51_Đảo Hoàng-Sa_A 51_Đảo Hoàng-Sa_A Khu vực đảo A có những dạng như những đường ống

dẩn dầu hay tiếp liệu, nghiã là đã có dấu chân người.

Page 1 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 2 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A Đảo Hoàng-Sa_A có căn cứ quân sự và có thể có cả ống dẩn dầu. 51 52_HoangSa_CanCuB Đảo Hoàng-Sa_Căn cứ B

Page 3 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 4 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A Đảo Hoàng-Sa_B, căn cứ quân sự đã được xây trên một đảo nhỏ.. 52 53_HoangSa_C Đảo Hoàng-Sa_C

Page 5 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 6 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 7 sur 15

Tàu chiến Trung Cộng đang tuần tiểu canh giử đảo Hoàng-Sa_C. Nếu không có những hoạt động quan trọng trên các đảo, Trung Cộng không phải chi tiêu những phí tổn như thế để bảo vệ quần đảo Hoàng-Sa. 53 54_OcHoa Đảo Óc-Hoà_căn cứ D, một căn cứ quân sự của Trung Cộng. Thêm một căn cứ quân sự của Trung Cộng đã được xây trên một đảo nhỏ khác.

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 8 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A 54 55_KhuVuc_H Khu vực lổ bomb nguyên tử.

Page 9 sur 15

Bức ảnh bên dưới đã tạo nên những thắc mắc cho những quan sát viên Tây phương, theo họ, đây là một loại lổ bomb nguyên tử đã được cho nổ thử trên đảo. Khi nào? Câu trả lời có thể tỉm được từ những trận động đất đã làm rung rinh thành phố Sài-Gòn, Thanh-Hóa, Nghệ-An trong những năm vừa qua.

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 10 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A Chỉ có bomb nguyên tử mới có thể tạo nên một lỗ sâu và lớn như thế trên một đảo hoang. 55 56_DaoChimYen_Vuladdore Reef

Page 11 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 12 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A Đảo Chim Yến cho dù vẩn còn chìm dưới mặt nước biển nhưng vẩn thuộc về lảnh hải biển Đông Việt-Nam. 56 57_DaoConDa_Bombay Reef

Page 13 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 14 sur 15

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

51_Đảo Hoàng-Sa_A

Page 15 sur 15

Đảo Cồn Đá Bombay Reef không quan trọng vì vẩn còn chìm dưới mặt nước biển, tuy nhiên nó vẩn nằm trong lảnh hải Việt-Nam, thuộc về biển Đông Việt-Nam. 57

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HLHS_10.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful