(A).

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
Latar Belakang
1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada : • Pembangunan modal insan • Penghasilan pelajar celik minda • Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat • Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab. 2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan: • Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. • Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

3.

Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah 1983 1993 2003 2011 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Transformasi Kurikulum
Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. BENT UK

BAHA N PENGURUSA N KURIKULUM PENTAKSIR AN

ORGANIS ASI KANDUNG AN

KSS R

PEDAGO GI

PERUNTUKA N MASA

Hasrat Pendidikan
-

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi: Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan ‘Independent learner’

-

Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education

‘Global Player’:

Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri

Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut: • • • • • • Penguasaan kemahiran asas – membaca.Warga Negara Bertanggung jawab : Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu: Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Creator of Technology Belajar Sepanjang Hayat CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH) Pada akhir peringkat pendidikan rendah. kreatif dan inovatif Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental) Percaya kepada tuhan. menulis dan mengira Kemahiran menaakul. murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. berakhlak mulia dan amalan nilai murni Jati diri dan semangat patriotisme Memahami dan menghayati budaya nasional KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH • Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) • Berasaskan Prinsip KBSR: Pendekatan bersepadu Perkembangan individu secara menyeluruh Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid Pendidikan seumur hidup .

sikap dan nilai Kemanusiaan . negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Keterampilan Diri . kepercayaan.BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Sains & Teknologi . kreativiti.Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat.Penguasaan pengetahuan sains. bakat dan apresiasi Kerohanian.Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMAHIRAN NILAI TAMBAH / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) . Sikap & Nilai . kemahiran dan sikap Perkembangan Fizikal & Estetika .Penghayatan amalan agama.

Characters with guidance Matematik Menama dan menentukan nilai nombor Matematik Menamakan nombor hingga 100: a.KURIKULUM BERASASKAN STANDARD Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. . memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan. Pictures in books c. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. Book covers b. kemahiran dan nilai. Membilang objek dalam kumpulan. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bahasa Malaysia Mendengar. Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia Mendengar. b. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Bahasa Inggeris Able to express personal response to literary texts Bahasa Inggeris Able to respond to: a.

Mengapa Standard? • • • • • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) MODUL SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam 4 Pendidikan Moral 5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 180 120 120 360 360 300 300 150 360 300 150 MODUL TERAS TEMA . Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah . Penetapan ilmu. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.

Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60 60 60 60 60 60 60 MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. • • Dokumen Kurikulum Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. Iban* Perhimpunan Jumlah 30 1410 90 30 1410 30 1410 Bahan Kurikulum 1. Buku Teks • Berpendekatan Modular Pedagogi Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelanjaran Secara Konteksual Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Masa Depan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi (TMK) .

Pentaksiran P&P  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik Kesimpulan  Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. pengurus kurikulum. Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN . ibu bapa serta pihak berkepentingan   (B). dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.

Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulanjika ada atau jika perlu 8. Setiausaha akan menghantar salinan rumusan pelaporan kepada :. Pelaporan dibuat oleh ketua dan ahli rombongan kepada pentadbir sekolah dan jika perlu kepada semua guru. Isah Bin Ismail . 11. 5. 3. Semua ahli lawatan memberikan pelaporan kepada ketua. Pemantauan & penyeliaan dijalankan 9. Semua pegawai diminta berada di sekolah selewat-lewatnya jam 8.30 pagi dan melapor kepada Guru besar atau Pengetua. Hubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai peringatan. Setiap kumpulan terdapat seorang penolong ketua. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :Kumpulan A .Ketua Sektor Pengurusan Akademik . Manaf (senarai lengkap dilampir) 2. Urusetia diminta memulangkan sampul kecil yang semua borang lengkap berserta rumusan pelaporan kepada setiausaha selewat-lewatnya selepas 2 minggu tarikh pemantauan. Urusetia perlu mendapatkan sampul kecil dari setiausaha yang mengandungi :i. jika ketua kumpulan tidak dapat hadir secara automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua. Mohd.Ketua Unit Kurikulum .A.Ketua Sektor Pengurusan Akademik Kumpulan B . 7. Modus Operandi 1. Borang pencerapan P & P guru • Instrumen penyeliaan dan pemantauan – gunakan instrument bidang masingmasing 6. Urusetia diminta menghubungi pihak sekolah yang akan dilawati selewat-lewatnya 2 minggu sebelum tarikh lawatan. Borang rumusan pemantauan iii. Urusetia setiap kumpulan dilantik secara bergilir. Saflan Bin Abd.En. Senarai kehadiran pegawai ii. 4.Guru besar / Pengetua sekolah berkenaan *pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum .Tuan Mohd. 10. Surat menyurat diuruskan oleh setiausaha.

Senarai Tugasan Fail LPPBSPA Bil Pegawai yang terlibat Aspek yang dipantau Catatan 1 Ketua Kumpulan Fail Jawatan Kuasa Kurikulum Buku Rekod Mengajar Guru Besar atau Pengetua Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar guru Rekod Kehadiran guru Pelan Strategik sekolah 2 Penolong Ketua Kumpulan Buku Rekod Mengajar GPK ( Akademik. Koko ) Fail Pencerapan P & P Fail Latihan Perkembangan Staf Fail Peperiksaan Dalaman & Awam Fail Semakan Buku Latihan & Buku Nota Jadual waktu Kelas & Persendirian 3 Pegawai Akademik lain Pencerapan P & P Buku Rekod Mengajar Guru Mata pelajaran Fail Panitia Mata pelajaran Buku Nota & Latihan murid .JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan. HEM.

Bengkel / Makmal / Bilik-bilik Khas Kelas Pra sekolah Kelas Pemulihan Khas / Pemulihan Program-program Khas KPM & JPNS .dan lain-lain ANALISIS BILANGAN SEKOLAH DAN GURU YANG DICERAP DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P) PADA 10 OGOS 2010 BIL SEKOLAH SR SM JUMLAH SEKOLA H BIL GURU DI CERAP SR SM JUMLAH GURU BIL NAMA PEMANTAUAN 1 PEMANTAUAN SPA 2 BIDANG BAHASA 3 BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN 19 13 4 2 12 3 146 199 3 4 3 2 22 11 5 50 22 17 7 4 34 14 151 249 97 65 25 5 14 3 143 352 20 20 16 7 48 11 11 133 117 85 41 12 62 14 154 485 4 BIDANG SAINS / MATEMATIK 5 BIDANG TEK.LINUS . VOKASIONAL 6 7 BIDANG ICT & PENGKOMPUTERAN PEMANTAUAN INDIVIDU (PROGRAM) JUMLAH KESELURUHAN Rumusan Pelaporan Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010 .STF .KRK .PROBIM / PROTIM .

Penggunaan ABM / BBM – terlalu minimum menyebabkan proses P&P membosankan dan kurang berkesan. Murid hanya belajar secara teori atau maya sahaja. course ware. 9 kaedah pedagogi baru yang diperkenalkan tidak digunakan. Proses Pengajaran & Pembelajaran Guru masih menggunakan cara tradisional – penyampaian yang tidak menarik dan mencatat atas papan tulis. Pencerapan rakan sebaya. ianya memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi. Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hanya menyertakan cetakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai RPT. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar. Astro ( TV Pendidikan) dengan pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas. Guru sering menggunakan aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas . tiada ukuran untuk dijadikan panduan Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid. GSTT perlu diberi bimbingan dan tunjukajar oleh guru-guru berpengalaman dan terlatih. Buku Rekod Mengajar Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P atau penulisannya terlalu subjektif .Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak disertakan untuk rujukan. Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup kurang dijalankan. ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual. Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu. Kajian Tempatan . - - 2. Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru. berkala dan konsisten untuk membantu dan memberi komen membina - - . Kaedah ini tidak sesuai untuk matapelajaran Sains. Guru perlu menghayati nota dan catatan yang disertakan dimuka hadapan BRM sebagai panduan dan rujukan. Melampirkan RPT dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang /sukar dibaca. ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan Helaian Rekod Penghargaan. Pertemuan Profesional dan Aktiviti Guru tiada catatan . Ada guru yang tidak membawa Buku Rekod Mengajar – satu kesalahan. Guru banyak menggunakan kaedah ceramah ( lecture) tanpa mengambilkira tahap pencapaian dan kebolehan murid.Pengurusan Kurikulum 1. Kemahiran Hidup dan matapelajaran lain selain dari Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kemudahan ICT – makmal komputer.

Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran murid mengikut matapelajaran.1 Bengkel KHSR .guru jarang membuat eksperimen .Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi . Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian /prestasi murid. P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik – tiada bilik Muzik Khas menyebabkan menganggu kelas yang berdekatan.Murid wajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji. agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat. jika dibuat dalam kumpulan yang besar. P&P Sains.Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat. Guru yang mengajar bukan guru opsyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. Fail Panitia Matapelajaran Penyediaan fail panitia yang lengkap . Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan kemahiran dan pengetahuan guru terhad.- - - P&P Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . . Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala. Diajar tanpa mengikut sukatan pelajaran yang betul. Peralatan kurang seperti ragbi. teguran/ulasan asas penulisan buku nota /buku tulis • Tulisan murid yang tidak kemas • Tarikh dan hari tidak dicatat • Garisan tepi sebelum memulakan tugasan • Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil • Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak . Post mortem terperinci untuk keputusan. Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah. Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. .Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas. Post mortem perlu dibuat. kemas dan mudah diakses Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama Mesyurat kurikulum sekolah . Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas 5. 4. Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila diperlukan untuk membuat persembahan. Buku Nota / Buku Latihan Dikebanyakan sekolah :. soalan dan pencapaian murid berdasarkan matapelajaran. 3. Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan Prestasi murid. - 5. hoki dan badminton.Tidak diperiksa dengan teliti.

5.Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan. 5.- - Bengkel yang dibina khas .Penggunaannya tidak maksimum . Pengurusan Headcount Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan alat/tools untuk membantu memajukan prestasi murid.Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut prosedur yang betul.4 Makmal Bahasa . courseware perlu dibina sendiri oleh guru. Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas – tidak selesa dan tidak sesuai.Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS .Tiada bekalan bahan. Tiada bengkel – bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah. . 6. Kebanyakan bengkel pertanian. kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun . terbiar dan tidak terjaga . . dimaklumkan bahawa tiada peruntukan untuk membaikpulih. penggunaan kaset telah ketinggalan zaman . .5 Makmal Komputer . lengkap dengan perabot dan peralatan Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi banyak yang tidak kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan lancar.Penggunaannya tidak secara maksimum .3 Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah) .Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal.Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan peralatan komputer.Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi .Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya – perabot rosak dimakan anai-anai . Bengkel Bidang Teknik & Vokasional – KHB/MPV/LKTK Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria Ada bengkel kerja kayu. . Bengkel berada di tingkat atas – Tingkat 3 peralatan yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah – tempat yang tidak sesuai 5. .Tidak digunakan secara maksimum .2 - 5. Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P. sukar mendapat bekalan. tidak berlabel dan peralatan tidak dijaga baik.Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A tidak berjaya. Bengkel LKTK – sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut – bengkel terjaga Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel – bengkel tidak terjaga atau dijadikan kelas.

LAPORAN PRA SEKOLAH 1. (C). Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk menentukan sasaran yang telah dibuat. ETR murid yang lemah disasarkan gagal. Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada – murid perlu tahu sasaran yang dibuat atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru.mengelakkan murid berada dalam zon selesa.sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu. DATA BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KPM MENGIKUT JENIS SEKOLAH DAN LOKASI 2010 BIL DAERA H LOKASI BANDAR LUAR BANDAR JUMLA H .- Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan. Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat. sasaran baru perlu dibuat. jika dibawah paras yang disasar perlu buat post mortem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran.

PILA 6 0 0 0 6 30 1 1 0 32 38 H 05 JEMPO 0 0 0 0 0 36 2 1 1 40 40 L JELEBU 3 0 0 0 3 11 3 0 1 15 18 06 REMBA 3 0 0 0 3 14 1 0 0 15 18 U JUMLAH N.SEREM 42 BAN 02 TAMPI 0 0 0 4 21 3 3 0 27 31 N 03 P. DICKSO N K. SEMBILAN 06 72 4 20 7 23 2 32 9 37 2 14 4 16 6 21 74 I 12 39 12 12 13 3 10 1 C 12 26 12 5 20 25 15 10 4 LAI NLAI N JUML MURID AH PEREMPUAN MURI D LELAK M I C I 752 256 258 354 412 176 181 2408 70 9 26 0 23 2 28 9 37 1 11 0 15 1 21 22 28 45 15 20 11 15 13 4 6 2 3 1 4 7 1 1 1 7 1 0 8 8 JUMLAH MURID PEREMP UAN LAI NLAI N JUML AH BESA R 5 3 2 8 7 4 29 2 2 7 8 4 2 25 745 330 268 324 397 144 161 2369 1497 605 526 678 809 320 342 4777 4. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KELAS PRASEKOLAH IALAH 172 BUAH SEKOLAH 3. JUMLAH GURU PRASEKOLAH TAHUN 2010 . 4 0 1 0 47 17 11 6 2 193 240 SEMBILAN 8 4 2.PILA H JEMPOL JELEBU REMBA U JUMLAH N. DATA MURID PRASEKOLAH MENGIKUT DAERAH TAHUN 2010 01 S K 2 9 4 SJK C 0 SJK T 0 SK A 0 JUMLA H 29 SK SJK C 0 SJK T 1 SK A 0 JUMLA H 43 BESA R 72 BIL DAERA H MURID LELAKI M 01 02 03 04 05 SEREM BAN TAMPI N P. 1 0 1 0 2 20 1 0 0 21 23 DICKS ON 04 K.

Tarikh 12 -15 Okt 2009 01 – 04 Dis 2009 Nama kursus Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Tempat Regency Resort Port Dickson Kehadiran Penyelia prasekolah JPNS Dan 12 orang Jurulatih Utama Seramai 120 orang peserta dari PPD Seremban. Pendedahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) kepada semua Pegawai Prasekolah di JPNS pegawai prasekolah di PPD Juru Latih Utamaperingkat negeri serta semua guru prasekolah seluruh Negeri Sembilan telah dijalankan bermula pada bulan Oktober 2009.BILANGAN GURU GRED JAWATAN 89 ORANG DGA 29 75 ORANG DGA 32 73 ORANG DG 41 3 ORANG DG 44 JUMLAH GURU PRASEKOLAH SERAMAI 240 ORANG 5. PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK )TAHUN 2010 a. kuala Pilah dan Rembau termasuk Penyelia prasekolah (Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD Seramai 120 orang peserta dari PPD Jempol/Jelebu . Tampin dan Port Dickson termasuk Penyelia prasekolah Hotel Orkid Melaka 07 – 10 Dis 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Hotel Emperor Melaka .

(Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD 27-29 Jun 2010 Kursus Kurilulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi guru yang belum mengikuti Kursus KSPK Hotel Lisbon Melaka Guru yang baru dilantik seramai 18 orang. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) juga dibincangkan semasa kursus dijalankan. b. KURSUS DAN TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI GURU PRASEKOLAH Tarikh 01-03 Jun 2010 Kursus / Taklimat Kursus Literaci ICT Tempat Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Hotel Putera Kuala Lumpur SK Jempol Kehadiran 50 peserta Status Sudah dilksanaka n dengan 100 % kehadiran Belum dilaksanaka n Belum dilaksanaka n 04 – 06 Okt 2010 12Okt 2010 Kursus Literaci ICT Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah 72 peserta Semua guru prasekolah dari PPD Jempol/Jelebu. Kuala Pilah dan Tampin . 6. Kurikulum Standarad Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) adalah perlu dilaksanakan pada Januari 2010 mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 9 Tahun 2010. c.

• Di sekolah SJKC dan SJKT . Dapatan • Lebih 95 % guru prasekolah memahami kehendak KSPK dan telah pun memberi taklimat pelaksanaannya kepada pihak pentadbir. • Guru telah menjalankan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu dan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris. iii. Bilangan guru 38 orang Hasil dapatan Pemantauan / kursus serta taklimat dilaksanakan dalam tahun 2010.Re mbau dan port Dickson 48 peserta Belum dilaksanaka n 18 – 20 Okt 2010 Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Hotel Brisdale Kuala lumpur Belum dilaksanaka n 26 – 28 Okt 2010 48 peserta Belum dilaksanaka n Pemantauan bermula dari bulan Januari dan telah dilaksananakan bersama dengan i. ii. pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu 400 minit dalam Bahasa Melayu. Pemantauan PBG Pemantauan SPA Pemantauan Bidang Bilangan sekolah yang dilawati 32 buah iv.400 minit .13 Okt 2010 Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah SMK Pendeta Zaaba Paroi Jaya Semua guru prasekolah dari PPD Seremban.

Guru ada menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) tetapi kurang menepati format yang telah dicadangkan semasa kursus KSPK. Pada keseluruhannya sepanjang kursus dan taklimat yang dijalankan oleh pihak Jabatan Anjuran bersama Bahagian pendidikan Guru dan Bahagian pembangunan Kurikulum mendapat kerjasama yang sangat baik dari pihak pentadbiran sekolah memandangkan purata kehadiran adalah melebihi 90 %. Mengira. iaitu 3 elemen perlu ditulis iaitu Objektif.00 tengahari iaitu selama 4 jam sehari.• • • • • • • dalam Bahasa Inggeris dan 400 minit dalam Bahasa Ibunda. Terdapat juga sebilangan kecil ( 6. Kelas bermula jam 8. Menulis.63 % ) masih menggunakan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah tahun 1992. Guru juga cuba mencapai objektif menguasai 4M (Membaca.25 % ) Guru Besar yang tidak memahami KSPK. Terdapat sebilangan kecil guru prasekolah ( 5. Tumpuan pelaksanaan p&p adalah 65 % pengajaran teras dan 35 % pengajaran tema diawal tahun sehingga Jun.26 % ) tidak melaksanakan KSPK dan guru Pendidikan Islam (2. . Menaakul ) untuk semua murid prasekolah yang tiada masaalah pembelajaran. Aktiviti dan Impak.00 pagi dan berakhir pada 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful