nostris Salvatoris sequenti die ceiebrnret. eum longiu.s : 28 Infer liajc quanta oliedientia tanto viro exhibenda foret, Hermauno tuiic teinporis Cai-dinali, seJ postmodura / Brixiensis EoclesiiB Prajsuli, di; inoliedieiis Greijnrio divinilus nitiis ostensura est. Nam cura veni-^set, ab eo ad mensam qua- increpatui, I tautura solebat pro ceteris loqui. diceb:it HiEC dices Gregorin, quod etiam ipse verum esse cognoscit : dam dievocatus non ribilis ei qi:iBdain species : nocte insequeiiti, terapparuit, eumque vehe- quouiam accedens ad altare, quod eodem die cogitavit, apud omnipotentem Domiiuim irapetrare raeruit. Rusticus ad Gregorium perveniens, secretum ab eo petiit et quffi itineris et laboris ejus : menter inciep:ivit, dicens es contumaciam Datliam et Ut quid, miser, imitalus Abiron. supersedendo causa exfitisset, fideliter insiuuavit. Ille vero beni- gne subridens, acsignum praBCugnosceus, rusticum, tantre legationis ninitiuin, ad sua regredi stolica benedictione permi.sit. illi superbe respuerunt Moysi ad concilnim vocatioiiein 7 .\nexcidit tibi, quanta raillia millium iii iiiferno demersa sint propfer unins Protoplasti inobedienti.im ? Fe- Gregnrii ad cnnviviuin iuvifatione. sicut cum .\po- stina ergo ad .satisfa' tionem, si eviulere cupis debiiit tam rebellibus ilamnatioiiem. Itique inox. fisf, oppor- 20 Alio quoqne Amissam iacrymaruin gratiam c tempore, cum maxima detine- tunitas d.ifa provolntns est pedibns clementis- retur corporis iuflrmitate, quiedira neptis sua ad simi Papa; : nec mora, veniamirapotravit Uicrymosa Itbet eum visitandi gratia venerat, et qualiter se contine- siipplio ifione. ret, inquirebat. Tum ille, ut nepti super :r'gritudine sua animum levigai-et, monilia ejusdein manu tenens, an nuljere vellet, requisivit. Post. reccpta sanltate. dum solitis orationibus incuinberef, nec recordatione pra'teritorum malorum, neo spe futu- 19 Nunc Gregorinm cindant cura de dui miraoula sanctitatis per : B. Mf/n dm ab rlivinitus facta breviter assignare hisforize ne codem ianaii/tir. forte ingressis nobis silvam densinris ex- memoriie. Quodiim nainque tempore, C rorum bonoruin, aut cluilamus, nulio desiderio, et ut breviter con- modoad hoc. ut saltem unam la- more sacras manusablueret. ipsa aUutionis aqua. iust.ir lactis f.icta. jegrnm quemdam, cum fide recuperanilse sauitatis earn in nsum sumentem. coufestim ab scgritudine liheravit. Item, cum incomitatu glorias Matbildis delitesceret, etrabiem p-rsecufionis, de qua posfhac plenius dicturi sumus. declinaret; cryinulam expriraere valeret, pertingerepotuit. Diu igitur moesto aniino revolve.is, quid egisset, quo delicto Deura offendit. qua denique culpadatam sihi compunctionis gratiaiu perdidisset; fandein temperato viros qu-idam die vensrabilis ei, moerore, id coiisilii accepit, ut religiosos Mantuanns Epis:^opus indicavit q Hubaldus quod cocns ejas. secum in jejuniis et orafionibus ei supplioare Doirino deposoeret: quatenus multa prece recuperans, revelare dignaretiir, pro qiia noxu donum illi, quod pridem liabiierit, sublatum sit. Quod congrua devotione perartiim est. Completisitaque duarum hebdomadarum vigiliis. je- nimia infirmitate prffigravatus, de lecfulo surgere non valeret. At ille, necessarii cntnmutationem non habens officii. cum fidegrano sinapis comparanda. transfulit monfem infirmitatis. et crevit in validum gratiasospitatis. Eadein qnip.ie linra. qua jiibentis junin. ef corpnrali disciplina, pius ef velox auditor vooem iiudivit, surrexit, ac necessaria prjeparavit. desideriumcordis discit Id sihi tribuit ei. Nam cuidamiiinocenfiet simplici viro Beata Dei Genitrix invisione apparuit. ANNOTATA. qua.rti maler Agnes Imperatrix, eo imrmoriem rjubeninculii regni pacifm est momlo sed poslea Principum innidiu, videns filii anide.rata mum ase. nversum, discessit in Ilaliam : el per medium fere anni spatium, >i/ loquilur Leo Osliensis lib. eique praecepit dicens : Vade. et dic Gregorio, quod a Henrici posl viri : accidisse quia neptis tetigeral, cnm egoillum inchorum InondubiumquinVirginura) mannm elegerim. ipse e confrario aliter qiiam deberet egit. Novo sitare I)ei aufein permofus coepit: el ogio Gregorius. raagis hae- intentiusque orare, uf apertiiis sibi esset, misericordia, quid eidein. cui siipra, sanctissiina Domini in ostenderet. Iterum Virgo Maria mater snmnis apparens. inqiiit Hiec dices Gre: ac proimle ea b Videtur 3 Chronici Casinensis cnp. 32. Casini commorata est, m iunc iln e.dsienlem snlulut S. Gregorius. Rainaldus, tunc exiil, gorio; quoniam ipse contra gravitatem instifutionis Casini fuisse. Eum S. Gregonus UH S. Giegoriiis consoluttir epixtola ^20 A, r.\tLO Bt.li.Mll VITA libri S. GREGORII P.\P.E criiuina VII, primi, anno isla Ijoni de Ecclesiis suis radicitus evellere, siupienti dafa, in iiua (ricis. mfmniii lihro (i ilici.r Agnelis Inipera- qui.lenus pastoris merilnin apud Deum valeas Eidem qmwlam (079. elinm scripail Indicliimc obiinere; et Romana Ecclesia de lc, sicul ilecaris- 2 aiino siinofratre, et studioso cooperatore, dcbcat gauilere. f('f/.')OH»'?;/rj c Gottiirediis seu Goilefridus, Harlmtus 32 Qua vero contumaciaprjcnominalus Episcopus dccretis salutaribus tiiveril, irKSenior, LothariiigiEu Mxons; primo bosuni, JH.S Duilani.f.r Tuscia Dux, dnaa iiabnit gua ginuit Godefridum Giljet cii- resiiltaveril, vel polius insul- cjtisdem in- sequens Epistola prodit. Gregorius, sertus obedientiam cl B. ]il:tm vidu.im, Comitissam lioloniic, ViU.m dedimus 13 yJpulis. Dein dnxit anno 1054 IJonir;iciiTustia'Mairliioiiis, qnn' IJcatrioeiN, viduam eidcm Boiiifndo ante gennerni Matliilddeiu Marcliio- nis^am rl scu Comitissiam. servorum Uei, ottnni Constantiensi Episcopo, salutem et .\pnstolicani benedictionem. Perlatum est ad Nos de Fralernilale tua, quod satis invilus et moastus audivi, quodque si vel de extremo (.'liristianae plebis inenibro ad audientiam nostram defeiTctur, severiore districtioris disciplinse censura esset procul dubio castigandum. y/hiiuid simile eidem Gregario posten Cnmii conti- gisse nairat Leo O.-tunsis, lib. ^ Chronici Cnsinensis Cum enim, Apostolicaau- acrttcr obJtit-fjat cap. 34. c Anno seilicet sequenti 1074 .rgrotavit, ae se a morlo qun convttluisse iniiicut Beotrid ejitsqne {Uix Mathil- di, epi.-^ioUt 9 lilri ^.scripin xvni KuUndos Novewbris, sanctorum Patrum scnlentiis incitali, ad eliminandam Simoniacam ha?resim et pra?cipiendam Clericorum castitatern, pro nostri officii debito exarsiraus Mnguntino Veiierabili Arctoritale et veridicis ; dolet scQ\ pci-iculosomorbo cmer^ii^se, ac serva- chiei)iscopo Confratri nostro. cui plures et lale disunt, lioc obedientiiE luniad soliciludincm pene naufragantis Ecclesia:. f Hermannus, nive .Vrimariiius, ani .\nnanus. />/vorc spersi Suflragauei munus in- junxinius, ut lam per se qiiam per coadjulorcs suos linc Comidssx Mathitdis clectiis cst Episcopus Bri.rirn- Rnrnanse Ecclesias incnlcaret, ; Decretura et universo Clero sisnnno 1090. ftudinsius inviolabiliter tenendum g Hubaldus .v/rc UlmldLis. cri-alus Mpiscopus Muntuunus nuno 1082, sed ab IJeurico Rcge puUns, eliam e.rui degelnil cumS. Gregorw. proponeret sis Tibi qiioi|ia', cui plurimus Coiistanlien- E os/cndit tiu' Episcojiii Clerus et pfiptiliis amplissime (lilata- tus, ob eamdem causam speciales litteras cuderc, pttuiinem pettlcatus, bulla nostra inipressas, collibuit, quaruin fultus au- CAPUT Grcgorii Decretales IV. lipistoUr contra Siino- ctoritate tutius animosiusque praereptis nostris obtemperares. et de sanctuario Doinini Simoniacam liieresim et fcedam libidinosse contagionis pollutio- 7iiacos et fornicarios. nem lel expelleres. .\posloIicanaraqiieB. Pauli pra>pol- SicuH rimis fuerat itercora ab ecclesia agere. } in auctnritas, qua fornicatores et adulteros cum nni lempus exigit, iiliquot Decretales Ijeati Prse- cetcrisscelcralis conniiinerans.diffinitanisu.T. jussionis bulis Epistolas, contra Snnoniacos et Nicolaitas a senlentiam subjicit, cum ejusraodrnec cibumca1 : Galliam atque quid Gerraaniam transmissas ponere, silii pere. Prastereauniversus EcclesiieCatholic-E coetus, et subinde. velit saccus ille stercoribus aut virgines suiit, aut continentes, aut cnnjuges Cor. refcrtus, quem supra quippe Pis.anis visura commemoravifacere. quicumque ergo extra hos nis liniites non Ires ordines reperitur, nius, aliquara, ut promisimiis, cnnjecturam inter (ilios Ecclesiae, sive intra Christianaj Religio- Dcnuntiatio regularis judicii, pr.fdictorum hscreticorum eisque faventium concutienset coercens igDominiam, non stercora absiirde videtur comparari sacco ; iiumeratur unde et Nos. sivelcxtremuin laicum pellicatui adha>rentem liquido cngnoverinius, hunc velut praecisum raemlirura a Corpore : continenti quem videlicet vir sanctus quodammodo speclavit errore, : dorainico, a Sacramentis altaris, donec pojnileat.arceiiius : portavit, versionem eorum, synodali dumEpistolas mittendo, conquos notavit, diu palienter ex- quoinndo ergo sanctoriim Sacramentorum dislrilmtor vel minister esse debet.qui nulla ratione exporiavit auiem, quando pertinaces in Harum OKonem sic Oltottt Cott),litttlien' consensu ab Ecclesia separavit. igilur Epistolarum prima nobis occurrit, ad potcstessevel part.iccps?Sed illaBeaii Papa?4Leonis nos impulit auctoritas. qui Subdiaconis iiieundi oonnubii licenliani proisus abslulit. posteriores sancta! Constantieusem Episcopum directa, quae servus scrvorum Dei, cretum B. Leoiiis i(a se liabet. Qund deRomanae c Ecclesia; Pontifices, 31 Gregorius Episcopus, maxime Doctor eximius ; Gre- »i scfibtm, Constantiensi Episoslolicambeiicdiclionem. Iiistan.'\l tia nuiilioium tuornm, leslinanlerredire vnlenliiini, non permisit m s frateinilati tua-, quw in Romana scopo.saluteniel dileclo in Christo fratri Ottoni, gorins, ilaprolege sanxerunt, ut deinceps tribus his Ordinibus Ecclcsiasticis Sacerdotibus, Levilis, el Siibdiacoiiis, S.vnodo constitulasunt, seriatini inlimare. Hajc tamen necessario libi srribenda fore arbiirati sunius: sintproCuin autcin haec nmnia tibi observanda, Pastorali providentiatransraitlerenms tu, non sursum hibila. ; viiicula conjugalia oranino Ncs, juxta auctoritatem sanctorum Palrum in ea- dedisse, ut hi, qui per Sihoc est, intervcnlu pecuniEe, ad aliquem sacrorum Ordinum gradura et otricium promoti sunl, nullum in sancla Ecclesia dem Svnodo senlentiam ninniacam ha-resini, ut qui mulierculis se junxerunt iu flagitio persisterent, et ; cor, sed ilenrMini in terra pmiens, praedictis Ordinibus fra-na libidinis (sicut accepiraus; laxasti qiii O necdum duxeruni tua interdicta non timerent. irapudentiam! o audaciain singulnrem Videlicet I Episcopuiii Sedis Aposlidica decreta conleinnere, Chri.-tiana^repiignantia ct ulterius prscepta niinislrandi indicat qttid ff^crfvtrit quoque, qui Ecclesias dationepecuniai' obtinent, oninino eas perdant nec dfinceps vendere vel emere alicui liceat. Sed nec illi, qni in ci-;niine fonncalionis jacenl, Missas Illi locum habeant. sanctorum Patrum convellere, imo vero ipsum Rocitaf : prajceptis contraria ac Hdei desacratiore loco, et deCathedra Pontificali subjeclis ingerere Quapropler tibi Apnstolica auctoritate prfficipimus, mam celebrare, aut ut secundum ad proximam inferiorcs Ordines mini- [primai slrare altari contra Simt/niacos et forntcattcts: proxiniaa debeant. Slaluimus etinm, ut, si ipsi c.intempl.res fuerint nostrarum, imo sanctorum Patrum Constilulionum, populus nullomodo [Qu.idragesima.] Sjnodum nostram hebdomade te omnibus.qua; praisentem exliibeas, tam de hac inobedientia et Sedis Apostolica;contemptu, quarade tibi objiciunlur, eorum offioin recipiat ;ut, qui proamoreDei et officii digni- tatenon corriguntur, verccundia seculi etobjurgaFraternitas tione populi resipiscant. Sludeat igilur tua, se his nobis cooperatricem canonice responsurus rf. 33 Hic Clero et populo deraandat, ne in obedienti Episcopn obediaiit, Gregorius Epi.sco]ms, servus i(lc>)i Jnrff- m servnrum Dei, Clericis ribus, cat Cteio et Laicis exhibere, sicque in Constanliensi majnribus et mino- Constanl. Episcopatu consistentibus, Christianam VIGESIMA QUINTA MAJI. Christianam legem ililigentibus, saliitem et .