HeLuyHoangSa02_01

Page 1 sur 6

HeLuyHoangSa02_01 Hệ Lụy Hoàng-Sa_02 Nhóm Nguyệt-Thiềm, An-Vỉnh_Amphitrite Group

Phú-Lâm (Yongxing Dao) Dưới đây là nhóm Nguyệt-Thiềm so với nhóm Trăng-Khuyết có nhiều hệ lụy hơn sau khi nghiên cứu kỷ những gì Trung Cộng đã trang bị cho nhóm đảo nầy. Nhom Nguyet-Thiem, An-Vinh_Amphitrite Group

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_01.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_01

Page 2 sur 6

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_01.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_01

Page 3 sur 6

Đảo Phú-Lâm Trung Cộng gọi là Yongxing Dao tuy không lớn và là hòn đảo duy nhất có lợi thế chiến lược vì đã có sân bay với phi đạo lớn đủ cho chiến đấu cơ lên xuống, ngoài ra còn là một cửa ngỏ ngó ra biển Thái Bình Dương, có hải cảng cho tàu chiến cập bến, trên đảo Trung Cộng đã xây cả hệ thống viễn kính (cũng có thể là một trong những loại súng điện quang như: groundbased laser, EMP, EMG, RF, Ranets-E, Rosa-E, ASAT, AML). Ngày 27/06/2007 hải quân TC đã bắn một số ngư dân Việt-Nam bị thương tại đảo Phú-Lâm nầy, xin đọc thêm bản tin từ BBC qua những link dưới đây:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/10/071022_fishermenaccounts.shtml http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/10/071022_vietfishermeninchinesehands.shtml http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2007/10/071025_postfishinglife.shtml Dưới đây là quyết định mà TC xử phạt anh Là, tiền đã đóng nhưng người vẫn chưa được trả tự do!

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_01.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_01

Page 4 sur 6

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2007/10/071025_postfishinglife.shtml DaoPhuLam_Woody Island_Đảo Phú Lâm_Yongxing Dao

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_01.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_01

Page 5 sur 6

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_01.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_01

Page 6 sur 6

Hình ảnh bên dưới đây cho ta thấy có thể là một viễn vọng kính mà cũng có thể là hệ-thống súng điện quang loại ground-based laser như “Starfire-Optical-Range-Laser 3” trong hình dưới đây.

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_01.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful