P. 1
Arahan Teknik (Jalan) 7-85 - Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

Arahan Teknik (Jalan) 7-85 - Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

|Views: 375|Likes:
Published by Penjejak Awan

More info:

Published by: Penjejak Awan on Nov 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

Arahan Teknik (Jalan) 7/85

GarispanduanUntuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

7.0m

5.0m

Roads Branch Public Works Department Malaysia Jalan Sultan Salahuddin 50582 Kuala Lumpur

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

KANDUNGAN
Perkara 1.0 Pendahuluan 2.0 Peranan Cawangan Jalan Di dalam Proses Pengambilan Balik Tanah 3.0 Garis Panduan Untuk Menyediakan Pelan Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek Jalan 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Sekil Pelan Sistem Ukuran Keperluan Butir Pelan Pelan Penyerahan Pelan Lain-Lain Keperluan Muka Surat 1 1

3-5

2 2 2-3 4 5 5

4.0 Penutup Senarai Lampiran Lampiran A - Senarai Lot Yang Terlibat Dengan Pengambilan Tanah - Butir-butir Titik Silingan (IP) - Contoh Pelan Pengambilan Balik Tanah Yang Lengkap - Proses Pengambilan Balik Tanah (flow chart)

Lampiran B Lampiran C

Lampiran D

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

Page 1

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

PELAN- PELAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
1.0 Pendahuluan 3.0 Garis Panduan Untuk Menyediakan Pelan Pengambilan Balik Tanah untuk Projek Jalan

Pengambilan balik tanah ini adalah suatu proses untuk mengambil alih tanah tanah milek yang dikehendaki bagi tujuan tujuan tertentu seperti pembinaan jalan, taliair, sekolah, pusat kesihatan dan sebagainya. Ini merupakan salah suatu aktiviti yang penting dalam pelaksaaaan projek kerana kelewatan dalam penyelesaian pengambilan balik tanah akan menjejaskan pencapaian. Tujuan Arahan Teknik ini adalah untuk mengemukakan garis garis panduan bagi penyediaan pelan pengambilan balik tanah untuk projek jalan Persekutuan melalui Bahagian Pembangunan Kementerian Kerja Raya.

3.1 Sekil Pelan
Sekil pelan hendaklah diasaskan kepada ukuran 'Charting Plan' Pejabat Tanah yang berkenaan. Misalnya; Selangor 1": 8 rantai.

3.2

Sistem Ukuran

2.0

Peranan Cawangan Jalan Di Dalam Proses Pengambilan Balik Tanah

Sistem ukuran yang digunakan hendaklah selaras dengan sistem yang diasaskan oleh Pejabat Tanah yang berkenaam, misalnya sistem metrik, sistem British atau sistem tradisional.

3.3

Keperluan butir pelan pelan

Peranan Cawangan Jalan dalam perkara ini adalah untuk menyediakan pelan-pelan dan mempastikan bahawa penyediaan pelan pelan tersebut mengandungi maklumat maklumat yang diperlukan oleh pihak pihak yang berkenaan melalui Bahagian Pembangunan Kementerian Kerja Raya. Bagi projek projek jalan Persekutuan di peringkat Daerah dan Negeri yang mana pelan pengambilan balik tanah disediakan oleh JKR Daerah atau Negeri, pelan pelan tersebut hendaklah dihantar ke Kementerian melalui Cawangan Jalan, Ibu Pejabat J.K.R. Pelan pelan tersebut mestilah mengandungi maklumat-maklumat yang lengkap supaya proses pengambilan balik tanah dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Garis panduan di bawah ini hendaklah dipatuhi apabila menyediakan pelan-pelan pengambilan balik tanah.

3.3.1 Pelan hendaklah menunjukkan dengan penuh seluruh garisan sempadan lot yang terlibat dengan pengambilan . Bagi lot-lot yang besar ada kemungkinan lot -lot tersebut tidak dapat dimuatkan dalam satu pelan. Jadi adalah dicadangkan jika keadaan memerlukan, satu 'inset' bagi lot-lot besar tersebut disediakan. 3.3.2 'Point of reference' bagi menunjukkan garisan sempadan R.O.W. dan keluasan tanah yang terlibat hendaklah diasaskan kepada batu sempadan dan bukannya 'centre line' jajaran jalan. 3.3.3 Kelebaran jajaran jalan (R.O.W.) hendaklah dicatit atas pelan memandangkan kelebaran jajaran jalan tidak semestinya sama di antara satu tempat ke satu tempat. 3.3.4 Lot -lot yang terlibat dengan pengambilan hendaklah diwarnakan merah. 3.3.5 Nama dan sempadan mukim, daerah dan negeri hendaklah dicatit di atas pelan.

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

Page 2

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan Bagi pelan-pelan projek Persekutuan yang disediakan oleh JKR Daerah/Negeri, pelan-pelan tersebut hendaklah dihantar melalui Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR. 3.4.2 23 set pelan perlu dihantar supaya dapat diedarkan kepada: a) Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan - (14 salinan) b) Setiausaha Kerajaan Negeri - (1 salinan) c) Pengarah Tanah dan Galian Negeri (1 salinan) d) Pemungut pemungut Hasil Tanah yang berkenaan - (1 salinan) e) Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri - (1 salinan) f) Pengarah JKR Negeri dan Daerah yang

3.3.6 Bangunan atau apa-apa struktur yang terlibat dengan pengambilan hendaklah ditanda kedudukan di atas pelan. Tetapi bangunan atau struktur ini tidak perlu dilukis mengikut sekil atau bentuk yang sebenar. 3.3.7 Disetiap helai pelan pengambilan tanah hendaklah disediakan jadual butir-butir berkaitan seperti dalam Lampiran A. 3.3.8 Kedudukan titik silang (Intersection points - IP) hendaklah ditunjuk dan butir-butir lengkap mengenai IP tersebut hendaklah diberikan seperti di Lampiran B. Setiap set pelan hendaklah mengandungi satu pelan kedudukan projek (location and key plan).

3.3.9 Satu ringkasan butir butir pengambilan balik tanah seperti di bawah ini hendaklah disediakan pada helai terakhir pelan tersebut. Jumlah lot yang terlibat

Jumlah luas yang diperlukan

Jumlah bangunan yang terlibat di dalam R.O.W

Jumlah bangunan yang terlibat di dalam kawasan pembinaan

berkenaan - (2 salinan) 3.3.10 Di mana harta benda persendirian atau awam terlibat dengan pengambilan, penanda (markers) yang sesuai hendaklah dipan cang (pegout) di atas tanah berkenaan bagi menunjukkan garisan sempadan jajaran jalan (Right of Way). Ini perlu untuk memudahkan S.O. membuat penyiasatan ditapak. 3.3.11 Contoh pelan Pengambilan Balik Tanah yang lengkap adalah seperti di Lampiran C. 3.4.2 Pengiriman pelan untuk pengambilan balik tanah hendaklah dibuat sekurangkurangnya tujuh (7) bulan sebelum tanah yang terlibat itu dikehendaki melalui proses biasa. Aktiviti aktiviti yang terlibat di dalam sesuatu proses pengambilan balik tanah adalah seperti di dalam Lampiran D.

3.5

Lain Lain Keperluan

3.4

Penyerahan Pelan

3.4.1 Pelan-pelan pengambilan untuk semua projek Persekutuan hendaklah dihantar kepada Kementerian Kerja Raya untuk perhatian Bahagian Pembangunan.
Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

3.5.1 Jangkaan tarikh panggilan tawaran untuk pelaksanaan projek dan jangkaan tarikh panyerahan tapak kepada kontraktor hendaklah dinyatakan.

Page 3

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

3.5.2 Pelan-pelan tersebut hendaklah muktamad dan tidak ada pindaan pindaan akan dibuat (pindaan yang melibatkan luas kawasannya). 3.5.3 Kesemua pelan-pelan pengambilan balik tanah hendaklah ditandatangani oleh Pengarah Cawangan Jalan.

4.0 Penutup
Untuk menyelaraskan penyediaan pelan pelan pengambilan balik tanah untuk projek jalan Persekutuan di peringkat Daerah dan Negeri, garis panduan ini hendaklah digunakan. Garis panduan ini juga boleh digunakan untuk menyediakan pelan pelan pengambilan balik tanah untuk projek jalan Negeri jikalau didapati sesuai.

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

Page 4

LAMPIRAN A

FOR INTERNAL USE ONLY

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

BIL

DAERAH

MUKIM/ SEKSYEN NO CP

NO LOT

LUAS LOT

LUAS DIPERLUKAN

LUAS BAKI TANAH

JENIS BANGUNAN TERLIBAT

JENIS KEGUNAAN TANAH

CATITAN

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

Page 5

SENARAI LOT YANG TERLIBAT DENGAN PENGAMBILAN TANAH

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan
LAMPIRAN B

NO. IP.

KODINIT, BERING DAN JARAK UNTUK TITIK SILANGAN (IP) KODINIT BERING JARAK UTARA TIMUR

IP. 1 Rc Ts Lc E
LENGKUNGAN BULATAN (CIRCULAR CURVE)

IP. 2 Rc Ls Ts Lc Xs Ys E
LENGKUNGAN BERGEBUNG (TRANSITION CURVE)

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

Page 6

LAMPIRAN C

COORDIN ATE , B EARIN G AND DIST ANCE BETWE EN INTERS ECTIO N PO INTS ( IP ) U S PIRAL U IP NO. T 173 32.73 20 m 2 154 78.0891 m C IR CULAR IP NO . 1 T 17 230.7142 m 14 918.1 550 m

SP IR AL

PE NGAMBILAN BALIK TANAH BAGI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA BIL. JENIS BA NGUNAN TERLIBAT (EKAR) (HEKTAR) (EK AR) (HEKTAR) NO. TIMUR TIMUR R1 R2 R3 R4 173 03.43 172 94.25 17283.92 172 75.62 172 70.027 172 75.14 172 93.42 17309.49 173 15.19 17323.87 17341.77 17355.72 R16 R17 R18 R19 R20 R21 15791.88 15834.57 15904.26 15948.29 16002.83 16039.7 9 R22 R23 R24 R25 173 80.78 173 91.95 174 41.79 174 59.64 174 78.03 174 86.39 175 52.47 175 86.58 176 02.65 176 07.15 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 17320.14 17344.85 173 54.28 14797.81 14803.22 14829.55 14859.98 14885.14 14915.84 14950.57 15011.15 15066.33 1515 5.26 15254.28 15284.43 15330.28 15393.69 15432.19 15487.08 15511.48 15584.41 15606.89 15629.65 15640.14 15723.32 15775.02 15809.64 15844.38 L1 17320.92 17314.07 14775.54 14810.86 14855.75 14881.18 14926.58 14971.81 14998.77 15030.26 15058.75 15159.31 15240.41 15331.66 15390.80 15455.26 15513.79 15515.73 15587.06 15661.14 15687.45 17295.6 2 17 269.39 17 257.63 17242.20 17 236.85 17235.22 17234.57 17239.09 17257.15 17271.37 17286.69 17301.01 17322.70 17347.07 17349.40 17389.07 17444.35 17463.87 17537.35 17564.68 17585.6 6 175 87.51 17 590.22 17 595.83 L1a L2 L3 1 Se para Kekal L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L4 14762.20 UTARA UTARA NO . 0.3639 0.0757 0.1108 0.2943 0.2520 0.5852 0.2325 0.4974 0.7249 1.1681 0.7629 1.4088 0.9264 0.4832 0.1214 0.0945 0.1333 1.1022 0.1177 0.4039 0.3890 0.1816 0.4930 0.6975 0.3761 0.0230 0.1458 0.1134 2.5551 1 Kekal,1 Separa Kekal, 4 Sementara 14.8336 1 Kekal,1 Separa Kekal NO. TIMUR L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 17586.47 17596.18 17600.76 17638.03 17639.72 17641.36 17641.36 17625.43 17614.95 17584.79 17573.74 17551.58 UTARA 16045.84 16098.37 16123.16 16249.10 16280.88 16325.8 9 16359.8 6 16470.27 16508.94 16574.2 1 16598.13 16629.8 0 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 PENGAMBILAN BALIK TANAH BAGI DAERAH KUA LA MUDA BIL. JENIS BANGUNAN TERLIBA T (EKAR) 1 10.327 4.1790 4.179 1 Kekal KORDINIT UNTUK TITIK SILANGAN UN TUK SIMPANAN JALAN (METER) KORDINIT NO. TIMUR La La1 Lb Lc Ld Ld1 Le Lf Lg 17255.68 17261.07 17252.49 17271.00 17293.12 17315.53 17389.27 17442.93 17487.91 UTARA 14645.87 14654.52 1466 8.59 14670.49 14706.05 1475 0.92 14825.88 14834.18 14833.96 Ra Rb Rc Rc1 Rc2 Rd Re Rf Rf1 Rg Rh Ri Rj Rk NO. TIMUR 17272.73 17295.24 17314.72 17322.83 17331.84 17338.79 17341.94 17362.33 17376.48 17389.28 17406.13 17435.79 17460.48 17485.08 UTARA 14635.26 14671.41 14702.72 14701.97 14707.25 14731.26 14746.46 14771.31 14785.22 14794.33 14804.59 14813.06 14813.95 14813.80 KORDINIT 10.327 2 Kekal,1 Separa Kekal 2 K. Muda JUMLAH 10.49 7 4.248 0.361 0.14 6 P. Tunggal 49860 1382 10.49 7 4.2480 0.170 0.0690 K. Muda P. Tunggal 7 0.191 0.0774 (HEKTAR) (EKAR) (HEKTAR) (HEKTAR) (EKAR) DAERAH MUKIM NO. CP NO. LOT LUAS LOT LUAS DIPERLUKAN LUAS BAKI TANAH JENIS KEGUNAAN TANAH CATITAN R44 R45 R46 R47 KORDINIT UNTUK T ITIK SILANGAN UNTUK SIMP ANAN JALAN (METER) KORDINIT NO. TIM UR 17618.67 17626.39 17632.83 17633.75 17641.00 17641.90 17642.54 17649.12 17653.29 17655.16 17661.94 17668.42 17668.60 17664.17 17655.97 17643.18 17637.55 17628.47 17618.83 17608.72 17591.30 17568.05 UTARA 15907.71 15957.69 15983.20 15989.23 16036.70 16042.61 16046.77 16089.84 16117.20 16205.21 16264.39 16320.29 16345.66 16390.16 16434.45 16481.67 16509.12 16534.98 16558.29 16578.41 16607.99 16642.03 KORD INIT 0.899 0.187 0.274 0.727 0.622 1.446 0.575 1.229 1.791 2.890 1.885 3.481 2.289 1.194 0.300 0.234 0.3 290 2.724 0.291 0.998 0.961 0.449 1.218 1.725 0.929 0.057 0.360 0.280 6.314 36.658 0.3784 0.036 0.278 0.033 0.077 0.546 0.115 0.640 0.046 0.834 0.835 0.634 0.650 0.398 0.214 0.080 0.191 0.0880 1.117 0.063 0.006 0.876 0.138 0.082 1.637 0.246 0.143 0.875 0.102 0.107 0.088 0.718 0.312 0.006 0.169 0.7250 0.348 0.136 3.175 0.845 0.231 1.691 19.531 7.9057 0.6843 0.0936 0.3420 1.2851 0.0550 0.1409 0.2934 0.0684 0.002 4 0.126 3 0.2906 0.0356 0.0432 0.0411 0.3541 0.0579 0.0994 0.6631 0.0331 0.0560 0.3544 0.002 4 0.0256 0.4522 0.036 0.0775 0.0323 0.0867 0.1610 0.2629 0.2565 0.3394 0.3374 0.0185 0.2592 0.0465 0.2207 0.0311 0.0134 0.1125 0.0145 0.1882 0.1242 0.3254 0.4727 0.6317 0.4917 0.5159 1.0623 1.5075 1.0194 1.6717 1.0874 0.5699 0.1537 0.1720 0.169 1.5544 0.1433 0.4063 0.7434 0.2376 0.5261 1.3606 0.4755 0.0809 0.3541 0.1869 0.1566 0.0356 2.8457 0.1263 0.0024 0.0684 0.2934 0.1409 20.279 (EKAR) (HEKTAR)
27 32 .5 71 o 9 ' 56.8 " xs m

KORDINIT UNTUK TITIK SILANGAN UNTUK SIMPANAN JALAN (METER) JENIS KEGUNAAN TANAH KORDIN IT KORDINIT CATITAN

NO . S PIRAL o 57 ' D 57.8 " xs 65.089 m

C OORD INATE ( M )

DISTAN CE

RA DIUS

SP IRAL LENGT H

CIRC ULA R

DAERA H

MUKIM

NO. CP

NO. LOT

LUAS LOT

LU AS DIPERLUKAN

LUAS BAK I TANAH

BEARI NG

IP

NORT H

EA ST

IP TO IP

( M )

Ls ( M )

SP IR AL

SP

1 4767 .797

17 346.67 4

37 %%d 38 ' 2 4.9"

-

-

-

1 U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara 3 3 3 3 3 3 2914 2912 2909 2910 2908 25 2 3298 25 1 23 3 23 2 23 6 23 7 24 9 24 7 24 6 3633 3295 3297 3294 3296 3634 3604 T.K. 1 T.K. 2 T.K. 3 T.K. 4 JUMLAH 50.111 0.348 0.725 0.169 0.006 0.312 7.032 0.088 0.387 0.462 0.875 0.200 1.175 3.362 1.300 0.587 1.837 1.004 0.354 3.841 0.417 0.425 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31956 8909 8909 8909 8909 31956 8909 8909 8909 8909 8909 8909 8909 8909 5917 5917 103 21 103 21 103 21 103 21 103 21 103 21 2916 0.380 14601 3737 1.408 16295 32 7 2.687 16295 32 8 4.131 4385 32 9 2.519 U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara U tara 3 4385 141 3.725 3 8941 140 2.625 3 8941 142 1.275 3 103 21 2929 1.215 3 103 21 2927 1.561 3 103 21 2928 1.168 3 103 21 2060 0.804 3 103 21 2062 0.307 3 103 20 2058 0.465 2
m 0.2 53 ys m

3

103 20

2057

0.935

D 3 50 m 700 Rc ys 2.020 m

47

1

1 4918.155

17 230.7 14

79 %%d 40' 27.1"

18 9.879

35 0.000

6 5.146

Rc

3 4 5 6 7 8 9 10

2 6 5.1457 m Ls 32.57 29 o Dc ' ' ' ' m m LR m SE 0.07 % 58.7 " k 16.286 m 39.7 " p 0.063 m 59 " Lc 29 9.320 m " q o 46 f D c 24 185.428 2 0.206 29 Ts Es o 0 26 o 18 m m LR m SE 0.10 % ' 5 .6 " k 32.563 m ' 38.7 " p 0.505 m 1 o 19 8 11 6.41 S.T. 10.858 m 21.716 m LT m 22 19 ' 56.1 " Lc 227 .8 62 m ' 12.8 " S.T. 21.733 m o o o 1 LT 43.450 m

154 78.08 9

17 332.7 32

52 %%d 30' 30.3"

569 .152

700.000

32.57 3

Ls

3 5

15 818.901

17 594.1 66

82 %%d 35 ' 4 7.3"

429 .535

-4 00.000

57.003

Dc

16

4

163 58.72 9

17 664.3 12

103%% d 14' 47.2"

544 .367

-3 50.000

6 5.146

q

5

1 6557 .06 5

17 617.6 23

12 8%%d 17' 14.7"

203.758

-3 10.000

73.55 2

f

END 18 8.494 33.62 5

16 640.181

1755 2.011

-

105.8 92

-

-

D c

37

Ts

Es

11
65.121 LC 3 2.572 m m Spee d 1 00 Spee d 100 km/ h km/ h

LC

FOR INTERNAL USE ONLY

12 13 14
U m S PIRAL 163 58.72 92 U 165 57.0655 m

SP IR AL

U

158 18 .9007

m

SPI RAL

15 16 17

CIRC ULA R T m S PIRAL " m D 25 2 ' 27.5 " 73 .4 48 m xs 65.089 xs o C IR CULAR IP NO. 5

IP NO.

3

T T 176 17.622 6 m

175 94.1664

m

CIR CULAR

IP NO.

4

176 64.3116

SP IR AL

SPI RAL

D

30

o

5

'

17.0

"

xs

56.9 74

m

D

20

o

38

'

59.9

18 19

Rc ys m Rc -3 10 m ys -2.9 06 m

-4 00

m

ys

-1.3 53 -2.020

m

Rc

-3 50

m

20
LT m Ls Dc q - 50 " Lc - 209 .036 m -6 o -47 ' -18 o -28 ' - 57 " S.T. 24 .5 50 m 73.55 16 m LT 49 .070 m 43.45 0

Ls

57.0025

m

LT

38.012

m

Ls

65.1 457

m

Dc " m S .T.

-14

o 21.7 33

-19

'

-2 6

"

S.T.

19.010

m

Dc

-16

o

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

-22 " -1 91.28 9 -0.505 - 57 6.57 " SE LR Spee d 100 km/ h m 0.10 % k 36 .7 58 m m m m 32.56 3 0.10 m 100 km/ h LC 73.505 Es - 8.296 % Ts -32.245 m D c 38 o 38 ' m " p -0.727 m f -2 o -15 ' " " SE LR Speed k p Lc m

'

- 13

q

-4

o

-4

'

-5 7

"

Lc

- 267.057

m

q

-5

o

-19

'

- 56

f

-1

o

-21

'

-3 9

"

p

-0.338

m

f

-1

o

-46

'

- 39

D c

38

o

15

'

11

"

k

28.4 96

m

D c

31

o

18

'

52.1

KS

OR

W

OF

T

MI

LI

CH 250.00

CH 275.00

0

CH 225.00

R10

CH 200.00

CH 325.00

P/BAS

CH 300.0 0

R4

1 25.0

CH 40 0.00

2909

Ld1

CH

CH 375.00

L1a

0

150.0

CH 175.00

CH 350.00

CH 425.00

CH

CH 450.00

L1

3737

CH

2927

RB RB RSK

CH 475.00

R3

Rumah

Dlm. Bi aan n

3629

256

3599

CH

CH 525.0 0

2916

255

LALUAN P110
RB

75.0

CH 500.00

2914

CH 575.00

600.00

CH

.0

R14

R B RB

CH

625.00

CH

CH

T

.00 25

2925

3630

H

R1

RB A IR R B

B IL IK

C

CH

675. 00

2912

OJ PR

269

T

0 0.0

CH

700.0

257

AR

ST

3741

259

R16

RB

L17

3631

268

AN

TA NDAS

2910

R17

P/A IR

2926

775

CH

.00

267

RB

T and as RSK RB Sto r
EP
Mini Tar

CH

3632

825 .00

252

TP Tan das RB

RB

L18

1381

CH

2917

KAWASAN KAMPONG

2911

3739

261

250

R SK T AND AS RSK R EBA N RSK R SK
EP

Tela ga Sto r

L19

2915

Mini Ta r

RS K

RK

CH

RK

87 5.0

2920

263

Mini Ta r

260

3742

RS K TEL AGA RSK

R18

RB

0

Ri

R SK RB RSK

RK

Lf

RK

850 .00

3279

3740

2921

RS K RB RSK

B /AI R
EP

CH

St or

R19

2923

2922

Rj

RB RB STO R RB R SK
PA GAR DA W AI

262

Gar aj

S tor

264

2913

R20

3640

Garaj

R21

Pond ok Jag a

TANDAS

K AND ANG Ta nda s Tan das
A N

950 .00

2066

2924

3298

5.0

Ja lan

Tiang

Gate

0

3287

CH

Tan ah

233

I syara t

CH

L ampu

97

(Ko son g)

100 0.0 0

CH

L20

RB Te mpa t STE SY EN
TANDAS

5.0 0

102

KPL IH/AT LU KI KR J/ R / 0903 SAN 63/ PT /2P (P E
LANDA SAN KE RE TAP I

AN A)
P I N ANG T UN GG AL PI NA NG T UNG GA L K ER ET AP I
G

CH

MB ES AR
TE LAG A

N

0.0 0

A

RU

W

0

3336

107 5.0

T. GELUGOR

CH

3299 3264

SG. MUDA

1100 .00

N G

L25

244

L LP

O J

I Rumah R um a h L O J I Batu Batu

RU

0 .0 56 0.0 08 200 20 C H.

L27

WA

R23

CH

L28

236

1125 .00

CH

1200

3296

R24

L34

11 50.0

246

0

R25

S

A

W A

H

CH

WORKS-CH

R44

1 175.0

LIMIT OF BRIDGE

CH

1200.0 0

CH. 1350

L30

L29

L31

3295

R27

R43

L32

CH

R29 R28

CH 1225.00

.00

CH 1250.00

R um

CH 1275.00

R33

CH 1300.0 0

0

R34

R40

CH 1350.0 0

CH 1375.00

R36

CH 1400.00

JAMB

AT A N

T IT I K A Y U

RB

EP

EP

R39

CH 1425.00

R37

R38

CH 1450.00

1800.00

CH 1475.00

1775.00

CH 1550.00

CH 1575.0 0

CH 1600.0 0

CH 1625.00

CH 1650.00

JU MLAH LUAS JUMLAH LOT YANG TER LIBAT YANG DIPERLUKAN

JUMLAH BANGUNAN YANG TERLIBAT DI DALAM R.O.W

JUMLAH BA NGUNAN
TP

LA LUA

N K TMB
Wa run g

CH 1675.00

CH 170 0.00

3121

YANG TERLIBAT DI DALAM KAWASAN PEMBINAAN Ekar Hektar

RB

P/Bas

Sump D=2.30 m 2.8x2.5m S B

LEGE ND: CADANGAN R.O.W TANAH PERSENDIRIAN TANAH PERSENDIRIAN YANG TERLIBAT REZAB JALAN/TANAH KERAJAAN BANGUNAN TERLIBAT TANAH KERAJAAN 4 39

CH 1725.00

R u ma h B a tu

13.950

5.6471

6 Buah

3 Buah

LALUAN K162 KULIM/KUALA KETIL/ PADANG SERAI
KPL IH AT LU KR / J/ KIS AN R / 0903 63/ PT /1P (P E

5.942

2.4050

9 Buah

6 Buah

MB ES AR

AN B )

JUMLAH

43

19.892

8.0521

15 Buah

9 Buah

L O

J I L O J I

RB

RB

S um p D= 1 8 0m .

EP

1771

1 .7 x1 .9m

CH 1750.00

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

TARIKH

BUTIRAN

RUJUKAN

UNIT REKABENTUK JALAN
DIREKABENTUK:

DATO' IR. MOHAMAD RAZALI BIN OTHMAN

PENGARAH CAWANGAN JALAN JALAN TUJU DAN JAMBATAN PINANG TUNGGAL, S.P.U, PULAU PINANG

1 INCI : 8 RANTAI

SITI NORLEHA RASID

IR. LEE HO SING

DILUKIS:
HELLINA

DISEMAK:

KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN (R)

PINDAAN
UKURAN

DILULUSKAN:
BAHARANUDDIN BIN CHE ZAIN

BAHARANUDDIN BIN CHE ZAIN

KETUA PENOLONG PENGARAH UTARA (R)

TARIKH:

LI MIT

EP

CH

OF

WORKS

3297

CH 1525.00

3117

CH

RINGKASAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

EP

CH 1500.00

CH 1825.0

R B

R B

IP4

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA CAWANGAN JALAN

PELAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
FEBRUARI 2004
BIL. LUKISAN: KPKR / J / R / 090363 / PT / 1

CH

BE S I

RB RB

R.O.W

1850.

1555.0 42

CH

1788 3118

CH 1325.00

R35

B ES I

RSK

00

1875

1786

h ma Ru u B at

JA M B

AT A N

LP SB

CH

SB

.00

R32

RSK

WORKS-CH

R30

RSK

1900

CH

1343.642

R.O.W

TK 1

R.O.W

192

3116

R um a h Rumah B a tu Batu

3294

R.O.

IP5

5.00

3103

3634

R26

W

CH

541.64

Ru m a h Ba t u

0 0.0 195

234

R45

L33

Stor

CH

3106

0

IP3

S A

W

A H

.W R.O
L O J I

Rumah B at u

0 5.0 197

OF BRIDGE

CH

ST

3141

KG. SELAMAT/

CH

3105

105

OF WORK

TP

E R U S

S B

Tiang

Gate

L IMIT

Lg

RB RB
T

CH

Rk

G ARAJ TAN DAS T and as R SK

R SK

92

KA NDA NG

5.0 0

RS K

CH

254

S

2063 2064

T ELAG A

R SK

900 .00

2065

R B

RB TP

KAN DAN G Ka nda ng G ara j St or

Ru mah S emb elih

Kan dan g

JA MB ATA N

229

EN

R umah

T EC

TA NDA S ( Kos ong )

Ba kar Sa mpa h

Rum ah

3633

3142

S

A W

A

H

K ER ETA PI S TE SY EN

L21

R22

St or

T

E R U S

A N

2062

129

RSK TP B/ AI R

R SK

R SK

800

2061

251

258

R SK

R SK

CH

.00

Rg

TP

750 .00

JAM B AT

CH

Rf1

4

Le

W ARUNG

725.

2060

RSK

CH

2059

R B

CH

00

SA MBU NGAN

PE LAN

: S 4/S 3

Rf

RSK

0

123

EC

650.0 0

Rd

50

L16

R B

271

R SK TANDAS

R2

T K4

CH 550 .00

Rc2

.00

Rc1

R13

Gar aj

0

2058

00 100.

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L
344
38 39

Ts

- 79.104

m

SE

0.1 0

%

Ts

-31.2 921

m

Es

- 14.546

m

LR

m

Es

-6.2742

m

LC

56 .990

m

Speed

100

km/h

LC

65.1 206

m

341
40

333
41

337

2041 162 3338 336 216 339 335 2936 2934 215 161 3339 3319 145
SAMBUNGAN PELAN : S4/S5

173

2042

2043

2942

175

210 330 334 3325 143 217 3340 309 2933
RB RB RB

TM TOUCH

Pencawang

172

2938

KE

RT

BE PA 2047

2044 3327 2932 144 142 2935 2931 2937 2939 2970
IP1

S / TA AM BA LA

Ja lan T an ah

2048

2940

2051

2049

2045 141
L7 L8 L6 L9 L5
RK

RSK

2941 2053

2046 2930
MASJID & PERKUBURAN

2943 329
L10 L4

2929

3333

La L3 L11

Lb

La1

Lc

328

2055

2908

RB

TK3

R8

M A S JI D

MATCH

327

140

Ra R9 L12 R7
RB RSK RSK

2052
T

Pon dok

562 53 .
E

LINE

R6

B U

Ld

RB

N D

2057
R.O.W
R U S

L2

2050
L13 R5
A N
R SK

EP

3628

2056
R11
CH.

Rb

2054
L14

2928

3738

Rc

RB
R SK

R12
60 0

IP2

R.O.W

N

Re L15
TP

121
R15
TK 2

Rh
4 26.9 1
ar T Mi ni
R U M AH PAM

R.O .W
S A W A H
TP

R/Pa m I ntake

D

S

A W

A H

PR

TP
RSK

OJ

3604
S A W A H

R.O .W

EP

ni P
RB

eta ngai Su

248

L37

249

CH
D ari
LP

NI
.
R u ma h
SB RB

L36

EP

SG
TP PP
Sump D=2.30 m 28 x25 m . .

MATC H LINE

Ba t u

.

PE
8 200

TA

R47

247

L35

LIMIT

L22

L26

1382

232

L23

RK

EP

3115

MATCH

L24

237
CH.

R.O.W

R u ma h B at u

R46

LINE

R um Ba

R42

tu

ah

R31

R41
Ba

ah tu

ah R um tu Ba

7

1765

1766

Page 7

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

870 0

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

22

000

1 3 90 0

Page 8

FOR INTERNAL USE ONLY

Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

PROSES PENGAMBILAN BALIK TANAH Flow Chart

Lampiran D

Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR, K.L

Page 9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->