' '

DALAN DALAN
PENCA]ARAN PENCA]ARAN
DAN DAN
PENBELA]ARAN PENBELA]ARAN
!CT untuk pembelajaran tutorial !CT untuk pembelajaran tutorial
!CT untuk pembelajaran penerokaan !CT untuk pembelajaran penerokaan
!CT sebagai aplikasi !CT sebagai aplikasi
!CT sebagai pemudah komunikasi !CT sebagai pemudah komunikasi
Adapted from Barbara Means classifications of technology use in learning, 1994
Pendekatan penggunaan ¡CT dalam P&P
Kategori pengintegrasian ICT daIam
Pengajaran dan PembeIajaran
Kategori pengintegrasian ICT daIam
Pengajaran dan PembeIajaran
!CT !CT untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk pembelajaran tutorial apabila diguna
untuk menyampai kandungan pelajaran untuk menyampai kandungan pelajaran
berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. berdasarkan urutan yang telah ditetapkan.
Pembelajaran tutorial ini merangkumi: Pembelajaran tutorial ini merangkumi:
Pembelajaran ekspositori Pembelajaran ekspositori -- penjelasan terperinci penjelasan terperinci
Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan
dan dikawal urutan babaknya oleh sistem, dan dikawal urutan babaknya oleh sistem,
Latihan atau latih tubi yang disampaikan dan Latihan atau latih tubi yang disampaikan dan
dikawal oleh sistem dikawal oleh sistem
ICT untuk TutoriaI ICT untuk TutoriaI
Penggunaan !CT untuk pembelajaran Penggunaan !CT untuk pembelajaran
penerokaan berlaku apabila !CT digunakan penerokaan berlaku apabila !CT digunakan
sebagai medium untuk: sebagai medium untuk:
mencari dan mengakses maklumat daripada CD mencari dan mengakses maklumat daripada CD··
RON, !nternet, gerbang maklumat dll. RON, !nternet, gerbang maklumat dll.
mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu
fenomena secara simulasi fenomena secara simulasi
melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan
babaknya boleh dikawal oleh murid babaknya boleh dikawal oleh murid
ICT untuk Penerokaan ICT untuk Penerokaan
!CT diguna sebagai alat aplikasi apabila !CT diguna sebagai alat aplikasi apabila
membantu murid melaksanakan tugasan membantu murid melaksanakan tugasan
pembelajaran, bukan sebagai mekanisma pembelajaran, bukan sebagai mekanisma
penyaluran maklumat pSp penyaluran maklumat pSp. .
ICT sebagai ApIikasi ICT sebagai ApIikasi
!CT sebagai alat pemudah komunikasi !CT sebagai alat pemudah komunikasi
apabila digunakan untuk murid dan guru apabila digunakan untuk murid dan guru
daripada lokasi yang berbeza daripada lokasi yang berbeza
menghantar, menerima dan berkongsi menghantar, menerima dan berkongsi
maklumat yang pelbagai bentuk. maklumat yang pelbagai bentuk.
Contoh
ICT sebagai Pemudah Komunikasi ICT sebagai Pemudah Komunikasi
anfaat penggunaan ¡CT dalam P&P
eningkatkan kefahaman terhadap peIajaran
emberikan peIuang pembeIajaran yang sama
eningkatkan motivasi
emboIehkan pembeIajaran kendiri
engakses makIumat yang sukar diperoIeh
ewujudkan suasana pembeIajaran seronok
dan mencabar
eIaksanakan eksperimen yang mahaI,
mustahiI dan bahaya
eningkatkan kreativiti dan imaginasi
PembeIajaran berkesan dengan bimbingan
minimum
eningkatkan kemahiran ICT
eningkatkan kefahaman terhadap peIajaran
emberikan peIuang pembeIajaran yang sama
eningkatkan motivasi
emboIehkan pembeIajaran kendiri
engakses makIumat yang sukar diperoIeh
ewujudkan suasana pembeIajaran seronok
dan mencabar
eIaksanakan eksperimen yang mahaI,
mustahiI dan bahaya
eningkatkan kreativiti dan imaginasi
PembeIajaran berkesan dengan bimbingan
minimum
eningkatkan kemahiran ICT
Penggunaan !CT dalam PSP bermaksud Penggunaan !CT dalam PSP bermaksud
menggunakan !CT secara menggunakan !CT secara terancang terancang,,
bersesuaian bersesuaian,, dan dan berfikrah berfikrah untuk untuk
meningkatkan kecekapan proses dan meningkatkan kecekapan proses dan
keberkesanan PSP keberkesanan PSP
Penggunaan !CT dalam PSP bermaksud Penggunaan !CT dalam PSP bermaksud
menggunakan !CT secara menggunakan !CT secara terancang terancang,,
bersesuaian bersesuaian,, dan dan berfikrah berfikrah untuk untuk
meningkatkan kecekapan proses dan meningkatkan kecekapan proses dan
keberkesanan PSP keberkesanan PSP
4nsep penggunaan ¡CT dalam P&P
i mana kita? i mana kita?
Prinsip penggunaan !CT ialah supaya Prinsip penggunaan !CT ialah supaya
pembelajaran yang optimum berlaku. pembelajaran yang optimum berlaku.
terancang terancang, , sesuai sesuai dan dan berfikrah berfikrah
Bergantung pada Bergantung pada infrastuktur infrastuktur, ,
perkakasan perkakasan dan dan perisian perisian yang ada. yang ada.