You are on page 1of 13

1.

Nhöõng chæ tieâu


coâng duïng:
Ñaây laø nhoùm chæ tieâu quan
troïng nhaát, thöôøng ñöôïc giôùi
thieäu roäng raõi ñeå ngöôøi tieâu
duøng bieát. Nhoùm chæ tieâu naøy
ñöôïc giôùi thieäu trong caùc baûn
thuyeát minh, höôùng daãn söû
duïng hoaëc treân nhaõn hieäu saûn
phaåm.
Nhoùm chæ tieâu coâng duïng theå
hieän roõ tính naêng, taùc duïng vaø
ñieàu kieän söû duïng saûn phaåm.
2. Nhöõng chæ tieâu an
toaøn:
Ñoái vôùi haøng thöïc phaåm thì
chæ tieâu an toaøn laø chæ tieâu
veä sinh
Ñoái vôùi haøng thieát bò, maùy
moùc: chæ tieâu an toaøn ñöôïc theå
hieän thoâng qua khaû naêng baûo
veä thieát bò khi coù söï coá, baûo
veä ngöôøi söû duïng, söï an toaøn
cuûa keát caáu khi vaän haønh…
Chæ tieâu an toaøn ñöôïc ñaùnh
giaù baèng caùc boä phaän baûo
veä nhö baûo veä quaù taûi, baûo
veä khi coù söï coá, baûo veä quaù
3. Nhöõng chæ tieâu
thaåm mó:

Nhöõng chæ tieâu thaåm myõ


ñaëc tröng cho khaû naêng thu
huùt cuûa saûn phaåm, bieåu
hieän veà thoâng tin, veà söï hôïp
lyù cuûa hình thöùc vaø caáu taïo
cuûa saûn phaåm (ñaëc bieät
quan troïng ñoái vôùi haøng tieâu
duøng)
4. Chæ tieâu coâng
thaùi:
Chæ tieâu coâng thaùi theå
hieän moái quan heä giöõa con
ngöôøi vaø saûn phaåm, saûn
phaåm vôùi moâi tröôøng
5. Chæ tieâu coâng
ngheä:
• Chæ tieâu coâng ngheä ñaëc tröng
cho söï thuaän lôïi, theå hieän ñöôïc
hieäu quaû söû duïng saûn phaåm do
nhöõng ñaëc ñieåm coâng ngheä
cheá taïo ñem laïi.
6. Chæ tieâu tieâu
chuaån hoaù:
• Chæ tieâu tieâu chuaån hoaù ñaëc tröng
cho möùc ñoä söû duïng caùc chi tieát,
boä phaän ñöôïc tieâu chuaån hoaù trong
saûn phaåm.
• 6 công ty FDI ( trong danh sách kiện chống
bán phá giá của EU gồm: A&J High Ride
Bicycle (Bình Dương), Vietnam Sheng-Fa
International (TP.HCM), Asama Yuh Jiun
(Bình Dương), Dragon Bicycle Vietnam
(Đồng Nai), Liyang Industrial (Đồng Nai) và
Strongman (Đồng Nai)
7. Chæ tieâu kinh teá:
• Chæ tieâu kinh teá ñaëc tröng cho tính kinh teá
cuûa saûn phaåm. Chæ tieâu naøy lieân quan
ñeán hieäu quaû söû duïng.
• Vaøo cuoái nhöõng naêm 80, ñaàu nhöõng naêm
90, xe ñaïp vaãn coøn khaù phoå bieán vaø laø
phöông tieän di chuyeån chính cuûa nhieàu
ngöôøi. Tuy nhieân, veà sau naøy, söï chuyeån
ñoåi cô caáu kinh teá, môû cöûa thò tröôøng,
phaùt trieån giao thoâng… daãn ñeán söï phoå
bieán cuûa nhieàu phöông tieän khaùc nhö xe
maùy, xe oâ toâ… keùo theo thò tröôøng xe ñaïp
giaûm ñaùng keå.
• Hieän nay, xe ñaïp chuû yeáu ñöôïc saûn xuaát
daønh cho giôùi hoïc sinh, sinh vieân, moät soá
boä phaän ngöôøi lao ñoäng thu nhaäp thaáp,
vaø moät phaàn xuaát khaåu sang thò tröôøng
Chaâu Aâu, Baéc Mó …
• Tuy nhieân, nhöõng naêm gaàn ñaây, do vieäc
ñaêng kyù xe maùy trôû neân deã daøng, coäng
8. Chæ tieâu thoáng
nhaát hoaù:
• Hieän nay taát caû caùc loaïi xe ñaïp ñeàu
ñöôïc thieát keá theo 1 chuaån goàm: tay
laùi, söôøn, 2 baùnh, vaø boä truyeàn
ñoäng baùnh xích.
• Moät vaøi loaïi xe ñöôïc thieát keá rieâng,
goàm nhieàu líp vaø nhöõng líp naøy coù
theå ñöôïc thay ñoåi baèng caùch chuyeån
xích nhaèm laøm thay ñoåi vaän toác xe
ñaïp cho phuø hôïp vôùi ñoaïn ñöôøng di
chuyeån.
• Nhöõng naêm gaàn ñaây xuaát hieän
theâm xe ñaïp ñieän. Thöïc chaát ñaây laø
söï caûi tieán cho xe ñaïp baèng caùch
theâm vaøo ñoäng cô ñieän. Moät soá
9. Chæ tieâu ñoä tin
caäy:
• Chæ tieâu ñoä tin caäy nhaèm xaùc ñònh
caùc tính chaát cuûa saûn phaåm, coù
theå hoaït ñoäng oån ñònh trong 1 thôøi
gian nhaát ñònh.
• Hieän nay, haàu heát caùc saûn phaåm xe
ñaïp vaø xe ñaïp ñieän saûn xuaát taïi
Vieät Nam ñeàu duøng phuï tuøng vaø
nguyeân lieäu saûn xuaát trong nöôùc laø
chính, ngoaøi ra coøn do kó thuaät chöa
cao. Do ñoù, ñoä beàn cuûa saûn phaåm
khoâng cao nhö caùc saûn phaåm ngoaïi
nhaäp cuøng loaïi. Tuy nhieân, xeùt veà
khía caïnh hieäu quaû thì xe ñaïp vaãn
mang laïi hieäu quaû ñaùng keå cho
ngöôøi söû duïng noù, vaø nhìn chung
10. Chæ tieâu kích
thöôùc:
• Chæ tieâu kích thöôùc duøng ñeå ño söï phuø
hôïp veà kích thöôùc so vôùi nhu caàu söû duïng.
• Hieän nay, kích thöôùc xe ñaïp khaù laø nhoû
goïn so vôùi caùc phöông tieän giao thoâng coøn
laïi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi söû duïng xe ñaïp
laø sinh vieân, hoïc sinh, kích thöôùc nhoû seõ
giuùp hoï traùnh laøm uøn taéc ôû khu vöïc
tröôøng. Ngoaøi ra, vôùi maät ñoä giao thoâng
daøy ñaëc ôû nöôùc ta hieän nay, xe ñaïp ñöôïc
xem laø 1 giaûi phaùp.
• Treân theá giôùi, ñaëc bieät laø 1 soá nöôùc coù
nhieàu ngöôøi söû duïng xe ñaïp nhö Trung
Quoác, Haø Lan… ngöôøi ta coøn thieát keá
nhöõng loaïi xe ñaïp coù theå gaáp ñöôïc, giaûm
kích thöôùc vaø troïng löôïng ñeå coù theå mang
11. Chæ tieâu sinh thaùi:
• Chæ tieâu sinh thaùi duøng ñeå ño tính
chaát an toaøn cuûa saûn phaåm ñoái
vôùi moâi tröôøng sinh thaùi hay xem xeùt
möùc ñoä ñoäc haïi cuûa saûn phaàm ñoái
vôùi moâi tröôøng.
• Veà maët lôïi ích, xe ñaïp hoaøn toaøn koâ
thaûi baát cöù chaát thaûi naøo vaøo moâi
tröôøng, keå caû xe ñaïp ñieän. Nhö ôû
Baéc Kinh (Trung Quoác) 95% daân cö
duøng xe ñaïp ñeå ñi laïi trong thaønh
phoá. Ñieàu naøy giuùp giaûm thaûi raát
lôùn löôïng CO2 (gaây hieäu öùng nhaø
kính) treân thaønh phoá ñoâng daân nhaát
12. Chæ tieâu lao ñoäng:
• Chæ tieâu lao ñoäng duøng ñeå ño
möùc ñoä phuø hôïp vôùi ngöôøi lao
ñoäng khi söû duïng saûn phaåm
• Phuø hôïp vôùi hoïc sinh, sinh vieân
vaø coâng nhaân, nhöõng ngöôøi coù
thu nhaäp thaáp hoaëc kinh teá coøn
phuï thuoäc. Tuy nhieân, moät boä
phaän khoâng nhoû nhöõng ngöôøi
naøy vaãn khoâng theå söû duïng xe
ñaïp vì noù khoâng ñaùp öùng ñöôïc
nhu caàu ñi laïi vaø sinh hoaït cuûa
13. Chæ tieâu veà saùng
cheá, phaùt minh:
• Chæ tieâu veà saùng cheá, phaùt minh duøng
ñeå ño löôøng möùc ñoä caûi tieán lieân tuïc
cuûa saûn phaåm nhaèm laøm cho saûn phaåm
ngaøy caøng toát vaø phuø hôïp hôn vôùi söï
phaùt trieån moãi ngaøy cuûa ñôøi soáng kinh
teá xaõ hoäi.
• Xe ñaïp ñöôïc phaùt minh laàn ñaàu vaøo 1817
bôûi Nam töôùc Baron Von Drais, luùc naøy chæ
goàm 2 baùnh vaø 1 söôøn.
• Traûi qua nhieàu laàn caûi tieán, ñeán naêm
1880 xe ñaïp coù caáu taïo gaàn gioáng hieän
nay.
• Do caáu taïo xe ñaïp ñôn giaûn neân hieän nay
khoâng 1 quoác gia naøo sôû höõu quyeàn saùng
cheá ra xe ñaïp, maø hoï chæ caûi tieán cho phuø
hôïp vôùi muïc ñích söû duïng nhö: ñua xe, ñi ñòa
hình, chôû haøng, daïo… vaø seõ caûi tieán 1