PEMBELAJARAN

MASTERÌ
MODEL PM
0ßll F0M00l8(8f8ß 1
8udahkah
murld menguasal
0ßll F0M00l8(8f8ß Z
Teruskan Ya
a
Penentuan
HasiI PembeIajaran
Pengajaran & PembeIajaran
PeniIaian
Tindakan SusuIan
Pengayaan
Tindakan
SusuIan
PemuIihan
1ldak
Pengukuhan Pengembangan
!
BERPUSATKAN CURU
BERPUSATKAN NUR!D
Penerangan
Penjelasan
Huraian
Nemberi nota
Syarahan
Demonstrasi
Bercerita
Latih tubi
Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
!nkuiri penemuan
Soal jawab
Nain peranan
Demonstrasi
Penyelesaian masalah
Sumbang saran
Projek
Pembelajaran koperatif
Amali
PENDEKATAN
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN
60NT0h
AKT|V|T| PENCAYAAN
Veroer| |al|rar yarg |eo|r rercaoar
Veroer| |al|rar da|ar pe|oaga| oerlu|
Veroual proje|
Veroual |aj|ar
Nengajar semula dengan kaedah
yang berbeza
Nemperbetulkan perlakuan yang salah
Nenggunakan bahan visual
Nempermudahkan dan
mempelbagaikan latihan
Nembimbing murid menyusun
maklumat dalam bentuk ringkas
60NT0h
AKT|V|T| PEHUL|hAN
6|R|-6|R| PH
! perlu dltentukan dan dlsusun
menglkut hlrarkl
8trategl ! & ! pelbagal
Aktlvltl pemullhan
Aktlvltl pengayaan
!enllalan berasaskan ujlan rujukan krlterla
Murld menguasal 80¼ aras masterl
PRINSIP ASAS PM
Nurid Normal
Nasa Nencukupi PSP Berkualiti
Unit Pembelajaran
DEFINISI
!' PENBELA]ARA! 6
ARAS 1
PEN!LA!AN
ARAS 2
PENUL!HAN
YA
PENCAYAAN
'AK
NASTER! 80 º
H P
ARAS 2
PEN!LA!AN
PENCAYAAN
YA
PENUL!HAN
'AK
ARAS 3
NASTER! 80 º
!' PENBELA]ARA! 6
H P
!' PENBELA]ARA! 6
ARAS 3
PEN!LA!AN
UN!T PENBELA]ARAN 7
PENUL!HAN PENCAYAAN
YA
'AK
NASTER! 80 º
H P
%er|ra |as|r