\postolicam bonediitiuncm. Misimns Fr.itri nnslro, Episcopo vestro Oltoni, lilterasexliortaldrias, pei' i|uas pro nostri necessitate officii Apottolica auctoritato iiijunxinuis penitiis illi, 119 iitSiuMMiiacam luvr.^sim et castitati'in e! sentialur :sienim ariolandi peccatura est repugiiare, et quasi .scelus id.ilolntriiB iiolleacquiescere, V .ri.o soia obeBKnMlI, dienlia est quir tidei nicritum possidet sine quaquisque couviucitur infidelis, etM (ulelis esse videatur, . ; ile Rcclpsi.i sua excludoret, vigil.intia Clcricoruin prajdicaniiam susciperet, scopali Hrmiter teiiendam Kpi- iuculcnret. Nam pro cxequemlis superioribiis iiisliservns servorura Dei, RikIuII.) Duci Sucviiu, atque Gertholdo Duci Caren34tiitis. .\d I.aicos, Gregoriiis Episiopus, sic eaiii imbis taiio, s:ilu(em et .\postolicam beiiedictioupm, PucUiiu c Sci.s'(»t'i.r EvangeliotE et .Vpostidicie liiterac. autlienlirariim iirai- inus, quoniam ct Synodoriim decreta, et exiiuiurum Doct..rum tiamo prudenti;i vestra miserabilem ChrisroniK/ite religiouis desolationem perspicaci niente cepta iiisiiiuant, ut eain dissimulare et negligpre, sine niagno anim.x- nostra> et populi Christiani iletrimeiito, non possimus. Sed : perpendit, quiepro peccatisnostrisin ea nunccxtremitate estpositii, ut iul',.liciora teniporanemn viven- Episcopus vester, ut nobis relatum est, qu». paternesiiaseramus porficere non curavit et ut non soluminobedientiiE, veruin etiamrebellionis oflensam contralmret, quemadmodum acccpiraus, palam Cleri.-is suis, jnssioni nostrte, iinnio Beati Petri, omnino contraria perniisit ; tium viderit, nec a lempcre B, Silvestri Patris nosscripturariMi traditione repererit. Veriim hiijus taiiti inali nos capnt et causa suinus, qiii ad re^entri dum popnlum animabus sumus. Ab eorum nara que pniicipalibus, velut aqiiibusdam initiis, subdiEpi.scopi vocati etconstituli toruiii boiui prielati, et pro lucrandis qifcriUii dc lipiscoponim ita ut qui muliercnlas habueranl, letinerent; non habebant. illicila lemerit.ate subiutroducereiit. Quod, ut audivimus, moleste ferentes, secundain oi ,'cripsiiiius Epistolam. i.ulignatiunis ei et qni vel niala veiiiunt, qui aut muiidanas dignitates, aut raagisferiiim spiritualesiisi-eperunt qui dum nihil aliud, nisi gloriain ot voluptates secnli ittobrdipii/ia, qnaerunt, queuiit. siiie siui et populi iii confusione vivere ne uostrae el omn»s ostendHutes, et idem priui-eptuni itera(o acriiis inculcantes tiim etiam ipsum ad Synomiiliis : Quoniam nialefactis prava sectantes de- sideria, et suib auctorilatis jiira per culpam ligaiit, : ab ejus absolvU obedieiilia dumR.)ma]iain qua< prima proximie Qiiadragesiraaj hebiloniada 1'ulura est, les lialiuerit, in etaliis peccandiper exenipluin fr^^na relnxaiit ne- advocavinius, nt pro se ra- queenira per igiioraiitiain aut iir.providi delinquunl. iibsiiiiati.uie Spiritiii tionem reddat. et inobedienti.-e causas, si ratioiiabiaudientiam toiiiis Conventus exponat. Hocidco, Fratrescarissimi, vobisinnotescimus, ut aninise vestrai saluti consulanuis. Si eiiini Beato Petro et sancta' .Sedi Apostolicai frnnte aperta re- sed pricsiirapdiosa sanolo re- sislenles, divinas qiias cognovcrunt leges abiiciiint. et Apostnlica decreti coutemnunt. S.iiint naini|ii. Arcliiepiscopi omuibus pugnans turn est, et contumax esse voluerit, liquido manifesquod qiii inatrera vel patrem inhnnorat, nullam a fidelibus patris et matris jure obedieiitiam exigere aut qua-rere debeat. Indignumest enim, ut qui magistrodetrectat subesse. magister anditoribiis quod p' quoniam in sacrisCanonibiis pndiibitiiui e>l iit hi, qui per Simoniacam hieresiin, li.ic esf, intcrvmtu pretii, .ad ali quemsacrorumtJrdiuiimgraduin vel officium promnti tpiTie vestr.Te, et Euiscopi fidelibus noMira essedebst, , - sunt, nullura in saucta Kcclesiaulterius ininistranui /oUraiitium postulet prueesse, Quapropter ornnibus, sicut pra;diximus, raajoribus atque raiuoribus Deo et B. Petroadliaireufibus, Apostolicaauctorit.iteprjEcipimus, si in obduratione sua persistere voliiorit, nullani ei obedieutiie reverentiain exhibeaiis, neque id animae locum habeant nec illi, qui in criraine fornicationis jacent, Missa celebraip, aut secuuduni iuferiores ; Slmoniacos et fornicarlos. Ordiiies ministrare altari debeant. Qu:e cum eos sancta et Apostolica Mater Ecclesia, jain a teinpnre B. Lennis P.ipw, siepe iu Conciliis tiiinper Lcgitos, tum per Epistnlas, in coramissis sibi plebibus, utpo- vestra; perniciem esse putetis. N-im si , ut toties te ab anliquioribus ncglecta renovare et observr.re jain pr;edixiuius, pra;ceptis Apr.stidicis voluerit esse coinmonuerit, rogaverif, et acceptaper Peiruin ctoritate.jusserit tis ; iiu- contrarius, ab omni Petri illiiis subjeclic:iis jugoBeati anctoritate absolviiuus jta univcrsos, nt ei fueril, cum adhuctaraen inobedicntes fpx^epperpaucis) (ara execrandara consuetu.Iinein nulprnliibifione ; Sacrainenti obligatione quilibel lis extiterit, ob>trictus, la stiidueriint deciderc, nulla distri- quaindiu De.i omuipotenti et Sedi Apostolic.X' rebelnulla eiiiin ei ctione e.st : punira quasi non attendentes pecciitum idnlolatrias quod scriptum est fi.lclitatis exhibitione fi.it ob- ariolandi repugiiare, noxius.Non jwi cuilibetpersonaicoiitra Creatorem et quasi crimen illis nolle acquiescere. suurn, qui ciiuctis pr.Tponcmdus est, aliquis dcbet Rom. Cum igitur Apostolica, imo sancti Spiridis eosijiie ec- clestse rebel- obedire; sed debemus contra sistere, ut jnstitia; addiscat redire. Deum superbienti re- raandata spernentibus, et scelera subditoruin crimi- lem se exhibe- saltem hac necessitate coacliis ad viam uosa foventibus patientia, divina ministeria uidigne a sa- Quanti enira pcriculi quansit cris arceri tteque a Christiaua lege alieuationis obedientiam, iiou exhibere, tractari, populura seduci intelligiinus; alio qiiolibet jubel. modo cnntra haic vigilare nosconvenit, quibus cura inaxime Apostolicai Scdi. sanctissiinus Lib. 35, ex dictis Dorainici gregis pra; cunctis inciimbit. Multo enim aiiinias hoiiiinum Beati Samuelis ProphelEe potestis cognoscere, quse Pap:i Gregoiius in ult. lib. melius nobis videtiir jiistitiam Dei vel novisreiedificare consiliis, Moralium quam una cum te, 10 procuravit exponere. 1 1 ea aiitem : sint vobis in legibus deperire neglectis. yiiapropter ad fide et ad promptu, scripta transmisimus tiinter sciatis, 1 Nos vobis novam non : quatenus indubidicere, sed nn- omnes, de qnornm et devotinne c.infi.liinus, Ucg. 5 sanrtorum Patriim doctrinain propalare, Hinc Samuel ait Melior est obedientia qiiam victim;i, etausciiltare raagis quain offerre adipem arietuiii quiiniamquasipeccatum ariolandi estrcpiignatiquam ; nunc convertimur; mgantcs vos, et .\postolic;.: anctoritate admnnentes, ut, quidquid Episiopid" hinc loqnaiitiir aut taceaiif, vos nfliciuni enrmn, quos aut Simoni.ace promotos et ordinatos, aut in crimine foruicationis j:icentes cognoveiitis, nullatenus recipiatis et liajc eadein, adstricli per obdien; re, etqiiasi sceliis idololatri;e nolleacqiiiescere ;obe- dieiitia qiiippe victimis jure victimas quia per aliena caro, per obedientiam vero propria iiriepoiiitur, tiara. tam iii Curia Kegis, quam per alia loca ef conventiis regni noiificantes ac persuadentes, quantura potestis, tales sacrosanctis deservire rajsteriis, voluntas mactatur, tius placat, trii Tanto igitur quisque Deiim gladio pra'cepti se inimolat, ci- quanto ante ejus oculos, repressa arbi- sui superbia, Quo contra ;iriolandi peccatum inobedieiitia dicitur, ut iliiaiita sit virtus obedientiie demonstretur. Ex adverso igitur nielius osteuditur. etiam vi, si oportuerit, prohibeatis. Si qui auler. contra vos, quasi istiid nfficii vestri nnnesse, aliqui garrire incipiaut; hoc illis respondete, ut vestrai.; et poiiiili salutcui nuii inipedientes, de iiijuncta vobi^ quid ile ejus laiide obedieiiti;!, ad iu>s nobiscniii dispiit;ifuri veniant. MO Qiiia vero (e. VITA RoJulphe filiuni, iul S. GREGORII PAP^. Sodoraorum VII. et tlico, nucpm etoarissimum snncti ranteiet Simonlnce accfptn Fetri rcligionis siiiritum deside- anhelare confidimus; unde nos consuluisti, Goinorrheijrum usque ad ipsius Ponin eo scilicet, fificatuin multipHcatiis fuerat nimis quod prKdicii haeretici eorumque fautores. nimia : D E«cli. quidqiiiil noliis perfectiusvisum est, ivd (orrectionera pretii te impendi eccleslx tuam tihi intimamus; ut quantumcmnqne peccandi lihertate effraenati, peccatum suum sieut Sodoma pra?dicaverunt neo abscnnderunt; ideoque nisi lirodisponendis in Ecclcsia Clcricis accepissc recordnris, aul iii utilitatesejiisdem Ecclesiie, si attinere ei^ideliir, autin iisus Dominusexercifuumreliquisset nohis semen in- corruptionis, quasi Siidoma fuissemus, et quasiGoRabenber- '^^' '< ^ pauperum expendas; ut nulla raorrha siiniles essemns. in to reprehensihilitatis niaciila renianente, inter electos regni coulcstis cives iidscrihi merearis. Da- 39 Hac fama genses Clerici justificationis instigati g, detuleriint ad aures ejus Simoniasui, S tiim I Rom;e, tertio Idus Januarii, Indictione decima cum introitum -\t Pseudo-episcopi contra^-ta lertia. / ;)5 manni. pretiosi ille, Item ad Lairos pro iisdem institutis. OregiiEpiscrpus, Si^rvHs servorum Dei, filio metalli et nomine Her- ^"«(^006"' minima pecunia peMs. vestimenfi copia, speravit Aponon ; Adeibetn Comitls ei tjus vsorls rius dilecto in stolicuni Christo et nohilis^inio Ciimiti Adelberlo, et ejus et rigorem muuerihus emolliri posse approxinians Roina?, exoravit venerabilem /( Hcr- k uxori, salutcin et Apistolicam henedictionem. Gratias mannum, Metensis licaj Ecclesia; Episeopum et Aposto- Deii releriinus, quud et laici et niidieres ad Sedis Legatum, qui tnnc forte societatein itine- Dominum mentes erigunf, et cultum religionis libeiiter intellectu capiiint et tenere contendunt. Nam illi, ris inciderat, uti se ad Dominum Papam praeiret et intercederet. Qiiod cuin attentasset, et hiimanae qui ]iroptor lucrandas animas Episcopi vocati et constituti sunt, ttsubditos suos verho et exemplo viara verilatis docere deherent, liii^ teinporibus se- placationisnon parvam miteriaiuaffbre designasset vir justus, excutere manus .'uas ah orani munere solitus. ut erat in conclavi suo positus, Spiritu san- ducti a diabolo, non solum legem Dei deserunt, sed uoii n irapugnare et oinni conatu suhvertere stunt. desi- Fac eum, si aliquam E coinmuniouem velitobtinere, in partes suas fidelium cto se inflamniante, respondit; redire, et monastica' regnliE districtum juguin pos- Quo minus niiranduni est. si ipsi inferiores Ordines a delicto obedienllam (H fioc ]'uncto iion prohilieiit, aiit quorum aut ordi- natio fuit hajretica, vita onini immunditia et nitendo subire; qiioniain. propitius sit niihi Deus, si domum istain niibi inipleret auro et argento. num- liicinoribus cooperta; qui, duin in senietipsis propria laitdal scelera nec crrigmit nec attendunl. suhditorum quoqne crimina, aut per negligentiam, aut timore proprije conscientiae, portant. ; quam, me consentiente, Episcopali fungetur oificio. Hoc it.aque modo et iste .Sinioniacns submotus est a Sacerdotio De quibiis recte per Fropbetain dicitur videiiut, et. Obscurentiir oculi eorum ne ANNOTATA. a E3:tut kso epislola iiiserla Concilio priino. dorsnin eoruin semper incurva. Quailli propler quidquid rs. 08, contra vos, iraocontra justitiam Rom» H garriant, et pro defendenda nequitia sua, vobis qui illiterati esfis ohjiciant; fia fidei sub S. Greijorio liubilo anno 1074, pituto 1 in Apoloijelico ca- vos in puritate et constan- vestrie permanentes, qufe de Episcopis et Sacerdotihus Sinioniacis aut in formcatiune jacenti- h S. heo episl.S^iadAnaslasimn Episcopum Thessntoiiicensein cap. 4, el episl. 'jO ad Rnsticum Narbo- busab Apostolica sede accepistis, firmiter credite et tcnele. Duta Romsevn Kal. Novemb. Iiidictioiie decima 3() nensem cap. c S. lib. 3. lib. Gregorius 42. 3 Regesli episl. 34 el eliani tertia. i epist. Ut iiullus ohediat Episcopis praefata stafuta eaindcmquc uitiversls iit- conteinnenfibus viis vel negligentihus. Ciregorius, ser- servorum Dei, omnibus Clericis et Laicis, in d Partes Henrici Regis fovet Otto, quapropter excommunicatus, in exiliuin missus anno 1074, et post duos aniios iu excommunicafione mortuus, et Basileas sepultus. Fla Cbronicon Constanliense a Pislorio edititm. cuhat. regno Teiitonicorum constitutis, salutem et Apostolicam bcnedictionem. Audivimus, qiiod quidam Episcoporuni apud vos commorantium, ut Sacerdotes et DiaconietSubdiaconiinulieribus ciimmisceautur, aut coiisentiant aut negligant; his praecipimus vosiiullo e f Edt epislolu 45 libri 2. AnMl075. p' modo obedire, vel illorum praeceptis conscntire, si- libri g Hermanno Bambergensi scripla est epislola 84 Verum quia judieio Sedis 1, qua monuit eum. ei cut ipsi Apostolicae iicque auctoritati Sedis prEeceptis non ohediunt, Apostolicx se sublroxit, ejusque bona ditapidavit, vil, et Simoniace Ecclesinm inuasit e.trominnnicaut sanctoruin Patrum consentiunt, eum Gregorius testante divina Scriplura, facientes et consentientes Sacerdolali officlo priuavit, scribit, ad Bam- par pa;na complectitur. Omnipotens et niisericors bergenses, el ei Deus, qui ultra spem, quia ullra meritum, miseretur et consolatur nos in omni tribulatione nostra, aperiat cor vestrum in lege, et contirmet vos in praeceptis suis, ut auctoritate B. Petri a ciinctis peccatis absolutos, vos ad coeleste regniim perducat regnaturos. Segcfndum Archiepiscopum Mogunlinum, Hcuricum Regem, el suiit Epistoia prima, secuntla, terlia libri terlii. Frusckiiis ait, quod tandem moSivartzachianum in Francia Orienlali, id nasterium esl Franconia, intraverit. Amen. b Hermanno Episcopo Meteusi commisernt S. Ita visum complcvit fle 37 Has Episfolas prosecuta est, ipso prajsidente ^generalis Synndus; in qua, sicut gesta ipsius contincnt, sententia anafhematis data est in oinnes Simoniacos et Nicolaitashajreticos, qui in erroris sui .>.jnodalihiis Gregorius vices snas in causa Episcopi Biimbergensis, ni dicitur citala episi. 84 lib. l . Eulem illi iti scripsit epist. lib. »3. lib. 1. epist. 2. et 21. lib. 2, cpist. 8. 6 et et steriore episl. 21. iib. 8, in quibusvaria committtt, in- secta inilurati. finitiiiiiihus Sanctorum Patrum deeorum statiitis scienter inobedieutes. apostatarumque perfinacia eis recalcitraiiles, studio et voluntale refragantur. Ecce sacct Decretalihus dicot auclorittttem Sedis y/postoliae e.ccoinmunicando Henrico Rege. CAPUT V. cus stercoribus plenus, eatenus arguendo, obsecrando, increpando cum omni patientia et doctrina portatus sed ex tuiic juxta ultione diviiii zeli exportatus, secundura ordmem quem suis ultoribus ipse ; Conjuratio in vitam S. Greyorii. Compreliensio el liberatto. Domiuus per Ezechiclem Prophetam ostendit, dicens; A sanctuario raeo incipite. Clamor uamque tjamveroqualiter iuiraioorum fraudes, tentationes, pericula, detraotiones, irrisiones, captiones, custo- dias VIGESIMA QUINTA MAJI dias 121 ; propter nomen Doraini ; postremn, qiialitfr. sicarios ponerct Mutla forliUr agens et Domini juvarainc cipes. et sustentatione patiens ooniitante suffragio, Apostolurumque Reges, Tyranno», Dur.e^ Prin, qui ab aumibus introountibus et exeuntibus. ex rebus, quaj rcrebantnr. prajdam caperenl. D animarumque liominuni capfivatores, vorato- res; insuper lu|)os, Anticliristi videlicet ministros, Arcliiepiscopos, E|iiscopos, et relir|uos; Ecclesiastiper 40 Qua de c:vusa PriBloctus frbis, e Cincius nomine. vir ulique prudens, carus Deo. et hominibns, (qui e 'sa- 33 quemdam Romx scelerotiiSimum, cos pervasores nequaquam tenus tam fortissimus athleta Dei snpenvit, silentiopra;teriie digminnlucimus: qua- non ut laicus, scd vehiti fidclis monachus, Deo serviensjustitiam excgleljat in oimiibus) qnadamdie ceiiit, eum et in cnrceris squall(U'ihus tanfum prwsentibus quam subsecutuns latro- sit in exemplun,, et pnpiilus saucfaj Ecclesia! olim nostium seculura fuisse cognoscat sub tanto taliquc Pastore prolapsum. Indecens enim et inconveniens esse vidttur, Iradere oblivioni Patris hujns laborem cu ; nem, ut dif;num fucrat, tradiilit Tandein iuterventu quoriimdam Nobilium Romanorum, pcrmiltentc hoc clementia Domini Papip, peractis supra sancti Petri corpus sacraiiientis su». melioiatiouis. datisq sque obsidibus etreddilaturri,dequaconfidebat. dimissus est. res, etiam profaiiarum cansarum memoria penes secnlapro forlitudinis exempln, fiat. Hujus quidem excniplura Eccle^iffi si tenaci memoria; tradatur, fit saiicts Tuno allatis arietibus, et niachinis, ferreisque malleis, fundituseslexer.sa: et sicUrbsaliquantisper quievit; et iniquorum factio, tiinorc inagno concussa. supplenientum, Christi fidelium ornamentutn.et inha>reseon prufanarumvcuietdctriine;,tum. Idnc excommunicattim, ci Hinc conticuit. Sed, quid luiser faceret? Quousque potuil, iniquos, licetlonge positos, timi per se quam enini jiistnrum [pugiiEe] iternni prima suiiipscre principia; hinc Ecclesiastica victoria et perpeluae felicitatis quodammodo per filium hereditas [propa- pcr suos nuiitids adiit. Ipse Uistravit Apuliam, Lucaniain./^Ducem Guiscardum. et cetcrus exooinraunicatos visitans; staiuitqnecuin ipsis ternpus oppor- f gatur.] 40 Fuit itaque quidara tandemque in gratiani vir in Urbe, perditionis receptum lilius, omninm hominuni sceleratis^imuset iniquissimus; cujus quidem memoria aerem ipsum commaculat: cui pro dulcedine perjuria, fallacias, lu- tunum, qnomodo Dominum Papam caperet et occiFiliuni vero sunni ad Guibertum liaTeticum Ravennatcm g diiexit. idem paclum conipositurum; sicque ad Kegein etiam sua; fallacia; destinavit littederet; xurias, traditio, , hnmicidia, , machinationes, susur, rationes eonspiratioues et convenlicula fuerant; fraudes, deccptiones quidquid virlutiessepole.st Palreni regio conspectui Compositis itaque hujusmodi demolitionibus, ad lenipus quievit; expectans niniirura opportunitatem, ut eum caperet, et iniquorum porepra!sentaridiim. ras, proinittens eumdem mimicum, sihi per cmnia [licerc] credebat; pater lurum etsocius perjnrorum, clypeus fallacis et liasta mcechi, pulo t*;ns, qui ad necandum traderet. Sed Dominus omnipocaptioiie sua munrium liberans diabolum galea linmicidarura et scutum traditionis, susurrationis, conspirationis, coloratio fraudis, risusquc : tegumentum machinationis, custos anxietas deceptionis, et crypta captivavit, Patris istiuscaptione et sanguine, Ecclesiffl staluin in inelnis prcvexit et filium iniquitatis : non mate conventionis ad cujus coiifugium oinnis haireficus omnisiiue sceleslus properabaut : puero suo nocere prohibuit, sed etiam propiis rebus privavit. soliiin 41 Prolapso ilaqiie fere anno, ministri diaboli in nocte ttvitatis. cujus ala velabat scandala, sub cujus terapus advenit. Nam instante festivitate DomiiiicaB Na- umbra Leviathan ipse tortuosns coluber dulciter et suaviter quiescebat. Qui ad augmentum lanti com- Nativitatis, con.spiratores suos, cum qiiibuscoirjuraflagitiuin verat, hortari cupit, ut ad tantum mente mercii turrcs quaniplures in Urbe conslruxerat; et postiiabitis tam Dci quam hominis iuimicitiis, quidquid ante suk pcrversse mentis oculos incentor madiaholus videlicet, adduxerat, peragere satagebat. Levia quidem sibi et duleia verba. sed in liliaB, prompti concun-erent, animumque aptarent; promittenseis inelfubilia, libertateni fulurara, quaestum siiie mensura, imifator per oinnia ; fratris et magistri siu diaboli qui snlius luorte Dnmiiii raundura sibi sirut scripium totum possidendum promittebal. Sed esf ; fiiie jaculaet absynlhium fuerant: quiadsui destru- ctionera quemdam suum compatrem occidit: in cu- jus domuni, reuondumplcnecnguita. perrupit, quam dum capit, capitiir; dum pra-dari iiicipit, pra;ila sit; et dum amhit illicita qu;e nondiim pnssederat, perdidit acquisita qus retinebat. Sic etiam isto, corde depreheudisset se tantis rebus expolianduni, fortasse quoque pacto a tanti sceleris perpetratione, amore siiarum rerura niagis (piam Dei, inanura retraheret. Sed quoniam illius, si etiam destruxit; et peiacto lanto scelere, in lurrim. quam, vivente patre suo Stephano Urhis I-^radecto, consfruxerat. se recepit. a Ad cujus facinns vindicaiidum vir Dei accensus. una cum adhuc vivente Papa Alexandro, maledictionis et auatheniatis eum conspirationc inita. p ininisler utique obcsecavit eum inalitia sua, qua suffarcinatus ince- vinculis nis, alligavit. Ille cum ad aiigraentum su;b coufusioquibusdam. quos sibi asciverat. Nicolao videlicet et Berthramn, ad perditionis filiura. scilicet Henricuni Regem, properavit et communicato nia; rem ad effectura perdui',ere conatus est; non tiniens, imo postponens animaesuiepericulura, alter Judas, manus in Dominum suum et Christum Dodebat, mini injecit. Prsesente ilaqiie fanta; festivitatis die, gnffi impietatis consilio, b htereticnm, Romam etpra?lia miilta, Cadaloum Parmensem, conductum. c hospitio rccepit; illius ob adjutorium, in Urbe com- ad peragendum Vigiliarum obsequia Pontifex, ut uios est, ad I^. Marife ecclesiam, quie. ob tantarum est, devotionura merita, Major vocata Clericonira et Laicorum niiniero cum parvo misit: cui solatium omnes hairetici Simoniaci jiro properavit. tant;e Nam posse imiiendebant.et per ipsuin sanctara Ecclesiam confundere disponebant. Sed haeresiarcha tandeni illo (/ morluo, confusus iste. pactuin se cum Doinino mos Urbis fiierat seniper, in solennitatis excelleiitia. onines ad eaindem ecclesiam coufluere, Sed. totainque noctem ilhim hjmiiis et laudibus intentos Papa facere, et fidelitatem jurare spopoudit. Quod pervigileui ducere. Domino disponente, 6t fecit: sed, qua; fides ei esse potuit, cui veritas numquam adhaBsit? Stabat quideni- propter siimmi Sacerdolis potenliam, ut pra'do ligatus sed quas poterat fraudcs aninio tenus perpetrare uon desi: ad evitaudain tantam ecclesiam tanti Pastoris sanguine perfundi ut niinistri diabnli aninius, inhians sui ad destructiimem, quie raale voluerat perficere ; possit, populus tunc convenire prchibitus ipso Vigiliarum est. Die 1°^J„"l^"^l nebat tartareus heres. Si quando enm venerabilis Pater Gregorius, ut a talibus pedera retraheret, hortahatur, in pejus quotidie siunn vertebat pectus sicque factum est, ut iii namque tantara iuther aquarum ipsa turri, quam inirie ina- inundalionem prufuderat, iit ipsuni priini temporis imminere diluviuni omnibus viderctur. Vix euira ahquis doraus sua; liraen linquere, vicinique sibi juneti cas;ini, si gnitudinis supra pontem S. Petri construxerat, viros necessitas aliqua exigeret, intrare, Maji T. ri 16 ne 122 110 A (luTii VITA eodesiiim uini longe .sitain, S. GKEGORII PAPiE VIl. iienclrare valenniiidi ele- P411L0 bat. Loquebantur enim quodammodo m'liTota itaque nocte signis tubisque sonantibus, aliquo portatibusque oinnesaditus lustrantibiis, ne eEnNni. nienia fiiturum scelus, et inandituin f,ic'nu.< invusa- giobant. tnnebrarum ii Sed qniil jilura? Adest nox, filius lucis aggrediliir mini.^trnm. Missis itaque exnani ploratoribus ad alios exqiiisitores venerunt ecclesiam ex quairdain sooietalem, juxta oaiiidem in qiia : Urbein ingenio, nuUum usquara vestisaue re dubia oiiinibusque ignorantigiuin patiiil coiigrebus, utruin vivus an mortuus esset, populo retiir e.\tra : gato in Capilolio, refereiitibus quibusdam ianotuit, quod in '|iiadam turri captiis teneretur. Tuucomnes ipsius vici habitiitoribus sibi asciveraiit : et nolantes omnia, ad notitiam scrulati fuerant. scelesti ille illius miserant, qu;e suam, loricis ponens ita, ut mdutnin, cum festinatione conduxil; ].H,-tp('ractaiii sive Je nece viitoriiim, seu de vivo Tunc lei^ionein gentes tulere voces ad sidera. 44 Veruin, ubi priinnm dies terris est reddita, cxpwjnat omnes inter se hortantes populi innumerabilcs ad iunim. doraum Antichristi vencrunt. Incepta itaque pngna est : sed pi-imo congressu jiars hostilis fugam arri- puit, porlnlo triun.pliuiii, qucmcumi|iieeqiiuin quis liabere iie quis coutra ipsos nieditarcposset, ascenderet : Tunc omnisque factio in eadem se turri oinni parle vallata- ignis appositus est; allatis, conclusit. tur insurgcre. Ventuin tandem ad ecclesiam est : dum ad Prxtepe Hlsxavt Papa vero gloriosus ctis iu l'ra:sepi positus Missam no- rumpitur murus, cunque machiiiis et arietibus claqne inibi conclusa fit Doniini populo pra?da. Nemo suuni periouluni vitaliat, sedsuiobliluspro posse pugnabat. Porro quidain vir, cum quadam nobili matrona, Patrem Gregoriuin secutus est, qui ei so latium aliquantisper fuerant. Vir nauique ille, twdio delractionis, et algore allatis calefpcit pellibiis, primani, sicut facU, pu.^que, docet religio, decantabat; corDoiiiiiiicum tain ipse, quam Clerus ejus relii|ui susreperat: vero qui aderant, eadem adhuo ; Sacraraenta percipiobant cum magnus subito cla- hibernalis pi.'desque noctis afljictuiu, ejus in mor. magiius et ululatus ex iinproviso intonuit, et ecclesiam ipsam iniplevit. Tiiiic undique lustrantes ecclesiam, evaginatis raucroiiibiis percutientes quos poterant, ad locuni Praisepii, quoPapa eximius residebat.convenerunt percussisque ibidem aliquantis. : sinu suo composuit. Matrona vero ipsa, foraento profliivio tabidara, illos medicami- nis sui, Patris nostri plngain, niniio sanguiiiis rosei E i/fti deplorando mulcebat effecta. ; omnesque pia ma- troiia ejus vul- Dei iniiiiicos, honiicidas sacrilegos acclaraabat, ims curabat, capHur, angulnni brevem Prassepii illis, Kegis etMalris truculentis inanibus intraverunt. Tunc injecerunt in eum manus, et tenuerunt. Quoruni uiins educto gladio caput ejus abscindere ruptisi|ue ostiolis iEt.erni altera illa nimirum Maria : Nam qiiemadmodum voluit, sed tamen Domino volente nun in fronte, potuit. Per- cussuin tanien graviterque vulneratura, de Missa nonduni et vulncratu.s finita violentis ruiit, caedentes et percutieiiles. llle vero, manibus abstraxeut agnus Domini vestigia lacrymaiido oinnium criniina perfereiis, lacrymis suis tantum Pastorem proluebat. Osculabatur illapedes Doraini Salvatoris, quo deinde lola cahsc autem Dei et Domiui put ad usque perveniret (aniuli priino biiptisraate munda, po4reino pectoris flens sua delicta, sic ista perfiiderat : abducitur. innonens et mansuetus, ad coelum oculos erigens, uulluiii eis dedit re.sponsuni, non reclamavit, non reluctalus est, neque ut rogavit. silii ardoreadusta, caput pectusque deosculans lacryrais devotissimae femimemorabile pectus rigabat. I iia; laudabile jecur I quantus tilii tunc caritatisardor in aliquo misererentur iuhaaserat? cum antc oculos tuos aeterni Regis mi- Tandem, exutuin Pallio et Casula seu Dalrelictis nistrum, iniquorum manibus male tractatum vulne- matica et Tunica cum Cainisia, auiictn et stola, ut fureiii tractiim, tantum postdorsum cuei ratumque prospiceres ; nec sataiise miiiistris, exore pudico sanctisqiie osculis, quffi pedibus luanibusque et capiti taiiti Patris feceras jain jusdam sacrilegi posuerunt. Ille vero, qui frjntem purgato, convitia gladio percusseiat, arreplus a da;nionio, ante ejusecclesiie atrium diu volntatiis est spumans, equusque ejus fugiens nequaquam ulterius inventus dem est. digna et maledictionis jacula subtrahebas. Verecredibile est, auimain tnain te pro Patris vita pouere velle, ettormeiita potius inexistimabilia percurrere, quam cito 43 Tanti fama mali totam Binc populi planctus perculit Urbera. nostri re. Domiiiuni captura ettam male tractatuin videPugiiabat manibus omniuin generosa virago, et Quis uiiquam lanta flenlium tantaque funebria narrare lamenta poteritV Sicut eiiim de Domini Nativitate Urbs ceteris civitatibus altius lari solita congratu- immodica; mercedis oinnium particeps. quantumsibi accumulabat. 4b Verum, quanto istius animosa fides, tanto alterius mulieris linguosa perfidia. fuerat ; sic iiiodo commofa, tristitiam sibi Nam, sicut olim diim alti insulInrenl caplo, non modicam advenisse proclainabat. Expavit pariter Dominicaj Passioiiis tempore, trura terruerat ; Tob 2, hoc factum coelum et terra, et ad tantum facinus vindicaiidum corda pra^parantur omnium.Tunc imi'lctum est, quod dictuin est per Pro[ihetam Dies : sic ista ; opprobriis conturbabat ris sorur fuerat, ancilla ostiaria Pe- F Vicarium ejus mordacibus quae quidem illius tradito- et idcirco tanto Patri maledicere festi vestri Tlircn. 1. converteiitur in lamentationenietliictum, et gaudiura vestrum in planctura. Etillud ; Plorans : nou formidabat. Alter vero, ejusdem traditoris ministeret sequipeda, evaginatum gladium retinens, tanti viri caputipso die se abscissurum, blaspheraau- ploravit innocte, et lacrymas ejus in maxillis ejus Hier. 9, non est qui cinsoletur eain ex oninibus caris ejus. : Tunc sancta Ecclesia Dei dicebat Quis dabit capiti meo aquam, et oculis iiieis fonteni lacrymarum, et plorabo die ac nocte? Et illud maritiis : do asserebat. Cujus impietatis vindiclain velocissi- non mum Domini judicium non distulit. Nam lancea, aforis vibrata, guttur ejus dira; vocis venain obtruncans, ad terram inorieiitem palpitantemque prostravit, impitne. Audite, obsecro uni- versi populi, et videle doloreni meum. Tunc, omnis sicque ad tartarum misit. periculiim sumpsit thoro niaritah, lamentum et qua; sedebant in lugebant. Omnis itaque Clerus, Pa; 4G Traditor auteni,jam jamquevideiis capiendam esse turrim, et sibi mortis inimiiiere, : TradHor sibt store percusso, huc illuc'|ue discurrebat, et cuncta coactus procidit ad pedes beatissimi Papa;, dicens mctiiens,^ orat. pene altaria gut ad ultto- nem cctens. exuentes denndabant. Nihil alioubi, quod ante dictuni fuerat, in ecclesiis divini Oflicii, illo die factum fuit. Elcmenta tamen ad tempus usque illud turbaia, ne populuiii zelantem DoprajtiT inini zelum pra?pedirent, pacata inonstrabantur. Terra vero aquani peiie cuiiclaui, quam niinia iiiun- Seinper misericordiam, Pater, docuisti, docens per veniam fecisti errantesque convertens, conversos in fide ; solidasti; suscipe errantem, et ab iniquitatibiis se erravi, tradidi, convertentem ; conversum solida, iie nie desperatio- nis profunditas absorbeat. Peccavi, interfeci, sacrilegium perpetravi. MatrisRegis euim datione sustinuerat, absorbeiis, iterum quoddam- thalaniiini corrupi. violentisqiie manilius, /itugiiriuni modo siccum ad lioc omnibus ulciscendum ostendit. et parvum secretarium Uei Filii violavi. Te Patrem, et VIGESIMA QUINTA MAJI 123 A et meum Dominum, manibus ut parridda. perjuriis, siicrile- gremio attraxi. Suscipe, liliera, tuere, misericoriliarn fer ila remedium, consilium, suffragium injunge paniam, pone poenigiis, pollutis ex illius 'ANNl >T.\TA. a Iii A. PAULO ; DBHiNHl. : Gestis MSS. Nomen el Ponlificum iisi/iu' iic/ tentianicarceris, oxilium, patria: judicio in Murtiimm ; diffugium; et Dei Pui>am Viledudis, liilila a/'/)c/(i!(ur liic me justissinie conimoium, niiiii CentiusStephaui Ber- ex more, placa Cincius. viiletnr siienlio populura. Tuis nie pollutum Inis : lectum, jiro- sanctis suscipe mani- pler familiam, Ciiicium Prxfecliim Urbis rirum et liujus diei pcenitenti concede spatium. .sniielixsimnm, nli infrii palebit. Furcas milii jure paratas corde conspicio, dignam pcenam intueor; etidcirco corpore prostr;ito, corde demisso b Cadalous EjiLscoiins }':irmensis, forinnlo novo schismate Psewh-Pupa me conslilulus esl, assiimiHo Honorii potentiie tua; frado. Tunc Papa clementanta nnomine.a c In Gestis ijonensi collcclis Oclobris anno 1061. tissimus, pio ut erat adorsus est et tuie cjui : "\'ideo supplicantem tefelle amaritudinis obligalum, ; pectore, Romanorum Ponlificum vir a NicolaoAraapud Baronium an. 10C4, num. 34. mentis ooulos tenebroso squalore conteetos lumeii vera; lucis, nobis tanto tenipore laborau- Cencius, Pi^a-fecfi Klius, ; nequam et pessimus, tibus, cognoscere nequiverunt. tis religinsis viris te Tu ipse nosti, quancommonuerim, quantisque per niemetipsum patientissiinis admonitionibus solicitaverim, qnibus non .sokim iion acquievisti, verum etiam in deteriora prornpisti nira tilii vilaj patet, sed tarnen adhuc jatantum ut convertaris corde. ; eidem Cadaloo astitif eumque in casfelloS. Angeli recipiens, jurarnentum ipsi et defensionem prffistitit, d Ibidem num. 39 iilem Nicolaus Araijonensis Idem quoque Cadalous post pauccsdiesex divinoju dicio pessimam rnortem incurrit. e Citithius D. Pelro Dnmiano, quilib.S episl. { el : 2 eum laudnt. f-Robertus Guiscardus Nortlrmannnrum communicaltis fiiila Z)itr, ex- p tt Qui rnox ad terram corruens, verum se reuin miserirmque confessus est.promittensomnia sibiinjurrcta incunctanter perticei-e. S. Greijorio anno 1074, sed Ec- ivipetrat Tandem vir nritissimus, so: clesix obedicns iinno cit 1080 absolulus : nlipluribus dedu- lita sibi pietate comraotus,respondit iri'Ogasti, Quidquid mihi Qiiod Baroiiius, ad diclos auiios. ex ipsa injuria paterne indnlgeo. autem in Deum et Matrem ejus, Apostolnsque seu oinnem Ecclesiani cnntraxisti, luenduro fore pronuntio ita ut primo Hierosolymam tendas et postmodum, si vivus inde reversus fiieris, nostris te mani; , g Guibertus Ar'chrepisciipus Ravennatensis, postea Antipapn, S. Greijorio srmper infestus, adversarios fovtt,el Cicominunicatus fuit. h Praesepe Domini. fuerat, inielliijilur u quo S. Greijorius abslractus bus et consilio reprassentes, ut sic saltem modo aliqno gratiam tibi peconciliare omnipotentis Dei valeas. Et qnemadmodum cunctis filiis Eccle---iae, subversionis hactenus exemplar CArUT Henrici VI. conversionis est fias. fiiisti, ita de cetcro Haec itaque cuncta, pro ut jussum IV idenlide.m ad vomilum redeuntis perversitas contrajura Ecclesiif. cum Rege HenGreGregorlo contra /Jenrlcum attestaiHur, ut videbatur, explere libentissime spopondit : et sic, diei illius liberationem promeruit. H is itaque praeraissis, ad ea qure ; Papa liberatus, 47 Tandenr Papa pius ad ferrestram ei"ectus, turlise furenti expansis manibus, ut componeretur, et aliquanti majorum turrim ascenderent, innuit. Nonnulli vero, putantes, quod eos ad opus, quod inceperant, hortaretur', fortissirno inipetu turrim scan- rico peracla siint, veniarmis gorii et innocentiani ceperat" Papro osteudendo. mala, quas pro bonis re(am prssentibus quam etiam sub6ecuturi.s, prnut possumus, indiceraus. credimus, qui partim rei NonnuUus enim fore gesta^, partira auctorita- dunt. Et sie foras adductus est, turbis omuibus tum sanctorum Patrum preliemiere, infamare, te ac Decretaliura ignorantia, flentibus pras gaudio, et pra3 pietale clarnantibus; contra sua:'salutis pericijlum, et, Patremcommunemremaledictiones insi cernebatur enim totus cruoris magnitudine respersus; et ideo nimio horrore perculsi, voces ad sidera quod omnino inspectanforte divina Deo raalum e^t inexistiinabile, proferebant. Facta ad ecctesiam redit, igitur victoria, omnes una cum i'e- gerainare, neqiiaquam fimeant. Qui, C Papa Gregorio ad Dei pleti Genilricis ecclesiam, de qua nocte ipsa abstractus fuerat, gaudio non modico conveoiunt. Tunc Pater communis Missam, fiirire inspirationecommoti. raagis araore cognoscenda; veritatis, ipiam supt^rbfe procat-itiilis inslinctu hoc agerent veridicis et apprnbatis religiosisque viris in; quam nocte, mrnistris dialioli prjepedienlibus, ; terrngatiscrederent. Habeut enimreligionepollentes non potuerat, hora ipsa complevit dedit, fugatn capientibus iiilmicU. et cum tanta vi- toria r-evertentibus, benedictionis Dominicse gi-atiam Episcopos inHuitos, et, ut e muUis puucos enuutiemus, a Geraldum Ostiensem, qui ob vitae meritum ab ApostolicaSede OalUcanisex parfibus assumptus, sandissimi septimum inter Cardinales KpisCMpos tbronum pro- CardliiuleSf meruit. qui ad ejusdem Regis causaminvestigandam ab Apostolica Sede est transmissus, et ad confirraandum '^uo prnlatum oi-e testimouium, pliirimos est labores, pericuia. vincula, carceresque 48 Deinde, cibis snmniotenus degustatis, rursum conveniunf, adhuc plenius perscrutari omnes, qui ininrico Dei se conjunxerant. Inventis atitem